Text Knowledge Base Generator

Document Sample
Text Knowledge Base Generator Powered By Docstoc
					   The   ËÝÒ Ã Ì                 Text Knowledge Base Generator

               Udo Hahn                     Martin Romacker
         Text Knowledge Engineering Lab             Text Knowledge Engineering Lab
                    ¨
        Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg                       ¨
                                    Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg
         D-79085 Freiburg, Germany                D-79085 Freiburg, Germany
            Ò ÓÐ Ò ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º                ÖÓÑ  Ö ÓÐ Ò ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º


ABSTRACT                              Ò ¬Ò Ò Ö ÔÓÖØ× ÖÓÑ Ñ      Ð ×Ù ÓÑ Ò ´Å µ¸ Ø
ËÝÒ  Ã Ì   ÓÑÔÖ × ×   Ñ ÐÝ Ó Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ×Ý×¹      Ö Ñ ÛÓÖ Ó Ø Ñ ËÝÒ Ã Ì ×Ý×Ø Ñ ½¼¸ º ÇÙÖ ¬Ö×Ø
Ø Ñ× ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÕÙ Ö Ò ÒÓÛÐ        ÖÓÑ Ö Ð¹ÛÓÖÐ     Ó Ð × ØÓ ÜØÖ Ø ÓÒ ÔØÙ ÐÐÝ Ò Ò Ö ÒØ ÐÐÝ Ö Ö ÓÖÑ×
Ø ÜØ׸ Ú Þº Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ý Ø ×Ø Ö ÔÓÖØ× Ò Ñ      Ð   Ó ÒÓÛÐ    Ø Ò Ø Ó×   ÔØÙÖ  Ý ×Ø Ò Ö Á ×Ý×Ø Ñ×
¬Ò Ò Ö ÔÓÖØ׺ Ì Ö ÓÒØ ÒØ × ØÖ Ò× ÓÖÑ ØÓ ÓÖÑ Ð Ö Ô¹        ×Ù   × Ú ÐÙ Ø Ú ×× ÖØ ÓÒ× Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ× ¾ ¸ ¾ ¸ Ø Ñ¹
Ö × ÒØ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × Û    ÓÒ×Ø ØÙØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÜØ     ÔÓÖ Ð ¾   Ò ×Ô Ø Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾¾ º Ë ÓÒ ¸ Û Ð×Ó
 ÒÓÛÐ    × ×º ËÝÒ Ã Ì ³× Ö Ø ØÙÖ ÒØ Ö Ø × Ö ¹        Û ÒØ ØÓ ÝÒ Ñ ÐÐÝ Ò Ò Ø × Ø Ó ÒÓÛÐ       Ø ÑÔÐ Ø ×
ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÖÓÑ Ø    Ò ÐÝ× × Ó × Ò Ð × ÒØ Ò ×¸ × Û ÐÐ ×     Ø ÖÓÙ Ò Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÜÓÒÓÑÝ Ð ÖÒ Ò     Ú × ½¾ ×Ó Ø Ø
Ø Ó× Ó Ö Ö ÒØ ÐÐÝ Ð Ò × ÒØ Ò × ÓÖÑ Ò Ó × Ú Ø ÜØ׺         Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ Ô Ð ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × Ò¹
  × × ÒØ Ö Ò ¹ ×     × ÓÙÖ× Ò ÐÝ× × Ñ    Ò ×Ñ× ÓÖ    Ö × Ò    ÓÓØ×ØÖ ÔÔ Ò Ñ ÒÒ Öº Ì Ö ¸ ËÝÒ Ã Ì ×
ÔÖÓÒÓÑ Ò Ð¸ ÒÓÑ Ò Ð Ò Ö Ò Ò Ô ÓÖ ¸ ËÝÒ Ã Ì            Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ × Ò× Ø Ú ØÓ Ø ØÖ ØÑ ÒØ Ó Ø ÜØÙ Ð Ö Ö Ò
 × ×ÙÔÔÐ Û Ø    Ð ÖÒ Ò ÑÓ ÙÐ ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÓÓع        Ö Ð Ø ÓÒ× ¾ ¸ ¸ ½ º Ì    Ô Ð ØÝ ØÓ ÔÖÓÔ ÖÐÝ  Ð ÛØ
×ØÖ ÔÔ Ò Ø× ÓÑ Ò ÒÓÛÐ       × Ø ÜØ Ò ÐÝ× × ÔÖÓ  ׺    Ú Ö ÓÙ× ÓÖÑ× Ó Ò Ô ÓÖ × ÔÖ Ö ÕÙ × Ø ÓÖ Ø ×ÓÙÒ ¹
                                 Ò ×× Ò Ú Ð ØÝ Ó Ø    ÒÓÛÐ    ××Û Ö Ø × Ö¹
                                 ×ÙÐØ Ó Ø Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ÔÖÓ ×× Ò Ð Û × ÓÖ Ø
1.  INTRODUCTION                          × Ð ØÝ Ó ×ÓÔ ×Ø Ø Ö ØÖ Ú Ð Ò ÕÙ ×Ø ÓÒ Ò×Û Ö Ò
  Ì ËÝÒ Ã Ì ×Ý×Ø Ñ ÐÓÒ × ØÓ Ø         ÖÓ   Ñ ÐÝ Ó   ÔÔÐ Ø ÓÒ× × ÓÒ Ø     ÕÙ Ö Ø ÜØ ÒÓÛÐ    º
 Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ´Á µ ×Ý×Ø Ñ× ½ º Ë Ò ¬ ÒØ ÔÖÓ Ö ××
  × ÒÑ      ÐÖ Ý¸ × ÙÖÖ ÒØ Á ×Ý×Ø Ñ× ÔÖÓÚ ÖÓ Ù×Ø      2. SYSTEM ARCHITECTURE
× ÐÐÓÛ Ø ÜØ ÔÖÓ ×× Ò ×Ù Ø Ø Ö Ñ ¹×ØÝÐ Ø ÑÔÐ Ø × Ö
¬ÐÐ Û Ø     ØÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒØ Ø × ´ÐÓ¹      Ì ÓÚ Ö ÐÐ Ö Ø ØÙÖ Ó ËÝÒ Ã Ì ¸ Ò ÖÓÒÝÑ Û
  Ø ÓÒ׸ Ô Ö×ÓÒ׸ Ú ÒØ ØÝÔ ×¸ Ø ºµ ÖÓÑ Ø     Ò ÐÝÞ   Ó¹  ×Ø Ò × ÓÖ ËÝÒØ × × Ó   ×ØÖ ÙØ ÃÒÓÛÐ      ÕÙ Ö
ÙÑ ÒØ׺ Æ Ú ÖØ Ð ×׸ ØÝÔ Ð ÅÍ ¹×ØÝÐ ×Ý×Ø Ñ× Ö Ð×Ó         ÖÓÑ Ì ÜØ× ¸ × ×ÙÑÑ Ö Þ Ò ÙÖ ½º ÁÒ ÓÑ Ò Ø ÜØ׸ Ì ¸
Ð Ñ Ø Ò × Ú Ö Ð Û Ý׺ Ì Ý ÔÖÓÚ ÒÓ Ò Ö Ò Ò           ¹  Ö Ñ ÔÔ ÒØÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÜØ ÒÓÛÐ       × ×¸ Ìà ¸
Ô ÐØ × Û      ÐÐÓÛ ×Ù ×Ø ÒØ Ð Ö ×ÓÒ Ò    ÓÙØ Ø Ø Ñ¹   Û    ÓÒØ Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ì ³× ÓÒØ Òغ Ì × ÒÓÛй
ÔÐ Ø ¬ÐÐ Ö× ´ Ò ¸ Ø Ö ÙÒ Ö×Ø Ò Ò       ÔØ × ÐÓÛµ¸ Ò        × ÔÐ Ø ÓÖÑ Ñ Ý    Ú Ö ÓÙ× Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × ÖÚ ×¸
Ø Ö ÔÓØ ÒØ Ð ØÓ     Ð Û Ø Ø ÜØÙ Ð Ô ÒÓÑ Ò ×       ÐÝ  ×Ù  × Ò Ö ÒØ ÐÐÝ ×ÙÔÔÓÖØ ÕÙ ×Ø ÓÒ Ò×Û Ö Ò ´ Ø Ö ¹
 ÓÒ×ØÖ Ò ¸ Ø × Ú Ð Ð Ø Ðк Ð×Ó ÒÓÚ Ð Ò ÙÒ Ü¹           ØÖ Ú Ðµ¸ Ø ÜØ Ô ×× Ö ØÖ Ú Ð ÓÖ Ø ÜØ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ º
Ô Ø Ø ÓÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ Ö Ð Ú ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Û          Ó ×  2.1 Sentence-Level Understanding
ÒÓØ Ñ Ø    Ú Ò Ø ÑÔÐ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × × Ö ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ¸
× Ò ×Ý×Ø Ñ × Ò Ö× ÓÑÑ Ø ØÓ ¬Ü         ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ó¹      Ö ÑÑ Ø Ð ÒÓÛÐ       ÓÖ ×ÝÒØ Ø Ò ÐÝ× × × ×
Ñ Ò ÒÓÛÐ      Ø ÑÔÐ Ø × ´ º º¸ Ø Ý Ú ÒÓ ÓÒ ÔØ Ð ÖÒ¹     ÓÒ ÙÐÐÝ Ð Ü Ð Þ     Ô Ò Ò Ý Ö ÑÑ Ö ½½ ¸ Û Ö Ö ØÓ
 Ò   Ð Ø ×µº                          × Ä Ü ÓÒ Ò    ÙÖ ½º   × ÛÓÖ ÓÖÑ× ´Ð Ü Ñ ×µ ÓÒ¹
  Ï Ø ËÝÒ Ã Ì ¸ Û Ö         Ö ×× Ò Ø × × ÓÖØ ÓÑ Ò ×   ×Ø ØÙØ Ø Ð ÒÓ × Ó Ø Ð Ü ÓÒ ØÖ ¸ Û          Ö ÙÖØ Ö
 Ò Ñ Ø ÑÓÖ ×ÓÔ ×Ø Ø Ð Ú Ð Ó ÒÓÛÐ             ÕÙ ¹    ×ØÖ Ø Ò Ø ÖÑ× Ó      Ö Ö Ý Ó Ð Ü Ñ Ð ×× ×Ô ¬¹
× Ø ÓÒ ÖÓÑ Ö Ð¹ÛÓÖÐ Ø ÜØ׺ Ì      Ó ÙÑ ÒØ× Û    Ð ÛØ    Ø ÓÒ× Ø « Ö ÒØ Ð Ú Ð× Ó Ò Ö Ð Øݺ Ì      Ò Ö Äܹ
 Ö Ø Ò Ð Ò ÖÖ Ø Ú × Ò ÖÑ Ò Ð Ò Ù Ø Ò ÖÓÑ ØÛÓ           ÓÒ Ò    ÙÖ ½ ÓÒØ Ò× Ð Ü Ð Ñ Ø Ö Ð Û      × ÓÑ Ò¹
 ÓÑ Ò׸ Ú Þº Ø ×Ø Ö ÔÓÖØ× ÖÓÑ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ý        Ò Ô Ò ÒØ ´Ð Ü Ñ × ×Ù     × ÑÓÚ ¸ Û Ø ¸ ÓÖ ÑÓÒØ µ¸ Û Ð
´Á̵ ÓÑ Ò × ÔÖÓ ××      Ý Ø ØËÝÒ Ã Ì ×Ý×Ø Ñ ¸         ÓÑ Ò¹×Ô ¬ ÜØ Ò× ÓÒ× Ö      ÔØ Ò ×Ô Ð Þ Ð Ü ÓÒ×
                                 × ÖÚ Ò Ø Ò × Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ×Ù ÓÑ Ò׸ º º¸ ÁÌ ´ Ö
                                   × ¸ ÓÐÓÖ ÔÖ ÒØ Ö¸ Ø ºµ ÓÖ Å   ´ ×ØÖ Ø ×¸ ×ÙÖ   ÑÙ Ù׸
                                  Ø ºµº   Ô Ò Ò Ý Ö ÑÑ Ö× ÔØÙÖ Ò ÖÝ Ú Ð Ò Ý ÓÒ¹
                                 ×ØÖ ÒØ× ØÛ Ò ×ÝÒØ Ø         ´ º º¸ ÒÓÙÒµ Ò ÔÓ×× ¹
                                  Ð ÑÓ ¬ Ö× ´ º º¸    Ø ÖÑ Ò Ö ÓÖ Ò    Ø Ú µº ÌÓ ×Ø ¹
