Francie by wanghonghx

VIEWS: 9 PAGES: 10

									Úřední název:République Francaise
Členství:OSN,EU,NATO
Rozloha:543 965 km2
Počet obyvatel:56 160 000
Hlavní město:Paříţ
Jazyk:francouzština
Náboţenství:římskokatolické (přes 80%)
                1
                  VLÁDA:
Výkonná moc je svěřena prezidentovi,volenému na 7 let podle všeobecného
volebního práva.Prezident jmenuje premiéra a vládu,parlamentu však spíše neţ
premiér předsedá prezident.

                 ZEMĚPIS:
Střední část Francie zabírá Středofrancouzský masív-skalnatá plošina tyčící se
do výšky 2000 m.Masív je obklopen čtyřmi rozlehlými plošinami,které dohromady
tvoří 60% povrchu celé země.
Přerušovaný řetěz hor obklopuje téměř celou Francii.Na severozápadě se zvedá
do výšky 411 m armorický masív,na jihozápadě tvoří Pyreneje vysokou přirozenou
hranici se Španělskem.V Alpách na jihovýchodě odděluje Francii od Itálie Mont
Blanc,nejvyšší hora Evropy (4807 m).Hlavní řeky: Rýn (1320 km),Loira (1020 km),Rhona (812 km),Seina (780 km)

               HOSPODÁŘSTVÍ:
Téměř dvě třetiny Francie patří zemědělství.Hlavními produkty jsou
obilniny,mléčné výrobky,maso,cukrová řepa a vinná réva.Francie je soběstačná
v zemědělství,jenom tropické plodiny a krmivo pro dobytek jsou dováţeny.
Přírodní zdroje zahrnují uhlí,ţeleznou rudu,měď,bauxit a wolfram, stejně jako
ropu a zemní plyn a také řadu příhodných míst pro zřizování vodních elektráren.
K hlavním odvětvím průmyslu patří textilní, chemický, ocelářský, potravinářský,
automobilový a letecký průmysl, strojírenství a elektrotechnika.
Francie je dnes čtvrtou největší průmyslovou mocností na světě-po
USA,Japonsku a Německu.

                 HISTORIE:
Začátky historie Francie směřují do doby 1500 před naším letopočtem,kdy na
toto území pronikali z východu Keltové.Přibliţně od 7 stol.př.n.l. se na
středomořském pobřeţí usídlovali staří Řekové a Římané dobyli Galii kolem roku
123 př.n.l. Po odchodu Římanů v 5 století pronikly do země Germánské kmeny,mezi
nimiţ převládali Frankové.
Francouzský národní stát se vytvářel zvolna a byl provázen četnými vzestupy a
pády.po téměř celou doby trvání středověku museli Francouzi bojovat o severní
území s Anglií.Asi nejznámější a nejvýznamnější událostí v historii Francie byla
Velká francouzská revoluce r.1789, kdy se Francouzi vzbouřili proti dosavadní
vládě panovníka a poţadovali nastolení republiky.Tato revoluce však nepřinesla
velký úspěch.


                    2
Francie je odedávna známá jako země,kde všichni ţijí bohémským ţivotem, jako
země,kde se razí motto „víno,ţeny a zpěv“……Ale je to také země významných
památek a historických událostí.Typické francouzské město,které dobře
vystihuje ţivotní styl tamních lidí je PAŘÍŢ.PAŘÍŢ:
Pokud se vydáte právě do Paříţe, jistě nevynecháte návštěvu nejznámější
památku tohoto města-Eiffelovy věţe.
Snahy postavit tak vysokou věţ jako Eiffelovka vznikaly v
průběhu 19. století po celém světě.Podařilo se to však jen
jednomu z nich: Gustavu Eiffelovi.Eiffelova věţ byla původně
postavena kvůli výstavě umění,která se konala v roce 1886
v Paříţi.Stavba Eiffelovky trvala pouhých 26 měsíců.
Eiffelova věţ je 300 metrů vysoká a proto se turistům,kteří
touţí tuto památku navštívit,nabízí dvě moţnosti:mohou pouţít
výtah nebo zatnout zuby a jít po schodech,kterých je kolem
1700.

