Twagiramungu yongeye guhangana na Kagame

Document Sample
Twagiramungu yongeye guhangana na Kagame Powered By Docstoc
					                                                         Kagame
                                                          azaba
                                                        uwande mu
                                                         bihe biri
                                                         imbere?
N° 07
  Umwaka wa VI N° 29 , 05 - 19 Nyakanga 2010, B.P 4305  Kigali - Rwanda, Tel: (+250) 0785207524, Email: uwagnes2004@yahoo.fr,  Frw 500
 Twagiramungu                                     Tito Rutaremara
                                              Umusaza
yongeye guhangana                                    w’umubeshyi !!
  na Kagame
                                              FPR yunze abandi
                                               none inaniwe
                                                kwiyunga!
                                               Inyundo
                                             yatangiye kwica
                                                isazi
                                              “Twafashe umuheto
“Aho Gari ya moshi inyuze imbwa
                                             twifuza guca ubuhunzi
  zisigara zimoka” Kagame                                 none nitwe Mpunzi”
2                                                           UMURABYO No 29        05 - 19 Nyakanga 2010
  Twagiramungu yongeye
  guhangana na Kagame
 - Noneho ngo arashishikariza abanyarwanda kutazitabira amatora

 U
     munyarwanda yabyaye   Twagiramungu rero amaze        muri politiki, dore ko iyo     mu bushinjacyaha aribyo      baburirwa irengero byose
     umwana, asanga     guhunga bwa kabiri byahise       umunyapolitiki mu bisanzwe     abanyarwanda benshi bamaze     bikabarwa kuri Leta ya Kagame
     ntaho atandukaniye   bigaragarira abanyarwanda       yumva afite ukuri yaba ashobora  kurambirwa, kuko iyo umuntu    na FPR.
n’abandi bose, dore ko yari    ko abanyapolitiki bashobora      no kwemera kukuzira.        mugiranye ikibazo ngo byanze     Mu itangazo ryashyizwe
amaze kubyara ibirumbo byinshi  gushyira abaturage mu kaga       Uyu mugabo rero aherutse     bikunze ku banyapolitiki dufite  ahagaragara twavuze
maze amushakira akazina      hanyuma bakigurukira, kuko       gushyira itangazo ryamagana    baba bagomba kuguhimbira      haruguru kandi rigaragaramo
keza ati: “uyu mwana mwise                                                           k o Tw a g i r a m u n g u a s a b a
Bosenibamwe”                                                                  abanyarwanda kutazitabira
 Nannjye nti abanyapolitiki bo                                                        amatora, kandi nawe arabizi ko
mu Rwanda bose ni bamwe.                                                            bidashoboka, ahubwo yabivuze
 Impamvu nta yindi ndashaka                                                          kugira ngo avuge gusa, kuko
kuvuga ku mugabo witwa                                                             ntabwo akwiye kwibagirwa
Twagiramungu Faustin, umaze                                                          ko turi mu Rwanda, muri
kuba igikwerere muri politiki                                                         Afurika, kandi ku isi, nawe
ariko bikaba bimaze kugaragara                                                         ngira ngo ari mu Rwanda yatora,
ko igenda imunanira uko iminsi                                                         cyakora ashobora gusabira Viza
igenda yicuma                                                                 abantu bose kandi akababonera
 Uyu mugabo yamenyekanye                                                           ubuhungiro byashoboka ariko
cyane ubwo yahanganaga                                                             kumva umunyarwanda uri mu
n’ingoma ya Habyarimana ndetse                                                         Rwanda uramusaba kureka
akaba yararokotse ha Mana,                                                           kwitabira amatora azaba, kandi
nyuma ndetse aza kugirirwa                                                           wowe ukabisaba uri hanze yarwo
icyizere n’ingoma ya Perezida                                                         iyo ni ikinamico, cyane ko ubwo
Paul Kagame, agirwa Minisitiri                                                         yari ari ku butaka bw’u Rwanda
w’intebe ariko biza kugaragara                                                         yirinze kugira icyo avuga.
ko badahuje imyumvire afata                                                           Twagiramungu akwiye kwibaza
iy’ubuhungiro.                                                                 impamvu yahisemo guhunga
 Yaje kugaruka mu Rwanda                                                           nicyo yatinyaga maze akumva ko
aje kwiyamamariza umwanya                                                           abantu bose bashobora kugitinya
w’umukuru w’igihugu mu                    Twagiramungu Faustin na Perezida Paul Kagame                   batagombye guhunga, kuko nta
                                         (Photo: Archive)
mwaka w’2003, aza kugira                                                            munezero ubamo, cyangwa
amahirwe macye ntiyayatsinda                                                          akabaza ababikurikiranira hafi
(we avuga ko yibwe amajwi),    niwe munyaoilitiki wabashije      iyicwa ry’umunyamakuru       ibibi byose bigezweho muri     aho Me Ntaganda aherereye
aribwo yahisemo gusubira iyo   guhabwa icyizere n’abantu       Rugambage Jean Leonard       icyo gihe             cyangwa akibaza urutegereje
yari akomotse mu buhungiro.    benshi kurusha abandi kandi      warashwe agahita yitaba Imana,    Iyi politiki yo kwandagazanya  Victoire Ingabire wigemuye mu
 Nubwo yagaragaje ko       bemeza ko nta n’undi bizorohera    ibyo abantu barabishimye kuko   abanyarwanda ntabwo bakwiye    Rwanda, ataye akazi n’urubyaro
atishimiye ibyavuye mu matora   muri ibi bihe.             umuntu arakomeye kandi       kuyirebaho rwose kuko       rwe
ya 2003, ariko abakurikiranira   Nyuma yo kwerekana imbaraga     ntakwiye kwicwa kuko ni      bigaragaza politiki ishingiye    Ntabwo abanyarwanda banga
hafi bavuga ko nawe ari mu    nke zo guhanganira mu gihugu,     ikiremwa cy’Imana         ku gushaka guseserezanya      Twagiramungu mu busanzwe,
bashyikirije Perezida Kagame   Tw a g i r a m u n g u a g e z e m u   Ariko icyatangaje abantu ni   no gukurura inzangano,       ariko kandi nabo ubwabo
bari bahanganye muri ayo     buhungiro, yakunze kumvikana      uko ashinja Perezida Kagame    kandi bikagira ingaruka ku     ntibiyanga, politiki iyo igeze mu
matora ubutumwa bw’ishimwe    ku maradiyo atandukanye anenga     kubigiramo uruhare mu itangazo   banyarwanda muri rusange.     magambo gusa kandi igakorwa
bw’uko yatsinze amatora ndetse  ubutegetsi buriho muri iki gihe    rigenewe abanyamakuru yashyize    Kuba Rugambage yarapfuye     n’abamaze kuvanamo akabo
amwifuriza kuyobora neza.     mu Rwanda, abanyarwanda        ahagaragara avuga ko kuba     byo ni agahinda, ariko koko niba  karenge, kandi hari abarimo
 Ndetse iyo myitwarire      batandukanye bakomeje kuryana     Kagame mu kiganiro aheruka     yarishwe n’akagambane k’abantu   kuyizira mu gihugu, buri wese
itagayitse yerekanye ngo byaba  inzara bibaza impamvu yananiwe     kugirana n’abanyamakuru avuga   bamwe bari muri Leta, nta muntu  ufite ubwenge aba akwiye
byaramuhesheje amahirwe yo    kuguma mu Rwanda aho          ko uwakoze amahano yo kwicwa    wakemeza ko Kagame yari abizi,   kureba igikwiye kuko ubuzima
gusinyirwa na Leta y’u Rwanda   yashoboraga kuvugira abaturage     umunyamakuru Rugambage       icyo umuntu atatindaho ni uko   ni bwiza
impapuro zimufasha kubona     abihagazeho, agahitamo kujya      agomba kumenyekana,        umuntu ashobora gupangirwa      Gusa ntitwabura kubabwira
akazi hanze y’igihugu.      hanze y’igihugu.            Twagiramungu we avuga ko ari    akicwa kubera impamvu z’akazi   ko amahanga n’imiryango
 Aza kwiyamamariza kuyobora    Aha abaturage bemeza ko       uguhuma amaso abaterankunga    ke cyane nk’ibyabaye kuri     itandukanye bakomeje
u Rwanda mu mwaka wa 2003,    harimo ubwoba no gushaka        n’amahanga.            Rugambage nubwo iperereza     kubabazwa n’urupfu
ntiyigeze abwira abanyarwanda   kuroha abanyarwanda mu          Ikigaragara cyo nta wakemeza   rikomeje.             rw’umunyamakuru Rugambage
ko naramuka atsinzwe azafata   kaga badafite shinge na rugero     ko Twagiramungu ari mu mutima    Bamwe mu bavangira Perezida   J. Leonard ari nako basaba ko
iy’ubuhungiro, nk’uko abaje    badashobora kurira indege       wa Perezida Kagame ngo abe     Kagame biha misiyo zo gukora    hakorwa iperereza risesuye kuri
kwiyamamaza bose mu Rwanda    ngo bahunge nkawe, kandi        yamenya ibyo atekereza, aha    ubugizio bwa nabi kugirango    we mu gihe Twagiramungu nawe
babivuga, kuko nta numwe     we yigaramiye n’abana be        na none bigaragaza politiki    bashimwe kandi atariwe uba     asaba ko hakorwa iperereza
wemera ko yafatiwe ku kibuga   n’umugore we i Burayi.         y’amagambo gusa ku bantu      wabatumye. Urupfu rwa       mpuzamahanga kandi ryigenga
cy’indege ahunze, cyangwa ko    Ngo kuba yarahunze ni        baba i Burayi mu gihe ibikorwa   Rugambage si rwo rwonyine     kuri Rugambage.
politiki imunaniye ngo yegure!  ikimenyetso kigaragaza         byananiranye.           begeka kuri Kagame kuko hari
Bose bashirira ndani.       ko adashobora guhangana         Ibyo bigaragaza kandi politiki  n’abandi bantu benshi bagiye           Ruzindana Obed
UMURABYO No 29    05 - 19 Nyakanga 2010                                                      3


                             MO Ibrahim foundation
                             yanenze imiyoborere mu
   Perezida Kagame
    yaratunguranye
                                 Rwanda
                           M
                                O   Ibrahim
     Kinshasa                       foundation
 U
                                yagiranye ikiganiro
      busanzwe ubwigenge bwa Kongo, u     n’ikigo kimiyoborere myiza mu
      Rwanda n’u Burundi, bwizihizwa mu    Rwanda bakaba baraganiriye
                          ku ngingo zitandukanye
      gihe kimwe mu mpera z’ukwezi kwa
                          zirimo iterambere ry’abaturage
 Kamena no mu kwezi kwa Nyakanga. Uretse ko     ,uburezi ,kubahiriza amategeko
 amatariki atandukanye, ariko biragaragara ko    .
 byabaye nk’aho Ababirigi bahaye ubwigenge ibi
                           Kuwa 24 Kamena 2010 muri
 bihugu kuko bibukwiye. Nyamara sibyo kuko     Laico Hotel habereye ikiganiro
 nyuma yo kubona ko hendaga kuvuka induru      cyahuje MO Ibrahim foundation
 nk’iyo Rumumba yavugije mu bindi bihugu      n’ikigo gishinzwe imiyoborere
 bahisemo kuvuga ko bahaye ubwigenge ibihugu    myiza mu Rwanda kigamije
                          kurebarehamwe imikorere
 byo mu Karere k’ibiyaga bigari.          y’igihugu kuko MO Ibrahim
 N’ubwo Rumumba yaje kubizira bakoresheje     ari ikigo gishinzwe kureba niba
 Mobutu, kugira ngo bongere bakoronize       ibyo ibihugu bigomba gukora Dr Harnia wo muri MO Ibrahim foundation ,Minisitiri James
                          bikorwa muri Afurika yose .        Musoni naProf. Anastase Shyaka (foto S.Gatera)
 Kongo mu buryo butaziguye, cyane ko Kongo
                           Dr Harnia uhagarariye
 bayibonagamo ubutunzi buhambaye.                          bashyira igihugu ku mwanya kigenderaho kuko hano mu
                          MO Ibrahim yavuze ko
                                           runaka aho u Rwanda rusanga Rwanda n’igihugu kigendera
 Ni uko Kongo ibera igitambo ibindi bihugu byo   hakurikijwe amakuru babona
                                           batarakoze ubushakashatsi ku byifuzo by’abaturage niyo
 mu Karere k’ibiyaga bigari.            mu bigo bitandukanye
                                           busesuye barahavuga babigeho mpamvu badakwiye kujya
                          bishinzwe gutanga amakuru
 Muri uyu mwaka rero ku wa 30 Kamena        y’imiyoborere y’ibihugu
                                           inama aho bitagenze neza bagereranya u Rwanda n’ibindi
 2010 ubwo Kongo yizihizaga ubwo bwigenge                      bemere ko bagiye kwikosora . bihugu ngo nibabona mu gihugu
                          birimo world bank ,Amnesty
                                           P r o f A n a s t a s e S h y a k a runaka bafite uko bakurikiza
 ku nshuro ya 50, byongeye kwibutsa abatuye     international ,Humana rights
                                           ushinzwe ubushakashatsi imikorere yabo ngo bagirengo
 akarere k’ibiyaga bigari uko ubwo bwigenge     watch,n’ibindi ngo u Rwanda
                                           (Rwanda governance Advisory n’u Rwanda ni uko”.
                          rwaje ku mwanya wa mirongo
 bwagezweho, bamwe banasaba ko byaba ari      itatu na bibiri (32)muri Afurika
                                           Council)yagize ati”ntabwo       Tito yongeyeho ko bakwiye
                                           twavuga ko u Rwanda rukora kujya babanza bakibariza
 uburyo bwiza bwo kwibuka intwari zafashije     .
                                           byose ijana ku ijana ariko a b a t u r a g e u k o b a b i b o n a
 ibyo bihugu kugera kuri ubwo bwigenge, aha      Muri iyo nama Minisitiri
                                           ahenshi naho rukora neza icyo naho ibyo kujya gushakisha
                          w’ubutegetsi bw’igihugu
 twavuga nka Emery Patrice Lumumba, Umwami                      dushaka ni uko u Rwanda amakuru mu bigo kandi rimwe
                          Musoni James yavuze ko ari
 w’Uburundi Rwagasore, Umwami Rudahigwa,                       b a r u s h y i r a m u m w a n y a na rimwe ibyo bigo biba bifite
                          byiza kuba MO Ibrahim yaje
                                           urukwiriye ariko babanje amakuru yashaje ariko ngo
 n’abandi babafashaga.               kugirana ibiganiro na leta kuko
                                           kwerekana ibyo babonye ibyo MO Ibrahim yakoze
 Muri ibyo birori by’Abakongomani, hari      ubundi bashakisha amakuru
                                           bitagenda neza bakabitwereka nibyiza guhamagara leta
                          adafite ishingiro cyangwa
 icyatunguranye cyane ku buryo abantu bose     yashaje ngo wajya kumva
                                           tukabyemereanyaho .         kugirango ibibereke babijyeho
 bahise bemeza ko hakiri icyizere ko abatuye                     Muri icyo kiganiro umuvunyi inama nabandi ngo niba ariko
                          ukumva ngo igihugu kiri
                                           Tito Rutaremara yavuze ko babikoraga.
 akarere k’ibiyaga bigari bashobora gukorera    kumwanya runaka ariko ubu
                                           abo bantu rimwe na rimwe
 hamwe, ni uburyo Perezida Paul Kagame       ngo bagiye kwerekana uburyo
                                           nti baba bazi gahunda igihugu           Stanley Gatera
                          babona ayo makuru n’uburyo
 yitabiriye ibyo birori. Byatangaje abari aho ku
 buryo n’abanyamakuru ba za televiziyo za Kongo
 babigarutseho ishuro nyinshi.
 Bemeza ko ibyo birori byahawe agaciro cyane
 ko byari byanajemo Perezida Yoweri Kaguta
 Museveni, Perezida Nguesso, Umwami Albert II
 n’Umwamikazi Paola n’abandi baperezida bari
 baje aho.
 Kuba barahaye agaciro ibyo birori byagakwiye
 kuba urugero rwiza rutuma abatuye aka karere
 bakwiye gushyira hamwe bakibohora ingoyi
 y’inzangano, ivangura n’ishyari bisigaye biranga
 abaturage b’ibyo bihugu, nk’uko byagenze
 ejo bundi ubwo Abakongomani bahagarikaga
 ingendo za Rwandair i Kinshasa.

