Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Metodat e Kontrastit

VIEWS: 470 PAGES: 63

									METODAT RADIOLOGJIKE
 Mr sc Dr Serbeze Kabashi – Muçaj
                   1
Metodat me mjete kontrasti• Bronhografia
• Angiografia (e vazave te gjakut
 dhe vazave koronare)
                  2
Mjetet e kontrastit
• Menjëherë pas zbulimit te Rrx u
 vërenë aftesitë diagnostike në
 zbulimin e ndryshimeve patologjike
 në organizmin e njeriut. Por në të
 njëjtën kohë u vertetua se në
 radiografi mund të shihen vetem
 eshtrat dhe organet e mbushura me
 gaz, deri sa pjesët tjera te organizmit
 (pasi që aborbimin e RrX e kanë të
 njejtë pra nuk kemi diferenc në mes
 të indeve ose organeve) .

                    3
• Për këtë arsye përdorimi i RrX në
 diagnostikë ka qenë i kufizuar,
 deri në momëntin kur erdhi idea
 që disa organe artificialisht të ju
 rritet ose zvoglohet dendësiteti dhe
 në këtë mënyrë te mundësohet
 vizualizimi në radiologji.


                   4
• Mjetet kontraste (MK) mund të
 jenë   negative  ose  pozitive
 varësishtë a e rrisin apo e
 zvoglojnë absorbimin e RrX.
• Këto komponime kimike të cilat
 përdoren në kontraste pozitive, të
 cilat janë objekt i kësaj analize në
 vete përmbajtjnë elemente me
 peshë atomike të madhe dhe për
 këtë arsye absorbojnë RrX.
                   5
Mjeti kontrast varet nga:


• konstanta e absorbimit të mjetit
 kontrast
• sasia e absorbimit të RrX
• trashësia e shtreses se absorbuar.
                    6
• Konstanta e absorbimit      është e
 kushtëzuar me numrin atomik te
 elementit i cili është bartës i kontrastit
 në molekulen e njetit kontrast.
• Të gjitha mjetet kontraste të cilat sot
 përdoren përmbajnë elemete , numri
 atomik i të cilëve nuk është më i vogel se
 35( BROMI) sepse shkalla e apsorbimit
 te RrX do të ishte nën minimumin e
 nevojshëm dhe nuk është mbi 56
 (BARIUMI) sepse do ishte shume
 toksike.
• Sot në radiologjinë diagnostke perdoret
 vetem   sulfati  i  bariumit   dhe
 kopoponimet organike te Jodit.
                      7
• Sasia e apsorbimit të RrX është
 proporcional me sasin e jodit të aplikuar
 respektivisht numrit të atomeve të jodit
 në molekul.
• Mjetet e para kontraste jodike
 përmbanin vetëm një atom te jodit,
 kurse më vonë filloi të rritet numri i
 atomeve të jodit në molekul, në sasi të
 toksicitetit.
• MK të cilat sot perdoren në
 diagnostiken radiologjik përmbajnë 3
 ose 6 atome të jodit në molekulë.
                     8
• Trashësija e shtresës së absorbuar
 te ekzaminimet klasike radiologjike
 ka pasur ndikim të madh në
 shkallën e kontrastitetit sepse me
 rritjen e trashesisë në indet e
 ekzaminura proporcionalisht rritej
 shkalla e shkalla e absorbimit te
 RrX.


                  9
Sipas indikacioneve MK ndahen
në 4 grupe të medha:
• MK uro-angiografike, preparate të jodit
 jonike për ekzaminimin e veshkave,
 rrugve urinare, zemres, enëve të gjakut,
 organeve gjenitale dhe artikullacioneve,
 kurse jo jonike për angiografi dhe
 miellografi. Të dy llojet përdoren ne TK.
• MK holangiografike
• MK bronkografike
• MK digjestive(për ekzaminiin e tratkit
 digjestiv)

                     10
Varesishtë se a e rrisin apo e zvoglojnë
absorbimin e RrX mjetet kontraste ndahen në:      • Pozitive dhe
      • Negative (ajri)
                     11
Mjetet e kontrastit pozitive
• Janë ato substanca që rrisin absorbimin
 e rrezeve – X- dhe japin hije intenzive
 radiologjike.  Prodhimet   që  sot
 shfrytëzohen janë lidhjet e jodit dhe
 bariumit.
• Preparatet e bariumit ekskluzivisht
 përdorën për kontrollim të traktit
 digjestiv,
• preparatet e jodit si mjete të
 kontrastit shfrytëzohen për metoda tjera
 diagnostike.
                    12
 Mjetet e kontrastit të hijezimit
 pozitiv mundësojnë paraqitjen më të
 mirë të atyre organeve ku kontrastet
 natyrore nuk janë të mjaftueshme.
 Këto mjete i japim në mënyra të
 ndryshme:

• Direkt
• Më injektim në enë të gjakut
• Injektimi direkt i mjeteve të
 kontrastit në zgavrat trupore
                  13
• Direkt - të cilat mund të jenë:

• Per os për fotografimin e organeve
 digjestive, fshikëzes biliare dhe rrugëve
 biliare;
• Me    kateter  apo   sondë  për
 fotografimin e zorrës së trashë, rrugëve
 të frymëmarrjes, uterusit (mitres dhe
 tubave uterine, rrugëve urinare,
 gjëndrrave    pshtymore,    rrugëve
 lakrimale, PN hapësirave, kanaleve
 qumështore të gjirit, fistulave të
 ndryshme.

                     14
• Më injektim në enë të gjakut
 për paraqitjën e enëve të gjakut
 të zemrës apo organeve
 parenkimatoze në të cilat
 deponohen mjetet e kontrastit,
 apo ekskretojnë në menyrë
 selektive  (p.sh.mëlçia  dhe
 veshkët).


                 15
• Injektimi direkt i mjeteve të
 kontrastit në zgavrat trupore
 apo organet që nuk komunikojn
 më sipërfaqe të jashme: hapsirat
 e nyjeve, hapsirat e likvorit të
 trurit dhe boshtit kurrizor, hapsira
 peritoneale dhe pleurale, hapsira
 retroperitoneale,   hapësira   e
 dhëmbit, proceset patologjike si
 cistat, absceset dhe kavernat.

                  16
Që mjetet e kontrastit të jenë të mira
ato duhet t’i plotësojnë këto kushte:
• Duhet të jenë kimikisht stabile;
• Në vendin e aplikimit nuk guxojnë të
 shkaktojnë ndryshime irituese;
• Nuk guxojnë të shkaktojnë veprime të
 demshme në organizëm (ndryshimi i
 shtypjës së gjakut, veprimet toxiko-
 alergjike etj.);
• Duhet të ekskretohen prej organizmit
 shpejt dhe plotsisht;
• Duhet të përzihen mirë me gjakë (përveç
 mjeteve të kontrastit perorale).
                    17
Mjetet e kontrastit negative


• Janë ato substanca që zvoglojnë
 absorbimin e rrezeve rentgen,
 ashtu që në fotografitë e rentgenit
 shkaktojnë hije më densitet më të
 vogël. Më së shpeshti përdoret ajri
 atmosferik.


                  18
  EFEKTET E PADESHIRUESHME DHE
 KOMPLIKIMET NGA PËRDORIMI I MJETEVE
  MË BASHKOHORE TË KONTRASTIT

• Meqënse asnjë mjet i kontrastit sot nuk
 është i parrezikshëm, andaj kur të
 përdorën këto substanca duhet këtë
 indikacione absolute.
• Reaksionet e padëshirueshme shfaqen
 me një sërë simptoma të ndryshme, prej
 atyre më të lehta, kalimtare e deri te ato
 më të rëndat më pasqyrë të shokut
 anafillaktik dhe vdekje.


                     19
• Reaksionet në mjetet e kontrastit
 mund të jenë të natyrës alergjike
 dhe toksike, që kanë simptoma të
 njejta.
• Pra në këtë rast kemi të bëjmë me
 reaksione toksiko-alergjike dhe për
 këtë arsye përdorimi i mjeteve të
 kontrastit  gjithmonë   paraqet
 rrezik potencial të caktuar.

