Maastricht softwareoverzicht Bigwobber by zhangyun

VIEWS: 138 PAGES: 8

									Naam Applicatie                Wat doet het?
                        In het kader van de Wet geluidhinder worden geluidssaneringsprojecten uitgevoerd. Hiervoor zijn A-
                        en Raillijsten opgesteld. Deze lijsten bevatten woningen die een ernstige mate van geluidsoverlast
A- en Raillijsten               ondervinden en daarom geïsoleerd moeten worden.
Accountview                  modulair opgebouwde boekhoudsoftware gemeenschapshuizen
                        Adlib Museum Lite is een collectieregistratiesysteem waarmee kleinere musea en privécollectioneurs
                        hun collecties toch op professionele wijze kunnen
Adlib museum standaard             registreren.
Adobe illustrator 9              grafische vormgeving
Adobe Pagemaker                grafische vormgeving
Adobe Photoshop 6               grafische vormgeving
                        zelf ontwikkelde applicatie: afhandelen schades bij onderwijsinstanties waarvoor de gemeente
afhandelen schades onderwijsinstanties     aansprakelijk is
AMIS                      Sportaccomodatie verhuur
                        een landelijk archeologisch databestand toegankelijk via een internetverbinding. Dit wordt door de
                        archeologen van het team Ontwerp en incidenteel door de archeologen van het Centre Ceramique
Archis                     gebruikt.
Artifax Event                 Evenement beheer
AS-Plus leerlingadministratie         Cursistenadministratie
                        Bepaling geluidsbelasting. Akoestisch spoorboek. Er wordt uitgegaan van het nieuwe Akoestisch
                        Spoorboekje van de Nederlandse Spoorwegen (ASWIN2000, versie 1.2, afkomstig van NS Technisch
Aswin2000                   Onderzoek) Deze gegevens hebben betrekking op het jaar 2010-1015.
Autocad                    CAD-progrmma om technische tekeningen en 3D modellen te maken
Autocad                    CAD-progrmma om technische tekeningen en 3D modellen te maken
Bavak                     Klantgeleidingssysteem
Beaufort                    Personeels informatie systeem
                        Klantentelsysteem om bezoekersaantallen te
Bezoekerstelsysteem              registreren.
Bicat (ASCII + BNG)              (bibliotheek informatie en catalogussysteem) bibliotheeksysteem
                        (bibliotheek informatie en catalogussysteem) webcatalogus: catalogus van product en dienstaanbod
Bicat Webcatalogus               bibliotheekcentrales en openbare bibliotheken
BNG Data services Online met Smartcardreader  Electronisch banking-pakket BNG (betalingen+ontvangsten BNG)
BPA4ALL                    software voor begraafplaatsen en crematoria
                        applicatie voor het toepassen van de bouwregelgeving, het snel vinden, interpreteren en toepassen
BrisWarenhuis                 van de juiste bouwregelgeving.
Bwise                     Procesmodellering
                          1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                             Pagina 1
Camtasia studio + SnagIt         Makkelijk presentaties maken van screendumps.verzamel cd: camtasia+Snagit

                     Verkeerskundige software. Capacito bestaat uit 5 modules: intensiteitscriterium van Slop, methode
Capacito                 Harders, rotondemodel Brilon/Stuwe, wachttijdformule van Akçelik, oversteekbaarheid van wegen.
CAR II                  (Calculation of Air pollution from Road Traffic) Berekent luchtkwaliteit in/langs straten
                     On-line betaalsysteem. ChipNet is de naam van het systeem waarbij het nu mogelijk is
                     chipkaartlezers via het intranet/LAN aan elkaar te koppelen binnen een volledig elektronisch
Chipnet                  betaalkaartsysteem.
                     Presentatie- en informatiesysteem (WoON=Woononderzoek Nederland) dat het midden houdt tussen
                     een geografisch informatiesysteem en een statistisch pakket waarbij gebruik is gemaakt van Swing
Citavista                 (een gebruikersinterface voor het presenteren van de gegevens). D
Cocon                   Ontwerpprogramma voor verkeerslichtenregeling
Coda 10 XL-V3               Financieel systeem (nieuw)
CognosCoda-map              reporttool, genereren rapporten
CONT&T Audit               GBA-audit programmapakket waarmee de inhoud van de GBA-database wordt gecontroleerd.
