957 by liuhongmei

VIEWS: 13 PAGES: 65

									Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

957. Inventaris van het archief van het Dorpsbestuur van ’s Gravenmoer,
   (1479) , 1661-1813

Inhoudsopgave

A.    Stukken van algemene aard              1 - 28

     Resoluties en notulen                    1   -  11
     Publicaties                     12 - 16
     Akten                        17 - 19
     Correspondentie                   20 - 28

B.    Stukken betreffende bijzondere onderwerpen      29 - 912

     Betrekkingen tot de Heer               29 - 49
     Samenwerking met andere dorpen            50 - 53
     Jurisdictie                     54
     Processen                      55 - 60
     Bestuur                           61 - 76
     Verkiezingen                     77 - 78
     Personeel                      79 - 80
     Financiën                      81 - 333
     Eigendommen                     334 - 346
     Belastingen
        - Algemeen                  347  -  350
        - Verpondingen: algemeen           351  -  370
        - Verpondingen: leggers           371  -  504
        - Verpondingen: huizen            505  -  526
        - Impost en pachten             527  -  584
        - 20e, 40e en 80e penning *         585  -  648
        - Franse en Spaanse contributies       649  -  721
        - Familiegeld, personele quotisatie           722 - 730
        - Overige belastingen                  731 – 735

     Tienden                       736
     Openbare Orde                    737  -  748
     Openbare Veiligheid                 749  -  757
     Waterstaat                      758  -  839
     Verkeer en vervoer                  840  -  855
     Schouwvoering over wegen en wateren               856
     Economische aangelegenheden                   857 - 873
     Maatschappelijke steun en voorzorg               874 - 881
     Volksontwikkeling en opvoeding            882
     Religie                            883 - 896
     Landsverdediging
        -  Algemeen                 897 - 903
        -  vorderingen en inkwartieringen      904 - 912

* de kohieren van de 10e Penning (1542, 1553, 1558 en 1561) zijn op microfiche te
raadplegen. Herkomst: inv.nrs. 214, 617, 947 en 1264 Archief Staten van Holland. (ARA,
Den Haag)

Concordantie
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

Inventaris         Stukken van algemene aard.

         Resoluties en notulen.1.        Registers van resoluties en notulen van schout of stadhouder en heemraden,
         later schepenen, van ordonnantie tot betaling of opneming van gelden, van
         autorisatie en commissies tot het waarnemen van gemeentezaken, van
         obligaties ten laste van de gemeente en van verzoekschriften op
         verzoekschriften
         6 februari 1681 – 11 maart 1720

         Opm: Dit is teruggehaald uit een veiling onder cat. nr. 574 uit boedel
         Loeff, Burgersdijk en Wiersma (1959). alle akten door elkaar. Eigenlijk 4
         delen tot een band verenigd. Deze band is uiteen te nemen en als volgt te
         binden:

         III. Register 1681-1700, met voorin I gedeeltelijk chronologische tafel,
         aangelegd als register van ordonnanties en autorisaties vanaf 15 juni
         1694. Ook echter resoluties.

         VI. Register 1681-1699 met voorin IV gedeeltelijke chronologische tafel,
         aangelegd als register van resoluties, obligaties en verzoekschriften,
         vanaf 23 november 1694. Tevens ordonnanties van betaling en autorisaties.

         II. Register 1700-1707

         V en VII Register 1707-1720

 2-10.      Resolutieboek van de gerechten. (vanaf inv.nr. 6). Registers van
         resoluties en notulen van schout en schepenen en van ordonnanties tot
         betaling, autorisaties en commissies tot waarneming van gemeentezaken, van
         obligaties ten laste der gemeente, van verzoekschriften op
         verzoekschriften, van afgegeven borgbrieven, van aanstellingen van voogden
         en andere akten.
         16 september 1721 - 5 juli 1809                8 delen

         N.B. : Met enige ingevoegde ingekomen en uitgegane missives.

         2.  28 juni 1721 - 19 febr. 1748
         3.   4 mei 1748 - 31 dec. 1765
         4.  11 jan. 1766 - 4 nov. 1772
         5.  14 jan. 1773 - 12 sept. 1781
         6.  28 sept. - 9 mei 1788
         7.  31 mei 1788 - 4 maart 1795
         8.  6 maart 1795 - 5 okt. 1798
         9.  13 okt. 1798 - 17 juli 1804
         10.  26 juli 1804 - 5 juli 1809.

11.       Resoluties en notulen van schout, later maire en municipaliteit voortgezet
         als notulen van de Raad. Vele ingekomen en uitgegane stukken ingevoegd.
         14 juli 1809 - 16 juli 1825               1 deel

         Publicaties.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 12 – 15.    Publicaties, plakkaten, notificaties e.d. van hogerhand. Gedrukt.
         1755 - 1813                       4 pakken

         N.B. : Vele met aantekening van de afkondiging te 's Gravenmoer. Dubbelen
         zijn verwijderd. Uitgelicht de ingekomen stukken die vermoedelijk door een
         vorige ordening niet tot dossiers waren te brengen en daarom hierbij
         gevoegd

         12    1755 - 1799
         13    1800 - 1810
         14    1811 - 1813
         15    1789, 1794 - 1799, 1801 - 1807 en 1810, 1811 en 1813, dubbelen.

 16.       Publicaties van het gemeentebestuur van 's Gravenmoer.
         1749, 1761 - 1811                    1 omslag

         N.B. : Hieronder ook enige publicaties door anderen. Meestal zijn de
         publicaties afgekondigd volgens ondertekende verklaringen op de stukken
         door de schoolmeester. Op laatste stuk: No. 37 Resolutiën en besluiten van
         het Gemeente Bestuur van 's Gravenmoer jaar 1809. Uit Nieuw Archief
         toegevoegd 2 publicaties van maire 1810 en 1811.

---       Akten.

17.       Register van allerhande akten.
         29 juni 1763 - 27 april 1810                  1 deel

         f 1-33 en 53. a. Procuraties, attestaties, visitaties en terrogatoriën,
         enz.
         29 juni 1763 - 15 mei 1767 en 2 december 1769.

         f 33v-57. b. Akten waarbij veeweiders uit Dongen zich verbinden voor ieder
         nader genoemd stuk vee f 100,- te betalen aan baljuw c.q. schout van 's
         Gravenmoer indien dat in Holland mocht worden verkocht of verder ingevoerd.
         12 augustus 1768 - 24 augustus 1770.

         f 57v e.v. c. Reglement en ordonnantie van schout en schepenen op het spei-
         en vaartgeld, waarnaar de vaarmeesters en de pachter zich hebben te
         gedragen.
         30 april 1771, met ampliatie 30 april 1772

         Akten van jaarlijkse publieke verpachtingen van het spei- en vaartgeld.
         30 april 1771 - 27 april 1810

18.       Register van attestaties en certificaties van de maire (burgemeester).
         3 september 1810 - 30 juli 1814                1 katern
         N.B. : De laatste attestaties van de burgemeester daarvoor.
         2 oktober 1813

19.       Register van reglementen, instructies, admissies en commissies.
         Aangelegd 1781, bijgehouden tot 1810.             1 deel

         N.B. : Kopieën van oudere instructies 1707 en kopie van de Sententie van de
         Hoge Raad van Holland tussen baljuw van Zuid-Holland en de magistraat van
         Dordrecht ter ene zijde en de Ambachtsheer van 's Gravenmoer ter andere
         zijde betreffende het recht van Hoge Heerlijkheid 1741

         Correspondentie.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:95720.       Ingekomen met enige concepten van uitgegane stukken.
         1735 - 1813                      1 omslag

         .

21-23.      Ingekomen resoluties van hogerhand. Gedrukt.
         1661 - 1810                      3 pakken

         21   1661 - 1794
         22   1795 - 1801
         23   1802 - 1810

24.       Kopijboek no. 1. Register van uitgaande stukken van de maire.
         3 augustus 1810 - 12 november 1812           1 deel

25.       Staten en inventarissen van alle "registers, minuten, charters en papieren
         als ter griffie van 's Gravenmoer zijn bevonden de gemeentes zaake
         concerneerende" en "…de regterlijke zaake concerneerende". Opgemaakt door
         vrederechter in het kanton Waalwijk als commissaris, de maire, een oud-lid
         van het tribunal-civil en de gewezen secretaris van 's Gravenmoer en mede-
         ondertekend door de griffier.
         27 juli 1811                      2 stukken in 1
         omslag
         N.B. .: In dorso III. Opgemaakt ter verzending van de rechterlijke
         archieven naar 's-Hertogenbosch.

26.       "Register van de particuliere resolutiën van Haar Ed. Groot Mogende
         berustende ter Secretarije van 's Gravenmoer". Chronologische index op de
         resoluties van algemene aard van de Staten van Holland.
         1726 - 1792                       1 katern

27.       Ingekomen stukken ter opwekking zich te abonneren op nieuwe uit te geven
         bladen.
         1795 - 1796                       1 omslag

28.       Tot een band verenigde ingekomen stukken bij de maire van 's Gravenmoer.
         10 juli 1810 - 1811                   1 band
         N.B. : De stukken zijn ingeplakt op resten van bladzijden uitgeknipt uit
         het kohier van de omslag over huizen en landen over 1808 ter voorziening in
         de plaatselijke behoeften. Vastgesteld 21 november 1808.

         Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

         Betrekkingen tot de Heer

 29.       Vidimus door burgemeester, schepenen en raad der stad Breda van een akte
         d.d. 25 augustus 1476 waarbij Philips van der Spaengien, Heer van 's
         Gravenmoer , de schout van 's Gravenmoer Geryt Cristus toestaat zijn ambt
         gedurende 8 jaren m.i.v. 1 september 1476 te laten waarnemen door Willem
         Hoirsten Willemsone.
         19 januari 1479                     1 charter lade 20
         N.B. : Stadszegel van Breda verloren.

30.       Ingekomen brief van R. Ruijsch te 's-Gravenhage hoe te handelen met de
         beroepsbrief van de predikant te 's Gravenmoer om de approbatie te
         verkrijgen van de Vrouwe.
         12 oktober 169?                     1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:95731.       Missive van de magistraat van 's Gravenmoer aan de zaakgelastigde van de
         Heer betreffende benoeming van burgemeesters en hun taak en beroeping van
         een predikant en zijn vergoeding. Concept.
         3 januari 1707                         1 stuk

32.       Brief van de gemachtigde van de Heer van 's Gravenmoer betreffende de
         instructie voor de ontvanger en betreffende de aanstelling van
         burgemeesters ter opzicht van de werken en betreffende de nominatie door de
         kerkenraad van personen tot aanstelling van een nieuwe predikant.
         6 januari 1707                         1 stuk

33.       Consent van Nicolaas van der Duijn, Heer van 's Gravenmoer, aan schout,
         stadhouder en heemraden dat de burgemeesters vanaf 1707 worden ontlast van
         de financiële administratie, doch niet van het toezicht op onderhoud van
         straten, wegen, sluizen, pastorie, school e.d. en tot aanstelling van een
         ontvanger.
         28 februari 1707                    1 stuk
         N.B. : Met aantekening van de aanstelling van twee burgemeesters door
         officier en heemraad op 31 maart 1707 en hun eedaflegging op 30 april 1707.

34.       Ingekomen brief van de gemachtigde van de Heer betreffende het recht van
         benoeming en ontslag van een vorster.
         10 oktober 1707                     1 stuk

35.       Ingekomen brief van de gemachtigde van de Heer betreffende de verhuring van
         de molen.
         13 december 1707                    1 stuk

36.       Akte van onderhandse verpachting van 's heren molen met huis, etc. aan
         Adriaan Molenschot.
         1707                          1 stuk
         N.B. : Niet compleet, slechts een pagina bewaard.

37.       Brief van de gemachtigde van de Heer van 's Gravenmoer betreffende de
         vervulling van de vacante ontvangersplaats en het afhoren van de rekening
         over 1707 en 1708.
         18 mei 1709                       1 stuk

38.       Brief van de gemachtigde van de Heer van 's Gravenmoer betreffende de
         vervulling van de vacante ontvangersplaats door Joachim van Alphen,
         procureur te Dongen en 's Gravenmoer m.i.v. 1709.
         14 juni 1709                      1 stuk

39.       Akte van aanstelling door de Heer van 's Gravenmoer tot vorster Beerent
         Janssen Neerincx.
         24 januari 1712                     1 stuk

40.       Brief van F. Hannott te 's-Gravenhage aan Jan Sesterman, ruiter onder de
         Cie van de Heer van 's Gravenmoer, wonende te Breda, waarbij hem gelast
         wordt naar 's Gravenmoer te gaan en de magistraat aan te zeggen een stal
         van 16 paarden t.b.v. de Heer in gereedheid te houden.
         15 januari 1712                     1 stuk
         N.B. : Mogelijk door Sesterman aan magistraat afgegeven.

41.       Akte gepasseerd voor schepenen van 's Gravenmoer waarbij de schout als
         lasthebber van de Heer overdraagt aan Dina van Alphen, weduwe Johan Knips
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         de som van f. 1020,-, die Jan van Oosterhout moet betalen als pachter van
         de molen.
         5 mei 1721                       1 stuk

42.       Schrijven van J. van Alphen aan de Heer van 's Gravenmoer betreffende een
         abuis in de aanslag in de verpandingen van des heren molen, betreffende het
         graven van sloten en toezendende een lijst van gemeenteschulden.
         19 november 1734                    1 stuk
         N.B. : Archief van de Heer.

43.       Akte van aanstelling door de Vrijheer van 's Gravenmoer van Joachemi van
         Alphen, baljuw en schout van 's Gravenmoer tot rentmeester van de
         landerijen bij Geertruidenberg.
         13 april 1742.

         N.B. : Archief schout.

44.       Brief van J. van Alphen aan de Heer van 's Gravenmoer verzoekende een goed
         ambt voor zijn broer, de secretaris, te verzorgen.
         17 februari 1735
         N.B. : Archief van de Heer.

45.       Verzoekschrift van Adriaan Stapels aan de Heer van 's Gravenmoer om de
         grond waarop een door hem gekocht keetje staat, dat geplaatst is bij het
         opmaken van 's lands fortificatiën van de Noorden bosschans bij
         Geertruidenberg onder Standhazen in 1747 door 's lands aannemers, in
         erfpacht te verkrijgen.
         Ná 1747                     1 stuk
         N.B. : Archief Heer of zijn rentmeester.

46.       Ingekomen brief van de zaakgelastigde van de Heer (J. van Dijk) betreffende
         het ontslag van de koster - schoolmeester Ente te 's Gravenmoer.
         23 november 1760

47.       Memorie van de schout van de uitgaven gedaan voor de maaltijd tijdens het
         verblijf van de Heer te 's Gravenmoer. Gemodereerd van F. 97.2.4. op f.
         85,-.
         16 juli 1710                      1 stuk
         N.B. : Voldaan volgens de dorpsrekening over 1710. Dit is geen
         rekeningbijlage.

48.        Publicatie van de secretaris van een verbod door de Heer van 's Gravenmoer
         tegen het schenden van de wildbaan door jagen of stropen en gebod om de
         honden een knuppel of hout aan de hals te hangen.
         16 mei 1700                       1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921 nr. 49. Keerzijde:
         Concept voor een publieke verkoop van land afkomstig van Wouter Rob
         Clauwerts en door Maria Croes enige jaren gebruikt. Juni/juli 1700.

49.       Schrijven van Adriaan van Veen, schout, vanuit 's-Gravenhage aan stadhouder
         en gerecht van 's Gravenmoer betreffende door hem besproken dorpszaken met
         dhr. Pietersom, vertegenwoordiger van de Heer, met name de nominatie van
         schepenen e.d., de instructie voor de nieuwe ontvanger, de nominatie van
         burgemeesters voor 1707 en de beroeping van een predikant.
         30 december 1706                    1 stuk
         N.B.  Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 8

         Samenwerking met andere dorpen.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:95750.       Stukken betreffende w.o. afschriften van verzoekschriften van de Zes Zuid-
         Hollandse dorpen in de Langstraat voornamelijk in verband met buitendijkse
         ontgronding en belastingen.
         1679 - 1706                       1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 46

51.       Stukken betreffende en afschriften van notulen der vergaderingen van
         schouten en secretarissen der (vanaf 1807) voormalige Zes Zuid-Hollandse
         dorpen in de Langstraat, Raamsdonk, Capelle, Waspik, Besoijen, Sprang en 's
         Gravenmoer. Vanaf 15 december 1808 vijf dorpen wegens terugtrekken Sprang.
         1743 - 1809                       1 pak
         N.B. : Voornamelijk betreffende turfpacht, gruit, andere belastingen,
         broodzetting, legerdiensten.
52.
         Ingekomen stukken van de secretaris van 's-Grevelduin-Cappelle om
         vergaderingen te beleggen van gecommitteerden van alle steden en dorpen in
         'de overwaterse ring' om enige personen te committeren naar 's-Gravenhage
         ter verkrijging van een representant in de voorlopige regering van Holland.
         maart 1795                       2 stukken in 1
         omslag

53.       Ingekomen schrijven van de presiderende schout der Zes Zuid-Hollandse
         dorpen houdende oproep tot extra ordinaire vergadering op verzoek van
         Raamsdonk, dat in afschrift is bijgevoegd.
         1799                          2 stukken

         Jurisdictie.

54.       Lijst van archivalia om te bewijzen dat 's Gravenmoer een hoge
         heerlijkheid is, met aantekeningen betreffende vindplaatsen en
         bewijskracht.
         1740                          1 stuk
         N.B. : Opgemaakt t.b.v. het proces voor de Hoge Raad van Holland.

