Docstoc

Titel van de presentatie - PowerPoint

Document Sample
Titel van de presentatie - PowerPoint Powered By Docstoc
					 Sectie bestuurs- & politieke wetenschappen


Public health & de sociale
    investeringsstaat
               18 mei 2009
         Dr. Jan-Kees Helderman
      contact: j.helderman@fm.ru.nl
Opbouw van mijn betoog

• Proloog:
 – Open vraag aan Paul Frissen
 – Sociale bewegingen en hun kwesties.

• Interventie motieven:
 – Van sociale bescherming naar sociale
  investering

• Interventie strategieën
 – Ontkokeren:de wijkaanpak
 Een open vraag aan Paul Frissen   Kan een verlichte samenleving een
 ondermijnend moreel scepticisme vermijden,
zonder daarmee terug te vallen in een autoritair
         stelsel?

 (Hilary Putnam, 2001, “Pragmatisme een open vraag” Meppel: Boom)
Over fysieke beweging (1): van A naar B in zomaar een stad
 Ahmedabad (India): ongepland             New York (USA): gepland


    Gebaseerd op: Cardillo, Scellato, et al, 2006; met dank aan Teun Zuiderent-Jerak
Over fysieke beweging (2)
 Parijs (France): hybride ruimtelijk patroon
   Van fysieke beweging naar sociale beweging
 Van kraakbeweging         tot lau-thi-ngai-in-beweging

Van anarchistische beweging tot …  autoritaire stilstand.
            Sociale bewegingen en hun kwesties
                            Jamie Oliver (UK)
                            2005: Meals on Schools
                            Movement
             Martin Luther King (USA)
             1955: civil right movement
Ellen Swallow (USA)
1890: women’s right movement

 S. Coronel 1810-1895                    Oprah Winfrey
 Hygiënist   3-in-1 movement (Women rights, Afro-american-rights, Obesity)
Drie dilemma’s rondom Public Health


• Public Health vraagt om een nieuw paradigma.
  – Afstand nemen van het „bio-medische‟ model (Hunter, 2007)
  – Is het een multi-discipline of een interdiscipline?


• Public Health is een holistisch concept.
  – Is het integraal beleid of facet beleid (betere coördinatie tussen
   bestaande programma‟s)?


• Gezondheid is een individueel goed en een publiek goed.
  – Wat zijn de „capaciteiten‟ van de overheid als hoeder van het
   publiek belang?
VAN SOCIALE BESCHERMING
NAAR SOCIALE INVESTERING
Structuur van het betoog
• Verzorgingsstaat:
  – Complex van institutionele arrangementen die ons tegen sociale
   risico‟s beschermen.
  – Wonen, zorg, onderwijs, pensioen, etc.


• Individuele risico‟s worden sociale risico‟s:
  – Omdat wij ze moreel onacceptabel vinden
  – Omdat ze negatieve externe effecten veroorzaken
  – Omdat ze buiten de controle sfeer van het individu liggen.

• Instituties en collectieve actie
  – Om ons tegen deze risico‟s te beschermen zijn er instituties
   nodig die onze individuele keuzen reguleren en structureren
  – Maar die instituties zijn zelf ook dilemma‟s van collectieve actie
  – En verschillen van land tot land.
• Sociale risico‟s en de verzorgingsstaat
 – In het verleden: volksgezondheidsrisico‟s
 – Na WO II: verzekeringsrisico‟s tegen inkomensverlies
 – Sociaal-economisch facet beleid

• De verzorgingsstaat werd een beschermingsstaat
 – Verzorgen / verzekeren / verheffen / verbinden (WRR,
  2006)
 – Sociale stijging (VROM raad)
 – Verzekeren en investeren zijn twee zijden van dezelfde
  medaille
• Sociale risico‟s veranderen in de tijd
  – Omdat wij ze wensen te privatiseren
  – Omdat ze niet meer relevant zijn
  – Nieuwe risico‟s nemen plaats in van oude risico‟s
   (afhankelijk van gemiddeld welvaartspeil)


• De verzorgingsstaat was / is* een
 institutionele oplossing voor risico‟s die wij
 als sociale risico‟s bestempelen.

