Docstoc

rozpravky

Document Sample
rozpravky Powered By Docstoc
					   Recenzie k rozprávkam nájdete      na:
   www.dvdsvet.cz, www.csfd.cz
   Výber z formátu DVD-R alebo DVD+R.
                          V rozprávkovom svete vládol Čarodejník a chránil
                          vyváţenosť medzi dobrom a zlom. Konečne raz išiel na
                          zaslúţenú dovolenku a zanechal rozprávkový svet v rukách
                          svojim dvom asistentom. Popoluška sníva o svojom princovi
184. (Ne)šťastne aţ naveky             a jej priateľ Rick jej vybaví pozvanie na kráľovský ples.
                          Všetko sa však odohrá inak ako si praje. Jej macocha Frieda
                          sa pokúsi prevziať kontrolu v rozprávkovom svete pomocou
                          zla. Popoluška však bude bojovať.                 EN, CS      kreslené
                          ...Osvald zbavený cti být vůdcem dětské party, připravuje
                          strašlivou pomstu. Lucie se bude divit, aţ se zmocní jejich
                          formeláků Ferdy a Ferdy a podstrčí jí za ně neuměle
495. ... a zase tá Lucie!              vyrobené napodobeniny, zbavené všech kouzel. Chystá se
                          na ni právě v den svých narozenin. Ale doma je všechno
                          vzhůru nohama!
                          DVD je súbor 10 samostatných príbehov ktoré jednotlivo
                          rozoberajú prikázania desatora. Všetky príbehy sú zo
                          súčasnej doby a prihovárajú sa deťom ich jazykom a
                          obrazmi z ich ţivota (napr. hneď v prvom príbehu sa dej točí
406. 10 pre najmenších: 10 boţích prikázaní     okolo počítačovej hry). Film sa teda podobá beţným
                          animovaným filmom, na aké sú deti zvyknuté, ale je to čosi
                          viac ako len zábava... film zanechá dojmy, ktoré provokujú
                          detského diváka k otázkam... skrátka dieťa sa dostane do
                          príbehu, a príbeh ho bude podvedome nútiť zaujať postoj.     SK    z VHS  kreslené
                          Jedného dňa sa Fliačik omylom stratí svojej rodine a ako
                          zázrakom sa stretne s Bleskom. Ţivot slávneho psa ale nie je
                          aţ tak jednoduchý, ako to vypadá v televízori. Medzitým sa
                          známa Gruella zamiluje do nového druhu umenia - fľakatých
252. 101 dalmatíncov                obrazov. Aby inšpirovala ich tvorcov, unesie zvyšok rodiny
                          dalmatíncov. A tak je na Fliačikovi a Bleskovi, aby spolu
                          vymysleli plán na ich záchranu. Obaja parťáci si tak vyslúţia
                          ďaleko väčší obdiv a úctu, ako je sláva v televízori.       EN, CS      kreslené
                          Modní návrhářka Anita a tvůrce počítačových her Roger se
                          potkali, zamilovali a oţenili spolu se svými dalmatiny
                          Perditou a Pongem. Ale štěňata, na která jsou jejich psí
430. 101 dalmatíncov                rodiče tak hrdí, jsou unesena Anitinou šéfovou, zlou
                          Cruellou De Vil, která krade štěňata dalmatinu, aby z si jejich
                          kůţí ušila plášť...                        EN, CS
                             Flíček je stále obklopen spoustou svých bratrů a sestřiček. V
                             tomto moři černobílých skvrnek zatouţí vystoupit z
                             anonymního davu a stát se hrdinou - jako jeho televizní vzor
                             Blesk Jednoho dne se Flíček omylem ztratí své rodině a jako
                             zázrakem se setká s Bleskem. A co víc, stane se jeho
                             parťákem! Ţivot slavného psa ale není zcela tak jednoduchý,
    101 dalmatíncov   2:  Fliačikove  londýnske
254.                           jak to vypadá na televizní obrazovce. Mezitím se známá
    dobrodruţstvá                   Gruella zamiluje do nového druhu umění - flekatých obrazů.
                             Aby inspirovala jejich tvůrce, unese zbytek dalmatinní
                             rodiny. A tak je na Flíčkovi a Bleskovi, aby spolu vymysleli
                             plán na jejich záchranu. Oba parťáci si tak vyslouţí daleko
                             větší obdiv a úctu, neţ je pomíjivá sláva umělé televizní
                             hvězdy.                            EN, CS      kreslené
                             Obľúbený hrdinovia sa vrátili a s nimi nový príbeh plný
                             humoru a napínavého dobrodruţstva? Hlavnými postavami
                             sú papagáj, ktorý si myslí, ţe je rotvajler a šteňa dalmatína,
253. 102 dalmatíncov                   ktorému chýbajú typické čierne fľaky. Spoločne majú
                             zásluhu na tom, ţe skoro napravená zlá Cruella De Vil a jej
                             nový komplic nemôţu uskutočniť šialený plán, kvôli ktorému
                             je v ohrození 102 dalmatíncov.                   EN, CS
356. 12 úloh pre Asterixa                                                  EN, CS    kreslené
                             Děti jednoho dne naleznou na pláţi u sídla svého strýce
                             starodávného, ošklivého a zlostného písečného skřeta. Jeho
                             úkolem je kaţdý den jim splnit jedno přání. Děti brzy zjistí, ţe
302. 5 detí a To                     je velmi obtíţné vymyslet si rozumná přání, neboť kaţdé je
                             dostane do nepředvídatelných obtíţí. Kouzlo, které děti
                             objevily, můţe být stejně tak lákavé jako nebezpečné...      EN, CS
                             Za sedmero horami, hluboko v začarovaném lese, ţije 7
                             trpaslíků. Tentokrát ale nejde o malé muţíčky se špičatými
                             čapkami, nýbrţ o dospělé muţe, kteří se důsledně straní
                             všech ţen. Kdyţ však do jejich ţivotů vstoupí Sněhurka,
306. 7 trpaslíkov                    která je na útěku před ďábelskou Královnou, jsou ztraceni.
                             Královna u nich Sněhurku najde a unese. Trpaslíci se musí
                             vydat na záchrannou misi dříve, neţ bude pozdě. Sedm
                             trpaslíků, v komedii plné nečekaných zvratů a velmi
                             lechtivého humoru, jak jste je ještě nikdy neviděli.        CS
                             V meste Agrabah sa chystá svadba storočia. Kazim a 40
                             zlodejov však Aladinovi a krásnej Jasmíne svadbu prerušia,
134. Aladin a Kráľ zlodejov               pretoţe chcú získať ruku bájneho kráľa Midasa, ktorý
                             premení na zlato, všetko čoho sa dotkne. Začína daľšie
                             neobyčajné dobrodruţstvo...                    CS      kreslené
                             Dievčinka Alenka nasleduje bieleho králika do tajomnej ríši
                             divov, kde sa stretne s jej nesmrteľnými obyvateľmi, ku
232. Alenka v ríši divov                 ktorým patrí Srdcová kráľovná, ktorá je vţdy pripravená
                             rozdať karty...                          EN, CS, HU  kreslené
                          Bol raz jeden mladý drevorubač Ali Baba, ktorý sníval o tom,
                          ţe sa oţení s krásnou Aliou, dcérou Sultána. Bol však príliš
                          chudobný na to, aby ju mohol poţiadať o ruku. Jedného dňa
405. Alibaba - Sezam, otvor sa!           so svojím kamarátom múdrym a bystrím oslíkom objaví
                          čarovnú jaskyňu, v ktorej zbojníci odkladajú svoje poklady.
                          Magická veta „Sezam, otvor sa!" mu navţdy zmení ţivot.   CS, SK     kreslené
                          Animovaná rozprávka pre deti. Ali Baba sa na krásnej
                          plachetnici vypoţičanej od Sultána vyberie hľadať svojho
                          otca a brata Thaeiba. Počas plavby posádku prekvapí veľká
                          búrka a loď stroskotá pri pobreţí malého ostrova obývaného
475. Alibaba a piráti                malými smiešnymi Pigmejmi. Ali Baba a jeho kamarát Oslík
                          sa ocitnú v situáciách plných humoru a za pomoci
                          štvorrukých priateľov nájdu brata Thaeiba. Keď sa znovu
                          vydajú na plavbu, ešte netušia, ţe dobrodruţstvo sa len
                          začína. Postarajú sa o to piráti.             CS, SK     kreslené
                          Starý čarodejník Kumaz sa chce oţeniť s krásnou
                          sultánovou dcérou, aby si navţdy uchoval svoju mladosť.
                          Slnečná princezná ho svojím odmietnutím tak rozhnevá, ţe
367. Alibaba a Slnečná princezná          ju čarodejník premení na škaredé dievčatko a uväzní v
                          jaskyni. Odváţny Ali Baba a jeho kamarát oslík pomôţu
                          škaredému dievčatku utiecť a nadobudnúť znova krásu
                          princeznej. Ale čarodejník Kumaz sa nevzdáva...       CS, SK    kreslené
                          Ţivot v New Yorku není tak snadný, jak se zprvu zdálo, a
                          navíc ho komplikují i všudypřítomné kočky. Co teď? Odjet na
523. Americký ocásek 2 - Fievel na Divokém západe  západ, kde je šance na lepší ţivot? Proč ne? Jen nesmíte
                          naletět prvnímu kočičímu podnikateli, jehoţ cílem je nadělat
                          z nicnetušících osadníků... myšburgery!           EN, CS, HU  kreslené
                          Jednoho dne objeví Fievel s kamarády záhadnou mapu k
                          pokladu, která ho zavede do tajného světa indiánských myší
547. Americký ocásek 3 - Poklad na Manhattanu    hluboko pod městem. A právě tam najde Fievel něco
                          mnohem cennějšího neţ zlato a drahokamy!         EN, CS, HU   kreslené
                          Úspěšný celovečerní animovaný film z produkce Stevena
                          Spielberga vypráví o neuvěřitelných dobrodruţstvích
                          odváţného myšáčka Fievela a jeho přátel. Svět hlodavců na
                          Manhattanu děsí tajemná příšera s velkým apetitem na malé
546. Americký ocásek 4 - Záhadná príšera      myšky. Odváţný Fievel a jeho kamarádi se spojí s
                          reportérem myších novin, aby ji společně odhalili a
                          zneškodnili. A tak začíná nebezpečné pátrání po zaručeném
                          sólokapru století!                    EN, CS, HU   kreslené
                 Billy je malý chlapec, ktorý pri poţiari farmy stratil reč. Ţije
                 so svojim dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho
                 ľudskou kamarátkou je milé dievčatko Emily od susedov. Na
                 Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou

233. Anabela - vianočné ţelanie  Billy zaţije veľa dobrodruţstiev... Ale pretoţe nehovorí, má
                 odísť k tete do mesta aby sa mohol liečiť. Billy však farmu a
                 všetky známe tváre nechce opustiť. Našťastie prichádza čas
                 vianoc, čas splnených prianí a prekvapení, keď zvieratká na
                 jediný deň v roku získávajú dar reči.              EN, CS, SK
                 V době, kdy slavné Eiffelově věţi bylo teprve dvanáct let, ţila
                 v Paříţi jistá milionářka a ta měla čtyři kočky: Dámu a její
                 koťata Berlioze, Toulouse a Marii. Nebyly to kočky ledajaké –
                 Dáma měla rodokmen a Berlioz, Toulouse a Marie byli
622. Aristokočky         ohromně umělecky nadaní – zkrátka pravé aristokočky! Není
                 divu, ţe se jim paní milionářka rozhodla odkázat veškeré své
                 jmění, ale s tím se zase nedokázal smířit její sluha Edgar a
                 začal vymýšlet ďábelský plán. Ještěţe se v pravou chvíli
                 objevil kocour O’Malley, který přišel aristokočkám na pomoc! EN, CS, HU   kreslené
                 Desetiletý Arthur ţije s babičkou v malém domku na
                 venkově. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován
                 pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá se mu o afrických
                 kmenech a neuvěřitelných příbězích, které jsou popsány a
                 namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před
                 několika lety záhadně zmizel. Idylické časy skončí v
511. Arthur a Minimojovia     okamţiku, kdy jim hrozí zabavení domku. Situace vypadá
                 beznadějně. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je
                 údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých
                 malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý
                 Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá se
                 hledat pomoc právě u Minimojů.                EN, CS, SK
                     Jedno parné léto se Artur vrací od sousedů z vodní bitvy a
                     zjišťuje, ţe jeho milovaný pejsek Pal se ztratil. Artur není z
                     těch, kteří by jen seděli se zaloţenýma rukama. Ihned zavolá
                     detektiva a nejlepšího dvounohého kamaráda, Bustera
                     Baxtera, aby mu pomohl rozluštit tuto záhadu. S pomocí
                     Bustera a jeho tašky, plné překvapení se Artur spolu s
650. Arturovo pátranie          ostatními z Elwood City brzy dostává na Palovu stopu.
                     Procházejí společně spoustou různých patálií a zvratů, při
                     kterých si Artur uvědomuje, ţe moţná nebyl tím nejlepším
                     majitelem pejska a napadá ho hrozná myšlenka... co kdyţ Pal
                     utekl sám? Bude potřeba pomoci všech Arturových přátel a
                     rodiny, spolu s troškou štěstí, aby byl Pal nalezen předtím,
                     neţ se ztratí navţdy.                     EN, CS, SK, HU  kreslené
                     Cisár Cézar a Kleopatra uzavrú stávku. Keď sa jej podarí
                     postaviť palác s najväčším prepychom do 3 mesiacov, Cézar
160. Asterix a Obelix - Misia Kleopatra  bude musieť verejne prehlásiť, ţe Egypťania sú najväčším
                     národom všetkých národov....                  CS, SK
                     Rímski kolonizátori ovládli Gáliu - okrem jednej dedinky, kde
                     sa 50 obyvateľov dokáţe ubrániť veľkej presile vďaka
                     zázračnému posilňujúcemu nápoju. Ten vyrába druid
                     Panoramix. Rímsky guvernér Detritus chce nápoj a zobrať
158. Asterix a Obelix kontra Cézar    moc vládcovi Caesarovi. Nepočíta s tým, ţe, Asterix a jeho
                     kamarát Obelix pomocou Obelixovho psíka Idefix a druida
                     Panoramixa, mu to dobre zavaria - a ešte sa budú aj na tom
                     dobre baviť.                          CS, SK
                     ASTERIX A OBELIX POTKÁVAJÍ CÉZARA! Obelix se
                     zamiloval...Jeho vyvolená však uţ svého nápadníka má, a
550. Asterix a prekvapenia pre Cezára   navíc ji unesou Římané. Asterix s Obelixem se vydávají ji
                     zachránit. Dostanou se aţ před samotného Cézara, do
                     gladiátorské arény, kde jě čeká napínavý boj!          CS       kreslené
561. Asterix a veľký boj                                         EN, CS     kreslené
                     S Asterixem a jeho věrným přítelem Obelixem se vydáme do
                     Anglie. Jejich úkolem je doručit kouzelný lektvar do vesnice,
                     na kterou útočí římská vojska. Lektvar dodávající zázračnou
494. Asterix v Anglicku          sílu má místním obyvatelům pomoci se ubránit. Asterixova
                     mise je ale prozrazena! Na galské hrdiny proto čeká nelehká
                     cesta Británií, plná humoru a dobrodruţství.        EN, CS, SK      kreslené
                     Náčelník galské vesničky obdrţí od bratra naléhavou ţádost
                     o pomoc: učinit z jeho zţenštilého syna Zničehonixe pravého
                     muţe. Mladíka po příjezdu do Galicie dostanou na starost
449. Asterix, Obelix a Vikingovia     Asterix a Obelix. Kdyţ sem však připlují bojovní Vikingové a
                     překvapeného Zničehonixe unesou na daleký sever, našim
                     oblíbeným hrdinům nezbývá, neţ vydat se šéfova synovce
                     zachránit...                          CS       kreslené
                 Hrdiny veselé dětské hudební komedie AŤ ŢIJÍ DUCHOVÉ
                 jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým
                 dospělým ze své obce, kdyţ chtějí proměnit starý hrad v
514. Ať ţijí duchové       zemědělský objekt. Za vydatné pomoci DUCHů obývajících
                 zchátralou budovu se jim podaří dosáhnout cíle - hrad je
                 opraven a předán do péče dětí ...              CS
                 Atlantída je ríša, ktorá je opradená tajomstvom. Mladý vedec
                 Milo je posadnutý myšlienkou, ţe objaví tajomnú ríšu. Do
259. Atlantída - Stratená ríša  ruky sa mu dostane starý denník, ktorý popisuje cestu do
                 Atlantídy. Expedícia odhalí, ţe Atlantída je kráľovstvo
                 neuveriteľne dokonalých technických zázrakov.          EN, CS       kreslené
                 Animovaná rozprávka, Walt Disney. Obľúbení hrdinovia
14. Atlantis - Milo sa vracia  animovaného príbehu: Atlantída - Tajomná ríša sa vracajú v
                 úplne novom príbehu                       EN, CS, HU     kreslené
                 Kdyţ se začínající, avšak ambiciózní závodní auto Blesk
                 McQueen během cesty na šampionát Zlatý píst zatoulá do
                 ospalé Kardanové lhoty u Silnice 66, naučí se, ţe radost ze
55. Autá             ţivota se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestě k ní.
                 Auta ze lhoty, s nimiţ se v průběhu putování napříč
                 Amerikou seznámí, mu ukáţí, ţe na světě existují i důleţitější
                 věci neţ trofeje, sláva a sponzoři.               CS, SK       kreslené
                 Autobusy v jednom kole je roztomilý seriál pre deti vo veku 3
                 - 6 rokov. Rozpráva o dobrodruţstvách rodinky autobusov,
                 ich členovia ţijú v malom mestečku Chumley. Autobusy sa
137. Autobusy v jednom kole   spolu rozprávajú, hádajú sa, vtipkujú. Vyráţajú na svoje
                 trasy a ako dobrí kamaráti si pomáhajú zo všetkých
                 problémov.                            CS      z TV  kreslené
                 Přinášíme Vám další pokračování veleúspěšného seriálu,
                 který vypráví o dobrodruţstvích roztomilé rodinky autobusů,
                 jejíţ členové ţijí v malém městečku Chumley. Autobusy si
                 spolu povídají, hádají se, vtipkují a navzájem se škádlí.
461. Autobusy v jednom kole 2  Vyráţejí na své trasy a jako dobří kamarádi si pomáhají ze
                 všech moţných problémů. Autobusové garáţe, ve kterých
                 bydlí, jsou také domovem pana Spectora, autobusového
                 inspektora. Autobusy jsou jeho pýchou a radostí a on je
                 miluje jako svoji vlastní rodinu.                CS         kreslené
                 Film líčí ţivot babičky Boţeny Němcové a ţivot lidí v
                 Ratibořickém údolí. Laskavá a moudrá babička neznala leţ a
150. Babička           přetvářku a rozdávala jen dobro a radost. Pro tyto její
                 vlastnosti ji její vnučka Boţena Němcová učinila
                 nesmrtelnou ve svém díle. Adapatace románu o prosté       CS
                          Tento program sestavila jedna maminka, ale ukazuje svět
                          tak, jak se na něj dívají oči malého dítěte. Obsah umí dítě
                          upoutat, ale především rozvíjí jeho schopnosti.Baby
                          Einstein™ učí hudbě, umění, jazyku, vědě a přírodopisu
                          hravým a obohacujícím způsobem. Ve Zvířátkách ze
485. Baby Einstein - Zvířátka ze sousedství    sousedství budou děti pozorovat chlupaté i okřídlené
                          kamarády v jejich přirozeném prostředí. Malí človíčkové
                          budou fascinováni roztomilými záběry zvířat, inspirativními a
                          petrými obrázky. Při tom budou naslouchat klasické hudbě
                          od slavných skladatelů, jako jsou Beethoven, Rimskij-
                          Korsakov, Vivaldi a Pahcalbel.                EN, CS  bábkovo-kreslené
                          Tento program sestavila jedna maminka, ale ukazuje svět
                          tak, jak se na něj dívají oči malého dítěte. Obsah umí dítě
                          upoutat, ale především rozvíjí jeho schopnosti.Baby
                          Einstein™ učí hudbě, umění, jazyku, vědě a přírodopisu
484. Baby Eistein - Baby Mozart Hudební festival  hravým a obohacujícím způsobem. Baby Mozart™
                          seznamuje malé děti s nádhernými klasickými melodiemi
                          Wolfganga Amadea Mozarta, které doprovázejí inspirativní
                          barevné obrázky.                       EN, CS  bábkovo-kreslené
                          Tento program sestavila jedna maminka, ale ukazuje svět
                          tak, jak se na něj dívají oči malého dítěte. Obsah umí dítě
                          upoutat,  ale  především   rozvíjí  jeho  schopnosti.Baby
                          Einstein ™ učí hudbě, umění, jazyku, vědě a přírodopisu hravým
                          a obohacujícím způsobem. Jazyk v jeslích seznamuje Vaše dítě
                          se zvuky v cizím jazyce, které jsou v obrazové části dokresleny
551. Baby Eistein - Jazyk v jasliach        stimulujícími hračkami, pohybujícími se předměty a fotografiemi.
                          To vše je doplněno mluvenými pasáţemi, hudbou a přirozenými
                          zvuky. Říkanky a písničky v podání maminek z celého světa,
                          vyprávěných a zpívaných v jejich rodném jazyce (angličtině,
                          němčině, hebrejštině, japonštině, ruštině a španělštině), bude pro
                          Vás i Vaše dítě nezapomenutelným záţitkem.           CS   kreslené
                          Na kouzelném koberci se slétají významní herci ze zvířecí
                          říše, aby si jako kaţdý rok nadělili filmové ceny. Pořádek
                          zajišťuje přítomnost krále lva a o zábavu se stará bavič
                          ptakopysk Bobo. Mezi jeho estrádními čísly se promítají
540. Báječná show                 filmy, zvané bajky La Fontaina (Vůl a ţába, Liška a čáp, Kojot
                          a mula, Netopýr a lasičky, Liška a vrána, Myšák a hraboš, Vlk
                          v převleku, Ţelva a zajíc). Organizace klape, i kdyţ kaţdý
                          bavičův výstup má své kouzlo trapasu. Nakonec se přece jen
                          obecenstvo neudrţí a nastane správná mela•           CS   plastelínové + kreslené
           Balto ja potomok Kodi, sa obávajú o budúcnosť psích
           záprahov. Technický pokrok sa rúti dopredu a ľudia
           pouţívajú k preprave zásob a pošty stále častejšie lietadlá. V
           fascinujúcom závode radície proti technológii sa spolu
           stretne psí záprah vedený Baltom a lietadlo, ktoré Balta
203. Balto 3     privádza do úţasu. Keď pilot Duke nedoletí do cieľa, väčšina
           psov aţ do rána oslavuje dôkaz svojej nadradenosti nad
           ľudským pokrokom, avšak Balto má divné tušenie. So
           svojimi priateľmi Mucom a Lucom se vydáva do pustiny
           hľadat posádku lietadla: Duka a Borisa. Vydaj sa s Baltom a
           jeho kamarátmi na úţasnú cestu za dobrodruţstvom!       EN, CS     kreslené
           Najroztomilejšia animov. rozprávka z dielne Walt Disney
19. Bambi      prvýkrát na DVD. Vďaka najmodernejším technológiam je
           teraz vo vyčistenej a remastrovanej podobe           SK       kreslené
           S prvými slnečnými lúčmi začína slávny Bambiho príbeh. V
           srdci lesa ţije malý Bambi, který drobí prvné krôčky a
96. Bambi 2     spoznáva svet. Spoločne sa svojimi kamarátmi preţíva veľké
           dobroruţstvá. Bambi je jedno dobrodruţstvo plné humoru,
           nádhernej animácie a hudby nominovanej na Oscara.        EN, CS, HU  kreslené
           Rozmanité dobrodruţstvá malého päťročného dievčatka
           Bambuľky, ktorú dostal v balíku dedo Jozef. Láskavý,
           chápavý a múdry dedo Jozef Bambuľku vychováva tak, aby
           sa dozvedela a spoznala veľa nielen o základných pravidlách
           slušného správania sa, ale aj o tom, ako spoznávať svet
151. Bambuľka I.   okolo nás a čo dobré nám môţe priniesť ţivot. DVD obsahuje
           10 príbehov: Prekvapenie , Marhuľový koláč, Čistota pol
           ţivota, Veľké upratovanie, Výlet, Zázračné slovíčka,
           Cukríková choroba, Rozprávkový kufrík, Dobrú chuť,
           Kamaráti                             SK
           DVD obsahuje 10 príbehov: Sedmospáči, Gól, Siláci,
152. Bambuľka II.  Zvedavec, Exhibícia, Haló, tu Bambuľka, Maškara, Straka,
           Dve srdiečka, Chorá opička                    SK
           DVD obsahuje 10 príbehov: Roţky, Slivkový lekvár,
153. Bambuľka III.  Primabalerína, Fialky, Najlepší obed, Dubák, Autíčko, Motýlik,
           Ďurko, Narodeniny                        SK
              Nový školní rok začíná a já doufám, ţe bude úplně kouzelný!
              Ráda se scházím se svými nejlepšími kamarádkami, protoţe
              máme vţdycky co řešit. Hraji na kytaru ve své kapele a váţně
              nám to šlape(přestoţe jsme nikdy před nikým nehrály)! Také
              pracuji ve školní televizi. To je můj úplně největší sen(i kdyţ
82. Barbie - Denníček    musím vyřizovat ty praštěný záleţitosti Raquelle)!Jo a skoro
              jsem zapomněla - jsem úplný blázen do jednoho moc
              oblíbeného kluka - on si mne teda ještě nevšiml, ale všimne!
              Se svým speciálním deníčkem a půvabným náramkem
              získám odvahu, abych dosáhla všech svých snů.            EN, CS  kreslené
              Za barevnou duhou v světě Fairytopia ţije Elina, květinová
              víla, která by si přála mít křídla. Elina bydlí ve květinovém
              domečku na Kouzelné louce. Spolu s ní tu ţije také Bibble,
              trochu svérázná, ale jinak roztomilá pýchavka. Jednoho dne
              se Elinin domeček rozestůně a její vílí kamarádky ztratí
83. Barbie - Fairytopia   schopnost létat! Elina sebere odvahu a vydá se na cestu za
              ochránkyní všech víl, Azurou, která jediná můţe pomoci.
              Cestou potká spoustu bytostí, projde mnoha zkouškami a
              pozná, co je to přátelství. Ale copak můţe jedna víla bez
              křídel zachránit celou Fairytopii?                  CS, HU  kreslené
              Objavte kúzlo Krištáľového paláca. Barbie v úlohe Eliny, sa
              vydáva spolu s milým zvieratkom Bibblom do rozprávkovej
              školy v nádhernom Krišťálovom paláci. Stretne sa s ďalšími
              učiacimi, ktorí sa pripravujú na kaţdoročný prílet jari a učí sa
193. Barbie - Kúzlo dúhy  vykúzliť prvú dúhu roka. Zlá Laverna im to chce prekaziť a
              uvrhnúť Fairytopiu na 10 rokov do krutej zimy. Elina sa
              svojimi priateľmi musí naučiť spolupracovať, pretoţe v
              jednote je sila. Ale musia byť dosť silní, aby Lavernu
              premohli a priviedli dúhu.                      EN, SK  kreslené
              V pokračování filmu Barbie Fairytopia putuje Elina do
              Mermaide, aby zachránila svého přítele - mořského prince
              Nalu. Prince někdo unesl, kdyţ se pokoušel nalézt místo, na
              kterém rostou zvláštní plody. Jejich účinky by z Laverny
              udělali nejmocnější bytost celé Fairytopie - dokonce
              mocnější neţ je samotná Enchantress! Teď je na Elině, aby
112. Barbie - Morská víla  tomu zamezila. Ale sama to nedokáţe. Bude potřebovat
              pomoc tvrdohlavé mořské panny Nori. Ta ale cizákům
              nedůvěřuje a s Elinou nechce mít nic společného. Přesvědčit
              Nori není snadné, ale Elinu čeká ještě mnoho jiných
              překáţek. A k záchraně samotného Nalu bude moţná muset
              obětovat i to nejdůleţitější: její vlastní křídla. Podaří se jí to
              nebo Fairytopia padne jednou provţdy do rukou Laverny?        CS    kreslené
                   Vydejte se společně s Barbie™ do úplně nového světa,
                   kterému vládnou motýlí víly! Mariposa™ je krásná motýlí
                   víla, která ráda čte a sní o světě, jenţ leţí za branami jejího
                   domova v zemi Flutterfield™. Bezpečí Flutterfieldu™ střeţí
                   královnina kouzelná poblikávající světélka. Pak ale královnu
639. Barbie - Motýlia víla      otráví zlá víla Henna a světla jedno po druhém zhasínají. A
                   tak musí statečná Mariposa™ a její přátelé vyrazit na cestu
                   za hranice bezpečného města, aby společně nalezli
                   protilátku, která by královnu zachránila. Přidejte se k motýlím
                   vílám na jejich vzrušujícím dobrodruţství, které všechny
                   jednou provţdy změní!                      CS      kreslené
81. Barbie - My scene Hollywood                                    CS      kreslené
                   Barbie vypráví mladým slečnám, co je to naděje, přátelství a
                   síla lásky. V pohádce se Barbie představí ve dvojroli jako
                   princezna a chudá vesnická dívka, jejichţ sny jsou ale navlas
                   stejné! Osudy obou dívek se zkříţí ve chvíli, kdy je všetečná,
                   trochu excentrická a po vzdělání touţící princezna Anneliese
109. Barbie - Princezná a švadlenka  uvězněna a její dvojnice, švadlenka Erika, se ji pokusí
                   zachránit. Dokáţe Erika zahrát princeznu a přelstít tak jejího
                   věznitele, zlého Premingera? A jak to dopadne s princem
                   Dominikem, který se do Eriky zamiluje, protoţe ji povaţuje za
                   princeznu Anneliese?                       EN, CS, HU  kreslené
                   Budu vám vyprávět příběh o malé dívce, která se jednoho
                   dne ocitla docela sama na pustém ostrově. Tehdy jí bylo 6
                   let, kdyţ cestovala lodí v dalekých končinách a najednou se
                   to stalo. Loď ztroskotala! Dívku ale zachránila 3 legrační
                   zvířátka, která ţila na ostrově. Malá panda červená, páv i slon
                   se brzy stali jejími přáteli. Malá slečna si ze svého ţivota
                   vůbec nic nepamatovala, dokonce si nepamatovala ani své
                   jméno a tak zůstala ţít se zvířátky na ostrově. Ţila tam velmi
                   dlouho, tak dlouho, ţe se z malé slečny stala velká slečna. Za
                   celý svůj ţivot na ostrově dívka nespatřila jediného člověka,
                   ale zvířecích přátel měla mnoho. Naučila se dokonce
357. Barbie - Princezná z ostrova   rozumět jejich řeči, a tak si mohla se všemi povídat. Jednoho
                   dne, kdy dívce bylo 16 let, zavítal na pustý ostrov jakýsi
                   mladý princ.Zajímal se o historii a doufal, ţe na ostrově
                   najde něco velmi starého a cenného. Jakmile dívenka prince
                   zahlédla, nemohla z něho spustit oči a rozhodla se ho na
                   jeho cestě tajně doprovázet. Netrvalo dlouho a princ se
                   dostal do nesnází.dov, tam je topoľ, 28. Pri Prešporku na
                   Dunaji, 29. Mám ručníček, mám / Dievča, čo robíš, v rose
                   studenej, 30. Prosil líšku vĺčik / Keď som ja k vám chodievau,
                   31. Kde si bola, Anulienka moja, 32. Desať, dvadsať, tridsať /
                                                    EN, CS    kreslené
                   Kolo, kolo mlynské / Zlatá brána / Eniky, beniky, kliky bé / En,
                     Oblíbená BARBIE přichází jako krásná RůŢENKA s
                     kouzelným příběhem o cestě za láskou a za svým vysněným
                     princem. Před dávnými a dávnými časy, v době kouzel a
                     draků, ţila roztomilá a umělecky nadaná sedmnáctiletá dívka
                     s těmi nejkrásnějšími vlasy na světě. Říkalo se jí RůŢENKA.
                     Ale její ţivot nebyl lehký, protoţe slouţila u mocné a ţárlivé
                     čarodějnice Gothel. Ta ji jednoho dne zanechala v hlubokém,
                     zapomenutém lese stráţit hrozným drakem Hugo a obklopila
85. Barbie - Ruţenka           ji začarovanou skleněnou stěnou. Kouzlem osudu ale
                     RůŢENKA objeví kouzelný štětec a s jeho pomocí přinese
                     mír dvěma rozhádaným královstvím, odhalí skryté podvody a
                     nakonec získá lásku pohledného prince Stefana. To vše by
                     ale nezvládla bez své kamarádky Penelope, poslední
                     zestrašných draků! BARBIE RůŢENKA ukazuje, ţe láska a
                     fantazie mohou proměnit celý svět ... Ústřední píseň k filmu
                     nazpívala Samantha Mumba a hudbu nahrál Londýnský
                     symfonický orchestr.                      EN, CS  kreslené
                     Podle oblíbené pohádky a se skvělou hudbou Čajkovského,
                     Barbie vystupuje v roli Odette, mladičké dcery pekaře, která
                     se vydává za jednoroţcem do Začarovaného lesa. Zlý
                     kouzelník Rothbart chce zničit svou sestřenici, královnu víl,
                     a zmocnit se lesa, proto promění Odette v labuť. Královna víl
110. Barbie z Labutieho jazera      zmírní kouzlo a Odette můţe být v noci člověkem a ve dne
                     labutí. Odette ví, ţe úkol, který má před sebou je těţký, ale
                     cítí, ţe zachránit Začarovaný les před Rothbartem je jejím
                     osudem. Ale jak to můţe mladá dívka - vyzbrojená jen svou
                     odvahou, laskavostí a vtipem - dokázat? Zvláště, kdyţ se do
                     ní zamiluje pohledný princ Daniel?               EN, CS  kreslené
                     V úplně novém zábavném a okouzlujícím příběhu “Barbie a
                     12 tančících princezen” vtančí Barbie do tvého srdce.
                     Přidejte se k Barbie a jejím jedenácti tančícím sestrám a
                     sledujte, jak objevují tajný vchod do úţasného, kouzelného
87. Barbie a 12 tancujúcich princezien  světa, kde se plní všechna přání! Ale v okamţiku, kdy jejich
                     otci hrozí ztráta království, se princezna Genevieve a její
                     sestry musejí společně snaţit, aby zachránily den a svého
                     otce. Poznají tak, ţe drţí-li rodina spolu, je moţné překonat
                     všechny překáţky!                       CS    kreslené
              Princezna Barbie se představuje ve svém prvním originálním
              pohádkovém filmu Barbie a kouzlo Pegasu. Princeznu
              Anniku čeká dobrodruţství. Zlý čaroděj Wenlock ji chce za
              ţenu, princezna se ale před ním s pomocí svého nového
              přítele – okřídleného koníka Brietty - ukryje do Království v
              oblacích. Wenlock za trest promění Anničinu rodinu v kámen
84. Barbie a kúzlo Pegasu  a princezna má pouhé tři dny na zlomení kouzla. Na své
              pouti pozná Annika nové přátele a společně s nimi vstoupí
              do zakázaných lesů, bude bruslit v ledových jeskyních a
              vzlétne vysoko nad oblaka. To vše proto, aby získala
              kouzelnou hůlku světla a s její pomocí přemohla zlé
              čarodějovo kouzlo. Ve filmu zazní kromě jiných skladeb také
              Beethovenova Šestá symfonie.                  CS    kreslené
              Panenka BARBIE poprvé ve filmu - jako kouzlem oţije díky
              ohromující počítačové animaci v moderní adaptaci klasické
              pohádky E.T.A. Hoffmanna. Pohádkový příběh začíná,
              jakmile Clare (BARBIE) dostane darem od své tetičky
              krásného dřevěného LOUSKÁČKA. V noci, kdyţ Clara spí,
              LOUSKÁČEK obţivne, aby odrazil útok zlomyslného myšího
111. Barbie v Luskáčikovi  krále, který vrthl do pokoje. Clara se probudí a pomáhá
              LOUSKÁČKOVI ubránit se zlému myšákovi a on jí za trest
              začaruje do malé podoby. Clara s LOUSKÁČKEM společně
              zaţije neobyčejná dobrodruţství na cestě k princezně
              Sugarplum, která jediná můţe kouzlo zlomit a vrátit Claře její
              skutečnou podobu.                       CS    kreslené
              Princ Ivan bol unesený a Bartok je jediný, kto by ho mohol
              oslobodiť. Objaví v sobe hrdinu a zachráni ladého
              Romanovca - aj keď sa pri tom bude musieť stretnúť so zlou
135. Bartok         čarodejnicou Babou Jagou. Čaká na Vás krásny animovaný
              príbeh. Bartok - to je srandou nabité dobrodruţstvo, ktoré si
              zamiluje celá rodina!                     EN, CS  kreslené
              Slona Benjamína si nepomýlite s nikým. Nosí červený
              kabátik a modré nohavice, chodí na dvoch nohách a dokonca
              aj rozpráva. Jeho hlasné "tudú" sa ozýva po celej jeho rodnej
199. Benjamín Kvietok    zoologickej záhrade v Novom meste. Tento milý, veľký, silný,
              veselý a vtipný slon si dokáţe poradiť s kaţdým problémom
              a kedykoľvek rád kaţdému pomôţe. DVD obsahuje príbeh:
              Benjamín horárom                    SK       kreslené
              DVD obsahuje 5 príbehov: Zlodej banánov, Zázračný kvet,
519. Benjamín Kvietok    Benjamín záhradníkom, ZOO pre domáce zvieratká,
              Benjamín a mláďatá ľadového medveďa           CS, SK     kreslené
                  Bibi Blocksberg strávila příliš mnoho času kouzlením a
                  naopak příliš málo studiem. Její známky z matematiky jsou
                  tak hrozné, ţe musí trávit letní prázdniny v internátní škole
                  na hradě Altenberg. Altenberg znamená jen práci a ţádnou
                  zábavu. Podivínský ředitel školy se snaţí rozluštit záhadu
                  Altenbergu, a navíc je Bibiina spolubydlící Carina, která
                  vypadá jako klon Britney Spears, hrozně otravná. Naštěstí se
                  Bibi rychle skamarádí se spoluţačkou Eleou, která zůstala
                  po nehodě připoutána na invalidní vozík. Ale to by nebyla
518. Bibi - Tajemství modrých sov  Bibi, aby se nepokusila Elee pomoci zase chodit - a to i
                  přesto, ţe jí čarodějnický zákon výslovně zakazuje zasahovat
                  do lidských ţivotů. Jakmile uslyší příběh o zázračné soví
                  síle, vydá se tuto sílu hledat do sklepení hradu Altenbergu.
                  Avšak o zázračné síle modrého prášku ví i někdo další -
                  Bibiina úhlavní nepřítelkyně, čarodějnice Rabia von
                  Katzenstein. V dramatickém úniku prchá zlá čarodějnice z
                  hrozivého močálu, kde si spolu se svým kocourem
                  Mariborem odpykávala pětiletý trest. Tiše a záluěje pod svojí
                  ochranu. Ale Závist má v ruce ještě poslední ďábelský trumf CS
                  4 DVD obsahujú príbehy zo seriálu Biblia pre začiatočníkov:
                  Stvorenie sveta - Adam a Eva v raji, Noemova archa, Jozue a
                  boj o Jericho, Dávid a Goliáš, Daniel v levovej jame, Jonáš a
                  veľryba, Márnotratný syn, Milosrdný samaritán. Piate DVD
497. Biblia pre začiatočníkov    obsahuje 7 príbehov: Príbeh z Fatimy, Mikuláš – chlapec,
                  ktorý sa stal Mikulášom, Svätý František – rytier z Assissi,
                  Bernadetta – Princezná z Lourd, Miki - môj tajný priateľ,
                  Patrick otrok, ktorý oslobodil Írsko, František Xaverský    SK    kreslené
                  Zlá čarodejnica premení princa Valemona na ľadového
                  medveďa za to, ţe si ju odmietol vziať za ţenu. Za trest je na
                  neho uvalená kliatba a on je odsúdený stráviť 7 rokov ako
                  medveď, ďaleko od ľudí, v zimnej ríši. Najmladšia dcéra
                  kráľa zimnej ríše však mala v noci zvláštny sen, videla, ako
234. Biely medvedí kráľ       sa s princom Valemonem v jeho ľudskej podobe prechádza
                  po záhrade. Druhý deň sa stretne s ľadovým medveďom a v
                  dobrote jeho očí zbadá princa zo sna, a preto súhlasí, keď ju
                  poţiada o ruku. Podarí sa zlej čarodejnici zmariť svadbu
                  princezny a princa?                      EN, CS
                   Vůbec poprvé oţívá svět BIONICLE ve filmu s názvem
                   BIONICLE: MASKA SVĚTLA! Vydejte se za vzrušujícím
                   dobrodruţstvím, které okouzlilo miliony fanoušků. Odhalte
                   nejnovější kapitolu tohoto legendárního příběhu, který byl
                   natočen špičkovou počítačovou animací. Dobrodruţství plné
                   akce vypráví o tom, jak se čestný a oddaný gardový kapitán
                   Jaller a jeho nejlepší přítel - impulzivní dobrodruh a kronikář
520. Bionicle 1 - Maska sveta     Takua - vydali na cestu, aby našli sedmého Toa. Tajemný
                   stráţce totiţ můţe ochránit jejich domovský ostrov. Vedeni
                   MASKOU SVĚTLA spojí všichni hrdinové Toa své síly a
                   odvahu, aby překonali mocného Pána stínu Makutu a jeho
                   strašné pomocníky Rahkshi. Pokud se jim nepodaří zvítězit,
                   bude ostrov Mata Nui odsouzen k věčné temnotě. Nenechte
                   si ujít premiéru fantastické legendy ve filmové podobě!
                   Budou odhalena mocná tajemství a objeví se nový hrdina!      EN, CS    kreslené
                   Proţijte napínavé dobrodruţství ve filmu BIONICLE 2:
                   LEGENDA METRU NUI. Díky zcela novému celovečernímu
                   filmu natočeném špičkovou počítačovou animací se vrátíme
                   do legendárního světa BIONICLE. Tajemné síly temnoty
                   ohroţují slavné město Metru Nui. Šest bojovníků Toa Metru,
                   kteří mají odpovědnost za bezpečí ostrovního sídla, vládne
521. Bionicle 2 - Legenda Metru Nui  novými silami. Podaří se jim ochránit město před nepřáteli,
                   kteří získali nové spojence? Podaří se jim zvítězit nad
                   krutými Vahky a mocnými Temnými lovci? Zaţijte akce a
                   dobrodruţství s Vakamou a jeho odváţnými společníky, kteří
                   se vydávají dokázat, ţe jsou hrdiny hodnými svých vlastních
                   legend.                              CS      kreslené
                   Třetí pokračování Bionicle: Pavučina stínů je konečné
                   zúčtování mezi bojovníky Toa a hejnem Visoraků. Bojovníci
                   Toa musí bojovat, aby se ubránili následkům jedu Visoraků,
522. Bionicle 3 - Pavučina stínu   který je pomalu ničí a mění. Ale zároveň se musí bránit
                   vnějším nepřátelům, kteří teď mají i jednoho z jejich
                   vlastních druhů. Nepřátelé chtějí navţdy zničit zákony Metru
                   Nui!                               EN, CS, HU  kreslené
                   BLÁZNIVÁ ŠKOLKA se stěhuje do nového neznámého
                   prostředí. Všechny čeká léto na táboře. Účastníky dětského
                   tábora jsou děti kaţdého věku, různých velikostí i povah, ale
                   jedno mají společné. Dosud se jim nepodařilo v
604. Bláznivý tábor          mezitáborové soutěţi porazit uličníky ze sousedního tábora...
                   Jenţe pak Charlie vytáhne svůj tajný trumf – toho posledního
                   člověka na Zemi, o kterém by si kdo pomyslel, ţe jim dokáţe
                   pomoci. Těšte se! BLÁZNIVEJ TÁBOR se zapíše do historie!     EN, CS, HU  hrané
             DVD obsahuje 14 príbehov: Buffalo Bob, Wendy má rušný
             deň, Bob zachraňuje jeţkov, Bobova trúbka, Bobove
             narodeniny, Dračko maľuje mesto, Preteky, Nezbedný
140. Bob - staviteľ I.  Straško, Strašidelný Straško, Bob stavia stodolu, Stratený
             Rolko, Bobovo veľké prekvapenie, Straško opravárom,
             Bobove biele Vianoce                        SK  z TV
             DVD obsahuje 9 príbehov: Dviţko zachranárom, Mieška
             stráţi vtáčika, Tapetárka Wendy, Čajová súprava, Mieška a
141. Bob - staviteľ II.  sochy, Wendin veľký zápas, Bob na veţi s hodinami, Wendin
             tenisový kurt, Micka na rybačke                  SK  z TV
             Klasická česká rozprávka o dvoch králikoch z klobúka. Bob a
             Bobek sa kaţdé ráno vydávajú preţiť komické dobrodruţstvá
             a veselé príhody. DVD obsahuje 13 príbehov: Na ulici, Na
126. Bob a Bobek 1    zahradě, S koloběţkou, Truhláři, U pumpy, Na bruslích, Na
             stavbě, Ve vzduchu, Na útěku, Na moři, Ve škole sportu, Na
             výletě, Na koncertě                        CS     kreslené
             Ďalšie veselé príbehy dvoch obľúbených králikov, malého
             Bobka a väčšieho Boba z klobúka kúzelníka Pokustona. DVD
             obsahuje 13 príbehov: Za rohem, V ZOO, Se stěhují, V
127. Bob a Bobek 2    restauraci, Hlídači v parku, Na letišti, Na parníku, V lese, Na
             lehkoatletických závodech, Na horách, Na diskotéce, Bez
             klobouku, U moře                          CS     kreslené
             1. Šťastní výherci, 2. Čistí okna, 3. Zachránci, 4. V manéţi,
             5. Opraváři televizorů, 6. V galerii, 7. V balónu, 8. V lázních,
311. Bob a Bobek 3    9. Na pouti, 10. Při povodni, 11. Ve sluţbách vědy, 12.
             Návštěva z vesmíru, 13. Na ostrově                 CS     kreslené
             1. Jak začali létat, 2. V supermarketu, 3. Hvězdy reklamy...,
             4. Letecký den, 5. Den dobrých skutků, 6. Růţena, 7. Cesta
312. Bob a Bobek 4    na jih, 8. Zahradníci v Africe, 9. Putování s velbloudem, 10.
             Jezero krokodýlů, 11. Napříč Afrikou, 12. Rozloučení s
             Afrikou                              CS     kreslené
             1. New York, 2. Las Vegas, 3. Mezi indiány, 4. Na Měsíci, 5.
             Na Bobří řece, 6. V aréně, 7. Amazonka, 8. Bermudský
313. Bob a Bobek 5    trojúhelník, 9. Poklad Aztéků, 10. Na divokém západě, 11.
             Šaman                               CS     kreslené
             Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí
             v něm totiţ dva králíci - BOB a BOBEK. BOB je sice velmi
             chytrý a přičinlivý, ale zdaleka není tak šikovný a nápadítý
             neţ menší BOBEK. Oba se kaţdé ráno vydávají z
648. Bob a Bobek 8    kouzelníkova klobouku proţít komická dobrodruţství a
             veselé příhody. DVD obsahuje 8 príbehov: 1 - Strašidelný
             hrad, 2 - U jezera Lochness, 3 - Dobrodruţství v podzemí, 4 -
             Řecká svatba, 5 - Karneval v Benátkách, 6 - V rytmu valčíku,
             7 - Odváţní skokani, 8 - Konečně doma               CS     kreslené
                      DVD obsahuje 12 príbehov: Medvěd, Nasca, Mexiko, Na
                      výletní lodi, Dobrodruţství z delfínem, V Zemi vycházejícího
374. Bob a Bobek na cestách 6        slunce, Tibet, Rajský ostrov, Trosečníci, Indie, Opuštěný
                      tučňák, Mount Everest                      CS      kreslené
                      DVD obsahuje 9 príbehov: 1 - V zemi sopek, 2 - Sibiřská
                      magistrála, 3 - Malý Čingischán, 4 - Na trţišti v Kašmíru, 5 -
637. Bob a Bobek na cestách 7        Létající koberec, 6 - Klokan Felix, 7 - Sametová hvězdička, 8 -
                      Mezi piráty, 9 - Setkání s medicinmanem                   kreslené
                      DVD obsahuje 6 príbehov: BÉĎA ZACHRAŇUJE, MAX
                      UVÍZNE V TUNELU, ZACHRAŇTE JEŢKY, TÝNA MÁ HODNĚ
78. Bob staviteľ - Béďa zachraňuje     PRÁCE, BOŘEK CHYSTÁ PŘEKVAPENÍ, NÁMĚSÍČNÝ
                      ROLAND                             CS
                      DVD obsahuje 6 príbehov: Bobove biele Vianoce, Václav a