         Processen.

55.       Deurwaarders exploit waarbij schout, stadhouder en gerecht van 's
         Gravenmoer namens Anthonij Timmers als griffier van de Zes Zuid-Hollandse
         dorpen voor het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland te Dordrecht
         worden gedaagd.
         1682                          1 stuk

56.       Stukken betreffende het proces in eerste aanleg en in hoger beroep tussen
         de gemeente 's Gravenmoer en Hendrick van Gils, oud heemraad van 's
         Gravenmoer, gevoerd voor het Hof van Holland inzake een schuldvordering op
         de gemeente.
         1684, 1691                       1 omslag

57.        Rekening van oud-stadhouder en gewezen burgemeester over 1689 en 1690
         gecommitteerd tot ontvangst van geleende gelden ten laste van de gemeente
         om de uitgaven te voldoen in het proces tegen Hendrick van Gils. Afgehoord
         13 november 1699, geliquideerd 7 januari 1700.            1
         katern
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921 nr. 6

58.       Stukken betreffende het proces tussen de ontvanger Pieter de Bruijn te
         Dordrecht en de gemeente 's Gravenmoer.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         1704                          1 omslag

59.       Specificaties en declaraties van procureur, advocaat en deurwaarder in het
         proces tegen de ontvanger Pieter de Bruijn over zijn vordering van de 100e
         en 200e penning over de jaren 1687 - 1707.
         1704 - 1707.
         Met enkele stukken en aantekeningen betreffende de voldoening.
         1707 - 1710                       1 omslag

         N.B. : De eerste specificatie van procureur Adr. van Veen, schout van 's
         Gravenmoer betreft ook zijn bemoeienissen tot verkrijging van remissie der
         verpondingen in de jaren 1701 - 1704 ingesteld. Zie ook 168, 169, 557 en
         2203.

60.       Beschikking van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland gesteld op
         het verzoekschrift van Roeloff Rochus Rutten, waarbij de executie door
         stadhouder en secretaris van 's Gravenmoer wordt opgeschort tot partijen
         door het Hof zullen zijn gehoord.
         4 januari 1706                         1 stuk

         Bestuur.

61.       Lijst van salarissen die schout, schepenen en secretaris mogen berekenen
         wegens hun verrichtingen in zaken van vrijwillige en civiele rechtspraak en
         bij het afhoren van kerk- en armenrekeningen.
         Zonder jaartal (begin 18e eeuw?)            1 stuk

62.       Stukken betreffende de benoeming van heemraden, burgemeesters, kerk- en
         armmeesters door de Ambachtsheer en betreffende hierover gevoerde
         processen.
         1645 - 1649                       1 omslag

63.       Nominaties door schout en schepenen ter benoeming van schepenen,
         burgemeesters, vaartmeesters, armmeesters, kerkmeesters en weegmeesters
         door de Heer voor de jaren 1720 - 1794.
         1719 - 1793                       1 pak
         N.B. : De nominaties voor de jaren 1729, 1784 en 1789 ontbreken.

64.       Aanstellingen van heemraden of schepenen, burgemeesters, armmeesters,
         kerkmeesters, vaartmeesters en weegmeesters door de Heer.
         1679, 1682, 1684, 1700, 1732, 1759, 1760, 1763, 1767, 1771, 1775, 1783,
         1785 - 1787 en 1792                      1 omslag
         N.B. : Jaarlijkse veranderingen van de wet. Alle in december gedaan (met
         uitzondering van 1775, deze in januari) voor het daaropvolgende jaar.

65.       Stukken betreffende de benoeming van baljuw-schout en municipaliteit.
         1796 - 1798                       1 omslag

66.       Rekest van Herman van Veen, stadhouder van 's Gravenmoer, aan heemraden
         waarbij hij verzoekt Anthonis Dielis Quirijns te verplichten de eed als
         burgemeester af te leggen, hetgeen hij tot heden heeft geweigerd. Met
         verzoekschrift van heemraden waarbij hij tot de eedaflegging wordt
         verplicht onder verbeurte van een boete.
         15 januari 1701                        1 stuk

67.       Resolutie van de Staten van Holland betreffende het afleggen van eden door
         ambtenaren en anderen.
         30 juli 1711                      1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:95768.       Register van eedformulieren met vermelding van de eedaflegging door
         schepenen, burgemeesters, vaartmeesters, armmeesters, kerkmeesters,
         weegmeesters en diender, aangelegd in 1732, bijgehouden tot in 1772.
            1 deel
         N.B. : Voorin op losse bladen eedsaflegging door schepenen (1720 - 1731) en
         door burgemeesters (1716 - 1730)

69.       Register van eedformulieren en vermelding van de eedsafleggingen, aangelegd
         in 1773, met opneming van de nieuwe eedformulieren op de constitutie 1788
         en bijgehouden tot 1794 voor schepenen, predikanten, kerkenraad en verdere
         kerkelijke bedienden, burgemeesters, gaarder van 's lands gemene middelen,
         vaartmeesters, armmeesters (ook 1806/07 en 1808/09), kerkmeesters,
         procureurs en weegmeesters.
                                     1 deel

70.       Ingekomen stukken van de Provisionele Raad van Leiden betreffende haar
         bezwaar tegen de eedsaflegging geordonneerd door de provisionele
         representanten van het Volk van Holland.
         1795                          2 stukken in 1
         omslag

71.       Beschikkingen van Gecommitteerde Raden van Staten van Holland op verzoeken
         om hun tussenkomst in het geschil ontstaan met Jan Michielsen van Eersel,
         die de burgemeesters heeft beledigd bij de invordering van de belastingen.
         1690                          1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921. nr. 38

72.       Stukken betreffende de belediging van baljuw en gerecht van 's Gravenmoer
         door Aelbert Prins, waarover de eersten zich hebben gewend tot het Hof van
         Holland.
         1760                          1 omslag

73.       Stukken in het bij minnelijke schikking geregelde geschil tussen
         municipaliteit en Rochus Laureijs Kanters, inwoner van 's Gravenmoer,
         wegens belediging van de municipaliteit.
         1798 - 1799                       1 omslag
         N.B. : Enkele brieven van procureur J.W. van Alphen te 's-Gravenhage
         betreffen ook een verzoekschrift in te dienen over de renten en cijnzen van
         de Grote Armen. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921 nr. 30

74.        Stukken betreffende klachten van Adriaen Sem te Dongen over de heffing van
         te hoge schouwrechten voor de baljuw van 's Gravenmoer.
         1742                          1 omslag

75.       Stukken betreffende de vaststelling van een reglement van het
         gemeentebestuur.
         1802 - 1806                       1 omslag

76.       Register van eedformulieren en vermeldingen van de eedsaflegging door
         burgerlijke en kerkelijke ambtenaren, aangelegd in 1794, bijgehouden tot in
         1799, en van eedformulieren en vermeldingen van eedsaflegging door
         molenaars, grutters, bakkers, brouwers, vleeshouwers en spekslagers en
         herbergiers, aangelegd in 1806, met eedvernieuwing in 1814.
                1 deel
         N.B. Inliggend ingekomen stukken van hogerhand inzake de eedsaflegging 1795
         - 1796
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         Verkiezingen.

77.       Stukken betreffende de grondvergaderingen en kiezerslijsten opgemaakt
         i.v.m. de verkiezing van nieuwe lands-, provinciale en plaatselijke
         besturen.
         1796 - 1801                       1 omslag

78.       Stukken betreffende en stemregisters voor het verkiezen van kantens
         (kanton)-vergaderingen.
         1812                          1 omslag

         Personeel.

79.       Akten van borgtocht voor notaris Michiel van Tilburgh te Geertruidenberg
         ten behoeve van Gilis Verlinde, schepen van Geertruidenberg als ontvanger
         van 's Gravenmoer.
         16 en 19 januari 1707                     2 stukken in
         1 omslag

80.       Instructie voor de ontvanger. "Conditien ende instructie waer nae den
         ontfanger ende administrateur van de ommeslagen, verpandingen ende andere
         dorpsmiddelen van 's Gravenmoer sigh sal hebben te reguleren". Vastgesteld
         door schout, stadhouder en heemraden, geapprobeerd door de gemachtigde van
         de Heer en bekrachtigd door de ontvanger Dielis Verlinden, 17 januari 1707.
         Met akkoord door de ontvanger Joachim van Alphen dat zijn ontvangloon
         wordt teruggebracht van 6 op 5% van de ontvangsten behalve de andere
         vergoedingen die ook gewijzigd worden.
         27 december 1724                    2 stukken in 1
         omslag
         N.B. : Met eenvoudige kopie. In dorso: No. 43. Reglementen en bestekken
         lopende van 1707 tot 1803; brieven, conditiën van verpachtingen van het
         kade- en bruggelden, enz. tot 1808.

         Financiën.

81.       Fragment van de dorpsrekening over 1669.        1 stuk
         N.B. : Slechts een blad betreffende ontvangsten.

82.       Fragment van de dorpsrekening over 1692.        1 katern
         Slechts een katern betreffende uitgaven.

83.       Minuten van lijsten van de kapitalen opgenomen ten laste van het dorp,
         opgemaakt door de magistraat in 1689, 1692, 1731, 1738, 1742 - 1747, 1752 -
         1784, 1786, 1791, 1794 - 1796, 1798, 1802.
         1 omslag
         N.B. : Deze lijsten moesten jaarlijks worden opgemaakt en ingezonden aan
         Hen. Edel Mogende (Staten van Holland). In rekening 1694 t / m 1742 lijst
         opgenomen.

84.       Lijst van personen die kapitalen ten laste van de gemeente hebben, welke
         door de schout en schepenen gereduceerd zijn tot 3% rente en die deze
         kapitalen willen laten staan.
         1755 - 1756                       1 stuk
         N.B. : Door de crediteuren voor akkoord getekend.

85.       Schuldbrief ten laste van Adriaan Meertense de Loper uit Capelle ten name
         van het dorp 's Gravenmoer, groot ƒ 600,- wegens geleend geld á 4%.
         27 januari 1789                     1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:95786.       Ingekomen stukken van hogerhand betreffende het doen van rekening over de
         jaren 1795 - 1797.
         1798 - 1800                       2 stukken in 1
         omslag

87.       Staten van ontvang en uitgaaf over de jaren 1795 - 1804 getrokken uit de
         extra oridinaire rekeningen van de ontvanger door de gecommitteerden uit de
         municipaliteit om die ter inzage van alle stemgerechtigde burgers te
         leggen.
         1798 - (1806)                      1 omslag

88.       (Begroting) Staat van bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven en
         begroting van de omslag die geheven moet worden om in de behoeften der
         gemeente voor het jaar 1810 te kunnen voorzien.
         25 november 1809                    1 stuk

89.       Overzicht van de verantwoording van de sloten der rekeningen van
         collecteurs van belastingen en contributies over 1676 - 1681, burgemeesters
         rekeningen over 1668 - 1696, extra ordinaire verpandingen over 1689 - 1696,
         rekeningen vaartmeesters over 1665/6 - 1695/6, rekeningen armmeesters over
         1662/3 - 1696/7, rekeningen kerkmeesters over 1662/3 - 1696/7.
         Opgemaakt (1698)                    1 deeltje
         N.B. : Eerste pagina ontbreekt. Zie Collectie aanwinsten 1921/38, no. 48.

90.       Octrooi van de Staten van Holland waarbij op verzoek van schout en
         regeerders van 's Gravenmoer aan hen wordt verleend toestemming tot het
         houden van een loterij ter somme van ƒ 300.000,- ter dekking van de Franse
         contributie en de schade ontstaan door afbranding van het dorp in 1672 en
         door de inundatie vanaf 1701 gedurende 6 jaar.
         18 juni 1709                      1 charter, lade 20
         N.B. : Zegel deels afgebroken.

91.       Stukken betreffende de loterij gehouden te Leiden t.b.v. 's Gravenmoer
         volgens octrooi van de Staten van Holland d.d. 18 juni 1709.
         1709 - 1714                       1 omslag
         N.B. : De loterij leverde 's Gravenmoer op ruim ƒ 3100,- waarmede de derde
         termijn der Franse contributie en de gemeenteschulden aangegaan tussen 1701
         en 1710 tot een bedrag van ƒ 1928,- werden afgelost.

92.       Rekening van Joachime van Alphen, ontvanger, over zijn ontvang en uitgaaf
         van de getrokken loterij 1713 - 1715. Met bewijsstukken. Afgehoord door
         schout en schepenen.
         24 september 1715                    1 omslag

93.       Borderellen van de ordinaire dorpsrekeningen 1724 - 1810 en van de extra
         ordinaire dorpsrekeningen 1713 - 1805.                1 pak

94.       Liquidatie van wederzijdse schulden tussen de erfgenamen van de weduwe van
         Jan Cornelissen Cop en de ambachtsheerlijkheid 's Gravenmoer, met bijlagen.
         (1685)                         1 omslag
         N.B. Jan Cornelis Cop was burgemeester in 1674 en stadhouder in 1678. Cop
         is schuldig wegens sloten van rekeningen. Het dorp voor vacatiën, gelagen
         te zijnen huize en wegens voorschotten. De erfgenamen krijgen ƒ 265.14.4.

95.       Afgeloste obligaties ten laste van de gemeente 's Gravenmoer.
         1686 - 1711. Afgelost 1721 - 1763            1 omslag
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

96.       Rekening van Pieter Witten als op 1 oktober 1722 aangenomen hebbende de
         ontvangst van de gelden van de verkochte dorps eiken op de dijk voor en
         achter het huis van Adriaen Moleschot waaruit een obligatie van ƒ 300,-
         d.d. 23 december 1709 ten laste van de gemeente is afgelost. Gepresenteerd
         8 oktober 1723 en vastgesteld door schout en schepenen 11 februari 1724.
         Met borderel en bijlagen.
                                     1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921 nr. 13

97.       Lijsten van alle jaarlijkse tractementen ten laste van het dorp. 1731, 1733
         - 1735, 1737 - 1739, 1741 - 1745, 1747 - 1750, 1761, 16779 - 1809.  1 pak

98.       Attestatie van schout en gerecht van Vrijhoeven-Capelle op verzoeken van
         die van 's Gravenmoer gegeven betreffende de slechte toestand waarin dat
         dorp verkeert tengevolge van de brand in 1672 en de inundatie in 1701 en
         volgende jaren door de Franse contributies.
         9 januari 1709                         1 stuk

99.       Lijst van geldleningen door het dorp sedert 1682 aangegaan, van andere
         schulden en van de verwachte onkosten voor te herstellen schade door de
         inundatie ontstaan. Met eenvoudig gelijktijdig afschrift.
         8 januari 1709                         1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 19

100.       Specificaties en declaraties ten laste van het dorp wegens voorschotten,
         vacatiën, salarissen en schrijflonen.
         1699 - 1712                       1 omslag
         N.B. Bijgevoegd 1699 - 1708 uit Coll. aanw, RA Den Bosch 1921/38.

101.       Stukken betreffende aanvraag en verlening van toestemming tot het heffen
         van een extra omslag door 's Gravenmoer ter betaling van herstelkosten en
         aflossing van leningen tengevolge van de langdurige inundatie.
         1707 - 1708                       1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 53

102.       Relaas van aanzegging gedaan door de vorster gesteld op de sommatie door de
         secretaris als geautoriseerde van het gerecht van 's Gravenmoer van met
         name genoemde personen om op 30 april of 2 mei afrekening te komen doen van
         de sloten van hun rekeningen.
         28 april 1699                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 48

103-333     Ordinaire dorpsrekeningen. Rekeningen van de burgemeester, met ingang van
         rekening over 1707 van de ontvanger, over de jaren 1668, 1671 - 1677, 1679
         - 1684, 1686 - 1691, 1693 - 1698, 1700 - 1753, 1755 - 1810      137
         deeltjes
         Met bijlagen over de jaren 1680, 1696, 1698 - 1700, 1703, 1708, 1709,
         1711, 1712, 1714, 1718, 1724, 1726 - 1730, 1732 - 1753, 1756 - 1801 en 1803
         - 1808.                            93 omslagen
         N.B. : De rekeningen werden afgehoord door schout en/of stadhouder of
         baljuw en heemraden met ingang van 1712 schepenen in bijzijn van naburen.
         In de 17e eeuw was daarbij soms de Heer aanwezig. Sedert 1796 afgehoord
         door municipaliteit of gemeentebestuur en gecommitteerden representerende
         de ingelanden. Rekening 1691 is een kopie, rekening 1696 en 1704 met kopie.
         De rekeningen van de burgemeester met aantekening van betalingen uit het
         batig slot (meest met bijgevoegde bewijsstukken daarvan) en van de
         voldoening van de batige sloten aan opvolgende burgemeesters. Achter de
         rekeningen over 1680 t/m 1688 zijn opgenomen. Rekeningen van de
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         burgemeesters van de ontvangst van een omslag van ƒ 1,-á ƒ 4,- per jaar
         over niet gegoede of geërfde inwoners (keuters) en van de opbrengst van de
         gemeente-eigendommen en van de daaruit voldane personele schulden zijnde
         classicaal- en turfgeld voor predikant en traktement van de schoolmeester.
         Volgens bijlage 33 bij rekening over 1692 was de rekening 1691 al verloren
         in oktober 1698. Tevoren waren deze ontvangsten en uitgaven geïncorporeerd
         in de dorpsrekeningen ook in 1689 en 1693 en volgende jaren. In 1690 en
         1691 waren zij geïncorporeerd in de rekeningen van het zout-, zeep-, heren-
         en redemptiegeld. De rekening over 1691 is een eenvoudige gelijktijdige
         kopie, aangezien de originele werd vermist.

