5.4_pagr.ugdymo_planas

Document Sample
5.4_pagr.ugdymo_planas Powered By Docstoc
					                               PATVIRTINTA
                               Telšių kurčiųjų pagrindinės
                               mokyklos direktoriaus
                               2009 m. rugpjūčio d.
                               įsakymu Nr.


 2009–2011 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

              1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2009–2011 metų Telšių kurčiųjų pagrindinės mokyklos (toliau Mokykla) pagrindinio
ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ir specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams pritaikytų ugdymų programų (toliau – Ugdymo programos) ir neformaliojo vaikų
švietimo programų įgyvendinimą mokykloje 2009-2011 mokslo metais.
2. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja pagrindinio ugdymo programų ir pagrindinio
ugdymo standartų pagrindu parengti, metodinėse grupėse ir su mokyklos direktoriumi suderinti
mokomųjų dalykų teminiai planai, mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos papildomojo
ugdymo veiklos programos. Individualios programos aptartos specialiojo ugdymo komisijos
posėdyje, suderintos su mokyklos direktoriumi.
3. Mokyklos ugdymo turinys suformuotas atsiţvelgiant į mokyklos bendruomenės – pedagogų,
moksleivių, tėvų poreikius, mokyklos tradicijas ir galimybes, remiantis bendrojo lavinimo
mokyklų 2009 – 2011 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo
planais (toliau Bendrojo ugdymo planas) patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2009 m. geguţės 15 d. įsakymu Nr. ISAK – 1027 ir kitais teisės aktais.
4. Mokyklos ugdymo planu siekiama, optimizuojant mokinių mokymosi krūvius, tikslingai
organizuoti ugdymą, siekiant tenkinti individualias mokinių reikmes, pagal konkrečius
polinkius, poreikius, gebėjimus.
5. Pagrindinio ugdymo programos ugdymo plane vartojamos sąvokos:
  Kontrolinis darbas – ne maţesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis,
  kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas ir įvertinamas
  darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir paţangai patikrinti baigus dalyko programos dalį.
  Mokyklos ugdymo planas – pagal Bendruosius ugdymo planus, mokinių poreikius ir
  mokyklos galimybes mokyklos parengtas Bendrųjų programų, tvirtinamų Lietuvos
  Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – Bendrosios programos), įgyvendinimo
  planas.
  Pamoka – nustatytos trukmės mokytojo organizuojama kryptinga mokinių veikla, kuri
  padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir planuojamų rezultatų
  (kompetencijų).
  Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal Ugdymo programą.
  Teminis arba ilgalaikis dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo
  parengtos atsiţvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas,
  tvirtinamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.
  Specialiosios pamokos – specialiųjų poreikių mokiniams skirtos privalomos pamokos
  sutrikimą ar negalią kompensuojamiesiems įgūdţiams ugdyti.
  Specialiosios pratybos – mokinių logopedinės, tarties, kalbos ir klausos individualios ar
  grupinės pratybos.
  Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
  švietimo įstatyme (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kituose švietimą
  reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
     2. UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

               2.1. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  6. Ugdymo organizavimas 2009–2010 mokslo metais:
   6.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:
      Klasė       Ugdymo proceso pabaiga      Ugdymo proceso trukmė
                                    savaitėmis
        5            05-28                32
       6–9            06-11                36
       10            05-28                34

    6.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
    6.3. Pamokos pradedamos: pirmadieniais: 9 val.; antradieniais – penktadieniais: 8 val.
    6.4. Atsiţvelgiant į specialiojo ugdymo komisijos rekomendacijas, mokyklos tarybos
    sprendimu, pamokos trukmė sutrumpinta 5 minutėmis, šį laiką skiriant pertraukoms
    organizuoti.
    6.5. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos mokyklos
    direktorius 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 79. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
    Pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 29 d.,
    Antras pusmetis 5, 10 klasėms: vasario 1 d. – geguţės 28 d.,
    6-9 klasėms: vasario 1 d. – birţelio 11 d.
    6.5. Mokinių atostogos numatomos:

      Atostogos           Prasideda            Baigiasi
  Rudens                2009-10-26           2009-10-30
  Ţiemos (Kalėdų):
  5 kl.                 2009-12-21           2010-01-03
  6-10 klasės              2009-12-23           2010-01-06
  Pavasario (Velykų)          2010-03-29           2010-04-02
  Vasaros:
  5 kl.                 2010-05-31           2010-08-31
  6–10 klasės              2010-06-14


