ANOVA ‫סטטיסטיקה לסוציולוגים by xiangpeng

VIEWS: 233 PAGES: 24

									           ‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬

              ‫‪ – ANOVA‬ניתוח שונות‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
                 ‫סוגים של מדדי קשר‬

                    ‫סולם משתנה א'‬
       ‫רווח ומנה‬              ‫סדר‬                 ‫שמי‬
     ‫מקדם אטה (‪ )h‬בניתוח שונות‬
               ‫מתאם בי-סיריאלי סדור (‪)ANOVA‬‬         ‫מבחן 2‪ + c‬מקדם פי (‪)f‬‬
                                                  ‫שמי‬
‫מתאם בי-סיריאלי‬
 ‫מתאם בי-סיריאלי‬           ‫(‪)rank bi-serial correlation‬‬  ‫ומקדם ‪ V‬של קרמר (‪,)Cramer’s V‬‬
                                                         ‫סולם משתנה ב'‬
‫(‪)(point bi-serial correlation‬‬
 ‫(‪point bi-serial correlation‬‬


      ‫מתאם ספירמן‬           ‫מתאם ספירמן‬          ‫מתאם בי-סיריאלי סדור‬      ‫סדר‬
   ‫(‪)Spearman’s correlation‬‬    ‫(‪)Spearman’s correlation‬‬      ‫(‪)rank bi-serial correlation‬‬

                                       ‫מקדם אטה (‪ )h‬בניתוח שונות‬
      ‫מתאם פירסון‬           ‫מתאם ספירמן‬                     ‫(‪)ANOVA‬‬  ‫רווח‬
    ‫(‪)Pearson’s correlation‬‬    ‫(‪)Spearman’s correlation‬‬    ‫מתאם בי-סיריאלי‬
                                   ‫מתאם בי-סיריאלי‬           ‫ומנה‬
                                   ‫(‪)point bi-serial correlation‬‬
                                   ‫(‪(point bi-serial correlation‬‬
 ‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
                 ‫סוגים של מדדי קשר‬
                    ‫• משתנה שמי עם משתנה רצף ומנה‬
                    ‫סולם משתנה א'‬
       ‫רווח ומנה‬              ‫סדר‬                 ‫שמי‬
     ‫מקדם אטה (‪ )h‬בניתוח שונות‬
               ‫מתאם בי-סיריאלי סדור (‪)ANOVA‬‬         ‫מבחן 2‪ + c‬מקדם פי (‪)f‬‬
                                                  ‫שמי‬
‫מתאם בי-סיריאלי‬
 ‫מתאם בי-סיריאלי‬           ‫(‪)rank bi-serial correlation‬‬  ‫ומקדם ‪ V‬של קרמר (‪,)Cramer’s V‬‬
                                                         ‫סולם משתנה ב'‬
‫(‪)(point bi-serial correlation‬‬
 ‫(‪point bi-serial correlation‬‬


      ‫מתאם ספירמן‬           ‫מתאם ספירמן‬          ‫מתאם בי-סיריאלי סדור‬      ‫סדר‬
   ‫(‪)Spearman’s correlation‬‬    ‫(‪)Spearman’s correlation‬‬      ‫(‪)rank bi-serial correlation‬‬

                                       ‫מקדם אטה (‪ )h‬בניתוח שונות‬
      ‫מתאם פירסון‬           ‫מתאם ספירמן‬                     ‫(‪)ANOVA‬‬  ‫רווח‬
    ‫(‪)Pearson’s correlation‬‬    ‫(‪)Spearman’s correlation‬‬    ‫מתאם בי-סיריאלי‬
                                   ‫מתאם בי-סיריאלי‬           ‫ומנה‬
                                   ‫(‪)point bi-serial correlation‬‬
                                   ‫(‪(point bi-serial correlation‬‬
 ‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
  ‫קשר בין משתנה שמי ומשתנה רציף‬

