SURAt KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH by adi23779

VIEWS: 7,283 PAGES: 3

									               SDN KALIDERES 08 PAGI

               KEPUTUSAN
         KEPALA SEKOLAH SDN KALIDERES 08 PAGI

               NOMOR : 06 TAHUN 2011

                    TENTANG

        PENUGASAN GURU DALAM PANITIA PENYELENGGARA
              UJIAN NASIONAL KELAS VI
             TAHUN PELAJARAN 2010/2011


Menimbang     : Bahwa agar penyelenggaraan Ujian Nasional Kelas VI Tahun Pelajaran
           2010/2011 pada Sekolah Dasar Negeri Kalideres 08 Pagi dapat berjalan
           dengan tertib dan lancar perlu penetapan Panitia Penyelenggara Ujian
           Sekolah dengan Surat Keputusan

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
           2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
            Pendidikan;
           3. Peratutan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
            Standar Isi;
           4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
            Standar Kompetensi Kelulusan.
           5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang
            pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
            sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan
            Nasional Nomor 6 Tahun 2007.
           6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
            Standar Penilaian Pendidikan.
           7. Pearturan Badan Nasional Standar Pendidikan Nomor 0152/SK-
            POS/BSNP/I/2011tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional
            Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Luar Biasa Tahun
            Pelajaran 2010/2011
           8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ujian
            Sekolah/Madrasah dan ujian Nasional Pada Sekolah Dasar?Madrasah
            Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011

Memperhatikan   : Hasil keputusan Rapat Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri Kalideres 08
           Pagi Tanggal 31 Januari 2011 menugaskan guru dalam panitia
           penyelenggara Ujian Nasional Kelas VI Tahun Pelajaran 2010/2011
                   MEMUTUSKAN


Menetapkan
PERTAMA      : Pembagian Tugas Guru dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional Kelas VI
           pada Sekolah Dasar Negeri Kalideres 08 Pagi tercantum pada lampiran I
           keputusan ini.
KEDUA       : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
           Sekolah
KETIGA       : Segala biaya yang timbul akibat pelaksaan Keputusan ini dibebankan pada
           Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
KEEMPAT      : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
           mana mestinya.
KELIMA       : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
                            Ditetapkan Di : JAKARTA
                            Pada Tanggal : 1 Februari 2011


                             Ka. SDN Kalideres 08 Pagi
                              S U K A P T I, S.Pd
                            NIP : 19510603 197701 2 002
Tembusan :
  1. Kasie Dikdas Kecamatan Kalideres
  2. Pengawas TK/SD
         PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
               SDN KALIDERES 08 PAGI
                   Jl. Peta Selatan Rt. 010/01 No. 7B
           Kec. Kalideres Kotamadia Jakarta Barat 11840 Tlp. (021)54367770
                 Email : sdn_kalideres_08_pg@yahooo.com            Lampiran I
            Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalideres 08 Pagi
            Nomor     : 06 Tahun 2011
            Tanggal    : 1 Februari 2011

          SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONALKELAS VI
             TAHUN PELAJARAN 2010/2011
          SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 08 PAGI
1. Pengarah          : Drs. Nur Arifin Utomo
2. Penanggung Jawab      : Sukapti, S.Pd
3. Ketua            : Sukapti, S.Pd
4. Sekretaris         : Achdiyat Subagia
5. Bendahara          : Hj. Sri Mulyati
6. Seksi-seksi
  a. Konsumsi         : - Prihartini
                  - Firsma Puspa Negara
                  - Hj. Suhaiti Rosmawati


  b.Keamanan/Ketertiban    : - Suganda
   Kebersihan         - Rosidi
  c. Dokumentasi       : Muhamad Safei

7. Pengawas          :
                    a.  H. Aminuddin.
                    b.  Rosmaria Lingga.
                    c.  Netty Diniati
                    d.  Ngadenan.
                    e.  Simson Sidabutar
                    f.  Yayuk Sri Rahayu.
                    g.  Prihatin
                    h.  Dian Dwi Ariyanti


                              Jakarta, 1 Februari 2011.
                              Ka. SDN Kalideres 08 Pagi
                              S U K A P T I, S.Pd
                            NIP : 19510603 197701 2 002

								
To top