Ket qua thi HSG lop 6,7,8 by tonv78

VIEWS: 198 PAGES: 16

									           KẾT QUẢ THI SỬ DỤNG MTCT (CẤP TRƯỜNG)
                   Năm học 2010 - 2011
      Họ và tên    Ngày tháng
STT                   Lớp  Điểm bài thi  Xếp giải  Ghi chú
      Thí sinh     năm sinh
 1  Quàng Thị Ngoan    5/5/1999  6A1    8
 2  Quàng Thị Lịu     5/7/1999  6A1    13      KK
 3  Lò Thị Nguyệt     7/8/1999  6A1    14.5     Ba
 4  Lò Thị Hà       1/3/1999  6A1    15      Ba
 5  Quàng Văn Huấn     30/10/98  7A1    12      KK
 6  Lường Thị Oanh     30/4/98  7A2
 7  Cà Thị Thảo      20/10/98  7A2    8.8
 8  Lường Thị Son      23/3/98  7A2    8.5
 9  Lý A Nhè        13/8/98  7A2    6
10  Lò Văn Lích       20/7/98  7A3    12      KK
11  Lý A Phử        10/7/1999  6A2    15      Ba
12  Lường Văn Thuỷ     20/8/99  6A2    19     Nhất
13  Lò Thị Quỳnh      8/9/1999  6A3    12      KK
14  Cà Thị Thanh      6/12/1999  6A3    13      KK
          KẾT QUẢ THI HGS LỚP 6, 7, 8 (CẤP TRƯỜNG)
              NĂM HỌC 2010 - 2011
      Họ và tên   Ngày tháng
STT                   Lớp  Môn thi  Điểm bài thi Xếp loại  Ghi chú
      Thí sinh    năm sinh
1   Lò Thị Quỳnh      8/9/1999  6A3  Địa     10.8
2   Lò Thị Tim      10/12/1999  6A3  Địa      2
3   Quàng Thị Ngoan    5/5/1999  6A1  Ngoại     9.3
4   Sùng A Tướng     3/10/1999  6A2  Ngoại     7.8
5   Lò Thị Đồng     11/11/1999  6A2  Địa     10.5
6   Lý A Phử       10/7/1999  6A2  Ngoại    15.3    Ba
7   Lường Văn Thuỷ     20/8/99  6A2  Ngoại     15     Ba
8   Lò Thị Niệm      7/9/1999  6A2  Sinh      2
9   Sùng Thị Cúa     12/1/1997  6A2  Sinh     18    Nhất
10  Lò Thị Tinh      1/7/1999  6A3  Sinh     11.5
11  Quàng Văn Long    10/9/1999  6A1  Sử      10
12  Cháng Thị Lìa      13/5/99  6A1  Sử      16     Nhì
13  Quàng Văn Quyết    7/6/1999  6A2  Sử      16     Nhì
14  Lường Thị Lả      17/1/99  6A3  Sử      12     KK
15  Quàng Thị Lịu     5/7/1999  6A1  Toán      8
16  Lò Thị Nguyệt     7/8/1999  6A1  Văn     16     Nhì
17  Lò Thị Hà       1/3/1999  6A1  Văn     15     Ba
18  Cà Thị Thanh     6/12/1999  6A3  Văn     16     Nhì
19  Cà Thị Lịch      12/8/1998  7A3  Địa     12     KK
20  Mùa Thị Báu      6/7/1997  7A3  Địa     12     KK
21  Lò Thị Tuyền      5/6/1998  7A1  Ngoại     4.8
22  Lường Thị Oanh     30/4/98  7A2  Ngoại     8.3
23  Lò Thị Tin       15/7/98  7A2  Ngoại     13     KK
24  Lò Thị Đào       5/8/1998  7A3  Ngoại     5.3
25  Lò Thị Lan       18/7/98  7A3  Ngoại     5
26  Lò Thị Hoài       17/4/98  7A4  Ngoại     14     Ba
27  Lò Thị Dương     12/1/1998  7A1  Sử      12     KK
28  Tòng Thị Dưỡng     8/4/1998  7A1  Sử      12     KK
29  Lò Thị Đô       7/6/1998  7A1  Sử      9
30  Cà Thị Thảo      20/10/98  7A2  Sử      12     KK
31  Cháng Thị Dớ      16/5/98  7A3  Sử      8
32  Lường Thị Phượng   12/12/1998  7A3  Sử      6
33  Cà Thị Luyến      16/3/98  7A1  Văn     11.5
34  Lường Thị Son      23/3/98  7A2  Văn     13     KK
35  Lò Thị Vui       9/3/1998  7A2  Văn     14.5    Ba
36  Lò Văn Lích       20/7/98  7A3  Văn     13     KK
37  Lò Thị Tiên      4/3/1998  7A3  Văn     9.5
38  Lý A Sủ        3/4/1997 8A1   Địa     15.3    Ba
39  Quàng Văn Thoan    8/6/1997 8A2   Địa     17.5    Nhì
