Docstoc

Zadávací dokumentace

Document Sample
Zadávací dokumentace Powered By Docstoc
					        Vin oh rad ská 12 ∙ Prah a 2 ∙ 120 99
  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)
           Č.j.: VZ014/2009
„Nákup 8 ks vozidel pro potřeby Českého rozhlasu“
                               1
                             OBSAH:


A.  Základní informace ...................................................................................................... 3
1.  Název veřejné zakázky ................................................................................................. 3
2.  Druh zadávacího řízení................................................................................................. 3
3.  Číslo jednací zadavatele ............................................................................................... 3
4.  Identifikační údaje zadavatele ...................................................................................... 3
5.  Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky ................................................ 3
6.  Další požadavky na plnění veřejné zakázky ................................................................ 3
7.  Klasifikace předmětu veřejné zakázky ......................................................................... 4
8.  Místo plnění veřejné zakázky ....................................................................................... 4
9.  Doba plnění veřejné zakázky ....................................................................................... 4

B.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky..................... 4
1.  Zadavatelem požadované platební podmínky .............................................................. 4
2.  Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny ...................... 4
3.  Požadavek na zpracování nabídkové ceny ................................................................... 4
4.  Podmínky použití elektronické aukce pro vyhodnocení nabídek …………………….5

C.  Jistota ............................................................................................................................ 5

D.  Kvalifikace ................................................................................................................... 5
1.  Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ .................................................... 5
2.  Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ ..................................................... 6
3.  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 ZVZ ............................. 6
4.  Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ - DODÁVKY ......................... 6
5.  Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele ...................................................... 7

E.  Obchodní podmínky ..................................................................................................... 7
1.  Návrh smlouvy vč. všech příloh ................................................................................... 7

F.  Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání nabídky .. 11
1.  Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky ....................................... 11
2.  Požadované členění – pořadí obsahu nabídky............................................................ 11
3.  Způsob podání nabídky .............................................................................................. 12

G.  Lhůty a termíny zadávacího řízení ............................................................................. 12
1.  Lhůty a termíny zadávacího řízení ............................................................................. 12
2.  Prohlídka místa plnění ................................................................................................ 12
3.  Poskytování dodatečných informací § 49 ZVZ .......................................................... 12

H.  Hodnotící kritéria ....................................................................................................... 12

I.  Přílohy nebo další součásti zadávací dokumentace .................................................... 13
                                                                     2
                         A. Základní informace
    1.    Název veřejné zakázky
„Nákup 8 ks vozidel pro potřeby Českého rozhlasu“
    2.    Druh zadávacího řízení
       Zjednodušené podlimitní řízení

       Veřejná zakázka na dodávky

    3.    Číslo jednací zadavatele
VZ014/2009

    4.    Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele             Český rozhlas

IČ a DIČ                 45245053                  CZ45245053

Sídlo zadavatele             Vinohradská 12, Praha 2, 120 99

Korespondenční adresa           Český rozhlas
                     Odd. veřejných zakázek a prodejů
                     Vinohradská 12
                     120 99 Praha 2

Osoba oprávněná jednat          Mgr. Richard Medek, prozatímní ředitel
za zadavatele

Kontaktní osoba              Filip Matas, Odd. veřejných zakázek a prodejů
zadavatele                Tel.: +420 221 553 578
                     Mob.: +420 602 613 192
                     E-mail: filip.matas@rozhlas.cz       FAX: +420 222 721 354

    5.    Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka celkem 8 vozidel pro přepravu osob a nákladů,
a to v následujících specifikacích:


  A) 5 ks : osobní vůz I. ve specifikaci viz. příloha č. 3

  B) 1 ks : osobní vůz II. ve specifikaci viz. příloha č. 4

  C) 1 ks : užitkový vůz III. ve specifikaci viz. příloha č. 5

  D) 1 ks : užitkový vůz IV. ve specifikaci viz. příloha č. 6


Veškerá vozidla budou dodána v bílé barvě. Vozy musí být nové, vyrobené v roce 2009.


Podkladem pro zpracování nabídky je: tato zadávací dokumentace.


    6.    Další požadavky na plnění veřejné zakázky
1.1.    Požadované záruční podmínky:
Na celý vůz min. 2 roky.
Prorezavění karosérie – min. 10 let.
Další podmínky záruky jsou popsány v části E. zadávací dokumentace (Obchodní podmínky).
1.2.    Požadované servisní podmínky:
servisní prohlídky po min. 15.000 km
Vozidla jsou určena do všech regionů, ve všech níže uvedených městech požadujeme záruční a pozáruční servis:
Praha
Brno
Ostrava
Hradec Králové
České Budějovice
Ústí nad Labem
Olomouc


                                                               3
Pardubice
Plzeň
Karlovy Vary
Zlín
Jihlava
Liberec


1.3.    Požadované sankční podmínky:
Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu dodávky bude 0,5% z ceny nepředané části dodávky za každý kalendářní den
prodlení až do úplného předání dodávky včetně.
Budou-li shledány nedostatky/nesrovnalosti v kvalitě, výbavě či technickém provedení mezi dodávanými a poptávanými vozidly,
je zadavatel oprávněn požadovat dodání nového vozidla v požadované kvalitě.
V případě prodlení s termínem pro odstranění vad činí smluvní pokuta 0,5% z ceny vadného zboží za každý den prodlení oproti
sjednanému termínu odstranění vady.
Úrok z prodlení s placením faktury zadavatelem nebo konečného vyúčtování plnění veřejné zakázky činí 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení.
1.4.    Ostatní
Zadavatel od vybraného uchazeče požaduje v rámci plnění veřejné zakázky přihlášení všech vozidel do provozu
v Praze.


