Feeling of a Burmese woman in US by myanmarexpress

VIEWS: 1,622 PAGES: 7

									            အေမရိကာ့ေရာကး်မနးမာအမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့၏ခဵစာ့ခ္ကး

အေမရိကာ့ဆိုတာၾကာ့တဲံသူတိုငး့တို့တကးထျနး့ကာ့တဲံႏိုငးငဵႀကီ့တစးခုဆိုၿပီ့ ေရာကးဖူ့ခ္ငးၾကတာဘဲ၊
ဒီႏုိငးငဵမြာေနခဲံဖူ့၊ ၾကဵဳခဲံဖူ့တဲံသူေတျက ဘယးေလာကးပဲ ဒီႏိုငးငဵရဲ႕ခ္ိဳၿမိနးတဲံအေတျ႔အၾကဵဳေတျ၊ ခါ့သီ့တဲံ
အရသာေတျကို ေရ့သာ့ေဖား်ပရငးဖျငးံၾကပါေစ၊ ဒီေနရာမေရာကးဖူ့မခ္ငး့ ကုိယးခ္ငး့စာခဵစာ့နာ့လညး
ႏုိငးလိမးံမယး မထငးဘူ့။ ဒါကလညး့လူေတျရဲ႕စျနး႔စာ့လုိစိတးေတျနဲ႔ ဒီလုိေနရာေရာကးၿပီ့ရငး အာ့လဵု့
   ုဵ
်ပညးံစသျာ့ၿပီ လို႔ထငးမြတးေနတဲံအယူအဆေတျေၾကာငးံပါ။ ်မနးမာႏုိငးငဵမြာေနထုိငးေနတဲံလူေတျက
ေတာံကိုယးံႏုိငးငဵအေၾကာငး့ကိုယးေကာငး့ေကာငး့သိမြာမို႔အထူ့ထညးံေ်ပာစရာေတာံလုိမယး မထငးဘူ့။
ရညးရျယးခ္ကးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေတျနဲ႔ ဒီေနရာေရာကးလာၾကတဲံသူေတျရဲ႕ဇာတးလမး့ေတျလညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိတာမို႔
ဒီေနရာမြာမေဖား်ပေတာံပါဘူ့။

က္မဒီေရာကးလာတာေတာံသာမနးမိသာ့စုအေရ့နဲ႔ပါဘဲ။ ကိုယးံအေတျ့နဲ႔ကိုယးကေတာံ ေပ္ားစရာ
မိသာ့စုေလ့တစးခုဖနးတီ့ၿပီ့ ေပ္ားစရာေကာငး့မယးံေနရာေလ့တစးခု်ဖစးလိမးံမယးထငးတာ။ အထငး နဲ႔
အ်မငးတကးတကးစငးေအာငးလဲျသျာ့တယးလုိ႔ေတာံမေ်ပာပါဘူ့။ က္မရဲ႕မိသာ့စုဘွကိုက္မေက္နပး
ပါတယး။ ဒီေနရာေလ့ကလညး့သူ႔ဟာနဲ႔သူေနခ္ငးံစဖျယး သာယာလြပပါတယး။ ဘာေတျက ဒီလြပမြု
ေတျကိုဖ္ကးဆီ့ေနသလဲဆိုတာေတျ့ၾကညးံပါ။ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမယးံအခ္ကးကေလ့ေတျေပ့ပါမယး။
ဒီေနရာမြာ အရငးကတညး့ကေရာကးေနတဲံ ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ဆိုသႀူ ကီ့ေတျရယး၊ အေမရိကနးဗီဇာဒီဗျီ
                                           ိ
မဲေပါကးၿပီ့ ႏြစးစဥးေရာကးလာၾကတဲံငါဆိုတဲံကဵထူ့ရြငးႀကီ့ေတျရယး၊ ွငးလာမစဲတသဲသဲ်ဖစးေနတဲံ ႏုငးငဵ
ေရ့ခိုလြဵုချငးံရၾကတဲံ နယးစပးေဒသမြေရာကးလာသူမ္ာ့ရယး၊ က္မတို႔လုိဘာမြနာ့မလညးဘဲ မိသာ့စု
အေရ့ေၾကာငးံေရာကးလာသူမ္ာ့ရယး၊ အ်ခာ့အေၾကာငး့ေၾကာငး့ေၾကာငးံေရာကးလာၾကတဲံသူေတျ
လညး့ရြိဦ့မြာပါ။ ဒီေတာံဒီပတးွနး့က္ငးအလြအပကိုဖ္ကးဆီ့ေနတာဘာေတျ်ဖစးမလဲ။

က္မၾကဵဳေတျ႔ခဲံဖူ့တဲံအ်ဖစးအပ္ကးကိုအေ်ခခဵၿပီ့ေ်ပာရရငး က္မတို႔ေတျသုဵ့စဲျၾကတဲံဘာသာစကာ့
မတူၾကတာဘဲ။ ဘာသာစကာ့ဆိုလုိ႔လကးရြိအမိႏိုငးငဵသုဵ့်မနးမာစကာ့ကိုဆိုလုိတာမဟုတးပါဘူ့။
ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ႀကီ့ေတျကလညး့ႏုိငးငဵေရ့တစးဘာသာ၊ ဒီဗျီသမာ့ေတျကလညး့ငါဆိုတဲံတစးဘာသာ၊
          ံ
ႏိုငးငဵေရ့မလုပးဖူ့တဲ၊ ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုတာဘာမြနး့ေတာငးမသိတဲံ နယးစပးေန ႏုိငးငဵေရ့ခိုလြဳဵချငးံရၾကသူ
မ္ာ့ကလညး့ ဥာဏးမီသမြ္တစးဘာသာ၊ က္မတို႔လိုဘယးထဲမြတို့မေပါကးသူမ္ာ့ကလညး့တစးဘာသာ၊
ဟိုလုိလိုဒီလိုလုိလူမ္ာ့ကလညး့တစးဘာသာ၊ ဒီဘာသာစကာ့အာ့လဵု့ကိုနာ့လညးသေယာငးသဵေယာငး
လိုကးတတးသူမ္ာ့ကလညး့ရြိေနေတာံ ပတးွနး့က္ငးနဲ႔ေနေနရတဲံ က္မတို႔ရဲ႕ေပ္ားစရာေကာငး့မယးထငး
ရတဲံဘွေလ့ဟာ ဘယးလိုလြပႏိုငးပါေတာံမလဲ။ လျနးခဲံတဲံ ှွ ႏြစးေလာကးကေတာံ က္မ အမ္ိဳ့သာ့
ေ်ပာပဵုအရ အေတားသာယာခဲံတဲံေနရာေလ့ ်ဖစးခဲံမြာပါ။ က္မ ဒီေရာကးလာတဲံ ၁-ႏြစးထဲမြာေတာငး ဿ-
ႏြစးေလာကးကသိပးမဆို့ေသ့ပါဘူ့။ ဒီေနာကးပိုငး့ ဿ-ႏြစးမြာမြ ဒီလုိအက္ညး့တနးမြုေတျေတျ႔လာရတာ။