6.5.1. 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi
dienas 2 kartus per ugdymo procesą). Papildomas atostogos, suderinus su Mokyklos taryba (2009
m. rugpjūčio 28 d. protokolas Nr. 1) ir Telšių apskries viršininko administracija (     ),
skiriamos:

        Atostogos prasideda               Atostogos baigiasi
          2010-01-04                   2010-01-10
          2010-02-08                   2010-02-12

  7. Ugdymo organizavimas 2010–2011 mokslo metais.
    7.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

       Klasė        Ugdymo proceso pabaiga      Ugdymo proceso trukmė
                                    savaitėmis
         5              05-31               32
        6–9              06-10               36
        10              05-31               34
    7.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
    7.3. Pamokos pradedamos: pirmadieniais: 9 val.; antradieniais – penktadieniais: 8 val.;
    7.4. Atsiţvelgiant į specialiojo ugdymo komisijos rekomendacijas, mokyklos tarybos
    sprendimu, pamokos trukmė sutrumpinta 5 minutėmis, šį laiką skiriant pertraukoms
    organizuoti.
    7.5. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos mokyklos
    direktorius 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 79.
    Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
    Pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 28 d.,
    Antras pusmetis 5, 10 klasėms: sausio 31 d. – geguţės 31 d.,
    6-9 klasėms: sausio 31 d. – birţelio 10 d.
    7.6. Mokinių atostogos numatomos:

      Atostogos           Prasideda             Baigiasi
  Rudens                 2010-10-25            2010-10-29
  Ţiemos (Kalėdų):
  5 kl.                 2010-12-20            2011-01-02
  6-10 klasės              2010-12-23            2011-01-05
  Pavasario (Velykų)           2011-04-18            2011-04-22
  Vasaros:
  5 kl.                 2011-06-01            2011-08-31
  6–10 klasės              2011-06-13

7.6.1. 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi
dienas 2 kartus per ugdymo procesą). Papildomas atostogos, suderinus su Mokyklos taryba (2009
m. rugpjūčio 28 d. protokolas Nr. 1) ir Telšių apskries viršininko administracija (     ),
skiriamos:

        Atostogos prasideda                Atostogos baigiasi
          2011-01-03                    2011-01-09
          2011-02-21                    2011-02-25

  8. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sporto veiklai per mokslo metus
  skiriamos 5 mokymosi dienos: kultūrinei veiklai 1 d., meninei veiklai 1 d., paţintinei veiklai 1
  d., kūrybinei veiklai 1 d. ir sportinei veiklai 1 d. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų
  skaičių.
    8.1. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei, į mokyklą gali neiti 5 klasių
    mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios
    dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
    8.2. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai,
    pamokos nevyksta, Dienyne ţymimos datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl ...“ Šios
    pamokos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

            2.2. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

  9. Ugdymo plano sudarymas:
  9.1. Mokykla, rengdama ugdymo planą, atsiţvelgia į specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi
  poreikius ir numato šių poreikių tenkinimo tvarką.
  9.2. Organizuodama mokinių ugdymą, mokykla atsiţvelgia į:
    9.2.1. specialiuosius mokinių poreikius ir sutrikimus;
    9.2.2. ugdymo programą;
    9.2.3. turimas mokymo lėšas;
    9.2.4. ugdymo(si) aplinką.
  9.3. Ugdymo plano rengimą, grindţiamą demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo
  principais, organizuoja mokyklos direktoriaus 2009 m. birţelio 1 d. įsakymu Nr. 69, įgalioti
  asmenys.
  9.4. Ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams.
  9.5. Mokyklos ugdymo plano projektas suderintas su mokyklos taryba 2009 m. rugpjūčio
  28d. Nr.1.
  9.6. Mokyklos ugdymo plano projektas suderintas su steigėju 2009 m. …….. d. Nr.
  9.7. Mokyklos ugdymo planą mokyklos direktorius patvirtina iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
10. Ugdymo plane susitarimo būdu numatyta:
  10.1. mokykla, sudarydama klasės ugdymo planą vadovaujasi bendruosiuose ugdymo
  planuose pagrindinio dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų
  skaičiumi, nurodytu Bendrojo ugdymo plano 84 punkte.
  10.2. specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimas;
  10.3. dorinio ugdymo organizavimas;
  10.4. ugdymo turinio pasirinkimo ir diferencijavimo bei individualizavimo galimybės;
  10.5.integruoto ugdymo organizavimas:
    10.5.1. integruojant ekonomiką į kitus programos dalykus;
    10.5.2. integruojant tartį į kitas ugdymo programas;
    10.5.3. integruojant prevencines temas į ugdymo turinį;
  10.6. ugdymo turinio planavimo formos ir laikotarpiai, ugdymo paţangos ir pasiekimų
  vertinimo metodikos ir laikotarpiai, vertinimo fiksavimo ir informavimo formos ir būdai
  atsiţvelgiant į bendrosios programos reikalavimus;
  10.7. mokyklos nuoţiūra skirstomų pamokų panaudojimas:
    10.7.1. individualiam darbui su mokiniu(-iais), kuriems reikalinga papildoma specialioji
    pedagoginė pagalba (nepadidinus mokiniui privalomų pamokų skaičiaus per savaitę);
  10.8. jungtinių klasių organizavimas;
  10.9. mokslo metų skirstymas pusmečiais; papildomų mokinių atostogų trukmė ir laikas;
  10.10. pamokos trukmė;
  10.11. neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo būdai ir dalyvavimo joje galimybės;
  10.12. specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos mokiniams teikimas ir programos
  pritaikymas.

