Docstoc

eveniment

Document Sample
eveniment Powered By Docstoc
					4              Eveniment                                                      10 mai 2011            www.telegrafonline.ro
Carnet fals de...                  CRUZIME           BÃTRÂN ORB, BÃTUT CU BESTIALITATE
marinar
   În urma unui control efectuat la bordul
unei nave din Portul Constanþa, poliþiºtii de
frontierã au descoperit un marinar cu
                         “Zi-ne unde ai ascuns banii
                         cã, dacã nu, îþi luãm gâtul!”
documente false. Reprezentanþii
Inspectoratului Judeþean al Poliþiei de
Frontierã (IJPF) Constanþa spun cã
verificãrile au vizat nava M/N Al Hadi,
pavilion Insulele Comore, sositã din
Ambarli, Turcia, în dana 50. În timpul          SNOPIT ÎN BÃTAIE Caz       portofele, într-un dulap. útia erau  acordându-i octogenarului îngrijiri    tocmai lui sã i se întâmple acum
verificãrilor, echipa de control a avut     cutremurãtor în localitatea       toþi banii mei. Am vândut calul,    medicale. Pensionarul a refuzat sã     aºa ceva!”, a declarat un localnic.
suspiciuni asupra autenticitãþii carnetului   constãnþeanã Urluia! Un bãtrân      tãuraºii, o vacã... Atât reuºisem ºi  fie transportat la spital. Constantin   Poliþiºtii din comuna Adamclisi au
de marinar al unui membru al echipajului,    nevãzãtor, în vârstã de 88 de ani,    eu sã adun...”, povesteºte, încã în
respectiv Chailat Selim, cetãþean libanez.    a fost snopit în bãtaie de doi      stare de ºoc, bãtrânul. Dupã ce
Suspiciunile poliþiºtilor de frontierã au fost  indivizi, care i-au furat din locuinþã  au pus mâna pe banii acestuia,
confirmate, fapt pentru care cetãþeanului    suma de 7.800 de lei, toþi banii pe   cei doi bãtãuºi au fugit. „Înainte
libanez i-a fost întocmitã lucrare penalã    care octogenarul reuºise sã-i      de a pleca, unul dintre ei mi-a dat
pentru sãvârºirea infracþiunilor de fals ºi uz  agoniseascã dupã o viaþã de       cu spray lacrimogen în ochi”, îºi
de fals ºi nu i-a fost permisã coborârea de   muncã. Coºmarul pensionarului a     aminteºte, plângând, pensionarul.
la bordul navei. Acþionând tot pe linia     avut loc în noaptea de sâmbãtã         ANCHETÃ Cu ultimele
migraþiei ilegale, poliþiºtii de frontierã au  spre duminicã, în jurul orelor      puteri, Constantin ªtefan a reuºit
descoperit, la Negru Vodã, un cetãþean      04.00. Oamenii legii spun cã unul    sã iasã în curte ºi a început sã
bulgar care a trecut ilegal graniþa. Oamenii   dintre tâlhari a reuºit sã forþeze o   strige dupã ajutor. „L-am auzit
legii spun cã au oprit în zona localitãþii    fereastrã ºi sã se strecoare în     þipând ºi am venit într-un suflet ca
Negru Vodã un autoturism Opel Astra,       locuinþa lui Constantin ªtefan,     sã vãd ce s-a întâmplat. Indivizii
înmatriculat în Bulgaria, în care se aflau    dupã care a descuiat
trei bulgari. Doi dintre ei intraserã legal în  uºa pentru a-i permite
þarã cu maºina, dupã care l-au aºteptat pe    complicelui sãu sã intre
cel de-al treilea, Asenov Adnan, de 57 ani,   în casã. „Am auzit un
în zona localitãþii Negru Vodã, care a      zgomot ºi m-am trezit.
trecut ilegal graniþa prin zona adiacentã a   Eu am crezut mai întâi
punctului de frontierã. În urma verificãrilor  cã e o pisicã sau ceva
prin Punctul de Contact Giurgiu-Ruse s-a     de genul asta. M-am
constatat cã autorul trecerii ilegale avea    ridicat din pat, dar nu                                  Constantin ªtefan, bãtrânul tâlhãrit: “Au gãsit un cuþit
interdicþie de a pãrãsi Bulgaria, din      am avut timp sã fac                                    pe masã ºi mi l-au pus la gât spunându-mi cã, dacã nu le
septembrie 2010, fiind cercetat într-o      nimic, pentru cã mi-au                                  arãt unde þin banii, mã omoarã. Doar atât îmi ziceau: “zi-
cauzã penalã. În timpul audierilor        sãrit dintr-o datã în                                    ne unde ai ascuns banii cã, dacã nu, îþi luãm gâtul!”
cetãþeanul bulgar a declarat cã vroia sã     spate. M-au lovit de mai
ajungã în Polonia pentru a-ºi cãuta un loc    multe ori cu picioarele
de muncã. (F.C.)                 ºi mi-au dat mai mulþi
                         pumni în cap, pânã m-                                  ªtefan trãieºte singur de     deschis o anchetã pentru a da de
                         au ameþit. M-au trântit                                 aproape ºase ani. Soþia i     urma autorilor. Oamenii legii au
                         la podea ºi apoi m-au                                  s-a prãpãdit de cancer în     deja un cerc de suspecþi ºi
Anchetã socialã în                târât într-o altã                                    urmã cu ºase ani. A avut     continuã cercetãrile pentru
                         încãpere. Au gãsit un                                  douã fete, dar ºi ele au     identificarea ºi prinderea autorilor.
cazul copilului rãpit              cuþit pe masã ºi mi l-au                                 murit. Localnicii sunt încã    Aceºtia se vor alege cu dosare
                         pus la gât spunându-mi                                 în stare de ºoc. „Nu îmi      penale pentru comiterea
   Reprezentanþii Direcþiei Generale de    cã, dacã nu le arãt unde þin banii,   care l-au atacat fugiserã. Am sunat  vine sã cred ce i s-a întâmplat. Sã    infracþiunilor de loviri sau alte
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului     mã omoarã. Doar atât îmi ziceau:     imediat la 112 ºi am chemat      loveºti aºa un om de aproape 90      violenþe, violare de domiciliu ºi
(DGASPC) Constanþa au demarat o         “Zi-ne unde ai ascuns banii, cã,     Poliþia”, a declarat Ion Radu, unul  de ani, orb. Pãi bãtrânul ãsta, aºa    tâlhãrie.
anchetã socialã în cazul copilului în vârstã   dacã nu, îþi luãm gâtul!” Mi-a fost   dintre vecinii bãtrânului. La     cum îl vedeþi, este veteran de
de un an care a fost rãpit, sâmbãta       foarte fricã! Le-am spus unde sã     domiciliul lui Constantin ªtefan a   rãzboi. A luptat în cel de-al doilea       Rãzvan MIHÃILESCU
trecutã, de o rudã a bunicului sãu. „Se fac   caute banii. Îi pãstram în douã     sosit ºi o ambulanþã, medicii     rãzboi mondial, pentru þara lui. ªi     razvan.mihailescu@telegrafonline.ro
verificãri pentru a se stabili de ce copilul
se aflã în grija bunicului, unde sunt pãrinþii
lui ºi dacã este crescut în condiþii
adecvate. Dacã situaþia o va impune,         PREJUDICIU DE PESTE 4 MILIARDE DE LEI
probabil vom institui o mãsurã de protecþie

