29 by wanghonghx

VIEWS: 36 PAGES: 7

									               29. ULUSLARARASI ĠSTANBUL FĠLM FESTĠVALĠ
              29TH INTERNATIONAL ĠSTANBUL FILM FESTIVAL
                    APRIL 3-18 NĠSAN 2010


AÇILIġ FĠLMĠ + KAPANIġ FĠLMĠ / OPENING FILM + CLOSING FILM (2 film)

ULUSLARARASI YARIġMA / INTERNATIONAL COMPETITION (11 film)

YARIġMA DIġI / OUT OF COMPETITION (2 film)

SĠNEMADA ĠNSAN HAKLARI YARIġMASI / HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITION (11 film)

TÜRK SĠNEMASI 2009-2010 / TURKISH CINEMA 2009-2010)
   ULUSAL YARIġMA / NATIONAL COMPETITION (11 film)
   YARIġMA DIġI / OUT OF COMPETITION (7 film)
   ÖZEL GÖSTERĠM / SPECIAL SCREENING (1 film)
   YENĠ TÜRK SĠNEMASI / NEW TURKISH CINEMA (7 film)
   BELGESELLER / DOCUMENTARIES (22 film)

SĠNEMA ONUR ÖDÜLLERĠ / CINEMA HONORARY AWARDS (1 film)

ÖZEL GÖSTERĠM: TÜRK KLASĠKLERĠ YENĠDEN / SPECIAL SCREENING: TURKISH CLASSICS REVISITED (1 film)

AKBANK GALALARI / AKBANK GALAS (9 film)

YILLARA MEYDAN OKUYANLAR / CHALLENGING THE YEARS (5 film)

DÜNYA FESTĠVALLERĠNDEN / FROM THE WORLD OF FESTIVALS (23 film)

GENÇ USTALAR / YOUNG MASTERS (13 film)

NTV BELGESEL KUġAĞI / DOCUMENTARY TIME WITH NTV (18 film)

MAYINLI BÖLGE / MINED ZONE (10 film)

LG ĠLE GECEYARISI ÇILGINLIĞI / MIDNIGHT MADNESS WITH LG (3 film)

ÇOCUK MÖNÜSÜ / KIDS’ MENU (3 film)

CANLANDIRMA SĠNEMASI: ESTONYA / THE WORLD OF ANIMATION: ESTONIA (10 kısa film-2 seans)

ANTĠDEPRESAN / ANTIDEPRESSANT (10)

ĠSTANBUL: ĠÇERĠDEN VE DIġARIDAN / ISTANBUL: INSIDE – OUTSIDE (12 film)

ĠYĠ BĠR BAġLANGIÇ: SON 30 YILIN EN ĠYĠ ĠLK FĠLMLERĠ /
A GOOD START: BEST DEBUTS OF THE LAST 30 YEARS (5 film)

BÜYÜLEYĠCĠ ĠSYANCILAR: ORTADOĞU VE KUZEY AFRĠKA’DAN BAĞIMSIZ SĠNEMACILAR SEÇKĠSĠ
ENCHANTING MUTINEERS: A SHOWCASE OF INDEPENDENT FILMMAKERS FROM THE MIDDLE
EAST AND NORTH AFRICA (11)

ġAĠR, VAKANÜVĠS VE ĠSYANCI: ELIA SULEIMAN /
POET, CHRONICLER AND INSURGENT: THE SAVING GRACE OF ELIA SULEIMAN (3 film)

JOSEPH LOSEY: SINIF VE GÜÇ / JOSEPH LOSEY: CLASS AND POWER (7)

ANILARINA / IN MEMORIAM (4 film)
   Zeki Ökten
   Halit Refiğ
   Eric Rohmer
   Ahmet Uluçay
AÇILIġ FĠLMĠ / OPENING FILM (1 film)

  Paris’te Son Konser / Le concert / The Concert / Radu Mihaileanu / Fransa-Ġtalya-Romanya-Belçika

