sociology books by zorigt

VIEWS: 1,357 PAGES: 16

									   НИЙГМИЙН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ БАГШ, ОЮУТАН, СУДЛААЧ НАРЫН ХЭРЭГЦЭЭНД
    ЗОРИУЛАН УЛААНБААТАР ХОТЫН ТОМООХОН НОМЫН САНД БУЙ СОЦИОЛОГИ,
    НИЙГМИЙН АЖЛЫН ЧИЛЭЛИЙН НОМ СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГЫН КАТАЛОГ

                   Социологийн номын жагсаалт
   1. Хүүхдийн номын ордон
                                           Дансны
Д/д    Зохиогч   Он      Номын нэр     Хэвлэсэн газар  Хот  Код       Шифр
                                           дугаар
                            Философи,
                БНМАУ-н нийгмийн
1   Ред: Л.Бат-Очир  1984              социологи     УБ          60.5 Б.823
                бүтэц
                            эрхийн хүрээлэн
2   Р.Вандангомбо   2002  Удирдлагын социологи           УБ          60.5 В.171
   Х.Гүндсамбуу       Ажилчин залуучуудын
3            1990                       УБ          60.5 Г.856
   С.Дашдаваа        нийгмийн дүр төрх
                Малчин залуучуудын
4   Х.Гүндсамбуу   1984                       УБ          60.5 Г.856
                нийгмийн дүр төрх
                Социологийн марксист                      60.5 +87.3
5   Х.Гүндсамбуу   1998                       УБ
                парадигм                             Г.856
6   А.И.Кравченко   2002  Социологийн удиртгал           УБ          60.5 К.712
                Нийгмийн социаль
7   О.Мөнхбат     2000                       УБ          60.5 М.816
                бүтцийн социологи
                Олон нийтийн санал
8   Д.Оюунцэцэг    2000                       УБ          60.5 О.98
                бодлын социологи
                Өнөөгийн монголын
                ажилчин анги,
9            1985  хоршоолсон малчдын            УБ          60.5 Ө.952
                нийгмийн зарим
                асуудал
10  Р.И.Руденко    2006  Социологийн ажилбар            УБ          60.5 Р.831
11  Н.Смелсер     2001  Социологи                 УБ          60.5 С.481
                Социологийн
12  В.Отгоннасан   1993  судалгааны үндсэн             УБ          60.5 С.610
                аргууд
13  Р.Уранбилэг    2002  Эрхзүйн социологи             УБ          60.5 У.457
                Социологийн Орос-
14  Н.Смелсер     1998  Англи-Монгол нэр             УБ          60.5С.50
                томъёоны товч тайлбар
15  Ц.Батбаяр     2007  Социологи                 УБ          60.5 Б.332
   А.А.Радугин
16           2003  Социологи                 УБ          60.5 Р.150
   К.А.Радугин
                Монголын сэхээтний
                улс төрийн соёлын
17  Э.Тамир      1993                       УБ          60.5 Т.209
                төлөвшил зарим
                асуудал
                Ажилгүйдэл, асуудал,
18  Х.Гүндсамбуу   1991                       УБ          60.55 Г.94
                шийдэл
                Далд эдийн засаг, үр
                                                 60.55
19  Х.Гүндсамбуу   1990  дагавар:социологийн            УБ
                                                 Г.856
                найруулал
   Ред:           Өнөөгийн сэхээтний
20           1987                       УБ          60.55 Ө.59
   С.Норовсамбуу       нийгмийн төрх
                Социологийн
21           1989  судалгааг хэрхэн             УБ          60.55 С.54
                явуулах вэ?
                Монголын нийгмийн
                                                 60.56
22  Х.Гүндсамбуу   2002  давхраажил, хөгжил,            УБ
                                                 Г.856
                хандлага
                                                 60.56
23           2001  Удирдлагын социологи           УБ
                                                 У.234
   Орчуулагч:                                         60.56
24           2003  Хууль зүйн социологи           УБ
   Л.Дашзэвэг                                         Х.758
   2. Нацагдоржийн нэрэмжит, Улаанбаатар хотын төв номын сан
                                         Дансны
Д/д    Зохиогч    Он     Номын нэр     Хэвлэсэн газар  Хот  Код      Шифр
                                         дугаар
                Социологийн Орос-
   Нейл Смелсер                  Философи,Соц
                Англи-Монгол нэр
1   Орчуулагч:    2000             иологи эрхийн  УБ
                томъёо, түүний товч
   Ц.Пүрэв                    хүрээлэн
                тайлбар
                Фиолософи,      Философи,Соц
2            2000  социологи эрхийн   иологи эрхийн  УБ
                судлал. Боть 16    хүрээлэн
                           Философи,Соц
3   Нейл Смелсер   2001  Социологи       иологи эрхийн  УБ
                           хүрээлэн
                           МУИС-н
4   Р.Уранбилэг    2002  Эрх зүйн социологи           УБ
                           хэвлэх
   А.А.Радугин
5            2003  Социологи               УБ
   К.А.Радугин
   Глазырин
   В.А.Гри Бикипа      Хууль зүйн      Урлах эрдэм
6            2003                     УБ
   Э.Н.Ба бус        социологи       ХХК
   Орч: Л.Дашзэвэг
                Философи,
                социологи, шашин
   Т.Дорждагва       судлал, сэтгэл    МУИС-н
7            2004                     УБ
   Д.Ундрах         судлалын       хэвлэх
                мэргэжлийн оюутны
                гарын авлага
   Антони Гиддэнс
8            2006  Социологи       Адмон      УБ
   Ред:Т.Ганхуяг
                           МУИС-н
9   Р.Уранбилэг    2003  Эрх зүйн социологи           УБ
                           хэвлэх
10  Ц.Батбаяр     2007  Социологи       Сорхонцагаан   УБ
                Философи,социологи
                , политологи, эрдэм
                шинжилгээний
11  Д.Дашпүрэв    2008             Бемби сан    УБ
                илтгэл, хэлсэн үг,
                өгүүллүүдийн
                эмхтгэл
   Р.Вандангомбо      Удирдлагын
12           2002                     УБ
   Я.Шуурав         социологи
                Социологийн      Чойжил
13  Х.Гүндсамбуу   1998  марксист парадигм:  хэвлэлийн    УБ
                Цуврал лекци     газар
                Социологийн
14  Ц.Пүрэв      1995  мэдээллийг шинжлэх           УБ
                статистик арга
                Социологийн      ШУ хэвлэлийн
15  Ред: Ц.Уртнасан  1995                     УБ
                судалгаа       “Эрдэм”
                Социологийн
16  Орч:С.Дашдаваа  1989  судалгааг хэрхэн            УБ
                явуулдаг вэ?
                Далд эдийн засаг,
                тархалт үр дагавар
17  Х.Гүндсамбуу   1990             УХГ       УБ
                тэмцэл: социологийн
                найруулал
                Эрх зүйн
18  Ш.Шинэгэрэл    2001  социологийн зарим   Ам-На сервис   УБ
                асуудал
                Үйлчилгээний
19  Х.Нямбуу     1974  хөдөлмөрийн              УБ
                социологийн зарим
              асуудал
              БНМАУ-н нийгмийн
              бүтэц: түүх
20  ШУА       1984                     УБ
              социологийн
              судалгаа
              Өнөөгийн монголын
              ажилчин анги ,
              хоршоолсон малчдын
21          1995                     УБ
              нийгмийн асуудал:
              социологийн
              судалгаа
              Нийгмийн үзэгдэлд
                          Боловсролын
22  Б.Баярцэцэг   2002  хэмжилт хийх             УБ
                          хүрээлэн
              социологийн арга
              Марксист Ленинист
   С.Норовсамбуу     социологийн
23          1980                     УБ
   Н.Хавх         тодорхой судалгааны
              онол, арга техник
              Европийн философи,
              улс төр, эдийн засаг,
   Багшийн Их
24          1999  социологийн              УБ
   Сургууль
              судалгаа, сургалтын
              зарим асуудал
              Хүмүүжлийн
25  Р.Г.Гурова   1985  социологийн       УХГ      УБ
              асуудлууд
              Социализмын үед
              нүүдэлчин малчдын
26  Ү.Нямдорж    1985  суурьших        УХГ      УБ
              социологийн зарим
              асуудал
              Марксист
27  Н.Хавх     1974  социологийн       УХГ      УБ
              тодорхой шинжилгээ
              Намын ажилд
              социологийн
28          1988              УХГ      УБ
              судалгаа хэрэглэх
              асуудал
              Социологийн
29  Ц.Пүрэв        мэдээлэлд ангилал           УБ
              хийх арга
              Социологийн
              ажилбар, тест,
30  Р.И.Руденко   2006              Про-лайн   УБ
              хүснэгт, дасгал,
              бодлого
              Оюуны өлгий:
              Нийгэм, байгалийн
                                 Мос
31  И.Липтев    1981  харилцан үйлчлэлийн   Прогресс
                                 ква
              тухай социологийн
              тэмдэглэл
    3. БЗД-н 3-р номын сан
                                                   Дансны
Д/д   Зохиогч    Он         Номын нэр        Хэвлэсэн газар    Хот  Код       Шифр
                                                   дугаар
  1  Ц.Батбаяр   2007    Социологи             Сорхон цагаан    УБ          60.5 Б332
  2  А.Гидденс   2006    Социологи             Адмон        УБ          60.5 Г.43
  3  Руденко    2006    Социологийн ажилбар        Про-Лайн       УБ          60.5 Р.83
  4  C.A.Saslow  1982    Basic research methods      MC Graw Hill     USA          65.9 S10
                                             New
  5  A.M.Sharp   2002    Economics of social issues    MC Graw Hill                 S10
                                             York
                 Sociology of marriage and     Nelson Hall
  6  R.Collins   1992                                USA          60.5 C71
                 Family              Publishers