က္မအမ္ိဳ့သာ့ကလညး့အိမးနဲ႔အေ်ခတက္်ဖစးေနၿပီဆိုၿပီ့ ဒီေနရာကထျကးသျာ့ဖို႔ေတာံစိတးကူ့မရြိေသ့
ပါဘူ့။ က္မေနခဲံဖူ့တဲံပတးွနး့က္ငးမြာ ဒီေလာကးဘာသာစကာ့မ္ိဳ့စဵုေ်ပာတာမ္ိဳ့မၾကဵဳခဲံဖူ့ေတာံ
က္မမြာ ဒီစကာ့ေတျအာ့လုဵ့နာ့လညးႏိုငးတဲံအရညးအခ္ငး့မရြိပါဘူ့။ ခုမြ စသငးရေအာငးလညး့ သူတုိ႔
ကတစးသကးလုဵ့သငးယူခဲံတဲံပညာရပးေတျ၊ က္မအသကးအရျယးနဲ႔လညး့ မြတးႏိုငးစျမး့ဒီေလာကးရိြေတာံ
မယးမထငးဘူ့။ က္မတတးတဲံဘာသာစကာ့နဲ႔ရငးဖျငးံရမယးံသူမ္ာ့ကလညး့မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့မရြိေတာံ
က္မမြာမျနး့ၾကပးေနတဲံခဵစာ့ခ္ကးေတျကို ဖျငးံဟဖို႔ ေတားေတားစဥး့စာ့ခဲံရပါတယး။ က္မေရငဵုႏြုတးပိတး
                       ဵ
ဘဲေနလုိကးရမလာ့၊ ဘာသာစကာ့မတူသူမ္ာ့ကိုဘဲ လိုကးလရြငး့်ပရငးဖျငးံရမလာ့၊ က္မကိုအၾကညးံ
တမ္ဳိ့နဲ႔ၾကညးံလာၾကသူမ္ာ့ကုိ ်ပဵဳ့်ပရမြာလာ့၊ က္မအေၾကာငး့ကိုသိေသာသူမ္ာ့ကက္မအေၾကာငး့
မေကာငး့ၾကာ့လာၿပီ့်ပနးလညးေ်ပာ်ပၾကသညးမ္ာ့ကို အ်ပဵဳ့မပ္ကးနာ့ေထာငးရမညးလာ့၊ အဆိုပါ
ေမ့ချနး့မ္ာ့စျာကိုေ်ဖရြငး့ဖို႔အစျမး့အစလညး့က္မမြာမရြိပါဘူ့။ က္မလုိလူမ္ိဳ့ေတျက္မလုိအ်ဖစးမ္ဳိ့
လညး့မၾကဵဳၾကရေအာငး က္မမေတာကးတေခါကးဒီလုိစာေရ့တာမ္ိဳ့ပထမဆုဵ့အႀကိမး ်ပဳမိတာပါ။

က္မၾကဵဳခဲံတဲံအ်ဖစးအပ္ကးကေတာံ အထကးမြာဆိုခဲံတဲံအတိုငး့ ဘာသာစကာ့မတူသူမ္ာ့အၾကာ့
ေတျ႔ၾကဵဳတတးတဲံ အခကးအခဲေလ့ေတျပါဘဲ။ က္မအမ္ဳိ့သာ့ကအိမးတစးထပးကိုအ်မဲငြါ့ေလံရြိပါတယး။
                                 း
ဒါမြလညး့လစဥးအိမးဖို့အရစးက္ေငျေပ့ဆပးဖို႔အဆငးေ်ပတာပါ။ အေမရိကာ့မြာအိမွယးႏိုငးလုိ႔ဆိုၿပီ့
အထငးႀကီ့စရာထကး၊ သနာ့စရာပိုေကာငး့ပါတယး။ အသိတစးေယာကးေ်ပာဖူ့သလုိပဲ အလုပးၾကမး့နဲ႔
ေထာငးဒဏး ႏြစး ၀ွ က္ခဵသျာ့ရေတာံမလိုပါဘဲ။ လစဥးေပ့ဆပးရမယးံေငျပမာဏကို မ်ဖစး်ဖစးေအာငး
ေပ့ရမြာက ကိုယးံတာွနးဘဲ။ ေၾကျ့ရြငးနဲ႔စာခ္ဳပးစာတမး့မြာ ကိုယးကေပ့ဖို႔ပ္ကးကျကးရငး သူတို႔ကအိမး
ကို ခ္ကးခ္ငး့ လာသိမး့ဖို႔ လကးမြတးထို့ၿပီ့သာ့။ အိမးရြငး်ဖစးလာၿပီဆိုတာနဲ႔တာွနးေတျအလိုလို ႀကီ့ၿပီ့
အိမးမပ္ကးစီ့ ေအာငးထိနး့သိမး့ရတဲံအေပၚမြာလညး့ အေၾကျ့ေတျထပးတငးရငးတငးသျာ့တာဘဲ။ ဒီလုိ
                                         ု
အက္ဥး့အက္ပး ၾကာ့ထဲမြာ က္မအမ္ိဳ့သာ့လညး့ ရြိၿပီ့သာ့ေလ့မေပ္ာကးပ္ကးရေအာငး နညး့မ္ဳိ့စဵနဲ႔
ထိနး့သိမး့ေနရတာပါ။ အိမးငြါ့ေပါငး့မ္ာ့စျာနဲ႔လညး့ ဆကးဆဵခဲံဖူ့ပါၿပီ။ မိသာ့စုမ္ာ့ငြါ့တာရြိသလုိ၊
စိတးတူကိုယးတူ ေပါငး့ၿပီ့ေနၾကသူမ္ာ့လညး့ၾကဵဳခဲံပါတယး။

