Docstoc

Mahantesh Vakkaund

Document Sample
Mahantesh Vakkaund Powered By Docstoc
					       ಯಹಕೆ ಬರೀ ಸುಬಬಳ್ಳಿ - ಧಹರವಹಡ ? ನಹವೆೀನು ಮಲತಹಯಿ ಮಕ್ಕಳೆೀ ?

    ಮೊನೆೆ ಑ಂದು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಂದಹ - ಬೆಳಗಹವಿಗೆ ನೆೀರ ಬಸ್ ಸಿಗಲಿಲಲ ಅಂತ (ಸಬಬದ ರಜೆ ಕಹರಣ ಎಲಲ
ಬಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತುು) ನಹನು ಸುಬಬಳ್ಳಿ಴ರೆಗೆ ಑ಂದು ಩ೆೈವೆೀಟ್ ಬಸ್ ನಲಿಲ ಹೆೊರಟು ಅಲಿಲಂದ ಬೆಳಗಹವಿಗೆ ಪ್ರಯಹಣ
ಮಹಡೆೊೀಣ ಅಂತ ಸುಬಬಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಹಾಣಕೆಕ ಬೆಳ್ಳಗೆೆ ೮ ಘಂಟೆಗೆ ಬಂದಿಳ್ಳದೆ. ಸುಬಬಳ್ಳಿಯ ಸಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಹಾಣ ಅದು.
ನಿದೆಾಗಣಣಲಿಲ ಕ್ಣಣ ಉಜ್ಜಕೆೊಂಡು ನಮೊೋರಗೆ ಹೆೊೀಗೆೊೀ ಬಸ್ ಎಲಿಲದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಡಕೆೊೀ ಅಶಟರಲಿಲ ಯಹ಴ದೆೊೀ
಑ಂದು color full ಆಗಿರೆೊೀ ಬಸ್ ನನೆ ಮುಂದಗಡೆಯಿಂದ pass ಆಯುು, ಕಿಕಿಕರದು ಜ್ನಹ ತುಂಬಿದುರ, ಮುಂಚೆ
ಎಲ್ೆೊಲೀ ನೆೊೀಡಿರೆೊೀ ನೆನಪ್ು, ಅಶಟರಲ್ೆಲೀ ಮಹಹವಯನೆೊಬಬ ಩ಹನ್ ತಂದು ಪಿಚಕ್ ಅಂತ ಬಸಿಸಂದ ಉಗಳೆೀ
ಬಿಟಟ . ಅರೆ ಏನ್ ಜ್ನಹನಪ್ಪ ಅಂತ ಬೆೈಕೆೊಂಡು ತರಗಿ ನೆೊೀಡೆೊೀ ಅಶಟರಲಿಲ ಆ ಮಹಹವಯ ಉಗಳ್ಳದಾ ಩ಹನ ಬಸ್
ಮೀಲಿದಾ ಐವವಯಹಾ ರೆೈ ಫೀಟೆೊೀ ಗೆ lip -stick ಆಗಿತುು, ಐಶ್ ಫೀಟೆೊೀ ? KSRTC ಬಸ್ ಮೀಲ್ೆ ? ಪ್ಕ್ಕದಲಿಲ
ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ ಬೆೀರೆ ನಗತ಴ರೆ ? ಏನಿದು ? ನಂಗೆ ಶಹಕ್ ಆಯುು . ಑ಹ್.... ಏನಿದು ವಿಪ್ಯಹಾಷ . ವಿವವ ಕ್ನೆಡ
ಷಮೋಳನಕೆಕ(VKS) ಕಹಣಿಕೆಯಹಗಿ ಬೆಳಗಹವಿ ಮಹಹನಗರ ಸಹರಗೆಗೆ ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಉಡುಗೆೊರೆಯಹಗಿ ನಿೀಡಿದಂತ
ಬಸ್, ಸುಬಬಳ್ಳಿಲಿ ಏನ್ ಮಹಡಿುದೆ ? ಯಹರನಹೆದರೊ ವಿಚಹರಸೆೊೀಣ ಅಂತ ಅಲಿಲದಾ ಷಂಸೆೆ ಅಧಿಕಹರಗಳೊ ೀಬಬರನೆ
ಕೆೀಳ್ಳದೆ, " ಸಹಹೆಬರ್ VKS - ಬೆಳಗಹವಿ ಬಸ್ ಸುಬಬಳಹಲಾಗ್ ಯಹಕ್ ರೀ ?" ಅಂತ, ಅದಕೆಕ ಅ಴ರ ಹೆೀಳದರು "
ಸಹವಮಿ, VKS ಕ್ಕ ಅಂತ ೩೦ ಬಸ್ ಕೆೊಟ್ಟಟದಾರು, ಈಗ ಷಮೋಳನ ಮುಗಿತಲಿಲಿ ಅದಕ್ ೧೫ ನಮಗ ಬಂದಹ಴ು ",,
ಎಲ್ಹ ಇ಴ನ ... VKS ಅಂತ ಎಲಲ ನಮಮ (ಬೆಳಗಹವಿ) ಹೆಷರಗೆ ಕೆೊಟುಟ ಇ಴ತುು ತಮಮ ಬಷರು ಮಹಡಕೆೊತದಹರಲಲ.
