Phn premix by mikeholy

VIEWS: 2,057 PAGES: 136

									           QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

        Số 80/2002/QĐ-BNN, ngày 6 tháng 9 năm 2002
     V/v: Công bố danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng
     chế biến thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
               thời kỳ 2002 – 2005
                 ------***------


   BỘ TRƢỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


  - Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn
chăn nuôi;
  - Để thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về cơ
chế điều hành xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 – 2005.
 - Xét đề nghị của Cục trƣởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm.


                QUYẾT ĐỊNH


  Điều1: Công bố kèm theo quyết định này:


   Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi
đƣợc nhập khẩu vào Việt nam thời kỳ 2002 – 2005. Danh mục gồm 3 phần:


   Phần 1: Loại cấm nhập khẩu


   Phần 2: Các loại nguyên liệu đơn nhập khẩu theo yêu cầu chất lƣợng


   Phần 3: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập
khẩu theo danh mục.
                                       1
  Điều 2: Mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn
nuôi khi nhập khẩu đều phải đƣợc kiểm tra chất lƣợng.
  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Danh
mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng làm thức ăn chăn nuôi đƣợc xuất khẩu,
nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và Quyết định số 55/2001/QĐ/BNN –
KNKL.


  Điều 4: Cục trƣởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Thủ trƣởng các cơ quan
có liên quan, các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài có hoạt động trong lĩnh
vực nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng làm thức ăn chăn nuôi vào Việt
Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
            Thứ trưởng Bùi Bá Bổng : Đã ký
                                         2
       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ==o0o==--                          ---------------------------------------


                           DANH MỤC
                 THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU DÙNG
          CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
                         THỜI KỲ 2002-2005


       (Ban hành kèm theo quyết định số     /2002/QĐ/BNN-KNKL ngày      tháng 9 năm 2002
              thay cho Quyết định số 55/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 11/5/2001)


                       Phần 1: Loại cấm nhập khẩu


   1- Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có chứa hoocmôn hoặc kháng hoocmôn, các độc tố và các chất có hại
trên mức qui định (Mục 5, điều 12, Nghị định 15/CP, ngày 19/3/1996 về Quản lý Thức ăn chăn nuôi)
                                                              3
                   Phần 2: Loại nhập khẩu theo yêu cầu chất lượng


         Tên nguyên liệu                      Yêu cầu chất lượng
1- Ngô :                      - Màu, mùi đặc trƣng của ngô, không có mùi chua, mùi mốc
- Ngô hạt                     - Hàm lƣợng AFLATOXIN Max 100 PPb
- Ngô mảnh                     - Độ ẩm Max 14%
- Ngô bột
2- Thóc, gạo:                   - Màu, mùi đặc trƣng của thóc, tấm, cám, không có mùi chua, mốc
- Thóc                       - Hàm lƣợng AFLATOXIN Max 50 PPb
- Tấm                       - Độ ẩm: + Thóc, tấm Max 12%
- Cám gạo (cám Y, Cám lau có dạng bột hoặc đã ép      + Cám Max 13%
thành viên)
  3- Lúa mì :                    - Màu, mùi đặc trƣng của lúa mì, bột mì, cám mì, không có mùi chua, mùi
  - Mì hạt                      mốc

  - Bột mì ( Loại dùng trong chăn nuôi)       - Hàm lƣợng AFLATOXIN Max 50 PPb

  - Cám mì (dạng bột hoặc viên)           - Độ ẩm: + Hạt, bột Max 12%
                                + Cám Max 13%

  4- Một số loại khác (Đại mạch, Yến mạch, Cao


                                                            4
lƣơng…)                       - Màu, mùi đặc trƣng theo từng loại, không có mùi chua, mốc.
- Dạng hạt                      - Hàm lƣợng AFLATOXIN Max 50 PPb
- Dạng bột                      - Độ ẩm: + Hạt, bột Max 12%
- Cám                            + Cám Max 13%
5- Sắn khô:                     - Màu, mùi đặc trƣng của sắn khô theo từng loại, không có mùi chua, mốc.
                           - Hàm lƣợng AFLATOXIN Max 50 PPb
                           - Độ ẩm: Max 12%
6- Đậu tương:                    Màu, mùi đặc trƣng của đậu tƣơng, khô dầu đậu tƣơng không có mùi chua,
- Đậu tƣơng hạt                   mùi mốc.

- Bột đậu tƣơng nguyên dầu (cả vỏ hoặc tách vỏ)   - Hàm lƣợng AFLATOXIN: Max 50 PPb

- Khô dầu đậu tƣơng (phần còn lại sau khi ép hoặc - Độ ẩm: Max 14%
chiết, có dạng bánh, mảnh hoặc bột)        - Đối với bột đậu tƣơng, khô dầu đậu tƣơng hoạt lực urease activity từ 0,05-
                         0,35 mg N2/mg mẫu trong 1 phút ở 30oC
7- Các loại khô dầu khác (phần còn lại sau khi ép,
hoặc chiết dầu, có dạng bột, mảnh, viên)
- Khô dầu lạc                    - Màu, mùi đặc trƣng của từng loại không có mùi chua, mốc
- Khô dầu cọ                     - Hàm lƣợng AFLATOXIN: Max 100 PPb
- Khô dầu hạt cải                  - Độ ẩm: Max12%
- Khô dầu vừng
- Khô dầu hƣớng dƣơng
                                                             5
- Khô dầu lanh
- Khô dầu dừa
- Khô dầu bông
- Khô dầu lupin
8- Nguyên liệu có nguồn gốc thuỷ sản:
- Bột cá                    - Độ ẩm Max 10%
- Bột vỏ sò                   - Không có E coli và Salmonella
- Bột đầu tôm                  - Bột cá chỉ nhập loại: + Đạm thô Min 60%
- Bột phụ phẩm chế biến thuỷ sản                    + Muối ăn Max 3%
                                    + Hàm lƣợng Nitơ bay hơi Max 130mg/100g mẫu
9- Nguyên liệu có nguồn gốc gia súc, gia cầm:
- Bột xƣơng                   - Độ ẩm: + Bột sữa gầy Max 5%
- Bột thịt xƣơng                    + Loại khác Max 10%
- Bột sữa gầy                  - Không có E coli và Salmonella
- Bột máu                    - Khi nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm phải thực hiện
- Bột lông vũ                  các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT về An toàn dịch bệnh

- Bột phụ phẩm chế biến thịt


                                                          6
10- Các axít amin tổng hợp:
- L-Lysine                    Độ tinh khiết Min 98%
- DL- Methionine
- Threonine (L-Threonine...)
- Triptophan
- Các a xít amin tổng hợp khác


11- Dầu, mỡ:
- Dầu thực vật                  - Thuỷ phần Max 0,5%
- Dầu cá                     - Chất béo Min 98%
- Mỡ
12- Các loại vitamin đơn dùng bổ sung vào thức
ăn:
- Vitamin A
- Vitamin E
- Vitamin D3
- Vitamin đơn khác
                                     7
PHẦN 3:
         THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỨC ĂN BỔ SUNG, PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI
                   ĐƯỢC NHẬP KHẨU THEO DANH MỤC
                Mọi doanh nghiệp đều được phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi,
             nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi đã đăng ký tại danh mục này
                   1. Công ty Action Chimique et Terapeutique (A.C.T)


 TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu       Công dụng      Dạng & quy   Hãng, nước sản xuất
                                             cách bao gói

 1     BIACALCIUM        BA-1- 1999-KNKL     Premix vitamin-khoáng    500g, 3kg    HÃNG BIARD
 2       WOU          BA-2- 1999-KNKL     Premix vitamin-khoáng     500g       PHÁP


                        2. Công ty ALLTECH INC.


 TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu       Công dụng        Dạng &quy cách bao gói    Hãng, nước
                                                          SX                                                          8
1  ALLPLEX W    ALL-59-2/01-KNKL   Cung cấp khoáng vi lƣợng  - Dạng bột, màu nâu nhạt
                       cho gia súc non     - Thùng carton, thùng sắt: 25kg  ALLTECH
                                                     INC.
2  ALLPLEX GF   ALL-60-2/01-KNKL   Cung cấp khoáng vi lƣợng  - Dạng bột, màu nâu xẫm
                        cho lợn thịt                      HOA KỲ
                                   - Thùng carton, thùng sắt: 25kg
3  ALLPLEX S    ALL-61-2/01-KNKL   Cung cấp khoáng vi lƣợng  - Dạng bột, màu nâu nhạt
                        cho lợn chửa     - Thùng carton, thùng sắt: 25kg
4  ALLPLEX LS   ALL-62-2/01-KNKL  Cung cấp khoáng vi lƣợng   - Dạng bột, màu nâu nhạt     ALLTECH
                    cho lợn mẹ đang cho con bú  - Thùng carton, thùng sắt: 25kg   INC.
                                                    HOA KỲ
5  DE-ODORASE     ALL-67-2/01-KNKL  Là chất chiết từ cây Yucca   - Dạng bột thô, màu nâu   ALLTECH
                      Schidigera, dùng bổ sung vào  - Bao, thùng carton: 1kg,   INC.
                      thức ăn chăn nuôinhằm hạn    10kg, 20kg, 25kg, 50kg,   HOA KỲ
                      chế mùi khó chịu của phân vật  200kg, 1000kg
                      nuôi
6  ALLPLEX B    ALL-92-3/01-KNKL   Bổ sung khoáng vi lƣợng     - Dạng bột, màu nâu nhạt    -
                                      - Bao, Thùng: 25kg
7  ALLZYME     ALL-93-3/01-KNKL   Bổ sung men tiêu hoá      - Dạng lỏng, màu nâu
  VEGPRO LIQUID                             -Thùng:19lít, 200lít
                                                     9
8  ALLZYME PS   ALL-108-4/01-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá     - Dạng bột, màu nâu nhạt  -
                                    - 25 kg/bao (hoặc thùng
                                    carton, thung sắt)
9  BIOPLEX     AU-367-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho lợn con  25 kg/bao          -
   CREEP/STARTER
   FORMULA
10  BIOPLEX     AU-368-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho lợn choai 25 kg/bao          -
   GROWER/FINISH
   ER FORMULA
11  BIOPLEX SOW   AU-369-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho lợn nái  25 kg/bao          -
   FORMULA
12  BIOPLEX     AU-370-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho gà giống  25 kg/bao          -
   POULTRY
   BREEDER
   FORMULA
13  BIOPLEX     AU-371-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho gà thịt  25 kg/bao          -
   BROILER
   FORMULA
14  BIOPLEX LAYER  AU-372-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho gà đẻ   25 kg/bao          -
   FORMULA
                                                 10
15  MTB-100     AU-252-7/01-KNKL  Là chất có khả năng chống kết - Bột màu nâu sáng       ALLTECH
   (MYCOSORB)              dính, dùng hấp thụ độc tố nấm - 25 kg/bao, thùng giấy    INC. USA &
                     Aflatoxin trong thức ăn chăn carton & thùng sắt       các chi nhánh
                     nuôi                             ở TRUNG
                                                     QUỐC,
                                                    CANADA,
                                                    IRELAND
16  BIOPLEX     AL-455-02/02-KNKL  Bổ sung cobalt cho gia súc
   COBALT
17  SELENIUM     AL-456-02/02-KNKL  Bổ sung selen cho gia súc
   PREMIX
18  BIOPLEX ZINC   AL-457-02/02-KNKL  Bổ sung kẽm cho gia súc
                                                    ALLTECH
19  BIOPLEX     AL-458-02/02-KNKL  Bổ sung mangan cho gia súc                  INC., USA và
   MAGANESE 10%                            Bao, thùng carton 1kg, 10kg,
                                    20kg, 25kg, 50kg, 200kg,    các chi nhánh
20  BIOPLEX IRON   AL-459-02/02-KNKL  Bổ sung sắt cho gia súc    1000kg
21  BIOPLEX COPPER  AL-460-02/02-KNKL  Bổ sung đồng cho gia súc
22  BIOPLEX     AL-461-02/02-KNKL  Bổ sung magie cho gia súc
   MAGNESIUM
23  BIO-CHROM    AL-462-02/02-KNKL  Bổ sung crom cho gia súc


                 3. Công ty AUM IMPEX (PVT), LTD
                                                      11
TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Dạng &quy cách bao    Hãng, nước sản xuất
                                      gói

1    CHOLINE     VO-251-8/00-KNKL      Bổ sung  - Dạng bột, màu nâu     VAM ORGANIC
   CHLORIDE 60% DRY              Vitamin nhóm B - Bao: 25kg        CHEMICALS LTD - ÂN ĐỘ
                 4. Công ty Aventis Animal Nutrition (AAN)


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng     Quy cách bao    Hãng, nước sản xuất
                                       gói

1   MICROVIT B12    RhP-8-8/99-KNKL     Cung cấp Vitamin     20kg    CÔNG TY RHÔNE POULENC
    PROMIX 10000                             25kg        TẠI PHÁP

2  WIT DL- ETHIONINE   RhP-9-8/99-KNKL     Cung cấp A xít amin    25kg    CÔNG TY RHÔNE POULENC
                                              TẠI TRUNG QUỐC


               5. Công ty BASF Singapore tại T.P Hồ Chí Minh


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách bao gói   Hãng, nước                                                      12
                                                     sản xuất

1  NATUPHOS 5000G   BASF-329-12/00-KNKL    Bổ sung men    - Bột, màu vàng nâu
                           Phytase     - Bao: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg,25kg   BASF-
2  NATUPHOS 10.000G  BASF-330-12/00-KNKL    Bổ sung men    - Bột, màu vàng nâu          Đức
                           Phytase     - Bao: 1kg, 5kg, 25kg
3  LUCANTIN RED    BASF-331-12/00-KNKL    Chất tạo màu   - Bột, màu đỏ tím - Bao: 1kg, 5kg,
                                   25kg                 BASF-
4  LUCANTIN      BASF-332-12/00-KNKL    Chất tạo màu   - Bột, màu vàng cam          Đức
  YELLOW                              - Bao: 1kg, 5kg, , 25kg
5  LUCANTIN CX     BASF-333-12/00-KNKL    Chất tạo màu   - Bột, màu vàng nâu
  FORT                               - Bao: 1kg, 5kg, , 25kg       BASF-
6  LUCANTIN PINK    BASF-334-12/00-KNKL    Chất tạo màu   - Bột, màu vàng nâu          Đức
                                   - Bao: 1kg, 5kg, , 25kg
7  CHOLINE CHORIDE   BASF-335-12/00-KNKL    Chất bổ sung   - Bột, màu vàng nâu          BASF-
  60%N                      Vitamin B    - Bao: 25kg             Thái Lan8  LUTAVIT BLEND               Premix vitamin dùng  - Dạng bột, màu vàng,nâu nhạt
  VB-0499      BASF-87-3/01-KNKL   trộn vào thức ăn cho  - Bao: 1kg, 5kg, 10kg. 25kg, 50kg   BASF
                       gà thịt
                                                      13
9  LUTAVIT BLEND                 Premix vitamin dùng  - Dạng bột, màu vàng,nâu nhạt    THÁI LAN
   VBB -0499        BASF-88-3/01-KNKL  trộn vào thức ăn cho  - Bao: 1kg, 5kg, 10kg. 25kg, 50kg
                          gà giống hƣớng thịt
10              BASF-89-3/01-KNKL  Premix vitamin     - Dạng bột, màu vàng,nâu nhạt
   LUTAVIT BLEND                 dùngtrộn vào thức ăn  - Bao: 1kg, 5kg, 10kg. 25kg, 50kg   BASF
                          chogà đẻ
   VL - 0499                                                 THAI LAN
11              BASF-90-3/01-KNKL  Premix vitamin dùng  - Dạng bột, màu vàng, nâu nhạt
   LUTAVIT BLEND                 trộn          - Bao: 1kg, 5kg, 10kg. 25kg, 50kg
   VS - 0499                   vầo thức ăn cho lợn

12  AMASIL DRY        BASF-91-3/01-KNKL  Chất kháng khuẩn    - Dạng bột, màu trắng         BASF
   (FORMIC ACID 62%)                          - Bao: 1kg, 5kg, 10kg. 25kg, 50kg  GERMANY


                      6. Công ty BEHN MEYER


TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng     Dạng &quy cách     Hãng, nước sản
                                           bao gói         xuất


1   SODIUM BICARBONATE       PS-125-4/00-KNKL   Cân bằng ion, chống    Bao: 25kg      PENRICE SODA
                                  Stres                 PRODUCTS PTY,
                                                       LTD-ÚC
                                                         14
2   KINOFOS 21 FINES   KKA-180-6/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng   - Bao: 50kg,
    (MONOCALCIUM                          1050kg, hàng rời  KK ANIMAL
  PHOSPHATE FEED GRADE)                        đóng conterner
                                              NUTRITION
3     KINOFOS 18    KKA-181-6/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng   - Bao: 50kg,
  (DICALCIUM PHOSPHATE                        1050kg, hàng rời   NAM PHI
  DIHYDRATE FEED GRADE)                        đóng conterner


4    BOLIFOR DPC-P    KKA-182-6/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng   - Bao: 50kg,   KK ANIMAL
  (DICALCIUM PHOSPHATE                        1000kg, hàng rời  NUTRITION
  DIHYDRATE FEED GRADE)                                 THUỲ ĐIỂN
5    BOLIFOR DPC-S    KKA-183-6/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng  - Bao: 50kg, 1000  KK ANIMAL
  (DICALCIUM PHOSPHATE                            kg     NUTRITION
  DIHYDRATE FEED GRADE                                  ĐAN MẠCH
     STRUCTURED)
6    KLINOFEED     UA-168-6/00-KNKL   Bất hoạt độc tố nấm - Bao: 25kg
                        mốc Mycotoxin, chống
                            kết vón
                                              UNIPOINT
7    KLINO-ACID     UA-169-6/00-KNKL   Chống mốc,bất hoạt  - Bao: 25kg
                         độc tố nấm mốc               A.G
                         Mycotoxin, bất hoạt            THUỲ SĨ
                          Salmonella
8     KLINOSAN     UA-170-6/00-KNKL  Bất hoạt độc tố nấm  - Bao: 25kg
                        mốc Mycotoxin, phục
                         hồi chức năng gan                                                15
9    STANDARD QPH1      FI-171-6/00-KNKL    Ngăn chặn sự phát  - Bao: 25kg    FEED INDUSTRY
                           triển của nấm mốc vầ             SERVICE- Ý
                               vi khuẩn
10  MERITOSE 200        GL-233-7/00-KNKL   Cung cấp đƣờng đơn   - Bột màu trắng   AMYLUM
                              dextrose      - Bao:25kg      BUNGARI
11  REFINED EDIBLE LACTOSE   GL-234-7/00-KNKL   Cung cấp đƣờng lacto  - Bột màu trắng
      100 MESH                             - Bao:25kg
12  REFINED EDIBLE LACTOSE   GL-235-7/00-KNKL  Cung cấp đƣờng Lacto - Bột màu trắng     GLANBIA
      200 MESH                             - Bao:25kg      HOA KỲ
13  EDIBLE COARSE LACTOSE    GL-236-7/00-KNKL  Cung cấp đƣờng Lacto - Bột màu trắng
                                       - Bao:25kg
14     BM-ZEO 157      HD-250-8/00-KNKL   Kết dính các độc tố  - Bột màu trắng  PT. HASMINDO
                           mycotoxin, cation độc  ngà         DINAMIKA-
                              ammonium      - Bao: 25kg     INDONESIA15    MANGANESE      CX-327-12/00-KNKL    Bổ sung khoáng     - Bột màu xám    CHANGSHA
    SULPHATE 98%                    ( Mn)       -25kg/bao      XIANBEN
                                                 CHEMICAL
                                                  PLANT
                                                 TRUNG QUỐC
16  MANGANOUS OXIDE   AUS-352-12/00-KNKL     Chất bổ sung khoáng   - Bột màu nâu có   AUSMINCO                                                    16
                                     ánh xanh      PTY, LTD- ÚC
                                     -25kg/bao
17  SQUID LIVER OIL   YP-55-2/01-KNKL  Dầu gan mực bổ sung chất   - Dạng lỏng, màu
                       beo giầu năng lƣợng cho   vàng nâu      YOUNG POUNG
                         thức ăn chăn nuôi    - thùng : 190kg   PRECISION
                                               CO,..LTD- HÀN
18  SQUID LIVER PASTE  YP-56-2/01-KNKL  Dầu gan mực bổ sung chất   - Dạng sệt, màu
                                                 QUỐC
                       beo giầu năng lƣợng cho   vàng ,nâu xẩm
                         thức ăn chăn nuôi    - thùng : 200kg
19   AMYTEX 100    AG-58-2/01-KNKL    Sản phẩm giầu đạm     - Dạng bột, màu    AMYLUM
    (VITAL WHEAT              (protein) dùng trong thức  vàng kem      GROUP -BỈ hoặc
     GLUTEN)                  ăn chăn nuôi     -Bao: 25kg      của hãng này
                                               nhƣng sản xuất tại
                                               PHÁP, HÀ LAN
20  ZINC OXIDE 72%   ALL-109-4/01-KNKL                - Dạng bột, màu   QUANGXI
                       Bổ sung chất khoáng (Zn)   xám         CHEMICAL
                                     - Bao : 25 kg    IMPORT AND
                                                EXPORT
                                               TRUNG QUỐC
21  MANGANOUS CXIDE   NV-110-4/01-KNKL  Bổ sung chất khoáng (Mn)   - Dạng bột, màu   SUPERFINE
     62%                               nâu xanh      MINERALS – ẤN
                                     - Bao : 25 kg      ĐỘ

22  BIGAROL SUPRA   HR-153-6/01-KNKL  Tạo vị ngọt         25 kg/bao, 25    CHLB ĐỨC
     SWEET P                             kg/thùng                                                   17
23  BIGAROL CREMAROM    HR-154-6/01-KNKL  Tạo mùi         25 kg/bao, 25  CHLB ĐỨC
       PE                             kg/thùng


24     BIGAROL      HR-155-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
     PODAROM PE                          kg/thùng

25     BIGAROL      HR-156-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
     ANAROM PE                          kg/thùng

26     BIGAROL      HR-157-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
     BAVAROM PE                          kg/thùng

27  BIGAROL HIMBAROM PE   HR-158-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
                                    kg/thùng
28  BIGAROL WAVAROM P   HR-159-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
                                    kg/thùng
29  BIGAROL PECOVAROM PE  HR-160-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
                                    kg/thùng
30  BIGAROL MANDAROM PE   HR-161-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
                                    kg/thùng
31     BIGAROL      HR-162-6/01-KNKL  Tạo mùi        25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
     KIBAROM PE                          kg/thùng

32  BIGAROL CREMAROM PE   HR-163-6/01-KNKL  Tạo mùi, tạo vị ngọt  25 kg/bao, 25   CHLB ĐỨC
      SWEET                           kg/thùng                                               18
33    LECSAMN     BB-249-7/01-KNKL  Cung cấp Phospholipids, Chất lỏng, 200       BUNGE
    (SOY LECITHIN)             axit béo, nhũ tƣơng hoá kg/thùng         ALIMENTOS,
                                                 BRAXIN
34   HEMICELL- D    US-282-8/01-KNKL  Cung cấp men tiêu hoá   Dạng bột, nâu       USA
                                    nhạt. bao 25 kg
35   HEMICELL- L    US-283-8/01-KNKL  Cung cấp men tiêu hoá   Dạng lỏng, nâu      USA
                                    sậm, 208 lít/thùng
36   BOLIFOR MSP    KT-338-10/01-KNKL Bổ sung khoáng trong    Dạng bột. Bao 25    KEMIRA-
                      thức ăn chăn nuôi      kg, 50 kg       THỤY ĐIỂN
37   VITOSAM TEC    BI-358-10/01-KNKL  Bổ sung phốtpholipit,   20 kg/thùng       BUNGE
                       acid béo trong thức ăn              ALIMENTOS
                       chăn nuôi                     (BRAZIL)
38  BM-ZEO 157 ZEOLITE  BI-329-10/01-KNKL  Làm giảm độc tố nấm    25kg/bao       BINTANG BARU,
   GREEN ACTIVATED             trong thức ăn chăn nuôi             INDONESIA
     POWDER


39  BM-ZEO 157 ZEOLITE  BI-330-10/01-KNKL  Làm giảm độc tố nấm   25kg/bao       BINTANG BARU,
   GREEN ACTIVATED             trong thức ăn chăn nuôi             INDONESIA
     GRANULAR
40   DEXTROSE     BI-390-11/01-KNKL   Cung cấp năng lƣợng   25kg/bao       PURE CHEM (THÁI
   MONOHYDRATE               trong thức ăn chăn nuôi               LAN)
    (30-100 MESH)
                                                   19
41    STALEYDEX 333      AU-494-3/02-KNKL    Cung cấp năng lƣợng   Bột màu trắng.    A.E STALEY
                            trong thức ăn chăn nuôi  Bao 25kg.     MANUFACTURING
                                                     USA
42      AZOMITER       PU-495-3/02-KNKL   Chống ẩm và kết dính   Bột màu hơi    PEAK MINERALS
                             trong TĂCN       hồng. Bao 20kg.   AZOMITE., INC
                                                     USA
43    CHOLESTEROL       HL-473-3/02-KNKL    Tạo acid mật trong   50kg/thùng        HÀ LAN
                               TĂCN
44   FERROUS SULPHATE      FN-528-5/02-KNKL                         FUJI KASEI (NHẬT
     MONOHYDRATE                  Bổ sung khoáng trong   Dạng bột. Bao 25     BẢN)
45   COPPER SULPHATE      TI-529-5/02-KNKL      TĂCN        kg          TIMNA COPPER
     PENTAHYDRATE                                           (ISRAEL)
46    INOSITOL NF12      CT-560-6/02-KNKL   Bổ sung dinh dƣỡng    Bao hoặc thùng     China National
                              trong TĂCN      25kg           Chemical
                                                     Construction
                                                     Corporation
                                                    (TRUNG QUỐC)


                     7. Công ty TNHH BETAGRO


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập       Công dụng        Dạng &quy cách bao gói   Hãng, nước sản
               khẩu                                      xuất
                                                        20
1  LUCTAPLUS   LC-285-9/00-KNKL   Bổ sung men tiêu hoá, tạo hƣơng    - Bột trơn màu nâu nhạt.   LUCTA S.A-
   35999Z              thơm, bổ sung chất a xít hoá vào    - Bao: 1kg, 5kg,10kg,    TÂY BAN NHA
                    thức ăn cho lợn con trƣớc và sau        25kg
                           cai sữa


