Faktoret etiologjik biologjik by dr.Dugi

VIEWS: 755 PAGES: 43

									 Universiteti i Prishtinës
 Fakulteti i Mjekësisë
 Fiziologjia Patologjike
Faktorët etiologjikë biologjik

      Mësimdhënësi:

  Prof. dr Halil Ahmetaj MD
    halili6a@netscape.net
Pikësynimet:
  Infeksioni
  Sëmundja ngjitëse
  Kushtet për t’u sëmur nga sëmundja ngjitëse
  Mikroorganizmat patogjen
  Invaziteti, patogjeniteti, virulenca, toksiciteti
  Rrugët e përhapjes së infeksionit
  Tropizmi i mikroorganizmave
  Reaksioni i nikoqirit ndaj infeksionit
  Proteinat e fazës akute
  Koagulimi intravaskular i diseminuar (KID)
  Shoku septik
Infeksioni
  Infeksioni mund të përkufizohet si
  depërtim, vendosje dhe shumëzim i
  mikroorganizmave patogjenë në indin e
  ndonjë organizmi të lartë (njeri, kafshë,
  bimë).
  Fjala infectio. rrjedhë prej fjalës latine
  inficio = helmim.
Sëmundja ngjitëse
  Sëmundja ngjitëse është infeksion gjatë të cilit
  çrregullohet ose rrezikohet funksioni i
  organizmit të sulmuar. Ky është proces i
  ndërlikuar biologjik në të cilin, me vetit e veta
  bashkëveprojnë mikroorganizmi dhe
  makroorganizmi si dhe kushtet e jashtme të
  cilat ndikojnë në to.
Kushtet për t’u sëmur nga sëmundja
ngjitëse
  Për t'u sëmur makroorganizmi nga sëmundja ngjitëse, duhet
  të ekzistojnë këto kushte:
  1. duhet të ekzistojë mikroorganizmi patogjen i aft për
  infeksion;
  2. duhet të ekzistojë makroorganizmi pranues i
  mikroorganizmit të caktuar;
  3. duhet të ekzistojë rasti gjatë të cilit mikroorganizmi
  patogjen i aftë për infeksion kontakton me makroorganizmin
  dhe futet në të.
MIKROORGANIZMAT PATOGJEN

 Mikroorganizma infektiv quhen me
 term të përbashkët mikroorganizmat e
 llojeve të ndryshme:
 virusët
 bakteret
 protozoarët
 kërpudhat
  Invaziteti
Ka të bëjë me cilësinë e mikroorganizmave për të
 depërtuar, shumëzuar dhe përhapur në inde.
 Patogjeniciteti

Është aftësia e ndonjë mikroorganizmi për të
çrregulluar në makroorganizëm proceset fiziologjike,
d.m.th. për të shkaktuar sëmundjen.

Virulenca paraqet aftësinë e ndonjë mikroorganizmi
patogjen për të shkaktuar infeksion. Ajo në njëfarë mënyre
është një pjesë, shkallë e patogjenicitetit.
             Toksiciteti
  Është veçori e shumë baktereve prodhimi i lëndve toksike, me
  masë të madhe molekulare, të ashq. toksina.
  Te bakteret dallojmë dy lloje toksinash - ekzotoksinat dhe
  endotoksinat.
  Ekzotoksinat sipas përbërjes kimike janë proteina të cilat i
  tajojnë bakteret në mjedisin e tyre rrethues. Disa ekzotoksina
  sajohen prej dy pjesëve, zakonisht të lidhura me lidhje
  disulfide. Njëra pjesë lidhet për receptorin specifik në qelizë
  dhe ashtu mundësohet hyrja në qelizë e pjesës tjetër e cila
  është bartëse e aktivitetit toksik.
  Endotoksinat kimikisht janë komplekse lipopolisakaridesh me
  origjinë nga muri i qelizës bakteriale, dhe që lirohen gjatë
  shkatërrimit të bakteres.
RRUGËT E PËRHAPJES SË INFEKSIONIT