     ‫• למשל, האם יש קשר בין תחום הלימוד של אדם‬
     ‫באוניברסיטה לבין ההכנסה הממוצעת שלו חמש‬
              ‫שנים לאחר סיום התואר?‬
‫• כאמור, כאשר אחד מן המשתנים לגביו מחפשים קשר‬
   ‫הוא שמי, קשר בין משתנים משמעו הבדל בין‬
      ‫הקבוצות השונות של המשתנה הנומינלי‬‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
    ‫קשר בין משתנים שמיים - דוגמא‬
        ‫• דגמנו 051 סטודנטים, 05 מכל אחד משלושת‬
                   ‫התחומים הבאים.‬
               ‫הכנסה ממוצעת על פי תחום הלימוד‬
              ‫ספרות אנגלית‬  ‫סוציולוגיה‬  ‫מנהל עסקים‬

               ‫000,6 ₪‬   ‫000,9 ₪‬   ‫000,51 ₪‬
     ‫• אם כל מה שהיה מעניין אותנו הוא הקשר הקיים‬
     ‫במדגם, ניתן היה לקבוע מיד אם יש או אין קשר.‬
     ‫בדוגמא לעיל, יש קשר מכיוון שממוצעי הקבוצות‬
                    ‫השונות שונים.‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
                  ‫ניסוח השערות‬
  ‫• מכיוון שהעניין הוא במצב באוכלוסיה, ננסח השערות‬
      ‫לגבי ההבדלים בין הקבוצות באוכלוסיה.‬

  ‫(אין הבדל בין הקבוצות)‬     ‫• השערת האפס (0‪ :)H‬לא קיים קשר‬
                  ‫תחום 3‪  ‬תחום 2‪  ‬תחום1‪‬‬
               ‫(ההכנסה הממוצעת של עובדים שלמדו תחומים שונים היא זהה).‬

     ‫(יש הבדל בין הקבוצות)‬     ‫• השערת המחקר (1‪ :)H‬קיים קשר‬
‫תחום 3‪  ‬תחום 2‪‬‬        ‫או‬  ‫תחום 2‪  ‬תחום1‪ ‬או תחום 3‪  ‬תחום1‪‬‬
              ‫(קיימים לפחות שני תחומים אשר שונים בהכנסה הממוצעת שלהם)‬

 ‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
       ‫מבחנים להשוואה בין קבוצות‬

  ‫• הבדל בין קבוצות בודקים באמצעות מבחן ‪ANOVA‬‬
                ‫(ניתוח שונות)‬
              ‫• ‪ANOVA – ANalysis Of VAriance‬‬
   ‫• (אם משווים בין שתי קבוצות בלבד, ניתן להשתמש‬
    ‫במבחן ‪ ,t‬שהוא מקרה פרטי של ‪ ANOVA‬עבור‬
             ‫השוואה בין שתי קבוצות).‬
    ‫• ‪ ANOVA‬מאפשר לבדוק הבדל בין שתיים או יותר‬
                      ‫קבוצות.‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
         ‫שיטת הבדיקה ב-‪ANOVA‬‬
   ‫• כל אחת מן הקבוצות מורכבת מאינדווידואלים שגם‬
    ‫הם שונים אלה מאלה במשתנה התלוי (זה שאותו‬
                   ‫מנסים לנבא).‬
 ‫• המשמעות של האמירה כי יש הבדל בין קבוצות היא‬
   ‫שההבדלים בין אנשים בתוך כל קבוצה קטנים מן‬
          ‫ההבדלים שקיימים בין הקבוצות:‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
           ‫ניתוח שונות – המשך דוגמא‬
                                     ‫הכנסה‬
                                                ‫מספר‬
              ‫• נאמר שדגמנו חמישה‬              ‫(באלפי‬
                                     ‫ש "ח )‬
                                           ‫תחום‬
                                                ‫נבדק‬

