Cynllun Gwaith CH Cerddoriaeth Cymraeg

Document Sample
Cynllun Gwaith CH Cerddoriaeth Cymraeg Powered By Docstoc
					                          Y Gyfadran Wyddoniaeth
                        Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
      CA 5             Blwyddyn 12    Uned CH2                            Athro cyswllt : DG
CA 5            Blwyddyn 12              Uned CH2                 Athro cyswllt : DG
Amcanion yr uned
develop essential knowledge and understanding of the concepts of chemistry, and the skills needed for the use of these in new and changing situations;
develop understanding of the link between theory and experiment;
be aware of how advances in information technology and instrumentation are used in chemistry;
appreciate the contributions of chemistry to society and the responsible use of scientific knowledge and evidence;
sustain and develop their enjoyment of, and interest in, chemistry.


                TOPIC 7. ORGANIC COMPOUNDS : NOMENCLATURE; ISOMERISM;
                     REACTION TYPES AND FUNCTIONAL GROUPS
Gwers  Nodau/Cwestiynau     Gwybodaeth/Dealltwriaeth          Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Pery   Asesu    Key
                   Sgiliau/Agweddau                                          glon         Skills
     Sicrhau bod y     (a) write graphic and      Man cychwyn naturiol yma yw enwi alcanau syml        Taflen       GC
 1   disgyblion yn     shortened structural formulae  (straight chained) gan egluro bod enwau holl        IUPAC a       Casglu data
     gyfarwydd hefo     of simple organic compounds   gyfansoddion organic wedi eu sylfaenu ar yr enwau hyn.   functional     chwilio am
     system IUPAC o     given their systematic names,  Edrych yn fanylach ar sut i enwi branched isomers ac    groups       batrwm
     enwi cyfansoddion   and vice versa         enwi cemegion o deuluoedd eraill megis alcohols,
     Wrth i hyd y      (b) describe the effect of   Syniad da buasai i’r dusgyblion eu hunain chwilio am y
 2   gadwyn cynyddu     increasing hydrocarbon chain  data yma gan nodi eu arslywadau ar unryw batrwm a
     mae'r berwbwynt    length and of the above     welir. Buasent yn medru cyflwyno’r wybodaeth i’r
     yn cynyddu a'r     functional groups on physical  dosbarth y wers nesaf. Rwy’n siwr byddai elfennau
     hydoddedd yn      properties, melting and     sgiliau allweddol cymhwyso rhif a chyfathrebu yn medru
     lleihau        boiling temps and solubility  cael eu hasesu yma
     Sicrhau bod y     (c) describe structural     Mae’r wers yma yn ddull arbennig o atgyfnerthu sgiliau   Nodiadau      GC
 3   disgyblion yn     isomerism and be able to    enwi cyfansoddion. Egluro bod angen i’r disgyblion     Isomerism      Ychwaneg
     gyfarwydd gyda'r    write down the structural    ddarganfod HOLL strwythurau posib ar gyfer isomer                u at y data
     term "isomer" ac    isomers of non-cyclic organic  megis C4H10O a’u henwi. Y disgyblion i gymharu eu                blaenorol
     yn medru        compounds (up to and      canlyniadau (Gwylier !!! mae nifer yn ail ysgrifennu’r un            ond y
     gwahaniaethu      including C5 homologues)    strwythur mwy nag unwaith) Trafod pa isomerau bydd yn              edrych yn
     rhwng straight     including those of different  adweithio’n debyg i’w gilydd a pha rai fydd yn                 benodol ar
     chain/bracnhed     chemical class         adweithio’n wahanol. Bydd hyn yn gosod yr isomerau               isomers
     isomer a functional                  mewn dau gategori sef branched/chain isomers a
     group isomer                      functional group isomers. Beth sy’n digwydd i
                                briodweddau ffisegol idomerau branched/chain?

Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                1
                            Y Gyfadran Wyddoniaeth
                           Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau     Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg  Asesu   Key
                   Sgiliau/Agweddau                                            lon       Skills
 4   Sicrhau bod y     (d)   describe   geometric  Sicrhau bod y disgyblion yn cofio o’r wers diwethaf nad   Nodiadau
    disgyblion yn     (cis/trans) isomerism in     isomerau yw - CH2-OH a - CH2                 Stereoisom
    sylweddoli bod     alkenes, give an example,                   |                ers
    multiple bonds yn   and discuss such isomerism                  OH ond yr un cemegyn gan
    nadu free rotation.  in terms of restricted rotation  fod yr holl grwp yn cylchdroi o amgylch y bond C-C.
    Bod isomerau      about the C = C bond, and     Gelwir hyn yn free rotation a gofyn os oes unrhywbeth yn
    geometraidd yn     appreciate that geometric     medru nadu’r grwp rhag droi? Defnyddio model kit er
    cael eu ffurfio wrth  isomers may have different    mwyn i’r disgyblion cael arbrofi. Ar ôl darganfod bod
    i’r 2 substituent   physical   and   chemical  bond dwbl yn nadu’r cylchdroi .. ymchwili er mwyn
    ochr chwith fpd yn   properties            gweld os yw’n bosib creu isomerau gwahanol? Er mwyn
    wahanol i’w gilydd                    cael isomerau geometrig beth sydd yn angenrheidiol?
    a’r 2 ochr dde                      Cyflwyno’r termau cis a trans (cofier transatlantic)

 5   Sicrhau bod y     (e) derive empirical formulae   Bydd y gwaith yma’n cael ei atgyfnerthu yn adran 2      Nodiadau        GC
    disgyblion yn     from elemental composition    CH1. Sicrhau bod y disgyblion yn gosod eu gwaith allan
    medru darganfod    data and use such results,    mewn camau pendant. Os yw’r camau yn cael eu dilyn yn    Empirical       Ramsden
    fformiwla empirig   together with additional     drefnus (ac heb ruthro) mae’r gwaith yma digon hawdd.    Formula        Q1-4
    o ddata % comp.    stoichiometric data, to      Fformwla empirig                                  Pg 50
    Hefyd sicrhau bod   deduce molecular formulae     a) Ratio %/Ar b) Rhannu pob rhif gyda rhif lleiaf y ratio.
    y disgyblion yn                     Fformwla molecylaidd
    medru darganfod                     Rhaid yn gyntaf darganfod beth yw Mr y cemegyn (o’r
    Mr o ddata a’i                      wybodaeth yn y cwestiwn … boed yn mass spec, conc
    drosglwyddo i ffurf                   values, data titradu ac ati). Ar ôl darganfod yr Mrdim on
    fformwla wrth                      mater o weld beth yw’r cysylltiad rhwng Mr y cemegyn a
    gyplysu â’r uchod.                    Mr y fformiwla empirig.

