Docstoc

Novel_Aami_Bhalo_Nei_by_taslima_nasrin

Document Sample
Novel_Aami_Bhalo_Nei_by_taslima_nasrin Powered By Docstoc
					       ®eC,
  B¢j i¡−m¡ ®eC,

a¤¢j i¡−m¡ ®b−L¡ ¢fÐu ®cn
   ap¢mj¡ e¡p¢le

              1
2
3
4
p¡a M−™ BaÈS£he£


Bj¡l ®j−u−hm¡
Eam q¡Ju¡
¢àM¢™a
−pC ph AåL¡l
B¢j i¡−m¡ ®eC, a¤¢j i¡−m¡ ®b−L¡ ¢fÐu ®cn
−eC ¢LR¤ ®eC
h¡¢L
h¡¢L S£he
        Bl ®ke L¡E−L ®cn aÉ¡N Ll−a h¡dÉ q−a e¡ qu
                              5
6
¢nLm


¢eS ®c−n flh¡¢p,
Bh¡l flh¡−pJ flh¡¢pz
−cn a−h ®L¡b¡u Bj¡l?
p¤Sm¡ p¤gm¡ ®cn!
B¢j S¡¢e, ®cn S¡−e, Bj¡l A¿¹−l ®p ®cnz


  hÉ¡wLL ¢hj¡e h¾c−l ®e−jC B¢j j¡b¡l L¡fs¢V ®g−m ¢cCz L¡fs¢V j¡b¡l Jfl
M¤h i¡¢l q−u ®Q−f h−p¢Rmz L¡fs¢V ®g−m ¢c−u ¢e−S−L Bj¡l M¤h q¡mL¡ m¡−Nz
A−eL¢ce fl −ke B¢j B¢j q−u¢Rz HL¢V AnÔ£m Bhl−Z Bj¡−L       ®Y−L l¡M¡
q−u¢Rm ®p¢V p¢l−u p¢aÉL¡l B¢j ®h¢l−u B¢p fª¢bh£l B−m¡ q¡Ju¡u, B¢j j¤¢š²l
nÄ¡p ¢eCz ®k B¢j ®R¡V−hm¡ ®b−LC ®h¡lM¡ f−l h¡ j¡b¡u Jse¡ Q¡¢f−u fcÑ¡ Ll¡l
®O¡l ¢h−l¡d£ ¢Rm¡j, ®pC Bj¡−LC ¢c−el fl ¢ce Bhªa b¡L−a q−u−Rz Hl ®Q−u hs
m‹¡ Bl L£ B−R! AhnÉ HL¢VC p¡¿¹Æe¡ ®k ®p Bhªa qJu¡ ®L¡eJ dj£Ñu L¡l−Z ¢Rm
e¡, ¢Rm jªa¤É ®b−L h¡yQ¡l SeÉz Bj¡l ¢e−Sl j¡b¡ ®b−LJ j¡b¡ Y¡L¡l ¢pÜ¡¿¹¢V
e¡−j¢e, ®e−j−R A−eÉl j¡b¡ ®b−Lz ®Lhm Bj¡−L h¡yQ¡−e¡C eu, Bj¡−L h¡yQ¡−a ®k
j¡e¤o…−m¡ H¢N−u H−p−R, a¡−clJ h¡yQ¡−e¡l c¡¢uaÅ Bj¡l L¡y−dC ¢Rmz L¡y−d e¡ h−m
Bp−m j¡b¡u hm¡C i¡−m¡z j¡b¡ ®Y−L ¢e−Sl j¡b¡ öd¤ eu, A−e−Ll j¡b¡C e¡¢L lr¡
L−l¢Rz                                     7
  j¡b¡l L¡fs p¢l−u ®gm¡l p−‰ p−‰ Bj¡l ¢c−L q¡a h¡¢s−u ¢c−me HLSe
A−Qe¡ iâ−m¡Lz m¡pÑ H™¡lpe h¡ HC S¡a£u e¡jz hm−me, ¢a¢e p¤C−X−el fll¡øÌ
j¿»Z¡mu ®b−L H−p−Rez ay¡l f¡−n BlJ HLSe A−Qe¡ icÊ−m¡L c¡y¢s−u ¢R−me,
¢a¢eJ q¡a h¡s¡−mez ¢a¢e EÒg ¢LR¤ HLV¡, p¤C−X−el f¤¢mn h¡¢qe£l fÐd¡ez c¤SeC
p¡c¡, c¤S−elC ®p¡e¡¢m Q¤mz c¤SeC HLCp−‰ gÉ¡L¡−p, i−u Hhw i¡he¡uz c¤iÑ¡he¡u
hm¡C i¡−m¡z c¤S−elC L¡y−d h¡ j¡b¡u …l¦c¡¢uaÅ, a¡ c¤S−el ®Q¡M ®cM−mC ®h¡T¡ k¡uz
iâ−m¡Lc¤Se Pl p−‰ q¡a ®jm¡−a −jm¡−a ¢e−S−cl f¢lQu ¢c−me, Nm¡l ül
A−eLV¡C ¢eQ¤z P H¢cL J¢cL a¡L¡−µRez ®W¡y−V ¢pÈa q¡¢pz −Q¡−M HLC p−‰ BnwL¡
Bl B−unz m¡pÑ Bl EÒg Bj¡−cl ¢e−u ®N−me Bs¡−m, ¢hj¡e h¾c−ll ®ia−lC
c¤S−el SeÉ c¤¢V Ol i¡s¡ L−lC ®l−M¢R−me, Y¤¢L−u ¢c−mez H¢nu¡ ®b−L CE−l¡−fl
¢c−L k¡Ju¡l SeÉ ®k ¢hj¡−e Qs−a q−h, ®p¢Vl A−eL ®c¢lz p¤al¡w ¢hnСj L−l¡z
¢hnСj L−l¡ hm−mC ¢L Ll¡ k¡uz −L¡−›−L O¤j e¡j−h −Q¡−M! −Q¡M ®a¡ O¤j i¤−m ®N−Rz
nl£−ll ®f¢n−a l−š² aÅ−L ®l¡jL§−f A¢e¢ÕQ¢a Bl ¢e¢ÕQ¢al ®c¡c¤m ®c¡m¡z ¢hnСj ®L
®c−h Bj¡−L! ¢e−Sl Ol¢V ®l−M P Q−m H−me Bj¡l O−lz H pju PlJ ¢hnС−jl
®L¡eJ fÐ−u¡Se ®eCz fÐ−u¡Se Lb¡ hm¡lz ®L¡b¡u k¡¢µR, L£ q−µR, Jyl¡  L¡l¡, Jyl¡
−Le H ¢e−u Bj¡−L AÒf AÒf ¢LR¤ hm−mez Bj¡l, mr L−l¢R, M¤h S¡e¡l C−µR
q−µR e¡ ®L¡eJ ¢LR¤lC e¡¢s erœz j−e BQjL¡ BÕQkÑ HL fÐn¡¢¿¹ Bj¡l, −ke S£h¿¹
Bj¡−L j¡¢V Q¡f¡ ®cJu¡ q−u¢Rm, ®pC iuˆl AåL¡l −b−L fСZf−Z B¢j E−W
H−p¢Rz H Bj¡l ea¤e S£hez H S£he SN−al pLm c¤¢ÕQ¿¹¡ ®b−L Bf¡aa j¤š²z
j¤š² h−V, ¢L¿º ¢Qe¢Qe L−l HL¢V ¢Q¿¹¡ Bj¡l S¡e¡m¡u Qs¤C f¡¢Ml j−a¡ Q¢L−a hp−Rz
 iâ−m¡Lc¤Se Bj¡−cl ¢hnС−jl hÉhÙÛ¡ Ll−Re, ¢e−S−cl ¢hnС−jl SeÉ B−c± ¢L
¢LR¤ Ll−Re, Bj¡l M¤h S¡e−a C−µR L−lz e¡ Jyl¡ ¢LR¤C Ll−Re e¡z Jyl¡ Bj¡−L
f¡q¡l¡ ¢c−µRe Hhw f¡uQ¡¢l Ll−Rez f¡q¡l¡ Hhw f¡uQ¡¢ll h¡C−l Bf¡aa Jy−cl Bl


                                      8
®L¡eJ f¢lLÒfe¡ ®eCz ¢L¿º B¢j e¡ qu ¢ÙÛl h−p B¢R, O¢sl L¡yV¡l ®a¡ Bj¡l ja
h−p b¡L¡l pju ®eCz L¡yV¡, kaC Bj¡l j−e ®q¡L e¡ ®Le ®k HL f¡−u c¡y¢s−u B−R,
Bp−m −eC, −c±−s¡−µR, e¡ ®c±−s¡−mJ A¿¹a q¡yV−Rz q¡yV−a q¡yV−a Ah−n−o ®L¡b¡J e¡
®L¡b¡J ®f±y−R¡−µRz kMe ®f±y−R¡−µR, iâ−m¡L c¤Se p¿¹fÑ−e Bj¡−L ¢h−c¢n ¢hj¡−el
fÐbj ®nÐZ£l HL L£ c¤ eðl Bp−e h¢p−u ®ce, ¢e−Sl¡ HLc¤-q¡a c§l−aÅl j−dÉC
b¡−Lez ¢hj¡e k¡−µR BjØV¡lX¡−jl ¢c−Lz Y¡L¡ ®b−L p¤C−X−e ¢L hÉ¡wLL Bl
BjØV¡lX¡j O¤−l ®k−a qu? e¡ a¡ qu e¡z a−h ¢el¡fš¡ ¢e−u ¢e¢n¢ce ®en¡ Ll−m a¡
quz B¢j ¢WL L£ Llh h¤−T f¡C e¡, Pl p−‰ NÒf Llh, S¡e¡m¡l ®j−Ol Js¡E¢s
®cMh, ¢LR¤ fsh, e¡¢L ®Q¡M h¤−S ö−u b¡Lh h¡ O¤−j¡−h¡! HL HL L−l phC Ll−a
C−µR L−l, Bh¡l ¢LR¤C Ll−a C−µR qu e¡z −ia−l ¢ÙÛla¡ Hhw HLC p−‰ HLdl−el
A¢ÙÛla¡ ®j−Ol ja i¡p−a b¡−L z ¢hj¡e ®ke Ae¿¹L¡m Qm−h h−m fZ L−l−Rz
A−eL pju j−e qu, ¢hj¡e ÙÛ¢hl q−u B−R, p¡j−e ¢fR−e HL C¢’ es−R e¡z ®L¡eJ
j¡¢Vl Bi¡p ®f−a h¡lh¡l S¡e¡m¡ ¢c−u ¢e−Q a¡L¡Cz f¡ Bj¡l ¢en¢fn L−l j¡¢V
ØfnÑ Ll¡l SeÉz −k ®L¡eJ j¡¢V ¢L! qua ®k ®L¡eJ j¡¢VCz
  BjØV¡lX¡j ¢hj¡e h¾c−l −e−jC a¢sO¢s Bj¡−L ¢iBC¢f m¡E−” −eJu¡ qmz
m¡E” fСu g¡yL¡z c¤Se ®m¡L ¢Rm h−pz Hje i¡−h Bj¡−L hp−a hm¡ qm, ®ke −LE
e¡ ®cM−a f¡−lz ®LE ®ke h¤T−a e¡ f¡−l, ®L B¢j, L£ Bj¡l e¡j f¢lQu, Bj¡−L
Hje i¡−h BN−m l¡−Me m¡pÑ Hä¡lpe Hhw EÒg ®hClez ¢hf−cl −L¾cÐ ®b−L ka
c§−l k¡¢µR, aaC fÐn¡¿¹ q−µR iâ−m¡Lc¤S−el j¤Mz qW¡v iu ®L−V k¡Ju¡ fÐn¡¿¹ j¤−M
L¤’e h¡−sz j¡b¡l Jfl −V¢m¢ine Qm−R pn−ë, J¢c−L m¡pÑ Bl EÒg-Hl i£a,
¢h¢pÈa, ¢hØg¡¢la ®Q¡Mz Pl C¢‰−a Bj¡l    −Q¡M Q−m k¡u ®V¢m¢in−e, Mh−l,
¢n−l¡e¡−j, R¢h−az fcÑ¡ S¤−s Bj¡l R¢h, Bl j¤ýÑj¤Ñý Mhl -- ap¢mj¡ ®cn ®R−s−R,
p¤C−X−el f−b lJe¡ q−u−Rz −L¡b¡u k¡¢µR B¢j, ®Le k¡¢µR a¡ ¢h−nÄl SeÉ Sl¦¢l


                                      9
®L¡eJ Mhl q−a f¡−l e¡, a¡ ¢hnÄ¡p L−lJ     Bj¡l Aá¤a HL ¢nqlZ S¡−Nz
jªa§ÉL¤W¤¢ll AåL¡l ®b−L ¢e−S−L ®hl L−l H−e k¢c ®c¢M B−m¡u Tmjm Ll−R
Q¡l¢cL, Bl B¢j ®a¡ j¢lC¢e, hlw M¤h ®h¢n S£h¿¹ B¢j, a−h Bj¡l qua Øf¾ce
h¡−s, ¢L¿º ¢el¡fš¡l SeÉ k¡y−cl eÉ¡Ù¹ Ll¡ q−u−R, Øf¾ce g¤¢l−u ¢N−u a¡y−cl ¢L¿º
Bf¡cjÙ¹L W¡™¡ q−u k¡uz ¢iBC¢f m¡E” ®b−L Bj¡−L ®R¡y ®j−l a¤−m ¢e−u h¾c−ll
¢eQam¡u ®L¡eJ HL Sen§eÉ ¢el¡fc L¤W¤¢l−a h¢p−u l¡−Me L¤mL¤m L−l O¡j−a
b¡L¡, ¢al¢al L−l L¡yf−a b¡L¡ ¢ie−c¢n iâ−m¡−Ll¡z P i¡h−mnq£e a¡¢L−u
b¡−Lez B¢j E−š¢Saz ®h¡T¡−a Q¡C¢R, HM¡−e ®LE Bj¡−L M¤e Ll−h e¡z HM¡−e HC
¢h−c¢n ¢hj¡e h¾c−l h¡wm¡−c−nl ®j¡õ¡l¡ ®LE ®d−u B−p¢ez p¤¤al¡w ®a¡jl¡ p¤−a¡
¢Y−m L−l¡, Bj¡−L ®kje C−µR O¤−l ®hs¡−e¡l ü¡d£ea¡ c¡Jz e¡, p¤−a¡ ¢Y−m ¢LR¤−aC
Ll−a l¡¢S ee Jyl¡z nš² L−l m¡V¡C q¡−a h−p Jy−cl b¡L−aC q−h, Jyl¡ e¡ Q¡C−mJz
  ¢L¿º Jyl¡ k¡ Q¡C¢R−me fÐQ™,   a¡ O−V HLpju, pju qu ¢hj¡−e Qs¡lz
BjØV¡lX¡j ®b−L ØVL−q¡−jl f−b k¡œ¡ öl¦ quz ØVL−q¡j nql¢V pÇf−LÑ Bj¡l
‘¡e p¢aÉ hm−a ¢LR¤C ®eCz nql¢V    ®k ®L¡eJ nqlz k¢c Bj¡−L hm¡ qu, ®k,
®a¡j¡−L HMe Lp¤m¤L¤   h¡ L¢iL¡C−l nq−l ®k−a q−h, j¡b¡ ®e−s Bj¡−L p¡u
¢c−a q−h ®k ¢WL B−R, k¡−h¡z ¢e−Sl SeÉ −cn h¡ nql fR¾c Ll¡l ü¡d£ea¡ Bj¡−L
®cJu¡ qu¢ez ¢e−Sl fR−¾c ®Y¡yL Hhw A−eÉl fR−¾c ®Yy¢L −Nm¡ R¡s¡ Bj¡l ®L¡eJ
Ef¡u ®eCz fСZ h¡yQ¡−e¡l SeÉC ph B−u¡Sez Bf¡aa B¢j q¿¹¡lL−cl e¡N¡m ®b−L
fСZc¡u£l BnÐ−uz H Lb¡ i¤−m k¡u je, je−L j−e j−e dj−L pÈlZ L¢l−u ¢cCz
ØVL−q¡j nq−l b¡j¡l fl ¢hj¡−el ®fV ®b−L Bj¡−L ph¡l B−N ®hl L−l ¢e−u
Bm¡c¡ ¢py¢s ¢c−u ®M¡m¡ BL¡−nl ¢e−Q e¡¢j−u Be¡ qmz BjØV¡lX¡j ¢hj¡e h¾c−ll
¢el¡fš¡-lr£−cl ®k¡Np¡S−p JM¡−eJ a¡C Ll¡ q−u¢Rmz −k f−b k¡œ£l¡ k¡Ju¡ Bp¡
                                     10
Ll−h ®p fb Bj¡l SeÉ euz L¡lZ L£? L¡lZ B¢j p¡d¡lZ ®L¡eJ k¡œ£ eCz H
j¤q§−aÑ ¢h−nÄl n£oÑ pwh¡c B¢j, ¢n−l¡e¡j B¢jz
  ¢hj¡−el f¡c−c−n HL¢V ®m¡L c¡y¢s−u ¢Rm Bj¡−L A¢ih¡ce S¡e¡−az −m¡L¢V
q¡a h¡¢s−u q¡a ¢j¢m−u ¢e−Sl e¡j S¡e¡−m¡ NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e, p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl
®fТp−X¾Vz f¡c−c−n HL T¡yL f¤¢m−nl N¡¢sJ c¡y¢s−u ¢Rmz Bj¡−L ®L¡eJ HL¢V−a
®a¡m¡l p−‰ p−‰   ¢el¦−Ÿ−nl ¢c−L R¤V−a m¡Nm, p¡j−e ¢fR−e A−eL…−m¡ N¡¢s
aMe ¢hfcO¢¸Vl ja fÉ¡y f¤y h¡S¡−µRz B¢j qaQ¢Laz HlLj A¢ih¡ce A−fr¡ L−l
b¡−L hs ®L¡eJ ®c−nl l¡S¡-l¡¢e h¡ l¡øÌfÐd¡e−cl SeÉz B¢j ¢ea¡¿¹C p¡d¡lZ
j¡e¤o, Bj¡l SeÉ HC B−u¡Se Bj¡−L ®Lje iu d¢l−u ®cuz h¾c−lC ®L¡b¡J
e¡j¡−e¡ qm Bj¡−L, ®L¡b¡u, a¡ Bj¡l p¡dÉ ®eC h¤¢Tz j¡NÑ¡−lV¡ ENm¡p, p¤C−X−el
fll¡øÌj¿»£ Bj¡−L ü¡Na S¡e¡−a c¡y¢s−u B−Re −pM¡−e, Ac§−l L−uLn p¡wh¡¢c−Ll
¢bL¢b−L ¢is, g−V¡p¡wh¡¢cLl¡ q¡−al LÉ¡−jl¡ a¡L L−l B−R Bj¡l ¢c−L, B−m¡u
¢hÜ qJu¡l B−NC, Tm−p JW¡l B−NC ¢L¿º j¤q§−aÑl j−dÉC Bj¡−L h¡wm¡−cn ®b−L
¢el¡f−c p¤C−X−e ¢e−u Bp¡l SeÉ fll¡øÌj¿»£ Na L−uLj¡p d−l f¢lnÐj Ll−Re, ay¡l
E−cÉ¡N p¡bÑL, M¤h ü¡i¡¢hLi¡−hC j¤−M ay¡l aª¢çl q¡¢pz P H¢N−u H−p j¡NÑ¡−lV¡−L
¢e−Sl f¢lQu ¢c−mez j¡N¡Ñ−lV¡l ®c¢M phC eMcfÑ−Z ®L Bj¡l R¡u¡p‰£ q−u ®L¡e
®cn f¡¢s ¢c−u−R, −Le ¢c−u−Rz p−‰ ®k L¡E−L e¡ L¡E−L b¡L−aC q−h, ®k AhÙÛ¡
®b−L Bj¡−L E¢W−u Be¡ q−u−R, ®p AhÙÛ¡uz HC S¡e¡V¤L¤l Jfl P BlJ S¡e¡
Q¡¢f−u ¢c−mez hm−me, Cw−l¢S i¡o¡u ®k−qa¤ Bj¡l i¡−m¡ cMm ®eC, a¡C ¢a¢e p−‰
H−p−Re Bj¡−L p¡q¡kÉ Ll−az HJ hm−me ®k ay¡−LJ i£oZ lLj paLÑa¡ Ahmðe
Ll−a q−u−R, HjeL£ ay¡l Ù»£, ¢k¢e HMe ®c−nl h¡C−l B−Re, ay¡−LJ ¢a¢e S¡e¡e¢e
−k ¢a¢e Bj¡l p−‰ H−p−Rez j¡NÑ¡−lV¡ ENm¡−pl j¤−M¡j¤¢M P Bl B¢j h−p, L¡−RC
Lb¡ hm¡ c§l−aÅ NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡ez j¿»£ j§ma k¡ S¡e−a Q¡C−me, a¡ qm, f−b ®L¡eJ


                                     11
Ap¤¢h−d q−u−R ¢L e¡z HMe LÓ¡¿¹ ®h¡d Ll¢R ¢L e¡z Bj¡l q−u k¡ha£u Ešl P
¢c−mez HMe Bj¡l L£ f¢lLÒfe¡, i¢hoÉa pÇf−LÑ L£ i¡h¢R a¡lJ Ešl ¢LR¤V¡ P
Hhw ¢LR¤V¡ NÉ¡¢hz P L¢Ÿe B−Re? p¤C¢Xn ®fe LÓ¡h Bj¡−L L¤VÑ V¤−M¡m¢ú f¤lú¡l
®c−h, ®p¢ceC SepÇj¤−M Bj¡l Be¤ù¡¢eL Ef¢ÙÛ¢a, ¢WL qm A¿¹a ®p¢ce Ah¢c P
b¡L−hez fll¡øÌj¿»£l ¢pÈa −q−p Pl ¢pÜ¡−¿¹l fÐnwp¡ L−lez Hh¡l? p¡l¡¢ce d−l
A−frj¡Z p¡wh¡¢cL−cl p−‰ B¢j ¢L Lb¡ hmh e¡¢L hmh e¡, j¡NÑ¡−lV¡l fÐnÀz
®p¢Vl ¢pÜ¡¿¹J Hm NÉ¡¢h Hhw Pl L¡R ®b−Lz  e¡, H j¤q§−aÑ  ®L¡eJ p¡wh¡¢c−Ll
fÐ−nÀl Ešl −ch e¡z fll¡øÌj¿»£, Bj¡l d¡lZ¡, ¢e¢ÕQaC ®i−h−Re, B¢j Ahm¡ Apq¡u
e¡l£, Hhw Bj¡l k¡ha£u i¡he¡¢Q¿¹¡ Hhw LjÑL¡™ Bj¡l B−nf¡−nl f¤l¦o-p¤q©c à¡l¡
f¢lQ¡¢ma quz h¾c−l h¡Ll¦Ü f−s b¡−L Evp¡q£ p¡wh¡¢c−Ll cmz Jy−cl j¤−M¡j¤−M
q−me j¡NÑ¡−lV¡ ENm¡p ¢e−Sz Bj¡−L ¢fR−el fb ¢c−u ®hl L−l ¢e−u Bp¡ qu, −ke
¢V¢L¢V ®LE R¤y−a e¡ f¡−lz
  Hlfl N¡¢sl hql Bj¡l N¡¢sl p¡j−e ¢fR−e ®R¡−Vz fÉ¡y f¤y L−l nql fÐL¢Çfa
L−l Bj¡−L ¢e−u ®R¡−V ¢L−pl ¢c−L ®L¡e ¢c−L B¢j ¢LµR¤ S¡¢e e¡z M¤h Aü¢Ù¹ qu
Bj¡lz −Lhm Bj¡l SeÉ HC ¢hn¡m hÉhÙÛ¡l B¢j ®L¡eJ L¡lZ M¤y−S f¡C e¡z fÉ¡¢lp
®cM¡ ®Q¡M Bj¡l, HC ®Q¡M Qj¢La qu e¡ ØVL−q¡j nq−lz P c¤−Q¡−M ®L±a§qm ¢e−u
S¡e¡m¡u kaV¤L¤ ®cM¡ k¡u nql, ®c−Mez j−e Bj¡l L¡yV¡ ®g¡V¡−a b¡−L Pl HL¢V
h¡LÉ, HjeL£ B¢j Bj¡l Ù»£−LJ S¡e¡C¢e ®k B¢j HM¡−e H−p¢Rz −Le P ay¡l Ù»£−L
S¡e¡e¢e? Bj¡l p−‰ ®cn ®b−L p¤C−Xe Ah¢c ay¡l Bp¡l hÉhÙÛ¡¢V ay¡l SeÉ ®L Llm,
®Le Llm! p¤C−X−el l¡øÌc§a, kac§l L¡−e B−p Mhl, J¢cL ®b−L hÉhÙÛ¡¢V L−l−Rez
p¤C¢Xn plL¡−ll L¡R ®b−L c¤−V¡ ¢hj¡e ¢V¢LV ®N−Rz H¢V …l¦aÅf§ZÑ HL¢V OVe¡
¢eÕQuCz ¢L¿º H OVe¡ f¢lh¡−ll O¢ZùS−el L¡−R ®N¡fe l¡M¡l ¢L L¡lZ b¡L−a f¡−l
Pl! a−h ¢L P i¡h−Re ¢a¢e fÐ−j¡c¢hq¡−l H−p−Re Bj¡l p−‰z k¢c L¡lJl HLS−el


                                     12
Bp−aC qa Bj¡l p−‰, Bj¡l h¡h¡ Bp−a f¡l−aez Hpju Bj¡l ph−Q−u ®h¢n
i¡−m¡ m¡N−a¡ k¢c h¡h¡ L¡−R b¡L−aez Y¡L¡ ¢hj¡eh¾c−l h¡h¡l Aje Apq¡u c¡y¢s−u
b¡L¡l R¢h¢V ý ý L−l d¤−m¡ q¡Ju¡ R¢s−u ¢c−u k¡uz Cw−l¢S−a p¡¢qaÉ lQe¡ Ll¡l
‘¡e Bj¡l ®eCz Cw−l¢S i¡o¡ ¢QlL¡mC Bj¡l L¡−R ¢h−c¢n i¡o¡, H¢V Bj¡l
j¡aªi¡o¡J eu, j¤−Ml i¡o¡J euz H¢V ¢c−u Bl k¡ ®g¡V¡−a f¡¢l, MC ®g¡V¡−a f¡¢l
e¡z ¢L¿º ¯ce¢¾ce fÐ−u¡Se£u L¡SLjÑ Q¡¢m−u ¢e−a f¡¢l, H ¢ho−u p−¾cq ®eCz M¤h
fÐ−u¡Se q−m ®c¡i¡o£l hÉhÙÛ¡ q−hz é¡−¾p ®c−M¢R M¤h Lj ®m¡LC Cw−l¢S hm−a S¡−ez
e¡jLl¡ ®m¡−Ll¡J ¢c¢hÉ ¢nl EyQ¤ L−l S¡¢e−u ®cu a¡l¡ Cw−l¢S S¡−e e¡z H ¢e−u
L¡lJ ®L¡eJ pw−L¡Q ®eCz fÐ−u¡Se q−m ®c¡i¡o£−L ®X−L B−e, ¢L¿º Cw−l¢S S¡e−aC
q−h, ¢nM−aC q−h Hje a¡¢Nc ®LE Ae¤ih L−l e¡z HlLj kMe i¡h¢R, N¡¢sl p¡j−e
®b−L HLSe f¤¢mn A¢gp¡l ¢fR−e a¡¢L−u ¢S−‘p L−le, Bfe¡l¡ ¢L HL h¡¢s−aC
b¡L−Re? B¢j ¢LR¤ hm¡l B−NC P â¦a Ešl ¢c−me, qÉ¡y ¢eÕQuCz Bj¡l p−¾cq qu
f¤¢mn A¢gp¡l¢V i¡h−Re, ®L¡eJ ®N¡fe pÇfLÑ Bj¡−cl j−dÉ B−Rz Pl Ef¢ÙÛ¢a
qW¡vC Bj¡l L¡−R A¢a¢lš² j−e q−a b¡−Lz
 N¡¢s b¡−j HL¢V h¡¢s−az h¡¢s i¢aÑ f¤¢mnz H h¡¢s−a Bj¡−L Bf¡aa b¡L−a q−h,
NÉ¡¢h hmmz h¡¢s¢V HL p¤C¢Xn ®mM−Ll h¡¢sz ®mM−Ll e¡j Cu¡e ®qe¢lL p¤u¡ez
e¡j…−m¡ Bj¡l L¡−e ®Y¡−L ¢WLC, ¢L¿º Y¤−LC ®h¢l−u k¡uz e¡j…−m¡ ®k−qa¤ j¡b¡ Ah¢c
®f±y−R¡u e¡, a¡C j−e l¡M¡J pñh qu e¡z ¢hj¡−el ®fV ®b−L ¢el¡fš¡l S¡m ®g−m
d−l Be¡ p¤V−Lp f¤¢m−nl E−cÉ¡−N e¡j¡−e¡l hÉhÙÛ¡ quz N¡¢s ®b−L h¡¢sz Bj¡l
Hhw Pl c¤−V¡ p¤V−LpC HL¢V ®n¡h¡l O−l Y¤¢L−u NÉ¡¢h h−m ¢cm, HV¡C Bf¡aa
Bfe¡−cl ®n¡h¡l Olz
Bfe¡−cl j¡−e? B¢j Qj−L E¢Wz
Bfe¡−cl j¡−e Bfe¡−clz Bfe¡l Bl Plz


                                     13
B¢j Bl P HL O−l b¡Lh ®Le?
Ù¹¢ña c¡y¢s−u b¡¢Lz p¡l¡ nl£−l, j−e fÐnÀz NÉ¡¢h, S¡¢e e¡, ®W¡y−V ®Le T¤¢m−u l¡−M
Hje HL¢V q¡¢p, ®k¢Vl Ae¤h¡c Ll−m c¤CC qu,    AfÐÙ¹¤a Hhw Qa¤lz fÐ−nÀl ®L¡eJ
Ešl e¡ ®f−u HC h¡LÉ…−m¡ hm−a hm−a mr L¢l ®œ²¡d Rm−L Rm−L EW−R L˜
®b−Lz Bj¡−cl ®a¡ HL O−l b¡L¡l ®L¡eJ pÇfLÑ ®eCz ®cn ®b−L HLp−‰ H−p−R
h−m ¢L HlLj Aá¤a ¢LR¤ i¡h−a q−h!
  P−L ®Mme¡l Ù¹§−fl j−dÉ −k Ol¢V−a −c¡am¡ ¢hR¡e¡ f¡a¡, Cu¡e ®qe¢l−Ll
h¡µQ¡−cl Ol, ®p¢V ®c¢M−u ¢cm NÉ¡¢hz P ¢h−c−n B−NJ H−p−Re, ®b−L−Rez ay¡l
L¡−R, H−cl Ol−c¡l, H−cl BQ¡l hÉhq¡l ¢LR¤C ¢eÕQuC c§−ll h−m j−e q−µR e¡z mr
L¢l, P −c¡am¡-¢hR¡e¡l O−l ®N−me, NÉ¡¢hl d¡lZ¡−L e¡ O¤¢Q−uC ®N−mez ®p ®O¡Q¡−e¡l
i¡l ¢L ®Lhm Bj¡l! NÉ¡¢hl ®W¡y−Vl ®L¡−Zl q¡¢p j¤q§j¤Ñq§ f¡ÒV¡−µRz Hje i¢‰−a Lb¡
h−m, q¡a l¡−M L¡y−d, R¤−V B−p, S¢s−u d−l N¡−m Q¤j¤ M¡u, j−e qu hý hRl ®p
Bj¡−L ®Q−e, öd¤ ®Q−eC e¡, ®ke Bjl¡ A−eLL¡−ml hå¤ h¡ BaÈ£uz Hp−h Bj¡l
Bsøa¡ fÐQ¤l, ¢LR¤−aC L¡E−L Q¤j¤ M¡Ju¡ ®a¡ c§−ll Lb¡, S¢s−u dl¡J ¢WL pñh euz
NÉ¡¢hl HMe fÐQ™ hÉÙ¹a¡z −l¢XJ ®V¢min−e HMe œ²j¡NaC p¡r¡vL¡l ¢c−µR ®pz
p¡r¡vL¡−ll g¡y−L g¡y−L Hh¡¢s−a Y¤y ¢c−u k¡−µRz V¤L−l¡ V¤L−l¡ Lb¡ hm−Rz f¤¢m−nl
p−‰, j¡−T j¡−T Bj¡l Bl Pl p−‰z
a¤¢j ¢L ¢mM−R¡ ¢LR¤? ®mML j¡e¤o, ®mM¡ R¡s¡ b¡L−a ¢eÕQuC Ap¤¢h−d q−µRz
NÉ¡¢h hm−a b¡−L, Q¡C−m HM¡−eJ ®a¡ ®mM¡−m¢M Ll−a f¡−l¡!
L£ L−l!
E−W ¢N−u AeÉ ®L¡eJ Ol ®b−L HLN¡c¡ L¡NS Lmj ¢e−u H−p Bj¡l p¡j−e ®l−M
NÉ¡¢h hmm, Bn¡ L¢l Bf¡aa H−aC q−hz L¡mC B¢j fÐQ¤l L¡NS Lmj ¢e−u
Bp−h¡z B¿¹¢lL ®m¡L NÉ¡¢h, p−¾cq ®eCz ¢L¿º ¢mM−a hm−mC ®a¡ ®mM¡ qu e¡z


                                       14
a¡R¡s¡ B¢j ®k A−eLL¡m Bl q¡−a ¢mM−a f¡¢l e¡, Lj¢fEV¡−l ¢m−M A−iÉp q−u
®N−R!   Bj¡l HC Afl¡Na¡ ¢e−u NÔ¡¢e Lj eu Bj¡lz −mML q−m ®k ®L¡eJ
f¢l−h−nC −mM¡l rja¡ b¡L¡ Q¡Cz
a¡q−m öl¦ L−l c¡Jz
NÉ¡¢hl HC öl¦ L−l c¡J-Hl j−dÉ ®L¡eJ N¡ Tmjm Ll¡ ¢LR¤ B−Rz HLV¡ Be−¾cl
OË¡Z f¡Cz
¢WLC ®a¡, h¡¢s−a h−p ¢LR¤ ®mM¡−m¢M Ll−aC ®a¡ f¡−lz NÉ¡¢h Hhw P c¤SeC Bj¡l
®mM¡ ¢ho−u Hje Nñ£l p¤−l Lb¡ hm−a öl¦ L−l ®k j−e qu Bj¡l fТa¢V Arl në
h¡®LÉl ¢c−L a¡¢L−u B−R ®N¡V¡ ¢hnÄz ¢hnÄ−L ®ke Ll¦Z¡ L−l q−mJ ¢LR¤ c¡e L¢lz
Bq, L£ rja¡ha£ plüa£ B¢j!
q¡−a ¢mM−a f¡¢l e¡ HMez ¢je¢je L¢lz
−Le? NÉ¡¢hl ®Q¡−M HLN¡c¡ ¢hpÈuz
Lj¢fEV¡−l ¢m−M A−iÉpz öe−m¡ ®p, ö−e HLV¤ e¡ ®n¡e¡l j−a¡ L−l a¡L¡−m¡z L¡e
H¢N−u ¢e−u H−p B−lLh¡l öe−a ¢N−uJ öe−m¡ e¡z hlw Q¢L−a ¢LR¤ HLV¡ j−e
fs¡u ®pC ¢LR¤ HLV¡ ¢e−u fs−m¡z
−n¡−e¡z HLV¡ Lb¡ ®a¡j¡−L B−NC h−m l¡M¡ clL¡lz H¢cL J¢cL a¡¢L−u Nm¡V¡
M¡−V¡ L−l NÉ¡¢h hmm, LMeJ ¢e−S−L L¢jE¢eØV h−m¡ e¡z LMeJ ¢e−S−L e¡l£h¡c£
h−m¡ e¡z
h−m¡ ¢L, pj¡Sa−¿» ¢hnÄ¡p Ll−m L£ r¢a?
f¢ÕQ−j L¢jE¢eSj h¡−S nëz
¢L¿º e¡l£h¡c£ hmh e¡ ®Le? B¢j ®a¡ e¡l£h¡c£Cz
NÉ¡¢h ®W¡y−V BP¤m ¢c−u, B−Nl ja Nm¡ ¢eQ¤ L−l h−m, p¡hd¡e, Bl EµQ¡lZ −L¡−l¡
e¡z e¡l£h¡c£−cl HM¡−e ®LE fR¾c L−l e¡z


                                    15
L¡lZ ¢L?
Jl¡ ph f¤l¦o¢h−ào£, pjL¡j£z
daz h¡−S Lb¡z
h¡−S Lb¡ euz Bj¡l Lb¡ ®n¡−e¡z ®a¡j¡l SeÉ i¡−m¡ q−hz
NÉ¡¢h Q−m k¡uz Bj¡l je ¢a¢a¢hlš² q−u b¡−Lz


  h¡¢sl ¢ia−l f¤¢mn, h¡C−l f¤¢mnz f¤¢m−n HL¡L¡lz H Bj¡−cl ®c¢n f¤¢m−nl
ja euz −LE ®cM−m h¤T−hJ e¡ ®k Hl¡ f¤¢mnz pL−mlC ®d¡f c¤lÙ¹ S¡j¡ L¡fsz
SÉ¡−L−V ¢fÙ¹mz ®k¡N¡−k¡−Nl SeÉ L¡−e ®fyQ¡−e¡ a¡lz O¢s−a j¡C−œ²¡−g¡ez −b−L
®b−LC Lb¡ öe−R, Lb¡ hm−Rz pL−ml p−‰ HL HL L−l q¡a ®jm¡−a q−u−R Bj¡l,
HL HL L−l ph f¤¢mnC a¡−cl e¡j h−m ®N−R Bj¡−L, ®p…−m¡ j¤q§−aÑC j¡b¡u ®Y¡L¡l
B−NC E−h ®N−Rz f¤¢m−nl¡ ®p¡g¡u h−p ®V¢m¢ine ®cM−a öl¦ L−lz ®V¢m¢in−e
p¡l¡rZC Bj¡l R¢h, Bj¡l Mhlz −k ®L¡eJ QÉ¡−e−mC HMe HC HL hÉ¡f¡lz HMe
B¢j ®c−n ®eCz hýc§l ®c−nl HL¢V ®N¡fe S¡uN¡u B¢R, B¢j LÓ¡¿¹, ¢hnСj ¢e¢µR,
®kM¡−eC B¢R, ¢el¡f−c B¢R, HMeJ ®L¡b¡J ®L¡eJ p¡r¡vL¡l ¢cC¢e, a−h Ae¤j¡e
Ll¡ q−µR M¤h n£OË Bj¡l ¢eSj¤M −b−L ¢LR¤ ®n¡e¡ k¡−hz −V¢m¢in−el Mh−l Bj¡l
®L¡eJ EµRÆ¡p ®eCz ®f−V Bj¡l h¡−Ol ¢r−dz c¤f¤l N¢s−u ¢h−Lmz ®LE M¡Ju¡
c¡Ju¡l Lb¡ a¤m−R e¡! ¢r−d PlJ ®f−u−Rz j¤M öL−e¡z Bj¡l A¢ij¡e q−a b¡−Lz
O¤j Bj¡−L lr¡ L−lz O¤−j N¡ elj q−u Bp−Rz −c−n aMe l¡¢šl, ¢h−c−n e¡ qu
Ajm ®l¡Ÿ¤lz −l¡Ÿ¤l ®cM−a i¡l£ h−uC ®Nm ®Q¡−Ml, ®Q¡M h¤−S B−pz
  Bj¡l Apj−ul O¤j i¡¢P−u qW¡v −me¡ e¡−jl HL ®j−u, ¢mL¢m−L, c¡ya EyQ¤,
Ù¹eq£e, m¡m Q¤−m¡, H−p −l¡h−Vl ja ¢QLe Nm¡u Lb¡ hm−a öl¦ Llmz p¤C−Xe
e¡−jl ®cn¢V pÇf−LÑ M¤y¢Ve¡¢Vz ®cn¢V i¡m, ®cn¢Vl a¤me¡ qu e¡z ®cn¢V−a HMe


                                    16
p¿¹¡e Evf¡c−el q¡l CJ−l¡−fl ®cn…−m¡l j−dÉ ph−Q−u ®h¢nz ®me¡ S¡e¡−m¡ ®p
NÉ¡¢hl Ù»£z ¢hR¡e¡u h−p ¢Rm¡j B¢j, Bl ®p c¡y¢s−u e¡N¡−s ®lmN¡¢s Q¡¢m−u qW¡vC
hmm −p k¡−µR, a¡l HL¢V f¤œp¿¹¡e B−R, a¡−L ®X-−Lu¡l ®b−L a¤−m ¢e−u n±OË
O−l ¢gl−a q−hz h¡¢s a¡l L¡−RC, q¡yV¡ c§l−aÅz p¡C−L−m L−l H−p¢Rm ®me¡, J−a
L−lC Q−m ®Nmz p¡C−L−ml ¢fR−e h¡µQ¡l hp¡l HL¢V Bpez p¡¢l p¡¢l p¡C−Lm l¡M¡
h¡¢sl d¡−lCz
 O¢s−a l¡¢šl cnV¡, AbQ h¡C−l TLT−L ¢cez H L£ L−l pñh! Bp−mC ¢L
l¡a cnV¡ HMe? e¡¢L, pL¡m! Bj¡lC ph H−m¡−j−m¡ q−u k¡−µR! f¤¢mn−cl
HLSe−L ¢S−‘p L¢lz h−m ®cu qÉ¡y cnV¡Cz B¢j A−fr¡ L−l ¢Rm¡j ®k NÉ¡¢h h¡
AeÉ ®LE pñha Bj¡−cl ®L¡eJ ®l−Ù¹¡l¡yu ¢e−u k¡−hz ¢L¿º NÉ¡¢h H−p öil¡a h−m
Q−m ®N−Rz B¢jJ m‹¡u ¢r−d Hhw M¡h¡l fÐp−‰ ¢LR¤ ¢S−‘p L¢l¢ez A¢a¢b BN
h¡¢s−u ¢r−dl Lb¡ hm−h, A¿¹a HlLj ¢nr¡ −R¡V−hm¡ ®b−L LMeJ f¡C¢ez AaHh
A¢a¢bl j¤−M ¢Mmz mrÉ L¢l, f¤¢m−nl¡ l¡æ¡Ol ®b−L L¢g h¡¢e−u Be−Rz M¡−µRz
l¡æ¡O−l Y¤−L ¢e−SJ ¢LR¤ h¡e¡−e¡l SeÉ, ¢e−cef−r Q¡, aæ aæ L−l M¤ySm¡jz e¡, Q¡
®eCz HL¢V ®L±−V¡u L¢g f−s B−Rz BµR¡ Sm f¡Ju¡ k¡−h ®L¡b¡J? M¤−S ®L¡eJ
®h¡am ®fm¡j e¡ S−mlz f¤¢mn−cl HL g¡y−L ¢S−‘p L¢l, Bfe¡l¡ O¤−j¡−he ®L¡b¡u?
e¡, Jyl¡ ®LE O¤−j¡−he e¡z Jyl¡ ¢XE¢V Ll−Re, ¢XE¢Vl pju O¤−j¡−a ®eCz p¡l¡l¡a
f¤¢mn f¡−nl O−l h−p ®b−L−R Bl E−W E−W Ol h¡l¡¾c¡ ®c−M−R z S¡e¡m¡ clS¡ ¢LR¤
es−R ¢Le¡ ®c−M−Rz h¡¢sl h¡C−l p¡c¡ Bl f¤¢mn-®f¡n¡®Ll f¤¢mn Vqm ¢c−µRz
®ia−lJ     f¤¢mn hp¡, J−cl ®Q¡−Ml p¡j−e qu n§eÉa¡ eu ®V¢m¢inez B¢j O−ll
clS¡ i¡−m¡ L−l ¢ial ®b−L hå L−l h−p ®b−L¢R O−lz p¡l¡l¡az O¤j e¡ qJu¡l
L¡lZ A−eL, pj−ul −ql−gl, ¢r−d, P ¢e−u Aü¢Ù¹, p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl lqpÉjua¡ --
k¡−L ¢e−u p¡l¡ ¢h−nÄ Ha °q °Q -- a¡−L i¡m ®L¡eJ ®q¡−V−m l¡M¡l p¡dÉ L¡lJ qu¢e,


                                     17
a¡l M¡Ju¡ c¡Ju¡l ®L¡eJ hÉhÙÛ¡l Lb¡ ®LEC i¡−h¢e! AbQ p¡l¡ ¢h−nÄ e¡j q−µR
p¤C¢Xn ®fe LÓ¡h Bj¡−L AiÉbÑe¡ S¡e¡−µR, p¡l¡ ¢h−nÄ e¡j q−µR p¤C−Xe e¡jL Ec¡l
®cn¢Vl A¢a¢b B¢jz ¢àd¡¢eÄa B¢j, ¢L¿º Bh¡l üi¡−hl pv…−Z ¢àd¡…−m¡ ®Ty¢V−u
¢h−cu L−l a¡hv ¢LR¤l j−dÉ aæ aæ L−l B¿¹¢lLa¡ Hhw paa¡ M¤yS−a ®Qø¡ L¢lz
p¤C¢Xn ®fe LÓ¡h j¡−eC NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e Bl a¡l Ù»£ eu, BlJ AeÉ ®LE B−R,
¢eÕQuC B−Rz fÐbj ¢ce qua ph H−m¡−j−m¡ q−u B−R, ¢ce ®N−mC ¢WL q−h phz
 ¢ce k¡u, fl¢ce Bj¡l ®h¡T¡l B−NC Bj¡l ¢nu−ll L¡−R h−p b¡−Lz ®l¡Ÿ¤−l Ol
®i−p k¡−µR, AbQ O¢s−a aMe p−h ®i¡lz l¡¢šl h−m ¢LR¤ p¤C−X−e e¡j−R e¡z H ®cn
jdÉl¡¢œl p§−kÑl ®cnz NljL¡−ml jdÉl¡−a j¡b¡l Jfl p§kÑ SÅmSÅm Ll−hz l¡a c¤−V¡
e¡ ¢L ¢ce c¤−V¡ ®h¡T¡l Ef¡u L¡lJl b¡L−h e¡z fª¢bh£l Ešl ®jl¦−a H−p ®e¡Pl
®g−m−R¡ ®j−u, HLV¤ cj ¢e−u h¤T−a ®Qø¡ L−l¡ Q¡m¢Qœ Bl AhnÉC ph¢LR¤l
üi¡hQ¢lœz öL−e¡ j¤−M h−p B¢R, P H−p ¢hR¡e¡u Bj¡l f¡−n hp−mez Bj¡−cl
V¤¢LV¡¢L B−m¡Qe¡u B−p M¡Ju¡, ¢r−d, NÉ¡¢hz −L¡eJ¢LR¤l pj¡d¡e Bj¡−cl q¡−a
®eCz Apq¡u Bjl¡, ¢L¿º Apq¡u H Lb¡ ¢hnÄ¡p Ll−a Bj¡l ®kje Ap¤¢h−d qu, PlJ
quz P j¡−T j¡−T ¢LR¤C-h¤T−a-e¡-f¡l¡ ®Q¡−M a¡¢L−u b¡−Le Q¡l¢c−Lz Bh¡l p¢ða
¢g−l ®f−u ¢ioZ lLj h¤T−a-f¡l¡-®Q¡−M −Q¡M h¤−m¡e, ®kM¡−e h¤−m¡h¡lz P Bj¡l f¡−n
h−p h¤T−a f¡l¡ ®Q¡−M, ®W¡y−V ¢j¢ø ¢j¢ø q¡¢p ¢e−u hm−me, S¡−e¡, n¡jp¤l l¡qj¡−el
A−e−Ll p−‰ ®fÐj L−l−Rez Aa hup q−u−R, ¢L¿º ®ia−ll ®fТjL je¢V HMeJ
j−l¢ez Bj¡l qua n¡jp¤l l¡qj¡−el ja Aa −fТjL¡ ®eC, ¢L¿º ®fТjL¡ ®k Bj¡l ¢Rm
e¡ a¡ euz ®fÐj Hhw ®fТjL¡ ¢e−u P BlJ ¢LR¤ hm−a b¡−Lez Bj¡l −n¡e¡l l¦¢Q qu
e¡z Pl Jfl Bj¡l M¤h l¡N q−a b¡−Lz j−e q−a b¡−L, ¢a¢e Bj¡l N¡ ®Oo−a
Q¡C−Rez h¤−s¡ hu−p ay¡l ®fÐj Ll¡l nM q−u−Rz HC E−ŸnÉ ¢e−uC     Bj¡l p−‰
Hac§l Ah¢c Y¡L¡ ®b−L ØVL−q¡j H−p−Rez    ¢ia−l ¢ia−l B¢j f¡bl q−u EW−a


                                      18
b¡¢Lz l¡N£ f¡blz ØfnÑ Ll−mC B…e q−u EWhz P, i¡−m¡ qu k¢c ¢el¡fc c§laÅ hS¡u
l¡M¤ez
   pL¡−m B¢j ®O¡oZ¡ L−l ¢cC Bj¡−L ®h−l¡−a q−hz a¢sO¢s °a¢l q−u ¢eCz B¢j
¯a¢l q−m ®a¡ Bl f¤¢mn h¡¢qe£ °a¢l q−µR e¡z f¤¢m−nl cm i¡h−mnq£e j¤−M ®Lhm
ö−e ®Nm ®k B¢j h¡C−l ®h−l¡¢µRz Bj¡l ®h−l¡−e¡ ¢e−u a¡−cl ®L¡eJ j¡b¡hÉ¡b¡ ®eCz
a¡l¡ ®h−l¡−h e¡ Bj¡l p−‰z h¡¢sl f¤¢mn h¡¢s f¡q¡l¡ ®c−hz −LE H−p     h¡¢sl
®L¡b¡J HLV¡ ®h¡j¡ f¤y−a ®Nm L£ e¡ h¡ f¡y¢Qm Vf−L Y¤−L f−s −L¡eJ O−l Ja ®f−a
b¡L−m¡ L£ e¡ j¡l−h h−m, mrÉ l¡M−hz Bj¡l ¢j−W Lb¡u HC f¤¢m−nl ¢Q−s ¢iS−h
e¡z   qÉ¡y ®k−aC q−h Bj¡−L, Xm¡l i¡P¡−a q−hz ¢L¿º j¤n¢Lm qm B¢j ®L¡b¡u
k¡−h¡ e¡ k¡−h¡ a¡ ¢edÑ¡lZ Ll−h NÉ¡¢hz NÉ¡¢h B−cn Ll−m f¤¢mn Bp−hz B¢j B−cn
®a¡ c§−ll Lb¡ Ae¤−l¡d Ll−mJ f¤¢mn h¡¢qe£−a ®L¡eJ esQs q−h e¡z Bj¡l
A¢ii¡hL p¤C¢Xn ®fe LÓ¡h, Bl LÓ¡−hl ®fТp−X¾V ®k−qa¤ NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e, a¡C B¢j
kaV¡ e¡ Bj¡l pÇf−LÑ h¤T−h¡, Bj¡l ®Q−uJ ®h¢n h¤T−h ®pz Bj¡l l¡N qu ö−ez ®L
e¡ ®L HC NÉ¡¢h, k¡−L B¢, A¢a p¡j¡eÉC ¢Q¢e Bl ®p L£ e¡ Bj¡l j¡aîl ®p−S
h−p ®Nmz ¢h−cn ¢hi¤yCz lLj pLj h¤T−aC ®h¡dqu BlJ pju m¡N−h, ®LE ®LE
h−mz   f¤¢m−nl¡ NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e−L S¡e¡u  h¡C−l ®h−l¡−a Q¡C¢R B¢jz ®h−l¡−a
B¢j Q¡C−mC ®a¡ q−h e¡, NÉ¡¢hl Ae¤j¢a R¡s¡ Bj¡l HL f¡ ®L¡b¡J ®h−l¡−e¡ pñh
euz A¢ii¡hL Bj¡l p−‰ Lb¡ hm−a Q¡C−mez     A¢ii¡hL hÙ¹¤¢V−−L AaÉ¿¹ ¢el¡e¾c
L−˜ h¢m, ®k, h¡C−l ®h−l¡−a q−h Bj¡lz
NÉ¡¢h ¢S−‘p L−l, h¡C−l ®Le?
h¡C−l L¡Sz
L£ L¡S?
Xm¡l i¡P¡−a q−hz


                                     19
−Le?
−M−a q−hz
M¡Ju¡ ®a¡ B−RC ¢é−Sz
−p M¡Ju¡ pñh euz
¢WL B−Rz V¡L¡ fup¡l clL¡l ®a¡ q−aC f¡−lz B¢j h−m ¢c¢µR f¤¢mn−Lz
Lb¡ ®no qJu¡l fl NÉ¡¢h q¡Ju¡l j−a¡ R¤−V B−p h¡¢s−az L¤j£−ll h¡µQ¡¢V ®Le
®h−l¡−h, L£ L¡l−Z ®h−l¡−h, pñha a¡ BlJ L¡R ®b−L ®cM−a h¤T−az       ¢j¢eV
f¡y−Q−Ll j−dÉC   f¤¢m−nl A−eL…−m¡ N¡¢s H−p c¡ys¡−m¡ h¡¢sl p¡j−el l¡Ù¹¡uz
f¤¢mn-f¡n¡L fl¡ f¤¢mn p¡l¡rZC h¡¢sl h¡C−l l¡C−gm a¡L L−l c¡y¢s−u B−R ®c−M
N¡ L¡y−fz N¡¢s i¢aÑ f¤¢mn Q−m Bp¡ j¡−e p¡S p¡S lh f−s ®Nm h¡¢qe£−az f¤¢m−nl
hsLaÑ¡−cl a¡l f¡W¡−e¡ q−u ®N−R, ®k, B¢j Olh¡l q¢µRz Ah−n−o ®h−l¡m¡jz nql
L¡y¢f−u f¤¢mn h¡¢qe£ H−N¡uz l¡Ù¹¡l j¡e¤o q¡y L−l ®Q−u b¡−L hq−ll ¢c−Lz m‹¡u j¡b¡
¢eQ¤ L−l l¡¢M B¢jz HC p¡j¡eÉ Bj¡l SeÉ L£ q§mÙÛ§m L¡™ h¡yd¡−e¡ q−µRzl¡Ù¹¡u,
®c¡L¡−e ®k j¡e¤oC ®c−M Bj¡−L, ¢Q−e ®g−mz ¢j¢ø ®q−p A¢ie¾ce S¡e¡u, q¡a e¡−sz
f¢œL¡…−m¡l fÐbj f¡a¡u Bj¡l R¢hpq Mhlz f¢œL¡l ®f¡ØV¡l p¡yV¡ ®cu¡−m ®cu¡−m,
hs L−l Mhl Bl R¢hz Aá¤a i¡o¡¢V fs−a f¡¢l e¡, ®Lhm ¢e−Sl R¢h¢V ¢Qe−a
f¡¢lz R¢h R¡¢f−u H−L d¢l−u ¢ce h¡ H−L ü¡Naj h¡ A¢ie¾ce --i¡o¡ e¡ h¤T−m,
A−eLV¡ HLC lLjz V¡L¡ i¡¢P−u fÐbj ®k L¡S¢V Ll−a C−µR L¢l HMe, ®p¢V
−L¡eJ ®l−Ù¹¡l¡yu k¡Ju¡ Hhw M¡Ju¡z f¤¢mn ¢S−‘p Llm, HMe −a¡ h¡¢s k¡−h! e¡
h¡¢s B¢j k¡−h¡ e¡z −L¡b¡J ®M−a k¡−h¡z ®M−a k¡−h¡? ®M−a k¡h¡l Lb¡ −a¡ ¢Rm e¡
Bj¡lz Bh¡l °q °q f−s ®Nmz −fСNË¡j hc−m ®N−Rz ¢LR¤ ®k¡N q−u−Rz ®l−Ù¹¡l¡y ®k¡N
q−u−Rz f¤¢m−nl hsLaÑ¡−L S¡¢e−u ®cJu¡ qmz HMe h¡¢qe£ ¢e−u ®M−a k¡Jz
jÉ¡N−X¡e¡ôp e¡−jl pÉ¡™EC−Ql ®c¡L¡−e Bj¡−L ¢e−u Y¤L−m¡ f¤¢mn h¡¢qe£z ¢fR−e


                                       20
Ssps Pz Pl p−‰ pÇfLÑ¢V mrÉ L¢l â¦a n£am q−µRz ¢a¢e ¢eÕQuC Ae¤j¡e
Ll−a f¡l−Rez M¤h fÐ−u¡Se R¡s¡ B¢j ay¡l p−‰ ®L¡eJ Lb¡ hm¢R e¡z hm−mJ ül¢V
B−Nl ja ®eC Bl, ül¢V Eš¡fq£ez ü−l ¢hl¢š², ü−l LÓ¡¢¿¹z Pl, Øfø h¤¢T ®k ¢àd¡
q−µR Bj¡l Ae¤NË−q ¢ce L¡V¡−az ¢L¿º Ef¡u ®eC, E−f¡p L−l jl−a q−h H−c−nz
¢r−dl fСh−mÉ ®N¡NË¡−p h¡NÑ¡−ll l¦¢V−a L¡js ¢c−µR -- h¡P¡¢ml HC Ll¦Z cªnÉ¢V ®k
j−e j−e c§l ®b−L ®cMh, a¡lJ g¤lpa ®eCz B−N ®k L−lC ®q¡L ®f−V ¢LR¤ ¢c−a
q−hz N¢lh ®c−nl j¡e¤o Bjl¡, −M−a Q¡C−m ®m¡−L i¡h−h hs M¡C M¡C Bj¡−clz ®p
i¡h¤L! Bj¡l ®Q¡u¡m nš² q−a b¡−Lz HL¢V ¢S¢ep Bj¡−L n¡¿¹ L−l Bf¡aa, h¡¢sl
®V¢m−g¡e¢Vz ®L¡b¡J ®g¡e Ll¡ Bj¡l ¢e−od, L¡lZ B¢j HMe −N¡fe S¡uN¡u AhÙÛ¡e
Ll¢R, Bj¡l ¢WL¡e¡ ¢el¡fš¡l L¡l−Z O¤Z¡r−lJ ®LE ®ke e¡ S¡−e -- HC qm ¢eujz
Bj¡l f−r Ha L¢We ¢euj j¡e¡ pñh euz ¢euj ®i−P B¢j fÐbj ®g¡e¢V L¢l
¢e¢Mm plL¡l−Lz L£ L−l l¡−al AåL¡−l h¡¢s ®b−L ®h−l¡−a q−u−R, ¢h−cn ¢hiy¤CHl
®L¡b¡u H−p La c§−l ®f±y−R¢R, HL ¢exnÄ¡−p S¡e¡Cz ¢e¢Mm plL¡−ll p−‰ Bj¡l
hå¤aÅ h¡C−l ®b−L ®cM−m j−e q−h, …l¦ ¢n−oÉlz B¢j …l¦ ¢n−oÉl pÇf−LÑ ¢hnÄ¡p L¢l
e¡z LMeJ ¢e¢Mmc¡−L B¢j fÐZ¡j ®a¡ c§−ll Lb¡, ejú¡lJ L¢l¢ez ¢L¿º pÇfLÑ¢Vl
j−dÉ AN¡d ®pÀq Bl nÐÜ¡ B−Rz a¡C h−m H¢V ¢fa¡ f¤œ£l pÇf−LÑl ja euz pÇfLÑ¢V
e¡l£ f¤l¦®ol, ¢L¿º H¢V ®L¡eJ ®fÐj h¡ ®k±ea¡l pÇfLÑJ euz H¢V−L p¡d¡lZ hå¤aÅJ
hm¡ L¡a¡−lJ ®gm¡ k¡u e¡z a¡l E−dÑ H¢V, AhnÉ A−eL¢LR¤lC E−dÑz p¢aÉL¡l j¡e¤−o
j¡e¤−o pÇfLÑz H h¡¢s −b−L ®g¡e Ll¡ Ll¡ k¡u, h¡ k¡−h Mhl¢V ®f−u ®g¡−el Jfl
T¡y¢f−u PJ f−s−Rez AaÉ¿¹ E¢àNÀ ü−l ¢a¢e Lb¡ hm−Re ay¡l f¢lh¡−ll L¡lJ p−‰,
ay¡l Ù»£l p−‰ ¢L? pñhaz
 HC l¡−aJ ®L¡b¡J ®LE H−p ®l−Ù¹¡l¡yu ®e−h, Bn¡ L−l W−L ®Nm¡jz ®LE B−p¢ez
HMe h¡C−l ®L¡b¡J ®k−a Q¡C−m f¤¢mn h¡¢qe£−a p¡C−le f−s k¡−hz h¡¢s−a ®k f¤¢mn


                                      21
b¡−L, a¡l¡ h¡¢s−aC b¡−Lz HLcm k¡u, HLcm B−pz HlLj ¢XE¢Vz Bl h¡¢sl
h¡C−l kMe k¡−h¡, aMe fÉ¡y f¤y h¡¢S−u cn¢V f¤¢m−nl N¡¢s B−pz j¡TM¡−el¢V−a
Bj¡−L Qs¡−e¡ quz −k−qa¤ NÉ¡¢h ¢LR¤ S¡e¡u¢e f¤¢mnh¡¢qe£−L, Jl¡ ¢e−aJ Bp−h e¡
Bj¡−Lz Bl f¤¢mn R¡s¡ Bj¡−L ®L¡b¡J ®k−aJ ®cJu¡ q−h e¡z h¡¢sl f¤¢m−nl eSl
l¡M−a q−µR, h¡C−l ®b−L ®ke ®L¡eJ Baa¡u£ e¡ ®Y¡−L ®ia−l, Hhw ®ia−ll hÙ¹¤¢V
®ke h¡C−l e¡ f¡ h¡s¡uz Bj¡−L Jl¡ p¤C¢Xn f¤¢m¢n i¡o¡u hÙ¹¤ h¡ Ah−Sƒ h−m X¡−Lz
e¡j ®eJu¡J e¡¢L ¢el¡fš¡l SeÉ ýj¢Lz AaHh S£he h¡yQ¡−e¡l SeÉ ®k ®L¡eJ
f¢l¢ÙÛ¢al j−dÉC h¡p Ll¡ öih¤¢Ül mrZz l¡æ¡O−l Y¤−L h−p b¡¢Lz ®g¡e¢V l¡æ¡O−ll
®V¢h−mCz HC l¡æ¡Ol Bjl¡ hÉhq¡l Ll−a f¡l−h¡ L£ f¡l−h¡ e¡ ¢LR¤ S¡e¡−e¡ qu¢ez
f¤¢m−nl¡ ¢e−S−cl ja L¢g h¡¢e−u M¡uz ¢L¿º l¡æ¡O−ll Be¡Q L¡e¡Q M¤y−S M¡cÉ-hÙ¹¤
k¡ f¡Ju¡ ®Nm, a¡l ®h¢nl i¡NC ¢Q¢e e¡z ®Qe¡ ¢S¢e−pl j−dÉ j¡R, a−h j¡R fÉ¡−L−Vz
m¡m q−u b¡L¡ j¡−Rl fÉ¡−LVz H¢V ¢L j¡−Rl öV¢L, l¡æ¡ Ll¡ e¡¢L öd¤ ®pÜ ®h¡T¡l
®L¡eJ Ef¡u ®eCz L£ L−l ®M−a q−h HC j¡R, a¡ ®p¡S¡ Lb¡, S¡¢e e¡z z H¢V−L ¢L
L¡Q¡ M¡−h¡z e¡¢L ®am jnm¡u l¡æ¡ L−l M¡−h¡, a¡ q−a ®N−m −am jnm¡J ®eCz
fÉ¡−LV¢V ¢LR¤rZ e¡s¡Q¡s¡ L−l −kM¡−e ¢Rm ¢é−Sl ¢àa£u a¡−L, −pM¡−e ®pC a¡−LC
®l−M ¢cCzz c¤−V¡ ¢Xj f−s B−R ¢é−Sz l¡æ¡ −k ¢LR¤ Llh, a¡lJ Ef¡u ®eCz ®L¡eJ
−am jnm¡ ®eCz f¡N−ml ja Q¡m M¤y¢S, ®eCz g¤¢V−u A¿¹a i¡a q−mC A¿¹a k¢c ®pÜ
Ll¡ k¡uz −L±−V¡…−m¡ ¢exn−ë paLÑa¡u M¤−m ®c¢M, ®eCz n¡L ph¢S ¢LR¤C ®eCz
b¡L−m ®a¡ mhZ−pÜ L−l M¡Ju¡ ®kaz q¡as¡−a q¡as¡−a p¡c¡ HL¢V ®W¡P¡u p¡c¡
…y−s¡ f¡Ju¡ ®Nmz …y−s¡ ¢L N−jl …y−s¡ e¡¢L AeÉ ¢LR¤! HMe ¢LR¤ HLV¡ L−l k¢c h¡yQ¡
k¡uz ®k L¡S¢V LMeJ L¢l¢e, ®p L¡S¢V L¢lz Sm ¢c−u …−m −pC A−Qe¡ p¡c¡ …y−s¡l
®N¡m¡ q¡−al ®a−m¡u f¡am¡ L−l pp−f−e ®g−m Nlj L−l ¢eCz ®k M¡h¡l      M¡C¢e
LMeJ, ®p M¡h¡l¢V M¡Cz ¢Xj ®pÜ Bl A−Qe¡ ¢LR¤ HLV¡l ®pÜz PJ ®M−me Jphz


                                      22
M¤h jÔ¡e ü−l hm−me, j−e qu Bj¡l fÐ−u¡Se ®eC ®a¡j¡l JC Ae¤ù¡e Ah¢c b¡L¡z
−i−h¢Rm¡j i¡o¡l hÉ¡f¡−l HLV¤ p¡q¡kÉ Llhz HMe ®cM¢R, a¤¢j i¡mC Q¡¢m−u ¢e−a
f¡−l¡z
B¢j j¡b¡ ®e−s hmm¡j, e¡ e¡ a¡l ®L¡eJ Ap¤¢h−d ®eCz
c£ÑOÑnÄ¡p ®g−m P hm−me, a¡q−m B¢j Q−m k¡Cz L£ hmz
¢el¦š¡f ®Q¡−M B¢j S¡e¡m¡l ¢c−L a¡¢L−u b¡¢Lz j−e j−e B¢j Q¡C¢R P Q−m k¡ez
Bj¡l ¢ia−l P ¢e−u ®k pwnu S−¾j−R, a¡ œ²−j Ni£−l ¢N−u ¢nLs N¡s−Rz
  l¡a…−m¡ Aá¤a L¡−Vz P HL O−lz B¢j B−lLO−lz nëq£ez j¡TM¡−e ¢el¡fš¡-
f¤¢m−nl pnë ¢isz f¤¢mn Bj¡l i¡−m¡ m¡−N e¡z Bj¡l −L¡eJ lLj fÐ−u¡Se ®eC Ha
f¤¢mn ¢e−u Qm¡−gl¡ Ll¡lz NÉ¡¢h−L h−m¢Rm¡jz f¤¢mn A¢gp¡l−cl S¡¢e−u−Rz a¡l¡
A¢g−p HC hÉ¡f¡l¢V S¡¢e−u−Rz Ešl H−p−R, H R¡s¡ Bl ®L¡eJ Ef¡u ®eCz Bj¡l
f¤¢mn fÐql¡l j−dÉ b¡L−aC q−hz AbÑ¡v h¡s¢a HL¢V AbÑq£e Efâf Bj¡l N¡−u ®py−
b¡L−hz j−e fÐnÀ S¡−N, La¢ce?
  pL¡−m NÉ¡¢h Hm q¡−a HL¢V ¢Q¢W ¢e−uz L¡mÑ ¢hÒVHl ¢Q¢Wz L¡mÑ ¢hÒV p¤C−X−el
®fТp−X¾Vz ¢Q¢W¢V−a ®mM¡, ¢fÐu ap¢mj¡, Bfe¡−L ¢hfc ®b−L EÜ¡l Ll−a ®f−l
Bjl¡ Be¢¾caz p¤C−X−e Bfe¡−L ü¡Naj S¡e¡¢µRz Bn¡ L¢l, HC ®c−n Bfe¡l
¢el¡fš¡l ®L¡eJ Ai¡h q−h e¡z Hhw Bf¢e ¢e¢ÕQ−¿¹ ¢e¢hÑ−OÀ Bfe¡l L¡S Q¡¢m−u ®k−a
f¡l−hez Bfe¡l p−‰ p¡je¡p¡j¢e ®cM¡ Ll¡l C−µR Bj¡lz..CaÉ¡¢c CaÉ¡¢cz
¢Q¢W¢V Bj¡l L¡−R ®k ®L¡eJ ¢Q¢Wl jaCz pjbÑe h¡ pjj¢jÑa¡l ¢Q¢Wz HlLj ¢Q¢W −f−u
B¢j M¤hC AiÉÙ¹z ®c−nl ®fТp®X−¾Vl ¢Q¢W, ®fТp−X¾V ¢L S¡−ee B¢j ®L¡b¡u L¡l
h¡¢s−a f−s B¢R! Cu¡e ®qe¢lL hE h¡µQ¡ ¢e−u R¤¡V−a ®N−R ®L¡b¡J, J ¢g−l Bp¡l
B−NC Bj¡−L H h¡¢s R¡s−a q−h, Hhw aMe ®L¡b¡u k¡−h¡ B¢j, ®L¡b¡u b¡L−h¡, a¡
−cM¡l c¡¢uaÅ¢V L¡l, B¢j HMeJ ¢LR¤ S¡¢e e¡z −fТp−X¾V ¢L S¡−ee?


                                     23
 ¢e−S−L ph ¢LR¤l j−dÉ M¤h ®h¡L¡ m¡−Nz Apq¡u m¡−Nz ¢Q¢W¢V ®V¢h−m ®l−M HM¡−e
b¡L¡l Hhw M¡Ju¡ c¡Ju¡l hÉhÙÛ¡¢V L£! NÉ¡¢hl L¡−R S¡e−a Q¡Cm¡jz Hph−L
B−c± …l¦aÅf§ZÑ ¢hou h−m ®p j−e Ll−R e¡z ®p e¡¢L Bj¡−cl SeÉ M¡h¡l ¢L−e
l¡æ¡O−l ®l−M−Rz ®L¡e M¡h¡l? JC fÔ¡¢ØV−Ll fÉ¡−L−V l¡M¡ i¡−f ®pÜ j¡R, Bl
JC ¢V−el ®L±−V¡u ¢fÐS¡l−i¢V−i ®X¡h¡−e¡ N¡Sl Bl hhÑ¢V Bl p¡j¤¢âL c¤NÑå-j¡R!
c¤hRl B−N ¢fÐS¡l−i¢V−il S−m i¡¢p−u l¡M¡z Ju¡L m¡−Nz    Bj¡l l−M−R e¡ j−e
L−l BS ¢h−L−m a¡l h¡¢s−a k¡Ju¡l …l¦aÅ¢V ®h¢n L−l ¢cmz hmm, JM¡−e l¡−al
M¡h¡−ll hÉhÙÛ¡ ®p Ll−hz P ®k−qa¤ p¤C−Xe ®R−s k¡−he h−m ¢pÜ¡¿¹ ¢e−u−Re, a¡yl ®k
a¡¢l−M k¡h¡l Lb¡ ¢Rm a¡l B−NC ¢a¢e k¡−µRe, Hhw HM¡e ®b−L ®p¡S¡p¤¢S Y¡L¡u e¡
¢g−l ¢a¢e m™e k¡−he Bf¡aa, ay¡−L ¢V¢LV Ll−a ®k−a q−h h¡C−lz h¡C−l P HL¡
®N−me e¡ −L¡eJ HLSe f¤¢mn ay¡−L ¢e−u ®Nm, ®p B¢j S¡¢e e¡z B¢j clS¡ ¢i¢S−u
¢c−u ¢Qv q−u ö−u b¡¢Lz Bj¡l i¡he¡l j−dÉ p¢aÉ hm−a L£, ¢LR¤C ®eCz g¡yL¡z
 ¢h−L−m NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡−el L¡V¡¢le¡ h¡‰¡V¡l AÉ¡f¡VÑ−j−¾V Bj¡−L Bl P−L ®eJu¡
qmz JM¡−e H„−fÐne f¢œL¡l p¡¢qaÉ-pwúª¢a ¢hi¡−Nl pÇf¡cL j¡¢lu¡ p−aÉ¢eu¤p
Bj¡l p¡r¡vL¡l ®e−hz HLSe g−V¡p¡wh¡¢cL g−V¡ a¤m−hz NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e ¢e−S
®mML e¡ L¢h a¡l ¢LR¤C B¢j S¡¢e e¡z ¢S−‘p L¢l, a¤¢j LV¡ hC ¢m−M−R¡z NÉ¡¢h
h−m, ¢m−M¢R −hn ¢LR¤z fÐhm Evp¡−q NÉ¡¢hl hC ®cM−a Q¡Cz NÉ¡¢h ¢j¢ø ®q−p H¢s−u
k¡u hC ®cM¡−e¡l hÉ¡f¡l¢Vz NÉ¡¢h hmm, ®p H„−fÐne f¢œL¡l p¡wh¡¢cLz p¡¢qaÉ
¢hi¡−Nlz NÉ¡¢h ¢e−Sl Lb¡ M¤h ®h¢n h−m e¡z S¡e−a Q¡C−m M¤h p¡j¡eÉC h−mz ay¡l
N¡−ul lw p¡c¡ CJ−l¡f£−cl ja euz ¢LlLj qm−c−Vz HC ®p qmz NÉ¡¢hl h¡¢s−a
p¡l¡rZC ®g¡e Bp−R, p¡l¡rZC gÉ¡„ Qm−Rz −g¡e gÉ¡„ k¡ Bp−R, phC Bj¡l
¢ho−uz fª¢bh£l Hje ®L¡eJ pwh¡c j¡dÉ−jl ®m¡L ®eC ®k ®g¡e e¡ Ll−R, gÉ¡„
f¡W¡−µRz a¡−cl ph¡lC HL Ae¤−l¡d, ap¢mj¡l p¡r¡vL¡l Q¡Cz NÉ¡¢hl HL Ešl, q−h


                                      24
e¡z qÉ¡y NÉ¡¢h HC ¢e−u hÉÙ¹z p¡r¡vL¡l k¡ ®cJu¡l phC NÉ¡¢h ¢c−µRz ¢L L−l
ap¢mj¡ Hm, ®L¡b¡u HMe, L£ Ll−R, L£ i¡h−R, a¡l p−‰ ¢L ®cM¡ q−a f¡−l, a¡l
Ešl ®c−h NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡ez AeÉ ®LE euz A¢gp ®b−L R¤¢V ¢e−u−R ®p A−eL¢c−el,
H¢V ¢hn¡m L¡Sz j¡¢lu¡ p−a¢eu¤p Q−m ®Nm p¡r¡vL¡l ¢e−uz B¢j NÉ¡¢hl −g¡e
gÉ¡−„l ¢hl¡jq£e Evp−hl ¢c−L ¢h¢pÈa ®Q¡−M a¡¢L−u b¡¢Lz
NÉ¡¢h ®q−p hmm, f¤−l¡ ¢hnÄ f¡Nm q−u E−W−R ®a¡j¡l SeÉz Hph ¢e−uC Bj¡−L hÉÙ¹
b¡L−a q−µRz ¢e−Sl SeÉ ®L¡eJ pjuC f¡¢µR e¡z a¡lflJ ¢ehÑ¡Qe L−l L−l h−m
¢c¢µR ph¡C−L ®k −fe LÓ¡−hl f¤lú¡−ll Ae¤ù¡−e Bp−az ¢L¿º ®LE Bm¡c¡ L−l
p¡r¡vL¡l f¡−h e¡z a¡R¡s¡ ®a¡j¡l fÐQ¤l Bj¿»Z H−p−R ¢h¢iæ ®cn ®b−Lz
¢L−pl Bj¿»Z?
e¡e¡e ®c−n ®a¡j¡−L hš²ªa¡ ®cJu¡l SeÉ X¡L−Rz Hhw BlJ HL¢V ¢S¢ep, q¡ q¡z
L£ q¡ q¡?
fÊQ¤l fÐL¡nL ®a¡j¡l hC R¡f¡−a Q¡C−Rz
a¡C e¡¢L?
q¡ q¡z
−L¡e ®c−nl? p¤C−X−el?
öd¤ p¤C−Xe? CJ−l¡−fl ph ®cnz S¡jÑ¡¢e, CV¡¢m, ®Øfe, elJ−u, ®Xej¡LÑ..
h−m¡ L£! ¢hnÄ¡p Bl A¢hnÄ¡−pl ®c¡m¡u −c¡m¡ L˜z
k¡ hm¢R ¢WL hm¢Rz
--d¤a Bj¡l j−e qu e¡, Bj¡l hC R¡f¡−a HM¡−e ®LE Q¡C−h?
NÉ¡¢h q¡−pz h−m, Hl j−dÉ −a¡j¡l L¡−R CJ−l¡−fl eV¡ ®c−nl fÐL¡nL hC Q¡C−Rz
--−L¡b¡u? ¢Q¢W −L¡b¡u?
--f¡Nm q−u−Rz HLV¡lJ Ešl ¢cJ e¡z


                                      25
--−Le ®ch e¡?
--A−fr¡ Llz BSC elJ−u ®b−L ¢Q¢W Hmz elJ−u ®b−L c¤Se fÐL¡nL ®Q−u−Rz k¡l¡
®h¢n V¡L¡l Lb¡ hm−h, öd¤ a¡−cl ®c−hz fÐb−j ®L¡eJ Ešl ®cJu¡C ¢WL euz


 NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡−el ¢WL¡e¡u h¡ a¡l gÉ¡−„ Bj¡l ph ¢Q¢Wfœ Bp−Rz B¢j Ae¤j¡e
Ll−a f¡¢l ®k H−c−n p¤C¢Xn ®fe LÓ¡h Bj¡l ¢WL¡e¡z NÉ¡¢h R¡s¡ ®fe LÓ¡−hl Bl
L¡E−L e¡ ¢Qe−mJ, NÉ¡¢h ¢L ®L¡eJ ®mML h¡ ®L¡eJ L¢h a¡ e¡ S¡e−mJ, H„−fÐne
e¡jL VÉ¡hm−uX f¢œL¡l p¡wh¡¢cL ¢q−p−hC ®p ®fe LÓ¡−hl pcpÉ Hhw Bf¡aa
®fТp−X¾V, Hhw Bj¡l A¢ii¡LaÅ Bf¡aa a¡l q¡−aCz HLb¡ Aü£L¡l B¢j na
Q¡C−mJ Ll−a f¡l−h¡ e¡z ®L¡e f¢œL¡ ph−Q−u hs f¢œL¡, Hhw ph−Q−u ®h¢n Se¢fÐu
Hhw ph−Q−u ®h¢n ¢h¢œ² quz S¡e−a Q¡C−m NÉ¡¢h Ešl ®cu, H„−fÐnez k¢cJ X−Nep
−eC−qV¡l e¡−jl f¢œL¡¢V ®c−M Bj¡l cªt ¢hnÄ¡p S−¾j−R J¢VC hs z NÉ¡¢hC ¢WL
L−l−R, p¤C−X−el ®L¡eJ f¢œL¡u eu, öd¤ H„−fÐn−e Bj¡l H„„¤¢pi C¾V¡l¢iE
k¡−hz AeÉ f¢œL¡, AeÉ ¢j¢Xu¡ Bj¡l f¡h¢mL AÉ¡¢fu¡−l−¾pl ¢ce c§l ®b−L Bj¡−L
®cM−hz
−Le, AeÉ f¢œL¡ L£ ®c¡o L−l−R ö¢ez
AeÉ f¢œL¡l SeÉ ®a¡j¡l pju ®eCz
pju ®eC ®L hmm! B¢j ®a¡ M¡−j¡L¡ h¡¢s−a h−p B¢R!
NÉ¡¢h E−W k¡u Bj¡l p¡j−e ®b−Lz
c¤¢eu¡l a¡hv f¢œL¡ ®b−LC Bj¡l L¡−R p¡r¡vL¡l fСbÑZ¡ L−l ®g¡e gÉ¡„ Bp−RCz
NÉ¡¢h Ešl ¢c−µR ®k  Bj¡l e¡¢L pju ®eCz S£h−e Ha A−Ym pju B¢j B−N
LMeJ −f−u¢R h−m j−e f−s e¡z HM¡−e HC ¢h−cn ¢hyi¤C−u W¡u h−p b¡L¡ R¡s¡ Bl
¢LR¤ Ll¡l ®eC Bj¡lz


                                   26
a¤¢j ®k ¢j¢Xu¡l ®m¡L−cl ®r¢f−u ¢cµR NÉ¡¢hz f¢lZ¢a ¢L i¡−m¡ q−h?
L£ q−h? L£ Ll−h Jl¡? ¢LR¤C Ll−a f¡l−h e¡z
  p¡r¡vL¡l −cJu¡ e¡ ®cJu¡ ¢ho−u, ¢h−no L−l HC f¢l¢ÙÛ¢a−a, q−aC f¡−l Lb¡
öi¡L¡´M£−cl p−‰z a−h H Lb¡ ¢WL ®k, Bj¡l nÄ¡p hå q−u Bp−R, Bj¡l hÉ¡f¡−l
¢pÜ¡¿¹ B¢j e¡ ¢e−u A−eÉ ¢e−µR h−mz B¢j p¡r¡vL¡l ®ch L£ ®ch e¡, a¡l ¢pÜ¡¿¹
Bj¡−L ¢e−a ®cJu¡ q−h e¡ ®Le? Bj¡l ü¡d£ea¡−L d−l ®hy−d h¡„ h¢¾c Ll¡ qmz


  NÉ¡¢h HL¢V ¢hn¡m Ù¹§−fl Jfl ®b−L HL¢V f¢œL¡ a¤−m ¢e−u ®cM¡−m¡ Bj¡−Lz
Bj¡−L ¢e−u a¡l ®mM¡, BSC R¡f¡ q−u−Rz L£ ¢mM−m? fÐnÀ¢V −h¡L¡l j−a¡ f−s b¡−L
HL−L¡−Zz NÉ¡¢h ®j¡−VJ Bj¡l ®L±a§q−ml ¢c−L ¢g−l a¡L¡u e¡,     S¡e¡u e¡  L£
¢m−M−R ®pz ¢LR¤rZ fl ®L±a§qm kMe fСu j−l f−Q ¢Qa¡u E−W−R, aMeC hmm,
®a¡j¡l ®mM¡−m¢M q−µR e¡ HM¡−e, ®p MhlV¡ ¢m−M¢Rz
−mM¡−m¢M ®k q−µR e¡, a¡ h¤T−m L£ L−l? Bj¡l fÐnÀz
--®a¡j¡l V¡Cfl¡CV¡l ®a¡ a¤¢j ¢e−u B−p¢e, −mM¡−m¢M öl¦ Ll−a f¡l−R¡ e¡, ®p Lb¡
¢m−M¢Rz
--−a¡j¡−L ®L hmm, B¢j V¡Cfl¡CV¡−l ¢m¢M?
--a¡C ®a¡ hm−mz
--LMeJ h¢m¢ez L¡lZ S£h−e B¢j LMeJ V¡Cfl¡CV¡−l ¢m¢M¢ez ¢mM−a S¡¢e e¡z
B¢j Lj¢fEV¡−l ¢m¢Mz
--Lj¢fEV¡−l? NÉ¡¢hl ®Q¡M ®R¡V q−u B−pz −W¡y−Vl ®L¡−e ¢Qm−a q¡¢pz
--qÉ¡y Lj¢fEV¡−lz
--j¡−e Bjl¡ ®klLj Lj¢fEV¡l hÉhq¡l L¢l, ®plLj?
--qÉ¡y ®plLjz


                                       27
--−a¡j¡−cl ®c−n j¡e¤o Lj¢fEV¡l hÉhq¡l L−l? NÉ¡¢hl ®Q¡−M a¡l ¢QL¢QL L−l
pwnuz
--¢eÕQuC L−lz
--a¤¢j L−h ®b−L J−a ¢mM−R¡?
--J−a j¡−e ¢L? Lj¢fEV¡−l?
--qÉ¡yz J−az
--®hn L−uL hRl B−N ®b−LC ¢mM¢Rz Lj¢fEV¡l R¡s¡ HMe Bj¡l Ap¤¢h−d qu
¢mM−az     NÉ¡¢hl ®Q¡M ®R¡VC ®b−L k¡uz e¡, HL¢V N¢lh ®c−nl ®j−u L¢ÇfEV¡−l
®mM¡−m¢M L−l, H¢V ¢WL ¢hnÄ¡p−k¡NÉ j−e q¢µRm e¡z a¡C Lj¢fEV¡−ll hc−m V¡Cf
l¡CV¡l ¢m−M ®p j¡e¡epC h¡ NËqZ−k¡NÉ L−l−R hÉ¡f¡l¢Vz
 NÉ¡¢h E−š¢Saz p¡l¡rZCz i¤−mC ®N−R ®k Bjl¡ l¡−al M¡h¡l ®M−a H−p¢R HM¡−ez
qW¡v j−e fs¡u Abh¡ j−e L¢l−u ®cJu¡l g−m â¦a f¡Ù¹¡ ®pÜ h¢p−u ®cu Ee¤−ez
¢é−S k¡ B−R, a¡-C f¡Ù¹¡l p−‰ ¢j¢n−u ®M−a q−h, HC qm a¡l ¢Xe¡−ll ®je¤z ¢é−S
B−R L¡yQ¡ p¡mje j¡Rz p¡d¡lZ ¢ce q−m B¢j L¡uc¡ L−l l¡−al M¡h¡l H¢s−u ®k−a
f¡la¡jz ¢L¿º ¢r−d-®f−V ®k ®L¡eJ M¡h¡l−LC p¤ü¡c¤ h−m j−e quz M¡−h¡, b¡m¡u f¡Ù¹¡
−Y−m ®cJu¡l hc−m NÉ¡¢h Ef¤s L−l ®Y−m ¢cm Lmam¡uz L£? e¡, f¡Ù¹¡ −pÜ HLV¤
®h¢n q−u ®N−Rz H ®L¡eJ L¡lZ qmz B¢j ¢p−ˆ ®gm¡ f¡Ù¹¡ BP¤−m ¢V−f hmm¡j, −pÜ
®a¡ ¢WLC ¢Rmz Bj¡l Lb¡ ®L ®n¡−e! C¢aj−dÉC ea¤e f¡Ù¹¡ −pÜ q−a h−p ®N−Rz
l¡æ¡u je ®eC NÉ¡¢hlz a¡l Lb¡, −a¡j¡l HLSe ¢mV¡−l¢l H−S¾V fÐ−u¡Sez
--¢mV¡−l¢l H−S¾V Bh¡l L£ ¢S¢ep?
--¢mV¡−l¢l H−S¾V ®a¡j¡l hC−ul hÉ¡f¡−l ¢h¢iæ ®c−nl fÐL¡n−Ll p−‰ Lb¡ hm−hz
fª¢bh£l ph ®cn ®b−L HMe ®a¡j¡l hC ®h−l¡−hz l−um¢Vl hÉ¡f¡−l clc¡j Ll¡ ph
h¤T−h H−S¾Vz ®a¡j¡l L¡S ®mM¡−m¢M Ll¡z


                                      28
--HMe clL¡l ¢mV¡−l¢l H−S¾Vz −a¡j¡l ®L¡eJ ¢Q¿¹¡ ®eCz HMe −k ®L¡eJ ¢mV¡−l¢l
H−S¾V a¤¢j ®e−h e¡z ®a¡j¡l SeÉ hs hs ph ¢mV¡−l¢l H−S¾Vl¡ m¡Ce ®c−hz a¤¢j M¤h
®h−R ph−Q−u i¡−m¡V¡−L ®e−hz
NÉ¡¢h â¦a L−uL a¡s¡ gÉ¡−„l ¢Q¢W ¢e−u B−pz −j−l¢Xb VÉ¡„ ¢mV¡−l¢l H−S−¾Vl
fÐÙ¹¡h L−l f¡¢W−u−R ¢Q¢Wz NÉ¡¢h e¡LQ L−l ¢c−u hmm, J−a q−h e¡z H ®R¡V H−S¾Vz
HMe Ju¡−ôÑl ®hØV ¢mV¡−l¢l H−S¾V m¡N−hz
B¢j j¡b¡ e¡¢sz e¡ NÉ¡¢h e¡z B¢j ®L¡eJ hs ®mML eC ®k Bj¡l SeÉ Aa ph clL¡l
q−hz h¡c c¡Jz
--B−l ap¢mj¡ a¤¢j ®h¡−T¡ e¡ a¤¢j L£z HMe a¤¢j ¢hnÄ Su Ll−R¡z pjNË ¢hnÄ ®a¡j¡l
¢c−L a¡¢L−u B−Rz
--Bj¡l ¢hnÄ¡p qu e¡ Hphz −j±mh¡¢cl¡ Bœ²jZ L−l−R, H Mhl Q¡l¢c−L R¡f¡ q−u−R
h−m Hje öl¦ q−u−Rz.. L£ hC Jl¡ Q¡C−R R¡f¡−a?
--m‹¡z
B¢j c¤q¡a ¢f¢R−u ¢N−u hmm¡j --m‹¡? H hC R¡f¡h¡l ®a¡ fÐnÀC J−W e¡z
--−Le?
--H hC CJ−l¡−fl f¡WLl¡ h¤T−h e¡z HV¡ abÉ¢i¢šL EfeÉ¡pz h¡wm¡−c−nl Be¡−Q
L¡e¡−Q L¡l h¡¢s i¡Pm −L ®Lje L−l j¡l ®Mm, Hp−hl hªš¡¿¹z HV¡ Efjq¡−c−nl
SeÉ EfL¡l£, CJ−l¡−fl SeÉ euz H hC B¢j R¡f¡−a ®ch e¡z
--a¤¢j f¡Nm q−u−R¡z
NÉ¡¢h â¦a q¡a f¡ R¤s−a R¤s−a h−m, B¢j f−s¢R m‹¡z Cw−l¢S Ae¤h¡c M¤h M¡l¡fz
BS−LC HV¡ Mhl L−l ®ch ®k m‹¡l Cw−l¢S Ae¤h¡c M¤h h¡−Sz a¤¢j ®a¡j¡l
fÐL¡nL−L Hr¤¢e h−m c¡J ®k −ke i¡−m¡ Ae¤h¡c L¢l−u ®a¡j¡−L f¡¢W−u ®cu
jÉ¡e¤¢úÃVz


                                     29
e¡q..
e¡q j¡−ez
--k¡ q−u−R, q−u−Rz Hl Bh¡l ea¤e L−l ®L Ae¤h¡c Ll−a k¡−hz
--a¤¢j h¤T−a f¡l−R¡ e¡, L£ q¡−l ®a¡j¡l m‹¡ hC¢V fÐL¡n Ll¡l Ae¤−l¡d Bp−hz
HL¢V i¡−m¡ Ae¤h¡c a¤¢j L¡−R l¡−M¡z ®c¢l ®L¡−l¡ e¡z
--B¢j Q¡Ce¡ H hCV¡ R¡f¡ ®q¡L CJ−l¡−fz L¡lZ HV¡ EfeÉ¡p ¢q−p−h M¤h h¡−Sz
®m¡−L H hC fs−m i¡h−h B¢j h¤¢T M¤h M¡l¡f ¢m¢Mz
--−j¡−VC e¡z ®j¡−VC e¡z
  HCph L−b¡fLb−el j−dÉ ¢R−me Pz −mM¡−m¢M ¢e−u Bj¡l ¢heu, Hhw ®L¡eJ HL
A‘¡a L¡l−Z ay¡l fТa Bj¡l l¦r hÉhq¡l -- c¤−V¡−L ¢a¢e ¢eÕQuC ®jm¡−a f¡l−Re
e¡z B¢j k¡ Lb¡ hm¢R a¡ NÉ¡¢hl p−‰C, P k¡ Lb¡ hm−Re, a¡J NÉ¡¢hl p−‰z
l¡−al M¡h¡−l hp¡l B−N B−NC Hm NÉ¡¢hl Ù»£ f¤œz NÉ¡¢h Bl a¡l Ù»£ ¢mL¢m−L
®me¡  clS¡l j¤−M  QL¡p L−l Q¤j¤ ®M−u ®euz HC Q¤j¤ ¢eu−jl Q¤j¤z ¢euj¢V −hn
Bj¡−L B−j¡¢ca L−lz i¡−m¡h¡p¡l fÐL¡n piÉ pj¡−SC q−a f¡−l ¢eujz ApiÉ
pj¡−S −fÐj i¡−m¡h¡p¡l fÐL¡n Afl¡d h−m NZÉ quz M¤e Ll¡, R¤¢l h¢p−u ®cJu¡,
¢f¢V−u iaÑ¡ h¡¢e−u ®cJu¡ Hp−h Aa ¢R ¢R qu e¡ ka qu Q¤j¤ ®M−mz
 BS l¡−al l¡æ¡ ®p ®kjeC p¡c¡j¡V¡ ®q¡L, −ly−d−R NÉ¡¢hz H ®c−n H Ha ü¡i¡¢hL
®k H ¢e−u a¡l¡ c¤Se ®L¡eJ Lb¡ h−m e¡z ®me¡ H−p ®V¢h−m h−pz Q¡lS−el hp¡l
SeÉ ®R¡– M¡h¡l ®V¢hm p¡¢S−u −cJu¡ q−u−Rz S−ml NÔ¡pz Ju¡C−el NÔ¡pz L¡V¡ Q¡jQ,
R¤¢lz eÉ¡f¢Lez ¢L¿º Bpm ®k ¢S¢ep¢V, k¡l e¡j M¡cÉ, J−aC pjpÉ¡z J ®c−M j−e
qu e¡ B¢j M¤h aª¢ç L−l ®M−a f¡l−h¡z S−m ®g¡V¡−e¡ f¡Ù¹¡ Bl p−‰ L¡Q¡ j¡Rz Nm¡u
Y¤L−a Q¡u e¡z e¡ Y¤L−m LarZ ®S¡l L−l ®Y¡L¡−e¡ k¡uz H¢c−L ¢r−dJ ®hy−Q b¡−L,
f¡n¡f¡¢n Bj¡l ¢hoZÀa¡J b¡−Lz


                                     30
  P Q−m ®N−me fl¢cez M¤h ¢hoZÀ m¡N¢Rm P−L, kMe f¤¢mn−cl ¢S−‘p Ll−Re,
VÉ¢„ f¡Ju¡ k¡−h ¢L e¡, L¡lZ ay¡−L ¢hj¡e h¾c−l ®k−a q−hz −L¡eJ HLSe f¤¢mn
hmm, VÉ¡¢„ ®Le, B¢j Bfe¡−L N¡¢s−a ®f±y−R ¢c−u Bp−h¡z ö−e Lªa‘a¡ bCbC
Ll−m¡ L−˜z k¡h¡l B−N Bj¡l ¢c−L ®Q−u, S¡¢e e¡ ®pC Q¡Ju¡u L£ ¢Rm, hs
c£OÑnÄ¡p ®g−m hm−me, i¡−m¡ ®b−L¡z P HLh¡lJ Bj¡−L hm−me e¡ ¢hj¡e h¾c−l
®k−az B¢j ®k k¡h e¡, a¡ ¢a¢eC pñha S¡e−aez
  e¡, Bj¡l j¤M¡hu−h ¢LR¤ ¢Rm e¡z HLV¡ f¡b¤−l bjb−j i¡h R¡s¡z P Q−m k¡h¡l fl
c£OÑnÄ¡p Bj¡lJ f−sz −Le f−s, S¡¢e e¡z L¡l SeÉ f−s, L¡l SeÉ j¡u¡ qu, Bj¡l
SeÉ e¡¢L Pl SeÉ ! Pl SeÉ ®a¡ j¡u¡ qJu¡l Lb¡ euz P−L B¢j Q¡C¢Rm¡jC Q−m
k¡ez Bj¡l L¡−R Bp−a ®N−m k¡−L ®N¡f−e Bp−a qu, a¡l Bp¡l ®L¡eJ fÐ−u¡Se
¢Rm e¡z b¡L¡l ®a¡ ®j¡−VJ euz B¢j HaC ¢L AØfªnÉ ®k ph¡C−L S¡e¡−e¡ k¡u e¡ ®k
Bj¡−L ¢a¢e −pÀq L−le h¡ pjbÑe L−le! La ¢LR¤ O−V ®Nm, ®pM¡−e hÉ¡¢š² B¢jl
®Q−u A−eL hs eu ¢L l¡S¯e¢aL OVe¡h¢m! ®pM¡−e Bj¡l f¡−n c¡ys¡−e¡, ®kje ¢a¢e,
m¤¢L−u b¡L¡ pj−u c¡y¢s−u¢R−mez ka k¤¢š²C B¢j ¢cC e¡ ®Lez ®p¢c−el ®pC k¤¢š²
Bj¡l L¡−R M¤h pwNa j−e q−u¢Rmz ¢L¿º L¢ce flC B¢j kMe HL¡, M¤h HL¡,
Q¡l¢c−L ®LE ®eC --- B¢j Qj−L E¢Wz B¢j ®a¡ i¤m L−l¢Rz S£h−e A−eL i¤m B¢j
L−l¢Rz Pl p−‰ A−n¡ie hÉhq¡l Bj¡l ph−Q−u hs i¤m…−m¡l j−dÉ AeÉajz S£h−e
¢LR¤ i¤m Bj¡l ®n¡dl¡−e¡l ®L¡eJ Ef¡u ¢Rm e¡, HC i¤m¢V a¡l j−dÉ HL¢Vz
.. BlJ f−l Bj¡l j−e q−h ®k ¢hf−cl Lb¡ ®i−h ®N¡fe£ua¡ lr¡ L−l¢R−me P z
®p hÉ¢š²Na L¡l−Z euz l¡S¯e¢aL L¡l−ZCz ¢a¢e Ù»£−L S¡e¡e¢e h−m−Re, L¡lZ Ù»£l
h¡C−l AeÉ ®L¡eJ ljZ£l p−‰ −fÐj Ll−a ®h¢l−u−Re HC ®i−h euz ¢a¢e S¡e¡e¢e,
L¡lZ Ù»£ k¢c Ap¡hd¡−e H Lb¡ hm¡h¢m L−l, a−h pîe¡nz Pl p−‰ B¢j h¤¢T ®k
B¢j AeÉ¡u L−l¢Rz ®k AeÉ¡−ul rj¡ B¢j ®L¡eJ¢ce L¡lJ L¡−R ®Q−uJ f¡−h¡ e¡z


                                     31
pwn−ul je Bj¡lz ¢LR¤−aC P−L B¢j Bl pC−a f¡l¢Rm¡j e¡z Bj¡l hÉhq¡l
¢eÕQuC a¡y−L h¤¢T−u ¢c−u−R, SN−al SOeÉaj ALªa‘ ®a¡ h−VC, L¤v¢pa LªaOÀ j¡e¤o
B¢jz B¢j ¢L ¢e−S−L ®L¡eJ¢ce rj¡ L−l¢R? e¡ L¢l¢ez P pÇf−LÑ pwnu, Bj¡l
BS j−e qu, pÇf§ZÑC i¤m ¢Rmz ¢L¿º Aa£−a ®gl¡ k¡u e¡, S£he−L ¢fR−e ®eJu¡ k¡u
e¡z k¢c ®ka, a¡q−m P−®L ES¡l L−l nÐÜ¡ Bl Lªa‘a¡ S¡e¡a¡jz Bj¡l p−‰ −cn
®b−L Aa c§l Ah¢c Bp¡−L B¢j j¡b¡u a¤−m l¡Ma¡jz Q−m k¡h¡l ¢ae Q¡l pç¡q fl
B¢j ®g¡e L¢l P−Lz −g¡−e V¡L¡ MlQ q−µR, HLh¡lJ i¡¢h¢ez karZ Lb¡ hm−a C−µR
L−l Pl, h−m¢Rz HLpju PC ®R−s−Re ®g¡ez ay¡l hÉÙ¹a¡ B−R h−mz P−L h−m¢R,
p¤C−X−e e¡j¡l fl ®b−L Bj¡l j¡e¢pL Q¡f Ha ®h¢n ®h−s k¡u ®k, Bj¡l f−r W¡™¡
j¡b¡u ¢LR¤ i¡h¡l Bl Ef¡u ¢Rm e¡z P Bj¡−L rj¡ qu−a¡ Ll−a f¡−le¢ez ¢LR¤ ¢LR¤
®r−œ rj¡ f¡Ju¡l Bn¡J Ll¡ E¢Qa euz S£h−e −j¡V c¤S−el L¡−R B¢j rj¡l
A−k¡NÉ Afl¡d L−l¢Rz P HLSez P p¢aÉ p¢aÉ kMe Q−m ®Nm, aMe B¢j ®k HL¡z
B¢j −k ®L¡eJ p‰£ ¢e−u p¤C−Xe ïj−Z B¢p¢ez a¡ ®i−h i¡−m¡ m¡Nmz ¢L¿º a¡−a L¡l
L£ H−p k¡uz H ®cn h¡wm¡−cn euz H ®cn p¤C−Xez HM¡−e a¤¢j L¡l p−‰ ®fÐj LlR,
ö−µR¡, Hph ®L¡eJ ¢hou euz a¤¢j HL¡ L£ ®c¡L¡ a¡ ®L¡eJ hÉ¡f¡l euz a¤¢j a¤¢jCz
a¤¢j L£ i¡h−R¡ a¤¢j L£ L¡S Ll−R¡ ®p¢VC ph−Q−u hsz
  −Lhm fÐL¡nL Bl p¡wh¡¢c−Ll BL¤¢a ¢je¢a euz BlJ j¡e¤o ®cM¡ Ll¡l SeÉ
NÉ¡¢hl à¡−l j¡b¡ L¤V−Rz Hl j−dÉ ¢Smz ¢œ²ÕQ¡e ®hpz ¢Sm−L L−uL¢ce b¡¢j−u ®l−M
ØVL−q¡−j Bp¡l ph¤S pw−La ¢cm NÉ¡¢hz Ae¤j¢a ®f−u ¢Sm fÐbj gÓ¡C−VC Q−m Hm
Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az ¢l−f¡VÑ¡p p¡y 颾Vu¡pÑ La ®k L¡™ L−l−R Bj¡l f−r Seja
N−s a¤m−a, a¡l hZÑZ¡ ®cu ¢Sm, NÉ¡¢hl h¡¢s−a h−pCz
  ¢S−ml k¡Ju¡ Qm−h e¡ Bj¡l BÙ¹¡e¡uz M¤h C−µR L−l¢Rm ¢e−u k¡C, ®kM¡−e
b¡¢Lz NÉ¡¢h −p Ae¤j¢a ¢Sm−L ®cu¢ez ®Q¡u¡m Bj¡l nš² q−a b¡−Lz ¢Sm j¡b¡ ®f−a


                                    32
®j−e ®eu NÉ¡¢hl ¢e−od¡‘¡z ®j−e ®eu L¡lZ j−e L−l NÉ¡¢hl p¡q¡kÉ R¡s¡ Bj¡l M¤h
pjpÉ¡ q−h, ®k−qa¤ª ph¢cL p¡jm¡−µR NÉ¡¢h, a¡C −p ®ki¡−h h−m ®pi¡−hC Qm¡ E¢Qaz
Bj¡l ja a¡ euz NÉ¡¢h, Bj¡l d¡lZ¡ Bj¡−L kaV¡ p¡q¡kÉ Ll−a Q¡C−R, ¢e−S−L
Q¡C−R a¡l ®Q−u ®h¢nz C¾V¡leÉ¡ne¡m f¡mÑ¡−j¾V Ah l¡CV¡pÑ Bj¡−L Bj¿»Z S¡¢e−u−R
Hh¡−ll Lw−NË−pz  NÉ¡¢h S¡¢e−u ¢c−u−R ®k HL¡ k¡Ju¡ B¡j¡l f−r pñh euz a−h
¢L AeÉ L¡lJ p−‰ −k−a q−h? qÉ¡y a¡ q−hz Bj¡−L ®k−a q−m, −p¡S¡ Lb¡ NÉ¡¢h−LJ
p−‰ ®k−a q−hz Hph h−m ¢e−Sl SeÉ NÉ¡¢h ¢V¢LV ¢e−u−Rz Bj¡l j−a¡ ®pJ ¢hS−ep
LÓ¡−p ¢mphe k¡−µRz ¢Sm k¡−h ¢ ¢mph−e CJ−l¡−fl ®mML c¡nÑ¢eL−cl p−Çjme q−µRz
C¾V¡leÉ¡ne¡m f¡mÑ¡−j¾V Ah l¡CV¡pÑ   ¢S−ml pwNWe ¢l−f¡VÑ¡p p¡y 颾Vu¡pÑHl
pq−k¡¢Na¡u CJ−l¡−fl L¤¢s¢V ®c−nl L¤¢s¢V f¢œL¡u fТa¢ce R¡¢f−u−−R Bj¡l f−r
L¤¢sSe f¢ÕQ−jl ¢hMÉ¡a ®mM−Ll ¢Q¢Wz Bj¡l f−r B−¾c¡m−e Hl¡ A−eL hs i¢jL¡
®l−M−R f¢ÕQ−jz
 NÉ¡¢h Cý¢c ®R−mz q¡−‰l£−a S¾j, ®R¡V−hm¡−aC p¤C−X−e Q−m H−p−Rz ®pC ®b−L
HM¡−ez N¡−ul lw ¢WL p¡c¡ CJ−l¡f£u−cl ja ®cM−a euz HLV¤ qm−c−Vz p¤C¢Xn
®j−u−L ¢h−u L−l−Rz Cý¢cl¡ ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ül pju   hZѯho−jÉl ¢nL¡l q−u−Rz
ph−Q−u QjLfÐc hÉf¡l ®k HC Cý¢cl¡C pju pju ¢e−Sl¡C hZÑh¡c£ quz NÉ¡¢h ¢L
hZÑh¡c£ e¡¢L N¢lh ®cn pÇf−LÑ a¡l d¡lZ¡ Lj? N¢lh ®c−nJ ph¡C e¡ ®M−u b¡−L e¡,
JM¡−eJ CJ−l¡−fl jaC jdÉ¢hš Hhw EµQ¢hš ®nÐZ£ B−R, H ®a¡ ®k ®L¡eJ ¢n¢ra
®m¡−LlC S¡e¡l Lb¡z a¡l Jfl NÉ¡¢h p¡wh¡¢cLz a¡l S¡e¡l f¢l¢d BlJ ¢hÙ¹ªa
qJu¡C ®a¡ E¢Qaz e¡¢L Bj¡−L a¡l j−e q−µR e¡ p¢aÉ hm¡ ®j−u!
NÉ¡¢hl Ù¹§−fl L¡NS…−m¡l fÐbj f¡a¡u ®Lhm Bj¡l R¢h, Bj¡l Mhlz −hn A−eL¢ce
®b−LC S−j−Rz L¡NS…−m¡u q¡a ¢c−u ¢LR¤ ¢L B¢j ¢e−a f¡¢l hm−aC NÉ¡¢h hmm,
hm L£, Hph ¢c−u ¢L Ll−h? Bl a¡R¡s¡, Hph i¡o¡u a¤¢j ®a¡ fs−a f¡l−h e¡!


                                     33
e f¡¢lz pwNË−ql SeÉ ®a¡ l¡M¡ k¡uz
a¤¢j La pwNËq Ll−hz Hph q¡S¡l q¡S¡lz
e¡ pwNËq Ll¡ Bj¡−L j¡e¡u e¡z Hph a¤µR ¢S¢epz Bj¡l b¡L−h hs A¢gpz b¡L−h
®p−œ²V¡¢lz b¡L−h ¢mV¡−l¢l H−S¾Vz
NÉ¡¢h −k ¢Qœ ®cu Bj¡l, ®pC Bj¡−L B¢j ¢Qe−a f¡¢l e¡z Aá¤a ph üfÀ Bj¡l
b¡L−mJ HlLj   ®eCz B¢j L¢ceC h¡ b¡L−h¡ HM¡−ez ®c−nl AhÙÛ¡ i¡−m¡ q−mC
¢gl−h¡ ®c−nz L¢ce m¡N−h ®j±mh¡c£−cl Bj¡l g¡y¢p ®cJu¡l B−hN Lj−az fll¡øÌ
j¿»£−L, NÉ¡¢h−L, P−L ph¡C−L h−mC ¢c−u¢R fÐbj ¢ce ®k c¤¢ae j¡−pC pñha ¢WL
q−u k¡−h ®c−nl f¢l¢ÙÛ¢az
−k−qa¤ p¤C¢Xn ®fe LÓ¡h ®a¡j¡l A¢ii¡hL?
A¢ii¡hL j¡¢e e¡ B¢jz ®q−p h¢mz
HM¡−e ®Le, hÉ¢š²Na ¢WL¡e¡ hÉhq¡l Ll−R¡ ®Le? ®L¡eJ A¢gp ®eC? p¤C¢Xn ®fe
LÓ¡−hl ®L¡eJ A¢gp ®eCz B¢j NÉ¡¢hl h¡¢sl ®p¡g¡u Bl¡j L−l h−p
a¤¢j L¡NS…−m¡ ¢c−u c¡J Bj¡−Lz B¢j ®cMhz
H…−m¡ ¢e−u a¤¢j ¢L Ll−h? ph Bj¡l L¡−R b¡Lz a¤¢j ¢hnСj e¡Jz
¢SmJ HLC Lb¡ h−mz h−m ®k B¢j Hph ¢LR¤ h¤T−h¡ e¡z NÉ¡¢h h¤T−hz p¤al¡w NÉ¡¢h
®k Bj¡l SeÉ Ha ¢LR¤ Ll−R a¡l a¤me¡ qu e¡z NÉ¡¢h ®klLj h−m Bj¡l
®plLji¡−hC Qm¡ E¢Qaz
¢œ²ÕQ¡e ®hpJ H−p¢Rm Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az Mhl ®f−u¢R ®q¡−V−m H−p−Rz
f¤¢mn−L h−m ®l−M−R ¢WL RV¡u −l−Ù¹¡l¡yu ®f±y−R¡−az NÉ¡¢h Hhw a¡l Ù»£ Bj¡l p−‰
k¡u ®l−Ù¹¡l¡yuz ¢œ²ÕQ¡e Bl gl¡¢p ®m¢ML¡ C−le ®éCe h−p ¢R−me Bj¡l SeÉz ®ke
B¢j  p¡l¡¢ce La hÉÙ¹ ®k ¢œ²ÕQ¡−el p−‰ Bj¡l ®cM¡ q−a f¡−l e¡z R¡C−ul hÉÙ¹z
A−qa¤L h−p ®b−L¢Rz ¢œ²ÕQ¡e Bj¡−L Qj−L ¢c−u Bj¡l S¾j¢ce f¡me L−lz ¢hn¡m


                                     34
®LL B−pz Af¡lnÉ¡me ØVL−q¡−jl ph−Q−u c¡¢j ®l−Ù¹¡l¡yz HM¡−e −k ®p ®m¡L ®M−a
f¡−l e¡z M¤h de£ j¡e¤−ol¡ HM¡−e B−pz ¢œ²ÕQ¡e 顾p ®b−L HM¡−e Bj¡l S¾j¢c−el
SeÉ H−p−Rz ®l−Ù¹¡l¡y ®b−L ®h¢l−u ®p VÉ¡¢„ ¢e−u lJe¡ q−me −q¡−V−ml ¢c−Lz Bj¡l
SeÉ A−eL Efq¡l H−e−Rz L¡¢aÑ−ul Lmjz nÉ¡−e−ml nÉ¡−em g¡Ciz ¢œ²ÕQ¡e ¢XJ−ll
¢œ²ÕQ¡−el p−‰ HV¤L¤ ®cM¡C j”¤l L−l−R NÉ¡¢hz Bj¡l ®L¡eJ ¢ho−u ¢œ²ÕQ¡e pl¡p¢l
Bj¡l p−‰ Lb¡ h−m e¡, h−m NÉ¡¢hl p−‰z ¢œ²ÕQ¡e BlJ c¤¢ce ¢Rmz ®l−Ù¹¡l¡yl h¡C−l
Bl ®cM¡ qu¢ez ®i−h¢Rm¡j N¡¢s−a L−l ®f±y−R ®ch ¢œ²ÕQ¡e−L ®q¡−V−mz a¡ qm e¡z
NÉ¡¢h hmm, e¡, ¢œ²ÕQ¡e ®hp VÉ¡¢„ L−lC ®k−a f¡l−hez
®Le? B¢j ®a¡ ®f±y−R ¢c−a f¡¢lz
e¡z
−Le?
Ap¤¢h−d B−Rz
L£ Ap¤¢h−dz
NÉ¡¢h Bj¡−L Ap¤¢h−dl Lb¡ Nm¡ ¢eQ¤ L−l h−mz J¢c−L ¢œ²ÕQ¡−el ¢c−L q¡a ®e−s
®q−p ¢hc¡u S¡e¡uz HC hÉ¡hq¡l …−m¡l B¢j ®L¡eJ Ae¤h¡c S¡¢e e¡z
 Af¡lnÉ¡m−e −M−a NÉ¡¢h Bl a¡l Ù»£ M¤h ®p−S…−S H−p¢Rmz HC ®l−Ù¹¡l¡yu NÉ¡¢h
BlJ H−p−Rz Bj¡l p−‰ k¡l¡C ®cM¡ Ll−a H−p−R, k¡−cl ®cM¡ Ll−a Ae¤j¢a ®p
¢c−u−R, ®c−M¢R ®cM¡ q−u−R HC ®l−Ù¹¡l¡yuz
 Cu¡e ®qe¢l−Ll h¡¢s ®b−L p¡a¢ce fl Q−m ®k−a q−u¢Rmz L¤j£−ll h¡µQ¡ aMe
X−Nep ¢e−qV¡−ll A¢a¢bn¡m¡uz N¡Rf¡m¡ ®Ol¡ ®R¡VM¡−V¡ HL¢V h¡¢sz JM¡−el HL¢V
O−l B¢j, B−lL¢V O−l f¤¢mnz b¡L¡l f¤¢mnz h¡C−l ¢e−u k¡Ju¡ h¡¢s ¢c−u k¡Ju¡l
f¤¢mnz h¡¢s−a l¡æ¡Ol B−Rz −pC l¡æ¡O−l pL¡−mC NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e HL¢V ph¤S
®LL ¢e−u H−p öi S¾j¢ce S¡¢e−u¢Rmz HC l¡æ¡O−l Bj¡l M¡Ju¡ fСu Apñhz ¢V−el


                                     35
®L±−V¡u hRl hRl B−N ®k j¡R ®iS¡−e¡ ¢Rmz −qu¡¢lw e¡−jl HL¢V j¡−Rl ®L±−V¡ M¤−m
c¤NÑ−å B¢j ®i−p ¢N−u¢Rz BSL¡m h¡C−lC M¡Ju¡ quz j¡¢lu¡ p−a¢eu¤−pl h¡¢s−a
q−m¡ HL¢ce, NÉ¡¢h k¡l plL¡¢l pqL¡¢lz ÚHL¢ce qm −mML CE−Se öm¢N−el ¢hn¡m
h¡¢s−a M¡Ju¡z CE¢Se HL¡ b¡−Lz HL¡C ph ®ly−d−Rz M¡Ju¡l pju pL−m Ju¡Ce
M¡uz B¢j Ju¡C−e AiÉÙ¹ eC h−m Jph ®b−L c§−l b¡¢Lz L¡yV¡ Q¡jQ Bl R¤¢l−aC
i¡−m¡ L−l ®M−a f¡¢l e¡z ¢LR¤ HLV¡ L¡V−a ®N−m −pC ¢LR¤ HLV¡ ¢RV−L ¢RV−L k¡uz
M¤h ü¡i¡¢hL i¡−hC Bj¡−L ApiÉ ®c−nl ApiÉ j¡e¤o ®i−h h−p b¡−L pñha pL−mz
®ej¿¹æ B−p p¤u¡−¿¹ ®im−ll h¡¢s−a k¡Ju¡lz el−ØVX e¡−jl hs fÐL¡ne£ pwÙÛ¡l
LZÑd¡l HMe p¤u¡−¿¹z NÉ¡¢h Bj¡−L f¡q¡l¡ ¢c−u l¡−M, ®ke AeÉ ®L¡eJ fÐL¡ne£ Bj¡l
L¡−R hCHl Q¤¢š² e¡ L−l ®g−mz p¤u¡−¿¹ NÉ¡¢hl hå¤z p¤al¡w Bj¡l pLm hC HMe
el−ØVXC R¡f¡−hz NÉ¡¢h ka Lb¡C hm¤L, B¢j S¡¢e Bj¡l hC−ul SeÉ HM−e ®LE
ýj¢s ®M−u fs−h e¡z HMe hC R¡f¡−a Q¡C−R, i¡h−R ¢h−Øg¡lL ¢LR¤ HLV¡ ¢m−M¢R
−h¡dquz ¢L¿º h¡wm¡ ®b−L Ae¤h¡−cl hÉhÙÛ¡ L£ L−l q−h! m‹¡l Cw−l¢S Ae¤h¡c M¤h
f¡Ju¡ k¡−µR Q¡l¢c−Lz ¢L¿º B¢j ®a¡ Q¡C¢R e¡ m‹¡ ®hl ®q¡Lz é¡−¾p ®hl q−h, ®p
B−NC −cJu¡ q−u ®N−R h−mz 顾p−L ¢elÙ¹ Ll¡l Bl ®L¡eJ fb S¡e¡ ¢Rm e¡ aMez
ea¤e L−l L¡E−L B¢j H hC¢V ¢c−a Q¡C e¡z Q¡C e¡ ®L¡eJ ®c−n hC¢Vl Ae¤h¡c ®q¡Lz
NÉ¡¢h S¡¢e−u ¢c−µR, ®k, m‹¡l Ae¤h¡c i¡−m¡ qu¢e h−m B¢j M¤h jjÑ¡qaz HC fÐbj
B¢j Cw−l¢S Ae¤h¡c¢V ¢e−u h¢pz Cw−l¢S ¢h−cÉ Bj¡l p¡j¡eÉ, ¢L¿º hC¢V ®a¡ ¢R ¢R
Ll¡l ja Ae¤h¡c qu¢ez J¢c−L ¢œ²ÕQ¡e ®hpJ h−m ®N−me ®f‰¤C−el m‹¡l Ae¤h¡c
e¡¢L fs¡ k¡u e¡z B¢j h−m¢R, Bj¡l hC¢VC JlLjz ®L h−m−R, Bpm hC¢V B¢j M¤h
i¡−m¡ ¢m−M¢R, ®Lhm Ae¤h¡c¢V M¡l¡f? hC¢V ®kje, Ae¤h¡c¢V ®ajez Bl m‹¡ ®k
j§ma abÉ¢i¢šL EfeÉ¡p, a¡ h¡lh¡lC pÈlZ L¢l−u ¢c−u¢Rz HC hC−u f¢ÕQ−jl
Eæaj¡−el EfeÉ¡−pl …Z¡h¢m f¡Ju¡l ®Qø¡ Ll−m i¤m Ll¡ q−hz


                                     36
 HL¢ce B−u¡Se qu p¤C−X−el ®mML ®m¢ML¡−cl p−‰ f¢lQ−ul Ae¤ù¡ez el−ØV−Xl
fÐL¡nL ®k−qa¤ p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl pcpÉ, a¡l JM¡−eC quz HL HL L−l A−e−Ll
p−‰ f¢lQu qmz Ju¡Ce Bl pÀÉ¡LpHl hÉhÙÛ¡¡ ¢Rmz ph¡C M¡¢µRm Bl NÒf Ll¢Rm
Bj¡l p−‰z Hje pju NÉ¡¢h H−p hmm, Qm, ®k−a q−hz ®L¡b¡u ®k−a q−h! Bp−m
®L¡b¡J ®k−a q−h e¡z Bj¡l h¡¢s ¢g−l ®k−a q−hz h¡¢s ¢g−l L£ Ll−h¡ B¢j? ¢LR¤C
e¡z Q¤fQ¡f h−p b¡L−h¡z Bj¡−L L¤ªj£l R¡e¡l ja HLV¤M¡¢e ®cM¡−e¡l hÉhÙÛ¡ Ll−m¡
NÉ¡¢hz pñha Hph L−l e¡L-EyQ¤ dl−el ®m¡−Ll¡z ¢e−Sl j§mÉ h¡s¡−e¡l Bl ®L¡eJ
Ef¡u e¡ ®f−u Ae¤ù¡−e ®c¢l−a Y¤−L Hhw a¡s¡a¡¢s JM¡e ®b−L −h¢l−u ¢N−u a¡l¡ a¡
®cM¡uz p¢aÉL¡l L¡S b¡L−m B¢j ®j−e ¢e¢µRz ¢L¿º e¡ b¡L−m j¡e−h¡ ®Le! NÉ¡¢h−L
h¢m, ®Le h¡¢s k¡−h¡? Bj¡l JM¡−e L¡S ®eC ®L¡eJz hlw ®mML−cl p−‰ Bm¡f
Ll¢R, i¡−m¡ m¡N−Rz NÉ¡¢h Lª¢œj q¡¢p−a j¤M l¡¢P−u hm−m¡, H−cl Ha pju ®cJu¡
¢WL e¡z k−bø q−u−Rz qÉ¡y NÉ¡¢hl HC pjpÉ¡¢V B−RCz pL−m Hlfl NÉ¡¢h−L dl−h,
Bj¡l p−‰ ®cM¡ L¢l−u c¡J, Lb¡ h¢m−u c¡Jz aMe p¡−VÑl Lm¡−ll d¤−m¡ ®T−s ¢e−u
qu−a¡ hm−h, e¡ ®cM¡ qJu¡ pñh euz ®m¢ML¡ HMe ®mM¡u hÉÙ¹ h¡ HlLj ¢LR¤z
Bj¡−L X¤¢h−u l¡M¡, Hhw ¢e−Sl fR¾cj−a¡ p¡j¡eÉ p¡j¡eÉ i¡p¡−e¡l E−ŸnÉ Bp−m
Bj¡l c¡j h¡s¡−e¡ eu, E−ŸnÉ a¡l ¢e−Sl c¡j h¡s¡−e¡z
  NÉ¡¢hl h¡¢s−a L¡NSf−œl j−dÉ X¤−h b¡L¡ q−µR L¢cez e¡, i¡oZ °a¢l Ll−a
q−hz HC fÐbj Cw−l¢S−a ®L¡eJ pi¡u i¡oZ ®ch¡l SeÉ Bj¡−L fÐÙ¹¤¢a ¢e−a q−hz e¡
P ®eC HMez −k j¡e¤o¢V Bj¡−L HC pj−u ph−Q−u ®h¢n p¡q¡kÉ Ll−a f¡l−ae, ¢a¢e
Pz HMe ¢e¢Mmc¡ ilp¡z ¢LR¤ hm¤e, L£ hmhz ¢e¢Mmc¡ Øfø S¡¢e−u ¢c−me -- p¡j¡eÉ
¢LR¤ hm−hz −j±mh¡c£−cl Bœ²jZ, ®a¡j¡l m¤¢L−u b¡L¡l ¢ce ®c−n, L£ O−V−R e¡
O−V−R, Hph ¢LR¤ hm−h e¡z
--a¡q−m hm−h¡ L£?