                                 Ð×    Ô Ò Ò Ý Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò        Ò   ÑÓ ¬ Ö¸
                                  ÐÐ Ø Ð Ü Ð Þ    ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ ÛÓÖ ÓÖ Ö¸ ÓÑÔ Ø Ð ØÝ
                                 Ó ÑÓÖÔ Ó×ÝÒØ Ø     ØÙÖ ×¸ Ò × Ñ ÒØ Ö Ø Ö ÑÙ×Ø
                                  ÙЬÐÐ º Ì × Ð × ØÓ ×ØÖ ØÐÝ ÐÓ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ × Ñ
.                                 Û    Ò Ö ÒØÐÝ Ð Ò × Ø× Ð ØÓ ÖÓ Ù×Ø Ô ÖØ Ð Ô Ö× Ò   º
                                        Ø ¸ º º¸ Ý À Ö ¹ × º¿¸ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ñ Ò
                                       Ø Ð     ÓÙØ Ò    Ú Ò Ø Üغ½
                                      ¯ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ô Ö× ØÖ ¸ Ø Ò ÛÐÝ Ö Ø
                                       ÛÓÖ    ØÓÖ × Ö × Ø×       ´ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ Ø× ÑÓ ¹
                                       ¬ Öµ Ý × Ò Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ö ÕÙ ×Ø× ÓÖ Ô Ò ÒØ Ð ÓÚ¹
                                       ÖÒÑ ÒØ ØÓ Ø× Ð Ø ÓÒØ ÜØ ´×Ø Ô µº Ì × Ö ×Ô
                                       × Ö ×ØÖ Ø ¸ × Ò Ø × Ö ÕÙ ×Ø× Ö ÔÖÓÔ Ø ÙÔ¹
                                       Û Ö × ÓÒÐÝ ÐÓÒ Ø      Ö Ø × ÓÙÐ Ö³ Ó Ø       Ô Ò¹
                                        Ò Ý Ö Ô ÓÒ×ØÖÙ Ø ×Ó Öº ÐÐ ÛÓÖ           ØÓÖ× ¹
                                        Ö ×× Ø × Û Ý       ¸ Ò Ô Ö ÐРи Û Ø Ö Ø Ö Ú ¹
                                       Ð Ò Ý Ö ×ØÖ Ø ÓÒ׸ º º¸ Ö ÑÑ Ø Ð Ò ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÒ¹
                                       ×ØÖ ÒØ׸ Ö Ñ Ø Ý Ø Ö ÕÙ ×Ø Ò ÛÓÖ          ØÓÖº ËØ Ô
                                         × ÑÙÐ Ø × ÓÒ ÔØÙ Ð        Ò Ø Ø ÜØ ÒÓÛÐ
                                        × ¸ ×Ø Ô ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø ×Ø Ò Ø      × ÓÙÖ× Ñ ÑÓÖݺ
                                      ¯ Á ÐÐ Ö ÕÙ Ö     ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ö ÙЬÐÐ      Ý ÓÒ Ó Ø
                                       Ø Ö Ø ÛÓÖ      ØÓÖ׸ Ò ÑÑ     Ø × Ñ ÒØ ÒØ ÖÔÖ ¹
                                       Ø Ø ÓÒ × Ô Ö ÓÖÑ º Ì × Ù×Ù ÐÐÝ ÐØ Ö× Ø ÓÒ ÔØÙ Ð
                                       Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × Ý Û Ý Ó ×ÐÓØ ¬ÐÐ Ò ´×Ø Ô µº
     ÙÖ ½    Ö  Ø  ØÙÖ  Ó  ËÝÒ  Ã Ì   ËÝ×Ø Ñ
                                     Ë Ñ ÒØ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÒ× ×Ø× Ó ¬Ò Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ð
                                    ÐÒ   ØÛ Ò Ø     ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø × Ó Ø ØÛÓ ÓÒØ ÒØ
   ÓÒ ÔØÙ Ð ÒÓÛÐ         ÓÙØ Ø    « Ö ÒØ ÓÑ Ò× ×    ÛÓÖ × ÓÙÒ Ò Ø       ××Ó Ø × Ñ ÒØ ÐÐÝ ÒØ ÖÔÖ Ø Ð
 ÜÔÖ ×× Ò ÃйÇÒ ¹Ð         × Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ð Ò Ù     ¾ º   ×Ù Ö Ô º Ì Ð Ò       ÑÝ Ø Ö      ÓÒ×ØÖ Ò   Ý Ô Ò¹
 ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø      Ú × ÓÒ Ø Ø Ð Ü Ð Ð Ú Ð¸ Ø ÓÒ¹         Ò Ý Ö Ð Ø ÓÒ× ´ º º¸ Ø ×Ù     Ø  Ö Ð Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò× Ø Ú
ØÓÐÓ × Û ÔÖÓÚ      Ö ×ÔÐ Ø ÙÔ ØÛ Ò ÓÒ Ø Ø × Ù×        Ý  Ú Ö ×Ù     × × ÐÐ Ñ Ý ÓÒÐÝ      ÒØ ÖÔÖ Ø   ÓÒ ÔØÙ ÐÐÝ
 ÐÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ Ø ÍÔÔ Ö ÇÒØÓÐÓ Ý¸ Û Ð × Ú Ö Ð          Ø    Ò Ø ÖÑ× Ó     ÒØ ÓÖ Ô Ø ÒØ ÖÓÐ ×µ¸ Ý ÒØ ÖÚ Ò Ò Ð Ü      Ð
ÓÒØÓÐÓ ×    ÓÙÒØ ÓÖ Ø    ÓÒ ÔØÙ Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ó Ô Ö¹      Ñ Ø Ö Ð ´ º º¸ ×ÓÑ ÔÖ ÔÓ× Ø ÓÒ× ÑÔÓ× ×Ô Ð ÖÓÐ ÓÒ¹
Ø ÙÐ Ö ÓÑ Ò׸ º º¸ ÁÌ ´À Ö × ¸ ÓÐÓÖÈÖ ÒØ Ö¸ Ø ºµ            ×ØÖ ÒØ׸ ×Ù    × Ñ Ø ´Û Ø µ Ó × Ò Ø ÖÑ× Ó      ×¹Ô ÖØ ÓÖ
ÓÖ Å    ´ ×ØÖ Ø ×¸ ËÙÖ     ÅÙ Ù׸ Ø ºµº             Ò×ØÖÙÑ ÒØ ÖÓÐ ×µ¸ ÓÖ Ø Ñ Ý        ÓÒ×ØÖ Ò    Ý ÓÒ Ô¹
  Ë Ñ ÒØ    ÒÓÛÐ       ÓÙÒØ× ÓÖ Ñ Ö Ò ÓÒ ÔØÙ Ð       ØÙ Ð Ö Ø Ö ÓÒÐÝ ´ × Û Ø Ø       Ò Ø Ú    ÔÒ ÒÝÖÐ ¹
Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò ÓÒ ÔØÙ Ð Ø Ñ×         ÓÖ Ò ØÓ Ø Ó×     ¹  Ø ÓÒ¸ Û    ÙÒÐ ×Ù     Ø ÑÔÓ× × ÒÓ     Ø ÓÒ Ð × Ð Ø Ú
Ô Ò Ò Ý Ö Ð Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ×Ø Ð ×           ØÛ Ò Ø Ö ÓÖ¹     ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÖ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒµº Ì        ÓÖÖ ×ÔÓÒ ¹
Ö ×ÔÓÒ Ò Ð Ü Ð Ø Ñ׺ Ë Ñ ÒØ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ × Ñ Ø             Ò ÒÓÛÐ       ÓÙØ Ø × Ð Ò Ù ¹×Ô ¬ ÓÒ×ØÖ ÒØ× ×
Ñ    Ø ØÛ Ò ÓØ Ð Ú Ð× Ò Û Ý × ×ØÖ Ø Ò Ò Ö Ð              Ò× ÐÝ Ò Ó     Ò Ø Ä Ü ÓÒ Ð ×× Ö Ö Ý¸ Ò ÔÔÖÓ
 × ÔÓ×× Ð ¾¼ º Ì × × Ñ Ø Ö ÔÔÐ ØÓ × Ñ ÒØ ÐÐÝ              Û      Ú ÐÝ Ö Ð × ÓÒ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò Ö Ø Ò Ñ        Ò ×Ñ×
 ÒØ ÖÔÖ Ø Ð ×Ù Ö Ô × Û       Ö ¸ ÖÓÑ × Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ Ó       Ò Ö ÒØ ØÓ Ø Ó      عÓÖ ÒØ Ô Ö     Ѻ
Ú Û¸ Ñ Ò Ñ Ð ×Ù Ö Ô × Ó Ø Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ Ù ÐØ Ô Ò¹
  Ò Ý Ö Ô º Ì Ö ÓÙÒ Ò ÒÓ × ÓÒØ Ò ÓÒØ ÒØ ÛÓÖ ×             2.2 Text-Level Understanding
´ º º¸ ÒÓÙÒ׸ Ú Ö ×¸ Ò     Ø Ú ×¸ ÐÐ Ó Û     Ú  ÓÒ Ô¹
ØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø Ò Ø     ÓÑ Ò ÓÒØÓÐÓ ×µ¸ Û Ð ÐÐ ÔÓ×× ÐÝ        2.2.1 Referential Text Phenomena
 ÒØ ÖÚ Ò Ò ÒÓ × ´Þ ÖÓ ÙÔ ØÓ ÓÙÖµ ÓÒØ Ò ÓÒÐÝ ÒÓÒ ÓÒ¹            Ì Ø ÜØÙ Ð Ô ÒÓÑ Ò Û        Ð Û Ø Ò ËÝÒ Ã Ì ×¹
Ø ÒØ ÛÓÖ × ´×Ù    × ÔÖ ÔÓ× Ø ÓÒ׸ ÖØ Ð ×¸ ÙÜ Ð Ö ×¸ Ø º¸      Ø Ð × Ö Ö ÒØ Ð Ð Ò × ØÛ Ò ÓÒ× ÙØ Ú ÙØØ Ö Ò × Ò
 ÐÐ Ó Û      Ú ÒÓ ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø ×µº Ë Ñ ÒØ Ò¹          Ó Ö ÒØ Ø ÜØ ×Ù   × ÐÐÙ×ØÖ Ø    Ý Ø Ö ÔÓ×× Ð ÓÒØ ÒÙ ¹
Ø ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ × Ñ Ø Ö ÙÐÐÝ Ñ            ÒØ   ÒÓÛÐ     Ø ÓÒ× Ó × ÒØ Ò ´½µ¸ Û Ø Ø Ö      « Ö ÒØ ÓÖÑ× Ó ÜØÖ × Ò¹
Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ò ×Ý×Ø Ñ ´ º        ÙÖ ½µº         Ø ÒØ Ð Ò Ô ÓÖ
  Ì È Ö× Ì Ð ×Ý×Ø Ñ¸ Û          ÓÑÔÖ × × Ø Ð Ü Ð Þ
 Ö ÑÑ Ö Ò ××Ó Ø        Ô Ò Ò Ý Ô Ö× Ö¸ × Ñ        Ò  ´½µ ÓÑÔ Õ Ú Ö Ù Ø Ò ÆÓØ ÓÓ Ñ Ø Ò Ö ×ØÔÐ ØØ ¸
 ÒÓ    عÓÖ ÒØ   ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÑÓ Ðº ËÓ¸ Ø      ÔÒ ÒÝ       ÚÓÒ Ë   Ø  Ö ×Ø ÐÐØ Û Ö º