KAPANIġ FĠLMĠ / CLOSING FILM (1 film)

  Borsa: Para Asla Uyumaz / Wall Street: Money Never Sleeps / Oliver Stone / ABD

ULUSLARARASI YARIġMA / INTERNATIONAL COMPETITION (11 film)

  Sevdiğim Her ġey / Wszystko, co kocham / All that I Love / Jacek Borcuch / Polonya
  Matmazel Chambon / Mademoiselle Chambon / Stephane Brizé / Fransa
  Annemi Öldürdüm / J’ai tué ma mere / I Killed My Mother / Xavier Dolan / Kanada
  Akıntıya KarĢı / Contracorriente / Undertow / Javier Fuentes-León / Peru-Kolombiya-Almanya-Fransa
  Orijinal Altyazılı / V.O.S. / Cesc Gay / Ġspanya
  AĢkın Son Mevsimi / The Last Station / Michael Hoffman / Almanya-Ġngiltere
  Surat / Lian / Face / Tsai Ming-Liang / Tayvan-Fransa-Belçika-Hollanda
  Fobidilya / Phobidilia / Yoav Paz & Doron Paz / Ġsrail
  Gainsbourg / Gainsbourg (Vie Heroique) / Joann Sfar / Fransa-ABD
  Nowhere Boy / Sam Taylor Wood / Ġngiltere-Kanada
  ġeylerin Boktanlığı / De helaasheid der dingen / The Misfortunates / Felix Van Groeningen / Belçika

YARIġMA DIġI / OUT OF COMPETITION (2 film)

  Mao’nun Son Dansçısı / Mao’s Last Dancer / Bruce Beresford / Avustralya
  Bendeniz, Don Juan / Io, Don Giovanni / I, Don Giovanni / Carlos Saura / Ġtalya-Ġspanya

SĠNEMADA ĠNSAN HAKLARI YARIġMASI / HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITION (11 film)

  Babil’in Oğlu / Son of Babylon / Mohammed Al-Daradji / Irak- Ġngiltere-Fransa- Filistin-Hollanda-
   BirleĢik Arap Emirlikleri-Katar
  Ajami / Scandar Copti Shani & Yaron Shani / Ġsrail-Almanya
  Denizden Gelen / Brought by the Sea / Nesli Çölgeçen / Türkiye
  Özgürlük / Korkoro / Freedom / Tony Gatlif / France
  Hücre 211 / Cell 211 / Celda 211 / Daniel Monzon / Ġspanya-Fransa
  Anlat ġehrazat / Ehky ya Schahrazad / Scheherazade, Tell Me a Story / Yousry Nasrallah / Mısır
  Ġki Balayı / Medeni Mesec / Honeymoons / Goran Paskaljevic / Sırbistan-Arnavutluk
  Tropikal Tanrı / Moloch Tropical / Raoul Peck / Haiti-Fransa
  Kuzeysiz / Norteado / Northless / Rigoberto Perezcano / Meksika-Ġspanya
  Sıradan Ġnsanlar / Ordinary People / Vladimir Perisic / Sırbistan-Fransa-Ġsviçre
  Tanrının Gittiği Gün / Le jour oú Dieu a parti en voyage / The Day God Walked Away /
  Philippe Van Leeuw / Fransa-Belçika

TÜRK SĠNEMASI 2009-2010 / TURKISH CINEMA 2009-2010

ULUSAL YARIġMA / NATIONAL COMPETITION (11 film)

  Min Dît - Ben Gördüm / The Children of Diyarbakir / Miraz Bezar
  Denizden Gelen / Brought by the Sea / Nesli Çölgeçen
  Kıskanmak / Envy / Zeki Demirkubuz
  Acı AĢk / Love, Bitter / A. Taner Elhan
  NeĢeli Hayat / Jolly Life / Yılmaz Erdoğan
  Karanlıktakiler / In Darkness / Çağan Irmak
  Büyük Oyun / A Step into the Darkness / Atıl Ġnaç
  Bal / Honey / Semih Kaplanoğlu / Türkiye-Almanya
  Vavien / Yağmur Taylan & Durul Taylan
  Ses / The Voice / Ümit Ünal
  BeĢ ġehir / Five Cities / Onur Ünlü
YARIġMA DIġI / OUT OF COMPETITION (7 film)