                         Reþea de hoþi destructuratã
socialã. Concluziile vor fi trase doar la
finalizarea cercetãrilor“, a declarat Roxana
Onea, purtãtorul de cuvânt al DGASPC
Constanþa. Dispariþia copilului a fost
sesizatã autoritãþilor sâmbãtã dimineaþã, în     Poliþiºtii constãnþeni, sub coordonarea unui   la alte persoane din anturajul lor, unde au fost   de membrii reþelei. Printre infracþiunile comise
jurul orei 11.00. Bunicul copilului le-a     procuror din cadrul Parchetului de pe lângã      gãsite mai multe bunuri furate. Potrivit       se numãrã furtul bãrcii cu motor al omului de
declarat poliþiºtilor cã nepotul sãu, în     Tribunalul Constanþa, au reuºit destructurarea    anchetatorilor, din noiembrie 2010 ºi pânã în    afaceri George Bosânceanu, care a avut în luna
vârstã de un an, a fost luat de la domiciliu   unei reþele de hoþi care acþiona în Constanþa,    prezent, cei opt au acþionat „la comandã” sau    decembrie a anului trecut, ambarcaþiunea fiind
fãrã acordul sãu, de cãtre Baharita Ali, în   Ialomiþa ºi Cluj. Dupã un filaj de mai bine de    „la pont” ºi au furat motoare de bãrci, scule ºi   luatã din faþa hotelului Histria, din Mamaia. O
vârstã de 42 de ani, din comuna         douã luni, gruparea infracþionalã formatã din     aparaturã de testare ºi reparaþii auto, instalaþii  altã spargere a fost datã de cei opt anul trecut,
Casimcea, judeþul Tulcea, pe care o       Cristian Marian Gaºpar, de 25 de ani, Vasile     de sonorizare pentru discoteci, o ºalupã,      la CEC Bank, din Mangalia de unde au fost
gãzduise în noaptea precedentã. În urma     Irimia, de 37 de ani, Cãtãlin ªtefan Dojanã, de    produse alimentare, un autoturism Opel Vectra,    furaþi 10.000 de lei. La finalul audierilor,
cercetãrilor efectuate, dupã doar câteva     28 de ani, toþi din Murfatlar, Daniel Creiniceanu,  o casã de bani cu 10.000 lei, motopompe de      procurorii au propus instanþei arestarea lui
ore, poliþiºtii au reuºit sã o reþinã pe     de 30 de ani, din Tuzla, Nicuºor Nicolae, de 25    apã, un generator electric de sudurã, motoare    Cristian Marian Gaºpar, Vasile Irimia, Cãtãlin
Baharita Ali, împreunã cu sugarul, în      de ani, din Valu lui Traian, Bogdan Nica, din     electrice industriale, hidrofoare electrice.     ªtefan Dojanã, Daniel Creiniceanu ºi Nicuºor
comuna Castelu, la aproximativ 15 km de     Mihail Kogãlniceanu, Dumitru Gabriel Ciobanu,     Anchetatorii spun cã cei opt indivizi se deplasau  Nicolae. Judecãtorii au emis pe numele celor
oraºul din care îl rãpise pe micuþ. În timpul  din Nãvodari ºi Mihalache Viºan a ajuns în      cu cinci maºini, respectiv douã Mercedes-uri,    cinci mandate pe o perioadã de 20 de zile. Faþã
audierilor, femeia le-a declarat         spatele gratiilor. „Infractorii au fost prinºi în   douã Peugeot-uri ºi un Opel, autoturisme       de Bogdan Nica, patronul unei discoteci din
anchetatorilor cã a luat copilul pentru a-l   flagrant duminica trecutã, pe b-dul Aurel Vlaicu,   înmatriculate în Bulgaria. Deºi gruparea este    Mihail Kogãlniceanu ºi Dumitru Gabriel
folosi la cerºit. (F.C.)             în timp ce se pregãteau sã comitã alte furturi în   formatã din opt persoane, ieri au fost reþinute   Ciobanu, din Nãvodari, procurorii au dispus
                         zona complexului Doraly din Constanþa”, a       doar ºapte, pentru cã Mihalache Viºan este      mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea.
                         declarat Teodor Niþã, procurorul de caz.       arestat din februarie pentru comiterea altor
                         Totodatã, duminicã, oamenii legii au efectuat     infracþiuni. Pânã în prezent, anchetatorii au              Andra RAFTU
Fraudã cu cereale                zece percheziþii la domiciliile suspecþilor, dar ºi  reuºit sã adune probe pentru 12 furturi comise           andra.raftu@telegrafonline.ro

