PODACI ISTRAIVA IMA POTREBNI ZA BAZU PODATAKA by mikesanye

VIEWS: 286 PAGES: 85

									                KARTON NAUĈNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Svetozar
Prezime           Nićin
Godina roĊenja       1948
Mesto roĊenja        Srbobran
Drţava           Srbija i Crna Gora
Zvanje           Kardiohirurg
Titula           Redovni profesor
e-mail           nradov@eunet.yu
Direktni telefoni      462088 (kućni)
Telefoni lokali       615711 lok. 433, 488, 388
Organizaciona jedinica   Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju
Oblast i uza specijalnost  Kardiohirurgija
(kljuĉne reĉi)

STRUĈNA BIOGRAFIJA
Kratka struĉna Profesor Svetozar Nićin roĊen je 5. jula 1948. godine u Srbobranu,
biografija   Jugoslavija. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u rodnom mestu
        sa odliĉnim uspehom, 1968. godine. Iste godine se upisao na
        Medicinski fakultet u Novom Sadu na kome je diplomirao 25. aprila
        1974. godine. 1. februara 1980. godine zapošljava se na Klinici za
        kardiovaskularnu hirurgiju i otpoĉinje specijalizaciju iz grudne
        hirurgije. Posle poloţenog specijalistiĉkog ispita 1984. godine
        rasporeĊen je na mesto lekara specijaliste na Odeljenju za steĉene
        srĉane mane na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju. 1996. godine
        rasporeĊuje se na mesto naĉelnika istog odeljenja. Od marta 1999.
        do okrtobra 2001. godine je V.D. direktor Univerzitetske klinike za
        kardiovaskularnu hirugiju. Za zamenika direktora Univerzitetske
        klinike za kardiovaskularnu hirugiju, Sremska Kamenica, imenovan
        je oktobra 2001. godine.
        Magistarski rad pod naslovom: "Farmakodinamski efekti blokatora
        beta-adrenergiĉnog receptora na srce: Odnos koncentracije i dejstva
        lekova" je odbranio 3. februara 1983. godine.
        3. marta 1990. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod
        naslovom: "STUDIJA PRIMENE PROSTACIKLINA KAO
        ANTIAGREGACIONOG LEKA PRI OPERACIJAMA NA
        OTVORENOM SRCU".
        1985. godine prvi put je izabran u zvanje asistenta na predmetu
        Hirurgija sa ratnom hirurgijom, a 1988. godine je reizabran. Od
        1991. godine nalazi se u zvanju docenta na ovom predmetu. Prvi
        put je izabran u zvanje vanrednog profesora 1996. godine, a
        reizabran u isto zvanje 2001. godine.
        Profesor dr sci med. Svetozar Nićin, kao autor ili koautor,
        prezentirao je ili publikovao 478 struĉnih radova, koji su referisani
        na kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. U 28
        radova je prvi autor . Index kompetentnosti je 177,0.
        Specijalizacije i studijski boravci u inostranstvu:
          - Maj 1994., dve nedelje u National Heart & Lung Institute,

                         1
    London.
  - Maj 1995. i 1996., jedna nedelja, Teaching Seminar in
    Cardiac Surgery, u National Heart and Lung Institute u
    Londonu, pod voĊstvom Sir Magdi Yacoub, profesor hirurgije
    britanske fondacije za srce.
  - Novembar 1998., tri nedelje, Texas Heart Institute, Methodist
    Hospital – Houston (De Bakey), Prof. Dr. Joseph S. Coselli
  - Novembar 1998., nedelju dana, Samaritan Desert Hospital,
    Prof. Dr. Dwight Lundell
Profesor Nićin je ĉlan Udruţenja hirurga Jugoslavije i Mediteranske
asocijacije za kardiologiju i kardiohirurgiju. Septembera 1993.
godine u Lisabonu izabran je u Generalnu skupštinu Evropskog
udruţenja kardiovaskularnih hirurga (European Chapter of the
International Society for Cardiovascular Surgery) kao aktivni ĉlan
asocijacije. Novembera 1993. godine izabran je u International
Society of Cardio - Thoracic Surgeons za aktivnog ĉlana.
Profesor Nićin 16 godina uĉestvuje u praktiĉnoj nastavi studentima
medicine iz predmeta Hirurgija sa ratnom hirurgijom. Od 1988.
godine izvodi teorijsku nastavu na postdiplomskim studijama iz
kardiologije. Od 1979. godine je uĉestvovao kao predavaĉ u okviru
kursa za postdiplomsko usavršavanje lekara opšte medicine, koje je
organizovalo Društvo lekara Vojvodine. 1989. godine je bio u
sastavu tima koji je radio na montaţi video filma o transplantaciji
srca i drugih video filmova koji se koriste u redovnoj i
poslediplomskoj nastavi.
Od 1991. godine uĉestvuje u teoretskoj nastavi iz kardiohirurgije,
kao i teoretskoj nastavi iz hirurgije za studente IV godine medicine.
U svom struĉnom i edukativnom radu dosada je tri puta nagraĊivan:
  1. Srebrnom medaljom Udruţenja kardiologa Jugoslavije, za
    celokupnu aktivnost u Udruţenju kardiologa Jugoslavije
    1998-2001. godine.
  2. Poveljom sa plaketom za doprinos u razvoju Instituta za
    kardiovaskularne bolesti, 23. decembra 2002. godine
  3. Zahvalnicom za uspešan rad u okviru delatnosti Društva
    lekara Vojvodine, 5. marta 2003. godine
U svom hirurškom radu ima preko 5000 samostalnih operacija na
otvorenom srcu, 3500 asistencija operacijama na otvorenom srcu, i
preko 400 ostalih samostalnih hirurških intervencija.
Mereni ameriĉkim i evropskim standardima stratifikacije rizika
njegovi rezultati u kardiohirurgiji su visoko nadproseĉni. U 2002.
godini imao je 27% operacija na otvorenom srcu od ukupnog broja
takvih operacija na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju. Oĉekivani
operativni rizik, kod pacijenata koje je operisao po Parsonnetu 97
bio je 4,6% a po Euroscore-u 4,1%, dok je stvarni operativni rizik
kod njegovih pacijenata bio 1,9%.
U oblasti nauke ostvario je znaĉajne rezultate u oblasti primene
kontinuirane prostaciklinske infuzije u smanjivanju preoperativnog i
ranog postoperativnog infarkta miokarda. Iz oblasti prospektivno
primenjenog istraţivanja veliki znaĉaj ima njegova knjiga
“Stratifikacija rizika u kardiohirurgiji” prva publikacija te vrste u
našoj struĉnoj literaturi.

                2
         Izabran je u zvanje redovnog profesora na nastavnom predmetu
         Hirurgija sa ratnom hirurgijom Medicinskog fakulteta Univerziteta
         u Novom Sadu 2003 godine.

STRUĈNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  NASTAVNO-NAUĈNA ZVANJA:
   (reizbora)   Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor,
           Redovni profesor; Istraţivaĉ-pripravnik, Istraţivaĉ–
           saradnik, Nauĉni–saradnik,Viši nauĉni–saradnik, Nauĉni
           savetnik
1.  1985     Asistent
2.  1988     Asistent
3.  1991     Docent
4.  1996     Vanredni profesor
5.  2001     Vanredni profesor
6.  2003     Redovni profesor


STRUĈNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1974
Mesto         Novi Sad
Institucija      Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Naslov diplomskog rada
Oblast
MAGISTERSKA TEZA
Godina         1983
Mesto         Novi Sad
Institucija      Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Naslov teze      Farmakodinamski efekti blokatora beta-adrenergiĉnog
            receptora na srce: Odnos koncentracije i dejstva lekova
Oblast
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina         1990
Mesto         Novi Sad
Institucija      Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Naslov disertacije   Studija primene prostaciklina kao antiagregacionog leka pri
            operacijama na otvorenom srcu
Oblast


PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUĈNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                  BrojNAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske.

                        3
PRODUKCIJA - REZULTATI

Spisak rezultata R11                                 Broj
 Istaknuta nauĉna knjiga i monografija meĊunarodnog znaĉaja – nauĉna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih nauĉnih radnika, objavljena od
 strane izdavaĉa meĊunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika.Spisak rezultata R12                                 Broj
 Nauĉna knjiga i monografija meĊunarodnog znaĉaja - nauĉna dela koja su
 recenzovana u meĊunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavaĉa.Spisak rezultata R13                                 Broj   1
 Nauĉna knjiga i monografija nacionalnog znaĉaja – nauĉna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih nauĉnih radnika jedne zemlje.
1.Svetozar Nićin, Djordje Jakovljević, Bogoljub Mihajlović, Stratifikacija rizika u kardiohirurgiji,
  Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica, 2003.

 Udžbenici                                      Broj    1
  1. Banić B., Dimković R., Djaković K., Nićin S., Stanulović M.
   Skripta iz farmakologije I Deo
   Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, 1978.


Spisak rezultata R21                                 Broj    0
 Poglavlje u knjizi; Pregledni ĉlanak u vodećem ĉasopisu, u tematskom
 zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj odreĊenim nauĉnim
 oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja).

NAPOMENA: pregledni ĉlanak je štampani rad koji obraĊuje jedan nauĉni problem sa kritiĉkim
osvrtom i liĉnim doprinosom autora tom problemu.

Spisak rezultata R22                                 Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni ĉlanak u ĉasopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj odreĊenoj nauĉnoj oblasti.
 (kategorije R52 - Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja).Spisak rezultata R23                                 Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni ĉlanak u ĉasopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj odreĊenoj nauĉnoj oblasti.
 (kategorije R61 - Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja).


                         4
Spisak rezultata R31 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na meĊunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na meĊunarodnom
 nivou (uz dokaz).


Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehniĉkog rešenja, za koga je rešenje raĊeno, ko rešenje
koristi, godina kada je rešenje uraĊeno i ko ga je prihvatio – primenjuje

Spisak rezultata R32 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehniĉkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).Spisak rezultata R33 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumaĉenjima.Spisak rezultata R34 - Tehniĉka rešenja                      Broj
UreĊivanje kolektivne monografije, autorska izloţba muzeja i arhiva (uz
dokaze).Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na meĊunarodnom nivou.Spisak rezultata R42 - Patent                           Broj
 Realizovani patent, soj, sorta i rasa.Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja.        Broj   1
 Vodeći meĊunarodni ĉasopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% ĉasopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% ĉasopisa sa Liste SCI,
 kao i novi ĉasopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno ĉasopis koji se izdaje u
 zemlji i koji ima meĊunarodnu redakciju sastavljenu od nauĉnika iz najmanje
 pet zemalja i ima meĊunarodnu recenziju, a izdaje ga meĊunarodna nauĉna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.

                         5
  1. Z. Jonjev, S. Nicin, V. Mujovic, Lj. Petrovic, N. Radovanovic
   PROSTACYCLIN AFTER REDUCES INCIDENCE OF MZOCARDIAL DAMAGE
   AFTER CORONARY ENDARTERECTOMY
   Ann Thorac Surg 2004;78:1299-303

Spisak rezultata R52 - Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja.             Broj   3
 MeĊunarodne ĉasopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.
1. S.Nastasić, M.Djordjević, J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ, Lj.Petrović,
   F.Vuk, N.Radovanović
   MALADIE CORONARIENNE OCCLUSIVE ET STÉNOSE DES ARTERÈS CAROTIDES
   Journal des Maladies Vasculaires, 1993, 18, 219-223
2. B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Popov, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, M. Zorc, M.
   Djordjević, M. Potić, N. Radovanović
   LATE RESULTS AFTER IMPLANTATION OF CARBOMEDICS
   MECHANICAL HEART VALVE
   Full paper, Cor Europaeum European Journal for Cardiac Interventions, Official Journal of the
   Institute for Cardiac Survey of the European Academy of Sciences and Arts Vol. 4 No.3 1995,
   pg. 118 – 121
3. Radovanovic N, Petrovic LJ, Zorc M*, Mihajilovic B, Kovac M, Nicin S, Popov M, Torbica
   V, Uscumlic-Kovacevic D,
   CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
   STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
   DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, University of Novi Sad, Novi Sad, Yugoslavia,
   *Institute of Histology and Embryology, Medical Faculty, University of Ljubljana – Slovenia;
   Volume: 17 Issue:3, Page:201-4 Year:2002, J Card Surg,

Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu           Broj
meĊunarodnog znaĉaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).


NAPOMENA: MeĊunarodni nauĉni skup je onaj koji organizuje registrovano nauĉno udruţenje ili
registrovana nauĉna institucija, ima meĊunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo vaţi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja        Broj   2
štampan u celini.
1. MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN END STAGE HEART FAILURE
Ninoslav Radovanovic, Svetozar Nicin, Ljuborad Petrovic, Jan Selestiansky, Miklos Fabri,
Bogoljub Mihajlovic, Pavle Kovacevic, Zivojin Jonjev, Zoran Konstantinovic
32nd Memorial devoted to Professor Janez Plecnik
Ljubljana, Slovenia, December 6-8, 2001. Proceedings page 69-77
2. SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY DISEASES –
CORONARY ENDARTERECTOMY
Ninoslav Radovanović, Svetozar Nićin, Bogoljub Mihajlović, Jan Seleštiansky, Joţef Lavaĉ,
Ţivojin Jonjev, Pavle Kovaĉević, Mikloš Fabri, Stamenko Šušak, Marijeta Zorc
32nd Memorial devoted to Professor Janez Plecnik

                         6
Ljubljana, Slovenia, December 6-8, 2001. Proceedings page 227-234

Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja je onaj, Broj        7
koji izdaje nacionalno nauĉno udruţenje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih nauĉnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i kljuĉne reĉi na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) ĉasopisa kategorije
»vodeći nacionalni ĉasopis«
1. Stanulović M, Banić B, Jakovljević V, Roguljić M, Nićin S. i Djaković K.
    ANALIZA KORIŠĆENJA LEKOVA: PUT KA EVALUACIJI I FARMAKOTERAPIJI
    Medicinski pregled, 1979., XXXI - broj 3-4, 95-102.
2. Stanulović M., Banić B., Nićin S.:
    KORIŠĆENJE I NUSPOJAVE TILIDINA
    Medicinski pregled XXXII - 1979, 3-4, 117-120.
3. Stanulović M., Nićin S.:
    NEŢELJENA DEJSTVA LEKOVA.
    Medicinski pregled XXXIII - 1980, 3-4, 151-155.
4. Daniĉić B., Tasić M., Radić A., Nićin S.: NEKROTIĈNI ENTEROKOLITIS KAO
    NEŢELJENO DEJSTVO TERAPIJE TETRACIKLINA
    Acta chirurgica Yugoslavica, XXIX - 1982, supol. l. 351-353.
5. Sedlak V., Babić Dj., Atanacković D., Stanulović M., Nićin S.:
    PROMENA NEKIH HUMORALNIH ĈINILACA / pra, aldosterona / U TOKU
    LEĈENJA ESENCIJALNE HIPERTENZIJE PROPRANOLOLOM
    Radiol. Iugosl., 17: 29-32. 1983.
6. B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, N. Radovanovic
    POSSIBILITIES OF PREDICTING RESULTS AFTER SURGICAL CORRECTION OF
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION ON BASIS OF THE DEGREE OF LEFT
    VENTRICULAR DYSFUNCTION
    Med Pregl 1998 Nov-Dec;51(11-12):489-95
7. HIGH RISK CORONARY SURGERY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, J. Lavac, M. Fabri,
    P. Kovacevic
    Russian Journal of Cardiology, No 4, 1999: 31-36.

Spisak rezultata R62 - Rad u ĉasopisu nacionalnog znaĉaja            Broj   2
1. N.Vitorović, N.Radovanović, E.Aĉ-Nikolić, Lj.Petrović, S.Nićin:
   DINAMIKA KARDIOVASKULARNOG I ISHEMIJSKOG MORBIDITETA U
   VOJVODINI (LONG TERM)
   Ĉasopis za socijalnu medicinu i društveno-ekonomske odnose u zdravstvu, Godina XVII, broj
   8, 1988. (str. 13-18).
2. Vujadin M. Mujović, Svetozar Nićin, Slavko Simeunović, Aleksandar Milošević and Ninoslav
   Radovanović
   PROSTACYCLIN: A NEW TREATMENT OF PATIENTS FOLLOWING CORONARY
   ARTERY BYPASS SURGERY AND TOTAL ENDARTERECTOMY
   Cardiology 1980-1992, God.1992, vol.13, br 1-2 (str. 23-30)

Spisak rezultata R63 - Nauĉna kritika i polemika                  Broj                         7
Spisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog znaĉaja        Broj
štampano u celini.


NAPOMENA: Nacionalni nauĉni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruţenje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne nauĉne radnike iz tematike
skupa, zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.

Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan Broj         1
u celini.
1. N.D.Radovanović, S.Nićin, S.Simeunivić and V.Mujović
   USE OF PROSTACYCLIN AS A BRIDGE TOWARD HEPARIN IN PATIENTS AFTER
   MYOCARDIAL REVASCULARISATION
   Jugoslavica Physiologica et pharmacologica acta, vol.24, Suppl. 6, Beograd, 1988. (str. 377-
   378)

Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade reĉnika SANU       Broj
i Matice srpske.
Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu meĊunarodnog           Broj
znaĉaja štampano u izvodu.Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja        Broj 436
štampan u izvodu.
1. COMMON DENOMINATORS OF DRUG IN TWO SEPARATE PROVINCES IN
  YUGOSLAVIA
  Košir F., Stanulović M., Mikeš T., Jakovljević V., Banić B., S.Nićin, Djaković K.:
  7 th International Congres of Pharmacology, Paris, 1978.
2. DIFFERENCES IN RESCRIBING BENAVIOR OF DRUGS FOR CHILDREN
  WITHIN THE SAME COMMUNITY
  Stanulović M., Ronĉević N., Jakovljević V., S.Nićin
  7 th International Congres of Pharmacology, Paris, 1978.
3. ESTIMATION OF PLASMA RENIM ACTIVITY BY PROPRANOLOL
  ADMINISTRATION
  D.Atanacković, S.Nićin, V.Seldak-Vadoc, V.Jakovljević, Lj.Babić, N.Draganić
  X World Congress of cardiology, Washington, 1986.
4. LONG TERM RESULTS WITH ANTICOAGULANT THERAPY AFTER
  CORONARY SURGERY
  M.Zorc, N.Radovanović, A.Ţemva, F.Vuk, O.Porenta, Lj.Vuk, V.Mujović, S.Nićin
  Mediterranean Association of cardiology and cardiac surgery,
  1 st Annual meeting, Cavtat-Dubrovnik, 1987.
5. THE ANTICOAGULANT EFFECT OF PROSTACYCLIN IN THE PREVENTION
  OF EARLY THROMBOSIS FOLLOWING MYOCARDIAL REVASCULARISATION

                         8
   V.Mujović, N.Radovanović, S.Nićin, V.Starĉević, M.Zorc, Lj.Petrović, F.Vuk, A.Luĉić,
   Lj.Vuk, S.Popović, J.Ĉikoš i N.Vitorović
   Mediterranean Association of cardiology and cardiac surgery,
   1 st Annual meeting, Cavtat-Dubrovnik, 1987.
6.  ADMINISTRATION OF PROSTACYCLIN AS ANTICOAGULANT AGENT AFTER
   EXTRACORPOREAL CIRCULATION IN PATIENTS UNDERGOING ARTIFICIAL
   VALVE REPLACEMENT
   V.Mujović, N.Radovanović, S.Nićin, Lj.Petrović, A.Luĉić, N.Vitorović
   Mediterranean Association of cardiology and cardiac surgery,
   1 st Annual meeting, Cavtat-Dubrovnik, 1987.
7.  USE PROSTACYCLIN AS A BRIDGE TOWARD HEPARIN IN PATIENTS
   AFTER TOTAL ENDARTERECTOMY N.Radovanović, S.Nićin, S.Simeunović,
   M.M.Kostić, A.Majić, V.P.Starĉević and V.M.Mujović
   Fifth International Symposium, May 16-19, 1988, Halle, GDR
8.  EFFECTS OF PROSTACYCLIN IN THE PREVENTION OF EARLY
   THROMBOSIS AFTER TOTAL ENDARTERECTOMY OF CORONARY ARTERIES
   M.Mujović, N.Radovanović, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, A.Milošević
   VII International symposium on cardiovascular diseases,
   June 23-25, 1988, Novi Sad, Yugoslavia
9.  DYNAMICS OF CARDIOVASCULAR AND CORONARY LONG-TERM
   MORBIDITY IN VOJVODINA
   N.Vitorović, N.Radovanović, Aĉ-Nikolić E., Lj.Petrović, S.Nićin
   VII International symposium on cardiovascular diseases,
   June 23-25, 1988, Novi Sad, Yugoslavia
10.  EFFECTS OF PROSTACYCLIN IN THE PREVENTION OF EARLY GRAFT
   THROMBOSIS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION
   N.Radovanović, V.Mujović, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, A.Milošević,
   N.Vitorović
   Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery,
   2 nd Annual meeting, October 6-9 1988, Taormina - Sicily, Italy
11.  USE PROSTACYCLIN AS A BRIDGE TOWARD HEPARIN IN PATIENTS AFTER
   MYOCARDIAL REVASCULARISATION
   N.Radovanović, S.Nićin, S.Simeunović, V.P.Starĉević, O.M.Bosnić and V.M.Mujović
   XIV Kongres SDFJ sa medjunarodnim uĉešćem, Zbornik rezimea, Beograd, 20-24. septembar
   1988.
12.  EFFECTS OF PROSTACYCLIN IN THE PREVENTION OF THE APPEARANCE
   OF INTRAOPERATIVE AND EARLY POSTOPERATIVE MYOCARDIAL
   INFARCTION AFTER SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARISATION
   S.Nićin, N.Radovanović, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, F.Vuk, Lj.Petrović, Lj.Vuk,
   R.Zamurović
   Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery,
   3 rd Annual Meeting, November 9-11, 1989, Mallorca, Spain
13.  OPERATIVE RISK OF MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS
   WITH POOR LEFT VENTRICULAR FUNCTION (EF 30%)S.Nastasić, Ţ.Jocić,
   Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky, M.Djordjević, B.Mihajlović,
   M.Mijatov, Lj.Vuk, M.Zorc, A.Milošević, N.Radovanović
   Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery
14.  CORONARY ARTERY ENDARTERECTOMY AND RECONSTRUCTION IN
   DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY DISEASE N.Radovanović, Ţ.Jocić,
   S.Nastasić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Lj.Vuk, M.Mijatov,
   M.Zorc, N.Vitorović, R.Zamurović

                        9
   Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery,
   3 rd Annual Meeting, November 9-11, 1989, Mallorca, Spain
15.  CURRENT OPERATIVE RISK IN THE SURGERY OF TWOFOLD
   VALVULOPATHY
   J.Seleštiansky, Lj.Petrović, F.Vuk, M.Djordjević, S.Nićin, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, S.Nastasić,
   Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Radovanović
   Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery,
   3 rd Annual Meeting, November 9-11, 1989, Mallorca, Spain
16.  BENTALL'S OPERATION - OUR EXPERIENCE
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Seleštiansky,
   M.Djordjević, B.Mihajlović, P.Nikolić
   Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery,
   3 rd Annual Meeting, November 9-11, 1989, Mallorca, Spain
17.  CLINICAL APPLICATION OF PROSTACYCLIN (FLOLAN) IN
   CARDIOVASCULAR SURGERY
   V.P.Starĉević, O.M.Bosnić, V.M.Mujović, S.Nićin, N.Radovanović
   7 International conference on Prostaglandins and related compounds,
   Florenca, Italy, May 28 June 1st 1990.
18.  EFFECTS OF PROSTACYCLINE IN THE PREVENTION OF THE APPEARANCE
   OF INTRAOPERATIVE AND EARLY POSTOPERATIVE MYOCARDIAL
   INFARCTION AFTER SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARISATION
   S.Nićin, N.Radovanović, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, F.Vuk, Lj.Petrović, Lj.Vuk,
   R.Zamurović
   J CardiovascSurg, Supplement - 39th Congress of the European Society for Cardiovascular
   Surgery, September 9-12, 1990, Budapest, Hungary,
   Vol.31 - No 4., July - Avgust 1990, p.22.
19.  CORONARY ARTERY ENDARTERECTOMY AND RECONSTRUCTION IN
   DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY DISEASE
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky,
   B.Mihajlović, Lj.Vuk, R.Zamurović
   J CardiovascSurg, Supplement - 39th Congress of the European Society for Cardiovascular
   Surgery, September 9-12, 1990, Budapest, Hungary,
   Vol.31 - No 4., July - Avgust 1990, p.24.
20.  CURRENT OPERATIVE RISK IN THE SURGERY OF TWOFOLD
   VALVULOPATHY
   J.Seleštiansky, Lj.Petrović, F.Vuk, B.Mihajlović, M.Djordjević, S.Nićin, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić,
   S.Nastasić, Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Radovanović
   J CardiovascSurg, Supplement - 39th Congress of the European Society for Cardiovascular
   Surgery, September 9-12, 1990, Budapest, Hungary,
   Vol.31 - No 4., July - Avgust 1990, p.28.
21.  OUR EXPERIENCE IN THE REPLACEMENT OF THE AORTIC VALVE BY
   St.JUDE MEDICAL MECHANICAL PROSTHESIS
   B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky, M.Djordjević, J.Lavaĉ,
   S.Nastasić, Ţ.Jocić, M.Mijatov, N.Radovanović
   J CardiovascSurg, Supplement - 39th Congress of the European Society for Cardiovascular
   Surgery, September 9-12, 1990, Budapest, Hungary,
   Vol.31 - No 4., July - Avgust 1990, p.50.
22.  BENTALL'S OPERATION.OUR EXPERIENCE
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Seleštiansky,
   M.Djordjević, B.Mihajlović, P.Nikolić
   J CardiovascSurg, Supplement - 39th Congress of the European Society for Cardiovascular