  Kars Öyküleri / Tales From Kars / Özcan Alper, Zehra Derya Koç,
  Ülkü Oktay, Ahu Öztürk, Emre Akay
  7 Avlu / 7 Courtyards / Semir Aslanyürek / Türkiye-Almanya
  Kosmos / Reha Erdem
  Yüreğine Sor / Ask Your Heart / Yusuf Kurçenli
  Pus / Haze / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye-Yunanistan
  Acı / Pain / Cemal ġan
  Bornova Bornova / Ġnan Temelkuran

ÖZEL GÖSTERĠM / SPECIAL SCREENING (1 film)

  Çığlık Çığlığa Bir Sevda / Love in Screams / Ülkü Erakalın

YENĠ TÜRK SĠNEMASI / NEW TURKISH CINEMA (7 film)

  Melekler ve Kumarbazlar / Angels and Gamblers / Ertekin Akpınar
  BaĢka Dilde AĢk / Love in Another Language / Ġlksen BaĢarır
  Ġncir Çekirdeği / Not Worth a Fig / Selda Çiçek
  Orada / There / Hakkı KurtuluĢ & Melik Saraçoğlu
  Benim ve Roz’un Sonbaharı / Me and Roz / Handan Öztürk
  Bahtı Kara / Dark Cloud / Theron Patterson
  Teslimiyet / Other Angels / Emre Yalgın

BELGESELLER / DOCUMENTARIES (22 film)

  Buçuk / The Half / H. Haluk Arus & Elmas Arus
  Ustay(m)a Saygı Yusuf Kurçenli Sineması / A Tribute to the (my) Master / Yıldız Bakoğlu
  Beton Park / Concrete Park / Berke BaĢ
  Metin Erksan’ın Tutkusu / Passion of Metin Erksan / Sadık Battal
  Bertij / Caner Canerik
  Babam Tarih Yapıyor / My Father is Making History / Haydar DemirtaĢ
  Ġki Tutam Saç “Dersim’in Kayıp Kızları” / Two Locks of Hair “The Missing Girls of Dersim” /
  Nezahat Gündoğan
  Toz / Dust / Petra Holzer-Selçuk Erzurumlu-Ethem Özgüven
  TaĢlaĢan Vicdanlar / Brutal Consciences / Cenk Örtülü & Zeynel Koç
  Romeyika’nın Türküsü / The Song of Romeyika / Yeliz Karakütük
  Demir Çarık Demir Asa / Iron Sandals Iron Baton / Kamil Koç
  Seyid – Hakikat Yolunda / Seyid – On the Path of Truth / Özkan Küçük
  Tülay German: Kor ve AteĢ Yılları / Tülay German: Years of Fire and Cinders /
  Didem Pekün & BarıĢ Doğrusöz
  Yedek Memleket / Wir sitzen im Süden / Based Down South / Martina Priessner / Türkiye-Almanya
  Umut / Miraz / Hope / Rodi YüzbaĢı
  Bölge / The Zone / Güliz Sağlam & Feryal Saygılıgil
  Mardinlilerden / And They Live in Mardin / Dirk Schäfer
  Hergele(n) Meydanı / Hergelen Square / Gürsel Sütemen
  Ġfakat / Orhan Tekeoğlu
  Feyzi Tuna Sinemasında Toplumsal EleĢtiri / Social Commentary in Feyzi Tuna’s Cinema / Çetin Tunca
  Sayfalar Arasında Bir Gölge: Sahaf Vahan / A Shadow Between the Pages: Bouquinist Vahan /
  Esra Yıldız
  Camera Obscura / Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti

SĠNEMA ONUR ÖDÜLLERĠ / CINEMA HONORARY AWARDS (2 film)

  Feyzi Tuna – Kuyucaklı Yusuf / Yusuf From Kuyucak
  Kadir Ġnanır – Selvi Boylum Al Yazmalım / The Girl with the Red Scarf

ÖZEL GÖSTERĠM: TÜRK KLASĠKLERĠ YENĠDEN / SPECIAL SCREENING: TURKISH CLASSICS REVISITED (1 film)

  Selvi Boylum Al Yazmalım / The Girl with the Red Scarf / Atıf Yılmaz
AKBANK GALALARI / AKBANK GALAS (9 film)

  Ayrılık / Die Fremde / When We Leave / Feo Aladag / Almanya
  Greenberg / Noah Baumbach / ABD
  Büyük Hata / Chloe / Atom Egoyan / ABD-Kanada-Fransa
  Julie & Julia / Nora Ephron / ABD
  Tek BaĢına Bir Adam / A Single Man / Tom Ford / ABD
  Kontrol Limitleri / The Limits of Control / Jim Jarmusch / ABD-Japonya
  Ben ve Orson Welles / Me and Orson Welles / Richard Linklater / Ġngiltere-ABD
  SavaĢ Sırasında YaĢam / Life During Wartime / Todd Solondz / ABD
  Bay Hiçkimse / Mr. Nobody / Jaco Van Dormael / Fransa- Almanya-Kanada-Belçika

YILLARA MEYDAN OKUYANLAR / CHALLENGING THE YEARS (5 film)

  Yenmek / Vincere / Marco Bellocchio / Ġtalya-Fransa
  Zulüm / Persécution / Persecution / Patrice Chéreau / Fransa-Almanya
  Kötü Polis / Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans / Werner Herzog
  Yabani Otlar / Les herbes folles / Wild Grass / Alain Resnais / Fransa-Ġtalya
  36 Dağ Manzarası / 36 vues du Pic Saint Loup / Around a Small Mountain /
  Jacques Rivette / Fransa-Ġtalya

DÜNYA FESTĠVALLERĠNDEN / FROM THE WORLD OF FESTIVALS (23 film)

  Akvaryum / Fish Tank / Andrea Arnold / Ġngiltere
  Rehine / Rapt / Lucas Belvaux / Fransa-Belçika
  Plato / Altiplano / Peter Brosens & Jessica Woodworth / Belçika-Almanya-Hollanda
  Elveda / L’affaire Farewell / Farewell / Christian Carion / Fransa
  Ufaklık / La pivellina / Tizza Covi & Rainer Frimmel / Avusturya- Ġtalya
  Beyaz Ġnsan / White Material / Claire Denis / Fransa
  Hadewijch / Bruno Dumont / Fransa
  Getirin Kellesini / Perrier’s Bounty / Ian Fitzgibbon / Ġrlanda-Ġngiltere
  Suç Ordusu / L'armée du crime / The Army of Crime / Robert Guédiguian / Fransa
  Hayır Kızım, Dansa Gitmek Yok / Making Plans for Lena / Non, ma fille tu n'iras pas danser /
  Christophe Honoré / Fransa
  Ana / Maedo / Mother / Bong Joon-ho / Güney Kore
  Koca Dünyada KurtuluĢ Pusuda / Svetat e Golyam i Spasenie Debne Otvsyakade / The World Is Big and
  Salvation Lurks Around The Corner / Stephan Komandarev / Bulgaristan-Almanya-Slovenya-Macaristan
  ġiĢme Bebek / Kuki Ningyo / Air Doll / Hirokazu Kore-eda / Japonya
  Etek Günü / La journee de la jupe / Skirt Day / Jean-Paul Lilienfeld / Fransa-Belçika
  Lübnan / Levanon / Lebanon / Samuel Maoz / Ġsrail
  Annem Hayatta Olduğu Ġçin Mutluyum / Je suis heureux que ma mere soit vivante / I’m Glad That My
  Mother is Alive / Claude Miller & Nathan Miller / Fransa
  ġeref Madalyası / Medalia de onoare / Medal of Honor / Calin Peter Netzer / Romanya
  Yuva / Le refuge / The Refuge / François Ozon / Fransa
  Öfke / Rage / Sally Potter / Ġngiltere-ABD
  Küçük Ġndi / Petit Indi / Little Indi / Marc Recha / Ġspanya-Fransa
  Balerin ve Hırsız / El Baile de la Victoria / The Dancer and the Thief / Fernando Trueba / Ġspanya
  Bahar SarhoĢu / Chun Feng Chen Ziu De Ye Wan / Spring Fever / Lou Ye / Hong Kong-Fransa
  Kadın, Silah ve EriĢte / San qiang pai an jing qi / A Woman, a Gun and a Noodle Shop / Zhang Yimou