    4. Монгол Японы төвийн номын сан
                                    Хэвлэсэн           Дансны
Д/д    Зохиогч      Он        Номын нэр                 Хот  Код       Шифр
                                     газар            дугаар
    Micheal           Title sociology the care 5th
  1           1999                                         BOO1598
    Hughes            edition
    Richard T.                          MC Graw
  2           1995    Sociology                                 BOO1596
    Scheafer                           Hill
    Kurt                             MC Graw
  3           1998    Annual Editions Sociology                         BOO1595
    F.Dushkin                           Hill
    Anthony
  4           2000    Sociology            W.W.Norton                BOO2567
    Giddens


    5. Нээлттэй нийгэм форум
                                   Хэвлэсэн             Дансны
Д/д      Зохиогч        Он      Номын нэр              Хот    Код       Шифр
                                   газар              дугаар
    Философи,
                      Социологийг
1    социологийн        2006               ADMON      УБ             DDC 320
                      үндэслэгч суутнууд
    эрхийн хүрээлэн
    МУИС, НУФ,
    Социологи,             Социологи-1
2                 2001               Динго ХХК    УБ
    Нийгмийн ажлын           сэтгүүл
    салбар
    МУИС, НУФ,
    Социологи,             Социологи-2
3                 2002                       УБ
    Нийгмийн ажлын           сэтгүүл
    салбар
    МУИС, НУФ,
    Социологи,             Социологи-4
4                 2005                       УБ
    Нийгмийн ажлын           сэтгүүл
    салбар
    МУИС, НУФ,
    Социологи,             Социологи-5
5                 2005                       УБ
    Нийгмийн ажлын           сэтгүүл
    салбар
    МУИС, НУФ,
    Социологи,             Социологи-6
6                 2006                       УБ
    Нийгмийн ажлын           сэтгүүл
    салбар
                                  ШУТИС-
                      Капитализм,
                                  ийн
7    Йозеф .А.Шумпетр      2006  социолизм,                УБ             DDC ТББ
                                  дэргэдэх
                      ардчилал
                                  ХҮСТөв
                      ТББ-д зориулсан
    Нээлттэй нийгэм
8                 2007  мониторингийн              УБ             ДАА-320
    форум
                      гарын авлага
    Их засаг их            Хууль зүйн
9                 2003               Уриа ХХК    УБ             ДАА-340
    сургааль              социологи
                 Шилжих хөдөлгөөн
                 хүүхдийн амьдралд:
                 хөдөөнөөс хотруу
   МУИС,Социологий
                 чиглэсэн шилжих                          ДАА-
10  н тэнхмийн багш                           УБ
                 хөдөлгөөн ба                            008.05
   судлаачид
                 хүүхдийн
                 боловсролын
                 хүртээмж
                 Гэр бүлийн
11  Т.Бүрэнжаргал    2005                      УБ            ДАА-303
                 социологи
                 Нийгмийн социаль
12  О.Мөнхбат      2000                      УБ            ДАА 303
                 бүтцийн социологи
                 Нийгмийн девиаци
13  Ш.Оюунханд      2005              АДМОН      УБ            ДАА-320
                 ба амиа хорлохуй
                             University of
                                     US
                 A theory of social   North
14  Gerhard.Lenski    1984                      North           ДАА-320
                 stratification     carolina
                                     Caroline
                             press
                             The belknap
                             press of
                 Foundations of social          U.S.Ca
15  James S.Coleman   2000              harvard                  ДАА-320
                 theory                 mbridge
                             university
                             press


   6. Каритас Чех ТББ
                              Хэвлэсэн            Дансны
Д/д    Зохиогч     Он     Номын нэр               Хот   Код       Шифр
                              газар             дугаар
   МУИС-НШУС-
   Социологи,
1             2001  Социологи сэтгүүл             УБ
   нийгмийн ажлын
   тэнхим
   МУИС-НШУС-
   Социологи,
2             2003  Социологи сэтгүүл             УБ
   нийгмийн ажлын
   тэнхим
   МУИС-НШУС-
   Социологи,
3             2004  Социологи сэтгүүл             УБ
   нийгмийн ажлын
   тэнхим
   МУИС-НШУС-
   Социологи,
4             2005  Социологи сэтгүүл             УБ
   нийгмийн ажлын
   тэнхим
   МУИС-НШУС-
   Социологи,
5             2007  Социологи сэтгүүл             УБ
   нийгмийн ажлын
   тэнхим
                             Философи,
                             Социологи
6   Нейл Смелсер     2001  Социологи                 УБ
                             эрхийн
                             хүрээлэн
   МУИС-НШУС-
                 Социологийн
   Социологи,
7             2002  судалгааны үндсэн             УБ
   нийгмийн ажлын
                 аргууд
   тэнхим
                 Угсаатан судлал,
8   Шан Копан      2007  хүн судлалын               УБ
                 удиртгал
                 Судалгааны ажлын
9   Ш.Ичинхорлоо     2008                       УБ
                 үндэс
                    Оролцооны
10    А.Гидденс       2006  мониторинг ба            УБ
                    үнэлгээ
     НҮБ-н Хөгжлийн
11               2007  Социологи
     Бодлого
12    Richard T.Schaeffer  2005  Sociology
13               2003  Sociology journal


                ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН НОМЫН САН
     7. МУИС-ийн номын сан