က္မတို႔ကိုခါ့သီ့တဲံအေတျ႕အၾကဵဳေပ့သျာ့ခဲံတဲံ ဘာသာစကာ့မတူသူမ္ာ့အေၾကာငး့ကို ဒီေနရာမြာ
ေဖား်ပေပ့ပါမယး။ ဒါကလညး့ က္မတို႔လုိဘယးသူမြထပးမၾကဵဳၾကေစလုိလုိ႔ပါ။ က္မအမ္ဳိ့သာ့နဲ႔ရငး့ႏြီ့တဲံ
မိတးေဆျတစးေယာကးေၾကာငးံလညး့ပါပါတယး။ က္မတို႔အိမးငြါ့အသစးရြာေနတဲံအခ္ိနးမြာထိုမိတးေဆျနဲ႔
စကာ့စပးမိရာက ထိုသူကသူ၏အစးမွမး့ကဲျ်ဖစးသူ နယးစပးမြမၾကာမီေရာကးလာေတာံမြာမို႔ သူ႔အစးမ
                ူ
မိသာ့စုမြာေကာငး့ေၾကာငး့ႏြငးံစပးတငြါ့ေပ့ဖို႔ကမး့လြမး့ခဲံပါတယး။ က္မတို႔ကအိမးငြါ့ေလ့ဦ့ရရငး
ေရမီ့အပါအွငး တစးေယာကးဘယးေလာကးဆိုထာ့ႏုိငးမလဲတျကးရပါတယး။ သူတို႔ကသာ့အမိ
                  ု႔
ႏြစးေယာကးမို႔ က္နးႏြစးေယာကးကို ရြာဖိမခကးေလာကးဘူ့ထငးခဲံတဲံက္မတို႔ရဲ႕ အေတျ့မြာ့ေၾကာငးံ
လညး့ပါပါတယး။ မီ့ဖို့ကအိမးရြငးကေပ့ ေပ့တယးဆိုတာ ဒီေနရာမြာရြာ့ပါတယး။ ေအ့တဲံအခါအပူ
လိြုငး့က ဿ၁ နာရီ လႊတးထာ့ရပါတယး။ မီ့ခသကးသာလုိတဲံ ကိုယံးဟာကိုယးမီ့ဖို့ေပ့ရတဲံ အိမးငြါ့
မ္ာ့ကေတာံ ခ္ိနးဆၿပီ့မီ့သုဵ့စဲျတတးၾကပါ တယး။ အိမးရြငးကမီ့ဖို့ေပ့လြ္ငးေတာံ ်ပဴတငး့ေပါကးမ္ာ့
ဖျငးံၿပီ့ အပူေပ့စကးကို အစျမး့ကုနး်မြငးံတငးသုဵ့ သျာ့တာကိုက္မတို႔ၾကဳဵလုိကးရပါတယး။ ဒါကလညး့
အဆိုပါမိတးေဆျရဲ႕အစးမဆုိသူနဲ႔မြပဲရခဲံတဲံအေတျ႕အၾကဵဳပါဘဲ။
ထုိမိတးေဆျ၏အာမခဵခ္ကးေၾကာငးံ က္မအမ္ိဳ့သာ့လညး့လျယးလျယးကူကူဘဲထိုသာ့အမိကိုလကးခဵခဲံပါ
တယး။ ဒါေပမယးံထိုမိတးေဆျမြႀကိဳတငးခ္ီ့မျမး့ခနး့ဖျငးံေ်ပာဆိုခဲံေသာသူ၏အစးမွမး့ကဲျေတားစပးသူ၏
အေၾကာငး့မြာသကးသကးေနာကးေ်ပာငးေ်ပာဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံတကးတကးစငးေအာငးလဲျေၾကာငး့
က္မေနာကးမြသိခဲံရသညး။ က္မအမ္ဳိ့သာ့ကေတာံ ဒီလုိသိရ်ခငး့ကိုေဗျမယူပါ။ သူတို႔ႏိုငးငဵေရ့
ေလာကမြဆိုသူြလူမ္ာ့ဟာ ဒီလုိဘဲ တစးေယာကးကိုတစးေယာကးအရူ့လုပးတတးၿပီ့ တကယးရူ့တတး
သူမ္ာ့ အေပၚဟာ့တိုကး်ခငး့်ဖငးံ အေပ္ားရြာတတးၾကတယးတဲံ။ ဒါလညး့သူတို႔တတးတဲံဘာသာစကာ့။
အခ္ဳိ႕မ္ာ့ဆိုလြ္ငး လငးမယာ့ကျဲသညးအထိေနာကးေ်ပာငးၾကညးစယးတတးၾကေသ့၏။ သူမ္ာ့မ္ကးရညး
က္မြေပ္ားတတးၾကသညးဆိုသူမ္ာ့ကိုက္မအဵံၾသမိပါသညး။ က္မထိုကဲံသို႔ေသာသူမ္ာ့အၾကာ့ မရူ့သျပး
မိေအာငးႀကိဳ့စာ့ရပါတယး။ ေသခ္ာတာကေတာံက္မထုိဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကိုဘယးေတာံမြ မတတးခ္ငး
တာပါဘဲ။

