BAHAGIAN I by dooku06

VIEWS: 31 PAGES: 1

									BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)


   AKTIVITI/       PETUNJUK       SASARAN      PENCAPAIAN
BIL  PROJEK/        PRESTASI      KERJA(Berdasar   SEBENAR(Diisi ULASAN
   KETERANGAN      (Kuantiti/Kualiti/  kan Petunjuk    pada akhir tahun
   (Senaraikan       Masa/Kos)      Prestasi)     mana yang
   Aktiviti/Projek)                         berkaitan)

   Menjalankan     Masa         Pemeriksaan   Telah Berjaya     Menerima
   tugas-tugas yang  Sepanjang Tahun    -Sebulan sekali melaksanakan     aduan dan
1.  berkaitan dengan                      mengikut       Membuat
   ICT disekolah    Kuantiti       Penyelenggaraan ketetapan yang     troubleshoot
   dibawah       Peralatan –      -Sepanjang Tahun telah ditetapkan   awal
   Penyeliaan Guru   peralatan berkaitan  Jika berlaku              kerosakan
   Besar /Guru     ICT          kerosakan awal
   Penyelaras
   Bestari
   Mengurus dan    Masa         Pemeriksaan     Telah Berjaya   Dilaksankan
   menyelenggaraa   Pertenggahan     -Telah dibuat    Melaksanakan    mengikut
   n kelengkapan    tahun         hapus Kira     Kerja Lupus    kesesuaian
2.  ICT dan                            peralatan     dan terlakluk
   perisian-perisian  Kuantiti       Penyelenggaraan   Komputer      kepada
   aplikasi yang    20 Buah Komputer   -Tidak dapat    makmal       arahan
   dibekalkan oleh   Peribadi,1 Buah    dibaik pulih
   KPM/JPN       Server
   Membantu Guru    Masa         Mengujilari     Telah Berjaya   Dilaksanakan
3.  Penyelaras     Awal Tahun      -IP Address     Menambah      mengikut
   Bestari dalam                         capaian internet  arahan dan
   melaksanakan    Kuantiti                 ke setiap     penyelian
   penlarasan     10 Buah Komputer   Menyelaras dan   komputer
   system berkaitan  Riba untuk Guru    memantau
   pembahagian IP-   PPSMI, 4 Buah     -capaian internet
   Address,Gatewa   Komputer Peribadi
   y,dan modem     di Pusat
             Pentadbiran
   Menyediakan     Masa         Pemasangan   Telah Dapat      Dilaksanakan
   keperluan      Sepanjang Tahun    -Membantu dalam Dilaksanakan      mengikut
   peralatan ICT    Persekolahan     penyediaan               ketetapan
4.  untuk guru dan              peralatan ICT
   membantu      Kuantiti
   mereka sewaktu   Mengikut
   menggunakanny    permintaan
   a dalam       daripada guru
   pelajaran dan
   pembelajaran

								
To top