Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Formulas for Wen Bing - CatsTCMNotes - home

VIEWS: 88 PAGES: 6

									Disease        Syndrome patern
San Jiao Differentiation
Wei-Qi-Ying-Xue Differentiation
               LU Wei-stage syndrome


               Wind-warmth in Qi stage

   Wind Warmth
                Wind-warm in Yangming


                Heat sinking into PC
           Remaining pathogenic heat, Yin injury of ST & LU
           Spring Warmth in Qi-stage

              Excessive heat in Yangming


              Heat in Qi, Ying, Xue stages
  Spring Warmth
  (Hidden warmth)
                  Heat into PC


               Burning on Primary Yin

           Spring warmth pathogen stays Yin Fen (Interior)
           Autumn Dryness in LU Wei-stage


  Autumn Dryness      Autumn dryness in Qi-stage


           Autumn dryness in Ying or Xue-stage
           Summer Heat invading Yangming
           Summer Heat injures fluid and qi
           Body Fluid and qi collapse
           Heat and turbid combination in Intestines
 Summer-Heat Warmth
           Summer heat enters Ying-stage
           Wind stirring by Summer heat
           Summer heat entering Blood-stage
           Excessive H fire with Liver & Kidney deficiency
           Damp-heat obstruct Wei qi

           Pathogen obstructed in Mo Yuan
           Damp-heat obstructed in Middle Jiao
   Damp-Warmth
  Damp-Warmth   Damp-heat with toxin
          Damp-heat transform to phlegm and
          covers PC
          Heat in Yangming, Damp in Taiyin
          Dampness generate cold
          Lurking summer heat in Wei-stage and Qi-stage
          Lurking summer heat in Wei-stage and Ying-stage
Lurking Summer-Heat Pathogenic factor obstruct in Shaoyang
 (Hidden Warmth)  Summer damp-heat blocks in Intestines
          Heat damages yin
          Heat in Heart Ying-stage and transferred to SI
          Pathogen attacks LU Wei-stage
          Excessive toxin in LU ST
   Da Tou Wen
          Excessive toxin in LU ST & Intestines
          ST yin injury
          Toxin attacks LU Wei-stage
          Heat accumulate in upper Jiao
  Lan Hou Sha
          Heat in Qi-stage and Ying-stage
          Remaining toxin injures Yin
        Excessive Heat in LU
        Excessive Heat in LU & LI
        LI heat transferred from LU
        Eruption due to LU heat
        Excessive heat in Yangming
        Excessive heat combined with turbid in Yangming Fu-organ
        ST heat with yin injury
        Heat sinking into PC
        Heat in PC with Yangming excessive heat
t, Yin injury of ST & LU

        Body fluid injury due to excessive heat
        Wind stirring due to excessive heat
        Heat turbid combination in LI
        Heat in Qi & Ying Stages
        Excessive heat moves blood
        Heat & Blood stasis combination
        Hidden heat obstructed interiorly
        Interior Heat Closure & exterior collapse
        Primary Yin deficiency
        Wind stirring due yin deficiency
        K yin deficiency with H fire
tays Yin Fen (Interior)

        Dryness disturbs orifices
        Dryness heat injures LU
        LU dryness and LI heat with bleeding
        Dryness in LU with constipation
        LU & ST yin injury
ion in Intestinesiver & Kidney deficiency
        Obvious exterior damp
        Obvious interior damp
ei-stage and Qi-stage
ei-stage and Ying-stage and transferred to SI
Formula


Yin Qiao San
Sang Ju Yin(cough)
Ma Xing Shi Gan Tang
Xuan Bai Cheng Qi Tang
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang
Yin Qiao San (-) Dan Dou Chi, (+) Sheng Di, Dan Pi, Da Qing Ye
Bai Hu Tang
Tiao Wei Cheng Qi Tang
Zhu Ye Shi Gao Tang
Qing Gong Tang               An Gong Niu Huang Wan
Niu Huang Cheng Qi Tang
Sha Shen Mai Dong Tang
Liang Ge San, Zhi Zi Chi Tang
Bai Hu Tang
Ling Jiao Gou Teng Tang
Zeng Ye Cheng Qi Tang,Xin Jia Huang Long Tang,Dao Chi Cheng Qi Tang
Qing Wen Bai Du Yin
Xi Jiao Di Huang Tang
Tao Ren Cheng Qi Tang
Qing Gong Tang+An Gong Niu Huang Wan or Zi Xue Dan or Zhi Bao Dan
Sheng Mai San/ Shen Fu Tang + An Gong Niu Huang Wan/ Zhi Bao Dan
Jia Jian Fu Mai Tang
San Jia Fu Mai Tang
Huang Lian E Jiao Tang
Qing Hao Bie Jiao Tang
Sang Xing Tang
Qiao He Tang
Qing Zao Jiu Fei Tang
E Jiao Huang Qin Tang
Wu Ren Ju Pi Tang
Wu Zhi Yin
Bai Hu Jia Di Huang Tang
Bai Hu Jia Ren Shen Tang
Qing Shu Yi Qi Tang
Sheng Mai San
Jie Du Cheng Qi Tang
Qing Ying Tang + An Gong Niu Huang Wan
Ling Jiao Gou Teng Tang
Shen Xi Dan
Lian Mei Tang
Huo Po Xia Ling Tang
San Ren Tang
Da Yuan Yin,Lei Shi Xuan Tou Mo Yuan Fa
Wang Shi Lian Po Yin modification
Gan Lu Xiao Du Dan modification
Chang Pu Yu Jin Tang
Bai Hu Jia Cang Zhu Tang
Si Jia Jian Zheng Qi San ,Wu Jia Jian Zheng Qi San
Yin Qiao San (-) Niu Bang Zi , (+)Xing Ren, Hua Shi
Yin Qiao San (+) Sheng Di, Dan Pi, Chi Shao, Mai Dong
Hao Qin Qing Dan Tang
Zhi Shi Dao Zhi Tang
Dong Di San Huang Tang
Dao Chi Qing Xin Tang
Jia Wei Cong Chi Jie Geng Tang
Pu Ji Xiao Du Yin
Tong Sheng Xiao Du San
Qi Xian Yu Yin Tang
Qing Yan Zhi Chi Tang
Liang Ge San Modification
Liang Ying Qing Qi Tang
Qing Yan Yang Ying Tang

								
To top