ContentDM                 Totaaloplossing voor het beheren van een digitale collectie
Cool 5                  Computer Output Online (Digitale inzage)
Corsa 6.3 vergunningen
Corsa 7.1 VTH
Corsa Invoice 7.1             digitalisering facturen (scannen)
Corsa WFM                 Workflow management systeem
Corsa_BWT+Corsa milieu+Er-viewer-Eistr.
Corsa-post                Klantgeleidingssysteem
Crescendo BSPM (gekoppeld met Coda 10)  converteert elektronische bankafschriften naar CODA-Financials documenten.

                     complexe bedrijfsprocessen met sterke onderlinge afhankelijkheden snel en effectief te beheren.Men
Cronacle                 kan ‘multi-step jobs’ uitvoeren en zelf processen opstarten voor zeer complexe planningsactiviteiten.
CSS College stukken systeem (Word4You)  Registreren/wijzigen/afhandelen van poststukken.
                     CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving
Cyclomedia                op basis van 360° panoramafoto’s (cyclorama’s).
                     file-to-print software-oplossing voor het printen van digitale bestanden op grootformaat-printers in
DaylightRIP                kleur en zwart/wit.
DG Dialog                 Beheer objecten openbare ruimte
DG Dialog Beheerkaart           Beheer en onderhoud openbare ruimte
DG Dialog Beheerkaart           Querietool
DG Dialog module Grafisch         Grafisch koppelingsmechanisme objecten
                        1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                              Pagina 2
DG Dialog module Groen           Beheer en onderhoud openbare ruimte
DG Dialog module Groen           Beheer en onderhoud openbare ruimte
DG Dialog module OV            Beheer en onderhoud openbare ruimte
DG Dialog module OV            Beheer en onderhoud openbare ruimte
DG Dialog module Riolering         Beheer en onderhoud openbare ruimte
DG Dialog module wegen           Wegbeheer op basis crow richtlijnen

                      DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van het
Diftar                   soort en de hoeveelheid afval, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart".
                      generieke documentgenerator wordt aangesproken door andere applicaties met als doel documenten
DOC4ALL                  te genereren.
DOC4ALL (t.b.v. BPA4ALL)          software voor begraafplaatsen en crematoria
DOC4ALL (tbv PBS4ALL)
                      Verkeerskundige software (voorloper van ViaGis door VIA). Voor het opstellen en monitoren van een
                      gedegen verkeer- en vervoerbeleid is dataverzameling en –analyse onontbeerlijk.Specialistische
D'Ongeval                 software voor het werkterrein van verkeer en vervoer.
                      CD -ROM Drank-en horecawetgeving. Voor afhandelen van Bezwaar en Beroep en voor integraal
Drank en horeca              afhandelen van Vergunning en Handhaving
Easycheck                 Rapportgenerator
Edilon Anker rekenprogramma        Reken en meetprogramma
                      EDUCAT is het zoek- en uitleensysteem dat speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs op basis van
                      het programma van eisen van Schoolbibliotheken 2000. EDUCAT wordt door de openbare bibliotheek
Educat-HKA                 geleverd, in twee varianten: EDUCAT-V voor het voortgezet onder
                      een handcomputer en de EltraTax Professional back-office software voor het verwerken van
Eltratax t.b.v. PBS4ALL          parkeerbekeuringen tot input voor PBS4ALL
e-MJV                   elektronische milieurapportages
Energieprestatie              berekenen van energieprestaties van woningen en gebouwen
Equens vh I-Connect(Interpay) WEB-versie  datacommunicatie systeem van Equens
E-worx                   Digitaal informatie systeem
EXACT Davilex club             Boekhouding Subsidies verenigingen scouting (OCWS)
Filemaker Pro 6              Tool voor cursistenadministratie
Fin Plus (raadplegen incidenteel)     Gemeentelijk Financieel programma (oud)
FME Feature manipulation engine      Presentatie en distributie van ruimtelijke informatie
Fotostation Pro single user        professioneel werken met digitale bestanden
                        1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                             Pagina 3
                  (Fraude Registratie & Informatie Systeem) Modulair van opbouw. Het bestrijden van uitkeringsfraude
                  door preventie en het vroegtijdig opsporen, registreren, juist berekenen en adequaat afhandelen van
Fris voor Windows.         fraudegevallen.