 6   Deall y termau     (f) identify reactants as     Cychwyn wrth drafod beth sydd mewn bond? (par o       Nodiadau
    Electrophile,     electrophilic, nucleophilic or  electronau) Sut mae’n bosib i’r bond yma chwalu os      Electrophil
    Nucleophile,      radical in type, explain the   yw’n adweithio (3 dull posib sef, 2 heterolytic ac un    e+
    Frree radical     basis of this classification,   homolytic) . Ceisio cael y disgyblion i enwi’r math o    nucleophile
                and give examples of each     bond fission sy’n digwydd a beth sy’n cael eu cynhyrchu.
                                 Egluro yn sgil yr uchod ,beth yn union yw electrophile,
                                 nucleophile a free radical ac i roi enghreiffiau.
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                2
                            Y Gyfadran Wyddoniaeth
                           Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau     Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryglon   Asesu   Key
                   Sgiliau/Agweddau                                                       Skills
    Sicrhau bod y     (g) classify the following    Atgoffa’r disgyblion o brif dermau y wers diwethaf drwy   Nodiadau
 7   disgyblion yn     types of functional group     gwestiynu sydyn. Egluro bod rhaid i fondiau dorri er     Types of
    medru adnabod     reactions and describe their   mwyn cychwyn adwaith.                    reaction
    gwahanol mathau o   nature: electrophilic addition,  Trafod beth yw adwaith (adweithyddion  cynhyrchion)
    adweithiau gan     elimination, hydrolysis,     A oes gwahanol math o adweithiau? Rhoi esiamplau i’r
    nodi'n union beth   oxidation/ reduction, free    disgyblion o wahanol adweithiau a gofyn iddynt geisio
    sy'n digwydd ym    radical              egluro beth sy’n digwydd yn ystod yr arbrawf ac os yn
    mhob achos                        bosib ceisio enwi’r math o adwaith a welir. e.e. “mae’r
                                 alcan wedi colli 2 hydrogen i ffurfio alcen” = elinination
    Sicrhau bod y     (h) describe the total      Sicrhau bod y disgyblion yn deall bod nifer o wahanol    Nodiadau         GC
 7/8  disgyblion yn deall  oxidation of primary       ddulliau o egluro ocsidiad a rhydwythiad ond ar hyn o
    eglurhad syml o'r   alcohols, RCH2OH, to       bryd mae’n bosib ei egluro fel ocsidiad – ennill ocsigen   Oxidation         Creu
    termau ocsidiad a   carboxylic acids, RCOOH.     neu golli hydrogen. Cael y disgyblion i ysgrifennu      of alcohols        Taflen
    rhydwtyhiad ac yn                    fformiwla ethanol, ethanone ac ethanoic acid ethanoic
    medru adnabod                      acid mewn llinell gan ofyn beth yn union raid ei wneud i                Redox
    rhain (+ condition)                   newid o un i’r llall? e.e. ethanol -> ethanone colli 2H =               +
    ar gyfer newid                      ocsidiad. Enwi pob rhan fel ocsidiad neu rydwythiad.                  alcohols
    alcohol i asid ac yn                   Bydd angen nodi’r “conditions” gan ofyn pam
    ôl                            defnyddio’r reagents arbennig hyn i ocsido (K2Cr2O7,
                                 KMnO4) a’r rhain i rydwytho (NaBH3, LiAlH4)
    Functional group    C=C                Mae’r arbrofion yma digon hawdd i’w wneud fel set o            Gweler yr
 8/9  tests.         (i) addition of Br2(aq);     arbrofion a’r disgyblion i nodi’r canlyniadau. Mae’n            Hazcards
                (ii) with aqueous Mn VII     bosib wedyn cyflwyno “unknowns” a’r disgyblion i              priodol.
    Sicrhau bod y     – X (Cl, Br, I ) hydrolysis by  ddefnyddio eu canlyniadau blaenorol i brofi’r cemegyn
    disgyblion yn     aqueous base, followed by
    gyfarwydd a      reaction with AgNO3(aq) /
    defnyddio’r      HNO3(aq);
    canlyniadau fel    – COOH addition of
    dull o adnabod     Na2CO3/NaHCO3 followed
    functional gropus   by recognition of CO2
    arbennig        evolved.
                Prawf               Prawf diwedd uned                                   Prawf 7
 10


Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                   3
                           Y Gyfadran Wyddoniaeth
                          Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
                       TOPIC 8 HYDROCARBONS AND PETROLEUM

Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth          Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg  Asesu   Key Skills
                  Sgiliau/Agweddau                                           lon
    Sicrhau bod y     (a) understand and explain    Atgyfnerth gwaith gwers 6 gan edrych yn fanylach pam    Electron
 11   disgyblion yn     the meaning of the terms     bod electronnau yn cael eu tynnu at ambell elfen. Trafod  neg values
    gwybod sut mae    homolytic and heterolytic    yn fras ystyr electronegativity gan edrych yn benodol ar  O, H, C a
    bondiau yn torri a  bond fission and appreciate   werthoedd Pauling ar gyfer O, H a C (a hefyd grwp VII).   grwp VII
    pham bod yr      the relationship between     Darlunio nifer o functional groups gwahanol er mwyn
    electronnau yn    bond polarity and reactivity;  nodi ble yn union mae'r polaredd a sut fath o adwaith
    rhannu fel ag y                    buasent yn tybio fydd yn digwydd.
    maent
    Y disgyblion yn    (b) recall the structures of   Trafod, gan ddefnyddio'r wybodaeth uchod, pam bod      Nodiadau       GC
 11   sylweddoli pam    alkanes and that they are    alcanau yn anadweithiol (non-polar … dim lle ar y      Alkanes
    bod alcanau yn    unreactive, that reaction is   molecwl i electrophile na nucleophile ymosod) Sut fath o             Cywain
    anadweithiol ac    brought about by homolysis    adwaith fydd yn digwydd? (free radical ydi'r unig un ar             gwybod
    felly yn dilyn y   of the strong C – C bond     ôl). Egluro eto beth yw homolysis gan edrych yn benodol             aeth am
    trywydd homolysis   followed by radical attack,   ar C - C homolysis a chysylltu hyn â chryfder y bond.              Free
               and appreciate the connection                                           readical
               between reactivity and bond                                            reaction
               enthalpy;                                                     s
    Sicrhau bod y     (c) describe a typical      Cychwyn wrth edrych yn ôl ar waith cracio TGAU       Nodiadau
 12   disgyblion yn     cracking reaction;        (cydbwyso hafaliadau cracio). Ceisio cael y disgyblion i  Cracking
    medru cydbwyso                     feddwl am mechanism. h.y. rhaid bod homolysis yn      Alkanes
    hafaliadau cracio a                  digwydd (oherwydd y gwres) fel cam cyntaf gan nad oes
    phwrpas cracio                     adweithydd arall CH3CH2CH3  CH3CH2• + CH3•         Essential
                                Trafod chain reaction mechanism gan dynnu sylw at y     Industrial
                                termau initiation (molecule  2 free radicals)       Chemistry
                                propagation (free radical + molecule  free radical +    Cracking
                                molecule), termination (2 free radicals  molecule)
    Sicrhau bod y     (d) (i) describe the photo-   Edrych yn fanwl ar photochlorination gan atgoffa'r                GC     Gwaith
 13   disgyblon yn     chlorination of methane†     disgyblion o'r termau initiation(Cl2  2Cl•), propagation            Nodiada  ymchwil ar
    gyfarwydd a      (ii) recall the mechanism of   a termination. Sicrhau bod y disgyblion yn gwybod mai'r             mechani  ozone,
    mecanwaith      the reaction as far as CH2Cl2  free radical yw'r mwyaf adweithiol a bod y C-Cl bond yn             sm gan   smog,
    adwaith free     and be aware that the reaction  gryfach na'r C-H bond. Cael y disgyblion i ddadansoddi              egluro'r  greenhouse
    radical chain     may proceed to CCl4;       mechanism eu hunain a thrafod eu canlyniadau er mwyn               prif    effect
    reaction                        creu mechanism dosbarth gyfan.                          dermau

Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                 4
                            Y Gyfadran Wyddoniaeth
                           Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau    Peryg  Asesu   Key Skills
                  Sgiliau/Agweddau                                            lon
    Cysylltu hyn gyda   (e) show awareness of the     Heblaw am free radical chain reactions beth yw'r adwaith  Taflen
 14   gwaith adran 11(i)  great economic importance of    arall pwysig sy'n ymwneud â alcanau (hylosgi). Pam     cydbwyso
               alkane combustion;         hylosgi? Cydbwyso hafaliadau hylosgi (ail ymweld â     hylosgiad
                                 gwaith TGAU gan gofio'r drefn cydbwyso C, H, O)      alcanau
                                 Trafod y dyfodol … a oes dulliau eraill yn lle hylosgi i  TGAU
                                 gynhuyrchu egni … gweler adran 11 (i)

    Sicrhau bod y     (f) describe the structure of   Edrych yn fanwl ar strwythur ethen gan ofyn i'r      Nodiadau        GC
 15/  disgyblion yn     and bonding in ethene,       disgyblion nodi'r prif wahaniaethau rhwng ethen ac ethan  Alkenes
 16   gwybod bod      classify the addition reactions  (dirlawn ac annirlawn). Beth yw'r prawf cemegol am                Cywain
    alcenau llawer    of Br2 and HBr (involving     C=C ? Sut fath o adwaith yw hyn? Pa ran o'r alcen sy'n   Reaction of      gwybod
    mwy adweithiol na   heterolytic fission), with     gyfrifol? Pam (electronnau ar gael) Pa fath o adweithydd  Alkenes        aeth am
    alcanau oherwydd   ethene and propene, and      sy'n ymosod ar electronnau? (electrophile). Y disgyblion             Markow
    yr electronnau    relate the orientation of the   umwaith eto yn ceisio creu mechanism eu hunain ar gyfer  Orientation      nicoff
    ychwanegol yn y    normal addition of HBr to     Br2 yn ymosod ar ethen (cymorth yma). Gofyn i'r      of addition      a'i reol
    bond dwbl.      propene to the recalled      disgyblion ddefnyddio'r mechanism yma er mwyn dangos
               mechanism of the reaction     adwaith ethen gyda HBr.
    Trafod rheol     and the relative stabilities of  Edrych ar adwaith propen gyda HBr gan nodi pa
    Markownicoff a    the possible carbocations     gynnyrch yw'r mwyaf tebygol… trafod pam? (bod y
    mecanwaith adio    (carbonium ions) involved;     carbonium ion gyda'r wefr ar y pen yn fwy ansefydlog
                                 na'r gwefr yng nghanol y molecwl) Rheol Markownicoff
    Dangos bod      (g) recall the addition      Atgyfnerthu'r gwaith ar y mechanism gan dynu sylw at    Nodiaidau
 16   alcenau yn      reaction of ethene with H2O,    symudiadau yr electronnau gyda'r saeth cyrli.
    wahanol i alcanau   the catalytic hydrogenation                                  Catalytic
    oherwydd yr      (reduction) of alkenes, and    Sicrhau bod y disgyblion yn gyfarwydd gyda chydbwyso    hydrogenat
    amrywiarth o     the preparation of ethene by    hafaliadau o'r math hyn                  ion
    adweithiau sy'n    elimination of HBr from
    bosib.        bromoethane †;
    Sicrhau bod y     (h) describe in outline the    Ail ymweld â gwaith TGAU distyllu ffracsiynol gan     Essential       GC
 17   disgyblion yn deall  general nature of petroleum,    sicrhau bod y disgyblion yn sylweddoli mai dull      Industrial
    y term distyllu    its separation into useful     GWAHANU sy'n ddibynol ar bwyntiau berwi y         Chemistry       Prosiect
    ffracsiynol ac yn   fractions   by   fractional  cydrannau yw hyn a nid adwaith cemegol. Mae'n bosib                OLEW
    ymwybodol o      distillation, and the cracking   gosod gwaith ymchwiliol i'r disgyblion yma i gywain    Fractional       (11a)
    ddefnydd y      process;              gwybodaeth am olew a'i ddefnydd gan ganolbwyntio ar    Distillation
    gwahanol                         adran 11a y modiwl
    ffracsiynau


Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                  5
                          Y Gyfadran Wyddoniaeth
                         Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth         Profiadau / Technegau Dysgu         Adnoddau   Peryg  Asesu  Key Skills
                  Sgiliau/Agweddau                                        lon
    Sicrhau bod y    (i) understand the nature of  Trafod polymeriad gan edrych yn benodol ar polyethen   Essential
 18   disgyblion yn    alkene polymerisation and   (Adran 11e)                       Industrial
    gwybod beth yw    show an awareness of the    Addition Polymerisation (example) – Low density     Chemistry
    polymeriad adio ac  wide range of important    poly(ethene) nCH2 = CH2 ( CH2 CH2 ) n
    yn medru dangos   polymers of alkenes and    is exothermic. Ethene is polymerised at high pressure  Video RSC
    hyn ar ffurf     substituted alkenes.      (2000 atm) and moderate temperature           a'r OU
    hafaliad gan                    (250 º C) using a trace of O2 or peroxide as a radical
    ganolbwyntio ar                   chain initiator, and giving a chain of some
    polyethen                      10 000 ethene units.

                              Y disgyblion i gywain gwybodaeth am polymerau
                              substitued alkenes eraill e.e. PVC a PTFE

                              Edrych yn ofalus ar ddefnydd y polymerau hyn gan
                              gysylltu defnydd y polymer gyda'u priodweddau
               Prawf             Prawf diwedd uned                               Prawf 8
 19
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                             6
                           Y Gyfadran Wyddoniaeth
                          Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
              TOPIC 9 PRINCIPLES OF CHEMICAL AND ACID-BASE EQUILIBRIA
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth          Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg   Asesu   Key
                  Sgiliau/Agweddau                                           lon        Skills
    Deall ystyr     (a) demonstrate their      Edrych ar adwaith gildroadwy gan gymharu beth yw'r     Nodiadau
 20   chemical       understanding of reversible   prif wahaniaethau rhwng adwaith arferol h.y. nid yw'n    Equilibriu
    equilibrium a'r   reactions and dynamic      cyrraedd y diwedd !!!! Pam hyn? Rhaid pwysleisio'r     m
    ffaith ei fod o'n  equilibrium           ffaith bod adwaith ymlaen ac yn ôl yn digwydd trwy'r
    dynamic                        amser sef dynamic. Beth sy'n digwydd os yw cyfradd yr
                               adweithiau yn hafal … mae equilibrium yn cael ei greu.
                               Nodi anaml iawn mae'r equilibrium yn union 50:50
    Sicrhanu bod y    (c) deduce expressions for    Ar ôl trafod beth yw dynamic equilibrium trafod sut     Nodiadau       GC
 20   disgyblion yn    the equilibrium constants, Kp  ydym yn gwybod ble mae'r equilibrium? A yw'n bosib ei    Equilibriu      Ramsden
    medru ysgrifennu   and Kc in terms of partial    fesur? Cymharu dechrau adwaith gyda adwaith sydd wedi    m          Q1-2
    Kc expressions a   pressures or of         cyrraedd equilib … beth yw'r prif wahaniaethau?                 Pg 227
    Kp expression ac   concentrations, as appropriate  (crynodiad) Wrth fesur crynodiad y cemegion ar ôl
    yn medru nodi'r                    cyrraedd equilib mae'n bosib nodi ble mae'r equilib yn
    unedau                        gorwedd. Rydym yn cael ratio syml o'r enw K
                               [Products]/[Reactants] sy'n dynodi ble mae'r equilibrium.
                               Mae K yn GYSON ar dymheredd arbennig ac mae maint
                               K yn dynodi safle'r equilibrium (K bach gorwedd tuag at
                               yr adweithyddion) .

                               Y disgyblion i gymhwyso'r gwybodaeth er mwyn
                               ysgrifennu Kc a Kp ar gyfer hafaliadau arbennig gan nodi
                               unedau
               (b) recall and understand Le   Mae'r gwaith yma yn cyplysu gyda gwaith adran 11(e).    Nodiadau       GC Le
 21/             Chatelier's principle and    Gofyn i'r disgyblion a yw'n bosib symud equilibrium     Shifting       Chatelier
 22             apply it qualitatively to    system? Sut? Beth sy'n digwydd os …. newid T, codi     Equilibriu
               deduce the effects of changes  crynodiad ac yn y blaen …. Dylai'r disgyblion sylweddoli  m          Ramsden
               in temperature and in      os yw'r system yn cael ei newid mae'n addasu er mwyn               Q1-3
               pressure or concentration, on  ail greu'r equilibrium gwreiddiol (gwaith Le Chatelier)             Pg 223
               a system at equilibrium     Trafod hyn yn fanylach gan egluro PAM ym mhob achos.
                               Cymhwyso'r wybodaeth hyn er mwyn i'r disgyblion
                               ymchwilio i ddata prosesau Contact a Haber. Mae'r
                               gwaith yma'n cysylltu hefo Adran 11(b) a 11(f)
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                               7
                            Y Gyfadran Wyddoniaeth
                           Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth          Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg  Asesu   Key
                  Sgiliau/Agweddau                                          lon       Skills
    Dim ond wrth     (d) appreciate that Kp or Kc  Gweler gwers 20 …
 20   newid tymhered    are constant for a given
    mae K yn newid    system at any fixed temp;
    Sicrhau bod y     (e) understand the nature of  Edrych yn ofalus ar equilibria sy'n ymwneud âg asid    Nodiadau
 23   disgyblion yn deall  acids as donors of H+ (aq)   ethanoig mewn dwr gan nodi yn union beth sy'n cael ei   Acid-base
    ac yn medru      and bases as acceptors of H+  ddangos yn yr hafaliad. Beth sydd wedi digwydd i'r asid?  equilibria
    cymhwyso theori    (aq) and apply this to their  (colli H+) Beth sydd wedi digwydd i'r dwr? (derbyn H+)
    Lowry Brönstead    behaviour in aqueous      Mae'n bosib felly adnabod asid fel rhywbeth sy'n rhoi H+
               solution;            a bas fel rhywbeth sy'n derbyn H+. Y disgyblion i nodi
                               mewn hafaliadau beth yw'r asid a beth yw'r bas (mae'n
                               bosib iddynt ysgrifennu hanner hafaliadau yma). Beth
                               sy'n digwydd os ydym yn edrych ar ochr dde yr hafaliad?
                               Cyflwyno'r bartneriaeth asid/conjugate base.

