Docstoc

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜÜNCE 30

Document Sample
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNCE 30 Powered By Docstoc
					ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNCE 07.10.2010 TARİHİNDE İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA
                İLİŞKİN SINAV DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

    Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi
Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere ilan edilen
öğretim elemanı kadroları için aynı yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca 04.11.2010 tarihinde yapılan giriĢ sınavları değerlendirme sonuçları aĢağıya
çıkarılmıĢtır.


ÜNVANI        DER ADET FAKÜLTE          BÖLÜM              ANABİLİM DALI         ARANAN NİTELİKLER
                                                            Tarih Bölümü lisans ve Tarih
                    Fen-Edebiyat                                  Anabilim Dalında Yüksek Lisans
Öğretim Görevlisi     5    1            Tarih              T.C. Tarihi
                    Fak.                                      mezunu olup, en az 5 yıl akademik
                                                            ders verme tecrübesi olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen tek aday giriĢ sınavına girmiĢ olup aday sınavda baĢarılı olmuĢtur.

ADI SOYADI:
- Volkan MARTTĠN
ÜNVANI DER ADET         ENSTİTÜ       FAKÜLTE        BÖLÜM        ANABİLİM DALI        ARANAN NİTELİKLER
                                                           Eğitim Psikolojisi, Eğitimde
                                                           Psikolojik Hizmetler veya Rehberlik
               Eğitim Bilimleri                        Rehberlik ve Psikolojik
AraĢ.Gör.   6    1             Eğitim Fakültesi   Eğitim Bilimleri                ve Psikolojik DanıĢmanlık
               Enstitüsü                            DanıĢmanlık
                                                           alanlarının birinde lisansüstü eğitim
                                                           yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Duygu ÇAVDAR
- (Yedek) Berrin GENÇ
                                                                               1
ÜNVANI DER ADET         ENSTİTÜ       FAKÜLTE         BÖLÜM       ANABİLİM DALI        ARANAN NİTELİKLER
                                                            Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması
              Eğitim Bilimleri                         Eğitim Yönetim Tef.
AraĢ.Gör.   6    2             Eğitim Fakültesi    Eğitim Bilimleri                ve Ekonomisi Anabilim Dalında
              Enstitüsü                            Plan. Ve Ekonomisi
                                                            lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 8 adaydan 7’si giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Derya YILMAZ
- (Asil) Elif AYDOĞDU
- (Yedek) Ümit DEMĠR
- (Yedek) Metin KIRBAÇ

ÜNVANI DER ADET         ENSTİTÜ       FAKÜLTE         BÖLÜM       ANABİLİM DALI        ARANAN NİTELİKLER
                                                            Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
              Eğitim Bilimleri                         Eğitimde Ölçme Ve
AraĢ.Gör.   6    1             Eğitim Fakültesi    Eğitim Bilimleri                alanında lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü                            Değerlendirme
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Halide ÇELĠK
- (Yedek) Eren Can AYBEK

ÜNVANI DER ADET         ENSTİTÜ       FAKÜLTE         BÖLÜM       ANABİLİM DALI        ARANAN NİTELİKLER
                                                            Eğitim Programları ve Öğretim
              Eğitim Bilimleri                         Eğitim Programları ve
AraĢ.Gör.   6    1             Eğitim Fakültesi    Eğitim Bilimleri                alanında lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü                            Öğretim
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Gülçin MUTLU
- (Yedek) Gülçin TÜKEN
                                                                               2
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
         Sağlık Bilimleri                                           Anatomi alanında lisansüstü eğitim
AraĢ.Gör. 4  1                 Tıp Fakültesi     Temel Tıp Bilimleri Anatomi
         Enstitüsü                                               yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 2 adaydan 1’i giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Asrın UZUN
- (Yedek) Bengi YEĞĠN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI     ARANAN NİTELİKLER
         Sağlık Bilimleri                                          Histoloji ve Embriyoloji dalında
AraĢ.Gör. 4  1                 Tıp Fakültesi     Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji
         Enstitüsü                                             lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Nuriye Ezgi BEKTUR
- (Yedek) Emine Nazlı HAYIRLI


