r2008089 by pengxiang

VIEWS: 878 PAGES: 70

									Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: cn=Spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates,
serialNumber=1235444814013
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2008.09.19 08:55:29 +02'00'
        Uradni list
        Republike Slovenije                                  Razglasni del
         Internet: www.uradni-list.si                                            e-pošta: info@uradni-list.si

        Št.
           89                 Ljubljana, petek
                                        19. 9. 2008                 ISSN 1318-9182      Leto XVIII
                                     Javni razpisi


                                      Ob-7819/08                    Ob-7870/08
                             Spremembe                      Popravek
                      razpisne dokumentacije 1. skupnega jav-       Izvajalec Javna agencija Republike Slo-
                    nega razpisa za izbor projektov v okviru      venije za podjetništvo in tuje investicije,
                    Operativnega programa Slovenija – Avstrija     Dunajska cesta 156, je pri javnem razpisu
                    2007–2013, objavljenega 18. julija 2008.      za spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji
                      V skladu s točko 15 (spremembe javne-      investicij in razvojnih projektov (št. 1/2008),
                    ga razpisa) 1. skupnega javnega razpisa       objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86
                    za izbor projektov v okviru Operativnega      z dne 5. 9. 2008, Ob-7118/08, sprejel odlo-
                    programa Slovenija-Avstrija 2007–2013, je      čitev o spremembi, in sicer kot sledi;
                    originalno besedilo razpisne dokumentacije       – v točki 17. Odpiranje vlog in rok za pri-
                    spremenjeno v slovenski, nemški in angle-      jave se 5. točka, ki se glasi »5. Obrazec M-4,
                    ški verziji. Prijavitelji so dolžni upoštevati le  iz katerega je razvidno število zaposlenih na
                    spremembe, ki bodo objavljene na naslednji     dan prijave na javni razpis«, spremeni tako,
                    spletni strani: www.si-at.eu.            da se sedaj glasi »5. Potrdilo o skupnem
                      Spremembe razpisne dokumentacije        številu zaposlenih na dan prijave na javni
                    veljajo od datuma objave. V primeru, da       razpis, ki ga izda Zavod za zdravstveno
                    objavljeni popravki niso bili upoštevani, bo    zavarovanje«.
                    Skupni tehnični sekretariat pozval prijavitelje     – v točki 11. Okvirna višina sredstev se
                    k dopolnitvi vloge.                 v drugem odstavku pred »– ZPRPGDT«
                      Služba vlade Republike Slovenije za      doda »– 3592«.
                       lokalno samoupravo in regionalno         V ostalem ostane javni razpis nespreme-
                                        politiko  njen in v veljavi.
                                                 Javna agencija Republike Slovenije
                                     Ob-7692/08        za podjetništvo in tuje investicije
                            Sprememba
                                                              Ob-7693/08
                      Na podlagi 29. člena Ustanovitvenega
                    akta Ekološkega sklada Republike Sloveni-               Popravek
                    je, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04      V javnem razpisu za pospeševanje ra-
                    in 55/06) in prvega odstavka 6. člena Splo-     zvoja podjetništva v Občini Brežice za leto
                    šnih pogojev poslovanja za spodbujanje ra-     2008, objavljenem v Uradnem listu RS,
                    zvoja na področju varstva okolja (Uradni      št. 51 z dne 23. 5. 2008, Št. 407-85/2008,
                    list RS, št. 117/05) Eko sklad, j.s., objavlja   Ob-4650/08 se v točki 4 v celoti črtata četrti
                    spremembo javnega razpisa za kreditiranje      in peti odstavek.
                    okoljskih naložb občanov, prizadetih v neurju                 Občina Brežice
                    z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija
                    ter 8. in 15. avgusta 2008 390B08B.         Št. 6710-16/2008         Ob-7695/08
                      Javni razpis za kreditiranje okoljskih na-     Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja na
                    ložb občanov, prizadetih v neurju z viharnim    podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu in
                    vetrom in točo dne 13. in 14. julija ter 8. in   strokovnih izpitih strokovnih delavcev športu
                    15. avgusta 2008 390B08B (Uradni list RS,      (Uradni list RS, št. 35/00) in Letnega pro-
                    št. 79/08 in 83/08) se spremeni, kot sledi:     grama športa v Republiki Sloveniji za leto
                      Naslov razpisa se glasi:            2008, sprejetega na Vladi Republike Slo-
                      »Javni razpis za kreditiranje okoljskih na-  venije s sklepom št. 67100-1/2008/3 z dne
                    ložb občanov, prizadetih v neurjih z vihar-     17. 1. 2008
                    nim vetrom in točo v juliju in avgustu 2008            javni razpis
                    390B08B«.
                      Besedilo 2. točke »Višina razpisanih        za sofinanciranje pripravništva
                    sredstev« se spremeni tako, da se glasi:         strokovnih delavcev v športu
                      »Višina razpisanih sredstev po tem raz-      Predmet razpisa
                    pisu znaša 4 milijone EUR.«              Predmet javnega razpisa je sofinanci-
                                   Ekološki sklad    ranje pripravništva za strokovne delavce
                                Republike Slovenije,    v športu, ki bodo pripravništvo opravljali
                                      javni sklad   v športnih društvih, nacionalnih panožnih
Stran  3146 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

             športnih zvezah, zvezah športnih društev,    v športnih panogah oziroma disciplinah
             Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih,     pod okriljem nacionalnih panožnih in drugih
             gospodarskih družbah, pri zasebnikih in     športnih zvez. Izbere se lahko samo tiste
             drugih organizacijah, registriranih za opra-   izvajalce letnega programa športa, ki so po-
             vljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki   dali izjavo, da bodo predlaganega kandidata
             so ustanovljene za opravljanje dejavnosti    za pripravnika, v primeru, da bodo izbrani na
             v športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci    javnem razpisu, zaposlili za poln delovni čas
             letnega programa športa).            za čas pripravništva, in sicer za opravljanje
               Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo,  vzgojno-izobraževalnega dela na področju
             v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa,   športa. Takoj po končanem pripravništvu
             plače največ desetim pripravnikom, v okvir-   in uspešno opravljenem strokovnem izpitu
             no ocenjeni skupni vrednosti 100.000,00     so izbrani izvajalci letnega programa športa
             EUR. Sredstva so zagotovljena na prora-     dolžni zaposliti strokovnega delavca v špor-
             čunski postavki 5619 – Šport otrok in mla-    tu za poln delovni čas, oziroma z njim skle-
             dine ter športna rekreacija, konto 4120 –    niti ustrezno pogodbo o delu, še najmanj za
             Transferji neprofitnim organizacijam.      obdobje enega leta. Nacionalna panožna
               Pogoji prijave                oziroma druga športna zveza mora podati
               Izvajalci letnega programa športa lah-    tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu le-
             ko za pripravnike predlagajo kandidate, ki    tnega programa športa in trenerju.
             imajo visokošolsko izobrazbo športne sme-       Vlog, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih
             ri. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajalce le-  pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne.
             tnega programa športa, ki bodo zaposlo-        Merila za izbor
             vali pripravnike, ki se bodo usposabljali za     Posamezne vloge se ocenjujejo po me-
             opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela     rilih iz naslednje preglednice: Merilo              Opis                                           Število točk


 Razred športne panoge      Športne panoge v I. razredu                                  20


                 Športne panoge v II. razredu                                  15


                 Športne panoge v III. razredu                                 10


                 Športne panoge v IV. razredu                                  5


 Deficitarnost          Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov in trenerjev v programih      0–20
                 panožnih športnih šol, v panogi. Maksimalno število točk 20 prejme vloga, v tisti
                 panogi, v kateri ministrstvo ne sofinancira nobenega strokovnega delavca. Za
                 vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v panogi, pa prejme vloga po eno
                 točko manj.


 Izkušnje             Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik in ima izkušnje kot trener           20


                 Predlagan pripravnik je le kategoriziran športnik                       10


                 Predlagan pripravnik ima izkušnje samo kot trener                       10


 Smer študija           Športno treniranje                                       20


                 Ostale smeri                                          10


 Študijski uspeh         Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0 do 10                     30


                 Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 8,49 do 8,99                   25


                 Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,99 do 8,49                   20


                 Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,49 do 7,99                   15


                 Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 6,99 do 7,49                   10


                 Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 6,0 do 6,99                     5


 Štipendija            Športno treniranje                                       10
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                         Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3147
   Podlaga za ocenjevanje:            – pripis »Javni razpis - pripravništvo             javni razpis
   Razred športne panoge: Veljavna razvr-   v športu – Ne odpiraj«.               za dodeljevanje sredstev iz naslova
stitev športnih panog v razrede za tekoče      Nepravočasne in neustrezno opremlje-        ukrepa Posodabljanje kmetijskih
leto. S podatki razpolaga ministrstvo.     ne vloge se s sklepom zavrže.          gospodarstev, za obnovo gospodarskih
   Deficitarnost: Upošteva se štipendiste,    Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pri-    poslopij in drugih zgradb ter objektov
pripravnike in trenerje v programih pano-    pravništva strokovnih delavcev v športu,      namenjenih za kmetijske namene ter
žnih športnih šol, ki jih sofinancira mini-   lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in    trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov
strstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na    šport – Direktorat za šport, Masarykova 16,     in hmeljišč, ki so bili poškodovani
podlagi svojih evidenc.             tel. 400-52-49.                     v naravnih nesrečah v letu 2008
   Izkušnje: Podatke o kategorizaciji pre-    Rok prijave: petek, 10. 10. 2008.         I. Predmet javnega razpisa
dlaganega pripravnika poda izvajalec letne-     Predviden pričetek dela in sofinancira-      Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-
ga programa športa v prijavi na javni razpis,  nja je 1. 11. 2008 in traja 12 mesecev,     povratnih sredstev za naložbe kmetijskih go-
ki jih ministrstvo preverja na podlagi Sezna-  oziroma kot je določeno v 3. členu Pra-     spodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
mov kategoriziranih športnikov v Republiki   vilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih  kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013,
Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite  strokovnih delavcev športu (Uradni list RS,   za obnovo gospodarskih poslopij in drugih
Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kate-   št. 35/00).                   zgradb ter objektov namenjenih za kmetij-
regakoli razreda predlaganega pripravnika,     Postopek izbora               ske namene ter trajnih nasadov sadovnja-
najmanj eno leto v obdobju petih let pred      Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo   kov, oljčnikov in hmeljišč, ki so bili poškodo-
prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje   opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku    vani v naravnih nesrečah v letu 2008.
predlaganega kandidata za pripravnika se    prijave. Izvajalci letnega programa športa      Okvirna višina nepovratnih sredstev, na-
ugotavlja na podlagi potrdila pristojne na-   bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni    menjena za sofinanciranje projektov, prispe-
cionalne panožne in druge športne zveze     s sklepom najkasneje v roku 30 dni od po-    lih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
o dosedanjem trenerskem delu predlaga-     teka roka prijave. Izbrani izvajalci letnega   iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih
nega kandidata za pripravnika. Potrebna     programa bodo morali predložiti pogodbo     gospodarstev, za obnovo gospodarskih po-
dokazila mora predložiti izvajalec letnega   o zaposlitvi pripravnika za čas pripravni-    slopij in drugih zgradb ter objektov name-
programa športa ob prijavi na javni razpis.   štva za opravljanje vzgojno-izobraževalne-    njenih za kmetijske namene ter trajnih nasa-
   Smer študija in študijski uspeh: Podatki  ga dela na področju športa.           dov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, ki so
so razvidni iz obrazca – Prijavnice na jav-     Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških   bili poškodovani v naravnih nesrečah v letu
ni razpis pripravništva strokovnih delavcev   mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika     2008, znaša 2.000.000 EUR.
v športu.                    bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofi-        Sredstva bremenijo proračunski postav-
   Štipendija: Podatke ugotavlja in ocenju-  nanciranju pripravništva, ki bodo urejale    ki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
je ministrstvo na podlagi svojih evidenc.    medsebojna razmerja med ministrstvom,      prehrano:
   Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje   izvajalcem letnega programa in pripravni-       9200 PRP 2007–2013-EU, v višini
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je    kom.                       1.500.000 EUR,
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
                              Ministrstvo za šolstvo in šport      9201 PRP 2007–2013 – slovenska ude-
Izbere se izvajalce letnega programa špor-
                                                 ležba, v višini 500.000 EUR.
ta, katerih vloge so bile ocenjene z višjim   Št. 331-30/2007/11        Ob-7768/08      Delež prispevka EU v celotnih javnih iz-
številom točk. Izbere se lahko največ dva
                          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in   datkih znaša 75%.
pripravnika iz posamezne športne pano-
                        prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v       Višina razpisanih sredstev se lahko po-
ge.
                        nadaljevanju: MKGP), na podlagi:         veča za nerazporejena sredstva v okviru
   Višina sofinanciranja
                          – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Pro-   iste proračunske postavke samo v primeru
   Ministrstvo bo sofinanciralo bruto pla-
                        grama razvoja podeželja Republike Slove-     pozitivno rešenih pritožb.
čo pripravnikov ter prispevke delodajalca.
                        nije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,      Vse naložbe po tem razpisu, morajo biti
Višina sofinanciranja znaša 80% plače iz-
                        št. 73/08) (v nadaljevanju: uredba),       zaključene najkasneje do 5. 9. 2011.
računane v skladu z 48. členom Pravilnika
                          – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005         II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska go-
o merilih za sofinanciranje izvajanja letne-
                        z dne 20. septembra 2005 o podpo-        spodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejav-
ga programa športa na državni ravni (Ura-
                        ri za razvoj podeželja iz Evropskega       nost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko
dni list RS, št. 6/07 z dne 23. 1. 2007).
                        kmetijskega sklada za razvoj podeže-       mehanizacijo na ozemlju Republike Slove-
   Postopek prijave
                        lja (EKSRP), (UL L št. 277 z dne 21. 10.     nije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za
   Izvajalci letnega programa športa se
                        2005, str. 1), zadnjič spremenjene        dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa.
prijavijo na obrazcu – Prijavnica na javni
                        z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne        III. Predmet podpore
razpis pripravništva strokovnih delavcev
                        14. februarja 2008 o spremembah Uredbe        Podpore bodo dodeljene kmetijskim go-
v športu. Obrazec lahko izvajalci letnega
                        (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za     spodarstvom za enostavne in zahtevne na-
programa dobijo na spletnih straneh Mi-
                        sheme neposrednih podpor v okviru sku-      ložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
nistrstva za šolstvo in šport http://www.
                        pne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih   proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Po-
mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuplo-
                        shem podpor za kmete ter o spremembi       godbi1, ter naložbam, namenjenim izvajanju
ads/razpisi/sport/JR_pripravnistvo_sport_
                        Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za      storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot eno-
08_prijava.doc ali na Ministrstvu za šolstvo
                        razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-    stavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
in šport – Direktorat za šport, Masarykova
                        ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP),      skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
16, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 15.
                        (UL L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v   v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR
uro.
                        nadaljevanju: Uredba 1698/05/ES),        upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zah-
   Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno
                          – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006     tevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
                        z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pra-     skupna vrednost vseh upravičenih stroškov
   1. potrdilo pristojne nacionalne panožne
                        vilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.    v okviru iste vloge presega 50.000 EUR
ali druge športne zveze o dosedanjem tre-
                        1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz    upravičenih stroškov (brez DDV).
nerskem delu kandidata za pripravnika in
                        Evropskega kmetijskega sklada za razvoj        Predmet podpore so naslednje naložbe
pozitivno mnenje o izvajalcu letnega pro-
                        podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne      v primarno kmetijsko proizvodnjo:
grama in kandidatu za pripravnika.
                        23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenje-      – naložbe v hleve in pripadajočo opremo
   Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
                        ne z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007     (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
                        z dne 22. oktobra 2007 o spremembi        izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc;
16, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v za-
                        Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo         – naložbe v hleve in pripadajočo opre-
prtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko
                                                 mo za proizvodnjo, krmljenje in izločke za
poslane ministrstvu po pošti, najkasneje    Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 o pro-
                                                 nastanitev domačih živali, ki niso vključene
zadnji dan roka za prijavo, oziroma dosta-   stovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne
                                                 v okviru predhodne alinee;
vljene neposredno na naslov ministrstva,    24. 10. 2007, str. 3; v nadaljevanju: Uredba
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, vložišče.    1974/2006/ES) in
Na ovojnici mora biti razviden:           – Programa razvoja podeželja Republi-      1
                                                   Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi
   – polni naslov izvajalca letnega progra-  ke Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju:     Evropske gospodarske skupnosti, podpisa-
ma športa in ministrstva,            PRP 2007- 2013), objavlja            ne v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
Stran  3148 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  – naložbe v skladišča za krmo in pripa-    dov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,   (1 PDM). Pri izračunu občasno najete delov-
dajočo opremo;                  higiene in varnosti pri delu;           ne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja
  – naložbe v druge objekte in pripadajočo       – stabilizacije dohodkov na kmetijskih   1.800 delovnih ur letno. Za drugo osebo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripra-   gospodarstvih.                   na kmetijskem gospodarstvu, ki uveljavlja
vo kmetijskih proizvodov za trg;           – Podpora bo namenjena le kmetijskim      1 PDM se prizna oseba v aktivni življenjski
  – naložbe v objekte in pripadajočo opre-   gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge    dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opra-
mo za neposredno prodajo kmetijskih pro-     gospodarsko vitalna.                vljanje kmetijske dejavnosti.
izvodov na kmetijah;                 – Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo      5. Naložba mora biti v skladu s Standardi
  – naložbe v objekte in pripadajočo opre-   gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega     Skupnosti s področja okolja, identifikacije
mo za pridelavo medu in drugih čebeljih      dela to je na 1 polnovredno delovno moč      in registracije živali, zdravja ljudi, živali in
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen    (v nadaljevanju: PDM) oziroma na 1 stalno     rastlin in dobrega počutja živali, na katere
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnič-    zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz     se nanašajo predpisane zahteve ravnanja
ne pomoči v sklopu podpor iz Programa       kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,    iz Priloge 1 k Uredbi o predpisanih zahtevah
ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji    gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kme-    ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
v letih 2008–2010;                tijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na   pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št.
  – naložbe v objekte in pripadajočo opre-   zaposlenega, ki je v letu 2007 znašala 6.345    34/07 in 66/07) in Zakonom o kmetijstvu
mo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,    EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko pri-     (Uradni list RS, št. 45/08), ki veljajo za ta-
namenjene za lastno primarno pridelavo na     kazalo na dva načina, in sicer z dejanskim     kšno naložbo.
kmetijskem gospodarstvu oziroma opravlja-     prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodi-       – Mladim kmetom, ki so prejeli podpo-
nju storitev s kmetijsko mehanizacijo;      jo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in    ro v skladu z določili uredbe, iz poglavja
  – naložbe v nakup in postavitev rastlinja-  s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo   IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij,
kov in pripadajočo opremo;            takšnega knjigovodstva.              se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
  – naložbe v nakup in postavitev mrež       – Izboljšanje splošne učinkovitosti kme-    za usposobitev za izpolnjevanje obstoje-
proti toči;                    tijskega gospodarstva mora biti razvidno iz    čih standardov Skupnosti, če so te naložbe
  – naložbe v prestrukturiranje sadovnja-    prijavnega obrazca v primeru enostavnih      opredeljene v poslovnem načrtu, na pod-
kov, oljčnikov in hmeljišč.            naložb (VII. 1.1.2. Podatki o naložbi, Po-     lagi katerega je mladi kmet prejel podporo
  Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih     glavje IV. Utemeljitev naložbe) oziroma iz     za prevzem kmetije. Obdobje mirovanja za
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upra-    poslovnega načrta v primeru zahtevnih na-     izpolnitev standardov ne sme preseči 36
vičeni do podpor v okviru tega javnega raz-    ložb (Poglavje IV. Utemeljitev naložbe).      mesecev od datuma, ko je mladi kmet prvič
pisa, je objavljen na spletnih straneh: www.     – Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne     lastniško prevzel kmetijo.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.        sme zmanjševati skupnega prihodka in/ali        – Seznam minimalnih standardov Sku-
  IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji   skupnega obsega kmetijske pridelave in/ali     pnosti za posamezno vrsto navedenih
za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni   storitev s kmetijsko mehanizacijo, predvide-    naložb iz poglavja III. tega javnega razpi-
že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je   nih z naložbo, glede na stanje pred naložbo,    sa, je objavljen na spletnih straneh: www.
v nadaljnjem besedilu drugače določeno.      kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca    mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
Vlagatelj lahko pridobi pomoč za naložbe     in iz kontrol, ki se bodo izvajale še nadaljnjih    6. Če vlagatelj kandidira za novogradnjo
v okviru tega razpisa samo na podlagi ene     5 let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslo-   objektov mora biti novogradnja v neposre-
odobrene vloge.                  va tega ukrepa.                  dni zvezi s poškodovanim objektom (na-
  IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sred-      – V primeru zahtevnih naložb mora vla-     domestna gradnja). Vlagatelj mora v vlogi
stev:                       gatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi      tudi pisno obrazložiti zakaj se je odločil za
  1. Do podpore so upravičena samo tista    ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,     novogradnjo objekta (cenejša izvedba, teh-
kmetijska gospodarstva, ki so na gospodar-    da je naložba ekonomsko upravičena, če je     nološke zahteve ipd.).
skih poslopjih in drugih objektih, namenjenih   kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni      7. Vlagatelj ni upravičen do podpore za
za kmetijsko dejavnost ter na trajnih nasa-    načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,    naložbo v povečanje proizvodnje mleka, če
dih sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, ki so   ki so objavljena na spletnih straneh MKGP     ne razpolaga s kvotami za tako povečano
predmet obnove, utrpela škodo po naravni     www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in     proizvodnjo do dokončanja naložbe.
nesreči v letu 2008, kar mora biti razvidno iz  sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj     8. Gradbena dela morajo biti izvedena
Zapisnika delne škode na stavbah, povzro-     za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za ob-    v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
čene po naravni nesreči oziroma iz Zapisni-    dobje vračanja investicijskih sredstev.      objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne
ka izredne ocene škode v tekoči proizvodnji      – Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz     dediščine in varstvu okolja.
na pridelkih, povzročene zaradi dežja, po-    naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že      9. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
plave, močnega vetra in toče, predpisanih     ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno    sredstev za naložbe v novogradnjo ali obno-
s strani komisije za ocenjevanje škode, ki    osebo za polni delovni čas (velja za pravne    vo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij
deluje v okviru Uprave RS za zaščito in      osebe in s.p.).                  in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
reševanje.                      – Kadar kot kmetijsko gospodarstvo na-     za kmetijske namene ter nakup pripadajoče
  2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlo-   stopa kmetija ali druga oblika fizične osebe,   opreme za kmetijsko proizvodnjo), ki niso
go za dodelitev sredstev iz programa PRP     mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati      v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentaci-    obseg dela iz naslova opravljanja kmetij-     naslednji pogoji:
je. Vlogi na posameznem obrazcu morajo      skih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti      – Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so   vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega    pogodbo o najemu nepremičnine za obdo-
navedena v obrazcu vloge.             vsaj 0,5 PDM iz naslova opravljanja kme-      bje najmanj 10 let po zaključku naložbe.
  3. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpi-   tijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija do-      – Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
sano v register kmetijskih gospodarstev. Ko-   sega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če     soglasje lastnika oziroma morebitnih sola-
likor je vlagatelj kmetija, morajo biti v regi-  vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti     stnikov, k naložbi.
stru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca    predstavlja vsaj 3.172,5 EUR. To mora biti       – Določila prejšnjih dveh alinej ne veljajo
kmetije vpisani tudi drugi člani kmetije, ki   razvidno iz prijavnega obrazca v primeru      v primerih, ko je vlagatelj kmetija in so la-
delajo na kmetiji.                enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega      stniki oziroma solastniki nepremičnin člani,
  4. Naložba mora prispevati k izboljšanju   načrta v primeru zahtevnih naložb.         ki delajo na kmetiji in so skupaj z nosilcem
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodar-      – Pri izračunu obsega dela upoštevamo,     kmetije člani iste kmetije.
stva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost    da za 1 PDM velja oseba v aktivni življenj-      10. Upravičenec je moral v tekočem
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjeva-    ski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj    letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
nje posebnih ciljev ukrepa.            z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na     opravlja, v predpisanem roku posredova-
  – Kmetijsko gospodarstvo mora z nalož-    to pa izračunane vrednosti ne smejo pre-      ti na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce
bo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od    seči vrednosti po navedenih statusih, in si-    o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo),
navedenih posebnih ciljev ukrepa:         cer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1     kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
   – uvajanja novih proizvodov, tehnologij   PDM); najeta delovna sila (1 PDM); upoko-     kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
ali proizvodnih izboljšav;            jenec (0,5 PDM); redno zaposlen izven kme-     mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
   – usposobitve kmetijskih gospodar-     tije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,3 PDM);    z določili Uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
stev za izpolnjevanje minimalnih standar-     druge osebe na kmetijskem gospodarstvu       mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                            Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3149
kmetijo v času izven predpisanega roka iz      dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih        29. Upravičenec mora izvesti naložbo
prejšnjega stavka, se ta pogoj nanaša na      rezultatov gospodarjenja po metodologiji      v celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma
prejšnjega nosilca kmetije.             FADN ni potrebno.                  poslovnim načrtom. V primeru delne odobri-
  11. V primeru, da v tekočem letu še ni        21. Naložbena dejavnost, za katero upra-    tve vloge mora upravičenec zagotoviti lastna
bilo možno na Agencijo posredovati izpol-      vičenec po tem razpisu prejme sredstva, se     sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
njenih osnovnih obrazcev o kmetijskem go-      mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po    obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
spodarstvu (zbirne vloge) iz prejšnje točke,    zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju     v celoti.
se šteje oddana zbirna vloga iz predhodne-     ne sme uvajati bistvenih sprememb ali od-        30. Pogoji za nosilca kmetije:
ga leta.                      tujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati      – Nosilec kmetije mora biti vlagatelj.
  12. Če se vlagatelj v skladu s predpisi,    v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.        – Vsi računi in dokazila o plačilih se mo-
ki urejajo javna naročila, šteje za naročnika,   V nasprotnem primeru je dolžan vrniti preje-    rajo glasiti na ime nosilca kmetije. Če je
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek    ta sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva     kmetija vključena v sistem DDV, mora biti
izbire dobavitelja izveden v skladu z nave-     izplačila do dneva vračila.             nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi ra-
denimi predpisi.                     22. Kot bistvene spremembe naložbene      čuni se morajo glasiti na ime nosilca kme-
  13. Upravičenec mora za naložbo, za       dejavnosti se štejejo spremembe, ki:        tije.
katero je prejel podporo, voditi predpisano       a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje iz-      31. Upravičenec mora vse naložbe, za
dokumentacijo, ki je določena v razpisni do-    vajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost     katere je prejel podporo po tem razpisu,
kumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj 5    kakemu podjetju ali javni organizaciji;       označiti v skladu s Priročnikom za obve-
let po zadnjem izplačilu sredstev.           b) izvirajo iz spremembe narave lastni-     ščanje javnosti in označevanje projektov za
  14. Upravičenec ne sme uporabljati na-     štva dela infrastrukture ali pa iz preneha-     Program razvoja podeželja RS za obdobje
ložbe v nasprotju z namenom dodeljenih       nja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro-     2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani:
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,       izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na     www.mkgp.gov.si.
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila      prejeto podporo.                     32. Upravičenec je dolžan omogočiti do-
sredstev uporabljal naložbo, za katero so        23. Prejemnik sredstev, pri katerem se     stop do dokumentacije o projektu ARSK-
mu bila dodeljena sredstva, vsaj v obsegu,     ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,    TRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim
opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim      na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih  nadzornim organom.
načrtom.                      porabil nenamensko, del ni izvršil v skladu       33. Prejemnik sredstev je dolžan na zah-
  15. Sredstva se ne dodelijo za naložbe     z obveznostmi ali določili uredbe in javne-     tevo ARSKTRP poročati še pet let od preje-
zunaj območja Republike Slovenije.         ga razpisa, mora vrniti vsa že pridobljena     ma sredstev.
  16. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,    sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi          IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sred-
ki je za iste upravičene stroške, kot jih na-    obrestmi.                      stev glede na vrsto upravičenih naložb ozi-
vaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel     24. Prejemnik sredstev iz prejšnje toč-     roma sektorje primarne kmetijske pridelave
sredstva Evropske unije ali javna sredstva     ke ne more pridobiti novih sredstev iz na-        a) Naložbe v sadjarstvu in vinogradni-
Republike Slovenije.                slova ukrepov kmetijske politike za dobo      štvu
  17. Če vlagatelj kandidira za pridobitev    dveh let od dokončne odločbe kmetijskega         1. Upoštevani morajo biti vsi predpisi
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz    inšpektorja oziroma prejema zahtevka za       s področja fitosanitarnega varstva kmetij-
priložene investicijsko tehnične dokumen-      vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridoblje-    skih rastlin.
tacije razvidni:                  nih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi       2. Podpora naložbam v prestrukturira-
  – popis del in stroškov, ki se nanaša na    obrestmi.                      nje sadovnjakov in oljčnikov se lahko dodeli
celotno naložbo,                    25. Ne glede na 20. točko tega poglavja,    samo za tiste nasade, ki so utrpeli škodo iz
  – ločen popis del in stroškov, s katerim    prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že     naslova naravnih nesreč v letu 2008. Kolikor
se vlagatelj prijavlja na razpis,          pridobljenih sredstev, kadar gre za nasle-     se škoda nanaša samo na del nasada, je
  – predloženo dokazilo (popis) o vredno-     dnje primere višje sile ali izrednih okoliščin:   vlagatelj upravičen do naložbe v prestruktu-
sti že izvedenih del in stroškov ter popis del     – dolgotrajna nezmožnost prejemnika       riranje sadovnjaka ali oljčnika na celotni po-
in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na  sredstev za delo (velja za fizične osebe);     vršini nasada, ki se nanaša v okviru istega
razpis v primeru fazne gradnje.             – razlastitev velikega dela kmetijskega     GERka nasada. Enako velja tudi v primeru
  18. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno    gospodarstva, če tega ni bilo mogoče priča-     postavitve mreže proti toči, v sadovnjakih
konstrukcijo za priznani in nepriznani del     kovati na dan sprejetja obveznosti;         oljčnikih ali vinogradih.
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz ta-      – huda naravna nesreča, ki resno priza-       3. V okviru prestrukturiranja sadovnjakov
bele št. 3/3 “Finančna konstrukcija celotne     dene kmetijsko zemljišče gospodarstva;       in oljčnikov se priznajo naslednji stroški: pri-
naložbe na kmetijskem gospodarstvu” iz Pri-       – uničenje hlevov na kmetijskem gospo-     prava zemljišča (zemeljska dela), priprava
javnega obrazca.                  darstvu zaradi nesreče;               poti, nakup in postavitev sadik, nakup in
  19. Če vlagatelj kandidira za pridobitev      – kužna živalska bolezen, ki prizadene     postavitev ograj za zaščito pred divjadjo,
sredstev za naložbe v novogradnje oziro-      vso kmetovo živino ali njen del;          opore, mrež proti toči, zaščite proti poka-
ma prenovo prostorov in nakup pripadajoče        – kužna rastlinska bolezen, ki prizadene    nju in ožigu plodov ter zaščitnih mrež proti
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za     kmetove rastline;                  ptičem, stroški oskrbe (gnojenje in varstvo
druge namene, se od vseh skupnih stro-         – smrt prejemnika sredstev (velja za fi-    rastlin) v prvem letu postavitve.
škov nakupa, izgradnje oziroma prenove       zične osebe).                      4. Pri naložbah v prestrukturiranje inten-
celotnega objekta (skupni prostori, streha,       26. O primerih višje sile ali izrednih oko-   zivnih nasadov jablan, mora biti postavitev
fasada, ipd.) kot upravičeni stroški priznajo    liščin mora upravičenec ali njegova poobla-     mrež proti toči sestavni del naložbe, razen
le stroški v sorazmernem deležu glede na      ščena oseba pisno obvestiti pristojni organ     v primeru intenzivnih nasadov jablan, ki so
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori  in predložiti ustrezne dokaze v 10 delovnih     narejeni na terasah.
zasedajo.                      dneh od dneva, ko je upravičenec oziro-         5. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
  20. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30     ma njegova pooblaščena oseba to zmožna       šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpol-
dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev     storiti.                      njeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ure-
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodar-       27. Vlagatelj ne sme biti v finančnih te-    ja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
jenja na kmetijskem gospodarstvu za pri-      žavah:                       (KOP) iz PRP 2007–2013.
marno kmetijsko pridelavo po evropski me-        – Če je vlagatelj pravna oseba ali sa-        6. Kot prestrukturiranje sadovnjakov in
todologiji Farm Accountancy Data Network      mostojni podjetnik posameznik, ne sme biti     oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih
(v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti obde-     v stečajnem postopku, postopku prisilne po-     sort s tržno bolj primernimi sortami ali pa
lavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo     ravnave ali v postopku likvidacije.         sprememba tehnologije pridelave.
spremljal rezultate gospodarjenja na kmeti-       – Če je vlagatelj kmetija, mora imeti no-      7. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
ji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo    silec kmetije poravnane vse obveznosti do      sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po      države.                       izboru Kmetijskega inštituta Slovenije ozi-
zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega       28. Vlagatelj mora biti registriran za     roma sorte, kot jih določa predpis, ki ure-
ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu      opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero     ja ukrepe kmetijsko okoljskega programma
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja     uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in    (KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za
gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po      samostojne podjetnike posameznike).         ekstenzivne travniške sadovnjake.
Stran  3150 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

   8. Upravičenec je upravičen do podpore    trženje razmnoževalnega materiala in sadik    z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevar-
prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov    hmelja, (oziroma)                 nih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št.
tudi v primeru, da sadi sadno sorto, ki je ni     – sprememba tehnologije pridelave hme-    84/05 – v nadaljevanju: Uredba o mejnih
v navedenem sadnem izboru, če za to sorto     lja, (oziroma)                  vrednostih), ima zagotovljen odkup izločkov
pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inšti-      – zamenjava obstoječih lesenih ali be-    rejnih živali oziroma jih predeluje v okviru la-
tuta Slovenije.                  tonskih hmeljskih žičnic zaradi poškodova-    stnega gospodarstva. Obremenitev tal 1 ha
   9. Ob zaključku naložbe morata biti sa-   nja žičnice kot posledice naravne nesreče.    kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinski-
dovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki      7. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja   mi gnojili ne sme presegati 170 kg letnega
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja     se štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovo-  vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
register kmetijskih gospodarstev, vpisana     ljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu   obremenitev GVŽ/ha. Pri preračunu količine
v register kmetijskih gospodarstev, v evi-    s predpisom, ki ureja trženje razmnoževal-    hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na
denco GERK.                    nega materiala in sadik hmelja.          leto pri reji posamezne vrste domačih živali,
   10. Prispevek v naravi vlagatelja pri       8. Za zamenjavo obstoječega necertifici-   se upošteva tabele iz Priloge 2 k Uredbi
prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov,    ranega sadilnega materiala se šteje zame-     o mejnih vrednostih.
pri postavitvi zaščite proti pokanju in ožigu   njavo necertificiranega sadilnega materia-      3. Kolikor   kmetijsko   gospodarstvo
plodov ter zaščitnih mrež proti ptičem, pri    la posajenega pred letom 2003 s sadilnim     z naložbo povečuje obseg živinorejske pro-
postavitvi mrež proti toči, ter pri postavitvi  materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro-   izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
namakalne opreme v obliki lastnega (nepla-    izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki    zaključku naložbe ne bo presegel obreme-
čanega oziroma prostovoljnega) dela vlaga-    ureja trženje razmnoževalnega materiala in    nitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
telja se prizna samo v primeru, če nadzor     sadik hmelja.                   z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
nad opravljenim delom izvede kmetijski sve-      9. Ob spremembi tehnologije pridelave    vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
tovalec specialist za sadjarstvo, oljkarstvo   hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi    obremenitev GVŽ/ha oziroma mora predlo-
oziroma vinogradništvo.              le sadilni material, ki ga je dovoljeno saditi  žiti ustrezna dokazila, da ima zagotovljen
   b) Naložbe v hmeljarstvu           v proizvodna hmeljišča v skladu s predpi-     odkup za povečanje izločkov rejnih živali
   1. Upoštevani morajo biti vsi predpisi    som, ki ureja trženje razmnoževalnega ma-     oziroma jih bo predelal v okviru lastnega
s področja fitosanitarnega varstva kmetij-    teriala in sadik hmelja.             gospodarstva.
skih rastlin.                     10. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki     4. Minimalna površina za živali mora biti
   2. Izrazi uporabljeni v okviru podpor za   je prejel sredstva za nakup certificiranih sa-  v skladu s tehnološkimi standardi za posa-
prvo postavitev oziroma prestrukturiranje     dik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je  mezne kategorije živali in oblike reje oziro-
hmeljišč imajo enak pomen kot izrazi upora-    z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad    ma skladna s predpisi s področja zaščite
bljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih  najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj    rejnih živali.
gospodarstev, predpisu, ki ureja evidenco     kot standardni matični nasad in ga najmanj      e) Naložbe na področju pridelave medu
pridelovalcev hmelja in predpisu, ki ureja    pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno  in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje če-
trženje razmnoževalnega materiala in sadik    potrditev vsaj standardnega matičnega hme-    beljih matic
hmelja.                      ljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje     1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
   3. Podpora naložbam v prestrukturiranje   razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.    matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
hmeljišč se lahko dodeli samo za tista hme-      11. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki   letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic
ljišča, ki so utrpela škodo iz naslova narav-
                         v skladu s predpisom, ki ureja trženje raz-    avtohtone kranjske čebele ter registracijo za
nih nesreč v letu 2008.
                         množevalnega materiala in sadik hmelja,      vzrejevalca čebeljih matic avtohtone kranj-
   4. V okviru prestrukturiranja hmeljišč se
                         sadi certificirane sadike B oziroma standar-   ske čebele v predhodnem letu.
priznajo naslednji stroški: priprava zemlji-
                         dne sadike iz lastne pridelave, mora prilo-      2. Kadar gre za naložbe v postavitev sta-
šča (rušitvena dela, zemeljska dela), prva
                         žiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate  cionarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti
postavitev oziroma obnova obstoječe hmelj-
                         sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi   čebeljnjak kapaciteto za vsaj 20 proizvodnih
ske žičnice, nakup sadik, sajenje sadik ter
                         standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna    panjev.
oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez
                         institucija.                     3. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
hmelja, napeljava vodil ter napeljava po-
ganjkov hmelja na vodila, okopavanje in na-      12. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,    plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
makanje) v prvem letu postavitve nasada.     ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje     izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
   5. V primeru prestrukturiranja je v pro-   razmnoževalnega materiala in sadik hme-      samo, če ima plemenilnik površino večjo
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki    lja sadi sadike iz uradno pregledanega pro-    od 2.000 cm2.
ureja trženje razmnoževalnega materiala in    izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov      4. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
sadik hmelja, dovoljeno saditi certificirane   nabave sadilnega materiala. Ne glede na to,    čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
sadike A, certificirane sadike B, standar-    pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva     izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen
dne sadike in sadike iz uradno pregleda-     za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni   samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov, oziro-
nih proizvodnih hmeljišč, ki so pridelane     ustreznosti proizvodnega hmeljišča.        ma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do
v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike     13. Prispevek v naravi vlagatelja pri pre-  podpore v nakup čebeljih panjev so upravi-
A in certificirane sadike B pridelane v drugi   strukturiranju hmeljišč v obliki lastnega dela  čena samo kmetijska gospodarstva, ki imajo
državi članici Evropske unije. Za sadike     nosilca kmetije in drugih polnoletnih članov   ob predložitve vloge v lasti vsaj 40 čebeljih
hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora    kmetije oziroma v obliki zagotavljanja la-    družin.
biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za cer-  stnega materiala (leseni drogovi in lesena      5. Strošek lastne izdelave čebeljih pa-
tificirane sadike A ali certificirane sadike B,  sidra) se prizna samo v primeru, če nadzor    njev in plemenilnikov se šteje kot upravičen
potrdilo o pridelavi standardnih sadik za     nad opravljenim delom izvede kmetijski sve-    samo, če ima vlagatelj, ki jih je izdelal, pri-
standardne sadike ali potrdilo o zdravstveni   tovalec specialist za hmeljarstvo oziroma     dobljeno kmetijsko ali sorodno agroživilsko
ustreznosti proizvodnega hmeljišča za sa-     strokovni sodelavec specialist zaposlen na    izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat
dike iz uradno pregledanega proizvodnega     Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slo-   nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadalje-
hmeljišča. Za certificirane sadike A in cer-   venije.                      vanju: NPK) za čebelarja.
tificirane sadike B pridelane v drugi drža-      14. Ob zaključku naložbe mora biti hme-     6. Upravičenec mora imeti registrirane
vi članici Evropske unije mora biti izdan     ljišče, vključno s podatki o nasadu, v skla-   vse čebelje družine v skladu s predpisano
rastlinski potni list iz katerega je razvidna   du s predpisom, ki ureja register kmetijskih   zakonodajo.
kategorija sadik.                 gospodarstev, vpisano v register kmetijskih      f) Naložbe v neposredno prodajo kmetij-
   6. Kot prestrukturiranje hmeljišč se ra-   gospodarstev, v evidenco GERK.          skih proizvodov na kmetijah
zume:                         d) Naložbe v živinorejo             Do naložb v novogradnjo ali obnovo
   – zamenjava obstoječih sort hmelja s tr-     1. Pri navedbi napovedi staleža živali ob  objektov oziroma prostorov vključno s pri-
žno bolj primernimi sortami hmelja, (oziro-    oddaji vloge na ta javni razpis, se upošteva   padajočo opremo namenjenih za neposre-
ma)                        stanje na dan oddaje zbirne vloge v letu     dno prodajo so upravičene le kmetije, ki
   – zamenjava obstoječega necertificira-    2008.                       prodajajo kmetijske proizvode iz lastne pri-
nega sadilnega materiala s sadilnim materi-      2. Kmetijsko gospodarstvo mora ob pre-    marne pridelave neposredno na eni izmed
alom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna   dložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih po-  lokacij kmetije.
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja     vršin za porabo živalskih izločkov v skladu      g) Prispevki v naravi
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                       Št.  89 / 19. 9. 2008 /  Stran  3151
           1. Pri izvedbi naložbe se kot opravičljiv     4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
         strošek prizna tudi prispevke v naravi upra-    prevzem katerekoli obveznosti upravičenca
         vičenca, in sicer nudenje blaga ali storitev,   na račun morebitnih dodeljenih sredstev
         za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto  (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
         z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so    materiala, opreme, storitev ali del).
         izpolnjeni naslednji pogoji:              5. Naložba mora biti končana pred za-
           – prispevki vključujejo zagotavljanje     dnjim izplačilom sredstev. V okviru tega
         opreme ali surovin ali neplačanega prosto-     javnega razpisa, kadar gre za zahtevne
         voljnega dela,                   naložbe, lahko vlagatelj vloži največ dva
           – vrednost prispevkov je mogoče neod-     zahtevka, v primeru enostavnih naložb pa
         visno oceniti in preveriti.            samo en zahtevek.
           2. V primeru lastnega (neplačanega ozi-      Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka,
         roma prostovoljnega) dela, se vrednost tega    mora posamezni zahtevek zajemati posa-
         dela opredeli ob upoštevanju porabljenega     mezen predmet podpore v celoti in mora
         časa ter običajne urne ali dnevne postavke     predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo
         za opravljeno delo, po normativih, ki so na-    glede zaključka tega dela naložbe.
         vedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na      Ne glede na določilo prejšnjega odstav-
         to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur   ka pa se pri naložbah v prestrukturiranje
         lastnega dela v enem koledarskem letu.       trajnih nasadov sadovnjakov in oljčnikov
           3. Prispevki v naravi ne smejo presega-    kot celota lahko štejejo naložbe na istem
         ti 50% vseh upravičenih stroškov, za tiste     GERKu. Pri naložbah v prestrukturiranje
         naložbe, kjer se bo priznal prispevek v na-    hmeljišč pa se kot celota lahko štejejo na-
         ravi. Ne glede na to, pa prispevek v na-      ložbe na isti enoti hmeljišča v obdelavi.
         ravi ne sme presegati z računi dokazljive       Kot dokončanje naložbe se štejejo:
         vrednosti.                       – uporabno dovoljenje (velja za novo-
           4. Celotni prispevek v naravi se prizna    gradnje) oziroma vključitev naložbe v upo-
         do tiste višine celotne priznane investicij-    rabo.
         ske vrednosti, kakor jo bodo opredelili teh-      6. Podpore se ne dodelijo za naslednje
         nični normativi za posamezno vrsto nalož-     izdatke:
         be, ki se nahajajo v razpisni dokumenzaciji      – DDV,
         k temu javnemu razpisu.                – obresti za dolgove,
           V. Upravičeni stroški:               – plačilo davkov, carin in dajatev pri
           1. Upravičeni stroški za naložbe iz po-    uvozu,
         glavja III. Predmet podpore javnega razpi-       – stroške tekočega poslovanja pri opra-
         sa vključujejo:                  vljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
           – stroške nakupa, novogradnje ali obno-    najema itd.),
         ve nepremičnin, to je gospodarskih poslopij      – bančne stroške in stroške garancij,
         in drugih zgradb ter objektov, namenjenih       – stroške promocije.
         za kmetijske namene, nakup pripadajoče         7. Do podpore niso upravičene nasle-
         opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup       dnje vrste naložb:
         pripadajoče računalniške programske in         – nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
         strojne opreme ter stroške novogradnje ali       – nakup živali,
         obnove cestne in vodne oziroma vodovo-         – naložbe na ravni trgovine izven pod-
         dne infrastrukture na kmetijskem gospodar-     prtih dejavnosti,
         stvu ter nakup pripadajoče opreme;           – nakup rabljene opreme,
           – pri posameznih gradbenih in obrtni-       – naložbe, ki se financirajo iz sredstev
         ških delih so povsod upoštevani stroški      operativnih skladov v okviru potrjenih pro-
         dobave gotovih elementov (nakup in tran-      gramov organizacij pridelovalcev, kot jih
         sport), prevoz in njihove montaže ali stroški   določajo uredbe o tržnih redih,
         izvedbe del na mestu samem (stroški mate-       – naložbe, ki spadajo med ukrepe za
         riala, transporta in opravljenih del);       podporo raziskovalnim projektom, ukre-
           – pri nakupu opreme se priznajo tudi      pe za promocijo kmetijskih proizvodov ali
         stroški, povezani z vključitvijo opreme      ukrepe za preprečevanje bolezni živali,
         v tehnološki proces;                  – nakup neobogatenih baterijskih kletk,
           – nakup in postavitev zavarovanih pro-       – preproste nadomestne naložbe.
         storov ter stroški obnove rastlinjakov in pla-     Kot preproste nadomestne naložbe se
         stenjakov;                     štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
           – prispevek v naravi;             obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
           – nakup računalniške programske in       z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
         strojne opreme za vodenje kmetijskega       brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
         gospodarstva;                   najmanj 25% ali brez temeljnega spremi-
           – splošne stroške za izvedbo projekta,     njanja vključene narave proizvodnje ali teh-
         ki so neposredno povezani z izvajanjem       nologije. Kot temeljno spreminjanje vklju-
         projekta, v deležu upravičenih stroškov za     čene narave proizvodnje ali tehnologije se
         naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem     šteje tudi prilagoditev na zahteve dobrobiti
         v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo    živali, zamenjava azbestne kritine z okolju
         15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih     bolj prijazno kritino ter prilagoditev objektov
         naložb iz naslova tega javnega razpisa.      na podnebne spremembe. Za nadomestno
           2. Do podpore so upravičeni stroški na-    naložbo se ne štejeta popolno rušenje naj-
         ložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2008     manj 30 let starega kmetijskega poslopja in
         do 5. 9. 2011. V primeru, da je naložba že     nadomestitev s posodobljenim poslopjem
         začeta v predhodnem obdobju, se priznajo      ali popolna prenova kmetijskega poslopja.
         stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. Upra-    Prenova se šteje za popolno, kadar stro-
         vičeni splošni stroški so lahko nastali tudi    ški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti
         med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.           nove stavbe.
           3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovr-     VI. Merila za izbor
         stni upravičeni stroški, ki se nanašajo na       Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
         isto alineo v seznamu naložb iz poglavja III.   vloga bo ocenjena na podlagi meril za
         Predmet podpore javnega razpisa.          izbor.
Stran  3152 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

                                     Najvišje možno      7. Kolikor je bilo pred oziroma po izda-
    Merila                                         ji odločbe o pravici do sredstev naknadno
                                     število točk
                                                ugotovljeno, da je vlagatelj oziroma upravi-
    I. Ekonomski vidik naložbe                       15       čenec kršil standarde iz 4. točke podpoglav-
    – Velikost kmetijskega gospodarstva glede na                      ja IV/1 Splošni pogoji za dodelitev sredstev
    zagotavljanje delovnih mest                      5        vendar o tem vlagatelj oziroma upravičenec
    – Prihodek iz podprte kmetijske dejavnosti               5        ni bil seznanjen, se šteje, da izpolnjuje pogoj
                                                iz 4. točke podpoglavja IV/1 Splošni pogoji
    – Povečanje obsega prireje oziroma storitev iz podprte
                                                za dodelitev sredstev, če je odpravil krši-
    kmetijske dejavnosti                          5
                                                tev v roku, ki mu ga je določila ARSKTRP.
    II. Družbeno socialni vidik naložbe                  7        Kolikor je bilo ugotovljeno, da je vlagatelj
    – Izobrazba vlagatelja                         3        oziroma upravičenec ponovno kršil isto zah-
    – Starost vlagatelja                          4        tevo istega standarda v obdobju od vložitve
                                                vloge na javni razpis do izteka petih let po
    III. Regionalni vidik naložbe                     8        zaključku naložbe, mora vrniti vsa morebitno
    – Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od                     pridobljena sredstva po tem javnem razpisu
    razvojnih regij, glede na indeks razvojne ogroženosti         5        skupaj z zamudnimi obrestmi.
    – Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na                      8. Sredstva se izplačajo na podlagi zah-
    posebej navedenih območjih                       3        tevka upravičenca za izplačilo sredstev.
    IV. Tehnološki vidik naložbe                     25        Zahtevku mora upravičenec priložiti original-
                                                ne račune z originalnimi dokazili o njihovem
    – Kakovost proizvodov in varnost živil                 5        plačilu in začasno oziroma končno gradbe-
    – Prilagajanje podnebnim spremembam                  10        no situacijo v primeru gradbenih del, po-
    – Prilagoditev standardom dobrobiti živali ter varstvu                 trjeno s strani pooblaščenega nadzornega
    okolja                                10        organa in upravičenca z originalnimi dokazili
                                                o njihovem plačilu, ter poročilo o opravlje-
    V. Naravovarstveni vidik naložbe                    5
                                                nem delu, podpisano s strani upravičenca.
    – Okoljska sprejemljivost projekta in kmetijskega                   ARSKTRP pri obravnavi zahtevkov za pla-
    gospodarstva                              5        čilo upošteva tudi določila 31. člena Uredbe
    Skupaj                                60        1975/06/ES.
                                                  9. Za izplačila v tekočem letu morajo
                                                upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev
                V primeru, da za posamezno merilo vla-             poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. te-
             gatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov ozi-            kočega leta v skladu z roki, opredeljenimi
             roma bodo podatki nepravilni, se bo v tem              v odločbi o pravici do sredstev. Če ARSK-
             delu vloga ocenila z minimalnim številom               TRP upravičencu izda odločbo o pravici do
             0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z me-              sredstev z datumom vlaganja zahtevka po
             rili za izbor bo projekt dosegel določeno              5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem
             število točk. Odobrile se bodo samo tiste              koledarskem letu.
             vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 10                10. V primeru, da upravičenec zahtevka
             točk ali več.                            ne posreduje v roku navedenem v odločbi,
                VII. Finančni pogoji dodeljevanja sred-             lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
             stev:                                razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
                1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki             veljajo za naslednje tekoče leto, če je pred
             nepovratnih sredstev. Struktura financiranja             iztekom prvotno določenega roka pridobil
             je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz               soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlogi
             javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evrop-            se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na
             ski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in             katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
             1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40%               Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec
             do 60% zagotovi upravičenec.                     ni mogel aktivno vplivati so: neugodne vre-
                2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40%              menske razmere, zamude pri dobavi kmetij-
             priznane vrednosti naložbe.                     ske mehanizacije in strojne ter transportne
                3. Kadar upravičenec uveljavlja višji de-            opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bi-
             lež pomoči za naložbe kmetijskih gospo-               stveno vplivajo na predvideni potek nalož-
             darstev, ki se nahajajo na območjih iz točk             be, smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost
             (i), (ii) in (iii) odstavka (a) 36. člena Uredbe           člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.
             1698/2005/ES, delež sofinanciranja znaša                 11. Vlagatelj mora imeti za nakazilo do-
             do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti             deljenih sredstev odprt transakcijski račun
             naložbe.                               v Republiki Sloveniji.
                4. Najmanjši znesek dodeljene podpore                VIII. Razpisna dokumentacija
             je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dode-                Razpisna dokumentacija za javni razpis
             ljene pomoči je 1.000.000 EUR na vlogo.               za posodabljanje kmetijskih gospodarstev
             Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem               za obnovo gospodarskih poslopij in drugih
             programskem obdobju 2007–2013 iz naslo-               zgradb ter objektov namenjenih za kmetij-
             va tega ukrepa pridobi največ 2.000.000               ske namene ter trajnih nasadov sadovnja-
             EUR podpore.                             kov, oljčnikov in hmeljišč, ki so bili poško-
                5. Pri izračunu deležev in zneskov odo-             dovani v naravnih nesrečah v letu 2008,
             brenih sredstev se upošteva najvišja prizna-             vsebuje:
             na vrednost na enoto upravičenega stro-                 – Povabilo k oddaji vloge;
             ška za posamezno vrsto naložbe. Seznam                  – Navodilo vlagateljem za izdelavo vlo-
             najvišjih priznanih vrednosti za posamezno              ge;
             vrsto naložbe se nahaja v razpisni doku-                 – Postopek za izbor upravičencev;
             mentaciji k temu javnemu razpisu.                    – Merila in točkovalnik za ocenjevanje
                6. V primerih, ko za posamezne vrste              vlog;
             naložb niso opredeljene najvišje priznane                – Seznam upravičenih stroškov in najviš-
             vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti             ji priznani delež prispevka v naravi;
             vsaj tri primerljive ponudbe različnih doba-               – Seznam najvišjih priznanih naložbenih
             viteljev oziroma izvajalcev del, ki jih mora             vrednosti na enoto glede na posamezne
             priložiti zahtevku za izplačilo.                   upravičene naložbe;
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                      Št.  89 / 19. 9. 2008 /  Stran  3153
           – Prijavni obrazec:              se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
             – osnovni podatki o vlagatelju;      in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vle-
             – dokazila.                če listke iz škatle in javno pove evidenčno
           Vloga mora biti izpolnjena in oddana     številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
         z vsemi prilogami v skladu z razpisno do-     takoj odda komisiji.
         kumentacijo.                     Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žre-
           Informacije v zvezi z javnim razpi-      banju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
         som je možno dobiti na ARSKTRP, tel.       komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
         01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od     vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
         8. do 15.30, v petek pa od 8. do 14.30. Vpra-     Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
         šanja se lahko posredujejo tudi po elektron-   obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
         ski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko    odprtju vloge se preveri njena popolnost.
         foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,    Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
         na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter    kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
         www.mkgp.gov.si.                 in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
           Razpisna dokumentacija je vlagateljem     vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
         na voljo od dneva objave javnega razpisa do    zaradi neizpolnjevanja pogojev.
         vključno zadnjega dneva objave razpisa, na      Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
         spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.         mora ARSKTRP v treh mesecih od vloži-
           IX. Rok in način prijave           tve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
           Vlogo je potrebno poslati s priporočeno    pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
         poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za     vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
         kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenci-    za dopolnitev. Dopolnjena vloga se uvrsti
         ja RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,   na konec seznama prejetih vlog. Za datum
         Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni    in čas njenega prejema se štejeta datum
         žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,     in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
         od naslednjega dneva po objavi javnega      oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
         razpisa v Uradnem listu RS, do naslednje-     dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopol-
         ga dneva po zaprtju javnega razpisa, ki se    njena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
         objavi na spletnih straneh MKGP.         vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
           Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je    ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
         del razpisne dokumentacije, ki je dostopna    se med postopkom preverjanja pregleda
         na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skla-    popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
         du z zahtevami javnega razpisa. Sestavni     ustrezna, se zavrne.
         deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo    Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
         po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti   na konec seznama popolnih vlog in dobi
         razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje    zaporedno številko. Ne glede na določilo
         vloge, označen s strani pošte oziroma vlož-    predhodnih dveh odstavkov, poziv k do-
         išča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka    polnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata,
         javnega razpisa, na katerega se prijavlja za   številk uradnih dokumentov ali evidenc ne
         naložbo.                     vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali
           Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpi-   popolnih vlog.
         raj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje      Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
         sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje     po vrstnem redu uvrstitve na seznam popol-
         kmetijskih gospodarstev«/ enostavne nalož-    nih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
         be /zahtevne naložbe.               javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
           Na ovojnico napišite KMG-MID številko     popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
         vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,     vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
         priimek in naslov nosilca kmetije.        tega javnega razpisa. Odobri se le tista vlo-
           Vloge z nepravilno označenimi ovojni-     ga, ki preseže postavljeni prag minimalne-
         cami se ne obravnavajo in se vrnejo vla-     ga števila točk, do porabe sredstev po tem
         gateljem.                     javnem razpisu.
           X. Obravnava vlog in postopek odobri-       Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpi-
         tve                        sane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
           ARSKTRP odpira in obravnava vloge       ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
         ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivo-    se lahko odobri do višine razpoložljivih sred-
         sti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma      stev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
         po vrstnem redu prejema popolnih vlog,      zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo
         ki izpolnjujejo predpisana merila do pora-    z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
         be razpisanih sredstev za ta ukrep. Če je     izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
         skupna višina zaprošenih sredstev višja od    ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
         razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,      od dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži
         da imata na zadnjem mestu seznama pre-      pisno.
         jetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak     Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
         datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede     zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
         žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih   na transakcijski račun upravičenca po opra-
         vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.   vljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
         O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni     114. člena uredbe. Nakazilo na transakcij-
         pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žreba-   ski račun upravičenca pomeni, da je bilo
         nje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje pred-   zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
         stojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,      zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
         zaposlenimi na ARSKTRP.              o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to od-
           Žrebanje se opravi v uradnih prostorih    ločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
         ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se iz-      upravni spor.
         piše na prepognjene listke, ki se z žigom       Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
         ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki    se odstopanje od določil odločbe ali poslov-
         nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi šte-    nega načrta oziroma investicijskega progra-
         vilkami vlog se v prisotnosti komisije za-    ma s strani upravičenca, šteje kot odstop od
         prejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla   izvedbe naložbe.
Stran  3154 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                  Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

                        ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja de-
                      jansko stanje upravičenca glede izpolnjeva-
                      nja pogojev iz javnega razpisa. Administra-
                      tivne kontrole in kontrole na kraju samem
                      lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
                      upravljanja je MKGP.
                        V primeru kontrol se preveri znesek, ki
                      se plača upravičencu na podlagi zahtev-
                      ka. Kolikor znesek, do katerega je upravi-
                      čen upravičenec po pregledu upravičenosti
                      zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
                      upravičencu za več kot 3%, se za razliko
                      uporabi znižanje zneska, glede na naved-
                      be 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
                      št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upra-
                      vičenec namerno vložil napačen zahtevek,
                      se zadevna dejavnost izključi iz podpore
                      Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
                      podeželja. Poleg tega se upravičenec iz-
                      ključi iz prejemanja podpore v okviru istega
                      ukrepa za zadevno in naslednje leto.
                        Prejemniki sredstev (ime in priimek ozi-
                      roma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
                      oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
                      sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
                      MKGP.
                         Seznam INFO točk po Sloveniji za
                        obveščanje in informiranje o ukrepih
                               EKSRP
INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30
                       ARSKTRP
Odgovorna                                   tel. 01/580-77-92  aktrp@gov.si
                       Dunajska 160,
in kontaktna oseba                               faks 01/478-92-06
                       1000 Ljubljana