                                    37
--hm−h ®k p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl Ae¤ù¡−e H−p−R¡z elJ−u−a Ae¤ù¡e B−R, JM¡−eJ
®k−a q−hz hÉpz
--hÉp j¡−e? Hl¡ ®a¡ S¡−e ph¡C ®k ®c−n Bj¡l g¡y¢pl c¡¢h q¢µRmz g−a¡u¡l Lb¡
S¡−ez −cn ®b−L ®k ®h¢l−u Bp−a q−u−R a¡ S¡−e h−mC ®a¡ f¡N−ml ja Bj¡l Lb¡
öe−a Q¡C−Rz
--öe−a Q¡Lz a¤¢j hm−h e¡z hm−h ®k a¤¢j e¡l£−cl SeÉ ®mL¡−m¢M Llz e¡l£−cl
A¢dL¡−ll SeÉ p¡j¡eÉ ¢LR¤ ®mMz ®a¡j¡l ®mM¡ Cpm¡¢j ®j±mh¡¢c−cl fR¾c qu¢ez
a¡−a L£, ®a¡j¡l f−r fÐQ¤l ®m¡L ®c−n B−Rz a¡C a¤¢j e¡l£−cl ü¡d£ea¡ J
A¢dL¡−ll f−r ¢m−M k¡−hz hÉ¡pz
--hÉp j¡−e? Bj¡l f−r fÐQ¤l ®m¡L ®c−n B−R? H ®a¡ ¢j−bÉ Lb¡z
--−n¡−e¡, ¢j−bÉ Lb¡C hm−hz ®a¡j¡−L ®a¡ ®c−n ¢gl−a q−h e¡¢L? −cn pÇf−LÑ
HLV¡J j¾c Lb¡ hm−h e¡z
--−cn pÇf−LÑ hm−a k¡−h¡ ®Le? k¡ O−V−R a¡C hm−a k¡−h¡z
--hm−h ®k ¢hnСj ®e−hz CJ−l¡fV¡ ®cM−hz −a¡j¡l ®c−nl e¡l£−cl S£he ®k ®c−M−R¡
a¡ ¢e−u ¢h¢iæ ®c−n Lb¡ hm¡l Bj¿»Z ®f−u−R¡. a¡ lr¡ Ll−hz HCphz
--k¢c ¢S−‘p L−l L−h ®c−n ¢gl−h¡?
--hm−h HMeJ ¢WL qu¢ez a−h n£OË ¢gl−h HlLj ¢LR¤ HLV¡ h−m ®c−hz
--e¡qz ph¡C h¤T−h ®k H¢s−u Qm¢Rz ¢j−bÉ hm¢Rz L£ L−l B¢j hmh ®k B¢j CJ−l¡f
ïjZ Ll−a H−p−R!! H ®L¡eJ Lb¡ qm!
--a¤¢j E−ÒV¡f¡ÒV¡ hm−m ®c−n Bl ¢gl−a q−h e¡ ®a¡j¡lz
--p¢aÉ Lb¡ hm−m ®c−n ®gl¡ q−h e¡?
                                    38
--e¡z Bl ®n¡−e¡ g−a¡u¡l Lb¡ ¢S−Sp Ll−m hm−h ®k g−a¡u¡ M¤h ®R¡V HLV¡ cm
¢c−u−Rz   g−a¡u¡  hÉ¡f¡lV¡  h¡wm¡−c−nl   BC−e   A¯hdz   plL¡lC
A¯hdL¡SLl−eJu¡m¡−cl n¡¢Ù¹l hÉhÙÛ¡ Ll−hez
--hm−Re L£! plL¡l ®a¡ L−l¢e, Ll−h e¡z Bj¡l ¢L …eN¡e N¡C−a q−h plL¡−ll?
--qyɡz
--HC ®k Bj¡l ¢hl¦−Ü plL¡l j¡jm¡ L−l−R, Hph E−õM Llh e¡?
--e¡z
--HC ®k f¤−l¡ ®cn f¡Nm q−u ¢N−u¢Rm Bj¡−L qaÉ¡ Ll¡l SeÉz Hph hmh e¡?
--e¡z
--L£ iuˆl AhÙÛ¡l j−dÉ Bj¡−L ®k L¡V¡−a q−u−R..¢c−el fl ¢ce, l¡−al fl
l¡a..m¤¢L−u.. !
--¢LµR¤ e¡z ¢LR¤ e¡z
--HC ®k f¤¢mn Bj¡−L l¡−al AåL¡−l ¢hj¡−e a¤−m ¢cmz ¢LµR¤ e¡?
--e¡z
 A−eLrZ B¢j qah¡L h−p b¡¢Lz lq−pÉ ®j¡s¡ HL¢V SNa Bj¡l p¡j−ez lq−pÉl
S¡m Bj¡−L œ²jn ®Y−L ¢c−µRz B¢j ¢WL h¤T−a f¡¢µR e¡ ®Le ®Y−L ¢c−µRz NÉ¡¢hl
Lj¢fEV¡−l ®mM¡¢V °a¢l L−l ¢em¡jz Lj¢fEV¡−l B¢j h¡wm¡ ®mM¡u Q¡m¤z Cw−l¢S
d£−l ¢m¢Mz ®c−M NÉ¡¢h h¡lh¡lC hm−R, L£ hÉ¡f¡l, ®a¡j¡l ¢mM−a Ha ®c¢l q−µR ®Le!
J ¢L ®c¢l ®c−M j−e Ll−R ®k Bp−m Lj¢fEV¡−l B¢j fÐbj q¡a ¢c−u¢Rz j−e j−e
i¡¢h, j−e Ll¦L ®p, a¡−a Bj¡l L£! a¡−L öd−l −cJu¡lC h¡ L£ clL¡lz NÉ¡¢h hmm,
p¡l¡ fª¢bh£ ®b−L q¡S¡l q¡S¡l p¡wh¡¢cL Bp−a Q¡C−Rz ¢L¿º ph¡C−L Ae¤j¢a ¢c−m
Qm−h e¡z f¡yQn Se jÉ¡¢„j¡jz Ae¤ù¡e¢V ®kM¡−e q−h ®pC plL¡¢l h¡¢s l¡ph¡−X                                     39
S¡uN¡ ¢hn¡m euz C−µR L−lC J S¡uN¡u Ae¤ù¡e Ll¡ q®µR ¢el¡fš¡l L¡l−Zz
¢el¡fš¡ ¢el¡fš¡ ¢el¡fš¡ öe−a öe−a B¢j A¢aùz
 HMe P h¡ Pl j−a¡ ®LEC q¡−al L¡−R e¡ b¡L¡u    Bj¡l p¡l¡ N¡−u Cw−l¢S e¡
S¡e¡¢V HL¢V e¡−R¡lh¡¾c¡ jn¡l ja ým ®g¡V¡−a m¡N−m¡z JC ým ®g¡V¡−e¡l j−dÉC
®c¢M NÉ¡¢hl L¡−R Bj¡−L ®ch¡l SeÉ, h¡ Bj¡l Mhl ®eh¡l SeÉ −k ¢Q¢Wfœ B−p
®pC ¢Q¢Wf−œl Ù¹§−fl j−dÉ Ešl f¤l¦o e¡¢L Ešl h‰ e¡−j HL¢V h¡wm¡ jÉ¡N¡¢Se Ey¢L
¢c−µRz H¢V Bj¡−L ¢hpÈ−u ¢h−i¡l L−l ®l−M S¡e¡e ¢cm ®k ®hl qu h‰ ®b−L eu, c§l
c§l¡−¿¹l HC fСu Ešl ®N¡m¡−dÑl AS¡e¡ A−Qe¡ ¢hi¤yC p¤C−Xe ®b−Lz pÇf¡cL
−m¡L¢V e¡¢L NÉ¡¢h−L ®hn Lh¡l ®g¡eJ L−l−R, Bj¡l ®L¡eJlLj ®cM¡ f¡Ju¡ k¡−h
L£ e¡ S¡e−az NÉ¡¢h üi¡haC e¡ h−m ¢c−u−Rz ¢L¿º Bj¡l fÐ−nÀ¡šl NÉ¡¢h kaC hm−R
Cw−l¢S−a L−l¡, B¢j aaC hm¢R Apñhz Bj¡l HC Cw−l¢S ¢c−u O−l L¡S Q¡m¡−e¡
k¡u, j−’ k¡−h e¡z B¢j h¡wm¡u hmh, L¡E−L ¢WL L−l¡ Ae¤h¡c Ll¡l SeÉz gÊ¡−¾p
a¡-C q−u−Rz  ¢e−Sl j¡aªi¡o¡ R¡s¡ AeÉ ®L¡eJ i¡o¡−a Lb¡ hm¡ gl¡¢pl¡ fR¾c
L−l e¡z HjeL£ Cw−l¢S M¤h i¡−m¡ S¡e¡ b¡L−mJ ¢V¢i−a ®l¢XJ−a j−’ Ae¤ù¡−e Jl¡
®c¡i¡o£ ®k¡N¡s L−l Be−h ah¤ ®a¡j¡l ¢e−Sl i¡o¡aC Lb¡ hm−a q−hz Hl L¡lZ ®k
®Lhm Cw−lS−cl p−‰ J−cl c£OÑL¡m k¤Ü Q−m¢Rm h−m Cw−l¢S i¡o¡−L Jl¡ OªZ¡ L−l
a¡ eu, B¢j ®c¢M Hl j−dÉ j¡aªi¡o¡l fТa pÇj¡ez
 NÉ¡¢h Nñ£l ¢LR¤rZz NmNm L−l k¡ hm−m¡ a¡ pw−rf Ll−m c¡ys¡u, HM¡−e Cw−l¢S
i¡o¡−aC fÐ−nÀ¡šl Q¡m¡−a q−h, L¡lZ fª¢bh£l AeÉ¡eÉ ®cn ®b−L p¡wh¡¢cLl¡ Bp−Rz
p¤C−X−el p¡wh¡¢cL b¡L−h q¡−a ®N¡e¡z ¢h−c¢n p¡wh¡¢cLC ®h¢nz 顾p, S¡jÑ¡¢e,
Ca¡¢m, ®Øfe, elJ−u, ¢gemÉ¡™, ®Xej¡LÑ, BCpmÉ¡ä, ®hm¢Su¡j, ®ec¡lmÉ¡™, ¢hÐ−Ve,
A¢øÌu¡, p¤CvS¡lmÉ¡™, faªÑN¡m B−j¢lL¡, L¡e¡X¡,A−øÌ¢mu¡, ¢eE¢SmÉ¡™, S¡f¡e ph
c§l c§l ®cn ®b−L ®V¢m¢ine Hhw ph ®Q−u hs f¢œL¡l p¡wh¡¢cLl¡ Ef¢ÙÛaz a¡l¡


                                     40
B−NC ®b−LC H−p Bj¿»Z fœ ®k¡N¡s Ll−Rz Ae¤j¢al L¡NS R¡s¡ −L¡eJ ®f¡L¡lJ
®Y¡L¡ Qm−h e¡z
−f¡L¡lJ ®Y¡L¡ Qm−h e¡?
NÉ¡¢h j¡b¡ ®e−s hm−m¡, Qm−h e¡z
 NÉ¡¢h ®pC h¡P¡¢m-pÇf¡cL N−S¾cÐ e¡ e−l¾cÐ−L −g¡e L−l Bj¡−L ¢cmz Bj¡l
¢S‘¡p¡, Bf¢e ¢L Ae¤h¡c Ll−a f¡l−he? h¡wm¡ ®b−L p¤C¢Xn? NÉ¡¢h NÉ¡ NÉ¡ L−l
−a−s Hm, p¤C¢Xn q−m Qm−h e¡z h¡wm¡ ®b−L Cw−l¢S? e¡, a¡ ¢a¢e f¡l−Re e¡z a−h
f¡l−Re L£? f¡l−Re ØVL−q¡jh¡p£ L¤o·¡ c−šl −g¡e eðl ¢c−a, ¢a¢e e¡¢L ®hn
i¡−m¡z i¡−m¡ ö−e m¡¢g−u EWm¡j, il¡ ec£−a i¡p−a i¡p−a ¢Le¡l¡l ®M¡yS ®f−u
®kje m¡¢g−u J−W ¢X¢P−e±−L¡, ®ajez Lªo·¡ c−šl p−‰ ®g¡−e Lb¡ h−m ¢WL L−l
¢em¡j LMe ®L¡b¡uz Jf¡−ll j¡e¤o¢V−L e¡ ®c−MC ®ch£ ®ch£ h−m j−e q¢µRmz Bf¡aa
pjpÉ¡l pj¡d¡e ®a¡ qmz ¢e¢ÕQ−¿¹ O¤−l ®hs¡−a m¡Nm¡jz
 −p¢ce n¡¢s fsm¡j B¢jz qm¤c h¡m¤Q¢lz Hl j−dÉ Bh¡l AÒf ¢pN¡−lV M¡Ju¡ öl¦
L−l¢Rz −kM¡−e ®pM¡−e ¢pN¡−lV M¡¢µRz ®k S¡uN¡u M¡Ju¡l ¢euj ®eC Bj¡l SeÉ ®pC
S¡uN¡−aC S¡uN¡ L−l ®cJu¡ q−µRz f¤¢m−nl N¡¢s−a ¢pN¡−l−Vl ¢euj ®eCz ¢L¿º
Bj¡l SeÉ ¢euj i¡P¡ k¡uz ¢iBC¢fl¡ e¡¢L ¢euj i¡P−m r¢a ®eCz B¢j ¢iBC¢fz
B¢j ®p¢m¢hТVz B¢j ØV¡lz p¤f¡lØV¡lz Bqz B¢j ®k La L£! a¡ Bj¡l ®Q−u ®h¢n
S¡−e Bj¡l B−nf¡−nl j¡e¤oz Ae¤ù¡−e Ls¡ ¢el¡fš¡l hÉhÙÛ¡z ®L¡eJ aªa£u ¢hnÄ h¡
®L¡eJ j¤p¢mj ®c−nl p¡wh¡¢cL−L Y¤L−a ®cJu¡ qu¢ez A−eLrZ d−l aõ¡¢n Ll¡l
flC a¡−cl    Y¤L−a ®cJu¡ q−u−R, k¡−cl Y¤L−a ®cJu¡ q−u−Rz ¢h−nÄl hs hs
p¡wh¡¢cL, a¡−a L£! pLm−LC −jV¡¡m ¢X−Vƒl ¢c−u Bf¡cjÙ¹L fl£r¡ L−l Y¤L−a
®cJu¡ q−u−Rz ¢h−L−m Ae¤ù¡e, pL¡m ®b−LC c£OÑ m¡Cez ¢œ²ÕQ¡e ®hpJ Q−m H−p−Re
fÉ¡¢lp ®b−Lz p−‰ m‹¡z hC ®h¢l−u ®N−R gl¡¢p i¡o¡uz hC¢V q¡−a ¢e−u jm¡−Vl


                                    41
R¢h ®c¢M, ¢ia−l HLV¤ E−ÒV f¡−ÒV ®l−M ¢cCz fs¡l ®S¡ ®eCz h¡wm¡ hC q−m m¤−g
¢e−u ar¤¢e fs−a öl¦ L−l ¢ca¡j, ®L¡b¡u ®L¡eJ i¤m q−u−R L£ e¡ ®cM−az ®L¡eJ
h¡e¡e i¤m, ®L¡eJ h¡−LÉ ®N¡mj¡mz fÐL¡n−Ll p−‰ q−u ®ka HL−Q¡Vz i¤m ®eC, Hje
hC BS A¢ë Bj¡l i¡−NÉ ®S¡−V¢ez ¢œ²ÕQ¡e ®hp j¢lu¡ q−u E−W−Re ea¤e hC
R¡f¡−e¡l SeÉz H−p Ah¢c h¡lh¡lC hm−Re, ®e„V hC−ul jÉ¡e¤¢ûÃVV¡ ¢c−u c¡Jz
¢c−u c¡Jz de£l de£ ¢a¢ez fÉ¡¢l−pl A¢aBd¤¢eL l¦¢Qn£m¡ jeen£m¡ ljZ£l
p¡S−f¡n¡L ¢WL ®Lje q−a f¡−l, ¢œ²ÕQ¡e ¢XJl, nÉ¡−em,   Ci py¡ mylJ- ¢WL L£,
¢œ²ÕQ¡e ®hp−L e¡ ®cM−m Bj¡l d¡lZ¡ qa e¡z


  j−’ NÉ¡¢h, fll¡øÌ j¿»£ j¡NÑ¡−lV¡ ENm¡p, pwúª¢aj¿»£ ¢h¢NÑa ¢é−N−h¡, B¢j,
Bj¡l f¡−n Lªo·¡ cš, Bj¡l Ae¤h¡cLz An¡¢¿¹l ®no ¢Rm e¡ paÉ m¤¢L−u l¡M−az
®ke ¢LR¤C qu¢e, B¢j e¡Q−a e¡Q−a q¡p−a q¡p−a hNm h¡S¡−a h¡S¡−a p¤C−X−el
Bj¿»Z ¢ej¿»Z lr¡ Ll−a H−p¢Rz ®ke B¢j CqSe−j Cpm¡j ¢e−u ®L¡eJ LV¤ h¡LÉ
EµQ¡lZ L¢l¢ez ®ke ®LE LMeJ j¡jm¡ L−l¢e Bj¡l ¢hl¦−Üz Bj¡−L l¡−al AåL¡−l
S£h−el T¤y¢L ¢e−u ®c±−s¡−a qu¢ez ®ke Bj¡l ja p¤M£ Hhw ü¢Ù¹Ll S£he ®LE k¡fe
L−l e¡z Hph hm−a Bj¡l je p¡u ¢c¢µRm e¡z ¢L¿º HL¢V BnwL¡C Bj¡−L ¢c−u
Hph h¢m−u−R -- Hph e¡ hm−m ®c−n k¡Ju¡l fb Bj¡l ¢Qla−l hå q−u k¡−hz Bl
®k fbC Bj¡l hå ®q¡L, ®c−nl fb ®ke hå e¡ quz B¢j a¡ ¢LR¤−aC, ®L¡eJ ¢LR¤l
¢h¢ej−uC Q¡C e¡z B¢j ¢gl−a Q¡C ®c−n, HC j¤q§−aÑ q−m HC j¤q§−aÑCz p¡wh¡¢cLl¡
VNhN Ll−R E−šSe¡uz
−c−n L£ L£ O−V¢Rm?
−aje ¢LR¤ e¡z
−j±mh¡c£−cl pÇf−LÑ ¢LR¤ hm¤ez


                                    42
hm¡l ¢LR¤ ®eCz
qW¡v ®cn ®R−s HM¡−e H−me ®Le?
Hm¡j Ae¤ù¡−e Bj¢¿»a h−mz elJ−u−aJ ®k−a q−h, JM¡−eJ Bj¢¿»az
L¢ce b¡Lh, L−h k¡−h¡z AÉ¡p¡Cm¡j ¢L HC ®c−nC? p−‰ p−‰C Bj¡l Sh¡h, H
®L¡eJ ¢e¢Mm plL¡−ll B−cn Ae¤−l¡d Ae¤u¡u£ eu, BnÐu B¢j ®L¡eJ ®c−nC Q¡Ch
e¡, ®L¡eJ ®c−nC B¢j h¡p Ll−a k¡¢µR e¡z B¢j ¢e−Sl ®c−n ¢g−l k¡−h¡z
−k−a ¢L f¡l−he?
¢eÕQuC f¡l−h¡z ¢e−Sl ®c−n e¡ −k−a f¡l¡l ®a¡ ¢LR¤ ®eCz
¢LR¤ ®eC h−m¢Rz ¢LR¤ ®eC a¡ ¢hnÄ¡pJ L¢l h−mC h−m¢Rz AjeC ®a¡ S¡ea¡jz ¢L¿º
O¤Z¡r−lJ ¢L S¡ea¡j Bl k¡ ¢LR¤C f¡l¡ ®q¡L, ®c−n ®k−a f¡l¡¢V Bj¡l q−h e¡!
  Bf¡aa ®cM¡ k¡L Bj¡l Ae¤h¡cL L£ Ll−Rez B¢j h¢m p¡a¢V h¡LÉ, E¢e h−me
HL¢Vz B¢j h¢m, ®k ®j−ul¡ ¢e−S−cl A¢dL¡−ll hÉ¡f¡−l B−c± p−Qae eu, a¡−cl
®ial B¢j p−Qaea¡ S¡N¡−a Q¡Cz p−Qae Hhw ü¢eiÑl ®j−u−clC clL¡l HC
pj¡−Sz ®j−ul¡ f¤l¦oa¡¢¿»L hÉhÙÛ¡l (dj£Ñu hÉhÙÛ¡−L EqÉ l¡M−a q−u−Rz) ¢ejÑj ¢nL¡lz
HC f¤l¦oa¿»C ®j−u−cl q¡S¡l hRl d−l ®nM¡−µR ®k a¡l¡ f¤l¦−ol c¡¢p, ®nM¡−µR a¡l¡
®i¡−Nl p¡j¢NË, ®nM¡−µR ea q−a, ejË q−a, m‹¡n£m¡ q−az ®nM¡−µR pa£aÅ hS¡u
l¡M−a, ®nM¡−µR j¡aÅ−aÈC e¡l£ S−¾jl p¡bÑLa¡z p¤ÙÛ J p−Qae j¡e¤®ol L¡S l¡−øÌl J
pj¡−Sl pLm °ho−jÉl ¢hl¦−Ü fТah¡c Ll¡z ...... HlLj BlJ Q¡l−¢V h¡−LÉl fl
p¡L¤−mÉ Ae¤h¡c k¡ S¤V−h a¡ qm cÉ ECjÉ¡e Bl Be¢fТi−mSXz       HC h¡LÉ¢V
EµQ¡¢la qJu¡l pju L˜ L¡yf−hz L¡yf¡ L˜¢Vl ¢c−L B¢j      hs ¢hpÈ−u hs i−u
a¡¢L−u b¡L−h¡z hm−h¡, L£ hÉ¡f¡l, BlJ hm¤ez Ae¤h¡c ®a¡ qm e¡ B¢j k¡ h−m¢R
a¡l!
B¢j ®ke HC i¡o¡¢Vl ¢LR¤C S¡¢e e¡ Hje i¢‰−a Lª¢œj ®q−p j¡b¡ ®e−s hm−he, q−u


                                       43
−N−Rz
L£ q−u ®N−R?
Ae¤h¡cz
Bj¡l L¡−R ®a¡ j−e qm e¡z
 q¡u! H Bj¡lC i¤mz Bj¡lC l¢Qa é¡−ˆeØV¡Ce Bj¡−LC ¢Ry−s M¡−µRz a¤¢j ¢h−c−n
b¡−L¡ h−m a¤¢j Cw−l¢S S¡e−h a¡l ®a¡ ®L¡eJ L¡lZ ®eCz B¢j ¢hÙ¹l Lb¡ h¢m, E¢e
HL¢V pÇf§ZÑ h¡ ApÇf§ZÑ h¡−LÉ a¡ p¡−lez L£ p¡−le a¡ ¢a¢e ¢e−SC S¡−eez B¢j
h¡wm¡u k¡ hm¢R, Bf¢e f¤−l¡V¡ Ae¤h¡c Ll−Re e¡ ®Le! f¡bl q−u b¡−Le Eš−lz
¢a¢e ¢L Ha hs Sea¡l p¡j−e f−s−Re B−N! e¡z j−’ E−W−Re Ae¤h¡c Ll−a
B−N! Hje j−’, ®k j−’l ¢c−L ®Q−u B−R mr ®m¡L! ®k j−’l ph¢LR¤ pl¡p¢l
pÇfÐQ¡l q−µR pl¡p¢l CJ−l¡−fl L−uL¢V −V¢m¢in−e, p¤C−X−el S¡a£u QÉ¡−e−m! e¡z
Ae¤h¡c S£h−e k¡ L−l−Re, a¡ h¡wm¡ ®b−L p¤C¢Xn, ¢L¿º h¡wm¡ ®b−L Cw−l¢S? e¡z
p¤al¡w ®N¡m h¡yd−hCz Lªo·¡ cšl q¡−a n¡M¡ Hhw fm¡C öd¤ eu, −m¡q¡J fl¡z ü¡j£l
Aj‰m ¢a¢e ¢LR¤−aC q−a ®c−he e¡z a¡l    p−‰ ®p¢ceC Bj¡l −no ®cM¡ q−a
f¡l−a¡z ¢L¿¹¤ Bj¡l L¡l−ZC pÇf−LÑl BW¡¢V aMeJ l−u ®Nmz hC ®hl Ll−h
el−ØVXz el−ØVX hC Ae¤h¡c Ll−h gl¡¢p i¡o¡l hC ®b−Lz Cw−l¢S ®b−L euz
H¢mS¡−hb E−m e¡−jl HL p¤C¢Xn ®m¢ML¡ gl¡¢p i¡o¡ S¡−e p¤al¡w J ®b−LC q−h
Ae¤h¡cz h¡q ®hn i¡−m¡ Lb¡z gl¡¢p i¡o¡l hC ®h¢l−u ®N−Rz é¡−¾p −hØV ®pm¡l ¢m−ØV
hCz B¢j Aa ¢c−L a¡L¡C e¡z Bj¡l Lb¡ q−µR, gl¡¢p i¡o¡u Cw−l¢S ®b−L Ae¤h¡c
Ll¡ q−u−Rz HlLj ®a¡ Lb¡ ¢Rm e¡z m‹¡l h¡wm¡ hC¢V a¡−cl L¡−R f¡W¡−e¡ q−u¢Rm
Jf−ll fеRc M¤−m, AeÉ fеR−c j¤−sz ®ke h¡wm¡−cn ®f¡ØV¡¢f−pl ®LE e¡ h¤T−a f¡−l
a−m m‹¡ B−Rz h¡wm¡ hC−u m¡i L£ qmz gl¡¢p fÐL¡nL e¡¢L h¡wm¡ ®b−L gl¡¢p
i¡o¡u Ae¤h¡c Ll¡l L¡E−L f¡u¢e, a¡C Cw−l¢S ®b−LC L−l−R Ae¤h¡cz Hl j−dÉ


                                     44
Cw−l¢S Hhw h¡wm¡ m‹¡ B¢j ¢j¢m−u ®c−M¢R ¢LR¤ i¤m V¤V¤m hp¤ L−l−R, −k…−m¡ M¤h
j¡l¡aÈLz B¢j p¤u¡−¿¹ ®iCml−L hmm¡j, ®a¡jl¡ h¡wm¡ ®b−L Ae¤h¡c L−l¡z gl¡¢p
i¡o¡u i¤m B−Rz h¡wm¡ ®b−L Ll−a q−m L¡−L ¢c−u Ll¡−a q−h? ®L¡eJ p¤CX ¢L
S¡−e h¡wm¡ i¡o¡? ®cM¡ ®Nm ®LE S¡−e e¡z AaHh L¤o·¡ cšz ¢WL B−R j¢qm¡ h¡wm¡
®b−L Cw−l¢S Ae¤h¡c e¡ qu e¡ S¡e−a f¡l−me, h¡wm¡ ®b−L p¤C¢Xn hÉ¡f¡l¢V ®a¡
h¤T−a f¡l−hez ¢WL qm H¢mS¡−hb Ae¤h¡c Ll−h gl¡¢p ®b−Lz ¢L¿º H¢mS¡−h−bl
−L¡eJ i¤m q−µR ¢L e¡ a¡ h¡wm¡ hC ®b−L ¢j¢m−u ®cM−h Lªo·¡z p¤al¡w Ae¤h¡−cl
L¡S¢V ®cM¡ −Nm Bj¡l Ae¤−l¡−d h¡ c¡¢h−a c¤Se Ll−Rz Lªo·¡ ®j¡V¡ Aw−Ll V¡L¡
f¡−µRz f¡Lz A¿¹a hC¢V k¢c i¡−m¡ quz p¤u¡−¿¹−L h−m¢Rm¡j m‹¡ e¡ L−l hlw Bj¡l
AeÉ ®L¡eJ hC fÐL¡n Ll−a f¡l−aez p¤u¡−¿¹ h−m−R B−N ¢a¢e m‹¡ Ll−he, a¡lfl
h¡¢L…−m¡z B¢j ¢WL h¤¢T m‹¡ hC¢Vl e¡j q−u−R h−m m‹¡ hC¢VC ph fÐL¡nL
Q¡C−Rz ®Le e¡j q−u−R? ¢LR¤ p¡wh¡¢cL ®i−h¢Rm p¡mj¡e l¦n¢cl g−a¡u¡l ¢fR−e
®kje HL¢V hC B−R, Bj¡l g−a¡u¡l ¢fR−eJ ¢eÕQuC ®L¡eJ HL¢V hC B−Rz L£
hC, ®L¡e hC M¤S−a M¤yS−a ®kC ®cM−m¡ Bj¡l HL¢V hC ¢LR¤¢ce B−N plL¡l ¢e¢oÜ
L−l−R, d−l ¢em −j¡õ¡l¡ Bj¡l j¡b¡l j§mÉ ®O¡oZ¡ L−l−R, ¢eÕQuC m‹¡ e¡−jl hC¢Vl
SeÉz hÉ¡pz qC qCz lC lCz m‹¡ m‹¡ m‹¡z m‹¡ i¡l−a ¢h¢œ² q−u−R, ¢h−S¢f
H¢V−L R¡¢f−u ¢h¢œ² L−l−R, ®p¢Vl L¡lZ B−Rz ®p¢V g−a¡u¡ h¡ ®j¡õ¡−cl g¡y¢p Q¡Ju¡
hÉf¡l euz ®p¢V a¡−cl l¡S¯e¢aL L¡l−Z L−l−Rz ®cM h¡wm¡−c−n ¢q¾c¤ ¢ekÑ¡ae ®Lje
q−µRz Efjq¡−c−n, ®k−qa¤ ¢q¾c¤ j¤pmj¡−el c¡‰¡ HM¡−e HL¢V hs ¢hou, HC hC¢Vl
HL¢V …l¦aÅ B−R, b¡L¡ ü¡i¡¢hLz B¢j hm¢R e¡ hC¢V EfeÉ¡p ¢q−p−h M¤h hs ¢LR¤
¢hn¡m ¢LR¤z …l¦aÅ HCSeÉ ®k hC¢V−a abÉ B−Rz d−jÑl L¡l−Z ¢Li¡−h LMe j¡e¤o−L
AaÉ¡Q¡¢la q−a q−µR, a¡l abÉ M¤yS−m m‹¡l clL¡l q−a f¡−lz ¢L¿º f¢ÕQ−jl f¡WL
¢q¾c¤ j¤pmj¡−el c¡‰¡ pÇf−LÑ L£ S¡−e? ¢LR¤C S¡−e e¡z i¡la hm−a a¡l¡ ®h¡−T ¢q¢¾cz


                                      45
¢q¢¾c hm−aC ¢q¾c¤z −L¡e¢V i¡o¡, ®L¡e¢V djÑ -- a¡C Bm¡c¡ Ll−a S¡−e e¡z ®pC
¢q¾c¤ ¢L, L£ a¡−cl l¡Se£¢a, ®h¢nl i¡NC ¢LR¤ S¡−e e¡z N¡¢ål e¡j ö−e−R A−e−LCz
i¡l−a k¡−cl k¡Ju¡ Bp¡ B−R, a¡l¡ p¡d¡l−Zl ®Q−u p¡j¡eÉ ®h¢n S¡−e, ¢c¢õ −h¡−ð
S¡−e, pL−mCz h¡wm¡−cn ®cn¢V ®L¡b¡u ®h¢nl i¡NC −p Mhl S¡−e e¡z ®LE ®LE
ö−e−R ®cn¢Vl e¡j, a−h ¢WL ®L¡b¡u a¡ S¡−e e¡z k¡l¡ ®cn¢Vl e¡j S¡−e, a¡l¡ S¡−e
SSÑ qÉ¡¢lpe h¡wm¡−cn e¡−j N¡e ®N−u¢Rm h−mz ®LE S¡−e −L¡eJ h¡wm¡−c¢n
C¢j−NË−¾Vl p−‰ LMeJ Lb¡ q−u¢Rm qua, a¡Cz HM¡−e a−h m‹¡ hC¢V fÐL¡−nl L£
AbÑ? ®m¡−L HMe Bj¡−L ®Q−e S¡−e j¡−ez B¢j L£ L−l¢R? e¡l£ B−¾c¡me L−l¢Rz
Cpm¡−jl pj¡−m¡Qe¡ L−l¢Rz HMe hC R¡f¡ q−m −m¡−L T¡y¢f−u fs−h H c¤−V¡ ®M¡yS¡l
SeÉz H c¤−V¡l p¡j¡eÉJ ¢LR¤ ¢L f¡−h hC−u? HLLb¡u p¡c¡ Lb¡u, ®p¡S¡ Lb¡u, f¡−h
e¡z a−h L£ f¡−h? f¡−h HLN¡c¡ abÉz ®k abÉ ¢c−u a¡−cl Ll¡l ¢LR¤ ®eCz p¤al¡w
m‹¡ hC¢V f−s Bj¡−L N¡¢m N¡m¡S R¡s¡ Bl ¢LR¤C Ll−h e¡z B¢j gl¡¢p fÐL¡nL
¢œ²ÕQ¡e ®hp−L, p¤u¡−¿¹ ®iCml−L Hhw BlJ fÐL¡nL−cl HLC Lb¡ S¡¢e−u ¢c−u¢Rz
Hhw H Lb¡ ®S¡l ¢c−u h−m¢R, ®cM HC ®a¡jl¡ k¡l¡ Bj¡l hC fÐL¡−nl SeÉ E¾j¡c
q−u E−W−R¡, HC ®a¡jl¡C Bj¡l ®b−L j¤M ®gl¡−h HL¢cez −a¡j¡−cl E¢Qa fÐbj hC
¢q−p−h Bj¡l Hje HL¢V hC ¢ehÑ¡Qe Ll¡ ®k¢V fs−m f¡W−Ll BNËq pª¢ø q−h, Hhw
a¡l¡ A¿¹a Ae¤d¡he Ll−a f¡l−h B¢j j§ma L£ ¢ho−u ¢mM¢R, Hhw ®Le ¢mM¢Rz
Bj¡−L Bj¡l ms¡C−L a¡l¡ p¡j¡eÉ q−mJ S¡e−a f¡l−hz ®p k¢c C−µR qu ®a¡j¡−cl,
Bj¡l ®k ®mM¡…−m¡l SeÉ ®j¡õ¡l¡ ¢rç q−u g−a¡u¡ ¢c−u−R, ®k L¡l−Z mr mr ®m¡L
g¡y¢p c¡¢h Ll−R, ®pC Lm¡j…−m¡ R¡f¡Jz
  e¡, a¡yl¡ a¡ Ll−he e¡z B¢j NÉ¡¢h−L S¡¢e−u ¢cC −k Bj¡l p¡¢qaÉ-c§a-Hl
®L¡eJ fÐ−u¡Se ®eC, Aa hs ®mML B¢j eC, T¡−jm¡u ¢N−u L¡S ®eCz B¢jC H−cl
HL HL L−l ¢Q¢W ¢m−M ¢c¢µRz NÉ¡¢h Bj¡−L fÐL¡nL−cl ¢Q¢W…−m¡ ¢c−u ®cu je M¡l¡f


                                     46
L−lz S¡jÑ¡¢el fÐL¡nL qgjÉ¡e H™ L¡−Çf, M¤h hs fÐL¡nL, hm−R ANË£j V¡L¡ ®c−h
f’¡n q¡S¡l Xm¡lz Ha V¡L¡ ¢WL ®cM−a ®Lje, Ha V¡L¡l Lb¡ i¡h−a ®Lje a¡
B¢j S¡¢e e¡z B¢j mr Llm¡j V¡L¡l AwL Bj¡−L ®j¡−VJ L¡al Ll−R e¡z −k
fÐL¡nL f¡yQ q¡S¡l Xm¡l ANË£j ®c−h hm−R, a¡l p−‰J B¢j HLC hÉhq¡l Ll¢R,
f’¡n q¡S¡−ll p−‰ ®kje L−l¢Rz elJ−u ®b−L ¢aeSe fÐL¡nL ¢Q¢W ¢m−M¢R−m¡,
HLSe−L ®h−R ¢e−u¢R, k¡−L N¤¢m®a SMj L−l¢Rm j¤pmj¡e ®j±mh¡c£l¡z ay¡l ®c¡o,
¢a¢e p¡mj¡e l¦n¢cl pÉ¡V¡¢eL i¡−pÑp hC¢V fÐL¡n L−l¢R−mez ®j±mh¡c£−cl …¢m−a
l¦n¢cl S¡f¡−el fÐL¡nL j−l−Re, elJ−ul fÐL¡nL EC¢mu¡j ¢eNl ®h−Qy−Rez
  JC ®fÐp Leg¡−l−¾pC Bj¡−L ®cJu¡ qu HLn f’¡n q¡S¡l p¤C¢Xn −œ²¡e¡lz
pwúª¢a j¿»£ ¢h¢NÑa ¢é−Nh Bj¡l q¡−a a¤−m ¢c−me L¤VÑ V¤−M¡m¢ú f¤lú¡lz B−Nl hRl
HC f¤lú¡l¢V ®f−u−Re p¡mj¡e l¦n¢cz   ®csmr −œ²¡e¡lz k¢c R V¡L¡ L−l dl¡ qu
HL ®œ²¡e¡l, a¡q−mJ ®a¡ e mr V¡L¡z f¤¢mn f¢l−h¢øa B¢j     XÊV¢e‰ Na¡−el
el¢Xu¡ e¡−jl HL¢V hÉ¡w−L HL¡E¾V M¤−m Hm¡jz hÉ¡w−LJ pL−m Bj¡−L ¢Qe−m¡z
A¢g−p ®c¡L¡−e l¡Ù¹¡ O¡−V O−l h¡C−l ®kM¡−eC k¡C,  pL−m ¢Q−e ®g−m  Bj¡−Lz
pL−ml pñ¡oe f¡Cz A¢ie¾ce f¡Cz −csmr ®œ²¡e¡−ll ®Q−uJ j§mÉh¡e j−e qu
j¡e¤−ol i¡−m¡h¡p¡z V¡L¡ Es−a b¡−L q¡Ju¡uz ®qm¡u ®Mm¡uz
 n£−al ®cn, n£aL¡m e¡ q−mJ n£az NÉ¡¢hl hE ®me¡ −c¡L¡−e ¢e−u ¢hn¡m HL
Ji¡l−L¡V Bl h¤VS¤−a¡ ¢L−e ¢c−u¢Rmz hÉ¡w−Ll V¡L¡ Sj¡ qh¡l p−‰ p−‰ fÐb−jC
−me¡l V¡L¡ ¢j¢V−u ¢cCz h¤V S¤−a¡z HlLj S¤−a¡ Bj¡l fl¡l A−iÉp ®eCz ®c−n
pÉ¡−™m f−l¢Rz S¤−a¡ fl−mJ AeÉlLj S¤−a¡z HlLj ®a¡ Y¡Ep ¢j¢mV¡¢l h¤V euz
HMe, ®me¡ hmm, n£a Bp−R, a¤¢j H S¤−a¡ e¡ fl−m jl−hz jl−h¡? j−e j−e q¡¢p,
Bj¡−L Bl −a¡jl¡ jªa¤Él iu ®c¢MJ e¡z HC ®k n¡¿¹¢nø −mS¢h¢nø ØVL−q¡j,
Q¡l¢c−L p¤ep¡e ¢elha¡, i¡−m¡ R¡s¡ j¾c ¢LR¤C O−V e¡ ®k ®c−n, pL−m Ha p¡hd¡−e


                                     47
¢euj ®j−e S£he k¡fe L−l, c¤OÑVe¡lJ A¢Ù¹aÅ ®eC hm−mC Q−mHM¡−e Bl ¢LR¤ H−mJ
jlZ Bp¡l ®S¡ ®eCz
 ØVL−q¡j nq−l ¢LR¤ O¤−l ®hs¡−e¡ q−u−Rz NÉ¡¢hC ¢e−u ®N−R H¢cL J¢cLz HC
¢el¡m¡ ¢eSÑe nql¢V−L ka f¡¢l ®c−M ¢e¢µRz R¢hl ja p¤¾cl ®cnz ®f¡ØVL¡−XÑl ja ph
¢LR¤z l¡Se£¢a, AbÑe£¢a, pj¡Se£¢a, e¡l£ f¤l¦−ol A¢dL¡l ¢ho−u B¢j HLV¤ HLV¤
L−l abÉ ®f−a b¡¢Lz ØVL−q¡−j M¡¢eLV¡ ®O¡l¡ q−u−R Bj¡lz ®qy−V, N¡¢s−a, l¡Ù¹¡u
f¡−LÑ, ®m−Ll d¡−l, ec£l d¡−l, ¢Vm¡u, pja−mz ®kV¤L¤ q−u−R a¡−a B¢j ¢h¢pÈaz B¢j
®a¡ ®Lhm ®p±¾ckÑ ®c¢M e¡ nql h¡ nqla¢ml NË¡−jlz ®k f¡−n b¡−L Bj¡l HL¢V
üi¡hC q−u ®N−R fÐnÀ Ll¡z SepwMÉ¡ La, BV ®L¡¢Vz Bua−e La hs ®cn? Haz
…−e ®c¢M h¡wm¡−c−nl fСu f¡yQ …Z ®h¢nz ¢n¢r−al q¡l La? fÐnÀ ö−e QjL¡u j¡e¤oz
HM¡−e ph¡C ¢n¢raz e LÓ¡p Ah¢c fs¡ ph¡l SeÉ h¡dÉa¡j§mLz h¡h¡ j¡ h¡µQ¡−L
Cú¤−m e¡ f¡W¡−m plL¡−ll ®m¡L H−p h¡µQ¡−L Olh¡l L−l Cú¤−m i¢aÑ L¢l−u ¢c−u
B−pz h¡µQ¡ S¾j¡−e¡l fl ®pC h¡µQ¡l c¡¢uaÅ h¡h¡ j¡l ®Q−u ®h¢n plL¡−llz l¡−øÌl
e¡N¢lL−L h¡h¡ j¡ m¡me f¡me Ll−R, ®p plL¡¢l V¡L¡−aC ¢L¿º Ll−Rz JC ®a−l¡
®Q±Ÿ hRl hup Ah¢cz Hl j−dÉC ¢e−Sl f¡−u c¡y¢s−uC k¡u ®R−m−j−uz h¡−fl h¡¢s
®b−L ®h¢l−u ¢e−Sl¡ plL¡¢l ¢nr¡i¡a¡ ¢e−u S£he k¡fe öl¦ L−l ®cuz fª¢bh£l ®k
®L¡eJ ®c−nl ®Q−u  p¤C−X−e J−um ®gu¡−ll ¢euj¢V ph−Q−u i¡−m¡z l¡øÌC l¡−øÌl
e¡N¢l−Ll ph lLj c¡¢uaÅ ®euz M¡Ju¡ fl¡ Bl¡j B−un Ll¡l ph lLj hÉhÙÛ¡¢c
l¡øÌC ¢halZ L−lz a¡lfl ¢nr¡ ¢Q¢Lvp¡z l¡øÌC hÉ¡hÙÛ¡ L−l fÐ−aÉ−Ll SeÉz BlJ
HL¢V ¢S¢ep Bj¡−L a¡‹h L−l ¢c−u−R, a¡ qm NZa¿»z Hje p¤¾cl NZa¿» fª¢bh£l
Bl ®L¡b¡J B−R h¡ b¡L−a f¡−l h−m Bj¡l j−e qu e¡z S¡e−a Q¡C fТa¢ce e¡e¡e
¢S¢epz S¡¢e ka, S¡e¡l BNËq aa h¡s−a b¡−Lz
                                     48
 ¢h¢NÑa ¢é−N−h¡ HL¢ce Bj¡−L ®ej¿¹æ Ll−mez ¢h¢NÑa pwúª¢a j¿»£z ®f¡n¡L Hje
f−le ®k Ù¹e ®h¢l−u B−p h¡C−lz ®c−M B¢j ®Q¡M ¢g¢l−u ¢eCz LC ®LE ®a¡ ¢LR¤
hm−R e¡! ®LE ®a¡ ¢e¾c¡ Ll−R e¡z ¢h¢NÑ−al C−µR L−l Jph ®f¡n¡L fl−a, a¡C
¢a¢e f−l−Rez M¡Ju¡−me ¢hn¡m fСp¡−c¡fj ®l−Ù¹¡l¡yuz ¢hn¡m ¢hn¡m S¡uN¡u ¢hn¡m
¢hn¡m M¡e¡¢fe¡l hÉhÙÛ¡z j¿»£, i¡h¡ k¡u, ®c−nl! Hl¡ Ha pqS, B¿¹¢lLz p¡d¡lZ
j¡e¤−ol p−‰ ¢jn−Rz AbQ J¢c−L h¡wm¡−c−n fÉ¡y f¤y L−l j¿»£−cl N¡¢s B−N Q−mz
  p¡wh¡¢cL k¡l¡ c§l c§l¡¿¹ ®b−L H−p¢Rm f¤lú¡l ¢halZ£ Ae¤ù¡−e, A−eL¢ce
ØVL−q¡−j h−p ¢Rmz M¡¢m M¡¢m h−p b¡−L¢e, NÉ¡¢hl q¡a f¡ dl−a k¡ Ll−a qu a¡C
L−l−Rz Bj¡l HL¢V p¡r¡aL¡l f¡h¡l Bhc¡lz NÉ¡¢h      e¡ h−m ¢c−u−Rz ¢h¢h¢p,
¢pHeHe, N¡¢XÑu¡e, m¡ j¾c, p¤X−uv S¡CV¤w, ph¡C−LC HL h¡−LÉ e¡z Hl j−dÉ HLSe
®c¢M jÉ¡−eS L−l−R NÉ¡¢h−Lz e¡j a¡l   −j¢l AÉ¡e ECi¡lz J−L jÉ¡−eS Ll−a
f¡l−mC Bj¡l e¡N¡m f¡Ju¡ k¡−hz J−L BušÆ Ll¡l fÜ¢a qm Jl f¤−l¡ f¢lh¡l−L
hs ®l−Ù¹¡l¡yu M¡Ju¡−e¡z NË¡™ ®q¡−V−ml ®l−Ù¹¡l¡y q−a f¡−l, Abh¡ Af¡l−nmez HM¡−e
H−p NË¡™ ®q¡−V−mC E−W−Re −j¢l AÉ¡ez NË¡−™J M¡Ju¡−e¡l B−u¡Se q−u−Rz −hnÉ¡l
c¡m¡m Bl −p¢m¢hТVl  ®p−œ²V¡¢ll N¢afÐLª¢a A−eLV¡ HLC lLjz ®j¢l AÉ¡e
NÉ¡¢h−L M¡C−u c¡C−u Bj¡l p¡r¡ÉvL¡l ®e−hez ¢eE CuLÑ¡−ll p¡wh¡¢cL ®j¢l AÉ¡e
®L¡b¡u e¡ d¡Ju¡ L−l−Re Bj¡−L! h¡wm¡−c−n ®N−me, B¢j aMe Aa−m A¿¹l£Zz −j¢l
AÉ¡e ®cn ju Bj¡−L aMe h¤T−Rez h¡¢sl ®m¡−Ll¡ h−m ¢c−u−R B¢j ®L¡b¡u a¡l¡
®LE ¢LR¤ S¡−e e¡, a¡ ¢a¢e ¢hnÄ¡p Ll−a Q¡e e¡z hup A−eL, ah¤ LÓ¡¢¿¹q£e ay¡l
ïjZz öy−L ®hs¡−µRe H¢cL J¢cL, ®ke Bj¡l Nå −f−u ¢N−u L¡j−s a¤m−he
Bj¡−L p¡r¡vL¡−ll SeÉz Y¡L¡ juje¢pwq aæ aæ L−l M¤y®S Bj¡−L e¡ ®f−u Bj¡l
BaÈ£u−cl p−‰ ANaÉ¡ Lb¡h¡aÑ¡ Nè pè L−l HMe HC p¤C−X−ez L£ clL¡l! ¢eE
CuLÑ¡l f¢ÕQ−jl M¤h e¡jLl¡ p¡¢qaÉ f¢œL¡z hm¡ k¡u HL eðlz a¡−a L£! a¡−a L£


                                      49
j¡−e? p¡r¡vL¡l ¢c−a q−hz NÉ¡¢hl ®N¡yz p¡r¡vL¡−ll ®Q−u Bj¡l C−µR p¡r¡−alz −k
j¡e¤o¢V j¡œC Bj¡l ®cn O¤−l H−p−Re, Bj¡l üSe−cl p−‰ ®cM¡ L−l−Re, a¡y−L
Bj¡l ØfnÑ Ll−a C−µR L−lz k¢c ®pC ØfnÑ ®b−L ®c−nl −R¡yu¡ f¡C M¡¢eLz ®j¢l
AÉ¡e−L ØfnÑ L¢lz q¡ac¤−V¡ d−l l¡¢M ®k q¡a ØfnÑ L−l−R pñha Bj¡l j¡−ul q¡a,
Bj¡l h¡h¡l, c¡c¡l, ®h¡−elz ®pC q¡az ®pC q¡a Bj¡l q¡−al ®Q−u ¢iæ h−Vz l−P
Hhw ®lM¡u ¢iæz ¢L¿º ®pC q¡−al ¢c−L a¡L¡−m Ae¤ih L¢l Eo·a¡z ®j¢l AÉ¡e Bj¡l
¢ia−ll ¢LR¤C ®cM−a ®f−me e¡, ¢L¿º ¢a¢e a¤j¤m Be¢¾ca  HC ®i−h ®k  Bj¡l
¢ia−ll pjÙ¹ Mhl ¢a¢e ®f−u ®N−me Hhw ¢e−u ®N−mez
  −j¢l AÉ¡−el N¡ ®b−L ®i−p Bp−a b¡L¡ −c−nl p¤Nå ¢e−a ¢e−a j−e j−e h¢m --
−cn a¤¢j ®Lje B−R¡?
−Lje B−R¡ −cn a¤¢j?
a¤¢j ®cn B−R¡ ®Lje?
B−R¡ a¤¢j ®Lje, ®cn?


Bj¡l ®a¡ fl¡e ®f¡−s ®a¡j¡l SeÉ,
®a¡j¡l −f¡−s e¡?
Bj¡l ®a¡ S£he g¤−l¡u ®a¡j¡−L ®i−h,
Bl ®a¡j¡l?
B¢j ®a¡ üfÀ ®c−M j¢l, a¤¢j?


Bj¡l ra…−m¡, c¤xM…−m¡
®Q¡−Ml Sm…−m¡ ®N¡f−e p¡j−m l¡¢Mz
                   Ä
®N¡f−e p¡j−m l¡¢M E−s¡ Q¤m, g¤m, c£OÑn¡pz


B¢j i¡−m¡ ®eC, a¤¢j i¡−m¡ ®b−L¡ ¢fÐu ®cnz


                                    50
  à£fh¡¢pe£
c§là£fh¡¢pe£


  qW¡v HL¢ce Bj¡−L X−Nep ¢e−qV¡−ll A¢a¢bn¡m¡ ®b−L p¡a pL¡−m E¢W−u
NÉ¡¢h hmm, Qm AeÉ h¡¢s−a Qmz p¤V−Lp …¢R−u lJe¡ ¢cm¡j AeÉ h¡¢sl E−Ÿ−nz
®k h¡¢sl e¡j ¢WL¡e¡ ¢LR¤C B¢j S¡¢e e¡z p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl HL pcpÉ®L l¡Ù¹¡ ®b−L
a¤−m ®eJu¡ qm N¡¢s−az pc−pÉl e¡j ¢m¢mu¡e¡z S−¾j−R k¤−N¡nÔ¡¢iu¡l j−¾V¢e−NË¡−az
hýL¡m p¤C−X−e B−Rz −fÐj L−l, ®fÐj AhnÉ pÇf§ZÑC ¢Q¢W−a, HL p¤C¢Xn ®m¡L−L
¢h−u L−l¢Rmz Aafl H−c−n H−p ¢h−u L−l f¡L¡f¡¢L b¡L¡b¡¢Lz h¡µQ¡ L¡µQ¡ B−Rz
¢m¢mu¡e¡ QjvL¡l ®j−uz AeNÑm Lb¡ hm−R Bl q¡a f¡     j¡b¡ e¡s−Rz J h−mC
®gmm, J S¡−a p¤CX eu h−mC Hje EµRm, Hje fСZh¡ez ¢m¢mu¡e¡−L j−e qu
c£OÑ¢ce ¢Q¢ez pñha a¡−L Bfe j−e qJu¡l L¡lZ ®p H−c¢n eu,       hs−m¡L
®c−nl ®j−u euz p¤CX eu, Hje j¡e¤o−LC, HMe Hje q−u−R, ®k, ka ®p c§−ll ®q¡L,
ka ®p AÒf f¢l¢QaC ®q¡L, j−e qu L¡−Rl j¡e¤oz ¢m¢mu¡e¡ p¡wh¡¢cLz ®fe LÓ¡−hl
pcpÉz NË£pÈ L¡V¡−e¡l SeÉ a¡l  HL¢V h¡¢s B−R HL¢V à£−fz ®pC à£−fC Bf¡aa


                                     51
Bj¡−L ®eJu¡ q−µRz à£f ö−e fÐb−jC ®c−nl ®VLe¡g h¡ j−qnM¡¢m à£−fl Lb¡ j−e
B−pz −l¡j¡’ m¡−Nz
¢L¿º à£−f k¡h¡l L¡lZ¢V L£? B¢j fÐnÀ L¢lz
L¡lZ B−Rz L¡lZ R¡s¡ L£ Bl k¡Ju¡ q−µR!
L¡lZV¡ S¡e−a Q¡C¢R M¤hz
L¡lZ¢V JM¡−e ®a¡j¡−L HMe b¡L−a q−hz
qW¡v à£−f ®Le? nql L£ ®c¡o Ll−m¡z
nq−l M¤h N™−N¡mz
a¡l j¡−e?
ØVL−q¡j nqlV¡   ApqÉz Ha në, Ha N¡¢s, Ha j¡e¤o --J nq−l ®mM¡−m¢M Ll¡
Apñhz p¤al¡w HM¡−e, HC CE−Ù¹−l¡ à£−f AN¡d ¢eSÑea¡, HM¡−e SeS£h−el h¡C−l
h−p a¤¢j ®mMz Bjl¡J ®mM¡l fÐ−u¡S−e à£−f Q−m Bp−a Q¡Cz ¢L¿º cnV¡ f¡yQV¡
Q¡L¢l Bj¡−cl ®pC ü¡d£ea¡ ®cu e¡z
B¢j Q¤f q−u k¡C ö−ez gÉ¡mgÉ¡m ®Q¡−M a¡¢L−u b¡¢Lz ®h¡L¡ m¡−N Bj¡−L ®cM−az
Jl¡ i¡h−RJ Bj¡−L ®h¡L¡l qŸz J−cl ¢L d¡lZ¡ B−R B¢j ®L¡e ®cn ®b−L H−p¢R,
®p ®cn¢V ®Lje!
¢LR¤V¡ N™−N¡m e¡ q−m, ¢LR¤V¡ në e¡ q−m B¢j ¢mM−a f¡¢l e¡z h¢m B¢jz
Bj¡l Lb¡u c¤SeC ®q−p EW−m, N¡¢sl f¤¢mnl¡Jz ph¡C ®i−h−R B¢j jS¡ Ll¢Rz
J−cl ¢L d¡lZ¡ B−R ØVL−q¡j nql¢V−LC ®k Bj¡l jl¦cÉ¡e h−m j−e q−u¢Rm, ®pC
j−e qJu¡l L¡lZ? e¡, d¡lZ¡ ®eCz ØVL−q¡j nql p¤C−X−el ®mML L¢h−cl L¡−R M¤h
¢i−sl nql, M¤h Evf¡−al nql, M¤h c¤¢oa h¡a¡−pl nql, M¤h L¡e T¡mf¡m¡ L−l
®cJu¡l nql h−m j−e q−a f¡−l, ¢L¿º Bj¡l L¡−R a¡ j−e qJu¡l Lb¡ euz B¢j
H−p¢R −a−l¡ ®L¡¢V ®m¡−Ll ®cn ®b−Lz ®kM¡−e HLq¡S¡−ll ®Q−u ®h¢n ®m¡L h¡p L−l


                                    52
HL hNÑj¡C−mlJ Lj Hm¡L¡uz Bl HM¡−e M¡y M¡y L−l nql NË¡j Sefbz HLV¤ në
Q¡C,HLV¤ j¡e¤o Q¡C, j¡e¤−ol ¢is Q¡Cz a¡ e¡ q−m Bj¡l −mM¡ q−h e¡z iuˆl
¢eÙ¹ìa¡l j−dÉ B¢j ¢mM−a f¡¢l e¡z i¡he¡l ®ial i§a¤−s iu ¢is L−l b¡−Lz


  CJ−Ù¹−l¡ e¡−jl HL¢V à£f i¡p−R h¡¢ÒVL pj¤−âz h¡¢ÒVL, ®k pj¤−âl ®L¡eJ ®S¡u¡l
i¡V¡ ®eCz h¡¢ÒV−Ll à£f…−m¡u   j¡e¤−ol B−R hR−l HL c¤j¡p b¡L¡l SeÉ h¡¢sz
p¤C¢Xnl¡ fÐLª¢al L¡−R h¡p Ll−a i¡−m¡h¡−p M¤hz a¡C fСu fÐ−aÉL f¢lh¡−llC B−R
A¿¹a HL¢V L−l NË£pÈ-h¡¢sz ¢m¢mu¡e¡l NË£pÈ-h¡¢s¢V VLV−L m¡mz    h¡¢s ®b−L cn
Lcj q¡yV−mC pj¤âz Bj¡−L h¡¢s   h¤¢T−u ¢c−u ®L¡b¡u L£ B−R e¡ B−R, h¤¢T−u ¢c−u
l¡æ¡Ol, ¯hWLOl, ®mM¡l Ol, ®Mm¡l Ol, Jflam¡l ®n¡h¡l Ol, ¢eS q¡−a L¢g h¡¢e−u
f¤¢mn h¡¢qe£ pq −M−u ¢m¢mu¡e¡ Q−m ®Nmz B¢j qaið h−p lCm¡j ¢eSÑe à£−fz −ke
¢fVL¡CeÑ à£fz fª¢bh£l p−‰ ®k¡N¡−k¡N ®eCz Bj¡−L ¢e−u ®k h¡E¢¾V S¡q¡S¢V H−p¢Rm,
®p¢V−L f¤¢s−u ®cJu¡ q−u−Rz Bj¡l Bl ®L¡b¡J ®gl¡l Ef¡u ®eCz HC à£−f ®L¡eJ
h¾cl ®eCz ®L¡eJ S¡q¡S, E−s¡S¡q¡S ¢LR¤C HM¡−e b¡j−a f¡−l e¡z fÐn¡¿¹ jq¡p¡N−ll
Jfl HL¢V B−NÀu¢N¢ll m¡i¡ E−W−R, M¡s¡C f¡q¡sz B¢j −pC nÄ¡fcpwL¤m Hh−s¡
®Mh−s¡ m¡i¡u HL¡ BV−L B¢Rz na ¢QvL¡l Ll−mJ ®LE ¢LR¤ öe−a f¡−h e¡z
p¢aÉL¡l ¢fVL¡CeÑ à£−f j¡e¤o B−R f’¡n S−elJ Ljz ph−Q−u ¢eLV-à£−fl c§laÅC
c¤ q¡S¡l ¢L−m¡¢jV¡lz CJ−−Ù¹®l¡ a¤¢j ¢L ¢fVL¡CeÑ−L ®Q−e¡? −a¡jl¡ ¢L i¡C ®h¡e?
  −L¡b¡J ®L¡eJ në ®eCz ¢e−Sl ¢exnÄ¡−pl n−ë j¡−T j¡−T Qj−L E¢Wz B¢j L£
Llh p¡l¡¢ce, S¡¢e e¡z L£ Llh p¡l¡l¡a k¢c O¤j e¡ B−p, S¡¢e e¡z ®mM¡ e¡ R¡C!
l¡a q−m HLV¡ ¢nl¢n−l iu Bj¡l p¡l¡ N¡−uz i¤−al iu ®eC Bj¡lz qu−a¡ −Q¡l
X¡L¡−al iu, doÑ−Ll iu, M¤e£l iu, h¤−e¡ S¿º S¡−e¡u¡−ll iu, p¡−fl iuz S¡¢e e¡
¢Q¢e e¡ h¤¢T e¡ Hje BlJ A−eL ¢LR¤l iuz ph ®Qe¡ A−Qe¡ iu Bj¡l Q¡l¢c−L


                                        53
Aá¤a në L−l X¡L−a b¡−Lz ¢LR¤ iu ®h¡dqu b¡−L, ¢LR¤ e¡ b¡L¡l iu, il¡
n§eÉa¡l iu! Bj¡l f−r HL¡ h¡¢s−a h¡p Ll¡ hsC c¤xpqz ¢c−el −hm¡u e¡ qu
BL¡n Bl pj¤â ®cM−a ®cM−a, O¡−pl Jfl M¡¢m f¡−u q¡yV−a q¡yV−a, p¡c¡
L¡N−S Lmj q¡−a ¢e−u O¸V¡l fl O¸V¡ g¡yL¡ j¡b¡ ¢e−u h−p b¡L−a b¡L−a pju ®L−V
k¡uz l¡−a Apñhz l¡−a Hf¡n Jf¡nz l¡−a E−W h−p b¡L¡z l¡−a nÄ¡phåz l¡−a â¦a
nÄ¡pz f¡−nl O−l f¤¢mn h¡ ®L¡eJ pq©cu fСZ£ b¡L−m ¢c¢hÉ O¤−j¡−e¡ ®kaz f¤−l¡ HL¢V
h¡¢s−a HL¡ O¤¢j−u Bj¡l A−iÉp ®eCz ¢e−Ql am¡u Jfl am¡u ®LE ®eC i¡h−m N¡
W¡™¡ q−u B−pz
  f ¤¢m−nl¡ f¡−nl HL¢V h¡¢s i¡s¡ ¢e−u−Rz X¡u¡e¡ EÒg Hl h¡¢sl E−W¡−e HL¢V
Bm¡c¡ h¡lh¡¢s S¡a£u Olz ¢m¢mu¡e¡l h¡¢s¢V hs, J−aC ph¡C b¡L−a f¡l−a¡, L£
fÐ−u¡Se ¢Rm ea¤e HL¢V Ol i¡s¡ ®eJu¡l, Bj¡l f−r ®h¡T¡ pñh qu¢ez Jl¡
kMe p¤C¢Xn i¡o¡u B−m¡Qe¡ L−l, M¤h ü¡i¡¢hL L¡l−ZC Bj¡l f−r J−cl
B−m¡Qe¡l ¢LR¤C h¤−T JW¡ pñh qu e¡z Bj¡−L ph¢LR¤ hm¡l fÐ−u¡SeJ −LE j−e
L−l e¡z B¢j J−cl L¡−R Ah−Sƒ, ®k Ah−Sƒ−L fÐ−Vƒ Ll¡l Q¡L¢l Ll−R Jl¡z
J−cl ®a¡ hå¤ eC B¢jz ®Le B—¡ ®c−h Bj¡l p−‰z f¤¢m−nl¡ h−m, HL h¡¢s−a
b¡L¡l ¢euj J−cl ®eCz ¢euj −j−e Qm¡l BNËq fÐQ™ ph¡lCz Bj¡l ®kje ¢euj
i¡P¡l üi¡h, J−cl ¢euj j¡e¡lz Bl Bjl¡C HMe f¡n¡f¡¢n Qm¢Rz f¤¢mn ®j¢ne
m¡¢N−u ®N−R ¢m¢mu¡e¡l h¡¢s−a, ®k ®L¡eJ Ap¤¢h−du B¢j ®h¡a¡j ¢Vf−m Jl¡ Q−m
Bp−hz ®h¡a¡−j Bj¡l BP¤mz BP¤m B¢j ¢V−fJ ¢Vf¢R e¡z p¡l¡l¡a ®h¡a¡−j BP¤mz
¢àd¡¢eÄa BP¤mz
   ¢àd¡ Bj¡l BP¤m ®b−L R¢s−u f−s phÑœz Bj¡−L B¢j Bl ¢Qe−a f¡¢l e¡z
¢ce ¢ce ¢L AeÉlLj q−u EW¢R, k¡ Ll−a C−µR qu, a¡ Ll−a f¡l¢R e¡, C−µRl
Lb¡J ®L¡b¡J hm−a f¡l¢R e¡z Bj¡l e¡−L HL¢V     c¢s B−R, c¢s¢V HMeJ NÉ¡¢h


                                      54
®NÔCpjÉ¡−el q¡−az p¤C−X−el ®fe LÓ¡−hl pL−mC Q¡u e¡−L Bj¡l HL¢V c¢s b¡L¤L,
Hhw c¢s¢V HM¡eL¡l L¡lJ q¡−a b¡L¤L AbÑ¡v Bj¡l N¢a¢h¢d −LE ¢eu¿»Z Ll¦Lz
c¢s¢V p¤C−X−el plL¡−ll q¡−a b¡L−a f¡l−a¡, ®k−qa¤ plL¡−ll Lb¡C ®m¡−L S¡−e
®k Bj¡−L m¡me f¡me Ll−Rz −k ®L¡eJ L¡l−ZC ®q¡L a¡ b¡−L¢ez ®mM−Ll i¡l
®mMLl¡ ¢e−mC ®h¡dqu H ®c−n ®n¡ie ®cM¡uz plL¡−ll L¡lJ ¢V¢L    ®cM−a f¡¢µR
e¡z j¡−T j¡−T ®Lhm NÉ¡¢hl L˜ülz L˜ül¢V aMeC L¡−e L¡js ®cu, kMe ®p C−QR
L−l ®k Bj¡l c¢s¢V HLV¤ ¢Y−m Ll¡lz ¢Y−m ®p L−l kMe a¡−L k−bø Ev−L¡Q ¢c−u
®LE Bj¡l p¡r¡v ®f−a Q¡uz p¡r¡vHl E−ŸnÉ j§ma f¤−l¡−e¡ hå¤aÅ,    fÐL¡ne¡ ,
p¡r¡vL¡−ll E−Ÿ−nÉz Ev−L¡Q A−eL ¢LR¤ q−a f¡−l, c¡¢j ®l−Ù¹¡l¡yu M¡Ju¡−e¡,
A¢ii¡L−aÅl-c¡¢u−aÅl fÐnwp¡ Ll¡, ¢h−c−nl Ae¤ù¡−e Bj¿»Z S¡e¡−e¡, c¡¢j ¢hj¡e
¢V¢LV f¡W¡−e¡, f¡yQa¡l¡ ®q¡−V−m b¡L¡l hÉhÙÛ¡,  ¢h−c¢n f¢œL¡u  ®mM¡l Bj¿»Z
CaÉ¡¢c Hhw CaÉ¡¢cz k¡J, elJ−u ®b−L M¤h hs p¡wh¡¢cL H−p−R k¡Jz k¡J, 顾p
®b−L ®a¡j¡l fÐL¡nL ®cM¡ Ll−a H−p−Rz HjeC Qm−Rz HC Qm¡ kMe b¡¢j−u ¢c−a
Q¡C¢R, NÉ¡¢h ®b−L kMeC j¤š² qJu¡l SeÉ asf¡¢µR, aMeC h¤¢T Bj¡−L à£f¡¿¹l
®cJu¡ qmz HMe ®L¡b¡u k¡−h¡ B¢j! −k à£−f B−R¡ ®p à£−fCz S£hek¡fe? ®mM¡−m¢M
L−l¡z fÐQ¤l ¢Q¢Wfœ Bp−R, f¡¢W−u ¢c¢µR à£−fl ¢WL¡e¡uz a¡lfl? Bl L£! M¡−h¡ L£!
à£−f h¡S¡l B−R, ¢e−S h¡S¡l L−l¡, ¢e−S l¡æ¡ L−l¡z ¢e−Sl M¡Ju¡ ¢e−S M¡Jz à£f
®b−L ®h−l¡−e¡? clL¡l q−m nq−l X¡L−h¡z    f¤¢m−nl¡ ®a¡j¡−L ¢e−u Bp−hz Bl
¢e−S k¢c C−µR L¢l? L£ C−µR? nq−l H−m¡−j−m¡ O¤−l ®hs¡−a? BÕQkÑ , pju ®L¡b¡u!
®a¡j¡−L HMe fÐQ¤l ¢mM−a q−hz SNa ®a¡j¡l ®mM¡l ¢c−L a¡¢L−u B−Rz a¡C h¤¢T?
qÉ¡y a¡Cz k¢c Bj¡l C−µR e¡ L−l ¢mM−a? C−µR e¡ Ll−h ®Le? ®k p¤−k¡N ®f−u−R¡,
®pV¡ L¡−S m¡N¡J ®a¡ ®j−uz HC p¤−k¡N f−l e¡J ®f−a f¡−l¡z e¡ ®fm¡jz a¡−a L£!
j¡b¡u ®a¡j¡l ®N¡mj¡m B−Rz


                                     55
   h¡¢s ®b−L BV ¢L−m¡¢jV¡l c§−l HL¢V ®R¡V ®c¡L¡ez HC ®c¡L¡−el Jfl ilp¡
L−l h¡y−Q à£−fl q¡−a ®N¡e¡ LSe h¡¢p¾c¡z h¡¢p¾c¡ HMe BlJ Ljz S¤e S¤m¡C à£−f
L¡¢V−u BNØV j¡p ®b−L à£f ®R−s nq−l ®k−a b¡−L j¡e¤oz Bjl¡C B¢Rz Bj¡−clC
®L¡b¡J Q−m k¡Ju¡ ®eCz X¡u¡e¡ f¤¢mn h¡¢qe£ Bl B¢jz h¡¢L k¡l¡ B−R, a¡l¡ k¡−h¡
k¡−h¡ Ll−Rz ®c¡L¡−e ¢is ®eCz −c¡L¡−e L¡yQ¡ f¡L¡ c¤lLj ¢S¢epC l¡M¡z g¤mL¢fJ,
p¡h¡eJz O¤−l O¤−l fÐbj ¢ceC ®c−M¢R ®c¡L¡−el ®h¢nl i¡N ¢S¢epC B¢j S¡¢e e¡ L£z
p¡¢l p¡¢l ®L±−V¡, ®h¡am, ¢n¢nz Jp−h alm, L¢We ph fc¡bÑz p¤C¢Xn i¡o¡u N¡−u
®m−hm B¡yV¡z ®h¡T¡l L£ ®L¡eJ fb B−R! j¡−T j¡−T f¤¢mn−cl ¢S−‘p L¢l HV¡ L£,
JV¡ L£z M¡−cÉl j−dÉ A¢dL¡wn ¢S¢ep, mrÉ L¢l, ®k, B¢j M¡C ¢e B−Nz ö−u¡−ll
j¡wp b−l b−l p¡S¡−e¡z HC j¡wp Hl B−N M¡C¢e LMeJz k¢cJ djÑ j¡¢ee¡, ®L¡eJ
pwú¡l j¡¢e e¡, a¡lflJ ö−u¡−ll j¡wp ®b−L M¡¢eLV¡ c§−lC p−l B¢pz J j¡wp B¢j
¢Le−h¡ e¡z ¢WL HLC lLj ®k ph¢S B¢j B−N M¡C¢e, ®p ph¢S ®Le¡l BNÊq Bj¡l
®ial, ®c¢M ®eCz Nl¦l j¡w−pl c¡j j¡w−pl j−dÉ ph−Q−u ®h¢nz Nl¦ LMeC Bj¡l
M¤h ¢fÐu euz c¡y−a V−L b¡−L Bnz B−R ®is¡l j¡wpz ®is¡l N¡−ul ®h¡VL¡ Nå e¡−L
Y¤−L ®Nm, j¡w−pl ¢c−L a¡L¡−e¡l p−‰ p−‰z Bl B−R j¤l¢Nz H¢V−L ¢Q¢ez p¤al¡w
HL¢V −Le¡l Lb¡ i¡hm¡jz Q¡m ®M¡y−S¡z Q¡m ®a¡ ®eCz Q¡m R¡s¡ i¡a q−h L£ L−lz
M¤y−S ®f−a −R¡V HL¢V Q¡−ml fÉ¡−LV f¡Ju¡ ®Nmz ®Øf−el Q¡mz hs hs L¡−m¡ L¡−m¡
c¡e¡z ¢WL Q¡m j−e qu e¡, j−e qu AeÉ ®L¡eJ npÉz ®k npÉ g¤−V¡−m i¡−al j−a¡ ¢LR¤
qu−a¡ q−h, ¢L¿º ¢WL i¡a euz jnm¡ f¡¢a B−R? jnm¡ hm−a    ®N¡m j¢l−Ql Bl
fÉ¡¢fÐL¡l …−s¡z H ¢c−u L£ q−h? ¢LR¤C q−h e¡z qm¤c ®eC,  ¢S−l d−e ®eCz Nlj
jnm¡l NJ ®eCz lp¤e ¢jm−m¡ ®a¡ ¢fyu¡S ¢jm−m¡ e¡z
 L£ L−l Ee¤e dl¡−a qu S¡¢e e¡z f¤¢m−nl p¡q¡kÉ ¢e−u Ee¤e dl¡−e¡ qm, L£−p l¡æ¡
Ll−h¡, f¡õ¡ M§−m M¤−m M¤yS¢R ®L¡b¡u q¡¢s f¡¢amz ®L¡b¡u Q¡jQ ®L¡b¡u b¡m¡ h¡¢Vz


                                     56
f¤¢mn HL ¢e−j−o h¡l L−l ®cuz ¢m¢mu¡e¡l l¡æ¡Ol −a¡ f¤¢m−nl A−Qe¡z a−h S¡−e L£
L−l a¡l¡ ®L¡b¡u L£ B−R? lqpÉ ®ic A−eL f−l quz l¡æ¡O−ll −L¡e XÊu¡−l L£
¢S¢ep l¡M−a qu, ®L¡e ®M¡−f L£, a¡ fТa¢V h¡¢s−a A−eLV¡ HLClLjz Bj¡l
A−iÉp ®eC l¡æ¡ Ll¡lz L¡u−LÓ−n l¡æ¡ L¢lz l¡æ¡ q−h h¡¢s−a, Bl ¢c¢hÉ HL¡ HL¡
®M−u ®e−h¡, a¡ Bj¡l i¡he¡u B−p e¡z −klLjC l¡æ¡ ®q¡L, HL¡ HL¡ ®M−a Bj¡l
je Q¡Cm e¡z f¤¢mn−cl ph¡C−L ¢ej¿»Z S¡e¡m¡jz ¢ej¿»Z ®f−u f¤¢m−nl¡ Hl Jl ¢c−L
a¡L¡uz Hp−h AiÉÙ¹ a¡l¡ euz ®L¡eJ −p¢m¢hТV h¡ p¤f¡lØV¡l k¡−L a¡l¡ ¢el¡fš¡
¢c−µR, −L¡eJ¢ce M¡h¡−ll SeÉ Hi¡−h Bj¿»Z L−l e¡z H a¡−cl ¢eu−jl j−dÉ ®eCz
f¤¢m−nl¡ öL−e¡ M¡h¡l ®M−uC j§ma b¡L−Rz l¦¢V j¡Me f¢el CaÉ¡¢cz M¤h j¡u¡ quz
Bj¡l f§hÑh‰£u B¿¹¢lLa¡l ®S¡−l f¤¢mn−cl l¡¢S q−a quz M¡Ju¡l fl p¤−ue e¡−jl
HL f¤¢mn h¡pe j¡S−a öl¦ Llm    B¢j ¯q °q L−l R¤−V ®Nm¡j, Ll−R¡ L£, ®l−M
c¡J, a¤¢j Bj¡l A¢a¢bz f¤¢mn Ah¡L q−u ®Nmz hmm, −k, B¢j ®k−qa¤ l¡æ¡ L−l¢R,
®p L¡l−Z ¢a¢e h¡pe ®d¡−hez A¡¢a−bua¡l SeÉ deÉh¡cz ¢L¿º A¢a¢b h−mC ®k f¡−ul
Jfl f¡ a¤−m h−p b¡L−h Bl ®k −ly−d−R, ®p l¡æ¡J Ll−h, h¡peJ ®d¡−h a¡ qu e¡z
A¢a¢bl BQlZ a−h ¢exp−¾c−q hsC hhÑl BQlZz p¤−ue Bj¡−L d£−l d£−l hmm, a¡l
h¡¢s−aJ a¡l Ù»£ Hhw ®p c¤Se ¢j−m l¡æ¡O−ll L¡S L−lz BS−L H l¡y−d ®a¡ L¡m−L
J l¡y−dz p¤−ue h¡pe ®j−S ®p…−m¡ Bh¡l öL−e¡ ®a¡u¡−m ¢c−u j¤−R a¡−L p¡¢S−u
l¡M−a l¡M−a ¢e−Sl NÒf L−l, Bj¡l A…e¢a fÊ−nÀl Ešl ®cuz    Bj¡l M¤h i¡−m¡
m¡−N ö−e ®k H ®c−n f¤l¦−ol¡J ®pC L¡S…−m¡ L−l, ®k L¡S…−m¡−L i¡h¡ qu
−j−u−cl L¡Sz h¡¢sl ka L¡S a¡ Ù»£f¤l¦o c¤S−e ¢j−mC L−lz l¡æ¡O−ll L¡S Ll¡
HM¡eL¡l f¤l¦o−cl SeÉ M¤h ü¡i¡¢hL Hhw fТa¢ceL¡l hÉ¡f¡lz Bj¡l f§hÑ−cn£u
®Q¡−M H QjLfÐc h−Vz L¡lZ ¢e−Sl ®c−n h¡¢sl f¤l¦o−cl h¡¢sl l¡æ¡O−ll L¡S
Ll−a, l¡yd−a h¡ b¡m¡ h¡pe j¡S−a, L¡fs S¡j¡ f¢lú¡l Ll−a B¢j ®c¢M¢ez k¢c


                                     57
L−l ®LE LMeJ, qW¡v ®L¡eJ HL¢ce n−Ml B−j¡c Ll¡l SeÉz f¤¢m®nl¡ ®M−u ®c−u
E−W k¡−h ®i−h¢Rm¡j f¤l¦−ol¡ ®kje k¡uz ®i−hJ¢Rm¡j HL¡ ph Bj¡−LC ®N¡R¡−a
q−hz ¢L¿º e¡z ®p¢V qu¢ez L¡mQ¡l h−m Lb¡z B¢j M¡Ju¡m¡j c¤f¤−ll M¡h¡lz f¤¢mnl¡
Bj¡−L AaÉ¿¹ ¢hea q−u HL¡¢dLh¡l hm−m¡, ¢Xe¡−ll SeÉ deÉh¡cz ¢Xe¡l q−h ®Le?
H ®a¡ m¡’! e¡ H J−cl L¡−R ¢Xe¡lCz p¤C−X−e l¡−al M¡Ju¡l f¡V Q¤¢L−u −gm¡ qu
p−å qJu¡l B−NCz p¡d¡lZa h¡¢s−a             ¤
                    ®ej¿¹æ Ll¡ qu c¤fl ®hm¡uz i¡¢h h¤¢T
c¤f¤−ll M¡h¡−ll ®ej¿¹æz Bm¡fp¡m¡f ®no q−m ¢ae−V Q¡l−Vl ¢c−L ®V¢h−m X¡L¡ quz
JV¡−L ®mV m¡’ h−m Bj¡l j−a¡ j¡e¤−ol¡ i¤m L−l h¡ Ll−a f¡−l, ¢L¿º JV¡C Bp−m
¢Xe¡l, l¡−al M¡h¡lz l¡−a ®M−uC ¢hR¡e¡u O¤−j¡−a k¡Ju¡ ü¡ÙÛÉpÇja eu h−mC Jl¡
S¡−e z ¢h−Lm ¢h−Lm ®M−u ¢e−m O¤−j¡−a k¡Ju¡l BN Ah¢c JW¡ hp¡ ®n¡u¡ q¡yV¡u
¢LR¤ LÉ¡m¢l ®a¡ A¿¹a MlQ¡ quz
   Bj¡−cl ®c−n ®kje h¡¢s−a A¢a¢b Hm, ®Mm, H M¤h p¡c¡j¡V¡ p¡d¡lZ ¢S¢epz
h¤¢T, HM¡−e a¡ euz HM¡−e ®k ®LE ®k L¡E−L ¢ejÙ»Z L−l e¡z M¤h O¢eù e¡ q−m L−l
e¡z HlLj kMe f¢l¢ÙÛ¢a, ®L¡eJ a¡lL¡l l¡æ¡ ®M−a ®L¡eJ R¡−f¡n¡ f¤¢mn ¢ej¢¿»a
q−h, H J−cl h¡¢qe£l j−dÉ ®LE ü−fÀJ i¡−h¢ez Jl¡ S¡−e Hhw h−mJ ®k Bj¡l
BQlZ ®L¡eJ a¡lL¡l ja euz B¢j M¤h q©cuh¡e j¡e¤o, M¤h Ec¡l Hhw Jl¡ c¤xM L−l
h−m ®k Bj¡l j−a¡ elj q©cu−L qaÉ¡ Ll¡l SeÉ      j¡e¤o L£ L−l k¤bhÜ q−a
f¡−l, ®L¡eJ clL¡l ¢Rm e¡ ®pCph c¤OÑVe¡ Bj¡l S£h−e OV¡l, ®k…−m¡ O−V−Rz
®l¡e¡−ô¡ f¡n ®b−L h−m, O−V   AhnÉ i¡−m¡ q−u−R, a¡C ®a¡ ®a¡j¡l p−‰ f¢lQu
qJu¡l p¤−k¡N qmz Bl ®a¡j¡−L ¢el¡fš¡ ®cJu¡lJ p¤−k¡N qmz −l¡e¡−ô¡ p¤W¡j
p¤cnÑe k¤hL-f¤¢mn¢Vl p−‰ C−µR L−l ®fÐj L¢lz ¢L¿º j−e j−e  ®fÐj Ll−a Q¡C−mC
¢L ®fÐj qu! Bj¡l C−µRl Lb¡ ®l¡e¡−ô¡ L£ L−l h¤T−h? HM¡−e qu−a¡ fÐL¡n Ll¡l
e¡e¡lLj L¡uc¡ B−R, B¢j L¡uc¡…−m¡ S¡¢ee¡ Bl S¡e−mJ fÐL¡n Ll¡l C−µRC


                                     58
Ll−h¡! k¢cJ k¤¢š²h¡c£ B¢j¢V hm−h qÉ¡y fÐL¡n L−l¡, AeÉ m¡S¤L B¢j¢V hm−h, e¡,
f¤−o l¡−M¡z m¡S¤L B¢j¢V−L S£h−e kb¡pñh B¢j −Ty¢V−u ¢h−cu L−l¢R ¢L¿º ¢LR¤ ®a¡
®b−LC ®N−R ®k…−m¡l e¡j ¢c−u¢R iâa¡, piÉa¡, l¦¢Q, hÉ¢š²aÅz ®l¡e¡−ô¡ f¤¢m−nl i¡s¡
®eJu¡ h¡¢s ®b−L HL ¢Qm−a j¡W ®f¢l−u fСuC Bj¡l h¡¢s−a Q−m B−p ®g¡e hÉhq¡l
Ll¡l SeÉz Bj¡l Ae¤j¢a ¢e−u ®eu AhnÉz A−eLrZ d−l ®g¡−e Lb¡ h−m p¤cnÑez
L¡l p−‰ Lb¡? ®fТjL¡l p−‰z HM¡−e fСu ph f¤l¦−olC qu ®fТjL¡ eu Ù»£ B−Rz
M¤h Lj f¤l¦o h¡ e¡l£ HL¡z Bj¡lC ®LE ®eC ¢LR¤ ®eCz HL¡ HL¡ h−p b¡L¡ R¡s¡
Ll¡l ¢LR¤ ®eCz HL¡L£aÅ Bj¡−L ¢Ry−s ®M−a b¡−Lz iu q−a b¡−L HMeJ ®cn ®b−L
®L¡eJ ph¤S pw−La f¡¢µR e¡ h−mz ®j±mh¡c£l¡ ¢L ®b−j−R? hå L−l−R ApiÉ
E¾j¡ce¡z ®LE fÐ−u¡SeC j−e Ll−R e¡ Hph Mhl Bj¡−L ®ch¡lz ®ke B¢j ¢h−cu
q−u¢R, ®cn ®hy−Q−Rz B¢jC ¢Rm¡j ka e−øl ®N¡s¡z   à£f ®b−L fТa¢ceC B¢j j−e
j−e ®c−n ¢g¢lz ¢LR¤ ¢L qm? ®L¡eJ Mhl! L−h ¢gl−h¡ B¢j ®c−n? e¡ L¡lJ L−˜
®L¡eJ Ešl ®eCz Bj¡l nÄ¡p hå q−u B−pz     ¢ce ®k−a b¡−Lz ¢ce AL¡l−Z ®k−a
b¡−Lz p¡j−e k¢c ®p ¢ce¢V e¡ b¡−L, −k ¢ce¢V−L B¢j Q¡C¢R, a−h ¢ce f¡l ®k
Ll−h¡, ®Le Ll−h¡? ®L¡e ¢c−e k¡h¡l SeÉ ¢ce …e−h¡! ¢ce k¢c e¡ b¡−L ¢ce ®N¡e¡l,
a−h ¢ce…−m¡ ¢WL ®Lje ¢ce qu, ¢WL Bj¡l S¡uN¡u, −L¡eJ HL c§laj A−Qe¡
à£−fl °exnë Bl c¤xpq ¢eSÑea¡u ¢c−el fl ¢ce e¡ L¡V¡−m ¢LR¤C ®h¡T¡ k¡−h e¡z
pñh euz qW¡v qW¡v k¡ ¢LR¤ B−R Q¡l¢c−L, à£f Hhw h¡¢ÒVL, f¤¢mn Hhw ¢el¡fš¡,
¢Q¢Wfœ, hCM¡a¡, X¡ue¡, ph¢LR¤C hs AbÑq£e h−m j−e quz −ia−l HL¢V BaÑe¡c
ö¢ez h¡yQ¡J h¡yQ¡J h−m fСZg¡V¡ L¡æ¡z ®LE ¢L öe−a f¡−µR Bj¡−L! f¡u!
  fÐQ¤l ¢Q¢Wfœ B−p Bj¡l SeÉ, p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl ¢WL¡e¡uz ¢Q¢W Bj¡l à£−fl
¢WL¡e¡u f¡¢W−u ®cu NÉ¡¢hz CJ−l¡−fl ¢h¢iæ ®c−nl j¡e¤o Bj¡l A−V¡NË¡g Q¡uz
fœf¢œL¡u ®h−l¡−e¡ R¢h ®L−V ®L−V f¡W¡u, ®ke pC ¢c−u ¢cCz ØVÉ¡Çf m¡N¡−e¡ ®gla


                                      59
M¡j p−‰ ¢c−u ®cu   ®ke Bj¡l ®L¡eJ fup¡ MlQ e¡ quz j¡e¤o…−m¡ ¢h−c¢nz
CJ−l¡f£J e¡j ph¡lz ¢e−Sl ®Q¡M−L ¢hnÄ¡p qu e¡z B¢jJ HM¡−e p¡d¡lZ j¡e¤−ol
j−dÉ a−h Se¢fÐuz H öd¤ fСZ h¡yQ¡−e¡l hÉ¡f¡l euz ®k ¢h−c¢n−cl ¢hn¡m ¢LR¤ h−m
HLpju i¡ha¡j, Hl¡C ®cM¢R eaS¡e¤ c¡y¢s−u B−R Bj¡l p¡j−ez fÐnwp¡ Ll−R
Bj¡l p¡q−pl, Bj¡l pª¢øl, fСZ ®Y−m A¢ih¡ce S¡e¡−µR Bj¡−Lz ejpÉ i¡h−Rz
®Le, B¢j ¢L p¢aÉC p¡wO¡¢aL ¢LR¤ L−l ®g−m¢R! B¢j ®a¡ B¢jC ¢Rm¡j k¡ ¢Rm¡jz
¢e−Sl j−a¡ L−l Q−m¢R ¢g−l¢R Lb¡ h−m¢R Q¤f L−l¢R ®Qy¢Q−u¢R ®Ly−c¢R ¢m−M¢Rz
 B¢j L£i¡−h ®hy−Q B¢R a¡ ¢h−nÄl j¡e¤o S¡−e e¡z S¡−e e¡ HL ¢eSÑe à£−f B¢j
¢ce f¡l Ll¢R, ¢eOѤj l¡aJz S¡−e e¡ L¡NS Lmj q¡−a ¢e−u p¡l¡¢ce h−p ®b−LJ
HL¢V −ke ®ae h¡LÉJ B¢j ¢mM−a f¡l¢R e¡z e¡ Cw−l¢S−a, e¡ h¡wm¡uz ¢h−nÄl ®h¢nl
i¡N i¡h−R p¤C−Xe de£ ®cnz HM¡eL¡l plL¡l Bj¡−L p¡ajqm¡ h¡¢s ¢c−u−Rz l¡øÌ£u
Bcl k−aÁ B¢j X¤−h B¢R, d¤j−p ¢mM¢Rz à£−f h−pC ®g¡e Ll−a b¡¢L LmL¡a¡u,
Y¡L¡u, juje¢pw−qz B¢j ¢WL h¤−T f¡C e¡ L£ Llh B¢j, La¢ce HC à£−f f−s
b¡Lhz Bj¡l p¡j−e ®L¡eJ i¢hoÉa ®eCz i¢hoÉa ¢L ®L¡eJL¡−mC ¢Rm!


 Bj¡l A¢ÙÛl Hhw ¢eSÑe pju…−m¡l j−dÉ HL¢ce f¡−nl h¡¢sl X¡u¡e¡ Bj¡l SeÉ
AeÉlLj ¢h−Lm ¢e−u B−pz X¡u¡e¡l j¤−Ml HL¢cL ®f¡s¡z ¢h−L−m q¡yV−a ®h−l¡u
Bj¡−L ¢e−uz h−e S‰−m ec£l d¡−l q¡yV¡z Bj¡l S£h−e HlLj q¡yV¡ LMeJ ¢Rm e¡z
Bj¡l q¡yV¡u E−ŸnÉ ¢Rm, ®L¡b¡J k¡Ju¡l E−ŸnÉz X¡u¡e¡ Bj¡−L q¡yV¡ ®nM¡−µR, HC
q¡yV¡l ¢fR−e q¡yV¡ R¡s¡ ®L¡eJ E−ŸnÉ ®eCz q¡yV−a q¡yV−a p¡l¡rZC Bj¡l NÒf ®p
öe−a Q¡uz B¢j ®kV¤L¤ h¢m, k¡-C h¢m, M¤h je ¢c−u ®n¡−e Bl h¡lh¡lC j¤‡ ®Q¡−M
Bj¡−L ®c−Mz B¢j a¡l NÒf öe−a Q¡Cz −kV¤L¤ h−m ®pV¤L¤−a Bj¡l aªo·¡ ®j−V e¡z
X¡u¡e¡l j¤M f¤s−m¡ ®Le, ®LE ¢L f¤¢s−u ¢c−u−R, e¡ ®LE ®f¡s¡u ¢e, c¤OÑVe¡z öd¤C


                                      60
c¤OÑVe¡? qÉ¡y öd¤Cz ®Le Cw−m™ ®b−L p¤C−Xe? ®fÐjz öd¤C ®fÐj? qÉ¡y öd¤Cz X¡u¡e¡−L
BlJ ®h¢n S¡e−a C−µR L−l, ¢L¿º ¢e−Sl NÒf hm¡l −Q−u ®h¢n Bj¡l NÒf öe−a ®p
BNËq£z HL¡ −p b¡−L HC à£−fl h¡¢s−az nq−l a¡l ®L¡eJ h¡¢s ®eCz ü¡j£ Q¡L¢l
L−l ®p±¢c Bl−hz ®g−l j¡−T j−dÉz ®L¡eJ ®R−m ®j−u ®eCz L£ L−l j¡e¤o b¡−L Hje
iuˆl ¢eSÑea¡l j−dÉ B¢j h¤−T f¡C e¡z ®k Bj¡l hÉÙ¹ b¡L¡l Lb¡ Q¢în O¾V¡, ®pC
B¢jC h−p b¡¢L ®pC pj−ul ¢c−L ®Q−u, kMe pju q−h X¡u¡e¡l Bj¡l p−‰ pju
L¡V¡−e¡lz AbQ X¡u¡e¡ ®L¡eJ ®mML eu, h¡C−l ®L¡eJ hÉhp¡ h¡¢ZSÉ h¡ ®L¡eJ Q¡L¢l
h¡L¢lJ ®p Ll−R e¡, h−p b¡L¡C k¡l L¡S, a¡lC pju q−a Q¡u e¡z ÙÛ¢hla¡ j¡e¤o L£
L−l Ef−i¡N L−l h¤¢T e¡z ®LE ®LE L−l, X¡u¡e¡ L−lz ®c−M cjhå m¡−N Bj¡lz
O−l h−p L£ ®O¡s¡l ¢Xj L−l −p ¢e−SC S¡−ez a¡l h¡¢s−a B¢j ®N¢R, h¡¢s−a b¡L¡l
j−dÉ B−R hC Bl −hs¡mz ®hs¡−ml ®h¡VL¡ Nå p¡l¡ h¡¢s−az ®h¢nrZ B¢j ¢V−L
b¡L−a f¡¢l e¡ J h¡¢s−az HL¢ce −qy−V ®qy−V ¢S−‘p L−l¢R, a¤¢j Ha Lj ®h−l¡J
®Le h¡¢s ®b−L, X¡u¡e¡? Bj¡l L¡−R ®a¡ Oe Oe Bp−a f¡−l¡z X¡u¡e¡ h−m¢Rm,
®Le ®a¡j¡−L B¢j ¢hlš² Llhz ®a¡j¡l pj−ul j§mÉ A−eLz a¤¢j M¤h e¡¢j c¡¢j j¡e¤oz
B¢j ®a¡ p¡j¡eÉz B¢j p¡d¡lZz Bj¡l ®a¡ E¢Qa q−h e¡ ®a¡j¡l pju eø Ll¡z X¡u¡e¡
S¡−e e¡ ®k pju ¢e−u B¢j h−p b¡L¡ R¡s¡ Bl ¢LR¤ L¢l e¡z ®mM¡−m¢MC ®a¡ L¡Sz
Bl k¡ ¢S¢epC ®q¡L Bj¡l, HC ¢S¢epV¡C qu e¡z Bj¡l ®qy−VJ n¡¢¿¹ ®eCz Q¡l
f¡yQSe f¤¢mn Bj¡l ¢fR−e ¢fR−e à£−fl l¡Ù¹¡u q¡yV−hz J−cl M¡−j¡L¡ Lø q−µR −i−h
Bj¡l Lø quz Q¤L Q¤L L−l c¤xM L−l h¢m, ®a¡j¡−cl Lø q−µRz Jl¡ b¡¢j−u ¢c−u h−m,
¢LµR¤ q−µR e¡ Løz h¢m kaC, ®a¡jl¡ ®a¡j¡−cl j−a¡ O−l ¢N−u Bl¡j Ll, M¡J c¡J,
B—¡ c¡J, ¢L¿º ®L¡eJ f¤¢mnC a¡ ®n¡−e e¡z
--Eg, HC à£−f ®LE ¢L Bj¡−L M¤e Ll−a Bp−h? ®a¡j¡−cl ¢L ¢hnÄ¡p qu CJ−Ù¹−l¡
à£−f ®L¡eJ Baa¡u£ A−fr¡ L−l B−R Bj¡−L LMe j¡l−h h−m? −a¡jl¡ Lø L−l¡


                                      61
e¡z Bj¡l SeÉ Lø Ll−m Bj¡l M¤h Aü¢Ù¹ quz ®kM¡−e BnwL¡ B−R, ®pM¡−e ®kJ
p−‰z
f¤¢mn h−m, ®L h−m−R BnwL¡ ®eCz ®L¡b¡J ®L¡eJ S¡uN¡C ¢el¡fc euz HC à£−f
®LE M¤e Ll−a Bp−h e¡, a¡C h¡ ®a¡j¡−L hm−m¡, Bp−aJ ®a¡ f¡−lz
--−a¡jl¡ ¢L f¡Nm q−u−R¡? Bj¡−L j¡l−a ®Q−u¢Rm h¡wm¡−c−nl ®j¡õ¡l¡z a¡l¡ ¢L HC
à£−f Bp−hz ®j¡õ¡l ®c±s jp¢Sc fkÑ¿¹z CJ−Ù¹¡−l¡ à£f fkÑ¿¹ euz
J−cl q¡a ¢L pju pju M¤h mð¡ q−a f¡−lz
--d¤lz
B¢j E¢s−u ¢cCz f¤¢mn Bj¡−L ®h¡T¡u J−cl ¢e−u Bj¡l E¢àNÀ qJu¡l L¡lZ ®eCz
Jl¡ HC à£−f b¡L−a i¡−m¡C ®h¡d Ll−Rz Hhw H−a J−cl h¡s¢a V¡L¡J S¤V−Rz H
Lb¡ ö−e E¢àNÀ B¢j BlJ qCz Hj¢e−a HL¢V h¡¢si¡s¡ Ll−a q−µR J−cl SeÉ, a¡l
Jfl f¤¢m−nl SeÉ h¡s¢a V¡L¡z Bj¡l SeÉ plL¡−ll Ha L¡¢s L¡¢s V¡L¡ MlQ¡ −q¡L,
H B¢j Q¡C e¡z f¤¢mn ö−e Bqaz
--¢el¡fš¡ ®a¡ Bjl¡ ¢c¢µRC L¡E−L e¡ L¡E−Lz ¢L¿º ph¡l p−‰ L¡S L−l −aje
Be¾c ®eCz −a¡j¡u p−‰ ®b−L Bjl¡ M¤h M¤¢nz a¤¢j l¡Se£¢al ®m¡L eJz h¡¢s−u Lb¡
hm−a qu e¡z ¢j−bÉ ®eC ®a¡j¡l j−dÉz a¤¢j AeÉlLjz M¤h j¡e¢hL a¤¢jz M¤h M¡y¢Vz
--¢WL L£?
--qÉ¡y ¢WLz
  AeÉ¡eÉ j¡e¤−ol p−‰ ka qu, a¡l ®Q−u f¤¢m−nl p−‰C Bj¡l −cM¡ p¡r¡v Lb¡
h¡aÑ¡ ®h¢n quz à£f ®b−L fСuC k¡Ju¡ f−s ØVL−q¡−jz ®p Bj¡l C−µRu eu, NÉ¡¢hl
C−µRuz f¤¢m−nl L¡−R ®p¡S¡p¤¢S ®p S¡¢e−u ®cu −L¡b¡u ®L¡e ü−NÑ h¡ el−L ¢e−a q−h
Bj¡−Lz k¡−L ¢e−u Ha ¢LR¤ a¡−L A¢a p¡j¡eÉC S¡e¡−e¡ qu, ®kje, ¢jØV¡l Abh¡
¢jp H„ Ju¡C ®SXHl p−‰ Bj¡l −cM¡ q−a k¡−µR HaV¡l pju, a¡l f¢lQu HCz


                                       62
Bl ¢LR¤ Bj¡l e¡ S¡e−mJ Qm−h h−m j−e L−l Bj¡l A¢ii¡hL Hhw
¢el¡fš¡Lj£Ñhª¾cz ¢LR¤C Bj¡−L S¡e¡−e¡ qu e¡ ¢el¡fš¡l Ha ¢e¢ÕRâ L¡l¦L¡S L£
L−l −Lje L−l q−µRz ¢L¿º j¡−T j−dÉ HLV¤ BdV¤ ®kV¤L¤ S¡¢e h¡ ®c¢M a¡ Bj¡−L
i£oZ Aü¢Ù¹−a ®g−mz dl¡ k¡L Bj¡l k¡Ju¡l Lb¡ L¡mQ¡l¡m q¡E−Sz −pV¡ B−NC
ØVL−q¡−jl f¤¢mn A¢g−p S¡¢e−u ®cJu¡ q−hz ®pC L¡mQ¡l¡m q¡E−S B−Nl ¢ce
®b−LC f¤¢m¢n aõ¡¢n Qm−hz dl¡ k¡L B¢j pL¡m cnV¡u Y¤L−h¡ JM¡−ez p¡l¡ pL¡m
AeÉ ®L¡eJ fСZ£−L JM¡−e Y¤L−a −cJu¡ q−h e¡z JC q¡E−Sl p¡j−e ¢fR−e L¡E−L
c¡ys¡−a ®c−h e¡z f¡l−m k¡e h¡qe j¡e¤o L¡E−L Qm¡Qm Ll−a ®c−h e¡ p¡j−el l¡Ù¹¡uz
Hm¡¢q L¡™z j¡e¤−ol ®i¡N¡¢¿¹l A¿¹ ®eCz B¢j ®R−s ®c j¡ ®Ly−c h¡y¢Q h−m fТah¡lC
j¤M m¤−L¡Cz L¡l L¡−R fТah¡c Ll−h¡, L¡−L ¢QvL¡l L−l b¡j¡−a hm−h¡ Hph! S¡¢e
e¡z a¡C ¢e−Sl ®cqlr£−cl L¡−RC c¤x−Ml T¡y¢f M¤−m h¢p, HC ph p¡LÑ¡p ®k ®a¡jl¡
Ll, Bj¡l M¤h m‹¡ m¡−Nz j¡e¤−ol c¤−i¡ÑN B¢j Q¡C e¡z ®Le Bj¡l SeÉ A−eÉl
Ap¤¢h−d Ll¡ q−h! Jl¡ L£ ®c¡o L−l−R! Jl¡ Bl Bj¡−L i¡−m¡h¡p−h e¡ ®c−M ¢eJ,
HC c¤−i¡Ñ−Nl SeÉ j−e j−e Bj¡−LC N¡m¡N¡¢m Ll−hz
---L£ Bl Ll¡ k¡−h hmz ¢el¡fš¡l A−eL d¡f B−Rz ®a¡j¡−L HL eðlV¡ ®cJu¡
q−µRz Hph Qm−hC HM¡−ez
---Hp−hl ®a¡ ®L¡eJ fÐ−u¡Se ®eC Bj¡l, a¡ ®a¡jl¡ Ha h¤¢Üj¡e q−uJ ®Le h¤T−a
f¡l−R¡ e¡z ®Le h¤T−a f¡l−R¡ e¡ ®k HlLj ¢el¡fš¡ Bj¡l h¡wm¡−c−n clL¡l z H
®c−n clL¡l ®eC Hp−hlz p¢aÉ hm−a L£, ®a¡j¡−cl N¡¢sV¡ R¡s¡ Bl ¢LR¤l clL¡l
®eC Bj¡lz
f¤¢m−nl¡ h−m, a¡q−m HV¡C Bf¡aa ®i¡N Ll−a b¡−L¡z h¡¢L…−m¡ ®Q¡M h¤−S pqÉ Llz
f¤¢m−nl ®m¡L, ¢L¿º A−e−Ll lp−h¡d ®hnz fÐbj fÐbj M¤h Nñ£l j¤−M b¡Laz d£−l
d£−l L¡V¡−a L¡V¡−a lp ®c¢M Eb−m J−Wz l¡Se£¢aL−cl p−‰ eu, ®mML−cl     p−‰


                                     63
eu, B¿¹¢lL pÇfLÑV¡ Bj¡l p−‰ f¤¢m−nlC quz p¤−ue, m¡pÑ, Cu¡e, CulN¡e, −fl,
l¢he, B−mLS¡¾cl, W¤j¡p, AÉ¡e ¢œ²¢ØVez HL¢VC ®j−u f¤¢mn, AÉ¡e ¢œ²¢ØVez X¡L¡
qu AÉ¡e ¢œ²¢ØVe h−mCz p¤u¡−¿¹l Ù»£lJ e¡jJ AÉ¡e ¢œ²¢ØVe z ®Le qu AÉ¡e eu ¢œ²¢ØVe
eu? ®Le c¤−V¡ e¡j HLp−‰ X¡L¡ qu, j−e fÐnÀ B−p Bj¡lz ö¢d−uJ ®L¡eJ i¡−m¡
Ešl f¡Ju¡ k¡u e¡z j¡e¤−ol e¡j…−m¡C h¡ ph HLlLj qu ®Le! −N¡V¡ c−nL h¡
¢h−nL e¡j, H…−m¡C O¤¢l−u ¢g¢l−u l¡M¡ q−µRz HC fÐnÀJ Bj¡l j−e B−pz Ešl
®kV¤L¤ H¢cL J¢cL ®b−L ®S¡−V, a¡ qm, h¡C−hm ®Oy−VC j§ma j¡e¤−ol e¡j l¡M¡ quz
B¢j BL¡n ®b−L f¢sz CJ−l¡f ®b−L ®a¡ p¢aÉ hm−a L£ djÑ E−WC ®N−Rz l¡øÌ…−m¡
®pL¤m¡lz HM¡−e e¡j l¡M−a ¢N−u h¡C−h−ml p¡q¡kÉ ®eJu¡l clL¡l L£! J−cl e¡−jl
®L¡eJ AbÑ ®eCz e¡j…−m¡ ®Lhm e¡jCz B¢j Ec¡qlZ ¢c−u h¢m, ®k, --®cM Bj¡l
®h¡−el −j−ul e¡j B¢j ®l−M¢R ®pË¡a¢üe£ i¡−m¡h¡p¡z Hl AbÑ c¡ys¡−µR HCz L£ lLj
p¤¾cl h−m¡ ®a¡z Bj¡l HL hå¤l ®j−ul e¡j AbC e£¢mj¡z HlLj e¡j ®a¡jl¡ l¡M−a
f¡−l¡ e¡?
Jl¡ j¡b¡ ®e−s hmm, e¡z
--−Le?
--¢euj ®eCz
--¢euj Bh¡l L£! ¢euj f¡ÒV¡Jz AbÑ B−R Hje e¡j l¡−M¡z
--e¡−jl AbÑ b¡L−a −Le q−h ?
--AbÑ b¡L−m AbÑq£e qJe¡z
--B¢j L£ L¡S Ll−h¡, ®pV¡C ®a¡ Bpmz e¡−j L£ k¡u B−p!
--dl e¡j −a¡j¡l BL¡n..
--dl e¡j Bj¡l BL¡n, a¡−a L£! B¢j ¢L BL¡−nl j−a¡ ¢hl¡V e¡¢L Ec¡l! B¢j
j¡e¤oV¡ qu−a¡ i£oZC pwL£ZÑz Bp−m BL¡n hm−a ®a¡ ¢LR¤ ®eCz ..


                                      64
--h¡C−h−ml e¡−jlC h¡ L£ AbÑ?
--¢LR¤C AbÑ ®eCz
--¢fV¡l Se jÉ¡b¤ ®j¢l ph¡C ®a¡ d−jÑl p−‰ pÇf¢LÑaz ®a¡jl¡ HMe djÑ e¡ ®j−eJ JC
djÑ…l¦−cl e¡j d¡lZ L−l h−p B−R¡z HV¡ ®a¡ AbÑq£e öd¤ euz AeÉ¡uz
Bj¡l Lb¡ ö−e f¤¢mn jªc¤ q¡−pz ph−Q−u Ljh−up£ CulN¡e, ®p q¡−p p¡hd¡−ez a¡l
Jf−ll ®W¡y−Vl h¡l¡¾c¡V¡ g¤−m b¡−L h−mz CulN¡e ¢pN¡−lV M¡u e¡z ¢L¿º Jf−ll f¡¢Vl
c¡y−al Jfl ¢c−L ®W¡y−Vl Jf−ll Q¡js¡ a¤−m ¢LR¤ …y−S ®cuz …y−S ®cJu¡l ¢S¢ep
−L±−V¡u f¡Ju¡ k¡u ®c¡L¡−e, ®pM¡e ®b−L ®L−ez ®W¡y−Vl Jf−l f¤−l ®cJu¡−a g¤−m
b¡−Lz ®Qq¡l¡V¡ ®Lje f¡−ÒV k¡uz ®c−M¢R HC a¡j¡L f¡a¡ hÉhq¡l L−l fÐQ¤l ®m¡−Lz
  CulN¡e HL¢ce Bj¡−L hmm, Qm ¢p−ej¡ ®c−M B¢pz l¡−al ®n¡z NË¡ä ¢p−ej¡ q−m
®c−M Hm¡j ¢päm¡pÑ ¢mØVz ¢ØV−ie ¢Øfmh¡−NÑlz ®c−M M¤h i¡−m¡ m¡Nmz CJ−l¡−f
®L¡eJ ¢p−ej¡u ¢N−u ®L¡eJ R¢h ®cM¡ Bj¡l HC fÐbjz Bj¡−cl −c−nl ¢p−ej¡…−m¡l
ja eu HM¡eL¡l ¢p−ej¡z ¢eQam¡ Jflam¡ L−uLn j¡e¤o−L h¢p−u R¢h ®cM¡−e¡l
®L¡eJ f¢lLÒfe¡ ®eCz M¤h AÒf ¢LR¤ Bpe f¡a¡z M¤h hs ®L¡eJ Ol euz ®R¡–
Olz ®R¡V fcÑ¡z ®R¡V ®R¡V ®Qu¡lz nq−l fÐQ¤l  ¢p−ej¡ B−R h−m ¢i−sl pjpÉ¡ qu e¡z
¢päm¡lp ¢mØV ®c−M −qy−V ®qy−V kMe N¡¢sl ¢c−L k¡¢µR aMe ®c¢M HL¢V pȪ¢a gmLz
Jmg f¡m−j ¢WL ®kM¡−e j¡l¡ ¢N−u¢R−mez gmL¢V g¤Vf¡−a, f¡−ul am¡u e¡j, Jmg
f¡m−jz Jmg f¡m−j p¤C−X−el M¤h Se¢fÐu fÐd¡e j¿»£z ®L¡eJ ¢el¡fš¡ fÐql£ R¡s¡C
O¤−l ®hs¡−aez ¢p−ej¡u H−p¢R−me c¤Se, ¢a¢e ÚHhw a¡l Ù»£z qW¡v HL¢V EV−L¡ ®m¡L
Ecu q−u, ®m¡L¢V HL¡C ¢Rm, …¢m L−l−R Jmg f¡m−jl ®f−V c¤h¡lz BS fkÑ¿¹ M¤e£
®L dl−a f¡−l¢e f¤¢mnz HL¢ce     l¡øÌf¤−”l HL¢V Ae¤ù¡−e k¡Ju¡l Bj¿»Z ®f−u
¢LR¤r−Zl SeÉ ¢N−u¢Rm¡jz JM¡−e Bj¡−L ®c−MC HL iâj¢qm¡ R¤−V H−p¢R−mez
¢e−Sl f¢lQu ¢c−u hm−me, ¢a¢e Jmg f¡m−jl Ù»£z ¢mp−haz HMe l¡øÌf¤−”


                                       65
¢nöEæu−el L¡S L−lez iâ j¢qm¡ Bj¡−L NsNs L−l h−m ®N−me     a¡l ü¡j£−L
®L M¤e L−l¢Rm ¢a¢e S¡−ee, ¢a¢e ®c−M−Rez −O¡l jcÉf ®m¡Lz ¢œ²ØV¡l ®fV¡lpez
¢a¢e ¢e−S ay¡l ü¡j£l p−‰ ¢R−me ®p¢cez b¡e¡u ¢N−u HL¢ce pe¡š² L−lJ H−p−Re
k¡−L ¢a¢¡e ®c−M¢R−me …¢m Ll−az ¢L¿º ay¡l Lb¡l −L¡eJ …l¦aÅC ®cJu¡ qu¢ez
®LE a¡y−L ¢hnÄ¡p L−l¢ez Baa¡u£ R¡s¡ −f−u ®N−Rz ¢c¢hÉ hq¡m a¢hu−a B−Rz
¢mp−hb c£OÑnÄ¡p ®gm−mez B¢j aMeJ S¡¢e e¡ Jmg f¡m®j pÇf−LÑ M¤h ®h¢n ¢LR¤z
f−l ®S−e¢R BlJz ®S−e¢R f¡m−j M¤h Ls¡ pj¡−m¡QL ¢R−me B−j¢lL¡l, ¢h−no L−l
¢i−uae¡j k¤−Ülz ay¡l pju p¤C−X−e B−j¢lL¡l ®L¡eJ c§a¡h¡p ¢Rm e¡, ¢a¢e c¢rZ
B¢éL¡l AÉ¡f¡l−bCX fÜ¢al ®O¡l ¢e¾c¡ Ll−ae, jÉ¡−äm¡−cl B¢éL¡e eÉ¡ne¡m
Lw−NËp−L A−eLi¡−h p¡q¡kÉJ Ll−aez AÉ¡f¡l−bCX plL¡l−L Abѯe¢aL n¡¢Ù¹ k¡l
B−lL e¡j Hjh¡l−N¡, −cJu¡l Lb¡ hm−aez fÉ¡−mØV¡Ce ¢mh¡−lne B¢jÑ ¢fHmJl
pjbÑL ¢R−mez f¡m−j ¢LEh¡ ¢N−u ¢g−cm LÉ¡−ØVÌ¡l p−‰ ®cM¡ L−l H−p−Rez Qlj
X¡ef¿Û£−cl Qlj nœ¦ ¢R−me ¢a¢ez E¢enn ¢Ru¡¢n p¡−m f¡m−jl jªa¤Él B−N B−N
Hje Lb¡ M¤h hm¡ qa ®k, f¡m−jl p−‰ ®p¡¢i−ua CE¢eu−el ®L¡eJ ®N¡fe pÇfLÑ
B−Rz ØVL−q¡−j ®k p−l¡hl B−R, ®pC j¡m¡−le p−l¡h−ll S−m HL¡ HL¡C ®YE
®M−mz j¡−T j¡−T p¤C−Xeh¡p£ mr Ll−R ¢LR¤ HLV¡ es−R, a¡−cl d¡lZ¡ ®p¡¢i−ua
p¡h−j¢le B−R JM¡−ez HC pwnu ¢e−u p¤CXl¡ k¤−Nl fl k¤N L¡¢V−u ¢c−µRz S−ml HC
p¡h−j¢le ¢e−u Lb¡ hm¡l SeÉ Jmg f¡m−j−L HLlLj Q¡f pª¢ø Ll¡ q¢µRmz f−l,
A−eL hRl f−l AhnÉ B¢hú¡l qu ®L¡eJ p¡h−j¢le eu, S−ml a−m HLdl−el
p¡j¤¢cL fСZ£ h¡p Ll−a¡, a¡−cl es¡Qs¡C Sm e¡s¡−a¡z M¤h Ah¡L L¡ä, BSJ
f¡m−jl Baa¡u£−L f¡Ls¡J Ll¡l    rja¡ qu¢e L¡lJlz   A−eL…−m¡ ¢hnÄ¡p
¢hl¡Sj¡e, −kje   M¤h Qlj HL X¡ef¿Û£ M¤e L−l−R, ®kje c¢rZ B¢éL¡l
AÉ¡f¡l−bCX plL¡l M¤e L¢l−u−R, ®kje ¢f.−L.−L, L¤¢cÑÙÛ¡−el ü¡d£ea¡ c¡¢h Ll¡l


                                    66
cm M¤e L−l−R, ®kje jcÉf j¡a¡m Bd f¡Nm ®LE M¤e L−l−Rz −L¡eJ ¢hnÄ¡pC −no
Ah¢c fÐj¡¢Za qu¢ez Jmg f¡m−jl M¤e£J ®L¡b¡J hq¡m a¢hu−a −hy−Q B−Rz
  p¤C−X−el −m¡−Ll¡, B¢j mr L−l¢R, M¤h NhÑ L−l h−m   HLn B¢n hRl d−l
Bjl¡ ®L¡eJ k¤−Ül p−‰ S¢sa eCz Hje L£ ¢àa£u ¢hnÄk−Ü kMe CJ−l¡−fl ®cn…¢m
S¢sa ¢Rm, p¤C−Xe ¢Rm e¡z H hm¡l L¡lZ p¤C−Xe ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ü r¢aNËÙ¹ qu¢e h−m
de£ ®cn ¢q−p−h ¢V−L b¡L−a ®f−l−R, Abh¡ de L¡¢j−u−R k¤−Ül ¢WL fl flz f−l
d£−l d£−l B¢j ®S−e¢Rz ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ü p¤C−X−el i§¢jL¡ ¢Rm ¢el−frz ¢el−fr
hm−a Bjl¡ ¢qVm¡−ll S¡jÑ¡¢e−LJ pjbÑe Llh e¡z S¡jÑ¡e ¢h−l¡d£ ¢jœn¢š²−LJ Llh
e¡z H¢c−LJ B¢R, J¢c−LJ B¢R, Abh¡ ®L¡eJ¢c−LC ®eCz Bjll¡ l¡Ù¹¡ ¢c−u¢Rz l¡Ù¹¡
¢c−u¢R e¡v¢p h¡¢qe£ ®p¡S¡ p¤C−X−el Jfl ¢c−u Q−m ®N−R elJ−u−az ¢N−u elJ−u
dÄwp L−l−Rz Bl p¤C−X−el N¡−u p¡j¡eÉ ByQs Ah¢c m¡−N¢ez Bl k¤Ü ®no q−m dÄwp
qJu¡ S¡jÑ¡¢e−a h¡¢sOl °a¢ll SeÉ k¡ j¡mjnm¡ m¡−N a¡ p¤C−Xe ®b−L ¢L−e−R Jl¡z
®k−qa¤ HC HLV¡ ®cnC B−nf¡−n j¡b¡ EyQ¤ L−l c¡y¢s−u¢Rmz p¤C−Xe Al−ZÉl l¡SÉz
p¤al¡w AlZÉ ®b−L ®N−R L¡W, j¡¢Vl am¡u B−R ®m¡q¡, −N−R CØf¡a, L¡W Bl CØf¡a
¢h¢œ² L−lC p¤C−Xe HL¢V p¡d¡lZ ®cn q−u ®Nm fª¢bh£l AeÉaj de£ ®cnz M¤h
c¡c¡¢N¢l Lla elJ−ul Jfl, a¡lfl elJ−u ®am ®f−u k¡Ju¡l fl p¤C−X−el ®Q−u
de£ q−u−R ®h¢nz H¢c−L ®Xej¡LÑ, p¤C−X−el ®R¡V i¡C, J¢c−L elJ−u ®R¡V ®h¡ez ¢L¿º
elJ−u BSL¡m Bl fR¾c Ll−R e¡ p¤C−X−el ®R¡V      ®h¡e ¢q−p−h f¢l¢Qa q−az
c¤−c−nl j−dÉ HMe i¡−m¡h¡p¡ Bl OªZ¡l pÇfLÑz ka ®L±a¤L p¤C−Xe Bl elJ−u °a¢l
L−l−R, ®h¢nl i¡NC flØfl−L ¢e−u, Aflfr ®k h¤¢Üj¡e eu, ®h¡L¡, a¡ fÐj¡Z
Ll−az p¤C−X−el −m¡−Ll¡ hm−h, BµR¡ hm−a¡ elJ−ul ®m¡−Ll¡ jl¦i§¢j−a j¡e¢Qœ
¢e−u k¡u ®Le? k¢c hm¡ qu e¡ S¡¢e e¡, hm −a¡, −Lje ®pC j¡e¢Qœ? Ešl, ¢n¢lo
L¡NSz q¡ q¡z p¤C−Xe k¤Üh¡S ¢Rmz L¢ce fl fl l¡¢nu¡l Jfl T¡y¢f−u fsa H


                                     67
®c−nl HL l¡S¡ …Ù¹¡i fÐbjz p¤CX−cl B¢cf¤l¦o ¢Rm i¡C¢Lwz i¡C¢Lwl¡ ¢Rm
Smcp¤Éz S−m ®i−p k¡Ju¡ S¡q¡S ®e±−L¡ k¡ ¢LR¤C ®fa, a¡ m¤W ®a¡ LlaCz ¢h¢iæ
®c−n q¡e¡ ¢c−u de ®c±ma m¤W L−l ¢e−u Bpaz M¤h ®h¢n¢ce B−N eu, p¤C−X−el
hlgk¤N ®no q−u−Rz j¡œ cn q¡S¡l hRl B−N p¤C−Xe hl−gl am¡u ¢Rmz hlg
Nm−a öl¦ Ll¡l fl j¡e¤o f§h ®b−L c¢rZ ®b−L H−p h¡p Ll¡ öl¦ Llmz j¡e¤−ol
hph¡p öl¦ qh¡l fl  fÐÙ¹lk¤N Hm, a¡lfl a¡jËk¤N, a¡lfl −m±qk¤Nz h¡−l¡n p¡−m
p¤C−X−el fše O−Vz Q¡oh¡p, j¡Rdl¡, ¢nL¡l Ll¡ HC ¢Rm L¡Sz c¡¢lâ Ha fÐLV
¢Rm ®k, HLn hRl B−N, cn mr ®m¡L Q−m ®N−R H ®cn ®R−sz Ešl B−j¢lL¡u
nlZ¡¢bÑ q−u−Rz
  p¤C−X−el ja Ls¡ NZa¡¢¿»L ®c−n ®Le l¡S¡ l¡¢el Qm b¡−L, j¡b¡ M¡¢V−uJ B¢j
h¤T−a f¡¢l e¡z l¡S¡l ¢fR−e eîC ¢j¢mue ®œ²¡e¡l Y¡m¡ q−µR, ¢L¿º a¡lflJ l¡S¡
l¡¢el Jfl ¢hlš² ®LE euz H−cl b¡L¡l f−rC ®h¢nl i¡N −m¡Lz ¢LR¤ Ls¡ h¡jf¿Û£
j¡−T j¡−T Bf¢š S¡e¡u, ¢L¿º ®L¡eJ Bf¢šC hs pjbÑe f¡u e¡z l¡S¡ l¡¢e h−V, a−h
HMeL¡l l¡S¡ l¡¢e−L l¡øÌ Q¡m¡−e¡l c¡¢uaÅ ®cJu¡ qu¢ez a¡l¡ pi¡ p¢j¢a−a k¡−µR,
¢g−a L¡V−Rz Bl ¢LR¤ f¢œL¡ L−l M¡−µR a¡−cl O−ll Mhl j−el Mhl R¡¢f−uz q¡¢p
q¡¢p q¡¢p j¤M L−l −cn ¢h−cn O¤−l O¤−l p¤C−X−el SeÉ p¤e¡j Hhw h¡¢Z−SÉl h¡aÑ¡
Be−Re l¡S¡z p¤C−X−el e¡l£ f¤l¦o H−a M¤h aªçz a¡l¡ f¡−nl h¡¢sl ®LE i¡−m¡
HL¢V N¡¢s ¢Le−m ï¦−a i¡yS ®g−m ®cu, Ll g¡y¢L ¢c−µR e¡¢L hÉ¡V¡z Aj¢e Ll
B¢f−p ¢Q¢W ¢m−M −c−h, ®cM¤e ®a¡ Jl e¡¢s erœ ®M¡yS L−l, Aa c¡¢j N¡¢s ®Le¡l
fup¡ J hÉ¡V¡ ®L¡−›−L ®fm! Hje ¢qwp¤−V L¤yQ¤−V flnУL¡all¡ AL¡a−l l¡S¡
l¡e£−cl mr mr V¡L¡ ¢he¡ L¡l−Z c¡e L−l k¡−µR! H Ah¡L L¡™C h−Vz ¢L¿º a¡J
k¢c l¡S¡ l¡¢e H−c¢n qaz l¡S¡ q−µR h¡le¡c−al hwnz h¡le¡ca gl¡¢pz
®e−f¡¢mu¡−el °peÉz qm p¤C−X−el l¡S¡z a¡lC hwndl BS−Ll l¡S¡ L¡mÑ …Ù¹¡i


                                    68
®o¡snz ¢pm¢iu¡, ay¡l Ù»£ hС¢S−ml ®j−uz h¡h¡ e¡v¢p ¢R−mez ¢qVm¡−ll fa−el fl hý
e¡v¢p ®pe¡ S¡jÑ¡¢e ®b−L c¢rZ B−j¢lL¡u f¡¢m−u ¢N−u¢Rmz ¢pm¢iu¡l h¡h¡ a¡−cl
HLSez L¡mÑ Bl ¢pm¢iu¡l ¢ae ®R−m−j−uz ¢i−ƒ¡¢lu¡, ¢g¢mf, j¡−c−mCez l¡S¡l
j¤L¤V k¡−h ¢i−ƒ¡¢lu¡l j¡b¡uz H¢V A¿¹a HL¢V i¡−m¡ ¢cL, ®k, f¤l¦oa¡¢¿»L pj¡−Sl
j−a¡ ¢fa¡l j¤L¤V f¤−œl j¡b¡u k¡−µR e¡z f¤œ b¡L¡ p−šÆJ k¡−µR LeÉ¡l j¡b¡uz
  p¤C−X−el S¡a£u M¡h¡l hm¡ qu ¢jVhm, Bl Bm¤z Bm¤J H−p−R m¡¢ae B−j¢lL¡
®b−Lz Bl ¢jVhm ®a¡ l¡S¡ …Ù¹¡h f’j H−e−R a¤lú ®b−Lz HC ®cn M¤h ®h¢n¢ce
B−N eu, n¡mNj ®M−a¡ Bl ö−u¡l −j−l ®j−l ®M−a¡ z piÉ ¢Rm e¡z qW¡v L−l de£
q−u−Rz qW¡v L−lC j¡eh¡¢dL¡−l e¡j L−l−Rz Ll¡l SeÉ AhnÉ i£oZ ®Qø¡ Ll−Rz
Bm−éX ®e¡−hm−LC ®a¡ H ®cn ®b−L Q−m −k−a q−u¢Rm c¡¢l−âl L¡l−Zz AeÉ ®c−n
−mM¡fs¡ L−l−Rez f−l é¡−¾p h−p B¢hú¡l L−l−Re ¢Xe¡j¡CVz V¡L¡ fup¡ k¡
L¡¢j−u−Re a¡ é¡−¾p N−hoZ¡ L−lC L¡¢j−u−Rez ¢L¿º ®c−nl Eæ¢al SeÉ ¢e−Sl
p’−ul ph V¡L¡ ®Y−m ®N−Rez p¤C−X−el j¡e¤o fСu ph¡C qu S¡a£ua¡h¡c£ eu ®cn-
®fТjLz HC c¤C ¢e−u aLÑ B−R, ®L¡e¢V i¡−m¡z Bm−éX −e¡−hmHl j−a¡C −h¢nl
i¡−Nl j¡e¢pLa¡z h−e     q¡yV¢R HL¢cez h−e S‰−m q¡yV¡ H−cl A−iÉpz q¡yV−a
q¡yV−a Jl¡ Bq¡ Bq¡ h−m hÉ¡−Pl R¡a¡ L¤−s¡−µRz Bj¡l f¤¢mn ljZ£ AÉ¡e ¢œ²¢ØVe
®a¡ fТa¢V hÉ¡−Pl R¡a¡−L hwn flÇfl¡ ®Q−ez ph hÉ¡−Pl R¡a¡ e¡¢L, aMeC öem¡j,
JC nq−ll j¢dMÉ¡−el S‰−m q¡yV−a q¡yV−a ®k, M¡Ju¡ k¡u e¡z ¢LR¤ R¡a¡ e¡¢L ¢hoz
®M−mC j−l k¡u j¡e¤oz i¡−m¡ j¾c ®L¡eJV¡C B¢j M¡C e¡z hÉ¡−Pl R¡a¡l fТa J−cl
EµR¡p B¢j hs hs ®L±a¤Lju ®Q¡−M ®c¢Mz hm¢Rm¡j, ®pC h−e h¡ S‰−m La jl¡
f¡a¡ f−s B−R, La jl¡ X¡m, jl¡ ®nLsz Jl j−dÉ ¢pN¡−lV ®M−u ¢eaðV¡ ®g−m¢Rz
p−‰ p−‰ a¤−m ¢em AÉ¡ä¡lp e¡−jl HL ®cqlr£z j¡C−ml fl j¡Cm ®qy−V kMe HL¢V
jum¡ ®gm¡l XÊ¡j f¡Ju¡ ®Nm, J−a ¢pN¡−l−Vl ®noV¤L¤ ®gmm f¤¢mnz        ¢S−‘p


                                       69
L−l¢Rm¡j, JM¡−e J¢V b¡L−m Ap¤¢h−d L£ qa? S‰m ®e¡wl¡ qaz ®p¡S¡ Ešl
AÉ¡ä¡l−plz Hi¡−hC Jl¡ f¢lú¡l f¢lµRæ l¡−M −cn¢Vz TLT−L aLa−L l¡−Mz
é¡−¾p hs hs c¡m¡e−L¡W¡ B−Rz Bh¡l BÙ¹lJW¡ T¤lT¤l L−l fs−a b¡L¡ h¡¢sJ
B−Rz p¤C−X−e hs hs ¢LR¤ ®eCz ®Q¡M d¡y¢d−u ®cJu¡l j−a¡ m¤il S¡c¤Ol h¡ ®q¡−Vm cÉ
¢im ®eCz é¡−¾pl ja fj¢fX¤ ®eC, NyÉ fÉ¡−mp ¢f¢a fÉ¡−mp ®eCz LeL−XÑl ja
¢hn¡m ®ú¡u¡l ®eCz ealc¡−jl ja, −e−f¡¢mu¡−el Lh−ll ja ®L¡eJ ÙÛ¡faÉ¢nÒf
®eCz C−gm V¡Ju¡−ll ja EyQ¤ ¢LR¤ ®eCz phC BL¡−l ®R¡V HM¡−ez HLdl−el
¢j¢e−uQ¡lz ÙÛ¡f−aÉl h¡m¡C ®eCz phC fСu jÉ¡Q h¡„z jÉ¡Qh¡„ R¡s¡ k¡ B−R
L¡l¦L¡S, ¢LR¤C Bpm euz phC c¤eðlz j§ma é¡−¾pl ÙÛ¡f−aÉl eLm L−l h¡e¡−e¡,
a¡J Bh¡l na¡¢ë f¡l q−m flz
 ¢L¿º ®cn−fÐj Bh¡l LMeJ LMeJ S¡a£ua¡h¡−c ®f±y−R k¡uz S¡a£ua¡h¡c CJ−l¡−f
HL¢V ®e¢ah¡QL nëz L¡lZ ¢qVm¡l ¢Rm ENË S¡a£ua¡h¡c£z ENË S¡a£ua¡h¡c£−cl j−dÉ
eu¡ e¡v¢p B−Rz   eu¡ e¡v¢p…−m¡J ®p¡u¡¢Ù¹L¡ ¢Qq² hÉhq¡l L−lz AhnÉ m¤¢L−u,
L¡lZ e¡v¢p cm Ll¡, e¡v¢p ¢Qq² hÉhq¡l Ll¡ ¢e¢oÜz ea¤m ®R−m¢f−m−cl L¡−R ¢e¢oÜ
¢S¢e−pl BLoÑZ fÐQ™z a¡C fСuC ®cM¡ k¡u, e¡v¢p−cl pi¡ q−µR l¡−al AåL¡−l
®N¡f−e ®N¡f−ez e¡v¢p Bc−nÑl N¡e N¡Ju¡ q−µRz ¢eJ e¡v¢pz ¢úe ®qXz J−cl ®cM−m
®Qe¡ k¡uz L¡j¡−e¡ j¡b¡, ®j¡V¡ h¤V S¤−a¡ fl−hz L¡−m¡ h¡ h¡c¡j£ j¡e¤−ol ¢c−L OªZ¡
®Q¡−M a¡L¡−hz p¤−k¡N ®f−m j¡l−hz ®h¢n p¤−k¡N ®f−m ®j−l ®gm−hz ö−eC Bj¡l iu
quz k¡C ®q¡Lz R¢hl ja ®cn HC p¤C−Xez Nlj L¡−ml ®no¢cLV¡u H−p¢R B¢jz Bp¡
Ah¢c HLV¡ lw Bj¡−L j¤qѤj§¤q§ j¤‡ L−l ¢cm, lP¢V ph¤Sz O¡−pl lw, N¡−Rl f¡a¡l
lw ®k ®k Ha ph¤S q−a f¡−l, Hhw ph¤S lw¢V −k Ha p¤¾cl q−a f¡−l, a¡ B−N Bj¡l
S¡e¡ ¢Rm e¡z X¡u¡e¡l p−‰ ¢h−L−m ph¤−Sl j−dÉ q¡yV−a q¡yV−a Bj¡l HC HL¢V
¢S¢ep ®cM¡ qu, fÐLª¢az S−m ¢ØfX ®h¡V c¡ys Ll¡−e¡ B−Rz CulN¡e HL¢ce ®h¢l−u


                                      70
H−m¡ S−ml j−dÉz B¢j −a¡ i−u œ¡¢q ¢QvL¡lz pL−m Bj¡l ¢QvL¡−ll ¢c−L a¡¢L−u
q¡p¢Rmz B¢j HLV¡ i£a¤l ¢Xjz p¡ya¡l S¡¢e e¡ hm−a Qj−L E−W¢Rm Jl¡z H ®c−n
ph¡C py¡a¡l S¡−ez Cú¤−mC HV¡ −nM¡ h¡dÉa¡j§mLz p¡C−Lm Q¡m¡−aJ ph¡C S¡−ez
B¢j ®L¡eJV¡C S¡¢e e¡z S¡¢e e¡ hm−m ®m¡−L Ah¡L ®Q¡−M Bj¡l Bf¡cjÙ¹L ®c−Mz
Bj¡−L ¢WL piÉ h−m J−cl L¡lJl j−e qu e¡z
     LMeJ h−p b¡L¡l ®j−u eC B¢jz ®c−n BL˜ hÉÙ¹a¡l j−dÉ ¢ce ®L−V−Rz
Bl HM¡−e HL-à£f-AL¡S ¢c−u Bj¡−L h¢p−u l¡M¡ q−µRz Bj¡l nÄ¡p hå q−u B−pz
®cqlr£−cl p−‰ k¡ Lb¡ qJu¡l quz pL−mC h−m ü¡j£ h¡ Ù»£ ¢e−u a¡−cl p¤−Ml
pwp¡lz pL−mC ®fÐj L−l ¢h−u L−l−Rz A−e−L Bh¡l ¢h−u L−l¢e,     ¢L¿º ®fТjL h¡
®fТjL¡l p−‰ pq-h¡p Ll−Rz k¡l¡ ¢h−u L−l, a¡l¡ L−l ¢hh¡¢qa−cl ®hm¡u BuLl
Lj ¢c−a qu h−mz Bj¡l Ai¡h ®c−M A−iÉpz Cu¡e−L ¢S−‘p L¢l, k¡ −hae f¡u,
a¡ ¢c−u a¡l Q−m ¢L e¡z Cu¡e ®q−p h−m, qyÉ¡ ¢eÕQuC Q−mz Cu¡−el h¡¢s B−R N¡¢s
B−Rz Ù»£J Q¡L¢l L−lz Cu¡e h−m, H ®c−n −L¡eJ ®j−uC ü¡j£l Jfl Abѯe¢aLi¡−h
¢eiÑln£m euz p¤C−X−el pwp−c naLl¡ f’¡n i¡N ®j−uz −j−u−cl ®cM¢R Q¡l¢c−L,
l¡Ù¹¡u   q¡yV−R, p¡C−Lm Q¡m¡−µR h¡ N¡¢s Q¡m¡−µRz h−p B−R h¡−pz B−R LÉ¡−g−a,
®l−Ù¹¡l¡yu, O¡−p, ¢py¢s−az ®fТj−Ll q¡−a q¡a d−l Qm−R, Bcl Ll−R c¤Se c¤Se−L,
Q¤j¤ M¡−µR q¡S¡l ®m¡−Ll j−dÉz ¢LR¤ ¢S¢ep f§hÑ ®cn£u ®Q¡−M dl¡ f−sz al¦¢Zl¡ ¢eað
®R¡yu¡ ú¡VÑ f−l q¡yV−R, Ù¹e Ae¡hªa L−l Qm−Rz l¡Ù¹¡u kMe cÇf¢a ®c¢M, ®c¢M
f¤l¦−ol ®L¡−m h¡µQ¡ h¡ f¤l¦o fÉ¡l¡jh¤−mVl ®Wm−Rz h¡¢s−a f¤l¦o l¡æ¡ Ll−R b¡m¡
h¡pe j¡S−Rz Ol−c¡l …−R¡−µR, f¢lú¡l Ll−Rz Hph cªnÉ ®c−M −Q¡M Bl¡j f¡uz
a¡q−m H pj¡−S ®j−ul¡ c¡p−aÅl nª´M−m h¢¾c euz Hje pj¡−Sl üfÀC ®a¡ B¢j ®c¢Mz
f¡ÕQ¡−aÉl pj¡−Sl fСu ¢LR¤C e¡ ®S−e B¢j ®k ¢mM¢Rm¡j e¡l£l ü¡d£ea¡l Lb¡, e¡l£
f¤l¦−ol pj¡e A¢dL¡−ll Lb¡, −pC pj¡e¡¢dL¡l ®a¡ ®cM¢R HC p¤C−X−eCz ®k


                                      71
®cn¢V−a B¢j ¢LR¤−aC je hp¡−a f¡l¢R e¡z M¡f M¡Ju¡−a f¡l¢R e¡z M¡¢eL fl fl
Bj¡l nÄ¡pLø q−µRz Cu¡e−L B¢j M¤y¢V−u M¤y¢V−u ¢S−‘p L¢l, Ol pwp¡−ll L¡S, h¡µQ¡
m¡me f¡me Hph ¢e−uz Cu¡e h−m, a¡l p¿¹¡e S¾j¡h¡l pju h¡h¡l R¤¢V ®p ®f−u−Rz
Bl ph p¿¹¡−el ¢fa¡C a¡ f¡uz HM¡−e HjeC ¢eujz j¡−u−cl       ¢ae j¡p R¤¢Vz
h¡h¡−clJ ¢ae j¡pz p¿¹¡e m¡me f¡m−el i¡l c¤S−el JflC pj¡ei¡−h h−aÑ−Rz
--−a¡jl¡ ¢L ®R−m q−m M¤¢n qJ, ®j−u q−m Lj M¤¢n qJz HlLj −L¡eJ ¢euj B−R?
Cu¡e −q−p p−S¡−l j¡b¡ ®e−s hmm, H−Lh¡−lC e¡z Bjl¡ Q¡C p¤ÙÛ ¢nöl S¾jz


 ¢m¢mu¡e¡l h¡¢sl j¡−W M¡¢m f¡−u q¡y¢Vz B−fm N¡−R B−fm T¤−m B−Rz ®LE M¡h¡l
®eCz ph f−s j¡W m¡m q−u B−Rz c¤HL¢V−a L¡js ¢cCz Ha gm eø qu, Bj¡l j¡u¡
quz Cu¡e−L ¢S−‘p L¢l, Ha gm AeÉ L¡E−L ¢c−u ¢c−µR e¡ ®Le, k¢c ¢e−Sl¡ e¡C
M¡uz
    Cu¡e hmm, ®LE ®e−h e¡z ph¡lC fСu B−fm N¡R B−Rz k¡l¡ nq−l B−R,
AÉ¡f¡VÑ−j−¾V b¡−L, g−ml N¡R ®eCz a¡l¡ gm ¢L−e ®M−aC fR¾c L−lz c¡j ®a¡ M¤h
pÙ¹¡ B−f−mlz ¢c−a Lm¡, ¢c−a Be¡lp, a¡q−m m¤−g ¢eaz Jph ®a¡ S¾j¡u e¡
HM¡−ez
--HC ®k ph¤S ph¢S j¡−T j¡−T f¡Ju¡ k¡uz ®p ®L¡−›−L B−p?
--B−p h¡C−ll ®cn ®b−Lz AeÉ ®cn ®b−L H−m Lj c¡−j −Le¡ k¡uz AeÉ ®cn j¡−eC
®a¡ p¤C−X−el a¤me¡u c¢lâ ®cn z Bl, H−c−nJ ®k ¢LR¤C gm¡−e¡ q−µR e¡, a¡ euz
¢NÊe q¡E−S n¡L ph¢S g¤m g−ml Q¡o quz
    ¢NËe q¡ES? hÉ¡f¡l¢V ea¤e Bj¡l L¡−Rz ¢NÊe q¡ES j¡−e q−µR L¡−Ql ®cu¡m ®Ol¡,
L¡−Ql R¡−c Y¡L¡ Ol, J−a Lª¢œji¡−h a¡fj¡œ¡ h¡¢s−u L¢j−u n¡L ph¢S, g¤m gm
gm¡−e¡ quz V−j−V¡ p¡l¡ hRl    ¢NÊe q¡E−SC quz p¡l¡rZ fÐnÀ j−ez S¡e¡l Evp¡q


                                       72
VNhN L−l ®g¡−Vz Hje L£ NÉ¡¢h, ®k NÉ¡¢h ph¢LR¤C lq−pÉ j¤−s l¡−M, a¡l L¡−RC
S¡e¡l h¡pe¡ Bj¡l g¤−l¡u e¡z l¡Ù¹¡u p¡¢l p¡¢l N¡¢s l¡M¡ ¢e−u é¡−¾pC Qj−L¢Rm¡j,
HM¡−e p¤C−X−eJ HLC ¢S¢epz
  --HM¡−e L¡lJ ¢L NÉ¡−lS ®eC e¡¢L? l¡Ù¹¡u N¡¢s l¡M−m ®L¡eJ Ap¤¢h−d qu e¡?
Q¤¢l V¤¢l qu e¡?
--NÉ¡−lS ph¡l b¡−L e¡z e¡q, Q¤¢lJ qu e¡z Q¤¢l q−a k¡−h ®Le? L¡lJ ®a¡ ®L¡eJ
Ai¡h ®eC ®k Q¤¢l Ll−hz
--a¡J ®a¡ Lb¡z
  fÐnÀ B¢j A−eL Lla¡j NÉ¡¢h−L, phpju Ešl e¡ S¤V−mJ fÐnÀ b¡−j¢ez NÉ¡¢hl
h¡¢s−a Bj¡−L L¢ce p¡l¡¢ce L¡V¡−e¡l Bj¿»Z S¡e¡−e¡ q−u¢Rm, −p¢ce R¤¢V−a ¢Rmz
R¤¢V ®p e¡¢L j¡p d−lC ¢e−µR, Bj¡−L ®cM¡−n¡e¡ Ll¡l c¡¢uaÅ aMe A−eLV¡ S¡a£u
c¡¢u−aÅl j−a¡Cz Aa ¢LR¤ e¡ ®S−e aMe B¢j l£¢aja Ù¹¢ñaz L¡lZ ®me¡, NÉ¡¢hl
Ù»£, a¡l Q¡L¢l ®b−L ¢h−L−m h¡ p−åu ¢g−l    Bj¡−L q¡¢p j¤−M ¢S−‘p L−l−R,
NÉ¡¢hl p−‰ i¡−m¡ pju ®L−V−R ®a¡! B¢j ¢LR¤ hm¡l B−N NÉ¡¢h h−m−R, qÉ¡y M¤h i¡−m¡
pju ®L−V−Rz h¡wm¡−c−n H hÉ¡f¡l¢V Apñhz ®L¡eJ Ù»£C p−¾cqj¤š² q−a f¡l−a¡ e¡,
HLm¡ h¡¢s−a HL k¤ha£l p−‰ ü¡j£−L ®l−M ®k−a, ®p kaC ¢e−S−cl EfL¡−ll
SeÉ −q¡Lz e¡l£ f¤l¦−ol hå¤−aÅ ®k B¢j Ae¤c¡llLj Ec¡l, ®pC Bj¡l j−a¡ j¡e¤−ol
j−eC p−¾c−ql E−âL q−u¢Rmz p−¾cq, NÉ¡¢hl ®h¡dqu AeÉ ®L¡eJ E−ŸnÉ B−R,
¢eÕQuC ®p Bj¡l Jfl q¡a h¡s¡−h h¡ ®fÐj ¢e−hce Ll−h h¡ ¢LR¤z P−L ¢e−u Bj¡l
p−¾cq ¢LR¤ qa e¡, k¢c e¡ P ¢e−S ay¡l Ù»£−L Bj¡l p−‰ ¢h−c−n Bp¡l Mhl¢V e¡
S¡e¡−e¡l ¢hou¢V E−õM e¡ Ll−ae Hhw n¡jp¤l l¡qj¡−el ®fТjL¡ ¢ho−u Lb¡ hm¡l
pju Aje N¡−ul L¡−R p−l e¡ Bp−aez c§l à£−fl HL¡L£ S£he k¡f−e Bj¡l
j¡−T j¡−T j−e qu, B¢j ®h¡dqu Pl Jfl AeÉ¡u BQlZ L−l¢Rz fÐLª¢al M¤h L¡−R


                                      73
H−p Bj¡l je AeÉlLj q−u k¡uz Cu¡−el j−a¡ pq¡e¤i§¢an£m j¡e¤−ol    p−‰ Lb¡
h−m fÐLª¢al −p±¾ckÑ B¢j BlJ Ef−i¡N L¢lz
  f¤¢m−nl p−‰ B—¡ ®fV¡−e¡ qu e¡, ¢L¿º Qm¡−gl¡ Ll−a Ll−aC HLdl−el jd¤l
pÇfLÑ Bj¡l N−s J−Wz A−eL ¢LR¤ B¢j J−cl L¡R ®b−L S¡¢e, HjeL£ ¢n¢MJz
S¤−a¡l ¢g−a h¡yd−a f¡¢l e¡z AÉ¡e ¢œ²¢ØVe Bj¡−L q¡−a d−l d−l ¢n¢M−u ¢cm L£ L−l
S¤−a¡l ¢g−a h¡yd−a quz AÉ¡e ¢œ²¢ØV−el q¡a ®m−N HL¢ce ¢m¢mu¡e¡l L¡−Ql b¡m
h¡p−el Ù¹¤§f Bmj¡¢l ®b−L Ef¤s q−u f−s ®i−P ®Nmz −l¡e¡−ô¡ ®cM−a M¤h p¤¾clz
−hn A−eL¢ce Bj¡−L ¢S−‘p L−l−R B¢j h¢XN¡XÑ R¢hV¡ ®c−M¢R ¢L e¡z e¡ ®c¢M¢ez
f−l ®c−M¢R R¢h¢Vz ýCV¢e ¢qEØVe L¡−m¡ N¡¢uL¡z a¡l ®cqlr£ p¡c¡z ®L¢ie LØVe¡lz
®L¢ie LØVe¡−ll p−‰ ®fÐj qu ýCV¢elz ®l¡e¡−ô¡l ¢L Bj¡l p−‰ ®fÐj Ll¡l C−µR?
Aje p¤cnÑe k¤h−Ll SeÉ ®ia−l ®ia−l aªo·¡ S¡−N ¢L Bj¡l! S¡−N qu−a¡z Aje e£m
®Q¡Mz Aje ®N¡m¡¢f Adlz Aje p¤¾cl q¡¢pz


  ¢m¢mu¡e¡ H−p−R c¤¢cez HL¢ce O¤−l ®Nm c¤C hå¤ ¢e−uz L¢g ®M−az L¢g Bl
L¤¢L ¢e−u c¤ O¾V¡ NÒf Llm M¡h¡l ®V¢h−m h−pz H ®c−n ®cMm¡j M¡h¡l ®V¢h−m h−pC
j¡e¤o ¢c−el NÒf…−m¡ p¡−lz ®V¢h−m h−p M¡h¡l ®M−a ®M−a, L¢g ®M−a ®M−a c£OÑ c£OÑ
B—¡ quz Bjl¡ ®kje B—¡ ¢cC ®p¡g¡u h−p, h¡ ¢hR¡e¡u h−p h¡ ö−uz H−cl B—¡
M¡h¡l ®V¢h−mz M¡Ju¡l pwúª¢a¢V H−cl ®Q−u Bj¡−cl¢V ®h¢n EQ¤j¡−el qJu¡ p−šJ
®Le Bjl¡ M¡h¡l ®V¢h−m h−p ®M−a ®M−a B—¡ ¢cC e¡, a¡l HL¢V L¡lZ Bj¡l j−e
qu Bjl¡ q¡−a M¡Cz J−cl ja L¡yV¡ Bl R¤¢l−a ®M−m h−p b¡L¡ ®ka M¡h¡l ¢e−uz Bl
Nlj Nlj M¡h¡l Nlj Nlj ®M−u ®eJu¡C Bj¡−cl A−iÉpz M¡h¡l m¡N¡ q¡a ¢e−u h−p
b¡L¡ Bl¡jfÐc eu, ®p L¡l−ZC pñha M¡h¡l ®V¢h−m Bj¡−cl B—¡l pwúª¢a N−s
J−W¢ez e¡ q−m Hje −i¡Se¢hm¡p£ S¡¢al p−‰ M¡h¡l ®V¢h−ml Ha q¡mL¡ pÇfLÑ


                                     74
®Lez B¢j HLpju i¡ha¡j N¢lh ®c−nl j¡e¤o h−mC qu−a¡ M¡h¡l ¢e−u j¡b¡ hÉ¡b¡z
®R¡V−hm¡ ®b−LC a¡C A−iÉpz k¡ ®c−M Bp¢R a¡C ¢nM¢Rz ¢eSü    ¢hnÄ¡p  e¡ qu
¢e−Sl h¤¢Ü ¢h−hL ®Qae M¡¢V−u ¢iæ Ll¡ ®Nm, ¢L¿º pwúª¢al f¡W Lj hu−pC ®eJu¡
q−u k¡uz l−š² Y¤−L k¡u BQ¡l BQlZz B¢jJ Bj¡l f§hÑe¡l£−cl j−a¡C i¡−m¡h¡¢p
HC Lb¡¢V j¤−M e¡ EµQ¡lZ L−l j¡e¤o−L M¡C−u c¡C−u ®h¡T¡−a Q¡C ®k i¡−m¡h¡¢pz
X¡u¡e¡−L HL¢ce M¡Ju¡m¡j, H fÐL¡n Ll−aC ®a¡ ®k i¡−m¡h¡¢pz Cu¡e, m¡pÑ,
CulN¡e, −l¡e¡−ô¡−L à£−fl h¡¢s−a M¡Ju¡m¡j, L¡lZ Jl¡ ®a¡ l¡æ¡ L−l fСu ¢LR¤C
M¡¢µRm e¡, L£ph l¦¢V f¢el, j¡Me, Bl gm ®M−u Qm¢Rmz Bl L¡yQ¡ j¡wp l¦¢Vl Jfl
¢h¢R−u M¡Ju¡z J−cl M¡Ju¡ c§l ®b−L HL fmL ®c−MC j¡u¡ q−u¢Rm M¤hz aMeC
®ej¿¹æz HC, c¤f¤−l ®M−u−R¡? l¡−al M¡Ju¡ q−u−R? Hi¡−h ¢L¿º ®L¡eJ ®c−nl j¡e¤o
ö−d¡u e¡ L¡E−Lz h¡P¡¢m jdÉ¢hš EµQ¢h−šl S£h−e HC pwúª¢a ®N−s h−p B−Rz Hl
Evp ®a¡ c¡¢lâz c¢lâ ®c−nl j¡e¤o ®kje −LE M¤h ®j¡V¡−p¡V¡ ®cM−a q−m a¡−L
ü¡ÙÛÉh¡e h¡ ü¡ÙÛÉha£ j−e L−lz pÇfc ®k B−R, M¡u ®k i¡−m¡, a¡lC mrZ HC ®k,
N¡−u ®jc j¡wp ®h¢n q−hz ®jcq£e LªnL¡u j¡e¤o−L hm¡ qu ®l¡N¡, ®ke ®l¡−Nl p−‰
a¡−cl pÇfLÑ B−Rz hm¡ qu a¡−cl e¡¢L ü¡ÙÛÉ i¡−m¡ euz ü¡ÙÛÉ hm−a ®jchým nl£l
−h¡−T ph¡Cz AbQ ü¡ÙÛÉ ®a¡ AeÉ ¢S¢ep, ¢WL E−ÒV¡¢Vz HLjC S¡ea¡j ®k, N¢lh
®c−n S−¾j¢R h−mC M¡Ju¡l Mhl   ®h¢n ¢e¢µRz HLSe gl¡¢p eªašÆ¢hc Bj¡−L
öd−l ¢c−u h−m¢Rm, N¢lh ®a¡ B¢éL¡l A−eL ®cnz Jl¡ ®a¡ i¡−m¡h¡p¡ fÐL¡n L−l
e¡ e¡e¡ f−cl M¡h¡l ®ly−d M¡C−u! Hl L¡lZ qm, Bj¡l ®Q¡−M ®Q¡M ®l−M, d£−l,
hm−me, ®a¡j¡−cl M¡cÉ pwúª¢a A−eL Eæaj¡−el, A−eL p¤rÈ L¡l¦L¡−Sl, Hl fСu
f¤−l¡V¡C ¢nÒfz HC ¢nÒf ¢e−u QQÑ¡ Ll, HC ¢nÒf ®a¡jl¡ f¢l−hne L−l¡z −a¡jl¡ ¢L
M¡J öd¤ ®fV il¡l SeÉ? a¡q−m Aa jnm¡f¡¢a ¢c−u, Aa p¤ü¡c¤ L−l l¡yd−a k¡J                                    75
®Le! ®Le e¡e¡lLj fl£r¡ ¢e¢lr¡ L−l¡ låe¢n−Òfl ¢fR−ez ®L¡eJlLji¡−h ®pÜ
L−l ®M−u ¢e−u ®fV il¡−mC ®a¡ quz a¡ ®a¡ L−l¡ e¡!
   à£−fl S£h−el   Ahp¡e HLpju quz ¢m¢X−‰¡ e¡−j ØVL−q¡j nq−ll c¡¢j
Hm¡L¡u HL¢V Bph¡hfœpq AÉ¡f¡VÑ−j¾V i¡s¡ ®eJu¡ qmz i¡s¡ p¡−s ¢ae q¡S¡l
®œ²¡e¡lz c¤−V¡ ®n¡h¡l Ol, HL¢V hp¡l Olz HL¢V hÉ¡mL¢ez hs l¡æ¡Ol, JM¡−eC
M¡h¡l ®V¢hm, p¡d¡lZa a¡C b¡−L p¤C−X−ez M¡h¡l Ol Bl l¡æ¡Ol HL¢V OlCz HM¡−e
®a¡ Bj¡−cl ®c−nl ja hy¢V ¢c−u j¡R L¤V−a qu e¡, h¡ j¡¢Vl Q¤−m¡u ¢LR¤ l¡æ¡ qu e¡,
h¡ ®L−l¡¢pe ®a−ml Q¤−m¡−aJ qu e¡z HM¡−e l¡æ¡Ol…−m¡u ph k¿»f¡¢a hp¡−e¡C b¡−Lz
Ee¤−el ®ial q−lL lLj Ee¤ez phC HL¢V hs ®j¢n−el j−dÉz b¡m h¡pe j¡S¡l SeÉ
®j¢ne B−Rz Hy−V¡ b¡m h¡pe NÔ¡p L¡f k¡ ¢LR¤ B−R Y¤¢L−u ¢c−u VÉ¡−h−m−Vl ja
®cM−a p¡h¡e ¢ia−l Y¤¢L−u ¢c−u ®j¢ne Q¡m¤ L−l ¢c−mC ph d¤−u f¢lú¡l q−u TLT−L
q−u Nlj Nlj ®h¢l−u Bp−hz XÊu¡l B−R Q¡jQ l¡M¡lz H B−R H l¡M¡l, J B−R J
l¡M¡lz ph ¢LR¤lC ¢euj B−Rz ®k ®LE H−p l¡æ¡O−l L¡S öl¦ L−l ¢c−a f¡−l, ®k
h¡¢sl ®k l¡æ¡OlC ®q¡L e¡ ®Lez ph¡C S¡−e R¤¢l L¡yV¡ ®L¡e XÊu¡−l b¡L−hz L¢g Q¡
−L¡e f¡õ¡u b¡L−hz jnm¡ (H−cl jnm¡ L¡−m¡ mˆ¡l …−s¡, lp¤e, e¤e, fÉ¡¢fÐL¡l
…−s¡ CaÉ¡¢c Yw−ul ¢S¢epz)R¡L¢e CaÉ¡¢c ®L¡b¡u b¡L−hz alm p¡h¡e…−m¡ −L¡b¡u,
®a¡u¡−m ®L¡b¡u, h¡pe fœ −L¡e¢V ®L¡e S¡uN¡u B−Rz phC ¢eu−j Qm−Rz p¤CXl¡
¢euj f¡me Ll−h ®k L−lC ®q¡Lz HlLj NÒf B−R ®k ®L¡eJ p¤CX      k¢c i¤m L−l
N¡¢s b¡¢j−u ®g−m ®ShС œ²¢pwH, dl¡ k¡L ®p ®L¡eJ Sehp¢an§eÉ l¡Ù¹¡, −LE
f¡l¡f¡l Ll−R e¡, L¡lJ ®L¡eJ r¢a qu¢e, ¢L¿º p¤CX¢V ®p¡S¡ f¤¢mn A¢g−p ¢N−u
VÊ¡¢gL BCe ®i−P−R c¡¢h L−l ¢e−Sl f−LV ®b−L k¡ S¢lj¡e¡ qJu¡l ®pC f¢lj¡Z
V¡L¡ ¢c−u Bp−hz BCe h−m Lb¡z p¤CX j¡−ul¡ h¡µQ¡ qJu¡l fl h¡QQ¡−L L£ L−l
c¤d M¡Ju¡−a qu a¡J hC f−s ®n−Mz phC H−cl hC fs¡ ¢h−cÉz phC ®n−M Hl¡z


                                      76
®L¡e −f¡n¡L f−l O¡p L¡V−a quz h¡¢sl lw Ll−a −N−m ®L¡e ®f¡n¡Lz ®L¡e ®f¡n¡L
f−l ¢ej¿»−Z ®k−a quz j¡e¤−ol p¡j−e L£ hm−a qu, L£ hm−a qu e¡z kMe j¡b¡
T¡y¢L−u deÉh¡c deÉh¡c hm−¡a b¡−L, aMe ®h¡T¡ k¡u HC deÉh¡c j¡b¡ ®b−L e¡j−R,
®kM−e hC fs¡ ¢h−cÉV¡ l¡M¡ B−Rz q©cu ®b−L M¤h Lj ¢S¢ep ®h−l¡uz L£ ®h−l¡u, a¡
M¤h ®h¡T¡ j¤n¢Lmz L£ L−l j¡e¤−ol p−‰ Lb¡ hm−a qu, Qm−a qu, L£ L−l iâa¡
®cM¡−a qu, N¡−Rl Q¡l¡ L£ L−l j¡¢V−a f¤ya−a qu, c¤xM ®f−m L£ L−l p¡jm¡−a qu,
p¤M q−m L£ L−l Be¾c Ll−a qu, phC hC f−s ®n−Mz ¢LR¤C pq−S H−cl j¡b¡
®b−L −h−l¡−a Q¡u e¡z B¢j ph¡C−L HL L¡a¡−l ®gm−a Q¡C¢R e¡z ®L¡eJ HL¢V
S¡¢al −L¡eJ ¢eSü Q¢lœ B−R h−mJ B¢j j−e L¢l e¡z Hph hÉ¢š² Q¢l−œl hÉf¡lz
a−h −h¢nl i¡−Nl Lb¡C q−µR HM¡−ez ®Le j¡b¡l h¤¢Ü Hl¡ Hph ¢S¢e−p M¡V¡u e¡, a¡
Bj¡l f−r ®h¡T¡ pñh qu e¡z h¤¢Ü ®a¡ Hj¢e−a Lj ®eCz ®k ®L¡eJ ¢LR¤ ¢L−eC Hl¡
ph¡l B−N ¢S¢e−pl p−‰ Bp¡ L¡NS fs−a öl¦ L−lz L¡NS f−s B−N pÇf§ZÑ h¤−T
¢e−u ¢S¢ep ¢c−u L£ L£ Ll−a q−h, a¡lfl ¢S¢ep ØfnÑ L−lz k¢c −V¢hm qu ®V¢hm
®S¡s¡ m¡N¡u, k¿» q−m k−¿» e¡V hÒV¤ ®Y¡L¡uz Bl Bjl¡ ph¡l B−N k¿» q¡−a ¢e−u
E−ÒV f¡−ÒV ®e−s ®Q−s −kV¡l j−dÉ ®kV¡ Y¤L−h h−m ®Q¡−Ml ®cM¡u j−e q−u a¡ Y¤¢L−u
®Vf¡−V¢f L−l Q¡m¤ Ll¡−e¡l ®Qø¡ L¢lz …¢õ j¡−l¡ jÉ¡e¤−umz e¡V hÒV¤ h¡ M™ M™
Awn ¢e−u H¢cL J¢cL ®Y¡L¡−a ®Qø¡ Ll−m ®a¡ HL¢V−a ®m−N k¡−hCz HL c¤C L−l
Cq¡ Ll¦e a¡q¡l fl Eq¡ Ll¦e Hph ®j−e ¢LR¤ h¡P¡¢ml¡ Ll−h e¡z L¡NS f−s
B−cn h¡ Ef−cn j¡eÉ Ll¡l üi¡h h¡P¡¢ml ®eCz f¢ÕQ¢j−cl ¢LR¤ ¢S¢ep Bj¡l M¤h
fR¾c qu, ¢LR¤ ¢S¢ep M¤h ¢h¢µR¢l m¡−Nz fR¾c Ll¡l ¢S¢ep…−m¡ ®k Hl¡ ph¡C L−l a¡
euz a¡lflJ ®cM¡ k¡u −h¢nl i¡−Nl j−dÉC HC fÐhZa¡ B−R, Hl¡ ¢j−bÉ Lb¡ Lj
h−m, A−eÉl Ap¤¢h−d Ll−a Q¡u e¡, k¡l p−‰ ®fÐj L−l a¡−L −R−s AeÉ ®L¡b¡J −fÐj
L−l ®hs¡u e¡, ®j−u−cl ¢àa£u ¢m‰ h¡ c¤hÑm S£h h−m i¡−h e¡z ¢h¢µR¢l A−eL ¢LR¤C