2  ACTIMIX PIG   BP-294-9/00-KNKL   Premix vitamin, khoáng     - Bột màu nâu lẫn đốm     BETTERPHARMA
   STATER                cho lợn con               xanh.          CO, LTD-
                                   - Bao: 1kg, 5kg,10kg, 20kg      THÁI LAN
3  ACTIMIX PIG   BP-295-9/00-KNKL   Premix vitamin, khoáng      - Bột thô màu nâu .     BETTERPHARMA
   BREEDER                cho lợn giống       - Bao: 1kg, 5kg,10kg, 20kg      CO, LTD-
                                                      THÁI LAN
4  LUCTAROM    LS-309-11/00-KNKL    Chất tạo hƣơng : Tạo      - Bột màu trắng
  SUCKLERS "S"               mùi bơ sữa, mùi vani   - Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg
    33091-Z
5  LUCTAROM    LS-310-11/00-KNKL   Chất tạo hƣơng : Tạo       - Bột màu trắng
  SUCKLERS "S"              mùi thơm trái mâm xôi                      LUCTA
                                   - Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg
    31933Z                                                 S.A
6  LUCTAROM    LS-311-11/00-KNKL   Chất tạo hƣơng : Tạo      - Bột màu vàng nhạt      TÂY BAN NHA
  SUCKLERS "S"              mùi bơ sữa, mùi thơm   - Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg
    1775-Z                   trái cây
                                                        21
7  LUCTAMOLD LS    LS-355-12/00-KNKL    Chất chống mốc     -Dạng lỏng, không màu
     1491-Z                            - Lọ, thùng : 1lít, 25lít,       LUCTA
                                    1000lít, 1 gallon             S.A
8  LUCTANOX LG    LS-356-12/00-KNKL   Chất chống oxy hoá   -Dạng lỏng, màu nâu         TÂY BAN NHA
    1680-Z                             - Lọ, thùng : 1lít, 25lít,
                                    1000lít, 1 gallon
9   BETTER DIET    TT-387-11/01-KNKL  Thức ăn dạng viên dùng  Bao 500g; 1kg; 2,5kg, 5kg,       THÁI LAN
     PUPPY                  cho chó con     10kg, 20kg, 25kg, 50 kg
10  BETTER DIET    TT-388-11/01-KNKL  Thức ăn dạng viên dùng  Bao 500g; 1kg; 2,5kg, 5kg,
    ADULT                   cho chó lớn     10kg, 20kg, 25kg, 50 kg
11   BETAMIX A    TL-416-01/02-KNKL
12   BETAMIX 3    TL-417-01/02-KNKL   Bổ sung Vitamin,                        THÁI LAN
                        khoáng trong thức     Bao: 250gr; 500gr; 1; 5;
13   BETAMIX 1    TL-418-01/02-KNKL
                         ăn chăn nuôi         10 và 20 kg
14   BETAMIX 2    TL-419-01/02-KNKL
15   BETAMIX 4    TL-420-01/02-KNKL


                     8. Công ty CONNELL BROS


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập     Công dụng       Dạng &quy cách        Hãng, nước sản xuất
              khẩu                     bao gói
                                                          22
 1  SOYCOMIL P      ADM-65-2/01-   Sản phẩm cao đạm, dùng   - Dạng bột thô,    ARCHER DANIELS MIDLAND
              KNKL      bổ sung đạm đậu tƣơng dễ  màu vàng nhạt       CO (ADM)- (USA)
                      tiêu hoá vào thức ăn chăn  - Bao : 25kg        TẠI HÀ LAN
                           nuôi
 2  SOYCOMIL K      ADM-66-2/01-   Sản phẩm cao đạm, dùng   - Dạng bột mịn,    ARCHER DANIELS MIDLAND
              KNKL      bổ sung đạm đậu tƣơng dễ  màu vàng nhạt       CO (ADM)- (USA)
                      tiêu hoá vào thức ăn chăn  - Bao : 25kg        TẠI HÀ LAN
                           nuôi
 3  DICALCIUM    SG-184-6/01-KNKL   Phụ gia thức ăn gia súc  25 kg         SHANDONG MACHINERY
   PHOSPHATE                                          IMP & EXP. GROUP
   18% (DCP 18%)                                       CORPORATION- TRUNG
                                                    QUỐC


                  9. Công ty DEGUSSA HULS (S) PTE


TT   Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng       Quy cách    Hãng, nước sản xuất
                                          bao gói

1   VITAMIN E 50 FEED    DHG-67-3/00-KNKL      Bổ sung vitamin     25kg/bao     DEGUSSA HULS-
      GRADE                                             ĐỨC
2  LECITHIN NUTRIPUR-    LM-154-5/00-KNKL   Nhũ hoá mỡ làm tăng khả   25kg/hộp    LUCAS MEYER-ĐỨC
   G)                        năng tiêu hoá, hấp thu
                                lipit
                                                        23
3  HP100          HP-158-5/00-KNKL   Bột đậu tƣơng cao đạm    25kg/bao      HAMLET PROTEIN
4  HP300          HP-159-5/00-KNKL   Bột đậu tƣơng cao đạm    25kg/bao       ĐAN MẠCH
5  FEEDOX DRY        IT-160-5/00-KNKL    Chất chống oxy hoá     25kg/bao      IMPEXTRACO- BỈ
6  TECHNOLAT EXTRA 42   MP-179-6/00-KNKL   Chất thay thê bột sữa gầy   25kg/bao    MILVOKA PRODUCTS
                                                    HÀ LAN
7  BỘT VÁNG SỮA      AD-216-7/00-KNKL   Bổ sung đƣờng lacto và      25kg/bao       ALTO DAIRY
   (WHEY POWDER                 các chất dinh dƣỡng       ( 50Lb)       COOPERATIVE-
   PERMEATE )                                              HOA KỲ
8  CHẤT THAY THẾ SỮA   MP-243-7/00-KNKL   Chất thay thế bột sữa      25kg/bao       MILVOKA
    (PORCOLAC 20)              dùng trong thức ăn cho      ( 50Lb)        PRODUCTS
                             lợn                       HÀ LAN
9  CALPRONA P-CAR-65   VB-257-8/00-KNKL     Chất chống mốc      - Bột mịn,màu trắng    VERDUGT
                                         - Bao : 25kg        B.V
10  CALPRONA C/CA      VB-258-8/00-KNKL    Chất chống mốc      - Bột mịn,màu trắng     HÀ LAN
   (Calcium propionate)                            - Bao : 25kg
11  MEN PHYTASE      RF-143-6/01- KNKL  - Chuyển hoá phytine   Dạng lỏng, thùng 25 kg    AB ENZYMES
   (FINASE L)                 phốt pho thành dạng dễ  (PE canister) 1.000 kg     GMBH
                         hấp thu.            (container)
                                                        24
12  MEN PHYTASE    RF-144-6/01- KNKL  - Giúp giảm lƣợng phốt   Dạng bột. Thùng 20 kg  DO JJ- DEGUSSA-
   (FINASE P)               pho bổ sung.        (20 kg bag- in- box)  HULS PHÂN PHỐI
                      - Cải thiện việc hấp thu              TẠI VIỆT NAM
                      các chất khoáng khác
13  LECITHIN      LU-327-9/01-KNKL     Nhũ hoá mỡ      Lỏng sệt, màu vàng    Lucas Meyer, Inc
   (EMULBESTO TM                            nâu. thùng 200 kg   (Division of Degussa
   100A)                                           Texturant Systems)-
                                                    USA
14  MONENSIN SODIUM  EA-342-10/01-KNKL  Phòng bệnh cấu trùng     Bao 20kg, 25 kg    ECO ANIMAL
   (ECOX 200- MICRO                cho gà                   HEALTH (ANH)
   GRANULE)
15  SILICON DIOXIDE  EA-357-10/01-KNKL  Chất chống vón trong      Bao 12,5 kg     UNITED SILICA
   (SIPERNAT 22 S)             thức ăn chăn nuôi                INDUSTRIAL. LTD
                                                 (ĐÀI LOAN)
16  SQUID LIVER OIL  EG-305-10/00-KNKL  Thức ăn bổ sung chất   - Dung dịch, màu nâu   East Gulf Industrial
   (DẦU GAN MỰC)                  béo            đậm       Product-HÀN QUỐC
                                     - Thùng: 200kg


17  DINITOLMIDE 98%   MI-64-2/01-KNKL   Trộn vào thức ăn gia    - Dạng bột mịn, màu     HÃNG
   (D.O.T 98%)              cầm để kháng cầu trùng     kem, vàng nhạt   MPEXTRACO CỦA
                                      - Thùng: 50kg    BỈ TẠI ẤN ĐỘ
                                                     25
18  KILLOX 160 DRY    IT-97-3/01-KNKL    Chất chống o xy hoá   - Dạng bột mịn, màu   IMPEXTRACO- BỈ
                                     nâu
                                     - Bao : 25kg,
19  TRUBEN (BENTONITE,  AB-75-3/01-KNKL    - Chất kết dính     - Dạng bột mịn, màu      AUSTRALIN
   SODIUM BENTONTIE)              - Chất đệm, điều hoà   ghi nhật           BENTONITE
                         axit trong đƣờng tiêu  - Bao 25 kg           ÚC
                         hoá


                 10. Công ty DIETHELM & CO,LTD


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập        Công dụng        Quy cách bao gói   Hãng , nước
                  khẩu                                  sản xuất

1    NUKLOSPRAY K10    SL-31-12/99-KNKL  Cung cấp đạm, đƣờng Lacto làm      25kg
                          thức ăn cho gia súc non tập ăn
2    NUKLOSPRAY K09    SL-32-12/99-KNKL  Cung cấp đạm, đƣờng Lacto làm      25kg
                          thức ăn cho gia súc non tập ăn
                                                      CÔNG TY
3    NUKLOSPRAY K53    SL-33-12/99-KNKL  Cung cấp đạm, đƣờng Lacto làm      25kg
                          thức ăn cho gia súc non tập ăn            SLOTEN B.V
                                                      HÀ LAN
4   SPRAYFO PORC MILK    SL-34-12/99-KNKL   Chất thay thế sữa dùng cho lợn     10kg
                                 con
5   SPRAYFO PORC MILK    SL-35-12/99-KNKL    Thức ăn cho lợn con tập ăn      25kg
                                                       26
6  PIG STARTER PREMIX   AN-283-9/00-KNKL Premix Vitamin, khoáng cho lợn    - Dạng bột, màu nâu   ANGLIAN
                       con                     xẩm       NUTRITION
                                           - Bao: 2,5kg, 25kg  PRODUCTS
                                                     COMPANY
7  PIG GROWER PREMIX   AN-284-9/00-KNKL Premix Vitamin, khoáng cho lợn    - Dạng bột, màu nâu
                                                     (ANUPCO)-
                                             xẩm
                                                       ANH
                                           - Bao: 2,5kg, 25kg
8     DIGESINT       SY-364-10/01-    Bổ sung các acid có lợi cho      25kg/bao     SINTOFARM
                 KNKL         đƣờng tiêu hoá                   S.P.A (Ý)
9    SINTOPLASMA      SY-365-10/01-   Làm giảm Amoniac và mùi hôi       25kg/bao     SINTOFARM
                 KNKL          chuồng nuôi                    S.P.A (Ý)
10    SINTONYSE       SY-366-10/01-   Làm giảm Amoniac và mùi hôi       25kg/bao     SINTOFARM
                 KNKL          chuồng nuôi                    S.P.A (Ý)


                     11. Công ty HELM AG


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng    Dạng &quy cách bao     Hãng, nước sản xuất
                                     gói

1   VITAMIN A    XK-306-11/00-KNKL    Bổ sung VitaminA   - Bột màu nâu nhạt   XIAMEN KINGDOMWAY
   5.000.000UI/G                           -Bao: 25kg      VITAMIN LTD- TRUNG                                                       27
                                                     QUỐC
2    FERROUS     NK-307-11/00-KNKL   Bổ sung khoáng     - Bột màu nâu nhạt     NANNING KANGMU
   SULPHATE MONO                  ( Fe)        -Bao: 25kg          TRUNG QUỐC
3   MANGANESSE    QT-308-11/00-KNKL   Bổ sung khoáng     - Bột màu nâu tro   QUANGZHOU TIANXING-
    OXIDE                    ( Mn)         -Bao: 25kg       TRUNG QUỐC                  12. Công ty Hoffmann- La Roche Ltd


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập     Công dụng         Dạng &quy cách bao gói     Hãng, nước sản
               khẩu                                       xuất

1  ROVIMIX VB 0499  RO-30-2/01-KNKL   Premix vitamin dùng bổ   - Dạng bột, màu vàng nâu
                      sung vitamin vào thức ăn   - 20kg/túi plastic để trong    ROVITHAI
                          chăn nuôi      thùng carton            LIMITED
2  ROVIMIX VS 0499  RO-31-2/01-KNKL   Premix vitamin dùng bổ   - Dạng bột, màu vàng nâu      THÁI LAN
                      sung vitamin vào thức ăn   - 20kg/túi plastic để trong
                          chăn nuôi      thùng carton
3  ROVIMIX VL 0499  RO-32-2/01-KNKL   Premix vitamin dùng bổ   - Dạng bột, màu vàng nâu      ROVITHAI
                      sung vitamin vào thức ăn   - 20kg/túi plastic để trong     LIMITED
                          chăn nuôi      thùng carton            THÁI LAN
                                                        28
4  ROVIMIX VBBR0499  RO-33-2/01-KNKL   Premix vitamin dùng bổ  - Dạng bột, màu vàng nâu    ROVITHAI
                      sung vitamin vào thức ăn  - 20kg/túi plastic để trong   LIMITED
                          chăn nuôi     thùng carton          THÁI LAN
5   RONOZYME R WX   NO-118-4/01-KNKL  Cung cấp men tiêu hoá      - Dạng hạt, màu nâu  NOVO ZYME A/S
     (CT)                             nhạt              ĐAN MẠCH
                                    - Bao: 10kg, 20kg, 40kg
6   RONOZYME R WX   NO-119-4/01-KNKL  Cung cấp men tiêu hoá      -Dạng lỏng, màu
      (L)                             nâu nhạt
                                    - Can: 25 lít, 210lít
7  ROVIMIXR B2 80-SD  HR-120-4/01-KNKL   Cung cấp vitamin B2        - Dạng bột, màu    HOFFMANN
                                       vàng, vàng nâu     VITAMINE GMBH
                                    - Bao: 20kg
8  PREMIX VITAMIN   RV-143-6/01-KNKL  Cung cấp Vitamin cho gia         25kg/bao    ROVITHAI THÁI
     (PV1)                    súc                        LAN
9  PREMIX VITAMIN   RV-144-6/01-KNKL  Cung cấp Vitamin cho gia         25kg/bao
     (PV2)                    súc
10  PREMIX VITAMIN   RV-145-6/01-KNKL  Cung cấp Vitamin cho gia         25kg/bao       -
     (PV3)                    súc
11  PREMIX VITAMIN   RV-146-6/01-KNKL  Cung cấp Vitamin cho gia         25kg/bao       -
     (PV4)                    súc
12  PREMIX VITAMIN   RV-147-6/01-KNKL  Cung cấp Vitamin cho gia       25kg/bao trong      -
   (ROVIMIX 2116)                 súc           thùng cartton


                                                      29
13  PREMIX VITAMIN   RV-148-6/01-KNKL  Cung cấp Vitamin cho gia      25kg/bao trong       -
   (ROVIMIX 2118)                 súc          thùng cartton


                   13. Công ty KEMIN VIETNAM


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng     Quy cách bao gói     Hãng, nước sản xuất
 1   BAROX LIQUID    KM-15-10/99-KNKL    Chống oxy hoá      25kg ,190kg
                                                 KEMIN INDUSTRY
                                                 (ASIA) PTE LIMITED
 2  MYCO CURB DRY    KM-16-10/99-KNKL     Chống mốc        25kg
                                                   SINGAPORE

 3  MYCO CURB LIQUID   KM-17-10/99-KNKL     Chống mốc     25kg, 200kg, 1tấn


 4   SAL CURB DRY    KM-18-10/99-KNKL   Kháng khuẩn & chống mốc       25kg         KEMIN
                                                    INDUSTRY
 5  SAL CURB LIQUID   KM-19-10/99-KNKL   Kháng khuẩn & chống mốc    25kg, 200kg, 1tấn
                                                    (ASIA) PTE
 6   KEMZYME HF     KM-20-10/99-KNKL    Cung cấpmen tiêu hoá     1kg, 5kg, 25kg      LIMITED
                                                    SINGAPORE
 7   KEMZYME PS     KM-21-10/99-KNKL   Cung cấp men tiêu hoá cho   1kg, 5kg, 25kg      KEMIN
                             lợn con                    INDUSTRY
                                                    (ASIA) PTE
 8   KEMZYME PLUS    KM-23-10/99-KNKL    Cung cấpmen tiêu hoá     1kg, 5kg, 25kg
                                                     LIMITED
      DRY
                                                       30
9  KEMZYME W DRY    KM-24-10/99-KNKL    Cung cấpmen tiêu hoá     1kg, 5kg, 25kg   SINGAPORE

10    PIG LURE     KM-80-3/01-KNKL   Chất tạo hƣơng và tạo sự   - Dạng bột, màu nâu
   ( PIG LURE TM DRY)           ngon miệng,tăng khả năng    nhạt          KEMIN
                       tiêu thụ thức ăn.       - Bao : 20kg     INDUSTRIES
11  ACID LAC LIQUID   KM-81-3/01-KNKL  Chất điều chỉnh độ PH trong  - Dạng lỏng, màu    ( ASIA)
    (ACID LAC  TM            dạ dày, ngăn chặn sự phát   nâu
                       triển của các chủng vi khuẩn             PTE, LTD
     LIQUID)                              - Thùng: 25kg
                       có hại, tăng sức hoạt động của            SINGAPORE
                       các men tiêu hoá
12   ORO GLO DRY    KM-82-3/01-KNKL   Chất chiết từ hoa cúc vàng,  - Dạng bột, màu
   (ORO GLOR DRY )            dùng làm chất tạo màu cho   vàng đậm
                       thức ăn chăn nuôi       - Bao : 20kg
13   KEM GLO DRY    KM-83-3/01-KNKL   Chất chiết từ ớt quả, dùng  - Dạng bột, màu đỏ
   ( KEM GLO TM DRY)            làm chất tạo màu cho thức ăn  - Bao : 20kg
                       chăn nuôi
                                                  KEMIN
14  MYCO CURB M DRY   KM-84-3/01-KNKL  Chất chống mốc         - Dạng bột, màu
                                      trắng         INDUSTRIES
   ( MYCO CURBR M
      DRY)                               - Bao : 25kg      ( ASIA)

15   KEM TRACE TM    KM-85-3/01-KNKL  Tăng năng suất vật nuôi    - Dạng bột, màu lục  PTE, LTD
   CHROMIUM DRY                             nhạt         SINGAPORE
     0,04%                               - Bao : 25kg
                                                    31
16  PIG SAVOR LIQUID   KM-86-3/01-KNKL  Cải thiện hệ vi sinh đƣờng   - Dạng lỏng, màu
   (PIG SAVORR LIQUID)           ruột, tăng khả năng tiêu hoá  lục hơi nâu
                       của thức ăn          -Thùng:25kg       KEMIN
17  1-BUTTER VANILLA   KM-121-4/01-KNKL  Chất tạo hƣơng:           - Dạng bột   INDUSTRIES
      DRY                Tạo mùi bơ, mùi vani      mịn, màu vàng nhạt   (ASIA)
                                       - Bao: 25kg      PTE, LTD
18  2- SAL CURB RM    KM-122-4/01-KNKL  Chất kháng khuẩn           -Dạng lỏng,   SINGAPORE
      LIQUID                                màu nâu nhạt
                                       - Thùng:200kg
19   3- KEM TRACE    KM-123-4/01-KNKL  Chất bổ sung khoáng vi lƣợng     - Dạng bột
   CHROMIUM DRY                              mịn, màu lục nhạt
      4,0%                               - Bao: 25kg
20   4 - KEMZIN 2000   KM-124-4/01-KNKL  Chất bổ sung khoáng vi lƣợng     - Dạng bột    KEMIN
       DRY                               mịn, màu trắng nhạt  INDUSTRIES
                                       - Bao: 1kg       (ASIA)
21  5- BIO CURB DRY   KM-125-4/01-KNKL   Chất ức chế hoạt động của      -Dạng bột    PTE, LTD
                         men ureasa, giảm khí    mịn, màu trắng nhạt  SINGAPORE
                        amoniac, tăng ngon miệng   - Bao: 25kg
22  KEMZYMETM CS DRY   KS-250-7/01-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá trong      Bao 25kg
                          thức ăn chăn nuôi
                                                    32
23  ENDOX C DRY    KS-251-7/01-KNKL    Chống oxy hoá thức ăn chăn      Bao 25kg
                             nuôi
24  ORO GLOTM 20 DRY  KS-218-6/01-KNKL    Chất tạo màu cho da, chân và     Bao 20 kg
                           lòng đỏ trứng gà
                                                   KEMIN
25  TOXI BINDTM DRY   KS-219-6/01-KNKL     Chất hấp thụ độc tố nấm       Bao 25kg   INDUSTRIES
26  VANILLA AROMAC   KS-220-6/01-KNKL    Chất tạo mùi và vị vanilla sữa   Bao 20kg và  (ASIA) PTE, LTD
      DRY                   cho thức ăn chăn nuôi      1 kg
                                                   SINGAPORE
27  DAIRY LURETM    KS-221-6/01-KNKL    Chất tạo mùi cỏ tƣơi cho thức     Bao 25kg
    BRAND DRY                ăn cho trâu bò và động vật dạ
                              dày đơn


28  SWEET VANILLA B   KS-222-6/01-KNKL    Chất tạo mùi và vị vanilla sữa    Bao 25kg    KEMIN
     DRY                  cho thức ăn cho heo và cho bê            INDUSTRIES
29  SAL CURBTM RM   KS-223-6/01-KNKL    Khống chế samonella, các      Thùng 200 kg  (ASIA) PTE, LTD
     LIQUID                 khuẩn có hại trong nguyên              SINGAPORE
                         liệu và thức ăn chăn nuôi
30  KEMBIND DRY    KB-224-6/01-KNKL    Chất kết dính dùng cho các      Bao 25kg   KEMIN EUROPA
                          loại thức ăn ép viên              N.V- BELGIUM


             14. Công ty NEO AGRO BUSINESS CO, LTD


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Dạng &qui cách Bao       Công dụng     Hãng, nước sản                                                     33
                               gói                    xuất

  1  PREMIX PIG STATER   NE-69-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất
        S111                             khoáng cho lợn con    TOP FEED
  2    PREMIX PIG    NE-70-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất   MILLS
      GROWER S222                           khoáng cho lợn choai
                                                   CO, LTD
  3    PREMIX HOG    NE-71-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất
      FINISHER S333                          khoáng cho lợn thịt   THÁI LAN

  4    PIG BREEDER    NE-72-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất
      PREMIX S444                           khoáng cho lợn giống
  5   BROILER STATER   NE- 94-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin &chất   TOP FEED
      PREMIX B111                           khoáng cho gà con
                                                    MILLS
  6   BROILER PREMIX   NE- 95-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất
        B444                             khoáng cho gà thịt    CO, LTD
                                                   THÁI LAN
  7   LAYER PREMIX    NE- 96-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất
        L444                             khoáng cho gà đẻ
  8  DUCK PREMIX D111   NE- 97-3/00-KNKL      Bao 25 kg     Bổ sung vitamin & chất
                                        khoáng cho vịt
1
  9  ROVIMIX 33-9515   RT-220-7/00-KNKL    Bao:20kg    Bổ sung vitamin & chất  ROVITHAI LIMITED-
                                      khoáng         THÁI LAN
  10  KEMZYME DRY    KM-265-8/00-KNKL  - Màu trắng ngà     Bổ sung men
                         -Bao: 1kg, 25kg                KEMIN INDUSTRIES                                                     34
11  ACIDLAC DRY     KM-265-8/00-KNKL  - Màu nâu nhạt    Ngăn sự phát triển của vi   (ASIA) PTE, LTD-
                       -Bao: 1kg, 25kg   khuẩn có hại, kích thích sự    SINGAPORE
                                   hoạt động của các men
12  FEED CURB DRY     KM-276-9/00-KNKL  - Bột màu trắng      Chất chống mốc
                       - Bao: 25kg
13   ENDOX DRY      KM-277-9/00-KNKL  - Bột màu nâu nhạt   Chất chống oxy hoá
                       - Bao: 25kg
14  CHEIL COLISTIN    CK-478-3/02-KNKL  Ngăn ngừa tiêu    Bao:300g, 500g, 1kg,20kg
                       chảy trong TĂCN                  CHEIL BIO CO., LTD-
15   SACCHARO      CK-479-3/02-KNKL  Cung cấp men tiêu  Bao: 300g, 500g, 1kg,20kg      KOREA
    CULTURE                hoá trong TĂCN


                    15. Công ty NISSHO IWAI


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Quy cách bao gói   Hãng, nước sản
                                                     xuất
1  SAPONIFIED MARIGOLD    AP-152-6/01-KNKL    Làm vàng da và lòng      25 kg     AGROBASE PERE
   EXTRACT (GP-ORO/20)                  đỏ trứng


                16. Công ty NOVARTIS CONSULTING AG
                                                      35
TT   Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng    Dạng &quy cách bao     Hãng, nước sản xuất
                                        gói

 1  MYCOSTATINR-20     NO-278-9/00-KNKL    Phòng chống nấm - Bột màu nâu nhạt,        NOVATIS
                              mốc    vàng kem.           CO, LTD- ĐÀI LOAN
                                    - Gói: 100g, 1kg, 50kg


 2   CHLORSTECLIN     NC-69-3/00-KNKL     Chất kháng khuẩn Bao: 25 kg            ZHUMADIAN
   (CHLORTETRACYCLI                                       HUAZHONG CHIATAI
   NE 15% FEED GRADE)                                      CO.LTD TRUNG QUỐC
 3   CLINACOX 0,5%     JB-336-10/01-KNKL    Phòng ngừa bệnh  Dạng bột Premix. Bao     JANSSEN (BỈ)
                            cầu trùng    10kg, 20kg, 25 kg


                      17. Công ty PEJA


TT  Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu       Công dụng        Quy cách bao gói   Hãng, nước sản
                                                       xuất
1  SUPER PRESTATER   PH-391-11/01-KNKL    Thức ăn tập ăn cho lợn con     Bao: 25 kg    PROVIMI B.V (HÀ
    PROVILAT                                              LAN)
2   PIG STARTER    PH-392-11/01-KNKL    Chất bổ sung thức ăn cho lợn    Bao: 25 kg        -
   CONCENTRATE                       choai
3   PIG FINISHER    PH-393-11/01-KNKL    Chất bổ sung thức ăn cho lợn    Bao: 25 kg        -
                                                        36
   CONCENTRATE                     vỗ béo
 4   BREEDER     PH-394-11/01-KNKL   Chất bổ sung thức ăn cho lợn     Bao: 30 kg        -
    GESTATION                    nái mang thai
   CONCENTRATE
 5  MILD ACID DRY    CB-575-7/02-KNKL    Bổ sung acid hữu cơ trong      Bao: 25 kg     BIAKON
                           thức ăn chăn nuôi                   (BỈ)
 6   BREEDER     PH-395-11/01-KNKL   Chất bổ sung thức ăn cho lợn     Bao: 30 kg   PROVIMI B.V (HÀ
    LACTATION                    nái nuôi con                    LAN)
   CONCENTRATE