         103.  1668, afgehoord 17 januari 1670
         104.  1671, afgehoord 3 maart 1676
         105.  1672, afgehoord 3 maart 1676
         106.  1673, afgehoord 3 maart 1676, achterin tevens rekening van het
             'huisgeld' , omslag over de huizen
         107.   1674, afgehoord 18 juli 1679
         108.   1675, afgehoord 18 juli 1679
         109.   1676, afgehoord 19 juli 1679
         110.   1677, afgehoord 15 februari 1680
         111.   1679, afgehoord 23 augustus 1682
         112.   1680, afgehoord 21 april 1683
         113.   1681, afgehoord 22 april 1683
         114.   1682, afgehoord 2 oktober 1685
         115.   1683, afgehoord 12 juni 1686
         116.   1684, afgehoord 13 juni 1686
         117.   1686, afgehoord 24 augustus 1688
         118.   1687, afgehoord 19 mei 1690
         119.   1688, afgehoord 19 mei 1690
         120.  1689, afgehoord 14 juni 1693
         121.  bewijsstukken 1689
         122.  1690, afgehoord 14 juni 1693
         123.  1691, afgehoord 14 juni 1694
         124.  1693, afgehoord 7 juni 1696
         125.  1694, afgehoord 16 augustus 1696
         126.  1695, afgehoord 23 juli 1698
         127.  1696, afgehoord 23 juli 1698
         128.  bewijsstukken 1696
         129.  kopie
         130.  1697, afgehoord 18 augustus 1700
         131.  1698, afgehoord 18 augustus 1700
         132.  bewijsstukken 1698
         133.  bewijsstukken 1699
         134.  1700, afgehoord 11 juli 1703 te Geertruidenberg
         135.  tengevolge van oorlog bewijsstukken 1700
         136.  1701, afgehoord 26 juni 1705, inliggend enige bewijsstukken
         137.  1702, afgehoord 28 augustus 1705, inliggend enige bewijsstukken
         138.  1703, afgehoord 1 september 1705
         139.  bewijsstukken 1703
         140.  1704, afgehoord 14 februari 1708
         141.  kopie
         142.  1705/06, afgehoord 5 september 1709
         143.  1707, afgehoord 26 september 1709
         144.  1708, afgehoord 26 september 1709
         145.  bewijsstukken 1708
         146.  1709, afgehoord 11 december 1710
         147.  bewijsstukken 1709
         148.  1710, afgehoord 16 november 1711
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         149.  1711, afgehoord 2 maart 1713
         150.  bewijsstukken 1711
         151.  1712, afgehoord 1 november 1714
         152.  bewijsstukken 1712
         153.  1713, afgehoord 30 december 1715
         154.  1714, afgehoord 10 november 1716
         155.  bewijsstukken 1714
         156.  1715, afgehoord 8 november 1717
         157.  1716, afgehoord 10 november 1718
         158.  1717, afgehoord 22 november 1719
         159.  1718, afgehoord 3 december 1720
         160.  bewijsstukken 1718
         161.  1719, afgehoord 3 december 1721, met enige kwitanties los inliggend
         162.  1720, afgehoord 16 oktober 1722
         163.  1721, afgehoord 7 de3cember 1723
         164.  1722, afgehoord 9 november 12724
         165.  1723, afgehoord 13 november 1725
         166.  1724, afgehoord 10 december 1726
         167.  bewijsstukken 1724
         168.  1725, afgehoord 29 januari 1728
         169.  1726, afgehoord 2 augustus 1729
         170.  bewijsstukken 1726
         171.  1727, afgehoord 27 september 1729
         172.  bewijsstukken 1727
         173.  1728, afgehoord 22 november 1730
         174.  bewijsstukken 1728
         175.  1729, afgehoord 25 november 1732
         176.  bewijsstukken1729
         177.  1730, afgehoord 9 oktober 1733
         178.  bewijsstukken 1730
         179.  1731, afgehoord 2 november 1734
         180.  1732, afgehoord 7 november 1735
         181.  bewijsstukken 1732
         182.  1733, afgehoord 23 oktober 1736
         183.  bewijsstukken 1733
         184.  1734, afgehoord 5 december 1736
         185.  bewijsstukken 1734
         186.  1735, afgehoord 13 oktober 1738
         187.  bewijsstukken 1735
         188.  1736, afgehoord 22 september 1739
         189.  bewijsstukken 1736
         190.  1737, afgehoord 6 december 1740
         191.  bewijsstukken 1737
         192.  1738, afgehoord 24 oktober 1741
         193.  bewijsstukken 1738
         194.  1739, Afgehoord 4 december 1742
         195.  bewijsstukken 1739
         196.  1740, afgehoord 21 september 1744
         197.  bewijsstukken 1740
         198.  1741, afgehoord 15 december 1744
         199.  bewijsstukken 1741
         200.  1742, afgehoord 23 november 1745
         201.  bewijsstukken 1742
         202.  1743, afgehoord 14 december 1745
         203.  bewijsstukken 1743
         204.  1744, afgehoord 6 december 1746
         205.  bewijsstukken 1744
         206.  1745, afgehoord 26 november 1750
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         207.  bewijsstukken 1745
         208.  1746, afgehoord 26 november 1750
         209.  bewijsstukken 1746
         210.  1747, afgehoord 8 augustus 1752
         211.  bewijsstukken 1747
         212.  1748, afgehoord, 8 augustus 1752
         213.  bewijsstukken 1748
         214.  1749, afgehoord 3 november 1753
         215.  bewijsstukken 1749
         216.  1750, afgehoord 14 november 1753
         217.  bewijsstukken 1750
         218.  1751, afgehoord 19 juni 1755
         219.  bewijsstukken 1751
         220.  1752, afgehoord 9 september 1755
         221.  bewijsstukken 1752
         222.  1753, afgehoord 27 juli 1756
         223.  bewijsstukken 1753
         224.  1755, afgehoord 11 mei 1758
         225.  1756, afgehoord 29 november 1759
         226.  bewijsstukken 1756
         227.  1757, afgehoord 13 november 1760
         228.  bewijsstukken 1757
         229.  1758, afgehoord 27 oktober 1761
         230.  bewijsstukken 1758
         231.  1759, afgehoord 8 februari 1763
         232.  bewijsstukken 1759
         233.  1760, afgehoord 15 december 1763
         234.  bewijsstukken 1760
         235.  1761, afgehoord 3 december 1764
         236.  bewijsstukken 1761
         237.  1762, afgehoord 19 november 1765
         238.  bewijsstukken 1762
         239.  1763, afgehoord 30 oktober 1766
         240.  bewijsstukken 1763
         241.  1764, afgehoord 25 november 1766
         242.  bewijsstukken 1764
         243.  1765, afgehoord 17 november 1767
         244.  bewijsstukken 1765
         245.  1766, afgehoord 22november 1768
         246.  bewijsstukken 1766
         247.  1767, afgehoord 24 oktober 1769
         248.  bewijsstukken 1769
         249.  1768, afgehoord 27 november 1770
         250.  bewijsstukken 1768
         251.  1769, afgehoord 3 oktober 1771
         252.  bewijsstukken 1769
         253.  1770, afgehoord 17 december 1772
         254.  bewijsstukken 1770
         255.  1771, afgehoord 21 december 1773
         256.  bewijsstukken 1771
         257.  1772, afgehoord 20 december 1774
         258.  bewijsstukken 1772
         259.  1773, afgehoord 14 december 1775
         260.  bewijsstukken 1773
         261.  1774, afgehoord 31 december 1776
         262.  bewijsstukken 1774
         263.  1775, afgehoord 3 oktober 1777
         264.  bewijsstukken 1775
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         265.  1776, afgehoord 31 december 1778
         266.  bewijsstukken 1776
         267.  1777, afgehoord 28 december 1779
         268.  lias bewijsstukken 1777
         269.  1778, afgehoord 21 december 1780
         270.  lias bewijsstukken 1778
         271.  1779, afgehoord 26 november 1781
         272.  lias bewijsstukken 1779
         273.  1780, afgehoord 5 september 1780
         274.  lias bewijsstukken 1780
         275.  1781, afgehoord 3 oktober 1783
         276.  lias bewijsstukken 1781
         277.  1782, afgehoord 18 november 1784
         278.  lias bewijsstukken 1782
         279.  1783, afgehoord 24 november 1785
         280.  lias bewijsstukken 1783
         281.  1784, afgehoord 28 november 1786
         282.  lias bewijsstukken 1784
         283.  1785, afgehoord 27 december 1787
         284.  lias bewijsstukken 1785
         285.  1786, afgehoord 27 november 1788
         286.  lias bewijsstukken 1786
         287.  1787, afgehoord 20 november 1789
         288.  lias bewijsstukken 1787
         289.  1788, afgehoord 25 november 1790
         290.  lias bewijsstukken 1788
         291.  1789, afgehoord 24 november 1791
         292.  lias bewijsstukken 1789
         293.  1790, afgehoord 22 november 1792
         294.  lias bewijsstukken 1790
         295.  1791, afgehoord 26 november 1793
         296.  bewijsstukken 1791
         297.  1792, afgehoord 13 november 1794
         298.  bewijsstukken 1792
         299.  1793, afgehoord 24 november 1795
         300.  bewijsstukken 1793
         301.  1794, afgehoord 24 november 1796
         302.  bewijsstukken 1794
         303.  1795, afgehoord 17 november 1797
         304.  bewijsstukken 1795
         305.  1796, afgehoord 15 november 1798
         306.  bewijsstukken 1796
         307.  1797, afgehoord21 november 1799
         308.  bewijsstukken 1797
         309.  1798, afgehoord 29 augustus 1800
         310.  bewijsstukken 1798
         311.  1799, afgehoord 8 oktober 1801
         312.  bewijsstukken 1799
         313.  1800, afgehoord 25 november 1802
         314.  bewijsstukken 1800
         315.  1801, afgehoord 2 november 1803
         316.  bewijsstukken 1801
         317.  1802, afgehoord 29 november 1804
         318.  1803, afgehoord 20 november 1805
         319.  bewijsstukken 1803
         320.  1804, afgehoord 25 september 1806
         321.  bewijsstukken 1804
         322.  1805, afgehoord 3 september 1807
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         323. bewijsstukken 1805
         324. 1806, afgehoord 15 maart 1809
         325. bewijsstukken 1806, goedkeuring  kwartier drost 27/12-1808
         326. 1807, afgehoord 19 oktober 1809
         327. bewijsstukken 1807, goedkeuring  kwartier drost 22/7-1809
         328. 1808, afgehoord 19 april 1810
         329. bewijsstukken 1808, goedkeuring  GS 20/12-1819
         330. 1809, afgehoord 1 juni 1810
         331. bewijsstukken 1809, goedkeuring  GS 20/12-1819
         332. 1810, afgehoord 24 januari 1811
         333. bewijsstukken 1810, goedkeuring  GS 20/12-1819.

         Eigendommen.

334       Akte van schenking van een morgen weiland gelegen in de Geeren, gepasseerd
         voor richter en heemraden van het Ambacht van Raamsdonk.
         15 november 1623                    1 charter lade 20

335       Ingekomen schrijven van de gewezen predikant N. Santvoort uit Leerdam,
         houdende verzoek om betaling van voorgeschoten gelden voor de opbouw van
         een pastoriehuis.
         25 juni 1687                      1 stuk

336       Akten van publieke verpachting van dorpslanderijen, telkens voor een
         termijn van twee jaar.
         1687, 1716, 1718, 1744 - 1750, 1758 - 1766 en 1722 - 1808   1 pak
         N.B. : Slechts in 1749 voor een termijn van een jaar verpacht tengevolge
         van de inundatie in 1747 - 1748.

337       Akten van publieke verpachting van het uitmoeren van turfsloten.
         1713 en 1719                      1 omslag
         N.B. : Met aantekeningen van voldoening der pachtgelden.

338       Akten van publieke verpachting van het land achter het huis van de stede,
         gekomen van Hendrick Janssen Block en diens kinderen, gelegen aan de
         westzijde van de Straat, telkens voor een termijn van zes jaar.
         1742 en 1748                      1 omslag
         N.B. : Was al in 1736 verhuurd aan de pachter uit 1742 en bleef tot in 1758
         verhuurd (toen verkocht) aan pachter uit 1748. In 1748 tevens verkoop van
         hakbaar schaarhout en van door inundatie gestorven fruitbomen.

339       Akten van publieke verkoop van eikenbomen.
         1727, 1737 en 1768                   1 omslag
         N.B. : Met aantekeningen van voldoening der koopsommen.

340       Overeenkomst tussen het dorp 's Gravenmoer en Gijsbert Kuijpers, waarbij
         van de laatste gekocht worden 50 opgaande wilgen aan de noordzijde langs de
         hof van de pastorie voor ƒ 95,- en waarbij Kuijpers zich verplicht daar
         nimmer meer bomen te planten of het schaarhout langer dan 5 jaar te laten
         staan.
         13december 1771                     1 omslag
         N.B. : Inliggend: brief van predikant betreffende schending van deze
         overeenkomst door Kuijpers, 11 mei 1796.

341       Opgave gedaan door timmerlieden van de vereiste reparaties aan de
         dorpspastorie en het schoolhuis met opgave der kosten voor werkloon en
         materialen waarvoor zij het werk wensen aan te nemen.
         18e eeuw                        1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957342       Akte van openbare aanbesteding door baljuw, schepenen en burgemeester voor
         reparaties aan de dorpspastorie.
         26 december 1781                    1 katern

343       Aankomsttitel voor de gemeente van 3 lopenzaad hooiland, zijnde de
         oostelijke helft van een lange veertel, gelegen te 's Gravenmoer, waarvan
         de gemeente de andere helft reeds bezit.

         1782                          1 stuk

344       Ingewonnen advies van een rechtsgeleerde over en schrijven aan M.Pols,
         schout van Giessen, als vertegenwoordiger van mr. Paulus Bosveld inzake
         diens aanspraken op het recht van aanwas voor zijn land gelegen langs de
         Vaart.
         1791                          1 omslag

345       Aankomsttitel voor de gemeente van de helft van een beijster hooiland,
         groot in het geheel 3 hand, waarvan de gemeente de andere helft reeds
         bezit, gelegen over de Vaart in de Beijsters.
         1809                          1 stuk

346       Akte van publieke verkoop van eikenbomen en schaarhout op de Hoge Dijk en
         afgang en schaarhout in een steeg aan de straat.
         14 november 1748                    1 katern

         Belastingen

         Algemeen

347       Stukken betreffende diverse belastingen.
         1678 - 1809                      1 pak

348       Certificatie van schepenen van Dongen op verzoek van 's Gravenmoer
         betreffende de inundatie en de nadelige gevolgen daarvan. Eenvoudig
         gelijktijdig afschrift.
         28 september 1701                    1 stuk

349       Lijsten en stukken betreffende de admissie van een eedsaflegging door
         neringdoenden te 's Gravenmoer in verband met de ordonnantiën op het stuk
         der gemene middelen.
         1750 - 1770 en 1797                   1 omslag

         N.B. : Betreft molenaars, bakkers, slagers, grutters, brouwers, herbergiers
         en winkeliers en kleine kramers in zout, zeep, azijn, koffie, thee, tabak
         en sterke dranken.

350       Verzoekschriften of concepten daarvan en andere stukken om vermindering of
         uitstel van belastingen te verkrijgen vanwege vroegere rampen en vanwege de
         inundatie van 1702.
         1702 - 1704                       1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 50.

         Verpondingen: algemeen

351       Ingekomen stukken van hogerhand betreffende de verpondingen.
         1729 - 1808                       1 omslag
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

352       Verklaring afgelegd door de gerechtsbode en schutter en de oude
         gerechtsbode en schutter van 's Gravenmoer ten overstaan van stadhouder en
         heemraden dat de met name genoemde eigenaren van de gronden aan e oostzijde
         van de 's Gravenmoerse Vaart onder 's Gravenmoer en 's-Grevelduin gelegen
         geen opbrengst hebben van de houtwas aldaar die steeds geroofd wordt.
         Authentiek gelijktijdig afschrift door secretaris P. Rauws.  10 januari
         1651         1 stuk
         N.B. Overgedragen door RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 42
         N.B. : Opgedrukt zegel verloren.

353       Verzoekschrift van schout, heemraden en gemene naburen van 's Gravenmoer
         gericht aan de Staten van Holland daarbij verzoekende om vrijdom van
         verpondingen voor 10 jaren. Concept.
         Eind 17e eeuw (kort ná 1672)              1 stuk

354       Stukken betreffende de verkoop van de recepissen van de kapitale lening in
         1672 en 1674 geconsenteerd ten laste van de Staten van Holland in plaats
         van viermaal de 200e penning en aangegaan in 1674 en 1675 tezamen groot ƒ
         2812-10-00 à 4%. Met afgeloste obligaties ten laste van het dorp en ten
         name van Cornelis van Erfrenten te Breda, groot ƒ 1700,- à 4,5% d.d. 2 juli
         1675, afgelost 13 juni 1679.
                                     1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 33
         N.B. : In dorso: Pampieren aengaende de Vercoopinge van de recepisse van de
         cappitaele leeninge.