530. Bob staviteľ - Biele Vianoce      čajový servis, Bob opravuje hodiny na veţi, Tina tapetuje,
                      Júlia stráţi hniezdo, Tina a jej tenisové ihrisko       CS   z VHS  bábkové
                      BOŘEK STAVITEL je šikovný, chytrý, obětavý a hlavně má
                      dobré srdce. Jeho stavební stroje i dispečerka Týna to dobře
                      vědí, a proto mu vţdy při práci pomáhají za všech sil. Ať uţ
                      Bořek staví silnici, buduje tunel pro jeţky, nebo zachraňuje
79. Bob staviteľ - Bořek z Buffala     kočku Mícu, můţe se na své stroje a Týnu vţdycky
                      spolehnout. DVD obsahuje 6 príbehov: BOŘEK Z BUFFALA,
                      VÁCLAV A BÉĎA SI DÁVAJÍ ZÁVODY, BOŘEK MÁ
                      NAROZENINY, BOŘKOVA TRUBKA, VÁCLAV POMALUJE
                      CELÉ MĚSTO, MICKA JE V PĚKNÉ KAŠI               CS
                      6 príbehov
77. Bob staviteľ - Hugo nezbeda                                      CS
                      Fantastické sviatočné príbehy plné zábavy so spústou
76. Bob staviteľ - Nezabudnuteľné vianoce  prekvapení! Vianoce prichádzajú a Bobov brat Tom, zoológ
                      na polárnom kruhu sa po prvýkrát vracia domov         CS
                      Bořek stavitel je kamarád, Bořek své kamarády nikdy
                      nenechá na holičkách. Nové DVD Bořka stavitele vám přináší
                      pět zbrusu nových příběhů. Uvidíme, jak Bořek všemu velí,
                      jak Roland zachraňuje situaci nebo jak se z Julči stane
640. Bob staviteľ - Z Julči je strašiak   strašák. Pak si Bořek uţije zábavu a potrápí se s hudebním
                      pódiem. DVD obsahuje 5 príbehov: Béďa tomu velí, Roland
                      zachraňuje situaci, Z Julči je strašák, Béďa si uţije zábavu,
                      Bořek a hudební pódium                    CS       bábkové
                      Seriál je na 3 DVD a majú spolu 15 príbehov: První
                      navigátori, Alexander Veliký, Eric Rudý a objevení Ameriky,
                      Ingrisch N, Ibn Vattuta predchodce Marca Pola, Velké
620. Bol raz jeden objaviteľ        dzunky, Vasco de Gamma, Taxisove počátky pošty, Bratri
                      Pinzonovi - skrytá tvár Columba, Amerigo Vaspucci a Nový
                      svet, Magellan první cesta kolem sveta, Cabezade Vaca,
                      Bering, Bougainville a Tichý oceán, Bruce a prameny Nílu    CS  z TV  Cena 120,- Sk za 3 DVD
                    Seriál pozostáva zo 4 DVD: Čínski predkovia, Archimedes,
                    Héron z Alexandrie, Meranie času, Jindrich Moreplavec,
                    Gutenberg a tlač kníh, Leonardo da Vinci, Lekári, Galileo
                    Galilei, Isaac Newton, Buffon a dejiny našej planéty,
492. Bol raz jeden vynálezca      Lavoisier a chémia, Parný stroj, Faraday a elektrina, Darwin a
                    evolúcia, Mendel a hrach, Pasteur a mikroorganizmy,
                    Thomas Edison, Elektromagnetické vlny, Automobil,
                    Lietanie, Marie Skoldowska, Einstein, Lorenz, Armstrong a
                    vesmír                             CS  z TV  kreslené
                    Bol raz jeden ţivot – 6 DVD - náučný seriál o tom, ako to
                    funguje v ľudskom tele. Obsah DVD: 1. Planéta buniek, Ţivot,
                    Telesná stráţ, Kostná dreň 2. Krv a krvné doštičky, Srdce,
194. Bol raz jeden ţivot        Dýchanie 3. Mozog, Neuróny, Oko, Ucho 4. Koţa, Ústa a
                    zuby, Trávenie, Pečeň 5. Obličky, Lymfatický systém, Kosti a
                    kostra, Svaly a tuk, Vojna s toxínmi 6. Očkovanie, Hormóny,
                    Kolobeh ţivota, Regenerácia, A ţivot ide ďalej     SK     z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 10 príbehov: Aladínova kúzelná lampa,
                    Smutný bocian, Zimné preteky, Tajný plán, Malá opička,
606. Bolek a Lolek a Aladínova lampa  Srnka, Púšťanie draka, Fotografi prírody, Deti divokého
                    západu, Stratené dievča                          kreslené
                    Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem proţijeme
                    spanilé příběhy při hrách na kovboje a krocení zvířat.
548. Bolek a Lolek a ich príbehy 1   Vydáme se s nimi po stopách Yetiho a Robinsona. Připojte
                    se a proţijte s nimi nezapomenutelné záţitky. Příběhy Bolka
                    a Lolka právě začínají…                          kreslené
549. Bolek a Lolek a ich príbehy 2                                        kreslené
                    Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem zavítáme
                    mezi horníky. Připojte se k nim a proţijte nezapomenutelné
                    záţitky v uhelných dolech.
617. Bolek a Lolek mezi horníkmi    Výlet Bolka a Lolka mezi horníky právě začíná... DVD
                    obsahuje 7 príbehov: 1 – Kasička, 2 – Barborka, 3 - Strejda
                    Karlík, 4 – Horníkem, 5 - Ve starém dole, 6 - Zelená hromada,
                    7 - Černé zlato                              kreslené
                    Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem navštívíme
                    nebezpečný Divoký Západ. Společně s hrdiny se svezeme
                    Uneseným expresem, půjdeme Po stopách indiánského
317. Bolek a Lolek na Divokom západe  boha, zkusíme získat Indiánskou trofej a společně s Lupičem
                    koní zaţijeme pravou kovbojskou Honičku na Ochranu
                    zákonů. A to vše Na Divokém Západě... DVD obsahuje 10
                    príbehov.                                 kreslené
                    DVD obsahuje 7 príbehov: Lunapark, Sběr hub, Puška a
366. Bolek a Lolek na prázdninách 2  udice, Falešný dědek, Hra na rytíře, Bivak, V krajine tisíce a
                    jedné noci                                 kreslené
                    DVD obsahuj 8 príbehov.
607. Bolek a Lolek na rybačke                                           kreslené
605. Bolek a Lolek po stopách Yetiho                                         kreslené
                     Pojďte si hrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem. Budeme
                     si hrát na vojáky a filmaře. Připojte se k nim a proţijte
                     nezapomenutelné příběhy při ochraně zvířat a setkání s
499. Bolek a Lolek sa hrajú       černou dámou. DVD obsahuje 7 príbehov: Gokarty, Hra na
                     vojáky, Nešťastné vychovatelky, Černá dáma, Neobvyklý
                     objev, Malí filmaři, Ochránci zvířat                     kreslené
                     DVD obsahuje 9 príbehov: Sněhová královna, Ošklivé
383. Bolek a Lolek v ríši rozprávok   káčatko, Popelka, Baba Jaga, Čarodějovo zrcadlo, Drak,
                     Červená Karkulka, Zlatá rybka, Dva řytíri,                  kreslené
                     Bolek a Lolek vyráţejí za poznáním do světa. DVD obsahuje
                     príbehy: Závod k pólu, lov gorily, Olympiáda v Mexiku,
129. Bolek a Lolek vyráţajú do sveta 1  Korida, Mořská výprava, Vzduchoplavci, Yeti, Král pralesu,
                     Převaděč                          CS        kreslené
130. Bolek a Lolek vyráţajú do sveta 2                                  CS     kreslené
                     Bol raz jeden kráľ a ten sa volal Já I. Mal 3 dcéry a chcel
                     odovzdať vládu tej dcére, ktorá ho má najradšej. Drahomíra
                     ho mala rada ako zlato. Zpěvanka ako zlato v hrdle a
115. Byl jednou jeden král        najmladšia Maruška ako soľ. Kráľ sa na Marušku nahneval a
                     vyhnal ju zo zámku. Rozkázal zničiť všetku soľ v kráľovstve.
                     Po čase však zistil, ţe sa bez soli nedá ţiť a tieţ sa mu cnelo
                     za Maruškou...                          CS
                     Bzik a Poppy sú postavičky z ríše hmyzu, vo veľkých očiach
                     sa im odráţa celý svet, majú svojich rodičov, priateľov aj
                     "nepriateľov". Zaţívajú rozličné dobrodruţstvá a hlavne sa
                     stále učia. Učia sa čo je priateľstvo, zodpovednosť,
                     elementárna  slušnosť,   rešpekt,  úprimnosť,   láska...
382. Bzík a Poppy            spoznávajú, ako tieto hlboké hodnoty uplatňovať v praxi. Na
                     konci kaţdej epizódy vystúpi chrobák - deduško
                     (mimoriadne sympatický zjav) a na základe biblického verša
                     vysloví poučenie, ktoré z príbehu vyplýva. Poučenie
                     vyplynie, celkom prirodzene, nenásilne a má pozoruhodnú
                     hĺbku.                              CS, Sk   kreslené
314. Casper a strašidelná škola                                     EN, CS, SK  kreslené
                     Přátelské a dobrácké strašidýlko Casper se těší na blíţící se
                     oslavy vánočních svátků, jenţe dřív neţ se stačí rozsvítit
                     svíčky, dostane se do nečekaných potíţí. Objeví se totiţ
                     vládce světa strašidel a oznámí Casperovi, ţe poslední
                     dobou vyděsil velmi málo lidí, a pokud to nenapraví, bude
                     deportován do země zkaţených duchů. Casper se tak ocitá
297. Casper a strašidelné Vianoce    ve vesnici Chrismassachusetts s úkolem vyděsit na Štědrý
                     den alespoň jednoho člověka. Jenţe to se zdá nemoţné,
                     protoţe Casper je příliš velký dobrák, neţ aby někoho
                     dokázal vyděsit v tento sváteční den. Naštěstí tu jsou jeho tři
                     ochránci a přátelé Fets, Stretch a Stinky, kteří povolají na
                     pomoc strašidelného bratrance.                 CS, SK    kreslené
                      Nejroztomilejší a nejhodnější duch, jakého jste kdy mohli
                      vidět, je tady! Tentokrát musí Casper hodně rychle kličkovat,
                      aby utekl zlému Kiboshovi, jeho pomocníkovi Snivelovi a
                      trojici vypečených nadpozemských kreatur. Naštěstí v říši
303. Casper: Prvé kúzlo          obyčejných smrtelníků objeví Casper kamaráda s
                      nadpřirozenými schopnostmi. Ve dvou se to sice lépe táhne,
                      ale jak zabránit strašlivému duchařskému bálu, který chtějí
                      všechna ta průsvitná strašidla uspořádat v jednom malém
                      městě?                             EN, CS    kreslené
                      DVD obsahuje 12 zvieratiek: Dţungla -
489. Cecile a Pepo predstavujú zvieratká                                  EN, CS    kreslené
                      Dve sestry tučniačky - princezné Lusinda a Crystal sa vyberú
 31. Cesta za Santom Clausom        hľadať skutočného Santa Clausa.                 EN, CS    kreslené
248. Cindy (Cinderella)          Bonnie Bianco, Pierre Cosso
                                                      CS
                      Osudy pekárskeho tovariša Mateja Kotrbu, ktorý rozdal
                      chudobnému ľudu roţky, určené cisárovi Rudolfovi II. a za
216. Cisárov pekár a pekárov cisár     tento svoj čin bol uvrhnutý do hladomorne. Cisár Rudolf na
                      jednej svojej výprave objavil bájneho Golema, ktorého chcel
                      oţiviť...                            CS
                      Clifford, Cleo a Bifteček sa vydajú na dlhú cestu, na jej konci
                      ich čaká súťaţ talentov. Víťaz získa doţivotnú zásobu dobrôt
                      Hamky-ňamky. Spoločne s novými kamarátmi, ako je fretka
                      Shackelford a čivava Rodrigo, nacvičí táto veselá skupina
69. Cliffordovo dobrodruţstvo       Úţasných zvieratiek nádhernú show. Kaţdý z nich sa stane
                      víťazom, a to predovšetkým       vďaka Cliffordovmu
                      láskyplnému porozumeniu. Námetom pre túto skvelú
                      rozprávku sa stala obľúbená kniţka o veľkom červenom
                      psovi.                             EN, CS    kreslené
                      Zábavní molo Omaha poskytne Záhadám s.r.o. vskutku
                      elektrizující vzdělání v oboru šílené počítačové vědy, stačí
                      jen zajít do Supermoderního zámku hrůzy! Dafné se nemůţe
                      dočkat vystoupení své oblíbené dívčí skupiny The Hex Girls,
                      jejichţ nejnovější klip se natáčí v Transylvánii. Ale dříve neţ
                      holky stihnou udeřit do strun - Upír vrací úder! Zubatá kočičí
                      nestvůra terorizuje účastníky soutěţe ratlíků, včetně
533. Co nového, Scooby Doo? 5       návštěvníka Scoobyho. Ještě se uvidí, kdo je Domácí pes!
                      Ani návštěva jistého proslulého města se neobejde bez
                      problémů. Soutěţící "skejťáky" pronásleduje alcatrazský
                      chaluhový ghúl a nastává pravé San Franpsycho! Kdyţ se
                      skupina Simple Plan cestou na montrealský rockový festival
                      zaplete s neviditelným stopařem, jedině Scooby Doo a jeho
                      přátelé jim mohou pomoci v příběhu Jednoduchý plán a
                      neviditelný šílenec                       EN, CS, HU  kreslené
                      Shaggyho a Scoobyho nejdivočejší sny se mění v realitu!
                      Vyhráli Výlet do Munchvillu, kde se nachází továrna na
                      Scoobyho milované keksíky. Přimíchejte k tomu sliznaté
                      Těstomonstrum a máte dokonalý recept na katastrofu. Kdyţ
                      se naše parta pokouší odpočívat na středověkém skotském
                      zámku, objeví se problém s ohněm, protoţe "Drak uprchl"! V
532. Co nového, Scooby Doo? 6        příběhu "Strýček Scooby a Antarktida" se Scooby a přátelé
                      pokoušejí dopravit domů tučňáka Peta, ale napřed budou
                      muset odhalit mrazivou záhadu oploutveného démona.
                      "Stará známá příšera v Novém Mexiku" potrápí nejen
                      Scoobyho, ale i jeho parťáka Shoobyho. A na závěr se
                      všichni vypraví do Řecka, kde se do problémů dostane pro
                      změnu Shaggy.                         CS    kreslené
                      Scooby-Doo spolu s ostatními řešiteli záhad navštíví v
                      příběhu Wrestling s maniakem největší wrestlingovou arénu
                      a změří své síly s Velkým Ukrutníkem, postrachem všech
                      zápasníků. V epizodě Diamanty jsou největším přítelem
                      ghúla se vydáme do Moskvy, kde se hraje hokejový turnaj o
                      Císařský pohár. Je třeba zjistit, kdo je obávaný Ledový Láďa.
                      kam zmizel pohár a jakou úlohu v tom hraje slavná
570. Co nového, Scooby Doo? 7        krasobruslařka Galina. V příběhu Jdeme strašit! zastihneme
                      naše hrdiny v Paříţi, kam se vydali navštívit sestřenici
                      Daphne. Tu ale přímo z přehlídkového mola unesl obrovský
                      chrlič z chrámu Notre Dame a je nutné vydat se po stopách
                      únosce. V poslední epizodě Valentýnka od Scoobyho
                      zastihneme partu v jejich rodném městečku Coolsville, kde
                      se z Mýtiny zamilovaných ztrácejí dvojice. Kam ti mladí lidé
                      mizí...? Dívejte se a vše se dozvíte.             EN, CS  kreslené
371. Čarovná flauta                                         EN, CS     kreslené
                      Krásna animovaná rozprávka. Osud kúzelnej zeme je
                      ohrozený. Zlý zimný čarodejník Zeebad uvrhol krajinu do
100. Čarovný kolotoč            zimy. Iba priateľstvo a odvaha 4 hlavných hrdinov môţe
                      odvrátiť ľadový osud                  EN, CS, SK   kreslené
                      V zemi kráľa Dobromila sa prestala ceniť poctivá práca,
                      slušnost, čestnosť a úcta medzi ľuďmi. Do krajiny sa vkráda
                      moc pekla a tak tí, v ktorých zostal eště zvyšok slušnosti,
215. Čert ví proč              radšej uteká preč. Trochu popletená bylinárka Apolena má
                      svoj sen, ţe krajinu zachrání neznámy "spasiteľ", ktorý príde
                      na oslovi a vezme si kráľovu dcéru Aničku za ţenu...   CS
                      DVD obsahuje 5 príbehov: Pan veliký, Detektivové, Na
642. Červený traktúrek - Detektivové    střeše, Vánoční světýlka, Psí zmizení          CS      bábkové
                      DVD obsahuje 5 príbehov:Farmárské sportovní hry, Dvojitý
644. Červený traktúrek - Kouzelný klobouk
                      problém, Sýry sýrú, Velké horko, Kouzelný klobouk        CS   bábkové
                         DVD obsahuje 5 príbehov: Nový stroj, Kluk z města, Kruhy v
580. Červený trakturek - Kruhy v obilí      obilí, Brambory, Malý červený traktor           CS     bábkové
                         DVD obsahuje 5 príbehov: Nový přírustek, Úţasné bahno,
581. Červený trakturek - Nový přírustek
                         Lovecký posed, Trable s lokomobilem, Co odvál vítr    CS      bábkové
                         DVD obsahuje 5 príbehov: Sbohem, Modráku, Drak, Voda,
579. Červený trakturek - Oslava          voda, Oslava, Příšera Bublinkového potoka        CS      bábkové
                         DVD obsahuje 6 príbehov: Pan všeuměl, Ostruţiny, Sbírání
643. Červený traktúrek - Šťastný deň
                         sena, Garáţový výprodej, Pozor, tygr!, Šťastný den   CS       bábkové
                         DVD obsahuje 5 príbehov: Lamí drama, Přečti si to sám,
582. Červený trakturek - Zakopaný poklad
                         Rozšlápnutá tykev, Zakopaný poklad, Duch ze Sovího lesa     CS  bábkové
                         DVD obsahuje 5 príbehov: Závoďák z Bukové farmy,
583. Červený trakturek - Závoďák z Bukové farmy  Papírkové pátrání, Krtiny a větrníka, První máj, Míchaná
                         vajíčka                             CS  bábkové
                         Legendárny 10-dielny rozprávkový seriál podľa kniţky
                         Ľudmily Podjavorinskej, veselé a poučné príbehy o
142. Čin - čin                  ţivotných osudoch malého lenivého vrabčiaka Čimo
                         Čimčara.                             SK
                         DVD obsahuje 13 príbehov. seriálu Čtyři uši na mezi nás
                         čekají dva hrdinové, králíček Jujdásek a jeho kamarád
                         zajíček Hejásek. A jak jiţ to mezi přáteli bývá, ţivot přináší
                         nejedno dobrodruţství, překvapení, ale i rozčarování. Kniţní
                         předloha seriálu od Markéty Zinnerové vyniká laskavým
473. Čtyři uši na mezi              humorem, vtipem a smyslem pro etické poselství především
                         nejmenšímu diváku. Seriál namluvila Barbora Hrzánová,
                         hudbu zkomponoval skladatel Zdeněk Zdeněk. Projekt vznikl
                         kreslenou a ploškovou technologií animace ve studiu Anima
                         Praha. Reţisérkou seriálu je zkušená animátorka a autorka
                         literárních scénářů Nataša Boháčková.              CS  kreslené
                         Animovaný seriál podľa rovnomennej knihy Márie Ďuríčkovej
                         o dvoch dievčatkách - dvojičkách, ktoré vstupujú do sveta
279. Danka a Janka                vytvoreného detskou fantáziou. Veselé i poučné príbehy na
                         nerozoznanie podobných sestričiek - dvojčiat. Sú ako všetky
                         deti, hašteria sa a pomáhajú si. DVD obsahuje 14 príbehov.    SK
                         DVD obsahuje 17 príbehov.
589. Danny a Daddy                                                   kreslené
                         Dinosaurus Aladar ţije na nádhernom ostrove so svojimi
                         priatelmi lemury. Z ich raja ich nečakane vyţenie zráţka
34. Dinosaurus                  planéty s meteroritmi. Na ostrove, sa pridajú ku skupine
                         dinosaurov hľadajúcich nový domov. Čaká ich rada veselých
                         i dramatických dobrodruţstiev.              EN, CS   kreslené
            Mladá čarodejnica dá prednosť ţivotu medzi ľudmi pred
            výsadami nadprirodzených bytostí. Príbeh o Saxane, nie je
178. Dívka na koštěti  len návratom do sveta rozprávok, detských snov a fantázie,
            ale predovšetkým konfrontáciou s reálnym svetom.       CS
            Film Divočina vypráví příběh zvířat z newyorské zoo, která se
            poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do divočiny,
            vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. Teprve ve
57. Divočina      chvíli, kdy opustí brány své zoo, pozná pestrá parta zvířat –
            včetně lva, ţirafy, anakondy, koaly a veverky – jakou dţunglí
            se můţe stát i obyčejné město.                  CS      kreslené
            Film Divoké vlny je animovanou akční komedií, která nahlíţí
            do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou
            filmu je mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající surfař,
            který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním
            závodu. Cody, následován filmovým štábem, který má
            dokumentovat jeho záţitky, opouští rodinu a rodný Mraţákov
            v Antarktidě, aby se na ostrově Pin-Guí zúčastnil
            surfařského memoriálu Big Z. Cestou se setkává se surfařem
512. Divoké vlny    Kuřetem Joem, známým propagátorem surfování Reggiem
            Belafontem,    hledačem  surfařských  talentů   Mikem
            Abromowitzem a nadšenou plavčicí Lani, kteří si všichni
            všimnou Codyho zápalu pro surfování, i kdyţ ho Cody občas
            vyuţívá trochu podivně. Cody je přesvědčen, ţe vítězstvím
            získá vytouţený obdiv a úctu, ale kdyţ se náhodou setká se
            starým, vyřízeným surfařem, začne chápat, co je skutečně
            důleţité a ţe opravdovým vítězem není vţdycky jen ten, kdo
            dorazí k cíli jako první.                    EN, CS    kreslené
            Sotva pred 20 000 rokmi v prehistorickom svete, kde mrzne
            aţ praští, začína príbeh o mi-mi-migrácii. Naši hrdinovia -
            mamut, tiger a leňochod - nádu ľudské mláďa, rozkošného
            človiečika, a rozhodnú sa, ţe prcka vrátia rodičom. Počas
            dobrodruţnej cesty majú zvieratá veľa starostí, ako sa uţiviť.
 4.  Doba ľadová    Mamut musí dávať pozor, aby mu stále niekto nestúpal na
            chobot. Tiger zasa potrebuje si musí udrţať svoju tigriu
            váţnosť. A aký je to poriadok. keď leňochod strieda
            partnerky ako ponoţky? Na koniec by to chcelo zmenu. Čo
            tak "globálne oteplenie"?                    EN, CS, HU  kreslené
            Obľúbení premrznutí hrdinovia sú späť, aby vás pozvali na
54. Doba ľadová 2    ďalšie báječné dobrodruţstvo v skvelom pokračovaní
            celosvetového hitu Doba ľadová!                 EN, CS, SK  kreslené
                        Připravte  své  ţaludky  na  největší  událost  v  historii
                        VeggieTales příběhů! Populární zeleninoví hrdinové poprvé v
                        celovečerním menu - pestří, pikantní a nestravitelně zábavní.
343. Dobrodruţstvá pirátov v zeleninovej zemi  Zpívající Chřestíci, rajče Bob a skupinka nejlínějších pirátů
                        na světě přícházejí s napínavým příběhem o Jonášovi, jenţ
                        se dostal do útrob velryby.                     EN, CS    kreslené
                        Je to rozprávka o zvieratkách na dvore a ich veselých
197. Dobrodruţstvá Piţly Mţíka         dobrodruţstvách. Ako sa pečie koláč, Losos Vševed, Ferny
                        je chrobák, Prípad veľkého neporiadníka               CS, HU
                        Další rodinný film od reţiséra světového hitu Spy
                        Kids.Dobrodruţství Ţraločáka a Lávovky přináší nonstop
                        zábavu s hollywoodskými hvězdami Davidem Arquette,
                        Kristin Davis a Georgem Lopezem. Kaţdý vţdycky věděl, ţe
                        Max má bujarou představivost...ale nikdo netušil, ţe jeho
                        nejdivočejší výmysly - chlapec vychovaný ostraţitým
278. Dobrodruţstvá Ţraločáka a Lávovky     obrovským bílým ţralokem a dívkou se silou sopky - jsou
                        skuteční!Teď tito dva křehcí vychovatelé Maxovi ukáţí, ţe i
                        obyčejné dítě můţe být něčím výjimečné.Ohromí vás
                        spousta speciálních efektů a uvěříte, ţe se v tomhle úţasně
                        zábavném filmu i ti nejmenší snílci můţou stát velkými
                        hrdiny!                               EN, CS, HU  kreslené
                        V Kachní Lhotě bydlí muţ , co tě nenechá nikdy v tom,
                        DOKTOR TOM! V Kachní Lhotě a okolí jej zná úplně kaţdý.
594. Doktor Tom                 DOKTOR TOM totiţ pomáhá všem a hlavně zvířátkům. 9
                        epizod. DVD obsahuje 9 príbehov.                   CS      bábkové
                        Nenechte si ujít příleţitost setkat se s Donaldem, nejmilejším
                        a nejpopudlivějším kačerem na světě. Přichází k vám ve
                        špičkovém výběru, který nabízí to nejlepší z Donaldových
                        kreslených grotesek. Kaţdé dobrodruţství se jen hemţí
                        spoustou nádherně potrhlých rošťáren, díky nimţ získal
                        Donald světový věhlas. V grotesce Nejhorší malíř pokojů
358. Donalda má kaţdý rád            zhatí lstivý čmelák Donaldův plán na zvelebení bytu. V další
                        epizodě vykolejí Donaldův dětský vláček dvě roztomilé
                        veverky, které si zrovna hrají u trati na schovávanou. V
                        grotesce Pan Kačer vyráţí bude chtít Donald protančit noc s
                        dámou svého srdce. Jeho plán mu ovšem neustále narušují
                        tři malí nezbední kačeři, kteří chtějí být za kaţdou cenu s
                        nimi.                                EN, CS, HU  kreslené
                        DVD obsahuje 3 príbehy: The big red chicken, Lost and
591. Dora the Explorer - Adventures       found, Grandma´s house                        EN
                        DVD obsahuje 2 príbehy: Star Catcher, Star Mountain
590. Dora the Explorer - Catch the Stars                                       EN
             Pořádná porce nezkroceného humoru Eddie Murphyho v
             báječné komedii, při které vámi budou doslova cloumat
             výbuchy smíchu. Úspěšný a obětavý doktor rodinného typu
             John DOLITTLE vypadá, jako by mu ţivot vycházel podle
             plánu, ovšem jen do té doby, neţ se znovu objeví jeho
433. Dr. Dolittle 1   dlouho potlačovaný talent - schopnost komunikace se
             zvířaty všeho druhu. Mnohý z nás by mu tuto doslova
             pohádkovou schopnost záviděl, ovšem představte si, ţe
             kaţdá bytost v okolí chce doktorovu dobrou radu a tím se
             rozpoutají neslýchané záţitky, které obrátí jeho ţivot vzhůrů
             nohama.                             EN, CS, HU
             DOKTOR DOLITTLE a jeho schopnost mluvit se zvířaty ho
             vtáhne do závodu s časem. Cirkusového medvěda musí
             změnit v neodolatelného milovníka a získat srdce druhého
             chlupáče z ohroţeného druhu. Budoucnost lesa a jeho
             zvířecích přátel závisí jen na jeho úspěchu! Je to
432. Dr. Dolittle 2   dobrodruţství, které nesmíte promeškat! Superstar Eddie
             Murphy je tu opět v povedeném pokračování filmového hitu
             DOKTOR DOLITTLE. DOKTOR DOLITTLE 2, je komediálním
             dobrodruţstvím, které nesmíte promeškat - je to skvělé
             pokračování, dokonce lepší neţ první díl!            CS      z TV
             Maya Dolittle (Kyla Pratt) chce být úplně normální holka, ale
             je tu jeden malý problém: zdědila tatínkovu neobyčejnou
             schopnost rozumět zvířatům. Ale její dovednosti jsou často
             důvodem sporu s rodiči a navíc tím štve své přátele! Na
             letním rančerském táboře proto Maya nechce nijak vyčnívat z
431. Dr. Dolittle 3   davu a zkouší svůj jedinečný talent skrýt. Kdyţ se ale její
             přátelé dostanou do problémů, přichází se záchranou, které
             je schopna jen rodina Dolittleových – na pomoc povolává
             legrační a kuráţná mluvící zvířatka. Třetí pokračování
             světově proslulé série s doktorem Dolittlem pobaví celou
             rodinu víc neţ tlupa opic…nemluvě o následném úklidu!      EN, CS
             Dvě království, Draigar a Norvagen, spolu válčí uţ tisíce let.
             Draci, kteří jim kdysi přinesli mír a moudrost pomocí krystalů
             moci, uţ skoro zmizeli. Obě dvě bojující strany, obzvlášť
             princ Dev z Norvagenu a princezna Kyra z Draigaru, se
263. Draci: Oheň a Ľad  navzájem za odchod draků obviňují. Jen tajemný mudrc
             Xenoz zná tajemství jejich zmizení. Jednoho dne se ale
             objeví obrovský černý drak nesoucí velké dary, které navţdy
             změní osudy království a jejich vládců!             EN, CS, HU     kreslené
              Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a
              zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále
              Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn.
              Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké
614. Dračí srdce      jeskyně a poţádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem
              slituje. Eion však musí slíbit, ţe bude vládnou spravedlivě.
              Po přísaze dostává od draka půlku jeho srdce. Uzdravený
              mladičký král však záhy na přísahu zapomene          CS
              Dumbo patrí medzi legendárne celovečerné animované filmy
              štúdia Disney. Rozprávka o lietajúcom slonovi právě slávi 60.
              narozeniny. Keď pani Jumbová prvýkrát videla svoje slonie
              mláďa, hneď sa do neho zamilovala. Ostatní sa ale Dumbovi
70. Dumbo          začali posmievať, pretoţe mal veľké uši. Potom však stretol
              priateľa, myšiaka Timothyho, s ktorým prekonali všetky
              nástrahy a prekáţky. Dumbo, slon s veľkými ušami a ešte
              väčším srdcom, je nezabudnuteľný príbeh, ktorý poteší celú
              rodinu!                            CS        kreslené
              Film Dvaja bratia rozpráva neobyčajný príbeh o bratstve a
              priateľstve. V srdci dţungle, medzi zrúcaninami starých
              chrámov sa jedného dňa narodia dve tygríčatá. Jeden je
180. Dvaja bratia      plachý a druhý zase smelý a odváţny. Kľudne si ţijú v
              dţungli aţ do dňa, keď ich chytia a oddelia od rodičov aj od
              seba. Osud je im naklonený a v dospelosti sa znova
              stretávajú a plánujú spoločný útek domov.           EN, CS
235. E. T. Mimozemšťan                                    CS
              1.-15.časť, slovensky
143. Engie Benjy I.                                     SK   z TV
              16.-25.časť, slovensky
144. Engie Benjy II.                                      SK  z TV
              Chudobný chlapec Eragon nájde v Dračích horách čudný
              modrý kameň. Z kameňa sa "vyliahne" dračie vajce a neskôr
              aj dračie mláďa - Safira, uvedomí si, ţe stojí tvárou
              dobrodruţstvu, ktoré siaha vysoko nad jeho moţnosti. So
187. Eragon         starodávnym mečom a múdrym sprievodcom musí Eragon
              spolu so Safirou zdolávať nebezpečné situácie a odolávať
              temným silám. Dokáţe Eragon naplniť svoje predurčenie a
              prevziať bremeno legendárnych Dračích jazdcov? Osud
              kráľovstva leţí v jeho rukách...                  CS
              DVD obsahuje 6 príbehov: 1 - Jak se Beruška topila a jak
              přijela televize, 2 - Jak Ferda neměl deštník a jak..., 3 - O tom,
498. Ferda a jeho příběhy  jak cvrčkovi nehrála televize, 4 - O dobrodruţné cestě do
              Itálie, 5 - Ferda v mraveništi, 6 - O zemětřesení a podivném
              zvířeti                              CS     kreslené
                     Známy aminovaný seriál o mravcovi Ferdovi na motívy
                     kniţiek Ondreja Sekora. DVD obsahuje 4 príbehy: JAK
255. Ferdo Mravec 1,2           PŘIJEL DO LESA CIRKUS, O BITVĚ U BÍLÉHO KAMENE,
                     JAK SE FERDA S KAMARÁDY VYDAL HLEDAT POKLAD,
                     JAK SE STALA BERUŠKA KRÁLOVNOU KRÁSY                CS, SK    kreslené
                     Známy aminovaný seriál o mravcovi Ferdovi na motívy
                     kniţiek Ondreja Sekora. DVD obsahuje 4 príbehy:
256. Ferdo Mravec 3,4           NÁVŠTĚVA Z VESMÍRU, O PYTLÍKOVĚ DIVOKÉM SNU, O
                     TAJEMNÉ NEZNÁMÉ LODI, O LYŢOVÁNÍ A VELKÝCH
                     KOUZLECH PAVOUČKA POUTNÍČKA                    CS, SK    kreslené
                     Známy aminovaný seriál o mravcovi Ferdovi na motívy
                     kniţiek Ondreja Sekora. DVD obsahuje 4 príbehy: O TOM,
73. Ferdo mravec 5,6           JAK NASTALA VELKÁ VEDRA, JAK SE ŠLY PLOTICE
                     KOUPAT, JAK FERDA SLOUŢIL U POTÁPNICE, O
                     VELIKONOČNÍM VAJÍČKU                        CS, SK    kreslené
                     Dřevorubce Christiana Zaka v amazonském deštném pralese
                     zachrání mladá víla Crysta, a to tak, ţe ho zmenší na svou
                     velikost. Víla, bohuţel, uţ Zaka nedokáţe zvětšit zpět na
                     původní velikost, a tak musí Christian ţít mezi obyvateli
539. Ferngully - Poslední deštní prales  pralesa, Pipsom, Battym Kodom a dalšími. A to mu umoţní
                     zjistit, jaký dopad na jejich ţivot mají necitlivé zásahy
                     člověka přímé i nepřímé. Christian se spolu s Crystou
                     rozhodnou prales zachránit, ale zdá se, ţe uţ je pozdě.
                     Zákeřný Hexxus se totiţ rozhodl, ţe ho zničí...          EN, CS, HU  kreslené
                     Príbehy chlapca a delfína. DVD obsahuje tieto epizódy:
459. Flipper a Lokapa           1.Dárek k narozeninám, 2.Usmíření, 3.Hodný ţralok, 4.Mořský
                     had                                CS      kreslené
                     Zima ve Franklinově vesnici je dlouhá a zdá se, ţe nikdy
                     neskončí. Všichni se na jaro těší, ale nejvíce Franklin, který
                     ví, ţe právě to letošní přinese milou změnu. Se svým
264. Franklin a Zelený rytier       kamarádem šnekem se Franklin, coby pohádkový „Zelený
                     rytíř“, vydávají na cestu jaro najít. Ani si neumíte představit,
                     jaká dobrodruţství na cestě zaţijí. Podaří se Franklinovi
                     přivést jaro do jejich vesničky?                  CS      kreslené
                     Tučný kocúr Garfield (v sl.znení skvelý Peter Marcin) trávi
                     čas leňošením a sledovaním TV, pokiaľ sa jeho majiteľ
12. Garfield               Brecki Meyer nezamiluje do krásnej veterinárky Jennifer
                     Love Hewitt a ujme sa hlúpeho psíka Odieho, ktorý obráti
                     Garfieldov ţivot hore nohami                    EN, CS, SK
                     Trhák v kinách... Pecka na DVD. Kocúr Garfiled sa vracia s
                     dvojitou porciou smiechu a zábavy pre celú rodinu. "Dvaja
53. Garfield 2              kocúri - Kráľovská zábava"