 Монгол ном
 Д/                                 Хэвлэсэн        Дансны
     Зохиогч         Он       Номын нэр           Хот  Код      Шифр
 д                                  газар         дугаар
                     Социологийн судлах
   1   Редактор:Дашдаваа   1996                      УБ
                     програм
                     Социологийн онол түүх    Сорхонцаг
   2   М.Батбаатар      2007                      УБ
                     Тэргүүн дэвтэр         аан
                                   Албан бус
                     Судалгаа шинжилгээний
   3   Бэгз         2001                боловсрол  УБ
                     арга зүй
                                    ын төв
   4   Гомбо, Ганхуяг    2006  Социологи          АДМОН
   5   А.И.Кравченко     2000  Социологийн удиртгал          УБ
                     Нийгэм байгалийн
                     харилцан үйлчлэлийн
   6   М.Прогресс      1981
                     тухай социологийн
                     тэмдэглэл
                     Марксист, Ленинист
      С.Норовсамбуу,        социологийн тодорхой
   7              1980                      УБ
      Н.Хавх            судалгааны онол арга
                     техник
                     Нийтийн хоолны
                     үйлчилгээний
   8   Х.Нямбуу       1974                      УБ
                     хөдөлмөрийн социологийн
                     зарим асуудал
                     Олны санаа оломгүй далай:
                     Олон нийтийн санал бодол
   9   В.Отгоннасан     1999                      УБ
                     бүрэлдэх механизм мөн
                     чанар судлах нь.
                     Олон нийтийн санал
   10  Д.Оюунцэцэг      2000                      УБ
                     бодлын социологи
                     Эдүгээгийн хөрөнгөтний
                     социологийг шүүмжлэх
   11  С.Пүрэв        1972                      УБ
                     нь/Түүх, Философийн
                     тэмдэглэл/
                     Социологийн мэдээллийг
   12  В.Отгоннасан     1995                      УБ
                     шинжлэх статистик арга
      Редактор: Дашдаваа      Социологийн мэдээлэлд
   13             2005                      УБ
      С.Намжилдорж         ангилал хийх арга
      Орчуулагч:
   14  Н.Энхцогт       2003  Социологийн сурах бичиг         УБ
      Ц.Алтантуяа
      Орчуулагч:          Социологийн ажилбар:
   15  Н.Болормаа      2006  Тест, хүснэгт, даалгавар,        УБ
      С.Нарантуяа          бодлого
      Редактор:
   16             2001  Социологи                УБ
      Ү.Нямдорж
      Редактор:
   17             1995  Социологийн судалгаа          УБ
      У.Уртнасан
   18  Орчуулагч:      1989  Социологийн судалгааг          УБ
   С.Дашдаваа       хэрхэн явуулах вэ?
   Редактор:
   Х.Гүндсамбуу
               Социологийн судалгааны
19  Ц.Уртнасан    2008                      УБ
               арга зүй аргачлал
20  Б.Сумъяа     2000  Судалгааны ажлын аргазүй         УБ
   С.Төмөр-Очир
               Социологийн судалгааны
21  Редактор:    2000                      УБ
               арга техникийн дадлага
   С.Гомбо
   Н.Хавх
               Марксист социологийн
22  Редактор:    1974                      УБ
               тодорхой шинжилгээ
   Б.Дашёндон
   Н.Хавх
               Социологи, Монгол
   Редактор:
23          2005  нийгмийн гүн ухааны           УБ
   Б.Туяа
               зарим чиглэл “4-р боть”
   Х.Цолмон
                              Монгол
               Эрдэм шинжилгээний
24          2005                 улсын   УБ
               бичиг
                              хэвлэх
               Социологийн Марксист
25  Х.Гүндсамбуу   1998
               Парадигм
               Социологийн Марксист
26  Х.Гүндсамбуу   2000                      УБ
               Парадигм /Цуврал лекц/
   Редактор:        Социологийг үндэслэгч
27          2006                      УБ
   Сайнхишиг        суутнууд
   Редактор:        Социологийн судалгааны    Улаанбаат
28          1993                      УБ
   В.Отгоннасан      үндсэн аргууд        ар хэвлэх
               Монгол дахь социологийн
29          1995  судалгаа, хөгжил, туршлага        УБ
               асуудал
   Х.Гүндсамбуу      Ажилгүйдэл асуудал
30  Редактор:    1991  шийдэл /Социологийн           УБ
   А.Очирсүх        тэмдэглэл/
               Малчин залуучуудийн
   Х.Гүндсамбуу
               нийгмийн дүр
31  Редактор:    1984                      УБ
               төрх/Социологийн
   Дашдаваа
               судалгааны жишээн дээр/
   Ү.Нямдорж        Социализмын үед
32  Редактор:    1985  нүүдэлчин малчдын            УБ
   С.Лочин         суурьших зарим асуудал
               Оролцооны мониторинг ба
33          2004                      УБ
               үнэлгээ /Гарын авлага/
               БНМАУлсын нийгмийн
   Редактор:
34          1984  бүтэц, социологийн            УБ
   Р.Бат-Очир
               судалгаа
35  Бүрэнжаргал   2005  Гэр бүлийн социологи           УБ
36  Р.Вандангомбо  2002  Удирдлагын социологи           УБ
   Ш.Оюунханд       Нийгмийн девиаци ба амиа
37  Редактор:    2005  хорлохуй /Социологийн          УБ
   В.Отгоннасан      онол ба шинжилгээ/
38  Р.Уранбилэг   2002  Эрхзүйн социологи            УБ
               Цэргийн социологи /Сурах
39  Ч.Эрдэнэчулуун  1998                      УБ
               бичиг/
               Түүвэрлэлтийн аргазүй
40          2004                      УБ
               /Сурах бичиг/
Гадаад ном \Орос\
Д/                             Хэвлэсэн        Дансны
     Зохиогч     Он     Номын нэр            Хот  Код      Шифр