                        10
   Surgery, September 9-12, 1990, Budapest, Hungary,
   Vol.31 - No 4., July - Avgust 1990, p.53.
23.  TRAJNA ELEKTROSTIMULACIJA NAKON KOREKCIJE EBSTEIN-OVE
   ANOMALIJE
   J.Lavaĉ, B.Mihajlović, S.Nićin, Lj.Petrović, J.Seleštiansky, F.Vuk, Z.Ĉanković,
   Ţ.Vodopivec, S.Nastasić, M.Djordjević, N.Radovanović:
   2. Jugoslovenski simpozijum o elektrostimulaciji srca z mednarodno udeleţbo, Bled 1990.
24.  CURRENT OPERATIVE RISK IN THE SURGERY OF THREEFOLD
   VALVULOPATHY
   M.Djordjević, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky, N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
25.  CARBOMEDICS MECHANICAL PROSTHESIS - TWO YEARS EXPERIENCES
   B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, J.Seleštiansky, S.Nićin,
   M.Djordjević, Lj.Vuk, M.Mijatov, and N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
26.  BENEFICIAL EFFECTS OF PROSTACYCLIN DERIVATE ( FLOLAN ) IN THE
   PREVENTION OF EARLY THROMBOSIS FOLOWING MYOCARDIAL
   REVASCULARISATION
   V.Mujović, F.Vuk, S.Nićin, S.Simeunović, A.Milošević and N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
27.  PERMANENT ELECTROSTIMULATION IN THE PATIENTS WITH OPEN
   HEART SURGERY ( 5072 PTS.)
   J.Lavaĉ, M.Djordjević, B.Mihajlović, J.Seleštiansky, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović,
   F.Vuk, M.Mijatov, S.Nićin and N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
28.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN'S ANOMALY
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović,
   F.Vuk, M.Mijatov and N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
29.  OPERATIVE RISK IN WOMEN IN CORONARY SURGERY
   B.Mihajlović, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, F.Vuk, J.Seleštiansky, S.Nićin,
   M.Djordjević, Lj.Vuk, M.Mijatov and N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
30.  PROSTACYCLIN THROMBOXANE BIOSYNTHESIS IN PATIENTS WITH
   ISCHEMIC HEART DISEASE
   V.Mujović, S.Nićin, S.Simeunović, A.milošević, V.Starĉević and N.Radovanović
   Il Cuore, Supplemento, Abstracts, Vol.VII, al.n.3.
31.  CORONARY ARTERY ENDARTERECTOMY AND RECONSTRUCION IN DIFFUSE
   AND DISTALL CORONARY ARTERY DISEASE
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Selestiansky,
   B.Mihajlović, Lj.Vuk, M.Mijatov, M.Zorc, N.Vitorović, R.Zamurović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Coronary Artery Surgery and Esophagus Cancer in Arge Alp and Pentagonale
   Salzburg, Austria, May 30-June 1, 1991.
32.  RE-INTERVENTIONS APRES COMMISSUROTOMIE MITRAL A COEUR FERME
   Radovanović N., Mihajlović B., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Nićin
   S., Seleštiansky J., Djordjević M., Vuk Lj.
   Clinique Universitaire de Chirurgie Cardiovasculaire, Novi Sad, Yugoslavia
   Societe de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire de langue francaise
   Journees Presidentielles, Paris, 20-21 juin 1991
33.  OUR MODIFICATION OF REIMPLATATION OF THE CORONARY ARTERIES IN

                        11
   BENTALL'S OPERATIONS
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Seleštiansky,
   M.Djordjević, B.Mihajlović
   Journal of Cardiovascular Surgery, Supplement to issue _ 4., July-Avgust 1991,
   p.42.Abstract
   XX World Congress of the international Society for Cardiovascular Surgery,
   September 1-6,1991, Amsterdam ( The Netherlands ).
34.  OPERATIV RISK IN RE-DO SURGERY AFTER CLOSED MITRAL
   COMMISSUROTOMY
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, Ţ.Jocić,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, Lj.Vuk, M.Mijatov, D.Kovaĉević
   Journal of Cardiovascular Surgery, Supplement to issue _ 4., July-Avgust 1991,
   p.58.Abstract
   XX World Congress of the international Society for Cardiovascular Surgery,
   September 1-6,1991, Amsterdam ( The Netherlands ).
35.  MIDTERM FOLLOW-UP OF THE CARBOMEDICS MECHANICAL HEART
   VALVE
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić,
   J.Seleštiansky, S.Nićin, M.Djordjević, Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Vitorović and N.Radovanović
   Journal of Cardiovascular Surgery, Supplement to issue _ 4., July-Avgust 1991,
   p.85.Abstract
   XX World Congress of the international Society for Cardiovascular Surgery,
   September 1-6,1991, Amsterdam ( The Netherlands ).
36.  MIDTERM FOLLOW-UP OF THE CARBOMEDICS MECHANICAL HEART VALVE
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić,
   J.Seleštiansky, S.Nićin, M.Djordjević, Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Vitorović and M.Popov
   University Clinic of cardiovascular diseases, Novi Sad, Yugoslavia
   XXth World Congress The International Society for Cardiovascular Surgery,
   September 1-6, 1991, Amsterdam – Netherlands Final program, page No 45
37.  TRIPLE VALVE DISEASE - INDICATIONS, OPERATIVE TACTICS AND
   RESULTS Jocić Ţ., Djordjević M., Mihajlović B., Seleštiansky J., Petrović Lj., Vuk F.,
   Nastasić S., Lavaĉ J., Nićin S., Vuk Lj., Mijatov M., Popović S., Vitorović N., Radovanović
   N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria - Egypt Abstracts book, page No 381
38.  LEFT BAD VENTRICLE (EF < 30%) - CLINICAL EXPERIENCE WITH 842 PTS
   Radovanović N., Nastasić S., Jocić Ţ., Petrović Lj., Vuk F., Lavaĉ J., Nićin S., Seleštiansky
   J., Djordjević M., Mihajlović B., Mijatov M., Vuk Lj., Vitorović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria – Egypt Abstracts book, page No 183
39.  A NEW APPROACH TO THE EARLY ANTICOAGULANT THERAPY IN
   COMPLEX RECONSTRUCTION OF CORONARY CIRCULATION WITH
   ENDARTERECTOMY
   Nićin S., Mujović V., Jocić Ţ., Nastasić S., Lavaĉ J., Vuk F., Zamurović R., Radovanović
   N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria – Egypt Abstracts book, page No 181
40.  PROSTAGLANDINS IN PERIOPERATIVE TREATMENT OF PATIENTS

                         12
   UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY AND TOTAL
   ENDARTERECTOMY
   Mujović S.M., Nićin S., Simeunović S., Vuk F., Miloradović M.and Radovanović N.
   University Cardiovascular System Research group, Kragujevac-Beograd, Yugoslavia
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria – Egypt Abstracts book, page No 179
41.  OUR MODIFICATION OF REIMPLATATION OF CORONARY OSTIA IN
   BENTALL'S OPERATION
   Radovanović N., Lavaĉ J., Nićin S., Petrović Lj., Vuk F., Vitorović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,
   5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria – Egypt
   Abstracts book, page No 96
42.  TRANSAORTIC CLOSURE OF VSD.OPERATIVE TACTICS AND RESULTS
   Radovanović N., Lavaĉ J., Nićin S., Petrović Lj., Vuk F., Mihajlović B.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria – Egypt Abstracts book, page No 95
43.  PROSTACYCLIN ADMINISTRATION DURING CARDIOPULMONARY BYPASS
   OPERATIONS AND TOTAL ENDARTERECTOMY IN MAN
   Mujović V.M., Nićin S., Simeunović S., Petrović Lj., Konstantinović Z., Miloradović
   M.and Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 5th Annual Meeting
   September 23-27, 1991, Alexandria – Egypt Abstracts book, page No 71
44.  COMBINED CORONARY AND CAROTID SURGERY: INDICATIONS,
   OPERATIVE TACTICS AND RESULTS
   S.Nastasić, M.Djordjević, J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ,
   Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   The International Society of Cardio-thoracic surgeons Second World Congress
   May 10-14, 1992, Ankara, Turkey Abstract No 002, p.56
45.  St JUDE MEDICAL AND CARBOMEDICS AORTIC VALVE
   REPLACEMENT.COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY STUDY
   B.Mihajlović, M.Kovaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, N.Vitorović, M.Popov, M.Mijatov, N.Radovanović,
   The journal of Cardiovascular Surgery - Official journal of the International
   Society for Cardiovascular Surgery, published by Minerva Medica
   41 st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
   September 6 - 9, 1992., Le Corum, Montpellier – France
   Supplement, Vol.33 - No.4, July - August 1992., pg.7 - No.16
46.  TRANSAORTIC CLOSURE OF VSD: OPERATIVE TACTICS AND RESULTS IN 40
   PATIENTS
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić,
   J.Seleštiansky, S.Nićin, Lj.Vuk, S.Popović, M.Preradović
   The journal of Cardiovascular Surgery - Official journal of the International
   Society for Cardiovascular Surgery, published by Minerva Medica
   41 st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
   September 6 - 9, 1992., Le Corum, Montpellier – France

                       13
   Supplement, Vol.33 - No.4, July - August 1992., pg.22 - No.54
47.  REDUCTION IN PERIOPERATIVE MYOCARDIAL INFARCTION IN CORONARY
   ENDARTERECTOMY BY THE USE OF PROSTACYCLIN
   S.Nićin, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, F.Vuk, N.Radovanović,
   The journal of Cardiovascular Surgery - Official journal of the International
   Society for Cardiovascular Surgery, published by Minerva Medica
   41 st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
   September 6 - 9, 1992., Le Corum, Montpellier – France
   Supplement, Vol.33 - No.4, July - August 1992., pg.32 - No.78
48.  OPERATIVE RISK IN COMBINED CORONARY AND VALVULAR SURGERY
   N.Radovanović, M.Djordjević, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Petrović, F.Vuk,
   S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky, Lj.Vuk, M.Mijatov, S.Popović,
   M.Preradović, N.Vitorović, M.Popov
   The journal of Cardiovascular Surgery - Official journal of the International
   Society for Cardiovascular Surgery, published by Minerva Medica
   41 st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
   September 6 - 9, 1992., Le Corum, Montpellier – France
   Supplement, Vol.33 - No.4, July - August 1992., pg.41 - No.102
49.  CURRENT OPERATIVE RISK IN TRIPLE VALVE SURGERY
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, Lj.Vuk, S.Popović, M.Preradović, M.Mijatov, M.Popov
   The journal of Cardiovascular Surgery - Official journal of the International
   Society for Cardiovascular Surgery, published by Minerva Medica
   41 st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
   September 6 - 9, 1992., Le Corum, Montpellier – France
   Supplement, Vol.33 - No.4, July - August 1992., pg.82 - No 206
50.  SURGICAL THERAPY IN ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, M.Zorc, A.Nikolić, N.Vitorović, M.Popov, M.Ćenanović
   International Society of Cardio - Thoracic Surgeons (ISCTS)
   THIRD WORLD CONGRESS 1993, January 25-27, 1993. Salzburg, Austria
   Final Program, No.104, Page 175
51.  RESECTION OF LEFT VENTRICULAR ANEURYSM - OUR EXPERIENCE WITH 116
   PATIENTS
   S.Nastasić, M.Djordjević, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, B.Mihajlović, S.Nićin, J.Seleštiansky, Lj.Vuk,
   Lj.Petrović, A.Nikolić, N.Radovanović
   International Society of Cardio - Thoracic Surgeons (ISCTS)
   THIRD WORLD CONGRESS 1993, January 25-27, 1993. Salzburg, Austria
   Final Program, No.50, Page 124
52.  OPERATIVE RISK IN COMBINED CORONARY AND VALVULAR SURGERY
   M.Djordjević, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Vuk,
   S.Nićin, M.Zorc, N.Radovanović
   International Society of Cardio - Thoracic Surgeons (ISCTS)
   THIRD WORLD CONGRESS 1993, January 25-27, 1993. Salzburg, Austria
   Final Program, No.44, Page 118
53.  RIGHT ATRIAL TUMOURS - INFRADIAFRAGMATIC ORIGIN
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nastasić, F.Vuk, Lj.Petrović, B.Mihajlović, S.Nićin
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   XXVII Congres du college francais de pathologie vasculaire
   March 17-20, 1993.Paris, France
   Journal des maladies vascularies, Tome 18 - A, Page 67

                        14
54.  CORONARY DISEASE AND CAROTID STENOSIS.OUR EXPERIENCE IN 127
   OPERATED PATIENTS
   S.Nastasić, M.Djordjević, J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ,
   Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   XXVII Congres du college francais de pathologie vasculaire
   March 17-20, 1993. Paris, France
   Journal des maladies vascularies, Tome 18 - A, Page 86
55.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
   DISEASE
   N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, V.Mujović, Lj.Petrović, F.Vuk,
   B.Mihajlović, J.Seleštiansky, Lj.Vuk, N.Vitorović, M.Popov
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   A MAGYAR KARDIOLÓGUSOG TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA
   1993.Május 13-15., Balaton, Hungaria
   Cardiologia Hungarica, Abstract kţnyv, Page 32
56.  TECHNIC AND RESULTS IN TRICUSPID VALVE REPAIR IN POLIVALVULAR
   DISEASE
   B.Mihajlović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Seleštiansky, S.Nićin,
   M.Djordjević, A.Nikolić, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   THE 42nd ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN ASSOCIATION FOR
   THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY THE SCANDIVIAN SOCIETY
   FOR EXTRACORPOREAL TECHNOLOGY
   August 12 - 14, 1993, Tampere, Finland
   Abstract book, Page 38 - No 13
57.  NEW PROCEDURE IN REIMPLANTATION OF CORONARY ARTERIES IN
   BENTALL'S OPERATION
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, F.Vuk, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, B.Mihajlović,
   M.Djordjević, J.Seleštiansky, Lj.Vuk
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   THE 42nd ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN ASSOCIATION FOR
   THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY THE SCANDIVIAN SOCIETY
   FOR EXTRACORPOREAL TECHNOLOGY
   August 12 - 14, 1993 Tampere, Finland
   Abstract book, Page 51 - No 26
58.  ROLE OF PROSTACYCLIN IN CORONARY SURGERY DURING AND AFTER
   EXTRACORPOREAL CIRCULATION
   S.Nićin, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   THE 42nd ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN ASSOCIATION FOR
   THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
   THE SCANDIVIAN SOCIETY FOR EXTRACORPOREAL TECHNOLOGY
   August 12 - 14, 1993 Tampere, Finland
   Abstract book, Page 79 - No 53
59.  TECHNIC AND RESULTS IN MITRAL VALVE REPAIR
   N.Radovanović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović,
   J.Seleštiansky, M.Kovaĉ, Lj.Vuk, M.Mijatov, S.Popović, N.Vitorović, M.Popov,
   Z.Konstantinović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   THE 42nd ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN ASSOCIATION FOR

                        15
   THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY THE SCANDIVIAN SOCIETY
   FOR EXTRACORPOREAL TECHNOLOGY
   August 12 - 14, 1993 Tampere, Finland
   Abstract book, Page 99 - No P5
60.  ACTUAL OPERATIVE RISK AND LONG TERM RESULTS AFTER SURGICAL
   REATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, M.Kovaĉ, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ,
   S.Nićin, Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Vitorović, S.Popović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   THE 42nd ANNUAL MEETING OF THE SCANDINAVIAN ASSOCIATION FOR
   THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY HE SCANDIVIAN SOCIETY FOR
   EXTRACORPOREAL TECHNOLOGY
   August 12 - 14, 1993 Tampere, Finland
   Abstract book, Page 101 - No P7
61.  NEW ADVANCE IN CORONARY REVASCULARIZATION IN THE FORM OF
   EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY - EXPERIENCE WITH 2145
   PATIENTS
   N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, V.Mujović, Lj.Petrović, F.Vuk,
   B.Mihajlović, J.Seleštiansky, Lj.Vuk, N.Vitorović, M.Popov
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   The International Society for Cardiovascular Surgery
   XXI World Congress 12-15 September, 1993. Lisbon – Portugal Abstract Volume, pg.79
62.  EARLY ANTICOAGULANT AND AGREGATIONAL THERAPY AFTER
   MYOCARDIAL REVASCULARIZATION WITH ENDARTERECTOMY
   S.Nićin, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   The International Society for Cardiovascular Surgery
   XXI World Congress 12-15 September, 1993. Lisbon – Portugal Abstract Volume, pg.80
63.  RESECTION OF LEFT VENTRICULAR ANEURYSM - OUR EXPERIENCE WITH 119
   PATIENTS
   S.Nastasić, M.Djordjević, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, B.Mihajlović, S.Nićin, J.Seleštiansky, F.Vuk,
   Lj.Petrović, A.Nikolić, Lj.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   The International Society for Cardiovascular Surgery
   XXI World Congress 12-15 September, 1993. Lisbon – Portugal Abstract Volume, pg.82
64.  THE SURGICAL TREATMENT OF BACTERIAL ENDOCARDITIS
   B.Mihajlović, N.Radovanović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, Lj.Vuk, M.Popov, M.Mijatov, N.Guša, M.Mihajlović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   The International Society for Cardiovascular Surgery
   XXI World Congress 12-15 September, 1993. Lisbon – Portugal Abstract Volume, pg.130
65.  ADVANTAGE OF TRANSSEPTAL APPROACH TO MITRAL VALVE
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ, S.Nastasić, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk,
   M.Mijatov, Lj.Vuk, N.Vitorović, M.Popov, Z.Potić
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   The International Society for Cardiovascular Surgery
   XXI World Congress 12-15 September, 1993. Lisbon – Portugal Abstract Volume, pg.145
66.  ACTUAL OPERATIVE RISK AND LONG TERM RESULTS AFTER SURGICAL
   TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, M.Kovaĉ, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ,
   S.Nićin, Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Vitorović, S.Popović

                        16
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.59
67.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH POOR VENTRICULE
   FUNCTION (EF£20%).OPERATIVE RISK AND BENEFIT
   N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, Lj.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky,
   B.Mihajlović, Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Vitorović, M.Popov, Z.Potić, B.Zorc
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.80
68.  NEW ADVANCE IN SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL
   CORONARY ARTERY DISEASE
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky,
   B.Mihajlović, Lj.Vuk, N.Vitorović, M.Popov, M.Zorc
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993.Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.81
69.  ADVANTAGE OF TRANSSEPTAL APPROACH TO MITRAL VALVE
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky, B.Mihajlović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.214
70.  EFFECT OF PROSTACYCLIN IN THE PREVENTION OF EARLY THROMBOSIS
   AFTER EXTENSIVE ENDARTERECTOMY OF CORONARY ARTERIES
   S.Nićin, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.370
71.  PROGRESS IN SURGICAL TREATMENT OF BACTERIAL ENDOCARDITIS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Mijatov, Lj.Vuk, M.Popov, M.Zorc
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.459
72.  LONG-TERM SURVIVAL IN THE PATIENTS WITH CARBOMEDICS HEART
   VALVE
   B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, M.Popov, N.Vitorović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ,
   S.Nićin, Lj.Vuk, M.Preradović, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.460
73.  BENEFICIAL EFFECT OF PROSTACYCLIN ANALOGUE OF PATIENTS
   UNDERGOING CORONARY BYPASS AND TOTAL ENDARTERECTOMY
   V.M.Mujović, S.Nićin, Ţ.Jocić, F.Vuk, N.D.Radovanović

                         17
   Cardiovascular Resarch Group, Inst.of Physiology, University of Belgrade and Dept.of
   Cardiovascular Surgery, University of Novi Sad, Serbia – Yugoslavia
   6 th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
   26-30 September, 1993. Corfu – Greece
   Il Cuore, vol.X, Official Organ, Abstract book, pg.34
74.  PROGRESS IN SURGICAL TREATMENT OF BACTERIAL ENDOCARDITIS
   N.D.Radovanović B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Mijatov, Lj.Vuk, M.Popov, M.Zorc
   European Society of Cardiology International Symposium on Infective Endocarditis
   "Valvular Heart Disease"
   28-30 October, 1993.Lyon – France Abstract book
75.  NEW ADVANCE IN SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL
   CORONARY DISEASE
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, F.Vuk, Lj.Petrović, S.Nićin, B.Mihajlović, M.Zorc
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
   Fourth World Congress Jeruslem, Israel February 20-23, 1994
   Abstract book, Page 80 - No 1
76.  TRANSSEPTAL APPROACH - METHOD OF CHOICE IN MITRAL VALVE SURGERY
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky, B.Mihajlović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
   Fourth World Congress Jeruslem, Israel February 20-23, 1994
   Abstract book, Page 103 - No 24
77.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH POOR VENTRICULAR
                - OPERATIVE RISK AND BENEFIT
   N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
   Fourth World Congress Jeruslem, Israel February 20-23, 1994
   Abstract book, Page 112 - No 33
78.  PROGRESS IN SURGICAL TREATMENT OF BACTERIAL ENDOCARDITIS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
   Fourth World Congress Jeruslem, Israel February 20-23, 1994
   Abstract book, Page 228 - No 149
79.  REDUCTION IN PERIOPERATIVE MYOCARDIAL INFARCTION IN CORONARY
   ENDARTERECTOMY BY THE USE OF PROSTACYCLINS.Nićin,V Mujović,
   Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   9th International Conference on Prostaglandins and Related Compounds
   June 6-10, 1994, Florence, Italy
80.  RECONSTRUCTIVE PROCEDURES IN MYOCARDIAL REVASCULARISATION
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, F.Vuk, Lj.Petrović, S.Nićin, B.Mihajlović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XVIII th Congres of Surgeons of Jugoslavia, Belgrade, 8-11.VI 1994.
   Acta Chirurgica Iugoslavica, supl.1 '94, Abst.196
81.  ACTUAL POSSIBILITY FOR MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
   ADVANCED LEFT VENTRICULAR DISFUNCTION
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Lavaĉ, B.Mihajlović,

                        18
   Lj.Vuk, J.Seleštiansky, A.Nikolić
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.152.
82.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
   CORONARY ARTERIES
   N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.154.
83.  CORONARY DISEASE AND CAROTID STENOSIS
   S.Nastasić, J.Seleštiansky, M.Djordjević, B.Mihajlović, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ,
   Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.157.
84.  COMBINED CORONARY AND VALVULAR SURGERY -RESULTS IN 288
   PATIENTS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, S.Nićin,
   Lj.Vuk, M.Popov, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.158.
85.  ACTUAL OPERATIVE RISK AND LONG TERM RESULTS AFTER SURGICAL
   TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ,
   Ţ.Jonjev, M.Popov
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.160.
86.  RESECTION OF LEFT VENTRICULAR ANEURYSM - OUR EXPERIENCE WITH
   141 PATIENTS
   S.Nastasić, M.Djordjević, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, B.Mihajlović, S.Nićin, J.Seleštiansky, F.Vuk,
   Lj.Petrović, A.Nikolić, Lj.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad-Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.162.
87.  BILEAFLET HEART VALVES - 10 YEARS EXPERIENCE
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, M.Kovaĉ, M.Popov,
   A.Nikolić, Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.166.
88.  INITIAL EXPERIENCE WITH SORIN BICARBON MECHANICAL PROSTHESIS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ,
   S.Nićin, A.Nikolić, M.Popov, Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.169.
89.  MITRAL VALVE REPAIR - TECHNIQUE AND RESULTS IN 255 PATIENTS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, M.Kovaĉ,

                        19
   M.Popov, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia .
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.172.
90.  TRICUSPID REGURGITATION IN POLIVALVULAR SURGERY – THE CHOICE OF
   SURGICAL TECHNIQUE
   B.Mihajlović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin, M. Kovaĉ,
   M.Popov, J.Seleštiansky, A.Nikolić, Ţ.Jonjev, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.176.
91.  ADVANTAGE OF NEW PROCEDURE IN REIMPLANTATION OF CORONARY
   ARTERIES IN BENTALL'S OPERATION
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, F.Vuk, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, B.Mihajlović,
   J.Seleštiansky, Lj.Vuk
   University Clinic of Cardiovascular Surgery Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.180.
92.  SEVEN YEAR EXPERIENCE OF PROSTACYCLIN TREATMENT IN PATIENTS
   WITH OPEN HEART SURGERY
   VM.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nićin, S.Simeunović, N.Radovanović
   Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.206.
93.  EARLY ANTITHROMBOTHIC EFFECT OF PROSTACYCLIN IN CORONARY
   SURGERY USING ENDARTERECTOMY
   S.Nićin, V.Mujović, Lj.Petrović, F.Vuk, Z.Potić, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.210.
94.  PROGRESS IN SURGICAL TREATMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.216.
95.  ADVANTAGE OF TRANSSEPTAL APPROACH TO MITRAL VALVE
   N.Radovanović, S.Nićin, S.Nastasić, Ţ.Jocić, B.Mihajlović, J.Lavaĉ, J.Seleštiansky,
   A.Nikolić,Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.220.
96.  FACTORS THAT DECREASE OPERATIVE RISK IN TRIPLE VALVE SURGERY -
   RESULTS IN 303 pts
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, J.Seleštiansky,
   S.Nićin, M.Popov, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
   Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.222.
97.  OPERATIVE RISK IN RE-DO SURGERY AFTER CLOSED MITRAL
   COMMISSUROTOMY
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, Ţ.Jocić,