G4 prognoses Leerlingenprognoses  Verzamelen basisgegevens en verwerken van deze gegevens tot leerlingprognoses
GBA Kennisbank 2006        Zorgt voor een adequate en correcte uitvoering van de GBA-wet- en regelgeving.
                  Gemnet helpt overheden en maatschappelijke organisaties om informatie op betrouwbare en
                  efficiënte wijze uit te wisselen via haar besloten en optimaal beveiligde netwerk.
GemNet
                  Gemnet helpt overheden en maatschappelijke organisaties om informatie op betrouwbare en
                  efficiënte wijze uit te wisselen via haar besloten en optimaal beveiligde netwerk.
GemNet
GensDataPro            Genealogieprogramma
Geocad               Digitaal kaartmateriaal inwinnen, beheren en distribueren
Geonoise              Wegverkeer en railverkeerslawaai. Modelsoftware en I-kwadraatrekenmodellen
Geopak               module binnen microstation
Geotax               Modelmatig waarderen van Vastgoed met gebruik van markinformatie

GHS4ALL              Volledig geïntegreerde omgeving waarin alle taken rondom belastingen kunnen worden afgehandeld.
Gia-pakket             landelijk meldpunt afvalstoffen(LMA)
Globis
                  Registratie van leerlingenaantallen en informatie mbt onderwijsgebouwen, incl. behoefteberekeningen
GO4Net               mbt m2
Grondcontracten (GCON)       Beheer van grondcontracten
GUNIM GBA             Oude GBA, is statisch bestand dat incidenteel wordt geraadpleegd
GWS4all              Uitkeringsadministratie Sociale Zaken
GWW bestek             Maakt contracten aan
GWW bestek administratie      indien bouw in uitvoering is, afrekenen
GWW bestek calculatie       calculatie contracten
Het elektronisch groene boekje
HS Relatie             CRM (Customer Relationship Management)
IBIS main             beheerbare processen in bouw en GWW
ICE-TCP              SCO systeem ingericht tot Firewall in het internet of intranet.
IMAS Onderwijs           Workshop en projecten administratie
IMAS Vrije Tijd          Cursistenadministratie (nieuw)
Impromtu powerplay         Management- en rapportagetool
                    1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                             Pagina 4
                         Informatie over onderwerpen als Burgerlijke stand, Internationaal Privaatrecht, Rijbewijzen, Militaire
Informatiebank Burgerzaken            Zaken, Straatnaamgeving, Kieswet
Informer (Cognos Impromptu)            Managementinformatie
ING bank vh Girotel zakelijk + Online       elektronisch bankierprogramma voor postbankrekeningen en ING rekeningen
                         Het ondersteunen van gemeenten bij hun wettelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De
                         coördinatie en dienstverlening op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling tussen
Inlichtingenbureau                gemeenten en andere partijen in de keten Werk en Inkomen.
Inv & Insp Bomen                 Beheer en onderhoud openbare ruimte
Inzicht in de praktijk v.h.OR werk 2006      Inzicht in de praktijk v.h.OR werk
                         planning/tijdregistratie. modulair systeem. (iProtect is een geïntegreerd web based security
                         managementsysteem voor het beheer van toegangscontrole, inbraakdetectie, camerabewaking,
I-protect                     tijdregistratie, bedrijfsparkeren en goederen- en personenbewaking. Extra
                         Internet Registratie en Inlichtingen Systeem. registreren, beheren, verwerken, verstrekken van
Iris                       persoonsgegevens bij ramp / calamiteit.
ISS verkiezingenpakket              Verkiezingenprogramma
iTheatre                     Evenement beheer, aanvulling op Artifix.webappl.via Internet Explorer. Draait op server
IW3                        Cliëntvolg- en personeelsinformatiesysteem
KAD4ALL                      Kadastraal informatiesysteem (basisregistratie)
Kaleidoscoop                   Evenementen administratie voor schoolprojecten
Kavosys/Foxmenu                  beheer/raadplegen college stukken
Kunstwerkenbeheersysteem             Kunstwerken beheer en informatiesysteem
Kview                       Programma voor het raadplegen van gescande oude persoonskaarten
Learning Guide Manager              Vastleggen handleidingen en kennissysteem
                         subadmin leerlingen (Art. 5 Sub C) zelf ontwikkelde applicatie: Maastichtse leerlingen die in het
leerlingen buitenland               buitenland naar school gaan
LLA4ALL                      Registratie van leerplichtige leerlingen voor Maastricht en Mergelland
Loes en Bis                    administratie bebouwd onr.goed tbv afd. Grondzkn/SEB
Lopac for Windows                 Salarisverwerkingsprogramma gemeenschapshuizen
Lotus Notes/CSS (in afbouw)            Klachtenmeldingensysteem
Macromedia (Flash, Dreamweaver, Director Shock)
                         gemaalcomputers voor diverse toepassingen, van drukriolering tot bergbezinkbassins tot en met
MacTec                      complete zuiveringsinstallaties
                         Definiëren van kaarten voor gebruik in een FlexiWeb-omgeving.