                                                       EN, CS, SK
              Staňte se svědky útěku našeho obtloustlého kocoura z
              pohodlného a bezpečného světa komiksu do světa
              „skutečného“, který se ukrývá na opačné novinové stránce.
              Jak Garfield brzy na vlastní kůţi pozná, nuda tu na něj v
              ţádném případě nečeká. Kočky si v reálném ţivotě totiţ
517. Garfield šokuje    rozhodně neuţívají tak, jako na stránkách novin… Na
              kaţdém kroku tu na ně číhají krvelačné čivavy i další psí
              kulturisté. Ale díky novým i dobou prověřeným přátelům
              Garfield ve svém šíleném dobrodruţství obstojí a navíc
              pochopí, ţe realitu nenajde jen ve skutečném ţivotě, ale i
              tam, kde má své srdce.                   EN, CS           kreslené
337. Goofy na výlete                                     EN, CS, HU     kreslené
              Goofy, nejpraštěnější lovecký pes na světě, se vrací na
              scénu výběrem svých nejlepších skopičin. Pobavte celou
              rodinu a sledujte, jak se Goofy vrhá z jednoho ztřeštěného
              maléru do druhého. V bláznivých epizodách Umění lyţovat a
              Jak rybařit, Goofy oslňuje svou "sportovní zdatností". V další
576. Goofyho má kaţdý rád  grotesce objevují Goofy a nebojácná luční kobylka skutečný
              význam přátelství, kdyţ jejich bujarý rybářský výlet přece jen
              šťastně končí. Skvělou zábavu nabízí i další epizoda, v níţ se
              Goofy snaţí udrţet v kouzelnickém kufru mnoţství králíčků,
              ptáčků a exotické zvěře. V kolekci najdete i nejoblíbenější
              grotesky všech dob - Lve, lehni a Super koupel.      EN, CS, HU         kreslené
              Jim Carrey v hlavní roli slavné pohádky o zeleném skřetovi
              GRINCHOVI. Všechno se to seběhlo na jedné úplně obyčejné
              sněhové vločce, na které ţili Kdovíci, kteří milovali Vánoce. V
              jeskyni na vrcholu hory Crumpit ţilo také zelené chlupaté
              stvoření GRINCH, které však Vánoce nenávidělo. GRINCH se
381. Grinch         proto rozhodl jednou pro vţdy Vánoce zrušit a ukradl jim
              všechny vánoční dárky a ozdoby. S pomocí malé holčičky,
              Cindy Lou, GRINCH ale nakonec příjde na to, ţe pravá
              svíteční nálada nezávisí na hračkách a zlatých ozdobách ...
              Nesmírně komický Jim Carrey uvedl GRINCHE do ţivota v
              této magické vánoční pohádce od reţiséra Rona Howarda. CS
              DVD obsahuje 9 príbehov: 7 statočných Gumkáčov, Ako sa
              stal Kabi rytierom, Cez rieku a zlých škriatkov, Hudba má
542. Gumkáči        svoje čaro, Kramínový pomstiteľ, Kto sa smeje naposledy,
              Rytier, ktoré si treba zapamätať, Rýchlejšie ako rýchly Tami,
              Všade dobre doma najlepšie                    SK      z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 11 príbehov: Nový začiatok, Falošný sochár,
                    Jedného dňa prídu moje otlačky, Gumkáčka v zlatej klietke,
506. Gumkáči 1             Orakulum, Gumkáč v rôznych podobách, Kubko choď
                    domov, Váhavec, Sladkokyslý Gruffi, To čo vidíš som ja,
                    Bublinový problém                     SK        z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 11 príbehov: Rytier, ktorého si treba
                    zapamätať, Všade dobre, doma najlepšie, Kto sa smeje
                    naposledy, Tummiho posledný hrdinský boj, Aj obri bývali
507. Gumkáči 2             deťmi, Hudba má svoje čaro, 7 statočných gumkáčov,
                    Rozveseľ ma, Rytieri z Gummadoomu, Príliš dlhá zima,
                    Stretnutie s vodnou vílou                 SK        z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 10 príbehov: Svetlo pomáha aj mučí,
                    Rýchlejší, neţ uháňajúci Tammi, Nahor, nahor a preč, Ponad
508. Gumkáči 3             rieku a pomedzi škriatkov, Šarlátový pomstiteľ, Mechanický
                    rytier, Na koho platí zaklínadlo, Stratené malé medvedíky,
                    Môj Gumkáč je za morom, Priveľa kuchárov            SK     z TV  kreslené
                    V pohádce se vydáme tam, kde nejhlubší je les, nejměkčí je
                    mech, kde ţijí Hajadla - skřítci Barnabáš, Krišpín a Silvestr,
                    kteří pro zvířátka připravují sny. DVD obsahuje 7 príbehov: 1 -
451. Hajadla              Sen pro jezevce, 2 - Sen pro jeţka, 3 - Sen pro netopýra, 4 -
                    Sen pro ţabáka, 5 - Sen pro krtka, 6 - Sen pro hraboše, 7 -
                    Sen pro bobra                          CS         bábkové
                    Kráľovskí tučniaci sa narodia s talentom na spev. Mumbla je
                    ale výnimka. Narodí sa, aby tancoval ... vlastne stepoval.
161. Happy Feet             Kvôli jeho tancovaniu je vyhnaný z domova. Spolu s
                    Amigosom a Lovelacom sa Mumbla vydá na dobrodruţnú
                    cestu. Byť úprimný sám k sebe je spôsob, ako zmeniť svet.   EN, CS, HU     kreslené
491. Harry Potter a Fénixov rád 5                                   EN, CS, HU
                    Harry dostáva list napísaný zeleným inkoustem, ktorý
                    prinesie sova. Podivuhodný list obsahuje pozvanie, aby
                    opustil ľudský svet a nastúpil ako ţiak Školy čarov a kúziel v
116. Harry Potter a Kameň mudrcov 1   Bradavicích. Obor Hagrid pomôţe Harrymu obstarať
                    kúzelnícke pomôcky a Harry se môţe vydať za
                    dobrodruţstvom ...                       SK
                    Harrryho 4. rok na Hogwardskej škole se točí okolo turnaja, v
                    ktorom sa stretnú študenti 3 čarodejníckych škôl. Súťaţiaci
119. Harry Potter a ohnivá čaša 4    sú vyberaní pomocou Ohnivého pohára, ktorý vyberie z
                    Hogwardu i Harryho Pottera.                  SK
                    Od Soubojnického klubu po zákerný Potlouk, je to rok plný
                    dobrodruţstva a nebezpečia, v ktorom krvavý nápis na stene
117. Harry Potter a Tajomná komnata 2  oznamuje: Tajomná komnata bola otvorená. Záchrana
                    Bradaví vyţaduje od Harryho, Rona a Hermiony všetky
                    čarodejnícke schopnosti a odvahu.               SK
                     13-ročný Harry Potter znovu nerád trávi ďalšie prázdniny u
                     Dursleyovcov. Z vezenia v Azkabane utiekol nebezpečný
118. Harry Potter a väzeň z Azkabanu 3  čarodejník Sirius Černý, ktorý podľa legiend priviedol lorda
                     Voldemorta k Harryho rodičom a je tak zodpovedný za ich
                     smrť.                              SK
                     Předjaří v Hokkaidu, v severním Japonsku. Taichi, mladý
                     chlapec, který rád sní o všem moţném, se právě vrátil z
                     velkého města, aby začal ţít se svou maminkou a jejím
                     novým přítelem, veterinářem, a jeho dcerou právě zde.
                     Jednoho dne po škole najde poblíţ silnice malé liščátko a
                     rozhodne se, ţe se o něj bude starat. Protoţe lišče nevidí,
281. Helen, malá líštička        neslyší a nevydává ţádné zvuky, Taichi jej pojmenuje Helen.
                     Helen Kellerová byla slepá, neslyšící a němá ţena, která jako
                     první začala pouţívat posunkovou řeč. Helen reaguje na
                     chlapcovu péči a začne se „probouzet“ k ţivotu navzdory
                     svému křehounkému tělíčku. Chlapec a jeho rodina se o
                     mládě starají s velkou láskou a je to pro ně velká výzva na
                     posílení i rodinných vztahů.                  CS, HU
                     Herkulesa, syna vládcu bohov Dia, uniesli z kolísky. Našiel
                     ho bezdetný pastier a vychoval ho ako vlastné dieťa. Ubehlo
101. Herkules              18 rokov a Herkules dospel. Keď sa dozvie, ţe je synom
                     samotného Dia, neváha a vydá sa na cestu za
                     dobrodruţstvom.                         CS      kreslené
                     Vo vodách Velké útesové bariéry ţije ve bezpečném příbytku
                     ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Marlin se s
                     obavami ze všech nepředvídatelných nebezpečí, které
                     hlubiny oceánu skýtají, snaţí svého syna před nástrahami
                     okolí ochránit. Nemo je však, stejně jako všechny malé
 3.  Hľadá sa Nemo           rybky, velmi zvídavý a chce tajemný útes prozkoumat. Kdyţ
                     je pak nečekaně unesen daleko od domova a skončí v
                     akváriu, kterým si vyzdobil ordinaci laciný zubař, ocitne se
                     Marlin nečekaně v roli hrdiny na cestě k záchraně svého
                     syna.                              EN, CS, SK  kreslené
348. Hodujeme s Timonom a Pumbou                                     EN, CS, HU  kreslené
                     Rozprávka o tom, ţe kto má srdce a nie je skúpy.
                     Najobľúbenejším hrdinom českých rozprávok je popri
214. Honza málem králem         odváţnom princovi a krásnej princezne Honzo, ktorý vôbec
                     nie je hlúpy, ale naopak odváţny, chytrý, pekný a veselý.    CS
                    DVD obsahuje 7 príbehov. Seriál animovaných grotesek je
                    určen především nejmenším divákům Večerníčku. Spolu s
                    malým chlapcem a jeho kamarádem, ledním medvědem, se
                    opět ocitnou uprostřed honiček a zápletek, ve kterých se
468. Honzík a Samuel          Honzík snaţí pomocí různých vtipných nástrah Samuela
                    dostihnout a "donutit" ho k návratu domů. Situace se
                    nekonečně obměňují a z "pronásledovaného" se nakonec
                    stává věrný zachránce...                   CS            kreslené
                    Peter Pan, stále mladý hrdina, je odrazu dospelý! A zabudol
                    aj lietať. Vstúpte do magického sveta, plného radovánok,
                    kam sa vracia Peter Pan a verná víla Zvonička Strieborná: do
                    Zeme Nezeme, aby sa pokúsili nájsť Petrovo zabudnuté
163. Hook               detstvo, kamarátov i o odvahu v boji so zlým pirátským
                    Kapitánem Hookom. Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia
                    Roberts a Bob Hoskins sa dali dohromady pre fantastický let
                    ţivotom v tejto rozprávke, ktorú priviedol na filmové plátno
                    známy Steven Spielberg.                   EN, CS
634.  Horseland                                            CS       z TV  kreslené
                    Animovaná rozprávka podobná Rýchlo a zbesilo.
 59.  Hot Wheels 1 - Štart                                      CS          kreslené
                    Animovaná rozprávka podobná Rýchlo a zbesilo.
 60.  Hot Wheels 2 - Rýchlosť ticha                                  CS          kreslené
                    Animovaná rozprávka podobná Rýchlo a zbesilo.
 61.  Hot Wheels 3 - Bod zlomu                                     CS         kreslené
                    Vyrovnaný svet fantázie a ţivot plný zábavy naruší človek.
                    Má v tom prsty ţiarlivý a hnusný profesor Suchár. Svojim
                    Transfo-fantastik strojom ničí krásu rozprávkovej ríše a
                    kryštál, ktorý je jej srdcom, premiestni do ľudskej dimenzie.
                    Ale Zino a Boo to tak nemôţu nechať. Vydávajú sa na
102. Hrdinovia z ríše Gaja       nebezpečnú cestu spoločne s krásnou Alantou a troma
                    ďalšími spočiatku nepriateľmi, ktorým sa nešťastnou
                    náhodou tieţ podarilo dostať sa do sveta ľudí. Nemajú veľa
                    času. Ríša sa pomaly rozpadá a našich hrdinov zbytočne
                    zdrţiavajú nepriatelia a nečakané situácie, ktoré sú moţné
                    iba vo svete ľudí...                       EN, CS, SK     kreslené
                    Kdo by neznal z večerníčků SPEJBLA, HURVÍNKA, MÁNIČKU
                    a tetu KATEŘINU? Teď s nimi můţete v dobré náladě proţít
                    celý rok! DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - Hurvínkovy
                    večerníčky, 2 - Novoroční předsevzetí, 3 - Únor bílý, pole sílí,
615. Hurvínkuv rok           4 - Jarní úklid, 5 - Hurvínkova pomlázka, 6 - Hurvínek
                    oslavuje, 7 - Den dětí, 8 - Plavání zakázáno, 9 - Malý stan, 10 -
                    Šaty dělaj člověka, 11 - Hurvínkovo prasátko, 12 - Sláva
                    vítězům, 13 - Vánoční dárek                    CS         bábkové
                      Charliemu - mazanému psíkovi, sa za pomoci verného
                      priateľa Árčiho, podarí utiecť z útulku. Vydá sa za bývalým
                      kumpánom Kárfejsom. Ten zbohatol vďaka rozbehnutému
                      spoločnému podniku. Charlie sa pre neho stane nevítaným
                      hosťom - a tak sa ocitne pred nebeskou bránou. Do večného
247. Charlie                kráľovstva však môţe vstúpiť, aţ keď predloţí zoznam
                      vykonaných dobrých skutkov. Vracia sa na zem a zoznamuje
                      sa s Annou-Mariou, dievčátkom - sirotou, ktoré rozumie
                      zvieratkám. Pri hľadaní nového domova s ňou Charlie zaţije
                      veľa dobrodruţstiev, vzrušenia, smiechu a lásky.      EN, CS, SK   kreslené
                      Charlie Bucket je chlapec z chudobnej rodiny, ţijúcej pri
                      obrovskej továrni na čokoládu. Zvíťazí v súťaţi a ako výhru
181. Charlie a továreň na čokoládu     dostane spolu s ďalšími 4 deťmi prehliadku úţasnej
                      čokoládovne, sú vedené excentrickým Willym Wonkou a jeho
                      čokoládovými škriatkami.                  EN, CS
67. Chip a Dale                                              EN, CS, HU  kreslené
                      Profesor Habakuk Tibatong ţije na malém vzdáleném ostrově
                      se skupinou zvířátek, která učí mluvit. Jednoho dne připluje
                      k ostrovu ledovec a v něm obrovské zmrzlé vejce. Kdyţ se z
                      něj vylíhne prehistorický tvor, Impy, profesorovo nadšení
460. Impyho zázračný ostrov         nezná mezí a hned dá vědět svým vzdělaným kolegům. O
                      Impym se však dozví i bohatý lovec trofejí, který ho chce
                      mít...ţivého nebo mrtvého. A tak zvířátka musí bojovat s
                      časem, aby svého nového kamaráda schovali, dříve neţ bude
                      pozdě.                             EN, CS    kreslené
                      DVD obsahuje 12 príbehov:
490. Já Baryk                                               CS      kreslené
                      Jednoho dne Jeník cestou na trh potká tajemného starce,
                      který ho přesvědčí, aby svou krávu vyměnil za hrst
                      koulených fazolí. Kdyţ se chlubí mámě tím, jaký udělal
                      obchod, ta se rozzlobí a vyhodí fazole z okna. Jeníkovi je
                      jasné, ţe jim v jejich chudobě jen přitíţil. Ráno ovšem objeví
                      v zahradě mohutný fazolový stoněk, pnoucí se aţ vysoko do
196. Jack a fazuľová stonka + Viliam Tell  mrakú. Starý muţ mu nelhal a tak se vydává po stonku
                      nahoru, aby zjistil, čo nad mraky vlastně je. Tam se setkává s
                      obry a z jejich spárú zachraňuje čarodějnou harfu a
                      kouzelnou slepici, snášející zlatá vejce. Jeho odvaha
                      nakonec zbaví rodinu utrpení a vše se v dobré obrátí.
                      Překrásny příběh, jaký múţete slýchávat jen od svých
                      babiček...                           CS      kreslené
                      Nezapomenutelné příběhy dvou kluků Jáji a Páji, jejich
                      přítele vyslouţilého námořníka dědy Lebedy a závistivého
282. Jája a Pája 1             souseda Krkovičky. Kaţdý díl je samostatným příběhem, ve
                      kterém dětská hravost poráţí lakotu a chamtivost. DVD
                      obsahuje 13 príbehov.                     CS
                    Nezapomenutelné příběhy dvou kluků Jáji a Páji, jejich
                    přítele vyslouţilého námořníka dědy Lebedy a závistivého
315. Jája a Pája 2           souseda Krkovičky. Kaţdý díl je samostatným příběhem, ve
                    kterém dětská hravost poráţí lakotu a chamtivost. DVD
                    obsahuje 13 príbehov.                       CS
                    Pokračovanie príbehov malého Vaška. Dej sa odohráva na
                    dedine kam odvezie otec malého Vaška s mamičkou, a kde
                    ich očakáva ďalšie prekvapenie: nielen vynikajúce
190. Jak dostat tatínka do polepšovni  prázdniny, ale i postava dedka, chápajúceho všetky
                    nebezpečné víry v rozbúrenej hladine vzťahu troch
                    najbliţších ľudí. Vaškovi sa splní aj ďalšie prianie - otec ho
                    zaučuje do tajov horolezectva.                   CS
                    Felix se svým kamarádem Poinsym musí zastavit darebného
                    Profesora, který se rozhodl zničit Vánoce! K tomu vynalezl
                    stroj, kterým chce vytvořit největší sněhovou bouři na světě.
453. Jak Félix zachránil Vánoce     Jestliţe jeho plán vyjde, Vánoce budou navţdy zrušeny.
                    Podaří se Felixovi a jeho kamarádům zastavit plány šíleného
                    Profesora??                            CS  kreslené
                    Scénář filmu Jak se budí princezny vznikl na motivy známé
                    pohádky o Šípkové Růţence, je však proti klasické předloze
                    poněkud pozměněna. Místo sudiček předpovídá Růţence zlý
                    osud závistivá teta Melánie, také království neusne na celých
377. Jak se budí princezny       sto le. Vlastní pohádkový příběh však zůstal zachován -
                    láska a stečnost prince Jaroslava z Půlnočního království
                    pomohou zlomit kouzlo a probudit princeznui Růţové
                    království k novému ţivotu.                    CS
                    Ocino Ľuboš, ktorý pracuje v Alpách ako záchranár,
                    prichádza domov do Prahy skôr, ako sľúbil. Jeho 8-ročná
                    dcéra Amálka je nadšená, a tak odmietne ísť do školy v
                    prírode, aby si uţila ocina. Ľuboš ide do školy, aby Amálku
                    ospravedlnil, ale dopadne to tak, ţe nakoniec ide do
                    Vysokých Tatier s celou triedou ako zdravotný doprovod.
                    Svojej manţelke Anne (rieši práve odchod do dôchodku a
                    stratu milovanej práce - baletu) sľúbi, ţe je to len na pár dní,
191. Jak se krotí krokodýli       odíde na chalupu, kam za ňou určite príde… Náhody a
                    nedorozumenia tomu však zabránia - veľa tomu napomôţe
                    Amálka, ale tieţ dedko Pepík a syn Vašek so svojou
                    dobrodruţnou povahou, do hry vstupuje aj atraktívna
                    učiteľka Alica, originálna rodina Koudelkových a ich syn
                    Vítek, dedkova susedka Bobulová, dedinská ryšavá kráska
                    Julča, profesorka Kája so svojím zmyslom pre matematiku i
                    pre východnú meditáciu...                     CS
                    DVD obsahuje 13 príbehov: Létající koberec, Indiáni,
                    Bombardón, Škola, Na čekané, Severní pól, Nůţky, Návštěva,
370. Jak to chodí u hrochu       Hroší dţin, Opravdová hudba, Dárek, Smutná kytka, Ptačí
                    máma                                CS
                   8-ročnému Vaškovi chýba otec a láskyplná opatera maminky
                   mu nemôţe nahradiť muţské dobrodruţstvá, zvlášť vtedy, ak
                   jeho  otec  hrdina,  horolezec,  ktorý  údajne  zomrel  v
189. Jak vytrhnout velrybe stoličku  Himalájách. Vašek s detinskou dôslednosťou hľadá nového
                   náhradného otca. Veľký obrat prinášajú zimné prázdniny, na
                   scénu prichádza vysnívaný otec a to dokonca ten pravý.       CS
                   Jimmy Neutron je geniální kluk, který má jeden velký sen:
                   navázat spojení s mimozemskou civilizací. Z toastovače si
                   sestrojí satelit a jednou v noci na něm opravdu zachytí signál
                   neznámého druhu. V městečku Retroville se pak objeví
89. Jimmy Neutron           podivná vesmírná válečná loď. Záhy se ztratí rodiče
                   Jimmyho i ostatních dětí z města a letadlo neznámé
                   civilizace opět mizí ve vesmíru. Jimmyho teď čeká úkol
                   obtíţný pro druhé děti, ne však pro něho. Je přeci génius!     CS, HU  kreslené
                   Jojo, roztomilé malé stvoření s neuvěřitelně zelenou čepicí,
                   ţije se svojí babičkou, která mu poskytuje maximum lásky,
                   štěstí, moudrých rad i výborných palačinek. Ve vedlejším
                   domě ţije Gros-Louis, Jojův nejlepší kamarád a jeho tatínek,
488. Jojo               cukrář. Ţivot obou dětí plyne velmi lehce, kdy se střídá škola,
                   návštěvy u lékaře, tresty, kterým oba chlapci jen tak tak
                   unikají a hádky, které nikdy netrvají dlouho. Podívejte se s
                   námi na krásný příběh dvou chlapců a jejich kamarádů.       EN, CS  kreslené
                   Kdyţ malý Alan Parrish objeví záhadnou stolní hru,
                   neuvědomuje si její nepředstavitelnou moc, dokud se
                   kouzlem nepřenese - před vyděšeným zrakem své
                   kamarádky Sarah - do divokého pralesa JUMANJI. Tam
                   zůstane celých 26 let, dokud ho dvě bezstarostné děti ze
633. Jumanji             zakletí nevysvobodí. Nyní jiţ dospělý Alan (Robin Williams)
                   se znovu setká se Sarah (Bonnie Hunt) a společně s Judy
                   (Kirsten Dunst) a Peterem (Bradley Pierce) se snaţí přemoci
                   čarovnou moc hry v tomto fantastickém dobrodruţství, které
                   kombinuje úţasné efekty s nádhernou směsicí komedie,
                   kouzel a čar.                           EN, CS  hrané
                   DVD obsahuje 10 príbehov: Jurošík a zbojník Hrajruka,
                   Jurošík robí poriadok, Jurošík a drevená krava, Jurošík a
557. Jurošík             anglický pánko, Jurošík a maliar Cyprián, Jurošík a medveď
                   Michal, Jurošík a jeţibaba Filoména, Jurošík a zemepán,
                   Jurošík a piadimuţík Dvojbrada, Jurošík a obrnený rytier      SK    kreslené
283.  Káčerovo 1                                            SK    kreslené
284.  Káčerovo 2                                            SK    kreslené
285.  Káčerovo 3                                            SK    kreslené
286.  Káčerovo 4                                            SK    kreslené
                         Obyvatelé lesa jsou v ohroţení. Zero chce za hodně peněz
                         prodat les dřevařské společnosti a zvířátka tak přijdou o svůj
                         domov. Aby zachránili les, musí Kapitán se svými
391. Kapitán lesa                 pomocníky překonat všechny překáţky, které jim Zero
                         připraví. Zero se objevuje vţdy v jiné masce a naši přátelé
                         mají hodně práce, aby toho ničemu odhalili.           CS, SK, HU  kreslené
                         V interpretaci klasické pohádky o Červené Karkulce však tím,
                         ţe vlk seţere Karcoolku, teprve všechno začíná. Na scénu
                         nastupuje ţabák - detektiv, jenţ se snaţí vypátrat, co se tady
                         vlastně stalo. Došlo přece k vniknutí do cizího objektu se
56. Karcoolka                   záměrem seţrání osoby a k uţívání sekery bez platného
                         zbrojního průkazu! Ţabák stojí před úkolem zodpovědět
                         otázky, jeţ se v průběhu vyšetřování vynořují: co to měla
                         Karcoolka ve svém košíčku? A proč se vlk vloupal do
                         babiččina domku - je opravdu on tím zloduchem?          CS      kreslené
                         DVD obsahuje 10 príbehov: Kavárna, Medvěd, Lišák má
462. Kid Cartoon 1: Klasické animované grotesky  špatné úmysly, Mechanická monstra, Zlatokop, Malý osel
                         Yankee, Podivný hoteliér, Synovci, Gaby, S Jindrou              kreslené
                         DVD obsahuje 10 príbehov: Záhrada, Kocour Félix a kachna,
                         Pirátska partie, Mumie se bouří, Kačer ničema, Robin Hood,
465. Kid Cartoon 2: Klasické animované grotesky  Takový krásny den, Kráva Molly a indiáni, Hledá se kamarád,
                         Ptačí koncert                                 kreslené
                         Kim Possible se řítí do pořádného dobrodruţství! Tentokrát
                         bude ve větším nebezpečí, neţ kdy jindy. Musí se totiţ vydat
                         na souboj se samotným časem. Vše začne tím, ţe Shego a
                         její zlotřilí spojenci získají mocný přístroj, s jehoţ pomocí
                         mohou cestovat v čase. Novou dovednost pochopitelně
543. Kim Possible - Problém s časom        vyuţívají k naplnění zločinných plánů. Kim se je snaţí odhalit
                         a naštěstí jí pomůţe návštěvník z budoucnosti, Rufus 3000.
                         A tak Kim, její věrný Ron Stoppable a Rufus musejí bojovat
                         hned na několika frontách - v současností i v minulosti.
                         Pokud nezvítězí, stane se budoucnost pouhou historií!      CS      kreslené
                         Kim Possible je normální dospívající dívka. Ve svém volném
                         čase zachraňuje svět, brání zlověstným spiknutím, a přesto
                         všechno je doma včas k večeři. Dnešní úkol: Sledovat Kim
                         Possible, jak se vypořádá se třemi zločinci! Prvním je Dr.
544. Kim Possible - Tajné zloţky         Drakkan a jeho bojovnice robotky v "Útoku vraţedných
                         Beben". Pak ve "Školním výletě" bojuje proti DNAmy a její
                         armádě zmutovaných monster. A nakonec v "Trenér
                         Possible" se Kim musí postavit seňoru Senior Seniorovi,
                         který učí svého syna být perfektním zločincem.          CS      kreslené
265. Kleo - lietajúci jednoroţec                                          CS      kreslené
                   Jake a Will Grimmovci putujú od dediny k dedine, a v nich
                   presviedčajú domácich o existencii strašidelných bytostí v
                   blízkosti ich domov a za veľké peniaze sa potom s týmito
                   strašidlami vysporiadajú. V jednej dedine na nich však čaká
202. Kliatba bratov Grimmov     skutočné dobrodruţstvo v podobe tajomného lesa, kde sa
                   strácajú malé dievčatká. A tak sa bratia pomocou krásnej
                   lovkyne Angeliky vydávajú do súboja so skutočnými
                   temnými silami...                      EN, CS
                   Jackie Noţka se vrací v celovečerním animovaném hip-
                   hopovém pokračování filmu Klokan Jack. Kdyţ pytláci unesli
                   Jackieho Noţku z jeho australského domova, Louis, Charlie
                   a Jessie vyráţejí do akce! Jejich cesta ze záchranou
                   kamaráda vačnatce je zavede zpět do Ameriky, a to přímo do
553. Klokan Jack: Brejden Ameriko!  pozlátkového světa Las Vegas. Ovšem padouchům nejde o
                   klokana, ale o něco úplně jiného... Ze všeho nejdříve je nutné
                   najít ztraceného Jackieho. Ten si mezitím uţívá ve Vegas.
                   Stane se šampionem v boxu, navštíví diskotéku, ochutnává
                   nabízené dobroty... Kde tedy začít s hledáním? Tohle
                   adrenalinové dobrodruţství je podívaná pro celou rodinu!    EN, CS   kreslené
                   Panter Baghíra nájde na prechádzke dţunglou v rozbitej
                   loďke opustené dieťatko. Najbliţšie ľudské obydlie je
                   vzdialené ďaleko a bez materské opatery je dieťa odsúdené k
                   záhube. Baghíra sa preto dieťáťa ujme. Ţiadne "ľudské
                   šteňa" nie je šťastnejšie, a predsa Baghíra vie, ţe sa jedného
26. Kniha dţungle          dňa bude musieť Mauglí vrátiť k ľuďom... Jednej noci sa vlčí
                   starešinovia stretli na poradne. To preto, ţe sa po 10 rokoch
                   do dţungle vrátil tider Šírkán, známy svojou nenávisťou k
                   ľudskej svorke. Vlčia rada rozhodne, ţe sa chlapec musí
                   vrátiť k ľuďom. Panter Baghíra ho má dopraviť do dediny...   CS     kreslené
                   Príbeh začína tam, kde končí Kniha dţunge 1. Mauglí začína
                   nový ţivot v rodine, do ktorej patrí jeho malý braček Randţan
                   a jeho najlepšia priateľka, čiernooká kráska Šanti. Avšak v
74. Kniha dţungle 2         dţungli zatiaľ medveď Balúovi veľmi chýba Mauglí - a tak sa
                   votrie do dediny na návštevu. Mauglí od radosti, ţe opäť vidí
                   starého dobrého priateľa Balúa, sa vracia do dţungle, i keď
                   nič nepovedal svojej rodine, kam ide...             SK    kreslené
359. Kocúr v čiţmách                                         EN, CS  kreslené
                          DVD obsahuje 20 príbehov: Koki, Prasátko Pepa - Vjetrný
                          hrad, Pán Dubínek - Kořínkoví kamarádi, Koki, Poštár Pat -
                          Kouzelník, Prasátko Pepa - Zoubečková víla, Koki, Pán
                          Dubínek - Narozeninové překvapení, Poštár Pat - Lov obřího
355. Koki, Pán Dubínek, Poštár Pat, Prasátko Pepa  dinosaura, Koki, Prasátko Pepa - Nové auto, Pán Dubínek -
                          Nešikovná myška, Koki, Poštár Pat - Strašení, Prasátko Pepa
                          - Hledaní pokladú, Koki, Pán Dubínek - Závod motokář,
                          Poštár Pat - Letní trh, Koki, Prasátko Pepa - Moje sestrenice
                          Katka                                   z TV  kreslené
                          Pridajte sa k Timonovi a Pumbovi, obľúbeným priateľom z
128. Kolem světa s Timonem a Pumbou         Levieho kráľa a preţite s nimi odváţne dobrodruţstvá plné
                          zábavy zo všetkých kútov sveta.                EN, CS, HU      kreslené
                          Seriál - hravá dětská encyklopedie pro předškolní děti. Klaun
                          Kostkáč provází děti světem všedním i svátečním.
                          Pomocí her, loutek, písniček a říkadel rozvíjí vnímání,
                          tvořivost a fantazii dětí.
338. Kostičky 1                   Seriál nabízí zábavnou výtvarnou formou řadu informací a
                          uţitečných rad. Motivuje k činnostem s dětmi doma i v
                          mateřských školách.
                                                         CS      Cena 160,- Sk za 4 DVD
339. Kostičky 2
340. Kostičky 3
341. Kostičky 4
                          V tomto temném a vtipném příběhu představuje Emma
                          Thompson osobu s velmi neobvyklým vzhledem a s
                          kouzelnými schopnostmi, která vstupuje do domácnosti
287. Kouzelná chuva Nanny McPhee          čerstvého vdovce pana Browna, aby se pokusila zkrotit jeho
                          sedm zlobivých dětí.Dětem se podařilo vypudit uţ 17 chův,
                          ale pod dozorem Nanny McPhee zjišťují, ţe kdyţ se chovají
                          zle, dějí se kolem nich zvláštní věci.           EN, CS
                          Chcete deti naučiť mená zvieratiek a rastlín? Potom je
                          Kravička Connie tá pravá rozprávka určená pre všetky
                          dievčatká a chlapcov od jedného do piatich rokov. Hlavnou
                          hrdinkou je kravička Connie, ktorá má veľa zvieracích
658. Kravička Connie I.               kamarátov. Zvedavá Connie do všetkého pchá nos, takţe
                          kaţdý deň objaví niečo nové na farme a v jej okolí, kde býva
                          spoločne s rodičmi a babičkou, kravičkou Clarou. Connie je
                          zároveň trošku popletená a tak je o zábavu postarané.    EN, CS, SK       kreslené
                          Rozprávka, v ktorom krásna a pyšná Anna kruto znevaţuje
                          kaţdého uchádzača o jej ruku. Za trest ju jej otec vydá za
                          prvého ţobráka, ktorý prejde bránami hradu. Ţivot v
204. Kráľ Drozdia brada               rozpadnutej chatrči, v biede, ťaţká práca a láska ju zmenia
                          natoľko, ţe putuje za svojím ţobrákom aţ na kráľovský dvor,
                          kde je ţobrák uväznený za dlhy...              SK       z TV
                   Pohádkový příběh ztraceného děvčátka v kočičím království,

444. Kráľovstvo mačiek        které se snaţí zachránit kocour Baron a kočičí slečna Muta...
                   na cestě je však potkává několik překvapení.          CS, SK  kreslené
                   Zbierka príbehov, v ktorých sa predstavia priatelia z Disney!
                   Mickey, Donald, Belle, Bambi a mnoho daľších bude
                   spomínať na to, co se prihodilo v Disneyho filmoch Bambi,
 1.  Kráľovstvo zimných rozprávok  Kráska a zviera - Kúzelné vianoce, Čo sa stalo na vianoce...
                   Je perfektný darček pre celú rodinu, ktorý poteší nejedno
                   srdce.                             EN, CS  kreslené
                   Nadešla slavnostní chvíle, kdy se poprvé můţete objednat
                   jeden z nejkrásnějších Disneyho příběhů všech dob!
                   Pohádka stará jako lidstvo samo oţívá v nových barvách a s
                   dokonalým zvukem. Pro toto vydání byla do děje přidána
                   skladba a nová animovaná sekvence Opět člověkem, kterou
                   autoři napsali jiţ pro původní verzi, ale nakonec se do ní
                   nevešla. Klasický pohádkový příběh začíná kouzlem, které
                   čarodějka seslala na krutého prince. Kletba ho proměnila ve
                   Zvíře. Jeho jedinou šancí je Kráska. Zakletý princ musí získat
                   její lásku, neţ opadne poslední lístek z květu kouzelné růţe.
441. Kráska a zviera         Kráska a Zvíře se stala ihned po svém vzniku legendou.
                   Získala šest nominací na prestiţního Oskara a dvě z nich
                   proměnila (Nejlepší píseň a Nejlepší hudba). Kráska a Zvíře
                   byla také jako první a jediný celovečerní animovaný snímek v
                   historii nominována v kategorii Nejlepší film! Fenomenální
                   úspěch u kritiků a malých a velkých diváků je připisován
                   vyprávění, krásné animace a dokonale zvládnutých
                   charakterů hlavních postav. Kráska a Zvíře je něje pod svojí
                   ochranu. Ale Závist má v ruce ještě poslední ďábelský trumf
                   ...                              EN, CS  kreslené
442. Kráska a zviera 2                                       EN, CS  kreslené
                   Chamtivý a lakomý Trautenberk, ţijící v horách na samé
                   hranici Krakonošova hájemství, by chtěl být pánem, ale celé
316. Krkonošské pohádky 1      jeho panství tvoří chalupa, kousek lesa, pár luk a polí.
                   Jedinými jeho poddanými jsou Kuba, Anče a hajný ...DVD
                   obsahuje 10 príbehov.                     CS
                   DVD obsahuje 10 príbehov: 1 - Jak šel Trautenberk do hor
                   pro poklad, 2 - Jak Trautenberk sušil Krakonošovu louku, 3 -
                   Jak Trautenberk chtěl poslat Kubu na vojnu, 4 - Jak si
                   Trautenberk pochutnal na čerstvých pstruzích, 5 - Jak
376. Krkonošské pohádky 2      Trautenberk pořádal vepřové hody, 6 - Jak Trautenberk
                   chytal ptáčky zpěváčky, 7 - Jak Trautenberk otrávil strakatou
                   kozu, 8 - Jak Trautenberk odvedl horské prameny, 9 - Jak se
                   Trautenberk chtěl pomstít Krakonošovi, 10 - Jak Trautenberk
                   prodával vodu                         CS
                     1. Krtek a kalhotky, 2. Krtek a paraplíčko, 3. Krtek
                     zahradníkem, 4. Krtek a zelená hvězda, 5. Krtek a lízátko, 6.
238. Krtko a kalhotky           Krtek a kamarádi, 7. Krtek a robot, 8. Krtek a ţabka, 9. Krtek a
                     flétna, 10. Krtek a sněhulák                   CS     kreslené
                     Pôvabný animovaný seriál o krtkovi, ktorý má veľa priateľov
                     a s nimi zaţije mnoho dobrodruţstiev. DVD obsahuje 23
                     príbehov: Krtek zahradníkem, Krtek a paraplíčko, Krtek a
                     ţvýkačka, Krtek a zelená hvězda, Krtek a lízatko, Krtek v
20. Krtkove dobrodruţstvá         ZOO, Krtek a tranzistor, Krtek a jeţek, Krtek a televízor, Krtek
                     a autíčko, Krtek a koberec, Krtek o Vánocích, Krtek na
                     poušti, Krtek a karneval, Krtek a vejce, Krtek chemikem,
                     Krtek a zápalky, Krtek a buldozer, Krtek a telefon, Krtek
                     malířem, Krtek fotografem, Krtek hodinářem, Krtek a muzika          kreslené
                     DVD obsahuje 8 príbehov.: 1 - Krtek v ZOO, 2 - Krtek a
                     koberec, 3 - Krtek a vejce, 4 - Krtek a ţvýkačka, 5 - Krtek a
350. Krtkove dobrodruţstvá 1       autíčko, 6 - Krtek zahradníkem, 7 - Krtek o vánocích, 8 - Krtek
                     a paraplíčko                                 kreslené
                     DVD obsahuje 14 príbehov: 1 - Krtek a autíčko, 2 - Krtek a
                     koberec, 3 - Krtek o Vánocích, 4 - Krtek na poušti, 5 - Krtek a
                     karneval, 6 - Krtek a vejce, 7 - Krtek chemikem, 8 - Krtek a
351. Krtkove dobrodruţstvá 2       zápalky, 9 - Krtek a buldozer, 10 - Krtek a telefon, 11 - Krtek
                     malířem, 12 - Krtek fotografem, 13 - Krtek hodinářem, 14 -
                     Krtek a muzika                                kreslené
                     DVD obsahuje 8 príbehov: 1 - Krtek ve městě, 2 - Krtek ve

352. Krtkove dobrodruţstvá 3       snu, 3 - Krtek a kachničky, 4 - Krtek a kamarádi, 5 - Krtek a
                     oslava, 6 - Krtek a robot, 7 - Krtek a uhlí, 8 - Krtek a weekend       kreslené
                     DVD obsahuje 8 príbehov: 1 - Krtek a medicína, 2 - Krtek
                     filmová hvězda, 3 - Krtek a maminka, 4 - Krtek a sněhulák, 5 -
353. Krtkove dobrodruţstvá 4       Krtek a houby, 6 - Krtek a zajíček, 7 - Krtek a metro, 8 - Krtek
                     a myška                                   kreslené
                     DVD obsahuje 8 príbehov: 1 - Krtek a orel, 2 - Krtek a hodiny,

354. Krtkove dobrodruţstvá 5       3 - Krtek a flétna, 4 - Krtek a pramen, 5 - Krtek a šťoura, 6 -
                     Krtek a rybka, 7 - Krtek a vlaštovka, 8 - Krtek a ţabka           kreslené
                     DVD obsahuje 3 časti: 1. Ukradený vynález, 2. Sehnat noční
618. Křeček v noční košili 1. - 3. časť  košili, 3. Velká akce začíná,                 CS   z TV
                     DVD obsahuje 3 časti: 4. V pasti, 5. Zloděj v noční košili, 6.
619. Křeček v noční košili 4. - 6. časť  Vlaštovko, leť!                        CS   z TV
                     Známé animované postavičky v 7 příbězích: 1 - Za časů
                     ušatých čepic, 2 - S Barbuchou po světě, 3 - Ve Vařečkách a
446. Kubula a Kuba Kubikula        Hrncích, 4 - Kuba, Kubula a Barbucha ve vězení, 5 -
                     Barbucha jde strašit Randu, 6 - Je bláhové nepřestat v pravý
                     čas, 7 - Jak všichni zůstali spolu               CS      kreslené
                          Houkálek, roztomilé, nadšené soví mládě a jeho skákající
                          nejlepší kamarádka jsou dobrodruţství hledající hvězdy
483. Kuliočko- Dobrodruţství Houkálka a Blešky   magického lesa. DVD obsahuje 5 príbehov: 1 - Houkálek se
                          učí létat, 2 - Ţába v čajové konvici, 3 - Rangatangův obchod,
                          4 - Flekatý Hokálek, 5 - Stroj na počasí              CS        kreslené
552. Kúzelný puding                                                  SK    z VHS  kreslené
                          Bola raz jedna veselá, neposedná a veľmi zvedavá Kvapka. A
                          keďţe bývala v mori a aj ona bola z vody, veľmi túţila dostať
                          sa z vody von. Jej kamarátka ryba sa ani nestačila čudovať,
309. Kvapka                     ako sa to vlastne stalo, ţe prst slniečka jej k tomu pomohol.
                          A tak sa Kvapka vydala z mora na veľkú dobrodruţnú cestu
                          po svete. DVD obsahuje 7 večerníčkových príbehov.    SK             kreslené
                          Krásna princezná Odetta sa zasnúbila Derekovi, budúcemu
                          vladárovi zo susedného kráľovstva. Svadobný deň sa blíţi,
                          prípravy sú v plnom prúde ale nikto ani netuší nešťastie.
195. Labutia princezná + Zázrak v krajine hračiek  Zrazu sa zjaví strašný a zlý čarodejník, ktorý unesie Odettu
                          na svoj hrad. Aby uţ nikdy nemohla vidieť svojho Dereka, tak
                          ju premení na labuť. Derek sa ale Odetty nechce vzdať a
                          bude o ňu bojovať.                         SK    z TV  kreslené
251. Labutia princezná 3                                                EN, CS      kreslené
169. Labutia princezná II. - Tajomstvo hradu                                      EN, CS      kreslené
                          Natočené podľa obľúbených detských kniţiek. Ľadový

125. Ľadový medvedík                medvedík je úţasný, srdečný príbeh plný iskrivého sneţného
                          dobrodruţstva, skvelej animácie a neţného posolstva  EN, CS            kreslené
                          V druhom dobrodruţstve cestuje ľadový medvedík Lars s
                          priateľmi tuleňom Robbym a tučniakom Carusom na
                          Galapágy.  V  tropickém  raji  sa  stretnú  s  mnohými
156. Ľadový medvedík 2               nezvyčajnými zvieratkami ako sú krabi, korytnačky a pestrí
                          vtáci. Lars bude potrebovať pomoc priateľov, aby zachránil
                          pred vedcami svojho nového, exotického kamaráta.  EN, CS              kreslené
                          Roztomilá psia slečna Lady ţije s manţelmi. Spí vo
                          vystlanom košíku a pýši sa psou známkou, ktorá je v jej
121. Lady a Tramp 1                 očiach šperkom. V tom istom meste ţije tulavý pes Tramp.
                          Ţiví sa zbytkami jedla. Náhodné stretnutie Lady s Trampom
                          na fenku silne zapôsobí. Láka ju volnosť jeho ţivota...      EN, CS      kreslené
               Lady a Tramp majú spolu hromadu detí. Medzi šteniatkami je
               aj Scamp, ktorý musí byť kvôli svojím výmyslom stále v
               búdě. Túţi po slobode, utečie z domu a na svojich cestách
122. Lady a Tramp 2     stretne Angelu. Tá Scampa zoznámi so skupinou psov.
               Scamp   sa  musí   rozhodnúť   medzi   voľnosťou,
               dobrodruţstvom a rodinou, ktorú opustil.         EN, CS        kreslené
               Obrovská bída donutila Carracloughovi, obyčejnou rodinu z
               anglického Yorksihe, prodat zboţňovanou fenku Lassie
440. Lassie         vévodovi z Rudlingu. Stesk po bývalých pánech je ale
               silnější neţ mříţe její klece, z níţ kólie Lassie záhy unikne a
               vydá se na strastiplnou a dlouhou cestu domů.           CS
               Keď sa malá Laura s rodičmi a bratom presťahujú z dediny
               do veľkého mesta, cíti sa tam stratená a nemôe si nájsť
               nových kamarátov. Aţ jednej kúzelnej noci, keď padajú
               hviezdy, nájde v parku hviezdičku, ktorá si ulomila noţičku.
               Laura hviezdičku ošetrí a vezme si ju domov, a tak získa
86. Laura a jej hviezdička  úţasnú kamarátku. Hviezdička za odplatu oţiví Laurine
               obľúbené hračky Medvedíka a Zajdu a tieţ ju zvezie po nebi.
               Lenţe čoskoro sa hviezdičke začne stískať. Za pomoci
               bračeka Tommyho, susedovie chlapca Maxa a báječnej
               lietajúcej mačky vráti Laura hviezdičku späť na nebo a
               uvedomí si, ţe domov je tam, kde Ťa majú radi.          EN, CS    kreslené
               Príbeh rozráva o Simbovi, odváţnom leviom mláďati, ktoré
               sa "nemôţe dočkať, aţ bude kráľom". V ceste mu ale stojí
               strýko Scar. Kvôli jeho intrigám musí Simba do vyhnanstva,
               kde si uţíva bezstarostného ţivota s kamarátmi Timonom a
22. Leví kráľ 1       Pumbou. Pritom zabudne na svoje kráľovské povinnosti. Ale
               raz sa Simba vydá späť do svojej zeme, aby pomstil
               nespravodlivosť, vyhnal zlé hyeny a získal späť svoje místo
               v "kruhu ţivota".                         EN, CS, HU  kreslené
               Kiara, tvrdohlavá dcéra Simbu, je dedičkou trónu. Miesto
               povinností ju ale láka viac dobrodruţstvo. Keď nebojácne
               skúma prísne zakázanú oblasť, stretne sa s mladým Kovum,
23. Leví kráľ 2       ktorý je rozhodnutý sa vydať po stopách Scara. Kiara a Kovu
               sa tak spolu snaţia nájsť svoje miesto v "Kruhu ţivota" a
               zistia, ţe sú jedinou nádejou pre uzmierenie medzi dvoma
               kráľovstvami.                           EN, CS    kreslené
               Tentokrát nás prevedú Timon a jeho parťák Pumba - dvaja
               najlepší kamaráti. Tento príbeh Vás zavedie veľký kus späť
               do histórie pred začiatkom Simbovho príbehu... a dokonca
18. Leví kráľ 3       ešte o kúsok ďalej! Timon a Pumba komentujú niektoré
               scény z Levieho kráľa - ale z vlastného pohľadu, ktorý ani
               zďaleka nie je tak váţny a je dosť prekvapivý. Pripravte sa na
               kráľovskú zábavu s Timonom a Pumbou!               EN, CS    kreslené
                 Zábavná komédia o priateľstve, vernosti a rodine. Na
                 havajskom ostrove sa rozhodne dievčatko Lilo, ţe bude mať
103. Lilo a Stitch 1       domáceho miláčika. Stitch, jej "psík", je ale v skutočnosti
                 nebezpečný experiment.                    EN, CS    kreslené
                 Dvojica Lilo a Stitch sa budú snaţiť udrţať rodinné putá.
                 Stitch usilovne pomáha Lilo, ktorá sa pripravuje na ostrovnú
104. Lilo a Stitch 2       súťaţ v tanci Hula. Nová zábava spolu s tromi originálnými
                 piešňami Elvisa Presleyho, to je LILO & STITCH 2: Stitch má
                 muchy                             EN, CS, HU  kreslené
                 "Takto    prefíkaného   lišiaka  nedobehne    ani
                 vlk!"Nepolepšiteľný výmyselník, ktorý sa nevie zmieriť s
                 príliš upätými a nudnými pravidlami spoločnosti zvierat, v
72. Lišiak Renart        ktorej ţije. Nie je dňa, kedy by nevymyslel nejakú bláznivú
                 hlúposť, ktorá sa takmer nikdy nestretne s pochopením jeho
                 okolia.                            CS, SK    kreslené
                 Rozpráva príbeh dvoch veľkých kamarátov, ktorí nevedia o
                 tom, ţe sa z nich môţu stať aj veľkí nepriatelia. Vďaka tomu,
223. Líška a pes         ţe sa v príbehu objaví nadčasová téma lásky, odvahy a
                 trvalého  priateľstva,  sa  príbeh  stal  jedným  z
                 najuznávanejších pokladov štúdia Disney.         CS        kreslené
                 V tomto filme sa stretávajú kreslené postavičky so ţivými
                 hercam. Výnimkou nie je ani tento: Looney Tunes: Králik
                 Bugs, káčer Daffy a ďalší sa tentokrát vydávajú hľadať
95. Looney Tunes: Späť v akcii  strateného otca Brendana Frasera. Pátranie ich zavedie do
                 Las Vegas, do Paríţa aj do dţungle v Afrike. Odmenou im
                 bude rodinné šťastie otca a syna, ale aj nález mýtického
                 Modrého opičieho diamantu...                  EN, CS
                           Jsou nejznámějším párem kreslených výstředníků. Hráli
                           spolu v mnoha nesmrtelných groteskách, které mistrovsky
                           kombinovaly jejich komicky rozdílné osobnosti. V průběhu
                           jejich pozoruhodných kariér se Daffyho impulzivní bláznění
                           stalo ještě více bláznivějším, zatímco roztomile koktající
                           Porky začal více přemýšlet a uţ se do všeho tak bezhlavě
                           nevrhá. To znamená, ţe tvoří ideální tým. Daffy zdánlivě hraje
                           první housle a Porky svědomitě ztělesňuje jeho
                           přemýšlivějšího kamaráda. V této báječně šílené kolekci
403. Looney Tunes: To nejlepší z Daffyho a Porkyho  najdete ty nejznámější Looeny Tunes grotesky s digitálně
                           upraveným obrazem a zvukem. Nadchnout vás sci-fi
                           legrácky kačera Daffyho a prasátka Porkyho v kosmické
                           komedii kačer Daffy dobývá planetu X. Dejte si pozor na
                           ceny, které můţete vyhrát v rozhlasové soutěţi Chcete být
                           milionářem? Připravte se na praštěné chvastounství v
                           parodii Červený perník. To a ještě mnohem víc kačero-
                           prasátkovských ztřeštěností vás čeká v této báječně
                           praštěné kolekci, ve které hlavní role hrají kačer Daffy a
                           prasátko Porky.                         EN, CS  kreslené
                           Toto jsou zásadní ţivotní pravdy. Slunce vychází a zapadá.
                           Chleba vţdy padne namazanou stranou na zem. Fronty u
                           ostatních pokladen postupují vţdy rychleji, neţ ta, ve které
                           stojíte vy. A Vilda E. Kojot nikdy nechytí kohoutka Uličníka.
                           Zlatá kolekce zachycuje v této nesestříhané verzi kohoutka
94. Looney Tunes: To nejlepší z kohoutka Uličníka  Uličníka a jeho kamarády ve spoustě bláznivých situací.
                           Nikdy nevíte, co Vilda E. Kojot zkusí příště. Co ale víte, ţe to
                           zkusí určitě. Moţná pouţije obrovský prak, instantní balvan
                           (stačí přidat vodu!), semena tornáda nebo jiná, zcela
                           neuvěřitelná Acme udělátka. Honička začíná. A bude to velká
                           legrace. Bíp bíp!                        EN, CS  kreslené
                           Kolekce obsahuje výběr těch nejpopulárnějších a
                           nejznámějších kreslených postaviček. Králík Bugs je
                           výjimečná animovaná postava s osobností tak plnou ţivota,
                           ţe jen těţko uvěříte tomu, ţe není ţivý. Mrkev milující hrdina
                           vystupuje ve více neţ 175 kreslených groteskách a mnoha
                           celovečerních filmech. Králík Bugs, který hopká na
                           obrazovkách po celém světě, se stal ikonou lidové zábavy a
                           jednou z nejmilovanějších postaviček Looeny Tunes, která
75.  Looney Tunes: To nejlepší z králika Bugse   se vyřítila z králičí nory. Neobyčejně ztřeštěná kolekce
                           nejoblíbenějších grotesek s králíkem Bugsem má digitálně
                           upravený obraz a zvuk. Bugs a Daffy impozantně
                           argumentují na téma sportovního jednání v Králičí sezóně.
                           Králík Sevilský je fantastickou operní fraškou. V epizodě
                           Bugs a býček se střetne neohroţený králík se špatně
                           naloţeným býkem. A to je jen začátek zábavy s mazaným
                           králíkem v této nestárnoucí kolekci toho nejlepšího s jediným
                           a jedinečným králíkem Bugsem.                 EN, CS  kreslené
                           Jak je, doktore? Spousta kreslené zábavy, tak to je něco!
                           Uvolněte cestu pro Jeho Výsost Králíka! Přichází hrdinný
                           králičí šibal, nad jehoţ odváţnými králičími skutky se vám
                           bude tajit dech - ano, to je ta správná volba! Dívejte se a
                           budete se skvěle bavit při skopičinách králíka Bugse,
404. Looney Tunes: To nejlepší z králika Bugse 2   největší kreslené hvězdy studia Warner Bros. Zlatá kolekce
                           kreslených   grotesek  Looney   Tunes   vás  pobaví
                           nezkrácenými, klasickými a při mrkvičce vyprávěnými
                           příběhy, které dosud na VHS nevyšly. Při cestě na západ je
                           "Králík Bugs zase v sedle" a u opic zjistí "O čem sní gorily",
                           jak to má ve zvyku kaţdý králík.                EN, CS  kreslené
                           Vynikající sestavu Warner Bros. Looney Tunes tvoří nejen
                           osvědčené kreslené superhvězdy, ale i nový ztřeštění talenti,
                           druhořadí i zcela neznámí herci. V této mimořádné kolekci
                           najdete originální Looney Tunes grotesky s digitálně
                           upraveným obrazem i zvukem. Najdete zde řadu kreslených
                           vystoupení a kritikou nadšeně vítané výkony všech svých
                           Looney Tunes kamarádů. Kolosální veselí zaručuje
401. Looney Tunes: Zlatá kolekcia - Hviezdny tím 1  rozpustilá groteska Příšery v příšeří, ve které se králík Bugs
                           pouští do kříţku se stvořením v ostře oranţových teniskách.
                           Příběh Koťátko vás zahřeje u srdce, tak jako tlapka
                           roztomilého kotěte velkého zlého buldoka. Pak vás pobaví
                           závod kojota Vildy a ptáka Uličníka v nesmrtelné grotesce
                           Běţec a vztekloun. A poznáte i další kreslené hvězdy Looney
                           Tunes jako jsou Marťan Marvin, ţelvák Cecil a supí rodinka! EN, CS   kreslené
                           V šílené a veselím překypující kombinaci skvělých gagů a
                           animovaných střetů vytvořili Warner Bros. v Looney Tunes
                           oslnivou paletu postaviček, ze kterých se staly všeobecně
                           známé superhvězdy. V této zlaté kolekci nejznámějších
                           animovaných grotesek Warner Bros. s digitálně upraveným
                           obrazem a zvukem najdete výběr legend Looney Tunes v
                           jejich nejlepších rolích, které patří k nezapomenutelným
402. Looney Tunes: Zlatá kolekcia - Hviezdny tím 2  dílům. Podívejte se, jak Tweety řeší své potíţe v příběhu
                           Tweety a dva kocouři. Pevně se drţte aţ se kreslená smršť
                           Tasmánského čerta proţene scénou v epizodě Ať jde čert k
                           čertu. Udělejte si radost nepřekonatelným výkonem kačera
                           Duffyho, který se střetne s rozhodným lovcem prasátkem
                           Porkym v epizodě Lov na kachny. Tyto a ještě mnoho dalších
                           kreslených grotesek najdete v báječné kolekci Hvězdného
                           týmu Looney Tunes!                      EN, CS   kreslené
                           Do ţivota Booga, skroteného medveďa grizzlyho bez
                           akýchkoľvek schopností k preţitiu v divočine, vtrhne ako
                           uragán vychrtlý a ukecaný jeleň Elliot. Keď Elliot Booga
                           presvedčí, aby opustil svoj pohodlný domov v garáţi a
                           okúsil, ako chutí ţivot v prírode, veci sa rýchlo začnú
157. Lovecká sezóna                 vymykať kontrole. Obaja hrdinovia sú len 3 dni pred
                           začiatkom loveckej sezóny premiestnení do lesa, kde sa
                           musia čo najrýchlejšie aklimatizovať. Obaja musia urobiť
                           všetko preto, aby se im podarilo rýchlo zjednotiť ostatné
                           zvieratá a získať les naspäť.                CS, SK   kreslené
                           Lucia sa vo svojich snoch stáva postrachom ulice. Čiernou
                           hrozbou, kráľovnou pralesa, vládkyňou všetkých morí. Je
                           fantómom mesta, po ktorom pátra polícia. Inak je to 6-ročná
                           dievčinka, ktorá sa uţ teší, ako pôjde do školy. Takmer celé
124. Lucie, postrach ulice              leto strávi u dedka. Ale všetko má svoj koniec. Lucia sa
                           vracia s rodičmi domov do mesta. To ešte nevie, ţe jej
                           najlepší kamaráti sú ešte na prázdninách, a ţe sa nebude
                           mať s kým hrať...                      CS
239. Macko Pú - Deň veľkých objavov                                       EN, CS    kreslené
 38. Macko Pú - Hráme sa s Medvedíkom Pú                                     EN, CS, HU  kreslené
                           Začína najkrásnejší jarní deň! Na rozkvitnutej lúke bzučia
                           včely a klokanček Rú, medvedík Pú a Tygrík sa chystajú za
                           zábavou. Ale podľa Králika nesmie nikto ani na krok, dokedy
                           sa nedokončí jarné upratovanie! Môţe vôbec niečo - alebo
42. Macko Pú - Jar s klokankom Rú          niekto - prinútiť Králika zmeniť názor? Len oveľa lásky a
                           múdrosti klokančeka Rú Králikovi ukáţe, ţe sviatočné dni je
                           treba preţívať vo sviatočnom duchu! Uvidíte všetky
                           obľúbené postavičky, budete počuť 5 skvelých pesničiek a
                           povzbudivé posolstvo o láske a láskavosti.         CS      kreslené
                        V príbehu Králíček chystá poklad sa vydáte na plavbu s
                        Tigrom, Prasiatkom a Medvedíkom Pú, ktorí sa hrajú na
                        pirátov a rozhodli sa hľadať poklad zakopaný na Králikovej
                        záhrade! V príbehu Opravdový kamarád uvidíte, ako
    Macko Pú - Jeden za všetkých všetci za
241.                      Medvedík Pú a Králik zistia, ţe med je skutočne vţdy sladší,
    jedného                 keď sa oň podelíte s kamarátom. V príbehu Prasátko, které
                        se stalo králem vám úplne malé zviera dokáţe, ţe má veľmi
                        veľké srdce a v príbehu Jeden den s oslíkem trochu smutný
                        Ijáček zistí, ako moc ho majú ostatní radi.         EN, CS, HU    kreslené
                        Nový   celovečerný  film  Macko    Pú rozpráva  o