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġstatistik lisans mezunu olup,
              Sağlık Bilimleri                         Biyoistatistik ve Tıbbi
AraĢ.Gör.   4    1             Tıp Fakültesi     Temel Tıp Bilimleri               Biyoistatistik alanında Yüksek
              Enstitüsü                            BiliĢim
                                                            Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Özge BOLLUK
- (Yedek) Selçuk KORKMAZ
                                                                              3
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
         Sağlık Bilimleri                                           Tıp Tarihi ve Etik alanında Yüksek
AraĢ.Gör. 4  1                 Tıp Fakültesi     Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik
         Enstitüsü                                               Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen tek aday giriĢ sınavına girmiĢ olup aday sınavda baĢarılı olmuĢtur.

ADI SOYADI:
- Hülya ÖZTÜRKÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
         Sağlık Bilimleri                                           Tıbbi Genetik alanında lisansüstü
AraĢ.Gör. 4  1                 Tıp Fakültesi     Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik
         Enstitüsü                                               eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 2 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Sevgi ÖZPOLAT
- (Yedek) Cem HOROZOĞLU


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi
                                                            veya ilgili Fakültelerin Kimya veya
              Sağlık Bilimleri
AraĢ.Gör.   4    1             Tıp Fakültesi     Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji      Biyoloji Bölümü mezunu olup,
              Enstitüsü
                                                            Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında
                                                            lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 2 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Çiğdem ÇENGELLĠ
- (Yedek) Selin ENGÜR                                                                               4
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġlahiyat Fakültesi lisans mezunu
              Sosyal Bilimler              Temel Ġslam
AraĢ.Gör.   6    1             Ġlahiyat Fakültesi              Ġslam Hukuku       olup Ġslam Hukuku alanında
              Enstitüsü                 Bilimleri
                                                            lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Huzeyfe ÇEKER
- (Yedek) Ahmet AYDIN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġlahiyat Fakültesi lisans mezunu
              Sosyal Bilimler              Temel Ġslam
AraĢ.Gör.   6    1             Ġlahiyat Fakültesi              Hadis           olup Hadis alanında lisansüstü
              Enstitüsü                 Bilimleri
                                                            eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Sezai ENGĠN
- (Yedek) Kenan ORAL


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġlahiyat Fakültesi lisans mezunu
              Sosyal Bilimler              Ġslam Tarihi ve
AraĢ.Gör.   6    1             Ġlahiyat Fakültesi              Ġslam Tarihi       olup Ġslam Tarihi alanında Yüksek
              Enstitüsü                 Sanatları
                                                            Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Mehmet Fatih YALÇIN
- (Yedek) Ferda DEMĠR                                                                              5
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġktisat, Ekonometri veya Maliye
              Sosyal Bilimler   Ġktisadi ve Ġdari              Ġktisadi GeliĢme ve
AraĢ.Gör.   6    1                        Ġktisat                     alanında lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü      Bilimler Fak.                Uluslararası Ġktisat
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Esin KILIÇ
- (Yedek) Nevin BOYA


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġktisat, Ekonometri veya Maliye
              Sosyal Bilimler   Ġktisadi ve Ġdari
AraĢ.Gör.   6    1                        Ġktisat        Ġktisat Politikası    alanında lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü      Bilimler Fak.
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Taner SEKMEN
- (Yedek) Havva Nesrin ÖZKAN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER

                                                            Hukuk Fakültesi lisans mezunu ve
              Sosyal Bilimler   Ġktisadi ve Ġdari
AraĢ.Gör.   6    1                        ĠĢletme        Ticaret Hukuku      Ticaret Hukuku alanında Yüksek
              Enstitüsü      Bilimler Fak.
                                                            Lisans yapıyor olmak.


