HSP MT THN 5 by skgn

VIEWS: 557 PAGES: 81

									      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
         MATEMATIK TAHUN 5
     ___________________________________

MINGGU   BIDANG    HASIL        CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN       PEMBELAJARAN
     NOMBOR BULAT
     HINGGA
     1 000 000
             Aras 1
     1.1) Nombor   a) Menama dan   i) Perwakilan nombor boleh
     bulat hingga 1  membilang     dibuat secara manipulatif,
     000 000.     sebarang nombor  rajah dan symbol.
             hingga
             1000 000 dalam  ii)  Membilang secara :
             turutan.        gandaan seratus ribu;
                         gandaan sepuluh ribu;
                         gandaan seribu;
                         gandaan seratus;
                         gandaan sepuluh; dan
                         satu-satu.
 1
                      Contoh :
                      100 000, 200 000, 300 000
                      400 000, …………………………..

                      iii) Membilang sehingga 1 000
                      000 dalam turutan :
                       seratus ribu-seratus ribu;
                     sepuluh ribu-sepuluh ribu;
                     seribu-seribu;
                     seratus-seratus;
                     sepuluh-sepuluh; dan
                     satu-satu.

                   Contoh :
                   a. 71 500, 71 600, 71 700, 71
                   800
                   b. 360 000, 370 000, 380
                   000
                   c. 475 324, 476 324, 477 324
                   d. 12 645, 12 545, 12 445
      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
         MATEMATIK TAHUN 5
     ___________________________________

MINGGU   BIDANG    HASIL      CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN
                     652 341 = Enam Ratus Lima
                     Puluh Dua Ribu Tiga Ratus
                     Empat Puluh Satu.

                     iv) Libatkan membilang dalam
                     turutan menaik dan turutan
                     menurun.
  b) Menulis      v) Libatkan aktiviti melengkap
  sebarang nombor    sebarang rangkaian nombor.
  hingga 1 000 000
  dalam angka dan
  perkataan.

  Aras 2        i) Bincang nilai tempat hingga
  a) Menentukan nilai  juta.
  tempat bagi
1  sebarang nombor
  hingga 1 000 000.
             i) Cerakinan nombor dibuat
  b) Mencerakinkan   mengikut nilai tempat setiap
  sebarang nombor    digit.
  hingga 1000 000.
             ii) Cerakinan nombor dibuat
             mengikut nilai setiap digit.

  c) Membanding     i) Perbandingan nilai sebarang
  nilai sebarang    dua nombor adalah
  nombor hingga     berdasarkan nilai tempat dan
  1000 000.       nilai digit.

             ii) Libatkan aktiviti menyusun
             nombor dalam turutan menaik
             dan turutan menurun.

  d) Menganggar     i) Sesuatu kuantiti boleh
            kuantiti.       dianggar secara membanding
                        dan membeza.
      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
         MATEMATIK TAHUN 5
     ___________________________________

MINGGU   BIDANG     HASIL        CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN  PEMBELAJARAN        PEMBELAJARAN
            Aras 3
            a) Membundar      i) Pembundaran nombor boleh
            sebarang nombor    ditunjukkan dengan garis
            kepada puluh, ratus,  nombor seperti contoh berikut
            ribu, puluh ribu dan  :
            ratus ribu yang    Bundarkan 815 473 kepada
            terdekat.       puluh ribu yang terdekat.

                               815 473
                        810 000   815 000   820
                        000

 1                      815 473 lebih dekat kepada
                        820 000.

            b) Menentukan      i) 716 000 telah dibundar
            sebarang nombor     kepada ribu yang terdekat.
            bagi suatu nombor
            yang telah       Nombor-nombor yang boleh
            dibundarkan kepada   dibundarkan menjadi 716 000
            puluh, ratus, ribu,   ialah nombor dari 715 500
            puluh ribu dan ratus  hingga 716 499.
            ribu yang terdekat.
                        ii) Proses yang sama boleh
                        digunakan untuk pembundaran
                        kepada puluh, ratus, puluh ribu
                        dan ratus ribu yang terdekat.            c) Menyelesaikan
            masalah yang
            melibatkan nombor
            dalam situasi harian.
       RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
          MATEMATIK TAHUN 5
      ___________________________________

MINGGU   BIDANG      HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN  PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
  1.2) Penambahan     Aras 1
  nombor bulat hingga 1  a) Menganggar hasil  i) Kemahiran pembundaran boleh
  000 000.        tambah.        digunakan untuk menganggar
                         hasil tambah serta menyemak
                         kemunasabahan jawapan.

                         ii) Menganggar hasil tambah
                         dengan cara berikut :
                         Contoh :
                              5  146
                            + 6   351
                              11
                         Anggaran jawapan :
                         Antara 11 000 hingga 12 000
1
                              4 4  5  2
                           +  7 5  6  3
                              11

                         Anggaran jawapan :
                         Antara 12 000 hingga 13 000

                             7 3   6  3
                           + 6 7    2  7
                             13      Hasil
                         tambah
                                   sama
                         dengan
                                   10 atau
                                       lebih.
                                       Anggaran jawapan :
                                       Antara 14 000 hingga 15 000
                   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                      MATEMATIK TAHUN 5
                  ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
            Aras 2
            a) Menambah sebarang    i) Penambahan sebagai proses
            dua hingga lima nombor,  mencari jumlah.
            hasil tambah tidak lebih
            daripada 1 000 000.    ii) Penambahan boleh dilakukan
                          dalam bentuk ayat matematik dan
                          bentuk lazim.

                          iii) Proses penambahan melibatkan
                           tanpa mengumpul semula; dan
                           mengumpul semula.
            Aras 3
          a) Menyelesaikan masalah  i) Mengenalpasti situasi atau
          yang melibatkan operasi   perkataan yang melibatkan proses
          tambah dalam situasi    penambahan.
          harian.
                        ii) Jenis masalah harian
                        dikemukakan dalam bentuk
                        perkataan, gambar, gambar rajah
                        dan jadual.
1.3) Penolakan  Aras 1
nombor bulat   a) Menganggar baki atau   i) Kemahiran pembundaran boleh
hingga 1 000 000. beza.            digunakan untuk menganggar baki
                        atau beza serta menyemak
                        kemunasabahan jawapan.
          Aras 2
          a) Menolak sebarang     i) Penolakan sebagai proses
          nombor hingga enam digit  mencari baki atau beza.
          daripada suatu nombor
          yang lebih besar dan    ii) Penolakan sebagai songsangan
          tidak lebih drp 1000 000.  penambahan.

          b) Menolak berturut-    iii) Penolakan boleh dilakukan
          turut yang melibatkan    dalam bentuk ayat matematik dan
          nombor tidak lebih drp   bentuk lazim.
          1 000 000.
MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
                            iv) Proses penolakan melibatkan
                             tanpa mengumpul semula; dan
                             mengumpul semula

                            v) Penolakan berturut-turut
                            dihadkan kepada tiga nombor
                            sahaja.

              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah i) Mengenalpasti situasi atau
              yang melibatkan operasi   perkataan yang melibatkan proses
              tolak dalam situasi harian. penolakan.

                            ii) Jenis masalah harian
                            dikemukakan dalam bentuk
                            perkataan, gambar, gambar rajah
                            dan jadual.
 2
     1.4) Pendaraban  Aras 1
     nombor bulat   a) Menganggar hasil     i) Kemahiran pembundaran boleh
     hingga 1 000 000. darab.           digunakan untuk menganggar hasil
                            darab serta menyemak
                            kemunasabahan jawapan.

                            Contoh : 4 382 x 26 =
                            4 382 dibundarkan kepada ribu
                            yang terdekat menjadi 4 000.

                            26 dibundarkan kepada puluh yang
             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
            Aras 2
            a) Mendarab sebarang     i) Pendaraban sebagai proses
            nombor gandaan seratus    penambahan berulang.
            dan gandaan sepuluh, hasil
            darab tidak lebih      ii) Pendaraban boleh dilakukan
            daripada 1 000 000.     dalam bentuk ayat matematik dan
                           bentuk lazim.

                           iii) Proses pendaraban melibatkan
                            tanpa mengumpul semula; dan
                            mengumpul semula.

                           iv) Pendaraban sebarang nombor
                           gandaan seratus dan sepuluh
                       melibatkan daripada 100 x 10
                       hingga 10 000 x 100.

         b) Mendarab sebarang    v) Bagi pendaraban sebarang dua
 2        dua nombor, hasil darab  nombor, pendarabnya dihadkan
         tidak lebih daripada    hingga dua digit.
         1 000 000.
                       vi) Aktiviti mencerakin nombor
                       boleh dilakukan untuk
                       memperkukuh pemahaman tentang
                       proses pendaraban.

                       vii) Tegaskan mendarab sebarang
                       nombor dengan 10, 100 dan 1000.
         Aras 3
         a) Menyelesaikan masalah  i) Mengenal pasti situasi atau
         yang melibatkan operasi  perkataan yang melibatkan proses
         darab dalam situasi    pendaraban.
         harian.
                       ii) Jenis masalah harian
                       dikemukakan dalam bentuk
                       perkataan, gambar dan jadual.          RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
             MATEMATIK TAHUN 5
         ___________________________________

MINGGU  BIDANG      HASIL         CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
  1.5) Pembahagian  Aras 1
  nombor bulat    a) Menganggar hasil    i) Kemahiran pembundaran boleh
  hingga 1 000 000.  bahagi.          digunakan untuk menganggar hasil
                         bahagi serta menyemak
                         kemunasabahan jawapan.