 д                              газар         дугаар
1             1998  Социология: Курс
  Ростов                          Март
                 лекций.Учебное пособие
2             2000  Социология: Курс
   Ростов                         Феникс
                 лекций.Учебное пособие
3  Ред.Пров.      1996  Социология.Наука об
   В.П.Андрушенко       обществе. Учебное
                               Глобус
   Пров. Н.И.Горлача      пособие
   – Харьков
4             1995  Социология.Учебное
                               Знание
                 пособие-М
5             1998  Социология:Учебник
                               Юнити
                 для вузов-М
6             2000  Социология:Учебник
                              Юнити-Дана
                 для вузов-М
7             1965  Социология в
                               Мысль
                 СССР.Том1.М
8             1965  Социология в
                               Мысль
                 СССР.Том2.М
9             1966  Социология в
                               Мысль
                 СССР.Том1.М
10            1966  Социология в
                               Мысль
                 СССР.Том2.М
11  Под.Ред.Пров.Е.П.П  1981  Социология               Мос
                               Ун-Та
   рохорова          журналистики              ква
12            1969  Социология и
   Л.Воловик                        Научка
                 идеология .М
13  Экон.        1973  Социология и научная
   наук.Г.Н.Черкасова     организация труда     Лениздат
   Г.Г.Зайцева         Подбред-дра
14  Наук.Пров.В.НвИва  1986  Социология и
                               Наука
   нов             пропаганда
15            1979  Социология и
                 психология чтения.Том    Книгя
                 15
16            1977  Социология и        Изд-во
                 Современность 1.М      Наука
17  Ред.Док.Срилос.Нау  1990  Социология перестрайки
                               Наука
   к.Пров.В.А.Ядов
18            1966  Социология
                 преступности
19            1965  Социология Сегодня.
                 Проблемы и
   Общ.Ред.Пров.Г.В.      перспективы.Американс
                              Прогресс
   Осипова           кая буржуазная
                 социология середини
                 ХХ века
20            1992  Социология – студенту в
   Под.Ред.Е.А.Анусрр
                 вопросах и
   иева
                 ответах.Учебное
   В.М.Димова
                 пособие
21            1993  Социология труда
Гадаад ном \Англи\
                                                Дансны
Д/д    Зохиогч     Он     Номын нэр      Хэвлэсэн газар    Хот    Код      Шифр
                                                дугаар
                 Social Guarentees:
                 New Approaches to
1             2009              The world bank   Washington
                 Public policy and the
                 Realization of Rights
                 Social change in      Oxford
2   C.Crouch       1999
                 western Europe     University press
                 The power of survey
                 design: Auser’s
                 guide for managing
3   G.Lurossi      2006  survey, interpreting            Washington
                 results and
                 influenciny
                 respondents
                 Social stuuification
4   H.R.Kerbo      1996              MC Graw Hill
                 and inequality
                 Human societies: An
5   Lenski.G, Lenski.J  1987  introduction to     MC Graw Hill
                 macrosociology
   Neubeck.K.J         Social problems: A
6             1997              MC Graw Hill
   Neubeck.M.A         critical approach
   Wine.J.D          Social competence
7             1981
   Smye.M.D
                 Social
8   Swift.S.J      1990  Consciousness and             Washington
                 Career Awareness
                 Social problems     The dushkin
9             1989               publishing
                               group
   Bassis.M.S         Sociology: an
10             1991              MC Graw Hill
   Gelles.R.J         introduction
                 Study guide to
   Bassis.M.S
11             1991  accompany        MC Graw Hill
                 sociology
   Brinkerhoff.D.B       Sociology-Western
12             1988
   Whife.L.K          publishing
13  Kammeyer.K.C.W    1990  Sociology
                 Sociology-Prentice
14  Macionis.J.J     1989
                 Hall
                 Sociological
15  Ritzer.G       1994              MC Graw Hill
                 beginnings
16  Ritzer.G       1996  Sociological Theory   MC Graw Hill
17  Schaefer.R.T     1989  Sociology        MC Graw Hill
18  Smelser.N.J     1996  Sociology
                 The social
   Vander           experience:An
19             1988
   Zanden.J.W         introduction to
                 sociology
                 The social
20  Zanden.J.W.V     1990              MC Graw Hill
                 experience
21  Zanden.J.W.V     1990  Sociology:The core   MC Graw Hill
                 Sociology-
22  Stark.R       1992  Wadsworth and
                 brooks
                 Social policy and the   Blackwell
23             1998
                 conservative agenda     science
                 Social control of
   Davis.N.J
24             1990  deviance: A critical  MC Graw Hill
   Stasz.C
                 perspective
               Tanzania- Social
25           1999                      Washington
               sector review
               The individual in a
26  Milgram.S    1992             MC Graw Hill
               social world


