Docstoc

Interview Marius Rietdijk en Joost Kerkhofs in Expertise

Document Sample
Interview Marius Rietdijk en Joost Kerkhofs in Expertise Powered By Docstoc
					Praktisch visieblad voor hoger onderwijs  jaargang 5 | mei 2011 | 5
  Pieter Mostert
  over toetsleed

  ADRIBA:
  een nieuw initiatief
  van de VU
                       Thema:
                       De staat van
                       het onderwijs

                                    1
jaargang 5 | mei 2011 | 5
Niets is zo praktisch als
een goede theorie
‘Het mag best eens kritischer.’ Aan het    ‘Toen ik in aanraking kwam met         verder te verspreiden via het oprichten
woord is Marius Rietdijk, wetenschappelijk   organizational behaviour management was     van een expertisecentrum voor
directeur van ADRIBA, het Aubrey Daniels    ik	direct	verkocht,’	vertelt	Joost	Kerkhofs,	  gedragsverandering in organisaties. Dat
Research Institute for Behavior Analysis    Rietdijks zakelijk partner in ADRIBA. ‘Ik    werd het ADRIBA.
van de Vrije Universiteit. ‘Daarmee bedoel   ben al jaren veranderaar op het snijvlak    ‘Het oprichten van zo’n instituut is niet
ik niet kritisch als bestraffend, maar veel  van business en IT. Ik merkte dat bij de    eenvoudig.	Net	als	alle	andere	hoger	
meer	als	bevragend.	Samenwerking	wordt	    ontwikkeling en implementatie van een      onderwijs instellingen ziet de VU de
succesvoller als je kritisch op elkaar     nieuw geautomatiseerd systeem er vaak      funding door de overheid teruglopen. Dan
durft te zijn. In de wetenschap is het heel  veel weerstand bij de gebruikers was.      ga je zoeken naar andere geldstromen.
belangrijk, want wetenschap wordt verrijkt   Vanuit mijn achtergrond in Beleids- en     We zijn nu bezig met het ontwikkelen en
door falsificatie. Je loopt dan aan tegen de  Organisatiewetenschappen miste ik        uitvoeren van workshops en trainingen
grenzen van haalbaarheid.’           tools voor duurzame verandering. Toen      voor het bedrijfsleven. Daarnaast kijken we
Een interessante visie, maar hoe        ik hoorde over gedragsanalyse vielen de     of het mogelijk is subsidie te verwerven.
verhoudt zich dat met de positieve       puzzelstukjes op hun plek. Ik ging kritisch   De VU heeft een subsidiebureau en daar
gedragsverandering in organisaties, waar    kijken naar procesverbetering en vroeg me    hebben we een aanvraag ingediend.
Rietdijk zo’n fervent aanhanger van is dat   af in welke mate rekening wordt gehouden    ‘En ja, dan is het gewoon beginnen. Joost
hij er zelfs een wetenschappelijk instituut  met de gedragscomponent. Bijvoorbeeld:     Kerkhofs	was	bij	mijn	promotie	en	was	
voor heeft opgericht?             bij IT-security is de mens de zwakste      razend enthousiast over gedragsanalyse.
‘Het interessante aan gedragsverandering    schakel in de beveiliging. Denk maar aan    Hij bood aan om zakelijk partner te worden
als focus van de bedrijfskundige        de commotie die het opleverde toen bleek    en is nu op alle fronten actief om ADRIBA