                                     77
m¡−Nz Lª¢œja¡ A−eL, M¤h B¿¹¢lL eu, ¢q−p¢h ¢q−p¢h Bl ¢q−p¢hz Ha ¢q−ph L−l
L£ L−l j¡e¤o S£he k¡fe L−l, S¡¢e e¡z L¡E−L fR¾c Ll−m a¡l ph i¡−m¡,
AfR¾c Ll−m a¡l ph M¡l¡fz Bj¡l ¢LR¤ ¢S¢epJ H−cl L¡−R EáV m¡−Nz HL c¤C
L−l dl−m A¢i−k¡N…−m¡ HlLj--


   1. −Le B¢j a¡l ®Q¡−M ®Q¡M ®l−M Lb¡ hm¢R e¡? Hl AbÑ B¢j a¡l
     Ef¢ÙÛ¢a−L E−fr¡ Ll¢Rz j§ma a¡−LC E−fr¡ Ll¢Rz
   2. −Le B¢j deÉh¡c në¢V hÉhq¡l L¢l e¡? ®LE Bj¡−L ¢LR¤ Efq¡l ¢c−m ,
     Bj¡l SeÉ clS¡ M¤m−m h¡ Bj¡l ®L¡eJ fÐnwp¡ Ll−m h¡ HlLj HLn
     lLj L¡l−Zz
   3. −Le B¢j ®c¡L¡−e h¡ −f¡ØV¡¢f−p h¡ hÉ¡w−L h¡ −k ®L¡eJ ¢V¢LV L¡V¡l
     m¡C−e, m¡Ce k¢c mð¡ qu, c¡ys¡−a Q¡C e¡!
   4. −Le B¢j ®l−Ù¹¡l¡yl h¡ LÉ¡−gl ¢hm HL¡ ®jV¡−a Q¡C! a¡l L¡lZ ¢L B¢j
     j−e Ll¢R AeÉ−cl V¡L¡ fup¡ ®eC? H ¢L AeÉ−cl Afj¡e Ll¡ eu!
   5. ®Le Bj¡l h¡¢s−a ®LE H−m B¢j a¡−L M¡h¡l ®M−a h¢m? B¢j ¢L i¡h¢R
     a¡l h¡ a¡−cl M¡h¡l ®S¡V¡−e¡l j¤−l¡c ®eC!
   6. −Le B¢j Ha f−cl M¡h¡l l¡æ¡ L¢l! B¢j ¢L M¡C−u j¡e¤o−L j¤‡ Ll−a
     Q¡C, AeÉ ¢LR¤−a j¤‡ Ll¡l rja¡ Bj¡l ¢ce ¢ce ®m¡f f¡−µR ¢L!
   7. −Le ®LE ®M−a b¡L−m a¡l f¡−a B¢j M¡h¡l a¤−m ¢cCz
   8. L¡E−L ®Le B¢j Efq¡l ¢cC? ®k ¢S¢ep Efq¡l ¢cC, a¡ ¢L a¡l ®eC, h¡
     a¡l ¢Le−a f¡l¡l ®k¡NÉa¡ ¡ ®eC h−m i¡¢hz
                                   78
   9. −Le B¢j L¡lJ L¡−R ¢LR¤ Q¡Ju¡l pju Ae¤NËq L−l h¢m e¡? −Le B¢j
      EX CE ¢fÔS ¢Ni ¢j L¡f Ah ¢V e¡ h−m ¢Ni ¢j L¡f Ah ¢V h¢m? B¢j ¢L
      j¡e¤o−L Q¡Ll h¡Ll j−e L¢l?
   10.        ®Le −L¡b¡J k¡h¡l pju B¢j L¡E−L p−‰ ¢e−a Q¡C, q¡yV¡l
      pju hå¤−cl q¡a d−l q¡yV−a Q¡C!
   11.        −Le B¢j ®LE Lb¡ hm−a b¡L−m j¡TM¡−e Lb¡ h¢m!
      AeÉ−cl Lb¡l ®Q−u ¢e−Sl Lb¡−LC ¢L …l¦aÅf§ZÑ h−m j−e Ll¢R! AeÉ−cl
      Lb¡ je ¢c−u e¡ öe−m ®Le AeÉl¡ Bj¡l Lb¡ öe−a Q¡C−h!
   12.        −Le B¢j gV L−l ¢S¢ep ¢L−e −g¢mz ®Le ®c−M ö−e,
      A−eL…−m¡ −c¡L¡e ®c−M c¡j ¢hQ¡l L−l a¡lfl ¢L¢e e¡!
   13.        −Le B¢j hå¤−cl HV¡ JV¡ Ll−a h¢mz B¢j ¢L i¡h¢R ®LE
      Bj¡l HV¡ JV¡ Ll−a h¡dÉ! −LE Bj¡l Q¡Ll?
   14.        −Le B¢j j¡e¤o−L AÒf f¢lQ−ul flC h¡¢s−a ®ej¿¹æ L¢l!
   15.        ®Le Bj¡l Ap¤M q−m hå¤−cl h¡¢s−a X¡¢L,  Lf¡−m q¡a
      l¡M−a h¢m?
   HlLj L−uLn ®Lez
   HC ®Lel j−dÉ m¤¢L−u B−R f§h Hhw f¢ÕQ−jl ag¡vz
 ®L¡eJ HL¢V pwúª¢a i¡−m¡ Hhw ®L¡eJ HL¢V j¾c -- ¢e−hÑ¡−dl j−a¡ Hje h¡LÉ
B¢j Bl EµQ¡lZ L¢l e¡z q¡−s q¡−s Ae¤ih L−l¢R ®k f¢ÕQj Hhw f§h -- c¤C
pwúª¢a−aC i¡−m¡ A−eL ¢LR¤ B−Rz c¤C pwúª¢al j¾c…−m¡ h¡c ¢c−u k¢c i¡−m¡…−m¡
Bm−N¡−R a¤−m H−e     ¢j¢n−u ®g¢m, Bj¡l Ni£l ¢hnÄ¡p, a¡ q−u EW−h Aa¤me£uz
fТa¢eua pj¡−Sl pqpË fQ¡ f¤−l¡−e¡ ¢eu−jl ¢hl¦−Ü ms¡C L−l¢R, pj¢ø ®b−L −h¢l−u
hÉ¢š²−a Ešl−Zl SeÉ E¾j¤M ¢Rm¡j, −p −c−n b¡L¡L¡m£ez ¢L¿º k¡l SeÉ pwNË¡j


                                     79
Lla¡j, ®pC pa¿»h¡−cl f§ZÑ l©f HM¡−e, ¢h−no L−l Ešl CJ−l¡−fl ®cn…−m¡u, Hhw
HC l©f ¢e−u B¢j, M¤h p¢aÉ Lb¡ ®k, HMe        c¤¢ÕQ¿¹¡NËÙ¹z pa¿»h¡c h¡
C¢ä¢iS¤u¡¢mS−jl HC ®Qq¡l¡¢VC ¢L j−e j−e B¢j C−µR L−l¢Rm¡j? p¢aÉ hm−h¡,
B¢j Q¡C¢e Hje, Hje C−µR B¢j L¢l¢ez pa¿»a¡ ®no Ah¢c ¢e−a ¢e−a j¡e¤o−L Ha
iu¡hq HL¡L£−aÅl ¢c−L ¢e−u k¡u, ®k, HL B¢j R¡s¡ Bl ®LE b¡−L e¡ −Q±q¢Ÿ−az
Bj¡l f−r JlLj HL¡L£aÅ ¢e−u ®hy−Q b¡L¡, M¤h h¤¢T ®k, Apñhz AeÉ L¡lJl
SeÉJ Hje c¤xpqh¡p B¢j L¡je¡ Ll−a f¡¢l e¡z ®Lhm f§−hl ®Q¡−M Bm¡c¡ L−l
®cM¢R e¡, f¢ÕQ−jl ®Q¡M ¢c−u ®cM−mJ i−u L¤yL−s k¡Cz


 f¢ÕQ−jl pa¿»h¡c j¡e¤o−L L£ i£oZ HL¡ L−l ¢c−µR, a¡ HC S£h−el Ni£−l ¢N−u
e¡ ®cM−m ®h¡T¡ k¡u e¡, k¡−h e¡z HM¡−e   S£he k¡l k¡l a¡l a¡lz AeÉ ®LE
J−a e¡L −Le, ¢LR¤C Nm¡−a f¡l−h e¡z ®LE k¢c ®i¡−N, H a¡l HL¡l ®i¡N¡z ®LE
L¡lJ −i¡N¡¢¿¹l i¡N Q¡C−h e¡z HLC lLj Øg§¢aÑlJz −a¡j¡l Be¾c ®a¡j¡l Lø, ph
®a¡j¡l HL¡lz k¢c ¢h−m¡−a qu ¢LR¤, hlw Be¾c ¢h−m¡−h, Lø euz ¢eS ¢eS S£h−el
c¤xM LøC k−bø pJu¡l SeÉ, A−eÉl Lø i¡N L−l pJu¡l BNËq L¡lJ ®eCz j¡e¤−ol
p−‰ j¡e¤−ol pÇfLÑ Lj−a Lj−a Hje AhÙÛ¡u H−p c¡ys¡u ®k L¤L¤l Abh¡ L¢sL¡W
H−cl ®no ilp¡ quz j¡e¢pL ®l¡N ¢h−no‘l c¤u¡−l ph−Q−u ®h¢n ¢is Ll−a qu
H−cl, f§−hl j¡e¤−ol a¡l fÐ−u¡Se qu e¡z je M¡l¡f! a¡−a L£! hå¤ B−R, üSe
B−R, je ®Le M¡l¡f a¡ hm, j−el ka Lb¡, ka i¡he¡, ph ¢exp−ˆ¡−Q fÐL¡n Llz
A¿¹a Lb¡ ®a¡ hm¡ k¡u, h−m L−øl ®h¡T¡ A−eLV¡C L¢j−u ®gm¡ k¡u, A−eÉl L¡yd
B−R ¢e−Sl j¡b¡¢V l¡M¡l, A−eÉl q¡a B−R q¡a¢V dl¡l, A−eÉl q©cu B−R ¢eiÑ¡l
qJu¡lz f¢ÕQ−jl f¢l−h−n  a£hÐ a£rÈ HL¡L£−aÅl AåL¡−l B¢j kMe X¤h−a b¡¢L,
f§−hl pwúª¢al fÐ−u¡Se B¢j q¡−s j‹¡u Ae¤ih L¢l z H ®c−nl L¡E−L k¢c h¢m


                                     80
B¢j HL¡ ®h¡d Ll¢R, a¡l¡ ¢LR¤−aC a¡l p¢WL Ae¤h¡c S¡e−h e¡z j¡−pl L¤¢s¢ceC
¢h¢iæ ®c−n ïjZ Ll¢R, Q§s¡¿¹ hÉÙ¹a¡l S£he, a¡l Jfl a¡lL¡MÉ¡¢az HL¡L£aÅ
®L¡−›−L B−p a−h? B−p JC O¤mO¤¢m ¢c−u, n£−al p§y−Ql ja B−p, AeÉ ®L¡b¡J eu,
j¡b¡u −hy−dz je−L ÙÛ¢hl Bl nl£l−L A−iÉ−pl c¡p h¡¢e−u       ®g−mz B¢j  h−m
Bj¡l aMe Bl ¢LR¤ b¡−L e¡z
  j−e q−a b¡−L B¢j h¤¢T ®SmM¡e¡u B¢Rz c¤ f¡ H−N¡−e¡ k¡−h e¡, ¢f−R¡−e¡ k¡−h
e¡z −k ü¡d£ea¡l SeÉ S£heil m−s¢R, ®pC ü¡d£ea¡C ®c¢M m¤W q−u k¡−µR ®Q¡−Ml
p¡j−ez j¤M g¤−V hm−a Q¡C¢R ¢LR¤, f¡l¢R e¡z ¢h−cn ¢hyi¤CH L£ ®b−L L£ qu ®L
S¡−e! ¢LR¤ q−m ®L Bp−h h¡yQ¡−az ¢exp‰a¡ Bj¡−L O¤j f¡s¡¢e j¡¢p ¢f¢p ®N−u ®N−u
¢ceil l¡ail O¤j f¡¢s−u l¡−Mz −S−N E−WC ®c¢M M¤h HL¡ B¢jz HC HL¡L£aÅ ¢WL
L£ lLj L¡E−L ®h¡T¡−aJ f¡¢l e¡z A−eL−L hå¤ h−m p¡¿¹Æe¡ f¡Cz k¢cJ p¢aÉL¡l
A−bÑ hå¤ ®LEC eu, a−h A−eL¢c−el f¢l¢Qa−L Bjl¡ hå¤ h−m AiÉÙ¹, Abh¡ hå¤
B−R Bj¡l, H−Lh¡−l HL¡ eC, HC ®i−h ¢j−bÉ q−mJ ü¢Ù¹ ®f−a Q¡Cz ®k ®L¡eJ
pju Q−m k¡−h¡ −c−nz ¢ce …e¢Rz ®L Bj¡−L S¡e¡−h ®c−n ®gl¡l Mhl! ¢LR¤C S¡¢e
e¡z Xx L¡j¡m ®q¡−p−el p−‰ c¡c¡l¡ ®k¡N¡−k¡N l¡M−Rz j¡jm¡l L£ Mhl, −j±mh¡¢cl¡
L£ Ll−R, plL¡l L£ hm−R, Hph fC fC L−l ¢S−‘p L¢l ®g¡−ez J¢cL ®b−L
Ešl k¡ B−p, a¡−a Bj¡l je i−l e¡z ®cn ®c−nl j−a¡ B−Rz ¢L¿º c§l à£fh¡¢pe£
a¡l ®cn−L ®X−L −X−L BL¤m q−u L¡y−c ---


h¢ÒVL pj¤−âl f¡−s m¡m HL¢V L¡−Wl h¡¢s
h¡¢sl p¡j−e ®M¡m¡ j¡W, j¡−W ¢hÙ¹l ®Q¢l, ØVÌ−h¢l Bl B−f−ml N¡R,
−f−L HL¡ HL¡ f−s b¡−L O¡−p, q¢lZ B−p j¡−T j−dÉ O¡p ®M−a
Bl N¡−Rl N¡−u N¡ Q¤m−L¡−az
jÉ¡Nf¡C f¡¢Ml¡ B−p ®hs¡−a ®hs¡−a, ¢LR¤ ¢eSÑe q¡Ju¡J,


                                       81
−pC h¡¢s−a AÒf AÒf L−l HL¢V pwp¡l N−s EW−R Bj¡l, Q¡m X¡m Bl e¤−el pwp¡l
¢h−L−ml Q¡−u c¤Q¡jQ ¢exp‰a¡ …−m f¡e Ll¡l pwp¡l,
p¡l¡l¡a Al−ZÉl AåL¡l−L ¢nu−l h¢p−u B…e a¡f¡−a a¡f¡−a
NÒf Ll¡l pwp¡l, Abh¡ ®i¡−ll ¢c−L O¤j e¡j−m Bs−j¡s¡ ®i−P Qej−e qJu¡l pwp¡lz


HMeJ ®gl¡J Bj¡−Lz
HMeJ Bj¡−L d¤−m¡h¡¢m ec£ q¡Js p−oÑ ®ra Bl hÐþf§œ c¡Jz
HMeJ c¡J Lmam¡, ¢e−L¡−e¡ E−W¡e, q¡af¡M¡l q¡Ju¡, ¢V−el Q¡−ml ¢lj¢Tj,
Bl ¢Ty¢Tyl X¡−Ll ®N¡V¡ hoÑ¡, ®d¡yu¡ JW¡ i¡−a j¡…l j¡−Rl d−ef¡a¡ ®T¡mz
                       y
HMeJ úÉ¡e¢X−e¢iu¡l nl£l ®b−L p¢l−u e¡J Bj¡l R¤C R¤yC ®nLs,
Bj¡−L h¡yQ¡Jz
                                       82
−M¡m¡ ¢Q¢W


  −M¡m¡ ¢Q¢W ¢m−M¢R−me CJ−l¡f B−j¢lL¡l ¢LR¤ ®mMLz p¤p¡e peV¡N, p¡mj¡e
l¦n¢c, Hm¢é−X C−u¢m−eL, h¡a C−uJl, h¡eÑ¡XÑ ®qe¢l −m¢i, ¢g¢mf ®p¡−ml, e¡¢ce
Nl¢Xj¡l, HlLj BlJ A−e−L ¢m−M−Re z −M¡m¡ ¢Q¢W…−m¡ CJ−l¡−fl f¢œL¡…−m¡u
HLC ¢c−e ¢iæ ¢iæ i¡o¡u R¡f¡ qaz ¢Q¢W…−m¡l ®h¢nl i¡NC aMe ®mM¡, kMe B¢j
Aa−m A¿¹l£Z ¢e−Sl ®c−nz ¢Q¢W…−m¡C f¢ÕQ−jl    n¡pL−N¡ù£−L   Bj¡l f−r
c¡ys¡−a Cåe S¤¢N−u−Rz a¡ e¡ q−m L¡l L£ WÉ¡L¡ f−s¢Rm ¢LR¤ Ll¡l! ¢Q¢W…−m¡ ¢e−u
hC ®hl L−l S¡jÑ¡e fÐL¡nL, gl¡¢p fÐL¡nLz
 Bj¡l öd¤ p¡mj¡e l¦n¢cl ¢Q¢WC fs¡ q−u¢Rmz fs¡ qu¢e AeÉ−cl ¢Q¢Wz ®k k¡l
i¡o¡u ¢Q¢W ¢m−M−Rez Cw−l¢S R¡s¡ AeÉ ®k i¡o¡u −mM¡ q−m a¡ fs¡l rja¡J Bj¡l
®eCz −pph ¢Q¢Wl Ae¤h¡c ®hl qh¡l fl B¢j S¡¢e−a f¡C −k ®e¡−hm f¤lú¡l f¡Ju¡
®m¢ML¡ c¢rZ B¢éL¡l e¡¢Ne N¢XÑj¡l ¢m−M¢R−me cÉ ¢lf¡h¢mL Ah ®mV¡pÑ f¢œL¡l 8
S¤m¡C pwMÉ¡u B¢j ap¢mj¡ e¡p¢l−el HL¢V p¡r¡vL¡l f−s¢Rz a¡l j¡dÉ−jC a¡−L
AÒf AÒf S¡e−a ®f−l¢Rz Jyl cªt Q¡¢l¢œL n¢š² Hhw p−aS jeen£ma¡ ay¡−L pÇf§ZÑ
p¡q¡kÉ Ll−h ®pC fl£r¡u k¡−a ay¡l −mMLpšÆ¡ J j¡ehpšÆ¡−L ®W−m ®cJu¡ q−u−Rz
Jyl p¡q−pl ®L¡eJ Ai¡h ®eCz ah¤ ¢a¢e qu−a¡ H Lb¡ ®S−e BnÄÙ¹ q−he ®k AeÉ¡eÉ
hý ®mML hå¤l j−a¡, ¢Q¿¹¡u J je−e B¢j ay¡lC p‰£z ay¡l j¤¢š²l SeÉ B¢j kb¡p¡dÉ                                     83
Llhz ®k paÉ Bjl¡ S¡¢e a¡−L fÐL¡n Ll−a ®N−m k¡ q¡l¡−a qu ®p ph ¢LR¤lC ¢a¢e
S£h¿¹ fÐa£Lz
Ae¤h¡c e¡ q−m S¡e¡ pñh ¢Rm e¡ h¡a C−uJl Hl ¢Q¢Wz ¢fÐu ap¢mj¡, B¢j ®pC mr
mr e¡l£−cl HLSe, k¡l¡ Bfe¡−L nÐÜ¡ L−le, AbQ k¡−cl Ú Bf¢e ®Q−ee e¡z Bf¢e
ApwMÉ e¡l£l p−‰ HL¡aÈ q−u−Re, Hy−clC n¢š²−a, Hyl¡ Bfe¡l ®pC jk¡Ñc¡−h¡d J
p¡qp−L nÐÜ¡ L−lez H¢c−L Hl¡ ¢exn−ë h¢m q−µRe Hhw ¢he¡ fТah¡−c ¢e−S−cl
i¡NÉ−L ®j−e ¢e−µRez Bf¢e ¢e−S e¡l£, L¡−SC Hy−cl B−hce Hhw e£lh Ae¤−k¡N
Bf¢e Efm¢ì L−l−Rez Bf¢e j¤M ¢g¢l−u Kc¡¢peÉ ®cM¡e¢e, hlw Hy−cl A¢i−k¡N
¢e−Sl h−m NËqZ L−l−Rez hC−Re Hy−clC ®h¡T¡z Bfe¡l ®mM¡u ®pC Lø J k¿»Z¡−L
a¤−m d−l Bf¢eJ ®pC L−øl i¡N£c¡lz AbQ, Bfe¡−L ¢e−S LMeJ ®pC Lø ®i¡N
Ll−a qu¢ez Bfe¡l ¢Q¿¹¡ J h¤¢Ü a¡−clC pjbÑ−e f¤ø, k¡l¡ ¢e−Sl ja fÐL¡−n Arj
Hhw ¢qwpËa¡l Apq¡u ¢nL¡lz HLSe ¢Q¢LvpL ¢qp¡−l Bf¢e ®Qø¡ L−l−Re ®l¡N
¢el©fZ Ll−az ®Qø¡ L−l−Re, p¡j¡¢SL L¡W¡−j¡ ®b−L OªZ¡, L¤pwú¡l Hhw Aå ®N¡ys¡¢j
E−µRc L−l p¤ÙÛ pj¡S N−s a¤m−az ¢e−Sl S£h−el T¤y¢L ¢e−u, ®l¡¢Nl ¢Q¢Lvp¡ ¢k¢e
L−le, Bf¢e ®pClLjC HLSe ¢exü¡bÑ h¡Ù¹hdj£Ñ ¢Q¢LvpLz HC fc−r−fl g−m
Bf¢e HL¢V jqv J p¡q−pl L¡S pÇfæ L−l−Rez HC A¢hQ¡l, HC m‹¡Ll OªZÉ
AhÙÛ¡ ¢exn−ë ®j−e ¢e−u Bf¢e üµR−¾c HL ¢el¦¢àNÀ Bu¡−pl S£he L¡V¡−a f¡l−aez
¢L¿º Bf¢e ®pC e£lh ¢e¢Ù»u j¡e¤−ol c−m −k¡N ®ce¢ez
−ic¡−ic L¤pwú¡l Hhw ®N¡ys¡¢jl à¡l¡ ¢eu¢¿»a q−u k¡l¡ pj¡−S ¢LR¤ j¡e¤o−L h¡¢am
L−l ¢c−µR, Bf¢e L−W¡li¡−h a¡−cl pj¡−m¡QLz Bf¢e ®Q−u−Re ph j¡e¤o−L °jœ£ J
pwq¢al h¡Z£ ®n¡e¡−az HC LaÑhÉ pÇf¡ce Ll−a ¢N−u ¢LR¤ ®m¡L−L Bœ²jZ L−l−Rez
k¡l¡ ¢e−Sl¡C °e¢aLa¡l j¡e ¢WL Ll−a Q¡u, h¡ AeÉ−cl ¢hQ¡l Ll¡l h¡ f‰¤ J qaÉ¡
Ll¡l HL−Q¢Vu¡ A¢dL¡l£ h−m j−e L−l, a¡l¡C Bfe¡l Bœ²j−Zl mrz H−cl k¡l¡


                                     84
¢h−l¡d£, a¡−cl−L Hl¡ e¡e¡i¡−h AaÉ¡Q¡l L−l pÇf§ZÑi¡−h ¢e¢ûu L−l ®cuz Bj¡−cl
c¤iÑ¡NÉ HC Aöi n¢š² fª¢bh£l phÑœ ph pwúª¢a−a R¢s−u B−Rz HC Aöi n¢š²l
f¢lZ¢a NZqaÉ¡ AbÑ¡v BEpýCvp, …m¡N....z ¢fÐu ap¢mj¡, A…¢¿¹ Af¢l¢Qa e¡l£
Bfe¡−L a¡−cl nÐÜ¡ J deÉh¡c S¡e¡−µRz
 B−j¢lL¡l ¢h¢nø ®m¢ML¡ p¤S¡e p¾V¡−Nl ¢Q¢W¢V HlLj, Bfe¡l ¢hl¦−Ü k¡ O−V−R
®pV¡ e¡l£ ¢h−à−ol Ec¡qlZz H¢V ®Lhm ¢h−â¡q£ ®mML−cl f£se Ll¡l ej¤e¡ euz HC
f£se HMe ¢hwn na¡¢ël HL Eæa I¢aqÉz hý na¡¢ë B−N CJ−l¡−f X¡C¢e−cl n¡¢Ù¹
®cJu¡l fÐb¡ ¢Rmz HMe HLClLj i¡−h hý Cpm¡¢jL l¡−øÌ e¡l£l¡ Bœ²j−Zl
mrhÙ¹¤−a f¢lZa q−u−Rez ¢h−no L−l ®pC e¡l£l¡ -- k¡l¡ i£l¦ ee, hnÉa¡ ü£L¡−l
fÐÙ¹¤a ee, BaÈ¢hnÄ¡−pl p−‰ ¢e−Sl ja fÐL¡−n prj Hhw k¡l¡ AeÉ−cl ®b−L Bm¡c¡z
k¡l¡ ü¡d£ei¡−h ¢Q¿¹¡ Ll−a prj ®pC ph e¡l£ J ®mMLl¡ Bfe¡−L cªø¡¿¹ ¢q−p−h
®c−M ilp¡ f¡−hez B¢j öd¤ Bfe¡l pqLjÑ£ ®mMLC eCz Bf¢e j¡ehS¡¢al ®k
A−dÑ−Ll Awn, B¢jJ ®pC A−dÑ−Ll HLSez B¢j Bfe¡l pqjjÑ£z Bfe¡l SeÉ lCm
Bj¡l Eo·aj A¢ie¾cez
A¢ØVÌu¡l ®m¢ML¡ Hm¢é−X C−u¢m−eL ¢m−M−Re -- ¢fÐu ap¢mj¡, ®a¡j¡l ®c−n Ha
j¡e¤o B−R ®k ®pC ®cn j−e L−l ®a¡j¡l j−a¡ hÉ¢š²−L h¡c ¢c−uJ a¡−cl Qm−hz
HLSe j¡e¤o Lj−h hC ®a¡ eu, ®L Bl ®Mu¡m l¡M−Rz Bl a¡l¡ i¡h−h, HC −j−u
®a¡ Bj¡−cl djÑ−L Afj¡e L−l−R, ®k djÑ−L ®L¡¢V ®L¡¢V f¤l¦o a¡−cl L¡y−d Bl ®L¡¢V
®L¡¢V e¡l£ a¡−cl ®hy−L k¡Ju¡ ¢f−W Q¢s−u h−u ¢e−u Q−m−Rz d−jÑl ¢LR¤C H−p k¡−h e¡,
k¢c a¡l ¢hn¡m fТaj§¢aÑl i¡−l ®L¡eJ e¡l£ ¢RV−L f−s k¡uz a¡−L ®a¡ HC i¡lh¡q£
e¡l£l Ai¡−h M¤y¢s−u Qm−a qu e¡ -- ®p Ae¡u¡−p Bl¡−j H¢N−u Q−mz ¢L¿º ®pph ®c−n
ap¢mj¡, ®a¡j¡l h¡ ®a¡j¡l j−a¡ ®j−u−cl ®L¡eJ A¢dL¡l ®eCz ®pM¡−e ®k HMeJ HL
S¤S¤l n¡pe AhÉ¡qaz H p−šÆJ B¢j j−e L¢l ®a¡j¡l fТa k¢c AaÉ¡Q¡l Ll¡ qu, a¡


                                       85
q−m ®a¡j¡l djÑ k¡−L a¤¢j eÉ¡up‰ai¡−h AaÉ¡Q¡−ll q¡¢au¡l h−m b¡−L¡, HLV¡ iNÀ
L¡W¡−j¡l j−a¡ qW¡v a£hÐ n−ë ®i−P fs−hz .. Cpm¡jdjÑ£ f¤l¦−ol cm h−m b¡−L –
Cpm¡j a¡−clC q¡−a pjÙ¹ rja¡ AfÑZ L−l−Rz ®L¡eJ HL¢ce a¡l¡ h¤T−he ®k a¡l¡
¢e−Sl¡C ¢e−S−cl dw−pl L¡lZz ®Lee¡ e¡l£−L a¡l¡ pjjkÑ¡c¡ ¢c−a Aü£L¡l L−l−Rz
H Lb¡ i¡−m¡i¡−h ®S−eJ ®k e¡l£f¤l¦o pj¡ez
¢fÐu h¡åh£, a¤¢j ¢L¿º ®L¡eJ L¡E¾V¡−ll ¢e−Q −a¡j¡l AeÉ ®L¡eJ S£he ®N¡fe L−l
l¡−M¡¢ez ®a¡j¡l HL¢VC ül©f, ®p¢VC a¤¢j ¢e−rf L−l−R¡z ®a¡j¡l H S£he ¢hœ²−ul
SeÉ eu, k¢cJ a¡l SeÉ h¡S¡−ll j§mÉ d¡kÑ Ll¡ q−u−Rz HLL¡−m HM¡−e Bj¡−cl
DnÄ−ll j§mÉ ¢edÑ¡¢la q−u¢Rm j¡œ ¢œn¢V ®l±fÉ j¤âz BSL¡−ml ®k ®L¡eJ pjªÜ ®c−nl
j¤â¡u ®pC aMeL¡l ¢œn¢V ®l±fÉ j¤â¡l c¡j La c¡y¢s−u−R ®L S¡−ez a¤¢j ap¢mj¡ ¢L¿º
BlJ j§mÉh¡ez ®a¡j¡l S£he Aj§mÉz ®a¡j¡−L B¢j nÐÜ¡ L¢lz a¤¢j paÉi¡o£ H Lb¡¢V
Hhw pjÙ¹ Lb¡ hm¡l Bj¡l A¢dL¡l B−R, a¡C B¢j hm¢Rz −a¡j¡−L Bj¡l B¢m‰e
J ö−iµR¡ S¡e¡¢µRz
S¡jÑ¡e ®mML H¢lM ®mÉØV ¢m−M−Re, Bn¡ L¢l ap¢mj¡ e¡p¢le Mhl f¡−he ®k
S¡jÑ¡¢el ®mMLl¡ a¡yl ®mM¡l ü¡d£ea¡ Hhw ay¡l hÉ¢š² ü¡d£ea¡ hS¡u l¡M¡l SeÉ
p¢œ²ui¡−h plh q−u−Rez Hh¡l kMe cn q¡S¡l ¢h−r¡iL¡l£ k¡l¡ pL−mC f¤l¦o a¡l¡
S¡e¡m¡l h¡C−l c¡y¢s−u ¢QvL¡l Ll−h ap¢mj¡−L g¡y¢pL¡−W Qs¡J, aMe HLV¡ Mhl
a¡−L ea¤e n¢š² ®S¡N¡−hz Mhl¢V HC, fª¢bh£l A−eL ®c−n ap¢mj¡l e¡j HL¢V fÐa£L
¢Q−q² f¢lZa q−u−Rz
HlLj BlJ ¢Q¢Wz ¢Q¢Wl EšlJ HL¢V −M¡m¡ ¢Q¢Wz


¢fÐu ®mMLhå¤l¡,
                                     86
fª¢bh£l HL¢V r¤â ®c−nl r¤â ®mML B¢jz Bl HC Bj¡l SeÉ AåL¡−ll b¡h¡ ®b−L
Bj¡−L j¤š² Llh¡l SeÉ Bfe¡l¡ Lmj q¡−a ¢e−u−Rez H ®k Bj¡l La hs fС¢ç a¡
B¢j ®Lhm Efm¢ìC Ll−a f¡¢lz Lªa‘a¡u Bj¡l je i−l k¡uz j¡−T j−dÉ i¡¢h,
Ha B−u¡S−el B¢j ®h¡dqu ®k¡NÉ eCz
fª¢bh£−a öih¤¢ÜpÇfæ ¢h−hLh¡e k¤¢š²h¡c£ j¡e¤o HMeJ B−Re, a¡−cl pq−k¡¢Na¡u
N¡t AåL¡l ®b−L, ¢exnÄ¡p ®gm¡ k¡u e¡ Hje hå Ol ®b−L B¢j ®h¢l−u Bp−a
®f−l¢R B−m¡l fª¢bh£−az fª¢bh£−a HMeJ AeÉ¡−ul ¢hl¦−Ü c¡ys¡h¡l p¡qp ¢LR¤ ¢LR¤
j¡e¤−ol B−R, Bj¡l NhÑ qu B¢j ®pCph q©cuh¡e j¡e¤−ol L¡R¡L¡¢R Bp−a ®f−l¢Rz
Bp−m ¢h−hLh¡e pLm j¡e¤oC Bjl¡ flØf−ll BaÈ£uz −mMLhå¤l¡, Bfe¡−cl B¢j
flj BaÈ£u h−m i¡h−a C−µR L¢lz
 h¡wm¡−cn HL¢V r¤â, c¢lâ ®cnz Hl piÉa¡l C¢aq¡p q¡S¡l hR−llz h¡wm¡u Lb¡
hmh¡l j¡e¤−ol pwMÉ¡ pjÙ¹ fª¢bh£−a c¤n ¢j¢muez h¡wm¡ i¡o¡l SeÉ B¢j NhÑ−h¡d
L¢lz fª¢bh£−a i¡o¡l SeÉ fСZ ¢c−u−Re HL h¡P¡¢ml¡Cz i¡o¡ J pwúª¢a lr¡ Llh¡l
SeÉ 1971 p¡−m ®k S¡¢a lš²ru£ HL¢V k¤Ü Ll−m¡, ¢a¢ln mr j¡e¤o fСZ ¢cm, ®pC
B−m¡¢La S¡¢al p¡j−e ¢hLV b¡h¡ ®j−m H¢N−u Bp−R N¡t AåL¡l, ¢hS¡a£u
pwúª¢az
 Bj¡−cl c¤xM HC, pj¡Sa¿», NZa¿», djÑ¢el−fra¡, Hhw S¡a£ua¡h¡c ¢Rm H ®c−nl
fÐd¡e Q¡l Ù¹ñz ®p ®c−nl pw¢hd¡e ®b−L qW¡v M−p ®Nm HL¢ce djÑ¢el−fra¡z fÐQ™
pñ¡he¡l ®cn¢V−L d£−l d£−l Cpm¡¢jL h¡e¡−e¡l osk¿» Qm−Rz HC osk¿»…−m¡
hl¡hlC L−l−R ®c−nl plL¡l, Bl HMe a¡−cl Mve¡ Ll¡ pw¢hd¡e¢VC hqe L−l
Q−m−R a¡−clC Ešlp§¢l haÑj¡e plL¡lz h¡P¡¢m N−SÑ EW−a S¡−e, a¡ Aa£a A¢i‘a¡
®b−L S¡¢e, ¢L¿º HC ®k HL HL L−l l¡øÌL¡W¡−j¡ ®b−L ph−m p¢l−u ®gm¡ q−µR
j¤¢š²k¤−Ül ®Qae¡, a¡l ¢hl¦−Ü HMeJ g¤y−p EW−R e¡ HMeJ h¡P¡¢ml¡z hlw


                                    87
®j±mh¡c£−cl pwMÉ¡ h¡s−R, Nm¡l ®S¡l h¡s−R, N¡−ul ®aS h¡s−R, Jl¡ l¡Sfb cMm
L−l ¢e−µR, Jl¡ HMe pc−fÑ ®c−nl ®kM¡−e ®pM¡−e c¡¢f−u ®hs¡−a f¡−l, ¢j¢Vw ¢j¢Rm
Ll−a f¡−l, a¤j¤m ¢QvL¡l, qCqõ¡ phC Jl¡ f¡−lz AbQ ®c−nl ü¡d£ea¡ ASÑ−el fl
fl H…−m¡ ¢Rm Apñh OVe¡z ®j±mh¡c£l¡ k¤Ü¡fl¡¢d Abh¡ a¡−clC hwndlz Jl¡ N−aÑl
®ial j¤M m¤¢L−u¢Rm 71Hl fl, HMe Jl¡ NaÑ ®b−L ®h¢l−u H−p−Rz h¢mù ®k
L˜ülC a¡hv AåL¡l Bl Aå−aÅl ¢hl¦−Ü ®p¡µQ¡l, ®pC L˜−LC ge¡ a¤−l ®R¡hm
¢c−µRz Y¡L¡l l¡Ù¹¡u Jl¡ cn mr p¡f ®m¢m−u ®c−h h−m ®O¡oZ¡ ¢c®u¢Rmz p¡f Hhw
®j±mh¡c£−cl j−d± B¢j −L¡eJ ag¡v ®c¢M e¡z


 c£OÑ c¤j¡pz kMe ®hy−Q b¡L¡l ph Bn¡ HLV¤ HLV¤ L−l T−l fs¢Rm, p¡l¡ ®c S¤−s
qla¡m q−µR Bj¡l g¡y¢pl c¡¢h−a, mr mr ®m¡L ®e−j Bp−R l¡Ù¹¡u., mw j¡QÑ Ll−R,
jq¡pj¡−hn Ll−Rz Bj¡−L qaÉ¡ Ll¡l SeÉ ¢h−no ®ú¡u¡XJ NWe Ll−R, j¡b¡l j§mÉ
d¡kÑ q−µR L¢ce fl fl---- nfb ®eJu¡ q−µR ®k L−lC ®q¡L Bj¡−L a¡l¡ qaÉ¡
Ll−hC ---Bl ®c−nl fÐN¢an£m h−m k¡y−cl j−e Ll¡ qu a¡yl¡ Bj¡l f−r Lb¡ hm−a
iu f¡−µRe, Bl l¡S¯e¢aL cm…−m¡J ®i¡−Vl −m¡−i Bj¡l ¢hf−r Lb¡ hm−Re----
®pC iuwLl c¤xpj−u Bfe¡l¡ Bj¡l f¡−n c¡y¢s−u−Rez B¢j A¢a p¡j¡eÉ HLSe
j¡e¤oz Bj¡l S£he M¤h HLV¡ j§mÉh¡e hÙ¹¤ euz B¢j j−l ®N−m SN−al ¢LR¤C
J−m¡Vf¡−m¡V q−h e¡, ¢L¿º Bj¡l c¤x¢ÕQ¿¹¡ ¢Rm aMe HL¢VC Hhw HMeJ HC HL¢VC,
®k, ®k ®cn¢V QjvL¡l ph pñ¡he¡ ¢e−u S¾j ¢em a¡l ®Le BS HC f¢lZ¢a!
®j±mh¡c£l¡ Bj¡−L qaÉ¡ L−lC ¢L aª¢çl ®YyL¤l a¤m−h? e¡, a¡l¡ ®c−nl ph j¤š²¢Q¿¹¡l
®M¡m¡ ®Q¡−Ml ¢h−hLh¡e j¡e¤o−L HL HL L−l qaÉ¡ Ll−hz J−cl k¢c HMeJ e¡
®WL¡−e¡ k¡u, a−h ®Q¡−Ml p¡j−eC qu−a¡ ®cM−a q−h ¢fÐu ®cn¢Vl dÄwp¡h−noz Jl¡
hÔ¡p−g¢j BCe Be−a Q¡u ®c−nz k¢c HC BCe Q¡m¤C qu ®c−n, a−h ¢e¢ÕQa −k e¡l£


                                      88
h¢¾c q−h O−l, håÉ¡aÅ Bp−h ¢nÒf p¡¢q−aÉl SN−az h¡wm¡−cn−L jdÉk¤N£u AåL¡−l
®W−m ®ch¡l SeÉ ®j±mh¡c£l¡ ®klLj j¢lu¡ q−u E−W−R, J−cl ¢qwpË b¡h¡ ®b−L
®cn¢V−L h¡yQ¡h¡l c¡¢uaÅ HMe Bj¡l, Bfe¡l, fª¢bh£l pLm öih¤¢ÜpÇfæ j¡e¤−olz
B¢j ¢hnÄ¡p L¢l, ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉLl¡C ®h¢n a¡¢Nc Ae¤ih L−le pj¡−Sl nl£l ®b−L
BhSÑe¡ c§l Ll¡l, a¡yl¡C AåL¡l p¢l−u ®b¡L¡ ®b¡L¡ B−m¡ B−eez
 Bfe¡l¡, hs ®mMLh¤ª¾c, B¢j ¢hnÄ¡p L¢l, ®L¡eJ ®cn h¡ L¡−ml fТa¢e¢d ee,
Bfe¡l¡ pLm ®c−nl, pLm L¡−mlz HC ®k eÉ¡−ul ¢c−L h¡¢s−u ¢c−u−Re Bfe¡−cl
Ec¡l q¡a, ®pC q¡−a B¢j q¡a l¡M¢R Bj¡lz Bfe¡l¡ Bj¡l nÐÜ¡ NËqZ Ll¦ez
ap¢mj¡
                                   89
fª¢bh£l f−b
HL¢V HL¢V L−l ¢ce k¡u,
HL¢V HL¢V L−l j¡p,
g¤m f¡a¡ T−l, f¡¢Ml¡ m¤L¡u

               90
S£he ö¢L−u qu e¡nz
  elJ−ul Ae¤ù¡e ®no qJu¡l p¡a¢ce fl faѤN¡−m C¾V¡leÉ¡ne¡m f¡mÑ¡−j¾V Ah
l¡CV¡pÑ−cl p−Çjmez Bj¡−L ®k−a q−h c¤−V¡−aCz q¡−a Bj¡l ®L¡eJ e¢bfœ ®eC,
ph NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡−el L¡−R, AbÑ¡v p¤C¢Xn ®fe LÓ¡−hl ašÆ¡hd¡−ez hm¡ qm Bj¡l p−‰
ïjZ Ll−h ®mML CE¢Se p¤m¢Nez p¡−s R g¤V EyQ¤ ¢hn¡m f¤l¦oz S¾j elJ−u−a,
¢L¿º c¤ k¤N d−l p¤C−X−e h¡pz ®mML ¢a¢e, elJ−ul i¡o¡−aC ®m−Mez p¤C−Xe Bl
elJ−ul i¡o¡l f¡bÑLÉ h¡wm¡ Hhw Apj£u¡l f¡bÑ−Ll j−a¡z
 elJ−u k¡œ¡¢VJ QjLfÐcz Bj¡−L ¢hj¡e h¾c−ll ¢ial ¢c−u −eJu¡ qu e¡z ®p¡S¡
l¡eJ−u−a Bj¡l N¡¢sz N¡¢s ®b−L p¡j−e HL¢V ¢py¢s ®cJu¡ qu ¢hj¡−e ®Y¡L¡lz
p¤V−Lp ®QL Ce Ll¡−a f¤¢m−nl HL¢V Awn Q−m k¡u h¾c−ll ¢ia−l, ®pC p¤V−Lp
Bh¡l f¤¢mn h¡¢qe£ ¢e−Sl¡ hqe L−l ¢e−Sl¡C ¢hj¡−el ®f−V Y¤¢L−u ®cuz J¢V−LJ
¢hj¡e h¾c−ll ¢eSü ¢el¡fš¡l ¢eu−jl j−dÉ ®gm¡ qu¢ez ¢hj¡−el ¢ialV¡ f¤¢mn
aæ aæ L−l M¤y−S H−p−R k¿»f¡¢a ¢c−uz Hlfl L¤L¤l-f¤¢mn h¡¢qe£ ¢hj¡−el Be¡Q
L¡e¡Q öy−L ®N−R ®L¡b¡J ®L¡eJ ®h¡j¡ B−R L£ e¡ −cM−az ph k¡œ£−L B−N ®b−LC
a¤−m ®gm¡ q−u−R ¢ia−lz Bj¡l SeÉ ®b−j B−R ¢hj¡ez Bj¡−L ¢e−u Q¡lSe −cqlr£
f¤¢mn E−W ®Nm ¢hj¡−ez fÐbj ®nÐZ£z JC ®nÐZ£−a Bl L¡lJ Bpe NËqZ Ll¡ ¢e¢oÜz
®cqlr£−cl pL−ml f−L−V ¢fÙ¹mz H−cl Bj¡l HLCp−‰ ®h¡L¡ Hhw ¢eù¤l j−e quz
®h¡L¡ HC SeÉ ®k B¢j h¤T−a f¡l−mJ Hl¡     f¡l−R e¡ ®k elJ−u h¡ p¤C−X−e
Bj¡−L qaÉ¡ Ll¡l SeÉ ®LE h−p ®eCz h¡wm¡−cn ®j¡õ¡−cl −c±s jp¢Sc Ah¢c,
AhnÉ a¡−cl ®c±−sl SeÉ l¡Se£¢aLl¡ l¡Ù¹¡O¡VJ fÐnÙ¹ L−l−R, pwp−cJ m¡m N¡¢mQ¡
®f−a−Rz ¢L¿º a¡−cl q¡a f¡ Ha mð¡ qu¢e ®k   ®k Ešl CJ−l¡−fl A¢m N¢m M¤y−S


                                     91
Bj¡−L ®hl Ll−h Bl H−cl p¤l¢ra ¢hj¡e h¾c−l Y¤−L a−a¡¢da p¤l¢ra ¢hj¡−e
Bj¡®L qaÉ¡ Ll−hz HM¡−eJ j¤pmj¡e h¡p L−l, a¡l¡ Bl k¡ ¢LR¤C Ll¦L, M¤e Ll¡l
j−a¡ iuˆl −L¡eJ L¡S Ll−h e¡z H L¡S¢V Ll−a −k c¤xp¡qp clL¡l a¡ a¡−cl
¢eÕQuC ®eCz j§ma   Abѯe¢aL p¤−k¡N p¤¢h−dl SeÉ f¢ÕQ−jl ®c−n h¡p Ll−Rz
f¢lh¡l f¢lSe ¢e−u ¢el¡f−c ®hy−Q b¡L−a C−µRC ®h¢nl i¡N j¤pmj¡−elz
 qW¡v ¢V¢LV e¡s−a e¡s−a ¢V¢L−V ®Q¡M f−sz Bj¡l e¡−jl hc−m ®mM¡ B−R Hi¡
L¡mÑpez f¡−n hp¡ CE¢Se−L d¢l, ®cM, e¡j i¤m L−l−Rz CE¢eS h−m, e¡ HV¡ i¤m e¡j
euz HV¡C HMe ®a¡j¡l e¡jz ¢el¡fš¡l L¡l−Z Hph Ll¡ q−µRz ¢eù¤l j−e qu HC
L¡l−Z ®k B¢j ®L¡b¡u B¢R, ®Lje B¢R, ®hy−Q B¢R e¡ j−l B¢Rz HC ®c−n B−c± ¢L
B¢j nÄ¡p ¢e−a f¡l¢R, Ap¤¢h−d L£ L£ q−µR a¡ S¡e¡l ®Qø¡ HL¢V fСZ£J L−l¢ez
iuwLl ¢hoZÀa¡ Bj¡−L NË¡p L−l ®gm−R ®c−MJ L¡lJ ï−rf ®eCz B¢j c¤x−M ®n¡−L
BaÈqaÉ¡ L¢l r¢a ®eC, Bj¡−L ®ke ®L¡eJ ®j¡õ¡ e¡ M¤e L−lz HC qm ®j¡Ÿ¡ Lb¡z
Hl ®Q−u ¢eù¤la¡ Bl L£ q−a f¡−lz


 B¢j eaj¤M h−p b¡¢Lz Bj¡l m‹¡ qu ¢el¡fš¡ e¡−jl p¡LÑ¡−pl SeÉz Bj¡l
L¡l−Z k¡œ£−cl ®i¡N¡¢¿¹ Lj q−µR e¡z pL−m ¢hpÈ−u Bj¡l ¢c−L a¡¢L−u B−Rz
Bj¡−L ¢Qe−a f¡l−R pL−mCz ®LE ®LE A−V¡NË¡g ®eh¡l SeÉ p¡j−e Bp−a Q¡u,
¢L¿º ¢hj¡−el ®ial f¤¢mn ®ic L−l Bj¡l e¡N¡m f¡u e¡z elJ−u−a e¡j¡l fl
Bj¡−L ¢hj¡e h¾c−ll ¢c−L −k−a ®cJu¡ qu e¡z ¢hj¡−el ®fV ®b−L Bj¡−L
l¡eJ−u−a e¡¢j−u Be¡ qu −kM¡−e A−fr¡ Ll−R p¡¢l p¡¢l      f¤¢m−nl N¡¢sz
p¤C−X−el ¢el¡fš¡ h¡¢qe£ Bj¡−L ®p¡fcÑ Ll−m¡ ¢el¡fš¡ h¡¢qe£l L¡−Rz f¤−l¡ ¢hj¡e
h¾cl ®Ol¡J L−l B−R f¤¢m¢n-®f¡n¡−Ll f¤¢mnz Bj¡−L h¾c−llC HL¢V ®N¡fe L−r
¢e−u k¡Ju¡ qmz JM¡−e, Ah¡L L¡™, Bj¡l p¤V−Lpz J¢V f¤¢mn h¡¢qe£ a¤−m H−e−R


                                     92
h¾c−l ®Y¡L¡l B−NCz SN−a ®k ¢el¡fš¡l Hje fÜ¢a b¡L−a f¡−l, a¡ B¢j ¢h¢pÈa
®Q¡−M ®c¢Mz iu m¡−N n¡¢¿¹ eN−l Bj¡l h¡¢sl p¡j−e c¤−V¡ l¡C−gmd¡l£ f¤¢mn ®k
plL¡l h¢p−u¢Rm, ®p Lb¡ i¡h−mz f¤¢mnc¤−V¡ f−s f−s O¤−j¡−a¡z −L h¡¢s Bp−a¡,
®L h¡¢s ®b−L −h−l¡−a¡ a¡l ®L¡eJ MhlC l¡M−a¡ e¡z B¢j LMe h¡C−l ®ka¡j, LMe
Y¤La¡j ®p¢c−LJ ¢g−l ®c−M¢e −L¡eJ¢cez j¡−T j¡−T Bj¡l p−¾cq qa, B−c± ¢L
a¡l¡ S¡−e L¡−L a¡l¡ f¡q¡l¡ ¢c−µRz Bl ®kV¡ ¢c−µR, a¡l e¡jCh¡ L£z Bj¡−L ¢e−u
k¡Ju¡ qm l¡CV¡pÑ q¡E−S, ®mML ih−ez ¢hn¡m ihez ®L¡eJ HL de£ ®mM−Ll h¡¢s
¢Rm H¢Vz HMe −mML pwNWe Hl ph¢LR¤l c¡¢u−aÅz −mML pwNWe qua ®L¡eJ
®mML−L Bj¿»Z S¡e¡−m¡ L−uL j¡−pl SeÉ, ®ke HM¡−e Bl¡−j B−u−p h−p ¢e−Sl
®mM¡ ¢m−M k¡ez Bj¡l SeÉ ihe¢V ®M¡m¡ qmz p¤C−X−e AhalZ Ll¡l fl HC fÐbj
p¢aÉL¡l B−up Ll¡l S¡uN¡ ®fm¡jz −n¡h¡l O−l O¤−j¡¢µR ®ke l¡SLeÉ¡ O¤−j¡¢µRz
¢hn¡m EyQ¤ EyQ¤ ¢p¢mw ®b−L ®e−j H−p−R i¡l£ fcÑ¡z S¡e¡m¡ ®Y−L ¢c−u−Rz R¡−c ¢p¢ØVe
QÉ¡−f−ml ja R¢h ByL¡z p¡l¡ h¡¢s−a ¢hn¡m ¢hn¡m −p¡e¡¢m L¡l¦L¡S Ll¡ ®é−j R¢hz
p¤rÈ eLn¡l ph f¤−l¡−e¡ L¡−ml Bph¡hz ®O¡l¡−e¡ ¢py¢sz ¢hR¡e¡l Jj Jj ®m−fl am
®b−L ®h−l¡−a C−µR L−l e¡z H h¡¢sl A−dÑLV¡ HMe cMm L−l B−R Bj¡l elJ−ul
¢el¡fš¡ h¡¢qe£z Ae¤ù¡−e n¡¢s flh, Bf¡aa p¡VÑ fÉ¡¾Vz p¤C−X−el BÕQkÑ ¢ebl S£he
®b−L ®h−l¡−e¡ Bj¡l clL¡l ¢Rmz Ae¤ih L¢l HL¢V ¢al ¢al Be¾c Bj¡−L R¤y−u R¤y−u
k¡−µRz
  CE¢Se H−p Mhl¡Mhl ¢e−µRz qJu¡l Lb¡ Bj¡l ®p−œ²V¡¢l ¢L¿ºº A¢ii¡hL q−u
h−p b¡−L, ®pM¡−eC Bj¡l Bf¢šz elJ−ul ¢el¡fš¡ h¡¢qe£ Bj¡−L Ap−m¡ O¤¢l−u
®cM¡−m¡z p¡l¡ Ap−m¡ ®O¡l¡l fl f¤¢mn−cl ¢S−‘p L¢l, L£ hÉ¡f¡l, nq−l Y¤L−h e¡?
nq−l Y¤L−h e¡ j¡−e? −i−h¢Rm¡j ®L¡eJ ¢eSÑe nqlam£−a O¤l−R h¤¢Tz JV¡C, p¡L¤−mÉ
cn h¡−l¡V¡ j¡e¤o q¡yV−R, JV¡C nq−ll ph−Q−u Sehým l¡Ù¹¡z q−h e¡ ®Le, f¤−l¡


                                       93
®c−nl ®m¡LpwMÉ¡ ¢ae ¢j¢muez CJ−l¡−f Bp¡aL ö¢e Lb¡u Lb¡u ¢j¢muez ¢j¢mue
h¤T−a Bj¡l pju ®m−N−Rz Bjl¡ ®a¡ ®c−n −N¡e¡…e¢a ¢j¢mu−e L¢l e¡z HL ¢j¢mue
k¢c cn m¡M, a−h ¢ae ¢j¢mue ¢a¢ln m¡Mz ®N¡V¡ ®cnV¡u ¢a¢ln m¡M ®m¡Lz ®pM¡−e
l¡Ù¹¡l ¢is ®a¡ cn h¡−l¡Se−L ¢c−uC q−hz ®c−nl j¡e¢Qœ ®hn hsz h¡wm¡−c−nl
Buae HLn Q¤u¡¢õn q¡S¡l hNÑ ¢L−m¡¢jV¡l, Bl elJ−ul ®j¡V Buae ¢aen Q¢în
q¡S¡l c¤n L¤¢s hNÑ ¢L−m¡¢jV¡lz h¡wm¡−c−nl SepwMÉ¡ −a−l¡ ®L¡¢Vl ®Q−u ®h¢n, Bl
elJ−ul SepwMÉ¡ HL ®L¡¢V ®a¡ euC j¡œ ¢a¢ln L£ p¡−s ¢a¢ln m¡Mz ¢el¡fš¡
h¡¢qe£l hs LaÑ¡−L ¢S−‘p L−l L−l abÉ BlJ ®S−e ¢em¡jz elJ−ul SepwMÉ¡l
j−dÉJ   f’¡n q¡S¡l f¡¢LÙ¹¡¢ez f¡¢LÙ¹¡¢e ®Le! o¡−Vl cn−L f¢ÕQj CJ−l¡−fl
®cn…−m¡−a LmL¡lM¡e¡u L¡S Ll¡l SeÉ nТj−Ll fÐ−u¡Se quz nТjL Be¡ qu
A−fr¡Lªa c¢lcÊ ®cn ®b−Lz elJ−u H−e¢Rm f¡¢LÙ¹¡e ®b−Lz nТj−Ll¡ L¡S L−l−R,
HMe Bl J−cl nÐ−jl    fÐ−u¡Se ®eCz ¢L¿º L¡lM¡e¡l L¡S ®no q−u k¡h¡l fl
nТj−Ll¡ Bl ¢e−S−cl ®c−n ®gla k¡u¢ez f¢lh¡−ll ®m¡LSe ¢e−u ¢c¢hÉ pwp¡l
p¡¢S−u hph¡p  Ll−a öl¦ L−l−Rz elJ−u−a ®kje f¡¢LÙ¹¡¢e j¡C−N˾V, S¡jÑ¡¢e−a
a¤L£Ñ, p¤C−X−e ¢ge Bl Ca¡m£u, é¡−¾p Bm−Sl£u, jlLL£u Bl ¢aE−en£u ®m¡L,
®hm¢Su¡−j B¢éL¡l Lw−N¡ ®b−L Bp¡ ®m¡Lz Hl¡C HMe ®cn…−m¡−a pwMÉ¡mO¤
®N¡ù£…−m¡l j−dÉ ph−Q−u hsz CE−l¡−fl f¤−l¡−e¡ L−m¡¢e ®b−L j¡e¤o ea¤e S£h−el
®M¡y−S E−W H−p−Rz ¢hÐ−V−e i¡la£u Efjq¡−cn£u, ®hm¢Su¡−j L−‰¡¢eS, é¡−¾p Ešl
B¢éL¡l ®m¡Lz
 h¤−mVfЦg N¡¢s−a L−l ®O¡l¡ qm l¡SfСp¡c, c¤NÑ, −q¡m−jeL−me ¢ú S¡Çfz  N¡¢s
−d−u Q−m Hy−L ®hy−L H−Lh¡−l f¡q¡sQ¤−s¡u, ®kM¡e ®b−L ¢ú Ll¡ qu n£aL¡−mz
E¢enn h¡q¡æ p¡−m n£a-A¢m¢Çf−Ll SeÉ h¡e¡−e¡ ¢ú S¡−Çfl ®k f¡a¢V f¡q¡−sl
Jfl ®b−L ¢e−Q j¡¢V−a ®e−j ®N−R, a¡ p¢aÉC q¡y q−u ®cM¡l jaz N¡ ¢nl¢nl L−l


                                     94
i¡h−m j¡e¤oN¤−m¡ hl−gl Jfl f¡−ul am¡u JlLj mð¡ L¡W ®hy−d ¢e−u T¡y¢f−u f−s
na g¤V ¢e−Qz ¢ú S¡c¤OlJ B−R JC f¡q¡−sl Jflz −O¡l L¡V−a e¡ L¡V−aC ea¤e
¢LR¤z H−p b¡¢j ¢i¢NmÉ¡™ f¡−LÑz H ®a¡ ¢eÕQuC Aá¤a HL¢V f¡LÑz S£h−e A−eL
f¡LÑ ®c−M¢R i¡ú−kÑl f¡LÑ HC fÐbjz −j¡V¡ ®j¡V¡ nl£−ll e¡l£ f¤l¦o ¢nöl i¡úkÑz Hp
Hj p¤ma¡−el R¢hl j¡e¤o−cl ja ®cM−a m¡−Nz p¤M£, ü¡ÙÛÉha£z ph−Q−u ®Q¡M L¡−s
j−e¡¢mbz −Q±Ÿ ¢jV¡l mð¡ Lm¡j¢V−a Ss¡S¢s L−l na na j¡e¤−ol i¡ú¡kÑz phC
HL¢V f¡blM−™l Jfl Ll¡z f¤−l¡ f¡LÑ¢V−a ®j¡V i¡úkÑ HLn ¢hl¡eîC Bl j¡e¤−ol
i¡úkÑ ®j¡V Rn¢Vz i¡ú−ll e¡j …Ù¹¡i ¢i¢NmÉ¡äz ¢i¢NmÉ¡™ f¡LÑ ®b−L i¡C¢Lw S¡q¡S
S¡c¤O−lz i¡C¢Lw−cl, Smcp¤É−cl f¤−l¡−e¡ S¡q¡S…−m¡ l¡M¡ B−Rz Nm¤C−ul f¡n c¤−V¡
EyQ¤ q−u pl¦ q−u Jf−l E−W ®N−Rz e¡e¡lL−jl ®e±−L¡z p¤C−X−e ®c−M¢R i¡p¡ S¡c¤Olz
i¡p¡ e¡−jl ®e±−L¡¢V X¤−h ¢N−u¢Rm, f−l AhnÉ ¢aen e¡ Q¡ln hRl fl ®a¡m¡ qu
−e±−L¡¢Vz ®pC BÙ¹ HL¢V ®e±−L¡C HMe S¡c¤Olz elJ−ul p¤C−X−el ®Xej¡−LÑl
BCpmÉ¡®™l ph A’mC ¢Rm i¡C¢Lw−cl A’mz S¡c¤Ol ®b−L AÉ¡XJu¡XÑ j¤´M
¢jE¢Su¡−jz j¤−´Ml ®pC ¢hMÉ¡a ByL¡¢V, ®k¢Vl e¡j ¢QvL¡l, B−R JM¡−ez HC
¢QvL¡l¢V M¤h ¢hMÉ¡¡az j−e qu HL¢V ®j−u p−ål ¢c−L HL¢V ¢hÐ−Sl Jfl c¡y¢s−u
qW¡v HL¡ q−u ¢N−u ¢QvL¡l L−l L¡yc−Rz e£m Bl m¡m l−P ByL¡ R¢h¢V B…e B…ez
®Le ®k ®L¡e R¢h qW¡v e¡j L−l, ®L ®k L£ L¡l−Z ¢hMÉ¡a q−u k¡u, a¡ Bj¡l f−r
®h¡T¡ pñh qu e¡z j¤−´Ml HC ¢QvL¡l¢V ®ghЦu¡¢l j¡−p Q¤¢l q−u ¢N−u¢Rm, ®Q¡l Bs¡m
®b−L c¡¢h L−l¢Rm   HL ¢j¢mue Xm¡l, e¡, Xm¡l Vm¡l MlQ¡ Ll−a qu¢ez
R¢h−fÐj£−cl fÐhm ¢QvL¡l ®QQ¡−j¢Q−a c¤¢ae j¡−pl j−dÉC R¢h¢V EÜ¡l q−u−Rz
HLh¡l c¤m¡m L¡LL¤ ¢nÒf£l e¡j Bs¡m L−l ®l−M Bj¡−L ¢fL¡−p¡l q¡−a dl¡
g¤−ml ®a¡s¡l HL¢V R¢h −Q¡−Ml p¡j−e d−l ¢S−‘p L−l¢Rm, R¢h¢V L¡l ByL¡z B¢j
R¢h¢Vl BfcjÙ¹L fl£r¡ L−l h−m¢Rm¡j, Q¡l f¡yQ hR−ll ®L¡eJ h¡µQ¡l ByL¡z


                                      95
c¤m¡m L¡LL¤ q¡a p¢l−u ®cM¡−me e¡jz ¢fL¡−p¡z B¢j j¤´M ¢jE¢Su¡−j ¢QvL¡l
e¡−jl ¢hMÉ¡a R¢h¢Vl p¡j−e c¡y¢s−u ®b−L i¡¢h, B¢jC L£ f¡la¡j e¡ Hje ®L¡eJ
R¢h ByL−a, Abh¡ AeÉ ®k ®L¡eJ ¢nÒf£Cz A¢hMÉ¡a ®L¡eJ R¢hl p−‰ ¢hMÉ¡a H
R¢hl f¡bÑLÉ L£! SNa Aá¤az qW¡v    L−l ¢LR¤ ¢S¢ep ¢hMÉ¡a q−u k¡uz ®kje
®j¡e¡¢mp¡z J−L ®m¡−L ¢is L−l ®cM−a k¡uz AbQ fÉ¡¢l−pl m¤il O¤−l ®c−M¢R,
®j¡e¡¢mp¡ ¢mJe¡−c¡Ñ cÉ ¢i¢’l Hje ®L¡eJ i¡−m¡ R¢h euz


 fl¢ce pL¡−m ¢hn−fl h¡¢s−a e¡Ù¹¡l ¢ej¿»Z, J h¡¢s−a L¢h p¡¢q¢aÉL−cl ¢ej¿»Zz
HLSe djÑ…l¦l h¡¢s−a! B¢j d−¾c f¢sz B−Nl ¢ce j¿»£, f−ll ¢ce ¢hnfz ¢hnf
X¡L−mC Bj¡−cl ®k−a q−h ®Le! h¡wm¡−c−n h¡ua¤m ®j¡L¡ll−jl M¢ah L¢h
p¡¢q¢aÉL−cl X¡L−m ®pM¡−e ¢L cm −hy−d Hje ®ka ®LE! Hph d−jÑl −m¡L−L Ha
j¡eÉ Ll¡l L¡lZ ¢Lz
¢S−‘p L¢l, BµR¡ Bjl¡ ®Le ¢hn−fl h¡¢s−a H−p¢R?
hm L£z ¢hnfz Q¡QÑ Ah elJ−ul ¢hnfz
a¡−a L£! M¤h hs ¢LR¤ e¡¢L?
¢eÕQuC hs ¢LR¤z a¡C−a¡ X¡L−mC H−p¢Rz l¡Sf¢lh¡l, elJ−ul plL¡l, ¢hnf Hl¡
ph¡l Jf−lz H−cl q¡−aC rja¡z
B¢j Ah¡L qCz Ha p¤¾cl HL¢V ®cnz Ha pja¡l ®cnz ®pM¡−e ¢L e¡ djÑ…l¦l Ha
rja¡z
elJ−u HL¢V ®pL¤m¡l l¡øÌz HM¡−e Bh¡l dj£Ñu ®m¡−Ll rja¡ L£ L−l b¡−Lz ¢hnf
−L ®k X¡L−mC Bp−a q−h e¡¢Lz
HLSe hm−me, hm L£! ¢hnf ®X−L−Rez AhnÉC Bjl¡ Bp−h¡z Bl ®L hmm elJ−u
®pL¤m¡l!


                                    96
¢hpÈ−u Q¡f¡ BaÑe¡c ö¢e ¢e−Sl L¡−eCz L£ hmR L£, elJ−u ®pL¤m¡l l¡øÌ eu?
e¡z p−h−N j¡b¡ e¡s−m¡ elJ−ul ®mMLz
e¡ euz elJ−ul pw¢hd¡−el ¢àa£u d¡l¡u ®mM¡, H−ie−S¢mL¡m m¤−bl¡e elJ−ul l¡øÌ
djÑz l¡S¡ q−µR ¢NSÑ¡ Hhw l¡−øÌl fÐd¡ez j¿»£−cl j−dÉ k¡l¡ elJ−ul-¢NSÑ¡l pcpÉ
a¡l¡C ¢NSÑ¡l ®k ®L¡eJ …l¦aÅf§ZÑ ¢pÜ¡−¿¹l SeÉ ®i¡V ¢c−a f¡−lz
¢œ²ÕQ¡e f¢lh¡−l −k ¢nöC S¾j ®eu, Bfe¡ Bf¢e ¢NSÑ¡l pcpÉ q−u k¡uz k¢c e¡
LMeJ pcpÉfc ®b−L e¡j L¡¢V−u ¢e−u k¡u, p¡l¡S£heC pcpÉ b¡−Lz elJ−u−a
naLl¡ p¡a¡¢n i¡N j¡e¤oC ¢NSÑ¡l pcpÉz H ö−e B¢j i¡¢h, Hje ¢e−V¡m ®cn, e¡l£
f¤l¦−ol Hje pja¡l ®cn, j¡eh¡¢dL¡−ll üNÑ Hje HL¢V ®cn, HC ®c−nlJ ¢L e¡
l¡øÌdjÑ B−Rz a−h h¡wm¡−c−nl l¡øÌd−jÑl ¢hl¦−Ü Bjl¡ Ha ®p¡µQ¡l ®Le! l¡øÌdjÑ
®l−MJ k¢c ®cn−L pja¡ J p¡−jÉl ®cn h¡e¡−e¡ k¡u, a−h Bl Ap¤¢h−d L£! elJ−u−a
j¡ehh¡c£ e¡¢Ù¹L−cl HL¢V pwÙÛ¡ B−R, k¡−cl o¡V q¡S¡l ja pcpÉz a¡l¡ HC
l¡øÌdjÑ−L h¡¢am Ll¡l ®Qø¡ L−l k¡−µRz j¡e¤o−L Eà¤Ü Ll−R −ke ¢NSÑ¡ ®b−L e¡j
L¡¢V−u ®euz e¡j e¡ L¡V¡−m S£heil ¢NSÑ¡l Q¡yc¡ ¢c−u ®k−a q−hz j¡C−e ®b−L
Bfe¡−a V¡L¡   Q−m ®k−a b¡L−h ¢NSÑ¡l M¡−az e¡¢Ù¹La¡l Ec¡la¡, jq¡e¤iha¡,
e¡¢Ù¹La¡l …l¦aÅ J fÐ−uSe£ua¡l Jfl −S¡l ¢c−u HC pwNWe elJ−ul ®m¡L−cl j¡e¤o
h¡e¡h¡l ®Qø¡ L−l k¡−µRz ¢hn−fl h¡¢s−a Bj¡l p−‰ Bm¡f Ll−a H¢N−u H−me
p¡¢ØVe HLjÉ¡ez p¤C−X−el M¤h e¡jLl¡ ®m¢ML¡z Cc¡e£w −N¡−u¾c¡ EfeÉ¡p ¢mM−Rez
−N¡−u¾c¡ EfeÉ¡p HMe Bl BN¡b¡ ¢œ²¢ØVl dl−e ®mM¡ qu e¡z f¢ÕQ−jl hs hs
p¡¢q¢aÉLl¡J ®N¡−u¾c¡ EfeÉ¡p−LJ    EyQ¤ j¡−el p¡¢q−aÉl L¡a¡−l  ¢e−u c¡ys
L¢l−u−Rez p¡¢ØVe HLjÉ¡e p¤C¢Xn AÉ¡L¡−X¢j, ®k AÉ¡L¡−X¢j p¡¢q−aÉ ®e¡−hm f¤lú¡l
®cJu¡l SeÉ p¡¢q¢aÉL ¢ehÑ¡Qe L−l, a¡l ÙÛ¡u£ pcpÉ z l¦n¢cl ¢hl¦−Ü g−a¡u¡ S¡¢l
qJu¡l fl p¡¢ØVe HLjÉ¡e AÉ¡L¡−X¢j−L g−a¡u¡l fТah¡c Ll¡l Ae¤−l¡d L−l¢Rm,


                                     97
¢L¿º AÉ¡L¡−X¢j l¡¢S qu¢ez ®p L¡l−Z ¢a¢e E¢enn Ee¡¢n p¡−mC AÉ¡L¡−X¢j ®b−L
fcaÉ¡N L−lez ¢L¿º fcaÉ¡N Ll−mC AÉ¡L¡−X¢jl ÙÛ¡u£ pcpÉfc Q−m k¡u e¡z k¡l¡
fcaÉ¡N L−l h¡ CÙ¹g¡ ®cu, a¡−cl ®Qu¡lV¡ b¡−L, ¢L¿º M¡¢m b¡−Lz −Qu¡l p¢l−u
®eJu¡ qu e¡z j−l ®N−mC HLj¡œ quz ®LE jl−mC a−h ea¤e L¡E−L pcpÉ −eh¡l
SeÉ ¢ehÑ¡Qe quz ®j¡V BW¡−l¡ Se pcpÉ AÉ¡L¡−X¢j−az BW¡−l¡ Se pcpÉ jªa¤Él
BN Ah¢c pcpÉz p¡¢ØVe HLjÉ¡e Hhw B¢j e¡Ù¹¡ ®M−a HL ®V¢h−mC h−p¢Rz e¡Ù¹¡
®M−a ®M−a ¢a¢e hm−me a¡l AÉ¡L¡−X¢j ®R−s ®cJu¡l L¡¢qe£z p¡¢ØVe HLjÉ¡−el
pcpÉfc ®L¡eJ¢ce k¡−h e¡, −i−h Bj¡l Ah¡L m¡−Nz H Bh¡l ®Lje ¢eujz B¢j
pcpÉ B¢¢j CÙ¹g¡ ¢c−mJ B¢j ®b−L k¡−h¡ JM¡−ez Bj¡l e¡j¢V L¡V¡ q−h e¡z a¡l
j¡−e CÙ¹g¡ ®cJu¡l ü¡d£ea¡ b¡L−mJ e¡j a¤−m ®eJu¡l ü¡d£ea¡ Bj¡l ®eCz HMe
k¢c BW¡−l¡ S−el j−dÉ p−a−l¡ Se CÙ¹g¡ ®cu, a−h ¢L HLSe−L h−p ¢ehÑ¡Qe
Ll−a q−h p¡¢q−aÉ ®e¡−hm f¤lú¡l ®L f¡−h, a¡l? qÉ¡y a¡Cz
  p¡¢ØVe HLjÉ¡e Bue¡ ®hl L−l a¡s¡a¡¢s j¤−M HLV¤ f¡EX¡l f¡g L−l ¢e−mez
L£ clL¡l ¢Rm, j−e j−e h¢mz Hj¢e−a N¡m HLV¤ m¡mC q−u b¡−L p¡c¡ l−Pl
j¡e¤o−clz L£ clL¡l JC m¡m S¡uN¡V¤L¤ BlJ HLV¤ m¡m Ll¡lz ®p±¾c−kÑl ®k pw‘¡
BSL¡m Bjl¡ S¡¢e, a¡ CJ−l¡f£u pw‘¡z HC pw‘¡¢VC HMe SNap¤Ü pL−ml
j¢Ù¹−úz nl£−l ®L¡eJ ®am Q¢hÑ b¡L−h e¡z j¤MM¡e¡ mð¡−V q−hz N¡−ml q¡s HLV¤
®h¢l−u H−m i¡−m¡z ®k ®j−u−clC ®c¢M fСu HLC lLj nl£lz La ®j−u H−p Bm¡f
L−l k¡−µRz L¡lJ e¡j L¡lJ j¤M B¢j j−e l¡M−a f¡¢l e¡z ph …¢m−u ®g¢mz ®p J−cl
®c¡−o e¡ Bj¡l ®c¡−o S¡¢e e¡z
 ØVL−q¡−jl −L¡b¡u ay¡l h¡¢s ¢S−‘p Ll−aC p¡¢ØVe HLjÉ¡e hm−me, p¤C−X−el
Eš−l ®R¡– HL¢V NË¡−jz hs ®mML q−mC ®k l¡Sd¡e£−a b¡L−a q−h a¡l ®L¡eJ AbÑ
®eCz C‰j¡l h¡NÑjÉ¡eJ p¤C−X−el ®jCemÉ¡™ Hhw l¡¢nu¡l j¡TM¡−e h¡¢ÒVL pj¤−â


                                    98
i¡p¡ Nam¡™ e¡−jl HL¢V c§l- à£−flJ Ešl fС−¿¹, ®g¡−l e¡−jl A”−m, ®kM¡−e
Sehp¢a fСu ®eC hm−mC Q−m, b¡−Lez L¡lJ p−‰ ®cM¡ L−le e¡z hl−gl ®c−nl
j¡e¤o−cl üi¡h Q¢l−œC ®h¡dqu ¢eSÑea¡l fТa frf¡a B−Rz c£OÑc£OÑ L¡−ml A−iÉ−p
HC Q¢lœ N−s E−W−Rz hl−gl L¡l−Z H−cl Se−k¡N¡−k¡N       M¤h ®h¢n ¢Rm e¡z
HL¡¢LaÅC H−cl pðm ¢Rmz HL¡l−Z −h¡dqu l−š² H−cl ¢eiª−a ¢eSÑ−e b¡L¡l
BL¤ma¡z a¡C ¢L! i¡h−a b¡¢Lz j¡e¤o ®a¡ p¡j¡¢SL fСZ£z h¡−Ol ja Ap¡j¡¢SL euz
h¡O ¢e−Sl p£j¡e¡u AeÉ ®L¡eJ fСZ£l Ef¢ÙÛ¢a fR¾c L−l e¡z j¡e¤o L£ L−l j¡e¤o
R¡s¡ h¡y−Q, h¤¢T e¡z


  l¡−a plL¡¢l ¢Xe¡lz ¢hn¡m l¡SfÐp¡−cz B¢j   ¢h−no A¢a¢bz q¡−a ®N¡e¡ ¢LR¤
®mML−L Bj¿»Z S¡e¡−e¡ q−u−Rz B¢j p¡d¡lZ L¡fs fl¡ p¡d¡lZ j¡e¤oz L¡lJ p−‰
B¢j l−P Y−P ¢j¢m e¡z ¢e−S−L ka p¢l−u l¡M−a Q¡C, Bs¡m Ll−a Q¡C, …l¦aÅ ka
Lj ®f−a Q¡C, aa ®c¢M Bj¡−LC Be¡ qu     ph¡l j¢dÉM¡−e, ph ®Q¡M L¡e…−m¡
Bj¡l ¢c−LCz hs Aü¢Ù¹ qu Bj¡lz na na LÉ¡−jl¡ Tm−p EW−R Bj¡−L ¢c−L a¡L
L−lz hs A¢fÐai ®h¡d L¢lz ®V¢h−m p¡S¡−e¡ ¢ae−V L−l Ju¡Ce NÔ¡pz ¢hn¡m b¡m¡,
b¡m¡l h¡y¢c−L c¤−V¡ ®R¡V hs L¡yV¡ Q¡jQ, Bl X¡e¢c−L ®R¡Vhs c¤−V¡ R¤¢lz Bl b¡m¡l
p¡j−e c¤−V¡   Q¡jQz f¡−n p¡c¡ eÉ¡f¢Lez fÐ−aÉL b¡m¡l p¡j−e ®R¡– L¡N−S e¡j
R¡f¡−e¡z k¡l e¡j ®k ®Qu¡−ll p¡j−e, ®p hp−h ®pM¡−ez Bj¡−L e¡j M¤yS−a qm e¡,
j¿»£l¡C p¡cl AiÉbÑe¡ S¡¢e−u ¢e−u ®N−me Bj¡l ®Qu¡−ll L¡−Rz ®V¢h−m Bj¡l e¡j
®mM¡ L¡NSz Bj¡l X¡−e fÐd¡e j¿»£, h¡−j fll¡øÌ j¿»£z B−nf¡−n BlJ LSe j¿»£z
−V¢h−ml j¡TM¡e S¤−s a¡S¡ a¡S¡ g¤m Hy−L−hy−L ec£l j−a¡ h−u ®N−Rz fÐd¡ej¿»£ ®NÊ¡
q¡l−mj hЦäm¡äz fll¡øÌj¿»£ L¡¢l elX−qCjz pwúª¢a j¿»£ A−p ®LÓim¡äz pL−mC
−j−uz elJ−u pwp−c naLl¡ f’¡n i¡N −j−uz Bj¡l M¤h i¡−m¡ m¡−N i¡h−a −k


                                      99
fª¢bh£−a ®L¡b¡J Hje pj¡S B−R ®k pj¡−S e¡l£l A¢dL¡l p¤fТa¢ùaz l¡−øÌ pj¡−S
O−l h¡C−l e¡l£l¡ j¡e¤o ¢q−p−h pÇj¡¢eaz a¡l¡ ¢ejÀ¢m‰ S£h ¢q−p−h c¡¢p ¢q−p−h
®k±ehÙ¹¤ ¢q−p−h ¢Q¢q²a euz e¡l£l¡ e¡l£ qJu¡l L¡l−Z ¢e−Øf¢oa euz ®ke ü−fÀl
®cn  HC elJ−uz pj¡S hÉhÙÛ¡ Hje ®k −L¡b¡J L¡lJ c¡¢lâ ®eCz Hje ¢eM¤ya
®cn¢V−a h−p B¢j Lb¡ hm¢R HC ®c−nlC plL¡−ll p−‰z −Q¡M h¤¢m−u B¢e
Ol¢V−az e¡l£ f¤l¦o pL−mC ®M−a ®M−a Q¤j¤L ¢c−µR Ju¡C−ez pL−m Lb¡ hm−R
¢eQ¤ü−lz ®LE HM¡−e ®OE ®OE L−l EW−R e¡z ®L¡eJ f¤l¦oC ®L¡eJ ®j−ul ¢c−L T¤y−L
fs−R e¡z Ae¤j¡e L¢l ®LE hm−R e¡ L¡E−L ®L¡eJ ApÇj¡eSeL Lb¡z ApÇj¡e HC
në¢VJ ®hn B−f¢rLz ®k Lb¡ i¡la£u Efjq¡−c−n ApÇj¡eSeL eu, ®p Lb¡
HM¡−e qu−a¡ Qlj ApÇj¡eSeLz
 fll¡øÊj¿»£ f¤−l¡−e¡ Lb¡ f¡l−me, ®pC ph ¢c−el Lb¡, kMe B¢j N¡ Y¡L¡ ¢c−u¢R
Y¡L¡u, kMe Bj¡−L qaÉ¡ Ll¡l fZ L−l−R ®cnS¤−s ®j±mh¡¢cl¡, L£ L−l aMe
Bj¡−L h¡yQ¡−a elJ−ul plL¡l j¢lu¡ q−u E−W¢Rmz B¢j ¢LR¤V¡ je ¢c−u ¢LR¤V¡ e¡
je ¢c−u ö¢e j¿»£l Lb¡z
h¡wm¡−c−nl hÉ¡f¡−l L£ ¢pÜ¡¿¹ Bj¡−cl ®eJu¡ E¢Qa h−m Bfe¡l j−e qu? qW¡v fÐnÀ
Ll−me fll¡øÌj¿»£z M¡¢eLV¡ QjL¡m¡jz M¡¢eLV¡ q¡pm¡jz M¡¢eLV¡ Sm ®Mm¡jz a¡lfl
hmm¡j, ¢pÜ¡¿¹ ®e−he Bfe¡l¡z B¢j L£ L−l hm−h¡ L£ ¢pÜ¡¿¹ ®e−he!
Bjl¡ HL¢V ¢pÜ¡¿¹ ¢e−u¢Rm¡jz plL¡l ®ke ®L¡eJ lLj Bfe¡−L Evf¡a e¡ L−l,
a¡l SeÉz Bf¢e ¢L S¡−ee L£ Bj¡−cl ¢pÜ¡¿¹?
S¡¢e e¡z L£ ¢pÜ¡¿¹?
Bjl¡ fСu ¢ae−n¡ ¢j¢mue elJ−u¢Su¡e œ²¡Ee ¢cC h¡wm¡−cn−L, hR−lz HC c¡e
i¡h¢R hå L−l ®chz
−Le?


                                    100
−Le eu?
h¡wm¡−cn N¢lh ®cnz B¢n i¡N j¡e¤o j¡e−hal S£hek¡fe L−lz c¡e hå L−l ¢c−m
h¡wm¡−c−nl plL¡−ll ®a¡ ¢LR¤ k¡−h Bp−h e¡, k¡−h Bp−h c¢lâ j¡e¤−olz He¢SJl
j¡dÉ−j V¡L¡ A¿¹a ¢LR¤ q−mJ ®a¡ k¡u c£e c¤xM£ ®j−u−cl i¡−m¡l SeÉz B¢j
H−Lh¡−lC HC p¡q¡kÉ hå Ll¡l frf¡¢a eCz
¢L¿º Bfe¡l p−‰ ®k BQlZ plL¡−ll! ®j±mh¡c−L ®ki¡−h fÐnÐu ¢c−µR, ®c−nl Eæ¢a
¢L Hi¡−h pñh?    Bjl¡ c¡a¡ ®cn…−m¡ p¡q¡kÉ hå Ll¡l Lb¡ h−m, Abh¡
p¡j¢uLi¡−h hå L−l ¢c−u ®a¡ Q¡f pª¢ø Ll−a f¡¢lz
qÉ¡y a¡ f¡−lez a¡−a ¢L plL¡l pw−n¡de q−h! ®L¡eJ cmC Hje ¢LR¤ Ll−h e¡, k¡
Ll−m rja¡u ¢V−L b¡L¡u Ap¤¢h−d quz l¡S¯e¢aL cm…−m¡ j¡e¤−ol j‰−ml SeÉ
i¡−h e¡, ¢e−S−cl B−Ml    ®N¡R¡−e¡l ¢Q¿¹¡u a¡l¡ hÉÙ¹z B¢j i¡¢h Ai¡h£ c¤x¢M
j¡e¤−ol Lb¡z J−cl ®Le h¢’a Ll−he, L£ ®c¡o J−cl? −Lhm HL¢V i¤m ®c−n
S¾j¡−e¡l SeÉ BS Jl¡ ¢nr¡ ®b−L ü¡ÙÛÉ ®b−L h¢’a, pL−ml p¡j¡eÉ Aæ hÙ»
h¡pÙÛ¡−el ¢el¡fš¡V¤L¤J ®S¡−V e¡z
Q¤f q−u b¡−Le fll¡øÌj¿»£z Q¤f q−u b¡−Le fÐd¡ej¿»£z öd¤ AeÉ ®V¢hm ®b−L ¢eQ¤ü−ll
L−b¡fLbez Bl ®L¡eJ në ®eCz L¡V¡ R¤¢ll V¤wV¡w në ®Lhm Bj¡l b¡m¡ ®b−L J−W,
AeÉ ®L¡eJ b¡m¡ ®b−L euz H b¡m¡l Jfl Be¡¢s q¡−a dl¡ L¡V¡ R¤¢lz q¡a ¢c−u i¡a
M¡Ju¡ N¢lh ®c−nl ®j−u BS de£l clh¡−lz ®p i¡−m¡ L−l de£-®c−nl j¡e¤−ol j−a¡
Lb¡ hm−a S¡−e e¡, J−cl j−a¡ ®p p¡S−a S¡−e e¡, ®M−a S¡−e e¡z
 f−ll¢c−el L¡NS…−m¡u fÐbj f¡a¡ ®R−u b¡−L Bj¡l R¢h−az ®l¢XJ ®V¢m¢in−e
Bj¡l elJ−u ïj−Zl Lb¡ hm¡ q−µRz ®cM¡−e¡ q−µRz h−p h−p Hph ®cM¡l pju
Bj¡l ®eCz ®c±−s¡−a q−h ØV¡i¡‰¡−lz CE¢Se h−m¢Rm, Ap−m¡−a     B¢j plL¡¢l
A¢a¢bz ØV¡i¡‰¡−l B¢j p¡¢qaÉ ®N¡ù£l A¢a¢bz ØV¡i¡wN¡−l k¡h¡l ®hm¡u ®N¡y dlm¡j,


                                     101
¢hj¡−e k¡−h¡ e¡, ®lmN¡¢s−a k¡−h¡z ®lmN¡¢s−a k¡h¡l SeÉ ®LE h¡ue¡ d−l, H ®ke
fÐbj JM¡−ez ®Le? Aam¡¢¿¹−Ll f¡−s k¡−h¡, ®cM−a ®cM−a k¡−h¡ j¡e¤o, fÐLª¢az nql
eNl NË¡j ®cM−a ®cM−a k¡−h¡z ¢hj¡−e k¡−h¡ e¡z ¢L¿º Bj¡l ®N¡y ®d¡−f ¢VL−m¡ e¡z
¢el¡fš¡ h¡¢qe£l LaÑ¡−cl L¡−e ¢N−u¢Rm fÐÙ¹¡hz ö−eC e¡LQ L−l ¢c−u−Rez ¢el¡fš¡l
L¡l−Z ¢hj¡−eC ®k−a q−hz Bl ®L¡eJ Ef¡u ®eCz Ap−m¡l ¢el¡fš¡ lr£l¡ Bj¡−L
py−f ¢c−u Hm ØV¡i¡‰¡−ll ¢el¡fš¡ lr£−cl q¡−az
 ØV¡i¡‰¡−l ¢hn¡m ®q¡−Vmz ®q¡−V−ml Ol ®b−LC ®cM¡ k¡u p¡j−e ¢hn¡m pj¤âz
¢hn¡m M¡e¡¢fe¡z ¢hn¡m BclkaÁz Bj¡l hšªa¡ öe−a HM¡−eJ p¡l¡ CJ−l¡f ®b−L
®nСa¡ H−p−Rz Hm¡¢q L¡äz p¡r¡v Bl p¡r¡vL¡−ll SeÉ ýj¢s ®M−u fs−R
p¡wh¡¢cLl¡ ¢V¢il −l¢XJl f¢œL¡l jÉ¡N¡¢S−elz f¤¢mn c¤q¡−a p¢l−u ¢c−µR ph¡C−Lz
M¤h j¡u¡ qu Bj¡lz Jl¡ ¢L ®L¡eJ ®c¡o L−l−R! −Lhm c¤−V¡ Lb¡ hm−a Q¡C−R Bj¡l
p−‰z B¢jC h¡ qW¡v L£ Hje m¡V p¡−qh q−u ®Nm¡j ®k J−cl Ha a¤µR Llh! ¢e−Sl
®Q¡M L¡e−L ¢hnÄ¡p q−a Q¡u e¡z HL p¤C¢Xn ®l¢XJ p¡wh¡¢cL na Bhc¡l L−lJ
Bj¡l p¡r¡vL¡l f¡u¢e, ®r¡i Ef−Q E−W−R a¡l L−˜z Bj¡l NË£h¡u e¡¢L ®NËV¡ N¡−hÑ¡l
Aqwz AqwHl ¢LµR¤ ®eC, ¢L¿º ®cM¡u qu−a¡ AqwHl j−a¡ ¢LR¤z Bj¡l œ²−j ApqÉ
m¡−N p¡wh¡¢cL−cl ¢isz ®qb¡ eu ®q¡b¡ eu h−m ®c±−s¡−a b¡¢Lz Ap¡wh¡¢cL j¡e¤−ol
p−‰ p¡j¡eÉ h¡LÉ ¢h¢eju quz Ap−m¡ ®b−L E−s H−p−Re elJ−ul pwúª¢a j¿»£, ay¡l
p−‰ p¡Nlf¡−sl ¢hMÉ¡a S¡q¡S-®l−Ù¹¡l¡yu h−p Lb¡z EC¢mu¡j ®eCNl H−p−Re,
−j±mh¡c£−cl …¢m M¡Ju¡ ¢hMÉ¡a fÐL¡nL, HMe Bj¡lJ fÐL¡nLz TLT−L hC Hl
j−dÉC fÐL¡n L−l ®g−m−Rez Af§hÑ fÐL¡ne¡z m‹¡, ¢e−Sl hC, AbQ f¡a¡ E−ÒV HL¢V
h¡LÉJ ®h¡T¡l p¡dÉ ®eCz S¡jÑ¡e i¡o¡u Bj¡l Jfl hC ¢m−M−Re ¢fV¡l ¢fˆ¢ú,
S¡jÑ¡¢el g¡Ch¤NÑ ®b−L H−p−Re ®cM¡ Ll−az ay¡l p−‰   Lb¡ qu ®cs ¢j¢eVz h¡c
h¡¢L pju Bj¡l e¡N¡m f¡Ju¡l Ef¡u L¡lJ ®eCz ®b¡li¡ô HL¢ce L¡al Ae¤eu


                                    102
S¡e¡−me, Ha p¡wh¡¢cL ®a¡j¡l SeÉ c§l c§l¡¿¹ ®b−L H−p−R, ®a¡j¡l p¡r¡vL¡l
Q¡C−Rz a¤¢j hlw HLV¡ ®fÐp Leg¡−l¾p Llz
®fÐp Leg¡−l−¾p hm¡l ¢LR¤ ®eC Bj¡lz
®a¡j¡l C−µR−L ®a¡ ApÇj¡e Ll−a f¡¢l e¡z ®b¡li¡ô je-i¡P¡ ü−l h−mz p−Çjm−e
Cw−l¢S−a ¢e−Sl HL¢V ¢m−M Be¡ hš²hÉ fs−a q−u−Rz HC q−u−R j¤n¢Lmz ¢iæ
HL¢V i¡o¡, h¢œn hR−ll  ¯ce¢¾ce S£h−e −k i¡o¡¢Vl QQÑ¡ L¢l¢e, ®pC i¡o¡C HMe
Bj¡l S£he k¡f−el HLj¡œ i¡o¡z −b¡li¡ÒV ¢ØVe, elJ−ul ®mML pwÙÛ¡l pi¡f¢az
¢e−S ¢a¢e L¢hz f‰¤z f‰¤ q−u L£ ¢hn¡m B−u¡Se L−l−Re p¡¢q−aÉlz elJ−u
¢gemÉ¡™, p¤C−Xe, ®Xej¡LÑ, BCpmÉ¡™, Eš−ll ph ®cn ®b−L p¡¢q¢aÉL ¢is
L−l−Re p¡¢qaÉ p−Çjm−ez −q¡−Vm BVm¡¢¾V−LC q−µR p¡¢qaÉ p−Çjme, JM¡−eC Bj¡l
b¡L¡l hÉhÙÛ¡ q−u−Rz Bj¡−L ®cM−mC Q¡l¢cL ®b−L ¢is Ef−Q f−s, Ha cª¢ø
BLoÑ−Zl hÙ¹¤ q−a Bj¡l i¡−m¡ m¡−N e¡z −Lhm q¡l¡−a Q¡C, q¡¢l−u ®k−a Q¡Cz
®m¡LQr¤l Bs¡m M¤y¢Sz c§−l ®L¡b¡JHl SeÉ Q’m qCz −h¢l−u f¢s HL¡ HL¡z
elJ−ul HL g−V¡ p¡wh¡¢cL A−eLrZ d−l    Aam¡¢¿¹−Ll f¡−s Bj¡l R¢h ®a¡m¡l
SeÉ ¢je¢je L−l Ae¤−l¡d L−lC k¡−µR L−lC k¡−µR, ¢g−l k¡u e¡ k¢cJ a¡−L ¢g¢l−u
®cJu¡ q−u−R A−eLh¡lz ®S¡y−Ll j−a¡ ®m−N b¡L¡u, HLpju je Hje elj qu ®k
a¡−L p−‰ ¢eCz ¢eC Aam¡¢¿¹−Ll ®m¡−iz h¡¢L ph¡l Bhc¡l ®g−m ®pC ®m¡L¢Vl
Bhc¡−l l¡¢S qC ®N¡f−ez ®m¡L¢V EµRÆ¢paz B¢j EµRÆ¢pa Aam¡¢¿¹−Ll ®p±¾ckÑ ®c−Mz
HC Bj¡l fÐbj Aam¡¢¿¹−Ll f¡−s c¡ys¡−e¡z a¡l S−m f¡ ®iS¡−e¡z q©cu ®iS¡−e¡z
fÐLª¢al HC Afl©f l©f B¢j Ef−i¡N Ll−h¡ e¡¢L ¢ceil p¡wh¡¢cL−cl pqpË fÐ−nÀl
Ešl ®ch! c¤−V¡l j−dÉ l©f ®cM¡−LC ®h−R ¢eCz ApqÉ m¡−N p¡wh¡¢cL−cl Aje −Sy−L
dl¡! a¡−cl Aje Ai¡N¡l ja a¡¢L−u b¡L¡z ®qy−V ®hs¡C Ec¡p£ q¡Ju¡uz O¤¢l −kje
M¤¢nz f¤¢mn h¡¢qe£−L S¡¢e−u ¢c−mC qu ®k O¤−l ®hs¡−h¡z a¡l¡ flj Evp¡−q Bj¡−L


                                    103
¢e−u ®h¢l−u f−sz B¢j e¡ ®h−l¡−m a¡−cl ¢LR¤ ®k Lj f¢lnÐj a¡ euz c¡y¢s−u b¡L−a
q−h Bj¡l clS¡l p¡j−e W¡yuz C−µR qm O¤−l ®hs¡−a NË¡−jz f¤¢m−nl M¡e f¡y−QL N¡¢s
Qm−m¡ Bj¡−L ¢e−u NË¡−jl E−Ÿ−nz −L hm−h NË¡j! L£ Af§hÑ p¤¾cl ph h¡¢sz Ag¤l¡e
ph¤−Sl j¢dÉM¡−e h¡¢sz ®Lje AhÙÛ¡ Lªo−Ll, S¡e−a p¡d S¡−Nz LªoL hm−a
Bj¡−cl j−e ®k lLj HL¢V ¢LÓø ¢LÓæ Ai¡h£    ®Qq¡l¡ ®i−p J−W, HM¡eL¡l LªoL
®j¡−VJ ®aje euz fÐ−aÉ−L de£z a¡−cl ¢hn¡m ¢hn¡m TLT−L h¡¢sz h¡¢sl L¡−R
c¡ys¡−e¡ HL¢V c¤¢V N¡¢sz p¡j−e Lª¤¢o−raz Lª¢o−r−al Jf¡−l M¡j¡lz pL−mC VÊ¡ƒl
hÉhq¡l L−lz ph¢LR¤−aC −j¢n−el hÉhq¡lz n£−al ®cn h−m ®h¢n ¢LR¤ gm¡−a f¡−l
e¡z Nlj L¡mV¡u   gm¡u, k¡ gm¡uz HL¢V Lb¡ ö−e B¢j Ù¹¢ña qC, ®p qm,
Lªo−Ll¡ gpm e¡ gm¡−e¡l SeÉ V¡L¡ f¡u plL¡−ll L¡R ®b−Lz c¤d ®h¢n e¡ Evfæ
Ll¡l SeÉ Nl¦l M¡j¡l k¡−cl B−R, a¡l¡J V¡L¡ f¡uz gm¡−m qu−a¡ Bu qa cn m¡Mz
plL¡l fÐÙ¹¡h ®cu cn m¡M   Ef¡SÑe Ll¡l SeÉ k¡ Ll−a, a¡ ®L¡−l¡ e¡, ®a¡j¡−L
Bjl¡ L¤¢s m¡M ®chz hRl hRl ¢à…Z ¢œ…Z f¡−µR V¡L¡, Bl LjÑq£e h−p B−Rz H
öd¤ elJ−ul AhÙÛ¡ euz f¢ÕQj CE−l¡−fl ph−c−nC HLC AhÙÛ¡z Lªo−Ll¡ gpm e¡
gm¡−e¡l SeÉ plL¡−ll L¡R ®b−L V¡L¡ f¡uz     gpm gm¡−m ®k MlQ, e¡ g¢m−u
¢h−cn ®b−L Bjc¡¢e L−l HLC f¢lj¡−Zl gpm ¢L−e ¢e−m A−eL Lj MlQz p¤al¡wz


  p−Çjm−el ®no ¢c−e l¡−a p¡wúª¢aL Ae¤ù¡®el B−u¡Se qu hs ¢b−uV¡−lz
Bj¡l L¢ha¡ f¡W Bl mÉ¡f p‰£az HL¢V ®j−u Ls¡ e£m, Ls¡ m¡m Bl Ls¡ qm¤c
l−Pl ®f¡n¡L fl¡, N¡e N¡Cmz mÉ¡−fl p¤l h¤−Ll ®hce¡ ®b−L ®p¡S¡ E−W B−pz
N¡−el Lb¡ e¡ h¤T−mJ öd¤ p¤lC ØfnÑ Ll−a f¡−l q©cu! N¡e…−m¡−L h−m CuCLz
mÉ¡fpl¡ ¢e−S−cl HMe Bl mÉ¡fp hm−a fR¾c L−l e¡z h−m p¡¢jz ¢e−S−cl i¡o¡¢Vl
e¡j p¡¢j i¡o¡z ¢nL¡l Ll¡, j¡R dl¡, hÒN¡ q¢l−Zl ¢fR−e ®R¡V q−µR a¡−cl L¡Sz


                                     104
CJ−l¡−f p¡¢jl¡C ph−Q−u pwMÉ¡N¢lù B¢ch¡¢pz elJ−ul mÉ¡fmÉ¡−äC ph−Q−u ®h¢n
p¡¢j h¡p L−lz Hl¡ HLV¡ ¢e¢cÑø fÜ¢a−a ¢e−S−cl a¡yh¤ h¡e¡uz j¡¢V−a hªš¡L¡−l hy¡n
f¤−a Q¤−s¡u ¢j¢m−u ®cuz h¡y−nl L¡W¡−j¡¢V f¤−l¡V¡C ®Y−L ®cu föl Q¡js¡u, ®pm¡C
L−l L−l ®S¡s¡ m¡¢N−uz O−ll j¡TM¡eV¡u B…e SÅ¡¢m−u −N¡m Ol¢Vl ¢Le¡l ®O−p
¢hR¡e¡ ®f−a O¤−j¡uz M¤h p¡c¡¢p−d S£hez S¿ºl ®m¡j a¤−m n£−al ®f¡n¡L h¡e¡u Hl¡z
hÒN¡ q¢lZ ®c±s¡−e¡ H−cl L¡Sz p¡¢jl¡ öd¤ elJ−ul Eš−lC eu, p¤C−Xe ¢gemÉ¡™,
l¡¢nu¡l Ešl¡’−m h¡p L−lz S¡uN¡l e¡j mÉ¡fmÉ¡äz    p¡¢jl¡ HLpju p¡l¡−cn
S¤−sC ¢Rm, −Lhm p¡¢jl¡C ¢Rm ®pCpjuz ¢L¿º     h¢ql¡Nal¡ Y¤−L   p¡¢j−cl
a¡s¡−a a¡s¡−a c¢rZ ®b−L Eš−l ¢e−u ®g−m−Rz H−cl ¢i−Vj¡¢V−a hpa öl¦ L−l−R
h¢ql¡Na p¡c¡l¡z   Bl B¢ch¡p£ p¡¢jl¡ HMe Q¡l¢V ®c−n i¡N q−u Eš−l ÙÛ¡e
®f−u−Rz  p¡¢j−cl−L h¡e¡−e¡ q−u−R HL HL¢V ®c−nl pwMÉ¡mO¤z H A−eLV¡
B−j¢lL¡l jaz CJ−l¡f£ul¡ ¢N−u B−j¢lL¡l B¢ch¡p£−cl M¤e L−l hwn ¢e¢ÕQq²
L−l−Rz ¢LR¤  h¡¢L ¢Rm, a¡−cl a¡s¡−a a¡s¡−a HL¢V c¤¢V S¡uN¡u h¢¾c L−l−Rz
S¡uN¡l e¡j ¢c−u−R ¢lS¡−iÑnez A−ØV¢mu¡−aJ a¡Cz p¡c¡l¡ ¢e−S−cl ®k EQ¤y−nÐZ£l
j−e Lla, h¡ L−l, a¡ HC hÉhq¡l…−m¡l j−dÉC Øføz


  ØV¡i¡‰¡l ®b−L ¢g−l B¢p Ap−m¡−az ØV¡i¡‰¡−ll f¤¢mn Bj¡l p−‰ Ap−m¡ E−s
¢N−u JM¡eL¡l f¤¢m−nl q¡−a Bj¡−L py−f ¢c−u B−pz L£ L¡äz B¢j Hh¡lJ A−eL
h−m¢R, Hl ®L¡eJ j¡−e qu e¡z j¡−e qu e¡ a¡lflJ ¢el¡fš¡l p¡LÑ¡p Bj¡−L m‹¡u
®g−mz ØV¡i¡‰¡−ll Ae¤ù¡−e B¢j f¤¢mnf¡q¡l¡l L¡l−Z m‹¡u f−s¢Rz A−eL pju a¡C
Ae¤ù¡e e¡ ö−e p−l ¢N−u¢Rz O¤−l ®h¢s−u¢Rz
 Ap−m¡u ®f±y−R¡−m CE¢Se a¡l h¡¢s−a Bj¡−L ¢e−u ®Nm ay¡l j¡−L ®cM¡−az j¡
HL¢V h¡¢s−a HL¡ b¡−Lez ¢al¡eîC hRl hupz CE¢S−el j¡ HL¡ b¡−Lez ®L¡eJ


                                     105
L¡−Sl ®m¡L ®eCz ¢e−S ¢a¢e q¡yV−a f¡−le e¡z HL¢V VÊ¢m−a il ¢c−u q¡yV−Re, M¤h
d£−lz Hi¡−hC ®qy−V ¢a¢e l¡æ¡ h¡æ¡ Ll−Rez Ol ®c¡l f¢lú¡l Ll−Rez B¢j qaið
c¡y¢s−u b¡¢Lz
L£ BÕQkÑ CE¢Se! Hi¡−h ®a¡j¡l j¡−L HL¡ ®l−M−R¡ ®Le? Jyl ¢eÕQuC Lø q−µRz
®a¡j¡l −L¡eJ i¡C ®h¡e HM¡−e b¡L−R e¡ ®Le, h¡ Jy−L a¡−cl h¡¢s−a ¢e−u k¡−µR e¡
®Le!
Bj¡l fÐnÀ ö−e CE¢Se AfÐÙ¹¤a quz Bja¡ Bja¡ L−l hmm, HlLj A−eÉl O¡−sl
Jfl L¡lJ h¡p Ll¡l ¢euj HM¡−e ®eCz Bj¡l c¡c¡ j¡−T j−dÉ ®cM−a B−pz
j¡−T j−dÉ?
qÉ¡y ¢œ²pj¡−pl pju ¢eÕQuC B−p ®cM−az
hm L£!
Bl ¢e−a Q¡C−m ¢L j¡ k¡−he e¡¢L? j¡ ®a¡ k¡−he e¡ ®L¡b¡Jz
¢L¿º Qm−a ¢gl−a e¡ f¡l−mz h¡S¡l L−l ®L ®cuz
HL¡ Hi¡−hC VÊ¢m ®W−m h¡S¡−l k¡ez M¤h Ap¤¢h−d q−m plL¡l ®b−L −m¡L ®c−h p¡q¡kÉ
Ll¡l SeÉz Bl k¢c H−Lh¡−lC ¢hR¡e¡u f−s k¡ez a−h huú−cl h¡¢s B−R, ®pM¡−e
¢Q¢Lvp¡J quz −pph plL¡¢l h¡¢s−a plL¡lC ¢e−u k¡−hz
CE¢Se ®S¡−l hmm, a¡l j¡−ul L¡−el L¡−R j¤M ¢e−u ®k ap¢mj¡, ®mML,
h¡wm¡−c−nlz HM¡−e p¡¢qaÉ p−Çjm−e H−p−Rz
j¡ L£ h¤T−me, ®L S¡−ez j¡b¡ e¡s−mez ¢j¢ø q¡p−mez hp−a hm−mez L¢g ®c−h ¢L
e¡ ¢S−‘p Ll−mez B¢j j¡b¡ ®e−s hmm¡j, B¢j L¢g M¡C e¡z
 O−l −q−V ®qy−V ®cJu¡−m V¡P¡−e¡ ®é−jl R¢h ®cM−a b¡¢Lz CE¢Se h−m ¢cm ®L¡eV¡
®Lz p¤C−X−el h¡¢s−aJ ®c−M¢Rz −LE HL¡ b¡L−R, Abh¡ c¤Se, ¢L¿º ®cJu¡−m fÐQ¤l
BaÈ£−ul R¢hz HlLj qu−a¡ ¢euj HM¡−ez ®cM¡ q−h e¡z Lb¡ q−h e¡z ®a¡j¡l ®L


                                    106
l−š²l pÇf−LÑ BaÈ£u a¡ −cM−a a¤¢j ®cJu¡−m k¡−h, clS¡u euz L¡lZ clS¡u L¡lJ
®V¡L¡ f−s e¡z qua ®cJu¡−m V¡P¡−e¡ R¢h¢Vl Jfl ®b−L a¤¢j j¡−p ¢aeh¡l L−l d¤−m¡
pl¡−µR¡, ¢L¿º p¢aÉL¡l ®p j¡e¤o¢V ®a¡j¡l p¡j−e H−m a¤¢j qu−a¡ a¡−L L¢gJ ®M−a
hm−h e¡z CE¢Se Hhw a¡l j¡−L ®c−M ®h¡T¡l ®Qø¡ Llm¡j pÇfLÑV¡ L£ lLjz HC
pÇf−LÑ flØf−ll fТa B−c± ®L¡eJ i¡−m¡h¡p¡ B−R L£ e¡z
  HL¢V l¡a B¢j L¡V¡m¡j CE¢S−el c¡c¡l h¡¢s−az c¡c¡ ®h±¢c HMe ®LE ®eC J
h¡¢s−az M¡¢m f−s B−Rz ¢hn¡m L¡−Wl h¡¢sz p¤C−Xe elJ−ul h¡¢s…−m¡ L¡−Wl
h¡¢sCz Ha N¡R, Ha L¡Wz a¡C L¡−WC pÙ¹¡ f−sz HM¡−e C−Vl h¡¢s h¡e¡h¡l Qm ®eCz
f¤−l¡−e¡ h¡¢s…−m¡ qu L¡−Wl, eu f¡b−llz
 CE¢Se qW¡v h−m, a¡yl h¡¢s−a HL¢ce L¡¢V−u fl¢ce Bj¡−cl lJe¡ q−a q−h
ØVL−q¡jz
−Le HM¡−e B¢j ®a¡ ¢ae¢ce b¡L−a f¡¢l BlJz     HM¡e ®b−L B¢j ¢mphe Q−m
k¡−h¡z
CE¢Se C¢e−u ¢h¢e−u hm−a ®Qø¡ L−l ®k H hÉ¡f¡lV¡ pñh q−µR e¡z
J h¡¢s−a Bj¡l HLl¡¢šl b¡L¡l hÉhÙÛ¡ L−l J hmm, e¡ L¡m−LC ®k−a q−hz HM¡−e
¢ae¢ce b¡L¡l hÉhÙÛ¡ q−h e¡z
−Le q−h e¡!
Bj¡l l¡N qm M¤hz l¡N ¢N−u fsm NÉ¡¢hl Jflz NÉ¡¢hl q¡−a ¢V¢LV ¢mphe k¡Ju¡lz
®p Bj¡−L elJ−u ®b−L fa¤ÑN¡m ®k−a ¢c−a Q¡C−R e¡z CE¢Se NÉ¡¢hl B−cn j¡eÉ
Ll−R öd¤z Bj¡−L Bj¡l C−µRl h¡C−l ¢gl−a qu p¤C−X−ez ¢gl−a qu à£−fl
c£fq£e S£h−ez
  elJ−u−a Hlfl Bj¡−L p¡a L£ BVh¡l ®k−a q−u−Rz VÊ™−qCj ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u
j¡eh¡¢dL¡l ¢ho−u hš²ªa¡ Ll−az elJ−ul e¡l£h¡c£ pwNW−el Bj¿»−Z, hš²ªa¡ Ll−a


                                    107
q−u−R ®e¡−hm L¢j¢V−az ®e¡−hm n¡¢¿¹ f¤lú¡l ®kM¡−e ®cJu¡ qu, ®pM¡−ez elJ−ul
djÑj¤š² j¡ehh¡c£ pwNW−el Bj¿»−Z Bh¡lz ®ph¡lC j¡ehh¡c£l¡ ay¡−cl hš²ªa¡u
h−me, ®k, Bj¡l ®a¡ elJ−u−aC ¢Rm h¡p Ll¡l Lb¡, elJ−ul ®mML pwNWe Bl
j¡ehh¡c£ pwNW−el Q¡−f elJ−ul plL¡l −Qø¡ L−l−R Bj¡−L h¡wm¡−cn ®b−L
EÜ¡l Ll−a, qW¡v elJ−ul pÇfc−L p¤C−Xe L£ L−l ¢Rea¡C L−l ¢e−u ®Nm!
Bj¡−L j¡ehh¡c£ f¤lú¡l ¢cm elJ−ul j¡ehh¡c£ pwNWe, ¢qEjÉ¡e H¢Vú glh¤™z
®m¢i é¡−Nm, j¡ehh¡c£ pwÙÛ¡l fÐd¡e, HLpju f¤−l¡¢qa ¢R−me, JC f¤−l¡¢qa qJu¡l
®mM¡fs¡ Ll−a Ll−a ay¡l d−jÑl fТa A¢hnÄ¡p S¾j¡uz djÑq£e j¡ehh¡c£ HC cm¢Vl
pcpÉpwMÉ¡ o¡V q¡S¡lz Hl¡ ph¡C Q¡u l¡−øÌl p−‰ d−jÑl ®L¡eJ pÇfLÑ e¡ b¡L¤Lz Q¡u
d−jÑl Evf¡aq£e p¤ÙÛ p¤¾cl pj¡Sz j¡e¤o−L djÑj¤š², k¤¢š²h¡c£ Hhw ¢h‘¡ejeú L−l
N−s ®a¡m¡l SeÉ HC cm¢Vl B−¾c¡mez    cm¢Vl p−‰ Bj¡l q©cÉa¡ h¡−sz q©cÉa¡
k¤¢š²h¡c£−cl p−‰ h¡−s, h¡−s h−mC elJ−u ®b−L ¢nÒf£ B−p ¢S−u¡cÑ¡−e¡ hЦ−e¡l
R¢h…−m¡u, ¢e−Sl a¤¢m−a ByL¡ Q¡l g¤V h¡C ¢ae g¤V R¢hl ¢l−fСX¡Ln¡−e pC ¢e−az
®pC hЦ−e¡, k¡−L ®l¡−jl d¡¢jÑ−Ll¡ HLpju f¤¢s−u −j−l¢Rmz elJ−ul hC−jm¡u R¢h
Hhw pC ¢h¢œ² Ll¡C j§m E−ŸnÉz ¢L¿º  hЦ−e¡®L Bl Bj¡−L HL LÉ¡ei¡−p l¡M¡l
SeÉ B¢j L£ ®N±lh¡¢eÄa ®h¡d L¢l e¡, S£he ¢L Bj¡l p¡bÑL qu e¡! ®LE ®LE qu−a¡
Bj¡l j−a¡ −h¡−T ®k, quz
*


                                    108
                                            ¤
A−eL ®a¡ qm, j¤‡ j¡e¤−ol cm q¡aa¡¢m ¢cm, fÉ¡¢l−p, ØVÌ¡ph¤−NÑ, j¡l−pCH, e¡e−az j¡b¡u j¤LV
fl¡ qm ®a¡ A−eLz A−eL ®a¡ qm m¡m N¡¢mQ¡ pðdÑe¡ --S¤¢l−M, h¡−eÑ, h¡l−p−m¡e¡uz l¡S¡ j¿»£l
p¡r¡v, −p¡e¡l ®j−Xm, ®N¡−ôe hCH pCz VÊä−qCj, ØV¡i¡‰¡l, Ap−m¡, ØVL−q¡j, ®N¡−bjh¡−NÑ ka
g¤m g¤−V¢Rm, a¡l phV¤L¤ OË¡Z ®eJu¡ ®a¡ qmC, f¡CL ®fu¡c¡ Bl hnwhc iªaÉ ¢e−u ®Yl ®cM¡ qm
®qm¢pw¢L, fСN, L¡l−m¡¢i ®i¢l, ®Yl f¡Ju¡ qm qCQC, eNl£l Q¡¢h, Ef−Y±Lez Hh¡l h¡¢s ¢gl−h¡
¢e¢Mmc¡z
h¡¢sl c¡Ju¡u ¢fy¢s ®f−a h−p E−W¡−el L¡L a¡s¡−a a¡s¡−a e¤e mwL¡ −j−M f¡¿¹¡ M¡−h¡, ®M−u
ahL ®cJu¡ f¡ez d−eM¡¢m n¡¢s f−l L¡N¢S ®mh¤l, L¡¢je£ g¤−ml, j¡Q¡l m¡EHl, hLe¡ h¡R¤−ll,
Mm−p j¡−Rl, f¡yQ ®g¡s−el NÒf ®n¡e¡−a ®n¡e¡−a j¡ Bj¡l q¡af¡M¡u h¡a¡p Ll−h, Bl a¡l
N¡−ul O¡j ®b−L a£hÐ ®i−p Bp−h Bj¡l S−¾jl, °nn−hl, °L−n¡−ll ®N¡õ¡R¤−Vl OË¡Zz A−eL ®a¡
                  ¤    ¤
qm jq¡p¡N−l p¡ya¡l, Hh¡l NË¡−jl f¤L−l ilc¤f−l c¤−V¡ X¤h ®ch ¢e¢Mmc¡z
  L¢ce fl fa¤ÑN¡−ml f−bz Hh¡l NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e lJe¡ q−me Bj¡l p−‰z ¢a¢e
ay¡l ¢e−Sl SeÉ HL¢V Bj¿»Zfœ ®k¡N¡s L−l−Rez Bj¿»Z Bj¡l pÇf−LÑ HL¢V hš²ªa¡
®cJu¡lz p¡l¡rZC ®p h−m H−p−R ay¡l hš²ªa¡ B−R ¢mph−ez L£ ¢ho−ul Jfl hš²ªa¡
a¡ BÕQkÑ, p¡l¡ f−b HLh¡lJ EµQ¡lZ L−l¢ez f−l ¢mph−el Ae¤ù¡−e B¢j ay¡l
hš²ªa¡ ö−e BL¡n ®b−L f¢sz ¢hj¡−el fÊbj ®nÐZ£−a h−p ¢a¢e i¡h ®cM¡¢µR−me ®k
ay¡−L e¡ q−m C¾V¡leÉ¡ne¡m f¡m¡Ñ−j¾V Ah l¡CV¡®pÑl ®j¡−VJ Qm−R e¡z A¢a hs ¢a¢e
By−a−mLQ¤u¡m z
 kb¡l£¢a Bj¡l ¢hj¡−el ¢V¢L−V Bj¡l e¡j Hi¡ L¡mÑpez kb¡l£¢a f¤¢m−nl fÉ¡y f¤y
p¡LÑ¡p h¡¢qe£z kb¡l£¢a Bj¡l ¢hl¢š² Hhw m‹¡u j¡b¡ ea Ll¡z A−eL gl¡¢p
c¡nÑ¢eL H−p−Re ¢mph−ez −h¢nl i¡NC f¡m¡Ñ¡−j¾V Ah l¡CV¡pÑHl pcpÉz 1993
p¡−ml ®no ¢c−L HC pwNWe¢V Ll¡ quz Bm−S¢lu¡e ®mML−cl ®j−l ®gm¢Rm
®j±mh¡c£ cm, ®p L¡l−ZC −mML−cl h¡yQ¡h¡l SeÉ HL¢V hÉhÙÛ¡ Ll−h h−m ®LE ®LE

                                          109
HC pwNWe¢V öl¦ L−lz p¡mj¡e l¦n¢c ®fТp−X¾V qe Q¤l¡¢n p¡−mz ØVÌ¡pÑh¤−N öl¦
q−u¢Rm, JC nq−ll ®jul LÉ¡b¡¢le¡ œajÉ¡e p¡q¡kÉ L−l¢R−mez
  ¢a¢e H−pJ®Re ¢mph−ez h¡¢L pcpÉl¡ q−me ¢f−ul h−c±, AÉ¡−X¡¢ep, AÉ¡XJu¡XÑ
¢NÔp¡y, ¢œ²ÕQ¡e p¡mje, p¡mj¡e l¦n¢cz ¢œ²ÕQ¡e p¡mje qm ®p−œ²V¡¢l, Bl p¡mj¡e
l¦n¢c ea¤e ®fТp−X¾Vz p¡mj¡e l¦n¢c ¢mph−e B−pe¢ez −L H−p−Re, ®L B−pe¢e a¡
Bj¡l S¡e¡l Lb¡ euz L¡lJ p−‰ Bm¡f ®eC Bj¡lz f¢lQu Ll−a H−p HaSe
e¡j h−m k¡u ¢e−Sl, ¢LR¤C j−e l¡M¡ qu e¡z gl¡¢p ®mMLl¡ Cw−l¢S qu S¡−ee e¡,
S¡e−mJ hm−a fR¾c L−le e¡z AfR¾c e¡ Ll−m hm−a qu h−m hm¡, ü¢Ù¹ f¡e e¡z
¢mph−el Ae¤ù¡−eJ ¢eÙ¹¡l ®eCz ®pM¡−eJ p¡wh¡¢cL−cl cm ¢O−l dl−m¡z j¡eh¡¢dL¡l
pwNWe m¡Ce ¢c−u c¡y¢s−u¢Rm ¢e−S−cl  L¡NSfœ, Efq¡l, g¤−ml ®a¡s¡ CaÉ¡¢c
−ch¡l SeÉz Bj¡l q¡a ®R¡yu¡l B−NC J…−m¡ ¢el¡fš¡ fÐql£−cl q¡−a Q−m k¡u, ®R¡y
®j−l ¢e−u −eu h−mCz  fl£r¡ L−l f−l Bj¡−L ®c−hz A¢ii§a qC ®c−M ®k HM¡−eJ
j¡e¤o Bj¡l Lb¡ S¡−ez e¡l£pwNW−el ®eœ£l¡   ¢O−l d−l−R Bj¡−Lz i¡P¡ i¡P¡
Cw−l¢S−a ¢e−S−cl L¡S LjÑ pÇf−LÑ hm−Rz L£ Ll−R a¡l¡ ®j−u−cl SeÉz ®j−ul¡ ®k
HM¡−eJ H−c−nJ AaÉ¡Q¡¢la, a¡ Bj¡−L M¤h Q¡C¢Rm ®h¡T¡−az Bj¡l p−‰ ®cM¡
qJu¡V¡, hmm, ®k,  a¡−cl SeÉ üfÀz Hje L−l Bj¡l ¢c−L a¡L¡u, ®ke B¢j ¢hn¡m
¢LRªz ¢hl¡V ¢LR¤z Bj¡l g−V¡ −a¡m¡l SeÉ A¢ÙÛl q−u EWmz fa§¢NS ®j−u−cl HC
EµRÆ¡p Bj¡−L ØfnÑ L−lz Ha c§−ll ®cn, Ha AS¡e¡ A−Qe¡ j¡e¤o, ¢L¿º kMe Lb¡
h−m, kMe fÐL¡n L−l ¢e−S−L, ¢e−Sl Q¡lf¡n, aMe j−e qu e¡ Jl¡ Bj¡l h¡
Bj¡−cl ®Q−u ¢iæz j¡e¤o fª¤¢bh£−a ph¡C HL, ka j¡e¤o ®c¢M aa j−e qu Bj¡lz
p¡c¡ L¡−m¡ h¡c¡¢j qm¤c a¡−cl lP, ¢iæ a¡−cl djÑ, ¢iæ a¡−cl AbÑe£¢a l¡Se£¢a
C¢aq¡p i¤−N¡m, ¢L¿º hÉ¢š²Na Ae¤i§¢a…−m¡ HLClLj, ®k ®L¡eJ ®c−nl j¡e¤−ol
j−a¡Cz de£ c¢l−âl Ae¤ih, ¢hMÉ¡a AMÉ¡a−cl Ae¤ih ph pj¡−SC HLz


                                   110
   Ae¤ù¡e¢V j§ma hš²¡−cl ¢e−uCz cnÑL ®nСa¡ hm−a   ®cn ¢h−cn ®b−L Bp¡
p¡wh¡¢cLz ¢Sm H−p−Rz ¢Sm NeS¡−mS glØV¡lz Bj¡l p−‰ Bh¡l ®cM¡ q−h h−m
a¡l Bp¡z H−p−Re ¢mphe nq−ll ®jul, l¡Se£¢al LSe, Hhw LSe faѤ¢NS −mML,
p¡wh¡¢cLz faѤ¢NS ®L¡eJ ®mM−Ll e¡j B¢j S¡¢e e¡z gl¡¢p ®mML−cl L¡lJ L¡lJ
p−‰ Bm¡f q−u−Rz A−Qe¡l ¢is ®b−L HL A−Qe¡ iâ−m¡L HL¢ce A−eLrZ d−l
p¤−k¡N M¤yS¢R−me Lb¡ hm¡l SeÉz Bj¡l Q¡lf¡®nl ¢is Bl f¤¢m−nl BN−m b¡L¡
®ic L−l ¢a¢e Bj¡−L ®k Lb¡¢V hm−a Q¡C¢R−me, ®no Ah¢c hm−me, Bfe¡l SeÉ
Bjl¡ A−eL B−¾c¡me L−l¢Rz f−b ®e−j¢Rz ¢mg−mV h¡l L−l¢Rz ¢h¢m−u¢Rz
ö−e a¡L¡C B¢jz j¡b¡i¢aÑ p¡c¡ Q¤m j¡e¤o¢Vlz ¯c−OÑ fÐ−ÙÛ Hje ¢LR¤ ee ®Q¡−M fs¡l
j−a¡z ®k ®L¡eJ huú f¤l¦−ol j−a¡C ®Qq¡l¡ ay¡lz gl¡¢p L£ faѤ¢NS W¡ql Ll−a
f¡¢l e¡z q¡yV−a q¡yV−aC Lb¡ qu ay¡l p¡−bz
−L¡b¡u? B¢j ¢S−‘p L¢lz
iâ−m¡L hm−me, é¡−¾pz
Jz
B¢j ¢j¢ø q¡¢p ¢c−uC üi¡hp¤mi deÉh¡c S¡e¡Cz
−m¡L¢V Bj¡−L HL¢V ¢mg−mV q¡−a ®cez ¢mg−m−V A−e−Ll e¡jz ¢Q¢e ¢Q¢e e¡ Hje
A−eL z
Bfe¡l e¡j ¢L HM¡−e B−R? B¢j ¢S−‘p L¢lz
j¡b¡ ®e−s hm−me, qyÉ¡ B−Rz
BµR¡, L£ e¡j Bfe¡l?
hs ¢he£a L˜ülz Bj¡l e¡j SÉ¡L c¡¢lc¡z
Bf¢e SÉ¡L c¡¢lc¡!! j¤q§aÑ f¤mL h−u k¡u N¡−uz Bfe¡l ®mM¡ B¢j f−s¢Rz M¤h nÐÜ¡
L¢l Bfe¡−Lz Bfe¡l¡ HC Bj¡l SeÉ B−¾c¡me L−l−Rez


                                     111
SÉ¡L c¡¢lc¡ ejË q¡p−mez
gl¡¢p i¡o¡u ®mM¡ ¢mg−mV Bj¡l q¡−az f¢ÕQ−jl hs hs −mML h¤¢ÜS£h£ r¤â HL¢V
®c−nl r¤â HL ®mM−Ll SeÉ f−b ®e−j¢R−me! phC L£ i£oZlLj A¢hnÄ¡pÉ Hhw
paÉ!
 Bj¡−L ¢O−l ¢el¡fš¡l ®m¡L, p¡wh¡¢cL, Ae¤ªl¡N£z Bl J¢c−L Aa hs j¡e¤o SÉ¡L
c¡¢lc¡ HL¡ q¡yV−Rez ®LE a¡−L ¢O−l ®eCz Bj¡l Q¡l¢c−Ll HC ¢is Bj¡l Bl pqÉ
qu e¡z H…−m¡−L Qlj Afj¡e R¡s¡ Bl ¢LR¤ j−e qu e¡z


 Ae¤ù¡−e ®k k¡l ¢e−Sl j¡aªi¡o¡−aC hš²hÉ l¡M−mez ph i¡o¡ ®b−L Ae¤h¡−cl
hÉhÙÛ¡ ¢Rmz B¢jC ®Lhm AeÉ i¡o¡u, Cw−l¢S i¡o¡u hš²hÉ l¡Mm¡jz hš²hÉ ¢m¢Maz
¢h−c−nl Ae¤ù¡e…−m¡u hš²hÉ ph¡l ¢m¢MaC quz ®LE Bj¡−cl ®c−nl j−a¡ M¡¢m
q¡−a j−’ E−W j¡C−Ll p¡j−e c¡ys¡u e¡ Hhw NsNs L−l hm−a b¡−L e¡ h¡Q¡m
h¡Lh¡−Sl ja ka M¤¢n, ®kje M¤¢nz HM¡−e ¢e−Sl hš²hÉ ®i−h ¢Q−¿¹ …¢R−u ¢m−M
Be−a qu, ph¡l SeÉC ¢e¢cÑø pju b¡−L, HL¤n ¢j¢eV fyu¢œn ¢j¢eVz ®pC pju
¢q−ph L−l hš²¡l¡ a¡−cl hš²hÉ B−NC p¡¢S−u ®eez hš²¡l¡, mrÉ L¢l, Bj¡l
fÐp−‰C hm−me A−eLrZz Bj¡l f¡−n h−p¢Rm NÉ¡¢hz NÉ¡¢hJ hm−m¡ Bj¡−L ¢e−uCz
h¡lh¡l Bj¡l e¡j EµQ¡¢la q−µR h−mC ®h¡T¡z i¡o¡ h¤¢T¢e, ¢L¿º Ae¤j¡e L¢l, L£
L−l Bj¡l …l¦c¡¢uaÅ ®p hqe Ll−R, h¤¢Ül j¡d¤¢l ¢j¢n−u a¡lC N£a N¡C−R ®pz
 C¾V¡leÉ¡neÉ¡m f¡mÑ¡−j¾V Ah l¡CV¡pÑ N−s E−W−R E¢enn ¢al¡eîC p¡−mz
Bm−S¢lu¡u kMe −mML−cl Sh¡C L−l ®j−l ®gm¡ q¢µRm aMez HL HL¢V ®c−nl
HL HL¢V nql ¢ek¡Ñ¢aa ®mML−cl SeÉ SeÉ ¢el¡fc BnÐu q−h, HC qm fÐLÒfz
®pC nql ®mML−L h¡¢s ®c−h, S£hek¡f−el SeÉ k¡ MlQ ph ®c−hz nql ®c−h j¡−e
−f±lpi¡ ®c−h, plL¡l ®c−hz f¡mÑ¡−j−¾Vl L¡S ¢h¢iæ ®c−nl ¢h¢iæ plL¡l−L h−m


                                     112
L−u ®c−nl ®L¡eJ HL¢V nql−L BnÐu-nql Ll¡l hÉhÙÛ¡ Ll¡z ¢ep−¾c−q jqa
E−cÉ¡Nz
  faª§N¡−m ¢j−nm C−XmJ H−p−Rz SÉ¡L c¡¢lc¡l p−‰ BlJ ®mMLz ®q−me ¢p„¤p
e¡−j HLSe e¡l£h¡c£ ®mM−Ll p−‰ f¢lQu qm, f¢lQu qm B−j¢lL¡ ®b−L E−s Bp¡
A¢ea¡ ®cn¡CHl p−‰z pL−m Bj¡l NÒf S¡−ez ®q−me ¢p„¤p hm−me, é¡−¾p Bj¡−L
¢e−u e¡VL ¢m−M−Re ¢a¢e, ®pC e¡VL A−eL¢ce é¡−¾p A¢ie£a q−u−Rz   ØVÌ¡ph¤−NÑ
HMeJ Qm−R e¡VLz ®q−me ¢p„¤p ¢LR¤ R¢h ®cM¡−me e¡V−Llz ®L¡eJ f¢œL¡u R¡f¡z
HL¢V gl¡¢p ®j−u n¡¢s f−l j−’z n¡¢s ¢WLja k¢cJ fl¡ qu¢ez ap¢mj¡ Q¢l−œ
A¢ieu Ll−Rz e¡VL gl¡¢p i¡o¡u ®mM¡z ¢LR¤C Bj¡l f−r ®h¡T¡ pñh q−h e¡, k¢c
®c¢MJ e¡VLz ¢j−nm C−Xm Hhw HLcm p¡wh¡¢cL,    c¤¢ce ¢fRe ¢fRe O¤l−Re,
Bj¡−cl, Bj¡l, −q−me ¢p„¤−pl Bl A¢ea¡ ®cn¡CHl L−b¡fLbe ¢g−ah¢¾c Ll−az
−q−me ¢p„¤p Be−a¡u¡−ea g¤−Ll hå¤z g¤−Ll L¡l−Z ¢j−nm C−X−mlJ hå¤z ¢p„¤p
Bh¡l SÉ¡L c¡¢lc¡l O¢eù hå¤z c¡¢lc¡l j−a¡ ay¡lJ S¾j Bm−S¢lu¡u, kMe
Bm−S¢lu¡ é¡−¾pl L−m¡¢ez c¤S−eC Cý¢cz c¤S−eC c¡nÑ¢eLz c¤S−eC Ešl-Bd¤¢eLz
A¡j¡−cl HLC fÐnÀ Ll¡ q¢µRm, Hhw Bjl¡ Ešl ¢c¢µRm¡jz p¡¢qaÉ Hhw pj¡S
f¢lhaÑ−el SeÉ ¢hfÔh c¤−V¡ HLp−‰ Ll¡l fÐ−u¡Se B−R L£ ®eCz e¡l£h¡−cl Lb¡
hm¡l SeÉ p¡¢q−aÉl fÐ−u¡Se B−R L£ ®eCz p¡¢qaÉ ¢c−u Bp−m B−c± ¢L ®L¡eJ
f¢lhaÑe pñhz djÑ pÇf−LÑ ja L£! djÑ ¢L Bp−mC e¡l£l ü¡d£ea¡l f−b h¡d¡? HlLj
A−eL fÐnÀz ¢aeS−el Ešl ®b−L k¡ ®h−l¡−m¡ a¡ qm Bjl¡ ¢aeSeC e¡l£l ¢elˆ¤o
ü¡d£ea¡u ¢hnÄ¡p£z a−h, A¢ea¡ ®cn¡C HLV¤ eljz ®q−mp ¢pLp¤p Aa elj eez Hhw
B¢j M¤hC L¢Wez ph−Q−u ®h¢n B−f¡pq£ez Bj¡l d¡lZ¡ ¢Rm e¡ f¢ÕQ−jJ Bj¡−L
HLC BMÉ¡ ®f−a q−h, ®k BMÉ¡ ®c−n f¡Cz ENËz lÉ¡¢XLÉ¡mz
                                   113
  faѤ¢NS−cl S¡¢ez i¡lah−oÑ fa¤Ñ¢NS e¡¢h−Ll¡ fÐbj CJ−l¡f£u ®k Y¤−L¢Rm,
®b−L¢Rmz ®p ph C¢aq¡pz ¢L¿º fa¤¢NÑS−cl ®k HL¢V ®cn B−R fa§ÑN¡m h−m e¡jz
−p i¤−mC h−p ¢Rm¡jz ¢mphe O¤−l ®hs¡−a ®hs¡−a −c¢M ®pC fa¤¢NÑS e¡¢hL−cl ®cnz
®c¢M i¡−ú¡ cÉ N¡j¡l ®cn, a¡l ¢XpLi¡¢l je¤−j¾Vz a¡l Lhlz c¡ys¡C H−p Q¤fQ¡f
¢mphe h¾c−l, ®kM¡e ®b−L i¡−ú¡ cÉ N¡j¡l ®eaª−aÅ −Q±Ÿn p¡a¡eîC p¡−ml BVC
S¤m¡C−u S¡q¡S R¡−s, ®k S¡q¡S c¢rZ B¢éL¡l Ešj¡n¡ A¿¹l£f f¡l q−u, , ®j¡S¡¢ðL
à£f f¡l q−u, ®j¡jh¡p¡ f¡l q−u, j¡¢m¢¾c f¡l q−u ®Q±Ÿn BV¡eîC p¡−ml BW¡−l¡C
®j j¡−p fÐbj ®c−M i¡l−al j¡m¡h¡l-a£lz L¡¢mL¤−V ®f±y−R¡u Hl ¢ae ¢ce flz
 mr L¢l, ¢mph−el h¡y f¡−nl hs   l¡Ù¹¡l e¡j C¢™u¡, X¡e f¡−nl e¡j hС¢Smz
hС¢Sm−L L−m¡¢e L−l¢Rm, Hhw i¡la−L B¢hú¡l L−l¢Rmz ®ke i¡la Ae¡¢húªa ¢Rm
®k cÉ N¡j¡l ®pC ¢hn¡m ®cn¢V−L B¢hú¡l Ll−a q−u−Rz M¤h j§−MÑl ja, B¢j j−e
j−e i¡¢h, ®k, CJ−l¡f£ul¡ ¢e−S−cl ®cn−L ¢QlL¡mC fª¢bh£l ®L¾cÐ h−m d¡lZ¡ L−l
Bp−Rz fa¤Ñ¢NS e¡¢h−Ll¡ i¡la ®b−L H−e−R jnm¡, Bl hС¢Sm ®b−L H−e−R −p¡e¡
c¡e¡z ¢mph−e ®c¢M i¡−ú¡ cÉ N¡j¡l e¡−j h¡e¡−e¡ HL¢V mð¡ ®pa¤z HC i¡−ú¡ cÉ
N¡j¡ f−e−l¡n c¤C p¡−m i¡l−a ¢g−l M¤e L−l¢Rm fÐQ¤l j¡e¤o−Lz L¡¢mL¤−Vl ¢q¾c¤
Sea¡ fa¤Ñ¢NS−cl ®j−l¢Rm h−m na na j¡e¤o i¢aÑ HL¢V Blh h¡¢ZSÉ-S¡q¡−Sl
clS¡ hå L−l B…e SÅ¡¢m−u ¢c−u¢Rmz L¡¢mL¤−V h¾c−l ®h¡j¡ ®j−l fÐQ¤l i¡la£u
Sea¡ M¤e L−l¢Rmz faѤN¡−m ¢g−l H−m a¡−L ¢hl¡V pÇj¡e ®cJu¡ quz Bl Hje
i¡la, HC h¡¢ZSÉ-®m¡i£ q¿¹¡lL i¡−ú¡ cÉ N¡j¡−LC p¡c−l hlZ L−l¢Rmz J¢c−L
Lmð¡p Bl a¡l p¡‰ f¡‰ B−j¢lL¡l j¡¢V−a f¡ ¢c−uC pqpÊ     B¢ch¡p£−L fÐbj
M¤e L−l ¢e−u−Rz a¡lfl ®a¡ B¢ch¡p£−cl M¤h f¢lLÒfe¡ ja ¢e¢ÕQq² Ll−a T¡y¢f−u
f−s ¢h¢iæ CJ−l¡f£ul¡z
                                     114
   ØVL−q¡j nql¢V ®kje HLn¢V à£−fl Jfl , ¢mphe nql¢V p¡a¢V f¡q¡−sl Jflz
EyQ¤ ¢eQ¤z nq−ll h¡¢s…−m¡J f¢ÕQj CJ−l¡−fl ®cn…−m¡l ®Q−u ¢iæz Oe hp¢az
m¡−N¡u¡ h¡¢sz VÊ¡j Qm¡l l¡Ù¹¡z Bh¡l T¤m h¡l¡¾c¡u c¢s−a ö−L¡−a ®cJu¡ l¢Pe L¡fs
®Q¡fs h¡a¡−p Es−Rz cªnÉ¢V ®c−M ®cn ®cn m¡−Nz ®L¡eJ h¡¢sl BÙ¹l Mp¡ ®cJu¡m
®cM−m ®cn ®cn m¡−Nz qua c¡¢lâ ®cM−mC ®cn ®cn m¡−Nz faѤ¢NSl¡ e¡¢hL ¢q−p−h
HL pju ¢h−nÄl HL eðl ¢Rmz CJ−l¡−fl ¢Rm n¢š² n¡m£ ®cnz Bl HMe CJ−l¡−fl
HL¢V c¢lâ ®cn ¢q−p−h fa¤ÑN¡−ml e¡jz
  faѤN¡−m h−p B¢j ®O¡oZ¡ L−l ¢cC, p¤C−X−e pl¡p¢l ¢gl−h¡ e¡, BjØV¡lX¡j
k¡−h¡, JM¡−e L¢ce ®b−L a¡lfl p¤C−Xez qÉ¡y k¡ hmh a¡Cz a¡C qmz Bj¡l hš²ªa¡
®noz B¢j HMe ®k−aC f¡¢lz       fª¢bh£l  ¢ekÑ¡¢aa ¢ehÑ¡¢pa ®mML−cl LmÉ¡−Z
¢mphe−L nlZ¡Na ®mML−cl nql h−m ¢Q¢q²a Ll¡l ®Qø¡Q¢l¢šl Q¡m¡−a b¡−L ®mML
pwpcz J−cl BlJ HL¢V ¢S¢ep B¢j h−m ¢cCz Bj¡l ¢V¢L−Vl e¡j ®ke hc−m
®cJu¡ quz L¡lZ B¢j ap¢mj¡z B¢j Hi¡ eCz Hi¡ L¡mÑpe −a¡ eCCz
*


HLh¡l M¤h C−−µR L−l f¡m¡C
h¡QÑ ¢hQ JL Bl f¡C−el QjvL¡l AlZÉ Bl
n£am n¡¿¹ h¢ÒVL pj¤â ®Ol¡ p¡S¡−e¡ eNl ®b−L
−L¡b¡u f¡m¡−h¡? ®L¡b¡u eNl B−R Bl Bj¡l A−fr¡ L−l HC fª¢bh£−a?


