Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

BANG GIA MUC IN CLICK

VIEWS: 317 PAGES: 24

									            Coâng ty TNHH Nhaân Coâng
            ÑC : 67/453A, Quang Trung, P.12, Goø Vaáp, TP. HCM
            ÑT : (08) 38158725 - 093.93.00005
            Email : nhancong.ncc@gmail.com
            TK : 050 1 00 0072798 Vietcombank - CN Vónh Loäc


     BAÛNG BAÙO GIAÙ MÖÏC IN TÖÔNG THÍCH CLICK®, FILM FAX, RUY BAÊN
             AÙP DUÏNG TÖØ 01/07/2010 (Giaù ñaõ bao goàm VAT)
Chuùng toâi traân troïng giôùi thieäu ñeán Quùy Khaùch Haøng caùc loaïi saûn phaåm möïc in hieäu CL
saûn phaåm möïc in CLICK® ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam vôùi söï hôïp taùc cuûa Coâng Ty Frager G
Hoøa Lieân Bang Ñöùc, chaát löôïng hoaøn toaøn töông ñöông vôùi möïc in chính haõng, baûo haønh ñ
ñoái vôùi möïc in laser vaø 6 thaùng ñoái vôùi möïc in phun
                      For Canon Inkjet Printers

  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)      Color

                  Canon PIXMA IP 1200/1600/1700/1880/2000/2200
ICBPG40     Canon PG-40                                Black
                  MP 150/160/170/180/450/460/480/MX 308/MX 318
                  Canon PIXMA IP 1200/1600/1700/1880/2000/2200
ICCCL41     Canon CL-41    MP 150/160/170/180/450/460/480/MX 308/MX 318       Color
                  Canon PIXMA IP 2200
ICBPG50     Canon PG-50    MP 150/160/450/460/MX 300/ MX 308/MX 310         Black
                  Canon PIXMA IP 2200
ICCCL51     Canon CL-51    MP 150/160/450/460/MX 300/MX 310             Color
                  Canon PIXMA IP 2200
ICB0C02     Canon BC-02    MP 150/160/450/460/MX 300/MX 310             Black

                  Canon BJC200 Serie/Fax B100/200 Serie
ICB0C03     Canon BC-03                                Black
                  FAXPHONE B540/B550/B640, MultiPASS 800
                  Canon BJC-1000, BJC-1010, BJC-210, BJC-240
ICC0C05     Canon BC-05                                Color
                  BJC-250, BJC-25100n and BJC-255
ICB0C20     Canon BC-20    Canon BJC2000/2100/2110/4000 Serie/Multipass C555    Black