    7.    Klasifikace předmětu veřejné zakázky
   Název:                    Kód CPV             MJ              Množství MJ
   osobní vozidla                34110000-1            ks                   6

    užitková vozidla              34144700-5            ks                  2

    8.    Místo plnění veřejné zakázky
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (místo převzetí vozidel).

    9.    Doba plnění veřejné zakázky
Vozidla budou dodána maximálně do 60 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky.

    B. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
    1.    Zadavatelem požadované platební podmínky
Zadavatel požaduje níže uvedené minimální platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.

Specifikace platebních podmínek zadavatele jsou podrobně uvedeny ve smlouvě v části E. Obchodní podmínky.

    2.    Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny :
       Změna daňových předpisů.

Případné překročení nabídkové ceny je možné jen pokud bude v souladu se ZVZ a touto zadávací dokumentací.

    3.    Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.
1.   Celková cena dodávky v Kč bez DPH, vyčíslení samostatného DPH a celková cena dodávky včetně DPH.
2.   Rekapitulaci nákladů na realizaci celé veřejné zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.
3.   Náklady jednotlivých částí veřejné zakázky ve formě nabídkových rozpočtů.
Nabídka bude předložena v listinné podobě a elektronicky ve formátu Excel.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Uchazeč uvede
sazbu DPH pouze ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky.

Výše popsaná nabídková cena bez DPH bude výchozí cenou v elektronické aukci. Tuto nabídkovou cenu musí uchazeč vložit
v zadávacím kole e-aukčního prostředí.                                                               4
   4.    Podmínky použití elektronické aukce pro vyhodnocení nabídek
Zadavatel sděluje, že po zadávacím řízení proběhne elektronická aukce. Elektronická aukce bude využita jako
prostředek pro vyhodnocení nabídek.

Zadavatel dále uvádí, že veškeré informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího nastavení budou uvedeny ve
Výzvě, která bude nejpozději dva pracovní dny před uskutečněním e-aukce elektronicky odeslána všem nevyloučeným
uchazečům. Níže jsou pak uvedeny základní technické nároky e-aukčního sw PROe.biz.

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný
jeden z podporovaných webových prohížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 5.5 a vyšší, nebo
- Mozilla Firefox 1.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuté cookie. Návod jak cookie ve webovém přohlížeči povolit naleznete na
http://podpora.proe.biz v části Nastavení.

Váš počítač musí mít nainstalovaný Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný pro korektní
chod e-aukčního sw, v případě, že se data podepisují elektronickým podpisem. Java Software je možné stáhnout z adresy
http://www.java.com/. Tento software je zdarma.

Uchazeč musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V
případě, že nevlastníte platný kvalifikovaný certifikát, musíte si jej pořídit. Certifikát vám může vystavit např. První certifikační
autorita, a.s.. Více naleznete na adrese http://www.ica.cz/home_cs/?acc=zadost-o-kvalifikovany-certifikat.
Upozorňujeme uchazeče, že software PROe.biz nepodporuje práci s elektronickým podpisem (certifikátem) umístěným na čipové
kartě.                            C. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 67 ZVZ.

                          D. Kvalifikace
Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 50 a 51 ZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace musí být dodavatelem předloženy v originále či v úředně ověřené kopii
(§ 57 odst. 1 ZVZ), pokud zadavatel nestanoví jinak.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek (§ 52 odst. 1 ZVZ).
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. poslednímu dni pro podání nabídek, starší 90
kalendářních dnů (§ 57 odst. 2 ZVZ).


   1.     Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ
1)  Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
     a)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na
        zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
        úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
        takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
        osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
        orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
        statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
        zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
        splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
        musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
     b)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
        dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
        činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
        a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
        předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
        či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
        tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
        předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
        podnikání či bydliště,
     c)  který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
     d)  vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
        nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
        proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,                                                                    5
      e)   který není v likvidaci,
      f)   který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
          podnikání či bydliště dodavatele,
      g)   který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v
          zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a
      h)   který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
          zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.


2)  Dodavatel prokazuje u podlimitní veřejné zakázky splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
   čestného prohlášení, z jehož obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje jednotlivé základní kvalifikační
   předpoklady - viz § 62 ZVZ.   2.       Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel následujícím způsobem:
   a.     výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence , pokud je v ní zapsán,
   b.     doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
        zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.