                        20
    J.Seleštiansky, M.Djordjević, Lj.Vuk, M.Mijatov, D.Kovaĉević
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    10th Anniversary International Symposium on Cardiovascular Diseases,
    Novi Sad, Yugoslavia, June 17-19, 1994, Anniversary Book, pg.224.
98.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, Lj.Petrović, S.Nićin, B.Mihajlović, M.Zorc
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XII Congreso de la Sociedad Espanola de Cirugia Cardiovascular
    27-30 Junio 1994, Palma de Mallorca
    Cirugia Cardiovascular, Organo Oficial de la Sociedad Espanola de Cirugia
    Cardiovascular, vol.1, Supl.1/1994., S21, 3-5
99.  ACTUAL OPERATIVE RISK AND LONG TERM RESULTS AFTER SURGICAL
    TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, F.Vuk, M.Kovaĉ, S.Nastasić, J.Lavaĉ,
    S.Nićin, Lj.Vuk, M.Mijatov, S.Popović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XII Congreso de la Sociedad Espanola de Cirugia Cardiovascular
    27-30 Junio 1994, Palma de Mallorca
    Cirugia Cardiovascular, Organo Oficial de la Sociedad Espanola de Cirugia
    Cardiovascular, vol.1, Supl.1/1994., S26, 4-3
100.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    The 43rd Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    The Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 24.-26.1994, Copenhagen, Denmark
    Abstract book, Page 1
101.  LONG TERM SURVIVAL IN HIGH RISK CORONARY PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Z.Potić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ,
    S.Nićin, Lj.Vuk, M.Popov, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    The 43rd Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    The Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 24.-26.1994, Copenhagen, Denmark
    Abstract book, Page 6
102.  EARLY AND LATE THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AFTER
    IMPLANTATION OF THE CARBOMEDICS MECHANICAL PROSTHESES
    B.Mihajlović, F.Vuk, Lj.Petrović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky,
    A.Nikolić, Ţ.Jonjev, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    The 43rd Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    The Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 24.-26.1994, Copenhagen, Denmark
    Abstract book, Page 62
103.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH POOR VENTRICULAR
    FUNCTION (EF<20%) - OPERATIVE RISK AND BENEFIT
    N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    43rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery

                        21
    September 6-9th, 1994, Berlin, Germany
    Official Journal of the Society for Cardiovascular Surgery, Page 70, PC47
104.  COMPOSITE GRAFT REPLACEMENT OF ASCENDIND AORTA IN PATIENTS WITH
    MARFAN SYNDROME
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin,Lj.Petrović, F.Vuk, B.Mihajlović, Ţ.Jocić, S.Nastasić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    3rd International Symposium on the Marfan Syndrome
    September 6-9th, 1994, Berlin, Germany
    Abstract book, No 38
105.  TRICUSPID REGURGITATION IN POLIVALVULAR SURGERY - THE CHOICE OF
    SURGICAL TECHNIQUE
    B.Mihajlović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin, M.Kovaĉ,
    M.Popov, J.Seleštiansky, A.Nikolić, Ţ.Jonjev, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting
    October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia
    Abstract Book, Page 2
106.  MITRAL VALVE REPAIR - TECHNIQUE AND RESULTS IN 256 PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, M.Kovaĉ, M.Popov,
    A.Nikolić, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 8
107.  POLIVASCULAR LESIONS IN PATIENTS WITH CORONARY OCCLUSIVE
    DISEASE - OPERATIVE TACTICS AND RESULTS
    S.Nastasić, J.Selestiansky, B.Mihajlović, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk,
    N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 18
108.  FACTORS THAT DECREASE OPERATIVE RISK IN TRIPLE VALVE SURGERY -
    RESULTS IN 300 pts
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, J.Seleštiansky,
    S.Nićin, M.Popov, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 30
109.  ADVANTAGE OF NEW PROCEDURE IN REIMPLANTATION OF CORONARY
    ARTERIES IN BENTALL'S OPERATION
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, F.Vuk, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, B.Mihajlović,
    J.Seleštiansky, Lj.Vuk
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 92
110.  LONG TERM SURVIVAL IN HIGH RISK CORONARY PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Z.Potić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ,
    S.Nićin, Lj.Vuk, M.Popov, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 97

                        22
111.  CARDIAC TUMOURS
    J.Lavaĉ, F.Vuk, Lj.Petrović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin, B.Mihajlović, J.Seleštiansky,
    Lj.Vuk, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 105
112.  COMBINED CORONARY AND VALVULAR SURGERY RESULTS IN 278 PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, S.Nićin,
    Lj.Vuk, M.Popov, A.Nikolić, A.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 76, P76
113.  ACTUAL POSSIBILITY FOR MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS
    WITH POOR LEFT VENTRICULAR FUNCTION
    N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Lavaĉ, B.Mihajlović,
    Lj.Vuk, J.Seleštiansky, A.Nikolić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 214, P92
114.  EMERGENCY CORONARY REVASCULARISATION AFTER FAILING PTCA
    S.Nastasić, J.Seleštiansky, Ţ.Jocić, S.Nićin,B.Mihajlović, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Mediterranenan Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    7th Annual Meeting October 5-8, 1994, Hammamet, Tunisia Abstract Book, Page 216, P94
115.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    N.Radovanović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović,
    J.Seleštiansky, A.Nikolić, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    International Conference on Extracorporeal Circulation and Thoracic & Cardiovascular
    Surgery
    October 18-21, 1994, Beijing, China Abstract Book, Page 85
116.  MITRAL VALVE REPAIR - TECHNIQUE AND RESULTS IN 256 PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, M.Kovaĉ, M.Popov,
    A.Nikolić, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    International Conference on Extracorporeal Circulation and Thoracic & Cardiovascular
    Surgery October 18-21, 1994, Beijing, China Abstract Book, Page 57
117.  ACTUAL POSSIBILITY FOR MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS
    WITH POOR LEFT VENTRICULAR FUNCTION
    N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Lavaĉ, B.Mihajlović,
    Lj.Vuk, J.Seleštiansky, A.Nikolić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    International Conference on Extracorporeal Circulation and Thoracic & Cardiovascular
    Surgery
    October 18-21, 1994, Beijing, China
    Abstract Book, Page 83
118.  ACTUAL OPERATIVE RISK AND LONG TERM RESULTS AFTER SURGICAL
    TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin, J.Lavaĉ,
    Ţ.Jonjev, M.Popov

                        23
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    International Conference on Extracorporeal Circulation and Thoracic & Cardiovascular
    Surgery
    October 18-21, 1994, Beijing, China
    Abstract Book, Page 56
119.  IS POOR LEFT VENTRICULAR FUNCTION A PREDICTOR OF MORTALITY AFTER
    SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
    J.Seleštiansky, M.Kovaĉ, M.Popov, Z.Potić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Royal Society of Medicine, London 30th March - 1st April 1995
    Abstract 25, pg.20
120.  OUR MODIFICATION OF REIMPLANTATION OF CORONARY ARTERIES IN
    BENTALL'S OPERATION
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, F.Vuk, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, B.Mihajlović,
    J.Seleštiansky, Lj.Vuk
    University Clinic of Cardiovascular Surgery Novi Sad, Yugoslavia
    6th International Symposium on CARDIAC SURGERY
    May 29-June 1, 1995 Rome, Italy
121.  NEW APPROACH TO CARDIOPROTECTION - TEN YEARS EXPERIENCE IN 10.000
    OPEN HEART PROCEDURES
    N.Radovanović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, Ţ.Jocić, S.Nastasić, B.Mihajlović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    6th International Symposium on CARDIAC SURGERY
    May 29-June 1, 1995 Rome, Italy
122.  INITIAL EXPERIENCE WITH SORIN BICARBON MECHANICAL PROSTHESIS:
    RESULTS IN 270 PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
    A.Nikolić, M.Popov, Ţ.Jonjev
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad-Yugoslavia
    6th International Symposium on CARDIAC SURGERY
    May 29-June 1, 1995 Rome, Italy
123.  CLOSURE OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT BY TRANSAORTIC APPROACH
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, S.Nastasić, Ţ.Jocić, B.Mihajlović,
    M.Popov, J.Seleštiansky
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    6th International Symposium on CARDIAC SURGERY
    May 29-June 1, 1995 Rome, Italy
124.  EARLY AND LATE THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AFTER
    IMPLANTATION OF THE CARBOMEDICS MECHANICAL PROSTHESES
    Mihajlović B., Vuk F., Petrović Lj., Nastasić S., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Nićin S., Seleštiansky
    J., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 4, pg.65
125.  CORONARY ENDARTERECTOMY IN ADVANCED ISCHEMIC
    CARDIOMYOPATHY
    Radovanović N., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Nićin S, Mihajlović B
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 11, pg.72

                         24
126.  ACTUAL POSSIBILITY FOR MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS
    WITH POOR LEFT VENTRICULAR FUNCTION
    Radovanović N., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Jocić Ţ., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović
    B.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 17, pg.78
127.  CORONARY SURGERY - IS THE RISK IN WOMEN INCREASED
    Mihajlović B., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Nićin S., Seleštiansky
    J., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 28, pg.89
128.  LONG TERM SURVIVAL IN HIGH RISK CORONARY PATIENTS
    Mihajlović B., Potić Z., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S, Jocić Ţ, Lavaĉ J, Nićin
    S,Radovanović N
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 33, pg.94
129.  EMERGENCY CORONARY REVASCULARISATION AFTER FAILING PTCA
    Nastasić S., Seleštiansky J., Jocić Ţ., Nićin S., Mihajlović B., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 35, pg.96
130.  RESECTION OF LEFT VENTRICULAR ANEURYSM - OUR EXPERIENCE WITH 141
    PATIENTS
    Nastasić S., ĐorĊević M., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Mihajlović B., Nićin S., Seleštiansky J., Vuk
    F., Petrović Lj., Nikolić A., Vuk Lj., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 37, pg.98
131.  FACTORS THAT DECREASE OPERATIVE RISK IN TRIPLE VALVE SURGERY -
    RESULTS IN 303 pts
    Radovanović N., Mihajlović B., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Lavaĉ J., Seleštiansky J.,
    Nićin S., Popov M.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 39, pg.100
132.  OPERATIVE RISK IN RE-DO SURGERY AFTER CLOSED MITRAL
    COMMISSUROTOMY
    Radovanović N., Mihajlović B., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Lavaĉ J., Nićin S., Jocić
    Ţ.,Seleštiansky J.,
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 51, pg.112
133.  INITIAL EXPERIENCE WITH SORIN BICARBON MECHANICAL PROSTHESES
    Radovanović N., Mihajlović B., Petrović Lj., Vuk F., Nastasić S., Jocić Ţ, Lavaĉ J, Nićin S.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 52, pg.113
134.  TEN YEARS EXPERIENCE WITH BENTALL DE BONO - PERSONAL

                         25
    MODIFICATION OF CORONARY ARTERIES OSTIA REIMPLANTATION
    Radovanović N., Lavaĉ J., Nićin S., Vuk F., Petrović Lj., Jocić Ţ., Nastasić S., Mihajlović
    B., Seleštiansky J.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 64, pg.125
135.  POLIVASCULAR LESIONS IN PATIENTS WITH CORONARY OCCLUSIVE
    DISEASE - OPERATIVE TACTICS AND RESULTS
    Nastasić S., Seleštiansky J., Mihajlović B., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Nićin S., Petrović Lj., Vuk
    F., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), June 4-8, 1995
    Fifth World Congress Dorado - Puerto Rico Abstract 66, pg.127
136.  IS THE LOCAL TREATMENT WITH IODINE TINCTURE EFFECTIVE METHOD IN
    SURGICAL THERAPY OF BACTERIAL ENDOCARDITIS?
    Radovanović N. , Mihajlović B., Petrović Lj., Vuk F., Jocić Ţ., Nastasić S., Lavaĉ J., Nićin
    S., Kovaĉ M.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    3rd International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis
    Boston, July 13-15, 1995
    Final Program, Abstract 173, pg 96
137.  ENDARTERECTOMY OF THE LEFT CORONARY ARTERY - TECHNIQUE AND
    RESULTS
    Radovanović N. , Nastasić S., Jocić Ţ., Petrović Lj., Mijatov M., Lavaĉ J., Nićin S.,
    Mihajlović B.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    22nd World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 10-14th, 1995, Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan
    Official Journal, Abstract 4.5, pg. 19
138.  CORONARY SURGERY - IS THE RISK IN WOMEN INCREASED?
    Mihajlović B., Petrović Lj., Nastasić S., Jocić Ţ., Lavaĉ J., Nićin S., Seleštiansky J.,Mijatov
    M., Jonjev Ţ., Popov M., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    22nd World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 10-14th, 1995, Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan
    Official Journal, Abstract 10.10, pg. 51
139.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS IN 174 OPERATED PATIENTS
    Nastasić S., Radovanović N., J.Seleštiansky, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj. Petrović, M. Preradović,
    Ţ. Jonjev, Z. Potić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    22nd World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 10-14th, 1995, Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan
    Official Journal, Abstract 10.12, pg. 52
140.  VENTRICULAR ANEURYSM RESECTION - OUR EXPERIENCE WITH 141
    PATIENTS
    S.Nastasić, N.Radovanović, Ţ.Jocić, J.Seleštiansky, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović, F.Vuk,
    Lj.Petrović, A.Nikolić, Lj.Vuk, S.Potić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    22nd World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 10-14th, 1995, Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan

                          26
    Official Journal, Abstract 23.13, pg. 123
141.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS OVER 70 YEARS OLD -
    CURRENT OPERATIVE RISK
    Jonjev Ţ., Mihajlović B., Petrović Lj., Lava ĉ J., Nić in S., Sele š tiansky J.,Mijatov M.,
    Konstantinović Z., Zeĉević D., Potić M., Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 55
142.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN'S ANOMALY
    Lavaĉ J., Petrović Lj., Nić in S., Mihajlović B., Popov M., Sele š tiansky J., Zeĉević D,
    Kovaĉević D., Mijatov M., Popović S., Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 152
143.  ISOLATED AORTIC VALVE REPLACEMENT WITH ST. JUDE MEDICAL AND
    CARBOMEDICS BILEAFLET PROSTHESES - COMPARATIVE FOLLOW-UP STUDY
    Mihajlović B., Petrović Lj., Lava ĉ J., Nić in S., Sele š tiansky J., Jonjev Ţ., Mijatov
    M.,Popov M., Potić M., Potić Z., Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 15
144.  SORIN BICARBON AND THE OTHER BILEAFLET MECHANICAL VALVES
    COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY
    Mihajlović B., Kovaĉ M., Mijatov M., Petrović Lj., Potić Z., Popov M., Lava ĉ J., Nić in S.,
    Ušćumlić D., Kovaĉević D., Jonjev Ţ., Potić M., Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 17
145.  INITIAL EXPERIENCE WITH SORIN BICARBON MECHANICAL PROSTHESIS:
    RESULTS IN 270 PATIENTS
    Mihajlović B., Petrović Lj., Lava ĉ J., Nić in S., Popov M., Jonjev Ţ., Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 191
146.  OPERATIVE RISK IN RE-DO SURGERY AFTER CLOSED MITRAL
    COMMISSUROTOMY Nićin S., Mihajlović B., Petrović Lj., Lava ĉ J., Sele š tiansky J.,
    Mijatov M., Popović S., Preradović M., Mijatov M., D.Kovaĉević, Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 192
147.  IMMEDIATE POSTOPERATIVE HEMODYNAMIC CHANGES AFTER MITRAL AND
    TRICUSPID VALVE REPAIR IN ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    Petrović Lj., Popović S., Preradović M., Mijatov M., Nić in S., Konstantinović Z.,
    Mihajlović B., Popov M., Potić M., Radovanović N.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 18
148.  ENDARTERECTOMY OF THE LEFT CORONARY ARTERY - TECHNIQUE AND
    RESULTS
    Radovanović N., Petrović Lj., Lavaĉ J., Nić in S., Mihajlović B., Jonjev Ţ., Popović S.,
    Preradović M., Mijatov M., Fabri M., Kovaĉević P.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 122
149.  IS THE LOCAL TREATMENT WITH IODINE TINCTURE EFFECTIVE METHOD IN
    SURGICAL THERAPY OF BACTERIAL ENDOCARDITIS ?
    Radovanović N., Mihajlović B., Petrović Lj., Lavaĉ J., Nićin S., Jonjev Ţ., Selestiansky J.,
    Mijatov M., Preradović M., Popović S.
    8th Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery

                         27
    October 12-15, 1995, Limassol-Cyprus Abstract Book pg. 157
150.  THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AFTER IMPLANTATION OF THE
    CARBOMEDICS MECHANICAL PROSTHESIS - FOLLOW-UP STUDY
    B.Mihajlović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, N.Radovanović
    Fifth International Clinical Symposium
    April 27, 1996, Colorado, California, USA Poster No 4
151.  CARBOMEDICS VERSUS THE OTHER MECHANICAL BILEAFLET AORTIC
    PROSTHESES - COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY
    B. Mihajlović, M. Mijatov, M. Kovaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, S. Popović, M.
    Popov, M. Potić, Z. Potić, N. Radovanović
    Fifth International Clinical Symposium
    April 27, 1996, Colorado, California, USA Poster No 5
152.  LONG TERM SURVIVAL AFTER ENDARTERECTOMY OF CORONARY ARTERIES
    Radovanović N., Nićin S., Mihajlović B., Jonjev Ţ., Fabri M., Popov M., Potić Z.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Cardiac Surgery 96, Science & Practice, 27th Annual Meeting
    13th - 17th May 1996, London, England Poster
153.  EARLY ANTITHROMBOTHIC EFFECT OF PROSTACYCLIN IN CORONARY
    SURGERY WITH ENDARTERECTOMY
    Nićin S., Mujović V., Petrović Lj., Fabri M., Potić Z., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Cardiac Surgery 96, Science & Practice, 27th Annual Meeting
    13th - 17th May 1996, London, England Poster
154.  HOW LOW EJECTION FRACTION IS PREDICTOR OF MORTALITY AFTER
    SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, M. Popov, M. Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    4th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    May 26 - 29, 1996, Jerusalem, Israel
    The Journal of Heart Failure, Volume 3, Number 1, May 1996, page 68, Abstract 271
155.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH POOR LEFT
    VENTRICULAR FUNCTION (EF<=20%) - OPERATIVE RISK AND BENEFIT
    N. Radovanović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev,
    M. Fabri, P. Kovaĉević
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    4th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    May 26 - 29, 1996, Jerusalem, Israel
    The Journal of Heart Failure, Volume 3, Number 1, May 1996, page 147, Abstract 585.
156.  MITRAL VALVE REPAIR - TECHNIQUE AND RESULTS IN 361 PATIENTS
    N. Radovanović, B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Selestiansky, M. Fabri, P. Kovaĉević,
    Ţ. Jonjev, M. Savić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Cardiac Interventions, Standards and Concepts
    June 9 - 11, 1996, Vienna, Austria Poster
157.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    N. Radovanović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, M. Mijatov, Z. Konstantinović, S. Popović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Cardiac Interventions, Standards and Concepts

                         28
    June 9 - 11, 1996, Vienna, Austria Oral
158.  THROMBOEMBOLIC EVENTS AFTER IMPLANTATION OF THE SORIN-
    BICARBON MECHANICAL PROSTHESES
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, M. Popov, M. Potić, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Mijatov, J.
    Selestiansky, Z. Potić, Ţ. Jonjev, S. Popović, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Cardiac Interventions, Standards and Concepts
    June 9 - 11, 1996, Vienna, Austria Oral
159.  CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID REGURGITATION IMPROVES
    HEMODYNAMIC AND CLINICAL STATUS IN THE PATIENTS WITH PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Popov
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    Cardiac Interventions, Standards and Concepts
    June 9 - 11, 1996, Vienna, Austria Oral
160.  OUR MODIFICATION OF REIMPLANTATION OF CORONARY ARTERIES IN
    BENTALL'S OPERATION
    N. Radovanović, J. Lavaĉ, S. Nićin, Lj. Petrović, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ.
    Jonjev, M. Mijatov, Z. Konstantinović, M. Preradović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 245
161.  EARLY AND LATE THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AFTER
    IMPLANTATION OF THE CARBOMEDICS MECHANICAL PROSTHESES
    B.Mihajlović, M. Mijatov, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky, Ţ.Jonjev, M.
    Popov, Z. Potić, Z. Konstantinović, M. Šušak, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 304
162.  ISOLATED AORTIC VALVE REPLACEMENT WITH ST. JUDE MEDICAL AND
    CARBOMEDICS BILEAFLET PROSTHESES - COMPARATIVE FOLLOW-UP STUDY
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, M.
    Popov, M.Potić, Z.Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 235
163.  COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY AFTER CARPENTIER’S
    ANNULOPLASTY VERSUS OUR MODIFIED DE VEGA’S TRICUSPID PROCEDURE
    B. Mihajlović, M. Kovaĉ, M. Mijatov, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Popov, M. Potić,
    Z. Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 305
164.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN'S ANOMALY
    J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, B. Mihajlović, M. Popov, J.Seleštiansky DD.Zeĉević,
    D.Kovaĉević, M.Mijatov, S.Popović, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia

                         29
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 335
165.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH POOR LEFT
    VENTRICULAR FUNCTION (EF £ 20%) - OPERATIVE RISK AND BENEFIT
    N.Radovanović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović, M.Mijatov, J.Selestiansky, Ţ.
    Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Potić, M. Preradović, M. Popov
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 320
166.  ACTUAL POSSIBILITY FOR MYOCARDIAL REVASCULARISATION
    IN PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    N.Radovanović, Lj.Petrović, S.Nićin, J.Lavaĉ, M. Mijatov, B.Mihajlović, J.Seleštiansky, Ţ.
    Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, Z. Konstantinović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 321
167.  HOW LOW EJECTION FRACTION IS PREDICTOR OF MORTALITY AFTER
    SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION ?
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, Z. Potić, M. Mijatov, J. Lavaĉ, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Popov,
    M. Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 306
168.  IMMEDIATE POSTOPERATIVE HEMODYNAMIC CHANGES AFTER MITRAL AND
    TRICUSPID VALVE REPAIR IN ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    Lj.Petrović, S.Popović, M.Preradović, M.Mijatov, S.Nićin, Z.Konstantinović, B.Mihajlović,
    M.Popov, M.Potić, N.Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 250
169.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    Radovanović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, M. Mijatov, Z. Konstantinović, S. Popović
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 259
170.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE – OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS IN 242 OPERATED PATIENTS
    P. Kovaĉević, Lj. Petrović, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Fabri, Ţ.
    Jonjev, M. Preradović, Z. Potić, N. Radovanović
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 264

                         30
171.  CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID REGURGITATION IMPROVES
    HEMODYNAMIC AND CLINICAL STATUS IN THE PATIENTS WITH PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, D. Zaĉević, M. Mijatov, M. Kovaĉ, Z. Potić, B. Mihajlović,
    J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Popov
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 287
172.  NEW APPROACH TO CARDIOPROTECTION - TWELVE YEARS OF EXPERIENCE
    IN OVER 11.500 OPEN HEART PROCEDURES
    N. Radovanović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, M. Mijatov, J.
    Seleštiansky, S. Popović, M. Preradović, Ţ. Jonjev, M. Savić, M. Šušak
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 290
173.  IS THE LOCAL TREATMENT WITH IODINE TINCTURE AN EFFECTIVE METHOD
    SURGICAL THERAPY OF BACTERIAL ENDOCARDITIS?
    J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Lj. Petrović, N. Guša, S. Nićin, J. Lavaĉ, Ţ. Jonjev, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, M. Popov, M. Potić, N. Radovanović
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 307
174.  OPERATIVE RISK IN RE-DO SURGERY AFTER CLOSED MITRAL
    COMMISSUROTOMY
    S. Nićin, B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, Z.
    Konstantinović, M. Preradović, D. Kovaĉević, N. Radovanović
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 308
175.  THROMBOEMBOLIC EVENTS AFTER IMPLANTATION OF THE SORIN-
    BICARBON MECHANICAL PROSTHESES.
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, M. Popov, M. Potić, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Mijatov, J.
    Selestiansky, Z. Potić, Ţ. Jonjev, S. Popović, N. Radovanović
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 309
176.  COMBINED CORONARY AND VALVULAR SURGERY
    N. Radovanović, B. Mihajlović, S, Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, Lj. Petrović, M.
    Mijatov, Ţ. Jonjev, S. Popović, M. Preradović, M. Savić
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 310
177.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION USING INTERNAL MAMMARY ARTERY
    J. Seleštiansky J. Lavaĉ, S. Nićin, Ţ. Jonjev, Lj. Petrović, M. Popov, M. Mijatov, Z.
    Konstantinović, S. Popović, M. Preradović, N. Radovanović

                         31
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 322
178.  MINIMALLY INVASIVE APPROACH IN SURGICAL REVASCULARISATION OF
    THE MYOCARDIUM WITH ARTERIAL GRAFT
    N. Radovanović, J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, P. Kovaĉević, J. Seleštiansky, B.
    Mihajlović, Ţ. Jonjev, M. Fabri, M. Savić, S. Sušak
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 323
179.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS OVER 70 YEARS OLD
    CURRENT OPERATIVE RISK
    Ţ. Jonjev, B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, M. Mijatov, Z.
    Konstantinović, D. Zeĉević, M. Potić, N.Radovanović
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 324
180.  NEW APPROACH TO CARDIOPROTECTION - TWELVE YEARS OF EXPERIENCE
    IN OVER 11.500 OPEN HEART PROCEDURES
    N.Radovanović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, M. Mijatov, J. Seleštiansky,
    S. Popović, M. Preradović, Ţ. Jonjev, M. Savić, M. Šušak
    Instiute of Cardiovascular Diseases, Sremska Kamenica, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 327
181.  CLOSURE OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT BY TRANSAORTIC APPROACH
    J. Lavaĉ, N. Radovanović, Lj. Petrović, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev,
    M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Savić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 338
182.  ABDOMINAL OPERATIONS AFTER OPEN HEART SURGERY
    P. Kovaĉević, M. Fabri, B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, Ţ.
    Jonjev, S. Šušak, M. Savić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    11th International Symposium on Cardiovascular Diseases
    June 7-8, 1996, Novi Sad, Yugoslavia
    Lectures&Abstract pg. 332
183.  KORONARNA I KAROTIDNA OKLUZIVNA BOLEST - OPERATIVNA TAKTIKA I
    REZULTATI
    Pavle Kovaĉević, M. Fabri, J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 305
184.  PERSONALNI POSTUPAK REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD
    BENTALL-OVE OPERACIJE