ಏನ್ ನಹಾಯ ಇದು ? ಅಲಲದೆ ಉಪ್ಕಹರೆೊೀ ಅನೆೊೆೀ ತಹರಹ ಅಶುಟ ನಿೀಟಹಗಿರೆೊೀ ಬಸ್ ಮೀಲ್ೆ ಎಲ್ೆ ತಂದು ಉಗಳ್ಳ,
ಪ್ಂಚಹಮೃತ ಅಭಿಷೆೀಕ್ ಬೆೀರೆ ಮಹಡತ಴ರೆ. ಬೆಳ-ಬೆಳ್ಳಗೆೆ ನೆ ಬೆೀಜಹರ ಆಗ ಹೆೊೀಯುು . ಮನಸೆೊಳಗೆ ಅನಕೆೊಂಡೆ ,,
ಬೆೀಕಹಗಿದಾರೆ ಬೆಳಗಹವಿಗೆ ಜಹರ ಆಗಿರೆೊೀ ಸಹಮಹನಾ ಬಸ್ ತೆೊಗೆೊಂಡು ಹೆಂಗಹದರು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆೊಬಸುದಿತುಲಲ
ಈ ಜ್ನಹ , ಈ ತರಹ ಹಹಳುಗೆಡ಴ಲಿಕೆಕ ನಮಮ VKS ಬಸೆಸೀ ಬೆೀಕಿತಹು ? ಎಲಲ ಕ್ಡೆ "VKS -೨೦೧೧ ಬೆಳಗಹವಿ "
ಅಂತ ಮುದೆರ ಹಹಕೆೊಂಡು ಅಶಟ ಚೆನಹೆಗಿ ಅಲಂಕಹರ ಮಹಡಿರೆೊೀ ಆ ಬಸ್ ನಮೊಮರ ಬಿಟುಟ ಬೆೀರೆ ಊರಲಿಲ
ಅಷಸಾವಹಗಿ ಑ದಹಾಡತರೆೊೀದ ನೆೊೀಡಿ ಹೆೊಟೆಟ ಎಲಲ ಉರದ ಹೆೊೀಯುು, ಅಲಿಲಂದ ಬಸ್ ಸತು ಬೆಳಗಹವಿ ತಲಪೀ ತನಕ್
ತಲ್ೆ ಗಿರ್ರ ಅಂತತುು,,, ಯಹಕ್ ಹಂಗೆ ? ನಹ಴ು , ನಮೊಮರು ಅಂದೆರ ಅಷೆಟೀನ ? ಗಡಿ ವಿಶಯ ಬಂದಹಗ ಬೆಳಗಹವಿ
ಹೆಷರು ಹಡಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗ-ಬರೆೊೀ ಗಹಡಿಗಳ್ಳಗೆ ಕ್ಲಲ ಹೆೊಡಿಯೀವಹಗ , ಇಲಲ ನಮೊಮರ ಹೆಷರಲಿಲ ಬೆಂಗಳೂರಲಿಲ
ಯಹ಴ದೆೊೀ ಑ಂದು ಕ್ನೆಡ ರಕ್ಷಣಹ ವೆೀದಿಕೆ ಕ್ಟೆೊಟೀವಹಗ ಅಷೆಟೀ ನಹ಴ ನೆನ಩ಹಗಿು಴ ? ಹೆಂತ ಕ್ಮಾನಪ್ಪ ನಮಮ
ಬೆಳಗಹವಿದು .
     ಇಲಿಲರೆೊೀದು ಅಭಿಮಹನದ ಮಹತೆೊೀ , ಅ಩ೆೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತೆೊೀ, ಇಲ್ಹಲ ಮನದಹಳದ ಕೆೊರಗೆೊೀ ನನಗೆ
ತಳ್ಳಯದು, ಆದರೆ ಎಲ್ೆೊಲೀ ನಹ಴ು ಕ್ಂಡ ತಹರತಮಾಗಳ ವಿಶೆಲೀಶಣೆ ಅಷೆಟೀ .