                            INFO točke KGZS
                         od ponedeljka do petka: 9.–11. ure
Odgovorna in       Nada Grešak    KGZS, Zavod Ljubljana,
kontaktna oseba                                tel. 03/563-43-80  nada.gresak@lj.kgz.si
                      Celovška cesta 135
Odgovorna in       Tatjana Grilc   KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca
kontaktna oseba                                tel. 04/280-46-33  tatjana.grilc@kr.kgzs.si
                      1, 4000 Kranj
Odgovorna in       Felicita Domiter  KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c.
kontaktna oseba                                tel. 02/749-36-39  felicita.domiter@kgz-ptuj.si
                      28, 2250 Ptuj
Odgovorna in       Slavko Petovar   KGZS, Zavod Murska Sobota,
kontaktna oseba               Štefana Kovača 40, 9000      tel. 02/539-14-42  slavko.petovar@gov.si
                      Murska Sobota
Odgovorna in       Simona Hauptman  KGZS, Zavod Maribor, Vinarska
kontaktna oseba                              tel. 02/228-49-12    simona.hauptman@guest.arnes.si
                      14, 2000 Maribor
Odgovorna in       Zdenka Kramar   KGZS, Zavod Novo mesto,
kontaktna oseba               Šmihelska 14, 8000 Novo      tel. 07/373-05-74  zdenka.kramar@gov.si
                      mesto
Odgovorna in       Mojca Krivec    KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
kontaktna oseba                              tel. 03/490-75-86    mojca.krivec@ce.kgzs.si
                      cesta 1, 3000 Celje
Odgovorna in       Darja Jeriček   KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
kontaktna oseba                              tel. 02/824-69-23    darja.jericek@ce.kgzs.si
                      cesta 1, 3000 Celje
Odgovorna in       Michaela Vidič   KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri
kontaktna oseba                                tel. 05/335-12-12  michaela.vidic@kvz-ng.si
                      hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Odgovorna in       Darja Zadnik    KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri
kontaktna oseba                                tel. 05/726-58-17  darja.zadnik@go.kgzs.si
                      hrastu 18, 5000 Nova Gorica
                                                     Ministrstvo za kmetijstvo,
                                                      gozdarstvo in prehrano
                      Št. 331-17/2007/3        Ob-7769/08
                        Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
                      prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
                      nadaljevanju: MKGP) na podlagi:
                        – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Pro-
                      grama razvoja podeželja RS 2007–2013
                      (Uradni list RS, št. 73/08, v nadaljevanju:
                      Uredba),
                        – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
                      20. 9. 2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3155
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-    kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev      14. Vloga za dodelitev nepovratnih sred-
deželja (EKSRP), (UL L št. 277 z dne 21. 10.   sredstev, hraniti ves čas trajanja prejemanja   stev mora biti izdelana in predložena v skla-
2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo    rente in še najmanj pet let od dneva zadnje-    du z zahtevami javnega razpisa in razpisne
Sveta (ES) št. 146/2008 z dne 14. 2. 2008     ga prejema sredstev.                dokumentacije za ta ukrep z vsemi zahte-
o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003        3. Prenosnik mora imeti za nakazilo do-    vanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
o skupnih pravilih za sheme neposrednih      deljenih sredstev odprt transakcijski račun    podatkov s strani ARSKTRP mora vlagatelj
podpor v okviru skupne kmetijske politike in   v Republiki Sloveniji.               (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) upora-
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete        4. Prejemnik sredstev, pri katerem se     bljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005     ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,    oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega    na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,    politike.
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-    mora vrniti vsa že pridobljena sredstva sku-      B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kme-
SRP), (UL L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1–6;  paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne     tija:
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES),    izplačila sredstev.                   1. Kmetija mora biti vpisana v register
  – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006       5. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke    kmetijskih gospodarstev.
z dne 15. 12. 2006 o podrobnih pravilih glede   ne more pridobiti novih sredstev iz naslova       2. Kmetija mora v tekočem letu v skla-
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005      ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let    du s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja,
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega    od dokončne odločbe kmetijskega inšpek-      v predpisanem roku posredovati na ARSK-
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-    torja oziroma prejema zahtevka za vračilo     TRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji
SRP), (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.   sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sred-    (zbirno vlogo), kakor jih določajo predpisi
15–72), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko-     stev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-     o izvedbi ukrepov kmetijske politike. V pri-
misije (ES) št. 1236/2007 z dne 22. 10. 2007   mi od dne izplačila sredstev.           meru, da rok za oddajo obrazcev v tekočem
o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za       6. V primeru, da je več solastnikov kme-    letu še ni potekel, se upoštevajo oddani
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007      tije in vsi izpolnjujejo pogoje, si lahko glede  obrazci za preteklo leto.
o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne   na delež solastništva delijo rento. V primeru,     3. Kmetija, ki je predmet prenosa, ne
24. 10. 2007, str. 3–4; v nadaljnjem besedi-   da je več solastnikov in le eden izpolnjuje    sme biti manjša od 5 ha primerljivih kme-
lu: Uredba 1974/06/ES) in             pogoje, le-ta pridobi celotno rento, ki pripa-   tijskih površin.
  – Programa razvoja podeželja RS 2007–     da kmetiji, vendar mora biti kmetija prenese-      Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–      na na istega prevzemnika v celoti.         za namen iz tega ukrepa šteje:
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odloč-     7. V primeru smrti prenosnika v obdobju       – 1 ha njiv ali vrtov ali
bo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.     prejemanja rente, se renta lahko prenese        – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadov-
2007 objavlja                   na zakonskega partnerja oziroma osebo,       njakov, pašnikov ali
                         s katero je prenosnik živel v dlje časa tra-      – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (vi-
          javni razpis
                         jajoči zunajzakonski skupnosti v skladu      nogradi, intenzivni sadovnjaki, hmeljišča,
           za ukrep           z zakonom, ki ureja družinska razmerja ali     oljčniki), pokritih površin v vrtnarstvu, pri pri-
   »Zgodnje upokojevanje kmetov«        nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja    delavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali
  I. Predmet javnega razpisa          oziroma otrok ne presegajo minimalne plače       – 8 ha gozda.
  Predmet javnega razpisa je dodelitev     zaposlenega v Republiki Sloveniji v prete-       V primeru rabe kmetijskih površin, ki so
sredstev v obliki rente upravičencu, ki se    klem letu.                     podlaga za preračun 1 ha primerljivih kme-
odloči, da bo prenehal z opravljanjem pri-      8. Prenos kmetije mora biti opravljen     tijskih površin, se šteje dejanska raba v letu
dobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti     v največ 18 mesecih pred izdajo odloč-       prenosa. V primeru, ko je dejanska raba
na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevze-   be o pravici do sredstev iz naslova tega      gozd, se šteje raba po zemljiškem kata-
mnika. Okvirna višina nepovratnih sredstev    ukrepa.                      stru.
namenjena za izvedbo ukrepa »Zgodnje         9. V času, ko je prenosnik upravičen        C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati preno-
upokojevanje kmetov« za leti 2008 in 2009     do rente, mora biti vključen v pokojnin-      snik na dan oddaje vloge:
znaša 3.000.000 EUR.               sko in invalidsko zavarovanje kot oseba, ki       1. Prenosnik je starejši od 57 let.
  Sredstva bremenijo proračunski postav-    opravlja kmetijsko dejavnost in za katero        2. Prenosnik še ni upokojen.
ki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in    dohodek na kmetiji ne dosega višine, pred-       3. Prenosnik je na kmetiji, ki se prenaša,
prehrano:                     pisane za obvezno zavarovanje kmetov po      kmetoval vsaj zadnjih 10 let.
  9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini       Zakonu o pokojninskem in invalidskem za-        4. Prenosnik mora nepreklicno preneha-
2.250.000 EUR                   varovanju. V času prekinitve izplačevanja     ti opravljati pridobitno dejavnost, povezano
  9201 PRP 2007–2013 – slovenska ude-      rente zavarovanec ne sme prekiniti zava-      s kmetijstvom in gozdarstvom.
ležba, v višini 750.000 EUR.           rovanja.                        5. Prenosnik mora celotno kmetijo preda-
  Delež prispevka EU sredstev v celotnih      10. Vključitev v pokojninsko in invalidsko   ti izbranemu prevzemniku. Za svoje potrebe
javnih izdatkih znaša 75%.            zavarovanje traja vsaj do izpolnitve mini-     lahko obdrži stanovanjsko enoto v primeru,
  II. Vlagatelji                malnih pogojev za uveljavitev pravice do      da ima prevzemnik že v lasti primerno sta-
  Do podpore iz tega razpisa so upravičeni   pokojnine po predpisih o pokojninskem in      novanjsko enoto ter največ 0,5 ha primerlji-
vlagatelji (v nadaljevanju prenosniki), kme-   invalidskem zavarovanju oziroma do konč-      vih kmetijskih površin.
tje, starejši od 57 let, ki so pokojninsko in   nega prenehanja izplačevanja rente.           6. Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let ne-
invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja     11. Šteje se, da člani kmetije, ki so kme-   prekinjeno pokojninsko in invalidsko zava-
kmetijske dejavnosti, še niso upokojeni in so   tijsko dejavnost opravljali skupaj s prenosni-   rovan na podlagi opravljanja kmetijske de-
pripravljeni nepreklicno prenehati z opra-    kom pred prenosom kmetije in so bili pokoj-    javnosti.
vljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske    ninsko in invalidsko zavarovani, po prenosu       7. Prenosnik mora imeti poravnane vse
dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na    opravljajo kmetijsko dejavnost v okviru kme-    obveznosti do države.
izbranega prevzemnika.              tije prevzemnika.                    D) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pre-
  III. Predmet podpore               12. Agencija Republike Slovenije za      vzemnik:
  Predmet podpore je izplačilo sredstev     kmetijske trge in razvoj podeželja (v nada-       1. Prevzemnik na dan prenosa, to je
v obliki letne rente upravičencem, ki se od-   ljevanju: ARSKTRP) preveri pokojninsko in     z dnem notarske overitve podpisa pogodbe
ločijo, da bodo nepreklicno prenehali z opra-   invalidsko zavarovanje pri Zavodu za pokoj-    o lastninskem prenosu kmetije, ne sme biti
vljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske    ninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) za     mlajši od 18 let in ne starejši od:
dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije   prenosnike. V primeru, da prenosnik ne pla-       a) 40 let v primeru prvega lastniškega
na mlajšega prevzemnika.             čuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko    prevzema kmetije ali
  IV. Pogoji za dodelitev sredstev       zavarovanje, ARSKTRP preneha izplačevati        b) 50 let v primeru povečanja njegove
  A) Skupni splošni pogoji:           rento. Takšna sankcija traja dokler zavaro-    kmetije.
  1. Prenosnik mora predložiti popolno vlo-   vanje ni urejeno.                    2. Najkasneje na dan oddaje vloge mora
go na obrazcu, ki je sestavni del razpisne      13. Ko prenosnik izpolni pogoje za uve-    postati lastnik in nosilec celotne kmetije ra-
dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami    ljavitev pravice do pokojnine in se upokoji,    zen dovoljenih 0,5 ha primerljivih kmetijskih
in dokazili, ki so v njej navedeni.        ARSKTRP pridobi podatek o višini in datu-     površin, ki jih lahko zadrži prenosnik.
  2. Prenosnik, ki je pridobil sredstva na   mu prejema pokojnine po uradni dolžnosti        3. Kot prevzemnika lahko nastopata mož
podlagi tega javnega razpisa, mora vso do-    od ZPIZ-a.                     in žena oziroma zunajzakonska partnerja
Stran  3156 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

            v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zve-   gozdarstvom oziroma se veljavne komerci-
            zo in družinska razmerja. S pooblastilom     alne pogodbe še glasijo na prenosnika, se
            morata določiti tistega od njiju, ki izpolnjuje  mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti prekine
            vse pogoje, določene za prevzemnika.       izplačevanje rente za obdobje dveh mese-
              4. Na prevzetih površinah mora kmeto-     cev in ob drugi nepravilnosti za obdobje
            vati vsaj še za obdobje prejemanja rente     šestih mesecev. V primeru tretje ponovi-
            prenosnika.                    tve te nepravilnosti se prenosnika izključi
              5. Za kmetovanje mora biti primerno      iz ukrepa;
            usposobljen, kar pomeni, da mora imeti vsaj      č) če prenosnik v času prejemanja rente
            5 let delovnih izkušenj z opravljanjem kme-    do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojni-
            tijske ali gozdarske dejavnosti oziroma naj-   ne ne plačuje prispevkov za pokojninsko in
            manj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem   invalidsko zavarovanje, se mu izplačevanje
            kmetijske in gozdarske dejavnosti v primeru,   rente prekine do plačila prispevkov za po-
            če ima dokončano najmanj poklicno šolo      kojninsko in invalidsko zavarovanje.
            s področja kmetijske ali s kmetijstvom po-      2. za prevzemnika:
            vezane dejavnosti.                  a) če prevzemnik ne omogoči kontrole
              6. Na dan oddaje vloge mora predložiti    na kraju samem, plača kazen v višini treh
            poslovni načrt za ukrep »Zgodnje upokoje-     mesečnih rent;
            vanje kmetov«, ki je priloga razpisne doku-      b) če prevzemnik preneha s kmetova-
            mentacije.                    njem na vseh prevzetih kmetijskih površinah
              7. Najkasneje eno leto po izdaji odločbe   med trajanjem ukrepa, plača kazen v višini
            mora uvesti spremljanje rezultatov gospo-     dveh mesečnih rent za vsako leto preneha-
            darjenja na kmetiji (FADN ali knjigovodstvo    nja kmetovanja;
            ali vsakoleten opis stanja na kmetiji). Če se     c) če se ugotovi odprodaja zemljišč, na
            na kmetiji ne izvaja spremljanje gospodar-    osnovi katerih je bila pridobljena renta, brez
            jenja iz naslova knjigovodstva po dejanskih    odobritve ARSKTRP, plača kazen v višini
            dohodkih ali FADN metodologiji, je potreb-    50% tržne vrednosti od prodanega zemlji-
            no na ARSKTRP pošiljati vsakoleten opis      šča.
            stanja na kmetiji (poslovni načrt za ukrep      Vsako prenehanje izplačevanja rente za-
            »Zgodnje upokojevanje kmetov«).          radi ureditve situacije v obdobju izplačeva-
              8. Prevzemnik je dolžan o odtujitvi ze-    nja rente se šteje v čas prejemanja rente. To
            mljišč, ki so prenosniku omogočila vstop     pomeni, da se za mesece, za katere renta
            v ukrep, obveščati ARSKTRP toliko časa,      ni bila izplačana, obdobje prejemanja rente
            kolikor časa prenosnik dobiva rento.       ne podaljša.
              V. Finančni pogoji dodeljevanja sred-       Višja sila:
            stev                         Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh
              Splošni finančni pogoji            že pridobljenih sredstev, kadar gre za nasle-
              1. Celotno obdobje prejemanja rente je    dnje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
            do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na      1. smrt prejemnika sredstev (velja za fi-
            70. rojstni dan prenosnika.            zične osebe)
              2. Ko prenosnik pridobi pokojnino, se zne-    2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
            sek rente zmanjša za znesek pokojnine.      sredstev za delo (velja za fizične osebe)
              3. Finančna pomoč se zagotavlja v obliki     3. razlastitev velikega dela kmetije, če
            letne rente, ki se izplačuje mesečno po dva-   tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko
            najstinah. Renta je sestavljena iz fiksnega    je bila sprejeta zaveza
            dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na        4. huda naravna nesreča, ki resno priza-
            leto in iz variabilnega dela, ki je odvisen od  dene kmetijsko zemljišče
            velikosti prenesene kmetije. Variabilni del se    5. uničenje hlevov na kmetiji zaradi ne-
            izračuna na podlagi prenesenih primerljivih    sreče
            kmetijskih površin v letu vstopa v ukrep.       6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
            Za vsak ha prenesenih primerljivih kmetij-    vso kmetovo živino ali njen del.
            skih površin se izplača znesek v višini 300      O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
            EUR/ha na leto, vendar največ za vključno     mora upravičenec (prenosnik ali prevze-
            20 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je   mnik) ali njegova pooblaščena oseba pisno
            prenesena kmetija večja, se morajo prenesti    obvestiti organ in predložiti vsa ustrezna
            vse površine, vendar se renta ne poveča.     dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je
              4. Pravica do rente se prizna prenosniku,   upravičenec oziroma njegova pooblaščena
            ki mu je bila izdana pozitivna odločba, od    oseba to zmožna storiti.
            prvega dne naslednjega meseca po vložitvi       Primeri višje sile se uporabijo, če oseba,
            popolne vloge in se začne izplačevati nasle-   ki je stopila v ukrep ne izpolnjuje več pogo-
            dnji mesec po izdaji odločbe.           jev oziroma jih ne more več izpolnjevati. Pri
              5. Celoten znesek prejete rente v vsem    čemer se primer smrti prejemnika iz 1. točke
            obdobju ne sme presegati 110.000 EUR na      nanaša na smrt prenosnika ali prevzemnika.
            prenosnika.                    Primer dolgotrajne nezmožnosti prejemnika
              Kršitve in sankcije:             sredstev za delo iz 2. točke se nanaša le na
              Kršitve in sankcije za ukrep Zgodnje upo-   prevzemnika. V primeru višje sile ali izre-
            kojevanje kmetov so:               dnih okoliščin se pogoji lahko spremenijo le
              1. za prenosnika:               s predhodno odobritvijo ARSKTRP.
              a) če prenosnik ne omogoči kontrole na      VI. Razpisna dokumentacija in informa-
            kraju samem, se mu prekine izplačevanje      cije
            rente za tri mesece;                 Razpisna dokumentacija je dostopna
              b) če se ugotovi, da je prenosnik namer-   na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
            no vložil napačne podatke oziroma navedbe     http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kme-
            v vlogi, mora vrniti vsa do tedaj prejeta sred-  tijsko gozdarskih zavodih.
            stva skupaj z zamudnimi obrestmi. Poleg        Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
            tega se ga izključi iz prejemanja rente za    som je mogoče dobiti v informacijski pisarni
            zadevno in naslednje leto;            ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveni-
              c) če se prenosnik še ukvarja s pridobi-   ji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje
            tno dejavnostjo povezano s kmetijstvom in     o ukrepu:
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                      Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3157
                                              roma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja
                 INFO točka: ARSKTRP                   ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
           Od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30          prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis
                                              Zgodnje upokojevanje kmetov «.
  Odgovorna         ARSKTRP
                          T: 01/580-77-92               Vloge z nepravilno označenimi ovojni-
 in kontaktna       Dunajska 160,                  aktrp@gov.si
                          F: 01/478-92-06            cami se ne obravnavajo in se vrnejo vla-
   oseba        1000 Ljubljana
                                              gateljem.
                                                VIII. Obravnava vlog in postopek odo-
                                              britve
         10 INFO točk KGZS (pokrivanje 3 ukrepov: 3.2., 3.3., 3.5.)
                                                ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter
              od ponedeljka do petka: 9.–11. ure
                                              zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po
                                              vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vr-
                     KGZS, Ljubljana, Ce-               stnem redu prejema popolnih vlog, ki izpol-
 Odgovorna in                                       njujejo predpisana merila, do porabe razpi-
                      lovška cesta 135,    T: 01/513-66-00
 kontaktna oseba                                      sanih sredstev za posamezen ukrep. Če je
                       1000 Ljubljana
                                              skupna višina zaprošenih sredstev višja od
                                              razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,
                      KGZS, Zavod Ljub-               da imata na končnem mestu liste prejetih
 Odgovorna in                                       vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako
            Tomaž Močnik    ljana, Celovška cesta  T: 01/513-07-00
 kontaktna oseba                                      označbo datuma in časa (ura, minuta) od-
                      135, 1000 Ljubljana
                                              daje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
                                              reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvu-
                                              jejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja se ob-
                      KGZS, Zavod Ljub-               vesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki
 Odgovorna in                           T: 03/563-43-80
            Nada Grešak    ljana, Celovška cesta              nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
 kontaktna oseba
                      135, 1000 Ljubljana              imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih
                                              uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
                     KGZS, Zavod Kranj,                  Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
 Odgovorna in                           T: 04/280-46-33     ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpi-
            Tatjana Grilc    Iva Slavca 1,
 kontaktna oseba                                      šejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom
                       4000 Kranj
                                              ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki
                      KGZS, Zavod Ptuj,               nadzira žrebanje.
 Odgovorna in                           T: 02/749-36-39       Listke se v prisotnosti komisije zapre
           Felicita Domiter   Ormoška cesta. 28,
 kontaktna oseba                                      v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se od-
                        2250 Ptuj
                                              pre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in ko-
                     KGZS, Zavod Murska                misije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke
 Odgovorna in               Sobota, Štefana     T: 02/539-14-42     iz škatle in javno pove evidenčno številko
            Slavko Petovar
 kontaktna oseba             Kovača 40, 9000                 izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj
                      Murska Sobota                  odda komisiji.
                      KGZS, Zavod Ma-                   Z žrebom se določi vrstni red.
 Odgovorna in                           T: 02/228-49-12       O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga pod-
         Simona Hauptman      ribor, Vinarska 14,
 kontaktna oseba                                      pišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
                        2000 Maribor
                                              oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
                     KGZS, Zavod Novo                 so prisotni.
 Odgovorna in                           T: 07/373-05-74       Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
           Zdenka Kramar   mesto, Šmihelska 14,
 kontaktna oseba                                      obravnava ARSKTRP.
                      8000 Novo mesto
                                                Po odprtju vloge se preveri njena po-
                      KGZS, Zavod Celje,               polnost. Vloga je popolna in se šteje za
 Odgovorna in     Polona Starc                T: 03/490-75-88     razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani do-
                      Trnoveljska cesta 1,
 kontaktna oseba                                      kumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
                        3000 Celje
                                              podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
                      KGZS, Zavod Nova                vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogo-
 Odgovorna in                           T: 05/335-12-12     jev.
            Michaela Vidič   Gorica, Pri hrastu 18,
 kontaktna oseba                                        Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
                      5000 Nova Gorica
                                              mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
                                              vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
                     KGZS, Zavod Nova                 da pomanjkljivost odpravi. Rok za dopolni-
 Odgovorna in                           T: 05/726-58-17     tev vloge je 30 dni od dneva vročitve pozi-
            Darja Zadnik   Gorica, Cankarjeva 6,
 kontaktna oseba                                      va k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
                      6230 Postojna
                                              uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
                                              in čas njenega prejema se štejeta datum in
              VII. Rok in način prijave                   čas (ura, minuta) oddaje po pošti ali oddaje
              Vlogo je potrebno poslati s priporočeno            na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopol-
            pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,            njene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
            gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za               vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
            kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189,           ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopol-
            1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati            nijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom pre-
            na vložišču ARSKTRP od naslednjega dne-              verjanja pregleda na popolnost ugotovi, da
            va po objavi javnega razpisa pa do zaprtja             vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
            javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih              Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
            straneh MKGP.                           na konec liste popolnih vlog in dobi zapore-
              Vloga se vlaga na predpisanem obraz-              dno številko.
            cu, ki je del razpisne dokumentacije in ki               Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjka-
            je dostopna na spletni strani ARSKTRP in              jočega pečata, številk uradnih dokumentov
            MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpi-             ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
            sa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali           prejetih ali popolnih vlog.
            vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici               Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
            vloge mora biti razviden datum in čas (ura,            se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
            minuta) oddaje, označen s strani pošte ozi-            popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo po-
Stran  3158 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

gojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,       9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini      prašičev ali drobnice. V teh primerih mora
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-    7.500.000 EUR,                  imeti kmetija ob oddaji vloge v lasti vsaj 40
njujejo vse pogoje, se odobrijo do porabe        9201 PRP 2007–2013 – slovenska ude-     čebeljih družin oziroma imeti v stalni reji
predvidenih sredstev.               ležba, v višini 2.500.000 EUR.          vsaj:
  Vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisa-    Delež prispevka EU v celotnih javnih iz-     a) 1000 pitancev perutnine ali 200 pura-
ne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne    datkih znaša 75%.                nov v turnusu ali 400 nesnic,
zadoščajo za podelitev rente, se zavrne.        II. Vlagatelji                  b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pi-
  Sredstva se upravičencu odobrijo z od-       Do podpore pomoči mladim prevze-      tancev v turnusu v primeru reje kuncev za
ločbo o pravici do sredstev.            mnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki    meso ali
  Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.       opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko de-      c) 5 GVŽ živali za intenzivno vzrejo go-
  Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna       javnost na območju Republike Slovenije,     vedi, konjev, prašičev ali drobnice.
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve od-    starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma    Za 1 ha primerljive kmetijske površine
ločbe. Pritožba se vloži pisno na način, kot    so dopolnili 40 let v letu prijave na razpis   se šteje:
je določen za vložitev vloge.           in pri katerih gre za prvi lastniški prevzem     – 1 ha njiv ali vrtov ali
  Prejemniki sredstev (ime in priimek in     kmetije.                       – 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
kraj), opis aktivnosti in znesek odobrenih       III. Predmet podpore             sadovnjakov, pašnikov ali
sredstev bodo objavljeni na spletni strani       Predmet podpore je enkratna finančna       – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, po-
MKGP.                       pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi     kritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
                  Ministrstvo   lastniški prevzem kmetije.            ali jagodičja, pridelava gob ali
  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano        Sredstva za ta namen se dodelijo v obliki    – 8 ha gozdov.
                          enkratne finančne pomoči na podlagi dose-       V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
Št. 331-16/2007/3         Ob-7770/08   ženih in ovrednotenih točk.           podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetij-
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in     IV. Pogoji za dodelitev sredstev       skih površin, se šteje dejanska raba površin
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v        A) Splošni pogoji:              v letu prenosa na podlagi podatkov o grafič-
nadaljevanju: MKGP) na podlagi:            1. Vloga za dodelitev nepovratnih sred-   ni enoti rabe (GERK) iz zadnje oddane zbir-
   – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Progra-  stev mora biti izdelana in predložena v skla-  ne vloge. V primeru rabe gozdnih površin se
ma razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni     du z zahtevami javnega razpisa in razpisne    šteje raba po zemljiškem katastru.
list RS, št. 73/08) (v nadaljevanju: Uredba),   dokumentacije za ta ukrep z vsemi zahte-       C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi
   – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne    vanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole  prevzemnik kmetije:
20. 9. 2005 o podpori za razvoj podeželja iz    podatkov s strani Agencije Republike Slo-       1. Vlagatelj mora biti nosilec in lastnik
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj      venije za kmetijske trge in razvoj podeželja   kmetije, ki je predmet prevzema in je sta-
podeželja (EKSRP), (UL L št. 277 z dne       (v nadaljevanju: ARSKTRP) mora vlagatelj     rejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma je
21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene     (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) upora-   dopolnil 40 let v letu prijave na razpis in gre
z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne       bljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje   za njegov prvi lastniški prevzem.
14. 2. 2008 o spremembah in popravku        oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske        2. Vlagatelj mora najkasneje na dan od-
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pra-      politike.                    daje vloge postati nosilec in lastnik kmetije.
vilih za sheme neposrednih podpor v okviru       2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na       3. Prvi lastniški prevzem kmetije mora
skupne kmetijske politike in o uvedbi neka-    obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-    biti opravljen v času največ 18 mesecev
terih shem podpor za kmete ter o spremem-     mentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in    pred izdajo odločbe o pravici do sredstev iz
bi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za     dokazili, ki so v njej navedeni.         naslova tega ukrepa. Kot prvi lastniški pre-
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega       3. Upravičenec, ki pridobi sredstva na    vzem kmetije se šteje prvi lastniški prevzem
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL      podlagi tega javnega razpisa, mora vso do-    celotne kmetije. To pomeni vknjižbo lastnin-
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1–6; v nadalj-  kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev  ske pravice v zemljiško knjigo. V primeru,
njem besedilu: Uredba 1698/05/ES),         sredstev, hraniti še najmanj pet let od zad-   da zaradi dolgotrajnosti postopka vpis v ze-
   – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006     njega izplačila sredstev.            mljiško knjigo še ni izveden, je za izpolnitev
z dne 15. 12. 2006 o podrobnih pravilih glede     4. Upravičenec mora imeti za nakazilo    pogoja potrebno predložiti predlog za vpis
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005      dodeljenih sredstev odprt transakcijski ra-   v zemljiško knjigo. Za prvi lastniški prevzem
o podpori za razvoj podeželja iz Evropske-     čun v Republiki Sloveniji.            se šteje tudi lastniški prevzem kmetije, ki
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja       5. Prejemnik sredstev, pri katerem se    je po obsegu primerljivih kmetijskih povr-
(EKSRP), (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006,     ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,   šin večja kot kmetija, ki jo je do tega pre-
str. 72) zadnjič spremenjene z Uredbo Ko-     na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,   vzema imel v lasti mladi prevzemnik in za
misije (ES) št. 1236/2007 z dne 2. 10. 2007    mora vrniti vsa že pridobljena sredstva sku-   namen tega ukrepa še ni koristil sredstev
o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za      paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.       tega ukrepa.
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007         6. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke      4. Ob predložitvi vloge mora biti prevzeta
o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne   ne more pridobiti novih sredstev iz naslova   celotna kmetija (vključno s funkcionalnimi
24. 10. 2007, str. 3–4; v nadaljnjem besedi-    ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let   gospodarskimi poslopji, zemljišči, stroji in
lu: Uredba 1974/06/ES) in             od dokončne odločbe kmetijskega inšpek-     stanovanjskimi površinami) s strani mladega
   – Programa razvoja podeželja RS 2007–     torja oziroma prejema zahtevka za vračilo    kmeta oziroma s strani mladega kmeta in
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–       sredstev na podlagi izvedene administra-     njegovega zakonca iz naslova zakonske ali
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odloč-   tivne kontrole ter vrnitve vseh pridobljenih   zunajzakonske skupnosti.
bo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.      sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi        Iz prevzema so lahko izključene povr-
2007 objavlja                   obrestmi.                    šine skupaj v velikosti do 0,5 ha primer-
                            B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kme-   ljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadr-
          javni razpis
                          tija:                      ži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo
 za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom          1. Kmetija mora biti vpisana v register   dedičev, ob upoštevanju pogojev, da ima
     kmetij za leti 2008 in 2009       kmetijskih gospodarstev.             upravičenec ob oddaji vloge v lasti vsaj 3
   I. Predmet javnega razpisa            2. Kmetija mora v tekočem letu, v skla-   ha primerljivih kmetijskih površin. Če je sta-
   Predmet javnega razpisa je enkratna fi-    du s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja,   novanjsko vprašanje mladega prevzemnika
nančna pomoč mladim prevzemnikom kme-       v predpisanem roku posredovati na ARSK-     rešeno, lahko ostale stanovanjske površine
tij za prvi lastniški prevzem kmetije.       TRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji     ostanejo v lasti prenosnika. Stanovanjsko
   Okvirna višina nepovratnih sredstev, na-   za neposredna plačila za tekoče leto, kakor   vprašanje prevzemnika je rešeno, če pre-
menjenih za sofinanciranje vlog, prispelih     jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kme-   vzemnik posreduje dokazila, iz katerih je
na javni razpis za dodeljevanje sredstev      tijske politike.                 razvidno, da je lastnik ali solastnik stano-
iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevze-         3. Kmetija mora imeti ob oddaji vloge    vanja ali hiše.
mnikom kmetij za leti 2008 in 2009, znaša     v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih po-     5. Vlagatelj se obvezuje, da bo opravljal
10.000.000 EUR.                  vršin razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo  dejavnost skladno s poslovnim načrtom ter
   Sredstva bremenijo proračunski postav-    s čebelarstvom ali z intenzivno vzrejo peru-   da bo nosilec in lastnik kmetije še najmanj 5
ki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in    tnine za meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za  let po prejemu pomoči iz naslova tega ukre-
prehrano:                     meso ali intenzivno vzrejo govedi, konjev,    pa, razen v primeru višje sile.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                      Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3159
  Za primer višje sile se šteje, če nastanejo          let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova
in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mo-         tega ukrepa. Če se na kmetiji za primar-
goče predvideti in katerih posledic ni mogoče           no kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje
odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna poklicna            gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po
nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela            dejanski dohodkih, spremljanje finančnih re-
kmetije, če tega ni bilo mogoče pričakovati na          zultatov gospodarjenja po metodologiji FADN
dan, ko je bila sprejeta zaveza, huda naravna           ni potrebno.
nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemlji-             11. Upravičenec je dolžan na zahtevo
šče, nenamerno uničenje objektov za živino            ARSKTRP poročati še pet let od prejema
na kmetiji, kužna bolezen, ki prizadene vso            sredstev.
kmetovo živino ali njen večji del).                  12. Upravičenec se kot prejemnik sred-
  O bistvenih spremembah ali nastopu višje           stev strinja, da se njegovi podatki (ime in prii-
sile mora upravičenec, v primeru njegove in-           mek, kraj prejemnika sredstev, opis aktivnosti
validnosti ali smrti pa svojci, nemudoma ozi-           in znesek odobrenih javnih sredstev) objavijo
roma najpozneje v desetih dneh od dogodka             na spletni strani MKGP.
obvestiti ARSKTRP.                           V. Omejitve
  6. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge              Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
ustrezna poklicna znanja in mora biti ustre-           isti namen le iz naslova enega ukrepa Ured-
zno usposobljen za opravljanje kmetijske de-           be.
javnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklic-             VI. Finančni pogoji dodeljevanja sred-
nega znanja in usposobljenosti mora mladi             stev
prevzemnik imeti:                           Splošni finančni pogoji
  a) najmanj dokončano poklicno šolo                 Višina dodeljenih sredstev za pomoč mla-
s področja kmetijstva ali kmetijski sorodno            dim prevzemnikom kmetij znaša največ do
izobrazbo (agro-živilska, veterinarska, goz-           40.000 EUR na upravičenca. Določi se na
darska, lesarska) in najmanj 3 leta izkušenj           podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih
z delom na kmetiji ali                      vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje.
  b) najmanj uspešno končano osnovno              Dodeli se v obliki enkratne finančne pomoči.
šolo in vsaj 5 let izkušenj z delom na kmetiji             VII. Merila za ocenjevanje
in pridobljeno nacionalno kvalifikacijo s po-
dročja kmetovanja.
  Če mladi prevzemnik ob prijavi na razpis    Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
ne izpolnjuje pogojev glede poklicnih znanj in
usposobljenosti, mora potrebno izobraževa-     Merila                            Največje št.
nje predvideti v poslovnem načrtu in v roku                                     točk
največ 36 mesecev od odločbe o pridobitvi      1. Razvojni in regionalni vidiki kmetije             30
sredstev pogoj izpolniti. O izpolnitvi pogoja    2. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje       60
mora obvestiti ARSKTRP.
                          3. Socialni vidiki kmetije                    50
  7. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt
za obdobje petih let. Poslovni načrt mora      4. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje             25
imeti sledeče vsebine:               5. Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega
  a) osnovni podatki o kmetiji (opis stanja    prenosa kmetije                          35
na kmetiji ob prevzemu) in             Skupaj točk                            200
  b) opis potreb in razvojnih ciljev za ob-
dobje petih let po prevzemu kmetije (upravi-      Merila se točkujejo od 1 do 200 točk. Vrednost posamezne točke je
čenec vpiše naložbe, ki jih namerava izvesti    200 EUR.
v obdobju petih let po prevzemu, ker bo njiho-     Ocenitve:
va navedba v tem poslovnem načrtu pogoj za       Maksimalno št. točk: 200
pridobitev sredstev kot mladi prevzemnik) in
  c) načrt izobraževanja v primeru, da upra-   Število točk:
vičenec ne izpolnjujete zahtevane izobrazbe     A. Razvojni in regionalni vidiki kmetije – najmanj 14, največ 30 točk
v skladu s tem ukrepom.               Območje za kmetijsko pridelavo v skladu s Seznamom
  8. Če prejemnik sredstev ob kontroli, ki se   območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
opravi po preteku treh let po izdaji odločbe    (kmetija se uvrsti v tisto območje, v katerem leži več kot 50%
o pravici do sredstev iz naslova tega ukrepa,    kmetijskih površin v uporabi):
ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v poslovnem
načrtu, mora vrniti vsa prejeta sredstva iz     – hribovska in gorska območja;                   15 t.
naslova tega ukrepa. V primeru, da poslovni     – območja s posebnimi omejitvami;                 12 t.
načrt predvideva tudi naložbe iz ukrepa Po-     – druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
sodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP     dejavnost;                             10 t.
2007–2013 (v nadaljevanju: Posodabljanje)
                          – območja izven hribovskih in gorskih območij, izven območij
ter pridobi podporo, mora cilje, ki si jih je za-
dal s poslovnim načrtom, izpolniti najpozneje    s posebnimi omejitvami in izven območij z omejenimi
v petih letih od zadnjega izplačila sredstev iz   možnostmi za kmetijsko dejavnost.                  8 t.
naslova ukrepa Posodabljanje.            Območje, ki je prednostno glede na lokacijo kmetije po
  9. V primeru, da na osnovi vsebine pre-     razvojnih regijah v RS glede na indeks razvojne ogroženosti
dloženega poslovnega načrta na razpisu iz      za programsko obdobje Državnega razvojnega programa
drugih ukrepov po Uredbi ni uspel pridobiti     2007-2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po
sredstev ali jih je pridobil časovno druga-     stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
če, se šteje, da ni kršil določil poslovnega    list RS, št. 23/06):
načrta.                       sedež kmetije se nahaja v:
  10. Upravičenec mora najkasneje v roku
                          – Pomurski regiji;                         15 t.
30 dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarje-    – Notranjsko-Kraški regiji, Podravski regiji ali Spodnjeposavski
nja na kmetijskem gospodarstvu za primarno     regiji;                              12 t.
kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in     – Zasavski regiji, Koroški regiji ali Jugovzhodni Sloveniji;    10 t.
zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje     – Goriški regiji, Savinjski regiji, Gorenjski regiji ali
se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarje-   Obalno-Kraški regiji;                        8 t.
nja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil
obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih     – Osrednjeslovenski regiji.                     6 t.
Stran  3160 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                   Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

                B. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje: najmanj 16,
                največ 60 točk
                Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi:
                – kmetija ima v uporabi več kot 20 ha primerljivih kmetijskih
                površin;                             15 t.
                – kmetija ima v uporabi vključno 15 in do 20 ha primerljivih
                kmetijskih površin;                        12 t.
                – kmetija ima v uporabi vključno10 in do 15 ha primerljivih
                kmetijskih površin;                        10 t.
                – kmetija ima v uporabi vključno 3 in do 10 ha primerljivih
                kmetijskih površin ali                       8 t.
                – čebelarji ali intenzivna reja.                  8 t.
                Profesionalnost kmetovanja v aktivni življenjski dobi (do 65
                let):
                – na kmetiji sta dva ali več kmetijska zavarovanca
                (pokojninsko in invalidsko zavarovanje: zavarovalna osnova
                51, 52, 54 ali 07/64);                      15 t.
                – na kmetiji je vsaj en kmetijski zavarovanec;          12 t.
                – na kmetiji je vsaj en kmetijski upokojenec;           10 t.
                – trenutno ni nihče zavarovan iz kmetijske dejavnosti.       8 t.
                Revitalizacija kmetije:
                – kmetija je bila opuščena najmanj zadnji dve leti (na kmetiji ni
                nihče živel in kmetijske površine niso bile obdelane);      30 t.
                – na kmetiji še živijo, kmetijske površine pa niso obdelane.   25 t.

                C) Socialni vidiki kmetije: najmanj 24, največ 50 točk
                Izobrazbena struktura na kmetiji:
                – vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske
                zveze ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri
                ali kmetijski sorodne smeri (agro-živilska, veterinarska,
                gozdarska, lesarska);                       18 t.
                – vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske
                zveze ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri;     16 t.
                – vlagatelj ima najmanj poklicno kmetijsko ali kmetijski sorodno
                izobrazbo (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in
                najmanj 3 leta delovnih izkušenj s kmetovanjem;          14 t.
                – vlagatelj ima uspešno končano najmanj osnovno šolo in
                vsaj 5 let delovnih izkušenj s kmetovanjem in pridobljeno
                nacionalno kvalifikacijo s področja kmetovanja.          12 t.
                Starostna struktura na kmetiji:
                – družina z več kot dvema vzdrževanima otrokoma;          20 t.
                – družina z enim ali dvema vzdrževanima otrokoma;         15 t.
                – prevzemnik in partner nimata otrok in je v času prijave na
                razpis vsaj eden od njiju mlajši od 35 let;            12 t.
                – prevzemnik in partner nimata otrok in sta v času prijave na
                razpis starejša od 35 let;                     6 t.
                – mladi prevzemnik je samski.                    6 t.
                Spol upravičenca:
                – ženski;                             12 t.
                – moški.                              6 t.

                D. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje: najmanj 10, največ 25 točk
                (upošteva se le ena najbolj ugodna izbira)
                Vrsta kmetijske pridelave:
                – na kmetiji se izvaja ekološka pridelava;             25 t.
                – na kmetiji se izvaja integrirana pridelava;           20 t.
                – kmetija je vključena v ostale programe SKOP/KOP;         15 t.
                – na kmetiji se izvaja intenzivna kmetijska pridelava       10 t.

                E. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetije: najmanj 5, največ
                35 točk
                Obseg dokazljivih stroškov:
                – nad 20.000 EUR stroškov;                     35 t.
                – nad 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR stroškov;         25 t.
                – nad 5.000 EUR do vključno 10.000 EUR stroškov;          15 t.
                – nad 1.000 EUR do vključno 5.000 EUR stroškov;          10 t.
                – do vključno 1.000 EUR stroškov.                  5 t.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3161
  Dokazljivi stroški pod točko E so: notar-   podpisom na izročilni oziroma darilni pogod-    ločeno področje. Priložen mora biti cenilni
ski stroški, sodni stroški, stroški za izdela-   bi izjaviti, da po smrti prenosnikov ne bodo    zapisnik oziroma izvedensko mnenje.
vo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi,    uveljavljali zakonitega dednega deleža.         ARSKTRP bo ocenila vse pravočasne in
izplačilo dednih deležev, nakup kmetije in       V primeru izplačila dednih deležev v de-    popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogo-
stroški sodnih cenilcev ali sodnih izveden-    narju je pogodbi potrebno priložiti dokazilo    je. Vloge bodo točkovane skladno z merili za
cev. Upoštevajo se na podlagi računov in      o dejansko opravljenem izplačilu dedičem      ocenjevanje vlog, ki so sestavni del razpisa.
dokaznih sredstev, ki se morajo glasiti na     (bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da      VIII. Razpisna dokumentacija in infor-
ime mladega prevzemnika ali na ime so-       je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih    macije
lastnika s soglasjem mladega prevzemni-      poti, ki mora biti potrjeno z originalnim žigom     Razpisna dokumentacija je dostopna
ka. Davek na dodano vrednost ni upravičen     banke, preko katere je bila transakcija izvr-    na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
strošek.                      šena). V primeru izplačila dednih deležev      http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kme-
  Pri izplačilu dednih deležev so dokazlji-   v lesu, zemljiščih ali objektih se upošteva     tijsko gozdarskih zavodih.
vi stroški izplačila dedičev (v denarju in/ali   že opravljen posel, kar mora biti dokazljivo      Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
v lesu in/ali v kmetijskih zemljiščih v dovo-   na podlagi notarsko overjene izjave preje-     som je mogoče dobiti v informacijski pisarni
ljenih omejitvah in/ali v gradbenih parcelah    mnika, da je dediščino dejansko prejel. Vre-    ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveni-
ali površinah), ki so navedeni v pogodbi.     dnost dediščine mora oceniti sodni cenilec     ji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje
Dediči prenosnikov morajo z lastnoročnim      ali sodni izvedenec, ki je pristojen za do-     o ukrepu:
                             INFO točka: ARSKTRP
                      Od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30

                            ARSKTRP
             Odgovorna in                     T: 01 580 77 92
                            Dunajska 160,                    aktrp@gov.si
             kontaktna oseba                    F: 01 478 92 06
                            1000 Ljubljana


                     10 INFO točk KGZS (pokrivanje 3 ukrepov: 3.2., 3.3., 3.5.)
                          od ponedeljka do petka: 9.–11. ure

                                  KGZS, Ljubljana,
             Odgovorna in
                                  Celovška cesta 135,        T: 01/513-66-00
             kontaktna oseba
                                  1000 Ljubljana

                                  KGZS, Zavod Ljubljana,
             Odgovorna in
                         Tomaž Močnik   Celovška cesta 135,        T: 01/513-07-00
             kontaktna oseba
                                  1000 Ljubljana

                                  KGZS, Zavod Ljubljana,
             Odgovorna in                                T: 03/563-43-80
                         Nada Grešak    Celovška cesta 135,
             kontaktna oseba
                                  1000 Ljubljana

                                  KGZS, Zavod Kranj, Iva
             Odgovorna in                                T: 04/280-46-33
                         Tatjana Grilc  Slavca 1,
             kontaktna oseba
                                  4000 Kranj

                                  KGZS, Zavod Ptuj,
             Odgovorna in       Felicita                     T: 02/749-36-39
                                  Ormoška cesta 28,
             kontaktna oseba      Domiter
                                  2250 Ptuj

                                  KGZS, Zavod Murska
             Odgovorna in                                T: 02/539-14-42
                         Slavko Petovar  Sobota, Štefana Kovača
             kontaktna oseba
                                  40, 9000 Murska Sobota

                                  KGZS, Zavod Maribor,
             Odgovorna in       Simona                      T: 02/228-49-12
                                  Vinarska 14, 2000
             kontaktna oseba      Hauptman
                                  Maribor

                                  KGZS, Zavod Novo
             Odgovorna in       Zdenka                      T: 07/373-05-74
                                  mesto, Šmihelska 14,
             kontaktna oseba      Kramar
                                  8000 Novo mesto

                                  KGZS, Zavod Celje,
             Odgovorna in      Polona Starc                    T: 03/490-75-88
                                  Trnoveljska cesta 1,
             kontaktna oseba
                                  3000 Celje

                                  KGZS, Zavod Nova
             Odgovorna in                                T: 05/335-12-12
                         Michaela Vidič  Gorica, Pri hrastu 18,
             kontaktna oseba
                                  5000 Nova Gorica

                                  KGZS, Zavod Nova
             Odgovorna in                                T: 05/726-58-17
                         Darja Zadnik   Gorica, Cankarjeva 6,
             kontaktna oseba
                                  6230 Postojna
Stran  3162 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

              IX. Rok in način prijave           in čas njenega prejema se štejeta datum
              Vlogo je potrebno poslati s priporočeno    in čas (ura, minuta) oddaje po pošti ali
            pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,    oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
            gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za      dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopol-
            kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189,   njena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
            1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati   vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
            na vložišču ARSKTRP od naslednjega dne-      ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se
            va po objavi javnega razpisa pa do zaprtja    tekom preverjanja pregleda na popolnost
            javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih   ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna,
            straneh MKGP.                   se zavrne.
              Vloga se vlaga na predpisanem obraz-       Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
            cu, ki je del razpisne dokumentacije in ki    na konec liste popolnih vlog in dobi zapore-
            je dostopna na spletni strani ARSKTRP in     dno številko.
            MKGP, v skladu z zahtevami javnega raz-        Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjka-
            pisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti    jočega pečata, številk uradnih dokumentov
            ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na      ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
            ovojnici vloge mora biti razviden datum in    prejetih ali popolnih vlog.
            čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani      Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
            pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov      se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
            vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na     popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo po-
            katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga    gojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
            za javni razpis Pomoč mladim prevzemni-      ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
            kom kmetij«.                   njujejo vse pogoje, se odobrijo do porabe
              Vloge z nepravilno označenimi ovojni-     predvidenih sredstev.
            cami se ne obravnavajo in se vrnejo vla-       Vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpi-
            gateljem.                     sane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
              X. Obravnava vlog in postopek odobri-     ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
            tve                        se zavrne.
              ARSKTRP odpira in obravnava vloge         Sredstva se upravičencu odobrijo z od-
            ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivo-    ločbo o pravici do sredstev.
            sti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma        Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
            po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki       Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
            izpolnjujejo predpisana merila, do porabe     pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve od-
            razpisanih sredstev za posamezen ukrep.      ločbe. Pritožba se vloži pisno na način, kot
            Če je skupna višina zaprošenih sredstev      je določen za vložitev vloge.
            višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP         Prejemniki sredstev (ime in priimek ter
            v primeru, da imata na končnem mestu       kraj), opis aktivnosti in znesek odobrenih
            liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovoj-  sredstev bodo objavljeni na spletni strani
            nici enako označbo datuma in časa (ura,      MKGP.
            minuta) oddaje, izvede žrebanje o dolo-        ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja de-
            čanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu     jansko stanje upravičenca glede izpolnjeva-
            lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu   nja pogojev ali javnih razpisov. Administra-
            žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tri-    tivne kontrole in kontrole na kraju samem
            člansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter     lahko izvaja tudi organ upravljanja za izved-
            osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstoj-    bo PRP 2007–2013.
            nik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev                Ministrstvo za kmetijstvo,
            zaposlenih na ARSKTRP.                        gozdarstvo in prehrano
              Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
            ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpi-     Št. 35500-1059/2008-1        Ob-7861/08
            šejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom    Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
            ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki    Republike Slovenije za okolje objavlja na
            nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti ko-   podlagi Uredbe o koncesiji za gojenje školjk
            misije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati.   na I., II., III., IV. in VI. parceli gojitvenega
            Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vla-   območja Strunjan (Uradni list RS, št. 38/08;
            gateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje,  v nadaljnjem besedilu: uredba)
            vleče listke iz škatle in javno pove evidenč-
                                              javni razpis
            no številko izžrebane vloge. Izžrebani listek
            oseba takoj odda komisiji.               za podelitev koncesije za gojitev
              Z žrebom se določi vrstni red.         školjk na I., II., III., IV., V. in VI. parceli
              O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga pod-       gojitvenega območja Strunjan
            pišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,     I. Ime koncedenta: Republika Slovenija.
            oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če    II. Ime izvajalca javnega razpisa: Mini-
            so prisotni.                   strstvo za okolje in prostor, Agencija Repu-
              Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge    blike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
            obravnava in oceni ARSKTRP.            Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana
              Po odprtju vloge se preveri njena po-     s sklepom št. 35502-72/2004-14 z dne 29. 5.
            polnost. Vloga je popolna in se šteje za     2008 (v nadaljevanju besedila: komisija).
            razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani       III. Predmet koncesije
            dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če       Predmet koncesije je raba morja za goje-
            so podatki iz vloge in prilog nasprotujo-     nje školjk – mediteranskih klapavic (Mytilus
            či, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja    gallprovicialis) in ladink (Venus verrucosa)
            pogojev.                     za namen dajanja na trg, na I., II., III., IV., V.
              Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,    in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan,
            mora ARSKTRP v roku treh mesecev od        ki je opredeljena s koordinatami na povr-
            vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,   šini dela vodnega telesa morja, ki so pre-
            da pomanjkljivost odpravi. Rok za dopolni-    vzete iz državnega koordinatnega sistema
            tev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva   (v Gauss-Krugerjevi projekciji) in odčitane
            k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se      v temeljnih topografskih načrtih Republike
            uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum   Slovenije v merilu 1:5000.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                     Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3163