                * Doorhalen wat niet toepassing is.
Van sociale bescherming naar sociale investering
  • Sociale beschermingsstaat:
    – Stelsel van verzorgingsarrangementen waarin sociaal-
     economische uitval overwegend ex-post financieel wordt
     gecompenseerd door inkomensoverdrachten.
    – Uitkeringsvisie & sociale verzekeringen
    – Passief en curatief


  • Sociale investeringsstaat:
    – Stelsel van verzorgingsarrangementen waarin een grotere nadruk
     ligt op maatschappelijke dienstverlening ter preventie van sociaal-
     economische uitval.
    – Maatschappelijke dienstverlening: provisies
    – Activering & preventie
Waarom een sociale investeringsstaat?
• Sociaal-economische reden:
  – We kunnen ons geen hoge sociaal-economische uitval meer
   permitteren.
  – Mede door de huidige vergrijzing en ontgroening.


• Morele reden:
  – Een hoge inactiviteitsratio is uiteindelijk onverenigbaar met de
   notie van economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid.


• Individuele ontplooiing:
  – Het vermogen van individuen om gedurende de levensloop op
   een soepele manier verschillende maatschappelijke functies met
   elkaar te combineren.
  – Van stabiliteit en bescherming naar flexibiliteit en ontwikkeling
   (b.v. een leven lang leren)
Filosofisch fundament van bescherming
• Rawls rechtvaardigheidstheorie:
  – Afwijking van het gelijkheidsbeginsel alleen dan wanneer de
   minst bedeelden het meest profiteren;
  – Startend vanuit gelijke verdeling van hulpbronnen;
  – Als reactie op socialistische ideaal van uitkomstgelijkheid en
   paternalisme
  – Vooral van toepassing op marktuitkomsten;


• Verval van het principe:
  – Door veranderingen in sociale risicocategorieën niet langer het
   geval.
  – Eenzijdig accent op inkomen als fundamentele hulpbron.
  – Distribuendum van verdelende rechtvaardigheid onderontwikkeld
Filosofisch fundament van sociale investering
• Sen‟s capability benadering:
  –  Afstand nemen van universele hulpbronnen;
  –  Deze zijn plaats- en tijdgebonden
  –  Erkenning voor uiteenlopende individuele levensomstandigheden;
  –  Meer oog voor het distribuendum van verdelende
    rechtvaardigheid (b.v. gezondheid of vrijheid)

  – Capabilities en „functionings‟: provisies.


• Consequenties voor de postindustriële verzorgingsstaat:
  – Kansengelijkheid herijken tegen de achtergrond van nieuwe
   sociale risico‟s;
  – Van financiële compensatie naar mobiliserende ondersteuning;
  – Van generiek naar maatwerk.
Publieke gezondheid

INTERVENTIE STRATEGIEËN
civil society:
                 Sociale beweging
                 Vrijwillige verbanden
         Gemeenschap
          waarden

                Sociale groepen
                    Sociaal-politieke
         Maatschappij        actoren
  Markt                 Staat
  kapitaal              wetgeving
            Vier besturingsarrangementen:


                 Collectieve handelingscapaciteiten
                   maatschappelijke actoren

                laag                  hoog

               Staat / Etatistisch         maatschappelijk middenveld

        hoog         Publieke statustoedeling

                                       Onderhandelde
 Betrokkenheid en   Command & Control                  overeenstemming
verantwoordelijkheid     Markt / pluralisme        Gemeenschap / communitarian
 van de overheid
        laag

            Competitie / Contract           Solidariteit / zelf-coördinatie
Institutionele verkokering en ontkokering
• De sociale beschermingsstaat:
  – Sectorale verkokering;
  – Bestaande beleidsprogramma‟s onvoldoende ingericht op
   activering;
  – Afstemming vooral nationaal met als ijkpunt sociaal-economisch
   beleid.
  – Boedelscheiding (WRR, 2004)
  – Lokale fragmentatie


• Sociale investeringsstaat:
  –  Stimuleren van transsectorale samenwerking;
  –  Focus op de leefomgeving van mensen (buurt, school, werk);
  –  Accent op maatschappelijk ondernemen;
  –  Herijken van taken en verantwoordelijkheden van overheden en
    maatschappelijke dienstverleners.
Een gemengde besturingscontext
• Meervoudige doelstellingen;
  – Collectieve doelen / categorale doelen / maatschappelijke doelen


• Meervoudige sturingsinstrumenten;
  – Marktwerking + overheidsregulering + zelfregulering


• Meervoudig juridisch regime;
  – Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
  – Juridisch maatwerk


• Meer dan alleen maar overheid of markt.
  – Revitalisering van maatschappelijk middenveld
  – Flexibele institutionele inrichting.
De provisie van nieuwe publieke goederen
• Diensten die een situationeel antwoord bieden en maatwerk
 leveren.