 8. МУИС-ийн оюутны бие даах төв
Монгол хэл дээр
                                            Дансны
Д/д    Зохиолч    Он      Номын нэр     Хэвлэсэн газар  Хот  Код         Шифр
                                            дугаар
                Удирдлагын
1.  Р. Вандангомбо  2002              “ Адмон ХК”    УБ  60.5  Б-6892-6896
                социологи
                Социологын
                            “ МУИС”-ын
2.  В. Отгоннасан  2005  судалгааны үндсэн             УБ  60.5  8150-8159
                           хэвлэх үйлдвэр
                аргууд
                Социологийн
3.           2006              “ Адмон ХК”    УБ  60.5  8112-8118
                үндэслэгч суутнууд
4.  Антони Гидденс  2006  Социологи        “ Адмон ХК”    УБ  60,5  8017-8028
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
5.  шинжилгээний   2007  Социологи                 УБ  60,5  8014-8016   №7
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
6.  шинжилгээний   2005  Социологи                 УБ  60,5  7410-7412   №247
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
7.  шинжилгээний   2007  Социологи                 УБ  60,5  7223-7225   №5
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
8.  шинжилгээний   2003  Социологи                 УБ  6,5   693-6932
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
9.  шинжилгээний   2003  Социологи                 УБ  6,5  6793-6795
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
10.  шинжилгээний   2002  Социологи                 УБ  60,5  6640-6641   №2
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
   Эрдэм
                            “ МУИС”-ын
11.  шинжилгээний   2001  Социологи                 УБ  60,5  6383-6384   №1
                           хэвлэх үйлдвэр
   бичиг
                           Гар урлал, хэв.
12.  Нейл Смелзер   1998  Социологи                 УБ  60,5  112-136
                             урлал
                Олон нийтийн санал   “ МУИС”-ын
13.  Д. Оюунцэцэг   2000                       УБ  60,5  2269-2273
                бодлын социологи    хэвлэх үйлдвэр
                Нийгмийн деваци ба
14.  Ш. Оюунханд   2005              “ Адмон ХК”    УБ  60,5  8095-8104
                амиа хорлохуй
                Нийгмийн социаль
15.  О. Мөнхбат    2000                       УБ  60,5  6072-608/1
                бүтцийн социологи