  Përhapja e infeksionit me anë të kontaktit
  (prekjes)
  Përhapja e infeksionit me ane të ajrit, ujit dhe
  ushqimit
  Përhapja nëpërmjet bartësve (vektorëve)
  Mënyra diaplacentare e përhapjes së
  infeksionit
      ORGANOTROPIZMI I MIKROBEVE INFEKTUESE  Mikroorganizmat kanë tropizëm të caktuar ose afintet indor që
  kushtëzon tablo të ndryshme klinike të sëmundjeve ngjitëse
  Shkaktari i gonoresë ka afinitet selektiv për sistemin urogjenital
  Virusi i terbimit shfaq afinitet të posaçëm për sistemin nervor
  qendror
  Shkaktari i kollës ngjitëse (pertusis) për epitelin me cilie të
  mukozës bronkiale.
  Molekulat e membranave qelizore mund të jenë receptorë hyrës
  për virusë, prandaj te virusët ky tropizëm shpesh është i shprehur
  edhe për tipe të caktuara të qelizave prandaj flasim për
  citotropizëm.
       Infeksioni virusal
  Virusët depërtojnë në qeliza në mënyra të
  ndryshme, varësisht prej ndërtimit të tyre.
  Virusët me strukturë të thjeshtë futen në qelizë
  me anë të viropeksisë (ngjashëm me
  endocitozën); që në të vërtetë është proces i
  fagocitozës me ç'rast qeliza e tërheq virusin.
  Te virusët që në ndërtimin e tyre kanë
  mbështjellsin e jashtëm ndodh shkrirja e atij
  mbështjellësi me membranën qelizore.
 Drejtpeshimi në mes të infeksionit dhe
        imunitetit

  infeksioni         imuniteti
      Bolus i infeksionit x virulenca
Sëmundja=      imuniteti
Reaksioni i nikoqirit ndaj infeksionit
   Shkaktari i infeksionit nxitë te nikoqiri (bartësi i
   infeksionit) një serë procesesh shumë nga të cilat
   janë pjesë e të ashtuquajturës përgjigje e fazës
   akute.
   Përgjigjja e fazës akute është emërtim i
   përbashkët i ndodhive në organizëm gjatë
   infeksionit, por edhe i disa gjendjeve tjera
   (dëmtimeve indore, reaksionit imunologjik dhe
   proceseve inflamatore). Përfshinë ndërrimet
   metabolike, endokrinologjike, neurologjike dhe
   të funksioneve imunologjike.
   Ethja dhe bilanci negativ i azotit janë
   karakteristikat më të rëndësishme të përgjigjes
   së fazës akute.
  Proteinat e fazës akute
  Me proteina të fazës akute kuptohet grupi i proteinave
  që në pikëpamje funksionale dhe strukturale janë të
  ndryshme sinteza e të cilave në mëlçi theksohet
  jashtëzkonisht shumë brenda orëve ose ditëve të para të
  infeksionit ose cilësdo gjendje tjetër inddëmtuese.
  Zmadhimi i sintezës së këtyre proteinave është pjesë e
  përgjigjës themelore të organizmit ndaj dëmtimit
  (përgjigjës së fazës akute).
  Numërohen: proteina C-reaktive, proteinë amiloidi A,
  α1-glykoproteina e thartë, globulina-G2, fibronektina;
  disa inhibitorë të proteazave: α1-antitripsina, α1-
  antikimotripsina, α2-makroglobulina; disa faktorë të
  koagulimimit: fibrinogjeni, protrombina, faktori i VIII
  dhe plazminogjeni; disa proteina transportuese:
  haptoglobina dhe ceruloplazmina, si dhe disa
  komponenta te komplementit.
Zhvillimet gjatë infeksionit. Është paraqitur Roli i faktorit tumornekrotizues 
(TNF- ), interleukinës1 (IL-1)
 dhe IL-6 në përgjigjën e nikoqirit. Ylli shënon aktivizimin , KID=koagulimi
intravaskular i diseminuar PgE2= prostaglandina E2
        Përgjigjja ndaj infeksionitinfeksioni
       imuniteti            ska
        natyral          sëmundje


        x      imuniteti
               adaptiv       sëmundja
   Përgjigjja e fagocitëve ndaj infeksionit

