Doa-doa nai

Document Sample
Doa-doa nai Powered By Docstoc
					Do'a-Do'a para Nabi dalam Al-Qur'an

mohon ijin kepada rekan2, di sini saya akan coba share doa-doa para Nabi yg termuat dalam Alqur'an. Doa para Nabi adalah satu-satunya doa yang sangat cocok untuk kita amalkan. Karena do'a2 trsbt mendapat restu dan pernah mendapat pengabulan disisi Allah SWT,di samping susunan bahasanya yang indah,singkat dan berbobot.maka dari itu,marilah kita mengamalkan doa doa ini dengan memilih salah satu doa yang kita perlukan. semoga bermanfaat. 1. Doa Nabiyullah Muhammad SAW yg di ajarkan oleh Allah SWT Bismillahir Rahmanir Rahiimi.Alhamdu Lillaahi Rabbil'aalamiina.Arrohmaanir Rahiimi.Maliki yaumiddini.Iyyaka Na'budu wa iyyaaka nasta'iinu.Ihdinash shiraathal mustaqiima.Shiraathal ladhiina an'amta'alaihim ghairil magdhuubi'alaihim.Waladhaaliina. Amin.. (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Yang menguasai hari pembalasan.Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.Tunjukkanlah kami kami jalan yang lurus,yaitu jalan orang2 yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka,bukanjalan mereka yang dimurkai dan bukan(pula jalan) mereka yang sesat".(Al-Fatihah:1-7) 2. Do'a Nabiyullah Adam AS Rabbanaa dholamnaa anfusanaa wa in lam tagfirlanaa wa tarhamnaa lana kuunana minal khoosirriina. "Ya Tuhan kami,kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jiaka Engkau tidak mengampuni diri kami dan memberi rahmat kepada kami,niscaya pastilah kami termasuk orang2 yang merugi".(Al-A'rof:23)

3. Doa Nabiyullah Nuh AS Roobighfirlii wa liwalidayya wa liman dakhola baitiya mu'minan wa lil mu'miniina wa mu'minaati walaa tazididdloolimiina illaa tabaroo. "Wahai Tuhanku,ampunilah aku,ibu bapakku,orang2 yang masuk rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan.Dan janganlah kamu Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan".(Surat Nuh:28). Robbi innii a'uudzubika an as alaka maa laisa lii bihii'ilmun wa illaa taghfirlii wa tarhamnii akum minal khoosiriina, "Wahai Tuhanku,sesungguhnya aku berlindung kepadamu dri memohon kepadaMu sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya.dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku,niscaya aku termasuk orang orang yang merugi".(Surat Hud"47). Doa Nabiyullah Ibrahim As Rabbij'alnii muqimash sholaati wa min zurriyyatii robbanaa wa ta qobbaal du'aaa'i,robbanaaghfir lii wa liwaalidayya walil mu'miniina yauma yaquumul hisaabu. "Wahai Tuhanku,jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orng yang tetap mendirikan sholat.Wahai Tuhan kami,kabulkanlah doaku.Wahai tuhan Kami ,berilah ampun aku dan dua ibu bapakku dan sekalian orang orang mukmin pada hari terjadinya hisab(nanti".(Surat Ibrahim :40-41) Rabbanaa'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal mashiiru,robbanaa laa taj'alnaa fitnatan lil ladziina kafaruu waghfirlanaa robbanaa innaka antal'azizul hakiimu. "Wahai Tuhan kami,hanya Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.Wahai Tuhan Kami,Janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang orang kafir.Dan ampunilah kami Wahai Tuhan kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(QS.AlMumtahanah :4-5). Doa Nabiyullah Ayub As,ketika di timpa musibah Robbi innii massaniyadh dhurru wa anta arhamur roohimiina. "Wahai Tuhanku,sesunguhnya aku telah di timpa penyakit dan Engkau Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".(QS.Al-Anbiyaa':83) Doa Nabiyullah Syu'aib As,ketika berputus asa Robbanaftah bainana wa baina qouminaa bil haqqi wa anta khoirul faatihiina. "Wahai Tuhan kami,berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq(adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya".(QS,Al-Arof:89)

Doa Nabiyullah Musa As Ketika takut kepada Fir'aun. Robbi syrohlii wa yaasirlii amrii.. "Wahai Tuhan,lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku". ketika di kejar tentara Fir'aun, Robbi najjinii minal qoumidl dloolimiina. "Wahai Tuhanku,selamatkanlah daku dari kaum yang zalim".(QS,Al-Qoshos:21) Ketika setelah marah kepada Harun As, Robbighfirlii wali akihii wa adkhilnaa fii rohmatika wa anta arhamur roohimiina. "Wahai Tuhanku,ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami kedalam rahmatMu dan Engkau adalah Maha Penyayang diantara para penyayang".(QS,Al-Arof:151). Untuk bertaubat, Anta waliyyunaa fagfirlanaa warhamnaa wa anta khoirul ghoofiriina,waktub lanaa fii haadzihid dunyaa hasanatan wa fil aakhiroti innaa hudhnaa ilaika. "Engkaulah Yang Memimpin kami,maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yg sebaik baiknya.Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan akhirat,sesungguhnya kami kembali(bertaubat) kepada Engkau".(QS;Al-A'rof :155-156)