GENÇ USTALAR / YOUNG MASTERS (13 film)

  Doronship 77 / Pablo Agüero / Arjantin-Fransa
  Özel Hayatlar / Nothing Personal / Urszula Antoniak / Hollanda- Ġrlanda
  Balığa Çıkmak Ġçin Kötü Bir Gün / Mal dia para pescar / Bad Day to Go Fishing /
  Alvaro Brechner / Ġspanya-Uruguay
  Karaoke / Chris Chong Chan Fui / Malezya
  Öksüz / Huacho / Alejandro Fernandez Almendras / ġili-Fransa
  Üstüne Alınma / Rien de Personnel / Nothing Personal / Matthias Gökalp / Fransa
  Tehrun / Tehroun / Nader T. Homayoun / Ġran-Fransa
  Yepyeni Bir Hayat / Yeo-haeng-ja / A Brand New Life / Ounie Lecomte / Güney Kore- Fransa
  Paris’e BeĢ Saat / Chamesh Shaot Me Pariz / Five Hours From Paris / Leon Prudovsky / Ġsrail
  Islık Çalmak Ġstersem, Çalarım / Eu cand vreau sa fluier, fluier / If I Want to Whistle, I Whistle /
  Florin Serban / Romanya-Ġsveç
  Köprünün Öte Yanındaki Adam / Paltadacho Munis / The Man Beyond the Bridge /
  Laxmikant Shetgaonkar / Hindistan
  Gözleri Tamamen Açık / Einaym Pkuhot / Eyes Wide Open / Haim Tabakman / Ġsrail-Almanya-Fransa
  Yolda / Na Putu / On the Path / Jasmila Zbanic / Bosna Hersek-Avusturya-Almanya-Hırvatistan

NTV BELGESEL KUġAĞI / DOCUMENTARY TIME WITH NTV (18 film)

