Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

30 jaren Hervormingen in China

VIEWS: 21 PAGES: 59

									  30 jaar
Hervormingen in
   China
 Studiedag 18/12/2008
 MO*-Vereniging België-
China-Confucius Instituut
Plenum 18/12/1978
 Rode draad « Gaige kaifang »
• De rivier oversteken door te voelen naar de
 stenen. Hervormingen tot 1992 volgens politiek
 van Chen Yun (vogelkooi en 3 evenwichten)
• Van 1993 tot 2003 socialistische markteconomie
 cfr. Deng Xiaoping uitgevoerd door Jiang Zemin
 en Zhu Rongji
• Vanaf 2003: het team Hu Jintao en Wen Jiabao
 met aandacht voor sociale en ecologische
 correcties
 Kenmerken Maoperiode (57-77)
• « Linkse » politiek manifesteerde zich in
 hoge doeleinden en hoge
 accumulatievoeten, maar in lage efficiëncy
 en lage consumptie
• Nadruk op bouw infrastructuur en zware
 industrie, ten nadele van landbouw en
 lichte industrie
• Nadruk op productie ten nadele van
 distributie
   Maoperiode economie
• Gemiddelde jaarlijkse groei van 6 à 7 %
• Weliswaar opbouw nijverheid en
 infrastructuur
• Nijverheidsactiva verhoogden 27 maal,
 industriële-en landbouwproductie 9 maal,
 het netto binnenlands product 5,2 maal
• Arbeidsproductiviteit verdrievoudigde,
 maar productiviteit per kapitaal ging
 achteruit met een vierde
    Maoperiode sociaal
• Levenstandaard in 1977 niet hoger dan in 1955
• 100 mjn boeren leven met 1500 cal/dag; één
 vierde boeren heeft jaarinkomen 50 yuan
• Eén derde van de bevolking is arm
• Een stedeling verdiende 2,6 maal zo veel als een
 landbouwer
• Arbeiders en ambtenaren hebben wieg tot graf
 bescherming
• Ook op platteland gezondheidszorg gratis
      Debatten 1978
• Dubbel onvoorwaardelijke steun: betekent
 altijd vasthouden aan Mao‟s waarheden en
 politiek (dogmatische lijn)

• Ofwel « Waarheid zoeken in de feiten »,
 meer pragmatische lijn (impliceert
 rehabilitatie van Deng Xiaoping)
    De wending: Eind 1978
• Reeks rehabilitaties (bv Chen Yun, Bo Yibo..)
• Artikelenreeks Hu Qiaomu
• Partijplenum 18-22 dec 1978 « Waarheid zoeken in de
 feiten » wordt bevestigd, 8° congres correct en
 Tiananmen-rellen „76 revolutionair. Ook Peng Dehuai en
 Yang Shangkun gerehabiliteerd. Wang Dongxing
 weggestuurd. Nadruk op modernisering economie en
 corrigeren onevenwichten
• Minder nieuwe petroleumvelden ontdekt dan gepland en
 dus min financiële middelen
• 6 januari : Deng « Er moet een heraanpassingspolitiek
 komen »
           1979
• Chen Yun die zei dat de onevenwichten erger
 waren dan in ‟61, wordt gepromoveerd:
 heraanpassingspolitiek officieel (zou drie jaar
 duren)
• 3 soorten economische politiek: de ortodox-
 maoistische (Yu Qiuli)
 de heraanpassingspolitiek (Chen Yun)
 de hervormers (Zhao Ziyang)
• Dengs standpunt: heraanpassing plus
 hervormexperimenten
• Yu Qiuli staat voorzitterschap Plancommissie af
 aan Yao Yilin (strekking Chen Yun)
 Hervormingen in landbouw
• Een vierde vd landbouwers heeft inkomen onder 50 yuan
 jaarlijks
• In arme Anhui geheime toepassing vh zgn
 « verantwoordelijkheidssysteem » (grond collectief;
 uitbating per gezin)
• De facto verspreidt het systeem zich als een lopend
 vuur
• Aankoopprijzen landbouwproducten verhoogd in het
 « heraanpassings »-kader om landbouw te revaloriseren
• Wan Li vervangt Wang Renzhong als
 landbouwverantwoordelijke
   Resultaten landbouw
• In oktober ‟81 werkten 45 % v.d.
