Borang Penggredan by institusifb

VIEWS: 127 PAGES: 14

More Info
									        FELCRA BERHAD   (432483 U)
        BORANG PENILAIAN & PENGGREDAN
        KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA BERHAD

 (A)  MAKLUMAT KOPERASI

Nama Koperasi           :


Alamat Koperasi          :
No. Telefon Koperasi       :      Pejabat  :            Faks :


No. Pendaftaran          :
                                 Tarikh Daftar    :


Aktiviti Koperasi         :  (i)
                   (ii)
                   (iii)
                   (iv)


Bil. Anggota           :             Jumlah Modal Syer     :


Matlamat Koperasi         :  (i)
                   (ii)
                   (iii)
                   (iv)


Perancangan Masa Depan      :  (i)
                   (ii)
                   (iii)
                   (iv)


Pengiktirafan/ Anugerah      :  (i)
yang pernah diterima
                   (ii)
                   (iii)
                   (iv)


Impak kepada masyarakat      :  (i)
peserta
                   (ii)
                   (iii)
                   (iv)
 (A)   MAKLUMAT KOPERASI (Sambungan…)

Maklumat Kawasan
Nama Kawasan         :
Wilayah           :       Bilangan Peserta  :
Nama Pengurus Kawasan    :
Maklumat Anggota Lembaga Koperasi
Pengerusi :                  No. Telefon:    (Rumah)
No. K/P   :                           (H/P)


Setiausaha :                  No. Telefon:    (Rumah)
No. K/P   :                           (H/P)


Bendahari :                  No. Telefon:    (Rumah)
No. K/P   :                           (H/P)
( B ) PENETAPAN SAIZ KOPERASI ( Wajaran 100%)

   ( 1 ) Jumlah Kewangan Anggota (Wajaran 30%)
     (Share Capital - Weightage 30%)         /30

          RM :


           KEWANGAN ANGGOTA       SKOR

               ≥10j         40%
              2j - <10j       30%
               1j - <2j       20%
              0.5j - <1j       10%
               < 0.5 j        1%

   ( 2 ) Jumlah Aset (Wajaran 30%)
     (Total Assets - Weightage 30%)         /30

          RM :


               ASET         SKOR

               ≥50j         35%
              10j - <50j       30%
              4j - <10j       20%
              0.5j - <4j       10%
               < 0.5 j        1%


  (3)  Pusingan Modal (Wajaran 25%)
     (Return On Capital - Weightage 25%)       /25

          RM :


               MODAL         SKOR

                ≥5j         40%
               1j - 5j       30%
              200r - <1j       20%
                200r        10%
(B)  PENETAPAN SAIZ KOPERASI ( Wajaran 100%) (Sambungan…)

    ( 4 ) Bilangan Anggota/Koperasi (Wajaran 10%)
       (Total Shareholder/Cooperative - Weightage 10%)         /10

        INDIVIDU :

                      KOPERASI ASAS
                  INDIVIDU          SKOR
                   ≥5,000           15%
                 3,000 - < 5,000        10%
                 1,000 - < 3,000         5%
                 500 - < 1,000         3%
                   < 500            1%

        KOPERASI :

                *KOPERASI MENENGAH DAN ATASAN
                 KOPERASI          SKOR
                   ≥300           15%
                 200 - < 300         10%
                 100 - < 200          5%
                 50 - < 100          3%
                   < 50            1%
       *Hanya untuk koperasi Menengah/ Atasan sahaja    ( 5 ) Jumlah Pekerja (Wajaran 5%)
       ( Total Workers - Weightage 5%)                  /5

         PEKERJA :

                  PEKERJA          SKOR
                   ≥ 50           10%
                  40 - <50           8%
                  20 - <40           6%
                  10 - <20           3%
                   <10            1%   JUMLAH SKOR PENETAPAN SAIZ KOPERASI
                                    /100
   MENGIKUT % WAJARAN ( 1 )+( 2 )+….( 6 )
    ( 6 ) Penetapan Saiz Koperasi
       (Co-operative Size Fixation)