                  Ubwanditsi
4                                                                 UMURABYO No 29         05 - 19 Nyakanga 2010
Kagame azaba uwande
 mu bihe biri imbere?
 A
     banyarwanda baciye      ubu nawe aba yarashyinguwe i Karago   haterwa indabo, ibishangwa biterwa   ubwo yahaga abakekwaho gukora      ONU umwanzuro wa 955 wemeza
     umugani ngo uwo       .Ategereje izuka ry’abapfuye..     bobere, abaturage bicwa n’umugata    jenoside 1994 abima amatwi       ko habaye jenoside n’ibikorwa
     umwami yahaye inka       –. Ndagira ngo turebere hamwe     ,kawa yongererwa uburyohe,inka     ati :murashaka kubangamira       byibasiye inyoko muntu Victoire
niwe umwima amata. Umuririmbyi     uburyo abanyarwanda bakwiye kwiha    zagiringa zigeza kubaturage nubwo    ubumwe bw’abanyarwanda         Ingabire abishingira ho ashinja u
nawe ati: Ntamunoza ukunda iki?    amahoro. Amahoro nyamahoro,       bitabujije ko hamwe na hamwe      biteye kabiri gacaca iba itangiye   Rwanda ko habayeho jenoside ko
Undi ati: urashaka iki Ngarambe    aboneka ataburage bose basangira    bakubitira abana kuryama.        kubajogora abamubuzaga bati :     hari n’abahutu bishwe mu Rwanda
baguhe amata winywere ..wapi !     ubutunzi busaranganyijwe, ubutabera       Iterambere : imiturirwa    « Nyamwangakumva ntiyanze       n’ikongo, ONU irangije ishinja
arabigarama Byumvuhore ati : Ni    kuri bose, ubwuzuzanye buhamye                         kubona ».               n’Ingabire ko akorana n’imitwe
iki mwabuze Benzangu? Iyi Dunia    bugatuma igihugu kibarirwa mu                           Abanyarwanda bari hanze bati     y’iterabwoba, kandi di !abazungu
ifite ibiyaga n’imisozi,!Nanjye nti  bihangange .                                  yaradukumiriye yubaka akazu,      barangiza ngo mu Rwanda
ese n’iki Kagame yabimye gituma     U Rwanda ruhagaze he? Twubatse                        agahindura ikiguri nunga nka cya    ubutabera
mu muheza hagati nk’ururimi?      imiturirwa ariko amarira ayitaha mo                       kindi Christphe Mfizi yigeze kuvuga   ONU umwanzuro wa 955 wemeza
Abanyapolitiki baravuga        aruta ingazi ziyinjiramo. Twubatse                       ku ngoma ya MRND, hari n’abasore    ko habaye jenoside n’ibikorwa
bakavugishwa, abanyamakuru       amashuri yigamo inzobere, ariko                         b’i Cyangugu barimo Ndeze,       byibasiye inyoko muntu Victoire
Twaranditse wino zishira mu      zisohokamo abigwizaho ibyarubanda,                       Joram, na bagenzi babo bavuze     Ingabire abishingira ho ashinja u
makaramu, abanyamahanga bakora     u Rwanda rwigishije abasirikare                         ko Abanyarwanda bazajyanwa       Rwanda ko habayeho jenoside ko
amaraporo, impapuro zibashiriraho.   n’abapolisi ariko bamwe muri bo                         n’umuhengeri babafatira ku kibuga   hari n’abahutu bishwe mu Rwanda
Ku mbuga za internet ubwonko      barugambanira bararurwaniye ngo                         cy’indege i Kanombe bavuye i      n’ikongo, ONU irangije ishinja
burashyuha ariko ndi kwibaza      barukure mu kangaratete . agahinda                       Burayi.                n’ Ingabire ko akorana n’imitwe
icyo babuze abavuga ayandongo,     karenze ako ni akahe? Tureke ya                          Abanyapolitiki bari hanze bashinja  y’iterabwoba, kandi di !abazungu
umutekano cyangwa koko ni       mvugo ngo iyo amasasu yabaye                          guverinoma ya Perezida Paul      barangiza ngo mu Rwanda ubutabera
ubumwe , ubwiyunge, na demokarasi   uruyange ukora igikwiye, icyo gihe                       Kagame ibyaha nk’ibya rusofero     n’ubuirenganzira bw’ikiremwa
nkuko bivugwa!             igihugu kiba cyagusabye amaraso.                        ubu biyunze n’abahoze mu butegetsi   muntu ntibyubahirizwa.
 Bakwiye kunyurwa n’ibyo bafite    ,Demokarasi igiye kuba nka ka                          bwe, nibo bafite ifirimbi barasifura   N’abahutu bishwe mu Rwanda
kuko burya utabusya abwita       kamasa kavuka mu nka kakazimara.                        amakosa umuryango FPR ukora,      n’I Kongo, ONU irangije
ubumera. Paul Kagame yakoranye     Niyo abanyapolitiki bari hanze                         abandi bari guterera umusozi wa    ishinja n’ Ingabire ko akorana
n’ibirumirahabiri byakoze jenoside   bagize urwitwazo ndetse nabari                         bigogwe ngo barebe ko bazifata     n’imitwe y’iterabwoba, kandi
bimuhisha ukuri,na babandi inda    mu gihugu niyo ntero , bitendeka                        FPR Inkotanyi mpiri mu matora     di !abazungu barangiza ngo mu
yuzuye urwango uyiha amata ikaruka   kuri Paul Kagame n’umuryango wa                         ya 2010.                Rwanda ubutabera ntakigenda,
amaraso!                FPR ayobora ngo kuko ariyo moteri                         abanyapolitiki kandi bamwe bari   uburenganzira ,bw’ikiremwa
 Kagame azaba uwande mu bihe     ya Guverinoma,Ngo nibatange                           mukogeza uwo mukino, harimo      muntu ntibwubahirizwa , ikitwa
biri imbere!              Demokarasi. Paul Kagame na                           n’inshuti n’imiryango ya ba cadre   demokarasi ngo ntakiharangwa ,
 Uretse abaturage acyemurira     FPR batanze amahoro hasigaye        Perezida Paul Kagame        ba RPF,bafunze bazira kuyongobeza   bagaha u Rwanda inkunga bakayiha
                                             (Photo: Internet)
ibibazo abasanze iwabo mu       Demokarasi.kandi ngo nibareke                          ibya rubanda ibi byose bituma     n’abayirwanya.
byaro, bamwe mubo bafatanyije     bajye mu matora maze amazimwe                          Perezida Paul Kagame abura ayo      Abanyapolitiki ko bambwira
urugamba ntibamucira akari       ashire.                 yarubatswe muri Kigali no mu      acira n’ayo amira.mu bahunze      ko bize menshi batekereje ako
urutega, byagera kubasahura       •	   . Reka turebere hamwe     mpande z’igihugu, bitabujije ko     kandi harimo abanyamakuru       gakoryo k’abera n’ubwo Atari bose!
ibyarubanda byo bikaba ibindi.     ibyo abaturage babonesha amaso:     abacitse ku icumu bakinyagirwa,     b’Umuseso , umuvugizi basanzeyo    Ntibyatuma abanyapolitiki bari
Mu kiganiro n’abanyamakuru        •	   ubutabera:          abandi bagitaha muri nyakatsi.     abandi barimo Umuyobozi Mukuru     mu mahanga baba mbere 1994 na
aherutse kuvuga ko nyuma         •	    ntiriwe mvuga abaturage    Ubukerarugendo bwatejwe imbere,    w’ikinyamurkuru Umuco , n’abandi    nyuma yaho bicara bakajya inama
y’imyaka 16 nta kiza yabonye mu    basanzwe bo ibyo bemera n’ibyo     ingagi zirasurwa, ubu amahoteri     …                   bagasaba iyo ONU n’inshuti z’u
miryango iharanira uburenganzira    bibwira babihuriza hamwe        yarubatswe,                Yabaye nka wa mwana murizi      Rwanda kutazongera guteranya
bw’ikiremwa muntu yavuga k’u      bakakubwira ko, iyo gacaca itaza     Ikibuga mpuzamahanga         udakizwa intozi. Ahanganye       abanyarwanda n’abanyafurika muri
Rwanda iteka bavuga ibibi nta     abenshi muri bo bari guhera mu     kiragendwa, ubu u Rwanda rufite     n’abanyapolitiki bari inyuma y’u    Rusange kubera inyungu zabo
byiza babona, Perezida Kagame     magereza.                indege, uretse ko rutagira Gare     Rwanda,ba rusahurira mu nduru     batwigisha demokarasi batagira..
yavuze ko, uko byagenda kose       -    bagashima        ko  Routière iyo ugeze Nyabugogo      bo FPR bahunze, abatishimye       Umwami Kigeri V Jean Baptiste
gare ya moshi itambuka aho       n’abanyamuryango ba FPR nabo      ujandagira mu mazirantoki kubera    bari mu gihugu, hakiyongeraho     Ndahindurwa nawe yemeza ko
inyuze imbwa ziri ku muhanda      byabagezeho, bo ntibishe ariko     ibyobo byuzuye bigasuka mu       ibiciro bizamuka ku isoko ifaranga   yirukanwe n’abazungu ntacyo apfa
zigasigara zimoka.           baribye. Ubutabera buzagere no     Marembo y’u Murwa. Ibyo byose      ritaboneka.Ibibazo by’abacitse ku   n’abanyarwanda, ukunda umwana
 Nta mutegetsi wayoboye u Rwanda   kubasahura ibyagenewe abacitse ku    nongeye ho ariko ikiruta ibindi     icumu bitabonerwa ibisubizo.Imanza   kurusha nyina abashaka kumurya !
ruruhije nka Paul Kagame, u      icumu rya Jenoside.           ni umutekano turusha abandi.      za Arusha zitarangira, Minisitiri    Bagambaniye Umwami, bazana
Rwanda ayobora uyu munsi         •	   uburezi: Abana b’abakene   Umunyarwanda yaburara yabona icyo    Karugarama yirirwa asaba kobafatwa   Kamarampaka ,baduha ubwigenge
rwuzuyemo ubugome, ubujura ,      biga hafi, nubwo imisanzu yakwa     afungura araryama agasinzira ngicyo   kandi abo basangiye amaraso bari    bucagase, abanyarwanda bapfa
ubutiriganya n’ubucakura; rurasa    iruta minervali yakuweho.        icyo abanyarwanda babonesha amaso    muri guverinoma i Kigali.       barebera,2003, abanyarwanda bajya
n’urwo mu 1928 kugeza 1944 kubazi    •	    Ndeste ryafunguro rya    bakabitangira ubuhamya bigatuma      Mu gusoza nanjye nti « ubumwe    mu matora ntibanyurwa indorerezi
amateka y’u Rwanda ntimumbaze     kumanwa ryabaye inkuru rigenda     amahanga asaba u Rwanda abajya     butiyunga Mwarafatangije urugamba.   z’iburay zirarira mu Ruhengeri
menshi. Igituma wagereranya icyo    nka nyombera ntiriheruka.        kubungabunga umutekano ahandi.     Bukunga Guverinoma n’abicanyi,     ababibonye barumirwa...
gihe n’ibi bihe turimo, ukurikije    •	   Haraho Minisiteri y’uburezi  ariko ubu hajemo ka nkongwa,      bakigendana amaraso mu ntoki,      Gahima Gerard yashinje abandi,
uburyo Paul Kagame asigaye atera    yemereye abanyeshuri za computer    nubwo hari ababigwamo bazira      bubyara amayira abiri, ngiyo Green   igihe cye kigeze arahunga ageze
akiyikiriza, wareba ibikorwa n’abo   zajyanye na Mutsindashyaka ,      induru n’inyanga birama zitava ku    Party ya Frank Habineza na Charles   ihanga araruca ararumira, Martin
yagabiye wasesengura uburyo      hehe niyo nkuru (ikigo cya Runda    izima .                 Kabanda n’abayiherekeje.        Ngoga abo ashinja nibamushinja
abanyamuryango ba FPR bakora      Centre Scolaire Isonga za Runda )     Ibitabonwa n’amaso : Amahoro      ngiyo PS Imberakuri ya TURA     azahungirahe ? ko yafunze
n’uko bamerewe ukibaza uti: Mana    barumiwe.                 agomba Mikorosikopi iyo u       TUGABANE yamaze kubyara        umunyamerika kandi aribo batanga
y’i Rwanda urihe, ngo utabare wunge   •	   ubuvuzi:           Rwanda rubamo amahoro yayandi      amahari , ubu akaba ari asa nuri    ubuhungiro !?
abanyamuryango ba FPR, ko yunze     •	    Mutuwele de santé ituma   yo mu mutima, atabonwa n’amaso     muri purigatori aho ategereje       Mbega abanyarwanda
abandi? Urihe ngo utabare abitangiye  abarwayi bagera kwa Muganga       (SHAROM) nta munyarwanda        kujyanwa imbere y’ubutabera.abana   batihanganirana mu bitekerzo no
u Rwanda? Maze Paul Kagame       bakabona fragile na paracetamol.    wabaye impunzi, yaba iya vuba      babanyapolitiki ba Revolution     mu butunzi.!
abagiririre imbabazi. Ko yazigiriye   •	   Nubwo bakigwa munzira     cyangwa iya kera.            1957 n’aba Militant,Ntibagiwe      Nyakwigendera     Jenerali
abahekuye u Rwanda. Hari Abavuga    bagiye kumavuriro makuru, ubundi     Nta munyarwanda wabohoje       n’umwami w’U Rwanda ushobora      Fred Gisa Rwigema , Ubuto
ukuri barebesha amaso.abandi      bakabarangarana bakagwa kubigo     u Rwanda ukomoka muri FPR        kuzatanga akiri Umuhungu ngo      Ubwenge n’amaraso yabituye u
bakabona ejo hazaza abanyarwanda    ndera buzima, ubushobozi bucye,     wakwerekeje ubuhungiro muri iyi     ntiyangorera Ishyanga. Ariko nkuko   Rwanda ! njyewe , wowe, n’abandi
duterera impinga itagira iherezo    n’abaganga badahagije.bikongera     myaka tugezemo muri mandat ya      byavuzwe mu ntangiro z’umwaka     duhagaze he ?
kubera kutava kw’izima. Ari nabyo   ibibazo mu bindi .           kabiri ya Perezida Kagame. Ari nayo   ngo « Ntazahera Ishyanga bitinde
byatumye Nyakwigendera Perezida     Ubuhinzi n’ubworozi :         mpamvu nemeza ko Kagame ari       bitebuke azataha »
Habyarimana aba umugwagasi, iyo     amaterasi y’indinganire ,igihingwa  hagati nk’urulimi ntawe umucira akari
aza gushyira amasezerano y’ Arusha   k’igitoki cyahawe agaciro, ibigori   urutega. Abanyapolitiki bafatanyije   Mbwira wowe wize menshi?              Mukakibibi Saidati
mu bikorwa ntayahindure ibipapuro   bihabwa umwanya wabyo, ahandi      urugamba babanje kumwamagana
UMURABYO No 29         05 - 19 Nyakanga 2010                                                                    5Umwami Kigeli ari mu nzira
 igana mu rwa Gasabo!
           * Umwami Kigeli niwe muti w’ikibazo cy’ubumwe n’ubwiyunge mu Rwanda

 M
      u ijambo ritangiza     neza, ko ntaburere bahawe ndetse   ry’umunyamakuru J Léonard        amashyaka n’amashyirahamwe       w’Ikinyamakuru Umurabyo Mme
      uy’umwaka, umwami     abandi bakabita abashumba. Ngo    Rugambage. Nta kubyinira        yiyemeje kubirwanya kabone       Nkusi Uwimana Agnès ubwo bari
      Kigeli Jean Baptiste    cyaba ari igisebo ku banyarwanda   ku mubyimba no gupfobya         n’ubwo bamwe bahasiga agatwe      mu nama yari yabatumiyemo i
yahumurije abanyarwanda        kuyoborwa n’abantu nkabo.       itsembabwoko ryakorewe         cyangwa bagacunacuzwa nka Déo     remera kuri Top Tower ngo ni
anabizeza ko ubu ari mu nzira      Hari abakubise agatoki ku kandi   abanyarwanda muri Mata 1994 na     Mushayidi, Kayumba Nyamwasa,      akagore azakagirira nabi, iyo
ataha ngo aze atabare igihugu cye   bashaka kuvuga ko badashobora     nyuma yaho birenze ibi! Ingaruka    Ntakirutinka charles, Me Ntaganda   abanyamakuru batahagoboka
n’abagituye. Ndetse anongeraho    kwihanganira kariya gasuzuguro.    zabyo zigaragarira buri wese:      n’abandi benshi. Hari ndetse      yaragiye kumukubitira mu
ko atazarangiza uy’umwaka       Abakubise agatoki ku kandi bakoze   umubare munini w’abicwa buri      n’abanyamakuru n’abantu kugiti     Ruhame. Soridarite abanyamakuru
aticaranye n’abanyarwanda mu     ibyo FPR yakoze igihe bamwe mu    munsi, abafunzwe bazira amaherere,   cyabo biyemeje gupfira ukuri nka    bagaragaje niyo gushimwa, ikindi
rwa Gasabo.              ngoma ya Habyarimana bitaga igice                                          umuntu yavuga ni uko buri
                   cy’abana b’u Rwanda udusimba                                             Munyamakuru wese yagombye
 Abumvise iyi nkuru barishimye    tw’imirizo. Singombwa rero ko                                            guharanira kuba Intwari kugirango
ndetse amashyaka menshi        ibintu bigera aho byari bigeze muri                                         ukuri kujye aharagara, nibyo
hanze no mu gihugu, yiyemeje     za 1990-1994.                                                    twababajwe n’iraswa rya Léonard
gukorera hamwe no gufatanya       Nanone iyo ugiye mu mateka,                                            Rugambage ariko yapfuye
gutegura itahuka ry’umwami.      usanga u Rwanda rwaragiye                                              nk’intwari kandi abenshi bakwiye
Amashyaka menshi n’ubwo harimo    rurangwa n’ihohoterwa                                                guharanira ko amaraso ye azaba
atarabitangaza ku mumugarargaro,   ry’ikiremwamuntu mu nzego zose                                            umusemburo ntihazagire amaraso
yemera ko umwami Kigeli ari      z’ubuzima bw’igihugu kugeza                                             y’umunyamakuru azongera
we muti w’ibibazo by’ubumwe      no ku muturage usanzwe. Ibyo                                             kumeneka ukundi mu Rwanda,
n’ubwiyunge bw’abanyarwanda      byagiye biterwa cyane cyane na                                            muri Afrika no ku isi hose. Aha
cyane cyane ko Umwami ubu       bamwe mu banyarwanda bumva                                              twashimangira ko bitangaje kubona
yemera ubwami bugendeye ku      ko barusha abandi ubunyarwanda.                                           abanyamakuru bo muri Kenya
itegeko nshinga.           Inzirakarengane ziricwa, abandi                                           baragize ubutwari bwo kwamagana
 Amwe muri ayo mashyaka       barafungwa naho abarokotse ako                                            icyo gikorwa gitindi cy’iraswa
ashyigikiye umwami ni MDPR-      karengane bagirwa impunzi. Iryo                                           ry’Umunyamakuru mu Rwanda.
Intiganda, ishyaka riharanira     hohoterwa ryabayeho na mbere                                              Ariko igiteye isoni n’agahinda
demokarasi n’ubumwe          y’uko FPR ya Perezida Paul                                              ni ukubona abayobozi b’Inama
bw’abanyarwanda. Gahunda       Kagame ifata ubutegetsi mu mwaka                                           Nkuru y’itangazamakuru bataraje
z’ir’ishyaka mu by’ukuri ntiziri   w’1994.                                                       kumushyingura, Ubwose abayobozi
kure na gahunda umwami yemera      Kurwanya akarengane byaje                                             nkabo Nyakubahwa Kagame yumva
kandi agenderaho. Gufatanya n’andi  kuba intwaro ya mbere yafashije                                           babereye itangazamakuru. Umukuru
mashyaka n’abanyarwanda benshi    iri shyaka gutsinda no gukuraho                                           w’Igihugu we ko yabyamaganye
bo mu ngeri zose bifuza ko umwami   ubutegetsi bw’uwo bari bahanganye,                                          kuki atanabatoza umuco wo
Kigeli atahuka    nk’umwami    Yuvenali Habyarimana.                                                gutabara, ariko nimugihe Muarama
uganje kandi uje gutabara igihugu    Ikibabaje ariko ni uko uko iminsi                                         Patrice ayobora abanyamakuru
cye, MDPR Intiganda yabitewe     yicuma, ari nako ibintu birushaho                                          yarize ngo imibare nta rukundo
n’akarengane gakabije gakomeje    kugenda nabi kubera ko intwaro           Umwami Kigeri wa V Ndahindurwa                  abafitye. Ni nacyo cyatumye abwira
gukorerwa abana b’u Rwanda kandi   (kurwanya akarengane) yatanze                   (Photo Archive)                  Mme Uwimana Nkusi Agnès mu
kugeza ubu hakaba nta muti nta    intsinzi yaje kwigizwayo.                                              ruhame ko azamugirira nabi.
n’intambwe iterwa mu nzego zose     Ibintu byaje gufata indi sura, ka  igihugu gifite umubare mu nini     nyakwigendera Rugamabage.        Muri mandat itaha Uzatsinda
z’imibereho y’igihugu, cyane cyane  karengane kaba urwitwazo kugira    w’impunzi kurusha uwabayeho        Inzira yo kugera ku ntsinzi nyayo,  azashishikarize Rucagu na
mu mibereho y’abaturage, mu      ngo agatsiko gasimbure akandi!    mu mateka yacyo, abanyapolitiki     ni uko twabanza kwemera ko turi    Rugemintwaza begere abantu
butabera, mu bumwe n’ubwiyunge,    Abagome basimbure abagome,      barafugwa abandi barahunga umunsi    bamwe, abatuvangura tukabaha      Nka Murama Patrice indangagaciro
mu kwishyira ukizana, muri      ibisambo bisimbure ibisambo,     ku wundi, abarimu, abihayimana,     akato. Ikindi ni ukwirinda kongera   zikwiye umunyarwanda kuko iz’
demokarasi z’amashyaka        abicanyi basimbura abicanyi.     abasilikare, abanyeshuli, abaharanira  gutegekwa n’abihisha mu moko      ubuyobozi zo ntazo afite usanga
n’amashyirahamwe, politiki      Ihohoterwa rirakomeza ndetse rifata  uburenganzira bw’ikiremwamuntu,     bagamije kwica inzirakarengane,    inyungu ze arizo ashyira imbere.
n’ibindi.               intera kurusha uko byari bimeze    abanyamakuru, abanyamategeko      gusahura igihugu no guheza        Nyakubahwa ajya atubwira
 Imvugo ya Perezida Kagame      mbere ya 1994.            bamburwa uburenganzira bwabo.      abatavuga rumwe nabo. Ibi       ngo tumubwire ibitavugwa,
yonyine yerekana ko u Rwanda      Abanyarwanda benshi, ari abatutsi   Ntabwo abahunga bahunga        biroroshye kubera ko bene abo     Nyakubahwa Perezida wa
ruyobowe mu buryo butanyuze      ari abahutu, bemeza ko Habyarimana  ubutegetsi kubera ko buyobowe      banyarwanda bameze nka babandi     Repubulika, Umunyamabanga
abanyarwanda badahuje imyumvire    yari ageze aho asimburwa kubera    n’abatutsi kuko abahunga barimo     bibwira ko barusha Papa w’i      Nshingwabikorwa w’Inama
imwe nawe. Hashize iminsi       akarengane kagaragaraga mu      amoko yose. Barahunga ivangura     Roma kuba umukatolika twamaze     Nkuru y’Itangazamakuru nareke
havugwa byinshi ku myitwarire ya   gihugu n’imiyoborere yacyo.      ridashingiye ku moko namba!       kubavumbura.              gutoteza abanyamakuru kuko
Perezida Kagame mu mvugo no mu    Abanyarwanda bemeza na none      Barahunga ivangura rishingiye ku      Umuhutu wo mu Ruhengeri       nawe abayobora atarabyize , ikindi
ngiro. imvugo n’agasuzuguro biri   ko ariko Habyarimana atari      kwikanyiza, ku nda nini, ku gatsiko   ntarusha ubuhutu umuhutu wo      kandi mu mwibutse ko mwari
mu byakomeje kudindiza ubumwe     gusimburwa n’umuntu nka Paul     n’ibindi bisa nabyo. Abo nibo      mu Mutara. Umututsi wo mu Mu      mufite ibibazo bya Me Ntaganda,
n’ubwiyunge bw’abanyarwanda.     Kagame.                banyarwanda bunva ko barusha      mutara ntarusha ubututsi umututsi   Victoire Ingabire, nihiyongeraho
 Hafi aha ku itariki ya 13 Mata    Aho uyu agereye ku butegetsi,    abandi ubunyarwanda. Ugerageje     wo mu Ruhengeri.            iby’abanyamakuru azaryama
imbere y’imbaga nyarwanda       ubwicanyi bwariyongereye aho     kubanenga wese, bakamurebera       Umunyarwanda yaba umututsi,     asinzire ahembwe umushara
n’abanyamahanga, Perezida Paul    guhagarikwa, umutekano mubi      mu moko, muturere, mu          yaba umuhutu, yaba umutwa, yaba    we agendere mu modoka nziza
Kagame yavugiye mu nteko ishinga   urenga imipaka, u Rwanda       ngengabitekerezo no mu bwigomeke    yarabaye i Bugande, muri Kongo,    mwamuhaye ubundi akomeze
amategeko ko abahunze n’abahunga   ruba umwanzi w’abaturanyi,      nyamara impanvu nyamukuru ari      mu bufaransa , muri Amerika      akorongane nk’abatwa b’i kagina
igihugu bagomba kugereranywa     ivanguramoko rirushaho gutanya    uko babona abangamiye inyungu      n’ahandi, bose ni abanyarwanda.    kuko abi shyorongi babiretse.
n’umwanda . Aha yibagiwe ko se    abanyarwanda, ubukungu burushaho   zabo bwite zitandukanye kure      Itangazamakuru ritavugirwamo       Maze avangire Polisi ngo
na nyina bamubyara nabo bigeze    kuba nabi, uburezi buta agaciro,   n’iz’igihugu bita ko bayoboye.     na bene utwo dutsiko rigomba      nifate abanyamakuru bagiye mu
guhunga bakiza amagara yabo.     imfubyi n’abapfakazi barushaho     Igihe kirageze ngo bene aba      kubigiramo uruhare.          muhanda, ubwose arubaka cyangwa
Imvugo amaze iminsi akoresha ni    kumererwa nabi, n’ibindi byinshi   banyarwanda bamaganwe.          Kandi bigakorwa mu bwubuhane,    arasenya !
nyandagazi, ikoreshwa n’umuntu    kugeza n’aho Leta ya FPR ubu     Abanyarwanda baruhuke, babeho      duherutse gutangazwa n’ukuntu
utagombye na gato kuyikoresha     yica abantu ikabigereka ku bacitse  mu mahoro. Muri iyi minsi        Umunyabanga nshingwabikorwa             Mukakibibi Saidati
nk’umukuru w’igihugu. Abakoresha   ku icumu.               hari abahagurukiye kurwanya       w’Inama nkuru y’Itangazamakuru
bene izi invugo babita ko batarezwe   Urugero     ni  iraswa    ivangura mu banyarwanda. Hari      yifatiye ku gahanga umuyobozi
6                                                              UMURABYO No 29          05 - 19 Nyakanga 2010
FPR yunze abandi none
 inaniwe kwiyunga!
   “Twafashe umuheto twifuza guca ubuhunzi none nitwe Mpunzi”
 N
      takiremwa muntu                         kuko abantu bari bagihuzagurika   n’amaganya agira ati amateka
      kiruta ikindi , kandi                      barwana n’intambara z’abacengezi   azaducira urubanza, arataka
      umunyarwanda yabivuze                      , gushaka inkunga n’ibindi . aho   Kayumba Nyamwasa, aratabaza
ukuri ko ibihe biha ibindi, iyi                       ibi bibonekeye hagati ya 2004 na   Karegeya Patrick, Ingabire
mvugo yamamaye cyane ku ngoma                        2007 batewe n’intambara yinda    ati ndifuriza abanyarwanda
y’Umwami Yuhi wa V wimye u                         ndende ubupfura bavanye ishyanga   Ubwiyunge butarimo ingoyi
Rwanda. Akimikirwa hakurya ya                        babusiga ku nkiko z’u Rwanda     n’inzigo, ninde mu Rwanda
Nyabarongo i Runda na Gihara,                        binjirana akaga ko kwigwizaho    mu gihe tugezemo wemerewe
nibutse ko uyu mwami yanze                         ibya rubanda , none amacumu yinda  gutera akayikiriza, agaheza abandi
kwitwa Mibambwe kuko izina rya                       ntashira igorora koko.        mu byiza baharaniye , agaheza
Mibambwe ngo ritahiraga abami.                        Muri icyo kiganiro bagize     abanyarwanda iwabo, akabima
Abize amateka bakomeza bavuga ko                      bati” ntawishimira kuba impunzi   amata kandi barayaterekeye
Mibambwe Sekarongoro Mutabazi                        n’ishyano murindi’’ turumva     abatsembye abandi? Ninde muri
yaguye ku gasi,Mibambwe Gisanura                      tutazahera ishyanga, aricyo     iki gihugu utarasobanukirwa
akicwa n’igisebe cy’umufunzo,                        cyatumye twitanga tukarahiza     ko agaharawe gahabwa agahazi
Mibambwe Sentabyo yishwe                          amaraso yacu, tukemera tugasiga   agahararutswe kagahabwa
n’ubushita, Mibambwe Rutalindwa                       byose tukajya ku rugamba , nta    agahini? Ninde nkande wabara
yicwa n’umuriro yitwikiye mu nzu
                      Perezida Paul Kagame       wukunda igihugu kuturusha. Nahise  abantu bamaze kunyura ku ntebe
                        (Photo: Internet)
, bityo rukangirashyamba araryanga                     nterera amaso kuri ya ndahiro    z’ubuyobozi zahagurutse abandi        Umwami Musinga
Ruhinankiko na Kabare baremera     n’abandi kubohora u Rwanda,     y’umuryango nibajije u Rwanda    banyarwanda bagasimburana ku          (Photo: Internet)
bahamagara Mabare Musinga       cyangwa arabo bitiranwa , nabanje  mbere ya 1987,1990,2003,2010,    mpamvu zitandukanye? Ninde ,
yitwa YUHI wa V Kanjogera       gushidikanya maze umutima nama    maze uwo twarikumwe arambwira    ninde washakira amahoro aho atari  inaniwe kwiyunga, nibicarane
Nyiramibambwe yitwa irya        wanjye unyibutsa byinshi , numva   ati ibiba si ibya none, Musinga we  yibeshya ngo imbunda ziracecetse   bahamagarane bibukiranye twinshi
NYIRAYUHI YUHI w’Indushyi.       ungejeje mu mateka nsanga amarira  yatatse agira ati: “Nali Rugwiza,  mu gihe amahoro yabuze mu      na byinshi, bazirakane icyabahuje
uyu mwami yishwe n’agahinda      y’abanyarwanda atazahanagurwa    Rugwiza kurinda, namenyaga      Mitima y’abanyarwanda.        kuruta icyabatanya.
kuko yaciriwe ishyanga inyuma     no gutsinda urugamba.        imfubyi ngakiza abababaye .      Ninde niba byabagaho, wa       Ninde wabuza Victoire Ingabire
y’ishyamba ndibaza umuzimu waba     Niba Jenerali Kayumba       Batera mbabazi , nkumi zikowe,    kwereka Nyakwigendera Fred      Umuhoza kugira agahinda ko kuba
warateye u Rwanda muri aba bami    Nyamwasa ,Jenerali Karegeya,     bagore b’amajigija, mubeho neza   Gisa Rwigema ngo asubize amaso    atekereza kutazongera kubonana
yaba ari uwande koko ? Aha rero    bafite agahinda kangana kuriya    njye nciwe ntagira igicumuro habe  inyuma arebe aho kayumba na     n’umuryango we. Agira ati : nahawe
ndashaka kugaruka ku maganya ya    katabemerera kwiyumanganya ngo    nagitoya mbandoga kalinga .Nayo   karegeya n’abandi ntarondoye     akato, nje nk’umwana uje iwabo
YUHI wa V aho usanga kuva na      amarira atembe ajya mu nda, ninde  kalinga yavunnye imilishyo, nayo   amazina ngo yumve aho bashinja    nakirijwe imanza z’ibinyoma.
cyera na bundi ikiremwa Muntu     wakwemeza ko mu Rwanda harimo    indamutsa yabuze imitsindo..Njye   umukuru w’igihugu ko akoresha    Ndifuza ubutabera, ndabahatira
cyaruse ikindi bikomotse ku Ishyari,  ubumwe n’ubwiyunge, koroherana    ngiye ishyanga inyuma y’ishyamba   igutugu, n’iterabwoba mu gihugu   kunshyira imbere y’inkiko ngo
maze abari abavandimwe baratana,    , wahagarara ku maguru ye yombi   aho bagera ntibagaruke, nsize    bafatanyije kubohora? Ninde     niregure ku byo mumpimbira,
inshuti zitahwamo n’amatage      akavuga ati, Ndamuka mpemutse    ibitenga bitagira imitemeri,     wakwibuka ko Kayitare Intare     mureke kubeshya abanyarwanda
atari ku bushake bwabo, niyo      nzahanwe nk’undi mugome       nsinze imfubyi zitagira kirera,   batinya yatabarutse atinjiye mu   n’amahanga ngo nemeye ibyaha 7
navuze nti ibihe biha ibindi ariko   wese? Aya magambo uyasanga      nsize Rudahigwa na Rwigemera,    Murwa w’u Rwanda uyu munsi      ku icumi mundega? Ariko Victoire
burya biranasa , maze kumva      mu Ntambwe idasubira Inyuma     Bakayishonga uwo n’ifu iseye, naho  abajenerari bakaba babana mu     Ingabire aregwa avuga ko mu
ikiganiro cyaciye kuri Radiyo     iyo winjiye mu muryango FPR     Nkuranga uwo n’ingongore”.      buhungiro n’abajenosideri. Mbega   Rwanda nta bumwe n’ubwiyunge
BBC kuwa gatandatu taliki ya 29    Inkotanyi. Iyo usesenguye aba     Banyarwanda mukunda u Rwanda    agahinda mbega akaga. Mbega     buhari, Kayumba na karegeya bati
Gicurasi 2010 mu kiganiro Imvo     banyamuryango ba FPR Inkotanyi    Musinga yaragambaniwe abasigaye                      ubumwe twarwaniraga ntabwo
n’imvano nibajije niba abavuga     nubu bacyemeza ko aribo kuko     barahunga , abamugambaniye                        twabonye, twafashe uruhembe
ari abanyarwanda dusanzwe tuzi,    nta wabirukaye cyangwa ngo babe   baduhakisha amafaranga                          rw’umuheto ngo turwanye igitugu
                    barasezeye baragira bati : icyo   n’amashuri, badutanya n’abacu                       no kwikanyiza turahiza amaraso
                    twarwaniye ntacyo twagezeho,     abenshi bahinduka impunzi,                        yacu ngo duce ubuhunzi burundu,
                    kuko mu nshingano twari dufite    bisingira igihe cyo gutwika                        none muri FPR Inkotanyi niho
                    dufata umuheto twifuzaga guca    Nduga n’amarangara bihinduka                       birangwa ari Victoire Ingabire
                    ubuhunzi none nitwe Mpunzi,     amatongo, ubugesera buratwika,                      ,Karegeya ,Kayumba, n’umushinja
                    twongeye guhunga nyuma y’imyaka   abagogwe hasigara ingerere                        cyaha Ngoga Martin ninde ufite
                    16 yiyongera kuyo twamaze mu     abagome ntibanyuzwe maze                         ukuri ? Mbwira aho ukuri kuri
                    buhungiro.              1973 abanyenduga bashirira i                       cyangwa guca muziko Ntigushye
                     Ati : twaharaniraga Ubumwe     Nyamagumba, 1994 bashaka                         ?
                    n’ubwiyunge none nitwe bahereyeho  gusibanganya amateka abatutsi                        Umuhanga ati : WE SHOW
                    baha akato, urwo rwango rw’igishwa  bahorwa uko bavutse, abahutu                       WHAT WE HAVE,WE DO WITH
                    n’abayobozi bakuru b’umuryango    bamwe bazira ibitekerezo byabo,                      WHAT WE HAVE
                    , twafatanyije kubohora u Rwanda   bisingira igihe cya gacaca maze                       Abazungu baradukoronije
                    wakwigisha gute ko Umuhutu      abenshi bahisha ibyo bazi abandi                     ariko batwigisha ubwenge kuki
                    akwiye kubana n’umututsi yiciye   bibagirwa icyo barwaniraga,.                       dukomeje kuba abacakara
                    natwe twaharaniye kubohora u                                           b ’ i g i h e ? Tw a n y u z e i n z i r a
                    Rwanda iyo ngoyi y’anacakubiri    Ninde wasobanura ukuntu
                                                              Karegeya         ndende ngo tugeraho tugeze uyu
                    tukiyigishanya mu cyama ubwo     abanyarwanda uyu munsi baba
  Ingabire Umuhoza Victoire                                               (Photo: Archive)      munsi, nitureke guhigana no
                    bumwe ntabwo tugira?         bagihunga
     (Photo: Archive)                                                              guhimbirana, aho umwaga utari
                     Mu ijambo rimwe ubu nabo                        ikimwaro anateka harabo azabaza   uruhu rw’urukwavu rwisasira
                    barahamya ko mu Rwanda         Bashinjanya nk’abana bakina    byinshi, ubumwe n’ubwiyunge     batanu!