 productieteams met het systeem; in juni
 was dit al 72 %
• Productie groeide van 308 miljoen ton tot
 325 miljoen ton in 1981
• Deng zou pas nadat de verhoogde
 resultaten bekend waren, dit systeem
 goedkeuren
          1980
• Solidarnosc rijdt op de tongen
• Conferentie: Chen Yun zegt
 « Heraanpassing is de hoofdzaak, het is
 het kernpunt, het is alles » anderen vallen
 hem bij
• Zesde plenum maakt beoordeling
 Maoperiode . Hua Guofeng wordt
 vervangen door Hu Yaobang
• Speciale zones gelanceerd als experiment
     Oordeel over Mao
• Mao grotendeels
 correct bevonden ,
 maar maakte fouten
 op het einde van zijn
 leven
• Tegen linkse fouten
 rond 2° zitting 8°
 congres
• Ook kritisch over
 culturele revolutie
      12° Partijcongres
• ’78-’82: BNP stijgt 7,3 %
 jaarlijks; nettoinkomen
 boeren verdubbelt
• Doel: opbouw socialisme
 op zijn Chinees een
 verviervoudiging vd
 productie op 20 jaar
• Chen Yun:
 vogelkooitheorie
• Zhao Ziyang wil verder
 gaan met hervormingen
 in Chongqing
        1983-84
• Zhao promoot Tofflers « Derde golf »
• Economische cijfers 1983 nog beter dan in
 ‟82: + 10 % BNP, record graanoogst,
 staatsinkomsten +12 %
• Deng bezoekt speciale zone Shenzhen en
 opent nadien 14 havensteden. Chen Yun
 gereserveerd
Plenum oktober ‘84
  1° Hervormingsblauwdruk
• Okt ’84: blauwdruk stelt « geplande
 goedereneconomie » voor, wat meer
 richtplannen impliceert
• Hervormingen worden naar de steden gebracht
 waar ondernemingen « relatief onafhankelijke »
 entiteiten hoeven te worden op vlak van
 productie, afzet, investeringen, lonen…cfr
 Chongqing
• Ook de prijshervorming wordt sleutel genoemd
   Rurale ondernemingen
• Deels ongepland kennen rurale ondernemingen -
 die werken volgens de markt- een grote opgang
• Ze specialiseerden zich in consumptiegoederen.
 Ook bouw van huizen floreert door hoger
 boereninkomen.
• Rond grote steden wordt 70 % vd productie
 gedaan door onderaanneming voor
 staatsbedrijven in de steden.
      Te sterke groei
• Zhao zoekt steun bij jonge economen Zij
 benadrukken de verlevendiging van de
 micoeconomie en een « dubbel spoor »-
 prijshervorming.
• Alle economische cijfers schieten de hoogte in,
 ook bonussen, geldaanbod en inflatie
• Overvloedige oogst verrot; meest ernstigst is dat
 toelagen voor landbouwproducten
 verzesvoudigden
   Theorie-7° Vijfjarenplan
• Wu Jinglian lanceert « Gecoördineerde
 hervorming » met drie pistes terzelfdertijd
• Meeste economen akkoord voor meer macro-
 economische kontrole. Chen Yun vindt dat
 richtplannen niet louter door de markt mogen
 geregeld.