   3.       Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 ZVZ
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložit:


1)    Údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený
     dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl
     později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o
     svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

          a.  Rozsah požadovaných informací a dokladů:
          Dodavatel předloží údaje o obratu dosaženém s ohledem na předmět veřejné zakázky v posledních 3 účetních
          obdobích.
          b.  Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
          Uchazečem bude doloženo ve formě čestného prohlášení, obsahujícího konkrétní výše obratu, podepsaného
          osobou oprávněnou jednat za dodavatele, popř. ve formě účetní závěrky za předcházející účetní období, včetně
          zpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena, z nichž bude patrné splnění níže uvedeného
          požadavku.
          c.  Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a
             složitosti předmětu plnění:
          Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho roční obrat s ohledem na předmět
          veřejné zakázky činil minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) v každém z posledních
          třech účetních období.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
způsobem stanoveným podle požadavku zadavatele, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný
zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

   4.       Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ - DODÁVKY
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky zadavatel
požaduje předložit:
1)  Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění;
   přílohou tohoto seznamu musí být
     1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
     2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
     3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně
       možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,
      a)   Rozsah požadovaných informací a dokladů: Seznam tří významných dodávek, realizovaných dodavatelem
          v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
      b)   Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Dodavatel předloží dokumenty dle odstavce 1.
          v originále či úředně ověřené kopii, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
          předpokladu.
      c)   Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
          plnění: Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval min. 3                                                                   6
         zakázky obdobného předmětu a rozsahu. U jednotlivých dodávek budou uvedeny finanční objemy.


2)  Popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení
   dodavatele určeného k provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu systému
   řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou. Zadavatel uzná
   rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k
   zajištění jakosti.
3)
      a)  Rozsah požadovaných informací a dokladů
         Certifikát systému řízení jakosti ISO 9001.
      b)  Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
         Předložení prosté kopie certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001.
      c)  Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
         plnění:
         Dodavatel splňuje technický kvalifikačního předpoklad v případě, že předloží kopii certifikátu systému
         řízení jakosti ISO 9001 platného a aktuálního v době podání nabídky.


3)  Vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání,
      a)  Rozsah požadovaných informací a dokladů: nabídkový katalog
      b)  Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: předložení nabídkového katalogu
      c)  Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
         plnění: dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad v případě, že doloží nabídkový katalog opatřený
         razítkem a podpisem uchazeče.


Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů, je oprávněn je
prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.   5.     Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele
 a.    Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace včetně výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na
      plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o
      kvalifikaci.
 b.    Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
      specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné,
      patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje
      použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
 c.    Zadavatel požaduje dle § 44 odst. 6 ZVZ, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v
      úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele včetně originálu
      smlouvy uzavřené se subdodavateli, z nichž vyplývá závazek subdodavatele podle § 51 odst. 4 ZVZ. Uchazeč prokáže
      tuto obchodní podmínku zadavatele předložením seznamu částí zakázky, které v případě přidělení zakázky, zadá
      dalším subjektům - osobám, s uvedením přesné identifikace subdodavatele a popis jeho činností na zakázce, včetně
      jeho procentuálního podílu – viz. krycí list.
 d.    Zadavatel nepřipouští podle § 70 ZVZ varianty nabídek.
 e.    Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle § 84 ZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo :
      na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky v zákonné lhůtě;
      na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě s uchazečem, které nemají vliv
      na změnu zadávacích podmínek zakázky;
      před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce;
      nevracet uchazečům podané nabídky,
      neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

                      E. Obchodní podmínky
   1.     Návrh smlouvy vč. všech příloh
Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou zadavatelem stanoveny jako
minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.                            Kupní smlouva

                            SMLUVNÍ STRANY:


                                                                  7
…
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném …
Sídlo:       …
IČ :        …
DIČ:        …
Bankovní spojení: … a. s.., č. ú. …
Jednající: …
(dále jen „Prodávající“)

a

Český rozhlas
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
Jednající:     Mgr. Richardem Medkem, prozatímním ředitelem
Sídlo:       Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ :        45245053
DIČ:        CZ45245053
(dále jen „Kupující“)


    uzavřely podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu::


                              I. Předmět smlouvy

1.1.   Předmětem této smlouvy ze strany Prodávajícího je jeho závazek dodat za podmínek stanovených touto Smlouvou
Kupujícímu 8ks vozidel v technickém provedení, s minimální výbavou (viz přílohy č. 1-4), v termínu, do místa plnění, včetně
veškeré dokumentace k nim náležející, a převést na Kupující vlastnické právo ke zboží.
1.2.   Předmětem smlouvy ze strany Kupujícího je zaplatit Prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu za podmínek a
v termínu stanovených touto smlouvou.


                            II. Specifikace zboží

2.1.    Specifikace zboží a jeho ceny:

A. … _____________      ____________________________                   Kč
Barva:  ..
Interiér: ..
Technické údaje vozu:      motor ..
                palivo ..
                pohon …
Výbava:             viz Příloha č. 1 - Specifikace vozů A

_____________________________________________________________________________________

Cena vozu (bez DPH):                                              ...
Výše 19% DPH:                                                 ...

Celková cena vozu s DPH:                                            ...B. ...                       _____________________________       Kč
Barva:      ...
Interiér:     ...
Výbava:      ...
Technické údaje vozu:  motor ...
            palivo ...
            pohon ...
Výbava:         viz Příloha č. 2 - Specifikace vozu B
____________________________________________________________________________________

Cena vozu (bez DPH):                                              ...
Výše 19% DPH :                                                 ...

Celková cena vozu s DPH :                                           ...