                                                                                           
twubashye, tukabakunda kubera     ikiremwa muntu kiruta ikindi,    rubito , ninde watwigisha ibirenze  nibuhabwe indi sura FPR
ubutwari bagize bwo gufatanya     ariko muri za 1994 kugeza muri    ibyo twabonye, ninde waba ukicwa   inkotanyi yunze abandi none
                    2003 ntibashoboraga kubyemera
UMURABYO No 29         05 - 19 Nyakanga 2010                                                                 7
FPR yunze abandi none
 inaniwe kwiyunga!
  “Twafashe umuheto twifuza guca ubuhunzi none nitwe Mpunzi”
 Nubwo ururimi umuntu avugisha    bagiranye ? kwanga kugirwa                         ndayikorera kandi sinayihemukira   ? Buri munyarwanda wese akwiye
abaho agomba kuruhakishwa,       inama no guca bugufi ? Ese kuki                       , ndagusabye ntuzongere no      kwemera kugirwa inama, kurinda
kandi uvuze ko nyiri urugo yapfuye   abantu bo mu cyama batacyemera                       gutekereza ko haraho tuziranye.   no kurindwa ngo tutazasubira aho
siwe uba amwishe, banyarwanda     kunengwa ?                                 NahoTwagiramungu ariko sha      twavuye.
banyarwandakazi u Rwanda         Ndahiye nemeza kandi nsezeranye                      uziko Usetsa, niba ari FPR
n’ingombyi ya twese, nimusige     ko ngomba kwifatanya na buri wese                      uzayibona ntayo uzi ! none arihe         Mukakibibi Saidati
ho niba abantu baburiye amahoro    uri muri FPR Inkotanyi, muri ibi                      ? uwamuhuza na Kalisa muri 1930
muri FPR bakayihunga tuzayakura    bihe n’ibizaza nemeje ko ngomba                       ! none se abahize abandi barihe
he se byaba ari ukuri, yaba ari    kwiyumvisha ko buri muntu wese
amatakirangoyi!? Tuzitabaza      uri muri FPR Inkotanyi agomba
ONU yihe yananiwe kudutabara      Kurinda, Kurindwa, kugirwa
1959,1994 abanyarwanda bashize     inama, kugirango twirinde ibyago
barebera, ese ONU yindi izava he    byose byagwiriye igihugu cyacu
yananiwe gufata abajenosideri     n’abagituye. igihe ntabwo cyaba
ikananirwa kumenya abahanuye      ari iki ngo mushake umuhuza
indege ya Habyalimana.!        mwicarane nabo mwafatanyije
 Nimusubire mu ndahiro, mutere    kubohora u Rwanda bahunze
indi ntambwe: twubake u Rwanda     igihugu bakunda bakaba
ruzira umuvundo tudahezanyamo,     bongeye kukibura bakireba ?
dusangire ibyiza nta nyagupfa na    niyo baba aribo bari mu makosa     Gen. Kayumba Nyamwasa
Nyagukira .              ngo mubacyahe ? ko ubuhunzi          (Photo: Internet)
                    bwongeye kubakanda ko nta
                                       ari icy’umuryango bariya boseeee
 Umukuru w’igihugu       ati”  wutaka atababaye ?
                                       bazahera Ishyanga? Cyangwa
Nimumbwire ibitavugwa;          Banyamuryango muri hano
                                       Ngoga Martin azabahigisha
                    ndamuka mpemutse nkoze
                                       uruhindu bitinde nawe bamuhige
 Nyakubahwa Perezida wa        ibinyuranye n’imigabo n’imigambi
                                       nkuko Gahima yabahize agahunga
Repubulika iyi Ntambwe idasubira    n’amategeko bigenga FPR
                                       ubu akaba abana nabo yahigaga i
inyuma nibayisubiremo bareke      Inkotanyi nzaba mpemukiye
                                       shyanga!
kwibanda kuri iyi ngingo gusa :    buri mu nyarwanda nzahanwe
                                        Urwenya : Twagiramungu Faustin
“Ntegeye ko nzafatanya n’abandi    nk’umugome wese. !!
                                       yahuriye na Kalisa Alfred mu birori
kurwanya abanzi b’u Rwanda aho      Nyakubahwa Perezida wa
                                       kw’Ambassadeur wa Leta Zunze
bazaba bari hose! Ntakwiyungsa     Repubulika mu mahame ya FPR
                                       Ubumwe z’Amerika muri 2003 ,
muri abanyarwanda ubu se ko      Inkotanyi harimo kwimakaza
                                       bararamukanya, Faustin yibwira
SARKOZ yabatumiye mukemera       ubumwe bw’abanyarwanda,
                                       ko abonye inshuti ye yakera, Kalisa
?”                   guharanira ubutabera, niba
                                       amaze kumuhereza akaboko ahita
 Umwanzi ninde Nyakubahwa       Kayumba na Karegeya batsikimba
                                       amubwira ati : rwose Faustin uri
Perezida wa Repubulika         abasaza bakaba batazi ibibera mu
                                       inshuti yanjye ati ariko ibyo urimo
n’uwarahirishije amaraso ye      cyama , haba hageze ngo Intambwe
                                       ukwiye kubireka kuko ntukwiye no
akabohora u Rwanda ?cyangwa      idasubira inyuma ivugururwe
                                       kunyegera ntawabona mvugana
ni inda nini ituma abantu       ? ese ko umuvandimwe akuvira
                                       nawe ngo azongere kumpa
basubiranamo bagatatira igihango    utamwikoreye, kandi ikigoryi kiba                        Mpariye abasomyi, Nyiramatwi yumva azambere Umugabo!
                                       amazi yo kunywa FPR Inkotanyi


  Isoko rusange rya EAC riraje, inganda mu Rwanda
        zigiye gufunga imiryango
 K
      u wa 01/Nyakanga/2010,   aho usanga zitanga service zinogeye  bucuruzi.               ngo kuko kugezwaho service nziza,
      nibwo u Rwanda kimwe    abazigana, nyamara mu gihe muri     Ngo kuko muri biriya bihugu    ndetse n`ibicuruzwa bikaba bigeye
      n`ibindi bihugu uko ari   biriya bihugu bagiye guhangana    bindi bari bamenyereye gukora     guhenduka kuko bimwe bizajya
bitanu bihuriye mu muryango      byo usanga byarateye imbere cyane   amasaha 24 kuri 24, mu gihe hano   byinjira nta misoro bitanze.
w`Africa y`iburasirazuba, hatangijwe  mu kwakira ababigana inganda zaho   mu Rwanda ho nako batagize ariko    Minisitiri w`umuryango w`Afrika
isoko rusange rizajya rihuriramo ibi  zitanga service nziza.        bikaba byarananiranye.        y`Iburasirazuba mu Rwanda
bihugu byose, ari byo u Rwanda,     Aha Nsanzabaganwa Monique       Akaba ari muri rwego        Monique Mukaruriza, we akaba asaba
Uganda, Tanzania, Kenya n`u      akaba asanga igihe inganda zo     Nsanzabaganwa Monique, asaba     abanyarwanda kwagura ibikorwa
Burundi.                muri bihugu bindi bigiye gusangira  inzego z`ubucuruzi n`inganda     byabo bajya mu bindi bihugu
 Gusa ariko kuba u Rwanda rugiye   isoko rimwe n`u Rwanda, umunsi    kwikubita agashyi, bibuka abo     bigize uyu muryango, bahashakira
guhurira mu isoko rimwe n`ibi     zageze mu gihugu cyacu, izindi    bagiye guhangana nabo. Icyakora    imirimo itandukanye. Kugeza ubu
bihugu hari impungenge nyinshi     zizahita zifunga imiryango kuburyo  minisitiri avuga ko ngo n`ubwo    buri muntu yemerewe gutura mu
zigaragazwa n`inzego z`ubucuruzi.   bwihuse.               izi nganda zizafunga imiryango,    gihugu ashatse n`umuryango we
zimwe muri izi mpungenge zikaba     Dr. Nsanzabaganwa Monique      ariko abanyarwanda ngo bazahigira   muri bihugu bihuriye ku muryango
ari izigaragazwa na minisitiri ufite  akomeza avuga ko iki cyibazo     imikorere ikwiye.           wa EAC, igihe cyose ahafite ibyo
ubucuruzi n`inganda mu nshingano    kitazagaragara mu nganda gusa,     Naho k`urundi ruhande        ahakorera.
ze Dr. Nsanzabaganwa Monique,     ngo kuko no mu bucuruzi busanzwe   abanyarwanda bishimiye ishyirwaho                       Mukaruriza Monique,
ibi akaba abyemeza kubera icyizere   naho bazahura n`ikibazo gikomeye   ry`isoko rusange ry`ibihugu bigize            Gaga Ericson
gike afitiye inganda zo mu Rwanda   cyo guhangana n`ibindi bihugu mu   umuryango w`Africa y`Iburasirazuba
                                                                             MINIEAC (Photo: Internet)
8                                                              UMURABYO No 29          05 - 19 Nyakanga 2010  Impungenge: inyundo yatangiye
      kwica isazi?
               * Amagambo ya Perezida Kagame arahahamura abantu