    Atgoffa'r       (f) appreciate the utility of  Sut ydym yn mesur asidedd. Gwaith elfenol ar y raddfa
 24   disgyblion o     the pH scale;          pH ond beth yw wir ystyr pH (p = -log H = [H+]
    fodolaeth y raddfa                  Mae'n bosib trafod log/indicies theory yma wrth son am
    pH                          John Napier (dull syml o adio rhifau mawr yn lle lluosi)
                               Sicrhau bod y disgyblion yn sylweddoli bod pH 1 = 0.1
                               mol/l tra bod pH 14 = 0.00000000000001 mol/l
                               Mae'n bosib cyflwyno gwaith syml ar drosi [H+] i pH ac
                               yn ôl fel sylfaen i waith Bl13 ond nid oes raid
    Sicrhau bod y     (g) understand and appreciate  Er bod y gwaith yma'n weddol hawdd mae nifer o       Nodiadau       GC
 25   disgyblion yn     the distinction between the   ddisgyblion dal i gamddefnyddio'r termau hyn. Rhaid    Concentrat      Ramsden
    gwybod yn union    terms concentrated/dilute and  tynnu sylw at unryw gamddefnydd o'r termau hyn mewn    ed or        Q1+4
    beth yw ystyr y    strong/weak and explain     unrhyw wers boed yn ysgrifenedig neu ar lafar.       dilute/       Pg 253
    termau canlynol    qualitatively the differences  Mae gwers lle mae'r 4 term yn cael eu gosod ar y bwrdd   weak or
    wrth ymdrin â asid  in behaviour between strong   gwyn a'r disgyblion yn gorfod gwahaniaethu rhyngddynt   strong?
               and weak acids and bases,    yn un da i ennyn trafodaeth. Sicrhua bod y disgyblion yn
    Concentrated     using Ka conceptually;     gwybod bod y 4 yn golygu pethau gwahanol. Ar ôl cael
    Dilute                        eglurhad o'r termau hawdd yw cyflwyno'r gwahaniaeth
    Weak                         rhwng ymddygiad asid cryf ac asid gwan. Bydd gwaith
    Strong                        Ka yn cysylltu â gwaith gwers 20 sef Ka mawr = asid
                               cryf gan fod yr equili yn gorwedd tuag at ochr dde yr
    Dehongli Ka                      adwaithCynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                             8
                           Y Gyfadran Wyddoniaeth
                          Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg  Asesu  Key Skills
                  Sgiliau/Agweddau                                           lon
    Ail ymweld â     (h) use the concept of the    Gwaith theori/ymarferol sy'n cael ei gyflwyno yn CH1              GC
 26   sgiliau       mole in calculations       gyda asesiad pwrpasol arno. Mae'n bwysig ail ymweld â'r             Ramsden
    mathemategol ac   involving acid - base titration  gwaith mathemategol yma gan y bod hi'n bosib i                 Q1-4
    hafaliadau sy'n   data;               gwestiynau cael eu gofyn ar bapurau CH1, CH2 a CH3a               Pg 54
    ymwnued â'r mol
    Cyflwyno Kw a'r   (i) appreciate the significance  Ailymweld â'r holl agweddau yn y wers yma gan       Nodiadau       GC
 27   balans sy'n bodoli  of the ionic product of water,  ganolbwyntio ar ddwr.                   Ionic        Ramsden
    rhwng H+ a OH-    Kw, and understand that                                   product of      Q1-4
    mewn dwr.      neutralisation involves:     Cael y disgyblion i ysgrifennu K expression ar gyfer dwr  water (Kw)      Pg 258
               H+(aq) + OH(aq) H2O(l).     gan dynnu sylw at y ffaith bod [H2O] ddim yn cael ei
                                ddefnyddio yn y K gan ei fod yn bur.
                                Kc = K yn nhermau concentration
                                Kp = K yn nhermau partial pressures
                                Ka = K ar gyfer asid
                                Kb = K ar gyfer bas
                                Felly wrth drafod dwr (water) mae'n naturiol i alw K ar
                                gyfer dwr yn Kw

                                Beth sy'n digwydd wrth newid ffactorau e.e. [H+]?
                                Beth sy'n digwydd wrth newid tymeredd? Ydi Kw yn
                                newid? Os yw Kw yn newid ydi hyn yn golygu nad yw
                                dwr pur hefo pH o 7 trwy'r adeg?