                         32
    N. Radovanović, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Preradović, N. Savić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 275
185.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA SA OSLABLJENOM
    FUNKCIJOM LEVE KOMORE (EF<30%)
    N. Radovanović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev,
    D.D. Zeĉević, M. Mijatov, B. Kozić, M. Popov
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 274
186.  NAPREDAK U LEĈENJU DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE BOLESTI
    N. Radovanović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev,
    M. Mijatov, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Savić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 295
187.  NEPOSREDNE POSTOPERATIVNE HEMODINAMSKE PROMENE NAKON
    KOREKCIJE SEKUNDARNE MITRALNE I TRIKUSPIDNE REGURGITACIJE U
    PRETERMINALNOM STADIJUMU PRIMARNE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE
    Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Popov M., Jonjev Ţ., Potić
    M., Konstantinović Z., Zeĉević D.D., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 289
188.  HIRURŠKI TRETMAN ISHEMIJSKE MITRALNE REGURGITACIJE
    Mihajlović B., Mijatov M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Seleštiansky J., Popović S.,
    Torbica V., Jonjev Ţ., Popov M., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, 291
189.  DA LI JE LOKALNI TRETMAN TINKTUROM JODA EFIKASNO SREDSTVO U
    HIRURŠKOM LEĈENJU INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA ?
    Popov M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ.,
    Kovaĉević D., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 310
190.  KOMBINOVANA KORONARNA I VALVULARNA HIRURGIJA
    Ţ. Jonjev, B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, S. Popović, M.
    Preradović, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Savić, M. Popov, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia

                         33
    Abstract Book, Abstract 292
191.  REKONSTRUKCIJA MITRALNOG ZALISTKA - TEHNIKA I REZULTATI KOD 347
    BOLESNIKA
    Seleštiansky J., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Jonjev Ţ., Mijatov M.,
    Ušćumlić D., Popović S., Ivkov Z., Radovanović N.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 288
192.  NOVI PRISTUP U ZAŠTITI MIOKARDA-JEDANAESTOGODIŠNJE ISKUSTVO U
    11000 OPERACIJA NA OTVORENOM SRCU
    Radovanović N., Petrović Lj., Mijatov M., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky
    J., Popović S., Preradović M., Konstantinović Z.
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 296
193.  TRIKUSPIDNA REGURGITACIJA U POLIVALVULARNOJ HIRURGIJI - IZBOR
    OPERATIVNE TEHNIKE
    B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, Lj. Petrović, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P.
    Kovaĉević, M. Mijatov, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, 290
194.  OPERATIVNI RIZIK KOD TROSTRUKE VALVULARNE HIRURGIJE - REZULTATI
    KOD 372 BOLESNIKA
    S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, Z.
    Konstantinović, B. Kozić, M. Popov, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 293
195.  ZATVARANJE INTERVENTRIKULARNOG SEPTUM DEFEKTA TRANSAORTNIM
    PRISTUPOM
    J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Lj. Petrović, M. Mijatov, M. Preradović,
    S. Popović, Ţ. Jonjev, D. Kovaĉević, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 287
196.  EBSTEIN-OVA ANOMALIJA, HIRURŠKA KOREKCIJA KOD 22 BOLESNIKA
    J. Lavaĉ, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, M. Savić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 286
197.  TUMORI SRCA
    Joţef Lavaĉ, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, S. Popović,
    Z. Konstantinović, M. Popov, N. Radovanović

                          34
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 311
198.  ABDOMINALNE OPERACIJE NAKON HIRURGIJE NA OTVORENOM SRCU
    P. Kovaĉević, M. Fabri, J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    XIX Congress of Yugoslav Surgeons with international participation
    June 9-13, 1996, Bar, Yugoslavia
    Abstract Book, Abstract 282
199.  REPAIR OF THE MITRAL VALVE - TECHNIQUE AND RESULTS IN 347 PATIENTS
    N. Radovanović, B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, M. Fabri, P. Kovaĉević,
    Ţ. Jonjev, M. Savić
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    The 45th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery and The
    16th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 14-16, 1996, Reykjavik, Iceland
    Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery A17, pg. 19.
200.  COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY AFTER CARPENTIER’S
    ANNULOPLASTY VERSUS OUR MODIFIED DE VEGA’S TRICUSPID PROCEDURE
    B. Mihajlović, M. Kovaĉ, M. Mijatov, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Popov, M. Potić,
    Z. Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    The 45th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery and The
    16th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 14-16, 1996, Reykjavik, Iceland
    Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery A18, pg. 20.
201.  TRANSPROSTHETIC AORTIC GRADIENTS IN FOUR DIFFERENT TYPES OF
    BILEAFLET PROSTHESES
    B. Mihajlović, M. Mijatov, M. Kovaĉ,Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, S. Popović, M.
    Popov, M. Potić, Z. Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    The 45th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery and The
    16th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 14-16, 1996, Reykjavik, Iceland
    Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery A23, pg. 25.
202.  HOW LOW EJECTION FRACTION IS PREDICTOR OF MORTALITY AFTER
    SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION ?
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, Z. Potić, M. Mijatov, J. Lavaĉ, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Popov,
    M. Potić, M. Potić, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    The 45th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery and The
    16th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Extracorporeal Technology
    August 14-16, 1996, Reykjavik, Iceland
    Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery P32, pg. 92.
203.  EMERGENCY SEPARATION OF CONJOINED TWINS
    Marinkovic S, Fabri M, Nicin S, Pekovic V, Cvejanov M, Kozomaric B, Dobanovacki D,
    Jokic R, Pejakov Lj.
    University of Novi Sad, Pediatric Surgery Clinic, H. Veljkova 10, 21000 Novi Sad, YU
    The 21st Panhellenic and Mediterranean Congress of Paediatric Surgery
    October 9-13, 1996 Ancient Amathus Cyprus, Abstract book

                         35
204.  HOW LOW EJECTION FRACTION IS PREDICTOR OF MORTALITY AFTER
    SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION ?
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, Z. Potić, M. Mijatov, J. Lavaĉ, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Popov,
    M. Potić, N. Radovanović
    15th INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR SURGICAL SYMPOSIUM
    March 8-15, 1997, Zürs, Austria, Abstract book
205.  MODIFIED MITRAL ANNULOPLASTY - TECHNIQUE AND RESULTS IN 180
    PATIENTS
    N. Radovanović, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, S. Nićin, J. Selestiansky, Ţ. Jonjev, P. Kovaĉević,
    M. Fabri, S. Popović
    15th INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR SURGICAL SYMPOSIUM
    March 8-15, 1997, Zürs, Austria, Abstract book
206.  COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY AFTER CARPENTIER’S
    ANNULOPLASTY VERSUS OUR MODIFIED DE VEGA’S TRICUSPID PROCEDURE
    B. Mihajlović, M. Kovaĉ, M. Mijatov, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Preradović, M.
    Popov, M. Potić, Z. Potić, N. Radovanović
    15th INTERNATIONAL CARDIOVASCULAR SURGICAL SYMPOSIUM
    March 8-15, 1997, Zürs, Austria, Abstract book
207.  HOW LOW EJECTION FRACTION IS PREDICTOR OF MORTALITY AFTER
    SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION ?
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Selestiansky, Ţ. Jonjev, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, M. Popov, M. Potić, N. Radovanović
    5th ALPE-ADRIA CARDIOLOGY MEETING IN AUSTRIA AT THE UNIVERSITY OF
    GRAZ / VORKLINISCHE INSTITUTE
    8.-10. May 1997, Harrachgasse 21, Graz
    Journal für kardiologie, pg. 188, Poster
208.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE-EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J.Lavaĉ, J. Selestiansky,
    Ţ. Jonjev, M. Popov, Z. Potić, D.D. Zeĉević, S. Šušak, B. Kozić
    THE 5th WORLD CONGRESS ON HEART FAILURE - MECHANISMS AND
    MANAGEMENT
    May 11-14, 1997, Washington DC, USA
    The Journal of Heart Failure, pg. 112, No 446
209.  IS POOR DISTAL CORONARY BED A CONTRAINDICATION FOR MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION IN END-STAGE HEART FAILURE ?
    B. Mihajlović, S. Nićin, Lj. Petrović, J.Lavaĉ, J. Selestiansky, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, M.
    Popov, Z. Potić, M. Fabri, P. Kovaĉević, S. Popović, N. Radovanović
    THE 5th WORLD CONGRESS ON HEART FAILURE - MECHANISMS AND
    MANAGEMENT
    May 11-14, 1997, Washington DC, USA
    The Journal of Heart Failure, pg. 158, No 630
210.  LONG TERM FOLLOW-UP AFTER CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID
    REGURGITATION IN THE PATIENTS IN END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, D. Zeĉević, B. Mihajlović, S. Nićin, J.Lavaĉ, J. Selestiansky,
    M. Mijatov, M. Popov, M. Potić, M. Preradović
    THE 5th WORLD CONGRESS ON HEART FAILURE - MECHANISMS AND
    MANAGEMENT
    May 11-14, 1997, Washington DC, USA
    The Journal of Heart Failure, pg. 158, No 632

                         36
211.  TWELVE-YEAR EXPERIENCE IN SURGICAL TREATMENT FOR INFECTIVE
    ENDOCARDITIS
    N. Radovanović, B. Mihajlović, Lj. Petrović, J.Lavaĉ, S. Nićin, J. Selestiansky, Ţ. Jonjev,
    M. Mijatov, M. Popov, N. Guša, M. Mihajlović
    FOURTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN CONCEPTS IN
    ENDOCARDITIS AND CARDIOVASCULAR INFECTIONS
    May 22-24, 1997, La Marive, Yverdon-Les-Bains, Switzerland
    Abstract book, pg. 112
212.  EMERGENCY SEPARATION OF CONJOINED TWINS
    Marinković S., Nićin S, Fabri M, Peković V., Cvejanov M, Kozomarić B, Dobanovaĉki D,
    Jokić R, Pejakov Lj, Radovanović N
    1st INTERNATIONAL CONGRESS OF THORAX SURGERY
    Divani-Caravel 1-8 7. 1997 Athens Greece
213.  LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID
    REGURGITATION IN THE PATIENTS IN END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHYN.
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Popov, D. Zeĉević, J. Lavaĉ, J.
    Seleštiansky, M. Mijatov, M. Potić, Z. Potić, Z. Konstantinović.
    The 46th Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    August 20-22, 1997, Trondheim, Norway, Abstracts book, pg 103
214.  CARBOMEDICS VERSUS ST. JUDE MEDICAL MECHANICAL AORTIC
    PROSTHESIS - COMPARATIVE FOLLOW-UP STUDY
    B.Mihajlović, M. Mijatov, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, Z. Potić, J. Selestiansky, Ţ.
    Jonjev, M. Popov, M. Potić, N. Radovanović
    The 46th Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    August 20-22, 1997, Trondheim, Norway, Abstracts book, pg 21
215.  THE RISK FACTORS DETERMINING HIGHER OPERATIVE RISK OF WOMEN IN
    CORONARY SURGERY
    B. Mihajlović, J. Lavaĉ, J. Selestiansky, S. Nićin, Lj. Petrović, M. Mijatov, M. Potić, N.
    Radovanović
    The 46th Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    August 20-22, 1997, Trondheim, Norway, Abstracts book, pg 108
216.  IS POOR DISTAL CORONARY BED A CONTRAINDICATION FOR MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION IN END-STAGE HEART FAILURE?
    B. Mihajlović, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, M.
    Popov, Z. Potić, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Preradović, N. Radovanović
    The 46th Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    August 20-22, 1997, Trondheim, Norway, Abstracts book, pg 116
217.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, M. Popov, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev,M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Potić, S. Popović, M.Preradović.
    The 46th Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    August 20-22, 1997, Trondheim, Norway, Abstracts book, pg 21
218.  CARBOMEDICS VERSUS ST. JUDE MEDICAL MECHANICAL AORTIC
    PROSTHESIS - COMPARATIVE FOLLOW-UP STUDY
    B.Mihajlović, M. Mijatov, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, Z. Potić, J. Selestiansky, Ţ.
    Jonjev, M. Popov, M. Potić, N. Radovanović
    XIXth CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
    August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden Abstract book, P
219.  LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID

                         37
    REGURGITATION IN THE PATIENTS IN END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, D. Zeĉević, B. Mihajlović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J.
    Seleštiansky, M. Mijatov, M. Popov, M. Potić. Z. Potić, M. Preradović
    XIXth CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
    August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden Abstract book, FC
220.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    N. Radovanović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev,
    M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Mijatov, Z. Konstantinović, S. Popović
    XIXth CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
    August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden Abstract book, P
221.  THE RISK FACTORS DETERMINING HIGHER OPERATIVE RISK OF WOMEN IN
    CORONARY SURGERY
    B. Mihajlović, J. Lavaĉ, J. Selestiansky, S. Nićin, Lj. Petrović, M. Mijatov, M. Popov, M.
    Potić, N. Radovanović
    World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
    Seventh World Congress - Progress and future trends
    September 2-5, 1997 Düseldorf, Germany
    Abstracts book, pg 197, No 53P
222.  TWELVE-YEAR-EXPERIENCE IN SURGICAL TREATMENT FOR INFECTIVE
    ENDOCARDITIS
    N. Radovanović, B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Popov, J. Selestiansky,
    M. Mijatov, N. Guša, M. Mihajlović
    World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
    Seventh World Congress - Progress and future trends
    September 2-5, 1997 Düseldorf, Germany
    Abstracts book, pg 223, No 79P
223.  LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID
    REGURGITATION IN THE PATIENTS IN ENDSTAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Popov, D. Zeĉević, J. Lavaĉ, J.
    Selestiansky, M. Mijatov, M. Potić, Z. Potić, Z. Konstantinović
    World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
    Seventh World Congress - Progress and future trends
    September 2-5, 1997 Düseldorf, Germany
    Abstracts book, pg 224, No 80P
224.  LEFT VENTRICULAR FUNCTION AND GENDER AS PREDICTORS OF
    MORTALITY IN CORONARY SURGERY
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Selestiansky, M. Mijatov, M. Popov, Z.
    Potić, N. Radovanović
    World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
    Seventh World Congress - Progress and future trends
    September 2-5, 1997, Düseldorf, Germany
    Abstracts book, pg 293, No 149 FC
225.  MODIFIED MITRAL ANNULOPLASTY - TECHNIQUE AND RESULTS IN 228
    PATIENTS
    N. Radovanović, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, S. Nićin, Lj. Petrović, M. Kovaĉ, J. Selestiansky,
    Ţ. Jonjev, M. Fabri
    World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
    Seventh World Congress - Progress and future trends

                         38
    September 2-5, 1997, Düseldorf, Germany
    Abstracts book, pg 333, No 189 FC
226.  IS POOR DISTAL CORONARY BED A CONTRAINDICATION FOR MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION IN END-STAGE HEART FAILURE?
    B. Mihajlović, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, M.
    Popov, Z. Potić, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Preradović, N. Radovanović
    World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS)
    Seventh World Congress - Progress and future trends
    September 2-5, 1997, Düseldorf, Germany,Abstracts book, pg , No
227.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, M. Popov, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev,M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Potić, S. Popović, M. Preradović
    1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention
    Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997
    Abstract book, pg 95, No 376
228.  MINIMALLY INVASIVE APPROACH IN SURGICAL REVASCULARISATION OF
    THE MYOCARDIUM WITH ARTERIAL GRAFT
    N. Radovanović, J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, M. Fabri, J. Seleštiansky, B. Mihajlović,
    Ţ. Jonjev, P. Kovaĉević, M. Savić
    1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention
    Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997
    Abstract book, pg 121, No 482
229.  EARLY AND LATE RESULTS RESULTS AFTER SURGICAL TREATMENT FOR
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, M.
    Popov, N. Radovanović
    1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention
    Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997
    Abstract book, pg 162, No 645
230.  RISK AND LIMITS OF EXTENSIVE AND TOTAL ENDARTERECTOMY OF
    CORONARY ARTERIES
    N. Radovanović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev,
    M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Mijatov
    1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention
    Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997
    Abstract book, pg 164, No 651
231.  THE RISK FACTORS DETERMINING HIGHER OPERATIVE RISK OF WOMEN IN
    CORONARY SURGERY
    B. Mihajlović, J. Lavaĉ, J. Selestiansky, S. Nićin, Lj. Petrović, M. Mijatov, M. Potić, N.
    Radovanović
    1st International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention
    Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997
    Abstract book, pg 166, No 659
232.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Popov, Z. Potić, D. D. Zeĉević, S. Šušak, B. Kozić, O.
    Vlahović, M. Golubović
    23rd World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    London, UK, September 21-26, 1997

                         39
    Cardiovascular Surgery, Sept 1997, Abstracts, Pg 52, No 10.11
233.  LONG TERM FOLLOW-UP AFTER CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID
    REGURGITATION IN THE PATIENTS IN END STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, D. Zeĉević, B. Mihajlović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, Z. Konstantinović, M. Popov, M. Potić. Z. Potić, M.
    Preradović, S. Popović
    23rd World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    Nondon, UK, September 21-26, 1997
    Cardiovascular Surgery, Sept 1997, Abstracts, Pg 79, No 15.14
234.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, M. Popov, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Potić, S. Popović, M. Preradović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
235.  TOTAL ENDARTERECTOMY OF CORONARY ARTERIES WITH PATCH
    RECONSTRUCTION
    Ţ. Jonjev, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, M. Mijatov, M.
    Fabri, P. Kovaĉević, S. Šušak, M. Savić, N. Radovanović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
236.  THE RISK FACTORS DETERMINING HIGHER OPERATIVE RISK OF WOMEN IN
    CORONARY SURGERY
    B. Mihajlović, J. Lavaĉ, J. Selestiansky, S. Nićin, Lj. Petrović, M. Potić, N. Radovanović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
237.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS IN 242 OPERATED PATIENTS
    P. Kovaĉević, Lj. Petrović, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Fabri, Ţ.
    Jonjev, M. Preradović, Z. Potić, N. Radovanović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
238.  EARLY AND LATE RESULTS RESULTS AFTER SURGICAL TREATMENT FOR
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, Z.
    Konstantinović, M. Popov, M. Fabri, P. Kovaĉević, S. Popović, N. Radovanović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
239.  IS POOR DISTAL CORONARY BED A CONTRAINDICATION FOR MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION IN END-STAGE HEART FAILURE?
    B. Mihajlović, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, M.
    Popov, Z. Potić, M. Fabri, P. Kovaĉević, S. Popović, M. Preradović, S. Šušak, N.
    Radovanović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon

                          40
    Abstract book
240.  MINIMALLY INVASIVE APPROACH IN SURGICAL REVASCULARISATION OF
    THE MYOCARDIUM WITH ARTERIAL GRAFT
    N. Radovanović, J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, M. Fabri, J. Seleštiansky, B. Mihajlović,
    Ţ. Jonjev, P. Kovaĉević, M. Savić
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
241.  LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER CORRECTION OF MITRAL AND TRICUSPID
    REGURGITATION IN THE PATIENTS IN END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Popov, D. Zeĉević, J. Lavaĉ, J.
    Seleštiansky, M. Mijatov, M. Potić, Z. Potić, Z. Konstantinović, Ţ. Jonjev, M. Fabri
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
242.  THE FREQUENCY OF THROMBOEMBOLIC EVENTS AFTER IMPLANTATION OF
    THE CARBOMEDICS AND SORIN BICARBON BILEAFLET PROSTHESES -
    COMPARATIVE STUDY
    S. Nićin, B.Mihajlović, Lj. Petrović, J. Selestiansky, M. Mijatov, Ţ. Jonjev, M. Popov, M.
    Potić, Z. Konstantinović, M. Preradović, S. Popović, Z. Potić, S. Šušak, N. Radovanović
    Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 10th Annual Meeting
    October 8-11, 1997, Beirut - Lebanon
    Abstract book
243.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR END-
    STAGE HEART FAILURE ASSOCIATED WITH POOR DISTAL CORONARY BED
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Popov, Z. Potic, M. Potic, N.
    Radovanovic
    18th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium,
    San Diego, March 5 - 7, 1998, Abstract Book
244.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH FAILING LEFT
    VENTRICLE: EJECTION FRACTION <= 30% - EARLY AND LONG-TERM RESULTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Mijatov, J. Lavac, Z. Jonjev, M.
    Popov
    18th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium,
    San Diego, March 5 - 7, 1998, Abstract Book
245.  LOW EJECTION FRACTION AS PREDICTOR OF MORTALITY IN SURGERY FOR
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Popov, N. Radovanovic
    18th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium,
    San Diego, March 5 - 7, 1998, Abstract Book
246.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    ORIFICE (RADO) FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, Z. Potic
    18th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium,
    San Diego, March 5 - 7, 1998, Abstract Book
247.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC PARAMETERS IN END-STAGE
    PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, Z. Potic
    18th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium,

                         41
    San Diego, March 5 - 7, 1998, Abstract Book
248.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN END-STAGE HEART FAILURE AND
    POOR DISTAL CORONARY BED - LONG-TERM RESULTS
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Popov, Z. Potić, M. Potić, N.
    Radovanović
    XIIIth World Congress of Cardiology
    Rio de Janeiro, Brazil, April 26-30, 1998, Abstract Book, No. 824, pg. 101
249.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC PARAMETERS IN END-STAGE
    PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, M. Kovaĉ, B. Mihajlović, S. Nićin, Zoran Potić
    XIIIth World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro, Brazil, April 26-30, 1998 Abstract
    Book, No. 829, pg. 101
250.  CARBOMEDICS VERSUS ST. JUDE MEDICAL MECHANICAL AORTIC
    PROSTHESIS - COMPARATIVE FOLLOW-UP STUDY
    B.Mihajlović, M. Mijatov, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, S. Nićin, Z. Potić, J. Selestiansky, Ţ.
    Jonjev, M. Popov, M. Potić, N. Radovanović
    6th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    Geneva, Switzerland, May 17-20, 1998
    The Journal of Heart Failure, Vol. 5, No. 1, No. 512, pg. 128
251.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR END-
    STAGE HEART FAILURE ASSOCIATED WITH POOR DISTAL CORONARY BED
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Popov, Z. Potic, M. Potic, N.
    Radovanovic
    6th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    Geneva, Switzerland, May 17-20, 1998
    The Journal of Heart Failure, Vol. 5, No. 1, No. 513, pg. 129
252.  LOW EJECTION FRACTION AS PREDICTOR OF MORTALITY IN SURGERY FOR
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, M. Popov, J. Lavaĉ, M. Mijatov, Ţ. Jonjev,
    N. Radovanović
    6th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    Geneva, Switzerland, May 17-20, 1998
    The Journal of Heart Failure, Vol. 5, No. 1, No. 514, pg. 129
253.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanović, Lj. Petrović, M. Kovaĉ, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Popov
    6th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    Geneva, Switzerland, May 17-20, 1998
    The Journal of Heart Failure, Vol. 5, No. 1, No. 516, pg. 129
254.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH FAILING LEFT
    VENTRICLE: EJECTION FRACTION <= 30% - EARLY AND LONG-TERM RESULTS
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, Z. Jonjev, M.
    Popov, M. Fabri, P. Kovaĉević
    6th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management
    Geneva, Switzerland, May 17-20, 1998
    The Journal of Heart Failure, Vol. 5, No. 1, No. 517, pg. 130
255.  LOW EJECTION FRACTION AS PREDICTOR OF MORTALITY IN SURGERY FOR
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Popov, N. Radovanovic

                         42
    11th International Congress Cardiostim, Nice Acropolis, June 17-20, 1998
    Archives des maladies du coeur et des vaisseaux, tome 91, juin 1998, No 89-1.
256.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov
    11th International Congress Cardiostim, Nice Acropolis, June 17-20, 1998
    Archives des maladies du coeur et des vaisseaux, tome 91, juin 1998, No 89-4.
257.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR END-
    STAGE HEART FAILURE AND POOR DISTAL CORONARY BED
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Popov, Z. Potic, M. Potic,
    N. Radovanovic.
    Michael E. Debakey International Surgical Society XII Biennial Meeting
    July 5-8, 1998, Lisbon, Portugal, Abstract book
258.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE ORIFICE (RADO) FOR END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov,
    Z. Potic.Michael E. Debakey International Surgical Society XII Biennial Meeting
    July 5-8, 1998, Lisbon, Portugal, Abstract book
259.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Mijatov, J. Lavac,
    Z. Jonjev, M. Popov, M. Fabri, P. Kovacevic
    Michael E. Debakey International Surgical Society XII Biennial Meeting
    July 5-8, 1998, Lisbon, Portugal, Abstract book
260.  OUR MODIFICATION OF BENTALL OPERATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, B. Mihajlovic, Z. Jonjev
    Michael E. Debakey International Surgical Society XII Biennial Meeting
    July 5-8, 1998, Lisbon, Portugal, Abstract book
261.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, M. Mijatov, J. Lavaĉ, M. Popov, J.
    Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Fabri, M. Potić
    Michael E. Debakey International Surgical Society XII Biennial Meeting
    July 5-8, 1998, Lisbon, Portugal, Abstract book
262.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER ENDARTERECTOMY FOR POOR DISTAL
    CORONARY BED IN PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Popov, Z. Potic, M. Potic, M. Savic, S.
    Susak, A. Milosavljevic, A. Redzek, N. Radovanovic.
    47th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    September 26-29, 1998, Paris, France. Cardiovascular Surgery, Abstract C6.5.
263.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS IN 291 OPERATED PATIENTS
    P. Kovacevic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, J. Selestiansky, J. Lavac, S. Nicin, M. Fabri, Z.
    Jonjev, M. Preradovic, Z. Potic, N. Radovanovic
    47th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    September 26-29, 1998, Paris, France. Cardiovascular Surgery, Abstract CV4.3.
264.  OUR MODIFICATION OF BENTALL OPERATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, Z. Jonjev, M. Fabri
    47th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery

                         43
    September 26-29, 1998, Paris, France. Cardiovascular Surgery, Abstract CPP4.
265.  THROMBOEMBOLIC EVENTS AFTER IMPLANTATION OF THE CARBOMEDICS
    AND SORIN BICARBON BILEAFLET PROSTHESES - COMPARATIVE STUDY
    B.Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, J. Lavac, Z. Jonjev, M. Mijatov, Z. Potic, M. Popov,
    M. Potic, M. Fabri, P. Kovacevic, Z. Konstantinovic, V. Torbica, N. Radovanovic
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 112.
266.  EARLY AND LONG TERM RESULTS IN SURGERY FOR ISCHAEMIC MITRAL
    REGURGITATION
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Mijatov, J. Lavac, Z. Jonjev, M.
    Popov, P. Kovacevic, M. Fabri
    2nd International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention.
    Florence, Italy, October 18-21, 1998. Abstract Book, No. 341.
267.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Mijatov, J. Lavac, Z. Jonjev, M.
    Popov, M. Fabri, P. Kovacevic, S. Susak, A. Redzek
    2nd International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention.
    Florence, Italy, October 18-21, 1998. Abstract Book, No. 374.
268.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER ENDARTERECTOMY FOR POOR DISTAL
    CORONARY BED IN PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Popov, Z. Potic, M. Potic, M. Savic, S.
    Susak, A. Milosavljevic, A. Redzek, N. Radovanovic
    2nd International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention.
    Florence, Italy, October 18-21, 1998. Abstract Book, No. 542.
269.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE
    N. Radovanovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, Z. Jonjev, J. Selestiansky, M. Fabri
    2nd International Congress on Coronary Artery Disease - From Prevention to Intervention.
    Florence, Italy, October 18-21, 1998. Abstract Book, No. 543.
270.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 72.
271.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER ENDARTERECTOMY FOR POOR DISTAL
    CORONARY BED IN PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Popov, Z. Potic, M. Potic, M. Savic, S.
    Susak, A. Redzek, N. Radovanovic.
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 74.
272.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS IN SURGERY FOR ISCHAEMIC MITRAL
    REGURGITATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Mijatov, J. Lavac, Z. Jonjev, M. Popov, P.
    Kovacevic, M. Fabri, N. Radovanovic
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 75.
273.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    ORIFICE (RADO) FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, Z. Potic
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.