                  20
Në përgaditjen e pacientit para dhenies së mjeteve
të kontrastit duhet berë disa parapërgaditje si vijon:

• Merret anamneza për ndonjë ndieshmëri
 eventuale në mjetet e kontrastit apo për ndonjë
 reaksion tjetër alergjik

• Pastaj merren të bëhen ekzaminimet laboratorike
 dhe klinike ku duhet menjanuar të gjitha
 sëmundjet ku kundërindikohet marrja e mjeteve
 të kontrastit (sëmundjet e veshkave më demtime
 të rënda funksionale të tyre, demtime të rënda
 të melçisë, demtime të rënda të muskujve të
 zemrës, çrregullimet e qarkullimit të gjakut,
 sëmundjet nga mieloma, hipertireoza etj.).                           21
• Për të vertetuar ndieshmerinë në mjetet
 e kontrastit ekzistojnë disa mënyra të
 testimit të pacientit: testi kutan,
 konjuktival, sublingual dhe intravenoz.
• Testimi behët duke dhenë sasi të vogla të
 mjeteve të kontrastit për përdorim
 paranteral. Besohet se më i rendësishmi
 është testi intravenoz.
• Sipas përvojave të deritashme sot nuk
 ekziston asnjë test klinik dhe laboratorik
 ku mund të parashikohen reaksione të
 rënda dhe vdekjeprurëse dhe të
 saktësohen kundërindikacionet për
 përdorimin e mjeteve të kontrastit.
                     22
  Indikacioni për kontrast artificial është
  kur organi s’ka kontrast natyral.
  Kunedrindikacione munë te jenë
  “aposolute” dhe relative.
  KI”absolut “ merret:
•  *organizmi i senzibilizuar
•  *Lezonet e organeve vitale si :hepari,
  veshkave, miokardit.
•  KI relative:
•  *tirotoxikoza
•  *pacjentet qe vuajnë nga semundjet
  alergjike (riniti, asma alergjike)
•  *gjendjet hiperfebrile
                      23
• Komplikacionet jo specifike-janë
 ndryshime në lekurë
• Komplikacione specifike - janë
 shenja të reaksionit ne forme:
 nxetësije, kruarje e hundes, vjellje,
 ndjenja e nxetesisë, hipertension
 ku edhe ndalohet dhënja e
 kontrastit ku mundë të pason
 hipotensioni dhe bronhospazma
 dhe ramja ne shok anafilaktik të
 vertetë.

                   24
Bronkografia

• Të njihet teknika e ekzaminimit.
• Të njihen indikacionet dhe
 kundërindikacionet e aplikimit të
 kontrastit.
                   25
• Kjo metodë më përpara është
 përdorur sidomos për të
 përcaktuar bronkiektazitë .
                26
• Metoda konsiston në futjen e
 kontrasteve hidrosolubile( ku me pare
 jane perdore ato liposolubile ) në pemën
 bronkiale nga hunda ose goja me anë të
 një sonde plastike.

• Natyrisht, më parë bëhet anestezioni i
 mirë i fytit dhe i trakesë me tretësirë të
 lidokaines, pastaj i sëmuri kthehet në
 pozitën e caktuar për tu filmuar dhe i
 thuhet që të mos kollitet gjatë filmimit.
                     27
• Me anën e sondes futet kontrasti
 deri në bronkun i cili ka indikacion
 për ekzaminim apo nëse është
 nevoja të inçizohet një degë
 bronkiale atëherë edhe quhet
 ekzaminim selektiv, i cili përcillet
 me diaskopi, kontrasti lëshohet në
 degën bronkiale që duhet të
 ekzaminohet, tërhiqet sonda dhe
 bëhet eksponimi në tri drejtime P-
 A, L-L dhe oblik.


                  28
29
• Si metodë ka komplikime si nga
 anestezioni gjithashu edhe nga
 kontrasti (pacienti mund të ketë
 ngritje të temperaturës, rrallëherë
 edhe formim të granulomave nga
 mbetjet e kontrastit në alveola).                  30
• Sot kjo metodë është zëvëndësuar
 me TK me rezolucion të lartë
 (HRCT-high-resolution CT) ku
 informacioni që merret lejon
 diagnostikim të saktë   dhe të
 sigurtë, si dhe i sëmuri nuk e ka
 bezdinë e futjes së sondave në
 hundë ose gojë (pra bronkografia
 është metodë invazive e cila tani
 nuk përdoret.)