                Гэр бүлийн       “ МУИС”-ын
16.  Т. Бүрэнжаргал  2005                       УБ  60,5  7351-7355
                социологи       хэвлэх үйлдвэр

17.  О. Мөнхбат    2008  Социологийн онол     ‘ub print’   УБ  60,5
18.              Социологи сэтгүүл 1            УБ
19.              Социологи сэтгүүл 2            УБ
20.              Социологи сэтгүүл 3            УБ
21.              Социологи сэтгүүл 4            УБ
22.              Социологи сэтгүүл 5            УБ
23.              Социологи сэтгүүл 6            УБ
24.              Социологи сэтгүүл 7            УБ
Орос хэл дээр
Д/                                        Дансны
     Зохиолч   Он    Номын нэр    Хэвлэсэн газар   Хот   Код        Шифр
 д                                        дугаар
               Альбом схем но  Клинцовая
1           1999  социологий и   городская     Москва     2868-2870
               политологий    тинография
               Американская
2  Р. Мертон    1996  социологическая  Тинография     Москва     3478-3479
               мысль
               Анализ
3  Ю.Н.Толстого   2000  социологических  Галлея Принт    Москва     3504-3508
               данных
               Большой
               толковый     Ярославский
4           1999                    Москва      1204
               социологический  полиграфкомбинат
               словарь А-О
               Большой
               толковый     Ярославский
5  Л.С. Васильев  1999                    Москва      1205
               социологический  полиграфкомбинат
               словарь
               Большой
               толковый     Ярославский
6           1999                    Москва     2713-2717
               социологический  полиграфкомбинат
               словарь
               Большой
               толковый     Ярославский
7           1999                    Москва     2718-2722
               социологический  полиграфкомбинат
               словарь
                                 Санкт-
               Западная
8  И. Громов    1997                    Петерб      1124
               социология
                                  ург
               Западно-
               Европечская
9  В. Вундт     1996           Полита-4      Москва      3419
               социология XIX
               начало XX веков
               Западно-
               Европечская
10  О. Конт     1996                    Москва      3420
               социология XIX
               века
               История
                        Белорусский дом
11          1998  теоретической            Москва      1070
                        печсти
               социологий том2
               История
                        Белорусский дом
12  А.Б.Гофман    1998  теоретической            Москва      1076
                        печсти
               социологий том1
               История
                        Белорусский дом
13  С.П.Банковская  1998  теоретической            Москва      1077
                        печсти
               социологий том3
               История
                        Белорусский дом
14  А.Б.Гофман    1998  теоретической            Москва     1306-1310
                        печсти
               социологий том2
               История
               социологий В
15  Гайденко     1999           Полигран      Москва     2511-2515
               Западной европе
               исша
               История
16  А.Н. Елкдсов   1997                    Минек      2791
               социологий
               История
               социологий В
17          1999           Полигран      Москва      3250
               Западной европе
               исша
               Избранное:
   Теодер В.
18          1999  Социология              Москва   3169
   Адорно
               Музыка
               Микросоциология
19  А. Антонов   1998                     Москва   1203
               асмий
               Макс Вебер и
               современная
20  Ю.Н. Давьдов  1998           Мартис       Москва  3520-3524
               теоретическая
               социология
               Методы
                                  Екатери
21  И.Ф.Довятко   1998  социологического                 3538
                                  нбург
               исследования
               Менежмент
                        Смоленский
22  Е.И.Комаров   2001  социальной              Москва   3997
                        полиграфкомбинат
               работы
               Начала
23  С.И.Григорьев  1999  современной    Магистр      Москва  3480-3483
               социологий
                        Можайский
               Основы
24  С.С.Фролов   1997           полиграфический  москва   1168
               социологий
                        комбинат
               Основы
25  Б. Харчева   1997           Винити       Москва   1069
               социологий
               Основы
26  А.И.Кравченко  1998           Уралький рабогий  Москва   1148
               социологий
               Основы
                        Тифография
27  Н.А.Бабкин   1999  социольной              Москва  2646-2648
                        полтнаг
               работы
                        полиграфический
   Данило                  комбинат
28          1998  Общая социология           Москва  2976-2980
   Ж.Марковиг                российской
                        федфрацит
               Основы
29  Б. Харчева   2000           Кнорск       Москва  3243-3244
               социологий
               Основы
30  Андри Мендра  2000                     Москва   3558
               социологий
               Основы
31  П.В. Павленок  2001  социольной    Нитсполиграф    Москва  3681-3684
               работы
               Политическая              ростов
32.  В. Гончарев   1997           Книга              3137
               социология              на Дону
               Прикладная    Белорусский Дом
33  Е.М.Бабасов   2000                     Минск   3638-3642
               социология    печати
                        Можеиский
               Психология
34  Г. Андресва   2000           полтграфический   Москва  3794-3796
               социального позна
                        комбинат
               Политическая
35  М. Масловекий  1996           Брюкратий      Ран   3912-3916
               социология
               Религиоведение:
               социология и              ростов
36  С. И.Самычина  1996           Книга              3035
               психология              на Дону
               религий
   Академия Наук     Рабочая книга
37          1977           Надки        Москва   3113
   СССР          социологий
               Разрешение              Санкт-
38  Курт левин   2000  социальных    Печатьный Двор   Петерб  3509-3511
               конфликтив               ург
                                  Санкт-
               Социальная
39  Дэвид Майерс  1997           Питер Пресс    Петерб   1008
               психология
                                  ург
40  Т. Шибутани   1998  Социальная     Книга       ростов   1010
                психология                на Дону
                           Можеиский
                Социальная
41  Г.М.Андреева   1998              полтграфический   Москва       1011
                психология
                           комбинат
                Социологический
                           Первая образцовая
42           1998   энцоклопепически             Москва       1065
                           тинография
                й словарь
                           Красный
43  А.И.Кравченко   1984   Социология                Москва       1072
                           пролетарий
                           Можеиский
44  Ю.Г.Волков    1999   Социология      полтграфический   Москва      1125,1126
                           комбинат
45  В.Н.Лавриненко  1997   Социология      Дрм печати     Москва       1127
   Джейнл                      Тульская
46           1998   Социология                Ловов       1145
   Томпсон                     тинография
                                     Екатерн
47  А.И.Кравченко   1998   Социология      Уралький рабогий            1146
                                      бург
                Социология /               Екатерн
48  А.И. Кравченко  1998              Уралький рабогий            1147
                Хрестоматия/                бург
                Социология
49  Л.Г.Ионин     1998              Внити        Москва       1149
                культуры
                Социологический
                           Первая образцовая
50           1998   энцеклопеческий              Москва       1174
                           тинография
                словарь