                         Contoh : 21 692  43 =
                         21 692 dibundarkan kepada puluh
                         ribu yang terdekat menjadi 20
                         000. 43 dibundarkan kepada puluh
                         yang terdekat menjadi 40.

                         Anggaran : 20 000  40 = 500
                         (Jawapan sebenar : 504 baki 20)
            Aras 2
3            a) Membahagi sebarang   i) Pembahagian sebagai
            nombor gandaan seratus  pengumpulan sama banyak dan
            hingga 1 000 000 dengan  pengongsian sama rata.
            10, 100, 1000
            i.  tanpa baki; dan   ii) Pembahagian dihubungkaitkan
            ii.  berbaki.      dengan penolakan berulang dan
                         songsangan darab.
            b) Membahagi sebarang
            nombor hingga 1 000 000  iii) Pembahagian boleh dilakukan
            dengan nombor       dalam bentuk ayat matematik dan
            i.  satu digit     bentuk lazim.
            ii.  dua digit
            tanpa baki.        iv) Aktiviti mencerakin boleh
                           dilakukan untuk memperkukuh
             c) Membahagi sebarang   pemahaman tentang proses
             nombor hingga 1 000 000  pembahagian.
             dengan nombor
             i.  satu digit      v) Tegaskan membahagi sebarang
             ii.  dua digit      nombor tidak lebih daripada 1 000
             berbaki.          000 dengan 10, 100 dan 1000
                           tanpa baki dan berbaki.
              RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                 MATEMATIK TAHUN 5
             ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN    PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
             Aras 3
             a) Menyelesaikan masalah  i) Mengenalpasti situasi atau
             yang melibatkan operasi  perkataan yang melibatkan proses
             bahagi dalam situasi    pembahagian.
             harian.
                           ii) Jenis masalah harian
                           dikemukakan dalam bentuk
                           perkataan, gambar, gambar rajah
                           dan jadual.

     1.6) Operasi   Aras 2
     bergabung yang  a) Mencari hasil operasi  i) Pengiraan bagi operasi
     melibatkan nombor  bergabung tambah dan    bergabung dilaksanakan mengikut
     tidak lebih drp   tolak yang melibatkan    prinsip-prinsip umum dari kiri ke
     1 000 000      empat nombor,        kanan.
               nombornya tidak lebih
               daripada 1 000 000.     ii) Operasi bergabung boleh
                             dilakukan dalam bentuk ayat
 3                           matematik dan boleh diselesaikan
                             dalam bentuk lazim.
                             Contoh :
                             a. 34 756 + 5 784 + 112 473 -
                               90 124 = 62 889
                             b. 25 710 – 9 846 + 30 925 –
                               16 789 = 30 000

               b) Mencari hasil operasi  i) Libatkan operasi darab yang
               bergabung darab dan     diikuti bahagi dan bahagi diikuti
               bahagi, nombornya tidak   darab.
               lebih daripada 1 000 000.
                             ii) Pendarab dan pembahagi
                             dihadkan kepada nombor hingga
                             dua digit.
                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU    BIDANG          HASIL         CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                       iii) Operasi bahagi tidak
                       melibatkan baki.
                       Contoh :
                       54 704  13 x 6
                       = 4 208 x 6
                       = 25 248

          Aras 3
          a) Mencari hasil operasi  Contoh :
          bergabung tambah dan    70 + (48 – 12) = 106
          tolak melibatkan satu   150 – (35 + 17) = 98
          tanda kurung, nombornya  (27 + 80) – 67 = 40
          tidak lebih daripada    (100 – 83) + 236 = 253
3         1 000 000.

          b) Mencari hasil operasi  Contoh :
          bergabung darab dan    9 x (560  7) = 720
          bahagi melibatkan satu   120  (5 x 6) = 4
          tanda kurung, nombornya  (65 x 8)  10 = 52
          tidak lebih daripada    (108  9) x 7 = 84
          1 000 000.
                       i) Tegaskan operasi di dalam tanda
                       kurung mesti diselesaikan dahulu.

          c) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan kaedah unitari.
          yang melibatkan operasi
          bergabung dalam situasi  ii) Bincangkan situasi harian yang
          harian.          melibatkan operasi bergabung dan
                          tanda kurung.
             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN           PEMBELAJARAN
     2) PECAHAN   Aras 1
            a) Mewakil suatu nombor
     2.1) Nombor  bercampur dengan
     bercampur   gambar rajah.
                          i)
            b) Menyatakan nombor
            bercampur berdasarkan
            gambar rajah yang diberi.
                               Murid menulis 2 1
            c) Menentukan kedudukan                4
            nombor bercampur pada
            garis nombor.        ii)
                             0  1   2  1 11   2
                    3  3     3

               Contoh:
  Aras 2
  a) Menukar pecahan tak  i)
  wajar kepada nombor
4  bercampur.
                    3     =   11
                    2        2

               ii) 7
                 3

               =  3 + 3 + 1
                 3  3  3

               =  1 + 1 + 1
                     3
               =  21
                  3

               iii) 6 = 1 2    = 11
                 4   4     2   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
      MATEMATIK TAHUN 5
  ___________________________________
MINGGU   BIDANG         HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                            iv)  15 = 1 3    = 11
                               12  12      4

                                   2
                            v)  7 = 3    7  = 21
                               3      6    3
                                     1

                            vi) Jawapan dalam sebutan
                            terendah.

              b) Menukar nombor     i) 21 =4 + 4 + 1 = 9
              bercampur kepada        4 4   4 4    4
              pecahan tak wajar.      +
                            ii) 1 1 = 2 x 1 + 1 = 3
                              2    2    2
                               x

     2.2.) Penambahan  Aras 1           Contoh :
 5   pecahan.      a) Menambah tiga
              pecahan wajar yang     i) 1 + 1 + 3 = 5 = 1 1
              penyebut sama hingga 10.   4 4   4  4   4

              b) Menambah tiga      ii)  1 + 1 + 5
              pecahan wajar yang        3 2 6
              penyebut tidak sama
              hingga 10.         =   2 + 3 + 5
                           6 6  6
                         = 10 = 1 4 = 1 2
                           6   6   3
            Aras 2
            a) Menambah tiga nombor  Contoh :
            yang melibatkan nombor  i) 3 + 2 + 6
            bulat dan pecahan wajar   7   7
            yang penyebutnya sama   = 5 + 6  = 65
            hingga 10.          7     7             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL         CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
            b) Menambah tiga nombor ii) 3 + 3 + 3
            yang melibatkan nombor    4  8
            bulat dan pecahan wajar =  6 + 3 + 3
            yang penyebutnya tidak    8 8
            sama hingga 10.     = 9 + 3
                           8
                         = 11 + 3
                           8
                         = 41
                           8
            Aras 3
            a) Menyelesaikan masalah i) Mengenal pasti situasi atau
              yang melibtkan       perkataan yang melibatkan proses
              penambahan pecahan     penambahan pecahan.
              dalam situasi harian.
 5                          ii) Jenis masalah harian
                            dikemukakan dalam bentuk
                            perkataan, gambar, gambar rajah
                            dan jadual.

     2.3.) Penolakan  Aras 1
     pecahan.     a) Menolak berturut-    i) 4 - 2 - 1 = 1
              turut dua pecahan wajar    5  5 5   5
              daripada sebarang
              pecahan wajar yang
              penyebut sama, hingga 10.

              b) Menolak berturut-    i) 7 - 1 - 1
              turut dua pecahan wajar    8  4 4
              daripada sebarang      = 7 - 2 - 2
              pecahan wajar yang       8  8   8
              melibatkan dua penyebut   = 5 - 2 = 3
              yang sama, hingga 10.     8  8   8
               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU    BIDANG         HASIL         CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
          c) Menolak berturut-    i) 5 - 1 - 1
          turut dua pecahan wajar     6 3 4
          daripada sebarang      = 10 - 4 - 3
          pecahan wajar yang       12 12 12
          melibatkan semua      = 6 - 3
          penyebut tidak sama,      12 12
          hingga 10.         = 3 = 1
                         12  4

          Aras 2
          a) Menolak berturut-    i) 3 - 3 - 1
          turut dua pecahan wajar      4 4
          yang penyebutnya sama,   = 24 - 3 - 1
          hingga 10, daripada       4 4 4
          nombor bulat satu digit.  = 2

          b) Menolak berturut-    ii) 6 - 5 - 2
          turut dua pecahan wajar       7 3
          yang penyebutnya tidak   = 52 - 2
5         sama, hingga 10, daripada    7 3
          nombor bulat satu digit.  = 5 6 - 14
                          21 21
                        = 4 27 - 14
                          21  21
                        = 4 13
                          21

          Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah  i) Mengenal pasti situasi atau
              yang melibatkan       perkataan yang melibatkan
              penolakan pecahan dalam   penolakan pecahan.
              situasi harian.
                            ii) Jenis masalah harian
                            dikemukakan dalam bentuk
                            perkataan, gambar, gambar rajah
                            dan jadual.               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
     2.4) Pendaraban  Aras 1
     Pecahan.     a) Menyatakan nilai suatu  i) Konsep pecahan daripada satu
              pecahan daripada satu    kumpulan benda perlu
              kumpulan benda, penyebut  diperkenalkan dengan
              pecahan sama dengan     menggunakan bahan konkrit atau
              bilangan benda dalam    gambar rajah.
              kumpulan itu.        Contoh :