                         44
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 76.
274.  HAEMODYNAMIC AND CLINICAL IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH
    IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER CORRECTION OF MITRAL
    AND TRICUSPID INSUFFICIENCY OR NEW SURGICAL ALTERNATIVE FOR
    TREATMENT
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, V. Torbica
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 77.
275.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) IMPROVES
    HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Mijatov, M. Popov,
    V. Torbica, Z. Jonjev, M. Fabri, P. Kovacevic
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 78.
276.  LONG-TERM RESULTS AFTER ENDARTERECTOMY OF CORONARY ARTERIES
    Z. Jonjev, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, J. Lavac, N. Radovanovic
    ISCTS - The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons. VII World Congress.
    November 1-4, 1998. Houston, Texas, USA. Program & Abstracts, page 79.
277.  EARLY AND LONG TERM RESULTS IN SURGERY FOR ISCHAEMIC MITRAL
    REGURGITATION
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, M. Fabri, Z. Jonjev
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 35.
278.  OUR MODIFICATION OF BENTALL OPERATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Fabri, P. Kovacevic
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 35.
279.  SURGICAL TREATMENT OF BACTERIAL ENDOCARDITIS
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, P. Kovacevic
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 35.
280.  LOW EJECTION FRACTION AS PREDICTOR OF MORTALITY IN SURGERY FOR
    ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, P. Kovacevic, N. Radovanovic
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 43.
281.  POOR DISTAL CORONARY BED IS NOT A CONTRAINDICATION FOR
    MYOCARDIAL REVASCULARISATION, EVEN IN PATIENTS WITH FAILING LEFT
    VENTRICLE
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Fabri
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 63.
282.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons

                         45
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 63.
283.  HAEMODYNAMIC AND CLINICAL IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH
    IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER CORRECTION OF MITRAL
    AND TRICUSPID INSUFFICIENCY OR NEW SURGICAL ALTERNATIVE FOR
    TREATMENT
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, S. Nicin, B. Mihajlovic
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 241.
284.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    ORIFICE (RADO) FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 241.
285.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, M. Kovac, S. Nicin, V. Torbica, B. Mihajlovic
    Fourth All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons
    December 8-11, 1998, Moscow, Russia
    Abstract book, page 241.
286.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov
    The 47th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery.
    August 20-22, 1998, Helsinki, Finland, Abstract Book, No 20
287.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER ENDARTERECTOMY FOR POOR DISTAL
    CORONARY BED IN PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Popov, Z. Potic, N. Radovanovic.
    The 47th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery.
    August 20-22, 1998, Helsinki, Finland, Abstract Book, No 39.
288.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) OR REMODELLING
    OF TRIGONUM IMPROVES HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov
    XXth Congress of the European Society of Cardiology, August 22-26, Vienna, Austria,
    European Heart Journal, Abstract Supplement, page 532, Abstract P2958.
289.  CONDUCTIVE DISTURBANCES AFTER OPEN HEART SURGERY
    J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, B. Mihajlović, M. Mijatov, Z. Konstantinović, N.
    Radovanović
    International Symposium. Progress in Cardiac Pacing and Management of Cardiac
    Arrhythmias. October 1-4, 1998, Ohrid, Macedonia. Abstract Book, Abstract 49.
290.  CONDUCTIVE DISTURBANCES AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY OF
    TRICUSPID VALVE
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, D. Kovaĉević, S. Nićin, M. Mijatov, N. Radovanović
    International Symposium. Progress in Cardiac Pacing and Management of Cardiac
    Arrhythmias. October 1-4, 1998, Ohrid, Macedonia. Abstract Book, Abstract 47.
291.  NEW APPROACH TO IMPROVE HEART FUNCTION IN END-STAGE PRIMARY

                         46
    DILATED CARDIOMYOPATHY BY REMODELING OF TRIGONUM OF THE HEART
    USING REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE - RADO
    N. Radovanović, Lj. Petrović, M. Kovaĉ, B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, M. Mijatov, V.
    Torbica, Z. Konstantinović
    International Symposium. Progress in Cardiac Pacing and Management of Cardiac
    Arrhythmias. October 1-4, 1998, Ohrid, Macedonia. Abstract Book, Abstract 46.
292.  OUR MODIFICATION OF BENTALL OPERATION
    N.Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, Z. Jonjev, M. Fabri
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 299.
293.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN 1.800 PATIENTS
    N.Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Fabri, S. Nicin, Z. Jonjev
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 134.
294.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    ORIFICE (RADO) FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N.Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, Z. Potic
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 373.
295.  HAEMODYNAMIC AND CLINICAL IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH
    IDIOPATHIC DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER CORRECTION OF MITRAL
    AND TRICUSPID INSUFFICIENCY OR NEW SURGICAL ALTERNATIVE FOR
    TREATMENT
    N.Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Popov, V. Torbica
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 300.
296.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS IN 291 OPERATED PATIENTS
    P.Kovacevic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, J. Selestiansky, J. Lavac, S. Nicin, M. Fabri, Z.
    Jonjev, M. Preradovic, Z. Potic, N. Radovanovic
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 138.
297.  LONG-TERM RESULTS AFTER ENDARTERECTOMY OF CORONARY ARTERIES
    Z.Jonjev, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, J. Lavac, N. Radovanovic
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surger y.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 119.
298.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE ORIFICE (RADO) IMPROVES
    HEMODYNAMIC DATA IN END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N.Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Mijatov, M. Popov, V.
    Torbica, Z. Jonjev, M. Fabri, P. Kovacevic
    11th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.
    October 5-7, 1998, Montpellier, France. Abstract Book, page 302.
299.  INITIAL EXPERIENCE WITH ATS MEDICAL MECHANICAL BILEAFLET
    PROSTHESES
    N.Radovanovic, B.Mihajlovic, Lj.Petrovic, S.Nićin, M.Mijatov, J.Lavaĉ, Ţ.Jonjev,
    M.Popov
    The 24th World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 12-16, 1999, Melburne, Australia
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, Abstract No. 2.4
300.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY

                         47
    DISEASE - EXPERIENCE IN OVER 3000 OPERATED PATIENTS
    N.Radovanovic, Lj.Petrovic, S.Nićin, J.Selestiansky, Ţ.Jonjev, J.Lavaĉ, M.Mijatov, V.
    Šćekić, S.Popović
    The 24th World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 12-16, 1999, Melburne, Australia
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, Abstract No. 9.5
301.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE - EXPERIENCE IN OVER 3000 OPERATED PATIENTS
    N.Radovanovic, Lj.Petrovic, S.Nićin, J.Selestiansky, Ţ.Jonjev, J.Lavaĉ, M.Mijatov, V.
    Šćekić, S.Popović
    The 24th World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    September 12-16, 1999, Melburne, Australia
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, Abstract No. 9.5
302.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE FOR END-STAGE PRIMARY
    DILATED CARDIOMYOPATHY
    N.Radovanovic, Lj.Petrovic, B.Mihajlovic, M.Kovac, S.Nicin, M.Mijatov, V.Torbica,
    M.Fabri, M.Popov, DD.Zecevic
    World Symposium on Heart Valve Disease. London, UK, 11th- 14-th June 1999.
    Abstract Book, page 260.
303.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, S. Nicin, Z. Jonjev, D. Kovacevic, P.
    Kovacevic, N. Radovanovic
    World Symposium on Heart Valve Disease. London, UK, 11th- 14-th June 1999.
    Abstract Book, page 290.
304.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY ASSOCIATED WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, Z. Jonjev, V. Torbica, M.
    Popov, D. Zecevic
    World Symposium on Heart Valve Disease. London, UK, 11th- 14-th June 1999.
    Abstract Book, page 295.
305.  CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
    STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES - TEE STUDY
    N.Radovanovic, Lj.Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, M. Mijatov, S. Nicin, V. Scekic, P.
    Kovacevic, M. Fabri, Z. Konstantinovic, S. Popovic, M. Preradovic, M. Popov, D.Zecevic
    World Symposium on Heart Valve Disease. London, UK, 11th- 14-th June 1999.
    Abstract Book, page 318.
306.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY ASSOCIATED WITH MITRAL REGURGITATION
    N.Radovanovic, Lj.Petrovic, B.Mihajlovic, M.Kovac, S.Nicin, M.Mijatov, V.Scekic,
    Z.Jonjev, V.Torbica, M.Fabri
    XXIst Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona, Spain, August 28 -
    September 1, 1999.
    European Heart Journal (1999), Abstract Supplement, Abstract No. 2537.
307.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN OVER 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Lavac, J. Selestiansky
    HEART FAILURE SOCIETY OF AMERICA
    Third Annual Meeting, September 22-25, 1999, San Francisco, California

                         48
    Journal of Cardiac Failure, Vol.5, No 3, September 1999, Supl 1, Abstracts from the Third
    Annual Meeting Heart Failure Society of America, pg 30, Abstract No 101
308.  CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
    STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES - TEE STUDY
    N.Radovanovic, Lj.Petrovic, M.Kovac, B.Mihajlovic, J.Lavac, S.Nicin, Z.Konstantinovic,
    HEART FAILURE SOCIETY OF AMERICA
    Third Annual Meeting, September 22-25, 1999, San Francisco, California
    Journal of Cardiac Failure, Vol.5, No 3, September 1999, Supl 1, Abstracts from the Third
    Annual Meeting Heart Failure Society of America, pg 31, Abstract No 108
309.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY ASSOCIATED WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Mijatov, V. Scekic
    HEART FAILURE SOCIETY OF AMERICA
    Third Annual Meeting, September 22-25, 1999, San Francisco, California
    Journal of Cardiac Failure, Vol.5, No 3, September 1999, Supl 1, Abstracts from the Third
    Annual Meeting Heart Failure Society of America, pg 34, Abstract No 120
310.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, D. Kovacevic, N. Radovanovic
    Second Congress of the SNG Association of the Cardiologists
    September 22-24, 1999, Biskek, Kirghiz Republic
    Abstract Book, Page 126
311.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR END-
    STAGE HEART FAILURE ASSOCIATED WITH POOR DISTAL CORONARY BED
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, M. Fabri, P. Kovacevic, N. Radovanovic
    Second Congress of the SNG Association of the Cardiologists
    September 22-24, 1999, Biskek, Kirghiz Republic
    Abstract Book, Page 127
312.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Fabri, D. Kovacevic, M. Popov
    Second Congress of the SNG Association of the Cardiologists
    September 22-24, 1999, Biskek, Kirghiz Republic
    Abstract Book, Page 129
313.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Kovac, V. Torbica, D. Zecevic
    Second Congress of the SNG Association of the Cardiologists
    September 22-24, 1999, Biskek, Kirghiz Republic
    Abstract Book, Page 129
314.  HIGH RISK CORONARY SURGERY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Lavac, M. Fabri, P. Kovacevic
    Second Congress of the SNG Association of the Cardiologists
    September 22-24, 1999, Biskek, Kirghiz Republic
    Abstract Book, Page 130
315.  CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
    STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Kovac, B. Mihajlovic, J. Lavac
    Second Congress of the SNG Association of the Cardiologists

                         49
    September 22-24, 1999, Biskek, Kirghiz Republic
    Abstract Book, Page 131
316.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, S. Nicin, V. Torbica, D. Zecevic, N. Radovanovic
    Standards and Concepts in Valve Surgery, October 6-8, 1999, Vienna, Austria
    Cor Europaeum, Vol 8, No 1, 1999, page 36.
317.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, S. Nicin, Z. Jonjev, D. Kovacevic, P.
    Kovacevic, N. Radovanovic
    Standards and Concepts in Valve Surgery, October 6-8, 1999, Vienna, Austria
    Cor Europaeum, Vol 8, No 1, 1999, page 37.
318.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Fabri, D. Kovacevic, M. Popov, N. Radovanovic
    Standards and Concepts in Valve Surgery, October 6-8, 1999, Vienna, Austria
    Cor Europaeum, Vol 8, No 1, 1999, page 37.
319.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, V. Torbica, D. Zecevic
    12th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,
    October 19-22, 1999, Damascus, Syria
    Abstract Book, Page 48
320.  QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH POOR DISTAL CORONARY BED BEFORE
    AND AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, S. Nicin, Z. Jonjev, P. Kovacevic, N.
    Radovanovic
    12th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,
    October 19-22, 1999, Damascus, Syria
    Abstract Book, Page 52
321.  INITIAL EXPERIENCE WITH ATS MEDICAL MECHANICAL BILEAFLET
    PROSTHESES
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, J. Lavac, M. Fabri, M. Popov
    12th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,
    October 19-22, 1999, Damascus, Syria
    Abstract Book, Page 56
322.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, S. Nicin, D. Kovacevic, N. Radovanovic
    12th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,
    October 19-22, 1999, Damascus, Syria
    Abstract Book, Page 63
323.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, M. Fabri, D. Kovacevic, M. Popov
    12th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery,
    October 19-22, 1999, Damascus, Syria
    Abstract Book, Page 64
324.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION

                        50
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Fabri, D. Kovacevic, M. Popov, N. Radovanovic
    IXth World Congress, World Society of Cardeio-Thoracic Surgeons
    14/17 November 1999, Lisbon, Portugal
    Book of Abstracts, Page 194
325.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, S. Nicin, Z. Jonjev, P. Kovacevic, N.
    Radovanovic
    IXth World Congress, World Society of Cardeio-Thoracic Surgeons
    14/17 November 1999, Lisbon, Portugal, Book of Abstracts, Page 76
326.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN OVER 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, B. Mihajlovic, M. Fabri, P. Kovacevic, M.
    Mijatov, Z. Konstantinovic, S. Potic
    49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 24 - 27, 2000, Dresden, Germany. Abstract Book PC6.7
327.  TRANSPROSTHETIC AORTIC GRADIENTS IN FIVE DIFFERENT BILEAFLET
    PROSTHESES
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Kovac, M. Mijatov, M. Fabri, P.
    Kovacevic, M. Popov, V. Torbica, A. Redzek, Z. Ivkov
    49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 24 - 27, 2000, Dresden, Germany. Abstract Book PC11.13
328.  QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT AFTER MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION ACCORDING TO PREOPERATIVE RISK STRATIFICATION
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Popov, S. Potic, Dj. Jakovljevic, N. Radovanovic
    10th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons
    Vancouver - BC - Canada. Cardiovascular Engineering, Page 118, Abstract 48.
329.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, V. Torbica, M. Fabri, M.
    Popov, P. Kovacevic, Z. Ivkov
    10th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons
    Vancouver - BC - Canada. Cardiovascular Engineering, Page 123, Abstract 67.
330.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN OVER 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, B. Mihajlovic, M. Fabri, P. Kovacevic, M.
    Mijatov, Z. Konstantinovic, S. Potic
    10th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons
    Vancouver - BC - Canada. Cardiovascular Engineering, Page 123, Abstract 68.
331.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE FOR END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri,
    M. Popov
    10th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons
    Vancouver - BC - Canada. Cardiovascular Engineering, Page 124, Abstract 69.
332.  INITIAL EXPERIENCE WITH ATS MEDICAL MECHANICAL BILEAFLET
    PROSTHESES
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Mijatov, M. Popov
    10th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons
    Vancouver - BC - Canada. Cardiovascular Engineering, Page 129, Abstract 91.

                         51
333.  CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
    STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES - TEE STUDY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Kovac, V. Torbica, B. Mihajlovic, J. Lavac
    49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 24 - 27, 2000, Dresden, Germany. Abstract Book C6.4
334.  QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT AFTER MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION ACCORDING TO PREOPERATIVE RISK STRATIFICATION
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Popov, Z. Ivkov, S. Potic, Dj. Jakovljevic, N.
    Radovanovic
    49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 24 - 27, 2000, Dresden, Germany. Abstract Book C8.4
335.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE FOR END-STAGE PRIMARY DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri,
    M. Popov
    49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 24 - 27, 2000, Dresden, Germany. Abstract Book PC1.11
336.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, V. Torbica, D. Zecevic,
    M. Popov, A. Milosavljevic, S. Susak
    49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 24 - 27, 2000, Dresden, Germany. Abstract Book PC6.3
337.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, J. Lavac, S. Nicin, D. Kovacevic, P. Kovacevic, N.
    Radovanovic
    The 49th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    Linkoping, Sweden, August 24-26, 2000. Page 98, Abstract 53.
338.  RISK AND LIMITS IN CORONARY PATIENTS WITH FAILING LEFT VENTRICLE
    (EF<30%) - EXPERIENCE IN OVER 1.800 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, B. Mihajlovic, M. Fabri, P. Kovacevic, M.
    Mijatov, Z. Konstantinovic
    The 49th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    Linkoping, Sweden, August 24-26, 2000. Page 106, Abstract 61.
339.  QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT AFTER MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION ACCORDING TO PREOPERATIVE RISK STRATIFICATION
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Popov, Z. Ivkov, S. Potic, Dj. Jakovljevic, N.
    Radovanovic
    The 49th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    Linkoping, Sweden, August 24-26, 2000. Page 108, Abstract 63.
340.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, V. Torbica, D. Zecevic,
    M. Popov, A. Milosavljevic, S. Potic, S. Susak
    The 49th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    Linkoping, Sweden, August 24-26, 2000. Page 119, Abstract 74.
341.  LONG-TERM SURVIVAL AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE
    MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE FOR END-STAGE PRIMARY DILATED

                         52
    CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri,
    M. Popov
    The 49th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery
    Linkoping, Sweden, August 24-26, 2000. Page 121, Abstract 76.
342.  CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
    STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES - TEE STUDY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Kovac, V. Torbica, B. Mihajlovic, J. Lavac, Z.
    Konstantinovic, Z. Ivkov
    XXII Congress of the European Society of Cardiology
    Amsterdam, the Netherlands, August 26 - 30, 2000. Page 255, Abstract 1377.
343.  TRANSPROSTHETIC AORTIC GRADIENTS IN FIVE DIFFERENT BILEAFLET
    PROSTHESES
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Kovac, M. Mijatov, M. Fabri, P.
    Kovacevic, M. Popov, V. Torbica, A. Redzek
    XXII Congress of the European Society of Cardiology
    Amsterdam, the Netherlands, August 26 - 30, 2000. Page 306, Abstract P684.
344.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE - EXPERIENCE IN OVER 3.000 OPERATED PATIENTS
    Ninoslav Radovanovic, Svetozar Nicin, Ljuborad Petrovic, Jan Selestiansky, Miklos Fabri,
    Bogoljub Mihajlovic, Pavle Kovacevic
    The 8th Annual Meeting of The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery
    Sharm el Sheikh, Egypt, March 15 – 18, 2001, Abstract Book, page 140
345.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    Ninoslav Radovanovic, Ljuborad Petrovic, Bogoljub Mihajlovic, Marko Kovac, Svetozar
    Nicin, Miroslava Popov, Vladimir Torbica
    The 8th Annual Meeting of The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery
    Sharm el Sheikh, Egypt, March 15 – 18, 2001, Abstract Book, page 47
346.  TRANSAORTIC APPROACH TO VENTRICULAR SEPTAL DEFECT IN ISOLATED
    FORM AND TETRALOGY OF FALLOT
    Ninoslav Radovanovic, Jozef Lavac, Svetozar Nicin, Pavle Kovacevic, Miklos Fabri,
    Bogoljub Mihajlovic
    The 8th Annual Meeting of The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery
    Sharm el Sheikh, Egypt, March 15 – 18, 2001, Abstract Book, page 22
347.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS Ninoslav
    Radovanovic, Ljuborad Petrovic, Svetozar Nicin, Jozef Lavac, Jan Selestiansky, Bogoljub
    Mihajlovic
    The 8th Annual Meeting of The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery
    Sharm el Sheikh, Egypt, March 15 – 18, 2001, Abstract Book, page 98
348.  ACTUAL RISK IN VALVULAR SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 3800 PATIENTS
    Ninoslav Radovanovic, Svetozar Nicin, Ljuborad Petrovic, Jozef Lavac, Jan Selestiansky,
    Bogoljub Mihajlovic
    The 8th Annual Meeting of The Egyptian Society of Cardiothoracic Surgery
    Sharm el Sheikh, Egypt, March 15 – 18, 2001, Abstract Book, page 103
349.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, M. Fabri, J. Selestiansky, B. Mihajlovic,
    P. Kovacevic
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 25

                         53
350.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1662
    PATIENTS
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, S. Nicin, J. Selestiansky, J. Lavac
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 25
351.  SURGICAL TREATMENT FOR BACTERIAL ENDOCARDITIS - EARLY AND LONG-
    TERM RESULTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri, A.
    Milosavljevic, M. Radovanovic, S. Susak
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 25
352.  GENDER DIFFERENCES IN OUTCOME OF CORONARY REVASCULARISATION
    B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, M. Fabri, P. Kovacevic, N. Radovanovic
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 37
353.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE - EXPERIENCE IN OVER 3.000 OPERATED PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Selestiansky, J. Lavac, M. Fabri, B. Mihajlovic,
    P. Kovacevic
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 37
354.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, V. Torbica, J. Selestiansky, P.
    Kovacevic, M. Fabri, M. Popov.
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 75
355.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, M. Fabri, P.
    Kovacevic, Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May
    13-15, 2001. Abstract book, page 81
356.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Popov, V. Torbica
    Fifth Annual Session of the Bakulev Scientific Center, Moscow, Russia, May 13-15, 2001.
    Abstract book, page 81
357.  SURGICAL TREATMENT FOR BACTERIAL ENDOCARDITIS - EARLY AND LONG-
    TERM RESULTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri, M.
    Preradovic, V. Scekic, A. Milosavljevic, M. Radovanovic, S. Susak
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 106
358.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE: EXPERIENCE IN OVER 3.000 OPERATED PATIENTSN. Radovanovic, S.
    Nicin, M. Zorc*, Lj. Petrovic, J. Selestiansky, M. Fabri, B. Mihajlovic, P. Kovacevic
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 107
359.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Zorc*, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Popov, V.

                         54
    Torbica, D. Uscumlic - Kovacevic
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 116
360.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, M. Fabri, J. Selestiansky, B. Mihajlovic,
    P. Kovacevic, M. Mijatov, V. Scekic, S. Popovic, B. Dobric
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 118
361.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION USING INTERNAL MAMMARY ARTERY
    J. Selestiansky, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Fabri, P. Kovacevic, Z. Jonjev, B. Mihajlovic, A.
    Milosavljevic, M. Radovanovic, M. Redzek, S. Susak, M. Popov, N. Radovanovic
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 121
362.  ACTUAL RISK IN VALVULAR SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 3800 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, J. Selestiansky, B. Mihajlovic
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 124
363.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, M. Fabri, P.
    Kovacevic, M. Mijatov, Z. Konstantinovic, S. Popovic
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 128
364.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Zorc*, V. Torbica, J.
    Selestiansky, P. Kovacevic, M. Fabri, M. Popov.
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 129
365.  QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT AFTER MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION ACCORDING TO PREOPERATIVE RISK STRATIFICATION
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, Z. Potic, M. Popov, Z. Ivkov, S. Potic, Dj.
    Jakovljevic, N. Radovanovic.
    2nd Congress of cardiology and angiology of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Bosnia
    and Herzegovina, May 31 – June 02, 2001, Book of abstracts, page 136
366.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION USING INTERNAL MAMMARY ARTERY
    J. Selestiansky, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Fabri, P. Kovacevic, Z. Jonjev, B. Mihajlovic, A.
    Milosavljevic, M. Radovanovic, M. Redzek, S. Susak, N. Radovanovic
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 59.
367.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE: EXPERIENCE IN OVER 3.000 OPERATED PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, M. Zorc*, Lj. Petrovic, J. Selestiansky, M. Fabri, B. Mihajlovic,
    P. Kovacevic
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 60.
368.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1662
    PATIENTS
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, S. Nicin, J. Selestiansky, J. Lavac,
    M. Mijatov, S. Popovic, Z. Konstantinovic
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.