              ‫אנשים מכל קבוצה:‬                 ‫6‬
                                       ‫4‬
                                          ‫אנגלית‬
                                          ‫אנגלית‬
                                                 ‫1‬
                                                 ‫2‬
                                       ‫5‬   ‫אנגלית‬    ‫3‬
                                       ‫8‬   ‫אנגלית‬    ‫4‬
                  ‫סה"כ‪X‬‬                   ‫7‬   ‫אנגלית‬    ‫5‬
                           ‫מנה"ע‪X‬‬         ‫21‬   ‫סוציולוגיה‬   ‫6‬
      ‫אנגלית‪x‬‬    ‫סוציולוגיה‪x‬‬                    ‫9‬   ‫סוציולוגיה‬   ‫7‬
                                       ‫6‬   ‫סוציולוגיה‬   ‫8‬
                                       ‫5‬   ‫סוציולוגיה‬   ‫9‬
                                      ‫31‬   ‫סוציולוגיה‬  ‫01‬
                                      ‫51‬   ‫מנה"ע‬    ‫11‬
                                      ‫21‬   ‫מנה"ע‬    ‫21‬
                                      ‫41‬   ‫מנה"ע‬    ‫31‬
                                      ‫61‬   ‫מנה"ע‬    ‫41‬
                                      ‫81‬   ‫מנה"ע‬    ‫51‬

  ‫4‬     ‫6‬     ‫8‬      ‫01‬   ‫21‬  ‫41‬    ‫61‬  ‫81‬  ‫02‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
        ‫ניתוח שונות – מרכיבי השונות‬
  ‫• כאמור, שונות מורכבת מממוצע הסטיות המרובעות‬
             ‫של האיברים מן הממוצע.‬
         ‫1‬
        ‫)‪   ( xi  x‬‬
                ‫2‬
          ‫2‬

         ‫‪n i‬‬
                           ‫כללי‪X‬‬
                ‫אנגלית‪x‬‬    ‫סוציולוגיה‪x‬‬        ‫מנה"ע‪X‬‬
        ‫2‬     ‫4‬  ‫6‬    ‫8‬      ‫01‬   ‫21‬  ‫41‬    ‫61‬  ‫81‬  ‫02‬

‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
     ‫(‪)SSW‬‬       ‫ניתוח שונות – מרכיבי השונות‬
  ‫1‬
‫)‪   ( xi  x)  Sum of Squares (SS‬‬
        ‫2‬
 ‫2‬

  ‫‪n i‬‬

‫סכום ריבועי הסטיות בתוך כל קבוצה = )‪• SSWithin (SSW‬‬
        ‫) מנה" ע ‪ )   ( xi  x‬סוציולוגיה ‪ )   ( xi  x‬אנגלית ‪  ( xi  x‬‬
                     ‫2‬                ‫2‬            ‫2‬           ‫‪i‬‬               ‫‪i‬‬                ‫‪i‬‬

                            ‫כללי‪X‬‬
                ‫אנגלית‪x‬‬    ‫סוציולוגיה‪x‬‬         ‫מנה"ע‪X‬‬
        ‫2‬     ‫4‬  ‫6‬    ‫8‬       ‫01‬   ‫21‬  ‫41‬    ‫61‬    ‫81‬  ‫02‬

‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
     ‫(‪)SSB‬‬       ‫ניתוח שונות – מרכיבי השונות‬

‫= )‪• SSBetween (SSB‬‬                   ‫סכום ריבועי ההפרש בין ממוצעי‬
                                ‫הקבוצות לממוצע הכללי‬

   ‫‪ (x‬‬        ‫‪ ) ‬כללי ‪ x‬‬   ‫‪ (x‬‬         ‫‪ ) ‬כללי ‪ x‬‬     ‫‪ (x‬‬       ‫) כללי ‪ x‬‬
                 ‫2‬                   ‫2‬                      ‫2‬
          ‫אנג‬                 ‫סוצ‬                 ‫מנה" ע‬
     ‫‪i‬‬                   ‫‪i‬‬                     ‫‪i‬‬

