Bien ban thanh tra toan dien

Document Sample
Bien ban thanh tra toan dien Powered By Docstoc
					            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Na Sang, ngày  tháng  năm 2010

                     BIÊN BẢN THANH TRA
                  Hoạt động sư phạm của nhà giáo

Họ và tên giáo viên: ..............................................................................................
Dạy môn: ...............................................................................................................
Năm vào ngành: .....................................................................................................
Nhiệm vụ được giao:.........................................................................................
.................................................................................................................................
Đơn vị công tác: Trường THCS Na Sang
Tổ: .......................................

I. Kết quả kiểm tra
1.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ...............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
   Xếp loại: .............
2. Kết quả công tác được giao
a. Nhận xét về thực hiện quy chế chuyên môn
- Về hồ sơ chuyên môn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
   Xếp loại: .............
- Việc thực hiện các quy định về chuyên môn
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
   Xếp loại: ..............
b. Kết quả xếp loại do cán bộ thanh tra dự (Có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ
GD&ĐT)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
  Xếp loại: .................
c. Kết quả giảng dạy của Nhà giáo: do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát va kết
quả học tập bộ môn (Sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)
.................................................................................................................................
  Xếp loại: ...............
d. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
   Xếp loại: .........................
3. Đề xuất xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày
21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên MN và PT
công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
    Xếp loại (T; K; TB; Km): ......................

II. Kiến nghị
1. Với đối tượng thanh tra
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

                     Ý KIẾN CỦA NHÀ GIÁO
                       (Ký và ghi họ tên)
   HIỆU TRƯỞNG                              CÁN BỘ THANH TRA
(Ký đóng dấu và ghi họ tên)                         (Ký và ghi họ tên)
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NA SANG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              BIÊN BẢN THANH TRA
       ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHÁC CỦA GIÁO VIÊN
        (Do Hiệu trưởng thực hiện và gửi cho Đoàn thanh tra)

 Họ và tên giáo viên:.................................................................................................
 Dạy môn: ................................................................................................................
 Chủ nhiệm lớp: .......................................................................................................
 Tham gia công việc khác (Chuyên môn, đoàn thể .....): .........................................

         A. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Công tác chủ nhiệm (lớp xếp loại thứ bao nhiêu trên tổng số lớp):
 .................................................................................................................................
 a. Ưu điểm:
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 b. Tồn tại:
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 2. Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh
 a. Ưu điểm:
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 b. Tồn tại:
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 3. Thực hiện công tác khác:
 a. Ưu điểm kết quả đạt được:
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b. Tồn tại:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

         B. ĐÁNH GIÁ CHUNG, XẾP LOẠI

1. Đánh giá chung:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Xếp loại (T, K, TB, Km): .....................................................................
3. Kiến nghị:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

                               Na Sang, ngày tháng năm 2010
NGƯỜI ĐƯỢC THANH TRA                          HIỆU TRƯỞNG

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:557
posted:5/19/2011
language:Vietnamese
pages:5