• 7° vijfjarenplan volgens Wu Jinglians theorie
 met opnieuw een heraanpassing en
 macrocontrole vd goedereneconomie
   Partijconferentie 1985
• Partijconferentie
 beraadt zich over
 hervormingsstrategie
 en stelt 7°
 vijfjarenplan op
  Theorie-Resultaten 6° Plan
• Globaal BNP groeide tijdens 6° vijfjarenplan met
 11 %, helft meer dan voorzien. Chinees
 consumeerde jaarlijks 8,7 % meer
• Jonge economisten vinden dat macrokontrole
 structurele problemen niet kan oplossen zoals
 het oneffectief aanbod
• Li Yining wil eigendomssysteem hervormen
• Studentenprotesten doen Hu Yaobang aftreden
 als voorzitter
     Meer hervormingen
• Vanaf 1985 krijgen
 ondernemingen meer
 autonomie
• Het dubbelspoorbeleid
 vriest planaandeel in,
 terwijl marktaandeel
 groeit
• Dit veroorzaakt corruptie,
 maakt prijshervorming
 moeilijk, maar de
 hervormingen deden
 productiviteit stijgen.
      13° Partijcongres
• Bedrijfscontracten over
 doelstellingen en taksen
 het compromis tussen
 verschillende belangen
• Zhao Ziyang op
 hoogtepunt tijdens 13°
 congres: socialistisch
 marktsysteem is doel
 waarbij macrokontrole
 hoofdzakelijk door
 indirecte middelen
• Grote internationale
 cyclus-theorie
      Oververhitting

• Na deflatoire politiek in 1986, na 1987
 ernstige inflatie: loonsverhogingen
 swingden de pan uit; regeringstoelagen
 voor voeding eveneens; te veel nieuwe
 investeringen, 3 op 4 buiten plan
• Li Peng eerste minister in 1987 wil
 soberheidsmaatregelen
• Deng pleit voor prijshervorming en het
 volk rusht op winkels voor prijsverhoging.
     Botsing Beidaihe
• 2 visies over prijshervorming botsen:
 Zhaos visie die de korte pijn wil over 4
 jaar tegenover Li Pengs visie die de
 prijshervorming over 8 jaar wil uitsmeren.
• Zhao verlaat gefrustreerd vergadering en
 Yao Yilin voert een prijsstabilisering door
• Sept ‟88: bocht officieel naar
 soberheidsperiode met recentralisatie .
 Zhao maakt zelfkritiek.
     1989-1990: soberheid
• Li Peng kondigt in parlement eerste resultaten aan van
 soberheidsspolitiek die enkele jaren zou duren
• Tienanmen-gebeuren een bisnummer van Beidaihe:
 Zhao vervangen door Jiang Zemin
• In juni en november plenums van het Centraal Comité
 die de hervormingspolitiek bevestigen, maar stellen dat
 de rectificatie (lees heraanpassing) 3 jaren zal duren.
• Bij viering 40 jaren VRC worden 4 hoofdprincipes
 bevestigd en ook dat gezondmaking geen stap achteruit
 in de hervormingen betekent
• Pudong erkend als speciale zone; Opening beurs
 Shanghai en Shenzhen
   Balans 7° vijfjarenplan
• BNP-groei: 7,7 % per jaar, landbouw met
 4,2 % en nijverheid 12,8 %
• Detailhandel steeg 13 % jaarlijks, ook de
 staatsinvesteringen
• Import-Export: plus de helft
• Inkomen boeren 600 yuan, stadsbewoners
 1360 yuan.
• Wel een onderscheid tussen eerste twee
 jaren en de drie andere soberheidsjaren
 8° vijfjarenplan: een compromis
• Verschillende visies: 6 % of 8 % groei
• Combinatie van plan -met ook
 richtplannen- en marktregulering en
 macrokontrole
• Eind 1991: rectificatie afgelopen
• Economie groeit terug normaal: van 4 %
 in ‟89; 5,3 % in ‟90 tot bijna 7 % in 1991
Deng bezoekt Shenzhen
  Dengs bezoek aan Zuiden
• Deng bezoekt 4 weken het Zuiden en levert zijn
 politiek testament af
• Planeconomie is geen equivalent van socialisme
 en markeconomie van kapitalisme
• Socialisme is gekenmerkt door bevrijding en
 ontwikkeling van productiekrachten, eliminatie
 van uitbuiting en polarisatie en uiteindelijk
 welstand voor allen
• Oproep tot hervormingen in marxistische
 ortodoxie
      Weer hervormen
• Dengs boodschap ondervindt weerstand bij links
 en de media in Peking
• Politiek Bureau in maart: Jiang Zemin en Yang
 Shangkun draaien eerst bij daarna Yao Yilin en
 Song Ping en uiteindelijk Peng Zhen, Bo Yibo en
 Li Peng.