  ÇıkıĢlar Hediyelik EĢya Dükkânından / Exit Through the Gift Shop / Banksy / Ġngiltere
  Müezzin / Muezzin / Sebastian Brameshuber / Avusturya-Türkiye
  Henri Georges Clouzot’nun Cehennem’i / L’Enfer de Henri Georges Clouzot / Henri-Georges Clouzot’s
  Inferno /Serge Bromberg & Ruxandra Medrea / Fransa
  Kızıl Mabet / Det røde kapel / The Red Chapel / Mads Brügger / Danimarka
  Neil Young’ın Bavulundan ġarkılar / Neil Young Trunk Show / Jonathan Demme / Hollanda-ABD-Kanada
  Amerika’nın En Tehlikeli Adamı / The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the
  Pentagon Papers / Judith Ehrlich & Rick Goldsmith
  Uzay Turistleri / Space Tourists / Christian Frei / Ġsviçre
  Gürültü Ustaları / It Might Get Loud / Davis Guggenheim / ABD
  Koloni / Colony / Carter Gunn & Ross McDonnell / Ġrlanda
  Devrim ġarkıları / Soundtrack for a Revolution / Bill Guttentag & Dan Sturman / ABD
  Dans Rüyaları / Tanzträume-Jugendliche Tanzen “Kontakthof” von Pina Bausch / Dancing Dreams-
  Teenagers Perform “Kontakthof” by Pina Bausch / Anne Linsel & Rainer Hoffmann / Almanya
  Kuzey IĢıkları Altında White Stripes / White Stripes Under Great White Northern Lights /
  Emmett Malloy / ABD
  Arif Mardin’in Hikâyesi / The Greatest Ears in Town: The Arif Mardin Story / Joe Mardin & Doug Biro
   ABD-Türkiye-Ġngiltere
  Koy / The Cove / Louie Psihoyos / ABD
  Karalama / Hashmatsa / Defamation / Yoav Shamir / Ġsrail-Danimarka-Avusturya-ABD
  ÇöküĢ / Collapse / Chris Smith / ABD
  YoldaĢ Modası / Ein Traum in Erdbeerfolie / Comrade Couture / Marco Wilms /Almanya
  ġok Doktrini / The Shock Doctrine / Michael Winterbottom & Mat Whitecross / Ġngiltere

MAYINLI BÖLGE / MINED ZONE (10 film)

  Eamon / Margaret Corkery / Ġrlanda
  Çöpcinsel / Trash Humpers / Harmony Korine / ABD-Ġngiltere
  Köpek DiĢi / Kynodontas / Dogtooth / Giorgos Lanthimos / Yunanistan
  YeĢil Günler / Ruzhaye Sabz / Green Days / Hana Makhmalbaf / Ġran
  Katliam / Kinatay / Brillante Mendoza / Filipinler-Fransa
  Erkeksiz Kadınlar / Zanan-e bedun-e mardan / Women Without Men / Shirin Neshat / Almanya-
  Avusturya-Fransa
  ArkadaĢın Değilim / Nem vagyok a barátod / I Am Not Your Friend / György Pálfi / Macaristan
  Orman Perisi / Nang mai / Nymph / Pen-Ek Ratanaruang / Tayland
  Erkek Gibi Ölmek / Morrer como um homem / To Die Like a Man / João Pedro Rodrigues /
  Portekiz-Fransa
  Hırs / Resurrecting “The Street Walker” / Özgür Uyanık / Ġngiltere

LG ĠLE GECEYARISI ÇILGINLIĞI / MIDNIGHT MADNESS WITH LG (3 film)

  Bizi ġerden Koru / Fri os fra det onde / Deliver Us From Evil / Ole Bornedal / Danimarka-Ġsveç-Norveç
  BoĢluk / Soudain le Vide / Enter the Void / Gaspar Noé / Fransa
  Ejderha Dövmeli Kız / Män som hatar kvinnor / The Girl With the Dragon Tattoo / Niels Arden Oplev /
  Ġsveç-Danimarka-Almanya
ÇOCUK MÖNÜSÜ / KIDS’ MENU (3 film)

  Eleanore’un Sırrı / Le Secret d’Éléanore / Eleanore’s Secret / Dominique Monféry / Fransa
  Elma ve Elma Kurdu / Æblet & ormen / The Apple & The Worm / Anders Morgenthale / Danimarka-Ġsveç
  Sevimli Penguen / Yonayona pengin / Yona Yona Penguin / Rintaro / Japonya-Fransa

CANLANDIRMA SĠNEMASI: ESTONYA / THE WORLD OF ANIMATION: ESTONIA (10 kısa film - 2 seans)