Ö Ð Ø ÓÒ× Ö ÓÑÔÙØ      ÝÐ Ü ÐÓ     Ø׸ ×Ó¹ ÐÐ ÛÓÖ ¹        ´ ÓÑÔ Õ × ÐÐ× ÒÓØ ÓÓ Û Ø        Ö × Ø Ø × Ñ Ò¹
ØÓÖ׸ Ø ÖÓÙ ×ØÖ ØÐÝ ÐÓ Ð Ñ ××       Ô ×× Ò ¸ ÓÒÐÝ ÒÚÓÐÚ Ò      Ù ØÙÖ    ÝË   Ø ºµ
Ø Ð Ü Ð Ø Ñ× Ø Ý Ö ÔÖ × Òغ ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÛ             ¹  ´¾µ ÈÖÓÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ
Ô Ò Ò Ý Ö Ð Ø ÓÒ × ×Ø Ð ×       ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐݸ Û Ú          × ×Ø Ñ Ø Ò Ö È ÒØ ÙѹÁÁÁ¹ ÈÍ Ù× ×Ø ØØ Øº
× Ø Ó Ø      × ÔÖÓØÓ ÓÐ ÓÖ Ò Ö Ñ ÒØ Ð Ô Ö× Ò             ´ÁØ ÓÑ × Û Ø È ÒØ ÙѹÁÁÁ Èͺµ
  ¯   Ø Ö ÛÓÖ    ×   Ò Ö    ÖÓÑ Ø ÜØÙ Ð ÒÔÙØ Ý     ´¿µ ÆÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ
    Ø ÏÓÖ Ë ÒÒ Ö ´×Ø Ô ½ Ò ÙÖ ½µ¸ Ø× ××Ó Ø                 Ö Ê Ò Ö ×Ø Ñ Ø Ò Ö È ÒØ ÙѹÁÁÁ¹ ÈÍ Ù× ×Ø ØØ Øº
    Ð Ü Ñ ´×Ô ¬     Ò Ø Ä Ü ÓÒµ ×       ÒØ ¬ ´×Ø Ô      ´Ì Ñ    Ò ÓÑ × Û Ø     È ÒØ ÙѹÁÁÁ Èͺµ
     ¾µ Ò    ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÛÓÖ      ØÓÖ Ø× Ò Ø Ð Þ
                                    ´ µ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ
    ´×Ø Ô ½ µº × ÐÐ ÓÒØ ÒØ ÛÓÖ × Ö Ö ØÐÝ Ð Ò         ØÓ
    Ø   ÓÒ ÔØÙ Ð ×Ý×Ø Ñ¸     Ð Ü Ð Ø ÑÛØ Ø ×            Ö Ö Ø××Ô    Ö ÒÒ Ù      Å ÖÛ Ø ÖØ Û Ö Òº
     ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø     ÒØ    ÓÑ Ò ÒÓÛÐ       ×     ´Ì Ñ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ò         ÜÔ Ò   ÙÔ ØÓ Å ºµ
    ´×Ø Ô ¿ µ Ø× Ò×Ø ÒØ Ø Ò Ø Ø ÜØ ÒÓÛÐ            ×   ½ Ù ØÓ Ø Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ó Ö Ö ÒØ Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Ø Ø Ø ÜØ
    ´×Ø Ô ¾ µº Ì Ð Ü Ð Ø Ñ ×ØÔÐ ØØ ´ Ö            × µ  Ð Ú Ð Ó Ò ÐÝ× × Ø × Ò×Ø ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø       Ö  Ù×Ø  Ý
    ÛØ Ø    ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø À Ö ¹ × × Ò×Ø ÒØ ¹         ×Ù × ÕÙ ÒØ ÓÖ Ö Ò       Ð Ö Ø ÓÒ× ´ º Ë Ø ÓÒ ¾º¾µº
                                                            .
                                       propo:
  1     verkauft       2               3
  subject:          object:
 Compaq           Notebook
        specifier:         ppatt:
            ein        mit
                            pobject:
                              Festplatte
                                               relative:
                                                                ÙÖ
                       specifier:
                        einer                            wird            ÍÒÖ ×ÓÐÚ   ÈÖÓÒÓÑ Ò Ð   Ò Ô ÓÖ¸ Ë ÒØ Ò   ´¾µ
                                            subject:
                                                      verbpart:
                                      die           hergestellt
                               delimiter:
                                                  ppadjunct:
                                    ,       von
                                               pobject:
                                             Seagate      4   5
Compaq sells a Notebook with a hard disk that is manufactured by Seagate.

        ÙÖ ¾          Ô Ò    Ò Ý È Ö×            ÓÖ Ë ÒØ Ò        ´½µ


                                                                ÙÖ   ÍÒÖ ×ÓÐÚ   ÆÓÑ Ò Ð   Ò Ô ÓÖ¸ Ë ÒØ Ò   ´¿µ
   ÙÖ ¿ ÓÒ ÔØÙ Ð ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Ë ÒØ Ò ´½µ
  Ì Ö ×ÙÐØ× Ó × ÒØ Ò ¹Ð Ú Ð Ò ÐÝ× × ÓÖ × ÒØ Ò ´½µ Ö
  ÚÒ Ò   ÙÖ ¾¸ Û     ÓÒØ Ò× ×ÝÒØ Ø     ÔÒ ÒÝ
 Ö Ô ´ØÓ Ø Ö Û Ø ¬Ú ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Ó × Ñ ÒØ ÐÐÝ Ò¹
Ø ÖÔÖ Ø Ð ×Ù Ö Ô ×µ¸ Ò      ÙÖ ¿¸ Û   ×ÔÐ Ý× Ø× ÓÒ¹
  ÔØÙ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº ÓÖ Ø ÜØ¹Ð Ú Ð Ò ÐÝ× ×¸ ÔÖÓÒÓÑ Ò Ð                                    ÙÖ   Ê ×ÓÐÚ   Ò Ô ÓÖ׸ Ë ÒØ Ò  × ´½µ Ò ´¾µ»´¿µ

 Ò Ô ÓÖ ×Ø ÐÐ   Ú ÐÝ Ô Ò ÓÒ Ö ÑÑ Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× ß                                     Ð Ö Ý Ø ÖÑ Ò Ò Ø      ÕÙ Ô¹Ô Ø ÒØ ÖÓÐ   ØÛ Ò ÕÙ Ôº
Ø    Ö Ñ ÒØ Ó Ø    ÒØ  ÒØ ´ ÆÓØ ÓÓ µ Ò Ø ÔÖÓ¹                                    Ò Ø ÔÖÓÔ Ö Ö Ö Òظ ÆÓØ ÓÓ º¾º
ÒÓÙÒ ´ × ´ صµ Ò Ò Ö Ò ÒÙÑ Ö Ð×Ó ÓÒ ÔØÙ Ð Ö ¹                                          ÁÒÚ Ð   ÒÓÛÐ     ×× ÑÖ Û Ò        ÒØ ØÝ Û
Ø Ö ÔÔÐÝ Ò×Ó Ö × ÔÓØ ÒØ Ð ÒØ        ÒØ ÑÙ×Ø ¬Ø Ø                                    ×   « Ö ÒØ ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÜØ ×ÙÖ      × ØÖ Ø  ×
 ÓÒ ÔØÙ Ð ÖÓÐ ´ÓÖ × Ö Ñ µ Ö ×ØÖ Ø ÓÒ× Û Ò Ø × Ò¹                                        ÓÖÑ ÐÐÝ ×Ø Ò Ø ÓÒ ÔØÙ Ð Ø Ñ Ø Ø ×ÝÑ ÓÐ Ð Ú Ð Ó
Ø Ö Ø Ò ÓÚ ÖÒ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ×¸ × Ý¸ Ø        ÚÖ Ó Ø                                    ÒÓÛÐ    Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ ÐØ ÓÙ   ÐÐ « Ö ÒØ ÒÓØ Ø ÓÒ×
 Ð Ù× º ÁÒ Ò Ö Ð¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ò­Ù Ò Ó Ö ÑÑ Ø Ð                                        Ö Ö Ð Ø Ö ÐÐÝ ØÓ Ø × Ñ ÓÒ ÔØÙ Ð ÒØ Øݺ Ì × × Ø
 ÖØ Ö  Ö Ù ÐÐÝ Ñ Ò × × ÓÖ ÓØ Ö ØÝÔ × Ó Ø ÜØ Ô ¹                                       × ÓÖ ÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ ¸ Ò Ü ÑÔÐ Ó Û         × ÚÒ Ý
ÒÓÑ Ò ¸ Û Ð Ø Ò­Ù Ò Ó ÓÒ ÔØÙ Ð Ö Ø Ö Ò Ö × ×º                                        Ø Ö Ö Ò Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÒÓÙÒ Ô Ö ×           ÖÊ ¹
 ÓÖ ÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ ¸ ÒÙÑ Ö ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ö ×Ø ÐÐ Ú Ð ¸                                     Ò Ö ´Ø Ñ     Ò µ Ò × ÒØ Ò ´¿µ Ò Ø ÒÓÙÒ Ô Ö ×      Ò
Û Ð    Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø   Ò Ô ÓÖ ÒÓÙÒ                                  ÆÓØ ÓÓ ´ ÒÓØ ÓÓ µ Ò × ÒØ Ò ´½µº Ò ÒÚ Ð Ö Ö Ò¹
´ Ê Ò Ö ´Ñ      Ò µµ Ò Ø× ÔÖÓÔ Ö ÒØ     ÒØ ´ ÆÓØ ¹                                 Ø Ð × Ö ÔØ ÓÒ ÔÔ Ö× Ò       ÙÖ ¸ Û Ö ÓÑÔÙØ Öº ×
 ÓÓ µ ÑÙ×Ø ÓÐ ¸ Ò      Ø ÓÒº ÁÒ Ø  × Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð                                   ÒØÖÓ Ù    × Ò Û ÒØ ØÝ Ò Ø     × ÓÙÖ× ¸ Û Ö × ÙÖ
 Ò Ô ÓÖ ¸ ÒÓ Ö ÑÑ Ö ÓÒ×ØÖ ÒØ× Ø ÐÐ ÔÔÐݸ Û Ð ÕÙ Ø                                       × ÓÛ× Ø Ú Ð ÓÒ ÔØÙ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÔØÙÖ Ò Ø