               Prawf               Prawf diwedd uned                                Prawf 8
 28
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                9
                           Y Gyfadran Wyddoniaeth
                          Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
                         TOPIC 6. PRINCIPLES OF ENERGETICS
Gwers  Nodau/Cwestiynau   Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau  Peryg  Asesu  Key Skills
                 Sgiliau/Agweddau                                          lon
    Sicrhau bod y    (a) appreciate the principle of  Cyflwyniad gan drafod egni yn gyffredinol.
 29   disgyblion yn    conservation of energy and    Beth yw'r egni sydd fel arfer yn gysylltiedig hefo cemeg?
    sylweddoli bod   construct simple energy      Gwaith trafod yw hyn gan gysylltu'r gwaith hefo
    egni fel mas yn   cycles              cyfatebiaeth syml e.e. uchder.
    cael ei gadw
    Sicrhau bod y    (b) understand that chemical   Gwaith TGAU unwaith yn rhagor.
 30   disgyblion yn    reactions are accompanied by
    gwybod y      energy changes, frequently in   Mae'n bosib i'r disgyblion ychwanegu NaOH i ddwr er
    gwahaniaeth rhwng  the form of heat, and that    mwyn gweld "awaith" ecsothermig. Bydd NH4Cl mewn
    adwaith       these may be either        dwr yn dangos "adwaith" endothermig. Mae'n bwysig
    ecsothermig ac   exothermic or endothermic     bod y disgyblion yn sylweddoli bod newid cyflwyr yn
    endothermig ac yn  and depend partly on the     broses endothermic neu ecsothermig hefyd ond yn
    medru sylwi o    physical states of reactants   wahanol i'r adweithiau uchod wrth oeri mae'r newid yn
    ddata neu o     and products           un ecsothermig e.e. nwy i hylif. Sicrhau bod y disgyblion
    wybodaeth                       ddim yn cymysgu hyn.
    cyffredinol bod
    adwaith unai'n                    Sicrhau hefyd bod y disgyblion yn sylweddoli gam fod
    ecsothermig neu'n                   adweithiau ecsothermig yn rhyddhau egni mae'r enthalpy
    endothermig                      value YN NEGYDDOL
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                            10
                             Y Gyfadran Wyddoniaeth
                            Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau     Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg  Asesu   Key Skills
                   Sgiliau/Agweddau                                            lon
    Sicrhau bod y      (c) understand the term      Mae'r termau egni ac enthalpy yn gyfnewidiol ac mae'r
 31   disgyblion yn deall   enthalpy change of reaction    ychwanegiad "of neutralisation" dim ond yn disgrifio'r
    bod y term       and the specific terms      adwaith. Mae'n bosib ail edrych yn ôl ar waith K er
    enthalpy yn       enthalpy change of        mwyn cymharu h.y. Kw = Equilib constant dwr … K
    gyfystyr â egni.    combustion, neutralisation    penodol ar gyfer dwr … bydd enthalpy of combustion
                and solution (formal       felly yn trafod yr egni sy'n ymwneud â hylosgi
                definitions are not required)
    Medru defnyddio'r    (d)   recall  details  of  Gwaith arbrofi a trin data sydd yma. Rhaid i'r disgyblion  Nodiadau   Calci  Gwaith
 31/  hafaliad mewn      experimental procedures for    fod yn gyfarwydd gyda;r math yma o adwaith gan fydd     Thermoche  um   Ymarfer
 32/  sefyllfaoedd      determining      enthalpy  saiwns cryf bydd cwestiwn yn ymddangos ym mhapur 3a     mical    comp  ol
    ymarferol ag wrth    changes in aqueous solution,   (candidates should understand the precautions needed to   experiment  ounds
 33   ddefnyddio data     and calculate such enthalpy    obtain precise results) tra bod asesiad ymarferol hefyd yn  s
    crai.          changes from experimental     bodoli yn 3b.
                data using H = mCTs                                     ASESIAD
    Asesiad ymarferol    where m and C are the mass                                   YMARFE
    yn rhan o'r gwaith   and specific heat capacity of,                                 ROL
    yma felly PWYSIG    for example, the water used,
                T is the incremental change
                in temperature, and s is a
                scaling factor to convert to
                molar quantities
    Sicrhau bod y      (e) define standard conditions  Difiniad cyffredin bydd raid i'r disgyblion ei ddysgu.    Cyfres
 34   disgyblion yn deall   and the term standard molar                                  adweithedd
    a chofio'r term     enthalpy change of        Trafod a yw ffurfio cemegion yn broses ecsothermig neu
    standard molar     formation, H f         endothermig? Pa rai fydd y mwyaf sefydlog? Pam?       Data H f
    enthalpy change of
    formation, H f ac   (g) appreciate that the      Trafod cyfres actifedd metelau. Pa fetel bydd yn ffurfio'r
    yn medru        exothermicity or         cyfansoddion mwyaf sefydlog .. y rhai adweithiol neu'r
    cymhwyso data      endothermicity of H f      rhai anadweithiol? A oes cysylltiad rhwng safle'r metel
    sy'n gysylltiedig â'r  may be used as a qualitative   yn y gyfres gyda'r dull echdynnu? Unwaith eto gwaith
    term          indication of the stability of  TGAU ond yn ychwanegu'r dimensiwn H f
                the compound in question
                and the ease or difficulty of
                extraction of a given metal
                from its oresCynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                11
                          Y Gyfadran Wyddoniaeth
                         Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau   Gwybodaeth/Dealltwriaeth             Profiadau / Technegau Dysgu        Adnoddau   Peryg  Asesu  Key Skills
                  Sgiliau/Agweddau                                          lon
    Sicrhau bod y    (f) state Hess's Law and use it  Y cyfatebiaeth gorau i'w ddefnyddio yma yw ystol. Os    Nodiadau       GC
 35/  disgyblion yn    to calculate enthalpy changes   yw Mr X yn symud o step A ac yn gorffen ar step D dim   Energetics      Ramsden
 36   gyfarwydd â     indirectly from energy cycles   ots pa ffordd mae Mr X wedi trafaelio mae'r egni                Q1-3
    chyfraith Hess ac                   potensial rhwng A a D yr un peth. Rhaid i'r disgyblion             Pg 203
    yn medru ei                      sicrhau eu bod yn deall wrth symyd i fyny'r ystol mae'r
    gymhwyso er                      broses yn un endothermig (rhoi egni) ac yn creu sefyllfa
    mwyn creu                       ansefydlog tra bod symyd i lawr yr ystol yn broses
    cylchoedd egni.                    ecsothermig (rhyddhau egni) ac yn creu sefyllfa llawer
                               mwy sefydlog. Mae cyfeiriad y symyd yn holl bwysig fel
                               y bydd cyfeiriad y saethau sydd yn y cylch egni.