40  Lò Thị Ổn        29/5/97 8A3   Địa     17     Nhì
41  Lò Văn Dần    15/6/97 8A1  Hoá   9.5
42  Tòng Thị Dung  2/10/1997 8A3  Hoá   14   Ba
43  Lò Thị Gương  10/3/1997 8A1  Ngoại  13.5  KK
44  Lò Thị Doan   4/5/1997 8A2  Ngoại  12.8  KK
45  Quàng Văn Tin  21/6/96 8A3  Ngoại  10.3
46  Lò Thị Xâm    23/3/97 8A1   Sử   12   KK
47  Vừ A Tủa    1/10/1997 8A1  Toán   9
48  Lò Thị Huyền   20/5/97 8A1  Văn   12.5  KK
49  Lò Văn Hặc   12/4/1997 8A2  Văn
50  Lò Thị Phượng  1/8/1997 8A3  Văn   15   Ba
51  Lường Văn Lợi  5/11/1997 8A3  Văn   12.5  KK
HỘI ĐỒNG COI - CHẤM THI HS GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA
         TRƯỜNG THCS NA SANG
                     BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM KHỐI 6
                                Năm học 2010 - 2011

      Số      Họ và tên      Ngày tháng
 STT                              Lớp    Môn thi   HS ký    Điểm bài thi    Kết quả    Ghi chú
      BD      Thí sinh       năm sinh
 1     01   Lò Thị Quỳnh          8/9/1999   6A3    Địa             10.8
 2     02   Lò Thị Tim          10/12/1999   6A3    Địa              2
 3     03   Quàng Thị Ngoan        5/5/1999   6A1    Ngoại             0.3
 4     04   Sùng A Tướng         3/10/1999   6A2    Ngoại             7.8
 5     05   Lò Thị Đồng         11/11/1999   6A2    Ngoại             10.5
 6     06   Lý A Phử           10/7/1999   6A2    Ngoại             15.3         Ba
 7     07   Lường Văn Thuỷ         20/8/99   6A2    Ngoại             15         Ba
 8     08   Lò Thị Niệm          7/9/1999   6A2    Sinh              2
 9     09   Sùng Thị Cúa         12/1/1997   6A2    Sinh              18       Nhất
 10    10   Lò Thị Tinh          1/7/1999   6A3    Sinh             11.5
 11    11   Quàng Văn Long        10/9/1999   6A1    Sử              10
 12    12   Cháng Thị Lìa          13/5/99   6A1    Sử              16       Nhì
 13    13   Quàng Văn Quyết        7/6/1999   6A2    Sử              16       Nhì
 14    14   Lường Thị Lả          17/1/99   6A3    Sử              12       KK
 15    15   Quàng Thị Lịu         5/7/1999   6A1    Toán              8
 16    16   Lò Thị Nguyệt         7/8/1999   6A1    Văn              16       Nhì
 17    17   Lò Thị Hà           1/3/1999   6A1    Văn              15       Ba
 18    18   Cà Thị Thanh         6/12/1999   6A3    Văn              16       Nhì
       HỘI ĐỒNG COI THI XÁC NHẬN                            HỘI ĐỒNG CHẤM THI XÁC NHẬN
        Tổng số có: …...… thí sinh dự thi.                          Bản này có: ….…. thí sinh dự thi
    Có: ……. Thí sinh vắng mặt (SBD: …………....…..…………)                Trong đó: điểm giỏi: …..; điểm khá:….……
    Có: …..... Thí sinh vi phạm quy chế thi (SBD:…….....…..……)                điểm Tb: ..…..; điểm yếu: ….....; điểm kém:….…
           Ngày   /4/2011                                  Ngày   /4/2011
      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI
HỘI ĐỒNG COI - CHẤM THI HS GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA
         TRƯỜNG THCS NA SANG
                       BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM KHỐI 7