266. Macko Pú - Krásny nový rok         dobrodruţstvách, ktoré on a jeho priatelia preţili na konci
                        roku. Pozrite sa na to, ako všetci slávili Vianoce a Nový rok.  EN, CS, HU  kreslené
469. Macko Pú - Láska a priateľstvo                                       CS      kreslené
                        DVD obsahuje 4 príbehy: Kúzelný Macko, Med pre Králika,
267. Macko Pú - Malé veci majú veľký význam
                        Ako sa stal Ijáček záhradníkom, Opiciam ide všetko lepšie    EN, CS    kreslené
                        Úsmevné príbehy ukazujú, ako sa Pú poprvýkrát stretol s
                        Tygríkom, ako Pú uviazol v králikovej nore, pretoţe jedol
                        veľa medu alebo nervózne hemţenie za veterného dňa.
39. Macko Pú - Najlepšie dobrodruţstvá     Samozrejmosťou sú krásna a melodické pesničky, ktoré
                        doplňujú atmosféru filmov najoblúbenejšieho detského
                        hrdinu na svete.                         CS      kreslené
                        Anim.rozprávka Walt Disney. Nový okúzľujúci príbeh zo
                        Stokorcového lesa s Medvedíkom Pú, jeho priateľmi a
43. Macko Pú - O sloniskovi           obávanou príšerou Sloniskom, s ktorým sa nakoniec
                        skamarátia                            CS      kreslené
                        Kdyţ sa Prasátko doslechne, ţe je "jen malé zvířatko" na to,
                        aby pomáhalo Mackovi Pú, Tygrovi, Ijáčkovi, Klokánkovi a
63. Macko Pú - Prasiatko a jeho veľký príbeh  Králičkovi v plánu, jak opatřit med, zmizí ve Stokorcovém
                        lese. Aby ho našli, vymyslí všichni plán a snaţí se s pouţitím
                        Prasátkova alba najít stopu.                   EN, CS    kreslené
                       Připravte se na nejkrásnější a nejzvláštnější ze všech
                       příběhů Medvídka Pú! Milovaný Medvídek Pú a jeho veselí
                       přátelé se setkají v pokoji Kryštůfka Robina, kde objeví jeho
                       vzácnou knihu plnou roztomilých příběhů napsaných o nich
                       samotných! Tyto úţasné příběhy se jako kouzlem stávají
                       skutečností a všechny oblíbené postavičky se objevují
                       docela novým způsobem v jedné okouzlující kapitole za
                       druhou! Podívejte se, co sa stane, kdyţ Tygr nemůţe spát a
41. Macko Pú - Príbehy od srdca       přátelé ho odnaučují skákat, kdyţ se sova Kessie s přáteli
                       ztratí ve Stokorcovém lese, nebo kdyţ má Ijáček svůj velmi
                       mimořádný den a mnohem, mnohem víc!Velká kniha
                       Medvídka Pú: Příběhy od srdce přináší počítačovou animaci
                       velice blízkou skutečnosti, šest nádherných nových písní s
                       hlasy, které si zamilujete. Přidejte se k Medvídkovi Pú a jeho
                       roztomilým přátelům a uţijte se s nimi legraci a fantazii bez
                       konce!                             EN, CS, HU     bábkové
                       V prvom príbehu Tiger a mrak Tiger zistia, ţe len
                       "Prepáč"stačí, aby si si získal nových kamarátov. V ďalšom
                       príbehu Ja a môj tieň nájde Prasiatko najlepšieho priateľa
240. Macko Pú - Rastieme s Mackom Pú     samo v sebe. Potom sa Králik naučí, ţe s poctivosťou
                       najďalej dôjdeš v príbehu Kto to k nám Sysel. A v poslednom
                       príbehu Housenky staví tady musí Medvedík Pú a jeho
                       kamaráti pomôcť Kryštofkovi Robinovi.             EN, CS, HU      kreslené
 40. Macko Pú - Tigrov príbeh                                       CS          kreslené
269. Macko Pú - Veľká medová lúpeţ                                     CS          kreslené
                       DVD obsahuje 4 príbehy: Zbohom, pane Pú, Kam som dal to
268. Macko Pú - Verní priatelia
                       Prasiatko?, Ako ryba na suchu, Pozor, padá obloha!      EN, CS        kreslené
                       bábková rozprávka
293. Macko Pú - Veselá spoločenská výchova                                 CS          bábkové
                       Čtyři veselé příběhy představují předškolákům báječný svět
                       bezstarostné hry se slovy a porozumění jazyku. Medvídek Pú
                       a jeho přátelé také poučí předškoláky o přátelství, soucitu a
                       spolupráci. Podívejte se, jak si Medvídek Pú usmiřuje své
                       přátele. Protoţe si myslí, ţe má moc plnit přání skládáním
270. Macko Pú - Veselé hry s priateľmi    veršů, slíbí všem splnění jejich přání. Jenţe kouzlo
                       nefunguje, a aby nezklamal své přátele, nezbývá Medvídkovi
                       nic jiného neţ vymyslet jiný plán. Navíc si můţete zazpívat s
                       Medvídkem Pú a jeho přáteli spoustu veselých písniček.
                       Medvídek Pú zná skvělý způsob, jak v dětech vzbudit zájem o
                       učení a smysl pro přátelství.                 EN, CS        bábkové
                       DVD obsahuje 7 príbehov a 1 príbeh sa opakuje: Kolieskové

80. Macko Uško                korčule, Meniny, Sebec, Kolieskové korčule, Krém bez
                       varenia, Jesenná prechádzka, Dáţdik a Poriadok        SK      z TV
                DVD obsahuje 12 príbehov: Výlet, Uspávanka, Chuť na
                višničky, Príučka, Zimní nájomníci, Starenka, Zázračné
467. Macko Uško - 13 častí   čiţmičky, Hniezdočko, Hojdačka, Zlatý zvonček, Dáţdik,
                Plôtik zo stokrások, Som to ja alebo niekto iný         Sk    z TV  kreslené
                DVD obsahuje 7 častí Macka Uško: Červená lízanka, Veľké
318. Macko Uško a autíčko Tút  pranie, Jarmok, Hostina, Čo hovoria svetlá, Nezvyčajný list,
                Piesok na sahare a 5 častí autíčka Tút              SK    z TV  bábkové aj kreslené
                Najlepšia anim.komédia roku od tvorcov Shreka a Príbeh
                ţraloka. 4 rozmaznané zvieratká z newyorskej ZOO skončia
17. Madagaskar         nečakane na ostrove Madagaskar a musia sa o seba
                postarať!                            CS, SK     kreslené
                Příběh malé Madeline je zaloţen na cyklu populárních knih
                pro děti Ludwiga Bemelmans a jistě potěší celou Vaši rodinu.
                Madeline a jejich jedenáct kamarádek bydlí v jednom starém
                paříţském domě, škole vedené milou slečnou Cibulkovou.
                Tentokrát všechny čeká úspěšné dobrodruţství na Tahiti.
629. Madeline na Tahiti     Veselý příběh plný zvratů Vás jistě nadchne a času, který u
                něj strávíte spolu se svými blízkými jistě nebudete litovat.
                Poznejte význam pravého přátelství a pojďte se spolu s
                Madeline pobavit! Jedinečná kvalita obrazu i zvuku jistě učiní
                z tohoto příběhu jeden z Vašich nejoblíbenějších DVD titulů.   CS       kreslené
                1. O utrţeném sluchátku, 2. Člověk neandrtálský, 3. Páni
                tvorstva, 4. Školní výlet, 5. Přírodní zákony, 6. Policejní
336. Mach a Šebestová      pes, 7. Oběť pro kamaráda, 8. Vzorné chování, 9. Kropáček
                má angínu, 10. Zoologická zahrada, 11. Piráti, 12. Jak Mach
                a Šebestová hlídali dítě, 13. Ukradené sluchátko     CS           kreslené
                DVD obsahuje 6 príbehov: Vzorné chování, Kropáček má
364. Mach a Šebestová 2     angínu, Zoologická zahrada, Piráti, Jak Mach a Šebestová
                hlídali dítě, Ukradené sluchátko             CS           kreslené
                       MACH a ŠEBESTOVÁ, kreslené postavičky Adolfa Borna ze
                       seriálů, které si oblíbilo uţ několik generací, se rozhodnou
                       poznat svět lidí. KOUZELNÉ SLUCHÁTKO splní i toto přání a
                       tak se ti dva, i se psem Jonatánem, ocitnou znenadání ve
                       vilce malého města, kde ţije babička s vnukem Jakubem.
                       Docela sami, protoţe Jakubovi rodiče jsou sluţebně v Číně.
                       SLUCHÁTKO umí hotové zázraky, jenţe to, co je v seriálu
                       docela běţné, můţe mezi lidmi natropit hotový zmatek. Do
621. Mach a Šebestová a kúzelné slúchadlo  školy nelze jen tak přijít, nové ţáky musí někdo z dospělých
                       přihlásit a uţ vůbec ji nelze nechat zmizet. Savojská královna
                       musí opustit trůn jen proto, ţe si ŠEBESTOVÁ chtěla
                       sáhnout na její korunu a proměna lidí ve zvířata či
                       neandrtálce budí hotové pozdviţení. Dokud je SLUCHÁTKO
                       v rukou obrýleného kluka a děvčátka s červenou mašlí, lze
                       všechny omyly do jisté míry rychle napravit. Horší je, kdyţ se
                       dostane do nepovolaných rukou ...               CS      hrané
448. Malá morská víla - špeciálna edícia                                  EN, CS, HU  kreslené
                       Dcéra kráľa morí sa volá Ariela, má 16 rokov a je zamilovaná
                       do princa Erika, ktorému zachránila ţivot, keď jeho loď
                       stroskotala v búrke. Ariela sa sa vydá za zlou čarodejnicou,
                       aby jej poradila. Tá jej na 3 dni pričaruje nohy pod
167. Malá morská víla I.           podmienkou, ţe jej Ariela daruje svoj krásny hlas. Ale pokiaľ
                       ju princ do 3 dní nepobozká, stane sa z nej morská víla a jej
                       duša navţdy zostane čarodejnici. Uvidíme ako to dopadne,
                       keď Ariele pomáhajú jej priatelia krab, čajka a rybka ...   CS      kreslené
                       Ariele a Erikovi sa narodila dcéra Melody. Melody od
                       narodenia túţi po vodnej ríši a ţelá si ţiť ako morská panna.
                       Rozhodne sa pre nebezpečnú cestu - vrátiť se do mora a
168. Malá morská víla II. - Návrat do mora  prekaziť plány zlej čarodejnici. Keď sa o tom dozvedia
                       rodičia, musí sa Ariela spojiť s priateľmi Sebastianom a
                       Flounderom, aby zachránila dcéru.               EN, CS    kreslené
541. Malí hrdinovia                                             CS, SK    kreslené
                       Animované dobrodruţství malého chlapce a jeho rodiny ţijící
378. Malý Indián 1              v Patagonii.                          CS, HU    kreslené
                       Malý Patoruzito je tu zpět v ještě větším dobrodruţství, neţ v
                       prvním díle. Je poţádán svým kmenem, aby ho během
                       národní přehlídky vedl v promenádě. Je potěšen touto
342. Malý Indián 2              nabídkou, ale zjistí, ţe se ztratila jeho nejlepší kamarádka
                       Malen. Jakmile se vrátí do místa oslav, začíná se před ním
                       odkrývat tajemné skutečnosti... Patoruzito musí Malen najít!  CS, SK, HU  kreslené
            Pozor! Maska je tu znovu. Po deseti letech, kdy Maska
            způsobila malou katastrofu v ţivotě jednoho dospěláka, je tu
            opět ale s jinou obětí. Mladý karikaturista Tim Avery, otec
            malého dítěte, jednoho dne zjistí, ţe jeho dítě má
            neuvěřitelné schopnosti. Za vším stojí právě tajemná,
424. Maska Junior    bláznivá ale i nebezpečná Maska. O Masku má však zájem i
            ţárlivý rodinný pes. Tim z toho není nijak zvlášť nadšený,
            hlavně kdyţ mezi dítětem a psem vznikne boj o masku.
            Bláznivé situace na sebe nenechají dlouho čekat. To nejhorší
            ale ještě přijde. Původní majitel Masky ji chce totiţ zpět a je
            připravený pro to udělat cokoli!                 CS
            Animovaný seriál pre najmenších. Jeden z najlepších
123. Maxipes Fík    večerníčkov rozpráva o príhodách malého dievčatka a
            veľkého psa Fíka                         CS      kreslené
            V severozápadnej Amerike, sa odohráva príbeh chlapca
            Kenaia. Veľký duch ho premení na medveďa. V novej podobe
            sa spriatelí s medvieďaťom Kodom a začína premýšľať, ako
15. Medvedí bratia   sa vrátiť do ľudského tela. V pätách je mu však jeho brat,
            ktorý chce Kenaia pomstiť, ale nevie, ţe prenasleduje svojho
            brata...                             SK      kreslené
            Tak jsme zpátky v novém fi lmu, co? Paráda! A nejenom my,
            vaši staří známí losi Říja a Kulich, ale také velký medvěd
            Kenai, jeho malý bráška Koda a tahle nová holka Nita. To je
            kost, co? Nita poznala Velkého medvěda, kdyţ ještě nebyl
            zvířecím chlupáčem. To bylo v prvním dílu, vzpomínáte si?
113. Medvedí bratia 2  No, v kaţdým případě si tenkrát mysleli, ţe zůstanou
            nejlepšími přáteli navěky, i kdyţ … jen tak mezi námi …spolu
            vycházeli jako dva tvrdohlaví bobři, kteří se chtěj zakousnout
            do stejný dřeviny ... OK, nyní je Velký duch vyzval, aby se
            vydali na dobrodruţnou cestu divokou přírodou a zrušili jeho
            kouzlo...                             EN, CS, HU  kreslené
            Nezbedný míša poznává nové kamarády. Animovaný film
            natočený podle seriálu o medvědí rodince a jejích
            kamarádech. Malý Méďa se spolu s tatínkem vydává na výlet
            do přírody, s přespáním pod stanem. Tady se potkává s
299. Medvedíci     osamoceným malým divokým medvídkem, se kterým se
            hned skamarádí. Pozve ho k nim domů, kde spolu zaţijí plno
            zábavy. Ovšem kde má medvídek rodiče? Kdyţ se dozví, ţe
            se jim ztratil, vydá se je Méďa spolu s dalšími kamarády
            hledat.                              CS      kreslené
            Pro všechny kluky a holčičky jsou zde kreslené příběhy
            malého medvídka, který proţívá další veselé i napínavé
474. Medvedíci 2    příhody: seznámí se se sovou, jeho novým kamarádem se
            stane dikobraz, postaví hausbót pro kachnu, ale třeba taky
            netuší, kam se mu ztratily pastelky….               CS      kreslené
                    Prichádza "pravá zvieracia párty" - animovaný gang zvierat!
                    Vystupuje tu v hlavnej roli Otis, ľahkomyseľná krava, ktorá
183. Medzi nami zvieratami       celý deň trávi spievaním, tancovaním a robením rôznych
                    darebností ľuďom ...tí lidem.... Nespútané, šialené a divoko
                    zábavné stádo šašov, na ktorých sa budete smiať nahlas!    EN, CS     kreslené
577. Miazgovci                                           SK         kreslené
                    Disneyho největší hvězdy se představují v novém
                    celovečerním filmu, který se řadí ke klasickým vánočním
                    příběhům. Mickey, Minnie a jejich přátelé Goofy, Donald,
                    Daisy a Pluto společně vzpomínají na lásku, kouzlo a
                    překvapení Vánoc ve třech příbězích plných zázraků. Minnie
                    a Mickey zavzpomínají na rok plný odříkání, kdy se vzdávali
                    všemoţných věcí, jen aby jedenkrát mohli uspořádat
                    nezapomenutelné Vánoce. Goofy a Max nám povypráví, jak
584. Mickey - Co se stalo o Vánocích  zaţili řadu veselých a převratných událostí - neţ návštěva
                    skutečného Santy přeměnila jejich Vánoce na nejkouzelnější
                    svátky. Pak se Donaldovi synovci Kulík, Dulík a Bubík vrátí
                    zpět do doby, kdy si přáli, aby byly Vánoce kaţdý den. A
                    vzpomínají, jak se jejich sen obrátil ve směšnou pohromu.
                    Nakonec totiţ zjistili, v čem spočívá opravdové kouzlo
                    vánočních svátků. Mickeyho příběh CO SE STALO O
                    VÁNOCÍCH Vám rozhodně přinese rodinnou sváteční
                    pohodu a zábavu.                      EN, CS       kreslené
                    DVD obsahuje 5 príbehov: Daisy, Goofyho vtáčik, Donaldove
397. Mickey Mouse Clubhouse 1
                    preteky balónom, Plutova lopta, Donald a ťahavá fazuľa  SK      z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 5 príbehov: Mickey ide na ryby, Goofy na
398. Mickey Mouse Clubhouse 2     Marse, Donald - ţabí kráľ, Minnie má narodeniny, Daisyn
                    tanec                           SK      z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 5 príbehov: Mickeyho výsluţka, Mickey hľadá,
304. Mickey Mouse Clubhouse 3
                    Pluto je najlepší, Mickey hľadá poklad, Daisy na oblohe  SK      z TV  kreslené
                    DVD obsahuje 5 príbehov: Doktorka Daisy, Mickeyho
516. Mickey Mouse Clubhouse 4     dobrodruţstvo s farbami, Spiaca Minnie, Donaldovo
                    štikútanie, Goofyho zoologická záhrada           SK      z TV  kreslené
                    Vydejte se s Mickeym na výpravu do světa fantazie za
                    zrcadlem. Pak si dopřejte dovolenou na Havaji a V
                    osamělých strašidlech sledujte, jak si Mickeyho kamarádi
                    Donald, Goofy a Pluto poradí s domem plným stepujících
24. Mickeyho má kaţdý rád       strašidýlek. Nechybí ani grotesky, jako Statečný krejčík,
                    Tornádíčko či Mickey u protinoţců. Fandíte-li čipernému
                    myšákovi, nenechte si tyto grotesky ujít, protoţe Mickeyho
                    má kaţdý rád!                       CS         kreslené
496. Mickeyho továrna na smích
                                                           CS      kreslené
277. Mickeyho zamilované príbehy                                           EN, CS, HU  kreslené
                           Mickey a jeho hostia sú po snehovej búrke zavalení v
                           Myšmaši. Je tu Medvedík Pú, Prasiatko, Bell, Snehulienka,
                           Ariela a mnoho daľších    starých i  nových Mickeyho
    Mickeyho zázračné Vianoce - Zavalení snehom
175.                         kamarátov. Všetci sú veselí ale Donald má zlú náladu. Minnie
    v Mišmaši                   premieta vianočné zábery z videa, a to hneď navodí vianočnú
                           náladu. Dokonca i nevrlému Donaldovi, ktorý sa nakoniec
                           stane najväčšou hviezdou večera.                EN, CS    kreslené
                           Kreslená pohádka pro nejmenší, která vypráví o Hugovi,
                           roztomilém malém zvířátku, které je jediné svého druhu a ţije
                           v dţungli společně se svými opičími kamarády. Jenţe právě
                           pro jeho jedinečnost ho zatouţí vlastnit jako domácího
295. Milý Jack                    mazlíčka manţelka jednoho dánského milionáře, a tak se
                           Hugo jednoho dne ocitne v Kodani. Jenţe dţungle
                           velkoměsta rozhodně není pro malé zvířátko tak příjemným
                           místem k ţivotu jako dţungle opravdová, a tak není divu, ţe
                           se chce vrátit zpět.                      CS, SK    kreslené
                           Pokračování úspěšné kreslené pohádky pro nejmenší, která
                           vypráví o Hugovi, zvláštním malém zvířátku, které čeká další
                           neobvyklá cesta. Zlý miliardář a filmový producent se
298. Milý Jack 2                   rozhodl obsadit do hlavní role svého nového filmu malé
                           roztomilé zvířátko z dţungle. Představa, ţe se stane filmovou
                           hvězdou mu zpočátku lichotí, ale touha po svobodě je přece
                           jen silnější...                         CS, SK    kreslené
                           Mac je zničený, kdyţ jsou jím dlouho očekávané prázdniny
                           zrušeny, a to kvůli odvolání jeho otce k záchranným prácem
                           k jednomu z odlehlých kanadských jezer. Jakmile se dozví,
                           ţe se jedná o jezero, kde podle dávných legend ţije bájné
379. Míša - vodná príšerka              stvoření. Mac odjede se svým otcem k jezeru v Kanadě a
                           pokusí se objasnit pravdivost legendy. Pro Maca je navázání
                           kontaktu s „legendárním stvořením“ jednodušší, neţ získat
                           pozornost vlastního otce, dokud nezjistí, ţe „netvůrek“ z
                           jezera potřebuje jejich pomoc...                CS
                           Zavřete oči a otevřete svou mysl! Magické místo čeká na své
                           objevení... Jesse je obyčejný kluk z chudé rodiny, který to
                           nemá v ţivotě právě jednoduché. Jeho nová kamarádka
333. Most do krajiny Terabithia           Leslie, dívka s jedinečnou fantazií, však zná způsob, jak se
                           dostat daleko od všech trápení! Společně přejdou most do
                           kouzelného království Terabithia a jejich ţivoty uţ nikdy
                           nebudou stejné jako dřív...                   EN, CS
             DVD - Moudronos 1 je určeno pro malé i velké od 6 do 99 let
             a slibuje poučení i zábavu pro celou rodinu. Mámo, táto, pojď
             si hrát, nové věci poznávat, Babi, dědo, co uţ nevíš, s
656. Moudronos 1     Moudronosem hned se dovíš. DVD obsahuje 5 príbehov: 1.
             Srom a dřevo, 2. Kolo, kolo jízdní,3. Cesty ke zvířatům,4.
             Stopy domova,5. Stavby, domy, domečky                   hrané
             Mámo, táto, pojď si hrát, nové věci poznávat. Babi, dědo, co
             uţ nevíš, s Moudronosem hned se dovíš. Oblíbený televizní
             seriál pro všechny věkové kategorie, který zábavnou formou
             představuje přírodu, svět zvířat a lidí, zcela naplňuje krédo
             J.A.Komenského "škola hrou ". Určeno pro malé i velké od 6
             do 99 let. Poučení i zábava pro celou rodinu. Klaun s
             modrým nosem se všude chce podívat a všechno
655. Moudronos 2     prozkoumat. Nepovede se mu vše napoprvé, ale má
             vytrvalost a chuť zkoušet, hledat objevovat. Na své výlety za
             poznáním s sebou bere malé školáky. Rád se od nich
             nechává navést k všelijakým dobrodruţstvím a legráckám.
             Na nosičích DVD vychází příběhy oblíbeného klauna
             Moudronose: 1. Slovo, 2. Drobní ţivočichové, 3. Světlo a stín,
             4. Kdo jsem ?, 5. Co na sebe ?                      hrané
             DVD - Moudronos 3 je určeno pro malé i velké od 6 do 99 let
             a slibuje poučení i zábavu pro celou rodinu.Mámo, táto, pojď
             si hrát, nové věci poznávat, Babi, dědo, co uţ nevíš, s
654. Moudronos 3     Moudronosem hned se dovíš. DVD obsahuje 5 príbehov: 1.
             Rychlá pomoc, 2. Doprava, 3. Bylinkárna, 4. Voda pitná, 5.
             Vís neţ obal, 6. Řeč těla a duše                     hrané
             Keď je malý mravec, svet vám pripadá obrovský – a
             dobrodruţstvo eště väčšie! To sa Lucas naučí, keď namieri
             svoju vodnú pistoľ na bezbranné mravce. Mravci ho
114. Mravčia polepšovňa  pomocou tajného elixíru zmenšia na svoju veľkosť a z
             mraveniska sa stane hromada napätia! V pôvodnom znení
             hlasy Julie Roberts, Nicolasa Cage, Meryl Streep a Paula
             Giamattiho, čaká Vás skutočná rodinná lahôdka.          EN, CS  kreslené
         MRAVENEC Z, sluţebním zařazením dělník kopáč, se
         jednoho dne zamiluje do princezny Baly, aby se s ní mohl
         sejít, vymění si místo s kamarádem Snovačem, který je voják.
         Omylem se dostane do bitvy s termity, kterou jako jediný
         přeţije, ale posléze skončí na útěku coby princeznin únosce.
         Tím si ovšem na ţivot a na smrt znepřátelí generála Kusadla,
         který se po sňatku s princeznou chce zmocnit vlády a pak
531. Mravec Z   hodlá celé mraveniště vyhubit. Po řadě dobrodruţství ve
         vnějším světě se MRAVENEC Z vrací domů a konečně všem
         dokáţe, ţe je opravdový hrdina! Americká animovaná
         dobrodruţná komedie ze světa hmyzu MRAVENEC Z se
         můţe pochlubit pozoruhodnými virtuálními efekty, ale
         především originalitou a vtipem, jimiţ si získala publikum i
         kritiky. Její hrdina je totiţ neodolatelný!          EN, CS, HU  kreslené
         Známa ruská rozprávka o Mrázikovi, namyslenom Ivanovi,
71. Mrázik    krásnej Nastenke, zlej macoche a sestre Marfe.        CS, SK
         Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny.
         Setkáváme se s nimi kaţdý den, přesto je neznáme. I oni
503. Mrňousci 1  přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a
         hlavně smysl pro humor.                          bábkové
         Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny.
         Setkáváme se s nimi kaţdý den, přesto je neznáme. I oni
504. Mrňousci 2  přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a
         hlavně smysl pro humor.                          bábkové
         Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny.
         Setkáváme se s nimi kaţdý den, přesto je neznáme. I oni
         přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a
         hlavně smysl pro humor. DVD obsahuje 13 príbehov: 1 –
559. Mrňousci 3  Ohava, 2 - Housenka a potok, 3 – Zbabělec, 4 – Podřimování,
         5 - Cvrčkova píseň, 6 – Berušky, 7 - Poslední večeře, 8 –
         Totem, 9 - Městská housenka, 10 - Vytrvalý pavouček, 11 -
         Růţové lízátko, 12 - Hlídka Zzz, 13 - Kamembert
         Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny.
         Setkáváme se s nimi kaţdý den, přesto je neznáme. I oni
         přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a
         hlavně smysl pro humor. DVD obsahuje 13 príbehov: 1 -
545. Mrňousci 4  Zbabělá stonoţka, 2 – Ovád, 3 – Svornost, 4 – Rosy, 5 - Noc
         hrůzy, 6 - Bezesná noc, 7 – Torpedo, 8 - Bláznivá moucha, 9 -
         Přicházejí Vánoce, 10 – Pavučiny, 11 - Konzervová akce, 12 -
         Na zdraví!, 13 - Vánoční stromeček
                   Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny.
                   Setkáváme se s nimi kaţdý den, přesto je neznáme. I oni
                   přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a
                   hlavně smysl pro humor. DVD obsahuje 13 príbehov:
653. Mrňousci 5            Ţvýkačka, Mraveniště, Krutý svět, Sebezboţňující,Na
                   kutálejícího se šneka nelne mech, Zatoulaná včelka,
                   Vrcholná ryhlost, Hyperaktivní, Správná výchova, Dobré
                   semínko, Komár, Kouzelník, Ticho!
                   Ponořte se do kouzelného světa a poznejte jejich všední dny.
                   Setkáváme se s nimi kaţdý den, přesto je neznáme. I oni
                   přitom mají své sny, drobné problémy, protivníky, lásky a
                   hlavně smysl pro humor. DVD obsahuje 13 príbehov: Není
652. Mrňousci 6            cesty, Není štěstí, Zimní nepříjemnosti, Větrem roznešeno,
                   Banány, Těstoviny, Komárovo odpoledne, Neodbytný šnek,
                   Divoký spolek, Připravit se! Pozor! Start!, Hop, hop!,
                   Rajčátka, Podivné mouchy
                   7-dielny večerníčkový animovaný seriál. Je to pohľad do
                   sveta zvieratiek - chrobáčikov, ktorý je pre detského diváka
                   stále lákavým. Zvieratká preţívajú svoje príbehy tak ako my,
                   ľudia. Musia sa vedieť pobiť s nepriazňou osudu, ale aj
307. Muška Svetluška         vedieť sa podeliťs radosťami kaţdodenného ţivota. Uţ to, ţe
                   hlavnou hrdinkou týchto príbehov je malá svätojánska
                   muška, predznamenáva túţbu tvorcov poukázať na to, ţe aj
                   ten najmenší a najslabší tvor môţe pomôcť a prospieť tomu
                   najsilnejšiemu.                       SK
                   Mike a opičiak Minkey sú bývalí agenti. Ich cesty sa rozišly
                   pred 10 rokmi, keď obaja prestali pracovať v Agentúre. Teraz
                   sa však musia dať znovu dohromady. Šialený profesor totiţ
243. MXŠ: Mimoriadne extrémny špión  uniesol Mikeovu dcéru Améliu, ktorá má plány k zostaveniu
                   stroja,  jeho  pomocou  by  mohol  vyvolať  obrovské
                   zemetrasenie a moţno i ovládnuť celý svet.       EN, CS
                   V ďalekom kúzelnom kráľovstve dúh bola korunovaná nová
                   princezná  Raritka  a  má  veľkú  úlohu,  vytvoriť  prvú
                   tohtoročnú dúhu. Je tu ale problém, Raritka sa chce len hrať.
242. My Little Pony - Dúha      Pomocou kúzelnej paličky sa vydá na cestu dobrodruţstiev,
                   počas ktorej stretne nových priateľov a zaţije veľa zábavy.
                   Zábava ale končí, keď začnú miznúť všetky dúhy okolo
                   dedinky Poníkov. Podarí sa Raritke dúhu zachrániť?        CS  kreslené
                     Vánoční cukrová homole je v Poníkove nesmírne dôleţitá,
                     slouţí jako maják, který Sana Clausovi ukazuje cestu do
                     vesnice. Kdyţ ji Mentolka nešťastnou náhodou rozbije,
52. My Little Pony - Mentolka a Vianoce  vypadá to, ţe v Poníkove budou mít letos smutné Vánoce.
                     Mentolka sa ale rozhodne zachrániť vánoční svátky pro své
                     kamarády a ti se ji na oplátku snaţýí rozveselit.        EN, CS, HU    kreslené
                     Dedinka Poníkov sa chystá na kaţdoročnú kvetinovú
                     slávnosť. Nedopatrením sa z tisícročného spánku prebudí
                     drak Spike a slávnosť je ohrozená. Legendy hovoria, ţe keď
162. My Little Pony - Princezná      sa drak zobudí musí byť korunovaná nová princezná. Kto sa
                     ňou stane? Obyvatelia Poníkova očakávajú oznámenie o
                     korunovácii.                          EN, CS      kreslené
                     Rodina LITTLEOVÝCH adoptovali dalšího člena rodiny -
                     MYŠÁKA STUARTA. Pán a paní LITTLEOVI se do STUARTA
                     ihned zamilují, ale jejich starší syn George neví, co si má s
                     novým malým bráchou počít. A nejhorší je to pro domácího
                     kocoura Sníţka, který se za kaţdou cenu snaţí dostat
                     STUARTA z domu. MYŠÁK STUART LITTLE mluví a chytrý
436. Myšiak Stuart Little 1        jako "kočka". Nemá to však ani trochu lehké. Dříve neţ se
                     stane právoplatným členem rosdiny, musí se spřátelit s
                     nedůvěřivým bratrem Georgem a hlavně s protivným
                     kocourem Sníţkem. Tento problém vyřeší STUART lehce -
                     bandou mafiánských koček. jednoho dne se u dveří objevují
                     STUARTOVI praví rodiče. Co teď?                 EN, CS, SK, HU
                     Od doby, kdy jsme MYŠÁKA STUARTA LITTLA viděli
                     naposledy se mnohé změnilo. STUART je o něco starší a
                     spokojeně ţije novým stylem ţivota. Jezdí do školy vlastním
                     autem, naučil se lepit modely letadel a je pyšný na to, ţe se
                     mu podařilo dostat se do fotbalového týmu. rád si hraje se
                     svým velkým bratrem Georgem a s novou sestřičkou
                     Marthou, začíná si rozumět dokonce i s věčně nabručenou
                     kočkou Sníţkem. Jednoho dne na sedadlo spolujezdce v
                     jeho autě dopadne zraněný pták. Představí se jako slečna
                     Margalo a vystrašeným hlasem vysvětlí, ţe je ohroţována
435. Myšiak Stuart Little 2        Sokolem - obávaným zločincem. Kdyţ se STUART dozví, ţe
                     Margalo ztratila domov, trvá na tom, aby zůstala s rodinou
                     LITTLEOVÝCH. Uţ po několika dnech je všem jasné, ţe
                     půvabná Margalo STUARTA okouzlila. Margalo však skrývá
                     temné tajemství a není tím, čím se zdá být. Kdyţ pak náhle
                     záhadně zmizí, STUART se spolu se Sníţkem vydává na
                     vzrušující a hrůzyplnou cestu za její záchranou. Dvojice
                     nemá tušení, do čeho se pouští, ale jak říká sám STUART:
                     "Pokud jste jednou přátelěje pod svojí ochranu. Ale Závist
                     má v ruce ještě                         EN, CS, SK, HU
                        Sbalte si svá zavazadla a naloţte svou tábornickou výbavu.
                        A animovaném dobrodruţství se myšák Stuart vydává daleko
434. Myšiak Stuart Little 3          od města do divočiny. Na jednu věc, ale jejich vybavení
                        nestačí. V okolních lesích údajně ţije velké a zlé zvíře! Myšák
                        Stuart Little 3 je tak velká legrace, jako je svět kolem nás!   CS      kreslené
                        Nezapomenutelný Tomáš Holý ve 2. části volné trilogie o
                        dobrodruţství malého Vaška uprostřed šumavské přírody.
                        Film reţiséra Václava Gajera Na pytlácké stezce je volným
                        pokračováním jeho předchozího úspěšného snímku Pod
                        jezevčí skálou. Opět se setkáváme s hajným Strakou a jeho
                        vnukem Vaškem, který, neţ by jel do Bulharska na
416. Na pytlácké stezce - 2. časť trilógie   dovolenou s rodiči, raději tajně odjede k dědovi. Tentokrát
                        Vašek pomáhá dopadnout pytláka, který se objeví v dědově
                        revíru. Stane se plno nečekaných událostí a hajný si
                        uvědomí, jak nebezpečné pro Vaška byly. Proto, kdyţ
                        telefonuje snacha, řekne jí, aby si pro Vaška přijela. Pojede
                        tedy Vašek přeci jen nakonec do Bulharska...?           CS
                        DVD obsahuje 2 klasické príbehy: Legenda z Ospalého
257. Najkrajšie klasické príbehy od Disney 1  údolia, Princ a chuďas                      EN, CS    kreslené
                        DVD obsahuje 6 klasických príbehov: Škaredé káčatko,
258. Najkrajšie klasické príbehy od Disney 2  Lovec Hiawatha, Dvorečková symfonia, Hajej, Dadej a Spi,
                        Děti moře, Ve starém mlýně                    EN, CS    kreslené
                        DVD obsahuje 3 klasické príbehy: Káčer Donald v kúzelnom
236. Najkrajšie klasické príbehy od Disney 3
                        svete matematiky, Ben a ja, Múzeum novodobých zázrakov      EN, CS, HU  kreslené
                        DVD obsahuje 6 klasických príbehov: Ţelvák a Zajíc, Krysař,
271. Najkrajšie klasické príbehy od Disney 4  Zlatým dotek, Návrat ţelváka Tobyho, O králi Neptunovi,
                        Starý král                            EN, CS, HU  kreslené
                        DVD obsahuje 6 klasických príbehov: Traja slepí Mušketieri,
319. Najkrajšie klasické príbehy od Disney 5  Tri malé prasiatka, Tri malé vĺčatá, Veselí zajačikovia,
                        Lambert - ovčí lev, Býk Ferdinand                 EN, CS, HU  kreslené
                        DVD obsahuje 2 klasické príbehy: Nerozhodný drak, Mickey
237. Najkrajšie klasické príbehy od Disney 6  Mouse a kúzelná fazuľa                      EN, CS, HU  kreslené
                        Je to príbeh 4 súrodencov - Lucinky, Edmunda, Zuzany a
                        Petra - ktorým sa počas hry na schovávačku podarí mocou
                        magickej skrine dostať do iného sveta. Narnia sa ukáţe
                        okúzlujúcou a mirumilovnou zemou, ktorú obývajú hovoriace
159. Narnia - Lev, Šatník a Čarodejnica    zvieratká škriatkovia, kentaury a obrovia, ktorí sú vďaka
                        prekliatiu zlej Bielej čarodejnice Jadisy odsúdení ţiť vo
                        večnej zime. Deti spolu s tajomným panovníkom Aslanom
                        postavia čarodejnici, aby dokázali ľadové kúzlo zlomiť a
                        oslobodiť tak navţdy Narniu.                   EN, CS, SK
                        Slovenský kultový televízny muzikál. Hrajú: Miro Ţbirka,
188. Neberte nám princeznú           Marika Gombitová                         SK
             10-ročný Bastian sa ukryje pred zlými spoluţiakmi do
             obchodu, kde nájde starodávnu knihu, o ktorej mu jej majiteľ
             prezradí, ţe je nebezpečné čítať ju. Bastian však neodolá a
             začne čítať pútavý príbeh o zázračnej ríši Fantázia, ktorú ničí
             všetko zoţierajúca Ničota. Vládkyňa ríše povolala statočného
90. Nekonečný príbeh   chlapca Atreja, aby ríšu zachránil, ale Bastian zistí, ţe on
             sám sa stal súčasťou príbehu a práve on môţe s pomocou
             rozprávkových bytostí Fantáziu zachrániť. Nájde však v sebe
             dostatok sily a odvahy? Fantastické dobrodruţstvo sa môţe
             začať!                             EN, CS, SK
438. Nekonečný príbeh 3                                 CS
             DVD obsahuje 9 príbehov: Pingu a dobrodruţství na Měsíci,
             Pingu a Pinga stanujú, Pinga má škytavku, Jaký táta, takový
481. Neposlušný Pingu   Pingu, Pingu a ledové sochy, Pinga a balonek, Pingu a
             kapela, Pingu a pletací stroj, Pingu a stínohra
             ČESKÝ LEV udělen Jiřině Bohdalové za nejlepší ţenský
             herecký výkon ve velmi náročné roli Závisti. Matěj usedá na
             břehu řeky a ve spánku nad ním diskutují Rozum a Štěstí.
             Rozum, kmet se stříbrnými vlasy, chce Matějovi pomoci.
             Provede své kouzlo a Matěj se probudí jako nový člověk.
             Odchází do světa a osud ho zavede do Ctiradova království,
             které je ovšem stiţeno náhlou pohromou. Moudrost, kterou
             pohádkový děd Rozum přičaroval Matějovi, pochází ze
             Ctiradovy královské hlavy. Právě v této chvíli se ke Ctiradovi
             blíţí Závist, ošklivá jeţibaba, kterou vyhnali z Mojmírova
597. Nesmrtelná teta   království, a která se vydává za Ctiradovu sestřenici. Závist
             postupně oţebračí polovinu místní šlechty, naučí všechny
             hrbit se a nosit šaškovské čepice. Do města pronikne Matěj,
             který se ihned spojí se stejně mladou a půvabnou královskou
             dcerou Pavlínou. Závist se ho snaţí několikrát zničit. Nad
             Ctiradem se opět radí Rozum a Štěstí. Rozum má sice
             vţdycky pravdu, ale bez trochu štěstí je bezmocný, a tak
             Štěstí - v podobě zlatovlasé krásky - bere Matěje pod svojí
             ochranu. Ale Závist má v ruce ještě poslední ďábelský trumf
             ...                              CS
               Nový příběh studia Disney NENÍ KRONK JAKO KRONK nás
               opět zavede do míst, kde se odehrálo bláznivé dobrodruţství
               Není král jako král. Hlavním hrdinou, kolem kterého se
               všechno točí, je tentokrát Kronk. Tento báječný a vášnivý
               kuchař byl dříve obávaným pomocníkem šeredné a zlé Yzmy.
               Příchozí lamagram mu prozradí, ţe se ho chystá navštívit
445. Nie je kronk ako kronk  jeho otec. A tak se Kronk začne snaţit, aby ze sebe udělal
               úspěšného mladého muţe. Dá se do společného podnikání
               se zlomyslnou Yzmou a zadělá si na pořádný průšvih. Po
               sérii omylů a trapasů, které vyvrcholí obrovským sýrovým
               výbuchem, Kronk zjistí, ţe je po uši v problémech. Naštěstí
               jsou tu ale jeho přátelé, takţe všechno ještě nemusí být
               ztraceno.                           EN, CS      kreslené
               Nils trávil celý svoj ţivot na farme rodičov. Avšak potom, čo
               ho škriatok bydliaci v ich dome za trest zmenšil na trpaslíka,
               Nils opúšťa domov a na chrbáte divokej husy Akky sa
               vydáva na cestu plnú neuveriteľných dobrodruţstiev. Na
220. Nils Holgersson     tejto ceste malý a neposlušný chlapec, ktorý vymýšľal
               zlomyselnosti zvieratkám ţijúcim na farme, aţ teraz pochopí,
               ţe ubliţovať menším a slabším sa nemá a ţe trest, ktorý si
               mal odpykať, sa nakoniec stal tou najkrajšou odmenou. Nils
               získal to, po čom najviac túţil ... mnoho dobrých priateľov.   CS  z VHS
476. Ninja korytnačky                                     CS      kreslené
               Známa animovaná ruská rozprávka teraz uţ aj na DVD, ktoré
               obsahuje 9 najlepších častí. Naháňačka vlka a zajaca môţe
               začať...: 1 - Na pláţi, 2 - V lunaparku, 3 - Všechny způsoby
44. No počkaj, zajac! 1    jak chytit Zajíce, 4 – Sportovci, 5 - Nové nápady Vlka, 6 -
               Příhody na vsi, 7 - Na silnici, 8 - Nezapomenutelný karneval,
               9 - Není snadné být televizní hvězdou
                                                       kreslené
               A jsou tu znovu. Vlk a zajíc ze známého seriálu Nu pogodi!
               naivní vlk má stále své "krásné sny". V jeho hlavě se zajíc
               opéká na grilu nebo vaří v kotli spolu s voňavou zeleninou.
               Vlk pronásleduje zajíce ulicemi města, na letišti i v cirkuse a
               stále za ním křičí "Jen počkej, zajíci!" zajíc je ale chytrý
218. No počkaj, zajac! 2   chlapík co se nedá jen tak nachytat, a rozhodně se nehodlá
               ocitnout na pekáči mlsného vlka. DVD obsahuje 9 príbehov:
               1 - Olympijské naděje, 2 – Stavenisko, 3 - V cirkuse, 4 - V
               muzeu, 5 - Elektronický Zajíc, 6 - Zaječí chór, 7 - Pohádková
               ztráta paměti, 8 - Jubileum Vlka, 9 - V supermarketu      CS       kreslené
               DVD obsahuje 2 príbehy: Dobrodruţstvo na ostrove,
574. Noddy špeciál      Zázračný mesačný prach                     SK       kreslené
                       DVD obsahuje 14 príbehov: Čololádový sen tučného macka,
                       Chyť padajúcu hviezdu, Zázračná guma, Veľká škriatkovská
                       premena, Čo zaţila slečna ruţová mačka na vidieku,
                       Gugloriedkový mesiac, Noddy a zlomyseľná truhlica,
224. Noddyho dobrodruţstvá v meste hračiek  Psíčkov deň, Sivý deň v krajine hračiek, Noddy a zázračné
                       zvukové poháriky, Noddy a stratené mafiny, Noddy-najlepší
                       vodič na svete, Veľká vlaková naháňačka, Noddy stavia
                       raketu.                          SK        z TV
                       DVD obsahuje 13 príbehov: Svačina pro Nukyho, Lolin odraz
                       v zrcadle, Koncert Nukyho a Paka, Nukyho sen, Nukyho
534. Nouky a jeho priatelia         skládanka, Příliš mnoho sušenek, Stín Loliny hračky,
                       Beruška se koupe, Nuky objevuje zahradu, Barvy na obloze,
                       Lola a bouřkové mraky, Legrace v dešti, Ţíţala Zuzana       CS, HU     bábkové
578. Nouky a jeho priatelia 2                                     CS, HU         bábkové
                       DVD obsahuje 4 príbehy: O tom, jak dopadli narozeniny
                       Brouka Pytlíka, Příbeh o Robinovi Hoodovi, O zdviţi na
360. Nové dobrodruţstvá Ferda Mravca 3, 4  mlékoa o lupičích jejich královně, O tajemném komandu a o
                       vejceţroutech                       CS           kreslené
                       Holčička Dorotka a její věrný kamarád papoušek Koko v
                       pásmu animovaných pohádek. DVD obsahuje 10 príbehov: 1 -
                       Dorotka a papoušek, 2 - Dorotka a jeţibaba, 3 - Dorotka a
500. O Dorotke                hvězda, 4 - Dorotka a hodiny, 5 - Dorotka a drak, 6 - Dorotka
                       a abeceda, 7 - Dorotka a zpěvák, 8 - Dorotka a pštros, 9 -
                       Dorotka a straka, 10 - Dorotka a plamínek       CS             kreslené
                       Další příběhy chlapce Lukáše a jeho kamaráda - kluka z
                       plakátu. DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - Navštivte ZOO, 2 -
                       Velká Pardubická, 3 - Stěhování dravé zvěře, 4 - Sborová
555. O klukovi z plakátu 2          recitace, 5 – Motokros, 6 - Jak kluk ke psu přišel, 7 - Výstava
                       psů, 8 - Pěstujte vodní sporty, 9 – Bouračka, 10 - Letecký
                       den, 11 - Navštivte krápníkové jeskyně, 12 - Nech kočičky na
                       pokoji, 13 - Výstava dětské kresby                CS       kreslené
                       DVD obsahuje 13 príbehov:
486. O loupeţnickém synku Cipískovi                                    CS         kreslené
                       RUMCAJS a Manka ţijí v lese Řáholci a čeká je tu spousta
                       dobrodruţství  a  starostí. Jičínské   panstvo  chce
                       LOUPEŢNÍKA a jeho rodinu z lesa vystrnadit. Kníţepán by
                       chtěl mít pro sebe jelení studánku, jičínský rychtář Navrátek
272. O lúpeţníkovi Rumcajsovi 1       chce dostat RUMCAJSE do vězení a jičínský starosta
                       dokonce poštve na RUMCAJSE obra Rabijáka. RUMCAJS má
                       ale poctivé srdce, a kdyţ je nejhůř, přiskočí mu na pomoc
                       Manka.                            CS         kreslené
                       DVD ohsahuje 13 príbehov: 1 - Jak se Rumcajs dal znovu na
                       loupeţničinu, 2 - Jak Rumcajs kočíroval sumce Holdegrona,
                       3 - Jak Rumcajs osolil kníţepánovi zelí, 4 - Jak Rumcajs léčil
                       kukačku, 5 - Jak Rumcajs s obrem štípali o Řáholec dříví, 6 -
                       Jak myslivec Muška pásl včely, 7 - Jak Rumcajs vydobyl
365. O lúpeţníkovi Rumcajsovi 2        Manku na svobodu, 8 - Jak Rumcajs pomáhal Kubovi z vojny,
                       9 - Jak Rumcajs stonal a zase se uzdravil, 10 - Kterak
                       Rumcajs zatopil pod kotlem, 11 - Jak se stal Rumcajs na
                       hodinu císařpánem, 12 - O vodnickém kolovrátku, 13 - Jak se
                       Rumcajs nakonec vrátil k poctivosti                CS    kreslené
                       Na makovom poli sa prvýkrát stretol motýľ s oranţovým
                       cylindrom menom Emanuel s panenkou, ktorá má červenú
213. O makové panence             sukničku a predstavila sa ako Maková panenka. DVD
                       obsahuje 13 dielov.                        CS    kreslené
                       Rozprávka o mladom krajčírskom tovarišovi Jírovi, ktorý si
                       vyrobil z koţe krídla, s ich pomocou vyslobodil z veţe hradu
212. O princezne Jasněnce a létajícim ševci  princeznú Jasnenku, kam ju zavrel jej otec. Chcel ju ochrániť
                       pred veštbou zlej čarodejnice.                   CS
                       Pohádka je o chudém muzikantovi, který má doma kupu
                       hladových dětí. Rozhodne se, ţe půjde do světa za výdělkem.
                       Po dlouhé cestě dojde do hospody, ve které je posvícení.
                       Zahraje hostům a za vystoupení mu lakomý hostinský dá jen
                       kousek suchého chleba. Muzikant potká kouzelného
                       stařečka, který mu daruje ubrousek, který se sám prostírá a
                       oslíka, z něhoţ padají dukáty. Muzikant se s dary vydá domů.
344. Obušku, z pytle ven!           Cestou se zastaví v hospodě a ukáţe je hostinskému.
                       Vychytralý hostinský mu je však vymění. Doma muzikant
                       ukazuje rodině dary, ale ţádná kouzla se nedějí. Chuďas si
                       uvědomí, kdo ho okradl a vydá se k hostinskému. Třetí
                       stařečkův dar byl obušek, který ztrestá nepoctivce. Muzikant
                       se konečně vrací domů s pravými dary a uspořádá hostinu
                       pro celou vesnici.                         CS
                       Tato komedie je pokračováním filmu "POPLACH V
                       OBLACÍCH", v němţ se i nadále letištní bezpečnostní
                       inspektor Málek snaţí polapit neznámého muţe z křídla
                       letadla. PAN TAU se mezitím díky záměně stává kuchařem na
537. Od zítřka nečaruji - Pan Tau       letním dětském táboře. S pomocí dětí se dosud mlčenlivý
                       PAN TAU učí nejenom mluvit, ale i vařit bez pouţití kouzelné
                       buřinky. Ovšem jen do té doby, neţ inspektor Málek dostane
                       právě z tohoto tábora od syna fotografii, na níţ je i kuchař, ve
                       kterém poznává svůj "přízrak z letiště".              CS
308. Oriešková princezná                                             CS, HU  kreslené
                       V indiánskom tábore ţijú dve veselé deti Orlie Pierko a
                       Hviezdička. Orlie Pierko má meno podľa orlieho pera, ktoré
                       smie nosiť len statočný Indián. V jednotlivých rozprávkach
                       sa malý indiánik stáva hrdinom aj keď mu veľakrát pomôţe
                       samotná príroda. Tak sa mu podarí zachrániť Hviezdičku zo
                       spárov zlého supa, priniesť ţivú vodu a s ňou jar, premôcť
638. Orlie pierko - Indiánske rozprávky   modrého bizóna, ktorú mu vzal pierko, bojovať so zlým
                       obrom, ktorý napadol osadu, oslobodiť čierne slnko, odhaliť
                       tajomstvo javorov a spriateliť sa so strašným medveďom.
                       DVD obsahuje 11 príbehov: Mustang so zlatou hrivou, Ţivá
                       voda, Modrý bizón, Obor Sungu, Malý indiánik , Indiánske
                       slnko, Lietajúce pierko, Čierne slnko, Tajomstvo javorov,
                       Medveď grizly, Veľký úlovok                 SK          kreslené
                       Přijměte srdečné pozvání na Disneyho oslavu pro princezny.
                       Vaše malá princezna si můţe hrát se všemi jejími oblíbenými
                       Disneyho princeznami, kdykoli si to bude přát. Ať uţ to bude
                       večírek pro jednoho nebo třeba celou stovku hostů, OSLAVA
                       PRO PRINCEZNY je nikdy nekončící párty, na které se splní
455. Oslava pro princezny          kaţdý sen! 8 interaktivních her: - Sběratelská vášeň mořské
                       víly Ariel, Krásčiny pohádky, Korunka pro Popelku, Jasmína
                       řekla, Vystrojte se na ples, Které princezně se podobám,
                       Opakujte po Sněhurce, Kouzlo Šípkové Růţenky, 2 pohádky
                       a hudba pro princezny                    EN, CS, HU      kreslené
439. Ospalá diera                                             EN, CS, SK     kreslené
                       DVD obsahuje 10 príbehov.
320. Pá a Pí z mačacej planéty                                      SK      z TV
                       Je to kúzelný príbeh, ktorý vám pripomenie, ţe keď sa vydáte
                       za hlasom svojho srdca nič nie je nemoţné. Keď maličká víla
133. Palculienka               Malenka spozná princa Cornelia, je si isté, ţe on je ten
                       pravý...                           CS          kreslené
                       S podporou neohrozeného spoločenstva a priateľov sa
                       skromný hobit Frodo vydá na dobrodruţnú cestu s
                       nebezpečným poslaním, zničiť legendárny Jeden Prsteň.
170. Pán prsteňov 1 - Spoločenstvo prsteňa  Sluţobníci Temného pána Saurona, ktorý stvoril všetko zlo v
                       prsteni, Froda prenasledujú. Keby prsteň znovu získali,
                       potom by bola Stredozem odsúdená k zániku. Epický príbeh
                       o boji dobra a zla, o moci priateľstva, odvahe a obeti.    CS
                   Druhý diel filmovej ságy: Po smrti Boromira a rozpadu
                   Společenstva sa cesty jeho členov rozdelili. Hobbit Frodo so
                   svojim sluhom Samem putujú s Prsteňom do Mordoru a
                   Aragorn s elfom Legolasem a trpaslíkom Gimlim sa vydajú
171. Pán prsteňov 2 - Dve veţe    po stope skretov, aby oslobodili hobbitov Smíška a Pippina.
                   Medzitým však silnie moc temného pána Saurona, ktorý sa
                   spojil s čarodejom Sarumanom a spoločne dávajú dokopy
                   silu k získaniu Prsteňa.                   CS
                   Záverečná bitka o Stredozem začína. Frodo a Sam, vedení
                   Glumom, pokračujú v nebezpečnej púti k ohňom Hory
                   osudu, aby zničili Jeden prsteň. Aragorn sa usiluje o
172. Pán prsteňov 3 - Návrat kráľa  naplnenie svojho dedičstva a vedie svojich verných proti
                   presile rastúcej moci Temného pána Saurona, aby Ten, ktorý
                   nesie Prsteň, mohol splniť svoje poslanie.          CS
                   Malý bezstarostný rybí kluk se s rodiči přestěhuje na nový
                   korálový útes. Jeho ţivot se změní v okamţiku, kdy mu tátu a
                   mámu chytí do rybářské sítě. Od této chvíle se o sebe musí
                   postarat úplně sám. Naštěstí si na novém místě najde rychle
                   spoustu kamarádů, se kterými vymýšlejí jednu lumpárnu za
                   druhou. Jednoho dne ale spatří Cordelii – tu nejkrásnější rybí
332. Pasca na ţraloka        slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka není
                   jediný, komu se Cordelie líbí. Útesu vládne nebezpečný
                   ţralok Troy se svou partou stejně zubatých kamarádů. Ten
                   slíbil, ţe neublíţí ţádné rybce, kdyţ si ho Cordelie vezme. S
                   tím se ale statečný hrdina nehodlá smířit a rozhodne se s
                   Troyem bojovat. Dokáţe tak malá rybka získat lásku své
                   vyvolené a zároveň ji i útes ochránit před divokým ţralokem? CS    kreslené
                   Klasický,  jeden   z   najklasickejších  slovenských
                   „Večerníčkov“ o pastieroch Kubkovi a Maťkovi. Hore v
                   horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby
21. Pásli ovce valasi        dovideli čo najďalej, pasú valasi ovce. Oviec je veľa, valasi
                   dvaja a jeden pes. Ale vari najviac jesto toho, čo sa im pri
                   pasení pritrafilo. Veď sa len pozrite... DVD obsahuje 13
                   príbehov.                           SK   kreslené
                   Príbehy dvoch nenapraviteľných kutilov z animovaného
                   seriálu A JE TO! Príbehy: TAPETY - DÍLNA - KOBEREC -
32. Pat a Mat 1           HOUPACÍ KŘESLO - OBRAZ - GARÁŢ - SVĚTLO - GRIL -
                   STĚHOVÁNÍ - VODA - SKOKANI - ZAHRÁDKA             CS
                   Príbehy dvoch nenapraviteľných kutilov z animovaného
                   seriálu A JE TO! Príbehy: MALOVÁNÍ - KŘIŢOVKA - BUDKA -
33. Pat a Mat 2           VELKÉ PRÁDLO - SNÍDANĚ V TRÁVĚ - PRAČKA - DÉŠŤ -
                   VÝLET - VINAŘI - GRAMOFON - TĚLOCVIČNA - BRUSLE
                                                   CS
                     Príbehy dvoch nenapraviteľných kutilov z animovaného
                     seriálu A JE TO! Príbehy: JABLKO - HRNČÍŘI - PORUCHA -
46. Pat a Mat 3             KLAVÍR - SEKAČKA - GENERÁLNÍ ÚKLID - KLÍČ - DVEŘE -
                     STŘECHA - NÁBYTEK - KUŤÁCI
                                                CS
                     Príbehy dvoch nenapraviteľných kutilov z animovaného
                     seriálu A JE TO! Príbehy: OPÉKAJÍ ŠPEKÁČKY - OPRAVUJÍ
47. Pat a Mat 4             STŘECHU - ČERNÁ BEDÝNKA - KOLEČKA - PSÍ BOUDA -
                     NATÍRAJÍ PODLAHU - SKLENÍK - HOUPAČKA - NEZVANÝ
                     NÁVŠTĚVNÍK - BODYGÁRDI                CS
                     Príbehy dvoch nenapraviteľných kutilov z animovaného
48. Pat a Mat 5             seriálu A JE TO!                   CS
                     Príbehy dvoch nenapraviteľných kutilov z animovaného
49. Pat a Mat 6                     seriálu A JE TO!                       CS
                     DVD obsahuje 10 príbehov.
296. Pat a Mat Exclusive
                     Včelí společenství jede uţ nějakých 27 miliónů let v zajetých
                     kolejích. Včela se narodí, jde do školy, po jejím absolvování
                     do továrny na výrobu medu a tam pilně jako včelička dře aţ
                     do konce svých dnů. Čerstvému absolventovi včelí
                     univerzity Barrymu (Petr Rychlý) ta představa vůbec nevoní,
                     i kdyţ má skvělou perspektivu, ţe po otci převezme prestiţní
                     funkci vrchního míchače. Barry totiţ vzhlíţí k jiné profesi.
657. Pán Včielka             Chtěl by se stát součástí týmu Pylových machrů, elitní včelí
                     skupiny, která opylovává květy, sbírá nektar a hlavně má
                     jako jediná výsostnou pravomoc vyletět ven z úlu. Tomuto
                     cílevědomému trubci se to skutečně podaří. První okamţiky
                     "na svobodě" Barrymu doslova otevřou oči, protoţe lidský
                     svět předčil jeho nejbujnější představy. Neţ se jím ale stačí
                                                    EN, CS       kreslené
                     pokochat, sejme ho nejprve tenisák, hned potom náklaďák a
                     DVD obsahuje 12 príbehov.
525. Pepek námorník                                          EN, CS, SK     kreslené
624. Pepek námorník - Pepek detektívom
                     slovenská rozprávka
154. Perinbaba                                            SK      z TV
                           Daleko , daleko odtud, ţili s rodiči na kraji lesa Jeníček a
                           Mařenka... V naší klasické pohádce z čarovného světa bratří
                           Grimmů zaţijete spolu s Jeníčkem a Mařenkou jedinečné
                           dobrodruţství. Jste zvědaví, co se jim přihodí? Tak neváhejte
                           a připojte se k nám! Překrásné umělecké zpracování filmu i
                           skvělé výkony českých herců jistě uspokojí i ty nejnáročnější
                           diváky, ať uţ malé nebo velké.Bonusová pohádka: Popelku
                           není potřeba nikomu zvlášť představovat. Tuhle skromnou,
    Perníková chalúpka: O Janíčkovi a Marienke +
628.                         pěknou dívku zná většina z Vás. Není třeba také
    Popoluška                   představovat dobrou vílu, která splní i ta nejskrytější přání.
                           Díky svým kouzlům posílá Popelku na bál, kde chudá dívka
                           poznává a nachází svou lásku. Nádherně zpracovaná
                           pohádka na motivy Charlese Perraulta, která Vás přenese do
                           světa kouzel, magie a některé z Vás zpět do dětství, kde
                           podnítí Vaši obrazotvornost, ale rovněţ ukáţe věčnou
                           pravdu, ţe dobré srdce, ctnost a vděk, zůstanou vţdy po
                           zásluze odměněny.                       CS      kreslené
                           V starom dome v centre Londýna rozpráva malá Wendy
                           Darling kaţdú noc svojim bratom kúzelné rozprávky o
                           šermiarskych súbojoch, úţasných dobrodruţstvách a
                           hrôzostrašnom kapitánovi Hookovi. Deti sa ale sami stanú
97. Peter Pan                     hrdinami ešte väčšieho dobrodruţstva, keď do ich izby
                           jednej noci vletí Peter Pan a zavedie ich cez nočnú oblohu a
                           ţ do kúzelnej Zeme Nezeme. Wendy a jej bratia si začínají
                           spolu s Petrom Panom a Stratenými chlapcami uţívať nový
                           ţivot, v ktorom neplatia ţiadne pravidlá dospelých...     EN, CS    kreslené
                           Čeká vás napětí, spousta legrace, fantazie a kouzel. Uvidíte
                           všechny oblíbené hrdiny, jako Tinkilinku, kluky Uličníky nebo
                           kapitána Hooka. Navíc se ale představí i Jane, Wendina
                           dcera, která stejně jako její máma zpočátku o Peteru Panovi
                           pochybuje. Nevěří na pohádky, dokud ji kapitán Hook
                           neunese na létající lodi z opravdového Londýna do Země
                           Nezemě. Tam Jane zjistí, ţe piráti připravují na Petera Pana a
524. Peter Pan 2 - Návrat do Země Nezemě       Tinkilinku past, ze které je můţe dostat jen ona sama. Pouze
                           Jane teď můţe vykřiknout zaklínadlo, leţet na kouzelném
                           hvězdném prachu, zachránit Petera Pana a s ním celou Zemi
                           Nezemi. Dokonalá animace, nové písničky a opravdové
                           dobrodruţství od začátku do konce - to je PETER PAN:
                           NÁVRAT DO ZEMĚ NEZEMĚ, Disneyho animovaný film pro
                           děti a všechny duchem mladé dospěláky.             EN, CS, HU  kreslené
                           DVD obsahuje 8 príbehov: Pingu a kšandy, Pingu roznáší
                           noviny, Pingu a malířská barva, Pingu a nová kolobeţka,
479. Pingu - Sneţný muţ                Pingu a skok do vody, Pingu a sněţný muţ, Pingu a tanec,
                           Pingu a letadýlko
                          DVD obsahuje 9 príbehov: Pingu a hadice, Hrnčíř Pingu,
                          Maminčin nový klobouk, Pingu a problém s odpadky, Pingu a
478. Pingu a dárek                 zásady sáňkování, Chudáček Pingu, V krabici je Pinga, Pingu
                          a dárek, Pingu a kašírovaní
                          DVD obsahuje 9 príbehov: Pingu a valentýnské přání,
                          Náměsičník Pinga, Pingu a trampolína, Pingu a ztracený
477. Pingu se hraje                 králiček, Pingu a větrný den, Pingu chce létat, Pingu hloubí
                          tunel, Pingu dodělá práci, Snowborďák Robby
                          DVD obsahuje 9 príbehov: Pingu bolí břicho, Pingu se veze,
                          Pingu a hračkářství, Pingu a domácí mazlíček, Pingu v
480. Pingu se veze                 kosmetickém salonu, Pingu obvazuje, Pingu a rybí flétnička,
                          Ţárlivý Pingu, Pinguúv úlovek
                          Pingu je malý roztomilý tučnák-nezbeda. Ţije v Kráľovstve
                          večného snehu a ľadu, kde naňho čakajú dobrodruţstvá.
                          DVD obsahuje 9 príbehov: Pingu v nevýhode, Pingu odmítá
472. Pingu Tučniak                 pomáhat, Pingu horolezcem, Pingu a velká ryba, Pingu
                          předvádí, co umí, Pingu odklízí sníh, Pingu má den volna,
                          Pingu lučistníkem, Pingu, nezlob!         CS               bábkové
                          Pinocchio je rozprávka o tom, ţe sny sa môţu stať
                          skutočnosťou. Hrdinom je drevená bábka, ktorá zo srdca
105. Pinocchio                   praje stať sa skutočným chlapcom. Keď Pinocchio oklame,
                          začne mu rásť nos - vţdy o kúsok viac.         CS             kreslené
                          DVD obsahuje 3 príbehy: Ako prišiel Pinocchio na svet,
616. Pinocchio                   Kačka z obrovského vajca, Tancuj, bábka, tancuj    SK             kreslené
372. Pinocchio a vládca noci                                           EN, CS, SK      kreslené
                          Vitajte v dome kamarátky, nezbednej Pippi. Zoznámte sa s jej
                          spoluývajúcimi: opicou pánom Nilsnom a koníkom Koňom.
219. Pippi Dlhá Pančucha              Spolu s Pippi a jej najlepšími kamarátmi, Tommym a
                          Annikou, zaţijete najveselšie dobrodruţstvá a naučíte sa
                          najšikovnejšie fígle.                    SK      z VHS  kreslené
                          Divákov tzaujme nemoţné dievča s hrdzavými vlasmi, ktoré
                          jedného dňa príde na bodkovanom koni do švédskeho
                          mestečka a nasťahuje sa do vily Vilekuly. Tam ţije nielen so
                          svojím koňom, ale aj s opičkou - pánom Nilsonom. Čoskoro
                          sa skamaráti s Tomom a Annikou a spoločne preţívajú
632. Pippi Dlhá Pančucha              mnoţstvo dobrodruţstiev. Ich roztopašnými kúskami trpí
                          najmä slečna Rosenblomová, ktorá by Pippi najradšej dala
                          do detského domova. Malých divákov fascinujú nielen
                          dobrodruţstvá roztopašného dievčaťa, ale hlavne jej túţba
                          po slobode a samostatnosti.                 CS, SK        hrané
                          hraný film z roku 197.. - stará klasika
394. Pippi Dlhá Pančucha na úteku                                        SK      z TV
                          hraný film z roku 197.. - stará klasika
393. Pippi Dlhá Pančucha sa pripravuje na Vianoce                                SK      z TV
                       Jolanda, pekné dievča sa dozvie, ţe je dcérou najväčšieho
                       piráta v histórii Čierneho Korzára. Ten sa so svojimi dvoma
                       bratrami bojoval proti gubernátorovi Van Guldovi, tyranovi
185. Piráti z Karibiku            ich zem Maracaibo. Otec zanechal svojej dcére list, v ktorom
                       ju vyzýva, aby sa vrátila na Karibik a našla tajomnú Zelenú
                       mapu. Ale gubernátor Van Guld sa to dozvie a začína krásne
                       celovečerné pozeranie...                    CS          kreslené
                       Disney filmové studio Pixar přichází s první kolekcí svých
                       mistrovských kousků 3D počítačové animace, která obsahuje
                       13 krátkých animovaných filmů vytvořených nejlepšími
                       animátory a grafiky tohoto slavného trikového studia, jenţ se
                       podíleli na vzniku celovečerních filmů jako je Příběh hraček,
447. Pixar: Kolekcia krátkych filmov 1    Příšerky s.r.o., Hledá se Nemo a další. 1 - André a včela, 2 -
                       Luxo junior, 3 - Sen o klaunovi, 4 - Plechový panáček, 5 –
                       Suvenýry, 6 - Geriho hra, 7 - Pro ptáčky, 8 - Mikeovo nové
                       auto, 9 - Boundin', 10 - Jack-Jack útočí, 11 - Koncert pro
                       jednoho, 12 - Burák a Bludička, 13 – Únos                      kreslené
573. Plonsters 1                                                         plastelínové
373. Pocahontas 1                                            CS           kreslené
                       Legendární příběh o okouzlující a statečné indiánské
                       princezně pokračuje - Pocahontas se v doprovodu brita
                       Johna Rolfa, trochu přerostlého tělesného stráţce a trojice
                       černých pasařérů, jimiţ jsou nerozluční kamarádi mýval
                       Meeko, kolibřík Flint a buldoček Percy, vydává vstříc novým
292. Pocahontas 2 - Cesta domov       dobrodruţstvím na palubě velké lodi, která míří do daleké
                       Anglie. Krásná indiánka všude budí pozornost. Je pozvána
                       na královský ples a v průběhu příprav se sbliţuje s Johnem
                       Rolfem. Nečekaný návrat Johna Smithe přinutí Pocahontas
                       rozhodnout se mezi dvěma láskami.              CS           kreslené
                       Nutnost změnit vzduch přivádí Vaška za dědečkem, s nímţ
                       se vlastně do té doby neznal. Se starým hajným, který
                       zpočátku není nadšen přítomností vnuka, však Vašek proţije
415. Pod jezevčí skálou - 1. časť trilógie  nečekaná dobrodruţství v prostředí šumavské přírody.
                       Vašek dokonce pomůţe zachránit dědečkova psa Broka,
                       který málem zahyne při souboji v jezevcově noře...       CS
                       DVD obsahuje 9 príbehov.
602. Pohádky o Jasmíne a Aladinovi                                      EN, CS, HU     kreslené
                       český večerníček, 10 rozprávok o vláčikoch: Proměna
                       kouzelníka Zababy, O zvědavé mašince, O mašince, která
                       nechtěla jezdit po kolejích, Jak jela mašinka pro brambory, O
145. Pohádky o vláčikoch           pyšné mašince, Nejvyšší pan ţelezničář, Pan Blahoš a
                       černokněţník Zababa, O dlouhé lokomotivě, U kouzelníka
                       Zababy, Jak z jedné mašinky bylo mašinek deset         CS      z TV  kreslené
                         Ovčí babička při pletení dlouhé punčochy vypráví pohádky.
                         O tom, jak se zlý vlk rozhodl sníst beránka a pozval si na
                         pomoc dva vlky. Statečný beránek se snaţí překonat
                         všechny nástrahy, aby se mohl vrátit k ovečce ţiv a zdráv.
                         DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - O chytrém beránkovi, 2 - O
                         tom strašidelném hrádku, 3 - O jedné pirátské bitvě, 4 - O
554. Pohádky ovčí babičky            tom, proč se usmívá měsíček, 5 - O tom, jak beránek ošidil
                         loupeţníky, 6 - O tom velkém vlčím vystřelení, 7 - Jak vlci
                         vykopali sami sobě jámu, 8 - O tom vlčím zápolení, 9 - O tom
                         vlčím tancování, 10 - O těch vlčích nástrahách, 11 - Kterak
                         měl beránek vlčí mlhu, 12 - O té vlčí válce, 13 - O vlčích
                         Vánocích.                          CS            kreslené
                         DVD obsahuje 13 príbehov.
361. Pohádky z mechu a kapradí 1, 2                                      CS            kreslené
   Pohádky z mechu a kapradí 3 - Kremienok a  DVD obsahuje 7 príbehov.
321.
   Chocholúšik                                                 CS          kreslené
   Pohádky z mechu a kapradí 4 - Kremienok a  DVD obsahuje 6 príbehov.
305.
   Chocholúšik                                                 CS          kreslené
                         DVD obsahuje 7 príbehov.
362. Pohádky z mechu a kapradí 5                                         CS          kreslené
572. Pokémon - Chcem Teba, Pikachu!                                        SK      z VHS  kreslené
                         Pripravte  sa  na  nové  dobrodruţstvá  celkom  nových