            2.3. DALYKŲ MOKYMO INTEGRAVIMAS

11. Ekonomika integruojama į pilietiškumo ugdymą;
12. Viena tarties pratybų pamoka 5 klasėje integruojama į lietuvių (valstybinę) kalbą;
13. Prevencinės programos integruojamos į vadovavimą klasei, dorinio ugdymo, biologijos
pamokas.
14. Integruojamųjų dalykų turinys numatomas rengiamuose teminiuose dalykų planuose.
15. Integruotų pamokų apskaitai uţtikrinti, integruojamųjų pamokų turinys dienyne įrašomas
abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.

       2.4. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
16. Vertinant mokinių paţangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis
programomis ir Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Ţin.,
2004, Nr. 35-1150), mokyklos susitarimu.
17. Mokykla uţtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį vertinimą
ţodţiu ir raštu.
18. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pasiekimams vertinti taikoma
10 balų vertinimo sistema, išskyrus atvejus, numatytus ugdymo plano 25 punkte.
19. Mokykla raštu informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi
pasiekimus.
20. Mokinių daromą paţangą ar ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su mokiniais
ir jų tėvais individualių susitikimų metu, t.y. pasibaigus I pusmečiui, II pusmečiui, o mokyklos
bendruomenę informuoja mokytojų tarybos posėdţių metu.
21. Mokinių pasiekimai analizuojami metodinėse grupėse.
22. Mokiniui I ir II pusmečių įvertinimų skiltyse įrašomi taikytos vertinimo sistemos
apibendrinti įvertinimai (paţymių vidurkiai). Jie rašomi dienynuose.
23. Mokiniui pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinė komisijos paţymą atleistam nuo dalyko
pamokų, pusmečio ar metinių paţymių skiltyje rašoma „atl.“.
24. Vertinimo sistema:
   24.1. patenkinamas įvertinimas: 4-10 balų, įrašas „atleista“;
   24.2. nepatenkinamas įvertinimas: 2-3 balai, įrašas „neatestuota“;
   24.3. neatestuotas mokinys – mokinys, kurio dalyko mokėjimas per pusmetį yra neįvertintas.
   24.4. mokiniai, turintys vieną savaitinę pamoką, vertinami ne maţiau kaip vienu paţymių
   per mėnesį. Pusmetis vedamas iš 5 paţymių;
   24.6. mokiniai, turintys dvi savaitines pamokas , vertinami ne maţiau kaip 2-3 paţymiais
   per mėnesį. Pusmetis vedamas iš 10-15 paţymių.
   24.7. mokiniai, turintys penkias ir daugiau savaitinių pamokų, vertinami 3-4 paţymiais per
   mėnesį. Pusmetis vedamas iš 15-20 paţymių.
   24.8. mokiniai vertinami uţ kontrolinius darbus, namų darbų uţduotis, savarankišką darbą,
   atsakinėjimą.
   24.9. Adaptacinio periodo metu 5 klasės mokiniai rugsėjo mėnesį paţymiais nevertinami.
   Uţ gerai atliktus darbus rašomi pagyrimai.
25. Dorinio ugdymo, ţmogaus saugos, kūno kultūros, kūno kultūros parengiamosios grupės,
dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“
įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus
įsakymą.