ဒါနဲ႔က္မအမ္ဳိ့သာ့လညး့ေနာကးထပးအိမးငြါ့ရဖို႔ေစာငးံခဲံရပါတယး။ ေနာကးမိတးေဆျတစးဦ့မြ ဒီဗျီေပါကး
ၿပီ့ေရာကးလာေသာသူ၏အသိ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဦ့အာ့ရြယးယာအိမးငြါ့ေပ့ဖို႔ေတာငး့ဆိုလာပါတယး။
ဒီလုိနဲ႔မိတးေဆျမ္ာ့ရဲ႕မ္ကးႏြာေၾကာငးံတေၾကာငး့၊ သူတို႔အာ့မိသာ့စုကဲံသို႔သေဘာထာ့ၿပီ့ ႏြစးအိမးံ
တစးအိမးေနႏုိငးသညးဆိုေသာအၾကဵေပ့ခ္ကးမ္ာ့လကးခဵမိတာကတေၾကာငး့၊ ေနာကးထပးအိမးငြါ့တစးဦ့
ရြာဖို႔ခကးခဲသျာ့တဲံအတျကးေၾကာငးံ တေၾကာငး့၊ က္မအမ္ဳိ့သာ့က သူ႔အေမအပ္ငး့ေ်ပစကာ့ေ်ပာေဖား
ရရငးလညး့ မဆို့ပါဘူ့လုိ႔ယူဆတာကတေၾကာငး့၊ အေၾကာငး့ေၾကာငး့ေၾကာငးံ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့သဵု့ဦ့
အာ့တစးထပးလုဵ့မြာ လျတးလျတးလပးလပးေနေစခဲံပါတယး။ က္မတို႔က ၁ ဦ့ရြယးယာနဲ႔တျကးၿပီ့ ေ်ပာ
ထာ့ၿပီ့တဲံအိမးငြါ့ခကိုလညး့ မ္ကးႏြာနာမြာစို့လုိ႔ မေ်ပာငး့လဲခဲံပါဘူ့။ ေရခ၊ မီ့ခ က္သေလာကးလညး့
က္မတို႔ပဲေပ့ေဆာငးရပါတယး။ က္မအမ္ဳိ့သာ့အေမလညး့အစပိုငး့ေတားေတားေပ္ားပါတယး။ သူ႔သမီ့
အရျယး၊ ေ်မ့အရျယးမ္ာ့ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာေဖားလညး့ရ၊ အႏြိပးအနယးလညး့ခဵရဆိုေတာံ။

က္မတို႔မြာေကာလိပးတကး၊ အလုပးလုပး၊ ကေလ့ေတျကေလ့ထိနး့ေက္ာငး့ပို႔၊ ေက္ာငး့ႀကိဳနဲ႔ တေန႔
တေန႔ဟာ အခ္ိနးပိုမရြိသေလာကးပါဘဲ။ ဒီၾကာ့ထဲ အိမးစာပါရငး ကေလ့ထိနး့ရငး့မနညး့အာရုဵစိုကးၿပီ့
အခ္ိနးမီၿပီ့ေအာငးလုပးရတာကရြိေသ့တယး။ အိမးငြါ့ေတျနဲ႔အေဖားရေနတဲံအေမကေတာံ တေန႔တာ
သူ႔အေတျ႔အၾကဵဳေတျ အာ့လုိ႔ရငးဖျငးံခ္ငးတာေတာငး နာ့ေထာငးေပ့ဖို႔က္မတို႔မြာ မအာ့တာပါ။ ဘာသာ
စကာ့မတူၾကတဲံအိမးငြါ့ေတျကလညး့ ေရာကးစကေတာံ ဘာသဵမြမၾကာ့ရပါဘူ့။ မတူတာမြ ဆနး႔က္ငး
ဘကးလို႔ေ်ပာလုိ႔ရတယး။ တစးဦ့ကလကးရြိအစို့ရကိုဆနး႔က္ငးသူလုိ႔ေ်ပာၿပီ့၊ ေနာကးတစးဦ့ကလကးရြိ
အစို့ရအရာရြိသမီ့ဟုဆိုသူ၊ ဥာဏးမီသမြ္ဘာသာစကာ့ေ်ပာသူနဲ႔၊ ငါဆိုတဲံဘာသာစကာ့ေ်ပာသူ။
က္မတို႔ကေတာံမိတးေဆျေတျရဲ႕မ္ကးႏြာနဲ႔ဘာမြ်ပသနာမ်ဖစးေလာကးပါဘူ့လုိ႔ယူဆေနဆဲပါ။ ကိုယးံ
  း
အလုပနဲ႔ကိုယးမအာ့ရတဲံၾကာ့ထဲက စိတးအေႏြာငးံအယြကးစ်ဖစးတာက သာ့အမိႏြစးဦ့အတျကး အိမးငြါ့
ခ အ်ပညးံမရရြိ်ခငး့ပါ။ သူတို႔ကိုေထာကးခဵေခၚေပ့တဲံအဖဲျ႔အစညး့ကိုဖုနး့ဆကးေတာံလညး့ ထုိလုိအပး
ေသာပမာဏမြာ ထိုသာ့အမိမြေပ့ရမညး်ဖစးေၾကာငး့အေၾကာငး့်ပနးပါတယး။
ဒီေနရာမြာက္မတို႔်မနးမာထုဵ့စဵနာ့လညးမြုကိုပဲ အလျဲသဵု့စာ့လုပးခဲံမိပါတယး။ က္မတို႔လကးခဵရရြိထာ့တဲံ
စေဘားေငျထဲမြခုႏြိမးေပ့ဖို႔ပါ။ စေဘားေငျဆိုတာက အိမးငြါ့ထျကးသျာ့လုိ႔အိမးအပ္ကးအစီ့ရြိခဲံရငး နဲ႔
အေထျေထျသနး႔ရြငး့ေရ့ကုနးက္စရိတးကာမိေအာငး ထဵု့စဵအရယူၾကတာပါ။ ေနာကးထပးနာ့လညးမြု
                           ဲ   း
တစးခုထာ့ေပ့တာက ထုိအိမးငြါ့မ္ာ့အခ္ိနးမေရျ့က္မတို႔အိမးထွငးထျကချငးံ်ပဳၿပီ့ကျနး်ပဴတာ၊
အငးတာနကး ကိုစိတးႀကိဳကးအသုဵ့်ပဳချငးံေပ့ထာ့တာပါ။ က္မတို႔ေက္ာငး့မြ်ပနးလာတိုငး့လညး့ သူတို႔
က္မတို႔အိမးထဲမြာရြိတတးပါတယး။ အထူ့သ်ဖငးံ ှ၀ ႏြစးအရျယးရြိ သမီ့လုပးသူပါ။ က္မတို႔်မနးမာ ထုဵ့စဵ
မြာဒီအရျယးေတျစကာ့အေလ့မထာ့တာတို႔၊ တရာ့မွငးတာတို႔မရြိပါဘူ့ေနား။ ၾကဵဳတုနး့အရျယးနဲ႔ပတး
သကးလုိ႔ထညးံေ်ပာတာ ေနာကးပိုငး့မြာ်ပသနာရြိလုိ႔ပါ။ ဒီလုိနဲ႔နာ့လညးမြုမ္ာ့စျာနဲ႔ေနလာတာ်ပသနာ
                 း
မ်ဖစးခငးအခ္ိနးထိပါဘဲ။ ဒီၾကာ့ထဲအိမငြါ့ၾကာ့ကအထစးအေငါ႔ေလ့ေတျ အေမကတဆငးံစၾကာ့ေန
ရပါၿပီ။