Англи хэл дээр
Д/                               Хэвлэсэн           Дансны
    Зохиолч    Он         Номын нэр            Хот   Код        Шифр
 д                               газар            дугаар
1           2001  The social Fabric of America:                1779-1781
               What is it’s fiture?
2  James Farganis      Reading in Social Theory / the               1784-1788
               classic Tradition to Post
               modernism/
3  Kenrick     1994  Sociology An Introduction                  1794
   Thompson
4  Michaer     1991  Sociology An Introduction.                 1795-1797
   S.Bassis         Fourth edition
5  William     1993  Hands on Sociology                     1798-1799
   Feigelman
6  G.Johnson    1996  Human Arrangements an                    1909-1910
               Introduction to Sociology
7  Hugh F.Lena   1992  Contemprorary Issues in                   1930
               society
8  Evich Goode  1993   Drugs in American Society                  2025
9  Haroid R.Kerbo 1996   Social Stratitication and                  2026-2028
               Inequality
10  Richard     1995  Sociology                          2032
   J.Gelles
11  Kenrick     1994  Sociology                          2036
   Thompson
12  Richard     1994  Sociology                          2041-2043
   D.Tschaeffer
13  Craig Calhoim  1994  Sociology                          2046-2047
14  Linda      1997  Global Sociology                      2094
   Schneider
15  James      1996  Sociology                          2098-2099
   W.Vanderzand
   en
16  Richard     1994  Sociology                          2153-2154
   T.Shaffer
                    Электрон каталогиуд
А.МУШУТИС-ын каталог: opac.must.edu.mn
Д/                         Хэвлэсэн           Дансны
    Зохиогч    Он     Номын нэр            Хот  Код         Шифр
 д                          газар           дугаар
  Brinkerhoff D.B.
1          1988 Sociology        WEST         1682       DAA-301/b-86
  White L.K
             The social experience an MC Graw
2 Vander J.W    1990                        1649       DAA-301/V-26
             introduction sociology  Hill
             School and
                                             ДАА-
  Tozer S.E.,      Society.Educational   Mc Graw
3          1993                        1031       370.19'0973/T-
  Senese G.B       practice as social    Hill,
                                             67
             expression
             Human arrangements:
                          Brown and
4 Johnson A.G.   199 An introduction to              11541       ДАА-302/J 74
                          Benchmark
             sociology
             Global sociology:
  Schneider L.,
5          1997 Introducing five     WCB         11645       :ДАА-301/S 35
  Silverman A.
             contemporary societies
6          1990 Introductory sociology  Macmillan      12646,      ДАА-302/I-69
                          Mc Graw
7 Ritzer G.     1996 Sociological theory              12660       ДАА-301/R 63
                          Hill
8 Giddens A.    1993 Sociology        Polity press     12678       ДАА-301/G 43
             The social experience an
  James W.Vander                 MC Graw
9          1990 introduction to                36867       ДАА-301/V347
  anden                      Hill
             sociology
  Michael
  S.Bassis, Richard   Study guide to      MC Graw
10          1991                        36892       ДАА-/
  J.Gelles, Ann     accompany sociology   Hill
  Levine
                          Mc Graw
11 Schaefer R.T.   1988 Sociology                            ДАА-301/S-31
                          Hill
  Kammeyer
12          1989 Sociology                   1684       ДАА-301/K-18
  K.C.W.
   9. Америкийн Монгол судлалын номын сан дахь социологийн мэргэжлийн номын жагсаалт
                                           Printed
№  Book name                Code        Author
                                           year
   The social construction of reality : a treatise in the
1                               BD175 .B4x 1967   Berger, Peter L      1929
   sociology of knowledge