93. Pokémon 2                  Pokémonov! Starodávna povesť sa naplní, keď sú Pokémoni
                         Articuno, Zapdos a Moltres vyrušení zo storočnej harmónie...   CS          kreslené
                         Nádherná vianočná rozprávka od reţiséra Roberta
                         Zemeckisa. Je štedrý večer, pravý čas na dobrodruţstvo.
106. Polárny expres               Nastúpte na polárny expres, ktorý vás zavedie do sveta
                         kúzelnej animácie.                        EN, CS        kreslené
                         Krutá macocha zakáţe Popoluške ísť na kráľovský ples.
                         Našťastie je tu ale dobrá víla, ktorá vyčaruje nielen nádherný
                         kočiar, ale tieţ premení Popoluškine roztrhané šaty na
                         prekrásnu plesovú róbu. Na kráľovskom zámku je Popoluška
64. Popoluška                  najkrásnejšou tanečnicou zo všetkých a zamiluje sa do
                         princa. Ale ţiadne kúzlo netrvá večne, a tak Popoluška musí
                         utiecť, skôr neţ odbije polnoc. Tým ale príbeh rozhodne
                         nekončí!                             CS          kreslené
                         Tentokrát Popoluškin kľudný ţivot nabúra zlá macocha,
225. Popoluška 3                 ktorá ukradne Dobrej víle kúzelnú paličku. Jej pomocou chce
                         vrátiť čas aby zabránila Popoluškinmu šťastiu...         EN, CS, HU      kreslené
                   Keď sa Popoluška s princom vráti po svadbe do paláca,
                   musí sa ujmúť kráľovských povinností. Tou prvou je
                   usporiadanie plesu. Spočiatku to nemá príliš jednoduché, ale
166. Popoluška II. - Splnený sen   s pomocou dobrej víly Modrovlásky a veselých myšiek sa jej
                   to podarí. Nakoniec sa presvedčte, ţe sny sa môţu stať
                   skutočnosťou.                        EN, CS, HU         kreslené
 98.  Posledný jednoroţec                                       SK      z TV  kreslené
 99.  Posledný jednoroţec                                       CS      z VHS  kreslené
                   DVD obsahuje 8 príbehov.
346.  Poštár Pat                                            CS      z TV
                   DVD obsahuje 14 príbehov.
389.  Poštár Pat 3                                           SK      z TV
                   DVD obsahuje 9 príbehov.
390.  Poštár Pat 4                                           SK      z TV
                   O PEJSKOVI A KOČIČCE jak spolu hospodařili a ještě o
                   všelijakých jiných věcech. 1. Jak PEJSEK s KOČIČKOU myli
                   podlahu. 2. Jak si PEJSEK roztrhl kalhoty. 3. O pyšné noční
322. Povídaní o pejskovi a mačičke  košilce. 4. Jak si PEJSEK s KOČIČKOU dělali dort. 5. O
                   panence, která tence plakala. 6. O PEJSKOVI A KOČIČCE jak
                   psali psaní.                            CS          kreslené
                   Intergalaktický Psí pilot z Psí hviezdy Sirius, letí navštíviť
                   Zem. Má overiť povesti o tom, ţe psy zlyhali pri obsadzovaní
                   planéty. 12-ročný Owen má nového psa Lupča, ktorý nevie
                   len sedieť, stáť a váľať sudy ... vie tieţ hovoriť. Váţne! Lupča
244. Pozor, dobrý pes!        je totiţ medziplanetárny agent zo psej planéty Sirius. Owen
                   práve objavil, ţe Lupča a jeho psí kamaráti chcú na svojej
                   misii ovládnuť svet! Labku na to, ţe sa vám toto rodinné
                   dobrodruţstvo bude páčiť!                     EN, CS, HU
                   DVD obsahuje 13 príbehov: Pozor, padajúce ovce, Čo osud
                   nechcel, Skutočne plný energie, Dustyho kúpeľ, Bezpečné
                   susedstvo, Venušan s vypúlenými očami, Twitcher v
288. Poţiarnik Sam          problémoch, Karneval so smetami, Vodná pištoľ, Marné
                   cvičenie, Hlboká voda, Pontypandská šelma, Situácia okolo
                   pizzy                               CS
                   Sam a jeho kamarádi jsou zpátky s úplně novými napínavými
                   příběhy, ve kterých hrdinsky pomáhají obyvatelům městečka
                   Pontypandy. K Samovi se přidávají nové půvabné a legrační
                   postavy včetně statného Toma a jeho toulavého, ale
646. Poţiarnik Sam          chytrého psa Dustyho z nové horské záchranné stanice. DVD
                   obsahuje 6 príbehov: Pozor: Padající ovce, Co soud nechtěl,
                   Opravdu plný energie, Bezpečné sousedství, Venušan s
                   vypoulenýma očima, Dustyho koupel                 CS          bábkové
                   DVD obsahuje 17 príbehov.
592. Prasátko Pepa                                           CS          kreslené
423. Prasiatko Babe v meste                                       CS      z VHS
                 Malý Petr tráví své letní PRÁZDNINY na venkově u dědečka a
                 babičky ve společnosti rozpustilého velšteriéra Bleka,
                 svěřeného do jeho péče maminčinou přítelkyní. Petr má
                 problémy nejen se psem, jehoţ se zmocní zlý pan Plavec, ale
                 i s partou místních dětí, která se na praţského kluka
538. Prázdniny pro psa      zpočátku dívá nevraţivě. Posléze ale spojí své síly a
                 pokoušejí se Bleka z rukou nenechavého pana Plavce
                 osvobodit. Blek ale mezitím podhrabal klec a zmizel. Podaří
                 se Petrovi Bleka najít, nebo bude muset vrátit maminčině
                 přítelkyni psa Cézara, kterého mu rodiče přivezli za
                 vysvědčení ...?                       CS
                 Oscar, malá rybka, která samou upovídaností pusu nezavře,
                 má ctiţádost pohybovat se v nejvyšších společenských
                 vrstvách. Lennymu, velkému bílému ţralokovi, způsobila
11. Príbeh ţraloka        citlivá povaha ţivotní problém, který drţí ve velké tajnosti: je
                 totiţ vegetarián. Poté, co pravda vyjde najevo, stane se
                 Oscar následkem velké lţi pochybným hrdinou. Přesto se
                 právě tehdy Oscar a Lenny stanou dobrými přáteli...      EN, CS, HU    kreslené
                 1 – Zlobivý, 2 – Medový, 3 – Mokrý, 4 – Kroupový, 5 –
                 Strašidlový, 6 – Zatoulaný, 7 – Světluškový, 8 – Čtyřlístkový,
                 9 – Ubrečený, 10 – Bonbonový, 11 – Splašený, 12 – Rohatý,
450. Príbehy včelých medvedíkov  13 – Zimní, 14 - Strašidelný klobouk, 15 - Rozsýpací hodiny,
                 16 - Splešťule Blátivá, 17 - Jediný Pučmeloud na světě, 18 -
                 Boty pro Kvapníka, 19 - Sluneční prasátko, 20 - Čarovná
                 zahrada                            CS        bábkové
                 Film Princ a Večernice rozpráva o princovi Velenovi, ktorý za
                 jednu noc obstará ţeníchov svojim sestrám a sám sa
                 zamiluje do Večernice. Aby sa mohla stať jeho ţenou, musí
209. Princ a Večernica      princ preţiť mnoho dobrodruţstiev a nakonec si Večernicu
                 vybojovať v súboji so zlým Mrakomorom. Bez pomoci
                 svojich švagrov by však čarodejníka nepremohol.      CS
                 Jeden z najlepších anim. filmov všetkých čias. Neobyčajný

107. Princ egyptský        príbeh 2 bratov, z ktorých jeden je kráľ a druhý sirota.
                 Najlepší kamaráti, ktorých ţivot postavil proti sebe        EN, CS, HU  kreslené
                      V jednom království nastal čas, aby se princ oţenil – jeho
                      nastávající však musela být skutečná princezna. Na vrata
                      pověsili výzvu: “ Hledá se princezna”. Nato se však objevila
                      jen malá a na kost promočená dívenka, která nevykazovala
                      vůbec ţádnou vznešenost. Proto se tedy princ musel vydat
                      na cesty, aby si našel vhodnou partnerku. Zde začínají
571. Princezná na hrášku          princova dobrodruţství. V jednom království potkal tlustého
                      krále, v druhém krále pohostinného. Navštívil i království
                      umění. Viděl spoustu krásných a chytrých princezen. Přesto
                      se však ukázalo, ţe skutečnou princeznou, tou, po které
                      touţil, byla ta dívenka, která zaklepala na dveře za onoho
                      lijavce.                           CS, SK        kreslené
603. Princezná Slnka                                             CS, SK      kreslené
                      Král Hostivín chce vydať dcéru Ladu za zlého kráľa
                      Kazisveta VI. Lada ujde a ako dievča oblečené do myšieho
120. Princezná so zlatou hviezdou na čele  koţúšku získa miesto kuchárky na zámku princa Radovana
                      ...                               CS
                      Pokračovanie príbeh mimoriadne úspešnej českej filmovej
211. Princezna za mlejna 2         rozprávky.                            CS
                      V juhočeskaj dedinke, ţije pekný mládenec Jindřich, ktorý sa
                      vydá do sveta s pevným rozhodnutím vyslobodiť zakliatu
                      princeznú. Na ceste sa dostane do strašidelného mlyna, kde
                      ţije so svojim otcom, mlynárom, krásna Eliška. Mládenec sa
210. Princezna ze mlejna          Eliške ľúbi, nahovorí mu preto, ţe v rybníku je zakliata
                      princezná a on v mlyne zostane ako pomocník. To sa nepáči
                      miestnemu čertovi a vodníkovi. Snaţia sa ho zo všetkých síl
                      a čarov z mlyna odohnať...                    CS
                      Nový film od tvorcov Toy Story.Sullivan a Mike pracujú v
                      továrni Príšerky s.r.o. v Monstropolis, ktorá premieňa krik na
                      elektrickú energiu. Všetci veria, ţe deti zo sveta ľudí sú
                      nebezpečné a ţiadna príšerka sa ich nesmie dotknúť. Všetky
16. Príšerky s.r.o.             príšerky vydesí, keď sa do ich sveta dostane malé dievčatko
                      Boo. Sulley a Mike robia všetko preto, aby ju vrátili do jej
                      detskej izby, odkiaľ sa stratila. Spolu s dokonalými dialógmi
                      a humorom pre deti i dospelých sa táto komédia zaradila
                      medzi najväčšie svetové hity!                  EN, CS, SK, HU  kreslené
                  Přestávka: Škola mimo provoz, to je nepřetrţité
                  dobrodruţství plné legrace, v kterém ţáci základní školy na
                  Třetí ulici musejí zachránit letní prázdniny! Školní rok se
                  konečně chýlí ke svému závěru a T. J. Detweiler se teší na
                  prázdniny. Jeho největší kamarádi ze sousedství ale odjíţdějí
                  jeden po druhém na tábory - třena Mickey si vybral tábor pro
                  zpěváky a Spinelli zase míří do kempu bojovníků. Osamělý T.
363. Přestávka: Škola mimo provoz  J. má ale o zábavu postaráno, kdyţ objeví ďábelský plán
                  bývalého ředitele školy a zarytého odpůrce prázdnin a
                  školních přestávek Dr. Benedikta. Ten chce laserovým
                  paprskem ovlivnit počasí, nastolit trvanou zimu a tím zrušit
                  letní prázdniny! Naštěstí dá T. J. dohromady starou partu a
                  oproti očekávání získá také několik spojenců (např. slečnu
                  Finsterovou), kteří jsou v průběhu školního roku na druhé
                  straně barikády.                       EN, CS, HU  kreslené
                  Neţ se stará paní Lillyová odebere na věčný odpočinek,
                  odkáţe svůj velký dům a milion dolarů svým zvířecím
                  miláčkům – pěti psům a prostořekému papouškovi. Její
                  chamtiví potomci, dvojčata Hannie a Ronnie, jsou ale
625. Psíčkovia milionári      rozhodnuti udělat cokoliv, aby se dědictví zmocnili. Po
                  mnoha nezdařených pokusech unést nebo vyhnat zvířátka, si
                  najmou psího psychologa, aby zvířátka rozeštval. Přátelství
                  pejsků čeká těţká zkouška. Společnými silami musí překazit
                  plány zlotřilých sourozenců a ubránit svůj domov…       CS, SK    kreslené
                  DVD obsahuje 7 príbehov. Půvabné vyprávění o štěněti, které
                  vůbec nebylo štěnětem, ale ţirafím mládětem. Zvláštní tvor,
                  nalezený na ulici, dostane jméno Amina a způsobí v rodině
595. Pučálkovic Amina 1       rady Pučálky řadu komických situací. Pučálkovic Růţenka
                  uzavře s Aminou přátelství a přičiní se o to, ţe se stále
                  rostoucí ţirafa stane opravdovým členem rodiny.        CS     kreslené
                  DVD obsahuje 6 príbehov.
596. Pučálkovic Amina 2                                            kreslené
                  Kreslené, čiernobiele rozprávky o dvoch nezbedných
                  kocúroch Pufovi a Mufovi, ktorí si vymýšľajú rôzne druhy
                  zábav. DVD obsahuje 7 príbehov: Puf a Muf doma, Puf a Muf
146. Puf a Muf           v nemocnici, Vianoce Pufa a Mufa, Puf a Muf v obchodnom
                  dome, Puf a Muf športovci, Puf a Muf maľujú, Puf a Muf v
                  servise                          SK        kreslené
                  V Polnočnom kráľovstve vládne starý kráľ, ktorý má zlých
                  radcov. Má tieţ krásnu, ale veľmi pyšnú dcéru. O jej ruku sa
164. Pyšná princezná        uchádza šľachetný kráľ Miroslav, ktorý sa vydáva za
                  záhradníka, aby ju zbavil pýchy a získal si jej srdce.     CS
                DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - Jak RÁKOSNÍČEK předjíţděl
                Velký vůz a co z toho bylo, 2 - Jak RÁKOSNÍČEK
                zachraňoval mráčky beránky před hvězdným Orlem, 3 - Jak
                si RÁKOSNÍČEK nevyslouţil HVĚZDU, 4 - Jak RÁKOSNÍČEK
                s Vodnářem zařídili, aby zas pršelo, 5 - Jak RÁKOSNÍČEK
                Zachránil Polárku před slunečním paprskem, 6 - Jak
                RÁKOSNÍČEK zachraňoval Raka, aţ se mu zatočila hlava, 7 -
                Jak RÁKOSNÍČEK s Malým a Velkým psem neuhlídali měsíc,
466. Rákosníček a hvězdy    8 - Jak RÁKOSNÍČEK vysvobodil Labuť, která vůbec nebyla
                zakletá, 9 - Jak RÁKOSNÍČEK udělal na nebi kluziště a pořád
                se diví, proč mu lidé říkají Mléčná dráha, 10 - Jak
                RÁKOSNÍČEK vyzrál na nebeského Střelce, 11 - Jak
                RÁKOSNÍČEK uděla z nebeského Draka kolotoč, 12 - Jak si
                RÁKOSNÍČEK nepomohl k nebeské Koruně, 13 - Jak
                RÁKOSNÍČEK přivedl k nebeskému Pastýři zatoulané
                HVĚZDY                                kreslené
                DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - Jak RÁKOSNÍČEK odhalí
                velkou podvodní loupeţ, 2 - Jak RÁKOSNÍČEK měl strach, ţe
                se mu RYBNÍK BRČÁLNÍK vytratí před očima, 3 - Jak
                RÁKOSNÍČEK zařídil, aby nebyla doba ledová, 4 - Jak
                RÁKOSNÍČEK mě starosti s módní přehlídkou, 5 - Jak
                RÁKOSNÍČEK měl co dělat, aby mu vítr nesebral RYBNÍK, 6 -
                Jak RÁKOSNÍČEK válčil s vodními šneky, 7 - Jak
471. Rákosníček a jeho rybník  RÁKOSNÍČEK zachraňoval potopený Měsíc, 8 - Jak
                RÁKOSNÍČEK obstarával pro kapra penízky, 9 - Jak
                RÁKOSNÍČEK předělával mrtvou vodu na ţivou, 10 - Jak
                RÁKOSNÍČEK kvůli chodící rybě přišel k ostudě, 11 - Jak
                RÁKOSNÍČEK se štikou vyhnali z RYBNÍKU lenost, 12 - Jak
                RÁKOSNÍČEK popletl všechny vody, 13 - Jak RÁKOSNÍČEK
                nejdřív foukal a pak vyděšeně koukal              CS  kreslené
                DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - Jak RÁKOSNÍČEK nevyrobil
                duhu, 2 - Jak se RÁKOSNÍČEK nepřičinil o mráz, 3 - Jak
                RÁKOSNÍČEK nezaonačil mlhu, 4 - Jak RÁKOSNÍČEK
470. Rákosníček a povětří    nezaopatřil oblevu, 5 - Jak RÁKOSNÍČEK neudělal jasno, 6 -
                Jak RÁKOSNÍČEK nesjednal horko, 7 - Jak RÁKOSNÍČEK
                nezabezpečil oblačno, 8 - Jak RÁKOSNÍČEK nepřivolal CS        kreslené
                Před tisíci Jak RÁKOSNÍČEK nesehnal vítr, 10 - Jak
                bouřku, 9 -lety se v dalekém království zjevila legenda - princ
                Ram, jeţ byl zrozen pro královský trůn. Zákeřný král Ravan
                však unesl jeho milovanou bytost, princeznu Situ a celá
                země byla vystavena útlaku jeho nadvlády. Ram se vydal
                hledat svou ztracenou lásku spolu s opičákem Hanumanem,
501. Ramayana          který byl pro něj velkou oporou. V rozhodujícím souboji, kdy
                se Ram setkal tváří v tvář se samotným Ravanem, mu
                Hanuman propůjčil svou kouzelnou sílu. A tak i zde, ve
                vzdálené Indii, v prastaré zemi Lanka, nakonec spravedlnost,
                odvaha a dobrota lidského srdce zvítězila nad temnými
                silami a nenávistí.                       CS  kreslené
                 Remy měl celý ţivot dokonalý čich a na krysu také velice
                 neobvyklý sen: vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zviklat
                 očividnými potíţemi, se kterými se krysa, touţící po kariéře v
                 oboru, který hlodavce přímo nenávidí, nevyhnutelně setká,
                 nemluvě o výtkách ostatních členů rodiny, kteří se mu snaţí
                 domluvit, aby se spokojil s tradičním ţivotem na skládce, a
515. Ratatouille         své touhy uspokojuje skromným flambováním a smaţením.
                 Ale kdyţ ho okolnosti doslova vrhnou do restaurace, kterou
                 proslavil jeho kuchařský vzor Auguste Gusteau (jehoţ heslo
                 "vařit můţe kaţdý" Remyho po celý ţivot inspirovalo), brzy
                 zjistí, ţe pokud jste krysa a někdo vás uvidí, můţe vám v
                 kuchyni jít doslova o ţivot.                  EN, SK  kreslené
                 Rexík je legendární pejsek známý z polských animovaných
                 filmů. Rexíkovy příhody baví uţ několik let ty nejmenší
328. Reksík opravárom      diváky na celém světě. S tímto milým pejskem se nyní
                 stanete opravářem a budete honit slepice a kohouty. DVD
                 obsahuje 7 príbehov.                          kreslené
                 DVD obsahuje 10 príbehov
399. Reksík, naj... príbehy                                   SK    kreslené
                 DVD obsahuje 19 príbehov.
387. Reksíkove dobrodruţstvá 1                                      kreslené
                 DVD obsahuje 17 príbehov.
388. Reksíkove dobrodruţstvá 2                                      kreslené
                 V klasické Disneyho adaptaci románu Alexandra Dumase
                 vede ve zvířecí říši lišák Robin Hood s přítelem medvědem
                 Johnem svou skupinu zbojníků proti zlému a chamtivému
                 lvu princi Janovi. Robin prochází jedním šprýmem na účet
505. Robin Hood         prince Jana za druhým, získá stříbrný šíp pro nejlepšího
                 střelce z luku a srdce krásné panny lištičky Mariany.
                 Proradný Jan podporovaný svým rádcem hadem Sykem se
                 však jen tak lehce nevzdává a Robina v převleku po soutěţi
                 odhalí…                          EN, CS, HU  kreslené
                        Příběh nejnovějšího animovaného filmu z produkce studia
                        Walt Disney se točí okolo Lewise – geniálního kluka se
                        zálibou v technických vychytávkách a touhou najít rodinu,
                        kterou nikdy neměl moţnost poznat. Jeho hledání jej zavede
                        na místo, které by si nedokázal představit ani v
                        nejdivočejších snech – do budoucnosti, kde uţ termín
                        „nemoţné“ dávno zmizel ze slovníku. Kdyţ se Lewis setká s
                        podivným cizincem Wilbur Robinson, čeká jej fantastická
                        cesta časoprostorem, ale také setkání s rodinou
334. Robinsonovci               Robinsonových, která mu pomůţe objevit úţasná tajemství o
                        jeho vlastních neomezených schopnostech. Neskutečný
                        výlet jej ale také přivede do konfliktu s padouchem, která
                        dělá zlu špatné jméno: neschopným Bowler Hat Guyem, jeţ
                        Lewise připraví o jedinou moţnost, jak se vrátit domů. Film
                        Robinsonovi, který je plný nezapomenutelných postav,
                        chytrých vynálezů, klasických padouchů a dechberoucích
                        rošťáren, vypráví příběh o víře v rodinu, sebe samého a
                        nadějnou budoucnost.                     EN, CS, SK  kreslené
                        Určite si zamilujete hlavnú postavu, robota Rodneyho
                        Copperbottoma, mladého vynálezcu, ktorý sníva o tom, ţe
                        jeho vynálezy zlepšia ţivot robotej populácie, Cappy, krásnu,
13. Roboti                   odváţnu a bystrú robotku, do ktorej sa Rodney okamţite
                        zamiluje, mocného záporáka Ratcheta, s ktorým sa Rodney
                        pustí do sporov, alebo Bigwelda, vynálezcu, ktorý je
                        Rodneyho veľkým vzorom...                   EN, CS, SK  kreslené
                        Roztomilá skupina oţivlých mechanických přátel. Robotkové
                        Vám předvedou, co všechno se můţe stát - potřebujete jen
                        trochu představivosti, spoustu týmové práce a hromadu
452. Robotkové                 stsrého šrotu. DVD obsahuje 6 príbehov: 1 - Díra v nebi, 2 -
                        Zauzlovaný Pérák, 3 - Ťuky ťuk, 4 – Hýkavka, 5 - Kamarád pro
                        Teddyho, 6 - Bubák Bubu                   CS       kreslené
                        Malý Edmond se tak zahloubá do čtení příběhu, aţ se náhle
                        octne v něm... Proměněný na sněhobílé koťátko se stává
                        vůdcem výpravy, která hledá Chanticleera - kohouta se
                        zlatým hlasem. Prší, prší a prší - celé zemi hrozí potopa.
                        Jedině kohout můţe svým zpěvem přivolat sluníčko, a tak
                        všechny zachránit. Domýšlivý kohout, uraţený nezájmem
349. Rock a Doodle               svého okolí, však zmizel a tak se Edmond - koťátko a jeho
                        noví kamarádi pouštějí do nebezpečného pátrání. Na cestách
                        musí přemoci i zlou sovu - Vévodkyni, která vládne temnotě.
                        A kohout, "král Rock And Rollu", ne nepodobný Elvisu
                        Presleymu ještě netuší, jakým důleţitým posláním má být
                        pověřený...                         EN, CS, SK   kreslené
598. Rodina Nessovcov 1 - Lochnesské príšery                                 EN, SK
                        DVD obsahuje 13 príbehov.
599. Rodina Nessovcov 2 - Lochnesské príšery                                 EN, SK
                 Bob Paar, známy ako Mr. Úţasný, býval jedným z najväčších
                 superhrdinov a zachraňovanie sveta bolo jeho denným
                 chlebom. Svoj superoblek musel zavesiť na klinec pred 15
                 rokmi. Teraz pracuje ako odhadca škôd pre poisťovňu a
 5.  Rodinka Úţasných      bojuje s nudou a rastúcim bruchom. So svojou manţelkou a
                 3 deťmi sa pokúšajú ţiť normálny ţivot. Jeho chvíľa
                 prichádza, keď ho tajomný kontakt vyšle na vzdialený ostrov
                 s tajným poslaním. Tam zistí, ţe génius zla pripravuje voči
                 svetu diabolskú pomstu.                   EN, CS, SK, HU     kreslené
                 Něţný vánoční příběh se odehrává na malé farmě, kde spolu
                 se svými rodiči ţijí Beth a Tommy. Všichni mají jedinou
                 starost, jak si opatřit peníze na nakoupení dárků a společně
                 si dopřát krásné vánoce. V zoufalé snaze udělat dětem
                 radost se tatínek rozhodne ke kroku, který sice můţe pomoci
493. Rolničky, rolničky     splnit dětská přání, ale na druhé straně také můţe z
                 netrpělivě očekávaných svátků učinit ty nejsmutnější dny.
                 Vše je třeba napravit, a tak s pomocí jednoho vánočního
                 kouzla celá rodina nakonec pochopí, ţe ten největší dar
                 nelze nikde koupit, ale ţe je moţné jej nalézt v našich
                 vlastních srdcích. DVD obsahuje 8 príbehov.         CS           kreslené
645. Ronja - dcéra lúpeţníka                                   CS         hrané
                 Animovaná rozprávka pre celú rodinu
 45. Rudolf na ostrove hračiek                                  EN, SK       kreslené
                 Rumburak sa tentokrát musí zaobísť bez svojich kolegov z
                 rozprávkovej ríše. Rumburak zostal totiţ sám vo svete ľudí,
                 pretoţe zabudol kúzelnú formulku. Cez deň má podobu
221. Rumburak          havrana, v noci vypadá ako človek. A ešte k tomu sa zamiluje
                 do pôvabnej krasokorčuliarky Helenky Trojanovej. Má ale
                 nebezpečného   soka: inţiniera Zachariáša, fanatického
                 nepriateľa zvierat a vtákov.               CS
                 DVD obsahuje 11 príbehov: Podmorskí piráti, Nebezpečné
                 mačky,  Traja  muţi  a  vtáča,  Víťazi  nad  kobercami,
529. Rýchla rota 1        Dobrodruţstvo pri varovaní, Medvedia starostlivosť, Spor
                 Baskervilovcov, Let do vesmíru, Rodičovská nerozváţnosť,
                 Včely v nebezpečenstve, Blesk super pes          SK         z TV  kreslené
                 DVD obsahuje 11 príbehov: Dale kontra Dale, Dobrodruţstvo
                 medzi vtákmi kiwi, Aladinova lampa, Boj vo výške, Normieho
528. Rýchla rota 2        vedecká práca, Slon nikdy neupodozrieva, Zločin na javisku,
                 Tu sa končí šťastie, Posledný zlatý expres, Prípad fanklubu
                 Koly, Dobrodruţstvo s múmiou               SK         z TV  kreslené
                 DVD obsahuje 4 príbehy: Dale v úlohe superšpióna, Počasie
610. Rýchla rota 3        na objednávku, Pudingové dobrodruţstvo, Dobrodruţstvo v
                 hlbinách                         SK         z TV  kreslené
               DVD obsahuje 4 príbehy: Boj vo výške, Dale postrach
611. Rýchla rota 4      zločincov, Boj o zlatú Leasy, Bzučo vráť sa domov   SK           z TV  kreslené
               DVD obsahuje 11 príhehov: Šaty nerobia človeka, Kocúr
               robot, Zvoní Pavlov na zvonček, Falošní mimozemšťania,
612. Rýchla rota 5      Bzučo vráť sa domov, 1:0 pre Chipa, Boj o zlatú Lassy, Dale
               postrach  zločincov,  Pudingové  dobrodruţstvo,  Koniec
               dobrý, všetko dobré, Gadget na hawajský spôsob     SK              kreslené
               DVD obsahuje 11 príbehov: Sláviková pieseň, Počasie na
               objednávku, Predhistorický maznáčik, Dobrodruţstvo v
613. Rýchla rota 6      hlbinách, Neprorokuj nešťastie, Čokoládové dobrodruţstvo,
               Akcia v kanály, Dobrodruţstvo na ostrove, Posledný
               škriatok, Dale superšpión, Nešťastný duch          SK       z TV  kreslené
               Zebra Stripes vyrástla v presvedčení, ţe je kôň, a s pomocou
               svojich priateľov z farmy a dospievajúceho dievčatka
245. Rýchly Stripes     Channing sa rozhodne uskutočniť svoj sen o skutočných
               dostihových závodoch.                    EN, CS
               DVD obsahuje 7 príbehov: Kráľovstvo tmy, O lenivom