   Un bãrbat din Timiº este cercetat de
poliþiºtii constãnþeni dupã ce, în urma unor
tranzacþii cu cereale, a obþinut în mod
ilegal aproape jumãtate de milion de lei.
                                                                                  Pieton rãnit
Ofiþerii Serviciului de Investigare a                                        Un bãrbat a ajuns ieri dupã-amiazã la    Ambulanþã (SAJ) Constanþa spun însã cã
Fraudelor Constanþa, spun cã Radu                                       spital, dupã ce a fost rãnit într-un accident  timpul de rãspuns a fost mult mai mic.
Petrovici, de 30 ani, din sat Stanciova,
                                                        rutier care a avut loc pe bulevardul Tomis,   „Ambulanþa care s-a deplasat la locul
judeþul Timiº, în calitate de administrator al
                                                        în zona Capelei Militare, din municipiul     accidentului a sosit acolo dupã aproximativ
SC Golden White Fast SRL, din
                                                        Constanþa. Poliþiºtii spun cã Matei       7 minute. În 19 minute, victima era deja
Constanþa, a comercializat în perioada
                                                        Seceleanu, în vârstã de 19 ani, din       adusã în urgenþa Spitalului Judeþean
august-octombrie 2007 însemnate cantitãþi
                                                        Constanþa, aflat la volanul unui autoturism   Constanþa. Acestea sunt informaþii care se
de cereale cãtre o societate din Bucureºti.
                                                        marca Fiat, cu numãrul de înmatriculare CT    pot verifica fãrã probleme în sistem”, a
În urma cercetãrilor efectuate oamenii legii
                                                        23 SCL, se deplasa pe bulevardul Tomis.     declarat dr. Vasile Popescu, directorul SAJ
au descoperit cã administratorul nu a
                                                        Ajuns în zona Capelei Militare, acesta a     Constanþa. „Pânã la aceastã orã, identitatea
înregistrat în contabilitate veniturile
obþinute, prejudiciul cauzat bugetului                                     acroºat cu partea din faþã a maºinii un     victimei nu a putut fi stabilitã”, a declarat ieri
general consolidat al statului fiind de                                    pieton care s-a angajat în traversarea strãzii  Carmen ªerbãnescu, din cadrul Serviciului
436.515 lei. În prezent, Radu Petrovici este                                  prin loc nepermis ºi fãrã sã se asigure. În   Poliþiei Rutiere Constanþa. Oamenii legii l-au
                            Dr. Vasile Popescu, directorul SAJ           urma impactului, bãrbatul a suferit rãni     testat pe ºofer cu aparatul Drager, dar
cercetat penal sub aspectul sãvârºirii
                          Constanþa: „Ambulanþa care s-a deplasat la         grave. Unul dintre martorii accidentului a    rezultatul a fost negativ.
infracþiunilor de omisiune a înregistrãrii
veniturilor ºi declarare fictivã a sediului   locul accidentului a sosit acolo dupã aproximativ       susþinut cã ambulanþa a sosit la locul
social. (F.C.)                            7 minute”                 coliziunii abia dupã 27 de minute.               Rãzvan MIHÃILESCU
                                                        Reprezentanþii Serviciului Judeþean de          razvan.mihailescu@telegrafonline.ro

				
DOCUMENT INFO