                            i) 1 daripada 4 biji guli.
                             4
                       1 x 4 = 4 = 1 biji guli
                       4    4

 6        b) Menyatakan nilai suatu ii) 2 daripada 9 buah buku.
         pecahan daripada satu     3
         kumpulan benda, penyebut
         pecahan kurang daripada
         bilangan benda dalam
         kumpulan itu.
                       2 x 9 = 18 = 6
                       3    3
          RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
             MATEMATIK TAHUN 5
         ___________________________________

MINGGU  BIDANG      HASIL         CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN           PEMBELAJARAN
            Aras 2
            a) Mengira nilai pecahan  Contoh :
            daripada satu nombor    i) 1 daripada 450
            bulat melalui pendaraban,   5
            penyebut pecahan hingga    1 x 450 = 450 = 90
            10.              5      5

                                2
                          ii) 2 x 10    = 4
                            51
            Aras 3
            a) Menyelesaikan maslaah  i) Mengenal pasti situasi atau
            harian yang melibatkan   perkataan yang melibatkan
            pendaraban pecahan     pendaraban pecahan.
            dengan nombor bulat.
                          ii) Jenis masalah harian
                          dikemukakan dalam bentuk
                          perkataan, gambar, gambar rajah
                          dan jadual.

6  2.5) Operasi    Aras 1
  bergabung tambah  a) Mencari hasil operasi  i) Pengiraan bagi operasi
  dan tolak,     bergabung tambah dan    bergabung dilaksanakan mengikut
  melibatkan     tolak yang melibatkan    prinsip-prinsip umum, iaitu dari
  pecahan.      pecahan wajar, penyebut   kiri ke kanan.
            sama hingga 10.       Contoh :

                          a) 8 - 2 + 7 = 13 = 1 4
                           9 9   9  9   9
                          b) 5 - 1 + 5 = 9 = 1 3 = 1 1
                           6 6   6  6   6   2

            Aras 2           Contoh :
            a) Mencari hasil operasi
            bergabung tambah dan    a) 3 + 1 - 3 = 3 + 4 - 6
            tolak yang melibatkan     8  2 4 8    8  8
            pecahan wajar, penyebut  = 1
            tidak sama hingga 10.     8


             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
                          b) 2 - 1 + 5 = 8 - 3 + 10
                           3 4   6 12 12  12
                          = 15 = 1 3 = 1 1
                           12   12  4
            Aras 3
            a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah pecahan
            pecahan yang melibatkan  melibatkan bilangan benda, wang
            operasi bergabung     dan unit ukuran.
            tambah dan tolak dalam
            situasi harian.
  3) PERPULUHAN   Aras 1
            a) Menambah sebarang   i) Penambahan perpuluhan boleh
7  3.1) Penambahan  dua nombor perpuluhan   dilakukan dalam bentuk ayat
  nombor perpuluhan hingga tiga tempat     matematik dan bentuk lazim.
  hingga tiga tempat perpuluhan.        Contoh :
  perpuluhan.                 0.534 + 1.267 = 1.801
                         3.14 + 2.185 = 5.325
                         9.047 + 24.6 = 33.647
            Aras 2
            a) Menambah nombor    Contoh :
            perpuluhan hingga tiga  0.281 + 6 = 6.281
            tempat perpuluhan dan   9.53 + 18 = 27.53
            nombor bulat.       257 + 0.042 = 257.042

            Aras 3          Contoh :
            a) Menambah tiga, empat  6.267 + 11.032 + 0.408 + 21.09
            atau lima nombor     = 38.797
            perpuluhan hingga tiga
            tempat perpuluhan.    4.5 + 0.8 + 28.049 + 5.3 + 60.426
                         = 99.075

            b) Menambah tiga, empat  Contoh :
            atau lima nombor yang   12.824 + 351.01 + 92 + 1.3 + 7
            melibatkan nombor     = 464.134
            perpuluhan hingga tiga
            tempat perpuluhan dan   5.7 + 0.08 + 42 + 31.018 + 6
            nombor bulat.       = 84.798
                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG          HASIL         CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
     3.2) Penolakan    Aras 1
     nombor perpuluhan  a) Menolak sebarang dua Contoh :
     hingga tiga tempat  nombor perpuluhan hingga 9.523 – 5.907 = 3.616
     perpuluhan.     tiga tempat perpuluhan. 7.68 – 3.521 = 4.159
                            40.7 – 13.802 = 26.898

               Aras 2          Contoh :
               a) Menolak nombor     6 – 0.27 = 5.73
               perpuluhan hingga tiga  24 – 16.092 = 7.908
               tempat perpuluhan     135 – 85.1 = 49.9
               daripada nombor bulat.

 7              Aras 3
               a) Menolak berturut-   i) Penolakan berturut-turut
               turut yang melibatkan  dihadkan kepada tiga nombor.
               nombor perpuluhan hingga
               tiga tempat perpuluhan. Contoh :
                            82.192 – 24.611 – 15.921 = 41.96
                            16.31 – 7.9 – 2.179 = 6.231
                            5.0 – 0.28 – 0.001 = 4.719

               b) Menolak berturut-   Contoh :
               turut yang melibatkan   80 – 9.21 – 36.172 = 34.616
               nombor perpuluhan hingga 47.1 – 18.302 – 10 = 18.798
               tiga tempat perpuluhan  310 – 75.416 – 96 = 138.584
               dan nombor bulat.

     3.3) Pendaraban   Aras 1
     nombor perpuluhan  a) Mendarab nombor     Contoh :
 8   hingga tiga tempat  perpuluhan hingga tiga   4.061 x 5 = 20.305
     perpuluhan.     tempat perpuluhan      7 x 3.208 = 22.456
               dengan nombor satu digit.

               Aras 2
               a) Mendarab nombor     Contoh :
               perpuluhan hingga tiga   8.623 x 10 = 86.23
               tempat perpuluhan      10 x 3.176 = 31.76
               dengan 10, 100 dan 1 000.

                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG          HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                             5.121 x 100 = 512.1
                             100 x 2.467 = 246.7

                             2.603 x 1000 = 2 603
                             1000 x 34.028 = 34 028

               Aras 3           Contoh :
             a) Mendarab nombor     6.011 x 21 = 126.231
             perpuluhan hingga tiga   53 x 0.147 = 7.791
             tempat perpuluhan
             dengan nombor dua digit.

  3.4) Pembahagian   Aras 1
  nombor perpuluhan  a) Membahagi nombor     i) Hasil bahagi hingga tiga tempat
  hingga tiga tempat  pepruluhan hingga tiga   perpuluhan.
  perpuluhan.     tempat perpuluhan      Contoh :
             dengan nombor satu digit.  16.208  4 = 4.052
8                          0.81  5 = 0.162

             Aras 2           Contoh :
             a) Membahagi nombor     1.54  10 = 0.154
             perpuluhan hingga tiga   8.3  100 = 0.083
             tempat perpuluhan      9.0  1000 = 0.009
             dengan 10, 100 dan 1 000.
                           i) Hasil bahagi yang lebih daripada
                           tiga tempat perpuluhan
                           dibundarkan kepada tiga tempat
                           perpuluhan.
                           Contoh :
                           a) 471.28  100 = 4.7128
                            4.7128 dibundarkan kepada tiga
                            tempat perpuluhan menjadi
                            4.713.

                           b) 15.4  1000 = 0.0154
                            0.0154 dibundarkan kepada tiga
                             tempat perpuluhan menjadi
                             0.015.

                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
               Aras 3
               a) Membahagi nombor    Contoh :
               perpuluhan hingga tiga   0.165  11 = 0.015
               tempat perpuluhan     48.783  23 = 2.121
               dengan nombor dua digit.
                            84.15  12 = 7.0125
                            7.0125 dibundarkan kepada tiga
                            tempat perpuluhan menjadi 7.013.
     4) WANG       Aras 1
 9   HINGGA RM 100    a) Menyebut dan menulis  i) Menulis jumlah wang dalam
     000.        sejumlah wang dalam    perkataan dan symbol.
               ringgit dan sen.      Contoh : RM 36 480.50
     4.1) Penentuan                 Cara menyebut :
     nilai wang hingga               Tiga puluh enam ribu empat ratus
     RM 100 000.                  lapan puluh ringgit lima puluh sen.
               Aras 2
               a) Menentukan nilai wang  i) Membincang mengenai barang
               hingga RM 100 000.     yang boleh dibeli dengan sejumlah
                            nilai wang.
                             Contoh :
                            Sebuah kereta boleh dibeli dengan
                            nilai wang RM 60 000.
              Aras 3
              a) Menghubungkaitkan    Contoh :
              kesamaan nilai wang    i) RM 1 000 = 10 keping RM 100
              hingga RM 100 000.     ii) 5 keping RM 100 + 20 keping
                              RM 50 = RM 1 500

     4.2) Penambahan Aras 1            i) Proses penambahan wang
     melibatkan wang a) Menambah dua nilai    dilakukan melalui aktiviti jual beli,
     hingga RM100 000 wang, hasil tambah hingga  pengiraan bil dan akaun simpanan.
             RM 100 000.         Contoh :
                            Wang simpanan ibu = RM 32 461
                            Wang simpanan ayah = RM 25 820
                            Jumlah wang simpanan =
                            RM 32 461 + RM 25 820
                            = RM 58 281               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
              b) Menambah hingga lima  Contoh :
              nilai wang, hasil tambah   RM 6 108.40
              hingga RM 100 000.      RM 39 025.10
                             RM 18 732.00
                           RM 5 002.65
                          + RM 657.05
                           RM 69 525.20
            Aras 2
            a) Menganggar jumlah    Contoh :
            nilai wang hingga RM 100  Berapakah anggaran jumlah harga
            000.            2 benda?


