Docstoc

De kiem tra Toan 1 cuoi ki 1

Document Sample
De kiem tra Toan 1 cuoi ki 1 Powered By Docstoc
					Lớp: .....Trường Tiểu học Vạn Phúc             BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
                                  Năm học 2009- 2010
Họ và tên: .....................................           MÔN TOÁN LỚP 1

  Điểm           Họ và tên giáo coi và chấm:..................................................
                       .................................................................


Bài 1. (1,5 điểm) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống
    8+0=8                 4–0>3

    7+1>9                        10 – 0 = 10

    3+3<6                        0+6<1+0+5

Bài 2. (1 điểm)      Số?

     6       -4             +3


             +0             +1
                                    9

Bài 3. (1 điểm)      Tính
           7            9             10            6
         +            +             -            -
         2            1             8            0
         …..          …..            …..           …..

Bài 4. (1 điểm)      Tính

    4 + 4 – 3 = ………………….                      9 – 5 + 2 = ……………………..

Bài 5. (1 điểm)      Viết các số 4, 6, 8, 7, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 6. (1 điểm)  Viết phép tính thích hợp
    Có 9 quả bóng
    Bớt 3 quả bóng
    Còn…..quả bóng

Bài 7. (1 điểm) Hính vẽ sau có mấy đoạn thẳng? Khoanh vào trước câu trả lời đúng.
                        3 đoạn thẳng
                        4 đoạn thẳng
                        5 đoạn thẳng
Bài 8. (1 điểm) Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo, anh được ít hơn em.
Hỏi anh được mấy cái kẹo?
    Trả lời: Anh được mẹ chia cho….cái kẹo.

Bài 9. (1,5 điểm) Ghi số thích hợp vào ô trống


        -     +      =     0
        +      -     =     9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:2134
posted:5/17/2011
language:Vietnamese
pages:2