Bai viet thu hoach dang by tonv78

VIEWS: 1,294 PAGES: 6

									ĐẢNG BỘ NA SANG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ 7: TRƯỜNG THCS          Na Sang, ngày 25 tháng 9 năm 2010

   BÀI VIẾT THU HOẠCH VỀ NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG
     Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động :" Học tập và làm theo
         tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

  Họ và tên : Hoàng Thị Tiệp.
  Chức vụ : Đảng viên chi bộ 7 - tổ trưởng tổ KHTN trường THCS Na Sang -
Mường Chà - Điện Biên.
  Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 7 thuộc Trường THCS Na Sang - Huyện
Mường Chà - Tỉnh Điện Biên.
  Sau 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về cuộc vận động: " Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Bản thân tôi đã nhận thức
được sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đó là:

I. NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN

  1. Nhận thức của bản thân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc
vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh". Tư tưởng của Bác đề cập chủ yếu về phẩm chất đạo đức lối sống, lề lối,
tác phong, năng lực công tác, trách nhiệm đối với công việc của người cán bộ
Cách mạng. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất
nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thì việc học tập,
rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người
là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ Tịch Hồ
Chí Minh là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách
thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là
một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở
Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái "có tính nghiêm trọng" về đạo đức
và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về
sự lãnh đạo của Đảng.
Tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức CM có thể khái quát thành 4
nội dung cơ bản. Đó là: "Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người;
Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Theo tư
tưởng của Người về đạo đức CM, thì phê bình và tự phê bình là một nguyên tắc
không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới - Đạo đức CM. Chủ Tịch
Hồ Chí Minh đã viết " Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực
hành dân chủ....Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ. Song phê
bình phải đường hoàng chính đáng, tuyệt nhiên không nên " Thầm thì thậm thụt"
   Tóm lại: Tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức CM là một di
sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh về Đạo đức CM. Vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng
định những giá trị thực tiễn to lớn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Mà một điều rất
quan trọng là vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp XD

                                        1
đội ngũ cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nhưng tư liệu gốc của
Chủ Tịch Hồ Chí Minh hiện đang giữ tại Bảo tàng CMVN là những di sản vật
chất quý báu để góp phần nghiên cứu tư tưởng của Người.
 2. Nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
qua các chuyên đề đã được học tập tại Đảng bộ và chi bộ trong 4 năm qua.
Đó là:
 Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh: "Trung với nước, hiếu với dân" .
Muốn thực hiện tốt lời dạy này mỗi ĐV cần nắm chắc những ND của CN yêu
nước trong giai đoạn mới; Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh sự
nghiệp đổi mới đất nước, CNH - HĐH sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng
kém phát triển.
Thực hiện lời dạy" Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư" bản thân tôi xác định
người ĐV phải nêu cao phẩm hạnh của con người VN trong thời kỳ mới. Nâng
cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn với ND, hết lòng vì ND mà phục vụ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa
yêu nước gắn chặt với CN quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân
tộc trong điều kiện cầu hóa, chủ động, tích cức hội nhập kinh tế quốc tế.
** Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống
tham ô, lãng phí, quan liêu.
* Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước vì dân, tiết kiệm vì sự
nghiệp chung.Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm :
      + Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.
      + Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu
hợp lý, dùng vào đúng mục đích. Nếu cần bao nhiêu cũng chi.
      + Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
* Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan
liêu. Đó là:
      + Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái
xấu. Cuộc CM này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức của toàn xã
hội.
      + Là thực hiện dân chủ trong XH, đảm bảo quyền dân chủ của dân,
đảm bảo xã hội ta thực sự là của dân, huy động được ND tham gia.
      + Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của CM trong
từng thời kỳ.
** Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm,
hết lòng hết sức phụng sự đất nước, phục vụ ND:
* Về ý thức trách nhiệm : Mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, Đảng viên, công
chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc
phải làm. Đó là:
      + Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm
cao. Không ngại khó khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng
chức năng quyền hạn. Mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho Nhà nước, cho
ND.
      + Phải biết đặt lợi ích của nhà nước, của ND lên trên lợi ích cá nhân.
Để thực hiện đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên, công
                                         2
chức phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp
vụ, lý luận chính trị. Nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước.
* Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ ND:
 Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước . Mỗi cán bộ, Đảng viên,
công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ ND, Phải
đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của ND lên trên hết. Xác định phục vụ ND trước
hết là:
      + Phải tôn trọng quyền làm chủ của ND và xác định vì dân mà phục
vụ. Quan tâm và chăm lo mọi mặt đời sống của ND. Phải tìm mọi cách, mọi
biện pháp để thỏa mãn các nhu cầu lợi ích của ND. Nhất là nhu cầu bức thiết
trong cuộc sống
      + Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, Đảng viên luôn luôn
phải nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và ND về vị trí của cán bộ, Đảng
viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của ND. Dân là chủ, dân là gốc của nước
nhà; Có dân là có tất cả: " Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân
liệu cũng xong". Phải xác định phục vụ ND là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, Đảng
viên, công chức và là gốc của công việc.
** Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về XD Đảng ta thật sự trong
sạch, vững mạnh :" Là đạo đức, là văn minh"
 * Chủ Tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói bài viết về công tác XD Đảng. Tư
tưởng Hồ Chí Minh về XD Đảng rất phong phú. Trong đó tập trung vào những
nội dung chủ yếu sau:
       + CM cần có Đảng " Đảng muốn vững thì phải có CN làm gốc"
       + XD Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt
Đảng.
       + Quan tâm XD, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đảng viên có đức, có tài
để Đảng xứng đáng là: " Là đạo đức, là văn minh ".
       + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.
       + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.
 Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh" . Toàn Đảng toàn dân trong xã Na Sang đã triển
khai học tập các chuyên đề về : " XD Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là
đạo đức, là văn minh " nhằm đẩy mạnh việc XD tổ chức Chi Bộ nhà trường
ngày càng trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Đảng viên, công nhân viên
thật sự có phẩm chất đạo đức CM đủ năng lực hoàn thành xuất sắc công việc
được giao. Tạo niềm tin cho học sinh, cho các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh
góp phần tích cực vào thành công của đại hội Đảng các cấp.
 Trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và thách thức
lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp
tục đổi mới, tự chỉnh đốn nâng cao năng lực và sức chiến đấu. Nắm bắt thời cơ,
chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ, Mỗi cán bộ, tổ
chức Đảng, cấp ủy Đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về XD Đảng,
chung tay XD Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh:" Là đạo đức, là văn minh"