ICBX02      Canon BX-02    Canon Fax B320/340/360 Serie               Black
                  Canon BJC200 Serie/Fax B100/200 Serie
ICBX03      Canon BX-03                                Black
                  FAXPHONE B540/B550/B640, MultiPASS 800
                  Canon BJC-2000/2000sp/2100/4000/4100/4200/4300/4310SP
                  /4400/4550/4650/5000/5100/5500; Canon Multipass C-530
ICB0021/24    Canon BCI-21/24                              Black
                  545/560/635/3500/5500/BJC-S200, S300, S330, i320, i450
                  i4700, Muitipass F20
                  Canon BJC-2000/2000sp/2100/4000/4100/4200/4300/4310SP
                  /4400/4550/4650/5000/5100/5500; Canon Multipass C-530
ICC0021/24    Canon BCI-21/24                              Color
                  545/560/635/3500/5500/BJC-S200, S300, S330, i320, i450
                  i4700, Muitipass F20
                  Canon BJC-3000/6000/6100/6200/6500; BJ F300 / 600;
ICB0003     Canon BCI-3e   S400/S450/S4500/S520/S530D/S750/i50/S6300/i550      Black
                  i560/i850/i856
                  Canon BJC-3000/6000/6100/6200/6500; BJ F300 / 600;
ICCC003     Canon BCI-3e   S400/S450/S4500/S520/S530D/S750/i50/S6300/i550      Cyan
                  i560/i850/i856
                    Canon BJC-3000/6000/6100/6200/6500; BJ F300 / 600;
ICCM003       Canon BCI-3e   S400/S450/S4500/S520/S530D/S750/i50/S6300/i550    Magenta
                    i560/i850/i856
                    Canon BJC-3000/6000/6100/6200/6500; BJ F300 / 600;
ICCY003       Canon BCI-3e   S400/S450/S4500/S520/S530D/S750/i50/S6300/i550    Yellow
                    i560/i850/i856
                    Canon BJC-8200 Photo,S800/S820/S820D/S830D
ICB0006       Canon BCI-6                               Black
                    S900/i860/i950/i960/i900D/IP3000/4000/5000
                    Canon BJC-8200 Photo,S800/S820/S820D/S830D
ICCC006       Canon BCI-6                               Cyan
                    S900/i860/i950/i960/i900D/IP3000/4000/5000
                    Canon BJC-8200 Photo,S800/S820/S820D/S830D
ICCM006       Canon BCI-6                              Magenta
                    S900/i860/i950/i960/i900D/IP3000/4000/5000
                    Canon BJC-8200 Photo,S800/S820/S820D/S830D
ICCY006       Canon BCI-6                              Yellow
                    S900/i860/i950/i960/i900D/IP3000/4000/5000
ICB015        Canon BCI-15   Canon Bubble Jet i70/i80/iP90             Black
ICC015        Canon BCI-15   Canon Bubble Jet i70/i80/iP90             Color
                    Canon PIXMA iP4200/iP5200/5200R
ICB005 (With Chip)  Canon PGI-5                               Black
                    MP500/520/610/800/MX700
                    Canon PIXMA iP4200/iP5200/5200R/6600D
ICB008 (With Chip)  Canon CLI-8                               Black
                    MP500/520/610/800/MX700
ICCC008                Canon PIXMA iP4200/iP5200/5200R/6600D
           Canon CLI-8                               Cyan
(With Chip)              MP500/520/610/800/MX700
ICCM008                Canon PIXMA iP4200/iP5200/5200R/6600D
           Canon CLI-8                              Magenta
(With Chip)              MP500/520/610/800/MX700
ICCY008                Canon PIXMA iP4200/iP5200/5200R/6600D
           Canon CLI-8                              Yellow
(With Chip)              MP500/520/610/800/MX700

                      For Canon Laser/Fax Printers

  Article No.    Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)    Color

TCBEPA        Canon EP-A    Canon LBP 460/465/660                 Black
TCBEP22       Canon EP-22    Canon LBP-800/810/1120                Black
TCBEP25       Canon EP-25    Canon LBP-1210                    Black
TCBEP26       Canon EP-26    Canon LBP- 3200                    Black
TCBEP303       Canon EP-303   Canon LBP -2900/3000                 Black

TCBEP308       Canon EP-308   Canon LBP 3300                    Black

TCBFX03       Canon FX-03    Canon FAX L200/220/40/250/260i/280/290/295/300/350  Black
                    360/380
TCBFX04       Canon FX-04    Canon FAX L-800/900                  Black
                    Canon Fax L100/120; ImageCLASS MF4122/MF4140
TCBFX09 (NEW)    Canon FX-09                               Black
                    MF4150/MF4680
TCBP309 (NEW)    Canon-309     Canon LBP 3500                    Black
TCCBEP307 (NEW) Canon EP-307 BK    Canon color laserjet LBP 5000             Black
TCCCEP307 (NEW) Canon EP-307 C     Canon color laserjet LBP 5000             Cyan
TCCYEP307 (NEW) Canon EP-307 Y     Canon color laserjet LBP 5000            Yellow
TCCMEP307 (NEW) Canon EP-307 M     Canon color laserjet LBP 5000            Magenta
                     For Brother Laser Printers

  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)  Color

         Brother      Brother HL-1030/1230/1240/1250/1270/1430/1440
TBB6600                                        Black
         TN-6300/6600   1450/1470/P2500/Fax 4750/5750/8350P/8750P
TBB7600     Brother TN-7600  Brother HL-1650/1670/MFC-8820D           Black
TBB2025     Brother TN-2025  Brother HL-2040                  Black
TBB3145     Brother TN-3145  Brother HL-5240/5250/DN              Black