                            ‫כללי‪X‬‬
                 ‫אנגלית‪x‬‬    ‫סוציולוגיה‪x‬‬            ‫מנה"ע‪X‬‬
        ‫2‬     ‫4‬   ‫6‬    ‫8‬      ‫01‬    ‫21‬    ‫41‬    ‫61‬   ‫81‬    ‫02‬

‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
     ‫(‪)SST‬‬    ‫ניתוח שונות – מרכיבי השונות‬
‫סכום ריבועי הסטיות של האיברים = )‪• SSTotal (SST‬‬
                                      ‫מן הממוצע הכללי‬
           ‫) כללי ‪  ( xi  x‬‬
                          ‫2‬                ‫‪i‬‬


‫‪• SST = SSW + SSB‬‬
                             ‫כללי‪X‬‬
                  ‫אנגלית‪x‬‬    ‫סוציולוגיה‪x‬‬        ‫מנה"ע‪X‬‬
        ‫2‬     ‫4‬    ‫6‬    ‫8‬      ‫01‬   ‫21‬  ‫41‬    ‫61‬  ‫81‬  ‫02‬

‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
              ‫ניתוח שונות – דרגות חופש‬
   ‫• כאמור, נוסחת השונות לוקחת בחשבון גם את גודל‬
                    ‫הקבוצה:‬
             ‫1‬
           ‫)‪   ( xi  x‬‬
                   ‫2‬
            ‫2‬

             ‫‪n i‬‬
   ‫• בניתוח שונות במקום לחלק ב-‪ ,n‬מחלקים בדרגות‬
              ‫החופש (‪ )df‬המתאימות.‬

‫)‪ (k‬מספר הקבוצות – )‪ (n‬סך התצפיות = ‪• dfWithin‬‬
‫1 – )‪ (k‬מספר הקבוצות = ‪• dfBetween‬‬
‫1 – )‪ (n‬סך התצפיות = ‪• dfTotal‬‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
              ‫ניתוח שונות – חישוב ‪F‬‬
 ‫• באמצעות סכום ריבועי הסטיות (‪ )SS‬ודרגות החופש‬
    ‫(‪ )df‬מחשבים את מרכיבי השונות בתוך ובין‬
                   ‫הקבוצות:‬
‫‪• MSW = SSW / dfW‬‬
‫‪• MSB = SSB / dfB‬‬
    ‫‪MSB‬‬
   ‫‪F‬‬   ‫אמדן למידת ההבדל בין הקבוצות ‪‬‬
    ‫‪MSW‬‬
      ‫• ככל ש-‪ F‬גדול יותר, כך סביר יותר כי ההבדל בין‬
        ‫הקבוצות במדגם משקף הבדל בין הקבוצות‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
                       ‫באוכלוסיה‬
              ‫התפלגות ‪F‬‬
      ‫• גם עבור ציוני ‪ F‬ידועה צורת התפלגות הדגימה,‬
       ‫כפונקציה של שתי דרגות החופש, (‪)dfB , dfW‬‬
     ‫• שימו לב שגם להתפלגות ‪ F‬גבול תחתון של 0 (ולא ‪.)- ‬‬
                          ‫למה?‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
              ‫טבלת ‪F‬‬
      ‫)‪(dfW‬‬          ‫)‪(dfB‬‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
         ‫חזרה לדוגמא - חישוב ‪MSW‬‬
 ‫‪ ) ‬סוציולוגיה ‪ )   ( xi  x‬אנגלית ‪SSW   ( xi  x‬‬
                ‫2‬          ‫2‬
                                     ‫01 ‪ ‬כללי ‪x‬‬
         ‫‪i‬‬         ‫‪i‬‬
    ‫08 ‪ )  10  50  20 ‬מנה" ע ‪  ( xi  x‬‬
              ‫2‬                     ‫הכנסה‬
                                              ‫מספר‬
                                   ‫(באלפי‬   ‫תחום‬
                                              ‫נבדק‬
                                    ‫ש"ח)‬
      ‫‪i‬‬
                                    ‫6‬    ‫אנגלית‬    ‫1‬
                                    ‫4‬    ‫אנגלית‬    ‫2‬