ထိုသာ့အမိကလညး့ထုိအမ္ိဳ့သမီ့ႏြငးံအတူမေနလိုေၾကာငး့၊ အိမးေ်ပာငး့ေတာံမညး်ဖစးေၾကာငး့
ေ်ခာကးလ်ပညးံတဲံ လကုနးခါနီ့ က္မတို႔အာ့အသိေပ့လာပါတယး။ အိမးရြငး၊ အိမးငြါ့အၾကာ့ တစးလႀကိဳ
                 ို
အသိေပ့ရသညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ေတျကက္မတို႔ထညးံမတျကးပါဘူ့။ ဒါလညး့နာ့လညးမြုပါဘဲ။
ဒါေပမယးံလကုနးေတာံမေ်ပာငး့်ဖစးေတာံဘူ့ဆိုတဲံအေၾကာငး့သမီ့လုပးသူနဲ႔ေ်ပာခိုငး့ပါတယး။ က္မတုိ႔
ကေတာံဆကးေနရငးလုိအပးေနတဲံေငျပမာဏဘယးလိုလုပးေပ့မလဲဆိုတဲံအေၾကာငး့ထညးံေ်ပာရပါၿပီ။
ခုႏြိမးစရာ စေဘားေငျလညး့မရြိေတာံလုိ႔ပါ။ သမီ့်ဖစးသူကပဲ သူ႔အေမေပ့ပါမညးေ်ပာေၾကာငး့ က္မတုိ႔
ကိုေ်ပာသျာ့ပါတယး။ ဒီကတညး့ကက္မတို႔မြာဒီေကာငးမေလ့နဲ႔စကာ့အသျာ့အလာလုပးေန်ခငး့မြာ
တရာ့မွငး်ဖစးလာမယးဆိုတာမေတျ့မိေသ့ပါဘူ့။ ထုိအေမလုပးသူမြာလညး့က္မတို႔ထဵမညးသညးံ
အေၾကာငး့ေၾကာငးံမြမ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးစကာ့လာေ်ပာဆိုေလံမရြိပါဘူ့။ ထုိေပ့စရာေငျပမာဏေလ့ကို
လညး့ အခ္ိနးႏြငးံလာမေပ့ဘဲ ရကးလျနးၿပီ့အႀကိမးႀကိမးေတာငး့မြထိုကေလ့မႏြငးံေပ့ခုိငး့တာပါ။

တႀကိမးမြာေတာ႔ ထုိသာ့အမိနဲ႔အတူေနသူ အမ္ဳိ့သမီ့က က္မတုိ႔ထဵလာေရာကးၿပီ့ မီ့ေဘ့စို့ရိမးေနရ
ၿပီ်ဖစးေၾကာငး့အေၾကာငး့ၾကာ့ပါတယး။က္မအမ္ဳိ့သာ့ွငးေရာကးစစးေဆ့တဲံအခါမြာ မီ့ဖိုခနး့နဵရဵ နဲ႔
မ္ကးႏြာက္ကးေတျမြာ မီ့ခို့ေတျနဲ႔မဲေနပါၿပီ။ မေတားတဆဘာေၾကာငးံပဲ ်ဖစး်ဖစးပါ အေၾကာငး့ၾကာ့ဖို႔ရာ
သူတို႔မြာတာွနးရြိပါတယး။ စာခ္ဳပးစာတမး့လုပးရာမြာလညး့ စညး့ကမး့ရြိရြိ၊ သနး႔သနး႔ရြငးရြငး့ အိမးကို
ထိနး့သိမး့ဖို႔ရာအိမးငြါ့မြာတာွနးရြိပါတယး။ ဒီစညး့ကမး့ေတျေဖာကးဖ္ကးတယးဆုိရငးလညး့အခ္ိနးမေရျ့
အိမး်ပနးအပးဖို႔ေ်ပာပိုငးချငးံ အိမးရြငးမြာရြိပါတယး။ ထုိသာ့အမိရဲ႕အာမခဵထာ့သူမိတးေဆျကလညး့ဒီလို
အခ္ိနးမြာမြ သူ႔အမ္ဳိ့မေကာငး့မြနး့ခုမြသိေၾကာငး့နဲ႔ ႏြငးခ္လုိကးလြ္ငး်ဖစးေၾကာငး့လျယးလျယး အၾကဵ်ပဳပါ
တယး။ က္မအမ္ဳိ့သာ့မြာထိုသို႔လုပးရနးစိတးကူ့မရြိပါဘူ့။ ဒါေပမယးံ်ဖစးပ္ကးေနေသာအေၾကာငး့အရပး
ရပးေၾကာငးံထုိအိမးငြါ့မ္ာ့အဆငးေ်ပေစဖို႔ တစးလႀကိဳတငးသတိေပ့ၿပီ့ထိုသာ့အမိကိုအိမးေ်ပာငး့ေပ့ဖို႔
ေ်ပာခဲံပါတယး။