                    18. Công ty RHODIA


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng        Dạng và quy cách   Hãng, nước sản xuất
                                         bao gói

1   TIXOLEX 28F    RK-66-3/00-KNKL      Chất chống vón      - Bao : 25kg     RHODIA KOFRAN
                           (Anticaking)                 CO, LTD - KOREA


2  VITALTMFOR ALL   AN-155-5/00-KNKL    Premix vitamin, khoáng     - Bao : 20kg     AVENTIS ANIMAL
    POULTRY                cho gia cầm                      NUTRITION
                                                     ÚC
                                                        37
3    VITALTMFOR    AN-156-5/00-KNKL  Premix vitamin, khoáng     Bao : 20kg     AVENTIS ANIMAL
   CHICKEN & PULLET            cho gà                        NUTRITION
4   HOGRO FOR ALL   AN-157-5/00-KNKL  Premix vitamin, khoáng     Bao : 20kg         ÚC
     PIGS               cho lợn
5   PRECIPITATED   Rh-15-1/01-KNKL  Chất chống kết vón      - Bột màu trắng   RHODIA KOFRAN
     SILICA -                             - Bao: 20kg       CO, LTD
     TIXOSIL 38
                                                 HÀN QUỐC
6  ORFFAVIT- VITAMIN  OH-257-7/01-KNKL  Sản xuất Premix       25kg, 50kg, 500 kg  Orffa Nederland Feed
   E 50% ADSORBATE                                    B.V Burgstraat 12, 4283
                                               GG Giessen HÀ LAN,
                                                ĐỨC, PHÁP, BỈ
7    DIGEST’ION    CF-210-6/01-KNKL  Bổ sung hỗ hợp chất axit     25 kg      CCA NUTRITION
                      hoá vào thức ăn chăn nuôi               FRANCE
8    PAL’ACID    CF-211-6/01-KNKL  Bổ sung hỗ hợp chất axit     25 kg      CCA NUTRITION
                      hoá vào thức ăn chăn nuôi               FRANCE
9     V&V      CF-212-6/01-KNKL  Bổ sung hỗ hợp chất axit     25 kg      CCA NUTRITION
                      hoá vào thức ăn chăn nuôi               FRANCE
10   VFAPPETITE    CF-213-6/01-KNKL  Bổ sung hỗ hợp chất axit     25 kg      CCA NUTRITION
                      hoá vào thức ăn chăn nuôi               FRANCE
11   INITIATION    CF-214-6/01-KNKL  Bổ sung hỗ hợp chất axit     25 kg      CCA NUTRITION
                      hoá vào thức ăn chăn nuôi               FRANCE
12  BISCOBLÉ (BISCO-  VF-215-6/01-KNKL  Nguyên liệu thức ăn chăn     20 kg      VITALAC FRANCE                                                      38
     WHEAT)               nuôi
13  KARNO RENOL    VF-216-6/01-KNKL  Bổ sung khoáng và vitamin   Bao:1kg, 5 kg,       VITALAC FRANCE
                       cho thức ăn chăn nuôi      20kg.200kg
14   KARNO PHOS    VF-217-6/01-KNKL  Bổ sung khoáng cho thức   1lít, 5lít, 20 lít, 200lít  VITALAC FRANCE
                       ăn chăn nuôi
15  KARNO- GROW    VP-253-7/01-KNKL   Bổ sung vitamin vào thức  1lít, 5 lít, 20lít, 200lít  VITALAC FRANCE
                          ăn chăn nuôi
16   KARNO- CHOL    VP-254-7/01-KNKL  Bổ sung sorbitol,      1lít, 5 lít, 20lít, 200lít  VITALAC FRANCE
                       methionin, cholin cho heo
17    HYPAL A     VP-255-7/01-KNKL  Bổ sung đạm, vitamin vào      25 kg/bao       VITALAC FRANCE
   (CONCENTRATE A)             thức ăn chăn nuôi
18    HYPAL B     VP-256-7/01-KNKL  Bổ sung đạm, vitamin vào      25 kg/bao       VITALAC FRANCE
   (CONCENTRATE B)             thức ăn chăn nuôi
19   ANTI- OX HP   CP-267-8/01-KNKL  Bổ sung các chất chống        25 kg        CCA- NUTRITON
                       oxy hoá                             PHÁP
20  MICROLACTA ANT   VP-268-8/01-KNKL  Thức ăn tập ăn cho heo con      25 kg        VITALAC- PHÁP
21  DIGEST- ACID PLUS  CP-247-7/01-KNKL  Bổ sung hỗn hợp chất axit       25 kg        CCA- NUTRITON
                       hoá vào thức ăn chăn nuôi                    PHÁP
22  KARNO-RENOL    VP-337-10/01-KNKL  Chất hỗ trợ sức khoẻ cho   Dung dịch màu trắng:      VITALAC PHÁP
                       gà              1lít, 5lít, 10lít, 20lít,                                                        39
                                            200 lít
23  COPPER SULFATE     OP-515-4/02-KNKL   Cung cấp Cu trong TĂCN     Bao: 25kg, 500kg,     OLMIX (PHÁP)
   (Sulfate de cuive)                             1000kg, 1500kg
24  PREMIX PTS 200    MP-532-01/02-KNKL   Bổ sung vitamin, khoáng
                         cho heo nái
25  PREMIX PTX 240     MP-533-01/02-KNKL   Bổ sung vitamin, khoáng   Bao: 1, 5, 10 và 25 kg   MG2MIX (PHÁP)
                         cho heo con
26  PREMIX PTS 120    MP-534-01/02-KNKL   Bổ sung vitamin, khoáng
                         cho heo thịt
                    19. Công ty RUDOLF LIETZ, INC.


TT  Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng      Dạng &quy cách bao     Hãng, nước sản xuất
                                          gói
 1  EDIBLE LACTOSE     FD-262-8/00-KNKL    Cung cấp chất dinh   - Dạng tinh thể, màu
      # 400A                 dƣỡng, làm cho thức ăn  trắng, màu kem phớt.       FIRST
                            thơm, ngọt      25kg/bao (50Lb)
                                                      DISTRICT
 2  EDIBLE LACTOSE     FD-263-8/00-KNKL    Cung cấp chất dinh   - Dạng tinh thể, màu
                         dƣỡng, làm cho thức ăn  trắng, màu kem phớt.     ASSOCIATION
     # 1000A
                            thơm, ngọt      25kg/bao (50Lb)
                                                          40
3  EDIBLE LACTOSE    FD-264-8/00-KNKL   Cung cấp chất dinh   - Dạng tinh thể, màu    HOA KỲ
     # 2000A               dƣỡng, làm cho thức ăn  trắng, màu kem phớt.
                         thơm, ngọt     25kg/bao (50Lb)
4   FERROUS      GT-389-11/01-KNKL   Bổ sung khoáng vi   Bao 25 kg         GOLDENTIN
  SULFATE MONO               lƣợng trong thức ăn chăn             DEVELOPING
   FE 31% MIN                    nuôi                 CO.LTD ZHAOQING
                                                GUANGDONG
                                               (TRUNG QUỐC)
5  ZINC OXIDE 72%    YT-363-10/01-KNKL   Bổ sung khoáng vi   Bao 25 kg        YINLI GROUP,
                       lƣợng trong thức ăn chăn            LIUZHOU, GUANG
                            nuôi                  (TRUNG QUỐC)
6   MANGANESE     QC-312-9/10-KNKL   Bổ sung khoáng trong  Bột màu nâu đất Bao   QUANGZHOU
   CONCENTRATE                thức ăn chăn nuôi   25 kg         CHEMICAL PLANT,
     57%                                          QUANGZHOU
                                               GUANGXI, CHINA
7  CC 50 CHOLINE    YC-476-3/02-KNKL    Bổ sung Choline       25kg/bao     YIXING AKZO
  CHLORIDE, 50% on             Chloride trong TĂCN              NOBEL SANYUAN
   Vegetable carrier                                    CHEMACALS CO.,
                                                LTD- CHINA
8  CC 60 CHOLINE    YC-477-3/02-KNKL    Bổ sung Choline       25kg/bao
  CHLORIDE, 60% on             Chloride trong TĂCN
   Vegetable carrier
                                                   41
9   CC 50 CHOLINE    AN-478-3/02-KNKL     Bổ sung Choline       25kg/bao       AKZO NOBEL
   CHLORIDE, 50% on               Chloride trong TĂCN                 FUNTIONAL
      Silica                                           CHEMICALS BV,
                                                    ARMERSFOORT-
                                                    NETHERLANDS


              20. Công ty SEGHERS BETTER TECHNOLOGY GROUP NV


TT   Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng        Quy cách bao gói   Hãng, nước sản
                                                       xuất
1  VITALIFE (87597210)   VB-181-6/01-KNKL    Dinh dƣỡng bổ sung cho lợn      10 kg      VITAMEX.- BỈ
                              nái, lợn con
2    VITAPUNCH      VB-182-6/01-KNKL    Thức ăn bổ sung cho lợn nái     10 kg      VITAMEX.- BỈ
     (87596510)
3  BABITO (87916725)    VB-183-6/01-KNKL    Thức ăn bổ sung cho lợn con     25 kg      VITAMEX.- BỈ
4   VITASTART 12%     CB-522-4/02-KNKL     Thức ăn cho lợn choai     Bao 20kg, 30kg     CÔNG TY
                                                     VITAMEX (BỈ)
5  VITASOW LACTO 5%    CB-523-4/02-KNKL      Thức ăn cho lợn con     Bao 20kg, 40kg
6   VITAMANNA 5%      CB-524-4/02-KNKL     Thức ăn cho lợn nái chửa


              21. Công ty SHANGHAI UCB-SBC Choline Chloride Co, Ltd
                                                        42
TT   Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng     Dạng &quy cách bao gói       Hãng, nước sản
                                                       xuất
 1  CHOLINE CHLORIDE    SC-247-8/00-KNKL   Bổ sung vitamin   - Dạng bột màu nâu nhạt      SHANGHAI UCB-
     (VEG 50%)                   nhóm B          - Bao: 25kg         SCB
                                                      CHOLINE
 2  CHOLINE CHLORIDE    SC-248-8/00-KNKL   Bổ sung vitamin   - Dạng bột màu nâu nhạt
                                                      CHLORIDE
     (VEG 60%)                   nhóm B          - Bao: 25kg
                                                      CO, LTD
 3  CHOLINE CHLORIDE    SC-249-8/00-KNKL   Bổ sung vitamin  - Dạng lỏng màu trong suốt
                                                     TRUNG QUỐC
    (LIQUID 75%)                  nhóm B        - Phuy: 220kg


               22. Công ty Suchiang Chemical & Pharmaceutical


TT    Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách     Hãng, nước
                                             bao gói       sản xuất

1     NOVASILTM         EC-148-5/00-KNKL    Chất chống kết vón     - Bao : 22,68kg   ENGELHARD
   ALUMINOSILICATE FEED                                          CORP - MỸ
   ADDITIVE (1327-36-2)
2   PORCINE PLASMA 780      DA-149-5/00-KNKL     Cung cấp protein      - Bao: 25kg
      ( 09594711)                                            DUCOA
3  PROTIMAXR FOR SWINE      DA-150-5/00-KNKL    Thức ăn bổ sung,cung    Bao: 25kg ( gồm    HOA KỲ
                              cấp protein cho lợn    nhiều gói nhỏ mỗi
                                              gói 1kg)                                                        43
4   MYCOBLOCKR DRY      DA-161-5/00-KNKL   Chống mốc cho thức ăn      - Bao: 18,1 kg
    (MYCOBLOCKR)                    chăn nuôi          (40pounds)     DUCOA
5      CALCIUM       DA-162-5/00-KNKL   Chất bảo quản, chống       - Bao: 25kg     HOA KỲ
   PROPIONATE FEED GRADE                  mốc

6    GUSTOR XXI B-40    NS-407-12/01-KNKL     Chất Acid hoá     Bột màu trắng. Bao    NATURE S.A
                                            25 kg        (SPAIN)
7    BIOMET FE 10%     NS-408-12/01-KNKL   Bổ sung hỗ hợp khoáng     Bột màu nâu. Bao
                                             25 kg


              23. Công ty TAIWAN CHYUAN NONG CORP


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Quy cách bao gói      Hãng , nước sản xuất


1    NUTRIMAC     NV-27-11/99-KNKL    Sản phẩm thay      1kg,5kg       NUTRIFEED VEGHEL
                          thế sữa      10kg,25kg            (HÀ LAN)
2   PORCO SWEET    NV-27-11/99-KNKL    Thức ăn tập ăn      1kg,5kg
                         cho lợn con     10kg,25kg
3     PCS 21%     CBR-7- 8/99-KNKL   Bổ sung khoáng    25kg,50kg         CONNELLBROS
   (MONOCALCIUM                            hoặc rời       CO.LTD-HOA KỲ
    PHOSPHATE)
                                                       44
 4     PRELAC       NV-353-12/00-KNKL  Chất thay thế sữa   Bột màu vàng nhạt    NUTRIFEED VEGHEL-
                                      - Bao: 1kg, 25kg      HÀ LAN 5    WELLAC (MILK      HT-248-7/01-KNKL  Chất thay thế sữa    Dạng bột. Bao       HUI SHUNG
     REPLACER)                 trong thức ăn      25kg/bao      AGRICULTURE& FOOD
                            chăn nuôi                   CORP TAIWAN
 6    POPUP (SOYA      HF-142-6/01-KNKL   Bổ sung đạm       25kg/bao
      PROTEIN)                 trong thức ăn
                            chăn nuôi
 7     SEROLAT       NV-281-8/01-KNKL   Thức ăn cho lợn    Dang bột, vàng     NUTRIFEED VEGHEL,
                             con       nhạt. bao 25kg     THE NETHERLANDS
                   24. Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu


TT      Tên nguyên liệu       Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy   Hãng, nước sản
                                              cách bao gói    xuất

1  BREEDER VITAMIN PREMIX (A9300V)    MA-343-10/01-KNKL     Cung cấp vitamin    Bao 25 kg
2  BROILER/LAYER GROWER/BREEDER     MA-344-10/01-KNKL     Cung cấp vitamin    Bao 25 kg
   GROWER VITAMIN PREMIX (A9200V)
3  BROILER MINERAL PREMIX (A9205M)    MA-345-10/01-KNKL     Cung cấp khoáng     Bao 25 kg                                                        45
4   DUCK VITAMIN PREMIX (A9500V)  MA-346-10/01-KNKL  Cung cấp vitamin    Bao 25 kg
5   DUCK BREEDER VITAMIN PREMIX   MA-347-10/01-KNKL  Cung cấp vitamin    Bao 25 kg
        (A9510V)
6   DUCK MINERAL PREMIX (A9505M)  MA-348-10/01-KNKL  Cung cấp khoáng    Bao 25 kg  GREAT WALL
7   LAYER VITAMIN PREMIX (A9400V)  MA-349-10/01-KNKL  Cung cấp vitamin    Bao 25 kg   NUTRITION
                                                TECHNOLOGIE
8  SWINE BREEDER MINERAL PREMIX   MA-350-10/01-KNKL  Cung cấp khoáng    Bao 25 kg
                                                 S SDN BHD
        (A9155M)
                                                (MAYLAYSIA)
9  SWINE BREEDER VITAMIN PREMIX   MA-351-10/01-KNKL  Cung cấp vitamin    Bao 25 kg
        (A9150V)
10  SWINE GROWER/FINISHER MINERAL  MA-352-10/01-KNKL  Cung cấp khoáng    Bao 25 kg
       PREMIX (A9135M)


11  SWINE GROWER/FINISHER VITAMIN  MA-353-10/01-KNKL  Cung cấp vitamin   Bao 25 kg    GREAT WALL
       PREMIX (A9130V)                                  NUTRITION
                                               TECHNOLOGIES
12  SWINE STARTER MINERAL PREMIX   MA-354-10/01-KNKL  Cung cấp khoáng   Bao 25 kg
                                                 SDN BHD
        (A9125M)
                                                (MAYLAYSIA)
13  SWINE STARTER VITAMIN PREMIX   MA-355-10/01-KNKL  Cung cấp vitamin   Bao 25 kg
        (A9120V)
14      SOYA PROTEIN       AT-526-5/02-KNKL   Bổ sung đạm    Bột, bao 25kg  AGRICAULTURE
                              trong TĂCN             FOOD CORP
                                                 (TAIWAN)
                                                  46
15    DICALCIUM PHOSPHATE         TT-527-5/02-KNKL   Bổ sung khoáng   Bột, bao 40kg  Tsou seen chemical
                                   trong TĂCN              industries
                                                      corporation
                                                      (TAIWAN)
16        FAT PAK 50          MU-545-5/02-KNKL   Bổ sung chất béo   Bao 20kg   Milk specialties
                                   trong TĂCN             Company (USA)
17  SPRAY DRIED MOLASSES YEAST        IB-546-5/02-KNKL   Bổ sung chất đạm    Bao 20kg   Industrial comercio
                                   trong TĂCN              exportacao E
                                                     Importacao ltda
                                                      (BRAZIL)
18       BORMOFETT 50          BN-547-5/02-KNKL   Bổ sung chất béo   Bao 25kg   Borculo Domo
                                   và protein trong           Ingredients
                                     TĂCN             (NETHELANDS)


                        25. Công ty TNHH ADC


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng     Dạng &quy cách      Hãng, nước sản xuất
                                     bao gói
1  MICROVIT TM A    AA-34-2/01-KNKL     Bổ sung vitamin A  -Dạng bột, màu      AVENTIS ANIMAL
   SUPRA 500                 cho thức ăn chăn nuôi nâu vàng          NUTRITION
                                   - Bao: 25kg, 500kg   PHÁP, MỸ, ĐỨC, HÀ LAN,
                                               THUỲ SĨ, TÂY BAN NHA,
                                               IRELAND, TRUNG QUỐC                                                         47
2  MICROVIT TM A    AA-35-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin A cho  -Dạng bột, màu vàng cam
   PROSOL 500                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 20kg,
3  MICROVIT TM A    AA-36-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin A cho  -Dạng bột, màu vàng
   OIL PROPIONATE 2.5            thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg, 500kg
4  MICROVIT TM D3    AA-37-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin D3 cho  -Dạng bột, màu trắng kem
   PROSOL 500                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,          AVENTIS
                                                   ANIMAL
5  MICROVIT TM E    AA-38-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin E cho  -Dạng bột, màu trắng kem
                                                  NUTRITION
   PROMIX 50                 thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg, 500kg
                                                  PHÁP, MỸ,
        TM
6  MICROVIT    E  AA-39-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin E cho  -Dạng bột, màu trắng kem .  ĐỨC, HÀ LAN,
   PROSOL 50                 thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,         THUỲ SĨ, TÂY
                                                  BAN NHA,
7  MICROVIT TM E    AA-40-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin E cho  - Dạng lỏng, màu vàng.    IRELAND,
   OIL ACETATE                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg         TRUNG QUỐC
   EP/USP
8  MICROVIT TM B12   AA-41-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B12 cho  -Dạng bột, màu hồng đỏ .
   PROMIX 1000                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,
9  MICROVIT TM B12   AA-42-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B12 cho  -Dạng bột, màu hồng đỏ .
   PROSOL 1000                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,
10  MICROVIT TM H    AA-43-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin H cho  -Dạng bột, màu trắng kem .
   PROMIX 2000                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 5kg, 25kg,                                                    48
11  MICROVIT TM B2  AA-44-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B2 cho  -Dạng bột, màu vàng cam
   SUPRA 80                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 20kg,
12  MICROVIT TM B3  AA-45-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B3 cho  -Dạng bột, màu trắng kem .  AVENTIS
   PROMIX (NIACIN)            thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,          ANIMAL
13  HETRAZEEN TM   AA-46-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin K3 cho  -Dạng bột, màu kem, xanh lá  NUTRITION
   VITAMIN K 3              thức ăn chăn nuôi   cây .              PHÁP
                                 - Bao: 25kg,
14  HETRAZEEN TM S  AA-47-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin K3 cho  -Dạng bột, màu trắng kem .
   VITAMIN K 3              thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,
15  MICROVIT TM B5  AA-48-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B5 cho  -Dạng bột, màu trắng .
   PROMIX                 thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,


16  MICROVIT TM B1  AA-49-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B1cho  -Dạng bột, màu trắng kem .
   PROMIX                thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,
17  MICROVIT TM B6  AA-50-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B6 cho  -Dạng bột, màu trắng kem .
   PROMIX                 thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,
18  POLIC ACID    AA-51-2/01-KNKL  Bổ sung vitamin B9 cho  -Dạng bột, màu vàng cam
   VITAMIN B9               thức ăn chăn nuôi   - Bao: 25kg,         AVENTIS
                                                  49
19  RHODIMET NP 99    AA-52-2/01-KNKL   Bổ sung đạm (protein)  -Dạng bột, màu nâu.        ANIMAL
                        cho thức ăn chăn nuôi  - Bao: 25kg, 1000kg, hàng    NUTRITION
                                     rời                 PHÁP
20  RHODIMET AT 88    AA-53-2/01-KNKL   Bổ sung đạm (protein)  -Dạng lỏng, màu trắng kem .
                        cho thức ăn chăn nuôi  - Bao: 25kg, 1000kg, hàng
                                     rời
21  ROVABIO        AA-54-2/01-KNKL    Bổ sung men tiêu hoá  -Dạng bột, màu trắng .
   EXCEL AP                 (enzyme)cho thức ăn chăn - Bao: 25kg,
                            nuôi
22  MICROVIT BLEND    AP-185-6/01-KNKL  Bổ sung các vitamin cho  25 kg               AVENTIS
   SWINE V                    thức ăn gia súc                     ANIMAL
23  MICROVIT BLEND    AP-186-6/01-KNKL  Bổ sung các vitamin cho  25 kg              NUTRITION
   POULTRY V                   thức ăn gia súc                    ASIA PACIFIC
                                                      PTE LTD.
                                                     SINGAPORE


                26. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ APC


TT    Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng       Dạng &quy cách     Hãng, nước sản
                                          bao gói         xuất

 1   DIAMOND V "XP"TM    DV-187-7/00-KNKL    Nâng cao hiệu quả sử    1kg, 5kg, 10kg,    DIAMOND MILLS                                                        50
   YEAST CULTURE                dụng thức ăn chăn nuôi      25kg      CO, LTD- HOA KỲ


2  AP920TM SPRAY DRIED   AP-188-7/00-KNKL  Cung cấp đạm và các chất  Dạng bao 1kg, 5kg,    AMERICAN
   ANIMAL PLASMA                 dinh dƣỡng khác       10kg, 25kg       PROTEIN
        TM
3   APPETEIN , AP920    AP-189-7/00-KNKL  Cung cấp đạm và các chất   1kg, 5kg, 10kg,   CORPORATION -
  SPRAY DRIED ANIMAL               dinh dƣỡng khác         25kg        HOA KỲ,
     PLASMA                                           CANADA,
4  AP 301 TM & AP 301G TM  AP-190-7/00-KNKL  Cung cấp đạm và các chất  Dạng bao 1kg, 5kg,   ARGENTINA)
  SPRAY DRIED BLOOD                dinh dƣỡng khác       10kg, 25kg
      CELLS
5   PEKIN BREWERS     BU-259-8/01-KNKL   Cung cấp đạm và nâng     Bao: 1kg, 5 kg,    WILLIAMS BIO
   DRIED YEAST 43-P              cao hiệu quả thức ăn chăn   10kg; 22,7kg    PRODUCTS- USA
                              nuôi
6  GRANULAR WHEY      IU-260-8/01-KNKL  Cung cấp năng lƣợng và    Bao: 1kg, 5 kg,   INTERNATIONAL
                         các dinh dƣỡng khác      10kg, 25kg      INGREDIENT
                                                   CORPORATION-
7    DAIRYLAC 80     IU-261-8/01-KNKL  Cung cấp năng lƣợng và    Bao: 1kg, 5 kg,
                                                     USA
                         các dinh dƣỡng khác      10kg, 25kg
8   PROLIANTTM 5000    AU-336-10/01-KNKL  Bổ sung đƣờng Lactose   Dạng bột, trắng ngà.   AMERICAN
   NATURAL LACTOSE                cho gia súc, gia cầm     bao 25 kg       PROTEIN
                                                   CORPORATION
                                                     USA


                  27. Công ty TNHH An Cường                                                      51
TT    Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách bao gói  Hãng, nước sản xuất
1    NUTRI-BINDERR                Chất kết dính dùng trong -Dạng bột thô, màu nâu    INDUSTRIAL
    SUPER POWDER      IG-63-2/01-KNKL    công nghệ chế biến thức vàng            GRAIN PRODUCTS
                              ăn dạng viên    - Bao: 22,68kg         HOA KỲ


                     28. Công ty TNHH Thương mại Bảo Tượng


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách bao   Hãng, nước sản xuất
                                             gói

 1   SQUID LIVER OIL     GC-321-11/00-KNKL     Dầu gan mực làm    - Dạng lỏng, màu nâu    GEM
                             nguyên liệu bổ sung       xẩm       CORPORATION -
                                chất béo        -Thùng: 190kg     HÀN QUỐC

                      29. Công ty TNHH CARGILL Việt Nam.


TT     Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng      Dạng &quy cách    Hãng, nước sản xuất
                                            bao gói
  1   MONOCALCIUM       CF-218-7/00-KNCKL    Bổ sung khoáng   - Hàng rời         CARGILL
      PHOSPHATE                      (Ca,P)                  FERTILIZER INC-
                                                      HOA KỲ
                                                          52
2    LACTOSE    UD-219-7/00-KNCKL  Bổ sung đƣờng sữa   -Bao: 25kg        UNITED DAIRYMEN
                      (Đƣờng Lacto)                 OF ARIZONA- HOA
                                                 KỲ
3  LEPRINO LE-PRO   LF-320-11/00-KNKL  Bổ sung đƣờng sữa   - Bột màu trắng ngà    LEPRINO FOOD
    LACTOSE               (Đƣờng Lacto)    - Bao: 25kg          HOA KỲ
4  BỘT GAN MỰC    MR-134-5/01-KNKL  Bổ sung Protein và  -Dạng bột, màu xám tới  MILAE RESOURCES
  ( SQUID LIVER             chất béo       xám đen          ML CO. LTD-
  POWDER)                           - Bao: 50 kg         HÀN QUỐC
5  Bột phụ phẩm gia  GI-135-5/01-KNKL  Thức ăn bổ sung    -Dạng bột , màu vàng   GRIFFIN INDUSTRIES
  cầm (POULTRY BY            Chất chống kết vón  nhạt đến vàng đậm      INC.- HOA KỲ
  PRODUCT MEAL)                        - Hàng rời ( Hàng xá)
6  CHẤT KẾT DÍNH   BU-316-9/01-KNKL  Chất kết dính trong  Bột màu trắng. Bao 25     BENTOLI
  PEGABIND                thức ăn chăn nuôi   kg             AGRICULTURE
                                              PRODUCTS. USA
7  ZINC OXIDE     MT-356-10/01-KNKL  Cung cấp khoáng vi  Bao 25 kg         MEB METAL (THỔ
                      lƣợng trong thức ăn                 NHĨ KỲ)
                      chăn nuôi
8    SODIUM                                       INNER MONGOLIA
   BICARBONATE    IT-400-01/02-KNKL   Cân bằng Ion       Bao: 25kg      IHJU CHEMICAL
                                              (TRUNG QUỐC)
9   GLUTEN lúa mì  TT-516-4/02-KNKL  Bổ sung đạm trong     Bao 25kg, 50kg    CERESTAR BENELUX
    (GLUVITAL)                TĂCN                     BV (HÀ LAN)                                                  53
10    LECITHIN     CB-574-7/02-KNKL     Bổ sung Photpho     Thùng: 200kg      CARGILL N.V (BỈ)
                           lipit trong TĂCN