 P
    erezida Kagame nk’uko na      Isesengura ikinyamakuru     ubwo Paul Kagame yagiranaga     batisimu Gen. Habyarimana yahise    bihari ariko ntamwihakane.
    none ubwe ajya abyivugira   Umurabyo cyakoze cyifashishije    ikiganiro na ba Oppinion Leaders   amwirenza.                Kuba rero Paul Kagame ababazwa
    rimwe na rimwe, hari igihe  bamwe mu nzobere mu gusesengura    iruhande rw’ ishyamba rya Nyungwe    Nyuma y’igihe kirekire afungiwe   n’abababajwe nuko Gen Nyamwasa
avuga discours zikomeye bikaba    za discours z’abanyapolitiki,     muri Gisakura mu mahema, akaba    iwe, aza kwicwa n’inzara ahambwa    yarashwe, ariko akanavuga ko
ndetse byasiga abantu mu rujijo.   rigaragaza ko amagambo Perezida    anafungishijwe ijisho, mu gihe    mu rutoki nk’umukozi wo mu       abaturage bavuga ko batanamuzi,
 Ku itariki ya 26/03/2010 ubwo    Kagame amaze iminsi atangaza     ibyaha ashinjwa bigishakirwa     rugo. Uretse aha mu Rwanda       ko ahubwo icyo bibaza ari abantu
yari mu Nteko Ishingamategeko mu   yateje impaka zikomeye mu       ibimenyetso muri Amerika no mu    kandi, amateka atwereka abandi     bamurashe kuriya, nacyo ni ikibazo
muhango wo kurahiza Abadepite     baturage uretse ko ari impaka     Buholandi.              bakuru b’ibihugu bagiye bakoresha    ubwacyo gituma abantu bavuga bati
babiri ba FPR basimbuye abavuyemo   zikorerwa mu muhezo bitewe        Kuri bamwe, imvugo nk’izi     za discours z’iterabwoba, ariko     buriya paul Kagame yifuzaga ko
hamwe n’Umuvunyi wungirije,      n’ubwinyagamburiro mu gutanga     ubusanzwe amateka agaragaza ko    ntibibubuze guhirikwa bidateye     bamurasa gute?
yahavugiye ijambo ryatumye abantu   ibitekerezo bukiri buto cyane.    zagiye zikoreshwa n’abaperezida   kabiri. Aha twavuga nka Idi Amini
bacika ururondogoro.          Bamwe bavuga ko muri discours    babaga bageze mu bihe bikomeye,   Dada muri Uganda wari warigize        Undi wahuye n’inyundo
 Nk’uko byumvikana, Perezida     za Perezida Kagame habamo       bakayakoresha basa n’abashaka    Perezida uzahoraho(á vie) . Idi     Amakuru aturuka mu nzego
wa Repubulika ntiyari kuva mu     kunenga gukabije nk’aho yemeje ko   gutera ubwoba ababa babarwanya,   Amini we abamuzi rwose bemeza      z’umutekano za leta ya Kongo
Nteko atagize icyo avuga ku kibazo  kumurinda nta coup d’etat ishobora  ariko kuri benshi ntacyo       ko ngo mu rwego rwo kwiharira      yemeza ko ku itariki ya 20/06/2010
cy’umutekano w’igihugu uvugwaho    kuba yirengagije ko ahenshi yabaye,  byabasayidiye kuko mu gihe gito   inyito za Perezida, nta wundi muntu   aribwo abakomando bakekwa ko
byinshi muri iyi minsi, cyane     abayikora baba basanzwe ari      bagiye bahirima.           wari wemerewe kwitwa iryo zina     ari aba Perezida Kagame bateye
cyane biturutse ku bisobanuro bya                                        muri Uganda, ba Perezida b’Inteko,   umusaza Ntare Denis Semadwinga
grenade zari ziherutse guterwa                                          amashyirahamwe runaka, inkiko,     bamwica urwagashinyaguro
umusubizo mu mujyi wa Kigali,                                          amakipe… Abo bose bashakaga       bakoresheje ibyuma bamukuramo
byaje gukurikirwa n’ihunga rya                                          izindi nyito.              umuhogo kugira ngo apfe adasakuje
Gen. Kayumba Nyamwasa wakoze                                            Ibyo ariko ntibyamubujije       banagenda banamukatamo ibicye
imirimo ikomeye itandukanye,                                           kumeneshwa na Obotte agapfira      bine.
harimo no kuba umugaba mukuru                                          mu buhungiro, mu minsi ishize      Uwo musaza yahungiye ubwayi
w’ingabo, mbere yo kwikura                                            muri Arabie Saodite. Gen Kayumba    mu kigunda , ubwo yavaga kuri
akaba yari ahagarariye u Rwanda                                         Nyamwasa aherutse kugereranya      Goma agahungira ku Gisenyi
mu buhinde. Ibyo byakurikiwe                                           Kagame na IDI AMINI mu kiganiro     yibwira ko ariho hari umutekano
n’ifungwa ry’abandi basirikare                                          yagiranye na Gasasira wayoboraga    ariko yibagirwako ya nyundo
bakuru bakomeye baherutswe na                                          Ikinyamakuru Umuvugizi! Mobutu     Kagame yavuze iziica isazi yiteguye
Gen. Kazura.                                                   wavugaga ngo: “Zaire c’est       gukora akazi kayo.
 Uretse n’ibyo kandi, hari                                           moi”(Zaire niwe), ntawe utazi uko    Iyicwa ry’uwo musaza ngo ryaba
n’umwuka wazamuwe muri iyi                                            byamugendekeye, utabizi yabaza     ryaratewe nuko yari amaze iminsi
minsi n’amashyaka atumva ibintu                                         Inkotanyi.               ariwe ugerageza gutabariza Gen
kimwe na FPR n’ubwo amwe                                              Muri Centre Africa, uwitwa      Nkunda ufungiwe mu Rwanda
agikorera mu cyuka bitewe nuko                                          Jean Bedel Bokassa yari yarigize    mu buryo budasobanutse. Andi
nta burenganzira bwo gukorera                                          umwami w’abami(Empereur), ngo      makuru akaba avuga ko uwo
ku mugaragaro arabona, ndetse                                          yageze n’aho ajya arya inyama      musaza yatazweho raporo ku
ubu bamwe bakaba barafashwe                                           z’abana (yabitegetse n’umupfumu),    nzego z’iperereza za Kagame ko
bagafungwa bashinjwa ibyaha                                           amaherezo ye yaje kuba gukora      ariwe wari inyuma y’abanyekongo
bikomeye.                  Perezida Kagame na Gen. Kayumba Nyamwasa               TIG(imirimo nsimburagifungo).      banengaga FPR mu kiganiro imvo
                                 (Photo Internet)
 Ku mpungenge rero y’uko                                             Mu Bufaransa, mu kinyejana      n’invano cya BBC, kandi akaba
ibyo bibazo byose biri mu                                            cya cumi na kane, Umwami Louis     ariwe wakoraga propagande hirya
gihugu bishobora guhungabanya     ibyegera batanakekwa.          Aha ntitwemeje ko         XIV n’umugore we Antoinette bari    no hino mu gihugu yo guharanira
umudendezo w’abaturage, Perezida    Ikindi kandi coup d’état ni     Perezida Kagame nawe ariko      barigize akaraha kajya he. Kugeza    ukurekurwa kwa Gen Nkunda
Kagame amaze iminsi atanga gasopo   coup nyine. Iba itunguranye      byamugendekera, uretse ko      aho biyitiranya na Leta. Louis     kandi akaba yanakoraga ibikorwa
k’uwo ari we wese wakinisha      nta myiteguro igaragara ibaho.    amateka ntawe uyahagarika, kandi   XIV ati: “l’état c’est moi”. Mu gihe  byinshi biri mu nyungu za bene
guhungabanya Leta ye. Yageze     Abayitegura ntibabanza guteguza    nta n’ushobora kuyahindura. Ingero  gito cyane yafashwe n’abaturage     wabo b’abanyekongo bo mu bwoko
n’aho atanga urugero ko iyo bibaye  uwo bazayikorera. Abantu       zitari kure zitangwa z’amagambo   bamucira urubanza umunsi umwe,     bwaba nyejomba.
ngombwa hashobora gukoreshwa     bashiduka yabaye, ari nayo mpamvu   akarishye yagiye avugwa n’abakuru  mu rw’ibanze no mu jurire arara      Nyakwigendera      Ntare
inyundo ushaka kwica isazi.      abayiteguye iyo bakoze ikosa     b’ibihugu bwacya bagahirima.     anyonzwe. N’abandi n’abandi…      Semanwinga yari umunyekongo wo
 Aya magambo ya Perezida       n’iyo ryaba rito ibapfubana, ibintu   Uhereye hano mu Rwanda,       Izi ngero zikaba ari izigaragaza   mu bwoko bw’abanyejomba aribwo
Kagame kandi yaje akurikira ayo    bikababera bibi cyane.        Perezida Habyarimana sinzi      aho za discours z’abategetsi zitagiye  Gen Nkunda akomokamo, akaba
yari amaze iminsi atangaje ubwo     Ku ijambo ryo kuvuga ko iyo     uwamushutse ubwo yari kuri stade   zihuza n’uko rubanda rubibona.     yaragiye akora akazi katandukanye
yari mu kiganiro n’abanyamakuru    wikiza umwanzi ushobora gukoresha   ya Ruhengeri aba arivugiye ati:   Hamwe na hamwe ndetse ngo        muri Kongo, Yabaye umwe mu
mu Rugwiro, aho yatangazaga      imbaraga zirenze izikenewe, byaba   “ndi ikinani cyananiye abagome    ahubwo zagiye ziba nk’izikanguye    bakozi ba Perezida Mobutu, aba
abatari bake, yemeza ko nta coup   ngombwa isazi ikaba yakwicishwa    n’abagambanyi”. Ati izo nyenzi    abatavuga rumwe nabo bashaka      umuyobozi w’ibiro by’umuyobozi
d’état ishoboka mu Rwanda. Muri    inyundo. Abahanga mu gusesengura   zigize Inkotanyi zimenye ko ibyo   kubereka ko magambo n’ibikorwa     w’Intara ya Kivu y’amajyaruguru,
iyi minsi ubutegetsi bwe asigaye   aya magambo bahita bumva isazi    zikora byose zishaka ubutegetsi   ari ibintu bibiri bitandukanye.     ariho yavuye ajya kuyobora ibiro
abugereranya na Gare ya moshi ifite  zivugwa izo ari zo. Uretse ko     ku ngufu zitazabubonaho, ahubwo    Tugarutse kuri discours za      bya Gen. Nkunda .
umuvuduko mu nzira yayo, maze     batagombera ubuhanga bwinshi ngo   zizashirira ku icumu”.        Perezida Kagame, benshi mubo       Azwiho kuba ariwe wari uyoboye
abasakuza bose, baba imiryango    umuntu yumve ko isazi zivugwa aha    Bwaracyeye uko byagenze      twavuganye, bamenze uburyo       imishyikirano ya Gen Nkunda na
mpuzamahanga, abanyamashyaka     ari izi tubona zitumuka muri za WC  ntawe utabizi. Uwo Habyarimana    yihakana Gen Kayumba avuga       Leta ya Perezida Kabila i Nairobi,
atavuga rumwe nawe, ndetse      no ku biribwa. Buriya hari abahise  yahiritse ku butegetsi ni uwari   ko atari mugenzi we, ko ntaho      akaba yaraje gufata iyambere
n’abahuze igihugu bakoranye cyane   bibona muri icyo kigereranyo     waranamubyaye muri batisimu     bahuriye. Aba basanga nk’umuntu     kwanga igikorwa cya “umoja wetu”,
barimo n’abasirikare bakuru akabita  cy’isazi zizakubitwa inyundo,     Gregoire Kayibanda, iminsi ine    wabaye umugaba w’ingabo, undi      yahoraga aharaniraga icyatuma
imbwa imoka iri hafi y’aho Gare ya  maze babona umuntu arashwe      mbere y’uko ahirikwa, tariki ya   ari Minisitiri w’ingabo, tutiriwe    impunzi z’abanyekongo bavuga
moshi inyura.             bakavuga ko ya nyundo yatangiye    01/07/1973 ku munsi w’ubwigenge,   tuvuga ibyo mu ishyamba nta       ikinyarwanda bari mu Rwanda
 Mbere y’aho na none, yari amaze   akazi kayo.              kuri stade ya Nyamirambo, mu     mpamvu yakwemeza abantu yo       bataha iwabo
iminsi yihanangirije abashaka      Kuri iri jambo naho, benshi mu   ijambo rye, ngo yikomye cyane    kumwihakana.               Ntare akaba yarishwe nyuma
gushinga amashyaka bakoresha     bavuganye n’iki kinyamakuru ,     abasirikare barimo gutegura       Wenda Perezida Kagame iyo      y’incuro nyishi ahamagajwe
rimwe na rimwe imvugo zitera     bemeza ko Perezida Kagame akabya   umugambi wo kumuhirika.       aza kugira abamugira inama       n’inzego z’iperereza rya gisirikare
impungenge FPR, ababwira ko      kugaragaza ko nta gahenge ashobora   Yageze n’aho abatuka ngo: ‘hari  ku kuntu yakwifata ku ihunga      cya Kagame ( J2). Abakoze icyo
imbere yabo hari urukuta bazagonga  guha abashaka kumuvuguruza      ubusirikare bufite umugambi wo    rya Gen. Nyamwasa, n’uburyo       gikorwa ngo babanje kugota ingo
kandi ukwezi kwa buki (honey     mu bitekerezo, ari yo mpamvu     guteza imidugararo mu gihugu(…),   yabisobanura, yari kuvuga ko      zose zituranye na nyakwigendera
moon) barimo kukaba kutazatinda    Imberakuri n’umuyobozi wazo Me    hamwe n’andi magambo yo       umwe muri bagenzi be atabashije     Ntare bafite imbunda kugira ngo
kurangira.              Ntaganda bafashwe bagafungwa,     kwishingora menshi, nyuma      gukomeza umurongo w’icyama       hatagira usohoka.
  Aya magambo aravugwaho       naho Madamu Ingabire Victoire     y’iminsi 4 gusa, ku ya 05 Nyakanga  agahitamo kwigendera cyangwa
       byinshi         wiswe maraya wo mu muhanda      1973, umuhungu we wo muri      se akamurega ibyaha yakoze niba           Mbazibose Innocent
UMURABYO No 29           05 - 19 Nyakanga 2010                                                                   9 Aho Gari ya moshi inyuze imbwa
  zisigara zimoka - Kagame
 M
      u kiganiro Perezida       bazi ko ari Abanyarwanda bakiri    bari barangariye muri ibyo bintu   batamushaka ntibabutaha. Ibyo    inshuti yanjye, ko ntareka kuvugana
      Paul   Kagame         mu Rwanda. “Ngira ngo ahari      bakaba barumvaga byabahira.     ni ugusebya igihugu, kandi ni    nawe. Nta muntu wambwira ngo
      aherutse kugirana        bakoreraga inyungu z’ibindi      Tugarutse muri icyo kiganiro    ugutoteza abantu. Iyo munyangire   anga kanaka ntacyo dupfa ngo
n’abanyamakuru ku itariki         bihugu. Ni ikibazo”.         Paul Kagame yagiranye        rero, niyo igiye gusenya igihugu.  nzabyemere nk’uko babivugaga.
ya 28/06/2010, yabajijwe niba        Abajijwe icyaba gitera ibyo     n’abanyamakuru, ku byerekeranye   Mu Rwanda abantu ntibajya mu     Wa s a n g a g a a b a n t u b a m w e
nta mpungenge afite ku bintu        bihugu gukorana n’abo ba jenerali,  no kutihutisha urubanza rwa     nama ngo bavuge ibitagenda neza,   baguhitaho ntibakuvugishe bakaza
bitangazwa n’imwe mu miryango       Paul Kagame yavuze ko hari abantu   Ingabire bavuga ko bategereje    icyo bakora ni ugushimagiza gusa.  kuguterefona bakakubwira ngo
mpuzamahanga nka Human Rights       bayobya uburari bakoresha nabi    ibimenyetso ahandi, bikaba      Perezida ujya mu Nteko akavuga    burya si ukukwanga iyo nkuvugisha
watch ivuga ko abanyepolitiki       imyanya bafite. Asabwe guha      byagaragaza ko Leta y’u Rwanda    ngo azica abantu, Abadepite     byari kumerera nabi barambujije”.
batavuga rumwe na Guverinoma        ubutumwa abaturage baba bafite    nta bimenyetso ifite bikazitwa    bagakoma amashyi, ubundi       Ngo hari intambara atemeraga
bakomeje guhohoterwa, iraswa        imyumvire idasobanutse ku       kubangamira demokarasi, Paul     yasubirayo akavuga ngo bari ya ni  yanze kurwana za Ituli, iza ba
rya Gen. Kayumba Nyamasa          bajejerari bafunzwe n’iraswa rya   Kagame yavuze ko ibimenyetso     umwanda. Koko umuntu mwabanye    Mutebutsi iza Masunzu, iza Gen
n’iyicwa ry’umunyamakuru          Gen. Nyamwasa, Paul Kagame      bihari bishobora gukoreshwa     mwakoranye umwita umwanda,      Nkunda z’abanyamulenge kuko
w’Ikinyamakuru Umuvugizi          yavuze ko abaturage nta bibazo    abo babisaba batabitanze. Ku     abandi bagakoma amashyi? Iyo     zari iz’amatiku zidasobanutse.
Rugambage Jean Leonard Cherif,       bafite uretse abanyamakuru                                           Kagame ngo kuryama agasinzira ni
bavuga ko Paul Kagame yaba         babibajyanamo, naho iby’uwo                                           uko yakorera neza Abanyarwanda,
abifitemo uruhare.             mujenerali ngo abaturage                                            ariko ngo akwiye kubabazwa
                      ntibanamuzi. “Umuntu ashobora                                          n’ibyo abakorera, aho kubabazwa
 Asubiza icyo kibazo, Perezida Paul    kukubwira ati abo bantu barasa                                         n’aho Kayumba ari. Intambara yo
Kagame yavuze ko kumugereranya       batyo ni bantu ki”? Ku byerekeranye                                       gukuraho igitugu ngo izakomeza
n’abo bantu bamwe kandi ntaho       n’abasirikare bakuru bafunzwe                                          kuko batazapfira aho bari mu
ahuriye nabo ari ukutagira         barimo ba Gen Kazura, Karake                                          buhungiro. Ngo ntabwo abantu
ubwenge. “Ntimukangereranye        Karenzi na Muhire, n’impamvu                                          bakomeza ngo bicare kugeza aho
nabo, narabayoboye ndabazi ntaho      abasirikare basigaye bitwara nabi,                                       Imana izabwirira Kagame ngo reka
mpuriye nabo, ntimukamvange        Paul Kagame yavuze ko ibyo                                           abantu banjye nka bya bindi byo
n’abo bantu baciriritse. Ikirenze     byavuzwe kenshi, atabigarukaho.                                         muri bibiliya(byabwiwe Farawo
kuri ibyo ndi Perezida w’igihugu      “Amakosa abaho igihe cyose abantu                                        mu Misiri) bya kera.
wabihawe n’abaturage. Izo za        bariho. Naho ku bya Gen. Kazura                                          Col Patrick Karegeya we ngo yari
Human Right ntabwo ari bo baha       ngo yahawe ikiruhuko nk’abandi                                         yaracecetse kugira ngo badakomeza
uburenganzira Abanyarwanda,        bakozi ajya hanze atabivuze. “Niba                                       kuvuga ko ari we uteza umwuka
sibo bayobora u Rwanda. Simbona      umuntu yaraye anyoye nyinshi                                          mubi cyangwa imvururu agira
uruhare rwabo mu mutekano w’u       agakora amakosa nabibwirwa                                           ngo ibintu byigaragaze, ariko none
Rwanda. Abo ni nka Train(gare ya      n’iki”?                                                     ubwo ibibi bimaze bavugaga bimaze
moshi) inyuze ahantu, hirya hari       Amakuru agera ku kinyamakuru        Gari ya moshi aho inyuze imbwa zisigara zimoka          kwigaragaza ngo kuri we kuvuga
imbwa imoka. Ibyo ntibyabuza        Umurabyo, ni uko igihe umugore wa                (Photo: Internet)               ntacyo bitwaye. Ubwo buri wese
iyo gare ya moshi gukomeza inzira     Gen Kayumba Nyamwasa Rosette                                          amaze kumenya aho ikibazo kiri
yayo ngo ni uko imbwa iri iruhande     Kayumba yihutiraga kumujyana mu                                         ngo ntibikiri ngombwa ko aceceka.
imoka. Gen. Kayumba n’abandi        ivuriro (Clinic Moningside) kugira  byerekeranye n’umwavoka Peter    umuntu avuze ati ibi nibikosorwe   Yasobanuye ko n’ifungwa rye ari
bazaraswa n’ejo n’ejobundi.        ngo aramire ubuzima bwe, abandi    Erlinder wafashwe agafungwa     ugasanga baravuga ngo ubaye     akarengane yakorewe. Urubanza
Tw a b w i y e A f u r i k a y ’ e p f o  basenga Imana ngo itabare General,  nyuma akaza gufungurwa        igipingamizi. Wajya mu gisirikare  rwe ngo ntirwagiraga ibimenyetso
iby’abo bantu n’ibyaha basize       umushoferi we yakuye mu Rwanda    by’agateganyo habayeho gusakuza   ukumva aravuze ngo abasirikare ni  n’umutangabuhamya n’umwe.
inyuma bagomba kubazwa, ariko       we ngo yari ahugiye kuri telefoni   kw’abanyamerika, abantu bakaba    wasirikare wangu! Imodoka zabo    Kuri we ngo nta kibi yari yakoze.
icyadutangaje ni uko twasangaga      avugana na maneko mukuru wa      bibaza niba bitazahungabanya     zose ngo nig are zangu. Ubwo     Kuba yararezwe kwanga kujya
abo dushaka bafite ibinyamakuru      Perezida Kagame Dr Col Emanuel    umubano w’u Rwanda na Amerika,    se igisirikare twarwaniye ni icyo?  ku kazi ntaho bamuhaye yumva
bakoresha. Ugasanga ibyo twahaye      Ndahiro atanga report y’ukuntu    Paul Kagame yatanze igisubizo    Cyangwa twarwaniye umuntu?      ari ugusetsa. Utoroka igisirikare
ubutegetsi bw’igihugu barimo        abamurashe bamuhushije.        cya oya, avuga ko n’icyo gihugu    Nta muntu wansanze ku       ute uri mu rugo aho bakubwiye
byageze mu bitangazamakuru”.         Mu iperereza ryakozwe        cyemera amategeko.          muhanda ngo angire Gen cyangwa    ngo ugume kandi wabyubajirije
Abantu bamaze kumva Paul          n’urunana rw’inzego z’iperereza     Babujije abantu gutabara Gen    Ambasaderi. Dufite ibyo twakoreye  ariho uri? Twari dufite dufite icyo
Kagame avuze ku bya Kayumba        mpuzamahanga rurangajwe imbere    Nyamwasa yapfushije nyina      igihugu kirabiduha. Ngarambe     dupfa na Kagame. Iwo wanze
warashwe akongeraho ko hari        n’iperereza rya leta y’Afrika      Gen Kayumba avuga ko guhunga    uvuga ko atazi niba ndi Gen, kuki  gutoteza kwe, ukanga igitugu
n’abandi bazaraswa ejo cyangwa       y’Epfo, nyuma yo kubona amwe mu    kwe atari abyiteguye, bityo     we atabaye umusirikare cyangwa    cye, ukanga munyangire, ntabwo
ejobundi, bibajije niba hari ilisiti    masasu yarashe Kayumba, abakoze    bikaba byaramutunguye, akaba     ngo abe General? Narabikoreye    mubana. Ubwa mbere nafunzwe
yakozwe y’abazaraswa?           iperereza bashoboye kumenya      avuga ko bisobanuye ko ibyo     narabiruhiye. Ngarambe agira akazi  ari nta muntu unsure bakavuga ngo
 Paul Kagame yavuze ko binatangaje    ko imbunda yo mu bwoko bwa      barwaniye batarabigeraho. Kuba    kahe mu nzego z’iperereza”? Ngo   bankatiye nta rubanza naburanye!
kureka umuntu agakomeza gukora       Pistolet yamurashe yaguzwe muri    abantu bararwanye bagira ngo     iyo abimenya ntiyari kujya imbere  Ntabwo ari nkiko za gisirikare
ibikorwa bihungabanya igihugu       Mozambique, na Capt Gakwerere     bace ubuhunzi bakaba basibana    ya Musoni cyangwa Ngarambe      gusa, mu Rwanda ubucamanza ni
yavuyemo, ndetse bakamuha         wahoze ari umujepe wa Kagame     basubirayo, ngo bivuze ko ibyo    ngo bamubaze kuko ntacyo       ubwa Kagame n’abacamanza. Nta
n’inkunga zitanzwe n’ubutegetsi      akaba yaranabaye umunyamabanga    barwaniye bitaragerwaho na gato.   bamubaza. “Ntabwo narahiriye     butabera buri hariya.
bw’igihugu arimo. “Niba naravuze      wihariye wa nyakwigendera       Avuga ko bibabaje kubona hakorwa   gukorera umuntu si ndi umucakara    Ubwo nafungurwaga aho
ko nzabica ngo nkabivugira mu       Perezida Desire Kabila akaza kuva   ibyo baregaga abo bakuyeho.     w’umuntu. Narahiriye kurwanira    kunjyana mu rugo banjyanye
Nteko nk’uko bamwe babivuga,        mu gisirikare kubera za miriyoni    Nk’uko Gen Nyamwasa        igihugu, ariko nanze guhakwa     muri MINADEF mbabaza icyo
aho mu Nteko niho hakorerwa        z’amadorali yari yarakuye kuri    yabyivugiye kuri BBC, ngo inzego   n’umuntu”. Gen Kayumba yavuze    bahanzaniye kandi baramvanye
amategeko ubwo naba narabonye       Perezida Kabila.           za Leta y’u Rwanda zikorera umuntu  ko FPR yabaye umuntu umwe      mu gisirikare bansubiza ko ari
ububasha ntibyaba n’ikibazo. Ariko      Uwo mudemobe ngo yoherejwe     umwe. U Rwanda ngo ni igihugu    utera akiyikiriza akikirigita    ukugira ngo tuganire nk’inshuti
niba umuntu ajya kwica umuntu       gukora ubucuruzi mu bihugu      kirimo “munyangire”. Aho kugira   agaseka. Amafaranga ya FPR ngo    Twavugannye byinshi bimwe nti
akabanza akabivuga, ubwo mwaba       bya Mozambique, Afrika y’Epfo     ngo Abanyarwanda babe umwe      aheruka kumenyekana igihe byari   twanabyumvikanaho duterana
mufite Perezida w’igicucu ujya       na Angola afatanyije n’ayobozi    kandi bahora bavuga ubumwe      bishinzwe Inyumba. Ngarambe     n’amagambo. Icyo gihe umukuru
kwica umuntu akabanza akabivuga.      b’u Rwanda, kandi atumwa no      n’ubwiyunge ugasanga hariho     nawe ngo ntayazi, ndetse ngo     w’igihugu ntiyari ahari yari yagiye
Ubwo tuzareba niba ababivuga        gukomeza akazi ke ko kuneka.     munyangire bigisha kwangana. Ibi   uhamagaje inama ya kongre ya FPR   Kampala bamugejejeho raporo,
aribo bafite ubwenge. Paul Kagame      Gushaka gukora igikorwa nka     yabisobanuye ubwo yavugaga ko    ntibayakubwira. Amakuru agera ku   maze bambwira ko yababwiye
yavuze ko yumvise umwe mu         kiriya cyo kwica umuntu ukomeye    yahamagajwe mu Bunyamabanga     kinyamakuru Umurabyo ni uko hari   yuko niba ari uko meze ninguma
bayobozi b’igihugu atavuze mu       nka Gen Kayumba kandi bigakorwa    bukuru bwa FPR, umuntu nka      umwe mu bikomerezwa bya FPr     aho ngaho ubuzima bwanjye
izina ngo ababajwe nuko umwe        mu gihe muri Afrika y’Epfo hari    Ngarambe na Tito bakamubaza icyo   washatse kubibaza akarebwa nabi   buzamererwa nabi. Numvaga
muri abo yarashwe. “Nyamara        kubera umupira w’igikombe cy’isi,   byamubwiye atakaje umubyeyi we    na Afandi Mukuru.          ibyo bagenzi banjye bambwiye
sindumva babivuga ku muntu         ibi ngo ni ibintu bikunze guhira   akabona bataje kwifatanya nawe     Gen Nyamwasa yavuze ko abantu   ntabisuzugura maze mfata inzira
wagize accident ari mu Rwanda.       abicanyi kuko na Kinani cyari     mu ishyingurwa bakabuza n’abandi   batazagera aho bifuza bakigendera  ndagenda.
Yavuze ko ubwo bigaragaza ko        cyarivuze ko cyananiye abagome    kuza gushyingura.”Ubwo urumva    ku kinyoma. “Ubu ikirego mu      Ngayo ngibyo ibyo bapfa, ibyatsi
n’abo bantu bahunze igihugu bari      n’abagambanyi cyishwe mu gihe     abantu nk’abo ngabo bajya kwigisha  Rwanda bandega gikomeye       bikazahagirira ibibazo.
bafite imirimo ikomeye bashinzwe      hari umupira w’isi yose no mu     ubumwe n’ubwiyunge? Mu        banambazaga ubwo bantumiraga
mu bikorwa by’umutekano, ngo        bihugu bimwe hari amatora ahandi   Rwanda ugize ibyago batamushaka   muri FPR, ngo ni uko navuganaga         Mbazibose Innocent
bigaragara ko bakoranaga nabo       hari intambara, bityo kuba abantu   ntawe uzamutabara. Ugize ubukwe   na Karegeya! Nababwiye ko yari
10                                                               UMURABYO No 29         05 - 19 Nyakanga 2010 Tito Rutaremara Umusaza
    w’umubeshyi !!
 M
      uzehe Tito Rutaremara   nde? Bamwe ngo ni iza Manasse     babanje kumwangisha umwami       ko ntabyo bagomba kwivangamo,    mu gikari bamugerekaho icyarire
      watangiranye na FPR    Nshuti cyangwa Jean Paul, abandi    Rutalindwa, Rutalindwa nawe      ko niba badashyigikiye Musinga,   baratwikira baragenda.
      Inkotanyi akaba ari    ngo ni iza FPR! Ubu se ubajije mu   yemera amabwire kandi mu        byibuze batagira aho babogamira.    Sehene yarashakishijwe arabura
n’Umuvunyi Mukuru, benshi       mutungo wa FPR bakubwira ko      by’ukuri bari bagamije kumuvutsa    Abo ni : Nshozamihigo umutware    kuko bari bazi ko yaraye mu gitaramo
bamwubahaga nk’umusaza         umutungo bagaragaje kwa Tito      amaboko ya Mugugu(yari umutware    mu Marangara, Sharangabo       kwa Rutalindwa. Kubera ko ikintu
w’inararibonye uvugisha ukuri     zanditsemo?              w’Abasa) wari umukomeyeho       umutware mu Buganza, Cyitatire    cyakozwe n’abantu barenze babiri
utanavugwa mu bantu bigwijeho      Miriyoni ijana z’amadorari      anamushyigikiye. Abo Bega       umutware mu Bwanamukali ngo     nta kuntu kitamenyekana, bamenye
imitungo, icyizere abantu benshi    bakubwira ko bayakuye he? Gen     banashakaga kumutwara Intara 2     kandi agakundwa na Musinga      ko yapfuye kandi yaguye kwa
bari bamufitiye cyatangiye       Kayumba avuga ko indege ari      yategekaga : Gihunya na Mirenge    na Baryinyonza murumuna wa      Kabale. Babibwiye Rutalindwa
kuyoyoka ubwo yabeshyaga ko      iz’uzigenderamo. Aganira na      mu Gisaka, akahategekesha       Rutalindwa, wibeshye akemera     nawe abibwira Kanjogera, bisa nko
indege zivugwa ko ari iza Kagame    BBC yasabye ko babaza Ministre                        amabeshyo y’Abega, agatatira     kwihaniza ko Kabale amumazeho
cyangwa FPR ziba muri Afurika     w’Imari Rwangombwa niba hari                         umuvandimwe we yibwira ko we nta   abantu akaba yishe Sehene. Kubera
y’epfo nk’uko byavuzwe mu       amafaranga bajya bakira ava muri                       cyo azaba. Muhigirwa we yemeye    ko Kanjogera yari abizi, bikaba
kiganiro cyahise mu mvo n’imvano    izo ndege bikaba byanditswe mu                        kubogamira kuri Musinga abigize   byari umugambi bari baziranyeho,
kuri BBC mu kwezi kwa 6/2010,     mutungo wa Leta, ayo mafaranga                        rwihishwa. Ibi ntaho bitandukaniye  yaratangaye cyane, asa n’ugaragaza
akemeza ko ari iza Minisitiri Nshuti  akaba yinjira mu isanduka ya                         na Munyangire iri mu Rwanda     ko atari abizi, maze bicira aho.
Manasse n’abandi bantu bafatanyije   Leta? Minisiteri y’Ibikorwa remezo                      Gen Kayumba Nyamwasa yavuze     Bitarameneyekana bari bavuze
batarenga batatu, ariko Perezida    yavuga ko izifite mu mutungo wa                        kuri BBC.              ko nihagira abiha kuza gusaka
Paul Kagame yaramunyomoje       Leta”? Indege imwe ngo yinjiza                                           batangira intambara bakarwana
mu kiganiro aherutse kugirana     ibihumbi 100 by’amadorari uko                          Abiru b’icyo gihe n’ab’ubu    n’abaje gusaka. Ku rindi joro
n’abanyamakuru ku itariki ya      igiye kuri buri saha.                                               Sehene yarahambwe.
28/06/2010 asobanura ko Nshuti      Indege imwe ngo igura miriyoni                        Kubera    ko Abiru bari      Nyuma y’ibyo byose n‘ibindi
Manasse nta mafaranga yagira yo    z’amadorari mirongo tanu                           bubashywe na rubanda, byari     tutarondora bitari byiza byabaye,
kugura izo ndege.           z’amadorari y’Amanyamerika .                         ngombwa kwiyegereza bamwe.      icyakurikiyeho ni ukugororera
 Prezida Paul kagame yabwiye     Buri ndege ngo yanashyizweho                         Ibyo byatumye Abega biyegereza    abayoboke bashyigikiye Yuhi
abanyamakuru ko nibura iyo       n’ibindi byangobwa bijyaho nka                        umutware w’Abiru bose, ari      Musinga. Ukurikije ubwoko usanga
Tito Rutaremara apfa kuvuga ko     za Anti missile( ibikumira ibisasu                      we Rukangirashyamba rwa       abahazamukiye cyane ari Abega
ari Kagame wenda ngo byari       byo mu bwoko bwa misile) imwe                         Kanyamuhungu. Ni we wari ufite    n’Abatsobe, abandi ni Abanyiginya
kumvikana. Ibi rero bikaba       igahagaze muri miriyoni mirongo                        umwanya wa kabiri mu cyubahiro    batitabiriye gushyigikira
byarakuyeho impungenge abantu     itandatu n’eshanu zAmanyamerika.                       nyuma y’”abami” (ni ukuvuga     Rutalindwa. Abakono bo babaye
bari bafite, ndetse n’abari bamaze   Yarangiza akazikodesha leta       Muzehe Tito Rutaremara        umwami n’umugabekazi).        nk’ibicibwa mu Rwanda. Kandi
kwemera ko ibyo Tito Rutaremara    kugiciro gihenze cyane bitananyuze       (Photo Archive)        Rukangirashyamba yari Umutsobe    koko muri bo hari abahungiye
yavuze ari byo, bamaze kumva      mu kanama gashinzwe gutanga                          w’umugarura. Abatsobe hafi ya bose  muri Uganda. Mu mwaka wa
uko Paul Kagame avuze, bahise     amasoko ya leta. Urugendo rumwe    abamuhagarariye, ariko we agatura   babogamiye muri urwo ruhande.    1910, Abega bavugwaga bafite
bavuga ko uwo musaza bizeraga     rwo muri Amerika rutwara ni bura    mu Bulima (Nduga). Abo Bega rero    Rukangirashyamba yahise agabana   imisozi hirya no hino ni aba :
asigaye ari umubeshyi. Ibi bikaba   miliyoni (1M. $).           bohereje ingabo zo kumutsinda     Mirenge yo mu Gisaka.        Kabale, Rwidegembya, Kayondo,
bishobora kugira ingaruka ku kintu                      iwe. Nawe agerageza kwirwanaho,     Mu batware, Rutishereka      Rwabusisi, Mpetamacumu,
cyose ashobora kuvuga, ndetse no    Ikinyoma cyo mu gihe cya cyami     abonye byanze asezerera bamwe,     (Umunyiginya w’umwenegitore).    Nyirinkwaya.
mu kazi ke akora nk’Umuvunyi         muri Leta ya FPR         Abatwa be bo bamukomeraho,       Icyo gihe yari akomeye i bwami     Abiswe abagome baratsimbwe.
Mukuru. Bikaba bishobora no                          abonye yagirijwe yanga kugwa      kandi yari inshuti ya Kabale. Bari  Kuva mu w’1896 kugeza mu
kototera raporo azajya atanga ku     Mu ghe cy’ingoma ya Mibambwe     mu maboko y’Abega, nuko        indatana z’inyabubiri (Twibuke    w’1908 Abanyiginya barishwe,
byerekeranye na ruswa no kurwanya   I habayemo ibyo kwirara bivanze    yitwikira mu nzu hamwe n’abe      ko Muhigirwa yari yaragiriye     abandi baranyagwa (Abakusi
akarengane mu Rwanda.         n’ubupfayongo. Mashira ntiyari     n’abavandimwe be : Semukamba      inama Mibambwe IV Rutalindwa     mu w’1905, Rwabilinda 1905),
 Andi makuru agera ku kinyamakuru   abuze ingabo zikomeye kandi      na Karwanyi.              yo kwica Kabale na Rutishereka,   abandi bagirirwa nabi nka Kayijuka
Umurabyo, ni uko n’abaturage      nyinshi, ariko we yahugiye muri      Icyakurikiyeho ni uko       ariko aranga). Abandi batware    bashiririje amaso. Nuko urwango
bajyana ibibazo byabo ku Rwego     byinnshi mu gihe Mibambwe I      Muhamyangabo wari mwene        ni Rwangampuhwe na Rubasha,     rw’Abega n’Abanyiginya rusa
rw’Umuvunyi basigaye bavuga      n’abari ku ruhande rwe bakoraga    Byabagabo akaba Umunyiginya      bakaba Abakono. Babaye        n’urubaye akaramata, ruba iciro
ko uwo musaza Tito Rutaremara     politiki idatinya kwica amasezerano,  w’umugunga wari ushinzwe urugo     nk’abagambanyi.           ry’umugani.
bizeraga asigaye abatera siyasa    umubano no gutsemba isano. Ibyo    rw’umwami rw’i Kigali yacuriwe      Kabale yakomje gukoresha       I bwami havutse imitwe ibiri
akababwira ko ibibazo byabo      byatumye umuvandimwe wa        itiku maze uwacunganga urwo      amayeri atangira kwegera Sehene,   ishyamiranye cyane izwi mu mateka
bizakemurwa akarengane bagirirwa    Mashira yifatanya na Mibambwe     rugo ari we Musomandera muka      aramwiyegeraza amusaba kwiyizira   y’u Rwanda. Iyo mitwe yaranzwe
kagacika, ariko ngo abenshi amaso   I bica Mashira. Nk’uko amateka     Rutalindwa yagiranye amatiku      iwabo akava kuri Rutalindwa     n’amazimwe, ubutiriganya
yaheze mu kirere kuko asigaye     abivuga, Abanyanduga bakomeje     na Muhamyangabo, yumvisha       na Kanjogera, none aribwira     n’inzangano z’urunuka. Dore
asa nufite inshingano nyinshi     gushyamirana n’abanyiginya.      umugabo we ko Muhamyangabo       ati, twajyaga dukenera abantu    uko yari iteye: Kabale hamwe na
akabishinga abakozi ntibagire icyo   Bikaba bivugwa ko mwaka wa       agomba gupfa. Rutalindwa yatanze    batumenyera ibyo kuri ruriya     Rutishereka, Ruhinankiko hamwe
babikoraho bagahora basiragiza     1930, Ababanda bo mu Nduga       uwo mutware, atanganwa hamwe      ruhande bakora, none ubwo bansaba  na Kalira (wongeyeho Baryinzoga
abaturage bakaba bagiye kuzasazira   bari bagicyurirana n’Abanyiginya.   n’umuvandimwe we Ndabahimye      kujyayo, reka nse nubemerera     wari warabandishijwe na
mu nzira. Ushirwa mu majwi cyane    Muri icyo gihe, hari Ababanda     n’umuhungu we Mujuguri.        bizamfasha kujya menya ibyo     Ruhinankiko). Kalira wari mwene
na rubanda mu mikorere mibi ni     benshi batotejwe, maze bamwe      Mu gihe Muhamyangabo bari       bavuga n’ibyo bakora ntabibwiwe   Rwogera, aba Nyirabukwe wa
uwitwa Yusufu.             mu batarapfuye barahunga bagana    bamujyanye bajya kumwica        n’abandi. Kabale yaramubeshye    Rutalindwa, ariko akaba n’inshuti
 Ikibabaje akaba ari uko iyo     mu Buliza, mu majyaruguru y’u     yaravuze ati: “ndi amakoma ngiye    na Sehene aramubeshya bose      ya Kanjogera (bari indatana).
benshi muri abo baturage bamaze    Rwanda n’ahandi.Ikiriho ubu ni uko   gusasira amakombe”. Yari azi ko    barabeshyana! Sehene yaremeye,     Rucunshu yabaye urugero
kurambirwa bakongera kubonana     abahunga bahitamo kujya hanze     Mibambwe IV Rutalindwa wari      maze umunsi umwe batarama      rw’urwikekwe n’ubugome bugamije
na Tito yongera gusubiza ibyo     y’igihugu aho bizeye umutekano     umaze kumutanga, azamukurikira     kwa Rutalindwa bari kumwe na     gufata no kwiharira ubutegetsi
bibazo kuri abo bakozi byananiye,   bagasigara bahanganye n’ibinyoma    bidatinze hamwe n’ibindi        Kabale.               n’amaronko, itera igisare kinini
yababaza impamvu bakamubeshya     bya Leta baba bahunze. Inshyuro    bikomerezwa.               Kabale yari yatumye ku bandi    kandi kirambye mu bikomangoma :
ko babirangije. Ubwo bumvaga      z’Abanyiginya bari hamwe         Kanjogera,    Kabale na     bantu ngo baze kuhamusanga,     ku ruhande rumwe Abega banganye
Perezida Paul Kagame amuvguruza    n’Abasinga zo zikaba zaragaragarira  Rukinankiko ntacyo batakoze      haje Rwayitare rwa Rutishereka    n’Abanyiginya, ku rundi Abega
ku byo yavuze ku ndege yitiriraga   mu bisigo byo ku ngoma ya Cyilima   kugira ngo umugambi wabo wo      n’umuvandimwe we Rutalindagira,   bazirana urunuka n’Abakono.
abandi, byashimangiye ko        II Rujugira bibwirwa Muhabura,     kwica Rutalindwa utabapfubana,     haza Rulinda rwa Rushema, haza     Ngayo nguko nimugereranye
n’ibisubizo urwego ayoboye       umusizi w’umubanda. Ibi rero iyo    cyane cyane ubwo byari bimaze     Sebaganji wa Bukwege, basanga    iby’icyo gihe niby’ubu mutange
bizazamo ibinyoma.           usesenguye neza ubona birimo      kugaragara ko i bwami hari       Kabale na Sehene bicaye aho     intsinzi yatugeza ku bumwe
 Ubwo Gen Kayumba NYamwasa      kugaruka byisubiramo nk’uko      amacakubiri. Ntawashidikanya      baraganira bonyine. Hamaze akanya  n’ubwiyunge abantu bakareka
yavuganaga na BBC ku ndege ziri    amateka agenda yigarukamo.       kwisubiramo kw’ibintu iyo arebye    abo bagabo bahise basumira Sehene  kubeshya no kubeshyera abandi
muri Afurika y’epfo, yaravuze ati:    Ibyabaye hagati ya Rutalindwa    uko bisigaye bimeze mu butetsi. Icyo  baramukubita baramuhotora,      bagamije kwimubira ubutegetsi.
“ubu se indege ziri hano wavuga    na Musinga nibyo byisubiramo      gihe cya kera banje kwiyegereza :   Sebaganji niwe wamuhuhuye
ko zanditse kuri FPR, ko zanditse    Uwitwa Mugugu wa Shumbusho,     bene Rwabugili batagize amahirwe    amukubise umugeri mu mbavu            Mbazibose Innocent
kuri Leta? Bambwira ko ari iza     Kanjogera, Kabale na Ruhinankiko    yo guhabwa Kalinga, kubumvisha     arapfa. Baramukuruye bamujyana
UMURABYO No 29         05 - 19 Nyakanga 2010                                                                   11