                         55
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 79.
369.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Zorc*, V. Torbica, J.
    Selestiansky, P. Kovacevic, M. Fabri, M. Popov.
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 81.
370.  QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT AFTER MYOCARDIAL
    REVASCULARISATION ACCORDING TO PREOPERATIVE RISK STRATIFICATION
    B. Mihajlovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, Z. Potic, M. Popov, Z. Ivkov, S. Potic, Dj.
    Jakovljevic, N. Radovanovic.
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 81.
371.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Zorc*, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Popov, V.
    Torbica, D. Uscumlic – Kovacevic
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 94.
372.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Selestiansky, M. Fabri, P.
    Kovacevic, M. Mijatov, Z. Konstantinovic, S. Popovic
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 94.
373.  SURGICAL TREATMENT FOR BACTERIAL ENDOCARDITIS - EARLY AND LONG-
    TERM RESULTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri, M.
    Preradovic, V. Scekic, A. Milosavljevic, M. Radovanovic, S. Susak
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 97.
374.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, M. Fabri, J. Selestiansky, B. Mihajlovic,
    P. Kovacevic, M. Mijatov, V. Scekic, S. Popovic, B. Dobric
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 97.
375.  GENDER DIFFERENCES IN OUTCOME OF MYOCARDIAL REVASCULARISATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, J. Selestiansky, M. Fabri, P. Kovacevic, D. Nikolic,
    M. Mijatov, Z. Konstantinovic, V. Scekic, N. Radovanovic
    9th Alpe Adria Cardiology Meeting. Cavtat – Dubrovnik, June 6-9, 2001.
    Acta Clinica Croatica – Abstracts. Page 140.
376.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, M. Popov, Z. Potic
    Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
    European Journal of Heart Failure, Vol.3 (Supl. 1), Page S70
377.  LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE - EJECTION FRACTION <=20%
    Ninoslav Radovanovic, Ljuborad Petrovic*, Bogoljub Mihajlovic*, Svetozar Nicin*
    Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
    European Journal of Heart Failure, Vol.3 (Supl. 1), Page S63

                         56
378.  CHANGES IN LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION IN END-
    STAGE DILATED CARDIOMYOPATHY AFTER REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF
    DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICES
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Zorc*, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Popov, V.
    Torbica, D. Uscumlic - Kovacevic
    XXII Meeting of the Society of Cardiac Surgeons
    A Coruna, Spain, June 11 – 14, 2001. Abstracts, Page 10
379.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, M. Zorc*, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Popov, V.
    Torbica, D. Uscumlic - Kovacevic
    XXII Meeting of the Society of Cardiac Surgeons
    A Coruna, Spain, June 11 – 14, 2001. Abstracts, Page 33
380.  FACTORS THAT INFLUENCE GENDER DIFFERENCES IN OUTCOME OF
    MYOCARDIAL REVASCULARISATION
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, D. Nikolic, M. Popov, Z. Potic, Dj. Jakovljevic, N.
    Radovanovic
    50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    Budapest, Hungary, June 20 – 23, 2001. ESCVS Abstracts, Page 66.
381.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, J. Lavac, M. Fabri, J. Selestiansky, B. Mihajlovic,
    P. Kovacevic
    50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    Budapest, Hungary, June 20 – 23, 2001. ESCVS Abstracts, Page 91.
382.  SURGICAL TREATMENT FOR BACTERIAL ENDOCARDITIS - EARLY AND LONG-
    TERM RESULTS
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri, A.
    Milosavljevic, M. Radovanovic, S. Susak
    50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    Budapest, Hungary, June 20 – 23, 2001. ESCVS Abstracts, Page 97.
383.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Kovac, S. Nicin, M. Popov, V. Torbica
    50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    Budapest, Hungary, June 20 – 23, 2001. ESCVS Abstracts, Page 104.
384.  NEUROLOGICAL COMPLICATIONS AFTER CAROTID SURGERY
    P. Kovacevic, Lj. Petrovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, M. Fabri, M. Radovanovic, A.
    Milosavljevic, D. Nikolic, N. Radovanovic
    50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    Budapest, Hungary, June 20 – 23, 2001. ESCVS Abstracts, Page 109.
385.  REDUCTIVE ANNULOPLASTY OF DOUBLE MITRAL AND TRICUSPID ORIFICE
    FOR END-STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, S. Nicin, Lj. Petrovic, M. Kovac, B. Mihajlovic, M. Popov, Z. Potic
    25th World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    Cancun, Mexico, September 9-13, 2001. ISCVS Abstracts, page 11
386.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE - RESULTS IN 1515
    PATIENTS
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, M. Kovac, S. Nicin, J. Selestiansky 25th
    World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery
    Cancun, Mexico, September 9-13, 2001. ISCVS Abstracts, page 90
387.  TRIPLE VALVE SURGERY – EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS

                         57
    P. Kovaĉević, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, M. Fabri, M. Radovanović,
    S. Šušak, A. Redţek, N. Radovanović
    12th World Congress – World Society of Cradio-Thoracic Surgeons
    Luzern, Switzerland, March 3-6, 2002, pg.75, 23.05
388.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE – EXPERIENCE IN OVER 3200 OPERATED PATIENTS
    N. Radovanović, S. Nićin, J. Selestiansky, M. Fabri, B. Mihajlović, P. Kovaĉević, Ţ. Jonjev
    12th World Congress – World Society of Cradio-Thoracic Surgeons
    Luzern, Switzerland, March 3-6, 2002, pg 108, P21
389.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY WITH MITRAL REGURGITATION
    B. Mihajlović, LJ. Petrović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, J. Selestiansky, M.Popov, A.
    Milosavljević, A. Redţek, N. Radovanović
    12th World Congress – World Society of Cradio-Thoracic Surgeons
    Luzern, Switzerland, March 3-6, 2002, pg 125, P52
390.  TRICUSPID ANNULOPLASTY IN MULTIVALVULAR DISEASE
    M. Fabri, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Selestiansky, P. Kovaĉević, B. Mihajlović, A. Milosavljević,
    N. Radovanović
    12th World Congress – World Society of Cradio-Thoracic Surgeons
    Luzern, Switzerland, March 3-6, 2002, pg 126, P54
391.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE – OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS IN 291 OPERATED PATIENTS
    p.kovaĉević, Lj.Petrović, S.Nićin, M.Fabri, B.Mihajlović, J.Selestiansky, M.Radovanović,
    N.Radovanović
    10th Alpe Adria, Cardiology meeting
    April 17-20, 2002, Vienna, Austria
    Final program & Abstract, pg.48, 10.024 – poster
392.  TRANSAORTIC APPROACH TO VENTRICULar septal defect in isolated form and
    tetralogy of Fallot
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Selestiansky, M.Fabri, P.Kovaĉević, B.Dobrić,
    A.Milosavljević, S.Šušak, A.Redţek
    10th Alpe Adria, Cardiology meeting
    April 17-20, 2002, Vienna, Austria
    Final program & Abstract, pg.49, 10.025 – poster
393.  SURGICAL TREATMENT OF POLYVASCULAR PATIENTS
    P.Kovaĉević, M.Fabri, J.Selestiansky, S.Nićin, B.Mihajlović, M.Radovanović, A.Redţek,
    S.Šušak, N.Radovanović
    10th Alpe Adria, Cardiology meeting
    April 17-20, 2002, Vienna, Austria
    Final program & Abstract, pg.50, 10.030 – poster
394.  SURGICAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH EJECTION FRACTION
    LOWER THAN 30% - EXPERIENCE IN OVER 2000 PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, S.Nićin, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, M.Fabri. P.Kovaĉević
    10th Alpe Adria, Cardiology meeting
    April 17-20, 2002, Vienna, Austria
    Final program & Abstract, pg.38, 4.002
395.  LONG TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION IN
    PATIENTS WITH END-STAGE HEART FAILURE – EJECTION FRACTION <20%
    N.Radovanović, Lj.Petrović, B.Mihajlović, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Selestiansky, P.Kovaĉević
    XIVth World Congress of Cardiology
    Sydney, NSW, Australia, May 5-9, 2002

                         58
    Supplement to Journal of the American College of Cardiology, pg. 196B, 3109.
396.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE – OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS
    P.Kovaĉević, Lj. Petrović, S.Nićin, M.Fabri, Ţ.Jonjev, J.Selestiansky, M.Radovanović,
    M.Savić, A.Milosavljević, S.Šušak, A.Redţek, N.Radovanović
    6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery
    June 14-15, 2002, Opatija, Croatia
    Book of Abstracts, pg.13
397.  TRANSAORTIC APPROACH TO VENTRICULAR SEPTAL DEFECT IN ISOLATED
    FORM AND TETRALOGY OF FALLOT
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Selestiansky, M.Fabri, P.Kovaĉević, Ţ.Jonjev,
    B.Dobrić, A.Milosavljević, M.Savić, D.Nikolić, S.Šušak, A.Redţek, R.Mojašević
    6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery
    June 14-15, 2002, Opatija, Croatia
    Book of Abstracts, pg.24
398.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN’S ANOMALY
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, S.Nićin, M.Fabri, M.Popov, Ţ.Jonjev, M.Savić,
    P.Kovaĉević, S.Popović, M.Preradović, Z.Konstantinović, S.Šušak
    6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery
    June 14-15, 2002, Opatija, Croatia
    Book of Abstracts, pg.25
399.  SURGICAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH EJECTION FRACTION
    LOWER THAN 30% - EXPERIENCE IN OVER 2000 PATIENTS
    N.Radovanović, B. Mihajlović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Ţ.Jonjev, M.Fabri,
    P.Kovaĉević, S.Popović, M.Preradović, R.Mojašević, M.Popov, B.Dobrić
    6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery
    June 14-15, 2002, Opatija, Croatia
    Book of Abstracts, pg.33
400.  LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    B. Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, Ţ.Jonjev, J. Selestiansky, M.Mijatov, M Popov,
    A.Milosavljević, S.Šušak, A.Redţek, M.Ignjatović, N.Radovanović
    6th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery
    June 14-15, 2002, Opatija, Croatia
    Book of Abstracts, pg.33
401.  SURGICAL THERAPY FOR HEART FAILURE, RADO OPERATION – 15 YEAR
    EXPERIENCE
    N.Radovanović, Lj.Petrović, B.Mihajlović, Ţ.Jonjev, M.Kovaĉ, S.Nićin, Z.Potić, M.Popov,
    M.Zorc*, M.Mijatov, A.Milosavljević, V.Torbica
    51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 29 to July 1, 2002, Helsinki, Finland
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, C9.1, pg.26
402.  TRANSAORTIC APPROACH TO VENTRICULAR SEPTAL DEFECT IN ISOLATED
    FORM AND TETRALOGY FALLOT
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Selestiansky, M.Fabri, P.Kovaĉević, A.Milosavljević,
    S.Šušak, A.Redţek, S.Popović, B.Dobrić
    51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 29 to July 1, 2002, Helsinki, Finland
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, C15.7, pg.44
403.  SURGICAL TREATMENT OF POLYVASCULAR PATIENTS
    P.Kovaĉević, M.Fabri, J.Selestiansky, S.Nićin, B.Mihajlović, M.Radovanović,

                        59
    A.Milosavljević, D.Nikolić, M.Savić, A.Redţek, S.Šušak, N.Radovanović
    51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 29 to July 1, 2002, Helsinki, Finland
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, V2.5, pg.71
404.  SURGICAL REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH EJECTION FRACTION
    LOWER THAN 30% - EXPERIENCE IN OVER 2000 PATIENTS
    N.Radovanović, S.Nićin, B.Mihajlović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, Ţ.Jonjev, M.Fabri,
    P.Koveĉević, S.Popović, M.Preradović, M.Popov
    51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 29 to July 1, 2002, Helsinki, Finland
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery, PC1.11, pg.99
405.  SURGICAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH EJECTION FRACTION
    LOWER THAN 30%: EXPERIENCE IN OVER 2000 PATIENTS
    B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, P. Kovacevic, Z. Potic, N. Radovanovic
    ESC CONGRESS 2002
    Berlin, 31 August – 4 September, 2002
    European Heart Journal Vol 4, Abstr. Suppl. August 2002, page 30, Abstract: 294
406.  OUR MODIFICATION OF BENTALL OPERATION BENTAL
    N.Radovanović, S.Nićin, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, M.Fabri, A.Milosavljević, P.Kovaĉević,
    M.Savić, M.Radovanović
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 021, pg.64
407.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS
    P.Kovaĉević, Lj.Petrović, S.Nićin, M.Fabri, Ţ.Jonjev, J.Selestiansky, M.Radovanović,
    M.Savić, A.Milosavljević, S.Šušak, A.Redţek, N.Radovanović
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 022, pg.64
408.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN'S ANOMALY
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, S.Nićin, M.Fabri, M.Popov, Ţ.Jonjev, M.Savić,
    P.Kovaĉević, S.Popović, M.Preradović, Z.Konstantinović, S.Šušak
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 023, pg.64
409.  SURGICAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH EJECTION FRACTION
    LOWER THAN 30% - EXPERIENCE IN OVER 2000 PATIENTS
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Ţ.Jonjev, M.Fabri,
    P.Kovaĉević, S.Popović, M.Preradović, R.Mojašević, M.Popov, B.Dobrić
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 024, pg.64
410.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE - EXPERIENCE IN OVER 3200 OPERATED PATIENTS
    N.Radovanović, S.Nićin, J.Lavaĉ, M.Savić, S.Šušak, D.Nikolić, J.Selestiansky, M.Fabri,
    B.Mihajlović, P.Kovaĉević, Ţ.Jonjev
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 025, pg.65
411.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 500 PATIENTS

                         60
    N.Radovanović, P.Kovaĉević, S.Nićin, J.Lavaĉ, J.Selestiansky, B.Mihajlović, M.Fabri,
    M.Radovanović, S.Šušak, A.Redţek, A.Milosavljević
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 029, pg.65
412.  TRANSAORTIC APPROACH TO VENTRICULAR SEPTAL DEFECT IN ISOLATED
    FORM AND TETRALOGY OF FALLOT
    N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Selestiansky, M.Fabri, P.Kovaĉević, Ţ.Jonjev,
    B.Dobrić, A.Milosavljević, M.Savić, D.Nikolić, S.Šušak, A.Redţek, R.Mojašević
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, 030, pg.66
413.  EARLY AND LONG-TERM RESULTS AFTER SURGERY FOR ISCHEMIC DILATED
    CARDIOMYOPATHY
    B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, Ţ.Jonjev, J.Selestiansky, M.Mijatov, M.Popov,
    A.Milosavljević, S.Šušak, M.Savić, A.Redţek, M.Ignjatović, N.Radovanović
    14th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    9-12 October, 2002 – Rhodes, Greece
    Final Program & Book of Abstracts, P204, pg.133
414.  HIGH RISK CORONARY SURGERY
    B. Mihajlović, S. Nićin, J. Lavaĉ, P. Kovaĉević, M. Fabri, N. Radovanović
    Al-Bassel 3rd Congress in Cardiology and Cardiac Surgery & Al-Bassel Heart Society 1st
    Meeting
    16-19 December 2002, Damascus, Syria
    Final Programme and Book of Abstracts, pg. 188
415.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR POOR DISTAL CORONARY BED AND
    END-STAGE HEART FAILURE
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, J. Lavac, J. Selestiansky, Z. Jonjev, M. Fabri, P.
    Kovacevic, A. Milosavljevic
    51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
    June 29 to July 1, 2002, Helsinki, Finland
    Official Journal of The International Society for Cardiovascular Surgery
416.  TRIPLE VALVE SURGERY – EXPERIENCE IN 545 PATIENTS
    N. Radovanovic, J. Lavac, S. Nicin, B. Mihajlovic, Z. Jonjev, P. Kovacevic
    The Society for Heart Valve Disease, Second Biennial Meeting
    28 June – 1 July 2003, Paris, France
    Final Program & Book of Abstracts, P128, pg.375
417.  SURGICAL TREATMENT FOR INFECTIOUS ENDOCARDITIS - EARLY AND
    LONG-TERM RESULTS
    N. D. Radovanovic, S. R. Nicin, J. J.Lavac, B. B. Mihajlovic, J. J. Selestiansky, Z. S.
    Jonjev, P. Kovacevic, M. Fabri, A. Milosavljevic, A. Redzek
    3rd World Congress on Heart Disease
    12-15 July 2003, Washington, DC, USA
    The Journal of Heart Disease – Abstracts, Vol 3, Num 1, Pg. 27 abs 105
418.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN 545 PATIENTS
    Ninoslav Radovanovic, Jozef Lavac, Svetozar Nicin, Bogoljub Mihajlovic, Zivojin Jonjev,
    Pavle Kovacevic
    3rd World Congress on Heart Disease
    12-15 July 2003, Washington, DC, USA
    The Journal of Heart Disease – Abstracts, Vol 3, Num 1, Pg. 67 abs 265
419.  END-STAGE HEART FAILURE ASSOCIATED WITH END-STAGE CORONARY

                         61
    DISEASE: LONG-TERM RESULTS AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, P. Kovacevic, M. Fabri
    European Society of Cardiology Congress 2003
    30 August – 3 September 2003, Vienna, Austria
    European Heart Journal, P2894, pg.555
420.  TRIPLE VALVE SURGERY - EXPERIENCE IN OVER 556 PATIENTS
    N. Radovanovic, J. Lavac, S. Nicin, B. Mihajlovic, Z. Jonjev, M. Fabri, S. Susak,
    A. Milosavljevic, M. Radovanovic, M. Savic
    15th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    10-13 September, 2003 – Beirut, Lebanon
    Final Programme & Book of Abstracts, 41, pg.62
421.  SURGICAL TREATMENT FOR INFECTIOUS ENDOCARDITIS
    N. Radovanovic, S. Nicin, B. Mihajlovic, P. Kovacevic, M. Fabri, A. Milosavljevic,
    M. Rosic, M. Savic, P. Dragic
    15th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    10-13 September, 2003 – Beirut, Lebanon
    Final Programme & Book of Abstracts, 42, pg.63
422.  MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR END-STAGE HEART FAILURE
    ASSOCIATED WITH END-STAGE CORONARY DISEASE
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, P. Kovacevic, M. Fabri, S. Susak, P.
    Dragic, A. Redzek, M. Rosic, D. Nikolic
    15th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
    10-13 September, 2003 – Beirut, Lebanon
    Final Programme & Book of Abstracts, 50, pg.66
423.  SURGICAL REVASCULARISATION IN PATIENTS WITH EJECTION FRACTION
    LOWER THAN 30% - EXPERIENCE IN OVER 2000 PATIENTS
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, J. Lavac, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Fabri, P.
    Kovacevic, S. Popovic, M. Preradovic, R. Mojasevic, M. Popov, B. Dobric
    5th International Congress on Coronary Artery Disease – ICCAD
    19-22 October, 2003 – Florence, Italy
    The Journal of Coronary Artery Disease, Abstracts, Vol 5, Num 1, pg. 89
424.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS
    P. Kovacevic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Fabri, M. Radovanovic, A. Milosavljevic, N.
    Radovanovic
    5th International Congress on Coronary Artery Disease – ICCAD
    19-22 October, 2003 – Florence, Italy
    The Journal of Coronary Artery Disease, Abstracts, Vol 5, Num 1, pg. 143
425.  SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL CORONARY ARTERY
    DISEASE - EXPERIENCE IN OVER 3200 OPERATED PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, M. Fabri, Z. Jonjev, P. Kovacevic, S. Susak, D. Nikolic, A.
    Milosavljevic, P. Dragic, A. Redzek
    5th International Congress on Coronary Artery Disease – ICCAD
    19-22 October, 2003 – Florence, Italy
    The Journal of Coronary Artery Disease, Abstracts, Vol 5, Num 1, pg. 169
426.  OPERATIVE RISK IN THREEFOLD VALVULOPATHY – EXPERIENCE IN 565
    OPERATED PATIENTS
    N. Radovanovic, S. Nicin, J. Lavac, B. Mihajlovic, Z. Jonjev, P. Kovacevic, M. Fabri, M.
    Radovanovic
    3rd Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina with
    International participation

                         62
    Tuzla, Bosnia & Herzegovina, May 27-30, 2004, Programme, pg. 54
427.  CORONARY AND CAROTID ARTERY OCCLUSIVE DISEASE - OPERATIVE
    TACTICS AND RESULTS
    P. Kovacevic, Lj. Petrovic, S. Nicin, M. Fabri, M. Radovanovic, A. Milosavljevic, A.
    Redzek, N. Radovanovic
    3rd Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina with
    International participation
    Tuzla, Bosnia & Herzegovina, May 27-30, 2004, Programme, pg. 55
428.  TEN YEARS FOLLOW-UP AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR
    END-STAGE HEART FAILURE AND POOR DISTAL CORONARY BED
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, P. Kovacevic, M. Fabri
    3rd Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina with
    International participation
    Tuzla, Bosnia & Herzegovina, May 27-30, 2004, Programme, pg. 56
429.  OUR MODIFICATION OF BENTALL OPERATION
    N. Radovanovic, S. Nicin, J. Lavac, Lj. Petrovic, M. Fabri, P. Kovacevic
    3rd Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina with
    International participation
    Tuzla, Bosnia & Herzegovina, May 27-30, 2004, Programme, pg. 56
430.  IMPORTANCE OF PULMONARY HAEMODYNAMIC PARAMETERS MONITORING
    DURING MITRAL VALVE SURGERY
    B. Dobric, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, J. Petrovic, N. Radovanovic
    3rd Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina with
    International participation
    Tuzla, Bosnia & Herzegovina, May 27-30, 2004, Programme, pg. 56
431.  TEN YEARS FOLLOW-UP AFTER MYOCARDIAL REVASCULARISATION FOR
    END-STAGE HEART FAILURE AND POOR DISTAL CORONARY BED
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, P. Kovacevic, M. Fabri
    Heart Failure Update, Wroclaw, Poland, 12-15- June, 2004
    European Journal of Heart Failure Supplements, Abstract No 295, pg. 72
432.  RECONSTRUCTION OF MITRAL AND TRICUSPID VALVES IN PATIENTS WITH
    HEART FAILURE
    N. Radovanovic, Lj. Petrović, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, M. Zorc
    Heart Failure Update, Wroclaw, Poland, 12-15- June, 2004
    European Journal of Heart Failure Supplements, Abstract No 299, pg. 73
433.  MITRAL AND TRICUSPID VALVE REPAIR FOR HEART FAILURE IN END-
    STAGE PRIMARY DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nicin, Z. Jonjev, DD. Zecevic
    XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardic Surgery
    September 26 – 29, 2004
    The Heart Surgery Forum Vol. 7 Sup. 2 2004, B29 (O104)
434.  SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC DILATED CARDIOMYOPATHY
    N. Radovanovic, B. Mihajlovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, Z. Jonjev, V. Torbica
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Serbia and Montenegro
    XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardic Surgery
    September 26 – 29, 2004
    The Heart Surgery Forum Vol. 7 Sup. 2 2004, B26 (O91)
435.  SURGICAL TREATMENT OF THE ACUTE ASCENDING AORTA DISSECTION
    S. Nicin, J. Lavac, M. Fabri, S. Susak, A. Milosavljevic, A. Redzek, N. Radovanovic
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Serbia and Montenegro
    XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardic Surgery

                       63
   September 26 – 29, 2004
   The Heart Surgery Forum Vol. 7 Sup. 2 2004, B49 (O181)
436. IMPORTANCE OF PULMONARY HAEMODYNAMIC PARAMETERS MONITORING
   DURING MITRAL VALVE SURGERY
   B. Dobric, S. Nicin, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, J. Petrovic, N. Radovanovic
   University Clinic of Cardiovascular Surgey, Novi Sad, Serbia and Montenegro
   XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardic Surgery
   September 26 – 29, 2004
   The Heart Surgery Forum Vol. 7 Sup. 2 2004, B143 (P290)

Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan Broj        160
u izvodu.
1.  UTICAJ JONIZIRAJUĆEG OZRAĈIVANJA I FENOBARBITALSKE INDUKCIJE NA
   DEJSTVO BARBITURATA
   Banić B., Djaković M., Nićin S.,:
   10 Kongres saveza društava fiziologa Jugoslavije, Novi Sad 1977.
2.  Stanulović M, Banić B, Jakovljević V, Roguljić M, Djaković K, Nićin S.
   PRAĈENJE POTROŠNJE I KORIŠĆENJE LEKOVA
   XV Internistiĉki dani. Simpozijum lekovi i zdravlje.
   Zbornik radova, Subotica, 1977.
3.  PLAN I REZULTATI KLINIĈKOG ISPITIVANJA CIMETIDINA PREMA
   ANTACIDIMA
   Stanulović M., Banić B., Jasenski M., Milošević M., Poznić M., Nićin S.:
   7 Kongres farmakologa Jugoslavije, Zadar 1979.
4.  BRZINA RAZVIJANJA TOLERANCIJE PREMA TINIDINU
   Banić B., Nićin S., Stanulović M., Djaković K.:
   2 Kongres udruţenja toksikologa Jugoslavije, Portoroţ, 1979.
5.  ODNOS KONCENTRACIJE PROPRANOLOLO U SERUMU PREMA EFEKTU KOD
   ZDRAVIH I HIPERTENZIVNIH ISPITANIKA
   Nićin S., Stanulović M., Jakovljević V., Atanacković D., Segedi E.:
   7 Kongres farmakologa Jugoslavije, Zadar, 1979.
6.  KARCINOMI BRONHA U DESETOGODIŠNJEM MATERIJALU INSTITUTA U
   SREMSKOJ KAMENICI
   Macedonić B., Popović M., Jašo J., Lavaĉ J., Jocić Ţ., Stanić M., Baroš B., Milivojević S.,
   Nićin S., Mihajlović B., Nastasić S.:
   Godišnji sastanak pneumoftiziološke sekcije Vojvodine, Sombor, 1980.
7.  MEDIJASTINALNI TUMORI U NAŠEM MATERIJALU
   Jašo J., Popović M., Stanić M., Baroš J., Lavaĉ J., Macedonić B., Jocić Ţ., Milivojević S.,
   Nićin S., Mihajlović B.:
   Godišnji sastanak pneumoftiziološke sekcije Vojvodine, Sombor, 1980.
8.  BENIGNI BRONHO PULMONALNI TUMORI
   Lavaĉ J., Popović M., Jašo J., Stanić M., Baroš B., Macedonić B., Jocić Ţ., Milivojević S.,
   Nićin S., Mihajlović B.:
   Godišnji sastanak pneumoftiziološke sekcije Vojvodine, Sombor, 1980.
9.  EHINOKOK PLUĆA NA NAŠEM MATERIJALU
   Milivojević S., Popović M., Jašo J., Lavaĉ J., Baroš B., Stanić M., Macedonić B., Jocić Ţ.,
   Nićin S., Mihajlović B.:
   Godišnji sastanak pneumoftiziološke sekcije Vojvodine, Sombor, 1980.
10. SPONTANI PNEUMOTORAKS, OSVRT SHVATANJA U LEĈENJU
   M.Stanić, M.Popović, J.Jašo, J.Lavaĉ, B.Baroš, B.Macedonić, Ţ.Jocić, S.Milivojević,
   S.Nićin, B.Mihajlović