  Program 1
  - Yağmurda Dalgıçlar / Tuukrid Vihmas / Divers in the Rain / Olga + Priit Pärn
  - Karl ve Marilyn / Karl Ja Marilyn / Karl and Marilyn / Priit Pärn
  - Çayırda Kahvaltı / Eine Murul / Luncheon on the Grass / Pritt Pärn
  - Üçgen / Kolmnurk / The Triangle / Priit Pärn
  Program 2
  - Timsah / Krokodill / Crocodile / Kaspar Jancis
  - Mutfak Boyutları / Köögi Dimensioonid / Kitchen Dimensions / Priit Tender
  - Diyaloglar / Dialogos / Ülo Pikkov
  - Kara Tavan / Must Lagi / Black Ceiling / Heiki Ernits, Kaspar Jancis, Mati Kütt, Ülo Pikkov,
    Janno Põldma, Priit Pärn, Priit Tender
  - Maraton / Marathon / Kaspar Jancis
  - Hayatın Tadı / Elu Maitse / Taste of Life / Ülo Pikkov

ANTĠDEPRESAN / ANTIDEPRESSANT (10 film)

  Köyde Panik / Panique au village / A Town Called Panic / Stéphane Aubier & Vincent Patar /
  Belçika- Fransa- Lüksemburg
  Patenci Kızlar / Whip It / Drew Barrymore / ABD
  Kamping / Camping / Jacob Bitsch / Danimarka
  Çağrı / The Calling / Jan Dunn / Ġngiltere
  Kafa 1500 / Contact High / Michael Glawogger / Avusturya-Almanya-Polonya-Lüksemburg
  Kısırdöngü / In the Loop / Armando Iannucci / Ġngiltere
  AĢk Yuvası / Haarautuvan rakkauuden Talo / The House of Branching Love / Mika Kaurismaki /
   Finlandiya
  Bunny ile Boğa / Bunny and the Bull / Paul King / Ġngiltere
  ġiĢkolar / Gordos / Daniel Sánchez Arévalo / Ġspanya
  Troçki / The Trotsky / Jacob Tierney / Kanada

ĠSTANBUL: ĠÇERĠDEN VE DIġARIDAN / ISTANBUL: INSIDE – OUTSIDE (13 film)

  Ġstanbullu Bakire / The Virgin of Stamboul / Tod Browning / ABD
  Uzak / Distant / Nuri Bilge Ceylan / Türkiye
  Topkapı / Jules Dassin / ABD
  Kaç Para Kaç / Run for Money / Reha Erdem / Türkiye
  Sevmek Zamanı / Time of Love / Metin Erksan / Türkiye
  Korkuya Yolculuk / Journey into Fear / Norman Foster / ABD
  Lezbiyen Vampirler / Vampyros lesbos / Jesus Franco / Batı Almanya-Ġspanya
  Körebe / Blindfold / Ömer Kavur / Türkiye
  BeĢ Parmak / 5 Fingers / Joseph L. Mankiewicz / ABD
  Ölümsüz Kadın / L’immortelle / The Immortal / Alain Robbe-Grillet / Fransa-Ġtalya-Türkiye
  Ah Güzel Ġstanbul / Beautiful Ġstanbul / Atıf Yılmaz / Türkiye
  Rusya’dan Sevgilerle / From Russia with Love / Terence Young / Ġngiltere
  Tabutta RövaĢata / Somersault in a Coffin / DerviĢ Zaim / Türkiye

KISALAR

  Ġstanbul Do/Redo/Undo: Sular, Sokaklar, Suratlar / Istanbul Do/Redo/Undo: Waters, Streets, Faces /
  Nezih Erdoğan
  Haliç Manzarası / Panorama de la Corne d’Or / Lumière KardeĢler + Boğaz Manzarası / Panorama des
  rives du Bosphore / Lumiere KardeĢler
  Türk Kısaları: Haliç-Ġstanbul-Boğaziçi / Court Métrages Turcs: Corne d’Or-Istanbul- Bosphore / Turkish
  Shorts: The Golden Horn-Istanbul-Bosphorus / Maurice Pialat
ĠYĠ BĠR BAġLANGIÇ: SON 30 YILIN EN ĠYĠ ĠLK FĠLMLERĠ /
A GOOD START: BEST DEBUTS OF THE LAST 30 YEARS (5 film)