Bj¡l phÑ¡‰ Hl¡ ®Y−L l¡−M Eo· Q¡c−l
q ¡a h¡s¡h¡l B−N e¤−u B−p q¡−a ®b¡L¡ ®b¡L¡ ®fÐj¡âÑ q©cu,


                                       115
ph ®g−m C−µR L−l f¡m¡−a ®L¡b¡Jz
−L¡b¡u f¡m¡−h¡? ®L¡b¡u j¡e¤o B−R Bl Bj¡l A−fr¡ L−l HC fª¢bh£−a?
 −R¡Vc¡l p−‰ Lb¡ q−u−Rz BjØV¡lX¡j Bp−Rz ¢WL B−R, B¢j hmm¡j, B¢j
®a¡j¡−L ®cM−a k¡−h¡z −R¡Vc¡ ¢hnÄ¡p Ll−m¡ e¡ B−c± B¢j a¡l p−‰ ®cM¡ Ll−a
k¡−h¡ BjØV¡lX¡jz CJ−l¡−f ïjZ ¢L −p¡S¡ ¢S¢ep! BjØV¡lX¡−j ®e−j Bj¡l Ha
M¤¢n m¡−N ®k j−e qu e¡¢Qz HM¡−e Bj¡−L ¢hj¡−el ®fV ®b−L Bm¡c¡ L−l −h¢l−u
®k−a qu¢ez ph¡C q¡y q−u ®cM−R e¡ Bj¡−Lz HM¡−e ®R¡Vc¡l p−‰ Bj¡l ®cM¡ q−hz
fСu ®c±−s k¡C H¢„V ®mM¡ clS¡l ¢c−Lz ¢L¿º a¡l B−N C¢j−NËnez f¡p−f¡VÑ −c¢M−u
®h¢l−u k¡Ju¡l l¡Ù¹¡u m¡Cez B¢j ®a¡ HMe Bl m¡C−e c¡y¢s−u AiÉÙ¹ eCz B¢j h¤−mV
fЦg N¡¢s ®b−L ¢hj¡e, ¢hj¡e ®b−L h¤−mV fЦg N¡¢s−a AiÉÙ¹z C¢j−NËn−e f¡p−f¡VÑ
®c¢M−u −h¢l−u k¡−µR k¡œ£l¡z L¡E−L b¡j−a hm−R e¡ C¢j−NÊn−el ®m¡Lz ¢L¿º Ah¡L
L¡™ Bj¡−L b¡j−a hm¡ qu z L£ ®c¡o L−l¢R? ¢LR¤ e¡z
fÐnÀ, M¤h L¢We L−˜, ®Le H−c−n Y¤L−a Q¡C−Re?
Bj¡l i¡C−ul p−‰ ®cM¡ Ll−az
Bfe¡l i¡C−ul e¡j ¢L?
−lS¡Em L¢lj L¡j¡mz
−p ¢L qmÉ¡−™l e¡N¢lLz
e¡ ®p e¡N¢lL euz
a−h ®p L£? HM¡−e L£ Ll−R ®p?
h¡wm¡−cn ¢hj¡−e L¡S L−lz ¢hj¡e kMe HM¡−e b¡−j, a¡l¡J b¡−jz a¡l¡ j¡−e œ²¤l¡z
Bj¡l i¡C HLSe œ²¤z


                                    116
−a¡j¡l i¡C−ul ¢WL¡e¡ ¢L?
−q¡−V−ml ¢WL¡e¡ ¢L?
−q¡−V−ml e¡j hmm¡jz
L£ L−l fÐj¡Z Ll−h ®k ®p ®a¡j¡l i¡Cz
−p Bj¡l i¡Cz
L¢ce b¡L−h ®a¡j¡l i¡C?
¢ae ¢cez
a¤¢j L¢ce b¡L−h?
¢ae ¢cez
a¡lfl ®L¡b¡u k¡−h?
p¤C−Xez
−Le p¤C−Xe?
L¡lZ JM¡−e B¢j Bf¡aa b¡L¢Rz
HMe a¤¢j p¤C−X−e −gla k¡J, Abh¡ fa¤ÑN¡−m ®gla k¡Jz ®kM¡e ®b−L H−p−R¡z
B¢j faѤN¡−m ¢gl−h¡ ®Le? JM¡−e ®a¡ B¢j b¡¢L e¡z
HM¡−e a¤¢j Y¤L−a f¡l−h e¡z
H ®c−n Bp¡l ¢ip¡ ®a¡ Bj¡l B−Rz a¡q−m Y¤L−a ®c−he e¡ ®Le?
Eý¡z Y¤L−a ®cJu¡ k¡−h e¡z
B¢j c¡y¢s−u lCm¡jz
p¡c¡ j¡e¤−ol¡ H¢N−u k¡−µRz ph¡l f¡p−f¡VÑ ®c−MC ®R−s ¢c−µR C¢j−NËnez Bj¡−LC
®Lhm R¡s−R e¡z Bj¡l ®jl¦c−™l ¢ial B¢j ®Vl f¡C Bj¡−L BV−L ®l−M−R Bj¡l
f¡p−f¡VÑ¢V c¢lâ ®c−nl h−m, Bj¡l N¡−ul Q¡js¡ p¡c¡ eu h−mz
                                    117
Bh¡l ¢S−‘p Llm¡j, Bf¢e ¢L j−e Ll−Re Bfe¡−cl ®c−n B¢j ®b−L k¡Ju¡l
SeÉ H−p¢R?
−m¡L¢V j¡b¡ e¡smz qÉ¡y ®h¡dLz
B¢j hmm¡j, B¢j ¢L¿º H−p¢R HM¡−e j¡œ ¢ae¢c−el SeÉz Bfe¡−cl ®c−n B¢j
b¡L−a B¢p¢ez
−m¡L¢V A¢hnÄ¡−pl ®Q¡−M a¡L¡−m¡ Bj¡l ¢c−Lz HL−g¡yV¡ ¢hnÄ¡p ®a¡ ®eCz HL ¢am
pq¡e¤i§¢a ®eCz ¢bL¢bL Ll−R OªZ¡z ®m¡L¢V Bj¡−L S¡¢e−u ¢c−u−R Bj¡−L ®p Y¤L−a
®c−h e¡z Ha Apq¡u Bj¡−L Bl m¡−N¢e LMeJz c§l ®b−L ®c¢M ®R¡Vc¡ c¡y¢s−u
B−Rz
BµR¡ Bf¢e Bj¡−L Y¤L−a ¢c−µRe e¡ ®Le? Bj¡l ®a¡ ¢ip¡ B−R H−c−nlz
−m¡L¢V nš² j¤−M h−p lCmz Bj¡l p¤V−Lp H−p k¡−hz a¡l SeÉ A−fr¡ Ll−a q−hz
B¢p hmm¡j, Bj¡l L−˜ Lø S−j h¤−S Bp−Rz Bf¢e ®g¡e L−l ¢S−‘p Ll¦e Bj¡l
i¡C−Lz ¢S−‘p Ll¦e −p −q¡−V−m b¡L−R ¢L e¡z J e¡−j ®LE B−R ¢L e¡ ¢S−‘p
Ll¦ez S¡e¤e ®p ¢hj¡−el œ²¤ ¢Le¡z
 −m¡L¢V Hje i¡−h ¢e−Sl L¡S Ll−a m¡Nm ®ke Bj¡l Lb¡ ®p öe−a f¡u¢ez Abh¡
B¢j e¡jL hÙ¹¤ HM¡−e c¡y¢s−u ®eCz B¢j qm¡j e¡¢bwz C¢j−NÊne Bj¡−L Y¤L−a ®c−h
e¡z Bj¡−L HMe AeÉ ®L¡b¡J AeÉ ®L¡eJ ®c−n Q−m ®k−a q−hz B¢j ®k ¢hj¡−e
H−p¢Rm¡j, ®p ¢hj¡−el ph¡C f¡l q−u ®N−R HM¡eL¡l C¢j−NÊne, L¡−eL¢Vw gÓ¡C−Vl
®m¡−Ll¡ d−lJ ®g−m−R a¡−cl k¡l k¡l gÓ¡CVz AeÉ¡eÉ ¢hj¡−el k¡œ£l¡ k¡l¡ p−h
®e−j−R, a¡l¡ HMe C¢j−NÊne f¡l q−µRz B¢j ®pC ®k c¡y¢s−u¢Rm¡j, c¡y¢s−uC B¢R
−cu¡m ®Oy−pz c¡y−a c¡ya ®Q−f Afj¡−e AfcÙÛ q−u c¡y¢s−uC B¢Rz ¢WL L£ Llh,
h¤T−a f¡l¢Rm¡j e¡z p¤V−Lp ¢g−l H−m Bj¡−L HMe p¤C−X−e ¢g−l ®k−a q−h, HC
¢eu¢a−L ®l¡d Ll¡l AeÉ ®L¡eJ Ef¡u ¢L ®eC? −R¡Vc¡ c¡y¢s−u c¡y¢s−u ®cM−h ®k B¢j


                                    118
Y¤L−a f¡¢l¢e! °hd f¡p−f¡VÑ, °hd ¢ip¡ ¢L¿º Bj¡−L Y¤L−a ®c−h e¡z ®R¡Vc¡l p−‰
Bj¡l c¤¢ce b¡L¡ q−h e¡z b¡L¡ q−h e¡ L¡lZ Bj¡l N¡−ul lw p¡c¡ eu, Bj¡l
f¡p−f¡VÑ N¢lh ®c−nl f¡p−f¡VÑz Bj¡l j¡b¡ HLh¡l ®O¡−l, B−lLh¡l ¢ÙÛl quz ®Q¡M
HLh¡l ¢i−S EW−a Q¡u, B−lLh¡l ®l¡d L¢l Smz C¢j−NÊn−el ®m¡L¢V Bj¡−L djL
¢c−u HLV¤ c§−l c¡ys¡−a h−mz L¡lZ p¡c¡−cl ¢i−sl N¡−u m¡N−a f¡−l Bj¡l N¡,
¢i−sl Ap¤¢h−d q−a f¡−lz
  Hje pju ¢is ®b−LC ¢LR¤ ®m¡L Bj¡−L mrÉ L−l, mrÉ L−l Bj¡l Jfl
C¢j−NËn−el ®m¡−Ll BQlZz ®m¡L…−m¡ Bj¡l ¢c−L H¢N−u H−p AaÉ¿¹ ¢he£a L−˜
h−m, Bf¢e ap¢mj¡ e¡p¢le?
hmm¡j qÉ¡yz
−L¡eJ Ap¤¢h−d q−u−R?
B¢j Bj¡l i¡CHl p−‰ ®cM¡ Ll−a H−p¢Rz HMe Y¤L−aC ¢c−µR e¡z
BÕQkÑ!
−m¡L…−m¡l jdÉ ®b−L HLSe C¢j−NËn−el ®m¡L−L hm−m¡, Bf¢e ®Q−eee¡ Jy−L?
L¡−L BVL¡−µRe Bf¢e! E¢e M¤h ¢hMÉ¡a ®mMLz H¢V S¡e¡l ®p±i¡NÉJ ¢eÕQuC
Bfe¡l qu¢e! H ®c−nl −m¡−Ll¡ S¡e−a f¡l−m Jy−L m¡m N¡¢mQ¡ pðdÑe¡ ®c−hz Jl¡
Jm¾c¡Sz Jm¾c¡S i¡o¡−aC Lb¡ h−m Jl¡z Hlfl C¢j−NËn−el ®m¡L¢V HLV¤ AfÐÙ¹¤a
q−u Bj¡l f¡p−f¡VÑ −cM−a Q¡Cmz f¡p−f¡VÑ¢V E−ÒV f¡−ÒV ¢LR¤rZ ®c−M ¢pm ¢c−u
¢cmz ANaÉ¡ R¡sfœz p¡c¡ ®m¡−Ll ¢alú¡l p¡c¡ ®m¡−L öe−m¡z


−R¡Vc¡ Bj¡l SeÉ A−fr¡ Ll¢Rm ¢hj¡e h¾c−lz B¢j p¤V−Lp ¢e−u ®h¢l−u Bp−aC
Bj¡−L S¢s−u d−l hmm, al Ha ®c¢l qCm ®Le?
qCmz Bj¡−l a Y¤L−aC ¢ca¡¢Rm e¡z


                                   119
L¡lZV¡ L£?
Bh¡l L£z hZѯhojÉz qCa¡j p¡c¡z b¡L−a¡ de£ ®c−nl f¡p−f¡VÑ, a¡C−m ph ¢WL ¢Rmz
−R¡Vc¡−L ®c−M i¤−m k¡C c£OÑrZ C¢j−NËn−e c¡y¢s−u Afj¡e pJu¡l k¿»Z¡z B¢j
Ae¤ih Ll−a b¡¢L Bj¡l f¡M¡ N¢S−u−Rz ®ke C−µR Ll−mC BL¡−n Es−a f¡¢lz ®ke
k¡ C−µR a¡C Ll−a f¡¢lz Ha Be¾c Bj¡l qu¢e hý¢cez ®ke q¡S¡l hRl fl
®h¢l−u¢R ®R¡– ¢p¾c¤L ®b−Lz −R¡Vc¡ h−m, Qm ®j−VÊ¡ ¢cu¡ k¡Cz
 B¢j m¡¢g−u E¢W M¤¢n−az Bj¡l −a¡ ®j−VÊ¡ Qs¡l Ef¡u ®eCz p¤f¡lØV¡ll¡ ®j−VÊ¡ Q−s
e¡z fÉ¡y f¤y L−l p¡C−le h¡¢S−u a¡l N¡¢s k¡uz JC Lª¢œj S£he ®b−L ®h¢l−u Bp¡l
Be¾c Bj¡−L L¡yf¡uz B¢j ®R¡Vc¡l q¡a d−l ®j−VÊ¡−a p¡d¡lZ j¡e¤−ol ja Q¢sz
p¡d¡lZ j¡e¤−ol ja ®h−l¡Cz q¡y¢Vz ®q¡−V−m ®f±y¢Rz −q¡−V−m Bj¡l p¤V−Lp M¤−m
fÐb−jC ®R¡Vc¡−L ¢cC hÉ¡N ®h¡T¡C −R¡V ®R¡V ®h¡amz La lL−jl f¡e£u Hp−h, B¢j
¢Q¢e e¡z ®R¡Vc¡l SeÉ Hph ¢e−u H−p¢R M¤¢n q−h h−mz M¤¢n e¡ q−u ®R¡Vc¡ hlw j¡b¡u
q¡a ¢c−u h−m, LlRp ¢L! a¤C ®a¡ ®c¢M ®q¡−V−ml ¢j¢eh¡−l k¡ ¢Rm ph mCu¡ BCRpz
--qz a¡−a ¢L?
--V¡L¡ ¢c−a qu e¡C?
--V¡L¡ ¢ch ®Le? ®q¡−V−ml l¦−jl ¢é−S −a¡ HCph ¢cu¡C k¡u M¡J−el m¡CNÉ¡z B¢j
M¡Ce¡, a¤¢j M¡Jz a¡C ®a¡j¡l m¡CNÉ¡ mCu¡ BC¢Rz
--q¡u−lz LlRp L£ LlRp L£! HC …m¡l ®a¡ V¡L¡ ¢eh ®q¡−Vmz −q¡−V−ml ¢hm ¢c−a
®N−mC ®a¡ ph Q¡SÑ Llhz −g¡e ¢h−ml ¢L AhÙÛ¡? ®q¡−V−ml l¦j ®bCL¡ ®a¡ O¾V¡ -c¤C
O¾V¡ Lb¡ LC¢mz
--®c−nJ ®a¡ ®g¡e Ll¢Rm¡jz ph¡l p¡−b Lb¡ qC−Rz k¡l¡ Bj¡−l Cei¡CV Ll−R,
®ql¡ ¢jV¡Ch ®q¡−V−ml ¢hmz                                     120
--q, ®q¡−V−ml l¦−jl MlQ ¢chz ¢ch qua M¡Ju¡l MlQz ¢L¿º f¡l−p¡e¡m ®g¡eLm ®k
qC−R, ®qCV¡ ®a¡ al ¢e−Sl ®cJu¡ E¢Qaz
--−Le, ®g¡−el ¢hm ¢e−S−cl ¢c−a qu e¡¢L! fÉ¡¢l−pl ®q¡−Vm ®bCL¡    ®a¡ pj¡−e
®g¡e Ll¢Rm¡j LmL¡a¡u, Y¡L¡uz Bj¡−l ®a¡ ®LE ¢LR¤ Lu e¡Cz B¢j ®a¡ j−e Ll¢R,
®g¡e B−R, ®kCM¡−e CµR¡ ®g¡e Ll¡ k¡u ®h¡dquz
--Ll¡ ®a¡ k¡uCz Bl b¡LRp g¡Ci ØV¡l ®q¡−V−mz JCph ®q¡−Vm ®bÚCL¡ ®g¡e Ll¡
j¡−e Nm¡ L¡V¡ c¡j ®cJu¡z a−l k¡l¡ ¢eu¡ ®N−R, a¡−cl h¡−l¡V¡ h¡Shz
qÉ¡y HC B¢jz ®q¡−V−ml ¢euj L¡e¤e ¢LR¤ S¡¢e e¡z a¡lL¡l¡ ph S¡−e h−mC ph¡l
d¡le¡z a¡lL¡−cl S¡e−a ®eC p¡d¡lZ ¢euj L¡e¤ez Ap¡d¡lZ −LE a¡lL¡ he−m
®L¡eJ Ap¤¢h−d ®eCz p¡d¡lZ j¡e¤o−L a¡lL¡ h¡¢e−u ®gm−m Hje ®a¡ q−hCz Bj¡l
c¤xM qu, q−a Q¡uz ¢L¿º c¤xM…−m¡J ®R¡Vc¡l p−‰ ®cM¡ qJu¡l T−s¡ Be−¾c E−h k¡u
q¡Ju¡uz ¢ehÑ¡¢pa S£h−e HC fÐbj ®L¡eJ BaÈ£−ul p−‰ ®cM¡ qmz ®h¢l−u f¢s h¡C−l
l¡Ù¹¡uz c¤S−e NÒf Ll−a Ll−a q¡y¢Vz p¡d¡lZ ®l−Ù¹¡l¡yu M¡Cz V¡L¡ B¢jC ¢cCz h¡¢sl
ph¡C ®L ®Lje B−R ph ö¢e ®R¡Vc¡l L¡−Rz −R¡Vc¡ a¡l hE h¡µQ¡−L f¡¢W−u ¢c−a
Q¡C−R B−j¢lL¡uz h¡lh¡l h¢m ®kJ e¡z ®L¡b¡J ®kJ e¡z B¢j ¢g−l k¡−h¡ h¡wm¡−c−nz
ph¡C HLp−‰ b¡Lhz −cn ®b−L ®h−l¡−e¡l fl H Ah¢c La ¢LR¤C ®a¡ OV−m¡, La
pÇj¡e, f¤lú¡l, ¢L¿º BS−LC Bj¡l ph−Q−u ®h¢n i¡−m¡ m¡N−Rz −R¡Vc¡ O¤−l O¤−l
®kM¡−e ph−Q−u Lj fup¡u M¡Ju¡ ®k−a f¡−l ®aje −l−Ù¹¡l¡y ®M¡y−Sz B¢j ®k ®L¡eJ
®l−Ù¹¡l¡y−aC ®k−a Q¡Cz ®k i¡−al SeÉ, p¡c¡ i¡aQm i¡a M¡Cz La¢ce i¡a M¡C e¡z
Bj¡l BL¤m Bhc¡lz −lm−ØVn−el L¡−RC ®R¡Vc¡l ®q¡−Vmz ®lm−ØVn−el jÉ¡N¡¢S−el
®c¡L¡−el lÉ¡L h¡C−l l¡M¡, JM¡−e Jm¾c¡S i¡o¡l fœ f¢œL¡z c§l ®b−LC Qj−L E¢W
c¤¢ae−V f¢œL¡l fÐbj f¡a¡u Bj¡l R¢hz L¡−R ¢N−u f¡a¡ E−ÒV ®c¢M fСu fТa¢V
                                     121
f¢œL¡u Bj¡l R¢h, Hhw −l¡j¡e ql−g e¡−jl h¡e¡e ®c−M h¤¢T Bj¡−L ¢e−u ®mM¡
fÐhå fТa−hcez ¢iei¡o¡l fÐhå Bj¡l f−r fs¡ pñh qu e¡z
c¤Se ö−u ö−u A−eL l¡a Ah¢c Lb¡ h¢mz
--p…, Bj¡l k¡Ju¡l L£ qCh ®c−n?
--al ¢L Bl pñh qCh k¡Ju¡?
--−Le pñh qCh e¡z M¡−mc¡ ¢Su¡ ®a¡ a−l k¡C−aC ¢ca e¡ ®c−nz
--LC−mC qCh e¡¢L! Bj¡l e¡N¢lL A¢dL¡−ll SeÉ B¢j mshz
--−e„V C−mLn¡e ®q¡Lz BJu¡j£ f¡Ju¡−l Bp−m k¡C−a f¡l¢hz Hqe ®a¡ pñhC e¡z
--−j¡õ¡−cl Evf¡a a Lj−R A−eL!
--−LX¡ LC−R Lj−R? M¡−mc¡ −a¡ ®j¡õ¡−cl Lb¡u Q−mz
--−c−nl AhÙÛ¡ ¢L i¡−m¡ qCh e¡ Bl?
--q¡¢pe¡ k¢c BCp¡ ¢WL L−lz
--q¡¢pe¡C h¡ L£ ¢WL Llh! ®p ¢e−SC ®a¡ djÑ djÑ Lj L−l e¡!
−R¡Vc¡−L L, M, N, O, P , Q .. ph¡l MhlC ¢e−a h¢mz Lªa‘a¡ fÐL¡n Ll−a h¢mz
Pl h¡¢s−a ¢N−u Bj¡l q−u rj¡ Q¡C−a h¢mz Pl fТa Bj¡l c¤hÑhÉq¡−ll Lb¡ phV¡C
h¢m ®R¡Vc¡−Lz h¢m BlJ A−eL Lb¡z ö−d¡C A−e−Ll Lb¡z ®R¡Vc¡ kMe Bj¡l
n¡¢¿¹eN−ll h¡¢[sl Lb¡ h−m, j−e qu B¢j ®ke JM¡−eC B¢R, JC h¡¢s−aC, ph¡l
p−‰z −L¡b¡L¡l S£he ®L¡b¡u ¢RV−L ®N−R! ®L¡e¢V h¡Ù¹h, −pC S£he¢V e¡ HC
S£he¢Vz ®L¡e S£h−e B¢j Bp−m h¡p Ll¢R! ®g−m Bp¡ S£he¢V j−e j−e k¡fe L¢l
B¢jz Bl ®k S£he¢V q¡−al L¡−R, ®p¢V−L ®g−m Bp¡ S£h−el L¡−R ®eh¡l SeÉ k¡fe
L−l k¡¢µRz ®L¡e¢V p¢aÉL¡l k¡fe Ll¡ a−h! −R¡Vc¡l p−‰ B¢j ®g−m Bp¡
S£he¢V−LC k¡fe Ll−a b¡¢L, ®O¡−ll j−dÉz
                                   122
 f¤−l¡ BjØV¡lX¡j nql O¤−l ®hs¡C fl¢ceJ ®R¡Vc¡ Bl B¢jz Bj¡l Be¾c qu
f¤¢mnq£e HC O¤−l ®hs¡−e¡z j¤¢š²l Be¾c Bj¡l ®l¡−j ®l¡−jz Bjl¡ ®ke ®R¡V−hm¡l
®pC i¡C ®h¡ez ¢fR¤V¡e i¤−m ®N¢Rz −kje C−µR R¤V¢Rz  de£ ®cn, AbQ l¡Ù¹¡l ¢Le¡−l
¢i−r f¡h¡l SeÉ h−p B−R j¡e¤oz −pC ®m¡−Ll ¢c−L ®Q¡M k¡u, h−p h−p hC fs−R,
p¡j−e V¤¢f f¡a¡ Bl hs HL¢V nš² L¡N−S Cw−l¢S−a ®mM¡ EC Bl q¡‰¢lz M¡¢eL
c¡ys¡Cz ¢S−‘p L¢l, Bf¢e ®a¡ HL¡z a−h ®k hs ¢mM−me, ECz ECV¡ ®L? i¡hm¡j
M¤h Së Ll¡ ®Nm ®h¡dqu, Abh¡ hs HL¢V i¤m d¢l−u ®cJu¡ ®Nmz −m¡L¢V C¢‰−a a¡l
f¡−n hp¡ L¤L¤l¢V−L ®c¢M−u ¢cmz L¤L¤l¢V−L ®k B¢j ®c¢M¢e B−N a¡ eu, Bp−m
L¤L¤l−L Bj¡−L f§hÑ−cn£u ®Q¡M −N¡−e¢ez L¤L¤−ll e¡ M¡Ju¡ j¢me j¤M¢Vl ¢c−L a¡¢L−u
¢h−no L−l LÓ¡¿¹ c¤−V¡ ®Q¡M ®c−M hs j¡u¡ qu, V¡L¡ ¢c−a k¡−h¡, ¢L¿º öd¤ Xm¡l B−R
f−L−Vz p¤C¢Xn œ²¡Ee−L Xm¡l L−l ¢e−u¢Rm¡jz J−L ®k HpL¤−X¡ Ll¡ k¡u, ¢Nô¡l
Ll¡ k¡u, œ²¡Ee−L B−N Xm¡l L−l ¢e−a qu e¡, Lb¡¢VJ ¢L B¢j h¤−T¢R ¢LR¤z V¡L¡
fup¡ hÉ¡f¡−l Bj¡l ¢QlL¡mC h¤¢Ü, ®R¡Vc¡ h−m, HLV¤ Ljz ®p Lb¡ B¢jJ ü£L¡l
L¢lz −R¡Vc¡l h¡d¡ e¡ ®j−e L¤¢s Xm¡l ¢c−u ¢cC r¤d¡aÑ c¤Se−Lz HC ®cJu¡¢Vl je
j−el Be¾c ®b−L H−p−R, Be¾c¢V ®R¡Vc¡−L ®cM¡l Be¾cz ¢Rm¡j f−s Ae¡b
Apq¡u, ®R¡Vc¡l p−‰ ®cM¡ Bj¡−L i¡−m¡ L−l h¤¢T−u ®cu, Bj¡lJ üSe BaÈ£u
B−Rz r¤d¡aÑ p¡Ce−h¡XÑ V¡¢P−u BjØV¡lX¡−jl g¤Vf¡−a BlJ c¤¢aeSe−L ®c¢Mz
®Lhm a¡C eu, l¡Ù¹¡u j¡e¤o e¡e¡ lLj j§¢aÑ ®p−S fup¡ a¤m−Rz de£ ®c−nJ    ®k
Hi¡−h ¢i−r Q−m, Hhw e¡e¡lLj pw ®p−S fup¡ ®l¡SN¡l Ll¡ qu, a¡ Bj¡l B−N
S¡e¡ ¢Rm e¡z Bf¡cjÙ¹L ®p¡e¡m£ lw Ll¡ HL¢V j§¢aÑ fСu HL O¾V¡ c¡y¢s−u B−R
HL¢V L¡−Wl Jfl,   ®ke f¤a¤mz c¡y¢s−u B−R AbQ HL ®g¡yV¡ es−R e¡z i−u Hhw
¢hpÈ−u B¢j j§¢aÑ¢V−L ®c¢Mz L£ L−l Ha ¢ÙÛla¡ j¡e¤o a¡l nl£−l Be−a f¡−l, Bj¡l
Ah¡L m¡−Nz Ai¡hC ®h¡dqu HC ¢ÙÛla¡ ¢c−µRz Ai¡h ®cu, Hhw pñha LMeJ LMeJ


                                     123
de ®c±maJ Hje BÕQkÑ ¯ÙÛkÑ ®cuz p¤C−X−el A¢ade£l¡ ÙÛ¢hl h−p −b−L ®b−L,
hå¤q£e ¢ce L¡¢V−u L¡¢V−u HLpju BaÈqaÉ¡ L−l, BlJ ®h¢n ÙÛ¢hla¡l ¢c−L Q−m
k¡uz
 iÉ¡e N−Nl ¢jE¢Su¡jz j¡c¡j a¤−p¡ ¢jE¢Su¡j ®a¡ qmz lÉ¡j−hоV ®cM¡−a ¢eC
®R¡Vc¡−Lz HC qCm lÉ¡j−hоVz HC qCm a¡l ¢hMÉ¡a R¢h e¡CVJu¡Q¡lz −R¡Vc¡ q¡y L−l
a¡¢L−u b¡−Lz lÉ¡j−hоV a¡−L j¤‡ Ll−a f¡−l e¡z j¤‡ L−l l¡Ù¹¡ ®b−L −L¡eJ HL¢V
hC−ul ®c¡L¡−e a¡¢L−u kMe ®c−M Bj¡l hC p¡¢l p¡¢l p¡S¡−e¡z fеRc S¤−s Bj¡l
R¢hz Jm¾c¡S i¡o¡u ®k Bj¡l hC ®h¢l−u ®N−R, a¡ Bj¡l S¡e¡ ¢Rm e¡z fÐL¡nL
Bj¡−L f¡W¡u¢e hCz Ha a¡s¡ý−s¡ L−l L£ L−l hC R¡¢f−u ®g−m ®L S¡−ez LMe
Ae¤h¡c Llm, LMe R¡f¡, LMe h¡yd¡Cz h¡¢Z−SÉl Nå ®f−m, h¤¢T, aMe pju ®L¡eJ
¢hou euz Bl Nå e¡ b¡L−m f¡yQ hRlJ f¡yQ ¢j¢e−Vl SeÉ pju q−h e¡ f¡ä¤¢m¢f ¢e−u
i¡h−az j¡e¤o Bj¡l hC ¢Le−R, ®c−M m‹¡u B¢j j¤M Bs¡m L−l ®h¢l−u B¢p â¦az
®R¡Vc¡ E−šSe¡u Bj¡l c¤q¡a d−l ®V−e ¢ia−l ¢e−u k¡uz ¢N−u ®p¡S¡ hC¢h−œ²a¡l
p¡j−ez Bj¡l HL¢V hC q¡−a ¢e−u Bj¡l j¤−Ml p¡j−e hC−ul fеRc a¤−m d−l hmm,
HV¡ Hl R¢hz    H hC−ul ®mML Hz ap¢mj¡z ap¢mj¡ e¡p¢lez Bj¡l ®h¡ez H
Bj¡l ®h¡ez ®R¡Vc¡l L˜ E−šSe¡u L¡yf−Rz
  −m¡L¢V q¡ q¡ L−l EWmz a¡C e¡¢L! a¡C e¡¢Lz ®cM¡ q−u M¤h M¤¢n qm¡jz M¤h i¡−m¡
Qm−R Bfe¡l hCz HM¡−e ®a¡ ®hØV ®pm¡lz ¢LR¤ L¢f ¢L pC L−l ®c−he? hC¢h−œ²a¡l
Ae¤−l¡−d ¢LR¤ hC−u pC L−l B¢j ®R¡Vc¡l d−l V¡e−a V¡e−a ®h¢l−u B¢pz
--L£ ®l a¤C ¢L nlj f¡p?
--e¡z nlj e¡z
--a¡C−m ¢L?
--¢e−S−l hs fl¡d£e hCm¡ j−e quz


                                     124
--−Le?
--B¢j hC−ul ®mMLz Bj¡l ¢c−L a¡L¡Cu¡ j¡e¤−o qua H„−fƒ L−l A−eL ¢LR¤z
Bj¡−l JC ¢lu¡¢m¢VV¡ g¡m¡Cu¡ ®cu Hje HLV¡ AhÙÛ¡l j−dÉ ®k B¢j aqe Bj¡l k¡
CµR¡ L−l a¡ Ll−a f¡¢l e¡z Bj¡−l Bl ¢lu¡m B¢j hCm¡ Bj¡l ¢e−SlC j−e qu e¡z
e¡, ®R¡Vc¡ h¤T−a f¡−l e¡ k¡ hm−a Q¡C¢Rz B¢j ¢àa£u ®L¡eJ hC−ul ®c¡L¡−el
¢œp£j¡e¡ j¡s¡C e¡z l¡Ù¹¡u m¡¢W BCp¢œ²j ®M−a ®M−a ®hØV ®pm¡−ll ®mML q¡yV−R, h¡
l¡Ù¹¡u c¡y¢s−u c¡y¢s−u ®m¡L−cl q¡−al Q¡m¡¢Ll ®Mm¡ ®cM−R Bl jS¡ f¡−µRz HV¡
Bj¡−L ®L¡eJ Aü¢Ù¹ e¡ ¢c−mJ f¡WL−L ®cuz
  l¡−a ®R¡Vc¡ ®cM¡−a ¢em, h−mC ¢em HL A¢ieh S¡uN¡z l¡a eV¡ cnV¡l ¢c−L
kMe ®q¡−V−m ®gl¡l pju aMe l¡−al M¡h¡l ®M−u ®c−u ®R¡Vc¡ Bj¡−L XÉ¡j ®ú¡u¡−l
¢e−u k¡uz ®pM¡−el −c i¡−me e¡−jl f¡s¡u Ù¹¢ña   B¢j ®c¢M p¡¢l p¡¢l ®c¡L¡ez
L¡−Ql ®c¡L¡ez L¡−Ql ®c¡L¡−e öd¤ hС Bl fÉ¡¢¾V f−l Abh¡ f¤−l¡ Em‰ q−u c¡y¢s−u
B−R ®j−ul¡z e¡e¡e hup£ ®j−uz m¡m B−m¡l a−m ®j−u−cl hs l©fp£, hs lqpÉju£
−cM−a m¡−Nz AÃpl¡l ®k ph R¢h R¡f¡−e¡ qu hC−u, ®plLj HL HL¢V AÃpl¡ z
®c¡L¡−el ®ia−l  ¢hR¡e¡z nl£l ®cM¡−e¡ ®j−u−cl  Bqh¡e, HC nl£lV¡−L ®L−e¡z
HL O¾V¡l SeÉ ®L−e¡z
 q¡yV¢R ®a¡ q¡yV¢Rz na na Olz na na ®j−uz Bj¡l fmL fs−R e¡z Bj¡l ¢hpÈu
L¡V−R e¡z j¡w−pl q¡V h−p−R HM¡−ez ®L¡eJ ®L¡eJ clS¡l p¡j−e clc¡j Qm−Rz
B¢j nÄ¡p hå L−l ®cM−a b¡¢L A¢hnÄ¡pÉ ph cªnÉz i−u B¢j L¡W q−u b¡¢Lz f¤l¦−ol
¢is, −L fkÑVL, ®L ®œ²a¡ ¢LR¤ ®h¡T¡l Ef¡u ®eCz j¡a¡−ml ¢is, ®en¡−M¡l−cl ¢isz
Bj¡l iu qu, Bj¡l Jfl Bh¡l ®LE e¡ T¡y¢f−u f−sz −j−u j¡e¤−ol ®m¡−i QLQL
Ll−R ph¡l ®Q¡Mz ®k±e ®c¡L¡−e, −k±e S¡c¤O−l m¡m e£m h¡¢a SÅm−R ¢eh−Rz −L¡b¡J
                                     125
HLV¤ HLV¤ Lj B−m¡ h¡ HLV¤ N¢ml fb q−mC B¢j i−u −R¡Vc¡−L nš² L−l d−l â¦a
f¡l qC N¢mz f¡l qC AåL¡lz
  −hnÉ¡hª¢š ®k Ha ¢eLªøi¡−h ®L¡b¡J    °hd q−a f¡−l, Bj¡l S¡e¡ ¢Rm e¡z
f¡ÕQ¡−aÉl ®L¡eJ ®c−n e¡l£l nl£l ®k HlLj EvLVi¡−h ®i¡NÉfZÉ q−a f¡−l, a¡
Bj¡l LÒfe¡l j−dÉJ ¢Rm e¡z ®k ®c−n ®L¡eJ Ai¡h ®eC, plL¡¢l pj¡S LmÉ¡Z
B−R, i¡a¡l hÉhÙÛ¡ B−R, ph¡l SeÉ ü¡ÙÛÉ ¢nr¡l hÉhÙÛ¡ B−R, ph¡l SeÉ Aæ hÙ»
h¡pÙÛ¡−el hÉhÙÛ¡ B−R, ®pM¡−e ®Le f¢aa¡hª¢š Ll−a qu ®j−u−cl! qmÉ¡−ä phC °hdz
CJ−l¡−fl AeÉ ®k ®L¡eJ −c−n j¡¢lýu¡e¡, q¡¢pp, ¢q−l¡Ce ¢e¢oÜ, ¢L¿¹¤ H ®c−n euz
H ®c−n ph j¡cLâhÉC °hdz H ®c−n f¢aa¡hª¢šJ °hdz cu¡ L−l M¤e M¡l¡¢hV¡−L
¢e¢oÜ l¡M¡ q−u−Rz eua j¡eh¡¢dL¡−ll e¡−j J¢V−LJ °hd h−m ¢h−h¢Qa Llaz H
®c−n ®k °hd ¢S¢ep¢V Bj¡l i¡−m¡ m¡−N a¡ qm CE−c¢e¢pu¡z H¢VC CJ−l¡−fl
HLj¡œ ®cn, ®kM¡−e CE−c−e¢pu¡ h¡ CµR¡jªa¤É °hdz j¡e¤−ol h¡yQ¡l A¢dL¡l ®kje
b¡L¡ clL¡l, ¢WL ®aj¢e jªa¤Él A¢dL¡lJz ApqÉ k¿»Z¡ju f‰¤ fТahå£ S£he ¢e−u
k¤−Nl fl k¤N Akb¡ L¡¢V−u ®cJu¡l ®Q−u jªa¤É ®Yl i¡−m¡z
  N¢m−a N¢m−a k¡ ¢LR¤C ®cM¢R, iu m¡N−R Bj¡lz i−u ®R¡Vc¡l N¡−u N¡ m¡¢N−u
q¡y¢Vz i−u q¡a nš² L−l dl¡ B−R, BlJ nš² L−l d¢lz −R¡Vc¡ h¡lh¡l h−m, Xl¡Cp
e¡z Xl¡p LÉ¡z jc M¡Ju¡ ®m¡L ®cM−m Bj¡l iu m¡−Nz N¢m ®cM−m iu m¡−Nz AåL¡l
®cM−m m¡−Nz m¡−NCz H B¢j ka hs p¡qp£ ¢q−p−h MÉ¡a qC e¡ ®Le, JC iu c§l qu
e¡, q−h e¡z
 −R¡Vc¡ f¢aa¡m−ul Lb¡ hm−m¡, M¤h f¤l¡e¡ HCV¡z Ru−n¡    hRl dCl¡ HC V¡
B−Rz e¡¢h−Ll¡ e¡ja, a¡C XÉ¡−jl B−nf¡−nC NCs¡ EW−R f¢aa¡fõ£z Bj−ØVm
e¡−jl ec£−a h¡yd hp¡−e¡ q−u−Rz Bl HM¡−eC N−s E−W¢Rm h¡y−dl L¡−RC, ®j−u−cl
nl£l ®hyQ¡z e¡¢hL−cl L¡−Rz −pC ®b−L BSJz


                                    126
qÉy¡ a¡Cz j−e j−e h¢m, ®pC ®b−L BSJz
 öd¤ p¡c¡ ®j−u eu, L¡−m¡, qm¤c, h¡c¡j£J B−Rz −ke ®N¡V¡ fª¢bh£ HC
BjØV¡lX¡−jl ®c i¡−me Hm¡L¡z −N¡V¡ fª¢bh£−a HC q−µRz e¡l£l¡ ®i¡−Nl hÙ¹¤ q−µRz
hÙ¹¤−L c¤¢eu¡ S¤−s ®i¡N q−µRz B¢j â¦a ¢g−l B¢p ®q¡−V−mz ®R¡Vc¡ hm¢Rm BlJ
¢LR¤rZ b¡L−az e¡ Bj¡l C−µR L−l¢ez C−µR L−l¢e −cM−a SN−al HC SOeÉ
¢eù¤la¡z p¡l¡l¡a Bj¡l O¤j qu e¡z p¡l¡l¡a RVgV L¢lz Bj¡l d¡le¡ qu, ®h¢nl i¡N
®j−u−cl   ®j−u- f¡Q¡lL¡l£l¡ ¢j−bÉ Lb¡ h−m d−l H−e−R AeÉ ®L¡eJ ®cn ®b−Lz
¢WL ®ki¡−h h¡wm¡−c−nl ®j−u−cl d−l ¢e−u ¢N−u i¡l−a f¡¢LÙ¹¡−el f¢aa¡m−u ¢h¢œ²
L−l ®cJu¡ quz Bj¡l d¡le¡ qu, ®j−u−cl−L ®L¡eJ g¡y−c ®g−m HC ®fn¡u e¡¢j−u−R
®L¡eJ Qœ²z kaC Tmjm Ll¦L Q¡l¢cL, Bj¡l ¢hnÄ¡p qu e¡, ®L¡eJ ®j−u p¡d L−l
HC ®fn¡u H−p−Rz −j−ul¡ kaC q¡¢p R¤y−s ¢cL l¡Ù¹¡l f¤l¦−ol ¢c−L, ¢ia−l a¡−cl
HL h¤L L−øl L¡æ¡z e£m¡i B−m¡l ¢e−Q fСu Em‰ c¡y¢s−u b¡−L M−Ÿ−ll A−fr¡u
BjØV¡lX¡−jl f¢aa¡ --L¡−Ql ®c¡L¡e, ®c¡L¡−e ¢hR¡e¡ f¡a¡ f¤l¦−ol¡ clc¡j L−l
¢hR¡e¡u k¡u, f¢aa¡ nl£l ¢h¢œ² −n−o V¡L¡ …−e ®c¡L¡e …¢V−u h¡¢s ®g−lz f¢aa¡l¡
®LE L¡−m¡, ®LE p¡c¡, Bh¡l h¡c¡¢j ®LEz L¡−l¡ L¡−m¡ Q¤m, L¡−l¡l ®p¡e¡¢m z H ®ke
f¢aa¡ f¡s¡ eu, ®ke BÙ¹ HLV¡ fª¤¢bh£z Bl fª¢bh£−a q¡V h−p−R e¡l£ j¡w−plz −m¡−i
Bl r¤d¡u aªo·¡u f¤l¦−ol ¢Si T¤−m B−R B−j¢lL¡ CJ−l¡−f, H¢nu¡u, B¢éL¡uz
 p¤C−X−e ¢g−l Hm¡jz ®i−h¢Rm¡j ®qy−V f¡l qh ¢hj¡e h¾clz e¡, ¢hj¡−el ®fV ®b−L
f¤¢mn h¡¢qe£ Hi¡ L¡mÑpe−L e¡¢j−u Bemz Q¡l¢c−L dÄ¢ea q−a b¡−L fÉ¡y f¤yz fÉ¡y f¤yz
l¡Ù¹¡ ¢LÓu¡lz f¤¢m−nl q¡−a q¡−a ®j¡h¡Cmz Q¡l¢c−L Mhl S¡¢e−u ®cJu¡ q−µRz ap¢mj¡
¢g−l−Rz Ah−Sƒ ¢g−l−Rz f¤¢m−nl L¡−e L¡−e L¡ek¿»z a¡l¡ öe−a f¡−µR L−¾VÌ¡m l¦j
®b−L AXÑ¡lz R¤−V¡R¤¢Vz ý−s¡ý¢sz fÉ¡y f¤yz
                                      127
*N¡R…−m¡ ph¤S ®b−L qm¤c q−µR, qm¤c ®b−L m¡m
Lw hc−m k¡−µR, Hlfl f¡a¡ Tl−h,
X¤−h k¡−h p¡c¡ hl−gz
eam¡l S¡e¡m¡ ®b−L B¢j AåL¡l ®cMh,
AåL¡−l a¡l¡l j−a¡ g¤−V b¡L−h
S¡q¡−Sl, h¡¢sl N¡¢sl ®c¡L¡ef¡V Bl mÉ¡j−f¡−ØVl B−m¡z
HlLj B−m¡ ®a¡ Bj¡l ®c−nJ ®g¡−V, BL¡−n!
Bj¡l ®cn?
Bj¡l ¢L ¢e−Sl ®L¡eJ ®cn B−R B−c±? ¢e−Sl ®L¡eJ nql h¡ NË¡j?
¢e−Sl ®L¡eJ Ol? ®L¡eJ nl£l h¡ q©cu?
HC ®k HL ®cn ®b−L B−lL ®c−n i¡p¢R,
HL à£f ®b−L B−lL à£−f, HL BL¡n ®b−L B−lL BL¡−n,
Abh¡ HL pj¤â ®b−L B−lL pj¤−â
i¡p−a i¡p−a HL¢ce ®nol¡−a Abh¡ j¡T c¤f¤−l ®L¡b¡u ¢is−h Bj¡l S£he! B¢jJ qW¡v qW¡v
®c¢M Bj¡l −ia−l ®k HL c‰m ph¤S ph¤S…−m¡
qm¤c q−µR, qm¤c ®b−L m¡m, lw hc−m k¡−µR, Hlfl ý ý n§eÉa¡ Bj¡−L L¡j−s dl−h, T−l k¡−h¡,
X¤−h k¡−h¡ p¡c¡ L¡g−e, ¢ae q¡a Ni£l q−aÑ
úÉ¡e¢X−e¢iu¡l n£a Bl LaV¤L¤ L¡js hp¡u NË£−pÈl h¡¢mL¡−L,
a¡lJ ®Q−u ®h¢n c¡ya h¤¢T B…−el, ®k ®f¡s¡u i£oZ HL¡, HL¡L£ Bj¡−Lz
                                         128
  ¢m¢X−‰¡−a HL¢V AÉ¡f¡VÑ−j¾V i¡s¡ −eJu¡ q−u−R Bj¡l SeÉz Bph¡hfœpq
AÉ¡f¡VÑ−j¾Vz AÙÛ¡u£ h¡−pl SeÉ Bph¡hpqC h¡pÙÛ¡e fÐ−u¡Sez B¢j ®a¡ Bl p¤C−X−e
h¡p Ll−a k¡¢µR e¡ ®k Bph¡hq£e AÉ¡f¡VÑ−j¾V i¡s¡ ®eh! Bj¡−L ®a¡ ¢g−l ®k−a q−h
®c−nz M¡¢m AÉ¡f¡VÑ−j¾V i¡s¡ ¢e−u Bph¡h ¢Le−h¡ e¡¢L −h¡L¡l j−a¡! aMe L£ Ll−h¡
Aa ph pwp¡−ll ¢S¢ep! ph BhSÑe¡l Ù¹§−f ®g−m ¢c−a q−hz pwp¡l! pwp¡l ®a¡
Bj¡l ®pC n¡¢¿¹eN−ll AÉ¡f¡VÑ−j−¾Vz JM¡−e k¡h¡l SeÉ h¤−Ll ®ialV¡ SÅ−mz M¤h
SÅ−mz ¢m¢X−‰¡−a Bp¡l B−N BV q¡S¡l ®œ²¡e¡−ll HLV¡ ®g¡e ¢hm ¢c−u¢Rm
¢m¢mu¡e¡z B¢j Qj−L ®N¢Rz Ha V¡L¡ L£ L−l qm! qmz ¢hm ¢j¢V−u ¢c−a q−u−R
¢m¢X−‰¡l AÉ¡f¡VÑ−j¾V i¡s¡ p¡−s ¢ae q¡S¡lz L¤VÑ V¤−M¡m¢úl f¤lú¡−l ®k V¡L¡ ®f−u¢R,
®p¢V ¢c−uC Bj¡−L S£he k¡fe Ll−a q−hz L−h ®c−n ¢glh? ®p Lb¡ B¢jJ ®kje
S¡¢e e¡, H ®c−nl plL¡l, ®mML−N¡ù£ ®LEC S¡−e e¡z V¡L¡ g¤−l¡−a g¤−l¡−a kMe
f¤−l¡ g¤¢l−u k¡−h aMe L£ Ll−h¡ B¢j L£ M¡−h¡ −L¡b¡u b¡L−h¡ a¡ B¢j S¡¢e e¡,
Bj¡l ¢hnÄ¡p Bl ®LEC a¡ S¡−e e¡z


  −N¡−beh¡−NÑ Bj¿»Zz JM¡−e ¢hn¡m hC−jm¡ qu fТahRlz úÉ¡¢ä−e¢iu¡e ®cn…−m¡l
j−dÉ ph−Q−u hs hC−jm¡z JC ¢hMÉ¡a hC−jm¡¢V Bj¡−L E−à¡de Ll−a q−hz °a¢l
qJz °a¢l qJz °a¢l qJu¡l L£ Bl B−Rz ®cn ®b−L ¢LR¤ ®k n¡¢s H−e¢Rm¡j, ®p…−m¡
®b−LC flhz Bl AÒf L¢c−el ïj−Zl SeÉ NÉ¡¢h c¤−V¡ qm¤c hÉ¡N ¢c−u¢Rm f¢œL¡l
e¡j ®mM¡, ®p…−m¡C pðmz B¢j H−c−n ®Le¡L¡V¡ Ll−a Q¡C e¡z M¡−j¡L¡ MlQ Ll−h¡
®Le! k¡ ®Le¡l ®c−nC ¢Lehz ®c−n ®k ¢S¢epV¡ c¤V¡L¡u f¡Ju¡ k¡u, HM¡−e ®p ¢S¢ep
c¤q¡S¡l V¡L¡u −Le¡l L£ AbÑ b¡L−a f¡−lz M¤h pq−SC a¡C q¡a …¢V−u l¡¢Mz
 f¤¢m−nl N¡¢s L−l k¡Ju¡z ®f±y−R ®c¢M bjb−j AhÙÛ¡z f¤−l¡ hC−jm¡ ®h¡j¡ ®ny¡L¡l
L¤L¤−l öyL−Rz e¡e¡lLj ¢euj hp¡−e¡ q−u−Rz HV¡ Ll¡ k¡−h e¡ JV¡ Ll¡ k¡−h e¡z


                                      129
B¢j ®L¡e L¢lX−l q¡yV−h¡, ®L¡b¡u hph, ®L¡b¡u c¡ys¡h, ®L¡e ®q¡−V−ml ®L¡e l¦−j
b¡Lh, ph ¢e¢cÑø L−l l¡M¡, ¢el¡fš¡l SeÉ Efk¤š² L−l l¡M¡z f¢œL¡l fÐbj f¡a¡u
f¤¢mn Bl ®h¡j¡l L¤L¤l hC−jm¡l hC−ul Ù¹§−fl ¢ial Y¤−L k¡−µR, HC ¢hn¡m R¢hz
®c−M B¢j m‹¡u j¡b¡ e¤C−u l¡¢Mz Hph p¢aÉC Bj¡−L ¢hhÐa L−lz f¤¢m−nl HC
Efâh hC−jm¡l ®m¡L−cl Bj¡l JflC ¢hl¢š² OV¡−h S¡¢ez a¡−a qu−a¡ L¡lJ ¢LR¤
k¡u B−p e¡z k¡u B−p öd¤ Bj¡lz B¢j L¡lJl ¢hl¢š²l L¡lZ q−a Q¡C e¡z
 hC−jm¡l   ®fТp−X¾V Bj¡−L ®N¡−bjh¡NÑ hC−jm¡l C¢aq¡p hm−a öl¦ Ll−mez
E¢enn fyQ¡¢n p¡−m öl¦ L−l¢R−me, aMe ®m¡L q−u¢Rm f¡yQ q¡S¡l Bl HMe fСu
HL m¡M e¡ q−mJ L¡R¡L¡¢Rz HC fÐbj B¢j CJ−l¡−fl ®L¡eJ hC−jm¡uz h¡wm¡−c−n
i¡l−a hC−jm¡ k¡ ®c−M¢R ®M¡m¡ j¡−Wz HM¡−eJ a¡C Bn¡ L−l¢Rm¡j, ¢L¿¹¤ ®c¢M phC
Q¡l−cu¡−ml ¢ial, Jf−l R¡cz hC B−R, ®mML B−R, hC ¢h¢œ² q−µR phC ¢WL, ¢L¿º
Evph Evph −jm¡ ®jm¡ hÉ¡f¡l¢V ®eCz °q °Q ®eCz d£−l p¤−ÙÛ j¡e¤o q¡yV−R, Hl Jl p−‰
ü¡i¡¢hL L−˜ Lb¡ hm−R, ®L¡b¡J qW¡v ®S¡−l N¡e ®N−u JW¡ ®eCz k¡ C−µR a¡C L−l
®gm¡ ®eCz H¢V de£ ®c−nl hC−jm¡z HL HL¢V hC q¡−a ¢eC Bl ®c¢M fÐL¡ne¡ ®Lje
i¡−m¡z h¡yd¡C R¡f¡ La QjvL¡lz Hl¡ fÐbj nš² jm¡−Vl hC ®hl L−lz Hlfl hC M¤h
¢h¢œ² q−m f−LV hC ®hl qu, f−LV-hC BL¡−l ®R¡V, nš² jm¡−Vl hc−m f¡am¡
jm¡Vz c¡j A−eL Ljz ph¡C ®k hC ®L−e a¡ euz a−h ®h¢nl i¡N j¡e¤oC ®L−ez
hC−ul c¡j M¤h Lj euz j¡e¤o ®k−qa¤ HM¡−e de£, JC c¡j qu−a¡ M¤h HLV¡ ®h¢n c¡j
eu L¡lJ SeÉz
 hC−jm¡l E−à¡de L¢l B¢jz    Bj¡−L ¢g−a L¡V−a quz p¡wh¡¢cL p−Çjm−e
hp−a quz q¡S¡l q¡S¡l j¡e¤−ol ¢is Ef−Q fs−Rz ka e¡ Lb¡ hm¡, a¡l ®Q−uJ ®h¢n
®Qq¡l¡ ®cM¡−e¡z ®Qq¡l¡C ®m¡−L ®cM−Rz A−V¡NË¡g ¢e−µRz HM¡−e B¢j ®mML, ®k
®mM−Ll hC ®LE f−s¢ez ®k ®mM−Ll e¡j ö−e−R, R¢h ®c−M−Rz ®k ®mM−Ll fТa


                                      130
j¡e¤−ol j¡u¡ B−R, Ll¦Z¡ B−R, L¡lZ ®mML−L a¡l ®mM¡l SeÉ ENËf¿Û£l¡ ®j−l
®gm−a −Q−u¢Rmz HC ®a¡! q¡−s j‹¡u h¤¢T ®p Lb¡z a¡C−a¡ E−W B¢p, a¡C−a¡
®h¢l−u ®k−a Q¡C hC−jm¡l B¢Pe¡ ®R−sz j¡e¤−ol ¢is p¢l−uz h¡C−lz nÄ¡p ¢e−az q¡¢p
q¡¢p j¤M L−l HLc‰m LÉ¡Ql jÉ¡Q−ll j−dÉ Bj¡l nÄ¡p hå q−u B−pz        L£
¢m−M¢Rm¡j ®k j¤pmj¡e ®j±mh¡c£l¡ ®r−f¢Rm, h¡wm¡−c−n e¡l£l AhÙÛ¡ ®Lje, fÐd¡ej¿»£
®a¡ e¡l£ JM¡−e a¡l j¡−e ¢L HC eu ®k e¡l£l AhÙÛ¡ ®hn i¡−m¡? ®c−n Bj¡l BaÈ£u
üSe−cl Jfl ¢L ®L¡eJ Bœ²jZ q−µR? B¢j ¢L ¢g−l ®k−a f¡l−h¡ ¢e−Sl ®c−n
®L¡eJ¢ce? B¢j ¢L ¢LR¤ ¢mM¢R HMe? Bj¡l i¢hoÉa f¢lLÒfe¡ ¢L? h¡wm¡−c−nl
e¡l£−cl SeÉ HM¡e ®b−L f¢ÕQ−jl j¡e¤−ol¡ ¢Li¡−h p¡q¡kÉ Ll−a f¡−l? La h¡l
Hp−hl Ešl ®cJu¡ qmz ®V¢m¢ine, ®l¢XJ, fœf¢œL¡, ®L¡b¡u eu! ØVL−q¡−j H
Ah¢c 顾p, S¡jÑ¢e, ®Xej¡LÑ, ¢gemÉ¡ä, elJ−u, Ca¡¢m, ®Øfe, ®hm¢Su¡j, S¡f¡e,
qmÉ¡ä, Cw−mä, A−ØVÌ¢mu¡, CaÉ¡¢c e¡e¡e ®cn ®b−L p¡wh¡¢cL H−p−Rz ®b−L−R NË¡ä
®q¡−V−m h¡ JC S¡a£u ®q¡−V−m i¡s¡ ¢e−u−R ®q¡−V−ml pi¡Lr, p¡r¡vL¡l ¢e−u−R
Bj¡l, R¢h a¤−m−R, g−V¡p¡wh¡¢cLl¡ kMe ®a¡−m R¢h, LÉ¡−jl¡l p¡V¡−l BP¤m hp¡−e¡C
b¡−L, p¡l¡rZC ¢LÓL ¢LÓL Q−mz B¢j h¤−T f¡C e¡, HL¢V h¡ c¤¢V R¢hl SeÉ Jl¡
L−uL n R¢h ®a¡−m ®Le! ¢S−‘pJ L−l¢R, fÐ−nÀl Eš−l Jl¡ q¡−pz j¡−T j¡−T h−m,
M¤h i¡−m¡ HL¢V R¢h ®f−a ®N−m A−eL R¢h a¤m−a quz ph¡C, ph p¡wh¡¢cLC, ph
Evp¡q£ Sea¡ fСu HLC fÐnÀ L−l−Rz HL Ešl ¢c−a ¢c−a B¢j LÓ¡¿¹z ®Le, B¢j ¢L
®mML ®L¡eJ? −Le HC AcjÉ BLoÑZ Bj¡l SeÉ? B¢j ¢iL¢Vj h−m ®a¡! a¡R¡s¡
Bl L£!
¢e−Sl SeÉ B¢j HLV¤ Bs¡m Q¡Cz
 qW¡v j¡C¢hÐV ECN−L ®c¢Mz p¤C¢Xn ®m¢ML¡z fÐbj −cM¡ q−u¢Rm kMe HL f¡¢VÑ
X¡L¡ q−u¢Rm p¤C−X−el −mML−cl p−‰ ®cM¡ qJu¡l f¡¢VÑ,     ®e¡l−ØV−X, ®p¢cez


                                     131
j¡C¢hÐV ®p¡e¡¢m  Q¤−ml e£m ®Q¡−Ml p¡c¡ ®j−uz A−eL¢ce Bj¡−L ¢Q¢W ¢m−M−R
®hs¡−ml j¤M H−yLz h−m−R a¡l h¡¢s−a h¡p L−l ®p Bl a¡l ®R−mhå¤ ®fl, Bl
A−eL…−m¡ ®hs¡mz −hs¡−ml hÉ¡f¡l¢V e¡ b¡L−m j¡C¢hÐV−L pñha Bl ph¡C−L
k¡−cl p−‰ ea¤e Bm¡f q−u−R ®kje i¤−m ®N¢R, ®aje i¤−m ®ka¡jz ®hs¡m ¢e−u
B¢c−MÉa¡l L¡l−Z a¡−L Bm¡c¡ L−l ¢Q−e¢Rz L¢ce fl flC Mhl ®eJu¡J hs HL¢V
L¡lZz j¡C¢hÐV Bj¡l ¢m¢X−‰¡l AÉ¡f¡VÑ−j−¾VJ H−p−Rz HC hC−jm¡u ®p Bp−h B−N
®b−LC −g¡−e S¡¢e−u¢Rmz Bj¡l ®g¡e eðl M¤h AÒf LSe j¡e¤o S¡−ez HJ ¢el¡fš¡l
Awn ®k Bj¡l ®g¡e eðl ®LE S¡e−h e¡z ¢el¡fš¡l lr£−cl B−cn j−a¡ Qm−a
Qm−a Hje q−u−R ®k Bj¡lJ iu d−l ®N−R L¡E−L ¢e−Sl ®g¡e eðl Bl ¢WL¡e¡
¢c−az iu ®a¡ LMeJ ¢Rm e¡ Bj¡l B−Nz a−h ¢L
 j¡C¢hÐV−L −f−u B¢j Jl q¡a ®Q−f d¢lz q¡y¢V f¡n¡f¡¢nz H pju J−L Bj¡l
ph−Q−u Bfe j¡e¤o h−m j−e quz j¡C¢hÐV ¢gp¢gp L−l h−m, J−l h¡h¡, ®c−M−R¡ ®p
L£ B−u¡Se −a¡j¡l SeÉz Ha f¤¢mn ®c−M Bj¡l iu m¡N−Rz
iu Vu h¡c c¡J ®a¡z Qm O¤−l ®hs¡Cz
−L¡b¡u?
h¡C−lz nqlV¡ ®Lje ®c¢Mz L£ L£ B−R ®cM¡lz
Qm hC−jm¡V¡ ®c¢Mz
−Yl ®c−M¢Rz i¡−m¡ m¡−N e¡z
−Le i¡−m¡ m¡−N e¡?
ph¡C Bj¡−L ®c−M B¢j q¡yV−m, hC ®c−M e¡z Bj¡l Aü¢Ù¹ quz
¢hMÉ¡a kMe q−u−R¡, aMe ®a¡ Hph pC−aC q−hz
pC−aC q−h ®Le? e¡ pC−mJ ®a¡ f¡¢lz                                   132
Bj¡l LMe ®L¡b¡u ®k−a q−hz L£ L£ L¡S B−R Ll¡l, LMe pi¡, LMe p¡r¡vL¡l,
LMe c¤f¤−ll h¡ l¡−al M¡h¡l, Hph f¤¢m−nl L¡−R ®mM¡ B−Rz −pph S¡uN¡u pju
®c−M f¤¢mnC Bj¡−L ¢e−u k¡uz Bj¡l ¢e−Sl ¢LR¤ j−e l¡M¡l, ¢LR¤ ®i−h l¡M¡l
clL¡l qu e¡z L¡S h¡ AL¡−Sl g¡y−L g¡y−L Bj¡l A¢dL¡l B−R −kje C−µR O¤−l
®hs¡h¡lz HL¢V p¡¿¹Æe¡ ®k, HC −jm¡u Bj¡l ®L¡eJ hC ®eC, HMeJ ®h−l¡u¢e hCz hC
q−mC BV−L fsa¡j L¡c¡uz b¡−L¡z pC L−l¡z q¡−p¡z LÉ¡−jl¡l p¡j−e c¡ys¡Jz
  HC hC−jm¡u Bj¡l ®L¡eJ hC ®eCz HMeJ ®h−l¡u¢e hCz elJ−u−aJ ®h−l¡u¢ez
EC¢mu¡j −eCN¡l H−p¢Rm ØV¡i¡‰¡−l Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−a, S¡e¡−a ®k hC q−µRz
hC Hl Lb¡ öe−mC B¢j c¤xM L¢lz ¢S−‘pJ L¢l, ®a¡jl¡ ¢L R¡f¡l B−N hCV¡
f−s¢R−m?
¢eÕQuC f−s¢Rz
a¡q−m L£ L−l R¡f¡−µR¡ hm? ®Le R¡f¡−µR¡?
f−s¢R h−mC ®a¡ R¡f¡−h¡ h−m ¢ÙÛl L−l¢Rz
HC hCHl e¡j k¢c f¢œL¡u Ha e¡ R¡f¡ qa, a¡q−m ¢eÕQuC R¡f¡−a e¡z
L£ ®k hmz e¡ e¡ ®j¡−VJ a¡ euz M¤h i¡−m¡ ®mM¡z
i¡−m¡ ®mM¡ e¡ R¡Cz
−c−n b¡L¡L¡m£e ¢h−c¢n fÐL¡nL−cl fÊ¢a Bj¡l ®k nÐÜ¡ ¢Rm, p¢aÉ hm−a L£, ®pV¡
A−eLV¡C Q−m ®N−Rz Bj¡−L k¢c HLV¡ fÐL¡nLJ hma ®k ®c¢M ®a¡j¡l AeÉ hC−ul
f¡™¤¢m¢f c¡J, ®c¢M Abh¡ a¤¢j e¡¢L e¡l£l A¢dL¡−ll Lb¡ ®m−M¡, e¡l£l A¢dL¡l ¢e−u
®a¡j¡l −L¡eJ EfeÉ¡n h¡ fÐhå b¡L−m c¡J, Abh¡ a¤¢j −a¡ L¢h, L¢ha¡l hC−ul
HLV¡ f¡™¤¢m¢f c¡J ®a¡z a¡q−m B¢j A¿¹a h¤T−a f¡la¡j, Hl¡ ýS¤−N hC R¡f¡u e¡z
                                     133
B¢j hm¡l flJ Hl¡ ®Q¡M L¡e e¡L ph hå L−l m‹¡ ®Q−u−Rz m‹¡ ®f−u−Rz Hlfl
R¡f¡ qJu¡l fl f¡WL m‹¡ f¡−hz B¢j m‹¡ f¡−h¡z fÐL¡nL m‹¡ f¡−hz m‹¡ m‹¡
R¡s¡ Bl ¢LR¤ ®c−h e¡ L¡E−Lz
j¡C¢hÐV−L ¢S−‘p L¢l, a¤¢j −L¡b¡u b¡L−h l¡−a?
Bj¡l B−Nl ü¡j£l h¡¢s−az k¢cJ Bj¡−cl a¡m¡L q−u ®N−Rz −N¡−beh¡NÑ H−m B¢j
a¡l h¡¢s−aC b¡¢Lz Bjl¡ A−eLV¡ p¡c¡j¡V¡ hå¤l ja HMez
d¤az a¤¢j Bj¡l p−‰ l¡−a b¡−L¡z Bj¡l hs ®q¡−Vm l¦jz
j¡C¢hÐV−L ¢e−u B¢p q¡a d−lz ®N¡−beh¡−NÑl ph−Q−u c¡¢j ®q¡−Vm N¢bu¡ V¡Ju¡pÑHl
O−l A−eL l¡a Ah¢c Bjl¡ NÒf L¢lz fÐbj ®cM¡ qu ®k¢ce Bj¡−cl, j¡C¢hÐV h−m,
®k ®p M¤h e¡iÑ¡p ¢Rm, a¡l q¡a ®b−L Ju¡C−el NÔ¡p f−s ¢N−u L¡−fÑV ¢i¢S−u ®g−m,
L¡fs ®Q¡fs a¡l ph l¢Pe L−l ®g−mz
−Le, e¡iÑ¡p ®Le?
hm L£z a¤¢j Ha ¢hMÉ¡az
d¤az ¢hMÉ¡a! Hph Lb¡ Bl −h¡−m¡ e¡ ®a¡!
¢hMÉ¡a ¢Rm¡j h¡wm¡−c−nz a¡l HL¢V L¡lZ ¢Rmz a¡l¡ S¡e−a¡ B¢j ¢L ¢m−M¢Rz −S−e
a¡lfl ®k nÐÜ¡ ¢Lwh¡ i¡mh¡p¡ fÐcnÑe L−l, a¡l j§mÉ B−Rz HjeL£ ®S−e ®k OªZ¡ R¤y−s
®cJu¡ qu, ®pC OªZ¡lJ j§mÉ B−Rz
 Bj¡−L ka Jf−l a¤m−R Jl¡, aa Bp−m Bj¡−L q£ejeÉa¡u ®i¡N¡l SeÉ HL¢V
f¢l−hn ¢c−µRz Bj¡l iu m¡−Nz LÉ¡−jl¡ Bj¡−L ¢O−l d−l, B¢j â¦a p−l k¡Cz
LÉ¡−jl¡ Bj¡l fТa¢V A‰i¢‰ a¤−m l¡M−a Q¡uz B¢j X¡−e ¢gl−m Mhl, B¢j h¡−j
L¡a q−m Mhlz p¡wh¡¢cLl¡ ®j±j¡¢Rl ja ®Ry−L d−lz B¢j â¦a ®h−l¡−a Q¡Cz AeÉ
®L¡b¡J, AeÉ ®L¡eJM¡−ez −h−l¡Cz O¤−l ®hs¡C nql, pj¤âz j¡−Rl h¡S¡lz g¤−ml
                                     134
h¡S¡lz l¡−a j¡C¢hÐV−L a¤−m ¢eC a¡l fСš²e ü¡j£l h¡¢s ®b−Lz Qm O¤−l ®hs¡C
®N¡−beh¡NÑz O¤−j¡−e¡l ®L¡eJ clL¡l ®eCz O¤¢l ¢g¢lz
 HM¡−e ®L¡eJ f¢aa¡fõ£ B−R? ¢S−‘p L¢l j¡C¢hÐV−Lz BjØV¡lX¡−jl cªnÉ…−m¡
®Q¡−M −a¡ B−RC, j¡b¡−aJ O¡yf¢V ®j−l B−Rz l¡−al ®N¡−beh¡NÑ ®c¢Mz h¤V, ¢j¢eú¡VÑ,
Bl h¤L ®M¡m¡ S¡j¡ f−l ®j−ul¡ c¡y¢s−u B−R l¡Ù¹¡l ¢Le¡−lz i£oZ p¡S−N¡S Ll¡
j¤Mz N¡¢s d£−l d£−l ®k−a b¡−L ®ke ®cM−a f¡C ®j−u−clz BjØV¡lX¡−jl j−a¡
HM¡−e e£m¡i B−m¡l ®c¡L¡e ®eCz HM¡−e g¤Vf¡−al b¡−j ®qm¡e ¢c−u cy¡¢s−u b¡−L
®j−ul¡z HLpju j¡C¢hÐV hmm, HM¡−e k¡−cl c¡y¢s−u B−R ®cM−m, ®LEC ¢L¿º ®j−u
euz Qj−L EWm¡jz h−m L£! a−h Hl¡ L£? Hl¡ f¤l¦oz Hl¡ ®LE VÊ¡¾p−ipV¡CV, ®LE
VÊ¡¾p−p„¤u¡mz Hl¡ c¡y¢s−u B−R f¤l¦−ol A−fr¡uz f¤l¦−ol N¡¢s H−p b¡j−h J−cl
j−dÉ k¡−L fR¾c q−h, a¡l p¡j−ez Bj¡−cl c¤h¡l QLLl ®cJu¡ qm S¡uN¡¢V, ®L¡eJ
N¡¢s ®cMm¡j e¡ b¡j−R J−cl p¡j−ez j¡b¡u fÐnÀ ¢Lm¢hm Ll−Rz j¡C¢hÐV−L ¢S−‘p
L¢l, a¤¢j L£ L−l h¤T−m Hl¡ ®R−m?
--h¤Tm¡jz M¤h ®p¡S¡z
--−h¡T¡l L¡lZ¢V S¡e−a Q¡C¢Rz B¢j ®a¡ h¤T−a f¡l¢R e¡z
--L£ ®k hm, ®cM−mC ®h¡T¡ k¡uz
--B¢j ®a¡ ®cM¢RC, h¤¢T ®a¡ e¡z
--f¡…−m¡ ®cM J−cl, El¦…−m¡ ®cMz Hje −f¢nhým f¡ −j−u−cl qu e¡z q¡a ®cMz
®f¢n ®Ljez
--a¡q−m h¤L!
--−p„ ®Q” k¡l¡ L−l−R, a¡−cl ®a¡ Ù¹e B−RCz
--®p„ ¢L p¢aÉC ®Q” Ll¡ k¡u? f¤l¦o e¡l£ q−a ®N−m, CE−Vl¡p ¢eÕQuC h¢p−u ¢c−a
f¡−l e¡ f¤l¦−ol nl£−l? iÉ¡S¡Ce¡C h¡ h¡e¡u L£ ¢c−u?


                                     135
-- ®p B¢j S¡¢e e¡z
--VÊ¡¾p−ipV¡CV hÉ¡f¡lV¡ ¢L?
--k¡l¡ Af¢SV ®p−„l ®f¡n¡L f−l, Af¢SV ®p−„l ja hÉ¡hq¡l L−lz Bl
VÊ¡¾p−p„¤u¡m qm k¡l¡ ¢e−S−cl Af¢SV ®p−„l h−m j−e L−l, Bl k¡l¡ Af¡−lne
L−l p¢aÉC ®p„ hc−m−Rz
  SNa¢V HMeJ Bj¡l L¡−R ®d¡yu¡ ®d¡yu¡z p¤C−X−e f¢aa¡hª¢š ¢e¢oÜz H−c−n
qmÉ¡−äl ja f¢aa¡mu ®eCz ¢L¿º qW¡v qW¡v l¡Ù¹¡u ®cM¡ k¡u ®j−u−cl, ®h¢nl i¡NC
f§hÑ CJ−l¡f ®b−L Bp¡ ®j−uz L¢jE¢eSj ®i−P fs¡l fl l¡øÊ£u ¢el¡fš¡ Ed¡J
q−u−R, Q¡L¢l Q−m ®N−R, c¡¢lâ H−p L¡js ¢c−µR, Bl ph−n−o f¡Q¡lL¡l£ j¡¢gu¡l
c−ml Mè−l f−s BS ®j−ul¡ f§h ®b−L f¢ÕQ−jz −p−S…−S c¡ys¡−µR B−d¡ AåL¡l
l¡Ù¹¡u, i−u i−uz f¤¢mn ®cM−m d−l ®e−hz p¤C−X−e  nl£l ¢h¢œ² Ll¡ °hd, nl£l ®Le¡
A¯hdz −N¡f−e A¯hd ALÇj L−l A¯hd AbÑ Ef¡SÑe Qm−Rz Bl HMe ¢L−n¡l
¢L−n¡l ®R−ml¡ c¡y¢s−u B−R pjL¡j£ f¤l¦−ol p¡d ®jV¡−az f¤l¦−ol Be−¾cl SeÉC HC
SNaz c¢lâ e¡l£ f¤l¦o Ei−uC de£ f¤l¦−ol −m¡i m¡mp¡ L¡je¡ h¡pe¡ ®jV¡−a h¡dÉ
q−µRz
--®L¡b¡J ¢L ApjL¡¢j f¤l¦o-fÐp¢V¢VEV c¡ys¡u, ®j−ul¡ ®ke clc¡j L−l a¤−m ¢e−a
f¡−l?
j¡C¢hÐV ®q−p e¡ h−mz
--e¡ ®Le, ®a¡j¡−cl HC ®cn¢V ®a¡ pja¡l ®cn!
J ¢WL L£ hm−h ®i−h f¡u e¡z B¢j Jl S¡uN¡u q−m qu−a¡ ®Q¡M ¢V−f hma¡j, Ha
®M¡yS¡M¤y¢S ®Le, ®a¡j¡l ¢L HLSe clL¡l?
  j¡C¢hÐV karZ b¡−L Bj¡l p−‰, Bj¡l i¡−m¡ m¡−Nz J Q−m ®N−m Bh¡l HL¡ q−u
k¡Cz hC−jm¡u ®cM¡ qu A−eL ®cn ®b−L Bp¡ A−eL p¡¢q¢aÉ−Ll p−‰z ¢hœ²j


                                     136
®nWHl p−‰ M¡¢eLrZ Lb¡ quz j¡e¤o¢V ®k mð¡u Ha ®R¡V, a¡ B¢j R¢h ®c−M i¡¢h¢e
LMeJz a¡l p¤CVhm hu hC¢V Bj¡l L¡−R B−R, ¢L¿º fs¡ qu¢ez fs¡ qu¢e L¡lZ
fÐbj L¡lZ ®j¡V¡ hC, Aa ®j¡V¡ hC Bj¡l fs¡l °dkÑ ®eCz ¢àa£u Cw−l¢S i¡o¡u hC
fs−a Bj¡l A−eL pju m¡−Nz në e¡ h¤T−m A¢id¡e ®c−M ®c−M në ®hl L−l AbÑ
−S−e ¢e−u fs¡lJ °dkÑ Bj¡l ®eCz ¢L¿º h¡c¡¢j HLSe−L ®c−M, Bj¡l A’−ml
L¡E−L ®c−M Bj¡l j−e qu −ke ¢hœ²j ®nWJ Bj¡l BaÈ£u ®LEz p¡c¡l pj¤−â B¢j
q¡h¤X¤h¤ M¡¢µRz H pju  h¡c¡¢j Bj¡l SeÉ MsL¤−V¡l jaz ¢L¿º ¢a¢e MsL¤−V¡ q−a
k¡−he ®Le, ¢a¢e hs ®mMLz BlJ BlJ hs ®mML−L ®c¢M l¡−al M¡h¡−ll f¡¢VÑ−az
¢hn¡m f¡¢VÑz fÐQ¤l ®V¢hmz fÊQ¤l ®Qu¡lz fÐQ¤l NÔ¡pz b¡m¡z AÉ¡f¡−l¢Vg, nÉ¡−Çfe,
Ju¡Ce, AÉ¡¢fV¡CS¡l, g¡ØVÑ ®L¡pÑ, ®jCe ®L¡pÑ, ®Xp¡VÑ, L¢gz hC−jm¡l −fТp−X¾V
Bj¡−L hs hs ®mM−Ll p−‰ f¢lQu L¢l−u ¢c−mez
--¢eÕQuC ®Q−eez f¢lQu L¢l−u ®ch¡l clL¡l qu e¡, ap¢mj¡ e¡p¢lez
pL−mC j¡b¡ ®e−s ®q−p h−me, ¢eÕQuC ¢eÕQuCz
--Hh¡−ll hC−jm¡l fÐd¡e A¢a¢b ¢a¢ez
A¢ie¾c−el q¡¢p ph¡l j¤−Mz fÐd¡e A¢a¢b h−pe NZÉj¡eÉ BlJ A¢a¢bl p−‰z A−eL
®mML H−p−Re HC B¿¹SÑ¡¢aL hC−jm¡uz S¡jÑ¡¢el …¾V¡l NË¡pz …Xʤe fE−Si¡‰,
q¡−‰¢l ®b−L ¢fV¡l e¡c¡p, Cw−mä ®b−L ®V¢l fÐÉ¡V−QV, k¤š²l¡øÌ ®b−L jÉ¡¢l¢me ®é’,
elj¡e ®jCml, l¡¢nu¡ ®b−L C−ui−N¢e C−uia¤−n−ˆ¡, a¤lú ®b−L B¢SS ®e¢pe,
jlL−L¡ ®b−L g¡¢aj¡ j¡l¢e¢p, LÉ¡e¡X¡ ®b−L j¡C−Lm AeX¡V¢S, j¡N¡Ñ−lV¡ AÉ¡VEXz
BlJ A−eL ®mMLz L¢hz B¢j aMe C−uia¤−n−ˆ¡l L¢ha¡, …¾V¡lNË¡−pl ¢LR¤ ®mM¡
R¡s¡ Bl L¡lJ ®mM¡ f¢s¢ez L¡lJ p−‰ L¡lJ ®mM¡ ¢e−u Lb¡ hm¡ Bj¡l q−u J−W
e¡z
                                     137
 Bj¡l ®mM¡ fÐp−‰ h¡   L£ ¢m¢M ®Le ¢m¢M ®pph S¡e−mJ Bj¡l hC B¢j
Ae¤j¡e L¢l ®LE HMeJ f−s¢ez ®p¢V pñha HLdl−el h¡y−Q¡u¡z B¢j ¢eÕQuC Hje
¢LR¤ ¢m¢M e¡ k¡ HC hs−cl fs¡l Hhw fÐnwp¡l ®k¡NÉ! NÉ¡¢h −NÔCpjÉ¡e CJ−l¡−fl
L¡NS…−m¡u Bj¡l ®mM¡ R¡f¡−e¡l hÉhÙÛ¡ Ll¢Rm, c¤−V¡ R¡f¡ qJu¡l fl ®p¢V B¢j hå
L−l ¢c−u¢Rz L¡lZ Bj¡l i¡−m¡ m¡−N¢e ®ki¡−h ®p Bj¡l fÐbj ®mM¡¢Vl ®mSV¤L¤ ®L−V
h¡c ¢c−u¢Rmz ®p¾pl Ll¡ ®Le q−µR ®mM¡? ®p¾pl¢n−fl ¢hl¦−Ü B¢j Lb¡ h¢mCz
Bj¡l −L¡eJ ®mM¡ L¡V−a q−m B¢j L¡V−h¡z a¤¢j L¡V¡l ®L?
  Bj¡l ®V¢h−m A−e−LC B−p ®cM¡ Ll−az A¢ie¾ce S¡e¡−az pqj¢jÑa¡ fÐL¡n
Ll−az pjbÑ−el Lb¡ hm−az H¢N−u k¡J, Bjl¡ B¢R dl−el h¡LÉ hm−az Bj¡l n¢š²
Hhw p¡q−pl SeÉ deÉh¡c S¡e¡−az B−pe q¡æ¡e Bnl¡¢gz jdÉfС−QÉl j¡e¤o ®L¡eJ e¡
®L¡eJi¡−h Bj¡l p−‰ HL dl−el BaÈ£ua¡ Ae¤ih L−l ®h¡dquz ¢a¢e f¡−n h−p
h−m ®N−me fÉ¡−mØV¡C−el pjpÉ¡l Lb¡z Cu¡¢pl Bl¡g¡−al HLpj−ul O¢eù −m¡L,
HMe Bl¡g¡a−LC hs pjpÉ¡ j−e Ll−Rez q¡æ¡e Bnl¡¢g hm−me      ¢MËØV¡e ¢a¢e,
¢a¢e Blh, ¢a¢e ¢g¢m¢Ù¹¢ez ¢a¢e S£he ®c−he ay¡l ®c−nl SeÉz CSl¡C−ml AaÉ¡Q¡l
¢ce ¢ce fÐLV i¡−h h¡s−Rz Bl¡g¡a ®eaªaÅ ¢c−a f¡l−Re e¡z ea¤e ®eaªaÅ Q¡C, H qm
Bnl¡¢gl hš²hÉz Bnl¡¢g Hjei¡−h Lb¡ hm−me Bj¡l p−‰ ®ke JC Hm¡L¡l pjÙ¹
Mhl¡Mhl Bj¡l eMcfÑ−Zz ¢a¢e ¢e−S Ef−cø¡ Bl¡g¡−alz Ef−cø¡C k¢c Bl¡g¡−al
Jfl ilp¡ l¡M−a f¡l−Re e¡, aMe ¢eÕQuC AhÙÛ¡ M¤h p¤−Ml euz
 B¢j kMe HL¡, ¢e−Sl j¤−M¡j¤¢M, l¡a aMe A−eLz ®Le ¢e−Sl ®mM¡−m¢M ¢e−u
q£ejeÉa¡u i¤N¢R B¢j! ®Le ¢e−S−L Ha a¤µR aªZ j−e Ll¢R!   B¢j ®kjeC ¢m¢M,
Bj¡l ®mM¡l L¡l−Z f¤−l¡ HL¢V ®cn E¾j¡c q−u EWm, mr mr ®j±mh¡c£ g¡y¢p ®ch¡l
SeÉ j¢lu¡ q−u EWm H L£ M¤h a¤µR ¢S¢ep e¡¢L! B¢j Bj¡l ®mM¡ ¢c−u p¢aÉL¡l
BO¡a Ll−a ®f−l¢R e¡l£¢h−l¡d£ j¡eha¡¢h−l¡d£ lrZn£m djÑn¢š²z H ¢L pL−m


                                     138
f¡−l! ®Lhm ®mM¡ ¢c−u Ha ¢LR¤! HaV¡ ¢hfÔh! fТa¢œ²u¡n£m n¢š² Bj¡l ¢hl¦−Ü e£m
eLn¡ ®L−V HMeJ H−N¡−µRz HMeJ B¢j hСaÉ, HMeJ Jl¡ i£oZ i£oZ lLj iu f¡u
Bj¡l Lmj−Lz H ¢L p¡j¡eÉ ¢LR¤! S¡e¡m¡l L¡−R ¢N−u c¡ys¡Cz ®aCn am¡u B¢j!
ph−Q−u EyQ¤−a, ®ke Jfl ®b−L ph¢LR¤ ph cªnÉ ®cM−a f¡C! S¡e¡m¡ M¤m−aC W¡ä¡
q¡Ju¡l T¡fV¡ m¡−Nz JC q¡Ju¡¢VC g¤pg¤p i−l ¢eCz l¡−al   ®N¡−beh¡NÑ¢V−L ®hn
p¤¾cl m¡N−Rz je i¡−m¡ b¡L−m A−eL p¡j¡eÉ ¢LR¤C Ap¡j¡eÉ m¡−N ®cM−az je M¡l¡f
q−m B¢j mrÉ L−l¢R, p¡j−e ¢c−u q¡¢a ®qy−V ®N−mJ ®Q¡−M f−s e¡, ®fMj a¤−m ju§l
e¡Q−mJ a¤µR L¢lz
 ®fÐp ®b−L, Sea¡ ®b−L Bm−N¡−R ¢e−S−L p¢l−u ¢e−u, j¡e pÇj¡e      h¡y¢Q−u
−N¡−beh¡NÑ ®b−L ØVL−q¡j ¢g−l k¡Cz ®k−a ®k−a f−b f¤¢mn−cl p−‰C QjvL¡l NÒf
quz Jl¡J Be¾c L−l, l¡N L−lz J−cl S£h−eJ La lLj NÒf B−Rz j¡−T j¡−T
i¤−m k¡C Jl¡ f¤¢mnz Jl¡C Bj¡l hå¤ q−u J−W ¢ehÑ¡pe S£h−elz ®c−M¢R Ap¡d¡lZ
L¡lJ p−‰ Bj¡l M¤h hå¤aÅ N−s J−W e¡z M¤h p¡d¡lZ k¡l¡, BV−f±−l S£he k¡−cl,
a¡l¡C Bj¡l L¡R¡L¡¢R Q−m B−p â¦az Bj¡l S£h−e ®L¡eJ Lª¢œja¡ ®eC, ®m¡L
®cM¡−e¡ ®eC, Tmj−m ¢LR¤ ®eC, Jf−l JW¡l a¡¢Nc ®eC, ¢py¢s h¡Ju¡ ®eC, B¢R j¡¢Vl
p−‰ ¢j−n j¡¢V−az ®R¡V M¡−V¡ c¤x−M p¤−Mz h¡C−l ®b−L HLSeJ a¡ ¢hnÄ¡p L−l e¡z
j¡e¤−ol i¤m ®h¡T¡ hå Ll¡l ®L¡eJ Ef¡u Bj¡l S¡e¡ ®eCz


 ka Q¡C BmN¡ q−a, ka Q¡C ¢ce …−e …−e O−ll ®j−u O−l ¢gl−az ¢L¿º −L¡b¡L¡l
®L¡e ¢nLm H−p Bj¡−L ®Lhm Ss¡−a Q¡C−Rz HMe Hje q−u−R −k Bj¡l cj
®gm¡l g¤lpa ®eCz ¢c−e HLnV¡ L−l Bj¿»Zfœ Bp− ¢gemÉ¡äz Cw−mäz ®Xej¡LÑz
A¢ØVÌu¡z p¤CvS¡lmÉ¡äz 顾pz S¡j¡Ñ¢ez cÉ ®ec¡lmÉäpz Bu¡lmÉ¡äz ®Øfe..... z HLC
¢c−e p¡a¢V ®c−n k¡h¡l Bj¿»Zz Bj¿»Z lr¡ Ll¡ M¤h ü¡i¡¢hLi¡−hC Bj¡l f−r


                                     139
pñh qu e¡z NÉ¡¢h ®NÔCpjÉ¡e−L B¢j h−m¢R a¡l eu, ®ke Bj¡l ¢WL¡e¡u     B−p
Bj¡l ¢Q¢Wz ¢el¡fš¡l L¡l−Z Bj¡l ¢WL¡e¡ hÉhq¡l Ll¡ k¡−h e¡, ®p¡S¡ h−m ¢cmz ¢L¿º
NÉ¡¢hl ¢WL¡e¡u Bj¡l ¢Q¢W Bp¤L a¡ B¢j Q¡C e¡ H Lb¡ ®S¡l ¢c−u hm¡l fl ANaÉ¡
NÉ¡¢h ¢WL¡e¡ hcm L−lz ¢Q¢W HMe k¡−h el−ØVX fÐL¡ne£l ¢WL¡e¡uz el−ØV−X −N−m
Bj¡l ¢Q¢W ¢e−u Bp−h¡, Abh¡ fÐL¡ne£l ®m¡L H−p Bj¡l h¡¢s−a q¡−a q¡−a ¢c−u
k¡−hz
 el−ØVX hs fÐL¡nLz ¢L¿º p¤C−X−el ph−Q−u hs fÐL¡ne£l e¡j el−ØVX eu, e¡j
h¢e−ulz h¢e−u−ll SjL¡−m¡ HL f¡¢VÑ−a Bj¡−L Bj¿»Z S¡e¡−e¡ q−u¢Rmz h¡lh¡lC
NÉ¡¢h Bj¡−L p¡hd¡e L−l ¢c−u¢Rm, B¢j ®ke ¢LR¤−a J−cl fÐÙ¹¡−h l¡¢S e¡ qCz
h¢e−ul Bj¡l hC ®hl Ll−a Q¡C−Rz ¢L¿º l¡¢S e¡ q−u B¢j ®ke el−ØVX−L ¢cC
Bj¡l hCz el−ØV−Xl c¡¢u−aÅ B−R p¤u¡−¿¹ ®iCmlz a¡l p−‰ NÉ¡¢hl pÇfLÑ i¡−m¡z
NÉ¡¢h HL¢ce Bj¡−L ¢e−u p¤u¡−¿¹l h¡¢s−a ®ej¿¹æ M¡C−u H−e−Rz h¢e−u−ll f¡¢VÑ−a
p¤C−X−el p¡¢qaÉSNa H−p S−j¢Rmz p−l¡h−ll d¡−l fСp¡−c¡fj h¡¢s−a ®pC
B−u¡Sez ®p¡e¡¢m Q¤−ml e£m ®Q¡−Ml e¡l£ f¤l¦−ol ¢isz ®j−u−cl ®f¡n¡L ®h¢nl
i¡NC L¡−m¡z L¡−m¡C HM¡−e l¡−al Ae¤ù¡−el ®f¡n¡Lz Bjl¡ l¢Pe ®f¡n¡−L AiÉÙ¹,
Ls¡ lw hÉhq¡l L¢lz H−cl fR¾c p¡c¡, L¡−m¡, Hhw M¤h q¡mL¡ ®k ®L¡eJ lwz Bj¡−cl
®c−n p¡¢qaÉSN−a Aa ®d¡f c¤lÙ¹ ®f¡n¡−Ll fÐQme ®eCz HM¡−e B−Rz H ®cn¢V
¢h−cnz HM¡−e ph¡C ®p−S…−S, ®p hÉhp¡u£ ®q¡L, ®mML ®q¡L, Bj¿»−Z ¢ej¿»−Z
B−pz HM¡−eJ ®k c¤HLSe ®h¡−q¢ju¡e ®Q¡−M f−s e¡ a¡ euz f−sz j¡C¢hÐV ®kjez
j¡C¢hÐ−Vl ®f¡n¡−L Q¡L¢QLÉ ®eCz phC Ljc¡¢jz ®p−L™ ®c¡L¡e ®b−L ®Le¡z
H−Lh¡−lC p¡d¡lZ ®j−u j¡C¢hÐVz Jl hC ®h¢l−u−R h¢e−ul fÐL¡ne£ ®b−Lz ¢VÊJm¢Sz
fÐbj hC¢V h¡h¡l p−‰ LeÉ¡l ®k±e pÇfLÑ ¢e−uz J hC¢Vl ¢h¢œ² M¤h i¡−m¡ ¢Rmz hý
hRl ¢LR¤ Bl ®h−l¡−µR e¡ ¢L¿º ¢m−MC k¡−µR HL¢Vl fl HL¢V EfeÉ¡pz j¡C¢hÐV ECN


                                     140
Bj¡l ®Q−u HN¡−l¡ hR−ll hsz o¡−Vl cn−Ll AbÑ¡v ¢q¢fl k¤−Nl al¦Z£z Q¤s¡¿¹
EµRª´Mma¡l j−dÉ S£he L¡¢V−u−Rz JC hu−pl j¡e¤−ol A¢i‘a¡u B−R o¡−Vl cn−Ll
¢q¢f S£h−el A¢hnÄ¡pÉ ph L¡¢qe£z j¡C¢hÐ−Vl hup£l¡ mr L−l¢R ®h¢nl i¡NC HL¡
b¡−L, ¢h−u b¡ L−l¢ez hs−S¡l pq-h¡p Ll−R HMe L¡lJ p−‰, h¡µQ¡L¡µQ¡l Evf¡a
®eC hm−mC Q−mz j¡C¢hÐV Bj¡−L ¢LR¤ ¢LR¤ h−m−R L£ L−l f¤−l¡ CJ−l¡f O¤−l−R l¡Ù¹¡u
®Lhm h¤−s¡ BP¤m ®c¢M−u N¡¢s b¡¢j−u b¡¢j−u Q−sz HL N¡¢s ®b−L B−lL N¡¢sz
HL nql ®b−L B−lL nqlz A−Qe¡ j¡e¤o−cl ®Qe¡ L−l ¢e−u−Rz ¢qQ¡C¢LwHl Qm
aMez f−L−V ®L¡eJ fup¡ ®eCz ¢qQ¡CL¡ll¡ Ji¡−hC ®cn ®c−M−Rz ¢ceil jc N¡yS¡
XÊ¡Npz l¡ail k¡l a¡l p−‰ −p„z JC ¢q¢f k¤−Nl ®R−m−j−ul¡ k¡l¡ pj¡−Sl ¢euj
L¡e¤e  ®i−P …y¢s−u ¢c−u¢Rm, J k¤−Nl C¢a OV¡l fl a¡−cl A−e−Ll f−rC pñh
qu¢e f¤−l¡−e¡ ¢euj ®j−e Qm¡, fÐQ¢ma pwp¡l L¡W¡−j¡u ¢g−l k¡Ju¡z h¢e−u−ll ¢is
®b−L N¡ h¡y¢Q−u HLpju p−l¡h−l ®e−j k¡Cz p−l¡h−ll f¡s d−l q¡yV−a b¡¢Lz BL¡n
Bj¡−L X¡−Lz


 HMe el−ØV−Xl Jfl Q¡fz −g¡e gÉ¡„ ¢Q¢Wz ap¢mj¡−L HC ®c−n Q¡C, JC ®c−n
Q¡Cz p¤u¡−¿¹ ®iCml ¢e−S f¡l−R e¡, a¡l ®p−œ²V¡¢l p¡jm¡−µR Hphz Hph ®a¡
B−RC, HR¡s¡ °ce¢¾ce M¤Q−l¡ ¢S¢ep ®m−NC B−Rz fСu fТa¢ceC p¡r¡vL¡l ®eh¡l
SeÉ h¡ g−V¡ ®a¡m¡l SeÉ CJ−l¡−fl ¢h¢iæ ®cn ®b−L ®LE e¡ ®LE Bp−Rz
®V¢m¢ine, XL¤−j¾V¡¢l, f¢œL¡, jÉ¡N¡¢Se, g−V¡ H−S¢¾p, ¢eES H−S¢¾pz d¤a h−m f¡n
L¡V¡−a Q¡C−m p¤u¡−¿¹l Ae¤−l¡d, H−cl ¢g¢l−u ®cJu¡ ¢WL euz Bj¡l ¢e−Sl k¡
hš²hÉ,k¡ BcnÑ, a¡ B¢j fÐQ¡l j¡dÉ−jl pq¡ua¡u fÐQ¡l Ll−a f¡¢lz Bl fÐQ¡l b¡L−m
hC fs−a Q¡C−h f¡W−Ll¡z hCJ ¢h¢œ² q−hz Bj¡l ¢eÕQuC Hje i¡he¡ ¢Q¿¹¡ B−R, k¡
¯ho−jÉl ¢hl¦−Ü, Ae¡Q¡l AaÉ¡Q¡−ll ¢hl¦−Ü --a¡ R¢s−u ®cJu¡l Ha hs p¤−k¡N ®Le


                                     141
B¢j ¢e¢µR e¡! j¡e¤o H p¤−k¡N ®Q−uJ f¡u e¡, ®e¡−hm f¤lú¡l f¡Ju¡ ®mMLJ f¡u e¡,
Bl B¢j ¢L e¡ fСu ®W¢P−u ¢h−cu Ll¢R    p¡wh¡¢cL−cl!  fÐQ¡l j¡dÉj AaÉ¿¹
fÐ−u¡Se£u, H−L Ah‘¡ L−l HMeL¡l SN−a ¢LR¤C ASÑe Ll¡ pñh eu, ¢h−no L−l
B¢j k¢c SeN−Zl j−dÉ p−Qaea¡ R¢s−u ¢c−a Q¡Cz fÐQ¡l j¡dÉj A¢a j¾c Hhw HLC
p−‰ A¢a i¡−m¡z i¡−m¡l SeÉC Bj¡l à¡−l j¡dÉj¢Vl j¡b¡ ®W¡L¡z Eæ¡¢pL q−m H
Bj¡lC pj§q r¢az p¤u¡−¿¹ Bj¡−L aarZ h−m, karZ Ah¢c B¢j ¢pÜ¡¿¹ f¢lhaÑe
L¢lz  L¡l Bj¿»−Z p¡s¡ ®cJu¡ E¢Qa, L¡l Bj¿»−Z eu, p¤u¡−¿¹−L h−m ¢c−u¢R, ®p-C
®ke ®c−Mz a¡lJ a¡C jaz p§rÈ ¢R−âl Q¡m¤¢e ¢e−u−R q¡−a, M¤h ®h−RC a−hC l¡¢S
q−µRz Bj¡l ¢WL¡e¡ Hhw ®g¡e eðl L¡lJ S¡e¡ Qm−h e¡z ®p ®r−œ el−ØV−Xl c¡¢uaÅ
¢e−a quz B¢f−pC HL¢V Ol ®R−s ®cJu¡ qu p¡r¡vL¡−ll SeÉz p¤u¡−¿¹ p¢aÉ hm−a
L£, Bj¡l ®p−œ²V¡¢ll c¡¢uaÅ f¡me L−lz p¤u¡−¿¹lJ B−R HL ®p−œ²V¡¢lz el−−ØVX
fÐL¡ne£l h¡¢s¢V ØVL−q¡−jl f¤−l¡−e¡ nql N¡jm¡Ù¹¡−ez c§l ®b−L −cM−m jÉ¡m¡−le
e¡−j ®k ¢hn¡m p−l¡hl B−R nq−ll j¡TM¡−e, a¡l S−ml Jfl j−e qu c¡y¢s−u
B−R  h¡¢s¢Vz h¡¢sl j¡b¡u Lf¡−ll EyQ¤ R¡cz q¡a h¡s¡−m e¡N¡−m B−p ¢p¢V qm,
®pC m¡m h¡¢s¢V, ®k h¡¢s−a  ®e¡−hm f¤lú¡−ll hÉ¡w−L¡−uV h−p l¡−az ®e¡−hm
f¤lú¡l ®cJu¡ qu nq−ll HL¢V fСu clS¡ S¡e¡m¡q£e …c¡jO−ll j−a¡ ¢hcO¤−V HL¢V
c¡m¡eh¡¢sl ¢ia−lz c¡m¡e¢V ¢ish¡S¡−ll j−dÉz Lep¡VÑ qmz Hj¢e−a N¡e h¡Se¡ qu
p¡l¡hRlz Bl fТahRl HL¢V ¢c−e HM¡−eC ®cJu¡ qu ®e¡−hm f¤lú¡lz ®e¡−hm
f¤lú¡−ll ®c−n h¡p Ll¢R, j¡−T j¡−T i¤−m k¡Cz ®e¡−hm f¤lú¡l−L ka hs j−e qa
B−N, aa HMe Bl j−e qu e¡z


  顈g¤VÑ hC−jm¡u Bj¡−L Bj¿»Z S¡e¡−e¡ q−u¢Rm hC−jm¡ E−à¡de Ll¡l SeÉ h¡
fÐd¡e A¢a¢b S¡a£u ®N¡−Rl ¢LR¤ qJu¡l SeÉz Bj¡−L ¢h−no ¢LR¤ e¡ S¡¢e−u, NÉ¡¢h


                                    142
®NÔCpjÉ¡e ®Nm ®pM¡−ez j¡e¤o ®a¡ ¢fm¢fm L−l Bj¡l Nå ®f−u H−p¢Rmz NÉ¡¢h, Ae
j¡C ¢hq¡g j−’ Ef¢ÙÛaz hmm, ap¢mj¡l M¤h Ap¤M L−l−R, a¡C ®p Bp−a f¡l−m¡
e¡z Bj¡l lr¡LaÑ¡ ¢q−p−h JM¡−e fÐQ¡l qm ay¡l e¡jz ay¡−L pÇj¡e S¡e¡−e¡ qm ¢hÙ¹lz
  Hph Bj¡l S¡e¡l Lb¡ euz ¢L¿º HC Mhl R¡f¡−m¡ p¤−u¾pL¡ XNhÔ¡−XV e¡−j
p¤C−X−el f¢œL¡z HC f¢œL¡l p¡wh¡¢cL 顈g¤−VÑl Ae¤ù¡−e ¢Rm, A−fr¡ Ll¢Rm
Bj¡l, Hhw Bj¡l hc−m NÉ¡¢h ¢N−u Ef¢ÙÛa Bl a¡l h¤L g¤¢m−u ®cJu¡ hš²ªa¡u ®p
l£¢aja ¢hlš² q−u HL¢V Lm¡j ¢mM−m¡ NÉ¡¢hl pj¡−m¡Qe¡ L−lz
  HC fÐbj l¡N g¤−V ®h−l¡−m¡ L¡lJ ¢ial ®b−Lz l¡N, L¡lZ H ®c−n H−p−R HL
B¿¹SÑ¡¢aL a¡lL¡, a¡−L ph p¡wh¡¢cL−cl L¡R ®b−L Bs¡m L−l −l−M−R ®pz HL
NÉ¡¢h R¡s¡ Bl NÉ¡¢hl fR−¾cl p¡wh¡¢cL R¡s¡ Bl ®LE ®k¡N¡−k¡N Ll−a f¡l−h e¡
a¡l p−‰ z ®Le ®N¡! ap¢mj¡ ¢L NÉ¡¢hl pÇf¢š e¡¢L! NÉ¡¢h kb¡kbC ap¢mj¡−L
j¤−W¡l j−dÉ l¡M¡l ®Qø¡ Ll−Rz Hph S¡e¡l fl B¢j NÉ¡¢h−L d−l¢Rm¡j,
--Hph L£ q−µR ö¢e! a¤¢j ®a¡ S¡jÑ¡¢el Bj¿»−Zl Lb¡ Bj¡−L h−m¡¢e!
--h−m¢Rm¡j ®a¡j¡l j−e −eC qu−a¡z a¤¢j ®a¡ ®k−aJ f¡l−a e¡z aMe a¤¢j AeÉ ®c−n
ïjZ Ll−R¡z
--Bj¡l Ap¤M q−u−R H Lb¡ hm−a ®N−m ®Le!
--hmm¡j HC L¡l−Z ®k ®a¡j¡l e¡ k¡Ju¡l HL¢V ®a¡ L¡lZ b¡L−a q−h, AeÉ L¡lZ
®a¡ ¢WL i¡−m¡ ®n¡e¡−h e¡z a¤¢j AeÉ ®c−n Q−m ®N−R¡, S¡jÑ¡¢el Bj¿»Z ®a¡j¡l L¡−R
aaV¡ …l¦aÅ f¡u¢ez L£ i¡h−h Jl¡!
--a¡C h−m a¤¢j ¢j−bÉ hm−h?
 e¡, NÉ¡¢hl p−‰ hý¢ce Hlfl Bj¡l ®cM¡J que¡z LmL¡¢W a¡l q¡a ®b−L B¢j
¢e−SC ¢e−u ¢e−u¢R, f¤−l¡V¡ HMeJ e¡ f¡l−mJ ®h¢nl i¡NCz p¤−ueú¡ XNhÔ¡−c−al
                                      143
®pC p¡wh¡¢cL ®j−u Hlfl Bj¡l e¡N¡m f¡uz ¢S−‘p L−l, NÉ¡¢h ¢L ®a¡j¡−L
L−¾VÌ¡m Ll¡l ®Qø¡ Ll−a¡? qyÉ¡ ¢eÕQuC Ll−a¡z


 p¤C−X−el p¡¢qaÉ SN−a ®h¡j¡z ¢L¿º ®h¡j¡ ®b−L h¡yQ−a q−m HLV¡ ¢LR¤ ®a¡
NÉ¡¢h−L Ll−a q−hz NÉ¡¢h a¡ Llmz ¢c−L ¢c−L S¡¢e−u ¢c−a m¡Nm, ¢h−no L−l ka
Cý¢c B−R ®k ap¢mj¡ Cý¢c ¢h−l¡d£z NÉ¡¢h M¤h i¡−m¡ L−l S¡−e ®k B¢j ®L¡eJ d−jÑ
¢hnÄ¡p L¢l e¡z Bj¡l L¡−R j¡e¤o q−µR j¡e¤oz j¤p¢mj ¢MËØV¡e ¢q¾c¤ Cý¢c Hph Bj¡l
L¡−R ®L¡eJ f¢lQu euz ¢L¿º HC ®h¡j¡l ¢hl¦−Ü f¡ÒV¡ ®h¡j¡l SeÉ ®p f¢ÕQ−j
AÉ¡¢¾V−p−j¢VL AbÑ¡v Cý¢c¢h−l¡d£ q−m ®k a£hÐ ¢e¾c¡ ®S¡−V, ®pC ¢e¾c¡¢V ®p Bj¡l
¢c−L R¤y−s ¢cmz AbÑ¡v B¢j e¡v¢p−cl ja, ¢qVm¡−ll jaz ®heÑ¡By¢l−m¢i, SÉ¡L c¡¢lc¡,
−q−me ¢p„¤p, Be−a¡u¡−ea g¤L, ®j−l¢Xb VÉ¡„ pL−mC Cý¢cz pL−mC Cý¢c ¢L¿º
−LEC d¡¢jÑL euz Cý¢c f¢lh¡−l S¾j ¢L¿º e¡¢Ù¹L, HC pwMÉ¡ fÐQ¤lz f¢ÕQ−jl pj¡−S
Hl¡C −h¢n c¡nÑ¢eL, ¢h‘¡e£, ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉLz H−cl A−e−L Bj¡l hå¤z
 NÉ¡¢hl c¤eÑ¡j ®L¡eJ L¡−S B−p¢ez NÉ¡¢h f−l h¡dÉ q−u−R ®fe LÓ¡−hl pi¡f¢al
f−c CÙ¹g¡ ¢c−az
 Hl f−ll hRl ®N¢R 顈g¤−VÑ é¡ˆg¤VÑ hC−jm¡u Bj¢¿»a q−uz S¡jÑ¡e ®mML ¢fV¡l
¢fwp¢m hC ¢m−M−Re Bj¡l Jfl, ¢a¢e A−eL¢ce B−N ®b−LC ay¡l Ae¤ù¡−e fÐd¡e
A¢a¢b qh¡l Bj¿»Z S¡¢e−u¢R−me, h−m¢Rm¡j k¡−h¡z ®p¢ce −N¡y dlm¡j k¡−h¡ e¡ h−mz
B¢j aMe Lb¡ e¡ l¡M¡, A−eÉl B−hN Bhc¡l−L a¤µR Ll¡, k¡ C−µR a¡C Ll¡l
®hu¡ch ®j−uz l¦−M¡ üi¡−hl ®j−uz hlw Bj¡l S¡jÑ¡e gl¡¢p fÐL¡nL hå¤−cl p−‰
B—¡ ¢c−u ®hs¡m¡jz h¡P¡¢m c¤Se fÐL¡n−Ll ®cM¡J ¢jm−m¡z a¡−cl p−‰J hýL¡m
fl ®cM¡ q−u B¢j üNÑ q¡−a ®fm¡jz f¢ÕQ¢j −mML c¡nÑ¢eL−cl p−‰ j−’ ®k
                                      144
B−m¡Qe¡l Ae¤ù¡e…−m¡ e¡ Ll−mC eu, ®p…−m¡C Llm¡j öd¤z k¡ f¡C k¡ f¡¢µR, a¡l
fТa BLoÑZ g¤−l¡uz k¡ f¡¢µR e¡, k¡l ®cM¡ ®eC, ph ®W−m W¤−m a¡l ¢c−L ®c±−s¡Cz
  A−eL L¢h ®mML p¡¢q¢aÉL−cl p−‰ Lb¡ h−m¢R, B—¡ ¢c−u¢Rz ¢c−u ®c−M¢R,
¢LR¤ ¢LR¤ ¢S¢ep h¡P¡¢ml p−‰ ®j−m ¢LR¤ ®j−m e¡z B—¡l ¢hoPhÙ¹¤ h¡wm¡−c−nl
h¡P¡¢m−cl j−dÉ l¡Se£¢al f¢lj¡Z ®h¢n, HaV¡ f¢ÕQ−j euz f¢ÕQ−j kMe c¡nÑ¢eL
p¡¢q¢aÉL−cl B—¡ qu, aMe ®pV¡ p¡¢qaÉ pwúª¢a ¢houLC quz ¢qw−p ®ào, J ¢LR¤
S¡−e e¡ CaÉ¡¢c HLClLj HM¡−eJ B−Rz ®LE fÐL¡n L−l, ®LE m¤¢L−u l¡−Mz a−h
HLV¡ hs ag¡v f¢ÕQ−j B−R, HM¡−e fСu pL−m fÐQ¡l Q¡u, Hhw a¡l¡ hm−a m‹¡
®h¡d L−l e¡ ®k a¡l¡ fÐQ¡l Q¡uz a¡l¡ hC M¤h ¢h¢œ² ®q¡L Q¡u, hC ¢h¢œ² qJu¡l V¡L¡
a¡l¡ Q¡u, a¡l¡ ®k Q¡u a¡ hm−a ®L¡eJ ¢àd¡ ®eC a¡−clz a¡l¡ hC ®mM¡−L −fn¡ h−m
j−e L−lz BcnÑ HM¡−eJ B−R, ¢e−Sl ¢hnÄ¡−pl Lb¡C ph¡C ®m−Mz ¢L¿º HLC p−‰
hC ¢h¢œ²l phlLj ®Qø¡ L−lz hC p¡j−e ¢e−u hC−jm¡u hs hs ®mMLl¡J h−p b¡−Lz
hC Hl fÐQ¡l ¢e−Sl¡C L−lz HjeL£ j¡e¤o−L ®X−L ®X−L ¢e−Sl hC pÇf−LÑ h−m ®ke
a¡l¡ a¡l hC ®L−ez hC−L a¡l¡ fZÉ h−m j−e L−lz Hhw Q¡u ®h¢n j¡e¤o −pC f−ZÉl
®œ²a¡ ®q¡Lz ®kV¡ h¡wm¡l ®mMLl¡ j−e j−e L¡je¡ Ll−mJ j¤−M fÐL¡n L−l e¡z
HMeJ hC−L ÙÛ§m f−ZÉl L¡a¡−l ®gm−a a¡l¡ Q¡u e¡z HMeJ BcnÑ ¢q−p−h
¢e−m¡Ñ−il MÉ¡¢a ®f−a Q¡uz ¢e−m¡Ñi q−m, aÉ¡N£ q−m, f¢ÕQ−jl A−eL A’−mC j§MÑ h−m
f¢l¢Qa qu, Abh¡ a¡−cl hm¡ qu, ee fÐ−gne¡mz ee fÐ−gne¡m hÉ¡f¡l¢V®L HM¡−e
i¡−m¡ ®Q¡−M ®cM¡ qu e¡z ee fÐ−gn¡e¡m j¡−e q−µR eV ¢pe−pu¡lz ®h¡−q¢ju¡ez
Ec¡¢pez ®a¡j¡−L ¢hnÄ¡p Ll¡ k¡u e¡z ®a¡j¡−L k¢c −XXm¡Ce ¢cC, a¤¢j ®pV¡ l¡M−h
e¡, A¢NËj l−um¢V ¢e−u q¡Ju¡ q−u k¡−hz −a¡j¡l p−‰ fÐ−gn¡e¡¢m ®L¡eJ Lb¡h¡aÑ¡
Qm−a f¡−le¡z ®a¡j¡l p−‰ L¡S L−l aª¢ç ®eCz a¤¢j Lb¡ l¡−M¡ e¡z a¤¢j i¡−m¡ −m−M¡,
i¡−m¡ ¢mM−mC ®a¡ ¢hnÄ Su qu e¡z mr ®L¡¢V ®m¡L ¢mM−m −cM¡ k¡−h i¡−m¡ ¢mM−Rz


                                        145
Bj¡−cl pju ®eC ®a¡j¡l ¢fR−e ®m−N b¡L¡lz qu fÐ−gn¡e¡m qJ, ®h¡−T¡ ®k H¢V
h¡¢ZSÉ, a¤¢jJ V¡L¡ f¡−h, Bjl¡J V¡L¡ f¡−h¡z c¤cm−L c¤c−ml i¡−m¡l SeÉ L¡S
Ll−a q−hz a¤¢j Bj¡−L i¡−m¡ L¡S e¡ ¢c−m, B¢jJ ®a¡j¡−L i¡m L¡S ®ch e¡z a¤¢j
Bj¡−L ®i¡N¡−a Q¡C−m B¢j ¢e−S−L e¡ i¤N−a ¢c−u AeÉ fb ®cM−h¡z i¡−m¡ L¡S,
i¡−m¡ L¡−Sl f¤lú¡l, fÐQ¡l, MÉ¡¢a, kn, fТaf¢š,  --- Hp−hl SeÉ f¢lnÐj Ll¡V¡−L
Hhw Hph fС¢ç−L f¢ÕQ−j M¤h pÇj¡−el ®Q¡−M −cM¡ quz i¡la£u Efjq¡−c−nl aÉ¡¢N
BcnÑ A−eLV¡ jÉ¡−p¡¢LS−jl j−a¡z Bl¡j Bu¡p ®b−L ¢e−S−L h¢’a Ll¡,
¢e−S−L Lø −cJu¡z jÉ¡−p¡¢LSj−L H f¡−l j¡e¢pL ®l¡N h−m dl¡ quz
*


B¢jJ ®Y−L k¡¢µR p¡c¡ hl−g
O¡−pl j−a¡ N¡Rf¡m¡l j−a¡, h¡¢sO−ll j−a¡,
Bj¡−L EÜ¡l L−l¡ a¤¢j, Eo·a¡z
B¢jJ ®Y−L k¡¢µR e£m AåL¡−l
f¡¢Ml j−a¡ BL¡−nl j−a¡ pj¤−âl j−a¡,
Bj¡−L EÜ¡l L−l¡ a¤¢j, B−m¡z
Bj¡l q©cuC Bj¡−L EÜ¡l L−l, nl£l-il¡ a¡l B…ez
  fС−Nl ph−Q−u hs ®q¡−V−m B−u¡Sez B¿¹SÑ¡¢aL ®fe LÓ¡−hl fr ®b−L ®mML
p−Çjmez fª¢bh£l hý ®cn ®b−L ®mML H−p−Rez −Q−L¡−pÔ¡i¡¢Lu¡ hm−a AiÉÙ¹ B¢jz
®QL ¢lf¡h¢mL ea¤e e¡jz ®pÔ¡i¡¢Lu¡ Bm¡c¡ q−u ¢N−u−Rz i¡Lmi q¡−hm


                                     146
®Q−L¡−pÔ¡i¡¢Lu¡l ®no ®fТp−X¾V Bl −QL ¢lf¡h¢m−Ll fÐbj ®fТp−X¾Vz i¡Lmi
q¡−hm ¢e−S HLSe e¡VÉL¡lz ¢a¢eC HC p−Çjm−el E−à¡dLz p−Çjm−e Bj¡l p−‰
fÐbj ®cM¡ qu ®j−l¢Xb VÉ¡„-Hlz ®k ®j−l¢Xb VÉ¡„ Bj¡−L ¢hf−c p¡q¡kÉ Ll¡l SeÉ
B¿¹SÑ¡¢aL ®fe pwNWe ®b−L A¢hl¡j ®Qø¡ Q¡¢m−u ®N−Rz −k ®Qø¡¢V HLpju ®p BlJ
®fe pwNWe−L h−m¢Rm Ll−a, BlJ A−eL ®fe Hl j−dÉ ¢Rm p¤C−X−el −fe
pwNWez ®j−l¢Xb f¢lQu L¢l−u ®cu BlJ A−eL ®mM−Ll p−‰z ¢h¢iæ ®c−nl ¢h¢iæ
®fe pwNW−el A−e−L B−p Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az a¡l¡ Bj¡l f−r B−¾c¡me
L−l¢Rmz pjbÑ−el ¢Q¢Wfœ −mM¡, ®mML p¡¢q¢aÉL−cl pC pwNËq Ll¡, h¡wm¡−c−nl
fÐd¡e j¿»£, Hhw ®fТp¢X−¾Vl cç−l f¡¢W−u ®cJu¡ pCpð¢ma B−hcez ap¢mj¡l
hCHl Jfl ®b−L ¢e−od¡‘¡ a¤−m ¢e¢ez a¡−L ¢hfc ®b−L h¡yQ¡ez    k¡l¡ g−a¡u¡
¢c−u−R, a¡−cl ¢hl¦−Ü ¢LR¤  HLV¡ Ll¦ez ap¢mj¡−L    qaÉ¡ Ll¡l c¡¢h Ll−R
®j±mh¡c£l¡, ap¢mj¡−L ¢el¡fš¡ ¢cez k¢c e¡ ¢c−a f¡−le, a¡−L ¢el¡f−c ®cn R¡s¡l
Ae¤j¢a ¢cez
 Bj¡l Q¡l¢c−L ¢isz ®cn ¢h−c−nl L¢h ®mML p¡wh¡¢cLz qW¡v HLpju mr L¢l
¢is AeÉ¢c−L S−s¡ q−µRz L£ L¡lZz ö¢e, BbÑ¡l ¢jm¡l JM¡−ez ¢V¢i−a p¡r¡vL¡l
¢c−µRez Bl ph¡C ®cM−R c§l ®b−Lz …¾V¡l NË¡pJ H−p−Rez ay¡l p−‰ ®hn ¢LR¤rZ
Bm¡f qu Bj¡lz B¢j kMe ®c−n, −Lhm ¢iæ ja b¡L¡l L¡l−Z AaÉ¡Q¡¢la q¢µR, −p
pju …¾V¡l NË¡p Bj¡l   f−r c¡y¢s−u¢R−mez ay¡−L deÉh¡c S¡e¡m¡jz ¢a¢e S¡e−a
Q¡C−me −c−nl AhÙÛ¡l Lb¡, l¡Se£¢al Lb¡, ®c−nl ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉL h¤¢ÜS£h£l L¡R
®b−L Bj¡l pjbÑe f¡Ju¡ e¡ f¡Ju¡l Lb¡z ®f−u¢R h−m¢Rz N¤¾V¡l NË¡p ¢WL j¡e−me e¡
Bj¡l HC ®f−u¢R Lb¡¢Vz ay¡l ¢hnÄ¡p, ®f−m B¢j BS ®c−nC b¡L−a f¡la¡j, ®cn
®b−L ¢ehÑ¡p−e Bp−a qa e¡z
                                    147
 HM¡−eJ q¡epz S¡jÑ¡e HL p¡wh¡¢cL, b¡−Le Ap−m¡−a, p−‰ HLSe LÉ¡−jl¡jÉ¡−el
L¡y−d ¢hn¡m HL LÉ¡−jl¡ ¢e−u q¡¢Sl q−u−Re HM¡−eJ, HC fС−NJz abÉ¢Qœ Ll−Re
¢a¢e Bj¡l Jflz NÉ¡¢hl p−‰ i¡h L−l p¤C−X−eC fÐbj Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll¡l p¤−k¡N
L−l ¢e−u¢R−mez M¤h q¡¢pM¤¢n ¢cm−M¡m¡ ®m¡Lz L¡lJ p−‰ p¡j¡eÉ Bm¡f qh¡l fl
Hje i¡h ®cM¡−he ®ke ¢a¢e S¾j ®b−L −Q−ee a¡−Lz S¡jÑ¡¢e−a S−¾j, elJ−ul ja
W¡ä¡ ®c−n ®b−L a¡l W¡ä¡ ®j−l k¡Ju¡l Lb¡, ¢L¿º °q °Q ý−õ¡−s ¢a¢e l£¢aja Nljz
fС−N ay¡−L B¢j ®j¡−VJ pju ¢c−a Q¡C¢ez B¢j q¡yVh Qmh, ¢fRe ¢fRe p¡j−e p¡j−e
p¡l¡rZ HL¢V ¢hn¡m LÉ¡−jl¡ b¡L−h, H hs Aü¢Ù¹Llz ¢e−S−L ¢nÇf¡¢Sl ja m¡−Nz
AeÉ¡eÉl¡ j¡e¤−ol j−a¡ O¤l−R ¢gl−R, ®Lhm B¢jC f¡¢l e¡z q¡ep−L a¡C Q¤s¡¿¹ H¢s−u
Q¢mz q¡ep ®no Ah¢c ¢LR¤rZ fС−Nl ¢hMÉ¡a Q¡mÑp −pa¤−a q¡yV¢R R¢h a¤−m,  i¡Lmi
q¡−h−ml p−‰ Lb¡ hm¢R a¤−m ¢e−u ¢g−l ®Nmz öd¤ q¡ep eu, 顾p ®b−L S¡jÑ¢e ®b−L
p¡wh¡¢cLl¡ Bj¡l p¡r¡vL¡l     −eh¡l SeÉ E−s H−p−Rz é¡−¾pl cÉ ®e¡−hm
AhS¡l−ial f¡¢W−u−R a¤−M¡s HL ®j−u−L, H¢mS¡−hb−Lz B¢j fÐnÀ L¢l, Ha V¡L¡
MlQ L−l Ha c§l ®b−L H−p−R¡ öd¤ HL O¾V¡l HC p¡r¡v¢Vl SeÉz
H¢mS¡−hb hmm, qyÉ¡z
--−Le?
--−Le j¡−e? H¢mS¡−h−bl −Q¡M ®N¡mz
--H ®a¡ ®j¡−VJ Sl¦¢l ¢LR¤ euz
--hm L£! ®a¡j¡l ja p¡qp£ Hhw pv ®mML HC ¢h−nÄl p¡¢qaÉSN−a M¤h ®h¢n ®eC
ap¢mj¡z a¤¢j S¡−e¡ e¡ a¤¢j L£z
--d¤az
--Ha ¢heu Ll¡l ¢LR¤ ®eCz a¤¢j M¤h p¡wO¡¢aL L¡S L−l−R¡z q¡S¡l q¡S¡l ®jl¦c™q£e
®mML−cl ¢i−s ®a¡j¡−L a¡C Bm¡c¡ L−l ®Qe¡ k¡uz


                                     148
--Hph h−m¡ e¡z B¢j M¤h p¡j¡eÉ j¡e¤oz La La j¡e¤o La La i¡−h p¡q−pl L¡S
Ll−Rz B¢j k¡ L−l¢R Bj¡l j−e qu e¡ M¤h p¡q−pl L¡Sz k¡ Ll¡ E¢Qa ¢Rm, a¡C
L−l¢Rz
--E¢Qa L¡SC h¡ LSe L−l pwp¡−l!
-- e¡ e¡ Hph h−m¡ e¡z B¢j ¢heu Ll¢R e¡, p¢aÉ Lb¡ hm¢R, B¢j Hje ¢LR¤C L¢l¢ez
h¢m h−V, H¢mS¡−hb Bj¡l Lb¡ ¢LR¤−aC ®j−e ®eu e¡z −p O¾V¡M¡¢eL Bj¡l p−‰ Lb¡
h−m ¢g−l k¡u é¡−¾pz


  Lw−NÊp Qm−Rz k¡l k¡l ¢l−f¡VÑ ®fn Ll−R ¢fCHe e¡−jl ®fe LÓ¡hz B¿¹SÑ¡¢aL
®fez ¢h−nÄl ®mML pwNWez AÉ¡ Ju¡ôÑ Ah ¢fCHe ¢f gl ®f¡−uV, C gl H−pCØV,
He gl ®e¡−i¢mØVz ®j−l¢X−bl ¢l−f¡VÑ f¤−l¡V¡C Bj¡−L ¢e−uz ®p L£ L−l Bj¡−L
jªa¤Él j¤M ®b−L EÜ¡l Ll¡l fÜ¢a−a ¢mç ¢Rm Hhw pgm q−u−Rz ®j−l¢X−bl fÐQ¤l
e¢bfœz Lw−NË−p p¡j¡eÉrZ Ef¢ÙÛa ®b−L Q−m k¡C h¡C−lz B¢j HM¡−e A¢a¢b,
®L¡b¡J ®L¡eJ Be¤ù¡¢eL B−m¡Qe¡u Ef¢ÙÛa b¡L¡ Bj¡l SeÉ h¡dÉa¡j§mL euz
hš²ªa¡ Hhw p¡r¡vL¡−ll ¢e¢cÑø pj−u Ef¢ÙÛa ®b−L h¡¢L pju B¢j B—¡u,
B−m¡Qe¡uz Q¡l¢c−L ea¤e ph j¡e¤oz ®L±a§qm Ey¢L ¢c−µR h¡lh¡lz H Ae¤i§¢al Ae¤h¡c
S¡¢e e¡, pL¡−m SmM¡h¡−ll ®V¢h−m Bu¡lmÉ¡ä, A−ØVÌ¢mu¡, c¢rZ ®L¡¢lu¡, O¡e¡,
S¡jÑ¡¢e, Ca¡¢m, k¤š²l¡−øl ®mML−cl p−‰ Bm¡f q−µRz c¤f¤−l Bl l¡−al M¡h¡−ll
®V¢h−mJ a¡C OV−Rz ¢g¢m¢f−el ®m¢ML¡ ¢eeQL¡ lpL¡, ®j¢„−L¡l m¤¢pe¡ LÉ¡bj¡e,
®ef¡−ml ®NËV¡ l¡e¡l p−‰ NÒf q−µRz E¢enn Q¤l¡eîC p¡−ml A−ƒ¡hl e−iðlz
C−jCm C¾V¡l−eV aMe M¤h Lj j¡e¤oC hÉhq¡l L−lz Jp−h q¡−aM¢s OV−R Bj¡lz
−NËV¡ l¡e¡ Cw−lS, ¢L¿º ®ef¡−ml l¡Sf¢lh¡−ll L¡E−L ¢h−u L−l HMe ®ef¡m ®fe
fТaù¡ L−l−Rz HL¢V EfeÉ¡p ¢c−u ¢c−u−R C¾V¡l−e−V, k¡l M¤¢n ®p fs−hz hC ¢q−p−h


                                     149
®hl Ll¡l C−µR a¡l ®eCz c¢re H¢nu¡ ®b−L ®ef¡m ®mML−N¡ù£l fТa¢e¢daÅ Ll−R
®NËV¡z B−lLSe Ll−Rz B¢j BL¡n ®b−L f¢s a¡−L ®c−Mz ¢a¢e °puc Bm£
Bqp¡ez c¡¢sAm¡ ®R¡VM¡−V¡ ®m¡Lz Y¡L¡ ®b−L fС−N H−p−Re h¡wm¡−cn ®fe ®b−Lz
h¡wm¡−c−n ®k ®fe e¡−jl ®L¡eJ pwNWe B−R, a¡ ®c−n HaL¡m p¡¢qaÉ SN−a ®b−L
®L¡eJ¢ce S¡¢e¢ez °puc Bm£ Bqp¡e e¡j£ ®j±mh¡c£   p¡¢q¢aÉLz B¢j q¡p−h¡ e¡
L¡yc−h¡ h¤−T f¡C e¡z −j−l¢Xb−L h¢m, ®a¡j¡−cl HC ®fe pwNW−e Hje ®m¡L−L
H−e−R¡ k¡l¡ h¡L ü¡d£ea¡u ¢hnÄ¡p L−l e¡z HC °puc Bqp¡e Bm£ Bj¡l ¢hl¦−Ü
A−eLh¡lC h−m−Re, h−m−Re Cpm¡j pÇf−LÑ ®L¡eJ L¤j¿¹hÉ Ll¡l A¢dL¡l Bj¡l
®eCz Hhw Bj¡l ¢hl¦−Ü j¡jm¡ qJu¡V¡ k¤¢š²p‰a, Hhw Bj¡l g¡y¢pl c¡¢h k¡l¡ Ll−R,
a¡l¡ ®L¡eJ AeÉ¡u L¡S Ll−R e¡z −j−l¢Xb Mhl¢V S¡¢e−u ®cu EyQ¤ am¡uz ®p ¢e−SJ
E−š¢Saz Bj¡l −p¡S¡ Lb¡, BlJ ®mML B−R h¡wm¡−cn, k¡l¡ ®j±mh¡−cl ¢hl¦−Ü
pwNË¡j Ll−R, h¡wm¡−cn ®fe pwNW−el c¡¢uaÅ a¡−cl ¢e−a h−m¡z ¢L¿º B¿¹SÑ¡¢aL HC
pwNWe¢V Hje, ®k, AeÉ ®c−n ¢N−u Mhlc¡¢l Ll−a f¡l−h e¡, ®L pcpÉ q−h ®L e¡
q−hz HC p−Çjm−e pL−m N¡y−Vl fup¡ MlQ L−lC B−pz H¢nu¡ B¢éL¡l ¢LR¤ N¢lh
®c−nl ®mML−L ¢V¢L−Vl V¡L¡ f¡W¡−e¡ qu öd¤z L¡lZ ®cM−a i¡−m¡ m¡−N LV¡ L¡−m¡
h¡c¡¢j ®m¡L b¡L−m, h¤L g¤¢m−k B¿¹SÑ¡¢aL në¢V aMe hÉhq¡l Ll¡ k¡uz HM¡−e B¢j
®L¡eJ ®c−nl fТa¢e¢daÅ Ll¢R e¡z L¡lZ Bj¡l ®L¡eJ ®cn ®eCz B¢j h¡wm¡−c−nl
®fe LÓ¡−hl pcpÉ eCz h¡wm¡−c−n b¡L¡L¡m£e Bj¡−L f¡W¡−e¡ q−u¢Rm Cw¢mn ®fe
LÓ¡−hl p¡Çj¢eL pcpÉ L¡XÑz Bj¡−L ®fe LÓ¡h L¡e¡X¡ n¡M¡l p¡Çj¡¢eL pcpÉ Ll¡
q−u−Rz Ll¡ q−u−R p¤Cp S¡jÑ¡e ®fe LÓ¡−hl pcpÉz ¢L¿º Jph −L¡eJ ®c−nl
fТa¢e¢daÅJ B¢j Ll¢R e¡z HC p−Çjm−e Bj¡−L Bj¿»Z S¡e¡−e¡ q−u−R, B¢j
HLSe ®mML, −p ¢q−p−hz −L¡eJ N¢™l j−dÉ Bj¡l ®gm¡ qu¢ez −cnpj¡S−N¡œ
CaÉ¡¢c f¢lQ−ul E−dÑ B¢jz


                                    150
 h¡C−l O¤l−a k¡−h¡ H fÐÙ¹¡h¢V ¢c−m ph¡l B−N m¡¢g−u J−W k¤š²l¡−øÌl Ju¡ÒV¡l
−j¡p¢mz Ju¡ÒV¡l ®j¡p¢ml fÐbj EfeÉ¡p ®X¢im Ce H hÔ¤ ®XÊp ®h¢l−u−R eîC p¡−m,
R¢h q−u−R EfeÉ¡−pl L¡¢qe£ ¢e−uz ¢L¿º a¡lflJ aa e¡j qu¢e, e¡j q−u−R kMe ¢hm
¢LÓeVe hm−me ay¡l ¢fÐu lqpÉ EfeÉ¡p ®mML−cl     j−dÉ B−Re Ju¡ÒV¡l ®j¡p¢mz
Ju¡ÒV¡l−L ¢e−u ®h−l¡Cz −R¡V ®R¡V ¢S¢ep ¢L¢e, −R¡V ®R¡V p§É−i¢el, ®Q−L¡−pÔ¡i¡¢Lu¡l
H−Lh¡−lC ¢eSüz HL¢V QL−mV l−Pl qÉ¡V ¢L¢ez S£h−el fÐbj qÉ¡Vz Ju¡ÒV¡l M¤h
c¡j ¢c−u N¡l−m−äl j¡m¡ ®L−ez pñha a¡l ®fТjL¡l SeÉz Bj¡l ®a¡ Efq¡l ®ch¡l
h¡¢aLz Efq¡l ®b−L HL¢V a¡−L ¢c−u ¢cCz Qj−L J−W Ju¡ÒV¡lz e¡ e¡ Bj¡−L ¢cµR
®Le! ¢c¢µR H f§−hl pwúª¢a ¢LR¤V¡, ¢LR¤V¡ Bj¡lz Ju¡ÒV¡l ®j¡p¢m−L ph p¡c¡ j¡e¤−ol
jdÉ ®b−L −Q¡−M fs¡l L¡lZ Jl lw h¡c¡¢j, Bj¡l jaz h¡c¡¢j j¡e¤o−cl ¢e−Sl
AS¡−¿¹C L¡−Rl j¡e¤o h−m Bj¡l j−e quz Ju¡ÒV¡−ll h¡h¡ L¡−m¡ LÉ¡¢l¢hu¡e, j¡ p¡c¡
Cý¢cz HL¢V A’−ml e¡j, B−lL¢V d−jÑl e¡jz Cý¢cl ®hm¡u S¡a djÑ A’m pwúª¢a
ph HL¢V n−ëC ®h¡T¡−a quz Q¡mÑp −pa¤−a B¢j Bl Ju¡ÒV¡l −qy−V ®hs¡Cz ¢hMÉ¡a
O¢sl O¾V¡dÄ¢e ö¢ez CJ−l¡−fl A−eL ®c−nC HlLj B−Rz nq−ll j¡TM¡−e
fСp¡−c¡fj h¡¢sl p¡j−e HL¢V ¢hn¡m O¢s ®b−L fТa O¾V¡u O¾V¡u ®h¢l−u Bp−h
f¡¢M, h¡ e¡e¡ lLj f¤a¤m Hhw f¤a¤−ml NÒfz HC ®cM¡l SeÉ O¢sl L¡yV¡ O¾V¡l Ol
−R¡yh¡l B−N ¢LR¤ ®m¡L c¡ys¡u H−p p¡j−ez
 f¢ÕQj CJ−l¡f ®cM¡ ®Q¡M Bj¡lz LMeJ pj¡Sa¡¢¿»L ®cn ®c¢M¢e B−Nz −QL
¢lf¡h¢mL HMe Bl pj¡Sa¡¢¿»L ®cn euz ¢L¿º M¤h ®h¢n ¢ce qu¢e H ®cn ®b−L
pj¡Sa¿» c§l q−u−Rz a¡l A¿¹a NåV¡ ®a¡ f¡Ju¡ k¡uz f¢ÕQj Hhw f§−hl f¡bÑLÉ
fÐLV, H Lb¡ Aü£L¡l Ll¡l Ef¡u ®eCz c¡¢l−âl ¢Qq² B−Rz nq−ll f¡yQa¡l¡ ®q¡−Vm
AÉ¡¢VÊu¡−j a¡ ®h¡T¡l ®L¡eJ Ef¡u ®eCz −h¢l−u fs−a quz −h¢l−u fs¡l Bj¡l BlJ
L¡lZJ B−Rz f¤¢mnl¡ JC L−uLn ®mM−Ll j−dÉ AÉ¡¢VÊu¡j ®q¡−V−m l¡C−gm ¢e−u,


                                       151
q¡−a ®h¡j¡l ¢hÐg−Lp ¢e−u ¢fRe ¢fRe Qm¡l cªnÉ¢V B¢j Q¡C e¡ ®LE ®cM¤Lz Bj¡l
JC EáV ¢el¡fš¡ hÉhÙÛ¡ ¢e−u B¢j L¡lJ p−‰ je M¤−m ¢jn−aJ f¡l¢R e¡z
®j−l¢Xb−L h−m¢R, −cM Hph p¡LÑ¡p hå Ll¡l hÉhÙÛ¡ Llz e¡, −QL ®fe−L h−mJ
Hph hå Ll¡l hÉhÙÛ¡ Ll¡ k¡u e¡z ®QL ®fe h−m ¢c−u−R Hph plL¡l ®b−L Ll¡
q−u−Rz plL¡l HC ¢el¡fš¡l ®L¡eJ esQs Ll−h e¡z p¡l¡rZ N¡−u N¡−u m¡N¡
l©fh¡e ph f¤l¦o, ®LE ®mML eu, L¢h eu, phC f¤¢mnz l¡−a f¡−nl O−l a¡−cl h−p
b¡L¡l hÉhÙÛ¡z j¡−T j¡−T j−e qu A−qa¤L JM¡−e h−p e¡ ®b−L ®L¡eJ p¤f¤l¦o Bj¡l
O−l Y¤−L Bj¡l p−‰ ®fÐj Ll−mC f¡−l, a¡−a p¢aÉC ¢LR¤ HLV¡ L¡S q−hz j¡−T
j¡−T j¡b¡ O¤¢l−u ®cJu¡ p¤cnÑe ph f¤l¦o ®c−M Bj¡l ®k C−µR L−l e¡ Ry¤−u ®c¢M, ö−u
®c¢M, a¡ euz C−µR L−lz fÐQ™C L−lz
 HM¡−e j¡e¤o ®aje Cw−l¢S S¡−e e¡z f¤¢mn−cl j−dÉ ®k Cw−l¢S S¡−e a¡l p−‰
Lb¡ quz −L¡e S¡uN¡u ®N−m i¡−m¡ q−h hm ®a¡! B−n f¡−nl ®L¡b¡J Bj¡−L ¢e−u
Qmz ®kC Lb¡ ®pC L¡Sz f¤¢mn h¡¢qe£ Bj¡−L jq¡pj¡−l¡−q ¢e−u Qm−m¡z fÐb−j
nql, nq−ll e¡e¡ A’−m ®e−j f¡−u ®qy−V O¤−l ®hs¡m¡jz nq−l VÊ¡j Q−mz f¤−l¡−e¡
c¡m¡e−L¡W¡l ÙÛ¡faÉ Ap¡d¡lZz j¤‡a¡ L¡−V e¡ ®Q¡−Mlz f¤¢m−nl¡ jq¡Evp¡−q Bj¡−L
−hn L−uL j¡Cm c§−l Ešlf¢ÕQj¡’−m L¡l−m¡¢i ®i¢l e¡−jl HL¢V −R¡– nq−l ¢e−u
k¡uz L¡l−m¡¢i ®i¢l f¡l q−mC S¡jÑ¡¢ez L¡l−m¡¢i ®i¢l Øf¡l SeÉ ¢hMÉ¡az ¢c−L
¢c−L S−ml Lmz HC L−ml Sm ®M−m ®f−Vl Ap¤M p¡−l, JV¡ ®M−m j¡b¡l Ap¤M p¡−lz
S−ml ¢Q¢Lvp¡z ®m¡−L Sm i−l ¢e−µR ¢e−S−cl f¡−œz fÐQ¤l ®m¡L −cn ¢h−cn ®b−L
L¡l−m¡¢i −i¢l e¡−jl ®R¡– nql¢V−a B−pz nql¢Vl S¡jÑ¡e e¡j L¡mÑph¡Xz ®a−l¡n
BV¡æ p¡−m ¢nL¡l Ll−a H−p ®h¡−q¢ju¡ A’−ml l¡S¡ L¡mÑ f’j HM¡−e HL¢V TeÑ¡l
®cM¡ f¡ez Ee¢hwn na¡¢ë−a l¡Sl¡Sl¡l¡ HM¡−e ¢Q¢Lvp¡l SeÉ Bp¡ öl¦ L−lez
H−p−Re −N¡−u−V, ¢nm¡l, −h−V¡−ge, nf¡, L¡mÑ j¡LÑpz   Ap¤M ¢hp¤M q−m H nq−l


                                      152
H−p ¢Q¢Lvp¡ Ll−a f¤−l¡ CJ−l¡f ®b−L ®m¡L B−pz o¡V¢V TeÑ¡, Hl j−dÉ h¡−l¡¢Vl
Sm ¢c−u ¢Q¢Lvp¡ quz B¢j A¢hnÄ¡pÉ ®Q¡−M S−ml h¡¢ZSÉ ®c¢Mz na na j¡e¤−ol
Be¡−N¡e¡z BÕQk! L£ L−l f¡ÕQ¡−aÉl ¢n¢ra EµQ¢n¢ra j¡e¤o HM¡eL¡l Sm ®M−m,
S−m pÀ¡e Ll−m Ap¤M p¡−l h−m ¢hnÄ¡p L−l! h¡wm¡−c−nl NË¡−j N−” ®k lLj
L¤pwú¡l, HM¡−eJ ®a¡ ®ajez ®Lhm j¡e¤o…−m¡l lw ¢iæ, i¡o¡ ¢iæ, Abѯe¢aL AhÙÛ¡
¢iæz ®Q¡M h¤S−mC ph HL¡L¡l q−u k¡uz A‘a¡ Bl j§MÑa¡ ®cn L¡m f¡œ−i−c HLz
HL¡L¡lz L¡l−m¡¢i ®i¢l ®b−L fСN k¡Ju¡l f−b ®c¢M c¡¢lâz Q¤e p¤s¢L T¤lT¤l L−l
Tl−R h¡¢sOl ®b−Lz lw q£ez R¡m Q¡js¡ q£ez nУq£ez pj¡Sa¿» a−h ¢L Aje ¢hhZÑ
L−l ®l−M¢Rm ¢ialV¡ ! B¢j Bya−L E¢Wz AÉ¡¢VÊu¡j ®q¡−V−m l¡−a fÐQ¤l üÒf ®f¡n¡−L
p¡S−N¡S Ll¡ al¦¢Zl cm −cM¡ k¡u m¡E−” h¡ h¡−l h−p B−Rz −i−h¢Rm¡j fС−Nl
®j−ul¡ ®cM−a −hnz ®mML−cl j−dÉ ®b−L Bj¡−L S¡e¡−me HLSe, Jl¡ fÐp¢V¢VEVz
ö−e Bya−L E¢Wz qÉ¡y HC a−h q−u−Rz pj¡Sa¿»−L p¢l−u ®hnÉ¡a¿» Y¤−L−R f§hÑ
CJ−l¡−fz HLSe L¡−e L¡−e hm−m¡, ®L hm−m¡ L¢jE¢eØV Bj−m ®hnÉ¡hª¢š ¢Rm e¡?
M¤h ¢Rmz
--−M−a fl−a f¡l−a¡ j¡e¤oz
--M¡Ju¡ fl¡C ¢L S£h−el ph? p¡d BqÔ¡c b¡L−a ®eC?
--¢L−pl?
--k¡ C−µR a¡l?
  ®k ¢hfÔ−hl j¡dÉ−j pj¡Sa¿» ¢h−cu q−u−R H ®cn ®b−L, ®p ¢hfÔ−hl e¡j jMjm
¢hfÔhz E¢enn EeeîC p¡−ml e−ið−lz e−ið−ll e a¡¢l−M c¤C S¡jÑ¡¢el j¡TM¡−el
h¡¢mÑe ®cJu¡m ®i−P f−s−Rz HM¡−eJ mr ®m¡−Ll ¢j¢Rm q−u−Rz e−ið−ll BW¡n
a¡¢l−M L¢jE¢eØV −O¡oZ¡ ¢c−u N¢c ®R−s ¢cmz ®L¡eJ M¤−e¡M¤¢el clL¡l qu¢ez
                                     153
 f¤−l¡−e¡ fСN ea¤e fСN c¤ nq−l O¤−l ®hs¡Cz ®Lhm fkÑVL k¡ ®cM−a B−p, a¡ euz
p¡d¡lZ fbQ¡¢l, f¡s¡l ®R¡V ®c¡L¡e, ®j¡−sl LÉ¡−gl hÉÙ¹a¡, h¡p VÊ¡−j j¡e¤−ol h−p
b¡L¡l i¢‰, ®f¡n¡L Bn¡L, Lb¡ hm¡, −Q¡M, h¡¢sl S¡e¡m¡, T¤mh¡l¡¾c¡u c¡y¢s−u b¡L¡
j¡e¤o, g¤mN¡Rz ¢NSÑ¡l ¢c−L k¡−µR HLf¡m j¡e¤oz ¢NSÑ¡ ®b−L ®h−l¡−µRz −Q¡−M j¤M
Lª¢œj Eõ¡pz ®c¢M phz ®N¡NË¡−pz ®c¢M S£ZÑ h¡¢sOl, ®c¢M fСp¡cz fª¢bh£l fСQ£aaj
fÊ¡p¡c…−m¡l j−dÉ fС−Nl fСp¡c¢VC ph−Q−u hsz ehj na¡¢ë−a Hl ¢ejÑ¡Z L¡S öl¦
q−u¢Rmz f−e−l¡ na¡¢ël f¡EX¡l V¡Eu¡lz L−uL¢V ¢NSÑ¡J ®cM¡ quz HLpju ph
j¢¾cl jp¢Sc ¢NSÑ¡ ®cM¡l ¢h−l¡d£ ¢Rm¡j B¢jz ¢L¿º −Lhm ÙÛ¡faÉ¢nÒf ®cMh h−mC
®c¢Mz ¢h¢iæ na−L °a¢l Ll¡ ¢NSÑ¡l ¢ial h¡¢q−ll ÙÛ¡faÉ Bj¡−L ®Lhm ¢nÒfC
®cM¡u e¡, C¢aq¡pJ ®nM¡uz fС−Nl l¡Ù¹¡u q¡yV−a q¡yV−a f¤¢mn p‰£−cl ¢S−‘p L¢l,
−L¡e pjuV¡ i¡−m¡ ¢Rm, L¢jE¢eS−jl pju, e¡¢L HMe?
HLSe hmm, HC pjuV¡z
B−lLSe−L Ae¤h¡c L−l ®cJu¡l fl j¡b¡ e¡sm, ¢eÕQuC HC pjuz
−Le? B−Nl pjuV¡ M¡l¡f ¢Rm −Le? Bj¡l fÐnÀz
aMe Bj¡−cl ü¡d£ea¡ ¢Rm e¡z fСu HL−k¡−N Ešlz
¢L−pl ü¡d£ea¡ ¢Rm e¡?
−c−nl h¡C−l ®L¡b¡J ®hs¡−a k¡Ju¡l ü¡d£ea¡ ¢Rm e¡z
HMe ¢L ®c−nl h¡C−l k¡J?
j¡−e?
HMe ®a¡ L¢jE¢eSj ®eCz HMe −a¡ ®c−nl h¡C−l ®hs¡−a k¡Ju¡l ü¡d£ea¡ B−R,
a¡C e¡?
qÉ¡y a¡ B−Rz
k¡J ¢L? ®c−nl h¡C−l ¢L k¡J? ®hs¡−a k¡J?