         Další památkou Paříţe je Sacré-Coeur
         Tato zvláštní stavba byla dokončena ke konci 19. století na
         nejvyšším pahorku Paříţe (130m). Románsko-byzantská stavba s
         charakteristickou kopulí je stejně jako Eiffelova věţ
         neodmyslitelnou součástí Paříţe.

         Známý je také Vítězný oblouk – postavený
         Napoleonem Bonaparte.
AZUROVÉ POBŘEŢÍ:
Francouzská riviéra nebo-li přesněji Azurové pobřeţí přitahuje jiţ přes sto let
návštěvníky z ciziny. Nice, Monaco, St. Tropez, Cannes , co letovisko to pojem,
který si kaţdý spojuje s luxusními hotely, filmovými hvězdami, drahými obchody a
palmovými promenádami. Coţ je také pravda. Pravdou také je, ţe Cote d´Azur
patří k těm nejdraţším evropským letoviskům. Pokud vám to nevadí, jste tady na
správném místě. Čekají na vás oblázkové a písečné pláţe a kromě jiţ zmíněných
exkluzivních letovisek se svými radovánkami, také hezké přístavy jako např.
Antibes, Golfe-Juan, Juan-les-Pins. Doporučujeme podívat se také do vnitrozemí,


                    3
kde najdete hezké vyhlídkové trasy, průsmyky a řadu malebných městeček a
vesnic. Tady se nachází také hlavní francouzský přístav Marseille.

PROVENCE:
Provence je velice hezkou
částí jiţní Francie, která leţí
nedaleko   od   Azurového
pobřeţí.  Kromě   nádherné
přírody  čekají   tady  na
návštěvníka hezká města a
historické památky. Určitě
byste měli navštívit Aix-en-
Province, Avignon nebo Nimes.
Camarque - ráj plameňáků a
černých býků Jiţní Francie
skrývá území, které je na
evropské    poměry   velmi
exotické. Tento národní park v
blízkosti  letoviska  Saint-
Tropez je unikátní souhrou luk,
baţin, solných močálů i pláţí a
je  především   jedinečnou
rezervací plameňáků, ţijících
na rýţovištích. Kromě nich zde volně ţijí bílí koně a černí býci, uţívaní někdy ke
koridě.BURGUNDSKO:
Burgundsko, kraj mezi Paříţí a oblastí Jura u hranice se Švýcarskem, není u nás
jako turistický cíl příliš znám. Známý vinařský kraj nabízí kromě četných vinic, s
moţností návštěvy sklípků, také řadu hezkých starobylých měst, zámků a
klášterů. Kromě Dijonu , centra oblasti, je to např. Beaune s nádhernou radnicí z
15. století, za shlédnutí stojí také klášter Fontenay z 12. století a město Vezelay.
LE MONT SAINT MICHEL:
Mont Saint Michel je malý ţulový ostrov
uprostřed mořské zátoky se stejným jménem,
kousek od hranic Bretagne s Normandií, které
v těchto místech rozděluje řeka Couesnon a


                     4
Mont Saint Michel leţí uţ na normandské straně. Ostrov je od pevniny vzdálený 2
km a je s pevninou spojený uměle vytvořeným násypem se silnicí, kterou při
přílivech nikdy nezalije voda. Na ostrově je postaveno město, nad nímţ se ve
výšce 80 m tyčí slavný klášter. Celé město i s klášterem je monumentální stavba,
představuje historicky nejpamátnější místo Francie a celé západní Evropy, ve
středověku to bylo slavné poutn í místo. Navštěvuje jej obrovské mnoţství
turistů z celého světa, je to po Paříţi a Versailles třetí nejnavštěvovanější místo
ve Francii. Při odlivu se voda stahuje aţ do vzdálenosti 15 km a klesne o 14 m,
potom se celý ostrov ocitne uprostřed písčin. Jelikoţ se odliv a příliv střídají 2x
za den, je moţné pohyb moře pozorovat v reálném čase a voda se přitom
přibliţuje nebo vzdaluje rychlostí více neţ metr za vteřinu! Je to opravdu
zajímavý záţitek.