       JUMLAH SKOR :

                JUMLAH SKOR          SAIZ
                  ≥ 90%           *****
                 ≥80 -<90%           ****
                 >70 - <80%           ***
                 >50 - <70%            **
                  < 50%             *
(C)  PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN ( Wajaran 70%)

   ( 1 ) Nisbah Semasa (Wajaran 15%)
      (Current Ratio - Weightage 15%)        /15

      Nisbah :

             NISBAH SEMASA       SKOR
                > 2         15
               1.5 - < 2        10
               1 - < 1.5        5
               0.5 - < 1        3
                < 0.5         1


   ( 2 ) Nisbah Hutang Ekuiti (Wajaran 15%)
      (Gearing Ratio - Weightage 15%)        /15

      Nisbah :

              NISBAH EKUITI      SKOR
                 < 1         15
               1.5 - > 1       10
               2 - > 1.5        5
               2.5 - > 2        3
                 > 3         1


   ( 3 ) Margin Untung Kasar (Wajaran 10%)
      (Gross Profit Margin - Weightage 10%)     /10

      Peratus :

                MARGIN        SKOR
               80% - 100%       10
               60% - 79%        8
               40% - 59%        5
               20% - 39%        3
                <20%         1


   ( 4 ) Margin Untung Bersih (Wajaran 10%)
      (Net Profit Margin - Weightage 10%)      /10

      Peratus :        %

                MARGIN        SKOR
               80% - 100%       10
               60% - 79%        8
               40% - 59%        5
               20% - 39%        3
                <20%         1
(C)  PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN ( Wajaran 70%) (Sambungan..)

    ( 5 ) Pulangan Atas Aset (Wajaran 10%)
       (Return On Assets - Weightage 10%)           /10

       Nisbah :

               PULANGAN         SKOR
                 > 15          10
                10 - < 15         8
                5 - < 10          5
                1 -< 5          3
                 < 1           1


    ( 6 ) Pulangan Atas Ekuiti (Wajaran 5%)
       (Return On Equity - Weightage 5%)            /5

       Nisbah :

               PULANGAN          SKOR
                > 0.3           5
               0.2 - < 0.3         4
               0.1 - < 0.2         3
               0.05 - < 0.1         2
                < 0.05          1


    ( 7 ) Aset Ketara Bersih (Wajaran 5%)
       (Net Tangible Assets - Weightage 5%)           /5

       Nisbah :

                 ASET          SKOR
                 > 2           5
                1.5 - < 2         4
                1 - < 1.5         3
                0.5 - < 1         2
                 < 0.5          1
   JUMLAH SKOR PENENTUAN FAKTOR KEWANGAN          /70
   MENGIKUT % WAJARAN (1)+(2)+…... (7)
(D)  PENENTUAN FAKTOR BUKAN KEWANGAN ( Wajaran 30%)

   NAMA KOPERASI         :
   NO. DAFTAR           :
   FUNGSI             :

                     SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

1.  TADBIR URUS KOPERASI (Wajaran 17%)
   (Good Governance - Weightage 17%)

   Bagi soalan 1.1 sehingga 1.6, skor adalah seperti di bawah:
   Skor
   YA = 1            TIDAK = 0

     a) Pematuhan Kesalahan Mandatori                            Skor

    1.1   Pematuhan Mesyuarat Agung Tahunan
                                           YA/ TIDAK
        (Rujuk MAT Tahun Semasa Sahaja)

    1.2   Pematuhan Pengauditan Akaun Semasa
                                           YA/ TIDAK
        (Rujuk Pengauditan Tahun Semasa)

   Sekiranya berlaku pelanggaran salah satu atau semua perkara di para A diteruskan
   lain-lain kriteria tidak perlu diteruskan.

     b) Penilaian Pematuhan Akta

    1.3   Pembentangan Pandangan Suruhanjaya
                                           YA/ TIDAK
        (Rujuk Tahun Kewangan Semasa)