        2.5. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

26. Mokyklos direktorius organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių
reguliavimu:
  26.1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendţiant mokinių mokymosi motyvacijos
  ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
  26.2. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų
  stebėseną ir kontrolę;
  26.3.uţtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis
  darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.
  Kontroliniai darbai nerašomi po atostogų ar šventinių dienų.
   26.4. pagrindinio ugdymo programoje kontroliniai darbai rengiami ir vedami mokytojo
   iniciatyva, suderinus jų atlikimo laika su kitais klasėje dirbančiais mokytojais.
   26.5. siekiant sumaţinti mokiniams darbo krūvį, klasėje dirbantys mokytojai namų darbų
   skyrimą derina tarpusavyje, numato mokinių uţtrunkamą laiką namų darbų ruošai,
   atsiţvelgia į mokinio gebėjimus.
   26.6. atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami;
   26.7. minimalus privalomų pamokų skaičius nurodomas ugdymo lentelėje 51 punkte;

    2.6. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

 27. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo
 koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30
 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Ţin., 2006, Nr. 4-115).
 28. Neformalus švietimas mokiniams neprivalomas, laisvai pasirenkamas.
 29. Neformalus mokinių švietimas vykdomas per neformaliojo švietimo programas.
 30. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninei veiklai: pynimo būrelis, dramos ir
    choreografijos būrelis.
 31. Neformaliojo ugdymo programa, finansuojama mokinio krepšelio lėšomis;
 32. Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius turi būti ne maţesnis kaip 7 mokiniai,
 remiantis mokyklos tarybos sprendimu, 2009 m. geguţės 28 d. Nr. 2.
 33. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 34. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.
 35. Neformaliojo ugdymo valandų pasiskirstymas:

  Eil. nr.       Būrelio pavadinimas            Valandos
   1.   Pynimo būrelis                      2
   2.   Dramos ir choreografijos būrelis             2

        2.7. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

 36. Jungtinės klasės ugdymo planą mokykla rengia pagal Bendruosiuose ugdymo planuose
 pagrindinio ugdymo programų dalykams ir jungtinei klasei nustatytą savaitinių pamokų skaičių.
 37. Vadovaujantis Telšių apskrities viršininko 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. P1.V-68 „Dėl
 klasių komplektų skaičiaus“, skiriami du klasių komplektai: 5-8 spec. klasė – 1 komplekatas; 9-
 10 spec. klasė – 1 komplektas. Minimalus pamokų skaičius per savaitę skiriamas, vadovaujantis
 2009-2011 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų 84 punktu.

2.8. MOKINIŲ MOKYMAS NAMUOSE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS

 38. Sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių
 mokymo namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
 ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu
 Nr. 259/153 (Ţin., 2000, Nr. 25-654).
   38.1. Mokinys, gydytojo leidimu, dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos
   papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla, suderinusi su mokinio
   tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsiţvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo
   rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą. Mokinys gali būti
   mokyklos direktoriaus įsakymu atleidţiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės,
   technologijų ir kūno kultūros. Jei jis nesimoko kai kurių dalykų, dienyne ir mokinio
   individualaus ugdymosi plane rašoma „atleista“.
  38.2. 5–6 klasėse namuose mokomam mokiniui skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse
  – 13 pamokų, 9–10 klasėse – 15 pamokų.


       3. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

3.1. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

39. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi:
  39.1. 2009–2010 mokslo metais 5, 7, 9 klasėse Pradinio ir pagrindinio ugdymo
  bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
  ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Ţin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau
  – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos). 2009–2010 mokslo metais 6, 8, 10 klasėse
  vadovaujamasi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir
  išsilavinimo standartais I–X klasėms, tvirtinamais švietimo ir mokslo ministro;
  39.2. 2010–2011 mokslo metais 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasėse Pagrindinio ugdymo bendrosiomis
  programomis;
  39.3. mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, uţtikrina dalykų programoms
  įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per savaitę, pateiktą Bendrųjų ugdymo planų
  84 punkte.
40. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (klasei) mokykla
skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių paţanga ir pasiekimai
paţymiais nevertinami.
41. Socialinei veiklai yra skiriama 5 pamokų (valandų) trukmės veikla per mokslo metus, kuri
vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei veiklai,
metu. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis,
vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis.


            3.2. UGDYMO TURINIO DIFERENCIJAVIMAS

42. Ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas pamokų metu organizuojant darbą
su skirtingų gebėjimų mokiniais pagal specialiąsias programas, individualias programas,
diferencijuojant uţduotis, namų uţduotis.