355       Staat van de doleantiën voor commissarissen der stad Dordrecht gedaan door
         verscheidene ingezetenen van 's Gravenmoer in 1675 en 1676 wegens de 200e
         penning, opgemaakt ingevolge schrijven van Gecommitteerde Raden van 16 juni
         1676.
         17 augustus 1676.                    1 katern

         N.B. : Konden niet voldoen in verband met afbranden van het dorp door de
         Fransen in 1672 en de zware contributie opgelegd bij akkoord te Maastricht
         om niet-verbrande huizen te kunnen behouden.

356       Staten van eigendommen van kerk en armen en van het geestelijk comptoir van
         Holland onder 's Gravenmoer en opgaven van opgenomen kapitalen ten laste
         van het dorp met enige stukken betreffende het verkrijgen van vermindering
         of kwijtschelding van verpondingen en dergelijke.
         1680 - 1727                       1 omslag

357       Beschikking van de Staten van Holland gesteld op het verzoekschrift van die
         van 's Gravenmoer, waarbij dat in handen wordt gesteld van de
         Gecommitteerde Raden van Staten van Holland om advies op het verzoek om
         gehele of een groot deel vrijstelling van de 200e en 100e penning wegens
         de schade en de verarming door de brand van 1672, voortdurende
         overstromingen en de vlucht in 1688. Met certificaties van Dogen en Groot-
         Waspik ter bevestiging van de 's Gravenmoerse klachten.
         3 augustus 1689                     1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 9

358       Akte van openbare aanbesteding door stadhouder en heemraden van de inning
         van een hele verponding of 100e penning aan Michiel Fijnenbuijck à 6,25%.
         21 oktober 1690                     1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 16
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

359       Overzicht van de landerijen te 's Gravenmoer die toebehoren aan het
         Domeinkantoor van Zuid-Holland en in de 100e penning zijn aangeslagen,
         opgemaakt door schout en heemraden.
         9 januari 1691                         1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 35

360       Stukken betreffende renten, pachten en cijnzen ten name van de pastorie van
         's Gravenmoer vervallen aan het gemene land van Holland en betreffende
         renten ten laste van het kerkelijk kantoorgeneraal van Holland en ten name
         van de armen van 's Gravenmoer.
         1691                          1 omslag

361       Octrooi van de Staten van Holland waarbij op verzoek van schout, regeerders
         en gezamenlijke ingezetenen van 's Gravenmoer aan hen wordt verleend
         remissie met ingang van 1701 tot 4 jaren nadat de geïnundeerde landerijen
         droog geworden zullen zijn tot een bedrag van ƒ 1222-8-0 van de ordinaire
         en een gelijk bedrag voor elke extra ordinaire verponding.
         18 mei 1704                       1 charter lade 20
         N.B. : Zegel verloren.

362       Continuatie van het octrooi van 18 mei 1704 voor het jaar 1711.
         20 februari 1712                    1 charter lade 20

363       Stukken betreffende reorganisatie der plaatselijke belastingen.
         1806 - 1809                       1 omslag

364        Stukken opgemaakt ter verkrijging van remissie van de verpondingen voor de
         periode dat het dorp geïnundeerd is tot vier jaar na het droogvallen en
         verkleining daarvan voor het jaar 1711.
         1704 - 1711
                                 1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 37.

365.       Stukken betreffende de aanvraag en de verlening van een verlenging van het
         octrooi van 18 mei 1704 tot remissie van de verpondingen voor het jaar
         1711.
         1711                          1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 52

366       Verklaring afgegeven door de schepenen van Oosterhout betreffende de schade
         ontstaan door vorst, hagel en veesterfte in de jaren 1722 en 1723 waarvoor
         de Staten Generaal de reële en personele lasten van Oosterhout hebben
         verminderd met 3% bij resolutie van 10 september 1724. Met eenvoudig
         gelijktijdig afschrift.
         1 juni 1725
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 44. Zwaar door
         vocht beschadigd.

367       Stukken van de te 's Gravenmoer zetelende geauthoriseerden van de
         commissarissen van de Staten van Holland tot het redres generaal van de
         verpondingen over huizen en andere gebouwen ingevolge plakkaat van de
         Staten van Holland d.d. 20 mei 1730.
         1730                          1 omslag

368       Stukken betreffende de verzochte remissie van de verpondingen aan de Staten
         van Holland wegens geleden schade door de inwoners van 's Gravenmoer ten
         gevolge van hagelslag en vorst in de jaren 1722, 1724 en 1730. Met opgave
         van die schade.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         1730 - 1731                      1 omslag

369       Stukken betreffende opgaven van geleden schade door de inundatie in de
         jaren 1794 en 1795 en de vergoeding daarvan uit de achterstallige
         verpondingen.
         1796 - 1797                       1 omslag

370       Certificaties van die van Dongen en van Oosterhout afgegeven op verzoek van
         die van 's Gravenmoer betreffende het langzame afvloeien van het
         inundatiewater uit 's Gravenmoer, zodat het dorp nog het gehele jaar 1707
         geen opbrengsten van de gronden heeft gehad, hoewel de aftapping in juli
         1706 was ingezet.
         februari 1711                      2 stukken in 1
         omslag
         Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 10

         Verpondingen: leggers, enz.

371       Morgentaalboek. Legger van de verpondingen getrokken uit het maatboek van
         1587. Aangelegd 1672, bijgehouden tot 1717. Ongeërfde keuters die opnieuw
         zijn komen wonen in 's Gravenmoer 1672 - 1712. Maatboek van landerijen en
         huizen, opgemeten door Jacob Laureijssen, landmeter, 10 - 13 februari 1587,
         met taxaties in de verpondingen. Kopie aangelegd in 1672, bijgehouden tot
         1723.
                                     1 deel

372       Morgentaalboek. Legger van de verpondingen. Vernieuwd 1761, bijgehouden tot
         1811.
                                     1 deel

         N.B. : Achterin folio 140-331 register op de eigenaren genoemd in de
         legger, folio 105-113v geslachtsregister Van der Duyn, heren van 's
         Gravenmoer en Maasdam 1060 - 1794, folio 114 aantekening betreffende nieuwe
         klok in 1790.

373       Uittreksel uit het resolutieboek over het vernieuwen van het
         `Mergentaelboeck´ 1721.                    1 stuk

         N.B. (was 2e deel uit RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921 no.42.

374       Kohier van de taxatie van de landerijen, huizen en andere goederen te 's
         Gravenmoer voor de verponding.
         4 november 1649                     1 deel
         N.B. : Met verschillende aantekeningen van latere eigenaren en taxaties
         voor de 200e penning.

375       Kohier van de taxatie van de landerijen, huizen en andere goederen in 's
         Gravenmoer voor de verponding, met verwijzing naar het bedrag van de
         taxatie in 1627. Klad.   4 november 1649
            1 deel

376       Kohier van de verpondingen over alle huizen en landerijen en over niet-
         geërfde inwoners.
         1709                          1 deel

         N.B. : Met aantekening van de ontvangsten per zitdag, 31 juli 1709 - 4 juli
         1710.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

377       Lijsten van de taxaties voor de verpondingen van alle landen, bossen, enz.
         voorkomende op de biljetten overgenomen van commissaris J. Hallungius.
         Zonder datum (einde 18e, begin 19e eeuw)        2 delen in 1 omslag
         N.B. : Genummerd no. 112 en no. 113. J. Hallungius te Oosterhout was
         commissaris tot het werk der verponding in het ressort Breda,
         arrondissement Geertruidenberg.

378       Kohier van de 100e penning met de zesde verhoging van de boven de ƒ 3000,-
         getaxeerden over 1673. Geformeerd 1693. Met authentiek gelijktijdig
         afschrift.
                                     1 omslag

379-382     Kohieren van de 200e penning over 1658, 1668 (opnieuw getaxeerd 1669), 1673
         (geformeerd 1693) en 1680.               1 katern en 2
                                     omslagen

         N.B. : 1658 is een uittreksel, 1668 met eenvoudig gelijktijdige kopie, 1673
         met authentieke gelijktijdige kopie.

         379.  1658
         380.  1668
         381.  1673
         382.  1680

383       Kohier van de 200e penning over 's Gravenmoer. Authentiek gelijktijdig
         afschrift door secretaris P. Rauws.
         19 november 1671                    1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 12

384       Minuutopgave door stadhouder, heemraden en burgemeesters van 's Gravenmoer
         aan de Staten van Holland betreffende wijziging in het kohier van de 200e
         penning ten aanzien van bezittingen van buitengezetenen.
         14 maart 1677                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten1921, no. 43

385       Kohier van de 200e penning met de zesde verhoging van de boven de ƒ 3000,-
         getaxeerden ter betaling van de eerste en tweede kapitale lening door de
         Staten geconsenteerd 10 januari en 9 maart 1673.
         16 april 1693                         1 katern
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, no. 17

386       Manuaal van de ontvangst van een halve verponding omgeslagen over binnen-
         en buitenman over het jaar 1674.                1 deel

         N.B. : Aantekeningen van latere voldoeningen 1675 - 1679. Achterin:
         verklaringen van Jan Cornelissen Cop dat aan hem gedeelten der ontvangen
         gelden zijn overgedragen, 27 januari 1675 - 24 februari 1676.

387       Manuaal van de ontvangst van een hele verponding omgeslagen ingevolge
         plakkaat van de Staten van Holland d.d. 25 februari 1701 door officier en
         heemraden over de gelanden (binnen en buiten).
         31 maart 1701                      1 deel
         N.B. : Achterin: aantekening van ontvangen gelden per zitdag, 17 mei - 21
         november 1701.

388       Rekening van de 100e penning over 1654 - 1658 en 1660 en van de 200e
         penning over 1659, 1665 en 1666 en van de tweemaal 200e penning over 1667
         en 1668 en van de eenmaal 200e penning over 1669 toegestaan door de Staten
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         van Holland en West-Friesland over de personen, landen en goederen te 's
         Gravenmoer. Afgehoord ter rekenkamer in Den Haag.
         26 juni 1670                      1 omslag
         N.B. : Met concept bijgevoegd.

389-390     Rekeningen van de halve verponding.
         1674 en 1680                      1 omslag en 1
         katern

         389.  1674
         390.  1680

391       Rekening van tweemaal een 200e penning geconsenteerd 16 januari 1694.
         Afgehoord door schout en heemraden.
         22 februari 1700                    1 katern
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 5

392-408     Rekeningen van de 200e penning of 100e penning over de jaren 1687 - 1690,
         1692 - 1695, 1697 - 1700, 1714 - 1718.             17 stukken
         en
                                     omslagen

         N.B. : 1688, 1689 en 1698 met tweede exemplaar; 1695 met bewijsstukken van
         ontvangst; 1700, 1716 en 1718 met bijgevoegd concept.

         392.  1687
         393.  1688
         394.  1689
         395.  1690
         396.  1692
         397.  1693
         398.  1694
         399.  1695
         400.  1697
         401.  1698
         402.  1699
         403.  1700
         404.  1714
         405.  1715
         406.  1716
         407.  1717
         408.  1718.

409       Kwitanties van ontvangen gelden ter voldoening van de 100e of 200e penning
         door de erfgenamen van Hendrick van Gils en andere, afgegeven door de
         collecteuren Herman van Veen en Roelof Rutten.
         1687 - 1699                       1 omslag
         N.B. : Aangetroffen in rekeningen 100e penning 1693.

410       Verklaringen en kwitanties betreffende de voldoening van de 100e en 200e
         penning over de jaren 1687 tot en met 1700.
         1703 - 1707                       1 omslag

411       Stukken betreffende de afrekening met de ontvanger Pieter de Bruijn van de
         ontvangsten voor de 100e en 200e penning te 's Gravenmoer over de jaren
         1687 - 1700.
         1701 - 1705                       1 omslag
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

412       Morgentaalboek. Legger van de verpondingen. Vernieuwd 1721, bijgehouden tot
         1758. Maatboek van landerijen en huizen etc. zie 794. Vernieuwd 1721,
         bijgehouden tot 1761.                         1
         deel

         N.B. : Dorpsrekening 1722, hoofdstuk 4, betaald aan Herman van Veen,
         schout; Ant. Quirijns, schepen en C. E. van Alphen ƒ 73-10-0 voor schrijven
         en formeren van een nieuw morgentaalboek in 1721 conform resolutie van 28
         februari 1721.

413-457     Extra-ordinaire dorpsrekeningen. Rekeningen van de extra-ordinaire
         verpondingen te weten 100e penning over de huizen en 200e penning over de
         landerijen over de jaren 1761 - 1805.
            45 katernen en omslagen

         N.B. : Afgelegd door baljuw tevens schout tevens ontvanger, later door
         ontvanger. De met * gemerkte met bewijsstukken:

         413.  1761*
         414.  1762*
         415.  1763*
         416.  1764*
         417.  1765*
         418.  1766*
         419.  1767*
         420.  1768*
         421.  1769*
         422.  1770*
         423.  1771*
         424.  1772*
         425.  1773*
         426.  1774*
         427.  1775*
         428.  1776*
         429.  1777*
         430.  1778*
         431.  1779*
         432.  1780*
         433.  1781*
         434.  1782*
         435.  1783*
         436.  1784*
         437.  1785*
         438.  1786*
         439.  1787*
         440.  1788*
         441.  1789
         442.  1790*
         443.  1791*
         444.  1792*
         445.  1793*
         446.  1794*
         447.  1795*
         448.  1796*
         449.  1797*
         450.  1798*
         451.  1799*
         452.  1800*
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         453.  1801*
         454.  1802*
         455.  1803*
         456.  1804*
         457.  1805.

458-504     Extra-ordinaire dorpsrekeningen. Rekeningen van de extra-ordinaire
         verpondingen te weten 100e penning over de huizen en 200e penning over de
         landerijen over de jaren 1689, 1691, 1694 - 1760.
            48 katernen en
                                     omslagen

         N.B. : Afgelegd door collecteurs tot en met 1699, door secretaris 1700,
         door ontvanger 1712 tot en met 1746, door secretaris 1751 tot en met 1754
         en daarna door baljuw tevens schout tevens ontvanger. Ontbreken 1692, 1693,
         1695, 1696, 1698, 1701 - 1711, 1714, 1716, 1729, 1730, 1747 - 1750.

         458. 1689
         459. 1691
         460. 1694
         461. 1697, alleen *
         462. 1699*
         463. 1700*
         464. 1712
         465. 1713*
         466. 1715
         467. 1717
         468. 1718*
         469. 1719*
         470. 1720*
         471. 1721*
         472. 1722*
         473. 1723*
         474. 1724*
         475. 1725*
         476. 1726*
         477. 1727*
         478. 1728*
         479. 1731*
         480. 1732
         481. 1733
         482. 1734*
         483. 1735
         484. 1736
         485. 1737
         486. 1738
         487. 1739*
         488. 1740*
         489. 1741*
         490. 1742*
         491. 1743*
         492. 1744*
         493. 1745*
         494. 1746
         495. 1751*
         496. 1752*
         497. 1753*
         498. 1754*
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         499.  1755*
         500.  1756*
         501.  1757*
         502.  1758
         503.  1759
         504.  1760.

         Verpondingen: huizen alleen.

505       Kohier van nieuwgebouwde huizen te 's Gravenmoer sedert 1632, opgemaakt ten
         behoeve van het haardstedengeld door beëdigde taxateurs uit 's Gravenmoer.
         20 januari 1656                     1 stuk

506       Kohier van de nieuwe of vernieuwde huizen, gebouwd sedert 1654, opgemaakt
         ten behoeve van het haardstedengeld van de huizen die per jaar meer dan ƒ
         8,- huur zoude opbrengen. Opgemaakt door wijkmeesters.
         25 juli 1665                      1 stuk

507       Kohier van alle huizen en haardsteden in 's Gravenmoer opgesteld door
         wijkmeesters ten behoeve van het haardstedengeld. Minuut en dubbel.
         25 juli 1665                      2 katernen

508       Kohier van de verponding over de nieuwe en vernieuwde huizen, gebouwd
         sedert 1654, opgemaakt ten behoeve van het haardstedengeld. Opgemaakt door
         gecommitteerden van de Staten van Holland tot het fourneren van de
         kohieren.
         9 januari 1666                         1 stuk

509       Collecteboek van het haardstedengeld.
            1666                          1 katern
         N.B. : Enige pagina’s verloren.

510       Lijst van de afgebrande huizen, schuren, enz. door de Franse ruiterij in
         juli 1672 met vermelding van hetgeen zij in de verpondingen opbrachten.
         Opgemaakt door stadhouder en heemraden.
         2 februari 1676                        1 omslag
         N.B. : Met eenvoudig gelijktijdige kopie.

511       Beschikking van de Staten van Holland, gesteld op verzoekschrift van een
         aantal ingezetenen van 's Gravenmoer, waarbij hun verzoek om nog zes jaar
         vrijdom van de verpondingen over hun in 1672 afgebrande en sommige wederom
         opgebouwde huizen na afloop van de op 19 december 1672 toegestane vier jaar
         vrijdom wordt afgewezen.
         14 december 1676                    1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 41. In dorso is
         aangetekend dat het origineel 12 juni 1689 is mede gezonden met Roeloff
         Rochussen ter verkrijging van remissie van 100e en 200e penning in 1689.