  Rezervuar Köpekleri / Reservoir Dogs / Quentin Tarantino
  Sweetie / Jane Campion / Avustralya
  Kansız / Blood Simple / Joel Coen & Ethan Coen / ABD
  Yedinci Kıta / Der Siebente Kontinent / The Seventh Continent / Michael Haneke / Avusturya
  Suç Unsuru / Forbrydelsens Element / The Element of Crime / Lars von Trier / Danimarka

BÜYÜLEYĠCĠ ĠSYANCILAR: ORTADOĞU VE KUZEY AFRĠKA’DAN BAĞIMSIZ SĠNEMACILAR SEÇKĠSĠ
ENCHANTING MUTINEERS: A SHOWCASE OF INDEPENDENT FILMMAKERS FROM THE MIDDLE EAST
AND NORTH AFRICA (11 film)

  Heliopolis / Ahmed Abdalla / Mısır
  Parça Parça / Ashlaa / In Pieces / Hakim Belabbes / Fas
  Çin Hâlâ Uzakta / China is Still Far / Malek Bensmaïl / Cezayir-Fransa
  Amrika / Amreeka / Cherien Dabis / ABD-Kanada
  Her Gün Bayram / Every Day is a Holiday / Dima El-Horr / Fransa-Lübnan-Almanya
  Hazine Mağarası / La Cave Aux Trésor / The Treasure Cave / Bahman Kiarostami / Ġran
  Tahran’ın H eykelleri / Mojasamehay-e Tehran / Statues of Tehran / Bahman Kiarostami / Ġran
  Dünyayı Satan Adam / The Man Who Sold the World / Imad & Swel Noury / Fas
  1958 / Ghassan Salhab / Lübnan
  Kalbim Sadece Onun Ġçin Atıyor / Ma Hataftu li Ghayriha / My Heart Only Beats For Her /
  Mohamed Soueid / Lübnan
  Ġç Bölge / Gabbla / Inland / Tariq Teguia / Cezayir-Fransa

ġAĠR, VAKANÜVĠS VE ĠSYANCI: ELIA SULEIMAN /
POET, CHRONICLER AND INSURGENT: THE SAVING GRACE OF ELIA SULEIMAN (3 film)

  Geride Kalan / The Time that Remains / Ġngiltere-Ġtalya-Belçika-Fransa
  Kutsal DireniĢ / Yadon Ilaheyya / Divine Intervention / Fransa-Filistin
  Bir KayboluĢun Güncesi / Segell Ikhtifa / Chronicle of a Disappearance + Suikastle Saygı Durmak /
  Hommage by Assasination
  Biçimsiz / Awkward (Cannes’ın 60. yılı için yaptığı kısa film)

KISALAR

  Hommage by Assasination + Awkward

JOSEPH LOSEY: SINIF VE GÜÇ / JOSEPH LOSEY: CLASS AND POWER (7film)

  Kaderini Arayan Adam / Mr. Klein / Fransa-Ġtalya
  Arabulucu / The Go-Between / Ġngiltere
  Gizli Merasim / Secret Ceremony / Ġngiltere
  Kaza Gecesi / Accident / Ġngiltere
  Modesty Blaise
  Genç Hizmetçiler / The Servant / Ġngiltere
  Aldatan Kadın / Eva / Fransa

ANILARINA / IN MEMORIAM (4 film)

  Pehlivan / The Wrestler / Zeki Ökten / Türkiye
  Gurbet KuĢları / Birds of Foreign Land + Araya Girenler / The Intercessors (kısa) / Halit Refiğ / Türkiye
  Maud'la Bir Gece / Ma nuit chez Maud / My Night With Maud / Eric Rohmer / France
  Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak / Boats Out of Watermelon Rinds / Ahmet Uluçay / Türkiye

								
To top