ဒီၾကာ့ထဲက္မဦ့ေလ့နဲ႔အေဒၚကလညး့ွါရြငးတနးဒီစီကေနက္မထဵေနာကးလထဲလာလညးမယးေ်ပာလုိ႔
က္မလညး့အိမးငြါ့ မရြိေတာံမြာမို႔က္မအိမးမြာလာတညး့ဖို႔ေခၚထာ့ၿပီ့ပါၿပီ။ လကုနးေတာံသမီ့လုပးသူကို
တစးခါလႊတးၿပီ့အိမးရြာမရလုိ႔တစးလထပးတို့ေပ့ေနဖို႔ေတာငး့ဆိုခိုငး့ပါတယး။ က္မမြာတဘကးမြာ
ဦ့ေလ့တို႔ကိုေ်ပာဆိုၿပီ့်ဖစးေနတာမုိ႔ ေကာငးမေလ့ကိုပဲ ေနခ္ငးရငးေတာံနာ့လညးမြုနဲ႔ေပ့ေနမယး၊
ဒါေပမယး႔ ဒီအခနး့တစးခနး့ကိုက္မတို႔ပိတးယူထာ့မြရမယးဆိုတဲံအေၾကာငး့၊ ဒီလုိအေ်ခအေနလကးခဵ
ႏုိငးရငးတစးလပိုေနဖို႔ သေဘာတူေပ့မယး်ဖစးေၾကာငး့ သူ႔အေမဆီေသခ္ာေ်ပာခိုငး့လိုကးပါတယး။
မြတးမြတးရရ လဆနး့တစးရကးေန႔မြာပဲ ဒီေကာငးမေလ့နဲ႔ လခေပ့ခိုငး့လုိကးတဲံအတျကး က္မတို႔ေ်ပာ
တာကိုလကးခဵတယးလုိ႔ယူဆလုိကးပါတယး။ ဒီကေလ့မကိုလညး့ဒီအခနး့ကသူတို႔ရဲ႕ပစၥၥညး့မ္ာ့ကို
အဆငးေ်ပရငးရြငး့ထာ့ေပ့ဖို႔၊ မေ်ပရငးလညး့က္မတို႔ရြငး့ေပ့မယးဆိုတဲံအေၾကာငး့ထပးေ်ပာလုိကးပါ
ေသ့တယး။

က္မတို႔မြာစာေမ့ပဲျေ်ဖရတာရယး၊ ဦ့ေလ့တို႔ကလညး့လလညးမြလာ်ဖစးမယးဆိုတာရယးနဲ႔ အိမးခနး့
ကိုပထမပတးထဲမြာမယူ်ဖစးပါဘူ့။ ဒုတိယပတးမြအာ့တဲံတစးရကးမြာအိမးခနး့ရြငး့ဖို႔လုပးေတာံ သူတို႔
သာ့အမိလညး့မရြိေန၊ အိမးခနး့ကိုလညး့သူတို႔ကအဆငးသငးံမရြငး့ထာ့ေတာံ အတူေနအမ္ိဳ့ သမီ့ကိုပဲ
ေ်ပာၿပီ့က္မတို႔မြာ ဦ့ေလ့တို႔အတျကးအိပးခနး့်ပငးေပ့ခဲံပါတယး။ က္မတုိ႔ရဲ႕စိတးထဲမြာလညး့ ေ်ပာထာ့
ၿပီ့သာ့၊ သေဘာတူထာ့ၿပီ့သာ့ကိစၥမို႔လုိ႔၊ ်ပႆနာရြိလိမးံမယးလညး့မထငးလုိ႔၊ မအာ့တဲ႔ ၾကာ့ထဲက
ကုတငးေမျ႔ယာေတျခကးခကးခဲခဲသျငး့ၿပီ့ အခနး့်ပငးေပ့ထာ့တာပါ။ ဒါေပမယး႔ဇာတးလမး့က ေအ့ေအ့
ေဆ့ေဆ့မၿပီ့ခဲံပါဘူ့။ ေနာကးေန႔မနကးေစာေစာမြာပဲ က္မတို႔အိမးတဵခါ့ကို်ပငး့်ပငး့ထဵထဵ ေခါကးသဵ
ၾကာ့ပါတယး။ က္မတို႔မြာညဥးံနကးေအာငးစာလုပး၊ စာဖတးရပါတယး။ စာဖတးတာလညး့ ကေလ့ေတျ
အိပးေပ္ားမြဘဲေကာငး့ေကာငး့ဖတးလို႔ရတာပါ။ ဒီတဵခါ့ေခါကးသဵေၾကာငးံက္မတို႔ အိပးယာလနး႔ႏုိ့ပါ
တယး။ မိနး့မတစးေယာကးကဒီပိတးထာ့တဲံအခနး့ကိုခ္ကးခ္ငး့ဖျငးံေပ့ဖို႔နဲ႔သျငး့ထာ့တဲံပစၥၥညး့ေတျ
ခ္ကးခ္ငး့ဖယးေပ့ဖို႔နဲ႔၊ မဖယးရငးရဲေခၚမယးဆိုတဲံအေၾကာငး့ခ္ိနး့ေ်ခာကးေ်ပာဆိုလာပါတယး။

ဒီေခါငး့ၿမီ့်ခဵဳနဲ႔ေအားႀကီ့ဟစးက္ယးရနးေထာငးေ်ပာဆိုေနတဲံအမ္ိဳ့သမီ့ကိုက္မတစးခါမြမေတျ႔ဖူ့ပါဘူ့။
   ု႔
က္မတိလညး့အက္ိဳ့အေၾကာငး့သိရေအာငးမ္ကးႏြာသစးၿပီ့အိမးငြါ့ေတျနဲ႔သျာ့ေတျ႔ခဲံပါတယး။ ထုိလာ
ေရာကးရမး့ကာ့ေသာ အမ္ဳိ့သမီ့မြာ ထိုသာ့အမိအာ့လကးခဵေခၚေဆာငးေပ့ခဲံေသာရုဵ့မြ ်ဖစးေၾကာငး့
သိရပါတယး။ ထိုအမ္ဳိ့သမီ့စကာ့ေ်ပာရုိငး့ပါသညး။ က္မတို႔အာ့ေအားေငါကးၿခိမး့ေ်ခာကး၍ေ်ပာပါ
သညး။ က္မတို႔ေၾကာကးရမညးလာ့၊ ေနာကးဆုတးရမညးလာ့။ အဵံအာ့သငးံေဒါသထျကးလာသညးမြ
လဲျၿပီ့၊ ေနာကးဆုတးရနးအေၾကာငး့မရြိပါ။ က္မတို႔အေၾကာငး့စဵုေမ့ၾကညးံေတာံ ထိုသာ့အမိမြက္မတို႔
ဤကဲံသို႔အခနး့ယူသညးံအတျကးသူတုိ႔အတျကးမလုဵ်ခဵဳေတာံေၾကာငး့တုိငးၾကာ့သညးံအတျကးယခုကဲံသို႔
လာေရာကးေ်ဖရြငး့ရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာသညး။ က္မတို႔ကထုိေကာငးမေလ့မြတဆငးံ ဤကိစၥကို
ႀကိဳတငးေ်ပာထာ့ၿပီ့ ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ အိမးခနး့မြာရြယးယာငြါ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့၊ လစာလညး့ ၂-
လစာအ်ပညးံရရြိ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ အဆိုပါတာွနးရြိသူအမ္ိဳ့သမီ့အာ့ ရြငး့်ပေသားလညး့ နာ့မွငး၊ ရဲ
တိုငးတနး့မညးသာတျငးတျငးေ်ပာေနေသာေၾကာငးံ တုိငးေစခဲံပါသညး။

