; This is not an assessment of dyslexia but a screening tool to help
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

This is not an assessment of dyslexia but a screening tool to help

VIEWS: 3 PAGES: 6

 • pg 1
									                 Delovni paket 3


            Smernice za ocenjevanje
               Avtorica: Éva Gyarmathy
 Vsebina:
  Splošno o ocenjevanju
  Identifikacija študentov, ki imajo disleksijo
  Postopek ocenjevanja
  Metode v praksi - Profiler
  Identifikacija, ocenjevanje in zagotavljanje pomoči
  Zaključne misli kot povzetek
Splošno o ocenjevanju
Cilj ocenjevanja je
    ugotoviti, ali je vzrok za morebitne težave disleksija,
    opredeliti močna in šibka področja pri študentu.

Pogosto je študentom v veliko pomoč spoznanje, da jih pri doseganju
potencialov ne ovirajo intelektualne sposobnosti ali lenoba, temveč je vzrok za
različnost v načinu učinkovitega pridobivanja znanja njihov specifičen vzorec
sposobnosti.

Ko posameznik spozna svoja močna področja, mu to omogoči, da z njimi
kompenzira šibkejša. S tem se pri njem zmanjša tesnobnost in poveča
samozaupanje.

Cilj ocenjevanja nikakor ni postavljanje diagnoze. Namen prepoznavanja znakov
disleksije ni izločitev ali kategoriziranje študenta, temveč poglobitev
razumevanja – tako pri študentu kot pri učitelju – o načinih izboljšanja
njegovega učenja.

Identifikacija študentov, ki imajo disleksijo

Za ocenjevanje disleksije uporabljamo vprašalnike in teste. Vprašalnik s
pomočjo nalog omogoča hitro ocenjevanje sposobnosti, ki jih je težko izmeriti.
Gre za obliko samoocenjevanja, ki zahteva introspekcijo, z vsemi prednostmi in
pomanjkljivostmi.

Testi merijo sposobnosti. So manj subjektivni, a ponujajo omejen obseg
podatkov. Ocenjujemo lahko le nekaj izbranih področij, ne pa celotne
osebnosti. Skupna uporaba vprašalnikov in testov prinese v danem okviru
optimalen in zadosten obseg podatkov za identifikacijo disleksije in razvijanje
primerne pomoči.

"Profiler" ni strokovni pripomoček za ocenjevanje, ampak je vprašalnik samo-
percepcije in test, ki ga posameznik sam izpolni, zato moramo tudi njegove
rezultate ustrezno interpretirati. Ugotovimo lahko, ali so rezultati naloge v
določenem trenutku skladni z rezultati osebe, ki ima disleksijo, ali ne. Kljub
temu pa na osnovi tega ne moremo zaključiti, ali posameznik ima disleksijo ali
ne. Za identifikacijo disleksije je potrebno strokovno znanje in precej izkušenj
na tem področju. To pa se ne zahteva od učitelja niti od kogarkoli drugega, ki
priporoča ocenjevanje ali od posameznika, ki bo deležen ocenjevanja.
Postopek ocenjevanja

Okoliščine ocenjevanja lahko vplivajo na dobljene rezultate. Da bi pridobili kar
najbolj realne rezultate, potrebujemo duševno stanje miru ter orientiranost k
nalogam. Ocenjevanje naj bo uporabljeno kot sredstvo za pridobivanje
podatkov in ne golo testiranje, saj lahko na njegovi podlagi posameznik poveča
samozavedanje in pridobi znanje o primernih učnih metodah.

V primeru testiranja s pomočjo računalnika je izjemnega pomena, da ima
računalnik ustrezne kapacitete za izvedbo nalog in da ga udeleženec zna
uporabljati. V kolikor testiranje poteka s pomočjo spleta, je nujna primerna
hitrost in zanesljivost spletne povezave.

Metode v praksi – "Profiler"

"Profiler" nudi informacijo o posameznikovem kognitivnem profilu. To pomeni,
da ni enega skupnega rezultata; namesto tega kažejo testni rezultati na vzorec
sposobnosti. Tako lahko ugotovimo, na kakšen način se posameznik uči bolj
učinkovito.

Postopek ocenjevanja, uporabljen pri iSHEDS:

1. Vprašalnik
2. Test branja
3. Test črkovanja
4. Test računanja
5. Naloga razpona številk
6. Naloga diskriminacije glasov
7. Naloga s slikovnim gradivom

Vsaka naloga se prične z natančnimi navodili. Udeleženci lahko navodila tudi
poslušajo, in sicer s pritiskom na ikono „zvočnik”.

Po dokončanju naloge lahko udeleženci nadaljujejo s pritiskom na ikono
„Naprej”. Možnosti prehoda na prejšnjo stopnjo (nazaj) ni, udeleženci lahko
kvečjemu ponovno pričnejo s testiranjem od začetka.

1. Vprašalnik
Vprašalnik daje splošni oris posameznikovih specifičnih lastnosti. Odgovori na
vprašanja so subjektivni. Nekateri ljudje so do sebe strogi, spet drugi zelo
prizanesljivi. Priporočljivo je iskreno odgovarjanje, saj le tako lahko pridobimo
realno sliko.