9                          RM 38 600      RM 52 300
            Aras 3
            a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah melibatkan
            operasi tambah yang     harga kos, harga jual, untung dan
            melibatkan wang dalam    rugi.
            situasi harian.
                          ii) Reka cerita melibatkan wang.

10  4.3) Penolakan  Aras 1
   melibatkan wang  a) Menolak sebarang nilai  i) Proses penolakan wang dilakukan
   hingga RM 100   wang daripada sejumlah   melalui aktiviti jual beli, pengiraan
   000.       wang hingga RM 100 000.   bil dan akaun simpanan.

            b) Menolak berturut-
              turut dua nilai wang
              daripada sejumlah wang
              hingga RM 100 000.               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
              Aras 2
              a) Menganggar baki atau
              beza nilai wang hingga
              RM 100 000.

              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah melibatkan
              operasi tolak yang     harga kos, harga jual, untung dan
              melibatkan wang dalam   rugi.
              situasi harian.
                           ii) Reka cerita melibatkan wang.

     4.4) Pendaraban  Aras 1
     melibatkan wang  a) Mendarab nilai wang   i) Proses pendaraban wang
     hingga RM 100   dengan nombor satu digit  dilakukan melalui aktiviti jual beli,
     000.       hasil darab hingga     pengiraan bil dan akaun simpanan.
              RM 100 000.
 10             b) Mendarab nilai wang   i) Libatkan pendaraban nilai wang
              dengan nombor dua digit,  dengan 10, 100 dan 1000.
              hasil darab hingga
              RM 100 000.

              Aras 2
              a) Menganggar hasil
              darab wang hingga
              RM 100 000.

              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah melibatkan
              operasi darab yang     harga kos, harga jual, untung dan
              melibatkan wang dalam   rugi.
              situasi harian.
                            ii) Reka cerita melibatkan wang.
               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
     4.5) Pembahagian Aras 1
     melibatkan wang a) Membahagi nilai wang   i) Proses pembahagian wang
     hingga RM100 000 hingga RM 100 000      dilakukan melalui aktiviti
             dengan nombor satu digit.  berkaitan jual beli, pengiraan bil
                          dan akaun simpanan.

            b) Membahagi nilai wang  i) Libatkan pembahagian nilai wang
            hingga RM 100 000     dengan 10, 100 dan 1000.
            dengan nombor dua digit.

            Aras 2
            a) Menganggar hasil
            bahagi wang hingga
            RM 100 000.

            Aras 3
11           a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah melibatkan
            operasi bahagi yang    harga kos, harga jual, untung dan
            melibatkan wang dalam   rugi.
            situasi harian.
                          ii) Reka cerita melibatkan wang.

   4.6) Operasi    Aras 2
   bergabung tambah  a) Mencari hasil operasi  i) Proses operasi bergabung
   dan tolak     bergabung tambah dan    tambah dan tolak dilakukan melalui
   melibatkan wang  tolak yang melibatkan   aktiviti jual beli (libatkan harga
   hingga RM 100   nilai wang hingga     kos, harga jual, untung dan rugi).
   000        RM 100 000.

            Aras 3
            a) Menyelesaikan masalah  ii) Penyelesaian masalah
            operasi bergabung     melibatkan pelbagai situasi urus
            tambah dan tolak yang   niaga.
              melibatkan nilai wang
              hingga RM 100 000.
               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL         CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN        PEMBELAJARAN
     5) PERATUS    Aras 1
              a) Mewakilkan peratus
     5.1) Pengenalan  dengan gambar rajah.
     Peratus.
              b) Menyatakan pecahan
              per seratus dalam
              sebutan peratus.
                                3 peratus
                          i) Mengenal symbol %.
                          Contoh : 3  = 3%
                              100
              Aras 2
              a) Menukar pecahan per  Contoh :
              seratus kepada peratus
 12             dan sebaliknya.     i) 16 = 16 %
                             100

                           ii) 42 % = 42
                                100
     5.2) Penukaran   Aras 1
     pecahan wajar    a) Menukar pecahan wajar Contoh :
     kepada peratus.   yang penyebutnya 10   i) 5 x 10 = 50 = 50 %
               kepada peratus.       10 x 10 100

               Aras 2
               a) Menukar pecahan wajar Contoh :
               yang penyebutnya 2, 4, 5, i) 7 x 4 = 28 = 28 %
               20, 25 dan 50 kepada     25 x 4 100
               peratus.

               b) Menukar peratus    Contoh :
               kepada pecahan dalam   i) 35 % = 35  5 = 7
               bentuk terendah.          100 5  20

                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL        CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN        PEMBELAJARAN
     5.3) Penukaran   Aras 1          Contoh :
     nombor perpuluhan  a) Menukar dua tempat  0.07 = 7 = 7 %
     hingga dua tempat  perpuluhan yang kurang      100
   perpuluhan kepada  daripada 1 kepada
   peratus.      peratus.

             b) Menukar nombor     Contoh :
             perpuluhan hingga satu   0.1 = 1 = 10 = 10 %
             tempat perpuluhan yang      10 100
             kurang daripada 1 kepada
             peratus.

             Aras 2
12            a) Menukarkan nombor    Contoh :
             perpuluhan hingga dua   2.35 = 2 35 = 235 = 235 %
             tempat perpuluhan lebih       100 100
             daripada 1 kepada
             peratus.

             b) Menukar peratus     Contoh :
             kepada nombor       i) 6 % =  6 = 0.06
             perpuluhan hingga dua         100
             tempat perpuluhan.
                          ii) 125 % = 125 = 1.25
                                100

   6) MASA DAN     Aras 1
13  WAKTU        a) Menyata dan menulis   i) Tegaskan hubungan :
             waktu dalam system 24     1 hari = 24 jam
   6.1) Pengenalan   jam.
   system 24 jam
             Aras 2
            a) Menyata dan menulis  ii) Waktu dalam satu hari
            waktu dalam system 24  mengikut system 24 jam
            jam.           dinyatakan sebagai: ‘jam satu’,
                         ‘jam tiga belas’, ‘jam empat belas’,
                         ‘jam dua puluh’ dan sebagainya.             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL         CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
                         Contoh :
                              disebut sebagai

                         Jam 0600 : Jam enam
                         Jam 2000 : Jam dua puluh
                         Jam 0515 : Jam lima lima belas
                         Jam 1320 : Jam tiga belas dua puluh

            Aras 3          Contoh :
            a) Menukar waktu dalam  Jam 0400 adalah juga 4.00 a.m.
            system 24 jam kepada   Jam 1130 adalah juga 11.30 a.m.
            a.m. dan p.m. dan    Jam 1425 adalah juga 2.25 p.m.
            sebaliknya.       Jam 2305 adalah juga 11.05 p.m.

                         Contoh :
                         6.25 a.m. adalah juga Jam 0625.
 13                          11.59 a.m. adalah juga Jam 1159.
                            12.45 p.m. adalah juga Jam 1245.
                            9.37 p.m. adalah juga Jam 2137.

     6.2) Penentuan  Aras 1
     tempoh masa    a) Menentukan tempoh    i) Contoh penentuan tempoh masa
     (system 24 jam)  masa dalam hari yang    dalam sehari adalah seperti berikut :
              sama apabila diberi waktu   pagi ke pagi
              mula dan waktu akhir.     Jam 0600 hingga jam 0800 = 2 jam

                              petang ke petang
                              Jam 1300 hingga jam 1700 = 4 jam

                              petang ke malam
                              Jam 1525 hingga jam 2000
                              = 4 jam 35 minit
               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN           PEMBELAJARAN
                   pagi ke petang
                   Jam 0930 hingga jam 1450
                   = 5 jam 20 minit

                   pagi ke malam
                   Jam 1145 hingga jam 2115
                   = 9 jam 30 minit

   b) Menentukan tempoh     Contoh :
   masa dalam hari yang     Berapakah tempoh masa dari jam
   berlainan apabila diberi   0810 hari Ahad hingga jam 1730
   waktu mula dan waktu     keesokan harinya. Tempoh masa
   akhir.            = 33 jam 20 minit

   Aras 2           Contoh :
13  a) Menentukan waktu      Waktu    Tempoh  Waktu
   akhir apabila diberi waktu   mula     masa   akhir
                 Rabu     4 jam
   mula dan tempoh masa
                 Jam 1520   35 minit
   dalam            Ahad     25 jam
   i.   hari yang sama; dan Jam 0845    10 minit
   ii.  hari yang berlainan.

   b) Menentukan waktu
   mula apabila diberi waktu
   akhir dan tempoh masa
   dalam
   i.   hari yang sama; dan
   ii.  hari yang berlainan
               Aras 3            Contoh :
               a) Menganggar tempoh     Pada hari Sabtu Salman mengikuti
               masa dalam sebutan jam    latihan sukan yang bermula pada
               bagi sesuatu aktiviti atau  jam 0730 dan tamat pada jam
               kejadian.          0920. Anggaran tempoh masa
                             Salman berlatih sukan ialah 2 jam.
                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
               b) Menyelesaikan masalah
               yang melibatkan masa dan
               waktu dalam situasi
               harian.

