Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DE THI HOC KI I van 7

VIEWS: 1,169 PAGES: 2

 • pg 1
									Trường THCS      ĐỀ THI HỌC KÌ I
Lớp: 7               Môn ngữ văn 7
Họ và tên:……………….         Thời gian: 90 phút
  ĐIỂM     LỜI PHÊ CỦA GV       CHỮ KÍ PHỤ HUYNH
Câu 1: ( 2 điểm )
    Thế nào là từ đồng nghĩa? Có mấy loại từ đồng nghĩa? Lấy ví dụ từng loại.
Câu 2: ( 1 điểm )
    Chép lại bài thơ “ Qua Đèo Ngang ” của bà Huyện Thanh Quan. Nêu nội dung ý
nghĩa của bài.
Câu 3: ( 2 điểm )
    Viết đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu có sử dụng từ trái nghĩa. Gạch chân các cặp từ
trái nghĩa đó.
 Câu 4: ( 5 điểm )
    Cảm nghĩ của em về một món quà tuổi thơ.
                   BÀI LÀM
                   ĐÁP ÁN:
 CÂU 1: ( 2 điểm )
   - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
   - Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.
   - Có 2 loại từ đồng nghĩa      đồng nghĩa hoàn toàn: vd: quả - trái
                    đồng nghĩa không hoàn toàn: vd: bỏ mạng –
                                  hi sinh
 Câu 2: ( 1điểm )
   - Chép lại bài thơ : 1 điểm
   - Nội dung ý nghĩa: 1 điểm
    + Bài thơ cho thấy cảnh tượng Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp
    thoáng có sự sống con người nhưng còn hoang sơ.
    Qua bài thơ thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm lặng cô đơn
    của tác giả.
 Câu 3: ( 2 điểm )
   - Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu có sử dụng từ trái nghĩa.
   - Gạch chân các từ trái nghĩa đó.
Câu 4: ( 5 điểm )
   - Mở bài: 1 điểm
     Giới thiệu về món quà và cảm xúc của em đối với món quà.
   - Thân bài: 3 điểm
    + Em sẽ miêu tả món quà đó như thế nào và tình cảm của em đối với món quà
    đó.
    + Em sẽ kể những gì để thể hiện tình cảm thân thiết của mình với món quà.
Chú ý: Các yếu tố miêu tả, tự sự chỉ là phương tiện để bộc lộ cảm xúc.
  - Kết luận: 1 điểm
    Cảm xúc của em đối với món quà.

								
To top