                                      Površina     5. ima v skladu s predpisom o ravnanju
     Gojitveno                                    z odpadki kot povzročitelj odpadkov ure-
                  Koordinata     Koordinata      gojitvene
     območje                                     jeno oddajo odpadkov, ki nastajajo zaradi
                    X         Y         parcele
     Strunjan                                    gojenja školjk.
                                       (m2)
                                               VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
               1.   43780,31     390445,51             koncesija se podeli za obdobje 10 let. Kon-
     I. parcela      2.   43717,19     390581,58      16.500,00  cesijsko obdobje začne teči z dnem podpi-
               3.   43816,97     390627,88             sa koncesijske pogodbe.
               4.   43880,10     390491,81               VII. Merila za izbor koncesionarja
                                               Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo
               1.   43964,27     390310,38             naslednja merila:
     II. parcela     2.   43864,48     390264,09      16.500,00    1. ponujena višina plačila za koncesijo,
               3.   43801,36     390400,16               2. strokovna usposobljenost za gojenje
               4.   43901,14     390446,45             školjk in
                                               3. tehnična opremljenost za gojenje
               1.   43939,43     390684,69
                                             školjk.
     III. parcela     2.   44002,56     390548,62      16.500,00
                                               Če na podlagi teh meril več oseb dose-
               3.   43902,78     390502,33
                                             že enako število točk, kot je prostih parcel,
               4.   43839,65     390638,40
                                             se izbira koncesionarja opravi z uporabo
               1.   44086,73     390367,20             prednostnih meril, ki se uporabljajo en za
     IV. parcela     2.   44023,60     390503,26      16.500,00  drugim:
               3.   43923,82     390456,97               1. višje ponujeno plačilo za koncesijo,
               4.   43986,95     390320,90               2. pred objavo javnega razpisa podana
                                             pobuda za gojenje školjk na gojitvenem
               1.   44125,02     390605,44             območju Strunjan.
     V. parcela      2.   44061,90     390741,51      16.500,00    Merila in prednostna merila ter način
               3.   43962,11     390695,21             ocenjevanja prijav na javni razpis so na-
               4.   44025,24     390559,14             tančneje opredeljena v razpisni dokumen-
                                             taciji.
               1.   44146,07     390560,08               VIII. Obvezne sestavine prijave prijavi-
     VI. parcela     2.   44209,19     390424,01      16.500,00  telja na razpis
               3.   44109,41     390377,72               0. izpolnjena Prijava (obrazec B razpi-
               4.   44046,28     390513,78             sne dokumentacije),
                                               1. dokazilo, da je samostojni podjetnik
                                             ali pravna oseba, ustanovljena v skladu
                                             s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
              IV. Višina plačila za koncesijo
                                             in ima priglašeno dejavnost, ki je predmet
               Koncesionar je dolžan plačevati za kon-
                                             koncesije,
            cesijo v višini, kot izhaja iz njegove prijave
                                               2. dokazilo, da zoper njega ne teče ka-
            oziroma najnižje plačilo za koncesijo. Plačilo
                                             zenski postopek in da ni bil s pravnomočno
            za koncesijo se določi za vsako koledarsko
            leto posebej, na podlagi ocenjene letne ko-           sodno odločbo spoznan za krivega storitve
            ličine vzgojenih školjk.                     kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in
               Ocenjena letna količina vzgojenih školjk          naravne dobrine, zoper gospodarstvo in
            iz prejšnjega odstavka se izračuna kot              zoper delovna razmerja ter socialno var-
            zmnožek površine posamezne gojitvene               nost,
            parcele in povprečne letne količine vzgo-              3. dokazilo, da proti njemu ni uveden
            jenih školjk na 1 ha površine gojitvenih par-          postopek prisilne poravnave, stečaja ali
            cel, ki je enaka 25 t/ha. Višina plačila za           likvidacijski postopek ali ni prenehal po-
            koncesijo je enaka najmanj 3,5% oziroma             slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
            v koncesijski pogodbi določenem procen-             odločbe,
            tu prodajne vrednosti ocenjene letne ko-               4. dokazilo, da je lastnik ali najemnik
            ličine vzgojenih školjk. Prodajno vrednost            čolna, vpisanega v evidenco morskih čol-
            za 1 tono školjk določi minister, pristojen           nov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za pro-
            za okolje, na podlagi podatkov ministrstva,           met, in ima pravico do uporabe priveza za
            pristojnega za ribištvo, o odkupni ceni školjk          ta čoln,
            v tekočem letu do 31. decembra za nasle-               5. dokazilo, da ima v skladu s predpisi
            dnje leto, s sklepom, ki se objavi v Uradnem           o ravnanju z odpadki kot povzročitelj od-
            listu Republike Slovenije.                    padkov urejeno oddajo odpadkov, ki nasta-
               V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-        nejo zaradi gojenja školjk.
            telj za pridobitev koncesije:                    Če prijavitelj v prijavi ne predloži podat-
               1. je samostojni podjetnik posameznik ali          kov iz 1., 3. in 4. točke, mora pooblastiti
            pravna oseba, ustanovljena v skladu s pred-           komisijo Agencije, da jih priskrbi sama, in
            pisi, ki urejajo gospodarske družbe in ima            sicer z izpolnjeno Prilogo 2 (sestavni del
            priglašeno dejavnost, ki je predmet uredbe,           razpisne dokumentacije) vsaj 10 dni pred
               2. zoper njega ne teče kazenski posto-           javnim odpiranjem prijav. Če komisija ne
            pek in ni bil s pravnomočno sodno odločbo            bo prejela pooblastila 10 dni pred javnim
            spoznan za krivega storitve kaznivega deja-           odpiranjem prijav, se bo prijava štela za
            nja zoper okolje, prostor in naravne dobrine,          formalno nepopolno.
            zoper gospodarstvo in zoper delovna raz-               Dokazila (listine), ki so obvezne sesta-
            merja ter socialno varnost,                   vine prijave, so natančneje opredeljene
               3. ni proti njemu uveden postopek pri-           v razpisni dokumentaciji.
            silne poravnave, stečaja ali likvidacijski po-            IX. Čas in kraj oddaje prijav
            stopek ali ni prenehal poslovati na podlagi             Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
            sodne ali druge prisilne odločbe,                z Označbo prijave (izpolnjen obrazec A) je
               4. je lastnik ali najemnik čolna, vpisane-         treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Mini-
            ga v evidenco morskih čolnov, ki jo vodi mi-           strstvo za okolje in prostor, Agencija Repu-
            nistrstvo, pristojno za promet in ima pravico          blike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
            do uporabe priveza za ta čoln,                  Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija).
Stran  3164 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno    – ZDru-1 in 112/07), Proračuna Republike     v okviru Operativnega programa krepitve
pisarno na zgoraj navedeni naslov, ne gle-      Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št.   regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
de na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno     126/06, 114/07 in 58/08), Proračuna RS      bje 2007-2013.
30. 10. 2008 do 12. ure.               za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),      1. Agent: JAPTI, Dunajska cesta 156,
  Prepozno prijavo Agencija neodprto        Zakona o izvrševanju proračunov Repu-      1000 Ljubljana.
vrne prijavitelju z navedbo, da je prepo-      blike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ura-      2. Neposredni proračunski uporabnik:
zna. Nepravilno označeno prijavo Agencija      dni list RS, št.114/07, 58/08), Pravilnika    Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
vrne prijavitelju z navedbo, da ni pravilno     o postopkih za izvrševanje proračuna RS     1000 Ljubljana.
označena.                      (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Dopol-      3. Namen razpisa
  Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodi-    njenega programa ukrepov za spodbu-         Namen javnega razpisa je spodbujanje
la predsednica komisije za izvedbo javnega      janje podjetništva in konkurenčnosti za     podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih
razpisa, bo javno, dne 4. 11. 2008 ob 9. uri,    obdobje 2007-2013 (sklep Vlade RS, št.      sredstev v razvojno dejavnost v smeri teh-
v sejni sobi v IV. nadstropju Agencije.       31001-1/2007/6 z dne 26. 4. 2007) – ukrep    nološkega razvoja in inovativnosti za kre-
  Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči     3.2.1., Sklepa Evropske Komisije za nad-     pitev svojega konkurenčnega položaja na
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se  zor nad državnimi pomočmi za Program       slovenskem, evropskih in tujih trgih.
izkažejo s pisnim pooblastilom.           tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 –        Podprta bodo podjetja, ki imajo kritično
  X. Rok za izbiro koncesionarja in obve-     Slovenija z dne 17. 11. 2006, Programa      maso ustreznih kadrovskih kapacitet, s ka-
ščenost o izbiri                   dela Javne agencije Republike Slovenije     terimi bodo lahko v skladu s 6. točko tega
  Komisija bo v roku 60 dni po poteku       za podjetništvo in tuje investicije za 2008 in  razpisa zagotavljala ustrezne lastne vire.
roka za vložitev prijav pripravila predlog za    2009 in Finančnega načrta Javne agencije       Podprti bodo raziskovalno razvojni pro-
izbiro koncesionarja in ga preko Ministrstva     Republike Slovenije za podjetništvo in tuje   jekti, ki bodo jasno in kakovostno predsta-
za okolje in prostor posredovala Vladi Re-      investicije za leto 2008 (sklep Vlade RS, št.  vljeni ter utemeljeni in bodo imeli jasen in
publike Slovenije, ki bo z upravno odločbo      47601-3/2008/9 z dne 3. 7. 2008), Pogod-     celovit načrt izvedbe posameznih aktivno-
odločila o izboru koncesionarjev.          be št. 430-17/2008/1 o prenosu nalog za     sti, katerih rezultati bodo jasno razvidni,
  Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obve-    izvajanje javnega razpisa za izbor opera-    usmerjeni na slovenski, evropska in tuja tr-
ščeni z vročitvijo odločbe o izboru.         cij, z naslovom »neposredne spodbude za     žišča in pri katerih rezultati razvoja ne bodo
  XI. Odgovorne osebe za dajanje infor-      raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih   imeli škodljivega vpliva na okolje.
macij med trajanjem javnega razpisa: od-       – projekti 2008« z dne 17. 9. 2008, Uredbe      4. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinancira-
govorna oseba za dajanje informacij o jav-      Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija    ti najmanj 27 projektov izvajanja raziskoval-
nem razpisu je Helena Krajšek, Agencija, ki     2006, o splošnih določbah o Evropskem      no razvojnih aktivnosti podjetij s področja
daje informacije na način, ki je opredeljen     skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-    razvoja izdelkov ali storitev v skladu s pred-
v razpisni dokumentacije.              cialnem skladu in Kohezijskem skladu in     metom razpisa.
  XII. Drugi podatki, pomembni za izved-      razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL     5. Predmet razpisa
bo javnega razpisa:                 L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju Ured-       Predmet razpisa je sofinanciranje ra-
  1. Razpisna dokumentacija            ba (ES) št. 1083/2006), Uredbe (ES) št.     zvojno raziskovalnih aktivnosti s področja
  Razpisna dokumentacija se pridobi        1080/2006 Evropskega parlamenta in Sve-     razvoja izdelkov ali storitev, s katerimi bodo
v glavni pisarni Agencije ali na prošnjo,      ta, z dne 5. julija 2006, o Evropskem skladu
                                                   povečali prodajo na slovenskem, evropskih
poslano na elektronski naslov: hele-         za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
                                                   in tujih trgih, in ki se izvajajo v okviru pro-
na.krajsek@gov.si. Razpisna dokumenta-        (ES) št. 1783/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006;
                                                   jektov podjetij.
cija se lahko prevzame od dneva te objave      v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1080/2006),
                                                     Rezultat projekta mora predstavljati ino-
vsak delovni dan med 8. in 15.30.          Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
                                                   vacijo za podjetje, ki jo podjetje v skladu
  Prijava na razpis za pridobitev koncesije    8. decembra 2006, o pravilih za izvajanje
                                                   s svojim poslovnim interesom po potrebi
mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz      Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
                                                   tudi zaščiti s pravicami intelektualne lastni-
razpisne dokumentacije, parafirana, podpi-      šnih določbah o Evropskem skladu za regi-
                                                   ne. Podprti bodo projekti, ki bodo v celoti
sana in žigosana, kjer je to zahtevano ter      onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
                                                   sodili v eno od obeh skupin raziskovalnih
razvrščena po vrstnem redu in označena        in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
z zaporednimi številkami.              1080/2006 Evropskega parlamenta in Sve-     kategorij:
  2. Zahtevana finančna zavarovanja: pri-     ta o Evropskem skladu za regionalni razvoj      – industrijske raziskave in eksperimen-
javitelj mora svoji prijavi priložiti original    (UL L 371, 27. 12. 2006; v nadaljevanju     talni razvoj ali
izpolnjene bančne garancije za resnost pri-     Uredba (ES) 1828/2006), Operativnega         – samo eksperimentalni razvoj.
jave v višini 5.000,00 €. Bančna garancija      programa krepitve regionalnih razvojnih       Predmet javnega razpisa ni sofinancira-
mora biti predložena v obliki in vsebini, kot    potencialov za obdobje 2007–2013, potr-     nje razvojnih projektov s področja razvoja
je določeno v razpisni dokumentaciji.        jen s strani Evropske komisije dne 26. 7.    in vzpostavitve e-vsebin in e-storitev na
  3. Ostalo                    2007, Uredbe o izvajanju postopkov pri      naslednjih tematskih področjih:
  Javni razpis je uspešen, če prispe vsaj     porabi sredstev evropske kohezijske poli-      – e-vsebine in e-storitve na področju
ena pravočasna in popolna prijava.          tike v Republiki Sloveniji v programskem     kulture,
  Prijava je popolna, če so v njej navedeni    obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.        – znanstvene in izobraževalne e-vsebi-
vsi podatki, predpisani v javnem razpisu in     41/07), Predhodnega soglasja Ministrstva     ne in e-storitve,
ti podatki vsebinsko ustrezajo prijavi.       za gospodarstvo št. 430-17/2008/8 z dne       – e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
  Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis   16. 9. 2008 in Sklepa o potrditvi instrumen-     – e-vsebine in e-storitve na področju
samo z eno prijavo. Če prijavitelj odda več     ta Službe Vlade RS za lokalno samoupravo     zdravja,
prijav, se vse njegove prijave izločijo iz po-    in regionalno politiko št. 303-16/2008-15      – e-poslovanje za MSP,
stopka javnega razpisa.               z dne 16. 9. 2008, Javna agencija RS za       – e-storitve s področja lokalne e-upra-
  Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje ozi-    podjetništvo in tuje investicije (v nadaljeva-  ve.
roma spreminja do izteka razpisnega roka       nju JAPTI), Dunajska 156, 1000 Ljubljana,      6. Upravičeni stroški
v skladu z navodili iz razpisne dokumen-       objavlja                       6.1. Upravičeni stroški in njihova doka-
tacije.                                                zila:
                                   javni razpis             Javni razpis se izvaja po pravilih držav-
      Ministrstvo za okolje in prostor
 Agencija Republike Slovenije za okolje          za »Neposredne spodbude za         nih pomoči in določilih Evropskega sklada
                             raziskovalno razvojne dejavnosti       za regionalni razvoj. Sofinancirajo se samo
                Ob-7874/08         v podjetjih – Projekti 2008«       tiste razvojno-raziskovalne aktivnosti, ki so
  Na podlagi Zakona o javnih agencijah              (št. JR 7/2008)          opredeljene v namenu in predmetu tega
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A),        Javni razpis je sofinanciran iz Evrop-    javnega razpisa. Sofinanciranje se lahko
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,      skega sklada za regionalni razvoj, razvoj-    izvede le za aktivnosti in upravičene stro-
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –       ne prioritete 1. Konkurenčnost podjetij in    ške, ki niso delno ali v celoti financirani
ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO),        raziskovalna odličnost, prednostne usme-     z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega,
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-      ritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih spo-     lokalnega proračuna virov EU in drugih vi-
sti (Uradni list EA, št. 22/06 UPB-1, 61/06     sobnosti podjetij in raziskovalna odličnost   rov), vključno z de minimis pomočjo.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del               Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3165
                                       iz katerega je razviden skupni znesek na-
      Aktivnost     Raziskovalno razvojne aktivnosti        kazila, posamezni neto zneski ter imena in
                                       priimki tistih zaposlenih, katerih plača se
      Upravičeni     Za raziskovalno razvojne aktivnosti, ki    uveljavlja kot upravičen strošek.
      stroški      se izvajajo v okviru projekta podjetja, so     Dodatna dokazila za II. bruto:
               upravičeni stroški:                – REK-1 – obračun davčnih odtegljajev
               Stroški dela, in sicer:            za dohodke iz delovnega razmerja (pomeni:
               – stroški dela raziskovalcev in tehnikov,   vse podatke za vse zaposlene, pri čemer
               ki so zaposleni izključno za raziskovalno   pa se imena ostalih zaposlenih iz seznama
               razvojne aktivnosti do obsega, kot so le    izbriše/anonimizirana, njihove posamezne
               ti zaposleni na raziskovalno razvojnih ak-   vrednosti davkov in prispevkov pa so vse-
               tivnostih projekta;              eno razvidne);
               Stroški dela raziskovalcev in tehnikov se     – potrdilo DURS-a o plačanih davkih in
               prikažejo z opravljenimi urami na projek-   prispevkih ali izpis iz TRR o plačilu davkov
               tu; vrednost ure se določi glede na višino   in prispevkov DURS-u;
               I. bruto plače zaposlenega; v primeru, da     – seznam, iz katerega je razviden skupni
               podjetje lahko priloži vsa potrebna doka-   znesek davkov in prispevkov, posamezni
               zila za izkazovanje realiziranih plačil za   zneski ter imena in priimki tistih zaposle-
               II. bruto, pa se vrednost ure lahko določi   nih, katerih plača se uveljavlja kot upravičen
               glede na višino II. bruto plače zaposle-    strošek.
               nega.                       Dokazila za stroške storitev so nasled-
               Najvišja urna postavka je določena v skla-   nja:
               du z Navodilom Javne agencije za razi-       – dokumentacija o postopkih izbora
               skovalno dejavnost Republike Slovenije     v skladu z Prilogo k pogodbi 3 Navodila za
               in znaša za I. bruto 15,98 EUR in za II.    izbor dobaviteljev storitev;
               bruto 18,92 EUR.                  – pogodba oziroma naročilnica oziroma
               Navedeni vrednosti veljata za celotno ob-   dokumentacija, zahtevana v Prilogi k pogod-
               dobje trajanja projekta.            bi 3 Navodila za izbor dobaviteljev storitev;
               Stroški storitev, in sicer raziskovalno ra-    – avtorska ali podjemna pogodba in s po-
               zvojne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru   godbo povezana dokumentacija;
               projekta podjetja:                 – potrjeno poročilo o izvedeni storitvi;
               – svetovalnih storitev, ki se uporabljajo     – račun in potrdilo o plačilu.
               izključno za raziskovalno aktivnost, in so     Metoda za izračun upravičenih stroškov
               neposredno povezane z raziskovalno ra-     je navedena v razpisni dokumentaciji – Pri-
               zvojnimi aktivnostmi v projektu podjetja;   loga k pogodbi 2 R&R-08 Upravičeni stro-
               – drugih ustreznih storitev, ki se upora-   ški.
               bljajo izključno za raziskovalno aktivnost     Nakup svetovalnih in drugih storitev
               (vključno z raziskavami, tehničnim zna-    mora temeljiti na načelih gospodarnosti,
               njem in patenti, kupljenimi od zunanjih    učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja
               virov) in so neposredno povezane z razi-    konkurence med ponudniki, transparentno-
               skovalno razvojnimi aktivnostmi v projek-   sti, enakopravne obravnave ponudnikov in
               tu podjetja;                  sorazmernosti. Natančnejša pravila za izbor
               račune, ki jih izstavijo izvajalci storitev  dobaviteljev storitev so opredeljena v razpi-
               plača podjetje in ne JAPTI z neposre-     sni dokumentaciji.
               dnim nakazilom izvajalcu; podjetja pla-      Upravičeni za sofinanciranje so samo ti-
               čane račune uveljavljajo kot dokazilo za    sti upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi
               izkazovanje upravičenega stroška za so-    izvedenih aktivnosti v okviru odobrenih raz-
               financiranje. Stroški storitve se merijo na  iskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo
               uro svetovanja ali na ocenjeno vrednost    v okviru projekta podjetja, in so nastali od
               posameznih sklopov opravljenih storitev    dneva vložitve vloge na ta javni razpis ter
               (npr. pripravljena študija, raziskava).    so bili plačani do predložitve zahtevka, kar
               Delež stroškov storitev, ki se uporabljajo   upravičeni prejemnik dokaže s potrdilom
               izključno za raziskovalno aktivnost lahko   o plačilu. Skladno z Navodili organa upra-
               znaša maksimalno do 50% celotne vred-     vljanja o upravičenih stroških za sredstva
               nosti upravičenih stroškov projekta, kar    evropske kohezijske politike za program-
               se šteje, da podjetje ima kritično maso    sko obdobje 2007-2013 morajo biti izkazani
               ustreznih kadrovskih kapacitet, s katerimi   upravičeni stroški in zbrana dokazila za iz-
               bodo lahko zagotavljala ustrezne lastne    kazovanje upravičenosti stroškov ter upora-
               vire.                     bljene metode za izračun upravičenih stro-
                                       škov, ki so podrobno opredeljeni v razpisni
                                       dokumentaciji.
            Dokazila za stroške dela so naslednja:          Skupna višina načrtovanih upravičenih
            Dokazila za opravljeno delo:             stroškov po posameznih vrstah upravičenih
            – poročilo posameznika o opravljenem         stroškov se lahko med izvajanjem projekta
          delu v okviru posameznih aktivnosti pro-         ob predhodnem soglasju JAPTI prerazpo-
          jekta;                          reja med posameznimi vrstami upravičenih
            – ustreznost rezultatov dela; skladno         stroškov v skupnem obsegu do 20% načr-
          s Prilogo k pogodbi 5 R&R-08 Vsebinsko          tovane vrednosti posamezne vrste upravi-
          poročilo;                         čenih stroškov. V nobenem primeru se ne
            – izpolnjena mesečna časovnica o priso-        smejo prekoračiti omejitve, navedene v tem
          tnosti in izpis iz evidence prisotnosti v pod-      poglavju razpisa.
          jetju, potrjena s strani odgovorne osebe           V finančnem načrtu raziskovalno razvoj-
          (op. 1).                         nih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pro-
            Dokazila za prvi bruto:                jekta podjetja, mora biti upoštevano sofi-
            – plačilna lista osebe (op. 1);            nanciranje upravičenih stroškov (ki jih delno
            – izpis iz TRR o plačilu neto plače za        sofinancira Evropska unija iz Evropskega
          posameznega zaposlenega (v primeru skup-         sklada za regionalni razvoj) za mikro pod-
          nega nakazila za vse zaposlene je poleg          jetje v višini minimalno 50.000,00 EUR in
          izpisa iz TRR potrebno priložiti tudi seznam,       maksimalno 300.000,00 EUR ter za malo
Stran  3166 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

            in srednje veliko podjetje v višini minimalno               Sofinanciranje se lahko izvede le za
            100.000,00 EUR in maksimalno 300.000,00                upravičene stroške projekta, ki niso oziro-
            EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanci-              ma se ne bodo financirali z drugimi javnimi
            ranja posameznih upravičenih stroškov.                 sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna,
              DDV ni upravičen strošek.                     virov EU in drugih virov). Prav tako višina
              6.2. Višina sofinanciranja upravičenih               sofinanciranja ne sme preseči maksimalne
            stroškov                                dovoljene stopnje.
              Upravičeni prejemnik prejme do 45%                   V primeru, da upravičeni prejemnik sred-
            v okviru eksperimentalnega razvoja izkaza-               stva za namen iz tega razpisa prejme tudi
            nih upravičenih stroškov projekta oziroma               iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za
            do 70% v okviru industrijskih raziskav izka-              dvojno financiranje. V tem primeru mora
            zanih upravičenih stroškov projekta.                  upravičeni prejemnik vrniti vsa prejeta sred-
                                                stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
                                                mi, pogodba o sofinanciranju pa se prekine
       Raziskovalne     V okviru javnega razpisa bodo podprte            oziroma razveljavi. Takšnemu podjetju in
       stopnje in      sledeče raziskovalne stopnje:                odgovornim v podjetju se tudi lahko onemo-
       intenzivnost     – industrijske raziskave, ki so opredeljene         goči sodelovanje na razpisih Ministrstva za
       sofinanciranja    kot načrtno raziskovanje ali kritična prei-         gospodarstvo za obdobje 5 let od datuma
       upravičenih      skava za pridobitev novega znanja, s ci-          ugotovitve nepravilnosti.
       stroškov       ljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno            V primeru, da se ugotovi, da je višina so-
                  v razvoju novih proizvodov, postopkov ali          financiranja presegla maksimalne dovolje-
                  storitev ali pri uvajanju pomembnih izbolj-         ne stopnje, mora upravičeni prejemnik vrniti
                  šav v obstoječe proizvode, postopke ali           prejeta sredstva, ki presegajo maksimalne
                  storitve (do 60% za srednje velika ter do          dovoljene stopnje.
                  70% za mikro in mala podjetja);                 7. Upravičeni prejemniki sredstev
                  – eksperimentalni razvoj, s katerim je             Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
                  mišljeno oblikovanje rezultatov industrij-         so gospodarske družbe in samostojni pod-
                  skih raziskav v načrt, postavitev ali obliko        jetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani
                  za nove, spremenjene ali izboljšane pro-          po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
                  izvode, postopke ali storitve, če so ti name-        list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 –
                  njeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo        ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI,
                  začetnega prototipa, ki mora predstavljati         (100/2007 popr.), 10/08, 68/08) – v nadalje-
                  osnovo za poskusno proizvodnjo in ki ne           vanju ZGD-1B, ki spadajo v skupino mikro,
                  bi bil uporaben v trgovanju (do 35% za           malih in srednjevelikih podjetij, kot so opre-
                  srednje velika ter do 45% za mikro in mala         deljeni v razpisni dokumentaciji.
                  podjetja).                           8. Pogoji za kandidiranje
                  Ne bodo podprte rutinske ali redne spre-            A. Splošni pogoji za podjetja
                  membe izdelkov, proizvodnih linij, pro-             Podjetje mora izpolnjevati naslednje po-
                  izvodnih procesov, obstoječih storitev in          goje:
                  drugih dejavnosti v teku, tudi, če bi take           – je gospodarska družba, registrirana
                  spremembe lahko predstavljale izboljša-           v skladu z ZGD-1B ali samostojni podje-
                  ve.                             tnik;
                  Za definicijo mikro, malih (majhnih) in sre-          – da je mikro, malo in srednje veli-
                  dnje velikih podjetij se upoštevajo merila         ko podjetje v skladu s Priporočili Komisije
                  iz Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne          2003/361/ES,
                  6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih            – na dan oddaje vloge opravlja dejavnost
                  in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20. 5.        v Republiki Sloveniji;
                  2003, str. 36).                         – kontinuirano opravlja svojo dejavnost
                                                na dan odpiranja vlog več kot 2 koledar-
       Pri sofinanciranju upravičenih stroškov oziroma izdatkov             ski leti (upošteva se datum vpisa v sodni
       aktivnosti se upošteva naslednja shema državnih pomoči:              oziroma drug ustrezen register) in ustvarja
       Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006               promet iz osnovne dejavnosti;
       – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum                   – je na dan 31. 12. 2007 zaposlovalo
       priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do            najmanj 2 osebi za polni delovni čas, pri
       31. 12. 2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost               čemer se število zaposlenih določi v skladu
       v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in             z navodili iz razpisne dokumentacije;
       inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva              – na dan oddaje vloge ni v stečajnem
       in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – ukrep 3.2.1).              postopku, postopku prisilne poravnave ali
                                                likvidacije;
                                                  – v zadnjih treh koledarskih letih od da-
              Velikost podjetja se določi v skladu z na-             tuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo
            vodili iz razpisne dokumentacije.                   prisilne poravnave;
              6.3. Obdobje sofinanciranja upravičenih                – ima poravnane vse svoje obveznosti
            stroškov                                do države;
              Raziskovalno razvojne aktivnosti v okvi-                – je bilo ob zaključku preteklega kole-
            ru projekta podjetja iz naslova tega razpisa              darskega leta glede na datum oddaje vlo-
            morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8.              ge v stanju kapitalske ustreznosti v skladu
            2010. Zadnji možni rok za izstavitev zahtev-              z 11. členom Zakona o finančnem poslova-
            ka za sofinanciranje je 3. 9. 2010.                  nju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
              6.4. Posledice glede ugotovitve o dvoj-              nem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07).
            nem financiranju posameznega projekta ozi-               Podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg
            roma, da je višina sofinanciranja presegla               njegovih dolgoročnih virov financiranja za-
            maksimalno dovoljeno stopnjo                      dosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih
              Sredstva, ki se dodeljujejo v okviru tega             opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljeno
            razpisa, so namenska. V primeru, da se                 pri opravljanju teh poslov);
            ugotovi, da je prišlo do nenamenske porabe                 – ni pridobilo državne pomoči za reševa-
            sredstev kohezijske politike, mora upraviče-              nje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
            ni prejemnik prejeta sredstva vrniti skupaj              letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
            z zakonitimi zamudnimi obrestmi.                    pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnju-
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3167
je kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za        – oddelek 10 – Proizvodnja živil,        Vse pravočasne in formalno popolne
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih        – oddelek 11 – Proizvodnja pijač,      vloge v skladu z navodili iz razpisne doku-
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07        – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih     mentacije, ki bodo v skladu s predmetom
– UPB2); podjetje je v postopku pridobiva-     izdelkov,                     in namenom razpisa, ki bodo izpolnjeva-
nja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo         – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in   le pogoje za sodelovanje, ki so navedeni
za pridobitev take pomoči na pristojno mi-     impregniranje lesa,                v razpisu v razdelkih 8.A., 8.B. in 8.C. in ne
nistrstvo);                        – jeklarska industrija (skupina 07.1    bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja,
  – ni na seznamu poslovnih subjektov      – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1     ki so navedene v razpisu v razdelku 9, bo
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub-      – Proizvodnja surovega železa, jekla, fero-    strokovna komisija ocenila na podlagi na-
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona    zlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih    slednjih meril:
o preprečevanju korupcije ne smejo poslo-     cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
vati naročniki iz prvega, drugega in tretjega   Druga primarna predelava železa in jekla;      Zap.              Največje
                                                      Merila
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju     razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52      št.              št. točk
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07);   – Litje jekla),                   1  projektna merila       25
  – ni za isti namen že pridobilo ali je v po-     – sektor ladjedelništva (razred 30.11       in tehnološka
stopku pridobivanja sofinanciranja iz javnih    – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),       perspektivnost*
sredstev (iz državnega, lokalnega proraču-        – sektor sintetičnih vlaken (razred      2  število novo         15
na, virov EU in drugih virov) in v okviru na-   20.60 Proizvodnja umetnih vlaken in sku-         zaposlenih na področju
menov tega javnega razpisa.            pina 13.1 Priprava in predenje tekstilnih        raziskovalno razvojnih
  B. Posebni pogoji za podjetje         vlaken – v okviru omenjenega razreda in         aktivnosti glede na
  Na javnem razpisu lahko kandidira pod-     skupine so izločena samo podjetja, ki se         velikost podjetja
jetje, ki izpolnjuje še posebni pogoj, da so    ukvarjajo s proizvodnjo, pripravo in prede-
rezultati raziskovalno razvojne aktivnosti, ki   njem sintetičnih vlaken ali preje).         3  povečanje deleža       15
se izvajajo v okviru projekta podjetja, dose-      10. Obveznosti podjetij               vlaganj v raziskovalno
ženi pretežno na podlagi lastnih raziskoval-      Podjetja, katerih vloge bodo odobrene za      razvojno aktivnost
no razvojnih aktivnosti podjetja, in sicer da   sofinanciranje, bodo morala:               v skupnih prihodkih
je delež stroškov storitev, ki se uporabljajo      – upoštevati zahteve glede informira-        podjetja
izključno za raziskovalno aktivnost maksi-     nja in obveščanja javnosti, kakor to nare-      4  poslovni učinki projekta;   15
malno do 50% celotne vrednosti upravičenih     kujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št.        rast prodaje izdelka ali
stroškov projekta, kar dokazuje z obrazcem     1828/2006 ter Navodila organa upravljanja        storitve, ki je predmet
5.1. Podrobni finančni načrt projekta.       za informiranje in obveščanje javnosti o ko-       projekta, v roku 1 leta
  Iz vloge podjetja mora biti razvidno, da    hezijskem in strukturnih skladih v program-       od zaključka projekta
je pomoč bistvenega pomena za uspeh pro-      skem obdobju 2007–2013;               5  poslovni učinki projekta;   15
jekta in da brez te pomoči ne bi bil izveden      – voditi ločene računovodske evidence        rast prodaje izdelka ali
oziroma bi bil izveden v mnogo daljšem ča-     za namen projekta;                    storitve, ki je predmet
sovnem obdobju, obsegu oziroma slabše          – hraniti vso dokumentacijo, povezano        projekta, na tuje
kvalitete.                     z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi v okvi-      trge v roku 1 leta od
  Podjetje mora upoštevati načelo kumula-    ru projekta podjetja v skladu z veljavno za-       zaključka projekta
cije državih pomoči, kar potrjuje s podpisom    konodajo oziroma še najmanj 10 let po iz-
                                                    6  vrednost upravičenih     10
izjave (Obrazec 2 R&R-08 Izjava podjetja).     polnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe
                                                      stroškov projekta glede
  Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno    naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega
                                                      na velikost podjetja
knjigovodsko evidenco stroškov, ki so pred-    datuma, lahko JAPTI ta rok podaljša;
met sofinanciranja projekta, kar potrdi s pod-     – zagotoviti dostop do celotne doku-      7  ekološki prispevek –      5
pisom izjave podjetja (Obrazec 2 R&R-08      mentacije v zvezi z raziskovalno razvojnimi       vpliv rezultatov projekta
Izjava podjetja).                 aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru projek-       na okolje
  C. Dodatni pogoji               ta podjetja vsem organom, ki so vključeni        Skupaj           100
  Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoj:   v spremljanje izvajanja, upravljanja, kontro-
  – iz predložene finančne konstrukcije     le, nadzora in revizije javnega razpisa tudi     * Podrobnejša razčlenitev merila je v Pri-
raziskovalno razvojne aktivnosti, ki se izva-   po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma    logi 2 R&R-08 Metodologija in merila za
jajo v okviru projekta podjetja, mora biti raz-  po poteku pogodbe o sofinanciranju;        ocenjevanje vlog.
vidno, da so v celoti zagotovljena sredstva       – zagotoviti, da glede na omejitve prvega
za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se    odstavka 57. člena Uredbe 1083/2006 v pe-        Prag števila točk, nad katerim bo odobre-
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi priča-   tih letih od zaključka projekta ne sme priti do  no sofinanciranje, je 60 točk.
kovana sredstva iz naslova tega razpisa ter    bistvenih sprememb projekta,              V kolikor se bo po končanem ocenjevanju
premostitvena sredstva za del pričakovanih         – ki vplivajo na njegovo naravo ali po-  izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sredstev iz naslova tega razpisa do povrni-    goje izvajanja, ali ki podjetju oziroma javni   sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
tve stroškov.                   organizaciji podelijo neupravičeno prednost;    števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
  9. Do sredstev niso upravičeni         in                         bodo sredstva razdeljena glede na število
  Do sredstev iz tega javnega razpisa niso        – ki so posledica spremenjene narave    doseženih točk, pri čemer bodo imeli pred-
upravičeni:                    lastništva dela infrastrukture ali prenehanja   nost projekti z višjim številom točk. V primeru,
  – Subjekti, katerih raziskovalno razvojne   proizvodne dejavnosti.               da bo več projektov z enakim številom točk,
aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta      – pri izvajanju projektov smiselno sledi-   bodo imele prednost vloge po dodatnem me-
podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za so-    ti naslednjim smernicam, ki so pogoji za      rilu – Indeks razvojne ogroženosti (Sklep Vla-
delovanje, ki so navedeni v javnem razpisu     izbiro:                      de RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
v razdelkih 8.A, 8.B in 8.C;                – učinkovitost izrabe naravnih virov    razvitosti za programsko obdobje 2007), nato
  – vladne službe, institucije javne uprave,   (energetska učinkovitost, učinkovita raba     pa po dodatnem merilu velikost podjetij, na-
podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejav-    vode in surovin);                 dalje pa se bodo sredstva dodeljevala glede
nosti;                           – okoljska učinkovitost (uporaba naj-   na vrstni red dospetja vlog.
  – podjetja, ki so bila na dan oddaje vloge   boljših tehnik, uporaba referenčnih doku-
glede na osnovno dejavnost v evidencah       mentov, nadzor emisij in tveganj, zmanj-      Dodatno merilo 1: Indeks
                                                                      Št. točk
AJPES razvrščena v enega izmed nasle-       šanje količin odpadkov, ločeno zbiranje od-     razvojne ogroženosti
dnjih področij, oddelkov ali razredov po SKD    padkov);                      Pomurska, Notranjsko-kraška,      4
2008:                           – trajnostna dostopnost (spodbujanje    Podravska
   – oddelek 01 – Kmetijska proizvodnja     okolju prijaznejših načinov prevoza);        Spodnjeposavska, Zasavska,       3
in lov ter z njima povezane storitve,           – zmanjševanje vplivov na okolje (iz-    Koroška, Jugovzh. Slovenija
   – oddelek 02 – Gozdarstvo,          delava poročil o vplivih na okolje oziroma
                                                    Goriška, Savinjska, Gorenjska      2
   – oddelek 03 – Ribištvo in gojenje vo-    strokovnih ocen vplivov na okolje za pose-
dnih organizmov,                  ge, pri katerih je to potrebno).          Obalno-kraška,             1
   – oddelek 05 – Pridobivanje premoga,       11. Merila in način izbora prejemnikov     Osrednjeslovenska
Stran  3168 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Dodatno merilo 2: Velikost      Št. točk   pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev       Upravičeni prejemnik mora v skladu
podjetij                      v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.     z določili uredb, ki urejajo področje izvajanja
                            Končna verzija pogodbe bo vsebovala     kohezijske politike v RS in v EU, omogočiti
mikro podjetja              3     vse pogoje in obveznosti upravičenega pre-    dostop do celotne projektne dokumentacije
mala podjetja              2     jemnika, ki so zavezujoči v okviru slovenske   vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
srednje velika podjetja         1     zakonodaje in pravil za črpanje sredstev iz   nje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije
                          evropskih strukturnih skladov.          javnega razpisa.
  Način uporabe in pomen posameznih         15. Obveščanje in informiranje javnosti     21. Izvedba sofinanciranja
meril je podan v prilogi 2 R&R-08 Metodo-       Sprejem financiranja pomeni sprejem       Odobrena finančna sredstva bo JAPTI
logija in merila za ocenjevanje vlog, ki je    dejstva, da bo izbrani prejemnik vključen    nakazoval neposredno na račun podjetja.
sestavni del razpisne dokumentacije.        v seznam upravičenih prejemnikov, ki bo     Osnova za izplačilo sredstev je s strani
  V primeru, da vlagatelj odstopi od pod-    obsegal navedbo upravičenega prejemnika,     JAPTI pregledan in potrjen zahtevek za iz-
pisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene      ime operacije in znesek javnih virov financi-  plačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne
v predpisanem roku, se šteje, da je vloga     ranja operacije in bo objavljen na spletnih   dokumentacije podjetje pripravi in izstavi
umaknjena in se izbere naslednja vloga gle-    straneh Službe Vlade RS za lokalno samou-    JAPTI.
de na doseženo oceno.               pravo in regionalno politiko, spletnih straneh    22. Način prijave in razpisni rok
  V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki   JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo.        Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,      Izbrani upravičeni prejemniki, ki bodo    Prvi rok za oddajo vlog je 22. 10. 2008 do
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na    prejeli sofinanciranje iz sredstev Evropske-   12. ure, drugi zadnji rok za oddajo vlog pa
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila    ga sklada za regionalni razvoj, morajo zago-   bo 22. 12. 2008 do 12. ure.
točk za sofinanciranje.              toviti, da bodo vsi končni koristniki obvešče-    V primeru, da po končanem postopku
  Del sredstev na razpisu lahko ostane      ni o sofinanciranju iz Evropskega sklada za   izbora vlog in po roku za podpis pogodb
nerazporejen v kolikor ne zadoščajo za po-     regionalni razvoj.                z vlagatelji izbranih projektov v okviru posa-
krivanje celotne načrtovane vrednosti so-       Izbrani upravičeni prejemniki morajo za-   meznega odpiranja ostane na razpolago za
financiranja, ki je opredeljena v finančnem    gotoviti, da bodo skladno z veljavno zako-    naslednje odpiranje manj kot 400.000 EUR,
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena   nodajo in veljavnimi navodili s tega podro-   se razpis zapre. JAPTI bo predčasno zaprtje
do sofinanciranja.                 čja in navodili organa upravljanja v skladu   razpisa objavil v Uradnem listu Republike
  12. Zagotavljanje enakih možnosti       s 4. odstavkom 11. člena Uredbe 41/2007,     Slovenije.
  V javnem razpisu je zagotovljena ena-     javnost informirali in obveščali o tem, da      Popolno vlogo v skladu z navodili iz raz-
kost med spoloma in preprečena vsakršna      so projekti sofinancirani s strani Evropske-   pisne dokumentacije (glej Navodilo za pri-
diskriminacija med osebami, vključenimi      ga sklada za regionalni razvoj in s strani    pravo in oddajo vloge) mora JAPTI prejeti
v izvajanje razvojno-investicijskih projektov,   Ministrstva za gospodarstvo ter JAPTI ter    v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje     da bodo vse publikacije ali komunikacije,    pošiljke do zgoraj navedenega roka v Glav-
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom    povezane z delom le-teh, omenjale sofi-     no pisarno Javne agencije za podjetništvo
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.          nanciranje iz sredstev Evropskega sklada     in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000
  13. Okvirna višina sredstev          za regionalni razvoj in Ministrstva za go-    Ljubljana.
  Javni razpis za izbor operacij delno fi-    spodarstvo ter JAPTI.                Vloge morajo podjetja dostaviti v zaprti
nancira Evropska unija, in sicer iz Evrop-       Izbrani upravičeni prejemniki morajo za-   ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – R&R
skega sklada za regionalni razvoj. Javni      gotoviti, da bo kakršnokoli gradivo, poveza-   2008« ter polnim naslovom vlagatelja na
razpis za izbor operacij se izvaja v okvi-     no z izvajanjem po tem razpisu, spoštovalo    zadnji strani.
ru Operativnega programa krepitve regi-      zahteve na področju informiranja in obve-      23. Varovanje osebnih podatkov in po-
onalnih razvojnih potencialov za obdobje      ščanja javnosti, kot to določata 8. in 9. člen  slovnih skrivnosti
2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konku-     Uredbe ES 1828/2006 ter veljavna navodila      Varovanje osebnih podatkov bo zago-
renčnost podjetij in raziskovalna odličnost;    organa upravljanja in priročniki s tega po-   tovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje kon-     dročja.                     vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
kurenčnih sposobnosti podjetij in razisko-       Vsa navodila v zvezi z obveščanjem in    št. 1828/2006.
valna odličnost.                  informiranjem javnosti so dostopna na sple-     Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komi-
  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je   tni strani www.euskladi.si.           sija odpre, so informacije javnega značaja
na razpolago za sofinanciranje upravičenih       16. Dopolnilno financiranje         razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
stroškov v okviru raziskovalno razvojnih pro-     Aktivnosti po tem razpisu ne bodo dopol-   kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
jektov, znaša 8.000.000,00 EUR, in sicer:     nilno financirane iz Evropskega socialnega    se lahko nanaša na posamezen podatek
  – 6.800.000,00 EUR – namenska sred-      sklada.                     ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
stva EU – Evropski sklad za regionalni ra-       17. Hranjenje dokumentacije         celotno vlogo. Člani strokovne komisije in
zvoj,                         Upravičeni prejemnik mora v skladu      zunanji ocenjevalci, ki bodo sodelovali pri
  – 1.200.000,00 EUR – slovenska udelež-     z določili uredb, ki urejajo področje izvaja-  odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali
ba – nacionalna sredstva.             nja kohezijske politike v RS in v EU hraniti   predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
  Koriščenje sredstev bo možno v pro-      vso projektno dokumentacijo najmanj do 10      Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
računskih letih 2009 in 2010. Predvideno      let po izpolniti pogodbenih obveznosti. Ta    poslovne skrivnosti, lahko JAPTI ali ministr-
sofinanciranje v letu 2009 ne bo višje kot     rok se lahko pred iztekom podaljša.       stvo in drugi organi, ki so vključeni v spre-
4.000.000,00 EUR, v letu 2010 pa je predvi-      18. Spremljanje prihodkov na projektu    mljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in re-
deno sofinanciranje 4.000.000,00 EUR.         Ker gre za dodeljevanje državne pomoči    vizije javnega razpisa uporabijo za evidence
  Sredstva so zagotovljena v finančnem      v skladu z 87. in 88. členom Pogodbe o usta-   oziroma sezname in analize.
načrtu Ministrstva za gospodarstvo na pro-     novitvi Evropske skupnosti, se v skladu z 6.     24. Odpiranje vlog
računskih postavkah:                točko 55. člena Uredbe ES 1083/2006 na        Vsa odpiranja vlog bodo izvedena nasle-
  – 6890 spodbujanje razvojno investicij-    projektu ne bo spremljalo prihodkov.       dnji delovni dan po roku za oddajo vlog.
skih aktivnosti gospodarstva – 07-13 – EU       19. Omejitve glede sprememb na pro-       Odpiranje vlog bo izvedeno v sejni sobi
(85%);                       jektu v skladu 57. členom Splošne uredbe     JAPTI. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega
  – 6958 spodbujanje razvojno investicij-    ES 1083/2006                   večjega števila vlog ne bo javno.
skih aktivnosti gospodarstva – 07-13 – slo-      V skladu s 57. členom Uredbe           Nepravilno označenih vlog (ni razvidno,
venska udeležba (15%).               1083/2006/ES je potrebno zagotoviti da      da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
  14. Vzorec pogodbe               v petih letih od zaključka projekta ne pride   se nanaša) komisija ne bo obravnavala in
  Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne    do bistvenih sprememb projekta, ki bi vpli-   bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge,
dokumentacije. Prijavitelj ga izpolni in pa-    vale na njegovo naravo ali pogoje izvaja-    ki bodo prispele nepravočasno za posame-
rafira ter priloži k vlogi. Prijavitelj obrazcev  nja ali ki bi podjetju podelile neupravičeno   zno odpiranje, se bodo prenesle v nasle-
Zahtevek za izplačilo in Poročilo o opravlje-   prednost, ali bi bile posledica spremenjene   dnje odpiranje. Vlagatelji bodo o tem pisno
nih delih (zahtevek za sofinanciranje – pri-    narave lastništva dela infrastrukture ali pre-  obveščeni s strani JAPTI. V primeru, da se
loge 1, 2 in 3) ne izpolnjuje oziroma prilaga   nehanja proizvodne dejavnosti.          bo po končanem postopku izbora vlog in po
k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki       20. Dostopnost dokumentacije o pro-     roku za podpis pogodb z vlagatelji izbranih
sredstev JAPTI-ju posredovali po podpisu      jektu                      projektov v okviru posameznega odpiranja
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                            Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3169
izkazalo, da ne bo dovolj sredstev za nasle-    upravičenega prejemnika, ime projekta in      in se bo sofinanciral iz proračuna Občine
dnje odpiranje, bo JAPTI javni razpis zaprl in   znesek javnih virov financiranja projekta.     Prevalje.
vloge, ki niso prispele pravočasno neodprte    Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije      III. Področja kulturnega projekta, ki so
vrnil vlagateljem. Vloge, ki bodo prispele     javnega značaja in ne bodo objavljeni.       predmet javnega razpisa
po zadnjem roku za oddajo vlog, se vrnejo       26. Razpisna dokumentacija             Iz proračuna Občine Prevalje se bo so-
vlagateljem kot prepozne.               Razpisna dokumentacija (navodila in       financiral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi
  V primeru ugotovitve formalne nepopol-     obrazci) je na voljo na spletnem naslo-       2008«.
nosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozva-    vu:   http://www.podjetniski-portal.si/con-     Za sofinanciranje kulturnega projekta
la vlagatelje k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne   tent.aspx?docid=9499&rootnodeid=9      ali  »Sušnikovi dnevi 2008« lahko kandidirajo
bodo dopolnjene v določenem roku, bodo       na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana,      izvajalci, če izkažejo:
zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s pred-    pri Barbari Štrok med 9. in 13. uro vsak        – neprofitnost projekta,
metom in namenom razpisa, vloge, ki ne       delavnik. Razpisna dokumentacija se lah-        – vsebinsko vezanost projekta na obmo-
bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje,     ko posreduje tudi po elektronski pošti, na     čje Občine Prevalje,
ki so navedeni v razpisu v razdelkih 8.A, 8.B   osnovi zahteve na elektronski naslov: in-        – vsebinsko vezanost projekta na življe-
in 8.C in vloge, ki bodo v nasprotju z omeji-   foRinR@japti.si. Razpis in razpisna doku-      nje in delo našega rojaka dr. Franca Su-
tvami, ki so navedene v razpisu v razdelku     mentacija bosta objavljena tudi na spletnih     šnika,
9, bodo zavrnjene.                 straneh Ministrstva za gospodarstvo in Služ-      – da za projekt obstaja širši družbeni in-
  Formalno popolno vlogo za javni razpis     be Vlade RS za lokalno samoupravo in regi-     teres.
sestavljajo:                    onalno politiko.                    IV. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
  – naslovnica vloge, pripravljena v skladu     27. Dodatne informacije in obveščanje      pisu
s predlogo Naslovnica vloge R&R-08;          Odgovorna oseba za izvedbo javnega         Na javnem razpisu lahko kandidirajo na-
  – izpolnjeni obrazci in priloge:        razpisa je Boris Kunilo.              slednji izvajalci kulturnih programov:
    – Obrazec 1 R&R-08: Prijavni obra-       Vprašanja v zvezi z razpisom se posre-       1. kulturna društva, ki izpolnjujejo nasle-
zec                        dujejo:                       dnje pogoje:
    – Obrazec 2 R&R-08: Izjava podjetja      – v pisni obliki na naslov Javne agencije      – da so registrirani v skladu z Zakonom
    – Obrazec 3 R&R-08: Opis projekta     za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska    o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
    – Obrazec 4 R&R-08: Tehnološke       cesta 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »R&R     imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
podlage za izvedbo projekta            2008« ali                      dejavnost,
    – Obrazec 5 R&R-08: Finančni načrt       – v elektronski obliki na naslov: infoRi-      – da imajo zagotovljene materialne, ka-
projekta                      nR@japti.si s pripisom »R&R 2008«.         drovske, organizacijske in prostorske pogo-
    – Obrazec 5.1 R&R-08: Podrobni fi-       Vprašanje mora na zgornje naslove pri-     je za uresničitev načrtovanih kulturnih dejav-
nančni načrt projekta (izpolniti le list »Upra-  speti najpozneje 10 dni pred iztekom posa-     nosti in kulturnih projektov,
vičeni stroški«)                  meznega roka za oddajo vloge. JAPTI bo         – da na območju Občine Prevalje deluje-
    – Obrazec 6 R&R-08: Povzetek po-      objavil odgovore na vprašanja najpozneje      jo že najmanj eno leto,
slovnega načrta podjetja              6 dni pred iztekom posameznega roka za         – da imajo urejeno evidenco članstva ter
    – Obrazec 7 R&R-08: Načrt izvedbe     oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vpra-
                                                    evidenco o plačani članarini.
projekta (NIP)                   šanje posredovano pravočasno. Za pravo-
                                                      2. javni zavodi na področju vzgoje in iz-
    · Priloga k NIP št.1: Terminski načrt   časno posredovano vprašanje se bo štelo
                                                    obraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
projekta                      vsako vprašanje, ki ga bo JAPTI prejel naj-
                                                    katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
    – parafirana Priloga 3 R&R -08: Vzo-    kasneje 10 dni pred iztekom posameznega
                                                    za kulturne programe, ki presegajo osnovno
rec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju;     roka, določenega za oddajo vlog. Vpraša-
                                                    dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
  – in priložena naslednja dokazila:       nja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred za-
                                                    zavoda in niso financirani na podlagi letne
    – fotokopije dokazil o patentih (priloga  dnjim odpiranjem vlog, ne bodo upoštevana.
                                                    pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
Obrazca 4),                    Odgovori na vprašanja so del razpisne do-
    – fotokopije mednarodno priznanih     kumentacije.                    zagotovljene ustrezne kadrovske, prostor-
certifikatov podjetja (priloga Obrazca 4).       Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem   ske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
  Predmet dopolnitve so lahko le Obrazci 1    naslovu http://www.podjetniski-portal.si/con-    programa.
in 2, parafiran vzorec pogodbe ter fotokopije   tent.aspx?docid=9499&rootnodeid=9.           V. Posebni pogoji za sodelovanje na jav-
dokazil. Obrazci od 3 do 7 skupaj s prilo-       Informativni dan bo JAPTI pripravil v so-    nem razpisu:
gami so sestavni del dispozicije projekta in    delovanju z Ministrstvom za gospodarstvo        – da ne prijavijo projekta, ki je že bil iz-
niso predmet dopolnitev.              22. 9. 2008.                    bran na javnih razpisih;
  25. Obveščanje o izboru              Potencialni vlagatelji bodo o vseh novo-      – da prijavljajo kulturni projekt z uravno-
  Direktor JAPTI s sklepom odloča o do-     stih sproti obveščeni preko spletnega naslo-    teženo finančno zgradbo (odhodki = prihod-
delitvi sredstev. Vlagatelji bodo o izidu raz-   va www.japti.si.                  ki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od
pisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od           Javna agencija za podjetništvo     okvirne razpisne vrednosti);
datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim                   in tuje investicije     – da pri načrtovanju predstavitve projek-
sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani                                ta upoštevajo prostorske, kadrovske in fi-
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku     Št. 430-0025/2008-11       Ob-7694/08     nančne zmožnosti za realizacijo kulturnega
8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv,      Na podlagi 114. člena Zakona o uresni-     projekta;
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev    čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni       – da imajo izkušnje z organiziranjem po-
sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi    list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilni-    dobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj
vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost     ka o sofinanciranju programov in projek-      5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih).
prejeti sredstva.                 tov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini      Izvajalci projektov za vsak pogoj pre-
  O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo   Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,     dložijo ustrezna dokazila oziroma podajo
za gospodarstvo.                  št. 11/07) in sprejetega Odloka o proraču-     podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne
  Vložena pritožba ne zadrži podpisa po-     nu Občine Prevalje za leto 2008 (Uradno       dokumentacije.
godb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelj-prito-   glasilo slovenskih občin, št. 03/08) Občina       VI. Merila in kriteriji za vrednotenje pro-
žnik mora natančno opredeliti razloge, zara-    Prevalje objavlja                  jektov
di katerih je pritožba vložena v skladu z 231.                               Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi
                                  javni razpis            bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem
členom Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07).      za izbor izvajalca kulturnega projekta      javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena         »Sušnikovi dnevi 2008«           meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
merila za ocenjevanje vlog.              I. Naročnik javnega razpisa: naročnik      programov in projektov ljubiteljske kulturne
  Rezultati razpisa so informacije javnega    javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,    dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
značaja in bodo objavljeni na spletnih stra-    2391 Prevalje.                   slovenskih občin, št. 11/07).
neh JAPTI, Ministrstva za gospodarstvo in       II. Predmet javnega razpisa: predmet         Kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2008«
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in      javnega razpisa je izbor izvajalca kulturne-    se bo iz občinskega proračuna sofinanciral
regionalno politiko v obliki seznama upravi-    ga projekta »Sušnikovi dnevi 2008«, ki se      največ do višine 70% finančne konstrukcije
čenih prejemnikov, ki bo obsegal navedbo      bo odvijal 13., 14. in 15. novembra 2008      projekta.
Stran  3170 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                       Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

   Za sofinanciranje iz občinskega prora-     stni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.),     Prijavitelji morajo prijave oddati do 10. ok-
čuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo    Mestna občina Velenje objavlja           tobra 2008 (velja datum poštnega žiga) na
v postopku vrednotenja dosegel najmanj                                 naslov: Mestna občina Velenje – sprejemna
                                    javni razpis
50% vseh možnih točk.                                          pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
   VII. Okvirna višina sredstev za sofinanci-     za sofinanciranje programov in/ali         Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
ranje kulturnega projekta                projektov na področjih socialnega        z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni raz-
   Sredstva za sofinanciranje kulturnega        in zdravstvenega varstva v Mestni       pis za sofinanciranje socialnih in zdravstve-
projekta »Sušnikovi dnevi 2008« so zagoto-          občini Velenje v letu 2008        nih programov v letu 2008«.
vljena v sprejetem proračunu občine za leto       I. Predmet javnega razpisa             Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
2008 na postavki 43041849/412000 Tekoči         Predmet javnega razpisa je sofinancira-     strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
transferi neprofitnim organizacijam in usta-    nje naslednjih programov in/ali projektov:       Mestna občina Velenje lahko v primeru
novam v višini 2.043 €.                 – programi in/ali projekti s področja soci-   naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
   Projekt mora biti v celoti izveden v letu   alnega varstva in                  gojev in po že izdanem sklepu o izboru pro-
2008. Dodeljena sredstva za sofinanciranje       – programi in/ali projekti s področja zdra-   grama spremeni odločitev in z izvajalcem ne
kulturnega projekta morajo biti porabljena     vstvenega varstva.                 sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
v letu 2008.                      Predmet tega razpisa niso sredstva za      naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
   VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumen-    investicijsko vzdrževanje in investicije v pro-   godbenih obveznosti v letu 2008 razveže že
tacija                       store in nakup opreme izvajalcev programa.     sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
   Vloga za sofinanciranje kulturnega pro-      II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-  nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
jekta »Sušnikovi dnevi 2008« mora biti iz-     vitelji na javni razpis               z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
delana izključno na obrazcih iz razpisne        Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,   prejetja sredstev do dneva vračila.
dokumentacije.                   ki izpolnjujejo naslednje pogoje:            V. Odpiranja prijav
   Razpisna dokumentacija obsega:           – da so registrirani in imajo dejavnost so-     Strokovna komisija, imenovana s skle-
   – besedilo javnega razpisa,          cialnega varstva ali zdravstvenega varstva     pom župana, bo z odpiranjem začela 15. 10.
   – prijavne obrazce,              opredeljeno v ustanovitvenih aktih,         2008 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
   – merila in kriterije za dodelitev sred-      – da aktivno delujejo najmanj eno leto,     Velenje (V. nadstropje, soba št. 70a). Odpi-
stev,                          – da imajo sedež ali podružnico v Mestni    ranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kan-
   – vzorec pogodbe.               občini Velenje oziroma ne glede na sedež,      didira na razpisu.
   Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno    če je program dejavnosti zastavljen tako,        V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,     da aktivno vključuje občane Mestne občine      bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od ob-     Velenje,                      8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predla-
jave do izteka roka javnega razpisa, vsak        – da imajo urejeno evidenco o članstvu     gatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vlo-
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna doku-     in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon    ge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena
mentacija je na voljo tudi na spletni strani    o društvih (za društva),              kot nepopolna.
www.prevalje.si.                    – da imajo zagotovljene materialne, pro-      VI. Osnovna merila za izbor: izbrani pro-
   IX. Dodatne informacije v zvezi z raz-     storske in kadrovske pogoje za uresničeva-     grami in/ali projekti bodo sofinancirani iz pla-
pisom: dodatne informacije v zvezi z jav-      nje načrtovanih programov,             niranih proračunskih sredstev za socialno
nim razpisom lahko zainteresirani dobijo na       – da imajo izdelano finančno konstrukci-    varstvo za leto 2008 na podlagi Pravilni-
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.    jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki    ka o kriterijih in merilih za sofinanciranje
02/824-61-21, vsak delovni dan od 8. do       izvajanja programa, delež lastnih sredstev,     programov na področju socialnega in zdra-
14. ure.                      delež javnih sredstev, delež sredstev upo-     vstvenega varstva v Mestni občini Velenje
   X. Razpisni rok in način oddaje prijav     rabnikov in delež sredstev iz drugih virov.     (Uradni vestnik MOV, št. 01/08), ki je sestav-
   Predlagatelji morajo vloge oddati v za-      Na razpis se lahko prijavijo:          ni del razpisne dokumentacije.
prti kuverti osebno v tajništvu občine ali po      – dobrodelne organizacije kot prostovolj-      VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do    ne in neprofitne organizacije, ki jih z na-     izvedbo javnega razpisa so v proračunu za-
15. 10. 2008 na naslov: Občina Prevalje,      menom, da bi reševale socialne stiske in      gotovljena sredstva v višini 7.000,00 EUR.
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava     težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki       VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako:     v skladu z zakonom,                 stev: dodeljena proračunska sredstva na
»Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 2008«.        – organizacije za samopomoč kot pro-      podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
   Šteje se, da je vloga prispela pravoča-    stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih    v letu 2008. Z izbranimi izvajalci bodo skle-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo pri-   v skladu z zakonom ustanovijo posamezni-      njene pogodbe o sofinanciranju programov
jav oddana na pošti s priporočeno pošiljko     ki z namenom, da bi v njih skupno reševali     v letu 2008.
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno     socialne potrebe svojih članov,             IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izi-
pisarno Občine Prevalje.                – invalidske organizacije kot prostovoljne   du javnega razpisa pisno obveščeni v roku
   Na ovojnici mora biti napisano sledeče:    in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo    30 dni po zaključku razpisa.
   – naslov izvajalca programa (polni na-     invalidi in drugi posamezniki v skladu z za-      X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
slov pošiljatelja),                 konom, da v njih izvajajo posebne socialne     dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
   – naslov prejemnika (Občina Prevalje).     programe in storitve, utemeljene na značil-     dokumentacija je od dneva objave javnega
   XI. Datum odpiranja vlog            nostih invalidnosti po posameznih funkcio-     razpisa do izteka prijavnega roka doseglji-
   Odpiranje vlog bo komisija opravila      nalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj    va na spletni strani Mestne občine Velenje
17. 10. 2008 ob 8. uri v sejni sobi Občine     invalidov,                     http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem
Prevalje.                        – druge prostovoljne in neprofitne organi-   roku zainteresirani dvignejo vsak delov-
   Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po spre-   zacije, ki imajo v svojih programih elemente    ni dan na naslovu: Mestna občina Velenje
jeti odločitvi obveščeni o izidu javnega raz-    skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk    – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
pisa.                        občanov Mestne občine Velenje.           št. 10), Titov trg 1, Velenje.
   Z izbranim izvajalcem kulturnega progra-      III. Razpisni rok: razpis se prične         XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
ma bo občina sklenila pogodbo o sofinanci-     19. septembra 2008 in se zaključi 10. ok-      vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
ranju projekta za leto 2008.            tobra 2008.                     dobijo zainteresirani po tel. vsak delovni dan
               Občina Prevalje      IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav     na tel. 03/896-16-81 (Nevenka Lempl) ali po
                            Prijava mora zajemati:             elektronski pošti: nevenka.lempl@velenje.si.
Št. 27/2008            Ob-7798/08      a) izpolnjen prijavni obrazec          Odgovori na pisna vprašanja bodo objavlje-
  Na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih    b) poročilo o delu za leto 2007 in pro-     ni na spletni strani Mestne občine Velenje
za sofinanciranje programov na področju       gram dela za leto 2008               http://www.velenje.si (razpisi).
socialnega in zdravstvenega varstva v Me-        c) podpisan vzorec pogodbe.                      Mestna občina Velenje
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3171
                            Javne dražbe