   ‫21 ‪dfW  n  k  15  3 ‬‬             ‫6 ‪ ‬אנגלית ‪x‬‬  ‫5‬    ‫אנגלית‬    ‫3‬
                                    ‫8‬    ‫אנגלית‬    ‫4‬
                                    ‫7‬    ‫אנגלית‬    ‫5‬
     ‫08 ‪SSW‬‬                            ‫21‬   ‫סוציולוגיה‬  ‫6‬
  ‫‪MSW ‬‬   ‫‪‬‬  ‫76.6 ‪‬‬                       ‫9‬    ‫סוציולוגיה‬  ‫7‬
      ‫21 ‪df w‬‬                   ‫9 ‪ ‬סוצ ‪x‬‬   ‫6‬    ‫סוציולוגיה‬  ‫8‬
                                    ‫5‬    ‫סוציולוגיה‬  ‫9‬
                                    ‫31‬   ‫סוציולוגיה‬  ‫01‬
                                    ‫51‬    ‫מנה"ע‬    ‫11‬
                                    ‫21‬    ‫מנה"ע‬    ‫21‬
                          ‫51 ‪ ‬מנה" ע ‪x‬‬    ‫41‬    ‫מנה"ע‬    ‫31‬
                                    ‫61‬    ‫מנה"ע‬    ‫41‬
                                    ‫81‬    ‫מנה"ע‬    ‫51‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
          ‫חזרה לדוגמא - חישוב ‪MSB‬‬
‫‪ ) ‬כללי ‪  x‬אנגלית ‪SSB   ( x‬‬     ‫‪ (x‬‬        ‫‪ ) ‬כללי ‪ x‬‬
                 ‫2‬                  ‫2‬

                        ‫סוציולוגיה‬             ‫01 ‪ ‬כללי ‪x‬‬
       ‫‪i‬‬             ‫‪i‬‬

‫)5 ‪ )  (16  5)  (1 5)  (25 ‬כללי ‪  x‬מנה" ע ‪  ( x‬‬
              ‫2‬                          ‫הכנסה‬
                                                   ‫מספר‬
                                        ‫(באלפי‬   ‫תחום‬
                                                   ‫נבדק‬
                                        ‫ש"ח)‬
   ‫‪i‬‬
                ‫012 ‪ 80  5  125 ‬‬               ‫6‬
                                        ‫4‬
                                             ‫אנגלית‬
                                             ‫אנגלית‬
                                                   ‫1‬
                                                   ‫2‬
                                ‫6 ‪ ‬אנגלית ‪x‬‬   ‫5‬    ‫אנגלית‬    ‫3‬
                                        ‫8‬    ‫אנגלית‬    ‫4‬
     ‫2 ‪df B  k  1  3 1 ‬‬                        ‫7‬    ‫אנגלית‬    ‫5‬
                                        ‫21‬   ‫סוציולוגיה‬  ‫6‬
                                        ‫9‬    ‫סוציולוגיה‬  ‫7‬
     ‫012 ‪SSB‬‬
  ‫‪MSB ‬‬   ‫‪‬‬  ‫501 ‪‬‬                    ‫9 ‪ ‬סוצ ‪x‬‬    ‫6‬    ‫סוציולוגיה‬  ‫8‬
     ‫‪df B‬‬  ‫2‬                               ‫5‬    ‫סוציולוגיה‬  ‫9‬
                                        ‫31‬   ‫סוציולוגיה‬  ‫01‬
                                        ‫51‬    ‫מנה"ע‬    ‫11‬
                                        ‫21‬    ‫מנה"ע‬    ‫21‬
                                ‫51 ‪ ‬מנה" ע ‪x‬‬  ‫41‬    ‫מנה"ע‬    ‫31‬
                                        ‫61‬    ‫מנה"ע‬    ‫41‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬                            ‫81‬    ‫מנה"ע‬    ‫51‬
              ‫חזרה לדוגמא - חישוב ‪F‬‬