Ön değerlendirmeyi geçen tek aday giriĢ sınavına girmiĢ olup aday sınavda baĢarılı olmuĢtur.

ADI SOYADI:
- Damla Gülseren SONGUR


                                                                              6
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            ĠĢletme lisans mezunu ve ĠĢletme
              Sosyal Bilimler   Ġktisadi ve Ġdari              Üretim Yönetim ve
AraĢ.Gör.   6    1                        ĠĢletme                     alanında Yüksek Lisans yapıyor
              Enstitüsü      Bilimler Fak.                Pazarlama
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Volkan DOĞAN
- (Yedek) Zeynep YÜNLÜÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Maliye veya Ġktisat alanında lisans
              Sosyal Bilimler   Ġktisadi ve Ġdari
AraĢ.Gör.   6    1                        Maliye        Mali Ġktisat       mezunu ve alanında Yüksek Lisans
              Enstitüsü      Bilimler Fak.
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan aday aĢağıda belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- Zeynep BODURÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Uluslararası ĠliĢkiler alanında lisans
              Sosyal Bilimler   Ġktisadi ve Ġdari   Uluslararası
AraĢ.Gör.   7    1                                   Uluslararası ĠliĢkiler  mezunu ve alanında lisansüstü
              Enstitüsü      Bilimler Fak.     ĠliĢkiler
                                                            eğitim yapıyor olmak.


Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Veysel TEKDAL
- (Yedek) Sezen YARAġ

                                                                                7
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Türk Dili, Eski Türk Dili veya Yeni
              Sosyal Bilimler   Fen Edebiyat      Türk Dili ve
AraĢ.Gör.   7    1                                   Yeni Türk Dili      Türk Dili alanlarında Yüksek Lisans
              Enstitüsü      Fakültesi       Edebiyatı
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Ġbrahim YILMAZ
- (Yedek) Rabia Betül GÜREL


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Turizm alanında lisans mezunu ve
              Sosyal Bilimler   Turizm ve Otel
AraĢ.Gör.   7    3                                                alanında lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü      ĠĢlt.Y.O
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 12 adaydan 10’u giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Orhan Can YILMAZDOĞAN
- (Asil) BarıĢ DEMĠRCĠ
- (Asil) Ebru ASLANER
- (Yedek) Necati KARAKAġ
- (Yedek) Cansev ÖZDEMĠR
- (Yedek) Funda ÖN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            ĠnĢaat Mühendisliği lisans mezunu
              Fen Bilimleri    Mühendislik
AraĢ.Gör.   5    1                        ĠnĢaat Mühendisliği Yapı            ve Yapı alanında Yüksek Lisans
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.
ADI SOYADI:
- (Asil) Gülçağ KAÇAN
- (Yedek) Eren ÇĠFTLĠK
                                                                               8
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Elektrik-Elektronik Mühendisliği
                                                            lisans mezunu ve Elektrik-
              Fen Bilimleri    Mühendislik      Elektrik-Elektronik
AraĢ.Gör.   5     1                                 Elektronik         Elektronik Mühendisliği Anabilim
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.     Müh.
                                                            Dalında Lisansüstü eğitim yapıyor
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Onural ÇĠMENLER
- (Yedek) Ġdil IġIKLI


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Endüstri Mühendisliği lisans
              Fen Bilimleri    Mühendislik      Endüstri                    mezunu ve Endüstri Mühendisliği
AraĢ.Gör. 5     1                                    Endüstri Mühendisliği
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.     Mühendisliği                  Anabilim Dalında Yüksek Lisans
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Yeliz BURUK
- (Yedek) Nurdan ÖZARIK