                                  Năm học 2010 - 2011
      Số      Họ và tên       Ngày tháng
STT                                Lớp   Môn thi    HS ký    Điểm bài thi     Kết quả     Ghi chú
      BD      Thí sinh        năm sinh
 1     01   Cà Thị Lịch           12/8/1998   7A3    Địa               12        KK
 2     02   Mùa Thị Báu            6/7/1997   7A3    Địa               12        KK
 3     03   Lò Thị Tuyền           5/6/1998   7A1   Ngoại              4.8
 4     04   Lường Thị Oanh           30/4/98   7A2   Ngoại              8.3
 5     05   Lò Thị Tin             15/7/98   7A2   Ngoại              13        KK
 6     06   Lò Thị Đào            5/8/1998   7A3   Ngoại              5.3
 7     07   Lò Thị Lan             18/7/98   7A3   Ngoại               5
 8     08   Lò Thị Hoài            17/4/98   7A4   Ngoại              14        Ba
 9     09   Lò Thị Dương           12/1/1998   7A1    Sử               12        KK
 10     10   Tòng Thị Dưỡng          8/4/1998   7A1    Sử               12        KK
 11     11   Lò Thị Đô             7/6/1998   7A1    Sử                9
 12     12   Cà Thị Thảo            20/10/98   7A2    Sử               12        KK
 13     13   Cháng Thị Dớ            16/5/98   7A3    Sử                8
 14     14   Lường Thị Phượng        12/12/1998   7A3    Sử                6
 15     15   Cà Thị Luyến            16/3/98   7A1    Văn              11.5
 16     16   Lường Thị Son           23/3/98   7A2    Văn               13        KK
 17     17   Lò Thị Vui            9/3/1998   7A2    Văn              14.5        Ba
 18     18   Lò Văn Lích            20/7/98   7A3    Văn               13        KK
 19     19   Lò Thị Tiên            4/3/1998   7A3    Văn              9.5
         HỘI ĐỒNG COI THI XÁC NHẬN                            HỘI ĐỒNG CHẤM THI XÁC NHẬN
         Tổng số có: …...… thí sinh dự thi.                            Bản này có: ….…. thí sinh dự thi
   Có: ……. Thí sinh vắng mặt (SBD: …………....…..…………)                   Trong đó: điểm giỏi: …..; điểm khá:….……
   Có: …..... Thí sinh vi phạm quy chế thi (SBD:…….....…..……)                   điểm Tb: ..…..; điểm yếu: ….....; điểm kém:….…
          Ngày  /4/2011                                    Ngày  /4/2011
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI
HỘI ĐỒNG COI - CHẤM THI HS GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA
         TRƯỜNG THCS NA SANG
                     BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM KHỐI 8
                                Năm học 2010 - 2011

     Số     Họ và tên      Ngày tháng
STT                              Lớp   Môn thi    HS ký    Điểm bài thi    Kết quả     Ghi chú
     BD     Thí sinh       năm sinh
 1    01   Lý A Sủ            3/4/1997   8A1     Địa             15.3        Ba
 2    02   Quàng Văn Thoan        8/6/1997   8A2     Địa             17.5       Nhì
 3    03   Lò Thị Ổn            29/5/97   8A3     Địa             17        Nhì
 4    04   Lò Văn Dần            15/6/97   8A1    Hoá             9.5
 5    05   Tòng Thị Dung         2/10/1997   8A3    Hoá              14         Ba