• Li Pengs rapport ondergaat 150 amendementen
 en één derde weigert 3-klovendam goed te
 keuren
• Chen Yun keurt Pudong speciale zone (1990)
 goed
14° congres in 1992
     14° Partijcongres
• Concept socialistische markteconomie
 aangenomen
• Personeelskwesties: evenwicht tussen
 rechts en links
• Jiang Zemin vindt dat groei van 6 tot 8 %
 kan opgetrokken in gebieden die het
 aankunnen. Hij wordt partijleider, president
 en voorzitter vd Militaire Commissie
      Oververhitting
• Dengs oproep deed economie in 1992
 vooruitgaan met 12,8 %
• Eind 1992 waren er al 8000 ontwikkelingszones;
 staatsinvesteringen Q1 1994 stegen met 70 % ;
 rurale nijverheid met 78 %, J-V met 63 %,
 prijsindex met 15 à 20 % tegen medio 1993
• Prijsstijgingen van 100 % op 3 jaar
• Premier Li Peng ziek en Zhu Rongji neemt
 economisch roer over evenals de Nationale
 Volksbank.
  2° Hervormingsblauwdruk
• Nieuw belastingssysteem
 krikt inkomsten van
 nationaal niveau op en
 belast privésector ook
• Bankhervorming met
 scheiding commerciële
 en politieke banken en
 Nationale Volksbank als
 waakhond
• Staatsondernemingen
 zullen hervormd volgens
 de markt en sociaal
 zekerheidssysteem ook
 Resultaten 8° vijfjarenplan
• Gemiddelde groei: 11,7 % (8 % in 7°)
• Inkomens groeien: 8,4 % in stad en 4,2
 % jaarlijks op platteland
• Kleinhandel verdubbelde evenals import-
 export
• Spaartegoeden verviervoudigden
• Aantal Joint-Ventures steeg
 duizelingwekkend
    Doel 9° vijfjarenplan
• Plancommissie hervormd:
 meer markt (prijzen) en
 macrokontrole (invest
 <+30%)
• Hervorming
 staatsondernemingen
 scheiding eigendom-
 bestuur
• Klemtoon op
 binnenprovincies,
 landbouw, onderwijs en
 ook tertiaire sector
  Distributie volgens markt
• Jaarlijkse groeivoet van handel tijdens 8°
 plan : 23 %
• Eind 1995 waren er 100.000
 handelsmarkten, 11.000 meer dan in 1990
 maar verdrievoudiging vh volume
• Productiegoederen voor 85 % via markt
 verdeeld; consumptiegoederen voor 95
 pct
 Hervorming ondernemingen
• 1996: Company Law
• Supergrote staatsondernemingen blijven
 gecontroleerd door staat (latere holding
 SASAC)
• Kleine staatsondernemingen hervormd
 volgens coöperatief aandeelhoudersschap
• Quasi één derde afdankingen in
 staatsondernemingen
    15° Partijcongres
• Denken Deng Xiaoping officieel bijgezet
• Ontwikkelen van diverse
 eigendomsvormen naast elkaar in
 gezonde concurrentie
• Dominantie van gemeenschapseigendom,
 waarbij ook een deel van de gemengde
 sector wordt gerekend
• Zhu Rongji eerste minister
 Sociaal zekerheidssysteem
• 1997: nieuw pensioensysteem met pooling
 voor ambtenaren; vanaf „99 ook voor
 anderen
• 1998: hervorming ziekteverzekering met
 bijdrage werkgever en werknemer
• 1999: nieuw werkloosheidssysteem maar
 mogelijkheid om 3 jaar bij
 werkgelegenheidscentrum te zijn voor
 afgedankten (dit werd later verlengd)
     Aziatische crisis
• Minder taksvoordelen voor buitenlandse
 investeerders (in aanloop WTO)
• Diverse verlagingen interestvoeten
• Stimuleringsplan mondt uit in “Go West”-
 politiek om het minder ontwikkelde
 Westen te steunen
• Afronding gesprekking met USA toetreding
 tot WTO
  Resultaten 9° vijfjarenplan
• Jaarlijkse groei: 8,3 %; landbouw 4,2 %
• Armoede gereduceerd tot 35 miljoen
• Tijdens eerste 2 jaren inflatie teruggedrongen;
 nadien vooral stimulering infrastructuur: 890
 miljard in wegenbouw (8° plan maal 5),
 spoorwegen, energie...