512       Nadere taxatie en kohier van de 52 afgebrande huizen met vermelding van de
         huurprijs die zij voor de brand van 1672 opbrachten ter berekening van de
         verponding en tot liquidatie van de 200e penning over 1673. Eenvoudig
         gelijktijdig afschrift.
         2 november 1677                     1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 32

513       Nadere taxatie en kohier van de huur van nieuwgebouwde huizen sedert het
         laatste vastgestelde kohier van 1677, opgemaakt door stadhouder en gerecht.
         Eind 17e eeuw                      1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957514       Lijst van alle huizen, schuren, enz. te 's Gravenmoer, opgemaakt door
         schout en gerecht.
         30 september 1730                    2 deeltjes

         N.B. : Met concept. Evenveel als in 1665.

515-516     Lijsten der taxatie van eventuele huuropbrengst van alle huizen en andere
         gebouwen te 's Gravenmoer, opgesteld door de gekwalificeerde van de
         commissarissen van de Staten van Holland tot het redres generaal der
         verpondingen op de huizen in Holland ingevolge resolutie en instructie van
         de Staten van Holland.
         20 mei 1730                       2 katernen

         515.  1 november 1730
         516.  6 augustus 1732

517       Legger der verpondingen over alle huizen en gebouwen in 's Gravenmoer.
         Aangelegd in 1733, bijgehouden tot in 1774.
         1 katern

518       Taxatie en kohier van de huren van nieuwe en vernieuwde huizen, opgemaakt
         door beëdigde taxateurs uit 's Gravenmoer.
         15 maart 1740                      1 katern

         N.B. : Kan ook luiden: Taxatie van hetgeen de nieuwe of vernieuwde huizen
         aan huur behoren op te brengen ter vaststelling van hun quote in het
         haardstedengeld.

519-522     Kohieren of gaarderboeken (collecteboeken?) der verpondingen over de huizen
         over de jaren 1740, 1746, 1747 en 1763.

         N.B. : 786 en 788 dienden tevens als leggers over 1746 - 1773. 785 - 787
         zijn authentieke en 788 eenvoudige kopieën.

         519.  1740
         520.  1746
         521.  1747
         522.  1763.

523       Uittreksel uit het generaal register der verpondingen van de nieuwe en
         vernieuwde huizen en gebouwen in Zuid-Holland ter wijziging van de
         gaarderboeken van 's Gravenmoer toegezonden.
         1741                          2 stukken in 1
         omslag

524       Minuten van uitgegane opgaven betreffende nieuwgebouwde, vernieuwingen van
         oude en afbraak van huizen in de jaren 1753 - 1799. Opgemaakt ten behoeve
         van het haardstedengeld.
         1754 - 1800                       1 omslag
         N.B. : Ontbreken die over de jaren 1754 - 1756, 1761 - 1778, 1781, 1782,
         1784, 1786 - 1793, 1797 - 1799. Te vergelijken met 464 opgenomen kapitalen.
         Verklaringen van opgenomen kapitalen en nieuwgebouwde, vernieuwing aan of
         afbraak van huizen en afgezande landen, polders of andere gronden. Zie
         resoluties 18/9-1722, 19/3-1724, 13/11-1725, 10/12-1726, 26/11-1727, 16/10-
         1728, 11/10-1729, 1/12-1731, 2/4-1732, 26/3-1733 en 27/1-1734.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

525       Legger. Kohier of gaarboek der verpondingen over alle huizen en gebouwen in
         's Gravenmoer. Aangelegd in 1773, bijgehouden tot in 1811. Achterin:
         lootceel van de zijdijken, opgemaakt in 1739 omdat de vorige lootceel
         sedert de brand van 1672 werd vermist. Bijgehouden tot in 1823. Met los
         inliggende kopie.  1 deel

526       Kohier van de extra-ordinaire verponding over alle huizen en landerijen
         over het jaar 1780.                          1
         deel

         Imposten en pachten.

527       Lijsten van de ontvangsten op de zitdagen gehouden tot inning van het
         hoorn-, paarden- en zoutgeld en de belasting op de bezaaide landen.
         1694 - 1699                       1 katern
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 7

528       Staatje van hetgeen verschuldigd is voor de impost op de bezaaide landen,
         hoorn- en zoutgeld.
         circa 1680                       1 stuk
         N.B. : Per 'hant' land en per koe. Memorie voor de ontvanger of collecteur
         ter opstelling van zijn kohieren.

529-536     Kohieren van de impost op het zout en de zeep, herengeld en redemptiegeld.
         1723/24, 1725/26, 1731/32                8 katernen

         529.  1723/24
         530.  1725/26
         531.  1726/27
         532.  1727/28
         533.  1728/29
         534.  1729/30
         535.  1730/31
         536.  1731/32.

537       Kohier van de impost op het gemaal.
         1707                          1 katern

538       Kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld. Met kopie.
         1681                          1 omslag539       Kohier van het hoorn- en zoutgeld en bezaaide landen. Met gedeeltelijke
         kopie.
         1693                          1 omslag

540       Kohier van het zout-, hoorn- en paardengeld en de impost op de bezaaide
         landen.
         2 april 1696                      1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 11
         N.B. : Vermeld namen der aangeslagenen, met aantal beesten en grootte van
         bezaaid land.

541       Stukken betreffende de klachten ingediend door regenten van 's Gravenmoer
         bij de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maze over de ontvanger
         der convooien en licenten A. Boudaud te Geertruidenberg, die weigert
         paspoorten te verlenen aan schippers om te 's Gravenmoer rijshout, staken
         en gaarden te laden.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         1783 - 1784                       1 stuk
         N.B. : Het geschil wordt ten gunste van 's Gravenmoer opgelost.

542       Stukken betreffende het door 's Gravenmoer op te brengen quote als
         remplacement der afgeschafte pachten.
         1748 - 1755                       1 omslag
         N.B. : Hierbij kohieren of omslagen.

543       Lijsten van achterstallige betalers van het zout- en zeepgeld met
         aantekeningen van eventuele voldoening.
         1686                          1 omslag

544       Beschikking van de Gecommitteerden van de Staten van Holland en
         Westfriesland op het verzoekschrift van schout, stadhouder en regeerders
         van 's Gravenmoer, waarbij hun verzoeken om uitstel van betaling van de
         impost van het gemaal, zout-, heren- en redemptiegeld ten behoeve van de
         inwoners die nog achterstallig zijn over 1681 - 1683 wordt toegestaan voor
         twee maanden.
         22 juli 1684                      1 omslag
         N.B. : Bijgevoegd lijst van achterstalligen.

545       Verklaring van notaris Melis Jan Melissen door Willem Felix Polyet, burger
         en inwoner van Breda, ten verzoeke van Adriaen Jacobszone, burgemeester van
         's Gravenmoer, dat te Breda de impost van alle te water opgeslagen turf
         wordt verpacht op nader omschreven voorwaarden.
         8 februari 1607                        1 stuk

546       Rekening van de collecteur van het gemaal omgeslagen op 30 augustus 1681.
         Afgehoord door gerecht en naburen.
         11 juni 1684                      1 deeltje
         N.B. : Met aantekening van de voldoening van het nadelig slot 1685 - 1686.

547       Rekening van de ontvanger van de ontvangst en uitgaaf van het hoorngeld en
         gemaal over 1707. Afgehoord door schout en heemraden in bijzijn van
         naburen.
         25 september 1709                    1 omslag
         N.B. : Wegens inundatie van het dorp over 1701 en 1706 geen imposities
         geheven. Met bewijsstukken.

548       Tot één band verenigd:
         Kohier van het zout-, hoorn- en paardengeld en bezaaide landen, 1692, 1694.
         Akte van aanstelling van Adriaen van Ierssel (Eersel) tot collecteur van de
         imposten over 's Gravenmoer door de schouten en gerechten van de Zes Zuid-
         Hollandse Dorpen, 1692.
         Kohier van impost der quotisatie van het gemaal, wijnen, bieren en
         bestiaal, 1692.
         Kohier van de impost op de tabak en de brandewijnen, 1692 - 1698.549-550     Rekeningen van de ontvanger van de ontvangst en uitgaaf van de zes
         achterstallige jaren der turfpachten, die volgens resolutie van de Staten
         van Holland d.d. 22 september 1707 in drie termijnen moeten worden voldaan.
         Met bewijsstukken.
         1707 en 1708                      2 omslagen

         549. 1707 (1e termijn), afgehoord door schout en heemraden in bijzijn van
         naburen, 10 december 1708.
         550. 1708 (2e termijn), afgehoord als boven, 25 september 1709.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957
551-584     Rekeningen van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld. 1681/1682 -
         1683/1684, 1685/1686, 1690/1691 - 1691/1692, 1695/1699, 1711/1712,
         1713/1714 - 1728/1729 en 1732/1733 - 1741/1742.
            34 deeltjes en
                                        omslagen

         551.  1681/1682
         552.  1682/1683
         553.  1683/1684
         554.  1685/1686
         555.  1690/1691
         556.  1691/1692
         557.  1695/1699
         558.  1711/1712
         559.  1713/1714
         560.  1714/1715
         561.  1715/1716
         562.  1716/1717
         563.  1717/1718
         564.  1718/1719
         565.  1719/1720
         566.  1720/1721
         567.  1721/1722
         568.  1722/1723
         569.  1723/1724
         570.  1724/1725
         571.  1727/1726
         572.  1726/1727
         573.  1727/1728
         574.  1728/1729
         575.  1732/1733
         576.  1733/1734
         577.  1734/1735
         578.  1735/1736
         579.  1736/1737
         580.  1737/1738
         581.  1738/1739
         582.  1739/1740
         583.  1740/1741
         584.  1741/1742

         20e, 40e en 80e penning.

585-591     Staten en rekeningen van de secretaris van 's Gravenmoer van de ontvangst
         van de impost op de collaterale successie of 20e penning en van de boeten
         van ongefundeerde processen. Tevens lijsten van begravenen met verklaring
         van al dan niet aan de collaterale successie onderhevige nagelaten
         goederen.
         1752 - 1755                       7 katernen of
         deeltjes

         N.B. : De rekeningen lopen over een half jaar, te weten zomer (april tot en
         met september) en winter (oktober tot en met maart).

         585.  1752/53
         586.  1753
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         587.  1753/54
         588.  1754
         589.  1754/55
         590.  1755
         591.  1755 oktober - december.

592       Staatje van hetgeen schout en gerecht van 's Gravenmoer hebben moeten
         betalen aan ontvanger De Bruijn te Dordrecht voor de boedels die geen
         kwitanties hebben overlegd over de jaren 1712 - 1718.
         1720                          1 stuk

593       Ingekomen schrijven van de secretaris P. Rauws uit Breda aan de stadhouder
         Quirijns toezendende ter tekening en aflevering aan de ontvanger te
         Dordrecht van de rekening van de 40e penning met enige toelichting.
         31 oktober 1673                     1 stuk

594-596     Staten en rekeningen van de secretaris van 's Gravenmoer van de ontvangst
         van de 40e en 80e penning van de verkopingen van onroerende goederen en
         gepasseerde rentebrieven, van de 40e en 80e penning van de vrijwillige
         verkopingen van inboedels en schepen en van het middel op het trouwen en
         begraven over de jaren 1752 - 1755.
                                     3 deeltjes

         594.  1752
         595.  1753
         596.  1755.

597       Rekening van de secretaris over ontvangsten en uitgaaf van de 20e en 40e
         penning over april - september 1678 en van boeten voor ongefundeerde
         processen.
                                     1 katern

598-648     Staten en rekeningen van de secretaris van 's Gravenmoer of zijn substituut
         van de ontvangst van de impost op de collaterale successie of 20e penning,
         van de 40e en 80e penning van de verkopingen van onroerende goederen en
         gepasseerde rentebrieven, vanaf 1692 van de vrijwillige verkopingen van
         inboedels en schepen, van de boeten van ongefundeerde processen en vanaf
         1695 van het middel op het trouwen en begraven.
         1678 - 1748                       51 katernen of
                                     deeltjes

         N.B. : Volgens ordonnantie moest vanaf 1 april 1731 door de schoolmeester
         opgemaakte halfjaarlijkse lijsten der doden worden overlegd. De lijsten van
         april - september 1742 en april - september 1746 liggen in de betreffende
         rekening. De rekeningen lopen over een tijdvak van een half jaar, te weten
         winter (oktober t/m maart) en zomer (april t/m september). 1678/79 wil
         zeggen van 1 oktober 1678 t/m 31 maart 1679 en 1679 wil zeggen van 1 april
         1679 t/m 30 september 1679, enz. Van nummer 595 rekening 1678/79 ontbreekt
         laatste blad. Alle met getekende verklaringen van schout en/of schepenen
         dat de opgaven accorderen met betreffende registers en aantekeningen van
         het slot

         598.  1678/79
         599.  1679
         600.  1679/80
         601.  1680/81
         602.  1681
         603.  1681/82
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         604.  1682
         605.  1682/83
         606.  1683
         607.  1683/84
         608.  1684
         609.  1684/85
         610.  1685
         611.  1685/86
         612.  1686
         613.  1686/87
         614.  1687
         615.  1689
         616.  1690
         617.  1690/91
         618.  1691
         619.  1691/92
         620.  1692
         621.  1692/93
         622.  1693
         623.  1693/94
         624.  1694
         625.  1694/95
         626.  1695
         627.  1695/96
         628.  1696
         629.  1696/97
         630.  1697
         631.  1721
         632.  1731
         633.  1733/34
         634.  1738
         635.  1739/40
         636.  1741
         637.  1741/42
         638.  1742
         639.  1742/43
         640.  1743/44
         641.  1744
         642.  1745
         643.  1745/46
         644.  1746
         645.  1746/47
         646.  1747
         647.  1747/48
         648.  1748

         Franse en Spaanse contributies.

649       Schrijven van P. H. Steenhuijsen Cappel vanuit Tongeren aan de
         dorpsbesturen van de Zes Zuid-Hollandse dorpen betreffende zijn vergeefse
         pogingen om van de intendant Charvel aldaar vermindering te bekomen van de
         Franse contributies, maar dat het restant in graan geleverd kan worden aan
         de intendant Robbert te Grave. Eenvoudig gelijktijdig afschrift.
         6 september 1672                    1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 40
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

650       Vrijgeleide voor gedeputeerden van de Baronie van Breda om zich naar Huy in
         het land van Luik te begeven ter voldoening van de Franse contributie van
         50.000 écu. Eenvoudige gelijktijdige kopie.
         8 december 1688                     1 stuk

651       Lijst van de taxatie der huizen voor de voldoening van de Franse
         contributie.
         18 december 1688                    1 deeltje
         N.B. : Met aantekening van ontvangsten

652       Lijst van ingezetenen die hun aanslag in de Franse contributies op de
         zitdag betaald hebben.
         15 oktober 1706                     1 stuk

653       Akten van sauvegarde voor de inwoners van 's Gravenmoer van de Spaanse
         koning 1702 en 1706 en van de Franse koning 1712, in verband met Spaanse en
         Franse contributies.                      1 omslag

654       Commissie van officier en heemraden van 's Gravenmoer op schout en
         secretaris om met de intendanten van de Franse contributie te gaan spreken
         in Breda en Brussel.
         27 oktober 1702                     1 stuk

655       Lijst van de inwoners met vermelding van hetgeen zij verschuldigd zijn in
         de Spaanse contributie over 15 juli 1703 - 15 januari 1704.
         1703                          1 deeltje
         N.B. : Met aantekeningen van voldoening.

656       Ingekomen stukken van Johannes de Wijse betreffende de Franse contributie.
         1707 - 1710                       1 omslag

657       Akte van openbare aanbesteding door stadhouder en heemraden van de
         ontvangsten en uitgaven voor de Spaanse contributie voor de termijn van 15
         januari 1705 tot 15 januari 1706 aan Herman van Veen, stadhouder, à 6,75%.
         18 april 1705                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 18

658       Akte van openbare aanbesteding door officier en heemraden van 's Gravenmoer
         van de ontvangsten en uitgaven voor de Franse contributie voor de termijn
         van 15 januari 1709 - 15januari 1710.
         24 april 1709                      1 katern

659       Lijst van taxatie der huizen in 's Gravenmoer voor de voldoening van de
         Franse contributie over 1710.
         5 maart 1710                      1 deeltje

660-667     Rekeningen van ontvangst en uitgaven voor de Franse contributie.
         1676, 1679, 1707 - 1712                 1 katern en 7
         omslagen
         N.B. : 1679 met een, 1707 - 1712 met meerdere bewijsstukken van uitgaven.

         660.  1676
         661.  1679
         662.  1707
         663.  1708
         664.  1709
         665.  1710
         666.  1711
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         667.  1712

668-671     Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor de Spaanse contributie.
         1702 - 1705/06                         1 lias, 1
         deeltje en 2 omslagen
         N.B. : Van de eerste rekening alleen de bewijsstukken van uitgaven bewaard.
         1704/05 en 1705/06 met bewijsstukken.

         668.  5 mei 1702 - 15 september 1702
         669.  15 september 1702 - 15 januari 1704
         670.  15 januari 1704 - 15 januari 1705
         671.  15 januari 1705 - 15 januari 1706.

672-721     Staten en rekeningen van de secretaris van 's Gravenmoer van de ontvangst
         van de impost op de collaterale successie of 20e penning, van de 40e en 80e
         penning van de verkopingen van onroerende goederen en gepasseerde
         rentebrieven, van de 40e en 80e penning van de vrijwillige verkopingen van
         inboedel en schepen, van de boeten van ongefundeerde processen en van het
         middel op trouwen en begraven.
         1756 - 1805                       50 deeltjes

         De rekeningen over 1756 - 1765 bevatten lijsten der doden ingevoegd.