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Endüstri Mühendisliği lisans
              Fen Bilimleri    Mühendislik      Endüstri                    mezunu ve Yöneylem AraĢtırması
AraĢ.Gör. 5     1                                    Yöneylem AraĢtırması
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.     Mühendisliği                  Anabilim Dalında Yüksek Lisans
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.
ADI SOYADI:
- (Asil) Gülcan GOCUKLU
- (Yedek) Gökhan ERDĠR
                                                                              9
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Kimya Mühendisliği lisans mezunu
              Fen Bilimleri    Mühendislik      Kimya                      ve Kimyasal Teknolojiler Anabilim
AraĢ.Gör. 5     1                                    Kimyasal Teknolojiler
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.     Mühendisliği                  Dalında Yüksek Lisans yapıyor
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Canan AYDIN
- (Yedek) Özge ÇEPELĠOĞULLAR


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Kimya Mühendisliği lisans mezunu
              Fen Bilimleri    Mühendislik      Kimya         Temel ĠĢlemler ve     ve Temel ĠĢlemler ve Termodinamik
AraĢ.Gör. 5     1
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.     Mühendisliği     Termodinamik       Anabilim Dalında Yüksek Lisans
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Uğur MORALI
- (Yedek) Seda EROL


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Bilgisayar Mühendisliği veya
              Fen Bilimleri    Mühendislik      Bilgisayar                   Elektrik-Elektronik Mühendisliği
AraĢ.Gör. 5     1                                    Bilgisayar Bilimleri
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.     Mühendisliği                  alanında lisans mezunu ve alanında
                                                            Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Sinem BOZKURT
- (Yedek) Emre GÜNGÖR
                                                                              10
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Mimarlık lisans mezunu ve Bina
              Fen Bilimleri    Mühendislik
AraĢ.Gör. 5     1                         Mimarlık       Bina Bilgisi       Bilgisi Anabilim Dalında Yüksek
              Enstitüsü      Mimarlık Fak.
                                                            Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Ezgi ĠġBĠLEN
- (Yedek) Selin OKTAN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Matematik veya Matematik ve
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat      Matematik ve                  Bilgisayar Bilimleri Anabilim
AraĢ.Gör. 6     1                                    Bilgisayar Bilimleri
              Enstitüsü      Fakültesi       Bilgisayar Bil.                 Dalında Yüksek Lisans yapıyor
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Rüya YEĞĠN
- (Yedek) Zuhal KURT


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Uygulamalı Matematik Anabilim
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat      Matematik ve
AraĢ.Gör. 6     1                                    Uygulamalı Matematik   Dalında Lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü      Fakültesi       Bilgisayar Bil.
                                                            olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Ömer ÜNSAL
- (Yedek) Melis ZORġAHĠN


                                                                              11
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
         Fen Bilimleri         Fen Edebiyat      Matematik ve                  Topoloji Anabilim Dalında Yüksek
AraĢ.Gör. 6 1                                        Topoloji
         Enstitüsü           Fakültesi       Bilgisayar Bil.                 Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Hatice GÜLSÜN
- (Yedek) Setenay AKDUMAN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI      ARANAN NİTELİKLER
                                                           Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat      Matematik ve
AraĢ.Gör. 6     1                                    Cebir ve Sayılar Teorisi Dalında Yüksek Lisans yapıyor
              Enstitüsü      Fakültesi       Bilgisayar Bil.
                                                           olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Kadir EMĠR
- (Yedek) Arda KÖRÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat                 Yüksek Enerji ve
AraĢ.Gör. 6     1                         Fizik                      Anabilim Dalında Yüksek Lisans
              Enstitüsü      Fakültesi                  Plazma Fiziği
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.