                        64
   Godišnji sastanak pneumoftiziološke sekcije Vojvodine, Sombor, 1980.
11.  PRVI REZULTATI U KORONARNOJ HIRURGIJI EKIPE ZA
   KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE
   BOLESTI MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, B.Mihajlović,
   J.Seleštiansky, D.Vasin
   IX Zajedniĉki sastanak kardioloških sekcija Zbora lijeĉnika Hrvatske i Srpskog lekarskog
   društva, Split, 1983.
12.  PRVI REZULTATI U KORONARNOJ HIRURGIJI EKIPE ZA
   KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE
   BOLESTI MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
   N.Radovanović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, B.Mihajlović,
   J.Seleštiansky i D.Vasin
   IX Zajedniĉki sastanak kardioloških sekcija Zbora lijeĉnika Hrvatske i Srpskog lekarskog
   društva, Split, 1983.
13.  NESTABILNA ANGINA PECTORIS KAO ANESTEZIOLOŠKI PROBLEM
   Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nićin, D.Vasin, Lj.Laušević-Vuk, S.Popović,
   N.Radovanović:
   Prijava za uĉešće na IX Kongresu kardiologa Jugoslavije, Skopje, 1985.
14.  PREVENCIJA TROMBOEMBOLIJSKIH KOMPLIKACIJA I ANTIKOAGULANTNA
   TERAPIJA POSLE VALVULARNE HIRURGIJE
   F.Vuk, N.Radovanović, V.Mujović, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, M.Mijatov, V.Torbica:
   V Jugoslovenski Simpozijum o hemostazi i trombozi, N.Sad, 1987.
15.  ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA KOD KORONARNIH BOLESNIKA POSLE
   HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
   N.Radovanović, F.Vuk, Lj.Petrović, A.Luĉić, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   S.Popović, B.Mihajlović, Lj.Vuk i D.Ušćumlić:
   V Jugoslovenski Simpozijum o hemostazi i trombozi, N.Sad, 1987.
16.  INFEKCIJA U HIRURGIJI NA OTVORENOM SRCU
   N.Radovanović, S.Nastasić, Lj.Petrović, M.Borić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, F.Vuk, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, B.Mihajlović, D.Vasin:
   XIII Intersekcijski sastanak hirurga SR Bosne i Hercegovine, SR Makedonije, SR Crne Gore i
   SR Srbije, Beograd 1985.
17.  NAŠI REZULTATI U ZAMENI AORTNOG ZALISTKA ST.JUDE PROTEZOM
   F.Vuk, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin:
   1. International symposium of cardiovaqscular diseases, N.Sad, 1986.
18.  HEMORAGIĈNE KOMPLIKACIJE KOD HIRURŠKOG LEĈENJA KORONARNE
   BOLESTI
   Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky, i N.Radovanović
   1. International symposium of cardiovaqscular diseases, N.Sad, 1986.
19.  PROFILAKSA PRIMENA CEFTRAIAKSONA U HIRURGIJI NA OTVORENOM
   SRCU
   N.Radovanović, S.Nićin, S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, Lj.Vuk, F.Vuk, D.Ušćumlić
   Simpozijum: Mesto ceftriaksona u antibiotskoj terapiji, Beograd, mart 1989.
20.  BENTALL-OVA OPERACIJA - NAŠA ISKUSTVA
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Seleštiansky,
   M.Djordjević, B.Mihajlović, P.Nikolić
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
21.  SIMULTANA REVASKULARIZACIJA MIOKARDA I DRUGE OPERACIJE SRCA I
   VELIKIH KRVNIH SUDOVA - INDIKACIJE I OPERATIVNI RIZIK

                        65
   Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, J.Seleštiansky, B.Mihajlović,
   M.Djordjević, M.Mijatov, N.Radovanović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
22.  HIRURŠKI RIZIK REVASKULARIZACIJE MIOKARDA U PACIJENATA SA
   LOŠOM FUNKCIJOM LEVE KOMORE S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ,
   S.Nićin, J.Seleštiansky, M.Djordjević, B.Mihajlović, M.Mijatov, Lj.Vuk, M.Zorc,
   A.Milošević, N.Radovanović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
23.  ZAMENA AORTNE VALVULE MEHANIĈKOM PROTEZOM "CARBOMEDICS"
   PRVA ISKUSTVA
   B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, J.Seleštiansky, M.Mijatov, F.Vuk, M.Djordjević,
   J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, S.Nićin, N.Radovanović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
24.  DANAŠNJI OPERATIVNI RIZIK U HIRURGIJI DVOSTRUKE VALVULOPATIJE
   J.Seleštiansky, Lj.Petrović, F.Vuk, M.Djordjević, S.Nićin, J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, S.Nastasić,
   Lj.Vuk, M.Mijatov, N.Radovanović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
25.  DANAŠNJI OPERATIVNI RIZIK U HIRURGIJI TROSTRUKE VALVULOPATIJE
   M.Djordjević, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, B.Mihajlović, J.Seleštiansky, M.Mijatov,
   J.Lavaĉ, Ţ.Jocić, N.Radovanović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
26.  REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA SRĈANIH ZALISTAKA - INDIKACIJE I
   REZULTATI
   N.Radovanović, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, Ţ.Jocić, S.Nastasić, J.Lavaĉ, Lj.Vuk,
   N.Vitorović, M.Mijatov:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
27.  NAŠE ISKUSTVO U ZAMENI AORTNE VALVULE MEHANIĈKOM PROTEZOM
   ST.JUDE MEDICAL
   B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky, M.Djordjević, J.Lavaĉ,
   S.Nastasić, Ţ.Jocić, M.Mijatov, N.Radovanović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
28.  EFEKT PROSTACIKLINA U PREVENCIJI NASTANKA INTRAOPERATIVNOG I
   RANOG POSTOPERATIVNOG INFARKTA MIOKARDA POSLE HIRURŠKE
   REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
   S.Nićin, N.Radovanović, V.Mujović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, F.Vuk, Lj.Petrović, J.Lavaĉ,
   Lj.Vuk, R.Zamurović:
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
29.  TERAPIJSKA VREDNOST PROSTACIKLINA U PACIJENATA SA ISHEMIĈNOM
   BOLEŠĆU SRCA POSLE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
   V.Mujović, N.Radovanović, S.Nićin, A.Milošević i S.Simeunović
   X Kongres udruţenja kardiologa Jugoslavije, Beograd, 1989.g.
30.  URGENT SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARISATION OWING TO
   COMPLICATIONS WITH PTCA
   S.Nastasić, Ţ.Jocić, M.Djordjević, J.Seleštiansky, Lj.Petrović, Lj.Vuk, M.Preradović,
   F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, N.Radovanović
   Yugoslav Symposium: " Current Therapeutic Approach in Urgent Cardiovascular Conditions",
   Page No 31, Zrenjanjin - Yugoslavia, October 12, 1991
   Scientific Unit of Public Heart Institute from Zrenjanin jointly with Cardiology Sections
   SLD - Medical Association of Vojvodina - Novi Sad, Serbian Medical Society - Belgrade
31.  OUR MODIFICATION OF REIMPLATATION OF CORONARY OSTIA IN
   BENTALL'S OPERATION

                        66
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, F.Vuk, Lj.Petrović, Ţ.Jocić, S.Nastasić, B.Mihajlović,
   M.Djordjević, J.Seleštiansky, Lj.Vuk
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society, Vol. 13., Suplement 1,
32.  BILEAFLETS HEART VALVES - 10 YEARS EXPERIENCE
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, Lj.Vuk, M.Zorc, M.Popov, D.Ušćumlić University Clinic of Cardiovascular
   Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 110, pg. 33
33.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN ANNOMALY
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, B.Mihajlović, S.Nastasić, Ţ.Jocić,
   Lj.Vuk, M.Zorc, J.Seleštiansky, M.Djordjević, University Clinic of Cardiovascular Surgery,
   Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 339, pg. 89
34.  NEW POSSIBILITIES IN THE TREATMENT OF DIFFUSE AND DISTAL
   CORONARY ARTERY DISEASE - EXTENSIVE AND TOTAL CORONARY
   ENDRATERECTOMY
   N.Radovanović, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin, B.Mihajlović, J.Seleštiansky,
   Lj.Petrović, F.Vuk, M.Zorc, Lj.Vuk, N.Vitorović University Clinic of Cardiovascular Surgery,
   Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 151, pg. 43
35.  TRANSAORTIC CLOSURE OF VSD - OPERATIVE TACTICS AND RESULTS IN 43
   PATIENTS
   J.Lavaĉ, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, S.Nastasić, Ţ.Jocić, M.Djordjević,
   J.Seleštiansky, Lj.Vuk, S.Popović, N.Radovanović University Clinic of Cardiovascular
   Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 344, pg. 90
36.  THE SURGICAL TREATMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, A.Nikolić, M.Popov, N.Guša niversity Clinic of
   Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 361, pg. 95
37.  LEFT BAD VENTRICLE ( EF < 30% ) - TEN YEARS EXPERIENCE
   S.Nastasić, Ţ.Jocić, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nićin, J.Seleštiansky, M.Djordjević,
   B.Mihajlović, M.Zorc, N.Vitorović, M.Popov, D.Ušćumlić, D.Kovaĉević, A.Nikolić,
   N.Radovanović, University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 010, pg. 11
38.  PERMANENT ELECTROSTIMULATION AFTER OPEN HEART SURGERY

                         67
   J.Lavaĉ, B.Mihajlović, M.Djordjević, S.Nićin, J.Seleštiansky, Lj.Petrović, F.Vuk,
   S.Popović, M.Preradović, Lj.Vuk, N.Radovanović University Clinic of Cardiovascular
   Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 482, pg. 123
39.  MIOCARDIAL REVASCULARISATION WITH INTERNAL MAMMARY ARTERY
   N.Radovanović, J.Lavaĉ, S.Nićin, Lj.Petrović, F.Vuk, B.Mihajlović, S.Nastasić, Ţ.Jocić,
   J.Seleštiansky, A.Nikolić, M.Popov University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad –
   Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 155, pg. 44
40.  SURGICAL THERAPY IN ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, M.Zorc, M.Popov, A.Nikolić, N.Vitorović, M.Popov,
   M.Ćenanović University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 009, pg. 11
41.  MITRAL VALVE REPAIR
   N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Lavaĉ, S.Nićin,
   J.Seleštiansky, M.Djordjević, Lj.Vuk University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad –
   Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 167, pg. 47
42.  SURGICAL TREATMENT OF TRICUSPID REGURGITATION IN MULTIVALVULAR
   DISEASE
   B.Mihajlović, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, Ţ.Jocić, J.Seleštiansky, S.Nićin,
   M.Djordjević, A.Nikoloć, N.Radovanović, University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi
   Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 106, pg. 32
43.  REDUCTION IN PERIOPERATIVE MYOCARDIAL INFARCTION IN CORONARY
   ENDARTERECTOMY BY USE OF PROSTACYCLIN
   Nićin S., Mujović V., Jocić Ţ., Nastasić S., Lavaĉ J., Petrović Lj., Vuk F., N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 154, pg. 44
44.  REOPERATIONS AFTERR CLOSED MITRAL COMMISUROTOMY
   J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, J.Lavaĉ, S.Nićin, Ţ.Jocić, S.Nastasić,
   M.Djordjević, M.Zorc, Lj.Vuk, N.Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 171, pg. 48
45.  THREEFOLD VALVULOPATHY - TEN YEARS EXPERIENCE
   Ţ.Jocić, B.Mihajlović, Lj.Petrović, F.Vuk, S.Nastasić, J.Lavaĉ, S.Nićin, M.Djordjević,

                         68
   J.Seleštiansky, M.Zorc, M.Popov, N.Vitorović, D.Ušćulmić, J.Lavaĉ, Lj.Vuk,
   N.Radovanović, University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   I Congress of Serbian Society of Cardiology, May 24 - 28, 1992, Kopaonik
   Cardiology 1992., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 13., Suplement 1, Abstract 111, pg. 33
46.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA IZNAD 70 GODINA
   STAROSTI - OPERATIVNI RIZIK
   Ignjatović M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Nastasić S., Jocić
   Ţ., Jonjev Ţ., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 235, pg.64
47.  PERSONALNI POSTUPAK REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD
   BENTALL-OVE OPERACIJE - UDALJENI REZULTATI
   Radovanović N., Petrović Lj., Mijatov M., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J.,
   Jonjev Ţ., Preradović M., Krneta N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 395, pg.102
48.  EARLY AND LATE THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AFTER
   IMPLANTATION OF THE CARBOMEDICS MECHANICAL PROSTHESES
   Ćenanović M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Popov M.,
   Jonjev Ţ., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 275, pg.73
49.  St JUDE MEDICAL AND CARBOMEDICS AORTIC VALVE REPLACEMENT
   COMPARATIVE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY STUDY
   Torbica V., Mihajlović B., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Potić M.,
   Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 270, pg.72
50.  SURGICAL CORRECTION OF EBSTEIN'S ANOMALY
   Lavaĉ J., Petrović Lj., Mijatov M., Nićin S., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Popov
   M., Kovaĉević D., Zeĉević D.D., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd, Cardiology
   1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 436, pg.111
51.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA SA OSLABLJENOM
   FUNKCIJOM LEVE KOMORE (EF<30%)
   Mihajlović B., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Zeĉević D.D.,
   Mijatov M., Kozić B., Popov M., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,

                          69
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 198, pg.56
52.  TRAJNA ELEKTROSTIMULACIJA U HIRURGIJI NA OTVORENOM SRCU
   Kovaĉević D., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ.,
   Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 455, pg.116
53.  NAPREDAK U LEĈENJU DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE BOLESTI
   Radovanović N., Petrović Lj., Lavaĉ J., Nićin S., Seleštiansky J., Nastasić S., Jocić Ţ.,
   Mihajlović B., Jonjev Ţ., Mijatov M., Torbica V.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 233, pg.63
54.  KASNI REZULTATI POSLE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA KOD GRUPA
   PACIJENATA SA POVEĆANIM OPERATIVNIM RIZIKOM
   Nedeljković I., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Nastasić S.,
   Jocić Ţ., Popov M., Jonjev Ţ., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 194, pg.55
55.  NEPOSREDNE POSTOPERATIVNE HEMODINAMSKE PROMENE NAKON
   KOREKCIJE SEKUNDARNE MITRALNE I TRIKUSPIDNE REGURGITACIJE U
   PRETERMINALNOM STADIJUMU PRIMARNE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE
   Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Popov M., Jonjev Ţ., Potić M.,
   Konstantinović Z., Zeĉević D.D., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 277, pg.73
56.  SURGICAL THERAPY IN ISCHEMIC MITRAL REGURGITATION
   Mihajlović B., Mijatov M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Seleštiansky J., Popović S., Torbica
   V., Jonjev Ţ., Popov M., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 348, pg.91
57.  NEPOSREDNE POSTOPERATIVNE HEMODINAMSKE PROMENE NAKON
   REKONSTRUKCIJE MITRALNE I TRIKUSPIDNE VALVULE KOD ISHEMIĈNE
   MITRALNE REGURGITACIJE
   Popović S., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Popov
   M., Potić M., Ignjatović M., Pekić R., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 315, pg.83
58.  IS THE LOCAL TREATMENT WITH IODINE TINCTURE EFFECTIVE METHOD IN
   SURGICAL THERAPY OF BACTERIAL ENDOCARDITIS ?
   Popov M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Kovaĉević

                          70
   D., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 297, pg.78
59.  KOMBINED CORONARY AND VALVULAR SURGERY
   Jonjev Ţ., Mihajlović B., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Seleštiansky J., Popović S.,
   Preradović M., Popov M., Torbica V., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 314, pg.82
60.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA ARTERIJSKIM GRAFTOM - POMOĆU ARTERIA
   MAMARIA INTERNA
   Nićin S., Petrović Lj., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Mijatov M., Popov M., Jonjev
   Ţ., Ušćumlić D., Konstantinović Z., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 193, pg.55
61.  MITRAL VALVE REPAIR - TECHNIQUE AND RESULTS IN 285 PATIENTS
   Seleštiansky J., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Jonjev Ţ., Mijatov M., Ušćumlić
   D., Popović S., Ivkov Z., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 346, pg.90
62.  NEW APPROACH TO CARDIOPROTECTION - TEN YEARS EXPERIENCE IN 10.000
   OPEN HEART PROCEDURES
   Radovanović N., Petrović Lj., Mijatov M., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J.,
   Popović S., Preradović M., Konstantinović Z.
   Univerzitetska Klinika za Kardiovaskularnu hirurgiju, Novi Sad, Jugoslavija
   XI Congress of Univerzitetska Klinika za Kardiovaskularne bolesti, Novi Sad, Jugoslavijan
   Society of Cardiology, Jun 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 346, str.90
63.  TRICUSPID REGURGITATION IN POLIVALVULAR SURGERY - THE CHOICE OF
   SURGICAL TECHNIQUE
   Zeĉević D.D., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ.,
   Konstantinović Z., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 312, pg.82
64.  RANI ANTITROMBOTIĈKI EFEKAT PROSTACIKLINA U KORONARNOJ HIRURGIJI
   KORIŠĆENJEM ENDARTERIJEKTOMIJE
   Nićin S., Mijatov M., Vuk F., Petrović Lj., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Potić Z.,
   Mujović V.*, Radovanović N.
   * Institut za fiziologiju medicinskog fakulteta, Beograd, Jugoslavija, University Clinic of
   Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,

                          71
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 195, pg.55
65.  REOPERACIJE POSLE ZATVORENE MITRALNE KOMISUROTOMIJE-ISKUSTVO SA
   102 PACIJENTA
   Jonjev Ţ., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Preradović M.,
   Ignjatović M., Popović S., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 317, pg.83
66.  HIRURŠKO LEĈENJE IDIOPATSKE HIPERTROFIĈNE SUBAORTNE STENOZE
   Lavaĉ J., Petrović Lj., Nićin S., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Mijatov M.,
   Konstantinović Z., Popović S., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 432, pg.110
67.  THREE YEAR EXPERIENCE WITH SORIN BICARBON MECHANICAL PROSTHESIS
   RESULTS IN 270 PATIENTS
   Kozić B., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ., Pekić R.,
   Ćenanović M., Kovaĉević D., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 274, pg.73
68.  CURRENT OPERATIVE RISK IN THE SURGERY OF THREEFOLD VALVULOPATY
   Konstantinović Z., Nićin S., Petrović Lj., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ.,
   Mijatov M., Kozić B., Popov M., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 311, pg.82
69.  TUMORI SRCA
   Lavaĉ J., Nićin S., Petrović Lj., Seleštiansky J., Mihajlović B., Jonjev Ţ., Popović S.,
   Konstantinović Z., Popov M., Potić S., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 474, pg.121
70.  OPERATIVE RISK IN TWOFOLD VALVULOPATY
   Preradović M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ.,
   Ćenanović M., Popov M., Radovanović N. University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi
   Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 310, pg.81
71.  ZATVARANJE INTERVENTRIKULARNOG SEPTUM DEFEKTA TRANSAORTNIM
   PRISTUPOM
   Seleštiansky J., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Petrović Lj., Mijatov M., Preradović M.,
   Popović S., Jonjev Ţ., Kovaĉević D., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia

                          72
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 434, pg.111
72.  OPERATIVNI RIZIK U KORONARNOJ HIRURGIJI KOD ŢENA
   Mijatov M., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Popov M., Torbica
   V., Popović S., Ušćumlić D., Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad – Yugoslavia
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1995., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol.16., Suplement 1, Abstract 192, pg.54
73.  PERSONALNI POSTUPAK REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD
   BENTALL- OVE OPERACIJE
   S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, M. Mijatov, B. Mihajlović, J.Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M.
   Preradović, M. Savić, N. Radovanović
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28,1996, Beograd,
   XI Congress of Yugoslavian Society of Cardiology, June 25-28,1995, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 35, pg. 8.
74.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA IZNAD 70 GODINA
   STAROSTI - OPERATIVNI RIZIK
   M. Ignjatović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Mijatov, Z. Konstantinović, B. Mihajlović,
   J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28,1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 108, pg. 21.
75.  ISHEMIJSKA MITRALNA REGURGITACIJA - OPERATIVNA TEHNIKA I
   REZULTATI
   B. Mihajlović, M. Mijatov, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, S. Popović, Ţ.
   Jonjev, M. Popov, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28,1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 111, pg. 22.
76.  EBSTEIN-OVA ANOMALIJA, HIRURŠKA KOREKCIJA KOD 22 BOLESNIKA
   J. Lavaĉ, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, D.
   Kovaĉević, M. Savić, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 120, pg. 24.
77.  OPERATIVNI RIZIK KOD TROSTRUKE VALVULARNE HIRURGIJE - REZULTATI
   KOD 372 BOLESNIKA
   Z. Konstantinović, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, M.
   Mijatov, Ţ. Jonjev, M. Popov, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 125, pg. 25.
78.  MINIMALNO INVAZIVNI PRISTUP U HIRURŠKOJ REVASKULARIZACIJI
   MIOKARDA ARTERIJSKIM GRAFTOM

                         73
   N. Radovanović, J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, P. Kovaĉević, J. Seleštiansky, B.
   Mihajlović, M. Fabri, M. Savić, S. Sušak
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 135, pg. 26.
79.  NEPOSREDNE POSTOPERATIVNE HEMODINAMSKE PROMENE NAKON
   KOREKCIJE SEKUNDARNE MITRALNE I TRIKUSPIDNE REGURGITACIJE U
   PRETERMINALNOM STADIJUMU PRIMARNE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE
   Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Popov, Ţ. Jonjev, M. Potić, Z.
   Konstantinović, D.D. Zeĉević, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 166, pg. 30.
80.  HIRURŠKO LEĈENJE DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE BOLESTI
   N. Radovanović, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, M. Mijatov,
   M. Fabri, P. Kovaĉević, S. Nićin
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 173, pg. 32.
81.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA SA OSLABLJENOM
   FUNKCIJOM LEVE KOMORE (EF<30%)
   B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, Z.
   Konstantinović, M. Fabri. N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 174, pg. 32.
82.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA IZNAD 70 GODINA
   STAROSTI - OPERATIVNI RIZIK
   M. Ignjatović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Mijatov, Z. Konstantinović, B. Mihajlović,
   J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract 175, pg. 32.
83.  TOTALNA ENDARTERIEKTOMIJA KORONARNIH ARTERIJA I REKONSTRUKCIJA
   AUTOVENSKIM PATCH-EM
   Ţ. Jonjev, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, M. Fabri, P.
   Kovaĉević, M. Savić, N. Radovanović.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-280, pg. 62.
84.  KORONARNA I KAROTIDNA OKLUZIVNA BOLEST - OPERATIVNA TAKTIKA I
   REZULTATI
   P. Kovaĉević, Lj. Petrović, M. Fabri, M. Mijatov, J. Lavaĉ, S. Nićin, S. Sušak, B. Mihajlović,
   S. Popović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia

                         74
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-395, pg. 91.
85.  ABDOMINALNE OPERACIJE NAKON HIRURGIJE NA OTVORENOM SRCU
   P. Kovaĉević, M. Fabri, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, M.Savić, S.
   Sušak, N. Radovanović.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-396, pg. 91.
86.  TUMORI SRCA
   J. Lavaĉ, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, S. Popović, Z.
   Konstantinović, M. Popov, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-396, pg. 91.
87.  UTICAJ PROSTACIKLINA NA SMANJENJE PERIOPERATIVNOG INFARKTA
   MIOKARDA KOD REVASKULARIZACIJE MIOKARDA SA ENDARTERIEKTOMIJOM
   KORONARNIH ARTERIJA
   S. Nićin, M. Mijatov, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, V. Mujović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-399, pg. 92.
88.  NOVI PRISTUP U ZAŠTITI MIOKARDA - JEDANAESTOGODIŠNJE ISKUSTVO SA
   VIŠE OD 11000 OPERACIJA NA OTVORENOM SRCU
   S. Popović, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, M.
   Preradović, Z. Konstantinović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-404, pg. 93.
89.  KOMBINOVANA KORONARNA I VALVULARNA HIRURGIJA
   J. Seleštiansky, B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, S. Popović, M. Preradović, Ţ.
   Jonjev, M. Popov, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-406, pg. 94.
90.  TRAJNA ELEKTROSTIMULACIJA U HIRURGIJI NA OTVORENOM SRCU
   Kovaĉević D., Petrović Lj., Nićin S., Lavaĉ J., Mihajlović B., Seleštiansky J., Jonjev Ţ.,
   Radovanović N.
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd, Cardiology 1980-1996.,
   Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-454, pg. 106.
91.  TROMBOEMBOLIJSKE KOMPLIKACIJE POSLE IMPLANTACIJE SORIN BICARBON
   BILEAFLET PROTEZA
   M. Ćenanović, B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, M. Popov, Ţ.
   Jonjev, M. Potić, N. Radovanović