11   DICALCIUM      TT-517-4/02-KNKL    Cung cấp Cu trong      Bao 25kg, 50kg    TANGSHAN SANYOU
   PHOSPHATE (DCP)                  TĂCN                      (TRUNG QUỐC)
12    PROLIANT     PU-559-6/02-KNKL    Bổ sung đƣờng        Bao 25kg       PROLIANT INC
     LACTOSE                 Lacto trong TĂCN                  HILMAR WHEY
                                                   PROTEIN (USA)


                 30. Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam


TT    Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách    Hãng, nước sản xuất
                                          bao gói

1  DICALCIUM PHOSPHATE   GC-238-7/00-KNKL      Bổ sung khoáng      Bao: 50kg    GUIZHOW CHIA TAI
   FEED GRADE (DCP)                     (Ca, P)                ENTERPRICE CO,
                                                  LTD- TRUNG QUỐC
2  BIOFOS          IA-239-7/00-KNKL      Bổ sung khoáng     Bao: 22,67kg,    IMC-AGRO
   (MONOCALCIUM                       (Ca, P)      25kg, 30kg, 40kg,  COMPANY- HOA KỲ
   PHOSPHATE FOR FEED)                            50kg và hàng rời
3  SUCRAMR/ PIGOR      PF-240-7/00-KNKL    Tạo hƣơng sữa, hƣơng     Bao: 25kg     PANCOSMA S.A-
   TEK TM 217 (CODE 6217)               hoa quả và vị ngọt                PHÁP
                                                        54
4  SOY LECITHIN        GC-241-7/00-KNKL  Cung cấp các phốt pho    Thùng: 450Lb,
  YELKIN R TS                   lipit có tác dụng làm    hoặc 1 tấn      ADM- HOA KỲ
                           ẩm, nhũ tƣơng hoá
5  VITAL WHEAT GLUTEN     CH-270-8/00-KNKL  Làm nguyên liệu chế    Bột màu trắng ngà.     CARGILL-
  MEAL (GLUTEN lúa mì)              biến thức ăn chăn nuôi  Bao: 25kg, 50kg       HÀ LAN
6  SQUID LIVER POWDER     HS-271-8/00-KNKL   Làm nguyên liệu chế   - Bột màu nâu đậm   HYUNDAI SPECIAL
     (Bột gan mực)               biến thức ăn chăn nuôi  và dính        FEED IND. CO, LTD-
                                       - Bao: 25kg,       HÀN QUỐC

7  GLUTEN lúa mì (Amytex   HS-272-8/00-KNKL                           AMYLUM EUROPE
      100)                  Bổ sung protein trong  Bao 25kg, 50kg     N.V (Bỉ, Pháp, Hà lan)
8  GLUTEN ngô (US Corn    HS-273-8/00-KNKL      TĂCN                     MILL BROS
    Gluten Meal)                                         INTERNATIONAL
                                                    INC - USA


7  PIGOR          PM-288-9/00-KNKL   Tạo hƣơng thơm, vị    - Bột màu hồng nhạt.    PANCOSMA S.A-
   MAGNASWEETR 219               ngọt cho thức ăn chăn   - Bao: 25kg          PHÁP
                             nuôi
8  FEED GRADE FLUID    CS-302-10/00-KNKL  Cung cấp phospholipid, - Dung dịch , màu nâu,    CENTRAL SOYA
     LECITHIN                 a xít béo,có tác dụng vàng             COMPANY INC. -
    ( F1-100 -7999)                nhũ tƣơng hoá   - Thùng: 450kg, 1000kg      HOA KỲ

9  CHOLINE CHLORIDE    AN-303-10/00-KNKL   Cung cấp Vitamin    - Dung dịch, trong     AKZO NOBEL-
   75% (AKZO NOBEL                  nhóm B       - Thùng: 230kg, 250kg     HÀ LAN
      CC75)


                                                        55
10  CHOLINE CHLORIDE  AN-340-12/00-KNKL   Bổ sung vitamin    - Dạng bột, màu nâu,   AKZO NOBEL
      60%                   nhóm B      vàng nhạt           Ý
                                   - Bao: 25kg, 450g, 500g
11  TR-EGG FORMULA              Premix bổ sung    - Bột thô, màu nâu nhạt
    PREMIX FOR    AP-341-12/00-KNKL  Vitamin, khoáng cho   -Bao: 25kg, 450g, 500g   ADVANCE
     LAYER 5X                  gà đẻ
                                                 PHARMA
12  TR-EGG FORMULA              Premix bổ sung    - Bột thô, màu nâu nhạt
   PREMIX FOR DUCK             Vitamin, khoáng cho                 CO, LTD
             AP-342-12/00-KNKL              -Bao: 25kg, 450g, 500g
     LAYER 5X                 vịt đẻ                    THÁI LAN
13   BIOFAC-200 5X              Hợp chất bổ sung   - Bột thô, màu nâu nhạt   ADVANCE
             AP-343-12/00-KNKL  vitamin, khoáng cho  -Bao: 25kg, 450g, 500g   PHARMA
                         lợn, gia cầm
                                                 CO, LTD
                                                 THÁI LAN
14  HOGTONAL 10X               Hợp chất bổ sung   - Bột mịn, màu hồng tới   ADVANCE
             AP-344-12/00-KNKL  vitamin, khoáng cho  da cam           PHARMA
                            lợn      -Bao: 25kg, 450g, 500g   CO, LTD
15   MINERAL 10X    AP-345-12/00-KNKL   Hợp chất bổ sung   - Bột mịn, màu hồng.    THÁI LAN
                       khoáng cho vật nuôi  -Bao: 1kg, 25 kg


16  DK SARSAPO NIN 30  DU-187-6/01-KNKL  Tăng hiệu quả sử dụng  Thùng 25 kg        DESERT KING
                       thức ăn, khử mùi hôi               INTERNATIONA
                                                  L USA


                                                  56
17  Bột trái minh quyết  GS-474-3/02-KNKL  Chống tiêu chảy, tăng  25kg/bao         G.A TORRES, S.L
    (CAROMIC)                chất điện giải trong                 (SPAIN)
                           TĂCN
18  Bột váng sữa (DRY   FU-475-3/02-KNKL  Bổ sung dinh dƣỡng   25kg/bao          WESTFARM
   WHEY EXTRA                 trong TĂCN                   FOODS, INC
     GRADE)                                          (USA)
19  DEPROTEINZED     OU-488-3/02-KNKL  Bổ sung dinh dƣỡng   22,7kg/bao        LAND OLAKES,
   WHEY POWDER                 trong TĂCN                   INC (USA)
20  PREMIX TW-IN     CT-489-3/02-KNKL  Bổ sung khoáng vi    25kg; 25,35kg/bao     CHAROEN
   (Premic khoáng)             lƣợng trong TĂCN                 POKPHAND
                                                FOODS PUBLIC
21  PREMIX 9011 E-V    CT-490-3/02-KNKL  Bổ sung Vitamin trong  25kg; 25,35kg/bao
                                                CO., LTD- THÁI
   (Premic Vitamin)                TĂCN
                                                   LAN
22  LECITHIN Đỗ tƣơng   BB-500-4/02-KNKL    Cung cấp chất    18kg/hộp, 200kg/thùng,    BUNGE
   (LECSAM N-SOY              Lecithin, Phospholipid  900kg/container     ALIMENTOS S/A
     LECITHIN)                 trong TĂCN                   (BRAZIL)
23  SOYA LECITHIN    RA-501-4/02-KNKL  Chống ôxy hoá trong   200kg/thùng        RUCHI SOYA
     LIQUID                   TĂCN                     INDUSTRIES
                                                 LIMITED (ẤN
                                                   ĐỘ)
24  VITAL WHEAT     MH-502-4/02-KNKL  Bổ sung dinh dƣỡng   25kg/bao         MELUNIE B.V
     GLUTEN                  trong TĂCN                   AMSTERDAM
                                                 (HÀ LAN)
                                                    57
 25   VITAL WHEAT    CĐ-525-5/02-KNKL   Bổ sung Protein trong  Bao: 25, 50, 500, 1000    CERESTAR
      GLUTEN                   TĂCN       kg             DEUTSCHLAND
                                                  GMBH (ĐỨC)
 26   Bột váng sữa   CU-526-5/02-KNKL   Bổ sung đƣờng Lactose Bao 25 kg            CENTURY
    (NU-CENTURY                 trong TĂCN                     FOODS
      WHEY)                                          INTERNATIONA
                                                    L (USA)


 27  MONO DICALCIUM   GT-527-5/02-KNKL    Bổ sung P, Ca trong  Bột, màu trắng. Bao 25,  GUIZHOU CHIA
   PHOSPHATE (MDCP)                 TĂCN       50 kg            TAI CO., LTD
                                                  (TRUNG QUỐC)
 28   GLUTEN lúa mì  RP-591-08/02-KNKL   Bổ sung Protein trong  Bao 25, 50, 1000kg      ROQUETTE
    (VITAL WHEAT                  TĂCN                     FRERES (PHÁP)
   GLUTEN Or VITEN)
                31. Công ty TNHH Thương mại Đại Địa


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập  Công dụng   Dạng & quy cách bao gói      Hãng, nước sản xuất
                khẩu

1   OASIS HATCH    *NI-77-3/01-KNKL  Dùng cho gà  Hộp: 20 kg          NOVUS INTERNATIONAL
    SUPPLEMENT               mới nở                    INC. HOA KỲ                                                     58
2    FATPAK 100      *MS-78-3/01-   Bổ sung chất   - Màu trắng         MILK SPECIALTIES CO.
                 KNKL        béo     - Hộp: 25kg, 50kg         HOA KỲ
3  SANTOQUIN MIXTURE    SI-76-3/21-KNKL   Chất chống   - Dạng hạt, màu nâu xẫm.    SOLUTIA INC.
     6 (03000-000)               oxy hoá    - Bao 25 kg            HOA KỲ
                  32. Công ty TNHH Nông Lâm Đài Loan


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng      Dạng &quy cách    Hãng, nước sản xuất
                                       bao gói

1    PRELAC     NF-317-11/00-KNKL   Chất thay thế sữa dùng   - Bột mịn, màu     NUTRIFEED
   (Skimmed Milk               trong thức ăn cho lợn     vàng nhạt       HÀ LAN
   powder replacer)                  con          - Bao: 25kg
2  DCP (DICALCIUM   TS-318-11/00-KNKL   Chất bổ sung khoáng    - Hạt nhỏ, màu   TSOU SEEN CHEMICAL
   PHOSPHATE)                    (Ca, p)        trắng ngà      INDUSTRIES
                                        - Bao: 40kg   CORPORATION
                                                  ĐÀI LOAN


                   33. Công ty TNHH Đông Dương T.T.C
                                                       59
TT  Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng        Dạng &quy cách bao gói   Hãng, nước sản
                                                        xuất

1  MERITOSE 200     MB-380-11/01-KNKL   Cung cấp đƣờng đơn trong        Bao 25kg       BULGARIA
                          thức ăn chăn nuôi


                 34. Công ty TNHH Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng     Dạng &quy cách      Hãng, nước sản xuất
                                       bao gói

1  BISCUIT MEAL     PM-266-8/01-KNKL    Cung cấp năng lƣợng,      Bao: 50 kg    PROFEED AGRONUTRITION-
                          đạm và chất béo                   MALAYSIA


                      35. Công ty TNHH Hà Việt


TT   Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng       Dạng &quy     Hãng, nước sản xuất
                                          cách bao gói

1  DRIED GRASS WASTE      TN-225-7/00-KNKL     Bột bã rau khô , bổ    Bao: 50kg      QUY CHÂU
                             sung đạm thực vật                TRUNG QUỐC
2    DICALCIUM        YC-226-7/00-KNKL     Bổ sung khoáng       Bao:     YUNFENG CHEMICAL
   PHOSPHATE FEED                      (Ca,P)        40kg,50kg   INDUSTRY COMPANY -                                                          60
      GRADE                                        TRUNG QUỐC
3  COPPER SULPHATE   KV-227-7/00-KNKL   Bổ sung khoáng (Cu)     Bao: 40kg
   PENTAHYDRATE
4  FERROUS SULPHATE   KV-228-7/00-KNKL   Bổ sung khoáng (Fe)     Bao: 40kg      KHANG VU
5   ZINC SULPHATE   KV-229-7/00-KNKL   Bổ sung khoáng (Zn)     Bao: 40kg     TRUNG QUỐC
6    MANGANESE     KV-230-7/00-KNKL   Bổ sung khoáng (Mn)     Bao: 40kg
     SULPHATE
7   FISHY FLAVOUR    IG-231-7/00-KNKL    Chất tạo mùi cá     Thùng: 20kg     IDEAL GROUP
                                      Túi: 1kg, 5kg    TRUNG QUỐC
8   TIANXIANGSU    VH-232-7/00-KNKL    Chất tạo mùi sữa     Thùng: 20kg   VÂN HOA- TRUNG QUỐC
              36. Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi HOA KỲ


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng        Dạng &quy cách   Hãng, nước sản
                                         bao gói       xuất

1   D RY FISH KRAVE   FF-142-5/00-KNKL     Chất tạo mùi cá        25kg, 50kg   FEED FLAVOR
                                                   INC.
2   AFC SUPER PIG   FF-143-5/00-KNKL      Chất tạo mùi         25kg, 50kg
     FLAVOR                                           HOA KỲ
3  999N SWINE PREMIX  ADM-144-5/00KNKL    Premix cung cấp khoáng      25kg, 50kg
                         đa, vi lƣơng cho lợn              ANIMAL HEALTH
4   888N BROILER   ADM-145-5/00-KNKL   Premix cung cấp khoáng      25kg, 50kg     AND
     PREMIX                 đa, vi lƣơng cho gà thịt                                                     61
5   111N PIG PREMIX  ADM-146-5/00-KNKL  Premix cung cấp khoáng    25kg, 50kg     NUTRITION
                        đa , vi lƣơng cho lợn            TRUNG QUỐC
6  CHOLINE CHLORIDE  ADM-147-5/00-KNKL  Chất bổ sung Vitamin    25kg, 50kg
     60% DRY                  nhóm B
7  BIOPROTECT PLUS   ACG-178-6/00-KNKL  Chất bổ sung các loại     Lọ, bình    ACG PRODUCT
                          Vitamin                 LTD- HOA KỲ
8    DRY BUTTER    FF-289-9/00-KNKL  Chất tạo hƣơng : Tạo mùi - Bột màu nâu nhạt
   SCOTCH- ADE 02080                 kem      - Bao: 25kg
9   D RY PIG KRAVE   FF-290-9/00-KNKL  Chất tạo hƣơng : Tạo mùi - Bột màu nâu nhạt
      16091                    sữa      - Bao: 25kg        FEED
10  DRY SWEET MILK   FF-291-9/00-KNKL  Chất tạo hƣơng : Tạo mùi -Bột màu trắng ngà   FLAVOR
    REPLACE- 13044                  sữa      - Bao: 25kg      INC.- HOA KỲ
11  DRY STRAWBERRY    FF-292-9/00-KNKL  Chất tạo hƣơng : Tạo mùi -Bột màu trắng ngà
    ADE- 18010                   dâu      - Bao: 25kg
12  DRY RUM BUTTER    FF-293-9/00-KNKL  Chất tạo hƣơng : Tạo mùi - Bột màu nâu nhạt
    MAPLE- 18004                   bơ      - Bao: 25kg
13    PROFINE F    CU-313-9/01-KNKL  Bổ sung Protein trong  Bột màu trắng, bao  CENTRAL SOYA
                        thức ăn chăn nuôi       25 kg      CO.INC. USA
                                                 62
14   PROFINE VF     CU-314-9/01-KNKL   Bổ sung Protein trong thức  Bột màu trắng, bao   CENTRAL
                           ăn chăn nuôi         25 kg     SOYA CO.INC.
                                                   USA
15   ENHANCE 97     CU-315-9/01-KNKL   Bổ sung Protein trong thức  Bột màu trắng, bao   CENTRAL
                           ăn chăn nuôi         25 kg     SOYA CO.INC.
                                                   USA
16   CHROMAX TM                Bỏ sung Crôm trong thức   Bột, màu đỏ nhạt   GREAT RIVER
      0,04%     GU-409-01/02-KNKL      ăn chăn nuôi        25kg/bao     FOUNDATION
                                                   (USA)
17  LACTOFEED 70 TM              Nguyên liệu thay thế sữa    Bột, màu nhạt     VOLAC
             VE-410-01/02-KNKL        gày          25kg/bao     INTERNATION
                                                   AL LTD.,
                                                  ENGLAND
18  MAX EMUL TM 110               Cung cấp Lecithin trong   Dung dịch mạu hổ    CENTRAL
             CU-411-01/02-KNKL    thức ăn chăn nuôi     phách. 25kg/bao   SOYA CO., INC
                                                   (USA)


             37. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khánh Anh


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập    Công dụng        Dạng &quy cách bao gói    Hãng, nước
              khẩu                                   sản xuất
                                                    63
1  BZTR WASTE               Hỗn hợp vi sinh đơn bào  - Bột, màu trắng sữa. Gói thiếc: 8
   DIGESTER       UT-3-1/01-KNKL   làm thức ăn bổ sung    Ounce, thùng nhựa: 20Pound

2  BZTR                  Hỗn hợp vi sinh đơn bào  - Bột, màu trắng sữa. Gói thiếc: 8
   AQUACULTURE     UT-4-1/01-KNKL   làm thức ăn bổ sung    Ounce, thùng nhựa: 20Pound      UNITED-
                                                       TECH INC.
3                      Hỗn hợp vi sinh đơn bào  - Bột, màu trắng sữa. Hộp nhựa: 1
   BZTR EXTRA-WET    UT-5-1/01-KNKL   làm thức ăn bổ sung    Pound, thùng nhựa: 20Pound
                                                       HOA KỲ
4  BZTR OBT (OBTTM            Hỗn hợp vi sinh đơn bào và - Bột, màu trắng sữa. Hộp nhựa: 1
   OIL         UT-6-1/01-KNKL   men tiêu hoá làm thức ăn Pound, thùng nhựa: 20Pound
   DEGRADATION                   bổ sung
   TREATMENT)
                 38. Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu


TT   Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập     Công dụng       Dạng &quy cách    Hãng, nước sản xuất
                  khẩu                     bao gói

1  VITAL WHEAT GLUTEN   MU-285-8/01-KNKL    Làm nguyên liệu chế    Dạng bột, màu nâu   MANILDRA FLOUR
    (GTULEN lúa mì)              biến thức ăn chăn nuôi   nhạt. Bao 25 kg     MILLS- ÚC
2  CORN GLUTEN MEAL    MU-530-5/02-KNKL   Bổ sung protein trong    Bột rời đóng    MINNESOTA CORN
    (GLUTEN ngô)                   TĂCN          contener      PROCESSORS (USA)
                                                        64
             39. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Dũng


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng       Dạng &quy cách bao gói    Hãng, nước sản
                                                     xuất

1  LNB BIOPROTEIN   LNB-346-12/00-KNKL   Bổ sung đạm dễ tiêu   - Mầu vỏ trấu
                        hoá cho gia cầm, cho  - Bao: 500g, 1kg, 10kg, 25kg
                           lợn con
2     LNB      LNB-347-12/00-KNKL   Chất cân bằng điện   - Mầu xanh lá mạ
   ELECTROLYTE               giải, cân bằng sự mất  - Bao: 500g, 1kg, 10kg, 25kg
     BLEND                     nƣớc
3   LNB VITAPLUS   LNB-348-12/00-KNKL    Bổ sung vitamin,   - Mầu trắng ngà
    PREMIUM                 ngăn ngừa stress   - Bao: 500g, 1kg, 10kg, 25kg
4   LNB VITAPLUS   LNB-349-12/00-KNKL    Bổ sung vitamin,   - Mầu vàng nhạt          LNB
    SOLUBLE                 ngăn ngừa stress   - Bao:500g, 1kg, 10kg,25kg   INTERNATIONA
                                                      L
5   LNB SPECILAC   LNB-287-9/00-KNKL    Chất thay thế sữa   - Dạng bột, màu sữa
                        dùng trong thức ăn   - Bao: 500g, 1kg, 10kg, 25kg
                                                     FEED
                         cho gia súc non                    HÀ LAN
6  VITAMIN PREMIX   DK-281-8/01-KNKL    Bổ sung vitamin cho   Bao giấy craft 20kg       DAONE
   FOR POULTRY                  gia cầm                      CHEMICAL-
                                                     KOREA
7  VITAMIN PREMIX   DK-282-8/01-KNKL    Bổ sung vitamin cho   Bao giấy craft 20kg
    FOR SWINE                   lợn
                 40. Công ty TNHH Thương mại N và M


                                                      65
TT      Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập    Công dụng    Dạng &quy cách bao     Hãng, nước sản xuất
                     khẩu                   gói

1    COPPER SULPHATE                 Bổ sung khoáng   - Dạng tinh thể, màu     ASIAN CHEMICAL
    PENTAHYDRATE (FEED     AC-21-2/01-KNKL   vào thức ăn chăn  xanh nhạt          CO, LTD THÁI LAN
    GRADE G CODE : 8-118)                 nuôi     - Bao dệt PP: 25kg,
                                      500kg
2    COPPER SULPHATE                 Bổ sung khoáng   - Dạng tinh thể, màu     ASIAN CHEMICAL
    PENTAHYDRATE (FEED     AC-22-2/01-KNKL   vào thức ăn chăn  xanh             CO, LTD THÁI LAN
    GRADE FNAC                      nuôi     - Bao dệt PP: 25kg,
    CODE : 8-113)                           500kg
3    CHOLINE CHLORIDE      TC-564-7/02-KNKL   Bổ sung vitamin     Bao 25kg        Tiain No.2 Veterinary
    (Corncob base)                  B trong TĂCN                  Pharmaceutical Factory
                                                        (CHINA)


                41. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thú Y Nam Long


TT     Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu        Công dụng           Dạng &quy   Hãng, nước sản
                                                 cách bao gói    xuất

  1    BIO-PSN-30    AME-113-4/00-KNKL      Thức ăn tập ăn cho lợn con       25kg/bao
  2    BIO-PSN-35    AME-114-4/00-KNKL    Nguyên liệu cao đạm, giầu a xít amin    25kg/bao
                                                            66
3   BIO-PSN-50  AME-115-4/00-KNKL       Bổ sung đạm         25kg/bao
4    DFS-42   AME-116-4/00-KNKL      Bổ sung đạm của cá       25kg/bao   CÔNG TY
5  COZYME 10X  AME-117-4/00-KNKL     Bổ sung men tiêu hoá      25kg/bao   AMECO-
6  AMECO-ACIDS  AME-118-4/00-KNKL       Chất a xít hoá       25kg/bao    BIOS
7   ECORGEN   AME-119-4/00-KNKL  Tăng khả năng miễn dịch, tăng năng   25kg/bao   AND CO
                         suất vật nuôi              HOA KỲ
8  ECOFERM-MIX  AME-120-4/00-KNKL  Giầu khoáng vi lƣợng và men tiêu hoá  25kg/bao
9   BIO- ACTOR  AME-121-4/00-KNKL  Tăng năng suất và sức khoẻ vật nuôi  25kg/bao
10  CATOXI-BIO  AME-122-4/00-KNKL    Ngăn ngừa độc tố nấm mốc     25kg/bao
                         Mycotoxins