                 31
32
 ANGIOGRAFIA
• Angiografia është metodë diagnostike e
 ekzaminimit me kontrast, ku injektimi i
 mjeteve të kontrastit in jektohet në
 ndonjerën prej enëve të gjakut.
• Në vitin 1953 Seldinger bëri
 kateterizimin përkutan të ënëve të
 gjakut sipas metodës së vet e cila në të
 vërtet sot është metoda kryesore e
 punimit të të gjitha angiografive.
 Metoda sipas Seldinger-it paraqet
 menyrën e fujes së kateterit nëpër enë
 gjaku dhe vendosjen e majes së kateterit
 në vendin e duhur në ndonjë enë gjaku
 të organizmit.
                    33
• Kateteri për angiografi plasohet përmes
 arteries  femorale  apo  aksillare,
 gjëgjësisht nëpër arterien brahiale për
 ekzaminimin e sistemit aorto-arterial të
 enëve të gjakut dhe zemrës së majtë.
• Për ekzaminimin e sistemit të venave
 cava, dhe zemrës së djathtë kateteri
 plasohet në vena femoralis apo vena
 cubitalis


                     34
35
36
37
• Së pari me gjilpërë të veçant për
 punkcion të enëve të gjakut -
 punktojm në menyrë perkutane në
 enët e lartëpemendura të gjakut.
 Kur prej gjilpëres te punkcioni i
 arteries fitojm fluks të gjakut me
 ngjyrë të kuqe, atëherë nëpër
 hapësirë të gjilpërës plasohet një
 tel nga metali si udhëheqës të cilin
 e shtyjmë deri në një kufi të
 caktuar.

                  38
• Kateteri udheheqet me duar, duke
 e përcjellur drejtimin e natyrshëm
 të rrjedhjës së enëve të gjakut që e
 kateterizojm.

• Ekzistojnë edhe mekanizma tjerë
 të ndryshëm për udheheqjen dhe
 drejtimin e kateterit.

                  39
Kateteri angiografik
• Karakteristika kryesore e kateterëve
 është së janë termoplastik dhe se mund
 të modifikohen me dorë.
• Që të manipulohet sa më lehtë në lidhje
 me udheheqjen e kateterit, kateteret
 përmbajnë substancë radioopake.
• Kateterët e mirë (origjinal) kanë majën e
 ngushtuar, të lëmuar dhe kanë formë
 adekuate.

                     40
Ndarja e angiografive
• Angiografitë ndahën në:
• Angiokardiografi:
  – angiokardiografia e “zemrës së djathtë”
  – angiokardiografia e “zemrës së majtë”
• Aortografi:
  – aortografia e aortës torakale
  – aortografia e aortës abdominale
• Arteriografi:
  – arteriografia selektive
  – arteriografia subselektive
                        41
• Kavografia:
 – kavografia e vena cava superior
 – kavografia e vena cava inferior

• Flebografia:
 – flebografi selektive
 – flebografi subselektive


• Limfografia
                   42
Angiokardiografia
• Është metodë e ekzaminimit me
 kontrast e njërës apo më shumë
 hapsirave të zemrës më ndihmën e
 së cilës hulumtohet funksioni i
 valvulave si dhe      ekzistimi
 eventual i komunikimit patologjik
 ndërmjet hapësirave të zemrës.
• Më këtë metodë hulumtohen edhe
 të gjitha abnormalitetet e tjera.

                  43
• Sot angiokardiografia, kryesisht bëhet më
 ndihmën e metodës së Seldinger-it tek e
 cila për ekzaminimin e zemrës së majtë
 futet kateteri “radioopak” përmes arteries
 femorale - arteries iliaka dhe aortës në
 ventrikulin e majtë të zemrës.

• Nëpër kateter të tillë të lartëpërmendur
 futet kontrasti dhe në të njejtën kohë bëhet
 fotografimi seriografik gjegjësisht këtu
 shfrytëzohet teknika sinematografike.

                      44
• Për paraqitjën e „ zemrës së djathtë“ -
 më ndihmën e metodës së Seldinger-it
 futet kateteri në venën femorale, vena
 iliaka, vena cava inferior, në atriumin e
 djathtë apo ventrikulin e djathtë.

• Kjo mund të behët edhe përmes venës
 kubitale, venës aksiale, venës cava
 superior në atriumin e djathtë
 gjegjesisht në ventrikul. Injektohet
 kontrasti dhe fotografohet në të njejtën
 mënyrë si te zemra e majtë.
                     45
• Nganjëherë është e mjaftueshme të bëhet
 metoda e aortografisë që të fitohet
 pamja e gjendjës së zemrës së majtë
 p.sh. te insuficienca e valvulave aortale.

• Për paraqitjen e zemrës së djathtë
 nganjëherë mjafton të behët vetëm
 metoda e kavografisë (maja e kateterit
 hynë deri para hyrjës se vena cava në
 atriumin e djathtë).