 Abaturage ba Afurika y’i Burasirazuba
banze ubufatanye mu bucuruzi n’umuryango
  w’ubumwe bw’ibihugu by’i Bulayi
 K
    uva ku itariki ya 7      2010, abanyamabanga bahoraho     ko muri ayo masezrano baramutse
    kugeza ku ya 10 kamena    muri minisiteri z’ubucuruzi zigize  batumvikanye bategura uburyo
    2010 I Dar es Salam      ibihugu by’umuryango w’ Afurika   bazakemura ayo makimbirane.
muri Tanzaniya hateraniye       y’ Ubulasirazuba banze gusinya     Societe Civile yagize uruhare
inama z’abayobozi batandukanye    kuri aya masezerano. Bucyeye     rukomeye mu kudasinya
bashinzwe imishyikirano ku      bwaho ku itariki ya 8 kamena     amasezerano
masezerano y’ubucuruzi        2010, abadepite bagize ibyo      Madame Francine Rutazana,
hagati y’umuryango w’Afurika     bihugu bayaca amazi bavuga ko    umukozi mu muryango ACORD
y’uBulasirazuba n’Umuryango      kuyasinya ari nko kwiyahura naho   yavuze ko abashoramaliubwabo
w’Ubumwe bw’ibihugu by’i       ku munsi wakurikiye abaminisitiri  batigerera directe ku masoko no
bulayi.                nabo banga kuyasinya.        kuba ibicuruzwa byabo bitabikwa
                    Bwana Thadée      akaba   neza.
 Intego y’izo nama yari ukugira   yarakomeje avuga ko uwahoze ari    Societe Civile bose bahuje
mgoayo matsinda atandukanye      Perezida wa tanzaniya Benjamin    kwanga gusinya amasezerano.
yigire hamwe faisabilite yo gusinya  Mkapa yavuze ko gusinya ayo     Kenya yari ifite ikibazo
FEPA mu gihe hagitegerejwe      masezerano ntaho bitaniye no     cy’ubucuruzi bw’amafi n’indabo.
ko comprehensive EPA isinywa     gusinya amasezerano ya Berlin    Kenya yashatse gusinyisha
mu rwego rwo kugira ngo        yatumye abanyabulayi bigabanya    abagize Umuryango w’Afurika
ayo masezerano atanyuranya      Afurika bakayikoroniza.       y’ubursirazuba ntibyayihira kuko
n’ibiteganyijwe n’umuryango       John Mwesigye umukozi muri     bose bayiteye utwatsi.
mpuzamahangaw’ubucuruzi.       Minisiteri y’ubucuruzi wagize     Muri raporo y’inama ya Dar
 ayo masezerano nk’uko        uruhare rukomeye muri ayo      Es Salam yakozwe ku itariki
yari ateganyijwe ntiyabashije     masezerano yavuze ko impamvu     ya 7 kugeza kuya 10 kamena
gusinywa nk’uko byari         y’amasezerano ari ukugira ngo    2010 igaragaza ko mu nama
biteganyijwe . Impamvu zabiteye    borohereze abaturage b’afurika    y’abanyamabanga bahoraho muri
zikaba zarashyizwe ahagaragara    y’uburasirazuba.           za minisititeri z’uburasirazuba
n’umuryango ACORD Rwanda        Ayo masezerano yanze gusinywa   bagaragaje ko mu biganiro byabaye
nawo wagize uruhare rukomeye     yiswe FEPA ariryo shingiro      mbere ya saa sita zahuje abo
muri iyo mishyikirano.        nyamukuru hagati y’ibihugu      banyamabanga bahoraho bonyine
                                                             Mme Rutazana Francine ACORD Rwanda
 Ibyo byose umuryango ACORD     by’I Afurika y’uburasirazuba     bumvikanye ku myanzuro bari
                                                                       (Photo UMURABYO)
ukaba warabivugiye mu nama      n’umuryango w’ibihugu byi      bushyikirize EC ndetse n’inama
y’umunsi umwe yabaye kuwa 2      Bulayi.               yabahuje na delegation ya EC     gusinywa mu Gushyingo 2010.        EAC Busness Council, ACTADE,
nyakanga 2010. Iyo nama ikaba      Ati : “ Ibikubiye muri FEPA    baganira ku mpamvu babona FEPA     EAC yasabaga ko muri FEPA ACORD Rwanda na decralataion
yarahuje bamwe mu bagize       yagombaga kurangira uyu munsi    itagomba gusinywa. Imyanzuro     habamo Clause y’Amendement yoherejwe nab a ambasaderi ba
Societe civile,abahagarariye     dusinya amasezerano nyamukuru.    bavanyemo niyo yashyikirijwe ba   mu gihe cyose bibaye ngombwa. EAC I geneve basaba ibihugu
minisiteri y’ubucuruzi ndetse     Impamvu badushyiraho pression    Minisitiri b’ibihugu by’Afurika   EC igasaba ko byazagaragara bya EAC kudasinya FEPA kubera
n’abanyamakuru.            ni ukugira ngo batangire bohereze  y’Uburasirazuba ku itariki ya 9   muri Comprehensive EPA.          impamvu zisa neza neza n’izo
 Mu ijambo rye Bwana         ibicuruzwa. Yakomeje avuga      kamena 2010.              Mu    nama       y a h u j e Societe Civile bari batanze mu
Munyentwali François Perezida     ko mu 2009 aribwo bagombaga      Izo nama zombi abo         abafatanyabikorwa bakora kuri nyandiko zabo.
wa ACORD Rwanda yavuze ko       gusinya. Ati Twaje gusoma      banyamabanga bahuje ku        EPA yabaye ku itariki 8 kamena       Icyagaragaye muri iyi nama
kuba ACORD yaragiye muri       dusanga harimo ibindi bibazo     gitekerezo cy’uko FEPA itagomba   2010 ihuza inzego za leta, societe n’uko Societe Civile, inteko
iyo komite y’aya masezerano      byadutera, biba ngombwa ko      gusinywa bashingiye ku mpamvu    civile,secteur prive na parlement zishinze amategeko z’ibihugu
ari byiza. Ati : Aya masezerano    duterana kugira ngo tuvugurure    zikurikira:             kugira ngo bagire imyumvire na EALA ndetse n’abikorera (
ari byiza Ati : “ Aya masezerano   izo ngingo.              B a r a s a b a k o F E PA     imwe kuri ayo masezerano.         Private Sector). bose bari bahurije
n’ibihugu by’I Bulayi twatangiye    izo ngingo ni iya 13,19 agaka   yakongerwamo ingingo zimwe na     I n a m a y a r i y a t e g u w e ku gitekerezo cyo kudashyira
kuyakurikirana kuva mu 2004,     ka 7,21 agaka ka 34, ingingo ya   zimwe EAC isanga ari ngombwa     n ’ u m u r y a n g o w ’ a f u r i k a FEPA ndetse rimwe na limwe
tureba aho ahuriye n’imibereho    agaka ka 2,agaka ka 15, agaka ka   ko zisobanuka kurushaho mu      y ’ U b u r a s i r a z u b a y a j e m o ukumva babivugana uburakari
y’abaturage.             16 ndetse n’ingingo ya 36.      nyungu zayo. Izo ngingo ni inki   n’abanyamahanga bahoraho ba babwira umuryango w’Ubumwe
 yakomeje avuga ko aya         Bwana Mwesigye ati Twashatse    iya 19 igika cya 7, ingingo ya 20  Minisiteri z’ubucuruzi zigize bw’ibihugu by’I Bulayi ko
masezerano yasinywe mu 2007      kuvugurura ingingo ya 36.      igika cya 4 ingino ya 21 igika cya  umuryango w’Afurika yaje ushaka kugarura ubukoloni muri
ariko atuzuye. yagombaga kongera   twateguye imishinga imishinga    5 ndetse n’ingingo ya 34.      gusinya FEPA. Ku ruhande rw’u AFURIKA.
gusinywa bwa nyuma mu kwezi      irenga 200, iri mu nzego 3 arizo    Ibihugu bigize umuryango      Rwanda inzego zose zari zihari       Ku ruhande rw’abaminisitiri nabo
kwa kamena 2010 mu matariki      imishinga ihuza ibihugu,imishinga  w’Afurika y’uburasizuba yavugaga   uretse inteko ishinga amategeko bumviye inama z’abanyamabanga
ya 7,8,9,10. Ayo masezerano      y’ibihugu ndetse n’imishinga yo   ko yasabye ko izo ngingo zakorerwa  niyo itari ihagarariwe.          bahoraho muri za minisiteri
kuko hari ibyo batumvikanyeho     gutera inkunga mu bihugu hagati.   ubugororangingo ariko ko ibyo     Umwe mu bashingamategeko z’ubucuruzi zigize Afurika
cyangwa se ibyo bumvikanyeho     Yakomeje avuga ko bohereje      yasabye ko byakongerwamo       ba EALA ariko akaba yaraturutse y’Uburasirazuba nabo banga
cyangwa se ibyo bumvikanyeho     imishinga igeze mu muryango     ntigeze byongerwa muri version    mu Rwanda. ACORD Rwanda gusinya kuri ayo masezerano.
bareba mu mategeko bagasanga     w’ubumwe bw’ibihugu by’I       ya FEPA yagombaga gusinywa      yari ihagarariwe ifite na positition    Mu gusoza turabamenyesha ko
byahindutse. Akaba yarasoje      Bulayi ntibayemera bavuga ko     EC ikavuga ko ntakigomba       paper yaturutse muri Societe mu minsi mike aya masezerano
ijambo rye avuga ko kuba aya     hari ibyo iyo mishinga itujuje.   guhinduka mu buryo amasezerano    Civile. Mu nama yakoresheje azongera asubukurwe. nibigenda
masezerano yaragiye akorwa mu     Ati twiyemeje kureka iyo nkunga   y’agateganyo yasinywe hagati ya   ifatanyije na Platforme ya societe neza azasinywa ku itariki ya 30
buryo bwihuse byatumye hari      dusubira mu mishyikirano.      EC na EAC mu Gushyingo 2007     civile na CCOAIB. Kuva ku itariki ugushyingo 2010. Umuntu rero
abasanga batakaye.          aaya masezerano birateganywa     yari yanditse.            ya 17 mata 2010. Platforme na akaba yakwibaza niba amasezerano
 Bwana Thadée wari uhagarariye    ko yasinywa ku itariki ya 30      Basabye ko ingingo ya 13 ( Stand  Private Sector bagize presentation yananiranye mu myaka igera ku
plate forme ya Societe Civile     Ugushyingo 2010 hongerwa       Still Clause) yongerwa muri FEPA   ku bibazo abatwara ibintu mu 10 mu mezi ane ari imbere aribwo
yavuze ko iyi ari intambwe bateye   gusinywa ayo masezerano ya      kuko yarangije kuganirwaho. Ibi   mahanga baturutse mu Rwanda azashoboka kuko bizagorana kuba
muri ayo masezerano. Akaba      EPA.                 EC ntiyabyemeye kuko yavugaga    bahura nabyo ku isoko rya EC ( abagize umuryango w’Afurika
yaremeje ko ko ibihugu bitanu      Bwana Mwesigye avuga ko      ko ibyobumvikanyeho bizajya     European Community)            y’uBurasirazuba bazemera gusinya
bigize umuryango wa Afurika      ibyo bazaheraho bashyikirana ni   muri comprehensive EPA kuko      Indi miryango igize societe civile cyangwa se niba abanyabulayi
y’I Burasirazuba byose byanze     ingingo ya 37 igizwe na Customs   abario Dar es salam kuko nta     iturutse mu bihugu bigize EAC bazigomwa inyungu z’ikirenga
gusinya kuri ayo masezerano.     and Trade facilitation Outsanding  mandate bari bafite yo guhindura   kandi ikora kuri EPA yari ihari bakura muri ayo masezerano.
 Ati : “ Ku itariki ya 7 Kamena   Trade and market n’ibindi. yavuze  akantu na kamwe yagombaga      twavuga nka SEATIN Uganda,            Alphonse Munyankindi
12                                                                UMURABYO No 29          05 - 19 Nyakanga 2010