×ÓÔ ×Ø Ø ÓÒ ÔØÙ Ð ÖÓÐ Ô Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÑ ÒØÓ ÔРݸ                                       ÒØ Ò    Ñ Ò Ò Ø Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ú Ð¸ Ú Þº Ñ ÒØ Ò¹
 º º¸ Ö Ø××Ô     Ö ´Ñ Ò Ñ ÑÓÖݵ    Ò   ÓÒ×Ø ØÙ ÒØ                                 Ò ÆÓØ ÓÓ º¾ × Ø ÔÖÓÔ Ö Ö Ö ÒØ ´ÒÓØ Ø Ø ÔÖÓÒÓѹ
Ô Ý× Ð Ô ÖØ Ó ÆÓØ ÓÓ º                                                    Ò Ð × Û ÐÐ × ÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ Ö ØÛÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ Û Ý× ØÓ
  Ì ÔÖÓ Ð Ñ× Ø ÜØ Ô ÒÓÑ Ò      Ù× Ö Ó Ú Ø Ð ÑÔÓÖ¹                                   Ó Ö Ö ØÓ Ø    × ÓÙÖ× ÒØ ØÝ ÒÓØ    Ý ÆÓØ ÓÓ º¾µº
Ø Ò ÓÖ Ø      ÕÙ Ý Ó Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × Ö ¹                                     Ò ÐÐݸ Ò Ó Ö ÒØ ÒÓÛÐ      × × Ñ Ö Û Ò ÒØ Ø ×
×ÙÐØ Ò ÖÓÑ Ø ÜØ ÔÖÓ ×× Ò ¸ Ò Ö ÒØ Ö ÖÓÙÒ Ø ÒÓ¹                                       Û     Ö ÐÒ    Ý ÒÓÒØ ÜÓÒÓÑ ÓÒ ÔØÙ Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Ø
Ø ÓÒ× Ó Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ ÒÚ Ð Ò Ò Ó Ö ÒØ ÒÓÛÐ         × ×º                                Ø   ÒÓÛÐ    Ð Ú Ð Ó ÙÖ Ò Ø ÜØ ×Ù Ø Ø Ò ÑÔÐ Ø
  ÁÒ ÓÑÔÐ Ø ÒÓÛÐ      × × Ñ Ö Û Ò Ö Ö Ò × ØÓ                                    Ö Ö Ò ØÓ Ø × Ö Ð Ø ÓÒ× Ò Ñ          Ò Ø Ø ÜØ ×ÓÙÖ º
 ÐÖ Ý ×Ø Ð ×      × ÓÙÖ× ÒØ Ø × Ö × ÑÔÐÝ ÒÓØ Ö Ó ¹                                  ÍÒÐ    Ø ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ × Ù××      ×× Ó Ó ÖÒ ¸ Ø ×
ÒÞ ¸ × ÒØ      × Ó ÔÖÓÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ º ÓÒ× Ö Ø                                     Ö Ð Ø ÓÒ× Ú ØÓ      Ñ   ÜÔÐ Ø Ø Ø ×ÝÑ ÓÐ Ð Ú Ð Ó
Ö Ö Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ØÛ Ò Ø ÔÖÓÒÓÙÒ × ´ ص Ò × Ò¹                                       Ø Ø Ö Ø Ø ÜØ ÒÓÛÐ         × Ý × Ö ÓÖ ÓÒÒ Ø¹
Ø Ò ´¾µ Û     Ö Ö× ØÓ Ø ÒÓÙÒ Ô Ö ×     Ò ÆÓØ ÓÓ                                   Ò Ô Ø × ØÛ Ò Ø       ÓÒ ÔØ× ÒÚÓÐÚ     º Ì × × Ø
´ ÒÓØ ÓÓ µ Ò × ÒØ Ò ´½µº Ì Ó ÙÖÖ Ò Ó Ø ÔÖÓ¹                                           × × Ò Ö Ó ÓÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ´ÓÖ Ö Ò µ Ò Ô ÓÖ º ÓÒ¹
ÒÓÙÒ × ÒÓØ Ö ­ Ø     Ø Ø ÓÒ ÔØÙ Ð Ð Ú Ð¸ × Ò ÔÖÓÒÓÙÒ×                                  × Ö¸ º º¸ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ÓÐ Ò       ØÛ Ò Ø ÒÓÙÒ Ô Ö ×
´ × ÒÓÒ ÓÒØ ÒØ ÛÓÖ ×µ Ó ÒÓØ Ú ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø ×º                                         Ö Ö Ø××Ô     Ö ´Ø Ñ Ò Ñ ÑÓÖݵ Ò × ÒØ Ò ´ µ¸
À Ò ¸ Ò Ò ÓÑÔÐ Ø ÓÒ ÔØ Ö Ô Ñ Ö × × × ÓÛÒ Ò                                         Û    Ö Ö× ØÓ Ø ÒÓÙÒ Ô Ö ×      Ò ÆÓØ ÓÓ ´ ÒÓØ ¹
   ÙÖ   Ø Ö Ö ÒØ ÓÖ Ø ÔÖÓÒÓÙÒ × ´ ص¸ ÆÓØ ¹                                       ÓÓ µ Ò × ÒØ Ò ´½µº ÁÒ     ÙÖ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ð Ò Ñ ××¹
 ÓÓ º¾¸ × ÒÓØ Ð Ò   ØÓ È ÒØ ÙѹÁÁÁ¹ Èͺ º Ò    ÕÙ Ø                                 Ò Ò ÙÖ       ØÛ Ò Å Ò¹Å ÑÓÖݺ Ò ÆÓØ ÓÓ º¾
ØÖ ØÑ ÒØ Û Ø ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ö ×ÓÐÚ Ò Ô ÓÖ × × ÓÛÒ Ò ¹                                       × ×Ø Ð ×    ´Ú    ×¹Ô ÖعØÝÔ Ö Ð Ø ÓÒ¸ Ú Þº  ×¹Ñ Ò¹
ÙÖ ¸ Û Ö Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ú ÒØ ÔÓÖØ ÓÒ× Ó                                      Ñ ÑÓÖݵ¸ Ò ¸     Ò ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ó Ö Ò Ø Ø ×Ýѹ
× ÒØ Ò ´½µ × Ð Ò    ØÓ Ø ÓÒ Ó × ÒØ Ò ´¾µ¸ Ò Ô ÖØ Ù¹                                    ÓÐ Ð Ú Ð Ó ÒÓÛÐ     Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÔÖ × ÖÚ º
                                 2.2.2 Centering Model for Anaphora Resolution
                                  ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÚÓ Ø Ñ Ö Ò Ó Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ ÒÚ Ð Ò
                                 Ò Ó Ö ÒØ Ø ÜØ ÒÓÛÐ       × × Û ÓÒ× Ö × ÓÙÖ× ÒØ ¹
                                 Ø × ÓÖ ×Ø Ð × Ò Ö Ö Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Û Ø ÙÔ ÓÑ Ò Ø Ñ×
                                 ÖÓÑ Ø Ø ÜØÙ Ð ÒÔÙØ Ø ÐÓ Ð ¾ Ò Ø ÐÓ Ð Ð Ú Ð
                                 ½ Ó Ó × ÓÒº ÌÓ ÔÖ × ÖÚ        ÕÙ Ø Ø ÜØ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ
                                 ×ØÖÙ ØÙÖ ×   ÒØ Ö Ò Ñ    Ò ×Ñ × Ù× º Ì     × ÓÙÖ× Ò¹
                                 ØØ × Û    Ó ÙÖ Ò Ò ÙØØ Ö Ò Í ÓÒ×Ø ØÙØ Ø× × Ø Ó
    ÙÖ   ÍÒÖ ×ÓÐÚ  ÙÒ Ø ÓÒ Ð  Ò Ô ÓÖ¸ Ë ÒØ Ò   ´ µ  ÓÖÛ Ö ¹ÐÓÓ Ò    ÒØ Ö׸   ´Í µº Ì    Ð Ñ ÒØ× Ò ´Í µ
                                  Ö ÓÖ Ö ØÓ Ö ­ Ø Ö Ð Ø Ú ÔÖÓÑ Ò Ò Ò Í Ò Ø × Ò×
                                 Ø Ø Ø ÑÓ×Ø      ÐÝ Ö Ò    Ð Ñ ÒØ Ó   ´Í µ × Ø ÑÓ×Ø
                                 Ð ÐÝ ÒØ     ÒØ Ó Ò Ò Ô ÓÖ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Í ·½ ¸ Û Ð
                                 Ø Ö Ñ Ò Ò Ð Ñ ÒØ× Ö ÓÖ Ö          ÓÖ Ò ØÓ    Ö ×Ò
                                 ÔÖ Ö Ò ÓÖ ×Ø Ð × Ò Ö Ö ÒØ Ð Ð Ò ×º
                                  Ï Ð Ø × Ù×Ù ÐÐÝ ××ÙÑ ´ ÓÖ Ø         Ò Ð× Ð Ò Ù ¸
                                 Ò Ô ÖØ ÙÐ Öµ Ø Ø Ö ÑÑ Ø Ð ÖÓÐ × Ö Ø Ñ ÓÖ Ø Ö¹
                                 Ñ Ò ÒØ ÓÖ Ø Ö Ò Ò ÓÒ Ø           ¸ Û Ð Ñ Ø Ø ÓÖ
                                   ÖÑ Ò ß Ð Ò Ù     Û Ø Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ö ÛÓÖ ÓÖ Ö ß Ø
                                 × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø × ÒØ Ò ¾ º
                                   ÓÖ Ò Ðݸ Ø   ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ò Ó ÒØÖ × Ò
                                   ´Í µ ÔÖ Ö Ö Ö¹ÓÐ ´ Ø Ö ÚÓ       ÓÖ ÙÒÙ× µ Ð Ñ ÒØ×
                                 Ò Ò ÙØØ Ö Ò ´ º º¸ Ø Ó× Ø Ø Ò         Ö Ð Ø ØÓ ÔÖ Ú ¹
                                 ÓÙ×ÐÝ ÒØÖÓ Ù     × ÓÙÖ× Ð Ñ ÒØ× ÓÖ Ò Ö ÐÐÝ       ×× ¹
                                  Ð ÛÓÖÐ ÒÓÛÐ     µ ÓÚ Ö Ñ Ø ´ Ò ÖÖ Ð µ ÓÒ ×¸ Û Ð
    ÙÖ   Ê ×ÓÐÚ   ÙÒ Ø ÓÒ Ð  Ò Ô ÓÖ¸ Ë ÒØ Ò  × ´½µ  Ø × Ö ÔÖ ÖÖ ÓÚ Ö        Ö Ö¹Ò Û ´ Ö Ò ¹Ò Ûµ Ð Ñ ÒØ×
  Ò  ´ µ                            ÓÖ Ò Ô ÓÖ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒº Á ØÛÓ Ð Ñ ÒØ× ÐÓÒ ØÓ Ø × Ñ