wetenschap is dat het altijd een actueel    dat de voicemail van politici eenvoudig     in de markt te zetten. We hebben samen
thema is. We zijn de hele dag bezig met    kon worden afgeluisterd door anderen.      een workshop voor het bedrijfsleven
het beïnvloeden en veranderen van het     Dat lag niet aan de techniek, maar aan     ontworpen, die we nu aan het uitrollen
gedrag	van	anderen.	Politici,	docenten,	    de onwetendheid en nonchalance van de      zijn.	1	juni	begint	de	volgende	driedaagse.	
psychotherapeuten, organisatieadviseurs    gebruikers. Hoe kunnen we rondom dat      En zo gaan we stap voor stap verder. We
en managers behoren tot de vele        thema handvatten creëren? Dat heeft alles    hebben ambitieuze plannen en willen die
beroepsgroepen die hier continu        te maken met gedragsbeïnvloeding.’       graag realiseren.’
professioneel mee bezig zijn, of dat op    Kerkhofs	doet	een	promotieonderzoek	
professionele wijze zouden moeten       naar de effecten van gedragsanalyse op     Niets is zo praktisch als een goede
doen. Ondanks het belang van dit        procesverbeteringsinstrumenten zoals      theorie
onderwerp	is	er	binnen	de	Nederlandse	     Lean.                      ‘Het ADRIBA is een platform voor de
bedrijfskunde nog weinig onderzoek naar    ‘Veel van onze veranderkundige         wetenschappelijke verdieping, verbreding
verricht. Want de wetenschap die zich     instrumenten stammen uit industriële      en verspreiding van de gedragsanalyse,
met gedragsverandering bezig houdt, de     omgevingen.	Intussen	is	60%	van	        de wetenschap van gedragsverandering.
gedragsanalyse, werd tot voor kort alleen   de werkende bevolking actief in         Wij stellen ons ten doel om met behulp
toegepast bij kleinere analyseniveaus,     de dienstensector. Daar zijn de         van de gedragsanalyse een bijdrage
zoals individuen en gezinnen. De tijd     bedrijfsprocessen heel anders. Het is      te leveren aan het verhogen van zowel
is rijp om de werkzaamheid van de       wetenschappelijk niet onomstotelijk       werkplezier als werkprestaties in Europese
gedragsanalyse	in	Nederlandse	en	       aangetoond dat het instrumentarium voor     organisaties. Onze aandachtsgebieden zijn:
Europese organisaties te onderzoeken,     de industriële omgeving ook effectief is in   •	 Onderzoek	en	onderwijs	op	Europees	
zowel vanwege ontwikkelingen          de dienstensector.’                niveau. Er zijn al contacten met het
binnen de bedrijfskunde als binnen                                University	College	Oslo	en	de	Master	
de gedragsanalyse zelf. Ook vanuit de     Hoe komt een nieuw                 in	Science	of	Organization	op	Sardinië,	
praktijk groeit de vraag naar theorieën en   wetenschappelijk instituut tot stand?       Italië;
methodieken die aantoonbaar prestaties     Rietdijk	legt	uit:	‘Ik	ben	in	2009	       •	 Het	vormen	van	de	link	met	soortgelijke	
verhogen, veranderingsprocessen        gepromoveerd en mijn professor, Tom        instituten	in	de	VS;
versnellen en ‘value for money’ leveren.’   Elfring, stelde voor om mijn gedachtegoed    •	 Het	begeleiden	van	afstuderenden	