    ိ
က္မမြာထုသမီ့လုပးသူကိုေသခ္ာၾကညးံၿပီ့က္မႀကိဳတငးေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ခငး့ရြိ၊မရြိ ေမ့ခဲံပါတယး။ ဒါေပမယး႔
သူ်ပနးေ်ပာတာက သမီ့အေမံကိုေ်ပာဖို႔ေမံသျာ့ပါတယးတဲံ။ အဲဒီမြာပဲက္မတို႔ရဲ႕တျကးကိနး့ဟာ သူမ၏
      း
မရို့မသာ့လုပမြုေၾကာငး႔လာ့၊ မြတးဥာဏးခ္ဳိ႕ယျငး့မြုေၾကာငးံလာ့၊ သူမမိခငး၏ လြညးံဖ္ာ့မြုေၾကာငးံလာ့၊
တစးစုဵတစးခုေသာအေၾကာငး့ေၾကာငးံ လဲျမြာ့ေတာံမယးဆိုတာ ရိပးမိလုိကးပါတယး။ က္မတို႔သူတို႔သာ့
အမိအာ့အာမခဵေပ့သူ မိတးေဆျကိုထိုအခ္ငး့ပျါ့မြုအတျကးဆကးသျယးခဲံေပမယးံလညး့ ဘာမြမတုနး႔်ပနး
လာပါဘူ့။ ရဲလာေတာံလညး့အေ်ခအေနအရပးရပး က္မတို႔ရြငး့်ပခဲံပါတယး။ ရဲကလညး့အိမးရြငးအိမးငြါ့
်ပႆနာ ၾကာ့မွငးပါဘူ့။ ဒါေပမယးံအသိေပ့သျာ့တာကေနာကးကိုေ်ပာစရာရြိရငးလူႀကီ့ကိုပဲေ်ပာဆုိ
ချငးံရြိတဲံအေၾကာငး့နဲ႔၊ ထုိကေလ့မအာ့ေ်ပာဆို်ခငး့ဟာတရာ့မွငးေၾကာငး့ပဲ ်ဖစးပါတယး။ ဥပေဒနာ့
မလညးတဲံက္မတို႔၊ ်ပႆနာမၾကဵဳခဲံဖူ့တဲံက္မတို႔၊ မိတးေဆျေတျကိုအာ့နာခဲံတဲံက္မတို႔၊ ကေလ့ငယး
ႏြစးေယာကးနဲ႔ေက္ာငး့တစးဖကး၊ အလုပးတစးဖကးနဲ႔စိတးဖိစီ့မြုမ္ာ့ေနတဲံက္မတို႔၊ ဒီၾကာ့ထဲ က္မအမ္ဳိ့
သာ့က သူတို႔အိမးထဲွငးလာရငးသူ႔သမီ့အတျကးစိတးမခ္ရပါဘူ့ဆိုတဲံေအာကးက္ေနာကးက္စျပးစဲျခ္ကး
ေတျကိုၾကာ့ခဲံရတဲံက္မတို႔၊ လကးထပးၿပီ့ကတညး့က ၁ ႏြစးၾကာေ်မ်ခာ့၊ေရ်ခာ့ေနခဲံၿပီ့ သစၥာေစာငးံ
တညးခၾဲံ ကတဲံက္မတို႔ ဒီလုိဥာဏးမီသမြ္ဘာသာစကာ့ေတျနဲ႔စဥး့လဲစျာေ်ပာဆိုတတးတဲံသူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို
ဘယးလိုသီ့ခဵ်ခငး့တရာ့မ္ဳိ့မြေမျ့ၿပီ့ဆကးလကးနာ့လညးမြုမေပ့ႏုိငးေတာံတာေတာံအမြနးပဲ။

က္မတုိ႔ဥပေဒေၾကာငး့အရသူတို႔အာ့ခ္ကးခ္ငး့ဆငး့ခိုငး့ဖို႔ႀကိဳ့စာ့ခဲံပါေသ့တယး။ ဒါေပမယး႔လလယး
ေလာကးမြာ်ဖစးလုိ႔အိမးရြာလို႔မရႏိုငးေၾကာငး့နဲ႔ ခ္ကးခ္ငး့ဆငး့ခိုငး့တဲံသတိေပ့စာအာ့ ်ပနးလညးရုတး
သိမး့ေပ့ဖို႔ထိုသာ့အမိအာ့တာွနးယူထာ့တဲံရုဵ့ကဒါရုိကးတာဆိုသူမြအႏူ့အညႊတးေတာငး့ပနးတဲံ
အတျကးက္မတို႔မြာအေလြ္ာံေပ့လုိကးရပါတယး။ ဒါကလညး့တရာ့ရငးဆိုငးဖို႔အထိအလုပးမရြဳတးခ္ငးတာ
ေၾကာငးံလညး့ပါပါတယး။ လကုနးရငးအၿပီ့ဆငး့ေပ့ပါမယးဆိုတဲံဒါရုိကးတာလူႀကီ့ရဲ႕ကတိစကာ့ကို
လညး့ယဵုၾကညးလုိ႔ပါ။ ဦ့ေလ့တို႔လာရငးလညး့ဒီ်ပငးထာ့တဲံအခနး့မြာေပ့ေနပါမယးဆိုတဲံသူတို႔ရဲ႕ချငးံ်ပဳ
ခ္ကးကလညး့ရလုိကးပါတယး။ ဒီၾကာ့ထဲမြာလညး့သူတို႔ရဲ႕လဵု်ခဵဳမြုအတျကးက္မတို႔ကိုသူတို႔အိမးထဲ လုဵ့ွ
အွငးအထျကးမလုပးပါဘူ့ဆိုၿပီ့ကတိေပ့ရပါေသ့တယး။ က္မတုိ႔ဒီ်ပႆနာနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ အေတားပဲ
စိတးဆငး့ရဲရပါတယး။ တကယးအေရ့ၾကဵဳလာၿပီဆိုရငးဘယးသူမြ က္မတို႔ကိုမာ့မာ့မတးမတးရပးၿပီ့
ကာကျယးေပ့မယးံသူလညး့မရြိပါဘူ့။ ဒီေနရာေလ့ကေတာံ သတငး့တစးခုထျကးလာရငးပါ့စပးမနာ့၊
တစးေယာကးနာ့မြမက္နးရေအာငး ်မိနးရညးယြကးရညး၊ သူ႔ထကးငါဦ့ေအာငး ်ဖနး႔ခ္ငးၾကတဲံသူေတျနဲ႔
အ်ပညးံပဲမို႔ က္မရငးေတာံေလ့မိပါတယး။