     6.3) Penambahan   Aras 1            Contoh :
 14   melibatkan masa   a) Menambah dua ukuran     1 abad 25 tahun
     dan waktu (tahun,  masa tanpa melibatkan     + 2 abad 38 tahun
     dekad, abad dan   penukaran unit.         ____________
     alaf)
               Aras 2            Contoh :
               a) Menambah dua ukuran     2 dekad 8 tahun
               masa yang melibatkan     + 3 dekad 3 tahun
               penukaran unit.         ____________
               Aras 3
               a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah masa dan
               operasi tambah yang    waktu melibatkan peristiwa.
               melibatkan ukuran masa
               dan waktu dalam situasi
               harian.

     6.4) Penolakan   Aras 1           Contoh :
     melibatkan masa   a) Menolak ukuran masa    1 alaf 325 tahun
     dan waktu (tahun,  tanpa melibatkan      - 1 alaf 213 tahun
     dekad, abad dan   penukaran unit.        ____________
     alaf)
               Aras 2           Contoh :
               a) Menolak ukuran masa   i) 7 abad 5 dekad
               yang melibatkan       - 2 abad 9 dekad
               penukaran unit.        ___________

                            ii) 3 abad 2 dekad
                              - 1 abad 6 dekad
                               ____________
                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU    BIDANG         HASIL         CADANGAN AKTIVITI
   PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
             Aras 3
             a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah masa dan
             operasi tolak yang     waktu melibatkan peristiwa.
             melibatkan ukuran masa
             dan waktu dalam situasi
             harian.

   6.5) Pendaraban   Aras 1           Contoh :
15  melibatkan masa   a) Mendarab ukuran masa    1 abad 15 tahun
   dan waktu (tahun,  dengan nombor satu digit  x     5
   dekad, abad dan   tanpa melibatkan       _____________
   alaf)        penukaran unit.
                          Contoh :
                          i) 9 dekad 8 tahun
                           x    6             Aras 2
             a) Mendarab ukuran masa  ii) 13 abad 6 dekad
             dengan nombor satu digit   x    4
             yang melibatkan
             penukaran unit.

             Aras 3
             a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah masa dan
             operasi darab yang     waktu melibatkan peristiwa.
             melibatkan ukuran masa
             dan waktu dalam situasi
               harian.

     6.6) Pembahagian  Aras 1
     melibatkan masa   a) Membahagi ukuran    Contoh :
     dan waktu (tahun,  masa dengan nombor satu
     dekad, abad dan   digit tanpa melibatkan    3 ) 6 abad 21 tahun
     alaf)        penukaran unit.
                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
               Aras 2           Contoh :
               a) Membahagi ukuran
               masa dengan nombor satu     7 ) 5 alaf 4 abad
               digit yang melibatkan
               penukaran unit.

               Aras 3
               a) Menyelesaikan masalah  i) Penyelesaian masalah masa dan
               operasi bahagi yang    waktu melibatkan peristiwa.
               melibatkan ukuran masa
               dan waktu dalam situasi
               harian.
 P   7) PANJANG
              Aras 1           i) Tegaskan hubungan :
 E   7.1) Pengukuran  a) Mengukur panjang       1 cm = 10 mm
 N   dan penganggaran  dalam unit sentimeter      1 cm = 5 mm
 G   panjang      yang melibatkan pecahan.    2
    (sentimeter,
 G   meter dan
 A   kilometer)     b) Mengukur panjang    i) Tegaskan hubungan :
 L             dalam unit meter yang      1 m = 100 cm
              melibatkan pecahan.       1 m = 50 cm
                              2
 2                             1 m = 25 cm
                              4
                              3 m = 75 cm
(M 1)                           4
                           Contoh :                           0       50 cm   100
                           cm            cm

                           Panjang objek = 1 m = 50 cm
                                   2               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________
MINGGU   BIDANG       HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                          ii) Ulang aktiviti di atas dengan
                          ukuran lain seperti :

                          3 m = 60 = 60 cm
                          5   100
                          dan sebagainya.

            c) Menyatakan panjang    i) Tegaskan hubungan :
            dalam unit kilometer yang   1 km = 1000 m
            melibatkan pecahan.      1 km = 500 m
                            2
                            1 km = 250 m
                            4
                            3 km = 750 m
                            4
            Aras 2
            a) Menganggar panjang    i) Menganggar panjang sesuatu
            dalam unit sentimeter    objek dengan merujuk kepada
 1           yang melibatkan pecahan.  panjang objek yang diketahui.

                          Contoh :
                          Tebal sebuah buku latihan = 1 cm.
                                        2
                          Anggarkan tebal sebuah buku teks
                          matematik.

                          ii) Ulang aktiviti di atas dengan
                        ukuran lain seperti :
                         1 cm, 3 cm, 1 1 cm, 3 1 cm
                         4   4    2    4
                        dan sebagainya.

            b) Menganggar panjang  i) Menganggar panjang sesuatu
            dalam unit meter yang  objek dengan merujuk kepada
            melibatkan pecahan.   panjang objek yang diketahui.
             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL        CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN        PEMBELAJARAN
                        Contoh :
                        Panjang sehelai sapu tangan = 1 cm
                                       5
                        Anggarkan panjang sehelai tuala.

                        ii) Ulang aktiviti di atas dengan
                        ukuran lain seperti :
                         1 m, 3 m, 1 1 m, 1 1 m
                         2 4    2    4
                        dan sebagainya.
 1
            c) Menganggar panjang  i) Menganggar sesuatu jarak
             unit kilometer yang   dengan merujuk kepada jarak yang
             melibatkan pecahan.   diketahui.
                          Contoh :
                          Jarak dari tiang lampu pertama ke
                          tiang lampu kedua di tepi jalan
                          raya = 1 km.
                              4
                          Anggarkan jarak dari sekolah ke
                          pejabat pos.

                          ii) Ulang aktiviti di atas dengan
                          ukuran lain seperti :
                          1 km, 1 km, 1 1 km, 1 1 km
                          2   5    2    4
                          dan sebagainya.


 2   7.2) Penukaran  Aras 1
     unit panjang   a) Menyatakan hubungan  i) Tegaskan hubungan :
     (kilometer dan  antara meter dan      1 km  = 1000 m
     meter)      kilometer.         100 m  = 0.1 km
                           1200 m = 1.2 km
              RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                 MATEMATIK TAHUN 5
             ___________________________________

MINGGU    BIDANG        HASIL        CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
             b) Menukar unit panjang  Contoh :
             dalam kilometer dan    2 km   =  2000 m
             meter, tanpa melibatkan  7000 m   =  7 km
             perpuluhan.        1 km 800 m =  1800 m
                          8167 m   =  8 km 167 m
             Aras 2
             a) Menukar unit panjang  Contoh :
             dalam kilometer yang    9.329 km  =  9329 m
             melibatkan hingga tiga   0.064 km  =  64 m
             tempat perpuluhan     1m     =  0.001 km
             kepada meter dan      35 m    =  0.035 km
             sebaliknya.        574 m   =  0.574 km

  7.3) Penambahan   Aras 1          Contoh :
2  melibatkan      a) Menambah dua ukuran  12.0 km + 2.05 km = 14.05 km
  panjang (kilometer  panjang yang melibatkan  35.8 km + 9.763 km = 45.563 km
  dan meter)      hingga tiga tempat    68.47 km + 14.296 km =82.766 km
             perpuluhan dalam unit
             kilometer.

             Aras 2          Contoh :
             a) Menambah tiga ukuran  4.35 km + 0.708 km + 5.27 km
             panjang yang melibatkan  = 10.328 km
             hingga tiga tempat    12.678 km + 6.4 km + 23.06 km
             perpuluhan dalam unit   = 42.138 km
             kilometer.        53.0 km + 2.963 km + 36.78 km
                          = 92.743 km
               b) Menambah hingga tiga  Contoh :
               ukuran panjang yang    18 km + 9.65 km + 275 m
               melibatkan gabungan unit  = 27.925 km atau 27 925 m
               kilometer dan meter.
                             23.46 km + 560 m + 58 km
                             = 82.02 km atau 82 020 m

                             68.2 km + 245 m + 37 m
                             = 68.482 km atau 68 482 m

                RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATEMATIK TAHUN 5
               ___________________________________

MINGGU   BIDANG          HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
               Aras 3
               a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
               operasi tambah yang
               melibatkan ukuran
               panjang dalam situasi
               harian.