• Die gericht zijn op het oplossen van complexe problemen,
 niet reduceerbaar tot één dienst, één type dienstverlener of
 één sociale groep.
• Dus ook niet tot één sector.

• Die bij uitstek relationeel en contextueel georganiseerd
 moeten worden.
• Meerdere dienstverleners, werkzaam binnen verschillende
 institutionele regimes
Publieke gezondheid

TWEE VOORBEELDEN
Basisschool De Akker: de ‘sportieve’ school
Wijk aanpak: Rivierenwijk, Deventer
Rivierenwijk Deventer (krachtwijk)
• Kansrijke wijk
•  Bewoners worden in staat gesteld hun maatschappelijke positie te verbeteren. Door
  huishoudens intensief te benaderen, met hulp van huisbezoeken, worden
  probleemsituaties en overlast beperkt.


• Opgroeiende wijk
•  Kinderen krijgen de kans om in de eigen wijk naar school te gaan. Zij én hun ouders zijn
  tevreden over de speelvoorzieningen en het activiteitenaanbod in de wijk.


• Levensloopgeschikte wijk
•  Rivierenwijk wordt een aantrekkelijke, vitale wijk met een servicezone, waar bewoners zo
  lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen.
  Welzijn- en zorgdiensten zijn dichtbij of zelfs aan huis verkrijgbaar.


• Actieve wijk
•  De werkloosheid in de wijk daalt door werk en werklocaties aan te bieden. Verschillende
  uitvoerders van werk beschouwen we dan ook als werkgever.
Rivierenwijk: een gezonde wijk

Gezonde wijk

De gezondheid van de bewoners staat voorop. We bieden activiteiten aan die de gezondheid verbeteren
of beschermen.

Daarbij kijken we naar leefstijl én leefomgeving. (maatwerk)

In dit programma worden bewoners gestimuleerd meer invloed te krijgen op hun omgeving en daarmee
ook op hun eigen gezondheid. (activering)

Dit maken we mogelijk met voldoende wijkvoorzieningen, een passend activiteitenaanbod, „Rivierenwijk
beweegt‟ en sportveldjes in de wijk. (voorzieningen realiseren)
Publieke gezondheid

CONCLUSIES
 De Agenda

• De bestaande onderzoeksagenda:
  √ In hoeverre draagt slechte gezondheid bij aan sociaal-
   economische uitval en sociale uitsluiting?
  √ Wat kan goede gezondheid bijdragen aan het voorkomen van
   sociaal-economische uitval en sociale binding.
  ─ Disaggegreren naar lokaal en buurtniveau


• Een bestuurskundig amendement

  – Welke determinanten van gezondheid zijn beleidsgevoelig?
  – Welke provisies of functies dragen bij aan een betere
   gezondheid?
  – Wie zouden voor wat verantwoordelijkheid kunnen of moeten
   nemen / krijgen?
  – Gebruik zoveel mogelijk de bestaande instituties / organisaties.
Drie dilemma’s rondom Public Health


• Vraagt Public Health om een nieuw paradigma?
  – Zoek aansluiting bij bestaande paradigma‟s als de sociale
   investeringsstaat.


• Is Public Health een te holistisch concept?
  – Zoek naar een betere coördinatie tussen programma‟s.


• Gezondheid is een individueel goed en een publiek goed.
  – Maar om gezondheid te kunnen bevorderen zijn er voorzieningen
   en diensten nodig die een semi-collectief karakter hebben.
  – Investeer in de fysieke en sociale infrastructuur die nodig is ter
   bevordering van gezondheid
Tot slot:Kan een verlichte samenleving een
ondermijnend moreel scepticisme vermijden,
zonder daarmee terug te vallen in een autoritair
stelsel?

				
DOCUMENT INFO