11  MYCOBLOCK   BIA-123-4/00-KNKL      Chất chống mốc        25kg/bao  BIAKON N.V
12   BIANOX   BIA-124-4/00-KNKL     Chất chống oxy hoá       25kg/bao    BỈ
13  LACTOGEN   NB-191-7/00-KNKL   Sản phẩm lên men dùng cho lợn    25kg/bao  NUTRIBIOS
14  NUTRAGEN   NB-192-7/00-KNKL   Sản phẩm lên men dùng gia cầm     25kg/bao  CORPORATION
    PCW                                        CANADA
15  NUTRAGEN- P  NB-193-7/00-KNKL      Bổ sung men tiêu hoá      25kg/bao
16  NUTRAMIX   NB-194-7/00-KNKL  Nâng cao hiệu quả sử dụng các phụ   25kg/bao
                        phẩm từ ngũ cốc
                                               67
17  FERM MOS   NB-195-7/00-KNKL   Bổ sung các men tiêu hoá peptides,   25kg/bao
                         carbohydrate
18  NUTRIACID  NB-196-7/00-KNKL  Điều hoà độ PH, tăng khả năng tiêu hoá  25kg/bao  NUTRIBIOS
    DRY TM
19   ACIDMIX   NB-197-7/00-KNKL  Điều hoà độ PH, tăng khả năng tiêu hoá  25kg/bao
    WATER                                       CORPORATION
   SOLUBLE TM
20  NUTRIPROP  NB-198-7/00-KNKL       Chất chống môc        25kg/bao   CANADA
21  NUTRASEL YR  NB-199-7/00-KNKL      Chất chống oxy hoá       25kg/bao
22  NUTRACRO YR  NB-200-7/00-KNKL  Hoạt hoá một số enzyme, giảm stress   25kg/bao
23  NUTRIZYME-V  NB-201-7/00-KNKL  Cải thiện khả năng tăng trọng,tăng khả  25kg/bao
                        năng sử dụng thức ăn
24  NUTRIZYME   NB-202-7/00-KNKL  Cải thiện khả năng tăng trọng,tăng khả  25kg/bao
    CS-V                  năng sử dụng thức ăn
25  NUTRASAC   NB-203-7/00-KNKL  Cải thiện khả năng tăng trọng,tăng khả  25kg/bao  NUTRIBIOS
    T-PAK                 năng sử dụng thức ăn
                                             CORPORATION
26   NUTRIOX   NB-204-7/00-KNKL       Chống oxy hoá         25kg/bao   CANADA
27  ODORSTOP   NB-205-7/00-KNKL  Khử mùi hôi trong chăn nuôi lợn và gia  25kg/bao
                           cầm
28  PIG FLAV-R  NB-206-7/00-KNKL  Tăng sự hấp dẫn cho thức ăn, ổn định  25kg/bao  NUTRIBIOS
                        mức tiêu thụ thức ăn
                                               68
29   PIG FLAV-R-  NB-207-7/00-KNKL  Tăng sự hấp dẫn cho thức ăn, ổn định    25kg/bao  CORPORATION
   ULTRASWEET                 mức tiêu thụ thức ăn              CANADA
30  SWEET FLARV-   NB-208-7/00-KNKL  Tăng sự hấp dẫn cho thức ăn,      25kg/bao
     R-V               ổn định mức tiêu thụ thức ăn
31  FISH FERM 42*  NB-209-7/00-KNKL  Bổ sung đạm, vitamin, canxi,      25kg/bao
                         a xít amin
32  FISHFACTOR 48*  NB-210-7/00-KNKL  Bổ sung đạm, vitamin, canxi,      25kg/bao
                         a xít amin
33   SEAPRO 40*   NB-211-7/00-KNKL  Bổ sung đạm, vitamin, canxi,      25kg/bao
                        Kali, a xít amin
34   SANOLAC R   NB-212-7/00-KNKL  Bổ sung đạm, Chất koáng, a       25kg/bao    NUTRIBIOS
                         xít amin                   CORPORATION
                                                 - CANADA
35   PIGIPLUS R   NB-213-7/00-KNKL  Bổ sung đạm, Chất béo, Chất      25kg/bao
                       khoáng, a xít amin
36   PROTILAC R   NB-214-7/00-KNKL  Bổ sung đạm, Chất béo, chất      25kg/bao
     20/40               khoáng, a xít amin
37  WHEYLACTIC   NB-215-7/00-KNKL  Cung cấp đƣờng sữa, đạm        25kg/bao
                       sữa, a xít lactíc.
                                                  69
38   NUTRIACID   NB-237-7/00-KNKL  Giúp giảm độ PH trong ruột      25kg/bình
    LIQUID             và làm tăng khả năng tiêu hoá
                        cho gia súc non
39  MICROFERM II   IN-7-1/01-KNKL    Bổ sung men tiêu hoá    - Bột màu vàng nâu
   WITH ENZYME                            - Gói: 1kg, 10kg, 25kg    INTER-
                                                  NATIONAL
40   POULTRY    IN-8-1/01-KNKL   Bổ sung a xít amin cho gia   - Bột màu vàng nâu
   AMINO ACID                  cầm         - Gói: 1kg, 10kg, 25kg
                                                 NUTRITION
    PREMIX                                            HOA KỲ
41  JUMBO BICAL   IN-9-1/01-KNKL  Bổ sung vitamin, chất khoáng - Bột màu xám
                                    - Gói: 1kg, 10kg, 25kg
42  AVIAN V-E-T   IN-10-1/01-KNKL  Bổ sung vitamin, chất khoáng - Bột màu trắng
   PAK                                - Gói: 1kg, 10kg, 25kg   INTERNATION
                                                    AL
43  VITAMINO 14   IN-11-1/01-KNKL  Bổ sung vitamin, chất khoáng - Bột màu vàng nâu
                                                  NUTRITION
                                    - Gói: 1kg, 10kg, 25kg
                                                   HOA KỲ
44   FISH FAC   IN-12-1/01-KNKL   Chất thay thế bột cá   - Bột màu nâu đậm
                                  Gói: 1kg, 10kg, 25kg     INTERNATIONAL
                                                    70
45  SWINE AMINO  IN-13-1/01-KNKL  Bổ sung a xít amin cho gà, lợn - Bột màu vàng nâu     NUTRITION
   ACID PREMIX                            - Gói: 1kg, 10kg, 25kg   HOA KỲ
46  FAMILY PIG   IN-14-1/01-KNKL    Bổ sung vitamin, chất    - Bột màu vàng nâu
   BALANCE               khoáng, a xít amin     - Gói: 1kg, 10kg, 25kg
    PLUS
47  ACIDIFIER   IN-23-2/01-KNKL    Bổ sung Cu,súc tác hệ    - Màu xanh
    COPPER              enzyme trong trao đổi chất   - Bao: 453,6g, 5kg,
   SULPHATE             nhằm ngăn ngừa bệnh thiếu   10kg, 12kg, 20kg,25kg
                         máu
48  CITRIC ACID  IN-24-2/01-KNKL   Chất kháng khuẩn, có tác   - Màu trắng
                    dụng cải thiện việc sử dụng  - Bao: 453,6g, 10kg
                    khoáng vi lƣợng và vitamin
49  VAC-PROTEC+  IN-25-2/01-KNKL  Sản phẩm đạm sữa trung tính   - Màu trắng       INTERNATIONAL
                                    - Bao: 453,6g, 5kg,    NUTRITION
                                    10kg, 12kg, 20kg,25kg
                                                  HOA KỲ
50  VAC-PROTEC   IN-26-2/01-KNKL  Sản phẩm đạm sữa trung tính   - Màu trắng
                                    - Bao: 453,6g, 5kg,
                                    10kg, 20kg,25kg
51  GP HYDRAID   IN-27-2/01-KNKL  Chất cân bằng điện giải, điều
                       hoà thân nhiệt
52  ACIDMIX   NC-360-10/01-KNKL  Làm giảm độ PH trong ruột,   200kg/phi        NUTRIBIOS CORP
   (NB 73450)             tăng khả năng tiêu hoá                 (CANADA)
                                                    71
 53  MYCOBLOCK     BIA-123-4/00-KNKL    Chất chống mốc (Mould   Bao 25 kg         BIAKON N.V- BỈ
     DRY                       Inhibitor)
 54  BIANOX DRY     BIA-124-4/00-KNKL     Chất chống oxy hoá    Bao 25 kg         BIAKON N.V- BỈ
                           (Antioxidant)


                 42. Công ty TNHH NEW HOPE Tp. Hồ Chí Minh


TT   Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập         Công dụng        Dạng &quy    Hãng, nước sản
                   khẩu                        cách bao gói    xuất

1   COLISTIN SULPHATE    TQ-165-6/01-KNKL    Phòng bênh, thúc đẩy sinh trƣởng   25 kg    TRUNG QUỐC


2    SALINOMYCIN      TQ-166-6/01-KNKL        Tăng sức đề kháng       25 kg    TRUNG QUỐC
    SODIUM PREMIX
3   ARSANILIC ACID     TQ-167-6/01-KNKL    Tăng sắc tố, ngăn ngừa cầu trùng   25 kg    TRUNG QUỐC
4    MADURAMICIN      TQ-168-6/01-KNKL      Ngăn ngừa cầu trùng gà      25 kg    TRUNG QUỐC
     AMMONIUM
5   SULFAMETHAZINE     TQ-169-6/01-KNKL     Chống cầu trùng, chống khuẩn     25 kg    TRUNG QUỐC
6   DICLAZURIL PREMIX    TQ-170-6/01-KNKL      Cung cấp chất dinh dƣỡng      25 kg    TRUNG QUỐC
7   CHLORTECRACYCLIN     TQ-172-6/01-KNKL     Tăng hàm lƣợng đạm, đƣờng,      25 kg    TRUNG QUỐC
                                 khoáng
8   TYLOSIN TARTRATE     TQ-173-6/01-KNKL      Ngăn ngừa bệnh hô hấp       25 kg    TRUNG QUỐC


                                                        72
9  CHOLIM CHLORIUM     TQ-174-6/01-KNKL     Cung cấp vitamin nhóm B        25 kg  TRUNG QUỐC
10   VITAMIN AD3E     TQ-175-6/01-KNKL     Cung cấp vitamin AD3E         25 kg  TRUNG QUỐC
11   FEED SWEETER     TQ-176-6/01-KNKL   Tăng độ ngọt, kích thích gia cầm ăn    25 kg  TRUNG QUỐC
12  FEED FLAVOUR      TQ-177-6/01-KNKL     Chất tạo hƣơng mùi sữa        25 kg  TRUNG QUỐC
13  BIBASIC CALCIUM    TQ-178-6/01-KNKL      Cung cấp calcium lân         25 kg  TRUNG QUỐC
   PHOPHATE (CaHPO4)
14   ANTI-OXIDANT     TQ-179-6/01-KNKL        Chống oxy hoá          25 kg  TRUNG QUỐC
15  FEED INHIBITTING    TQ-180-6/01-KNKL        Chống mốc            25 kg  TRUNG QUỐC
     MOULD
16  CAROPHYLL (RED)     TQ-181-6/01-KNKL       Cung cấp sắc tố          25 kg   SINGAPORE


             43. Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi PETER HAND Hà Nội


TT   Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng       Dạng &quy cách   Hãng, nước sản
                                           bao gói       xuất

 1  PIG VITAMIN (BOO5)    QP-252-8/00-KNKL    Bổ sung Vitamin cho lợn      15kg/ thùng   QUANGXI
 2  PIG MINERAL (BOO2)    QP-253-8/00-KNKL    Bổ sung chất khoáng cho      25kg/bao   PETER HAND
                                lợn                  TRUNG QUỐC
                                                      73
3   PIG FLAVOUR    QP-254-8/00-KNKL    Chất tạo mùi        20kg/bao       YILIANG
     (DOO9)                                         CHEMICAL
4    DICALCIUM    YC-255-8/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng       40kg/bao      TRUNG QUỐC
   PHOSPHATE (COO1)            Ca, P
5   LUPROSIL SALT   BC-256-8/00-KNKL  Chất chống mốc          25kg/bao      BASF COMPANY-
    (CALCIUM                                          ĐỨC
    PROPIONATE)
6   FEED GRADE    LT-272-8/00-KNKL  Bổ sung vitamin      - Bột màu trắng      LOUTA FEED
   CHOLINE CHLORIDE            nhóm B          - Bao:25kg         ADDITIVE
                                                PLANT- TRUNG
                                                  QUỐC
7   FEED GRADE    GP-273-8/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng    - Bột màu xanh nhạt
   COPPER SULPHATE            (Cu)           - Bao:25kg, 40kg, 50kg.   QUANGXI
8   FEED GRADE    GP-274-8/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng    - Bột màu trắng hoặc    PETER HAND
    MANGANESE              (Mn)           hồng             PREMIX
    SULPHATE                           - Bao:25kg, 40kg,50kg   FEED COMPANY
9   FEED GRADE    GP-275-8/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng    - Bột màu trắng sữa      LTD
   FERROUS SULPHATE            (Fe)           - Bao:25kg,40kg,50kg    TRUNG QUỐC
10   FEED GRADE    FA-280-9/00-KNKL  Nhũ hoá các chất dinh   - Bột màu vàng       FRONTLINE
     LECITHIN              dƣỡng trong thức ăn &   - Bao:25kg        ANIMAL HEALTH
                      cải thiện khả năng tiêu               TECHNOLOGY                                                   74
                          hoá hấp thu các chất               CENTER - TRUNG
                            dinh dƣỡng                    QUỐC
11   FEED GRADE      FA-281-9/00-KNKL   Chất chống oxy hoá   - Bột màu nâu        NANTONG CITY
    ETHOXYQUIN                             - Bao:25kg          FENGTIAN
                                                     AUXILIARY
                                                     FACTORY-
                                                    TRUNG QUỐC
12   AQUATIC FEED      HJ-282-9/00-KNKL    Chất kết dính dùng  - Bột màu trắng hoặc      HUZHOU
    BINDING AGENT                trong công nghệ chế  vàng            JINGBAO GROUP
                           biến thức ăn viên  - Bao:20kg (trong chứa    ORPORATION
                                      20 túi nhỏ mỗi túi 1kg)    LTD- TRUNG
                                                      QUỐC


13              ZH-313-11/00-KNKL   Chất kháng khuẩn có  - Bột màu nâu đậm      ZHUMADIAN
                          tác dụng tăng sức đề  - Bao: 25kg         HUAZHONG
                           kháng cho vật nuôi                 CHIATAI CO,
                                                    LTD- TRUNG
                                                      QUỐC


                     44. Công ty TNHH Phước Lộc


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng      Dạng & quy cách bao gói     Hãng, nước sản xuất
                                                        75
1  BETAFIN S1   FF-130-5/01-KNKL  Thức ăn bổ sung    -Dạng kết tinh, màu nâu nhạt    FINNFEEDS
                    Chất chống kết vón  - Bao: 25kg ( 55LB)       INTERNATIONAL
                                                 LTD- ANH
2  BETAFIN S6   FF-131-5/01-KNKL  Thức ăn bổ sung    -Dạng kết tinh, màu nâu nhạt
                                                (SINGAPORE)
                    Chất chống kết vón  - Bao: 25kg (55LB)
3                   Thức ăn bổ sung    -Dạng kết tinh, màu nâu nhạt
  BETAFIN BT   FF-132-5/01-KNKL  Chất chống kết vón  - Bao: 25kg (55LB)
4  PORZYME              Sản phẩm lên men   -Dạng bột , màu vàng,nâu      FINNFEEDS
  TP 100- (HP)  FF-133-5/01-KNKL  dùng bổ sung các men - Bao: 25kg (55LB)        INTERNATIONAL
                    tiêu hoá                         LTD- ANH
                                                (SINGAPORE)
5  FLAVODAN CV-  ĐM-307-9/01-KNKL  Tạo hƣơng vị trong  Bột màu kem. Bao 20 kg       ĐAN MẠCH
  514                thức ăn cho lợn con
6  FLAVOSWEET   ĐM-308-9/01-KNKL  Tạo hƣơng vị trong  Bột màu nâu nhạt. Bao 20 kg    ĐAN MẠCH
  SW- 2514              thức ăn cho lợn con
7  FLAVOSWEET   ĐM-309-9/01-KNKL  Tạo hƣơng vị trong  Bột màu kem. Bao 20 kg       ĐAN MẠCH
  SW 2100              thức ăn cho lợn con
8  PORZYME TP100  FA-296-8/01-KNKL  Bổ sung vào thức ăn  Dang bột, màu nâu nhạt. bao 25   FINNFEEDS
                    chăn nuôi       kg                INTERNATIONAL
                                                PTE. LTD- ANH,
                                                 PHẦN LAN
                                                   76
9  PORZYME 9302    FP-512-4/02-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá   Bột, bao 25kg
                      cho heo                           FINNFEEDS
10  AVIZYME 1502    FP-513-4/02-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá   Bột, bao 25kg          INTERNATIONAL
                      cho gà                          LTD (PHẦN LAN,
                                                   ANH, SINGAPORE)
11  FINNSTIM S     FP-514-4/02-KNKL  Chất chống kết vón    Dạng kết tinh, bao 25kg
                      trong TĂCN
12  PHYZYME      FP-497-4/02-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá   Bột, bao 20kg
   5000 G                 trong TĂCN                         FINNFEEDS
                                                   INTERNATIONAL
13  PHYZYME      FP-498-4/02-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá   Dạng lỏng. Thùng 25kg,
                                                   LTD (PHẦN LAN,
   5000 L                 trong TĂCN        100kg, 1000kg
                                                   ANH, SINGAPORE)
14  PHYZYME      FP-499-4/02-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá   Bột, bao 10kg
   40000 G                trong TĂCHăN NUôI

15  CHROMINATE     SM-525-5/02-KNKL  Bổ sung khoáng trong Bột, màu xám nhạt. 25kg/bao       SUNROUTE
                      TĂCN                             NUTRITECH
                                                     (MALAYSIA)


                 45. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ QNA


TT       Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng     Dạng &quy cách bao   Hãng, nước
                                               gói        sản xuất
 1       AMPI LACTOSE      AMPI-2-1/01-KNKL     Bổ sung đƣờng sữa  - Dạng bột, màu trắng   AMPI                                                        77
   (Spray Dried Lactose Powder)                (Đƣờng lacto)      - Bao: 25kg    HOA KỲ


                   46. Công ty TNHH Thương mại Quang Dũng


TT     Tên nguyên liệu      Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng     Dạng &quy    Hãng, nước sản xuất
                                          cách bao gói

1       FISMATE         AC-184-6/00-KNKL     Cung cấp đạm   - Bao 40kg hoặc   ARROW
                                         hàng rời     COMMODITIES ÚC


2  MONOCALCIUM PHOSPHATE       CB-185-6/00-KNKL    Bổ sung khoáng   - Bao 40kg hoặc    CONNELL BROS
                                  (Ca,P)     hàng rời       COMPANY LTD
                                                     HOA KỲ
3  FISHMATE (CHẤT THAY THẾ      AU-164-6/01-KNKL   Làm nguyên liệu chế Hàng rời hoặc      AUSTRALIA
       BỘT CÁ)                     biến thức ăn chăn bao 50 kg
                                   nuôi
4  MCP/DCP MONO CALCIUM       BG-165-6/01-KNKL   Làm nguyên liệu chế Hàng rời hoặc   TRUNG QUỐC, ĐÀI
    PHOSPHATE/MONO                    biến thức ăn chăn bao 50, 40, 20   LOAN, MỸ, NAM
   DICALCIUM PHOSPHATE/                      nuôi    kg            PHI
   DICALCIUM PHOSPHATE
5    Khô dầu dừa (COPRA      BG-166-6/01-KNKL   Làm nguyên liệu chế Hàng rời hoặc     PHILIPPIN,
    EXPELLERS, COPRA                   biến thức ăn chăn bao 50 kg      INDONESIA,
    EXTRACTION PELLETS,                      nuôi              MALAYSIA, CHINA                                                       78
    COPRA EX-PELLETS)


                    47. Công ty TNHH Quảng nam


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách   Hãng, nước sản xuất
                                       bao gói

1   DICALCIUM                Bổ sungphotpho và can xi  - Bao: 25kg;   XUÂN HOÁ, NGỌC
   PHOSPHATE (DCP)   XT-385-11/01-KNKL   trong thức ăn chăn nuôi    40 kg       KHUÊ
                                                 VÂN NAM
                                                TRUNG QUỐC
2  BỘT GLUTEN NGÔ                Bổ sung đạng trong    Bao 40kg. Hàng    TRUNG QUỐC
   (CORN GLUTEN    TQ-627-8/02-KNKL       TĂCN          bột rời
     MEAL)
3   DICALCIUM     TT-386-11/01-KNKL   Bổ sung photpho và canxi Bao 40 kg     Tập đoàn sản nghiệp Long
   PHOSPHATE (DCP)               trong thức ăn chăn nuôi           Phi, Phú Dân, Vân Nam-
                                                  Trung Quốc
                   48. Công ty TNHH Nam Quốc Minh


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách   Hãng, nước sản xuất                                                      79
                                          bao gói

1   AQUA STAB      LC-166-5/00-KNKL   Chất kết dính dùng trong     - Bao: 25kg   LEKO CHEMICAL PTE,
                        công nghệ chế biến thức ăn            LTD- SINGAPORE, HÀ
                            dạng viên                   LAN, ĐỨC


             49. Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y RUBY


TT   Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu  Dạng &qui cách      Công dụng     Hãng, nước sản xuất
                             Bao gói

1  MILK REPLACER C882    RUBY-73-3/00-KNKL     Bao 25 kg      Chất thay thế sữa     VOREAL
                                       dùng cho lợn con      PHÁP
2   MOLD - NIL DRY     RUBY-74-3/00-KNKL     Bao 25 kg       Chống mốc       NUTRI-AD
                                                 INTERNATIONALBVBA-
                                                     BỈ
3   OXY - NIL DRY      RUBY-75-3/00-KNKL     Bao 25 kg      Chống oxy hoá
                                                   NUTRI-AD
4    NUTRIBIND       RUBY-76-3/00-KNKL     Bao 25 kg      Chất kết dính    INTERNATIONAL
                                                   BVBA- BỈ
5   ULTRACID DRY      RUBY-77-3/00-KNKL     Bao 25 kg      Chất axit hoá
6  ULTRACIDLAC DRY                                         NUTRI-AD                                                        80
             RUBY-78-3/00-KNKL     Bao 25 kg     Chất axit hoá      INTERNATIONAL
                                                  BVBA- BỈ
7  LACTOSE TECHNICAL  RUBY-79-3/00-KNKL     Bao 25 kg    Bổ sung đƣờng lacto    BORCULO DOMO
    FINE POWDER                                       INGREDIENTS
                                                  HÀ LAN
8    TASTEX F/30F   RUBY-80-3/00-KNKL     Bao 25 kg     Chất tạo mùi       EXQUIM , S.&
9   TASTEX B/30F    RUBY-81-3/00-KNKL     Bao 25 kg    Chất tạo mùi sữa     JOAN BUSCALA
10   TASTEX F1/10   RUBY-82-3/00-KNKL     Bao 25 kg     Chất tạo mùi cá      TÂY BAN NHA


11  HF WHEY POWDER   PL-153-5/00-KNKL    Bao 25 kg     Cung cấp đƣờng sữa   PROTILAC và VOREAL-
                                   (Đƣờng lacto)        PHÁP
12    DICALCIUM                                     Guizhou Chia Tai Enterprice
   PHOSPHATE FEED   GC-242-7/00-KNKL    Bao 50 kg     Bổ sung can xi, phốt  Co, Ltd - TRUNG QUỐC
    GRADE (DCP)                            pho
13  NUTRI-ZYM TM DRY             - Bột màu trắng ngà
             NI-268-8/00-KNKL    tới nâu nhạt    Bổ sung men tiêu       NUTRI-AD
                       - Bao: 1kg, 25kg       hoá         INTERNATIONAL
14  NUTRI-ZYM TM S DRY            - Bột màu trắng ngà                 B.V.B.A - BỈ
             NI-268-8/00-KNKL    tới nâu nhạt    Bổ sung men tiêu
                       - Bao: 1kg, 25kg       hoá
15   DICALCIUM                - Bột màu trắng                SICHUAN LOMON                                                      81
    PHOSPHATE 17%   SL-319-11/00-KNKL  - Bao: 1kg, 25kg   Bổ sung can xi, phốt LIMITED CORPORATION-
                                     pho        TRUNG QUỐC

16    RED ROCKIES             - Dạng khối, màu   Dạng tảng liếm, bổ   TITHEBARN LIMITED -
             TL-73-2/01-KNKL     đỏ hồng     sung khoáng vi lƣợng    ANH ( ENGLAND)
                        - Khối: 2x20kg;   cho bò, bê, ngựa, dê,
                          2x10kg         cừu

17    PHOSRICH               - Dạng khối,    Dạng tảng liếm, bổ   TITHEBARN LIMITED -
      ROCKIES    TL-73-2/01-KNKL    - Khối: 2x20kg;  sung khoáng vi lƣợng    ANH ( ENGLAND)
                          2x10 kg        cho
                                   Bò sữa, cừu
18  PYGGYLAC      SB-126-4/01-KNKL   Chất thay thế bột  - Dạng bột, màu       SCHILS BV
                           sữa     trắng             HÀ LAN
                                 - Bao : 25 kg
19  CHOLINE CHLORIDE  HQ-129-4/01-KNKL   Bổ sung vitamin   - Dạng bột, màu nâu   HELEN QINGDAO F.T.Z
   60% POWDER               nhóm B        vàng              CO, LTD
                                 - Bao : 25 kg        TRUNG QUỐC
20  OXY- NIL LIQUID  BG-149-6/01-KNKL   Chống oxy hoá    25kg, 200kg, 1000       BELGIUM
                                 kg PE drums (can)


21  MOLD- NIL LIQUID  BG-150-6/01-KNKL   Chống mốc      25kg, 200kg, 1000       BELGIUM
                                 kg PE drums (can)
                                                    82
22  MONO-DICALCIUM     GC-288-8/01-KNKL   Bổ sung khoáng Ca, Bao 25kg, 50 kg    GUIZHOU CHINA TAI
   PHOSPHATE (Feed               P... trong thức ăn            ENTERPRISE CO.LTD
   Grade, Granular Form)            chăn nuôi                 (CHIA TAI GROUP)-
                                                  CHINA
23  DEXTROSE     PY-310-9/01-KNKL      Bổ sung năng lƣợng 25kg/bao
   MONOHYDRATE                 trong thức ăn gia
   ROFEROSE STANDARD              súc
                                               ROQUETTE FRERES
24  VITAL WHEAT       PY-311-9/01-KNKL   Bổ sung Protein   25kg/bao       (ROQUITE) PHÁP- Ý
   GLUTEN                    trong thức ăn gia
                         súc


                50. Công ty TNHH Thương mại và Kỹ nghệ Siêu Kỷ


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập   Công dụng     Dạng &quy cách bao   Hãng, nước sản xuất
                  khẩu                   gói

1     PIG VITAMIN    TQ-225-6/01-KNKL  Bổ sung vitamin    Nâu nhạt, vàng. 15  TIANFU TECHNOLOGY
                           cho lợn        kg/thùng     FEED CO.,LTD TRUNG
                                                  QUỐC
2  PIG MINERAL PREMIX   TQ-226-6/01-KNKL   Bổ sung khoáng      Nâu 25 kg
                           cho lợn
3   COPPER SULPHATE    TQ-227-6/01-KNKL   Bổ sung khoáng    Màu xanh nhạt.   TIANFU TECHNOLOGY
     FEED GRADE                 cho lợn     Bao: 25; 40;50kg   FEED CO.,LTD TRUNG
                                                  QUỐC
                                                     83
4  CHLORTETRACYCLIN  TQ-228-6/01-KNKL  Bổ sung kháng   Vàng nhạt 25kg/bao,    ZHUMADIAN
    E FEED GRADE               sinh     10kg/bao, 5kg/bao,  VLUAZHONG ZNEUGDA
                               1kg/bao; 0,5kg/bao  CO.,LTD - TRUNG QUỐC
5   PIG PLAVOUR   TQ-229-6/01-KNKL  Bổ sung hƣơng    Vàng 20 kg/bao   TIANFU TECHNOLOGY
                         liệu                FEED CO.,LTD- TRUNG
                                              QUỐC
6  ETHOXYQUIN FEED  TQ-230-6/01-KNKL  Chất chống oxy    Nâu 25kg/bao    FENGTIAN AUXILARY
     GRADE                  hoá                FACTORY-TRUNG QUỐC


7  FERROUS SUEPHATE  TQ-231-6/01-KNKL   Bổ sung chất    Trắng sữa, hồng
    FEED GRADE              khoáng (Fe)   25kg/bao, 40kg/bao,  TIANFU TECHNOLOGY
                                  50kg/bao     FEED CO.,LTD- TRUNG
8    DICALCIUM    TQ-232-6/01-KNKL  Bổ sung khoáng   Trắng 40kg/bao       QUỐC
   PHOSPHATE FEED               Ca, P
     GRADE
9  CHOLINE CHLORIDE  TQ-233-6/01-KNKL  Bổ sung vitamin   Trắng hoặc nâu   FENGXIAN SHANGHAI
    FEED GRADE               nhóm B       25kg/bao     SEBICUFUCI CHOLINC
                                          CHORIDE COMPANY-
                                            TRUNG QUỐC
10  CHOLINE CHLORIDE  TJ-362-12/00-KNKL  Bổ sung vitamin  Dạng bột, màu vàng.  TIANJIN (TRUNG QUỐC)
      60%                 nhóm B      Bao 25kg