         672.  1756
         673.  1757
         674.  1758
         675.  1759
         676.  1760
         677.  1761
         678.  1762
         679.  1763
         680.  1764
         681.  1765
         682.  1766
         683.  1767
         684.  1768
         685.  1769
         686.  1770
         687.  1771
         688.  1772
         689.  1773
         690.  1774
         691.  1775
         692.  1776
         693.  1777
         694.  1778
         695.  1779
         696.  1780
         697.  1781
         698.  1782
         699.  1783
         700.  1784
         701.  1785
         702.  1786
         703.  1787
         704.  1788
         705.  1789
         706.  1790
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         707.  1791
         708.  1792
         709.  1793
         710.  1794
         711.  1795
         712.  1796
         713.  1797
         714.  1798
         715.  1799
         716.  1800
         717.  1801
         718.  1802
         719.  1803
         720.  1804
         721.  1805.

         Familiegeld, personele quotisatie.

722       Kohier van de 1000e penning. Afschrift.
         1654                          1 katern

723       Kohier van de 1000e penning over 's Gravenmoer.
         17 maart 1669                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 14

724       Kohier van de ophef van het familiegeld opgesteld door stadhouder en
         heemraden ingevolge instructie van commissarissen van de Staten van Holland
         en Westfriesland.
         28 maart 1674                      1 stuk
         N.B. : Wegens afbranden in 1672 konden zij niet betalen. Vele huizen
         verbrand, vele families zijn vertrokken.

725       Kohier van alle families met uitzondering van de arme.
         21 juni 1680                      1 katern
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 15

726       Kohier van alle arme families die van de armen of van de aalmoezen leven en
         te 's Gravenmoer wonen.
         21 juni 1680                      1 katern
         N.B. : Opgesteld ten behoeve van vrijdom van belasting

727       Stukken betreffende de personele quotisatie vastgesteld bij resolutie van
         de Staten van Holland d.d. 7 maart 1742 over personen en families , met
         Uittreksels uit de kohieren voor wat betreft 's Gravenmoer.
         1744 - 1748                       1 omslag
         N.B. : 's Gravenmoer behoorde daarvoor tot district Dordrecht en had 6
         aangeslagenen.

728-729     Lijsten der taxaties van de inwoners voor het opstellen van de kohieren van
         het familiegeld ingevolge plakkaat d.d. 28 maart 1742.
         1742                          1 katern en 1 stuk

         728. 25, 26 en 30 juni 1742
         729. 30 juni 1742
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

730       Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de personele quotisatie over 1745,
         1747 en 1748.                         3 katernen
         in 1 omslag
         N.B. : 1745 concept. De beide andere goedgekeurd door schout en schepenen.
         Zijnde de eerste, derde en vierde rekening.

         Overige belastingen.

731       Stukken betreffende de invordering in vier termijnen van de liberale giften
         te 's Gravenmoer ingevolge plakkaat van de Staten van Holland en de prins
         van Oranje d.d. 12 september 1747.
         1747 - 1748                       1 omslag
         N.B. : Verzochte vrijstelling in verband met grote schade door inundaties
         werd niet verkregen. Ook gouden en zilveren voorwerpen werden ingeleverd.

732       Lijst van de eed op de 25e penning afgenomen van de ingezetenen ingevolge
         plakkaat van 30 september 1788.
         april 1789                       1 stuk

733       Stukken betreffende de vrijwillige en geforceerde geldheffing.
         1794 - 1801                       1 omslag

         N.B. : Interessant wegens opgave van de rampen en lasten 's Gravenmoer  in
         1793 en 1794 overkomen.

734       Stukken betreffende de quotisatie in de heffing van ƒ 3.000.000,- volgens
         de wet van 30/3 en 12/4-1808 met register der contributies.
         1808 - 1809                       1 omslag

735       Verklaringen afgelegd voor schepenen van 's Gravenmoer door inwonende
         schippers dat het door hen bezeten schip hun eigendom is.
         5 september 1810 - 12 maart 1811            1 omslag

         Tienden.

736       Verklaring van de ontvanger-generaal der kerkelijke goederen van de Staten
         van Holland dat de nader genoemde landerijen en tienden van de pastorie van
         's Gravenmoer gekomen zijn.
         6 december 1680                     1 stuk

         Openbare orde.

737       Lijst van de bevolking opgesteld ingevolge decreet van de provinciale
         representanten van het volk van Holland d.d. 2 oktober 1795.
         9 oktober 1795                         1 stuk
         N.B. : Vermeld de hoofdbewoners met aantal gezinsleden verdeeld naar
         mannen, vrouwen en kinderen.

738       Register geformeerd door het gemeentebestuur ingevolge besluit van de
         landdrost van Brabant d.d. 5 juni 1807 naar aanleiding van het decreet van
         de koning d.d. 28 mei 1807.
         18 augustus 1807                    1 katern

         N.B. : Vermeld huis met aantal inwoners, huishuur, verschuldigde
         belastingen en imposten, paarden en vee, wei- en bouwland.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

739       Brief waarbij de voogden van Adriaen Verdonk uit Middelburg (weesmeester?)
         protesteren tegen de sluiting van een huwelijk door hem op 9 september 1710
         te 's Gravenmoer zonder hun voorkennis.
         20 oktober 1710                     1 stuk

740       Stukken betreffende de toevoeging van zes dienders van 's landswege aan de
         dienders van de Zes Zuid-Hollandse dorpen in de Langstraat tot wering van
         landlopers en brandstichters en betreffende de directie daarover.
         1727 en 1739                      1 omslag

741       Reglement voor de klapwakers. Eenvoudig gelijktijdig afschrift uit
         resolutieboek.
         zonder datum (ca. 1772)                 1 stuk
         N.B. : Vier klapwakers.

742       Reglement voor de klapwakers.
         22 februari 1781                    1 stuk
         N.B. : Twee klapwakers.

743-745     Taxaties van de inwoners ter betaling van de klapwakers.
                                     3 omslagen

         743. 4 december 1772, met aanvullingen tot 31 oktober 1783
         744. 22 november 1787, met aanvullingen tot 1 november 1792
         745. 2 november 1803, met authentiek gelijktijdig afschrift met
         aanvullingen.

746       Reglement voor de gerechtsdienaar Pieter Heijblom. Concept.
         eind 18e eeuw (1782)                  1 stuk

747       Stukken betreffende de generale jachten op landlopers en vagebonden
         gehouden in 1796, 1798 en 1800.                    1
         omslag
         N.B. : In 1796 gehouden om de vloot te bemannen.

         Openbare gezondheid.

748       Stukken betreffende de besmettelijke ziekte onder het rundvee, met opgaven
         daarvan.1769 - 1779                   1 omslag.

         Openbare veiligheid.

749       Namens de besturen van omliggende dorpen ondertekend en terugontvangen
         rondschrijven van de stadhouder van 's Gravenmoer van 3 september 1687 om
         een vergadering van 6 september te komen bijwonen om volgens oude gewoonte
         gezamenlijk middelen te beramen tot uitroeiing van wolven die reeds vee en
         paarden hebben aangevallen en gedood.
         1687                          1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 47750       Ingekomen stukken bij de commissie van binnenlandse correspondentie of
         comité van werkzaamheid c.q. municipaliteit van 's Gravenmoer.
         1796 - 1799                       1 omslag

751       Lijst van alle vermogende en onvermogende weerbare mannen tussen 16 en 60
         jaar oud en van het aantal geweren te 's Gravenmoer, opgesteld op last van
         de gecommitteerde raden van de Staten van Holland d.d. 21 augustus 1747.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         30 augustus en 1 september 1747             1 katern

         N.B. : 43 vermogende, 57 onvermogende en 32 snaphanen.

752       Stukken in lijsten betreffende de opgave van alle vermogende en
         onvermogende weerbare mannen tussen 18 en 60 jaar oud ter oefening in de
         wapenhandel.
         1784 - 1785                       1 omslag

753       Stukken betreffende oprichting van en contributie voor de gewapende
         burgerwacht.
         1795 - 1802                       1 omslag

         N.B. : Hierbij lijsten van contribuabelen en ingeschrevenen op de rol van
         de wapendragende burgers. Deze lijsten vermelden ouderdom, beroep en
         burgerlijke staat.

754       Lijst van het brandweerpersoneel.
         1794                           1 stuk

755       Lijst van mannelijke inwoners tussen 20 en 60 jaar ter inschrijving voor de
         Garde Nationale (burgerwacht).
         1811                          1 deeltje

756       Reglement op het behandelen van de brandspuit en het blussen en verhoeden
         van brand. Concept.
         1782                          1 katern

757       Instructie rakende het onderhoud en conservatie van de slangbrandspuiten.
         zonder datum (eind 18e eeuw; 1782)           1 stuk

         Waterstaat.

758       Stukken betreffende het moeren en dergelijke.
         1728 - 1803                       1 omslag

759       Ingekomen stuk van de commissarissen van de Grafelijkheid van Holland en
         Westfriesland betreffende het inbrengen van eventuele bezwaren tegen het
         conceptplan van de grote dijkage nabij Geertruidenberg.
         12 november 1676                    1 stuk

760       Overeenkomst tussen de gegoeden en geërfden buitendijks te 's Gravenmoer
         betreffende het aanleggen van een zomerkade en benoeming van drie
         directeuren opzichters bij de uitvoering van dit werk, die tevens worden
         gemachtigd octrooi aan te vragen. Authentiek gelijktijdig afschrift. Met
         eenvoudig gelijktijdig afschrift van bovenstaand afschrift.
         2 februari 1683                        2 stukken en
         1 omslag

         N.B. : Tevens bepalingen betreffende verantwoording en benoeming van nieuwe
         directeuren. In dorso: copia copiae No. 66 Bestekken etc. betrekkelijk het
         bekaden der buitenpolders, het leggen van dwarskadens enz. lopende van 1683
         tot 1792.

761       Octrooi door de Staten van Holland verleend op de overeenkomst tussen de
         gegoeden en geërfden buitendijks betreffende het aanleggen van zomerkaden.
         Eenvoudig afschrift.
         24 mei 1684                       1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 45

762       Publicatie van een besluit van schout en schepenen waarbij het
         brandweerpersoneel wordt verplicht bij vervoer van de spuit naar branden in
         naburige dorpen mede te gaan.
         1809                          1 stuk

763       Ingekomen stuk van de Rekenkamer van Holland betreffende het inbrengen van
         eventuele bezwaren tegen de bedijking van enige gorzen nabij Oosterhout
         langs de 's Gravenmoerse Vaart met inbegrip van de Willemsweg.
         29 juni 1708                      1 stuk

764       Ingekomen stuk van Thomas Claypoole, rentmeester der Domeinen van de prins
         van Oranje over Oosterhout en Dongen etc., die verzoekt om een andere dag
         van ontmoeting met enige regenten van 's Gravenmoer ter bespreking van de
         aanleg van zomerdijken.
         26 juni 1709                      1 stuk

765       Ontwerp (sic) tot het leggen van een kade om de Korte en Lange Veertelen
         tegen de zomervloeden, getekend door de grootste ingelanden. Concept.
         1711                          1 katern
         N.B. : Hiertoe was octrooi verleend door jonkheer Thomas Claypoole en
         verkregen op 24 mei 1684.

766       Rekening van Cornelis Quirijns, secretaris, als aangestelde penningmeester
         van de nieuw aan te leggen kade en polder der buitendijkse Korte en Lange
         Veertelen ter wering van de gewone watervloeden (kade op straats en vaarts
         gebuurlanden en aanleggen van het verlaat in de oude vaasrt etc.).
         Afgehoord door schout en schepenen 24 september 1715. Met borderel en
         bewijsstukken.       1 omslag

767       Resolutie van schout en schepenen waarbij besloten wordt een draaiboom te
         plaatsen in de Lootdijk en de inwoners gelast de dijken te herstellen die
         in de winter 1714 – 1715 door storm zijn beschadigd, 1 april 1715.
         Gepubliceerd 7 april 1715                1 stuk

768       Akte waarbij ingelanden, gegoeden en geërfden in de Lange Veertelen
         besluiten een zomerkade aan te leggen. Eenvoudig gelijktijdig afschrift.
         13 april 1723                      1 stuk

769       Verklaring afgelegd door schout en schepenen van 's Gravenmoer op verzoek
         van schout en schepenen van Cappelle betreffende het gebruik dat de bij
         storm en hoge watervloeden gebroken dijken hersteld worden door de
         gelanden die deze dijken vanouds hersteld hebben.
         14 mei 1718                       2 stukken in 1
         omslag
         N.B. : In het hoofd 'kopie uijt', het is echter een volledig getekend
         exemplaar, dus duplicaat of minuut. Met authentiek gelijktijdig afschrift.

770       Concepten van schrijven aan de heer van 's Gravenmoer en diens
         vertegenwoordiger betreffende de overstroming tengevolge van een doorbraak
         bij Heusden en de wenselijkheid om remissie van belastingen te verzoeken.
         maart 1741                       1 omslag
         N.B. : Zie resoluties 11 en 22 maart 1741. De hoge dijk bij Hedikhuizen
         brak door op 24 december 1740.

771       Brief van schout, schepenen en regeerders van Dongen aan baljuw en
         schepenen van 's Gravenmoer betreffende herstel op gezamenlijke kosten van
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         het sluisje of heul over de Vaart overeenkomstig het akkoord gesloten 8
         juni 1643.
         2 oktober 1764                         1 stuk

772-839     Rekeningen van ontvangsten en uitgaven afgelegd door vaartmeesters
         betreffende hun administratie over de vaart aan schout en/ of stadhouder en
         heemraden en 1668/69, 1682/83 tevens aan de Heer en 1690/91 aan diens
         voogd, vanaf 1711/12 aan schout en schepenen, 1797/98 aan municipaliteit en
         vanaf 1799/1800 aan gemeentebestuur als oppervaartmeesters over de jaren
         1666/67 - 1674/75, 1678/79, 1682/83 - 1719/20, 1723/24 - 1803/04, 1807/08,
         1809 en 1810.
                                     69 deeltjes of
                                     omslagen
         N.B. : De rekeningen lopen over twee kalenderjaren met uitzondering van die
         over 1692/94, 1707/10, 1809 en 1810. De rekeningen over 1703/04, 1717/18,
         1719/20 en 1739/40 met bijgevoegde authentieke kopieën. Bij de met *
         gemerkte rekeningen bijgevoegde bewijsstukken van ontvangsten, bij de met
         ** gemerkte rekeningen bijgevoegde bewijsstukken van uitgaven, bij de met
         *** gemerkte rekeningen bijgevoegde bewijsstukken van ontvangsten en
         uitgaven en bij de met o gemerkte rekeningen bijgevoegde borderel.

         772.   1666/67
         773.   1668/69
         774.   1670/71
         775.   1672/73
         776.   1674/75
         777.   1678/79
         778.   1682/83
         779.   1684/85
         780.   1686/87
         781.   1688/89
         782.   1690/91
         783.   1692/94
         784.   1695/96
         785.   1697/98
         786.  1699/00 **o
         787.   1701/02**o
         788.  1703/04
         789.   1705/06
         790.   1707/10o
         791.   1711/12o
         792.   1713/14**o
         793.   1715/16
         794.  1717/18o
         795.  1719/20
         796.   1723/24
         797.  1725/26**o
         798.   1727/28
         799.   1729/30
         800.   1731/32***o
         801.   1733/34***o
         802.   1735/36*
         803.   1737/38***o
         804.   1739/40***o
         805.   1741/42***
         806.   1743/44*
         807.   1745/46***o
         808.   1747/48***o
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         809.  1749/50***o
         810.  1751/52***o
         811.  1753/54**
         812.  1755/56***o
         813.  1757/58***o
         814.  1759/60**o
         815.  1761/62**o
         816.  1763/64**o
         817.  1765/66**o
         818.  1767/68**o
         819.  1769/70**o
         820.  1771/72**o
         821.  1773/74**o
         822.  1775/76**o
         823.  1777/78**o
         824.  1779/80**o
         825.  1781/82**o
         826.  1783/84**o
         827.  1785/86**o
         828.  1787/88**o
         829.  1789/90**o
         830.  1791/92**o
         831.  1793/94**o
         832.  1795/96**o
         833.  1797/98***o
         834.  1799/00**o
         835.  1801/02**o
         836.  1803/04**o
         837.  1807/08**o
         838.  1809**o
         839.  1810**o

         Verkeer en vervoer.

840       Concept van de akte van aanbesteding en reglement van het overvaren van 's
         Gravenmoer naar Raamsdonk, Waspik, Capelle, de dam bij Geertruidenberg enz.
         tijdens de inundatie.
         1701                          1 stuk

841       Machtiging van de regenten van ‘s Gravenmoer door B. van Slingelandt,
         rentmeester-generaal van Zuid-Holland, om 100 schaft aarde te halen van het
         hoefje te Waspik om daarmede het kerkpad van de Straat naar de Vaart een
         handbreedte op te hogen, omdat dit pad door het hoge water zo geleden heeft
         dat de inwoners over Dongen naar de kerk moeten.
         4 april 1705                      1 stuk

842       Akten van openbare aanbesteding van vernieuwing of herstelling van
         bruggen, sluizen, spuien en van aanleg of ophoging van kaden, wegen en
         losplaats en uitdieping van de Lei.
         1712 - 1808                       1 pak

         N.B. : Bestek ophogen zomerdijk in de kade langs de nieuwe vaart 1736, zie
         in bijlagen rekening 1736
         Bestek opgraven van sloten aan gemeente stede 1738, zie in bijlagen
         dorpsrekening.
         Bestek opgraven van sloten in dorpslanden 1740, zie in bijlagen
         dorpsrekening.
         Bestek opgraven en diepen van de queb op de Vaert en de Swanck 1740.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         Bestek verhogen en verzwaren van de dwarskade langs de nieuwe vaart van de
         Swanck tot oude vaart en vandaar tot de Dongendijk 1752, zie in bijlagen
         dorpsrekening.