 6    06   Lò Thị Gương         10/3/1997   8A1    Ngoại             13.5       KK
 7    07   Lò Thị Doan          4/5/1997   8A2    Ngoại             12.8       KK
 8    08   Quàng Văn Tin          21/6/96   8A3    Ngoại             10.3
 9    09   Lò Thị Xâm            23/3/97   8A1     Sử              12       KK
10    10   Vừ A Tủa           1/10/1997   8A1    Toán             9
11    11   Lò Thị Huyền           20/5/97   8A1    Văn             12.5       KK
12    12   Lò Văn Hặc          12/4/1997   8A2    Văn
13    13   Lò Thị Phượng         1/8/1997   8A3    Văn              15         Ba
14    14   Lường Văn Lợi         5/11/1997   8A3    Văn             12.5       KK

       HỘI ĐỒNG COI THI XÁC NHẬN                            HỘI ĐỒNG CHẤM THI XÁC NHẬN
       Tổng số có: …...… thí sinh dự thi.                          Bản này có: ….…. thí sinh dự thi
   Có: ……. Thí sinh vắng mặt (SBD: …………....…..…………)                Trong đó: điểm giỏi: …..; điểm khá:….……
   Có: …..... Thí sinh vi phạm quy chế thi (SBD:…….....…..……)                điểm Tb: ..…..; điểm yếu: ….....; điểm kém:….…
          Ngày   /4/2011                                  Ngày   /4/2011
      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI
             DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6, 7 ,8
             THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
                 Năm học: 2010-2011
STT      Họ và tên       Ngày sinh     Môn  Lớp  Ghi chú
       Khối 6
 1  Lò Thị Quỳnh            8/9/1999 Địa    6A3
 2  Lò Thị Tim           10/12/1999 Địa     6A3
 3  Quàng Thị Ngoan          5/5/1999 Ngoại    6A1
 4  Sùng A Tướng           3/10/1999 Ngoại   6A2
 5  Lò Thị Đồng           11/11/1999 Ngoại    6A2
 6  Lý A Phử             10/7/1999 Ngoại   6A2
 7  Lường Văn Thuỷ           20/8/99 Ngoại   6A2
 8  Lò Thị Niệm            7/9/1999 Sinh    6A2
 9  Sùng Thị Cúa           12/1/1997 Sinh    6A2
10 Lò Thị Tinh              1/7/1999 Sinh    6A3
11 Quàng Văn Long            10/9/1999 Sử     6A1
12 Cháng Thị Lìa             13/5/99 Sử     6A1
13 Quàng Văn Quyết            7/6/1999 Sử     6A2
14 Lường Thị Lả              17/1/99 Sử     6A3
15  Quàng Thị Lịu           5/7/1999 Toán    6A1
16  Lò Thị Nguyệt           7/8/1999 Văn    6A1
17  Lò Thị Hà             1/3/1999 Văn    6A1
18  Cà Thị Thanh           6/12/1999 Văn    6A3
       Khối 7
 1  Cà Thị Lịch           12/8/1998  Địa    7A3
 2  Mùa Thị Báu            6/7/1997  Địa    7A3
 3  Lò Thị Tuyền           5/6/1998  Ngoại   7A1
 4  Lường Thị Oanh           30/4/98  Ngoại   7A2
 5  Lò Thị Tin             15/7/98  Ngoại   7A2
 6  Lò Thị Đào            5/8/1998  Ngoại   7A3
 7  Lò Thị Lan             18/7/98  Ngoại   7A3
 8  Lò Thị Hoài            17/4/98  Ngoại   7A4
 9  Lò Thị Dương           12/1/1998  Sử    7A1
10  Tòng Thị Dưỡng          8/4/1998  Sử    7A1
11  Lò Thị Đô             7/6/1998  Sử    7A1
12  Cà Thị Thảo            20/10/98  Sử    7A2
13  Cháng Thị Dớ            16/5/98  Sử    7A3
14  Lường Thị Phượng        12/12/1998  Sử    7A3
15  Cà Thị Luyến            16/3/98  Văn    7A1
16  Lường Thị Son           23/3/98  Văn    7A2
17 Lò Thị Vui      9/3/1998 Văn    7A2