               51. Công ty TNHH Thương mại Song Hằng                                                 84
TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Dạng &quy cách bao gói   Hãng, nước sản xuất

1   PEDIGREE BEEF    SH-106-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Viên ,khô
                         dùng cho chó   - Bao: 2kg; 2,5kg; 8kg,      EFFEM
                                 10kg, 15kg,           FOODS-
2   PEDIGREE PUPPY   SH-107-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Viên, khô           THÁI LAN
                         dùng cho chó   - Bao: 110g; 1,5kg, 12kg,
3  PEDIGREE CHICKEN   SH-108-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Viên, khô            EFFEM
                         dùng cho chó   - Bao: 150g; 2kg, 15kg,     FOODS-
                                                 THÁI LAN
4   PEDIGREE BEEF    SH-109-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Sệt             UNCLE BEN S
                         dùng cho chó   - Lon: 400g, 700g          ÚC
5  PEDIGREE CHICKEN   SH-110-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Sệt
                         dùng cho chó   - Lon: 400g, 700g


6  WHISKAS OCEAN    SH-111-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Viên , khô
   FISH                    dùng cho mèo   - Hộp: 500g            EFFEM
7  WHISKAS TUNA AND   SH-112-4/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Viên , khô           FOODS-
   ANCHOVY                   dùng cho mèo   - Hộp: 500g           THÁI LAN
                                                    85
8  CHAPPI BEEF 16 KG  EF-271-8/00-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Dạng viên nhiều hình,
                        dùng cho chó   nhiều màu; Bao 16 kg
9  PEDIGREE CHICKEN  EF-336-12/00-KNKL  Thức ăn hỗn hợp  - Viên ,khô         EFFEM
   AND VEGETABLE               dùng cho chó   - Bao:15kg,         FOODS-
   FLAVOUR
                                              THÁI LAN
10  WHISKAS BEEF    EF-337-12/00-KNKL  Thức ăn hỗn hợp  - Dạng sệt
   MINCE                   dùng cho mèo   - Hộp: 400g        UNCLE BEN S
11  WHISKAS CHICKEN   EF-338-12/00-KNKL  Thức ăn hỗn hợp  - Dạng sệt           ÚC
   AND LIVERR MINCE             dùng cho mèo   - Hộp: 400g
12  PEDIGREE TASTY   EF-94-3/01-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Dạng viên        EFFEM FOODS
   BONE                  cho chó      - Bao: 1,2kg        THÁI LAN
13  KITEKAT CHICKEN   EF-95-3/01-KNKL   Thức ăn hỗn hợp  - Dạng viên
   GOURMET                 cho mèo      - Bao: 8kg
14  PEDIGREE 5 KINDS  UB-128-4/01-KNKL  Thức ăn cho chó  - Dạng sệt
   OF MEAT                          - Hộp :400g,       UNCLE BEN S
15  PEDIGREE PUPPY   UB-129-4/01-KNKL  Thức ăn cho chó  - Dạng sệt          ÚC
                                - Hộp :400g,
16  WHISKAS KITTEN   TL-568-7/02-KNKL  Thức ăn cho mèo  Gói: 120g; 1,5kg. Hộp
   OCEAN FISH                         500g
                                                 86
17  WHISKAS POCKET     TL-569-7/02-KNKL             Gói: 120g; 1,5kg. Hộp
   OCEAN FISH                            500g. Bao 8kg
18  WHISKAS POCKET     TL-570-7/02-KNKL             Hộp 500g            THÁI LAN
   TUNA
19  WHISKAS POCKET     TL-571-7/02-KNKL    Thức ăn cho chó  Gói: 1,5kg
   MACKEREL


               52. Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tân Tiến


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng     Quy cách bao    Hãng, nước sản xuất
                                         gói

1   CHLORTETRACYCLINE     HuC-10-8/99-KNKL    Tăng sức đề kháng      25kg    HUAZHONG CHIA TAI
     FEED GRADE                    cho vật nuôi             CO, LTD - TRUNG
    (CITIFAC 15% & 20%)                                      QUỐC


2     DICALCIUM                  Cung cấp P, Ca trong  Bột, màu trắng.
    PHOSPHATE (DCP)     TT-413-01/02-KNKL   thức ăn chăn nuôi    Bao: 50kg     TRUNG QUỐC
3    MONOCALCIUM                 Cung cấp P, Ca trong  Bột, màu trắng.
    PHOSPHATE (MCP)     TT-414-01/02-KNKL   thức ăn chăn nuôi    Bao: 50kg     TRUNG QUỐC
4   MONO-DICALCIUM                 Cung cấp P, Ca trong  Bột, màu trắng.
                            thức ăn chăn nuôi    Bao: 50kg                                                      87
   PHOSPHATE (MDCP)     TT-415-01/02-KNKL                             TRUNG QUỐC
5     PAYEAN 20      EU-589-08/02-KNKL     Cải thiện hiệu quả sử    Bao 10kg     ELANCO ANIMAL
                             dụng thức ăn, tăng             HEALTH bộ phận của tập
6     PAYEAN 100      EU-560-08/02-KNKL
                            trọng nhanh, dùng cho              đoàn Eli Lilly and
                                heo thịt                Company Limited UK
               53. Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Thái Sinh


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu       Công dụng          Dạng &quy     Hãng, nước sản xuất
                                           cách bao gói

1  CHẤT KẾT DÍNH    ZC-291-8/01-KNKL    Tạo độ kết dính trong thức ăn gia    20kg/bao      ZHANGPU
   LPS BINDER                       súc                    XINSHENG FEED
                                                     CO.LTD (CHINA)
2  VITAMIN PREMIX   FT-258-7/01-KNKL    Bổ sung dinh dƣỡng, vitamin,     Dạng bột. Bao   F.T.I CO.LTD (THÁI
    "MAX-ONE"                 khoáng giúp phòng bệnh        25kg         LAN)


               54. Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng       Quy cách bao gói     Hãng, nước sản xuất
1   SWEET WHEY    HW-151-5/00-KNKL     Cung cấp đƣờng sữa         50Lb/bao;     HOOGWEGT U.S IN                                                          88
    POWDER                            2250Lb/tảihoặc      HOA KỲ
2   COMBILAC    MG-152-5/00-KNKL   Chất thay thế sữa       25kg/bao    MEGGLE GMBH- ĐỨC
3  SUPER -VIT FOR  FP-167-6/00-KNKL  Chất bổ sung vitamin,   Bao : 100g, 200g,    FRANKLIN
    LAYERS               khoáng vi lƣợng     500g, 1kg, 25kg   PHARMACEUTICALS-
                                               IRELAND
4  DIGESTASE ADO   FP-300-10/00-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá  - Dạng bôt, màu nâu  FRANKLIN PRODUCT
                                 - Bao: 25kg      INTERNATINAL- B.V-
                                               HÀ LAN
5     15%    FA-312-11/00-KNKL  Chất kháng khuẩn, có  - Bột hoặc hạt màu   FUZHOU ANTIBIOTIC
  CHLORTETRACYCL            tác dụng làm tăng sức  nâu            GROUP CORP-
   INE FEED GRADE            đề kháng cho vật nuôi               TRUNG QUỐC
6   ACID WHEY                          - Bột màu trắng, màu    PROTILACT
   POWDER HF    PR-313-11/00-KNKL  Cung cấp đƣờng sữa   kem. Bao : 25kg,       PHÁP
                                 50kg, 1200kg hoặc
                                 hàng rời
7   SWEET WHEY   PR-314-11/00-KNKL  Cung cấp đƣờng sữa   - Bột màu kem sữa    PROTILACT- PHÁP
    POWDER HF                         - Bao : 25kg
8  ORGANIC GREEN   NS-325-11/00-KNKL  Bổ sung các chủng vi  - Dạng bột, màu vàng   HAN POONG
   CULTURE ZS               sinh vật có lợi   nâu          INDUSTRY CO, LTD-
                                 - Bao: 1kg        HÀN QUỐC

9    SOWLAC    *HP-7-12/00-KNKL  Thức ăn thay thế sữa  - Bột         NUTRIFEED VEGEL-
                        cho lợn      - 25kg/bao         HÀ LAN
                                                  89
10    SOGEVIT    *SG-8-12/00-KNKL  Bổ sung vitamin cho  - Bột. 1kg/bao      SOGEVAL- PHÁP
                        vật nuôi
11  FRARMOULD V DRY  FP-20-2/01-KNKL    Chất chông mốc   - Bột          FRANKLIN PRODUCT
                     trongthức ăn chăn nuôi - 25kg/bao       INTERNATINAL-
                                             B.V- HÀ LAN


12   OVUM PLUS    DN-111-4/01-KNKL  Bổ sungkhoáng đa vi   - Dạng bột mịn, màu    DIVERSIFIED
                     lƣợng          ghi sáng          NUTRI-AGRI
                                 -Bao: 25kg       TECHNOLOGIES INC.
13   DINAFERM    DN-112-4/01-KNKL  Bổ sung men và     - Dạng bột       (DNATEC)- HOA KỲ
                     vitamin B        - Bao: 25kg
14   DINAMUNE    DN-113-4/01-KNKL  Tăng sức đề kháng cho  - Dạng bột , màu kem    DIVERSIFIED
                     vật nuôi        -Bao: 25kg         NUTRI-AGRI
15   DINASE 30 FA  DN-114-4/01-KNKL  Giảm khí amoniac,    - Dạng bột , màu hổ  TECHNOLOGIES INC.
                     giảm mùi hôi của chất  phách nâu        (DNATEC)- HOA KỲ
                     thải vật nuôi      -Bao: 25kg
16  DINASE 1000 IR  DN-115-4/01-KNKL  Giảm khí amoniac,    - Dạng bột , màu hổ    DIVERSIFIED
     DRY               giảm mùi hôi của chất  phách nâu         NUTRI-AGRI
                     thải vật nuôi      -Bao: 25kg
                                                    90
17  DINASE 10 LIQUID  DN-116-4/01-KNKL   Giảm khí amoniac và   - Dạng lỏng , màu nâu  TECHNOLOGIES INC.
                       các khí độc khác    xẩm           (DNATEC)- HOA KỲ
                                   -Thùng:25kg, 200kg
18  FRA ACID DRY   FP-117-4/01-KNKL   Chất điều hoà axit,  - Dạng bột , màu nâu   FRANKLIN PRODUCTS
                       ngăn cản sự phát triển nhạt. Bao: 100g, 500g   INTERNATIONAL
                       của các chủng vi khuẩn và 1kg            HÀ LAN
                       có hại
19  MICRO AID FEED   US-236-6/01-KNKL               Dạng bột. Gói 100g,
     GRADE                            500g, 1 kg
   CONCENTRATE
20   MICRO AID A   US-237-6/01-KNKL               Bột. 100g, 200g,
                                   500g, 1 kg        DISTIBUTORS
                       Giúp hạn chế mùi hôi               PROCESSING INC
21  MICRO AID LIQUID  US-238-6/01- KNKL              Nƣớc. 100ml, 500ml,      (USA)
                                   1 lít,2lít, 5 lít
22  COCCI GUARD    US-239-6/01- KNKL  Phòng bệnh cầu trùng  Bột. 100g, 200g,
   CONCENTRATE                          500g, 1 kg
    POWDER


23  COCCI GUARD    US-240- 6/01- KNKL  Phòng bệnh cầu trùng  Nƣớc 100ml, 500ml,    DISTIBUTORS
     LIQUID                           1 lít,2lít, 5 lít    PROCESSING INC
   CONCENTRATE                                         (USA)
24   MAXI- BOND    US-151-6/01- KNKL  Chất kết dính dùng   25 kg/bao           USA
                       trong thức ăn gia súc                                                     91
25   NUTRIVAL   SF-235-6/01- KNKL  Bổ sung vitamin,     Bột 1kg/gói, 150     SOGEVAL
    POWDER              khoáng, acid amin    g/gói         LABORATOIRES -
                                               PHÁP
26  MILK FLAVOUR  AU-164-6/01-KNKL  Tạo mùi sữa trong thức  25 kg/bao        AUSTRALIA
                     ăn chăn nuôi
27  MINI JUNIOR  RF-188-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,  ROYAL CANIN S.A
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg    FRANCE
28   MINI ADULT  RF-189-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
29  MINI ENERGY  RF-190-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
30  MINI MATURE  RF-191-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
31  MEDIUM JUNIOR  RF-192-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
32  MEDIUM ENERGY  RF-193-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
33  MEDIUM ADULT  RF-194-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
34  MEDIUM MATURE  RF-195-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg
35  MAXI JUNIOR  RF-196-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó   Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                 4kg, 7kg, 5kg, 15kg


                                                  92
36  MAXI ADULT    RF-197-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó  Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                4kg, 7kg, 5kg, 15kg
37  MAXI ENERGY   RF-198-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó  Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
                                4kg, 7kg, 5kg, 15kg


38  MAXI MATURE   RF-199-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó  Viên: 1kg, 2kg, 3kg,  ROYAL CANIN S.A
                                4kg, 7kg, 5kg, 15kg    FRANCE
39  GIANTMAXI    RF-200-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó  Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
    JUNIOR                         4kg, 7kg, 5kg, 15kg
40  GIANT MAXI   RF-201-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho chó  Viên: 1kg, 2kg, 3kg,     -
    ADULT                          4kg, 7kg, 5kg, 15kg
41   INDOOR 27   RF-202-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo  Viên 400g, 2kg, 4kg,     -
                                  10kg, 15 kg
42   KITTEN 34   RF-203-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo  Viên 400g, 2kg, 4kg,     -
                                  10kg, 15 kg
43    FIT 32    RF-204-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo  Viên 400g, 2kg, 4kg,     -
                                  10kg, 15 kg
44  SENSIBLE 33   RF-205-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo  Viên 400g, 2kg, 4kg,     -
                                  10kg, 15 kg
45  HAIR & SKIN 33  RF-206-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo  Viên 400g, 2kg, 4kg,     -
                                  10kg, 15 kg
                                                 93
46    SLIM 37       RF-207-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo   Viên 400g, 2kg, 4kg,       -
                                       10kg, 15 kg
47   PERSIAN 30      RF-208-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo   Viên 400g, 2kg, 4kg,       -
                                       10kg, 15 kg
48   SENIOR 28      RF-209-6/01-KNKL  Thức ăn viên cho mèo   Viên 400g, 2kg, 4kg,       -
                                       10kg, 15 kg
49  FRA MYCOBIND      FN-451-02/02-KNKL    Hấp thụ độc tố nấm     25kg/bao        FRANKLIN
     PLUS                     trong TĂCN                  INTERNATIONAL BV-
                                                   (NETHERLANDS)
50   CALPHOVIT       ZS-542-5/02-KNKL    Bổ sung vitamin và  Bao: 100g, 1kg, 20kg   ZAGRO SNGAPORE
                          khoáng trong TĂCN               LTD (SINGAPORE)
51  ANA MONODON      ZS-543-5/02-KNKL
   VITAMIN PREMIX-
      188
52  ORGANIC GREEN      HK-544-5/02-KNKL    Bổ sung men vi sinh    Bao: 1kg, 20kg     HAN POONG
    CULTURE                   vật trong TĂCN                UIDUSTRY CO., LTD
                                                    (KOREA)
             55. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thiện Nguyễn


TT   Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng     Dạng &quy cách bao gói  Hãng, nước sản
                                                      xuất
1     PLASTIN         TN-14-8/99-KNKL   Bổ sung khoáng; Ca,P    0,5kg,1kg,50kg    BIOVETA, A-S -
                                                    NƢỚC CH SÉC
                                                        94
2   MENHADEN FISH OIL   TN-25-11/99-KNKL   Bổ sung năng lƣợng      1lít, 200lít    OMEGA PROTEIN
3    MENHADEN      TN-26-11/99-KNKL   Bổ sung a xít amin,      1lít, 5lít,    INC. HAMMOND
    CONDENSED FISH              khoáng chất, vitamin     10lít, 200lít     HOA KỲ
     SOLUBLE
4   MEAT & BONE MEAL   TN-39-1/00-KNKL   Bổ sung đạm, khoáng      25kg, 50kg       HÃNG
   55% PROTEIN, LOW FAT                                     INTRACO- BỈ
5    BLOOD MEAL     TN-40-1/00-KNKL     Bổ sung đạm        25kg, 50kg
    88-90% PROTEIN
6   SUPERGRO 72 (FISH   TN-41-1/00-KNKL     Bổ sung đạm        25kg, 50kg
   MEAL ANALOGUE 72%)                                       HÃNG
7   MEAT & BONE MEAL   TN-42-1/2000-KNKL  Bổ sung đạm, khoáng      25kg, 50kg      INTRACO
   50% PROTEIN, LOW FAT                                       BỈ
8  SPRAY DRIED PORCINE  BrA-173-6/00-KNKL   Cung cấp protein      10kg, 25kg
      DIGEST
9    AGRA BOND     BrA-174-6/00-KNKL   Chất kết dính dùng
                        trong chê biên thức ăn
                             viên
10  AGRA YUCCA MEAL 15%  BrA-175-6/00-KNKL   Thức ăn bổ sung    181,44kg (400Pounds)
11    HEADSTART     MG-221-7/00-KNKL  Thức ăn cho lợn con   500g, 1kg, 5kg, 10kg,
                           tập ăn           25kg
                                                    95
12    ANILAC      MG-222-7/00-KNKL   Chất thay thế, sữa   500g, 1kg, 5kg, 10kg,
                        dùng cho lợn con, bê,      25kg       MEGGLE
                           cừu non
                                                 GMBH- ĐỨC
13    PERMEAT     MG-223-7/00-KNKL  Thức ăn bổ sung cho   500g, 1kg, 5kg, 10kg,
   (PERMEATPULVER)                lợn con          25kg14   DRIED PORCINE   *NP-1-8/00-KNKL   Bổ sung protein, a xít - Dạng bột         NUTRA FLO
    SOLUBLE (DPS)                 amin      - Bao: 25kg         HOA KỲ
15    BIOKING     *NP-2-8/00-KNKL   Bổ sung men tiêu hoá - Dạng bột          FERMENTED
                                    - Bao: 25kg        PRODUCT
16  DESERT GOLD DRY   *NP-3-8/00-KNKL   Nâng cao năng suất - Dạng bột           HOA KỲ
                        vật nuôi, hạn chê mùi - Bao: 25kg
                          của chất thải
17  DESERT GOLD LIQUID  *NP-4-8/00-KNKL   Nâng cao năng suất - Dạng lỏng
                        vật nuôi, hạn chê mùi - Thùng 200Lít       FERMENTED
                          của chất thải
                                                 PRODUCT
18   KULACTIC PLUS    FP-301-10/00-KNKL  Bổ sung men tiêu hoá - Bột màu vàng đậm
                                                 HOA KỲ
                                    -Bao:500g, 1kg, 5kg,
                                    10kg, 25kg
19    ULTRAPHOS    YP-304-10/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng - Bột màu trắng        YUNNAN
      ( DCP)                           -Bao:500g, 1kg, 5kg,   PHOSPHATE-CO
                                    10kg, 25kg,40kg,50kg   TRUNG QUỐC


                                                   96
20    PROTEXIN     PI-69-2/01-KNKL   Dạng men vi sinh,   - Dạng bột, màu trắng
    CONCENTRATE              cung cấp cho vật nuôi  kem.
                       các chủng vi sinh vật  - Bao: 100g, 500g, 1kg,
                           có lợi      25kg, 50kg
                                                 PROBIOTICS
21    PROTEXIN     PI-70-2/01-KNKL   Chất cân bằng điện - Dạng lỏng
    ELECTROZYME               giải, có lợi cho quá - Chai nhựa: 250ml, 5lít  INTERNATIONAL
                       trình chuyển hoá thức                LIMITED-
                             ăn                   VƢƠNG QUỐC
22  PROTEXIN LIFESTART  PI-71-2/01-KNKL  Cung cấp cho lợn con - Dạng lỏng, màu vàng      ANH
                        các chủng vi sinh vật nhạt
                       có lợi , vitamin và chất - Ống xịt : 200ml
                            khoáng
23  PROTEXIN NUTRICIN   PI-72-2/01-KNKL  Cung cấp cho lợn con - Dạng lỏng, màu vàng
     FOR PIGLETS              các chất giầu năng đậm
                        lƣợng,chất kháng  - Ống xịt : 200ml
                           khuẩn
24                      Chất chiết thực vật   - Dạng bột, màu nâu     NATURE S
   DK SARSAPONIN 30   NB-96-3/01-KNKL  dùng cải thiện hệ vi  nhạt              BEST
                       sinh trong đƣờng tiêu  - Bao: 100g,500g, 1kg,   INGREDIENTS
                       hoá           25kg, 50kg         INC.- HOA KỲ
                                                   97
25  BIOPOWDERMR      AGR-127-5/01-KNKL  Là chất chiết cây    - Dạng bột, màu nâu.   AGROINDUSTRI
                        Yucca Schidigera có   Bao :100g, 500g, 1kg,     AS
                        tác dụng điều chỉnh   25 kg, 50kg        EL ALANO S.A
                        khí amoniac và các
                        khí có hại khác, làm                CALIFORNIA
                        giảm mùi hôi chất                  MEXICO CP-
                        thải vật nuôi                     USA
26  DRIED PORCINE     NP-140-6/01-KNKL  Bổ sung đạm và     Dạng bao 25 kg, 1kg,
   SULUBLES 40 (DPS 40)            Acide amin       500gr, 200gr        NUTRA- FLO
27  DRIED PORCINE     CD-141-6/01-KNKL  Bổ sung đạm và     Dạng bao 25kg, 1kg,     PROTEIN
   SULUBLES 50 RD (DPS            Acide amin       500gr, 200gr        PRODUCTS
   50 RD)                                               USA
28  KULACTIC        FU-298-8/01-KNKL  Tăng cƣờng trao đổi   Bột màu vàng nhạt:    Fermented Product
                        chất, giúp kích thích  0,5kg, 1 kg, 5kg, 10kg,   P.O. Box 1483
                        tăng trọng       25kg/bao          Mason City Iowa
                                                   50402- USA
29  UGF-2000        AU-299-8/01-KNKL  Tăng cƣờng trao đổi   Bột màu vàng nâu:     Theo đơn đặt hàng
                        chất, giúp kích thích  0,5kg, 1 kg, 5kg, 10kg,   AMERCAN
                        tăng trọng       25kg/bao          VETERINARY
                                                 LABORATORIES
                                                    (USA)
                                                     98
30  CONDITION ADE TM     OA-284-8/01-KNKL    Làm mất các dụng    Dang bột màu xám tro,     OIL-DRI
                           của độc tố nấm mốc   bao 100g, 500g, 1kg,    CORPORATION
                           trong thức ăn chăn   25kg, 50 kg         OF AMERICA
                           nuôi                          (USA)
31    A-MAX YEAST     VU-412-01/02-KNKL    Cung cấp men tiêu    Bột, màu nâu. Bao: 0,5;   VARIED
     CULTURE TM                 hoá trong thức ăn         1; 5;       INDUSTRIES
                             chăn nuôi          10 và 25kg     CORPORATION
                                                       (USA)
32  UGF-2002         AU-362-10/01-KNKL   Cung cấp men tiêu    Bao: 0,5 kg, 1kg,       AMERICAN
                           hoá trong thức ăn    5kg,10kg, 25 kg       VETERINARY
                           chăn nuôi                      LABORATORIES
                                                       (USA)
             56. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thuốc thú y Thịnh Á


TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy    Hãng, nước sản xuất
                                           cách bao gói

1  ORIGINAL ADULT FORMULA     EPU-234-6/01-KNKL    Dùng cho chó săn và    25 kg/bao   EAGLE PACK- USA
    25%/15% (PROTEIN/FAT)                  chó làm việc


                   57. Công ty TNHH Việt-Áo


TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu  Quy cách, bao gói      Công dụng      Hãng, nước


                                                        99
                                                     sản xuất
1   STATER PREMIX BA111        BIO-83 -3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng
  (PREMIX CHO GÀ THỊT 1-21                                       CÔNG TY
     NGÀY BA111)
                                                    BIOMIN- ÁO
2   BROILER PREMIX BA112       BIO-84 -3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng
  (PREMIX CHO GÀ THỊT (21-42                                      HOẶC
     NGÀY BA112)                                          CHI NHÁNH
3  FINISHER BROILER PREMIX       BIO-85 -3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng    TẠI
  BA113 (Premix cho gà thịt từ 42                                   SINGAPORE,
      ngày BA113)                                         MALAYSIA
4   BREEDER PREMIX BA 120       BIO-86-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng
  (PREMIX CHO GÀ GIỐNG (1-9                                      CÔNG TY
     TUẦN) BA120)
                                                    BIOMIN- ÁO
5   BREEDER PREMIX BA 121       BIO-87-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng
  (Premix cho gà giống (10-20 tuần)                                   HOẶC
        BA121)                                         CHI NHÁNH
6   BREEDER PREMIX BA 122       BIO-88-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng    TẠI
   (Premix cho gà giống (Từ 21                                    SINGAPORE,
       tuần) BA122)                                        MALAYSIA


7   PIGLET PREMIX BA 131       BIO-89-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng
     (Premix cho lợn con
     (Đến 15 kg ) BA131)                                                     100
8    PIG PREMIX BA 132      BIO-90 -3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng
     (Premix cho lợn lứa
     (15-30 kg) BA132)                                       CÔNG TY
9  PREMIX cho lợn thịt BA133   BIO-91-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng   BIOMIN- ÁO
10  SOWS PREMIX BA142       BIO-92-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng    HOẶC
   (Premix cho lợn chửa, nái đẻ                                    CHI NHÁNH
   &nuôi con BA140, BA 141,                                        TẠI
        BA142)                                          SINGAPORE,
11  DUCK PREMIX BA 151      BIO-93-3/00-KNKL  1kg, 20kg, 25kg  Bổ sung Vitamin, khoáng    MALAYSIA
   (Premix cho vịt BA 151)
12    MYCOFIX PLUS        BIO-102-4/00-KNKL  20kg, 25kg, 30kg  Kháng độc tố nấm mốc
                                         mycotoxin
13      ECOSTAT        BIO-103-4/00-KNKL  20kg, 25kg, 30kg  Tăng sức đề kháng, tăng
                                      năng suất cho lợn con
14    BIOTRONIC SE       BIO-104-4/00-KNKL  20kg, 25kg, 30kg   Kháng khuẩn gram (-)
15     BIOTRONIC P       BIO-105-4/00-KNKL  20kg, 25kg, 30kg  Tăng tiết dịch tiêu hoá,
                                       tăng sự ngon miệng
16   MYCOFIX ECO 3.0       BI-269-8/01-KNKL  Chống độc tố nấm  1-5 kg, 20 kg, 25kg, 30 kg BIOMIN ÁO,
                               mốc                    ĐỨC,
                                                   MALAYSIA,
17  MYCOFIX SELECT 3.0      BI-270-8/01-KNKL  Chống độc tố nấm  1-5 kg, 20 kg, 25kg, 30 kg
                                                   SINGAPORE,
                               mốc
                                                   MEXICO, MỸ                                                     101
18  MYCOFIX PLUS 3.0    BI-271-8/01-KNKL   Chống độc tố nấm   1-5 kg, 20 kg, 25kg, 30 kg  BIOMIN ÁO,
                             mốc                       ĐỨC,
                                                   MALAYSIA,
19   BIOMIN P.E.P 125   BI-272-8/01-KNKL    Kích thích tính     1kg, 5kg, 25kg
                                                   SINGAPORE,
                          thèm ăn, tăng khả
                                                   MEXICO, MỸ
                           năng tiêu hoá