                                     154
e¡z j¡b¡ e¡sm f¡yQSe f¤¢mnz k¡u e¡ ®LE ®c−nl h¡C−l ®hs¡−az
−Le? Bj¡l fÐnÀz
HL HL L−l fÐ−aÉ−L hm−m¡, ®LE k¡u e¡, L¡lZ, ®hs¡−a k¡h¡l j−a¡ V¡L¡ a¡−cl
L¡lJlC ®eCz
*


flh¡p a¡l p−pÀq hl−g ®Y−L l¡−M Bj¡l O¡j¡¢Ql ¢fW
ah¤ HL ®hu¡cf h¡P¡¢m ®h¢l−u B−p
j¡b¡ g¤y−s, ®ke bC bC B…e p¡c¡ j¡−W ..


  f¡¢e HM¡−e g¤¢V−u ®M−a qu e¡, jn¡ j¡¢R Cyc¤l h¡ ®am¡−f¡L¡ ®cM−a q−m ®f¡L¡j¡L−sl k¡c¤O−l ®k−a quz p¤CQ
¢Vf−m L¡fs ®Q¡fs d¤−u ö¢L−u ®h¢l−u B−pz ah¤ h¡¢sl SeÉ je ®Lje L−l Bj¡lz ®h¡a¡j ¢V−f V¡L¡ Q¡C−m
l¡Ù¹¡l hÉ¡wL ®b−L p¤sp¤s ®e¡V ®h¢l−u B−pz S−¾jl, Q¢l−œl e¡¢serœJ fm−L ®c−M ®eJu¡ k¡uz ®c¡L¡¢eJ h¢p−u
l¡−M e¡, k¿»C f−ZÉl N¡ ®b−L c¡j f−s h−m ®cu, Laz ®c¡L¡−el, q¡pf¡a¡−ml A¢gp Bc¡m−al h¡−pl ®VÊ−el
clS¡ Bfe¡−aC M¤−m k¡u ®qy−V ®N−m, B−fm h¡ Ljm¡−mh¤ ¢f−o lp Llh¡l clL¡l qu e¡z fÉ¡−L−VC lp b¡−L,
fÉ¡−L−VC l¡æ¡ b¡−L j¡R j¡wp, fÉ¡−L−VC ®pÜ b¡−L ph¢Sz ah¤ h¡¢sl SeÉ je ®Lje L−lz l¡a ¢h−l−a l¡Ù¹¡u
HL¡ ®h−l¡−m ®LE H−p Nm¡l ®QCe M¤−m ®eu e¡, R¤¢l ®c¢M−u V¡L¡ Q¡u e¡, ®j−u ®cM−m HL c‰m ®R¡Ll¡ m¡−Ne¡
®fR−ez ¢np h¡ ¢VV¢L¢l ¢LR¤ e¡z kMe M¤¢n O¡−pl Jfl ö−u b¡L−a f¡¢l, h¡a¡−pl E−ÒV¡¢c−L c¢r−Z Eš−l f¤−h
f¢ÕQ−j ®c±−s¡−a f¡¢lz ®fТj−Ll ®L¡jl S¢s−u q¡yV−a f¡¢l, Qª¤jª¤ ®M−a f¡¢l N¡tz ah¤ ®c−nl SeÉ je ®Lje L−l
Bj¡lz   H¢c−L j¡¢me −a¡−h¡       e¡−jl HL ®j−u−L Bj¡l ®p−œ²V¡¢l L−l f¡¢W−u−R
el−ØVXz L¡lZ Bj¡l ¢e−Sl f−r Ha ph Bj¿»Z ¢ej¿»Z p¡jm¡−e¡ j¤n¢Lmz Hl

                                                  155
j−dÉC L−uL¢V i¡−m¡ Bj¿»Zfœ    ®L¡b¡u ®g−m ®l−M¢Rm¡jz ¢V¢LVJ f¡¢W−u¢Rm
E−cÉ¡š²¡l¡z ¢L¿º −L¡b¡u L¡NSf−œl a−m a¢m−u ®N−R, Bl ®M¡yS¡ qu¢ez p¤u¡−¿¹
®iCml f¡¢W−u ¢c−me j¡¢me−L, j¡¢me Bj¡l ®p−œ²V¡¢ll L¡S Ll−hz j¡¢m−el
j¡C−e el−ØVXC ®c−hz h¡Cn ®aCn hRl hup a¡lz p¢aÉL¡l Q¡L¢l−a ®Y¡L¡l B−N
AÒf fup¡u Hje ®R¡V M¡−V¡ L¡S L−l A−e−Lz H−a Q¡L¢l Ll¡l p¡j¡eÉ q−mJ
¢LR¤V¡ A¢i‘a¡ quz HC A¢i‘a¡l Lb¡ ¢mM−m i¡−m¡ Q¡L¢l ®S¡−Vz j¡¢me−L c¡¢uaÅ
¢cC Bj¡l L¡NSfœ…−m¡−L Q¢lœ h¤−T Bm¡c¡ L−l g¡Cm h¢¾c Ll¡l SeÉz j¡¢me®L
HL¢V Bm¡c¡ OlJ ¢c−u ¢cC h−p L¡S Ll¡l SeÉz c¤−V¡ O−lC ®V¢hm ®Qu¡l −c¡am¡
¢hR¡e¡ CaÉ¡¢c B−Rz HL¢V O−l B¢j, B−lL¢V−a j¡¢mez c¤ O−lC ®g¡e B−Rz j¡¢me
L¡NSfœ g¡Cmh¢¾c Ll¡l hc−m, mr L¢l, ®g¡−e Lb¡ hm−a ®h¢n BNËq£z HjeL£
Bj¡−L k¡l¡ Bj¿»Z S¡¢e−u−R, a¡−cl c¡¢uaÅ ®g¡e L−l Mhl¡¢c ®eJu¡, c¡¢uaÅ J−cl
f¡me Ll−a e¡ ¢c−u   j¡¢meC L−l, ®g¡e L−l a¡−cl−L Mhl¡¢c ®cu Hhw ®euz
¢hj¡−el ¢V¢L¢V H−p ®f±−Ry¡−m¡ ¢L e¡, LV¡l pju JW¡, LV¡l pju e¡j¡, Ae¤ù¡−el
¢hou L£, hš²ªa¡ LarZ, ®q¡−V−ml e¡j d¡jz L£ hm−h¡, WÉ¡L¡ ®ke Bj¡lz −g¡−el
¢h−ml Lb¡ ®j−u ¢L S¡−e!
 Bj¿»−Zl ®a¡−s ®i−p k¡¢µRz p¤C−X−e j¡−p HL pç¡−ql j−a¡ b¡L¡ q−µRz Es¢RC
®h¢nz ¢gemÉ¡ä ®b−L Bj¿»Zz ¢gemÉ¡®™l ®mML ®N¡ù£ Jl−g ®fe LÓ¡h Bj¿»Z
S¡¢e−u−Rz L−uL¢c−el SeÉ ®k−aC q−h J ®c−nz E−s k¡C ®qm¢pw¢Lz HL¡C E¢s
HMez ¢el¡fš¡ h¡¢qe£−L Ae¤−l¡d L−l E−s¡S¡q¡−S A¿¹a ¢el¡fš¡l Efâh ®b−L lr¡
®Q−u¢Rz Bj¡−L Jyl¡ lr¡ L−l k−bø jq¡e¤iha¡l f¢lQu ¢c−u−Rez
 −qm¢pw¢L−a ®f±y−RC ®c¢M kb¡l£¢a HL eðl ¢el¡fš¡z p¤C−X−el ¢el¡fš¡-f¤¢mnC
®k ®c−n k¡−h¡ ®p ®c−nl ¢el¡fš¡-f¤¢mn−L S¡¢e−u ®cu LMe LV¡u Bp¢Rz Hhw
Bj¡−L L£ dl−el ¢el¡fš¡ ¢c−a q−h CaÉ¡¢cz HL c¤C ¢ae e¡¢L Q¡lz pj¤âh¾c−l


                                   156
¢hn¡m NÊÉ¡ä jÉ¡¢le¡ ®q¡−Vmz HLpju H¢V N¤c¡jh¡¢s ¢Rmz HMe ÙÛf¢a Bl ¢nÒf£l
®R¡yu¡u ®q¡−Vmz fСu f¡yQn Olz kb¡l£¢a  HC ®q¡−V−mJ l¡M¡ Bj¡l SeÉ p¤CVz
®n¡h¡lOl, ®mM¡l Ol, hp¡l Ol, CaÉ¡¢cz p£j¡ R¡¢s−u k¡Ju¡ ¢hm¡¢pa¡z
 ¢hj¡e ®b−L Hh¡l h¾c−ll jdÉ ¢c−u e¡j¡z g−V¡ p¡wh¡¢c−Ll ¢is ¢hj¡e h¾c−lz na
na LÉ¡−jl¡z   ¢el¡fš¡l ®høe£l j−dÉ Bj¡−L R¤y−a f¡−l e¡ ®LEz EyQ¤ q−u
j¡C−œ²¡−g¡e h¡¢s−u fÐnÀ L−lJ ®L¡eJ L¡S qu e¡z −V¢m¢in−el Mh−ll fÐb−jC
¢n−l¡e¡j b¡L−h, B¢j ¢gemÉ¡−ä H−p¢Rz −q¡−V−m ®Y¡L¡l pju, ®q¡−Vm ®b−L ®h−l¡h¡l
pju f¡f¡l¡v¢Sl cm ¢fR¤ ®euz ®k¢c−L q¡y¢V, ®k¢c−L Q¢m ¢eÙ¹¡l ®eCz B−N ®b−L
®k¡N¡−k¡N L−l HLSe H−p−Rz a¤lú ®b−Lz Af§hÑ ®cM−a HL k¤hLz e¡j hmm,
hlLaz Ha ®k p¤cnÑe f¤l¦o ®c−M¢R, Ha p¤cnÑe ®c¢M¢e B−Nz j−e qu, j−e ¢L qu
HC L¡l−Z ®k hlLa e¡j¢V Bj¡l ®Qe¡, HC e¡j Hhw hlL−al Aa e¡-p¡c¡ nl£l
Bj¡−L Bj¡l AS¡−¿¹C i¡h¡−µR ®k ®p Bj¡l M¤h Bfe! Bj¡l M¤h C−µR L−l HC
k¤h−Ll ØfnÑ −f−az C−µR L−l k¤hL¢Vl q¡−a q¡a d−l f¤−l¡ nql O¤−l ®hs¡Cz k¤hL¢V
i¡−m¡h¡p¤L Bj¡−L, Q¤j¤ M¡Lz Bj¡l cª¢ø−a ®k aªo·¡ a¡ ®pC k¤hL ®Vl f¡u e¡z ¢S−‘p
L−l, Bf¢e ¢L Bj¡−L Bl f−e−l¡ ¢j¢eV pju ¢c−a f¡l−he?
Bf¢e Ha c§l ®b−L H−p−Re, j¡œ f−e¡−l¡ ¢j¢eV Q¡C−Re ®Le? ka C−µR pju ¢eez
k¤hL ay¡l LÉ¡−jl¡ h¢p−u B−m¡ −j−f, Bj¡l SeÉ ®Qu¡l °a¢l ®l−M,A−fr¡ Ll¢Rmz
fÐj¡c …e¢Rm, qua f¡yQ ¢j¢e−Vl ®h¢n B¢j ®ch e¡ a¡−Lz a¤l−úl ¢LR¤ f¢œL¡l L¡NS
Bj¡−L ¢c−u hmm, a¤l−úJ fÐQ¤l ®mM¡ qu Bfe¡−L ¢e−u, JM¡−e pL−mC Bfe¡l
Lb¡ S¡−ez
 Bn¡¢a¢lš² f¡Ju¡u k¤hL L¡y−fz k¤h−Ll L¡−R B¢j ¢ea¡¿¹C a¡lL¡, Hl ®h¢n ¢LR¤
eC, Bj¡l ®Q¡−Ml aªo·¡ ®h¡T¡ a¡l qu e¡z h¤¢T, ®k, ®h¡T¡, ®L¡eJ¢ce q−hJ e¡z
f−e−l¡¢j¢eV ®Q−u¢Rm, ®p S¡uN¡u HLO¾V¡ a¡l p−‰ Lb¡ hmm¡jz a¡l fÐ−nÀl Ešl


                                     157
¢cm¡jz k¤hL E−š¢Sa, ®V¢m¢in−el Mhl ®Lhm eu, HL¢V i¡−m¡ abÉ¢Qœ ¯a¢l q−µR
h−mz a¡l e¡j q−hz
 a¤lú pÇf−LÑ B¢j Bj¡l B−h−Nl Lb¡ S¡e¡Cz
--®a¡j¡−cl L¡j¡m Ba¡a¤LÑ−L B¢j M¤h nÐÜ¡ L¢lz HL¢ce k¡−h¡ Ba¡a¤−LÑl ®cn
®cM−az
hlL−al j¤M Nñ£l q−u ®Nm j¤q§−aÑz hmm, Ba¡a¤LÑ M¤h M¡l¡f ®m¡L ¢R−mez
--h¡−S Lb¡ hmR a¤¢jz Ba¡a¤LÑ M¡l¡f ®m¡L q−a k¡−he ®Le? ¢a¢e a¤lú−L ®pL¤m¡l
L−l¢R−mez BS a¤lú j¤p¢mj ®cn…−m¡l j−dÉ ph−Q−u ®pL¤m¡lz L¡j¡m Ba¡a¤LÑ
R¡s¡ Hje q−a f¡l−a¡? AeÉ j¤p¢mj ®cn…−m¡ ®cM−R¡ −a¡ −j±mh¡c£l¡ ®Lje L¡j−s
M¡−µR!
hlLa BlJ Nñ£l q−u hmm, L¡j¡m Ba¡a¤LÑ HLV¡ M¤e£z ¢a¢e fÐQ¤l j¡e¤o M¤e
L−l−Rez k¡−clC ®j±mh¡c£ h−m j−e qa, a¤−m ¢e−u ¢N−u pj¤−â ®g−m ¢c−aez
--BµR¡, a¤¢j ¢L M¤h d¡¢jÑL ®m¡L?
hlLa hmm, e¡, ®j¡−VJ e¡z B¢j e¡¢Ù¹Lz B¢j j¡ehh¡c£z
Bj¡l j¡b¡ O¤−l J−W j¤q§−aÑz −L¡b¡J ¢L Aw−L ®L¡eJ ®N¡mj¡m q−µR! ®L¡b¡u q−µR!
i¡h−a b¡¢Lz j¡ehh¡−cl fÐd¡e naÑ e¡¢Ù¹La¡, ¢L¿¹¤ e¡¢Ù¹La¡C qu−a¡ HLj¡œ naÑ euz
Bj¡l i¡he¡u a¤l−úl L¡j¡m Hhw ay¡l L¡S SV f¡L¡−a b¡−Lz k¡ h−m−R hlLa, a¡l
phC ®k paÉ a¡ j¡e¢R e¡z œ²jn hÉ¢š² E−h k¡u, BcnÑ f−s b¡−L, a¡l i¤m ï¡¢¿¹ f−s
b¡−Lz a¡l i¡−m¡aÅ ¢hl¡VaÅ f−s b¡−Lz ®L¡e¢V ®eh, ®L¡e¢V ®eh e¡, ®L¡e¢V−L NË¡qÉ
Llh, ®L¡e¢V−L S−m ®g−m ®ch, a¡ ¢eiÑl L−l Bjl¡ L£ Q¡C e¡ Q¡CHl Jflz ¢L¿º
HlLjJ ®a¡ qu, ®L¡eJ¢V−LC ANË¡qÉ Ll¢R e¡!
                                     158
 Ae¤ù¡e −mML ®N¡ù£l p−‰z Bj¡l ®mM¡, Bj¡l A¢i‘a¡ öe−a Q¡C−R ®mM−Ll¡z k¡
fÐnÀ Ll¡ qu a¡l Ešl ¢cC n¡¿¹ L−˜z fÐnÀ…−m¡ M¤h L¢We h−m LMeJ j−e qu¢ez
HM¡eL¡l j¡e¤−ol¡ ašÆLb¡ öe−a Q¡u e¡, M¤h hÉ¢š²Na Ni£l Ae¤i−hl Lb¡ öe−a Q¡uz
j¡−T j¡−T Bj¡l j−e qu, ®k, c£OÑ c£OÑ L¡m ašÆLb¡ cnÑeLb¡ i¡l£ JSec¡l Lb¡
öe−a öe−a Hl¡ HMe LÓ¡¿¹z ®k ¢S¢ep¢V c£OÑ c£OÑ L¡m ab¡L¢ba piÉa¡ Bl
AbÑe£¢al fp¡l h¡s¡−a clL¡l q−u¢Rm, ®p ¢S¢e−p q©cu ¢Rm e¡z HMe Hl¡ q©c−ul
®R¡yu¡Q −f−a Q¡uz
 ®LE ®LE h−m, a¤¢j Ha n¢š²j¡e, AbQ L£ elj ®a¡j¡l L˜ülz ¢L L−l Hje qm!
qW¡v L−l ¢LR¤ qu¢ez B¢j HlLjCz −R¡V−hm¡ ®b−LCz Bj¡l j−e qu e¡ M¤h
lÉ¡¢XLÉ¡m q−a ®N−m EµQL−˜ Lb¡ hm¡l h¡ l¡N ®cM¡−e¡l ®L¡eJ clL¡l B−Rz Bj¡l
¢ia−l k¢c n¢š² b¡−L, h¡C−l a¡ fÊcnÑe Ll¡l clL¡l qu e¡z ¢ia−ll n¢š² ¢c−u B¢j
Q¡lf¡n Su Ll−h¡ pq−Sz
 ¢gemÉ¡−™ Cw−l¢S i¡o¡¢V ¢n¢ra−cl j−dÉ fСu ph¡C S¡−ez ¢g¢ep i¡o¡¢V ö−e
®c−M¢R ¢WL L£ lLj −ke, elJ−u, p¤C−Xe, BCpmÉ¡ä ®Xej¡LÑ, l¡n¡e ®L¡eJ i¡o¡l
p−‰ ®j−m e¡z i¡o¡¢Vl ¢jm, M¤h Ah¡L L¡™, q¡−‰¢ll i¡o¡l p−‰z ®L¡b¡u q¡−‰¢l,
®L¡b¡u ¢gemÉ¡ä! i¡o¡ ¢QlL¡mC ¢hnÄS¤−s ïjZ L−l−Rz f§hÑ CJ−l¡f ®b−L ®L¡eJ
HL L¡−m ®Lm¢VL S¡−al ®m¡L HC Eš−l H−p hpa öl¦ L−l¢Rm quaz
  ¢gemÉ¡™ p¤C−X−el Awn ¢Rm R®n¡ hRlz Hlfl p¤C−Xe−L      k¤−Ü q¡l¡−m¡
l¡¢nu¡z Hl g−m l¡¢nu¡l Ad£−e Q−m ®Nm ¢gemÉ¡ä, ¢Rm fСu HLn hRlz l¡¢nu¡−a
¢hfÔh OV¡l fl ¢gemÉ¡ä j¤¢š² ®f−u−R, HL¢V p¡hÑ−i±j l¡ø  ¢q−p−h ¢e−Sl f¡−u
c¡y¢s−u−Rz a¡lfl ®a¡ Bh¡l ¢hnÄk¤−Ül pju L¡s¡L¡¢s f−s ®Nmz k¤−Ül fl ®b−L
¢gemÉ¡ä Bh¡l ¢gemÉ¡äz ®cn M¤h esh−s, h¡C−l ®b−L j−e q−a f¡−lz AbQ HMeC
L£ lLj nš² q−u c¡y¢s−u B−Rz Aa de£ ¢Rm e¡ HC ®p¢ceJz HMe de£C öd¤ eu,


                                    159
e£¢aBcnÑJ ®hS¡u                     Ñ
           i¡−m¡z B¿¹SÑ¡¢aL VÊ¡¾pf¡−l¢¾pl c§e£¢al ¢l−f¡−VÑ fª¢bh£−a
ph−Q−u Lj c§e£Ñ¢al ®cn ¢gemÉ¡−ä Hhw fª¢bh£−a ph−Q−u ®h¢n c§e£¢aÑl ®cn
h¡wm¡−cnz e£¢a−a h¡wm¡−c−nl p−‰ ®f−l EW−mJ pwúª¢a−a ®q−l k¡−hz ¢ge−cl
NhÑ ®N±lh k¡ B−R a¡ HL L¡−mi¡m¡−L ¢e−uz −pC f¤−l¡−e¡ f¤y¢bl pwLmez JC
L¡−mi¡m¡ ¢L c¡ys¡−a f¡l−h HL juje¢pwq N£¢aL¡l p¡j−eC?
 L¡−mi¡m¡−L ¢e−u i£oZ h¡¢ZSÉz f−cÉl Q¢lœ−cl Nm¡l j¡m¡ j¡b¡l V¤¢fl eLn¡
eLm L−l ¢h¢œ² quz B¢j ¢Le−a k¡C¢e ¢LR¤, Efq¡l k¡ ¢LRC ®f−u¢R¤,phC L¡−mi¡m¡z
−qm¢pw¢L O¤−l ®cM−h¡, f¤¢mn ®a¡ B−RC, Bj¡l p−‰ p¡l¡r−Zl SeÉ plL¡l ®b−L
®cJu¡ q−u−R HL k¤hL j¡L¤Ñp−Lz j¡LѤp pcÉ ¢pN¡−lV ®R−s−R, j¤−M ¢e−L¡¢V−el
Q¤CwN¡j , Hi¡−hC ¢e−L¡¢Ve ¢e−µR l−š² Q¤−oz B¢j aª¢ç−a   ¢pN¡−l−Vl ®d¡yu¡ ®R−s
h¢m, Bj¡l ®en¡ ®eC ¢pN¡−l−Vlz ®k ®L¡eJ pju ®R−s ¢c−a f¡¢lz ®M−mJ Q−m, e¡
®M−mJ Q−mz
j¡L¤Ñp hmm, a¤¢j ¢L p¢aÉC j−e Ll−R¡ ®a¡j¡l ®en¡ ®eC!
qÉ¡y ¢eÕQuCz h¢mz
j¡LѤp j¡b¡ ®e−s h−m, Bj¡l j−e qu, ®a¡j¡l AS¡−¿¹C ®a¡j¡l ®en¡ q−u ®N−Rz
¢pN¡−lV e¡ ®f−m a¤¢j RVgV Ll−hz
j¡LѤ−pl Lb¡ ®q−p B¢j E¢s−u ¢cm¡jz ¢L¿º O¾V¡ c¤C    ¢pN¡−lV e¡ M¡h¡l fl B¢j
mr Ll¢R, B¢j ®M−a Q¡C¢R ¢pN¡−lVz fÉ¡−L−V q¡a ¢c−mC j¡LѤp hmm, JV¡ JC
q¡aV¡ a¤¢j c¡J¢e, ®a¡j¡l lš² ¢c−u−Rz
¢pN¡−lV dl¡m¡jz −M−a ®M−a B¢j BnwL¡ Ll¢R, a−h ¢L p¢aÉC ¢pN¡−l−Vl ®en¡
q−u ®N−R Bj¡l! −M−aC q−h ¢pN¡−lV ! Bj¡l ¢hnÄ¡p q−a Q¡u e¡z −L¡eJ ¢LR¤
Bj¡−L ¢eu¿»Z Ll¦L B¢j Q¡C e¡z ®L¡eJ ¢LR¤l Jfl ¢eiÑl Ll¡l j−a¡ jªa¤É Bl qu
e¡z


                                      160
  ¢ge ®j−ul¡ p¤CX ®j−u−cl jaz al¦¢el¡ ¢Rf¢R−f, huú−cl j−dÉ ®j−cl B¢dLÉz
a−h ®k-q¡−l ph hup£−cl j−dÉ JSe Lj¡h¡l Evp¡q, A¢a¢lš² ü¡ÙÛÉ p−Qaea¡l cl¦Z
®c¢M jdÉ hup£ ®j−ul¡J ¢Rf¢R−f q−a öl¦ L−l−Rz f¤l¦−ol ®Q−u e¡l£C ü¡ÙÛÉ p−Qae
®h¢nz ®j−ul¡J A−eL H¢N−u H−c−nz CJ−l¡−f ph¡l B−N ®j−u−cl ®i¡−Vl hÉhÙÛ¡
q−u¢Rm h−mz E¢enn R p¡−mz p¡ušÆn¡¢pa ¢gemÉ¡−ä HL¢V S¡a£u pwpc NWe Ll¡
qu, ®pC pwp−c ®j−u−cl ®i¡−Vl A¢dL¡l ®cJu¡ quz ¢ge−cl H ¢e−u NhÑ B−Rz
 BlJ A−eL NhÑ B−Rz pÉ¡¾V¡ LÓS−L ¢e−u NhÑ --pÉ¡¾V¡ LÓ−Sl h¡¢s    ¢gemÉ¡−™l
Eš−l mÉ¡fmÉ¡−äz fТa hRl h¡µQ¡−cl ®mM¡ L−uL mr ¢Q¢W k¡u p¡¿¹¡ LÓS−L ®mM¡z
¢Q¢Wl SeÉ BLÑ¢VL p¡LÑmH pÉ¡¾V¡ LÓS NË¡−j pÉ¡¾V¡ LÓS ®f¡ØV¡¢fp ®M¡m¡ q−u−Rz


 j¡LѤ−pl p−‰ −qm¢pw¢L nq−l ®qy−V −h¢s−u A−eL ¢LR¤ −c¢Mz ®Vj−f¢mBE¢LJ
¢NSÑ¡¢V HM¡−e hs HL¢V BLoÑZz Hj¢e−a hm¡ qu f¡b−ll Jfl ¢NSÑ¡z f¡b−ll ¢Vm¡
®L−V ®cJu¡m ¯a¢l q−u−R, Bl R¡c h¡e¡−e¡ q−u−R Lf¡l ¢c−uz ®qm¢pw¢L Qm−a ¢N−u
®c¢M ®qm¢pw¢Ll l¡Ù¹¡u l¡Ù¹¡u Bj¡l R¢h ¢c−u ®f¡ØV¡l m¡N¡−e¡z ØVLq¡E−Sl hs
m¡C−hТl−a Bj¡l hš²ªa¡, Hhw ®n−o fÐ−nÀ¡šlz fÐQ¤l j¡e¤−ol pj¡Nj quz ¢L¿º hC L¡lJ
q¡−a −eCz hC R¡f¡ q−h q−h Ll−R ¢gemÉ¡−™z ¢m−L e¡−jl fÐL¡ne£ pwÙÛ¡ hC fÐL¡n
Ll−Rz fÐL¡nL Bj¡−L    fÐL¡ne£−a ¢e−uJ ®Nmz m‹¡l e¡j q−µR qè¡z p¤C¢Xn
elJ−u¢Su¡e i¡o¡u   m‹¡ qm ú¡j, ®kV¡ ®nj Hl p−‰ ®j−mz Bl fТa−h¢n
−cn…−m¡l i¡o¡ S¡jÑ¡¢eL i¡o¡ ®b−L Eá¤a, AÉ¡w−m¡ pÉ¡„−el p−‰ ¢LR¤V¡ ¢jm ®a¡
B−RC, ®k−qa¤ pÉ¡„−el p−‰ pÇfLÑ B−R S¡jÑ¡¢elz Hl¡ ú¡j hm−R ®kV¡−L, ®pV¡−L
¢gel¡ hm−R qè¡z hm−R L¡lZ i¡o¡¢V ®a¡ Ešl¡’−ml i¡o¡ euz i¡o¡¢V−a      q¡‰l
q¡‰l Nåz


                                       161
  BlJ c¡¢uaÅ B−R ¢gemÉ¡−äz pwpc ïjZ Ll¡z L¢lz j¿»£l¡ m¡Ce ¢c−u ®cM¡
L−lez q¡a ®jm¡ez R¢h ®a¡−mez ®L¡e j¿»£ Bj¡−L B−N ®L¡b¡u ¢e−u k¡−he, ®hs¡−a
e¡ M¡Ju¡−a, H ¢e−u ¢LR¤V¡ L¡s¡L¡¢s f−s k¡uz
 −qm¢pw¢L ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u hš²ªa¡ Ll−a q−h, AjeC B−u¡Sez Bj¡l Aa ¢LR¤ j−e
−eC L£ L£ Ll−a q−hz ¢hÙ¹¡¡¢la L¡N−S ®mM¡ B−R, ®mM¡ b¡−L, ®kM¡−eC k¡Cz L¡NS
fs¡l C−µR Bj¡l qu e¡z ea¤e ®cn¢V B¢hú¡−ll SeÉ ®ia−l RVgV Bj¡lz hš²ªa¡−a
B¢j AiÉÙ¹ eCz M¤h pw−r−f ¢LR¤ h−m S¡¢e−u ¢cC −a¡j¡−cl ¢LR¤ S¡e¡l b¡L−m
¢S−‘p Llz H−a ®LE aªç qu e¡z L−uL¢V fÐ−nÀl Ešl ¢c−u ®h¢l−u f¢sz Lb¡ h−m
j¡¢a−u ®ch, HlLjC j−e qu d¡le¡ ph¡lz ¢hMÉ¡a j¡e¤−ol¡ ®a¡ JC HL ¢S¢ep f¡−l,
QjvL¡l Lb¡ hm−a f¡−lz L£ L¡™z j−e j−e h¢mz
  Hje BnL¡l¡ ¢c−u j¡b¡u a¤m−m, j¡b¡u h−p k¡ Ll−a qu a¡l ¢LR¤C e¡ Ll−mJ
HLV¡ ¢LR¤ L¢lz NË¡ä j¡¢le¡ ®q¡−V−m h−p c§l ®b−L ®i−p Bp¡ ¢hn¡m S¡q¡S ®c−M
C−µR L¢l S¡q¡−S Qs¡lz öd¤ Qs¡C eu, S¡q¡−S L−l p¤C−X−e k¡−h¡z ®kC e¡ EµQ¡lZ
L¢l C−µR, Aj¢e S¡q¡−Sl fÐbj ®nÐZ£l p¤CV Bj¡l SeÉ ®l−M ®cJu¡ qmz ¢hj¡−el
®k fÐbj ®nÐZ£l ¢V¢LV, ®p¢Vl L£ q−h? ®p¢Vl ¢LR¤C q−h e¡z ®p¢V h¡¢amz ¢Ry−s ®g−m¡z
  qW¡v HLpju Evp¡q ®cM¡m¡j j¡C¢hÐV ECNHl SeÉz H pju j¡C¢hÐV Hl
¢gemÉ¡−ä b¡L¡l Lb¡, J k¢c ®k−a Q¡u p¤C−X−e, Bj¡l p−‰ ®k−a f¡−l S¡q¡−Sz
Lj¢fEV¡−ll ®cn H¢Vz f¤¢m−nl ®m¡−Ll¡ ®h¡a¡j ¢V−f ®hl L−l ®gm−a f¡−l ®L
®L¡b¡u B−Rz j¡C¢hÐV AeÉ HL nq−l ¢Rm, ®pC nq−l f¤¢mn ¢N−u J−L Mhl ¢c−u−R
HaV¡l pju NËÉ¡ä j¡¢le¡ ®q¡−V−mz S¡c¤l ja j¡C¢hÐV q¡¢Slz
  H¢mS¡−hb, −fe LÓ¡−hl ®fТp−X¾V, Hhw −fe Hl BlJ ¢LR¤ pcpÉ       Bj¡−L
S¡q¡−S a¤−m ¢c−a B−pz J−cl p−‰ pMÉ q−u J−W Bj¡lz S¡q¡−S ¢el¡fš¡l p¡LÑ¡p
öl¦ quz ¢gemÉ¡−äl ¢el¡fš¡lr£−cl HL¢V cm k¡−h Bj¡l p−‰ p¤C−Xe Ah¢dz Jl¡


                                       162
S¡¢e−u ¢c−u−R p¤C−X−e, B¢j E−s Bp¢R e¡, ®i−p Bp¢Rz S¡q¡−S c¡f¡c¡¢f öl¦ q−u
®Nm f¤¢m−nlz l£¢aja Hm¡¢q L¡™z B¢j JW¡l B−N S¡q¡−S L¡E−L EW−a ®cu¢ez
Bj¡l p¤C−Vl d¡−l L¡−R L¡lJ R¡u¡ ®f±y−R¡−e¡ h¡lZz S¡q¡−Sl jÉ¡−e¢Sw ¢X−lƒl H−p
®cM¡ L−l h−m ®N−me, S¡q¡−S B¢j ay¡l A¢a¢bz Hl j¡−e q−µR i¡C¢Lw m¡Ce
S¡q¡−Sl    m¡„¡¢l p¤CV¢Vl SeÉ ®L¡eJ fup¡ m¡N−R e¡z
--Bfe¡l p−‰ Bfe¡l HLSe h¡åh£ B−R?
--qyÉ¡ B−Rz
--Bfe¡l h¡åh£−LJ Bjl¡ HL¢V p¤CV ¢c−a Q¡Cz f¡−nl¢Vz
B¢j p−‰ p−‰ e¡ e¡ L−l EWm¡j-- e¡, J Bj¡l p−‰ b¡L−hz HM¡−e ®a¡ hs ¢hR¡e¡
B−Rz
j¡C¢hÐVJ p−‰ p−‰ Bj¡l q¡−a Q¡f ¢c−u     S¡q¡−Sl j¡¢mL h¡ jÉ¡−eS¡l−L hmm,
e¡, ®L¡eJ Ap¤¢h−d q−h e¡, −p¡g¡ B−R hp¡l O−l, JM¡−e B¢j O¤−j¡−a f¡l−h¡z
q¡a d−l j¡C¢hÐV−L L¡−R ®V−e hmm¡j, ®p¡g¡u b¡L−h ®Le? ¢hR¡e¡u b¡L−hz Ha hs
¢hR¡e¡u B¢j HL¡ ®n¡−h¡ −Le!
H−Ly ®hy−L ®j−u ¢e−S−L Bj¡l B¢m‰e ®b−L Bm−N¡−R R¡s¡−m¡z jÉ¡−eS¡l ÙÛ¡e¤l
j−a¡ p¡j−e c¡y¢s−uz ¢fR−e f¤¢mnz f¡−nl O−l L−uLSe f¤¢mn b¡L−Rz clS¡l
p¡j−eJ f¡uQ¡¢lla f¤¢mnz
¢Xe¡l ¢L O−lC Ll−he? e¡¢L ®l−Ù¹¡l¡yuz jÉ¡−eS¡−ll ¢he£¢a fÐnÀz
¢fRe ¢fRe f¤¢mnh¡¢qe£ k¡−h ®l−Ù¹¡l¡yu, Bl pL−m q¡y q−u Bj¡l ¢c−L a¡¢L−u b¡L−h
i¡h−aC N¡ …¢m−u B−pz h¢m, O−lCz
jÉ¡−eS¡l ¢h−cu q−aC j¡C¢hÐV h−m,J ap¢mj¡ H L£ Ll−m a¤¢j!
--L£ Llm¡j?
--Jl¡ ph¡C Bj¡−cl ®mp¢hu¡e ®i−h−Rz


                                     163
--−Le?
--HL ¢hR¡e¡u ®n¡u¡l Lb¡ hm−m ®k!
--HL ¢hR¡e¡u n¤−m ®mp¢hu¡e qu ®L hmm?
--qÉ¡y ®mp¢hu¡e q−mC ®n¡uz ®cM¢e f¤¢mnl¡ ®Q¡M Q¡Ju¡Q¡J¢u Llmz jÉ¡−eS¡l ®a¡
d−lC ¢e−u−R Bjl¡ ®mp¢hu¡ez
--Bj¡−cl ®c−n −j−ul¡ HL ¢hR¡e¡u O¤−j¡uz h¡åh£l¡z BaÈ£u üS−el¡z a¡C B¢j
h−m¢Rz
--Bl a¤¢j q¡a d−l L¡−R V¡e−m, H−a ®a¡ HLn i¡N ¢e¢ÕQa Jl¡z
--hm L£! q¡a dl−m, L¡yd dl−m ®mp¢hu¡e j−e L−l e¡¢L!
--HM¡−e a¡Cz HM¡−e ®j−ul¡ Ji¡−h q¡y−V e¡, Q−m e¡z k¢c ®mp¢hu¡e e¡ quz
--BÕQkÑ!
   Bj¡−L ®mp¢hu¡e i¡h¤L L£ e¡ i¡h¤L, a¡−a ¢LR¤ ¢L k¡u B−p! ¢L¿º ®p±q¡cÑ fУ¢a
i¡−m¡h¡p¡l fÐL¡n k¢c ØfnÑ ¢c−u e¡ qu, a−h L£ ¢c−u q−h? j¤−M¡j¤¢M h−p Lb¡,
ØfnÑq£e Lb¡! Øf−nÑl p−‰ ®Le öd¤ °jb¤−el pÇfLÑ b¡L−h, ®pÀ−ql nÐÜ¡l j¡u¡l pÇfLÑ
b¡L−a f¡−l e¡! JC Ae¤ih ¢e−u c§−l h−p b¡L−h¡! p¡l¡l¡a HL ¢hR¡e¡u ö−u ö−u
NÒf Ll¡ k¡−h e¡! Q¡yc ®cM−a ®cM−a! S¡q¡−Sl JC Ol ®b−L BL¡−n p¢aÉL¡l
f§¢ZÑj¡l  Q¡yc ®cM−a ®cM−aC Lb¡ h¢m B¢j Bl j¡C¢hÐVz ¢hR¡e¡l p−‰ ¢L öd¤
l¢a¢œ²u¡l pÇfLÑ? c¤C hå¤ h¡ c¤C h¡åh£l p¡l¡l¡a ®S−N NÒf Ll¡ ¢L p¡j¡eÉ ¢S¢ep?
   j¡C¢hÐV−L ®V−e ¢hR¡e¡u H−e¢R, H Bj¡l pwúª¢al Lb¡ −i−h −p ®j−e ®eu qua,
¢L¿º a¡l ¢e−Sl j−dÉJ Aü¢Ù¹ L¡S L−lz −N¡−beh¡−NÑl ®q¡−V−mJ ®c−M¢R ®p Hf¡n
Jf¡n L−l−Rz ®k−qa¤ ®p pjL¡j£ eu, qu HL¡ O¤−j¡−h eu ®L¡eJ f¤l¦o ¢e−u O¤−j¡−hz
®L¡eJ ®j−ul p−‰ O¤−j¡−e¡ Qm−h e¡z B¢j f§hÑ Hhw f¢ÕQ−jl pwúª¢al j¡TM¡−e ¢hj§t
c¡y¢s−u b¡¢Lz f¢ÕQ−jl ü¡d£ea¡ Bl A¢dL¡l ®h¡d Bj¡−L j¤‡ L−l, Bh¡l f§−hl


                                      164
Øf−nÑl SeÉ, f§−hl ®Q¡−Ml S−ml SeÉ B¢j a£hÐ V¡e Ae¤ih L¢lz H¢c−L h¤¢Ü J¢c−L
B−hN, Bj¡l −L¡eJ¢V−L R¡s¡ Qm−h e¡z a−h h¤¢Ü−a B¢j Q¡a¤kÑ Q¡C e¡, B−h−N
B¢j Lª¢œja¡ Q¡C e¡z
 p¡S¡−e¡ ®V¢h−m M¡h¡l B−pz Ef¡−cu M¡h¡lz ®M−u ®c−u j¡C¢hÐ−Vl fÐÙ¹¡−h ¢Xp−L¡
®cM−a k¡Cz B−N ®L¡eJ¢ce ®c¢M¢e ¢Xp−L¡ e¡Qz L¡e ®g−V k¡Ju¡ N¡−el në, Jl
j−dÉ j¡e¤o jc M¡−µR, e¡Q−Rz j¡C¢hÐV Bj¡−L V¡e−m¡ e¡Q¡l SeÉ, B¢j e¡Q−a S¡¢e e¡z
nl−j h−p b¡¢L HL ®L¡−Z, h−p j¡e¤−ol ¯q °l Eõ¡p ®c¢Mz a¡l¦ZÉ ®g−V fs−Rz
®k ¢L−n¡l£ hu−p Bj¡l Ol ®b−L HL f¡ h¡C−l ®gm¡l Ae¤j¢a ¢Rm e¡, ®pC hu−pl
®j−ul¡ hå¤ h¡åh£ ¢e−u O¤−l ®hs¡−µR, k¡ fС−Z Q¡u a¡C Ll−R,  a¤j¤m p¤−M ®j−a
B−Rz JC ¢Xp−L¡−a h−p b¡L¡L¡m£e A−e−L B−p A¢ie¾ce S¡e¡−a, A−e−L B−p
A−V¡NË¡g ¢e−az f¢œL¡u ®V¢m¢in−e Ha R¢h ®cM¡−e¡ q−µR, ®k,     j¡e¤o Bj¡−L
®cM−mC ¢Q−e ®g−mz p−‰ f¤¢mn ®c−M BlJ ¢e¢ÕQa quz f¤¢mn k¢cJ p¡c¡−f¡n¡−L
b¡−L ®h¢nl i¡N pju, ¢L¿º A¢i‘ ®Q¡M f¤¢m−nl Q¡l¢cL ®cM−a b¡L¡ ®Q¡M Bl p¤W¡j
nl£l ®cM−mC, ¢Y−mY¡m¡ SÉ¡−LVJ clL¡l ¢Q−e ®g−m ®k f¤¢mnz
LarZ Qm−h HC e¡Q N¡e, g§¢aÑ? B¢j ¢S−‘p L¢lz
j¡C¢hÐV h−m, p¡l¡l¡az
p¡l¡l¡a?
j¡C¢hÐV j¡b¡ e¡−sz B¢j e¡−Ql ¢c−L a¡¢L−u e¡−Ql j¡b¡j¤ä¤ ¢LR¤ M¤y−S f¡C e¡z e¡Q
pÇf−LÑ k¡ S¡ea¡j a¡ qm e¡−Q HLV¡ ¢euj b¡−L, L›L, j¢ef¤¢l, ila e¡VÉj, −c¢n
e¡Q ®c−M AiÉÙ¹ B¢jz ¢L¿º ¢eujq£e e¡Q, håeq£e NË¢¿Û! JM¡−e h−pC A−eL…−m¡
e¡−Ql Lb¡ n¤em¡jz hml¦j e¡−Q Ju¡ÒVS, ¢i−u¢eS Ju¡ÒVS, V¤CØV, VÉ¡−‰¡, g„ VÊV,
Q¡ Q¡, p¡ð¡, l¡ð¡, j¡−ð¡, p¡mp¡, −j−l−‰¡, gÓ¡−j−ˆ¡, fmL¡, hÉ¡−m, ®h¢mz Bp−m
fТa¢V ®c−n, fТa¢V A’−m HL HL dl−el e¡Qz ¢L¿º ph¢LR¤lC ¢euj B−R ¢LR¤ e¡


                                     165
¢LR¤z ¢L¿º HC ¢Xp−L¡ e¡−QlC ®L¡eJ ¢euj L¡e¤e ®eCz ®k k¡ C−µR a¡C Ll−a f¡−lz
®kje C−µR q¡a f¡ e¡s¡z a¡mV¡ k¢cJ ¢WL l¡M−a qu, a−h nl£l ®c¡m¡−e¡l ®L¡eJ
j¡ h¡f ®eCz ¢Xp−L¡l Bjc¡¢e pšl cn−Ll öl¦−az nëV¡ gl¡¢p në ¢Xp−L¡−VL
®b−L ®eJu¡z ¢XpLHl ¢XpL Bl m¡C−hТl AbÑ¡v gl¡¢p i¡o¡l ¢hh¢mJ−VLHl ®VLz
c¤−V¡ ¢j¢m−u ¢Xp−L¡−VLz ¢Xp−L¡−VL ¢Rm e¡CV LÓ¡hz   fÉ¡¢l−pl ¢Xp−L¡−VLH
h¡S¡−e¡ qa q¡l−mj ®l−ep¡yl −pC ph SÉ¡S ®lLXÑ, kMe ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ül pju L¡−m¡
j¡e¤−ol p‰£a h−mC e¡vp£h¡¢qe£ SÉ¡S p‰£a ¢e¢oÜ L−l ¢c−u¢Rmz
  ¢gemÉ¡ä Bl p¤C−X−el j¡TM¡−e A-m¾c e¡−jl −R¡– HL¢V à£fz à£f¢V
¢gemÉ¡−äl à£f, ¢L¿º HLdl−el ü¡uaÅ n¡pe HM¡−e Q−mz à£f¢V−a S¡q¡S
p¡j¡eÉr−Zl SeÉ b¡−j Bl ýsj¤¢s−u al¦Z al¦¢Z T¡y¢f−u f−s ®L−e ®œ²V ®œ²V
¢hu¡lz p¤C−X−e Y¤−L k¡−h L¡ØVjp f¡l q−uz ®L¡eJ VÉ¡„ ¢c−a q−h e¡z p¤C−X−el
q¡C-VÉ¡„Hl L¡l−Z −k ®L¡eJ ¢S¢e−pl j−a¡C j−cl j§mÉJ ®h¢nz Lj j§−mÉ f¡Ju¡l
p¤−k¡N q−m, ¢h−e fup¡l …y−sl ¢c−L ¢fyf−sl ¢is Ll¡l j−a¡C j¡e¤o ¢is L−lz
 ®kjeC ¢is ®q¡L, S¡q¡S ®b−L ph¡l B−N f¡l q−a qu Bj¡−Lz B¢j karZ e¡
®h−l¡−h¡, S¡q¡−Sl Bl L¡lJ ®h−l¡−e¡ ¢e−odz Bj¡−L ¢e−u karZ e¡ h¾c−l
A−frj¡e p¤C¢Xn ¢el¡fš¡ AcªnÉ q−h, aarZ fkÑ¿¹ S¡q¡−Sl al¦Z£ al¦Z, hªÜ¡ hªÜ−L
A−fr¡ Ll−a q−hz Ha p¤¢h−d ¢c−u ®L¡b¡u ¢e−µR Bj¡−L? HLn¢V à£f ¢e−u N−s
JW¡ ØVL−q¡j nql¢Vl ¢m¢X−‰¡ e¡−jl à£−fz à£f h−m ¢LR¤ ®h¡T¡l Ef¡u ®eCz HLn
à£fC ®pa¤−a h¡yd¡z ¢m¢X−‰¡l e-am¡u Bj¡−L ¢e−u ¢aeSe f¤¢mn EW−hz HLSe
b¡L−h ¢e−Q, ®k N¡¢s Q¡m¡−µRz H−c−n N¡¢sl Q¡mL a¡l¡ ¢e−Sl¡Cz Bj¡l O−ll clS¡
L¡l¡ M¤m−h? a¡l¡C M¤m−hz a¡−cl L¡−RJ Q¡¢h b¡−Lz Bj¡−L ¢ia−l Y¤¢L−u a¡l¡
Bh¡l clS¡l a¡m¡ hå L−l Q−m k¡−hz a¡m¡, ¢L¿º ¢ial ®b−L B¢j M¤m−a f¡l−h¡ ®p
a¡m¡z M¤m−a f¡l−h¡, ¢L¿º ®M¡m¡l ®L¡eJ ¢euj ®eC Bj¡lz Bj¡l HL f¡ HL¡ h¡C−l


                                    166
k¡Ju¡ ¢e¢oÜz Bj¡l k¢c ®L¡b¡J ®h−l¡−a qu, a−h f¤¢m−nl eð−l ®g¡e Ll−a q−hz
f¤¢mn Q−m Bp−h, Bj¡−L ¢e−u k¡−h ®kM¡−e ®k−a Q¡Cz L−h ®L¡b¡u LMe Bj¡−L
®k−a q−h a¡ L¢ce B−NC S¡¢e−u ¢c−a quz ¢L¿º Cj¡l−S¢¾pl SeÉJ Jl¡ °a¢l b¡−Lz
®L¡b¡uC h¡ k¡−h¡ B¢j? −L¡b¡J ®a¡ Bj¡l k¡h¡l ®eCz ®LE −a¡ Bj¡−L h−m¢e a¡l
h¡¢s ®k−az B¢j ®a¡ L¡lJ clS¡u ¢N−u Ls¡ e¡s−aJ f¡¢l e¡z HM¡−e ®p ¢euj ®eCz
L¡l h¡¢s k¡−h¡, L¡l p−‰ Lb¡ hm−h¡? HL¡ h−p b¡¢L O−lz p¡l¡¢ce, p¡l¡l¡az ®L¡eJ
hC ®eC fs¡lz j¡b¡u ®L¡eJ në ®eC −k ¢mM−h¡z ®V¢m¢ine M¤¢mz QÉ¡−em…−m¡ p¤C¢Xn
i¡o¡uz Lb¡ q−µR, ¢L¿º HL¢V nëJ h¤¢T e¡z −Lhm R¢hl ¢c−L −h¡L¡l ja a¡¢L−u
b¡¢Lz ¢l−j¡V L−¾VÌ¡−m ®h¡a¡j ¢Vf−aC b¡¢Lz HL¢Vl fl HL¢Vz −S−eJ, ®k, ®L¡eJ
QÉ¡−em Bp−h e¡, ®k QÉ¡−em¢V Bj¡l ®Qe¡z QÉ¡−em…−m¡u −pC i¡o¡u −LE Lb¡ hm−h
e¡, ®k i¡o¡¢V B¢j h¤T−h¡z i¡la£u Efjq¡−c−n ¢e−S−cl i¡o¡l f¡n¡f¡¢n ®V¢m¢ine
®l¢XJ−a A¿¹a Cw−l¢S Mhl quz HM¡−e a¡ qu e¡z H ®c−n ®L¡eJ Cw−l¢S f¢œL¡J
®hl qu e¡z H fkÑ¿¹ f¢ÕQ−j ka S¡¢a ®cM¡ qm, ®LE ¢e−Sl i¡o¡u kMe Lb¡ h−m,
aMe ®L¡eJ Cw−l¢S në hÉhq¡l L−l e¡z Lb¡ hm−a hm−a Cw−l¢S−a ®L¡eJ h¡LÉ
BJs¡−h, fÐnÀJ J−W e¡z


  ¢é−S p¡a¢ce B−Nl l¡d¡ i¡a, alL¡¢lz J…−m¡ ®hl L−l b¡m¡u ¢e−u j¡M−a
b¡¢Lz A−eLrZ j¡¢Mz ¢r−d −eCz a¡lflJ M¡Cz HLpju h¡l¡¾c¡u H−p c¡ys¡Cz
p¤C−ul ja n£a ®hy−d N¡−uz Q¡l¢cL AåL¡lz AåL¡l Bj¡−L Bj§m ®Y−L ®cuz O−ll
B−m¡u Hhw Eo·a¡u kMe ¢g−l B¢p, a£hÐ a£rÁ HL¡L£aÅ Bj¡−L i£oZ HL L¡js
hp¡uz p¡l¡rZ j¡e¤o j¡e¤o Bl j¡e¤oz Bl j¡e¤o ®b−L qW¡v B¢j HL Ol HL¡L£−aÅl
j−dÉz iuwLl h£ivp HC HL¡L£aÅz B¢j LMeJ Ha HL¡ ¢Rm¡j e¡ ®L¡b¡Jz h¡¢s−a
O−l ®LE e¡ −LE ¢RmCz Bue¡l p¡j−e c¡ys¡−h¡ i¡¢h, A¿¹a ¢e−Sl fТa¢hð q−mJ


                                    167
c¤Se j¡e¤o ®a¡ ®Q¡−M ®cM−h¡z Ha j¡e¤−ol ¢i−s ®b−LJ j¡e¤−ol SeÉ Bj¡l BL¤¢a
®Le Ha! pñha j¡e¤−ol ¢i−s ®b−LJ B¢j Bp−m HL¡ ®h¡d L¢lz ¢is ®b−L ®h¢l−u
H−m HL¡ O−l ®Lhm ¢e−Sl AbÑq£e j§mÉq£e S£h−el j¤−M¡j¤¢M c¡y¢s−u i−u OªZ¡u B¢j
L¡y¢fz qa¡n¡ Bj¡l BN¡−N¡s¡ BµR¡¢ca L−l l¡−Mz
*
é¡−¾p Bj¡−L h¡−l¡−n¡ f¤¢mn ¢Rm ¢O−l,
−f−a¢Rm m¡m N¡¢mQ¡ l¡SÉf¡−ml¡,
nql Ef−Q f−s¢Rm ®L¡¢V cnÑ−L,
l¡S¡ j¿»£J c¡y¢s−u¢R−me jq¡Evp−h ¢i−sz


Ol ¢Rm il¡ g¤−m Bl Efq¡−l
−L B−N Bj¡−L ®p¡e¡l ®j−Xm ®c−h
a¡C ¢e−u ¢Rm piÉ ®m¡−Ll ms¡Cz
j¡TM¡−e B¢j e¡Ù¹¡e¡h¤c A¢ie¾ce-i¡−lz


l¡S¡ j¿»£l ®fR−e c¡y¢s−u HL¡,
gl¡¢p HL¢V al¦¢Z L¡al ®Q¡−M
h−m¢Rm a¤¢j HL¡ eJ, B¢j B¢Rz
C−µR Bj¡l a¡−LC q−u−R h¡lh¡l ¢g−l ®cM¡z


23.11.94
                                    168
 p¤C−X−e n£a fs−Rz   A−eL l¡a Ah¢c B−m¡ b¡L−a¡ ®k ®c−n, ®p ®c−n ®cM¢R
¢h−Lm qJu¡l B−NC AåL¡l q−u Bp−R Q¡l¢cLz
 Bj¡l ¢Q¢W HMe el−ØV−Xl ¢WL¡e¡−aC B−pz el−ØVX ®b−L Bj¡l ¢m¢X−‰¡l
¢WL¡e¡u f¡¢W−u ®cJu¡ quz Jf−l Bj¡l e¡j hÉhq¡l Ll¡ que¡ k¢cJz ¢L¿º ¢Q¢W…−m¡
h¡¢s−a ®f±y−R¡uz H h¡¢sl ®g¡e eð−ll p−‰ NÉ¡¢h a¡l h¡¢s−a ®eJu¡ ea¤e ®g¡e¢Vl
eðl, ®k ®g¡e¢V Bj¡l L¡−S hÉhq¡l Ll−a¡, k¤š² L−l ¢c−u−Rz −V¢m−g¡−el La lLj
h¡q¡¢l ¢euj H−c−nz H−c−nl fТa¢V j¡e¤−ol e¡j ¢WL¡e¡ ®V¢m−g¡e eðl, phC
−V¢m−g¡e hCH B−Rz ¢L¿º ®k Q¡u e¡ a¡l ®V¢m−g¡e eðl −LE S¡e¤L, a¡l eðl¢V
hC−u b¡L−h e¡z −V¢m−g¡e A¢g−p ®g¡e Ll−m f¡yQ ¢j¢e−Vl j−dÉC ®g¡e-m¡Ce f¡Ju¡
k¡uz Bj¡l ¢e−Sl ®cn¢Vl Lb¡ i¡¢h, hR−ll fl hRl A−fr¡ Ll−mJ m¡Ce f¡Ju¡l
®L¡eJ ¢eÕQua¡ ®eCz HM¡−e O−l h−p ®b−L A−eL L¡SC ®V¢m−g¡−e qu, ®k…−m¡
Bjl¡ Bj¡−cl ®c−n LÒfe¡J Ll−a f¡¢l e¡z j¡œ B¢n mr j¡e¤−ol ®cn, AbQ L£
Y¡En Y¡En hC ®V¢m−g¡−elz   fÐ−aÉ−Ll SeÉ R¡f¡ q−u ®h¢l−u B−p hCz qm¤c
f¡a¡, ®N¡m¡¢f f¡a¡, p¡c¡ f¡a¡ q−lL lLj f¡a¡l hCz HL HL¢V HL HL¢Vlz ®k
®L¡eJ fÊ−u¡S−e Hl¡  ®V¢m−g¡e hC…−m¡ ®V−e ®euz Hje HLSe p¤CX B¢j ®c¢M¢e
®k S¡−e e¡ Jph hCHl f¡a¡ M¤y−S Apñh ¢LR¤ HLV¡ ®hl Ll−az Bj¡l ®V¢m−g¡e
eðl, ¢el¡fš¡ h¡¢qe£l B−cn, ®ke Bj¡l ®Qe¡ S¡e¡ c¤HLSe R¡s¡ Bl −L¡eJ
fСZ£−L e¡ ¢cCz ¢h−c−n Bj¿»Z, p¡r¡vL¡l fСbÑZ¡, fœ f¢œL¡l SeÉ ®mM¡ Q¡Ju¡, hC
fÐL¡n Ll−a Q¡Ju¡ CaÉ¡¢c ¢Q¢W h¡ gÉ¡„ phC Bj¡l h¡¢s−aC Bp−R HMez A−eL
¢Q¢W A−eL gÉ¡„ Bj¡l fs¡J qu e¡z A−eL ®g¡e Bj¡l dl¡J qu e¡z j¡¢me V−h¡
®p−œ²V¡¢l ¢q−p−h Bp¡l fl Hph L¡−Sl c¡¢uaÅ k¢cJ a¡−L ¢cC, ¢L¿º cn¢V L¡S
¢c−m ®cM¡ k¡u ®p HL¢V ¢e−uC f−s B−R p¡a¢cez HL¢Vl Ni£−l k¡−µR ®pz A−qa¤L
®g¡e Ll−R H¢cL J¢cLz Cw−mä ®b−L Bj¿»Z H−p−R, A¢ØVÌu¡ ®b−L H−p−R, Jl¡C


                                    169
gÉ¡„ Ll−h, ®g¡e Ll−h, ¢L¿º e¡ j¡¢me V−h¡ ¢e−S J−cl ®g¡e L−l ®M¡yS Mhl ¢e−µRz
L£ q−µR e¡ q−µRz S¡e−a Q¡C−R L£ q−h e¡ q−hz ®p−œ²V¡¢ll L¡−S j¡¢me f¡lcn£Ñ euz
−p −mM¡fs¡ −no L−l−R, HMe Q¡L¢l−a Y¤L−h, Q¡L¢l−a ®Y¡L¡l B−N       al¦Z
al¦Z£−cl ®L¡b¡J AÒf fup¡u p¡j¢uL ®L¡eJ L¡S Ll−a hm¡ q−µRz −hae plL¡lC
®cuz j¡¢me ®plLj HL HL¤n hRl hup£ ®j−uz ¢e−S Q¡ h¡¢e−u B¢j j¡¢me−L kMe
¢cC, ®p A−eLh¡l deÉh¡c S¡e¡uz Ha deÉh¡c ö−e B¢j AiÉÙ¹ eCz Hl¡ deÉh¡c
®kje −cu, deÉh¡c öe−aJ Q¡uz Bj¡l deÉh¡c ®ch¡l A−iÉp ®eCz B¢j ¢j¢ø ®q−p
Bj¡l Lªa‘a¡ ®h¡T¡Cz ¢L¿º H−a ®cM¡ k¡u c¤eÑ¡j quz deÉh¡c Bj¡−L hm−a q−hC
B¢j p¢aÉC q©c−u deÉh¡c f¤¢o L£ e¡ f¤¢oz HL¢ce c¤f¤−l ®M−a h−p j¡¢me−L
®X−L¢Rm¡j ®M−a, ®p ®k L£ ¢hpÈu Jl! ®Le M¡−h J HM¡−e? B−l HV¡ ®a¡ h¡¢s,
HM¡−e l¡æ¡ L−l¢R, M¡−h e¡ ®Le, B¢j h¤¢T HL¡ HL¡ M¡−h¡, Bl a¤¢j J O−l h−p
b¡L−h? qÉ¡y b¡L−h, a¡C ®a¡ b¡L¡l ¢euj, J−L B−l ®h¡−p¡ ®a¡ M¡J ®a¡ h−m kMe
M¡h¡l ¢cm¡j, J ®M−m¡, L£ ®k Lªa‘a¡ Jl! ®LE L¡E−L M¡Ju¡−µR Hi¡−h, h¤¢T ®k H
®c−n HC hÉ¡f¡lV¡ ®eCz M¤h O¢eù pÇfLÑ q−mC a−hC HjeV¡ OV−a f¡−lz a¡lflJ
e¡e¡lLj L¡e¤e B−R, ¢ej¿»Z Ll¡ Q¡C, ®pC ¢ej¿»Z HL hR−l Abh¡ L−uL hR−l
HLh¡lz L¢g M¡h¡l ¢ej¿»Z −p¢Vl SeÉC L−uLj¡p e¡¢L A−fr¡ Ll−a quz H¢V ¢L
HC ®c−nlC ¢euj, ®k−qa¤ hl−gl ®c−nl j¡e¤o Hl¡, hl−gl L¡l−Z Ol ®b−L h¡C−l
k¡a¡u¡−a h¡d¡ f−s−R, O−l HL¡ ®b−L AiÉÙ¹ q−u ®N−R! e¡¢L A¢a k¡¢¿»La¡u Bl
A¢a-Bd¤¢eaL¡u k¡fe Ll¡ O¢s j¡f¡ S£h−e pj−ul Ai¡h, hÉÙ¹a¡, p¡l¡¢ce L¡S
Ll¡l fl HL nl£l LÓ¡¢¿¹ --aMe Bl A¢a¢b i¡−m¡ m¡−N e¡ h−m, O−l Bl¡j L−l
ö−u h−p L¡¢V−u ¢c−a Q¡u h−m, A¢a¢b Hhw B¢a−bua¡ kb¡pñh H¢s−u Q−m?
¢e−Sl¡J L¡lJ B¢abÉ hlZ Ll−a Q¡u e¡, L¡lZ hlZ Ll−m ¢e−Sl O¡−slJ AeÉ−L
A¢a¢b Ll¡l c¡¢uaÅ¢V f−s h−m!


                                     170
 j¡e¤−ol p−‰ j¡e¤−ol pÇfLÑ n£am, H paÉ Hl¡J H−c¢nl¡J Aü£L¡l L−l e¡z L−l
e¡ h−mC Q¡l¢cL ®b−L pÇfLÑ−L Eo· Ll¡l c¡¢uaÅ    ®eJu¡ q−µRz ®L¡Çf¢e ®b−L
LjÑQ¡¢l−cl c§−l ®L¡b¡J ¢e−u k¡Ju¡ qu, hm¡ qu ®a¡jl¡ ¢LR¤ L¡S HLp−‰ L−l¡,
®e±−L¡ Q¡m¡J, f¡q¡−s J−W¡, p¡C−Lm ®c±−s¡Jz L¡−Sl Lb¡ h¡ B¢f−pl Lb¡l h¡C−l
p¡j¡¢SL Lb¡ hm¡l SeÉ h¡ H−Lh¡−lC hÉ¢š²Na Lb¡ hm¡l SeÉ HC B−u¡Sez qW¡v
L−l Qlj Ap¡j¡¢SL j¡e¤o−cl p¡j¡¢SL h¡e¡−e¡l SeÉ ®S¡l Ll¡ q−µRz ®S¡l Ll−mC
¢L ph qu, k¢c j¡e¤o ®R¡V−hm¡ −b−L ®pC f¢l−h−n hs e¡ q−u J−W!


  ¢Q¢W B−p é¡−¾p k¡h¡lz ®V¢m¢in−e ®he¡ÑX ¢f−i¡l Ae¤ù¡−ez ¢f−i¡ gl¡¢p
®V¢m¢in−e p¡¢qaÉ ¢houL AaÉ¿¹ EQ¤y j¡−fl Ae¤ù¡e L−lez p¡¢q¢aÉL−cl X¡−Le,
ay¡−cl hC ¢e−u B−m¡Qe¡ L−lez haÑj¡e gl¡¢p p¡¢q¢aÉL p¡wúª¢aL SN−a ¢f−i¡
q−µRe HL DnÄ−ll jaz Ae¤ù¡e¢V M¡y¢V By−a−mLQ¤u¡m−cl SeÉz ¢f−i¡l Bj¿»Zfœ
f¡h¡l fl kb¡l£¢a k¡ Ll−a qu a¡C L¢l, gl¡¢p c¤a¡h¡−p ¢N−u ¢ip¡l B−hce L¢lz
¢ip¡ ®eJu¡ ®a¡ pqS ¢S¢ep eu, c§a¡h¡p ®b−L h¡aÑ¡ f¡W¡−e¡ qu é¡−¾pz plL¡¢l
Ae¤−j¡ce ®f−m a−hC Bj¡−L ¢ip¡ ®cJu¡ q−hz Bj¡−L ¢Qe−a ®f−l ®hn M¡¢al kaÁ
Ll−me l¡øÌc§az ¢e−Sl O−l h¢p−u q¡¢pj¤−M NÒf Ll−me Hhw AaÉ¿¹ ¢pÀ‡ L−˜
S¡e¡−me ®k ¢ip¡ q−u ®N−mC ¢a¢e Bj¡−L S¡¢e−u ®c−he ®g¡−e, B¢j ®ke L¡E−L
f¡¢W−u ¢ip¡¢V pwNËq L−l ¢eCz
 qÉy¡ Hm Hlfl ®g¡e c§a¡h¡p ®b−Lz hm¡ qm, Bj¡−L 24 O¾V¡l ¢ip¡ ®cJu¡ q−µRz
B¢j ®Q−u¢R p¡a ¢c−el ¢ip¡, Bj¡−L ®cJu¡ q−h 24 O¾V¡? H ®cJu¡l AbÑ L£! ®cJu¡
e¡ ®cJu¡ ®a¡ pj¡e Lb¡z HLV¡ ®c−n k¡−h¡, fÐL¡nL B−R, hå¤ h¡åh B−R, ®cM¡
p¡r¡v q−h, j¡œ 24 O¾V¡ ¢ip¡ ¢c−u ¢e−u ¢LRC Ll¡ pñh eu! 24 O¸V¡ fl J ®c−n
B¢j ¢e¢oÜ! B¢j ¢hlš² ¢aš²z Ll−h¡V¡ ¢L HC ¢ip¡ ¢c−u? l¡øÌc§−al L¡−R Bj¡l


                                   171
¢S‘¡p¡l ®L¡eJ Ešl ®eCz ¢f−i¡l Ae¤ù¡−e k¡¢µR, H Mhl¢V ¢hl¡V L−l é¡−¾p fÐQ¡l
j¡dÉ−j fÐQ¡l q−u¢Rmz h¡lh¡lC ®V¢m¢in−e ¢h‘¡fe ®cM¡−µR, ö−e¢Rz ¢f−i¡l Ae¤ù¡−e
Bj¡l p−‰ b¡L¡l Lb¡ BlJ L−uLSe p¡¢q¢aÉ−Ll, Hlj−dÉ e¡l£h¡c£ p¡¢q¢aÉL
AÉ¡e−a¡u¡−ea g¤LJ B−Rez jS¡l hÉ¡f¡l qm, ¢f−i¡l Bj¿»Z f¡h¡l fl Bj¡l L¡−R
fÐL¡n−Ll fÐQ¤l ®V¢m−g¡e   L¡l¡ Bj¡l p¡r¡vfÊ¡b£Ñ−clz Hlj−dÉ HL¢V A¢ieh
B−hce¢V S¡¢e−u−Re g¤Lz g¤−Ll ¢noÉ¡ ¢j−nm C−cm œ²j¡NaC Bj¡−L ®g¡−e Hhw
éÉ¡−„ L¡al Ae¤eu Ll−Re ®k ¢f−i¡l Ae¤ù¡−e g¤LJ k¡−µRez B¢j ®ke ¢f−i¡−L h¢m
g¤L−L ®ke Bj¡l f¡−nl ®Qu¡−l hp−a ®ce, B¢j hm−m ¢f−i¡ l¡¢S q−hez o¡−Vl
cn−Ll e¡l£h¡c£ B−¾c¡m−el ®hn e¡jLl¡ ®eœ£ HC Be−a¡u¡−ea g¤Lz ¢e−S ¢a¢e
e¡l£ A¢dL¡−ll e¡e¡ ¢ho−u hC ¢m−M−Re, ¢e−Sl HL¢V e¡l£NË¿Û fÐL¡ne£ B−R, SÉ¡L
c¡¢lc¡l j−a¡ c¡nÑ¢eLl¡ g¤−Ll Ae¤l¡N£, ¢e−S ¢a¢e ¢j−a−l¡yl c−ml ®m¡L, CJ−l¡f£u
CJ¢eu−el pwpc pcpÉ¡z ¢a¢e fСu fСbÑZ¡ Ll−Re Bj¡l f¡−nl ®Qu¡lz ®Le? L£ Hl
L¡lZ? B¢j ®k−qa¤ fÐd¡e A¢a¢b, fÐd¡e BLoÑZ, a¡C Bj¡l f¡−n hp−m …l¦aÅ f¡Ju¡
k¡−h h−m! a¡ e¡ q−m Bl L£ L¡lZ! Bj¡l ¢hnÄ¡p Ll−a Lø qu …l¦aÅ f¡Ju¡l j§mÉ
f¡Ju¡l ¢emÑ‹ ®m¡i ®pC j¡e¤−ol j−dÉ, k¡−cl B¢j ejpÉ h−m i¡¢h z B¢j ®he¡Ñ¡XÑ
¢f−i¡−L ¢LR¤C ¢m¢M e¡, hlw hs ¢hh¢jo¡ S¡−N, d¤š¢l B¢j k¡−h¡C e¡ é¡−¾pz Aa
®R¡V−m¡¢L Bj¡l i¡−m¡ m¡N¡l Lb¡ euz ¢ip¡ e¡J, p¤V−Lp ®N¡R¡J, ¢hj¡e h¾c−l k¡J,
¢hj¡−e Q−s¡, e¡−j¡ J−W¡, c§l c§l¡¿¹ ®b−L nq−l k¡J, ®q¡−V−m J−W¡, ¢hnСj e¡J,
®V¢m¢in−e k¡J, Ae¤ù¡e L−l¡, ®no q−m ®q¡−V−m −g−l¡, p¤V−Lp ®N¡R¡J, ¢hj¡e h¾c−l
®R¡−V¡, Q−m k¡J, ¢h−cu qJz H L£! H ¢L j¡e¤−ol fТa j¡e¤−ol hÉhq¡l! ®a¡j¡l
®cnV¡−L B¢j ¢L ¢Ry−s ®gm−h¡, e¡ ®M−u ®gm−h¡! e¡ k¡−h¡C e¡z B¢j ¢œ²ÕQ¡e ®hp−L
S¡¢e−u ¢cC, ¢pÜ¡¿¹ ¢e−u¢R e¡ k¡h¡lz ¢œ²ÕQ¡e hmm, i¡−m¡ ¢pÜ¡¿¹z
                                     172
 Hlfl öem¡j, é¡−¾p i£oZ i£oZ L¡ä OV−Rz −cn S¤−s i£oZ qC QCz Mhl
B…−el j−a¡ R¢s−u ®N−Rz fТa¢V ®V¢m¢ine, ®l¢XJ, f¢œL¡l fÐd¡e Mhl ap¢mj¡−L
é¡−¾p Bp¡l ¢ip¡ ®cu¢e gl¡¢p plL¡lz 24 O¾V¡l ¢ip¡ ¢c−a ®Q−u¢Rm, ap¢mj¡
¢g¢l−u ¢c−u−Rz a¡™h h−Vz a¤j¤mC a¡™hz −he¡ÑXÑ ¢f−i¡l ¢hMÉ¡a Ae¤ù¡ez ®k
Ae¤ù¡e¢V Bj¡−L ¢e−u Ll¡l Lb¡ ¢Rm, ®p Ae¤ù¡e ®heÑ¡XÑ ¢f−i¡ Ll−me Bj¡l
Ae¤f¢ÙÛ¢a−az ¢f−i¡l f¡−nl ®Qu¡l¢V M¡¢mz ®Qu¡l¢V−a hp¡l Lb¡ ¢Rm Bj¡lz −Qu¡l
M¡¢m ®l−M LÉ¡−jl¡u h¡l h¡l ®p M¡¢m ®Qu¡l¢V−L ®c¢M−u Ae¤ù¡e qmz plL¡¢l ¢pÜ¡−¿¹l
¢hl¦−Ü ¢f−i¡l fТah¡c e¢Sl¢hq£ez ¢f−i¡l Ae¤ù¡−el ¢hou ¢Rm Bj¡−L é¡−¾p ®k−a
h¡d¡ ®cJu¡z gl¡¢p ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉL p¡d¡lZ j¡e¤o ®l−N B…ez HC 顾p ¢QlL¡mC
BnÐu ¢c−u−R  ®mML−cl, ¢QlL¡mC j¤š² ¢Q¿¹¡l Bl h¡L ü¡d£ea¡l f−r c¡y¢s−u−Rz
Bl HC 顾p ¢Le¡ clS¡ hå L−l−R ®pC ®mM−Ll j¤−Ml Jfl, −k −mML ja fÐL¡−nl
ü¡d£ea¡l SeÉ ms¡C L−l ¢eS ®cn ®b−L ¢ehÑ¡¢pa, ®k ®mML−L pq¡e¤i§¢a S¡e¡−µR
p¡l¡ ¢hnÄ, ®k ®mML−L Bj¿»Z S¡e¡−µR piÉ ®cn…¢m, ®k ®mML−L l¡S¯e¢aL BnÐu
®ch¡l SeÉ L¡s¡L¡¢s f−s−R Ešl CJ−l¡−f! plL¡−ll HC SOeÉ ¢pÜ¡¿¹ −N¡V¡ é¡−¾pl
SeÉ Afj¡ez H Bj¡−cl m‹¡z fТa¢ce fÐQ¡l j¡dÉ−j Qm−R gl¡¢p plL¡−ll ¢e¾c¡,
ül¡øÌj¿»£ n¡mÑ f¡p−L¡u¡−L j¤ýjѤý ivpeÑ¡z L¡WNs¡u c¡ys Ll¡−e¡ qm a¡−yLz
p¡wh¡¢cLl¡ ®h¡ma¡l ja L¡j−s dl−m¡z f¡p−L¡u¡l HL Ešl, ap¢mj¡l ¢el¡fš¡l
Lb¡ ®i−h ¢ip¡l pju L¢j−u H−e¢Rz p−‰ p−‰ fÐnÀ, ØVL−q¡j, Ap−m¡, ØV¡i¡‰¡l,
¢mphe ¢el¡fc q−a f¡−l, fÉ¡¢lp a¡l SeÉ ¢el¡fc q−h e¡ ®Le?
 ül¡øÌj¿»Z¡mu HC OVe¡l L¡l−Z ¢hl¡V HL d¡LL¡ ®Mmz ®V¢m¢in−e öl¦ q−u ®N−R
f¡p−L¡u¡−L L¡VѤe h¡¢e−u Afj¡ez f¡p−L¡u¡l N¢c A¢ë     esh−s q−u EW−m¡z
A¢hnÄ¡pÉ h−Vz f¢œL¡…−m¡ ®Lhm fÐbj f¡a¡u eu, ¢ia−l L−uL¢V f¡a¡ L−l ¢e−µR H
Mhl B−m¡Qe¡uz e¡, HM¡−e B¢j ®no A¢ë hs ¢hou eCz hs ¢hou q−µR 顾p Hhw


                                     173
p¡¢q¢aÉL−cl fТa é¡−¾pl c¡¢uaÅ J LaÑhÉz ¢h−nÄl p¡j−e 顾p ®k c¤HL¢V ¢ho−u ph¡l
j−dÉ j¡b¡ EyQ¤ L−l c¡y¢s−u B−R, é¡−¾pl ®pC ®N±lh d¤−m¡u m¤¢˜a Ll¡l A¢dL¡l JC
N−hV f¡p−L¡u¡l B−c± B−R ¢L e¡ a¡ ¢e−u ¢haLÑz B¢j Ah¡L! L¡−L 顾p ¢ip¡
¢cm e¡ é¡−¾p Y¤L−a, HV¡ HLV¡ S¡a£u Afj¡−el Mhl L£ L−l qu! é¡−¾pl
c§a¡h¡p…−m¡ ®a¡ ¢h¢iæ aªa£u ¢h−nÄl ®cn…−m¡u q¡S¡l q¡S¡l ¢ip¡fСb£Ñ j¡e¤o−L
¢g¢l−u ¢c−µR! ®L a¡l Mhl l¡−M! HC Bj¡−LC ®a¡ ¢ip¡ ®c−h e¡ h−m ¢g¢l−u
¢c−u¢Rm, M¤h ®h¢n¢ce B−Nl NÒf eu ®p¢Vz ¢Sm NeS¡−mS−L ®pC fÉ¡¢lp ®b−L
h¡wm¡−c−n ¢N−u ¢ip¡l hÉhÙÛ¡ L¢l−u f−l Bj¡−L ¢e−u ®k−a q−u¢Rm é¡−¾pz HC 顾p
HMe qW¡v E¾j¡c q−u EW−m¡ ®Le ®œ²¡−d! B¢j ¢hMÉ¡a h−m? j−e j−e q¡¢pz i¡¢h,
aªa£u ¢h−nÄl ®L e¡ ®L   fÐbj ¢h−nÄ H−p qW¡v ¢hMÉ¡a q−mC h¡ L¡l L£ k¡u B−p!
e¡¢L H −L¡eJ ¢ialL¡l cm£u l¡Se£¢a! e¡¢L p¢aÉC BaÈpÇj¡e−h¡d! e¡¢L ¢j¢Xu¡C
¢hl¡V Mhl L−l j¡e¤−ol ¢ial S¡¢N−u−R p−Qaea¡! ¢j¢Xu¡l n¢š² L£ fÐQ™! BS−L
k¢c   MhlV¡l fÐQ¡l e¡  qa, MhlV¡ Aa hs Mhl e¡ qa, a−h    ®LE S¡e−aJ
f¡l−a¡ e¡z S¡e¡S¡¢e qJu¡l fl SNa f¡−ÒV ®Nmz HC a¤µR OVe¡¢V BS B−¾c¡m−el
j−a¡z
 B−¾c¡m−el gm i¡−m¡z gl¡¢p ül¡øÌj¿»Z¡mu ®b−L ®g¡ez gl¡¢p c§a¡h¡p ®b−L
®g¡ez gl¡¢p l¡øÌc§a Bj¡l h¡¢s−a Ef¢ÙÛaz B¢j ®ke é¡−¾pl ¢ip¡ NËqZ L−l f¤−l¡
gl¡¢p S¡a−L Lªa¡bÑ L¢lz HLh¡−ll ¢ip¡ Bl 24 O¾V¡l eu, A−eLV¡ ka¢ce Q¡C
aa¢c−elz n¤d¤ a¡C eu, B¢j gl¡¢p plL¡−ll j¡eh¡¢dL¡l f¤lú¡l f¡¢µR, −p¢Vl HL¢V
plL¡¢l ¢Q¢WJ ¢c−u ®Nmz ¢LR¤V¡ E−šSe¡J ¢Rmz L¡lZ NaL¡m úÉ¡e¢X−e¢iu¡e
Hu¡lm¡C¾p HpHHp S¡¢e−u ¢c−u−R HN¡−l¡V¡l gÓ¡CV f¡−ÒV Bj¡−L pL¡m BVV¡l
gÓ¡C−V ¢e−u ®k−a q−hz gl¡¢p ®V¢m¢ine œ²¤ c¤¢ce B−N ØVL−q¡−j H−p−R Bj¡l 顾p
ïj−Zl Jfl abÉ¢Qœ h¡e¡−az HpHHp Hl LaÑ¡ HC Mhl ®f−u p¤C¢Xn f¤¤¢mn−L


                                     174
S¡¢e−u ¢c−u−R HN¡−l¡V¡l gÓ¡C−V a¡l¡ Bj¡−L ®e−h e¡z ®k−a q−m B−Nl gÓ¡C−V ®k−a
q−hz HpHHpHl hsLaÑ¡−cl BnwL¡ ¢V¢i p¡wh¡¢cL−cl ¢is ®c−M k¡œ£l¡ h¤−T k¡−h
®k ap¢¡mj¡ B−R ¢hj¡−e, a¡l¡ p¤lp¤l L−l ¢hj¡e ®b−L ®e−j ®k−a f¡−lz ®e−j k¡−h
i−u, iu k¢c p¿»¡p£ ®j±mh¡c£l¡ Bh¡l ¢hj¡eM¡e¡ BÙ¹ E¢s−u ®cu Bj¡−L j¡l¡l SeÉz
ANaÉ¡ Bj¡−L p¤C¢Xn ¢p¢LE¢l¢V ¢QgHl fl¡jnÑ j¡e−a qm ®k HN¡−l¡V¡l gÓ¡C−V
B¢j k¡¢µR e¡z BVV¡u k¡−h¡, ¢L¿º Hu¡l−f¡−VÑl ®fÐp Leg¡−l−¾p L¡E−L S¡e−a ®cJu¡
k¡−h e¡ ®k B¢j B−NC ®f±y−Q¢R fÉ¡¢l−pz S¡e−a ®cJu¡ k¡−h e¡lJ L¡lZ B−Rz
S¡e−m p¡wh¡¢cLl¡ HHpH−L a¤−m¡d¤−e¡ e¡ L−l R¡s−h e¡z 顾p ®b−L
¢el¡fš¡h¡¢qe£l HL¢V cm Ef¢ÙÛa ØVL−q¡−j, Bj¡−L ¢e−u k¡−h fÉ¡¢l−pz p¤C¢Xn
¢p¢LE¢l¢VlJ L−uLSe fÉ¡¢lp fkÑ¿¹ ®Nm Bj¡l p−‰z
fÉ¡¢lp ¢hj¡e h¾c−l ®f±y−R ®c¢M Hm¡¢q L¡™z Bj¡−L e¡j¡−e¡ qm ¢hj¡e ®b−L Bm¡c¡
¢py¢s ¢c−uz e¡¢j−u ®p¡S¡ N¡¢sz N¡¢s Qm−a öl¦ Ll−m ®c¢M p¡j−e −fR−e A−eL…−m¡
N¡¢sz ph¡l B−N CE¢egjÑX f¤¢m−nl BV¢V ®j¡Vl p¡C−Lmz é¡−¾p f¤¢mn b¡L−h ®h¢n
ö−e¢Rm¡j, a¡C h−m Ha ®h¢n!
 n¡mÑ cÉ ®N¡m ¢hj¡e h¾c−l Bj¡−L HL¢V O−l hp¡−e¡ qmz ®h¡j¡-L¤L¤l Q¡l¢c−Lz
kac§l −Q¡M k¡u f¤¢m¢n −f¡n¡−Ll f¤¢mnz p¡S p¡S lhz Bj¡l hs iu m¡−Nz ®ke
®N¡V¡ SNa Su L−l l¡S¡ ¢g−l−R l¡−SÉz a¡l SeÉ f¡CL ®fu¡c¡ °peÉ p¡j¿¹ ¢c−u
p¡¢S−u ®cJu¡ q−µR j¡W O¡V nqlh¾clz a¡C ®a¡! Hph q−µR L£! h¤−Ll ¢ial
¢Yf¢Yf L−lz f¤¢mn HLpju Bj¡−L HL¢V hs O−l ¢e−u k¡u, Ol i¢aÑ j¡e¤o ¢NS¢NS
Ll−Rz HL¢V hs ®V¢hm f¡a¡z ®V¢h−ml j¡TM¡−e A…e¢a j¡C−œ²¡−g¡ez SN−a ®L¡eJ
fÐmuˆl£ OVe¡ OV−m ¢hl¡V ®L¡eJ ®fÐp Leg¡−l−¾p ¢Lm¢hm Ll¡ p¡wh¡¢cLl¡ H−p
®Øf¡Lpf¡lp−el j¤−Ml p¡j−e fÐQ¤l j¡CL ®l−M k¡u, H ¢WL ®ajez ¢L¿º L£ O−V−R H
SN−a qW¡v ®k Bj¡−L L¡WNs¡u c¡ys Ll¡−e¡ q−µR! H−L AhnÉ L¡WNs¡ hm−h e¡


                                    175
®LE, hm−h ¢pwq¡pez ¢pwq¡p−e ®Le hp−h¡ B¢j, L¡−L ¢S−‘p Ll−h¡z i−u aMeJ
h¤L ¢Yf¢Yfz na na p¡wh¡¢cL p¡j−ez HC ®fÐp Leg¡−l−¾pl B−u¡Se L−l−R
¢l−f¡VÑ¡p p¡   颾Vu¡pÑ, geÉ¡L Bl ®e¡−im AhS¡l−ialz fª¢bh£−a ®kM¡−eC
p¡wh¡¢cL−cl Jfl q¡jm¡ q−µR, ¢l−f¡V¡pÑ p¡y é¡¢¾Vu¡pÑ, ®pC p¡wh¡¢cL−cl h¡yQ¡−µR,
HC pwNWe −j¢Xpy p¡y 颾Vu¡−pÑl ja, fª¢bh£−a ®kM¡−e j¡e¤o Ap¤ÙÛ q−µR, HC pwNWe
®pM¡−e ¢N−u Ap¤ÙÛ−cl ¢Q¢Lvp¡ Ll−Rz geÉ¡L é¡−¾pl hCf−œl ph−Q−u hs Bd¤¢eL
®c¡L¡ez    fТa¢V nq−lC B−R geÉ¡Lz é¡−¾plJ p£j¡e¡ R¡¢s−u HMe geÉ¡L
CJ−l¡−fl A−eL ®c−nz ®e¡−im AhS¡l−ial é¡−¾pl ph−Q−u Eæaj¡−el p¡¢qaÉ-
pwúª¢a-l¡Se£¢a-AbÑe£¢a ¢ho−ul jÉ¡N¡¢Sez H−cl B−u¡S−e HC Ae¤ù¡ez Bj¡−L
hm−a q−h ¢LR¤, L£ hmh B¢j S¡¢e e¡z qua f¡yQ cn ¢j¢eV ¢LR¤, −k, é¡−¾p B¢j
H−p Bj¡l M¤h i¡−m¡ m¡N−R, Bfe¡l¡ ®k f¡p−L¡u¡l ¢pÜ¡−¿¹l ¢hl¦−Ü m−s−Re
®pSeÉ Lªa‘a¡ S¡e¡¢µRz BS−L k¢c 顾p e¡ c¡ys¡u j¤š²¢Q¿¹¡l ü¡d£ea¡l f−r, a−h
c¡ys¡−h −L¡e ®cn! 顾pC ®a¡ Ec¡qlZ ¢Rm Hp−hl, HMeJ ®Le q−h e¡z ®L¡eJ
AeÉ¡u Bfe¡l¡ ®j−e ¢eC¢e, Bfe¡−cl a¡C Bj¡l j−e q−µR ph−Q−u Bfe ®m¡Lz
¢e−Sl ®c−n B¢j AeÉ¡u j¡¢e¢e h−m ®cn ®b−L    B¢j ¢ha¡¢sa....z e¡, Hph B¢j
¢m−M B¢e¢ez ®p Ef−cn Bj¡−L ®LE ®cu¢ez Bj¡l L¡−R hlw ®mM¡ B−R HL¢V
L¡W−M¡–¡ fÐhå, ®p¢VC pj−ha p¤d£ Hhw p¡wh¡¢cL−cl p¡j−e f¢sz h¡dÉ q−u öe−a qu
a¡−clz Bj¡l hš²−hÉ é¡−¾pl f¡p−L¡u¡ Bl ¢ip¡ OVe¡l −L¡eJ E−õM ®eCz é¡−¾pl
p¡¢qaÉ pwúª¢al Lb¡ B−Rz gl¡¢p pwúª¢al p−‰ Bj¡l h¡P¡¢ml pwúª¢al ¢j−ml Lb¡
B−Rz HL¢V h¡LÉ ¢L¿º J−a ®hn, ®L HLSe S¡¢e e¡ L−h h−m¢Rm ®k fª¢bh£l ph
j¡e¤−olC c¤¢V j¡aªi§¢j, HL¢V a¡l ¢e−Sl ®kM¡−e ®p S−¾j−R, B−lL¢V qm 顾pz
é¡−¾pl HC fТah¡c£ l©f ®c−M H −a¡ ¢WL ®k B¢j j¤‡z é¡−¾pl j¡e¤−ol p−‰
                                     176
HL¡aÈ−h¡d B¢j Ll−aC f¡¢lz 顾p−L M¤h Bfe Bj¡l j−e q−aC f¡−lz j−e q−a
f¡−l hs HL BnÐu, HL ¢el¡fš¡z
  HMe Bl ¢e¢Mm plL¡lJ Bj¡−L m¤¢L−u l¡M−a h−me e¡ ®k B¢j ¢ehÑ¡¢pa
HLSe ®mMLz ¢a¢e HMe Bl j¡e¤o−L ®d¡yL¡ ¢c−a h−me e¡ HC h−m ®k B¢j
CJ−l¡−f ¢hnСj ¢e−a Hhw ¢mM−a H−p¢Rz pñha ¢a¢e j−e Ll−Re ®k ®c−n k¡Ju¡
Bj¡l pqp¡ q−µR e¡z Bl pL−m kMe S¡−eC ¢ia−ll paÉV¡, ®k−qa¤ Q¡l¢c−L hm¡
q−µRC ®k B¢j −cn ®b−L ¢ehÑ¡¢pa −mML, f¢ÕQ−jl BnÐ−u B¢R, ®pM¡−e ¢hnСj ¢hnСj
¢hnСj Ll−a H−p¢R h−m ¢QvL¡l Ll−a b¡L−m Bl ¢LR¤C eu, ¢jb¤ÉL ¢q−p−hC ¢Q¢q²a
qhz ¢hnС−jl SeÉ H−p¢R ®a¡ ¢hnСj ®no qJu¡l Lb¡ Ha¢c−e, k¡¢µR e¡ ®a¡ ¢g−l
®c−n! ¢e¢Mm plL¡l ®i−h¢R−me, ®k Bj¡−L ®c−n ¢g¢l−u ®eJu¡l SeÉ ®c−n
B−¾c¡me q−hz ¢ea¡¿¹C ay¡l Am£L LÒfe¡z B¢j ®a¡ S¡ea¡j ®k J ¢S¢ep¢V
L¢pÈeL¡−mJ J ®c−n q−h e¡! ¢e¢Mm plL¡l ¢hn¡m h¤¢ÜS£h£, ¢L¿º −L¡eJ HL¢V ®c−nl
pj¡−S c£OÑ¢ce h¡p e¡ Ll−m,®pC pj¡−Sl Bpm ®Qq¡l¡ ®L¡eJ¢ce ®Qe¡ k¡u e¡, Bl,
®Lhm h¤¢Ü ¢c−uC i¢hoÉah¡Z£ Ll−m ®pV¡ ®h¢nl i¡NC i¤m fÐj¡¢Za quz ¢a¢e
Ae¤j¡e p¢WL L−le¢ez h¡wm¡−c−n H Ah¢c HL¢V fСZ£J h−m¢e, O−ll ®j−u O−l
¢gl¦L, ap¢mj¡−L ®c−n ¢g¢l−u Be¡ ®q¡Lz ph¡C ®k k¡l j−a¡ B−Rz ®k k¡l j−a¡
p¤−Mz ap¢mj¡l Lb¡ i¡h¡l c¤c™ g¤lpa ®eC L¡lJz La ap¢mj¡ j−l k¡−µR fТa¢cez
Bl HL ap¢mj¡−L ®c−n ¢g¢l−u Be¡l ®Qø¡ L¡l ®M−u ®c−u L¡S f−s−R ®k Ll−h!
 Bj¡l f¡−n ¢l−f¡VÑ¡p p¡y 颾Vu¡−pÑl ®l¡h¡VÑ ¢je¡XÑ, geÉ¡−Ll hsLaÑ¡l¡, ®e¡−im
AhS¡li¡−al Hl pÇf¡cL Sy c¡¢e−um, H¢Xne ØVLHl ¢œ²ÕQ¡e ®hp Bl j¢eL
®e−jlz p¡wh¡¢cL−cl ¢i−s HL¢V ®Qe¡ j¤M j−dÉz ¢S−ml j¤Mz ¢S−ml ¢c−L ®Q¡M f−s
clS¡l f¡−n c¡y¢s−u B−Rz ¢j¢ø q¡p−R Bj¡l ¢c−u ®Q−uz ¢Sm−L ®c−M Bj¡l M¤h
                                     177
Be¾c quz a¡¢L−u q¡¢p, Leg¡−l¾p i¤−m ¢S−ml p−‰ Lb¡ hm−a b¡¢L, −Q¡M J
®W¡y−Vl C¢‰−az
  ¢hn¡m L¡™z e¡ ®cM−m ¢hnÄ¡p Ll¡ k¡u e¡z T¡y¢f−u f−s j¡e¤o Bj¡l Jflz hsl¡
m¡Ce ¢c−u N¡−m N¡−m ®W¢L−u Q¤j¤ M¡uz p¡wh¡¢cL−cl fÐ−nÀl ®no ®eCz fÐnÀ ¢LR¤ h¤¢T
¢LR¤ h¤¢T e¡z Bj¡l EšlJ Jl¡ ¢LR¤ ®h¡−T, ¢LR¤ ®h¡−T e¡z HLSe ¢S−‘p L−l,
ap¢mj¡ Bf¢e L£ ¢q−p−h ¢e−S−L ®c−Me? ®mML? e¡l£h¡c£? ja fÐL¡−nl ü¡d£ea¡l
f−rl fÐa£L? L£? B¢j jÔ¡e ®q−p Ešl ¢cC, HLSe p¡d¡lZ j¡e¤o ¢q−p−hz ¢L¿º
p¡d¡lZ j¡e¤o ¢q−p−h ¢e−S−L i¡h−a ®cJu¡ qu ¢L? Bj¡l Q¡l¢c−L Br¢lL A−bÑ
na na f¤¢mnz −h¡j¡ ®n¡yL¡l L¤L¤l ¢e−u q¡yV−R f¤¢mn h¾c−ll phÑœz Bj¡−L â¦a ®hl
L−l ¢e−u N¡¢s−a hp¡−e¡ qmz p−‰ ¢œ²ÕQ¡e ®hpz p¢aÉL¡l EµQ ¢h−šl, EµQ l¦¢Ql
A¢iS¡a gl¡¢p j¡c¡jz f¤¢m−nl p¡¢l p¡¢l i¡¢l i¡¢l N¡¢sz Bj¡l N¡¢sl p¡j−e
A−eL…−m¡ ®j¡Vl p¡C−Lm, a¡lfl R¢V f¤¢m−nl L¡−m¡ N¡¢s, ¢fR−e HLClLj R¢V
f¤¢m−nl N¡¢sz Bl ph¡l ¢fR−e p¡wh¡¢cL−clz ®kM¡−e ®é−X¢lL ®méu, B−aÑ
®V¢m¢in−el fr ®b−L Bj¡l 顾p ïj−Zl L ®b−L Q¿»¢h¾c¤ ¢g−ah¢¾c Ll−Rz
  HC hql k¡u ¢hj¡e h¾cl ®b−L ph R¡¢s−u j¡¢s−u fÉ¡y f¤y h¡¢S−u ph¡l B−N,
B…−el ja R¤−V, é¡−¾pl ph−Q−u c¡¢j Hhw e¡¢j ®q¡−Vm fÉ¡¢lp nq−ll j¢dÉM¡−e
¢lvS −q¡−V®mz ¢ia−l Y¤−L HL T¡sh¡¢a ®c−MC j¡b¡ O¤−l k¡uz −ke ü−NÑ Hm¡jz
TLTL Tmjm Ll−R Q¡l¢cLz Bj¡−L ®k O−l Y¤−L¡−e¡ qu, a¡ HC ®q¡−V−ml ph−Q−u
¢p−œ²V Ol, ¢e¢ÕRâ ¢el¡fš¡l SeÉ Olz ®pC O−ll f¡−n c¤−V¡ Ol ®eJu¡ q−u−Rz HL¢V
Bj¡l ¢el¡fš¡lr£−cl, B−lL¢V Bj¡l ¢j¢VwHlz Bj¡l ®k −n¡h¡l Ol¢V, J−a
¢hn¡m ¢hn¡m g¤−ml −a¡s¡z  La j¡e¤o, La pwNWe ®k A¢ie¾ce S¡¢e−u−Rz B¢j
®L¡b¡u B¢R, Hph ®a¡ p¡d¡lZ j¡e¤−ol S¡e¡l h¡C−lz A¢ie¾ce H−p−R Ap¡d¡lZ
                                      178
j¡e¤o−cl jdÉ ®b−Lz f¢l¢Qa A−e−L ¢is L−l¢Rm ®cM¡ Ll¡l SeÉz f¤¢mn pLm−L
S¡¢e−u ¢c−u−R ap¢mj¡ HC ®q¡−V−m ®eC Abh¡ ®cM¡ q−h e¡z
 Bj¡l fl−e p¡VÑ fÉ¡¾V ®L¡Vz −c−nl h¡e¡−e¡z ®L¡VV¡ ®R¡Vc¡lz p¡VÑ fÉ¡¾V Y¡L¡l
h‰h¡S¡−llz phC ®hYfz ®hYf R¡s¡ Bj¡l ®eC ¢LR¤ fl¡lz LV¡ n¡¢s B−Rz Bj¡l
f¢ÕQ¢j ®f¡n¡L f¢ÕQ−jl L¡lJ fR−¾cl ®f¡n¡L euz n¡¢s f−l¡z n¡¢s f−l¡z n¡¢s−a
j¡e¡u e¡¢L ®h¢nz n¡¢sl fÐnwp¡ ¢œ²ÕQ¡−el j¤−Mz mð¡ HL¢V ®úS¤u¡m ¢œ²ÕQ¡e d¢l−u
¢c−u−Re
q¡−az ®g¡e e¡¢L Bp−RC BlJ Ae¤ù¡−el B−hce ¢e−uz e¡LQ L−l ¢c−µRe j¡c¡j
®hpz Qm Qmz ¯a¢l qJz p¡l¡¢ceC HV¡ ®pV¡z −V¢m¢in−el Ae¤ù¡ez m¡Ciz é¡−¾pl
ph−Q−u EyQ¤j¡−el p¡¢qaÉ ¢nÒf ¢houL Ae¤ù¡ez f¢lQ¡mL Sy LÉ¡h¡X¡z ¢V¢i ®p¾V¡−l
®f±y−R¡−aC LÉ¡−jl¡l ®c±−s¡−c±¢s öl¦ qmz Sy LÉ¡h¡X¡ ¢e−Q −e−j H−me Bj¡−L ¢l¢pi
Ll−az h¡eÑ¡XÑ ¢f−i¡ H−p¢R−me ®cM¡ Ll−a Bj¡l p−‰z M¤h O¤j f¡¢µRm Bj¡lz
Bh¡l ¢r−cJz A¢a p¡j¡eÉC ®p±SeÉ ¢h¢eju Llm¡jz Bj¡l ®a¡ ®cM¡ h¡ ®h¡T¡ cbeJ
qu¢e ®heÑ¡XÑ ¢f−i¡ L£ Ae¤ù¡e L−l¢R−mez L£ ¢Rm ay¡l −pC Ap¡d¡lZ fТah¡−cl i¡o¡z
®pC M¡¢m ®Qu¡lz
®e¡−hm f¤lú¡l f¡Ju¡ J−m ®p¡−uˆ¡, j¡¢lu¡ i¡lN¡p ®m¡p¡, Sy c¡¢e−um, EC¢mu¡j
h−uXz HlLj L−uLSez Ae¤ù¡e f¤−l¡V¡C Bj¡−L ¢e−uz pL−ml ¢pÜ¡¿¹, ap¢mj¡
im−au¡−ll ®Q−uJ ®h¢n p¡qp£z Bj¡−L fÐnÀ Ll¡ q−u¢Rm ®hn, ¢L¿º Ešl i¡−m¡ ¢c−a
f¡¢l¢ez ¢r−d Bl LÓ¡¢¿¹l Jfl S−j¢Rm pÀ¡u¤l Q¡fz m¡Ci Ae¤ù¡e h−mC L£ e¡ ®L
S¡−ez a¡R¡s¡ gl¡¢p, Cw−l¢S, h¡wm¡ CaÉ¡¢cl j−dÉ f−s ¢LR¤V¡ ®h¡L¡ h−e ¢N−u¢Rm¡jz
c¤O¾V¡l Ae¤ù¡ez ®no q−m B−lL¢V ¢V¢i QÉ¡−em Bj¡l Bl J−m ®p¡−uˆ¡l p¡r¡vL¡l
¢emz
                                     179
B¢j HlLj ¢hn¡m ®L¡eJ ®V¢m¢in−el ¢ialV¡ ®c¢M¢ez B−m¡ Bl l−Pl heÉ¡ hC−R
®kez ph¡C Ef¢ÙÛaz Bj¡−L ®Y¡L¡−e¡ q−u−R ®no j¤q§−aÑz Bj¢¿»a cnÑLJ B−Re h−pz
¢WL fª¢bh£l ®L¡eJ S¡uN¡u B¢R h−m Bj¡l j−e qu e¡z ph ¢LR¤ ®Lje ®ke c§−ll,
na B−m¡LhoÑ c§−ll h−m j−e quz Bj¡l L¡−e HL¢V k¿» m¡¢N−u ¢c−u h−m −cJu¡
qm, B¢j h¡wm¡ Ae¤h¡c öe−a f¡−h¡ L¡−e, ph¢LR¤l, h¡wm¡u hm−a q−h Bj¡−L k¡
¢LR¤ hm¡lz HC AS¡e¡ A−Qe¡ f¢l−h−n h¡wm¡ Hm ®L¡−›−L! Be¡−e¡ q−u−R, ®pC c¤Se
Lj h¡wm¡ S¡e¡ ®j−u k¡−cl ®eJu¡ q−u¢Rm ØVÌ¡ph¤−NÑl B−aÑ ¢V¢i−a, J−clC M¤y−S ®hl
Ll¡ q−u−Rz h¡wm¡ ö−e ü¢Ù¹ m¡−N, h¡wm¡ HL Tm−L ¢LR¤ p¡qp Bj¡−L ¢c−u k¡uz
i¡−m¡, HC ®Ven−e Cw−l¢S në M¤yS−a Bj¡−L AÉ¡ AÉ¡ Ll−a q−h e¡z NaL¡m
p¡l¡l¡a O¤j qu¢e, c¤¢ÕQ¿¹¡uz
 ¢TL T¡ T¡ ¢TL T¡ T¡z Ae¤ù¡−e öl¦ qu ®Nmz fÐb−jC j¡b¡l Jf−l ¢hn¡m fc¡uÑ
®cM¡−e¡ q−µR ®j¡õ¡−cl ¢j¢Rm, ®cM¡−e¡ q−µR q¡¢hh¤l lqj¡−el g−a¡u¡z h¡wm¡−c−nl
a¤j¤m a¡™−hl pju ¢N−u Ll¡ abÉ¢Qœz gl¡¢p abÉ¢Qœ ®b−L Awn ¢h−no ®cM¡−e¡
q−µRz a¡lfl fÐnÀ Bj¡−L, ¢ce…¢m aMe Bj¡l ®Lje ¢Rm, ®Lje B¢R HMez −c−nl
AhÙÛ¡ ®Lje, B−c± ¢L LMeJ ¢gl−a f¡l−h¡, ®Le ®c−n Cpm¡¢j ®j±mh¡c h¡s−R h−m
j−e L¢l, plL¡−ll i§¢jL¡ L£z h¢m k¡ S¡¢e, k¡ ¢hnÄ¡p L¢lz Bj¡l ¢hnÄ¡p B¢j gl¡¢p
®b−L h¡wm¡ p¢WL f¡¢µR e¡ Ae¤h¡c, Bl Bj¡l h¡wm¡J gl¡¢p i¡o¡u ¢WL ja Ae¤¢ca
q−µR e¡z Bj¡l ¢hnÄ¡p ®j±mh¡c në¢Vl j¡−e JC M¤¢L S¡−e e¡, k¡l h¡h¡ i¡la ®b−L
Q¢õn hRl B−N Q−m H−p¢Rm H ®c−nz H ®c−n H−p H−c¢n ¢h−u L−l ®k Bdgl¡¢p
Bdi¡la£u S¾j ¢c−u−R, ®k f−l −L¡eJ L−mS ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul J¢l−u¾V¡m ØV¡¢XS
®b−L h¡−fl L¡mQ¡l−L i¡−m¡−h−p ¢q¢¾c ¢n−M−R c¤Lmj, Hhw i¡h−a ¢n−M−R i¡la£u
Efjq¡−c−nl pLm i¡o¡l Ae¤h¡cL ¢q−p−h, ®pC M¤¢L¢V−L, Ae¤h¡cL-M¤¢L¢V−L B¢j
®c−M¢R, B¢j h¡wm¡ hm−m ®p L¡N−S â¦a ¢m−M ¢e−µR L£ h−m¢R, ¢mM−R ¢q¢¾c i¡o¡uz


                                     180
顾p HL¢V p¤¾cl ®cnz B¢j é¡−¾p h¡p L¢lz Bj¡l h¡¢s hsz B¢j i¡a M¡Cu¡
b¡¢Lz Bj¡l ¢hnÄ¡p HlLj ¢LR¤ h¡−LÉl Ae¤h¡c R¡s¡ JC M¤¢Ll f−r AeÉ ¢LR¤ pñh
euz Bj¡l Lb¡l Ae¤h¡c NjNj L−l ØV¤¢XJl j−dÉ h¡S−Rz a¡ Bj¡l L¡−e H−p
m¡N−Rz B¢j f¡yQV¡ h¡LÉ h¢m, ®a¡ HL¢Vl Ae¤h¡c Ll¡ qu ®b−j ®b−jz M¤¢L ®b−jC
b¡−Lz Hl¡ ®L¡eJ fÐ−gn¡e¡m Ae¤h¡cL euz h¡wm¡ gl¡¢pl SeÉ fÐ−gn−el fÐ−u¡Se
qu e¡z h¤ª−Ll ¢Yf¢Yf Q−m ¢N−u Bj¡l l¡N q−a b¡−Lz k¢c j¡e¤o e¡C ®h¡−T B¢j L£
hm¢R, a−h L£ m¡iz q¡y q−u B−R pjÙ¹ gl¡¢p ®cn B¢j L£ hm−h¡ a¡ ®cM¡l SeÉz Bl
HM¡−eC q−µR ph−Q−u Se¢fÐu Ae¤ù¡ez h¡¢Ll¡ ap¢mj¡ fÐp−‰ ®j±mh¡c, h¡wm¡−cn,
pjpÉ¡, pj¡d¡e, l¡Se£¢a, AbÑe£¢a CaÉ¡¢c ¢ho−u Ll¡ fÐ−nÀl Ešl ¢c−mez HLh¡l fÐnÀ
h¤T−a e¡ ®f−l  q¡h¡l ja ¢S−‘p Llm¡j, Bf¢e ¢L Bh¡l hm−he ¢L fÐnÀ
L−l¢R−me? Bj¡l HC fÐ−nÀl Eš−l fÐnÀ e¡ L−l Sy j¡¢l AeÉ HLSe−L fÐnÀ Ll−mez
¢e−Sl ¢c−L hs l¡N q¢µRmz ¢L¿º L£ Bl Ll¡, Be¡¢s c¤−V¡ M¤¢L ¢e−Sl¡C O¡h−s h−p
B−R ¢eÕQuCz Bj¡−L ®aje ¢LR¤ ¢c−a f¡l−R e¡, Bj¡l L¡R ®b−L ¢e−aJ f¡l−R e¡
¢LR¤z a¡l ®Q−u Cw−l¢S ®b−L gl¡¢p Ae¤h¡−cl hÉhÙÛ¡ Ll−m ®Yl i¡−m¡ qaz ¢L¿º
gl¡¢p ®c−n  k¡l k¡l j¡aªi¡o¡−L pÇj¡e Ll¡l l£¢az Cw−l¢S i¡o¡−L S¡a−L
®L¡eJV¡−LC a¡l¡ fR¾c L−l e¡z ¢hnÄ¡u−el Q¡−f Cw−l¢S−L NËqZ Ll−a h¡dÉ q−µR
h−V, ¢L¿º H i¡o¡ f¡l−m a¡l¡ EµQ¡lZ Ll−a Q¡u e¡z
  −V¢m¢in−e −he¡ÑXÑ ¢f−i¡ h−p¢R−me Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az B¢j A¢a p¡j¡eÉC
®p±SeÉ ¢h¢eju Llm¡jz Bj¡l ®a¡ ®cM¡ h¡ ®h¡T¡ f−l q−u−R ®heÑ¡XÑ ¢f−i¡ L£ Ae¤ù¡e
L−l¢R−mez L£ ¢Rm ay¡l −pC Ap¡d¡lZ fТah¡−cl i¡o¡z ®pC M¡¢m ®Qu¡lz
 24.11
                                     181
  SÉ¡L ¢nl¡M fÉ¡¢l−pl ®julz HLpju fÐd¡ej¿»£ ¢R−mez Bp−R ¢ehÑ¡Q−e ®fТp−X¾V
LÉ¡¢ä−XVz ¢a¢e ®cM¡ Ll−a Q¡C−Rez Bj¡l k¡Ju¡ j¡−eC ®a¡ HLdl−el p¡LÑ¡pz l¡Ù¹¡
hÔL q−u k¡u HLO¾V¡ B−N ®b−Lz   p¤al¡w a¡yl p−‰ ®cM¡ Ll−a ®k−a q−hz fÉ¡y f¤y
h¡¢S−u R¤Vm N¡¢sl ®n¡i¡k¡œ¡z ¢nl¡M ®q¡−Vm cÉ ¢i−m (V¡Ee qm h¡ ¢p¢V qm,
®f±lpi¡−L gl¡¢p i¡o¡u ®q¡−Vm cÉ ¢im h−m) m¡m N¡¢mQ¡ f¡a¡ ¢py¢sl ¢e−Q c¡y¢s−u
¢R−mez N¡¢s ®b−L ®e−j Bp−aC ¢a¢e Bj¡−L N¡−m Q¤ðe L−l ¢e−u ®N−me Jf−lz
hp¡l fl ®Q¡−Ml L£ HLV¡ C¢‰a Ll−me SÉ¡L ¢nl¡Mz Aj¢e m¡Ce d−l LÉ¡−jl¡d¡l£
®l¡h−Vl j−a¡ c¢sl Jf¡−l c¡¢ys−u ¢LÓL ¢LÓL Ll−m¡ Bl Q¡l¢cL Tm−p ®Nm B−m¡uz
f¡yQ ¢j¢eV R¢h ®eJu¡, f¡yQ ¢j¢eV fl ph LÉ¡−jl¡ ¢h−cuz ¢h−c−ul fl ¢a¢e gl¡¢p
i¡o¡u Lb¡ hm−me, p−‰ ®c¡i¡o£ ¢e−uz ®c¡i¡o£l j¡dÉ−j Lb¡ ®no fkÑ¿¹ ¢a¢e Q¡¢m−u
k¡e¢ez ¢e−SC d£−l d£−l fÐQ™ gl¡¢p EµQ¡l−Z Cw−l¢S−a Lb¡ hm−mez Bm¡f öl¦ qm
Bj¡−clz j§ma j¤p¢mj pjpÉ¡z Ah¡L L¡™, ¢a¢e Bj¡l L¡−R fl¡jnÑ Q¡C−me L£i¡−h
é¡−¾pl j¤p¢mj ®j±mh¡c£ pjpÉ¡ c§l Ll−h gÊ¡¾p plL¡lz ®q−p JW¡ R¡s¡ Bl ¢LR¤
Bj¡l Ll¡l ¢Rm e¡z q¡p−a q¡p−aC hmm¡j, B¢j a¡ f¡l−h¡ ®Le? H Bfe¡−cl ®cn,
Bfe¡l¡ pj¡d¡e Ll¦ez B¢j p¡j¡eÉ ®mML j¡e¤oz HC pjpÉ¡l pj¡d¡e B¢j Ll−h¡ L£
L−l, 顾p plL¡lC Bn¡ Ll¢R k−bø rja¡ l¡−Me Hph pj¡d¡−elz


¢nl¡M j¡b¡ ®e−s hm−me, fÉ¡¢l−pl nqla¢m−a ENËf¿Û£−cl ¢e−u pjpÉ¡ q−µRz
jp¢S−cl ph Cj¡j ®k j¾c, a¡ eu, ¢LR¤ Cj¡j i¡−m¡J B−Rz B¢j nqla¢m−a Bm¡c¡
L−l j¤pmj¡e- Cú¤m L−l ¢c−a Q¡Cz  Bf¢e Cj¡j−cl p−‰ Lb¡ hm¤ez
Cj¡jl¡ p¡d¡lZa ®j±mh¡c£ qu, H Lb¡ ö−e ¢a¢e fТah¡c L−l hm−me, ®j¡−VJ e¡,
Hl¡ M¤h Bd¤¢eLz                                     182
j¤pmj¡e−cl pwMÉ¡mO¤ -¢el¡fšq£ea¡−h¡d c§l Ll¡l SeÉ ¢a¢e j¤pmj¡e−cl SeÉ
Bm¡c¡ Cú¤m L−l ¢c−a Q¡C−Rez B¢j hmm¡j, Bm¡c¡ Cú¤m ®Le! Bm¡c¡ Cú¤m Ll−m
®a¡ J−cl BlJ Bm¡c¡ L−l ®cJu¡ qmz Jl¡ gl¡¢p pj¡−Sl j§m ®pË¡−a ¢jn−a BlJ
f¡l−h e¡z Jl¡ Bm¡c¡ j¡e¢pLa¡ ¢e−u N−s EW−hz ®h¢n j¤pmj¡e q−h, ®h¢n ®j±mh¡c£
q−h, H ®a¡ J−cl SeÉJ i¡−m¡ eu, HC gl¡¢p ®c−nl SeÉJ i¡−m¡ euz Cú¤m…−m¡
®a¡ ®pL¤m¡l qJu¡C E¢Qa HL¢V ®pL¤m¡l l¡−øÌz
¢nl¡M BlJ ¢LR¤ hm−a Q¡C¢R−me, B¢j b¡¢j−u ¢c−u hmm¡j, BµR¡ HL L¡S Ll−m
®Lje quz ph ¢l¢m¢Su¡p Cú¤m a¤−m ¢c−u ®Lhm f¡h¢mL Cú¤m l¡M¤ez
¢a¢e ®j¡−VJ a¡ ®j−e e¡ ¢e−u LÉ¡b¢mL Cú¤−ml fÐnwp¡ L−l hm−me, ¢l¢m¢Su¡p Cú¤−m
¢l¢mSe ®nM¡−e¡ qu ¢L¿º ®L¡eJ Shlc¢Ù¹ ®eC ®k a¡−L ¢l¢m¢Su¡p q−a q−hz A−e−L
H dl−el Cú¤m Q¡u ®a¡!
−k−qa¤ LÉ¡b¢mL Cú¤m hq¡m a¢hu−a ¢hl¡S Ll−R, a¡C nqlam£−a f¡yQ ¢j¢mue
j¤pmj¡−el SeÉ HMe clL¡l q−u f−s−R j¤p¢mj Cú¤mz ®pM¡−e ®k ®j−ul¡ ®O¡jV¡
fl−a Q¡u, fl−a f¡l−hz f¡h¢mL Cú¤−m ®k−qa¤ ®O¡jV¡ Hhw AeÉ¡eÉ dj£Ñu ¢Qq² ¢e¢oÜ
Ll¡ q−u−Rz B¢j AhnÉ Hdl−el k¤¢š²l frf¡¢a eCz Bj¡l p¡g Lb¡, é¡−¾pl
¢l¢m¢Su¡p Cú¤m ¢l¢mSe−LC fÐd¡e f¡WÉ Ll−R e¡ h−m ¢l¢m¢Su¡p Cú¤m °a¢l−a
Evp¡q ¢c−a q−h H®Lje Lb¡! H k¤−N ¢l¢m¢Su¡p Cú¤m ¢SC−u l¡M¡l ®L¡eJ j¡−e
qu e¡ Bl r¤â pjpÉ¡ ®jV¡−a ¢N−u ¢MËØV¡e Cú¤m, j¤p¢mj Cú¤m CaÉ¡¢c h¡e¡−e¡
p¢aÉL¡l ®L¡eJ pjpÉ¡l pj¡d¡e euz hlw H j¡e¤−o j¡e¤−o ¢h−ic pª¢ø L−l Hhw f−l
BlJ hs pjpÉ¡ q−u O¡−s Q¡−fz ¢nl¡M hm−me, ®O¡jV¡ fl¡ j¤pmj¡e ®j−u−cl p−‰
¢LR¤ Lb¡h¡aÑ¡ hm¤ez ®Le a¡l¡ ®O¡jV¡ fl−R ¢S−‘p Ll¦ez ¢LR¤ fl¡jnÑ ¢ce J−clz
B¢j j−e L¢l Jl¡ −O¡jV¡ fl−R J−cl h¡f i¡C−ul Q¡−fz AÒf hu−pl ®R−m
®R¡Ll¡l¡C HM¡−e ®j±mh¡c£z


                                    183
Lb¡ ¢cm¡j fcÑ¡ep£e j¤pmj¡e ®j−u−cl p−‰ Lb¡ hm−h¡z h¡wm¡ Hhw gl¡¢p i¡o¡u
j¤p¢mj−cl j¤pmj¡e hm¡ quz gl¡¢p Hhw h¡wm¡l HC ¢jm Bj¡−L j¤q§−aÑl SeÉ HL
¢Qm−a ¢hpÈu ®cuz
  SÉ¡L ¢nl¡M Bj¡−L HL¢V j§mÉh¡e Efq¡l ¢c−mez ¢c−me im−au¡−ll djÑ ¢houL
f¡yQ¢V hCz p−a−l¡n p¡−ml fÐbj ¢c−L fÐL¡¢na hC…−m¡l fÐbj pwúlZz ®R¡V ®R¡V
®l¢„e h¡yd¡C hCz fÐL¡n qu p¤CvS¡lmÉ¡™ ®b−Lz aMe ®a¡ im−au¡l ¢e−Sl ®cn 顾p
®b−L ¢ehÑ¡¢paz HL ¢ehÑ¡¢pa j¡ehh¡c£ e¡¢Ù¹L ®mM−Ll NË¿Û B−lL ¢ehÑ¡¢pa j¡ehh¡c£
e¡¢Ù¹L®L Efq¡l ¢c−u B¢j ¢e−S−L deÉ j−e Ll¢Rz hm−me ¢nl¡Mz Bj¡−L ¢h−cu
¢c−a ¢a¢e ¢e−Q N¡¢s fkÑ¿¹ H−mez p¡wh¡¢cLl¡ ¢O−l d−l¢Rm ®n¡e¡l SeÉ L£ B−m¡Qe¡
qm Bj¡−clz B¢j −L¡eJ j¿¹hÉ L¢l¢ez     B¢j Q−m k¡Ju¡l fl ®Ry−L dl−m¡
p¡wh¡¢cLl¡ ¢nl¡M−Lz L£ Lb¡ q−u−R Bj¡l p−‰ a¡C S¡e−az
N¡¢s−a Bj¡l p‰£ ¢œ²ÕQ¡e ®hpz Bjl¡ c¤Se ¢nl¡−Ml é¡−¾pl ®j±mh¡c-pjpÉ¡
pj¡d¡−el EáV fÐÙ¹¡h ¢e−u HL fnm¡ ®q−p ¢em¡jz
Hlfl SÉ¡L a¤−h¡z ¢N−uC ®c¢M B−Nl j−a¡C p¡wh¡¢cL−cl ¢isz ¢is p¢l−u Bm¡c¡
O−lz ¢nl¡−Ml p−‰ Cw−l¢S−a Lb¡ q−u−Rz a¤−h¡ gl¡¢p−a hm−mez h¡P¡¢m C¾V¡l−fÐV¡l
®l−M¢R−me ¢a¢ez l¡Se£¢a AbÑe£¢a ®j±mh¡c f¢ÕQj f§h ¢e−u c£OÑ B−m¡Qe¡ qmz
Hlfl k¡ qu a¡C, p¡wh¡¢cL−cl fÐnÀz Bj¡l pju ®eCz p¡wh¡¢cL−cl ¢is p¢l−u
Bj¡−L ¢e−u Bp¡ qu N¡¢s−az N¡¢s fÉ¡y f¤y h¡¢S−u R¤−V Q−mz j¡e¤o C¢aj−dÉC ®S−e
®N−R ®L k¡−µR, L¡lZ ¢V¢i ®l¢XJl fÐd¡e Mhl, ap¢mj¡ H−p−Rz Bp¡l fl ®b−L
fÐQ¡l j¡dÉj HC ¢e−u ®j−a B−Rz l¡Ù¹¡u j¡e¤o Evp¤L c¡y¢s−u b¡−L Bj¡−L ®cM−h
h−mz ®LE ®c−M Bh¡l AeÉ−LJ ®cM¡uz Bj¡l ®hn pw−L¡Q qu HlLj ¢Qg Ah cÉ
®ØV−Vl j−a¡ Qm−az ¢œ²ÕQ¡e−L h¢m, Ha f¤¢mn ®cJu¡l ®L¡eJ AbÑ qu e¡z
¢œ²ÕQ¡e h−m, H Nil−j−¾Vl hÉ¡f¡lz Bj¡−cl Ll¡l ¢LR¤ ®eCz


                                     184
--La f¤¢mn ®j¡V?
-- S¡ea¡j Bs¡Cnz BS f¢œL¡u R¡f¡ q−u−R h¡−l¡nz ¢p¢LE¢l¢Vl ¢Qg p−‰ b¡L−Rz
Vf ®m−hm ®e−j H−p−Rz
l¡N qu ö−ez h¢m --   Hp−hl ®L¡eJ j¡−e qu e¡z c¤Se f¤¢mnC Bj¡l SeÉ k−bø
¢Rmz k¢c a¡l¡ ®h¢n ¢p¢LE¢l¢V ¢c−a Q¡u ®p−r−œ c¤S−el S¡uN¡u RSe, hs−S¡l
cnSe, hÉpz é¡−¾p Bj¡−L ®LE M¤e Ll¡l SeÉ h−p ®eCz B¢j p¡d¡lZ j¡e¤−ol p−‰
¢jn−a Q¡Cz l¡Ù¹¡u p¡c¡¢p−d j¡e¤−ol j−a¡ q¡yV−a Q¡Cz AbQ B¢j ¢Le¡ a¡−cl ®Q¡−M
j¤−M d¤−m¡ E¢s−u R¤−V k¡¢µR, a¡l¡ Bj¡l e¡N¡m ®j¡−VC f¡−µR e¡z
Hlfl ¢l−f¡VÑ¡pÑ p¡y 颾Vu¡−pÑl A¢gpz A¢g−pl p¡j−e N¡¢s ®b−L e¡j−aC ®c¢M fÐQ¤l
®m¡L c¡y¢s−u B−R l¡Ù¹¡u, q¡aa¡¢m ¢c−µR, hm−R hС−i¡ ap¢mj¡z HLV¤ QjL¡m¡jz
i¡h−a ®Qø¡ Llm¡j ®cn¢Vl e¡j 顾pz HM¡−el ®m¡−Ll¡ Q¡o¡i¤−o¡ eu, Hl¡ Bj¡−L
hС−i¡ hm−h h−m c¡y¢s−u B−Rz B¢j M¡¢eLV¡ AfТai q−uC f¤¢m−nl p−‰C a£hÊ
N¢a−a ®ia−l Y¤−L ®Nm¡jz p¡S p¡S lh A¢g−pz A¢gp O¤−l −cM¡−e¡ qmz ¢Sm ¢RmC
A¢g−pz Jl¡ Bj¡l SeÉ c¤hRl d−l L¡S Ll−Rz lh¡−VÑl p−‰ ¢S−ml pwO¡a Qm−R,
a¡ Qm−mJ lh¡VÑ−L Bj¡l ®hn LjÑW Hhw fТai¡h¡e h−mC j−e quz fСu HL¡ HC
pwNWe c¡ys L¢l−u−Rz kMe ®h¢l−u Hm¡j BlHpHg A¢gp ®b−L, ®c¢M l¡Ù¹¡u c¡y¢s−u
B−R Bh¡lJ ApwMÉ j¡e¤oz Bj¡−L ®c−MC öl¦ qm q¡aa¡¢mz Hje cªnÉ Bj¡l SeÉ
A−fr¡ L−l ¢Rm ü−fÀJ i¡¢h¢ez
   l¡Ù¹¡ håz  A−dÑL fÉ¡¢l−p ®L¡eJ k¡e h¡qe ®eCz ¢e¢oÜ Ll¡ q−u ®N−R
p¡d¡l−Zl SeÉz m¡m h¡¢a Q¡l¢c−Lz l¡Ù¹¡u k¡e h¡qe Qm−h e¡, −k−qa¤ ®pph l¡Ù¹¡u
Bj¡l N¡¢s Qm−hz −k¢c−L N¡¢s Q−m g¤Vf¡−a c¡y¢s−u b¡L¡ j¡e¤o fÉ¡y f¤y N¡¢sl h¡q¡l
®cM−a b¡−L, Hhw Ae¤j¡e Ll−a ®Qø¡ L−l ®L¡e N¡¢sl ¢ial B¢jz Bj¡−L ¢eS
®Q¡−M ®cM¡l p¡dÉ a¡−cl ®eCz L¡−m¡ L¡Qz ¢ial ®b−L B¢j a¡−cl ®cM−a f¡¢µRz


                                      185
a¡l¡ Bj¡−L ®cM−a f¡−µR e¡z f¤−l¡ 顾p S¡−e B¢j é¡−¾p H−p¢Rz p¤al¡w ®L k¡u
L¡l N¡¢sl hql A−dÑL fÉ¡¢lp−L hå ®l−M, ®p ®a¡ pL−m S¡−ez Bj¡l HC S£h−e
B¢j Ha ¢LR¤ ®c−M¢R, Hi¡−h L¡lJ N¡¢s ®k−a ®L¡eJ l¡Ù¹¡u, B¢j ®c¢M¢ez f¤¢mn
®cJu¡ q−u−R, f¤¢m−nl¡ S¡e¡−me, h¡−l¡−n¡z qyÉ¡ h¡−l¡−n¡ f¤¢mn Bj¡l ¢el¡fš¡l SeÉ
Q¢în O¾V¡ L¡S Ll−Rz Bj¡l nÄ¡p hå q−u b¡−L i−uz fÉ¡¢l−pl ja hÉÙ¹ nq−l
k¡eh¡qe hå L−l ®cJu¡ q−u−R, ®k ph l¡Ù¹¡u B¢j Qmh, ®pph l¡Ù¹¡u, Bj¡l ¢Tj¢Tj
Ll−a b¡−L j¡b¡z Bj¡l ¢hl¦−Ü e¡ Bh¡l p¡d¡lZ j¡e¤−ol ¢h−r¡i öl¦ q−u k¡u!
gl¡¢pl¡ fТah¡c L−l ®k ®L¡eJ J−m¡Vf¡−m¡−Vz plL¡¢l HC Ae¡Q¡−ll fТah¡cJ
¢eÕQuC Ll−hz a¡−cl HC c¤−iÑ¡−Nl SeÉ j¡TM¡e ®b−L Bj¡l Jfl ¢N−u k¢c ph l¡N
f−s! Hph Ll¡l L£ k¤¢š²z L¡e¡O¤o¡u ö¢e, f¡p−L¡u¡ Hje ¢el¡fš¡l B−u¡Se L−l
fÐj¡Z Ll−a Q¡C−Re ®k Bj¡−L ®k fÐbj ¢ip¡ 24 O¾V¡l ®h¢n ®cJu¡ qu¢e, a¡l L¡lZ
Bj¡l S£h−el ýj¢L B−R é¡−¾p, ýj¢L B−R h−mC Hje Ls¡ L¢We ¢el¡fš¡l
fÐ−u¡Se q−µRz ¢e−Sl AeÉ¡u¢V−L HMe HC iu¡hq ¢el¡fš¡l B−u¡Se ®c¢M−u −j¡Qe
Ll−a Q¡C−Re ül¡øÌj¿»£z
N¡¢s k¡−µR gÓÉ¡−Ll ¢c−Lz l¡Ù¹¡l ®j¡−s ®j¡−s f¤¢mnz f¤¢mn ®c−M Sea¡ h¤−T k¡u ®k
B¢j k¡h, Sea¡ c¡y¢s−u b¡−Lz p¡j−e R¢V N¡¢s, ¢fR−e R¢Vz J j¡TM¡−el N¡¢s mr
L−l q¡aa¡¢m ¢c−a b¡−Lz B¢j ®ial ®b−L ph¢LR¤ ®c−M −h¡h¡ q−u b¡¢Lz geÉ¡L
CJ−l¡−fl hs HL¢V L¡mQ¡l¡m AlN¡e¡C−Snez CJ−l¡−fl p¡a¢V ®c−n H−cl n¡M¡
B−Rz fÊL¡ne£, hC−ul ®c¡L¡e, m¡C−hТl e¡e¡ lLj L¡uc¡ L¡e¤e H−clz geÉ¡−Ll
j¡¢mL f¢lQ¡mL pL−m m¡−’ hp−mez a¡l B−N Bj¡l n¡¢sl ByQm ®c−MC geÉ¡−Ll
®ial ®b−L q¡aa¡¢m öl¦ qmz geÉ¡−Ll f¢lQ¡mL ph¡l p−‰ f¢lQu L¢l−u ¢c−mez
Bj¡−L q¡a e¡s−a qm ®q−pz m¡−’ lh¡VÑ Bj¢¿»a ¢R−mez B¢j ¢Sm−L ¢e−u B¢pz
¢Sm ¢LR¤V¡ AfТai ¢Rm Hje glj¡m m¡−’z m‹¡ hC¢V L£ i£oZ ¢h¢œ² q−µR a¡−cl


                                     186
hC−ul ®c¡L¡−e a¡C h¡lh¡l L−l B−u¡SLl¡ hm−mez hm−me fÐQ¤l f¡WL H−p hC
®l−M ®N−R ®ke pC L−l ¢cCz hÉ¡L−X¡l ¢c−u ®e−j Bp−a qmz a¡C q−µRz é¾V−X¡−ll
h¡m¡C ®eC ¢p¢LE¢l¢V hÉhÙÛ¡uz Q¡lf¡−n f¤¢m¢n ®f¡n¡−Ll, p¡c¡ ®f¡n¡−Ll ApwMÉ
f¤¢mnz f−e−l¡¢ce B−N ®b−LC ®L¡e clS¡ ¢c−u ®L¡b¡u Y¤Lh, −L¡e fb ¢c−u L£i¡−h
k¡−h¡, ph ¢LR¤l eLn¡ °a¢l L−l ®l−M−Rz ®V¢m¢ine LÉ¡−jl¡ phpju ®c±−s¡−µR,
g−V¡NË¡g¡l ®c±−s¡−µR B−N B−N, Bl ®é−X¢lL ®a¡ B−RC, J Bj¡l cn¢c−el HL¢V
abÉ¢Qœ Ll−R, B−aÑl fr ®b−Lz ®he¡Ñ¡XÑ By¢l ®m¢i ¢Q¢W f¡¢W−u¢Rm Ae¤j¢a ®Q−u 30
a¡¢lM B−aÑ HL¢V HL O¾V¡l ®f¡−VÑV ¯a¢l Ll−a Q¡u Bj¡lz ®é−X¢lL h−m−R fÐbj
¢ceC, ®L¡eJ ¢hlš² Ll−h¡ e¡, ®L¡eJ fÐnÀ e¡, ®L¡eJ Ešl e¡, ®Lhm k¡ q−µR ®a¡j¡−L
¢e−u, a¡C ¢exn−ë LÉ¡−jl¡ h¢¾c Ll−h¡z ¢lvS ®q¡−V−m ¢g−l Bp−a qm ¢LR¤V¡
¢hnС−jl SeÉz ¢hnСj ®n−o ¢h−L®m  m§Éil ¢jE¢Su¡jz ph−Q−u ¢hpÈuLl hÉ¡f¡l,
m¤Éil-H Bj¡l SeÉ fСC−iV ¢i¢S−Vl hÉ¡hÙÛ¡ Ll¡ q−u¢Rmz ®L¡eJ f¡h¢mL Y¤L−a
®cJu¡ qu¢ez ¢jE¢Su¡j ®cM¡¢µR−me m¤ÉilHl ¢X−lƒlz fТa¢V R¢h , fТa¢V i¡ú−kÑl
¢a¢e B−cÉ¡f¡¿¹ hZÑe¡ Ll¢R−me ®ke HLV¤ i¤m i¡m q−m a¡yl Q¡L¢l k¡−hz A¢a¢lš²
p−Qae ¢R−me ¢a¢e Bj¡−L a¤ø Ll−az m§Éi−ll ¢py¢s−a ¢py¢s−a f¤¢mn e¡e¡ L¡uc¡u
c¡ys¡−e¡ ¢Rmz Hph ®c−M ¢œ²ÕQ¡−el p−‰ HL cg¡ −Q¡M¡−Q¡¢Ml q¡¢p ®q−p ®eJu¡ qmz
¢œ²ÕQ¡e Hlfl Bj¡l L¡−e L¡−e h−m, ®a¡j¡l −fR−e c¤Se X¡š²¡l O¤l−R, q¡−a X¡š²¡¢l
h¡„ ¢e−u, k¢c LMeJ Ap¤ÙÛ ®h¡d Llz ®h¡T H−cl B−u¡Sez m§Éil Bj¡l B−NC ®cM¡
¢Rmz aMe H−p¢Rm¡j ®c¡¢j¢eL Bl Sy n¡mÑ h¡l−bu¡−ll p−‰z ¢LR¤V¡ ®cM¡l fl ®c¢M
m¤Éil hå Ll¡l pju q−u ®N−R, Bl ®cM−a f¡¢l¢ez Bl Hh¡l? pLm hå c¤u¡l M¤−m
®Nm HL¡ Bj¡l SeÉz Bj¡−L ü¢Ù¹ J p¤M ®ch¡l SeÉ cnÑ−Ll SeÉ c¤u¡l hå qmz Hl¡
f¡−lJ h−Vz
                                     187
öd¤ ¢L fÉ¡¢l−pl l¡Ù¹¡ O¡V hå! f¤−l¡ m¤il hå L−l ®cJu¡ q−u−R, −L¡eJ cnÑL
b¡L−a f¡l−h e¡z L¡lZ, B¢j ®cMh m¤ilz Hph L£¢aÑLm¡f Bj¡−L ®a¡ B−N S¡e¡−e¡
qu¢ez m§il ¢jE¢Su¡j ®b−L cnÑL a¡¢s−u ®cJu¡ qmz na na f¤¢mn H−p ¢O−l −gmm
m¤ilz ¢jE¢Su¡−jl ¢ia−l −f¡n¡¢L f¤¢mn c¡y¢s−u fsm hs hs l¡C−gm a¡L L−lz
p¡c¡ ®f¡n¡−Ll f¤¢m−nl¡J f¢Sne ¢e−u c¡y¢s−u ®Nmz Hh¡l B¢j ®L¡b¡L¡l ®L¡e l¡¢e
H−p¢R Bj¡−L ¢jE¢Su¡j ®cM¡−e¡l SeÉ üuw ¢jE¢Su¡−jl fÐd¡e ¢LE−lVl H−p
Ef¢ÙÛaz B¢j k¡ ®cM¡l C−µR fÐL¡n L¢l, a¡ ¢a¢e ®cM¡−hez q¡yV¢Rm¡j ¢jn−ll
¢nÒfLjÑ ®kM¡−e B−R, ®pM¡−ez ®pC ¢nÒfLjÑ…−m¡ hZÑe¡ L−l L−l ®cM¡−me icÊ−m¡Lz
Bj¡−L ¢S−‘p Ll−me, Bf¢e ¢L ¢LR¤ Cpm¡¢j BVÑ ®cM−he?
B¢j hmm¡j, Cpm¡¢j BVÑ hm−a ¢LR¤ B−R e¡¢L? j¡e¤−ol R¢hC ®a¡ Cpm¡−j ByL¡
¢e¢oÜz
--−p b¡Lz ¢L¿º fСZ£l R¢h R¡s¡J Cpm¡¢j BVÑ ®a¡ ®hn QjvL¡lz
--¢nÒf ¢nÒfCz Bf¢e ¢nÒf−L ®L¡eJ HL¢V d−jÑl e¡−j k¤š² Ll−Re ®Le! f¢ÕQ−jl
R¢h…−m¡−L ¢L ¢œ²ÕQ¡e BVÑ h−m p−ð¡de L−le? ¢eÕQuC L−le e¡z HL HLV¡ A’−ml
HL HLdl−el BVÑz J−cl i¡N Ll¡ q−h A’m ¢i¢š−az Cpm¡¢j BVÑ!! h¡wm¡−c−nl
®h¢nl i¡N j¡e¤o j¤pmj¡ez a¡C h−m ¢L ®p±¢c Bl−hl j¤pmj¡−el ByL¡ R¢h Bl
h¡wm¡−c−nl j¤pmj¡−el ByL¡ R¢h−a ®L¡eJ ¢jm b¡L−h? b¡L−h e¡z a−h djÑ B−p
®Le ¢nÒf−L ¢Q¢q²a Ll¡l ®hm¡uz B¢j k¢c h¡wm¡l BVÑ h¢m ®L¡eJ ¢nÒfLjÑ−Lz a−h
h¡wm¡ e¡jL S¢j−a h¡P¡¢ml¡ ®pC ¢nÒf °a¢l L−l−Rz HC h¡P¡¢m ¢q¾c¤ ®h±Ü, ¢œ²ÕQ¡e
®k ®L¡eJ ¢LR¤C q−a f¡−lz
--¢L¿º ka k¡C hm¡ ®q¡L e¡ ®Le, Cpm¡¢j BVÑ h−m HLV¡ BVÑ B−RCz
e¡, JC BVÑ ®cM¡l Bj¡l pjuJ ¢Rm e¡z C−µRJ ¢Rm e¡z B¢j m¤il ®a¡ B−NC ®c−M
®N¢Rz Bl Hi¡−h pjÙ¹ j¡e¤o ®hl L−l ¢c−u Bj¡−L ®cM¡−e¡ q−µR Ha hs HLV¡


                                    188
¢jE¢Su¡j, i¡h−aC Bj¡l N¡ …¢m−u J−W z Bj¡l ja p¡d¡lZ j¡e¤−ol SeÉ HC
B−u¡Se j¡e¡u e¡z Bl B¢j Q¡C e¡ j¡e¤−ol Jfl AeÉ¡u BQlZ Ll¡ ®q¡L Bj¡l
L¡l−Zz H H−Lh¡−lC ¢eù¤la¡z Bl HC ¢eù¤la¡ Ll¡ q−µR Bj¡l e¡−jz Bj¡l ¢aš²
q−u B−p jez ka hs Jl¡ Ll−a Q¡u Bj¡−L, aa ®R¡V q−u B¢p B¢jz


 HMe ®L¡b¡u? m¤Éi−ll HL ®L¡e¡u e−hm AhS¡l−ia−ll ¢l−pfn¡ez c¤n ®mM−Ll
¢jmez 30 hoÑf§¢aÑ−a ¢h−no pwMÉ¡ ®h¢l−u−Rz −p¢V p¡¢S−u l¡M¡     fТa¢V ®V¢h−mz
®e¡−im AhS¡l−ial fÐL¡n L−l−R ®pC 29 H¢fÐ−ml −l¡Se¡jQ¡z ®pC ®l¡Se¡jQ¡
¢hn¡m BL¡−l ®h¢l−u−Rz pL−ml q¡−a nÉ¡−Çf−el NÔ¡pz ¢isz Bj¡−L ®L¡eJ ¢is
R¤y−a f¡−l e¡z Bj¡l Q¡l¢c−L p¡c¡ ®f¡n¡−Ll pnÙ» f¤¢mnz L¡−e a¡−cl ®fyQ¡−e¡ a¡l,
öe−Rz O¢s−a a¡−cl j¡C−œ²¡−g¡ez n¡−VÑl q¡−al a−m j¡C−œ²¡−g¡ez M¤yS−m f¡Ju¡
k¡−h j¡b¡ ®b−L f¡ Ah¢c e¡e¡e ¢LR¤, h¤−L ¢LR¤, ®f−V ¢LR¤, S¤−a¡u ¢LR¤, −j¡S¡u ¢LR¤z
nl£−l h¡yd¡ a¡−cl j¡C−œ²¡ jÉ¡−œ²¡ k¿»z   SjSj¡V ¢i−sl j−dÉ qW¡v f¡p−L¡u¡z
p¡wh¡¢cLl¡ Bj¡l L¡−R fСu ®V−e H−e f¡p−L¡u¡−L c¡ys Ll¡−m¡z f¡p−L¡u¡ Hhw
B¢j -- c¤Se−L HLp−‰ ®cM¡l SeÉ fТa¢V ®m¡L j¢lu¡ q−u EW−m¡z ®cM−a A−eLV¡
Bm−éX ¢qQL−Ll ja ®m¡L¢V Bj¡−L hS¤ h−m p−ð¡de L−l ü¡Naj S¡e¡−me é¡−¾pz
hm−me, Bfe¡l ¢ce…¢m ¢el¡f−c L¡V¤L, ¢e¢ÕQ−¿¹ L¡V¤L, Be−¾c L¡V¤Lz L¡V¤L ¢L¿º,
p¡wh¡¢cLl¡ Bn¡ L−l¢Rm B¢j ®h¡dqu TNs¡ Llh, L¡e M¡s¡ J−cl, f−L−V Lb¡ a¤−m
l¡M¡l k¿» Q¡m¤ Ll¡z  Dov q¡pÉ Bl deÉh¡c R¡s¡ ¢LR¤ ¢cC¢ez    ¢mh¡−lneHl HL
p¡wh¡¢cL ¢S−‘p Ll−m¡, Aafl ap¢mj¡ Bfe¡l p¡j−e, L£ i¡h−Re HC j¤q§−aÑ?
f¡p−L¡u¡, é¡−¾pl ül¡øÌj¿»£ hm−me -- ap¢mj¡ ka¢ce ®j±mh¡c£−cl ¢hl¦−Ü B−R,
Bjl¡ aa¢ce a¡l p−‰ B¢Rz -- HV¤L¤ h−mC L¤MÉ¡a 24 O¾V¡l T¡−jm¡u ®ke fs−a
e¡ qu, a¡s¡a¡¢s ®L−V fs−mez