   ×Ö    Ö Ò Ø ÜØÙ Ð Ô ÒÓÑ Ò Û ÐÐ   Ù×  Ý× ÙÒ Ø ÓÒ Ð    Ø ÓÖݸ Ø Ò ÔÖ Ö Ò × ¬Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ð Ò Ö ÔÖ ¹
×Ý×Ø Ñ     Ú ÓÖº ÕÙ ÖÝ É ×Ù ×                 Ò Ó Ø    × ÓÙÖ× ÙÒ Ø× Ò Ø ×ÓÙÖ Ø Üغ
                                  Ï Ò Û ÔÔÐÝ Ø × Ö Ø Ö ØÓ × ÒØ Ò ´½µ¸ Ì Ð ½ ¹
É    ´Ö ØÖ Ú Ü ´ ÓÑÔÙØ Ö Üµµ                Ô Ø× Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÓÖ Ö Ó ÓÖÛ Ö ¹ÐÓÓ Ò ÒØ Ö× Ò ´Ë½ µº
 ¹    ´ Á ÆÓØ ÓÓ º¾¸ Á  ÓÑÔÙØ Öº µ             ËÒ Û     Ú ÒÓ × ÓÙÖ× ¹ ÓÙÒ Ð Ñ ÒØ× Ò Ø ¬Ö×Ø × Ò¹
 ·    ´ Á ÆÓØ ÓÓ º¾µ                     Ø Ò ¸ Ø ÜØÙ Ð ÔÖ     Ò ÔÔÐ × Ü ÐÙ× Ú ÐÝ ØÓ Ø ÓÖ Ö Ò
ØÖ Ö× × Ö ÓÖ ÐÐ Ò×Ø Ò × Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ø Ø ÜØ            Ó Ø    ÒØ Ö Ð ×Ø Ø Ñ׺ ÇÒÐÝ ÒÓÙÒ× Ò Ø Ö ÓÒ ÔØÙ Ð
 ÒÓÛÐ     × º Ú Ò Ò ÒÚ Ð ÒÓÛÐ        × ´ º   ¹   ÓÖÖ Ð Ø × Ö Ø Ò ÒØÓ ÓÒ× Ö Ø ÓÒº Ì ØÙÔÐ ÒÓØ Ø ÓÒ
ÙÖ × ¿ Ò µ¸ Ø Ò ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö ´ ¹µ ÓÒØ Ò× ØÛÓ ÒØ Ø ×¸       Ø × Ø ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø Ó Ø Ð Ü Ð Ø Ñ Ò Ø Ø ÜØ
Ú Þº ÆÓØ ÓÓ º¾ Ò     ÓÑÔÙØ Öº    ÓØ Ö Ò Ø    ܹ    ÒÓÛÐ     × Ò Ø ¬Ö×Ø ÔÐ ¸ Û Ð Ø Ð Ü Ð ×ÙÖ
Ø Ò× ÓÒ Ó Ø ÓÒ ÔØ ÓÑÔÙØ Öº Á ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ú Ð Ø ÜØ          ÓÖÑ ÔÔ Ö× Ò Ø × ÓÒ ÔÐ º
 ÒÓÛÐ     × ×Ù   × Ø ÓÒ Ò    ÙÖ  ÓÖ × Ú Ò¸
ÓÒÐÝ Ø   ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö¸ ÆÓØ ÓÓ º¾¸ × Ò ÖÖ ´ ·µº          ´½µ      ÓÑÔ Õ    ÓÑÔ Õ¸ ÆÓØ ÓÓ    º¾   ÆÓØ ÓÓ ¸
  Ê Ò Ö Ò Ð×Ó ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú ×Ù ×Ø Ò ØÓ ÓÙÖ Ð Ñ׸ Û               À Ö ¹    × º¿  ×ØÔÐ ØØ ¸ Ë    Ø   Ë  Ø
 Ò ÐÝÞ   Ö Ò ÓÑÐÝ Ó× Ò × ÑÔÐ Ó ½¼¼ Ö ÔÓÖØ× ÓÒ ×¹           Ì Ð ½     ÒØ Ö Ò   Ø ÓÖ Ë ÒØ Ò   ´½µ
ØÓÐÓ Ð ¬Ò Ò × Û Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ½ ¸¼¼¼ Ø ÜØ ØÓ Ò× º
ÁÒ ÁÌ Ø ÜØ׸ ´ÔÖÓµÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ         ÈÖÓ ×× Ò Ó Ø     ÒØ Ö Ò Ð ×Ø ´Ë½ µ ÓÖ × ÒØ Ò ´¿µ
Ó ÙÖ Ø Ò ÐÑÓ×Ø Ð Ò Ö Ø ¾ º ÁÒ Ø Ñ          Ð Ø ÜØ׸   ÙÒØ Ð Ø   Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ×ØÖ ÒØ × ÙЬÐÐ ¸ ¬Ò ÐÐݸ Ö ×ÙÐØ×
 ÓÛ Ú Ö¸ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ø Ñ ÓÖ ÐÙ         Ò ÕÙ ÖÝ Û Ø Ö ÆÓØ ÓÓ × ×Ù ×ÙÑ          Ý ÓÑÔÙØ Ö¸
 ÓÖ ×Ø Ð × Ò ÐÓ Ð Ó Ö Ò ¸ Û Ð Ò Ô ÓÖ ¸ ÔÖÓÒÓÑ ¹         Ø   ÓÒ ÔØÙ Ð ÓÖÖ Ð Ø Ó Ø Ð Ü Ð Ø Ñ Ê Ò Ö º ×
Ò Ð Ò Ô ÓÖ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÔÐ Ý     Ö Ð ×× ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ    Ø × Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ÓР׸ Ò Ø ÓÒ ÔØÙ Ð Ö ÔÖ × Ò¹
Ø Ò Ò ÓØ Ö Ø ÜØ ÒÖ ×º Ì         ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ó ÙÒ ¹    Ø Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ó × ÒØ Ò ´¿µ ´ º ÙÖ µ ÓÑÔÙØ Öº ¸
Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ ´ ±µ ¾±¹ ± ¾ Ò Ø Ö Ñ Ö Ð Ö Ø            Ø Ð Ø Ö Ð Ò×Ø Ò     ÒØ ¬ Ö¸ × Ð Ö ÓÖ Ö ÒØ ØÓ ÆÓØ ¹
Ó ÒÓÑ Ò Ð ´¿ ±µ ¿½±¹¿ ± ÓÑÔ Ö ØÓ ÜØÖ × ÒØ ÒØ Ð           ÓÓ º¾¸ Ø  Ö Ö ÒØ ÐÐÝ Ú Ð     ÒØ ¬ Öº ÁÒ×Ø  Ó ÚÒ
ÔÖÓÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ ´¾±µ ½±¹¿± × Ð ÖÐÝ Ò Ò        Ø ÓÒ   ØÛÓ ÙÒÐ Ò × ÒØ Ò Ö Ô ×¸ ÙÖ × ¿ Ò ¸ Ø Ö Ö Ò
Ó Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ñ     Ð Ø ÜØ× ØÓ ÓÒÚ Ý Ø×     Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ´ÔÖÓµÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ Ð × ØÓ Ó Ò Ò Ø Ñ
 Ò Ú ÖÝ ÓÑÔ Ø Ñ ÒÒ Öº ÌÛÓ ÓÒ× ÕÙ Ò × Ò         Ö ÛÒ    Ò   ÓÑÑÓÒ Ú Ð Ø ÜØ Ö Ô ´ ÙÖ µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸
 ÖÓÑ Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒº Ö×ظ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ × ÓÖ ÙÒ ¹      ÆÓØ   ÓÓ º¾ Ð Ò × ØÓ Ø  Ö Ð Ø ÓÒ ÕÙ Ô¹Ô Ø Òظ ÓÖÑ ÖÐÝ
Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ ß ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ò Û ÐÐ¹Ö × Ö     ÔÖÓ ÙÖ ×    Ó ÙÔ    Ý ÓÑÔÙØ Öº º Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒØ Ö Ò Ð ×Ø
 ÓÖ ´ÔÖÓµÒÓÑ Ò Ð Ò Ô ÓÖ ß Ú ØÓ      ÔÖÓÚ   ÙÖ ÒØÐÝ     Ø Ø Ò Ó Ø Ò ÐÝ× × Ó × ÒØ Ò ´¿µ × ÔÖÓÚ        ÒÌ Ð
´ º   ÓÖ ÙÐÐÝ ÛÓÖ    ÓÙØ ÔÔÖÓ µº Ë ÓÒ ¸ ÙÒ Ø ÓÒ Ð     ¾ ´ ´Ë½ µ ×     Ò ÙÔ Ø ØÓ Ö ­ Ø Ø      ÓÒ×ÙÑÔØ ÓÒ Ó
 Ò Ô ÓÖ ÔÖ ×ÙÔÔÓ×     ÓÒ× Ö Ð ÑÓÙÒØ Ó      Ô   ¹   Ø   ÒØ   Òظ ÆÓØ ÓÓ º¾¸ Ò Ø ÔÖÓ ×× Ò Ó       ´Ë¿ µµº
 ÖÓÙÒ ÒÓÛÐ     ¸ Û Ø ÑÔ × × ÓÒ Ô ÖØÓÒÓÑ Ö ×ÓÒ Ò        ´½µ      ÓÑÔ Õ  ÓÑÔ Õ¸ ÆÓØ ÓÓ º¾ ÆÓØ ÓÓ ¸
 ½¿ ¸ ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ò Û Ðй ÒÓÛÒ ÔÖ Ò ÔÐ × Ó Ø ÜÓÒÓÑ Ö ¹             À Ö ¹     ×ØÔÐ ØØ ¸ Ë
                                             × º¿       Ø Ë Ø
×ÓÒ Ò ÓÖ Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò º                    ´¿µ     ÆÓØ  ÓÓ º¾ Ê   Ò Ö¸
¾ ÓÖ ÐÐ Ô Ö ÒØ    ÒÙÑ Ö× ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× Ö                È ÒØ ÙѹÁÁÁ¹ Èͺ  È ÒØ ÙѹÁÁÁ¹ ÈÍ
×ÙÔÔÐ   Ò ×ÕÙ Ö Ö   Ø׺                   Ì Ð ¾     ÒØ Ö Ò     Ø  ÓÖ Ë ÒØ Ò  × ´½µ  Ò  ´¿µ
   2.3 Textual Learning                                     × Ñ ÒØ ÐÐÝ Û ¸ Ý Ø      ¹ÚÓÐÙÑ Ñ      Ð Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý
    Ì  ÔÔÖÓ ØÓ Ð ÖÒ Ò Ò Û ÓÒ ÔØ× × Ö ×ÙÐØ Ó Ø ÜØ                     ´ÍÅÄ˵ ØÓ Ú ÖÝ Ð Ö Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð ÒÓÛÐ            × ¾½ º
   ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ù Ð × ÓÒ ØÛÓ « Ö ÒØ ×ÓÙÖ × Ó Ú Ò                           Ñ ØØ Ðݸ ËÝÒ Ã Ì      × ÒÓØ Ý Ø ÙÒ Ö ÓÒ Ø ÓÖ¹
   Ø ÔÖ ÓÖ ÒÓÛÐ   Ó Ø  ÓÑ Ò Ø Ø ÜØ× Ö  ÓÙظ Ò                      ÓÙ   ÑÔ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ó Ø       ÒÚ ×     ÔÔÐ ¹
   Ö ÑÑ Ø Ð ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò Û  ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ü Ð Ø Ñ×                     Ø ÓÒ Ñ Ò× ÓÒ׺ Ï Ú ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ö ÙÐÐÝ Ú ÐÙ Ø Ø×
   Ó ÙÖ Ò Ø Ø ÜØ׺ Ì  Ö Ø ØÙÖ Ó ËÝÒ Ã Ì ³× ÓÒ¹                       ×Ù ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì Ö ×ÙÐØ× Ò ×ÙÑÑ Ö Þ           × ÓÐÐÓÛ×
    ÔØ Ð ÖÒ Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ × Ô Ø Ò    ÙÖ º                           Ë ÒØ Ò È Ö× Ò º Ï ÓÑÔ Ö        ×Ø Ò Ö Ø Ú       ÖØ