843       Overeenkomst tussen schout en schepenen van 's Gravenmoer en van Waspik
         betreffende aanleg en onderhoud van een voetpad langs Kloppeleij vanaf de
         's Gravenmoerse vaart tot aan de werf van Geerit Maas.
         25 februari 1736                    1 stuk

844       Octrooi verleend door de Staten van Holland aan schout en schepenen van 's
         Gravenmoer en schout en gerecht van Groot Waspik en Efhalfhoeven tot aanleg
         van een rijweg van 's Gravenmoer naar Waspik en het heffen van brug- en
         weggeld daarop op nader omschreven voorwaarden. Perkament.
         19 november 1774                    1 katern

845       Overeenkomst tussen baljuw en schepenen van 's Gravenmoer ter ene en de
         ingelanden van het gedeelte langs de Vaartkant vanaf de twee draaiers
         zuidwaarts tot aan het land van Adriaan Heijblom ter andere zijde
         betreffende het volbrengen en behoorlijk opmaken van de rijweg tussen
         Waspik en 's Gravenmoer.
         6 februari 1777                        1 stuk

846       Overeenkomst tussen schout en schepenen van 's Gravenmoer ter ene en de
         ingelanden van het gedeelte der Vaartkant vanaf de landen met hout omplant
         tot aan het huis van Jan Wijnants van Eersel ter andere zijde betreffende
         het verzwaren en ophogen van de Vaartkant of oude rijweg.
         26 maart 1779                      1 stuk

847       Stukken betreffende de aanleg van een rijweg van 's Gravenmoer naar Waspik
         en het heffen van brug- en weggeld daarop volgens octrooi van de Staten van
         Holland d.d. 19 november 1774 en betreffende geschil met gelanden over het
         onderhoud van de weg volgens overeenkomst van 6 februari 1777. Met enige
         kwitanties van gemaakte kosten.
         1774 - 1779                       1 omslag

848       Akten van publieke verpachting door Waspik en 's Gravenmoer van het
         bruggeld te heffen bij overgang van de brug over de 's Gravenmoerse Vaart
         over de jaren 1806 en 1808.
         2 stukken

849       Lijsten van verleende hand- en spandiensten ter requisitie van de minister
         van Binnenlandse Zaken tot herstel van wegen waarlangs Leurs Majestés
         kunnen passeren om zich naar Sleeuwijk te begeven
         23 oktober 1811                     1 omslag?

850       Akte van overeenkomst tussen schout, schepenen en regeerders van Dongen ter
         ene en schout, burgemeester en heemraden van 's Gravenmoer ter andere zijde
         betreffende het onderhoud van de nieuw te maken brug over de Vaart op de
         grensscheiding en van het brugje over het riool op Klein Dongen.
         8 juni 1643                       1 charter, lade 20

851       Overeenkomst tussen schepenen van 's Gravenmoer ter ene en Willem van
         Rincxt, oud-schepen van Oosterhout als aannemer van de brug die op 8 mei
         1745 is aanbesteed door Oosterhout en 's Gravenmoer ter andere zijde
         betreffende het herstel van de brug op kosten van de aannemer indien deze
         binnen twee jaar na 12 juli 1745 mocht verzakken tengevolge van een te
         korte paal aangebracht in strijd met het bestek.
         12 augustus 1745                    1 stuk
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957852       Voorwaarden van aanbesteding door de vaartmeesters met consent en ten
         overstaan van schout en schepenen van het 'uijtmeijen' van de nieuwe vaart
         met aantekening van de jaarlijks gehouden aanbestedingen en de namen der
         aannemers van het werk.
         1737 - 1778                       1 katern
         N.B. : Betreft het maaien en uithalen van vuil en ruigte uit de vaart. In
         1778 goedgevonden het maaien provisioneel niet meer aan te besteden.

853       Reglement en ordonnantie vastgesteld door schout en gerechte op het speije-
         en vaartgeld.
         30 april 1771                      1 omslag
         N.B. : Met ampliatie 27 april 1809.

854       Overeenkomst tussen 's Gravenmoer , Oosterhout en Dongen over het verbreden
         en uitdiepen van de Donge.
         21 oktober 1775                     1 omslag
         N.B. : Bijgevoegd 19e eeuwse authentieke kopieën van dezelfde akten
         berustende te Dongen en Oosterhout.

855       Resolutie van schout, schepenen en regeerders van Dongen waarbij zij
         verklaren te hebben aangegaan een overeenkomst met officier en schepenen
         van 's Gravenmoer betreffende vrijdom van betaling van het speij- en
         vaartgeld voor de wederzijdse ingezetenen voor halen en brengen van hooi,
         stro, brandhout, granen en dergelijke ten eigen behoeve over de grenzen van
         elkanders jurisdictie. Authentiek afschrift 2 juni 1761.
         7 mei 1761                       1 stuk

         Schouwvoering over wegen en wateren.

856       Resolutieboeken van schout en gerecht op het heffen der zomerschouwen over
         wegen en wateren.
         1707 - 1810                       5 delen in 1 band

         a.  1707 - 1734
         b.  1735 - 1760
         c.  1761 - 1792
         d.  1793 - 1810
         e
          . processen-verbaal van schouwvoering over wegen, rivieren en
         waterleidingen    1811 - 1820.

         Economische aangelegenheden.

857       Verzoekschrift aan schout en heemraden van 's Gravenmoer van Anthonij
         Cantters en Willem Blom mede namens het merendeel van de inwoners houdende
         het verzoek om te bewerkstelligen dat het bevel van de gouverneur van
         Geertruidenberg wordt verzacht, zodat zij hun Luikse aken niet voor
         zonsondergang terug moeten brengen bij het retranchement te Waspik als zij
         hun zinkrijs bij de Drimmelaarschepen te Geertruidenberg gaan afleveren om
         naar Zeeland te laten vervoeren.
         zonder jaartal (1704)                     1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 36. Ongeveer
         twee jaar na het leggen van de zware dam bij Geertruidenberg en tijdens de
         inundatie.

858       Concept-verzoekschrift van 's Gravenmoer aan de gecommitteerde Raden van
         Staten van Holland verzoekende het verbod d.d. 31 maart 1726 tot het
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         ontmoeren van gronden in het dorp en turfmaken overeenkomstig het plakkaat
         van 16 maart 1679 te ondersteunen.
         (1726)                         1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 51

859       Beschikking van de gecommitteerde Raden van Staten van Holland gesteld op
         een verzoekschrift van Groot Waspik, waarbij dit dorp wederom voor een
         periode van 10 jaar vrijdom van de Geervlietse tol wordt verleend met
         ingang van 1 juni 1731 tegen betaling van een jaarlijkse recognitie van ƒ
         5,-. Eenvoudig afschrift.
         6 september 1731                    1 stuk
         N.B. : In ‘s Gravenmoer werd in december 1735 besloten inlichtingen in te
         winnen over verkrijging van vrijdom.

860       Stukken betreffende de staat der fabrieken en trafieken in 's Gravenmoer.
         1808                          1 omslag
         N.B. : Betreft molens, grutterij, brouwerij en branderij.

861       Zetting van het brood over de Zes Zuid-Hollandse dorpen gedaan door de
         municipaliteit aldaar ingevolge het decreet van het provinciaal bestuur
         d.d. 1 april 1796.
         1796, 1799 - 1802                    1 omslag
         N.B. : Vaststelling van de graan- en broodprijzen. Alle gepubliceerd te 's
         Gravenmoer volgens dorsale aantekening, 1799 - 1802 nagenoeg wekelijks.862       Ingekomen brief van H. Hamer (van het brouwersgilde) te Dordrecht
         berichtende dat door de gildeknecht drie beugels van de binnenmaat van
         kinnekens, vaten en tonnen zijn gecontroleerd en dat die overeenkomen met
         die van Dordrecht.
         10 april 1756                      1 stuk

863       Reglement op het ijken van maten en gewichten in 's Gravenmoer en
         instructie voor de ijkmeester Thomas van Exel. Met aantekening van zijn
         eedsaflegging. "Ordonnantie ofte lijste waarnaar Thomas van Exel, ingeseten
         alhier, als aangestelde eijckmeester over deze Hooge en Ambagts
         Heerlijckheijd 's Gravenmoer, mitsgaders de inwoonders sig sullen hebben te
         reguleren ontrent de salarissen van het maaken en eijken van de inwoonders
         ofte neeringdoende luijden hunne maaten en gewigten alsmede tonnen, vaeten
         en kinnekens etc.".
         13 mei 1756                       1 stuk

864       Opgave van de maten en gewichten die in 's Gravenmoer worden gebruikt,
         opgemaakt ingevolge bijgevoegd ingekomen stuk van het Departementaal
         Bestuur van de Dommel.
         1802                          2 stukken in 1
         omslag

865       Stukken betreffende uitvoer van hooi, stro en veldgewassen vanuit 's
         Gravenmoer naar plaatsen in de Generaliteitslanden.
         1742 - 1794                       1 omslag

866       Stukken betreffende de uitvoer van vee naar de Generaliteitslanden en de
         invoer van vee uit de Generaliteitslanden ter beweiding op de aldaar
         gelegen weiden door de eigenaren onder voorwaarde van het stellen van
         cautie voor de eventuele definitieve uit- of invoer.
         1751 - 1775                       1 omslag
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

867       Stukken betreffende het vervoer van granen door Jean Loeff, eigenaar van de
         molen (?) te 's Gravenmoer, naar Zeeland en het Land van Heusden.
         1810 - 1811                       1 omslag

868       Resolutie van de Raad van Financiën in het departement Brabant waarbij E.
         Lansel wordt aangesteld tot priseerder van het slachtvee te 's Gravenmoer.
         26 december 1805                    2 stukken in 1
         omslag

869       Verzoek van schout en schepenen van Besoijen om aan hun inwoner Aert van
         Rijswijck de bij conventie vastgestelde premie uit te betalen voor het
         doden van een wolf.
         12 februari 1716                    1 stuk
         N.B. : Met aantekening dat hem ƒ 12,- zijn uitgekeerd te Besoijen, te
         Capelle en te Raamsdonk. Mogelijk hier bewaard gebleven na uitkering van de
         premie.

870       Ontwerp-reglement voor vrachtkosten te berekenen door en ontwerp-gildebrief
         voor de aakschippers te 's Gravenmoer, met afrekeningen van gemaakte kosten
         daarvoor.
         januari - februari 1767                    1 omslag

871       Certificatie van de maire op een verklaring van drie inwoners van 's
         Gravenmoer dat Jaques van Beek vijf jaar eigenaar is van een schip van
         circa 50 ton.
         16 april 1811                      1 stuk

872       Ordonnantie op de jacht in Zuid-Holland, vastgesteld door baljuw en mannen
         van den Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Eenvoudig gelijktijdig
         afschrift.
         31 augustus 1772                    1 stuk

873       Octrooi van prins Willem III, waarbij hij de schippers te Oosterhout
         vergund een gilde op te richten. Gildebrief. Eenvoudig 18e eeuwse
         afschrift.
         11 februari 1684                    1 katern
         N.B. : In dorso: N° 63 Giltbrief en verdere documenten voor de aakschippers
         in dato 1684. Gebruikt als model voor gilde van aakschippers te 's
         Gravenmoer 1767.

         Maatschappelijke steun en voorzorg.

874       Generale borgbrief tussen de Zes Zuid-Hollandse dorpen Raamsdonk, Waspik,
         Cappel, Besoijen, Sprang en 's Gravenmoer.
         1 juni 1739                       1 stuk

         N.B. : Met aantekening dat hieronder is begrepen de vrouw van Rochus
         Canters, geboren te Cappel en Winterboers, geboren te Waspik en beiden
         wonende te 's Gravenmoer.

875       Afschrift van de generale borgbrief tussen de Zes Zuid-Hollandse dorpen.
         1739 met aanvulling van 1806                  1 omslag

876       Generale borg- of ontlastbrief tussen 's Gravenmoer en Dongen.
         1740                          2 stukken in 1
         omslag

877       Ingekomen akten van indemniteit of borgbrieven.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         1718 - 1810                       1 pak

878       Minuten van afgegeven akten van indemniteit of borgbrieven.
         1716 - 1784                       1 omslag

879       Register van  afgegeven akten van indemniteit of borgbrieven.
         1789 - 1810                       1 deel

880       Akte gepasseerd voor officier en heemraden van 's Gravenmoer waarbij
         Marcelis Maes, geboren te Raamsdonk, mr. molenaar te Veurne bij Gorinchem,
         verklaart dat de 4 nagelaten weeskinderen van zijn zuster Catharina Maes,
         te 's Gravenmoer overleden, tot zijn last te nemen zonder koste van de
         armen van 's Gravenmoer tenzij hijzelf armlastig zou worden in welk geval
         hij de kinderen naar 's Gravenmoer mag terugzenden.
         24 april 1701                      1 stuk

881       Concept-schrijven van de secretaris van 's Gravenmoer aan de procureur J.W.
         van Alphen te 's-Gravenhage met concept-verzoekschrift aan het
         Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse Volk om de cijnzen en renten
         toekomende de Grote Armen van 's Gravenmoer deze niet te ontnemen en dus
         niet het 25e artikel van de Staatsregeling van kracht te verklaren als
         zijnde deze afkomstig van het leenstelsel of leenrecht.
         12 september 1798                    1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 31. Van Alphen
         gaat hier nog op in in zijn brieven aan de magistraat over de kwestie met
         Rochus Laureijs Kanters. Zie nr. 30.

         Volksontwikkeling en -opvoeding.

882       Reglement en ordonnantie waarnaar de schoolmeester, koster en voorzanger
         te Raamsdonk zich zal hebben te gedragen. Vastgesteld door schout en
         gerecht met advies van de kerkenraad en medeweten van de Ambachtsheer.
         17 januari 1731                     1 katern
         N.B. : Eenvoudig gelijktijdig uittreksel uit het register van resoluties
         van Raamsdonk.

         Religie.

883       Akte van openbare verkoop door kerkmeesters, stadhouder, magistraat,
         predikant en kerkenraad van 's Gravenmoer van enige kavels eikenbomen om de
         opbrengst te bestemmen tot de opbouw van de kerk.
         3 juli 1679  1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 23. De opbrengst
         is verantwoord in de rekening van ds. Santvoort.

884       Bestek en openbare aanbesteding door kerkmeesters met voorkennis van de
         Heer van 's Gravenmoer en ten overstaan van magistraat en kerkenraad van
         het timmerwerk tot opbouw der afgebrande kerk. Aanbesteed aan Adriaen
         Janssen van Seters.
         10 en 23 juli 1679                   1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 24

885       Akte van openbare verkoop door kerkmeesters, stadhouder, magistraat,
         predikant en kerkenraad van enige kavels eikenbomen om de opbrengst te
         bestemmen tot de bouw van een pastorie.
         29 april 1680                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 25. De opbrengst
         is verantwoord in de rekening van ds. Santvoort.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957886       Rekening van de ontvangsten van gecollecteerde gelden en van de uitgaven
         tot opbouw van de Afgebrande kerk, afgelegd door ds. Niclaes Santvoor ten
         overstaan van schout, stadhouder, heemraden en kerkenraad van 's Gravenmoer
         in bijwezen van de naburen. Afgehoord en gesloten 6 juni 1682. Met
         bewijsstukken van uitgaven en borderel.
            1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 20

887        Rekening van ontvangsten en uitgaven betreffende het bouwen van een
         pastorie, afgelegd door ds. Niclaes Santvoort ten opverstaan van schout,
         stadhouder, heemraden en kerkenraad in bijwezen van de naburen. Afgehoord
         en gesloten 6 juni 1682. Met bewijsstukken van uitgaven.
            1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 21

888       Rekening van ontvangsten en uitgaven voor de opbouw van kerk en pastorie,
         afgelegd door ds. Niclaes Santvoort, gewezen predikant van 's Gravenmoer,
         beroepen te Leerdam (na afhoring van zijn vorige rekeningen in juni 1682).
         Afgehoord en gesloten door schout, stadhouder en heemraden 29 april 1687 en
         liquidatie 13 maart 1688. Met bewijsstukken van uitgaven.
            1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 22

889       Uittreksel uit de resoluties van stadhouder en heemraden van 's Gravenmoer
         waarbij zij ds. Santvoort en kerkmeester Adriaen van Eersel machtigen het
         opbouwen van de kerktoren en het ophangen van de klok aan te besteden en
         daarvoor de geldmiddelen aanwijzen. Eenvoudig gelijktijdig afschrift.

         13 september 1683                    1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 26

890       Concept-bestek waarop stadhouder, magistraat en kerkmeesters aanbesteden de
         opbouw van de kerktoren, opgemaakt door de mr. timmerman Adriaen van
         Seeters.
         1683                          1 stuk

891       Rekening van de kerkmeester Jan Aertsen Bol en de weduwe van Leendert van
         der Cuijpen, geassisteerd met Adriaen van Zeters over 1688 - 1689.
         Afgehoord 2 september 1690               1 katern
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 2

892       Lijst van inwoners opgesteld door stadhouder, predikant en kerkmeesters met
         aantekening van ontvangen giften ten behoeve van de opbouw van het koor der
         kerk en het uurwerk.
         1696                          1 deeltje
         N.B. : Achttien notities van betalingen aan de klokkenmaker Van Zutphen,
         1697 - 1698.