      3.3. UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

43. Ugdymo procese per atskirų dalykų pamokas ir kitą ugdomąją veiklą naudojami metodai,
kurie:
  43.1. motyvuoja mokinius mokytis, skatina suvokti mokymosi tikslus;
  43.2. orientuoja į procesą, kuris ugdytų bendrąsias kompetencijas;
  43.3. yra aktualūs ir priimtini mokiniui, įtraukia į mokymosi procesą;
  43.4. skatina konstruktyvų, kritinį ir kūrybinį mąstymą, atsakomybę uţ savo mokymąsi bei
  rezultatus;
  43.5. padeda suvokti mokymosi kokybę ir išmoko rasti būdus jai tobulinti;
  43.6. plėtoja įgytas mokinio mokymosi strategijas, įgūdţius ir jų panaudojimą naujose
  situacijose;
  43.7. formuoja mokinio pilietinę ir tautinę tapatybę, ugdo bendrakultūrinę kompetenciją,
  toleranciją ir parengia įsilieti į Lietuvos visuomenės gyvenimą;
  43.8. ugdo gebėjimus dirbti įvairiose mokinių grupėse.
   44. Dorinį ugdymą tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o nuo 14 iki 16
   metų mokinys pats renkasi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu. Vyresni kaip 16 metų mokiniai
   pasirenka patys vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar
   bendruomenės) arba etiką.
   45. Kalbų ugdymo organizavimas:
     45.1. Mokykla iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradţios nekeičia mokiniui
     pradėtos mokyti uţsienio kalbos.
     45.2. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos siūlymu, mokyklos tarybos pritarimu,
     mokiniai mokosi tik vienos uţsienio kalbos (anglų arba vokiečių).
   46. Informacinių technologijų mokymo organizavimas.
     46.1. Informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje. Vadovaujantis
     2009-2011 metų pagrindinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 84 punktu, 5–8
     klasėms skiriama iki 108 pamokų, o 7–8 klasėse skiriamos 36 dalyko pamokos, 9-10 klasėse
     skiriamos iki 72 pamokų.
     46.2. 10 klasėje informacinių technologijų mokoma pagal Informacinių technologijų
     bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m.
     liepos 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Ţin., 2003, Nr. 77-3525).
   47. Socialinio ugdymo organizavimas:
     47.1. Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pilietiškumo pagrindų mokoma 9 ir
     10 klasėse po vieną pamoką. Šiai programai skiriamos 70 pamokų.
   48. Meninio ugdymo organizavimas:
     48.1. Iš meninio ugdymo srities dalykų, mokoma dailės.
     48.2. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją
     dalis, yra sudarytos galimybės, neformaliojo ugdymo metu, mokytis teatro ir šokio meno.
   49. Technologinio ugdymo organizavimas:
     49.1. Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį,
     pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų
     kurso programą, po kurios mokiniai mokosi po vieną iš penkių siūlomų technologinių
     programų, kurių kiekvienos iš jų apimtis 12 val.
   50. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
     50.1. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę.
     50.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su
     pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir
     atsiţvelgiant į savijautą;
     50.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
     skiriami atsiţvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų,
     galinčių skatinti ligų paūmėjimą;
     50.4. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai
     dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių
     klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, ir pan.).
   51. Vadovaujantis 2009-2011 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų
   ugdymo planų 84 punktu, dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per
   savaitę, 2009-2011 mokslo metams.

                Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičius dalykui
                                              Pagrindinio
  Dalykų sritys, dalykai                                  ugdymo
               5 klasė  6 klasė 7 klasė  8 klasė  9 klasė 10 klasė    programoje
                                             (5–10 klasėse)
       1         2     3    4     5     6     7       8
Dorinis ugdymas (etika)     1     1    1     1     1     1       6
Kalbos:
Lietuvių kalba (valstybinė)    6     6     6   6   6  6   36
Užsienio kalba          3     3     3   3   3  3   18
Lietuvių gestų kalba       2     2     2   2   2  2   12
Matematika            4     4     4   4   3  4   23
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus          2     2      -   -  -  -   4
Biologija             -     -      2   1  2  1   6
Fizika              -     -      2   1  2  2   7
Chemija              -     -      -   2  2  2   6
Informacinės technologijos    1     1     0,5  0,5  1  1   5
Socialinis ugdymas:
Istorija             2     2     2   2   2  2   12
Pilietiškumo pagrindai,      -     -     -   -   1  1   2
integruota ekonomika
Geografija             -    2     2   2   2  1   9
Meninis ir technologinis
ugdymas:
Dailė               1     1     1   1   1  1   6
Tarties, kalbos ir klausos    1     1     1   1   1  1   6
lavinimo individualios
pratybos
Technologijos           2     2      1   2  1  1,5  9,5
Kūno kultūra           2     2      2   2  2   2  12
Žmogaus sauga           -     1     0,5  0,5  -  0,5  2,5

Minimalus privalomų pamokų    27     30    30  31  32  32  182
skaičius mokiniui
 Pastabos:
 Lentelė naudojama 2009-2010 m.m. ir 2010-2011 m.m.

				
DOCUMENT INFO