• Inkomens groeiden 5,5 % jaarlijks tot 5.854
 yuan in stad en 2.210 yuan op platteland
• Staatsondernemingen uit rood; rurale nijverheid
 stagneert, rest boomt
        2001-2002
• Jiang Zemins theorie van de “3 represents” :
 communisten moeten vertegenwoordigers zijn
 van progressieve productiekrachten,
 progressieve cultuur en van meerderheid vd
 bevolking: kwestie privé-ondernemers
• China treedt toe tot WTO in de herfst 2001
• 16° Partijcongres: hervormingen verder zetten
 onder de 4 hoofdbeginselen plus “3 represents”.
 De twee eerste stappen in driestappenplan zijn
 gedaan. China kent bescheiden welvaart. Doel
 verviervoudigen BNP 2000 in 2020
16° partijcongres
     Hu-Wen politiek
• Wetenschappelijk concept centraal
 (duurzame groei) en harmonieuze
 samenleving
• Aandacht voor arme binnenprovincies, de
 landbouw en voor sociale thema‟s als
 onderwijs en gezondheid (vooral na
 SARS). In 2003 volgt Plan voor stimulering
 “roestbelt” Noordoosten
• Hervorming regeringsadministratie
  3° Hervormingsblauwdruk
• Privésector wordt gestimuleerd, terwijl
 gemeenschapseigendom dominant blijft
• Obstakels voor ééngemaakte markt
 worden opgeruimd
• Macrokontrole versterkt door fiscale- en
 monetaire politiek
• Regering plant lange- en halflange termijn
 en creeërt goed klimaat.
 Resultaten 10° vijfjarenplan
• BNP 2005 57 pct groter dan in 2000
• Buitenlandse handel verdubbelde
• Netto-inkomen stedelingen steeg met
 helft; dat van de boeren met één derde
• Ongezond is dat consumptie daalde;
 investeringen (te) sterk stegen en dat de
 afhankelijkheid vh buitenland ook (te)
 sterk groeide
   11° vijfjarenprogramma
• 2 draden: wetenschappelijk concept en
 harmonieuze samenleving
• Groei op 7,5 % jaarlijks, maar met
 energiebesparing en min milieuvervuiling: 70 pct
 zuiveren stedelijk afvalwater, 60 pct afval
 behandeld en 90 pct vd uitlaatgassen door
 thermische centrales
• Meer geld voor onderwijs, technologie en
 innovatie
• Doel: inkomen stedelingen 13.300 RMB;
 platteland 4110 yuan RMB
     Landbouw vooraan
• De regering keurde reeds de afschaffing
 van de eeuwenoude landbouwtaks goed
• Begin 2008: KPC document waarin beloofd
 wordt de sector op alle vlakken te steunen
 zowel technologie, infrastructuur, sociaal
 tot cultureel
• Okt 2008: plenum over versterking van de
 landbouw, onder meer over grondpolitiek
         Varia
• Privé-eigendom ook juridisch beschermd
• Banken geherkapitaliseerd; nu
 aanvaardbaar % bad debts; sommige
 banken beursgenoteerd
• Ruralen nu gedekt voor grote risico‟s in
 gezondheidszorg
• Nieuw globaal (stad en platteland)
 systeem gezondheidszorg aangekondigd
• Sociaal zekerheidsfonds groeit aan
      17° Partijcongres
• Het denken van Mao,
 Deng en de 3
 vertegenwoordigingen
 vermeld evenals Hu’s
 wetenschappelijk concept
 (duurzame ontwikkeling)
• Tegen 2020 gematigd
 welvarend land
• Partijgrondwet aangepast
• Hu-Wen tandem mag
 tweede termijn doen
        Opvolgers
• Xi Jinping (links) zou Hu Jintao opvolgen
• Li Keqiang (rechts) zou later premier Wen
 Jiabao opvolgen
Landbouwresultaten 30 jaren
• Landbouw: graanoogst van 300 mjn ton in
 1978 tot 500 mjn in 2007
• Katoenproductie steeg met 251 %,
 oliehoudende gewassen en suiker met 400
 %.