Št. 478-21/2008/6         Ob-7699/08  z Miranom Horvatom, komandirjem Policij-      katerega pa po podatkih upravljalca, zaradi
  Republika Slovenija, Ministrstvo za no-   ske postaje Ormož, tel. 02/741-08-60.       majhnega pritiska in pretoka, ni možen di-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v na-     Podrobnejše    informacije   v  zve-  rekten priklop; preko zemljišča poteka tudi
daljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom     zi z izvedbo javne dražbe dobite pri Saši     TK omrežje v podzemni izvedbi.
o stvarnem premoženju države, pokrajin in    Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov:         Nepremičnina pod točko 2.b) je pro-
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo   sasa.renko@gov.si.                 fitno dvosobno stanovanje št. 5, v man-
o stvarnem premoženju države, pokrajin in      9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija   sardi, ki se nahaja v poslovno-stanovanj-
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)    s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve    skem objektu na Gallusovem nabrežju 8B
objavlja                     pravnega posla postopek prodaje ustavita,     v Ribnici, v izmeri 54,37 m2. Stanovanje
                         pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani     je prazno.
      ponovno javno dražbo         stroški.                        3. Vrsta pravnega posla za oba predme-
  1. Naziv in sedež organizatorja javne      10. Drugi pogoji:               ta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za     – nepremičnina je naprodaj po načelu        4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.     »videno-kupljeno«;                 nega višanja:
  2. Opis predmeta prodaje: poslovna stav-     – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni    – izklicna cena za parcele pod točko 2.a)
ba na Vrazovi ulici 2, Ormož, parc. št. 518/2,  po končani dražbi skleniti z naročnikom ku-    252.686,00 EUR, najnižji znesek višanja:
ZKV 729, k.o. Ormož – 663,57 m2 poslovnih    poprodajno pogodbo;                500 EUR,
prostorov in 422 m2 dvorišča.            – če izbrani dražitelj ne sklene kupopro-     – izklicna cena za stanovanje pod točko
  3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-   dajne pogodbe v predpisanem roku, je po-      2.b) 66.627,07 EUR, najnižji znesek višanja:
mičnine po metodi javne dražbe.         stopek javne dražbe razveljavljen, vplačana    500 EUR,
  4. Izklicna cena in najnižji znesek viša-  varščina je zadržana;                 Izklicna cene ne vključuje zakonsko
nja: izklicna cena za poslovno stavbo na       – kupec mora nepremičnino prevzeti       določenega davka na promet nepremičnin
Vrazovi ulici 2, Ormož je 351.500,00 €. Naj-   v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;     oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
nižji znesek višanja 1.000,00 €.           – vse stroške v zvezi s pogodbo (notar-    plača kupec.
  5. Način in rok plačila kupnine: kupec po-  ska overitev, davek na promet nepremičnin,       Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ravna kupnino na podlagi izstavljenega ra-    vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna     ponudil najvišjo kupnino.
čuna prodajalca, in sicer najkasneje v roku   kupec.                         5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne         Ministrstvo za notranje zadeve     dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
kupnine v navedenem roku je bistvena se-
                                          Ob-7696/08    8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
stavina pravnega posla.
                                                  na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
  6. Kraj in čas javne dražbe            Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310    01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
  Javna dražba bo dne 8. 10. 2008 ob      Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. čle-   (DŠ – davčna številka dražitelja).
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje   na Zakona o stvarnem premoženju države,        6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
zadeve, Služba za javne razpise, Cankarje-    pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),   bistvena sestavina prodajne pogodbe za
va ulica 4 (medetaža), Ljubljana.        38. člena Uredbe o stvarnem premoženju       vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
  Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,   države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred                            pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
                         št. 84/07, 94/08) ter sklepov Občinskega      kupnine ne plača v navedenem roku.
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna  sveta Občine Ribnica št. 360-04-112/2002
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.                               7. Kraj in čas javne dražbe
                         z dne 27. 3. 2008 in št. 478-8/2005 z dne       Javna dražba bo v torek, 7. oktobra
  Dražitelji – fizične osebe, ki bodo priso-  23. 6. 2008
tni na javni dražbi, morajo pred pričetkom                             2008, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenj-
                                 javno dražbo            ska cesta 3, Ribnica, in sicer:
javne dražbe komisiji izročiti na vpogled
dokument s fotografijo, katerega je izdal          za prodajo nepremičnin           – pod 2.a) ob 11. uri,
državni organ.                    1. Naziv in sedež organizatorja javne       – pod 2.b) ob 11.30.
  Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne  dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,       8. Dražitelji morajo pred začetkom draž-
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplača-  1310 Ribnica.                   be plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
ni varščini, celotno številko TRR za primer      2. Predmet prodaje:              nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za      a) parc. št. 1528/43 gozd v izmeri      treba nakazati na transakcijski račun Ob-
DDV, EMŠO oziroma matično številko in      9365 m2, parc. št. 1528/45 gozd v izmeri      čine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic
telefonsko številko.               6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisane pri     00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dra-
  7. Višina varščine              vložku št. 445; parc. št. 1944/1 dvorišče     žitelja).
  Dražitelji   morajo  najkasneje   do  v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče       9. Plačana kavcija bo brez obresti po
6. 10. 2008 do 12. ure plačati varšči-      v izmeri 1063 m2 in parc. št.*121 stavbišče    končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-
no v višini 35.150,00 €. Varščina se pla-    v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisa-    ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
ča na račun Ministrstva za notranje za-     ne pri vložku št. 372 (kompleks se prodaja     sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
deve št. 01100-6370171132 ter sklic       v celoti),                     dražbe.
28 17116-2990008-39900908.              b) profitno dvosobno stanovanje na        10. Ogled predmetnega stanovanja
  Varščina bo uspelemu dražitelju vra-     Gallusovem nabrežju 8B, 1310 Ribnica, št.     bo možen v sredo, 1. 10. 2008, med 14.
čunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo    5, v mansardi, v izmeri 54,37 m2, pripisano    in 16. uro. Interesenti se lahko seznanijo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni  pri vložku E-1, pod oznako B-10, parc. št.     z dodatnimi informacijami na Občini Rib-
po končanem postopku javne dražbe.        1983, k.o. Ribnica.                nica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel.
  Plačilo varščine se šteje za dano po-       Nepremičnina pod točko 2.a) ima sta-     01/837-20-27.
nudbo najmanj po izklicni ceni za predme-    tus stavbnega zemljišča, po veljavnih ur-       11. Pogoji za sodelovanje
tno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja    banističnih predpisih se zemljišče nahaja       Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne   v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v obmo-    osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli    čju razpršene gradnje nekdanjega naselja      s pravnim redom Republike Slovenije po-
razveljaviti.                  Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stano-     stanejo lastniki nepremičnin.
  8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in    vanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zem-     Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
ogled predmeta javne dražbe           ljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano    komisiji predložiti:
  Ogled poslovne stavbe na Vrazovi ulici 2,  cesto, v neposredni bližini poteka tudi vo-      – izpisek iz sodnega registra (pravne
Ormož, je mogoč po predhodnem dogovoru      dovodni cevovod do naselja Grčarice, na      osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
Stran  3172 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ali osebno izkaznico ali potni list (fizične   mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za        – Predloži izvirnik osebnega dokumenta
osebe),                      območje Mestne občine Ljubljana nahaja      (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
  – notarsko overjeno pooblastilo v prime-   v območju urejanja VS 7/1, v površinah na-    fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo    menjenih za poslovno-trgovsko dejavnost in    list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično   storitvene dejavnosti.              če se prijavi samostojni podjetnik.
osebo,                         Območje urejanja VS 7/1 ob Tržaški ce-      7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
  – originalno potrdilo o plačilu kavcije    sti, kjer se nahajata predmetni zemljišči, se   varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
s priloženo številko računa za primer vra-    ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih      pa kopijo listine, ki je overjena.
čila kavcije,                   ureditvenih pogojev za plansko celoto V 7       7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
  – davčno, matično in telefonsko šte-     Kozarje (Ur. l. SRS, št. 6/88, 18/88 in Ur. l.  vse pravilne in pravočasne prijave.
vilko.                      RS, št. 40/92, 11/95, 63/99, 64/05). Zemljišči     8. Varščina
  Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-    se nahajata v varovalnem pasu avtoceste in       8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
njevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. toč-  Tržaške ceste.                  dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% iz-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila       Zemljišče je prosto vseh bremen.       klicne cene:
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom       Izklicna cena: 1.333.500,00 EUR.         – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 na
dražbe.                        Navedena izklicna cena ne vključuje     podračun enotnega zakladniškega ra-
  12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene   20% davka na dodano vrednost, ki ga plača     čuna Mestne občine Ljubljana številka:
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni     kupec.                      01261-0100000114, sklic na številko:
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpi-      3. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-  201006, z navedbo »plačilo varščine – jav-
še prodajne pogodbe v navedenem roku iz      sek višanja kupnine za nepremičnino pod      na dražba VS 7/1«.
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina   točko 2.1 je 10.000,00 EUR.              8.2 Plačana varščina se izbranemu po-
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.            4. Pogoji prodaje              nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
  13. Pravila javne dražbe:             4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena      dnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
  – nepremičnine pod točko 2. se prodajo    v obliki notarskega zapisa.            varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše      4.2 Nepremičnine bodo prodane dražite-    zaključku javne dražbe.
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec    lju, za katerega bo Komisija ugotovila, da je     8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za    ponudil najvišjo ceno.              plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
nepremičnine,                     4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti      9. Dodatne informacije
  – vse stroške v zvezi s prenosom la-     prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključ-       Dodatne podrobnejše informacije o po-
stništva, vključno z davkom na promet ne-     ku javne dražbe. V nasprotnem primeru se     gojih javne dražbe, natančnejše podatke
premičnin oziroma davkom na dodano vred-     bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima     o predmetnih nepremičninah in informacije
nost, nosi kupec,                 Mestna občina Ljubljana pravico zadržati     za ogled poslovne zgradbe oziroma zemlji-
  – javno dražbo bo izvajala Komisija za    vplačano varščino.                šča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni
vodenje in nadzor postopka s stvarnim pre-       4.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-   občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
                         ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-     ravnanje z nepremičninami, in sicer:
moženjem Občine Ribnica v skladu z Ured-
                         mičnina izročila v last in posest s pravico      – za nepremičnino pod zap. št 2.1 na
bo o stvarnem premoženju države, pokrajin
                         vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-    tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
in občin,
                         mičnini v pristojni zemljiški knjigi.       Fetih.
  – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
                            4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni     Ogled nepremičnine in dokumentacije
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
                         po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena     v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
do sklenitve pravnega posla, brez obrazlo-
                         sestavina pogodbe.                hodnem dogovoru.
žitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
                            5. Način in rok plačila kupnine: kupnino     10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
                         bo kupec poravnal na podračun enotnega         10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
plačana varščina in izkazani stroški.                                »videno – kupljeno«.
                         zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
  14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem                               10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
                         ljana za nepremičnino pod zap. št. 2.1. šte-
listu Republike Slovenije in na uradni spletni                           ponudi najvišjo ceno.
                         vilka: 01261-0100000114, sklic na številko:
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.                                  10.3 Javna dražba za nepremičnino je
                         007-19000, v 8 dneh od dneva sklenitve
               Občina Ribnica   prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-     končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
Št. 900-06/2008-106       Ob-7742/08    na, v enkratnem znesku.              šno ponovi isto najvišjo ponudbo.
                            Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-       10.4 Ugovore proti dražbenemu postop-
  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,    žan plačati še pripadajoči davek, stroške no-   ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi-
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Za-   tarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjiž-    snik o poteku dražbe.
kona o stvarnem premoženju države, po-      be lastninske pravice na svoje ime in v svojo     10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in  korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.  Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju         6. Kraj in čas javne dražbe         o stvarnem premoženju države, pokrajin in
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.     Javna dražba se bo vršila dne 9. 10.     občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07).
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne     2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana,        10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list    Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),    prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po-
RS, št. 122/07) in Letnega načrta razpola-    z začetkom ob 9. uri.               sla brez obrazložitve in brez odškodninske
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne         Kandidati se bodo morali 30 minut pred    odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla-
občine Ljubljana za leto 2008           začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz   čano varščino brez obresti.
        javno dražbo           7. točke te objave.                  Besedilo javne dražbe je objavljeno
                            7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi    na spletni strani Mestne občine Ljubljana
 za prodajo nepremičnin Mestne občine
                            7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje do-    http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_nate-
         Ljubljana
                         mača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki    caji/default.html.
  1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-   izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za               Mestna občina Ljubljana
torja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana,   pridobitev lastninske pravice tujcev na ne-
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. št. 5874025, ID   premičninah v lasti RS, ki se pravočasno in                    Ob-7767/08
št. za DDV: SI67593321.              pravilno prijavi, tako da:              Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
  2. Predmet javne dražbe in izklicna        – Plača varščino in predloži dokazilo    2370 Dravograd, na podlagi 19. in 20. čle-
cena                       o njenem plačilu.                 na Zakona o stvarnem premoženju države,
  2.1 Predmet javne dražbe je naslednja       – Predloži pooblastilo, ki se mora na-    pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
nepremičnina:                   našati na predmet javne dražbe, pri čemer     38. do 42. člena Uredbe o stvarnem pre-
  Nezazidano stavbno zemljišče:         mora biti podpis pooblastitelja overjen pri    moženju države, pokrajin in občin (Uradni
  Parc. št. 1759/122 travnik v izmeri      notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika    list RS, št. 84/07 in 94/07), 94. člena Sta-
1890 m2 in parc. št. 1759/204 travnik v iz-    javne dražbe udeleži pooblaščenec.        tuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št.
meri 15 m2, obe vpisani v vl. št. 2376, k.o.      – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki  106/05 in 123/06) in sprejetega Letnega na-
Dobrova. Zemljišče, ki je predmet prodaje     ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-   črta razpolaganja s stvarnim premoženjem
se po določilih Dolgoročnega plana občin in    meru, da se prijavi pravna oseba.         za leto 2008, objavlja
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                             Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3173
         2. javno dražbo            7. Višina varščine                na dražbo ter predložil dokazila navedena
      za prodajo nepremičnin           Interesenti so dolžni najkasneje do       pod 10. točko,
      v lasti Občine Dravograd         vključno 6. 10. 2008 do 10. ure, vplača-         – pooblaščenec dražitelja mora predložiti
                          ti varščino v višini 10% izklicne cene na      overjeno pooblastilo s strani upravne enote
   1. Naziv in sedež organizatorja jav-
                          transakcijski račun Občine Dravograd, št.      ali notarja,
ne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. ju-
lija 7, Dravograd, tel. 02/872-35-52, faks     01225-0100009832, sklic:                 – dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
02/872-35-74, naslov spletne strani občine:       – pod a) 00 – 1 – 1,               dokler ni podana višja ponudba,
http://www.dravograd.si/obcina/, email: ob-       – pod b) 00 – 1 – 2,                 – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
cina@dravograd.si.                   – pod c) 00 – 1 – 3,               višjo ceno,
   2. Opis predmeta prodaje in izklicna        – pod d) 00 – 1 – 4.                 – če izklicna cena ni dosežena, je javna
cena                          Z vplačilom varščine dražitelj sprejme ob-    dražba neuspešna,
   Predmet prodaje so:              veznost pristopiti k dražbi. Plačilo varščine      – če je dražitelj samo eden, ki sprejema
   A) parc. št. 51/2 – travnik v izmeri 648 m2,  šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni      izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
vpisana pri vl. št. 605, k.o. Dravograd – zem-   ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka      izklicno ceno,
ljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena     dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti      – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
znaša 19.500,00 EUR in               od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.      najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
   B) parc. št. 44/3 – travnik v izmeri 601 m2,    Najugodnejšemu dražitelju bo varščina      eden ne zviša cene,
vpisana pri vl. št. 850, k.o. Dravograd – zem-   brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dra-       – če se dražitelj osebno ne udeleži javne
ljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena     žiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo var-    dražbe se šteje, da draži z izklicno vredno-
znaša 15.500,00 EUR.                ščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po     stjo nepremičnine po navedenih pogojih,
   Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje      zaključku javne dražbe.                 – plačilo varščine se šteje za dano po-
DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga      V primeru, da interesent plača varščino     nudbo za posamezno nepremičnino najmanj
plača kupec. V ceni tudi ni zajet komunalni     za nepremičnino, ki je predmet razpisa jav-     po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
prispevek, ki se določi v postopku odmere      ne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se     veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
komunalnega prispevka, začetem na zahte-      varščina ne povrne.                 od nje ne more odstopiti ali jo kakorkoli
vo zavezanca ali po uradni dolžnosti.          8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in      razveljaviti,
   C) poslovni prostor, z identifikacijsko    ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s pro-      – dražba je končana, ko je vodja dražbe
oznako 829-00844-042 (42 E), lokal št. TRŽ     dajo in ogledom nepremičnin lahko zaintere-     trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
v izmeri 1525 m2, ki se nahaja v pritličju     sirani ponudniki dobijo na Občini Dravograd       – javna dražba se izvaja v skladu z Za-
objekta Meža 10, 2370 Dravograd, stoječ na     na tel. 02/872-35-54 in na 02/872-35-58 ali     konom o stvarnem premoženju države, po-
parc. št. 1329/2, k.o. Dravograd, vpisan pri    na e-naslovu: crtomir.epsek@dravograd.si.      krajin in občin in Uredbo o stvarnem premo-
(podvložku) vl. št. 809/42 (tržnica). Izklicna     9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s so-      ženju države, pokrajin in občin.
cena za poslovni prostor Lokal št. TRŽ v iz-    glasjem županje Občine Dravograd ustavi         DDV oziroma davek na promet nepre-
meri 1525 m2 znaša 280.000,00 EUR. Kot       postopek prodaje vse do sklenitve pravne-      mičnin, druge dajatve, stroške cenitve ne-
zemljiškoknjižni lastnik je v zemljiški knji-    ga posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo     premičnin, stroške notarja in stroške v zvezi
gi še vedno navedena družbena lastnina,       izkazani stroški.                  s prenosom lastništva plača kupec.
družba Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. pa       10. Drugi pogoji za udeležbo na javni        Nepremičnine bodo prodane po načelu
kot imetnik pravice uporabe.            dražbi                        videno kupljeno, zato morebitne reklama-
   D) parc. št. 254/10 – dvorišče v izmeri      Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne     cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
152 m2 in parkirišče v izmeri 531 m2, vpisa-    in fizične osebe, ki v skladu s pravnim re-     upoštevane.
na pri vl. št. 309, k.o. Otiški Vrh I – zemljišče  dom Republike Slovenije lahko postanejo         Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
se prodaja kot celota. Izklicna cena znaša     lastniki nepremičnin ter se pravočasno pri-     pogodba najkasneje v 15 dneh po konča-
37.500,00 EUR.                   javijo, tako da:                   ni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogod-
   3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-      – plačajo varščino in predložijo dokazilo    be v navedenem roku, mu lahko ponudnik
mičnin.                       o plačilu,                      podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
   4. Najnižji znesek zvišanja: dražitelji lah-    – predložijo izpisek iz sodnega registra,    ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo
ko za nepremičnine pod A, B, D dvigajo       ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne    varščino. Če najugodnejši dražitelj ne pod-
ceno za večkratnik zneska oziroma za zne-      osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta       piše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
sek 500,00 EUR, kar je najnižji znesek viša-    – za fizične osebe,                 zadrži njegovo varščino.
nja, za nepremičnino pod C pa za večkratnik       – predložijo dokazilo sodišča, da pravna                   Občina Dravograd
zneska oziroma znesek 1.000 EUR, kar je       oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
najnižji znesek višanja.              prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem                    Ob-7727/08
   5. Način in rok plačila kupnine: kupnino    postopku, ki ni starejše od 30 dni,           Javni zavod za kulturo in izobraževa-
poravna kupec na transakcijski račun Obči-       – predložijo potrdilo o plačanih davkih in    nje Litija (v nadaljevanju: naročnik) v skladu
ne Dravograd: 01225-0100009832 (pri UJP       prispevkih,                     z 19. in 20. členom Zakona o stvarnem
Radlje ob Dravi) v osmih dneh od sklenitve       – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih    premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupni-      mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja      dni list RS, št. 14/07) in 38. do 42. členom
ne v določenem roku je bistvena sestavina      za pravne osebe in s.p.,               Uredbe o stvarnem premoženju države, po-
prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna          – davčno številko za fizične osebe ali      krajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
kupnine na določen način in v določenem       identifikacijsko številko za DDV za pravne      94/07) objavlja
roku, se šteje prodajna pogodba za razdr-      osebe,
to, prodajalec pa zadrži plačano varščino.       – overjeno pooblastilo (pri upravni enoti             javno dražbo
Kupec pridobi lastninsko pravico po plači-     ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi,       1. Naziv in sedež organizatorja javne
lu celotne kupnine in stroškov povezanih      če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,       dražbe: Javni zavod za kulturo in izobraže-
s pravnim poslom.                    – številko transakcijskega računa in ime     vanje Litija, Trg na Stavbah 8a, Litija.
   6. Kraj in čas javne dražbe          banke za primer vračila varščine.            2. Opis predmeta prodaje: stanovanje
   Javna dražba se bo vršila dne 6. 10. 2008     Vse listine (razen dokazila o plačilu var-    v Dolenjskih Toplicah, Ulica Maksa Heni-
v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija    ščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa   gmana 55, vl. št. 872/8, k.o. Toplice, v izmeri
7, 2370 Dravograd, in sicer:            kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri  44,45 m2.
   – za nepremičnine pod a) in b) ob       notarju. Organizator bo pravočasno potrdil        3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
12.30,                       vse pravilne in pravočasne prijave. Intere-     mičnine.
   – za nepremičnine pod c) ob 13.30,       senti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo      4. Izklicna cena in najnižji znesek viša-
   – za nepremičnine pod d) ob 14. uri.      po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izlo-    nja
   Ponudniki morajo osebno ali po pošti na    čeni iz postopka pred pričetkom dražbe.         Izklicna cena za stanovanje, ki je pred-
Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dra-      11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:    met prodaje, je 75.000 € brez vključenega
vograd, posredovati prijavo za udeležbo na       – dražbo bo vodila komisija imenovana      DDV. Najnižji znesek višanja je 5.000,00 €.
dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti      pri županji,                       Izklicna cena ne vsebuje DDV, ki se pri-
v vložišče Občine Dravograd, najkasneje do       – draži lahko tisti, ki se je do vključno dne  šteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
6. 10. 2008 do 10. ure.               6. 10. 2008 do 10. ure, pravočasno prijavil       5. Način in rok plačila kupnine
Stran  3174 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

               Kupec poravna kupnino v 8 dneh od         10. Drugi pogoji:
            sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski       – nepremičnina je naprodaj po načelu
            račun Občine Litija št. 01260-0100002491.     »videno-kupljeno«, zato morebitne reklama-
               Plačilo celotne kupnine v navedenem      cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
            roku je bistvena sestavina pravnega posla;     upoštevane,
            če kupec ne poravna kupnine na določen         – z najugodnejšim dražiteljem se sklene
            način in v določenem roku, se šteje prodaj-    pogodba v roku 15 dni po končani dražbi
            na pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži    oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
            plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko     kupne pravice,
            pravico po plačilu celotne kupnine in stro-       – če dražitelj ne podpiše kupoprodajne
            škov, povezanih s pravnim poslom.         pogodbe v navedenem roku, mu lahko po-
               6. Kraj in čas javne dražbe          nudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
               Javna dražba bo dne 8. 10. 2008, ob 10.    vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadr-
            uri, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nad-  ži njegovo varščino. Če izbrani dražitelj ne
            stropje, Jerebova ulica 14, Litija.        sklene kupoprodajne pogodbe v podaljša-
               Ponudniki morajo osebno ali po pošti na    nem roku, je postopek javne dražbe razve-
            naslov: Javni zavod za kulturo in izobraže-    ljavljen, ponudnik zadrži njegovo varščino,
            vanje Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija,      – kupec mora nepremičnino prevzeti
            posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.     v roku 15 dni od plačila celotne kupnine,
            Prijava za udeležbo mora prispeti na naslov       – vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
            Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje     štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
            Litija najkasneje do 7. 10. 2008 do 12. ure.    idr.), kakor tudi 20% DDV poravna kupec.
               7. Višina varščine                 11. Drugi pogoji za udeležbo na javni
               Dražitelji morajo najkasneje do vključno   dražbi
            6. 10. 2008 vplačati varščino v višini 10%       Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
            izklicne cene na transakcijski račun Obči-     in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
            ne Litija št. 01260-0100002491, s pripisom     RS lahko postanejo lastniki nepremičnin ter
            »plačilo varščine za javno dražbo«.        se pravočasno prijavijo, tako da:
               Varščina bo uspelemu dražitelju brezo-       – plačajo varščino in predložijo dokazila
            brestno vračunana v kupnino, dražiteljem,     o plačilu,
            ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena       – predložijo izpisek iz sodnega registra,
            v roku 15 dni po končanem postopku javne      ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
            dražbe.                      osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
               V primeru, da dražitelj plača varščino    – za fizične osebe,
            za nepremičnino, ki je predmet prodaje, in       – predložijo potrdilo o plačanih davkih in
            se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne     prispevkih,
            povrne.                         – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
               8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in     mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
            ogled predmeta javne dražbe            za pravne osebe in s.p.
               Ogled stanovanja v Dolenjskih Toplicah,      – davčno št. – za fizične osebe ali identi-
            na naslovu Ulica Maksa Henigmana 55, je      fikacijsko št. za DDV – za pravne osebe,
            mogoč po predhodnem dogovoru z vod-           – overjeno pooblastilo (pri upravni enoti
            stvom Javnega zavoda za kulturo in izo-      ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi,
            braževanje Litija, tel. 01/890-02-00 ali GSM    če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
            031/689-160.                      – št. transakcijskega računa in ime ban-
               Podrobnejše informacije v zvezi z izved-   ke za primer vračila varščine.
            bo javne dražbe dobite pri direktorici Javne-      Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
            ga zavoda za kulturo in izobraževanje Litija,   ali pa kopijo listine overiti pri upravni enoti ali
            tel. 01/890-02-00 ali GSM 031/689-160.       notarju. Naročnik bo pravočasno potrdil vse
               9. Ustavitev postopka: vodja dražbe lah-   pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
            ko s soglasjem direktorice Javnega zavoda     ki ne bodo predložili dokazil, bodo po skle-
            za kulturo in izobraževanje Litija do skleni-   pu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz
            tve pravnega posla postopek prodaje ustavi,    postopka pred pričetkom dražbe.
            pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani                       Javni zavod
            stroški.                            za kulturo in izobraževanje Litija
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3175
                         Razpisi delovnih mest

                  Ob-7728/08  imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru      javni natečaj za prosto uradniško delovno
  Na podlagi prvega odstavka 101. člena     bo moral izbrani kandidat obvezno usposa-      mesto vodja oddelka«, na naslov: Upravna
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07   bljanje, v skladu z 89. členom Zakona o jav-    enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
– uradno prečiščeno besedilo), Notarska      nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –    Lendava, in sicer v roku 8 dni po objavi
zbornica Slovenije na predlog notarke Irene    UPB3 in 65/08), opraviti najkasneje v enem     v Uradnem listu RS in na spletni strani Mini-
Florjančič Cirman iz Ljubljane razpisuje:     letu od sklenitve delovnega razmerja.        strstva za javno upravo. Za pisno obliko pri-
  – eno prosto mesto notarskega po-         Delovno področje:                jave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
močnika pri notarki Ireni Florjančič Cir-       – vodenje oddelka,               na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si,
man iz Ljubljane.                   – organiziranje medsebojnega sodelova-     pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
  Za notarskega pomočnika je lahko ime-     nja in usklajevanja notranjih organizacijskih    z elektronskim podpisom.
novan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da    enot in sodelovanja z drugimi organi,          Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
je državljan Republike Slovenije, da je po-      – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih    najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
slovno sposoben in ima splošno zdravstve-     rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,      natečaja.
no zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji       – samostojna priprava zahtevnih analiz,       Obvestilo o končanem natečajnem po-
pridobljen strokovni naslov univerzitetni di-   razvojnih programov.                stopku bo objavljeno na spletnih straneh
plomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji no-    Prijava mora vsebovati:             Upravne enote Lendava: http://upravneeno-
strificirano v tujini pridobljeno diplomo prav-    1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja     te.gov.si/lendava/.
ne fakultete, da je opravil pravniški državni   glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora        Informacije o izvedbi javnega natečaja
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.   biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter     daje načelnik UE Lendava Štefan Gjerkeš
  Pisne prijave na razpisano mesto notar-    leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba    (tel. 02/577-36-10).
skega kandidata, z življenjepisom in dokazili   pridobljena;                      V besedilu javnega natečaja uporablje-
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-      2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je    ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
ma Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,    razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-     obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.        vanih delovnih izkušenj;              in ženske.
        Notarska zbornica Slovenije      3. izjavo o opravljenem strokovnem izpi-              Upravna enota Lendava
                         tu iz upravnega postopka in državnem izpitu
Št. 110-55/2008          Ob-7729/08   iz javne uprave;                  Št. 110-35/2008-03110       Ob-7737/08
   Na podlagi 58. člena Zakona o jav-        4. izjavo kandidata, da:              Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07      – je državljan Republike Slovenije;         na podlagi prvega odstavka 15. člena
– UPB3 in 65/08) Republika Slovenija,         – ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-     Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
Upravna enota Lendava, Trg Ljudske pra-      klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja     94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
vice 5, 9220 Lendava, objavlja javni natečaj   po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na       – 1 prosto mesto okrožnega sodnika
za zasedbo prostega uradniškega delovne-     nepogojno kazen zapora v trajanju več kot      na Okrožnem sodišču v Krškem.
ga mesta:                     šest mesecev;                      Razpisni pogoji:
   vodje Oddelka za upravne notranje        – zoper njega ni bila vložena pravnomoč-      Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-
zadeve.                      na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega      njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
   Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;    in posebne pogoje za izvolitev na mesto
uradniško delovno mesto, morajo izpolnje-       – izjavo, da ima dovoljenje za dostop do    okrožnega sodnika, določene v 10. členu
vati naslednje pogoje:              tajnih podatkov stopnje »zaupno« oziroma,      Zakona o sodniški službi.
   – najmanj visoka strokovna izobrazba;    da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo        Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
   – najmanj 5 let delovnih izkušenj (v pri-  varnostno preverjanje za dostop do tajnih      dnje podatke:
meru, da bo imel izbrani kandidat univerzite-   podatkov, v skladu z Zakonom o tajnih po-        – osebno ter morebitno prejšnje osebno
tno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo   datkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2);     ime kandidata,
s specializacijo ali visoko strokovno izobraz-    5. izjavo, da za namen tega natečajnega       – datum in kraj rojstva,
bo z magisterijem, se predpisane delovne     postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava        – enotno matično številko občana
izkušnje skrajšajo za tretjino);         pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih     (EMŠO),
   – znanje uradnega jezika;          evidenc.                        – poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
   – državljanstvo Republike Slovenije;       Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-      – naslov stalnega ali začasnega prebi-
   – strokovni izpit iz upravnega postopka;   tek življenjepis ter da kandidat v njej poleg    vališča ter
   – ne smejo biti pravnomočno obsojeni     formalne izobrazbe navede tudi druga zna-        – kontaktno telefonsko številko.
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se    nja in veščine, ki jih je pridobil. Namesto       Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti   pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fo-    funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-     tokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpol-     – dokazilo o splošni zdravstveni zmo-
janju več kot šest mesecev;            njevanje pogojev.                  žnosti in
   – zoper njih ne sme biti vložena prav-      Izbrani kandidat bo delo opravljal na po-      – dokazilo o aktivnem znanju slovenske-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-      ložajnem delovnem mestu vodja oddelka        ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni     v upravni enoti, v nazivu višji svetovalec     ga izpita v Republiki Sloveniji.
dolžnosti.                    II z možnostjo napredovanja v naziv višji        Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-
   Kot delovne izkušnje se šteje delovna    svetovalec I.                    vljenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
doba na delovnem mestu, za katero se zah-       Z izbranim kandidatom bo sklenjeno       pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
teva ista stopnja izobrazbe in čas priprav-    delovno razmerje za nedoločen čas s pol-      dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
ništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na   nim delovnim časom. Delo se bo opravlja-      za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno    lo v prostorih Upravne enote Lendava, Trg        Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem    ljudske pravice 5, Lendava.             prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne iz-      Formalno nepopolne prijave se v skladu     službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
kušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki    z 21. členom Uredbe o postopku za za-          Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za   sedbo prostega delovnega mesta v organih      za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
katero oseba kandidira, pri čemer se upo-     državne uprave in v pravosodnih organih       pravosodje pridobiva podatek o poslovni
števa čas opravljanja takega dela in stopnja   (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile    sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
izobrazbe.                    v izbirni postopek.                 od upravljavca matičnega registra, podatek
   Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo     Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki  o državljanstvu pa od upravljavca centralne
ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za    jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za    evidence o državljanstvu.
Stran  3176 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-     – poznavanje dela z računalnikom (po-      vodja centra/službe/delovne enote II –
ktronski naslov kandidata.             znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,   m/ž, v organizacijski enoti Varstvo otrok
  Pisne prijave sprejema Ministrstvo za     internet, e-pošta, zdravstveno informacijski   in mladine, za mandatno dobo 4 let, z mo-
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,       in poslovno informacijski sistem).        žnostjo ponovnega imenovanja.
15 dni po objavi.                   Prijava mora vsebovati:             Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
        Ministrstvo za pravosodje       – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede   delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
                          zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    dnje pogoje:
Št. 110-232/2008-03110       Ob-7743/08   razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto     – visoka strokovna izobrazba, smer zdra-
  Ministrstvo za pravosodje razpisuje:      in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-  vstvena nega oziroma višješolska izobrazba
  na podlagi prvega odstavka 15. člena      dobljena;                    (prejšnja) smer zdravstvena nega;
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.     – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-    – najmanj pet let delovnih izkušenj;
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):        rega je razvidna delovna doba;            – poznavanje dela z računalnikom (po-
  – 1 prosto mesto okrožnega sodnika         – program dela in razvoja zdravstvene    znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
na Okrožnem sodišču v Kranju.           nege v organizacijski enoti.           internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
  Razpisni pogoji:                  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-  in poslovno informacijski sistem).
  Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-  tek življenjepis in da kandidat v njej poleg     Prijava mora vsebovati:
njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena   formalne izobrazbe navede tudi druga zna-      – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
in posebne pogoje za izvolitev na mesto      nja in veščine, ki jih je pridobil.       zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
okrožnega sodnika, določene v 10. členu        Formalno nepopolne vloge se ne bodo     razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
Zakona o sodniški službi.             uvrstile v izbirni postopek.           in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
  Prijava kandidata mora vsebovati nasle-      Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba   dobljena;
dnje podatke:                   za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-       – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-
  – osebno ter morebitno prejšnje osebno     nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    rega je razvidna delovna doba;
ime kandidata,                   talcev 9, 2000 Maribor.               – program dela in razvoja zdravstvene
  – datum in kraj rojstva,              Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-   nege v organizacijski enoti.
  – enotno matično številko občana        pisa.                        Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
(EMŠO),                                     Zdravstveni dom   tek življenjepis in da kandidat v njej poleg
  – poštni naslov, na katerem je dosegljiv,             dr. Adolfa Drolca Maribor   formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
  – naslov stalnega ali začasnega prebi-                       Ob-7754/08  nja in veščine, ki jih je pridobil.
vališča ter                                               Formalno nepopolne vloge se ne bodo
  – kontaktno telefonsko številko.          Na podlagi 23. člena Zakona o delov-     uvrstile v izbirni postopek.
  Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško   nih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.     Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:       Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000   za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-
  – dokazilo o splošni zdravstveni zmo-     Maribor, razpis za delovno mesto:        nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
žnosti in                       vodja centra/službe/delovne enote II –    talcev 9, 2000 Maribor.
                          m/ž, v organizacijski enoti Splošno zdra-      Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
  – dokazilo o aktivnem znanju slovenske-
                          vstveno varstvo, za mandatno dobo 4 let,
ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-                            pisa.
                          z možnostjo ponovnega imenovanja.
ga izpita v Republiki Sloveniji.                                                 Zdravstveni dom
                            Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
  Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-                                     dr. Adolfa Drolca Maribor
                          delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
vljenjepis z opisom strokovne dejavnosti
                          dnje pogoje:                                     Ob-7756/08
po pridobljeni univerzitetni diplomi z do-
                            – visoka strokovna izobrazba, smer zdra-
kazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih                               Na podlagi 23. člena Zakona o delov-
                          vstvena nega oziroma višješolska izobrazba
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško                             nih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.
                          (prejšnja) smer zdravstvena nega;
mesto.                                               Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
                            – najmanj pet let delovnih izkušenj;
  Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev                             Maribor, razpis za delovno mesto:
                            – poznavanje dela z računalnikom (po-
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o so-                                vodja centra/službe/delovne enote III
                          znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
dniški službi pridobi Ministrstvo za pravo-    internet, e-pošta, zdravstveno informacijski   – m/ž, v organizacijski enoti Varstvo žen-
sodje.                       in poslovno informacijski sistem).        sk, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
  Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev       Prijava mora vsebovati:           ponovnega imenovanja.
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za       – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede     Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
pravosodje pridobiva podatek o poslovni      zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo     razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto   dnje pogoje:
od upravljavca matičnega registra, podatek     in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-    – visoka strokovna izobrazba, smer zdra-
o državljanstvu pa od upravljavca centralne    dobljena;                    vstvena nega oziroma višješolska izobrazba
evidence o državljanstvu.               – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-  (prejšnja) smer zdravstvena nega;
  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-   rega je razvidna delovna doba;            – najmanj pet let delovnih izkušenj;
ktronski naslov kandidata.               – program dela in razvoja zdravstvene      – poznavanje dela z računalnikom (po-
  Pisne prijave sprejema Ministrstvo za     nege v organizacijski enoti.           znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,         Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-  internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
15 dni po objavi.                 tek življenjepis in da kandidat v njej poleg   in poslovno informacijski sistem).
         Ministrstvo za pravosodje     formalne izobrazbe navede tudi druga zna-      Prijava mora vsebovati:
                          nja in veščine, ki jih je pridobil.         – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
                Ob-7753/08                             zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
                            Formalno nepopolne vloge se ne bodo
  Na podlagi 23. člena Zakona o delov-      uvrstile v izbirni postopek.           razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
nih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.      Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba   in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000    za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-     dobljena;
Maribor, razpis za delovno mesto:         nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica      – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-
  vodja centra/službe/delovne enote II      talcev 9, 2000 Maribor.             rega je razvidna delovna doba;
– m/ž, v organizacijski enoti Nujna medi-       Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-     – program dela in razvoja zdravstvene
cinska pomoč, za mandatno dobo 4 let,       pisa.                      nege v organizacijski enoti.
z možnostjo ponovnega imenovanja.                        Zdravstveni dom     Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto             dr. Adolfa Drolca Maribor   tek življenjepis in da kandidat v njej poleg
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-                              formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
dnje pogoje:                                    Ob-7755/08    nja in veščine, ki jih je pridobil.
  – visoka strokovna izobrazba, smer zdra-      Na podlagi 23. člena Zakona o delov-       Formalno nepopolne vloge se ne bodo
vstvena nega oziroma višješolska izobrazba     nih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.   uvrstile v izbirni postopek.
(prejšnja) smer zdravstvena nega;         Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000     Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
  – najmanj pet let delovnih izkušenj;      Maribor, razpis za delovno mesto:        za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3177
nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-     – najmanj pet let delovnih izkušenj;
talcev 9, 2000 Maribor.             dobljena;                       – poznavanje dela z računalnikom (po-
  Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-     – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-   znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
pisa.                      rega je razvidna delovna doba.          internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
             Zdravstveni dom      Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-   in poslovno informacijski sistem).
         dr. Adolfa Drolca Maribor    tek življenjepis in da kandidat v njej poleg     Prijava mora vsebovati:
                         formalne izobrazbe navede tudi druga zna-       – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
                  Ob-7757/08  nja in veščine, ki jih je pridobil.        zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
  Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih      Formalno nepopolne vloge se ne bodo      razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta    uvrstile v izbirni postopek.           in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-       Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba   dobljena;
ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa    za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-       – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,  nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    rega je razvidna delovna doba;
razpis za delovno mesto:             talcev 9, 2000 Maribor.                – program dela in razvoja zdravstvene
  pomočnik direktorja za področje zdra-      Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-    nege v organizacijski enoti.
vstvene nege – m/ž – glavna medicinska      pisa.                         Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
sestra zavoda, za mandatno dobo 4 let,                    Zdravstveni dom   tek življenjepis in da kandidat v njej poleg
z možnostjo ponovnega imenovanja.                  dr. Adolfa Drolca Maribor   formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto                           nja in veščine, ki jih je pridobil.
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-                      Ob-7759/08
                                                    Formalno nepopolne vloge se ne bodo
dnje pogoje:                     Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
                                                  uvrstile v izbirni postopek.
  – visoka strokovna izobrazba, smer zdra-   razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta
                                                    Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
vstvena nega oziroma višje šolska izobraz-    Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-
                         ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa    za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-
ba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
  – najmanj pet let delovnih izkušenj;     Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,   nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
  – pasivno angleški ali nemški jezik, po-   razpis za delovno mesto:             talcev 9, 2000 Maribor.
znavanje dela z računalnikom (poznavanje       pomočnik direktorja za plan in analize      Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
urejevalnikov besedil, preglednic, internet,   – m/ž, za mandatno dobo 4 let, z možno-      pisa.
e-pošta, zdravstveno informacijski in poslov-  stjo ponovnega imenovanja.                           Zdravstveni dom
no informacijski sistem).              Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto            dr. Adolfa Drolca Maribor
  Prijava mora vsebovati:           delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-                       Ob-7761/08
  – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede   dnje pogoje:
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti      – univerzitetna izobrazba ekonomske        Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto   smeri;                      razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-    – najmanj pet let delovnih izkušenj;     Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-
dobljena;                      – pasivno angleški ali nemški jezik, po-   ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa
  – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-  znavanje dela z računalnikom (poznavanje     Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
rega je razvidna delovna doba;          urejevalnikov besedil, preglednic, internet,   razpis za delovno mesto:
  – program strokovnega dela in razvoja    e-pošta, poslovno informacijski sistem).       zdravnik specialist IV – m/ž – predstoj-
zdravstvene nege v zavodu.              Prijava mora vsebovati:            nik organizacijske enote Medicine dela,
  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-    – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede    prometa in športa, za mandatno dobo
tek življenjepis in da kandidat v njej poleg   zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    4 let, z možnostjo ponovnega imenova-
formalne izobrazbe navede tudi druga zna-    razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto    nja.
nja in veščine, ki jih je pridobil.       in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-     Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
  Formalno nepopolne vloge se ne bodo     dobljena;                     delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
uvrstile v izbirni postopek.             – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-   dnje pogoje:
  Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba   rega je razvidna delovna doba.            – univerzitetna izobrazba zdravstvene
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-       Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-   smeri – zdravnik;
nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    tek življenjepis in da kandidat v njej poleg     – specializacija iz medicine dela, prome-
talcev 9, 2000 Maribor.             formalne izobrazbe navede tudi druga zna-     ta in športa;
  Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-   nja in veščine, ki jih je pridobil.          – najmanj pet let delovnih izkušenj;
pisa.                        Formalno nepopolne vloge se ne bodo        – poznavanje dela z računalnikom (po-
               Zdravstveni dom   uvrstile v izbirni postopek.           znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
          dr. Adolfa Drolca Maribor     Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba   internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
                         za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-     in poslovno informacijski sistem).
                 Ob-7758/08   nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica      Prijava mora vsebovati:
  Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih    talcev 9, 2000 Maribor.                – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta      Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-    zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-     pisa.                       razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa                  Zdravstveni dom
                                                  in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,            dr. Adolfa Drolca Maribor
                                                  dobljena;
razpis za delovno mesto:
                                         Ob-7760/08      – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-
  pomočnik direktorja za računovod-
                                                  rega je razvidna delovna doba;
sko finančne zadeve – m/ž, za manda-         Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
                         razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta       – program dela in razvoja organizacijske
tno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.                   Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-     enote.
  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto  ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa      Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-    Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,   tek življenjepis in da kandidat v njej poleg
dnje pogoje:                   razpis za delovno mesto:             formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
  – univerzitetna izobrazba ekonomske       vodja centra/službe/delovne enote II     nja in veščine, ki jih je pridobil.
smeri;                      – m/ž – predstojnica organizacijske enote       Formalno nepopolne vloge se ne bodo
  – najmanj pet let delovnih izkušenj;     Patronažno varstvo, za mandatno dobo       uvrstile v izbirni postopek.
  – pasivno angleški ali nemški jezik, po-   4 let, z možnostjo ponovnega imenova-         Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
znavanje dela z računalnikom (poznavanje     nja.                       za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-
urejevalnikov besedil, preglednic, internet,     Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto   nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
e-pošta, poslovno informacijski sistem).     delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-     talcev 9, 2000 Maribor.
  Prijava mora vsebovati:           dnje pogoje:                     Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
  – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede     – visoka strokovna izobrazba, smer zdra-   pisa.
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    vstvena nega oziroma višje šolska izobraz-                   Zdravstveni dom
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto   ba (prejšnja) smer zdravstvena nega;                 dr. Adolfa Drolca Maribor
Stran  3178 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

                  Ob-7762/08  razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto   sk, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
  Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih    in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-  ponovnega imenovanja.
razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta    dobljena;                      Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-       – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-  delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa    rega je razvidna delovna doba;          dnje pogoje:
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,    – program dela in razvoja organizacijske     – univerzitetna izobrazba zdravstvene
razpis za delovno mesto:             enote.                      smeri – zdravnik;
  zdravnik specialist IV PPD 1 – m/ž        Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-    – specializacija iz ginekologije in poro-
– predstojnik organizacijske enote Nujne     tek življenjepis in da kandidat v njej poleg   dništva;
medicinske pomoči, za mandatno dobo       formalne izobrazbe navede tudi druga zna-      – najmanj pet let delovnih izkušenj;
4 let, z možnostjo ponovnega imenova-      nja in veščine, ki jih je pridobil.         – poznavanje dela z računalnikom (po-
nja.                         Formalno nepopolne vloge se ne bodo     znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto  uvrstile v izbirni postopek.           internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
                           Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba   in poslovno informacijski sistem).
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
                         za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-       Prijava mora vsebovati:
dnje pogoje:
                         nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica      – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
  – univerzitetna izobrazba zdravstvene
                         talcev 9, 2000 Maribor.             zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
smeri – zdravnik;
                           Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-   razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
  – specializacija iz urgentne medicine ali
                         pisa.                      in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
družinske medicine ali splošne medicine;
                                       Zdravstveni dom   dobljena;
  – najmanj pet let delovnih izkušenj;
                                  dr. Adolfa Drolca Maribor     – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-
  – poznavanje dela z računalnikom (po-
                                                 rega je razvidna delovna doba;
znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,                     Ob-7764/08    – program dela in razvoja organizacijske
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
                           Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih    enote.
in poslovno informacijski sistem).
                         razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta      Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
  Prijava mora vsebovati:
                         Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-     tek življenjepis in da kandidat v njej poleg
  – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede                            formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa
                         Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,  nja in veščine, ki jih je pridobil.
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto                              Formalno nepopolne vloge se ne bodo
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-  razpis za delovno mesto:
                           zdravnik specialist V/VI – m/ž – pred-    uvrstile v izbirni postopek.
dobljena;                                               Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
  – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-  stojnik organizacijske enote Varstvo
                         otrok in mladine, za mandatno dobo 4 let,    za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-
rega je razvidna delovna doba;                                  nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
  – program dela in razvoja organizacijske   z možnostjo ponovnega imenovanja.
                           Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto  talcev 9, 2000 Maribor.
enote.                                                Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-  delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
                         dnje pogoje:                   pisa.
tek življenjepis in da kandidat v njej poleg                                          Zdravstveni dom
formalne izobrazbe navede tudi druga zna-      – univerzitetna izobrazba zdravstvene
                                                           dr. Adolfa Drolca Maribor
nja in veščine, ki jih je pridobil.       smeri – zdravnik;
  Formalno nepopolne vloge se ne bodo       – specializacija iz pediatrije;                         Ob-7766/08
uvrstile v izbirni postopek.             – najmanj pet let delovnih izkušenj;
                                                   Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
  Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba     – poznavanje dela z računalnikom (po-
                                                 razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-     znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
                                                 Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-
nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
                                                 ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa
talcev 9, 2000 Maribor.             in poslovno informacijski sistem).
                                                 Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
  Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-     Prijava mora vsebovati:           razpis za delovno mesto:
pisa.                        – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede     zdravnik/zobozdravnik brez speci-
               Zdravstveni dom   zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    alizacije z licenco – m/ž – predstojnik
          dr. Adolfa Drolca Maribor   razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto   organizacijske enote Zobozdravstveno
                         in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-  varstvo, za mandatno dobo 4 let, z mo-
                 Ob-7763/08   dobljena;                    žnostjo ponovnega imenovanja.
  Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih      – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-    Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta    rega je razvidna delovna doba;          delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-       – program dela in razvoja organizacijske   dnje pogoje:
ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa    enote.                        – univerzitetna izobrazba zdravstvene
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,    Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-  smeri – zobozdravnik;
razpis za delovno mesto:             tek življenjepis in da kandidat v njej poleg     – najmanj pet let delovnih izkušenj;
  zdravnik specialist IV – m/ž – pred-     formalne izobrazbe navede tudi druga zna-      – poznavanje dela z računalnikom (po-
stojnik organizacijske enote Splošno       nja in veščine, ki jih je pridobil.       znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
zdravstveno varstvo, za mandatno dobo        Formalno nepopolne vloge se ne bodo     internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
4 let, z možnostjo ponovnega imeno-       uvrstile v izbirni postopek.           in poslovno informacijski sistem).
vanja.                        Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba     Prijava mora vsebovati:
  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto  za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-       – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasle-    nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
dnje pogoje:                   talcev 9, 2000 Maribor.             razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
  – univerzitetna izobrazba zdravstvene      Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-   in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
smeri – zdravnik;                pisa.                      dobljena;
  – specializacija iz splošne medicine ozi-                 Zdravstveni dom     – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz kate-
roma specializacija ene izmed specialistične            dr. Adolfa Drolca Maribor   rega je razvidna delovna doba;
dejavnosti organizacijske enote Splošnega                               – program dela in razvoja organizacijske
zdravstvenega varstva;                              Ob-7765/08   enote.
  – najmanj pet let delovnih izkušenj;       Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih      Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
  – poznavanje dela z računalnikom (po-    razmerjih in na podlagi 38. člena Statuta    tek življenjepis in da kandidat v njej poleg
znavanje urejevalnikov besedil, preglednic,   Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-     formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski   ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa    nja in veščine, ki jih je pridobil.
in poslovno informacijski sistem).        Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,    Formalno nepopolne vloge se ne bodo
  Prijava mora vsebovati:           razpis za delovno mesto:             uvrstile v izbirni postopek.
  – dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede     zdravnik specialist V/VI – m/ž – pred-      Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti    stojnik organizacijske enote Varstvo žen-    za pravne in kadrovske zadeve Zdravstve-
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                         Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3179
nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica    del na delovnem mestu, za katero se zah-                     Ob-7866/08
talcev 9, 2000 Maribor.              teva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen      Na podlagi 58. in 68. člena Zakona
  Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-    pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.  o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Ur. l. RS,
pisa.                       Kot delovne izkušnje se upošteva tudi dru-   št. 63/07) Sodni svet Republike Slovenije,
             Zdravstveni dom     go delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je   Trg OF 13, Ljubljana, objavlja javni natečaj
        dr. Adolfa Drolca Maribor     delovno mesto, za katero oseba kandidira,    za zasedbo prostega uradniškega delov-
                         pri čemer se upošteva čas opravljanja ta-    nega mesta:
                 Ob-7813/08   kega dela in stopnja izobrazbe.           višji svetovalec v pravosodju.
  Na podlagi 58. člena Zakona o javnih       Zahtevane delovne izkušnje se skraj-
                                                    1. Organ in kraj opravljanja dela: Re-
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –     šajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
                                                 publika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13,
UPB3 in 65/08) Državni zbor, Šubičeva 4,     univerzitetno izobrazbo z magisterijem zna-
                                                 Ljubljana.
1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za     nosti, doktoratom znanosti oziroma zaklju-
                                                    2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
zasedbo prostega uradniškega delovnega      čenim specialističnim študijem.
                                                 višji svetovalec v pravosodju (višji svetova-
mesta                         Prijava kandidatov naj vsebuje kratek
                                                 lec v strokovni službi Sodnega sveta RS).
  svetovalec, ki se lahko opravlja v nazi-   življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
vih svetovalec III, II ali I oziroma višji sve-                            3. Pogoji za opravljanje dela:
                         veščin, hkrati pa mora vsebovati:
tovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji     1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede      – najmanj visoka strokovna izobrazba
svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar,   zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti    (pravne smeri),
ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar    razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na     – najmanj 5 let delovnih izkušenj,
ali sekretar v Oddelku za pripravo in izved-   kateri je bila izobrazba pridobljena,        – državni izpit iz javne uprave,
bo sej DZ ter delovnih teles – Odbor za za-      2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in     – aktivno znanje slovenskega jezika,
deve Evropske unije – dve delovni mesti.     nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno     – državljanstvo Republike Slovenije,
  Kandidati za prosto delovno mesto mo-     izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih de-      – ne smejo biti pravnomočno obsojeni
rajo izpolnjevati naslednje pogoje:        lovnih izkušenj,                zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
  – najmanj VS izobrazba pravne, eko-        3. izjavo kandidata, da:          se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
nomske ali druge družboslovne smeri (sve-       – je državljan Republike Slovenije,     biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
tovalec) oziroma najmanj UNIV izobrazba        – ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-   v trajanju več kot šest mesecev,
ali VS izobrazba s specializacijo ali magi-    klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja      – zoper njih ne sme biti vložena prav-
sterijem pravne, ekonomske ali druge druž-    po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na   nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
boslovne smeri (podsekretar, višji sveto-     nepogojno kazen zapora v trajanju več kot    znivega dejanja, ki se preganja po uradni
valec),                      šest mesecev,                  dolžnosti.
  – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj       – zoper njega ni bila vložena pravno-      4. Poleg navedenih pogojev mora kan-
(svetovalec) oziroma 5 let (višji svetovalec)   močna obtožnica zaradi naklepnega ka-      didat izpolnjevati še splošne pogoje, dolo-
oziroma 7 let (podsekretar),           znivega dejanja, ki se preganja po uradni    čene z Zakonom o javnih uslužbencih.
  – poznavanje osnov računalništva,       dolžnosti,                      5. Prednost pri izbiri bodo imeli kandida-
  – višji nivo znanja enega svetovnega       4. izjavo, da za namen tega natečajne-   ti z znanjem angleškega jezika in osnovnim
jezika,                      ga postopka dovoljuje Državnemu zboru      znanjem uporabe računalnika.
  – nižji nivo znanja enega svetovnega     pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne      6. Dokazila, ki jih morajo kandidati pre-
jezika (svetovalec, višji svetovalec) oziro-   evidence,                    dložiti prijavi:
ma nižji nivo znanja dveh svetovnih jezikov      5. izjavo o višjem nivoju znanja enega      – dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
(podsekretar),                  svetovnega jezika,                  – potrdilo o državljanstvu,
  – znanje uradnega jezika,             6. izjavo o nižjem nivoju znanja enega      – fotokopija indeksa ali potrdila o opra-
  – državljanstvo Republike Slovenije,     ali dveh svetovnih jezikov.           vljenih izpitih, iz katerega je razviden uspeh
  – ne smejo biti pravnomočno obsojeni       Nepopolne prijave ali prijave, iz katere  v času študija na pravni fakulteti,
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki      izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih     – fotokopija delovne knjižice, iz katere
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo    pogojev, se po 20. členu Pravilnika o po-    je razvidna delovna doba ter ustrezne re-
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora      stopku za zasedbo prostega delovnega      ference oziroma dokazila o izpolnjevanju
v trajanju več kot šest mesecev,         mesta v službah Državnega zbora Repu-      delovnih izkušenj.
  – zoper njih ne sme biti vložena prav-    blike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne      7. Delovno področje:
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-      16. 6. 2005), ne bodo uvrstile v izbirni po-     – izvrševanje zadev uprave organa,
znivega dejanja, ki se preganja po uradni     stopek.                       – vodenje in koordiniranje dela osebja
dolžnosti.                      Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki  organa,
  Delovne naloge:                z zahtevanimi prilogami na naslov: Dr-
                                                    – priprava splošnih aktov in drugih stro-
  – spremljanje in proučevanje zadev EU,    žavni zbor Republike Slovenije, p.p. 636,
                                                 kovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
predlogov zakonov in drugih aktov,        1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na
                                                 organa,
  – priprava poročil delovnega telesa za    JN – OZEU« v 8 dneh od dneva objave
                                                    – sprejem odločitev in priprava strokov-
sejo DZ, Odbora za zadeve Evropske unije     na spletni strani Državnega zbora. Za pi-
                                                 nih podlag za najpomembnejše odločitve
ali Odbora za zunanjo politiko,          sno obliko prijave se šteje tudi elektron-
                                                 na področju delovanja organa,
  – dajanje strokovnih mnenj in stališč     ska oblika, poslana na elektronski naslov:
o vprašanjih z delovnega področja delov-                                – priprava pomembnejših poročil, analiz
                         ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave
nega telesa članom delovnega telesa in      ni pogojena z elektronskim podpisom. Za     in informacij ter druge naloge, določene
DZ,                        dodatne informacije o izvedbi javnega na-    s področnimi predpisi,
  – sodelovanje na seji delovnega telesa    tečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja      – priprava gradiva, poročanje in pisanje
in DZ,                      Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.    zapisnika na seji sodnega sveta,
  – priprava elaboratov, analiz, informa-    01/478-94-66.                    – priprava pravnih stališč in izdelava
cij in drugih gradiv za potrebe delovnega       Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni   osnutkov odločb,
telesa,                      najkasneje v roku 60 dni po objavi jav-       – zbiranje, urejanje in priprava podatkov
  – spremljanje aktualnih vprašanj, ki so    nega natečaja. Z izbranim kandidatom se     za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
povezana s področjem delovnega telesa.      bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen      – priprava predpisov in drugih zahtev-
  Kot delovne izkušnje se šteje delovna     čas, s polnim delovnim časom in z največ    nejših gradiv,
doba na delovnem mestu, za katero se       6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo        – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pri-    opravljalo v uradnih prostorih Državnega    rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
pravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede   zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.         – priprava poročil, analiz in informacij
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno     Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani    v zvezi z delom sodnega sveta,
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem    v moški spolni slovnični obliki, so upora-      – sprejemanje vlog in izjav strank na za-
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izku-   bljeni kot nevtralni za ženske in moške.    pisnik ter priprava osnutkov odgovorov,
šnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih              Republika Slovenija      – priprava in obdelava statističnih po-
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem                   Državni zbor   datkov,
Stran  3180 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                   Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

                       – opravljanje drugih strokovnih del po
                     odredbi predsednika, sekretarja ali člana
                     sodnega sveta.
                       8. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
                     delovno razmerje za določen čas (program
                     Lukenda do 31. 12. 2010) s polnim delov-
                     nim časom in s poskusno dobo, ki traja
                     šest mesecev.
                       9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
                     dni od dneva objave tega javnega natečaja
                     na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet,
                     Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana. Kandidati mo-
                     rajo prijavi priložiti življenjepis z opisom stro-
                     kovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni
                     diplomi.
                       10. Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi
                     elektronski naslov ali kontaktno telefonsko
                     številko.
                       11. Splošne informacije o izvedbi javne-
                     ga natečaja kandidati lahko dobijo na tel.
                     01/43-41-860, v času med 10. in 12. uro.
                           Sodni svet Republike Slovenije
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3181
                            Druge objave