                                       189
 ¢is p¢l−u p¢l−u Bj¡l L¡−R H−me HL¢V mð¡ ¢mL¢m−L c¡¢sJm¡ ®m¡Lz hs
¢he£a L−˜ hm−me, Bj¡l e¡j AÉ¡−me ¢Neph¡NÑz B¢j Bfe¡−cl ®c−n ¢N−u¢Rm¡jz
m¡m−el Jfl HLV¡ hC ¢m−M¢Rz HC ®cMz ¢e−Sl ®T¡m¡ ®b−L HL¢V hC L−l
®cM¡−me ¢a¢ez
 B¢j E−š¢Saz Bf¢e AÉ¡−me ¢N¾ph¡NÑz Bfe¡l L¢ha¡ B¢j A−eL f−s¢Rz M¤h
i¡−m¡ m¡−N Bj¡lz Bfe¡l −k−n¡l ®l¡XJ Bj¡l fs¡ B−Rz S¡¢e Bfe¡l Lb¡
A−eL..
  Lb¡ Qm−a m¡N−m¡ Bj¡−clz ¢L¿º ®h¢nrZ Qm−a f¡−l e¡z k−bø q−u−R, Hh¡l
Q−m¡ h−m HL¢V ¢e−cÑn B−pz a¡lL¡l e¡¢L LMeJ ®L¡b¡J ®h¢nrZ b¡L−a ®eCz L¡−e
L¡−e HlLj HL¢V Lb¡C ¢œ²ÕQ¡e ®hp h−mez q¡ a¡lL¡! La i¡−m¡ m¡N−a¡ k¢c
AÉ¡−me ¢Neph¡−NÑl p−‰ Hhw BlJ ¢LR¤ Lb¡ hm−a E¾j¤M gl¡¢p ®mML L¢hl p−‰
Lb¡ hm¡l pju qaz −L¡eJ −a¡ L¡S ¢Rm e¡z Bj¡−L ¢hm¡phým ¢lvS ®q¡−V−ml
h¡bV¡−hl Nlj S−m ö−u b¡L−a qm ¢N−uz ¢œ²ÕQ¡e ®hp Bj¡−L O−l Y¤¢L−u ¢c−u a−h
h¡¢s k¡ez


25.11
pL¡−m M¡¢mc¡ j¡pý¢c H−mez p−‰ pEu¡c ®hm¡c¡cz ®hm¡c¡c Bj¡−L ®g¡−e M¤h
h−m¢Rm ®k M¡¢mc¡ Bp−a Q¡e ØVL−q¡−j Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az h−m¢Rm¡j i£oZ
hÉÙ¹ B¢j, a¡−L pju ®cJu¡l pju ®eCz k¢c fÉ¡¢l−p B−p a−h i¡−m¡z ®hm¡c¡c
E−š¢Sa, fÉ¡¢l−p ®a¡j¡l ®fСNË¡j pÇf−LÑ S¡¢ez HL−p−L™ pju ®a¡j¡l ®eCz Lb¡
¢c−u¢Rm¡j pju h¡l L−l ®e−h¡z M¡¢mc¡ Bm−S¢lu¡ ®b−L H−p−R fÉ¡¢l−pz Bj¡l
Ae¤−l¡−d ¢œ²ÕQ¡e Ah−n−o BdO¾V¡ pju h¡l L−l−Rz M¡¢mc¡ −j±mh¡¢c−cl ¢hl¦−Ü
B−¾c¡me Ll−R l¡Ù¹¡u ®e−jz c¤hRl ®b−L HLlLj f¡¢m−u B−Rz S£h−el T¤y¢L


                                   190
¢e−u−R, ®j±mh¡¢cl¡ a¡−L ®j−l ®gm−a Q¡C−Rz ®p a¡l S£h−el ¢LR¤ A¢i‘a¡
®n¡e¡−m¡z L¡yc−m¡z Bl hm−m¡ ®a¡j¡l L¡−R Bp¡l fl fÐ−u¡Se j−e Ll¢R e¡ ph
A¢i‘a¡ hm¡lz L¡lZ a¤¢j ®a¡ h¤T−aC f¡−l¡ Bjl¡ ®Lje B¢Rz
M¡¢mc¡l p−‰ BlJ ¢LR¤rZ Lb¡ hm−m i¡−m¡ m¡N−a¡ ¢L¿º pju ®eCz ®k−a q−h
geÉ¡−Lz JM¡−e A−fr¡ Ll−R f¡W−Ll¡z geÉ¡−Ll qmOl¢V ¢hl¡V ¢LR¤ euz a¡C f¤−l¡
HN¡−l¡ am¡ geÉ¡L ¢h¢ôwH ®V¢m¢ine ®pV Ll¡ B−R, k¡l¡ Y¤L−a f¡l−h e¡,
®V¢m¢in−el fcÑ¡u a¡l¡ ®cM−a f¡−h Bj¡−Lz geÉ¡−L ®fy±−R −ia−ll l¦−j ®c¢M N¡c¡
N¡c¡ hC l¡M¡, ph pC Ll−a q−hz gl¡¢p Ae¤h¡c ®h¢l−u ®N−R m‹¡lz m‹¡C l¡M¡
q−u−Rz ¢LR¤ pC Llm¡jz Hlfl ®kC e¡ H−p¢R f¡W−Ll p¡j−e, Ol g¡V¡−e¡ q¡aa¡¢mz
A−e−L h¡C−l c¡y¢s−u, ®ia−l ®Y¡L¡l S¡uN¡ ®eCz j−’ Bj¡l Bp−el p¡j−el
−V¢h−m hC l¡M¡z f¡WLl¡ A¢ie¾ce S¡e¡−m¡z ¢LR¤ hmm¡j B¢jz B¢j °a¢l eC, fÐÙ¹¤a
eC ¢LR¤ hm¡l SeÉz Bj¡l p¡j¡eÉ hš²−hÉ ®LE aªç qu e¡z Bp−m B¢j ¢e−S −b−L
¢LR¤ hm¡l ®Q−u fÐnÀ ö−e Ešl ¢c−a p¡µR¾cÉ ®h¡d L¢l ®h¢nz f¡WLl¡ fÐnÀJ Ll−m¡z
Bm−S¢lu¡l HL ®j−u Lb¡ hm−a ¢N−u ®Ly−c ®gm−m¡, hm−m¡, a¤¢j ®k La hs ®fÐlZ¡
Bj¡−cl SeÉ, H a¤¢jJ S¡−e¡ e¡z HL gl¡¢p e¡l£h¡c£ A¢i−k¡N Ll−m¡, ®V¢h−m öd¤
m‹¡ l¡M¡ q−u¯Rz g¡j ®j¢e−g¢ØV−i¡ ®L¡b¡u?    B−u¡SL−cl Ae¤−l¡d Llm¡j
−j−u−cl ¢e−u ®mM¡ hC¢V ®ke ®V¢h−m l¡−Mz hC¢V ®h¢l−u−R H¢Xne cÉ g¡j ®b−Lz
H−a ®j−ul¡ Evg¤õz Aeª¤ù¡e ®n−o cnÑL−nСa¡l¡ p¡j−e Bp¡l SeÉ ®QyQ¡−j¢Q öl¦
Ll−m¡ ®Lhm qÉ¡ä−pL Ll¡l SeÉ, A−V¡NË¡g ®eJu¡l SeÉ, Bm¡c¡ L−l p¡j¡eÉ Lb¡
hm¡l SeÉz ¢L¿º f¤¢mn a¡−cl p¡j−e hÉ¡¢l−LX ¢c−u l¡M−m¡z Hlfl geÉ¡L B−u¡¢Sa
m¡’z −l−Ù¹¡l¡yu k¡−h¡, HJ −fR−el clS¡ ¢c−uz   −k−a qu fÉ¡¢l−pl geÉ¡−Lz
J¢c−L BlJ HL¢V hC H¢Xne cÉ g¡j ®b−L g¡j ®j¢e−g−ØVi¤z hC ®c−M ®jS¡S
                                    191
M¡l¡f q−u ®N−R, ¢ehÑ¡¢Qa Lm¡j hC¢V ®b−L djÑ ¢houL Bj¡l j¿¹hÉ…−m¡ M¡j¢Q ¢c−u
a¤−m a¤−m hC R¡¢f−u−Rz pju ®eC Hph i¡h¡lz hC ®Le¡l SeÉ mð¡ m¡Cez
®q¡−V−m M¡¢eL ¢hnСj ¢e−u ¢V¢i g¡Ci S¡eÑ¡mz J−a ®k Bj¡l C¾V¡l¢iE ¢em, ®p Na
H¢fÐ−mJ ¢e−u¢Rmz a−h Hh¡−ll B−u¡Se BlJ ®h¢n S¡yLSjLf§ZÑz l¡a BVV¡u
®q¡−Vm ¢lv−S ¢Xe¡lz Hph ¢Xe¡l l¡SL£uz q¡a ¢c−u i¡a ®j−M M¡Ju¡l ®j−u B¢jz
hs Aü¢Ù¹ qu Hje l¡SL£u hÉ¡f¡l pÉ¡f¡−lz −e¡−hm AhS¡l−ia−ll ®e¡−hm ¢Xe¡−l
Bj¡−L Sy c¡¢e−u−ml f¡−n, Bj¡−L lb£jq¡lb£l f¡−nz AeÉ ®mML L¢h −V¢h−ml
Be¡−Q L¡e¡−Qz Hl j−dÉ AÉ¡−me ¢N¾ph¡NÑJz B¢j HL Q¤y−e¡f¤¢V ®mML, Bj¡−L ¢e−u
qC ý−õ¡sz Bl ¢hn¡m ¢a¢jl j−a¡ L¢h¢Vl ¢c−L L¡lJ eSl fs−R e¡z ¢N¾ph¡NÑ HL¡
HL¡ ¢e−Sl p−‰z ¢N¾ph¡−NÑl p−‰ Lb¡ hm¡l SeÉ Bj¡l M¤h C−µR qu ¢L¿º p¤−k¡N qu
e¡z mr L¢l M¡h¡−ll g¡y−L g¡y−L ¢a¢e ay¡l LÉ¡−jl¡¢V f¡−nl ®m¡−Ll q¡−a ¢c−u ¢e−S
®f¡S ¢c−µRe, ay¡l R¢h ®a¡m¡ q−µRz e¡e¡ L¡uc¡l R¢h ®a¡−me ¢a¢ez B¢j LÉ¡−jl¡
¢S¢ep¢V−L R¤y−s ®g−m ¢c−u¢Rz k¡ j−e b¡L¡l a¡ j−e b¡L−hz pȪ¢al Jfl ¢hnÄ¡p Abh¡
S£h−el Jfl ¢haªo·¡ Bj¡−L LÉ¡−jl¡¢hj¤M L−l−Rz N¡−m q¡a ¢c−u, f¡−ul Jfl f¡
a¤−mz ¢e−SJ E−W e¡e¡ ®L¡e ®b−L ¢exn−ë AeÉ−cl R¢h a¤−m k¡ez hÉ¡f¡l¢V ®e¡−hm
¢Xe¡−l ¢WL j¡e¡u e¡z B¢j ®hj¡e¡e ph BQl−Z JÙ¹¡c q−uJ h¤¢T ®p Lb¡z HMe
B¢j L¡yV¡ R¤¢l ¢WLi¡−h d−l ®M−a ¢n−M¢Rz Ju¡C−el NÔ¡p L£ L−l dl−a qu, ¢n−M¢Rz
L£ L−l Q¤j¤L ¢c−a qu ¢n−M¢Rz ¢n−M¢R ¢L p¢aÉC! A¿¹a ¢e−S−L p¡¿¹Æe¡ ¢cC ¢n−M¢R
h−mz ®L Bj¡−L ®nM¡−h, pL−m ®a¡ ®i−hC ¢e−u−R B¢j S¡¢e Hphz Bj¡−L phS¡¿¹¡
i¡h¡l HL¢V ®l¡NJ ®c−M¢R ph¡l j−dÉz ¢nl¡M ®kje Bj¡−L é¡−¾pl ®j±mh¡c pjpÉ¡l
pj¡d¡e L−l ¢c−a hm−me, ®aje ¢h¢iæ Ae¤ù¡−e hš²hÉ ®fn Ll−a ¢N−u ®c−M¢R
fÐ−nÀ¡šl f−hÑ Bj¡−L fÐnÀ Ll¡ q−µR, Bm−S¢lu¡u HMe ®k Nªqk¤Ü ®cM¡ ¢c−u−R, HV¡l
pj¡d¡e L£ L−l q−h? Cl¡−e ®M¡¢j¢el fae L£ L−l OV¡−e¡ k¡u? hp¢eu¡u ¢L Bf¢e


                                     192
j−e L−le eÉ¡−V¡l qÙ¹−rf Ll¡l ¢pÜ¡¿¹¢V p¢WL? fª¢bh£l i¢hoÉa L£? B¢j q¡y q−u
b¡¢L Hph fÊ−nÀz ®L H−cl h−m−R ®k Bj¡l L¡−RC B−R SN−al pjÙ¹ pjpÉ¡l
pj¡d¡e? ®L H−cl h¤¢T−u−R ®k B¢j fª¢bh£l NZL? h¡ B¢j ph−Q−u ®h¢n l¡S¯e¢aL
h¤¢Ü d¡lZ L¢l? −Lhm l¡Se£¢a eu, ®k ®L¡eJ ¢ho−uC Bj¡−L HC pj−u ph−Q−u
A¢i‘ h−m i¡h¡ q−µR h−m j−e quz −ke Bj¡l L¡−RC B−R ph fÐ−nÀl Ešlz j¡e¤o
®d−u Bp−R Bj¡l ¢c−Lz Bj¡l f¢lœ¡Z ®eCz ¢Xe¡l ®no q−m AÉ¡−me ¢N¾ph¡−NÑl
¢c−L H¢N−u k¡Cz h¢m, ®k, Bfe¡l p−‰ Bj¡l M¤h NÒf Ll¡l C−µRz
--Bf¢e ®L¡e l¦−j B−Re, hm¤ez B¢j ®g¡e L−l ®cM¡ Ll−h¡ Bfe¡l p−‰z
--−L¡e l¦−j hm−a?
--j¡−e HC ®q¡−V−ml −L¡e l¦j¢V Bfe¡l, hm¤ez
--B¢j ®a¡ HC ®q¡−V−m b¡L¢R e¡z Bj¡−L HL¢V ®R¡V ®q¡−V−m Jl¡ ®l−M−Rz
ö−e Bj¡l m‹¡C quz Bj¢¿»a hs ®mML L¢h−cl l¡M¡ q−µR ®kM¡−e, a¡l ®Q−u c¡¢j
Bl hs ®q¡−V−m l¡M¡ q−u−R Bj¡−Lz ¢N¾ph¡NÑ −p¡vp¡−q Bj¡−L ay¡l ®q¡−V−ml ¢WL¡e¡
Bl l¦jeðl ¢m−M ¢c−mez hm−me, ay¡lJ M¤h Lb¡ hm¡l C−µR Bj¡l p−‰z ¢N¾ph¡NÑ
Bj¢¿»a −e¡−hm AhS¡l−ial à¡l¡z 29 H¢fÐ−ml pȪ¢aQ¡lZ ®mM¡l L¡l−Zz ®pC 29
H¢fÐm hC¢Vl fÐL¡ne¡ Evp−h H−p−Rez ®R¡V ®q¡−V−m b¡L−Re, L¡m fln¤ ¢g−l k¡−he
B−j¢lL¡uz ¢N¾ph¡NÑ a¡yl B−j¢lL¡l ¢WL¡e¡ ®g¡e eðlJ ¢c−mez ¢eC h−V, ¢L¿º Bj¡l
L£ Bl ®k¡N¡−k¡N Ll¡ qu! i¤−m¡ je Bl SNa pwp¡−ll Jfl ¢eØfªqa¡l L¡l−Z
A−eL ¢LR¤C Ll¡ qu e¡z
 Bj¡l p−‰ ay¡l Bl ®cM¡ qu¢ez L¡lZ pju qu¢e Bj¡lz a−h AÉ¡−me ¢N¾ph¡−NÑl
ja hs L¢h B−Re HL¢V ®R¡V ®q¡−V−mz Bl Bj¡l ja ®R¡V L¢h−L l¡M¡ q−u−R
ph−Q−u hs ®q¡−V−m Hl L£ j¡−e? Ha ®R¡V j¡e¤o−L Ha M¡¢al Ll¡l, a¡l ¢fR−e Ha
V¡L¡ Y¡m¡l L£ AbÑ! H Bj¡l ®c¡o euz ¢L¿º j−e q−a b¡−L pjÙ¹ ®c¡o h¤¢T Bj¡lz


                                    193
HC ®c¡−ol L¡l−Z ka m‹¡, phC Bj¡lz           Ñ
                     ka Bj¡−L InÄkj¢™a Ll¡ qu, aa
B¢j ¢ia−l ¢ia−l ¢exü q−u E¢Wz HC nq−l AÉ¡−me ¢N¾ph¡−NÑl ja n¢š²n¡m£ ¢hV
L¢h Ef¢ÙÛa a¡ LSe gl¡¢p S¡−e! S¡−e ap¢mj¡ H nq−lz a¡l¡ ¢c−L ¢c−L hС−i¡
ap¢mj¡ h−m Eõ¡pdÄ¢e ¢c−µRz A−dÑL fÉ¡¢lp hå L−l l¡M¡ Bj¡l SeÉ, j¡e¤o, Ah¡L
qC, ®r−f HMeJ EW−R e¡ ®Le!
l¡−a ¢jEQ¤u¡¢m¢V−a Ae¤ù¡ez ¢jEQ¤u¡¢m−a M¤h ¢hMÉ¡a S¡uN¡ fÉ¡¢l−plz HM¡−e HLc¡
¢hMÉ¡a ph l¡S¯e¢aL ®ea¡l¡ Bp−ae pi¡ Ll−a, ¢hMÉ¡a ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉL
c¡nÑ¢eL−cl pi¡ Ll¡l Se¢fÐu S¡uN¡ H¢Vz HM¡eL¡l Ae¤ù¡−el B−u¡SL gl¡¢p
Se¢fÐu p¡¢q¢aÉL c¡nÑ¢eLNZz SjSj¡V Ae¤ù¡ez gl¡¢p p¡¢qaÉ- pwúª¢al AeÉaj
f£WÙÛ¡e HC ¢jEQ¤u¡¢m−a−a Bj¡l N¡¢sl hql ®f±−yR¡−m¡z l¡Ù¹¡u k¡e h¡qe ®eCz
hÉ¡¢l−L−Xl Jf¡−l j¡e¤oz g¤Vf¡−az q¡S¡l q¡S¡l j¡e¤oz ¢QvL¡l Ll−R hС−i¡ ap¢mj¡
h−mz gl¡¢p c¡nÑ¢eL ®he¡ÑXÑ ®qe¢l ®m¢i Bj¡u pðdÑe¡ S¡e¡−a Bj¡l N¡¢sl L¡−Rz
Bj¡−L B¢m‰Z L−l fÐb−j gl¡¢p L¡uc¡u N¡−m pn−ë c¤−V¡ Q¤j¤ ®M−u ¢e−mez f¤¢m¢n
hÉ¡¢l−L−Xl h¡C−ll j¡e¤o−L ®c¢M−u hm−me, Hl¡ ph¡C ®a¡j¡−L ®cM¡l SeÉ c¡y¢s−u
B−Rz ¢ia−l Y¤L−a f¡−l¢ez ¢V¢LV f¡u¢ez ¢ia−l R q¡S¡l ®m¡Lz HL¢V BpeJ
M¡¢m ®eCz ph ¢V¢LV ¢h¢œ² q−u ®N−R A−eL B−NCz ¢ia−ll ®m¡−Ll¡ ®a¡j¡l SeÉ
¢h−Lm Q¡l−V ®b−L A−fr¡ Ll−Rz O¢s−a aMe l¡a cnV¡z
  B¢j ¢WL L£ Llh h¤T−a f¡¢l e¡z −m¢i kMe −fR−el clS¡ ¢c−u ¢NÊe l¦−jl
−ial ¢c−u Bj¡−L j−’ ¢e−mez Bj¡−L ®c−M ¢jEQ¤u¡¢m−al R q¡S¡l j¡e¤o c¡y¢s−u
q¡aa¡¢m ¢c−a m¡Nmz JC A¢ieh cªnÉ B¢j LÒfe¡J Ll−a f¡¢l e¡ Bj¡l SeÉ OV−Rz
Bj¡−L Hi¡−h c¡y¢s−u q¡aa¡¢m ¢c−u A¢ie¾ce S¡e¡−e¡ q−µRz e¡, ®LE hp−R e¡z j−’


                                     194
h−p b¡L¡ gl¡¢p p¡¢q¢aÉL c¡nÑ¢eLl¡J c¡y¢s−u HLC p−‰ q¡aa¡¢m ¢c−µRez B¢j
j−’ c¡ys¡−e¡, j¡b¡¢V Bj¡l d£−l d£−l ¢eQ¤ q−a b¡−Lz Bj¡l ®Q¡M h¤−S Bp−a b¡−Lz
Bj¡l ®Q¡−M p¢aÉ p¢aÉ Sm Q−m Bp¢Rmz c£OÑc£OÑrZ V¡e¡ f−e−l¡¢j¢eV −LE h−m
BdO¾V¡ Ji¡−h c¡y¢s−u q¡aa¡¢m ¢c−u R q¡S¡l j¡e¤o hpmz B¢jJ hpm¡jz HLSe
j¡e¤−ol S£h−e Hl ®Q−u hs fС¢ç Bl L£ b¡L−a f¡−l? j−e j−e h¢m, Bl ¢LR¤C e¡z
Bj¡l S¾j, ¯ho−jÉl ¢hl¦−Ü Bj¡l k¡ha£u −mM¡−m¢M, j¤š²¢Q¿¹¡l SeÉ Bj¡l ms¡C
phC JC ¢jEQ¤u¡¢m−al R q¡S¡l gl¡¢p cnÑL Bl l¡Ù¹¡u ¢V¢LV e¡ ®f−u c¡y¢s−u b¡L¡
BlJ L−uL q¡S¡l j¡e¤o p¡bÑL L−l ¢cmz
  j−’, f−l ®S−e¢R, ¢hMÉ¡a ph gl¡¢p c¡nÑ¢eL ¢g¢mf p−ml, SÉ¡L S¤¢mu¡XÑ, Sy
c¡¢e−um, ®heÑ¡XÑ By¢l ®m¢i Hhw BlJ gl¡¢p c¡nÑ¢eL Bj¡−L ¢e−u c£OÑrZ hš²ªa¡
Ll−mez Bm−m¢Su¡l −k¡Ü¡ ®j−u M¡¢mc¡ j¡pý¢cJ ¢R−mez SÅ¡m¡ju£ ph hš²ªa¡
¢c−u−Re Bj¡l f−r, Bj¡l fТah¡c£ L˜ü−ll pjbÑe L−l, h¡L ü¡d£ea¡l f−rz
pL−m hm−me B¢j HMe h¡L ü¡d£ea¡ Bl j¤š²¢Q¿¹¡l HL¢V fÐa£Lz ¢pðmz ¢pðmz
¢pðmz  fТadÄ¢ea qm ®N¡V¡ ¢jEQ¤u¡¢m−a−a ¢pðm --HC në¢Vz f¤−l¡ Ae¤ù¡eC
phdl−Zl ®j±mh¡−cl ¢hl¦−Ü −S¡l fТah¡cz Bm−S¢lu¡u ®j±mh¡c£−cl AaÉ¡Q¡−l
j¡e¤−ol S£he ¢hfæz ¢h−no L−l ®mML ¢nÒf£ h¤¢ÜS£h£−clz hp¢eu¡u j¤pmj¡e−cl
qaÉ¡ Ll¡ q−µRz Hb¢eL ¢LÓe¢SwHl ¢hl¦−Ü fТah¡cz Bj¡l M¡¢eLV¡ ¢fR−e h−p L¡−el
L¡−R ¢g¢mf ®h−e¡u¡ Bj¡−L Ae¤h¡c L−l ¢c−µR hš²¡l¡ −L L£ hm−Rz ¢g¢mf ®h−e¡u¡
h¡wm¡ ®b−L gl¡¢p i¡o¡u Ae¤h¡c L−lz ¢L¿º B¢j ®k ®mM¡¢V H−e¢R ®p¢V Cw−l¢S−a
®mM¡z Cw−l¢S fR¾c Ll¡l ®m¡L ®h¢n ®eCz ¢g¢mf ®a¡ Cw−l¢SJ i¡−m¡ S¡−e e¡z
HM¡−eC pjpÉ¡z ®L¡eJi¡−h c£OÑ hš²ªa¡¢V ®no qJu¡l fl B¢j h¡wm¡u deÉh¡c
S¡e¡−a ¢N−u ¢LR¤ h¡LÉ EµQ¡lZ Llm¡j, cnÑL M¤¢n−a m¡¢g−u EWm, Bj¡l j¤−M Bj¡l
i¡o¡ öe−a Q¡u, AeÉ i¡o¡ euz −he¡ÑXÑ −qe¢l ®m¢i Bj¡−L hm−a hm−me, hp¢eu¡l


                                    195
pjpÉ¡ ¢e−uz B¢j fÐj¡c …em¡jz hp¢eu¡l Mhl ¢LR¤C Bj¡l S¡e¡ ®eC, qW¡v L−l
L£ j¿¹hÉ Llh! h−m ¢cC B¢j HC j¤q§−aÑ ¢LR¤ hm−a f¡l¢R e¡z HLV¤ ¢L Ah¡L qu e¡
cnÑL? ¢eÕQuC quz Bj¡l L¡R ®b−L Bn¡ L−l¢Rm p¡wO¡¢aL ¢LR¤ j¿¹−hÉlz ¢L¿º ¢LR¤C
®fm e¡z −m¢i hp¢eu¡u ¢e−S ¢N−u ¢N−u ¢l−f¡VÑ Ll−Re, B−¾c¡me N−s a¤m−Re
CJ−l¡−f, −ke hp¢eu¡u j¤pmj¡e−cl h¡yQ¡−e¡ qu, p¡hÑ−cl AaÉ¡Q¡l hå Ll¡ quz
®heÑ¡XÑ ®qe¢l ®m¢i gl¡¢p-Cý¢cz Cý¢c j¤pmj¡−el nœ¦a¡ BS−Ll euz ¢L¿º d−jÑl r¤â
N¢™ ®b−L ¢e−S−L p¢l−u ¢e−u ¢hÙ¹ªa i§h−el ¢c−L H¢N−u ®N−m j¡eha¡C q−u J−W
öÜ-n¢š²z
  B¢j ®h¢l−u B¢p ph¡l ®h−l¡−e¡l B−Nz aMe jdÉl¡az Bj¡l ¢hpÈ−ul p£j¡ b¡−L
e¡ kMe ®c¢M j¡e¤o Ji¡−hC g¤Vf¡−a f¤¢m¢n hÉ¡¢l−L−Xl h¡C−l c¡y¢s−u B−Rz A−fr¡
Ll¢Rm Bj¡l ®gl¡lz Bj¡−L ®c−MC ®p¡vp¡−q ¢QvL¡l L−l EW−m¡, hС−i¡ ap¢mj¡z
hС−i¡ ap¢mj¡z −m¢i, ¢œ²ÕQ¡e, Hhw f¤¢m−nl hsLaÑ¡l¡J hm−me, q¡a −a¡−m¡ J−cl
E−Ÿ−nÉz q¡a ®a¡m¡l A−iÉp Bj¡l ®eCz l¡Se£¢al ®ea¡l¡ pjbÑL−cl ®p¡õ¡−pl
¢c−L q¡a a¤−m ®cuz B¢j Lªa‘a¡u ¢jC−u k¡C, ¢L¿º ®L¡eJ ®ea¡ h¡ ®e¢œl ja q¡a
a¤−m A¢ie¾ce NËqZ Ll−a f¡¢l e¡z Bj¡l fÐL¡n AeÉlLjz Bj¡l ®Q¡−M Sm Q−m
B−p j¡e¤−ol pjbÑe ®c−Mz j¡e¤o ¢L ®h¡−T ®p Lb¡? e¡¢L Bj¡−L ®i−h h−p B−R
B¢j M¤h AqwL¡¢l, ®j¡−VJ j§mÉ ¢c¢µR e¡ L¡lJ B−hN−Lz


26.11


H¢mS¡−hb ¢njm¡ H−m¡ ¢aeSe ®O¡jV¡ fl¡ j¤pmj¡e L−mS R¡œ£ ¢e−u, J−cl S¾j
é¡−¾pz h¡h¡ j¡ jl−LL¡ ®b−L H−p¢Rmz H¢mS¡−hb fС−N kMe ¢N−u¢Rm Bj¡l p−‰
Lb¡ hm−a, Ae¤−l¡d L−l¢Rm ¢LR¤ j¡b¡ Y¡L¡ ®j−ul p−‰ Lb¡ hm−az l¡¢S q−u¢Rm¡jz
Bm¡f öl¦ qm Bj¡−clz ®L¡l¡−el f−r g¡ma¤ ph k¤¢š² ®c¢M−u Lb¡ h−m ®Nmz

                                    196
M¡¢eLrZ Lb¡ h−m B¢j h¤Tm¡j, ®h¡T¡−m Hl¡ h¤T−h e¡z ¢hlš²C m¡N¢Rm
®h¡lM¡Ju¡¢m−cl Aå−aÅz gl¡¢p Cw−l¢S Ae¤h¡cL ¢Rmz k¡ Lb¡ q¢µRm, ®j¢n−e ¢m−M
¢e¢µRm â¦az f−l Bj¡−cl B−m¡Qe¡ e−hm AhS¡l−ia−l R¡f¡ q−u−Rz
−he¡ÑXÑ By¢l ®m¢i ¢lvS ®q¡−V−m Bj¡l p−‰ c¤f¤−ll M¡h¡l ®M−mez p¤cnÑe k¤hL
−m¢iz hup A−eL q−mJ ¢LR¤ ¢LR¤ f¤l¦o k¤hL ®b−L ®k−a f¡−lez hm−me h¡wm¡−cn
pÇf−LÑ a¡yl A¢i‘a¡l Lb¡z HL¡š−l ¢a¢e p¡wh¡¢cL ¢q−p−h ¢N−u¢R−me h¡wm¡−cnz J
−cn ¢e−uC ¢m−M¢R−me ay¡l fÐbj EfeÉ¡pz m‹¡ ¢e−u Lb¡ q¢µRmz m‹¡ é¡−¾p HMe
®hØV ®pm¡lz ¢m−ØVl HL c¤C ¢ae eð−l e¡jz ®m¢i S¡e¡−me, m‹¡ ¢a¢e f−s−Rez
p−‰ p−‰ m‹¡u B¢j Q¤f−p ®Nm¡jz hmm¡j, Bp−m ¢L S¡−ee, m‹¡V¡ ¢WL EfeÉ¡p
euz B¢j abÉj§mL EfeÉ¡p hm−a f¡−lez H−c−n B¢j S¡¢e a¡ R¡f¡−e¡ E¢Qa
qu¢e....z
−m¢i Bj¡−L b¡¢j−u ¢c−u hm−me, B¢j m‹¡ f−s¢Rz Bj¡l i¡−m¡ −m−N−Rz
--hm−Re L£?
--qÉ¡y B¢j hm¢Rz hm¢R ®k m‹¡ Bj¡l i¡−m¡ ®m−N−Rz
--i¡−m¡ m¡N¡l ¢LR¤ ®a¡ ®eC JM¡−ez Ha XL¤−j¾Vp..
--a¡−a L£! EfeÉ¡p ®mM¡l ¢L ®L¡eJ ¢e¢cÑø ¢euj B−R e¡¢L?
--i¡la£u Efjq¡−c−nl SeÉ pñha hCV¡ ®h¡dNjÉ q−h?
--Bj¡−cl ¢L HLV¤ h¤¢Ü Lj h−m j−e Ll? Bjl¡ h¤T−h¡ e¡ j¡e¤−o j¡e¤−o c¡‰¡
gÉ¡p¡c? h¤T−h¡ e¡ H−„¡X¡p? Hph ®a¡ j¡e¤−olC C¢aq¡pz
--Ha mð¡ ¢m¢ØV! L¡l Ol f¤−s−R, −L j−l−R..
--a¡ f−sC ®a¡ BlJ i¡−m¡ L−l h¤¢T j¡e¤−ol A‘¡ea¡ Bl A¢nr¡l L¡l−Z djÑ
L£i¡−h l¡SaÅ L−lz Bl j¡e¤o L£L−l Aj¡e¢hL q−u J−Wz L¤v¢pa q−u J−Wz JC ¢m¢ØV
M¤h clL¡¢l ¢Rmz J…−m¡ HL HL¢V Bj¡−cl piÉa¡l N¡−m HL HL¢V b¡è−sl j−a¡z


                                   197
JC b¡ès M¡Ju¡l clL¡l B−R M¤hz M¤h i¡−m¡ hCz M¤h clL¡¢l hCz
 −m¢i−L Bj¡l ¢hnÄ¡p qu e¡z HC fÐbj Bj¡l j−e qm j¡e¤o¢V ¢j−bÉ hm−Rez m‹¡
®hØV ®pm¡l ¢m−ØVz H−a Bj¡l Ll¡l ¢LR¤ ®eCz na Q¡C−mJ B¢j ¢h¢œ² hå Ll−a
f¡l−h¡ e¡z m‹¡l e¡j q−u−R, ®m¡−L ¢Le−a Q¡C−Rz Bf¡aa Bj¡l fÐL¡nL a¡−a
l¡¢Sz ¢L¿º kMe m‹¡ fs¡l fl Bj¡l c¤eÑ¡j q−h, aMe ¢a¢e L£ L−l a¡ p¡jm¡−he!
HL¢V h¡wm¡ në HMe gl¡¢p−cl j¤−M j¤−Mz m‹¡z Cw−l¢S ®S l EµQ¡lZ A−eL ®c−n
H quz m‹¡−L A−e−L muu¡ h−mz öd−l ¢c−a quz


  −pC S¡j¡Ñe p¡wh¡¢cL q¡¾p ay¡l ®pC elJ−u¢Su¡e LÉ¡−jl¡jÉ¡e ¢e−u Ef¢ÙÛa HC
¢lvS ®q¡−V−m, B¢j ®c−M Ah¡Lz ¢a¢e ®heÑ¡XÑ By¢l −m¢il p¡r¡vL¡l ¢e−a H−p−Rez
−pC −k abÉ¢Qœ h¡e¡−µRe, ®p L¡l−Z ¢h¢iæ ®cn O¤l−Re ®kM¡−eC k¡¢µR B¢jz q¡¾p−L
B¢j ®k ®c−nC k¡C ®p ®c−nC ¢N−u ¢N−u R¢h ®a¡m¡l q¡¢al MlQ ®k¡N¡−µR ®L S¡e−a
C−µR L−lz ¢jEQ¤u¡¢m−al Ae¤ù¡e, Bj¡l H¢cL ®p¢cL, ®m¢i Hhw BlJ ®mML
c¡nÑ¢e−Ll L¡R ®b−L Bj¡l pÇf−LÑ p¡r¡vL¡l −eu q¡¾pz ®m¢i kMe Bj¡l pÇf−LÑ
h−me, h¡lh¡lC ¢a¢e ®S¡l ¢c−u h−me ¢pðm, ¢pðm, ¢pðmz S¡jÑ¡¢e h¡ elJ−u ®b−L
E−s Bp¡ q¡−¾pl SeÉ ®j¡V f¡yQ ¢j¢eV pju hl¡Ÿ qmz ®m¢il öd¤ p¡r¡vL¡l ®cJu¡
eu, ®eJu¡l hÉ¡f¡l B−Rz hm−me, ®a¡j¡l p−‰ Lb¡ hm−a Q¡C, ®a¡j¡−L ¢e−u ¢mM−a
Q¡C ¢eE CuLÑ V¡Cj−pz m¡−’l HL¢V ®ej¿¹æ h¡¢am L−l ®m¢il p−‰ ®q¡−V−m m¡’
p¡l−a p¡l−a Lb¡ qmz B¢j Lb¡u fV¤ eCz ®k j¡e¤o Lb¡u fV¤ ®p j¡e¤o Lb¡ h−mez
B¢j öd¤ ®Q−u b¡¢L AN¡d p¤¾c−ll ¢c−Lz
 ¢h−L−m 20 hR−ll f§¢aÑ Evph  cÉ g¡−jlz AÉ¡e−a¡u¡−ea g¤LHl cÉ g¡jz Evp−h
Bj¡−L pðdÑe¡ ®cJu¡ q−hz pðdÑe¡ ®c−he SÉ¡L c¡¢lc¡z j−’ Bj¡−L hp¡−e¡ qm
c¡¢lc¡l f−nz c¡¢lc¡ Bj¡l Jfl c£OÑrZ hš²ªa¡ Ll−mez ¢m¢Ma hš²ªa¡zmr L¢l


                                    198
gl¡¢p−a ®mM¡ ay¡l hš²ªa¡¢V h¡Cn¢V g¤m−úf L¡NS-i¢aÑz c¡¢lc¡ d¤j−p pj¡−m¡Qe¡
Ll−me p¡wh¡¢cL−clz B¢j ®L¡eJ HL pju p¡wh¡¢cL−cl ®R−L dl¡, g−V¡NË¡g¡l−cl
T¡y¢f−u fs¡u M¤hC ¢hl¢š² fÐL¡n L−l¢Rm¡jz c¡¢lc¡ hs j¡e¢hL ®Q¡−M a¡¢L−u−Re
Bj¡l ¢c−Lz ¢a¢e Q¡e B¢j Bj¡l j−a¡ h¡y¢Qz ®fÐ−pl fÐ−u¡Se ®ke Bj¡−L ¢c−u
®jV¡−e¡ e¡ quz
Hlfl B¢j ¢LR¤ hmm¡j, Bj¡l ®mM¡ ®b−L f¡W Ll−m¡ HLSez gl¡¢p e¡l£h¡c£
c¡nÑ¢eL ®q−me ¢p„¤p Ll−me hš²ªa¡, Bj¡l ®mM¡−m¢M ¢e−uz Be−a¡u¡−ea g¤L pq
BlJ A−eL e¡l£h¡c£ Ll−mez g¤−Ll pwNWe g−a¡u¡ S¡¢ll fl fÉ¡¢lp nq−l Bj¡l
pjbÑ−e ¢j¢Rm L−l¢Rmz kMe B¢j ¢eS ®c−n Aa−m A¿¹l£Z, g¤L f¡¢W−u¢R−me
BCeS£h£ ¢j−nm C−Xm−L h¡wm¡−c−n, k¢c BC−el hÉ¡f¡−l Bj¡l BceS£h£−cl
®L¡eJ p¡q¡kÉ Ll−a f¡−lz g¤L A−eLV¡ hm−aJ Q¡C−Re ®k ¢a¢eC Bj¡−L HLlLj
−cn ®b−L h¡y¢Q−u H−e−Rez j−e j−e fÐnÀ L¢l, a¡q−m p¤C−X−e ®f±y−R¡m¡j L£ L−l
B¢j? Bj¡l ®a¡ é¡−¾p H−p ®f±y−R¡−e¡l Lb¡! elJ−ul j¿»£l¡ h−m¢Rm, Bj¡l BnÐu
®eJu¡l Lb¡ elJ−u−az ¢L¿º L£ L¡l−Z p¤C−Xe qm a¡ ay¡l¡ h¤T−a f¡−µRe e¡z elJ−u
®b−L ¢h−no c§a f¡W¡−e¡ q−u¢Rm h¡wm¡−c−nz plL¡−ll p−‰ Bj¡−L ¢e−u fÐbj
B−m¡Qe¡ elJ−ul c§aC L−l¢R−mez plL¡¢l elJ−u¢Su¡e LjÑLaÑ¡ ®q−p hm−me,
p¤C−Xe ¢L¿º ®a¡j¡−L ¢Rea¡C L−l ¢e−u−Rz Bp−m a¤¢j elJ−ulz Bp−m B¢j ¢L
L¡lJ! ¢e−S−L ö−d¡Cz ¢e−S−L j−e j−e h¢m, öd¤ −n¡−e¡, öd¤ −cMz öd¤ j¡b¡V¡ ¢WL
l¡−M¡z AqwL¡l−L d¡−l L¡−R Bp−a ¢cJ e¡z
 Bj¡−L Q−m ®k−a q−hz Bj¡l pju ®h¢n ®eCz HlLj hm¡ q¢µRmz L¡lZ a¡−cl
B−NC hm¡ q−u−R B¢j BdO¾V¡l ®h¢n b¡L−a f¡l−h¡ e¡z BlJ HLV¤ pj−ul SeÉ
Be−a¡u¡−ea g¤L Bl ¢œ²ÕQ¡e ®h−pl j−dÉ l£¢aja k¤Ü öl¦ q−u ®N−Rz ®no Ah¢c
¢œ²ÕQ¡e ®VÊ−el pju ¢f¢R−u ¢c−u cÉ g¡−jl SeÉ ¢LR¤V¡ pju h¡l L−l−Rz JC pjuV¤L¤


                                    199
JM¡−e ®b−L i¡−m¡C q−u−Rz fÐQ¤l g¤−ml ®a¡s¡ Bj¡l SeÉ A−fr¡ Ll¢Rm, A−fr¡
Ll¢Rm N¡ez gl¡¢p N¡uL N¡¢uL¡l¡ Bj¡−L E−ŸnÉ L−l N¡e N¡C−me -- Ap¡d¡lZz
B¢j j¤‡ q−aJ i¤−m ®Nm¡j, Ù¹¢ña qm¡j ®Lhmz


  ®k−a q−h e¡¿¹ nq−lz f¤lú¡l Be−az B¢j nÄ¡p ¢e−a Q¡Cz Bhc¡l L¢l, Bj¡l
p−‰ ¢Sm−L ®k−a q−hz qÉ¡y ¢eÕQuCz ¢Sm−L d−l Be¡ qmz B¢j ¢hj¡−e k¡−h¡ e¡z
k¡−h¡ −lmN¡¢s−az a¡C pCz −a−S−iz â¦aN¡j£ −lmz HM¡−eJ ü¢Ù¹ ®eCz B¢j k¡−h¡
a¡C f¤−l¡ ®lm ®ØVne M¡¢m L−l ®gm¡ qmz BÕQkÑz ®c−M Ha je M¡l¡f q−u k¡u!
j¡b¡ ¢eQ¤ L−l l¡¢Mz hs Afl¡¢d −h¡d L¢lz ®VÊ−el fÐbj ®nÐZ£lJ ®k fÐbj ®nÐZ£ B−R
a¡ f¤−l¡V¡C Bj¡−cl SeÉ l¡M¡z ¢œ²ÕQ¡e, ¢Sm, B¢j Hhw A…e¢a f¤¢mnz ¢hj¡−e
ïjZ Ll¡l Q¡C−a ®lm ïj−Z B¢j Be¾c ®h¢n f¡Cz j¡e¤o, h¡¢sOl, N¡Rf¡m¡ Hph
®cM−a ®cM−a ®k−a i¡−m¡ m¡−Nz BL¡−nl ®jO Bl A−j¡O n§eÉa¡ ®cM−a Bj¡l
i¡−m¡ m¡−N e¡z ¢S−ml p−‰ M¤yep¤¢V Ll−a Ll−a, Bj¡l L¡−R Bp¡ ¢hÙ¹l ¢Q¢Wf−œl
¢LR¤ M¤−m M¤−m Ae¤h¡c öe−a öe−a, Bj¡−L ¢e−u −mM¡ gl¡¢p−cl fcÉ öe−a öe−a,
j¤−M hm¡l SeÉ c¤HL V¤L−l¡ gl¡¢p h¡LÉ ¢nM−a ¢nM−a, S¡e¡m¡ ¢c−u R¤−V Qm¡ ®R¡V
®R¡V NË¡j nql ®cM−a, Q¡ ®M−a ®M−a Q¢mz hÉ¢š²Na HL¢V S£he    Bj¡−L Ajm
Be¾c ®cuz
   e¡¿¹ nq−ll ®q¡−Vm cÉ ¢i−m f¤lú¡l ¢halZ Ae¤ù¡e qmz f¤lú¡¢Vl e¡j H¢Xƒ cÉ
e¡¿¹ f¤lú¡lz HC f¤lú¡−ll HL¢V C¢aq¡p B−Rz é¡−¾pl l¡S¡ Qa¤bÑ ®qe¢l 1598p¡−m
djÑk¤Ü hå Ll¡l SeÉ ®k L¡N−S pC L−l¢Rm, ®pC L¡NS¢VC H¢Xƒ cÉ e¡¿¹z gÊÊ¡¾p
j§ma LÉ¡b¢mL−cl ®cnz ¢L¿º HM¡−e k¡l¡ fÐ−VØV¡¾V djÑ NËqZ L−l¢Rm, a¡−cl hm¡ qm
CE−N¡−e¡az j¡¢VÑe m¤b¡−ll fÐ−V¡ØV¡¾V djÑ eu, Se ®Lm¢i−el ¢lg−jÑne k¡l¡ NËqZ
L−l¢Rm a¡−clz CE−N¡−e¡a−cl Jfl AaÉ¡Q¡l Qma LÉ¡b¢mL−clz ®Lhm AaÉ¡Q¡l


                                     200
eu, W¡™¡ j¡b¡u a¡−cl M¤e Ll¡ qaz q¡S¡l q¡S¡l CE−N¡−e¡a−cl M¤e Ll¡ q−u−Rz
é¡−¾pl HC e¡¿¹ nql¢VC aMe CE−N¡−e¡a−cl h¡y¢Q−u¢Rm fС−Zz gÊ¡−¾pl L¤¢s¢V nq−l
CE−N¡eal¡ djÑf¡me Ll¡l ü¡d£ea¡ ®f−u¢Rmz 1610 p¡−m Qa¤bÑ ®qe¢l−L kMe qaÉ¡
Ll¡ qu, aMe LÉ¡b¢mL ¢NSÑ¡l  j§m L¡S qm CÚE−N¡ea−cl M¤e Ll¡z Qa¤bÑ ®qe¢ll
−R−m œ−u¡cn m¤C HC M¤−el f−r ¢Rmz ®j¡−VJ NË¡qÉ L−l¢e H¢Xƒ cÉ e¡¿¹z a¡−L
HLh¡l hm¡ q−u¢Rm CE−N¡ea−cl ®a¡ aªa£u Hhw Qa¤bÑ By¢l (®qe¢l) fТanФ¢a
¢c−u¢Rm p¤¢h−d ®c−h, œ−u¡cn m¤C hma, fÐbjSe J−cl iu ®fa, ¢àa£u Se J−cl
i¡−m¡ h¡p−a¡, B¢j J−cl iuJ f¡C e¡, i¡−m¡J h¡¢p e¡z Hlfl Qa¤cÑn m¤C
p§kÑl¡S¡l BNj−el fl ®b−L fÐQ¡l ¢a¢e öl¦ Ll−me ®k HL ¢hnÄ¡p, HL BCe, HL
l¡S¡z a¡l n¡pe¡j−mC CE−N¡ea−cl f¤−l¡ dÄwp L−l ®cJu¡ q−u−Rz f¤¢s−u j¡l¡
q−u−Rz Olh¡¢s R¡C L−l ®cJu¡ q−u−Rz ®cn ®b−LJ J−cl ®h−l¡−aJ −cJu¡ qu¢ez
k¡l¡ −hy−Q¢Rm, S¡q¡−S L−l a¤l−úl L¡−R œ²£ac¡p ¢q−p−h ¢h¢œ² L−l ®cJu¡ q−u¢Rmz
J−cl fТa¢V j¢¾cl …y−s¡ L−l −cJu¡ q−u¢Rmz A−eL−L J−uØV C¢ä−Sl gl¡¢p
L−m¡¢e−a p¡l¡S£h−el SeÉ œ²£ac¡p q−a f¡W¡−e¡ q−u¢Rmz CE−N¡ea h¡h¡ j¡l L¡R
®b−L a¡−cl p¿¹¡e−cl ®L−s ®eJu¡ qa, p¿¹¡e−cl ®cJu¡ qa LÉ¡b¢mL f¤−l¡¢qa−cl
L¡−R ¢nr¡ ®cJu¡l SeÉz Bs¡Cmr CE−N¡ea f¡¢m−u ¢N−u¢Rm p¤CvS¡lmÉ¡ä, S¡jÑ¡¢e,
Cw−mä, B−j¢lL¡, qmÉ¡ä, ®f¡m¡ä, c¢rZ B¢éL¡, ®kM¡−e a¡l¡ a¡−cl ¢eS djÑ f¡me
Ll¡l ü¡d£ea¡ ®f−u¢Rmz 1688 ®b−L 1689 fkÑ¿¹ ¢hn¡m j¡−f nlZ¡¢bÑ ®f±y−R¢Rm
c¢rZ B¢éL¡l ®Lf V¡E−el c¢r−Z Ešj¡n¡ A¿¹l£−fz
 −pC H¢Xƒ cÉ e¡¿¹ f¤lú¡l a¡−clC ®cJu¡ qu k¡l¡ djÑ¢hnÄ¡−pl L¡l−Z ®k c¡‰¡ ®k
k¤Ü a¡l ¢hl¦−Ü ms¡C L−lz pL−mlC ja, B¢jC HC f¤lú¡l f¡h¡l ph−Q−u ®k¡NÉz
¢is ®p¢cez ®jul hm−me hs A¢X−V¡¢lu¡−j Ae¤ù¡−el Lb¡ ¢Rmz ¢L¿º ¢el¡fš¡l
L¡l−Z ®pV¡ Ll¡ ®Nm e¡z ¢el¡fš¡l c¡¢u−aÅ ®k hsLaÑ¡ B−Re, h−m ¢c−u−Re ®R¡V


                                    201
A¢X−V¡¢lu¡−j Ae¤ù¡e Ll−az ph¡lC BNf¡nam¡ Ha ®h¢n aõ¡¢n Ll¡ q−u−R, ®k
A−e−L HjeL£ A−eL j¿»£J, j¿»£l ®Xf¤¢VJ f¢lQufœ e¡ Be¡u ®ia−l Y¤L−a
f¡−le¢ez M¤hC Ls¡L¢s hÉhÙÛ¡z n¤−e l¡−N Bj¡l N¡ SÅ−mz


Bj¡l gl¡¢p m‹¡ ®q¡−Vm cÉ ¢i−m ®p¡e¡l ®é−j l¡M¡ qmz Be¤ù¡¢eLi¡−h Bj¡l
q¡−a AfÑZ Ll¡ qm f¤lú¡l¢Vz f¤lú¡−l ®csmr é¡yl ®QL B−R, j¡efœ B−R,
LÉ¡ei¡−p ByL¡ HL¢V R¢h B−Rz Bj¡l pwúª¢a−L nÐÜ¡ S¡¢e−u R¢h¢V ByL¡z BhR¡
BhR¡ ¢LR¤ n¡¢sfl¡ ®j−ul R¢hz nq−ll ®nÐù ¢nÒf£l ByL¡z e¡¿¹ nq−ll NZÉj¡eÉ
®m¡L, plL¡−ll EµQ fcÙÛ ®m¡L, pL−ml ¢is ®p¢ce −q¡−Vm cÉ ¢i−m, ¢p¢V q−mz
Bj¡l ¢m¢Ma hš²hÉ Cw−l¢S−a, f¡−n c¡y¢s−u Cw−l¢S ®b−L gl¡¢p i¡o¡l ®c¡i¡o£
Ae¤h¡c Ll−m¡z ®c¡i¡o£ kMe Ae¤h¡c Ll¢Rm, mrÉ Ll¢Rm¡j a¡l BP¤m L¡yf−Rz J
fÐ−gne¡m C¾V¡l−fÐVlz a¡C L¡f¡ BP¤m ®c−M Ah¡LC qm¡jz f−l −j−u¢V AhnÉ
h−m−R, ®a¡j¡l p¡j−e c¡y¢s−u B¢R, H Bj¡−L M¤h e¡iÑ¡p L−l a¤m¢Rm, H Bj¡−cl
S£h−el üfÀz
Hlfl ®fÐp Leg¡−l¾pz ¢S¢ep¢V−L ¢LR¤−aC fR¾c Ll−a f¡¢l e¡z Q¡¢f−u ®cJu¡
¢S¢ep¢V−L −qm¡u ®gm¡u p¡¢lz Hlfl A−fr¡ Ll¢R−me hÉ¡w−L¡−uV l¦−j e¡¿¹
¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul AdÉ¡fL, S¤¢l ®h¡−XÑl pL−m, Bl eN−ll NZÉj¡eÉ hÉ¢š²l¡z pL−m fСu
f¡Nm q−u EW−me Bj¡l A−V¡NË¡g ¢e−az Bl hC, pL−ml q¡−a q¡−a m‹¡z Bl
Lm¡−jl hC¢Vz k¡l¡ hC B−e¢e, a¡l¡ pC ¢em ¢ej¿»Z f−œz ¢ej¿»Zfœ¢V ®hn p¤¾clz
C−µR L−l HL¢V ¢e−Sl L¡−R l¡¢Mz ¢L¿º Jl¡ ®a¡ i¡h−aC f¡l−h e¡ Ha a¤µR ¢S¢ep
Bj¡l Q¡Cz −jul Hhw AÒf LSe ¢j−m glm¡m ¢Xe¡lz ¢Xe¡−ll pju h¡µQ¡ h¡µQ¡ ®j−u
R¢h ByL¡ L¡XÑ ¢e−u, L¡−XÑ ®mM¡ Bjl¡ ®a¡j¡−L i¡−m¡h¡¢p, Efq¡l ®cuz
                                    202
f¤lpi¡ ®b−L ®O¡oZ¡ Ll¡ qm e¡¿¹ nq−ll Q¡¢h Bj¡l q¡−az, HC nq−ll e¡N¢lL
HMe B¢jz Bp−mC ¢L e¡N¢lL? a¡l j¡−e ¢L HC ®k B¢j HMe HC nq−l H−p h¡p
Ll−a f¡¢l! i¡h−a b¡¢L HL¡ HL¡z Bj¡l je Q¡u p¤C−Xe ®R−s Q−m B¢p, HC
nq−ll clS¡ M¤−m HC nq−l H−p b¡¢Lz
¢œ²ÕQ¡e−L ¢S−‘p L¢l, p¢aÉC ¢L B¢j e¡N¢lL JC nq−ll?
--qÉ¡y ¢eÕQuCz
HLV¤ ®q−p, HLV¤ ®b−j, h¢m, ®ke W¡–¡ Ll¢R, a¡l j¡−e B¢j HMe H nq−l H−p
b¡L−a f¡l−h¡z
¢œ²ÕQ¡e ®q−p hmm, HC Q¡¢hV¡¢hl hÉ¡f¡l…−m¡ j§ma pÇj¡®el ¢S¢epz
 ®jul Hhw ay¡l Ù»£ e¡−¿¹l j¡¢V−a f¡ ®ch¡l fl ®b−L R¡u¡l j−a¡ B−Re p−‰z
Bj¡−L M¡Ju¡−me   nq−ll ph−Q−u i¡−m¡ ®l−Ù¹¡l¡yl ph−Q−u i¡−m¡ M¡h¡lz h¡P¡¢ml
j−a¡ gl¡¢pl¡ i¡−m¡ M¡h¡−ll SeÉ f¡Nmz M¡h¡−ll p−‰ phM¡−eC Ju¡Cez B¢j e¡
®M−a S¡¢e Ju¡Ce, e¡ h¤¢T ®g¡u¡NË¡, e¡ h¤¢T j¡N−l cÉ LÉ¡e¡−ll j¡q¡aÈz e¡ h¤¢T, ah¤
i¡−m¡h¡p−me Bj¡−Lz −jul, ®ju−ll Ù»£ Hhw ®q¡−Vm cÉ ¢i−ml LSe ®Xf¤¢Vz −Nm¡j
Xm¢ge ®l−Ù¹¡l¡yuz JM¡−e QjvL¡l c£OÑ m¡’z ®jul h¡lh¡l pÈlZ L¢l−u ¢c−me, e¡¿¹
HMe ®a¡j¡l ¢p¢V, kMe M¤¢n Bp−h, a¤¢j H−m e¡¿¹H Bh¡l p¤−Ml Evph q−hz
 ®e±¢hq¡−l −h¢l−u fsm¡j ph¡Cz ®pC ec£−a, ®k ec£¢V ¢N−u ¢j−n−R Cw¢mn QÉ¡−e−m,
®p¢Vl Jfl ¢c−u ¢p¢Vl ¢c−Lz ®jul ®cM¡−a ®cM¡−a ¢e−me f¤−l¡−e¡ LÉ¡−pm, Ju¡V¡l
®lpz ®jul Hhw ay¡l Ù»£C Bj¡−L A¢dL¡l L−l l¡M−me, ¢h−no ®LE Bl p¤−k¡N ®fm
e¡ Lb¡ hmh¡lz ®ju−ll Ù»£ Bj¡−L ®L¡−V HL¢V ¢fe m¡¢N−u ¢c−u hm−me      -- e¡¿¹
eNl£ ®a¡j¡−L j−e l¡M−h ¢QlL¡mz kMe e¡jm¡j ¢p¢V−a, L−uLn ®m¡L c¡y¢s−u ¢Rm
®cM−h h−mz Aü¢Ù¹ quz Bh¡l i¡−m¡J m¡−Nz ®ØVn−e Hm¡j, ®jul Hhw a¡yl p‰£l¡J
H−me ¢hc¡u ¢c−az Hi¡−hC L¡V¡−e¡ qm S¤m i¡−eÑl S−¾jl nql e¡¿¹z


                                       203
28.11


Al¢m ¢hj¡eh¾cl ®b−L ØVÌ¡ph¤−NÑl ¢c−Lz HC k¡œ¡J HL jq¡L¡™z ®p¡S¡ N¡¢s Y¤−L
fsm ¢hj¡−el ¢py¢sl L¡−R, A−fr¡ Ll−a qmz ®Le? ¢hj¡e aõ¡¢p Qm−Rz L£ ¢c−u?
f¤¢m−nl L¤L¤l ¢c−uz L¤L¤l öy−L Q−m H−m fl Bj¡−L ®Y¡L¡−e¡ qmz p−‰ fÊ¡u HL
¢hj¡e f¤¢mn, ¢œ²ÕQ¡e, ®é−X¢lL, geÉ¡−Ll LaÑ¡l¡, i¡s¡ Ll¡ ®c¡i¡o£z ØVÌ¡ph¤−NÑ ®e−j
fÐb−jC VÊ¡e¢SV ®fСNË¡jz B−aÑ ®V¢m¢inez HC ¢V¢il Bj¿»−Z Na H¢fÐ−m H−p¢Rm¡j
gÊ¡−¾pz gl¡¢p S¡jÑ¡e ®V¢m¢ine HC B−aÑz HM¡−el VÊ¡e¢SV ®fСNË¡j M¤h EyQ¤j¡−elz JC
¢V¢i ®ØVn−eC gl¡¢p ¢V¢i ¢ae Hl p−‰ Lb¡ hm−a qmz
 Hlfl ¢p¢V qmz ØVÌ¡ph¤−NÑl ®jul ¢py¢sl L¡−R A−fr¡ Ll¢R−me p¡‰f¡‰ pq,
LÉ¡−jl¡ ASpËz hpm¡j ®ia−lz M¡¢eL Lb¡h¡aÑ¡z ®jul LÉ¡b¡¢le VÊVjÉ¡−el p−‰ B−NC
Bj¡l ®cM¡ q−u¢Rmz ®jul hm−me, C¾V¡leÉ¡ne¡m f¡mÑ¡−j¾V Ah l¡CV¡pÑ A−ƒ¡h−l
ØVÌ¡ph¤−NÑ HL¢V e¡VL j’ÙÛ L−l¢Rm, ap¢mj¡−L ¢e−u ®mM¡ e¡VLz lQ¢ua¡ ®q−me
¢p„¤pz e¡VL¢V Qm¡L¡−m ap¢mj¡l A¢ieu ®k ®j−u¢V L−l¢Rm, a¡−L p¢aÉC
p¡wh¡¢cLl¡ ap¢mj¡ ®i−h¢Rmz g−V¡NË¡g¡ll¡ T¡y−L T¡y−L g−V¡ ®a¡m¡ öl¦ Ll−m¡z ®p
HL i£oZ L¡™z ®jul Bj¡l p−‰ H−me geÉ¡−Lz geÉ¡−Ll h¡C−l l¡Ù¹¡u na na
cnÑLz pL−m Bj¡−L ®cM¡j¡œ Lla¡¢m−a j¤Ml Ll−m¡ Sefbz geÉ¡−Ll qmOli¢aÑ
cnÑLz ®ia−l k¡l¡ Y¤L−a f¡−l¢e, a¡l¡ c¡y¢s−u p£j¡e¡l h¡C−lz Bj¡−L ®c−MC öl¦ qm
a¤j¤m qoÑdÄ¢ez ®jul ay¡l hš²−hÉ h¡lh¡lC hm−me ØVÌ¡ph¤NÑ ¢ehÑ¡¢pa ®mML−cl S¡uN¡
¢exp−¾c−qz f¤¢mn phpju cnÑL−cl p¡j−e hÉ¡¢l−LX ¢c−u l¡−M, Hh¡l L£ j¡u¡ qm --
¢Qg hm−me ®ia−l Y¤L−a e¡ ®f−u k¡l¡ c¡y¢s−u B−R L¢l−X¡−l, a¡−cl p−‰ q¡a
®jm¡−az La q¡a ®k h¡s¡−e¡ ¢Rm, ®L¡eJ¢V ®R¡yu¡ q−u−R, ®L¡eJ¢V qu¢ez ®j−ul¡ HL


                                      204
HLSe Be−¾c L¡y−c Hje AhÙÛ¡z ¢fV¡l−L ®cMm¡j HL fmL, S¡jÑ¡¢e ®b−L HM¡−eJ
H−p−Rz qÉ¡−m¡ hm¡ R¡s¡ Bl ®L¡eJ Lb¡ qu¢ez ¢i−s q¡¢l−u ¢N−u−R ¢fV¡lz f−l
ö−e¢R S¡jÑ¡¢e ®b−L ®L¡l fÐL¡ne£l j¡¢mLJ H−p¢R−me, f¤¢mn ®ia−l Y¤L−a ®cu¢ez
−L¡l fÐL¡ne£ Bj¡l −mM¡ ¢e−u ¢Vn¡VÑ L−l−Rz Bj¡−L ®mM¡ ®mML−cl ®M¡m¡ ¢Q¢W
R¡¢f−u−Rz pL¡m ®b−L S¡uN¡ ¢e−u h−p ¢Rm cnÑLl¡z
 q¡S¡l j¡e¤−ol ¢is Bj¡−L HL fmL ®cM¡l SeÉz ¢ia−l h¡C−lz q¡a Ey¢Q−u ¢S¢Ll
Ll−R j¡e¤o  ap¢mj¡ ap¢mj¡ h−mz HLh¡l ØfnÑ Q¡uz f¤¢mn Bj¡−L J−cl L¡−R
®k−a ®c−h e¡z ¢L¿º f¤¢m−nl h¡d¡ e¡ ®j−e B¢j H¢N−u ®Nm¡jz na q¡a H¢N−u Hm
Bj¡l q¡a ØfnÑ Ll−az L¡R ®b−L Bj¡−L ®cM¡l Be¾c Tmjm Ll−R ph¡l ®Q¡−M
j¤−Mz Hl¡ ph gl¡¢p e¡l£ f¤l¦oz p¡c¡ aÅLz h¡c¡¢j h¡ ®p¡e¡¢m Q¤m H−clz ®Q¡M e£m h¡
ph¤Sz p¡j¡eÉrZC ®Lhm Øf−nÑl ü¡d£ea¡ −fm¡jz Bj¡−L Bh¡l ¢el¡fš¡l L¡lZ
®c¢M−u p¢l−u ®eJu¡ qmz W¡p¡ ¢is ¢ia−lz h¡C−l    ¢hn¡m j¢eVl l¡Ù¹¡l ¢c−L j¤M
Ll¡z Ae¤ù¡e B−u¡Se L−le eN−ll ®julz ay¡l¡ p¡l¡rZC b¡−Le f¡−nz
Hlfl geÉ¡L f¢lQ¡m−Ll O−l h−p hCH pC fhÑ Qm−m¡z fÐQ¤l hCz pC L−l¢R f¡yQnl
j−a¡ hCz hC−ul f¡a¡ E−ÒV p¡j−e H¢N−u ¢c−µR HLSez pC q−aC B−lLSe −V−e
¢e−u ea¤e hC−ul SeÉ S¡uN¡ L−l ¢c−µRz ý ý L−l hC g¤−l¡−µRz j¡¢l, g¡¢hu¡e, LÓc,
fÉ¡¢VÊ¢pu¡,  LÉ¡−l¡¢me,  H¢Xb, SÉ¡L¢me, ¢eLm, ®i−l¡¢eL, ®c¡¢j¢eL, −j¡¢lp..
Hph e¡−jl h¡e¡e Bj¡l f−r ®mM¡ Apñhz gl¡¢p h¡e¡e EµQ¡l−Zl −b−L −k¡Se
c§−lz e¡j…−m¡ ®LE ¢m−M ®cuz ¢œ²ÕQ¡e h¡ ®LEz Bj¡l p¡j−e H−p hC−u pC Ll−a
L¡E−L ®cJu¡ qu e¡z
                                      205
Hlfl ®l−Ù¹¡l¡yu ØVÌ¡ph¤NÑ geÉ¡−Ll B−u¡S−e c¤f¤−ll M¡h¡lz j¡l−pCHl −Øfn¡m
M¡h¡lz gl¡¢p ®c−nl A’m…−m¡l ¢eSü M¡h¡−ll p¤e¡j M¤hz Bj¡l ¢S−i h¡P¡¢m
M¡h¡lC ®l¡−Q ®h¢nz −l−Ù¹¡l¡yu M¡h¡−ll fl ®fÐp Leg¡−l¾pz CJ−l¡f£u f¡mÑ¡−j−¾V
A−fr¡ Ll−Re j¡eh¡¢dL¡l ¢hi¡−Nl ®fТp−X¾Vz AaHh k¡Ju¡ qm, Lb¡ qmz j¤¢š²
®eCz JM¡−eJ ®R¡VM¡−V¡ ®fÐp Leg¡−l¾pz LÓ¡¢¿¹ m¡N¢Rm M¤hz JM¡e ®b−L ¢hj¡e h¾c−l
k¡Ju¡l f−b LÉ¡¢bXÊ¡mz H¢fÐ−m kMe ØVÌ¡ph¤NÑ B¢p, ¢Sm h−m¢Rm LÉ¡¢bXÊ¡mV¡ ®c−M¡,
aMe pju qu¢e ®cM¡lz Bl HMe, l¡¢š−l, ¢œ²pj¡−pl ®R¡V ®R¡V ®c¡L¡e h−p ®N−R
LÉ¡¢bXÊ¡−ml f¡−n, B−m¡¢La LÉ¡¢bXÊ¡m ®cM¡ qmz ®m¡L A−fr¡C Ll¢Rm, ®cM¡−m¡
®ia−l, h¡C−lz Apj−u ®ialV¡ ®M¡m¡ l¡M¡ q−u¢Rm ®cM−a Bp−h¡ h−mz
fÉ¡¢lp ®b−L ØVÌ¡ph¤NÑ Q−m H−p¢Rm B−j¢lL¡l HL p¡wh¡¢cLz fÉ¡¢l−p Bj¡l pju
®eC h−m Q−m Bp¡, k¢c ¢hj¡−e ®k−a ®k−a ¢LR¤ Lb¡ h¢mz fÉ¡¢l−p ®f±y−R Bh¡l ®pC
p¡j−e ¢fR−e fÉ¡y f¤y jVlp¡C−Lm Bl N¡¢s ¢e−u f¤¢mn h¡¢qe£z VÊ¡¢gL ¢Rm, pLm
N¡¢s−L R¡¢s−u, VÊ¡¢gL e¡ ®j−e fÉ¡y f¤y H¢N−u Qm−m¡ ph¡l B−Nz
29.11


Es¢R HL S¡uN¡ ®b−L B−lL S¡uN¡uz Es¢R ØVÌ¡ph¤−NÑz Es−a q−µR j¡−pÑC−uz ®k−a qu ØVÌ¡ph¤−NÑl geÉ¡−Lz
JM¡eL¡l ®jul Bj¿»Z S¡¢e−u−Rez j¡−pÑC ®ju−ll Bj¿»−Z j¡−pÑCHz ¢ae¢V geÉ¡−LC q¡S¡l j¡e¤−ol ¢isz HL
fmL ®cM¡l ¢isz Bj¡−L HLV¤ ®R¡u¡l ¢isz HLV¤ Lb¡ hm¡l, hС−i¡ hm¡l ¢isz A−V¡NË¡−gl SeÉ ýj¢s ®M−u f−s
Sea¡z
                                               206
pL¡−m Al¢m Hu¡l−f¡VÑz p¡l¡l¡a p¡l¡¢ce ®q¡−V−ml p¡j−e h¾c¤L Ey¢Q−u f¤¢mn c¡y¢s−u
b¡−Lz l¡Ù¹¡ håz ®L¡eJ N¡¢s−O¡s¡ Qm−a f¡−l e¡ p¡j−el l¡Ù¹¡uz kaph Aá¤a hÉ¡hÙÛ¡z
k¡¢µR j¡l−pCz é¡−¾pl c¢r−Zz geÉ¡−Ll cm ¢Rm, i¡s¡−V Ae¤h¡cLJz ¢hj¡eh¾c−l
Bh¡l ®pC f¤¢m¢n aõ¡¢nz i§jdÉp¡N−ll f¡−s j¡l−pCz j¡l−pCHl f¤¢mn l¡Ù¹¡u
c¡ys¡−e¡ ¢h−no L−l JM¡eL¡l geÉ¡−Ll c¤j¡Cm fb A¢ëz HL¢V cªnÉ ®c−M je M¡l¡f
q−u k¡uz N¡¢s kMe Qm¢Rm Bj¡l, JlLj fÉ¡y f¤y L−l EdÄÑnÄ¡p N¡¢s ®c−M ¢LR¤ ®m¡L
qaið l¡Ù¹¡u c¡y¢s−u f−s¢Rmz l¡Ù¹¡l f¤¢mn a¡−cl d¡LL¡ ¢c−u p¢l−u ¢c−a ®N−m
®m¡L…−m¡ f−s k¡u j¡¢V−az hs j¡u¡ qu Bj¡lz f¤¢m−nl A¢a¢lš² L¡™ ®c−M hs
¢hlš²z


 geÉ¡−L fÐbj qm ®fÐp Leg¡−l¾pz f−l qm f¡W−Ll p−‰ Lb¡ hm¡z EfÙÛ¡fe¡
Ll−me ®julz fÐQ¤l f¡WL, qmOl Ef−Q f−s−R, c¡ys¡h¡lJ S¡uN¡ ®eCz f¡W−Ll
HL¢VC Lb¡, ap¢mj¡ Bjl¡ ®a¡j¡l p−‰ B¢Rz j¡l−pCHl ®j−ul¡ pq−k¡¢Na¡l Lb¡
S¡¢e−u HL¢V hC °a¢l L−l−R, −p¢V ¢cm Bj¡−Lz huú LSe j¢qm¡ hm−me, HC e¡J
Bj¡l ¢WL¡e¡, Bj¡l h¡¢s ®a¡j¡l SeÉ lCm, B¢j ®a¡j¡−L p¡l¡S£he l¡M−h¡z
g¤−m Bl Efq¡−l B¢j i−l EWm¡jz Hlfl ®l−Ù¹¡l¡yz ®ju−ll X¡L¡ f¡¢VÑz NZÉj¡eÉ
hÉ¡¢š²l¡z fСš²e ¢hQ¡lj¿»£ H−me ®cM¡ Ll−az R¢h a¤m−mez j¤−M deÉ qJu¡l q¡¢pz
®l−Ù¹¡l¡y ®b−L ®h−l¡−a ¢N−u ®c¢M ®l−Ù¹¡l¡yu hp¡ ph¡C E−W c¡y¢s−u q¡aa¡¢m ¢c−µRz
B¢j q¡yV−a ®Q−u¢Rm¡j, q¡yV¡l hÉhÙÛ¡ Ll−m¡ f¤¢mnz g−V¡p¡wh¡¢cLl¡ c¡y¢s−u ¢Rm
®l−Ù¹¡l¡yl h¡C−lz h¤¢T e¡, ®fÐp Leg¡−l−¾pl fÐQ¤l R¢h a¤−mJ a¡−cl Bh¡l R¢h ®a¡m¡l
®Le clL¡l quz Bjl¡ k¡¢µR p¡j−e ®qy−Vz Bl f’¡nS−el j−a¡ g−V¡p¡wh¡¢cL ®fRe
®fRe ®qy−Vz HLSe ®a¡ ®f−R¡−a ®f−R¡−a b¡−j ®m−N E−ÒV f−s ®Nm, E−W Bh¡l ¢LÓL
¢LÓLz ¢LÓL ¢LÓ−Ll SÅ¡m¡u ®no A¢ë N¡¢s−a E−W fs−a qmz ¢hj¡eh¾c−l k¡h¡l f−b


                                      207
nq−ll h¡C−l ®S−m−cl ®e±−L¡ c¡ys¡−e¡z N¡¢s b¡¢j−u ®e±−L¡l f¡n ¢c−u pj¤â ®cM−a
®cM−a q¡yV¢Rz qW¡v HL −S−m Bj¡−L ®c−M ®c±−s Hm q¡a ®jm¡−az gl¡¢p−a hm−m¡,
B¢j DnÄl−L ®cM−mJ ®h¡dqu Ha M¤¢n qa¡j e¡! fÐQ¡l j¡dÉj j¡e¤o−L ®L¡b¡u Lac§−l
®f±y−R ¢c−a f¡−l, −Lhm Ae¤ih Llm¡jz j¡l−pCHl nqla¢m−a ¢h−L−m NÒg ®Mm¢Rm
pj¤−âl d¡−l, qW¡v ®c¢M ®Mm¡ ®R−s ph c¡y¢s−u B−R Bj¡−L ®cM−h h−mz q¡a ®e−s
A¢ie¾ce S¡e¡−h h−mz é¡−¾pl 60 ¢j¢mue j¡e¤oC ®h¡dqu Bj¡−L ®Q−ez


fÉ¡¢l−p ®q¡−V−m HL g¡y−L i¡l−al l¡øÌc§a H−p ®cM¡ L−l k¡ez h¡−l h−p HL NÔ¡p
Ju¡Ce f¡e Ll−a Ll−a p¡j¡eÉ Lb¡ quz h¡−ll e¡j B−eÑØV ®q¢jwJ−uz HC h¡−l
h−p B−eÑØV ®q¢jwJ−u ay¡l fÉ¡¢lp-S£h−e jc ®M−aez


30.11
pL¡−m H¢Xne ØVLz JM¡−e ¢h¢iæ f¢œL¡ ®b−L p¡wh¡¢cLl¡ B−pz c¤xM qu a¡−cl
SeÉ pju h¡yd¡ f¡yQ ¢j¢¾V L−lz Bj¡l pju ®k Ha j§mÉh¡e B−N S¡e¡ ¢Rm e¡z
¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul ¢LR¤ ®R−m ®j−u B−p Lb¡ hm−az J−cl SeÉ ®cJu¡ qu c¤¢j¢eVz JM¡e
®b−L ®l¢XJz ®l¢XJl fÐbj LaÑ¡ Bj¡−L ¢l−XJl ®NV ®b−L ¢l¢pi L−lez AhnÉC
®fR−el l¡Ù¹¡z ph c¡m¡e−L¡W¡l ®k ®fR−el HL¢V l¡Ù¹¡ b¡−L, k¡a¡u¡a e¡ Ll−m
®L¡eJ¢ce S¡e¡ qa e¡z 顾p C¾V¡l S¡eÑ¡mz −hn …l¦Nñ£l B−m¡Qe¡ Ae¤ù¡ez BlJ
®l¢XJ BlJ B−N p¡r¡vL¡l ¢e−u−Rz HV¡ Bm¡c¡z B−m¡Qe¡ ®n−o ®q¡−V−m ®gl¡z
geÉ¡L ®b−L ¢c−u ®N−R ®q¡−Vm l¦−j f¡yQnl Jfl hCz pC Ll−a q−hz f¤¢m−nl¡ hC
¢L−e ®l−M−R, J…−m¡−aJ pC L¢l−u ¢emz f¤¢m−nl HL h¡¢qe£−L Bj¡l l¦−jl f¡−nl
l¦−j b¡L−a q−µRz Jl¡ Bj¡l p−‰ h¡C−l ®h−l¡u e¡z J−cl L¡S Bj¡l l¦j f¡q¡l¡
®cJu¡z ®p l¦−j B¢j b¡¢L h¡ e¡ b¡¢Lz


                                    208
  fÉ¡¢l−pl ¢hnÄ¢hcÉ¡muN¤−m¡ ®b−L Bj¿»Zz e¡l£h¡c£ ¢S−nm B¢m¢j, ¢j−nm −f−l¡,
S¤¢mu¡ ¢œ²−ØVi¡ ®b−L öl¦ L−l HMeL¡l e¡l£h¡c£−a ®R−u k¡u j’ Hhw cnÑL¡pez ®k
ka hs e¡l£h¡c£ qe e¡ ®Le, B¢j ka r¤â ¢ff£¢mL¡ qC e¡ ®Le, Bj¡−LC jdÉj¢Z
L−l Ae¤ù¡e quz B¢j ¢hhÐa ®h¡d L¢lz Bj¡l HC ¢hhÐa ®h¡d Ll¡¢V A−e−LlC eS−l
f−sz qW¡v qW¡v ¢hoZÀ q−u fs¡ Bj¡−L p¡¿¹Æe¡ ®cJu¡ qu HC h−m ®k HM¡eL¡l
e¡l£h¡c£l¡ ¢bJ¢l i¡−m¡ S¡−ez a¡l¡ hs hs hC ¢m−M−Rz a¤¢j ¢L¿º AeÉ L¡S L−l−R¡z
M¤h T¤y¢Lf§ZÑ L¡Sz ¢f¢R−u b¡L¡ lrZn£m j¤p¢mj HL¢V pj¡−Sl ¢f−W a¤¢j Q¡h¤L¡O¡a
L−l−R¡, a¤¢j qu−a¡ S¡−e¡ e¡ a¤¢j L£ L−l−R¡z S¡−e¡ e¡z ¢q¢ØV¢lu¡ ®a¡j¡−L ¢e−u
®h¡L¡ ®m¡−Ll¡ Ll−R e¡z a¡l¡ ph¡C EµQ¢n¢ra, C−¾V−mLQ¤u¡mz j¿»£l¡ j−e Ll−R¡
M¡−jL¡ m¡Ce ¢c−µR ®a¡j¡l p−‰ ®cM¡ Ll¡l SeÉ? p¡d¡lZ j¡e¤−ol j−dÉ ®a¡j¡l
Se¢fÐua¡ BL¡n−R¡yu¡z
  ¢œ²ÕQ¡e−L qa¡n q−u h¢m, Bj¡−L hm−a hm¡ q−µR, hm¢R ¢WLC, B¢j ®a¡ ¢LR¤C
i¡−m¡ L−l h¤¢T−u hm−a f¡l¢R e¡z
--−n¡−e¡, hš²ªa¡ ®cJu¡l ®m¡L B−R A−eLz a¤¢j hš²ªa¡h¡S eJz H ®a¡j¡l L¡SJ euz
a¤¢j ®mMLz ®pV¡C ®a¡j¡l f¢lQuz ®m¡−L l¡Ù¹¡O¡−V, HM¡−e JM¡−e, ¢h¢iæ Ae¤ù¡−e
ýj¢s ®M−u fs−R ®a¡j¡−L ®cM¡l SeÉ, p¡j−e ®b−L ®cM¡z H ®c−MC a¡l¡ aªçzp−åu fª¤lú¡lz gl¡¢p plL¡l ®c−h HC f¤lú¡lz e¡j ¢fÐ-cÉ-®â¡u¡-®c-®m¡j, ®p¡S¡
h¡wm¡u j¡eh¡¢dL¡l f¤lú¡lz p¡d¡lZa ®hplL¡¢l pwNWe…−m¡ Hje j¡e¡¢dL¡−ll
f¤lú¡l ¢c−u b¡−Lz ¢L¿º ®L¡eJ plL¡−ll fr ®b−L ®cJu¡ qu, i¡h−a M¤h i¡mJ
m¡−Nz fll¡øÌj¿»£l L¡kÑ¡m−u, , Bp−m L¡kÑ¡mu hm−m L¡kÑ¡m−ul Afj¡e qu, hm¡ E¢Qa
fСp¡−c, é¡−¾pl fll¡øÌj¿»£ AÉ¡−me S¤−f Bj¡−L ¢c−me j¡eh¡¢dL¡l fcLz AÉ¡−me


                                    209
S¤−f Lj¡p flC é¡−¾pl fÐd¡ej¿»£ q−u hp−he, ®L S¡e−a¡z B¢j q¡−a ¢em¡j ®p¡e¡l
®j−Xmz ¢em¡j HL mr f’n q¡S¡l é¡yz fll¡øÌj¿»l hš²ªa¡l fl öd¤ öL−e¡ deÉh¡c
S¡e¡m¡jz
−p¡e¡l fcL¢V ¢e−u fÉ¡¢lp CE¢ei¡¢pÑ¢V−az Bj¡l Jfl hš²ªa¡ Ll−me gl¡¢p
¢h−no‘NZz ®LE cnÑ−el, ®LE p¡¢q−aÉl, ®LE pj¡Sa−šÆl, ®LE C¢aq¡−plz ¢hMÉ¡a
ph AÉ¡L¡−X¢jL−cl fl ¢e−S ¢je¢je L−l p¡j¡eÉ ¢LR¤ hš²hÉ l¡Mm¡jz Bp−m Bj¡l
hm¡lC h¡ L£ B−Rz Bj¡l ms¡C Bj¡l S£he Bj¡l ®mM¡ pÇf−LÑ N−hoZ¡ ®a¡ Jyl¡C
Ll−Rez B¢j öd¤ q¡y L−l a¡¢L−u a¡¢L−u ®cM¢Rz cnÑ−L f§ZÑ ¢Rm A¢X−V¡¢lu¡jz cnÑL
ph¡C ¢hnÄ¢hcÉ¡m−ul ¢nrL ¢n¢rL¡z ]
 l¡−a m¡ ®j−S¡−a ¢Xe¡lz QjvL¡l L¡−Ql ®l−Ù¹¡l¡yz j¡−Rl p−‰ p¡c¡ Ju¡Ce, j¡w−pl
p−‰ m¡mz gl¡¢p ¢euj ®j−e M¡h¡−l L¡js ¢c¢µR, NÔ¡−p Q¤j¤L ¢c¢µRz ®cM−a f¡¢µR
®e−f¡¢mu¡−el pj¡¢d−a B−m¡ SÅm−Rz C−gm V¡Ju¡−l HCXp ¢h−l¡d£ fÐa£L m¡m ¢lhe
V¡e¡−e¡ q−u−Rz B¢j AÉ¡¾V¢e Bl ¢œ²ÕQ¡ez ¢Sm Hmz HLpju pwúª¢aj¿»£ a¤−h¡ H−me
®l−Ù¹l¡yuz B¢j −l−Ù¹¡l¡yu B¢R Mhl ®f−u H−me ®cM¡ Ll−az Ù»£ ¢e−u H−p¢R−mez
f¢lQu L¢l−u ¢c−mez


1.12


L¡e¡X¡ b−L ®l¢XJ−a p¡r¡vL¡l ®eJu¡ qmz L¡e¡X¡l B−lL ®l¢XJ H−p ®N−R é¡−¾pz
a¡l¡ Hm, a¡−cl p−‰ ®c¡i¡o£ q−u H−me 顾p iV¡Q¡kÑz 顾p Bj¡l L¢ha¡l fСb¢jL
Ae¤h¡c L−l−Rez −n−o ®c−M ®c−he HLSe gl¡¢p L¢hz 顾p i¡−m¡ h¡wm¡ h−mz


                                    210
Bj¡l ¢hnÄ¡p i¡−m¡ Ae¤h¡cJ ¢a¢e L−lez −L¡b¡J BVL¡−m ü¡j£ ®m¡Le¡b−L ¢S−‘p
L−l ®S−e ¢e−a f¡−le, H¢VJ hs p¡¿¹Æe¡z
−c±−s¡−a q−h ¢j−a−l¡yl p−‰ ®cM¡ Ll−az ¢j−a−l¡y h−p¢R−me a¡l H¢m−S fСp¡−c,
−fТp−X−¾Vl h¡pih−ez   ¢j−a−l¡y gl¡¢p−a Lb¡ hm−mez HLSe ®c¡i¡o£ ¢R−me
gl¡¢p Cw−l¢Slz ¢j−a−l¡y   ¢S−‘p Ll−me h¡wm¡−c−nl l¡Se£¢a ¢ho−uz S¡e−a
Q¡C−me Bj¡l ®mM¡−m¢M pÇf−LÑz HMe ®L¡b¡u, HMe L£i¡−hz Hln¡−cl Lb¡ ¢S−‘p
Ll−mez −S−m f−s b¡L¡ Hln¡−cl SeÉ ¢j−a¡−l¡yl M¡¢eLV¡ j¡u¡ qm ! ®L S¡−ez
hm−me ¢a¢e h¡wm¡−c−n ¢N−u¢R−me HL heÉ¡l pjuz h¡wm¡−cn j¡−eC ®h¡dqu heÉ¡
Ml¡ Ai¡h Bl M¤e SMj!
O−l Be−a¡u¡−ea g¤L ¢R−mez ¢j−a−l¡y−L pñha g¤L h−m¢R−me, ay¡l A¢a¢b q−u
é¡−¾p H−p¢R B¢jz ¢j−a−l¡y Ap¤ÙÛ, ®fСp−VV LÉ¡ep¡−l i¤N−Rez Qm¡−gl¡ ®h¢n L−le
e¡z h¡¢s−aC b¡−Lez h¡lh¡lC g¤L−L deÉh¡c S¡e¡−me Bj¡l kaÁB¢š Ll−Re h−mz
g¤L ¢he−ul p−‰ ®pC deÉh¡c NËqZ Ll−mez ¢j−a−l¡y kMe Bj¡l p¡j−e h−p B−Re,
®R¡VM¡−V¡ j¡e¤o¢V−L M¤h p¡d¡lZ HLSe j¡e¤o h−m j−e q¢µRmz j−eC q¢µRm e¡ é¡−¾pl
j−a¡ ®c−nl l¡øÌf¢a ¢a¢ez AbQ p¡d¡lZ ®k ®L¡eJ j¡e¤−ol j−a¡C a¡l A‰i¢‰, a¡yl
q¡¢p, ay¡l ®L±a§qmz Hhw p¡d¡lZ ®k ®L¡eJ j¡e¤−ol j−a¡C ay¡l Ap¤ÙÛa¡ Hhw
c§hÑma¡−h¡dz j¡e¤o ®a¡ phC HL, kMe ®M¡mp h¡ j¤−M¡n h¡ h¡ A¢ieu¢V h¡ f¢lQu¢V
M¤−m ®eJu¡ quz
 kMe H¢m¢S fСp¡c ®b−L ®h¢l−u Bp−Rz h¡C−l ¢is L−l ¢Rm ¢ff£¢mL¡l ja
p¡wh¡¢cLz e¡, c¡ys¡C¢ez c¡ys¡h¡l pju L£ L−l b¡L−h, kMe Js¡lC pju ®eCz


62 V¡ j¡eh¡¢dL¡l pwNWe pðdÑe¡ ¢cm Bj¡−Lz fÐQ¤l cnÑL ¢Rmz a¤j¤m q¡aa¡¢m
kb¡l£¢az HM¡−eJ ®j−Xmz


                                     211
®q¡−Vm cÉ ¢i−mJ Ae¤ù¡ez Ae¤ù¡e j¡−e Bj¡l hš²ªa¡z fÉ¡¢lp eNl a¡l B−u¡SLz
NZÉj¡eÉl¡ Bj¡l Lb¡ LaV¤L¤ ®h¡−Te e¡ ®h¡−Te B¢j S¡¢e e¡z fÐQ¤l q¡aa¡¢m ®S¡−V
kMe Cpm¡¢j ®j±mh¡−cl ¢hl¦−Ü Lb¡ h¢mz ¢L¿º mr L−l¢R, ¢œ²ÕQ¡e ®j±mh¡c£ h¡
¢œ²ÕQ¡e d−jÑl ¢hl¦−Ü ®p¢ce  hm¡l fl ®L¡eJ q¡aa¡¢m fs−R e¡z Bj¡−L k¡l¡
pjbÑe Ll−R, a¡−cl j−dÉ ®LE ®LE a−h ¢L B−R k¡l¡ ®Lhm Cpm¡−jl ¢hl¦−Ü h−m¢R
h−mC Bj¡−L pjbÑe Ll−R! a¡l¡ ¢eÕQuC S¡−e ®k e¡l£l A¢dL¡−ll Lb¡ hm−a ¢N−u
B¢j ph d−jÑlC pj¡−m¡Qe¡ L¢lz e¡¢L S¡−e e¡! a¡l¡ a−h Bj¡−L phpju fR¾c
L−l e¡z ¢LR¤ pju L−l, ¢LR¤ pju L−l e¡z a¡l¡ ¢L hå¤ −L¡eJ Bj¡l? ¢eÕQuC euz
a−h A−e−L B−R, gl¡¢p ¢œ²ÕQ¡e h¡ Cý¢c, ®Lhm Cpm¡¢j −j±mh¡c ¢e−u hm−m p¿ºø
eu, ¢e−S−cl d−jÑl ®j±mh¡−cl ¢hl¦−Ü Q¡u B¢j ®S¡l fТah¡c L¢lz Bj¡l fТah¡−cl
a¡l¡ h−m j§mÉ B−Rz


Hlfl gl¡¢p e¡l£-p¡wh¡¢cL−cl O−l¡u¡ Ae¤ù¡ez JM¡−e NÒf S−j EW−m¡z
h¡wm¡−c−nl ®j−u−cl f¢l¢ÙÛ¢a pÇf−LÑ hm−a qm Bj¡−Lz Bj¡−L pcpÉ L−l ¢em
gl¡¢p e¡l£ p¡wh¡¢cL pwÙÛ¡lz HL p¡wh¡¢cL mä−el V¡Cj f¢œL¡l SeÉ Bj¡l p¡l¡¢ce
L£ L−l L¡−V a¡ ¢mM−a Q¡C−Rz p¡j¡eÉ pju Q¡uz BS eua L¡mz Bj¡l pju L£
B−R, LaV¤L¤ B−Rz a¡ Bj¡l ®Q−u ®h¢n AeÉl¡ S¡−ez ¢œ²ÕQ¡e ®hpHl q¡−al L¡N−S
Bj¡l ¢j¢e−Vl ¢q−phz
2.12
                                    212
pL¡−ml e¡Ù¹¡ ¢p−j¡e ®iCm, e¡l£LmÉ¡Z j¿»£l B−u¡S−ez ¢hMÉ¡a e¡l£h¡c£−cl
®X−L¢R−mez ®c−n Bj¡l j¡jm¡l hÉ¡f¡−l L£ Ll¡ k¡u H ¢e−u i¡h−Rez
¢p−j¡e ®iC−ml p−‰ ®cM¡ Ll−a q−hz Bj¡l pju ®eCz m¡−’ ®eCz ¢Xe¡−l ®eCz
AaHh pL¡−ml e¡Ù¹¡ M¡Ju¡l Bj¿»Z ¢p−j¡e ®iCmHl p−‰z ¢p−j¡e ®iCm Ap¡d¡lZ
HL j¡e¤oz ph−Q−u iuˆl Le−pe−VÊne LÉ¡Çf BEpECvS −b−L ®hy−Q ®gl¡ ®j−uz
JC LÉ¡Çf ®b−L M¤h Lj j¡e¤oC ¢g−l−Rz ¢p−j¡e ®iCmHl j¡ ®g−le¢e, ®h¡e ®g−le¢ez
HC ¢p−j¡e ®iCm j¿»£ ¢R−me pšl cn−L, ü¡ÙÛÉ j¿»£z 1974 ®b−L 1979 fkÑ¿¹z Hhw
¢p−j¡e ®iCmC é¡−¾pl C¢aq¡−p fÐbj j¢qm¡ ®L¢h−eV j¿»£z 顾p m¡CL pj¡Sz m¡CL
j¡−e djÑq£ez ¢L¿º LÉ¡b¢mL ®j±mh¡c£−cl Evf¡a HM¡−e Lj euz HMe e¡ q−mJ aMe
¢Rmz JC pju l£¢aja L¢We ms¡C L−l ¢a¢e NiÑf¡a °hd L−l−Re H ®c−nz 1975
p¡−ml 17 S¡e¤u¡¢lz c£OÑ hRl CJ−l¡¢fu¡e f¡m¡Ñ−j−¾Vl ®fТp−X¾V ¢R−mez 1979 ®b−L
1982 p¡m Ah¢cz Bj¡−cl e¡Ù¹¡l ®V¢h−m Bm¡f qm e¡l£ ¢ho−u, ®c¡i¡o£l j¡dÉ−jz
¢p−j¡e ®iCm Cw−l¢S S¡−ee e¡z p¤al¡w pl¡p¢l Lb¡ hm¡l ®L¡eJ p¤−k¡N ®eCz ka
j¿»£ ®ju−ll p−‰ Bj¡l ®cM¡ q−u−R, pL−mC ®c¡i¡o£ hÉhq¡l L−l−Rez h¡wm¡ gl¡¢pl
SeÉ p¡l¡ 顾p M¤yS−a k¡−h Jl¡, aMe B¢j ¢e−SC h−m¢R Cw−l¢S gl¡¢p q−mC ¢WL
B−Rz ®l¢XJ ®V¢m¢in−el Ae¤ù¡e…−m¡u h−m ¢c−u¢R ®L¡eJ Be¡¢s M¤¢L e¡ ¢e−u hlw
i¡−m¡ Ae¤h¡cL M¤y−S ¢e−az


p¡r¡v Hhw p¡r¡vL¡−ll SeÉ R¤−V¡R¤¢V Qm−R j¡e¤−olz h¡¢am L−l ®cJu¡ q−µR A−eLz
LÉ¡−em fÔ¤pHl j−a¡ ®V¢m¢in−el Se¢fÐu Ae¤ù¡e−LJ pÙ¹¡ h−m fСu h¡¢am L−l
¢c¢µRm¡jz HV¡ ¢WL, A−eL Se¢fÐu jÉ¡N¡¢Se h¡ f¢œL¡−L pÙ¹¡ h−m E¢s−u ®cJu¡
q−u−Rz p¡r¡vL¡−ll pJ J¢c−L k¡u¡ez fÉ¡¢l jÉ¡Q e¡−j Se¢fÐu jÉ¡N¡¢Se fÐQ¤l O¤−lJ
®L¡eJ p¤−k¡N f¡u¢e Bj¡l p−‰ c¤¤¢j¢eV Lb¡ hm¡lz B¢j L£ h−e ®N¢R? B¢j −k ®p


                                     213
a¡lL¡ eCz −Lhm EQ¤ j¡−el C−¾V−mLQ¤u¡ml¡ p¤−k¡N f¡−he Bj¡l p−‰ Lb¡ hm¡l, ja
¢h¢eju Ll¡lz h¡¢Ll¡ AÖfªnÉz B¢j ¢Qe−a f¡¢l e¡ Bj¡−Lz geÉ¡L Bj¡−L ¢c−u ®Nm
im−au¡−ll i¡úkÑz ¢œ²ÕQ¡e hm−me, M¤−m ®cM, H −a¡j¡l O¢eù hå¤l i¡úkÑz  p¢aÉ
hm−a ¢L, e¡ h−m ¢c−m H im−au¡l, h¤Ta¡jC e¡ −k H im−au¡lz HjeC A¢n¢ra
BeL¤b−L −cJu¡ q−µR phÑL¡−ml phÑ‘¡e£l pÇj¡ez a¡J Bh¡l é¡−¾pl A¢a¢h‘Se
à¡l¡z
  ü−NÑ e¡¢L p¡wO¡¢aL Bl¡j B−u−nl hÉhÙÛ¡ B−Rz ®L¡eJ Q¤s¡¿¹ d¡¢jÑL H−pJ
Bj¡l ¢lvS ®q¡−V−ml M¡Ju¡ c¡Ju¡ e¡Ju¡ ®n¡Ju¡l Bl¡j ®c−M hm−a h¡dÉ q−he ®k
Aa Bl¡−jl LÒfe¡ ü−NÑl ®hm¡uJ ¢a¢e L−le¢ez ph Bl¡j i¤−m, HL−g¡yV¡ pju
®f−mC −q¡−Vm l¦j ®b−L ®g¡e L−l h¢p Y¡L¡u, juje¢pw−q, LmL¡a¡uz Ha c¡j£
®q¡−V−ml l¦j ®b−L ®g¡e Ll¡ j¡−e Nm¡ L¡V¡z ®p Bj¡l j¡b¡u ®Y¡L¡l ®L¡eJ AhL¡n
®eCz ¢œ²ÕQ¡e HLh¡l öd¤ ¢je¢je L−l h−m¢R−mez ®pV¤L¤Cz f−l Bj¡l fÐL¡ne£C
fu¢œn q¡S¡l é¡y öd¤ L¢c−el ®g¡e ¢hm ¢j¢V−u−Rz fÐL¡ne£ A−eL ¢LR¤C Ll−Rz Bj¡l
SeÉ h¡S¡−ll ph−Q−u ®m−VØV j−Xm mÉ¡fVf L¢ÇfEV¡l ¢L−e Cw−mä ®b−L f¡¢W−u−Rz
−k−qa¤ Bj¡l Af¡−l¢Vw ¢pp−Vj Cw−l¢S−a Q¡C, a¡C fÉ¡¢lp ®b−L mä−e ¢N−u ¢L−e
−fe Hl l¡CV¡pÑ Ce ¢fÐSe L¢j¢Vl ®fТp−X¾V ®S¡u¡e −mX¡ljÉ¡e −L ¢c−u f¡¢W−u−R
ØVL−q¡−jz AhnÉ f¡¢W−u−R hm¡ ¢WL q−h e¡, ®S¡u¡e Bj¡l p−‰ −cM¡ Ll−aC
H−p¢R−mez E−W¢R−me NË¡™ ®q¡−V−mz Bj¡−L öd¤ mÉ¡fVf ¢c−u c¤ Lb¡ hm¡l p¤−k¡N
®f−u¢R−mez B¢j Ecï¡¿¹z L¡lJ p−‰C Lb¡ hm−a Bj¡l i¡−m¡ m¡N¢Rm e¡ aMez
HlLj quz SN−al k¡ha£u ¢LR¤ ®b−L ph BNËq g¤s¤v L−l E−h k¡uz Q¡l¢c−Ll
OVe¡…−m¡ Ha ®d¡yu¡ Rs¡u, ®k, ¢e−S−L Jl j−dÉ Bl ¢Qe−a f¡l¡ k¡u e¡z Abh¡
OVe¡l OeOV¡u ¢e−Sl ®Q¡−Ml p¡j−eC HL¢V Ù¹l h¡ BÙ¹l f−s, −cM¢R, ¢L¿º ph
®cM−a f¡¢µR e¡z


                                    214
  é¡−¾p B¢j A−eLV¡ ®l¡−h¡−Vl jaz k¡ k¡ hm¡ q−µR, Ll¢Rz f¡me Ll¢R hs
a¡lL¡l LaÑhÉ Hhw c¡¢uaÅz HLnV¡ Ae¤−l¡d Ef−l¡d h¡¢am L−l Qm¢Rz ph ®R−s R¤−s
®h¢l−u fs−a C−µR L−l fÉ¡¢lp nq−l q¡yV−az h¡¢mL¡l jaz Bj¡−L h¡¢mL¡ q−a ®LE
®c−h e¡z pju f¡−ÒV ®N−Rz ®L f¡−ÒV ¢c−u−R pju? −j±mh¡c£l¡! a¡ eu−a¡ ®L! B¢j
®a¡ ®k B¢j, ®pC B¢jC B¢R! f¡−ÒV a−h ¢cm ®L! Bj¡l JC c¤j¡−pl AåL¡−ll
S£he! jªa¤É−L p¡j−e ¢e−u ®hy−Q b¡L¡! fª¢bh£l La na ¢hfÔh£ Bj¡l ®Q−u L−uL mr
…Z ®h¢n c¤xpq S£he L¡¢V−u−Re! LC, a¡−cl ¢e−u B¢c−MÉa¡ ®a¡ que¡ ®j¡−VJz
Bp−m, k¡ Ll−a hm¡ q−µR, a¡ Ll¢R h−V, ¢L¿º h¤¢T ®k Bj¡−L Hph j¡e¡u e¡z HL
Ae¤ù¡e ®b−L B−lL Ae¤ù¡−e ®c±−s¡−e¡l j¡TM¡−e ¢œ²ÕQ¡e ®hp c¤¢ce h−m−Re, X¡¢mÑw
®a¡j¡l e¡−L ¢L HLV¤ f¡EX¡l m¡N¡−h? p−‰ p−‰ B¢j e¡−L q¡a ¢c−u h¤T−a ®Q−u¢R
−L¡eJ Nä−N¡m qm ¢L e¡z B¢j c¤¢ceC p¡g p¡g h−m ¢c−u¢R, e¡, e¡−L f¡EX¡l
m¡N¡−e¡l ®L¡eJ clL¡lC Bj¡l ®eCz f−l, A−eL f−l B¢j −S−e¢R ®k e¡−L f¡EX¡l
m¡N¡−e¡l j¡−e q−µR ®fµR¡h f¡uM¡e¡u k¡Ju¡z ®j−u−cl SeÉ HC ¢eujz ®R−m−cl SeÉ
qm, q¡a d¤−u Bp¡z ®a¡, B¢j f¢ÕQ−jl piÉa¡l ¢euj S¡e−h¡ L£ L−lz ®L¡b¡J
®fµR¡hM¡e¡u ®k−a q−m, −p¡S¡p¤¢S h−m k¡C ®k ®fµR¡hM¡e¡u k¡¢µRz   −k pj¡−S
Bj¡−L ®R−s ®cJu¡ q−u−R h¡ Nm¡u c¢s ¢c−u ®k ph Hm¡L¡u Bj¡−L ®O¡l¡−e¡ q−µR,
−p pj¡−S B¢j ®k ®hj¡e¡e, a¡ B¢j ka e¡ h¤T−a f¡l¢R, a¡l¡ ¢eÕQuC a¡l ®Q−u ®h¢n
h¤T−a f¡l−Rz


¢h‘¡e AÉ¡L¡−X¢jl f¤lú¡l ¢e−S q¡−a NËqZ Ll¡l pju ®eCz    pL¡m ®b−L l¡a
Ah¢c hÉÙ¹a¡z Lb¡ ®cJu¡ B−R m¡C¢p¢V Ce CJ−l¡−fz CJ−l¡−fl ®pL¤m¡l j¡ehhc£
pwNWez ¢œ²ÕQ¡e J−cl B−NC h−m ¢c−u¢Rm f−e−l¡ ¢j¢e−Vl ®h¢n HL¢V ¢j¢eVJ euz
pL−m A−fr¡ Ll¢Rm HL¢V Leg¡−l¾p l¦−jz Bj¡−L a¢sO¢s g¤m ¢c−u fcL ¢c−u


                                    215
®hÊ¡−”l j§¢aÑ ¢c−u pðdÑe¡ pÇj¡e f¤lú¡l k¡ ¢c−a C−µR J−cl, ®cJu¡ quz g¤−m Bl
Efq¡−l X¤−h k¡Cz pL−m m¡Ce d−l c¡y¢s−u LljcÑe Ll−R HLS−el fl B−lLSez
pj−ul Ai¡−h ph¡l p−‰ LljcÑe q−u J−W¢e Bj¡lz HL ®j−u ®Ly−c h−m k¡u, a¤¢j
Bj¡−cl, −a¡j¡l ms¡C Bj¡−cl ms¡Cz
m¡ ¢qEj¡¢e−a f¢œL¡l pÇf¡cL H−mez Lj¤É¢eØV f¢œL¡ h−mC M¡¢eLV¡ M¡¢al L−l
pju ¢c−u¢R Bm¡c¡z c¤f¤−l C−gm V¡Ju¡−ll ph−Q−u Q¤−s¡u S¤m i¡eÑ ®l−Ù¹¡l¡yu m¡’z
JM¡−e HL a¤¢s−aC Bjl¡ k¡¢µRz JM¡−e −M−a Q¡C−m e¡¢L ®hn L−uLj¡p A−fr¡
Ll−a quz ®f±y−R ®c¢M p¡d¡lZ f¡h¢mL−L C−gm V¡Ju¡−ll d¡−l L¡−R Bp−a ®cJu¡
q−µR e¡z Bj¡l SeÉ M¡¢m Ll¡ q−u−R f¤−l¡ C−gm V¡Ju¡lz ¢V¢il LÉ¡−jl¡ hp¡−e¡
q−u−R C−g−ml Q¤−s¡uz ¢V¢il Mh−l M¡¢eLV¡ Lb¡ hm−a q−hz ¢œ²ÕQ¡−el Jfl
l£¢aja ¢hlš² q−u E−W¢Rz p¡l¡rZ Ha p¡r¡vL¡l Bj¡l ApqÉ m¡N−Rz ¢L¿º
fÐL¡nLl¡ ¢ioZ lLj fR¾c L−l Hphz B¢j ®a¡ fÐL¡nL eCz ¢œ²ÕQ¡el¡ ®mMLl¡J
Q¡aL f¡¢Ml j−a¡ ®Q−u b¡−L, ®S¡−V e¡z ¢œ²ÕQ¡e−L ¢S−‘p Llm¡j, gl¡¢p ®mML−cl
Lb¡ hm−R¡? j¡b¡ −e−s hm−m¡, Bl L¡l Lb¡!
C−gm V¡Eu¡−ll ph−Q−u EyQ¤−a ®l−Ù¹¡l¡y S¤m i¡eÑz H−Lh¡−l n£−oÑ ¢N−u ®cMm¡j f¤−l¡
fÉ¡¢lpz fª¢bh£l ph−Q−u p¤¾cl nqlz ü−fÀl nqlz JC n£−oÑJ LÉ¡−jl¡ B−m¡ ph h¢p−u
l¡M¡ B−R Bj¡l SeÉz B¢j öd¤ HLh¡l p¡j−e ¢N−u hp−h¡z c¤−V¡ fÐnÀ B−R Bj¡−L
Ll¡lz L¡lZ BSC Sy-c¡eÑ B¢m−u e¡−jl HL ®mML hm−Re, ®k, h¡wm¡−c−n e¡l£l
AhÙÛ¡ M¤h i¡−m¡, L¡lZ e¡l£ J ®c−n fÐd¡e j¿»£, e¡l£l¡ ¢ekÑ¡¢aa h−m ®k Mhl B¢j
f¢ÕQ−j ¢c¢µR, a¡l phC ¢j−bÉz B¢j ¢e−S ®mML eC, B¢j LMeJ hC ¢m¢M¢ez m‹¡
hC¢VJ A−eÉl ®mM¡z ¢a¢e ¢e−S pÇfТa Y¡L¡u ¢N−u¢R−me, ®c−M H−p−Re JM¡−e e¡l£
f¤l¦−ol pj¡e A¢dL¡l, Hhw J−c−nl e¡l£l¡ f¢ÕQ−jl e¡l£l ®Q−uJ ®h¢n ü¡d£ez                                      216
h¡wm¡−c−n A−eL i¡−m¡ p¡¢q¢aÉL B−R, B¢j p¡¢q−aÉl ¢LR¤C S¡¢e e¡z g−a¡u¡l Lb¡
¢j−bÉz −LE ®L¡eJ g−a¡u¡ ®cu¢e, ®LE j¡b¡l j§mÉ ®O¡oZ¡ L−l¢ez
 ®V¢m¢in−el LÉ¡−jl¡ Bj¡l p¡j−ez B−m¡ Bj¡l j¤−Mz B−m¡ ®Q¡−MJz −ke Bj¡−L
L¡WNs¡u c¡ys Ll¡−e¡ q−u−Rz B¢j Bp¡¢jz B¢j ¢jb¤ÉLz Ejq¡q¡q¡q¡ Hh¡l L£ Sh¡h
®c−h, p¤¾cl£! B¢j öd¤ h¢m, A¢i−k¡N…−m¡ ¢j−bÉz B¢j k¡ h−m¢R, paÉ Lb¡ h−m¢Rz
Bj¡l hC B¢j ¢e−S ¢m¢Mz ¢a¢e h¡wm¡−c−nl ®kV¤L¤ ®c−M−Re, a¡ phV¤L¤ euz Bl
fÐd¡ej¿»£ h¡ ¢h−l¡d£c−ml ®eœ£ j¢qm¡, a¡l j¡−e HC eu ®k ®j−u−cl AhÙÛ¡ pj¡−S M¤h
i¡−m¡z B¢j LMeJ h¢m¢e h¡wm¡−c−n B¢j M¤h hs ®L¡eJ p¡¢q¢aÉLz ®LEC ¢L h−m−R
®L¡b¡J a¡? B¢j p¡d¡lZ HLSe ®mMLz p¡d¡lZ q−mJ Bj¡l ¢hl¦−Ü g−a¡u¡ S¡¢l
q−u−Rz j¡b¡l j§mÉ d¡kÑ q−u−Rz ¢h−nÄl   p¡wh¡¢cLl¡C   Hph ®c−M−Re, Mhl
¢m−M−Re, abÉ¢Qœ ¯a¢l L−l−Rez B¢j L¢l¢e ¢LR¤Cz B¢j L£L−l ¢hnÄp¤Ü Mhl
Rs¡−h¡? B¢j ®a¡ ®L¡eJ ¢l−f¡VÑ¡l eCz
  je ¢hoZÀ q−u ¢Rmz Bj¡l E¢àNÀa¡ Bl ¢hoZÀa¡−L E¢s−u ®cu ¢œ²ÕQ¡e −hpz h−m,
®m¡LV¡l c¤eÑ¡j B−R Hp−hl SeÉz EáV ph Lb¡ h−m cª¢ø BLoÑZ Ll−a Q¡C−Rz −LE
J−L ¢hnÄ¡p Ll−h e¡, ®i−h¡ e¡z ¢L¿º cª¢ø ®a¡ BLoÑZ L¡lJ e¡ L¡lJl Ll−Rz
−n¡−e¡, ¢œ²ÕQ¡e h−m, ®h¢n Se¢fÐu q−m c¤HLV¡ nœ¦ fuc¡ q−hCz ¢e−Sl ®c−nl Lb¡
i¡−h¡z −mML p¡¢q¢aÉL−cl j−dÉ ph¡C ®a¡j¡−L pjbÑe L−l−R? ¢qw−p L−l¢e ®LE?
--B¢j ®a¡ gl¡¢p eCz gl¡¢p i¡o¡u B¢j ¢m¢MJ e¡z B¢j ®a¡ JC ®m¡−Ll fТaà¾cÄ£
eC, a−h ®Le ¢qw−p Ll−h?
--¢qw−p Ll−h, L¡lZ, ®L¡eJ ®mML−L ¢e−u Hje E−šSe¡ pª¢ø qu e¡z ®L¡eJ ®mML
Hje a¡lL¡l Se¢fÐua¡ f¡u e¡z pjÙ¹ BLoÑZ ®a¡j¡l ¢c−Lz ®m¡LV¡ ®a¡j¡−L ¢e−u
Lb¡ hm−hCz J−m¡Vf¡−m¡V L−l ¢c−a Q¡C−hz −m¡LV¡ BN¡−N¡s¡C f¢m¢jLz                                     217
 a¡q¡l ®he −Sm¤e e¡−j jl−LL¡l HL ®mML Sy B¢m−u−ll ap¢mj¡ ¢h−l¡d£a¡u
®k¡N ®cez −L HC a¡q¡l ®he ®Sm¤e? a¡q¡l ®he ®Sm¤e Ešl B¢éL¡l HL pgm Ešl
Bd¤¢eL ®mMLz L£ a¡yl A¢i−k¡N? j§ma HLCz ay¡l i¡oÉ, é¡−¾pl ja ®c−n −L¡eJ
j¢qm¡ fÐd¡ej¿»£ q−a f¡−l e¡z ®L¡eJ pñ¡he¡C ®eCz ®pM¡−e h¡wm¡−c−nl fÐd¡ej¿»£
HLSe j¢qm¡z öd¤ a¡C eu, ¢h−l¡d£ c−ml fÐd¡eJ HLSe j¢qm¡z p¤al¡w ap¢mj¡
®N¡V¡ ¢hnÄ−L ®h¡L¡ h¡e¡−a Q¡C−R HC h−m ®k h¡wm¡−c−n e¡l£l¡ ¢ekÑ¡¢aaz
  HC j¡e¤o…−m¡, BÕQkÑ qC, L£ L−l h¤¢ÜS£h£ qe, k¢c j−e L−le, e¡l£l¡ aMeC
fÐd¡ej¿»£ q−a f¡−l, kMe pj¡−S e¡l£l pj¡e¡¢dL¡l b¡−Lz LSe e¡l£l, h¡wm¡−c−n,
l¡Se£¢a Ll¡lC h¡ p¤−k¡N B−R? e¡l£−cl k¢c l¡Se£¢a-p−Qae qJu¡l Hhw l¡Se£¢a
Ll¡l p¤−k¡N qu, a−h ¢a¢ln i¡N Bpe e¡l£l SeÉ pwl¢ra l¡M−a qu ®Le!
h¡wm¡−c−n naLl¡ B¢n i¡N e¡l£ ®mM¡fs¡ S¡−e e¡, Bl, f¤l¦oa¡¢¿»L pj¡®S e¡l£
®k Qlji¡−h °ho−jÉl ¢nL¡l--HC abÉ¢V gl¡¢p ¢n¢ra ®m¡−Ll¡ f¡ee¡! c£OÑ HL¢V
nÄ¡p ®g¢mz 顾p−L ®i−h¢Rm¡j ¢h−nÄl AeÉ¡eÉ ®cn ®b−L Bm¡c¡, H h¤¢T ü−fÀl l¡SÉz
HMe ®cM¢R, HM¡−eJ O¡yf¢V ®j−l HL¢V h¡wm¡−cn m¤¢L−u B−Rz
 C−gm ®b−L ¢lv−S p¡j¡eÉ ¢hnСj ¢e−u fj¢fX¤−az Hl B−lL e¡j jX¡eÑ ¢jE¢Su¡jz
jX¡eÑ ¢jE¢Su¡−j p¡¢q−aÉl ¢n−Òfl ÙÛ¡f−aÉl ¢hMÉ¡a ®m¡−Ll¡ pðdÑe¡ ¢c−me Bj¡−Lz
Bj¡l ®mM¡ pÇf−LÑ B−m¡Qe¡ Ll−me pL−mz B¢j hmm¡j ANaÉ¡ −mM¡−m¢M Ll−a
H−p Bj¡−L L£ lLj c¤−i¡ÑN ®f¡q¡−a q−u¢Rm a¡l Lb¡z ®nСa¡−cl fÐ−nÀl EšlJ ¢c−a
qmz HL¢V fÐnÀ A−e−L L−l, é¡−¾pl j¤pmj¡e ®j−u−cl fcÑ¡ pÇf−LÑ L£ ja Bj¡lz
fcÑ¡l ¢hl¦−Ü kMe h¢m, ®j−u−cl ®S¡l q¡aa¡¢m öl¦ quz
                                    218
®V¢m¢in−el LÉ¡−em fÔ¤p-H Ae¤ù¡ez −V¢m¢in−el ph−Q−u Se¢fÐu Ae¤ù¡ez Se¢fÐu
h−mC Bf¢š L−l¢Rm¡jz Se¢fÐu j¡−e pÙ¹¡, HlLj HL¢V d¡le¡ j¡b¡u ¢Rmz
f¢lQ¡mLl¡z Bj¡−L LÉ¡−em fÔ¤p-H ¢e−u k¡h¡l SeÉ ®p L£ L¡™z B−Nl Ae¤ù¡e…−m¡l
L¢f H−e Bj¡−L H−Ll fl HL ®cM¡−a m¡N−mez ®Lhm l¡¢S Ll¡h¡l SeÉz Se¢fÐu
j¡−e pÙ¹¡, HlLj HL¢V d¡le¡ j¡b¡u ¢Rmz LÉ¡−em fÔ¤p q¡pÉl−pl Ae¤ù¡e, ¢p¢lu¡p
Ae¤ù¡e eu, Bj¡l HC i¤m d¡le¡−L j¤−R ®ch¡l SeÉ LÉ¡−em fÔ¤−pl hsLaÑ¡l¡ Q−m
H−p−Re Bj¡l −q¡−V−mz ¢œ²ÕQ¡e ®hpJ Bj¡l f¡−ul L¡−R h−p Bj¡−L M¤h elj L−˜
®h¡T¡−a ®Qø¡ Ll−me ®k e¡ ®j¡−VJ g¡ma¤ Ae¤ù¡e euz a¡l¡ q¡¢p W¡–¡ L−l HV¡ ¢WL,
¢L¿º ¢p¢lu¡p ¢ho−uz f¡p−L¡u¡ kMe Bj¡−L é¡−¾p 24 O¾V¡l SeÉ ¢ip¡ ¢c−u¢R−me,
HC LÉ¡−em fÔ¤pC f¡p−L¡u¡l L¡VѤe Hy−L ay¡−L a£hÐ ¢e¾c¡ L−l−Rz Hpj−u, Aü£L¡l
Ll¡l Ef¡u ®eC, ®k, H¢VC ¢V¢il ph−Q−u Se¢fÐu Ae¤ù¡ez l¡¢S qC J−cl O¸V¡¢a−eL
®h¡T¡−e¡uz c¤O¾V¡ Ae¤ù¡ez m¡Ciz Bj¡l Jfl Ae¤ù¡e q−µR ö−e ¢p−j¡e ®iCm H−me
Ae¤ù¡−ez ¢a¢e hm−mez i¡o¡l Ap¤¢h−dl SeÉ B¢j i¡−m¡ i§¢jL¡ l¡M−a f¡¢l e¡
LMeJz LÉ¡−e−ml ®m¡−Ll¡ M¤h kaÁB¢š Ll−m¡z Efq¡l ¢cmz e¡e¡ Efq¡−l Bj¡l
®q¡−Vm Ol Ef−Q E−W−Rz
l¡−a ¢œ²ÕQ¡−el h¡¢s−a f¡¢VÑz JM¡−e S−j EW−m¡ jdÉl¡a A¢ë B—¡z ¢œ²ÕQ¡e ¢hn¡m
de£z h¡¢s AÉ¡¢¾V−L ®h¡T¡Cz h¡¢s ®a¡ eu, −R¡VM¡−V¡ HL¢V ¢jE¢Su¡jz ¢œ²ÕQ¡e
fÐL¡ne£ pwÙÛ¡u L¡S L−l ¢ea¡¿¹C n−Mz
3.11.
HC fÐbj ®ch£ ®b−L j¡e¤o qm¡jz ®h−l¡m¡j ¢Sm−L ¢e−uz ¢S−ml ®h¡e ®c¡¢j¢eL Bl
Jl j¡ H−p−R ®NË¡−e¡hm ®b−L ®cM¡ Ll−az −cM¡ Llm¡jz ®Nm¡j Bj¡−cl B−Nl


                                    219
®pC, ®pC H¢fÐ−m H−p ¢iƒl E−N¡l h¡¢s ®cM−a ¢N−u ®M¡m¡ f¡C¢e, ®pM¡−ez p¡d¡lZ
j¡e¤−ol j−a¡ H¢fÊ−m ®M−u¢Rm¡j Hje HL¢V p¡d¡lZ ®l−Ù¹¡l¡yu hpm¡jz HM¡−eJ
A−V¡NË¡−gl ¢isz ¢is ®b−L ®lq¡C ®eC Bj¡lz ®q¡−V−m ¢g−l ®c¢M ¢œ²ÕQ¡e Bj¡l
hCfœ, Efq¡lp¡j¢NË phC fÉ¡−LV L−l ®l−M−Rz Bjl¡, B¢j ¢Sm ¢œ²ÕQ¡e ®é−X¢lL
ApwMÉ f¤¢mnpq lJe¡ qm¡j l¢p Abh¡ n¡m cÉ ®N¡m ¢hj¡e h¾c−ll ¢c−Lz
Bj¡l 顾p ïjZ g¤−l¡−m¡z ¢L¿º e−V N¡R¢V ¢L Bp−m j¤−s¡−m¡!
  Sy AÉ¡¢m−u−ll ¢e¾c¡l L¡l−Z é¡−¾p Bj¡l Se¢fÐua¡u LaV¤L¤ i¡V¡ f−s−R, B−c±
f−s−R L£ e¡ a¡l ®M¡yS Bj¡l l¡M¡ qu¢ez Bj¡l gl¡¢p fÐL¡nL œ²jn A¢ÙÛl q−u
EW−me Bj¡l hC fÐL¡n Ll¡l SeÉz ®hØV ®pm¡l ¢m−ØV é¡−¾pl Se¢fÐu hC−ul
a¡¢mL¡l j−dÉ fТa¢ce m‹¡ ®n¡i¡ f¡−µRz Ha¢ce q−u ®Nm, HMeJz m‹¡ q¡XÑ Li¡l,
f−LV, ®p¢j f−LV, ®p¢j−p¢j f−LV, BlJ La lLj BL¡l BLª¢a−a ®k ®h−l¡−µR!
fÐQ¤l AbÑ Ef¡SÑe q−µR p¤al¡w Bj¡l Jfl M¤h ü¡i¡h¢hLi¡−hC T¡y¢f−u fsm H¢Xne
ØVLz L£ ®mM¡ B−R ea¤e, c¡Jz ea¤e ®eC ¢LR¤z ea¤e hC ®mM¡ q−m ®chz Bj¡l HC
®ch në¢V−L ®LE ®aje ¢hnÄ¡p Ll−m¡ e¡z c¡J, ®a¡j¡l f¤−l¡−e¡ ®mM¡ k¡ B−R c¡Jz
f¤−l¡−e¡ ®mM¡l j−dÉ ¢ehÑ¡¢Qa Lm¡j, J ®b−L M¡j¢Q ¢c−u H¢Xpyy cÉ g¡j hC R¡¢f−u−R,
g¡j ®j¢e−g¢ØVi¤z p¤al¡w J hC Qm−h e¡z
--EfeÉ¡p ®eC?
--EfeÉ¡p? Bl ®h¡−m¡ e¡z
--Bl ®h¡−m¡ e¡ j¡−e? ®qyu¡¢m l¡−M¡z
--¢WL Lb¡ hm¢Rz k¡ ¢LR¤ ¢m−M¢R, fÐL¡n−Ll Q¡−f ¢m−M¢Rz EfeÉ¡p hm−a ¢LR¤ qu¢ez
®c¢M LMeJ qua J…−m¡−L HLV¤ hs L−l ¢mM−h¡z j¡−e EfeÉ¡−pl ja ¢LR¤ HLV¡
Ll−a ®Qø¡ Ll−h¡z
--L−h Ll−h?