က္မအမ္ဳိ့သာ့၏မိတးေဆျဆိုသူမြာေတာံ ဤ်ပႆနာတျငးလကးွငးမလြ္ိဳခဲံပါ၊ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးလုဵ့တျငး
သူႏြငးံဆကးလကးအဆငးေ်ပေစရနးစျမး့ေဆာငးႏိုငးေသာပညာရိြတစးဦ့်ဖစးခဲံပါတယး။ ထုိသူမ္ဳိ့မြာလညး့
ထိုဘာသာစကာ့အာ့လဵု့ကိုနာ့လညးသေယာငးသဵေယာငးလုိကးတတး၍လညး့်ဖစးပါတယး။ ဒီလိုဇာတး
ရြဳပးမ္ဳိ့ေနာကးတစးခါမၾကဵဳရေလေအာငးေတာံ က္မတို႔သငးခနး့စာေကာငး့ေကာငး့ရလုိကးပါတယး။ ဒီလုိ
ေနရာမ္ဳိ့ေရာကးလာၿပီ့ရငးလညး့ အာ့နာမြုတို႔၊ နာ့လညးမြုတို႔၊ သနာ့တာတို႔ထာ့မိလုိ႔ အခနး႔မသငးံရငး
ေထာငးထဲေရာကးသျာ့ႏိုငးကိနး့လညး့ရြိတယး။ ကိုယးံဘကးကသကးေသခိုငးလုဵေအာငးေတာံအ်မဲသတိရြိ
ဖုိ႔လုိတယး။ သကးေသစာဘာ်ပႏုိငးလညး့ေမ့လို႔မ်ပႏိုငးဘူ့ဆိုရငးလညး့ကိုယးအရြဵဳ့ပဲ။ စကာ့ဆိုလညး့
အသဵသျငး့ထာ့၊ ်မငးကျငး့ဆိုလညး့မြတးတမး့တငးထာ့၊ အသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့ရငးလညး့စာရျကးနဲ႔မြ၊
အရျယးမေရာကးေသ့တဲံသူမ္ာ့ကိုလညး့ ေလကုနးခဵအေရ့ေပ့ေ်ပာေနလုိ႔မရ၊ ဒီစညး့မ္ဥး့ေလ့ေတျ
နာ့လညးတတးကၽျမး့ၿပီ့သူမ္ာ့လညး့ရြိမြာပါ။ ဒါေပမယးံက္မတို႔လုိ ပထမဆုဵ့အႀကိမးဆိုတာမ္ိဳ့ ဘယးသူ
ကိုမြမၾကဵဳေတျ႔ေစလုိပါဘူ့။

က္မတို႔ေနာကးဆကးတဲျၾကာ့သိေနရတာေတာံဒီသာ့အမိရဲ႕ဗီဇွါသနာအရ ေတျ႔ၾကဵဳသမြ္သူမ္ာ့အာ့
   ု
က္မတိ႔အေၾကာငး့အပုတးခ္ေ်ပာဆို်ခငး့ကို အဂၤလိပးစာသငးတနး့ခနး့ကအစ၊ ေဆ့ခနး့၊ ရုဵ့ကနာ့
အပါအွငး၊ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ပါမက္နး ေနရာအႏြဵ႔လုိကးလဵလုပးေဆာငးၾက်ခငး့ပဲ်ဖစးပါတယး။ က္မလုိ
ဘယးထဲမြတို့မေပါကးတဲံဘာသာစကာ့ပဲသိတဲံသူအတျကးေတာံ ဒီလိုအေနအထာ့မ္ဳိ့မြာဘာမြေ်ဖရြငး့
ခ္ကးလညး့မေပ့တတးပါဘူ့။ သူတပါ့အေၾကာငး့မဟုတးမတရာ့ေ်ပာဖို႔ က္မမိဘမ္ာ့ကလညး့သငး
မေပ့ခဲံၾကပါဘူ့။ က္မေမျ့ဖျာ့ႀကီ့်ပငး့ခဲံရတဲံအရပးေဒသမြာလညး့ ဒီလုိစိတးဓါတးမမြနးကနးတဲံသူမ္ဳိ့ေတျ
နဲ႔မၾကဵဳခဲံဖူ့ပါဘူ့။ ေရာကးတဲံအရပးမြာေပ္ားေအာငးေန၊ ေတျ႔တဲံသူနဲ႔တညးံေအာငးေပါငး့၊ ရြိတာေလ့နဲ႔လြ
ေအာငးွတး၊ ရတာေလ့နဲ႔ွေအာငးစာ့တတးခဲံတဲံ က္မမြာဒီလုိဘာသာစကာ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေ်ပာတတးၾကတဲံ
သူေတျနဲ႔ ဘယးလုိမ္ာ့ေပ္ားေအာငးေနရမလဲ၊ ဘယးလိုမ္ာ့တညးံေအာငးေပါငး့ရပါ႔မလဲဆိုတာ အေ်ဖရြာ
ေနဆဲပါ။

								
To top