ADI SOYADI:
- (Asil) Erkan ĠLĠK
- (Yedek) Yasemin YEġĠLÖREN


                                                                             12
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
         Fen Bilimleri         Fen Edebiyat                              Analitik Kimya Anabilim Dalında
AraĢ.Gör. 6 1                             Kimya         Analitik Kimya
         Enstitüsü           Fakültesi                               Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Fatih SAYIN
- (Yedek) S.Levent ZORLUOĞLU


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġstatistik, Matematik, Matematik ve
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat
AraĢ.Gör. 6     1                         Ġstatistik      Uygulamalı Ġstatistik   Bilgisayar Bilimleri alanlarında
              Enstitüsü      Fakültesi
                                                            Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Yakup Murat BULUT
- (Yedek) Selim DÖNMEZÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġstatistik, Matematik, Matematik ve
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat
AraĢ.Gör. 6     1                         Ġstatistik      Yöneylem         Bilgisayar Bilimleri alanlarında
              Enstitüsü      Fakültesi
                                                            Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 adaydan 3’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Aslı CANAL
- (Yedek) Gamze BUZKAN                                                                               13
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ġstatistik, Matematik, Matematik ve
              Fen Bilimleri    Fen Edebiyat                 Ġstatistik Bilgi
AraĢ.Gör. 6     1                         Ġstatistik                   Bilgisayar Bilimleri alanlarında
              Enstitüsü      Fakültesi                  Sistemleri
                                                            Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Rana ġEN
- (Yedek) Melike KAPLAN


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri lisans
              Fen Bilimleri
AraĢ.Gör. 6     1              Ziraat Fakültesi    Tarla Bitkileri    Tarla Bitkileri      mezunu ve bu alanda Yüksek Lisans
              Enstitüsü
                                                            yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Engin Gökhan KULAN
- (Yedek) Havva Merve BĠNATLI


ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
              Fen Bilimleri
AraĢ.Gör. 6     1              Ziraat Fakültesi    Bahçe Bitkileri    Bahçe Bitkileri      lisans mezunu ve bu alanda Yüksek
              Enstitüsü
                                                            Lisans yapıyor olmak.

Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Çiğdem AYDOĞAN
- (Yedek) Ġlker ALTIOĞLU                                                                               14
ÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Ziraat Fakültesi Zootekni lisans
              Fen Bilimleri
AraĢ.Gör. 6     2              Ziraat Fakültesi    Zootekni       Hayvan YetiĢtirme     mezunu ve bu alanda Yüksek Lisans
              Enstitüsü
                                                            yapıyor olmak.


Ön değerlendirmeyi geçen 6 adaydan 4’ü giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Samet H. ABACI
- (Asil) Harun CĠNLĠ
- (Yedek) Hulusi O. TAġKESEN
- (Yedek) Elif GÖKÜNVANI DER. ADET ENSTİTÜ            FAKÜLTE        BÖLÜM         ANABİLİM DALI       ARANAN NİTELİKLER
                                                            Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
              Eğitim Bilimleri
AraĢ.Gör. 6     1              Eğitim Fakültesi    Ġlköğretim      Sınıf Öğretmenliği    alanında lisansüstü eğitim yapıyor
              Enstitüsü
                                                            olmak.


Ön değerlendirmeyi geçen 4 aday giriĢ sınavına girmiĢ olup baĢarılı olan adaylar aĢağıda asil ve yedek olarak belirtilmiĢtir.

ADI SOYADI:
- (Asil) Seher YALÇIN
- (Yedek) Hasibe KAHRAMAN
                                                                              15
KAZANAN ADAYIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

Kazanan adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içersinde Rektörlük Personel Dairesine baĢvurması gerekmektedir.

1-Dilekçe
2-Erkek adaylar için askerlik belgesi
3-Ġkametgah ilmühaberi (Resmi kurumda çalıĢanlardan istenilmemektedir.)
4-Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi (Resmi kurumda çalıĢanlardan istenilmemektedir.)
5-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teĢekküllü hastaneden alınacak) (Resmi kurumda çalıĢanlardan istenilmemektedir.)
6-Fotoğraf (12 adet)
7-Orta öğrenim sırasında hazırlık sınıfı okumuĢsa buna iliĢkin belge.
8-Herhangi bir Resmi Kurumda çalıĢıp görevinden ayrılanların en son çalıĢtığı Kurumdan alacakları hizmet belgesi.
                                   11.11.2010

                                  REKTÖRLÜK
                                                          16

				
DOCUMENT INFO