     ಇದು ಇಂದು ನಿನೆೆ ಕ್ಥೆ ಅಲಲ, ಸಹವತಂತಹರಾ ನಂತರ ನನೆ ಬೆಳಗಹವಿ ಜೆೊತೆ ನಡೆದದೆಾಲಲ ಹಂತ ಘಟನೆಗಳೆೀ
... ಪ್ಕ್ಕದಲ್ೆೊಲಂದು ರಹಜ್ಾ ನಮೊಮರಗಹಗಿ ಬಹಯ್ ಬಿಟಕೆೊಂಡು ಕ್ೊತದೆ ಅನೆೊೆೀ ಑ಂದೆೀ ಕಹರಣ ಇಟಕೆೊಂಡು ,,
ಇಲಿಲ಴ರಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದುಾ ಬಹರದೆ ಇರೆೊೀದನೆೆಲಲ ನಮಮ಴ರೆೀ ಆಗಿರೆೊೀ ಅಕ್ಕ ಪ್ಕ್ಕದ಴ರು ಕಿತಕೆೊಂಡರು .. ಯಹಕೆ
? ನಮಗೆ ಅದಹಾ಴ುದರ ಮೀಲು ಸಕಿಕಲವ ? ನೆೈತಕ್ತೆ ಇಲ್ಹವ ? ಇಲಲ ನಹ಴ು ಕ್ನೆಡಿಗರೆೀ ಅಲ್ಹವ ?
        ಇ಴ತುು ಧಹರವಹಡ ದಲಿಲರೆೊೀ TELCO & TELCON ಅಂದು ಬಂದಿದೆಾ ಬೆಳಗಹವಿ
ಸುಡಕೆೊಂಡು,, ಅದನೆ ಆ ಕಹಲದ ನಮಮ ರಹಜ್ಕಹರಣಿಗಳು ಷಕ್ಕತ್ತು smart ಆಗಿ ಧಹರವಹಡಕೆಕ ಴ಗಹಾಯಿಸಿದರು ,,
ಅದೆೀತರ ,ಇತುೀಚಿಗಷೆಟೀ ಬಂದಂತ HERO -HONDA ಩ಹಲಂಟ್ ಕ್ೊಡ ಬೆಳಗಹವಿ ಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ಕೆೀಳ್ಳತುು ಇಂದು
ಅದು ಕ್ೊಡ ಸುಬಬಳ್ಳಿಗೆ ಬತಾದೆ , ಮೊದಲ ಬಹರಗೆ ಉಚಚ ನಹಾಲಯದ ಷಂಚಹರ ಪಿೀಠ ಕ್ೊಡ
ಬೆಳಗಹವಿಗೆ ಮಂಜ್ೊರ ಆಗಿತುು ಅದನೆ ರಹತೆೊೀ ರಹತರ ಧಹರವಹಡಕೆಕ ಎತು ಹಹಕ್ಲ್ಹಯುು,,, ಇದೆ ರೀತ ಑ಂದ ಎರಡ?
    Mahindra tractor ಕ್ಂಪ್ನಿಯ ಸಹೆ಴ರ, ಅಂತರರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಹನ ನಿಲ್ಹಾಣ. ಉತುರ ಕ್ನಹಾಟಕ್ದ
ರೆೈಲ್ೆವ ಴ಾ಴ಸೆು ಎಲಲ ಬಂದು ನಿಲ್ೆೊಲೀದೆೀ ಸುಬಬಳ್ಳಿ-ಧಹರವಹಡಕೆಕ . ನಮಮ ರಹಜ್ಕಹರಣಿಗಳ್ಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲಲ ,, ಇಶುಟ
ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳು ಬೆಳಗಹವಿಗೆ ಬಂದು ನಹಳೆ ಑ಂದಿನ ಬೆಳಗಹವಿ ಬೆೀರೆಯ಴ರ ಩ಹಲ್ಹದರೆ ಅನೆೊೆೀ ಭಯ,,
ನಮಮ಴ರಗೆ ಆತಮವಿಶಹವಷ ಇಲಲ ಅಂದ ಮೀಲ್ೆ ಬೆಳಗಹವಿ ಕೆೀಳೊ ೀ ಕ್ುನಿೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಗಟ್ಟಟ ಆಗದೆ ಇರತಹು ?