Št. 478-31/2008         Ob-7698/08    do 3. 10. 2008 do 12. ure, na naslov: Mi-           javno zbiranje ponudb
  Republika Slovenija, Ministrstvo za no-   nistrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,             za prodajo vozil
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v na-   1501 Ljubljana.
                                                    I. Predmet prodaje
daljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom       9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
                                                    1. Osebno vozilo Renault Mega-
o stvarnem premoženju države, pokrajin in    ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
                                                  ne 1.6, reg. št.: CE H6-000, letnik 2001,
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo   najmanj do 10. 11. 2008.
                                                  80.650 prevoženih km, št. ohišja VF
o stvarnem premoženju države, pokrajin in      10. Drugi pogoji:
                                                  1BA0B0525371809, tip motorja K4MA7, 079
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)      – premičnini sta naprodaj po načelu »vi-
                                                  kW, 1.598 cm3, barva vozila S3M. Vozilo je
objavlja                     deno-kupljeno«;
                                                  bilo vzdrževano, redno servisirano in dobro
                           – možen je samo odkup obeh enot sku-
  ponovno javno zbiranje ponudb                                 ohranjeno. K vozilu spadajo tudi 4 zimske
                         paj;
                                                  gume. Izklicna (najnižja) cena predmetne
  1. Naziv in sedež organizatorja javne      – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
                                                  prodaje je 3.767,20 EUR in je za 15% nižja
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za   izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
                         ke ali višje od izhodiščne cene;         od ocenjene vrednosti s strani pooblašče-
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.                              nega cenilca.
  2. Opis predmeta prodaje             – ponudniki bodo o izidu javnega zbira-
                         nja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po       II. Zakonska podlaga za razpolaganje
  Centralni računalnik IBM 2064-102 in                                Prodaja osebnega vozila se izvaja na
konzolni kontroler IBM 2074-002, nabavlje-    opravljenem izboru;
                           – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni  podlagi določil Uredbe o stvarnem premo-
na in aktivirana v letu 2003 ter odstranjena                            ženju države, pokrajin in občin (Uradni list
leta 2007.                    po opravljenem izboru najugodnejšega po-
                         nudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno    RS, št. 84/07 in 94/07).
  Ponudnik mora ponuditi odkup obeh                                  V skladu s prvim odstavkom 14. člena
enot, ki sta predmet prodaje, v kompletu.    pogodbo;
                           – če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-    Uredbe o stvarnem premoženju države, po-
Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup                               krajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
                         poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
obeh enot, bo izločena iz nadaljnje obrav-                             94/07) je bilo osebno vozilo vključeno v letni
                         bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
nave.                                               načrt razpolaganja s premičnim premože-
                         vplačana varščina bo zadržana;
  3. Vrsta pravnega posla: prodaja premič-                            njem države.
                           – kupec mora premičnini prevzeti in od-
nin po metodi javnega zbiranja ponudb.                                 III. Vozilo se prodaja po načelu »videno
                         peljati v roku 15 dni od plačila celotne ku-
  4. Način in rok plačila kupnine: kupec po-                           kupljeno«.
                         pnine;
ravna kupnino na podlagi izstavljenega ra-                               IV. Pogoji sodelovanja:
                           – davek na dodano vrednost ter morebi-
čuna prodajalca, in sicer najkasneje v roku                               a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko so-
                         tne druge dajatve pogodbe plača kupec;
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne                            delujejo domače ali tuje fizične in pravne
                           – merilo za izbor najugodnejše ponudbe
kupnine v navedenem roku je bistvena se-                              osebe, pod pogojem, da so državljani Re-
                         je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
stavina pravnega posla.                                      publike Slovenije ali druge države članice
                         ponudi najvišjo ceno.
  5. Izhodiščna cena in varščina          11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb    Evropske unije.
  Izhodiščna cena za navedeni premičnini,     Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10.        Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
ki sta predmet javne prodaje, znaša skupaj    2008 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za    o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
46.687,50 €. V ta znesek ni vštet DDV.      notranje zadeve, Služba za javne razpise,     dokumenta, iz katerega je razviden poda-
  Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdi-  Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.     tek o državljanstvu (potni list, osebna iz-
lo o vplačani varščini v višini 10% ponujene     Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,    kaznica).
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva   ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-        Sedež pravne osebe se izkazuje z izpi-
za notranje zadeve št. 01100-6370171132     nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-     som iz sodnega registra.
ter sklic št. 28 17116-2990008-39901208.     nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za      b) V primeru, da se ponudba poda po
  Varščina bo uspelemu ponudniku vra-     sodelovanje na javnem odpiranju.         pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno
čunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo       Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-    pisno pooblastilo.
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni  sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo        c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
po končanem postopku javnega zbiranja      pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji     za resnost ponudbe v višini 10% izklicne
ponudb.                     izročiti na vpogled dokument s fotografijo,    cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
  6. Dodatne informacije in ogled premič-   katerega je izdal državni organ.         proračuna št. 01100-6300109972, sklic: 18
nin                         12. Ustavitev postopka: Vlada ali ko-     62480-7201001-47840308 ter ponudbi pri-
  Ogled premičnin, ki so predmet prodaje,   misija s soglasjem predstojnika lahko do     ložiti potrdilo o plačilu varščine.
je mogoč od dneva objave javnega zbiranja    sklenitve pravnega posla postopek prodaje       Najugodnejšemu ponudniku bo varšči-
ponudb do roka za oddajo ponudb po pred-     ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo    na všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
hodnem dogovoru s Francem Jeričem, tel.     stroški v višini izkazanih stroškov.       bo varščina vrnjena v roku 15 dni po kon-
01/428-48-07, pri katerem dobite tudi vse          Ministrstvo za notranje zadeve    čanem izboru najugodnejšega ponudnika.
dodatne informacije v zvezi s premičninama,                            Znesek varščine se v nobenem primeru ne
ki sta predmet prodaje.                              Ob-7869/08   obrestuje.
  Podrobnejše informacije v zvezi z iz-      Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva      d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
vedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri     ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zako-   z naslednjo vsebino:
Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov:    na o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)      – priimek in ime oziroma firmo ter na-
sasa.renko@gov.si.                določa in objavlja datum nastopa poslovanja    slov stalnega bivališča oziroma sedež po-
  7. Oblika ponudbe              notarja: 1. 10. 2008, prične s poslovanjem    nudnika,
  Ponudba mora biti podana v zaprti ku-    notarka Andreja Cajhen v Novi Gorici, Del-       – dokazilo o državljanstvu oziroma sede-
verti, na sprednji strani kuverte mora biti   pinova ulica 13.                 žu pravne osebe,
navedeno:                            Notarska zbornica Slovenije       – davčna številka,
  Predmet: »Ponudba za odkup centralne-                                – številka osebnega računa ali poslovne-
ga računalnika«.                 Št. 478-5/2008-231        Ob-7700/08   ga računa ter ime banke, kamor se neizbra-
  Številka zadeve: 478-31/2007.          Republika Slovenija, Upravna enota      nim ponudnikom povrne vrednost vplačane
  Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«.       Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šen-    kavcije,
  Na zadnji strani kuverte mora biti nave-   tjur, na podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem      – v primeru ponudnika, ki je pravna ose-
den naziv in naslov ponudnika.          premoženju države, pokrajin in občin (Ura-    ba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
  8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane     dni list RS, št. 84/07 in 94/07), kot prodaja-  biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje    lec objavlja                   (lahko tudi kopija),
Stran  3182 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  – overjeno pooblastilo, v primeru, da se    3. Izklicna cena za nepremičnino je        15. Ogled nepremičnine je mogoč po
ponudba poda po pooblaščencu,          34.010,00 EUR. Cena nepremičnine je bila     predhodnem dogovoru od 29. 9. 2008 do
  – navedbo premičnine, ki je predmet pro-  določena na podlagi cenitvenega poročila     3. 10. 2008.
daje,                      sodnega izvedenca z dne 7. 4. 2008, po-                   Občina Kostel
  – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od  večana za rast cene življenjskih potrebščin.
izklicne cene,                 Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na     Št. 100/08            Ob-7702/08
  – izjava ponudnika, da se strinja z vsemi  promet nepremičnin.                  Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel,
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom po-     4. V postopku lahko sodelujejo državljani   na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem
nudnika oziroma pooblaščenca. V primeru     držav članic EU, pravne osebe in samostojni    premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
pravne osebe se izjava podpiše s strani     podjetniki s sedežem v državah članicah      dni list RS, št. 14/07) in 45. člena Uredbe
zakonitega zastopnika in z žigom.        EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponud-    o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
  e) Rok za plačilo kupnine je bistvena    bo priporočeno v zaprti kuverti z oznako     s premoženjem države in občin (Uradni list
sestavina kupoprodajne pogodbe in je do-    »Ne odpiraj - ponudba za nakup poslovne      RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
ločen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne   stavbe - skladišča« na naslov: Občina Ko-
                                                       javno zbiranje ponudb
pogodbe.                    stel, Fara 30, 1336 Kostel.
  Davek na promet rabljenih motornih vozil    5. Ob predložitvi ponudbe so ponudni-         za prodajo poslovne stavbe
plača kupec. Kupec plača tudi morebitne     ki dolžni predložiti tudi varščino kot garan-     1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
druge dajatve in stroške v zvezi s preno-    cijo za resnost ponudbe. Varščina znaša      poslovna stavba v Potoku, parc. št. 1956/1,
som lastništva. Kupec je dolžan spremem-    10% izklicne cene. Varščino so dolžni po-     k.o. Pirče, v izmeri 519,62 m2, vpisana na
bo lastništva pri registracijski organizaciji  nudniki vplačati na TRR Občine Kostel:      ZKV 240, k.o. Pirče.
urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne    01365-0100005397, odprt pri Banki Slo-        2. Poslovna stavba je oddana v podna-
pogodbe.                    venije, sklic: 00 0002-2, namen »varščina     jem.
  V. Ponudba se bo štela za pravočasno,    za poslovno stavbo«. Plačana varščina bo       3. Izklicna cena za nepremičnino je
če bo prispela najkasneje do dne 26. sep-    izbranemu ponudniku brezobrestno vraču-      84.307,00 EUR. Cena nepremičnine je bila
tembra 2008 do 12. ure, na naslov: Upravna   nana v ceno, drugim pa bo brezobrestno      določena na podlagi cenitvenega poročila
enota Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230  vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja     sodnega izvedenca z dne 7. 4. 2008, po-
Šentjur, pod oznako »Javno zbiranje po-     ponudb.                      večana za rast cene življenjskih potrebščin.
nudb za prodajo vozil – Ne odpiraj«. Javno     6. Ponudnik mora v ponudbi navesti:      Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na
odpiranje ponudb bo dne 1. oktobra 2008 ob     a) podatke o ponudniku:            promet nepremičnin.
8. uri, v prostorih Upravne enote Šentjur pri    – ime in priimek fizične osebe, naziv       4. V postopku lahko sodelujejo državljani
Celju (sejna soba upravne enote).        pravne osebe oziroma samostojnega pod-      držav članic EU, pravne osebe in samostojni
  Ponudbe so lahko oddane priporočeno     jetnika,                     podjetniki s sedežem v državah članicah
po pošti ali osebno v času uradnih ur vloži-    – naslov oziroma sedež,            EU. Ponudniki naj posredujejo svojo ponud-
šča upravne enote: ponedeljek, torek, četr-     – davčno številko,              bo priporočeno v zaprti kuverti z oznako
tek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 18. ure,    – EMŠO oziroma matično številko,       »Ne odpiraj - ponudba za nakup poslovne
petek od 8. do 13. ure.               – številko transakcijskega računa ter     stavbe« na naslov: Občina Kostel, Fara 30,
  Rok vezanosti ponudnika na dano po-     naziv in sedež banke za vračilo vplačane     1336 Kostel.
nudbo je do 10. oktobra 2008.          varščine;                       5. Ob predložitvi ponudbe so ponudni-
  VI. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najviš-    b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od   ki dolžni predložiti tudi varščino kot garan-
jo kupnino. Prodajalec si pridržuje pravico,  izklicne cene.                  cijo za resnost ponudbe. Varščina znaša
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene      Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo   10% izklicne cene. Varščino so dolžni po-
pogodbe z nobenim ponudnikom. Predstoj-     potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice   nudniki vplačati na TRR Občine Kostel:
nik prodajalca lahko postopek do sklenitve   (fizične osebe), potrdila o registraciji (prav-  01365-0100005397, odprt pri Banki Slo-
pravnega posla tudi ustavi, pri čemer se    ne osebe), priglasitvenega lista (samostojni   venije, sklic: 00 0001-1, namen »varščina
ponudnikom povrnejo stroški v višini izka-   podjetniki).                   za poslovno stavbo«. Plačana varščina bo
zanih stroškov za prevzem razpisne doku-      7. Poslovna stavba - skladišče se proda-   izbranemu ponudniku brezobrestno vraču-
mentacije.                   ja po načelu videno-kupljeno.           nana v ceno, drugim pa bo brezobrestno
  VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno     8. Rok za oddajo ponudb je 7. 10. 2008    vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja
obveščeni.                   do 10. ure. Upoštevane bodo tiste ponudbe,    ponudb.
  VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora  ki bodo do tega roka prispele na vložišče       6. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo     Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel.         a) podatke o ponudniku:
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega     9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika      – ime in priimek fizične osebe, naziv
poziva k podpisu pogodbe.            bo kot edini kriterij upoštevana najvišja po-   pravne osebe oziroma samostojnega pod-
  IX. Zainteresirani ponudniki lahko pri-   nujena kupnina.                  jetnika,
dobijo podrobnejše informacije o vozilu na     10. Z uspelim ponudnikom se sklene        – naslov oziroma sedež,
naslovu: Upravna enota Šentjur pri Celju,    prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pri-       – davčno številko,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Urška Novak    stopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku      – EMŠO oziroma matično številko,
(tel. 03/747-12-41, 051/680-951; e-naslov:   5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plači-      – številko transakcijskega računa ter
urska.novak@gov.si). Ogled vozila je mogoč   lo celotne kupnine v roku 60 dni po podpisu    naziv in sedež banke za vračilo vplačane
po predhodnem dogovoru z Urško Novak.      pogodbe oziroma prejema računa je bistve-     varščine,
      Upravna enota Šentjur pri Celju   na sestavina pogodbe.                 b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
                          11. Kupec nosi tudi stroške overitve     izklicne cene.
Št. 100/08            Ob-7701/08   prodajne pogodbe pri notarju ter stroške       Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo
  Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel,    zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško-      potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice
na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem     knjižni prenos lastninske pravice na poslovni   (fizične osebe), potrdila o registraciji (prav-
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-   stavbi se opravi po plačilu celotne kupnine.   ne osebe), priglasitvenega lista (samostojni
dni list RS, št. 14/07) in 45. člena Uredbe     12. Objava javnega poziva za zbiranje     podjetniki).
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju   ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-      7. Poslovna stavba se prodaja po načelu
s premoženjem države in občin (Uradni list   ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno      videno-kupljeno.
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja        pogodbo za poslovno stavbo - skladišče, ki      8. Rok za oddajo ponudb je 7. 10. 2008
                        je predmet tega poziva.              do 10. ure. Upoštevane bodo tiste ponudbe,
     javno zbiranje ponudb
                          13. Občina Kostel si pridržuje pravico, da  ki bodo do tega roka prispele na vložišče
za prodajo poslovne stavbe – skladišča     začeti postopek javnega zbiranja ponudb do    Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel.
  1. Predmet javnega zbiranja ponudb je    sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.          9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
poslovna stavba v Potoku, parc. št. 1956/1,     14. Vsa dodatna pojasnila in informaci-    bo kot edini kriterij upoštevana najvišja po-
k.o. Pirče, v izmeri 176,40 m2, vpisana na   je lahko zainteresirani ponudniki dobijo na    nujena kupnina.
ZKV: 240, k.o. Pirče.              zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan       10. Z uspelim ponudnikom se sklene
  2. Poslovna stavba - skladišče je oddano   na tel. 01/894-80-06, kontaktna oseba Aleš    prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pri-
v podnajem.                   Marolt.                      stopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del             Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3183
         5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plači-        5. Informacije o predmetu prodaje za na-
         lo celotne kupnine v roku 60 dni po podpisu      men oblikovanja ponudbe za nakup lahko
         pogodbe oziroma prejema računa je bistve-       interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in
         na sestavina pogodbe.                 četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15.
           11. Kupec nosi tudi stroške overitve        ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11.
         prodajne pogodbe pri notarju ter stroške        do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in
         zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško-         od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel.
         knjižni prenos lastninske pravice na poslovni     02/821-60-17.
         stavbi se opravi po plačilu celotne kupnine.        6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
           12. Objava javnega poziva za zbiranje       interesenti predložiti ponudbo:
         ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-        – V ponudbi morajo ponudniki navesti
         ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno         svoje natančne osebne podatke, priložiti po-
         pogodbo za poslovno stavbo, ki je predmet       trdilo o plačani 10% varščini ter natančno
         tega poziva.                      navesti ponujeno ceno.
           13. Občina Kostel si pridržuje pravico, da       – Rok plačila je 8 dni po podpisu po-
         začeti postopek javnega zbiranja ponudb do       godbe.
         sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.            – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
           14. Vsa dodatna pojasnila in informaci-      prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleni-
         je lahko zainteresirani ponudniki dobijo na      ti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi pro-
         zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan       dajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
         na tel. 01/894-80-06, kontaktna oseba Aleš       k podpisu pogodbe pozove naslednjega naj-
         Marolt.                        ugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
           15. Ogled nepremičnine je mogoč po         ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
         predhodnem dogovoru od 29. 9. 2008 do           – Osebe, ki uporabljajo stanovanje (naje-
         3. 10. 2008.                      mnik in uporabniki) imajo pod enakimi pogoji
                        Občina Kostel      kot izbrani ponudnik predkupno pravico.
         Št. 352-2-0011/2008-03302     Ob-7730/08       – Izbrani ponudnik nosi vse stroške
                                     v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
           Na podlagi 21. člena Zakona o stvar-        stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
         nem premoženju države, pokrajin in občin        knjigo, cenitev).
         (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe       7. Navedeno nepremičnino prodaja Ob-
         o stvarnem premoženju države, pokrajin in       čina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je
         občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in     nepremičnina oddana v najem za nedoločen
         Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
                                     čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje
         Koroškem št. 319 z dne 27. 5. 2004, Občina
                                     pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
         Ravne na Koroškem objavlja poziv za
                                     predkupno pravico.
              javno zbiranje ponudb              8. Izhodiščna cena za predmetno nepre-
              za prodajo nepremičnine            mičnino je 27.283,88 €. Kupnino je potrebno
                                     plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe
           1. Organizator javnega zbiranja ponudb
                                     z nakazilom na transakcijski račun Občine
         je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
                                     Ravne na Koroškem.
         pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
           2. Predmet prodaje je nepremičnina           9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je
         enosobno stanovanje, v pritličju večstano-       bistvena sestavina pravnega posla.
         vanjske stavbe Javornik 31, v skupni izmeri        10. Ponudniki morajo ponudbe predlo-
         prodajne površine v izmeri 39,20 m2 oziro-       žiti najkasneje v roku 15 dni od objave
         ma skupne stanovanjske površine v izmeri        v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne
         42,38 m2, je vpisano v etažni lastnini in je      na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Rav-
         oddano v najem za nedoločen čas.            ne na Koroškem, z oznako »Ponudba za
           Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal       nakup stanovanja na Javorniku 31 – ne
         sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke,      odpiraj«.
         zajema stanovanje prostore naslednjih neto         11. Ponudniki so vezani na dano ponud-
         koristnih površin:                   bo do konca postopka javnega zbiranja po-
                                     nudb.
                                       12. Objava javnega zbiranja ponudb ne
                              Skupna    zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
                    Prodajna             ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
                             stanovanjska
                    površina             za nepremičnino, ki je predmet tega razpi-
                              površina
     Klet               1,92       3,84    sa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
                                     postopek prodaje do podpisa pogodbe, po-
     II. nadstropje:                        nudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
     – soba             15,14       15,14    odškodnine.
     – kuhinja            10,67       10,67      13. Kontaktna oseba prodajalca: sveto-
                                     valka za urejanje stavbnih zemljišč, Irena
     – kopalnica z WC-jem       3,87        3,87
                                     Došen.
     – predsoba            3,82        3,82      14. Ostale določbe:
     – balkon             3,78        5,04      – nepremičnina se prodaja po načelu vi-
     Skupaj             39,20       42,38    deno – kupljeno;
                                       – upoštevane bodo samo ponudbe, ki
                                     bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
           3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet         – ponudbe bo obravnavala posebna ko-
         javnega zbiranja ponudb, je prodaja.          misija, ki bo županu predlagala sklenitev
           4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo     pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
         o vplačani varščini v višini 10% ponujene         – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
         cene. Varščina se nakaže na naslov: Ob-        v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
         čina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot           – uspelemu ponudniku bo vplačana var-
         5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun       ščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
         št. 01303-0100009987, odprt pri Banki Slo-       obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
         venije.                        o izboru.
Stran  3184 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  15. Javno odpiranje ponudb bo dne        4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino   št. 84/07 in 94/07) in Letnega načrta pri-
8. 10. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine    v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,    dobivanja in razpolaganja z nepremičnim
Ravne na Koroškem.                ki jo je potrebno plačati na transakcijski ra-  premoženjem Občine Lukovica za leti 2008
       Občina Ravne na Koroškem      čun Občine Ruše 01308-0100008966, z na-      in 2009
                         vedbo »varščina – javno zbiranje ponudb za
Št. 181/2008           Ob-7731/08                                  javno zbiranje ponudb
                         nepremičnino _______«. Plačana varščina
  Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše    se izbranemu ponudniku vračuna v kupni-           za prodajo nepremičnin
objavlja na podlagi 21. člena Zakona       no, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez       1. Naziv in sedež organizatorja javnega
o stvarnem premoženju države, pokrajin in    obresti v roku 30 dni od dneva izbire naju-    zbiranja ponudb: Občina Lukovica, Stari trg
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe    godnejšega ponudnika.               1, 1225 Lukovica, tel. 01/72-963-300, faks
o stvarnem premoženju države, pokrajin in      4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebo-      01/72-963-313.
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Od-  vati:                         2. Predmet prodaje: parcela št. 30, k.o.
loka o proračunu Občine Ruše za leto 2008      4.2.1. podatke o ponudniku (ime, prii-    Trojane, v izmeri 615 m2, skupaj s stano-
(MUV, št. 34/07) in Letnega načrta razpola-   mek oziroma firmo, naslov, oziroma sedež,     vanjskim objektom Trojane 16.
ganja z nepremičnim premoženjem Občine      EMŠO oziroma matično številko, davčno         3. Opis predmeta: nepremičnina, parcela
Ruše za leto 2008                številko, številko transakcijskega računa,    št. 30, k.o. Trojane je vpisana v zemljiško-
                         naziv in naslov banke za vračilo kavcije)     knjižni vložek št. 352, last Občine Lukovica.
      javno zbiranje ponudb        in navedbo nepremičnine, na katero se po-     Nahaja v naselju Trojane ob magistralni ce-
      za prodajo nepremičnin        nudba nanaša,                   sti Ljubljana – Celje. Na nepremičnini sto-
  1. Naziv in sedež prodajalca in organi-     4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja  ji stanovanjska stavba, z 8 stanovanjskimi
zatorja javnega zbiranja ponudb: Občina     od objavljene izhodiščne cene nepremič-      enotami. Dostop na nepremičnino je možen
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, matična št.   nine,                       peš, z osebnimi vozili in s tovornjaki. Dovoz
5883571, davčna št. SI 81314485.           4.2.3. priloge iz točke 4.3. teh pogojev za  je izveden z asfaltiranim priključkom na ma-
  2. Predmet javnega zbiranja ponudb in    udeležbo na javnem zbiranju ponudb.        gistralno cesto.
izhodiščna cena                   Ponudniki morajo oddati popolno po-        4. Vrsta pravnega posla: prodaja.
  Predmet javnega zbiranja ponudb so na-    nudbo z vsemi prilogami do vključno 22. 9.      5. Izklicna cena: izhodiščna cena za ne-
slednje nepremičnine:              2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do      premičnino je 16.000,00 EUR. V ceno ni
  2.1. nezazidana stavbna zemljišča      navedenega roka in ure v sprejemni pisarni    vključen 20% DDV, ki ga plača kupec.
  Parc. št. 151/1-del, 153/1-del, 152/3-del,  Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.        6. Na javnem zbiranju ponudb lahko so-
152/2, 156, 157/2, 155/1, 150/2, 1831/9,     Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po    delujejo državljani Republike Slovenije in
1831/10, vse k.o. Ruše, v skupni izmeri ca.   pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj   državljani EU kot fizične ali pravne osebe
4452 m2. Nepremičnine se nahajajo v indu-    – ponudba za nakup nepremičnine ____       s stalnim prebivališčem oziroma sedežem
strijskem predelu naselja Ruše. Namenska     ___«, na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje     v Republiki Sloveniji. Ponudniki predložijo
raba: gradbene parcele v poselitvenem ob-    11, 2342 Ruše. Ponudbe morajo prispeti      kopijo osebnega dokumenta, pravne osebe
močju naselje Ruše, območje komunalne in     do zgoraj navedenega datuma in ure. V pri-    pa izpisek iz sodnega registra pravnih oseb,
okoljske infrastrukture. Izhodiščna cena: 47   meru, da ponudba ne bo oddana v skladu      ki ne sme biti starejši od 2 mesecev. Enako
                         z določili tega razpisa, je pristojna komisija  velja za ponudnike, državljane EU, po nače-
EUR na m2. Navedena izhodiščna cena ne
                         ne bo upoštevala.                 lu vzajemnosti.
vključuje DDV.
                           4.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:     7. Pisne ponudbe morajo prispeti do
  2.2. zazidano stavbno zemljišče
                         potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega    30. 9. 2008, do 12. ure po pošti oziroma
  Parc. št. 1743/2, gospodarsko poslopje
                         dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list   morajo biti do tega roka vročene osebno na
v izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 98 m2,
                         (samostojni podjetniki posamezniki), over-    naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
ZKV 202, k.o. Ruše. Nepremičnina se na-
                         jen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),   Lukovica, v zapečateni kuverti, na kateri je
haja v osrednjem delu naselja Ruše, kjer
                         ne starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani   potrebno navesti »Ponudba za nakup ne-
prevladuje poslovno-stanovanjska gradnja.
                         varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne   premičnine – Ne odpiraj«.
Izhodiščna cena: 97.000,00 EUR. Navede-
                         ponudbe, izjavo o vezanosti na dano ponud-      Na ovojnici mora biti naveden polni na-
na izhodiščna cena ne vključuje davka na     bo do 15. 10. 2008.                slov pošiljatelja.
promet nepremičnin.                 5. Dodatne informacije: dodatne po-        8. Ponudba mora obvezno vsebovati:
  3. Pogoji prodaje:              drobnejše informacije in informacije za      ime in priimek ponudnika oziroma ime prav-
  3.1. Nepremičnina je naprodaj po nače-    ogled zemljišča dobijo interesenti na Ob-     ne osebe in točen naslov, predviden na-
lu »videno-kupljeno«. Prednost pri nakupu    čini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na tel.   men uporabe nepremičnine, ponujeno ceno
nepremičnin po najvišji ponujeni ceni lah-    02/669-06-57, kontaktna oseba Katja Mar-     za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo
ko uveljavljajo po naslednjem vrtnem redu    kač Hrovatin.                   o plačilu varščine, pisno izjavo, da ponudnik
ponudniki, ki: 1) ponudijo odkup celotnega      6. Postopek izbire najugodnejšega po-     sprejema razpisne pogoje ter izjavo, s ka-
območja, 2) ponudijo krajši rok plačila, 3)   nudnika:                     tero se kupec obvezuje urediti stanovanj-
bodo opravljali dejavnost v skladu s sedanjo     6.1. Komisija bo odpirala prispele ponud-   ska razmerja z najemniki, ki v tem objektu
namembnostjo območja.              be 22. 9. 2008 na sedežu Občine Ruše, sej-    stanujejo.
  3.2. Nepremičnina bo prodana ponudni-    na soba (klet), z začetkom ob 13. uri.        9. Odpiranje pravočasnih in pravilno
ku, za katerega bo imenovana komisija ugo-      6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-  označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi
tovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in   nudnika je višina ponujene kupnine ter po-    (1. nadstropje) Občine Lukovica, Stari trg 1,
bo s sklepom župana izbran za najugodnej-    goji iz točke 3.1.                1225 Lukovica, dne 30. 9. 2008, ob 13. uri.
šega ponudnika.                   6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni      10. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
  3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti   v roku 30 dni preteku roka za javno zbiranje   nudnika: prednost pri izbiri bo imel ponu-
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-     ponudb.                      dnik, ki bo ponudil ugodnejše pogoje. Po-
vljenem izboru najugodnejšega ponudni-        6.4. Obveznost prodajalca, da sklene     nujena cena in plačilni pogoji morajo biti
ka oziroma po poteku roka za uveljavitev     pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo     najmanj enaki oziroma ugodnejši od nave-
predkupne pravice. V nasprotnem primeru     ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-     denih v razpisu. V primeru več enakovre-
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in     vana komisija s soglasjem župana lahko      dnih najugodnejših ponudb, bo prodajalec
ima Občina Ruše pravico zadržati vplačano    ustavita začeti postopek razpolaganja do     z njimi izvedel dodatna pogajanja.
varščino.                    sklenitve pravnega posla.               11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
  3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni                   Občina Ruše   o izbiri pisno obveščeni.
od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena                               12. Način in rok plačila kupnine: izbrani
sestavina pogodbe.                Št. 0057/2008          Ob-7738/08    ponudnik (kupec) je dolžan kupnino porav-
  3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine       Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Luko-   nati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
dolžan plačati še pripadajoči 20% DDV ozi-    vica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona    pogodbe oziroma izstavitve računa. Plača-
roma 2% davek na promet nepremičnin ter     o stvarnem premoženju države, pokrajin      na varščina se najugodnejšemu ponudniku
stroške zemljiškoknjižnega prenosa.       in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. do   (kupcu) všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
  4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-   47. člena Uredbe o stvarnem premoženju      Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
ga zbiranja ponudb                države, pokrajin in občin (Uradni list RS,    prodajne pogodbe.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3185
  13. Sklenitev pogodbe: v primeru, če      cija je lepa, pretežno sončna, lega pretežno   ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe      vzhodna in jugovzhodna, delno pa tudi se-     odpiranju ponudb.
v navedenem roku iz prejšnjega odstavka,      verovzhodna, oddaljenost od središča Voj-       7. Način in rok plačila kupnine
lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev     nika pa je manj kot 1 km.               Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali       3. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča   pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnej-     znaša 35 EUR/m² + DDV, kar skupaj za       najugodnejšega ponudnika, celotno kupni-
ši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v po-     28.194 m² znaša 986.790 EUR + DDV. Ko-      no pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na
daljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo     munalni prispevek ni zajet v ceni. Izbrani    račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082,
varščino.                     ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ure-     odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni od izsta-
  14. Rok vezanosti na ponudbo: do dne-     ditev terena in manjkajoče komunalne in-     vitve računa. Plačilo celotne kupnine v tem
va sklenitve prodajne pogodbe z izbra-       frastrukture.                   roku je bistvena sestavina pogodbe. Zemlji-
nim ponudnikom. Prodajalec na podlagi         4. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-    šče preide v last in posest kupca šele po
tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan      dnika je najvišja ponujena cena.         plačilu celotne kupnine. Občina Vojnik bo
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine       5. Rok za oddajo ponudbe, oblika in po-    izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis la-
najugodnejšemu ponudniku oziroma lah-       goji, pod katerimi morajo zainteresirani kup-   stninske pravice na nepremičnini v zemljiško
ko začeti postopek do sklenitve pravnega      ci predložiti ponudbo:              knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec
posla ustavi. V tem primeru se ponudnikom       a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami   nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemlji-
povrnejo stroški v višini izkazanega plačila    morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti   šča (plačilo davka, stroški notarskih storitev,
varščine.                     kuverti najkasneje do srede, 15. 10. 2008,    vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
  15. Ponudniki so dolžni plačati varšči-    do 10. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršo-     8. Ustavitev postopka: prodajalec na
no v višini 10% od ponujene cene. Plačilo     va ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne od-    podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
varščine je pogoj za upoštevanje ponud-      piraj – javno zbiranje ponudb ZN Konjsko«.    k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
be. Vplačilo varščine se opravi na transak-    Na hrbtni strani kuverte mora biti označen    z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
cijski račun Občine Lukovica, št. 01268      naziv in naslov ponudnika.            ustavi začeti postopek prodaje nepremični-
– 0100001517, ki je odprt pri Banki Slove-       b) V ponudbi morajo ponudniki navesti     ne vse do sklenitve pravnega posla (pogod-
nije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,     oziroma predložiti:                be), brez obrazložitve in brez odškodninske
z navedbo: »Ponudba za nakup nepremič-         – naziv ponudnika (fizične osebe: ime     odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
nine.«                       in priimek, naslov stalnega prebivališča, te-   povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
  16. Z najugodnejšim ponudnikom bo       lefonsko številko, EMŠO, davčno številko,     obresti.
Občina Lukovica sklenila prodajno pogod-      transakcijski račun in fotokopijo osebnega      9. Podrobnejše informacije: zainteresi-
bo v 15 dneh po končani izbiri najugodnej-     dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,     rani kupci lahko prejmejo podrobnejše in-
šega ponudnika oziroma po poteku roka       telefonsko številko, matično številko, davč-   formacije na tel. 03/78-00-620 (Maja Čagalj
za uveljavitev predkupne pravice. Plačana     no številko, transakcijski račun, navedba     Godec, Jelka Gregorc). Ogled zemljišča je
varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena     zakonitega zastopnika oziroma podpisnika     možen po predhodnem telefonskem dogo-
v roku 15 dni po podpisu prodajne pogodbe     pogodbe);                     voru.
z izbranim ponudnikom.                 – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od                   Občina Vojnik
  17. Drugi pogoji prodaje: nepremičnina     izhodišče cene;
se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.        – dokazilo o plačanih davkih in prispev-   Št. 37101/2008          Ob-7809/08
  18. Interesenti se lahko seznani-       kih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
                                                     Povabilo in navodila prijaviteljem
jo s podrobnejšimi informacijami pri          – pravne osebe predložijo izpis iz so-
upravi Občine Lukovica, Tomažu Ce-         dnega/poslovnega registra, ki ni starejši od       za oddajo prijave za podelitev
rarju, tel. 01/729-63-16, e-pošta: to-       30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo           koncesij za opravljanje
maz.cerar@lukovica.si, v zvezi s pravnimi     sedež v RS;                      lokalne/ih gospodarske/ih javne/ih
vprašanji pa pri Nini Kodrin, tel. 01/729-63-12,    – fizične osebe predložijo potrdilo o dr-    služb/e vzdrževanja občinskih javnih
e-pošta: nina.kodrin@lukovica.si.         žavljanstvu RS;                    cest ter urejanja in čiščenja javnih
              Občina Lukovica      – dokazilo o plačilu varščine v višini      površin v Občini Šempeter - Vrtojba
                          119.000 EUR na račun Občine Vojnik, odprt       1. Povabilo k oddaji prijave
Št. 478-0033-2008/3        Ob-7752/08   pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082, z na-       Na podlagi 42. in 48. člena Zakona o jav-
  Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,    vedbo »varščina – ZN Konjsko«. Plačana      no – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
na podlagi Zakona o stvarnem premože-       varščina se izbranemu ponudniku vračuna      št. 127/06) in tega javnega razpisa za po-
nju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.   v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne     delitev koncesij za opravljanje lokalne/ih go-
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju       bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 8    spodarske/ih javne/ih služb/e vzdrževanja
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07  dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.     občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja
in 94/07) ter v skladu s Sklepom o letnem       c) Zemljišča se prodajajo po načelu »vi-   javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba
načrtu razpolaganja z nepremičnim premo-      deno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije    naročnik/koncedent: Občina Šempeter - Vr-
ženjem Občine Vojnik za leto 2008 objavlja     po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.       tojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šem-
                            d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi   peter pri Gorici, tel. 05/335-10-00, matična
      javno zbiranje ponudb
                          s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem    številka: 1358227, ID za DDV: SI44857390,
 za prodajo nepremičnin v lasti Občine      javnem razpisu.                  vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu
          Vojnik               e) Rok vezanosti ponudnika na dano po-    z zahtevami iz te razpisne dokumentacije
   (drugi del zemljišč ZN Konjsko)       nudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju    podajo prijavo za podelitev:
  1. Ime in sedež prodajalca – organizator-   ponudb.                        a) koncesije za opravljanje lokalne go-
ja javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik,       f) Postopek obravnavanja prispelih po-    spodarske javne službe vzdrževanja občin-
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.           nudb bo izveden v skladu s 45. členom       skih javnih cest in/ali
  2. Opis predmeta prodaje: predmet pro-     Uredbe o stvarnem premoženju države,          b) urejanja in čiščenja javnih površin.
daje so zemljišča v skupni izmeri 28194 m²,    pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in       Vsaka oseba lahko vloži prijavo na jav-
in sicer parc. št. 10/2 (gozd 2028 m²), parc.   94/07).                      ni razpis tako za izvajanje lokalne gospo-
št. 10/4 (neplodno 404 m²), parc. št. 10/5       g) Z vplačilom varščine ponudnik prista-   darske javne službe vzdrževanja občinskih
(travnik 151 m²), parc. št. 10/1 (pot 8 m²     ne na vse pogoje, določene v tem razpisu.     javnih cest, kakor za urejanje in čiščenje
in travnik 13449 m²), parc. št. 11 (f. objekt     6. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpira-   javnih površin.
7 m², f. objekt 5 m², dvorišče 27 m², neplo-    nje ponudb bo v sredo, 15. 10. 2008, ob 11.      Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlo-
dno 1825 m²) in parcele 14/1 (sadovnjak      uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica  go (prijavo) za vsako koncesijo. V primeru
10272 m², f. objekt 10 m², f. objekt 8 m²),    8, Vojnik. Odpiranje bo javno. Predstavniki    skupne prijave sme biti ista oseba ali njena
vse k.o. Vojnik okolica, ki so v lasti Občine   ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti    povezana družba udeležena le pri eni (sku-
Vojnik. Zemljišče predstavlja stavbno zemlji-   pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-    pni) prijavi.
šče, na katerem je v skladu z ZN Konjsko      kumentom oziroma pooblastilom ponudnika.        2. Prijavitelj/koncesionar
možna gradnja stanovanjskih hiš, in se pro-    Pravočasno prispele ponudbe bo obravna-        Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali
daja izključno v celoti. Nahaja se zahodno     vala komisija za odpiranje ponudb, ki bo     fizična oseba (samostojni podjetnik posa-
od Vojnika, ob cesti Vojnik – Konjsko. Loka-    vse ponudnike o izboru najugodnejšega       meznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
Stran  3186 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                       Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

razpisane gospodarske javne službe v Ob-        6. Popolna prijava                nik/koncedent ne prekliče zaupnosti, naroč-
čini Šempeter - Vrtojba.                Prijava se bo štela za popolno, če bo       nik/koncedent prijavo v celotni zavrne.
   V prijavi za pridobitev koncesije (prija-   pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala        8. Skupna prijava
vi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,   vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji       Prijavo na javni razpis lahko poda sku-
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo      zahtevane podatke.                  paj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem        Prijava mora biti zložena v mapi. Na za-     pravni akt, iz katerega izhajajo medseboj-
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; spre-    četku prijave mora biti priloženo kazalo. Pri-    na razmerja med več osebami in njihova
membe Uradni list RS, št. 16/08; v nada-      javo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora    zaveza, da bodo v primeru izbora za kon-
ljevanju: ZJN-2), ki so navedene v razpisni     biti dovolj dolga tako, da omogoča nemote-      cesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj     no obračanje listov v prijavi in na način, da     obliko, s katero bo naročnik/koncedent skle-
priložiti prijavi dokumente zahtevane v raz-    brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali      nil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne
pisni dokumentaciji.                odstranjevati posameznih listov v prijavi.      prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri
   Naročnik/koncedent bo izbral za opra-       Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in iz-  skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje
vljanje razpisane koncesije prijavo enega      polnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki     za udeležbo (sposobnost) določene v na-
prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno  so navedena na posameznem obrazcu.          daljevanju tega navodila, razen, kar se tiče
odločbo izdano v skladu s četrtim odstav-        Prijavitelj mora svojo prijavo izdelati in    statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis
kom 115. člena Odloka o občinskih javnih      oddati na izvirniku prevzete razpisne doku-      v register, …. a), b), c), d) – prva alineja, o)
cestah in drugih javnih površinah v Obči-      mentacije (obrazcev). Vsi obrazci in izjave      – druga alineja, ki jih mora izpolnjevati vsak
ni Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št.     morajo biti datirani, žigosani in podpisani      izmed skupnih prijaviteljev.
59/08) in 207. členom Zakona o splošnem       s strani odgovorne osebe prijavitelja, ki je       9. Vsebina prijave
upravnem postopku (uradno prečiščeno be-      podpisnik prijave. Zahtevani dokumenti mo-        Popolna bo prijava, ki bo vsebovala na-
sedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06,     rajo biti skladni s pogoji iz navodil in razpi-    slednje, dokumente obrazce in izjave:
spremembe 126/07).                 sne dokumentacije.                    1. Kazalo prijave
   3. Predmet javnega razpisa             Če je iz tehničnih razlogov posamezen         2. Obrazec št. 1 – Prijava
   Predmet javnega razpisa je podelitev      obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače         3. Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju
koncesij/e za opravljanje lokalne/ih gospo-     (npr. s pomočjo računalnika), mora bese-       pogojev in zahtev iz razpisne dokumenta-
darske/ih javne/ih služb/e vzdrževanja ob-     dilo v obrazcu ustrezati zahtevam naroč-       cije
činskih javnih cest ter urejanja in čiščenja    nika/koncedenta iz navodil in razpisne do-        4. Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis
javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba.     kumentacije, kar pomeni, da mora besedilo       prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev
   Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel    obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati          5. Pravni akt o sodelovanju
izključno pravico opravljanja gospodarske      besedilu na predpisanem obrazcu.             6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Ka-
javne službe, za katero se bo prijavil oziro-      V primeru, da naročnik/koncedent ne bi      zenska evidenca, o nekaznovanosti (pravna
ma za katero bo izbran, na celotnem obmo-      pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave    oseba / samostojni podjetnik posameznik)
čju Občine Šempeter - Vrtojba. Koncesijska     nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni       7. Potrdilo/potrdila Ministrstva za pravo-
pogodba bo sklenjena za določen čas 10       razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesio-     sodje, Kazenska evidenca, o nekaznovano-
let od dneva sklenitve koncesijske pogod-                                 sti zakonitih zastopnikov
                          nar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
                                                       8. Redni izpisek iz sodnega registra ali iz
be. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem      za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
                                                     poslovnega registra AJPES za pravne ose-
sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani kon-     sklenjena koncesijska pogodba.
                                                     be oziroma podjetnike posameznike in/ozi-
cesionar bo moral začeti z izvajanjem kon-       7. Zaupnost postopka oziroma doku-
                                                     roma ustanovitveni ali drugi akt, iz katerega
cesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi      mentov
                                                     je razvidno da izpolnjuje pogoje za opravlja-
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske        Prijavitelj naj obrazce in izjave za kate-
                                                     nje dejavnosti, ki je predmet koncesije
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov     re meni, da sodijo pod zaupne ali poslov-
                                                       9. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni
določenih z zakonom.                no skrivnost označi s klavzulo »zaupno ali
                                                     začet postopek zaradi insolventnosti, drug
   4. Predpisi na podlagi katerih se izvaja    poslovna skrivnost« in parafo osebe, ki je      postopek prisilnega prenehanja ali likvida-
javni razpis                    podpisnik prijave. Če naj bo zaupen samo       cijski postopek
   Javni razpis za podelitev koncesij/e za    določen podatek v obrazcu ali dokumentu,         10. Obrazec št. 4 – Izjava o poravnanih
opravljanje lokalne/ih gospodarske/ih jav-     mora biti zaupni del podčrtan z rdečo bar-      davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
ne/ih služb/e vzdrževanja občinskih javnih     vo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka      dajatvah
cest ter/ali urejanja in čiščenja javnih povr-   »zaupno ali poslovna skrivnost« in parafa         11. Potrdilo durs o poravnanih davkih in
šin v Občini Šempeter - Vrtojba, se izvaja     osebe, ki je podpisnik prijave.            prispevkih
na podlagi:                       Ob tem naročnik/koncedent opozarja pri-        12. Obrazec št. 5 – Izjava o delavcu
   – Zakona o gospodarskih javnih službah     javitelje, da pod zaupne podatke ali poslov-       13. Obrazec št. 6 – Izjava o zaposlenih
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO     no skrivnost ne sodijo podatki, ki so pred-      delavcih
in 127/06 – ZJZP),                 met ocenjevanja prijav oziroma na podlagi         14. Obrazec št. 7 – Izjava o tehnični
   – Zakona o lokalni samoupravi (Uradni     predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslov-      usposobljenosti
list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno bese-     no skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj      15. Potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedi-
dilo, ZLS-UPB2),                  upravičeno označil kot zaupne ali kot poslov-     cine za izvajalca ukrepov
   – Statuta Občine Šempeter - Vrtojba      no skrivnost, bodo uporabljeni samo za na-        16. Potrdilo za ravnanje z nevarnimi ke-
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06),    mene javnega razpisa in ne bodo dostopni       mikalijami
   – Odloka o lokalnih gospodarskih javnih    nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene        Opomba: potrdili nista pogoj za popol-
službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni     v razpisni postopek. Naročnik/koncedent bo      nost ponudbe, vendar prinašata dodatne
list RS, št. 41/08),                v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti       točke pri merilih
   – Odloka o občinskih javnih cestah in     tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo        17. Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo
drugih javnih površinah v Občini Šempeter      nikjer javno objavljeni. Naročnik/koncedent        Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/08),       bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno       potrdilo, (kolikor se nanaša na celoten pred-
   – Zakona o javno-zasebnem partnerstvu     skrivnost tiste podatke v prijavni dokumen-      met koncesije) izpolnjeno na predpisanem
(Uradni list RS, št. 127/06),            taciji, ki bodo označene s klavzulo »zaupno      obrazcu, oziroma dve referenčni potrdili, če
   – Zakona o splošnem upravnem postop-      ali poslovno skrivnost« in ne odgovarja za      se vsako nanaša le na eno izmed razpisa-
ku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-    zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni,        nih gospodarskih javnih služb; oziroma pri
ščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe        kot je navedeno.                   prijavi samo za posamezno javno službo,
126/07, ZUP-E),                     V primeru, da bodo kot zaupno ali kot       ustrezno referenčno potrdilo za slednjo.
   – skladno z ostalimi veljavnimi predpi-    poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne        18. Obrazec št. 9 – Izjava o sodelovanju
si, ki urejajo področja gospodarskih javnih     ustrezajo pogojem, bo naročnik/koncedent       s podizvajalci
služb, ki so predmet javnega razpisa.        prijavitelja pozval, da oznako zaupnosti ali       19. Elaborat o opravljanju dejavnosti
   5. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati  poslovna skrivnost umakne. Prijavitelj to         20. Obrazec št. 10 – Izjava o rednem
prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki    stori tako, da njegov zastopnik nad oznako      izvajanju gospodarske javne službe
se nanaša na prijavo, mora biti napisana      napiše »preklic«, vpiše datum in se podpi-        21. Obrazec št. 11 – Izjava o zavarova-
v slovenskem jeziku.                še. Če prijavitelj v roku, ki ga določi naroč-    nju odgovornosti
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                            Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3187
  22. predpogodba o zavarovanju proti od-       d) da je registriran oziroma da izpolnjuje     Dokazilo:
govornosti za škodo.                pogoje za opravljanje gospodarske javne         – da predloži elaborat o opravljanju de-
  Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni       službe                       javnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
obrazci, izjave in dokumenti obvezni, ra-        Dokazilo:                   strokovne opremljenosti vodenja katastra,
zen:                           – veljaven redni izpisek iz sodnega re-    finančno – operativnega vidika in razvojne-
  – obrazca št. 3 (pod zap. št. 4), ki je ob-   gistra (ali iz poslovnega registra AJPES),     ga vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
vezen samo v primeru prijave, ki jo predlaga    iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj re-   zahtevanih pogojev
skupina prijaviteljev,               gistriran,                        – izpolnjena izjava o rednem izvajanju
  – pravnega akta o sodelovanju (pod zap.       – dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opra-   gospodarske javne službe, ki je sestavni
št. 5), ki je obvezen samo v primeru prijave,    vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije     del te razpisne dokumentacije (Obrazec št.
ki jo predlaga skupina prijaviteljev.        (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt      10);
  10. Sposobnost prijavitelja           ...).                          n) da se obveže zavarovati proti odgo-
  Za priznanje sposobnosti prijavitelja        Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz   vornosti za škodo, ki jo z opravljanjem de-
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za     poslovnega registra AJPES) se priloži v ori-    javnosti utegne povzročiti državi, občini ali
udeležbo (sposobnost) določene z veljav-      ginalu ali kopiji;                 tretji osebi
nim zakonom, ki ureja postopek oddaje jav-        e) da lahko s polnim oziroma s sorazmer-      Dokazilo:
nih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom   no krajšim delovnim časom na gospodarski         – predpogodba o zavarovanju proti od-
o občinskih javnih cestah in drugih javnih     javni službi zaposli osebo s VII. stopnjo stro-   govornosti za škodo;
površinah v Občini Šempeter - Vrtojba do-      kovne izobrazbe in opravljenim strokovnim        – izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
kazuje z naslednjimi listinami:           izpitom iz upravnega postopka.           sestavni del razpisne dokumentacije (Obra-
  a) da kot pravna oseba ali kot samostoj-       Dokazilo:                   zec št. 11)
ni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti       Izjava o delavcu (Obrazec št. 5), iz kate-     o) da je finančno sposoben opravljati go-
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni     re bo razvidno:                   spodarsko javno službo
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opre-      – da ima prijavitelj zaposleno osebo        Dokazilo:
deljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list      s polnim oziroma sorazmerno krajšim delov-        – BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,     nim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne     oziroma BOON 1/SP – samostojni podje-
37/05 in 17/06):                  izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom     tniki posamezniki s podatki in kazalniki za
  – hudodelsko združevanje,            iz upravnega postopka ali              leto 2007
  – sprejemanje podkupnine pri volitvah        – da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran     – Potrdilo poslovne banke ali bank pri
(velja za fizične osebe), nedovoljeno spreje-    za koncesionarja zaposlil osebo s polnim      katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) tran-
manje daril, jemanje podkupnine (za fizične     oziroma sorazmerno krajšim delovnim ča-       sakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje       som z najmanj VII. stopnjo strokovne izo-      dokazil mora izhajati, da ponudnikovi tran-
daril za nezakonito posredovanje in dajanje     brazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz     sakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
daril za nezakonito posredovanje,          upravnega postopka;                 izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60
                             Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni  dni niso bili blokirani);
  – goljufija, poslovna goljufija, preslepi-
                          del razpisne dokumentacije.               Koncesionar mora izpolnjevati tudi more-
tev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
                             f) da zaposluje najmanj eno osebo s tre-    bitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti,
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
                          mi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je   ki jih določajo drugi predpisi.
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
                          predmet koncesije in s strokovno izobrazbo        11. Način, mesto in rok za prevzem raz-
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
                          najmanj VI. stopnje tehnične smeri         pisne dokumentacije
nih interesov Evropskih skupnosti,
                             g) da zaposluje najmanj eno osebo s tre-      Javni razpis in vsebina razpisne doku-
  – pranje denarja;
                          mi leti delovnih izkušenj v gradbeni stroki in   mentacije za podelitev koncesij za opravlja-
  Dokazilo:
                          s strokovno izobrazbo najmanj VI. stopnje      nje razpisanih lokalnih gospodarskih javnih
  Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Ka-     gradbene smeri,                   služb v Občini Šempeter - Vrtojba je ob-
zenska evidenca, da:                   h) da razpolaga z zadostnim številom      javljen v Uradnem listu RS in na Portalu
  – prijavitelj kot pravna oseba ali samo-    delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (III., IV.  enaročanje.
stojni podjetnik posameznik ni bil kazno-      stopnja gradbene ali druge tehnične smeri),       Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
van v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi      usposobljenostjo in izkušnjami na področju     zahtevajo osebno ali po pošti.
dejanji,                      gospodarske javne službe na celotnem ob-         Razpisno dokumentacijo lahko prijavi-
  – zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili  močju občine za njeno izvajanje           telji zahtevajo do vključno 7. 11. 2008, do
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi ka-        Dokazilo:                   12. ure, na naslovu: Občina Šempeter-Vrtoj-
znivimi dejanji;                     – izpolnjena izjava o zaposlenih delav-    ba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter
  Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in  cih, ki je sestavni del te razpisne dokumen-    pri Gorici.
ne sme biti starejše od 30 dni pred dnevom     tacije (Obrazec št. 6);                 Prijavitelji pred prevzemom razpisne do-
objave javnega razpisa;                 i) da razpolaga z zadostnim obsegom      kumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
  b) da proti prijavitelju ni začet postopek   opreme in strokovnih znanj oziroma po-       navedenem naslovu.
zaradi insolventnosti, drug postopek prisil-    trebnih sredstev za delo ter da razpolaga        Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno do-
nega prenehanja ali likvidacijski postopek     s poslovnim prostorom na območju Obči-       kumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
  Dokazilo:                    ne Šempeter - Vrtojba, oziroma, ne glede      lahko sporočijo na elektronski naslov: obci-
  Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima pri-    na sedež poslovnega prostora na drugačen      na.sempeter-vrtojba@siol.net.
javitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno,    način dokaže, da lahko nemoteno opravlja         12. Način pojasnjevanja razpisne doku-
da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi   dejavnost                      mentacije
insolventnosti, drug postopek prisilnega pre-      Dokazilo:                      Dodatna pojasnila razpisne dokumenta-
nehanja ali likvidacijski postopek;           – izpolnjena izjava o tehnični usposoblje-   cije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
  Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali   nosti, ki je sestavni del te razpisne doku-     obliki. Za dajanje informacij je pri naroč-
kopiji in ne sme biti starejše od 30 dni pred    mentacije (Obrazec št. 7);             niku/koncedentu odgovorna oseba Kristina
dnevom objave javnega razpisa;              j) da je sposoben samostojno zagotavlja-    Kozar.
  c) da ima prijavitelj poravnane vse dav-    ti vse javne dobrine, ki so predmet gospo-        Pojasnila na pisna vprašanja bodo pi-
ke, prispevke in druge javnopravne dajatve     darske javne službe                 sno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
  Dokazilo:                      k) da je sposoben zagotavljati storitve na   prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgo-
  – izjava o poravnanih davkih, prispevkih    kontinuiran in kvaliteten način ob upošteva-    vori na vprašanja prijaviteljev postanejo se-
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je se-     nju Odloka o občinskih javnih cestah in dru-    stavni del te razpisne dokumentacije in so
stavni del razpisne dokumentacije (Obrazec     gih javnih površinah v Občini Šempeter - Vr-    za prijavitelje obvezujoči.
št. 4);                       tojba, predpisov, normativov in standardov        Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja
  – potrdilo DURS o poravnanih davkih in        l) da zagotavlja interventno izvajanje go-   na elektronski naslov: obcina.sempeter-vr-
prispevkih;                     spodarske javne službe ob vsakem času        tojba@siol.net ali na naslovu: Občina Šem-
  Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in    m) da je usposobljen za vodenje katastra    peter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11,
ne sme biti starejše od 30 dni pred dnevom     ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pri-    5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00,
objave javnega razpisa;               pravami za njegovo vodenje             z oznako »Občina Šempeter - Vrtojba – kon-
Stran  3188 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

cesija za opravljanje GJS vzdrževanje ob-     službe vzdrževanja občinskih javnih cest,     ki so pomembne za izvajanje gospodarske
činskih javnih cest ter urejanja in čiščenja    kakor za urejanje in čiščenje javnih povr-    javne službe, ki presegajo minimalne zahte-
javnih površin«.                  šin.                       ve javne službe z vidika neprekinjenega, ne-
  Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,      Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo     motenega, do uporabnikov enakopravnega
da razpisno dokumentacijo delno spremeni      (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti   in gospodarnega zagotavljanja javne službe
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so pre-     ista oseba ali njena povezana družba ude-     pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji
vzeli razpisno dokumentacijo in po potre-     ležena le pri eni (skupni) prijavi.        pa sorazmerno manj.
bi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne      17. Način ocenjevanja prijav in izbor kon-    3. Merilo »Dosedanje pozitivne referen-
spremembe in dopolnitve razpisne doku-       cesionarja                    ce na področju izvajanja razpisane gospo-
mentacije postanejo sestavni del te razpisne      Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju    darske javne službe«
dokumentacije.                   pogojev in zahtev iz te razpisne dokumen-       Prijava se bo vrednotila tako, da bo lah-
  13. Način, mesto in rok oddaje prijave     tacije za izvajanje razpisane gospodarske     ko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 20
  Prijavitelji morajo oddati svoje prijave    javne službe izbral enega koncesionarja ali    točk.
v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na na-   skupino prijaviteljev – skupna prijava.        Merilo bo uporabljeno na naslednji na-
slovni strani opremljene z naslovom: Občina      Merila za izbor koncesionarja so:       čin:
Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11,      1. Tehnična usposobljenost, ki presega      Prijavitelj, ki je v zadnjih treh letih pred
5290 Šempeter pri Gorici.             minimalne zahteve javne službe.          objavo javnega razpisa opravil ali opravlja
  V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:      2. Kadrovska usposobljenost in znanja     storitev za obe razpisani gospodarski javni
»Ne odpiraj – prijava – Občina Šempeter -     oseb, ki so pomembne za izvajanje gospo-     službi in kot dokazilo predloži eno referenč-
Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS vzdr-    darske javne službe, ki presegajo minimalne    no potrdilo na predpisanem obrazcu izda-
ževanje občinskih javnih cest ter urejanja in   zahteve javne službe.               nem s strani občin(e) ali druge pristojne
čiščenja javnih površin«.               3. Dosedanje pozitivne reference na      institucije s katerimi ima sklenjeno koncesij-
  Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv   področju izvajanja razpisane gospodarske     sko pogodbo ali izvaja javni službi na kon-
in naslov prijavitelja.              javne službe.                   cesijski pogodbi primerljiv način, oziroma
  Naročnik/koncedent bo upošteval vse        4. Celovitost ponujenega izvajanja gospo-   predloži dve referenčni potrdili ločeno po
prijave, ki bodo prispele na zgoraj nave-     darske javne službe v okviru iste osebe.     eno za vsako izmed javnih služb, izpolnjuje
deni naslov najpozneje do 10. 11. 2008, do       V odvisnosti od posameznega merila se     osnovni pogoj glede referenc, kolikor kandi-
12. ure.                      bo vsaka prijava vrednotila po posamezni     dira za pridobitev obeh koncesij.
  Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali  gospodarski javni službi in skupno za obe       Prijavitelj, ki kandidirana samo za posa-
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je   gospodarski javni službi.             mezno javno službo, osnovni pogoj glede
prijava poslana po pošti se šteje za pravoča-     1. Merilo »Tehnična usposobljenost, ki    referenc izpolni, s predložitvijo enega ustre-
sno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj    presega minimalne zahteve javne službe«      znega referenčnega potrdila za ponujeno
navedenega datuma in ure.               Prijavitelj v prijavi opiše tehnične zmo-   javno službo.
  Prijave ni mogoče oddati ne v elektronski   gljivosti (npr. excel tabela), v času odda-      Prijavitelj z več referenčnimi potrdili,
obliki ne po telefaksu.              je prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje    prejme za vsako dodatno referenco (nad
  14. Umik, sprememba ali dopolnitev pri-    pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od    osnovnim enim) 4 točke, vendar največ do
jave                        najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazi-    20 točk skupno.
  Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje   lo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo      Upoštevajo se zgolj reference o opravlja-
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,    dokazilo o zagotovitvi navedenih tehničnih    nju gospodarske javne službe na območju,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji     zmogljivosti v času oddaje prijave.        ki je po velikosti in število prebivalcev enako-
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Šem-       Prijava se bo vrednotila tako, da bo lah-   vredno ali večje od območja koncedenta.
peter-Vrtojba – koncesija za opravljanje GJS    ko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 30    Upoštevajo se zgolj reference, ki so
vzdrževanje občinskih javnih cest ter ureja-    točk.                       s strani naročnika, za katerega je prijavitelj
nja in čiščenja javnih površin« – z oznako       Merilo bo uporabljeno na način, da bo     opravljal ali opravlja javni službi, pozitivno
dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to     prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnič-   ocenjene.
ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že    no sposobnost z vidika neprekinjenega, ne-      4. Celovitost ponujenega izvajanja go-
oddane prijave.                  motenega, do uporabnikov enakopravnega      spodarske javne službe v okviru iste osebe
  Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti /    in gospodarnega zagotavljanja izvajanja        Merilo bo uporabljeno na naslednji na-
spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.    gospodarske javne službe pridobil najvišje    čin, da bo prijavitelj, ki bo ponudil izvajanje
  15. Način, mesto in rok odpiranja prijav    število točk, ostali prijavitelji pa sorazmer-  obeh gospodarskih javnih služb v isti osebi
  Javno odpiranje prijav bo 10. 11. 2008,    no manj.                     prejel 15 točk.
ob 13. uri, v prostorih Občine Šempeter -       2. Merilo »Kadrovska usposobljenost in      5. Začetek izvajanja lokalne gospodar-
Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šem-    znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje     ske javne službe skladno z dogovorjenim
peter pri Gorici.                 gospodarske javne službe (npr. višja stopnja   datumom v koncesijski pogodbi.
  Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sode-   izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presega-     Prijavitelj, ki bo ponudil najkrajši rok iz-
lovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo   jo minimalne zahteve javne službe«        vajanja lokalne gospodarske javne služb
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim       Prijavitelj v prijavi opiše kadrovsko uspo-  v polnem obsegu bo prejel 10 točk, ostali
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen    sobljenost in znanja oseb, ki so pomembne     prijavitelji pa prejmejo ustrezno sorazmerno
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba     za izvajanje gospodarske javne službe, ki     število točk manj.
sama zakoniti zastopnik).             presegajo minimalne zahteve javne službe,       18. Financiranje in izhodiščne tarife
  Prijava prijavitelja ali morebitna spre-    v času oddaje prijave.                Gospodarska javna služba se financira iz
memba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnje-       Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,   proračuna in drugih virov.
na pred začetkom javnega odpiranja prijav,     da pred izdajo odločbe o izboru od najugo-      Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spre-
če:                        dnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o po-   mljanje so v prilogi te razpisne dokumen-
  – ne bo oddana oziroma ne bo prispela     datkih v prijavi (v času oddaje prijave).     tacije, pri čemer so upoštevani morebitni
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je      Prijava se bo vrednotila tako, da bo lah-   predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne
do datuma in ure, ki sta navedena),        ko prijavitelj pri tem merilu prejel največ 25  politike, določeni na državni ravni
  – ne bo pravilno opremljena.          točk.                         O spreminjanju tarif odloča župan na
  Nepravočasne prijave ali nepravilno        Pri navedenem merilu se bo upoštevala     obrazložen predlog koncesionarja. Obra-
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnje-    višja stopnja izobrazbe za zaposlene de-     zložitev, ki jo pripravi koncesionar mora biti
ne neodprte.                    lavce, ki so navedeni pod pogoji za prizna-    utemeljena na objektivni podlagi in sladna
  16. Omejitev pri predložitvi prijave      nje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki    z morebitnimi ukrepi kontrole cen na dr-
  Za vsako gospodarsko javno službo       presegajo minimalne zahteve javne službe,     žavni ravni, kolikor ni s predpisom o načinu
(vzdrževanja občinskih javnih cest ter/ali     kot na primer potrdilo o pridobitvi znanj iz   izvajanja gospodarske javne službe drugače
urejanja in čiščenja javnih površin) se po-    fitomedicine za izvajalca ukrepov in potr-    določeno.
deli v Občini Šempeter - Vrtojba posebna      dilo za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.      19. Zavarovanja
koncesija.                     Merilo bo uporabljeno na naslednji način,       Zavarovanje za resnost prijave:
  Vsaka oseba lahko vloži prijavo na javni    da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo      Zavarovanje za resnost prijave niso zah-
razpis tako za izvajanje gospodarske javne     kadrovsko usposobljenost in znanja oseb,     tevana.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3189
   Zavarovanje odgovornosti:          va Občine Šempeter - Vrtojba z upravno         – število prodajnih mest po Sloveniji,
   Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral   odločbo.                        – višina licenčnine v odstotku provizije
pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, iz na-     Naročnik/koncedent izbere enega kon-      od vsakega prodanega izdelka preko sple-
slova splošne civilne odgovornosti (vključ-    cesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda    tne trgovine,
no z razširitvijo na druge nevarnostne vire),   skupno prijavo.                     – razpoznavnost kotička z oznako I feel
z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogod-      Odločba o izboru koncesionarja preneha     Slovenia na prodajnih mestih.
bo za škodo z najnižjo višino enotne zava-    veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti     V. Obveznosti ponudnika:
rovalne vsote, določeno s sklepom o javnem    ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe        Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi pri-
razpisu – 200.000,00 EUR – zavarovanje      iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.     ložiti:
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini      V primeru, da izvajalec, ki na območju       – po en izvod vsakega izdelka, z izjemo
z nerednim in nevestnim opravljanjem go-     občine opravlja gospodarsko javno službo,      dežnika, v vsaki barvi in kvaliteti, izdelane-
spodarske javne službe, za škodo, ki jo pri    ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi    ga v skladu z navodili z naslovom Uradni
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem go-    uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesio-   spominki Slovenske turistične organizacije
spodarske javne službe povzročijo pri njem    nar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu   – Specifikacije;
zaposlene osebe uporabnikom ali drugim      na dan objave javnega razpisa zaposlenim        Izjema dežnik: ponudnik mora k svoji
osebam).                     delavcev, namenjenih opravljanju gospodar-     ponudbi priložiti vsaj dva dežnika, v dveh
  20. Možnost variantnih prijav: variantne   ske javne službe, če za to v 14 dneh po       različnih barvah, ki jih ponudnik sam izbere
prijave niso dopustne in jih naročnik/konce-   dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja     izmed razpoložljivih barv navedenih v navo-
dent ne bo upošteval.               sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora    dilih z naslovom Uradni spominki Slovenske
  21. Rok veljavnosti prijav: prijave morajo  koncedent pisno obvestiti.             turistične organizacije – Specifikacije.
biti veljavne do vključno 31. 12. 2008.        23. Prekinitev postopka javnega razpi-       Izbrani ponudnik bo moral tržiti tudi de-
  22. Postopek izbire koncesionarja       sa: naročnik/koncedent ima pravico kadar-      žnika v barvah, ki ju ni predložil.
   V postopku vrednotenja prijav se sme od   koli prekiniti postopek predmetnega javnega       – skico ureditve prodajnega kotička,
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila  razpisa.                        – naslednje izjave (na ustreznih obraz-
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na oce-    24. Pravni pouk: po izdaji upravne odloč-    cih, ki so del razpisne dokumentacije po-
njevanje prijav skladno s postavljenimi merili  be je možna pritožba v skladu z Zakonom       vabila):
za izbor koncesionarja.              o splošnem upravnem postopku oziroma je         a) prodajna mesta (kraj, število, naziv in
   Odpiranje prijav, njihovo strokovno pre-   dopusten upravni spor.               naslov posameznega prodajnega mesta),
sojo ter mnenje o najugodnejšem prijavite-             Občina Šempeter - Vrtojba       b) višina licenčnine v izdelkih, ki jih ponu-
lju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje                             dnik brezplačno ponudi STO-ju,
župan Občine Šempeter - Vrtojba. Komisijo     Št. 02/2008           Ob-7732/08       c) navedbo maloprodajnih cen, ki so lah-
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.     Slovenska turistična organizacija (v na-    ko nižje ali enake od naslednjih določenih
Vsi člani komisije morajo imeti najmanj viso-   daljevanju: STO) na podlagi Programa dela      cen, ki že vključujejo davek na dodano vre-
košolsko izobrazbo in delovne izkušnje z de-   STO za leto 2008 in licenčno pogodbo skle-     dnost:
lovnega področja, da omogočajo strokovno     njeno med RS, Uradom Vlade RS za komu-         13 EUR za skodelico,
presojo nalog. Predsednik in člani strokovne   niciranje in STO z dne 30. 6. 2008 objavlja       15 EUR za zložljiv dežnik,
komisije ne smejo biti s prijaviteljem-kandi-                               3 EUR za magnet,
                               poziv k izstavitvi ponudb
datom, njegovim zastopnikom, članom upra-                                 13 EUR za USB ključ,
ve, nadzornega sveta ali pooblaščencem          za prodajo izdelkov z blagovno          15 EUR za majico;
v poslovnem razmerju ali kako drugače in-            in storitveno znamko           č) licenčnina v odstotku provizije od vsa-
teresno povezani, v sorodstvenem razmerju          »I feel Slovenia« št. 2/2008       kega prodanega izdelka preko spletne trgo-
v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega    I. Naziv in sedež naročnika: Slovenska     vine, odstotek naj navede za vsak izdelek
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu   turistična organizacija, Dunajska c. 156,      posebej,
do vštetega drugega kolena četudi je za-     1000 Ljubljana.                     d) da je samostojni podjetnik posame-
konska zveza že prenehala, ali živeti z njim     II. Predmet javnega zbiranja ponudb       znik ali pravna oseba in ima kot glavno de-
v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrira-    Izdelava prodajnih izdelkov z blagovno in    javnost registrirano dejavnost trgovine ali
ni istospolni partnerski skupnosti.        storitveno znamko »I feel Slovenia« po spe-     proizvodnje ali posredovanja najmanj 5 let
   Predsednik in člani komisije ne smejo biti  cifikaciji STO, distribucija in prodaja izdelkov  do oddaje ponudbe,
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali   (v nadaljevanju: predmet vabila):            e) da dejavnost trgovine ali proizvodnje
so kako drugače delali za kandidata, če od      – skodelice za čaj,               ali posredovanja opravlja že najmanj 5 let
prenehanja zaposlitve ali drugačnega sode-      – magneti,                   do oddaje ponudbe za pridobitev predmeta
lovanja še ni pretekel rok treh let.         – zložljivi dežniki,              vabila,
   Izpolnjevanje pogojev za imenovanje       – majice,                      f) da ni v stečajnem postopku ali drugem
v strokovno komisijo potrdi vsak član s pi-      – USB ključi.                  postopku prenehanja poslovanja ali postop-
sno izjavo.                      III. Pogoji za kandidiranje: k oddaji po-    ku prisilne poravnave,
   V primeru, da za navedeno dejstvo izve-   nudbe so vabljene pravne osebe ali samo-        g) da je v zadnjem letu imel najmanj
jo naknadno, bodo morali takoj predlagati     stojni podjetniki posamezniki (s.p.), ki ima-    1,000.000 EUR prometa,
svojo izločitev. Članom strokovne komisije    jo najmanj pet let registrirano kot glavno       h) da soglaša, da naročnik vpogleda
ne bo dovoljeno neposredno komunicirati      dejavnost trgovine ali posredovanja ali pro-    v vse evidence in podatke v zvezi s poslo-
s prijavitelji, pač pa bo, če bo to potrebno   izvodnje in ki vsaj eno izmed navedenih       vanjem ponudnika,
s prijavitelji komuniciral naročnik/koncedent.  dejavnosti opravljajo najmanj pet let pred       i) da je prebral in razumel navodila za
V primeru izločitve člana strokovne komisije   oddajo ponudbe za pridobitev predmeta va-      uporabo spletne trgovine in da ima kader, ki
ga bo nadomestil nadomestni član strokov-     bila in niso v stečajnem postopku ali postop-    je usposobljen za upravljanje z njo.
ne komisije.                   ku prisilne poravnave. Izbran bo ponudnik,       VI. Potek izbora: za ocenjevanje pri-
   Po končanem odpiranju prijav bo stro-    ki bo na podlagi kriterijev dosegel največje    spelih ponudb bo STO imenovala komisijo,
kovna komisija pregledala vse prejete prija-   število točk. Pogoj za izbor je predložitev     ki bo preverila pravočasnost, pravilnost in
ve in ugotovila ali izpolnjujejo razpisane po-  ponudbe za celoten predmet tega javnega       popolnost ponudb ter strokovno komisijo, ki
goje. Po končanem pregledu in vrednotenju     vabila. STO sklene pogodbo za trženje zgo-     bo na podlagi oblikovanih kriterijev ocenila
prijav bo strokovna komisija sestavila poro-   raj navedenih izdelkov izključno z izbranim     prijave. Sestanki komisij niso javni. Komisiji
čilo v katerem bo navedla, katere prijave iz-   ponudnikom. Podrobnejši pogoji in kriteriji     bosta o svojem delu vodili zapisnik, v ka-
polnjujejo razpisne zahteve, ter jih razvrstila  za izbor so del razpisne dokumentacije va-     terega bo mogoče vpogledati na sedežu
tako, da je razvidno, katera ustreza posta-    bila k oddaji ponudb.                STO. Naročnik ni dolžan izbrati nobene od
vljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji      IV. Kriteriji za izbiro ponudnika (kumu-    prispelih ponudb. Če se naročnik odloči,
vrstni red glede na ustreznost postavljenim    lativno):                      da bo izbral eno izmed prispelih ponudb,
merilom. Komisija bo poročilo posredovala       – izdelan vzorec predmeta vabila v skla-    mora izbrati tisto, ki jo je komisija na pod-
organu naročnika/koncedenta, ki vodi posto-    du s specifikacijami vsebovanimi v »Uradni     lagi vnaprej opredeljenih meril ocenila kot
pek izbire koncesionarja.             spominki Slovenske turistične organizacije«,    najboljšo.
   V imenu naročnika/koncedenta bo odlo-      – višina licenčnine v izdelkih, ki jih ponu-    VII. Rok, do katerega morajo ponudbe
čila o izboru koncesionarja občinska upra-    dnik ponudi STO-ju,                 prispeti na sedež naročnika: 29. 10. 2008 do
Stran  3190 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