  Sinjalet SOS (ndihmë)
    N-formyl methionine
    Peptidet e sistemit koagulues

    Komponentat e komplementit


  Përgjigjja e fagocitëve
    Adherence vaskulare
    Diapedeza
    Kemotaksa
    Aktivizimi

    Fagocitoza dhe vrasja
  Makrofagët


  fagocitoza dhe vrasja brendaqelizore
  identifikuar nëpërmjet CD14
  adherente për spërfaqën plastike dhe
  të qelqit
  aktivizuar nëpërmjet citokinave
  vret organizmat brendaqelizor dhe
  jashtëqelizor
  vret caqet qelizore malinje dhe të
  alteruara.
E rëndësishme për sistemin imun

  Dobiprurëse:
     Mbrojtje nga invaduesit
     Eliminimi i qelizave të alteruara

  Dëmtuese:
     Diskomfort (inflamacioni)
     Dëmtimi i të vetës (autoimuniteti)
       Ndryshimet e koncentrimit të albuminave
       dhe globulinave në gjak te infeksioni
             akut dhe kronik
INFEKSIONI    NDRYSHIMET E KONCENTRIMIT NE GJAK
SIPAS ECURISE  ALBUMINAT   α-GLOBULINAT      γ-GLOBULINAT akut i zvogëluar        i rritur 1 dhe  2
                           pa ndërrime

       i zvogëluar ose   i rritur 2, ose   i rritur
                 pa ndryshime
       pa ndryshime
kronik
        Sedimentimi i eritrociteve
  Në shpejtësinë e sedimentimit ndikojnë shumë faktorë
  qelizorë dhe plazmatikë
  Eritrosedimentimi i shpejtuar është dukuri e rregullt e
  infeksioneve bakteriale të gjeneralizuara.
  Shpejtimi i sedimentimit të eritrociteve gjatë
  infeksionit akut ka të bëjë me rritjen e koncentrimit të
  proteinave të fazës akute dhe të imunoglobulinave.
  Te infeksioni kronik, përveç rritjes së përqendrimit të
  α-globulinave, në shpejtimin e sedimentimit mund të
  ndikojë edhe anemia. Në të vërtetë, pakësimi i numrit
  të qelizave shpejton sedimentimin e eritrociteve.
     Proteinat e fazës akute dhe roli i tyre i mundshëm fispatologjik
Proteinat e fazës akute    Veprimet               Roli I mundshëm

 1-antitripsina (á1,  Inhibon proteazat tripsinë,
                                  Kontrolli i reaksionit inflamatorë dhe
                                  shkallës së dëmtimit indorë:
 54000)         kimotripsinë, plazminë, elastazë,     Mbron proteinat në gjak nga zbërthimi
 Glykoproteina- 1   kolagjenazë                enzimatik, kurse proteinat indore proteazat
 e thartë        Pengon agregimin e trombociteve      e ndryshme që i lirojnë fagocitet
 (1, 44000)      Mund të ketë veprim imunosupresiv     gjatë inflamacionit ndoshta vepron si
             Lidhë në mënyë ireverzibile        antagonist i faktorit të Hagemanit
 Amiloidi-á1 A i                         rregullimi i përgjigjes imune lidhja e
             hemoglobinën e lirë
 serumit        Lidhë bakrin, proteinë bartëse e bakrit
                                  hemoglobinës së liruar gjatë hemolizës
 (1, 16000)                           si pasojë e inflamacionit ose infeksionit
             (95% e Cu në plazmë është i lidhur për  ngritë koncentrimin e bakrit në plazmë
 2-haptoglobina    ceruloplazminë) zbërthimi jep fibrinën  gjatë infeksionit kushtëzohet nga rritja
 (2, 99000)      Mund të lidhë polisakaridet dhe      e koncentrimit të ceruloplazminës;
 2-ceruloplazmina   fosfolipidet bakteriale nga indet e    Bartja e bakrit, citokrom-oksidazës, si dhe
 (2, 130000)      dëmtuara                 superoksid-dismutazës e cila mbron indet
             Ka veprim opsonizues ndaj grimcave të   nga dëmtimi me jonet superoksid të
 fibrinogjeni (ß2,                        fagocitëve; mbrojtja e indeve nga veprimi i
             huaja Mund të fiksojë komplementin
 34000)                              dëmshëm i radikaleve të lira
             Mund të lidhet për limfocite T dhe të   Krijimi i koagulave, hemostaza stimulon
 proteina C-reaktive  ndikojë në (zvogëlon) proliferimin e   mbrojtjen e nikoqirit
 (CRP,         tyre dhe në prodhimin e limfokinave    Lehtëson fagocitozën
 fraksion-ô, 105000)  Aktivizon limfocitet T supresore     Roli imunorregullues
Mekanizmi i veprimit të disa toksinave bakteriale