C. … _____________      ____________________________                   Kč
Barva:  ..
Interiér: ..
Technické údaje vozu:     motor ..
                palivo ..
                pohon …
Výbava:            viz Příloha č. 3 - Specifikace vozu C


                                                                 8
_____________________________________________________________________________________

Cena vozu (bez DPH):                                             ...
Výše 19% DPH:                                                ...

Celková cena vozu s DPH:                                          ...D. ...                     _____________________________Kč
Barva:      ...
Interiér:     ...
Výbava:      ...
Technické údaje vozu:  motor ...
            palivo ...
            pohon ...
Výbava:         viz Příloha č. 4 - Specifikace vozů D
____________________________________________________________________________________

Cena vozu (bez DPH):                                            ...
Výše 19% DPH :                                               ...

Celková cena vozu s DPH :                                          ...


2.2.   Celková cena zboží:

                    Cena v Kč za 1 kus                   Cena v Kč celkem
                                    Počet
    Typ vozidla
                 bez DPH      včetně DPH     kusů     bez DPH        včetně DPH ...                 ...          ...     ...       ...           ...
 ...                 ...          ...     ...       ...           ...
 ...                 ...          ...     ...       ...           ...
 ...                 ...          ...     ...       ...           ...
 Cena celkem            ---         ---      ...       ...           ...
2.3.   Součástí dodávky (zboží) je u všech dodávaných vozidel následující vybavení:
     a) reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička, plnohodnotné ocelové rezervní kolo s jízdním obutím, sada
       náhradních žárovek a pojistek do vozidla;
     b) obsah palivové nádrže - minimálně 5 litrů benzínu.
2.4.   Všechna dodávaná vozidla jsou vybavena manuální 5-ti stupňovou převodovkou.
2.5.   Všechna dodávaná vozidla jsou roku výroby 2009.


                          III. Doba a místo plnění

3.1.   Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží dle čl. II této smlouvy do 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy.
3.2.   Místo dodání zboží: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.


                      IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1.   Celková cena zboží dle čl. II této Smlouvy činí (včetně 19% DPH): …,-Kč (slovy: … korun českých)
     Celková cena bez 19% DPH: … Kč (slovy: … korun českých).
4.2.   Součástí kupní ceny jsou náklady související s dodáním zboží do místa dodání.
4.3.   Kupní cena bude zaplacena Kupujícím na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícím po řádném


                                                              9
dodání zboží, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a výpočet DPH.
4.4.    Splatnost faktury je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Kupujícímu. Adresa pro doručení faktury je:
Vinohradská 12, Praha 2. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena odepsána z účtu Kupujícího ve
prospěch účtu Prodávajícího.
4.5.    Nebude-li faktura/dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních
ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Kupující oprávněn vrátit takovou fakturu Prodávajícímu bez zaplacení.
Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty
splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet až doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury.


                       V. Záruční lhůta, reklamace, servis

5.1.   Prodávající se zavazuje po dobu záruky bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraňovat závady dodaných vozidel a
případně poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené.
5.2.   Záruční doba na dodané zboží, včetně jeho příslušenství, činí 2 roky. Prodávající dále poskytuje Kupujícímu záruku
barevné stálosti a trvanlivosti laku po dobu .. roky/let a dále po dobu 10 let na neprorezavění karoserie u všech dodávaných
vozů. Prodávající dále poskytuje záruku mobility po dobu životnosti příslušného dodaného vozidla.
Záruční doba počíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu.
5.3.   Reakční doba od nahlášení závady: ihned (v pracovní dny).
5.4.   Místo poskytování servisních služeb Prodávajícím: …
5.5.   Způsob hlášení závad Kupujícím:
     a) telefonicky na číslo …. nebo
     b) na e-mailové adrese: … nebo
     c) doporučenou poštou na adresu sídla Prodávajícího.
5.6.   Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním dodaných vozidel nebo živelnou událostí.


                        VI. Smluvní pokuty a sankce

6.1.    Pro případ prodlení Prodávajícího s dodáním zboží dle čl. III. odst. 3.1. je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny řádně nedodaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčeno právo Kupujícího na úhradu škody způsobené prodlením.
6.2.    Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.3.   V případě prodlení s termínem pro odstranění vad činí smluvní pokuta 0,5% z ceny vadného zboží za každý den prodlení
oproti sjednanému termínu odstranění vady.
6.4.   Budou-li shledány nedostatky/ nesrovnalosti v kvalitě, výbavě či technickém provedení mezi dodávanými a poptávanými
vozidly, je zadavatel oprávněn požadovat dodání nového vozidla v požadované kvalitě.


                              VII.
                          Závěrečná ustanovení

7.1.   Vlastnické právo na kupujícího přechází dnem podpisu předávacího protokolu o převzetí vozidel.
7.2.   Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
7.3.   Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.
7.4.   Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Prodávající obdrží jedno vyhotovení a Kupující dvě
vyhotovení.
7.5.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


                        VIII. Prohlášení Prodávajícího

Prodávající si je vědom povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových
a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a je si vědom následků v případě uvedení nepravdivých údajů a čestně
prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
     a)  je držitelem rozhlasových přijímačů v počtu [__________] ks, je evidovaným poplatníkem rozhlasových poplatků
        a ke dnešnímu dni nemá vůči Českému rozhlasu dluh, rozhlasové poplatky hradí pod VS (variabilním symbolem):
        [_____doplnit variabilní symbol uchazeče______];
     b)  není držitelem rozhlasových přijímačů.