            10. ure. Na ovojnico je treba napisati »Po-     – celotno zemljišče (ostanek zemljišča
            nudba za izbor tržnika – ne odpiraj!«.      Gotna vas.), v izmeri 43 m2, parc. št. 1270/2,
              VIII. Dostop do razpisne dokumentaci-    vl. št. 1040, k.o. Gotna vas za skupno likvi-
            je tega poziva, ki obsega: podrobnejše kri-   dacijsko vrednost 3.822,00 €.
            terije, obrazce in druga navodila v zvezi      Vsa zemljišča so okoli posameznih sta-
            s pozivom, lahko zainteresirani ponudniki    novanjskih blokov in vrstnih hiš. Zato mora
            pridobijo na spletni strani naročnika: www.   možni kupec vsem stanovalcem oziroma
            slovenia.info, v rubriki poslovne strani, pod  lastnikom omogočiti del zemljišč za skupno
            kategorijo trženjske priložnosti, pod alinejo  rabo in za nujno vzdrževanje objektov ter
            javni razpisi in pozivi.             del za funkcionalno zemljišče.
              VIII. Informacije: vse dodatne informa-     II. Pogoji prodaje: premoženje bo proda-
            cije lahko zainteresirani ponudniki dobijo    no najugodnejšemu ponudniku z neposre-
            na naslovu naročnika: Slovenska turistič-    dno pogodbo po ponujeni vrednosti, ki ne
            na organizacija, Dunajska c. 156, Ljubljana,   sme biti manjša od razpisane, pri čemer si
            kontaktna oseba: Marija Rožman, tel.       prodajalec pridržuje pravico, da ne izbere
            589-18-53 ali po e-pošti na naslov: mari-    nobenega ponudnika. Izbrani ponudnik mora
            ja.rozman@slovenia.info.             plačati kupnino v celoti s pripadki na transak-
                 Slovenska turistična organizacija    cijski račun stečajnega dolžnika v 30 dneh
                                     po obvestilu o izbiri. Rok plačila je bistvena
                             Ob-7697/08   sestavina pogodbe in če je kupec zamudil
              Na podlagi sklepa stečajnega senata     s plačilom je od nakupa odstopil, varščina pa
            Okrožnega sodišča v Novem mestu, opr. št.    zapade v korist stečajne mase. Poleg varšči-
            St 10/2005 objavlja stečajni upravitelj Novo-  ne se lahko uveljavlja tudi nastala škoda. Vse
            teks Tkanina d.d., v stečaju, Foersterjeva ul.  stroške vključno z vsemi davki in prenosom
            št. 10, 8000 Novo mesto             lastninske pravice mora poravnati kupec.
                                       III. Pogoji za udeležbo pri prodaji: pri pro-
                drugo javno zbiranje ponudb
                                     daji lahko sodelujejo domače in tuje pravne
               za prodajo zemljišč okrog blokov      ter fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
              in stanovanjskih hiš oziroma ostanka     vplačajo varščino v višini 10% ponudbene
               premoženja stečajnega dolžnika       cene na transakcijski račun stečajnega dol-
               – celotno zemljišče (Vavpotičevi 6),v iz-  žnika št.: 02970-0255079125. Pisna ponudba
            meri 1529 m2, vl. št. 544, k.o. Bršljin, parc.  mora vsebovati: statusne podatke o ponudni-
            št. 130/12 za skupno ocenjeno likvidacijsko   ku, DŠ, predmet nakupa, ponujeni znesek ter
            vrednost (del kmetijsko in del stavbno ze-    izpolnjevati ostale pogoje, določene s to obja-
            mljišče) 31.258,00 €,              vo in predpisi, sicer bo neveljavna. Ponudniki
               – celotno zemljišče (Zwittrova – Marof)   morajo ponudbi priložiti dokazilo o plačani
            v izmeri 1489 m2, parc. št. 514/1 za skupno   varščini, fizične osebe potrdilo o državljan-
            likvidacijsko vrednost (del kmetijskega in del  stvu, pravne osebe zadnji izpisek iz sodnega
            stavbnega zemljišča) 16.151,00 €,        registra in pooblastilo za zastopanje, če pod-
               – stabno zemljišče v izmeri 48 m2,     pisnik ponudbe ni direktor.
            parc. št. 514/2 za likvidacijsko vrednost      IV. Postopek za zbiranje ponudb
            3.024,00 €,                     Rok za zbiranje ponudb je do vključno
               – cesta v izmeri 396 m2, parc. št. 513,   dne 30. 9. 2008. O izbiri najugodnejšega
            vse vl. št. 880, k.o. Novo mesto za likvida-   ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku
            cijsko vrednost 16.088,00 €,           5 delovnih dni po poteku roka za zbiranje
               – celotno zemljišče (Klemenčičeva 4),    ponudb. Ponudbe pošljejo ponudniki pripo-
            v izmeri 529 m2, parc. št. 265, vl. št. 989,   ročeno ali dostavijo osebno na naslov ste-
            k.o. Novo mesto za skupno likvidacijsko vre-   čajnega dolžnika.
            dnost 5.323,00 €,                  Podrobnejše informacije o pogojih pro-
               – celotno zemljišče (Klemenčičeva 3),    daje so na voljo GSM: 041/647-655.
            v izmeri 784 m2, parc. št. 272 in 273, vl. št.             Novoteks Tkanina d.d.
            989, k.o. Novo mesto za skupno likvidacij-                 Stečajni upravitelj
            sko vrednost 19.439,00 €,                     Milan Vajda univ. dipl. prav
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                   Št.  89 / 19. 9. 2008 /  Stran  3191
                  Evidence sindikatov
                  Št. 101-6/2008-2-2        Ob-6777/08
                    Upravna enota Nova Gorica sprejme
                  7. 7. 2008 v hrambo statut Sindikata az-
                  bestnih bolnikov Slovenije, INDE – Salonit
                  Anhovo, Anhovo 83, 5210 Deskle.
                    Ime sindikata je Sindikat azbestnih bol-
                  nikov Slovenije, INDE – Salonit Anhovo;
                  skrajšano ime – kratica pa je SABS INDE
                  – Salonit Anhovo.
                    Sedež sindikata je na naslovu: Anhovo
                  83, 5210 Deskle.
                    Sindikat je z dnem 7. 7. 2008 pridobil
                  lastnost pravne osebe.
                    Pravila organizacije sindikata so vpisana
                  v evidenco statutov sindikatov Upravne eno-
                  te Nova Gorica pod zaporedno št. 146.
Stran  3192 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                  Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
                  Objave po Zakonu o medijih

                                       Ob-7739/08
                       Elektronski medij eTajnica.com, izdajate-
                     lja Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., se vpi-
                     še v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za
                     kulturo RS, pod zaporedno številko 1359.
                       Ime medija: eTajnica.com.
                       Firma in sedež izdajatelja: Spletna vizija
                     Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133,
                     4220 Škofja Loka.
                       Odgovorna oseba izdajatelja: Tomaž Da-
                     garin.
                       Ime in priimek odgovornega urednika:
                     Tomaž Dagarin.
                       Sedež uredništva oziroma odgovorne-
                     ga urednika: Hafnerjevo naselje 133, 4220
                     Škofja Loka.
                       Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5-od-
                     stotni lastniški ali upravljalski delež oziroma
                     delež glasovalnih pravic v premoženju izda-
                     jatelja: 100% Spletna vizija Dagarin Tomaž
                     s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja
                     Loka.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                   Št.  89 / 19. 9. 2008 /  Stran  3193
                 Objave po Zakonu
               o evidentiranju nepremičnin
                  Št. 02112-207/2008-8       Ob-7723/08
                    Območna geodetska uprava Nova Go-
                  rica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skla-
                  du s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
                  o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
                  list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
                  poziva osebe, ki menijo, da so pravni na-
                  sledniki po verjetno umrli Polo Štefaniji, ro-
                  jena Leon, Gorizia, Via Rabatta 19, 34170
                  Gorizia, Italija, solastnici parcele št. 380/2
                  v katastrski občini 2307-Stara gora, da se
                  javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
                  vstopijo v postopek evidentiranja urejene
                  meje št. 02112-207/2008.
                    Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
                  mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
                  sledstva.
                    Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
                  lja domneva, da neznani lastnik nepremični-
                  ne soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
                   Območna geodetska uprava Nova Gorica
                           dne 1. 9. 2008
Stran  3194 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
                     Objave gospodarskih družb

                 Ob-7703/08   Kamnik, 1353 k.o. Kamnik, 3037 k.o. Ka-
  Poslovodstvo družb Surovina d.d., Ulica    mnik, 3038 k.o. Kamnik, 3117 k.o. Kamnik,          Sklici skupščin
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična     3126 k.o. Kamnik, 3127 k.o. Kamnik, 2766
št. 5003393000 in RVT, d.o.o., Ulica Vita     k.o. Kamnik.
                           Vse zgoraj navedene nepremičnine so                      Ob-7745/08
Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična št.
1569406000 v skladu z določbami 586. čle-     predmet spora, ki je bil sprožen na podla-              Preklic
na ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne     gi nezakonite prodaje nepremičnin družbe
                         Skupina KIK Kamnik d.d., družbi Iskra Me-       Preklicujem 16. skupščino družbe Skupi-
9. 9. 2008 predložili sodnemu registru
                         hanizmi d.d., Lipnica. Prodajo nepremičnin    na KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik,
Okrožnega sodišča v Mariboru pogodbo
                         je izvedel Igor Kren, razrešeni predsednik    ki je bila sklicana za 23. 9. 2008 ob 13. uri,
o pripojitvi družbe RVT, d.o.o., k družbi Su-
                         uprave SKIK d.d., proti kateremu je bil uve-   na sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska
rovina d.d., zapisano v notarskem zapisu
                         den kazenski pregon po uradni dolžnosti      pot 5, 1240 Kamnik.
notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št.
                         zaradi prekoračitve pooblastil.                   Skupina KIK Kamnik d.d.
SV 1634/2008 z dne 9. 9. 2008.
                           Navedena dejstva lahko zainteresirani                  generalni direktor
  Delničarjem družbe Surovina d.d. so
                         kupci preverijo v okviru sodnega spisa Vpg             Igor Kren, univ. dipl. ekon.
v skladu s 586. členom ZGD-1 na voljo
vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu druž-    58/05 in kazenske ovadbe v okviru katere je
                         bil vložen obtožni predlog št. Kt (I) 5281/07-                   Ob-7875/08
be Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor.                   GO-sm in številnih drugih ničnostnih in od-             Preklic
  V skladu z določili drugega odstavka     škodninskih tožb proti Igorju Krenu in Iskri
                         Mehanizmi d.d., saj je šlo za nezakonite       Delničarjem družbe Skupina Kamnik d.d.
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne druž-                               sporočamo, da se skupščina družbe Skupi-
be ne zahteva, da bi v soglasju za pripoji-    transferne posle, z več kot 6-kratnim faktor-
                         jem podvrednotenja, brez soglasij lastnikov,   na KIK Kamnik d.d., katere sklic je bil obja-
tev odločala skupščina prevzemne družbe.                              vljen dne 22. 8. 2008 v Uradnem listu RS,
Sklepe edinega družbenika prevzete družbe     tako da je bilo pretežnemu lastniku družb
                         Skupina KIK d.d. in Iskra Mehanizmi d.d.     št. 83/08 za 23. 9. 2008, prekliče.
RVT, d.o.o. v zvezi s soglasjem s pripojitvijo                                    Skupina KIK Kamnik d.d.
k prevzemni družbi bo družbenik Surovi-      družbi Equity d.o.o. Kamnik in drugim del-
                         ničarjem s temi posli ustvarjene več kot           Aleš Erbežnik izvršni direktor
na d.d. sprejel na naslednji delovni dan od
dneva, ko bo poteklo enomesečno obdobje      30.000.000 EUR škode.                             Ob-7705/08
od dneva objave tega obvestila v Uradnem       Zainteresirane kupce obveščamo, da
                         bomo na podlagi zgoraj navedenih dejstev,      Uprava delniške družbe Hoja d.d., Ljub-
listu RS.                                              ljana sklicuje
  Delničarjem družbe Surovina d.d. se      v primeru prodaje nepremičnin izvedli tožbe
s to objavo tudi sporoča, da mora v skladu    na ničnost pogodb.                    skupščino delniške družbe,
z določbami tretjega odstavka 599. člena              Skupina KIK Kamnik d.d.       ki bo dne 20. 10. 2008, ob 13. uri, v po-
ZGD-1 skupščina prevzemne družbe odlo-                      Equity d.o.o.   slovnih prostorih družbe, Žagarska ulica 5,
čati o soglasju za pripojitev, če delničarji                            Škofljica, z naslednjim dnevnim redom:
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo                                1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne                               nov skupščine.
družbe, v enem mesecu od dneva zaseda-         Sklepi o povečanju               Predlog sklepa:
nja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela     in zmanjšanju kapitala              Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic                           izvolijo predlagani organi skupščine: pred-
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči                              sednik skupščine in preštevalca glasov.
o soglasju za pripojitev.                              Ob-7704/08     Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
            Poslovodstvo družb       Direktor družbe Gradis – Consult Ljub-      2. Informacija o poslovanju družbe v letu
        Surovina d.d. in RVT, d.o.o.   ljana, d.o.o., Šmartinska cesta 134 a, Ljub-   2007 in podelitev razrešnice upravi in nad-
                         ljana, obvešča upnike družbe, da je skupšči-   zornemu svetu družbe.
                Ob-7810/08    na sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega       Predlog sklepa: upravi družbe in nad-
  Na podlagi vpisa Okrožnega sodišča na     kapitala, ki glasi:                zornemu svetu družbe se za poslovno leto
Ptuju št. Srg 2008/22120 je bil dne 9. 6.       »Osnovni kapital družbe Gradis – Con-     2007 podeli razrešnica.
2008 začet postopek redne likvidacije firme    sult Ljubljana, d.o.o. po izvršenem zmanjša-     3. Imenovanje revizorja družbe za po-
Štajersko sadje in zelenjava d.d., Mikloši-    nju osnovnega kapitala z umikom poslovnih     slovno leto 2008.
čeva 12, 2250 Ptuj. Upnike se poziva, da     deležev znaša 427.067,16 EUR. Družba         Predlog sklepa: za revizorja družbe za
v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS    Gradis Consult Ljubljana d.o.o. bo dodatno    poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
priglasijo svoje terjatve.            znižala osnovni kapital družbe po 1. točki    družba Ripro, družba za revizijo, podjetniško
           Likvidacijski upravitelj   520. člena ZGD-1 v višini 417.067,16 EUR.     svetovanje in razvoj, d.o.o. Velenje.
              Srečko Primožič    Po izvršenem rednem znižanju osnovnega        4. Spremembe statuta družbe.
                         kapitala z izplačilom družbeniku bo znašal      Predlog sklepa:
                Ob-7815/08    osnovni kapital družbe Gradis Consult Ljub-      4.1. Razširitev dejavnosti družbe.
  Izvršni direktor družbe Skupina KIK Ka-    ljana d.o.o. 10.000,00 EUR.              Razširi se dejavnost družbe z novo de-
mnik d.d. in direktor družbe Equity d.o.o.      Družba Gradis – Consult Ljubljana, d.o.o.   javnostjo 40.300 – oskrba s paro in toplo
v skladu z določbami Zakona o gospodar-      prenese zaradi zmanjšanja osnovnega ka-      vodo in se glede tako razširjene dejavnosti
skih družbah objavljata obvestilo javnosti.    pitala na edinega družbenika, družbo Gra-     v 4. členu statuta dopolni dejavnost druž-
  V soboto 23. 8. 2008 je bil v časopisu    dis skupina G d.d, denarna sredstva v vi-     be.
Delo objavljen javni razglas o zbiranju po-    šini 417.067,16 EUR, kar je enako znesku       4.2. Uskladitev z evrom in uvedba ko-
nudb za prodajo nepremičnin v lasti družbe    zmanjšanja osnovnega kapitala, najkasneje     sovnih delnic.
Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica.          v 30 dneh po dnevu pravnomočnosti vpisa        Vse delnice se pretvorijo v kosovne del-
  Predmet prodaje so nepremičnine na ob-    zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni re-     nice, in sicer tako, da namesto 1 (ene)
močju Fužin v Kamniku, ki so vpisane v ze-    gister.«                     delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT
mljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kamniku,      S to objavo družba poziva upnike, da se    (=4,17 EUR) postane 1 (ena) kosovna del-
v naslednjih zemljiškoknjižnih vložkih:      zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali sogla-  nica in se v skladu s prvim odstavkom 693.
  2959 k.o. Kamnik, 2989 k.o. Kamnik,      šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.      člena ZGD-1 in uradno uskladitvijo (AJPES)
3146 k.o. Kamnik, 296 k.o. Košiše, 3147          Gradis – Consult Ljubljana, d.o.o.    osnovnega kapitala družbe z EUR-om zne-
k.o. Kamnik, 2961 k.o. Kamnik, 3036 k.o.                    mag. Uroš Ogrin   sek osnovnega kapitala družbe, kot je do-
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3195
ločen v 5. členu statuta družbe, spreme-           16. redno skupščino          na sklepčna ne glede na število prisotnih
ni tako, da znaša osnovni kapital družbe     družbe Komunala komunalno podjetje        delnic.
po uskladitvi z eurom 465.572,16 EUR in            Nova Gorica d.d.,                Komunala Nova Gorica d.d.
je razdeljen na 111.648 kosovnih delnic,                                               direktor
                          ki bo dne 21. 10. 2008 s pričetkom ob
preostanek 326,69 EUR pa gre v rezerve                                  Andrej Miška, univ. dipl. inž. gradb.
                        15. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. juni-
družbe, tako da se 5. člen statuta v zvezi                                  predsednik nadzornega sveta
                        ja 1 v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim
s uskladitvijo z evrom glasi: Osnovni kapi-                                      Zlatko Martin Marušič
                        redom:
tal znaša 465.572,16 EUR in je razdeljen
                          1. Izvolitev delovnih teles skupščine.                      Ob-7733/08
na 111.648 kosovnih delnic. Vse delnice
                          Predlog sklepa št. 1:
so navadne imenske delnice in so prosto                                Na podlagi 40. člena Statuta delniške
                          Za preštevalce glasov in člane verifika-
prenosljive.                                            družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Ma-
                        cijske komisije so imenovane osebe po pre-
  V 7. členu statuta družbe se znesek                              ribor d.d. in v skladu z določili Zakona o go-
                        dlogu uprave.                   spodarskih družbah sklicujem
45.000.000 SIT uskladi z evrom po uradnem
menjalnem tečaju v znesek 187.781,67        Skupščini predseduje Miodrag Djurdje-
                        vić,                                17. skupščino
EUR.
  4.3. Sprememba članov nadzornega        Skupščini družbe bo prisostvovala va-         delniške družbe Tovarne vozil
sveta.                     bljena notarka Zdenka Gustinčič.             in toplotne tehnike Maribor d.d.,
  Spremeni se prvi stavek 9. člena statuta    2. Imenovanje dveh novih članov nad-        ki bo v četrtek, 23. oktobra 2008, s pri-
družbe, tako da se po novem glasi: Nad-     zornega sveta.                   četkom ob 10. uri, v prostorih družbe v Ma-
zorni svet sestavljajo trije člani, od kate-    Predlog sklepa št. 2.1.:            riboru, Preradovičeva ulica 22.
rih dva izvoli skupščina družbe, enega pa      2.1. Skupščina se seznani, da je na        Dnevni red:
svet delavcev in o tem seznani skupščino    podlagi odstopne izjave z dne 30. 6. 2008,       1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
družbe.                     z dnem 1. 9. 2008 prenehal mandat dvema      čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
  5. Umik lastnih delnic družbe z zmanjša-  članoma nadzornega sveta, in sicer:          Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
njem osnovnega kapitala družbe.           – Karolu Petru Peršolji,            skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
  Predlog sklepa:                 – Kralj Bojanu.                skupščine in predlagana preštevalca gla-
  Na podlagi 381. člena ZGD-1 družba       Predlog sklepa št. 2.2.:            sov.
umakne 59.745 lastnih delnic družbe v zne-     2.2. Skupščina z dnem sprejema tega        Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
sku 249.136,65 EUR, in sicer v breme re-    sklepa tj. z 21. 10. 2008 za člana nadzor-     tarka Breda Horvat.
zerv družbe, kot je to razvidno iz bilance   nega sveta za mandatno obdobje štirih let,       2. Sprejem sklepov o rednem zmanjša-
stanj z dne 31. 12. 2007, tako da se dose-   ki izteče 20. 10. 2012, imenuje Zvonimirja     nju osnovnega kapitala.
danji osnovni kapital 465.572,16 EUR in je   Kristančiča, roj. 14. 7. 1950, stanujočega       Predlog sklepa: po predlogu uprave in
razdeljen na 111.648 kosovnih delnic zmanj-   Grajska cesta 28, 5212 Dobrovo.          nadzornega sveta se izvede redno zmanj-
ša na 216.435,51 EUR in je razdeljen na       Predlog sklepa št. 2.3.:            šanje osnovnega kapitala, in sicer:
51.903 kosovnih delnic.               2.3. Skupščina z dnem sprejema tega        1. Osnovni kapital družbe v znesku
  Ob upoštevanju sprejetega sklepa ad     sklepa tj. z 21. 10. 2008 za člana nadzorne-    1.310.094,40 € se zmanjša za 810.556,60 €
4.2 in tega sklepa o zmanjšanju osnovnega    ga sveta za mandatno obdobje štirih let, ki    na 499.537,80 €. Zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe se spremeni 5. člen sta-    izteče 20. 10. 2012 imenuje Tomaža Vuka,      kapitala družbe se izvede zaradi prevelike-
tuta družbe tako, da se v čistopisu glasi:   roj. 22. 4. 1968, stanujočega Varda 52, 5000    ga obsega kapitala glede na obseg poslov
»Osnovni kapital znaša 216.435,51 EUR in    Nova Gorica.                    družbe in glede na druge naloge družbe.
je razdeljen na 51.903 kosovnih delnic.«      Udeležba na skupščini in glasovanje        Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
  6. Izvolitev novih članov nadzornega      Pravico udeležbe na skupščini in gla-     vede z razveljavitvijo vseh delnic družbe in
sveta družbe.                  sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,    z nadomestitvijo teh delnic z novimi delni-
  Predlog sklepa:               njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo    cami (združitev delnic), ki dajejo njihovim
  6.1. Zaradi izteka mandata dosedanjim    udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skup-    imetnikom enake pravice, kot so po statutu
članom nadzornega in ob upoštevanju spre-    ščine pisno prijavijo družbi.           veljale za razveljavljene delnice.
membe statuta glede zmanjšanja števila čla-     Pooblaščenci morajo imeti s seboj pisna      Zamenjava razveljavljenih delnic se
nov se izvolita dva nova člana nadzornega    pooblastila, ki morajo vsebovati ime in prii-   izvede v razmerju ena nova delnica za
sveta družbe: Zavodnik Polde, Gabrovšek     mek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca,    10,0000943805803 razveljavljenih delnic.
Anton, ki jima 4-letni mandat začne teči    kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis      Delnice, ki ne dosežejo potrebnega šte-
z dnem vpisa sprememb statuta po sklepu     pooblastitelja oziroma drug ustrezen dokaz     vila, da bi bile nadomeščene z novimi del-
ad 4.3.                     o upravičenosti za zastopanje.           nicami in imetnik navedenih delnic zaradi
  6.2. Skupščina potrjuje tudi mandate      Udeleženci se ob prihodu na skupščino     združitve delnic ni izključen iz družbe, se
oziroma izvolitev vsem dosedanjim članom    prijavijo kjer bodo s podpisom na seznamu     izplačajo delničarjem po ceni 1,70 EUR za
nadzornega sveta družbe, ki jim je sicer    prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost  eno delnico oziroma v sorazmernem zne-
formalno iztekel 4-letni mandat, a so delo   in prevzeli glasovnice za glasovanje.       sku.
nemoteno opravljali. In sicer od izteka nji-    Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci      Upnike, katerih terjatve so ali bodo na-
hovega mandata dalje do pričetke novega     se morajo ob prijavi na skupščino izkazati     stale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
mandata novo izvoljenim članom po sklepu    z osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-     osnovnega kapitala v sodni register, se z ob-
ad 6.1. tega zapisnika.             lom, ki ga je potrebno deponirati na sedežu    javo opozori na pravico, da lahko zahtevajo
  Gradivo za skupščino družbe je vsem     družbe vsaj tri dni pred začetkom skupšči-     zavarovanje, če svoje terjatve v šestih me-
delničarjem na razpolago v tajništvu druž-   ne, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz     secih po objavi sklepa prijavijo, kolikor ne bi
be vsak delovni dan v tednu med 9. in      registra.                     mogli biti poplačani.
12. uro.                      Gradivo                      Skupščina družbe pooblašča upravo
  Skupščine se lahko udeležijo vsi lastni-    Popolno gradivo za skupščino, z vsemi     družbe, da v zvezi z izvedbo zmanjšanja
ki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali   prilogami k posamezni točki dnevnega reda,     osnovnega kapitala družbe le-ta odkupi od
zakoniti zastopniki, ki jih vljudno prosimo,  bo na voljo na sedežu družbe vsak delovni     delničarjev posledično nastale delne pravice
da svojo udeležbo na skupščini priglasijo    dan po objavi sklica skupščine do dneva      po ceni 1,70 EUR za eno delnico.
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem    skupščine od 10. do 12. ure v sobi št. 6        Plačila delničarjem se opravijo na pod-
skupščine.                   – tajništvo direktorja.              lagi zmanjšanja osnovnega kapitala potem,
            Hoja d.d., Ljubljana    Na skupščini delničarjev se odloča o ob-    ko od objave vpisa preteče šest mesecev
               uprava družbe   javljenih predlogih sklepov po posameznih     in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pra-
             Janez Cimperman    točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnev-     vočasno javili, zagotovljeno plačilo ali za-
                        nega reda se glasuje z glasovnicami.        varovanje.
                Ob-7726/08     Ponovni sklic skupščine              2. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
  Na podlagi 23. člena Statuta Komuna-      Če skupščina ob napovedani uri ne bo      uskladi besedilo in izdela čistopis Statuta
le komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,    sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala      družbe TVT Maribor d.d. v skladu s spreje-
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava skli-  istega dne v istih prostorih z istim dnevnim    tim sklepom o zmanjšanju osnovnega kapi-
cuje                      redom ob 16. uri. V tem primeru je skupšči-    tala družbe.
Stran  3196 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                       Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  Utemeljitev predlogov za sprejemanje         2.a) Seznanitev skupščine z Letnim po-          10. redno sejo skupščine
sklepov:                      ročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in         družbe Vegrad d.d., Gradbeno
  Sklepa točke 1: za delovanje in izvedbo     pisnim Poročilom nadzornega sveta o pre-           industrijsko podjetje Velenje,
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli     veritvi letnega poročila (282. člen Zakona           Stari trg 35, 3320 Velenje,
predsednika skupščine in preštevalca gla-      o gospodarskih družbah-1).
                                                       ki bo v ponedeljek, dne 20. 10. 2008,
sov. V skladu z Zakonom o gospodarskih          Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
družbah (ZGD-1) mora vsak skupščinski                                  ob 9. uri, na sedežu družbe v Velenju, Stari
                          ščini, da sprejme naslednji sklep:
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.                               trg 35, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
                             »Skupščina se seznani s sprejetim Le-
  Sklepa točke 2: zaradi prevelikega obse-                              redom:
                          tnim poročilom za leto 2007 z mnenjem re-
ga osnovnega kapitala družbe glede na ob-                                  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
                          vizorja in s pisnim Poročilom nadzornega
seg poslov družbe in glede na druge naloge                               nih teles skupščine.
                          sveta o preveritvi letnega poročila.«
družbe predlagatelj predlaga, da se izvede                                  Predlog sklepa uprave je:
                             2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
redno zmanjšanje osnovnega kapitala, kot                                   »Izvoli se:
                          ga dobička za leto 2007 (293. člen Zakona
je navedeno v predlogu sklepa ter da se                                   – za predsednika skupščine: mag. Matija
                          o gospodarskih družbah-1).
nadzorni svet pooblasti, da uskladi bese-                                Kahne,
                             Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
dilo in izdela čistopis Statuta družbe TVT                                  – za preštevalca glasov: Branka Klavž in
                          ščini, da sprejme naslednji sklep:
Maribor d.d.                       »Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček     Gorazd Rant.«
  Skupščine se lahko udeležijo delničarji,    družbe Vegrad Naložba – DP, d.d., Stari trg       Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-    35, Velenje, na dan 31. 12. 2007, skupaj      Ribič iz Velenja, ki potrdil zapisnik zaseda-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-    549.750,00 EUR. Bilančni dobiček se v ce-      nja skupščine.
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu      loti prenese v naslednje poslovno leto.«         2.a) Seznanitev skupščine z Letnim po-
družbe.                         3.c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-  ročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in
  Pravico do udeležbe na skupščini in gla-    nom nadzornega sveta za leto 2007 (294.       pisnim Poročilom nadzornega sveta o pre-
sovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti    člen Zakona o gospodarskih družbah-1).       veritvi letnega poročila (282. člen Zakona
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,     Uprava in nadzorni svet predlagata skup-    o gospodarskih družbah-1).
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali    ščini, da sprejme naslednji sklep:            Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred       »Skupščina podeli razrešnico direktorju    ščini, da sprejme naslednji sklep:
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.      družbe in članom nadzornega sveta družbe         »Skupščina se seznani s sprejetim Le-
  Pozivamo udeležence, da se pol ure pred     za leto 2007 in s tem potrdi in odobri delo     tnim poročilom za leto 2007 z mnenjem re-
pričetkom zasedanja skupščine prijavijo       uprave in nadzornega sveta v poslovnem       vizorja in s pisnim Poročilom nadzornega
v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na     letu 2007.«                     sveta o preveritvi letnega poročila.«
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo      4. Imenovanje pooblaščene revizijske         2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasova-    družbe za leto 2008 (293. člen Zakona o go-     ga dobička za leto 2007 (293. člen Zakona
nje. O prvi točki dnevnega reda se glasuje     spodarskih družbah-1).               o gospodarskih družbah-1).
z dvigom rok, o drugi pa z glasovnico.          Nadzorni svet predlaga skupščini, da        Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
  Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci     sprejme naslednji sklep:              ščini, da sprejme naslednji sklep:
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-        »Za pooblaščeno revizijsko družbo za        »Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-                              družbe Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje,
                          leto 2008 skupščina imenuje družbo Reno-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.                                 na dan 31. 12. 2007 skupaj 2.614.739,00
                          ma d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana.«
  Delničarje prosimo, da svoje morebitne                               EUR. Bilančni dobiček se v celoti prenese
                             Celotno skupščinsko gradivo ter čistopis
nasprotne predloge k posameznim točkam                                 v naslednje poslovno leto.«
                          statuta družbe, je na vpogled vsak delovni
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporo-                                2.c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
                          dan med 10. in 12. uro, na sedežu družbe
čijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.                               nom nadzornega sveta za leto 2007 (294.
                          Vegrad Naložba-družba pooblaščenka d.d.,
  Gradivo za skupščino s predlogi sklepov                               člen Zakona o gospodarskih družbah-1).
                          Stari trg 35, Velenje, v času od dneva objave
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave                                 Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
                          dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva                               ščini, da sprejme naslednji sklep:
objave sklica do vključno dneva zasedanja      nja skupščine.
                             Na skupščini delničarjev se odloča o ob-      »Skupščina podeli razrešnico direktorju
skupščine.                                               družbe in članom nadzornega sveta družbe
  Če skupščina ob napovedani uri ne bo      javljenih predlogih po posameznih točkah
                          dnevnega reda.                   za leto 2007 in s tem potrdi in odobri delo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polur-                                uprave in nadzornega sveta v poslovnem
nem odmoru. V tem primeru bo skupščina          Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
                          ki so deset dni pred zasedanjem skupščine      letu 2007.«
veljavno odločala ne glede na morebitno                                   2. Imenovanje pooblaščene revizijske
nesklepčnost.                    vpisani so vpisani v knjigo delnic oziroma
                          njihovi pooblaščenci in zastopniki.         družbe za leto 2008 (293. člen Zakona o go-
              TVT Maribor d.d.
                             Pogoj za udeležbo in odločanje na skup-    spodarskih družbah-1).
               uprava družbe
                          ščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo     Nadzorni svet predlaga skupščini, da
               Ob-7740/08      v pisni obliki najkasneje tri dni pred zaseda-   sprejme naslednji sklep:
                          njem skupščine.                     »Za pooblaščeno revizijsko družbo za
  Uprava družbe Vegrad Naložba – družba
                             Za udeležbo na skupščini se delničarji     leto 2008 skupščina imenuje družbo Reno-
pooblaščenka d.d., na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1 in 32.       oziroma njihovi zastopniki izkažejo z oseb-     ma d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana.«
člena Statuta družbe sklicuje            nim dokumentom, pooblaščenci pa z origi-         Celotno skupščinsko gradivo, vključno
                          nalnim pismenim pooblastilom in osebnim       z besedilom Letnega poročila za leto 2007
      11. redno sejo skupščine         dokumentom. Pooblastilo za udeležbo in       z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom
   družbe Vegrad Naložba – družba        glasovanje na skupščini mora biti pisno in     nadzornega sveta o preveritvi letnega po-
  pooblaščenka d.d., Stari trg 35, 3320      mora biti deponirano na sedežu družbe naj-     ročila ter čistopis statuta družbe, je na vpo-
          Velenje,            kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.     gled vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
   ki bo v ponedeljek, 20. 10. 2008, ob 8. uri,    Delničarje naprošamo, da pridejo na      na sedežu družbe Vegrad d.d., Stari trg
na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35,      skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-       35, Velenje, v času od dneva objave dnev-
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:      radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-     nega reda do vključno dneva zasedanja
  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-   sovnic za glasovanje na skupščini.         skupščine.
nih teles skupščine.                   Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-       Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
   Predlog sklepa uprave je:           četkom zasedanja skupščine.             javljenih predlogih po posameznih točkah
   »Izvoli se:                                 Vegrad Naložba    dnevnega reda.
   – Za predsednika skupščine: mag. Ma-               družba pooblaščenka d.d.        Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
tija Kahne.                                               ki so deset dni pred zasedanjem skupščine
  – Preštevalca glasov: Branka Klavž in                      Ob-7741/08     vpisani v delniško knjigo pri Klirinško de-
Gorazd Rant.                      Uprava družbe Vegrad d.d. Gradbeno        potni družbi d.d., Ljubljana, oziroma njihovi
   Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust   industrijsko podjetje, na podlagi 295. člena    pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za
Ribič iz Velenja, ki potrdi zapisnik zasedanja   Zakona o gospodarskih družbah-1 ter točke      udeležbo in glasovanje na skupščini mora
skupščine.«                     8.2. in točke 8.3 Statuta družbe, sklicuje     biti pisno.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                            Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3197
  Pogoj za udeležbo in odločanje na skup-       Skupščine se lahko udeležijo delničarji,      Predlog sklepa: v skladu s 648. členom
ščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo  njihovi zastopniki ali pooblaščenci.        Zakona o gospodarskih družbah se družba
v pisni obliki najkasneje tri dni pred zaseda-     Delničarji oziroma njihovi zakoniti zasto-   Avtoservis d.d. iz delniške družbe preobliku-
njem skupščine.                  pniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega regi-    je v družbo z omejeno odgovornostjo.
  Delničarje naprošamo, da pridejo na       stra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim       Delnice postanejo poslovni deleži, višina
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-      dokumentom in pisnim pooblastilom. Poo-       poslovnega deleža je sorazmerna z številom
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-     blastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno    delnic.
sovnic za glasovanje na skupščini.         z določbami Zakona o gospodarskih druž-         6. Nagrada upravnemu odboru.
  Za udeležbo na skupščini se delničarji     bah ter ves čas trajanja pooblastilnega raz-      Predlog sklepa: upravnemu odboru se za
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z oseb-    merja shranjeno na sedežu družbe.          leto 2007 izplača nagrada.
nim dokumentom, pooblaščenci pa z origi-        Pravico do udeležbe na skupščini in ure-      Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
nalnim pismenim pooblastilom in osebnim      sničevanja glasovalne pravice na skupščini     njihovi pooblaščenci in zastopniki.
dokumentom.                    imajo le delničarji, njihovi zastopniki in po-     Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
  Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-     oblaščenci, ki so vpisani kot imetniki delnic    trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
četkom zasedanja skupščine.            Term Čatež d.d. na dan 15. 10. 2008. Prija-     na sedežu družbe.
    Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko     ve za udeležbo na skupščini se sprejemajo        Pravico udeležbe na skupščini in ure-
                   podjetje   tri dni pred zasedanjem skupščine.         sničevanje glasovalne pravice na skupščini
                            Dnevni red s predlogoma sklepov z obra-    imajo le delničarji, njihovi zastopniki in po-
                Ob-7744/08     zložitvijo je objavljen tudi na spletnih straneh  oblaščenci, ki so na dan objave skupščine
  Na zahtevo delničarja Kapitalska druž-     družbe www.terme-catez.si.             vpisani kot lastniki v KDD in ki bodo najka-
ba pokojninskega in invalidskega zavaro-        Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na   sneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine
vanja d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,79%    skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi      v sprejemni pisarni na sedežu družbe oseb-
osnovnega kapitala družbe Terme Čatež       vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic     no ali preko pooblaščenca shranili potrdila
d.d., uprava družbe v skladu z 296. členom     za glasovanje na skupščini.             o delnicah oziroma prijavijo svojo udeležbo
ZGD-1 sklicuje                     Če ob napovedanem času skupščina ne      na skupščini.
                          bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-         Prosimo vse udeležence skupščine, da
      izredno sejo skupščine         ščine istega dne ob 14. uri, v istih prostorih.   se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservis
        Term Čatež d.d.,          V tem primeru bo skupščina sklepčna ne       d.d. eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
  ki bo v ponedeljek, 20. oktobra 2008, ob    glede na število prisotnih delničarjev.       bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
13. uri, na sedežu družbe, v Čatežu, Topli-                   Terme Čatež d.d.   prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
ška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki kon-                        uprava     Celotno skupščinsko gradivo je na vpo-
ferenčni dvorani hotela Terme, z naslednjim                              gled vsak delovni dan v sprejemni pisarni na
                                          Ob-7783/08     sedežu družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4,
dnevnim redom:
  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev       Na podlagi točke 5.3. Statuta delniške      Slovenj Gradec.
sklepčnosti.                    družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj      Delničarje prosimo, da morebitne naspro-
  Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar    Gradec in v skladu z določbami ZGD-1, skli-     tne predloge k posameznim točkam dnevne-
                          cuje izvršni direktor                ga reda pisno sporočijo izvršnemu direktorju
Andrej Dokler.
                                                    v sedmih dneh od dneva objave sklica.
  2. Odpoklic članov nadzornega sveta.          13. redno sejo skupščine
                                                      V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
  Predlog sklepa:                      družbe Avtoservis d.d.,         na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
  Z dnem 20. 10. 2008 se odpokličejo na-
                            ki bo v sredo, 5. 11. 2008, ob 10. uri,     skupščine istega dne ob 10.30.
slednji člani nadzornega sveta:
                          v prostorih Avtoservis d.d., Kidričeva 4.           Avtoservis d.d. Slovenj Gradec
  – mag. Robert Krajnik,
                            Dnevni red:
  – Tomaž Pogorelec,                                                        Ob-7811/08
                            1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
  – Vladimir Smolec,
                          čnosti in imenovanje organov skupščine.         Uprava delniške družbe Metalka Com-
  – Mitja Grum,                   Predlog sklepa:                 merce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub-
  – Ada de Costa Petan.               Za predsednika skupščine se izvoli Mi-     ljana, sklicuje
  3. Izvolitev članov nadzornega sveta.     haela Paradiž in za preštevalki glasov Darja
  Predlog sklepa:                                                   skupščino
                          Oder in Darja Pogorevčnik.
  Za člane nadzornega sveta – predstav-       Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar       družbe Metalka Commerce d.d.,
nike delničarjev se za mandatno obdobje      Janez Mlakar.                      ki bo 20. oktobra 2008 ob 10. uri, na
štirih let z začetkom mandata dne 21. 10.       2. Seznanitev z letnim poročilom družbe     sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2,
2008 izvolijo:                   za poslovno leto 2007, z revizorjevim poroči-    Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
  – Martin Bratanič,               lom in s poročilom upravnega odbora.          1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
  – Ivan Molan,                   Predlog sklepa: skupščina se seznani      čnosti in organov skupščine.
  – Janez Vrečer,                z letnim poročilom za leto 2007, z revizorje-      2. Sprememba statuta.
  – Adrijan Rožič,                vim poročilom in s pisnim poročilom uprav-       2.1. Uskladitev z evrom in uvedba ko-
  – Simon Černetič.               nega odbora o preveritvi letnega poročila      sovnih delnic.
  Utemeljitev predloga sklepa 4. točke      za leto 2007.                      Predlog sklepa:
dnevnega reda o predlaganih kandidatih za       3. Uporaba bilančnega dobička in podeli-      Vse delnice družbe (329.847 delnic) se
člane nadzornega sveta:              tev razrešnice upravnemu odboru.          pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako,
  – Martin Bratanič, univ. dipl. inž. tehnol.    Predlog sklepa:                 da namesto 1 (ene) delnice z nominalnim
prom., vodja kabineta ministra na Ministr-       Bilančni dobiček za leto 2007 znaša       zneskom 1.000 SIT (=4,17 EUR) posta-
stvu za gospodarstvo, izkušnje v gospodar-     1.400.676,30 €.                   ne 1 (ena) kosovna delnica in se v skladu
stvu,                         Na skupščini dne 11. 2. 2008 je         s prvim odstavkom 693. člena ZGD-1 zne-
  – Ivan Molan, dipl. organizator dela, žu-   bil sklep o izplačilu dobička v višini       sek osnovnega kapitala družbe, kot je dolo-
pan Občine Brežice, izkušnje v gospodar-      776.813,60 €, tako ostaja višina bilančnega     čen v prvem odstavku 5. člena obstoječega
stvu,                       dobička 623.862,70 € in ostaja nerazpo-       statuta družbe, spremeni tako, da znaša
  – Janez Vrečer, univ. dipl. iur., direktor   rejen.                       osnovni kapital družbe po uskladitvi z eu-
Pravnega oddelka na Kapitalski družbi, d.d.,      Skupščina potrjuje in odobri delo uprav-    rom 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na
izkušnje v gospodarstvu,              nega odbora v poslovnem letu 2007 in po-      329.847 kosovnih delnic, preostanek 965,15
  – Adrijan Rožič, univ. dipl. oec., upravlja-  deljuje upravnemu odboru družbe razrešni-      EUR pa gre v rezerve družbe, tako da se
vec kapitalskih naložb na Kapitalski družbi,    co za poslovno leto 2007.              dosedanje statutarno določilo o osnovnem
d.d., izkušnje v gospodarstvu, član nadzor-      4. Imenovanje revizorja družbe.         kapitalu (prvi odstavek 5. člena) v zvezi
nega sveta,                      Predlog sklepa: za revizorja družbe za     z uskladitvijo z evrom glasi: »Osnovni kapi-
  – Simon Černetič, univ. dipl. oec., di-    poslovno leto 2008 se imenuje Revidicom       tal znaša 1.375.461,99 EUR in je razdeljen
rektor Oddelka za upravljanje kapitalskih     d.o.o. Maribor.                   na 329.847 kosovnih delnic. Vse delnice
naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje      5. Preoblikovanje delniške družbe v druž-    so navadne imenske delnice in so prosto
v gospodarstvu.                  bo z omejeno odgovornostjo.             prenosljive.«
Stran  3198 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  V 12. člena dosedanjega statuta družbe,        skupščino delničarjev družbe        bami statuta družbe Polident d.d., direktor
ki se nanaša na odobreni kapital družbe, se      in vabi delničarje, da se udeležijo skup-   družbe Polident d.d. sklicuje
znesek 164.932.000 SIT uskladi z evrom      ščine, ki bo dne 20. 10. 2008 ob 16. uri, na            15. skupščino
po uradnem menjalnem tečaju v znesek       sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66,
688.211,48 EUR.                  z naslednjim dnevnim redom:                   družbe Polident d.d.,
  2.2. Opredelitev dejavnosti družbe in       1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-      ki bo v Volčji Dragi, dne 20. 10. 2008, ob
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-   lovnih organov skupščine.              15. uri, na sedežu družbe Polident d.d. In-
nosti.                         Predlog sklepa:                dustrija dentalnih proizvodov, Volčja Draga
  Predlog sklepa: dejavnost družbe se        Za predsednika skupščine se izvoli Dam-    42, 5293 Volčja Draga.
opredeli in uskladi s standardno klasifika-    jana Beliča in za preštevalki glasov Bogomi-      1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
cijo dejavnosti, tako kot izhaja iz 2. člena   lo Čop in Marijo Graj.               čnosti in izvolitev delovnih teles.
spremenjenega statuta ad 2.3, ki je sestavni      Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.     Predlog sklepa: za predsednika skup-
del tega sklepa.                    2. Sprejem poročila o poteku in zaključku   ščine družbe Polident d.d. Industrija dental-
  2.3. Spremembe in dopolnitve ostalih do-   likvidacijskega postopka.              nih proizvodov se izvoli Dani Pečečnik, za
ločil statuta.                     Predlog sklepa: sprejme se poročilo likvi-   preštevalko glasov Silvana Dominko in za
  Sprejmejo se spremembe in dopolnitve     dacijskega upravitelja o poteku in zaključku    zapisničarko Anica Švara.
obstoječega statuta družbe, tako da se ce-    likvidacijskega postopka.                Skupščini prisostvuje notarka Zdenka
lotno besedilo statuta nadomesti z novim        3. Sprejem predloga razdelitve preosta-    Gustinčič iz Nove Gorice.
besedilom statuta v novi prečiščeni obliki,    lega premoženja družbe.                 2. Seznanitev z letnim poročilom za po-
ki je sestavni del tega sklepa in z upošteva-     Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-    slovno leto 2007, s pisnim poročilom nad-
njem sprememb glede uskladitve tolarskih     delitve preostalega premoženja med delni-      zornega sveta o preveritvi letnega poročila
                         čarje družbe v likvidaciji.             ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi
zneskov z eurom ter opredelitve dejavnosti
                            4. Nagrada likvidacijskemu upravitelju in   letnega poročila uprave za leto 2007.
družbe (sklepa ad 2.1 in 2.2.).
                         določitev osebe za hrambo dokumentacije.        Predlog sklepa: skupščina se seznani
  3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
                            Predlog sklepa:                z letnim poročilom za leto 2007, s pisnim
be.                          4.1 Likvidacijskemu upravitelju se po-
  Predlog sklepa:                                          poročilom nadzornega sveta o preveritvi
                         trdi nagrada za delo v skupnem znesku        letnega poročila ter sklepom nadzornega
  Osnovni kapital družbe se poveča za      7.419,34 EUR bruto in 400,00 EUR za po-
emisijski znesek 1.050.000 EUR z izdajo                                sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
                         vrnitev materialnih stroškov.            leto 2007.
250.000 novih kosovnih delnic, tako da se       4.2 Likvidacijski upravitelj preda doku-
dosedanji osnovni kapital 1.375.461,99 EUR                                Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
                         mentacijo v hrambo v skladu z 424. členom      zornemu svetu podeli razrešnico za delo
in je razdeljen na 329.847 kosovnih del-     ZGD-1 delničarju Pečniku Francu Viktorju
nic poveča na skupni znesek 2.425.461,99                               v poslovnem letu 2007.
                         na naslovu Iga Grudna 11, Ljubljana.          3. Uporaba bilančnega dobička za leto
EUR in je razdeljen na 579.847 kosovnih        Skupščine se lahko udeležijo imetniki     2007 in podelitev razrešnice upravi in nad-
delnic.                      imenskih delnic, ki so zadnji dan roka za      zornemu svetu.
  Prednostna pravica dosedanjim delni-     deponiranje delnic, to pa je deseti dan pred      Predlog sklepa:
čarjem do vpisa novih delnic družbe se iz-    zasedanjem skupščine, vpisani v delniško        a) Bilančni dobiček družbe Polident d.d.
ključi.                      knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prino-
                                                   znaša 715.509,83 EUR in je sestavljen iz:
  Novo izdane delnice se v celoti ponu-     sniških delnic po stanju deseti dan pred za-
                                                     – čistega dobička za poslovno leto 2007
dijo in jih vpišejo izključno delničarji, ki so  sedanjem skupščine in najkasneje tri dni
                                                   v znesku 96.396,27 EUR,
predhodno že izrazili pripravljenost za vpis   pred zasedanjem družbi pisno prijavijo ude-
                                                     – prenesenega čistega dobička iz prete-
novih delnic.                   ležbo na skupščini.
                                                   klih let v znesku 619.113,56 EUR.
  Celotni emisijski znesek vseh 250.000 no-     Skupščine se lahko udeležijo delničarji
                                                     b) Bilančni dobiček za leto 2007 v zne-
vih kosovnih delnic znaša 1.050.000 EUR in    ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
                         biti izdano v pisni obliki. Delničarji navadnih   sku 715.509,83EUR ostane nerazporejen.
se v celoti vplača v denarju na račun družbe                               c) Podeli se razrešnica upravi in nad-
v roku najkasneje 30 dni po sprejemu tega     delnic lahko izberejo pooblaščenca samo
                         med drugimi partnerji družbe. Pooblastilo      zornemu svetu družbe za poslovno leto
sklepa.                                                2007.
  Ob upoštevanju sprejetega skle-        mora biti deponirano na sedežu družbe naj-
                         kasneje tri dni pred začetkom skupščine.        4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
pa o spremembah statuta družbe ad                                     Predlog sklepa: skupščina imenuje za
2 in tega sklepa o povečanju osnovne-       Pooblaščenci so dolžni tri dni pred zaseda-
                         njem skupščine pisno prijaviti svojo udelež-    revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko
ga kapitala družbe, se določilo 3. člena                               družbo Audit&Co, družba za revizijo in sve-
statuta glede osnovnega kapitala družbe      bo na skupščini.
                            Delničarji glasujejo z glasovalnimi lističi.  tovanje d.o.o.
v čistopisu glasi:«Osnovni kapital zna-                                  5. Prehod na evre ter potrditev čistopisa
ša 2.425.461,99 EUR in je razdeljen na         Ker prednostni znesek dividende ni bil iz-
                         plačan, tudi prednostne delnice razreda B za-    statuta.
579.847 kosovnih delnic«                                         Predlog sklepa: skupščina družbe Poli-
                         gotavljajo glasovalno pravico in se upošteva-
  Skupščine se lahko udeležijo delničarji,                             dent d.d. na predlog uprave pooblašča nad-
                         jo tudi pri izračunih z zakonom ali statutom
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje                              zorni svet družbe, da zaradi uvedbe evra kot
                         določene zahtevane kapitalske večine.
tri dni pred skupščino in se pisno najavijo      O sklepih odloča skupščina z navadno      nacionalne valute, opravi preračun osnov-
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe   večino pri sprejemanju sklepa zastopanega      nega kapitala, ki znaša 80.915.000,00 SIT
najkasneje tri dni pred skupščino.        osnovnega kapitala vsakega razreda delnic,     določen v točki 4.1. statuta. Nadzorni svet
  Skupščine se lahko udeležijo delničarji,   zastopanega pri sklepanju na ločenem za-      se tako pooblašča, da osnovni kapital pre-
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničar-   sedanju razredov delnic.              računa v evre po uradnem tečaju menjave
ji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo      Za udeležbo na skupščini se delničar ozi-   in nato v skladu s sprejetim sklepom spre-
z osebnim dokumentom oziroma pisnim po-      roma pooblaščenec fizično izkaže z osebno      meni točko 4.1. statuta družbe Polident d.d.
oblastilom.                    izkaznico, delničar pravna oseba pa z iz-      Hkrati skupščina pooblašča nadzorni svet,
  Celotno gradivo za skupščino družbe,     piskom iz sodnega registra iz katerega je      da vse v statutu vsebovane zneske v tolar-
ki vsebuje tudi vse predlagane spremembe     razviden zastopnik, zastopnik pa z osebno      jih preračuna v evre po tečaju menjave in
statuta družbe, je delničarjem na vpogled     izkaznico.                     da skladno s tem sprejme novo prečiščeno
na sedežu družbe vsak delovnik med 10.         Gradivo za skupščino je na ogled delni-    besedilo statuta.
in 12. uro.                    čarjem na sedežu družbe na Kavčičevi 66,        6. Uskladitev dejavnosti v skladu z ve-
          Metalka Commerce d.d.     Ljubljana.                     ljavno Uredbo o standardni klasifikaciji de-
                   uprava            SCT strojegradnja, družba     javnosti ter potrditev čistopisa statuta.
           Franc Ziherl – direktor        pooblaščenka, d.d. – v likvidaciji      Predlog sklepa: skupščina družbe Po-
                                    Likvidacijski upravitelj   lident d.d. na predlog uprave pooblašča
                 Ob-7830/08                              nadzorni svet družbe, da dejavnost družbe,
  Likvidacijski upravitelj družbe SCT stro-                    Ob-7871/08     navedene v 3. poglavju statuta družbe, raz-
jegradnja, družba pooblaščenka, d.d.         Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-      širi in uskladi z veljavno Uredbo o standar-
– v likvidaciji, Kavčičeva 66, Ljubljana,     darskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06,    dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
matična številka 1483315, sklicuje        54/07, 10/08; ZGD-1) ter v skladu z določ-     št. 69/07 in 17/08) ter v skladu s sprejetim
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /   Stran  3199
sklepom sprejme novo prečiščeno besedilo       Nasprotni predlogi delničarjev k posa-     so navadne imenske delnice istega razreda
statuta.                     meznim točkam dnevnega reda morajo biti      in ima vsaka kosovna delnica enak delež in
  7. Seznanitev s pisnim poročilom glavne-   v pisni obliki posredovani upravi v roku 7 dni   pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu«.
ga delničarja družbe Polident d.d. Industrija  po objavi tega sklica.                 3. Spremembe dejavnosti.
dentalnih proizvodov, družbe Go-Con d.o.o.,     Način glasovanja                  Predlog sklepa:
Kidričeva ulica 32C, 5000 Nova Gorica (v       Glasuje se osebno ali po pooblaščencu       Dejavnost banke se spremeni in uskla-
nadaljevanju: Go-Con d.o.o.) o predpostav-    oziroma zastopniku.                di z novo Uredbo o standardni klasifikaciji
kah za prenos delnic in primernosti višine      Prostor bo odprt od 14.30 dalje. Če      dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) z dne
denarne odpravnine manjšinskim delni-      skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo     19. 2. 2008, in sicer:
čarjev, s poročilom revizorja o primernosti   ponovno zasedanje istega dne ob 17. uri,        a) do sedaj vpisane dejavnosti banke iz
višine denarne odpravnine ter odločanje     v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo      četrtega odstavka 3. člena statuta se bri-
o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na   skupščina sklepala ne glede na višino za-     šejo;
glavnega delničarja.               stopanega kapitala.                  b) v četrtem odstavku 3. člena statuta
  Predlog sklepa:                               Polident d.d.    se na novo vpišejo naslednje dejavnosti
  1. Skupščina družbe Polident d.d. In-                   Dani Pečečnik,    banke:
dustrija dentalnih proizvodov se seznani                       direktor
s poročilom glavnega delničarja, družbe                               – K 64.190 Drugo denarno posredništvo,
Go-Con d.o.o., o predpostavkah za prenos                    Ob-7881/08     – K 64.920 Drugo kreditiranje,
delnic in primernosti višine denarne od-      Na podlagi zahteve delničarja banke Re-     – K 64.990 Drugje nerazvrščene
pravnine manjšinskih delničarjev ter s po-    publike Slovenije uprava banke sklicuje            dejavnosti finančnih storitev,
ročilom revizorja, ki potrjuje višino odprav-                                 razen zavarovalništva in
                                 19. skupščino
nine manjšinskim delničarjem v višini 21,4                                   dejavnosti pokojninskih
EUR za delnico.                   delničarjev SID – Slovenske izvozne            skladov,
  2. Delnice manjšinskih delničarjev druž-     in razvojne banke, d.d., Ljubljana,
                           ki bo v Ljubljani, dne 19. 9. 2008, ob 14.  – K 66.120 Posredništvo pri trgovanju z
be Polident d.d. Industrija dentalnih pro-
                         uri, v prostorih banke, na Ulici Josipine Tur-        vrednostnimi papirji in borznim
izvodov se prenesejo na družbo Go-Con
                         nograjske 6, Ljubljana, z naslednjim predla-         blagom,
d.o.o., manjšinskim delničarjem pa se iz-
plača odpravnina v višini 21,4 EUR za del-    ganim dnevnim redom:                – K 66.190 Druge pomožne dejavnosti
nico.                         1. Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti no-        za finančne storitve, razen za
  3. Prenos delnic na glavnega delničarja   tarja in imenovanje predsednika skupščine           zavarovalništvo in pokojninske
se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni    ter preštevalcev glasov.                   sklade,
register Okrožnega sodišča v Novi Gorici.       Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost     – K 66.210 Vrednotenje tveganja in škode,
  Udeležba na skupščini            skupščine, prisotnost notarja in imenuje      – K 66.220 Dejavnost zavarovalniških
  Skupščine se lahko udeležijo delničarji,   predsednika skupščine ter preštevalce gla-          agentov,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-  sov.
sani v delniški knjigi deset dni pred zaseda-     2. Povečanje osnovnega kapitala.       – K 66.290 Druge pomožne dejavnosti za
njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno      Predlog sklepa:                     zavarovalništvo in pokojninske
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja       1. Osnovni kapital SID – Slovenske          sklade,
shranjeno na sedežu družbe.           izvozne in razvojne banke, d.d. Ljublja-      – M 70.100 Dejavnost uprav podjetij,
  Prijava udeležbe               na, se poveča z denarnim vložkom edine-      – M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
  Pravico udeležbe na skupščini in glaso-   ga delničarja Republike Slovenije v višini          svetovanje,
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,   50.400.029,40 EUR z 89.600.000,00 EUR,
                                                  – N 82.910 Zbiranje terjatev in
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno   na 140.000.029,40 EUR, ki ga edini del-
                                                        ocenjevanje kreditne
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko do-  ničar vplača najkasneje v 7 dneh po spre-
                                                        sposobnosti.
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo   jemu tega sklepa na poslovni račun SID
skupščine.                    – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d.      4. Spremembe in dopolnitve statuta.
  Za udeležbo na skupščini se fizične ose-   Ljubljana.                       Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be izkažejo z osebnim dokumentom, za-          2. Osnovni kapital se poveča z izdajo   be in dopolnitve statuta z vsebino v obliki
stopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz     524.454 novih navadnih imenskih kosovnih      čistopisa novega Statuta SID – Slovenske
sodnega registra.                delnic v skladu s statutom družbe v skupni     izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,
  Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-   emisijski vrednosti 50.400.029,40 EUR, ki v    ki je v predloženem besedilu priloga in se-
no z letnimi poročili družb Polident d.d. in   celoti pripadajo delničarju Republiki Slove-    stavni del tega sklepa z vključeno spremem-
Go-Con d.o.o. za zadnja tri poslovna leta,    niji, tako da skupno število vseh navadnih     bo tudi glede višine osnovnega kapitala po
predlogi sklepov, poročilom glavnega del-    kosovnih delnic družbe po povečanju znaša     izvedenem povečanju z izdajo novih delnic
ničarja o predpostavkah za prenos delnic     1.456.808 delnic.                 (in se sprememba statuta vpiše v sodni re-
in primernosti višine denarne odpravnine         3. V skladu s sklepom o povečanju     gister hkrati s povečanjem osnovnega ka-
manjšinskih delničarjev ter s poročilom re-   osnovnega kapitala banke z izdajo no-       pitala banke).
vizorja o primernosti denarne odpravnine,    vih delnic se uskladi določilo člena statu-         Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
je delničarjem na voljo na sedežu družbe     ta banke, tako da se po izvedenem po-                     mag. Sibil Svilan
Polident d.d. Industrija dentalnih proizvodov,  večanju glasi: »Osnovni kapital banke                    predsednik uprave
v Volčji Dragi, Volčja Draga 42, vsak delovni  znaša 140.000.029,40 EUR in je razdeljen                    Jožef Bradeško
dan od 13. do 14. ure.              na 1.456.808 kosovnih delnic. Vse delnice                     član uprave
Stran  3200 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
                         Zavarovanja terjatev