KORSIKA:
 Korsika je oblíbeným turistickým cílem . Kromě pláţí a malebných přístavů nabízí
ostrov leţící mezi Francií a Sardinií vysoké hory (San Pietro 1 766 metrů), řeky s
vodopády, rokle a macchií porostlé kopce. Korsika je proto ideální pro všechny,
kteří chtějí spojit pobyt u moře s aktivní horskou turistikou. Vzhledem k tomu,
ţe ostrov je dlouhý pouze asi 180 kilometrů a
široký 80 kilometrů velice snadno se tady
cestuje. Hlavní město ostrova je Ajaccio, rodné
město Napoleona, k dalším hezkým přístavům
patří např. Calvi, Porto a Bastia na severu
ostrova.
                    5
Móda a Paříţ:
Dior:   Značka  patřící  v  dnešní době   k
nejprestižnějším a nejznámějším na celém světě.
Její kolekce jsou zhotovovány s tou největší péčí,
materiály jsou vybírány s důrazem na tu nejvyšší
kvalitu. Mezi její klienty patří hlavy států,
celebrity, manažeři, právníci…., prostě všichni ti,
pro které je moderní design, vysoká kvalita a
věhlasná značka denní nutností.
Givenchy:  Věhlasný módní dům oblékající celebrity
na celém světě klade v posledním období důraz hlavně
na co možná nejvyšší kvalitu všech svých výrobků.
Kolekce obsahuje nové a moderní prvky, ale modely jsou
současně prodchnuty nadčasovou elegancí.
Pierre   Cardin:   Současník  Christiana  Diora,
talentovaný Ital přichází v roce 1945 do Paříže a
začíná pracovat v módním domě u Paquina, poté v salónu
Shiaparelli (v té době to byla největší konkurentka
Coco Chanel). O rok později se stává asistentem u
Christiana Diora. Pánské modely vytvářené panem
Cardinem nesou znak klasické elegance a nadčasovosti.
Jsou určeny a oblíbeny u všech věkových kategorií.


Guy Laroche:Značka    s dlouhou a slavnou historií,
velice pěkné modely pánských košil u kterých je použita
široká paleta barev a vzorů. Kravaty jsou ze 100%
hedvábí tkané žakárovou vazbou. Pánská kolekce je na                   6
našem trhu oblíbena pro své těsné spojení kvality, designu a cenové
dostupnosti.


Versace:   Na letošních přehlídkách představila Donatella
Versace super barevnou kolekci, podpořenou ještě super barevným
pozadím, promítaným přímo na molo. Vytasila zbraně těch
nejživějších   a   nejkřiklavějších   barevných  tónů.
Ohnivě oranžový kostým střídal ostře růžovou, přidaly se
tyrkysové šatičky bez ramen nebo fialově-lososový komplet. Těmto kreacím,
vévodil duhový psychedelický tříčtvrteční kabátek.
Dolce & Gabbana:      Letošní zimní kolekci vévodí
pořádná zima. Zahřejete se opravdu DLOUHOU šálou,
která   nesmí  chybět   při  žádné  příležitosti.
Ale začněme od hlavy! Zimním hitem se stává vlněná,
hutně pletená čepice, řádně naražená, přesně ta, co
jsme ji tak nenáviděly a sundávaly hned před domem.
Christian Lacroix: Některé   modely sahají až na zem,
jiné jen kousek nad kolena - všimněte si ale, že výš už
Lacroix nejde. A co k tomu? Ideální variantu představují
bundy a vesty z lesklé barvené kůže, která se letos tolik
nosí. V nejtužší zimě se vám bude hodit bílý kabát,
sešitý z kožešin, při oblevě užijete tříčtvrteční
kostkovaný kabát s mohutným límcem.
                   7
               ABSINT
Historie absintu začala ve Švýcarsku, kde doktor Ordinaire léčil svoje
pacienty zeleným elixírem vlastní výroby, který vyráběl podle receptu staré
zkušené bylinkářky. Známým se absint stal až roku 1805, kdy ho ve své
továrně začal ve velkém vyrábět Francouz Pernod. Během 19. století se
absint stal ve Francii symbolem, který ovlivňoval tvorbu většiny umělců, a to
až do doby, kdy byla jeho výroba zakázána (1915).
V roce 1830 vzali s sebou francoužští vojáci do Alžírska dostatek absintu
jako lék proti malárii. Spíš než na zahánění malárie se však absint hodí
k úplně jiným, nemedicínským účelům, a stal se tak nejoblíbenějším nápojem
vojska. Když se pak armáda vítězně vracela do Francie, oslavovalo se v celé
Francii a především v Paříži zase popíjením absintu. A tak se stalo pití
absintu módou, která se velmi rychle rozšířila po celém území. V Paříži té
doby má každá společenská skupina (vojáci, buržoazie, umělci - především
malíři, a další) svůj oblíbený podnik: umělci Degas a Manet si dávají absint
poprvé v avenue de Clichy a po válce (1870) v pařížské čtvrti Pigalle
v kavárně U mrtvé krysy.