ಹೀಗಿರೆೊೀವಹಗ ಉದೆೊಾೀಗ ಸಿಗದೆೀ ಇರೆೊೀ ಜ್ನಹ ಏನಿರ ಮಹಡಹುರೆ ? ಕ್ಳಿಬಟ್ಟಟ ತಯಹರಸಹುರೆ ಅಷೆಟೀ , ಆಮೀಲ್ೆ
ಅದನೆ ರೆೈಡ್ ಮಹಡೆೊೀಕೆ ಬಂದಹಗ ನಮಮ ಷಚಿ಴ರಗೆ ಕ್ಲ್ೆಲೀಟ ಹಹಕಹುರೆ ( ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಂದೆ
ರೆೀಣುಕಹಚಹಯಾರಗೆ ಹಹಗು ಅಭಕಹರ ಗುಂಪಿನ ಮೀಲ್ೆ ಬಿದಾ ಕ್ಲ್ೆಲೀಟು ಧಹೆಾಪ್ಷಕೆೊಳ್ಳಿ).
   ಇಷಹಟಗಿಯೊ ಬೆಳಗಹವಿ ಏನ್ ಹಂದೆ ಬಿದಿಾಲಲ, ರಹಜ್ಕಿೀಯ ಪ್ರಭಹ಴ದಿಂದ ಉದಹಾರ ಆಗದೆ ಹೆೊೀದರು ಷವ-
ಪ್ರಯತೆದಿಂದ ನಮಮ ಜ್ನಹ ನಮಮ ಜಿಲ್ೆಲಯನೆ ಷಮೃದಾವಹಗೆ ಬೆಳಸಿದಹರೆ, ಪ್ಂಚ ನದಿಗಳ ಜಿಲ್ೆಲ, ಷುಮಹರು ೨೫ ಕ್ೊಕ
ಅಧಿಕ್ ಷಕ್ಕರೆ ಖಹಕಹಾನೆ , ಅಲುಮಿನಿಯುಂ, iron -casting , ಆಟೆೊೀ-ಮೊಟ್ಟ಴ ಬಿಡಿ ಬಹಗಗಳು, hydraulics,
ಇನಿೆತರೆೀ ಉದಾಮಗಳ ಮೊಲವೆೀ ಬೆಳಗಹವಿ. ಆದರು ಕ್ೊಡ ಸುಬಬಳ್ಳಿ ರಹಜ್ಕಹರಣಿಗಳ ಪ್ರಭಹ಴, ಮಹನಾ ಕೆೈಗಹರಕಹ
ಷಚಿ಴ರ ಪ್ರಭಹ಴ ನಮಮನೆ ಹಂದಿಕಿಕ ಸು-ಧಹ ಅಬಿ಴ೃದಿಾಯಲಿಲ ಹೆಜೆಜ ಇಡುತುದೆ.
   ನಹ಴ು ಸತಹುರು ಴ಶಾಗಳ್ಳಂದ ಬಹಯ್ ಬಡಕೆೊಂಡರು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆೀ ಇರೆೊೀ ರೆೈಲು ಷಂಪ್ಕ್ಾ , ನಹಳೆ
ಅಭಿ಴ೃದಿಾ ಆದರೊ ಮತೆು ಸು-ಧಹ ಕ್ಡೆಗೆ ಸರಯೀ ನಮಮ ಕ್ಳಸಹ-ಬಂಡೊರ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ,
ಮೈಷೊರನಲಿಲ ಒಡಹಡೆೊೀ ವೀಲ್ೆೊವೀ-಴ಜ್ರ ಬಷಗಳು. ಪ್ರವಹಸೆೊೀಧ್ಾಮದ ಅಭಿ಴ೃದಿಾಗಹಗಿ ನಮಮ ರೆಡಿಡಯ಴ರು
ಕೆೊಟ್ಟಟರು಴ ಆಶಹವಷನೆಗಳು ಇನುೆ ಏನೆೀನೆೊೀ ನಮಮ ಩ಹಲಿಗೆ ಇವೆ, ಕೆಲ಴ನೆ ಬೆೀರೆ ಕ್ಡೆ ನೆೊೀಡಿ ಷಂತೆೊೀಷಹ
ಪ್ಡಬೆೀಕ್ು, ಇನೆ ಕೆಲ಴ನೆ ಅ಩ೆೀಕ್ಷೆ ಪ್ಟಟಕೆೊಂಡು ಕಹಯಬೆೀಕ್ು, ಕೆೊಡೆೊೀದು ಬಿಡೆೊೀದು ಇಲಲ ಪ್ಕ್ಕದ ಸು-ಧಹ ಕೆಕ
ಎತುಹಹಕೆೊದು ನಮಮ ಷಚಿ಴ರಗೆ ಬಿಟ್ಟಟದಾಲವ ?