(ponechte vhodnou variantu a) nebo b).
Prodávající:                                  Kupující:

V Praze dne ………………                          V Praze dne……………………….
                                                                10
……………………………………….                              ...………………………………….

...                                     Český rozhlas
...                                     Mgr. Richard Medek, prozatímní ředitel


Přílohy č.:
           1.    Příloha č. 1 - Specifikace vozů A
           2.    Příloha č. 2 - Specifikace vozu B
           3.    Příloha č. 3 - Specifikace vozu C
           4.    Příloha č. 4 - Specifikace vozu D
Vynechané (červeně označené) části obchodních podmínek uchazeč musí ve své nabídce uvést.
Pokud uchazeč ve své nabídce mění ustanovení obchodních podmínek, musí tyto úpravy viditelně odlišit.

Návrh smlouvy, včetně všech uvedených příloh, musí být ze strany uchazeče podepsány uchazečem či
statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky.      F. Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob
             zpracování a podání nabídky
      1.    Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
   a)    Nabídku podá uchazeč písemně v celkem 6 vyhotoveních, z toho 1x v originále, 4x v listinných kopiích a 1x na CD
        v elektronické formě. Na nosiči CD budou zejména data ve tvaru: nabídka *.DOC, návrh smlouvy *.DOC, tabulka *.XLS.
   b)    Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídek bude na titulní straně označena „kopie“.
        Kopie nabídky slouží zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými
        výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.
   c)    V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude
        podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování
        uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného
        pověřovacího dokumentu.
   d)    Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ( § 68 odst. 2
        ZVZ ).
   e)    Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá,
        že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (§ 68 odst. 2 ZVZ).
   f)    Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém
        jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány arabskými číslicemi. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby
        byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
   g)    Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno do jednoho svazku. Nabídka
        bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém
        pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo
        nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče.

      2.    Požadované členění – pořadí obsahu nabídky
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :
          Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)
          Prokázání kvalifikace
                Základní kvalifikační předpoklady
                Profesní kvalifikační předpoklady
                Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
                Technické kvalifikační předpoklady
          Další požadavky zadavatele
          Dokumenty k vyhodnocení nabídky – zpracování nabídkové ceny
          Návrh smlouvy včetně všech příloh - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
          Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace)
                                                                   11
   3.    Způsob podání nabídky
Obálka s nabídkou ponese označení: „VZ014/2009 - NEOTVÍRAT – Nákup 8 ks vozidel“

Nabídka může být odeslána doporučeně poštou v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a podpisem uchazeče, na
adresu:
Český rozhlas
odd. veřejných zakázek a prodejů
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
nebo předána osobně v podatelně Českého rozhlasu, na adrese Římská 13, Praha 2 v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00
hodin.
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevírány a zadavatel o jejich pozdním podání vyrozumí
dodavatele. Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou Českého rozhlasu.

Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

             G. Lhůty a termíny zadávacího řízení
   1.    Lhůty a termíny zadávacího řízení

Závazné lhůty tohoto zjednodušeného podlimitního řízení jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která byla zveřejněna na
http://www.rozhlas.cz/vz
Lhůta pro doručení nabídek: do 16.9. 2009 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek:      16.9.2009 v 15:00 hodin, v budově Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2.
Termín konání aukce:    24.9. 2009 v 10:00 hodin, (výzva k podání nabídky v e-aukci bude všem uchazečům, kteří nebyli
              vyloučení ze zadávacího řízení, odeslána nejpozději 2 pracovní dny pře jejím uskutečněním.)
(Osoby, které jsou oprávněny být přítomny otevírání obálek dle § 71 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb.)

   2.    Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky není nezbytná podle § 49 odst. 4 ZVZ, z tohoto důvodu není
prohlídka místa organizovaná.

   3.    Poskytování dodatečných informací § 49 ZVZ
Zadavatel poskytne dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o ně stejným způsobem, jakým poskytl neomezený a
přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Dodatečné informace budou poskytnuty na základě platně doručené žádosti, jejíž
zaručený elektronický podpis byl úspěšně ověřen (prováděcí vyhláška č. 329/2006 Sb.). V ostatních případech budou dodatečné
informace poskytnuty jen na základě písemné žádosti doručené osobně, prostřednictvím osoby, prostřednictvím držitele poštovní
licence.

Adresa:
Český rozhlas
Filip Matas
Odd. veřejných zakázek a prodejů
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Případné dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní v zákonem stanovené lhůtě na internetové
adrese: www.rozhlas.cz/vz.

                     H. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.

Dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách, zákonné požadavky a
požadavky zadavatele na předmět plnění této veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách, obdrží výzvu k účasti v e-
aukci. Jako výchozí hodnotu v e-aukci je v zadávacím kole uchazeč povinen zadat nabídkovou cenu z písemné nabídky. Vítěz e-
aukce následně předloží podepsaný návrh kupní smlouvy, kde bude uvedena částka vysoutěžená na aukčním portále.
                                                               12
   I. Přílohy nebo další součásti zadávací dokumentace
1.  Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
2.  Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky (podepsáno osobou oprávněnou
   jednat jménem či za uchazeče).
3.  Příloha č. 3 - Specifikace vozů A .