                   For Brother Inkjet Printers/Fax

  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)  Color

IBBLC-02     LC-02BK      MFC-7160C/9100C                  Black
IBCCLC-02    LC-02C      MFC-7160C/9100C                  Cyan
IBCMLC-02    LC-02M      MFC-7160C/9100C                  Magenta
IBCYLC-02    LC-02Y      MFC-7160C/9100C                  Yellow
IBBLC-04     LC-04BK      MFC-7400/9200C                   Black
IBCCLC-04    LC-04C      MFC-7400/9200C                   Cyan
IBCMLC-04    LC-04M      MFC-7400/9200C                  Magenta
IBCYLC-04    LC-04Y      MFC-7400/9200C                  Yellow
IBBLC-21     LC-21BK      MFC-3100C/5100C                  Black
IBCCLC-21    LC-21C      MFC-3100C/5100C                  Cyan
IBCMLC-21    LC-21M      MFC-3100C/5100C                  Magenta
IBCYLC-21    LC-21Y      MFC-3100C/5100C                  Yellow
IBBLC-800    LC-800BK     MFC-3220C/3420C/3820CN/3220C            Black
IBCCLC-800    LC-800C      MFC-3220C/3420C/3820CN/3220C            Cyan
IBCMLC-800    LC-800M      MFC-3220C/3420C/3820CN/3220C           Magenta
IBCYLC-800    LC-800Y      MFC-3220C/3420C/3820CN/3220C           Yellow
                  MFC-3240C/5440CN/5840CN/210C/115C/120C
IBBLC-47     LC-47BK                               Black
                  215C/410C/425/620CN/640CW/DCP-110C/1840C
                  MFC-3240C/5440CN/5840CN/210C/115C/120C
IBCCLC-47    LC-47C                                Cyan
                  215C/410C/425/620CN/640CW/DCP-110C/1840C
                  MFC-3240C/5440CN/5840CN/210C/115C/120C
IBCYLC-47    LC-47Y                               Magenta
                  215C/410C/425/620CN/640CW/DCP-110C/1840C
                  MFC-3240C/5440CN/5840CN/210C/115C/120C
IBCMLC-47    LC-47M                               Yellow
                  215C/410C/425/620CN/640CW/DCP-110C/1840C
IBBLC-HY     LC-HYBK      MFC-5840CN                     Black
IBBLC-57     LC-57BK      MFC-240C                      Black
IBCCLC-57    LC-57C      MFC-240C                      Cyan
IBCMLC-57    LC-57M      MFC-240C                     Magenta
IBCYLC-57    LC-57Y       MFC-240C                          Yellow
IBBLC-37     LC-37BK      DCP-150C/235C                        Black
IBCCLC-37    LC-37C       DCP-150C/235C                        Cyan
IBCMLC-37    LC-37M       DCP-150C/235C                       Magenta
IBCYLC-37    LC-37Y       DCP-150C/235C                        Yellow

                     For Lexmark Laser Printers
TLB0101     Lexmark T13T0101  Lexmark E310/E312/E312L                   Black
TLB0063     Lexmark 10S0063  Lexmark E210/E212                      Black
TLB0400     Lexmark 12S0400  Lexmark E220/321/323                     Black
TLB0300     Lexmark 12A8300  Lexmark E230/232/330/332N                  Black
TLB0090     Lexmark 18S0090  Lexmark X215                         Black
TLB037SR     Lexmark 12037SR  Lexmark E120                         Black
TLBA21G     Lexmark X340A21G  Lexmark E342                         Black

                     For Lexmark Inkjet Printers

  Article No.  Compatible with        Printer Models (Suitable for use in)       Color

ILB017      10N0217 (#17)   Z13/23/25/33/515/517/65/615/X1150/X1180/X1195        Black
ILC027      10N0227 (#27)   Z13/23/25/33/515/517/65/615/X1150/X1180/X1195        Color