Mapguide 2006
MatrixCAE                     automatisering voor staalconstructiebedrijven
Microstation Descartes              subappl. Microstation image-mapping en raster-to-vector conversie voor MicroStation
                            1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                              Pagina 5
Microstation GeoOutlook      GIS geörienteerde files bekijken en "redlinen"
Microstation versie J       Cad applicatie
                  basisregistratie inrichtingen Wet milieubeheer, inclusief procedures vergunningverlening, handhaving
MPM Corsa Milieu          en klachten
MRF clean             CAD tool binnen Microstation
Musave 2              Benchmark tool. Museum Standaard Audit Veiligheidszorg
New-Way Kassamatic         Kassasysteem Gemeenteloket
Nigra wateraanpassingen      waterpassingen als meetmethode bij geo-informatie
                  het inlezen en rapporteren van geluiddata, gemeten met Brüel & Kjær geluidniveaumeters, en geluid-
                  intensiteitmetingen en het verwerken van data gemeten met de Brüel & Kjær handheld geluid-
Noise Explorer           meetinstrumenten.
                  CAD/GIS gebaseerd op MGE gegevensmodel. Punten, lijnen en vlakken worden grafisch opgeslagen
                  in MicroStation en de bijbehorende definities en kenmerken in een relationele database via ODBC of
Omega               direct in ORACLE.
Omega ole Microstation versie J  Cad applicatie
Optimale Energie Infrastructuur
Paint Shop Pro           Grafische tool
Pandora & Atlas GIS
Pandora & Atlas GIS
Pardon               berekenen salarissen & uitkeringen
PB-kassasysteem met handcomputer  kassasysteem met handcomputer voor milieuparken
PBS4ALL              Allerlei functies, die de administratieve processen rondom parkeren ondersteunen
                  Host en remote: besturing op afstand (host-werkstations en -servers) voor helpdeskmedewerkers,
                  mobiele professionals en andere externe gebruikers.
PC-anywhere SEZ
Photo shop             fotoprogramma
postregistratie PID Access     Registratie post gemeenteloket
Printkey              Screen capture tool (gratis)
ProBev               Gemeentelijke BasisAdminstratie Persoonsgegevens (GBA)
Proces en kennisondersteuning   ondersteuning processen en kennissysteem
Protos               Procesmodellering
                  Pyttersen's Nederlandse Almanak is een naslagwerk voor instanties, instellingen en personen in
                  Nederland. De databank bevat ruim 16.000 adressen en aanvullende gegevens van instellingen en
Pyttersen's Nederlandse Almanak  personen op vele maatschappelijke gebieden en wordt jaarlijks bijg
Quark Xpress            opmaakprogramma binnen de grafische industrie
Quicktime player (tool, gratis)  Videobestanden afspelen. Tool
                    1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                             Pagina 6
Repoint                 registreren autogegevens
Riobase                 archivering grafische gegevens
Rioscoop                 querietool rioolinspecties
RoosRoos Loon              Salarisadministratie (vh tot 31-12-2004: Lopac for Windows :raadpl. Historische gegevens)
roosteren gymuren            zelf ontwikkeld applicatie voor roosteren van gymuren
Sagitta (gekoppeld met Coda)       Tijdregistratie
                     Banksaldi integreren t.b.v rentestaffels dagelijkse financiering Liquiditeitenbheer, Bankrelatiebeheer
SG kasstromen vh BNG Treasury Services  etc.etc
                     Registratie opgenomen en uitgezette leningen. Aanmaken betaalbestanden rente en aflossing
SG Leningbeheer vh Cerg         Duration en Gap-Analyses Vervroegde aflossingen en rente herzieningen tabelen
                     Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken
Siso                   (Plaatsingssysteem)
Smart documents             content management systeem dat de basis vormt voor de interne en externe correspondentie.