4.  Příloha č. 4 - Specifikace vozu B.

5.  Příloha č. 5 - Specifikace vozu C.

6.  Příloha č. 6 - Specifikace vozu D.

7.  Příloha č. 7 - Postup při vyplňování přihlášky k e-aukci dle ZVZ
                                                           13
Příloha č. 1

                     Krycí list nabídky
                           na veřejnou zakázku:

        VZ014/2009 - „Nákup 8ks vozidel pro potřeby Českého rozhlasu“

 Údaje o uchazeči
 Obchodní firma nebo název
 (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu)
 Sídlo
 (jedná-li se o právnickou osobu)
 Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
 (jedná-li se o fyzickou osobu)
 Právní forma

 IČ

 DIČ

 Telefon

 Fax

 E-mail

 Kontaktní osoba pro
 jednání ve věci nabídky
 Údaje o subdodavateli – 1)
 Obchodní firma nebo název
 (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu)
 Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)
 Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
 (jedná-li se o fyzickou osobu)
 IČ

 Část VZ plněná subdodavatelem vyjádřena v %

 Popis plnění subdodavatele (části zakázky)

 Údaje o subdodavateli – 2)*
 Obchodní firma nebo název
 (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu)
 Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)
 Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
 (jedná-li se o fyzickou osobu)
 IČ

 Část VZ plněná subdodavatelem vyjádřena v %

 Popis plnění subdodavatele (části zakázky)

 Cenová nabídka
 Celková nabídková cena bez DPH
                                                      Kč

 DPH
                                                      Kč

 Celková nabídková cena včetně DPH
                                                      Kč
* V případě více subdodavatelů přidá uchazeč do tabulky příslušné řádky.


V ………………….. dne ……………
                                       ……………………………….
                                          jméno a podpis
                                      oprávněného zástupce uchazeče