18 Lò Văn Lích      20/7/98 Văn    7A3
19 Lò Thị Tiên     4/3/1998 Văn    7A3
      Khối 8
 1  Lý A Sủ      3/4/1997  Địa   8A1
 2  Quàng Văn Thoan  8/6/1997  Địa   8A2
 3  Lò Thị Ổn      29/5/97  Địa   8A3
 4  Lò Văn Dần     15/6/97  Hoá   8A1
 5  Tòng Thị Dung   2/10/1997  Hoá   8A3
 6  Lò Thị Gương   10/3/1997  Ngoại  8A1
 7  Lò Thị Doan    4/5/1997  Ngoại  8A2
 8  Quàng Văn Tin    21/6/96  Ngoại  8A3
 9  Lò Thị Xâm     23/3/97  Sử   8A1
10  Vừ A Tủa     1/10/1997  Toán  8A1
11  Lò Thị Huyền    20/5/97  Văn   8A1
12  Lò Văn Hặc    12/4/1997  Văn   8A2
13  Lò Thị Phượng   1/8/1997  Văn   8A3
14  Lường Văn Lợi   5/11/1997  Văn   8A3
   HỘI ĐỒNG COI - CHẤM THI HS GIỎI MÁY TÍNH CẦM TAY
           TRƯỜNG THCS NA SANG

                             BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM
                                   Năm học 2010 - 2011
     Số      Họ và tên      Ngày tháng
STT                                Lớp     HS ký      Điểm bài thi     Kết quả     Ghi chú
     BD      Thí sinh       năm sinh
 1    01   Quàng Thị Ngoan         5/5/1999    6A1
 2    02   Quàng Thị Lịu          5/7/1999    6A1
 3    03   Lò Thị Nguyệt          7/8/1999    6A1
 4    04   Lò Thị Hà            1/3/1999    6A1
 5    05   Quàng Văn Huấn          30/10/98    7A1
 6    06   Lường Thị Oanh          30/4/98    7A2
 7    07   Cà Thị Thảo           20/10/98    7A2
 8    08   Lường Thị Son           23/3/98    7A2
 9    09   Lý A Nhè             13/8/98    7A2
10    10   Lò Văn Lích            20/7/98    7A3
11    11   Lý A Phử            10/7/1999    6A2
12    12   Lường Văn Thuỷ          20/8/99    6A2
13    13   Lò Thị Quỳnh           8/9/1999    6A3
14    14   Cà Thị Thanh          6/12/1999    6A3
        HỘI ĐỒNG COI THI XÁC NHẬN                           HỘI ĐỒNG CHẤM THI XÁC NHẬN
         Tổng số có: …...… thí sinh dự thi                          Bản này có: ….…. thí sinh dự thi
   Có: ……. Thí sinh vắng mặt (SBD: …………....…..…………)                   Trong đó: điểm giỏi: …..; điểm khá:….……
   Có: …..... Thí sinh vi phạm quy chế thi (SBD:…….....…..……)                   điểm Tb: ..…; điểm yếu: …..; điểm kém:….…
           Ngày  /4/2011                                       Ngày   /4/2011
        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI
             DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6, 7 ,8
             THI SỬ DỤNG MTCT CẤP TRƯỜNG
                 Năm học: 2010-2011
STT     Họ và tên       Ngày sinh    MTCT  Lớp  Ghi chú
 1  Quàng Thị Ngoan         5/5/1999   x   6A1
 2  Quàng Thị Lịu          5/7/1999   x   6A1
 3  Lò Thị Nguyệt          7/8/1999   x   6A1
 4  Lò Thị Hà            1/3/1999   x   6A1
 5  Quàng Văn Huấn          30/10/98   x   7A1
 6  Lường Thị Oanh           30/4/98  x   7A2
 7  Cà Thị Thảo           20/10/98   x   7A2
 8  Lường Thị Son           23/3/98   x   7A2
 9  Lý A Nhè             13/8/98   x   7A2
10  Lò Văn Lích            20/7/98   x   7A3
11  Lý A Phử             10/7/1999  x   6A2
12  Lường Văn Thuỷ           20/8/99  x   6A2
13  Lò Thị Quỳnh           8/9/1999  x   6A3
14  Cà Thị Thanh           6/12/1999  x   6A3

								
To top