     7.4) Penolakan    Aras 1           Contoh :
 3   melibatkan      a) Menolak ukuran     24.794 km – 4.968 km =19.826 km
     panjang (kilometer  panjang yang melibatkan  76.49 km – 18.376 km = 58.114 km
     dan meter)      hingga tiga tempat     35 km – 12.657 km = 22.343 km
               perpuluhan dalam unit
               kilometer.
         Aras 2
         a) Menolak berturut-    i) Penolakan berturut-turut
         turut ukuran panjang yang  dihadkan kepada tiga ukuran
         melibatkan hingga tiga   panjang.
         tempat perpuluhan dalam   Contoh :
         unit kilometer.       63.459 km – 12.45 km – 27.68 km
                       = 23.329 km

                       47 km – 12.508 km – 23.6 km
                       = 10.892 km

         b) Menolak berturut-   Contoh :
         turut ukuran panjang yang 25.65 km – 450 m - 13.395 km
         melibatkan gabungan unit = 11.805 km
         kilometer dan meter.
                      78.9 km – 15.467 km – 352 m
                      = 63.081 km

                       98.506 km – 12.4 km – 768 m
                       = 85.338 km
          RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
             MATEMATIK TAHUN 5
         ___________________________________

MINGGU  BIDANG      HASIL         CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
             Aras 3
             a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
             operasi tolak yang
             melibatkan ukuran
             panjang dalam situasi
             harian.

  7.5) Pendaraban   Aras 1           Contoh 1 :
  melibatkan      a) Mendarab ukuran     406 km x 10 = 4 060 km
  panjang (kilometer  panjang yang melibatkan  47 km x 100 = 4 700 km
  dan meter)      nombor bulat dalam unit  35 km x 1000 = 35 000 km
             i.  kilometer; dan
             ii.  meter        Contoh 2 :
             dengan 10, 100 dan 1000.  245 m x 10 = 2 450 m
                          309 m x 100 = 30 900 m
                          72 m x 1000 = 72 000 m

             b) Mendarab ukuran     Contoh 1 :
3            panjang yang melibatkan  53.7 km x 10 = 537.0 km
             hingga tiga tempat     100 x 3.15 km = 315.00 km
             perpuluhan dalam unit   28.729 km x 1000 = 28 729.00 km
             i.  kilometer; dan
             ii.  meter        Contoh 2 :
             dengan 10, 100 dan 1000.  5.64 m x 10 = 56.40 m
                          23.09 m x 100 = 2309.0 m
                          1000 x 8.72 m = 8 720.00 m
             Aras 2
             a) Mendarab ukuran     Contoh 1 :
            panjang yang melibatkan   17.06 km x 8 = 136.48 km
            hingga tiga tempat     8.453 km x 9 = 76.077 km
            perpuluhan dalam unit    5 x 20.9 km = 104.5 km
            i.  kilometer; dan
            ii.  meter         Contoh 2 :
            dengan nombor satu digit.  3.5 m x 7 = 24.5 m
                          17.69 m x 4 = 70.76 m
                          6 x 28.058 m = 168.348 m             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
            b) Mendarab ukuran     Contoh 1 :
            panjang yang melibatkan   29 km x 45 = 1 305 km
            nombor bulat dalam unit   17 x 360 km = 6 120 km
            i.  kilometer; dan
            ii.  meter         Contoh 2 :
            dengan nombor dua digit.  39 x 64 m = 2 496 m
                          596 m x 14 = 8 344 m

            c) Mendarab ukuran     Contoh 1 :
 3           panjang yang melibatkan   9.2 km x 35 = 322.0 km
            hingga tiga tempat     0.69 km x 27 = 18.63 km
            perpuluhan dalam unit    41 x 48.013 m = 1968.533 m
            i.  kilometer; dan
             ii.  meter        Contoh 2 :
             dengan nombor dua digit  1.78 m x 16 = 28.48 m
                          60 x 39.4 m = 2364.0 m
                          0.659 m x 74 = 48.766 m
             Aras 3
             a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
             operasi darab yang
             melibatkan ukuran
             panjang dalam situasi
             harian.

  7.6) Pembahagian   Aras 1
4  melibatkan      a) Membahagi ukuran    Contoh :
  panjang (kilometer  panjang yang melibatkan  900 km  100 = 9 km
  dan meter)      nombor bulat dalam unit  1 540 km  10 = 154 km
             kilometer dengan 10, 100  26 000 km  1000 = 26 km
             dan 1000.

             b) Membahagi ukuran    Contoh :
             panjang yang melibatkan  36.8 km  5 = 7.36 km
             hingga tiga tempat     7.258 km  2 = 3.629 km
             perpuluhan dalam unit
             kilometer dengan nombor
             satu digit.


              RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                 MATEMATIK TAHUN 5
             ___________________________________
MINGGU   BIDANG       HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
                          i) Hasil bahagi yang lebih daripada
                          tiga tempat perpuluhan
                          dibundarkan kepada tiga tempat
                          perpuluhan.
                          Contoh :
                          3.27 km  4 = 0.8175 km
                          0.8175 km dibundarkan kepada
                          tiga tempat perpuluhan menjadi
                          0.818 km.
            Aras 2
            a) Membahagi ukuran    i) Hasil bahagi yang lebih daripada
            panjang yang melibatkan  tiga tempat perpuluhan
            hingga tiga tempat     dibundarkan kepada tiga tempat
            perpuluhan dalam unit   perpuluhan.
            kilometer dengan 10, 100  Contoh :
            dan 1000.         450.625 km  100 = 4.50625 km
                          4.50625 km dibundarkan kepada
                          tiga tempat perpuluhan menjadi
 4                        4.506 km.

            b) Membahagi ukuran    Contoh :
            panjang yang melibatkan  96 km  16 = 6 km
            nombor bulat dalam unit  1 404 km  27 = 52 km
            kilometer dengan nombor  558 km  62 = 9 km
            dua digit.

            c) Membahagi ukuran    Contoh :
              panjang yang melibatkan  95.68 km  26 = 3.68 km
              hingga tiga tempat     309.26 km  47 = 6.58 km
              perpuluhan dalam unit   49.78 km  31 = 1.6058064 km
              kilometer dengan nombor  1.6058064 km dibundarkan kepada
              dua digit.         tiga tempat perpuluhan menjadi
                            1.606 km.
               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
              operasi bahagi yang
              melibatkan ukuran
              panjang dalam situasi
              harian.
     8) TIMBANGAN
 5   BERAT.

     8.1) Pengukuran  Aras 1
     dan penganggaran  a) Mengukur berat dalam  i) Senggatan pada alat penimbang
     timbangan berat.  unit kilogram yang     dibaca dengan tepat. Pastikan
              melibatkan pecahan.    jarum penimbang menunjuk pada
                            senggatan sifar sebelum sesuatu
                     objek ditimbang.

                     ii) Tegaskan hubungan :
                       1 kg = 1000 g
                       1 kg = 500 g
                       2
                       1 kg = 250 g
                       4
                       3 kg = 750 g
                       4

                     iii) Lakukan aktiviti dengan ukuran
                     berat lain seperti :
                       1 kg = 250 g
                       4
                       3 kg = 600 g
                       5
                       3 kg = 300 g
                       10
                      3 2 kg = 3 400 g dan sebagainya
                       5             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG      HASIL      CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN  PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN
            Aras 2
            a) Menganggar berat    i) Menganggar berat sesuatu
            dalam unit kilogram yang  objek dengan merujuk kepada
            melibatkan pecahan.    berat objek yang diketahui.
                         Contoh :
                         Berat sebungkus gula = 1 kg.
                                    4
                         Anggarkan berat sekampit beras.

                         ii) Ulang aktiviti di atas dengan
                         ukuran berat lain seperti :
                          1 kg, 3 kg, 1 kg, 1 1 kg
                          2   4  10    2
                         dan sebagainya.

                         iii) Menganggar berat sesuatu
                         objek boleh dilakukan tanpa
                         merujuk kepada berat objek lain.
5
  8.2) Penambahan  Aras 1           Contoh :
  melibatkan     a) Menambah dua      5.32 kg + 2.491 kg = 7.811 kg
  timbangan berat.  timbangan berat dalam   19.7 kg + 3.975 kg = 23.675 kg
            unit kilogram yang     54.670 kg + 19.263 kg = 73.933 kg
            melibatkan hingga tiga   2.0 kg + 0.817 kg = 2.817 kg
            tempat perpuluhan.

            Aras 2           Contoh :
            a) Menambah hingga tiga  4.85 kg + 27.495 kg + 60.058 kg
            timbangan berat yang    = 92.403 kg
              melibatkan gabungan unit
              kg dan g.          23.6 kg + 8.937 kg + 5.6 kg
                            = 38.137 kg
              b) Menambah tiga
              timbangan berat dalam    Contoh :
              unit kilogram yang     8 kg + 83 g + 560 g = 8.643 kg
              melibatkan hingga tiga
              tempat perpuluhan.     7 kg + 15 kg + 430 g = 22.430 kg


               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
              operasi tambah yang
              melibatkan timbangan
              berat dalam situasi
              harian.