345. Rytier Malíček     Kubovi, O trojhlavom šarkanovi, O pyšnom rytierovi, O
               hlúpom kráľovi, O paţravom sedliakovi, O lakomom pánovi SK             kreslené
               V jednom knieţatstve ţil spokojne mlynár Mácha so svojím
               synom Petrom. Po svatbe mlynára so zámockou kuchárkou
               Dorotkou sa v mlyne začne zle ţiť. Mlynár onedlho zomrie a
179. S čerty nejsou ţerty  Peter zostane v mlyne so zlou macochou, ktorá chce všetko
               len pre seba. Netuší ale, ţe v temných jaskyniach je Pekelné
               kráľovstvo, kde vládne pekelné knieţa Lucifer ...        CS
               Komedie o rodinné dovolené v malebné beskydské chalupě,
               kde se tři přátelé starají o šest malých dětí. Muţi jsou
               přesvědčeni, ţe právě jejich výchovné metody jsou mnohem
155. S Tebou mne baví svět  lepší neţ pedagogické působení matek. Kdyţ ale manţelky
               přijedou "na kontrolu", dojde v rodinách na čas k váţným
               sporům ...                           CS
               Před dávnými časy, kdyţ Turci napadli okolní krajiny, lidé
               před nimi utíkali a hledali si nové domovy. V této době prchá
               i pašova dcera Sofie a syn zeměpána Jonáš. Naštěstí se tito
               sirotkové dostanou do dobrých rukou. O Sofii se starala
400. Saffi          stařenka, která ji nazývala Saffi, stejně tak jako svoji kočku.
               Jonáš se dostal mezi kočovné cikány. Po nějaké době se
               Jonáš rozhodne vrátit, vyhledat majetek svých rodičů a také
               ukrytý poklad. Přinášíme Vám veselý příběh o krásném
               děvčeti, Jonášovi, černé kočce a ukrytém pokladu.        CS, SK, HU     kreslené
                   McCallisterovi odjíţdějí na dovolenou a nechají doma jen
                   jedinou věc - a tou je KEVIN, jejich osmiletý syn. A kdyţ se
419. Sám doma 1            dva nešikovní lupiči pokouší dostat do domu, KEVIN musí
                   úplně sám bránit svůj domov a přelstít lupiče ve válce,
                   kterou vede jediným způsobem, který zná ...            EN, CS, HU
                   Malého Kevina tentokrát nezapomenou doma, ale ztratí se na
                   letišti. Zatímco jeho rodina letí na vysněnou dovolenou do
                   Miami, malý chlapec omylem odlétá do New Yorku. Zpočátku
420. Sám doma 2            je vylekaný, ale kdyţ má u sebe všechny otcovy peníze,
                   ubytuje se v nejdraţším hotelu a začne si uţívat vánoční
                   pohodu. Ještě netuší, jaké nepříjemné setkání ho čeká...     EN, CS
                   Osud celého lidstva visí na vlásku, ale na štěstí se temné síly
                   zla ještě nesetkaly se svým nejhorším protivníkem -
                   osmiletým Alexem! Ten má, aniţ to ovšem tuší, ve svém
                   autíčku ukradnutý počítačový čip, který je nutný k aktivaci
421. Sám doma 3            zločineckých zbraní. Alex je SÁM DOMA a je pevně odhodlán
                   svůj klid ubránit za kaţdou cenu! Třetí pokračování
                   úspěšných komedií tentokrát s novou dětskou hvězdou
                   Alexem D. Linzem v roli Alexe.                  EN, CS
                   Trávit Vánoce s otcem a jeho novou přítelkyní je čím dál
                   nesnesitelnější, přestoţe má Kevin kolem sebe hračky a
                   techniku, o které si kaţdé dítě můţe nechat jen zdát. Ale i
                   letošní svátky si díky dvěma zlodějům rozhodně uţije! Kevin
422. Sám doma 4            má totiţ v zásobě mnohem zábavnější a modernější věcičky
                   a můţe tyto zloděje poslat k ledu navţdy. A dokonce můţe
                   dát dohromady i své rodiče. SÁM DOMA 4 - je povedená
                   komedie, kterou si zamiluje celá rodina!             EN, CS
                   Scooby-Doo a celá parta se v tomto nejnovějším filmu ocitají
                   uprostřed počítačové hry a ta pro ně připravila dosud
                   nevídané dobrodruţství. Kdyţ se Scooby-Doo a zbytek party
                   pokusí chytit vira Fantoma, nešťastnou náhodou jsou
                   vtaţeni do počítačové hry, která je zaloţena na jejich
568. Scooby Doo a Virtuální honička  vlastních dobrodruţstvích. Zatímco pronásledují zlého vira
                   úskalími všech deseti náročných úrovní hry, cestují časem
                   od prehistorických dob aţ do daleké budoucnosti, a tam se
                   dokonce setkají s hrůzostrašnou hordou virtuálních
                   padouchů ze svých nejslavnějších případů!             EN, CS    kreslené
                   Proţijte se Scooby-Doo a Shaggim jeden z jejich
                   nejdobrodruţnějších příběhů! Scooby-Doo a Shaggy se
                   vydají na cestu do Arábie, aby se tu stali Královskými
                   ochutnavači jídla. Ale ukousnou si více, neţ mohou
569. Scooby Doo za Arabských nocí  zvládnout, a tak jsou nuceni uprchnout, aby si zachránili
                   ţivot. Scooby-Doo, Shaggi, jejich kamarád Yogi Bear a malý
                   námořník Magilla Gorilla Vás vezmou na divokou jízdu s
                   kouzelným létajícím kobercem. Zaţijete dobrodruţství plné
                   exotických míst a záhadných záţitků.            CS        z VHS  kreslené
                   Takáto partia príšer tu ešte nebola! Dajte ich dohromady so
                   Scooby-Doo a ostatnými zo spoločnosti Záhady s.r.o., a
                   získate dokonalý recept na rodinnú zábavu. Maskovaný
                   mizera se rozhodne zničiť mestečko Coolsville strojom,
92. Scooby-Doo 2 Nespútané príšery  ktorý vytvára skutočné verzie nepriateľov spoločnosti
                   Záhady s.r.o. Fred, Daphne, Shaggy, Velma a Scooby-Doo se
                   pustia do vyšetrovania. Nedočkaví predviesť svoje
                   detektívne schopnosti, vymyslia tajný plán, ako celú záhadu
                   vyriešiť.                          EN, CS
36. Sen noci svätojánskej
                   DVD trvá 2 hodiny 50 minút.

454. Sezame Street
                                                 CS        z TV
                   Shaun je ovce, které se moc nelíbí klidný ţivot na farmě.
                   Proto vymýšlí různé skopičiny a dobrodruţství, ve kterých jí
                   velmi rádi pomáhají i ostatní ovce ze stáda. Tím však dělá
510. Shawn The Sheep         problémy jejich ovčáckému psovi Bitzerovi, který jim sice
                   moc nebrání v tom co dělají, ale zároveň musí dávat pozor,
                   aby se o tom nedozvěděl farmář.... DVD obsahuje 11
                   animovaných príbehov                                 bábkové
                   Animovaná   rozprávka  od  Dreamworks.   Zábavné
 7.  Shrek 1            dobrodruţstvo zlobra Shreka a oslíka za záchranou
                   princezny Fiony.                       EN, CS          kreslené
                   Animovaná rozprávka od Dreamworks. Dobrodruţstvo
 8.  Shrek 2
                   Shreka pokračuje. Skvelé a ešte zábavnejšie ako prvá časť!  EN, CS          kreslené
250. Shrek 3                                           EN, CS, SK, HU      kreslené
567. Shrekové prvé Vianoce                                    SK        z TV  kreslené
                     Hravý psík Hafík sa ocitol v lese úplne sám. Prekonal svoj
                     strach a podarilo sa mu zachrániť zajačika z pazúrov orla.
                     Zajačikova rodina ho vzala medzi seba. Hafík sa od nich
88. Siedmy braček            naučil jesť mrkvičku a skákať ako oni. Dokázal, ţe má srdce
                     na pravom mieste a ţe je skutočný kamarát. Spolu s
                     obyvateľmi lesa preţíva Hafík veľa zábavy a priateľstva.     CS, SK  kreslené
                     Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně
                     dočkal prvního celovečerního filmového zpracování.
                     Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude
                     tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší
                     věc svého ţivota. Na filmu pracují stejní tvůrci jako na
                     televizním seriálu, a tak se fanoušci dočkají většiny svých
                     oblíbených postav. Zápletku však tají do poslední chvíle.
443. Simpsonovci vo filme        Seriál, který jiţ několik let úspěšně uvádí i Česká televize, si
                     u diváků vydobyl výlučnou pozici především díky kombinaci
                     černého a situačního humoru. Ten samozřejmě ve filmu
                     nebude chybět a uţ první zveřejněné záběry vyvolaly lehkou
                     kontroverzi. Zejména ten, kde je Bart poprvé za svou kariéru
                     nahý. Snahou tvůrců je k filmu přitáhnout i ty diváky, kteří se
                     zatím s fenoménem Simpsonových příliš nesetkali a zároveň
                     uspokojit věrné fanoušky a překvapit sami sebe.         CS    kreslené
                     Pred dávnymi časmi v dobách divov a zázrakov, existovalo
                     jedno kúzlo, ktoré otváralo bránu do nádhernej krajiny
                     menom Simsala, ktorej mali svoj domov všetky bytosti z
   Simsala Grimm - Rozprávky bratov
182.                   rozprávkového príbehu. Urobme teda Simsala Grimm a
   Grimmovcov             kamaráti Jojo a Doc Croc nás zavedú do sveta nádherných
                     rozprávok bratov Grimmovcov. DVD obsahuje rozprávky:
                     Šesť sluhov, Popoluška, Kocúr v čiţmách, Snehulienka   EN, SK     kreslené
                     Najoriginálnejšia animovaná komédia pre všetky generácie.

66. Slepačí úlet             Sliepky na farme diabolských manţelov plánujú uletieť preč -
                     nadobro. Kto neutečie skončí na pekáči!            CS     kreslené
                     DVD obsahuje 10 príbehov: Ako slimák Maťko našiel
                     Klinčeka, Ako slimák Maťko vychoval lastovičku, Ako Maťko
                     a Klinček zachránili les, Ako slimák Maťko a škriatok Klinček
                     nepoznali blchu, Ako slimák Maťko a škriatok Klinček našli
147. Slimák Maťko a škriatok Klinček 1  poklad, Ako Maťo s Klinčekom vrátili vajíčko, Ako Maťo s
                     Klinčekom zasadili šušku, Ako Maťo s Klinčekom presadili
                     púpavu, Ako Maťo s Klinčekom prehrali guľky, Ako sa Maťo
                     s Klinčekom opaľovali                     SK     kreslené
                     DVD obsahuje 10 príbehov: 1. Ako Maťo s Klinčekom počítali
                     bodky, 2. Ako Maťo s Klinčekom robili muziku, 3. Ako slimák
                     Maťo vyhral preteky, 4. Ako Maťo s Klinčekom postavili
                     organ, 5. Ako Klinček učil slimáčika lietať, 6. Ako Maťo s
323. Slimák Maťko a škriatok Klinček 2  Klinčekom stavali vodovod, 7. Ako Maťo s Klinčekom prešli
                     dáţďovku, 8. Ako Maťo s Klinčekom kropili bielizeň, 9. Ako
                     Maťo s klinčekom zavárali slivky, 10. Ako Maťo s Klinčekom
                     nechceli koláč                       SK             kreslené
                     Relácia pre menšie deti predškolského veku. Účinkujú:
                     Raťafák Plachta, Ruky rukaté, Slniečko na rukavičke... 6 častí
601. Slniečko a Raťafák plachta     na DVD : Raťafákov les, Autíčko Omrvinka, Bábkoherec
                     Raťafák, Cestujeme s medvedíkmi, Letí, letí..., Čo sa skrýva
                     vo vajíčku. Dĺţka jednej časti cca 20 minút, spolu 120 minút. SK        z TV
                     Kto je na svete najkrajší? Zlá kráľovna sa dozvie, ţe jej
                     pôvab ďaleko prevyšuje nevlastná dcéra, Snehulienka. Preto
25. Snehulienka a sedem trpaslíkov    sa jej chce zbaviť. Na úteku pred nenávisťou narazí
                     Snehulienka na chalúpku, v ktorej ţije 7 trpaslíkov. Vzájomné
                     stretnutie zmení osudy kaţdého z nich.               EN, CS       kreslené
294. Snehulienka navţdy šťastná                                       EN, CS, SK     kreslené
                     V tomto díle má Charlie Brown depresi z průběhu vánočních
                     svátků. Lucy funguje jako jeho psychiatr a doporučuje, aby
200. Snoopy a Vianoce          se Charlie zapojil do vánočních prázdninových aktivit tak, ţe
                     bude reţírovat jejich vánoční divadelní hru. Aby navodil tu
                     správnou náladu, je vyslán, aby našel „dokonalý“ vánoční      CS         kreslené
                     V tomto dobrodruţství báječných dětí a jejich jedinečného
                     psa, dostane Snoopy náhlý záchvat ohavného chování a
201. Snoopy na prázdninách        všichni v klanu „Peanuts – Buráků“ na něj zanevřou natolik,
                     ţe se Charlie Brown rozhodne poslat jej zpět na farmu pro
                     štěňata, aby si osvěţil kurs dobrého chování...          CS         kreslené
                     V krásnej prírode, pod hradom mocného pána Baladora, ţije
                     14-ročný Tomáš, ktorý má zvláštnu schopnosť dorozumenia
289. Sokoliar Tomáš           so zvieratami. Jeho rodina - otec, dedo Metodej a sestra
                     Agáta - ţije v pokoji aţ do chvíle, kedy otec tragicky zahynie.
                     Na hrade sa Tomáš zoznámi so svetom panskej záhaľky a       CS, SK
                     Rozprávka o sile ľudskej lásky. Najmladšia z troch
208. Soľ nad zlato            kráľovských dcér musí otca presvedčiť o tom, ţe svojho otca
                     má naozaj veľmi rada.                       SK      z TV
                     Čtyři kamarádi (Eric, Kenny, Kyle a Stan) se tentokrát
                     zapletou do války Spojených států amerických s Kanadou.
                     Tu rozpoutaly jejich rozlícené matky kvůli sprostému
                     kanadskému filmu, který podle jejich názoru mravně
560. South Park - Peklo na zemi     ohroţuje jejich hodné hochy. Mimo to ještě uvidíte Satana v
                     posteli se Saddámem Hussainem, Kennyho bez kapuce, smrt
                     Billa Gatese, klitoris v nadţivotní velikosti... a ještě spoustu
                     jiných věcí.                            EN, CS       kreslené
              Jeho Veličenstvo a Jeho Králičenstvo - to je ale tým! Michael
              Jordan střílí, Bugs Bunny přihrává a celá kavalkáda hvězd z
              kreslených filmů Looney Tunes zaplavuje Space Jam. Parta
              Tune Squad vyzve Nerdlucky na basketbalový zápas, ve
              kterém se má rozhodnout, zda Looney Tunes zůstanou
              tady...... nebo se stanou pouhou atrakcí ve vzdálené galaxii.
300. Space Jam       Nerdluckové jsou ve výhodě, protoţe mají strašlivou tajnou
              zbraň - ukradli totiţ umění největším hvězdám Národní
              basketbalové ligy jako Charles Barkley a Patrick Ewing. Ale
              to ještě není všechno, lidičky. Tune Squad má taky tajnou
              zbraň. A tou je ten nejlepší hráč na světě a v celém vesmíru!
              Pochází z našeho světa - stejně jako celá tahle legrace.    EN, CS, HU
              Zjavenie, Lietač, Svadobné šaty
324.  Spadla z oblakov 1                                  SK
325.  Spadla z oblakov 2  Prepad, Banket, Otec to zariadi
                                              SK
              Záhadný cudzinec, Operácia Púpava, Výlet raketou
326.  Spadla z oblakov 3                                  SK
              Únos, Strelnica, Rozlúčka
327.  Spadla z oblakov 4                                 SK
              Peter Parker sa stal uţ v skorom veku sirotou, preto ho
138. Spiderman 1      vychováva teta May a strýko Ben. Ţije v Queensu ţivotom
                                             CS
              normálneho študenta: pracuje ako fotograf v školských
              Od chvíle, keď sa Peter Parker rozhodol opustiť svoju lásku
              Mary Jane Watson, aby sa mohol v kostýme Spidermana i
              naďalej venovať svojmu povolaniu superhrdinu, uplynuli dva
              roky. Jeho túţba po milovanej Mary sa ale odstupom času
139. Spiderman 2      stala ešte silnejšou a preto sa pohráva s myšlienkou, ţe by
              sa tajného ţivota superhrdinu na dôkaz svojej lásky vzdal.
              Mary sa však rozhodla ísť ďalej - vydala sa na dráhu filmovej
              herečky a v jej ţivote figuruje nový muţ.           CS
              Na začátku filmu Spider-Man 3, zaloţeném na legendární
              komiksové sérii nakladatelství Marvel Comics, se s Peterem
              Parkerem setkáváme ve chvíli, kdy se mu konečně podařilo
              skloubit oddanost k M.J. se svými superhrdinskými
              povinnostmi. Zdánlivý poklid je však pouze tichem před
              bouří. Kdyţ se barva jeho obleku zničehonic změní na
              černočernou a propůjčí jeho schopnostem mnohem větší
335. Spiderman 3      sílu, začne se měnit i samotný Peter. Pod vlivem nového
              obleku se stane pohrdavým a aţ příliš sebejistým a začne
              zanedbávat lidi, na kterých mu záleţí nejvíc. Zatímco dva
              nejobávanější padouši Sandman a Venom nabírají na síle a
              stále více ţízní po pomstě, odehrává se největší Peterův
              souboj v jeho nitru. Spider-Man bude tentokrát potřebovat
              znovu objevit svůj smysl pro slitování, který z něj dělá to,
              čím ve skutečnosti je: opravdového hrdinu.          CS
               Připojte se k mladému MUSTANGOVI v obdivuhodném
               příběhu o překonávání nemoţného, záchraně domova a
               znovu získání svobody. MUSTANG na své odváţné a
575. Spirit - divoký ţrebec  napínavé cestě divočinou amerického pohraničí proţívá
               nezapomenutelné přátelství s mladým a hrdinným Lakotou,
               vyzraje nad neúnavnou eskadrou vojáků a zamiluje se do
               krásné klisny jménem Rain.                 CS       kreslené
               Roddy je trochu snobský myšiak z lepšej spoločnosti, ktorý
               sa nešťastnou náhodou ocitne v odpadovom potrubí, ktoré
               vedie do drsného sveta, v ktorom nepreţije kaţdý, a obzvlášť
186. Spláchnutý        nie taká bábovka. Roddy našťastie stretne myš Amazonku
               Ritu, ktorá mu pomôţe postaviť sa znovu na nohy a
               nakoniec aj stať sa hrdinom.                EN, CS, SK   kreslené
               Preţite najkomediálnejšie dobrodruţstvo, ktoré vás pohltí.

68. Sponge Bob
               "Jedna z najlepších animácii roku". Skvelé pre celú rodinu. EN, CS     kreslené
               Špičkoví mezinárodní špióni Gregorio (Antonio Banderas) a
               Ingrid (Carla Gugino) Cortezovi se po čase stráveném
               poklidným rodinným ţivotem mimo aktivní sluţbu vrací do
               špionáţních vod. Vzápětí jsou ale zajati nepřítelem. Kromě
               nich zmizelo i sedm dalších prvotřídních špiónů. Zdá se, ţe v
               tom má prsty techno-génius Fegan Floop se svými
               nevídanými vynálezy a přeměnami. Všechno nasvědčuje
635. Spy Kids 1        tomu, ţe osud Cortezových - a moţná i celého světa - závisí
               na odvaze a akceschopnosti jejich dětí: Carmen a Juniho,
               ţáků základní školy, jejichţ špiónské vzdělání pochází
               nanejvýš z počítačových her. Mají však k dispozici například
               batohy s tryskovým pohonem, nadsvětelná letadla, příruční
               ponorky, elektrošokové ţvýkačky, ale především své
               vynalézavé hlavy a sílu vzájemné lásky.            EN, CS, SK
                         Carmen a Juni zpočátku vůbec netušili, jaká je opravdová
                         profese jejich rodičů a bylo to pro ně pořádné překvapení. A
                         hlavně únik z nudy, vůbec především však báječné
                         dobrodruţství, v němţ se stali prvotřídními mezinárodními
                         špióny. Jestliţe v jedničce zachraňovali špióni-junioři mámu
                         s tátou, nyní se situace otáčí a na řadu se záchrannou misí
                         přichází agenti-rodiče, Gregorio a Ingrid. Osud celého světa
636. Spy Kids 2                  tak znovu závisí na schopnostech rodiny Cortézových. Akce,
                         napětí, humor, fantazie, speciální efekty, řada neuvěřitelných
                         vynálezů - znovu a ještě ve větší míře. Série "Spy Kids"
                         nabízí zábavu srozumitelnou dětem i dospělým, skutečné
                         napětí, důraz na osobní statečnost, schopnost překonat
                         nejen jakéhokoli nepřítele, ale především sám sebe, a
                         zároveň i ideály soudrţnosti rodiny a jasného protikladu
                         dobra a zla.                          EN, CS, SK
                         Malá Alenka a jej kamaráti chcú spoločne zabrániť, aby zlý
                         čarodej ovládol ríšu kúziel. Starostliví medvedíci musia
                         zachrániť princeznú, ktorú čarodej uniesol. Na ceste za
231. Starostliví medvedíci v ríši kúziel     vyslobodením princezny čakajú medvedíkov a Alenku
                         neuveritelné dobrodruţstvá, ktoré sa dajú preţiť len v ríši
                         kúziel.                            CS           kreslené
273. Starostliví medvedíci: Cesta do Vtipálkova                                   EN, CS, HU     kreslené
                         Malé Jessie zlomí srdce odchod jejího přítele. Její rodiče
                         neví, co udělat, aby jí potěšili. Zavolají výstřední tetu Millie,
                         která je známá tím, ţe procestovala celý svět a ve všem se
395. Stela                    vyzná. Snad ona dokáţe malou Jessie rozveselit. Millie
                         začíná vyprávět svůj příběh o děvčeti Katie a sobovi Stele...
                         Stela za pomoci svých kouzel pomůţe Katie splnit obrovský
                         sen, stát se krasobruslařkou. Katie se nečekaně dostane do EN, CS, SK
                         velkých taškařice pro všechny generace podle úspěšného
                         Veselá problémů a její přátelství s krásným sobem začne
                         komiksu  světoznámé   autorky  dětských   knih  Jill
                         Thompsonové. Náš příběh sleduje osud malé roztomilé
                         holčičky Hany Marie a jejích povedených přátel. Hanu
556. Strašidelná kmotra              dostane jeden halloweenský večer na hlídání její nezbedný
                         bratranec Jimmy, kterému se ale vidina takto stráveného
                         Svátku duchů vůbec nezamlouvá. Proto tenhle malý rarášek
                         hned vymýšlí plány jak malou Hanu co nejvíce vystrašit. Vše EN, CS          kreslené
                         DVD obsahuje 2 príbehy: Divoký západ, Farma
649. Svět Elmo                                                 CS        z TV  bábkové
                      Animovaný seriál vychází z literární předlohy britské
                      spisovatelky Helen Beatrix Potterové. Jeho výtvarné pojetí
                      odpovídá původním ilustracím. Příběhy Petra Králíčka a jeho
                      přátel se odehrávají v přírodě a vyprávějí o zvířecích a
585. Svět Petra Králička a jeho přátel 1  lidských charakterech. V krátkých pohádkách děti proniknou
                      do ţivota zajíčka Benjamina, paní Bodlinkové, Johnnyho
                      Měšťánka, paní Myšičkové, Samuela Fousáčka, krejčího z
                      Gloucestru, kocourka Toma, kachny domácí Jéminy, pana
                      Toda, pana Jeremyho Rybáře a dalších.            EN, CS     hrano-kreslené
                      Animovaný seriál vychází z literární předlohy britské
                      spisovatelky Helen Beatrix Potterové. Jeho výtvarné pojetí
                      odpovídá původním ilustracím. Příběhy Petra Králíčka a jeho
                      přátel se odehrávají v přírodě a vyprávějí o zvířecích a
586. Svět Petra Králička a jeho přátel 2  lidských charakterech. V krátkých pohádkách děti proniknou
                      do ţivota zajíčka Benjamina, paní Bodlinkové, Johnnyho
                      Měšťánka, paní Myšičkové, Samuela Fousáčka, krejčího z
                      Gloucestru, kocourka Toma, kachny domácí Jéminy, pana
                      Toda, pana Jeremyho Rybáře a dalších.            EN, CS     hrano-kreslené
                      Polly Pocket sa predstavuje v prvom celovečernom filme
                      Svět Polly. Pridajte sa k Polly na jej ceste do zábavného
                      parku a zaţijete s ňou skvelé záţitky pri jazde na horskej
262. Svět Polly              dráhe, nechajte sa strhnúť nákupnou horúčkou a vychutnajte
                      si hudbu na maximum vrátane predstavenia Polly and The
                      Pockets, ktoré musíte vidieť! Polly so spoluţiakmi súťaţia v
                      dobročinnej verzii ich obľúbenej reality show.         CS      kreslené
                      Film. Hlavním hrdinou Šarlotiny pavučinky je malé prasátko
                      Wilbur, které zjistí, ţe přísloví "V nouzi poznáš přítele"
                      opravdu platí. Jako první mu pomůţe malá Fern (Dakota
                      Fanning - Válka světů, Muţ v ohni), která mu krátce poté, co
                      přijde na svět, zachrání ţivot. Lidé mají sice prasátka rádi,
                      jenţe v drtivé většině v podobě vypečené kýty. A ty
280. Šarlotina pavučinka          Wilburovy by se měly stát kulinářskou ozdobou vánočního
                      stolu Ferniných rodičů. Naštěstí má Wilbur v rodné stáji
                      partu skvělých a věrných přátel (cynický potkan Templeton,
                      autoritativní beran Samuel, kůň Ike, který má fóbii z pavouků,
                      mateřská husa Gussy a hlavně chytrá pavoučice Šarlota),
                      kteří ho v průšvihu nenechají.                 EN, CS, HU
                      Zázraky sa dejú! Nadčasový príbeh pre deti E.B.Whitea oţíva
                      v animovanom muzikále. Smejte sa a spievajte s nami!
229. Šarlotina pavučinka 1         Pavúčik Šarlota totiţ bude učiť prasiatko Wilbura, potkana
                      Templetona a ďalšie zvieratká z dvora, ako je to s
                      priateľstvom, dôverou a láskou.                EN, CS, HU  kreslené
230. Šarlotina pavučinka 2                                        CS      kreslené
                           Krásna princezná nadaná láskavosťou a pôvabom predtým
                           ako zaspala, vyvolala ţiarlivosť zlej víly. Trojica
                           dobrosrdečných dobrých víl sa snaţí zo všetkých síl
                           ochrániť milovanú princeznú, ale ani všetky ich kúzla
249. Šípková Ruţenka                 nestačia na strašnú Pani všetkého zla. Keď je Jitrenka
                           začarovaná a upadne do spánku, musí statočný princ Filip
                           prekonať veľa nebezpečia vrátane záverečného boja so
                           zúrivým drakom chrliacim oheň, ak chce princeznú prebudiť
                           z večného spánku!                      CS         kreslené
                           Ošklivé káčátko a já je milý film vhodný pro děti i dospělé.
                           Klasický příběh Ošklivého káčátka od Hanse Christiana
310. Škaredé káčatko a ja              Andersena byl přetvořen do současnosti. Krysík je
                           neúspěšný městský podvodníček, který se neočekávaně
                           stane matkou! A jeho syn není nikdo jiný neţ nejošklivější  EN, CS
   Škaredé káčatko, Tri prasiatka, Červená     DVD obsahuje 4 klasické rozprávky.
329.
   Čiapočka, vlk a 7 kozliatok, Snehulienka                                   SK         kreslené
                           DVD obsahuje 4 príbehy: Kráľovský bubon, Majster podfuk,
608. Šmolkovia                    Ţiadny Šmolko nie je ostrov, Najvyšší Šmolko               z TV  kreslené
386. Šmolkovia a Vianočné radovánky                                        SK     z VHS  kreslené
227. Šmoulovia a trampoty                                             CZ     z TV  kreslené
226. Šmoulovia a veselý Silvester                                        SK      z TV  kreslené
                           Populární animované příběhy tří dívek - Clover, Alex a Sam,
330. Špiónky prichádzajú               které se stávají agentkami mezinárodní organizace WOOHP.
                           DVD obsahuje 4 príbehy.                   CS          kreslené
   Šťastnú cestu Charlie Brown ... a nevracaj sa
535.
   späť! (Snoopy na cestách)                                            SK    z TV  kreslené
                           Do dračieho sveta vedú 4 brány: Oheň, voda, zem a vzduch.
                           Len Ethel-bert, má kľúč a tajomstvo ako sa dostať preč.
108. Tajomstvo dračej hory              Kevin, chlapec ţijúci v stredoveku sa po páde do vody
                           dostáva na Dračie horu. Medzi ním a najmladším dráčikom
                           vznikne obrovské puto.                     CS, SK      kreslené
                           Animovaná rozprávka, Walt Disney
50. Tarzan                                                      SK        kreslené
                           Neţ se stal Tarzan králem dţungle, byl to obyčejný a trochu
                           nešikovný kluk, který se snaţil zapadnout do opičí tlupy.
                           Jednou však Tarzanova chyba ohrozí ţivot všech ostatních,
                           a tak si Tarzan usmyslí, ţe gorilímu společenství bude lépe
51. Tarzan 2                     bez něj a uteče. Čeká ho napínavá a dobrodruţná cesta, na
                           které se setká i se Zugorem, tajemným tvorem, nejmocnějším
                           ze všech v celé zemi. Oba se ale spřátelí a poznají, ţe být
                           jiným není ani tak špatné, ani slabošské, a ţe přátelé a rodina
                           jsou největším kouzlem na světě.                CS        kreslené
                DVD obsahuje 18 príbehov: Krieda, Chrobáky, Listy, Hnedá,

418. Teletubbies        Baterky, Spev, Schovky, Jazvec, Safari, Hore-dole, Kačky,
                Červená, Hudba, Bágle, Bubon, Jablčník, Akvárium, Vláčik SK     z TV
                DVD obsahuje 5 príbehov (1:58 minút): Stojíme a sedíme
                /Dipsy si sadol na klobúk/, Učíme sa hrať kriket /Tinkywinky
                zobral Lále loptu/, Urobíme si dieru z blata /Lála a Dipsy sú
526. Teletubbies        od blata/, Deti zahrajú, ţe idú na výlet /Teletubbies hľadajú
                Lálu/, Wineta rozpráva rozprávku o Lišiakovi /Teletubbies
                navštívia Medveď a Lev/                     SK  z TV
                DVD obsahuje 5 príbehov (1:58 minút): Deti hľadajú v lese
                zvončeky, /v zemi Teletubbies rastú zvončeky/, Urobíme si
                bábiku /Teletubbies tancujú/, Sme na pláţi /do zemi
527. Teletubbies        Teletubbies priplávajú lode a je tam mláka/, Urodíme si
                preliezačky /Teletubbies sa hrajú a majú preliezačky/,
                Teletubbies počúvajú zvuky, aké vydávajú zvieratá /deti si
                vyrábajú zvieratá/                       SK  z TV
                TELETUBBIES 5 - Další pokračování TELETUBBIES,
                tentokrát o NEPOŘÁDKU. V daleké zemi za horami si
                TELETUBBIES hrají s vámi! JEJEJ! Podívejte se! Tubby
                toast, tubby krém, klubko provázků a skvrny na podlaze
                ukazují  na  pořádný  NEPOŘÁDEK     a zmatek  v
426. Teletubbies - Neporiadok  TELETUBBYLANDU. někdy totiţ Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa
                a Po pěkně vyvádějí. Někdy se tubby přístroje neumějí vůbec
                chovat. Ale Noo-Noo nakonec vţdycky uklidí. A kdyţ se
                kouzelný větrník roztočí, TELETUBBIES se dívají na děti ze
                skutečného světa, jak se radují - jako oni sami!        CS  z VHS
                TELETUBBIES 2 - Taneční rej v TELETUBBYLANDU.
                Kouzelný větrník se roztáčí, v TELETUBBYLANDU začíná
                nový den a čtyři hravé kamarády čeká další dobrodruţství a
                příhody. Tinky, Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po si podupávají do
437. Teletubbies - Roztančení  rytmu. Všem je do tance a opakují taneční kroky po Noo-noo.
                Úplně tanci propadli... TELETUBBIES přináší změnu do
                předškolních programů, jsou speciálně navrţené pro malé
                děti a pomáhají jim s koordinací zraku a sluchu.        CS  z VHS
                TELETUBBIES 6 - TULI TULI, speciální program navrţený pro
                malé děti. Jednoho dne se v TELETUBBYLANDU ... odněkud
                zdaleka objevily dveře. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po
                právě tancují karibský tanec.Jack, Francesca a Andy šli
425. Teletubbies - Tuli tuli  hledat zajíce. Pak přišel čas na tubby toast s Noo-noo.
                Mezitím milá paní vypráví příběh o neposlušnosti a Laa-Laa
                jde pak s Dipsy na procházku. Z kouzelného mraku prší
                kouzelný déšť a TELETUBBIES se k sobě začali TULIT
                aobjímat, protoţe se mají moc rádi!              CS  z VHS
                TELETUBBIES: NEJMILEJŠÍ VĚC. Daleko za horami leţí
                tajemná zem a v ní ţijí TELETUBBIES. kaţdý z nich má svou
                oblíbenou věc. Tinky Winky má svou tašku. Dipsy klobouk.
                Laa-Laa si nejraději hraje s míčem a Po nedá dopustit na
                svou koloběţku. Přišli, aby si s vámi pohráli, rozesmáli vás a
                potěšili. Připojte se k nim! VESELÉ VÁNOCE S
37. Teletubbies II.      TELETUBBIES.    Jednoho    krásného   dne  se   v
                TELETUBBYLANDU přihodilo něco zvláštního. Objevil se
                vánoční stromeček se čtyřmi dárky! Jeden je pro Tinky
                Winky, druhý pro Dipsy, třetí pro Laa-Laa a poslední pro Po.
                Podívejte, co se stane, kdyţ TELETUBBIES svoje dárky
                rozbalí!                            CS
                TELETUBBIES 8 - TELETUBBIES NA SNĚHU. Speciálně
                navrţené pro malé děti. Kouzelnou zemi za horami pokryl
                sníh a vy se z něj teď můţete radovat spolu s Tinky Winky,
                Dipsy, Laa-Laa a Po. Jednoho dne v TELETUBBYLANDU ...
                Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po pracují, kdyţ tu najednou
                se na obloze něco objeví. Je to jiskřivý mrak. Zčistajasna je
                jich tu víc a začíná sněţit. A sněţí a sněţí a sněţí, dokud
                všechno v TELETUBBYLANDU není bílé a zasněţené.
274. Teletubbies: Na snehu   Dokonce i oblíbené věci našich kamarádů jsou pod SNĚHEM.
                A pak děti ve Finsku zpívají vánoční píseň o skřítcích. V
                Anglii je spousta dětí, které vánoční písničce tleskají.
                TELETUBBIES se mezitím klouţou na SNĚHU. Ve Španělsku
                právě děti dostaly vánoční dárky. A velká sněhová koule se
                přes celý TELETUBBYLAND valí přímo k domu ... Jejda!
                Anglické děti hrají příběh o narození děťátka. A
                TELETUBBIES si hrají se SNĚHEM. Zamilovali si ho. Pojďte
                si hrát s nimi!                        CS
                    TELETUBBIES 7 - POJĎME SI ZAZPÍVAT. Speciálně navrţené
                    pro malé děti. Jednoho dne v TELETUBBYLANDU ... Tinky
                    Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po hrají melodie na své TUBBY
                    pudinkové pohárky. Kaţdý zatancuje svůj taneček .. dokonce
                    i TELETUBBIES! Pak TELETUBBIES zazpívají písničku o
                    nejmilejších věcech, ale Po zpívá o mraku. Jejda! Kde se
                    vzal, tu sevzal, najednou se objevil pár rukavic a Tinky Winky
275. Teletubbies: Poďme si zaspievať  a Po si i s nimi zatancují. TELETUBBIES poslouchají hudbu,
                    ale Noo-noo je velmi hlučný ... ošklivý Noo-noo! Yvonne se
                    dívá na usínající dítě a hraje na harfu, pak se musí rozloučit.
                    Harfa sse tu objevila zčista jasna a Tinky Winky a Po na ni
                    také hrají. Pak si všichni společně zatancují. TELETUBBIES
                    vás mají rádi. Přidejte se k nim! TELETUBBIES přináší změnu
                    do předškolních programů, jsou speciálně navrţené pro
                    malé děti a pomáhají jim s koordiací zraku a sluchu.       CS
                    Hluboko s srdci Afriky Thornberryovi natáčí svou akční
                    divokou show. Jsou připraveni a vybaveni na všechno, mají
                    terénní auto a dceru s tajným obdarováním (umí mluvit se
                    zvířaty) ...nebo ne? V dţungli se ale skrývají chamtivý pytláci
482. Thornberryovci na cestách     a to je právě příleţitost pro Elizu, aby zmařila jejich zlý plán.
                    Musí sebrat všechnu odvahu, sílu a výjimečné schopnosti.
                    Můţe ale jedna malá holka zachránit váţené obyvatele
                    dţungle před hrozícím nebezpečím?                 CS  kreslené
                    Pamätáte sa na lietajúceho strýka Fedora? A samozrejme na
217. Tip a Tap             Tipa a Tapa?                           CS  kreslené
                    Roztomilá a neposedná štěňátka Tip a Tap vyvádějí neustále
                    různé veselé kousky, kterými baví diváky. Dělají ale starosti
                    hodnému strýčku Fidovi. Nechtějí si čistit zuby, honí krtka,
                    který ničí strýčkovu zahradu, kopou jámu na lva, učí plavat
                    malou kachničku, pokoušejí se umýt špinavé prasátko. Tip a
                    Tap se stali jedněmi z nejpopulárnějších hrdinů
558. Tip a Tap 2            Večerníčkova vysílání a stejně tak i pozdrav, kterým končí
                    kaţdá jejich veselá příhoda: "Dobrou noc, strýčku Fido!"
                    DVD obsahuje 13 príbehov: 1 - Lov na myšáka, 2 – Bouřka, 3 -
                    Kachňátko uteklo, 4 – Past, 5 – Soutěţ, 6 - Hra na doktora, 7 -
                    Nespokojený kohout, 8 - Potrestané prasátko, 9 - Králík na
                    cestách, 10 - Mrzutý havran, 11 - Myšák a dort, 12 - Raketou
                    na Měsíc, 13 - Malý darebák                    CS  kreslené
                      DVD obsahuje 11 príbehov: 1. Krkonošské pohádky - Jak
                      Trautenberk lovil v Krakonošově revíru, 2. Krtkova
                      dobrodruţství - Krtek a autíčko, 3. Pat a Mat – Tapety, 4.
                      Znovu u Spejbla a Hurvínka - Závod do vrchu, 5. Pohádky z
                      mechu a kapradí - Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v
276. To najlepšie z večerníčkov 1     bedlovém lese, 6. Bob a Bobek - Jak začali létat, 7. O
                      loupeţníku Rumcajsovi - Jak šel Rumcajs pro mašličkovou
                      sponku, 8. Rákosníček a jeho rybník - Jak Rákosníček
                      odhalil velkou podvodní loupeţ, 9. Broučci - Narodil se
                      Brouček, 10. O kocouru Mikešovi - Mikeš se učí mluvit, 11.
                      Ţofka a její dobrodruţství - Jak Ţofka pořádala maškarní bál CS      kreslené
                      DVD obsahuje 12 príbehov: Bubáci a hastrmani - Začíná
                      pohádka o strašidlech, Příběhy cvrčka a štěňátka - Cvrček a
                      housličky, Honzík a Samuel, Matylda - Jak se chytají myši,
                      Čtyři uši na mezi - Jak se zabydleli, O loupeţnickém synku
                      Cipískovi - Jak Rumcajs nechal leţet v Jičíně stříbrnou
375. To najlepšie z večerníčkov 2     lţičku, Krtkova dobrodruţství - Krtek a hodiny, Rákosníček a
                      povětří - Jak Rákosníček nevyrobil duhu, Pohádky z mechu a
                      kapradí - Jak Křemílek a Vochomůrka šli pro první jarní
                      pochutnání, Znovu u Spejbla a Hurvínka - Spejbl na houbách,
                      Broučci - Jak Skok a Kuk spadli na paseku, Já Baryk - Já
                      Baryk a moje sýkorky                     CS      kreslené
                      Přichází pořádně zmáčené pirátské dobrodruţství. Tom se
                      rozhodl vydat na moře s kapitánem Redem, tím největším a
                      nejhorším pirátem na širém moři. Znuděný celodenním
                      drhnutím paluby se zaraduje nad vyplavenou lahví s mapou
                      pokladu. Jeho sen o nenadálém bohatství zmizí v okamţiku,
291. Tom & Jerry - Kdo vyzraje na piráty  kdy zjistí, ţe se v lahvi skrýval také černý pasaţér Jerry.
                      Chudinka maličký Jerry byl stráţcem mapy a teď se musí
                      vypořádat s lakomým kocourem. Kdopak půjde přes palubu?
                      Kdo dorazí na opuštěný ostrov jako první? Velký závod
                      začíná.                          EN, CS      kreslené
                      1. Myší revue, 2. Zaměřeno na Jerryho, 3. Souprava Toma a