 Yashatse gutandukana n’Umugabo
  we kugirango asange umurusha
      amafaranga
 U
      mudamu witwa Tuyisenge   n’ibikorwa yari amaze kugeraho.       Anne Marie. Dore ko yanahise    Private Fred Rukundo kuri e-mail    nubwo mfite ibibazo ariko nzi neza
      Marie Claire yashakanye  Nyamara ariko siko byaje kugenda      amugira inama yo kujya kumurega   :tuyisengemarieclaire@yahoo.fr     ko bizarangira, ubwo uzaba waje turi
      mu buryo bwemewe      kuko umugore yakomeje gushakisha      mu rukiko ko ngo yamumenesheje   bugira buti:Cher amakuru wapi     kumwe. Cheri ndagukunda wowe
n’amategeko na Selemani d’Amour    impamvu zatuma batana burundu        mu rugo n’abana akaba ngo      ngewe nanze kukubwira byinshi     ntushobora kubyiyumvisha dear
mu mwaka w’1998, bamaranye      akibanira n’iyo habara ye. Nibwo      ariwe umucumbikiye. Bikaba     nziko uzaza vuba tukaganira      nkwiyumvamo ndakunezererwa,
imyaka cumi n’ibiri, babyarana    muri Mutarama 2010, umugore         bigaragara kuri raporo yakoze    uko byagenze ejo bundi turi      nuza nzakunezeza, muri make
abana babiri, basangira akabisi    we Tuyisenge Marie Claire yavuye                                            ni njye nawe cher ngutekereza
n’agahiye. Ariko ntibyateye kabiri  mu Rwanda ajya Arusha n’i Dar-es-                                           uko umutima uteye, undote kandi
kukoTuyisenge Marie Claire yaje    salam muri Tanzaniya, kandi agenda                                           SMS ntayo nabonye kuri mashine
kubona urusha amafaranga umugabo   atamubwiye, agaruka hashize                                              wihangane unsubize.
we, ariwe Private Rukundo Fred, ubu  ukwezi n’igice.                                                     Indi e-mail Tuyisenge Marie
twandika iyi nkuru uri Dariful, aba   Tu y i s e n g e M a r i e C l a i r e                                       Claire yoherereje Private Rukundo
ariwe bikundanira kugeza n’ubwo    yaragarutse abwira umugabo we                                             Fred n’iyo muri April 22,2010 saa
yatanze ikirego mu nkiko asaba    ko atakimukeneye kuko yamaze                                              05:01Pm aho yamubwiye ko avuye
ubutane n’umugabo we Selemani     kubona abamurusha ubutunzi. Muri                                            kuburana urubanza ruzakomeza
d’Amour.               uko guta urugo n’abana, dore ko                                            kuwa kabiri, aho yamubwiye
 Nk’uko twabitangarijwe       yanabataye begereje gutangira igihe                                          ko azamunezeza, bakanezezanya
n’abaturanyi babo, ibibazo      cy’amashuri, ariko ibyo umugabo                                            akamuryohereza uko bazashaka.
byatangiye mu mwaka w’2003,      yasigaye abikora nk’inshingano ze                                           Rukundo Fred nawe E-mail ya
icyo gihe Selemani d’Amour yari    ashaka ibitunga abana anabashakira                                           Friday,April 23,2010 ya 1:31
umusirikari muri Military Police.   ibikoresho n’amafaranga y’ishuri.                                           Am “Rukundo Fred”fredruk@
Umugore we Tuyisenge Marie      Umugore amaze kugaruka mu                                               yahoo.con yoherereje Tuyisenge
Claire yatangiye kugenda asuzugura  Rwanda yaje afite umugambi noneho                                           Marie Claire kuri e-mail ye
umugabo we akumva ko nyina      wo kurangizanya n’umugabo we.                                             “tuyisengemarieclaire@yahoo.
witwa Mukagashagaza Anne Marie     Umugabo we Selemani d’Amour                                             fr” yaramubwiye ati cher umeze
ariwe ugomba kuyobora urugo      amaze kubona imyitwarire n’ubukana                                           ute kweri? Sha ni ukwikaruma
rwabo akagendera ku myumvire     umugore we yari agarukanye nibwo                                            kuko ntakundi byagenda nanjye
ya nyina ntiyumvire umugabo we    yafashe icyemezo cyo kugaruka mu                                            yaranterefonnye ariko ndabona
na gato.               rugo iwe agakomeza gukurikirana                                            ntabasha kukwivanamo ubwo iyo
 Muri uko gukundana n’uwo      iby’urugo rwe ahibereye, aho                                              foto nyarutsa nkumbuye kukureba
musirikare niho haje gucurwa     yakoraga akajya ahakora ataha                                             sawa haney turikumwe ibibizu
umugambi no gukoresha uburyo     iwe.                                                          byinshi ok bye bye.
bwose bwashoboka ngo haboneke      Nibwo uwari umaze kugaruka mu                                             Uretse izo e-mail bagiye
ubutane. Ni muri urwo rwego      rugo, aho kumwakira nk’umugabo                                             bohererezanya hari na SMS
umugore yagendaga akajya       ugarutse mu rugo, yavugije induru                                           Private Rukundo Fred yoherereje
ajya iwabo atabwiye umugabo,     avuga ko aje kumwica. Polisi yaraje                                          Selemani d’Amour amusaba
akamarayo iminsi irenze itatu,    ibaza abaturanyi bari aho bayibwira                                          imbabazi ko yamusenyeye urugo.
ubundi akajya ajya kurarayo      ko atigeze amwica ahubwo ko yari                                            Yayimwoherereje ku itariki
atabibwiye umugabo, dore ko rimwe   agarutse iwe umugore akamwangira                                            16/05/2010 13h06 akoresheje tel
na rimwe umugabo we atajyaga     ko yinjira mu nzu iwe.                                                 +249914635647, ayohereza kuri tel ya
yemera ko ariho yaraye.         Mu rwego rwo kwanga ko                   Mme Tuyisenge Marie Claire                Selemani d’Amour No 0785754985.
 Nyuma byakomeje guteza induru,   hakomeza induru iwe, Polisi yagiye                   (Photo D.R.)                  twagerageje kuvugana na Selemani
ari nta mutekano uri mu rugo     kumucumbikira kuri Station ya                                             d ’ A m o u r, t w a r a m w e g e r e y e
rwabo, bitewe n’uwo musirikare    Nyarugunga. Bukeye Selemani         hamwe n’ushinzwe umutekano     mu rukiko nsaba ubutane bwa      atwereka ibimenyetso bigaragaza
Private Rukundo Fred wigaruriye    d’Amour yabitekerereje Komanda       mu mudugudu ariwe witwa       burundu. d’Amour muri make       ko umugore we Tuyisenge Marie
Tuyisenge Marie Claire. Byageze    asanga arengana aramufungura        Ntunda Sylivère, ibihamya ko    yari amaze iminsi afungiye muri    Claire amuca inyuma, atubwira ko
ku itariki ya 05 Nyakanga 2009,    aramubwira ngo ni atahe. Selemani      yamumenesheje kandi babizi neza   Burigade i Nyamirambo ariko ninge   ikirego cy’uko Private Rukundo
Selemani d’Amour kubera ko yari    yageze mu rugo rwe asanga umugore      ko ari ikinyoma.          namufungishije. Ndagukunda       Fred yamusenyeye yakigejeje kuri
afite ikibazo cy’ubukene kuko yari  we ntawe uhari yagiye mu Mujyi        Nyuma Selemani d’Amour yifuje   kandi bivuye k’umutima ntabwo     Auditorat Militaire. Twanavuganye
amaze igihe gito abaye demob. mu   agumaho aganira n’abana. Umugore      kumenya ikintu kirimo gutuma    naguhemukira, nubwo muzaza       na Tuyisenge Marie Claire kuri
ngabo z’u Rwanda atarabona akazi,   we yaje mu gihe cya saa moya        umugore amuhinduka, nibwo      mu kwa karindwi nzagutegereza     Telefone ye igendanwa ifite nomero
byatumye ava mu rugo ajya gushaka   z’umugoroba, dore ko yari yamaze      yakoreheje ubuhanga buhanitse    kwihangana ndabishoboye        0788484337, adutangariza ko
akazi kazamutungira urugo n’abana.  kumenya ko umugabo we yagarutse       avumbura umurongo wa Internet    bizuu kandi wihangane ngewe      umugabo we Selemani d’Amour
Ariko akaba yarakomeje kubahiriza   mu rugo, umugore yahise yigira ku      uwo mugore yakoreshaga mu      ndahangayitse kukurusha, ndi      ariwe wagiye afatirwa mu bikorwa
inshingano ze nk’umugabo zo      mukuru w’umudugudu wa Gihanga,       kumusenyera we n’umuhabara     kugirango uzasange ibibazo byose    by’ubusambanyi inshuro nyinshi
gutunga abana.            witwa Uwimana Jeanne, atumaho        we Private Rukundo Fred. Ngaho   narabikemuye, sawa turikumwe      ngo ku buryo yanabifungiwe kuri
 Nubwo Tuyisenge Marie Claire    n’abana ababwira ko batagomba        namwe nimwirebere uburyo umugore  undote, wishyiremo ko turi       Station ya Police ya Nyamirambo.
agenda amusebya ko yari yarataye   kurara muri iyo nzu abumvisha ko      wubatse yandikiraga umuhabara we.  kumwe mu ishuka ngupfumbase,       Ni ah’ubushishozi bw’ubutabera,
urugo; we ngo ntiyarutaye kuko    se ari umuntu mubi.             Ni naho hari gahunda z’imipango   nagusomaguye, nakuryohereje .     abacamanza bakazaca urubanza
ku munsi mukuru w’ubunani bwa      Bikaba binavugwa ko umuyobozi       yose yo gusenya abifashijwemo     Indi e-mail Tuyisenge Marie Claire  bashingiye ku bimenyetso. Nguko
2009, Tuyisenge Marie Claire we    w’umudugudu afatanyije n’uwo        n’uwo muhabara we.         yoherereje umuhabara we Private    rero uko ingo za bamwe basigaye
n’umuryango we n’abana be baje    mugore mu gusenya urwo rugo         Bumwe muri ubwo butumwa ni     Rukundo Fred n’iyo muri April     bazubaka.
aho Selemeni d’Amour yabonye     kubera ubucuti bafitanye na nyina      ubwo muri April 20.2010 2:59 PM   21,2010 ya 2:13 PM aho yamubwiye
akazi, bararana bizihiza umwaka    wa Tuyisenge ariwe Mukagashagaza      Tuyisenge Marie Claire yoherereje  ati: cher bite wapi ndagukumbuye             Ruzindana Obed
UMURABYO No 29          05 - 19 Nyakanga 2010                                                                13