                                       3
II, NHỮNG KẾT QUẢCỤ THỂ CỦA BẢN THÂN
 Trong bốn năm qua trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh. Về ưu điểm bản thân tôi đã làm được ;
 ** Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi luôn gương mẫu
trước bạn bè, đồng nghiệp. Rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, đoàn kết hòa
nhã, thân ái với mọi người, hết lòng vì con em các dân tộc. Thực hiện sống cần,
kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tự trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác
phong của người Đảng viên.
** Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc:
     + Đối với công tác Đảng là một Đảng viên tôi luôn luôn sẵn sàng nhận
và hoàn thành tốt công việc được giao. Nâng cao năng lực đối với công việc,
tích cực tham mưu trong công tác XD Đảng. Nhất là việc quán triệt tuyên truyền
các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đến các
cán bộ giáo viên trong trường và bà con thôn bản.
     + Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi thông tin đại chúng để chắt
lọc tìm kiếm những tấm gương người tốt, việc tốt để học hỏi và tuyên truyền cho
mọi người cùng học tập Noi gương tiết kiệm: tiết kiệm thời gian, tự học, tự
nghiên cứu, sáng tạo. Tiết kiệm trong việc sử dụng điện, chi tiêu cho HS bán trú
hay chi tiêu văn phòng phẩm của nhà trường.
     + Đối với công tác chính quyền là một tổ trưởng tổ KHTN tôi luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Đổi mới lề lối tác phong làm việc. Chấp hành tốt nội quy
quy chế nhà trường. Nâng cao năng lực quản lý. Quan hệ đúng mực giữa cấp
trên với cấp dưới, với bạn bè đồng nghiệp. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
được phân công. Giữ mối đoàn kết, hòa nhã, thân ái trong và ngoài nhà trường .
Thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
     + Tích cực lao động và học tập, công tác với tinh thần năng động, sáng
tạo, có năng xuất, có hiệu quả. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập
thể tài sản nhà trường. Không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.
     + Thẳng thắn trung thực, bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm
của Đảng, bảo vệ người tốt. Sống chân thành, khiêm tốn, không chạy theo CN
thành tích, không bao che, che giấu khuyết điểm.
     + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, chỉ nói mà
không làm, nói nhiều làm ít .
     + Luôn có ý thức XD giữ gìn khối đoàn kết nhất trí trong chi bộ .Tích
cực tham gia XD chi bộ Đảng, chính quyền nhà trường trong sạch, vững mạnh.
** Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh:
     + Bản thân tôi luôn tự đặt mình trong tổ chức, trong tập thể. Luôn tôn
trọng nguyên tắc pháp luật, không chia bè, kéo cánh.
     + Luôn có ý thức coi trọng phê bình và tự phê bình. Phê phán những biểu
hiện xuất phát từ động cơ cá nhân . Thường xuyên động viên những người thân
trong gia đình, họ hàng giữ gìn đạo đức lối sống, XD gia đình nhà giáo văn hóa
     + Trong quan hệ công tác đối với cơ sở tôi luôn gần gũi, tôn trọng cán bộ
cơ sở và lắng nghe ý kiến của ND