                               Dangos cylch egni gan ddefnyddio enghraifft syml e.e.
                               hylosgiad graffit a diamwnt i ffurfio CO2 … beth fydd y
                               newid o deimwnt i graffit. Cael y disgyblion i greu'r
                               cylch gan dynnu sylw at gyfeiriad y saethau.
                               Bydd angen nifer o esiamplau o gwestiynau fel hyn

    Sicrhau bod y    (h) understand the concept of   Sicrhau bod y disgyblion yn deall bod torri bondiau yn             GC
 37   disgyblion yn    average bond enthalpy       broses endothermig a bod ffurfio bondiau yn un                 Ramsden
    gwybod y      (energy) and use Hess's Law    ecsothermig. Mae'n bosib rhoi dewis i'r disgyblion hefo             Q1-4
    gwahaniaeth rhwng  to carry out simple        eglurhad eithaf "synhwyrol" e.e. 1 Mae adeiladu bondiau             Pg 208
    Bond dissociation  calculations involving such    yn broses ecsothermig oherwydd os nad oedd y
    energy ac average  quantities.            cyfansoddyn a oedd yn ffurfio yn fwy sefydlog buasai'r
    bond enthalpy.                    broses ddim yn digwydd o gwbl NEU Mae adeiladu
                               bondiau yn broses endothermig gan fod angen egni i
    Cymhwyso'r                      adeiladu pethau. 2 Mae torri bondiau yn broses
    wybodaeth hyn i'w                   endothermig gan fod angen egni i dorri pethau NEU mae
    ddefnyddio gyda                    torri bondiau yn broses ecsothermig oherwydd wrth
    chyfraith Hess                    dorri'r bondiau mewn bwyd mae'n rhyddhau egni i'r corff
                               ddefnyddio … llawer o hwyl i'w gael yma !!!!

                               Ar ôl trafod bondiau gellir edrych yn fanylach ar CH4
                               gan drafod torri'r bondiau fesul un. Bydd pob bond yn
                               gyfwerth o ran egni? Egluro'r term average bond energy
                               a'i ddefnyddio i ateb cwestiynau penodol

              Prawf               Prawf ffurfiol                       Prawf 6
 38
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                             12
                            Y Gyfadran Wyddoniaeth
                           Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
                              TOPIC 10 CHEMICAL KINETICS
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu          Adnoddau   Peryg  Asesu    Key
                  Sgiliau/Agweddau                                            lon        Skills
    Sicrhau bod y     (a) name the factors affecting   Gwaith TGAU .. atgoffa'r disgyblion o'r ymchwiliad     Nodiadau
 40   dfisgyblion yn    reaction rates, including light  cemegol a wnaethont (Thio) a thrafod pa ffactorau sy'n
    gwybod pa       in some cases;           effeithio cyfradd adwaith a pham gan drafod yn fanylach   What is
    ffactorau sy'n    (d) describe simple collision   y theori cinetig.                      rate?
    effeithio cyfradd a  theory and qualitatively
    sut.         explain the effects of changes
               in concentration (or pressure)
               and temperature on rate by
               means of this theory;
    Sicrhau bod y     (b) outline a method of      Sut mae mesur cyfradd adwaith? Rhaid edrych ar unai     Nodiadau       GC
 40   disgyblion yn     measuring the rate of a given   diflaniad yr adweithyddion neu ffrufiant y cynhyrchion y.             Ramsden
    gyfarwydd â nifer o  reaction, explaining the      Nodi ambell esiampl o adwaith gan edrych yn fanylach ar   Measuring       Q2 Pg 299
    dduliau mesur     principles involved;        sut i fesur unai ffurfiant cynnyrch neu diflaniad      rate ILPAC
    cyfradd adwaith                     adweithyddion e.e. ffurfiant nwy (chwistrell nwy neu
                                 balans electronig !!!!!) ffurfiant soled (cvroes yn
                                 diflannu, synhwyrydd golau neu colorimeter) ffurfiant
                                 cynnyrch gyda lliw arbennig (mesut intensity uv/vis
                                 spectroscopy) ac yn y blaen

