De thi tot nghiep K30 by blue123

VIEWS: 67 PAGES: 2

More Info
									TC06.TK                    LƯU HÀNH NỘI BỘ


         ĐỀ THI TỐT NGHIỆP K30 CHÍNH QUY

       CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

              Thời gian làm bài:180’

        Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài

   LÝ THUYẾT(6Đ)

1. Bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phiếu ở Việt Nam trong thời gian
qua là gì? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc vốn và giá trị doanh
nghiệp? (3Đ)

2. Trong điều kiện sau khi gia nhập WTO, chúng ta đã nên nghĩ đến việc
tiến hành những rào cản phi thuế quan để hạn chế nhập khẩu. Theo bạn,
trong thời qua những giải pháp này đã phát huy tác dụng như thế nào? Trong
tương lai để giảm thâm hụt thương mại chúng ta nên nhắm tới những giải
pháp gì? (3Đ)

   BÀI TẬP

   Công ty M hiện đang có nợ vay ngân hàng là 4 triệu $ với lãi suất
12%/năm và 6 triệu $ vay bằng phát hành trái phiếu với lãi suất coupon là
10%/năm; 100000 cổ phần ưu đãi đã phát hành với mức cổ tức chi trả là
5%/CPƯĐ; và 1000000 cổ phần thường đang lưu hành. Thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp là 40%.

    Công ty M sản xuất với giá bán không thay đổi là 80$/đơn vị sản
phẩm. Sản phẩm tiêu thụ dư kiến trong năm tới là 100000 sản phẩm. Công
ty hiện đang lựa chọn 1 trong 2 phương án sản xuất sau đây:

   Phương án A, có tỉ lệ chi phí biến đổi trên doanh thu là 60% và định
phí hoat động tương ứng là 400000$

   Phương án B, có tỉ lệ chi phí biên đổi trên doanh thu là 50% và định
phí hoạt động tương ứng là 600000$

   Yêu cầu:

     1. Với phương án sản xuất nào thì EBIT sẽ bị hụt giảm nhiều hơn
       nếu sản lượng tiêu thu không đạt mức dự kiến?


SƯU TẬP: LÊ SANG ^.^
TC06.TK                    LƯU HÀNH NỘI BỘ


     2. Công ty cần đạt mức sản lượng tiêu thu là bao nhiêu đối với 2
       phương án để đạt thu nhập EBIT mong muốn là 4000000$?
     3. Với mức độ nợ hiện tại, phương án nào sẽ phát sinh tỉ lệ gia
       tăng lớn hơn trong thu nhập mỗi cổ phần – EPS ứng với một
       mức gia tăng cho sẵn trong EBIT?
     4. Hãy tính EPS của công ty M đối với cả 2 phương án nếu sản
       lượng tiêu thụ trong năm tới giảm 5% so với mức dự kiến.
     5. Nếu sản lượng tiêu thu dự kiến tuân theo quy luật phân phối
       chuẩn và có giá trị kỳ vọng là 100000 sản phẩm, độ lệch chuẩn
       là 40000 sản phẩm. Hãy tính xác xuất mà công ty M sẽ có
       EBIT<0 đối với phương án A và B.
SƯU TẬP: LÊ SANG ^.^

								
To top