EKZOTOKSINA   MËNYRA E VEPRIMIT       NDIKIMI
toksina    ADP-ribozilimi       Diarea, humbja e
e kolerës   i G-proteinës        lëngjeve dhe
                     eletrolitëve
toksina    ADP-ribozilimi i
e difterisë  faktorit elongues (EF-2)  frenimi i sintezës së
                     proteinave në
toksina    çrregullim i transmetimit
                     qelizë
       të impulsave nervorë
e botulinit
       frenon lirimin e      paralizë
toksina    mediatorit inhibues     shtangimi
e tetanozit
  Koagulimi intravaskular i diseminuar (KID)
  Krijohet në kuadër të shokut me etiologji të ndryshme
  (prandaj edhe të atij septik), tumoreve malinje, pas
  kafshimit të gjarprit, disa komplikimeve gjatë aktit të
  lindjes etj. Atë e karakterizon aktivizimi i pakontrolluar
  (akut ose kronik) i procesit të koagulimit të gjakut në
  shumë rajone të qarkullimit të gjakut. Agjentët infektiv
  vet ose me produktet e tyre (p.sh. me endotoksinat
  bakteriale) mund të aktivizojnë procesin e koagulimit.
  Prandaj, KID mund të shfaqet gjatë infeksioneve të
  rënda, në radhë të parë me baktere gram-negative.
  Mirëpo, edhe bakteret gram-pozitive, pastaj virusët dhe
  disa protozoarë (plazmodiume) gjithashtu mund të
  nxisin KID.
  Ka të ngjarë që edhe leukocitet e aktivizuara luajnë rol në shfaqjen e KID-
  it. Për shembull, TNF-α e nxitë rrugën e brendshme të koagulimit.
•  Katabolizmi i theksuar i proteinave
  shfaqet rregullisht gjatë infeksionit,
  dhe është posaçërisht i theksuar te
  infeksioni i rëndë dhe gjendjet
  septikemike.
Disa ndryshime metabolike në shokun septik (“bllok” i hyrjes së
        piruvateve në ciklin e Krebsit).
     PËRGJIGJJA IMUNOLOGJIKE
  Në mbrotje nga faktorët biologjikë bashkëveprojnë të gjithë
  mekanizmat mbrojtës jospecifikë dhe specifikë. Përgjigjja
  imunologjike varet nga lloji, karakteristikat porta hyrëse e
  ndërfutësit, si dhe nga aftësitë mbrojtëse të organizmit të
  sulmuar (nikoqirit., bartësi). Ato mikrobe patogjene që gjenden
  jashtë qelizave induktojnë shumë përgjigje humorale, kurse ato
  që kryesisht jetojnë brenda qelizave përgjigje imune qelizore.
  Pavarësisht nga lloji i shkaktarit biologjik, nikoqiri orvatet të
  pengojë hyrjen e tij në organizëm dhe depërtimin në thellësi të
  indeve. Nëse kjo megjithatë ndodh, nikoqiri orvatet ta lokalizojë
  dhe kufizojë infeksionin, ta ndalojë përhapjen e agjentit dhe
  menjanojë atë.
    Mbrojtja nga bakteret, nga parazitët, nga viruset
    dhe prej kërpudhave