    Sicrhau bod y     (c) calculate initial rates from  Defnyddio data o waith ymarferol ac o lyfrau data er    Data o lyfr      ASESIAD
 41/  disgyblion yn     initial concentrations and     mwyn medru dangos mai cyfradd adwaith = cyfradd       ILPAC         YMARFE
 42/  gyfarwydd â      times e.g. from iodine clock    newidiad y crynodiad/amser                            ROL
    dulliau o gyfrifo   reactions such as
 43   cyfradd adwaith o   2H+(aq) +I2 (aq) + H2O2(l)
    ddata penodol.    I2(aq) + 2H2O(l) and
               understand how such results
               can elucidate the relationship
               between rates and reactant
               concentrations;
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                                 13
                            Y Gyfadran Wyddoniaeth
                           Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau    Gwybodaeth/Dealltwriaeth             Profiadau / Technegau Dysgu        Adnoddau  Peryg  Asesu   Key
                  Sgiliau/Agweddau                                          lon       Skills
               (e) define activation energy,   Trafod pam nad ydym ni yn swp o CO2 a dwr gan fod ein   Nodiadau
 44/             describe the concept of      cyrff yn fwy sefydlog fel hyn. Trafod bod angen egni i   Reaction
 45              energy profiles and transition  gychwyn yr adwaith (egni actifant). Dangos reaction    Kinetics
               states, and recall that H = Ef  profile a gofyn i'r disgyblion drafod beth mae'r energy
               - Eb;               profile yn dangos. Cysylltu'n ôl gyda gwaith adran 6.
    Medru dehongli    (f) explain the rapid increase  Ar ôl plotio'r cromlin cyntaf a'i drafod gofyn i'r
 46   cromlinau       in rate with temperature in    disgyblion plotio cromlin T+10C a T-10C.
    dosbarthiad egni   terms of changes in the      Sicrhau bod y disgyblion yn sylweddoli NAD yw'r
               energy distribution curve;    arwynebedd O DAN y gromlin yn newid wrth i'r
                                tymheredd gynyddu neu lleihau.
    Sicrhau bod y     (g) recall the function of a   Arbrofi hefo ambell gatalydd e.e. catalase (iau) mewn   Nodiadau      GC
 47/  disgyblion yn     catalyst and understand that   H2O2 neu manganis deuocsid mewn H2O2. Mae                   Ramsden
 48   gwybod sut mae    at any temperature the      cymharu catalydd naturiol sef ensym gyda chatalydd     Reaction      Q19 Pg
    catalydd yn      presence of a catalyst:      inorganic yn cysylltu â gwaith adran 11(d)         Kinetics      319
    gweithio h.y. beth  (i) provides an alternative                                           Q23 a/b
    mae'n effeithio ond  faster reaction pathway and    Trafod beth yn union yw catalydd a beth yn union mae'n            Pg 320
    hefyd beth NAD    thus increases the rate of both  ei wneud gan ddangos reaction pathway diagram ar gyfer
    yw'n effeithio.    the forward and back       adwaith heb gatalydd ac un hefo catalydd. Nodi bod yr
               reactions, normally by      adwaith ymlaen AC yn ôl yn cael eu cyflymu.
               lowering the activation
               energy/lower energy profile;   Ail ymweld â'r gwaith ar equilibrium gan ofyn beth sy'n
               (ii) does not affect the     newid K (tymheredd yn unig) Nid yw catalydd yn
               position of equilibrium;     effeithio K dim ond y cyfradd i gyrraedd K
               (iii) does affect the time
               taken to reach equilibrium;
    Sicrhau bod y     (h) recall that catalysts may   Homogeneous = yr un cyflwr a'r adweithyddion
 48   disgyblion yn deall  be homogeneous or         O2 yn yr adwaith i gynhyrchu polyethen
    y termau ac yn    heterogeneous and be able to
    medru rhoi esiampl  give one example of each     Heterogeneous = cyflwr gwahanol i'r adweithyddion e.e.
    penodol        type;               Haearn yn y broses Haber
               (i) appreciate the distinction  Cyfle i ail ymweld unwaith eto â holl wybodaeth yr adran  Nodiadau
 49              between what may be        a'i gymharu gyda gwaith equilibrium. Cyflwyno data gan
               deduced from equilibrium     ofyn pa wybodaeth sy'n bosib ei gael am yr adwaith o'r   Reaction
               data and what may be       data.                           Kinetics
               deduced from kinetic data.
    Prawf                          Prawf ffurfiol                       Prawf 10
 50
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                             14
                          Y Gyfadran Wyddoniaeth
                         Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
                 TOPIC 11 INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS
               Gwell o lawer yw cyflwyno'r gwaith yma wrth ymdrin ag agweddau eraill yn yr uned.
                Mae nifer helaeth o'r pennawdau yma'n plethu'n dda iawn mewn adrannau eraill.
 e.e. mae 11(a) yn gosod ei hun yn naturiol yn adran olew a distyllu ffracsiynol tra bod 11(b) hefo cysylltiadau cryf hefo'r gwaith ar equilibria

Gwers  Nodau/Cwestiynau   Gwybodaeth/Dealltwriaeth           Profiadau / Technegau Dysgu   Adnoddau   Peryg  Asesu  Key Skills
                 Sgiliau/Agweddau                                    lon
              (a) show an awareness of and    Gweler gwers 17               Essential
 17            discuss the technical and                            Industrial
              economic factors listed in the                         Chemistry
              syllabus
                                                      Economic
                                                      factors
              (b) understand and appreciate   Gweler gwersi 21/22             Data
 21/            the importance of reaction                           prosesau
 22            rates and chemical equilibria                          Contact a
              in industrial processes and                           Haber
              give one example of this;
              (d) show an awareness that     Gweler gwersi 47/48
 47/            enzymes    are   powerful
 48            catalysts in living systems
              and that they are increasingly
              used   in   industry  and
              everyday life;
              (e) recall the      outline  Gweler gwers 18 a gwersi 21/22        EIC
 18,            chemistry of the processes                           Ammonia
              listed in 11.2 as rehearsed in                         Sulphuric
              the syllabus                                  Acid,
 21/                                                    Ethene
 22                                                    Polyethene
              (f) evaluate, where        Gweler gwersi 21/22
 21/            appropriate, the effect of
 22            physico-chemical principles
              related to rate and yield on
              the individual processes
              listed in 11.2;


Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                       15
                          Y Gyfadran Wyddoniaeth
                         Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
Gwers  Nodau/Cwestiynau   Gwybodaeth/Dealltwriaeth          Profiadau / Technegau Dysgu         Adnoddau  Peryg  Asesu  Key Skills
                 Sgiliau/Agweddau                                        lon
              (g) use supplied information   Gweler gwers 13
 13            to interpret the outline
              chemistry associated with
              ozone depletion, the
              'greenhouse effect' and acid
              rain and show understanding
              of these problems and of the
              steps which need to be taken
              to counteract them;
              (h) show an appreciation of   Gweler gwers 13
 13            the importance, with regard
              to these problems, of the
              interaction between radiation
              (sunlight) and matter;

              (i) suggest alternative energy  Gweler gwers 14
 14            sources to the combustion of
              alkanes and discuss their
              feasibility in outline;
              (j) show an awareness, and    Mae hyn yn waith ymchwil ar gyfer yr unigolyn. Sicrhau           GC
 51/            give examples of, the      bod y disgybl yn gwybod beth yn union yw gofynion y             Cywain
 52            important role of the chemist  dasg (h.y. cynulleidfa, faint o wybodaeth, sut fath o            gwybod
              in solving the problems (in   gyflwyniad (OHP, flip chart, Powerpoint !!!) ac ati             aeth ar
              (f) above) and of the positive                                        gyfer
              chemical contributions in, for  Bydd cyfle yma i asesu sgiliau allweddol                  cyflwyn
              example, drug design,                                            iad
              anaesthetics, agriculture,
              semiconductor technology;
              (k) discuss the social and
              moral implications of the use
              of chemical discoveries and
              inventions and the
              responsible use of scientific
              knowledge and evidence.
Cynlluniau Gwaith Cemeg (Dewi Gwyn) CH2                                                          16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:5/9/2011
language:Welsh
pages:16