                                                         14
Příloha č. 2
        Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
          a vázanosti obsahem nabídky
               dle § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.
    Jako uchazeč o veřejnou zakázku č. j. VZ014/2009 čestně prohlašuji, že veškeré informace
uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsem vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu běhu zadávací lhůty.
V ………………….. dne ……………
                                               15
Příloha č. 3
                      Specifikace vozu I.
Motor : naftový o obsahu min. 1590 cm3 TDi o výkonu minimálně 74 kW
Převodovka : manuální min. 5ti stupňová
Zavazadlový prostor : do výše zadního plata – minimálně 550 l
Barva: bílá
Minimální výbava vozu:   ● Posilovač řízení
              ● El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
              ● min. El. ovládání oken vpředu
              ● Boční ukazatele směru integrované do vnějších zpětných zrcátek
              ● min. 6x airbag
              ● Otáčkoměr
              ● Světla pro denní svícení s deaktivací
              ● min. ESP a ABS
              ● Imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem
              ● Přerušení přívodu paliva při nárazu
              ● Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné
              ● Středová konzola se zásuvkou 12V, držáky nápojů a odkládací přihrádkou
              ● Halogenové světlomety se směrovým ukazatelem
              ● Nárazníky lakované v barvě vozu
              ● Kola ocelová 6J x 15" s velkoplošnými kryty kol
              ● Bez označení motorizace
              ● Boční ochranné lišty lakované v barvě vozu
              ● Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
              ● Klimatizace s automatickou regulací
              ● Ochrana podvozku proti kamenům
              ● Autorádio s kódováním tuner se systémem RDS a TP, CD a CD-mp3 přehrávačem, dodávané
                výrobcem vozu.
              ● Zadní sedadlo dělené, sklopné
              ● Zařízení blokující převodovku
              ● Volant nastavitelný ve dvou osách
              ● Deaktivace airbagu spolujezdce
              ● ISOFIX na vnějších zadních sedadlech
              ● Signalizace nezapnutého bezp. pásu řidiče
              ● Zapnutí výstražných světel při panickém brzdění
              ● Držák na parkovací lístky, 4 sklopná stropní madla, zadní s věšáčky
              ● Make-up zrcátka ve slunečních clonách
              ● Nekuřácký paket
              ● Obložení nákladové hrany
              ● Stropní lampička vpředu
              ● Zadní odkládací plato
              ● Vyhřívané zadní sklo
                                                       16
Příloha č. 4
                      Specifikace vozu II.
Motor : benzinový o obsahu min. 1400 cm3 combi o výkonu minimálně 60 kW
Převodovka : manuální min. 5ti stupňová
Zavazadlový prostor : do výše zadního plata – minimálně 475 l
Barva: bílá
Minimální výbava vozu :   ● Kola ocelová 5J x 14" s velkoplošnými kryty kol
              ● Nárazníky lakované v barvě vozu
              ● Ochranné boční lišty dveří
              ● Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu
              ● ABS
              ● min. 4x airbag
              ● Světla pro denní svícení s deaktivací
              ● Imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem
              ● Přerušení přívodu paliva při nárazu
              ● Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné
              ● Volant nastavitelný ve dvou osách
              ● Palubní počítač
              ● Posilovač řízení
              ● Středová konzola se zásuvkou 12V, držáky nápojů a odkládací přihrádkou
              ● Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
              ● El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
              ● min. el. ovládání oken vpředu
              ● Tónovaná skla
              ● Držák na parkovací lístky
              ● Bez označení motorizace
              ● Autorádio s kódováním tuner se systémem RDS a TP, CD a CD-mp3 přehrávačem, dodávané
              výrobcem vozu.
              ● Klimatizaci s automatickou regulací
              ● Zařízení blokující převodovku
              ● Tažné zařízení
                                                          17
Příloha č. 5
                        Specifikace vozu III.
Motor : naftový o obsahu min. 1890 cm3 TDi o výkonu minimálně 70 kW
Podvozek : rozvor - minimálně 3390 mm
Převodovka : : manuální min. 5ti stupňová
Výška vozu : minimálně 2470 mm
Počet míst k sezení : 6 míst včetně řidiče
Barva: bílá
Minimální výbava vozu :   ● Kotoučové brzdy na všech kolech
               ● 4 ocelová kola 6,5 J x 16 se středovými kryty kol
               ● Pevná tónovaná okna v prostoru pro cestující
               ● Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
               ● Gumová podlaha prostoru pro cestující
               ● Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná
               ● Odkládací box ve stropu
               ● Vnitřní stropní osvětlení se stmívačem
               ● Obložení dveří plastem
               ● Látkové potahy sedadel
               ● min. airbag řidiče a spolujezdce
               ● ESP, ABS
               ● Ïmobilizér
               ● 3. brzdové světlo
               ● Posilovač řízení
               ● Otáčkoměr
               ● Automatický spínač světlometů, trvalé svícení
               ● Výškově a sklonově nastavitelný volant
               ● 12V zásuvka v kabině řidiče
               ● Zařízení blokující převodovku
               ● Autorádio s CD přehrávačem, anténou v čelním skle a min. 2 reproduktory dodávané výrobcem
               vozu
               ● Mlhové světlomety integrované v nárazníku
               ● Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
               ● Elektrické stahování předních oken
               ● Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
               ● Palubní počítač
               ● Klimatizace s mechanickou regulací v kabině řidiče a 2. výměník topení v prostoru pro cestující a
               ložném prostoru
               ● Nasávání čistého vzduchu s filtrem s aktivním uhlím
               ● Lakování vysoké střechy v barvě vozu
               ● Kobercová podlaha v kabině řidiče
               ● Sedadlo spolujezdce + dvousedadlo a druhá řada sedadel pro 3 cestující
               ● Vysoké zadní křídlové dveře, prosklené s vyhřívaným sklem
               ● Filtr pevných částic výfukových plynů
                                                               18
Příloha č. 6
                     Specifikace vozu IV.
Motor : naftový o obsahu min. 1890 cm3 TDi o výkonu minimálně 74 kW
Podvozek : rozvor - minimálně 2995 mm
Převodovka : manuální min. 5ti stupňová
Zavazadlový prostor : při nesklopené 2. řadě sedadel až po horní hranu opěradla sedadla minimálně 525 l
Počet míst k sezení : 7 míst včetně řidiče
Barva: bílá
Minimální výbava vozu :   ● 4 ocelová kola 6 J x 16 s velkoplošnými kryty kol
               ● Lakované nárazníky, vnější zpětná zrcátka a dveřní madla v barvě vozu
               ● Zadní výklopné dveře s vyhřívaným sklem, stěračem a ostřikovačem
               ● Posuvné dveře vpravo i vlevo v prostoru pro cestující
               ● 6 upevňovacích bodů pro systém střešních nosičů
               ● Opěrky hlavy v kabině řidiče výškově a sklonově nastavitelné
               ● Opěrky hlavy v prostoru pro cestující výškově nastavitelné
               ● Posuvná okna v prostoru pro cestující vpředu vpravo a vlevo
               ● 4 držáky nápojů a 1 přihrádka ve středové konzole
               ● Odkládací přihrádky ve dveřích s držákem lahve
               ● Stropní odkládací prostor nad řidičem a spolujezdcem
               ● Kosmetické zrcátko ve sluneční cloně s krytem a kapsou
               ● Osvětlení zavazadlového prostoru
               ● Vnitřní světlo se zpožděným vypínáním
               ● Kobercová podlahová krytina v kabině řidiče a v prostoru pro cestující
               ● Ochranná lišta nákladové hrany
               ● Trojsedadlo v 1. řadě sedadel (sklopné v poměru 1/3 –2/3 a překlápěcí )
               ● Dvojsedadlo v 2. řadě sedadel
               ● Kryt zavazadlového prostoru – sklápěcí
               ● min. 4x odkládací prostor pro spolucestující
               ● ABS, ASR
               ● min. 4x airbag
               ● Posilovač řízení
               ● Volant nastavitelný ve dvou osách
               ● Světla pro denní svícení s deaktivací
               ● 3. brzdové světlo
               ● Mlhové světlomety integrované v nárazníku
               ● Imobilizér
               ● Otáčkoměr
               ● Autorádio s kódováním tuner se systémem RDS a TP, CD a CD-mp3 přehrávačem, dodávané
               výrobcem vozu.
               ● Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
               ● Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektrické stahování oken
               ● Nekuřácké provedení – bez popelníku a zapalovače
               ● Zařízení blokující převodovku
               ● Palubní počítač
               ● Klimatizace s dvouzónovou automatickou regulací
               ● Tónovaná okna vzadu ( neprůhledná )
                                                        19
Příloha č. 7

Postup při vyplňování přihlášky k e-aukci dle ZVZ
Před zahájení aktu přihlášení prosím proveďte tyto úkony:

1) ověřte, zda máte v počítači, ze kterého budete provádět přihlášení, nainstalovanou poslední vydanou verzi Java
(http://www.java.com/en).