     8.3) Penolakan   Aras 1           Contoh :
 6   melibatkan     a) Menolak timbangan    6.5 kg – 2.796 kg = 3.704 kg
     timbangan berat.  berat dalam unit kilogram  12.27 kg – 3.852 kg = 8.418 kg
              yang melibatkan hingga   24.0 kg – 11.608 kg = 12.392 kg
              tiga tempat perpuluhan.   7.910 kg – 6.943 kg = 0.967 kg

              Aras 2
         a) Menolak berturut-    i) Penolakan berturut-turut
         turut timbangan berat   dihadkan kepada tiga timbangan
         dalam unit kilogram yang  berat.
         melibatkan hingga tiga   Contoh :
         tempat perpuluhan.     14.6 kg – 2.795 kg – 0.95 kg
                       = 10.855 kg

                       36.05 kg – 8.759 kg – 2.063 kg
                       = 25.228 kg
         b) Menolak berturut-
         turut timbangan berat   Contoh :
         yang melibatkan gabungan  72.5 kg – 953 g – 1.68 kg
         unit kilogram dan gram.  = 69.867 kg

                       5.03 kg – 457 g – 264 g
                       = 4.309 kg
         Aras 3
         a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
         operasi tolak yang
         melibatkan timbangan
         berat dalam situasi
         harian.          RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
             MATEMATIK TAHUN 5
         ___________________________________

MINGGU  BIDANG      HASIL         CADANGAN AKTIVITI
  PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
7  8.4) Pendaraban  Aras 1
  melibatkan     a) Mendarab timbangan   Contoh :
  timbangan berat.  berat yang melibatkan   6.753 kg x 10 = 67.53 kg
            hingga tiga tempat     23.786 kg x 100 = 2378.6 kg
            perpuluhan dalam unit   1000 x 0.069 kg = 69.0 kg
            kilogram dengan 10, 100
            dan 1000.

            Aras 2
            a) Mendarab timbangan   Contoh :
            berat yang melibatkan   5.792 kg x 6 = 34.752 kg
            hingga tiga tempat     12.493 kg x 4 = 49.972 kg
            perpuluhan dalam unit   7 x 23.064 kg = 161.448 kg
            kilogram dengan nombor
            satu digit.

            b) Mendarab timbangan   Contoh :
            berat yang melibatkan   2.403 kg x 17 = 40.851 kg
            hingga tiga tempat     0.859 kg x 23 = 19.757 kg
            perpuluhan dalam unit   37 x 12.476 kg = 461.612 kg
            kilogram dengan nombor
            dua digit.

            Aras 3
            a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
            operasi darab yang
            melibatkan timbangan
            berat dalam situasi
              harian.

     8.5) Pembahagian  Aras 1
 8   melibatkan     a) Membahagi timbangan   i) Hasil bahagi yang lebih daripada
     timbangan berat.  berat dalam unit kilogram  tiga tempat perpuluhan
              yang melibatkan hingga   dibundarkan kepada tiga tempat
              tiga tempat perpuluhan   perpuluhan.
              dengan 10, 100 dan 1000.


               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                            Contoh :
                            4.185 kg  10 = 0.419 kg
                            7.046 kg  100 = 0.070 kg
                            5.45 kg  1000 = 0.005 kg
                            Jawapan telah dibundarkan
                            kepada tiga tempat perpuluhan.
              Aras 2
              a) Membahagi timbangan   Contoh :
              berat dalam unit kilogram  72.586 kg  9 = 8.0651 kg
              yang melibatkan hingga   8.0651 kg dibundarkan kepada tiga
              tiga tempat perpuluhan   tempat perpuluhan menjadi 8.065
              dengan nombor satu digit.  kg.

              b) Membahagi timbangan   Contoh :
              berat dalam unit kilogram  9.334 kg  26 = 0.359 kg
              yang melibatkan hingga   40.734 kg  18 = 2.263 kg
              tiga tempat perpuluhan   328.635 kg  67 = 4.905 kg
              dengan nombor dua digit.

              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah  i) Libatkan penukaran unit.
              operasi bahagi yang
              melibatkan timbangan
              berat dalam situasi
              harian.

     9) ISI PADU    Aras 1
     CECAIR       a) Mengukur isi padu    i) Tegaskan hubungan :
 9             cecair dalam unit liter    1  = 1000 m
     9.1) Pengukuran  yang melibatkan pecahan.    1  = 500 m
     dan penganggaran                 2
     isi padu cecair.                 1  = 250 m
                              4
                              3  = 750 m
                              4               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                         i) Lakukan aktiviti menyukat
                         cecair :
                           1  = 200 m
                           5
                           1  = 250 m
                           4
                           1  = 100 m dan sebagainya.
                          10
            Aras 2
            a) Menganggar isi padu   i) Menganggar isi padu cecair
9           cecair dalam unit liter  dengan merujuk kepada sukatan isi
            yang melibatkan pecahan.  padu cecair yang diketahui :
                         Contoh :
                         Isi padu air dalam gelas = 1 
                                       10

                         ii) Ulang aktiviti di atas dengan
                         ukuran isi padu cecair lain seperti:
                          1 ,1 ,3 ,11 ,
                          4   2 4     2
                         dan sebagainya.

                         iii) Menganggar isi padu cecair
                         boleh dilakukan tanpa merujuk
                         kepada isi padu cecair yang lain.
   9.2) Penambahan  Aras 1
10  melibatkan isi  a) Menambah dua isi padu  Contoh :
   padu cecair.   cecair dalam unit liter  1.3  + 2.125  = 3.425 
            yang melibatkan hingga   2.50  + 3.485  = 5.985 
             tiga tempat perpuluhan.   0.607  + 4.715  = 5.322 

             Aras 2
             a) Menambah tiga isi padu  Contoh :
             cecair dalam unit liter   0.7  + 2.65  + 1.450  = 4.800
             yang melibatkan hingga    
             tiga tempat perpuluhan.   3.81  + 9.75  + 0.247  = 13.807
                            
                            4.052  + 5  + 1.46  = 10.512 
              RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                 MATEMATIK TAHUN 5
             ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN    PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
             b) Menambah hingga tiga   Contoh :
             isi padu cecair yang     1.345  + 678 m + 123 m = 2.146
             melibatkan gabungan unit   
             liter dan milliliter.    642 m + 0.523  + 1.2  = 2.365
                            
             Aras 3
             a) Menyelesaikan masalah
             operasi tambah yang     i) Libatkan penukaran unit.
             melibatkan isi padu cecair
             dalam situasi harian.

     9.3) Penolakan  Aras 1
 11   melibatkan isi  a) Menolak dua isi padu
     padu cecair.   cecair dalam unit liter
yang melibatkan hingga    Contoh :
tiga tempat perpuluhan.   6.265  - 2.18  = 4.085 
               4.0  - 0.256  = 3.744 
Aras 2
a) Menolak berturut-
turut isi padu cecair
dalam unit liter yang    i) Penolakan berturut-turut
melibatkan hingga tiga    dihadkan kepada tiga isi padu
tempat perpuluhan.      cecair.
               Contoh :
               4.716  - 3.05  - 0.9  = 0.766
               
b) Menolak berturut-     9.48  - 2.7  - 1.634  = 5.146 
turut isi padu cecair yang  7.46  - 3  - 2.343  = 2.117 
melibatkan gabungan unit
liter dan milliliter.    Contoh :
               6.06  - 0.46  - 612 m = 4.988
Aras 3            
a) Menyelesaikan masalah   8.48  - 34 m - 700 m = 7.746
operasi tolak yang      
melibatkan isi padu cecair
dalam situasi harian.

               i) Libatkan penukaran unit.


 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
    MATEMATIK TAHUN 5
___________________________________
MINGGU   BIDANG        HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
 12   9.4) Pendaraban  Aras 1            Contoh :
     melibatkan isi  a) Mendarab isi padu     7.604  x 10 = 76.04 
     padu cecair.   cecair yang melibatkan    100 x 30.59  = 3059.0 
              hingga tiga tempat      0.9  x 1000 = 900.0 
              perpuluhan dalam unit
              liter dengan 10, 100 dan
              1000.

              Aras 2
              a) Mendarab isi padu     Contoh :
              cecair yang melibatkan    0.428  x 6 = 2.568 
              hingga tiga tempat      5.47  x 9 = 49.23 
              perpuluhan dalam unit    7 x 16.01  = 112.07 
              liter dengan nombor satu
              digit.

              b) Mendarab isi padu     Contoh :
              cecair yang melibatkan    0.815  x 13 = 10.595 
              hingga tiga tempat      26 x 4.706  = 122.356 
              perpuluhan dalam unit    30.581  x 50 = 1529.05 
              liter dengan nombor dua
              digit.

              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah   i) Libatkan penukaran unit.
              operasi darab yang
              melibatkan isi padu cecair
              dalam situasi harian.

     9.5) Pembahagian  Aras 1
 13   melibatkan isi   a) Membahagi isi padu    i) Hasil bahagi yang lebih daripada
     padu cecair.    cecair dalam unit liter   tiga tempat perpuluhan
              yang melibatkan hingga   dibundarkan kepada tiga tempat
              tiga tempat perpuluhan   perpuluhan.
              dengan 10, 100 dan 1000.


