Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Gjendja e Shokut by dr.Dugi

VIEWS: 1,516 PAGES: 26

									Fiziologjia patologjike

      Gjendja shock


          Mësimdhënësi:

    Prof. dr Halil Ahmetaj MD
        halili6a@netscape.net
OBJEKTIVAT:


Çrregullimet themelore në shokun cirkulator

Patogjeneza e gjendjeve të shokut
    SHOKU KARDIOGJEN
    SHOKU VAZOHIPOTONUSAL
    SHOKU HIPOVOLEMIK

Ecuria fispatologjike e shokut
     STADI I KOMPENZUAR
     STADI I DEKOMPENZUAR
     PËRFUNDIMI I SHOKUT CIRKULATOR NË NIVEL TË ORGANIZMIT

Manifestimi i shokut cirkulator në disa organe

Format e ndërlikuara, patogjenikisht të ngjashme me shokun Cirkulator

Çrregullimet hemodinamike patogjenikisht të ngjashme me shokun cirkulator

Vlerësimi klinik dhe laboratorik i stadeve të shokut cirkulator
Përkufizimi
  Gjendja shok është një gjendje klinike e karakterizuar me
  zbritje graduale të shtypjes arteriale dhe takikardi.
  Frymëmarrja është gjithashtu e shpeshtë dhe lëkura e zbehtë,
  e lagësht dhe e përhirtë. Insificienca cirkulatore e
  përgjithshme bën që rrjedhja e gjakut për në indet vitale të
  jetë e papërshtatshme, ashtu që furnizimi me oksigjen dhe
  lëndë të tjera ushqyese si dhe eliminimi i produkteve
  mbeturina të jetë i pamjaftueshëm.

  Shoku hemodinamik (shoku cirkulator) është sindrom i
  zvogëlimit të dallimit arterio venoz të shtypjeve që shkakton
  insuficiencë shumësistemore në organizëm.
 Patogjeneza e gjendjeve të shokut
                       Ndarja fispatologjike e shokut cirkulator

Shoku cirkulator mund të zhvillohet si
 pasojë e tri grupeve të
 çrregullimeve, të cilat kanë
 patogjenezë të ndryshme:
 humbja e funksionit të zemrës,
 humbja e tonusit adaptues të
 trungut vaskular, i cili e ka të ruajtur
 tërësinë anatomike dhe
 humbja e vëllimit të gjakut, i cili
 mund të kompensohet
Kardiogjen  Infarkti i madh i miokardita         Zvogëlimi i prodhimit          të
       Embolia e arteries pulmonaleb         dallimit të
       Çrregullimi i ritmit të zemrës        shtypjeve arterio-venoze
       Tamponada e zierës. Humbja e shpejtë e
       kontraktilitetit
       Rritja e shtypjes në kraharor jashtë enëve të
       gjakut

Vazohi-   Gjendjet septike i shokut cirkulator
            Klasifikimi
               LLOJI I  GJENDJET KLINIKE
                                   Zvogëlohet tonusi adaptues i
                             MEKANIZMI I SHOKUT

potonik           SHOKUT

       Gjendjet anafilaktike                  enëve gjatë ruajt-jes së vëlli-
                                   mit të gjakut në organizëmc
       Gjendjet neuropatogjene

Hipovo-   Gjakderdhjet                       Zvogëlimi i vëllimit të gjakut
lemik    Dehidratimi i madh i orga-nizmit             nën adaptimin maksimal të
                                   enëved
  SHOKU KARDIOGJEN
  Shoku kardiogjen zë fill në gjendjet e zvogëlimit të shpejtë
  të punës së zemrës, për ç` arsye krijohet dallimi i
  pamjaftuar i shtypjeve arteriovenoze. Ndryshimet në
  miokard, në valvulat e zemrës, perikard dhe në enët e
  mëdha të gjakut në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të
  tërthortë e zvogëlojnë punën mekanike të zemrës, deri në
  manifestimin klinik të shokut.

  Të gjitha format e shokut kardiogjen manifestohen me
  zvogëlim të theksuar të vëllimit minutor të zemrës dhe me
  rritjen e shtypjeve venoze para zemrës
                         Antigjeni
                        (alergjeni)
            Kundërtrupat
              IgE
                      Komplementi, histamina,
                      kininat, prostaglandinat ↑ permeabilitetit në              Vazodilatimi     Konstriksion i muskulaturës
   kapilarë                  periferik      së lëmuar ekstravaskulare
                                     (bronkokonstriksioni,
                                    laringospazma, krampe
       Ekstravazimi i fluidit                     gastrointestinale)
                         ↓ RVS
        intravaskular


  Edema               Hipovolemia relative


                     ↓ E debitit kardiak                    ↓ E perfuzionit indor


                    Metabolizmi qelizor i
                       dëmtuar
Shoku anafilaktik
Mekanizmi i vazodilatimit te gjendja shok
Shoku hipovolemik
          Imbalans në mes të
         stimulimit simpatik dhe
            parasimpatik


          Vazodilatimi masiv          ↓Tonusi vaskular             ↓ RVS


           Debiti kardiak jo
             adekuat


           ↓ Perfuzioni indor


         Metabolizmi qelizor
Shoku neurogjen    i mangët
Shoku kardiogjen

								
To top