V případě, že nemáte nejnovější verzi JAVY nainstalovanou, postupujte takto:
                -   ověřte, že máte administrátorská oprávnění nebo min. oprávnění provádět instalace do vašeho
                   operačního systému
                -   otevřete http://www.java.com/en/
                -   klikněte na ikonu FREE JAVA DOWNLOAD
                -   načte se nová stránka a po malé chvíli se vám ukáže okénko, které nabízí instalaci JAVY
                -   spusťte instalaci a nechte ji doběhnout
                -   po ukončení instalace může být vyžadován restart počítače


V případě, že máte JAVU nainstalovanou, ale nevíte, zda máte správnou verzi nebo v případě, že nevíte, zda máte JAVU
nainstalovanou, můžete tuto skutečnost ověřit. Ověření provedete následovně:
                -   otevřete http://www.java.com/en/
                -   klikněte na odkaz Do I have java?
                -   otevře se stránka, na které klikněte na tlačítko VERIFY INSTALATION, následně se prověří,
                   zda a jakou verzi máte (tato operace může v závislosti na rychlosti vašeho počítače trvat cca 1
                   minutu)
                -   po  dokončení  této  operace vám    stránka  napíše  (v  případě  kladného  výsledku)
                   Congratulations!, nebo Oops! You don´t have the recommended Java installed          (v
                   případě záporného výsledku), což je informace, že verze není správná a že je jí třeba
                   doinstalovat, pro doinstalaci zvolte tlačítko DOWNLOAD NOW a proveďte instalaci


2) Připravte si váš kvalifikovaný elektronicky podpis. Budete potřebovat dva fyzické soubory ve vašem počítači, a to:
                -   veřejný klíč ve formátu PEM
                -   soukromý klíč ve formátu PFX
Pokud tyto soubory nemáte, postup pro získání těchto klíčů naleznete zde:

veřejný klíč ve formátu PEM
- pro Českou poštu
(http://www.proe.biz/www/cz/podpora/nastaveni/manual-stazeni-pem-certifikatu-uzivatele.doc)
- pro První certifikační,a.s.
(http://www.proe.biz/www/cz/podpora/nastaveni/manual-ziskani-verejne-casti-certifikatu-i.ca.doc)


soukromý klíč ve formátu PFX
- pro všechny certifikační autority
http://www.proe.biz/www/cz/podpora/nastaveni/manual-vyexportovani-osobniho-certifikatu.doc
Jakmile splníte výše uvedené, můžete se vrátit zpět k přihlášce a jejímu vyplnění. Postupujte v těchto krocích:


   1)  otevřete z e-mailu elektronickou pozvánku, jež jste obdrželi od administrátora
   2)  z pozvánky odklikněte hypertextový odkaz na přihlášku
   3)  přihlášku vyplňte, dále přiložte (pomocí tlačítka procházet) veřejnou část vašeho elektronického podpis (formát PEM)
   4)  zvolte si přístupové jméno a heslo (min. 8 znaků, povolené znaky jsou a – Z, 0 – 9, nemůžete používat mezeru,
      speciální znaky ani diakritická znaménka)
   5)  odešlete přihlášku


                                                                  20
  6)  potvrzení přihlášky vaším elektronickým podpisem
  7)  přihlášku ve formátu PDF si uložte do svého počítače, doporučujeme zkontrolovat (prohlédnout), že je přihláška
     vyplněna se správnými údaji atd.
  8)  dále pak přiložte (pomocí tlačítka procházet) PDF přihlášku z vašeho počítače
  9)  stiskněte tl. podepsat (může nastat malá časová prodleva) a otevře se menší okno, ve kterém uvidíte (vrchní část), že
     podepisujete daný dokument PDF.
  10) Přes tlačítko vybrat najděte (v prostřední části) vaši soukromou část elektronického podpisu ve vašem počítači (formát
     PFX), dále pak vepište heslo (spodní část) k soukromému certifikátu a potvrďte tlačítkem podepsat
  11) Poté dojde k odeslání podepsané přihlášky do systému a pokud jste podepsali dokument PDF správný certifikátem, tak
     vám systém oznámí, že přihláška byla úspěšně podepsána.


Pokud budete mít technické problémy s e-aukčním prostředím, obraťte se prosím na kvalifikované pracovníky
provozovatele aukčního portálu. (viz níže)

HOTLINE PROe.biz - tel.: +420 596 116 741 - mobil: +420 724 081 932 - email: hotline@proe.biz
                                                              21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:25
posted:5/15/2011
language:Czech
pages:21