                                                                     7
                                                       jaargang 5 | mei 2011 | 5
  en promovendi in de bedrijfskunde      aanwezigen. Ik eiste geen aanwezigheid,
  en psychologie bij hun onderzoek      maar er was maar heel weinig verzuim,
  naar de effectiviteit van          want aanwezigheid werd beloond.
  gedragsveranderingsinterventies bij     ‘Ik vind zelfsturing bij studenten heel
  organisaties;                belangrijk. Dat bereik je niet door ze
•	 Publiceren	over	de	resultaten	op	      onderwerpen op te leggen of af te
  verschillende niveaus. Variërend      rekenen op dingen die ze niet goed
  van krantenartikelen tot het geven     zouden doen. Ik ga uit van een positieve
  van interviews, vakpublicaties,       aanpak, vooral in de begeleiding van
  wetenschappelijke publicaties en      afstudeerders. Ik bekrachtig wat goed is    dr. Marius Rietdijk  Joost Kerkhofs
  proefschriften.               en geef ze steun door de nadruk te leggen
                        op de aspecten die ze goed doen. Zo
‘Daarnaast willen we vooral theorie en     leren ze hun eigen standpunten bepalen
praktijk koppelen. Aan universiteiten     en daarnaar handelen.Hoe luier de prof is,    Het Aubrey Daniels Research
bedrijf je wetenschap. Die wetenschap     hoe meer studenten leren. Het geheim is      Institute for Behavior Analysis
zou veel meer toegepast kunnen worden     positive reinforcement, je steeds richten op   (ADRIBA) is een platform voor
in het bedrijfsleven. Wij willen vooral die  consequenties en niet aan dode paarden      de wetenschappelijke verdieping,
praktische koppeling maken door met veel    gaan trekken.                   verbreding en verspreiding van de
partijen samen te werken.’                                    gedragsanalyse, de wetenschap van
                        ‘Ook in onze trainingen gaan we uit van      gedragsverandering.
Kerkhofs	vult	aan:	‘Organisatieadviseurs	en	  zelfsturing. Bij de basistraining krijgen
psychologen hebben vaak een uitgebreid     de deelnemers eerst een theoriedag en       ADRIBA	is	opgericht	in	2010	en	
instrumentarium waarmee ze werken. Vaak    daarna vier dagdelen, verspreid over het     brengt in de naam een hommage aan
zit daar geen wetenschappelijk onderzoek    jaar, om een onderzoek uit te voeren.       een van de belangrijkste grondleggers
achter. Dat willen wij anders doen. In     Daarna kunnen ze zich certificeren. En we     van de gedragsanalyse, Aubrey
onze workshops en trainingen doen de      hebben	vervolgworkshops	voor	trainer/       Daniels. ADRIBA werkt nauw samen
deelnemers eerst onderzoek en kunnen      coaches. ADRIBA wil uitgroeien tot een      met	zijn	organisatie	in	de	VS.	
daarna in de praktijk aan de slag. We willen  examinerende en certificerende partij voor
dat ze vanuit hun eigen vraagstukken      onze klanten.’                  Meer informatie vindt u op de website
leren. Of door vraagstukken van anderen                             van	ADRIBA	http://www.feweb.
te onderzoeken.’                Hebben jullie nog een boodschap          vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/
                        voor onze lezers?                 aubrey-daniels-research-institute-for-
ADRIBA biedt niet alleen onderwijs aan,    ‘We zijn van de open source, als je niet     behavior-analysis/.	U	kunt	ook	contact	
maar ook advies en ondersteuning aan      kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen.     opnemen met dr. Marius Rietdijk
organisaties die gedragsanalyse willen     Dus nodigen we alle andere disciplines      (m.m.rietdijk@vu.nl)	of	Joost	Kerkhofs	
toepassen.	(Red:	in	Expertise	2009-2	     graag uit om te kijken waar we kunnen       (j.kerkhofs@neotopia.nl). Daar vindt u
omschrijft Rietdijk hoe gedragsanalyse     samenwerken om gedragsanalyse in         ook informatie over de workshops en
toegepast kan worden in organisaties).     organisaties nog veel verder toe te        trainingen.
Deelnemers aan de trainingen leren om     passen,’	vertelt	Kerkhofs	enthousiast.	‘We	
als Organizational Behavior Management     hebben nu bijvoorbeeld aanvragen op het
adviseur op te treden.             gebied van veilig gedrag op de werkplek,
                        maar werken ook mee bij een symposium
Gedragsanalyse in de praktijk         over servant leadership. Op steeds meer
Natuurlijk	willen	de	mannen	van	ADRIBA	    terreinen dringt het door dat duurzame
in hun werkzaamheden hun eigen         gedragsverandering niet zo maar tot
gedachtegoed toepassen. Dat is Rietdijk    stand komt, maar dat je dat wel kunt
wel vertrouwd.                 ontwikkelen. Dit is een uitnodiging om mee
                        te doen.’
‘Ik heb wel eens bij werkgroepen een
loterij geïntroduceerd. Alle studenten     Geheel	in	zijn	eigen	stijl	besluit	Rietdijk:	
hadden een werkboek waarin ze hun       ‘Geef	op	dit	moment	een	welgemeend	
opdrachten maakten. Aan het begin van     compliment aan de eerste die je ziet.’
iedere	werkgroep	leverde	iedereen	1	
euro in. Tijdens de werkgroep werd het
totaalbedrag uitgekeerd aan een van de


8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:159
posted:5/11/2011
language:Dutch
pages:3