               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
                            Contoh :
                            5.637   10 = 0.564 
                            37.29   100 = 0.373 
                            0.846   1000 = 0.001 

                            Jawapan telah dibundarkan
                            kepada tiga tempat perpuluhan.
              Aras 2
              a) Membahagi isi padu    Contoh :
              cecair dalam unit liter   4.395   6 = 0.7325 
              yang melibatkan hingga   0.7325  dibundarkan kepada tiga
 13             tiga tempat perpuluhan   tempat perpuluhan menjadi
              dengan nombor satu digit.  0.733  .
              b) Membahagi isi padu    Contoh :
              cecair dalam unit liter   70.350   35 = 2.01 
              yang melibatkan hingga    108.324   27 = 4.012 
              tiga tempat perpuluhan    0.8   1000 = 0.0008 
              dengan nombor dua digit.   0.0008  dibundarkan kepada tiga
                            tempat perpuluhan menjadi 0.001
                            
              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah
              operasi bahagi yang     i) Libatkan penukaran unit.
              melibatkan isi padu cecair
              dalam situasi harian.
     10) BENTUK DUA
     MATRA
 14
     10.1) Perimeter  Aras 2
     gabungan segi   a) Menentukan perimeter   i) Aktiviti meneroka perimeter
     empat dan segi  bagi gabungan segi empat   gabungan dua bentuk yang tidak
     tiga.       dan segi tiga.        sama dilakukan dengan
                            menggunakan papan goemetri,
                            petak segi empat sama, kertas
                            teselasi segi tiga sama perisian
                            geometri dinamik dan sebagainya.


               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU    BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
   PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN           PEMBELAJARAN
            Aras 3
            a) Menyelesaikan maslaah  i) Libatkan gabungan segi empat
            perimeter dalam situasi   dan segi tiga.
            harian.
                          ii) Penyelesaian masalah libatkan
                          perimeter kawasan dan sisi yang
                          bersesuaian.

   10.2) Luas segi  Aras 1
   tiga       a) Mengenal pasti rajah   i) Hanya rajah tertutup
            yang mempunyai luas.    mempunyai luas. Saiz kawasan
                          dalam rajah itu ialah luasnya.
            b) Menentukan anggaran
            luas sebarang bentuk segi  ii) Aktiviti meneroka luas boleh
            tiga yang diberi.      dilakukan dengan bahan konkrit
                          seperti papan geometri, kad segi
                          empat sama, kad segi tiga
                          bersudut tegak dan petak sigi tiga
14                         sama, melukis petak, membilang,
                          melipat, menyurih, memotong dan
                          menampal boleh dilakukan.

            c) Menentukan luas segi   ii) Mengaitkan luas segi tiga
            tiga.            sebagai setengah daripada luas
                          segi empat.
                          Contoh :
                            A            B
                             D               C
                           Luas segi tiga ACD = 1 luas
                                     2
                           segi empat ABCD.


             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL           CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
            Aras 2
            a) Menentukan rumus luas   i) Mengaitkan bentuk segi tiga
            segi tiga sebagai      dengan segi empat.
            luas = 1 x tapak x tinggi.
                2           ii) Perkenalkan tapak dan tinggi.

                           Contoh :
                            A             B
              D               C


14          CD ialah tapak bagi segi tiga ACD.
           AD ialah tinggi bagi segi tiga ACD.

           iii) Mengaitkan jumlah keseluruhan
           petak dengan bilangan petak pada
           tapak dan bilangan petak pada
           tinggi.

           iv)
                Segi empat


            lebar
                       tinggi


                12 cm2
                panjang        Tapak
                       Luas   ialah 6

            =4x3         =4x3
                        2
            =4x3         =1x4x3
                       2
    RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
       MATEMATIK TAHUN 5
   ___________________________________
MINGGU   BIDANG         HASIL            CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN      PEMBELAJARAN           PEMBELAJARAN
               b) Mengira luas segi tiga  Mengira luas melibatkan unit cm2
               dengan menggunakan      dan m2.
               rumus.

               Aras 3
               a) Menyelesaikan masalah
               yang melibatkan luas segi
               tiga dalam situasi harian.

     11.1) Isi padu   Aras 1
 15   bagi gabungan    a) Menentukan isi padu    i) Bimbing murid meneroka isi padu
     kubus dan kuboid.  bagi gabungan        kubus dan kuboid dengan
               i.   kubus dan kubus;   menggunakan kubus-kubus kecil.
               ii.  kuboid dan kuboid;
                  dan          ii) Isi padu dinyatakan dalam
               iii.  kubus dan kuboid.   sebutan kubus kecil.

               Aras 2
               a) Mengira isi padu bagi   i) Mencari isi padu bagi gabungan
               gabungan           dua pepejal.
               i.  kubus dan kubus;    Contoh : Isi padu kuboid dan
               ii.  kuboid dan kuboid;   kubus.
                  dan          3 cm
               iii. kubus dan kuboid.
                             4cm               2 cm
                                   A      B
                                6 cm
                            Isi padu kuboid A =
                            3 cm x 4 cm x 6 cm = 72 cm3

                            Isi padu kubus B =
                            2 cm x 2 cm x 2 cm = 8 cm3

                            Isi padu gabungan kuboid A dan
                            kubus B = 72 cm3 + 8 cm3
                                = 80 cm3


               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG         HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah
              yang melibatkan isi padu
              bagi gabungan kubus dan
              kuboid dalam situasi
              harian.

     12.1) Pengenalan  Aras 1
 16   purata       a) Menyatakan purata    i) Konsep purata perlu diperkenal
              bagi dua hingga tiga    kan melalui aktiviti seperti
              kuantiti.         berikut:
                            Contoh 1 :
              Menyamakan isi padu cecair di
              dalam dua bekas yang sama saiz.

              Contoh 2 :
              Menyambungkan dua utas tali atau
              benang yang berlainan panjangnya,
              kemudian membahagikannya
              kepada dua bahagian yang sama
              panjang.

              c) Menambahkan tiga kumpulan
              objek yang berlainan bilangan,
              kemudian membahagikannya sama
              banyak kepada tiga kumpulan.

Aras 2
a) Menentukan rumus     i) Melalui aktiviti di atas bimbing
purata sebagai       murid menentukan rumus purata
purata=hasil tambah ktiti  sebagai proses menambah dua
    bilangan kuantiti  atau lebih kuantiti, kemudian
              membahagikannya sama banyak
              mengikut bilangan kuntiti.
 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
    MATEMATIK TAHUN 5
___________________________________
MINGGU   BIDANG        HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN         PEMBELAJARAN
     12.2) Pengiraan  Aras 2
     purata      a) Mengira purata dengan  i) Pengiraan purata tidak
              menggunakan rumus.     melibatkan baki.

                           ii) Pengiraan purata melibatkan
                           nombor, wang, masa, panjang,
                           timbangan berat, isi padu cecair,
                           bilangan benda dan orang.
 16                          Contoh : Kira purata bagi 25, 86
                           dan 105.

                           25 + 86 + 105 = 216 = 72
                              3      3

              Aras 3
              a) Menyelesaikan masalah
              yang melibatkan purata
              dalam situasi harian.

 17   13) PERWAKILAN
     DATA

     13.1) Pungutan  Aras 1
     data       a) Memungut data.     i) Menyiasat dan mendapatkan
                           maklumat berkaitan situasi harian
                           seperti contoh berikut :
                            cara murid pergi ke sekolah;
                              tinggi atau berat murid; dan
                              jenis minuman yang digemari
                              murid.

              b) Mengendali data.     ii) Maklumat yang diperoleh
                            dikumpul dalam bentuk jadual.
               RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATEMATIK TAHUN 5
              ___________________________________

MINGGU   BIDANG        HASIL          CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN     PEMBELAJARAN          PEMBELAJARAN
     13.2) Piktograf  Aras 1
              a) Mengenal pasti      i) Tegaskan piktograf ialah suatu
              piktograf yang mewakili   cara untuk memaparkan maklumat
              i.  satu unit; dan    supaya mudah dilihat dan
              ii.  lebih daripada satu  dibandingkan.
                 unit.
                            ii) Pelbagai jenis piktograf perlu
                            disediakan untuk pengenalan
                            termasuk jenis yang mencancang
                            dan mengufuk.

                            iii) Gunakan satu gambar yang
                            sama untuk mewakili satu unit atau
                         beberapa unit.

 17                       iv) Tegaskan kegunaan petunjuk
                         bagi piktograf.

            b) Mendapatkan maklumat i) Perhatian perlu diberi kepada
            daripada piktograf.   gambar atau symbol yang mewakili
                        bilangan atau kuantiti.

                         ii) Libatkan aktiviti mengira
                         bilangan atau kuantiti, membuat
                         perbandingan, mengira jumlah
                         kuantiti dan mengira purata yang
                         diwakilkan pada piktograf.
            Aras 2
            a) Membina piktograf.  i) Tegaskan langkah-langkah
                         pembinaan piktograf.
                          Perkara yang diwakilkan pada
                           paksi mengufuk atau
                           mencancang.             RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                MATEMATIK TAHUN 5
            ___________________________________

MINGGU   BIDANG       HASIL         CADANGAN AKTIVITI
     PEMBELAJARAN   PEMBELAJARAN        PEMBELAJARAN
                  Gunakan satu nombor atau
                  symbol yang sama untuk
                  mewakili satu unit atau
                  beberapa unit.
                  Labelkan perkara yang wakili
                  setiap lajur atau baris.
                  Tuliskan tajuk piktograf yang
                  dibina.

                ii) Hadkan kepada 5 lajur atau
                baris.
17  Aras 3
   a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan masalah berkaitan
   yang melibatkan piktograf bilangan benda atau orang, wang,
   dalam situasi harian.   masa, ukuran panjang, timbangan
                berat dan isi padu cecair.

								
To top