    1.4   Pematuhan Penghantaran Dokumen
        (Seksyen 14 Akta Koperasi)

         (a) Senarai anggota lembaga                     YA/ TIDAK


         (b) Minit mesyuarat agung                      YA/ TIDAK


         (c) Minit mesyuarat lembaga                     YA/ TIDAK


    1.5   Tiada Tunggakan Akaun Amanah
                                           YA/ TIDAK
        (KWA Pembangunan/KWA Pendidikan)

    1.6   Kelulusan Pembayaran Honorarium
                                           YA/ TIDAK
        (Seksyen 57(5)(c) Akta Koperasi)
 1.  TADBIR URUS KOPERASI (Wajaran 17%) (Sambungan..)

    Bagi soalan 1.7 sehingga 1.9, skor adalah seperti di bawah:
    Skor
    YA = 0             TIDAK = -1

    1.7   Pematuhan Penubuhan Subsidiari
                                           YA/ TIDAK
        (Seksyen 19 Akta Koperasi)

    1.8   Pematuhan Pelaburan
                                           YA/ TIDAK
        (Seksyen 54 Akta Koperasi)


    1.9   Kelulusan Pembukaan Pejabat Cawangan                 YA/ TIDAK
JUMLAH SKOR PENENTUAN FAKTOR
                             /8   X      17       %
BUKAN KEWANGAN MENGIKUT                             =
% WAJARAN
 2.  PERKHIDMATAN KEPADA ANGGOTA (WAJARAN 5%)
    (Service to Members- Weightage 5%)

    2.1   Tahap perkhidmatan yang diberikan kepada anggota koperasi

        SKOR

        Amat Memuaskan                       4
        Memuaskan                          3
        Sederhana                          2
        Kurang Memuaskan                      1
        Tidak Memuaskan                       0

    2.2   Aduan anggota secara rasmi kepada SKM Negeri
                                                 +
        SKOR

        Tiada Aduan                         3
        Aduan Tidak Serius                     2
        Banyak Aduan                        1
        Banyak Aduan Serius                     0
JUMLAH SKOR BAGI 2.1 & 2.2
                             /7   X      5  =     %
MENGIKUT % WAJARAN
 3.  TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN ALAM SEKITAR (Wajaran 5%)
    (Social Rand Environmental Responsibility - Weightage 5%)

    Tanggungjawab terhadap alam sekitar berpandukan Dasar Alam Sekitar Negara
    dan senarai jenis sumbangan kepada anggota/masyarakat/negara.


     i.

     ii.
                                                     /5
     iii.

     iv.
     v.

    Setiap satu sumbangan ialah 1 mata dengan maksima skor ialah 5.

       D
    Contoh: asar Alam Sekitar Negara melalui strategi hijau negara, Bantuan Kebajikan,
        Khairat Kematian, Latihan dan Pendidikan, Biasiswa, Dermasiswa, Derma, Projek
        Masyarakat, Zakat, Prasarana Awam dan lain-lain.


 4.  MENCAPAI OBJEKTIF PENUBUHAN KOPERASI (Wajaran 3%)
    (Meeting The Objective - Weightage 3%)


    Berdasarkan objektif di dalam UUK atau objektif utama yang terkini tetapi
    belum dipinda di dalam UUK sama ada telah TERCAPAI / TIDAK                    /3

    SKOR :   TERCAPAI   = 3,    BELUM/ TIDAK TERCAPAI = 0


KEPUTUSAN                                                SKOR
    BIL                    KRITERIA
                                                 (%)


     1   TADBIR URUS KOPERASI (17%)

     2   PERKHIDMATAN KEPADA ANGGOTA (5%)

     3   TANGGUNGJAWAB SOSIAL (5%)

     4   MENCAPAI OBJEKTIF PENUBUHAN KOPERASI (3%)

                          JUMLAH                     /30
 (E)  PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (Wajaran 20%)

  ARAHAN:    Sila bulatkan jawapan di pilihan jawapan dan isikan markah di kotak
         kosong yang disediakan