   ಇವೆಲಲದರ್ ಮಧೆಾ ನಮಮ ಬೆಳಗಹವಿ ರಹಜ್ಕಹರಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಹಡತದಹರೆೊೀ ಗೆೊತುಲ್ಹಲ , ನನಗೆ ತಳ್ಳದ
ಮಟ್ಟಟಗೆ ಑ಬಬರು ಗಹಳ್ಳಪ್ಟ ಹಹರಸಿದರು , ಇನೆೊೆಬಬರು ಭಿನೆ ಶಹಷಕ್ರನೆ ಑ಲ್ೆೈಸೆೊೀಕೆ ರೆಸಹಟಾಗಳ್ಳಗೆ ಒಡಹಡಿದರು
,ಮಿಕಿಕದ಴ರು ನಮಗಹಾಕ್ಪ್ಪ ಉಸಹಬರ ಅಂತ ತಮಮ ಲ್ೆೊೀಕ್ದಲ್ೆಲೀ ಉಳದರು, ಇದನೆೆಲ್ಹಲ ನೆೊೀಡಿ ತಲ್ೆ ಕೆಟಟ ಜ್ನರು
ಕ್ೊಡ ಹಹಳಹಗಹೆೊಗಲಿ ಅಂತ ತೆಪ್ಪಗಹದರು,
   ನಹನು ನನೆ ಑ಂದು ಪ್ರಯತೆ ಮಹಡೆೊೀಣ ಅನೆೊಕಂಡು ಈ ಅಂಕ್ಣ ಬರತದಿನಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ ಏನಹಗತೆು ಅಂತ.
ಮಹನಾ ಮುಖ್ಾ ಮಂತರಗಳೆೀ, ಸಹರಗೆ ಷಚಿ಴ರೆೀ, ಪ್ರವಹಸೆೊೀಧ್ಾಮ ಷಚಿ಴ರೆೀ , ಕೆೈಗಹರಕಹ ಷಚಿ಴ರೆೀ ಮತುು
ಯಹರಹದರು ಬೆಳಗಹವಿಗೆ ಷಂಬಂಧ್ ಪ್ಟಟ ರಹಜ್ಕಹರನಿಗಳ್ಳದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ ..
   ನಿೀ಴ು ಬೆೀರೆಯ಴ರಗೆ ಏನು ಕೆೊಡಿುರೆೊೀ ಬಿಡಿುರೆೊೀ ಗೆೊತುಲಲ, ನಮಮದನಹೆದರೊ ನಮಗೆ ಬಿಟುಟ ಕೆೊಡಿ..
ದಯಮಹಡಿ ನಮಮ ೧೫ VKS ಬಷುಸಗಳನೆ ನಮಗೆ ವಹಪ್ಸ್ ತರಸಿ ಕೆೊಡಿ. ಬೆಳಗಹವಿನೆ ಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ನಮಮನೆ
ಅರಸಿ ಬಂದ ಕೆೈಗಹರಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಅಲ್ೆಲೀ ಑ಂದು ನೆಲ್ೆ ಕ್ಟ್ಟಟ ಕೆೊಡಿ. ರೆೈಲು ಬಿಡಬೆೀಡಿ .ನಮಗೊ ರೆೈಲು ಕೆೊಡಿ. ದಯಮಹಡಿ
ರಹಮನಗರ , ಚೆನೆಪ್ಟಟಣ , ಮೈಷೊರಗಿರು಴ಂತೆ ನಮಮ ಗಡಿಭಹಗದಿಂದ ರಹಜ್ಾಕೆಕ ಆಗಮಿಸೆೊೀವಹಗ ಸಹವಗತ
ಕ್ಮಹನುಗಳನಹೆದರೊ ಹಹಕಿ ನಮಮ ಘನತೆ ಹೆಚಿಚಸಿ. ಚನೆಮಮ , ರಹಯಣಣನ ಊರಗೆ ಸಹವತಂತರಾ ನಿೀಡಿ , ನಮಮನುೆ
ಬೆಳಯಲು ಬಿಡಿ
ಇಂತ ,,,, ಮಹಹಂತ

facebook
mahant vakkund

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:134
posted:5/18/2011
language:Kannada
pages:2