Smartcardreader BNG           gekoppeld met BNG Data services Online; Prokuratie/autorisatie BNG Data Services
SNS Online Plus             via internet verrichten van betalingen/incasso's m.b.v. digipass
Sociale Verzekering / Voorzieningen   sociale verzekeringen (boek/cd-rom)
Speelvoorzieningen            Beheerapplicatie
SP-Expert (incl. Webomgeving)      Planningssysteem
                     Pakket voor het analyseren van gegevens. SPSS kan gegevens lezen uit vrijwel ieder
                     bestandsformaat en deze gebruiken voor het genereren van tabellen en grafieken van distributies of
SPSS                   trends, voor beschrijvende statistiek en voor statistische analyse.
SRO                   Kaartverkoopsysteem (nieuw)
Strabis
                     Binnen het stelsel van werk en inkomen is gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners, CWI, UWV
                     en gemeentelijke sociale diensten, essentieel. Om deze te ondersteunen is een gemeenschappelijke
Suwinet                 infrastructuur ontwikkeld onder de naam Suwinet(één-loket ged
                     Governance-, Risk- en Compliance (GRC) software solutions, Performance Management software en
                     ERP Controls Monitoring systeem. Applicatie Meet (performance-inidicatoren), analyseert, rapporteert
Synaxion Enterprise           en verbeterd de resultaten van de organisatie. Tijdschrijfmo
SZW Plus
Telefoonboek SEZ             Telefoonboek voor SEZ
                     TextPad is een shareware teksteditor. Je kunt het programma gratis downloaden, maar je moet
Textpad                 betalen als je het wilt blijven gebruiken.
TOAD                   Databasebeheersoftware
                       1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                              Pagina 7
                      Systeembeheersoftware. Verkenner lijkt een beetje op de oude Norton Commander maar werkt beter,
                      sneller en makkelijker. FTP programma tevens inpakker en uitpakker(ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2,
Total Commander               TAR, GZ, CAB, ACE) (geen WinZip meer nodig) Twee venster om snel he
TPS Treasury Paragraaf Systeem       Aanmaken Treasury Paragraaf
TRS                     Kaartverkoopsysteem
Uniface programmeeromgeving tbv dg dialog
                      Voice respons telefonie burger/klant inbellen dmv lenerspasnr of wachtwoordnr.t.b.v. verlengen
VBVoice IVR Software            uitleenmateriaal.
Vervanging WVG+               (Wet voorzieningen gehandicapten) gekoppeld aan SZW+
                      Mogelijk voor gemeenten om vraaggericht met burgers, bedrijven en instellingen te communiceren
VIND2 (PCM)                 over de gemeentelijke dienstverlening.
Vista                    registratie rijden, routes veegauto's
VOA + LRD (incl. web)            Verzend- en ontvangst station afnemers + Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling (GBA)

                      WALVIS (Centric: Software Engineering) Richt zich op de bouw, het beheer en het testen van
Walvis (beëindigd)             klantspecifieke (maatwerk)software die bedrijfskritische processen in diverse branches ondersteunt.
Webmanager (intranet - internet)      CMS + PCM + E-loket
                      Vanuit de meting wordt de grondslag geselecteerd en met WinDelfy of MOVE3 vereffend.
Windelfy (=Delfy)
WinDVD(tool)                Videobestanden afspelen
Winlbw                   clientsoftware bibliotheeksysteem
WinZip
WMS (waste management system)        uitlezen black/white list ondergrondse systemen
Workpace PBD                Arbo programma (RSI, etc.)
                      het uitlezen van de handterminals die bij de vuilniswagens de gewicht informatie van de GFT-
WSS waste sorting system          containers verzamelen bij het ledigen hiervan
Wwik rekenmodule              rekenmodule
                      Zoek&boek is de aanvraagservice van de Nederlandse openbare bibliotheken en is een
                      eindgebruikersdienst, uitgangspunt is dat leners na het vinden van een titel in een online catalogus
Zoek & Boek + VDX webhosting        deze kunnen aanvragen via de zoek&boek aanvraagknop. Het VDX-systeem is
                         1f6c04d2-ee59-4f54-bbc3-d59b80f484c2.xls                             Pagina 8

								
To top