  1.  Peratus Peserta Mengganggotai Koperasi
      1.1 Keanggotaan 100%                            10
      1.2 Keanggotaan 90% - 99%                          8
      1.3 Keanggotaan 80% - 89%                          6
      1.4 Keanggotaan 70% - 79%                          4  /10
      1.5 Keanggotaan 60% - 69%                          2

  2.  Kestabilan dan Kepimpinan Koperasi
      2.1 60% - 69% terdiri daripada ALK Lama                   5
      2.2 50% - 59% terdiri daripada ALK Lama                   3
      2.3 40% - 49% terdiri daripada ALK Lama                   2   /5
      2.4 39% dan ke bawah terdiri daripada ALK Lama               1

  3.  Nilai Projek Koperasi 2006 – 2008
      3.1 Lebih daripada RM10,000,000.00                     10
      3.2 RM8,000,000.00 - RM9,999,999.00                     8
      3.3 RM6,000,000.00 - RM7,999,999.00                     6
      3.4 RM4,000,000.00 - RM5,999,999.00                     4
      3.5 RM2,000,000.00 - RM3,999,999.00                     2  /10
      3.6 RM1,999,999.00 dan ke bawah                       1

  4.  Nilai Projek Koperasi Tahun 2008
      4.1 Lebih daripada RM1,000,000.00                      5
      4.2 RM800,000.00 - RM999,999.00                       4
      4.3 RM600,000.00 - RM799,999.00                       3
      4.4 RM400,000.00 - RM599,999.00                       2   /5
      4.5 RM200,000.00 - RM399,999.00                       1


Catitan: (Bagi kriteria 5.3, hanya untuk KPR yang mematuhi kriteria 5.1 sahaja.)

  5.  Mesyuarat Agung Koperasi
     5.1 Mengadakan mesy. Agung tepat pada tempoh masanya             5
     5.2 Mengadakan mesy. Agung lebih daripada tempoh masanya           1   /6
     5.3 Mengadakan mesy. Agung lebih awal daripada tahun sebelumnya       1

  6.  Mesyuarat Bulanan Koperasi
     6.1 Mengadakan mesy. 6 kali dan ke atas setahun               3
     6.2 Mengadakan mesy. di antara 4 kali hingga 5 kali setahun         2   /3
     6.3 Mengadakan mesy.di antara 2 kali hingga 3 kali setahun          1
 (E)  PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (Wajaran 20%) (Sambungan…)

Kategori Sederhana – ada komen drpd pihak berkaitan mengenai rekod akaun yang tidak kemaskini.
Kategori Tidak Memuaskan – tidak dapat menyediakan akaun koperasi yang telah beraudit.

  7.  Perakaunan Koperasi
     7.1 Amat Memuaskan                                   4
     7.2 Memuaskan                                     3
     7.3 Sederhana                                     2   /4
     7.4 Tidak Memuaskan                                  1

  8.  Pengurusan Koperasi (kewangan, pentadbiran, maklumat dll )
     8.1 Amat Memuaskan                                   4
     8.2 Memuaskan                                     3
     8.3 Sederhana                                     2   /4
     8.4 Tidak Memuaskan                                  1

  9.  Syer /  Modal Koperasi
     9.1   Syer melebihi daripada RM1,000,000.00                     10
     9.2   RM800,000.00 - RM999,999.00                          8
     9.3   RM600,000.00 - RM799,999.00                          6
     9.4   RM400,000.00 - RM599,999.00                          4
     9.5   RM200,000.00 - RM399,999.00                          2  /10
     9.6   RM199,999.00 dan ke bawah                           1