Doa Nabiyullah Daud As, mohon tetap mencintai Allah SWT Alloohumma inni as-aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal'amalal ladzii yuballighunii hubbaka alloohummaaj'al hubbaka ahabba min nafsii,wa ahlii minal maa-il baaridi. "Wahai Allah,sesungguhnya aku memohon kepadaMu untuk tetap mencintaiMu dan orang yang Engkau cintai,serta dapat beramal yang menyampaikan kepadaku untuk mencintaiMu.Wahai Allah,berkenankanlah kiranya Engkau menjdikan cinta kepadaMu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri,keluargaku dan air yang sejuk". Doa Nabiyullah Sulaiman AS ketika mohon ampun, Robbighfirlii wa hablii mulkan laa yambaghii li ahadin min ba'dii innaka antal wahhaabu. "Wahai Tuhanku,ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku,sesunguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha

Pemberi".(QS,Shood:35). Mensyukuri nikmat Allah SWT, Robbi auzi'nii an asykuro ni'matakal latii an'amta'alayya wa'alaa waalidayya waan a'mala shoolihan tardhoohu wa adkhilnii bi rohmatika fii'ibaadikash sholihiina. "Wahai Tuhanku,berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal sholeh yang Engkau ridloi dan masukkanlah aku dengan rahmatMu kedalam golongan hambahambaMu yang sholeh".(QS,A'Naml :19). Do'a Nabiyullah Yunus As,mohon keselamatan, Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadl dloolimiina. "Bahwasanya tiada Tuhan yang patut di sembah melainkan hanya Engkau,Maha Suci Engkau,sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim(QS,AL-Anbiya:87). Do'a Nabiyullah Zakaria As,tatkala sebelum di karunia anak, Ribbi laa tadzarnii fardan wa anta khoirul waaritsiina. "Wahai Tuhanku,janganlah Engkau membiarkan akau hidup seorang diri dan Engkau adalah pewaris yang paling baik".(QS,Al-Anbiya :89). Do'a Nabiyullah Muhammad SAW

Robbanaa aatina fid dunyaa hasanatan wa fil aakhiroti hasanatan wa qinaa adzaabannaari. "Wahai tuhan kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat dan peliharalah kami dari siksa neraka".(QS,Al-Baqoroh :210) Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'daidz hadaitanaa wa hablanaa min ladunka rohmatan innaka antal wahhaabu. "Wahai Tuhan Kami,janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepadakesesatan sesudh Engkau memberi petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu,karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi(karunia)".(QS,Ali-Imran :8) Robbanaa innaka jaami'un naasi li yaumil laa roibafiihi innalooha laa yukhliful mii'aada. "Wahai Tuhan Kami,sesunguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima

pembalasan) pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesunguhnya Allah tidak menyalahi janji".(QS,Ali Imran ;9). Robbi a'uudzu bika min hamazaatisy syayaathiini wa'auudzubika robbi an yahdhuruuni. "Wahai Tuhan kami,berilah ampun dan berilah rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik".(QS.Al-mu'minun : 118) Robbanaa innanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa waqinaa'adzaaban naari "Wahai tuhan kami,sesungguhnya kami telah beriman,maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka (QS,Ali Imran:16)".

Robbanaagfirlanaa wa li ikhwaaninal ladziina sabaquuna biliimaani wa laa taj'al fii quluubinaa qillan lil ladziina aamanuu robbanaa innaka rouufur rohiimun. "Wahai Tuhan Kami,beri ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang orang yang beriman.Wahai Tuhan kami,sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang(QS.Al-Hasyr:10)". Doa Nabiyullah Muhammad SAW Robbihkum bil-haqqi wa robbunar rohmaanul musta'aanu'alaamaa tashifuuna. "Wahai Tuhanku,berilah keputusan dengan adil danTuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang di mohonkan Pertolongan-ya terhadap apa yag kamu sifatkan(QS.AlAnbiya:112) Robbi a'uudzu bika min hamazaatisy syayaathiini wa a'uudzubika robbi an yahdhuruuni "Wahai Tuhanku,berilah ampun dan berilah rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik(QS,Al-Mu'minun:118)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Islam
Stats:
views:1343
posted:6/30/2009
language:Indonesian
pages:5