 •Interferonet
Tipi, emri i     Qelizat që e     Stimujt për prodhimin e   Karakteristikat
interferonit     prodhojnë      tij
IFNα         limfocitet      virusët, ARN dyzinxhirore  proteinë, 13 nëntipe
                      produkte të mikroorganiz.  (më pak species-
                                    specifike) aktiviteti
                                    kryesor: kundërvirusal

IFNß + fibroblastik  fibroblastet     polimeret organik, lëndët  Mr 19-24000, stabil në
                      kimike me masë molekulare  pH=2, receptorë
                      të vogël           identikë qeliza.
           qelizat epiteliale                glukoproteinë (multi
           makrofag[t                    species specifik)
                                    aktiviteti kryesor:
                                    kundërvirusal
IFN γ imun      limfocitet T     eksponimi i limfociteve T  Mr 50000, aktiviteti
                      mitogjenikëve, antigjeneve  kryesor:
                      dhe (disa etereve)      imunorregullues
                                    (species specifik)
                                    rregullohet nga IL-2
Disa veprime biologjike të interferonit
VEPRIMI KUNDËRVIRUSAL       stimulimi i mbrojtjes kundër infeksionit (sigurisht rol luajn
                  së paku dy enzime: proteinkinaza e cila tërthorazi frenon
                  sintezën e proteinave dhe 2-5-A-polimeraza e cila shpie në
                  aktivizimin e ribonukleazës dhe zbërthen mRNA në qelizat
                  infektuara me virus)

VEPRIMI              mbrojtjen ndaj disa infeksioneve brendaqelizore
KUNDËR MIKROBIAL          (toksoplazma, malaria, klamidia)

VEPRIMET              frenimi i rritjes së qelizave, transporti i timidinës dhe
NË NIVEL TË             sinteza e ADN, frenimi i sintezës së proteinave induktimi
QELIZAVE              i sintezës së disa enzimeve: 2- 5-A-polime-razës: (eIF2)
                  protein-kinazës, adenilat ciklazës, indolamin-oksigjenazës),
                  ndërrime në membranën qelizore (acidit sijalinik,
                  receptorët për CoA dhe receptorit për IL-2), ekspresioni i
                  rritur (i antigjenëve) i klasës I të MHC, ndërrimet
                  strukturale të skeletit qelizor.

VEPRIMI         Fuqizimi i aktivitetit citotoksik të qelizave NK dhe K si dhe të
IMUNORRE-         limfociteve T, aktivizimi i makrofagëve (prodhimi i O2 dhe H2O2
GULLUES         të cilët kanë veprim citotoksik.prodhim i shtuar ose i zvogëluar
             i kundërtrupave (varësisht nga doza dhe koha e eksponimit në raport
             me stimulimin antigjenik in vivo) theksim i ekspresionit të
             molekulave MHC të klasës II dhe receptorët-Fc për IgG në makrofagë
             Aktivizimi i limfociteve T supresore, dobësim i tej-ndjeshmërisë së tipi
             të vonuar
        SHOKU SEPTIK

  Me sepsë nënkuptohet depërtimi dhe shumëzimi i
  mikroorganizmave patogjenë në gjak.
  Shoku septik paraqet pasojën e fundit të shumë
  çrregullimeve metabolike dhe hemodinamike të krijuara në
  kuadër të sepsës. Më së shpeshti zhvillohet gjatë sepsës së
  shkaktuar me baktere gram-negative, mirëpo njësoj mund
  të shkaktohet edhe me baktere gram-pozitive, kërpudha,
  rikece dhe virusë.
  Shokun septik e karakterizon përfuzioni i pamjaftueshëm i
  indeve dhe ndërrimet e rënda metabolike.
Zhvillimi i shokut endotoksik (të shkaktuar me pjesën lipopolisaharide të membranës
së baktereve gram-negative). Ylli shënon aktivizimin, ARDS = sindroma “distres”
respirator te të rriturit (edema mushkërore jokardiake).

								
To top