20  BIOMIN P.E.P 1000  BI-273-8/01-KNKL   Kích thích tính thèm ăn,    1kg, 5kg, 25kg
                        tăng khả năng tiêu hoá
21  BIOMIN P.E.P LIQUID  BI-274-8/01-KNKL   Phòng trị tiêu chảy ở lợn  250ml, 100ml, 20 lít
                              con
                                                   BIOMIN ÁO,
22  BIOMIN P.E.P SOL   BI-275-8/01-KNKL   Phòng trị tiêu chảy ở lợn  250ml, 100ml, 20 lít    ĐỨC,
                              con                    MALAYSIA,
23    TROPAROM     BI-276-8/01-KNKL      Hƣơng dâu         1kg, 5kg, 25kg    SINGAPORE,
                                                   MEXICO, MỸ
24   LACTOVAROM     BI-277-8/01-KNKL      Hƣơng sữa         1kg, 5kg, 25kg
25   MASKAROM      BI-278-8/01-KNKL     Hƣơng hoa quả        1kg, 5kg, 25kg
26    EXTAROM      BI-279-8/01-KNKL     Hƣơng hoa quả        1kg, 5kg, 25kg
27   EXTAVAROM     BI-280-8/01-KNKL      Hƣơng liệu        1kg, 5kg, 25kg
28   BIODOR CREAM    BI-316-9/01-KNKL   Bổ sung hƣơng liệu hoa    1-5 kg, 20 kg, 25kg   BIOMIN ÁO
                          quả trong TĂCN                   SINGAPORE
29   BIODOR FRUIT    BI-317-9/01-KNKL   Bổ sung hƣơng liệu quả    1-5 kg, 20 kg, 25kg     -
                          dâu trong TĂCN                                                    102
30    BIODOR LACT     BI-318-9/01-KNKL  Bổ sung hƣơng liệu sữa   1-5 kg, 20 kg, 25kg     -
                         trong thức ăn chăn nuôi
31   BIODOR VANILLA    BI-319-9/01-KNKL  Bổ sung hƣơng liệu mùi   1-5 kg, 20 kg, 25kg     -
                          vani trong TĂCN
32    BIODOR MILK     BI-320-9/01-KNKL  Bổ sung hƣơng liệu sữa   1-5 kg, 20 kg, 25kg     -
                         trong thức ăn chăn nuôi
33   RED PIXAFIL DRY 540  IM-535-5/02-KNKL                Bao 5, 10, 20, 25, 50
                                           kg
34  RED PIXAFIL LAYING HEN  IM-536-5/02-KNKL  Bổ sung sắc tố cho gà đẻ  Thùng 50, 100, 200,
       LIQUID                              1000, 20000kg
                                                   INDUSTRIAS
35  RED PIXAFIL LAYING HEN  IM-537-5/02-KNKL                Bao 5, 10, 20, 25, 50  ALCOSA. SA
                                           kg        De CV
36   YELLOW PIXAFIL LZ   IM-538-5/02-KNKL  Bổ sung sắc tố cho gà đẻ,  Thùng 50, 100, 200,    MEXICO
      LIQUID                    gà thịt       1000, 20000kg
37  YELLOW PIXAFIL DRY LZ  IM-539-5/02-KNKL  Bổ sung sắc tố cho gà đẻ  Bao 5, 10, 20, 25, 50
                                           kg


38  YELLOW PIXAFIL LIQUID  IM-540-5/02-KNKL  Bổ sung sắc tố cho gà đẻ,  Thùng 50, 100, 200,   ALCOSA
                             gà thịt       1000, 20000kg     INDUSTRIAS
39  YELLOW PIXAFIL DRY 15  IM-541-5/02-KNKL  Bổ sung sắc tố cho gà đẻ  Bao 5, 10, 20, 25, 50   INC
                                           kg       MEXICO
                                                    103
                58. Công ty TNHH UNI PRESIDENT Việt Nam


TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Quy cách bao    Hãng, nước sản xuất
                                          gói

1  SPRAY DRIED MOLASSES      IB-463-02/02-KNKL     Bổ sung dinh    25kg/bao     ICC INDUSTRIAL
   YEAST                          dƣỡng trong           COMERCIO EXPORTACAO
                                 TĂCN             E IMPROTACAO LTDA-
                                                    BRAZIL
2  CHOLESTE ROL FEED       NN-464-02/02-KNKL    Nâng cao hiệu    50kg/thùng  NIPPONFINE CHEMICAL-
   GRADE                         quả trong TĂCN              NHẬT BẢN
3  LECCITHIN thô         TT-465-02/02-KNKL   Nhũ hoá các chất  180kg/thùng    TTET UNIO- TAIWAN
                              dinh dƣỡng trong
                                TĂCN
                 59. Công ty TNHH Thương mại Đại An


TT      Tên nguyên liệu      Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng    Quy cách bao gói   Hãng, nước sản
                                                      xuất

1  AQUA- STAB             LC-166-5/00-KNKL     Chất kết dính    25kg/bao    LEKO CHEMICAL
                                dùng trong công             (PTE). LTD-
                                nghệ làm thức ăn           SINGAPORE, ĐỨC                                                       104
                               dạng viên
                 60. Công ty TNHH Nam Phương


TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Quy cách bao gói  Hãng, nước sản
                                                   xuất

1  MILK POWDER REPLACER      CS-471-03/02-KNKL   Bổ sung Protein,   25kg/bao    CÔNG TY CYT
   (MILK LAC)                      dinh dƣỡng trong            TRADING &
                                TĂCN               LOGISTICS-
                                                 SINGAPORE


                  61. Công ty TNHH Long Sinh


TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Quy cách bao gói  Hãng, nước sản
                                                   xuất

1  BIO- AGENT No.1 (CHOONGBUK   GH-491-3/02-KNKL    Bổ sung khoáng,  Bao: 25kg, 100kg,
   65-1)                         vitamin trong      500kg    GENEY BIO- HÀN
                                TĂCN
                                                   105
2  BIO- AGENT No.3 (CHOONGBUK      GH-492-3/02-KNKL   Bổ sung khoáng,    Bao: 25kg, 100kg,    QUỐC
   65-3)                            vitamin trong       500kg
                                   TĂCN
3  NO. SCOUR              WH-519-4/02-KNKL   Nâng cao sức đề
                                 kháng cho vật
                                   nuôi
4  PHOTO- PLUS             WH-520-4/02-KNKL    Nâng cao khả
                                năng miễn dịch và Bao giấy: 10kg, WOOGENNE B&G
                                 tiêu hoá của vật 25kg,50kg, 100 kg (HÀN QUỐC)
                                    nuôi
5  PHOSPHOR OMEGA 500          WH-521-4/02-KNKL    Tăng khả năng
                                 hấp thụ thức ăn
               62. Công ty TNHH GUYOMARCH Việt Nam


TT  Tên nguyên  Số đăng ký nhập khẩu       Công dụng        Dạng vàquy cách bao      Hãng, nước SX
    liệu                                    gói
1   PICTACID   BF-496-3/02-KNKL     Bổ sung dinh dƣỡng trong       Màu vàng nhạt.      BONILAIT
                            TĂCN             Bao 25kg       PROTEINES
                                                      (FRANCE)
                                                        106
              63. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thịnh


TT  Tên nguyên   Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng       Dạng vàquy cách bao   Hãng, nước SX
    liệu                                    gói
1  Nhân cọ dầu   CM-486-3/02-KNKL      Thức ăn cho bò thịt      50kg/bao
   ép viên (thức                                         CARGILL FEED
   ăn cho bò
     thịt)                                            SDN. BHD
                                                  (MALAYSIA)
2  Nhân cọ dầu   CM-487-3/02-KNKL      Thức ăn cho bò sữa       50kg/bao
   ép viên (thức
   ăn cho bò
     sữa)


                    64. Công ty TNHH Việt Pháp


TT    Tên nguyên liệu      Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng   Dạng vàquy    Hãng, nước SX
                                         cách bao gói
1   COMWELL (For Pig       MR-552-6/02-KNKL
     Breeder)                                          MORE- WIN
2  COMWELL (For Porker)      MR-553-6/02-KNKL               Bao 20, 25 kg   ENTERPRISE
                                                 TRADING CO., LTD
3     FERROBOY         MR-554-6/02-KNKL                                                     107
4     ZINEBOY        MR-555-6/02-KNKL      Bổ sung khoáng              TAIWAN, R.O.C
                               trong TĂCN


   MICROVIT AD3 SUPRA 500-    AP-561-6/02-KNKL                Bao 25kg,
5       1000                      Bổ sung vitamin     500kg
6  HYDROVIT AD3 E 100-20-20    AP-562-6/02-KNKL     trong TĂCN     Bình 1 lít, 5 lít,  ADISSEO (PHÁP)
                                         25 lít, 200 lít
7  MICROVIT A SUPRA 1000     AP-563-6/02-KNKL               Bao 25kg, 50kg
           65. Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh Thú y Nam Thái


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Dạng vàquy cách bao    Hãng, nước SX
                                          gói
1   LUCTAMOLD HC 1777Z     LT-556-6/02-KNKL   Chống mốc trong   Bao: 1; 5; 15; 20; 25;
                            thức ăn chăn nuôi      50kg        LUCTA SA
2   LUCTAMOLD L 1473Z     LT-557-6/02-KNKL              Bao: 1; 5; 20; 225;   (TÂY BAN NHA)
                                         1.000kg
                   66. Công ty TNHH An Huy                                                       108
TT  Tên nguyên  Số đăng ký nhập khẩu       Công dụng        Dạng vàquy cách bao    Hãng, nước SX
    liệu                                    gói
1   ZINC     CC-571-7/02-KNKL   Bổ sung khoáng trong TĂCN       25kg/bao        CHINA
   BACITRACI
   EN 15%
2   3 NITRO    ID-572-7/02-KNKL     Bổ sung kháng sinh trong      25kg/bao         INDIA
   (ROXARSO                     TĂCN
    NE) 98%
                  67. Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng    Dạng&quy cách bao gói    Hãng, nước sản xuất
1   IDEAL FISHY     GI-279-9/00-KNKL    Chất tạo hƣơng:  - Bột màu vàng       GUANGZHOU IDEAL
     FLAVOUR                   Tạo mùi cá   - Gói: 1kg        FEED DEVELOPMENT-
                                                 TRUNG QUỐC
2  JIAMEI FLAVOUR    CJ-279-9/00-KNKL    Chất tạo hƣơng:  - Bột màu vàng nhạt      CHONGOING JIAMEI
                          Tạo mùi sữa   - Gói: 1kg          ESSENCE MATERIAL
                                                  CO, LTD- TRUNG
                                                     QUỐC
                                                      109
3    KANGYUE      NK-279-9/00-KNKL    Chất tạo hƣơng:  - Bột màu vàng         NANNING KANGYUE
    FLAVOUR                 Tạo mùi thơm   - Bao: 20kg           CO, LTD - TRUNG
                                                    QUỐC


          68- Công ty Vật tư và Giống gia súc (AMASCO)- TCty Chăn nuôi Việt Nam


TT   Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập      Công dụng         Dạng & quy cách  Hãng, nước sản
                  khẩu                        bao gói      xuất

1  PRODUMIX MEGA 200   PR-98-4/01-KNKL    Thức ăn bổ sung cho lợn con     - Bao : 20 kg
2  PRODUMIX MEGA 120   PR-99-4/01-KNKL    Thức ăn bổ sung cho lợn con     - Bao : 24 kg
3  PRODUMIX MEGA 65    PR-100-4/01-KNKL   Thức ăn bổ sung cho lợn con    - Bao : 32,5 kg
4  PRODUMIX MEGA 40    PR-101-4/01-KNKL   Thức ăn bổ sung cho lợn con     - Bao : 40 kg   PRODUMIX
5  PRODUMIX MEGA 25    PR-102-4/01-KNKL   Thức ăn bổ sung cho lợn con     - Bao : 25 kg  TÂY BAN NHA

6  PRODUMIX MEGA 11    PR-103-4/01-KNKL   Thức ăn bổ sung cho lợn con    - Bao : 27,5 kg
7  PRODUMIX ST 10     PR-104-4/01-KNKL   Thức ăn bổ sung cho lợn con     - Bao : 30kg
8  PREMIX PROVIPOR 3   PR-106-4/01-KNKL   Premix vitamin- khoáng cho   - Dạng bột, màu nâu
                         lợn               nhạt. Bao: 30 kg
9  PREMIX REPRODUMIX   PR-107-4/01-KNKL   Premix vitamin- khoáng cho   - Dạng bột, màu nâu
   7                      lợn nái             nhạt. Bao: 28 kg
                                                      110
10  SQUID LIVER OIL   SK-246-7/01-KNKL  Bổ sung chất béo thức    Nƣớc, 190
                       ăn gia súc         kg/thùng      SEIL INDUSTRIAL
11  SQUID LIVER     SC-305-9/01-KNKL  Tạo mùi thức ăn gia   Bột màu nâu đậm.   COMPANY- KOREA
   POWDER                 súc             bao 25 kg
12  JEM SOYAPRO     SP-334-10/01-KNKL  Bổ sung đạm trong     Bột màu vàng
   DEFATTED FLOUR             thức ăn chăn nuôi    nhạt. bao 25-50-   SONIC BIOCHEM
   DOFTF 50                                75 kg     EXTRACTIONS PVT,.
13  SOYA LECITHIN (P)  SP-335-10/01-KNKL  Bổ sung chất béo trong  Nƣớc màu nâu     LTD (ẤN ĐỘ)
   LIQIUD FOOD               thức ăn chăn nuôi      đậm.
   GRADE                              1-10-200kg/thùng
14  YUCCOLITE      YT-373-11/01-KNKL  Khử mùi hôi của chất    Bao 20 kg    EFFECTIVE MARKETING
                       thải trong chăn nuôi              INTERNATIONAL
15  ALPHA- DOLOMITE   AT-374-11/01-KNKL  Khử mùi hôi của chất    Bao 20 kg       CO.LTD
                       thải trong chăn nuôi               (THÁI LAN)
16  ALPHA-ZEOLITE    AT-375-11/01-KNKL  Khử mùi hôi của chất    Bao 20 kg    EFFECTIVE MARKETING
                       thải trong chăn nuôi              INTERNATIONAL
                                              CO.LTD (THÁI LAN)
17  TEA SEED MEAL    TT-376-11/01-KNKL  Khử mùi hôi trong thức  Bao 20kg, 25 kg,  NINGBO UNITE PLANT
                       ăn chăn nuôi         50 kg     TECHNOLOGY CO.LTD
                                              (TRUNG QUỐC)
18  L- ASCORBATE- 2-  LT-377-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng trong    Hộp 25 kg       STONE
   MONOPHOSPHATE              thức ăn chăn nuôi              PHARMACEUTICAL
                                             CO.LTD (TRUNG QUỐC)                                                   111
19  DE ODOR ZEOLITE   DI-378-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng trong   Bao 25kg, 50 kg    PT. BUANAINTI
   POWDER                  thức ăn chăn nuôi              SENTOSA- BISCHEM.
                                              LTD (INDONESIA)
20  DE ODOR ZEOLITE   DI-379-11/01-KNKL  Bổ sung khoáng trong   Bao 25kg, 50 kg
   GRANULAR                 thức ăn chăn nuôi


21     C-PAK     ET-421-01/02-KNKL   Bổ sung vitamin C   0,5kg, 1kg, 25kg  EFFECTIVE MARKETING
                         trong thức ăn chăn             INTERNATIONAL
                            nuôi                   CO.,LTD-
22  THAI SQUID LIVER  ET-422-01/02-KNKL   Tạo mùi trong thức    1lít, 2lít,      THAI LAN
       OIL                  ăn chăn nuôi     190lít/bình
23   BIOLIQUID 3000   AM-423-01/02-KNKL               1,3lít, 8lít,
                         Khử mùi hôi chất    200lít/bình    AGROINDUSTRIAS EL
24   BIOPOWDER     AM-424-01/02-KNKL   thải trong chăn nuôi   1,25kg/bao     ALAMO- MEXICO
25   BIOQUA PMR    AM-425-01/02-KNKL                 25kg
26     DP 73     DC-426-01/02-KNKL
27     DP 87     DC-427-01/02-KNKL    Cung cấp protein   1kg, 10kg, 20kg,  DESPRO (Desarrollo De
                         trong thức ăn chăn    25kg/bao      Proteinas S.A)
28     DP 92     DC-428-01/02-KNKL
                            nuôi                   CHI LÊ
29  BREWER’S YEAST   DC-429-01/02-KNKL
30  MAGICOH HJ-1TM   HC-452-02/02-KNKL   Làm chất kết dính    25kg/bao        HUZHOU
                         trong thức ăn chăn            INTERNATIONAL TRADE
                            nuôi                 CO., LTD CHINA
                                                    112
31  EGG POWDER SPRAY  DU-453-02/02-KNKL  Cung cấp Protein    15kg/bao    DESPRO CAMINO ARIEL
      DRIED              trong thức ăn chăn             5444 MONTEVIDEO-
                          nuôi                   URUGUAY
32   PEGABIND    BU-466-02/02-KNKL  Chất kết dính trong
                      thức ăn chăn nuôi    1, 20, 25,     BENTOLI- USD
33   AQUA SAVOR    BU-467-02/02-KNKL  Tạo mùi trong thức    50kg/bao
                        ăn chăn nuôi
34  SQUID LIVER OIL  AT-468-02/02-KNKL  Bổ sung chất béo    200kg/thùng     ASIA PACRIM
                      trong thức ăn chăn             MERCANTILE INC-
                          nuôi                  TAIWAN
35  SQUID LIVER OIL  GK-470-03/02-KNKL  Bổ sung chất béo    190kg/thùng    GEM CORPORATION-
                       trong TĂCN                  KOREA
36    DP BILIE    DC-515-4/02-KNKL   Bổ sung men tiêu    Bột, bao 1kg,    DESPRO- Chilê
                       hoá trong TĂCN    20kg, 25kg, 50kg


37   Bột gan Mực   KN-516-4/02-KNKL  Bổ sung dinh dƣỡng   Bột, bao 25kg    KAIKOH (Nhật Bản)
                        trong TĂCN
38   MORE UGF    NU-517-4/02-KNKL   Bổ sung men tiêu    Bột, bao 1kg,  NORCHEM INDUSTRIES-
                       hoá trong TĂCN    20kg, 25kg, 50kg     USA
39    Bột gan Sò   KN-518-4/02-KNKL  Bổ sung dinh dƣỡng   Bột, bao 20kg,   KAIKOH (Nhật Bản)
                        trong TĂCN        25kg
                                                 113
40   TEA SAPONIN      NT-531-5/02-KNKL    Hấp thụ NH3 trong    Bột. Bao 1, 10,  NINGBO UNITED PLANT
                             TĂCN         20, 25 kg    TECHNOLOGY CO., LTD
                                                  (TRUNG QUỐC)
41    ECOLAC       EP-575-5/02-KNKL    Thức ăn dùng cho      Bao: 25kg        ECOLAC
                           heo con tập ăn                   (PHÁP)
42  Bột Gluten ngô (Corn  MM-567-5/02-KNKL    Bổ sung đạm trong     Hàng bột rời        MỸ
     gluten meal)                   TĂCN
43  VITA GOLD SUPER     SK-568-5/02-KNKL    Bổ sung vitamin     Bao 100g, 500g,      KOREA
                            trong TĂCN       1kg, 5kg, 10kg
           69. Công ty Cổ phần ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Long Hải


TT    Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập     Công dụng       Quy cách bao gói  Hãng , nước sản xuất
                   khẩu

1    DICALCIUM       GC-286-8/01-KNKL   Bổ sung khoáng Ca, P...   Bột màu trắng ngà.
   PHOSHPHATE FEED                              Bao 25kg, 40kg,      CHINA
      GRADE                                   50kg
2   KHÔ DẦU HẠT CẢI     HQ-283-8/01-KNKL   Cung cấp dinh dƣỡng      Bao: 60 kg     TRUNG QUỐC
                           cho thức ăn chăn nuôi
                                                        114
3   MONO- DICALCIUM    TQ-506-4/02-KNKL    Cung cấp khoáng (P,     Bao 25kg       TRUNG QUỐC
   PHOSPHATE FEED                 Ca) trong TĂCN
    GRADE (MDCP)
                70. Công ty Thuốc thú y Cửu Long


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng        Quy cách bao gói    Hãng , nước sản
                                                     xuất

1   BIOSAPONIN-P   BT-381-11/01-KNKL   Làm giảm mùi hôi trong Dạng bột. Bao 100g, 500g,    S.A.ALNISER
                         chất thải chăn nuôi  1kg, 15kg, 25kg, 50kg    (TÂY BAN NHA)
2  YUCCA EXTRACT    YA-382-11/01-KNKL Làm giảm mùi hôi trong Dạng bột. Bao 100g, 500g,
   POWDER 30%               chất thải chăn nuôi  1kg, 15kg, 25kg, 50kg     STAN CHEM
3  YUCCA LIQUID L-50  YA-383-11/01-KNKL Làm giảm mùi hôi trong Dung dịch màu nâu: 250ml, INTERNATIONAL
                       chất thải chăn nuôi  500ml, 1 lít, 25 lít, 220lít. LIMITED (ANH)
4   GREEN ZEOLITE   ZI-384-11/01-KNKL     Kết dính các độc tố  Dạng bột. Bao 25kg, 50kg   PB. KURNIA
   (POWDER/ROUND               trong thức ăn chăn nuôi                (INDONESIA)
     PELLET)
                                                     115
              71. Công ty Phát triển công nghệ nông thôn


TT   Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng        Quy cách bao   Hãng , nước sản
                                           gói        xuất

1    LIVFIT VET    DAY-11-8/99-KNKL     Tăng cƣờng sức đề kháng,     500g
   (CONCENTRATE                 kháng độc tố aflatoxin      5kg      CÔNG TY
     PREMIX)
                                                   DABUR
2  TOXIROAK PREMIX   DAY-12-8/99-KNKL     Tăng cƣờng sức đề kháng,    2,5kg,10kg
                          kháng độc tố Mycotoxin             AYURVET LTD
                                           25kg
                                                    ẤN ĐỘ
3  AYUCAL D PREMIX   DAY-13-8/99-KNKL    Bổ sung Ca, P, VitaminD3.....  500g, 10kg
              72. Công ty XNK và đầu tư Chợ lớn (Cholimex)


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Dạng &quy cách bao    Hãng, nước sản xuất
                                     gói
1   MINTAI FEED    MC-223-7/00-KNKL    Chất chống mốc  30kg/ thùng           MINTAI
    ANTIMOLD                                         CHONG QING
2  MINTAI FLAVOUR   MC-224-7/00-KNKL    Chất tạo hƣơng  100g/gói           CHEMICAL
                         cho thức ăn                                                    116
3   MINTAIFISH    MC-298-10/00-KNKL  Chất tạo hƣơng:  Bột màu vàng.        INDUSTRY
    FLAVOURS                tạo mùi cá    1kg/gói, 20 kg/thùng    CO,.LTD -
                                             TRUNG QUỐC
4  MINTAI SWEETENING  MC-299-10/00-KNKL  Chất tạo vị ngọt  - Bột màu trắng    MINTAI CHONG QING
                       cho thức ăn    - 1kg/gói, 20kg/    CHEMICAL INDUSTRY
                                thùng         CO,.LTD - TRUNG QUỐC
5  COMPLEX- ENZYME   HE-328-10/01-KNKL  Bổ sung men tiêu  20kg/bao; 100g,       HAOFA
   FOR FORAGE              hoá trong TĂCN   1.000g/bao        BIOENGINEERING
    (MAKATA)                                    EXPLOITATION CO.LTD
                                             (TRUNG QUỐC)
6  FEED ANTIMOLD   SC-262-8/01-KNKL  Chống mốc trong  25kg/ctn
                        TĂCN                 SAN WEI FEED CO.LTD-
7   SWEETENING    SC-263-8/01-KNKL  Chất tạo vị ngọt  25kg/ctn,        SHANG HAI- CHINA
                                20kg/carton, 1kg/gói
8   FEED FLAVORS   SC-264-8/01-KNKL  Chất tạo hƣơng vị 25kg/ctn,
     (MILK)                  sữa    20kg/carton, 1kg/gói
9   FISH LFAVORS   SC-265-8/01-KNKL  Chất tạo hƣơng vị 25kg/ctn,
                          cá    20kg/carton, 1kg/gói
                                                 117
10   FEEDSTUFF     BC-454-02/02-KNKL   Hỗ trợ tăng     Từ 20-25kg/bao;
   COMPOUND ACDIFIER             trƣởng axit lactic   1kg/bao       BENGBU ZHENGZHENG
                          và axit                SIENTIFIC FEEDSTUFF
                        phosphoric trong               CO., LTD- CHINA
                          TĂCN
11    FEEDSTUFF     BT-472-3/02-KNKL    Hỗ trợ tăng    Từ 20-25kg/bao;
   COMPOUND ACDIFIER             trƣởng acid lactic   1kg/bao
    (ACIDLACTIC)               trong TĂCN


                73. Công ty giống Thuỷ cầm Trung Ương.


T    Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu         Công dụng      Dạng &quy   Hãng, nước
                                             cách bao gói  sản xuất
1  FARMWIN PIG GROWER-    FW-244-8/00-KNKL   Bổ sung Vitamin, khoáng đa lƣợng,  Bao:25kg
       312                       vi lƣợng cho lợn              FARMWIN
2  FARMWIN PIG G STATER -  FW-245-8/00-KNKL   Bổ sung Vitamin, khoáng đa lƣợng,  Bao:25kg     B.V
       315                     vi lƣợng cho lợn con
                                                     HÀ LAN
3  FARMWIN BROILER- 322   FW-246-8/00-KNKL   Bổ sung Vitamin, khoáng đa lƣợng,  Bao:25kg
                              vi lƣợng cho gà thịt
              74. Công ty XNK Nông lâm hải sản (AGRIMEXCO)                                                     118
TT     Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng     Dạng &quy cách bao     Hãng, nước
                                             gói         sản xuất

1   CMO-FACTORS 013 (6013)    PM-134-5/00-KNKL    Chất tạo hƣơng hoa      Bao: 25kg
                                  quả
2   CMO-FACTORS 022 (6022)    PM-135-5/00-KNKL    Chất tạo hƣơng sữa      Bao: 25kg
3  VANILLE-PAN870.051 (6051)   PM-136-5/00-KNKL    Chất tạo hƣơng kem      Bao: 25kg
4    PAN-FISH 136 (6136)    PM-137-5/00-KNKL     Chất tạo hƣơng cá      Bao: 25kg       HÃNG
5    PAN-FISH 139 (6139)    PM-138-5/00-KNKL     Chất tạo hƣơng cá      Bao: 25kg      PANCOSMA-
6     PIGOR 757 (6757)     PM-139-5/00-KNKL    Chất tạo hƣơng thơm     Bao: 25kg       PHÁP
                                 tự nhiên
7   CHOCOLATE 019 (6019)    PM-140-5/00-KNKL     Chất tạo hƣơng       Bao: 25kg
                                 sô cô la
8    SUCRAM 200 (6830)     PM-141-5/00-KNKL     Chất tạo vị ngọt      Bao: 25kg
9      PIGOR R 730      PM-296-9/00-KNKL     Chất tạo mùi bơ   - Bột màu trắng ngà đến
       CODE; 6730                             hồng nhạt. Bao: 25kg                     75- Công ty XNK Nông sản III.