                                        4
  Bên cạnh những ưu điểm bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những
nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn cương quyết nhìn nhận hơn nữa.
Đó là : Phê bình và tự phê bình đôi khi còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết,
chưa dứt khoát. Việc rèn luyện tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa
hệ thống. Và tinh thần làm việc đôi khi chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát,
chưa thật tỉ mỉ.

III. Phương hướng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản
thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Khắc
phục những hạn chế để tự hoàn thiện bản thân mình. Luôn gương mẫu đi đầu
trong các hoạt động.
    + Tích cực vận dụng sáng tạo trong khi giải quyết các công việc. Không
ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm trong công
việc. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt công việc được giao.
    + Giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người ĐV. Rèn luyện kỹ
năng tự phê bình và phê bình. Mạnh dạn đóng góp ý kiến cho bạn bè, đồng
nghiệp cùng tiến bộ.
    + Luôn luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân
để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Không ngừng nâng cao trình độ của
bản thân để thích ứng với điều kiện XH mới áp dụng triệt để và linh hoạt các
nguyên tắc của Người tùy theo vị trí công tác của mình như : Tập trung dân chủ,
tự phê bình và phê bình, kỷ kuật nghiêm minh, ..., trong nhà trường cũng như
trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm.

IV. Những kiến nghị đề xuất:
   ** Mỗi cán bộ, Đảng viên, CNV, phải thật sự thấm nhuần đạo đức CM. "
Thật sự " nghĩa là phải nắm vững ND thực chất của đạo đức CM - Đạo đức vĩ
đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải : " Quyết tâm suốt đời đấu tranh
cho Đảng, cho CM. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ
vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đó là:
    + Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: Mỗi cán bộ phải thật
sự thấm nhuần đạo đức CM". Trau đồi đạo đức CM để góp phần xứng đáng
vào XD sự nghiệp CNXH và giải phóng loài người.
    + Thứ hai, mỗi cán bộ, Đảng viên, thật sự "cần kiệm, liêm chính, chí
công vô tư". Bởi sự gương mẫu của cán bộ có tác động mạnh mẽ tới quần chúng
trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc
để có lợi cho đất nước, cho ND.
    + Thứ ba " Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của ND". Để XD Đảng vững
mạnh, mỗi DV phải có đủ đức và tài, trong đó " Đức " phải là gốc. Muốn vậy,
cần phải nhận thức rõ phận sự của người ĐV. Đó là :"Trong lợi ích của Đảng
hơn hết, ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì

                                        5
khác. Cho nên ĐV và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng lên trước, lợi ích cá nhân
sau" Mỗi ĐV, Cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần
kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của ND.
  ** Bản thân tôi là một Đảng viên. Tôi luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của
người cán bộ ĐV, thường xuyên quan tâm tìm hiểu, học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống cũng như trong công
tác. Qua tìm hiểu qua học tập tôi nhận thấy rằng ND mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh
nêu không những có tầm nhìn chiến lược về thời đại sâu sắc mà cũng mang ý
nghĩa triết học sâu sắc. Nếu áp dụng vào việc tổ chức, phát triển cuộc sống của
mỗi cá nhân là rất quan trọng
  **Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh" đã bổ sung cho tôi những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về
Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng
nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên
những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con
đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
                         Người viết thu hoạch
                          Hoàng Thị Tiệp
                                       6

								
To top