 Udafite amikoro                                                  Ihohoterwa rikorerwa
                                                           abasigajwe inyuma
ntazongera kuvurwa                                                  n`amateka rigomba
 Ubuzima bw`abanyarwnda buracyari ingorabahizi,                                     guhagarara
  bazajya bavurwa hakurikijwe imisanzu batanze
 K
     ubera akajagari kagaragara                      mu kaga, bitewe n`uko hari abantu
     muri service z`ubwisungane                      batajyaga babasha kwitangira kiriya
     mu kwivuza “mutuelle”,                        1000 mu gihe cy`umwaka, aho
hamaze gufatwa ingamba z`uko                         wasangaga bategereza abagiraneza
kagiye gucibwa, aho hagiye kuzajya                      kugirango bakibatangire. Aha
havurwa umuntu bitewe n`uko                          umuntu ya kwibaza niba hari umuntu
yatanze imisanzu ye mu bwisungane                       waburaga amafaranga y`u Rwanda
bwo kwivuza.                                 1000 agategereza abagiraneza, niba
 Ibi ni bimwe mu byagarutsweho                        azongera kubona umwushingira
na Sezibera Richard minisitiri                        ngo amutangire arenze 1000 frws
w`ubuzima mu Rwanda, ku wa 02/                        kugirango uriya munyamikoro make
07/ 2010 mu cyumba cy`inama cya                        nawe azashobore guhabwa service
minisitiri w`intebe, ubwo yagiranaga                     zinoze nk`abandi. I
ikiganiro n`abanyamakuru cyari                         Izi ngamba zikaba zifashwe nyuma
kigamije kugaragaza ibyagezweho mu                      yaho abaturage benshi bakoresha
mibereho myiza y`abaturage nyuma                       mituelle, bakomeje kwinubira uburyo
y`imyaka 16 u Rwanda rwibohoye.      Minisitiri w’Ubuzima Dr       bakirwa n`abaganga, aho usanga
Aha ku kibazo cy`ubwisungane mu       Richard Sezibera         batitabwaho ahubwo bakita ku bantu
kwivuza, kimaze iminsi kivuga ko         (Photo Archive)       baba baje kwivuza bitiye amafaranga
abantu bafite mituelle badahabwa    imisanzu mu kwivuza. Nk`uko      yabo, ngo niyo ugize amahirwe
service nziza, minisitiri yavuze    byemejwe na Sezibera Richard     bakemera ku kwakira ugasuzumwa,    Abasigajwe inyuma n`amateka mu bukangurambaga bwo
ko icyi kibazo kigiye kubonerwa     minisitiri w`ubuzima mu Rwanda    ngo bakubwira ko nta miti bafite
umuti, aha akaba yarabanje gutanga   muri icyi kiganiro, ngo byari     ukajya kuyishakira hanze y`ibitaro.   kurwanya ihohoterwa ribakorerwa (Photo Umurabyo)


                                                           N
urugero rwo mu mabanki, aho usanga   bimenyerewe ko buri muntu wese     Tubibutse ko ubwisungane mu
                    agomba kwishyura amafaranga yu
                                                               yuma y`igihe       aba bakangura mbaga bombi
abantu batonze imirongo bategereje                      kwivuza “mituelle” ari gahunda yari
kwakirwa, gusa ngo iyo muri aba     Rwanda 1000, akaba yinjiye mu     yashyizweho na Leta, mu rwego         gito hashyizwe      bakomeza bavuga ko iki gikorwa
bantu harimo ufite amikoro menshi    bwisungane mu kwivuza, ubu bwo    rwo gufasha abatishoboye kugirango       ahagaragara ibyavuye   cyitabiriwe n`abaturage biriya
kurusha abandi, afiti aho agomba    ngo umuntu agiye kuzajya yishyura   boroherezwe mu kwivuza, aho      mu bushakashatsi bwakozwe     mirenge yose bagera kuri 311
kwakirirwa hicyubahiro “VIP” bityo   mituelle akurikije uko amikoro ye   umuntu yajyaga yishyura umusanzu   n`umuryango w`abashigajwe     biganjemo igitsina gore, ndetse
service zihuse zikamugeraho.      angana, bityo no mukwivuza akazajya  w`amafaranga 1000 gusa, ubundi
                    yakirwa hakurikijwe uko yatanze
                                                          inyuma n`amateka Coporwa, ku    n`abayobozi babo bashinzwe
 Akaba ari muri urwo rwego                          akivuza umwaka wose ku buntu
rero iyi minisiteri ifite ubuzima    imisanzu. Bivuze ngo umuntu azajya  atanga amafaranga 10% gusa ku     ihohoterwa rishingiye ku gitsina  imibereho myiza y`abaturage
bw`abanyarwanda mu nshingano      yakirwa uko amikoro ye angana.    ayo Leta iba yamutanzeho igihe aba  rikorerwa abasigajwe inyuma    kugirango kiriya kibazo
zayo, ngo igiye gushyiraho ubundi    Aha rero bikaba by`umvikana ko    yivuje.                n`amateka, ubu hatangijwe     gifatiirwe hamwe n`impande
buryo bushya bwo kwishyura       ubuzima bw`abanyarwanda bukiri              Gaga Ericson   intego y`ubukangurambaga      zombie mu kugikemura.
                                                          hirya no hino mu gihugu       Nyuma yo gusobanurirwa ririya

 Umuhanzi Ras Banamungu yashyize                                          kugirango iryo hohoterwa
                                                          rihagarare.
                                                                            tegeko rihana rikanakurikirana
                                                                            abakora ihohoterwa, aba baturage

 album ye nshya ku mugaragaro
                                                                            bahawe umwanya wo kugaragaza
                                                           Ni muri urwo rwego abashigajwe  bimwe mu bibazo bahura nabyo T
                                                          inyuma n`amateka bo mirenge    bijyanye n`ihohoterwa, maze
     aliki ya 7 Gicurasi n’umunsi  yeretse abakunzi be album ye nshya  byabo) n’izindi twababwira ko     ya Kibeho, Mata na Ruramba yo   inzego z`ubuyobozi zifatanya
     mpuzamahanga w’imfubyi     ku mugaragaro y’indirimbo.      uwo muhango wabereye muri
                                                          mu karere ka Nyuruguru ho mu    na bariya bakangurambaga
     za SIDA ndetse n’abana      Iyo Album nshya ya Ras       FXB Unity ya Nyamirambo wahuje
batagira kivugira.           Banamungu yitwa « njoni mpate     abantu basaga magana abiri barimo   ntara y`Amajyepfo, bagenewe    mukubikemura. Gusa abaturage
 Nimuri urwo rwego FXB         raha », muri iyo Album harimo     abayobozi b’uturere n’imirenge    ubukangurambaga bw`iminsi     batanyuzwe n`ikemurwa
yifatanyije n’amakarabu (clubs)     indirimbo yitwa turwambukane     uwo muryango FXB ukoreramo      itatu bugamije ku basobanurira   ry`ibibazo byabo, bakaba
bakorana mu gikorwa cyo kwizihiza    bishatse kuvuga (imboneza nzira    (francois xavier bagnoud)       ku itegeko numero 59/2008     barayobowe inzego bagomba
uwo munsi wizihijwe hano mu       iboneye ifasha abantu kumva ko               Ubwanditsi.   ryo kuwa 10/09/2008 rikumira    kubigezaho.
Rwanda taliki ya 25 kamena aho     aribo bafite ibisubizo by’ibibazo                      kandi rihana ihohoterwa       Abayobozi b`iyi mirenge
FXB yasannye inzu y’umwana                                             rishingiye ku gitsina, kugirango  bashinzwe imibereho myiza
umwe w’imfubyi ndetse hatangwa                                           nabo bashobore kumenya aho     y`abaturage, bafashe ingamba
n’impano ku bandi bana bo mu                                            uburenganzira bwabo buhera     z`uko hagiye gushyirwaho
makarabu akorana na FXB hatanzwe
                                                          naho bugarukira bityo ibyo     ingamba zikomeye mu mirenge
igikombe cya équipe ya primaire
Mburabuturo arinayo yabaye iya                                           bibafashe kwifatira ingamba    bahagarariye, kugirango ririya
mbere mu marushanwa y’abana bo                                           mu guhagarika iryo hohoterwa    hohoterwa rishingiye kugitsina
muri primaire ni muri urwo rwego                                          rishingiye ku gitsina.       ryamaganwe burudu. hagamijwe
kandi umuhanzi Ras Banamungu                                             Muhawenimana Marthe na      guharanira uburenganzira
ubarizwa muri karabu (club)U.C.C                                          Nyiramugwaneza Yvonne,       bw`abashigajwe inyuma
                                                          n`abakozi b`umuryango       n`amateka kugirango bugerweho
                                                          w`abashigajwe inyuma        nk`ubw`abandi bene gihugu.
                                                          n`amateka Coporwa, akaba aribo    Naho abagaragawe ho gukora
                                                          batanze ibiganiro bitandukanye   ihohoterwa, bo ngo bagiye
                                                          muri ubu bukangurambaga,      gukurikiranwa n`inzego zibifitiye
                                                          bavuga ko muri aka karere     uburenganzira kugirango
                                                          ka Nyuruguru hakunze        ihohoterwa iryo ariryo ryose
                                                          kujya hagaragara ihohoterwa    rikorerwa abasigajwe inyuma
                                                          rishingiye kugitsina cyane     n`amateka rihagarare.
                                                          cyane iryakorerwaga abari
                                                          n`abategarugori mu ngo zabo.            Gaga Ericson
Umwami ntiyica hica
14                                                                 UMURABYO No 29           05 - 19 Nyakanga 2010
  rubanda
 M
      u   Kinyamakuru     -  2002:      Ashinga     ikibazo kuri Musenyeri Perraudin
      Umurabyo N0 28 cyo    Association Spes 2000.         cyaje kuvuka aho hakwijwe ibihuha
      kuwa 01 kugeza 14     -  2003:      Ye r e k e z a  by’uko ngo yaba yarakoresheje
Nyakanga twabagejejeho ikiganiro   mu Bubirigi ndetse , Budage)      inama ya kurwanya Umwami Kigeli
Twagiranye na Padiri Théophile    - 2005: Akora        muri   wari umaze kwima ingoma, ibyo
                                       bikaba byari byararakaje rubanda.
Murengerantwari aho yagiraga ati:   Paruwasi ya     Nördliches
                                       Nk’uko tubizi, nyuma y’aho umwami
“ Umwami Ntiyica Hica Rubanda”,    Siegerland en Allemagne        Kigeli yimiye, urugendo rwe rwa
akomeza avuga ko burya hari ibyo   - 2007: Yabonye akanya ko gukarishya  mbere yarukoreye muri evéché
abanyarwanda batamenye yagize     ubwenge muri Sciences sociales kuri  ya Kabgayi, kwa Perraudin, ajya
ati: “Nyuma naje kubaza neza     L’université ya Siegen mu Budage    kumusaba umugisha. Ibyo byose
Umwamwi Kigeri V icyo atekereza    - 2009: Ashinga Mouvement       umwami Kigeli yabikoze ibaruwa
ku bintu byabaye icyo gihe dore ko  Démocratique du peuple pour la     y’igisibo yaranditswe. Byerekana
benshi bakoraga amakosa bitwaje    réconciliation. MDPR.         ko nta makimbirane yariho hagati
ko bamurwanirira, nzagusanga hari                      y’ubutegetsi na Kiriziya atewe
ikintu cy’amateka kitamenyekanye   - 1998-2003: Akora muri paroisse ya  n’ibaruwa ya Perraudin.
bityo ibintu byinshi bakabihimbira  Cyangugu aho yigishaga mu i seminari   Hanyuma nk’uko twabibonye,
                                       ikinyoma cy’inama yo kugambanira
amazina…. Nimukurikire igice     ntoya Cyangugu (professeur).
                                       umwami cyakwijwe n’abayobozi
cyanyuma cy’ikiganiro twagiranye   -  2002:      Ashinga                                 Umwami Kigeri wa V Ndahindurwa
                                       ba tutelle bari bifitiye izindi
ndetse kiraherekezwa n’ikindi     Association Spes 2000.         nyungu. Ibyo byababaje abaturage                       (Photo Archive)
kiganiro kirambuye mu rurimi     -  2003:      Ye r e k e z a  batari barigeze bakira iby’urupfu    umwami cyangwa bakavuga ko ku itegekonshinga muri demokarasi
rw’igifaransa . Gusa tubanze     mu Bubirigi ndetse , Budage)      rw’umwami Rudahigwa.           bamukunda, ariko ari ukugirango isesuye, tugafasha abaturage kwakira
tumenye ngo Murengerantwari ni    - 2005: Akora         muri   Gukemangwaho kugambanira         bigerere ku ntego zabo. Nibyo umwami wabo nk’umuhuza, agaca
muntu ki.               Paruwasi ya     Nördliches    umwami byatumye iby’urukundo       byaranze abakoloni mu gihe cya akarengane n’inzigo muri bene
                   Siegerland en Allemagne        bihindukamo urwango. Ni aho ngaho    za 59, nibyo byaranze benshi mu kanyarwanda.
   Padiri Murengerantwari      - 2007: Yabonye akanya ko gukarishya  ibaruwa ya Musenyeri Perraudin      biyitirira umwami, ni nabyo byaranze      Mu gusoza mwatanze umwanzuro
      Théophile         ubwenge muri Sciences sociales kuri  yatangiriye gufatwa ukundi kugeza    FPR. Ndemeza ko FPR ijya gutera mu butumwa bwa Bibiriya, IZAYI
                   L’université ya Siegen mu Budage    magingo aya.               intambara yabeshye abanyarwanda, 58 : 1-2.
                   - 2009: Ashinga Mouvement        Mwatanze ingero ebyiri, ibaruwa ya   kuko hari benshi basabwe gutanga        Ubu uyu munsi hashize amezi
 Yavukiye i Shangi Cyangugu, le   démocratique du peuple pour la     Mgr Andereya Perraudin, n’ibaruwa    imisanzu no kohereza abana babo 15, ugereranyije n‘ibiba uyu munsi
22.06.1970.              réconciliation. MDPR.         ya Rutwitsi, ubona musa nk’aho      ku rugamba, ibemeza ko izabafasha
                                       muhamya ko yaba yaranditswe       kugarura umwami mu gihugu cye. uhereye 1959, 1994 2010, wavuga
                    Gusaba ubwigenge rero habanje    n’abarengeraga ubutegetsi bari bafite  Ariko icyo FPR yari yarahishe ubuhe butumwa ? Inkiko gacaca
 1976-84: Amashuri                                                  abantu ni uko umwami atigeze zasoje imirimo yazo, turegera Manda
abanza ayiga i Shangi.        kubaho uburinganire mu Rwanda,     icyo gihe, ese ko ibyo byabaye 1959,
                   ibyo byari mu nzira nziza, bityo    ubu tukaba turi 2010 ibyo wamagana    yemera intambara uwo mutwe ya kabiri y‘Umukuru w‘Igihugu,
 1984-91: ayisumbuye ayiga                                              washoje mu Rwanda, kuko we icyo imiturirwa yarubatswe muri Kigali.
                   nta mpamvu Perraudin yari kuvuga    n‘ubu bikaba biriho. Murumva
ku muri seminari ntoya                                                gihe yabonaga hari ubundi buryo        Abasahura ibya rubanda
                   ku bakoloni mu gihe bariho baha    umuganda mwatanga ari uwuhe ko
ya Nyundo, akomereza muri linstitut                                          bwanyurwamo kugira ngo impunzi b a r a s h y i k i r i z w a u b u t a b e r a ,
                   igihugu bene cyo. Ndetse icyo     mubivugira ishyanga ?.
St Cyprien ày’i Nyamasheke.      kibazo Umwami Rudahigwa yari                          zitahuke.                   abasirikare bakuru barafungwa,
                                        Aha ndabanza kuvuga ku kintu ko     Nyuma FPR imaze gushyigikira abandi barahunga, abanyepolitike
-  1 9 9 1 - 9 8 :   Yi g a    yaracyummvise neza, bityo akomeza   ibi bivugirwa mu mahanga bigomba     ubutegetsi, yagaragarije abantu batavuga rumwe na Leta baravuga
Philosophie na Théologie mu      gahunda ze zo kuvugurura no      no kuvugirwa mu Rwanda mu minsi     ko itigeze ikunda umwami, ko ibibari ku mutima, babivugira mu
i seminari nkuru ya Rutongo,     gusaranganya ubutegetsi, kandi     ije. Turi mu mutwe ushyigikiye
Kabgayi ni Nyakibanda.        byari mu nzira nziza, aho tukibuka                       ari ubutegetsi yishakiraga gusa.
                   ko yari asigaye acyaha abatware
                                       umwami Kigeli V kimwe n’ubwami      Na n’ubu kandi FPR inkotanyi Rwanda, n’ibindi.
- 1998: ahabwa ubusasaridoti                         bugendeye ku itegekonshinga, kandi                           Ubu turasoma uwuhe murongo wa
                   bashaka kwikubira barwanya                           ntihwema gusebya umwami Kigeli
- 1998-2003: Akora muri paroisse                       umwami yateguje abanyarwanda       yerekana ngo ko ntacyo yamariye Bibiliya ?
ya Cyangugu aho yigishaga mu     abarwanashyaka, ababwira        ko azabageraho mu minsi ya                               Igisubizo: Umurongo wa Bibiliya
                   ko aho kwica Gitera bagombye                          abanyarwanda, kandi bizwi ko
i Seminari ntoya Cyangugu                          vuba bakazongera kubonana        yarwanye ku mpunzi zari hanze, natanga, ni ukongera gusoma uriya
                   kubanza kwica ikibimutera. Bityo    imbonankubone. Birumvikana ko iyo
                   nka Joseph Habyarimana Gitera                          bityo n’igihe byagaragaraga ko mutwe wa 58 wo muri Izayi, ariko
                                       gahunda y’umwami itakubahirizwa     hashobora kubaho ubwicanyi, ugasoma uhereye ku murongo wa
                   yari amaze kujya mu nama nkuru     tutaje mu gihugu imbere, bityo akaba
                   y’igihugu, harabayeho amatora                          umwami Kigeli yabaye uwa mbere mbere kugeza kuwa cyenda (Izayi
                                       ari cyo kiri ku mutima muri iyi minsi,  mu kubyamagana mu muryango 58: 1-9)
                   abantu benshi bamaze kugera mu     kuza kwibwirira abanyarwanda
                   nzego zifata ibyemezo. Ibintu rero                       mpuzamahanga.                 Naho ubundi inkiko gacaca
                                       ibyo twemera kandi twizera ko       Indi mpamvu ituma FPR ivuga z a r a s o j e a r i k o z a r u s h i j e h o
                   byari biri kugenda bijya mu buryo,   bizabageza ku bwiyunge.
                   iyo hatazamo kidobya y’imitwe                          nabi umwami Kigeli, ni uko izi ko
                   y’abakoloni, akaba aribo batangiye
                                        Birumvikana rero ko ibyo mvugira    agamije ubwami bugendeye ku kuzirika imirunga ku mitima
                   gudashaka ko u Rwanda rwigenga
                                       ishyanga mu gutanga umuganda       itegekonshinga, ubwami bushyigikira y ’ a b a n y a r w a n d a , U m u k u r u
                                       bidasobanura ko no mu Rwanda       d e m o k a r a s i n ’ u b w i s a n z u r e w’igihugu ariyongeza manda
                   r u y o bo w e n ’ u mw ami, b ity o  ntabihavugira, gihamya ni ibaruwa
                   n’ibimenyetsi byinshi bikerekana                        bw’amashyaka. Kuba Kigeli abona y ’ u b u t e g e t s i a r i k o i m b o h e
                                       yanjye yo mu mwaka w’2000.        ibintu atyo, FPR ikaba itemera akazongerera imyaka y’uburoko,
                   ko umwami Rudahigwa yishwe       Ntabwo rero bivuga ko kuba ndi
                   muri izo gahunda zidasobanutse                         demokarasi n’ubwisanzure, ibyo imiturirwa irubakwa Kigali ariko
                                       mu mahanga ntavuga ibyo nemera      byateye abayoboye u Rwanda ubu imitima igasenywa. Abasahura
                   z’abakoloni.              cyangwa ntasubiramo. Ahubwo kuba
                    Ntabwo rero ibaruwa ya Perraudin                       guheza umwami hanze.             rubanda bo hejuru bararundanya
                                       mu mahanga n’ubwo nta wubyifuza      Ubwikanyize bwariho mu naho abagererwa batora
                   mu mizo ya mbere yakiriwe nabi     navuga ko byampaye kugera
                   n’ubutegetsi, n’ikimenyimenyi ni                        mwaka w’1959 bamwe bashakaga ubuvungukira baraburutswa
                                       kuhasanga abandi banyarwanda       ko busagamba kandi babiterwa abashatse kwitaza bakagirwa
                   uko Musenyeri Bigirumwami nawe     bari bahamaze igihe, aha nkavuga
                   yunze mu rya Perraudin yibutsa                         n’abakoloni, ni nabwo bwikanyize
                   abatware ko bagomba kumenya
                                       by’umwihariko umwami Kigeli       buriho ubu kuri FPR, ikabiterwamo imyanda, naho abashaka gukorera
                   kugabana no gusaranganya, ndetse
                                       V Ndahindurwa. Nk’umuntu         inkunga n’abanyamahanga bifuza politiki mu Rwanda hari urukuta
                                       w’inararibonye mu byabaye mu       ko busagamba bakabiboneramo rw’umutamenwa rushinzwe
                   anongeraho ati ibyo bitabayeho     mateka ubwe yabayemo, twabashije
                   hashobora kubaho revolisiyo, iryo                        indonke. Icyo tugamije rero ubu ni gukumira ibyabo!
                                       kuganira byinshi nanjye nunguka     ugusubiza byose mu buryo duhereye
                   jambo akaba ari nawe warikoresheje   ubundi bumenyi bushya.
 Padiri Murengerantwari       bwa mbere.                                   ku bwiyunge bw’amateka, bityo         Mukakibibi Saidati
                                        Aha ndagira ngo ngaruke ku kintu    tugaharanira ubwami bugendeye
  Theophile (Photo DR)        Nk’uko nabivuzeho bihagije,     ko hari abantu bagiye bitwaza
UMURABYO No 29        05 - 19 Nyakanga 2010                                                                           15
  INES Ruhengeri igiye gufungura
  ishami rishya rya Topographie
 “Kuba INES iriho ni igisubizo ku banyarwanda bose” Padiri Dogiteri Hagenimana Fabien