 10.  Keuntungan Koperasi 2006-2008
     10.1 Keuntungan melebihi daripada RM1,000,000.00                    20
     10.2 RM800,000.00 - RM999,999.00                            18
     10.3 RM600,000.00 - RM799,999.00                            16
     10.4 RM400,000.00 - RM599,999.00                            14
     10.5 RM100,000.00 - RM399,999.00                            12
     10.6 RM 90,000.00 – RM99,000.00                            10
     10.7 RM 70,000.00 – RM 89,999.00                            8
     10.8 RM 50,000.00 – RM 69,999.00                            6
     10.9 RM 30,000.00 – RM 49,999.00                            4
     10.10 RM 10,000.00 – RM 29,999.00                            2  /20
     10.11 RM 9,999.99 dan ke bawah                             1

 11.  Pelaksanaan Projek
     11.1 100% dilaksanakan oleh koperasi                          4
     11.2 80% - 99% dilaksanakan oleh koperasi                        3
     11.3 60% - 79% dilaksanakan oleh koperasi                        2
     11.4 40% - 59% dilaksanakan oleh koperasi                        1   /4
     11.5 39% ke bawah dilaksanakan oleh koperasi                      0

 12.  % Agihan Dividen Tahunan
     12.1 >15% dividen tahunan                                5
     12.2 10% - 15% dividen tahunan                             3
     12.3 1% - 9% dividen tahunan                              1   /5
     12.4 0% dividen tahunan                                 0
 (E)   PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (Wajaran 20%) (Sambungan…)

Catitan:

Maksud pekerja tetap :
    Kakitangan pentadbiran koperasi
    Jurujual
    Pemandu / kelendan
    Lain-lain jawatan yang perkhidmatannya berterusan

 13.   Bilangan staf (Tetap)
      13.1 Mempunyai 10 atau lebih staf                  5
      13.2 Mempunyai 8 – 9 staf                      4
      13.3 Mempunyai 6 – 7 staf                      3
      13.4 Mempunyai 4 – 5 staf                      2
      13.5 Mempunyai 1 – 3 staf                      1    /5
      13.6 Tiada staf                           0

 14.   Sikap/  Kepimpinan
      14.1   Kawalan Demokrasi oleh anggota               1
      14.2   Semangat berkumpulan                    1
      14.3   Inovasi dan kreatif                    1    /4
      14.4   Berwawasan dan bertanggungjawab              1

 15.   Keanggotaan Generasi ke 2
      15.1 Keanggotaan ≥ 50%                       5
      15.2 Keanggotaan 40% - <49%                     4
      15.3 Keanggotaan 30% - <39%                     3
      15.4 Keanggotaan 20% - <29%                     2
      15.5 Keanggotaan 10% - <19%                     1    /5
      15.6 Tiada Keanggotaan Generasi ke 2                0


JUMLAH SKOR PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN MENGIKUT %                 /100  X  20    =    %
WAJARAN
 (F)  PENENTUAN PEROLEHAN KOPERASI

ARAHAN: Sila nyatakan jumlah pendapatan/perolehan yang diterima oleh koperasi pada tahun semasa         JENIS PENDAPATAN/PEROLEHAN            (RM)

    PENDAPATAN PERNIAGAAN

    DIVIDEN

    FAEDAH

    KOMISYEN

    MODAL PUSINGAN PERNIAGAAN

    SEWA

    ROYALTI

    PREMIUM

    YURAN/FEE

    LAIN-LAIN PENDAPATAN…

        JUMLAH PENDAPATAN/PEROLEHAN            0.00
(G)  RUMUSAN ANALISIS

   PENETAPAN SAIZ KOPERASI


    BIL           PERKARA       SKOR

    a.  Jumlah Skor                  /100

    b.  Saiz Koperasi


   PENILAIAN DAN PENGGREDAN KOPERASI


    BIL           PERKARA       SKOR (%)

    a.  Faktor Kewangan                 /70

    b.  Faktor Bukan Kewangan              /30

                JUMLAH            /100


       Bundarkan kepada 80%                JUMLAH             /80

   PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI


    BIL           PERKARA       SKOR

    a.  Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi       /20

       JUMLAH KESELURUHAN               /100


   PENENTUAN PEROLEHAN KOPERASI


    BIL           PERKARA        (RM)

    a.  Penentuan Perolehan Koperasi

								
To top