     ‫501 ‪MSB‬‬
   ‫‪F‬‬  ‫‪‬‬   ‫47.51 ‪‬‬
     ‫76.6 ‪MSW‬‬

‫• הערך בטבלא עבור (21=‪ ,)dfB =2, dfW‬ו-50.0<‪ ,p‬הוא: 98.3‬

      ‫• על כן, לפחות שתיים מן הקבוצות שונות זו מזו באופן‬
       ‫מובהק ‪ ‬קיים קשר בין תחום הלימוד לבין ההכנסה‬
                          ‫העתידית.‬
 ‫• כעת נרצה לדעת בין אלו שתי קבוצות ההבדל מובהק. כמו‬
          ‫כן נרצה אמדן כלשהו לעצמת הקשר.‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
         ‫מבחני פוסט-הוק (‪)post-hoc‬‬
‫• במידה ומבחן ה-‪ F‬יצא מובהק, נרצה לדעת בין אלו קבוצות‬
   ‫קיים הבדל. לשם כך קיימים מספר מבחנים בהם ניתן‬
                   ‫לעשות שימוש.‬
      ‫• אחד המבחנים המקובלים הוא מבחן ‪( Scheffe‬שפה)‬
‫• מבחן שפה מבצע את כל ההשוואות האפשריות בין כל שתי‬
                     ‫קבוצות.‬
              ‫• בדוגמא שלנו, מבחן שפה יבצע את ההשוואות:‬
                        ‫– בין אנגלית ‪ x‬לבין סוציולוגיה ‪x‬‬
                        ‫– בין אנגלית ‪ x‬לבין מנה" ע ‪x‬‬
                        ‫– בין מנה" ע ‪ x‬לבין סוציולוגיה ‪x‬‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
 ‫אמדן לעצמת הקשר – 2‪( h‬אטה בריבוע)‬
   ‫2‪ h‬מהווה אמדן למידה שבה הבדלים במשתנה‬      ‫‪‬‬
    ‫התלוי (בדוגמא שלנו, הכנסה) ניתנים להסבר‬
   ‫באמצעות שינויים במשתנה הבלתי תלוי (בדוגמא‬
               ‫שלנו, תחום הלימוד)‬
         ‫• במילים אחרות, 2‪ h‬מבטא את אחוז השונות‬
          ‫המוסברת (אחוז השונות במשתנה התלוי‬
         ‫המוסברת באמצעות המשתנה הבלתי תלוי)‬
                       ‫‪SSB‬‬
              ‫נע בין 0 ל-1‬  ‫‪h ‬‬
                      ‫2‬
                           ‫•‬
                       ‫‪SST‬‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
              ‫2‪ h‬חזרה לדוגמא‬

‫012 = ‪• SSB‬‬
‫08 = ‪• SSW‬‬
‫092 = 012 + 08 = ‪• SST = SSW + SSB‬‬
    ‫012 ‪SSB‬‬
  ‫‪h ‬‬ ‫2‬
      ‫‪‬‬  ‫27.0 ‪‬‬
    ‫092 ‪SST‬‬
       ‫כלומר, 27 אחוז מן השונות בהכנסה מוסברת‬  ‫‪‬‬
          ‫באמצעות המשתנה של תחום הלימוד‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬
              ‫טבלת ‪F‬‬
                  ‫)‪(dfB‬‬
    ‫)‪(dfW‬‬
‫סטטיסטיקה לסוציולוגים א'‬

								
To top