893       Beschikking van stadhouder en heemraden van 's Gravenmoer gesteld op het
         verzoekschrift van Anthonis Quirijns, waarbij hem toegestaan wordt wegens
         zijn grote familie op nader genoemde voorwaarden een stoel in de kerk bij
         te plaatsen.
         9 april 1706                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 29

894       Akten van schuldbekentenis met onderpandstelling ten behoeve van de kerk
         van 's Gravenmoer.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

         1727 - 1739                       3 stukken in 1
         omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 34
         N.B. : Sijken Marijnissen, weduwe Aert Corn. van Dongen te 's Gravenmoer,
         groot ƒ 100,-, 20 december 1727. Jan Jacobs van Beeck te Dongen, groot ƒ
         100,-, 21 februari 1738. Wilbiort Willemse Snijders te Dongen, groot ƒ
         100,-, 8 mei 1739.

895       Stukken in het geschil tussen de magistraat van 's Gravenmoer en predikant
         Nicolaus Kloppenburgh betreffende het eigenmachtig wijzigen door de laatste
         van dag en uur van de voorgeschreven wekelijkse bedestonden.
         1747                          1 omslag
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr. 27

896       Opgave van de staat der gereformeerde gemeente te 's Gravenmoer, opgesteld
         ingevolge bijgevoegd besluit van gedeputeerden uit het Departementaal
         Bestuur van Holland.
         1805                          1 omslag

         Landsverdediging: algemeen

897        Minuut van een brief van officier en schepenen van 's Gravenmoer aan de
         Heer met het verzoek te bewerkstelligen dat de dam gelegd bij het verbroken
         verlaat in de 's Gravenmoerse Vaart nabij het Borstlappenveer zal worden
         verlaagd tot halve vloedhoogte.
         12 juni 1747                      1 stuk
         N.B. Uit: RA Noord-Brabant. Collectie aanwinsten 1921, nr.28898       Journaux du maire pour serir à l' inscription des censctits classe des
         années 1808 - 1813, sont compris dans ces classes tous les individes nés
         dans le courant des années 1788 - 1793.
            1 omslag
         N.B. : Vermelden namen, geboortedata en plaats, beroep, ouders,
         persoonsbeschrijvingen en beslissing.

899       Uittreksel uit het Stamboek van de Komp. Voltigeurs van het 6e Reg. Inf.
         betreffende korporaal Willem Visscher, in dienst getreden 1807, overleden
         1808.
         1808                          1 stuk

900       Oproepingsbiljetten voor de loting  van ingeschreven conscrits van de
         jaarklasse 1808.
         1 maart 1811                      2 stukken in 1
         omslag

901       Lijsten van schippers en schippersknechten tussen de 24 en 49 jaar oud ten
         behoeve van de inschrijving voor de marine.
         (1811)                         1 omslag

902       Verzoekschrift op het verzoekschrift van de Maire om ontslag uit de marine
         van Aalbert Schep, waarbij dit verzoek wordt afgewezen.
         1812                          1 stuk

903       Ingekomen stukken bij de Maire betreffende de conscriptie.
         1811 - 1813                       1 lias

         Landsverdediging: vorderingen en inkwartieringen.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957904       Lijsten van inwoners die pioniersdiensten te Steenbergen moeten verrichten.
         16 juli 1747                      1 omslag

905       Stukken betreffende de levering van karren en paarden ten behoeve van het
         leger en de vergoeding daarvoor.
         1747 - 1748                       1 omslag

906       Lijst van onkosten gemaakt ten behoeve van de inkwartiering van 400
         recruten en 11 officieren van het Engelse leger van 7 mei tot 14 mei 1748
         te 's Gravenmoer. Eenvoudig gelijktijdige kopie.
         11 juli 1748                      1 stuk

907       Stukken betreffende het verrichten van legerdiensten met paarden, karren en
         schepen en inkwartieringen te 's Gravenmoer.
         1785 - 1810                       1 omslag

908       Vijf stukken betreffende kardiensten en schade aan schepen, etc.
         1793                          1 omslag

909       Stukken betreffende oorlogslasten, legerdiensten en leveranties aan
         troepen.
         1794 - 1796                       1 omslag

910       Ingekomen stukken tot oproeping van ingezetenen met werktuigen ter
         verwijdering van dammen aangelegd voor de inundatie.
         1795                          1 omslag

911       Ingekomen brieven, resoluties en decreten betreffende militairen,
         leveranties aan militairen en schade door inundatie.
         1795 - 1797                       1 omslag

912       Stukken en lijsten betreffende leveranties van vivres en fourage en hand-
         en spaandiensten aan het leger.
         1809 - 1810                       1 omslag
         N.B. : Hierbij Uittreksel uit het verbaal van de landdrost in het
         Departement Brabant waarbij hij het gemeentebestuur op zijn verzoek
         toestaat 2 à 3 percelen hooiland, te samen 2 à 3 morgen groot te verkopen
         om daarmee de kosten van de requisitie te kunnen bekostigen.
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957Concordantie

Oud inventarisnummer  Nieuw inventarisnummer

569          1
570          2
571          3
572          4
573          5
574          6
575          7
576          8
577          9
578          10
579          11
560          12
561          13
562          14
563          15
566          16
802          17
813          18
88           19
564          20
580          21
581          22
582          23
814          24
1204          25
583          26
518          27
498          28
520          29  charter, lade 20
281          30
282          31
529          32
532          33
283          34
284          35
285          36
530          37
531          38
286          39
287          40
288          41
289          42
290          43
292          44
291          45
293          46
2238          47
1921.49        48
1921.8         49
1921.46        50
710          51
517          52
565          53
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

89        54
2204       55
558       56
1921.6      57
557       58
2207       59
2205       60
2237       61
279       62
817       63
555       64
472       65
552       66
514       67
323       68
324       69
519       70
1921.38     71
556       72
1921.30     73
706       74
473       75
325       76
805       77
808       78
533       79
534       80
2247       81
2248       82
464       83
465       84
549       85
463       86
462.B      87
466       88
467       89
524       90  charter,  lade 20
508       91
509       92
462.A      93
510       94
544       95
1921.13     96
2240       97
2234       98
1921.19     99
2239       100
1921.53     101
1921.48     102
323       103
324       104
325       105
326       106
327       107
328       108
329       109
330       110
331       111
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

332       112
333       113
334       114
335       115
336       116
337       117
338       118
339       119
343.A      120
343.B      121
344       122
345       123
346       124
347       125
348       126
349.A      127
349.B      128
349.C      129
350       130
351.A      131
351.B      132
352       133
353.A      134
353.B      135
354       136
355       137
356.A      138
356.B      139
357.A      140
357.B      141
358       142
359       143
360.A      144
360.B      145
361.A      146
361.B      147
362       148
363.A      149
363.B      150
364.A      151
364.B      152
365       153
366.A      154
366.B      155
367       156
368       157
369       158
370.A      159
370.B      160
371       161
 372       162
 373       163
 374       164
 375       165
 376.A      166
 376.B      167
 377       168
 378.A        169
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 378.B        170
 379.A        171
 379.B        172
 380.A        173
 380.B        174
 381.A        175
 381.B        176
 382.A        177
 382.B        178
 383       179
 384.A      180
 384.B      181
 385.A      182
 385.B      183
 386.A      184
 386.B      185
 387.A      186
 387.B      187
 388.A      188
 388.B      189
 389.A      190
 389.B      191
 390.A      192
 390.B      193
 391.A      194
 391.B      195
 392.A      196
 392.B      197
 393.A      198
 393.B      199
 394.A      200
 394.B      201
 395.A      202
 395.B      203
 396.A      204
 396.B      205
 397.A      206
 397.B      207
 398.A      208
 398.B      209
 399.A      210
 399.B      211
 400.A      212
 400.B      213
 401.A      214
 401.B      215
 402.A      216
 402.B      217
 403.A      218
 403.B      219
 404.A      220
 404.B      221
 405.A      222
 405.B      223
 406       224
 407.A      225
 407.B      226
 408.A      227
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 408.B      228
 409.A      229
 409.B      230
 410.A      231
 410.B      232
 411.A      233
 411.B      234
 412.A      235
 412.B      236
 413.A      237
 413.B      238
 414.A      239
 414.B      240
 415.A      241
 415.B      242
 416.A      243
 416.B      244
 417.A      245
 417.B      246
 418.A      247
 418.B      248
 419.A      249
 419.B      250
 420.A      251
 420.B      252
 421.A      253
 421.B      254
 422.A      255
 422.B      256
 423.A      257
 423.B      258
 424.A      259
 424.B      260
 425.A      261
 425.B      262
 426.A      263
 426.B      264
 427.A      265
 427.B      266
 428.A      267
 428.B      268
 429.A      269
 429.B      270
 430.A      271
 430.B      272
 431.A      273
 431.B      274
 432.A      275
 432.B      276
 433.A      277
 433.B      278
 434.A      279
 434.B      280
 435.A      281
 435.B      282
 436.A      283
 436.B      284
 437.A      285
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 437.B      286
 438.A      287
 438.B      288
 439.A      289
 439.B      290
 440.A      291
 440.B      292
 441.A      293
 441.B      294
 442.A      295
 442.B      296
 443.A      297
 443.B      298
 444.A      299
 444.B      300
 445.A      301
 445.B      302
 446.A      303
 446.B      304
 447.A      305
 447.B      306
 448.A      307
 448.B      308
 449.A      309
 449.B      310
 450.A      311
 450.B      312
 451.A      313
 451.B      314
 452.A      315
 452.B      316
 453       317
 454.A      318
 454.B      319
 455.A      320
 455.B      321
 456.A      322
 456.B      323
 457.A      324
 457.B      325
 458.A      326
 458.B      327
 459.A      328
 459.B      329
 460.A      330
 460.B      331
 461.A      332
 461.B      333
 521       334  charter, lade 20
 2177      335
 2189      336
 2188      337
 2186      338
 2187      339
 541       340
 82       341
 83       342
 321       343
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 2183         344
 321          345
 ongenummerd   346
 781          347
 2181         348
 516          349
 1921.50        350
 494          351
 1921.42        352
 278          353
 1921.33        354
 145          355
 798          356
 1921.9        357
 1921.16        358
 1921.35        359
 797          360
 523          361  charter, lade 20
 525          362  charter, lade 20
 272          363
 1921.37        364
 1921.52        365
 1921.44        366
 782          367
 480          368
 496          369
 1921.10        370
 794          371
 800          372
 ????         373
 795          374
 796          375
 791          376
 801          377
 175          378
 171          379
 172          380
 173          381
 174          382
 1921.12        383
 1921.43        384
 1921.17        385
 779          386
 780          387
 148          388
 149          389
 150          390
 1921.5        391
 151          392
 152          393
 153          394
 154          395
 155          396
 156          397
 157          398
 158          399
 159          400
 160          401
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 161      402
 162      403
 163      404
 164      405
 165      406
 166      407
 167      408
 168      409
 2203      410
 169      411
 799      412
 223      413
 224      414
 225      415
 226      416
 227      417
 228      418
 229      419
 230      420
 231      421
 232      422
 233      423
 234      424
 235      425
 236      426
 237      427
 238      428
 239      429
 240      430
 241      431
 242      432
 243      433
 244      434
 245      435
 246      436
 247      437
 248      438
 249      439
 250      440
 251      441
 252      442
 253      443
 254      444
 255      445
 256      446
 257      447
 258      448
 259      449
 260      450
 261      451
 262      452
 263      453
 264      454
 265      455
 266      456
 267      457
 176.A     458
 177      459
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 178      460
 179      461
 180      462
 181      463
 182      464
 183      465
 184      466
 185      467
 186      468
 187      469
 188      470
 189      471
 190      472
 191      473
 192      474
 193      475
 194      476
 195      477
 196      478
 197      479
 198      480
 199      481
 200      482
 201      483
 202      484
 203      485
 204      486
 205      487
 206      488
 207      489
 208      490
 209      491
 210      492
 211      493
 212      494
 213      495
 214      496
 215      497
 216      498
 217      499
 218      500
 219      501
 220      502
 221      503
 222      504
 481      505
 483      506
 484      507
 482      508
 2246      509
 490      510
 1921.41    511
 1921.32    512
 485      513
 486      514
 783      515
 784      516
 493      517
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 487       518
 785       519
 786       520
 787       521
 788       522
 488       523
 489       524
 492       525
 792       526
 1921.7     527
 109       528
 98       529
 99       530
 100       531
 101       532
 102       533
 103       534
 104       535
 105       536
 106       537
 95       538
 96       539
 1921.11     540
 507       541
 567       542
 108       543
 107       544
 545       545
 468       546
 469       547
 97       548
 470       549
 471       550
 110       551
 111       552
 112       553
 113       554
 114       555
 115       556
 116       557
 117       558
 118       559
 119       560
 120       561
 121       562
 122       563
 123       564
 124       565
 125       566
 126       567
 127       568
 128       569
 129       570
 130       571
 131       572
 132       573
 133       574
 134       575
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 135      576
 136      577
 137      578
 138      579
 139      580
 140      581
 141      582
 142      583
 143      584
 646      585
 647      586
 648      587
 649      588
 650      589
 651      590
 652      591
 176      592
 2178      593
 653      594
 654      595
 655      596
 144      597
 595      598
 596      599
 597      600
 598      601
 599      602
 600      603
 601      604
 602      605
 603      606
 604      607
 605      608
 606      609
 607      610
 608      611
 609      612
 610      613
 611      614
 612      615
 613      616
 614      617
 615      618
 616      619
 617      620
 618      621
 619      622
 620      623
 621      624
 622      625
 623      626
 624      627
 625      628
 626      629
 627      630
 628      631
 629      632
 630      633
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 631      634
 632      635
 633      636
 634      637
 635      638
 636      639
 637      640
 638      641
 639      642
 640      643
 641      644
 642      645
 643      646
 644      647
 645      648
 1921.40    649
 307      650
 303      651
 2236      652
 313      653
 314      654
 312      655
 306      656
 1921.18    657
 304      658
 305      659
 295      660
 296      661
 297      662
 298      663
 299      664
 300      665
 301      666
 302      667
 308      668
 309      669
 310      670
 311      671
 656      672
 657      673
 658      674
 659      675
 660      676
 661      677
 662      678
 663      679
 664      680
 665      681
 666      682
 667      683
 668      684
 669      685
 670      686
 671      687
 672      688
 673      689
 674      690
 675      691
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 676      692
 677      693
 678      694
 679      695
 680      696
 681      697
 682      698
 683      699
 684      700
 685      701
 686      702
 687      703
 688      704
 689      705
 690      706
 691      707
 692      708
 693      709
 694      710
 695      711
 696      712
 697      713
 698      714
 699      715
 700      716
 701      717
 702      718
 703      719
 704      720
 705      721
 170      722
 1921.14    723
 146      724
 1921.15    725
 147      726
 477      727
 789      728
 790      729
 812      730
 511      731
 815      732
 475      733
 568      734
 273      735
 2235      736
 2254      737
 2255      738
 548       739
 2183      740
 588       741
 589       742
 590       743
 591       744
 592.A,B     745
 593       746
 2184      747
 803       748
 1921.47     749
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 805       750
 503       751
 806       752
 499       753
 275       754
 1827      755
 594       756
 272       757
 793       758
 316       759
 539       760
 1921.45     761
 276       762
 317       763
 318       764
 85       765
 506       766
 86       767
 87       768
 319       769
 2182      770
 540       771
 711       772
 712       773
 713       774
 714       775
 715       776
 716       777
 717       778
 718       779
 719       780
 720       781
 721       782
 722       722
 723       784
 724       785
 724.A      786
 725       787
 726 A/B     788
 727       789
 728       790
 729       791
 730       792
 731       793
 732.A/B     794
 733.A/B     795
 734       796
 735       797
 736       798
 737       799
 738       800
 739       801
 740       802
 741       803
 742       804
 743       805
 744       806
 745       807
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 746       808
 747       809
 748       810
 749       811
 750       812
 751       813
 752       814
 753       815
 754       816
 755       817
 756       818
 757       819
 758       820
 759       821
 760       822
 761       823
 762       824
 763       825
 764       826
 765       827
 766       828
 767       829
 768       830
 769       831
 770       832
 771       833
 772       834
 773       835
 774       836
 775       837
 776       838
 777       839
 2174      840
 2179      841
 84       842
 534       843
 522       844
 542       845
 543       846
 811       847
 2175      848
 810       849
 535       850  charter, lade 20
 554       851
 778       852
 587       853
 315       854
 538       855
 709       856
 1921.36     857
 1921.51     858
 2180      859
 478       860
 269       861
 513       862
 586       863
 476       864
 495       865
Rubriek: 1.1

Toegangnr.:957

 804       866
 479       867
 515       868
 553       869
 708       870
 1824      871
 1788      872
 707       873
 537       874
 92       875
 91       876
 90       877
 93       878
 94       879
 547       880
 1921.31     881
 584       882
 1921.23     883
 1921.24     884
 1921.25     885
 1921.20     886
 1921.21     887
 1921.22     888
 1921.26     889
 80       890
 1921.2     891
 81       892
 1921.29     893
 1921.34     894
 1921.27     895
 474       896
 1921.28     897
 1823      898
 1821      899
 1825      900
 2173      901
 1826      902
 1822      903
 501       904
 500       905
 502       906
 504       907
 527       908
 526       909
 497       910
 505       911
 528       912

								
To top