 N
     k’uko twabitangarijwe     Tariki ya 30 Kamena 2003              bagiye babyuzuzanya mu ngufu
     n’umuyobozi wungirije    Perezida wa Repubulika ubwe             zabo bwite.
     ushinzwe amasomo       yagiye mu Ruhengeri gushyiraho             INES Ruhengeri ifite amashami
Padiri Hagenimana Fabien       ibuye ry’ifatizo, ashyigikira            4 agabanyijemo udushami
kuva mu mwaka w’2008,         icyo gikorwa ndetse anandika             7, Sciences Fondamentales
ngo igitekerezo cyo gushinga     mu gitabo cy’abashyitsi ko              Appliquées : Bio-Technologies na
Kaminuza ya INES Ruhengeri      ashyigikiye igikorwa cyo               Statistiques Appliquées, hakaba
cyaje mu mwaka w’2000. Koko      gushyiraho Kaminuza, anemeza ko           hagiye kongerwamo Topographie.
rero, muri uwo mwaka nibwo      azagishyigikira uko ashoboye kose.          Sciences Economiques Sociales
harangiye intambara y’abacengeji   Hanyuma tariki ya 17 Ugushyingo           et de Gestion : Economie du
yari yarayogoje uRwanda        2003 INES Ruhengeri iratangira,           Développement Rural, Gestion
yongera ukwiheba mu mitima      itangira yitwa UNIR (Université           des Entreprises, Administration
yahungabanyijwe na Jenoside.     internationale au Rwanda). Ijambo          Publique et Bonne Gouvernance.
N’ubwo intambara yari irangiye    ryashakaga kuvuga ngo; guhuza            Hakaba n’ishami rya Droits,
yasize iguhugu mu icuraburindi    abantu, ariryo ryari ribashishikaje,         hakaza Langues et Linguistiques
no mu mivu y’amaraso. Mu rwego    kuko bashakaga kugirango,              Appliquées : ifite udushami
rw’imibereho myiza y’abaturage    abanyarwanda bongere bahure,             tubiri, imwe yo kwiga igifaransa
wararebaga ugasanga abantu bose    bashyire hamwe ibitekerezo,             n’icyongereza bakanabyigisha
barihebye, ababashije kurokoka    bashyire hamwe umutima, bongere           abantu, hakaba n’agashami
badafite icyerecyezo. Mu rwego    biyubake                       ko guhindura inyandiko
rw’uburezi, amenshi mu mashuri     Izina UNIR           ntabwo       n’ubusemuzi.
yisumbuye yari yarabashije      ryashoboye gukomeje kubera               Ibikorwa bya INES ; kugira       Padiri Dogiteri Hagenimana Fabien, Umuyobozi wungirije
gufungura naho mu rwego rwa      ko Ministeri y’amashuri makuru            abaturage inama mu bijyanye         ushinzwe amasomo muri INES (Photo Umurabyo)
kaminuza, amashuri yabarizwaga    n’ubushakashatsi yasabye ko iyo           n’amategeko abarengera(Legal      Iyo gahunda imaze imyaka       yaremewe bitanyuranyije, Padiri
mu Ntara y’amajyaruguru yari     kaminuza yitwa Institut aho kwitwa          Clinic), kwigisha indimi cyane    ine itekerezwaho, hari igenzura    Hagenimana Fabien yashubije
yarafunze. Twavuga nka ISAE      Université. Icyo cyemezo ntabwo           cyane icyongereza ku mafaranga    ryakozwe basanga mu Rwanda       ko mu by’ukuri atari ko bimeze.
Busogo, Campus Nyakinama na      cyakiriwe neza ariko nyuma yo            make, kwigira abaturage imishinga  hakenewe abantu bize Topographie    Gusa rero yemeje ko kuva aho
ISCPA Nkumba.             kuzirikana ku nshingano za Institut         bakanabagira inama muri iyo     benshi (ibihumbi icyenda),       INES itangiriye yakoranye neza
 Igitekerezo cyaturutse kuri     zitandukanye n’iza Université            mishinga. Bashyizeho kandi za    ahantu hose bigisha ntabwo ako     na Ministeri y’uburezi bityo maze
Kiliziya Gatolika bibaza bati     abashinze iyo kaminuza basanze            Media Club zunganira zikanatoza za  gashami bagafite, INES ikaba      ikora uko ihoboye ngo yubahirize
umuntu yakomeza guhata abantu     Institut ibafasha kugera ku cyifuzo         Club zo mu mashuri yisumbuye.    ibaye iya mbere mu Rwanda       amabwiriza agenga uburezi
ijambo ry’Imana, akabahata      cyo gutanga ubumenyi bwihariye.            Umwihariko w’agashami ka      mu kwigisha ako gashami ka       muri kaminuza. Ayo mabwiriza
amasakaramentu, akabaha wenda     Bityo bahitamo izina rishya             Topographie, agashya muri INES    Topographie. Abafatanyabikorwa     atanga ibipimo ngenderwaho ku
n’imfashanyo muri Caritas,      rya INES-Ruhengeri (Institut             ishuri ryigisha ubumenyio ngiro,   muri iyo gahunda, hari ishuri riri   birebana n’abarimu, ibirebana na
ariko badafite icyertekezo      d’Ensegnement Supérieur). INES            Padiri Hagenimana yatubwiye     mu gihugu cy’u Bubiligi ryitwa     gahunda z’inyugisho, ibirebana
ntacyo bageraho. Igikoresho      yiyemeje kugira umwihariko              impamvu y’ako gashami, ngo      ECAM, hakaba Kaminuza ya        n’ibikoresho, ibirebana n’inyubako
batekereje gutanga kuri abo Bantu   w’ubumenyingiro (applied               ntibari kwigisha ibintu biturutse  Aaachen iri muri Germany, hari     n’ibirebana na qualié byose
cyabafasha kuzamura umutwe      sceinces) kugirango abazarangiza           mu kirere , batangiye kureba mu   NLC(National Land Centre) na      barabireba barirya barimara
bakongera kwigirira icyizere,     muri INES batazajya birirwa             byiciro binyuranye ahari ubukene,  Minisiteri y’uburezi mu rwego     kuko byose byari amafaranga no
kwari ukubashakira amashuri      bazerera ku isoko ry’umurimo, bari          bararebye basanga imanza ziri mu   rwo kunoza gahunda no mu rwego     kwiyemeza. Babanje guhabwa
bakagira ubumenyi buhagije      muri za « j’ai l’honneur », ahubwo          Rwanda izirenga 80% ari ibibazo   rwo kuzatanga abarimu bazigisha    icyangombwa cy’agateganyo
kandi bubahesha ubushobozi bwo    bajye bahita ko bajya kwihangira           by’ubutaka. Abanyarwanda birirwa   muri ako gashami, mu rwego       nyuma bakorera icyangombwa
kwibeshaho no guteza imbere      imirimo.                       bapfa ubusa, imbibi zidasobanutse,  rw’amafaranga biyegereje ikigo     cya burundu, babona biratambutse,
igihugu.                Iyo Kaminuza ikaba yaratangiye           bakarwana bakanarogana. Impamvu   cy’iterambere cya Ambassade      bemewe n’inama y’Abaminisitiri
 Bashyizeho ishuri rikuru ritoza   yibanda kuri Sciences, Bio-             ya kabiri ni uko hariho gahunda   y’Abongereza DFID.           tariki ya 24 Werurwe 2010.
mu buryo bunyuranye n’ubwa      Te c h n o l o g i e s , S t a t i s t i q u e s ,  y’imidugudu ndetse n’abantu      INES ikaba iri mu migambi mishya    INES Ruhengeri yishimiye icyo
kera kubera ko na kera amashuri    Interprétariat na Traduction kuko          bakaba barabyitabiriye, gusa rero  yo kongera inyubako zigezweho,     cyemezo kuko abazajya biga
yabayeho, ariko abayizemo       bumvaga aribyo bikenewe koko,            iyo witegereje usanga iyo gahunda  kugura ibikoresho bigezweho mu     muri INES bazagera ku isoko
,barayasenya, bararwana,       nyuma y’aho rero abaturage baje           ikeneye inkunga y’ubumenyi      kwigisha ndetse no mu gufasha     ry’umurimo bakakirwa neza, mu
baranicana nibwo batekereje      gusaba ko hakongerwamo n’ibindi           n’ubushobozi mu myubakire      ikigo cy’igihug gishinzwe ubutaka   gihe mbere babahindaga kandi bafite
gushyiraho ishuri ritanga icyizere,  nibwo baje gushyiramo Gestion            y’imidugudu. Gukora imidugudu    kunoza imikorere yacyo, bakagira    ubushobozi. Abaharangije biteguye
ryubaka umunyarwanda wuzuye,     des Entreprises, Administration           bikaba bisaba kubanza gukora neza  n’abarimu bashobora guhugura      guhabwa impamyabumenyi
ryunga abanyarwanda kandi ishuri   Publique, Economie du                Planification y’ubutaka kugirango  abanyarwanda mu matsinda mato     zabo tariki ya 30 Kamena 2010.
rigamije iterambere rirambye.     Développement rural na Droits.            umenye neza uko wubaka,       mato. Iyo gahunda izigwamo       INES Ruhengeri yatangiranye
 Biturutse ku cyifuzo cya      Kugira ngo abantu bose babashe            ahaherereye umuyaga, ahaherereye   ibyiciro bitatu ; icyiciro cya mbere  abanyeshuri 460 ubu bageze ku
Musenyeri Kizito Bahujimihigo,    kwisanga muri INES no gufashwa            amazi, aho uzashyira ishuri, aho   cyizigwamo imyaka itatu babe      2392 ikaba ifite ubushobozi bwo
igitekerezo cyo gushinga ishuri    na gahunda zayo hashyizweho             uzashyira isoko, ibyo byose ni    aba A1 Techniciens bajye kuri     gucumbikira abanyeshuri 250.
rikuru muri Diyosezi ya Ruhengeri   gahunda yo kwigisha ku manywa,            ibintu bigomba gupimwa neza. Ku   terrain banduye intoki bakore      Asoza ikiganiro twagiranye
cyavukiye mu Iseminari Ntoya ya    nimugoroba no muri Weekend ku            birebana n’imidugudu, u Rwanda    akazi kuburyo ibibazo by’ubutaka    Padiri Hagenimana yavuze ko
Nkumba aho Padiri Hagenimana     bakozi.                       ntirufite igishushanyo rusange,   bikemuka burundu mu gihugu       INES yanogeje gahunda zose,
yakoraga ari Umuyobozi wungirije    Tu m u b a j i j e a h o b a v a n y e       icyo ni ikibazo kizasubizwa.     cy’u Rwand, icyiciro cya kabiri    inyubako zirahari ku biga bataha no
ushinzwe amasomo, akaba yari     ubushobozi bwo gushinga                Ikibazo cya gatatu ni uko u    bige imyaka itanu bajye kuri      kubiga barara, ibikoresho birahari,
anashinzwe imibereho myiza      Kaminuza, yabanje kutugaragariza           Rwanda rugenda rurushaho gutera   terrain mu bikorwa byo guhuza no    abarimu barahari, gukorana neza
y’ubuzima bwa Roho z’abanyeshuri   ko mbere na mbere ubushobozi             imbere ari nako Imijyi igenda    gukora imishinga ijyanye n’ikigo    n’ubuyobozi nibyo bibaranga,
bo mu Iseminari. Afatanyije na    buva mu mutwe. Nyuma y’uko              ikura, ndetse Umujyi wa Ruhengeri  cy’igihugu gishinzwe ubutaka.     wakohereza umwana muto, wajya
bagenzi be bakoranaga, bashatse    igitekerezo kimaze kunoga nibwo           urimo urakura wirukanka cyane.    Icyiciro cya gatatu hazafatwa abize  kwigayo uri mukuru, wajyayo ku
abandi bantu bakunda uburezi     habonetse n’amahirwe yo kugera ku          Ariko uko ukura ugomba kubakwa    Génie Civil na Génie Rural bakagira  manywa, wagenda ku mugoroba,
maze umushinga wo gushina       bushobozi. Mu nkunga zikomeye            neza kugirango utazatera ibibazo,  A1 babanaguremo abatopographe     wajyayo muri Weekend, wajya
INES urigwa. Uwo mushinga       INES yagize harimo iy’umushinga           ntabwo bikeneye abubatsi gusa    nyuma y’imyaka ibiri babagire     muri INES ukavoma igisubizo
wagejejwe ku bayobozi bariho     PADDEP wakoreraga mu cyahoze             rero bikeneye n’ababasha gupima   A0. Abazatoranywa kwiga muri      cy’ubuzima aho kugirango wirirwe
muri Province ya Ruhengeri y’icyo   ari Intara ya Ruhengeri. Uwo             ubutaka. Akaba ariyo mpamvu     ako gashami ngo ni abize imibare    usabiriza ukiga kwirobera ifi.
gihe, ugezwa no ku baturage      mushinga wari utewe inkunga na            batekereje gushyiraho ako      myinshi, ubwo ni Maths-Physique
maze bose barawishimira, bumva    Ambassade y’Abaholandi niwo             gashami k’ubutaka kazafasha     na Bio-Chimie batsinze neza kandi    Byakiriwe na Nkusi Uwimana
ko bagaruriwe icyizere, INES     watanze amafaranga y’inyubako            Leta y’u Rwanda gusubiza ibibazo   babyiyumvamo.                   Agnès
Ruhengeri itangira ubwo.       abanyeshuri bigiramo. Ibindi             by’ubutaka.              Abajijwe ku kuba INES
16                                                                   UMURABYO No 29     05 - 19 Nyakanga 2010
                               INES-Ruhengeri
                             yatanze impamyabumenyi
                              ku nshuro ya mbere
 Amasosiyete yikorera ku giti cyayo arasabwa guha agaciro impamyabumenyi zatanzwe na INES-Ruhengeri


   U   muyobozi wa INES-
      Ruhengeri Padiri Dogiteri
      Niyibizi Déogratias
 mu muhango wo gutanga
 impamyabumenyi bwa 1 ku mfura
                      izanabona accreditation muri East
                      Africa no ku rwego mpuzamahanga
                      nka UNESCO.
                       Mu Mashami INES ifite yose uko
                      ari 4; ishami ry’indimi, amategeko,
                                            urubuga rw’imikoranire inoze kandi
                                            itanga umusaruro hagati y’ubuyobozi
                                            n’abanyeshuri bayirangijemo, INES-
                                            Ruhengeri yabyaza umusaruro
                                            umubano ifitanye na za Kaminuza
 za Kaminuza, TARIKI YA 30 Kamena      u b u m e n y i n g i r o n’ i s h a m i  zo mu Rwanda no mu mahanga
 2010, mu ijambo rye yateruye ashimira   ry’ubukungu, abanyeshuri bahawe      ishakira abaharangije n’abarimu bayo
 abashyitsi bari bitabiriye ibyo biroris,  impamyabumenyi ni 361 muri bo       za buruse zo gukomeza ibindi byiciro
 icyo gikorwa akaba ari ubwa mbere     45% ni abanyeshuri-kazi (Gender      by’amasomo ndetse n’ubushakashatsi,
 gikozwe mu mateka ya INES kuko iyo     balance) mu gihe 55% ari igitsina gabo!  kubashakira amahugurwa anyuranye,
 Kaminuza yemewe na Leta tariki ya     Byongeye abesheje umuhigo cyane      nko kwiga gukoresha neza ururimi
 24 Werurwe 2010 buracya bakizihiza     kurusha abandi ni 3 bagize icyiciro    rw’icyongereza, abize amashami
 umunsi Mukuru wa Bikira Mariya       cyitwa First Class Honor (Grande      agendanye n’ubumenyi-ngiro bifuza
 abwirwa na Gabrieli Mutagatifu ko     Distinction)                ko bakoroherezwa mu bigendanye
 azabyara Umwana w’Imana.           Lecteur Padiri Dr. Niyibizi yabwiye   no kwihugura mu birebana n’akazi ko
  Yakomeje avuga ko Kuba INES       Minisitiri w’uburezi ko Leta y’u Rwanda  muri laboratwari kugira ngo barusheho
 yarahawe uburenganzira bwo gukora     bayitezeho inkunga y’ibikoresho bya    gukarishya ubumenyi bukenewe ku     Abayobozi ba INES Ruhengeri na bamwe mu bahawe
 bwa burundu bifite inyungu nyinshi     Laboratoire, kugirango babashe       isoko ry’umurimo.
 kuri INES ubwayo, ku banyeshuri      gukora neza ubushakashatsi no        Kankundiye yasabye Minisiteri         impamyabumenyi (Photo Umurabyo)
 ndetse no ku bandi bafatanyabikorwa    kwigisha bya nyabyo, ibyo kandi      y’Uburezi ibinyujije mu kigo cya
 bose muri rusange.             ngo byajyana no kubunganira mu       SFAR gufasha abarangije muri INES
   Ku b a n y e s h u r i b a I N E S ;  gasaranganya abarimu « qualifiés »     bujuje ibyangombwa bisabwa kubona
 Impamyabumenyi z’abanyeshuri zigiye    dore ko n’abajyayo bavuye hanze      buruse yo gukomeza icyiciro cya gatatu
 noneho gukoreshwa mu ipiganwa ku      bikibagora kubabonera impapuro       cy’amashuri, kubakorera ubuvugizi
 isoko ry’umurimo nta yandi mananiza,    z’akazi no kubahemba ; yanifuje ko     mu bigo bya Leta n’amasosiyete
 bashobora gusaba gukomeza mu        abanyeshuri bazajya bahabwa Bourse     yikorera ku giti cyayo kugira ngo bahe
 cyiciro cya gatatu (post graduate) mu   ya SFAR na za Kaminuza zigenga       impamyabumenyi bahawe na INES-
 yandi mashuri makuru ku isi hose      bakaboneraho nk’abo mu mashuri       Ruhengeri agaciro kazo.
 nta nkomyi, birabongerera ishema      ya Leta.                   Minisitiri w’uburezi wari umushyitsi
 n’ubwiyizere kuko ubu bazajya biyumva    Uhagarariye abanyeshuri baharangije   mukuru muri uwo muhango Dr.
 ku rwego rumwe n’abandi bize cyangwa    Kankundiye Théodosie afashe ijambo     Charles Murigande yashimye cyane
 biga mu yandi mashuri makuru na      yavuze ko INES-Ruhengeri igeze ahantu   intambwe imaze guterwa mu burezi,
 Kaminuza zemewe na Leta.          hashimishije kandi hatanga ikizere     asaba ubuyobozi bwa Kaminuza ya
  Ku bafatanyabikorwa ba INES       cy’ejo hazaza. Umubare w’abanyeshuri    INES-Ruhengeri gushaka abarimu
 (Partners and stakeholders); Kuba     wariyongereye ku buryo bugaragara     bafite Doctorat mu ishami rya
 INES yaremewe bibongereye icyizere     kuko ubuyobozi bw’ir yo shuri       Statistiques Appliquées. Minisitiri       Umutambagiro wabimburiye ibirori
 ko umufatanyabikorwa wabo ariwe      bworohereje abifuza kwiga bushyiraho    w’uburezi yameye ko agiye gukora
 INES, ari ikigo gifitiwe icyizere na    ibyiciro binyuranye mu mashami       ubuvuigizi kugirango asubize                (Photo Umurabyo)
 Leta y’u Rwanda gikoreramo ndetse     yose; ni ukuvuga abiga ku manywa,     ibyifuzo by’abanyeshuri barangiza
 n’Abanyarwanda muri rusange,        abiga ni mugoroba ndetse n’abiga mu    kwiga muri INES-Ruhengeri kubona
 bibagabanyirije impungenge ku       mpera z’icyumweru. Laboratwari ku     buruse zo gukomeza gukarishya
 byerekeranye n’umutekano urambye      biga ubumenyi ngiro, inzu y’ibitabo,    ubwenge kugirango babone izindi
 w’imikoranire.               isomero n’ikoranabuhanga (ICT) ku     mpamyabumenyi z’ikirenga. Yavuze
  Kuri INES ubwayo; Uburenganzira     banyeshuri bose byarabonetse, ndetse    ko azabashakira abafanyabikorwa
 bwa burundu bwo gukorera mu Rwanda     n’abarimu bahoraho bariyongereye      kuburyo bishobora no gukorerwa
 ni intango y’iterambere rirambye:     abanyeshuri bakaba babasha kwiga mu    muri INES batagombye kujya hanze
 Ubu INES igiye gukomeza umurava      buryo bushimishije.            y’u Rwanda.
 mu gushimangira ireme ry’uburezi       Kankundiye yasabye ubuyobozi         Byakurikiranywe na Agnès
 itanga ku buryo mu minsi iri imbere,    bwa INES-Ruhengeri, gushyiraho            Uwimana Nkusi
                                                                Abayobozi bakuru ku rwego rw’igihugu bari bitabiriye
                                                                      ibyo birori (Photo Umurabyo)
              Abagize Inama y’Ubutegtsi ya INES - Ruhengeri                            Umushyitsi Mukuru muri ibyo birori yari Minisitiri
                          (Photo Umurabyo)                               w’Uburezi Dr Charles Murigande (Photo Umurabyo)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Ku wa, ko mu
Stats:
views:898
posted:5/14/2011
language:Swahili
pages:16