• Varkens: x 7; melk x 36, aquacultuur x 9
• Wel 150 miljoen boeren-migranten
      30 jaar resultaten
• BNP groeide 9,6 % jaarlijks van 216 miljard U.S. $ tot
 3,6 trillioen $. Fiscale inkomsten groeiden 44-maal van
 113 miljard yuan tot 5130 miljard yuan
• In 1978 was China's BNP 1 % van de wereldeconomie;
 nu is het boven de 5 %, het pct in wereldhandel minder
 dan 1 % en nu 8 %. Hebben 2.000 miljard $ deviezen (1
 miljard $/dag)
• Van 2002 tot 2007, steeg inkomen van
 staatsondernemingen van 8,5 triljoen yuan to 18 triljoen
 yuan, jaarlijks 16 % meer; de winsten stegen van 378
 biljoen yuan tot 1,62 triljoen yuan, jaarlijks 33 % meer.
• Diensten stegen tot bijna 40 pct BNP, terwijl secondaire
 sector onder 50 pct stabiel blijft
      Resultaten sociaal
• Armen daalden van 250 million of 31 % tot 15 miljoen,
 of 1,6 percent eind 2007. Engel-coëfficiënt daalde van
 60% tot 40 %
• Inkomen bewoners steeg 6 maal, inflatieverrekend
• Pensioenverzekerden 200 mjn, ziekteverzekering 223
 mjn, werkloosheidsverzekering 116 mjn,
 arbeidsongevallen 121 mjn
• Urbanisatie steeg met 25 pct tot 45 pct
 Woonoppervlakte van 7 m² tot 28 m²
• Human Development Index: steeg van 0,53 in 1975
 (juist boven lage ontwikkeling) tot 0,78 (juist onder hoge
 ontwikkeling)
• Wereldbank: grootste sociale transformatie ooit
Verhouding privé-gemeenschap
• Van ’95 tot 2004 vielen jobs in staatssector van 150 naar 100
 miljoen. Dit gat werd opgevuld door privé die daarboven nog 70
 miljoen jobs aanbood
• Qua productie verminderde staatssector van 60 tot 50 pct vd
 productie; binnenlands privé heeft 21 pct
• In 2006 genereerden staatsondernemingen 36 % of industriële
 toegevoegde waarde en 44 % vd nijverheidswinsten, alhoewel ze
 maar 8 % vh aantal ondernemingen uitmaken en één vierde vd
 nijverheidsjobs
• De privé genereert maar 16 % van de winst, met de helft vh
 aantal ondernemingen.
• Bij de diensten heeft de gemeenschap één derde vd
 ondernemingen maar met twee derden vd winsten. Bij banken en
 verzekeringen is dominantie verpletterend
           Besluit
• De politiek van Deng om een markteconomie op te
 bouwen op basis van gemeenschapseigendom werkt.
• Ecologische correcties noodzakelijk en ook verdere
 uitbouw sociale zekerheid
• Nieuwe crisis kan overwonnen door “New Deal”-
 stimulering in spoorwegen, vliegvelden, waterzuivering,
 metro‟s en sociale huisvesting, elektriciteitsnet en
 culturele centra in rurale gebieden
• Toekomst: uitbouw binnenlandse markt om min
 afhankelijk te zijn vh buitenland (bv. digitaal boeren
 zoals in Shanghai)

								
To top