                                                Ô Ö× Ö Û Ø ÙÐÐ     ØÖ Ò    Ô Ð Ø × Û Ø Ø Ô Ö× Ö
                                                Ó ËÝÒ Ã Ì ¸ Û       ×   Ö Ø ÖÞ    Ý Ð Ñ Ø Ñ ÑÓ¹
               linguistic
                        Hypothesis                   Þ Ø ÓÒ Ò Ö ×ØÖ Ø       ØÖ Ò     Ô Ð Ø ×¸ Ù× Ò Ø
                                                × Ñ Ö ÑÑ Ö ×Ô ¬ Ø ÓÒ׺ ÇÒ Ú Ö ¸ ËÝÒ Ã Ì ³×
                        space-1
                quality                    1
                                         Hypothesis
                                                Ô Ö× Ö Ü Ø× Ð Ò Ö Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ø          ØÓÖ Ó Û
                labels
dependency parse graph
                                         space-p

                                                × Ô Ò ÒØ ÓÒ Ñ Ù ØÝ Ö Ø × Ó ÒÔÙØ × ÒØ Ò ×º Ì
                        Hypothesis
                                       2
                                                 ØÚ    ÖØ Ô Ö× Ö ÖÙÒ× ÒØÓ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ØÝ
                        space-i              Hypothesis
                                         space-q   Û Ò Ú Ö Ø Ò ÓÙÒØ Ö× ÜØÖ Ö ÑÑ Ø Ð ÓÖ ÙÒ Ö ÑÑ Ø Ð
                                                ÒÔÙظ × Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ù Ø× Ò Ü Ù×Ø Ú × Ö Ó Ø Ò¹
              conceptual                             Ø Ö Ô Ö× ×Ô º Ì ÐÓ×× Ó ×ØÖÙ ØÙÖ Ð × Ö ÔØ ÓÒ× Ù ØÓ
               quality
                        Hypothesis                   Ø Ô Ö× Ö³× Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ×× ÑÓÙÒØ× ØÓ ½¼± ÓÑÔ Ö Û Ø
                                                Ø   ÓÑÔÐ Ø ¸ Ø ÓÙ ÒØÖ Ø Ð Ô Ö× Ö º
                labels               Qualifier
                        space-n
 text knowledge base

 Language Processor                  Quality Machine              Ì ÜØ È Ö× Ò º Ï Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ô ¹
                                                ØÝ ´ « Ø Ú Ò ××µ ÒÓ × Ò ¬ ÒØ « Ö Ò × ÓÙÐ           Ø Ö¹
            ÙÖ   ËÝÒ     Ã Ì ³× Ä  ÖÒ Ò     ÓÑÔÓÒ ÒØ          Ñ Ò ¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÒØ Ö Ò ÑÓ Ð Û ÔÖÓÔÓ× ÓÙØÔ Ö¹
                                                ÓÖÑ× Ø    ×ع ÒÓÛÒ ÒØ Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ× Ý Ö Ø Ó ¼±
     Ì È Ö× Ì Ð ×Ý×Ø Ñ Ò Ö Ø × Ô Ò Ò Ý Ô Ö× Ö Ô ×º                     Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ñ ×ÙÖ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó×Ø× Û            ÓÒ¹
   Ì    Ò × Ó ×ÝÒØ Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× ´ º º¸ Ò Ø Ú ¸ ÔÔÓ× ¹                 × Ö×     Ô Ò    ÜÔ Ò× Ú ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ð ÑÓÚ × ØÛ Ò
   Ø Ú ¸ ÓÑÔ Ö Ø Ú µ¸ Ò Û     ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ü Ð Ø Ñ× ÔÔ Ö¸                 ÙØØ Ö Ò × ØÓ ×× ×× Ø ÜØ³× Ó Ö Ò Ýº À Ò ¸ Ø ÔÖÓ ¹
   Ö Ö ÓÖ     Ò Ð Ø Ö ×× ×× Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø     Ö ØØ Ý                 ÙÖ Û ÔÖÓÔÓ× × ÑÓÖ Æ ÒØ ¾ º
   Ð Ò ØÓ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÒ ÔØ ÝÔÓØ × ×¸ º º¸          ÓÖ Ô¹                Ë Ñ ÒØ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒº ÇÙÖ ÖÓÙÔ × Ò Ô ÓÒ Ö¹
   ÔÓ× Ø Ú × ´ Ø ÒÓØ ÓÓ     µ¸ ÐÓÛ Ö ÓÖ Ò Ø Ú × ´ ÓÑÔ Õ³×                Ò ÛÓÖ ÓÒ Ø ÑÔ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ñ Ò Ò Ö ÔÖ × ÒØ ¹
     µº Ì   ÓÒ ÔØÙ Ð ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ô Ö× ØÖ × ÒÚÓÐÚ Ò                 Ø ÓÒ׺ Ï ×× ×× Ø ÕÙ Ð ØÝ Ò ÓÚ Ö         Ó × Ñ ÒØ Ò¹
   ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ü Ð Ø Ñ× Ò Ø Ø ÜØ ÒÓÛÐ        × Ð × ØÓ Ø                Ø ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ò ÓÑÐÝ × ÑÔÐ Ø ÜØ× Ò Ø ØÛÓ ÓÑ Ò×
      Ù Ø ÓÒ Ó ÓÒ ÔØ ÝÔÓØ × ×º Ì × Ö ÙÖØ Ö ÒÖ                       Û ÓÒ× Öº Ï Ð Ö ÐÐ Û × Ö Ø Ö ÐÓÛ ´ ± ÓÖ Å ¸ ¿½±
    Ý ÓÒ ÔØÙ Ð ÒÒÓØ Ø ÓÒ× Û      Ö ­ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Ô ØØ ÖÒ×               ÓÖ Á̵¸ ÔÖ × ÓÒ Ô      Ø ± Ò     ±¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ½ º
   Ó ÓÒ× ×Ø Ò Ý¸ ÑÙØÙ Ð Ù×Ø ¬ Ø ÓÒ¸ Ò ÐÓ Ý¸ Ø º Ö Ð Ø Ú ØÓ                    À ÚÝ Ë Ñ ÒØ ×º Ï Ò Ð Û Ø ÒØÖ Ø × Ñ Ò¹
    ÐÖ Ý Ú Ð Ð ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ× Ò Ø Ø ÜØ ÒÓÛÐ                        Ø Ô ÒÓÑ Ò ÓÖ Û       Û Ú ÔÖÓÚ      Ø ¬Ö×Ø ÑÔ Ö Ð
     × ÓÖ ÓØ Ö ÝÔÓØ × × ×Ô ×º ÓØ Ò × Ó Ú Ò ¸ Ò                        Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ø Ú Ð Ð Ø Ðк Ì × Ö Ð Ø × ØÓ Ø Ö ×ÓÐÙ¹
   Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ö ÔÖ Ø Ú ÓÓ Ò ×׳ ÓÖ Ø Ð ÖÒ Ò Ø × ¸                      Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓÒÝÑ ×¸ Û Ö Û       Ú   Ø ÖÑ Ò      Ò Ò
    Ö Ö ÔÖ × ÒØ   Ý ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × Ø× Ó Ð Ò Ù ×Ø Ò ÓÒ¹                    « Ø Ú Ò ×× Ø Ø ÑÓÙÒØ× ØÓ ½ ± ÓÑÔ Ö Û Ø Ø            ×Ø
    ÔØÙ Ð ÕÙ Ð ØÝ Ð Ð׺                                  ÔÖÓ ÙÖ × ÒÓÛÒ ×Ó Ö ½ ¸ × Û ÐÐ × Ø Ö Ð Ø × ØÓ ÓÑÔ Ö¹
      ÐØ ÖÒ Ø Ú ÓÒ ÔØ ÝÔÓØ × × ÓÖ        ÙÒ ÒÓÛÒ Ð Ü ¹                Ø Ú × Ò Ú ÐÙ Ø Ú ×× ÖØ ÓÒ׸ Û Ö       Ò× Ò « Ø Ú Ò ××
    Ð Ø Ñ Ö ÓÖ Ò Þ Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÝÔÓØ × ×                      Û Ö ÐÑÓ×Ø ØÖ ÔÐ ¾ º
   ×Ô ×¸      Ó Û    ÓÐ ×   « Ö ÒØ ÓÒ ÔØÙ Ð Ö   Ò º                 ÓÒ ÔØ Ä ÖÒ Ò º Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø            ÓÒ ÔØ
    Ò Ò ÖÒ Ò Ò Ñ          Ò Ø Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ¸                Ð ÖÒ Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ × Ò ÓÑÔ Ö ØÓ ×Ø Ò Ö Ð ÖÒ Ò
   Ø ×Ó¹ ÐÐ ÕÙ Ð ØÝ Ñ      Ò ¸ Ø ÖÑ Ò × Ø ÓÚ Ö ÐÐ Ö ¹                 Ñ    Ò ×Ñ× × ÓÒ Ø Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð Ð ×× ¬ Ö Ú Ð Ð
    Ð ØÝ Ó × Ò Ð ÓÒ ÔØ ÝÔÓØ × × Ý Ø Ò Ø Ú Ð Ð × Ø                      Ò ÒÝ ×ÓÖØ Ó × Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ × ×Ý×Ø Ñ׺ ÇÙÖ Ø Ò           Ø