2. Test branja

Z njim se ocenjuje branje besed. Ugotovimo lahko, kako hitro lahko
posameznik prebere besedo. V kolikor se pojavijo težave na tem področju, to
lahko kaže na resnejšo obliko disleksije.

3. Test črkovanja

Pri črkovanju so preostali simptomi disleksije prisotni tudi v odraslosti. Celo
posamezniki z disleksijo, ki dobro berejo, imajo lahko težave pri črkovanju, kar
jim utegne povzročiti precej preglavic.

Drugi del testa črkovanja vključuje črkovanje nesmiselnih zlogov. Z nalogo se
ocenjuje fonološko zavedanje, poleg tega kaže stopnjo ujemanja črka-glas in
nudi podatke o sposobnosti identifikacije glasov.

4. Test računanja

Disleksijo spremljajo v večini primerov blage težave z računanjem, včasih pa
tudi diskalkulija. Za zagotovitev ustrezne pomoči je potrebno določiti tudi
stopnjo sposobnosti računanja.
5. Naloga razpona številk

Naloga meri zaporedni spomin in pozornost. Osebe z disleksijo se običajno
dobro izkažejo pri sočasnem procesiranju, težave pa jim povzroča zaporedno
procesiranje. Naloga omogoča tudi opazovanje njihovih tehnik kompenzacije.
Slednje zajemajo vizualizacijo, povezovanje s slikami ali gibanjem. Šibkost pri
zaporednem procesiranju ne pomeni le slabšega položaja pri sposobnostih,
povezanih s šolo. Osebe s šibkejšim tovrstnim procesiranjem slabše sledijo
pogovorom. To pomeni, da bodo slabše sledili tudi predavanjem, posledica tega
pa je morebiten zaostanek na drugih področjih.

6. Naloga diskriminacije glasov
Tudi manjše težave pri diskriminiranju glasov utegnejo upočasniti branje in
otežiti razumevanje. Posamezniki, ki počasneje prepoznavajo besede, slabše
sledijo pogovorom. Naloga diskriminacije glasov prispeva podatke o tej
sposobnosti.

7. Naloga s slikovnim gradivom

Mnogo oseb z disleksijo dobro procesira vizualne celote. Pri tej nalogi imajo
priložnost pokazati to sposobnost. Obenem pa bodo pri nalogi osebe, ki imajo
težave s prostorsko orientacijo, dosegle nižje rezultate. Naloga kaže, da je za
disleksijo veliko vzrokov. Nekatere osebe, ki imajo disleksijo, so na določenih
področjih zelo uspešne, tudi uspešnejše od oseb, ki nimajo disleksije, na drugih
področjih pa imajo lahko veliko težav.

Identifikacija, ocenjevanje in zagotavljanje pomoči

Po izpeljanem ocenjevanju je zbranih precej podatkov. Pokazali bodo, katera
področja povzročajo težave in katera so tista, ki jih lahko uspešno uporabimo za
kompenziranje.

Ocenjevanje je usmerjeno k določanju močnih in šibkih področij. Izkazalo se bo
tudi, v kolikšni meri se dobljenih rezultati skladajo z rezultati osebe, ki ima
disleksijo. To je lahko znamenje za obstoj disleksije pri posamezniku.

Pri ocenjevanju je ključno zavedanje, da test, izveden v določenem trenutku,
daje informacije o sposobnostih v tem trenutku. Ne vemo, ali je bila ocenjevana
oseba dobro ali slabše pripravljena, dobrega ali slabšega počutja. Tako rezultati
odsevajo določen trenutek, določeno situacijo. Vsekakor raven dosežka v
določenem trenutku kaže raven, ki jo oseba zmore, kljub temu pa so lahko
rezultati pri drugem ocenjevanju boljši.

Rezultate lahko odlično uporabimo pri zagotavljanju pomoči. Določimo, katere
okoliščine predstavljajo šibkejša področja in katere učne metode posamezniku
pomagajo. Na osnovi tega lahko razvijemo ustrezne načine pomoči.

Na domači spletni strani iSHEDS Projekta sta dostopni elektronski knjigi tako za
tutorje kot študente. S podatki na podlagi ocenjevanja ter s pomočjo
vprašalnikov v omenjenih elektronskih knjigah lahko kot dosežete primerno
raven samozavedanja oziroma poglobite razumevanje disleksije. S pridobljenim
znanjem lahko opisane metode in postopke uporabite na ustrezen način.
Zaključne misli kot povzetek

Pričujoče smernice ponujajo pomoč pri ocenjevanju z namenom boljšega
razumevanje oseb, ki imajo disleksijo.

Smisel je pridobiti čim več podatkov, tako za posameznike z disleksijo kot za
tiste, ki jim nudijo pomoč ali jih poučujejo, da bi vpeljali učne metode,
učinkovite za posameznika.

Cilj ocenjevanja ni identifikacija disleksije, temveč določitev močnih in šibkih
področij posameznika, ki ima disleksijo. Rezultate se sme uporabiti samo v
skladu z interesi osebe, ki se jo je ocenjevalo. Ne sme se jih razkriti tretji osebi,
razen v kolikor ocenjevana oseba sama poda soglasje k temu.

								
To top