Postupně přestává být absint nápojem bohatších středních vrstev a
uměleckých kruhů a začínají ho konzumovat ti nejchudší. Především dělníci se
scházejí každý večer v hospodách, a aby zapomněli na bídu každodenního
života, pijí právě absint. Právě v této době, kdy došlo k masivnímu rozšíření
tohoto alkoholického nápoje, začíná ve vládnoucích kruzích vznikat opozice
proti absintu, který se stává symbolem alkoholismu a
rozkladu společnosti. Obrazy Maneta a Degase s náměty
absintu se smetánce zdají být vulgární. Na počátku
nového století vzniká Národní sdružení proti alkoholismu,
které si klade za cíl uzákonit zákaz absintu, a to
z důvodu, že „absint dělá z lidí dementy a kriminálníky,
způsobuje epilepsii a tuberkulózu, z mužů dělá zuřivá
zvířata a z žen mučednice“. Zákaz absintu bylo ale těžké
prosadit, jelikož po celé Francii existovalo mnoho továren na jeho výrobu a
stát měl z prodeje také nemalé příjmy. V roce 1915 se přece jen podařilo
absint zakázat, ale důvodem k zákazu bylo spíš než zdravotní důvody
vinařské lobby. Důkazem toho je i to, že hned po platnosti zákazu prodeje
absintu došlo k velké armádní zakázce na dodávku vína.                   8
Francouzi,zřejmě jako všichni lidé na světě,milují zábavu.Proto si ve své zemi
zařídili zábavné a tematické parky.Tady je přehled některých z nich:

Planéte futuroscope
Vzsoupit jednou krátce do minulosti, ihned na to tryskem do budoucnosti a
takřka stisknutím tlačítka se vrátit do současnosti. K toto cestování časem vám
můţe nabídnout tematický park " Planéte futuroscope". Park se nachází poblíţ
Poitiers, byl zaloţen roku 1987 a od roku 2002 je bohatší o další atrakci:
"Destination Cosmos" ( "směr kosmos" ).

Asterixův park
Asterixův park, otevřený 30. dubna 1989, nabízí řadu atrakcí a Asterixem a
Obelixem pro velké i malé. Park se nalézá u Paříţe a obsahuje 29 atrakcí.
Vulkania park
Mimořádný projekt vznikl v srdci Auvergne, jedinečné sopečné
krajiny západní Evropy, ve které dominují vyhaslé vulkány. Toto
museum bylo otevřeno 20. února 2002 a zve vás k vědecké
dobrodruţné cestě do světa sopek. Park se nachází asi 400km od
Paříţe u města Clermont-Ferrand.

Nový park v Disneylandu
Otevřením nového tematického parku 16. března 2002 obdrţel Disneyland v
Paříţi další atrakci, která potěší nejen milovníky filmů.Park nabízí návštěvníkům
fascinující pohled do světa filmů, televize a animace.
                     9
Francii však netvoří jen prosluněné pláže a světoznámá města, ale také
hory.Čím dál více lidí jezdí do Francie i v zimě, za lyžováním.Čekají zde na
ně lyžařská střediska ve Francouzských Alpách.
                   10

								
To top