   Ó ÕÙ Ð ØÝ Ð Ð× ÓÖ      ÝÔÓØ × × ÒØÓ ÓÙÒغ Ì Õ٠й                   Ò Ò Ö × Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ± ´ ± ÙÖ Ý¸ Û Ð Ø Ø
   ¬ Ö¸ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ    Ð Ð ×× ¬ Ö ÜØ Ò     Ý Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ               Ó ×Ø Ò Ö Ð ×× ¬ Ö× × ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ó ±µ ½¾ º
   Ñ ØÖ ÓÖ ÕÙ Ð ØÝ Ð ×× ×¸ ÓÑÔÙØ × ÔÖ Ö Ò Ö Ò Ò Ó                         Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÜØ ÒÓÛÐ       ÕÙ × Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ò Ò Á
   Ø Ó× ÝÔÓØ × × Û      Ö Ñ ÒÚ Ð    Ø Ö Ø Ø ÜØ ×    Ò              ×Ý×Ø Ñ ÔÓ× × Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ð ÔÖÓ Ð Ñ× ¾ º Ì Ñ Ò
   ÔÖÓ ××    ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ´ º ½¾ ÓÖ Ø Ð×µº                         Ö ×ÓÒ Ò Ø Ø       ÓÐ ×Ø Ò Ö ÓÖ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ        Û Ø
                                                 ÓÒ×Ø ØÙØ ×   ÒÓÒ Ð¸ ÓÑÑÓÒÐÝ Ö       ÙÔÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø ¹
   3.    COVERAGE AND EVALUATION                             Ø ÓÒ Ó Ø    ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÜØ     × Ö ØÓ ×Ø Ð × ¸ Ú Ò
     ËÝÒ Ã Ì ³× ÓÚ Ö Ú Ö × ÓÒ× Ö ÐÝ Ô Ò Ò ÓÒ                       ÓÖ Ø Ò Ð Ø ÜØ׺     ÓÐÐÓÛ¹ÙÔ ÔÖÓ Ð Ñ × ÓÒ×Ø ØÙØ       Ý
   Ø Ø Ö Ø ÓÑ Òº Ì     Ò Ö Ð Ü ÓÒ ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÐÙ ×                    Ø Ð    Ó × Ò ¬ ÒØ ÑÓÙÒØ Ó ÒÒÓØ Ø Ø ÜØ ÒÓÛй
   ¿¸¼¼¼ ÒØÖ ×¸ Ø ÁÌ Ð Ü ÓÒ   × ¸¼¼¼¸ Û Ð Ø Å                           × × ÓÒ Û   ÓÑÔ Ö Ø Ú Ò ÐÝ× × Ñ Ø       ×× ×× º
   Ð Ü ÓÒ ÓÒØÖ ÙØ × ¼¸¼¼¼ ÒØÖ ×   º Ì ÍÔÔ Ö ÇÒØÓÐÓ Ý                    ÅÍ ¹×ØÝÐ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ñ ØÖ ×¸ º º¸ Ú ÐÖ Ý           Ò Õ٠й
   ÓÒØ Ò× ½¸¾¼¼ ÓÒ ÔØ× Ò ÖÓР׸ ØÓ Û  Ø ÁÌ ÓÒØÓÐÓ Ý                    ¬ ÒÓØ ØÓ     ÕÙ Ø ÐÝ Ö ­ Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÝ Ó Ð ×× ÓÒ¹
     × ¿¸¼¼¼ Ò Ø Å ÓÒØÓÐÓ Ý ÓÒØÖ ÙØ × ¾ ¼¸¼¼¼ Ø Ñ׺                    ×ØÖ Ò Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ö× ¾ º
    Ì ÁÌ ÓÑ Ò Û × Ó× Ò × Ø ×Ø      Ø Ø Ò    ܹ
   ØÒ    ÓÒ Ñ Ò º Ì Å    ÓÑ Ò¸ ÓÛ Ú Ö¸ × ×Ù  Ø                   4. CONCLUSIONS
   ØÓ ÓÒØÓÐÓ Ý Ò Ò Ö Ò «ÓÖØ× ÓÒ Ð Ö Ö × Ð º ÁÒ ÓÖ Ö                        Ñ ÓÖ ÝÔÓØ × × ÙÒ ÖÐÝ Ò Ø  × Ò Ó ËÝÒ Ã Ì
   ØÓ ÓÔ Û Ø Ø   ÒÓÖÑÓÙ× ÒÓÛÐ    Ò Ò Ö Ò Ö ÕÙ Ö ¹                   × Ø Ø ÒÓÖ Ò Ø Ö Ö ÒØ Ð Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò      ÒØ
   Ñ ÒØ׸ Û × Ñ ¹ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ð Ö ÔÓÖØ ÓÒ× Ó                    ÙØØ Ö Ò × Û ÐÐ Ð ØÓ Ö Ö ÒØ ÐÐÝ Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ ÒÚ Ð ¸ ÓÖ
 Ò Ó Ö ÒØ Ø ÜØ ÒÓÛÐ        × ×º Ï   Ø ÖÑ Ò ÔÐ Ù× Ð      Í Ó À Ò Ò Å ÖØ Ò ÊÓÑ         Öº ÓÒØ ÒØ Ñ Ò Ñ ÒØ Ò
  × ÓÙÖ× ÙÒ Ø× ÓÖ Ö Ö Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ù× Ò Ø        ÒØ Ö Ò    Ø ËÝÒ Ã Ì ×Ý×Ø Ñ ÀÓÛ Ø Ò Ð Ó ÙÑ ÒØ× Ö
ÑÓ Ðº Ì × ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ     Ð Û Ø Ú Ö ÓÙ× ÓÖÑ× Ó ÔÖÓÒÓѹ        ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ ØÓ Ø ÜØ ÒÓÛÐ          × ×º Ø ²
 Ò Ð¸ ÒÓÑ Ò Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ Ò ÙÒ ÓÖÑ Û Ýº             ÃÒÓÛÐ     Ò Ò Ö Ò ¸ ¿ ´¾µ ½¿ ß½ ¸ ¾¼¼¼º
                                    Í Ó À Ò¸ Å ÖØ Ò ÊÓÑ       Ö¸ Ò ËØ Ò Ë ÙÐÞº × ÓÙÖ×
  ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ×Ø Ð × ÐÓ Ð Ó Ö Ò Ø Ø Ø ÜØ Ö ÔÖ × Ò¹           ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò Ñ     Ð Ö ÔÓÖØ× ß Û Ø ÓÙØ Ì      Ò Ö Ø ÓÒ
Ø Ø ÓÒ Ð Ú Ð¸ × Ò Ð × ÓÙÖ× ÒØ Ø × Ö Ð Ø       Ý Ò Ô ÓÖ      Ó Ö Ö ÒØ ÐÐÝ Ó Ö ÒØ Ò Ú Ð Ø ÜØ ÒÓÛÐ             ×× Ò
 ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ú ØÓ      ÓÒ ÔØÙ ÐÐÝ Ð Ò º Ï Ð Ñ Ø Ø         Ø Ñ ËÝÒ Ã Ì ×Ý×Ø Ñº ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó
ÓÒÐÝ ×ÓÔ ×Ø Ø     ÒÓÛÐ   Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ò Ù × Û Ø       Å    Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ×¸ ¿´½µ ½ß¾ ¸ ½ º
ÔÓÛ Ö ÙÐ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð Ö ×ÓÒ Ò Ô Ð Ø ×¸ ×Ù × Ø Ó×          ½¼  Í Ó À Ò¸ Å ÖØ Ò ÊÓÑ       Ö¸ Ò ËØ Ò Ë ÙÐÞº ÀÓÛ
 ÖÓÑ Ø ÃĹÇÆ Ñ Ðݸ Ö        Ð ØÓ  Ð Û Ø Ø ÙÐÐ Ö Ò        ÒÓÛÐ    Ö Ú × ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Å Ø Ò Ñ          Ð
Ó   ÐÐ Ò × Ó Ö Ö ÒØ ÐÐÝ ÕÙ Ø Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ¸ Ò           ÓÒØÓÐÓ × Û Ø Ø Ò × Ó Ñ         ÐÐ Ò Ù   ÔÖÓ ×× Ò º
                                      ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò Å       Ò ¸ ½ ´½µ ¾ ß ½¸ ½ º
Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÒ× Ö Ò ÒÓÑ Ò Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô ÓÖ º           ½½  Í Ó À Ò¸ ËÙ× ÒÒ Ë        ظ Ò ÆÓÖ ÖØ ÖÓ Öº
  Ì × ØÛÓ ØÝÔ × Ó Ò Ô ÓÖ ÔÓ× Ò ÒÓÖÑÓÙ× ÙÖ Ò                ÓÒ ÙÖÖ Òظ Ó   عÓÖ ÒØ Ò ØÙÖ Ð Ð Ò Ù     Ô Ö× Ò Ì
ÓÒ Ø    Ú Ð Ð ØÝ Ó Ö    ÓÑ Ò ÒÓÛÐ     º Ï Ö ×ÔÓÒ      È Ö× Ì Ð ÑÓ Ðº ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó
ØÓ Ø ×    ÐÐ Ò Ò ØÛÓ Û Ý׺ ÁÒ Ð Ö ¹× Ð ÒÓÛÐ             ÀÙÑ Ò¹ ÓÑÔÙØ Ö ËØ٠׸ ½´½»¾µ ½ ß¾¾¾¸ ½ º
 Ò Ò Ö Ò «ÓÖظ Û × Ñ ¹ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ × ¹          ½¾  Í Ó À Ò Ò ÃÐ Ñ Ò× Ë Ò ØØ Ò Öº ÌÓÛ Ö × Ø ÜØ
Ñ ÒØ ÐÐÝ Û Ø ÓÙ       Ù Ø × ÙÖÙ×¹×ØÝÐ Ñ      Ð ÒÓÛй     ÒÓÛÐ    Ò Ò Ö Ò º ÁÒ ÈÖÓ     Ò ×Ó Ø      Á³ ¸
   ×ÓÙÖ ÒØÓ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð ÒÓÛÐ           × º Á ×Ù      Ô × ¾ ß ¿½¸ ½ º
 ÙÑ Ò¹Ñ     Ö ×ÓÙÖ × Ñ ×× Ò ¸ Û ØÙÖÒ ØÓ ÔÙÖ ÐÝ ÙØÓ¹      ½¿  Í Ó À Ò¸ ËØ Ò Ë ÙÐÞ¸ Ò Å ÖØ Ò ÊÓÑ          Öº
                                    È ÖØÓÒÓÑ Ö ×ÓÒ Ò × Ø ÜÓÒÓÑ Ö ×ÓÒ Ò Ò Ñ             Òº
Ñ Ø ÔÔÖÓ      Ó ÓÓØ×ØÖ ÔÔ Ò     Ú Ò ÓÑ Ò ÒÓÛÐ         ÁÒ ÈÖÓ    Ò ×Ó Ø      Á³ ¸ Ô × ¾ ½ß¾ ¸ ½ º
  × × Ô ÖØ Ó ÓÒ¹ Ó Ò Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ÔÖÓ ×× ×º          ½  Í ÓÀ Ò Ò Å        Ð ËØÖÙ º ÒØ Ö Ò Ò¹Ø ¹Ð Ö
  Ì    ÔØ Ó ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Û ÔÖÓÚ        ÓÑ × ÐÓ× ×Ø ØÓ      ÓÑÔÙØ Ò Ö Ö ÒØ Ð × ÓÙÖ× × Ñ ÒØ׺ ÁÒ ÈÖÓ          Ò ×Ó