SV 818/08             Ob-7817/08   sklenjene med Francko Pipan, Koroška ce-      zastavitelja Silva Kovačiča, rojenega 11. 12.
  Na podlagi neposredno izvršljivega no-    sta 40, Tržič, zastavljeno v korist zastavne    1955, stanujočega Gačnik 23, 2211 Pesnica
tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana      upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s se-    pri Mariboru, do celote, in sicer na podlagi
iz Domžal, opr. št. SV 818/08 z dne 11. 9.    dežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140,      prodajne pogodbe z dne 23. 8. 2007; za-
2008, je bila nepremičnina, in sicer poslovni   matična številka 5446546000, za zavarova-      stavljena v korist upnice Banke Koper d.d.,
prostor, ki se nahaja v pritličju poslovno sta-  nje denarne terjatve v višini 60.600,00 CHF     s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, ma-
novanjskega bloka L-2 na naslovu Mengeš,     s pripadki, z obrestno mero v višini vsote     tična številka 5092221000, za zavarovanje
Kolodvorska 2 b, ki stoji na parcelni številki  veljavnega 12-mesečnega Liborja in obre-      denarne terjatve prej navedene upnice do
130/2, stanovanjska stavba v izmeri 541 m2,    stne marže v višini 1,90% p.a. ter končno      dolžnika Hram – Podjetniško in poslovno
katera je pripisana k vložku 2480, k.o. Men-   zapadlostjo glavnice 30. 9. 2038.          svetovanje ter nepremičnine Kovačič Silvo
geš, katerega lastnica do celote je na pod-                              s.p., Gačnik 23, 2211 Pesnica pri Maribo-
                         SV 566/08              Ob-7822/08   ru, matična številka 1570706000, v višini
lagi prodajne pogodbe z dne 20. 4. 2001,
zastaviteljica Vesna Žnidaršič, zastavljeno      Na podlagi neposredno izvršljivega notar-    57.600,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Ljub-    skega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus       najkasneje do vključno 9. 9. 2009 oziroma
ljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v za-    iz Trbovelj, opr. št. SV 566/08, DK 9/08 z dne   na dan odpoklica upnice, nastale na teme-
varovanje kreditne denarne terjatve v višini   11. 9. 2008, je bila nepremičnina, stanova-     lju pogodbe o kratkoročnem kreditu številka
40.000,00 EUR s pripadki.             nje v pritličju stanovanjske stavbe na naslo-    43/08-2281805 pod I. navedenega notar-
                         vu Kolonija 1. maja 17, Trbovlje, z ident. št.   skega zapisa.
SV 895/08             Ob-7818/08   5.E v izmeri 32,18 m2, v stavbi z ident. št.
                         3340, k.o. Trbovlje, s pripadajočima klete-     SV 918/08               Ob-7825/08
  Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Ma-   ma z ident. št. 5.E v skupni izmeri 7,19 m2,      Na podlagi neposredno izvršljivega no-
ribora, opr. št. SV 895/08 z dne 12. 9. 2008,   v stavbi z identifikacijsko številko 3343.ES,    tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št.     k.o. Trbovlje, last zastavitelja Kusić Mlade-    Ptuja, opr. št. SV 918/08 z dne 15. 9. 2008,
3 v skupni izmeri 54,87 m2, ki se nahaja     na, EMŠO 0602987500379, stan. Okrogar-       je bilo stanovanje, ki se nahaja v večstano-
v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,   jeva kolonija 15, Zagorje ob Savi, do celote,    vanjski hiši na Ptuju, na naslovu Gregorči-
Raičeva ulica 10, stoječe na parc. št. 35/1,   na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 8.      čev drevored 8, stoječi na parc. št. 548/6,
vpisani pri vl. št. 728, k.o. Tabor, katere la-  2008, sklenjene med Avdić Salimom, kot       pripisani pri vl. št. 585, k.o. Ptuj; identifikacij-
stnica do celote je na podlagi kupoprodajne    prodajalcem in Kusić Mladenom, kot kup-       ska št. stavbe 400/353 – dvosobno stanova-
pogodbe o prodaji stanovanja št. 29/2002     cem, zastavljena v korist upnice UniCredit     nje s kabinetom, ki leži v drugem nadstropju
z dne 19. 12. 2002, Metka Špenko, stan.      Banka Slovenija d.d., Ljubljana, Šmartinska     in je označeno s št. 9, last kreditojemal-
Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, zastavlje-    140, Ljubljana, matična številka 5446546,      ke, hkrati zastaviteljice Irene Križanec, na
na v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz    za zavarovanje denarne terjatve upnice       podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8.
eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika    napram dolžniku Kusić Mladenu, v višini       2008, sklenjene s prodajalcem BH Varprem
Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje   26.100,00 EUR z vsemi pripadki ter more-      d.o.o., Medvode, zastavljeno v korist upnice
denarne terjatve do dolžnice Metke Špenko,    bitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uvelja-  Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
stan. Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, v višini  vljanjem vračila terjatve in zaznamba, da je    matična številka 5860580, za zavarovanje
15.000,00 EUR s pripadki.             zavarovana terjatev namenjena vpisu v kri-     denarne terjatve v višini 85.000,00 CHF
                         tni register za izdajo hipotekarnih obveznic    s pripadki.
SV 1474/2008          Ob-7820/08    (zaznamba kritnega registra).
                                                   SV 876/08              Ob-7829/08
  Na podlagi neposredno izvršljivega no-    SV 746/2008           Ob-7823/08
tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca                                 Na podlagi neposredno izvršljivega no-
iz Maribora, opr. št. SV 1474/2008 z dne       Na podlagi neposredno izvršljivega no-     tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
11. 9. 2008, je bila nepremičnina, in sicer    tarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz      Novega mesta, opr. št. SV-876/08 z dne
stanovanje v izmeri 51,15 m2, v 2. nadstro-    Lenarta, opravilna številka SV 746/2008       15. 9. 2008, je bilo 1,5 sobno stanovanje
pju, na naslovu Ob železnici 008, Maribor,    z dne 11. 7. 2008, je nepremičnina, sta-      št. 8, v pritličju stanovanjskega bloka v No-
ki stoji na parceli številka 880, pripisani    novanje št. 2, v I. nadstropju stanovanjske     vem mestu, Žlebej 11, stoječ na parc. št.
pri vložni številki 1266, katastrska občina    hiše na naslovu Kraigherjeva ulica 3, 2230     237, k.o. Novo mesto, s skupno izmero
Tabor, katere lastnik je zastavitelj Neboj-    Lenart v Slovenskih goricah, v skupni izmeri    48,80 m2, ki obsega sobo 12,01 m2, kabi-
ša Jovanović, EMŠO 0405972500178, sta-      80,50 m2, katerega lastnik je zastavitelj Zo-    net 9,00 m2, kuhinjo 17,92 m2, kopalnico
nujoč Maribor, Ob železnici 008, do 1/1,     rec Otmar do celote, na podlagi kupoprodaj-     0,83 m2, WC 1,75 m2, predsobo 4,04 m2 in
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne       ne pogodbe z dne 18. 11. 1991, sklenjene      shrambo 3,26 m2, s pripadajočim solastni-
20. 4. 1999, sklenjene s prodajalko Pavlović   med Elektro Maribor p.o., kot prodajalcem      škim deležem na vseh skupnih prostorih,
Angelo, zastavljena v korist upnice Raiffei-   in Zorec Otmarjem, kot kupcem, ki se na-      delih in napravah, ki služijo stanovanjskemu
sen Banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000     hajajo v hrambi pri notarju Milošu Lešniku,     objektu kot celoti, ki je v izključni lasti poso-
Maribor, matična številka 5706491000, za     zastavljeno v korist Raiffeisenbank Kirch-     jilojemalke in zastaviteljice Ruže Milinković
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v vi-   berg-Edelsbach eGen, s sedežem v Avstriji,     Jotanović, EMŠO 2709964107757, stanujo-
šini 327.420,00 CHF s pripadki, kar v proti-   z identifikacijsko št. 1870734, za zavarova-    če Žlebej 11, 8000 Novo mesto, do celote,
vrednosti EURA po srednjem tečaju banke      nje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR     zastavljeno v korist upnice Tomović Natalije,
na dan 4. 9. 2008 znaša 204.000,00 EUR      s pripadki.                     stanujoče Ulica Maksa Henigmana 55, 8350
s pripadki.                                              Dolenjske Toplice, EMŠO 2812969505276,
                         SV 953/08            Ob-7824/08     in sicer za zavarovanje denarne terjatve
SV 654/2008           Ob-7821/08      Na podlagi neposredno izvršljivega no-     v višini EUR 9.400,00 s pripadki.
  Na podlagi neposredno izvršljivega       tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
notarskega zapisa notarke Marije Mur-       Maribora, opravilna številka SV 953/08       SV 1312/08           Ob-7848/08
nik iz Kranja, z dne 11. 9. 2008, opr. št.    z dne 10. 9. 2008, je bila nepremičnina –       Na podlagi notarskega zapisa notarja
SV 654/2008, je bilo dvosobno stanovanje     stanovanje številka 08 v I. nadstropju, s pri-   Mira Košaka, opr. št. SV 1312/08 z dne
v prvem nadstropju večstanovanjske hiše      padajočim kletnim prostorom – kletnim bo-      19. 6. 2008, je bila nepremičnina – triinpol-
na naslovu Koroška cesta 40, Tržič, stoječe    ksom številka 08, v skupni izmeri 63,60 m2,     sobno stanovanje št. 12, v VI. nadstropju
na zemljišču parc. št. 108, k.o. Tržič, vl. št.  v stavbi na naslovu Krekova ulica 8, 2000      v skupni izmeri 155,70 m2, skupaj s kle-
857, v skupni izmeri 47,47 m2, last Đulijana   Maribor, zgrajeni na parceli številka 902/1,    tno shrambo št. 12 in sušilnico v medeta-
Kovač, Koroška cesta 18, 4290 Tržič, na      pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka    ži med V. in VI. nadstropjem, v večstano-
podlagi menjalne pogodbe z dne 1. 9. 2008,    1623, katastrska občina Maribor-Grad; last     vanjski stavbi v Ljubljani, Vodovodna ulica
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3201
3, stoječi na parc. št. 924/4, 924/5, 924/6   iz Ljubljane, v višini 45.000,00 CHF s pp. in   SV 1865/08           Ob-7857/08
in 925/1, katastrska občina Bežigrad, last    83.000,00 CHF s pp.                  Na podlagi neposredno izvršljive-
kreditojemalke Anje Milenković Kramer do                              ga notarskega zapisa notarja Mira Koša-
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne    SV 1686/08            Ob-7853/08
                                                  ka iz Ljubljane, opr. št. SV 1865/08 z dne
4. 6. 2008, sklenjene s prodajalko Lučko Ta-     Na podlagi notarskega zapisa no-        22. 8. 2008, je bila nepremičnina z ident. št.
vzes iz Ljubljane, zastavljeno v korist upni-  tarja Mira Košaka, opr. št. SV 1686/08       1723-4679-2, posamezni del stavbe, triin-
ce NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditnih    z dne 25. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 72    polsobno stanovanje št. 2, ki leži v pritličju
denarnih terjatev v višini 150.000,00 EUR    v 6. nadstropju, ki obsega sobo v izmeri      v izmeri 80,90 m2, s kletno shrambo številka
s pp. in 75.000,00 EUR s pp. in 75.000,00    17,85 m2, kuhinjo v izmeri 12,50 m2, kopalni-   2 v izmeri 5,35 m2, v skupni izmeri 86,25 m2,
EUR s pp.                    co 4,83 m2, predsobo 2,93 m2, ložo 2,70 m2     stoječi na parc. št. 815/3, parc. št. 817/4,
                         in klet v izmeri 0,99 m2, ki je posamezni del   parc. št. 819/1, parc. št. 819/2 in parc. št.
SV 1359/08           Ob-7849/08    stavbe Jakčeva ulica 40, 1000 Ljubljana,      832/9, katastrska občina Vič, last kredito-
  Na podlagi notarskega zapisa notarja     stoječi na parc. št. 732, katastrska občina    jemalca Davida Pahorja, do celote, na pod-
Mira Košaka, opr. št. SV 1359/08 z dne      Štepanja vas, last zastavne dolžnice Ma-      lagi darilne pogodbe z dne 19. 7. 2006 in
23. 6. 2008, je bilo stanovanje št. 10/01    rije Vukoja, do celote, na podlagi prodajne    aneksa k darilni pogodbi z dne 19. 7. 2006
v 10. nadstropju v izmeri 73,55 m2, ki je    pogodbe z dne 4. 7. 2008, sklenjene s pro-     z dne 19. 4. 2008, zastavljena v korist upni-
posamezni del stanovanjske stavbe Kuna-     dajalko Uršo Jakič iz Ljubljane, zastavljeno    ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
verjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, stoječe na   v korist upnice UniCredit Banka Slovenija     Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
parc. št. 951/164, katastrska občina Dra-    d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, ma-     5860571, zaradi zavarovanja denarne terja-
vlje, skupna last Rajka Pogačarja in Rajke    tična številka 5446546, zaradi zavarovanja     tve v višini 189.000,00 EUR s pripadki.
Pogačar po nedoločenih deležih, na podlagi    denarne terjatve v višini 192.750,00 CHF
kupne pogodbe z dne 7. 4. 1978, sklenje-     s pripadki.                    SV 1651/08            Ob-7858/08
ne s prodajalcem Giposs SOZD, Združeno                                 Na podlagi neposredno izvršljivega no-
gradbeno podjetje, Ljubljana, zastavljeno    SV 1695/08            Ob-7854/08
                                                  tarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub-
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija      Na podlagi notarskega zapisa notarja      ljane, opr. št. SV 1651/08 z dne 23. 7. 2008,
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, ma-    Mira Košaka, opr. št. SV 1695/08 z dne       je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje
tična številka 5446546, zaradi zavarovanja    25. 7. 2008, sta bili nepremičnini ident. št.   v 1. nadstropju, v skupni izmeri 108,20 m2,
denarne terjatve v višini 122.710,00 CHF     1756-1079-0002 – stanovanje št. 2 v vi-      v stanovanjski hiši na naslovu Streliška 28,
s pripadki.                   sokem pritličju v izmeri 62,14 m2 in ident.    1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 458/1,
                         št. 1756-1079-0041 – shramba v izmeri       katastrska občina Poljansko predmestje,
SV 1524/08            Ob-7850/08   3,07 m2, ki sta posamezna dela stavbe Ce-     last zastaviteljev Igorja Mekjavića in Polonce
  Na podlagi notarskega zapisa notarja     sta 24. junija 84, 1000 Ljubljana, stoječe na   Jaki Mekjavić na podlagi prodajne pogodbe
Mira Košaka, opr. št. SV 1524/08 z dne      parc. št. 1107/5, k.o. Črnuče, last hipotekar-   z dne 26. 3. 2008, sklenjene s prodajalcem
9. 7. 2008, sta bili nepremičnini ident. št.   nega dolžnika Petra Milovanovića iz Ljub-     Valesko Lavrenčič iz Ljubljane, zastavljene
1695-4864-2 – stanovanje št. 2 v pritličju    ljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne      v korist upnice UniCredit Banka Slovenija
(1. etaži) v izmeri 43,84 m2 in ident. št.    27. 6. 2008, sklenjene z Marijo Đukić iz Ljub-   d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, ma-
1695-4864-7 – shramba št. 2 v 1. nadstropju   ljane in kupcem Petrom Milovanovićem iz      tična številka 5446546, zaradi zavarovanja
(2. etaži) v izmeri 4,76 m2, Jurčkova cesta   Ljubljane, zastavljena v korist upnice UniC-    denarne terjatve v višini 122.100,00 CHF
65, 1000 Ljubljana, na parc. št. 385/423, k.o.  redit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,    s pripadki.
Karlovško predmestje, last Saše Đorđevića    1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
iz Ljubljane, na podlagi pogodbe o prodaji    zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini    SV 706/08            Ob-7859/08
nepremičnine z dne 27. 3. 2008 in zemljiško-   157.000,00 CHF s pripadki.               Na podlagi neposredno izvršljivega
knjižnega dovolila prodajalca Galeb-Trade,                             notarskega zapisa notarke Romane Gaj-
d.o.o. Ljubljana, z dne 8. 7. 2008, zasta-    SV 1726/08            Ob-7855/08
                                                  šek iz Murske Sobote, opravilna številka
vljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi za-     Na podlagi notarskega zapisa notarja      SV 706/08 z dne 4. 9. 2008, je bil poslovni
varovanja kreditne denarne terjatve v višini   Mira Košaka, opr. št. SV 1726/08 z dne       prostor v skupni izmeri 135 m², ki se nahaja
152.000,00 EUR s pp.               29. 7. 2008, je bila nepremičnina ident. št.    v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na
                         1734-1334-0021 – stanovanje št. 21 v 3.      naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska
SV 1523/08            Ob-7851/08   nadstropju in pripadajoča klet, ki sta posa-    Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko
  Na podlagi notarskega zapisa notarja     mezna dela stavbe Mucherjeva ulica 10,       oznako 3601, ki stoji na parceli številka
Mira Košaka, opr. št. SV 1523/08 z dne      1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1229/11    1058/4, katastrska občina Murska Sobota
9. 7. 2008, je bilo trisobno stanovanje v sku-  in št. 1230/37, k.o. Ježica, last hipotekarne   in ki ga je zastavni dolžnik Fisher Internati-
pni izmeri 132,80 m2, v II. nadstropju sta-   dolžnice Katarine Kaluža iz Ljubljane, na     onal trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva uli-
novanjske hiše Kongresni trg 9, Ljubljana,    podlagi prodajne pogodbe za nakup nepre-      ca 36, Celje, matična številka 5537401000,
stoječe na parc. št. 3221, 3222 in 3223, vse   mičnine z dne 11. 7. 2008, sklenjene s pro-    pridobil po prodajni pogodbi sklenjeni dne
k.o. Ajdovščina, last Tilna Vahčiča iz Ljub-   dajalko Ano Prosen iz Ljubljane, zastavljeno    29. 3. 2006, s prodajalko Abanko Vipa d.d.,
ljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne     v korist upnice UniCredit Banka Slovenija     prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je prido-
10. 4. 2003, sklenjene s prodajalcem Mode-    d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, za-     bila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne
stom Erbežnikom iz Ljubljane, zastavljeno    radi zavarovanja denarne terjatve v višini     14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija    82.850,00 CHF s pripadki.             z dne 3. 4. 2006, od Mestne občine Murska
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, ma-                              Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanke
tična številka 5446546, zaradi zavarovanja    SV 1813/08             Ob-7856/08   Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub-
denarne terjatve v višini 470.000,00 EUR       Na podlagi notarskega zapisa notarja      ljana, matična številka 5026024, za zava-
s pripadki.                   Mira Košaka, opr. št. SV 1813/08 z dne       rovanje izvršljive denarne terjatve v višini
                         14. 8. 2008, je bila nepremičnina z ident. št.   100.000,00 EUR s pripadki.
SV 1601/08            Ob-7852/08   156-2299-84, stanovanje št. 84, ki se na-
  Na podlagi notarskega zapisa notarja     haja v 10. nadstropju, v stanovanjski stavbi    SV 2147/08            Ob-7872/08
Mira Košaka, opr. št. SV 1601/08 z dne      na naslovu Primožičeva ulica 1, 1000 Ljub-       Na podlagi neposredno izvršljivega no-
17. 7. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št.   ljana, stoječi na parceli št. 105/2, katastrska  tarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
1 v izmeri 48,05 m2, v stanovanjskem bloku    občina Črnuče (1756), last kreditojemalke     Ljubljane, opr. št. SV-2147/08 DK 245/08
na naslovu Rožičeva 7 v Ljubljani, ki stoji   Jerneje Škornik, do celote, na podlagi over-    z dne 12. 9. 2008, je bila nepremičnina,
na parc. št. 1558, katastrska občina Zelena   jenega izvirnika kupoprodajne pogodbe       stanovanje št. 4, v skupni izmeri 27,46 m2,
Jama, last zastaviteljice Milene Grabeljšek   z dne 2. 4. 2008, z aneksom k kupoprodajni     v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Gregorič, na podlagi kupoprodajne pogodbe    pogodbi z dne 2. 4. 2008 z dne 8. 7. 2008,     naslovu Peričeva 3, Ljubljana, ki stoji na
št. 618 z dne 1. 4. 1992, sklenjene s proda-   sklenjene s prodajalcem Karlo Marinšek iz     parc. št. 1899, vpisani v vlož. št. 1492, k.o.
jalko Republiko Slovenijo, zastavljeno v ko-   Ljubljane ter kreditojemalcem kot kupcem,     Bežigrad, last zastaviteljice Janje Sever,
rist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja     zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi    rojene 5. 10. 1959, stanujoče Črtomirova
kreditnih denarnih terjatev do kreditojemal-   zavarovanja kreditne denarne terjatve v vi-    ulica 27, Ljubljana, do celote, pridobljeni na
cev Siniše Todorovića in Zorice Todorović    šini 70.000,00 EUR s pp.              temelju kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6.
Stran  3202 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                  Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

                     1996, v zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom
                     z dne 12. 9. 2008, sklenjeno med njo kot
                     kupcem ter Savić Dragico, kot prodajalko,
                     zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
                     Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka
                     5026237000, za zavarovanje denarne ter-
                     jatve v višini 175.000,00 EUR s pripadki, na-
                     pram dolžnici Janji Sever, rojeni 5. 10. 1959,
                     stanujoči Črtomirova ulica 27, Ljubljana.
                     SV 2148/08            Ob-7873/08
                       Na podlagi neposredno izvršljivega no-
                     tarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
                     Ljubljane, opr. št. SV-2148/08, DK 246/08
                     z dne 12. 9. 2008, je bila nepremičnina,
                     stanovanje št. 4, v skupni izmeri 27,46 m2,
                     v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
                     naslovu Peričeva 3, Ljubljana, ki stoji na
                     parc. št. 1899, vpisani v vlož. št. 1492, k.o.
                     Bežigrad, last zastaviteljice Janje Sever,
                     rojene 5. 10. 1959, stanujoče Črtomirova
                     ulica 27, Ljubljana, do celote, pridobljeni na
                     temelju kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6.
                     1996, v zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom
                     z dne 12. 9. 2008, sklenjeno med njo kot
                     kupovalko ter Savić Dragico, kot prodajal-
                     ko, zastavljeno v korist upnice SKB banke
                     d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična šte-
                     vilka 5026237000, za zavarovanje denarne
                     terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripad-
                     ki, napram dolžniku Sever Matiji, rojenemu
                     9. 5. 1959, stanujočemu Črtomirova ulica
                     27, Ljubljana.
                     SV 876/08             Ob-7876/08
                       Na podlagi neposredno izvršljivega no-
                     tarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
                     SV-876/08 z dne 17. 9. 2008, je bilo stano-
                     vanje št. 3, v drugi etaži, katerega skupna iz-
                     mera znaša 57,99 m2 in se nahaja v poslov-
                     no-stanovanjski hiši, Kolodvorska ulica 21,
                     Slovenska Bistrica, ki stoji na parc. št. 1384,
                     vl. št. 109, k.o. Slovenska Bistrica, v lasti
                     Vidali Igorja, do celote, na podlagi prodaj-
                     ne pogodbe z dne 27. 8. 2008, zastavljeno
                     v korist upnice Nove KBM Maribor d.d., Uli-
                     ca Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
                     586080000, za zavarovanje denarne terja-
                     tve v znesku 37.000,00 EUR s pripadki.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                           Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3203
                             Objave sodišč

                         St 49/2008             Os-7707/08    Rogatec, z dne 25. 8. 2008 in je dne 11. 9.
    Objave po Zakonu                To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod    2008 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
   o prisilni poravnavi,            opr. št. St 49/2008 sklep z dne 11. 9. 2008:    dolžnikom: Trgovina Ines, Vinko Vozlič s.p.,
                           I. To sodišče je dne 5. 8. 2008 ob 12.40    Celjska cesta 28, Rogatec (matična številka:
   stečaju in likvidaciji                                     1222694, ID št. za DDV: SI30331242).
                         prejelo neposredno predlog za začetek ste-
                         čajnega postopka nad dolžnikom Avtopre-         Odslej se firma glasi: Trgovina Ines, Vin-
                         vozništvo Radoje Čiča s.p., Starovaška       ko Vozlič s.p., Celjska cesta 28, Rogatec
St 14/2008            Os-7706/08                             (matična številka: 1222694, ID št. za DDV:
                         ulica 30, Šempeter v Savinjski dolini, ki
  To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod   ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja,      SI30331242) – v stečaju.
opr. št. St 14/2008 sklep z dne 11. 9. 2008:   z dne 5. 8. 2008 in je dne 11. 9. 2008 ob        II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
  I. To sodišče je dne 4. 3. 2008 ob 15.40   10.30 začelo stečajni postopek nad dolžni-     Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
prejelo neposredno predlog za začetek ste-    kom: Avtoprevozništvo Radoje Čiča s.p.,       delovnega dovoljenja: L7/2000.
čajnega postopka nad dolžnikom: Instala-     Starovaška ulica 30, Šempeter v Savinjski        III. Odredi se objava začetka stečajnega
cije za vodovod, plin, kanalizacijo, klima    dolini (matična številka: 5269078000, ID št.    postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
naprave ter ogrevanje VKP, Borut Čretnik     za DDV: SI58078118).                začetka stečajnega postopka v sodni regi-
s.p., Zgornje Roje 21, Šempeter v Savinj-       Odslej se firma glasi: Avtoprevozništvo     ster pri tem sodišču.
ski dolini z dne 4. 3. 2008 in je dne 11. 9.   Radoje Čiča s.p., Starovaška ulica 30, Šem-       IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
2008 ob 11.30 začelo stečajni postopek nad    peter v Savinjski dolini (matična številka:     nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
dolžnikom: Instalacije za vodovod, plin, ka-   5269078000, ID št. za DDV: SI58078118)       Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
nalizacijo, klima naprave ter ogrevanje VKP,   – v stečaju.                    stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
Borut Čretnik s.p., Zgornje Roje 21, Šem-       II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:    va objave tega oklica o začetku stečajne-
peter v Savinjski dolini (matična številka:    Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.      ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
5604401, ID št. za DDV: SI98995227).       delovnega dovoljenja: L7/2000.           izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
  Odslej se firma glasi: Instalacije za vo-     III. Odredi se objava začetka stečajnega    prijavljene terjatve in z navedbo žiro raču-
dovod, plin, kanalizacijo, klima naprave ter   postopka na oglasni deski sodišča ter vpis     na ali drugega računa upnika. Za terjatve,
ogrevanje VKP, Borut Čretnik s.p., Zgor-     začetka stečajnega postopka v sodni regi-      v katerih je pravdni postopek v teku, se
nje Roje 21, Šempeter v Savinjski dolini     ster pri tem sodišču.                v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
(matična številka: 5604401, ID št. za DDV:      IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-     postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
SI98995227) – v stečaju.             nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.     morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
  II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:   Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve    premoženja, na katerega se nanaša njiho-
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,    stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-      va terjatev in znesek, do katerega njihova
št. del. dovoljenja: L7/2001.           va objave tega oklica o začetku stečajne-      terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
  III. Odredi se objava začetka stečajnega   ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh      ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis    izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti     del premoženja (predmet), na katerega se
začetka stečajnega postopka v sodni regi-     prijavljene terjatve in z navedbo žiro raču-    nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
ster pri tem sodišču.               na ali drugega računa upnika. Za terjatve,     go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% pro-
  IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-    v katerih je pravdni postopek v teku, se      tivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.    v prijavi navede sodišče, pred katerim teče     posameznih upnikov, vendar najmanj 100
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve   postopek in označba spisa. Ločitveni upniki     točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-     morajo navesti v prijavi del dolžnikovega      ali poslati original dokazila o plačilu sodne
va objave tega oklica o začetku stečajne-     premoženja, na katerega se nanaša njiho-      takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referen-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh     va terjatev in znesek, do katerega njihova     ca 00 1110-57-2008).
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti    terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-      V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
prijavljene terjatve in z navedbo žiro raču-   ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi    26. novembra 2008 ob 9.30, v sobi št. 236/II
na ali drugega računa upnika. Za terjatve,    del premoženja (predmet), na katerega se      tukajšnjega sodišča.
v katerih je pravdni postopek v teku, se     nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-       VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče    go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% pro-   ka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 9.
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki    tivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev   2008.
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega     posameznih upnikov, vendar najmanj 100             Okrožno sodišče v Celju
premoženja, na katerega se nanaša njiho-     točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)            dne 11. 9. 2008
va terjatev in znesek, do katerega njihova    ali poslati original dokazila o plačilu sodne
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-   takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referen-      St 128/2008           Os-7709/08
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi   ca 00 1110-49-2008).                  To sodišče je s sklepom St 128/2008
del premoženja (predmet), na katerega se       V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne    dne 10. 9. 2008 začelo stečajni postopek
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-    26. 11. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 236/II tukaj-  nad dolžnikom Jupiter bar international
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% pro-  šnjega sodišča.                   d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Šmartinska
tivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev    VI. Oklic o začetku stečajnega postop-     152, matična številka 2252678, številka reg.
posameznih upnikov, vendar najmanj 100      ka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 9.     vložka 14556700.
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)   2008.                          Za stečajnega upravitelja se imenuje
ali poslati original dokazila o plačilu sodne        Okrožno sodišče v Celju         Maksimilijan Gale, Kropova 10, 1000 Ljub-
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referen-             dne 11. 9. 2008           ljana.
ca 00 1110-14-2008).                                           Začetek se objavi na sodni deski tega
  V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne   St 57/2008           Os-7708/08     sodišča ter vpiše v sodni register.
26. 11. 2008 ob 14. uri, v sobi št. 236/II tu-    To sodišče objavlja v stečajni zadevi        Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
kajšnjega sodišča.                pod opr. št. St 57/2008 sklep z dne 11. 9.     koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
  VI. Oklic o začetku stečajnega postop-    2008:                        mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
ka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 9.     I. To sodišče je dne 1. 9. 2008 ob 9. uri    senatu v dveh mesecih od dneva objave
2008.                       prejelo neposredno predlog za začetek ste-     tega oklica o začetku stečajnega postopka.
      Okrožno sodišče v Celju        čajnega postopka nad dolžnikom: Trgovina      Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, do-
        dne 11. 9. 2008          Ines, Vinko Vozlič s.p., Celjska cesta 28,     kumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
Stran  3204 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-    Upniki lahko pregledajo osnutek za glav-      Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
dnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR   no razdelitev v pisarni oddelka za gospodar-    v 15 dneh po objavi tega sklepa.
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj  sko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.        Narok za preizkus terjatev, ki je določen
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati    227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,    za 14. 10. 2008 ob 8.45, se prekliče.
original dokazila o plačilu sodne takse na    v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30       Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
transakcijski račun št.: 01100-8450084029    ter v petek od 9. do 12. ure.            briše iz registra samostojnih podjetnikov.
(sklic na št.: 99).                   Okrožno sodišče v Mariboru              Okrožno sodišče na Ptuju
  Oklic o začetku stečajnega postopka             dne 5. 9. 2008                   dne 5. 9. 2008
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2008.                   St 20/2007              Os-7714/08  St 24/2008           Os-7718/08
     Okrožno sodišče v Ljubljani         Stečajni postopek zoper stečajnega dol-      V stečajnem postopku nad dolžnikom
        dne 10. 9. 2008         žnika Vitis - Benkovič, podjetje za trgovi-     Merilo inženiring storitveno podjetje
                         no in zastopanje d.o.o. Murska Sobota,       d.o.o., Ulica Heroja Lacka 10, Ptuj – v ste-
St 100/2008           Os-7710/08   Mala nova ulica 28, matična št. 5599407,      čaju, bo drugi narok za preizkus terjatev
  To sodišče je s sklepom St 100/2008     se po 169. členu Zakona o prisilni poravna-     dne 14. 10. 2008, ob 8.50, v sobi 26/II.
dne 10. 9. 2008 začelo stečajni postopek     vi, stečaju in likvidaciji, zaključi.            Okrožno sodišče na Ptuju
nad dolžnikom Best, d.o.o., Podsmreka        Zoper sklep je dovoljena pritožba. Rok             dne 5. 9. 2008
5a, Dobrova, davčna številka SI18376215,     za pritožbo je 8 dni in teče od objave tega
matična številka 5286433, šifra dejavno-     sklepa.                       St 37/2008             Os-7719/08
sti 70.220, številka vpisa v sodni register      Okrožno sodišče v Murski Soboti          To sodišče je s sklepom opr. št.
10209900, ter nato z istim sklepom ta po-             dne 8. 9. 2008           St 37/2008 z dne 10. 9. 2008 začelo stečaj-
stopek zaključilo.                                          ni postopek nad dolžnikom GBT MTD, pro-
  Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-   St 14/2008             Os-7715/08   izvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Breg
pa izbriše iz sodnega registra.           To sodišče je dne 10. 9. 2008 izdalo      13, Majšperk, matična številka 2350777000,
  Upniki se zoper sklep lahko pritožijo    sklep opr. št. St 14/2008, da se začne ste-     davčna številka 36830470.
v roku 15 dni po njegovi objavi.         čajni postopek nad dolžnikom Sami d.o.o.        Odslej firma glasi: GBT MTD, pro-
     Okrožno sodišče v Ljubljani       Ajdovščina, Goriška cesta 14, 5270 Aj-       izvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Breg
        dne 10. 9. 2008          dovščina.                      13, Majšperk – v stečaju.
                           Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar     Za stečajnega upravitelja je določen dr.
St 124/2008            Os-7711/08  Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290       Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Ko-
  To sodišče je s sklepom St 124/2008 dne   Šempeter pri Gorici.                njice.
10. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad       Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-      Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
dolžnikom Panex proizvodno in trgovsko      kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-    nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
podjetje d.o.o. Ljubljana - Šmartno, Ce-     natu v roku dveh mesecih od dneva objave      dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
sta vstaje 5, Ljubljana - Šmartno, matič-    tega oklica o začetku stečajnega postopka.     ve tega oklica o začetku stečajnega postop-
na številka: 5426219000, davčna številka:    Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso   ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
SI99358603.                   v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih     svoje dolgove.
  Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-  terjatev posameznih upnikov, vendar naj-        Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 11.
ja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.       manj 100 točk (8,21 EUR) in največ do vre-     2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodi-
  Začetek se objavi na sodni deski tega    dnosti 2000 točk (164,20 EUR). Takso je tre-    šča.
sodišča ter vpiše v sodni register.       ba plačati na TRR št. 01100-1000-339014,        Oklic o začetku stečajnega postopka
  Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-   sklic na št. 11 42218-7110006-00001408.       je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-   Dokazilo o plačilu takse je treba priložiti     10. 9. 2008.
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu    k prijavi terjatve.                     Okrožno sodišče na Ptuju
senatu v dveh mesecih od dneva objave        Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh            dne 10. 9. 2008
tega oklica o začetku stečajnega postopka.    izvodih.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, do-     Prvi narok za preizkus terjatev bo dne     St 15/2008              Os-7720/08
kumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju    26. 11. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 110/I tega      To sodišče je dne 9. 9. 2008 s sklepom,
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-  sodišča.                      opr. št. St 15/2008 v smislu drugega odstav-
dnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR     Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja     ka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj  poravnajo svoje dolgove.              stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni posto-
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati      Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-    pek nad dolžnikom Extremis, Internet sto-
original dokazila o plačilu sodne takse na    šča dne 10. 9. 2008.                ritve Damir Sečki s.p., Zgornji Leskovec
transakcijski račun št.: 01100-8450084029        Okrožno sodišče v Novi Gorici        13 – v stečaju.
(sklic na št.: 99).                       dne 10. 9. 2008             Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
  Oklic o začetku stečajnega postopka                               v 15 dneh po objavi tega sklepa.
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne    St 23/2008              Os-7716/08     Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
10. 9. 2008.                     To sodišče je dne 9. 9. 2008 s sklepom,     briše iz registra samostojnih podjetnikov.
     Okrožno sodišče v Ljubljani       opr. št. St 23/2008 v smislu drugega odstav-         Okrožno sodišče na Ptuju
        dne 10. 9. 2008         ka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,              dne 9. 9. 2008
                         stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni posto-
St 8/2008           Os-7712/08    pek nad dolžnikom N. Ž. N. Posredništvo       St 21/2008            Os-7721/08
  Klavzula o pravnomočnosti sklepa tukaj-   in storitve Tomaž Pečnik s.p., Prešernova       I. Začne se stečajni postopek nad dol-
šnjega sodišča, opr. št. St 8/2008 z dne     ulica 11, Ptuj – v stečaju.             žnikom M & L & Ž Transporti Miha Štelcer
10. 7. 2008, zoper dolžnika M Bolarič, pod-     Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo    s.p., Črneče 37, Dravograd, matična števil-
jetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in   v 15 dneh po objavi tega sklepa.          ka 1904795, davčna številka 75854929.
export - import d.o.o., Jurčičeva ulica 3,      Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-      II. Odslej se firma dolžnika glasi M & L &
Maribor, se razveljavi.             briše iz registra samostojnih podjetnikov.     Ž transporti Miha Štelcer s.p., Črneče 37,
    Okrožno sodišče v Mariboru             Okrožno sodišče na Ptuju         Dravograd – v stečaju.
        dne 9. 9. 2008                   dne 9. 9. 2008            III. Za stečajnega upravitelja se postavi
                                                   odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj
St 102/2006           Os-7713/08   St 35/2008            Os-7717/08    Gradec.
  To sodišče obvešča vse upnike, da bo       To sodišče je dne 5. 9. 2008 s sklepom,      IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
v stečajni zadevi Adam Rohe družba za      opr. št. St 35/2008 v smislu drugega od-      26. 11. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukaj-
storitve in trgovino d.o.o. – v stečaju, Ma-   stavka 99. člena Zakona o prisilni porav-      šnjega sodišča.
ribor, Vodovodna ulica 7, dne 21. 10. 2008,   navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečaj-    V. Upniki, naj prijavijo svoje terjatev ste-
v sobi št. 240, ob 9.45, narok za obravna-    ni postopek nad dolžnikom Sel Janez s.p.      čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne   – TAM – TAM trgovina, Spodnja Hajdina        to od dneva objave tega oklica o začetku
mase.                      26 – v stečaju.                   stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3205
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-   (matična številka: 5645590, ID št. za DDV:    člen ZPPSL). Vlogo morajo poslati v dveh
nosti prijavljene terjatve in z navedbo tran-   SI23349123) – v stečaju.             izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
sakcijskega računa ali drugega računa upni-      II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:   prijavljene terjatve in z navedbo žiro raču-
ka. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi   Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,    na ali drugega računa upnika. Za terjatve,
del dolžnikovega premoženja, na katerega     št. del. dovoljenja: L7/2001.           v katerih je pravdni postopek v teku, se
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-     III. Odredi se objava začetka stečajnega   v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno  postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis    postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti   začetka stečajnega postopka v sodni regi-     morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-   ster pri tem sodišču.               premoženja, na katerega se nanaša njiho-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-      IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-    va terjatev in znesek, do katerega njihova
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini  nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.    terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar     Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-   ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000    jate stečajnemu senatu v dveh mesecih od     del premoženja (predmet), na katerega se
točk (158,57 EUR).                dneva objave tega oklica o začetku stečaj-    nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
  VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-   nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh    go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% pro-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-    izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti    tivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.    prijavljene terjatve in z navedbo žiro raču-   posameznih upnikov, vendar najmanj 100
  VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno  na ali drugega računa upnika. Za terjatve,    točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 9. 2008.     v katerih je pravdni postopek v teku, se     ali poslati original dokazila o plačilu sodne
   Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu       v prijavi navede sodišče, pred katerim teče    takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referen-
        dne 9. 9. 2008          postopek in označba spisa. Ločitveni upniki    ca: 00 1110-40-2008).
                         morajo navesti v prijavi del dolžnikovega       V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
St 15/2008            Os-7722/08   premoženja, na katerega se nanaša njiho-     dne 26. novembra 2008 ob 14.30, v sobi št.
  I. Začne se stečajni postopek nad dol-    va terjatev in znesek, do katerega njihova    236/II tukajšnjega sodišča.
žnikom Transhor Samo Horvat s.p., Tom-      terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-     VI. Oklic o začetku likvidacijskega po-
šičeva 9, Slovenj Gradec, matična številka    ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi   stopka je bil nabit na oglasno desko dne
1793420, davčna številka 71843639.        del premoženja (predmet), na katerega se     12. 9. 2008.
  II. Odslej se firma dolžnika glasi Tran-   nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-          Okrožno sodišče v Celju
shor Samo Horvat s.p., Tomšičeva 9, Slo-     go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%             dne 12. 9. 2008
venj Gradec – v stečaju.             protivrednosti eura od vsote prijavljenih ter-
  III. Za stečajnega upravitelja se postavi   jatev posameznih upnikov, vendar najmanj     St 34/2008            Os-7734/08
odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj   100 točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,      To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
Gradec.                      20 €) ali poslati original dokazila o plačilu   opr. št. St 34/2008 sklep z dne 12. 9. 2008:
  IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne   sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902         I. To sodišče je dne 20. 5. 2008 ob 15.10
26. 11. 2008 ob 9.30, v sobi št. 38 tukaj-    (referenca: 00 1110-46-2008).           prejelo neposredno predlog za začetek ste-
šnjega sodišča.                    V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne   čajnega postopka nad dolžnikom – samo-
  V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-  26. novembra 2008 ob 15. uri, v sobi št.     stojnim podjetnikom: Myland, Potovalna
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-     236/II tukajšnjega sodišča.            agencija, Milan Padežnik s.p., Boharina
to od dneva objave tega oklica o začetku       VI. Oklic o začetku stečajnega postop-    23, Zreče, z dne 20. 5. 2008 in je dne 12. 9.
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati     ka je bil nabit na oglasno desko dne 12. 9.    2008 ob 11. uri začelo stečajni postopek
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-   2008.                       nad dolžnikom – samostojnim podjetnikom:
nosti prijavljene terjatve in z navedbo tran-        Okrožno sodišče v Celju        Myland, Potovalna agencija, Milan Padežnik
sakcijskega računa ali drugega računa upni-            dne 12. 9. 2008          s.p., Boharina 23, Zreče (matična številka:
ka. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi                            5626841, ID št. za DDV: SI66332699).
del dolžnikovega premoženja, na katerega     St 40/2008            Os-7725/08     Odslej se firma glasi: Myland, Potovalna
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-     To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi  agencija, Milan Padežnik s.p., Boharina 23,
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno  pod opr. št. St 40/2008 sklep z dne 12. 9.    Zreče (matična številka: 5626841, ID št. za
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti   2008:                       DDV: SI66332699) – v stečaju.
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-     I. To sodišče je dne 9. 6. 2008 preje-      II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-    lo priporočeno po pošti predlog za začetek    Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini  likvidacijskega postopka nad dolžnikom:      št. del. dovoljenja: L7/2001.
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar   Društvo ljubiteljev narave, turizma in        III. Odredi se objava začetka stečajnega
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000    športnega ribolova Luna, Pod kostanji       postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
točk (158,57 EUR).                24, Celje in je dne 12. 9. 2008 ob 9. uri za-   začetka stečajnega postopka v pristojni re-
  VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-   čelo likvidacijski postopek nad dolžnikom:    gister samostojnih podjetnikov.
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-    Društvo ljubiteljev narave, turizma in špor-     IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.    tnega ribolova Luna, Pod kostanji 24, Celje    nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
  VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno  (matična številka: 1186973, ID št. za DDV:    Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 9. 2008.     SI76429067).                   stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
   Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu        Odslej se firma glasi: Društvo ljubiteljev  va objave tega oklica o začetku stečajne-
        dne 9. 9. 2008          narave, turizma in športnega ribolova Luna,    ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
                         Pod kostanji 24, Celje (matična številka:     izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
St 46/2008            Os-7724/08    1186973, ID št. za DDV: SI76429067 – v li-    prijavljene terjatve in z navedbo žiro raču-
  To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod   kvidaciji.                    na ali drugega računa upnika. Za terjatve,
opr. št. St 46/2008 sklep z dne 12. 9. 2008:     II. Za likvidacijskega upravitelja se ime-  v katerih je pravdni postopek v teku, se
  I. To sodišče je dne 2. 7. 2008 prejelo    nuje: Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Pe-    v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
neposredno predlog za začetek stečajnega     trovče, št. del. dovoljenja: L7/2001.       postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
postopka nad dolžnikom: Antonio, Podje-        III. Odredi se objava začetka likvidacij-   morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
tje za proizvodnjo, storitve in trgovino     skega postopka na oglasni deski sodišča,     premoženja, na katerega se nanaša njiho-
d.o.o., Šmarje pri Jelšah 118, Šmarje pri     ter vpis začetka likvidacijskega postopka     va terjatev in znesek, do katerega njihova
Jelšah, z dne 20. 6. 2008 in je dne 12. 9.    v sodni register pri tem sodišču.         terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
2008 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad     IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odla-     ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
dolžnikom: Antonio, Podjetje za proizvodnjo,   šanja poravnajo svoje dolgove likvidacijski    del premoženja (predmet), na katerega se
storitve in trgovino d.o.o., Šmarje pri Jelšah  masi. Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje    nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
118, Šmarje pri Jelšah (matična številka:     terjate likvidacijskemu senatu v dveh mese-    go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% pro-
5645590, ID št. za DDV: SI23349123).       cih od dneva objave tega oklica o začetku     tivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
  Odslej se firma glasi: Antonio, Podjetje   likvidacijskega postopka oziroma do dneva,    posameznih upnikov, vendar najmanj 100
za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.,   ko jih bo še mogoče upoštevati v osnutku     točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
Šmarje pri Jelšah 118, Šmarje pri Jelšah     glavne razdelitve likvidacijske mase (183.    ali poslati original dokazila o plačilu sodne
Stran  3206 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referen-     upniki pritožijo v 15 dneh od objave tega    postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
ca: 00 1110-34-2008).               sklepa.                     tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
  V. Prvi narok za preizkus terjatev bo       Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu       tolarske vrednosti od vsote prijavljenih ter-
dne 26. novembra 2008 ob 15.30, v sobi št.            dne 11. 9. 2008          jatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
236/II tukajšnjega sodišča.                                    164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
  VI. Oklic o začetku stečajnega postop-     St 18/2008           Os-7772/08    v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
ka je bil nabit na oglasno desko dne 12. 9.      1. To sodišče je s sklepom opr. št.     terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
2008.                       St 18/2008 z dne 11. 9. 2008, stečajni po-    člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
      Okrožno sodišče v Celju        stopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo      likvidaciji – ZPPSL.
        dne 12. 9. 2008          Milan Slanič s.p., Podgorska cesta 111,       Sodno takso morajo plačati pravne osebe
                         Slovenj Gradec, na podlagi prvega odstav-    na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
St 67/2007            Os-7735/08    ka 99. člena ZPPSL, začelo in ga takoj za-    fizične osebe in zasebniki pa na račun so-
  To sodišče je v stečajnem postopku nad    ključilo.                    dnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
dolžnikom Bračko Vesna s.p. – Trgovina        2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja    11 42200-7110006-51100178.
Unico, Prešernova ulica 9, Ptuj – v steča-    izbris dolžnika iz registra samostojnih pod-     4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
ju, razpisalo narok za obravnavanje osnutka    jetnikov.                    vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
za glavno razdelitev za dne 14. 10. 2008, ob     3. Zoper sklep o začetku in takojšnjem    dolgove.
9.30, soba 26/II.                 zaključku stečajnega postopka se lahko        5. Narok za preizkus upniških terjatev
  Upniki lahko vpogledajo v osnutek za     upniki pritožijo v 15 dneh od objave tega    bo dne 16. 12. 2008 ob 14. uri, v razpravni
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega so-   sklepa.                     dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
dišča.                         Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu        6. Oklic o začetku stečajnega postopka
     Okrožno sodišče na Ptuju                dne 11. 9. 2008          se dne 12. 9. 2008 nabije na oglasno de-
        dne 9. 9. 2008                                   sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana od-
                         St 118/2006           Os-7773/08   ločba o začetku stečajnega postopka. Tega
St 24/2008            Os-7736/08     To sodišče razpisuje narok za obravna-    dne nastopijo vse pravne posledice začetka
  I. Začne se stečajni postopek nad dol-    vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne   stečajnega postopka nad dolžnikom in pre-
žnikom Straže posredništvo in trgovina      mase v stečajnem postopku pod opr. št.      nehajo pravice pooblaščencev stečajnega
d.o.o., Straže 125, Mislinja, matična števil-   St 118/2006 nad dolžnikom EMC Ekonom-      dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
ka 1789783, davčna številka SI16484967.      ski center Maribor, arhiviranje, mikrofilm,   nega dolžnika.
  II. Odslej se firma dolžnika glasi: Straže  svetovanje, storitve in trgovina d.o.o. –       Okrožno sodišče v Murski Soboti
posredništvo in trgovina d.o.o. – v stečaju,   v stečaju, Razlagova 22, Maribor, ki bo             dne 12. 9. 2008
Straže 125, Mislinja.               dne 3. 11. 2008 ob 10. uri, v sobi št. 253/II
  III. Za stečajnega upravitelja se postavi   tukajšnjega sodišča.
mag. Boris Kastivnik iz Raven na Koroškem,      Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
Navrški vrh 3c.                  glavno razdelitev stečajne mase v stečajni            Izvršbe
  IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne   pisarni tukajšnjega sodišča št. 226/II, v času
3. 12. 2008 ob 9.30, v sobi št. 38 tukajšnje-   uradnih ur sodišča.
ga sodišča.                        Okrožno sodišče v Mariboru       VL 17780/2008           Os-7582/08
  V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-         dne 10. 9. 2008            Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-                              VL 17780/2008, ki ga je dne 22. 4. 2008 iz-
to od dneva objave tega oklica o začetku     St 90/2008            Os-7774/08   dalo Okrajno sodišče v Ljubljani in rubežnega
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati      To sodišče je s sklepom St 90/2008 dne    zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, Maistro-
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-   11. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad   va 16, Kamnik, je bila nepremičnina, to je
nosti prijavljene terjatve in z navedbo tran-   dolžnikom Ademoski in družbenik, Splo-      enosobno stanovanje št. 21, v izmeri 32 m2,
sakcijskega računa ali drugega računa upni-    šna gradbena dela, d.n.o. – v stečaju,      št. stavbe 5154, k.o. Domžale, na naslovu
ka. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi   Ljubljana, Hladilniška pot 28.          Ljubljanska cesta 93, Domžale, ki ni vpisana
del dolžnikovega premoženja, na katerega       Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-    v zemljiško knjigo in je last dolžnice Zofije
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-   pa izbriše iz sodnega registra.         Zalokar, zarubljena v korist upnice Metalka
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno      Okrožno sodišče v Ljubljani       stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska 101,
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti          dne 11. 9. 2008          Ljubljana, zaradi izterjave 244,49 EUR.
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-                              Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-    St 72/2008            Os-7775/08   izvršbe.
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini    To sodišče je s sklepom St 72/2008 dne        Okrajno sodišče v Domžalah
2% od vrednosti prijavljene terjatve vendar    9. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad           dne 28. 8. 2008
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000    dolžnikom Stratus bar d.o.o., Brnčičeva
točk (158,57 EUR).                5, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo    VL 17777/2008           Os-7583/08
  VI. Dolžniki stečajnega dolžnika se      v stečajno maso ne zadošča niti za stroške      Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
pozivajo, da brez odlašanja poravnajo       stečajnega postopka.               VL 17777/2008, ki ga je dne 9. 5. 2008 iz-
svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega       Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-   dalo Okrajno sodišče v Domžalah in rube-
dolžnika.                     pa izbriše iz sodnega registra.         žnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa,
  VII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-     Upniki se zoper sklep lahko pritožijo    Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina,
sno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 9.     v roku 15 dni po njegovi objavi.         to je enosobno stanovanje št. 21, v izmeri
2008.                           Okrožno sodišče v Ljubljani       32 m2, št. stavbe 5154, k.o. Domžale, na
   Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu              dne 9. 9. 2008          naslovu Ljubljanska cesta 93, Domžale, ki ni
        dne 10. 9. 2008                                  vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice
                         St 17/2008            Os-7777/08   Zofije Zalokar, zarubljena v korist upnice
St 16/2008           Os-7771/08      1. Z dnem 12. 9. 2008 se začne stečajni    Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Du-
  1. To sodišče je s sklepom opr. št.      postopek nad dolžnikom Pandemia Murska      najska 101, Ljubljana, zaradi izterjave 19,68
St 16/2008 z dne 11. 9. 2008, stečajni po-    Sobota, Prvomajska 8, Murska Sobota       EUR.
stopek nad dolžnikom Servis za vaš dom      (davčna številka: 81082100, matična števil-     Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
in poslovne prostore, Miran Vnuk s.p.,      ka 1666843000).                 izvršbe.
Ožbalt 47, Ožbalt, na podlagi prvega od-       2. Za stečajnega upravitelja se postavi       Okrajno sodišče v Domžalah
stavka 99. člena ZPPSL, začelo in ga takoj    mag. Milorad Vidovič, Veščica 6/a, Murska            dne 28. 8. 2008
zaključilo.                    Sobota.
  2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja      3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,    In 1/2008            Os-7579/08
izbris dolžnika iz registra samostojnih pod-   da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno     Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
jetnikov.                     dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečaj-  z dne 7. 3. 2008, opr. št. In 0001/2008, je
  3. Zoper sklep o začetku in takojšnjem    nemu senatu v roku dveh mesecev od dne-     bil dne 6. 6. 2008 opravljen v korist upnice
zaključku stečajnega postopka se lahko      va objave tega oklica o začetku stečajnega    Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letali-
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3207
ška c. 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 17,                            pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
v bruto izmeri 59,90 m2, na naslovu Gotska       Oklici o začasnih              oziroma dokler organ, pristojen za socialne
13, Ljubljana, last dolžnika Aleksandra Sle-                            zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
menik, Gotska 13, Ljubljana.            zastopnikih in skrbnikih            skrbnika.
     Okrajno sodišče v Ljubljani                                    Okrajno sodišče v Domžalah
        dne 3. 7. 2008                                          dne 2. 7. 2008
                         P 70/2008              Os-7511/08
In 136/2008            Os-7578/08     Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni     I 06/01438           Os-7510/08
  Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 14. 7.   sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi       Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
2008, ob 13. uri, v izvršilni zadevi opravilna  tožeče stranke Jožeta Hlebca, Boršt 2, Gra-    zadevi upnika Dendo d.o.o. Stobovska c.
številka In 136/2008, ki se vodi na Okrajnem   dac, proti toženim strankam neznanim dedi-     11a, Domžale, zoper dolžnika Cveta Peter-
sodišču v Murski Soboti, upnice Raiffeisen-   čem in neznano kje bivajočim po pokojnem      lina, Ljubljanska c. 39, Domžale, zaradi iz-
bank St. Stefan - Jagerberg - Wolfsberg     Klepec Juliju, Vladimirovo, zaradi priznanja    terjave 3.755,63 EUR s pp, dne 20. 6. 2007
Gen.m.b.H., sedaj eGen., Murecker Stras-     lastninske pravice in izstavitve zemljiško-    sklenilo:
se 23, St. Stefan, Avstrija, ki jo zastopa    knjižne listine, pcto 800 EUR, v smislu 82.      dolžniku se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Horvat Ignac, Staneta Rozmana      člena Zakona o pravdnem postopku, dne       odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska c. 80,
10, Murska Sobota, proti dolžnikoma Babič    29. 7. 2008 postavlja začasno zastopnico      Domžale, ki bi v postopku zastopal dolžnika
Štefanu in Babič Dragici, oba Slovenska     neznanim dedičem, neznanega bivališča po      vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov po-
ulica 29, Murska Sobota, zaradi izterjave    pokojnem Klepcu Juliju, z zadnjim bivali-     oblaščenec nastopil pred sodiščem, da je
19.745,57 EUR s pp, v navzočnosti dolžnika    ščem Vladimirovo.                 postavil skrbnika.
opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana      Začasna zastopnica je univ. dipl. prav.        Okrajno sodišče v Domžalah
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št.   Jasna Brus Rožman, Stražnji vrh 34, Čr-              dne 20. 6. 2008
15, v IV. etaži stanovanjske stavbe, stoječe   nomelj.
na parc. št. 1053/2.S, ki je vpisana pri pod     Postavljena začasna zastopnica bo za-     VL 16867/2008          Os-7518/08
vl. št. 3928, k.o. Murska Sobota, na naslovu   stopala tožene stranke neznane dediče,         Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
Slovenska ulica 29, Murska Sobota, identifi-   neznanega bivališča po pokojnem Klepec       oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
kator stavbe 3607, v skupni izmeri 63,97 m2,   Juliju, z zadnjim bivališčem Vladimirovo, vse   zadevi upnika Centurion Finančne storitve
s pripadajočo kletno shrambo in deležem na    do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec  d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana - do-
skupnih prostorih in napravah.          ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-      stava, ki ga zastopa odv. Gregor Zupan-
                         kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne    čič, Mala ulica 5, Ljubljana - dostava, proti
                         sporoči, da je postavil skrbnika.         dolžniku Roku Globočniku, Joškov Štradon
                              Okrajno sodišče v Črnomlju        30, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
      Objave                        dne 29. 7. 2008          2.386,57 EUR s pp sklenilo:
  zemljiškoknjižnih zadev            P 57/2008             Os-7512/08
                                                    dolžniku Roku Globočniku, Joškov Štra-
                                                  don 30, Ljubljana - dostava, se na podlagi
                          Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni    4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
Dn 558/2008            Os-5789/08   sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi to-   o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s 15.
  Okrajno sodišče v Kranju na predlog Bo-   žeče stranke Milič Ankice, Bojanci 36, Vini-    členom Zakona o izvršbi in zavarovanju -
štjana Fajdige, Kovorska c. 5, Tržič, oklicu-  ca, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak,   ZIZ, postavi začasno zastopnico.
je začetek postopka vzpostavitve zemljiško-   odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam      Za začasno zastopnico se postavi Ale-
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe      neznanim dedičem neznanega bivališča po      ksandra Cvikl, Kolodvorska 12/a, Ljubljana.
o prodaji stanovanja z dne 27. 1. 1993,     pok. Vrliniču Jovu, nazadnje bivajočem Bo-       Začasna zastopnica bo zastopala dol-
sklenjene med Tovarno obutve Peko Tržič     janci 37, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske   žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
p.o., Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič, kot  pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine,  pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
prodajalcem in Koren Jožefom, Kovorska c.    pcto 500 EUR, v smislu 82. člena Zakona      oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
23, Tržič, kot kupcem, za trisobno stanova-   o pravdnem postopku postavlja začasnega      za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
nje št. 10. v 3. nadstropju stanovanjskega    zastopnika neznanim dedičem neznanega       je postavil skrbnika.
bloka v Tržiču, Kovorska c. 23, označenem    bivališča po pok. Vrlinič Jovu, nazadnje bi-        Okrajno sodišče v Ljubljani
z ident. št. 10.E, vpisanem v vl. št. 1140/10,  vajočem Bojanci 37, p. Vinica.                   dne 2. 6. 2008
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se    Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
                         - odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta    VL 14573/2008          Os-7534/08
zahteva v korist Boštjana Fajdige, roj. 16. 8.
1975, Kovorska c. 5, Tržič.           26, Črnomelj.                     Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
  Okrajno sodišče v Kranju poziva morebi-     Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-     oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
tne imetnike pravice, da v dveh mesecih od    pal tožene stranke neznane dediče nezna-      zadevi upnice Metalka Stanovanjske stori-
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-   nega bivališča po pok. Vrlinič Jovu, nadza-    tve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
nost podatkov o vsebini pogodbe oziroma     dnje bivajočem Bojanci 37, p. Vinica, vse do    proti dolžnici Tini Šter, Močnikova ulica 8,
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice   takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec    Ljubljana, zaradi izterjave 181,58 EUR s pp
v korist predlagatelja.             ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-      sklenilo:
     Okrajno sodišče v Kranju        kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne      dolžnici Tini Šter, Močnikova ulica 8,
        dne 17. 6. 2008         sporoči, da je postavil skrbnika.         Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
                              Okrajno sodišče v Črnomlju        odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
                                 dne 31. 7. 2008          stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
                                                  o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi zača-
                         Ig 00/00905            Os-7506/08
      Amortizacije                                      sno zastopnico.
                           Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni      Za začasno zastopnico se postavi odv.
                         sodnici Mateji Jerak, v izvršilni zadevi upni-   Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6, Ljub-
N 428/2007            Os-7197/08   ka Kovinatrade, d.d., Mariborska 7, Celje,     ljana.
  Na predlog predlagatelja Schenker d.d.,    zoper dolžnika Cveta Peterlina, Ljubljanska      Začasna zastopnica bo zastopal dolžni-
Brnčičeva 51, Ljubljana, se uvaja amorti-    cesta 95, Domžale, zaradi izterjave 1.849,74    co vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poo-
zacija konosamenta oziroma ladijskega      EUR s pp, dne 2. 7. 2008 sklenilo:         blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
tovornega lista, št. EGLV 577700005901,       1. dolžniku Cvetu Peterlinu, Ljubljanska    roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
izdanega 13. 8. 2007 v Kopru, Slovenija.     cesta 95, Domžale, se na podlagi 82. člena     socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
Imetnik tega vrednostnega papirja se pozi-    Zakona o pravdnem postopku – ZPP, posta-      postavil skrbnika.
va, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa    vi začasni zastopnik.                    Okrajno sodišče v Ljubljani
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku    Za začasnega zastopnika se postavi od-            dne 13. 6. 2008
tega roka se bo štelo, da je vrednostni papir  vetnik Primož Kovač, Ljubljanska 80, Dom-
izgubil svojo pravno veljavnost.         žale.                       P 332/2007            Os-7501/08
     Okrajno sodišče v Ljubljani         Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-       Okrajno sodišče v Novem mestu je
        dne 27. 8. 2008          ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov    v pravdni zadevi opr. št. P 332/2007, tožeče
Stran  3208 /   Št.  89 / 19. 9. 2008                      Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stranke Janeza Hočevarja, Dobruška vas         Potomce po pok. Francu Andrejašiču,      oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
32, Škocjan, zoper tožene stranke 1. Mari-     stricu Franca Ceglarja ter potomce po pok.     opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
jo Primc, 2. Martina Primca, oba Dobruška     Tereziji in pok. Jožetu Ceglarju, ki sta zapu-   izjave postavljenega skrbnika dedičem ne-
vas 6, Škocjan, 3. Boštjana Enčimra, Ulica     stnikova stara starša ter ostale, ki mislijo, da  znanega prebivališča in podatkov, s katerimi
talcev 1, Novo mesto, 4. Mateja Kocjana,      imajo pravico do dediščine, se poziva, da     razpolaga.
Šegova ulica 11, Novo mesto, sedaj nezna-     se priglasijo sodišču v enem letu od objave      Za skrbnika je postavljena Nadja Sovinc,
nega bivališča in 5. Aleša Enčimra, Šegova     tega oklica.                    Dolga gora 65, Ponikva.
ulica 11, Novo mesto, začasno Preglov trg 5,      Če se po preteku enega leta od objave         Okrajno sodišče v Šentjurju
Ljubljana, zaradi ugotovitve lastninske pra-    oklica neznani dediči ne bodo zglasili, bo            dne 17. 7. 2008
vice, na podlagi 4. točke drugega odstav-     sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku      podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
4. toženi stranki, Mateju Kocjanu postavilo          Okrajno sodišče v Kopru
začasno zastopnico, odvetnico Majdo Štra-             dne 2. 9. 2008               Oklici pogrešanih
sner, Jerebova ulica 4, Novo mesto.
  Začasna zastopnica bo zastopala inte-     D 786/92              Os-7555/08
rese 4. tožene stranke v tej pravdni zadevi      Po dne 13. 5. 1974 umrlem Gabrielu Jä-     N 73/2007            Os-7566/08
vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo      gru, roj. 24. 3. 1985, vdovcu, jugoslovanske-     Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
bivališče oziroma dokler 4. tožena stran-     mu državljanu, nazadnje stanujočemu Re-      sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
ka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred     cenjak 21, p. Lovrenc na Pohorju, se poziva    predlagateljice Andreje Kozlovič, Klanec 2,
sodiščem.                     dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-   Sv. Anton, 6276 Pobegi, zoper nasprotne-
   Okrajno sodišče v Novem mestu        ščine, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču   ga udeleženca Andreja Kozloviča, nazadnje
        dne 2. 7. 2008           v zapuščinski zadevi opr. št. D 786/1992,     stanujočega v Trseku 81, Marezige, ki ga
                          najkasneje v roku enega leta.           zastopa skrbnica za poseben primer Irena
                           Po preteku enega leta pa sodišče opravi     Fister, zaradi dokazovanja smrti, 4. 7. 2008
                          zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-      sklenilo:
      Oklici dedičem             kov, s katerimi razpolaga.               uvede se postopek za dokazovanje smrti
                               Okrajno sodišče v Mariboru        nasprotnega udeleženca Andreja Kozloviča,
                                  dne 21. 7. 2008          roj. 2. 10. 1917, nazadnje stanujočega v Tr-
D 97/2008              Os-6932/08                            seku 81, Marezige.
  Mihalič Bernard iz Kopra, Rozmanova      D 142/2008             Os-7540/08     Nasprotnega udeleženca se poziva, da
ulica 21, je dne 13. 11. 2007 umrl in ni za-     V zapuščinskem postopku po dne 26. 3.      se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o nje-
pustil oporoke.                  2008 umrli Debeljak Mariji, roj. 9. 8. 1915,    govem življenju in smrti, da to sporočijo na-
  Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-  državljanki Republike Slovenije, nazadnje     slovnemu sodišču v 15 dneh po objavi tega
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu    stanujoči v Bohinjski Bistrici, Triglavska c. 6,  oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
od objave tega oklica.               pozivamo vse dediče, potomce starih star-     nasprotnega udeleženca razglasilo za mr-
  Če se po preteku enega leta od objave     šev zapustnice, da se v roku enega leta      tvega.
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo so-     od objave oklica zglasijo kot dediči v tem          Okrajno sodišče v Kopru
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na      postopku.                             dne 4. 7. 2008
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.          Okrajno sodišče v Radovljici
  Neznane dediče začasno zastopa skrb-             dne 23. 7. 2008           N 14/2008             Os-7574/08
nik odvetnik Branko Gvozdić, Partizanska                                 Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v neprav-
cesta 17, Sežana.                 D 102/2008            Os-7556/08    dnem postopku po predlogu Marije Tomažič,
      Okrajno sodišče v Kopru          Zapustnica Cecilija Centrih, roj. 5. 2.    Huje 9, 6243 Obrov, ki jo zastopa odvetni-
         dne 28. 7. 2008          1916, državljanka Republike Slovenije, sam-    ca Slava Štampar iz Postojne, po predlogu
                          ska, nazadnje stan. Planinska vas 26, Plani-    zaradi razglasitve za mrtvega pogrešanega
D 225/2006            Os-7554/08    na pri Sevnici, je umrla dne 3. 5. 2008.      Antona Tomažiča, roj. 28. 5. 1890, Gabrk,
  Franc Ceglar, roj. 9. 10. 1943, nazadnje      Zapuščina obsega nepremičnino premo-      nazadnje v ZDA na neznanem naslovu in
stanujoč v Podgorju 16, je dne 10. 5. 2006     ženje (vl. št. 361, k.o. Šentvid pri Planini,   za katerega se predvideva, da je umrl, listin-
umrl.                       263 k.o. Planinska vas, 133 k.o. Planinska     skega dokaza o njegovi smrti pa ni, poziva
  Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh     vas), denarna sredstva na hranilni knjižici    vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti
dedičih po pok. Francu Ceglarju. Tekom po-     in delnice, vse v približni vrednosti po oce-   pogrešanega Antona Tomažiča, da v roku
stopka je bilo ugotovljeno, da pridejo v po-    ni dedinje 5.000 EUR. Dne 11. 10. 1993       treh mesecev od objave tega oklica to spo-
štev kot zakoniti dediči III. dednega rega     je zapustnica napravila pisno oporoko pred     ročijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče
med drugim potomci zapustnikovega pok.       pričami, s katero je zapustila vse svoje pre-   30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
strica Franca Andrejašiča, neznanega biva-     moženje svoji nečakinji Olgi Kužnik.        po izteku navedenega roka pogrešanega
lišča ter potomci zapustnikovega pok. deda       Zapustničine nečake in nečakinje, žive-    razglasilo za mrtvega.
in babice Terezije in Jožeta Ceglarja, oba     če neznano kje, se poziva, da se priglasijo        Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
neznanega bivališča.                sodišču v roku enega leta od objave tega             dne 20. 8. 2008
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /     Stran  3209
                                Preklici