290. Tom & Jerry - Vianočné sviatky    Jerryho, 4. Třeskutý mráz, 5. Zboţňuji Jerryho, 6. Tom
                      neschopný lyţař, 7. Sláva pokroku a mechanizaci        EN, CS, HU  kreslené
                         TOM a JERRY, slavný kočko-myší tým ztratil díky neustálým
                         honičkám svůj domov a oba naši hrdinové se ocitli na ulici.
                         Tam potkali nové přátele a také ROBYN, malou ztracenou
                         holčičku, která hledá svého tatínka. Tom s Jerrym jí
                         přeochotně nabídnou pomoc a hrdinsky se pouštějí do
                         pátrání aţ jsou polapeni strašnou Robyninou tetou pí.
407. Tom a Jerry - Film              FÍKOVOU a jejím úlisným právníkem. Ocitají se ve zvířecím
                         vězení, kde vládne potrhlý doktor JABLÍČKO. Samozřejmě ţe
                         Tom s Jerrym naplánují grandiózní útěk, při kterém osvobodí
                         své nové zvířecí přátele - psa BROKA a blechu FRANKIEHO.
                         Společně s Robynou se potom vydávají na divokou cestu
                         plnou napětí a dobrodruţství, jaké jste nikdy neviděli.    EN, CS, HU  kreslené
   Tom a Jerry - Kids: Kosmický chaos, Kočičí
464.
   pirát                                                          kreslené
                         Světoznámý "kočkomyší" tým se vrací! Mladý čaroděj svěří
                         Tomovi do opatrování kouzelný prsten, který omylem uvázne
408. Tom a Jerry - Kúzelný prsteň         na Jerryho hlavě. Jerry nezaváhá a zmizí s novým zázrakem
                         do města. Neţ byste ale řekli "abrakadabra", prsten jiţ čaruje
                         a ve městě začíná velká honička.                CS     kreslené
                         Na Zemi vládne slavnostní atmosféra a výprava na Mars je
                         připravena k odletu. Věčně rozhádaná dvojice Tom a Jerry
                         vstupuje odváţně na místo, kam ještě ţádná kočka ani myš
                         nevkročila. Kdyţ společně uvíznou v kosmické lodi, která
                         míří na Mars, změní se váţná mise na grotesku. Nechápavý
                         údiv vyvolává záměna Toma za obří vesmírné monstrum,
414. Tom a Jerry - Letia na Mars         které napadlo Marťany. Z Jerryho se na Marsu stane
                         oslavovaný a dlouho očekávaný vůdce všech Marťanů a
                         kocourovi se z toho zjištění zjeţí všechny chlupy na těle.
                         Odhodí ti dva svoje půtky alespoň na tak dlouho, aby
                         zachránili Zemi před invazí z vesmíru? V tomto báječném
                         vesmírném dobrodruţství budou potřebovat všech devět
                         Tomových kočičích ţivotů.                   CS     kreslené
                         V opuštěné budově opery vysloví Jerry přání o své touze zde
                         vystoupit a jeho sen se splní. Objeví se v kouzelném světě,
                         kde není nic nemoţné: uvidí les lízátek, zpívající sněhové
                         vločky i oţivlé hračky! Potká spoustu nových přátel a při
                         tanci s balerínou z hudební krabičky je tím nejštastnějším
463. Tom a Jerry - Louskáček           myšákem na světě. Naneštěstí se objeví banda pouličních
                         koček vedená Tomem, unese balerínu a způsobí v
                         prázdninovém království úplný chaos. Teď všechno závisí na
                         Jerrym. S pomocí myšího kamaráda Tuffyho a ostatních
                         nových přátel bude muset dát věci do pořádku!         EN, CS   kreslené
                         Honička začíná! Vaši animovaní oblíbenci byli nemilosrdně
                         vykázáni ze svého domova, protoţe jej neustále ničili! Jejich
                         první štací se stává televizní reality show, kam se přihlásí
                         jako soutěţící - protoţe hlavní cenou je obrovský, překrásný
                         dům. Tom s Jerrym se okamţitě vyhoupnou na špičku
413. Tom a Jerry - Rychle a chlupate       ţebříčku sledovanosti. A není divu, od superrychlých vozů
                         přes podvodní stíhačky aţ po finálový souboj letadel s
                         raketovým pohonem se kaţdý další závod stává větší výzvou
                         neţ byl ten předchozí. Nenechte si ujít rodinnou zábavu v
                         délce celovečerního filmu! Jako diváci nemůţete prohrát.  CS      kreslené
                         Tom a Jerry baví veľkých i malých na celom svete uţ dlhé
27. Tom a Jerry 1                roky. Prvá kolekcia obsahuje ich prvé príbehy.       CS      kreslené
                         10. část této kolekce obsahuje klasickou grotesku
                         Nedosaţitelné steaky a 12 dalších kreslených filmů: Kočičí
631. Tom a Jerry 10               proměna, Na rybách, Mňoukat je řecké, Přátelé aţ za hrob, V
                         opeře, Myš do vesmíru, Letec, Kočičí námluvy, Bílá velryba,
                         Souprava Toma a Jerryho, Na divokém západě, Na safari.          kreslené
                         Kolekce pokračuje klasickými groteskami ...
28. Tom a Jerry 2                                              CS      kreslené
                         Třetí část kolekce obsahuje klasickou grotesku Kočičí
29. Tom a Jerry 3                koncert a 12 kreslených filmů                CS      kreslené
                         Kolekci uzavírají klasické grotesky...
30. Tom a Jerry 4                                              CS      kreslené
                         DVD obsahuje 13 príbehov. 5. část této kolekce obsahuje
                         klasickou grotesku Létající kočka a 12 dalších kreslených
                         filmů: Dirigenti. Ukřivděná kočka. Na kulečníku. Tom
412. Tom a Jerry 5                Casanova. Jerry a zlatá rybka. Jerryho bratranec. Ospalec
                         Tom. Ostrov kanibalů. Vymydlené štěně. Proměna. Kočičí
                         dřímání. Kachní doktor.                   EN, CS    kreslené
                         DVD obsahuje 13 príbehov. 6. část této kolekce obsahuje
                         klasickou grotesku Dva mušketýři a 12 dalších kreslených
411. Tom a Jerry 6                filmů: Milovník Tom. Trojité potíţe. Uprchlík. Na vodítku.
                         Kocour na knoflík. Na lodi. Psí bouda. Uprchlá myš. Jerry a
                         Jumbo. O myši Johannovi.                  EN, CS    kreslené
                         DVD obsahuje 13 príbehov. 7. část této kolekce obsahuje
                         klasickou grotesku Kuchařův kocour a 12 dalších kreslených
                         filmů: Dva malí indiáni. Ţivot s Tomem. Štěněcí příběh. Štěně
410. Tom a Jerry 7                se škytavkou. Myší škola. Lest. Myší revue. Neapolská myš.
                         Smutné káčátko. Maţlíčci v ohroţení. Zásah, kočičko. Volání
                         jihu.                            EN, CS    kreslené
                         DVD obsahuje 13 príbehov. 8. část této kolekce obsahuje
409. Tom a Jerry 8                klasickou grotesku Tom na pláţi svalovců a 12 dalších
                         kreslených filmů: Štěně na pikniku. Myš na prodej. Zaměřeno EN, CS    kreslené
487. Tom a Jerry kids - Závodníci a Supermyšák                                  EN, CS  kreslené
             Kto si myslí, ţe hračky nemajú vlastný ţivot, sa mýli. Sotva

             dieťa vyjde z izby, začnú sa v jeho izbe diať podivné veci.

131. Toy story 1     Všetky hračky si vydýchnu, pretoţe môţu byť sami sebou.

             Chlapec má narodeniny a Woodyho pritelia se obávajú, aké

             nové hračky budú musieť privítat ...           EN, CS, SK  kreslené
             Andy odišiel do letného tábora a zberateľ hračiek Al to
             vyuţije, aby uniesol Woodyho. Jeho najlepší kamarát Buzz
132. Toy story 2     Rakeťák zavolá skupinu najodváţnejších hračiek - Rexa,
             Slinkyho a prasiatko Šunčíka. Všetci sa vydávajú na
             nebezpečnú a dobrodruţnú záchrannú výpravu.       SK      kreslené
             Filmová groteska so skvelými hereckými výkonmi mímov

             Boleslava Polívku v úlohe krovkovitého fúzača, Josefa

             Dvořáka a s tučnou ľudskou lienkou - Ctibora Turbu, ktorí v
198. Traja chrobáci
             postavičkách troch malých chrobákov preţijú neobyčajné

             dobrodruţstvá medzi obrovskými vecami v obyčajnom

             ľudskom príbytku.
             Animovaná rozprávka Walt Disney. Po prvýkrát sa spolu
 6.  Traja mušketieri  predstavujú Mickey, Donald a Goofy ako traja mušketieri.
             Všetci pre srandu a sranda pre všetkých!           CS    kreslené
             Jeden za všechny a všichni za jednoho - to je motto
             odváţných mušketýrů, kteří jsou ochotni pro své druhy a
             především pro Francii obětovat ţivoty. Kdyţ je v důsledku
             spiknutí zosnovaného kardinálem Richelieu ohroţena
             bezpešnost země, postaví se na její obranu neohroţený
             D´Artagnan a jeho přátelé Athos, Portos a Aramis. Dokáţí
630. Traja mušketieri  jejich odvaha a odhodlání zabránit katastrofě? Překazí plány
             proradného kardinála? To vše se dozvíte v zábavném,
             zajímavě podaném příběhu plném napětí a načekaných
             zvratů. Podívanou si uţijete v jedinečné kvalitě obrazu i
             zvuku a tento nadčasový příběh se jistě stane hodnotnou
             součástí Vaší kolekce DVD.                  CS    kreslené
                       Komediálne ladený rozprávkový príbeh na motívny knihy


                       Jana Wericha Fimfárum rozpráva o ľudskej túţbe po šťastí,


                       ale i o márnivosti a neustálych premenách ţivota. Hlavnými
176. Traja veteráni
                       hrdinami sú vojenskí vyslúţilci, Pankrác (Rudolf Hrušínský),


                       Bimbác (Petr Čepek) a Servác (Josef Somr), kterí veria, ţe za


                       ich odvahu sa im dostane pocty, ale skutočnosť je iná.      CS
                       Zlatý fond českej kinematografie. Najúspešnejšia klasická
                       rozprávka na motívy Boţeny Němcovej. Hrajú Libuše
91. Tri oriešky pre Popolušku        Šafránková - popoluška, Pavel Trávníček - mladý princ a
                       ďalší                              CS
                       Animovaný seriál, ktorého hlavnou témou je ochrana prírody
                       a šibalstvá malých svišťov v krásnej slovenskej prírode.
148. Tri svište               Kaţdý z príbehov má okrem mnoţstva humorných gagov aj
                       výchovné časti, ktoré deti naučia, čo je v chránenej prírodnej
                       rezervácii dovolené a čo nie.                  CS, SK, HU       kreslené
                       DVD rozpráva o grécky povestiach formou určenou pre
651. Trójsky kôň a ďalšie grécke povesti 1  ţiakov. DVD obsahuje 10 príbehov.                EN, CS, SK, HU     kreslené
                       Večerníčkový seriál o líščím mládeťi. Lovci objevili liščí
                       doupě a vykopávají ho. Liška svá mláďata včas odnesla, ale
                       jedno zůstalo v doupěti zapomenuto. A právě z něj se stává
562. Tuláček                 TULÁČEK, který se musí naučit ţít v lese bez maminky. Malý
                       TULÁČEK hledá v lese svojí mámu a cestou potkává
                       jestřába, rysa, tetřeva, baţanta, setkává se se zajícem,
                       jezevcem, čápem a stane se také lovcem.             CS           hrané
                       DVD obsahuje 8 príbehov: Kvety, Pravidlá hry, Športový deň,
260. Tweenies 1               Poţiarnicke auto, Upratovanie, Útesy, Pamätník, Podmorský
                       svet                               SK        z TV  horšia kvalita 25,-
                       DVD obsahuje 7 príbehov: Song pre Doodlesa, Fizzin
261. Tweenies 2               dinosaurus, Vajíčka, Kýchanie, Panovačná Bela, Štikútka,
                       Stará fotografia.                        SK        z TV  horšia kvalita 25,-
                       Hrdinkami príbehu sú 3 kravy odhodlané dolapiť zlodeja a
10. U nás na farme              ochrániť tak svoju farmu od draţby. Príbeh plný akčných
                       gagov a drsného humoru.                     EN, CS         kreslené
                       Anim. rozprávka. Nebojácny Kuro Little je hrdinom nového

35. Údatné kuriatko             dobrodruţného animovaného filmu štúdia Disney, ktorý je
                       plný napínavých situácií a humorných scén            EN, CS, SK, HU     kreslené
513. V meste ja Santa Claus                                                      kreslené
                          Po celé storočia boli víly zdrojom kúziel. Tak je tomu i v
                          tomto krásnom príbehu určenom pre celú rodinu. Pozýva
228. V ríši víl a škriatkov            Vás k nahliadnutiu do výnimočného sveta víl a škriatkov, kde
                          nič nie je tým, čím sa zdá byť...              CZ          kreslené
                          12-ročný DJ Walters trávi väčšinu času premýšľaním o dome
                          starého pána Nebbercrackera, s ktorým podľa jeho názoru
177. V tom dome straší               nie je v poriadku. Svedčí o tom, ţe v polorozpadnutom dome
                          sa neustále záhadne strácajú veci - zatúlané basketbalové
                          lopty, trojkolky, hračky a domáce zvieratá.          EN, CS, HU      kreslené
                          V krčmičke anglickej dedinky sleduje skupina holubov
 9.  Valiant                   filmový týţdenník. Malý holub Valiant sa rozhodne pripojiť ku
                          Kráľovskej holubej jednotke...                EN, CS        kreslené
                          Na voňavéej lúke medzi kvietkami býva nezbedná včielka
                          Maja. Prijmite jej pozvanie na krásny výlet a zaţijete veľa
647. Včielka Maja - Skvelé priateľstvá       dobrodruţstiev s Vilkom, koníkom Hopoj a ďalšími známymi
                          kamarátmi. DVD obsahuje 3 príbehy: 1 - Maja a zlomyseľná
                          pavučica , 2 - Maja a kobylka, 3 - Maja a mucha Puk      SK         kreslené
                          DVD obsahuje 4 príbehy: Jak se Mája narodila, Mája se učí
392. Včielka Maja 1 - Kamarádi z rozkvetlé louky  létat, Mája a váţka Krasava, Mája a mravenci          CS         kreslené
                          DVD má 1 hodinu 18 minút.
536. Včielka Maja a jej najkrajšie dobrodruţstvá                                 SK     z VHS  kreslené
                          DVD obsahuje 4 príbehy: Mája a ţába, Mája a Iffi v děšti, Mája
347. Včielka Maja na výlete            a svatojánek Jakoubek, Mája a kobylky             CS     z VHS  kreslené
                          DVD obsahuje 3 príbehy: Maja a malá húsenica, Skokanské
609. Včielka Maja objavuje nových priateľov    závody, Nevítaní hostia                    CS, SK       kreslené
                          Zreštaurovaných prvých 10 častí kresleného rozprávkového
                          seriálu Jozefa Pavloviča pre deti o večerníčkovom
165. Večerník v chalúpke a za chalúpkou      deduškovi, starenke a zvieratkách z hospodárskeho dvora s
                          komentárom Júliusa Pántika.                  SK     z TV  kreslené
                          Napínavé a humorné vyprávění o třech myšácích ţijících v
                          biografu. Jednoho dne se rozhodnou vydat do opravdového
593. Velká sýrová loupeţ              světa a podniknout riskantní, ale lákavou akci. Terčem jejich
                          zájmu je obchod se sýrem, který se chystají vyloupit... DVD
                          obsahuje 6 príbehov.                      CS         kreslené
                          Na Vajíčkový den, kdy se ve Vajíčkově vyrábějí všechna
                          velikonoční vajíčka, se odehraje ten nejodpornější zločin v
                          dějinách. Zásluhou protřelé zlodějské tlupy všechny
                          nádherné kraslice přes noc zmizí, coţ váţně ohroţuje
                          nadcházející Velikonoce. Proto se skupina neohroţených
                          vajíčkovských hrdinů (místní učitelka, ředitel školy, cukrář a
301. Veľkonočné dobrodruţstvo           jeho ţena, noční hlídač a matka hlavního podezřelého)
                          vydává na strastiplnou pouť, během níţ zachrání Velikonoce
                          a moţná se dozvědí i něco o sobě samých. Kouzelná
                          pohádka Velikonoční dobrodruţství je určena pro všechny
                          kluky a holky, kteří mají rádi příběhy plné napětí a úţasných
                          vtipů.                             CS         kreslené
               Roztomilý dětský film poplatný době především kvalitou
               výpravy. Holčička Veronika ţijící v dětském domově dostane
               k narozeninám od víly kouzelný raneček, který jí splní kaţdé
               přání. Ve chvíli, kdy se o něj nechce rozdělit s kamarády, o
600. Veronika        raneček přichází a musí si ho v pohádkovém světě
               (Svatojánek, Liška, Myšák, Havran...) vyslouţit zpět. Film je
               milý především díky písničkám a kvalitnímu českému
               dabingu (J.Zíma, N.Urbánková...). Pro řadu pamětníků
               "pohádka mládí".                       CS     z TV
               DVD obsahuje 8 príbehov. Obyvatelé městečka Harmony
               tvrdě pracují a věnují se pouze všedním povinnostem. Uţ ani
380. Veselé Vianoce     nevědí, jak si lze obyčejné dny zpříjemnit. Blíţí se Vánoce a
               Santa Claus vnukne sirotkům myšlenku, jak obyvatelům
               městečka vrátit ztracenou pohodu...         CS             kreslené
               Vianoce sú za dverami je skvelý film plný fantázie,

174. Vianoce sú za dverami  dobrodruţstiev a humoru, ktorý vám bude pripomínať

               sviatočné kúzlo Vianoc.                     EN, CS     kreslené
               Nejnovější animovaná verze jednoho z nejznámějších
               příběhů z dob vánoc, Vánoční Koledy od Charlese Dickense.
623. Vianočná koleda     Pan Skunk, bohatý kupec s ledovým srdcem, se setkává se
               třemi duchy, Duchem minulých Vánoc, Duchem letošních
               Vánoc a Duchem budoucích Vánoc, kteří mu ukazují, ţe      CS       kreslené
               DVD obsahuje 10 príbehov: Jak nechala stát myslivce Musku
               v lese, Jak ji vodník Kebule málem řekl sedm, Jak potkala
331. Víla Amálka       beránku Kudrnu, Jak se udelala ptáčkem, Jak zatančila králi,
               Jak pomohla jeţkovi s horkou tlapkou, Jak potkala
               ořískového panáčka, Jak pretancovala obra Hrompáče, Jak     CS    z TV  kreslené
               10 častí z obľúbeného animovaného seriálu o vláčikovi
               Thomasovi a jeho priateľoch. (nahovoril Marián Labuda):
62. Vláčik Tomáš       Tomáš a Berty, Tendrovky a točne, Problém v depe, Percy
               beţí preč, Lietajúci kipper, Pískania a kýchania, Toby a
               statný gentleman, Tomáš má problémy, Špinavé predmety,     SK    z TV
               DVD obsahuje 8 príbehov: Plnou parou vpřed, Tak dobrý
               jako Godon, James dostal nový kabat, Halloween, Henry a
222. Vláčik Tomáš      strom přání, Príliš horko na Tomáša, Tomáš a trúbka,
               Gordon se ujal vedení                  CS       z TV
               DVD obsahuje 22 príbehov: Eduard a Gordon, Smutný príbeh
               o Henrym, Eduard, Gordon a Henry, Tomášov vlak, Tomáš a
396. Vláčik Tomáš      nákladné vagóny, Tomáš a opravárenský vlak, James a
               vagóny, Problémové vozne, James a rýchlik, Tomáš a
               sprievodca, Tomáš ide na rybačku, Tomáš, Terence a sneh, SK       z TV
                   Mašinka Tomáš je jeden z nejoblíbenějších dětských seriálů,
                   který milují děti na celém světě. Na prvním českém DVD se
                   seznámíte nejen s mluvící Mašinkou Tomášem, ale také s
                   řadou jeho věrných kamarádů. S mašinkou Tomášem
641. Vláčik Tomáš - Vzostup a lesk  zaţijete spoustu dobrodruţství a legrace. Tak se hezky
                   posaďte, mašinka Tomáš právě přijíţdí... DVD obsahuje 6
                   príbehov: Tomáš a ohňostroj, Percyho nová píšťala, Ryba,
                   Emilyino dobrodruţství, Tomáš zachraňuje den, Chřípot,
                   chrastění a klepání                     CS          bábkové
                   DVD obsahuje 10 príbehov: Henry a strom přání, Príliš horko
                   na Tomáše, Jakub dostal nový kabát, Záchrance Tomáš,
384. Vláčik Tomáš 1         Percyho veľká chyba, Neříkej to Tomášovi, Emilin nový spoj,
                   Kuřata do školy, Gordon sa ujal vedení, tomáš a Trubka  CS        z TV
                   DVD obsahuje 10 príbehov: Tomáš zachraňuje den, Škřípot,

                   chrastení a klepání, Tomáš, Emily a sneţný pluh, Edward

385. Vláčik Tomáš 2         veliký, Jako se škatulky, Jakub zašel příliš daleko, Tomáš to

                   dokázal, Ti to dokáţeš Toby, Percy a kouzelný koberec,

                   Tomáš a cirkus                        CS      z TV
                   Ak sa Vám páčil Aladin, tak sa určite zasmejete pri novej
                   bláznivej komédii Nie je kráľ ako kráľ! Sebecký kráľ Kuzko sa
                   premení na lamu. Môţe za to stará radkyňa Yzma a jej
                   pomocník, hlúpy Kronk. Obaja sa teraz môţu zmocniť
                   voľného trónu! Kráľ-lama nájde pomoc u dobrého
136. Vladárova nová tvár       dedinčana. Pača sa snaţí zmeniť kráľovu sebeckú povahu a
                   vrátiť mu späť ľudskú podobu. Môţe sa taká úloha podariť
                   chudobnému roľníkovi? Pekelné tempo, dokonalé postavy,
                   veľa humoru a dobrá hudba, vrátane piesne "My Funny
                   Friend And Me", ktorá bola nominována na Oscara - to je tá
                   správna kombinácia zábavy pre celú rodinu!          EN, CS, SK     kreslené
                   Príbeh nezbedníka Viliho, ktorý si ako chlapec krátil voľný
                   čas chytaním vrabcov. jedného dňa sa mu zjavila vrabčia víla
                   a premenila ho na malého vrabčeka. Chcela ho potrestať a
149. Vrabec Vilko          ukázať mu ţivot bezbranných vtákov. Vili zaţil veľa
                   dobrodruţstiev a svojimi skutkami presvedčil vílu, ţe sa
                   zmenil. Za svoju smelosť a odvahu ho čaká vytúţená
                   premena naspäť na chlapca a mnoţno ešte niečo navyše...   CS, SK, HU      kreslené
                   Malý lišiačik Vuk je veľký nezbedník. Nie je však sám, v
                   problémoch mu pomáha verný kamarát Karak. Spolu majú
173. Vuk               čeliť veľkému nebezpečiu v podobe zlého lovca. Podarí sa im
                   to? Musia zachrániť priateľku líšku a zaţijú pri tom i mnoho
                   veselých dobrodruţstiev a príhod.              CS, SK        kreslené
                      Česká filmová rozprávka o    odváţnom Honzovi, ktorý
206. Z pekla štěstí             navzdory zlej princeznej a drakovi Bucifalovi získal za ţenu
                      dobrú Markýtku.                     CS
                      Z Markýtky a Honza je milovaný kráľovský pár. Prešibaná
                      princezná Eufrozína omámi Lucipera svojim pôvabom a s
                      otcom uteká z pekla, aby sa dala dokopy s kráľom
207. Z pekla štěstí 2            Brambasom a zbavila Honzu trónu. Tieţ zlá sestra Dora
                      vyuţije neprítomnosť Honzu, a votrie sa na zámok, kde skoro
                      pripraví o ţivot Markýtku i jej práve narodeného syna ...    CS
                      1 - KRTEK a sněhulák (KRTKOVA DOBRODRUŢSTVÍ), 2 - Jak
                      KRTEK ke kalhotkám přišel (KRTKOVA DOBRODRUŢSTVÍ), 3
456. Z pohádky do pohádky 1         - Jak jeli k vodě (POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT), 4 - Psí
                      kusy (POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT), 5 - Jak MACH A
                      ŠEBESTOVÁ proţili deštivé odpoledne (MACH A           CS        kreslené
                      1 - KRTEK a autíčko (KRTKOVA DOBRODRUŢSTVÍ), 2 -
                      KRTEK a kamarádi (KRTKOVA DOBRODRUŢSTVÍ), 3 - K
457. Z pohádky do pohádky 2         princeznám se nečuchá (POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT),
                      4 - Nazdar kedlubny (POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT), 5 -
                      Kropáček má angínu (MACH A ŠEBESTOVÁ), 6 - Jak MACH       CS        kreslené
                      Prišla jar a zvieratká sa preberajú zo zimného spánku.
                      Zisťujú, ţe uprostred ich domova náhle vyrástla vysoká
58. Za plotom                zelená vec - ţivý plot. Oportunistický mýval RJ sa postaví do
                      čela zvieratiek (veverička, vačica, jeţko, skunk, mýval a
                      korytnačka), sa rozhodnú svet za plotom preskúmať, čo ale    EN, CS, SK, HU  kreslené
                      V poslední části filmového šumavského triptychu opět
                      proţijeme prázdniny s malým Vaškem a jeho dědou. Hajný
417. Za trnkovým keřem - 3. časť trilógie  Straka i zde moudře zasvěcuje svého vnuka do tajů a zákonů
                      přírody. Tvůrčí záměr sjednocující všechny tři části v tomto
                      filmu vrcholí - tvůrci naléhavě poukazují na nebezpečné     CS
                      Willy je nádherná kosatka uvězněná v příliš těsné nádrţi
                      Tichomořského severozápadního vodního parku. O nocích
429. Záchráňte Willyho 1          volá po své rodině, která dovádí v nedalekém zálivu. Nikdo
                      nerozumí jeho nářkům a náladám - kromě dvanáctiletého
                      chlapce, který aţ moc dobře ví, co to znamená ţít bez rodiny.  EN, CS
                      Jesse, který se s pěstounskou rodinou Greenwoodových
                      celkem dobře sţil, se musí vypořádat s existencí náhle
428. Záchráňte Willyho 2          objeveného nevlastního bratra Elvise. Greenwoodovi
                      vezmou oba rozhádané bratry na prázdniny k moři, kde se
                      jesse opět setkává s Willym. Radost ze shledání však netrvá   EN, CS
                      Willyho nejlepší přítel Jesse pracuje se svým učitelem
                      Randolphem při sledování velryb v odlehlých vodách u
427. Záchráňte Willyho 3          pacifického pobřeţí. A právě zde se Jesse opět setkává se
                      svým třítunovým kamarádem... a najde i nového přítele Maxe:
                      desetiletého chlapce, kterého s Jessem spojuje láska k     EN, CS, HU
                          DVD obsahuje 9 príbehov: 1. Pingu a magnet, 2. Pingu a
                          lodička, 3. Pingu v ráji, 4. Pinguv nebezpečný ţert, 5. Pingu
509. Zase ten Pingu                pilotem, 6. Pingu zlobí brášku, 7. Pingovo přání, 8. Pingu je
                          zvědavý, 9. Pingu organizátor                         bábkové
                          Séria rozprávok: Stratený darček, Prvý sneh a Zabudnuté

65. Zasneţené rozprávky
                          hračky                              EN, CS    kreslené
                          Kubalov Zbojník Jurko je svojráznou polemikou s
                          romantickými   interpretáciami  Jánošíka.   Pokúša   sa
205. Zbojník Jurko                 odpatetizovať heroickú postavu a v zhode so zvolenou
                          štylistikou animovaného filmu uprednostniť gagovú techniku
                          a prvky moderného humoru.                     SK      kreslené
                          Prostřednictvím tohoto kresleného příběhu pro celou rodinu
                          se vydej s dinosauřími kamarády Noţičkou, Sárou, Zobkou,
458. Země dinosauru 1: Jak to všechno začalo    Bodlinkou a Pírkem na báječnou cestu do pravěku. Před
                          dávnými a dávnými časy, v dobách čadících vulkánů a
                          strašlivých zemětřesení, se jeden malý brachosaurus        CS      kreslené
                          Všemi oblíbení pravěcí kamarádi jsou zase tady! Připoj se k
    Země dinosauru 2: Dobrodruţství ve Velkém  Noţičkovi, Sáře, Zobce, Bodlině a Pírku k jejich novému
566.                        báječnému dobrodruţství. Nádherný příběh pokračuje v
    údolí                    pohádkově krásném a klidném VELKÉM ÚDOLÍ, kde si
                          Noţička a jeho květiny mlsající kamarádi hrají pod bedlivým    CS      kreslené
                          Přidej se ke svým známým pravěkým kamarádům Noţičkovi,
                          Sáře, Zobce, Bodlině, Pírku a třem novým zlobivým
565. Země dinosauru 3: Veľký dar          Dinosauříkům na jejich další vzrušující cestě! Na Velké údolí
                          se zřítil obrovský meteorit a znemoţnil mírumilovným
                          dinosauřím obyvatelům přístup k vodě a potravě. Noţička,     EN, CS, HU  kreslené
                          Uţij si s Noţičkou, Sárou, Zobkou, Bodlinkou, Pírkem a
                          novým, trochu plachým kamarádem Alim, jejich vůbec
564. Země dinosauru 4: Putovaní v mlze       největší dobrodruţství! Míří sem totiţ nejnovější kreslené
                          pokračování série ZEMĚ DINOSAURů, se spoustou nových
                          písniček. Hrstka kočovných Dlouhokrků má špatné zprávy o     EN, CS, HU  kreslené
                          Jednoho dne Velké údolí zakryl mrak. Přiletělo tam velké
                          hejno ptáků podobných krocanům a zničilo kaţdou rostlinu v
563. Země dinosauru 5: Tajemný ostrov       okolí. Teď je úrodná krajina prázdná a pustá a stáda z údolí
                          musí jít hledat nový domov, dokud listy zase nevyrostou.
                          Dospělí se ale hádají a vypadá to, ţe se rozejdou, proto     EN, CS, HU  kreslené
                          Velkým údolím, kde ţijí malí dinosauří kamarádi, koluje
                          legenda o Ještěří skále stojící aţ na samém konci údolí.
588. Země dinosauru 6: Tajemství jěstěří skály   Místě opředeném velkým tajemstvím, kde ţije mýtický
                          dinosaurus s nadpřirozenými schopnostmi. Dva kamarádi se
                          vydají na cestu k této skále ve snaze zachránit jejich rodné   EN, CS, HU  kreslené
                          Noţička byl svědkem podivuhodného úkazu - nebem prolétl
                          "kámen ze studeného ohně" a přistál kdesi v Kouřových
587. Země dinosauru 7: Kámen chladného ohně    horách. Protoţe byl jediným, kdo to viděl, nikdo mu nevěří aţ
                          na Pírkova podivného strýce, který přátele povzbuzuje k
                          hledání. Vypráví se, ţe kámen je nadán tajemnými silami, a    CS      kreslené
                  Přátelé Zlatovlásky jsou tři medvědi ţijící v lese, s kterými
                  dívenka proţívala nádherné chvíle plné společných her a
627. Zlatovláska a tri medvede   zábavy. Jednoho dne však navštíví potulný cirkus a k jejímu
                  překvapení v něm vidí tři uvězněné medvídky. Zlatovláska se
                  je rozhodne osvobodit i kdyţ to bude velice těţké... Díky    EN, CS    kreslené
                  Príbehy Spejbla a Hurvínka poznajú deti skoro na celom
                  svete. Veselé príbehu ocinka Spejbla, ktorý všetko pozná a
246. Znovu u Spejbla a Hurvínka 1  vie, ale nikdy jeho činy nekončia bez problémov. Jeho
                  "vzorného" synka Hurvínka, kamarátky Mánička a a ich
                  babička - pani Katarína a chlpatého psa Ţeryka.         CS
                  Příběhy SPEJBLA A HURVÍNKA znají děti skoro na celém
                  světě. Veselé příběhy taťuldy SPEJBLA, který všechno zná a
502. Znovu u Spejbla a Hurvínka 2  umí, ale nikdy jeho počínání nekončí bez komplikací. Jeho
                  "vzorného" synka HURVÍNKA, kamarádky MÁNIČKY a její
                  bábinky - paní KATEŘINY a chlupatého psa ŢERYKA. DVD       CS      bábkové
                  Sledujte, ako George s veľkou túţkou po dobrodruţstve
                  stretne Pána v ţltom klobúku a nakoniec s ním odchádza do
192. Zvedavý George         mesta. Zvedavosť spôsobí Georgeovi a jeho novému
                  priateľovi veľa problémov – a tieţ prinesie veľa srandy!
                  Najroztomilejší opičiak na svete odišiel z dţungle, vyrazil do  EN, CS, HU  kreslené
                  Quasimodo a všichni jeho přátelé proţívají dobrodruţný

368. Zvonár u Matky Boţej 1
                  příběh, kde se osamělý zvoník utkává se zlem...         SK      kreslené
                  Vraťme se zpět do majestátné katedrály Notre Dame, kde se
                  odehrává zcela nový příběh studia Disney - Zvoník od Matky
369. Zvonár u Matky Boţej 2     Boţí II. Zaţijeme legraci a dobrodruţství, které doprovází
                  dokonalá animace a líbivá hudba. Quasimodo a všichni jeho
                  přátelé znovu oţívají v dobrodruţném příběhu, kde se       CS      kreslené
                  Kreslený rozprávkový seriál Velérie Takáčovej a Františka
                  Jurišiča o dvoch pôvabných lúčnych škriatkoch Zvončekovi
626. Zvonček a Margarétka      a Margarétke a ich objavovaní zázračného sveta ţivej
                  prírody. Spoločne s nimi môţeme spoznať aj hravé Slniečko,
                  ufrfľaného Mesiačika, nezbedníkov Vetríka a Dáţdika, ale i    SK      kreslené
                  Mravenisko kaţdoročne okupujú kobylky. Hlavným hrdinom
                  je Flik, zneuznaný mravčí vynálezca, jeho "geniálne" nápady
 2.  Ţivot chrobáka        sa vţdy končia katastrofou. Flikovi sa "náhodou" podarilo
                  zničiť pripravené zásoby potravy pre kobylky. Flik sa vyberie
                  do sveta aby našiel bojovníkov, ktorí by mravenisko pred     EN, CS    kreslené
o-kreslené
o-kreslené
nové + kreslené
20,- Sk za 3 DVD
Cena 160,- Sk za 4 DVD
Cena 240,- Sk za 6 DVD
a 4 DVD
é aj kreslené
nové
kreslené
kreslené
kvalita 25,-


kvalita 25,-
Bambuľkine dobroduţstvá
Bola babka, mala capka
Hity z českých filmov a pohádek
Hity Zlatej brány
Lovely babies
Mária Podhradská a Richard Čanaky
Mária Podhradská a Richard Čanaky
Mária Podhradská a Richard Čanaky
Mária Podhradská   a  Richard  Čanaky
Uspávanky do postieľky
Mária  Podhradská  a  Richard  Čanaky
Deťom 1
Mária  Podhradská  a  Richard  Čanaky
Deťom 2
Mária  Podhradská   a  Richard  Čanaky
Deťom 3
Mária  Podhradská   a  Richard  Čanaky
Deťom 4
Mária  Podhradská   a  Richard  Čanaky
Deťom 5
Neberte nám princeznú
OKEY DETI 2004
Pesničky pre deti
Peter Nagy a deti
Peter, Beáta a Vašo
Písničky z pohádek a večerníčku
Písničky z pohádek a večerníčku
Spievanky, spievanky
Tíško počúvaj
Vybrané piesne, hry a riekanky pre najmenších
Zaspievaj si s lišiakom II.
Zlatá brána 1970 - 1975
Zlatá brána 1975 - 1980
Zlatá brána 1980 - 1985
piesne zo seriálu
Známe slovenské ľudové piesne naspievané deťmi
pre deti sú určené všetkým, ktorí radi objavujú
bohatstvo a krásu slovenského folklóru.
Skladby známych autorov upravené pre detského
poslucháča. Klasická hudba s doprovodom detského
smiechu a dţavotania, veľmi pekné a ukľudňujúce aj
pre dospelých
Vianočné piesne
Vianočné piesne (nielen) pre deti
Vianočné piesne (nielen) pre deti
Piesne z muzikálu.16 pesničiek naspievaných deťmiVýber 13 osvedčených aj úplne nových detských
hitov: Smetiari (Juro Gahér), Diktát (Vanesska), Ťaţký
ţivot mám (Vanesska), Macko uško (BSE), Bobi
(Martin Madej), Dve malé blchy (Peter Nagy), Aký
budeš (Tweens)...
CD obsahuje 25 pesničiek
Výběr se známými zpívanými písničkami z oblíbených

dětských TV večerníčků. Mezi vybranými melodiemi si

vaše děti mohou zazpívat písničky z věčerníčků o Víle

Amálce,  Maxipsu   Fíkovi,  Makové   panence,

Rákosníčkovi, Včelce Máji, Machovi a Šebestové,

Včelích medvídcích nebo Rumcajsovi.
Celkem 18 písniček z českých večerníčků a pohádek,
jistě potěší vaše ratolesti nebo vnoučátka.
SLUK - spievanky, spievanky ... Najkrajšie detské
ľudové pesničky a riekanky. CD obsahuje 35
spievaniek.
Hudobná relaxačná zostava je pripravená vo vzťahu k
detskému veku, no môţe byť pohladením duše" pre
kaţdého, kto má rád neţné a príjemné melódie.
Relaxačná hudba pre deti. Táto hudobná zostava je
pripravená vo vzťahu k detskému veku, no môţe byť
"pohladením duše" pre kaţdého, kto má rád neţné a
príjemné melódie. Hudba môţe znieť ako tichučké
pozadie pri čítaní rozprávok pred spaním, moţno ju
pouţiť aj ako hudobnú kulisu k rôznym tvorivým
činnostiam dieťaťa. Niektoré skladby sú vhodné k
relaxačno-koncentračným   cvičeniam,  dychovým
cvičeniam, pohybovým kreáciám, na uvoľnenie
psychického napätia pri problémoch so zajakavosťou,
hyperaktivitou ap. CD sa pouţíva na stovkách
materských a základných škôl na Slovensku, ale s
obľubou ho pouţívajú aj kozmetičky a maséri. Na CD
sú obmedzené zvuky tečúcej vody. Vybraná relaxačná
hudba, ktorá lahodí detským uškám.
21 pesničiek pre deti
30 piesní
CD obsahuje 32 pesničiek. 73:53 minút
1. Keď som bol maličký pacholíček, 2. Koza biela hrušky
zbiera, 3. Bola babka, mala capka, 4. A ty, Hana, stoj v kole,5.
Kukulienka kuká, 6. Kukulienka, kde si bola, 7. Bol jeden
gajdoš, 8. Ani, Ani, Anička, 9. Daj, Boţe, slnca, 10. To moje
hrdielko, 11. Hoja, Ďunďa, hoja, 12. Ej, Jáne, Jáne, 13. Moje
milé, premilené jahody, 14. Mati moja, mati, 15. Červené
jabĺčko, 16. Povedal mi jeden chlapec, 17. Stratila som
zrkadlo, 18. Oveška, oveška, 19. Hoja, hoja, hojky, 20.
Krásna, krásna, 21. Rada pila, rada jedla, 22. Zaleť sokol,
biely vták, 23. Tá lišovská nevesta, Boleráz, boleráz, 24. Ja
som dobrý remeselník, 25. Zelený je rozmarínček, 26. Búvajţe
mi, búvaj, 27. Kade chodí má matička, 28. Bodaj by vás, vy
mládenci,
01. Různí - Slunce, seno, jahody / z filmu Slunce, seno,
jahody, 02. Zuzana Navarová - Čert ví proč / z filmu Čert ví
proč, 03. Heidi Janků - Popocatepetl Twist / z filmu Rebelové,
04. Radek Valenta - Princezna ze mlejna / z filmu Princezna ze
mlejna, 05. Petra Černocká - Saxana / z filmu Dívka na
koštěti, 06. Juraj Kukura - Nech brouka ţít / z filmu Trhák,
07. Lenka Strojilová, Leoš Botek - Statistika / z pohádky
Princové jsou na draka, 08. Petr Spálený - Pane, vy jste vdova
/ z filmu Pane, vy jste vdova, 09. Darina Rolincová - Anjelik
moj / z filmu Téměř růţový příběh, 10. Vilém Čok - Netopýrek /
z filmu Báječná show, 11. Tereza Nekudová & Cyberprague -
CD z časopisu Mama a ja: Hore brehom, dolu brehom,Vstávajte pastieri, Jak si krásne Jezuliatko, Poďme bratia doBetlema, Búvaj dieťa, Tichá noc, Bim-bam
22 najkrajších vianočných piesní a kolied (nielen) pre deti: 1.
Čas radosti veselosti, 2. Vstávajte pastieri, 3. Kúpil otec rybu,
4. Dnešný deň sa radujme, 5. Vyrástol nám stromček, 6. Jak
si krásne Jezuliatko, 7. Povedzte nám..., 8. Hľa zástup zboru
..., 9. Do hory do lesa valasi, 10. Narodil sa Kristus Pán, 11.
Do mesta Betléma, 12. Dobrý pastier sa narodil, 13. Poďme
bratia do Betléma , 14. Prišla radosť , 15. Aký je to svit, 16.
Búvaj dieťa krásne, 17. Vianočná rozprávka, 18. Pastieri
Na tomto CD môţete nájsť hudobné podklady všetkých piesní
(bez spevu), ktoré sú nahraté na CD "Mária Podhradská a
Richard Čanaky - vianočné piesne (nielen) pre deti". CD je
určené hlavne pani učiteľkám z materských a základných škôl,
deťom, ktoré navštevujú Základné umelecké školy alebo aj
rodičom, ktorí by chceli nacvičiť s deťmi divadielko či
vystúpenie, kde by mohli deti samé spievať. Mária a Riško
chcú pomocou tohto CD podporiť v deťom talent, hudobnú
tvorivosť a sebavedomie pri spievaní a vystupovaní.
22 piesní: Uspávanka | Spi, dieťatko, spi | Moja bábika | Hajaj,
búvaj, buvičkaj | Do sníčkov | Spi, bábika | Pekne spinkaj,
bábika | O čom sníva sen | Dobrú noc | Hajajţe mi, hajaj | na
36 piesní: Malí muzikanti | Ťuki, ťuki ťukalo | Išla sova
tanec | Kolo, kolo mlynské | Prší, prší | Kohútik jarabý | Ţenilo
sa motovidlo | Náš Brok | Spi dieťako | Spi bábika | Moja
mamka niečo má | Krtko | Maličká som | Medveďku, daj labku
| Na cestičke roháč | Čie sú to kone | Kukulienka, kde si bola?
| Pec nám spadla | Snieţik sa nám chumelí | Padá snieţik |
Snehuliačik | Sneţienka | Na zelenej lúke | Takto letia vtáci |
Ťap ťap ťapušky | Krásna, krásna | Na dvore | My sme smelí
vojaci | Pod horou, pod horou | Cipovička | Jedna druhej riekla
| Číţiček, číţiček | Gúľalo sa gúľalo | Bola babka | Veselé
myšky | Ďatelinka
36 piesní: Kováč kuje | Malý počtár | Varila myšička | Hojda

hojda | Slniečko sa zobudilo | Zlatá brána | Tancuj tancuj |

Pláva kačka | Ide vláčik ši ši ši | Ďateľ | Slúţil som slúţil | Oli

oli janko | Telefón | Jarné kvety | Bolo raz jabĺčko | Po nábreţí

koník beţí | Ruky ručičky | Zajačik ušiačik | Páslo dievča pávy

| Reťaz | Bol raz jeden malý psíček | Na hada | Pokapala na

salaši slanina | Kom kom kominár | Slniečko | Hajaj tíško |

Lietala si lastovička | Červené jabĺčko | Čierne oči | Tam rástla

krásna jedlička | Svieť nám stromček jagavý | Postavím si

snehuliaka | Mikulášku dobrý strýčku | Sedemdesiat sukien

mala | O zajačikoch | Keď si šťastný
26 piesní: the wheels on the bus | eansey, weensy spider | the
alphabet song this little light of mine | o by careful little eyes |
looby loo | fingers, nose and toes | there s a hole in the bucket
this old man | old macdonald | praise Him | rocka my soul | six
little ducks | wise man and the foolish man baa baa black
sheep | bingo | come and go with me | dry bones | father
abraham | mulbery bush | get on board | kum ba yah | john
jacob jingleheimer schmidt | isn t He wonderful | jack and jill | if
you re happy
17 piesní: Tancujem, spievam si | Keby si mal takúto malú

vieru | Aleluja sabalaba labambam | Keď Pán Jeţíš Bol

maličký | Boh ľúbi ma | Krok sem krok tam | Male koníky ľúbi

Boh | Spávaj aleluja s radosťou | Si môj Pán | Moje malé

svetielko | Či si veľký, či si malý | Toto je deň | Kto stvoril

ţmurkajúce hviezdy | Ide Jeţíš | Kto je Pánom dţungle | Boh

ta miluje a ja ťa milujem | Ku koncu chýli sa deň
24 piesní: O zvieratkách | Pri potoku sedela | Dupkajú noţičky
| Pásla ovečky | Ponosa | Červený kacheľ | Rúčky | Ide, ide
vláčik | Spievanky | Sedí mucha na stene | Čerešničky,
čerešne | Do mestečka Poriadkova | Rafaela stonoţka | Z
Východnej dievčatá | Točí sa mi, točí | Snehuliak | Snehová
vločka | V zime | Anička, dušička | Veselá píšťalka | Dínom,
dánom | Po valašsky od zeme | Futbal to je super hra |
Maľovaná abeceda
01. Dieťa z dobrej rodiny, 02. Dieťa z dobrej rodiny II,
03. Dvaja, 04. Som taká aká som, 05. Šaty, 06. To ste vy.
07. Svitá, 08. Rozhádzané postele, 09. Čo nám uţ rukami
prešlo detí, 10. Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny, 11. Budem tu
s vami, 12. Trochu tuším, trochu viem, 13. Teraz pekne pôjdeš
domov, 14. Tri slová
1. Brďokoky, 2. Reklama na ticho, 3. Ţienka domáca, 4.
Nebude to ľahké, 5. Laska moja de si, 6. Poďme sa zachrániť,
7. Ţily, 8. Čo bolí, to prebolí, 9. Láska, 10. Veselá pesnička,
11. Maťo a Linda, 12. Ráno, 13. Brďokoky(karaoke), 14. Laska
moja de si (karaoke), 15. Ţienka domáca (karaoke), 16.
Poďme sa zachrániť (karaoke)
Smetiari, Diktát, Mestské zvieratá, Ťaţký ţivot mám, Fantóm
školských chodieb, Chrobák Miško, Drzý chalan, Macko
Uško, Bobi , Dve malé blchy, Krajina snov, Aký budeš, Dam
du bi dam
Mandarinka Darinka, Zebra, Vianoce, vianoce, Tomi má v
saxofóne zlato, Major potkan, Lienka Lenka, Blondína
z Londýna, Tiki – Taka, Gitara - na – na, Čarbičky, Sprayer
Frayer, Maliček, Prečo krava nenosí ..., Máme doma
dáţď, Bobi, Hovniválik, Mačka pána skladateľ, Dve malé
blchy, Mám dobrú babu, Ping-Pong, Ţirafa, Dingo a Tango,
Chobotnica a slon, Yetti, Kanibali - BONUS !
Gramofónoví   ľudkovia, Ako   bola objavená amerika,
Čarbičky, Cukráreň smiešností, Oriešky, Pes a mačka, Letí
slovo, Aké bude počasie, Darček, Opicamechu a kapradí; Tom
CD obsahuje 20 pesničiek: Méďové; Z na bicykli, Obrátená

& Jerry; Ţofka; Byla jednou koťata; Včelí medvídci; Mach a

Šebestová; Míša kulička; Pipi dlouhá punčocha; Víla Amálka;

Káťa a Škubánek; Tuláček; Sněhurka a sedm trpaslíků;

Včelka Mája; Rumcajs; Vydrýsek; Rákosníček; Maxipes Fík;

Maková panenka; Večerníček. CD má 43:40
CD obsahuje 18 pesničiek: Mach s Šebestová, Večerníček, Z
mechu a kapradí, Chvála slepic, Popelka, Jedno zrnko popela,
Chtěla bych jednouj, Tři oříšky, Kolovrátek 2, Princezna ze
mlejna 2, Trpasličí svatba, Šípková Ruţenka, proč kukáš
Ţeţuličko, Maková panenka, Pramen zdraví, Včelí medvídci,
Rumcajs
01. Spievanky, spievanky, 02. Prší, prší, len sa leje, 03.
Kohútik jarabí, 04. Zaspala Kačenka / Kukulienka kde si bola,
05. Krásna, krásna, 06. Medveďku, daj labku, 07. Dýnom,
dánom / Jedna druhej riekla / Moja mamka niečo má, 08.
Húsky, poďte domov / Maličká som, húsky pasiem, 09.
Anička, dušička, kde si bola, 10. Spievaj ţe si, spievaj, 11. Z
Východnej dievčatá, 12. Prišla jar / Klnka, klnka / Svätý Jur ide
/ Sadila som hrebíček, 13. Fašiangy šialené /Točí s mi, točí,
14. Záhon pod konope / Hrach sa mi neurodil, 15. Išli tri
panenky z Turca, 16. Išla sova na tanec / Kozačky som
tancovala / Ide môj milý z Bystrice, 17. Hore-dolu beţala, 18.
Uţ len hudec dobre hraj / Zahrajte mi na tie husle, 19.
Tancovala a neznala, 20. Haju, haju, hajušky / V šírom poli
pod hrušku, 21. Pri potoku sedela, 22. Na jabloni, pod listami /
Kdeţe si ty lastovienka lietala, 23. Zahrajte mi muzikanti
vesele, 24. Gá-gá-gá, gazdiná / Čie sú tie húsky na tej vode,
25. Kováč kuje, 26. Ej, padá, padá rosička, 27. Oli, oli Janko /
U suseěje pod svojí ochranu. Ale Závist má v ruce ještě
poslední                ďábelský           trumf
...
CD obsahuje 12 skladieb: 1. The Riddle Song (Zázračná

pieseň, Kobialka) 5:53, 2. The Future is Baeutiful (Krásna

budúcnosť, Kobialka) 4:36, 3. Spiritual Guitar (Spirituálna

gitara, Zimmermann) 7:00, 4. Lesná prechádzka (Krupka)

5:26, 5. Celestial Light (Nebeské svetlo, Miles) 4:52, 6. Angel

of Hope (Anjel nádeje, Berglund) 3:52, 7. The Green World

(Zelený svet, Evans) 5:52, 8. Kráčame spolu (Biroš) 7:57, 9.