                     46
• Për ekzaminimin e arterieve të zemrës –
 arterieve koronare shërbehemi me
 metodën e koronarografisë e cila bënë
 pjesë në grupin e arteriografisë
 selektive.
• Ky ekxaminim, gjithashtu bëhet me
 “metoden e Seldinger-it”. Maja e
 kateterit në mënyrë selektive futet
 përmes aortës në njerën prej arterieve
 koronare (së pari në njerën pastaj në
 tjetrën).
• Sot koronografia bëhet me aparaturë
 speciale seriografike e furnizuar me
 kinokamer-sinekoronografia
                    47
48
49
50
51
52
53
54
55
TRAJTIMI MEDIKAMENTOZ I SHOKUT ANAFILAKTIK


     • Është një reaksion sistemik i organizmit
      të sensibilizimit të tipit të hershëm, që
      zhvillohet brenda disa sekondave ose
      minutave,
     • Është akut pas kontaktit me antigjenin
      të personit i cili është sensibilizuar.
     • Paraqitet rëndom te dhënia e
      injeksioneve me rrugë parenterale:


                          56
• Të ndërpritet dhënia e barit
• I sëmurit të vendoset në pozitë
 horizontale (këmbët e ngritura
 lartë, koka më e ulët se trupi –
 pozita e Tredelnburgut).
• Të bëhet kanilimi i venave
 periferike.
• Të ndërmirren masat
 medikamentoze.
                   57
Urgjent të aplikoni …
• Adrenalin 0.5 – 1.0 ml, gjysma e
 ampulës me rrugë intramuskulare.
• Nëse nuk ka përmirësim të gjendjes
 shëndetësore të të sëmurit mund të
 aplikojmë adrenalin 2 - 3 ml, të tretur
 në tretësirë fiziologjike 1:1000, por
 shumë ngadalë me rrugë intravenoze.
• Të përsëritet dhënia e adrenalinës çdo
 10-15 minuta në muskulin deltoid
 kvadriceps, ana e poshtme e gjuhës, por
 ke parasysh sipas orientimit të shtypjes
 së gjakut dhe frekuencës së pulsit.

                    58
• Antihistaminikët – duhet të aplikohen
 menjëherë pas adrenalinës.

•  Dimidril calcium a 10 ml, 1-2 amp. IV,
•  Phenergan a 2ml, 1-2 amp. IV,
•  Calcium sandosten a 5ml, 1-2 amp. IV,
•  Synopen 1 ampullë (a 2ml) IV.                       59
Nëse gjendja ende keqësohet …

• Të jepet tretësirë fiziologjike NaCl 0.9
 % dhe tretësiërë glukozë 5%, 1L gjatë
 30 minutave të para (ose tretësirë
 Ringer lact., koloide) për shkak të
 hipotensionit të prolanguar mund të vie
 deri te zvoglimi i volumenit minutor të
 zemrës.

• Në rast të bronkospazmit të përdoren
 bronkodilatatorët;

                    60
• Aminophylinum a 250mg amp (6 mg
 kg/pt), të tretur në 10-20ml të tretësirës
 fiziologjike me rrugë intravenoze ose me
 inhalim (ke parasysh shtypjen arteriale,
 nëse është në normë).

• Të jepet oksigjenoterapia përmes
 maskës ose kateterit nazal 6-8 L/minutë
 (nëse përparon edema laringeale – në
 shprehje mund të bëhet intubimi
 endotrakeal ose koniotomia).

                     61
• Përdorimi i kortikosteroideve është
 me rëndësi të dorës së dytë të shoku
 anafilaktik, sepse ndikimi i tyre fillon
 pas një ore. Gjithmonë jepen pas
 adrenalinës – antihistaminikëve jepen
 (methylprednizolon 20-30 mg/kg/pt,
 urbason 20-80 mg IV.).

• Nëse gjatë shokut anafilaktik paraqitet
 arresti kadiorespirator, menjëherë pa
 humbur kohë aplikohet RKP (masazha e
 zemrës, frymëmarrja artificiale sipas
 principeve bashkëkohore të mjekësisë
 urgjente).

                    62
Nota bene!!! (Kujdes)
• S’ka shok anafilaktik pa humbje të
 shtypjes së gjakut dhe pulsit, dhe
 të gjitha simptomet dhe shenjat e
 tjera, janë reaksione anafilaktoide
 ose ekuivalente, për këtë shkak
 duhet që pandërprerë të përcillen:
 pulsi periferik dhe shtypja e
 gjakut, nëse është e mundur
 (shenjat vitale).

                  63

								
To top