                                      220
--Llhz
--−a¡j¡l HMe Ha hÉÙ¹a¡z HMe a¤¢j h−p EfeÉ¡p ®mM¡u q¡a ®ch¡l pju f¡−h e¡z
--¢L¿º ®a¡j¡−L ®a¡ A−fr¡ Ll−aC q−hz H R¡s¡ Ef¡u ®eCz
--Ef¡u ®eC ®Le? J…−m¡C c¡J, R¡f¡−h¡z
--a¤¢j ¢L f¡Nm q−u−R¡? J…−m¡ R¡f¡−m ®a¡j¡l fÐL¡ne£−L ®m¡−L j¾c hm−h,
Bj¡−LJ j¾c hm−h, hm−h J ¢mM−aC S¡−e e¡z a¡R¡s¡ Jph ¢h¢œ²J q−h e¡z
--−p B¢j ®cM−h¡z
--a¤¢j HMe h¤T−a f¡l−R¡ e¡z
--¢WLC h¤T−a f¡l¢Rz a¤¢j mrÈ£ ®j−ul ja ¢c−u c¡J −a¡ H Ah¢c k¡ k¡ EfeÉ¡p
¢m−M−R¡z
--−n¡−e¡ k¢c R¡f¡−aC Q¡J Bj¡l L¢ha¡ R¡f¡J, EfeÉ¡p R¡¢fJ e¡z
--L¢ha¡J R¡f¡−h¡z k¢cJ H¢Xne ØVL L¡lJl L¢ha¡l hC H Ah¢c fÐL¡n L−l¢ez
¢L¿º ®a¡j¡lV¡ Ll−h¡z
--hm ¢L! 顾p−L ®a¡ S¡¢e L¢ha¡l ®cn ¢q−p−hz
--Jph g¡ma¤ Lb¡z
--g¡ma¤ Lb¡ q−h ®Le?
--L−h ®L¡eL¡−m L¢ha¡ ¢m−M¢Rm L¡l¡z HMe ®p ¢ce ®eCz ®L¡eJ fÐL¡nLC Bl k¡C
R¡f¤L, L¢ha¡l hC R¡f¡u e¡z
--a¡q−m ¢L h¡S¡−l ®L¡eJ L¢ha¡l hC ®eC hm−a Q¡J?
--a¡ f¡−hz −pC f¤−l¡−e¡ L¢h−clC L¢ha¡l hCz plL¡l ¢g hRl L¢ha¡ pç¡−ql
B−u¡Se L−lz ¢LR¤ fÐL¡nL    M¤h Lj Ml−Q ¢LR¤ L¢ha¡l hC R¡f¡u, R¡f¡l MlQV¡
plL¡−ll L¡R ®b−L f¡uz                                    221
hm L£! HC h¡LÉ¢V hm¡lJ Bj¡l rja¡ b¡−L e¡z HaV¡C ¢hj§tz ¢h¢pÈa HaV¡Cz
gl¡¢p L¢ha¡l k¢c HC q¡m a−h Bj¡l L¢ha¡ R¡f¡−a Q¡C−R¡ ®Le? H fÐnÀ¢V B¢j
Ll−a ®Q−uJ L¢l e¡z L¡lZ Ešl ¢c−a ¢N−u Bj¡l j−e q¢µRm ¢œ²ÕQ¡e ®hp Aü¢Ù¹−a
fs−hz L¡lJ Aü¢Ù¹ q−h h−m B¢j ®L¡eJ Sl¦¢l Lb¡ p¡d¡lZa m¤¢L−u l¡¢M e¡z ¢L¿º
¢h−cn Bj¡−L HLV¤ HLV¤ L−l ¢Nm−a −nM¡−µR A−eL ¢LR¤z


 ýsj¤s L−l k¡ ¢Rm Bj¡l f¤−l¡−e¡ hC, ®gl¡, ®n¡d, ïjl LCJ ¢Nu¡, Aflfr Hph
q¡¢hS¡¢h hC…−m¡l, B¢j p¡j¡eÉJ h¤−T JW¡l B−NC gl¡¢p Ae¤h¡c q−u ®Nmz Ae¤h¡c
hm−a B−c± J…−m¡ ¢LR¤ qm ¢L e¡, a¡ ®h¡T¡l rja¡ Bj¡l ®eCz q¡−a hC B−pz
TLT−L hCz ®e−s−Q−s ®l−M ¢cCz −L Ae¤h¡c L−l−R, ®p L£ B−c± h¡wm¡ S¡−e, ®p L£
gl¡¢p S¡−e B−c± , a¡l ¢LR¤C B¢j S¡¢e e¡z l¡−a l¡−a qW¡v −S−N E−W i¡¢h, Bj¡l
hC ¢h¢œ² q−µR, e¡¢L B¢j ¢h¢œ² q¢µR? Bj¡l S£h−el NÒf ¢h¢œ² q−µR? Bj¡l nÄ¡pLø
q−a b¡−Lz Q¡l¢cL AåL¡l m¡−Nz
*
n£a ¢hyd−R N¡−uz hl−g −R−u B−R Q¡l¢cLz Evph öl¦ q−u ®N−R −N¡V¡ CE−l¡−fz
¢œ²pj¡−pl Evphz B−m¡u Tmjm nql, eNl, NË¡jz −c¡L¡ef¡−V ¢isz j¡e¤o E¾j¡−cl
j−a¡ Evp−h ®j−a B−Rz B¢j Apq¡u c¡y¢s−u HC E¾j¡ce¡ ®c¢Mz −c¢M Bl Lø f¡Cz
Lø ®f−a b¡¢Lz


j¢¾cl ¢e−u ®kje i¡l−a, jp¢Sc ¢e−u ®kje ®p±¢c Bl−h, Cl¡−e, ¢jn−l, f¡¢LÙ¹¡−e,
¢NSÑ¡ ¢e−uJ ®aje HM¡−e, CE−l¡−f hs h¡s¡h¡¢s quz
LÉ¡¢bXÊ¡m q−µR nq−ll j¡b¡,

                                       222
HMeJ ®m¡−L ¢is L−l ¢NSÑ¡u, ¢köl S¾j¢c−e O−l O−l f¡Ce N¡R p¡S¡u,
h¡µQ¡l¡ ¢Q¢W ®m−M ebÑ ®f¡−m p¡¿¹¡LÓ−pl e¡−j,
HMeJ a¡l¡ j¡e¤o eu, HMeJ ¢œ²ÕQ¡ez
fª¢bh£l f−b q¡yV−a ¢N−u ®Lhm j¤p¢mj, ¢q¾c¤, −h±Ü, ¢œ²ÕQ¡e, Cý¢c ®cM¢R..
j¡e¤o ®cM¢R e¡z
*
( hª¢ØVl L¢ha¡)
  A¢ØVÌu¡l e¡l£ LmÉ¡Z j¿»£ CJq¡e¡ ®X¡e¡−ml Bj¿»Zz ¢i−ue¡l E−Ÿ−nÉ k¡œ¡ öl¦
qm Bj¡lz ¢i−ue¡l e¡j ö−e¢R A−eL, ¢i−ue¡ ®cM¡ qu fÐbjz JC HLC ¢Qœz Ls¡
¢el¡fš¡lr£−cl p¡j−e ¢fR−e X¡−e h¡−j ¢e−u q¡yV−a quz EW−a qu ph−Q−u hs
®q¡−V−ml p¤C−Vz ¢i−ue¡l fÉ¡−mp Lh¤NÑ-Hz Ee¢hwn na¡¢ël ¢eJ LÓ¡¢pLÉ¡m ®q¡−Vmz
®Q¡M d¡yd¡ L−l, j−e qu e¡ B¢j ¢WL HC SN−a B¢Rz c§l ®b−L c¡m¡eh¡¢s ®c−M
¢ia−l ®k e¡ H−p−R d¡lZ¡ Ll¡l p¡dÉ ®eC L£ B−Rz ®M−a qu ph−Q−u c¡¢j
®l−Ù¹¡l¡yu, ®M−a qu j¿»£−cl Bj¿»−Zz e¡l£ ¢houL j¿»£ CJq¡e¡        ®X¡e¡m ®p¡n¡m
®X−j¡−œ²¢VL f¡¢VÑl Hhw ¢nr¡j¿»£lz Bj¡l p£¢ja ‘¡e ¢e−u S¡e−a Q¡C A¢ØVÌu¡l
l¡S¯e¢aL AhÙÛ¡, ¢nr¡ hÉhÙÛ¡, e¡l£−cl p¡¢hÑL AhÙÛ¡l Lb¡z ®M−a ®M−a CJq¡e¡
®X¡e¡m Bj¡−L h−me phz kMe ea¤e ¢LR¤ ö¢e, kMe ea¤e ¢LR¤ ®c¢M, kMe ¢LR¤ h¤¢T,

                                          223
ea¤e ¢LR¤ ¢n¢M, aMeC B¢j ®c−M¢R Bj¡l Be¾c ph−Q−u ®h¢n quz JC m¡m N¡¢mQ¡
pðdÑe¡ ®k Be¾c ®cu, a¡l ®Q−u L−uLn …Z ®h¢nz c¡¢eu¤h ec£l a£−l ®R¡– nql
¢i−ue¡, A−eLV¡ l¡SL£u, L¡e f¡a−mC    d˦fc£ p‰£az ®j¡vS¡VÑ Bl ¢h−W¡−g−el
nql c¤−Q¡M i−l ®c¢Mz hÉ¡−l¡L ÙÛ¡faÉ ®c¢M n−e¡h¤e fСp¡−c, ®c¢M ¢i−ue¡ ®j¡vp¡VÑ
A−LÑØVÌ¡ j¤¢SL®gl¡C−el ®N¡−ôe q−mz ®c¢M BlJ d¤Êfc£ j¤µRÑe¡ ®pC 1869 p¡−m
®j¡vp¡−VÑl Xe ¢N−u¡i¡¢e −kM¡−e ®cM¡−e¡ q−u¢Rm, ®pC ®ØVV A−fl¡ q¡E−Sz HL¢V
hÉ¡f¡l B¢j mr L−l¢R,  d˦fc£ p‰£a öe−a h¡ A−fl¡ −cM−a j¡e¤o M¤h ®p−S…−S
B−pz −h¢nl i¡N de£l¡C ®c−M Hphz B¢jC HLj¡œ A-p¡c¡ HLSez k¢c p¡c¡ de£
®h¢ùa Hhw pÇj¡¢ea q−u Y¤¢L, Y¤−LC h¤¢T ®k B¢j ¢e¢ÕQaC ®hj¡e¡e H S¡uN¡uz Ha
p¡c¡l Ù¹§−fl j−dÉ b¡L−a b¡L−a A−eL pju AhnÉ i¤−m k¡C ®k B¢j p¡c¡ eCz l¡Ù¹¡u
®L¡eJ L¡−m¡ h¡ h¡c¡¢j l−Pl L¡E−L ®cM−m mr L¢l, Q−m ®k−a b¡L−m ¢fRe ¢g−l
®c¢Mz p¡c¡l l¡−SÉ qW¡v JC L¡−m¡ h¡ h¡c¡¢j−L Bj¡l ®hj¡e¡e m¡−Nz ¢e−S ®k
®hj¡e¡e a¡ j−e b¡−L e¡z Hlfl qW¡v kMe ®Mu¡m qu ®k B¢j j¡e¤o¢V ¢e−S ¢L¿º
p¡c¡ eC, aMe Bfe¡−aC e¤−u B−p ®Q¡−Ml f¡a¡z
   cnÑL ®nСa¡−cl e¡e¡ lLj k¿»f¡¢a ¢c−u Bf¡cjÙ¹L fl£r¡ L−l ®Y¡L¡−e¡
q−u−R −L¡eJ −h¡j¡ h¡ ¢LR¤ hqe Ll−R L£ e¡   ®cM−az p−åu Ae¤ù¡ez ¢h−L−mC
Y¤−L ®N−R A¢a¢bl¡z A¡j¿»Zfœ R¡s¡ −LE Y¤L−a f¡−l¢ez Ae¤ù¡e hm−a p¡d¡lZa
−kje A−eL ¢LR¤l ¢j−nm b¡−L, a¡ euz C−uq¡e¡ −X¡e¡m EfÙÛ¡fe¡uz QÉ¡−¾pml
é¡eS ï¡¢evS¢Le c¤Lb¡ hm−hez Bj¡l k¡ hm¡l, a¡ hm¡l fl öl¦ q®h fÐ−nÀ¡šl
fhÑz Cw−l¢S S¡jÑ¡ez ®kV¤L¤ pñh qu hm¡l, h¢mz A−eL ¢LR¤ Ahm¡ ®b−L k¡uz
kb¡l£¢a na na p¡wh¡¢cL−cl ¢isz pl¡p¢l ¢V¢i pÇfÐQ¡lz L¡NSf−œ ®mM¡−m¢Mz
Bj¡l L¡−R H…−m¡ Bl Ah¡L Ll¡ ¢hou euz ph¢LR¤l ®L¾cТh¾c¤−a Bj¡−L b¡L−aC
q−h ®kez HLV¤ Bs¡m q−a f¡l¡ Bj¡l L¡−R HMe HL−S¡¢VL hÉ¡f¡lz pñha


                                     224
−V¢m−g¡eq£e Vu−mVC Bj¡l HLj¡œ fСC−iV S¡uN¡z Q−m fÐ−nÀ¡šl fhÑz phpju fÐnÀ
®R¡ys¡ qu e¡, A−eL pju öd¤ j¿¹hÉz j−el Lb¡ fÐL¡n L−le A−e−Lz a¡l¡ L£ lLj
p¤M£ Bj¡−L ®c−M! L£ ýj¢Ll j−dÉ, L£ pjpÉ¡u, L£ BnwL¡u Bl L£ c¤iÑ¡he¡u
Bl L£ c¤xpq k¿»Z¡u ®k ¢Rm¡j, Bl a¡ ö−e ®S−e a¡l¡ ¢e−Sl¡ La p¤−M B−R, La
p¤ª−k¡N-p¤¢h−dl pj¤−â B−R, a¡ q¡−s j‹¡u Ae¤d¡he Ll−mez Bj¡−L ®c−M a¡−cl
j−el ®S¡l A−eLV¡C h¡s−m¡ B−Nl ®Q−uz −L¡−›−L Ha p¡qp B¢j ®fm¡j, ®L Bj¡l
BcnÑ HCph fÐnÀ ®a¡ B−RC, ®k…−m¡l −L¡eJ Ešl qu e¡z ¢L¿º AeÉ lLj HL¢VC
pjpÉ¡l j¤−M¡j¤¢M q¢µRz fª¢bh£l ka pjpÉ¡ B−R, a¡l ph pj¡d¡e Bj¡l L¡−R Q¡C−R
®LE ®LEz ¢e−Sl Aa£a haÑj¡e, BcnÑ, ¢hnÄ¡p, ¢e−Sl ¢nÒf p¡¢qaÉ, ¢Q¿¹¡ i¡he¡
Hp−hl h¡C−l SN−al ph S¢Vma¡ ¢e−u q¡¢Sl q−m Bj¡l ®a¡ p¡dÉ ®eC pj¡d¡e
®cJu¡z k¢c ¢c−a f¡¢l e¡ Ešl, h¤¢T ®k fÐnÀLaÑ¡l ®Q¡−M Bj¡−L m¡N−R BÙ¹ HL¢V
Nl¦z A¢ØVÌu¡u ¢eJe¡v¢p −Le h¡s−R, Hl ¢fR−el L¡lZ kMe S¡e−a Q¡Cm, B¢j Q¤f
q−u ¢Rm¡jz Hph B¢j, ®p¡S¡ Lb¡u, S¡¢e e¡z e¡ ®S−e A−e−LC e¡e¡ lLj i¡−h
®S¡s¡a¡¢m ¢c−u ¢LR¤ HLV¡ h−m ®cuz B¢j ®plLj ¢LR¤ HLV¡ Ll¡l frf¡¢a eCz


  cnÑL−nСa¡ j§ma p¡c¡ A¢ØVÌu¡ez öd¤ c¤Se R¡s¡z fÐ−nÀ¡šl f−hÑl fl kMe
A−V¡NË¡g ®eh¡l f¡m¡, h¡c¡¢j c¤−V¡ ®j−u E−W  mð¡ m¡C−e c¡ys¡−m¡z Bj¡l ®Q¡M
h¡lh¡l J c¤−V¡ ®j−ul j¤−Mz kMe Jl¡ j¤−M¡j¤¢M c¡ys¡−m¡, ¢e−Sl¡C hm−m¡, Cw−l¢S−a,
®k, S¾j a¡−cl h¡wm¡−c−nz f¡mL Be¡ q−u¢Rm kMe HL ®cs hRl hupz hup
HMe E¢en L¤¢sz LMeJ Bl ¢g−l k¡u¢e ®c−nz B¢j, ®Q¡−Ml p¡j−e HC ®k Bj¡−L
®cM−R, B¢jC a¡−cl L¡−R ®cnz
®L¡−›−L H−e¢Rm ®a¡j¡−cl?
Ae¡b BnÐj ®b−Lz c¤SeC hmmz


                                      225
L£ QjvL¡l c¤−V¡ ®j−uz h¤¢Üc£ç ®Q¡M hm−a p¢aÉ k¡ ®h¡T¡u, a¡ J−cl ®Q¡Mz ¢e−S−cl
j−dÉ ¢höÜ A¢ØVÊu¡e i¡o¡u Lb¡ hm−Rz hm−m¡ c¤SeC ®mM¡fs¡ Ll−R L−m−Sz Bj¡l
M¤h S¡e−a C−µR qu ®c−nl SeÉ ®L¡eJ V¡e Jl¡ Ae¤ih L−l L£ e¡z fÐnÀ¢V M¤h L¢We
J−cl L¡−Rz L−l Hhw L−l e¡ H c¤−V¡ Eš−ll j−dÉ Jl¡ ®c¡−mz J−cl ®cM−m ®LE ®a¡
J−cl A¢ØVÌu¡e hm−h e¡, AbQ Jl¡ A¢ØVÌu¡l i¡o¡ J pwúª¢a ®k ®L¡eJ M¡y¢V
A¢ØVÌu¡−el jaC S¡−ez h¡wm¡−c−nJ k¢c Jl¡ k¡u, J−cl ®LE h¡P¡¢m hm−h e¡, L¡lZ
Jl¡ h¡wm¡ i¡o¡ J pwúª¢al ¢LR¤C S¡−e e¡z BaÈ f¢lQ−ul fÐnÀ¢V LMeJ ¢L J−cl
®i¡N¡u e¡! B¢j AfmL a¡¢L−u b¡¢L c¤C al¦Z£l ¢c−Lz J¢c−L pñ¡oZ S¡e¡−e¡l
SeÉ A−fr¡la, A¢ih¡ce S¡e¡−e¡l SeÉ A−fr¡la p¡c¡l¡ RVgV Ll−a b¡−Lz
ï¦−rf ®eC Bj¡lz i¡¢h, h¡wm¡−c−nl Ae¡b BnÐ−j ®b−L ¢L Jl¡ Hje Bd¤¢eL q−a
f¡l−a¡z Bd¤¢eLa¡ LMeJ Bj¡l L¡−R ®f¡n¡L h¡ Qmehme i¢‰l j−dÉ p£j¡hÜ euz
je−L fQ¡ f¤−l¡−e¡ L¤−u¡ ®b−L ®hl L−l Be¡ q−µR p¢aÉL¡l Bd¤¢eLa¡z p¤−k¡N
®f−m j¡e¤o L£ e¡ q−a f¡−lz f¢ÕQ−jl l¡S¯e¢aL Hhw BbÑp¡j¡¢SL       hÉhÙÛ¡,
p¤f¢lL¢Òfa  ¢nr¡ hÉhÙÛ¡ j¡e¤o−L q¡S¡l lLj p¤¢h−d ®cu üuñl ¢q−p−h Hhw
c¡¢uaÅh¡e j¡e¤o ¢q−p−h N−s JW¡l, p¤¢h−d ®cu ¢e−Sl Aa¤m pñ¡he¡…−m¡−L ¢hL¢na
Ll¡lz AbQ fª¢bh£l La na c¡¢lâ J djÑf£¢sa ®c−n pñ¡he¡…−m¡l Ll¦Z jªa¤É quz
  HC fª¢bh£lC j¡e¤o Bjl¡, L¡lJ S¾j HM¡−e q−u−R h−m M¡−h i¡−m¡, fl−h Hhw
fs−h i¡−m¡, ü¡ÙÛÉ ¢nr¡ i¡−m¡ q−h, S¾j JM¡−e q−u−R h−m H…−m¡ f¡−h e¡z H ¢L
S−¾jl ®c¡o! S¾j ®a¡ LMeJ −c¡−ol euz B¢j Q¤f q−u c¡y¢s−u b¡¢L, p¡j−e HL¢V
iuˆl °hojÉ ®c¡c¤m ®c¡m¡u ®c¡−mz °hojÉ¢Vl N¡−u L¡fs ®eCz
 cnÑLl¡ m¡Ce d−l A−eL ¢LR¤C ¢c−u k¡u q¡−az HLSe −Q−u¢Rm pju, ¢LR¤ Lb¡
hm¡l SeÉz pju ®eC, f¡n ®b−L C−u¡q¡e¡ ®X¡e¡−ml ®p−œ²V¡¢l S¡¢e−u ®cu z ¢WL¡e¡
®Q−u¢Rm, e¡, ¢WL¡e¡J ®cJu¡ qu¢ez a−h ay¡l ®cJu¡ ay¡l ¢e−Sl ®mM¡ hC¢V NËqZ Ll¡


                                     226
q−u¢Rmz HL¢V hCz Efq¡l p¡jNË£l j−dÉ HL¢V hCz p¡d¡lZa ¢LR¤C M¤−m ®cM¡l
fs¡l pju qu e¡z ¢fu¡−e¡ ¢VQ¡l hC¢VJ ®c¢M¢e M¤−mz L¡NSf−œl Ù¹§−f hC¢V f−s
b¡−Lz f−sC ¢Rm, fСu HLk¤N fl hC¢V q¡−a f−sz Hm¢gÊ−X C−u¢m−e−Ll ®mM¡z
p¡¢q−aÉ ®p ®e¡−hm f¤lú¡l ®f−u−Rz*
¢Xe¡l f¡¢VÑ−a pL−ml q¡−a aMe nÉ¡−Çfe Abh¡ ®q¡u¡CV Ju¡C−el NÔ¡pz
lb£ jq¡lb£l¡ m¡Ce d−l qÉ¡™−nL Ll−R Bl A¢ih¡ce S¡e¡−µRz
−LE Bp−R NÒf öe−a ®Lje L−l f¤l¦−ol …q¡ ®b−L ®hy−Q ®h¢l−u¢R,
−LE pC ¢e−a, ®LE Bp−R Lf¡−m ®Q¡M a¤−m p¡h¡p h¡qh¡ hm−a, ®LE
Q¤j¤ ®M−a, ®LE Bh¡l q¡a i−l g¤m ¢c−a..
Hl j−dÉ HL ®p¡e¡¢m Q¤−ml ®j−u L¡−R H−p q¡a h¡s¡−m¡ e¡, pC ¢em e¡,
−L¡eJ NÒfJ öe−a Q¡Cm e¡, ®Lhm hmm --
B¢j ®a¡j¡l p−‰ HLh¡l L¡ych h−m H−p¢Rz
hm−a hm−a ®j−u¢Vl ®Q¡M i−l EWm S−mz
Bl Bj¡l ®Q¡−MJ aMe h¤−Ll h¡yd ®i−P f¤−l¡ HL hÐþf¤œ E−W Bp−Rz


B¢j f§−hl, ®j−u¢V f¢ÕQ−jl,
¢L¿º Bj¡−cl ®hce¡…−m¡ HLClLj N¡tz
B¢j L¡−m¡, ®j−u¢V c¤−d Bma¡ p¡c¡,
¢L¿º Bj¡−cl c¤xM…−m¡ HLClLj e£mz
L¡ych¡l B−N Bj¡−cl ®L¡eJ NÒf S¡e−a qu¢e flØf−llz
Bjl¡ ®a¡ Bj¡−cl NÒf S¡¢eCz
                                   227
   Bj¡l ®a¡ Bl S£he k¡fe q−µR e¡z q−µR BL¡n k¡fez BL¡−n BL¡−nC
L¡V−Rz e¡, j¡¢V−a Bj¡l Bl b¡L¡l ®h¢n p¤−k¡N qu e¡z Bj¡l BL¡n S£he öl¦
quz BL¡nf¡−lC b¡¢L ®h¢nl i¡N pjuz    HLC a¡¢l−M k¢c Q¡l−V ®c−n Bj¿»Z
b¡−L, Bj¡−L fR¾c Ll−a q−h HL¢Vz Bj¡l fR¾c Bf¡aa p¤CvS¡lmÉ¡äz
p¤CvS¡lmÉ¡−ä Bj¿»Z S¡¢e−u−Re p¤Cp plL¡l, ®X−L−R j¡eh¡¢dL¡l pwÙÛ¡z
  p¤CvS¡lmÉ¡ä ®b−L p¤C−X−e Q−m Hm ¢el¡fš¡ h¡¢qe£, Bj¡−L ¢e−u −k−az f¤−l¡
fÐbj ®nÐZ£ phL¢V Bpe ¢e−S−cl L−l ¢e−uz ¢fR−el CL−e¡¢jL −nÐZ£l k¡œ£l¡
Ey¢LT¤y¢L ¢c−u ®c−Mz −h¢nl i¡NC ¢Q−e ®g−m ®L B¢j, k¡l¡ ¢Qe−a f¡−l e¡, a¡−cl
h−m ®cu f¡−nl k¡œ£ B¢j ®L, Hhw B¢j ®Lez Hi¡ L¡mÑpe e¡j¢V B¢j HMeJ −Qø¡
L−lJ h¡c ¢c−a f¡¢l¢ez e¡j¢V HL¡C Bj¡l ü¡d£ea¡ qlZ L−l ®eu A−eLV¡z ¢el¡fš¡
h¡¢qe£ Bj¡−L HL¢V hÙ¹¤−a f¢lZa L−lz qÉ¡y p¢aÉC a¡Cz kMe Bj¡−L ¢e−u h¡¢qe£l
HL cm N¡¢s−a J−W, ®L¡eJ HL¢V N¿¹−hÉl ¢c−L ®k−a b¡−L, c−ml fÐd¡e S¡¢e−u ®cu
a¡−cl ®L−¾cÐ, Jflam¡u, ®k, hÙ¹¤ HMe k¡−µR ®pC ¢e¢cÑø N¿¹−hÉl ¢c−L, ®k ¢e¢cÑø
N¿¹−hÉl ¢c−L k¡Ju¡l Lb¡ ¢Rmz hÙ¹¤ hm−R ®k −p X¡−e e¡ ¢N−u h¡y−u k¡−hz hÙ¹¤ qW¡v
¢pÜ¡¿¹ f¢lhaÑe L−l HL¢V LÉ¡−g−a e¡j−a Q¡C−Rz B¢j Bc−fC Br¢lL A−bÑC
Bf¡cjÙ¹L hÙ¹¤z hÙ¹¤ q−m ®a¡ fc¡bÑ qu, j¡−T j¡−T ¢e−S−L Bj¡l hs Afc¡bÑ h−m
j−e quz
 S¤¢lM ¢hj¡e h¾c−l ®e−jC ®c−M h¾c−l ®L¡eJ fСZ£ ®eCz h¾cl ¢O−l B−R ¢hn¡m
¢hn¡m L¡−m¡ L¡−m¡ ph L¡j¡ez ¢e−Sl ®Q¡M−L ¢hnÄ¡p qu e¡z ¢O−l b¡L¡ ¢el¡fš¡l
HLSe lr£−L ¢S−‘p L¢l, h¾c−l L¡j¡e ®Le, L£ q−u−R?
fÐb−j ®i−h¢Rm¡j L¡j¡e ®N¡m¡l fÐcnÑe£ q−µR quaz ¢el¡fš¡l ®m¡L hm−me, Bfe¡l
¢el¡fš¡l SeÉz


                                      228
--Bj¡l ¢el¡fš¡l SeÉ, L¡j¡e?
--qɡy
q¡a c¤−V¡ n¢š²q£e q−u f−sz g¡Sm¡−j¡ Ll¡l Bl ¢L S¡uN¡ f¡−µR e¡ Hl¡! ®Q¡M hå
L−l c¡y−a c¡ya ¢f¢oz p£j¡ R¡¢s−u k¡−µR ph¡Cz p£j¡ R¡s¡−µR Bj¡l pqÉn¢š²z B¢j
¢QvL¡l L−l hm−a b¡¢L ---Ha iu f¡e ®Le Bfe¡l¡, hm¤e ®a¡! ¢L−pl iu! Ha
¢el¡fš¡ ¢e¢ÕQ¢¿¹l j−dÉ S£he k¡fe L−le ®k −L¡b¡J L¡E−L jªa¤Él ýj¢L ®cJu¡
q−u−R öe−mC blbl L¡yf−a b¡−Lez H…−m¡, HC jªa¤Él ýj¢L Bj¡−cl N¢lh ®c−n
fТa¢V j¡e¤−ol Jfl fТa¢ceC b¡−Lz cu¡ L−l Bfe¡l¡ b¡j¡e L¡j¡ez L¡j¡e b¡j¡ez
  hm−a hm−a B¢j cy¡¢s−u f¢sz f¡ Qm−R e¡z f¡ Qm−R e¡ L¡lZ j¡b¡ Qm−R e¡z j¡b¡
qW¡v g¡yL¡ q−u k¡uz k¡ ¢Rm ph ®ke HL g¤vL¡−l E−s ®N−R ®L¡b¡Jz −cqlr£…−m¡−L
hm−a b¡¢L, ®ke ®c¡o ph J−clC---Bfe¡l¡ L£ hm−a Q¡C−Re, Bj¡l ¢el¡fš¡l
SeÉ HC S¤¢lM nq−l Ha Ha p¢aÉL¡l L¡j¡e H−e h¾cl ¢O−l l¡M−a q−h? ®c−M ®a¡
j−e qu h¤¢T k¤Ü ®m−N−Rz
---HV¡ Jflam¡ ®b−L ¢pÜ¡¿¹z ®m¡L h−mz
---Bfe¡−cl Jflam¡ ¢L c¤¢eu¡l ®pl¡ h¤Ü¤ e¡¢L −pl¡ f¡Nm, ö¢e? B¢j ®Qy¢Q−u E¢Wz
---−c−M ®a¡ j−e qu La h¤¢Ü d¡lZ L−lez Bl HC −p¡S¡ ¢S¢epV¡ ®Le j¡b¡u
Bfe¡−cl ®Y¡−L e¡ ®k HC dl−el ¢emÑ‹ ¢el¡fš¡l clL¡l Bj¡l ®eC! Bj¡−L,
h¡wm¡−c−nl ®k ®j¡õ¡…−m¡ j¡l−a Q¡u, a¡l¡ ¢L j−e Ll−Re HM¡−e, HC S¤¢l−M
Bp−h? a¡l¡ ¢L S¡−e p¤CvS¡lmÉ¡ä ®cn¢V ®L¡b¡u? a¡−cl h¡−fl S−¾jJ ®LE ¢L
®L¡eJ¢ce S¡e−h ®k B¢j BS HM¡−e? S¡e−h e¡z fÐnÀC J−W e¡z ¢L¿º Bj¡−L
HCi¡−h L¡™‘¡eq£−el ja ¢el¡fš¡ ¢c−m H Bj¡l Bfe¡l ¢LR¤ eu, H j§ma J−clC
Su!                                    229
 g¡Sm¡−j¡ Ll¡l Bl ¢L S¡uN¡ f¡−µR e¡ Hl¡! HL¡ HL¡C BØg¡me L¢lz Bj¡l
l¡N quz Bj¡l iu quz iu qu Bj¡l ja p¡d¡lZ j¡e¤−ol SeÉ Ap¡d¡lZ ¢LR¤l hÉhÙÛ¡
q−mz Bj¡l NÔ¡¢e q−a b¡−Lz Bj¡l SeÉ l¡−øÌl La MlQ q−µR i¡h−m Bj¡l iu¡eL
Aü¢Ù¹ quz ¢el¡fš¡ h¡¢qe£l −m¡L−cl S¡¢e−u ¢cC, ®ke a¡−cl Jflam¡u h−m ®cu ®k
Bj¡l ®L¡eJ ¢el¡fš¡l clL¡l ®eCz Mhl ö−e ¢el¡fš¡h¡¢qe£l ph−Q−u Jf−ll
®m¡L¢V Q−m B−p Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−a, Ae¤eu ¢heu L−l h−m ®k p¤CvS¡lmÉ¡−™
ka¢ce B¢j B¢R aa¢ce B¢j ®ke Ll¦Z¡ L−l q−mJ NËqZ L¢l ¢el¡fš¡ hÉhÙÛ¡z
--- jn¡ j¡l−a L¡j¡e c¡N¡−e¡ ®cM¡−e¡ q−u−Rz Hh¡l L¡j¡e hå Ll¦ez L¢j−u ¢ce
¢el¡fš¡l Evf¡az Ha N¡¢sl clL¡l ®eCz fÉ¡y f¤y A¢a ¢h¢µR¢lz
 E−cÉ¡š²¡l¡ B−NC ¢c−u¢R−me Bj¡−L ®L¾cÐ L−l LMe L£ Ae¤ù¡e q−a k¡−µR a¡l
hªš¡¿¹z Bh¡lJ ¢c−u k¡e g¡Cm-h¢¾c L−lz Ae¤ù¡−el Bj¿»Zfœ, pwNW−el E−ŸnÉ
¢h−du, −ff¡l¢LÓ¢fwp, e¡e¡¢hd e¢bfœz  g¡Cm c§−l ®W−m h¡bV¡−h Nlj S−ml ®ge¡
L−l ®Q¡M h¤−S ö−u b¡¢Lz HC pjuV¤L¤ Bj¡l ¢e−Slz ¢L¿º HC pjuJ ¢e−Sl b¡−L
e¡, ®g¡e ®h−S J−Wz h¡bV¡−h ö−uC −T¡m¡−e¡ ®g¡−e Lb¡ h¢mz Bj¡−L Bl f−e−l¡
¢j¢e−Vl j−dÉC °a¢l b¡L−a q−hz c¤f¤−ll M¡h¡l ®M−a ®k−a q−hz S¤¢l−Ml j¡eÉNZÉ
iâ−m¡−Ll¡, l¡Se£¢al, p¡¢q−aÉl, pwúª¢al, b¡L−he p−‰z hs hs ®m¡L ®cM−a
®cM−a  HMe Bl L¡E−L hs h−m j−e qu e¡z h¡bV¡h ®b−L E−W p¡c¡ dhd−h
h¡blh N¡−u S¢s−u a¤ma¤−m p¡c¡ ¢hR¡e¡u R¤y−s ¢cC ¢e−S−Lz O¤j Q−m B−pz f−e−l¡
¢j¢e−V Bj¡l °a¢l qJu¡J qu e¡z e¡ q−mJ E−Ÿ¡š²¡l¡ A¢ÙÛl f¡uQ¡¢l L−l m¡E−”z
¢el¡fš¡Lj£Ñl¡ ¢exn−ë A−fr¡ L−lz clS¡u ®cqlr£l¡ j§¢aÑl ja c¡y¢s−u b¡−Lz
ph¡C a¡l¡ fª¢bh£l AeÉaj de£ ®cn p¤CvS¡lmÉ¡−™l e¡N¢lLz B¢j ®L¡b¡L¡l ®L¡e
qac¢lâ h¡wm¡−c−nl, a−a¡¢dL c¢lâ juje¢pw−ql HL¢V p¡d¡lZ ®j−uz ¢euj ®j−e
¢h−u q−m Ha¢c−e f¡yQ R¢V h¡µQ¡L¡µQ¡ ¢hC−u ü¡j£l c¡¢p h¡y¢c q−u Ol pwp¡l


                                    230
Lla¡jz Bl B¢j ¢L e¡ HM¡−e, Bj¡®L lr¡ Ll¡l SeÉ h¾c−l L¡j¡e ®e−j B−pz
q¡p−h¡ L£ L¡yc−h¡ h¤¢T e¡z ¢ce ¢ce B¢j ¢e−lV k¿» q−u k¡¢µR e¡ −a¡!
  k¿» ¢e−S−L a¤−m Ah−n−o k¡u −l−Ù¹¡l¡yuz c¡y¢s−u b¡L¡ NZÉj¡eÉ−cl p−‰ LljcÑe
Ll−a Ll−a ®Y¡−Lz k−¿»l SeÉ R¡f¡−e¡ ®je¤L¡XÑz k−¿»l SeÉ g¤−m p¡S¡−e¡ ®V¢hmz
HL HLSe k¡l k¡l Bpe ®b−L c¡y¢s−u ü¡Na S¡e¡u k¿»−Lz HL HL Se Lªa¡bÑ quz
®c¡i¡o£l q¡a f¡ ¢al¢al L−l L¡y−f pÀ¡u¤a−¿»l Q¡−f, ®Lhm k−¿»l f¡−nl Bp−e
h−p−R h−mz −c¡i¡o£l öd¤ eu, hs hs hš²¡−clJ L¡yfe ®c−M¢R Jl¡ kMe Bj¡l f¡−n
h−p −nСa¡l E−Ÿ−n hš²ªa¡ L−lez
  ®V¢h−m NZÉj¡eÉ h¡c ¢c−u −c¡i¡o£l p−‰ NÒf S¤−s ¢cCz BµR¡, p¤CvS¡lmÉ¡ä
®cnV¡ ®Lje? ®cnV¡ ®Lje, a¡ hZÑe¡ Ll−a E¾j¤M NZÉj¡eÉNZz S¤¢lM Ha ®h¢n ®Qe¡
e¡j, S¤¢lM−LC i¡ha¡j h¤¢T p¤CvS¡lmÉ¡−äl l¡Sd¡e£z AbQ H¢V l¡Sd¡e£ eu,
l¡Sd¡e£ h¡eÑz p¤CvS¡lmÉ¡ä p£j¡¿¹ S¤−s 顾p, S¡jÑ¡¢e, A¢ØVÌu¡, Ca¡¢m Bl ¢a¢ln
q¡S¡l SepwMÉ¡l HL¢V ®R¡– ®cn ¢mp−VCeØV¡Cez i¡o¡ HM¡−e A−eL…−m¡z S¡jÑ¡e,
gl¡¢p, Ca¡¢mu¡e, ®l¡j¡epz −k S¡jÑ¡e i¡o¡¢V HM¡−e hm¡ qu, −p¢V ¢WL Bd¤¢eL
S¡jÑ¡e eu, HLdl−el S¡jÑ¡e X¡u−mƒz gl¡¢pJ ¢WL é¡−¾p ®k gl¡¢p hm¡ qu ®plLj
eu, HLV¤ AeÉlLj, f¤l−e¡z ¢L¿º Bj¡l S¡e−a C−µR L−l, ®l¡j¡ep i¡o¡¢V ¢Lz
i¡o¡¢V, hm¡ qu, pñha mÉ¡¢Ve i¡o¡l Afïwnz p¤CvS¡lmÉ¡−ä Q¢õn f’¡n q¡S¡l
j¡e¤o HC i¡o¡u Lb¡ h−mz
  −cn¢V CJ−l¡−f ®b−LJ CJ−l¡−f ®eCz e¡ H¢V l¡øÌf¤−”l pcpÉ, e¡ H¢V
CE−l¡¢fu¡e CE¢eu−el pcpÉz ¢h−nÄl l¡Se£¢al p¡−a f¡y−Q ®eCz −cn¢V c¤−V¡
¢hnÄk¤−ÜJ e¡L Nm¡u¢ez a¤j¤m dÄwpÙ¹§−fl j−dÉ −hn N¡ h¡y¢Q−uC ¢Rmz −cn¢Vl ¢eSü
®L¡eJ pwúª¢a ®eCz f¡−nl ®c−nl pwúª¢aC H−yL ®hy−L HM¡−e H−p p¤Cp pwúª¢a
¢q−p−h e¡j ¢e−u−Rz de£ ®cnz de N−s E−W−R hÉ¡w−Ll hÉhp¡uz HC hÉ¡hp¡ L−l ®k


                                    231
de£ ®cn q−u JW¡ k¡u, m¤−„jh¡NÑ a¡l HL¢V Ec¡qlZz S¤¢lM ®c¢M ®h¢nl i¡NC N¡¢sl
S¡e¡m¡ ¢c−uz S¤¢l−M ®cM¡l ¢LR¤ ®eCz LmL¡lM¡e¡l nqlz hÉ¡w−Ll nqlz ®cM¡l B−R
h¡−eÑz HM¡−e ¢LR¤ ®eC, k¡ B−R ph JM¡−e B−Rz O¡p ®cu¡−ml Jf¡−lC ®h¢n ph¤Sz
CJ−l¡−fl ®h¢nl i¡N j¡e¤oC HlLj i¡−hz
   Bj¡−L h¡eÑ ®k−a q−h, l¡Sd¡e£−az ¢hj¡−el ¢V¢LV Bj¡l q¡−az   h−m ¢cC,
¢hj¡−e ®k−a Bj¡l i¡−m¡ m¡−N e¡z
B¢j ®VÊ−e k¡−h¡z
−VÊ−e ®a¡ k¡Ju¡ k¡−h e¡z
−Le k¡Ju¡ k¡−h e¡z
¢p¢LE¢l¢Vl hÉ¡f¡lz
d¤l, ¢LµR¤ q−h e¡z
Jl¡ ¢WL Llm, Bj¡−L ®q¢mLÃV¡−l ¢e−u k¡−hz BÒfp fhÑa ®cM−a ®cM−a k¡−h¡z
fÐÙ¹¡h¢Vl a¤me¡ qu e¡z −Lhm S¤¢lM Bl h¡−eÑl f−b ®kV¤L¤ BÒfp fs−R, a¡ eu,
BlJ kac¤l HL¢V Bd¤¢eL pnÙ» ®q¢mLÃV¡−ll f−r pñh k¡Ju¡, aa c§l Ah¢c
k¡u, Bj¡−L ®cM¡−a ®cM¡−a fÐLª¢al A¢hnÄ¡pÉ ®p±¾ckÑz ®NÔ¢pu¡−ll Jfl ¢c−u k¡C,
S£h−el fÐbj ®NÔ¢pu¡lz Hl B−N L¡nÈ£l ¢N−u¢R, BÒf−pl ®Q−u EyQ¤ f¡q¡−s E−W¢Rz
¢L¿º Hi¡−h Jfl ®b−L f¡¢Ml ®Q¡−M ®cM¡ qu¢e f¡q¡s fhÑaz Jfl ®b−L ®cM¡l
A¢i‘a¡C Bm¡c¡z B¢j BÒfp fhÑ−a ®qy−V ®qy−V HC ¢hn¡ma¡ ®fa¡j e¡z H¢V je−L
A−eL hs L−l, pj¤â ®kje L−lz pj¤−âl L¡−R ®N−mC q¡−s j‹¡u ®Vl f¡C, S£he ®k
M¤h r¤â, a¡z S£he r¤â h−mC je −pC r¤âa¡ ®b−L ®h¢l−u H−p    hªqv q−u J−Wz
S£he−L M¤h hs j−e q−m je ®pC hs S£h−el L¡e¡N¢m−a ®Lhm BnÐu M¤yS−hz
®h¢l−u Bp¡l Lb¡ i¡h−h e¡z
                                    232
  h¡−eÑ Bj¡l C−µR ®qy−V ®hs¡−h¡z ®qy−V ®hs¡Cz O¢sl V¡Ju¡l S¡CVNÔ−LeVʤj¢V hs
HL¢V mÉ¡äj¡LÑz h¡eÑ ØV¡X-¢b−uV¡−l d˦fc£ p‰£a öe−a qmz c£OÑ c¤ ¢ae O¸V¡ h−p
b¡L¡ W¡yuz  −h¢nl i¡NC Bj¡l ®Q¡M Q−m k¡u j¡e¤−ol BQ¡l BQl−Zl ¢c−L, Bl
HLV¡ L¡¢W ¢e−u LeX¡LV−ll a¤j¤m T¡yL¤¢el ¢c−Lz  f¢ÕQj£ d˦fc£l p¤l, p¢aÉ hm−a
L£, Bj¡l q©cu M¤h ØfnÑ L−l e¡z ö−e −c−M¢R ®j¡vp¡VÑ, ¢h−W¡−ge, nf¡y, p¤j¡e,
Q¡C−L¡i¢ú, ¢ii¡m¢X, h¡M, l¡Mj¡¢eeiz ®ki¡−h f¢ÕQj£l¡ B−h−N BfÔ¤a qu, B¢j
f¡¢l e¡z d˦fc£ öe−a q−m Bj¡l i¡la£u Q¡Cz Bj¡l q¢lfÐp¡c Q¡Cz BjS¡c B¢m
M¡e Q¡Cz
 h¡−eÑ L¡™ qu h−Vz Bj¡l SeÉ p¡wh¡¢cL p−Çjme h¡−eÑl Ni−jѾV q¡E−Sz pju HL
O¾V¡? e¡z hs−S¡l BdO¾V¡z f−e−l¡ ¢j¢eV q−m BlJ i¡−m¡ quz HL−l¡M¡l pju
Lj¡−a b¡¢Lz p¡wh¡¢cL−cl ®L±a§qm HMe q¡−s q¡−s ¢Q¢e B¢jz fÐ−nÀl SeÉ j¤M
M¤m−mC h¤¢T L£ fÐnÀ Ll−a k¡−µR ®Lz fÐnÀ ¢p¢LM¡¢eL Ll−mC Ešl ¢c−u ¢cC f¤−l¡V¡lz


  h¡−eÑl pwpc ihe¢V HL¢V p¤¾cl fСp¡cz L£ a¡l ®X¡−jl L¡S,, L£ a¡l S¡e¡m¡
clS¡! B¢j kMe q¡y¢V JC fСp¡−c, Bj¡l j−e qu e¡ B¢j ¢WL HC fª¢bh£−a B¢Rz
q¡y¢V kMe, f¡ j¡¢Vl Jf−l Jf−l Q−mz Ha OV−R Hph, Ha ®cM¢R, a¡lflJ j¡−T
j¡−T j−e qu OV−R e¡ ®h¡dqu, ®h¡dqu üfÀ ®cM¢Rz Bj¡l p−‰ ®cM¡ L−le j¿»£L§mz
j¿»£−cl p−‰ Bj¡l Sl¦¢l °hWLz ph¡l q¡−a ap¢mj¡ e¡p¢le ®mM¡ q©øf¤ø g¡Cmz
¢nr¡j¿»£, ¢hQ¡lj¿»£, fll¡øÌj¿»£, ül¡øÌj¿»£ Bj¡−L ¢O−l h−p−Rez fll¡øÌj¿»£C j§ma
Lb¡ h−mez fÐnÀ, M¤h p¡d¡lZ fÐnÀ, f¡ÕQ¡−aÉl A−e−LC ®k fÐnÀ¢V Ll−R, Bfe¡l SeÉ L£
Ll−a f¡¢l hm¤ez
--Bfe¡−cl pjbÑe ®f−u¢R, Hl ®Q−u hs f¡Ju¡ Bl L£ q−a f¡−l! B¢j Lªa‘z
--ah¤ ¢Li¡−h Bfe¡l p¡q¡−kÉ Bjl¡ m¡N−a f¡¢l, hm¤ez


                                      233
--Bj¡−L Bl p¡q¡−kÉl L£ B−Rz B¢j i¡−m¡C B¢Rz B¢j ®k p¤−k¡N p¤¢h−d ®f−u
h¡wm¡−c−n hs q−u¢R, a¡l LZ¡ f¢lj¡Z p¤¢h−dJ h¡wm¡−c−nl ®h¢nl i¡N ®j−u f¡u
e¡z B¢j X¡š²¡¢l fs¡l p¤−k¡N ®f−u¢R, ®k p¤−k¡®Nl Lb¡ ®L¡¢V ®L¡¢V ®j−u LÒfe¡J
Ll−a f¡l−h e¡z h¡wm¡−c−nl B¢n i¡N ®j−u j¡e−hal S£hek¡fe L−l, ¢nr¡ ®eCz
ü¡ÙÛÉ ®eCz k¢c a¡−cl p¡q¡kÉ L−le, a−hC Bj¡l ms¡¡C−u p¢aÉL¡l p¡q¡kÉ Ll¡ quz
 B¢j k¡ hm¢R a¡ p−‰ p−‰ ¢m−M ®gm−R j¿»£l ®p−œ²V¡¢lz O¾V¡M¡¢eL B−m¡Qe¡l fl
B¢j ®hl qCz ¢e−S−L hs ¢eiÑ¡l m¡−Nz ¢exü¡bÑ qJu¡l ja aª¢ç h¤¢T Bl ¢LR¤−a ®eCz
h¡C−l ®h¢l−u hs HL¢V nÄ¡p ¢eCz fª¢bh£V¡−L hs p¤¾cl j−e quz p¤CvS¡lmÉ¡−äl
plL¡l h¡wm¡−c−nl SeÉ −k p¡q¡kÉ c¡e L−l, ®pC p¡q¡kÉ−L ¢à…Z Ll−h ¢L e¡ S¡¢e
e¡z qua Ll−h qua e¡z ¢L¿º hÉ¢š² Bj¡−L p¡q¡kÉ Ll−a Q¡Ju¡ q¡a¢V−L B¢j
p¢l−u ¢c−u hmm¡j, J−cl   L−l¡, Bj¡−L Ll¡l fÐ−u¡Se ®eCz HC ®k fª¢bh£l
ph−Q−u de£ ®c−nl plL¡l−L, fª¢bh£l ph−Q−u c¢lâ ®c−nl −cnq£e Olq£e ®j−u
A¢e¢ÕQa i¢hoÉa p¡j−e ¢e−uJ ®k ¢g¢l−u ¢c−a f¡l−m¡, a¡l HL¢V AqwL¡l ®eC h¤¢T!
Bj¡−L Be¾c ®cu Bj¡l HC BaÈ¡¢ij¡ez
 Bj¡−L ®c±−s¡−a q−µR ¢hnÄ¢hcÉ¡m−uz e¡l£h¡c£ Bl j¡ehh¡c£ pwNW−el Bj¿»−Zz
A−Qe¡ j¡e¤o ®Qe¡ q−µR fТa¢cez p¤CvS¡lmÉ¡™ ¢ho−u ‘¡e ka S¡e−a Q¡C¢R, aa
®cJu¡ q−µRz q−µR, ¢L¿º de d¡−eÉ f¤−Öf il¡ p¤CvS¡lmÉ¡−äl ja ¢eyM¤a ®cn¢Vl HL¢V
abÉ n¤−e h¡Ll¦Ü h−p b¡L−a quz H ®c−n ®j−ul¡ ®i¡−Vl A¢dL¡l ®f−u−R E¢enn
HL¡šl p¡−mz HC ®p¢cez Hl B−N ®j−u−cl H ®c−n ®i¡V ®ch¡l A¢dL¡l ¢Rm e¡z
l¡Ù¹¡ O¡−V B¢f−p −c¡L¡−e kMe BmVÊ¡ pÈ¡VÑ ®j−u−cl hÉÙ¹a¡ ®cM¢R, −cM¢R a¡−cl
ü¢eiÑla¡, üL£ua¡ -- aMe j−e q−µR HC H−clJ f¤−l¡V¡ A¢dL¡l ®eC j¡e¤o ¢q−p−h
h¡yQ¡lz Hl¡J ¢ekÑ¡¢aa quz quC ®a¡, a¡ e¡ q−m JC ®j−u¢V, S¤¢l−Ml Ae¤ù¡−e ®k
                                     234
®j−u¢V H−p Bj¡l p−‰ L¡yc−m¡, ®p ¢L Bj¡l L−øC ®Lhm −Ly−c−R, ¢e−Sl L−ø
L¡y−c¢e?
 ®k ®L¡eJ ®c−nC ®c−M¢R, R¢hl ja p¤¾cl ®cn…−m¡−aC, a¤me¡ qu e¡ S¡a£u fÐnwp¡
ö−e kMeC e¡l£h¡c£−cl p−‰ Lb¡ h−m¢R, ®f−u¢R f¤l¦oa¡¢¿»La¡l ¢hivpa¡z ®Le
Hje?    ®Le p¤CvS¡lmÉ¡−äl ®j−ul¡ Ha ®c¢l−a ®i¡V¡¢dL¡l ®fm? E¢en na−Ll
öl¦l ¢c−LC ®a¡ CJ−l¡−fl A−eL ®c−nC −j−ul¡ ®i¡V¡¢dL¡l ®f−u ®N−Rz ph¡l B−N
®f−u−R ¢eE¢SmÉ¡−ä, 1893 p¡−mz 1917 p¡−m ®p¡¢i−ua CE¢eue, 1918 p¡−m
A¢ØVÌu¡, 1919 p¡−m S¡jÑ¡¢e, 1920 p¡−m k¤š²l¡øÌ, 1928 p¡−m k¤š²l¡SÉ, 1944 p¡−m
顾p, 1945 p¡−m Ca¡¢mz ¢L¿º p¤CvS¡lmÉ¡−äl j−a¡ ®c−n −i¡V¡¢dL¡l ®f−a 1971
®m−N−Rz e¡l£ B−¾c¡m−el −eœ£l¡ L£ Ll¢Rm? L£ Ll¢Rm HL HL L−l ö¢ez BW¡¡−l¡
naL ®b−L ®b−L c¡¢h S¡e¡−µR ®j−ul¡ ¢L¿º J−cl c¡¢hl ¢c−L ¢g−l a¡L¡u¢e ®LEz
E¢en na−Ll fÐbj ®b−L Lb¡ E−W−R, ¢L¿º ®j−u−cl ®i¡V ®cJu¡l A¢dL¡l b¡L¡ E¢Qa
L£ E¢Qa eu H ¢ho−u ®Sm¡u ®Sm¡u ®i¡V qu, −i¡−V E¢Qa euHl i¡−N ®m¡L pwMÉ¡
®h¢n b¡−Lz lrZn£m f¤l¦−ol¡ ®a¡ −j−ul¡ ®i¡V¡¢dL¡l f¡L HV¡ Q¡u¢e, HjeL£ A−eL
−j−uJ Q¡u¢ez h¡lh¡l ®j−ul¡C ¢QvL¡l L−l−R, ®j−u−cl ®i¡V¡¢dL¡l Q¡C e¡, Q¡C e¡z
−Lhm 1971 p¡−mC ®i¡V¡¢dL¡l ®f−u−R p¤Cp ®j−ul¡, HV¡ ¢L M¤h Ah¡L Ll¡ hÉ¡f¡lz
Bl HV¡ öe−m ®Lje m¡N−h ®k p¤CvS¡lmÉ¡−ä f¡¢lh¡¢lL BC−e e¡l£ f¤l¦−ol j−dÉ
pj¡e¡¢dL¡l b¡L−a q−h HC BCe¢V f¡n q−u−R 1985 p¡−mz Q¡L¢l ®r−œ fÐp§¢a−cl
SeÉ ®k R¤¢V hl¡Ÿ B−R, ®p R¢¤V HMeJ ¢h−e fup¡l R¤¢Vz
hm L£? Bj¡l BaÑü−l Jl¡J Qj−L J−Wz
  p¤CvS¡lmÉ¡−äl ®j−u¢Vl Lb¡ ®i−h¢R, ®i−h HL¡−¿¹ h−p a¡−L ®i−hC L¢ha¡
¢m−M¢Rz L¢ha¡¢V LaV¤L¤ L¢ha¡ qm, a¡ ¢e−u i¡¢h¢ez a−h ¢m−M B¢j ü¢Ù¹ ®f−u¢R,
®k ü¢Ù¹ j¿»£−cl h−m ®f−u¢Rm¡j, ®k, JC c¢lâ ®j−u−cl p¡q¡kÉ Ll¦e, k¡l¡ ¢nr¡ f¡u


                                     235
e¡, ¢Q¢Lvp¡ f¡u e¡, Aæ hÙ» f¡u e¡, k¡−cl p¡q¡−kÉl fÐ−u¡Sez p¤CvS¡lmÉ¡−äl h¡¢L
R¢h…−m¡ q¡mL¡ q−u B−p, ®Lhm JC ®p¡e¡¢m Q¤−ml p¡c¡ ®j−u¢Vl ®Q¡−Ml S−m i¡p¡
j¤M¢V Øfø q−u J−Wz    JC j¤M¢VC R¡s¡ Bl ph ¢LR¤−L hs Lª¢œj h−m j−e quz*
ØVÌ¡ph¤−NÑl l¡Ù¹¡u jdÉl¡−a Bjl¡ Q¡l hå¤
q¡yV−a q¡yV−a f¤l−e¡ nq−ll N¢m−a
L¡mi¡−VÑ h−p Q¤j¤ M¡Ju¡ k¤Nm ®c−M qW¡v aªo·¡ ®h¡d L¢l
Bl öe−a b¡¢L në
S−ml, n£−al f¡¢M−cl, öL−e¡ f¡a¡lz


p¡l¡l¡a nÉ¡−Çfe f¡e L−l ®l−Ù¹¡l¡y ®b−L ®l−Ù¹¡l¡yu
−é−X¢lL, B¢j, ¢Sm, ¢Sm, ¢œ²ÕQ¡e Bl B¢j Bj¡−cl LÓ¡¢¿¹…−m¡ i¤−m k¡C,
Bj¡−cl ®hce¡…−m¡z
p¡l¡l¡a HL S£he ®b−L B−lL S£h−e Ns¡−a Ns¡−a i¤−m k¡C Bj¡−al e¡¢s-erœ
flØfl−L Lb¡ ¢cC Bjl¡ Bl h¡¢s ¢gl−h¡ e¡
Lb¡ ¢cC ®N¡V¡ BÒfp HL¢ce a¤−m Be−h¡ q¡a h¡¢s−u
Bl j¡¢V M¤y−s BVm¡¢¾V−Ll Smz
i¡mh¡p−a h¡p−a nÉ¡Jm¡ c§l q−h Bj¡−cl hu−pl, nÉ¡Jm¡ c§l q−h Bl
Q¡l hå¤ ®l¡−c Bl ®SÉ¡vpÀ¡u ¢i−S S£heil Q¾cÐj¢õL¡ ®g¡V¡h,
−g¡V¡h ØVÌ¡ph¤−NÑz


Bjl¡ i¤−m ®k−a b¡¢L E−s¡S¡q¡S h¾c−l c¡ys¡−e¡
Bl BN¡¢jL¡m −i¡−lC ®LE Q−m k¡−h Eš−l, ®LE c¢r−Z---
                                       236
 −f−u¢R n¡M¡li f¤lú¡lz 1994 p¡−ml n¡M¡li f¤lú¡l¢V ®f−u¢R B¢jz −p¡¢i−ua
¢h‘¡e£ B−¾cÊC n¡M¡l−il e¡−j HC f¤lú¡l¢V ¢c−µR CJ−l¡f£u f¡mÑ¡−j¾Vz f¤lú¡l¢V
®cJu¡ qu ¢X−pð−ll cn a¡¢l−Mz ®k a¡¢l−M l¡øÌf¤−”l h¡ S¡¢apw−Ol CE¢ei¡pÑ¡m
¢XLÓ¡−lne Ah ¢qEjÉ¡e l¡CVp pC Ll¡ q−u¢Rmz f¤lú¡l¢V a¡y−clC ®cJu¡ qu, k¡l¡
ü¡d£ea¡ Hhw j¡eh¡¢dL¡−ll SeÉ pwNË¡j Ll−Rz
 E¢enn BV¡¢n p¡−m fÐbj ®cJu¡ qu f¤lú¡lz ®p hRl ®f−u¢R−me ®empe jÉ¡−äm¡
Bl Be¡−a¡¢m j¡−QÑe−L¡, f−ll hRl B−mLS¡ä¡l c¤−hL, 1990 p¡−m Bw p¡e p¤
¢Q, 91 p¡−m B−cj ®cj¡¢Q, 92 p¡−m B−SÑ¢¾Ve¡l j¡c¡le Ah cÉ fÔ¡S¡ ®c j¡−u¡, 93
p¡−m Ap−m¡h¡−X¢e n¡M¡li f¤lú¡l pÇf−LÑ HLV¡ Lb¡ hm¡ qu ®k HC f¤lú¡l f¡Ju¡
j¡−e ®e¡−hm n¡¢¿¹ f¤lú¡l f¡Ju¡z c¢rZ B¢éL¡l hZÑh¡c¢h−l¡d£ ®ea¡ jÉ¡−äm¡ Bl
h¡jÑ¡ h¡ j¡u¡ej¡−ll NZa¡¢¿»L B−¾c¡m−el    ®eœ£ p¤¢Q ®f−u ®N−Re −e¡−hmz
B−mLS¡ä¡l c¤−hL ®Q−L¡−pÔ¡i¡¢Lu¡l L¢jE¢eØV f¡¢VÑl pcpÉ ¢R−me, BVo¢–−a
l¡S¯e¢aL ¢lgl−jne ®Q−u ®k fСN ¢ØfÐw e¡−jl ®k ¢hMÉ¡a ¢hfÔh, ®pC ¢hfÔ−hl ®ea¡
c¤−hLz 89 p¡−m L¢jE¢eS−jl fae q−m ¢a¢e ®gX¡−lm AÉ¡−pð¢ml ®Qu¡ljÉ¡e
¢ehÑ¡¢Qa qez B−cj ®Xj¡¢Q k¤−N¡nÔ¡¢iu¡u b¡L¡ pwMÉ¡mO¤ Bm−h¢eu¡ez pwNË¡j L−l−Re
k¤−N¡pÔ¡¢iu¡u h¡ p¡¢hÑu¡u a¡yl b¡L¡l A¢dL¡l ¢e−uz a¡−L L−p¡−i¡−a, ®kM¡−e ®h¢nl
i¡N Bm−h¢eu¡e−cl hpa,   Q−m ®k−a hm¡ q−u¢Rm, ¢a¢e k¡e¢ez ¢a¢e ¢fТØVe¡−aC
®b−L ®N−Rez pwNË¡j Ll−Re L−p¡−i¡l ü¡d£ea¡l SeÉz Apj p¡qp£ B−cj ®cj¢Q
jªa¤É−L iu f¡e e¡z ®Sm ®M−V−Re 29 hRlz ¢a¢e h−me, a¤¢j k¢c h−m¡ ®k ü¡d£ea¡l
SeÉ k¤Ü Ll−R¡, ¢L¿º H¢c−L ü¡d£ea¡l SeÉ ¢e−Sl S£he ¢c−a fÐÙ¹¤a eJ a¤¢j, a−h
qu a¤¢j ¢e−S−L ¢j−bÉ h−m−R¡ Abh¡ AeÉ−L ¢j−bÉ h−m−R¡z Ap−m¡−h¡−X¢e qm                                     237
p¡l¡−u−i¡l f¢œL¡z k¤−Ül pju HC f¢œL¡ fТa¢ceC ®hl qaz p¡wh¡¢cLl¡ S£h−el
T¤y¢L ¢e−u Mhl pwNËq Ll−ae, Hhw fТa¢ceC R¡f¡−aez


 AÉ¡j−e¢ØV C¾V¡leÉ¡ne¡−ml Bj¿»−Z úVmÉ¡™, Bu¡lmÉ¡™,     Cw−m™ phM¡−e
j¡eh¡¢dL¡−ll fÐp−‰ hš²ªa¡ e¡ R¡C ¢c−u j¡e¤o−L j¡eha¡l L¡−S Eà¤Ü L−l¢R--
AÉ¡j−e¢ØVl LaÑ¡Lœ£Ñ−cl HC n¡¢¿¹ ü¢Ù¹ ¢c−u  Cw−mä ®b−L E−s B¢p é¡−¾pl
ØVÊ¡ph¤−NÑz CJ−l¡¢fu f¡mÑ¡−j¾V c¤−V¡ nq−l h−pz HL¢V  ®hm¢Su¡−jl hС−pmpH,
B−lL¢V é¡−¾pl ØVÌ¡ph¤−NÑz ØVÌ¡ph¤−NÑC CJ−l¡¢fu f¡mÑ¡−j¾V Bj¡−L f¤lú¡l ®c−h,
n¡M¡li f¤lú¡lz −cs m¡M ®é’ éy¡z ¢hj¡e h¾c−l ®e−jC ®c¢M p¡¢l p¡¢l ¢el¡fš¡
f¤¢mn Bj¡−L ü¡Na S¡¢e−u J−cl N¡¢s−a a¤−m ¢e−u−Rz e¡¢j−u−R kb¡l£¢a ph−Q−u
hs ®q¡−V−ml ¢h−no p¤C−Vz kb¡l£¢a Bj¡−L °a¢l q−a q−h, ®k−a q−h ph−Q−u hs
®l−Ù¹¡l¡yu, hp−a q−h hs hs NZÉj¡eÉ B−u¡SL−cl p−‰, ®M−a q−h     ph−Q−u
Eæaj¡−el gl¡¢p Ju¡Ce, Hhw ph−Q−u Ef¡−cu M¡h¡lz Hlfl Bj¡−L h−m ®cJu¡
q−h L£ B−R Ae¤ù¡e Blz fÐbj ¢ce ¢hnСj, ¢àa£u ¢ce f¤lú¡l Ae¤ù¡ez aªa£u ¢ce
nql ®cM¡z Qa¤bÑ ¢ce Q−m k¡Ju¡z
 ØVÌ¡ph¤−NÑ Bj¡l Hh¡l ¢e−u ¢aeh¡l Bp¡z H hR−ll H¢fÐm j¡−p B−aÑ ®V¢m¢in−el
®fÐp ¢gXj Ae¤ù¡−el B−m¡Qe¡ pi¡u, ¢àa£u M¤h ®h¢n¢ce B−N eu, geÉ¡L Bl
®ju−ll  LÉ¡b¡¢le VÊVj¡eHl Bj¿»−Zz Hl B−N ØVÊ¡ph¤−NÑ kMe H−p¢R, aMeC
CJ−l¡¢fu CJ¢eu−el −fТp−X¾V Hhw e¡e¡ j¿»£ Hhw j¡eh¡¢dL¡l n¡M¡l LjÑLaÑ¡−cl
p−‰ ®p±SeÉ p¡r¡vHl Bj¿»Z ¢Rmz AbQ Hh¡l B¢j CJ−l¡¢fu CE¢eu−el n¡M¡li
f¤lú¡l f¡¢µR, Hh¡l ®plLj p¡r¡vHl B−u¡Se ®eCz M¡¢eLV¡ bjb−j f¢l−hnz
L¡lZ¢V B¢j ®S−e k¡C fÐbj ¢ceCz k¡l c¡¢u−aÅ Bj¡l lrZ¡−hrZ, ¢a¢e q¡−a ¢LR¤
L¡NSfœ ¢e−u B−pe ®l−S¾V ¢f¢aa 顾p −q¡−V−m Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az ®m¡L¢V


                                    238
Cw−lSz L¡S Ll−Re CJ−l¡f£u f¡mÑ¡−j−¾Vz L¡m LMe L£i¡−h Ae¤ù¡e öl¦ q−h, ph
NsNs L−l h−m c¡¢uaÅ pÇf§ZÑ L−l, Hlfl hm−me Bf¢e ¢L S¡−ee ®k       Bfe¡l
¢h−l¡d£ ¢LR¤ ®m¡L fÉ¡¢lp ®b−L HC ØVÌ¡ph¤−NÑ H−p−Rz ay¡l¡ L¡m HLV¡ ®fÐp Leg¡−l¾p
Ll−R HM¡−ez ay¡l¡ HC f¤lú¡l Bfe¡−L e¡ ®cJu¡l SeÉ CJ−l¡f£u f¡mÑ¡−j−¾Vl
®fТp−X−¾Vl L¡−R B¢SÑ S¡e¡−µRz
Bj¡l j¡b¡ ®b−L f¡ Ah¢c HL¢V W¡™¡ ®pË¡a h−u ®Nmz
a¡q−m L£..?
L£ hm−a?
®cJu¡ q−µR e¡ f¤lú¡l?
−m¡L¢V ®q−p hm−me, ¢eÕQuC ®cJu¡ q−µRz a−h L¡m Bf¢e ®L¡eJ A−n¡ie OVe¡
OV−m ®k O¡hs¡e, ®pSeÉ paLÑ L−l ®cJu¡ qmz
L£ e¡j J−cl?
Jl¡ ¢mg−mV ®R−s−Rz e¡j Sy c¡eÑ B¢m−u Bl a¡q¡l ®he −Sm¤ez
Jz JC Jl¡Cz
 Bj¡−cl ¢euj Ae¤k¡u£   ®k HC n¡M¡li f¤lú¡l¢V f¡u, a¡l ®c−nl l¡øÌc§a−L
Bj¿»Z S¡e¡Cz Bfe¡l ®r−œ Bj¿»Z S¡¢e−u¢Rm¡j h¡wm¡−c−nl l¡øÌc§a−Lz a¡l¡
S¡¢e−u ¢c−u−R ®k a¡l¡ Bp−R e¡z ®m¡L¢V Hh¡l ay¡l q¡a ®b−L j¤š² Ll−me HL¢V
c¢m−ml g−V¡L¢fz ®p¢V H¢N−u ¢c−u hm−me, H¢V h¡wm¡−cn c§a¡h¡p ®b−L Bj¡−cl
L¡−R f¡W¡−e¡ q−u−Rz
HC c¢mm¢V h¡wm¡−cn c§a¡h¡−pl ¢pm pC pq Le¢g−Xe¢pu¡m XL¤−j¾Vz
h¡y f¡−n NZfÐS¡a¿»£ h¡wm¡−cn plL¡lz j¡TM¡−e a¡¢lM 08. 11.1994. Hhw eðl
14262z X¡e f¡−n
EMBASSY OF BANGLADESH
29-31 RUE JACQUES JORDAENS


                                      239
1050 BRUSSELS, BELGIUM
TEL 640 55 00 – 640 56 06
No. BEB/HR/5/94
a¡lfl ®mM¡ öl¦, ap¢mj¡ e¡p¢le−L n¡M¡li f¤lú¡l e¡ ®ch¡l BL¤m B−hcez HL
c¤C L−l ®mM¡ qm h¡wm¡−c−n fÐ−−aÉL e¡N¢l−Ll j¤š²¢Q¿¹¡l Hhw jafÐL¡−nl ü¡d£ea¡
hq¡m a¢hu−a ¢hl¡S Ll−R a¡l ¢hhlZz h¡wm¡−c−n ®L¡eJ dj£Ñu ®j±mh¡c£ ®eCz e¡l£l
Jfl LMeJ ®L¡eJ ¢ekÑ¡ae qu¢ez ¢hQ¡l¢hi¡−Nl ü¡d£ea¡ HLn i¡N B−Rz ap¢mj¡
®mML ¢q−p−h AaÉ¿¹ ¢ejÀj¡−el ®mMLz a¡l ®mM¡ f−e¡ÑNË¡¢g R¡s¡ Bl ¢LR¤ euz djÑ
pÇf−LÑ AaÉ¿¹ Bf¢šLl j¿¹hÉ ®p L−lz h¡wm¡−c−n ¢q¾c¤ j¤pmj¡e M¤h ü¢Ù¹ n¡¢¿¹−a
h¡p Ll−Rz a¡l j§m E−ŸnÉ l¡a¡l¡¢a e¡j Ll¡z ¢h−nÄl ®Q¡−M h¡wm¡−c−nl pÇj¡e eø
Ll¡l SeÉ ®p hÜ f¢lLlz e¡l£ B−¾c¡m−e ap¢mj¡l ®L¡eJ ÙÛ¡e ®eCz h¡wm¡−c−n
A−eL e¡l£ pwNWe B−R, ®L¡eJ pwNWeC ap¢mj¡−L e¡l£h¡c£ h−m j−e L−l e¡z HC
f¤lú¡l, p¤al¡w, j¡ee£u CJ−l¡¢fu f¡mÑ¡−j¾V −fТp−X¾V, ap¢mj¡−L ®c−he e¡z ¢c−u
h¡wm¡−cn−L Afj¡e Ll−he e¡z
  ®m¡L¢V, jÉ¡¢bE, fСu d¡ah L−˜ hm−m¡, L¡m M¡−j HL¢V ®QL b¡L−hz HLn
f’¡n q¡S¡l −é’ éy¡z ®QL¢V ¢L Bjl¡ Bfe¡l hÉ¡w−L Sj¡ ¢c−u ®ch e¡¢L Bf¢e
¢e−SC ®c−he?
  Bj¡l j¡b¡u ®QL Hhw V¡L¡fup¡l p¡j¡eÉ i¡he¡J ®Y¡−L e¡z Bj¡l m‹¡ q−a
b¡−L ¢e−Sl SeÉ, ¢e−Sl HC f¡Ju¡ f¤lú¡l¢Vl SeÉz
--BµR¡, HlLjJ ®a¡ Ll¡ k¡u, ®k Bj¡−L e¡ ®cJu¡ qm f¤lú¡l!
--−Le?
--Bj¡l i¡−m¡ m¡N−R e¡z ¢eÕQuC CJ−l¡¢fu f¡mÑ¡−j−¾Vl ph¡l Bj¡l Jfl l¡N M¤hz
                                    240
--Bf¢e Hph L£ hm−Re! jÉ¡¢bE −q−p hmm, Bf¢e ®a¡ A−eL fb ®f¢l−u H−p−Rez
q¡S¡l q¡S¡l j¡e¤o Bfe¡−L g¡y¢p ®cJu¡l SeÉ j¢lu¡ q−u E−W¢Rmz Bf¢e ¢eÕQuC
AiÉÙ¹ HCph ¢e¾c¡uz
--¢L¿º Hyl¡ ®a¡ hs p¡¢q¢aÉLz Hyl¡ ®a¡ ®j±mh¡c£ eez
--CJ−l¡¢fu f¡mÑ¡−j¾V A−eL ®i−hC ¢pÜ¡¿¹ ¢e−u−R Bfe¡−L f¤lú¡l ®cJu¡l SeÉz
®e¡−hm f¤lú¡−ll ®hm¡−aJ ®m¡−L Bf¢š L−l H−L ¢cµR ®Le, J−L ¢cµR ®Le, a¡C
h−m ¢L ®cJu¡ hå qu? k¡−L ®cJu¡l Lb¡ i¡h¡ qu, a¡−LC ®cJu¡ quz Bfe¡−L Ha
elj j−el j¡e¤o h−m Bjl¡ ®LE i¡¢h e¡z pL−m Bfe¡−L nÐÜ¡ L¢l Bfe¡l p¡q−pl
SeÉz
  jÉ¡¢bEHl d¡ah L˜ Bl d¡ah b¡−L e¡z ¢œ²ÕQ¡e f¤−l¡¢q−al j−a¡ −n¡e¡uz −m¡L¢V
ka k¡C hm¤L, p¡l¡l¡a B¢j ®pC f¡mL elj ¢hR¡e¡u Hf¡n Jf¡n L−l¢Rz O¤−j¡−a
f¡¢l¢ez f¤lú¡−ll ¢ce Bj¡−L nš²−f¡š²    ph ®cqlr£ f¢l−h¢øa q−u ØVÌ¡ph¤−NÑl
CJ−l¡¢fu  f¡mÑ¡−j−¾V Y¤L−a quz clS¡u A−fr¡ Ll¢R−me ®f¡¢me NË£ez ¢a¢e
®p¡n¡¢mØV f¡¢VÑl ®fТp−X¾Vz −f¡¢me NË£e ¢e−S Cw−lSz J¢c−L Bh¡l     ¢hÊ¢Vn
f¡mÑ¡−j−¾VlJ pwpc pcpÉz B¢j q¡y¢V, Bj¡l c¤ f¡−n hs hs L¡y−dl LÉ¡−jl¡ q¡y−Vz
r−Z r−Z ®c±−s ®k−a b¡−L p¡j−ez ®ke L£ i£oZ ¢LR¤ Bj¡l HC q¡yV¡z Bj¡l H¢cL
®gl¡ J¢c−L Q¡Ju¡   ®ke   q¡l¡−m NcÑ¡e k¡−h a¡−clz ®f¡¢me NÊ£e S¡e¡−me,
−p¡n¡¢mØV f¡¢VÑ ®b−L e¡j fÐÙ¹¡h Ll¡ q−u−R Bj¡lz HLSe A¢ØVÌu¡e pwpc pcpÉ
fÐÙ¹¡h¢V L−l−Rz ®p¡n¡¢mØV f¡¢VÑl ®k pi¡Ol ®pM¡−e Bj¡−L ¢e−u ®N−me ®f¡¢me NË£ez
JM¡−e ®R¡VM¡−V¡ deÉh¡c S¡a£u hš²hÉ ®fn qmz Bp−m B¢j ¢WL h¤−T f¡C e¡,
®L¡b¡u L£ Ll−a q−hz h¤−T f¡C e¡, ®L¡e¢V ®L¡e pi¡z Bj¡−L ®a¡ ¢e−u öd¤ c¡ys
L¢l−u ®cu ph¡Cz Hph L£ q−µR HM¡−e, Bj¡−L L£ Ll−a q−h H…−m¡ L¡−e L¡−e
¢S−‘p L−l ¢e−a quz Bj¡l j−e qu, k¡l¡ Bj¡−L ¢ej¿»Z Bj¿»Z      Ll−R, j−e


                                     241
Ll−R HM¡eL¡l ¢euj L¡e¤e phC h¤¢T Bj¡l eMcfÑ−Zz ¢euj L¡e¤−el ®a¡u¡LL¡ L¢l
e¡, kMe q¡ypg¡p m¡−N ph c¤q¡−a ®W−m ®h¢l−u k¡Cz a−h ®f¡¢me NË£e Hhw ®p¡n¡¢mØV
f¡¢VÑl B¿¹¢lLa¡ Bj¡−L e¡¢s−u−R, ¢h−no L−l ®p¢ce k¢c B¢m‰e Hhw Lla¡¢m
f¡C, ®k¢ce Bj¡l f¤lú¡l f¡Ju¡l ¢hl¦−Ü HL¢V p¡wh¡¢cL p−Çjme X¡L¡ q−u−R


 Hlfl pju q−m ph−Q−u hs ®k pi¡Ol¢V B−R, j§m pwpc ®kM¡−e h−p, ®pM¡−ez
cnÑL¡p−e pwpc pcpÉz NÉ¡m¡¢ll   X¡e¢c−L h−p X¡ef¿Û£, h¡y¢cL h¡jf¿Û£z BS
X¡ef¿Û£−cl Ef¢ÙÛ¢a Ljz CJ−l¡−f ENË X¡ef¿Û£l¡ BkÑ lš² Q¡u, p¡c¡ ®p¡e¡¢m lP
Q¡u, a¡l¡ h¡c¡¢j Bl L¡−m¡ ®M¢c−u CJ−l¡f−L öÜ f¢hœ Ll−a Q¡uz Hl¡ e¡ b¡L¡
j¡−e Bj¡l Su, Bj¡l HaL¡−ml j¡eha¡l f−r ms¡C Ll¡l Suz Be¤ù¡¢eLi¡−h
Bj¡−L f¤lú¡l ®cJu¡ qmz j¡ef−œ ®mM¡, European Parliament. The
Sakharov Prize for Freedom of Thought is awarded for the year
1994 to  Taslima Nasrin     in recognition of her work to further the
advancement of women’s rights, of her stand against intolerance and of her
contribution to the promotion of freedom of expression.  f¤lú¡l q¡−a ¢e−u
Bj¡−L HL¢V hš²ªa¡ Ll−a qu, ®p¢V Llm¡jz Bj¡l hm¡ Lb¡ ØfÉ¡¢en , −X¢ep,
S¡jÑ¡e, ¢NËL, Cw−l¢S, gl¡¢p, Ca¡m£u, X¡Q, fa¤Ñ¤¢NS, ¢g¢en Bl p¤C¢Xn i¡o¡u
Ae¤h¡c q−u k¡−µR, k¡ hm¢R phz pL−ml ®V¢h−mC ®n¡e¡l k¿» B−R, L¡−e ¢c−u HL c¤C
eðl ®O¡l¡−mC ¢iæ ¢iæ Ae¤h¡cz   hš²−hÉ B¢j ®mCm¡ S¡e¡l fТa Bj¡l nÐÜ¡ J
pq¡e¤i§¢a S¡¢e−u¢Rz Be−a¡u¡−ea g¤L−L Lb¡ ¢c−u¢Rm¡j, S¡e¡−h¡z n¡M¡li f¤lú¡l
B¢j f¡¢µR HC Mhl¢V f¡Ju¡aL g¤L h−mC Q−m−Re ®mCm¡ S¡e¡−L −ke B¢j Bj¡l
f¤lú¡l¢V ¢c−u ¢cCz
--j¡−e? B¢j Ù¹¢ñaz                                     242
--−a¡j¡l n¡M¡li f¤lú¡l¢V ®O¡oZ¡ L−l c¡J a¤¢j ¢eµR e¡, ®ke J¢V ®mCm¡ S¡e¡−L
®cJu¡ quz Be−a¡u¡−ea M¤h öi¡L¡´M£l j−a¡ Ef−cn¢V −cez
B¢j ¢LR¤rZ ®i−h h¢m--B¢j ¢WL h¤T−a f¡l¢R e¡ H L¡S¢V Ll¡ Bj¡l E¢Qa q−h
L£ e¡z
--−mCm¡ S¡e¡ S¡¢a−a L¤cÑ, ¢a¢e Na hRl a¤l−úl pwpc pcpÉ ¢ehÑ¡¢Qa qez ®mCm¡
B−j¢lL¡u ¢N−u L¤cÑ−cl Jfl a¤L£Ñ−cl AaÉ¡Q¡l pÇf−LÑ hš²ªa¡ ¢c−u Bp¡l fl
a¤l−úl plL¡l a¡y−L ®cn−â¡q£ BMÉ¡ ¢c−u−Rz A−eL¢ce h¢¾c L−l l¡M¡l fl
f−e−l¡ hR−ll ®Sm ®cJu¡ q−u−R a¡−Lz HC ®a¡ j¡QÑ j¡−pl c¤ a¡¢l−M ®Sm q−u
®N−Rz  H pj−u a¤¢j ®a¡j¡l f¤lú¡l¢V ®mCm¡ S¡e¡−L ¢c−u ¢c−m ®mCm¡ S¡e¡l
hÉ¡f¡l¢V pL−m S¡e−a f¡l−hz Bl S¡−e¡ ®a¡ n¡M¡li f¤lú¡−ll SeÉ ®a¡j¡l e¡j
B¢jC ¢L¿º fÐÙ¹¡h L−l¢Rm¡j CJ−l¡¢fu¡e f¡mÑ¡−j−¾Vz
Be−a¡u¡−ea A−fr¡ L−le Bj¡l Eš−llz B¢j Q¤f L−l b¡¢Lz
--k¢c e¡C Q¡J f¤−l¡ f¤lú¡l¢V ¢c−u ¢c−az A¿¹a a¡l p−‰ i¡N L−l e¡J f¤lú¡l¢Vz
Bj¡l m‹¡ qu hm−a ®k f¤lú¡l¢V B¢j ®mCm¡ S¡e¡−L ®ch e¡z ¢e−S−L M¤h ®m¡i£
®m¡i£ m¡N−R L£! qÉ¡y m¡N−R h−Vz ¢L¿º ¢Q¢ee¡ S¡¢ee¡ Hje HLSe j¡e¤−ol NÒf ö−eC
Hahs HL¢V ¢pÜ¡¿¹ ¢e−u ®eJu¡l k¤¢š²J B¢j ®c¢M e¡ M¤hz ®mCm¡ S¡e¡l p−‰ Bj¡l
®L¡eJ f¢lQu ®eCz HC fÐbj B¢j a¡l e¡j öem¡jz B¢j HL¢V hs f¤lú¡l ®fm¡j,
f¤lú¡l¢V HL¢V ®g¡e Bp¡l flC B¢j h¡¢am L−l ®ch, hÉ¡f¡l¢VJ ®Lje Aá¤a
m¡N¢Rmz ¢WL B−R, B¢j −i−h ®c¢M h−m Bf¡aa ®g¡e ®l−M ¢œ²ÕQ¡e ®hp−L ®g¡e
L¢lz
-- Be−a¡u¡−ea g¤L hm−Re f¤lú¡l¢V ®mCm¡ S¡e¡−L ¢c−u ¢c−az
ö−e ¢œ²ÕQ¡e ¢QvL¡l L−l EW−me, f¡Nm q−u−R¡? JC ®h¢V ®a¡j¡l j¡b¡V¡ f¡Nm L−l
®c−hz −a¡j¡l f¤lú¡l a¤¢j AeÉ−L ®c−h ®Le? H Bh¡l ®Lje Bhc¡l?


                                       243
--hm−R ®ke A¿¹a i¡N L−l f¤lú¡lV¡ ¢eCz
--−Le ®e−h? ®a¡j¡l f¤lú¡l a¤¢j i¡N Ll−h ®Le? i¡N Ll−a q−m CJ−l¡¢fu
f¡mÑ¡−j¾VC i¡N Ll−a¡z HMe i¡N Ll¡ h¡ AeÉ−L f¤lú¡l ¢c−u ®ch¡l j¡−e q−µR a¤¢j
f¡mÑ¡−j−¾Vl ¢pÜ¡¿¹−L pÇj¡e Ll−m e¡z a¤¢j g¤LHl Lb¡ ®R−s c¡J,   M¤h ü¡bÑfl
j¢qm¡z HC ®k ®a¡j¡l hC R¡¢f−u−R, V¡L¡ fup¡ ¢c−u−R ¢LR¤?
--Bj¡l e¡j e¡¢L E¢e fÐÙ¹¡h L−l−Re f¤lú¡−ll SeÉ..
--Bj¡l j−e qu e¡, Ll−m ®p ®mCm¡ S¡e¡ e¡ L£ hm−m e¡j, a¡l e¡jC fÐÙ¹¡h Ll−a¡z
HMe a¤¢j f¤lú¡l f¡Ju¡l fl ®œ²¢XV ¢e−a Q¡C−Rz ®a¡j¡l j−e ®eC −he¡XÑ ¢f−i¡l
Ae¤ù¡−e ®a¡j¡l f¡−n hp¡l SeÉ L£ lLj Ap−iÉl ja ®m¡i Ll¢Rm !
  ¢œ²ÕQ¡e fC fC L−l h−m ¢c−me, --HMeJ j¡e¤o ¢Qe−a ®n−M¡ ap¢mj¡z Bl
®h¡L¡−j¡ L−l e¡z
  ¢œ²ÕQ¡e L¢We Lb¡ h−m−Rez ¢L¿º, −mCm¡ S¡e¡ pÇf−LÑ BlJ ¢LR¤ ®S−e Bj¡l hs
j¡u¡ quz ay¡−L Bj¡l c¡e Ll¡ qu e¡ Bj¡l f¤lú¡l¢V, i¡N Ll¡J qu e¡ ¢L¿º a¡yl
Lb¡ B¢j Bj¡l hš²−hÉ E−õM L¢lz ay¡−L Bj¡l AL¤˜ pjbÑe S¡e¡Cz f¤lú¡l
Ae¤ù¡−el fl kb¡l£¢a p¡wh¡¢cL p−Çjme A−fr¡ Ll−R Bj¡l SeÉz −fТp−X¾V LÓ¡Ep
q¡¾p Bj¡−L ¢e−u ®N−me p¡wh¡¢cL p−Çj−mez JM¡−e fÐnÀ H−m¡, --Bf¢e ¢L S¡−ee
gl¡¢p c¤Se h¤¢ÜS£h£ BS−L Bfe¡l ¢hl¦−Ü HL¢V p¡wh¡¢cL p−Çjme L−l−Rz
--qÉ¡y ö−e¢Rz
--¢LR¤ hm−he H ¢ho−u?
--a¡−cl ü¡d£ea¡ B−R a¡−cl ja fÐL¡n Ll¡lz
--Bfe¡l e¡−j ®k hC¢V ®h¢l−u−R, m‹¡z ®p¢V L¡l ®mM¡?
--Bj¡lz
--e¡z Bfe¡l ®mM¡ euz c¡¢h Ll¡ q−µR AeÉ ®LE ¢m−M ¢c−u−R Bfe¡l hCz


                                    244
--¢j−bÉ Lb¡z hC¢V Bj¡l ®mM¡z m‹¡ Hje ®L¡eJ Eæaj¡−el hC eu ®k B¢j a¡
¢mM−a f¡l−h¡ e¡z
--L£ L−l fÐj¡Z Ll−he ®k m‹¡ hC¢V Bfe¡l ®mM¡?
--Bj¡l fÐj¡Z Ll¡l ¢LR¤ ®eCz
--hm¡ q−µR Bf¢e ®mML ee, ¢L¿º f¢ÕQ−j H−p f¢lQu ¢c−µRe HLSe ®mM−Llz
--¢WL B−R a¡q−m Bfe¡l¡ M¤y−S ®hl Ll¦e ®L m‹¡ ¢m−M−Rz M¤−yS ®hl Ll¦e ®L
ap¢mj¡ e¡p¢le, k¡−L g−a¡u¡ ®cJu¡ q−u−R h−m Bfe¡l¡C HLpju fÐQ¡l L−l−Rez
Bj¡l ¢hh¢jo¡ m¡−N Hph fÐ−nÀz Ešl S¤vp¤C h−Vz ¢L¿º ¢ie i¡o¡u LaV¤L¤ a¡ ®h¡T¡−a
®f−l¢R! A¢ij¡−e f¡bl q−u b¡L−m M¤h ¢L a¡™h Ll¡ k¡u!


  ¢Sm B−p Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−a ØVÌ¡ph¤−NÑz       ¢œ²ÕQ¡e pmjeJ B−p,
C¾V¡leÉ¡ne¡m f¡mÑ¡−j¾V Ah l¡CV¡−pÑl ®p−œ²V¡¢lz  ®é−X¢lL ®méu B−p, −k k¤hL
B−aÑ ®V¢m¢in−el SeÉ abÉ¢Qœ Ll−R Bj¡l Jflz −q¡−V−m p¤¢Vw Ll−m¡, ¢mM¢Rz
L¡NS Lmj H¢N−u ¢c−m B¢j ¢m−M¢R, k¡ ¢LR¤C ¢m−M¢R, ¢m−M¢R h¡wm¡uz ¢Sm H−p−R
h−m Bj¡l M¤h Be¾c quz A−eL l¡a Ah¢c Bjl¡ ØVÌ¡ph¤−NÑl l¡Ù¹¡u q¡y¢Vz ®pC ¢hMÉ¡a
LÉ¡¢bXÊ¡m¢V Bh¡l ®c¢Mz −N¡¢bL ¢XS¡Cez −cM−m ®Lhm ®cM−aC C−µR qu, ka ®c¢M
¢hpÈu g¤−l¡u e¡z LÉ¡¢bXÊ¡m ®f¢l−u Bjl¡ LÉ¡−e−ml f¡s d−l q¡y¢Vz l¡Ù¹¡l l¡S¡l
j−a¡ q¡y¢Vz ¢L¿º l¡S¡lJ ®a¡ c¤iÑ¡he¡ b¡−Lz Sy c¡eÑ B¢m−ul Lb¡ ¢e−SC f¡¢sz ¢Sm
Bl ®é−X¢lL B¢m−u−ul B−cÉf¡¿¹z Bj¡l L−˜ ¢hoZÀa¡, k¢c hma ®k ap¢mj¡ Aa
hs ®mML eu, J−L Aa hs f¤lú¡l ¢cJ e¡z ¢WL ¢Rmz ¢L¿º QÉ¡−m” Ll−R m‹¡ Bj¡l
®mM¡ hC euz ®a¡ L¡l ®mM¡, hm!
¢Sm Bl ®é−X¢lL c¤SeC hmm, a¤¢j HC f¡Nm ®m¡−Ll f¡Nm¡−j¡ ¢e−u j¡b¡ O¡j¡−µR¡
®Le!


                                     245
--B¢j j¡b¡ O¡j¡¢µR p¡d¡lZ j¡e¤o−L ¢e−uz k¡l¡ Bj¡−L HM¡−e pjbÑe Ll−a¡, k¡l¡
Bj¡−L nÐÜ¡ Ll−a¡z a¡−cl L¡−R ¢eÕQuC MVL¡ m¡N−Rz a¡−cl j−e HL¢V A−qa¤L
fÐnÀ °a¢l qmz a¡l¡ qu−a¡ i¡h−R k¡ l−V, a¡ ¢LR¤V¡ h−Vz
--h¡c c¡J ®a¡, L¡lJ j−e −L¡eJ fÐnÀ °a¢l q−h e¡z ph¡C h¤T−h Jl¡ L£ S−eÉ Hph
Ll−Rz ®a¡j¡l Se¢fÊua¡ f¡q¡s pj¡ez
j−e j−e h¢m, f¡q¡s pj¡e Se¢fÐua¡J p¡j¡eÉ dÄ−p ¢e¢ÕQq² q−u ®k−a f¡−lz
 l¡−a HL h¡l ®b−L B−lL h¡−l ¢N−u Ju¡Ce M¡Ju¡ HLdl−el ¢euj HM¡−ez
Bjl¡J kb¡l£¢a ¢euj¢V f¡me Ll−a b¡¢Lz fТa¢V h¡lH ¢is, l¡a ka h¡−s, ¢is
®ke aa h¡−sz A−eL l¡−a Bjl¡ HL¢V ®l−Ù¹¡l¡y ®h−R ¢em¡j ¢Xe¡l Ll¡l SeÉz
−l−Ù¹¡l¡y fR¾c Ll−aC é¡−¾pl HL HL¢V A’−m HL H−LL lLj M¡h¡lz B’¢mL
M¡h¡−ll SeÉ pL−m T¡y¢f−u f−sz B¢jJ B’¢m−L j¡¢az ®pC ®l−Ù¹¡l¡yu M¡¢µR B—¡
¢c¢µRz B¢j, ¢Sm, ®é−X¢lLz Bl B−nf¡−nl ®V¢hm ®b−L Bj¡−cl ®V¢h−m HLV¤ fl
flC Ju¡C−el ®h¡am Bp−a b¡−L Efq¡lz ®Le? B−nf¡−nl j¡e¤o…−m¡ Bj¡l
Ae¤l¡¢N, iš²z a¡Cz H−p HLpju −LE Bm¡f L−l k¡u Abh¡ c§l ®b−L q¡a e¡−sz
Bj¡−cl M¡h¡−ll k¡ ¢hm qu, a¡J gl¡¢p ®L¡eJ iš² B−NC ¢j¢V−u ¢c−u Bj¡−cl
Ah¡L L−l ®cuz HL ®l−Ù¹¡l¡yf§ZÑ iš²L¤mj¡−T HL iâ−m¡−Ll B−hN Bj¡−L a¡‹h
L−l ®cuz ®p H−p−R ¢lCE¢eue e¡−jl B¢éL¡l HL¢V A’m ®b−L, ¢lCE¢eue
B¢éL¡u q−m L£ q−h, BCea gÊ¡−¾plC Awnz p¡c¡ gl¡¢pl¡C h¡p L−l JM¡−ez 顾p
jÉ¡m¡ V¡L¡ fup¡ MlQ¡ L−l ¢lCE¢eue−L ¢V¢L−u l¡M−Rz HL ®V¢hm hå¤ ¢e−u h−p
b¡L¡ ¢lCE¢eu−el ®m¡L¢V a¡l V¡C M¤−m Bj¡−L Efq¡l ¢c−u h−m, Bj¡l L¡−R H
R¡s¡ Bl ¢LR¤ ®eCz B¢j kaC h¢m Bj¡−L ¢LR¤ ¢c−a q−h e¡, aaC −m¡L¢V h−m, B¢j
¢LR¤ ¢c−a Q¡CCz H¢V Bf¢e NËqZ Ll−m B¢j ¢e−S−L deÉ j−e Ll−h¡z p¡l¡S£he
B¢j j−e l¡M−h¡ Bfe¡l p−‰ ®cM¡ qJu¡l HC ¢ce¢Vl Lb¡z


                                    246
  V¡C¢V ¢eC ®no Ah¢cz Nm¡u f−l b¡¢Lz S£he qu−a¡ hc−m k¡−hz S£he ®L¡b¡u
Lac§l Ah¢c k¡−h, S¡¢e e¡z ¢L¿º HCph j¤q§aÑ S£h−el ¢LR¤ Bl Af§ZÑ l¡−M e¡z B¢j
ka pwNË¡jC S£h−e L¢l e¡ ®Le, f¤lú¡l Bj¡l S¤−V−R fС−fÉl ®Q−uJ ®h¢nz
−h¢l−u Bp¡l fl ¢Sm h−m, ®cM−m ®a¡! j¡e¤o ®Lje i¡−m¡h¡−p ®a¡j¡−L! ®cM−m ®a¡
®L¡e p¤c§−l ¢lE¢eue, fª¢bh£l JCf¡−l, ®pM¡−el j¡e¤oJ ®a¡j¡−L ®Q−ez
--qÉ¡y ®cMm¡j, HlLj i¡−m¡h¡p¡ ®c−M je i−l k¡uz
  ¢Sm h−m --hs hs l¡Se£¢a¢hcl¡ kMe ®a¡j¡l p−‰ ®cM¡ Ll¡l SeÉ m¡Ce ®cu,
®pph ¢V¢i−a −cM¡−e¡l SeÉ, f¢œL¡u R¡f¡−e¡l SeÉz J−cl ü¡bÑ B−Rz Jl¡ BS
®a¡j¡l e¡j e¡ b¡L−m ®LE ®a¡j¡−L ¢Qe−hJ e¡z ¢L¿º HC ®k p¡d¡lZ ®m¡L ®l−Ù¹¡l¡yu,
H−cl i¡−m¡h¡p¡ M¡y¢Vz
  HL¢V fÐnÀ p−‰ p−‰ j−e B−p, e¡j e¡ b¡L−m p¡d¡lZ −m¡Ll¡J ¢L Jph Ll−a¡,
k¡ L−l−R? fÐnÀ¢V C−µR L−lC Bl L¢l e¡z JC fÐnÀ Ll−m B−lL¢V fÐnÀ B−Nl fÐ−nÀl
¢f−W ¢f−WC B−p, HC ®k ¢Sm H−p−R ØVÌ¡ph¤−NÑ Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−az H ®cM¡ ¢L
−p Ll−a Bp−a¡ k¢c Bj¡l HL ®g¡yV¡ e¡j e¡ b¡L−a¡!
  B¢j k¢c e¡jq£e knq£e j¡e¤o qa¡j, ¢L¿º Ec¡l HL¢V je b¡L−a¡, Ni£l HL¢V
q©cu b¡L−a¡,  paa¡ b¡L−a¡ A−Ym, M¤h hå¤ fl¡ue qa¡j, p¢qo·¤ qa¡j, ü¢n¢ra
qa¡j -- ®L¡eJ hå¤ ¢L S¤V−a¡ e¡ Bj¡l, p¢aÉL¡l hå¤? Bj¡l ¢hnÄ¡p, B¢j ®pC
p¢aÉL¡l hå¤ f¡Ju¡l p¤−k¡N¢V q¡l¡¢µRz L¡lZ Bj¡l Bpm B¢j¢V Y¡L¡ f−s −N−R
®Q¡M d¡yd¡−e¡ e¡¢j B¢j l Bs¡−mz


*
                                     247
®p h−m ®p p¤−M b¡−L flh¡−pz
j¡−T j¡−T q¡−p
E¾j¡−cl j−a¡, H−L J−L i¡−m¡h¡−p,
−h−p ®nLs R¢s−u ®cu O¡−pz
O¡−p ¢L ®nLs ®X¡−h, ®h¡L¡!
Ni£−l e¡ ¢N−u LMeJ ¢L qu ®n¡yL¡
S£h−el OË¡Z! f¡b−l ®l¡fZ L−l ü−fÀl Q¡l¡, Sm ®Y−m ®Q¡−Ml
LMeJ ¢L ®L¡eJ¢ce L−j−R R¡u¡, ®n¡−Ll!


 S£h−e LMeJ B¢j hÉ¢š²Na ¢hj¡−e Q¢s¢ez HC fÐbjz hÉ¢š²Na ¢hj¡e¢V ØVL−q¡−jl
hlg R¡Ju¡ ®hСÇj¡ ¢hj¡eh¾cl ®b−L ®i¡−l lJe¡ qm S¡jÑ¡¢el ¢c−Lz ®f±y−R¡m¡j
L¤„−q−iez p−‰ LÉ¡¢m−g¡¢eÑu¡ ®b−L ¢fV¡l Bl elJ−u ®b−L q¡¾p ¢n−ôz c¤SeC
S¡jÑ¡ez q¡¾p abÉ¢Qœ Ll−R Bj¡l Jflz S¡jÑ¡e ®V¢m¢ine HC c¡¢uaÅ ¢c−u−R q¡¾p−L,
Bl ¢fV¡l a¡l ¢hn¡m LÉ¡−jl¡ ¢e−u NÒg j¡W ®b−L ®p¡S¡ E−s H−p−R ØVL−q¡−jz
¢fV¡l Bh¡l n−Ml NÒg ®M−m¡u¡s, hup f’¡−nl Jfl, LÉ¡¢m−g¡¢eÑu¡u B−R BS
fСu fy¢Qn hRlz Bj¡l A−eL ®c−nl ïjZ q¡¾p LÉ¡−jl¡h¢¾c L−l−R, S¡jÑ¡¢e-ïjZV¡
Ll−mC   a¡l n−Ml ®o¡−m¡Lm¡ f§ZÑ quz abÉ¢Qœ¢V ®k−qa¤ S¡jÑ¡e i¡o¡u q−µR,
S¡jÑ¡¢el ¢LR¤ Awn J−a e¡ b¡L−m Af§ZÑ l−u k¡−hz L¤„−q−i−el BL¡−n kMe
E−s¡S¡q¡S, TLT−L ®l¡c aMez n£aL¡−m ®l¡c f¡Ju¡ ®k L£ Be−¾cl, a¡ c£OÑ¢ce
j¡Ce¡p cn L¤¢s ¢X¢NË ®pm¢pu¡−p −b−L ®hn h¤T−a f¡¢lz L¤„−q−ie Hu¡l−g¡pÑ ¢g−ô
¢hj¡e e¡j−m¡z ®c¢M LÉ¡−jl¡ q¡−a c¡y¢s−u B−R ¢LR¤ ®m¡Lz q¡¾p hm−m¡, p¡wh¡¢cLz
®jS¡S M¡l¡f q−u k¡uz B−NC a¡−L h−m ®l−M¢Rm¡j, ®e¡ ®fÐp, ®e¡ ¢j¢Vw, ®e¡ f¤¢mnz
q¡¾p M¤h jS¡l j¡e¤oz   AeNÑm Lb¡ h−mz ®h¢nl i¡N Lb¡C AhnÉ     ®m¡L q¡p¡−e¡l
SeÉz A−eL nfb ®p L−l k¡l fСu ®L¡eJV¡C       l¡−M e¡z L¤„−q−i−e ®c¢M Bj¡−L


                                       248
AiÉbÑe¡ S¡e¡−e¡l SeÉ c¡y¢s−u B−Re ¢lu¡l AÉ¡X¢jl¡mz AÉ¡X¢jl¡m Bj¡−L ¢e−u
H−me L¢g f¡e Ll−a ¢hj¡eh¡¢qe£l A¢g−pz kMe    Bp¢Rm¡j °p¢eL−cl fb d−l,
¢hj¡eh¡¢qe£l m¡m p¡c¡ fa¡L¡ Js¡−e¡ N¡¢s−a, ®cM¢Rm¡j j¡−Wl p¡h−j¢le ¢X−VLVl
                         ¤
¢hj¡e…−m¡z ¢hj¡e h¡¢qe£l H¢V O¡y¢V ¢Rm ¢àa£u ¢hnÄk−Ül pjuz HM¡e ®b−LC ®Xej¡LÑ
Bl elJ−u cMm Ll¡l k¡ha£u k¤Ü¡Ù» ¢N−u−Rz fÊQ¤l k¤Ü¢hj¡e, p¡h−j¢le HMe p¡¢S−u
l¡M¡ q−u−Rz  k¤Ü−n−o HC Hm¡L¡ B−j¢lL¡l cM−m ¢Rmz f¢ÕQj S¡jÑ¡¢e−L ¢ae i¡N
L−l ¢ae ¢jœn¢š² B−j¢lL¡ 顾p Bl k¤š²l¡SÉ h−p¢Rm f¢ÕQj S¡jÑ¡¢e−a, −p¡¢i−ua
CE¢eu−el BNË¡pe ®b−L −cn¢V−L lr¡ Ll¡l SeÉz S¡jÑ¡el¡ HMeJ paLÑ LMe ebÑ
p£l am ¢c−u Bh¡l l¡n¡e p¡h−j¢le H−p S¡jÑ¡¢e cMm Ll−hz p¤C¢Xnl¡J ®c−M¢R
pj¤−â ¢LR¤ HLV¡ ®c−MC Bya−L J−W, JC h¤¢T l¡n¡e p¡h−j¢le Bp−Rz NÒf…−m¡
A−eLV¡ h¡wm¡−c−nl °caÉc¡−e¡l N−Òfl j−a¡z ®R¡V−hm¡u j¡ Bj¡−L O¤j f¡s¡−ae
°caÉ Bp−R, O¤−j¡ h−mz j¡ S¡jÑ¡e q−m ¢eÕQu hm−ae, JC l¡n¡e p¡h−j¢le Bp−R,
O¤−j¡ ¢n¢NËz
 AÉ¡X¢jl¡m Bj¡l Ji¡l−L¡V M¤−m l¡M−mez h−p kMe c¤Se Lb¡ hm¢R, O−l Y¤L−m¡
HL k¤hL Bl HL jdÉhuú f¤l¦oz k¤hL¢Vl q¡−a g¤mz fmLq£e a¡¢L−u¢Rm Bj¡l
¢c−Lz hmm JO−l ®a¡j¡l qÉ¡V ®c−MC ¢Qe−a f¡lm¡j ®k J¢V ®a¡j¡l qÉ¡Vz S¡jÑ¡¢el
L¤„qÉ¡−i−el ®m¡L Ah¢c ®Q−e Bj¡l qÉ¡Vz QjvL¡l k¤hL¢V−L ®c−M Bj¡l BNËq qu
S¡e−a ®L ®pz e¡j ®e¡lh¡VÑ fÔÉ¡j−hLz hup BV¢œnz HC hu−pC ¢h¢mJ¢eu¡lz
®e¡lh¡−VÑl q¡−al g¤m Bj¡l Bl q¡−a ®eJu¡ qu e¡z Bjl¡ Q¡ L¢g f¡e L−l Bh¡l
¢hj¡−e E¢Wz p−‰ ®e¡lh¡VÑ Bl JÒgN¡wz f¡CmV ®e¡lh¡−VÑl h¡h¡ A−V¡ fÔÉ¡j−hLz
E−s¡S¡q¡S¢V −e¡lh¡VÑ fÔÉ¡j−h−Llz L¤„−q−i−el de£ hÉhp¡u£z ®e¡lh¡−VÑl p−‰ Bj¡l
f¢lQu qJu¡l Lb¡ euz ¢L¿º qu q¡¾pHl L¡l−Zz
                                     249
 L¤„qÉ¡−ie ®b−L −Nm¡j hez h−e Bj¡l SeÉ A−fr¡ Ll¢R−me S¡jÑ¡¢el fll¡øÌj¿»£
LÓ¡Ep ¢Le−Lmz clS¡l h¡C−l p¡wh¡¢c−Ll ¢isz ®fÐp g−V¡NË¡g¡l−cl qW¡v B−m¡l
TmL¡¢e−a −Q¡M SÅ¡m¡ L−l J−Wz g−V¡ a¤mh¡l M¡¢eL p¤−k¡N a¡−cl ¢c−u Bj¡−L ¢e−u
®qy−V ®N−me hs HL¢V O−lz q¡yV−a q¡yV−a j¿»£ hm−me, ®i−h¢Rm¡j Bf¢e S¡jÑ¡¢e
Bp−Re, qW¡v ö¢e p¤C−X−e −e−j ®N−mez b¡L¡l Lb¡ S¡jÑ¡¢e−az ¢L¿º p¤C−X−e ®b−L
®N−me ®k! Hl Ešl B¢j L£ ®ch h¤−T f¡C e¡z elJ−u−aJ a¡C hm¡ q−u¢Rm, ®Le
B¢j elJ−u−a b¡L¢R e¡! elJ−u b¡L−a q−m L£ L£ Ll−a q−h a¡ ®a¡ Bj¡−L
S¡e−a q−hz B¢j q¡a f¡ h¡yd¡ j¡e¤−ol ja H−p p¤C−X−e f−s¢Rz ®a¡j¡−cl C−µR q−m
¢e−u k¡J Bj¡−Lz p¤C−Xe elJ−u h¡ S¡jÑ¡¢e−a B¢j ®L¡eJ f¡bÑLÉ ®c¢M e¡z
ph…−m¡C Bj¡l L¡−R ¢h−cnz −LE ®LE Bj¡−L fÐnÀ Ll−R B¢j l¡S¯e¢aL BnÐu
Q¡C¢R e¡ ®Le p¤C−X−e h¡ AeÉ ®L¡eJ ®c−nz ö−e Bj¡l l¡N q−u−R M¤hz BnÐu Q¡Ch
®Le! B¢j ¢L ¢i¢M¢l e¡¢L! L£ c¡u f−s−R Ll−S¡−s BnÐu Q¡Ch¡l L¡lJ O−l! ¢e−Sl
h¤¢T Ol −eC Bj¡l! ¢g−lC ®a¡ k¡−h¡ ®c−n, BS eu L¡m eu flöz l¡S¯e¢aL BnÐu
Q¡C−m Bj¡l f¡p−f¡VÑ ¢e−u ®e−h Jl¡, Bj¡−L AeÉ ®c−nl e¡N¢lL h¡¢e−u ®c−hz
B¢j k¡ eC, Bj¡−L a¡ q−a q−hz H B¢j ®j−e ¢e−a f¡¢l e¡z B¢j h¡wm¡−c−nl
e¡N¢lL, H ¢e−u ®N±lh L¢lz ®q¡L ®p c¢lâ ®cn, ®q¡L ®p ®c−n ®j±mh¡c£l¡ j¡b¡Q¡s¡
¢c−u−R, −cn¢V−L p¤ÙÛ p¤¾cl L−l N−s ®a¡m¡l SeÉ, −cn¢Vl j¡e¤o ®ke p¤−M ü¢Ù¹−a
b¡−L, AeÉ¡u °hojÉ ®ke c§l qu, a¡l SeÉ öd¤ üfÀC ®c¢M e¡, nÐjJ ®ch h−m fZ
L−l¢Rz S£h−e AeÉ ®L¡eJ BL¡´M¡ ®eC, ®L¡eJ ü¡j£ p¿¹¡e, ®L¡eJ S¢jSj¡, ®L¡eJ
qS Ejl¡qz LÓ¡Ep ¢Le−L−ml fТa    nÐÜ¡ Hhw Lªa‘a¡ Bj¡l ¢Rmz HC LÓ¡Ep
¢Le−LmC ®O¡oZ¡ L−l¢R−me, CJ−l¡¢fu¡e CE¢eue Bj¡−L l¡S¯e¢aL BnÐu ®c−hz
ay¡l pjbÑe, kMe m¤¢L−u b¡L−a q−u¢Rm −c−n, ¢Rm M¤h hs HL¢V OVe¡z LÓ¡Ep
¢Le−Lm Bj¡l p−‰ S¡jÑ¡e i¡o¡u Lb¡ hm−mez JM¡−eJ JC HLC ¢S¢ep, −c¡i¡o£


                                    250
Ef¢ÙÛaz HL¢V q©øf¤ø e¢b ¢e−u pq−k¡N£ Ef¢ÙÛaz Bj¡−cl A¡m¡f gmfÐp L£ gmfÐp¤
eu a¡l Mhl pñha e¢bi¤š² q−u k¡−h BSCz kMe j¿»£l¡ Bj¡l p−‰ Lb¡ h−me,
mrÉ L−l¢R ap¢mj¡ e¡p¢le ®mM¡ HL¢V g¡Cm b¡−L ay¡−cl p¡j−ez j¡−T j¡−TC
g¡Cm¢V ay¡l¡ e¡−sez Bj¡l M¤h C−µR qu L£ B−R g¡C−m ®c¢Mz qÉ¡y, LÓ¡Ep ¢Le−L−ml
p−‰ ®cn ¢h−cn, l¡Se£¢a pj¡S, ¢nÒf p¡¢qaÉ, djÑ ®j±mh¡c CaÉ¡¢c ¢e−u ¢hÙ¹l
Bm¡f qmz LÓ¡Ep ¢Le−Lm hm−me ay¡l Lb¡, j¡eh¡¢dL¡−ll SeÉ ay¡l Ahc¡e L£ L£,
Hhw ®Le HC pju a¡ pjbÑe Ll¡ Sl¦¢lz ¢a¢e Bj¡l SeÉ L£ L£ L−l−Re, a¡lJ
hZÑe¡ öem¡jz HlLj pjbÑe Ll¡ ay¡l S£h−el SeÉ T¤y¢Lf§ZÑ ®S−eJ ¢a¢e a¡ L−l
k¡−µRe, p¡mj¡e l¦n¢cl SeÉJ L−l¢R−me, p¡mj¡eJ Lj¡p B−N B¢j ®k ®Qu¡−l h−p
B¢R, ®pC HLC ®Qu¡−l h−p ay¡l p−‰ Lb¡ h−m ®N−Rez ¢a¢e p¡l¡−u−i¡ k¡−µRe
®p¢ceC,  ®pM¡eL¡l j¤pmj¡e−cl pjbÑe S¡e¡−az nlZ¡¢bÑ−cl f−r ¢a¢e k¡ k¡
L−l−Re, a¡−a A−e−LC ay¡l Jfl r¤ì q−mJ ¢a¢e f−l¡u¡ L−le e¡, Hhw ®Le f−l¡u¡
L−le e¡ a¡ ¢hÙ¹¡¢la hm−mez h¡wm¡−c−n l¡S¯e¢aL AhÙÛ¡ L£, Bj¡−L ¢a¢e L£ L−l
p¡q¡kÉ Ll−a f¡−le, S¡e−a Q¡C−mez B¢j Bj¡l AhÙÛ¡ eu, h¡wm¡−c−nl l¡S¯e¢aL
A¢ÙÛ¢an£ma¡, −j¡õ¡−cl E›¡e, ®j¡õ¡l¡ e¡l£ fÐN¢al ¢hl¦−Ü L£ Ll−R a¡lC ¢LR¤ hZÑe¡
Llm¡jz ¢LR¤V¡ Lªa‘a¡J S¡e¡m¡j ay¡−Lz L¡lZ H ®a¡ ¢WL, Aje ¢hf−cl ¢c−e ay¡l
pjbÑe R¡s¡ Bj¡l f−r qu−a¡ h¡−Ol b¡h¡ ®b−L ®h¢l−u Bp¡ pñh qa e¡z hm−me,
S¡jÑ¡¢el clS¡ ®a¡j¡l SeÉ phpju ®M¡m¡z S¡jÑ¡¢e−a nlZ¡¢bÑl pwMÉ¡ Hhw a¡−cl
AhÙÛ¡l Eæ¢a Ll¡, fÐ−u¡S−e BlJ nlZ¡¢bÑ−cl Bj¿»Z S¡e¡−e¡l ®Qø¡ Ll¡, a¡−cl
¢el¡fš¡l hÉhÙÛ¡ Ll¡, eu¡ e¡v¢p−cl ¢hl¦−Ü B−¾c¡me Ll¡-- Ha ph Ll¡u ay¡l
¢e−Sl i§¢jL¡l Lb¡ hm−mez p¡l¡−u−i¡ e¡ ®N−m ¢a¢e hs HL¢V pðdÑe¡ Ae¤ù¡¡−el
B−u¡Se Ll−a f¡l−ae Bj¡l pÇj¡−e, hm−mez Bl pL−m ®kje S¡e−a Q¡u ®k ®Le
Cpm¡¢j ®j±mh¡c h¡s−R, ¢a¢eJ S¡e−a Q¡C−mez pL−ml j−a¡ HJ S¡e−a Q¡C−me L£


                                     251
L−l Hl ¢eØf¢š pñhz B¢j Bj¡l r¤â ‘¡−e k¡ L¤−m¡u, a¡-C Ešl L¢lz Bj¡l SeÉ
®hn L¢V pi¡ ¢a¢e L−l¢R−me    CJ−l¡f£u pwp−c, ®no Ah¢c c¡¢uaÅ¢V ¢e−u−R
úÉ¡e¢X−e¢iu¡z ®hn p¤MÉ¡¢a Ll−me p¤C−Xe plL¡−llz h−el fll¡øÌ j¿»Z¡mu ®b−L
−h¢l−u Bh¡l hÉ¢š²Na E−s¡S¡q¡−Sz S¡q¡−S h−p hs HL¢V p¡mje j¡R M¡Ju¡ qm
R¤¢l−a ®L−V ®L−V M¡Ju¡−m¡ ®e¡lh¡VÑz L¤„qÉ¡−ie ®f±y−R ¢el¡fš¡ f¤¢m−nl N¡¢s−a L−l
®p¡S¡ V¡Ee qm h¡ ¢p¢V qm h¡ l¡bq¡ESz JM¡−e ®jul c¡y¢s−u ¢R−me pðdÑe¡ ¢c−az
®jul HLpju ph¡l p−‰ ¢Qu¡pÑ, S¡jÑ¡e i¡o¡u fЦٹ h−mez Hhw S¡e¡e L£ lLj ¢a¢e
Hhw ay¡l nql Be¢¾ca Bj¡l j−a¡ hÉ¢š²aÅ−L a¡−−cl j−dÉ ®f−uz pjNË ¢h−nÄ ja
fÊL¡−nl ü¡d£ea¡l SeÉ ®k pwNÊ¡j B¢j L−l¢R, ®k aÉ¡N B¢j L−l¢R, öd¤ BS eu, c§l
i¢hoÉ−al j¡e¤oJ Bj¡−L nÐÜ¡l p−‰ pÈlZ Ll−hz −L¡eJM¡−el ®L¡eJ plL¡¢l
¢LR¤C Bl Bj¡l L¡−R ea¤e h−m j−e qu e¡z a¡l ®Q−u hlw HL¡ HL¡ l¡Ù¹¡u O¤−l
®hs¡−m A−eL ea¤e ¢LR¤ ®c¢Mz hå¤−cl p−‰ B—¡ ¢c−mJ A−eL ea¤e Be¾c ®S¡−Vz
j¡e¤o−L M¤h L¡R ®b−L ®cM−a, M¤h hÉ¢š²Nai¡−h ®cM−a Bj¡l ¢QlL¡mC i¡−m¡ m¡−N
M¤hz ®ju−ll pðdÑe¡ ®n−o ®fÐp Leg¡−l¾pz ®jS¡S M¡l¡f q−u ®Nm HC B−u¡Se
®c−Mz fÐQ¤l p¡wh¡¢cL A−fr¡ Ll¢Rm ®q¡−V−ml m¢h−az Ah¡L qm¡j, L¤„qÉ¡−ie
S¡jÑ¡¢el HL¢V ®R¡V nql, HM¡−el p¡wh¡¢cLl¡J Bj¡l pjÙ¹ MhlC l¡−Mz Hlfl
®q¡−V−ml hÉw−L¡−uV l¦−j C¾V¡leÉ¡ne¡m A¢ÃV¢jØV AlN¡e¡C−Sn−el pðdÑe¡z H¢V
j§ma e¡l£ pwNWez c¤n Se S¡jÑ¡e j¢qm¡ ¢R−mez f¡e qm nÉ¡−Çfez L¢ha¡ fsm¡j
h¡wm¡u, AhnÉ Ae¤h¡c L−l ®n¡e¡−a qmz ApwMÉ fÐnÀ J−cl, L£ L−l Jl¡ p¡q¡kÉ Ll−h
Bj¡−Lz B¢j Bj¡−L eu, h¡wm¡−c−nl ¢ekÑ¡¢aa ®j−u−cl p¡q¡kÉ Llh¡l SeÉ J−cl
fb h¡a−m ¢cCz He¢SJl j¡dÉ−j C−µR Ll−mC p¡q¡kÉ pq−k¡¢Na¡ Jl¡ Ll−a f¡−lz
Hlfl N¡¢s L−l l¡a ®R¡yu¡z nql L¤„−q−i−e QLLl, j¡−Rl Bsa ¢Rm HLL¡−m,
HMe fkÑV−Ll BÙ¹¡e¡, NË£−pÈ nql i−l k¡u ®m¡−L, eÉ¡w−V¡ q−u ph ö−u b¡−L °pL−az


                                      252
hs ®L¡eJ ®l−Ù¹¡l¡y! ®p¡S¡ h−m ¢cm¡j, e¡z a−h? ¢V¢fLÉ¡m L¤„qÉ¡−ie f¡h? f¡l−gƒz
HC ®a¡ Q¡Cz hs hs ®l−Ù¹¡l¡yu k−bø f¡e¡q¡l L−l¢Rz Hh¡l Y¤L−a Q¡C A¾c−l Abh¡
A¿¹−lz HLn hR−ll f¤−l¡−e¡ f¡hz ®LE S¤−u¡ ®Mm−R, ®L¡b¡J ý−õ¡s q−µR, Hl j−dÉ
Bjl¡ ®R¡VM¡−V¡ cm h−p ®Nm¡j hs HL¢V ®V¢hm cMm L−lz H¢V, ®e¡lh¡VÑ hmm, a¡l
¢fÐu f¡hz fТa öœ²h¡l p−åÉu ¢hu¡l ®M−a B−p ®pz ®e¡lh¡VÑ, JÒgN¡w, q¡¾p, q¡−¾pl
j¡, A−V¡, Ci¡, HLV¤ fl fl S−s¡ qu BlJ c¤Q¡lSez O¾V¡M¡¢eL ®b−L Ci¡ Bl
q¡−¾pl j¡ Q−m k¡u h¡¢s Bl Bj¡−cl B—¡ Q−m l¡a ®csV¡ Ah¢dz q¡¾p Q¤s¡¿¹ B—
¡h¡Sz ph¡C−L a¤−‰ a¤−m l¡−M p¡l¡rZz f¡−hl O¢s E−ÒV¡¢c−L ®O¡−l, j¡a¡m−cl SeÉ
H ®hn p¤MLl h−Vz Jl¡ ¢hu¡l f¡e Ll−a b¡−L hs hs NÔ¡−pz®e¡lh¡VÑ Bj¡l p−‰ Oe
q−u h−p¢Rmz B¢j jc ®M−a AiÉÙ¹ eCz ¢L¿º Jl ¢fs¡¢f¢s−a Q¤j¤L ¢c−aC qm ¢LR¤ e¡
¢LR¤−az nÉ¡−Çfe Bl Ju¡Ce R¡s¡ Bl ¢LR¤ ¢eC e¡z ®e¡lh¡VÑ m¡ØV AXÑ¡l ®cu ®j¡V
Rh¡lz ®e¡lh¡−VÑl nM Bj¡−L ¢jpLÉ¡−lS e¡−j HL¢V LL−Vm M¡Ju¡−hz ph¡l SeÉ
¢jpLÉ¡−lS B−pz J¢V JC f¡−hl ®Øfn¡m, Ju¡Ce L¢g c¤d ¢j¢n−u LL−Vmz L¡−m¡
f¡e£−u p¡c¡ ¢œ²j Hje i¡−h ®R−s ®cu ®k RœM¡e q−u k¡uz −c−M j−e qu p¢aÉ p¢aÉ
h¤¢T ¢jpLÉ¡−lSz ï¦Z h¤¢T HC j¡œ ¢X−jl L¤p¤j i¡P¡l j−a¡ ®i−P ®Nmz B—¡u ®j−a
b¡¢L j¡a¡−ml j−a¡z HLpju Bj¡l Ae¤−l¡−dC pLm−L EW−a quz a¤j¤m qõ¡ L−l
Bjl¡ ®q¡−V−m ¢g¢lz ®e¡lh¡VÑl¡ Q−m k¡u h¡¢s−az fl¢ce pL¡−m e¡Ù¹¡l ®V¢h−m ®c¢M
L¤„qÉ¡−i−el pwh¡cf−œl A−dÑL f¡a¡ S¤−s R¡f¡ q−u−R Bj¡l g−V¡ ¢gQ¡l, L£ L−l
S¡q¡S ®b−L e¡j¢R, ®e−j L£ Ll¢Rz hs ®ØV¡¢l e¡¢L ®h−l¡−h L¡mz L¡NS¢V L¡l¡ ®ke
¢e−u Q−m ®Nmz fª¢bh£l La f¢œL¡u La ¢LR¤ ®h−l¡−µR HC a¤µR ap¢mj¡−L ¢e−u,
®m¡−L i¡−h ®k H…−m¡ −cM¡l pjuC h¤¢T Bj¡l ®eCz
 ®q¡−Vm ®b−L ¢hj¡eh¾clz BS Bh¡l hez h−el l¡øÌ£u A¢a¢bihe ¢fV¡pÑh¤NÑ q¡E−S
l¡øÌ£u AiÉbÑe¡z he nq−l B−R p¡a¢V f¡q¡s, Jl HL¢V−a ¢fV¡pÑh¤NÑ q¡ESz H¢V


                                     253
plL¡¢l A¢a¢bn¡m¡z pwpc pcpÉl¡ H¢V hÉhq¡l L−l ay¡−cl A¢a¢b−cl SeÉz Bj¡l
SeÉ clS¡u A−fr¡ Ll¢R−me ¢fV¡l qÉ¡¾pz pwpc pcpÉz ¢œ²ÕQ¡e ®X−j¡−œ²¢VL f¡¢VÑl
®fТp−X¾Vz plL¡¢l l¡SL£u m¡’ f¢l−hne Ll¡ qmz l¡Se£¢aL ®a¡ B−ReC, ®q¡jl¡
®Q¡jl¡ fСC−iV ®V¢m¢ine He Bl ¢Xl j¡¢mL S¡a£u −m¡LJ B−Rez hý na¡¢ë-
p¡de¡l fl piÉ qJu¡ ®c−nl piÉ j¡e¤o−cl piÉaj BQl−Zl p−‰ B¢j HMe Qm¢R
¢gl¢R hm¢R f¡e Ll¢R M¡¢µRz h¡qz ¢fV¡l qÉ¡¾p heÉ¡l l¡Ce ec£l heÉ¡l AhÙÛ¡l hZÑe¡
L−lez a¡yl h¡¢sJ X¤−h−R S−mz de£ ®c−n heÉ¡ q−µR, H ®Lje ®ke A¢hnÄ¡pÉ hÉ¡f¡lz
¢L¿º OVe¡ HC, heÉ¡u ®j¡V cn q¡S¡l ®m¡L i¤N−R S¡jÑ¡¢e−az Q¤L Q¤L L−l ay¡l p−‰
B¢jJ c¤xM L¢lz f−l kMe hÉ¢š²Na E−s¡S¡q¡−S Q¢s−u l¡Ce ec£l heÉ¡ ®cM¡−e¡
qm, heÉ¡ h−m j−e qu¢ez fÐLª¢al Ai¡he£u p¤¾cl ®L¡eJ cªnÉ ®c−M f¤mL −m−N−R
j−ez −c−nl heÉ¡−L heÉ¡ h−m j−e qu, L¡lZ j¡e¤−ol Lø S¢s−u b¡−L J−az Bl
Sm k¢c Ef−Q J−W ®L¡b¡J, j¡e¤−ol c¤−i¡ÑN e¡ ®j−n H−p, J−L heÉ¡ h−m j−e qu e¡,
hlw S−m Sm−L¢ml p¡d S¡−Nz Sm ®c−M S¡jÑ¡e hå¤−cl ®Q¡−M Sm, Bj¡l ®Q¡−M
fÐLª¢al ü¡c ®eJu¡ ¢al¢a−l p¤Mz ka heÉ¡ ®c¢M, aa Be¾c qu Bj¡lz de£ ®c−nl
®m¡−Ll¡ N¢lh ®c−n heÉ¡ ®cM−a k¡u, Bl N¢lh ®c−nl HL¢V ®j−u de£ ®c−n heÉ¡
®cM−Rz H HL lLj jS¡C h−Vz heÉ¡…−m¡ h¤¢T ÙÛ¡ef¢lhaÑe Ll−Rz Hlfl Ml¡,
Ae¡q¡l, jq¡j¡¢l? ®L S¡−e! Cc¡e£w e¡¢L ®hL¡l pwMÉ¡ ý ý L−l h¡s−R H¢c−Lz
 ¢fV¡l qÉ¡¾p Bj¡−L l¦−f¡l HL¢V gmL Efq¡l ¢c−mez p¡mi¡cl c¡¢ml ByL¡
S¡jÑ¡¢el fÐbj fÐd¡ej¿»£ ®L¡e¡XÑ H¢Xe¡u¤l Hl j¤Mz S¡jÑ¡¢el NZa−¿»l l©−f¡l gmL
Efq¡l f¡Ju¡, p¤−VX h¤−VX S¡jÑ¡e−cl q¡¢p q¡¢p ¢hN¢ma ®Qq¡l¡z ®L H−p HLV¤M¡¢e
Lb¡ hm−h, −L HC p¤−k¡NV¤L¤ f¡−h a¡l SeÉ A¢ÙÛla¡ mrÉ L¢l ph¡l j−dÉz p¤−k¡N
hsl¡ c¡¢jl¡ f¡uz B¢j ®L! HL ®R¡VM¡−V¡ −c−nl ®R¡VM¡−V¡ ®mML, fl−e Y¡L¡l
h‰h¡S¡l ®b−L ®Le¡ ®hp¡C−Sl ¢S¾p, c¤p¡CS hs Ls¡-ph¤S l−Pl p¡VÑ, −R¡Vc¡l


                                     254
f¤−l¡−e¡ HL¢V p¡c¡ L¡−m¡ RLL¡V¡ ®L¡Vz  m¡−’ pju Q−m ®Nm A−eLz HeBl¢Xl
®m¡−Ll¡ c¤−V¡ ¢i¢XJ LÉ¡−pV ¢cm Bj¡−Lz Bj¡l Jfl LMeJ a¡l¡ h¡¢e−u¢Rm c¤−V¡
abÉ¢Qœz HLSe ®a¡ fÐL¡ne£ ®b−L h¡yd¡−e¡l B−NC Bj¡l hC ¢e−u f−s ®g−m−Rz
Bj¡−L ®cM¡−m¡J e¡ h¡yd¡−e¡ hCz ¢fV¡pÑh¤NÑ q¡ES ®b−L ¢hc¡u ¢e−u ¢jE¢eMz JM¡−e
®nl¡Ve −q¡−V−m Bj¡l SeÉ A−fr¡ Ll−Re S¡jÑ¡e ®mML j¡¢VÑe Ju¡mp¡lz ¢a¢e
Bj¡l f−r B−¾c¡me L−l¢R−me S¡jÑ¡¢e−az Bj¡l ®f±y−R¡−a ®c¢l q¢µRm h−m ¢a¢e
HL¢V ¢Q¢W ¢m−M ®l−M ØV¤VN¡XÑ ¢g−l k¡¢µR−mez Hl j−dÉC B¢jz B¢j H−m B−m¡Qe¡z
¢V¢i−a Bj¡l pÇf−LÑ ay¡l c£OÑ hš²hÉz j¡¢VÑe Ju¡mp¡l−L Bj¡l M¤h B¿¹¢lL HLSe
j¡e¤o h−m j−e qmz ay¡l h¡¢sl ¢WL¡e¡ ¢c−me, ®k ®L¡eJ¢ce ®k ®L¡eJpju ay¡l
h¡¢s−a ®ke ¢àd¡q£e E¢Wz l¡−a ®g¡L¡p A¢g−p pðdÑe¡z ¢hn¡m h¡−l¡ am¡ A¢gpz
Bj¡l SeÉ jÉ¡N¡¢S−el pL−m A−fr¡ Ll¢R−mez pL−ml ApwMÉ fÐ−nÀl Ešl ¢c−a
qmz Hl j−dÉ qgj¡e H™ L¡−ÇÇfl a¡¢eu¡ ömS Hm q¡jh¤NÑ ®b−L, S¡jÑ¡e i¡o¡u
Bj¡l pcÉ ®h−l¡−e¡ hC m‹¡ ¢e−uz h¡S¡−l k¡h¡l B−NC e¡¢L fÐbj pwúlZ ®noz ®hn
LSe fÐL¡ne£l j¡¢mL H−me hC fÐL¡−nl Bhc¡l ¢e−uz ®LE H−me Bj¿»Z S¡e¡−a
S¡jÑ¡¢e−az ®LE Leg¡−l−¾p Bj¿»Z S¡e¡−az ®LE L¡yc−az qÉ¡y L¡yc−az HL¢V −j−u
a¡l L¡æ¡ BVL¡−a f¡−l¢ez B¢j Bj¡l L¡−Sl S¡uN¡u ®Lje −c−M¢R ®j−u−cl, Hl
HL¢V Ec¡qlZ ¢c−u¢Rm¡j ®k −mh¡l l¦−j −j−ul¡ ®j−u-h¡µQ¡ S¾j ¢c−m ¢QvL¡l L−l
L¡y−c, L¡lZ pj¡S ®j−u-h¡µQ¡ Q¡u e¡z HV¤L¤ ö−eC ®j−u¢V ®l¡d Ll−a f¡−l¢e a¡l
L¡æ¡z hmm, ap¢mj¡ HC pj¡SV¡−L Bj¡l pqÉ qu e¡z f¤l¦−ol¡ Bp−m ph pj¡−SC
HLz Bjl¡ Qm ¢LR¤ L¢l k¡−a ®j−u−cl Bl ®mh¡l l¦−j L¡yc−a e¡ quz hm−a hm−a
®j−u¢V L¡yc¢Rmz L¡yc−a L¡yc−aC hmm B¢j Bl HM¡−e HL j¤q§aÑJ c¡ys¡−a f¡l¢R e¡z
®a¡j¡−L B¢j i¡−m¡h¡¢pz h−m Bj¡l N¡−m HL¢V Q¤j¤ −M−u Q−m ®Nm ®Q¡M j¤R−a
j¤R−az B¢jJ HlLj pju…−m¡u ®Q¡−Ml Sm ®l¡d Ll−a f¡¢l e¡z ¢LR¤ HLV¡ m¤¢L−u


                                    255
b¡−L Bj¡l ®ia−l ¢eÕQuz ®jO? ®Lhm Bi¡p −f−mC T¢lz ®h¡dquz Abh¡ ec£, Sm
®cM−mC g¤y¢f−u E¢Wz
 ®g¡L¡p jÉ¡N¡¢S−el A¢gp ®b−L ¢e−u k¡Ju¡ qu hs HL¢V ®l−Ù¹¡l¡yuz JM¡−e Bh¡l
Bj¡l pÇj¡−e c£OÑ ¢Xe¡lz ®e¡lh¡VÑ−L HL¢V hC ¢cC i¡−m¡h¡p¡ ¢m−Mz J ®k L£ ¢hoj
M¤¢n quz J ¢L ®h¡−T ®k HLV¤ HLV¤ L−l J−L i¡−m¡h¡p¢R B¢jz M¤h Q¡C J H−p f¡−n
hp¤Lz ¢L¿º ®g¡L¡−pl f¢lQ¡mLl¡ h−pe Bj¡l c¤f¡−nz ay¡l¡ ®q¡ØVz ay¡l¡ HC Bpe
R¡s−he ®Le! ¢Xe¡l ®n−o Bh¡l ®nl¡V−el m¢h−a jdÉl¡a A¢ë B—¡z −e¡lh¡VÑ
p¡l¡rZC p−‰z N¡ ®O−oz
 a¡¢eu¡ Bj¡l p−‰ fÐL¡ne¡ ¢ho−u Sl¦¢l Lb¡ ®p−l ¢g−l k¡u q¡jh¤NÑz B¢j pL¡−m
Bh¡l ®e¡lh¡−VÑl E−s¡S¡q¡−Sz f§hÑ S¡jÑ¡¢el ¢c−L k¡œ¡z ¢hj¡eh¾c−l ®e−jC ®c¢M fÉ¡y
f¤y pq c¡y¢s−u B−R BV¢V N¡¢sz N¡¢s L−l ¢V¢i ®ØVne, ¢S¢XHgz j¡CeS ®Hlfl
b−L ¢ae−V ¢V¢i pl¡p¡¢l p¡r¡vL¡l ¢emz ®L¡eJ¢V Bh¡l m¡Ci ®fСNË¡jz Hlfl
Nil−j¾V q¡ESz ül¡øj¿»£ A−fr¡ Ll¢R−me Bj¡l SeÉz ®qCeS HN¡lVz ®p−„¡¢eu¡l
Se¢fÐu ®ea¡, ¢R−me ¢NSÑ¡l f¤−l¡¢qaz f¤−l¡¢qal¡C B−¾c¡me L−l¢R−me Lj¤É¢eØV−cl
¢hl¦−Üz ül¡øÌj¿»£l fl−e ®L¡V V¡C ®eCz ®fС−V¡Lm j¡−ee¢ez pñha Lj¤É¢eØV Bj−m
p¡d¡lZ S£he k¡f−e AiÉÙ¹ q−u ®N−Re, üi¡h k¡u¢ez S¡jÑ¡¢el N¢c−a 43 i¡N ¢œ²ÕQ¡e
®X−j¡−œ²¢VL 7 i¡N ¢mh¡−l−ml p−‰ q¡a ¢j¢m−u ®p¡n¡m ®X−j¡−œ²¢VL−cl q¢V−u
¢c−u−Rz fÐi¡hn¡m£ ®ea¡l¡ ph ¢œ²ÕQ¡e ®X−j¡−œ²¢VL c−mlz LÓ¡Ep ¢Le−Lm AhnÉ
¢mh¡−lm c−mlz ®p−„¡¢eu¡u Lj§É¢eØV naLl¡ 13 i¡Nz h¡¢LV¡ ®h¢nl i¡N ¢œ²ÕQ¡e
®X−j¡−œ²¢VL Bl ®p¡n¡m ®X−j¡−œ²¢VLz Bj¡l Aü¢Ù¹ q¢µRm Hph ¢œ²ÕQ¡e ®m¡L−cl
p−‰ Lb¡ hm−az ¢œ²ÕQ¡e d−jÑl A−Ym pj¡−m¡Qe¡J Ll−me ül¡øÌj¿»£z HC d−jÑ i¡−m¡
®k ¢LR¤ B−R, a¡J BL¡−l C¢‰−a hm¡l ®Qø¡ Ll−mez ¢a¢e hm−me Lj¤É¢eSj,
®j±mh¡c, aªa£u ¢hnÄ CaÉ¡¢c ¢e−u A−eL Lb¡z ¢e−Sl Lb¡ hm−me L¤cÑ−cl f−r L£ L£


                                      256
L¡S H Ah¢c ¢a¢e L−l−Rez L¤cÑ−cl Lb¡ EW−a ®mCm¡ S¡e¡l Lb¡ a¤mm¡jz a¤l−úl
pwpc pcpÉ, f−e−l¡ hR−ll ®Sm q−u−R L¤cÑ−cl fr ®eJu¡−a, f¡l−m ®ke J−L
p¡q¡kÉ L−le ®p−„¡¢eu¡l ®m¡−Ll¡ Cw−l¢S −n−M¢e, ¢n−M−R l¡n¡ez j¡aªi¡o¡l h¡C−l
a¡−cl ¢àa£u i¡o¡¢V l¡n¡ez ®qCeS HN¡lV Bj¡l p−‰ Lb¡ hm−a ®c¡i¡o£l p¡q¡kÉ
¢e−u−Rez LÓ¡Ep ¢Le−LmJ ¢e−u¢R−me i¡−m¡ Cw−l¢S S¡e¡ p−šÆJz plL¡¢l L¡SLjÑ
Lb¡h¡aÑ¡ Bm¡f B−m¡Qe¡ phC j¡aªi¡o¡u Ll¡l ¢euj h−mC ®c¡i¡o£ ®eJu¡z
®p−„¡¢eu¡z L£ B−R ®cn¢V−a? naLl¡ 15 Se ®m¡L ®hL¡lz L¡−Ql ®c¡L¡e EW−Rz
Tmj−m ¢S¢epfœ J−az f−mÙ¹¡l¡ M−p fs¡ h¡¢sO−l lw q−µRz ¢hj¡eh¾c−ll p¡j−e
¢hÙ¹l A’m S¤−s l¡n¡e °peÉ ¢Rm, ¢hc¡u ¢e−u−Rz f¢ÕQj S¡jÑ¡¢el f¡q¡s¡u ¢Rm °jœ£
n¢š²z f§hÑ S¡jÑ¡¢el f¡q¡s¡u l¡n¡z −p−„¡¢eu¡l ®m¡−Ll¡ h−m f¡yQ hRl B−N HM¡−e
O−V¢Rm n¡¢¿¹f§ZÑ B−¾c¡me, ¢fpg¤m ®li¤Ém¤Én¡ez ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ü ®k ¢NSÑ¡¢V ®i−P
f−s¢Rm, Q¢õn hR−ll Lj¤É¢eØV-n¡p−e   ®pC ¢NSÑ¡ ea¤e L−l ¢ejÑ¡Z qu¢ez HMe
pj¡Sa−¿»l fa−el fl ¢ejÑ¡Z L¡S Qm−R ¢NSÑ¡lz HC a−h B−¾c¡m−el f¢lZ¢a? ¢NSÑ¡
¢ejÑ¡Zz c−m c−m f¤−l¡¢qal¡ HMe ¢N−u E−W−R rja¡uz B−¾c¡me ®L¡b¡u öl¦
q−u¢Rm? ¢NSÑ¡uz Qlj djÑh¡c£l¡C HC B−¾c¡m−el j§−mz L£ ¢Rm A−fÐne? Lb¡ hmh¡l
ü¡d£ea¡ ¢Rm e¡, ®c−nl h¡C−l k¡h¡l ü¡d£ea¡ ¢Rm e¡, Lj¤É¢eØV−cl ¢h−l¡¢da¡ Ll−m
f−c¡æ¢a ¢Rm e¡z ú¤−m djÑQQÑ¡ ¢e¢oÜ ¢Rmz Bl L£? h¡s¡h¡¢s Ll−m ®S−m ®f¡l¡ qaz
®hL¡l pjpÉ¡ ¢Rm? e¡, a¡ ¢Rm e¡z
 ¢qmVe ®q¡−V−m ¢Rm¡j, c¤f¤−l m¡’ ®M−a ¢N−u ®c¢M ®m¡L ¢is Ll−R ¢NSÑ¡ ®cM−az
HL¢hwn na¡¢ël fСu ®N¡s¡u H−p ¢NSÑ¡ °a¢l q−µRz piÉa¡l a−h HC ej¤e¡! d−jÑl
c¡m¡e ®a¡m¡! ®c−n ®hL¡l ®l−M j¤š²h¡c£l¡ HMe ¢NSÑ¡ ¢ejÑ¡Z Ll−Rz ®ia−l B¢j
L¡al¡C ®hce¡uz C¢le¡l Lb¡ j−e f−sz l¡¢nu¡l ®j−uz ®S−m ¢Rm Q¡l hRlz
Lj¤É¢eØV−cl ¢hl¦−Ü L¢ha¡ ¢mMaz a¡−L fÐnÀ Ll¡ q−u¢Rm, a¤¢j ¢L e¡l£h¡c£? C¢le¡


                                    257
hmm, e¡ B¢j ¢œ²ÕQ¡ez B¢j l¡n¡e A−bÑ¡X„ Q¡−QÑl pcpÉz mä−el eÉ¡ne¡m ¢b−uV¡−l
Jl Lb¡ ö−e B¢j Bya−L E−W¢Rm¡jz HC qm Lj¤É¢eØV¢h−l¡d£ B−¾c¡m−el ®eœ£z ¢a¢e
j¡e¤o ee, ¢a¢e ¢œ²ÕQ¡ez f−l m¡−’ C¢le¡l ü¡j£l p−‰ Lb¡ q¢µRmz ¢hnÄ¡p ¢e−u
pñhaz ®p¡n¡¢mSj Abh¡ LÉ¡¢fV¡¢mSjz ¢L−p ¢hnÄ¡p? ®hn AqwL¡−ll p−‰ ¢a¢e
hm−me, B¢j ®kp¡p œ²¡C−ØV ¢hnÄ¡p L¢l, Bl ¢LR¤−a euz     Bj¡l p−‰ ¢hТVn
f¡mÑ¡−j−¾Vl ®mh¡l f¡¢VÑl HL −eœ£ ¢R−mez c¤SeC Bjl¡ ®q¡ ®q¡ L−l ®q−p E¢Wz ®q−p
E¢W h−V, ¢L¿º ®kp¡p œ²¡CØV he¡j Lj¤É¢eSj -- hÉ¡f¡l¢V Bj¡l j¡b¡u HL¢V
®R¡VM¡−V¡ BÙ¹¡e¡ N¡−sz ®p−„¡¢eu¡ l¡SÉ Bj¡−L ®pC BÙ¹¡e¡u Bh¡l ¢g¢l−u ¢e−u
k¡uz
 plL¡¢l ®fС−V¡Lm A¢gp¡l pL¡m ®b−LC Bj¡l −fR−ez ¢a¢e ®XÊ−p−Xe ®cM¡−a
®cM¡−a ¢e−u ®N−me eÉ¡ne¡m ¢jE¢Su¡−jz ¢jE¢Su¡−jl f¢lQ¡mL c¡y¢s−u ¢R−me
clS¡uz O¤−l O¤−l ®cM¡−me ph laÁl¡¢Sz ¢q−l j¤−š²¡ f¡æ¡ Q¤¢el ®ke ®jm¡ h−p−Rz
H¢nu¡ B¢éL¡ ®b−L Q¤¢l X¡L¡¢a L−l Be¡ laÁ CJ−l¡−fl l¡S¡l¡ j¤L¤−V m¡N¡−a¡z
Nm¡u h¡ý−a BP¤m fl−a¡z l¡S¡−cl ¢q−l j¤−š²¡l AmwL¡l ®cM−a ®cM−a HL¢V ¢hn¡m
laÁM¢Qa clh¡l ®c−M bj−L c¡ys¡m¡jz ¢hn¡m HL l¡Sclh¡lz BJl‰−S−hl
S¾j¢c−el Evph q−µRz H¢V Ll−a ¢nÒf£l e¡¢L cn hRl pju ®m−N−Rz q¡¢a ®O¡s¡u
Q−s A¢a¢b Bp−Rz L¡−m¡ L¡−m¡ ®e¢Vi i¡la£ul¡ j¡m ®Wm−R, f¡M¡ V¡e−Rz üuw
BJl‰−Sh N¢c−a hp¡z Ef−Y±Le Bp−R BkÑ Bl Ae¡−kÑl ¢isz ®c−M Bj¡l fÐnÀ
S¡−N i¡l−al HL¢V hc pjË¡V BJl‰−S−hl S¾jEvph ¢e−u ®Le Ha c§−ll HC
®XÊ−p−Xe e¡−jl −R¡– nql? n¡pLl¡ ®h¡dqu ph ®c−nl n¡pL−cl pj£q L−l, M¡¢al
L−l, S¾jEvphJ OV¡ L−l f¡me L−lz ¢jE¢Su¡−jl ®N¡−ôe hCH pC L−l −k−a qm
pwpc ih−ez ®pM¡−eJ ®N¡−ôe hC−u pCz pðdÑe¡ S¡e¡−me pwp−cl i¡Cp ®fТp−X¾Vz
qÉy¡ l¡øÌ£u A¢a¢b f¡u pwpc −b−L pðdÑe¡z c£OÑ l¡S¯e¢aL B−m¡Qe¡ Qmm ¢hn¡m


                                     258
®V¢h−m h−pz S¡jÑ¡¢el l¡Se£¢a ®S¡l L−l d−l …−m M¡Ju¡−e¡l hÉhÙÛ¡   q−µRz flj
BNË−q B¢j H ¢nr¡u j−e¡¢e−hn L¢lz −p−„¡¢eu¡l c¤u¡l Bj¡l SeÉ ®M¡m¡z Bj¡l
p−‰ ®cM¡ qJu¡u a¡l¡ AaÉ¿¹ Be¢¾ca CaÉ¡¢cz Q−m Bph¡l B−N ®e¡lh¡VÑ S¡jÑ¡e
i¡o¡u ¢LR¤ hmm i¡Cp ®fТp−X¾V−Lz f−l S¡em¡j, h−m¢Rm --HlLj j¤−Ml pq−k¡¢Na¡
®L¡eJ pq−k¡¢Na¡ euz ap¢mj¡l SeÉ Lw¢œ²V ¢LR¤ Llz
 l¡−a Bj¡l pÇj¡−e f¡¢VÑz f¡¢VÑ ¢c−µRe pwúª¢a j¿»£ Bl e¡l£LmÉ¡Z j¿»£z ¢nr¡ j¿»£,
pwúª¢a j¿»£, e¡l£ j¿»£ ph ¢O−l b¡−L Bj¡−Lz A−eL plL¡¢l j¡eÉNZÉ −m¡L Bj¢¿»a
¢R−mez Bj¡l X¡e f¡−n h−p¢R−me LÉ¡b¢mL ¢NSÑ¡l f¤−l¡¢qaz ab¡L¢ba n¡¢¿¹f§ZÑ
B−¾c¡me h¡ ¢fpg¤m ®li¤Ém¤ne pÇf−LÑ S¡e¡l BNËq Bj¡l h¡−sz L£ L−l l¡Se£¢a−a
H−p−Re, Hl Eš−l jÉ¡¢bup, pwúª¢aj¿»£ hm−me, B¢j l¡Se£¢al p−‰ S¢sa ¢Rm¡j
e¡, a−h ¢NSÑ¡l p−‰ ¢Rm¡jz e¡l£ LmÉ¡Z j¿»£ ¢R−me e¡pÑ, ¢a¢eJ JC ¢NSÑ¡l gpmz HC
djÑh¡c£l¡C HMe rja¡uz jÉ¡¢bup ¢R−me C¢”¢eu¡l, L−m−S fs¡−ae, ¢L¿º hs
fÐ−gpl fc LMeJ f¡e¢e, L¡lZ ¢a¢e Lj¤É¢eØV ¢R−me e¡z gÉ¡L gÉ¡L L−l ®q−p
hm−me, Lj¤É¢eØV−cl ¢a¢e ®M¢c−u−Re, H −p¡S¡ Lb¡ euz    naLl¡ pšl i¡N ®i¡V
®f−u ¢S−a−Rez Bj¡l fÐnÀ Lj¤É¢eØV ¢h−l¡d£ B−¾c¡me k¡l¡ L−l¢Rm, öd¤ a¡l¡C ®Le
BS rja¡u? ®k j¡e¤o¢V pwúª¢aj¿»£, a¡l p−‰ pwúª¢al ®L¡eJ pÇfLÑ ®eCz ül¡øj¿»£
¢R−me ¢NSÑ¡l f¤−l¡¢qaz Hyl¡ l¡Se£¢a AbÑe£¢a pj¡S pwúª¢al ®h¡−Te L£! ®k¡NÉ ®m¡L
¢L ¢Rm e¡ ®c−n! f¡yQ hRl d−l phC B−h−Nl Jfl Qm−Rz EáV E−Vl ¢f−W Q−m−R
ü−cnz ¢fpg¤m ®li¤Ém¤n¡−el C−j¡nez L£ L−l Abѯe¢aL c¤lhÙÛ¡ c§l q−h, Hl Eš−l
Cä¡¢ØVÌm¡C−Sn−el Lb¡ hm−me h−V jÉ¡¢bup, ¢L¿º L£ L−l pÇfc Hhw ®S±m¤−pl fТa
j¡e¤−ol ®m¡i c§l q−h, a¡l ®L¡eJ Ešl ¢a¢e ¢c−a f¡−le¢ez pjÙ¹ −p−„¡¢eu¡u B¢j
Nå ®fm¡j OªZ¡l, Lj¤É¢eS−jl fТa OªZ¡z ¢Xe¡l ®n−o Bj¡−cl ®R¡V cm¢V pwúª¢aj¿»£
pq ®Nm¡j f¤−l¡−e¡ HL¢V f¡−hz ®XÊ−p−X−el ®Øfn¡m f¡hz VÊ¡−jl j−a¡ L−l p¡S¡−e¡


                                      259
f¡h¢Vz f¡h ®b−L Bj¡−L −R¡VM¡−V¡ pðdÑe¡ ¢cm LeX¡LVl- j¡¢mLz ay¡l Ù»£ ®hn L¢V
N¡e N¡Cm Bj¡−L E−ŸnÉ L−lz AdÑeNÀ ®j−u kMe N¡C¢Rm N¡e, Bj¡−L h¡−lh¡−lC
®Q¡M nl£−l ¢e−a q¢µRmz h¤¢T eNÀa¡J a¡l¡ ASÑe L−l−R ¢fpg¤m ®li§Ém¤Én¡−el j¡dÉ−jz
B—¡ ¢hu¡l nÉ¡−Çfe d¤jf¡e d¤j−p Q−mz HLpju      Ae¤−l¡−d ®Yy¢L ¢Nm−a qu,
®cu¡−m ¢mM−a qu ¢LR¤, p−‰ pCz ¢hMÉ¡a ®m¡L−cl pC l¡−M a¡l¡ ®cu¡−mz B¢j
L¡al¡¢µRm¡j ®hce¡uz ea¤e plL¡l Lj¤É¢eØV−cl ®Mc¡−µR Q¡L¢l ®b−Lz Bl k¡l¡
Lj¤É¢eØV ¢h−l¡d£ B−¾c¡m−e S¢sa ¢Rm a¡−cl ®cJu¡ q−µR Q¡L¢lz HJ ®a¡ HLdl−el
A−fÐne, ¢ekÑ¡ae, aLÑ Llm¡j fСZ i−lz J−cl k¤¢š², Lj¤É¢eØVl¡ a¡−cl Bj−m
üSefУ¢al j¡dÉ−j Q¡L¢l ®f−u−R, a¡C H−cl h¡¢am Ll¡ q−µRz Bj¡l HL¢V d¡lZ¡
qu, Lj¤É¢eØV ®M¢c−u p¤ç ¢œ²ÕQ¡e ®j±mh¡c ¢hÙ¹¡l Ll−R a¡l X¡e¡, HlC g−m œ²¤Ü
j¤p¢mj ®j±mh¡c p¡−fl j−a¡ gZ¡ a¤m−R, j¡TM¡−e c¡y¢s−u B¢R B¢j ¢hpÈ−u h¡Ll¦Üz
¢S−‘p L¢l, Bf¢e ®a¡ ®VL−e¡m¢Sl ®m¡L, L¡mQ¡−ll L£ ®h¡−Te? gÉ¡L gÉ¡L −q−p
jÉ¡¢bup hm−me, HX¤−Ln−el ¢cLV¡ ®cM¢Rz a¡ ®cM−R¡ h−Vz üSefУ¢a L−l k¡−µR¡z
Lj¤É¢eØVl¡ k¡ L−l¢Rm, a¡C k¢c Ll, a−h Bl hcm L£ OV−m¡ ®li¤Ém¤n−e? Bl,
®L¡eJ Lj¤É¢eØV k¢c ®k¡NÉ qu ®L¡eJ L¡−S, ®p ¢L L¡SV¡ f¡−h? L£, f¡−h jÉ¡¢bup?
Bj¡l ¢L¿º j−e qu e¡z l¡a HLV¡u f¡h ®b−L E−W f¢sz jÉ¡¢bup Bj¡−L N¡¢s−a
a¤−m ®cez
 ®XÊ−p−X−el HL¢V l¡Ù¹¡l e¡j HMeJ L¡mÑ j¡„Ñ ®l¡Xz ¢NSÑ¡l ®m¡−Ll¡ HMeJ l¡Ù¹¡l
e¡j¢V BÙ¹ ®l−M−Rz pqen£ma¡l f¢lQu ¢Le¡ −L S¡−ez a−h HV¡ ¢WL ¢NSÑ¡ HMe
rja¡u, ea¤e ®h¡a−m f¤−l¡−e¡ jcz ®h¡am ¢iæ q−mJ ®ia−l ¢S¢ep¢V HLC, ®en¡
quz B¢g−j ®kje ®en¡ qu, ®ajez ea¤e HL¢V ¢NSÑ¡ ¢ejÑ¡Z Ll¡ q−µR ®L¡¢V ®L¡¢V
V¡L¡ MlQ L−lz Hph phC Bj¡−L qa¡n L−lz BSL¡m ¢fÐØVl¡ f¤−l¡−e¡ ¢NSÑ¡l ¢euj
                                      260
L¡e¤−el M¤h pj¡−m¡Qe¡ L−lez ¢e−S−cl ®hn Bd¤¢eL h−m c¡¢h L−lez ¢L¿º ®j±mi£
f¡c¢l f¤−l¡¢qal¡ Bh¡l Bd¤¢eL qu L£ L−l? ®N¡ys¡−aC ®a¡ fСQ£ea¡, Aåa¡z
 −XÊ−p−Xe M¤h c¤xM£ nqlz nq−ll B¢n na¡wn ¢àa£u jq¡k¤−Ü qu r¢aNËÙ¹ q−u−R
eu−a¡ pÇf§ZÑ dÄwp q−u −N−Rz L¡−fÑV h¢ðw q−u¢Rm HC ®XÊp−XeH, E¢enn fua¡¢õn
p¡−ml ®a−l¡ ®Q±Ÿ ®ghФu¡¢l−a, ®p¢cez B−j¢lL¡l ®L¡eJ fÐ−u¡Se ¢Rm e¡ −XÊp−Xe−L
…y−s¡ L−l ¢c−az HMe −XÊp−X−el ®kph i¡P¡ ¢NSÑ¡ ph e¡¢L −L¡¢V ®L¡¢V V¡L¡u p¡l¡C
q−hz ®Le? ¢NSÑ¡ ¢c−u L£ q−h? S¡jÑ¡¢el f§h f¢ÕQj ¢j−m HL q−u ®N−Rz ¢NSÑ¡−aC
L¢jE¢eØV ¢h−l¡d£ B−¾c¡me L−l¢Rm a¡l¡z L¢jE¢eS−jl fa−el fl a¡C
B−¾c¡meL¡l£l¡C HMe ¢pwq¡p−ez ¢nr¡j¿»£ ¢e−SC hm−me, HMe d−l d−l
L¢jE¢eØV…−m¡l Q¡L¢l M¡Ju¡ q−µRz ®Le? Ešl qm, L¢jE¢eØVl¡J a¡−cl Bj−m
L¢jE¢eØV¢h−l¡d£−cl Q¡L¢l ®Maz
f§hÑ S¡jÑ¡¢e−a djÑ mLmL L−l h¡s−Rz −hL¡laÅ h¡s−Rz ®hnÉ¡hª¢š h¡s−Rz ®LE ®LE
h−m, f§h Bl f¢ÕQ−jl ®k ¢jme q−u−R a¡ p¢aÉL¡l ¢jme euz f§h ¢h¢œ² q−u ®N−R
f¢ÕQ−jl L¡−Rz pj¡Sa¿» ¢h¢œ² q−u ®N−R f¤y¢Sh¡−cl L¡−Rz
 f‰f¡−ml j−a¡ HL T¡yL BnwL¡, Aå h¡c¤−ll j−a¡ L¡−m¡ L¡−m¡ c¤xüfÀ     Bj¡l
j¡b¡l Jfl QLLl ®M−a b¡−Lz
 l¡−a ¢qmV−e Bj¡l l¡SL£u p¤C−V h−p Lb¡ qm ®e¡lh¡VÑ Bl JÒgN¡wHl p−‰z
q¡−¾pl L¡™L¡lM¡e¡u ¢hlš² Bjl¡z a¡−L h¡c ¢c−u Bj¡−cl hå¤aÅ ¢V−L b¡L−h --
HlLjC fÐÙ¹¡h Jl¡ Llmz NË£pÈL¡−m Bp−h¡, ®e¡lh¡−VÑl fСp¡−c b¡L−h¡z −e¡lh¡−VÑl Ù»£
Ci¡, Bl ®e¡lh¡VÑ Bj¡−L ®f−m M¤hC M¤¢n q−h, hmm ®e¡lh¡VÑz B¢j jÔ¡e q¡¢pz p¤cnÑe
HC k¤hL¢Vl SeÉ HLdl−el i¡−m¡h¡p¡ f¤o¢Rm¡j ®N¡f−ez ®ki¡−h −XÊ−p−X−el l¡Ù¹¡u
®e¡lh¡VÑ h¡ý h¡¢s−u ¢c−u¢Rm, ®p h¡ý−a Bj¡l q¡a ¢e−u q¡S¡l ®m¡L−L ®c¢M−u
®qy−V¢Rm N¢hÑa k¤h−Ll j−a¡! B¢j ¢L i¡−m¡ e¡ ®h−p f¡¢l ®pC ®fТjL-k¤hL−L! ®k


                                      261
®Q¡−M a¡¢L−u¢Rm h¡l h¡l Bj¡l ¢c−Lz ®p ®Q¡−M ¢L B¢j −L¡eJ L¡yfe ®c¢M¢e! phC
¢L a−h r¢Z−Ll SeÉ, ®Lhm JC LV¡ ¢c−el pȪ¢al a−lC! qu−a¡ a¡Cz Bj¡l
HlLjC qu, qW¡v qW¡v ®L¡eJ c§l ®c−nl L¡E−L j¤q§−aÑ i¡−m¡ −m−N k¡uz elJ−ul
q¡mga¡e−L ®kje ®m−N¢Rmz fÉ¡¢l−p ¢Sm h¡ −heÑ¡XÑ ®qe¢l ®m¢i−Lz    fkÑV−Ll
S£he Bj¡l, ®c−n ®c−n ®Lhm pȪ¢a ®g−m Bp¢Rz ®L¡b¡J ®L¡b¡J AÒf pÒf ®fÐj
®S−N EW−Rz ec£l Jfl Ql −S−N J−W ®kje, ®ke hpa Q¡C ®L¡b¡J, ®L¡eJ q©c−uz
hpa ®h¡dqu Bj¡l SeÉ euz
 pL¡−m ®k−a q−h b¤¢leSe, JM¡−e fСCj ¢j¢eØV¡l Bj¡l SeÉ e¡¢L A−fr¡
Ll−Rez HLp−‰ e¡Ù¹¡ ®p−l k¡−h¡ h¡Cj¡−l, JM¡−e ®NÉ¡−V q¡E−S m¡’ Hhw ¢h−L−ml
B—¡z ¢L¿º ®e¡lh¡−VÑl ¢hj¡e¢V b¤¢leSe e¡j−a f¡l−m¡ e¡, f¡−Çf qW¡v L£ HLV¡
®N¡mj¡m, ANaÉ¡ ¢gl−a qm ®XÊ−p−X−ez ¢el¡fš¡ h¡¢qe£ phpjuC B−RC p−‰z S¡jÑ¡e
f¤¢mn−cl M¤h ®h¡L¡ ®h¡L¡ m¡−Nz Bs¡m ®b−L ¢LÓL ¢LÓL L−l R¢h a¤−m k¡−µR Bj¡lz
k¢c h¢m, L¡−R H−p R¢h ®a¡−m¡, Jl¡ M¤¢n−a L¡y−fz f¡mÑ¡−j−¾Vl i¡Cp ®fТp−X−¾Vl
q¡aJ ®c−M¢Rm¡j L¡yf¢Rm kMe ASpÊ LÉ¡−jl¡l p¡j−e f¤lú¡l ¢c¢µR−me Bj¡−Lz
HL¢V ®j−u L¤„qÉ¡−i−el −fÐp Leg¡−l−¾p ®c¡i¡o£ q−u H−p¢Rm, Cw−l¢S ®b−L S¡jÑ¡e
hm−h h−mz ®j−u¢Vl Nm¡ Ha L¡yf¢Rm ®k ®no fkÑ¿¹ J Bl f¡−l¢e Ae¤h¡c Ll−a,
f−l q¡¾p−L L¡S Q¡m¡−a q−u−Rz e¡¿¹ ¢p¢V−aJ ®c−M¢Rm¡j ®c¡i¡o£l pÀ¡u¤l c¤hÑma¡z
Bl B¢j? HL¢V ®R¡– ®c−nl ®R¡– j¡e¤oz k¤Ü Ml¡ heÉ¡ lš²f¡a ®c−M AiÉÙ¹, fª¢bh£l
®L¡eJ ¢LR¤ ®c−MC pÀ¡u¤ c¤hÑm qu e¡z ®XÊ−p−Xe ¢hj¡eh¾cl ®b−L B¢j m¤gb¡ep¡u
ØV¤VN¡VÑ q−u ¢g−l Hm¡j ØVL−q¡−jz ®e¡lh¡VÑl¡ Q−m ®Nm L¤„−q−i−ez
                                    262
h¡¢mÑ−el Q¡yc
H ®ke ¢WL f¤L¤lf¡−sl q¡pe¤−qe¡ N¡−Rl d¡−ll Q¡ycz
g¤mh¡¢su¡u ®k−a ®k h¡nT¡ys,
−pC T¡−sl ¢c−L f¡ h¡s¡−mJ
O¡−sl Jfl ®q−m fs−h ¢WL HlLj Q¡ycz


h¡¢mÑ−el HC j¡¢V öyL−m Nå B−p fQ¡ j¡wp-q¡−sl
pȪ¢a…−m¡ ¢qVm¡−ll
HM¡−e ¢LR¤ ®pM¡−e ¢LR¤, j−e J j¢Ù¹−ú ¢LR¤z
LmL¡lM¡e¡l ®d¡yu¡,
BL¡n ®R¡yu¡
i¡P¡ ¢NSÑ¡, ea¤e c¡m¡e-ph ¢X¢P−u Q¡yc E−W−Rz
H ®ke ¢WL hs¤u¡−cl ®f¡−s¡ h¡¢sl Q¡yc
¢c−el ®hm¡ j¡R L¤−V−R
h¢Vl ja h¢V B−R,


                          263
Byn…−m¡J f¡−n, ¢L−n¡¢ll¡ Q¡y−cl S−m N¡ d¤−a k¡u
jdÉl¡−a R¡−az
H ®ke ¢WL Bjm¡f¡s¡l fs¡l O−ll S¡em¡ ¢c−u ®cM¡ f¡s¡l p¤n¡¿¹c¡l q¡¢p,
−m¡−L hma p¤n¡¿¹V¡ f¡Nm!
d¤l, f¡Nm h¤¢T h¡S¡u Hje f¡Nm Ll¡ h¡y¢n?