Kukučka (Krupka) 5:22, 10. Putovanie (Biroš) 3:32, 11.

Transcendances I (Tanec bez hraníc, Pépe) 4:52, 12.

Vianočná zvonkohra (Krupka) 4:30
27 pesničiek: Prišla jar, Po nábreţí koník beţí, Medvedku daj
labku, Skáče ţaba po blate, Kováč kuje, Jedna druhej riekla,
Červené jablčko, Svieť nám stromček jagaví
1. Kamarát Lišiak, Hroch na návšteve, Prečo je maco Mišo v
ZOO, Prečo má klokan na bruchu vak, Prečo chodí krokodíl
všade neskoro, Prečo majú zebry pruhy, Opica sa má
najlepšie, Prečo má slon veľké uši, Prečo má ţirafa dlhý krk,
Zaľúbený chrúst, Nahnevaný jeţko, Hádanková piešeň,
Zaľúbený slon, Môj malý psík, Kocúr Murko, Vlk a zajac,
Lenka a lienka, Opičiak Tom, Ako si kto ustelie, Valentína,
Plavčík bobor
Počtár, Trpaslík, Bábika, Do-re-mi, Bubliny, Ozvena, Černoch
Čučo, Margarétka, Malí muzikanti,
01. Ledabolo,   02. Herečka,   03. Bryndza,  04. Hodinky,
05. Fintivky, 06. čierny kúzelník, 07. čokoláda, 08. Demikát,
09. Divadlo, 10. Drobná povedačka, 11. Na podstreší,
12. Traja bratia, 13. Majster pekár, 14. Kvietky, 15. Karneval,
16. Skleníková kvetina, 17. Múdra čiapka, 18. Planý strach,
19. Veselé pesničky, 20. Telefón, 21. Peter Centimeter,
22. Kvapká kvapka, 23. Vrabčia rozprávka, 24. Malá doktorka,
25. Náš indián, 26. Moja mama, 27. Pradená, 28. Trampoty
s kozami, 29. Vrtké jazyky, 30. Zázračný vozík
 1. Skrytá kamera, 2. Semafóry, 3. Robot Robo, 4. Babylón, 5.
Námorník na suchu, 6. Pokazený automat, 7. Pieseň o Eme,
8. Súd, 9. Dobrý nápad, 10. Lepiaca páska, 11. Hrdzuľa, 12.
Keď jej príde, 13. Kľúčikové kráľovstvo, 14. Rastiem ako z
vody, 15. Konzervy, 16. Pepsi pre psy, 17. Kykymora, 18.
Krajina, 19. V batohu, 20. Kreslí, kreslím, 21. Nanukový Ivan,
22. Ţuvačkárka, 23. Moderná rozprávka, 24. Škrečok, 25.
Šepkajúca voda, 26. Poškolník, 27. Soľ nad zlato, 28.
Ţalobab, 29. Slnečný vietor, 30. Zlatá brána dokorán
                          DVD je súbor 10 samostatných príbehov ktoré jednotlivo
                          rozoberajú prikázania desatora. Všetky príbehy sú zo
                          súčasnej doby a prihovárajú sa deťom ich jazykom a obrazmi
                          z ich ţivota (napr. hneď v prvom príbehu sa dej točí okolo
406.  10 pre najmenších: 10 boţích prikázaní počítačovej hry). Film sa teda podobá beţným animovaným
                          filmom, na aké sú deti zvyknuté, ale je to čosi viac ako len
                          zábava... film zanechá dojmy, ktoré provokujú detského
                          diváka k otázkam... skrátka dieťa sa dostane do príbehu, a
                          príbeh ho bude podvedome nútiť zaujať postoj.         SK  z VHS  kreslené
                          4 DVD obsahujú príbehy zo seriálu Biblia pre začiatočníkov:
                          Stvorenie sveta - Adam a Eva v raji, Noemova archa, Jozue a
                          boj o Jericho, Dávid a Goliáš, Daniel v levovej jame, Jonáš a
                          veľryba, Márnotratný syn, Milosrdný samaritán. Piate DVD
497.  Biblia pre začiatočníkov           obsahuje 7 príbehov: Príbeh z Fatimy, Mikuláš – chlapec,
                          ktorý sa stal Mikulášom, Svätý František – rytier z Assissi,
                          Bernadetta – Princezná z Lourd, Miki - môj tajný priateľ,
                          Patrick otrok, ktorý oslobodil Írsko, František Xaverský   SK      kreslené
                          Bol raz jeden ţivot – 6 DVD - náučný seriál o tom, ako to

                          funguje v ľudskom tele. Obsah DVD: 1. Planéta buniek, Ţivot,

                          Telesná stráţ, Kostná dreň 2. Krv a krvné doštičky, Srdce,

194.  Bol raz jeden ţivot             Dýchanie 3. Mozog, Neuróny, Oko, Ucho 4. Koţa, Ústa a

                          zuby, Trávenie, Pečeň 5. Obličky, Lymfatický systém, Kosti a

                          kostra, Svaly a tuk, Vojna s toxínmi 6. Očkovanie, Hormóny,

                          Kolobeh ţivota, Regenerácia, A ţivot ide ďalej         SK  z TV  kreslené
                 Seriál je na 3 DVD a majú spolu     15 príbehov: První
                 navigátori, Alexander Veliký, Eric Rudý a objevení Ameriky,
                 Ingrisch N, Ibn Vattuta predchodce Marca Pola, Velké
620.  Bol raz jeden objaviteľ  dzunky, Vasco de Gamma, Taxisove počátky pošty, Bratri
                 Pinzonovi - skrytá tvár Columba, Amerigo Vaspucci a Nový
                 svet, Magellan první cesta kolem sveta, Cabezade Vaca,
                 Bering, Bougainville a Tichý oceán, Bruce a prameny Nílu CS   z TV  Cena 120,- Sk za 3 DVD
                 Seriál pozostáva zo 4 DVD: Čínski predkovia, Archimedes,
                 Héron z Alexandrie, Meranie času, Jindrich Moreplavec,
                 Gutenberg a tlač kníh, Leonardo da Vinci, Lekári, Galileo
                 Galilei, Isaac Newton, Buffon a dejiny našej planéty,
492.  Bol raz jeden vynálezca  Lavoisier a chémia, Parný stroj, Faraday a elektrina, Darwin a
                 evolúcia, Mendel a hrach, Pasteur a mikroorganizmy,
                 Thomas  Edison,  Elektromagnetické   vlny,  Automobil,
                 Lietanie, Marie Skoldowska, Einstein, Lorenz, Armstrong a
                 vesmír                          CS   z TV  kreslené
                 DVD obsahuje 5 príbehov: Daisy, Goofyho vtáčik, Donaldove
397.  Mickey Mouse Clubhouse 1
                 preteky balónom, Plutova lopta, Donald a ťahavá fazuľa  SK   z TV  kreslené
                 DVD obsahuje 5 príbehov: Mickey ide na ryby, Goofy na
398.  Mickey Mouse Clubhouse 2  Marse, Donald - ţabí kráľ, Minnie má narodeniny, Daisyn
                 tanec                           SK   z TV  kreslené
                 DVD obsahuje 5 príbehov: Mickeyho výsluţka, Mickey hľadá,
304.  Mickey Mouse Clubhouse 3
                 Pluto je najlepší, Mickey hľadá poklad, Daisy na oblohe SK    z TV  kreslené
                 DVD obsahuje 5 príbehov: Doktorka Daisy, Mickeyho
516.  Mickey Mouse Clubhouse 4  dobrodruţstvo s farbami, Spiaca Minnie, Donaldovo
                 štikútanie, Goofyho zoologická záhrada         SK    z TV  kreslené
                        Tento program sestavila jedna maminka, ale ukazuje svět tak,
                        jak se na něj dívají oči malého dítěte. Obsah umí dítě upoutat,
                        ale především rozvíjí jeho schopnosti.Baby Einstein™ učí
                        hudbě, umění, jazyku, vědě a přírodopisu hravým a
                        obohacujícím způsobem. Ve Zvířátkách ze sousedství budou
485.  Baby Einstein - Zvířátka ze sousedství  děti pozorovat chlupaté i okřídlené kamarády v jejich
                        přirozeném prostředí. Malí človíčkové budou fascinováni
                        roztomilými záběry zvířat, inspirativními a petrými obrázky.
                        Při tom budou naslouchat klasické hudbě od slavných
                        skladatelů, jako jsou Beethoven, Rimskij-Korsakov, Vivaldi a
                        Pahcalbel.                           EN, CS   bábkovo-kreslené
                        Tento program sestavila jedna maminka, ale ukazuje svět tak,
                        jak se na něj dívají oči malého dítěte. Obsah umí dítě upoutat,
                        ale především rozvíjí jeho schopnosti.Baby Einstein™ učí
    Baby Eistein - Baby Mozart Hudební
484.                      hudbě, umění, jazyku, vědě a přírodopisu hravým a
    festival
                        obohacujícím způsobem. Baby Mozart™ seznamuje malé děti
                        s nádhernými klasickými melodiemi Wolfganga Amadea
                        Mozarta, které doprovázejí inspirativní barevné obrázky.     EN, CS  bábkovo-kreslené
                        DVD obsahuje 12 zvieratiek: Dţungla -
489.  Cecile a Pepo predstavujú zvieratká                                    EN, CS  kreslené
                        Seriál - hravá dětská encyklopedie pro předškolní děti. Klaun
                        Kostkáč provází děti světem všedním i svátečním.
                        Pomocí her, loutek, písniček a říkadel rozvíjí vnímání,
                        tvořivost a fantazii dětí.
338.  Kostičky 1                Seriál nabízí zábavnou výtvarnou formou řadu informací a
                        uţitečných rad. Motivuje k činnostem s dětmi doma i v
                        mateřských školách.
                                                         CS
339.  Kostičky 2
340.  Kostičky 3
341.  Kostičky 4
                  DVD obsahuje 10 príbehov.

320.  Pá a Pí z mačacej planéty
                                                  SK  z TV
                  DVD obsahuje 5 príbehov (1:58 minút): Stojíme a sedíme
                  /Dipsy si sadol na klobúk/, Učíme sa hrať kriket /Tinkywinky
                  zobral Lále loptu/, Urobíme si dieru z blata /Lála a Dipsy sú
526.  Teletubbies         od blata/, Deti zahrajú, ţe idú na výlet /Teletubbies hľadajú
                  Lálu/, Wineta rozpráva rozprávku o Lišiakovi /Teletubbies
                  navštívia Medveď a Lev/                  SK    z TV
                  DVD obsahuje 5 príbehov (1:58 minút): Deti hľadajú v lese
                  zvončeky, /v zemi Teletubbies rastú zvončeky/, Urobíme si
                  bábiku /Teletubbies tancujú/, Sme na pláţi /do zemi
527.  Teletubbies         Teletubbies priplávajú lode a je tam mláka/, Urodíme si
                  preliezačky /Teletubbies sa hrajú a majú preliezačky/,
                  Teletubbies počúvajú zvuky, aké vydávajú zvieratá /deti si
                  vyrábajú zvieratá/                     SK    z TV
                  DVD obsahuje 18 príbehov: Krieda, Chrobáky, Listy, Hnedá,

418.  Teletubbies         Baterky, Spev, Schovky, Jazvec, Safari, Hore-dole, Kačky,
                  Červená, Hudba, Bágle, Bubon, Jablčník, Akvárium, Vláčik  SK    z TV
                  TELETUBBIES 5 - Další pokračování TELETUBBIES,
                  tentokrát o NEPOŘÁDKU. V daleké zemi za horami si
                  TELETUBBIES hrají s vámi! JEJEJ! Podívejte se! Tubby
                  toast, tubby krém, klubko provázků a skvrny na podlaze
                  ukazují  na  pořádný   NEPOŘÁDEK     a zmatek  v
426.  Teletubbies - Neporiadok  TELETUBBYLANDU. někdy totiţ Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa
                  a Po pěkně vyvádějí. Někdy se tubby přístroje neumějí vůbec
                  chovat. Ale Noo-Noo nakonec vţdycky uklidí. A kdyţ se
                  kouzelný větrník roztočí, TELETUBBIES se dívají na děti ze
                  skutečného světa, jak se radují - jako oni sami!      CS    z VHS
                 TELETUBBIES 2 - Taneční rej v TELETUBBYLANDU.
                 Kouzelný větrník se roztáčí, v TELETUBBYLANDU začíná
                 nový den a čtyři hravé kamarády čeká další dobrodruţství a
                 příhody. Tinky, Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po si podupávají do
437.  Teletubbies - Roztančení  rytmu. Všem je do tance a opakují taneční kroky po Noo-noo.
                 Úplně tanci propadli... TELETUBBIES přináší změnu do
                 předškolních programů, jsou speciálně navrţené pro malé
                 děti a pomáhají jim s koordinací zraku a sluchu.       CS  z VHS
                 ELETUBBIES 6 - TULI TULI, speciální program navrţený pro
                 malé děti. Jednoho dne se v TELETUBBYLANDU ... odněkud
                 zdaleka objevily dveře. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po
                 právě tancují karibský tanec.Jack, Francesca a Andy šli
425.  Teletubbies - Tuli tuli  hledat zajíce. Pak přišel čas na tubby toast s Noo-noo.
                 Mezitím milá paní vypráví příběh o neposlušnosti a Laa-Laa
                 jde pak s Dipsy na procházku. Z kouzelného mraku prší
                 kouzelný déšť a TELETUBBIES se k sobě začali TULIT
                 aobjímat, protoţe se mají moc rádi!             CS  z VHS
                 V daleké zemi za horami si TELETUBBIES hrají s vámi!
                 TELETUBBIES    UŢ  JSOU   TADY   a  ROZTANČENÍ
                 TELETUBBIES. Kouzelný větrník se roztáčí a v
                 TELETUBBYLANDU začíná nový den a čtyři hravé kamarády
                 čeká další dobrodruţství a příhody. Fialový Tinky Winky je
                 největší, zelený Dipsy má nejraději černobílý klobouk, ţlutá
                 LaaLaa si nejraději hraje s balonem a nejmenšíPo, ţijí za
                 horami v tajemné zemi, kde se můţe stát cokoli...
36.  Teletubbies I.       TELETUBBIES mají rádi tanec a velmi milují jeden druhého.
                 A děti budou tyto báječné postavičky také milovat.
                 ROZTANČENÍ TELETUBBIES. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a
                 Po si podupávají do rytmu. Všem je do tance a opakují
                 taneční kroky po Noo-noo. Úplně tanci propadli.
                 TELETUBBIES přináší změnu do předškolních programů,
                 jsou speciálně navrţené pro malé děti a pomáhají jim s
                 koordinací zraku a sluchu.                  CS
                TELETUBBIES: NEJMILEJŠÍ VĚC. Daleko za horami leţí
                tajemná zem a v ní ţijí TELETUBBIES. kaţdý z nich má svou
                oblíbenou věc. Tinky Winky má svou tašku. Dipsy klobouk.
                Laa-Laa si nejraději hraje s míčem a Po nedá dopustit na
37.  Teletubbies II.     svou koloběţku. Přišli, aby si s vámi pohráli, rozesmáli vás a
                potěšili. Připojte se k nim! VESELÉ VÁNOCE S
                TELETUBBIES.    Jednoho    krásného   dne  se   v
                TELETUBBYLANDU přihodilo něco zvláštního. Objevil se
                                               CS
                vánoční stromeček se čtyřmi dárky! Jeden je pro Tinky
                TELETUBBIES 8 - TELETUBBIES NA SNĚHU. Speciálně
                navrţené pro malé děti. Kouzelnou zemi za horami pokryl
                sníh a vy se z něj teď můţete radovat spolu s Tinky Winky,
                Dipsy, Laa-Laa a Po. Jednoho dne v TELETUBBYLANDU ...
                Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po pracují, kdyţ tu najednou
                se na obloze něco objeví. Je to jiskřivý mrak. Zčistajasna je
                jich tu víc a začíná sněţit. A sněţí a sněţí a sněţí, dokud
                všechno v TELETUBBYLANDU není bílé a zasněţené.
274.  Teletubbies: Na snehu  Dokonce i oblíbené věci našich kamarádů jsou pod SNĚHEM.
                A pak děti ve Finsku zpívají vánoční píseň o skřítcích. V
                Anglii je spousta dětí, které vánoční písničce tleskají.
                TELETUBBIES se mezitím klouţou na SNĚHU. Ve Španělsku
                právě děti dostaly vánoční dárky. A velká sněhová koule se
                přes celý TELETUBBYLAND valí přímo k domu ... Jejda!
                Anglické děti hrají příběh o narození děťátka. A
                TELETUBBIES si hrají se SNĚHEM. Zamilovali si ho. Pojďte CS
                si hrát s nimi!
                     TELETUBBIES 7 - POJĎME SI ZAZPÍVAT. Speciálně navrţené
                     pro malé děti. Jednoho dne v TELETUBBYLANDU ... Tinky
                     Winky, Dipsy, Laa-Laa a Po hrají melodie na své TUBBY
                     pudinkové pohárky. Kaţdý zatancuje svůj taneček .. dokonce
                     i TELETUBBIES! Pak TELETUBBIES zazpívají písničku o
                     nejmilejších věcech, ale Po zpívá o mraku. Jejda! Kde se
                     vzal, tu sevzal, najednou se objevil pár rukavic a Tinky Winky
275.  Teletubbies: Poďme si zaspievať  a Po si i s nimi zatancují. TELETUBBIES poslouchají hudbu,
                     ale Noo-noo je velmi hlučný ... ošklivý Noo-noo! Yvonne se
                     dívá na usínající dítě a hraje na harfu, pak se musí rozloučit.
                     Harfa sse tu objevila zčista jasna a Tinky Winky a Po na ni
                     také hrají. Pak si všichni společně zatancují. TELETUBBIES
                     vás mají rádi. Přidejte se k nim! TELETUBBIES přináší změnu
                     do předškolních programů, jsou speciálně navrţené pro malé
                     děti a pomáhají jim s koordiací zraku a sluchu.         CS
                     DVD obsahuje 8 príbehov: Kvety, Pravidlá hry, Športový deň,
260.  Tweenies 1            Poţiarnicke auto, Upratovanie, Útesy, Pamätník, Podmorský
                     svet                              SK  z TV
                     DVD obsahuje 7 príbehov: Song pre Doodlesa, Fizzin
261.  Tweenies 2            dinosaurus, Vajíčka, Kýchanie, Panovačná Bela, Štikútka,
                     Stará fotografia.                        SK  z TV
                     Dětský koutek 1 - Neţ půjdeme do školy Na tomto CD-ROMu
                     jsou pro děti připraveny pohádky, omalovánky, školička a
                     hry. Nenásilnou formu se děti naučí rozeznávat číslice,
                     písmena, barvy a tvary. Znalost barev jim pomůţe zvítězit
    Detský kútik 1          nad zlým čarodějem Barvykazem, znalost čísel se bude hodit
                     při nebezpečné cestě v Dominovém království, znalost
                     písmenek a číslic v logickém pexesu při souboji s koníkem
                     nebo při tradiční hře Člověče, nezlob se.
                     Dětský koutek 2 - Svět myšáka Bonifáce Toto CD je určeno
                     všem dětem, které si rády hrají, zpívají, milují pohádky a
                     chtějí se i něco naučit. Pro ně je připravena další sada
    Detský kútik 2          pohádek, omalovánky, pexesa (tentokrát nechybí ani
                     zvuková pexesa), písničky, hry, rozpočitadla nebo část
                     věnovaná procvičení pojmů prostorové orientace (před, za,
                     nad, pod, vlevo, vpravo, mezi).
                        Dětský koutek 3 - Čeština pro nejmenší Celý třetí díl je
                        věnován výuce českého jazyka a čtení. Úkoly jsou rozděleny
    Detský kútik 3             do tří kategorií podle věku dětí (předškoláčci, prvňáčci,
                        druháčci). I všechny hry jsou zaměřeny na procvičování
                        českého jazyka. Na CD nechybí ani slabikář s úkoly.
                        Dětský koutek 4 - Alenka a věci kolem nás Na tomto CD si
                        přijdou na své i ti úplně nejmenší. Je pro ně připravena řada
                        jednoduchých říkadel, básniček, veršovaných pohádek a
                        písniček. Ti starší si obrázky z básniček a pohádek mohou
    Detský kútik 4             sloţit jako puzzle, odměnou jim bude zábavná animace. Opět
                        nechybí řada her, výuková část se tentokrát zaměřuje na
                        určování částí lidského těla a na rozšíření znalostí o ovoci a
                        zelenině.
                        Dětský koutek 5 - Martínkova zvířátka Celý pátý díl je
                        zaměřen na zvířátka. Děti se v něm přenesou do světa
                        zvířátek, kde proţijí zajímavá dobrodruţství a získají mnoho
    Detský kútik 5             nových vědomostí. Celé CD je protkáno stovkami krásných
                        fotografií a desítkami videozáběrů ze ţivota zvířátek. Na CD
                        opět nechybí řada her a děti na něm naleznou i svou první
                        encyklopedii zvířat.
                        CD
    Angličtina pre deti od 3 rokov
                        CD
    Angličtina pre deti od 5 rokov
                        CD
    Slovenský jazyk
                        CD
    Matematika pre 1. - 4. ročník
                        CD
    Nemčina pre najmenších
                        DVD obsahuje 3 príbehy: The big red chicken, Lost and
591.  Dora the Explorer - Adventures
                        found, Grandma´s house                      EN
                        DVD obsahuje 2 príbehy: Star Catcher, Star Mountain
590.  Dora the Explorer - Catch the Stars                                   EN
                        Rozprávky, ktoré Vás naučia po anglicky. Angličtina pre
    Škola  hrou  A1   -  Tajomstvo  začiatočníkov. Rozprávkový príbeh, v ktorom sú dôleţité
    najväčšieho pokladu           slovné spojenia prekladané do angličtiny a deti sa ich
                        zábavnou formou ľahko naučia.                  SK  CD
                    Projekt Škola hrou je zhudobnené učivo pre ţiakov 1. aţ 5.
                    ročníka základných škôl. Učenie sa stáva príjemným a
Škola hrou 1              zábavným. Škola hrou dáva deťom chuť učiť sa a vedieť
                    viac. Rozvíja ich predstavivosť, kreativitu a hudobný sluch. SK   CD
                    Naučí počúvaní pesničiek Škola prídavné spievať,
                    Deti pri deti podstatné mená, hrou môţu mená, slovesá,
Škola hrou 2
                    samohlásky, svetové strany a iné.           SK      CD
                    Naučí deti vianočné koledy. V prvej časti sú piesne so
                    spevom, deti sa naučia melódiu a text. V druhej časti sú tie
Škola hrou 3              isté piesne bez spevu. Deti si môţu s hudbou zaspievať
                    sami. Na obaloch nájdete aj texty piesní.          SK   CD
                    Najznámejšie detské piesne, ktoré sa spievajú pri táboráku -
                    "Keď si šťastný", "Hlava, ramená, kolená, palce", "Starý
Škola hrou 4 - prázdninová
                    Donald farmu mal", "Ori ori deo", "Otec Abrahám" a ďalšie.
                    Tieto melódie potešia deti, rodičov aj starých rodičov. SK      CD
                    Deti sa naučia premenu jednotiek, pádové otázky, vzory

Škola hrou 5              podstatných mien, obeh vody v prírode, základy správnej

                    výţivy, hygieny a ďalšie. Na obaloch sú texty piesní.      SK  CD
                    Ďalšie pokračovanie pesničiek pre školákov. Deti     sa
                    dozvedia aké štáty sú okolo Slovenska, koľko máme
                    zmyslov, kedy sa varí a mrzne voda, čo sú to príslovky, koľko
Škola hrou 6              minút a sekúnd má hodina. Ďalej sú tu piesne o prírodných
                    dejoch, o ţivých a neţivých prírodninách, o uchu, o vetách a
                    ďalšie.                            SK   CD
                    Zvukové diktáty pre 2. - 4. ročník (120 diktátov), pre 5. -7.
                    ročník (120 diktátov) a pre 8. - 9. ročník (80 diktátotv).
                    Perfektná vec na precvičovanie pravopisu bez zbytočného
Zvukové diktáty zo Slovenského jazyka zdĺhavého  písania. Po doplnení chýbajúcich písmeniek PC
                    vyhodnotí správnosť a do červeného krúţku označí chybu a
                    vypíše % úspešnosť. Dohromady je v ponuke 320 diktátov.     SK  CD
              Seriál 12 rozhlasových hier pre deti a mládeţ. Moderné
              spraco-vanie v kombinácii s pôvod-nými biblickými
              príbehmi zo Starého zákona je pútavé a zároveň
              poučné nielen pre mládeţ ale aj pre dospelých.
              Originálna hudba a ruchy vý-borne dotvárajú
              atmosféru príbehov. CD obsahuje 12 príbehov: Adam
    Biblické príbehy 1  a Eva (24'), Kain a Ábel / Muţ, ktorý uveril Boţím
              slovám 1. (30'), Muţ, ktorý uveril Boţím slovám 2 (29'),
              Chrámová veţa (24'), Povolanie Abrama (25'), Traja
              záhadní cudzinci (30'), Sodoma (30'), Najťaţšia skúška
              (28'), Nezvyčajný príbeh lásky (28'), Odlišné dvojčatá
              (30'), Podvádzal a nakoniec bol podvedený (27'),
              Záhada zmiznutých modiel (25')              SK   CD
              Toto DVD vzniklo v spolupráci s výtvarníkmi,
              pedagógmi a hudobníkmi s cieľom zamerať sa na
              rozvoj   zmyslového   vnímania   malých  detí.
              Prostredníctvom 4 zvieratiek sú navodené situácie, o
              ktorých môţete svojim deťom rozprávať a viesť ich k
              pozornosti okolitého sveta. Týmto netradičným
    Moje prvé DVD    spôsobom ponúkame mnoţstvo roztomilých a
              pútavých záberov (obrázkov a zvukov, tvarov a farieb),
              ktoré udrţia pozornosť aj tých najmenších detičiek..
              Hlavnými aktérmi na DVD sú miminka, batoľatá, ale i
              hrajúce sa väčšie deti obklopené mnoţstvom pekných
              záberov z prírody a zo sveta zvieratiek.
              DVD - Moudronos 1 je určeno pro malé i velké od 6 do 99 let
              a slibuje poučení i zábavu pro celou rodinu. Mámo, táto, pojď
              si hrát, nové věci poznávat, Babi, dědo, co uţ nevíš, s
656.  Moudronos 1     Moudronosem hned se dovíš. DVD obsahuje 5 príbehov: 1.
              Srom a dřevo, 2. Kolo, kolo jízdní,3. Cesty ke zvířatům,4.
              Stopy domova,5. Stavby, domy, domečky                hrané
                        Mámo, táto, pojď si hrát, nové věci poznávat. Babi, dědo, co
                        uţ nevíš, s Moudronosem hned se dovíš. Oblíbený televizní
                        seriál pro všechny věkové kategorie, který zábavnou formou
                        představuje přírodu, svět zvířat a lidí, zcela naplňuje krédo
                        J.A.Komenského "škola hrou ". Určeno pro malé i velké od 6
                        do 99 let. Poučení i zábava pro celou rodinu. Klaun s
                        modrým nosem se všude chce podívat a všechno
655.  Moudronos 2               prozkoumat. Nepovede se mu vše napoprvé, ale má
                        vytrvalost a chuť zkoušet, hledat objevovat. Na své výlety za
                        poznáním s sebou bere malé školáky. Rád se od nich
                        nechává navést k všelijakým dobrodruţstvím a legráckám.
                        Na nosičích DVD vychází příběhy oblíbeného klauna
                        Moudronose: 1. Slovo, 2. Drobní ţivočichové, 3. Světlo a stín,
                        4. Kdo jsem ?, 5. Co na sebe ?                         hrané
                        DVD - Moudronos 3 je určeno pro malé i velké od 6 do 99 let
                        a slibuje poučení i zábavu pro celou rodinu.Mámo, táto, pojď
                        si hrát, nové věci poznávat, Babi, dědo, co uţ nevíš, s
654.  Moudronos 3               Moudronosem hned se dovíš. DVD obsahuje 5 príbehov: 1.
                        Rychlá pomoc, 2. Doprava, 3. Bylinkárna, 4. Voda pitná, 5. Vís
                        neţ obal, 6. Řeč těla a duše                          hrané
                        DVD rozpráva o grécky povestiach formou určenou pre
651.  Trójsky kôň a ďalšie grécke povesti 1  ţiakov. DVD obsahuje 10 príbehov.               EN, CS, SK, HU  kreslené
                        Chcete deti naučiť mená zvieratiek a rastlín? Potom je
                        Kravička Connie tá pravá rozprávka určená pre všetky
                        dievčatká a chlapcov od jedného do piatich rokov. Hlavnou
                        hrdinkou je kravička Connie, ktorá má veľa zvieracích
658.  Kravička Connie I.           kamarátov. Zvedavá Connie do všetkého pchá nos, takţe
                        kaţdý deň objaví niečo nové na farme a v jej okolí, kde býva
                        spoločne s rodičmi a babičkou, kravičkou Clarou. Connie je
                        zároveň trošku popletená a tak je o zábavu postarané.     EN, CS, SK    kreslené
Cena 200,- Sk za 5 DVD
Cena 240,- Sk za 6 DVD
Cena 120,- Sk za 3 DVD
      Cena 160,- Sk za 4 DVD
bábkovo-kreslené
bábkovo-kreslené
      Cena 160,- Sk za 4 DVD
                    DVD obsahuje tieto časti: Dýchanie a drţanie tela, Základy
Pilates 1. - posilňovanie        posilovania, Posilovacia metóda, Zaujatie správneho postoja CS
                    obsahuje dve fitness cvičenia, vhodné pre kaţdodenné
Cindy Crawford - Formuj svoje telo
                    precvičovanie plus 10-minútový tréningový doplnok          CS
                    Hitparáda se obsahem řadí k nejúspěšnějším Dádiným titulům.
                    Jsou na ně totiţ zařazeny coververze světových diskotékových
                    megahitů, které doplňuje 5 původních písniček. Dáda Hitparáda
                    potěší nejen děti, ale i jejich maminky, tatínky, babičky i
                    dědečky. Ti si rádi zavzpomínají na písničky, které znají z rádií a
                    třeba si s dětmi i zatancují. A kdyby nevěděli jak, tak jim to Dáda
Dáda Patrasová - Disko hitparáda 2006  na DVD předvede (podobně jako na DVD Disco Školka). Těšit
                    se mohou např. na covery Village People - Y.M.C.A., Ricchi E
                    Poveri - Mi´Innamoro Di Te, Fun Factory - Celebration ad. DVD
                    obsahuje 12 pesničiek: Pojďme tancovat, Hej baby, Táty se ptej,
                    Párty v rákosí, Tancuj bala bala, Ryci pici týny víny, Kluci nás
                    nebaví, Já nebudu se nikdy bát, Kecy, vedou, Lesní bál, Hájku,
                    hájku, Všechny děti světa                      CS
                    Dětmi milovaná Dáda připravila „velké taneční pro malé
                    tanečníky“. Sama je učí nové diskotékové tance na písničky
                    z její nové desky MiniDiscoShow. Titul obsahuje sérii pódiově
                    natočených „show“ ke kaţdé písničce, při nichţ v různých
                    kostýmech účinkuje spolu s Dádou dětský taneční soubor
                    Valášek. U kaţdého tanečního lze zároveň „odkliknout“ na
                    krátký nácvik konkrétní choreografie. Menu má animovanou
                    grafiku a několik legračních překvapení. Podobná taneční
Dáda Patrasová - Disko školka      školka vychází na DVD u nás vůbec POPRVÉ. Jako bonusy jsou
                    připojeny Dádiny videoklipy, včetně letošního senzačního hitu
                    Rumba Rej v podání Dády alias Toxic Babe. DVD obsahuje 16
                    pesničiek 1.Mini disco show, 2.Rumba rej, 3.Čoko, čokoláda,
                    4.Strašidelná, 5.Jaro, 6.Alibaba, 7.Pusa, 8.Čivava, 9.Náš vláček,
                    10.Prima Bejby, 11.Jára Fára, 12.Kamarádi, 13.Hezký den,
                    14.Dárky, 15.Jdeme ven, 16.Pasu pasu písničky
                                                      CS
Fitlopta 4. - Posilňovacie cvičenia                                SK
                    64 minut, nová forma cvičení, zameraných predovšetkým na
Zora Czoborová - Body work       posilňovanie a spevňovanie jednotlivých svalových skupín. SK
                              Cvičenie pre odstránenie bolestí chrbta, odporúčame ju i
                              ľuďom vo vyšokom veku, s vyššou hmotnosťou, tým, ktorí
Zora Czoborová - Fitball                  nemajú čas na návštevu fitcentra, ale i aktívnym športovcom,
                              trpiacim jednostranným preťaţením organizmu           SK
                              104 minut, pomôţe zvýšiť SVALOVÝ TONUS, POSILNIŤ SVALY
                              trupu, zlepšíte DRŢANIE TELA, FLEXIBILITU svalov a šliach.
                              Vaše svaly budú PEVNÉ, ŠTÍHLE a zároveň˛ SILNÉ. Špeciálne
                              pre dámy je určená časť, kde Zora predvádza cviky na pás, či
Zora Czoborová - Zoralates                 zadok. DVD obsahuje tieto časti: Rozcvička, Chrbát, Svaly trupu
                              a ramenný pletenec, Pás a stehenné svalstvo, Predné stehná,
                              sedacie svalstvo a spodné brucho, Brušné svalstvo, Strečing

                                                            SK
                              45 minut, EFEKT je zmes siedmich druhov dynamických cvičení
Zora Ochodnická - EFEKT                  a výsledkom sú pevnejšie stehná, brucho, zadok a ruky,
                              štíhlejší pás, ţiadne bolesti chrbta            SK
Tae-bo                           s Katerinou Masopustovou                  CS
                              DVD obsahuje 5 cvičebných zostáv rozdelených podľa veku
Detský aerobik                       detí pre 5-7 ročné, pre 8-10 ročné a pre 11-14 ročné.    EN, CS
Carmen Electra - Striptease Aerobics  Strip Your Way To
Fitness
                              Uţijte si speciálně vyvinutá cvičení s Vašimi dětmi v pohodlí a bezpečí
                              Vašeho domova. Všechna cvičení se skládají ze tří fází - zahřátí, vlastní
                              cvičení a uvolnění. Cviky lze cvičit samostatně, nebo je můţeme
Matka a dítě 1                       libovolně kombinovat. Pravidelné cvičení zvýší pohybovou koordinaci
                              Vašich dětí a posílí přirozené pouto mezi rodiči a dětmi. Je klíčem ke
                              zdravému stylu dítěte.
                              Cviky pro zdraví - jedinečná pomůcka pro Váš zdravý ţivotní styl. Díky
                              obrazovému záznamu, můţete okamţitě vidět správnost provádění
                              cviků a opravovat případné chyby. Pravidelné cvičení zvýší pohybovou
                              koordinaci Vašich dětí a posílí přirozené pouto mezi rodiči a dětmi.
                              Vede ke zdravému vývoji dítěte. Zacvičte si s Vašimi dětmi v pohodlí
                              svého domova. Cvičební program BABY FIT seznamuje dítě s
Matka a dítě 2                       pravidelným sportováním, které je důleţité pro rozvoj zdravého
                              ţivotního stylu. Všechna cvičení se skládájí ze tří fází - zahřátí, vlastní
                              cvičení a závěrečné uvolnění. Cviky jsou vytvořeny speciálně pro
                              nejmladší věkovou skupinu a jsou ověřeny několikaletou cvičební praxí
                              s dětmi v mateřských školách a kursech cvičení pro děti. Cvičení
                              zvyšuje pruţnost, sílu.
Dance joga - Pavla Roţumberská                                                      CS
                           Hubněte s Powerjógou - DVD Václav Krejčík Speciálně sestavený
                           dynamický program powerjógy, při kterém budete hubnout a tvarovat
                           celé tělo nyní vychází právě na DVD. Tento 60 ti minutový program je
                           dynamickým sledem jednotlivých pozic v powerjóze se zacílením na
                           hubnutí a spalování. Program je ukázkou mnoţství pozic powerjógy v
                           jednodušším i sloţitějším provedení s důrazem na dynamiku, variabilitu
Hubněte s Powerjogou - Václav Krejčík        střídání jednotlivých základních pozic powerjógy. Současně můţete
                           také vyuţít návod na cvičení s pomůckami při některých pozicích.
                           Program je rozdělen do několika bloků, které můţete cvičit dle svých
                           časových moţností nebo v celku, kdy intenzivně procvičíte celé tělo a
                           během pravidelného cvičení, zhruba 2-3 krát týdně dokáţete zhubnout a
                           vytvarovat postavu.                            CS
                           Jana Hálová pro Vás připravila program na zpevňování a proštíhlování
Štíhlá s Janou Hálovou                problémových partií Vašeho těla - hýţdí, stehen a břišních svalů. Délka:
                           60 minut                                  CS
                           DVD obsahuje aerobnú časť, posilovanie, formovanie postavy, strečing
                           a relaxáciu. V novej choreografii, o niečo náročnejšej sa naučíte nové
Aerobik pre všechny 3 + aerobik pro juniory - Olga  kroky, a nadvazovanie jednotlivých častí. DVD je vhodné pre stredne
Šípková                       pokročilých a viac pokročilých. Pre začiatočníkov sú určené prvné dva
                           diely.                                   CS
                           Je sloţeno z několika cvičebních programů, a kromě klasického
                           způsobu, tzn. cvičení od začátku do konce dle jednotlivých kapitol, je
Nová řada aerobik pro všechny - Olga Šípková     moţné jednotlivé sekce navzájem kombinovat a vytvářet si tak
                           individuální cvičební program.                       CS
Ziskejte postavu snú s Hankou Kynychovou
                           DVD PŘINÁŠÍ DOSTATEČNOU MOTIVACI A ZÁROVĚŇ NÁVOD, JAK U
                           NAŠICH NEJMENŠÍCH ROZVÍJET HRAVOU FORMOU RYTMUS, CIT
                           PRO HUDBU I PŘIROZENÝ POHYB. DĚTI SE SEZNÁMÍ S POJMY
Cvičení pro děti                   DYNAMIKA,  RYTMUS, S  CVIČEBNÍM  NÁZVOSLOVÍM  I S
                           PROBLEMATIKOU ŠETRNÉHO POSILOVÁNÍ. 55 MINUT SKVĚLÉHO A
                           ZÁBAVNÉHO CVIČENÍ PRO DĚTI!!!              CS
                           Jedinečný cvičební program ty, kdo chcete zatočit s nadbytečnými tuky
                           a zlepši svou fyzickou kondici. Cvičení je setaveno jako základní forma
                           kondičního tréninku doma s vyuţitím vlastního těla při posilování
                           problémových partií. Najdete zde velké mnoţství posilovacích cviků pro
                           jednotlivé partie. Dle návodu můţete dobře kombinovat a stupňovat
Do kondice 1 - Posilovaní a tvarování problémových  intenzitu cvičení dle dispozic kaţdého z Vás. Součástí programu Do
partií s Václavem Krejčíkem             kondice je také "poradna", kde najdete rady, jaký pouţít druh aerobní
                           aktivity, intenzitu, četnost a jaké cvičební pomůcky lze doplnit jiţ k
                           zmíněnému posilování. Tento kondiční program Vám pomůţe se zbavit
                           přebytečných kil, vytvarovat si problematické partie těla, odbourat stres
                           a únavu, a především Vás naučí správně cvičit.              CS
                           Po velice úspěšném prvním dílu dvd Do kondice 1, vydáváme
                           pokračování Do kondice 2 - s podtitulem Hubnoucí plán. Tentokrát
                           nejde jen o klasické posilovací cvičení, ale o ucelený koncept, který
Do kondice 2 - Hubnoucí plán s Václavem Krejčíkem  zahrnuje cvičení a sprvávne stravování s cílem zhubnout. Cvičební
                           bloky jsou sloţeny z kondičního cvičení a posilování ve vašem vlastním
                           domácím prostoru ... Dvd je doplněno rozhovorem s Janou Altnerovou
                           na téma zdravé vaření, hubnutí a diety                  CS
Bříšní tance - začátečníky                                                  CS
Bříšní tance - stredne pokročilé                                               CS
VHS
VHS
VHS
TV
Thomas and his friends - vláčik Thomas        The Great festival adventure
Zahraj sa s nami
V lunaparku atrakcia bláznivá zábava je tu zaručenáMadagaskar
Autá
vymaľovánky, skladačky, hry s vláčikom Thomasom pre


najmenšie deti
Ahojte chlapci a dievčatá! Teším sa, ţe ste sa prišli ku mne
zabaviť a pri príleţitosti si aj zahrať.No, čo my tu
máme:Majster riadenia - jazdíš autom a zbieraš nástroje,
ktoré stratil orchester, tak je to s nimi stále.Nastav uši -
uvidíme, či dokáţeš rozpoznávať nástroje.ohni rozumom -
super hra, musíš zbierať správne hudobné nástroje na
pohyblivých plošinách.uzikanti - sám rozhodneš o tom, kto
bude hrať v Tvojej kapele.
Kaţdé dieťa miluje veselé mestečká. Ale, bohuţiaľ, nie vţdy
sa tam podarí dostať. Umoţníme Ti byť v Lunaparku, kedy
chceš. Tak vloţ cédečko do počítača a môţeš ísť. Máš na
výber 10 trás šialenej jazdy. Musíš sa preukázať neobyčajným
postrehom a šikovnosťou, aby si sa dostal bez strachu cez jej
všetky nebezpečné zákruty.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2570
posted:5/13/2011
language:Slovak
pages:232