                           Bric Anita, Drežniške Ravne 3, Kobarid,      Černe Jan, Nanoška ulica 12, Ljubljana,
Zavarovalne police preklicujejo          spričevalo 3. letnikaSrednje trgovske šole    spričevalo 3. in 4. letnika Srednje medijske
                         – smer aranžerski tehnik, izdano leta 2008.    in grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2007
                         gny-299247                    in 2008. gnt-299202
  Fištravec Vesna, Podvinci 121/e, Ptuj,      Brinšek Samo, Kidričeva ulica 105, Trzin,     Češnjevar Aleš, Lomno 10, Krško,
zavarovalno polico, št. 50500028246 in      spričevalo 1. letnika Srednje medijske in     spričevalo 2. letnika Strokovne gimnazije
50500027995, izdala zavarovalnica KD       grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2007.   Krško, izdano leta 2008. gni-299138
življenje. gno-298982               gnf-299191                      Čokl Robi, Škofija 28/a, Šmarje pri
  Gulič Rok, Budanje 1/f, Vipava,          Bukovec Žiga, Ulica Juleta Gabrovška     Jelšah, spričevalo 2. letnika Steklarske
zavarovalno polico, št. 50500013514, izdala    23, Kranj, maturitetno spričevalo Ekonomske    šole Rogaška Slatina, izdano leta 1993.
zavarovalnica KD življenje. gnn-299108      gimnazije v Kranju. gnp-299256          gnq-299255
  Vender, d.o.o., Šlandrov trg 1, Žalec,      Cajnko Mihaela, Koroška cesta 160,        Čop Tjaša, Snebersko nabrežje 23,
zavarovalno polico, št. 00682610, izdala     Maribor, indeks, št. 61132155, izdala       Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.       Pedagoška fakulteta. gnc-299069          Gimnazije Poljane, izdano leta 2006 in
gne-299292                      Capuder Vinko, Glinškova ploščad       2007. gni-299188
                         13, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika      Dikić Lajovic Dušan, Soteška pot 85,
                         Gimnazije Vič, izdano leta 2001 in 2002.     Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
                         gne-299192                    Srednje    kovinarske   šole   Domžale.
    Spričevala preklicujejo            Capuder Vinko, Glinškova ploščad 13,     gnb-299020
                         Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gi-     Dolenc Olga, Frankovo naselje 67,
                         mnazije Vič, izdano leta 2002. gnb-299295     Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
  Ačimović Lea, Majaronova 12, Ljubljana,      Cegnar Tjaša, Ulica Staneta Bokala 6,     Poklicne frizerske šole v Ljubljani, izdano
indeks, št. 11100060266, izdala Doba – višja   Jesenice, spričevalo 3. letnika Ekonomske     leta 1979. gnd-299193
strokovna šola Maribor. gnz-298996        gimnazije Radovljica, izdano leta 2002.        Donoša Alenka, Jurčkova cesta 3/a,
  Alić Edvina, Jaka Platiše 11, Kranj,     gnb-299195                    Ljubljana, maturitetno spričevalo, Zavod za
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v        Cek Daša, Dane pri Sežani 44, Sežana,     izobraževanje in kulturo Litija, izdano leta
Kranju, izdano leta 2005. gnx-299098       indeks, št. 11070069, izdala Visoka šola za    2003. gnb-298995
  Andolšek   Gaber,   jurčičeva  ulica  zdravstvo v Ljubljani. gnc-299269           Duronjić Anđa, Preglov trg 12, Ljubljana,
23/c, Kamnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije     Celec Klementina, Blegoška ulica 17,     indeks, št. 11030171, izdala Visoka šola za
Poljane, izdano leta 2002. gnb-299095       Gorenja vas, spričevalo poklicne šole       zdravstvo v Ljubljani. gnz-299096
  Antler Jure, Soška 9/a, Solkan, spričevalo  Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in        Džafić Edisa, Turnše 41, Dob, spričevalo
3., 4. in 5. letnika Srednje ekonomske in     zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2002.     2. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta
trgovske šole Nova Gorica, izdano leta      gng-299115                    2008. gns-299128
2002, 2003 in 2004. gns-299253            Cesar Blaž, Kot 12, Semič, spričevalo 4.     Džajić Dalibor, Ulica Andreja Kumarja 20,
  Banko Anja, Vodiška cesta 71, Vodice,     letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem   Ljubljana, spričevalo 1. letnika SGGEŠ v
obvestilo o uspehu pri maturi, maturitetno    Novo mesto, izdano leta 2002. gng-299290     Ljubljani, izdano leta 2007. gnb-299120
spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije     Cigula Božena, Peče 8/a, Moravče,         Ficko Maša, Križ 3/b, Komenda,
Šentvid, izdani leta 2002. gnr-299129       spričevalo 1. in 4. letnika Šolskega centra    spričevalo 2. letnika SGGEŠ v Ljubljani,
  Bastašić Nika, Brodarjeva 3, Celje,      Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2003     izdano leta 2008. gnj-299187
maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju,   in 2006. gnf-299116                  Frankovič Jože, Ulica bratov Vošnjakov
izdano leta 2003. gnn-299033             Ciperle Lavra, Jegriše 54, Vodice,      5, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu UPI
  Baškovič Žiga, Prešernova ulica 9,      spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske       – Ljudska univerza Žalec – ekonomsko
Slovenj Gradec, spričevalo 4. letnika       srednje šole v Ljubljani, izdano leta 2001 in   komercialni tehnik, izdano leta 2000.
Poklicne in srednje ekonomske šole Slovenj    2002. gnm-299184                 gnb-299070
Gradec – ekonomski tehnik. gnf-299141         Curk Nina, Župančičeva 4, Postojna,        Friškovec Matic, Tatjane Odrove 13,
  Begić Ermin, Knafljev trg 12, Ribnica,    indeks, št. 41210132 – 1. del indeksa,      Kranj, maturitetno spričevalo SESŠ Kranj,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu    Medicinska fakulteta. gnh-299289         izdano leta 2002. gnz-299196
2. letnika Srednje šole za gostinstvo in       Cvetkov Milena, Rusjanov trg 8,          Friškovec Matic, Tatjane Odrove 13,
turizem v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.  Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije    Kranj, obvestilo o opravljeni maturi SESŠ
gnh-299189                    Bežigrad, izdano leta 2006. gnt-299277      Kranj. gny-299197
  Bejtulai Luan, Židovska ulica 6, Ljubljana,    Časar Igor, Zakotnikova ulica 11,         Funa Erika, Trnovska 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,   Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi in    indeks, št. 18060056, izdala FF v Ljubljani.
izdano leta 2001 in 2002. gnc-298994       maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske   gnl-298985
  Bevc Žiga, Trdkova 27, Kuzma,         šole in gimnazije Ljubljana, izdana leta       Galič Primož, Novakova ulica 5,
spričevalo 1. letnika Kovinarske šole SPTŠ    2007. gne-299242                 Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Murska Sobota. gno-299007               Čatić Slavka, Gašperšičeva ulica 6,      za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
  Blatnik Tadeja, Muljava 47, Ivančna      Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje     leta 2000. gnj-299262
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole    upravno administrativne šole v Ljubljani,       Golob Tatjana, Šaleška 2/c, Velenje,
Josip Jurčič Stična, izdano leta 1997, izdano   izdano leta 1994, izdano na ime Stevanović    spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
na ime Rutar Tadeja. gnp-299281          Slavka. gnj-299237                3. in 4. letnika I. gimnazije Celje, izdano leta
  Bojc Mateja, Dolenja vas, Humec 30,        Čebin Tjaša, Ljubljanska cesta 4, Litija,   1992 in 1993, izdano na ime Angioi Tatjana.
Ribnica, spričevalo 1. letnika Gimnazije     maturitetno spričevalo Gimnazije Litija,     gnj-299066
Želimlje, izdano leta 2005. gnr-299029      izdano leta 2007. gni-299213             Gorc Darija, Cikava 27, Grosuplje,
  Božič Tomaž, Bakovniška ulica 1,         Čeglaj Gregor, Kermaunerjeva ulica      spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
Kamnik, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje    23, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje   zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
trgovske šole v Domžalah, izdano leta 1999    upravno administrativne šole v Ljubljani,     1983 in 1984, izdano na ime Skubic Darija.
in 2000. gns-299028                izdano leta 2008. gny-299122           gnx-299123
  Bratuša Tunanović Kevin, Hrvatini 080,      Čeh Danilo, Juršinci 39, Juršinci, diplomo    Gorenjc Nataša, Grčarjeva 13, Celje,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 3. letnika     Kmetijske šole – kmetovalec. gnk-299136      spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
Gimnazije in veteranske šole, izdano leta       Čeh Drago, Juršinci 39, Juršinci, diplomo   poklicne šole Celje – smer frizer, izdano leta
2007. gnz-299021                 Kmetijske šole – kmetovalec. gnj-299137      2001. gnv-299175
Stran  3210 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                     Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  Grafenauer Miklavž, Gornji trg 12,      2003 in 2004, izdano na ime Majnik Mojca.       Krajnčič Lan, Ulica 28. maja 59, Ljubljana,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije    gnr-299058                    obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Vič,
Poljane, izdano leta 2007. gnx-299273        Jemec Mojca, Belokranjska ulica 3,      izdano leta 2007. gnb-299220
  Gregorčič Robert, Šeškova ulica 30,     Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu       Kralj Vasja, Morsko 25, Kanal, spričevalo
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu     in spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje    o zaključnem izpitu in spričevalo 5. letnika
Srednje šole v Kočevju – smer mizar,       frizerske šole Ljubljana, izdano na ime      Srednje ekonomske in trgovske šole
tapetnik, izdano leta 2001. gny-299147      Majnik Mojca. gni-299013             v Novi Gorici, izdano leta 1999 in 2000.
  Grgič Marija, Papirniški trg 1, Ljubljana-    Jemec Mojca, Belokranjska ulica 3,      gnt-299027
Polje, spričevalo o končani OŠ Bistrica ob    Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in     Kramberger Nataša, Jurovski Dol 7,
Sotli, izdano leta 1978/1979. gno-299282     spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene     Jurovski Dol, indeks, št. 21017914, izdala
  Grgurič Miha, Šalka vas 109, Kočevje,    šole Ljubljana, izdano na ime Majnik Mojca.    FDV v Ljubljani. gng-299040
spričevalo 4. letnika Srednje šole za      gnh-299014                      Kravcar Janez, Belšinja vas 11,
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,     Jenko Anka, Kuraltova 2l, Šenčur,       Trebnje, obvestilo o uspehu pri maturi in
izdano leta 2004. gnx-299048           spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano   maturitetno spričevalo Srednje šole Josipa
  Gros Simona, Moste 56, Komenda,       leta 2007. gnr-299154               Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2005.
spričevalo 3. letnika Škofijske klasične       Jenkole Andraž, Planina 127, Planina,     gnc-299023
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2004.     spričevalo 3. letnika Srednje šole za         Krsnik Gašper, Zvirče 60, Tržič,
gnd-299218                    oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2008.   spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
  Gvajc Blaž, Erjavčeva ulica 32, Celje,    gnc-299294                    v Kranju, izdano leta 2007. gnc-299194
maturitetno spričevalo Tehniške gimnazije v     Jereb Rok, Tavčarjeva 12/a, Škofja        Kuhar Primož, Žiganja vas 036A, Tržič,
Celju, izdano leta 2002. gno-299182       Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za    spričevalo 3. letnika in spričevalo poklicne
  Hampo Ernest, Vučja gomila 39, Fokovci,   oblikovanje in fotografijo – smer grafično    mature Srednje trgovske šole Kranj, izdano
spričevalo o zaključnem izpitu Centra      oblikovanje, izdano leta 2005. gnr-299079     leta 2003. gns-299228
poklicnih šol Murska Sobota – obdelovalec      Jesenko   Petra,   Cankarjeva   23,    Kunčič Ana, Rožna ulica 3/a, Bled,
Kovin, izdano leta 1990. gno-299157       Radovljica, spričevalo od 1. do 4. letnika    spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
  Hanov Simon, Polica 44/a, Grosuplje,     Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1991,     in srednje šole Radovljica, izdano leta 2005.
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za   1992, 1993 in 1994, izdano na ime Močnik     gno-299032
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,   Petra. gne-299042                   Kušar Matjaž, Rašiška ulica 6, Ljubljana,
izdano leta 2002 in 2003. gnk-299186         Jurčič Jani, Cesta talcev 36, Škofja Loka,  maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
  Haznik Primož, Gasilska ulica 3, Muta,    spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole    letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1978.
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ravne   za strojništvo v Škofji Loki, izdano leta 2005,  gnn-299233
na Koroškem – gimnazija Ravne, izdano      2006 in 2007. gnk-299236               Lemež Anže, Jakopičeva 2, Ljubljana,
leta 2008. gnx-299006                Jurešič Nina, Nova vas pri Ptuju 45,     spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja v
  Horjak Anuška, Gabrščova ulica        Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj.   Ljubljani, izdano leta 2008. gny-299072
6, Ljubljana, maturitetno spričevalo in     gnm-299259
                                                    Lemež Špela, Jakopičeva 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,     Juričinec Mohar David, Vir, Parmova
                                                  spričevalo 6. razreda OŠ Toneta Čufarja v
izdano leta 2001 in 2002. gng-299215       ulica 13, Domžale, spričevalo 1. letnika
                                                  Ljubljani, izdano leta 2008. gnx-299073
  Horvat Gabriela, Prešernova 14, Ptuj,    Srednje šole Domžale, izdano leta 2008.
                                                    Lemut Nika, Potoče 41, Dobravlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje poklicne   gnl-299210
                                                  spričevalo 1. letnika Srednje šole Veno Pilon
in tehnične šole v Celju, izdano leta 2005 in    Kapus Miha, Kamna Gorica 9, Kamna
                                                  Ajdovščina – gimnazija, izdano leta 2008.
2006. gnl-299035                 Gorica, spričevalo 2. letnika klasične
                                                  gnc-299119
  Hribar Aljoša, Gubčeva cesta 4/a,      gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2005.
                                                    Levičar Jerneja, Pot na Polšco 17, Krško,
Trebnje, spričevalo 4. letnika Srednje šole   gni-299238
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta      Kastelec Blaž, Zbilje 7/z, Medvode,      spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
2005. gnr-299204                 spričevalo 9. razreda OŠ Preska, izdano      in trgovske šole Brežice, izdano leta 2004.
  Hribernik Jera, Ulica Nikola Tesla 17,    leta 2008. gnr-299054               gnc-299169
Domžale, spričevalo 3. letnika Waldorfska      Katrašnik Miha, Celovška cesta 189,        Lovrič Đuro, Ulica Andreja Kumarja 28,
šola v Ljubljani, izdano leta 2002.       Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije    Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole v
gnu-299126                    Šentvid, izdano leta 2004. gnm-299084       Ljubljani, izdana leta 1990. gnn-299258
  Hribšek Urška, Log 25, Hrastnik,         Kavčič Janja, Ljubljanska cesta 27,        Lovrinović Marina, Ragovska 12, Novo
indeks, št. 11130210054, izdala Poslovna     Horjul, indeks, št. 180101269, izdala FF v    mesto, indeks, št. 50050206, izdala Teološka
komercialna šola v Celju – Višja strokovna    Ljubljani. gnd-299243               fakulteta v Ljubljani. gnu-299226
šola. gnw-299149                   Klinar Borut, Posavec 1/a, Podnart,        Lovše Jan, Celjska ulica 37, Ljubljana,
  Hrovar Marjan, Matije Blejca 14, Kamnik,   spričevalo 4. letnika EGSŠ Radovljica,      obvestilo o uspehu 2. letnika Splošne
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje      izdano leta 2008. gnq-299005           strokovne gimnazija Ljubljana, šolsko leto
strojne šole v Trbovljah, izdano leta 1998.     Kočar Vanja, Vanča vas 36, Tišina,      2007/2008. gnh-298989
gnh-299039                    spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska        Magdič Iris, Preglov trg 3, Ljubljana,
  Hrovat Grum Matjaž, Ulica Ivana Roba     Sobota, izdano leta 2008. gnh-299064       obvestilo o učnem uspehu 1. letnika Srednje
67, Novo mesto, spričevalo o zaključnem       Kogovšek Anita, Šlosarjeva ulica 16,     ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
izpitu Gimnazije Novo mesto. gnn-299208     Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje     2007. gnu-299076
  Ilešič Miha, Trstenjakova 9, Ljubljana,   šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v      Maksić Vesna, Partizanska cesta 13,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,     Ljubljani, izdano leta 2008. gnd-299093      Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
izdano leta 2004. gns-299203             Kovač Aleksandra, Dolarjeva 22, Celje,    ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
  Jačmenjak Sara, Prešernova 11, Izola     spričevalo 3. letnika Srednje družboslovne    gnp-299156
– Isola, spričevalo 1. letnika Poslovne     šole v Celju, izdano na ime Kač Aleksandra.      Maksić Vesna, Partizanska cesta 13,
šole Koper – srednja ekonomska šola.       gnq-299088                    Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje
gni-299063                      Kovačič Klementa, Branik 6/a, Branik,     ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
  Jakupović Sanela, Ulica Luke Svetca     maturitetno spričevalo Gimnazije Nova       gnq-299155
5, Litija, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje  Gorica, izdano leta 1978. gnw-299074         Malnarič Katja, Črešnjevec 8, Semič,
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta       Kozina Klara, Hrovača 58a, Ribnica,      spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju,
2004 in 2005. gni-299288             spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije   izdano leta 2008. gnw-299174
  Janžovnik Jan, Vevška cesta 48,       Kočevje. gnr-299279                  Malus Mateja, Bizeljska vas 5, Bizeljsko,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika      Krajnc Miha, Ob pošti 23, Škofljica,     spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske in
Srednje upravno administrativne šole       spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje      ekonomske šole v Brežicah – smer trgovec,
v Ljubljani, izdano leta 2004 do 2007.      trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000,   izdano leta 2006. gnv-299025
gns-299053                    2001 in 2002. gnc-299094               Martina Tina Peklaj, Polje, cesta VI/4,
  Jemec Mojca, Belokranjska ulica 3,        Krajnčič Lan, Ulica 28. maja 59, Ljubljana,  Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje  maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.   šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta    letnika Gimnazije Vič. gnk-299086         gnh-299264
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                          Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3211
  Metličar Žiga, Posavec 9, Podnart,        Penšek Igor, Mariborska cesta 22,         Rojs Don, Triglavska 9, Radomlje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje poklicne  Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu    spričevalo o končani OŠ Preserje pri
in strokovne šole Kranj. gnk-299061       Srednje elektrotehniške šole v Velenju,      Radomljah, izdano leta 2007. gnn-299083
  Miglioranza Gianni, Na logi 8, Ankaran –   izdano leta 1974. gnl-299235              Schmidt Danijel, Srednjevaška ulica 1,
Ankarano, maturitetno spričevalo Italijanske     Perko Manja, Srbska ulica 10, Maribor,     Škofljica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
gimnazije v Kopru, izdano leta 1984.       spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije     tehničnih strok Šiška, izdano leta 2007.
gnm-299034                    Antona Martina Slomška Maribor, izdano       gnp-299231
  Mihelič Miha, Hruševo 26/a, Dobrova,     leta 2005. gnm-299109                 Sečen Borut, Kregarjeva 1, Brežice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strojne     Petrovič Karin, Vena Pilona 12, Koper –    spričevalo Srednje ekonomske šole Brežice,
šole v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.   Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske     izdano leta 2007. gnv-299225
gnb-299245                    poslovne šole Koper, izdano leta 2004 in        Senica Mirko, Lipa 135/a, Beltinci,
  Mikolič Ajda, Boršt pri Dvoru 161,      2005. gnu-299001                  zaključno spričevalo SSTŠ Murska Sobota,
Ljubljana, spričevalo 3.letnika Srednje šole     Pinoza Andrejka, Drožanje 24, Sevnica,     izdano leta 1997. gnt-299002
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,    spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in       Serenčeš Sanja, Mali Vrh pri Prežganju
izdano leta 2008. gne-299067           poklicne šole v Celju – prometni tehnik,      41, Ljubljana, spričevalo 4. in 5. letnika
  Milavec Andreja, Vrečkova 3, Kranj,     izdano leta 2002. gnh-299089            Srednje upravno administrativne šole v
spričevalo 3. letnika Ekonoske gimnazije       Pintar Svit, Žlavsova 5, Vojnik, spričevalo  Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998, izdano
Kranj. gns-299003                2. letnika I. gimnazije Celje, izdano leta     na ime Erić Sanja. gnq-299230
  Mlakar Irena, Dobračevska 92, Žiri,     2005. gnx-299223                    Shala Lorik, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za        Pipan Mateja, Dolenje 13, Ajdovščina,     spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2.
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano    maturitetno spričevalo Srednje šole Vena      letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
leta 1983, izdano na ime Šebjanič Irena.     Pilona Ajdovščina, izdano leta 2003.        izdano leta 2007 in 2008. gnn-299008
gne-299267                    gnz-299246                       Simčič Katja, Ulica bratov Hvalič 31,
  Močnik Patricija, Radmirje 78, Ljubno ob     Pleško Aleša, Mali vrh pri Šmarju 66,     Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Savinji, spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava  Šmarje – Sap, spričevalo 8. razreda –       Nova Gorica, izdano leta 2004. gnl-299185
Celje, izdano leta 2007. gnv-299075       devetletke OŠ Luisa Adamiča Grosuplje,         Simončič Anja, Račica 53/a, Loka
  Modrič Ana, Jelarji 2, Škofije, spričevalo  podružnica Šmarje – Sap, izdano leta 2007.     pri Zidanem Mostu, spričevala Srednje
1. letnika Ekonomske gimnazije v Kopru,     gnj-299012                     steklarske šole v Rogaški Slatini, izdana
izdano leta 2003. gnv-299100             Plos Marlina, Viševek 29, Stari trg      leta 1991, 1992 in 1993, na ime Drugovič
  Mosar Matjaž, Grenc 34, Škofja Loka,     pri Ložu, spričevalo 2. letnika Srednje      Anja. gnd-299022
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije    agroživilske šole v Ljubljani – slaščičar,       Sinjur Jožefa, Praproče pri Temenici
Kranj, izdano leta 2007. gnj-299087       konditor, izdano leta 2003, izdano na ime     2, Šentvid pri Stični, spričevalo 1. in 2.
  Mulalič Samir, Hrušica 67, Hrušica,     Truden Marlina. gnu-299151             letnika Srednje šole tehničnih strok in
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar         Podboj Andraž, Studenec, Trebnje,       osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1990
Jesenice, izdano leta 2005. gnd-298997      obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo    in 1991, izdano na ime Zupančič Jožica.
  Nedeljko Polonca, Sakušak 31/a,       3. in 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča    gnd-299043
Juršinci, maturitetno spričevalo Gimnazije    Ivančna Gorica, izdano leta 2001 in 2002.       Sirar Želimir, Tesarska ulica 14,
                         gnq-299205
Ptuj, izdano leta 2002. gnc-299044                                 Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
                           Podgornik Luka, Trg prekomorskih brigad
  Nedimović Danijela, Prijateljev trg 4,                             za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
                         7, Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Ribnica, spričevalo 3. letnika Srednje                               leta 2008. gnt-299127
                         Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
upravno administrativne šole, izdano                                  Smrkolj Tomaž, Mlinše 33, Izlake,
                         leta 2004. gnz-299296
leta 2002, izdano na ime Čukur Danijela.                              spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
                           Podjed Eva, Lokev 209, Lokev, spričevalo
gne-299017                                             za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob
                         3. letnika Srednje tehniške šole v Kopru
  Nikočević Izabela, Cesta na Klanec                               Savi, izdano leta 1993. gnd-299168
                         – poklicna in strokovna šola, izdano leta
57, Kranj, maturitetno spričevalo Srednje                                Stegenšek Bor, Celovška cesta 143,
                         2005. gne-299142
ekonomske šole v Kranju, izdano leta         Podlogar Samo, Rakovnik 27, Šentrupert,    Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
2005, izdano na ime Radončić Izabela.      spričevalo 3. letnika SŠGT v Novem mestu,     Srednje trgovske šole, izdano leta 2001.
gnq-299180                    izdano leta 2007. gnw-299024            gnu-299080
  Ovčak Deni, K sončni poti 8, Portorož –     Potočin Mitja, Pot na Kal 11, Hrastnik,      Strmljan Ana Marija, Resljeva cesta 18,
Portorose, spričevalo 2. letnika SGTŠ Izola,   spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Trbovlje,  Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
izdano leta 2007. gno-299057           izdano leta 2003 in 2005. gnk-299111        Šentvid Ljubljana, izdano leta 2008.
  Ovtar Monja, Škalska cesta 13,          Pugelj Sebastjan, Bobkova 16, Ilirska     gnl-299010
Slovenske Konjice, spričevalo od 1. do      Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje šole      Suban Mateja, Prežihova ulica 12,
3. letnika Poslovno komercialne šole       tehničnih strok Šiška, izdano leta 2001.      Brežice, spričevalo 3. letnika Ekonomske
v Celju, izdano leta 2004, 2005 in 2006.     gne-299092                     in trgovske šole Brežice, izdano leta 2007.
gnq-299030                      Radoičić Jasmina, Meline 11, Spodnja      gny-299272
  Pagon Mojca, Tomšičeva ulica 13, Idrija,   Idrija, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje      Sušek Lea, Zajčeva ulica 5, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,    ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,      spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj.
izdano leta 2003. gnu-299276           izdano leta 2007 in 2008. gnm-299284        gnn-299133
  Pajk Florijan, Kamnica 66, Dol pri        Radončić Linda, Cesta na Klanec 57,        Šare Dajana, Kolarska 29, Koper –
Ljubljani, spričevalo 4. letnika Gimnazije    Kranj, maturitetno spričevalo Srednje       Capodistria, spričevalo od 1 do 4.letnika
Ledina, izdano leta 2007. gnb-299270       ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2005.     SERŠ Koper. gnj-299062
  Parežnik Anja, Kamnikarjeva ulica      gnr-299179                       Šart Luka, Dobja vas 146, Ravne na
23, Škofljica, spričevalo 3. in 4. letnika      Regula Mateja, Kožljevec 2, Grosuplje,     Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
SCPET Ljubljana, izdano leta 2005 in 2006.    spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske    šole Ravne na Koroškem – elektrotehnik.
gno-299232                    šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in       gng-299065
  Pavuna Janja, Sitarska pot 17, Kranj,    1994, izdano na ime Melaher Mateja.          Šauer Melita, Bodešče 2, Bled, spričevalo
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala   gnz-299071                     o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 4.
od 1. do 4. letnika Srednje šole za         Remiaš Marjana, Gradnikove brigade 61,     letnika Srednje mlekarske in kmetijske šole
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta   Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu    v Kranju. gnx-299173
1990 do 1994, izdano na ime Kovač Janja.     in spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske       Šebenik Marko, Podpeška cesta 413,
gnf-299241                    trgovske šole Nova Gorica, izdano leta       Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem
  Pečjak Jure, Stična 16, Ivančna Gorica,   1991. gnu-299201                  izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje       Resnik Kristina, Raka 56, Krško,        – smer avtomehanik, izdano leta 1983.
gradbene, geodetske in ekonomske šole v     spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Poljane    gnv-299275
Ljubljani. gnj-299287              Ljubljana. gnr-299229                 Šekli Boris, Jevšček 5, Kobarid,
  Pečuh Mario, Glinškova ploščad 12,        Ristić Mirjana, Kidričevo naselje 15,     maturitetno spričevalo Tehniškega šolskega
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Preska,    Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega      centra Nova Gorica, izdano leta 2001.
izdano leta 2005. gnm-299009           centra Postojna. gny-299097            gnp-299206
Stran  3212 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                    Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

  Šiljević Anita, Kržišnikova 2A, Medvode,     Trkulja Saša, Zagorica 7, Ig, obestilo
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo   o uspehu pri poklicni maturi Srednje           Drugo preklicujejo
1., 2. in 3. letnika Srednje šole Domžale.    zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
gnd-299293                    2004. gnq-299105
  Škrjanc Barbara, Jakčeva ulica 12,        Turkovič Marijan, Badovinčeva 3,        ALTAIR d.o.o., Klavčičeva 6, Kamnik,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole  Metlika, spričevalo 1. letnika Šolskega     štampiljko velikosti 35x18 mm, z napisom
Josip Jurčič Ivančna Gorica – gimnazija,     centra Novo mesto – smer avtomehanik,      ALTAIR, v sredini je napisano d.o.o., v
izdano leta 2008. gns-299153           št. III/S-450, izdano leta 2003. gnt-299227   tretji vrstici pa Klavčičeva 6, 1241 Kamnik.
  Šmitran Dario, Preglov trg 5, Ljubljana,     Urh Andreja, Virmaše 209, Škofja Loka,   gni-299038
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske     spričevalo 3. letnika Škofijske klasične      Andolšek Andraž, Boštanj 29, Boštanj,
šole Ljubljana, izdano leta 2008.        gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2002.    študentsko izkaznico, št. 64070208, izdala
gnb-299045                    gnk-299261                   Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
  Štancar Dejan, Jablanica 27/a, Boštanj,     Valag Mariamne, Delavska ulica 7,      gnt-299077
spričevalo Srednje poklicne in strokovne     Šentjur, obvestilo o uspehu pri poklicni      Balažic Petra, Cesta na Ozare 9,
šole Krško, izdano leta 2007. gng-299140     maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem  Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
                                                 Jožeta Plečnika. gni-299163
  Štefanič Igor, Ljubljanska cesta 104,    v Celju, izdano leta 2005, na ime Kolar
                                                   Barić Aleksandra, Lastine 9a, Rogaška
Novo mesto, spričevalo SŠGT Novo mesto,     Martina. gnk-298986
                                                 Slatina, študentsko izkaznico, št. 21050931,
izdano leta 1994. gnw-299199             Valag Mariamne, Delavska ulica 7,
                                                 FDV. gng-299265
  Štravs Urška, Frankovo naselje 79,      Šentjur, spričevalo poklicne mature Srednje
                                                   Bjelančević Suzana, Pavšičeva 20,
Škofja Loka, maturitetno spričevalo       šole za gostinstvo in turizem v Celju,     Logatec, dijaško izkaznico, izdala Srednja
Gimnazije Škofja Loka, št. 409, izdano leta   izdano leta 2005, na ime Kolar Martina.     zdravstvena šola v Ljubljani. gno-299107
1997. gnv-299200                 gnj-298987                     Breznikar Ignac, Draga pri Šentrupertu
  Šundek Mišo, Topniška ulica 58a,         Vavžik Luka, Smrečnikova 14, Novo      13, Šentrupert, študentsko izkaznico, št.
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje     mesto, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo   23030381, izdala Fakulteta za strojništvo v
trgovske šole Ljubljana. gnd-299018       mesto, izdano leta 2003. gni-298988       Ljubljani. gns-299178
  Švent Katja, Klanc 9, Dobrna, spričevalo     Vidervol Sabina, Rakitnica 3, Ribnica,     Bukovec Žiga, Ulica Juleta Gabrovška 23,
1. in 2. letnika Frizerske, strojne, tekstilne  spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje,    Kranj, študentsko izkaznico, št. 41047859,
in prometne šole v Celju, izdano leta 1994    izdano leta 2004. gnv-299150          izdala FOV v Kranju. gno-299257
in 1995. gnn-298983                 Vinkovič Ankica, Kašeljska cesta 156,      Cigan Luka, Požarnice 48, Notranje
  Švent Suzana, Klanc 029, Celje,       Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem    Gorice, delovno knjižico. gno-299082
indeks, št. 42052950, Akademija za likovno    izpitu Srednje poklicne strokovne šole v      Čirič Mihaela, Ulica Petra Šoštariča 11,
umetnost. gnf-299166               Kranju, izdano leta 1977, izdano na ime     Veržej, študentsko izkaznico, št. 20008684,
  Tajnšek Sebastjan, Nova Cerkev 122,     Matošević Ankica. gnf-299216          izdala Fakulteta za logistiko v Celju.
Nova Cerkev, spričevalo o zaključnem         Vlačić Gregor, Vanganelska cesta 11,    gnx-299177
izpitu Srednje tehnične šole v Celju, izdano   Koper – Capodistria, indeks, št. 41030068,     Dular Aleš, Sremič 35, Krško, študentsko
leta 1993. gnk-299211              Medinska fakulteta. gnk-299011         izkaznico, št. 19405879, Ekonomska
  Teršar Jaša, Ragovska 21, Novo mesto,      Vujačič Luka, Brdo 19, Bovec,        fakulteta. gnd-299268
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Novo    spričevalo Srednje ekonomske šole          Duvnjak Barbara, Preglov trg 11,
mesto – tehniška gimnazija. gnv-299000      Ljubljana – ekonomski tehnik, izdano leta    Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
  Tolar Uroš, Selca 3, Selca, spričevalo    2005. gnz-299171                Ljubljana – Šiška. gnz-299121
3. letnika Srednje elektro šole v Kranju       Zabavnik Gorazd, Begunjska ulica 8,       Elgrad    d.o.o.,  Jurčkova   cesta
– elektrotehnik, elektronik. gnt-299152     Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje   233, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
  Tomanović Špelca, Kvedrova 13,        tekstilne, obutvene in gumarske šole v     442-7773/2007-0400-8229 za voznika
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu    Kranju, izdano leta 1993, 1994 in 1996.     Mijanović Miloša, izdano dne 14. 2. 2008.
šole Emona efekta d.o.o., izdano leta 2001.   gnx-299148                   gnw-299049
gne-299117                      Zaplotnik Žiga, Koroška cesta 60/aJ,      Gabrijelčič Tomaž, Smoletova 7,
  Tomc Blaž, Gradiška ulica 39, Straža,    Tržič, spričevalo 1. in 3. letnika Ekonomske  Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o    šole v Kranju, izdano leta 2005 in 2007.    voditelja čolna, št. 3736-1-438-0/06.
opravljeni poklicni maturi Srednje šole     gnw-299099                   gnx-299198
za gostinstvo in turizem Novo mesto –        Zemljič Adrijana, Dunačka gora 15a,       Gigov Nina, Polje, cesta V/4, Ljubljana,
gostinski tehnik, izdano leta 2003 in 2004.   Rogatec, spričevalo 3. letnika Srednje     dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
gnj-299037                    vrtnarske šole Celje, izdano leta 2008.     Plečnika v Ljubljani. gne-299217
  Tomič Sebastjan, Savska cesta 19,      gnf-299291                     Gračner Maja, Prapretno 2, Planina pri
                                                 Sevnici, delovno knjižico, reg. št. 15583,
Bled, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SGBŠ      Zirnstein Karin, Parecag 54/a, Sečovlje
                                                 ser. št. A 618490, izdala UE Šentjur.
Ljubljana. gnq-299159              – Sicciole, spričevalo 1. letnika Srednje
                                                 gnr-299254
  Toni Peter, Banija 36, Ig, maturitetno    ekonomske šole Koper, izdano leta 2005.
                                                   Grmovšek Maruša, Cesta v žlebe
spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika    gnx-298998
                                                 10, Medvode, dijaško izkaznico, izdala
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta    Zorc Matej, Stan 58, Mirna, indeks, št.   Gimnazija Jožeta Plečnika. gnj-299162
2001 in 2002. gnq-299130             23060575, izdala Fakulteta za strojništvo v     Habjan Bojan, Stranska pot III/8,
  Topić Bojan, Seidlova cesta 32,       Ljubljani. gnd-299118              Grosuplje, delovno knjižico. gnt-299252
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ         Zupan Marko, Artačeva ulica 26,         Hajtnik Ninočka, Cesta 27. aprila
Center Novo mesto, izdano leta 2001.       Ljubljana, indeks, št. 23930305, visokošolski  31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
gns-299078                    študij Strojne fakultete v Ljubljani, leto   06080083, izdala Fakulteta za socialno delo
  Topić Dragan, Bernetičeva ulica 018,     izdaje 2001. gni-299263             v Ljubljani. gnz-299271
Koper – Capodistria, indeks, št. 20060531,      Žalohar Bine, Lojzeta Hrovata 8, Kranj,     Hartman Doroteja, Ulica Jana Husa
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-299164     maturitetno spričevalo in obvestilo o      60, Ljubljana, študentsko izkaznico,
  Torkar Barbara, Na Palcah 6, Ljubljana    uspehu pri maturi Gimnazije Kranj, izdano    izdala Fakulteta za menagement Koper.
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu     leta 2005. gnl-299285              gnu-299251
Gimnazije Poljane, izdano leta 1994.         Železnik Miha, Roška cesta 17,         Hočevar Anja, Ojstro 17/b, Trbovlje,
gnz-299046                    Ljubljana, indeks, št. 2003070, izdal IAM v   vozno karto, št. 1806 – 100% popust s
  Trdina Tjaša, Šempetrska 12, Kranj,     Ljubljani. gnd-298993              spremljevalcem, izdal LPP. gng-299240
spričevalo 2. in 3. letnika Ekonomske        Žnidaršič Martin, Ljubljanska cesta       Horvat Anemari, Lipa 45, Beltinci,
šole v Kranju, izdano leta 2006 in 2007.     37/d, Kamnik, spričevalo 2. letnika ŠCRM    študentsko izkaznico, št. 71070185,
gnm-298984                    v Kamniku, izdano leta 2003. gnj-299212     izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
  Trdina Tjaša, Šempeterska ulica 12,       Žunkovič Darinka, Stopence 52,       gnc-299244
Kranj, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole   Stoperce, diplomo Kmetijske šole – SŠC       Interspas, Ulica Ivana Roba 3, Ljubljana,
v Kranju, izdano leta 2005. gnq-299055      Ptuj, izdana leta 1987. gnl-299135       delovno dovolenje, št. 04244228582, izdano
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del                            Št.  89 / 19. 9. 2008 /    Stran  3213
na ime Lukač Miloš, dne 15. 5. 2008.         izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.    reg. št. 4430 z dne 6. 6. 2008, izdala UE
gni-299113                      gnv-299125                     Črnomelj. gnz-299146
  Kadirić Mevle, Na peči 6, Ljubljana,         Metrel Mehanika d.o.o., Ljubljanska        Schwarzmann Andreja, Stranska vas
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena    cesta 80, Horjul, delovno dovoljenje, št.     49/a, Dobrova, dijaško izkaznico, izdala
šola v Ljubljani. gnm-299059             04244221707, izdano na ime Mirza Mujkić      Gimnazija Bežigrad. gnv-299050
  Kiptrans d.o.o., Linhartova cesta 13,      z dne 28. 2. 2008. gnh-299214             Simončič Jan, Oražnova 13, Ljubljana,
Mengeš, licenco za tovorno vozilo z reg. št.       Mofardin Tea, Zg. Škofije 112, Škofije,    dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
LJ FO – 210. gnu-299026               delovno knjižico. gnr-299004            gnu-299051
  Knavs Gorazd, Dolsko 61, Dol pri           Novak Janez, Kresnice 83, Kresnice,        Sinković Nedo, Kogojeva 11, Portorož
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 19285299,    dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola      – Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
Ekonomska fakulteta. gnf-299266           Ljubljana. gny-299047               voditelja čolna, št. 02713-11444/00-99.
  KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46/b,           Oblak Sašo, Prvenci 4, Markovci,        gnh-299139
Gorišnica, dovolilnico za mednarodni tovorni     študentsko izkaznico, št. 21040636, izdala       Slivnik Filip, Otmarja Novaka 4, Jesenice,
promet za Turčijo za tretje države, oznaka      FDV v Ljubljani. gnu-299176            delovno knjižico. gnw-298999
792/11, št. 631582, izdana v Ljubljani dne        Orel Sara, Rašiška 14, Ljubljana, dijaško     Sluga Nina, Trajanova ulica 6, Ptuj,
20. 6. 2008. gnk-299036               izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.       študentsko izkaznico, št. 71070524,
  Kobal Lara, Pot Elvire Vatovec 3, Koper     gnt-299052                     izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.         Palčič Vita, Reška 7, Ljubljana, dijaško    gnn-299158
01007816, izdala Pedagoška fakulteta v        izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.          Šimunović Marjan, Sela pri Dobovi
Ljubljani. gnn-299183                gnl-299260                     30, Dobova, potrdilo o usposobljenosti za
  Kovaček Gruden Terezija, Dragomelj 151,       Pavletič Klavdija, Barižoni 17, Ankaran    voditelja čolna, št. 3736-1-1377-0/08, ser.
Domžale, delovno knjižico. gnu-299101        – Ankarano, delovno knjižico. gnp-299031      št. 4367. gnf-299091
  Kovirent   d.o.o.,  Tbilisijska   ulica    Pavlič Zvonko s.p., Kladje nad Blanco 1,      Štante Vid, Verpete 6/a, Frankolovo,
89, Ljubljana, delovno dovolenje, št.        Blanca, licenco skupnosti, št. 006470/005     delovno knjižico. gns-299103
04244218279, izdano na ime Petković         s ser. št. 00300643, izdano 11. 9. 2007,        Štefin Anita, Obirska 27, Ljubljana,
Stanoje, dne 7. 2. 2008. gnh-299114         z veljavnostjo do 22. 8. 2012, za vozilo      študentsko izkaznico, št. 21012884, izdala
  Kozmus Matej, Milčinskega 6, Celje,       Mercedes Benz Actros 1844, reg. št. KK F9     FDV v Ljubljani. gnl-299160
delovno knjižico. gnt-299102             – 148. gnl-299085                   Štih Uroš, Gorenje polje 21, Straža,
  Kramberger Nataša, Jurovski Dol           Perčinlić Larisa, Ulica borca Petra      študentsko izkaznico, št. 63040161,
7, Jurovski Dol, študentsko izkaznico,        15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.      Fakulteta za računalništvo in informatiko.
št. 21017914, izdala FDV v Ljubljani.        25007250, izdala Fakulteta za arhitekturo v    gnc-299019
gnf-299041                      Ljubljani. gnj-299112                 Topič Salih, Ivana Suliča 18/a, Šempeter
  Kutin Funda Kaja, Trubarjeva ulica 10,        Pernek Tjaša, Mavsarjeva 23, Notranje     pri Gorici, delovno knjižico. gnp-299056
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.        Gorice, študentsko izkaznico, št. 18060946,      Topić Dragan, Bernetičeva ulica
19437738, izdala Ekonomska fakulteta v        izdala FF v Ljubljani. gnc-299144         018, Koper – Capodistria, študentsko
Ljubljani. gny-299222                  Peršolja Marko, Grajska cesta 2, Nova     izkaznico, št. 20060531, Pravna fakulteta.
  Larysa Revenko, Gogalova 6, Kranj,        Gorica, študentsko izkaznico, št. 25070114,    gng-299165
delovno knjižico. gno-299132             izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.      Transport Miklavc s.p., Cvetlična ulica
  Lavrič Tomaž, Šegova vas 10,           gnp-299106                     2, Nazarje, licence, št. 007491 za kamion
Loški Potok, delovno knjižico, ser. št. A        Pfajfar Ivan, Cesta v Zadobrovo 10,      z reg. št. CE E7 – 186, ser. št. O030316,
686265, reg. št. 2086, izdala UE Ribnica.      Celje, delovno knjižico. gnw-299224        CE F0 – 877, ser. št. O0303317, CE H7
gnv-299250                        Pirnat Tina, Steletova ulica 2, Ljubljana,   – 280, ser. št. O0303318, CE T1-631,
  Lavriša luka, Adamičeva 2, Ljubljana,      službeno izkaznico, št. 100070, izdana pri     ser. št. O0303320 in CE P4 – 255, ser. št.
delovno knjižico. gnf-298991             MNZ Ljubljana. gnw-299249             O0303321. gnl-299110
  Liber Peter, Drenovec 1, Zavrč, delovno       Poljanec Darko, Ulica Staneta Bloudka       Trbižan Alan, Linhartova cesta 49,
knjižico. gnq-299134                 7/a, Idrija, delovno knjižico. gnw-299274     Ljubljana, delovno knjižico. gnz-299221
  Lorger Brina, Trubarjeva ulica 9, Šmarje       Preložnik Mojca, Svetelka 5, Šentjur,       Veselji Avdi, Parmova ulica 4,
pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.        študentsko izkaznico, št. 27004809, izdala     Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
01002538, izdala Pedagoška fakulteta v        Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.   04244215296. gnn-299283
Ljubljani. gnw-299124                gnm-299234                       Vidner Mateja, Lipoglav 66, Slovenske
  Macura Miloš, Polje, cesta XXVI/12,         Rebernik Jure, Pajerjeva 12, Šenčur,      Konjice, študentsko izkaznico, št. 06050401,
Ljubljana-Polje,   študentsko   izkaznico,   študentsko izkaznico, št. 23020086,        izdala Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
št.  4102024,    Medicinska    fakulteta.  izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.    gne-298992
gnk-299286                      gng-299090                       Vučkovič    Dominik,  Gašperšičeva
  Majcen Sašo, Stražiška ulica 26, Kranj,       Rekanović Nedim, Šmarska cesta         ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico,
službeno izkaznico, št. 30431, Ministrstvo      12/a, Litija, certifikat o nacionalni poklicni   št. 19438726, Ekonomska fakulteta.
za obrambo. gnq-299280                kvalifikaciji za voznika v cestnem prometu,    gns-299278
  Manzini Andreea, Stara cesta 26/a,        št. 659/2007. gnp-299131                Zafran Nejc, Cesta dveh cesarjev 40/c,
Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. 11892,       Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-    Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
ser. št. A/587587, izdana 11. 10. 2004.       nance, Davčna uprava Republike Sloveni-      1070500016052000, izdal Cetis Celje.
gnd-299068                      je, Šmartinska cesta 55, Ljubljana službeno    gne-299167
  Marbiro d.o.o., Majeričeva 8, Maribor,      izkaznico in značko pooblaščene uradne         Zajc Matic, Ob dolenjski železnici 166,
licenco, za tovorno vozilo IVECO, tip        osebe: Žurej Anton, zaposlen na Davčnem      Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
eurocargo ML 75 e 14, z reg. št. MB V2 493,     uradu Ljubljana, na delovnem mestu višji      zdravstvena šola v Ljubljani. gng-298990
št. GE002405/01036. gnr-299104            izterjevalec; pod registrsko številko: 00481,     Zevnik Gregor, Na Dorcu 007, Krško,
  Markovič Tjaša, Lipce 49, Blejska        izdano dne 30. 9. 2005. Ob-7780/08         študentsko izkaznico, št. 23070276,
Dobrava,    študentsko   izkaznico,    št.    Retelj Borut, Jakopičeva ulica 11,       Fakulteta za strojništvo. gnk-299161
29007360, izdala Naravoslovnatehnična        Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19941719,      Žagar Bojan, Zapudje 5/a, Dragatuš,
fakulteta v Ljubljani. gnc-299219          izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.      orožni list, št. OL 0031998, izdala UE
  Martinec Sanja, Podrožniška 3, Ljubljana,    gnb-299145                     Črnomelj. gnb-299170
študentsko izkaznico, št. 25070092,           Ružič Luka, Panonska 34, Gornja          Žavski Marjan, Šmihel 13, Laško,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.     Radgona,    študentsko   izkaznico,  št.  delovno knjižico. gnl-299239
gnx-299248                      01007326, izdala Pedagoška fakulteta v         Žerić Ernest, Vide Pregarčeva 41,
  Mehinović Admir, Jamova cesta 70,        Ljubljani. gnd-299143               Ljubljana, delovno knjižico. gnl-299060
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja       Sakić Alen s.p., Lipica 15/a, Sežana,       Žonta Transport s.p., Gaji 44, Celje,
šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo     delovno dovolenje, št. 0217255144, izdano     izvod licence, št. 007383/032, serijske
Ljubljana. gnf-299016                na ime Smajlović Asmir. gny-299172         št. 00303807, izdan dne 2. 11. 2007 z
  Meško Aleš, Zdraviliška cesta 5/b,          Samardžić Marko, Prelesje 9, Stari trg     veljavnostjo od 20. 11. 2007 do 20. 11.
Laško, študentsko izkaznico, št. 23060453,      ob Kolpi, delovno knjižico, ser. št. A 713183,   2012. gnm-299209
Stran  3214 /  Št.  89 / 19. 9. 2008                   Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
                               VSEBINA


                Javni razpisi                          3145
                Javne dražbe                          3171
                Razpisi delovnih mest                      3175
                Druge objave                          3181
                Evidence sindikatov                       3191
                Objave po Zakonu o medijih                   3192
                Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin          3193
                Objave gospodarskih družb                    3194
                Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala            3194
                Sklici skupščin                         3194
                Zavarovanja terjatev                      3200
                Objave sodišč                          3203
                Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji  3203
                Izvršbe                             3206
                Objave zemljiškoknjižnih zadev                 3207
                Amortizacije                          3207
                Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih           3207
                Oklici dedičem                         3208
                Oklici pogrešanih                        3208
                Preklici                            3209
                Zavarovalne police preklicujejo                 3209
                Spričevala preklicujejo                     3209
                Drugo preklicujejo                       3212
              Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
              Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike
              Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

								
To top