Q¡y−cl ®L¡eJ f§h f¢ÕQj ®eC, BL¡n a¡l E−W¡e-j−a¡
−Lhm j¡e¤−olC ka
j¾c i¡−m¡l p¡c¡ L¡−m¡l Jf¡l Hf¡lz
Q¡yc Bp−m a¡l, k¡l q©cu il¡ B−m¡ Bl A‰ N¡t Byd¡lz


   h¡¢mÑ−e Q¡yc q¡−a f¡Cz ¢h−no L−l p¡hÑr¢ZL ¢el¡fš¡l Ahp¡e qJu¡l flz
Bj¡l HC A−qa¤L S£h−e B¢j ¢LR¤−aC pC−a f¡l¢Rm¡j e¡ Bj¡l SeÉ HLn pS¡N
fÐql£z ®hn Ae¤ih Ll−a f¡¢l ®k Bj¡−L ®LE M¤e Ll¡l SeÉ ®L¡b¡J ®LE h−p ®eCz
HLpju M¤e Ll¡l SeÉ k¡l¡ E¾j¡c q−u E−W¢Rm, a¡l¡J d£−l d£−l i¤−m ®N−R
Bj¡−Lz pju La ¢LR¤ hc−m ®cuz B¢j ¢L HMe a−h ®c−n ¢gl−a f¡¢l! f¡¢l ¢L¿º
kah¡lC −c−n k¡Ju¡l SeÉ fb M¤y¢S, f−b L¡yV¡z −c−nl clS¡ Bl L¡lJ SeÉ e¡
q−mJ Bj¡l SeÉ håz ¢h−c¢n öi¡L¡´M£−cl fl¡jnÑ HL¢VC, ®L S¡−e LMe L£ qu,
a¤¢j ¢el¡fš¡ hÉhÙÛ¡ Hi¡−h q¢V−u ¢cJ e¡z A−eÉl fl¡jnÑ ®j−e S£he Qm¡l f−r B¢j
fСu ®eC hm−mC Q−mz ¢el¡fš¡ h¡¢qe£l ph−Q−u EµQf−c −k j¡e¤o B−Re, a¡−yL
B−hce S¡¢e−u HC hÉhÙÛ¡ hå Ll−a h¢mz ¢h−c¢n pi¡ p¢j¢a−a AwnNËqZ ®m−NC
B−R, HL¢V Lb¡ fТa¢V ®cn−L HMe S¡¢e−u ¢cC, ¢el¡fš¡l hÉhÙÛ¡ b¡L−m k¡−h¡ e¡z
A−eL ®cnC ¢el¡fš¡ R¡s¡ Bj¡−L ü¡Naj S¡e¡u e¡z a¡−a L£, B¢j ¢g−l a¡L¡C
e¡z A−eL ®cnC Ae¤eu L−l ¢el¡fš¡lr£l f¢lj¡Z Lj Ll¡l naÑ ¢c−u Bj¡−L l¡¢S


                                    264
Ll¡uz ¢hj¡e h¾c−l ®e−jC T¡yL T¡yL f¤¢mn Bj¡−L ¢O−l dl−h, p−‰ p−‰ Bl HLnV¡
k¡œ£l ®Q−u ®k B¢j fªbL a¡ fÐj¡Z q−u k¡−hz Hhw aMe ®b−LC pL−ml cª¢ø Bj¡l
j¤−Mz Bj¡l fТa¢V ®f¢n−az Bj¡l fТa¢V n−ë, fТa¢V Ar−lz Bj¡l fc−r−f Bj¡l
qÙ¹−r−fz e¡, H l£¢aja ¢ekÑ¡ae, ¢e−Sl Jfl ¢ekÑ¡aez a¡lJ Jfl H k¢c p¢aÉ Sl¦¢l
qa, ®j−e ¢e−a f¡la¡jz Sl¦¢l e¡ q−m ®Le B¢j l¦−M EW−h¡ e¡ HC A−qa¤L
¢el¡fš¡l ¢hl¦−Ü? B¢j E¢Wz LaÑl¡ ¢h−hQe¡ L−lez N¡¢sl hÉhÙÛ¡¢V hå qu, HC k¡
r¢az m¡i A−eLz ph−Q−u hs m¡i, ü¡d£ea¡z e¡, Bj¡−L fl¡d£e L−l LMeJ Jl¡
l¡−M¢ez h−m¢e, a¤¢j −k S¡uN¡u ®k−a Q¡C−R¡, ®p S¡uN¡u f¡l−h e¡ ®k−a, HV¡
Ll−a f¡l−h e¡ h¡ JV¡ Ll−a q−h, Hje ¢LR¤z ¢L¿º HC ®k O¡−sl L¡−R p¡l¡rZ
Ae¤ih L−l¢R L¡lJ nÄ¡p fÐnÄ¡p, H¢VC Bj¡−L fl¡d£e L−l ®l−M−Rz −L¡b¡J ¢N−u
®L¡eJ ph¤S j¡−W ö−u b¡L−a C−µR Ll−R p¡l¡¢ce, ¢L¿º ö−u b¡L¢R e¡, L¡lZ J−cl
qu−a¡ p¡l¡¢ce O¡−p ö−u b¡L¡ O¤¢j−u b¡L¡ Bj¡l Q¡l¢Le¡−l h−p b¡L−a i¡−m¡
m¡N−h e¡ h−mz Bj¡l HlLj i¡he¡ ®k Bj¡−L ¢f¢R−u ®cu k¡ C−µR a¡C Ll¡ ®b−L,
®p¢V−LC fl¡d£ea¡ h¢mz fСZ h¡yQ¡−e¡l fÐ−u¡S−e fl¡d£e q−aC f¡¢lz ®c−n AåL¡−ll
c¤−V¡ j¡−p ü¡d£ea¡ hm−a ¢LR¤ ¢Rm e¡ Bj¡lz   ¢L¿º HLh¡lJ Bj¡l j−e qu ¢e
f¢ÕQ−jl ®L¡b¡J, ®p k¢c h¡wm¡−cn e¡ qu, h¡ ®L¡eJ j¤pmj¡e fÐd¡e ®cn e¡ qu,
Abh¡ S‰£ j¤pmj¡e Ad¤É¢oa nql e¡ qu, Bj¡l fС−Zl Jfl B−c± ®L¡eJ ýj¢L
B−Rz   S¡jÑ¡¢e de£ ®cn, a¡−cl ®L¡eJ Ap¤¢h−d ®eC Bj¡l SeÉ ASpÊ plL¡¢l
LjÑLaÑ¡ Hhw LjÑQ¡¢l ¢e−u¡N Ll−az de£ ®cn q−u−R h−mC ¢L HC AfQu Bj¡−L
®j−e ¢e−a q−hz e¡, de£ c¢lâ ®k ®L¡eJ ®c−nl SeÉC HC AfQu j¡e−a Bj¡l h¡−dz
a¡l ®Q−u Jl¡, ¢el¡fš¡LjÑ£l¡  ®pM¡−e a¡−cl n¢š²ru ®jd¡ru    Ll¦L ®kM¡−e
fÐ−u¡Sez B¢j a¤µR j¡e¤oz Bj¡l SeÉ Ha ¢hn¡m B−u¡Se AbÑq£ez Ha AbÑ AfQu
AbÑq£ez


                                    265
 h¡¢mÑ−e Q¡yc q¡−a f¡Cz −kje C−µR ®aje Qm¡, HL¡ Qm¡z ¢i−s ¢j−n k¡Ju¡z ®k
®L¡eJ j¡e¤o qJu¡z p¡d¡lZ j¡e¤o qJu¡z VÉ¡¢„ Qs¡, ®j−VÊ¡ Qs¡z h¡−p VÊ¡−j Qs¡z
−O¡s¡u Qs¡, ®is¡u Qs¡z ph−Q−u hs Be¾c, j¡e¤o ®cM¡z j¡e¤−ol c¤xM p¤Mz ®cM−a
®cM−a ®c¢M j¡e¤o SN−a ph HLz j¡e¤−ol i¡o¡ ¢iZÀ q−a f¡−l, aÅ−Ll lw, ®Q¡−Ml lw,
Q¤−ml lw ¢iZÀ q−a f¡−l, h¡¢sOl, M¡h¡l c¡h¡l, ®f¡n¡L Bn¡L ¢iZÀ q−a f¡−l, BQ¡l
BQlZ ¢iZÀ q−a f¡−l, ¢L¿º j¡e¤−ol c¤xM…−m¡ HL, p¤M…−m¡ HLz ¢qw−p…−m¡ HL,
A¢qw−p…−m¡J HLz −h¡d HLz fÐL¡n qu−a¡ ¢iæz A−eL pju A−eL ¢LR¤l L¡lZ
¢iæ q−a f¡−lz B¢j ®k L¡l−Z A¢ij¡e Ll−h¡, ®p L¡l−Z AeÉSe e¡J Ll−a f¡−lz
®k SeÉ Be¾c f¡−h ®p, B¢j qua ®p SeÉ f¡−h¡ e¡z ¢L¿º i¡−m¡h¡p¡ phM¡−eC
i¡−m¡h¡p¡, pL−m H−L ®k ®L¡eJ j§−mÉC Q¡uz OªZ¡ phM¡−eC OªZ¡, j¡e¤o AeÉ−L OªZ¡
Ll¦L e¡ Ll¦L, ¢e−S L¡lJ OªZ¡ ®f−a Q¡u e¡z L¤v¢pa L¤¢Vm, WNh¡S, Yfh¡S, M¤¢e
hcj¡nJ Q¡u e¡z


 h¡¢mÑ−e Q¡yc q¡−a f¡Cz −c±−s¡−a ®c±−s¡−a ®cu¡−ml L¡−R bj−L c¡ys¡Cz HM¡−eC
®pC ®cu¡m ¢Rmz HMe i¡P¡z NË¡¢g¢a ByL¡z H¢c−L h¡h¡, J¢c−L L¡L¡z c¤¢c−L c¤−h¡ez
HlLjC ¢Rm S£he HM¡−ez H¢c−L V¡L¡z J¢c−L g¡yL¡z ®cu¡m ®i−P L£ qm? f§h ®b−L
f¢ÕQ−j T¡y−L T¡y−L j¡e¤o H−p−R, H−p Lm¡ ¢L−e ¢e−u ®N−Rz Lm¡l −R¡Lm¡u i−l
®N−R f§−hl g¤Vf¡az l¢Pe ®V¢m¢ine ®Le¡l d¤j f−s−Rz H¢c−L TLT−L aLa−L
−c¡L¡ef¡Vz HLn lLj p¡h¡e, c¤n lLj nÉ¡Çf¤ --®c−M fmL f−s e¡ f¤−hl j¡e¤o−clz
J¢c−L TV¡TV f§−hl L¡lM¡e¡ …−m¡ hå q−u ®Nmz ¢e−j−o j¡e¤−ol Q¡L¢l Q−m ®Nmz
e¡pÑ¡¢l Cú¤m…−m¡ hå q−u ®Nmz ®X-−Lu¡l håz ®hL¡l Cú¤m ¢n¢rL¡ p−å q−m l¡Ù¹¡u
e¡−j ®p−S…−Sz q¡s L¡yf¡ n£−a ¢j¢eú¡VÑ fl¡ mð¡ mð¡ WÉ¡w i¡P¡ ®cu¡−ml L¡−RC
c¡y¢s−u b¡−L, ®L¡eJ m¡g¡‰¡l j¡a¡m −i¡−Nl SeÉ j¡wp ¢Le−a H−m pÙ¹¡u ®hQ−h ®pz


                                     266
h¡¢mÑ−el Q¡yc a¡¢L−u a¡¢L−u ®cu¡−ml k¡c¤ ®c−Mz ®cu¡m L¡E−L ¢c¢NÄSu£ Ll−m¡,
L¡E−L ®cE¢mu¡ Ll−m¡z ®LE c‡ qmz ®LE cMm ®fmz
  −cu¡−ml L¡−RC M¤−m−R ®QL f−u¾V Q¡¢mÑz f§−hl pj¡Sa¿» L£ L−l j¡e¤o−L f£se
Ll−a¡ a¡lC NÒfN¡R¡ HM¡−ez ®LE H ®c−n −b−L J ®c−n ¢pyc ®L−V f¡¢m−u¢Rm,
®LE h¡−„l ¢ial ¢e−S−L f¤−l H−e¢Rm, ®LE N¡¢sl ®m−S Y¤−L H−p¢Rmz Bq¡ elL
®b−L ü−NÑ Bp¡l SeÉ L£ ®k hÉ¡L¤m ¢Rm Jf¡l! el−Ll clS¡u c¡y¢s−u b¡L¡
c¡−l¡u¡e…−m¡ L£ lLj Ls¡L¢s Ll−a¡ L¡E−L ®k−a Bp−a ¢c−a, a¡lJ e¢bfœ
p¡S¡−e¡z
  −L−e¢X ®k¢ce j¡l¡ ®N−me, −k j¡e¤o¢V H−p HC f¢ÕQ−j, HC ®cu¡−ml L¡−R, h−m
¢N−u¢R−me i¤m EµQ¡l−Z, CM ¢he BCe h¡l¢me¡lz h−m ¢N−u¢R−me ®cu¡−ml, ¢h−i−cl
¢hl¦−Üz ®pC ®L−e¢X j¡l¡ ®N−m f¢ÕQ−jl h¡¢s−a h¡¢s−a ®kje ®n¡−L SÅ−m¢Rm
−j¡−jl B−m¡, J¢c−L f§−hl S¡e¡m¡ …−m¡−aJ ¢L¿º SÅ¡m¡−e¡ q−u¢Rm ®j¡jz j¡e¤o
®Q−u¢Rm HL q−az h¡h¡ L¡L¡l HL qJu¡, c¤−h¡−el HL qJu¡z ph−Q−u hs HL qJu¡
HLC i¡o¡l HLC pwúª¢al HLC S¡−al j¡e¤−ol HL qJu¡z HL qJu¡l SeÉ f¢ÕQj
®kje m¡¢g−u−R, f§hJ m¡¢g−u−Rz m¡¢g−u m¡¢g−u   L¤s¤m n¡hm H−e ®cu¡m ®a¡
…y−s¡−e¡ q−m¡, ph ®a¡ ¢j¢m−u ®cJu¡ qmz HMe ®Lje B−R¡ ®a¡jl¡? f§h Hhw f¢ÕQj?
Bj¡−cl ¢jm−R e¡z ®L¡b¡u ¢jm−R e¡? j−e ¢jm−R e¡z Bl ®a¡jl¡? VÉ¡„ ¢c−u k¡¢µR
f§−hl ®m¡L−cl ®hL¡laÅ Bl ®h¡L¡−j¡ ®O¡Q¡−az p¢aÉ p¢aÉ j¡C−e ®b−L f§−hl Eæ¢al
SeÉ V¡L¡ L¡V¡ q−µR f¢ÕQ−jl ph¡l L¡R ®b−Lz f¢ÕQj k¢c S¡e−a¡ AhÙÛ¡ Hje
c¡ys¡−h, a−h ®p l¡−aC l¡S¢j¢Ù» m¡¢N−u f¡l−m i¡P¡ ®cu¡m ®S¡s¡ ¢c−u BlJ c¤ ¢hOv
EyQ¤ L−l ¢caz H¢c−Ll j¡e¤−ol ®M−u ®c−u L¡S ®eC p¡d L−l O¡−sl Jfl cn j¢Z
®h¡T¡ hC−hz ®c−M¢R O¤−l O¤−l f§−hl AhÙÛ¡, ®c−M¢R A−eLV¡C f§hÑ S¡jÑ¡¢ez BQjL¡
j−e q−u−R h¤¢T aªa£u ¢h−nÄl ®L¡eJ ®c−n H−p ®f±y−Q¢Rz j¢me Olh¡¢s T¤lT¤l L−l


                                     267
T−l fs−Rz l¡Ù¹¡u VÊ¡h¡¾V e¡−jl L¤MÉ¡a N¡¢s, ®k N¡¢s f’¡−nl cn−L p¡d¡l−Zl SeÉ
pÙ¹¡u h¡e¡−e¡ q−u¢Rmz VÊ¡h¡−¾Vl e¡j ö−e f¢ÕQj CJ−l¡−fl j¡e¤o ¢j¢eV f¡y−QL B−N
®q−p ®eu, a¡lfl J pÇf−LÑ h−mz VÊ¡h¡¾V HMe Q−m k¡−µR k¡c¤O−lz h¡¢mÑ−e k¡c¤Ol
®cM¡ q−u−R ¢hÙ¹lz fÉ¡¢l−pl jaC h¡¢mÑe, k¡c¤O−ll nqlz ®R¡V hs j¡T¡¢l ¢j¢m−u
¢q−ph Ll−m fСu c¤nl L¡R¡L¡¢R k¡c¤Ol h¡¢mÑ−ez f¢ÕQ−jl S¡jÑ¡¢el-C¢aq¡p-k¡c¤Ol-H
®m¢ee ®kje B−R, ¢qVm¡lJ B−Rz f§−h fÉ¡lN¡−j¡e k¡c¤Olz NË£−pl AÉ¡−œ²¡f¢mp j−e
qu f¤−l¡V¡C E¢W−u ¢e−u JM¡−e l¡M¡ q−u−Rz h−X k¡c¤Ol, ¢jnl£u k¡c¤Ol, i¡la£u
k¡c¤Olz ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ül pȪ¢a−p±d, Hje¢L ®k±e-k¡c¤OlJ ®cM¡ quz ®k±e-k¡c¤Ol HL
BÕQkÑ ¢S¢epz ¢hB−V E−p e¡−jl HL S¡jÑ¡e iâj¢qm¡l E−cÉ¡−N HC k¡c¤Ol¢V
h¡e¡−e¡ q−u−Rz  −k±ea¡ −k p¤¾cl HL ¢nÒf, a¡C ®h¡T¡−a HC k¡c¤Olz fСQ£e
i¡l−al, ¢Q−el S¡f¡−el Hhw BlJ BlJ ®c−nl ®k±e¢n®Òfl fÐcnÑe£z ¢eQam¡u
®k±ep¡jNË£l ®c¡L¡e Bl ®R¡V ®R¡V Ol, ®k O−l f−e¡ÑR¢hl ¢i¢XJ Qm−Rz R¢h ®cM,
qÙ¹¯jb¤e L−l¡z Abh¡ fR−¾cl L¡E−L ¢e−u O−l ®Y¡−L¡z nl£l k¡ Q¡u, a¡ L−l¡z
  ®Lhm k¡c¤Ol eu, h¡¢mÑe nq−ll H j¡b¡ J j¡b¡    Q−o ®h¢s−uC LÓ¡¿¹ qC e¡,
¢V−ulN¡l−V−e q¡¢l−u k¡Ju¡, nq−ll h¡C−l fVpX¡j l¡SfСp¡c p¡y p¤¢pl E−W¡−e Q¡
M¡Ju¡l −N¡m Ol¢V ®c−M EµR¢pa qJu¡, k¤Ü−n−ol c¤¢eu¡u L£ q−h e¡ q−h ®p
pÇf−LÑ ¢pÜ¡¿¹ ¢e−a −k ¢hMÉ¡a pi¡¢V q−u¢Rm,   VʤjÉ¡e, Q¡¢QÑm, Bl ØV¡¢m−el,
fVpX¡−jl −pC pi¡L®rl p¡j−e H−p bj−L k¡Ju¡z p¡¢qaÉ QQÑ¡ h¡c ¢c−u h¡¢mÑe
QQÑ¡ Qm−a b¡−L Bj¡lz ®œ²uSh¡NÑ AÉ¡e¡l¢LØV−cl −cu¡m ¢mMe f−sC ¢ce L¡¢V−u
¢cCz −œ²uSh¡NÑ ¢j¢R−m JÙ¹¡cz ¢j¢R−mJ e¡¢j S¡jÑ¡e nТjL, pjL¡j£, pja¡u ¢hnÄ¡p£
pL−ml p−‰z HC h¡¢mÑ−eC ö¢e ¢j¢Rm q−u¢Rm ®j−u−clz ¢j¢R−m ph¡l fl−e ¢Rm
¢Vn¡VÑ, ¢Vn¡−VÑ S¡jÑ¡e i¡o¡u ®mM¡ ¢Rm, B¢j ap¢mj¡z aMe Bj¡l g¡y¢pl c¡¢h®a
¢j¢Rm q−µR fТa¢ce h¡wm¡−c−nz aMe Bj¡l f−r h¡wm¡−c−n ®LE V¤y në L−l¢e,


                                     268
L−l−R j¡e¤o ¢h−c−nz i¡h−m ®Lje A¢hnÄ¡pÉ j−e quz CJ−l¡−fl ¢h¢iæ ®c−n
h¡wm¡−cn c§a¡h¡−pl p¡j−e c¡y¢s−u ¢h−r¡i fÐcnÑe L−l−R ¢h−c¢n e¡l£h¡c£ j¡ehh¡c£
Hhw ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉLz ®Lhm B−¾c¡m−el SeÉ ¢V n¡VÑ eu, HC S¡jÑ¡¢e−a HL S¡jÑ¡e
fÐL¡ne£ −q¡j¡l, ®hÐMV, q¡C−e, NÉ¡−Vl ®mM¡l Eܪ¤¢a −mM¡ ¢V n¡VÑ °a¢l L−lz −hn
Eæaj¡−el ¢nÒfz Bj¡l q¡−a kMe Bj¡l Eܪ¢a, S¡¢e e¡ ®L¡−›−L EÜ¡l L−l−R,
pð¢ma HL¢V e£m ¢V n¡VÑ q¡−a B−p, n¡−VÑl p¡j−e HL¢V j¤−Ml R¢h, Bl f¤−l¡V¡
nl£l S¤−s ®mM¡ S¡jÑ¡e i¡o¡u, ¢X−S g¡lXj−V ®N−Smn¡gV NÔ¡EhV ®ie ®jCX−ne
BEg hu−j ØV¡C−Ne X¡e ¢ØVBlhV, ®Xu¡l h¡Ej, j¡−e q−µR SOeÉ HC pwú¡l h−m
®k ®j−ul¡ N¡−R EW−m N¡R j−l k¡uz ¢e−Q Bj¡l e¡jz ¢fR−e O¡−sl ¢c−L     c¤¢V
®Q¡−Ml R¢h Bl Bj¡l pCz Bj¡l M¤h i¡−m¡ m¡N¡l Lb¡, ¢hpÈu j¤‡ ®Q¡M ¢e−u
a¡¢L−u b¡L¡l Lb¡z ¢L¿º ¢V n¡VÑ ¢V ®k ®L¡eJ ¢V n¡−VÑl ja f−s b¡−Lz B¢j AeÉjez
®L¡eJ ¢LR¤−aC ®ke Bj¡l ®L¡eJ ¢LR¤ k¡u B−p e¡z


 h¡¢mÑ−e Bp¡l fl ®b−L e¡e¡lLj pðdÑe¡    pÇj¡e ®m−NC B−Rz e¡l£h¡c£ Hhw
j¡ehh¡c£l¡ ph¡l B−N T¡y¢f−u f−sz Hlfl ®mMLL§m d£−l d£−l Ef¢ÙÛa qez S¡jÑ¡e
c¡nÑ¢eL AÉ¡e ®j¢l ¢n−j−ml n¡¢¿¹ f¤lú¡l f¡h¡l ¢hl¦−Ü S¡jÑ¡e ®mML Hhw
j¡ehh¡c£l¡ i£oZ ®r−f J−Wz ®r−f JW¡l c−m Bj¡−L −L−¾cÐ l¡M¡ quz S¡jÑ¡e ®mML
¢fV¡l pÀ¡CX¡l, B¢j Hhw BlJ LS−el pC pwNËq A¢ik¡e öl¦ quz h¡¢mÑ−el hsps
j−’ fТah¡c Ae¤ù¡e S−j J−Wz AÉ¡e ®j¢l ¢n−jm f¡−µRe 顈g¤VÑ hC−jm¡u S¡jÑ¡e
plL¡−ll ®cJu¡ n¡¢¿¹ f¤lú¡lz f¤lú¡l¢V k−bø hs f¤lú¡lz f¡−µRe ¢k¢e, a¡y−L
Cpm¡j-¢h−no‘ h−m ¢hnÄ S¡−ez ¢n−jm ¢hnÄ¡p L−le Cpm¡j n¡¢¿¹l djÑ, ¢a¢e fÐQ¡l
Ll−Re ®k, j¤pmj¡e ®j−ul¡ CJ−l¡f£u ®j−u−cl a¤me¡u A−eL ®h¢n jkÑ¡c¡ f¡u, a¡l¡
A−eL −h¢n ü¡d£ea¡ Ef−i¡N L−lz ¢a¢e Ec¡qlZ ¢q−p−h a¤lú f¡¢LÙ¹¡e Cl¡e Hph


                                     269
®c−nl e¡j E−õM L−l−Rez p¡mj¡e l¦n¢c Hhw ap¢mj¡ e¡p¢le−L ¢a¢e j¤MÑ h−m
®O¡oZ¡ L−l h−m−Re, ®k, a¡l¡ Cpm¡−jl ¢LµR¤ S¡−e e¡z ®j−u−cl fcÑ¡fÐb¡l f−r M¤h
i¡−m¡ k¤¢š²J ¢a¢e M¤y−S h¡l L−l−Rez Cpm¡−jl HC …ZN¡e k¡−cl fR¾c q−µR e¡,
a¡l¡ Cpm¡j¢h−l¡d£ eu, a¡l¡ ®k ®L¡eJ d−jÑlC ¢h−l¡d£, a¡l¡ j−e L−l ®L¡eJ djÑC
n¡¢¿¹l djÑ euz Cpm¡−jl L¡l−Z e¡l£l¡ a¡−cl fСfÉ A¢dL¡l ®b−L h¢’a q−µR, HC
Mhl S¡e¡l fl −L¡e ¢höÜ j¡ehh¡c£ Cpm¡−jl fa¡L¡ E−š¡me Ll−a BNËq£ q−h!
d−jÑl …ZN¡e N¡C−m n¡¢¿¹ f¤lú¡l ®S¡V¡ E¢Qa eu, HC qm Bj¡−cl jaz plL¡l
S¡¢e−u−R HC f¤lú¡l¢V   f¢ÕQ¢j Hhw Cpm¡¢j ¢h−nÄl j−dÉ pÇfLÑ i¡−m¡ Ll−hz e¡,
pÇfLÑ i¡−m¡ Ll¡l fÜ¢a H euz Bj¡−cl p¡g Lb¡ qm, pjÙ¹ L§fj™¤La¡−L, pjÙ¹
L¤pwú¡l−L h¡qh¡ ¢c−u Bfp Ll−m B−M−l m¡i qu e¡z d−jÑl p−‰ Abh¡ djÑh¡c£
h¡ ®j±mh¡c£ L¡lJ p−‰ Bfp Qm−a f¡−l e¡z HC f¤lú¡l ¢n−jm−L ®cJu¡l AbÑ
qm, djÑ¢el−fra¡l Lb¡ k¡l¡ h−m, −pL¤m¡¢lS−jl Lb¡ h−m, k¡l¡ dj£Ñu p¿»¡p ®b−L
pj¡S−L j¤š² Ll−a Q¡u, a¡−cl ms¡CHl j¤¢ùhÜ q¡a i¡−m¡ jQ−L ®cJu¡ qm,
a¡−cl ¢j¢R−ml f¡ i¡−m¡ j¡¢s−u ®cJu¡ qmz ®cM¡ k¡−µR S¡jÑ¡e plL¡l Cpm¡−jl p−‰
Bfp Ll−Rz H−a Cpm¡¢j-¢h−nÄl p−‰ e¡e¡ lLj ®me ®c−el ü¡bÑ S¢sa h−mC Ll−a
quz
   ¢L¿º ®c−M¢R, BlJ ®cM¢R, ®h¡L¡ h−e ®N¢R, BlJ he¢R,     kMeC Cpm¡−jl
pj¡−m¡Qe¡ L¢l,  f¢ÕQ−jl hZÑh¡c ¢h−l¡d£, h¡jf¿Û£ h¤¢ÜS£h£ ky¡−cl pjbÑe Bj¡l
f¡Ju¡l Lb¡, ay¡l¡C j¡lj¤¢M q−u J−Wez B¢j ¢e−S      hZÑh¡c, f¤y¢Sh¡c, °hojÉ
CaÉ¡¢cl ¢hl¦−Ü fТah¡c Ll¢R ¢WL a¡−yclC ja, AbQ ay¡l¡C ¢L¿º Bj¡l ¢hf−r
Aes c¡y¢s−u ®N−Rez ®k L¡S¢V a¡yl¡ f¢ÕQ−j Ll−Re, ¢WL HLC L¡S B¢j f§−h
L−l¢Rz a−h ¢h−l¡d¢V ®L¡b¡u? a¡yl¡ djÑ j¡−ee e¡, B¢jJ e¡z a¡yl¡ f¢ÕQ−jl fÐd¡e djÑ
¢œ²ÕQ¡e d−jÑl pj¡−m¡Qe¡ Ll−Rez B¢j ph d−jÑlC pj¡−m¡Qe¡ L¢l, h¡wm¡−c−nl fÐd¡e


                                      270
djÑ Cpm¡−jl pj¡−m¡Qe¡ L−l¢Rz pj¡S−L djÑj¤š², Lm¤oj¤š², ¢j−bÉj¤š² Ll¡l SeÉC
®a¡! a¡yl¡ pwMÉ¡mO¤ pÇfÐc¡−ul f¡−n c¡ys¡e, ®k−qa¤ f¢ÕQ−j pwMÉ¡mO¤l¡ hZÑh¡−cl
¢nL¡lz HLC lLj B¢jJ     c¡y¢s−u¢R h¡wm¡−c−nl pwMÉ¡mO¤l f¡−n, ®k−qa¤ a¡l¡
pwMÉ¡…l¦-®j±mh¡c£−cl Bœ²j−Zl ¢nL¡lz ¢L¿º Bj¡−cl j−dÉ f¡bÑLÉ qm, pwMÉ¡mO¤−L
pjbÑe Ll−a ¢N−u pwMÉ¡mO¤l djÑ−L B¢j pjbÑe Ll−a k¡C e¡, ®pC d−jÑl k¡ha£u
L¤pwú¡l Bl Lc¡Q¡l B¢j pjbÑe L¢l e¡z hlw ®k i¡o¡u pwMÉ¡…l¦l d−jÑl pj¡−m¡Qe¡
h¡ ¢e¾c¡ L¢l, ¢WLC HLC i¡o¡u pwMÉ¡mO¤l djÑ−LJ L¢lz       Ap¤¢h−d ®cM−m
p¤¢h−d¡−i¡N£ l¡Se£¢aL−cl j−a¡ B¢j j¤−M L¤m¤f By¢V e¡z f¢ÕQ−jl HC fТah¡c£
h¤¢ÜS£¢hl¡ B¢j a¡−ycl pa£bÑ q−mJ Bj¡l ¢hl¦−Ü ¢h−o¡cN¡lZ Ll−a ¢àd¡ L−l e¡z
®L¡b¡J ¢h−l¡d! B−R, a¡−ycl k¤¢š² qm, pwMÉ¡…l¦ pÇfÐc¡−ul A¢dL¡wn j¡e¤o ®k−qa¤
hZÑh¡c£, ®k−qa¤ f¢ÕQj£ pwúª¢a−L A¢dLal i¡−m¡ h−m j−e Ll−R f§−hl pwúª¢al
®Q−u, ®p−qa¤ pwMÉ¡mO¤l pj¡−m¡Qe¡ Ll−m pj§q ¢hfc, H−a Bú¡l¡ f¡−h ENË X¡ef¿Û£
cm, ¢eJ e¡v¢p cm, Hhw pwMÉ¡mO¤ Maj L−l −Lhm p¡c¡l SeÉ p¡c¡ l¡SÉ h¡e¡−a œ²n
j¡b¡u ¢e−u −eaÉ Ll−hz h¤¢T HC pjpÉ¡z ¢L¿º pwMÉ¡mO¤l f−r c¡ys¡−a −N−m k¢c
pwMÉ¡mO¤l d−jÑl f−rJ c¡ys¡−a qu, a−h ¢L¿º pîe¡nz pîe¡n h¡j h¤¢ÜS£¢h−cl eu,
pîe¡n JC pwMÉ¡mO¤−clCz JC −N¡œ djÑ ByL−s ®ki¡−h ®hy−Q B−R, ®pi¡−hC ®hy−Q
b¡L−h, A¢nr¡u Bl AåL¡−lz B−m¡l j¤M a¡−cl Bl ®cM¡ q−h e¡z ®j±mh¡c ¢qn¢qn
L−l h¡s−hz dÄwp Ll−h ®Lhm ¢e−Sl pÇfÐc¡−ul j¡e¤o−cl eu, ®N¡V¡ pj¡S−LC,
®N¡V¡ ®cn−LCz −a¡j¡l l¡Se£¢al p¤¢h−dl SeÉ a¤¢j ®j±mh¡c ®f¡−o¡ e¡, h¡R¡z


 ®kM¡−e ®k-−c−nC k¡C B¢j ®p ®c−nl l¡S¯e¢aL, p¡j¡¢SL, °e¢aL, °m¢‰L,
pjpÉ¡l Ni£−l Bj¡−L Bj¿»Z S¡¢e−u M¤−m M¤−m ®cM¡−e¡ qu Bj¡−L Y¤¢L−u ®cJu¡
qu Hhw Bj¡−L Eà¤Ü Ll¡ qu fТah¡c Ll−az L¡e¡X¡−a ¢LC−hL A’m Q¡C−R


                                     271
Bm¡c¡ q−a, ¢LC−h−Ll j¿»£L§m ¢h¢µRæa¡h¡c£ ¢hc‡ ¢nÒf£ p¡¢q¢aÉL Hhw l¡S¯e¢aL
hÉ¢š²hNÑ, j¿»£L§m Bj¡−L  Cw−l¢Si¡o£−cl ¢hl¦−Ü ¢hÙ¹l A¢i−k¡N L−l −h¡T¡−m¡ ®k
L¡e¡X¡ ®b−L gl¡¢pi¡o£ Ad§É¢oa ¢LC−hL−L e¡ p¢l−u ¢e−m ¢LC−h−Ll A¢Ù¹aÅ ¢hfZÀz
HMe Bj¡−L HC A¢Ù¹−aÅl f−r ¢LR¤ A¿¹a hš²hÉ l¡M−a q−hz Bj¡−L a¡−cl
B−¾c¡m−e k¤š² q−a q−hz B¢j h¡C−ll j¡e¤o, ¢L¿º Bj¡−L j¡e¤o, B¢j ®cM¢R, fª¢bh£l
®k ®L¡eJ B−¾c¡m−e, fТah¡−c, ms¡CH L¡−R ®f−a Q¡uz H Bj¡l SeÉ hs f¡Ju¡z H
¢eÕQuC hs f¡Ju¡z H Bj¡−L ®L¡eJ e¡ −L¡eJ i¡−h a¡−cl c−ml HLSe L−l
®g−mz é¡−¾p j¡œ ¢ae i¡N e¡l£ gl¡¢p pwp−c B−R, p¤al¡w B−¾c¡me Ll−R gl¡¢p
®j−ul¡, ®ke HC ¢ae i¡N−L BlJ h¡s¡−e¡ quz fÐÙ¹¡h q−µR     ¢ehÑ¡Q−el B−N
l¡S¯e¢aL cm…−m¡l j−e¡eue f−œ ®ke f’¡n i¡N e¡l£−L j−e¡eue Ll¡ quz H¢V−L
BCe Ll−a q−hz CJ−l¡f S¤−s ®j−u−cl −hae Lj, HLC L¡S L−l ®R−m−cl ®hae
®h¢n, HC hÉhÙÛ¡l ¢hl¦−Ü fТah¡−c ®p¡µQ¡l q−a Bj¡−L X¡L¡ quz Bj¡l L˜ül−L
a¡l¡ fТah¡−cl fÐa£L ¢q−p−h j¡−ez SN−al e¡l£ pjpÉ¡u Bj¡−L k¤š² L−l a¡l¡
¢e−S−cl B−¾c¡me−L BlJ n¢š²n¡¢m Ll−a Q¡uz p¤C−X−el ja ü−NÑJ A¢hnÄ¡pÉ L¡™
quz p¤C−X−el pwp−c f’¡n i¡N e¡l£z q−m L£ q−h, fÐn¡p−e, h¡¢e−SÉ e¡l£l pwMÉ¡
eNZÉz  e¡l£l q¡−a l¡S¯e¢aL rja¡ B−R, ¢L¿º AbÑ ®eCz     A¢dL¡wn  e¡l£C
®L¡Çf¡¢el LjÑQ¡¢l, j¡¢mL euz BlJ HL¢V m‹¡l OVe¡ qm, HC p¤C−X−e fТa
pç¡−q HLSe e¡l£ M¤e quz M¤e L−l j§ma ü¡j£l¡z hm¡l ®Qø¡ Q−m ®k ü¡j£ j¡a¡m
b¡−L a¡Cz e¡l£ pwNWe fÐj¡Z L−l−R ®k e¡, jc −L¡eJ L¡lZ eu Hl ¢fR−ez L£ a−h
L¡lZ? p¡C−L¡m¢SLÉ¡m fÐh−mj? Eýy, fÐh−mj −p¡¢nJ−m¡¢SLÉ¡mz
 Bm−S¢lu¡u −j±mh¡c£l¡ ®mML p¡wh¡¢cL−cl Nm¡ L¡V−Rz Hh¡l Bj¡−L ®p¡µQ¡l
q−a q−hz ®hm¢Su¡−j ¢nö doÑ−el j¡œ¡ A¢a¢lš² ®h−s−R, fТah¡c Q¡Cz B−j¢lL¡u
¢œ²ÕQ¡e ®j±mh¡c£l¡ NiÑf¡−al ¢hl¦−Ü ¢QvL¡l Ll−R, HC ®j±mh¡c£−cl ¢hl¦−Ü


                                     272
B−¾c¡m−e e¡j−a q−µRz B−¾c¡me hm−a ®mM¡−m¢M pi¡p¢j¢a, hš²ªa¡z hš²ªa¡ hm−aC
−c−nl ®k ¢Qœ ®i−p J−W, a¡ qm j¡−W HL¢V EyQ¤ j’, p¡j−e A…e¢a j¡e¤o, j’ Hhw
j¡e¤−ol j¡TM¡−e A−eLV¡ g¡yL¡, j−’l j¡e¤−ol p¡j−e j¡CL, ¢QvL¡l L−l Lb¡,
A¢hl¡j Lb¡, Lb¡ HL m¡−g HL ¢hou ®b−L B−lL ¢ho−u, Lb¡u E−šSL në, Lb¡
j¡e¤−ol q¡aa¡¢m f¡Ju¡l SeÉ, Lb¡l A−eLV¡C h¡e¡−e¡z cnÑL ®nСa¡−cl A−eL−L
®S¡l L−l Be¡, fup¡ ¢c−u Be¡z a¡l¡ AeNÑm ¢e−S−cl j−dÉ Lb¡ h−m, ®LE ®n¡−e,
®h¢nl i¡NC ®n¡−e e¡z Hhw ®h¢nl i¡NC ®h¡−T e¡ L£ hm¡ q−µRz f¢ÕQ−jl hš²ªa¡
AeÉlLjz l¡S¯e¢aL hš²ªa¡J j§ma j¡−W juc¡−e eu, qu Q¡l−cu¡−ml ¢ia−lz ¢m¢Ma
hš²ªa¡z hš²ªa¡l fl fÐ−nÀ¡šlz B−m¡Qe¡z e¡e¡ jaz Evp¡q£ cnÑL ®nСa¡l ¢isz B¢j
l¡Se£¢al −LE eCz l¡Se£¢al h¤¢TJ Ljz ¢L¿º Bj¡l hš²hÉ−L mr L−l¢R, f¢ÕQ−j
l¡S¯e¢aL hš²hÉ h−m dl¡ quz pj¡S f¢lhaÑ−el SeÉ hm¢Rz qÉ¡y ®N¡, ®pV¡C ®a¡
l¡Se£¢az pj¡S pj¡−Sl j−a¡ B−R, b¡L¤Lz ®a¡j¡l j¡b¡ hÉ¡b¡ ®Le, j¡b¡ hÉ¡b¡
kMeC q−µR, kMeC j¤M M¤m−R¡, aMeC a¤¢j l¡Se£¢al SN−a Y¤−L k¡−µR¡z
  Bj¡−cl ¢n−jm-¢h−l¡¢d B−¾c¡m−e m¡i qu¢e, fÐQ™ pj¡−m¡Qe¡l j−dÉJ AÉ¡e
−j¢l ¢n−jm f¤lú¡l ®f−u−Rez HC f¤lú¡l f¡h¡l ¢h−l¡¢da¡u f¤−l¡ S¡jÑ¡¢e−a ®k
cm¢Vl i§¢jL¡ ph−Q−u hs ¢Rm, ®p¢V S¡jÑ¡e j¡ehh¡c£ pwNWez cm¢Vl pi¡f¢a
¢œ²ÕQ¡e Sez Jl p−‰C Bj¡l hå¤aÅ N−s J−W h¡¢mÑ−e h¡p Ll¡l öl¦ ®b−Lz ®cM−a
¢œ²ÕQ¡e BN¡−N¡s¡ −O¡l p¡c¡, ®p¡e¡¢m Q¡c−l ®j¡s¡z j¡b¡ ®b−L f¡ Ah¢c öd¤ Q¤m eu,
i¤l¦ −Q¡−Ml f¡a¡ phC ®p¡e¡¢mz N¡−ul fТa¢V ®m¡jC ®p¡e¡¢mz ®pC ®p¡e¡¢m ¢œ²ÕQ¡e
Hhw a¡l pwNW−el Bj¡−L pðdÑe¡ ®cJu¡, Bj¡−L g¤−m J Efq¡−l i¢l−u ®e±−L¡
ïjZ L¢l−u pwNW−el ea¤e ®l−Ù¹¡l¡y Bj¡−L ¢c−u E−à¡de L¢l−u, BQjL¡ Bj¡l
S¾j¢ce f¡me L−l, Bj¡l ¢e−SlC ®kM¡−e j−e ¢Rm e¡ ®k ®p¢ce Bj¡l S¾j¢ce,
Bj¡−L öd¤ Qj−LC ¢cm e¡, i¡p¡−m¡ p¤−Ml p¡N−lz


                                     273
 −Q±Ÿ hRl q−m fТa¢V ¢œ²ÕQ¡e −R−m−j−u−cl SeÉ HL¢V Ae¤ù¡e qu, Ae¤ù¡−el e¡j
Leg¡l−jnez H¢V ¢NSÑ¡u ¢N−u Ll−a quz ¢L¿º HC −Q±Ÿ hRl hu−pl HL¢V Evph
Ae¤ù¡e djÑq£ei¡−h Ll¡l E−cÉ¡N ®eu S¡jÑ¡e j¡ehh¡c£ pwNWez pwNWe¢VC ®hn
L−uL hRl d−lC Hi¡−h Ll−R ¢L−n¡l¢L−n¡l£−cl Qa¤cÑn£-Evphz Bj¡−L Ae¤ù¡−el
fÐd¡e h¡ ¢h−no A¢a¢b l¡−M ®fÐlZ¡ ¢c−a ®pC ph ¢L−n¡l ¢L−n¡l£−cl k¡l¡ HC
A¢ieh Ae¤ù¡−e ®k¡N ¢c−u−Rz fÊ¡u h¡−l¡n ¢L−n¡l ¢L−n¡l£−cl A¢ih¡ce S¡e¡C, a¡l¡
®k HC ¢pÜ¡¿¹¢V ¢e−u i¤m L−l¢e, ®p¢VC h¢mz h¢m ®k H¢VC j¤¢š²l fbz H¢VC paÉ J
ü¡d£ea¡l fbz Evp−h e¡¢Ù¹La¡ Hhw j¡eha¡l SuN¡e N¡Ju¡ quz      ¢qEjÉ¡¢eØV
Abh¡ j¡ehh¡c£ pwNW−el L¡SC qm djÑq£e l¡ø, pj¡S J ¢nr¡l hÉhÙÛ¡ Ll¡z S£he
®b−L djÑ c§l Ll¡z ¢L¿º HC BcnÑ¢V L¡lJl Jfl Q¡f¡−e¡ qu e¡, −LE k¢c C−µR L−l
pcpÉ q−a Q¡u q−hz HMe HC pwNWe S¡jÑ¢el plL¡¢l Cú¤m…−m¡u ¢nrL f¡W¡−µR
j¡ehh¡c fs¡−e¡l SeÉz j¡ehh¡c fs¡−a ¢N−u ®Lhm j¡ehh¡cC eu, ka djÑ B−R
fª¢bh£−a, ph…−m¡ pÇf−LÑ ‘¡e c¡e Ll¡ quz ¢L−n¡l¢L−n¡l£l¡ ph S¡−al B¢Ù¹La¡
Hhw HLC p−‰ e¡¢Ù¹La¡ ¢ho−u pjÉL ‘¡e m¡i Ll¡l fl ®k ®L¡eJ HL¢V ¢hnÄ¡p−L
®h−R ®e−hz a¡−cl ¢eS ¢eS C−µR−L …l¦aÅ ®cJu¡l SeÉC HC hÉhÙÛ¡z k¤¢š²h¤¢Ü b¡L−m
¢e−S−cl SeÉ djÑ Abh¡ djÑq£ea¡ ¢e−S−clC ®h−R ®eJu¡ E¢Qaz h¡h¡ j¡l djÑ−L hlZ
L−l ¢e−a h¡dÉ q−a q−h ®Le j¡e¤o−L!
  −j¡V o¡V q¡S¡l pcpÉ HC djÑj¤š² j¡ehh¡c£ pwNW−ez q¡S¡l L¡−S hÉÙ¹z a¡l¡
®c−M−R ®k ®Lhm djÑq£ea¡l Lb¡ hm¡ ®N−m j¡e¤o BLªø qu e¡z q£ea¡ hÉf¡l¢V
−e¢ah¡QLz B¢Ù¹L−L e¡¢Ù¹L h¡e¡−a ®N−m ¢LR¤ Evp−hl B−u¡Se Ll−a quz j¡e¤o
Evph Q¡uz Be¾c Q¡uz ¢œ²ÕQ¡e−cl hs¢ce B−R, DØV¡l B−R, …X é¡C−X B−R,
BlJ lLj¡¢l Evp−hl hÉhÙÛ¡ B−Rz ¢L¿º djÑq£e®cl SeÉ ®L¡eJ Evph ®eCz djÑ
a¤−m ®eh¡l C−µR fÊL¡n L−l h−p h−p BP¤m Q¤o−m Qm−h e¡z ®LE a−h djÑ ®R−s


                                    274
®L¡b¡J k¡−h e¡z ¢LR¤ ¢e−a q−m ¢LR¤ ¢c−a quz aÉ¡N j¡e¤o aMeC Ll−a BNËq£, kMe
¢LR¤ HLV¡ fС¢çl pñ¡he¡ b¡−Lz d−jÑl Evph aÉ¡N Ll−h, ¢h¢ej−u HLC lLj
Q¡L¢QLÉf§ZÑ ®L¡eJ Evph ¢L ¢c−a f¡−l e¡ djÑq£e ®N¡ù£! f¡−l¢ez f¡−l¢e h−mC
j¡e¤−ol BÙÛ¡ ASÑe Ll−a f¡−l¢ez a¡C HMe fСZf−Z Q¡C−R djÑq£ea¡−L p¡d¡l−Zl
j−dÉ NËqZ−k¡NÉ Ll−az NËqZ−k¡NÉ Ll−a q−m Evph c¡Jz a¡C Hph Evp−hl
B−u¡Sez ®k f−e−l¡ q¡S¡l ¢L−n¡l¢L−n¡l£ H−p¢Rm Leg¡l−jn−el SeÉ ¢NSÑ¡l hc−m
j¡ehh¡c£−cl Fvp−h, p¤ÙÛ p¤¾cl p¡wúª¢aL c¡nÑ¢eL Be−¾c j¡a−a, a¡−cl eîC i¡N
f§hÑ S¡jÑ¡¢el, cn i¡N f¢ÕQj S¡jÑ¡¢elz L¢jE¢eØV n¡peL¡−m f§hÑ S¡jÑ¡¢e−a  e¡¢Ù¹La¡
¢hl¡S Ll¡u j¡e¤o M¤h ü¡i¡¢hLi¡−hC e¡¢Ù¹Lz f¢ÕQj S¡jÑ¡¢el j¡e¤−ol j−dÉ e¡¢Ù¹La¡
®pCi¡−h ®eC, ®kCi¡−h b¡L−m Bhqj¡eL¡m d−l       ¢NSÑ¡ à¡l¡ ®k ¢œ²ÕQ¡e d−jÑ
Leg¡l−jne l£¢al Ae¤ù¡e q−u Bp−R, ®p¢V−L Aü£L¡l Ll¡ k¡uz e¡¢Ù¹La¡u j¡e¤o−L
c£¢ra Ll−mC q−h e¡, a¡−cl Evph ¢c−a q−h, a¡−cl−L ¢hLÒf ¢LR¤ ¢c−a q−hz a¡C
Leg¡l−jn−el hc−m AdjÑ- Evph ®cJu¡ qm, ¢NSÑ¡u ¢N−u djÑj−a ¢h−u Ll¡l hc−m
AdjÑj−a ¢h−u Ll¡l hÉhÙÛ¡J Q¡m¤ q−u−Rz −p¢VJ j¡ehh¡c£ ®pL¤m¡l pwNWeC Ll−Rz
®Lhm S¡jÑ¡¢e−aC eu, H¢V HMe elJ−u−a, p¤C−X−e Hhw BlJ ¢LR¤ ®c−n Qm−Rz
A−eL  e¡¢Ù¹L e¡l£ f¤l¦o ¢NSÑ¡u e¡ ¢N−u djÑNåj¤š² p¡wúª¢aL f¢l−hn     ¢h−ul
Be¤ù¡¢eL Evph Ll−a Bp−Rz ®L¡eJ f¤−l¡¢qa b¡L−h e¡, ¢h−u ®O¡oZ¡ Ll−h
j¡ehh¡c£ ®L¡eJ HLSe, DnÄl−L p¡r£ −l−M eu, lš² j¡w−pl j¡e¤o−L p¡r£ ®l−Mz j¿»
f−s eu, ®fÐ−jl L¢ha¡ f−sz HMeJ ph−Q−u hs Evph ¢œ²pj¡p h¡ hs ¢c−el ®L¡eJ
¢hLÒf q−µR e¡z 25−n ¢X−pðl k£ö ¢MË−ØVl S¾j¢ce eu, k£öl p¢aÉL¡l S¾j 15C
−j a¡¢l−M 6 ¢h.¢p.®az AbÑ¡v k£ö ¢MË−ØVl S−¾jl 6 hRl B−N k£ö ¢M−ØVl S¾j
q−u−Rz 25 ¢X−pðl a¡¢lM¢V B¢ch¡p£−cl Evph ¢Rmz fÐQ™ W¡™¡u Hhw AåL¡−l
p§kÑ−cha¡−L S¡yL L−l X¡L¡ qaz q−m L£ q−h, j¡e¤−ol j¡b¡u k¡ ®Ny−b ®N−R a¡ ®Ny−b


                                       275
®N−Rz 25 ¢X−pð−ll C¢aq¡p hZÑe¡ Ll−mJ ¢LR¤ k¡u B−p e¡ L¡lJlz ¢L¿º HlLj
hs ®L¡eJ Evph k¢c pñh qu B−u¡Se Ll¡l, a−h ®c¡o L£! hs¢c−el hc−m ®pC
¢ce¢V−LC j¡e−h j¡e¤oz
  h¡¢mÑ−e HC cm¢VC Bj¡l O¢eù q−u J−Wz CJ−l¡f B−j¢lL¡ A−ØVÌ¢mu¡l ph
j¡ehh¡c£ cm   Bj¡l HLlLj Olh¡¢s q−u J−Wz B−j¢lL¡l ®p¾V¡l gl ¢é
Ce−L¡−u¢ll A¢a¢b q−u h¡−g−m¡ ®k−a qmz ¢e−a qm C¾V¡leÉ¡ne¡m AÉ¡L¡−X¢j Ah
¢qEjÉ¡¢eSj ®b−L ¢qEjÉ¡¢eØV m¢l−uV fc¢hz pÉ¡l Cp¡Cu¡ h¡¢mÑe, pÉ¡l q¡lj¡e h¢ä,
¢lQ¡XÑ X¢Lep, q¡lh¡VÑ qÃVjÉ¡e, é¡¢¾pp ¢œ²LHl ja ¢hMÉ¡a ¢h‘¡e¢hc, ¢Q¿¹¡¢hc,
®e¡−hm m¢l−uV−cl p−‰ ¢e−Sl e¡j−L ¢WL ¢hnÄ¡p q−a Q¡u e¡z ¢é Ce−L¡−u¢l
jÉ¡N¡¢S−e Bj¡−L Ll¡ qm ¢p¢eul H¢XVlz jÉ¡p¡Q¤−pØVp j¡ehh¡c£ c−ml Bj¿»®Z
k¡Ju¡, q¡li¡XÑ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u hš²ªa¡, m™−e, BjØV¡lX¡−j, −l¡−j, mp H−”−m−p, Hhw
BlJ BlJ nq−l −pL¤m¡¢lS−jl fÐ−u¡Se£a¡l Lb¡ hm¡l Bj¿»Zz B¢j h¤¢T hs hs
a¡¢šL a¡¢LÑ−Ll −Q−uJ Bj¡−L ®Le j§mÉ ®cJu¡ qu, Bj¡l SeÉ cnÑL ®nСa¡l
q¡aa¡¢m ®Le ®h¢n b¡−Lz L¡lZ HL¢VCz Bl k¡yl¡ abÉ ašÆ pð¢ma ‘¡eNñ£l
B−m¡Qe¡ Ll−Re, ea¤e ¢cL¢en¡e¡ h¡am¡−µRe, a¡yl¡ kaC hs ®q¡e e¡ ®Le, a¡y−cl
L¡E−LC i¤N−a qu¢e B¢j ®ki¡−h i¤−N¢R d−jÑl ¢hl¦−Ü Lb¡ hm−a ¢N−uz a¡y−cl
L¡E−L pj¡S pwp¡l aÉ¡N Ll−a qu¢ez a¡y−cl L¡E−L AåL¡l djÑ¡å pj¡−S h¡p
L−l k¤Ü ®O¡oZ¡ Ll−a qu¢e djÑh¡c£−cl ¢hl¦−Üz Bj¡l S£h−el A¢i‘a¡l L¡l−ZC
j¡e¤o Bj¡−L p−hÑ¡µQ ÙÛ¡−e h¢p−u ®cuz f¢ÕQ−jl j¡e¤o HMe ašÆ öe−a öe−a
A−eLV¡C LÓ¡¿¹z HMe lš² j¡w−pl ¢q−l¡ Q¡uz ¢q−l¡l ašÆ öe−a Q¡u e¡, ¢q−l¡l S£h−el
Lb¡C öe−a BNËq£z JphC a¡−cl L¡−R S£h¿¹ ®h¢n, a¡−cl q©cu B−R Ae¤ih Ll¡l
A−eÉl Ae¤ihz a¡l¡ HMe a¡C Q¡uz f§hÑ kMe ašÆ öe−m j¤‡, hÉ¢š²Na A¢i‘a¡ ®Yl
q−u−R a¡−cl, HMe ný−l q−a Q¡C−R, HMe e¡N¢lL qh¡l a£hÐ h¡pe¡ -- aMe NË¡jÉa¡


                                     276
®f¢l−u e¡N¢lLa¡J ®f¢l−u q¡C ®VL Hl ®c−n, ph ®f−u¢Rl ®c−n j¢Ù¹−úl ®h¡T¡ hs
®h¡T¡, a−šÆ a−bÉ W¡p¡ j¡b¡¢V ¢hN−s J−Wz hÉ¡LmÉ¡n qu q−l Lª’ q−l l¡−j, ®h±Ü
d−jÑ, f§−hl pwúª¢a−a, ¢q¢fCS−j, Cpm¡j hl−Z, ®h¡−q¢ju¡¢eS−j, Hhw a¡−cl j¢Ù¹−ú
Bl L¤−m¡−a Q¡C−R e¡ öd¤C cnÑe, öd¤C k¤¢š²z pl−h dÄ¢ea qu, b¡−j¡z b¡−j¡ ®p¡ Lô
piÉa¡z b¡−j¡ k¿»z b¡−j¡ ®j¢nez b¡−j¡ ¢fn¡Qz Hh¡l q©c−ul Lb¡ h−m¡, q©cuQQÑ¡
hýL¡m qu¢ez


 a¡−cl i¡−m¡ m¡−N e¡ ¢e−S−cl ®f¡n¡L Bn¡LJz a¡−cl hm−a fÐLª¢a−fÐj£−clz
B¢j ¢e−Sl ®Q¡M−L ¢hnÄ¡p Ll−a f¡¢l¢e Bj¡l h¡¢s ®b−L HL¢ce c¤ ¢L−m¡¢jV¡l j−a¡
c§−l q¡yV−a q¡yV−a k¡ ®c−M¢Rz fСçhuú na na e¡l£ f¤l¦o Em‰ ö−u B−R, h−p B−R
®m−Ll d¡−l, j¡−Wz ®l¡c a¡f¡−µRz ®l¡c a¡f¡−e¡ −a¡ B−N A−eL ®c−M¢Rz p¤C−X−e
−c−M¢R NljL¡−m ®m−Ll d¡−l e¡l£f¤l¦o−L AdÑEm‰ h−p b¡L−az Ca¡¢m−a, ®Øf−e,
Bu¡lmÉ¡−ä, é¡−¾p, úVmÉ¡−ä, ®Xej¡−LÑ A−eL Em‰ nl£l ®c−M¢R pj¤âf¡−s, ec£l
d¡−l h¡ ®m−Ll d¡−lz ®h¢nl i¡NC p¡ya¡−ll ®f¡n¡−Lz L¡lJl L¡lJl Jfl ®M¡m¡,
Jfl ®M¡m¡ b¡L−mJ ¢e−Ql Awn Y¡L¡ b¡−L, A¿¹a fÐbj ¢àa£u ph ¢m‰−LC pk−aÁ
®Y−L l¡M¡l HL¢V A¢m¢Ma hÉhÙÛ¡ ¢RmCz h¡¢mÑ−e e¡l£ f¤l¦o pL−mC pÇf§ZÑ Em‰,
h¡µQ¡ L¡µQ¡ ¢e−u h¡h¡ j¡l¡ Em‰z L¡lJ N¡−u HL¢V p¤−a¡J ®eCz j¡C−ml fl j¡Cm
j¡e¤oz e¡ g¤−l¡−a b¡L¡ j¡W S¤−s j¡e¤oz e¡, H ®L¡eJ e§ÉX LÓ¡h euz ®k ®L¡eJ j¡e¤oC
j¡−W ö−u h−p ®qy−V ®h¢s−u ¢ce L¡V¡−a f¡−lz Em‰ j¡e¤o…−m¡ q¡yV−R, −k±e¡−‰ S‰mz
¢g−lJ a¡L¡−µR e¡ ®LEz h¤L L¡lJl nš²−f¡š², L¡lJl Y−m fl¡, L¡lJl E¢W E¢W,
L¡lJl g¤−V b¡L¡z f¤l¦o¡‰…−m¡l ¢h¢Qœ BL¡l BLª¢az L¡lJl ®R¡V, L¡lJl
j¡T¡¢l, L¡lJl ®hn q©øf¤øz −Q−u ®cM¡ ¢L ®p¡S¡ e¡¢L! −M¡m¡ f¤l¦o¡‰ ¢e−u J−cl
®L¡eJ Aü¢Ù¹ q−µR e¡, Aü¢Ù¹ q−µR Bj¡lz a¡−cl m‹¡ ®eC, m‹¡ Bj¡lz Bs−Q¡−M


                                      277
®c¢M Bl Ah¡L qC, Q¡l¢c−Ll Ha Ù¹e Bl ®k¡¢el ¢i−sJ HLh¡lJ E¢›a qu e¡
HL¢V f¤l¦o¡‰Jz f¤l¦o¡‰…−m¡ BÕQkÑ lLj i¡−h O¤¢j−u b¡L¡z ®ke B¢j ü−NÑ H−p¢R,
Hl¡ ph¡C ®ch ®ch£z ¢f−W ®L¡eJ f¡M¡V¡C h¡¢Lz e¡l£ f¤l¦o ö−u h−p hC fs−R, ®LE
c¤f¤−ll q¡mL¡ M¡h¡l ¢e−u H−p−R, h¡„ ®b−L ®hl L−l M¡−µR, BCphÉ¡−N f¡e£u ¢e−u
H−p−R, ®p…−m¡ M¡−µR, Abh¡ M¡−µR gÓ¡−úl L¢gz CJ−l¡−fl j¡e¤o Ls¡ L¢g M¡uz c¤d
®jn¡u e¡z Ešl B−j¢lL¡l L¢g Bm¡c¡, c¤d−jn¡−e¡ q¡mL¡ L¢g M¡y¢V CJ−l¡f£u−cl
f−r pñh eu f¡e Ll¡z HM¡eL¡l ¢LR¤ ¢S¢ep M¤h fR¾c L−l j¡e¤oz L¢g, QL−mV,
¢QSz HC ¢ae¢VC Bj¡l −O¡l AfR¾cz ¢ae¢V nëC ¢p ¢c−u öl¦z hm¢R eNÀa¡l Lb¡z
JC Em‰ eNÀ ®eQ¡¢lØV−cl p¡j−e eNÀ e¡ q−uJ qua ®LE hp−a f¡−l, ö−a f¡−l,
¢L¿º hs ®hj¡e¡e −cM−a m¡−Nz HC B¢jC ¢h¢L¢e f−l A−eLrZ h−p ®b−L¢R,
¢h¢L¢e−LC Ha ¢h¢µR¢l ®m−N−R ®k ®m¡−L ¢R ¢R ®Q¡−M a¡¢L−u−Rz ®no Ah¢c ¢h¢L¢e
f−l b¡L¡l m‹¡u Hhw Em‰ e¡ q−a f¡l¡l nl−j Bj¡−L j¡W R¡s−a q−u−Rz Nlj
fsm Bl Sep¡d¡l−Zl SeÉ E¾j¤š² ®k ®L¡eJ S¡uN¡u kMe aMe L¡fs ®Q¡fs ph
M¤−m ®gm¡ HL h¡¢mÑ−eC ®c−M¢R, S¡jÑ¡¢el AeÉ ®L¡b¡J ®c¢M¢ez fª¢bh£l AeÉ ®L¡b¡J-
J e¡z 顾p, qmÉ¡™, Ca¡¢m ®b−L LSe p¡wh¡¢cL H−p¢Rm, d£−l Jl¡ hå¤ q−u EW−m
J−cl ¢e−u h¡¢sl f¡−n q¡yV−a ¢N−u ®c¢M−u¢R ®pC cªnÉz Jl¡J bz Hje Aá¤a cªnÉ
hm−m¡ ®k Jl¡J J−cl h¡−fl S−¾j ®c−M¢ez
 h¡¢mÑ−el j¡−W O¡−V fÐL¡nÉ ¢c−el B−m¡u ®qy−V ®hs¡−e¡ h¡ ö−u h−p b¡L¡ eNÀ
e¡l£f¤l¦−o−cl ¢L¿º Bj¡l L¡−R ®j¡−VJ AnÔ£m j−e qu¢ez AnÔ£m j−e qu M¤h L−l
®p−S ®R¡V ®R¡V ®f¡n¡L f−l p−ål B−m¡ Byd¡−l c¡y¢s−u b¡L¡ ®j−u−clz −j−ul¡
a¡−cl nl£l ¢h¢œ² Ll¡l SeÉ c¡y¢s−u b¡−Lz f§hÑ CJ−l¡−fl c¡¢lâ a¡−cl H−e c¡ys
L¢l−u ¢c−u−R f¢ÕQj h¡¢mÑ−el A¢mN¢m−a, l¡Sf−bl g¤Vf¡−az B¢j −Q¡M ®Y−L l¡¢Mz
                                     278
l¡Se¢a ®k c¡¢lcÊ lQe¡ L−l, ®k e£m eLn¡ B−yL ¯ho−jÉl, ®c−n ®c−n a¡l ¢nL¡l
®Lhm e¡l£Cz


  h¡¢mÑ−el L¤lg¤lØV¡eX¡j l¡Ù¹¡¢V −k−a ®k−a ®no qu e¡z ØVLÑ¢iw−Lm ®b−L
L¡−X−iz HC fbV¤L¤l j¡TM¡−e HL¢V i¡P¡ ¢NSÑ¡ B−R, ¢NSÑ¡¢V ¢hMÉ¡az ¢hMÉ¡a, L¡lZ,
¢NSÑ¡¢V−a ®h¡j¡ ®g−m dÄwp L−l¢Rm ¢àa£u ¢hnÄk¤−Ül ¢jœn¢š²z ¢NSÑ¡¢V HMe HL¢V
®p±dz L¡−X−i q−µR h¡¢mÑ−el NÉ¡m¡¢l m¡g¡−uaz   ®Le¡L¡V¡l S¡uN¡z ®kje e¡j,
®aje c¡jz M¤h p¤M q−m Abh¡ M¤h c¤xM, HC c¤CH kMe i¤¢N, aMe L¡−X−i ®b−LC k¡
®Le¡l ¢L¢ez V¡L¡ fup¡ MlQ L¢l S−ml j−a¡z ¢LR¤−a, HMe ®cM¢R, ¢LR¤ k¡u B−p
e¡ Bj¡lz S£he d£−l d£−lC hs AbÑq£e q®u EW−Rz Bj¡l ®k ®L¡b¡J HL¢V ®cn
¢Rm, Bj¡l ®k ®L¡b¡J HL¢V S£he ¢Rm, a¡ mrÉ L¢l ®LE Bl j−e L−l e¡z −LE ®a¡
HL¢V ¢Q¢WJ i¤m L−l ®m−Me¡, ®c−nl ®LE! f¤lú¡−ll V¡L¡, hC−ul luÉ¡m¢Vl V¡L¡ --
Ha ph V¡L¡ ¢e−u B¢j ®L¡e ü−NÑ k¡−h¡! ü−NÑ B¢j Bl ¢hnÄ¡p L¢l e¡z A¢ij¡−e
Bj¡l L˜ ¢ce l¡a h¤−S b¡−Lz
  ØVLÑ¢iw−L−ml h¡¢s−aC Bj¡l j−a¡ S¡jÑ¡e plL¡−ll V¡L¡u Qm¡       ¢nÒf£
p¡¢q¢aÉL−cl p¤¢h−dl SeÉ ®k pwNWe −XBB−X, a¡l Bj¿»®Z Bj¡lC j−a¡ HL
hR−ll SeÉ   Bp¡ ¢ØVi ®m¢p Bl C−le H¢hl p−‰ pqp¡ f¢lQuz      ay¡l¡ kMe
ö−e−Re B¢j HM¡−e HC h¡¢sl ph−Q−u Jflam¡u h¡p L¢l,      R¤−V H−p Bj¿»Z
S¡e¡−me ¢b−uV¡−l, ®kM¡−e SÉ¡S p‰£a q−µRz ®pC SÉ¡S öe−a ¢N−u ®c¢M C−le
N¡C−R Bj¡l öi ¢hh¡q L¢ha¡¢Vl Ae¤h¡c qÉ¡¢f jÉ¡−lS, ¢ØVi h¡S¡−µRe pfС−e¡
pÉ¡−„¡−g¡ez ¢e−Sl ®mM¡ L¢ha¡ L−h N¡e qm! ¢ØVi Bl C−le S¡e¡−me, A−eL¢ce


                                     279
®b−LC ay¡l¡ Bj¡l öi¢hh¡q L¢ha¡¢V N¡C−Rez N¡e ö¢e,    ¢L¿º p¢aÉ hm−a L£,
Bj¡−L −aje L−l ØfnÑ L−l e¡, e¡ p¤l, e¡ Lb¡z ¢ØV−il p¡r¡vL¡−l f−s¢R, ¢eE
CuLÑ¡l jÉ¡N¡¢S−e qÉ¡¢f jÉ¡−lS L¢ha¡¢V f−sC ¢a¢e j¤‡ qe Hhw ¢a¢e Hhw C−le
¢pÜ¡¿¹ −ee H¢V−L N¡−e l©f ®cJu¡lz a¡lfl ®a¡ H−Ll fl HL Ai¡he£u L¡™ O¢V−u
®k−a m¡N−me ¢ØVi ®m¢pz Bj¡l BlJ BlJ L¢ha¡u p¤l ¢c−a m¡N−me jÉ¡LA¡bÑ¡l
¢S¢eu¡p f¤lú¡l f¡Ju¡ ¢ØVi ®m¢p, SÉ¡S p‰£−al fСZf¤l¦o ®b−m¡¢eu¡p jw−Ll p−‰
h¡¢S−u−Re ®k ¢ØViz 1880 ®b−L 1920 p¡−ml j−dÉ l¡¢nu¡ ®R−s k¤š²l¡−øÌ BnÐu
®eJu¡ ®pC ¢hn¡m Cý¢c c−ml HLSe ¢R−me ¢ØV−il    f§hÑ f¤l¦oz p¡¢qaÉ p¡wúª¢aL
SN−al HL¢V hs Awn HC ®N¡−œlz
   ¢ØVi ®m¢p Bj¡−L e¡N¡−m ®f−u Ha ®h¢n Evp¡q£ q−u EW−me ®k BlJ L¢ha¡
Q¡C−mez ¢eECuL ®b−L ®hl qJu¡ Bj¡l L¢ha¡l hC cÉ ®NCj Ce ¢li¡pÑ hC¢V ¢cC
¢ØVi−Lz hC−ul A−eL…−m¡ L¢ha¡−a ¢ØVi p¤l ¢c−mez C−le N¡Cm phz ¢ØVi p¢aÉ
p¢aÉ üfÀ ®cM−a öl¦ Ll−mez üfÀ Bj¡l ph L¢ha¡ ¢e−u SÉ¡S p‰£a Ll¡z pËø¡ pª¢ø
Ll−a i¡−m¡h¡−pez l¡a¡l¡¢a h¡¢e−u ®gm−me HL¢V cmz SN−al A−eL h¡cLC ay¡l
®Qe¡z ¢h¢iæ ®cn ®b−L p‰£a‘ ®k¡N¡s Ll−mez Bj¿»Z S¡e¡−me ph¡C−Lz q¡fÑ¢pLXÑ
h¡S¡−h p¤CvS¡lmÉ¡−™l ®f¢Vu¡, pÉ¡−„¡−g¡e S¡jÑ¡¢el ¢Ve¡, AÉ−L¡¢XÑu¡e LÉ¡b¡¢le,
HJ S¡jÑ¡¢el, h¡p ¢NV¡l é¡−¾pl Sy SÉ¡L, XÊ¡j h¡S¡−h hС¢S−ml f¡J−m¡, R¢h ByL−h
é¡−¾pl Ju¡™¡, ®f¡n¡L h¡e¡−h elJ−ul ¢XS¡Ce¡l ¢fu¡z ¢ØVi h¡S¡−he pfС−e¡
pÉ¡−„¡−g¡e, C−le N¡C−h N¡ez  h¡¢mÑ−el e¡j£ ®q−im ¢b−uV¡−l q−h fÐbj Ae¤ù¡ez
jqs¡ öl¦ qm Ae¤ù¡−elz fТa¢ce jqs¡z ¢nÒf£l¡ ¢h¢iæ ®cn ®b−L H−p ®N−me
h¡¢mÑ−ez ¢ØVi ay¡l HC c−ml e¡j ¢c−me SÉ¡j A−fl¡z HC N¡yb¡¢Vl e¡j cÉ œ²¡Cz
MlQf¡¢a ph −XBB−Xlz S¡jÑ¡e plL¡−llz
                                     280
 Se¡L£ZÑ ®q−im ¢b−uV¡−l qm Ae¤ù¡ez Bj¡l SeÉJ ®f¡n¡L °a¢l q−u−Rz Bj¡−LJ
ph¡l p−‰ j−’ hp−a hm,   L¢ha¡ fs−a qmz ¢ae p−å qm HLC Ae¤ù¡ez ®Lhm
S¡jÑ¡¢e−aC eu, CJ−l¡−fl ¢h¢iæ ®c−nl hs hs j−’ cÉ œ²¡C Ae¤¢ùa qmz 顾p,
Ca¡¢m, ®Øfe, ¢gemÉ¡ä, cÉ ®ec¡lmÉ¡™p, k¤š²l¡øÌz B¢j ®i¢ep Ah¢c ¢N−u h−m
¢c−u¢R, Bj¡−L rj¡ L−l¡, ®a¡jl¡ ¢e−Sl¡C k−bøz pL−m qah¡Lz pL−ml Bj¡−L
clL¡lz h−m, B¢j e¡¢L a¡lL¡z Bj¡l L¢ha¡ h−mC ¢V¢LV ¢L−e ¢L−e ®m¡L B−pz
h−m ¢c−u¢R j§ma hÉ¡f¡l¢V p‰£a, HM¡−e Bj¡l Ef¢ÙÛa b¡L¡l ®L¡eJ AbÑ qu e¡z
AbÑ qu e¡ h−m¢R h−m¢R, f¤−l¡ cm Bj¡−L ®eh¡l na ®Qø¡ L−lJ f¡−l e¡ HL ¢h¾c¤
Vm¡−az Bj¡−L, B¢j ¢e−SC h¤¢T, hs Ap¢qo·¤ j−e q−µRz AbÑq£e Ef¢ÙÛ¢a   HL¢V
L¡lZ h−Vz B−lL¢V hs L¡lZ SÉ¡S p‰£a Bj¡−L ØfnÑ L−l e¡z C−le kMe S¡e−a
Q¡Cm ®Lje q−µR N¡e, B¢j ®p¡S¡p¤¢S h−m ¢cm¡j, −a¡j¡−cl p¤l Bj¡−L ØfnÑ Ll−R
e¡z H−LLS−el h¤−L ®ke f¡bl R¤y−s j¡lm¡jz ¢hMÉ¡a SÉ¡S p‰£a‘ ¢ØViz
VÊÉ¡¢Xne¡m SÉ¡−Sl HLj¡œ S£¢ha j¡ØV¡lz ay¡l SÉ¡S  p¤−ll j¤µRÑZ¡ öe−a f¢ÕQ−j
j¡e¤o f¡Nmz ¢L¿º Bj¡l ¢hnÄ¡p Bj¡l L¢ha¡…¢m i¡−m¡ m¡N−h i¡la£u p¤−lz öi
¢hh¡q L¢ha¡¢Vl p−‰  ¢hp¢jõ¡q M¡yl p¡e¡C Bl q¢lfÐp¡−cl h¡y¢nz Hl ®Q−u i¡−m¡
Bl AeÉ ¢LR¤ q−a f¡−l e¡z


 f¡bl ®M−u ph−Q−u ®h¢n ®i−P f−s C−lez C−l−el S£h−e H¢VC ph−Q−u hs
Ae¤ù¡ez h¡S¡−a¡ ®hq¡m¡z L−˜ p¤l B−Rz ®pC p¤l ¢e−u k¡ ¢LR¤ L−l−R, ®R¡VM¡−V¡C
L−l−Rz Aa hs L−l Aa hs ¢b−uV¡−l, Aa hs ¢h‘¡f−e, Aa hs Ae¤ù¡−e fÐd¡e
L˜¢nÒf£ ®p Bl qu¢ez a¡l clL¡l ¢Rm Bj¡l pjbÑez Hj¢e−a hå¤aÅ Bj¡l S−j
E−W¢Rm C−l−el p−‰z QjvL¡l ®j−uz Lb¡ h−m j¤‡ L−l l¡M−a f¡−l −hm¡l fl
®hm¡z  d¡l¡−m¡ Lb¡z p¢aÉ Lb¡z A¢fÐu Lb¡z lp¡−m¡ Lb¡z ¢L¿º j¡−T j¡−T Bh¡l


                                    281
a£hÐ qa¡n¡l ®O¡m¡ L¡c¡ S−m a¢m−u k¡u HC C−leCz Hl¡ o¡V cn−Ll j¡cL¡pš²
¢nÒf£z ¢nÒf−L i¡−m¡−h−p de−c±ma ®g−m l¡Ù¹¡u ®hl q−u k¡Ju¡ ®Se¡−lnez ®L¡eJ
¢LR¤ Hl¡ Lj ®c−M¢ez ¢ØVi AaÉ¿¹ Aj¡¢uL icÊ−m¡Lz Apñh LjÑWz j¡−p pfС−e¡
h¡S¡−e¡l cn h¡−l¡¢V Bj¿»Z f¡e e¡e¡e ®cn ®b−Lz HC ¢ØVi−L HMeJ fТa¢ceC
N¡yS¡ ®M−a quz HC HL N¡yS¡−L ®k La e¡−j X¡L¡ qu, NË¡p, S−u¾V, fV, hÔ¡¾V, q¡hÑ,
q¡¢nnz SÉ¡S p‰£a‘l¡ −ph−el L¡l−Z f¢ÕQ−j ¢h−no L−l B−j¢lL¡u ¢hn ¢a¢l−nl
cn−L N¡yS¡l M¤h e¡j qmz Hlfl o¡−Vl cn−L     ¢q¢f Bl −mML ¢nÒf£l¡ a¤mm
N¡yS¡−L Se¢fÐua¡l n£−oÑ z
 ®qyu¡¢m B¢jz a¡ ¢WLz ¢LR¤−L ¢LR¤ j−e qu e¡z H¢s−u k¡Cz ®f¢l−u k¡Cz ®L¡b¡u
k¡C S¡¢e e¡z HC SÉ¡S p¤−ll A−fl¡ Bj¡l L¡f Ah ¢V euz p¤al¡w ®a¡jl¡ k¡l¡
Ll−R¡, L−l¡z B¢j h¡d¡ ¢c¢µR e¡z B¢j Agz B¢j i¡la£u EµQ¡‰ p‰£−al Ni£−l
X¤−h ®Nm¡jz BjØV¡lX¡−jl l¡Ù¹¡u HLh¡l h¡y¢n h¡S¡¢µRm HL ®m¡Lz N¡¢s b¡¢j−u
®c±−s k¡C h¡y¢n h¡c−Ll L¡−Rz ¢S−‘p L¢l, q¢lfÐp¡c ®Q±l¡¢nu¡l e¡j ö−e−Re?
Jm¾c¡S ®m¡L¢V q¡ q¡ L−l hmm, ¢eÕQuC ö−e¢R, HjeL£ Bj¡l L¡−R a¡l HL¢V
¢p¢XJ B−Rz ö−e Ha BfÔ¤a qC ®k HL¢V A−Qe¡ ®m¡L, a¡l p−‰ h¡y¢n ¢e−u B¢j
O¸V¡ c¤C Lb¡ h¢mz h−p a¡l h¡y¢n ö¢ez −cn£u EµQ¡‰ p‰£−al p¤l B¢j Ha Ni£l L−l
i¡−m¡h¡¢p¢e, kMe ®c−n ¢Rm¡jz flh¡p Bj¡−L A−eL ¢LR¤ ¢c−u−R, HC p¤l a¡l
AeÉajz kMe HL¡, …j−l L¡y¢c M¡¢m O−l, ¢ho¡−c ¢hi¤yCH, ah¤ L£ Hje L¡y¢c Bl,
Bj¡l ®Q−u ¢à…Z Ly¡−c q¢lfÐp¡−cl h¡y¢nz
   Ha Bj¡−L ¢e−u °q °Qz Ha j¡b¡u ®a¡m¡z p¡c¡ j¡e¤−ol p−‰ S£hek¡fez
a¡lflJ qW¡v qW¡v f−b O¡−V ®L¡eJ h¡c¡¢j j¤M ®cM−m ¢g−l a¡L¡Cz B¢j ¢e−SJ ®k
h¡c¡¢j a¡ i¤−m ¢N−uC ¢L a¡L¡C, e¡¢L a¡L¡C S¡¢e h−m ®k ®p Bj¡lC j−a¡ h¡c¡¢j!
Abh¡ p¡c¡ h¡c¡¢j L¡−m¡ qm¤c Hph N¡−ul l−Pl E−dÑ E−W ®N¢R B¢jz A−eLV¡ f¡¢Ml


                                     282
®Q¡−M fª¢bh£l lP ®c¢M, j¡e¤−ol lPJz a−h H ¢WL, Q¡l¢cL kMe p¡c¡u R¡Ju¡, aMe
h¡c¡¢j−L ®Q¡−M f−sz mÉ¡¢Ve B−j¢lL¡l h¡c¡¢j, jdÉfС−QÉl h¡c¡¢j, CJ−l¡f
B−j¢lL¡l L¡−m¡u p¡c¡u −jn¡ h¡c¡¢j, ¢Q−e h¡c¡¢j,  Bl  Efjq¡−c¢nu h¡c¡¢jz
i¡la£u Efjq¡−c−nl h¡c¡¢j−a ®Q¡M BV−L b¡−Lz ®c¢n j¡e¤o h−m j−e quz HC
®c¢n j¡e¤o −LE i¡l−al, ®LE f¡¢LÙ¹¡−el, ®LE −ef¡−ml, nУmwL¡l,      ®LE
h¡wm¡−c−nlz M¤h C−µR qu j¡e¤o…−m¡l p−‰ Lb¡ h¢mz ¢L¿º e¡, ¢euj ®eC Lb¡ hm¡lz
a¤¢j S¡−e¡ e¡ L£ B−R J−cl j−e, H¢s−u Qm¡C i¡−m¡z Bj¡l SeÉ k¢c ¢el¡fc ¢LR¤
qu, a−h a¡ p¡c¡ j¡e¤oz L¡−m¡ eu, h¡c¡¢j euz HC qm ¢el¡fš¡ lr£−cl ¢hnÄ¡pz d£−l
d£−l Bj¡l ¢ia−lJ JC ¢hnÄ¡p¢V pwœ²¡¢ja q−u¢Rmz hýL¡m L¡−m¡ h¡c¡¢j−cl ¢c−L
¢g−l a¡L¡C¢ez −Q¡M fs−m Aá¤a HL fТa¢œ²u¡ qaz a¢sO¢s ¢eû¡¿¹ qa¡j AeÉ
®L¡b¡Jz −c−n b¡L¡L¡m£e f¡¢LÙ¹¡e i¡la nÊ£mwL¡−L Bm¡c¡ Bm¡c¡ ®cn h−m j−e
qaz HMe Jph ®cn−L ¢e−Sl ®cn h−m j−e qu, Jph ®c−nl j¡e¤o−L ¢e−Sl ®c−nl
j¡e¤o h−m j−e qu, BaÈ£u h−m j−e quz


 h¡¢mÑ−e Bj¡l p−‰ ®cM¡ Ll−a c¡c¡ B−p, ®R¡Vc¡ B−pz c¡c¡ ®R¡Vc¡−cl ®f−u fСZ
f¡Cz Jl¡ kMe ¢g−l k¡u ®c−n, Bj¡l A−eL ¢S¢epfœC B¢j J−cl p−‰ ¢c−u ¢cCz
®ke L¡m flöC B¢j ¢gl¢R ®c−nz Hph ¢S¢e−pl clL¡l ®eC ¢h−cn ¢hyi¤CH, ph
®c−nC b¡L¤L, Bj¡l n¡¢¿¹eN−ll h¡¢s−aC b¡L¤L phz ¢e−Sl h¡¢s−aC ¢e−Sl ¢S¢ep
b¡L¡ i¡−m¡z ¢gl¢RC ®a¡ ®c−n B¢jz B¢j ®a¡ ¢gl¢RCz
                                     283
i§jdÉp¡N−ll a£−l
1.
   L¡l e¡j B−N ®eh? ¢fL¡−p¡ e¡ Lmð¡p? Lmð¡p ¢e−u aLÑ B−R AhnÉz A−e−L
c¡¢h L−l Lmð¡p Ca¡¢mlz ®LE h−m Lmð¡p ØfÉ¡¢en ¢Rmz h¡−pÑ−m¡e¡u i§jdÉp¡N−ll


                                   284
a£−l, ®kM¡−e Lmð¡−pl j§¢aÑ, a¡l ¢e−Q c¡y¢s−u Bj¡l fÐnÀ ®S−N¢Rm fÐb−jC ®k, X¡e
q¡a a¤−m ¢LR¤ HLV¡ ®cM¡−µR Lmð¡p, a¡l Bp−m ®cM¡h¡l Lb¡ B−j¢lL¡, ¢L¿º ®p
®cM¡−µR H−Lh¡−l B−j¢lL¡l E−ÒV¡¢cL, Ca¡¢mz a−h ¢L Lmð¡p hm−R Bj¡−L
®Øf−el l¡Ù¹¡u ®l−M−R¡ ®Le, JC ®a¡ Ca¡¢m Bj¡l ®cnz Bp−m j§¢aÑ¢V ®Øf−el
AflfС−¿¹ Aam¡¢¿¹−Ll a£−l l¡M¡ E¢Qa ¢Rm, Lmð¡p ®a¡ Bl i§jdÉp¡Nlf−b
B−j¢lL¡ B¢hú¡l(!) L−l¢ez a−h Ca¡¢mul¡ kaC     Lmð¡p−L ¢e−Sl h−m c¡¢h
Ll¦L, Bj¡l j−e qu Lmð¡p ØfÉ¡¢enC ¢Rmz a¡ k¡L, ¢fL¡−p¡−L ¢e−u ¢L¿º ®L¡eJ
aLÑ ®eC ®k B−c± −p ØfÉ¡¢en ¢Rm L£ e¡z ®M¡c jÉ¡m¡N¡u a¡l S¾jz h¡l−p−m¡e¡u
¢fL¡−p¡l h¡h¡ j¡ Q−m B−p ®R−ml kMe ®Q±Ÿ hRl hupz a¡l B−NC, h¡−l¡ ®a−l¡
hRl hu−pC mÉ¡ä−ú−f q¡a f¡L¡−e¡ q−u ®N−R ¢fL¡−p¡lz h¡h¡ ¢R−me ¢nÒfLm¡l
¢nrLz ®p¢cL ¢c−u p¤¢h−dC ¢Rmz ¢fL¡−p¡ kMe j¡−ul R¢h ByL−R, j¡−ul nl£−ll
¢ge¢g−e p¡c¡ ®f¡n¡−Ll R¢h, ®pC hu−p, aMe La pe --BW¡−l¡n ¢hl¡eîC, aMe
VÊ¡¾pf¡−l¢¾p Ha QjvL¡l g¤−V−R L£ e¡ L¡lJ R¢h−a Bj¡l S¡e¡ ®eCz h¡l−p−m¡e¡l
h¡¢sl R¡−c h−p JC f¤Q−L ®R−m i§jdÉp¡N−ll ®Q−u ®h¢n Hy−L−R e¡N¢lL S£h−el
R¢hz fÐbj ¢c−L R¢hl lw,Yw phC Øfø ®h¡T¡ k¡u, ¢Rm AÉ¡L¡−X¢jL ----¢kö ®j¢ll
R¢h, p¡c¡ Bl m¡m l−Pl h¡s¡h¡¢s hÉhq¡l, ®p¾V¡−l Ah−Sƒ hp¡−e¡z AhnÉ f−l Hph
f¡−ÒV k¡uz mÉ¡ä−ú−fJ NË¡j Bl f¡q¡s Q−m B−pz e£m Bl ®N¡m¡¢f pj−ul ¢LR¤
R¢h, ¢LE¢hS−jl QQÑ¡, Bl Qnj¡−Q¡−Ml hå¤ ®p−h−l−V−pl j¤M h¡lh¡l, h¡l−p−m¡e¡l
HC ¢jE¢Su−jz Bj¡l SeÉ ¢jE¢Suj ®Øfn¡m Ll¡ q−u¢Rm, a¡l j¡−e ®e¡ f¡h¢mLz
B¢j HL¡ ®cMh ¢jE¢Sujz p−‰ b¡L−h ¢jE¢Su−jl ¢X−lƒl Bl Bj¡l ¢el¡fš¡lr£z
Hph AhnÉ h¡s¡h¡¢sz Bj¡−L ¢e−u CJ−l¡−fl h¡s¡h¡¢s…−m¡ HMe ApqÉ m¡−Nz
fÉ¡¢l−pl m¤il H k¢c fСC−iV ¢i¢SV qu, a−h h¡l−p−m¡e¡l ¢fL¡−p¡ ¢jE¢Su¡j ®a¡
e¢pÉz k¡C ®q¡L, p¡g Lb¡ B¢j h−m ¢c−u¢R J−cl, ®k, h¡h¡ B¢j A¢a p¡d¡lZ j¡e¤o,


                                     285
B¢j j¡e¤−ol j−a¡ c¤f¡−u q¡yV−a Q¡C l¡Ù¹¡u, Bj¡l Aa p¡j−e ®fR−e fÐql£ clL¡l
®eCz ®LE Bj¡−L HM¡−e M¤e Ll−h e¡, M¤e k¡l¡ Ll−h a¡l¡ Y¡L¡u h−p ¢Qõ¡−µRz Jl¡,
j¡−e B−u¡SLl¡ l¡Ù¹¡u ®O¡l¡l hÉhÙÛ¡ L−l¢Rm ¢WLC, a−h fÐql£ pl¡u¢ez m¡ l¡ðm¡−a
jq¡ p¤−M q¡yVm¡jz B−N, A−eL B−N HM¡−e ec£ ¢Rm, HMe HL¢V c£OÑ fb pj¤â
hl¡hl-- j¢dÉM¡−e fÐnÙ¹ fb q¡yV¡l, c¤f¡−n pl¦ pl¦ N¡¢s Qm¡lz nq−l c¤−V¡ m¡ l¡ðm¡z
HL¢V g¤m Bl f¡¢Ml ®c¡L¡−e il¡z B−lL¢V−a ®c¡L¡e ®eC, ¢L¿º j¡e¤−ol Ym
jdÉl¡a Ah¢cz A−eLV¡ BjØV¡lX¡−jl l¡Ù¹¡l j−a¡z j¡e¤o ¢NS¢NS Ll−R Bl N¡−el
cm h−p ®N−R N¡e N¡C−a V¤¢f h¡ h¡pe ®g−m, Hl j¡−e fup¡ c¡Jz Aá¤a JC SÉ¡¿¹
j§¢aÑ…−m¡, cy¢s−u b¡−L ®e¡ eseQse, L¡lJ L¡lJ f¡−ul L¡−R LÉ¡−p−V N¡eJ h¡−Sz
m¡l¡ðm¡u BNf¡nam¡ p¡c¡ l−P Y¡L¡ HL¢V−L f¡b−ll j§¢aÑ h−m i¤m L−l¢Rz f¡LL¡
cn¢j¢eV fmLq£e fkÑ−hr−Zl fl h¤−T¢R H SÉ¡¿¹z h¡l−p−m¡e¡u l¡Ù¹¡u j¤‡ qh¡l j−a¡
HL¢V ¢S¢ep B¢j ®f−u¢R, H AhnÉ m¡l¡ðm¡u eu, H−Lh¡−l Nil−j¾V q¡E−Sl
p¡j−ez a¡yh¤ M¡V¡−e¡, ®f¡ØV¡l ®T¡m¡−e¡, ®R−m ®j−ul¡ LeL−e n£−a l¡Ù¹¡u AhÙÛ¡e
djÑOV Ll−Rz ®Le? e¡ a¡l¡ ea¤e h¡−SV j¡−e e¡z L¡lZ H−a aªa£u ¢hnÄ−L p¡q¡−kÉl
AwL L¢j−u ®cJu¡ q−u−Rz B¢j j¤q§−aÑ Ae§ih Llm¡j Bj¡l ¢nlc¡ys¡ ®h−u HL¢V
Be¾c ®e−j k¡−µR nl£−l, Bl h¤−Ll jdÉ ®b−L HLn ®N¡m¡−fl OË¡Z ®i−p Bp−R, HC
fª¢bh£−a a−h j¡e¤o HMeJ B−R, ®k j¡e¤o j¡e¤−ol j‰−ml c¡¢h−a Olh¡¢s ®g−m
a¡yh¤−a S£he L¡V¡uz Hl¡ c¢lâ ®cn…−m¡l SeÉ Hh¡−ll plL¡¢l p¡q¡kÉ 0.5
f¡l−p¾V−L h¡¢s−u NahRl k¡ ¢Rm, 0.7 f¡l−p¾V -- a¡C Ll−a Q¡uz
 E¢e−n ¢X−pðl l¡−a Nil−j¾V q¡E−Sl p¡j−el ØfÉ¡¢en k¤hL−cl djÑOV ®cM¡l fl
q¡yV−a q¡yV−a N¢bL ®cM¡, h¡ LÉ¡¢bXÊ¡m ®cM¡ ¢LR¤−a je ®aje i−l¢ez ®m¡−L h−m
h¡l−p−m¡e¡u LÉ¡¢bXÊ¡m e¡¢L p¡wO¡¢aL ¢LR¤z ¢L¿º Bj¡l L¡−R ØVÊ¡ph¤−NÑl
LÉ¡¢bXÊ¡m−LC j−e q−u−R ph−Q−u ph¡l ®b−L Ah¡L Ll¡z Bl N¡J¢c, N¡J¢c ¢e−u


                                      286
HM¡−e ®hnlLj qCqC B−Rz e¡jLl¡ ÙÛf¢a ¢R−me N¡J¢c, o¡V hRl B−N ¢NSÑ¡l
HL¢V L¡S d−l¢R−me --®p¢Vl L¡S HMeJ Qm−R, ®m¡−L HMeJ j¡¢V M¤ys−R, k¿» O¤l−R
−i¡y ®i¡y L−lz fÐbj ®c−MC HC i£oZ EyQ¤ j−a¡ ¢S¢ep¢V−L B¢j i¡−m¡h¡p−a f¡¢l¢e,
®p¢V ¢NSÑ¡ h−m eu, HLpju d−jÑl c¡m¡e−L¡W¡ ®cM¡l ¢ho−u ®L¡eJ Evp¡q ¢Rm e¡
Bj¡l, HMe f¤−l¡−e¡ ÙÛ¡faÉ ®cM¡u BNËq h¡s−Rz a¡C h−m ea¤e L−l ®L¡eJ ¢NSÑ¡
Ns¡l ®L¡eJ L¡lZ ®c¢M e¡z N¡J¢c h−mC ®k ¢NSÑ¡M¡e¡l ¢ejÑ¡Z f¤−l¡ Ll−a q−h Abh¡
S¡f¡¢e V¤É¢lØVl¡ H−p ¢LÓL ¢LÓL L−l R¢h ®a¡−m h−m, H ®L¡eJ Lb¡ euz N¡J¢c HL¢V
L¡S L−l¢R−me ea¤e, ¢NSÑ¡l N¡−u Nl¦ ®O¡s¡ p¡f j¡R n¡j¤L q¡p j¤l¢N ph ®py−V−Re,
®Lhm ®k œ²¤n ¢hÜ ¢kö Bl j¡a¡ ®j¢l c¡y¢s−u b¡L−h ¢eØf¡f j¤−M a¡ ¢a¢e j¡−ee¢ez
®hYf ¢NSÑ¡¢Vl ®Q−u N¡J¢cl Ll¡ h¡¢sO−ll ¢XS¡Ce hlw Bj¡−L j¤‡ L−l−Rz N¡J¢cl
HC ¢NSÑ¡¢Vl pÇf§ZÑ f¡h¢m−Ll fup¡u q−µR, f¡h¢mL HC ÙÛ¡faÉ−L plL¡l h¡ pwÙÛ¡l
q¡−a ®c−h e¡ ¢LR¤−aCz fª¢bh£l phÑœ B−hNfÐhZ j¡e¤−ol ®cM¡ ®j−m, ØfÉ¡¢en f¡h¢mL
j−e qu ¢LR¤V¡ ®Øfn¡m, ¢h¢mue ¢h¢mue Xm¡−ll L¡S−L l£¢aja ¢e−S−cl c¡¢u−aÅ
¢e−u ¢emz N¡J¢cl L¡S B¡¢j ®c−M¢R ¢c−el ®hm¡, L¤¢s a¡¢lM ¢h−L−m, pL¡m Bl
c¤f¤l e¡e¡ B−u¡S−e  Ae¤ù¡−e  pi¡u hš²ªa¡u L¡¢V−u, f−lz j¡¢âc ®b−L Q−m
H−p¢R−me pwúª¢a j¿»£, QjvL¡l j¢qm¡, Se¢fÐuJ M¤hz hC−u pC L¢l−u ¢e−mez N¡−m
N¡m m¡¢N−u R¢h a¤m−me, ®fÐp Leg¡−l−¾p Bj¡−L pjbÑ−el Lb¡ ®hn ®S¡−ll p−‰
hm−mez BlJ A−e−LC fÐL¡nL, pÇf¡cL, ®mML Bj¡l hC ¢e−u B−m¡Qe¡ Ll−me,
f¡WJ Ll−me HLSe, ¢pm¢iu¡ L¤−l¢e m‹¡l HL¢V Awn h¡l L−l hm−me, ¢h−no
L−l B¢j j¤‡ q−u¢R H−a ®k p¤l”e hm−R B¢j HLSe j¡e¤o ¢Rm¡j, j¤p¢mj
®j±mh¡c£l¡ Bj¡−L j¡e¤o b¡L−a ¢cm e¡, ¢q¾c¤ h¡¢e−u R¡s−m¡z ¢pm¢iu¡l S¾j
Ca¡¢m−a, L¤¢s hRl B−N h¡l−p−m¡e¡u H−p−Re, AhnÉC ®fÐ−jl L¡l−Z, k¢cJ ®fÐj
®no Ah¢c ®V−L¢e, ®b−L ®N−Re h¡l−p−m¡e¡−L i¡−m¡−h−p, L¡S L−le H¢Xne ¢h


                                     287
fÐL¡ne£−az h¡l−p−m¡e¡−L Bp−m i¡−m¡h¡p¡l j−a¡ HL¢V nql, VNhN Ll−R ®k±hez
jdÉl¡−aJ ®l−Ù¹¡l¡y…−m¡u ¢c−el j−a¡ B−m¡ Bl Sj¡V B—¡z mäe h¡ fÉ¡¢lp nq−ll
j−a¡ Aje hsps hÉ¡f¡l eu, ¢LR¤V¡ p¡j¤¢cÊL, ¢LR¤V¡ T¡m ®jn¡−e¡ -- ¢V¢fLÉ¡m
LÉ¡V¡m¡e M¡h¡l q−µR jnm¡ j¡M¡−e¡ i¡a j¡Rz i¡a k¢cJ ®j¡V¡ Q¡−ml ®M−a Bj¡−cl
¢hl¦C Q¡−ml i¡−al ü¡c eu, ah¤ ®a¡ i¡a, i¡a ®M−u¢R i§jdÉp¡N−ll Jfl h¡e¡−e¡
¢VLVÉ¡L−V¡ ®l−Ù¹¡l¡yuz ea¤e ®l−Ù¹¡l¡yz ea¤e HL¢V nql N−s a¤−m−Re h¡l−p−m¡e¡l
®jul f¡pL¤u¡m jÉ¡l¡−Nm c¤ hRl B−N, A¢m¢Çf−Ll pjuz ea¤e h¡¢sOl, ®q¡−Vm,
®l−Ù¹¡l¡yz p¡j¡−l ö−e¢R ®l−Ù¹¡l¡y…−m¡u hp¡l S¡uN¡ f¡Ju¡ k¡u e¡, Ha ¢is, el¢XL
®cn…−m¡ ®b−L hl−g ®X¡h¡ j¡e¤o…−m¡ Q−m k¡u ®Øf−e ®l¡c ®f¡q¡−az ®l¡c Bj¡lJ
®f¡q¡−a C−µR L−l, AhnÉ HL¡ eu, p−‰ a¡−L ¢e−u, a¡−L ®a¡ CJ−l¡−f Bp¡l fl
q¡¢l−u¢R, q¡l¡−e¡l ®hce¡−L AhnÉ q¡l¡−a f¡¢l¢e, ®p b¡−L h¤−Ll ®k q¡s B−R, a¡l
am¡u m¤¢L−u, j¡−T j−dÉCz ¢pN¡m Es−R p¡j−e, Bl M¡¢µR A−ƒ¡f¡p, LÉ¡m¡j¡l,
jw¢gp CaÉ¡¢c CaÉ¡¢c e¡e¡lLj j¡R, h¡l−p−m¡e¡ Bp−m j¡−Rl nql, p−‰ ¢LR¤
q©cuh¡e j¡e¤o, NÒf Ll−a Ll−a, B¢j aMe Bp−m i¡h¢Rm¡j Bh¡l Bp−h¡ B¢j
h¡l−p−m¡e¡u, m¡ l¡ðm¡u q¡yV−a, pj¤âa£−l ®l¡c ®f¡q¡−az Bh¡l Bp−h¡ B¢j..z
Bp−m ®kM¡−eC k¡C ®k ®L¡eJ ®c−n h¡ nq−l, j−e j−e h¢m Bh¡l Bp−h¡, Bh¡l L£
Bl Bp¡ qu!
 HL¢ce LÉ¡V¡m¤¢eu¡l L¡mQ¡l¡m ¢j¢eØV¡l ®cM¡ Ll−mez ®jul Bj¿»Z S¡¢e−u¢R−m
¢p¢V q−mz Bj¡−L p¡j¡−l ®k−a hm−me Bh¡l h¡l−p−m¡e¡uz hm−me, a¤¢j k¢c p¡j¡−l
B−p¡, a−h B¢j ®a¡j¡−cl ®c−n ®hs¡−a k¡−h¡ HL¢cez −m¡L¢V ®l¡j¡¢¾VL h−Vz
Bj¡−L e¡¢L ®fl¦¢iu¡e m¡−N ®cM−az j¿¹hÉ¢V mä−eJ ö−e¢Rz Cw−lS hå¤l¡ h−mz
−fl¦¢iu¡e? h¡c¡¢j qÉ¡V¢V f−l kMe ®L¡b¡J ®h−l¡C, ¢e−S−LC ¢S−‘p L¢l, L£ ®q
®fl¦¢iu¡e, ®Lje B−R¡, j−e j−e HL−Q¡V ®q−p ¢eC, ®L¡b¡u juje¢pwq Bl ®L¡b¡u


                                     288
®fl¦z SNa¢V œ²−jC ®R¡V q−u k¡−µRz h¡l−p−m¡e¡l ®jul ®p¡n¡¢mØV f¡¢VÑl, ®hn
Se¢fÐu HM¡−ez ®jul ay¡l h¡¢s−a ¢ej¿»Z Ll−mez i¡úl N¡l…u¡−ml ®j−u−LJ
®X−L¢R−me h¡¢s−az J H−p−R 顾p ®b−Lz N¡l…u¡−ml L¡S j¤‡ Ll¡l j−a¡z ¢h−no
L−l ®hС” Bl Lf¡−l Ll¡ e¡l£l j¤Mz N¡l…u¡m j¡l¡ ®N−Re E¢enn R¢œ−nz ®no ¢c−L
¢a¢e j§¢aÑl nl£l ®b−L N¡mV¤L¤ h¤LV¤L¤ ®fVV¤L¤ ®L−V h¡c ¢c−aez n§eÉa¡−L ¢a¢e ay¡l
L¡−S Hje f¤−l ¢c−u¢R−me ®k j−e qm HC n§eÉa¡C ay¡l L¡S−L f§ZÑ L−l−R ®h¢nz
¢p¢V q−m ay¡l ®noS£h−el HL¢V i¡úkÑ l¡M¡z NË£L f¤l¡−el ¢SEp R¤V−R ®O¡s¡u, pj¤â
f−bz ®hС−”l L¡Sz ®O¡s¡¢Vl ®fV M¡¢mz fÐb−jC ®Q¡M Q−m k¡u n§eÉa¡l ¢c−Lz
N¡l…u¡−ml e¡l£j§¢aÑ…−m¡l El¦ M¤h ®j¡V¡ ®j¡V¡z ®j¡−V¡ El¦l AbÑ L£ q−a f¡−l!
hÉf¡l¢V L£ q−a f¡−l? ®j−u hmm, Bj¡l h¡h¡ ®j−uj¡e¤−ol fТa M¤h Bpš² ¢Rmz a¡
¢Rmz ¢L¿º El¦ ®Le Hje qW¡v N¡−Rl …y¢sl j−a¡ ®j¡V¡ q−u EW−m¡z h¡¢L nl£−ll p−‰
p¡j”pÉq£e! e¡l£−L LjÑW Hhw n¢š²j¡e ®h¡T¡−e¡l SeÉ? q−h qu−a¡z Ap−m¡u …Ù¹¡i
¢i¢NmÉ¡−el L¡S A−eLV¡ Hjez ü¡ÙÛÉh¡e ü¡ÙÛÉha£−cl Rs¡R¢sz f¤−l¡ HL¢V h¡N¡eC
a¡ ¢e−uz
  h¡l−p−m¡e¡u ph−Q−u i¡−m¡ m¡N¡l hÉ¡f¡l ¢Rm ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u Ae¤ù¡ez fÐbj ®aje
…l¦aÅ ¢cC¢ez f−l ®c¢M Hm¡¢q L¡™z ®p¢ce ¢œ²pj¡−pl R¤¢V q−u ®N−Rz ¢L¿º R¡œR¡œ£l¡
®LE LÉ¡Çf¡p R¡−s¢e ap¢mj¡−L öe−h h−mz fÐ−gp¡ll¡ A−fr¡ Ll¢R−mez R¡œR¡œ£−a
L¡e¡u L¡e¡u f§ZÑ A¢X−V¡¢lu¡jz hp¡l S¡uN¡ −eCz c¡y¢s−u ¢Rm j¡e¤o O¾V¡l fl O¾V¡z
Bj¡l ®mM¡−m¢M ¢e−u B−m¡Qe¡ Ll−me Q¡lSe fÐ−gplz Hlfl Bj¡l f¡m¡z p¡j¡eÉ
¢LR¤ hmm¡jz Ae¤h¡c ¢hi¡−Nl fÊd¡e Cw−lS iâ−m¡L Bj¡l hš²hÉ LÉ¡V¡m¡e i¡o¡u
Ae¤h¡c Ll¢R−mez R¡œR¡œ£−cl ¢LR¤ fÊ−nÀl EšlJ ¢c−a qmz Hlfl Hm A−V¡NË¡−gl
d¤jz C¢aj−dÉC q¡−a q¡−a Bj¡l ØfÉ¡¢en m‹¡z Bj¡l ¢is ®b−L HLlLj ®V−eC h¡l
                                      289
L−l ¢e−me fÐ−gpll¡z p¡l¡ ¢hnÄ¢hcÉ¡m−u ®f¡ØV¡l J−umL¡m ap¢mj¡z i§jdÉp¡N−ll
a£−lJ juje¢pw−ql h¡P¡m ®j−u¢V−L ¢e−u °q °Qz fª¢bh£ ¢L œ²jn ®R¡V q−u Bp−R!
 ØfÉ¡¢enl¡ Cw−lS S¡−e M¤hC Ljz ¢p¢LE¢l¢V f¤¢mnl¡ HL ArlJ Cw−l¢S S¡−e
e¡z ¢ae N¡¢s ¢p¢LE¢l¢V ¢Rm, ¢hn¡m ®q¡−V−m ¢p−œ²V l¦j ¢Rm, TLT−L, BÙ¹ HL¢V
h¡¢s ®kez l¦−jl p¡j−e Q¢în O¾V¡ ¢el¡fš¡ fÐql£z ®c−M j¡u¡C qu J−cl SeÉz
®Øf−e ®L Bp−h Bj¡−L j¡l¡l SeÉ? fÐbj ¢ce ®Øf−el S¡a£u ®V¢m¢in−e c£OÑ ®k
m¡Ci Ae¤ù¡e¢V L−l¢Rm,   h¡l−p−m¡e¡u h−p pl¡p¢l j¡¢â−cl Ae¤ù¡−e ®k¡N ¢c−a
q−u¢Rm Bj¡−L, ®pC Ae¤ù¡−e Bj¡l hš²hÉ ¢e−u c£OÑ B−m¡Qe¡ q−u−Rz NË¡e¡X¡l
Cpm¡¢jL CE¢ei¡¢pÑ¢Vl ®lƒl Bl ØfÉ¡¢en h¤¢ÜS£¢hl¡ ¢R−me, eÉ¡s¡j¡b¡ j¤pmj¡e
Bhc¤l l¢qj ®j¢ce¡ ®hn ¢QvL¡l L−l ®O¡oZ¡ Ll−me, j¤p¢mj g¡ä¡−j¾V¡¢mSj h−m
SN−a ¢LR¤ ®eC, phC J−u−ØVl h¡e¡−e¡ hÉ¡f¡lz phC L−m¡¢eu¡m d¡lZ¡z NË¡e¡X¡u fÐQ¤l
j¤pmj¡−el h¡pz Bj¡l på¡e a¡l¡ ®f−mJ ®j−l ®gm¡l j−a¡ L¡S¢V Ll−h L£ e¡
Bj¡l S¡e¡ ®eCz
 LÉ¡V¡m¡e ®fe LÓ¡h Bj¡−L ¢Xe¡−l X¡L−m¡ HL¢cez LÉ¡V¡m¡e ®mML−cl p−‰ HL
QjvL¡l l¡a L¡V−m¡z úÉ¡e¢X−e¢iu¡u l¡−al M¡h¡l ®M−u ®eu ¢h−Lm f¡yQV¡u Bl m¡’
HN¡−l¡V¡ h¡−l¡V¡uz ®Øf−e Nlj ®c−nl j−a¡ l¡−al M¡h¡l l¡−aC M¡uz ®Øfe Bj¡l
L¡−R A−eLV¡    ®cn ®cn m¡−N a¡Cz j¡e¤o…−m¡J ®hn B¿¹¢lL, Bj¤−cz
h¡l−p−m¡e¡u ®Qe¡ N¡Rf¡m¡, ¢h−no L−l ®MyS¤l N¡R Bl g¢ejen¡ ®c−M je i−l
EW−m¡, La¢ce ®c−nl hªr ®cM¡ qu e¡ Bj¡lz Q−m Bp¡l B−Nl ¢ce l¡a ®csV¡
Ah¢c ®l−Ù¹¡l¡yu B—¡ Qm−m¡z Bj¡l ØfÉ¡¢en Ae¤h¡cL ®cM−a d¤j−p j−a¡z ¢h−u
L−l−R B¢éL¡l ®j−u−Lz Bj¡−L p¡j¡−l a¡l h¡¢s−a JW¡l Bj¿»Z S¡¢e−u hm−m¡,
H¢nu¡ B¢éL¡ Bl CJ−l¡−fl aMe jq¡¢jme q−hz p¡j¡−l H−p¡, ®e¡ f¤¢mn, ®e¡
®q¡−Vm, ®e¡ C¾V¡l¢iE, ®e¡ ®mLQ¡l ---- QjvL¡l j¡e¤−ol j−a¡ S£he L¡V¡−h, L£ hm?


                                     290
 Bp−mC j¡e¤−ol j−a¡ S£he Bj¡l L¡V¡−e¡ qu e¡ A−eL¢cez CJ−l¡−f H−p¢R ®pC
BN−ØVz p¡d¡lZ j¡e¤−ol j−a¡ q¡yV¡Qm¡ Bj¡l qu e¡z phpju l¡S¡ L−l l¡M¡ quz
Bj¡−L Bp−m B¢j ®a¡ ¢ea¡¿¹C HL ¢el£q fÐS¡z B¢j ®a¡ X¡mi¡−al j¡e¤oz
n£aL¡−m d−ef¡a¡ ¢c−u j¡…l j¡−Rl ®T¡m l¡yd¡l Bhc¡l Lla¡j j¡−ul L¡−Rz B¢j
®a¡ HMeJ ®plLjC B¢Rz j¡−ul j¤M¢V BSL¡m h−m j−e i¡−pz ¢fL¡−p¡ a¡l j¡−ul
HL¢V R¢h H−Ly¢R−me ®pC h¡mL hu−pz ¢fL¡−p¡l R¢hl am¡u aMe pC b¡L−a¡,
f¡h−m¡ l¦CS ¢fL¡−p¡z ¢fL¡−p¡ a¡l j¡−ul fch£z ¢fL¡−p¡ h¡l−p−m¡e¡u ¢R−me
1895 ®b−L 1904 fkÑ¿¹z Bj¡l hup aMeL¡l ¢fL¡−p¡l ®Q−u A−eL ®h¢nz ¢fL¡−p¡l
j−a¡ B¢jJ j¤‡ qC ¢ep−NÑl ®p±¾c−kÑz Bj¡lJ ¢ff¡p¡ ®j−V e¡z ¢fL¡−p¡l j−a¡ lP
a¤¢m ¢e−u Bj¡l hp¡ qu e¡, ¢L¿º Bj¡l q©c−u ®k LÉ¡ei¡p¢V B−R a¡−a ®Q¡−Ml L¡−m¡
lP Hy−L k¡u S£he J SN−al A−eL R¢hz
2.
*−L¡b¡u k¡µR?
¢p¢p¢mz
¢p¢p¢m? ¢p¢p¢m ®Le?
fÐ−nÀ Ha ¢hpÈu b¡−L ®k B¢jJ is−L k¡Cz SN−a ¢L k¡h¡l S¡uN¡l Ai¡h f−s−R?
hÉ¡f¡l¢V Hjez Ca¡¢m−a ®k ®hs¡−a k¡µR, a¡ ®l¡j ®gÓ¡−l¾p ®i¢ep e¡ ¢N−u ¢p¢p¢m
k¡−h fÐbj, Hje ®h¡dqu ®LE d¡lZ¡ Ll−a f¡−l e¡z a−h h−m BnÄÙ¹ L¢l J−cl, ®k,
e¡ h¡f¤ ¢p¢p¢m ®b−LC ¢g−l Bp¢R a¡ eu, c¢rZ ®b−L Eš−ll ¢c−LJ k¡¢µR j¡−e JC
®mS ®h−u j¡b¡u ¢N−u JW¡l j−a¡z dÉ¡a ®L¡eJ piÉ ®m¡L JM¡−e k¡u? JC j¡¢gu¡l


                                    291
®c−n! hå¤l¡ Bj¡l k¡h¡l ¢ce pL¡−mJ i¤l¦ L¤yQ−L ¢S−‘p L−l−R, HC−l Bp−mC
k¡¢µRp e¡¢L?
Bp−m e¡ ®a¡ ¢L eL−m?
B¢mV¡¢mu¡ E−s¡S¡q¡S¢V f¡−ml−j¡ h¾c−l ®i¡L¡–¡ O¤¢sl j−a¡ BR¡s ®M−u f−sz
ýsj¤s L−l e¡j−a b¡−L k¡œ£l¡, ®f¡n¡L ®ke ®ae, j¡b¡l Q¤m ¢jn¢j−n L¡−m¡, h¡c¡¢j
N¡−ul lw, qW¡v j−e qu h¤¢T c¢rZ H¢nu¡l ®L¡eJ ®c−n e¡j¢Rz hs Bfe Bfe
m¡−Nz c£OÑ¢ce ®p¡e¡¢m Q¤m Bl p¡c¡ Q¡js¡ ®cM−a ®cM−a ®Q¡−MlJ LÓ¡¢¿¹ d−l ®N−Rz
q¡yV¢R, qW¡v p¡j−e H−p c¡ys¡u c¤−V¡ ®R¡Ls¡z HLS−el j¡b¡l Q¤m ®fR−e ¢c−L
ByQs¡−e¡, fl−e ¢Se−pl lwSÅm¡ SÉ¡−LV, B−lLS−el N¡−u Bdjum¡ ¢Vp¡VÑ, a¡J
Bh¡l O¡−sl ¢c−L ®Rys¡z h¤−Ll ®ial c¤l¦j L−l në qu, il¡ HL¢V Lmp ®ke Ef¤s
q−u f−sz j¡¢gu¡l ®m¡L eu ®a¡ Hl¡! Hje aÉ¡s¡ ®Q¡−MC h¡ a¡L¡−µR ®Le?
−R¡Ls¡c¤−V¡ Ca¡¢mu i¡o¡u ¢LR¤ HLV¡ h−m Bj¡−Lz ®L S¡−e L£ h−m! B¢j j¤q§aÑ e¡
®b−j f¡n L¡¢V−u â¦a ®qy−V k¡C j¡e¤−ol ¢i−s, ¢i−s q¡¢l−u h¤−Ll d¤Lf¤L A−eLM¡¢e
L¡¢V−u E¢Wz HLpju Bm−N¡−R ®fRe ¢g−l ®c¢M ¢WL Bj¡l N¡ ®Oy−p q¡yV−R Jl¡z
¢hfc h−Vz B¢j X¡−e ®N−m Jl¡J X¡−e k¡u, h¡y−u ®N−m h¡y−uz ¢e−S−L Bs¡m Llh¡l
SeÉ Bj¡−L fСu ®R−m−hm¡l m¤−L¡Q¤¢l ®Mm−a quz ¢L¿º J c¤−V¡ HaC ®pu¡e¡ ®k Mf
L−l h¡lh¡lC Bj¡−L d−l ®g−mz j¤n¢Lm Bp¡e h−m HL¢V Lb¡ B−R, ®p pju c¤−V¡
n¡¿¹j−a¡ ®j−u Bj¡l L¡−R fСu ®c±−s B−p, h−m ®a¡j¡−L ¢e−a H−p¢R, Bj¡l e¡j
Be−a¡−em¡ Bl Jl..
..e¡j f−l q−hz Bj¡l −fR−e c¤−V¡ hcj¡n ®m−N−R, B−N J−cl R¡s¡J, Jl¡ L£ Q¡u
h−m¡ ®a¡! B¢j q¡yf¡−a q¡yf¡−a h¢mz
®j−uc¤−V¡ Bya−L J−Wz ®fR−el ®R¡Ls¡c¤−V¡−L ¢LR¤ HLV¡ h−mz Bl p−‰ p−‰C
®L¡j−l …y−S l¡M¡ ¢fÙ¹m h¡l L−l ®R¡Ls¡c¤−V¡ JC ¢i−sl h¾c−l pLm−L Qj−L ¢c−u


                                     292
L¡E−L M¤e Ll¡l SeÉ H¢cL J¢cL ®c±−s¡−a b¡−Lz h¤−T f¡C e¡ OV−R L£, ®j−uc¤−V¡l
N¡ fСu ByL−s d−l h¢m, ®cM ®cM H−cl q¡−a ¢fÙ¹mJ B−Rz Hl¡ Bj¡l ®fRe ®fRe
®pC LMe ®b−L....
Jl¡ ®q−p h−m, Hl¡ ®a¡ ®a¡j¡−L f¡q¡l¡ ®ch¡l f¤¢mnz
--f¤¢mn? Hl¡ f¤¢mn?
Bj¡l ¢hpÈu L¡−V e¡z Hl¡ Bh¡l f¤¢mn qu L£ L−l, HL¤n h¡Cn hR−ll ®R¡Ls¡, i¤p
i¤p L−l ¢pN¡−l−Vl ®d¡yu¡ R¡s−R, q¡−a ¢fÙ¹m ¢e−u ®c±−s¡−µRz CJ−l¡−fl f¡q¡l¡ f¤¢mn
®a¡ fСu HLhRl d−l ®cM¢R, LMeJ Hje ®hu¡l¡ h¡mL ®a¡ ®c¢M¢ez
---a¡ Hl¡ ¢fÙ¹m h¡l L−l−R ®Le? aMeJ Bj¡l E−šSe¡ k¡u¢ez
---JC ®k hm−m c¤−V¡ hcj¡n ®m−N−Rz Hl¡ M¤yS−R J−clz
h¡„−fVl¡ ®eh¡l SeÉ j¡−Rl h¡S¡−ll ¢isz a¤j¤m ¢Qõ¡¢Q¢õz ¢pN¡−l−Vl ¢gÒV¡−l,
®j¡Qs¡−e¡ L¡N−S, b¤a¤−a h¾c−ll ®j−T ®e¡wl¡ q−u B−Rz i¡¢NÉp f¡e h−m ¢LR¤ ®eC
J−c−n, eu−a¡ f¡−el ¢f−LJ m¡m q−u b¡L−a¡ ®cu¡mz d¤jf¡e ¢e−od p¡Ce Bl
X¡ØV¢he h−m ¢LR¤ ¢el£q ¢S¢ep T¤−m B−R, ®m¡−L J¢c−L ®j¡−VJ ¢g−l a¡L¡u e¡z O¾V¡
M¡¢eL A−fr¡ Ll¡l fl Bj¡l p¤V−Lp Hmz i¡¢NÉp Hmz B¢j ®a¡ fСu Bn¡ ®R−s
¢c−u¢Rm¡jz nУmwL¡l ¢LR¤ ®m¡L ®cMm¡j JC j¡−Rl h¡S¡−l ¢QvL¡l Ll−Rz fÐQ¤l a¡¢jm
f¡¢m−u H−p−R Ca¡¢m−a ö−e¢R, ¢p¢p¢ml ¢c−LJ Bp−Rz Jl¡ j¡¢gu¡u ¢is−R e¡ ®a¡
Bh¡l! L¡lJ L¡lJ ®Qq¡l¡ ®c−M l£¢aja BnwL¡ quz p¤V−Lp ¢e−u h¡C−l ®h−l¡−a
k¡−h¡, L¡ØVj−pl HL ®m¡L Bj¡l fb−l¡d L−lz BQjL¡ ®L¡−›−L ®R¡Ls¡ f¤¢mnc¤−V¡
fСu E−s H−p Bj¡−L ®R¡y ®j−l a¤−m ¢e−u k¡uz ®fR−e L¡ØVj−pl ®m¡L¢V ¢M¢Ù¹ öl¦
L−lz ph ¢M¢Ù¹lC Bm¡c¡ p¤l b¡−Lz ¢iæ i¡o¡u q−mJ ¢WLC B¾c¡S Ll¡ k¡uz
f¤¢mnc¤−V¡ p¡VÑ EyQ¤ L−l ®L¡j−ll ®h−ÒV ®T¡m¡−e¡ BC¢X L¡XÑ ®cM¡u c§l ®b−L, H ®ke
m¤¢‰ a¤−m e¤e ®cM¡−e¡z ®R¡V−hm¡u ®c−M¢R hM¡−V ®R−ml¡ j¡l¡j¡¢l m¡N−m JC L−l,


                                      293
¢h−no L−l N¡−ul ®S¡−l ®k ¢Sa−a e¡ f¡−l a¡l ®N¡fe¡‰C ilp¡z Bj¡−L
®R¡Ls¡c¤−V¡l N¡¢s−a EW−a q−hz ®L S¡−e Hl¡ Bp−mC f¤¢m−nl ®m¡L e¡¢L j¡¢gu¡lz
Be−a¡−em¡−L h¢m, i¡C ®a¡jl¡J Qm Bj¡l p−‰z jl−m HLp−‰C j¢lz
®j−uc¤−V¡ Bj¡l p−‰ N¡¢s−a EW−a ®N−m Jl¡ ®a−s B−p, e¡ Bj¡−L R¡s¡ Bl
L¡E−L a¡l¡ N¡¢s−a ®e−h e¡z ANaÉ¡ Bm¡c¡ N¡¢s L−l Bp−a qu ®hQ¡l¡−clz l¡Ù¹¡u
Aá¤a L¡™ L−l ®R¡Ls¡c¤−V¡z VÊ¡¢gL SÉ¡j ®eC, ¢LR¤ ®eC, fÉ¡y f¤y h¡¢S−u BL¡n h¡a¡p
L¡y¢f−u c¤n ¢L−m¡¢jV¡l ®h−N ®d−u k¡uz B¢j h¢m, ®a¡jl¡ Hi¡−h EdÄÑnÄ¡p R¤V−R¡ ®Le?
Bj¡l ®L¡eJ a¡s¡ ®eC ®a¡!
−L ®n¡−e L¡l Lb¡! Jl¡ Hj¢e−a HL Arl Cw−l¢S S¡−e e¡z Bl S¡e−mJ Bj¡l
Lb¡u L¡e ¢ca h−m j−e qu e¡z N¡¢s ®R¡−V f¡q¡−sl nl£l ®Oy−p, N¡Rf¡m¡−Ol¡ ¢e¢hs
l¡Ù¹¡ d−l, N¡¢s ®R¡−V ®q¡−V−mz Bj¡l SeÉ B−N ®b−LC ®q¡−V−ml Ol °a¢l q−u B−Rz
Q¡¢h ¢e−u ®c¡am¡u E¢Wz ®fRe ®fRe B−p ®R¡Ls¡c¤−V¡z ¢S−‘p L¢l, BµR¡ j¡¢gu¡l
AhÙÛ¡ L£ lLj HMe h−m¡ ®a¡ ? Cw−l¢S h¡LÉ¢V e¡ h¤T−a f¡l−mJ j¡¢gu¡ në¢V Jl¡
®h¡−T, h¤−T lqpÉju q¡¢p q¡−pz NsNs L−l k¡ h−m, q¡a f¡ ®e−s k¡ ®h¡T¡−a Q¡u
¢LR¤C e¡ h¤−T ®qy−V k¡C Bj¡l SeÉ hl¡Ÿ Ol¢Vl ¢c−Lz O−l B¢j ®Y¡L¡l B−N
®R¡Ls¡c¤−V¡ ®Y¡−Lz q¡−a ¢fÙ¹m ¢e−u ®cu¡−m ¢fW ®Oy−p q¡y−V, ®ke ®L¡eJ Baa¡u£
m¤¢L−u B−R O−l, J−cl L¡™ ®c−M Bj¡l q¡¢pJ f¡u, l¡NJ d−lz Jl¡ h¡bl¦j h¡l¡¾c¡
¢hR¡e¡l am Bmj¡¢ll ®ial Nm¡ h¡¢s−u −L S¡−e L£ ®M¡y−Sz J−cl ®hl L−l clS¡l
¢pV¢L¢e m¡¢N−u B¢j q¡yg ®R−s h¡y¢Qz je i¡−m¡ q−u k¡u h¡l¡¾c¡u c¡y¢s−u
i§jdÉp¡N−ll ¢c−L kMe a¡L¡Cz pj¤−âl jdÉ ®b−L f¡q¡s…−m¡ Hje mLm¢L−u ®h−s
E−W−R ®ke HC ®jO ®R¡y−h, ®Q±Ÿ f−e−l¡ hRl hu−pl ¢L−n¡ll¡ ®kje qW¡v mð¡u h¡f
j¡−LJ R¡¢s−u k¡u ®ajez Aam Hhw Ae¿¹ ¢LR¤l p¡j−e c¡ys¡−m L¡l e¡ je i¡−m¡ qu!
Sm ¢RV−L H−p HL¢V Sh¡ g¤m−L ¢i¢S−u ¢c−µR, f¡b−ll g¡yL −b−L N¢S−u JW¡ Sh¡,


                                      294
®c−M B¢j Qj−L E¢Wz LaL¡m fl m¡m Sh¡l j¤M ®cMm¡jz H ®k Bj¡l e¡¢el h¡¢s
R¡s¡ Bl ®L¡b¡J ®g¡−V Bj¡l ®ke S¡e¡C ¢Rm e¡z ýsj¤s L−l pȪ¢a H−p ¢is L−l,
Bjl¡ eÉ¡w−V¡ h¡µQ¡l¡ f¤L¤−l Sh¡ g¤m ®R−s ®YE R¤y−s R¤y−s j¡T f¤L¤−l i¡¢p−u ¢ca¡jz
®L¡b¡u °nnh, ®L¡b¡u ®pC e¡¢eh¡¢sl a¡m f¤L¤l! i§jdÉp¡Nl f¡−s c¡y¢s−u b¡L¡
j¡e¤o¢Vl L¡R ®b−L ph ®ke hs c§−l p−l ®N−R, C−µR Ll−mJ ¢LR¤ Bl ®aje ®R¡yu¡
k¡u e¡z hs ®S¡l q¡a h¡¢s−u ®Q¡−Ml SmV¤L¤C f¡¢l R¤y−az


 f¤−l¡ HLO¾V¡ fl ®j−uc¤−V¡ ®g−lz Be−a¡−em¡ Bl p¡¢hÐe¡z ¢p¢p¢m L£ Hhw ®Lje
®cM−a Hph ¢e−u J−cl p−‰ c£OÑ HL¢V B—¡ S−j J−Wz
--i§jdÉp¡N−l ka à£f B−R, ph−Q−u hs HC ¢p¢p¢mz
--a¡C e¡¢L?
--qÉ¡y ®cM−a ¢ae−L¡e¡ h−m NË£L Bj−m Hl e¡j ¢Rm VÊ¡C−eL¢lu¡z
--B−NÀu¢N¢l il¡ HC à£f¢V i§¢jL−ÇfJ i¤−N−R Lj euz HC na−LC c¤c¤h¡l dÄ−p ®N−R
A−eLM¡¢ez
--i¤−N−R ¢ie−c¢n−cl n¡p−ez NË£L, pÉ¡l¡−p¾p, ®l¡j¡e, h¡CS¡e¢Ve, eljÉ¡e.. a¡lfl
d−l¡ ØfÉ¡¢enz
--ØfÉ¡¢enl¡ LhRl ¢Rm?
--¢hnÄ¡p qu−a¡ Ll−h e¡, ¢aen hR−ll ®h¢nz
--®p¢cL ®b−L Bjl¡ ¢LR¤V¡ i¡NÉh¡ez ¢hТVn Bj¡−L c¤n hRl SÅ¡¢m−u−Rz ¢p¢p¢mu¡e
®ipf¡pÑ h−m HL¢V ¢hMÉ¡a OVe¡ B−Rz OVe¡¢V ¢L h−m¡ ®a¡! B¢j l£¢aja E−š¢Sa
q−u Ci p¡y m−l¡yl ®jeb−m B…e dl¡Cz Be−a¡−em¡ ®q−p J−Wz p¡¢hÐe¡Jz c¤SeC qC
qC L−l hm−a öl¦ L−lz OVe¡¢V b¡¢VÑ¿Û ®peQ¤¢ll, ®pC¾V m¤CHl i¡C p¡mÑp Ju¡e aMe
®f¡−fl Bú¡l¡ ®f−u ¢p¢p¢m n¡pe Ll−a H−p−Rz ¢p¢p¢mu¡el¡ ¢L¿º J−L c¤−Q¡−M


                                       295
®cM−a −fa e¡z ¢p¢p¢mu¡el¡, gl¡¢p−cl, k¡l¡ Ca¡¢mu i¡o¡ hm−a ®a¡am¡−a¡, e¡j
¢c−u¢Rm a¡aÑ¡¢NÔJ¢e, j¡−e ®a¡am¡z CØV¡−ll fl HL ®p¡jh¡l qW¡v ¢NSÑ¡l O¾V¡ ®h−S
J−Wz LSe gl¡¢p p¡−¿¹¡ ¢Øf¢l−a¡ ¢NSÑ¡u f¡−ml−j¡l HL ®j−u−L Afj¡e L−l¢Rmz
¢p¢p¢mu¡el¡ H OVe¡u ®r−f gl¡¢p−cl −p¢ce H−Lh¡−l jÉ¡p¡L¡l L−l R¡−sz
NieÑlHl h¡¢sJ ®Ol¡J L−lz
h¡qz ¢p¢p¢mu¡el¡ ®hn p¡qp£ h−Vz
¢eÕQu ¢eÕQuz Be−a¡−em¡ ¢Qh¤L EyQ¤ L−l h−mz
Be−a¡−em¡ Bl p¡¢hÐe¡ ¢hR¡e¡u h−p, LMeJ L¡a q−u, ö−u, ¢p¢p¢ml i¡−m¡j−¾cl
hÉ¡MÉ¡ ®cuz J−cl ®Q¡−Ml a¡l¡u ®Mm¡ L−l ¢p¢p¢m e¡−jl HC à£f¢Vl SeÉ HL BÕQkÑ
i¡−m¡h¡p¡z Bp−m ¢p¢p¢m Ca¡¢ml BaÈ£u q−uJ ®ke ®LE euz ®ke HLm¡ HL¢V
c¤x¢M¢e ®cnz Bl Be−a¡−em¡l¡ n¡¿¹ AbQ E‹Æm c¤−V¡ ®Q¡−M j¤‡ a¡¢L−u b¡¢Lz
p¡¢hÐe¡ a¡s¡ m¡N¡u -- Qm Qmz
l¡−al ¢ej¿»−Z k¡h¡l pju q−u ®N−Rz ¢r−d ®aje e¡ m¡N−mJ ¢p¢p¢mu¡e−cl h¡¢s Ol
®Lje Su, B¢Pe¡u g¤m ®Lje ®g¡−V a¡ ®cMh¡l C−µRu lJe¡ qCz m¡ je−Xm¡u
V¤¢lØV−cl ¢is, g¤Vf¡−a e¡e¡ ¢S¢epf¡¢a ¢e−u h−p −N−R N¢lh ¢p¢p¢mu¡el¡z ®p¡e¡¢m
Q¤−ml e¡l£f¤l¦o ®L¡jl S¢s−u q¡yV−a q¡yV−a JCph ¢S¢e−pl ¢c−L L£ hs HLV¡ b¡−jz
Bj¡l ®a¡ j−e qu e¡z Jl¡ B−p Bp−m lP hcm¡−az BSL¡m HL gÉ¡ne q−u−R,
NË£pÈL¡−m N¡−ul lw a¡j¡−V Ll¡z HLpju N¡−ul p¡c¡ lw ¢V¢L−u l¡Mh¡l SeÉ hÉÙ¹ qa
CJ−l¡f£ul¡, L¡lZ N¢lh ®S−m h¡ LªoL−cl lw ¢Rm a¡j¡−V, k¡l¡ ®l¡−c f¤−s h¡C−l
L¡S Llaz Bl HMe Nl−j N¡−ul lw a¡j¡−V qJu¡ j¡−e M¤h V¡L¡Ju¡m¡ h−m NZÉ
qJu¡z V¡L¡ b¡L−m ®m¡−L R¤¢V−a ¢h−c−n k¡u, pj¤−âl d¡−l p§kÑpÀ¡e L−l a¡j¡−V h¡e¡uz
CJ−l¡−f HMe NljL¡−m a¡j¡−V lw ®n¡ Llh¡l Aá¤a gÉ¡ne Qm−Rz
                                      296
 −k h¡¢s−a B¡j¡−cl N¡¢s b¡−j ®p¢V BÙ¹ HL¢V h¡N¡eh¡¢sz H h¡¢s−a HL jdÉhup£
Cw−lS iâj¢qm¡ f−e−l¡ hRl d−l ¢p¢p¢mu¡e ü¡j£ ¢e−u pwp¡l Ll−Rez h¡¢s ®c−MC
Ae¤j¡e qu H−cl V¡L¡ fup¡ fÐQ¤lz ¢p¢p¢m−a V¡L¡ fup¡ k¡−cl B−R j¡¢gu¡l p−‰
a¡−cl pÇfLÑ ®eC, H Lb¡ Bj¡l ¢hnÄ¡p Ll−a Lø quz B¢j A¢ÙÛl f¡uQ¡¢l L¢l O−l
h¡N¡−e h¡l¡¾c¡uz
Be−a¡−em¡ h−m -- Sm Vm ¢LR¤ M¡−h? e¡¢L Ju¡Ce ®ch?
e¡z B¢j M¡−h¡ e¡ ¢LR¤z
nl£l M¡l¡f m¡N−R ¢L?
e¡z
¢m™¡ L¡−R H−p ®q−p h−m -- HC ®a¡ M¡h¡l Bl f¡yQ ¢j¢eV m¡N−h j¡œ °a¢l q−az
B¢j jÔ¡e j¤−M q¡¢pz HLpju ®p¡g¡u N¡ H¢m−u p¡c¡j¡V¡ NÒf öl¦ L¢l Bhq¡Ju¡ ®hn
QjvL¡l Ca¡¢ml, p¤C−X−e HMe hlg fs−R, p¤C¢Xnl¡ h−m Na HLn hR−l Hje L¡™
O−V¢e, ®j j¡−p a¤o¡l f−s¢e.. Ca¡¢ml i¡o¡u qÉ¡−m¡ h¡ …X h¡C q−µR Q¡J Q¡J.. H¢V
HMe B¿¹SÑ¡¢aL pñ¡oZ.. në¢Vl Evf¢š ¢Qu¡−i¡ ®b−Lz ¢Qyu¡−i¡ ®b−L ¢Qu¡Jz ¢Qu¡J
®b−L Q¡Jz ¢Qu¡−i¡ j¡−e B¢j ®a¡j¡l Q¡Llz LSe S¡−e Q¡J n−ël Bpm AbÑ? W¡ W¡
L−l ®q−p E¢W B¢jz
Bpm Lb¡ f¡¢sz -- a¡ Cw−m−ä e¡ ®b−L ¢p¢p¢m−a b¡L−Re ®Le ¢m™¡?
¢p¢p¢ml ®fÐ−j f−s ®N¢R ®kz ¢m™¡ ®h¡L¡ ®Q¡−M a¡¢L−u b¡−Lez ®fÐ−j fs−m j¡e¤o−L
Bp−m ®h¡L¡C ®cM¡uz
--¢p¢p¢ml ®fÐ−j ¢L ®LE f−s! ®kje j¡¢gu¡ HM¡−e..
Bj¡l Lb¡ ®no qu e¡z mr L¢l O−ll j−dÉ BÕQkÑ Ù¹ìa¡ ®e−j H−p−R qW¡vz p¡¢hÐe¡
LmLm L−l Lb¡ LC¢Rm, ®pJ W¡™¡ ®j−l −N−Rz ¢mä¡J Bj¡l fÐ−nÀl Ešl ®ce e¡z
B¢¾cÐu¡−e¡, ¢mä¡l ü¡j£ BQjL¡ ®Qu¡l ®W−m E−W k¡ez Be−a¡−em¡−L ®c¢M eM M¤yV−Rz


                                      297
l¦cm¡−g¡ Bl h¡lh¡l¡, AÉ¡j−e¢ØVl c¤Se pcpÉ,