2    Sociology                      HM1 .A76 02/03a   Guilford, Ct
3  The sociology of Georg Simmel;              HM57 .S482      Simmel, Georg,      1950
4  Sociology : an introduction               HM51 .G36 1999    Gelles, Richard J     1999
5  Sociology : a critical approach             HM51 .N45 1996    Neubeck, Kenneth J    1996
                                          Hughes, Michael
6    Sociology : the core                 HM585 .H84 2002                2002
                                          (Michael D.)
7 Sociology and you                      HM586 .S54 2001   Shepard, Jon M      2001
8 The division of labor in society              HD51 .D9613 1997   Durkheim, Йmile      1997
9 Teachers, schools, and society               LB1775 .S24 2003   Sadker, Myra       2003
  Central Eurasia in global politics : conflict,
10                              JQ1080 C46 2005   Leiden          2005
  security, and development
  Economy and society : an outline of interpretive
11                              HM57 .W342 1978   Weber, Max        1978
  sociology
  The end of poverty : economic possibilities for      HC59.72 P6 S225
12                                         Sachs, Jeffrey      2005
  our time                          2005
                               HB172.5 .S3425
13 The macroeconomy today                             Schiller, Bradley     2003
                               2003
14 The interpretation of cultures : selected essays      GN315 .G36 2000   Geertz, Clifford     2000
15 The nature of prejudice                  BF575.P9 A38 1979  Allport, Gordon W     1954
16 The cultures of globalization               HM621 .C868 1998   Durham          1998
  Human development report, Mongolia 2003 :         HN730.8.A85 H86   United Nations
17                                                      2003
  urban-rural disparities in Mgl               2003         Development Programme
                                          United Nations
18 Human development report.                 HN730.8 .A29
                                          Development Programme
   Beyond great walls : environment, identity, and
                               GF657.C6.W55
19  development on the Chinese grasslands of Inner                Williams, Dee Mack    2002
                               2002
   Mongolia
   Muslim youth : tensions and transitions in        HQ799 T3 H37
20                                         Harris, Colette      2006
   Tajikistan                        2006
   On the trail of the women warriors : the Amazons     BL820.A6 W55
21                                         Wilde, Lyn Webster    2000
   in myth and history                   2000a
   The theory and practice of bibliographic failure,    Z693.3.E76 B33
22                                         Bade, David W       2004
   or, Misinformation in the information society      2004
23  State and society in Soviet thought           GN492.6 .G45 1988  Gellner, Ernest      1988
   Archaeology and society : reconstructing the
24                              CC75 C5 1960     Clark, Grahame      1968
   prehistoric past
   Mongolian Studies Journal Of The Mongolia        DS793 M7 M62
25                                         Project team       2004
   Society 2003-04                     1976 vol.3
   Changing Inner Mongolia : pastoral Mongolian
26                              SF140.P38 S58 2000  Sneath, David       2000
   society and the Chinese state
   The end of nomadism? : society, state, and the      GN635.S64 H85
27                                         Humphrey, Caroline    1999
   environment in Inner Asia                1999
28   Mongolia : politics, economics and society      DS798 .S328 1987   Sanders, Alan J. K    1987
  Small places, large issues : an introduction to
29                              GN316 .E75 2001   Eriksen, Thomas Hylland  2001
  social and cultural anthropology
                               DS798.75 .M654
30 Mongolia in transition                             Richmond, Surrey     1996
                               1996
   State power and social forces : domination and                Cambridge University
31                              JF60 .S73 1994                 1994
   transformation in the Third World                       Press
    10. Нацагдоржийн нэрэмжит хотын төв номын сан дахь нийгмийн ажилтны мэргэжлийн номын
      жагсаалт.


д/д        Номны нэр        Зохиогч    Хэвлэсэн он  Хэвлэсэн газар    Шифр
1   Социологи            Нейл Смелзер    2001             60.5 60.5 С482
2   Эрх зүйн социологи        Р.Уранчимэг    УБ 2002   МУИС-н хэвлэх   60.5 60.56 У517
                            УБ Адмон
3   Социологи            Антони Гидденс                  605 60.5 Г43
                             2006
                                     Гар урлал,
4   Социологи            Нейл Смелзер   УБ 1998            605 60.5 С481
                                   хэвлэлийн урлан
                                     Чойжил
5   Социологийн марксист парадигма  Х.Гүндсамбуу   УБ 1998            605 60.5 Г856
                                   хэвлэлийн газар
   Өнөөгийн монголын ажилчин
   анги, хоршоолсон малчдын
6                            УБ 1995            663 66.3 Ө326
   нийгмийн зарим асуудал:
   Социологийн судалгаа
   Социологические проблемы
7   социальной стратификаций     Х.Гүндсамбуу   УБ 2003    Автореферат      NZ
   монголий в переходный период

								
To top