×Ý×Ø Ñ× ×Ù × Ë ×ÓÖ ½ ¸ Ì ØÙ× ½ ÓÖ ÈÙÒ Ø»Ã ÖÒ Ð             Ø    ij »    ij ¸ Ô × ½¼ ß½½½¸ ½ º
 ½ ¸ ÙØ ËÝÒ Ã Ì ³× ÒÓÛÐ          ÕÙ × Ø ÓÒ ×ØÖ Ø × ÓÖ   ½   ÖÖÝ Êº ÀÓ ×¸ Å Ö º ËØ Ð¸ ÓÙ Ð × º ÔÔ Ðظ Ò
Ð ÖÒ Ò Ô Ð Ø × Ú ÒÓ ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ Ø Ö º Ì ÜØ ÙÒ Ö¹             È ÙÐ Å ÖØ Òº ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ×     Ù Ø ÓÒº ÖØ ¬ Ð
×Ø Ò Ö× Û      Ò ÓÖÔÓÖ Ø Ð ÖÒ Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ö Ú Ò          ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ¿´½»¾µ ß½ ¾¸ ½ ¿º
Ö Ö Ö ÙØ ×Ý×Ø Ñ× ×Ù     × ËÒÓÛÝ ¿ ÓÖ ÏÖ Ô¹ÍÔ ¾¿ ¹       ½  Ã Ø Å Ö ÖØ Ò Í Ó À Òº ÇÒ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó
                                    Ñ ØÓÒÝÑ × Ò Ò Ô ÓÖ º ÁÒ ÈÖÓ        Ò × Ó Ø Á Á³ ¸
Ø Ö Ú Ú ÖÝ Ò ÖÖÓÛ ÓÑ Ò Ø ÓÖÝ Ò Ð           ÖÓ Ù×ØÒ ××    Ô × ½¼½¼ß½¼½ ¸ ½ º
 ÓÖ   Ð Ò Û Ø ÙÒ× Ò ÒÔÙØ « Ø Ú Ðݸ ÓÖ Ð ØÓ ÓÙÒØ         ½  Å ÖØ Ëº È ÐÑ Ö¸ Ê        º È ××ÓÒÒ Ù¸ ÖÐ Ï Ö¸ Ò
 ÓÖ Û Ö Ò Ó Ö Ö ÒØ Ð Ø ÜØ Ô ÒÓÑ Ò ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ            Ì Ñ Ò Òº Ì Ã ÖÒ Ð Ø ÜØ ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ×Ý×Ø Ñº
                                      ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ¿´½»¾µ ½ ß ¸ ½ ¿º
                                  ½  Ä × º Ê Ù¸ È ÙР˺ Â Ó ×¸ Ò ÍÖ ÖÒ º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ
5.  ACKNOWLEDGMENTS                           ÜØÖ Ø ÓÒ Ò Ø ÜØ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ù× Ò Ð Ò Ù ×Ø
  Ì   Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø ËÝÒ Ã Ì ×Ý×Ø Ñ ×        Ò ×ÙÔ¹       ÒÓÛÐ     ÕÙ × Ø ÓÒº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò ²
ÔÓÖØ  Ý Ú Ö ÓÙ× Ö ÒØ× ÖÓÑ ÙØ×    ÓÖ× ÙÒ × Ñ Ò×    Ø      Å Ò Ñ Òظ ¾ ´ µ ½ ß ¾ ¸ ½ º
ÙÒ Ö À ¾¼ »¶º ËÝÒ Ã Ì ÛÓÙÐ ÒÓØ Ú ÓÑ ØÓ Ü ×Ø Ò           ½  Å ÖØ Ò ÊÓÑ     Ö Ò Í Ó À Òº Ò ÑÔ Ö Ð ×× ××Ñ ÒØ
Û Ø ÓÙØ Ø Ü Ø Ò ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ× Ò ÒØ Ù× ×Ñ Ó ÙÖÖ ÒØ Ò            Ó × Ñ ÒØ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓ       Ò ×Ó Ø Æ      Ä
 ÓÖÑ Ö Ñ Ñ Ö× Ó Ø      ÖÓÙÔ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ËØ « Ò ËØ ¸       ¾¼¼¼¸ Ô × ¿¾ ß¿¿ ¸ ¾¼¼¼º
Ã Ø Å Ö Öظ Å    Ð ËØÖÙ ¸ Å ÖØ Ò ÊÓÑ   Ö¸ ËØ Ò Ë ÙÐÞ¸    ¾¼  Å ÖØ Ò ÊÓÑ     Ö¸ Ã Ø Å Ö Öظ Ò Í Ó À Òº Ä Ò
ÃÐ Ñ Ò× Ë Ò ØØ Ò Ö¸ ÆÓÖ ÖØ ÖÓ Ö¸ È Ø Ö Æ Ù Ù׸ ËÙ× ÒÒ          × Ñ ÒØ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓ      Ò × Ó Ø Á Á³ ¸
Ë   ظ Å Ò Ö ÃÐ ÒÒ Ö¸ Ò ÀÓÐ Ö Ë Ù Öº                 Ô ×    ß ¸½ º
                                  ¾½  ËØ Ò Ë ÙÐÞ Ò Í Ó À Òº ÃÒÓÛÐ           Ò Ò ÖÒ Ý
6.  REFERENCES                             Ð Ö ¹× Ð ÒÓÛÐ      Ö Ù×   ÜÔ Ö Ò ÖÓÑ Ø Ñ        Ð
 ½ Â Ñ ÓÛ Ò Ï Ò Ý Ä Ò Öغ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒº              ÓÑ Òº ÁÒ ÈÖÓ    Ò × Ó ÃÊ ¾¼¼¼¸ Ô × ¼½ß ½¼¸ ¾¼¼¼º
   ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ó Ø      Ÿ ¿ ´½µ ¼ß ½¸ ½ º         ¾¾  ËØ Ò Ë ÙÐÞ¸ Í Ó À Ò¸ Ò Å ÖØ Ò ÊÓÑ          Öº ÅÓ Ð Ò
 ¾   ÖÓÐ Ö Ñ Ò Ò     ÓÖ ÀÖ Ô × º Ú ÐÙ Ø Ò Ò ØÙÖ Ð         Ò ØÓÑ Ð ×Ô Ø Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Û Ø     × Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ ×º ÁÒ
  Ð Ò Ù    ÔÖÓ ××ÓÖ× Ò Ø   Ð Ò Ð ÓÑ Òº Å Ø Ó × Ó         ÈÖÓ    Ò ×Ó Ø    ÅÁ ¾¼¼¼¸ Ô ×      ß ¿¸ ¾¼¼¼º
  ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Å     Ò ¸ ¿ ´ » µ ¿¿ ß¿ ¸ ½ º         ¾¿  ËØ Ô Ò ËÓ ÖÐ Ò Ò Ï Ò Ý Ä Ò Öغ ÏÖ Ô¹ÙÔ
 ¿  ÖÒ Ò Ó ÓÑ Þ Ò     ÖÐÓ× Ë Ñ º Ì Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ò         ØÖ Ò Ð × ÓÙÖ× ÑÓ ÙÐ ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒº
  Ð ×× ¬ Ø ÓÒ Ó ÓÒ ÔØ× Ò ÙÒ Ö×Ø Ò Ò × ÒØ ¬ Ø ÜØ׺           ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê × Ö ¸ ¾ ½¿½ß½ ¸ ½ º
  ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÖØ ¬ Ð             ¾  ËØ « Ò ËØ    Ò Í Ó À Òº ÓÑÔ Ö Ø Ú × Ò ÓÒØ Üغ ÁÒ
  ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ½´½µ ½ß ¸ ½ º                       ÈÖÓ    Ò ×Ó Ø      Á³ ¸ Ô × ½ ß ¾½¸ ½ º
   Ö Ö Âº ÖÓ×Þ¸ Ö Ú Ò Ãº ÂÓ× ¸ Ò Ë ÓØØ Ï Ò×Ø Òº         ¾  ËØ « Ò ËØ    Ò Í Ó À Òº Ì ÐÐ ¸ ÓÓ ¸           ß
   ÒØ Ö Ò    Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÑÓ Ð Ò Ø ÐÓ Ð Ó Ö Ò Ó           ÓÑÔ Ö ØÓ Û Ø ÁÒ ÈÖÓ        Ò × Ó Ø Á Á³ ¸ Ô ×
   × ÓÙÖ× º ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ù ×Ø ×¸ ¾½´¾µ ¾¼¿ß¾¾ ¸ ½ º          ß½¼¼½¸ ½ º
  Í Ó À Ò¸ ÆÓÖ ÖØ ÖÓ Ö¸ Ò È Ø Ö Æ Ù Ù׺ Ä Ø³×           ¾  ËØ « Ò ËØ    Ò Í Ó À Òº Ë Ð Ð Ø ÑÔÓÖ Ð Ö ×ÓÒ Ò º
  È Ö× Ì Ð    Å ×× ¹Ô ×× Ò ÔÖÓØÓ ÓÐ× ÓÖ Ó     عÓÖ ÒØ      ÁÒ ÈÖÓ    Ò × Ó Ø Á Á³ ¸ Ô × ½¾ ß½¾ ¾¸ ½ º
  Ô Ö× Ò º ÁÒ Àº ÙÒØ Ò º Æ ÓÐظ ØÓÖ׸ Ú Ò × Ò           ¾  Å    Ð ËØÖÙ   Ò Í Ó À Òº ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÒØ Ö Ò
  ÈÖÓ   Ð ×Ø Ò ÓØ Ö È Ö× Ò Ì ÒÓÐÓ ×¸ Ô ×                ÖÓÙÒ Ò Ö Ö ÒØ Ð Ó Ö Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ º
  ½ ß¾¼½º ÃÐÙÛ Ö¸ ¾¼¼¼º                          ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ù ×Ø ×¸ ¾ ´¿µ ¿¼ ß¿ ¸ ½ º
  Í Ó À Ò¸ Ã Ø Å Ö Öظ Ò Å         Ð ËØÖÙ º        ¾  Ï ÐÐ Ñ º ÏÓÓ × Ò Â Ñ × º Ë ÑÓÐÞ º Ì ÃйÇÒ
  ÓÒ ÔØÙ Ð Ö ×ÓÒ Ò ÔÔÖÓ      ØÓ Ø ÜØÙ Ð ÐÐ Ô× ×º ÁÒ         Ñ Ðݺ ÓÑÔÙØ Ö× ² Å Ø Ñ Ø × Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ׸
  ÈÖÓ    Ò ×Ó Ø     Á³ ¸ Ô × ¾ß ¸ ½ º              ¾¿´¾» µ ½¿¿ß½ ¸ ½ ¾º
  Í Ó À Ò Ò ÍÐÖ Ê Ñ Öº ÃÒÓÛÐ         ¹ × Ø ÜØ      ¾  Ⱥ Û Ò ÙѸ º ÓÙ Ù ¸ º           ÑÓÒظ º    ÖРظ Ò
  ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ë Ð Ò Ò      Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ× ÓÖ      º¹ º Ó ×Ú Ùܺ Ú ÐÙ Ø Ò ÒÓÖÑ Ð Þ        ÓÒ ÔØÙ Ð Ö ÔÖ ¹
  ÒÓÛÐ     ×  ×ØÖ Ø ÓÒº ÁÒ Áº Å Ò Ò Åº Å Ý ÙÖݸ        × ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù    ÖÓÑ Ò ØÙÖ Ð Ð Ò Ù    Ô Ø ÒØ × Ö
    ØÓÖ׸ Ú Ò × Ò ÙØÓÑ Ø Ì ÜØ ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ¸ Ô ×           ×ÙÑÑ Ö ×º ÁÒ ÈÖÓ      Ò ×Ó Ø    ÅÁ ³ ¸ Ô × ¼ß º
  ¾½ ß¾¿¾º ÅÁÌ ÈÖ ×׸ ½ º

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:15
posted:5/14/2011
language:English
pages:6