TT  Tên nguyên liệu  Số đăng ký nhập          Công dụng           Dạng &quy    Hãng, nước sản                                                        119
                khẩu                               cách bao gói    xuất
1   COPRA                     Khô dầu dừa (bã cơm dừa)       - Màu nâu
   EXPELLET      CP-260-8/00-KNKL   Phụ phẩm chế biến dầu dừa đƣợc dùng làm   - Bao : 50kg     COPRA
   CAKE MEAL                  nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi   hoặc hàng rời    PHILIPPIN


                   76- Công ty Thương mại tổng hợp Sài gòn.


TT  Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập       Công dụng        Dạng &quy      Hãng, nước sản xuất
                khẩu                       cách bao gói

1   COPRA                   Khô dầu dừa (bã cơm dừa)   - Màu nâu        COPRA PHILIPPIN
   EXTRACTION      CP-261-8/00-KNKL   Phụ phẩm chế biến dầu dừa  - Bao : 50kg       (hoặc Indonesia hoặc
    PELLET                 đƣợc dùng làm nguyên liệu chế hoặc hàng rời     Malaysia hoặc Trung Quốc)
                         biến thức ăn chăn nuôi


                    77- Công ty XNK Súc sản & Gia cầm I


TT   Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập      Công dụng     Dạng &quy cách bao gói    Hãng, nước sản xuất
                  khẩu

1  BERGAFAT HPL-106     BS-163-5/00-KNKL    Bổ sung chất béo       Bao: 25kg       BERG & SCHIMIDT
2  BERGAFAT DLN-2      BS-164-5/00-KNKL    Bổ sung chất béo       Thùng: 185kg        MALAYSIA
                                                          120
3    CALFOSTONIC       IS-165-5/00-KNKL  Bổ sung chất khoáng   Goi, hộp: 1kg, 5kg, 25kg    INVESA
                                                     TÂY BAN NHA
4  BERGAFAT HTL-306      BS-186-6/00-KNKL  Bổ sung chất béo giầu       Bao: 25kg
                             năng lƣợng                   BERG& SCHIMIDT-
5    BERGAMEAL        BS-79-3/01-KNKL  Cung cấp chất đạm và   - Dạng bột thô, màu nâu    MALAYSIA
                             chất béo         - Bao: 25 kg
6   BERGAMEAL (Khô      BS-79-3/01-KNKL  Cung cấp đạm và chất   - Dạng bột thô, màu nâu  BERG & SCHIMIDT
   dầu cọ thêm dầu thực vật                béo           - Bao 25 kg       MALAYSIA
     và men tiêu hoá)
                 78. Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Hải Phòng


TT    Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập   Công dụng      Dạng & quy cách     Hãng, nước sản xuất
                    khẩu                   bao gói

1  CALCIUM HYDROGEN                Nguyên liệu bổ   - Dạng bột, màu trắng    HÃNG CON RỒNG
   PHOSPHATE          VP-68-2/01-KNKL  sung khoáng : Ca,  - Bao: 40kg         (VÂN PHI) CÔN MINH,
   (CAHPO4 2H2O)                     P                    VÂN NAM- TRUNG QUỐC


                79. Công ty GUYOMARCH NUTRITION ANIMAL
            và Công ty Liên doanh GUYO MARCH- VCN (Viện Chăn Nuôi)
                                                         121
TT  Tên nguyên  Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng        Dạng vàquy cách bao   Hãng, nước SX
    liệu                                   gói
1  ANTITOX   GUYO-60-1/00-KNKL    Bổ sung vitamin,phòng ngừa   100g, 1kg,5kg và 25kg  GUYOMARCH
                      bệnh cho gia súc, gia cầm                NUTRITION
                                                 ANIMAL - PHÁP
2    HIT    GUYO-61-1/00-KNKL   Bổ sung vitamin& chống Stress  100g, 1kg,5kg và 25kg  GUYOMARCH
                                                  NUTRITION
3   TICOL   GUYO-62-1/00-KNKL    Bổ sung vitamin,phòng ngừa   100g, 1kg,5kg và 25kg
                      bệnh cho gia súc, gia cầm               ANIMAL - PHÁP
4   POLYVIT   GUYO-63-1/00-KNKL    Bổ sung vitamin & axit amin   100g, 1kg,5kg và 25kg
5  EUROTIOXP   NS-126-5/00-KNKL      Chất chống oxy hoá         25kg
    -07                  (ANTIOXIDANT)
6  EUROTIOXP   NS-127-5/00-KNKL      Chất chống oxy hoá         25kg
    -BP                  (ANTIOXIDANT)
                                                  NUTRITEC
7  EUROMOLD   NS-128-5/00-KNKL       Chất chống mốc          25kg
    P -PLUS                 (ANTIMOLD)
                                                    S.A
8   DETOX    NS-129-5/00-KNKL     Kháng độc tố aflatoxin        40kg
                     (Aflatoxin inactivating agent)
                                                    BỈ
9  EUROPENLI   NS-259-8/00-KNKL    Chất kết dính và tăng độ cứng - Bột, màu vàng nhạt
    N HC               cho thức ăn viên (Pellet binder -Bao: 25kg
    PB.1402              and improve pellet durability)
                                                     122
10  PRIMOLAC   *GUY-5-8/00-KNKL   Bổ sung protein, a xít  - Dạng bột            GUYOMARCH
                    amin, chất khoáng    - Bao: 25kg            NUTRITION
                                                ANIMALE- PHÁP
11  EUROTIOXR  NS-322-11/00-KNKL   Chất chống oxy hoá   - Dạng bột, màu nhựa thông     NUTRITEC
   32 Premix             (ANTIOXIDANT)      sáng                 S.A
                                - Bao: 25kg              BỈ
12  EUROACID   NS-323-11/00-KNKL  Chất chống nấm mốc    - Dạng bột, màu nâu sáng
    OPCLP               (ANTIMOLD)       - Bao: 25kg
13  EUROTIOXR  NS-324-11/00-KNKL   Chất chống oxy hoá   - Dạng lỏng, màu nâu xẫm        -
   32                 (ANTIOXIDANT)      - 25kg/bao, 190kg/thùng,
                                900kg/phi
14  KHÔ CỎ    ED-242-6/01-KNKL   Nguyên liệu thức ăn   25kg/bao, 40kg/bao, 50 kg/bao   EUROTEC
   LINH LĂNG               chăn nuôi                      (NUTRITION)- BỈ
15  EUROMOLDR  GV-241-6/01-KNKL     Chống mốc      Lỏng, màu nhựa thông       NUTRITEC SA
   L PLUS                           200kg/thùng; 1000kg/két     (VƢƠNG QUỐC BỈ)
16  TROIVIT   CF-292-8/01-KNKL  Bổ sung vitamin A, D3,  Lỏng, chai 100ml        CTY FRANVET S.A
                         E                         FRANCE
17  BIOVITAL   CF-293-8/01-KNKL  Bổ sung vitamin, nguyên Viên và bột. Thùng 1,5kg; 4kg;    CÔNG TY
                      tố vi lƣợng    15kg; 30kg; 45kg          FRANVET S.A
                                                  FRANCE
                                                    123
18  SERVITOL  CF-294-8/01-KNKL   Bổ sung vitamin     Bột mềm, ống 15ml          CÔNG TY
                                                  FRANVET S.A
                                                   FRANCE
19  AD3E    EP-319-9/01-KNKL  Bổ sung vitamin A, D3,   Nƣớc: 1 lít, 5 lít
   HYDROSOL                 E
20  FER     EP-320-9/01-KNKL  Bổ sung sắt, chống thiếu Nƣớc: 100ml              EVIALIS- PHÁP
   DEXTRAN                 máu
   B12
21  B- MAX   EP-321-9/01-KNKL   Bổ sung vitamin     Nƣớc: 100ml, 500ml         EVIALIS- PHÁP
   AVIAIRE

22  CARNITOL  EP-322-9/01-KNKL  Tăng hiệu quả tiêu hoá   Nƣớc: 1 lít, 5 lít         EVIALIS- PHÁP
23  GENOX    EP-323-9/01-KNKL   Tăng hiệu quả tiêu hoá     Bột 500g, 5 kg      EVIALIS- PHÁP
24  ANTIDIUM  EP-324-9/01-KNKL  Bổ sung nguyên tố vi lƣợng    Bột: 100g, 500g,         -
                                   2,5kg, 5 kg, 10 kg
25  BICALPHOS  EP-325-9/01-KNKL  Bổ sung nguyên tố vi lƣợng    Nƣớc: 5 lít; 25 lít       -
26  DICALCIUM  TT-480-3/02-KNKL  Bổ sung khoáng trong TĂCN     Bao 40kg       Tập đoàn sản nghiệp Long
   PHOSPHATE                                       Phi- Phú Dân- Vân Nam-
                                                 Trung Quốc
27  AQUATEX   PP-548-5/02-KNKL  Bổ sung Protein trong TĂCN    Bao 25kg, 40kg         PHÁP
   CUIT 8071                                                      124
28  PONGO        GUY-4-98-KN        Thức ăn nuôi chó     Bao 5kg, 25kg     CÔNG TY GUYOMARCH
                                                   NUTRITION ANIMAL
                                                     (PHÁP)


                   80. Công ty LNB International- Hà Lan


TT   Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng     Dạng &quy cách      Hãng, nước sản xuất
                                        bao gói

1  LNB PIG PRESTATER    LNB-286-9/00-KNKL     Thức ăn đậm đặc   - Dạng bột, màu        LNB
    CONCENTRATE                   dùng cho lợn con   nâu. Bao: 50kg   INTERNATIONAL- HÀ LAN


                 81. Công ty CHEIL JEDANG CORPORATION


TT   Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Dạng &quy cách bao    Hãng, nước sản xuất
                                           gói

1  CHOLINE CHLORIDE    TJ-326-12/00-KNKL      Bổ sung vitamin   - Dạng bột, màu vàng      TIANJIN
   60%                          nhóm B      - Bao 25 kg         TRUNG QUỐC
2  VITAMIN PREMIX     DK-281-8/01-KNKL     Bổ sung vitamin cho  Bao giấy craft 20kg    DAONE CHEMICAL-
   FOR POULTRY                      gia cầm                    KOREA
3  VITAMIN PREMIX     DK-282-8/01-KNKL     Bổ sung vitamin cho  Bao giấy craft 20kg    DAONE CHEMICAL-
   FOR SWINE                        lợn                     KOREA                                                         125
4  CHOLINE CHLORIDE     DC-565-7/02-KNKL     Bổ sung vitamin B   Bao 25kg       DAYANG VETERINARY
   60% (Corncob)                     trong TĂCN                PHARMACY CO., LTD
                                                     (CHINA)


           82. Công ty liên doanh Việt- Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCONCO)


TT    Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu     Công dụng      Quy cách bao   Hãng, nước sản xuất
                                            gói

1     FLUTEC 10        SA-36-1/00-KNKL      Bổ sung vitamin,      25kg    SANDRES ALIMENTS -
                               khoáng vi lƣợng               PHÁP
2   LIGNOBOND 2X-US       LT- 37-1/00-KNKL     Chất kết dính dùng      25kg    HÃNG LIGNOTECH
                              trong thức ăn viên              - HOA KỲ
3  Sun phát đồng ngậm nƣớc    MS-38-2/00-KNKL      Bổ sung khoáng       50kg     MANICA S.P.A-
   (COPPER SULPHATE                                            Ý
    PENTAHYDRATE)
4   AVELUT POWDER       PV-101-4/00-KNKL      Chất tạo màu    - Dạng bột, màu    PIGMENTOS
      A-7263-004                               nâu sáng      VEGETABLES DEL
                                         - Bao: 25kg    CENTRO S.A DE C.V-
                                                     MEXICO
5     ĐẬU LUPIN       PRO-356-12/00-KNKL    Chế biến thức ăn gia  -Dạng hạt         ÚC
                                  súc      - Đóng bao đay    (AUSTRALIA)


                                                         126
                                     hoặc hàng rời
6  DAIRY CONCENTRATE    VO-57-2/01-KNKL    Bổ sung đạm sữa   - Dạng bột      VOREAL-PHÁP
   FOR PIGLETS C882                Trong TĂCN     - bao: 25kg
7   NOYAU 1ER AGE     SP-287-8/01-KNKL   Bổ sung vào thức ăn  Dạng bột, bao   SANDERS ALIMENTS-
     PROCONCO                   cho heo con    25kg, 1000 kg      PHÁP
8   NOYAU 30 SOUS LA    PRO-243-7/01-KNKL  Cung cấp thức ăn cho  Túi 25 kg, hoặc  SANDERS ALIMENTS-
      MERE                   lợn con cai sữa   1000kg         PHÁP
9  FISH HYDROLYSATE     SP-339-10/01-KNKL  Cung cấp đạm cho heo Bao 25 kg      SOPROPECHE (PHÁP)
     (C.P.S.P.90)                  con
10  FISH HYDROLYSATE    SP-340-10/01-KNKL  Cung cấp đạm cho heo Bao 25 kg           -
   (C.P.S.P.90 SPECIAL G)                con


11   SOYA PROTEIN     SP-341-10/01-KNKL  Cung cấp đạm cho heo Bao 25 kg      SOPROPECHE (PHÁP)
    CONCENTRATE                    con
     (ESTRILVO)
12    BỘT VỎ TÔM      SP-359-10/01-KNKL  Cung cấp chất sắc tố  Bao 25 kg          -
    (SHRIMP SHELL                cho thức ăn gà
   MEAL/CARAPACES DE
     CREVETTE)
13   DICALCIUM       TT-386-11/01-KNKL  Bổ sung photpho và  Bao 40 kg     Tập đoàn sản nghiệp Long
   PHOSPHATE (DCP)               canxi trong thức ăn           Phi, Phú Dân, Vân Nam-
                            chăn nuôi                 Trung Quốc
                                                     127
14  A Concentre Porc 05/0.5%  PP-549-5/02-KNKL  Premix- phụ gia TĂCN Bao: 25kg,   PRIMIS SANDES SA
                                     1000kg       (PHÁP)
15   A Concentre Porc Phy   PP-550-5/02-KNKL       -          -      -
      96/0.5%
16   B Croissance Porc Phy   PP-551-5/02-KNKL       -          -      -
       97/0.25%
17    B Croissance Porc    PP-552-5/02-KNKL       -          -      -
       06/0.25%
18  C Finition Porc 07/0.25%  PP-553-5/02-KNKL       -          -      -
19   C Finition Porc Phy   PP-554-5/02-KNKL       -          -      -
       98/0.25%
20  D Repro Porc 08/0.25%   PP-555-5/02-KNKL       -          -      -
21  D Repro Porc Phy 99/0.25%  PP-556-5/02-KNKL       -          -      -
22  E Concentre Broiler DC   PP-557-5/02-KNKL       -          -      -
      09/0.5%
23  E Concentre Broiler Phy  PP-558-5/02-KNKL       -          -      -
      DC 00/0.5%
24  F Concentre Ponte 10/0.5%  PP-559-5/02-KNKL       -          -      -


25   F Concentre Ponte Phy   PP-560-5/02-KNKL  Premix- phụ gia TĂCN  Bao: 25kg,  PRIMIS SANDES SA
       01/0.5%                            1000kg      (PHÁP)
                                                  128
26  I Complet Caille et Ponte   PP-561-5/02-KNKL         -          -           -
      Phy 11/0.25%
27  I Complet Caille et Ponte   PP-562-5/02-KNKL         -          -           -
      Phy 02/0.25%
28   J Complet Canard Phy     PP-563-5/02-KNKL         -          -           -
      12/0.25%
29   J Complet Canard Phy     PP-564-5/02-KNKL         -          -           -
      03/0.25%
30   E Concentre Broiler SA    PP-565-5/02-KNKL         -          -           -
       13/0.5%
31  E Concentre Broiler Phy SA   PP-566-5/02-KNKL         -          -           -
       04/0.5%
32  CORN GLUTEN MEAL        CN-573-7/02-KNKL     Bổ sung đạm trong   Bột rời và bao      CHINA
    (GLUTEN ngô- CGM)                      TĂCN         40kg


                     83. Công ty JAPFA Comfeed Việt Nam


TT   Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng    Dạng &quy cách bao     Hãng, nước sản xuất
                                         gói

1   BỘT GLUTEN NGÔ       CT-244-7/01-KNKL   Làm nguyên liệu  Bao PP (20kg, 25kg,    CÔNG TY ZHUCHENG
    (CORN GLUTEN                   sản xuất thức ăn  40kg, 50kg và 60kg)     XINGMAO CORN
      MEAL)                      chăn nuôi                 DEVELOPING- TRUNG                                                          129
                                               QUỐC


               84. Xí nghiệp NUTRIWAY VIETNAM


TT     Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng   Quy cách bao gói  Hãng, nước sản
                                                 xuất

1  NUTRIDOX           NW-22-10/99-KNKL    Chống oxy hoá    25kg/bao    Franklin Products
                                               Int. B.V-HÀ LAN2  COBALT 5% BMP        NW-29-11/99-KNKL    Bổ sung khoáng   25kg/bao     HÃNG DOXAL -
                                                 PHÁP
3  IODINE 10% BMP       NW-30-11/99-KNKL    Bổ sung khoáng   25kg/bao
4  SELENIUM 4,5% BPM      NW-31-11/99-KNKL    Bổ sung khoáng   25kg/bao
5  MANGANESE SULPHATE 98%    NW-48-1/00-KNKL    Bổ sung khoáng   25kg/bao     GUANGXI
                                               QUANGZHOU
6  MANGANESE          NW-49-1/00-KNKL    Bổ sung khoáng   25kg/bao     CHANGSHA
   CONCENTRATED 62%                                     INDUSTRY
   (MANGANESE OXIDE 62%)                                  TRUNG QUỐC
7  ORANGE FLAVOUR        NW-53-1/00-KNKL    Chất tạo hƣơng   25kg/bao    TECHNIC AROES -
                                                 PHÁP

8  TUBERMINE          NW-54-1/00-KNKL    Bổ sung đạm và            ROQUETTE                                                   130
                         axít amin      25kg/bao      -PHÁP
9  VANILLE CREME S193  PHO-350-12/00-KNKL  Chất tạo hƣơng    Dạng lỏng, màu
                                  vàng. Thùng 25kg  PHODES S.A
10  FRUIT ROUGE S07   PHO-351-12/00-KNKL  Chất tạo hƣơng    - Dạng lỏng,     PHÁP
                                   - Thùng 25kg
11  FERROUS SULPHATE   NW-55-1/00-KNKL   Bổ sung khoáng     25kg/bao     FUJI- Nhật
   MONOHYDRATE

12  COPPER SULPHAT    NW-56-1/00-KNKL   Bổ sung khoáng     25kg/bao    TIMNA- ISRAEL
   PENTAHYDRATE

13  THEPAX POUDRE     NW-57-1/00-KNKL   Thức ăn bổ sung    25kg/bao    DOXAL - Pháp
                        hỗ trợ hệ vi sinh
                        vật đƣờng ruột
14  THEPAX SPRAY     NW-58-1/00-KNKL   Thức ăn bổ sung    25kg/bao
                        hỗ trợ hệ vi sinh           DOXAL - Pháp
                        vật đƣờng ruột
15  THEPAX LIQUID     NW-59-1/00-KNKL   Thức ăn bổ sung    25kg/thùng
                        hỗ trợ hệ vi sinh
                        vật đƣờng ruột
16  ZINC OXIDE 99,5%   NW-68-3/00-KNKL   Bổ sung khoáng     25kg/bao    YINLI GROUP -
                                            Trung Quốc
                                              131
132
17  POISSON S69      PF-217-7/00-KNKL   Chất tạo hƣơngcá     5kg/thùng    Phodes aromas &
                          cho TĂCN                Nutrition - Pháp
18  BACTOCELL PA      LP-331-10/01-KNKL  Tăng cƣờng chuyển Dạng bột trắng,
                          hoá thức ăn  bao 5 kg        LALLEMAND SA,
19  LEVUCELL SB 10 ME   LP-332-10/01-KNKL  Tăng cƣờng chuyển Dạng bột trắng       PHÁP
                          hoá thức ăn  bao 20 kg
20  LEVUCELL SB 20     LP-333-10/01-KNKL  Tăng cƣờng chuyển Dạng bột trắng
                          hoá thức ăn  bao 20 kg
21  DEXTROSE        PY-245-7/01-KNKL  Chất mang cho phụ   25 kg, 50 kg và    ROQUETTE
   MONOHYDRATE                gia thức ăn gia súc  1.000 kg       (PHÁP, Ý)
   ROFEROSE M
22  CHOLESTEROL      HL-493-3/02-KNKL   Tạo acid mật trong  50kg/thùng       SOLVAY
                           TĂCN                PHARMACEUTICA
                                              LS (HÀ LAN)
23  SWEET WHEY POWDER   VP-343-2/02-KNKL   Bổ sung sữa trong  Bao 25kg      VOREAL (PHÁP)
   LACTOSERUM DOUX (HF)               TĂCN
24  BIOSAPONIN PV     BN-500-4/02-KNKL  Tạo mùi trong TĂCN Bột màu nâu, bao   BIOQUIMEX- TÂY
                                  15kg           BAN NHA
25  ZY PHYTASE II     LD-500-4/02-KNKL   Bổ sung men tiêu   Hạt màu nâu nhạt   LOHMANN
                         hoá trong TĂCN    25kg/bao      ANIMAL HEALTH
                                             GMBH& CO.K,G-
                                               ĐỨC                                                133
26  EUROTIOXP-07         NS-126-5/00-KNKL      Chất chống ôxy hoá Bao 25kg
27  EUROMOLDP- BP        NS-128-5/00-KNKL
28  DETOX            NS-129-5/00-KNKL       Kháng độc tố   Bao 40kg      NUTRITEC S.A
                                 Aflatoxin                 (BỈ)
29  EUROPENLIN HC PB.142     NS-259-8/00-KNKL      Chất kết dính và tăng Bao 25kg
                               độ cứng cho TĂ viên
30  SWEET WHEY POWDER       LL-570-7/02-KNKL     Bổ sung dinh dƣỡng Túi, bao 25kg       LNB
                                trong TĂCN              INTERNATIONAL
                                                    FEED (ANH)


                  85. Công ty Nông sản Bắc Ninh


TT    Tên nguyên liệu    Số đăng ký nhập khẩu      Công dụng     Quy cách bao gói  Hãng, nước sản
                                                     xuất

1  FRAGRANT NUTRIOUS     TQ-443-01/02-KNKL   Chất tạo mùi thơm trong     20kg/bao    TRUNG QUỐC
   ALIMENT (Elegant)                 thức ăn chăn nuôi
                   86. Công ty PFIZER HCP


TT      Tên nguyên liệu     Số đăng ký nhập khẩu    Công dụng    Quy cách bao gói  Hãng, nước sản                                                      134
                                                     xuất

1  PET- TABS PLUS          PU-508-4/02-KNKL   Bổ sung vitamin,  Lọ: 60 viên, 180
                                acidamin và       viên
                               khoáng cho chó
                                                  PFIZER HCP (USA)
2  PET-CALTM             PU-509-4/02-KNKL   Bổ sung vitamin,  Lọ: 60 viên, 180
                                acidamin và       viên
                               khoáng cho chó


             87. Chi nhánh Công ty Du lịch thương mại Nông nghiệp


TT     Tên nguyên liệu      Số đăng ký nhập khẩu   Công dụng     Quy cách bao gói  Hãng, nước sản
                                                     xuất

1  ZINC OXIDE            MT-482-3/02-KNKL    Bổ sung khoáng     25kg/bao    MEB METAL (THỔ
                               trong TĂCN                NHĨ KỲ)


2  CALCIUM IODATE          WA-483-3/02-KNKL    Bổ sung Iot trong   25kg/thùng    W.M.BLYTHE,
                                 TĂCN                 CHURCH,
                                                    ACCRING
                                                   LANCASHIRE-
                                                     ANH
                                                     135
3  BNP-COBALT 5%         AA-484-3/02-KNKL    Bổ sung Cobalt   25kg/bao hoặc
                              trong TĂCN     25kg/thùng       A.B
4  BMP- SELENIUM 1%       AA-485-3/02-KNKL   Bổ sung Selenium    25kg/bao   PHARMACEUTICA
                              trong TĂCN              LS., LTD- ANH
5  COPPER SULPHATE FREE     PP-551-6/02-KNKL   Bổ sung Sulphate Bao 25, 50, 1000,     PHÁP
   FLOWING                       đồng trong TĂCN   1250kg


               88. Công ty TNHH hoá chất Long Phi


TT    Tên nguyên liệu   Số đăng ký nhập    Công dụng     Quy cách     Hãng, nước sản xuất
                 khẩu                bao gói

1  DICALCIUM PHOSPHATE  TT-507-4/02-KNKL  Cung cấp khoáng (P,  Bao 40 kg  Tập đoàn sản nghiệp Long Phi- Phú
   (CaHPO4)                  Ca) trong TĂCN           Dân- Vân Nam- Trung Quốc
2  KHÔ DẦU HẠT CẢI    CT-692-8/02-KNKL   Cung cấp protein  Bao 60 kg   Công ty TNHH Lƣơng Dần-
                         trong TĂCN           Nghênh Tiên Tân Tân- Thành Đô-
                                           Tứ Xuyên- Trung Quốc


         KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
                  Thứ trưởng Bùi Bá Bổng : Đã ký
                                                    136

								
To top