                         75
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-476, pg. 110.
92.  REKONSTRUKCIJA MITRALNOG ZALISTKA - TEHNIKA I REZULTATI KOD 347
   BOLESNIKA
   M. Fabri, S. Nićin, J. Seleštiansky, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, M.
   Mijatov, S. Popović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-477, pg. 110.
93.  ZATVARANJE INTERVENTRIKULARNOG SEPTUM DEFEKTA TRANSAORTNIM
   PRISTUPOM
   Ţ. Jonjev, J. Lavaĉ, S. Nićin, B. Mihajlović, Lj. Petrović, M. Mijatov, M. Preradović, S.
   Popović, M. Preradović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-478, pg. 112.
94.  REOPERACIJE POSLE ZATVORENE MITRALNE KOMISUROTOMIJE
   Ţ. Jonjev, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, M. Preradović, M.
   Mijatov, S. Popović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-479, pg. 112.
95.  HIRURŠKO LEĈENJE IDIOPATSKE HIPERTROFIĈNE SUBAORTNE STENOZE
   J. Lavaĉ, Lj. Petrović Lj., S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Mijatov, Z.
   Konstantinović, S. Popović, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-481, pg. 112.
96.  TRANSPROTETIĈKI GRADIJENT KOD 4 RAZLIĈITE VRSTE AORTNIH BILEAFLET
   PROTEZA
   M. Mijatov, B. Mihajlović, M. Kovaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, S. Popović, M. Popov, M. Potić,
   Z. Potić, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society, Vol. 17., Suplement 1,
   Abstract P-482, pg. 113.
97.  DA LI JE LOKALNI TRETMAN TINKTUROM JODA EFIKASNO SREDSTVO U
   HIRURŠKOM LEĈENJU INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA ?
   M. Popov, Jan Seleštiansky, B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, Lj. Petrović, Ţ. Jonjev, D.
   Kovaĉević, M. Savić, N. Radovanović
   University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
   II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
   Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
   Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-485, pg. 113
98.  OPERATIVNI RIZIK U DVOSTRUKOJ VALVULOPATIJI

                         76
    M. Preradović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M.
    Ćenanović, M. Popov, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
    Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
    Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-486, pg. 114
99.  OSMOGODIŠNJE ISKUSTVO SA CARBOMEDICS MEHANIĈKIM PROTEZAMA
    V. Torbica, B. Mihajlović, Lj. Petrović, M. Mijatov, S. Nićin, Z.Konstantinović, M. Popov,
    M. Potić, S. Šušak, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
    Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
    Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-489, pg. 114.
100.  TRIKUSPIDNA REGURGITACIJA U POLIVALVULARNOJ HIRURGIJI - IZBOR
    OPERATIVNE TEHNIKE
    D.D. Zeĉević, B. Mihajlović, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, Lj. Petrović, M. Mijatov, Ţ.
    Jonjev, M. Preradović, N. Radovanović
    University Clinic of Cardiovascular Surgery, Novi Sad, Yugoslavia
    II Congress of Serbian Cardiologists, June 26-28, 1996, Beograd,
    Cardiology 1980-1996., Organ of the Serbian Medical Society,
    Vol. 17., Suplement 1, Abstract P-490, pg. 115.
101.  Atanacković D., Sedlak-Vadoc V., Nićin S., Babić Lj., Jakovljević V., Draganić N.:
    ODNOS IZMEDJU VISINE PROPRANOLOLA U SERUMU I AKTIVNOSTI
    REANINA U PLAZMI TOKOM POĈETNE TERAPIJE HIPERTENZIJE
    PROPRANOLOLOM
    Zbornik radova sa Jugoslovenskog simpozijuma ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, Zrenjanjin,
    22-24. septembar 1998.
102.  RESEKCIJA ANEURIZME LEVE KOMORE
    S. Nićin, A. Milosavljević, N. Radovanović
    20. kongres hirurga Jugoslavije. Zlatibor, 17-21.05.1998.
    Acta Chirurgia Iugoslavica, supp. 1 ’98. No. 92
103.  RESEKCIJA ANEURIZME LEVE KOMORE
    S. Nićin, P. Kovaĉević, Ţ. Jonjev, M. Fabri, S. Šušak, A. Milosavljević, A. Redţek, N.
    Radovanović
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 3 No. 14
104.  HIRURŠKO LEĈENJE DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE BOLESTI
    Ţ. Jonjev, S. Nićin, J. Seleštiansky, M. Savić, A. Milosavljević, S. Šušak, M. Radovanović,
    A. Redţek, N. Radovanović
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 7 No. 31
105.  KORONARNA HIRURGIJA KOD PACIJENATA SA LOŠOM FUNKCIJOM LEVE
    KOMORE
    J. Seleštiansky, S. Popović, S. Nićin, M. Fabri, M. Popov, Ţ. Jonjev, A. Milosavljević, N.
    Radovanović
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 7 No. 32
106.  ISHEMIJSKA MITRALNA REGURGITACIJA - OPERATIVNA TEHNIKA I
    REZULTATI
    B. Mihajlović, M. Mijatov, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, J. Seleštiansky, S. Popović, Ţ.
    Jonjev, M. Popov, N. Radovanović

                          77
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 59 No. 240
107.  PERSONALNA MODIFIKACIJA REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD
    BENTALL-OVE OPERACIJE
    S. Nićin, J. Lavaĉ, Lj. Petrović, P. Kovaĉević, M. Mijatov, Z. Konstantinović, M. Savić, N.
    Radovanović
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 100 No. 405
108.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD TERMINALNE SRĈANE
    INSUFICIJENCIJE I TERMINALNE FAZE KORONARNE BOLESTI
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P.
    Kovaĉević, N. Radovanović
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 109 No. 442
109.  HIRURŠKO LEĈENJE TUMORA SRCA
    J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, M. Fabri, Ţ. Jonjev, M. Savić, S. Šušak,
    N. Radovanović
    XII kongres kardiologa Jugoslavije, 14-18 jun 1998, Herceg Novi
    Kardiologija 1998, supl. 1. Page 118 No. 479
110.  HIRURŠKI TRETMAN ANEURIZME LEVE KOMORE
    M. Fabri, S. Nićin, J. Selestiansky, A. Milosavljević, R. Mojašević, M. Mijatov, M. Ignjatović,
    M. Popov, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 11
111.  PERSONALNA MODIFIKACIJA REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD
    BENTALL-OVE OPERACIJE
    S. Nićin, Lj. Petrović, J. Lavaĉ, A.Milosavljević, M. Fabri, P. Kovaĉević, S. Popović, M.
    Preradović, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 57
112.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD KORONARNIH BOLESNIKA U
    TERMINALNOJ FAZI SRĈANE INSUFICIJENCIJE – DUGOROĈNI REZULTATI
    B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Selestiansky, J. Lavaĉ, M. Radovanović, Ţ. Jonjev,
    M. Popov, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 30
113.  HIRURŠKO LEĈENJE DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE BOLESTI – ISKUSTVO
    SA VIŠE OD 3200 BOLESNIKA
    N. Radovanović, S. Nićin, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, M.
    Radovanović, B. Mihajlović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 12
114.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA ARTERIJOM MAMARIJOM
    J. Seleštiansky, M. Fabri, Ţ. Jonjev, A. Milosavljević, Lj. Petrović, M. Preradović, Z.
    Konstantinović, S. Nićin, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 15
115.  NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE NAKON KAROTIDNE HIRURGIJE
    S. Šušak, P. Kovaĉević, Lj. Petrović, M. Fabri, S. Nićin, A Redţek, B. Krunić, B. Dobrić, N.
    Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.

                          78
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 6
116.  HIRURŠKI TRETMAN POLIVASKULARNIH BOLESNIKA
    P. Kovaĉević, Lj. Petrović, M. Mijatov, M. Fabri, S. Nićin, Z. Konstantinović, M. Ignjatović,
    S. Popović, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 2
117.  TROSTRUKA VALVULOPATIJA – ISKUSTVO SA VIŠE OD 500 OPERISANIH
    PACIJENATA
    J. Seleštiansky, Lj. Petrović, S. Nićin, J. Lavaĉ, S. Popović, M. Preradović, R. Mojašević, J.
    Petrović, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 57
118.  HIRURŠKO LEĈENJE TUMORA SRCA
    A. Milosavljević, J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Selestiansky, M. Fabri, D.D. Zeĉević, V. Šćekić, B.
    Dobrić, A. Redţek, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 58
119.  TRANSAORTNI PRISTUP VENTRIKULARNOM SEPTALNOM DEFEKTU U
    IZOLOVANOJ FORMI I TETRALOGIJI FALLOT
    J. Lavaĉ, S. Nićin, J. Seleštiansky, M. Fabri, M. Savić, B. Dobrić, S. Šušak, A. Redţek, N.
    Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 58
120.  KORONARNA HIRURGIJA KOD PACIJENATA SA LOŠOM FUNKCIJOM LEVE
    KOMORE
    S. Nićin, Lj. Petrović, J. Seleštiansky, M. Mijatov, V. Šćekić, Z. Konstantinović, M. Popov,
    M. Ignjatović, N. Radovanović
    13th Congress of Yugoslav Cardiologists.
    Novi Sad, Yugoslavia, October 17 – 20, 2001. Abstract Book, page 15
121.  REKONSTRUKCIJA AV VALVULA BEZ UPOTREBE STRANOG BIOLOSKOG
    MATERIJALA
    N. Radovanovic, Lj. Petrovic, S. Nicin, J. Lavac, J. Selestiansky, B. Mihajlovic, P.
    Kovacevic, M. Fabri, A. Milosavljevic, M. Savic, S. Susak, M. Radovanovic, D. Niklolic, A.
    Redzek
    Medicinska istrazivanja, casopis Med. fakulteta u Beogradu. Vol 35, sv.3 2001, p. 81
122.  HIRURŠKO LEĈENJE DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE BOLESTI – ISKUSTVO
    SA VIŠE OD 3200 BOLESNIKA
    N. Radovanović, S. Nićin, B. Mihajlović, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, Ţ. Jonjev
    Kardiologija 2002/1-2, vol.23, p. 29-38
123.  HIRURŠKO LEĈENJE ISHEMIJSKE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE SA
    MITRALNOM REGURGITACIJOM
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, M.Fabri, P.Kovaĉević, A.Milosavljević,
    A.Redţek, M.Mijatov, V.Torbica, V.Šćekić, D.Zeĉević, M.Popov
    IV KONGRES KARDIOLOGA SRBIJE, 17-20.X 2002, Beograd
    Saţeci radova – suplement, str.80, br.368
124.  REDUKCIONA ANULOPLASTIKA MITRALNOG I TRIKUSPIDNOG UŠĆA U
    LEĈENJU TERMINALNE FAZE PRIMARNE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE –
    UDALJENI REZULTATI POSLE 10 GODINA PRAĆENJA
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, Ţ.Jonjev, M.Fabri, J.Lavaĉ, M.Popov
    IV KONGRES KARDIOLOGA SRBIJE, 17-20.X 2002, Beograd
    Saţeci radova – suplement, str.82, br.373

                          79
125.  KORONARNI BOLESNICI U TERMINALNOJ FAZI SRĈANE INSUFICIJENCIJE –
    DUGOROĈNI REZULTATI POSLE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, P.Kovaĉević, M.Fabri, Ţ.Jonjev,
    J.Selestiansky, J.Lavaĉ, M.Radovanović, M.Preradović, S.Popović, B.Dobrić, M.Popov
    IV KONGRES KARDIOLOGA SRBIJE, 17-20.X 2002, Beograd
    Saţeci radova – suplement, str.101, P442
126.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE
    BOLESTI
    N. Radovanović, S. Nićin, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P.
    Kovaĉević, M. Radovanović, M. Savić, S.Šušak
    IV KONGRES KARDIOLOGA SRBIJE, 17-20.X 2002, Beograd
    Saţeci radova – suplement, str.101, P443
127.  HIRURŠKI TRETMAN AKUTNE DISEKCIJE ASCENDENTNE AORTE
    S. Nicin, J. Lavac, Lj. Petrovic, Z. Konstantinovic, M. Fabri, A. Milosavljevic, N.
    Radovanović
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.30
128.  HIRURŠKO LEĈENJE ISHEMIJSKE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE SA
    MITRALNOM REGURGITACIJOM
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, M.Fabri, P.Kovaĉević, A.Milosavljević,
    A.Redţek, M.Mijatov, V.Torbica, V.Šćekić, D.Zeĉević, M.Popov
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.45
129.  REDUKCIONA ANULOPLASTIKA MITRALNOG I TRIKUSPIDNOG UŠĆA U
    LEĈENJU TERMINALNE FAZE PRIMARNE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE –
    UDALJENI REZULTATI POSLE 10 GODINA PRAĆENJA
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, Ţ.Jonjev, M.Fabri, J.Lavaĉ, M.Popov
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.46
130.  ZNAĈAJ REKONSTRUKTIVNIH HIRUŠKIH PROCEDURA U BOLESNIKA SA
    TROSTRUKOM VALVULOPATIJOM
    S.Šušak, M.Fabri, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, S.Nićin, A.Milosavljević, S.Popović,
    Z.Konstantinović, M.Preradović, A.Redţek, R.Mojašević, J.Petrović, N.Radovanović
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.49
131.  TRANSAORTNI PRISTUP VENTRIKULARNOM SEPTALNOM DEFEKTU
    J.Lavaĉ, S.Nićin, S.Šušak, M.Fabri, M.Fabri, M.Savić, A.Milosavljavić, B.Dobrić, A.Redţek,
    D.Nikolić, N.Radovanović
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.60
132.  KORONARNI BOLESNICI U TERMINALNOJ FAZI SRĈANE INSUFICIJENCIJE –
    DUGOROĈNI REZULTATI POSLE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, P.Kovaĉević, M.Fabri, Ţ.Jonjev,
    J.Selestiansky, J.Lavaĉ, M.Radovanović, M.Preradović, S.Popović, B.Dobrić, M.Popov
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002

                         80
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.90
133.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA SA LOŠOM FUNKCIJOM
    LEVE KOMORE
    A.Milosavljević, S.Nićin, Lj.Petrović, P.Kovaĉević, M.Fabri, J.Seleštiansky, M.Mijatov,
    V.Šćekić, Z.Konstantinović, M.Popov, M.Ignjatović, N.Radovanović
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.91
134.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA ARTERIJOM MAMARIJOM
    A.Milosavljević, S.Nićin, J.Seleštiansky, Ţ.Jonjev, M.Fabri, P.Kovaĉević, Lj.Petrović,
    S.Šušak, M.Redţek, D.Nikolić, M.Savić, M.Preradović, Z.Konstantinović, N.Radovanović
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.92
135.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD DIFUZNE I DISTALNE KORONARNE
    BOLESTI
    N. Radovanović, S. Nićin, J. Seleštiansky, J. Lavaĉ, B. Mihajlović, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P.
    Kovaĉević, M. Radovanović, M. Savić, S.Šušak
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.97
136.  HIRURŠKI TRETMAN ANEURIZME LEVE KOMORE
    M.Fabri, S.Nićin, J.Selestiansky, A.Milosavljević, M.Savić, M.Radovanović, A.Redţek,
    D.Nikolić, R.Mojašević, M.Mijatov, M.Ignjatović, M.Popov, N.Radovanović
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg.100
137.  MODIFIKACIJA REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD BENTALL-OVE
    OPERACIJE
    N.Radovanović, S.Nićin, J.Lavaĉ, M.Fabri, A.Milosavljević, P.Kovaĉević, S.Šušak
    Prvi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    31.X-01.XI 2002
    Finalni program i zbornik saţeteka
138.  NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE POSLE KAROTIDNE ENDARTERIJEKTOMIJE
    P. Kovacevic, M. Fabri, Lj. Petrovic, S. Nicin, N. Radovanovic
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 10, abs. 49
139.  ENDARTERIEKTOMIJA KORONARNIH ARTERIJA
    N. Radovanović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Radovanović, S.Šušak, D.
    Nikolić, A.Milosavljević, M. Savić
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 17, abs. 105
140.  ARTERIJA MAMARIJA U REVASKULARIZACIJI MIOKARDA
    A.Milosavljević, S.Nićin, J.Seleštiansky, Ţ.Jonjev, M.Fabri, P.Kovaĉević, Lj.Petrović,
    S.Šušak, M.Redţek, D.Nikolić, M.Savić, M.Preradović, Z.Konstantinović, N.Radovanović
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 12, abs. 75
141.  HIRURŠKO LEĈENJE TERMINALNE FAZE PRIMARNE DILATATIVNE

                         81
    KARDIOMIOPATIJE REDUKCIONOM ANULOPLASTIKOM MITRALNOG I
    TRIKUSPIDNOG UŠĆA
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, Ţ.Jonjev, V. Torbica, M. Zorc
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 115, p487
142.  OPERATIVNI RIZIK KOD BOLESNIKA SA TROSTRUKOM VALVULOPATIJOM
    S.Šušak, M.Fabri, J.Lavaĉ, Lj.Petrović, S.Nićin, A.Milosavljević, S.Popović,
    Z.Konstantinović, M.Preradović, A.Redţek, R.Mojašević, J.Petrović, N.Radovanović
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 111, p474
143.  HIRURŠKO LEĈENJE POSTINFARKTNE ANEURIZME LEVE KOMORE
    M.Fabri, S.Nićin, J.Selestiansky, A.Milosavljević, M.Savić, M.Radovanović, A.Redţek,
    D.Nikolić, R.Mojašević, M.Mijatov, M.Ignjatović, P.Dragić, M. Rosić, N.Radovanović
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 112, p478
144.  MODIFIKACIJA REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD BENTALL-OVE
    OPERACIJE
    S.Nićin, J.Lavaĉ, M.Fabri, A.Milosavljević, P.Kovaĉević, S.Šušak, N.Radovanović
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 9, abs. 46
145.  HIRURŠKO LEĈENJE TERMINALNE FAZE SRĈANE INSUFICIJENCIJE
    KORONARNIH BOLESNIKA
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, P.Kovaĉević, M.Fabri, Ţ.Jonjev,
    J.Selestiansky, J.Lavaĉ, M.Radovanović, M.Preradović, S.Popović, B.Dobrić
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 18, abs. 107
146.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA SA OSLABLJENOM
    FUNKCIJOM LEVE KOMORE – EJEKCIONOM FRAKCIJOM <30%
    S.Nićin, Lj.Petrović, P.Kovaĉević, M.Fabri, A.Milosavljević, D.Nikolić, P.Dragić,
    M.Mijatov, Z.Konstantinović, M.Ignjatović, N.Radovanović
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 18, abs. 108
147.  HIRURŠKI TRETMAN ISHEMIJSKE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE SA
    MITRALNOM REGURGITACIJOM
    N.Radovanović, B.Mihajlović, Lj.Petrović, S.Nićin, Ţ. Jonjev, M.Fabri, P.Kovaĉević,
    A.Redţek, M.Mijatov, V.Torbica
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 117, p495
148.  ZATVARANJE VENTRIKULARNOG SEPTALNOG DEFEKTA TRANSAORTNIM
    PRISTUPOM
    J.Lavaĉ, S.Nićin, S.Šušak, M.Fabri, M.Savić, A.Redţek, P. Dragić, N.Radovanović
    XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore
    12-15 oktobar, 2003 – Beograd, SCG
    Kardiologija-saţeci radova, pg. 112, p479

                       82
149.  ARTERIJA MAMARIJA U REVASKULARIZACIJI MIOKARDA
    A. Milosavljević, S. Nićin, J. Seleštiansky, Ţ. Jonjev, M. Fabri,P. Kovaĉević, Lj. Petrović, S.
    Šušak, M. Redţek, D. Nikolić, M. Savić, M. Preradović, Z. Konstantinović, N. Radovanović
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 27
150.  ENDARTERIEKTOMIJA KORONARNIH ARTERIJA
    N. Radovanović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, M. Radovanović, S. Šušak, D.
    Nikolić, A. Milosavljević, M. Savić
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 31
151.  HIRURŠKO LEĈENJE TERMINALNE FAZE SRĈANE INSUFICIJENCIJE
    KORONARNIH BOLESNIKA
    N. Radovanović, B. Mihajlović, Lj.Petrović, S. Nićin, P. Kovaĉević, M. Fabri, Ţ. Jonjev, J.
    Selestiansky, J. Lavaĉ, M. Radovanović, M. Preradović, S. Popović, B. Dobrić
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 77
152.  REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD PACIJENATA SA OSLABLJENOM
    FUNKCIJOM LEVE KOMORE – EJEKCIONOM FRAKCIJOM <30%
    S. Nićin, Lj. Petrović, P. Kovaĉević, M. Fabri, A. Milosavljević, D. Nikolić, P. Dragić, M.
    Mijatov, Z. Konstantinović, M. Ignjatović, N. Radovanović
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 34
153.  HIRURŠKI TRETMAN ISHEMIJSKE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE SA
    MITRALNOM REGURGITACIJOM
    N. Radovanović, B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, M. Fabri, P. Kovaĉević, A.
    Redţek, M. Mijatov, V. Torbica
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 36
154.  MODIFIKACIJA REIMPLANTACIJE KORONARNIH ARTERIJA KOD BENTALL-OVE
    OPERACIJE
    S. Nićin, J. Lavaĉ, M. Fabri, A. Milosavljević, P. Kovaĉević, S. Šušak, N. Radovanović
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 45
155.  HIRURŠKO LEĈENJE POSTINFARKTNE ANEURIZME LEVE KOMORE
    M. Fabri, S. Nićin, J. Selestiansky, A. Milosavljević, M. Savić, M. Radovanović, A. Redţek,
    D. Nikolić, R. Mojašević, M. Mijatov, M. Ignjatović, P. Dragić, M. Rosić, N. Radovanović
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 46
156.  OPERATIVNI RIZIK KOD BOLESNIKA SA TROSTRUKOM VALVULOPATIJOM
    S. Šušak, M. Fabri, J. Lavaĉ, Lj. Petrović, S. Nićin, A. Milosavljević, S. Popović, Z.
    Konstantinović, M. Preradović, A. Redţek, R. Mojašević, J. Petrović, N. Radovanović
    Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
    20 – 22. XI 2003.
    Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 55

                          83
157. HIRURŠKO LEĈENJE TERMINALNE FAZE PRIMARNE DILATATIVNE
   KARDIOMIOPATIJE REDUKCIONOM ANULOPLASTIKOM MITRALNOG I
   TRIKUSPIDNOG UŠĆA
   N. Radovanović, B. Mihajlović, Lj. Petrović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, V. Torbica, M. Zorc*
   Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
   20 – 22. XI 2003.
   Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 56
158. ZATVARANJE VENTRIKULARNOG SEPTALNOG DEFEKTA TRANSAORTNIM
   PRISTUPOM
   J. Lavaĉ, S. Nićin, S. Šušak, M. Fabri, M. Savić, A. Redţek, P. Dragić, N. Radovanović
   Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
   20 – 22. XI 2003. Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 63
159. ZNAĈAJ PRAĆENJA PLUĆNIH HEMODINAMSKIH PARAMETARA ZA
   INTRAOPERATIVNI TRETMAN PACIJENATA SA MITRO-TROTRIKUSPIDNOM
   BOLEŠĆU
   B. Dobrić, S. Nićin, Lj. Petrović, J. Petrović, M. Šuntić, B. Mihajlović, N. Radovanović
   Drugi kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije
   20 – 22. XI 2003.
   Finalni program i zbornik saţeteka, pg. 95
160. HIRURŠKI TRETMAN SRĈANE INSUFICIJENCIJE
   N. Radovanović, Lj. Petrović, B. Mihajlović, S. Nićin, Ţ. Jonjev, *M. Zorc
   VII kongres interne medicine Srbije i crne Gore sa meĊunarodnim uĉešćem, Igalo, 22-26.
   jun 2004.
   Zbornik saţetaka, pg. 161

Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.            Broj   1
1. "Studija primene prostaciklina kao antiagregacionog leka pri operacijama na otvorenom
   srcu", 3. marta 1990. godine

Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza                Broj   1

1.   "Farmakodinamski efekti blokatora beta-adrenergiĉnog receptora na srce: Odnos
    koncentracije i dejstva lekova" 3. februara 1983. godine.


 Prevodi                                     Broj
PRODUKCIJA - UĈEŠĆE NA PROJEKTIMA

Spisak projekata                                 Broj
PRODUKCIJA – VOĐENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                             Broj   4

                        84
1.  “Rani rezultati revaskularizacije miokarda unutrašnjom grudnom arterijom” Ass. pripr. dr
   Stamenko Šušak, Univerzitetska Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Sr. Kamenica
2.  “Evaluacija rezultata hirurške revaskularizacije miokarda kod muškaraca i ţena” dr Dragan
   Nikolić, Univerzitetska Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Sr. Kamenica
3.  “Hemodinamske intraoperativne promene u mitrotrikuspidnoj valvularnoj hirurgiji praćene
   invazivnim monitoringom”
   dr Biljana Dobrić, Univerzitetska Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Sr. Kamenica
4.  “Znaĉaj TEE (transezofagealne ehokardiografije) i Swan-Ganz-ovog monitoringa kod
   ishemijske dilatativne miokardiopatije sa mitralnom regurgitacijom”
   dr Mladen Preradović, Univerzitetska Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Sr. KamenicaPRODUKCIJA – VOĐENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                          Broj    1
  1.  “Principi, mogućnosti i ograniĉenja minimalne invazivne hirurgije u onkološkoj
    torakohirurgiji”
    Ass. mr sci. med. Miloš Koledin, Klinika za grudnu hirurgiju, Sr. Kamenica


PRODUKCIJA - UĈEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak uĉešća u meĊunarodnoj sradanji                       Broj
  Zajedniĉka istraživanja sa:PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEĐUNARODNIM ĈASOPISIMA

Spisak recenzija                                 Broj
PRODUKCIJA – UREĐIVANJE ĈASOPISA

Spisak ureĊivanja ĉasopisa                            Broj


NAPOMENA: Naziv ĉasopisa,Uloga (urednik, kourednik,ĉlan ureĊivaĉkog odbora,recenzent),
Godine od-do, Klasa ĉasopisa (meĊunarodni ili domaći)
                        85

								
To top