         12A1970/75
                  Z11/12/31/41/42/43/45/51/52/53/54/700/705/X63/73/83/125
         17G0648 (#48)
ILB1970U              4270/Colorjet 3200/5000/5700/5770/7000/7200/P700/707     Black
         15M2971 (#71)
                  731/3120/3150
         17G0050

         12A1980/85     Z11/12/31/41/42/43/45/51/52/53/54/700/705/X63/73/83/125
ILC1980U     15M2619/20 (#19)  4270/Colorjet 3200/5000/5700/5770/7000/7200/P700/707    Color
         17G0060      731/3120/3150
ILP0781 (NEW)  18C0781A (#1)   Z 735/X 2350/X 2470/X 3470                  Color
ILC0190     18C0190 # 2    X2480/X2580/X3480/X4580/Z1480                Color
ILB1530     18C1530 # 3    X2480/X2580/X3480/X4580/Z1480                Black
         18C0031A #31
ILP031 (NEW)            Z810, Z818, X5270, X7170, P315, P915, P6250, X3350    Photo Color
         Photo cartridge
                  Z810/Z818/X5270/X5250/X7170/P315/P915
ILB032 (NEW)   18C0032A #32                                  Black
                  P6250/X3350/X5470
                  Z810/Z818/X5270/X5250/X7170/P315/P915
ILC033 (NEW)   18C0033A #33                                  Color
                  P6250/X3350/X5470
ILB034 (NEW)   18C0034A #34 HC  Z810/Z818/X7170/X5250/P915/P6250               Black
ILC035 (NEW)   18C0035A #35 HC  Z810/Z818/X7170/X5250/P915/P6250              Color
ILB082 (NEW)   18L0032A #82    Z55/65n/X5150                        Black
ILC083 (NEW)   18L0042A #83    Z55/65n/X5150                        Color

                        For HP Inkjet Printers
  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)             Color

                  HP DESKJET 710C/712/720/722/820/830/832/850/855/870/880/882/890
                  895/930C/932/935/950/952/959/960/970/980/990/995/1220/1280C/9300C
IHB045A     HP 51645A     Designjet 750C/755/Officejet G55/G85/G95/K60/K80/Officejet Pro 1150   Black
                  1170/1175/R40/45/60/65/80/T45/T65/Copier 110/120/140/145/150/155
                  160/170/180/190/210/260/270/280/290

                  HP DESKJET 3820/810/812/825/840/841/842/845/920/940
IHB015D     HP C6615D                                         Black
                  HP Fax 1230/Officejet 5110/V40/HP PSC 500/750

                  HP DESKJET1220/1280C/9300C/1180C/1220C/1220Cse/1220Cxi/3820
                  122/6127/920C/930C/932C/935C/940C/950C/952C/959C/960Cse/960Cxi
                  970Cse/970Cxi980Cxi/990Cse/990Cxi/995C/ColorDigitalCopier180/190
IHC078A     HP C6578A     280/290/HPFAX1220/1230/HPOFFICEJET5110/5110xi/G55            Color
                  /G55xi/G85/G85xi/G95/K60/K60/K80/K80xi/V40/V40xi/HP
                  HOTOSMART115/1315/P1000/P1100
                  P1100xi/P1215/P1215vm/P1218/P1218xi/ HP PSC 750

                  HP DESKJET1120Cse/1120Cxi/1125C/710C/712C/720C/722C/810C
                  812C/830C/832C/880C/882C/890CM/890Cse/890Cxi/895Cse/895Cxi/
IHC023D     HP C1823D                                         Color
                  OFFICEJETPRO1170Cse/1170Cxi/1175Cse/1175Cxi/R40/R40xi/R45
                  R60/R65/R80/R80xi/T45/T45xi/T65/T65xi

IHC017A     HP C6625A     HP DESKJET 825C/840C/841C/842C/845C                   Color
IHC041A     HP 51641A     HP DESKJET 820/850/870                         Color
                  HP DESKJET 610CL/612C/630C/632C/640/642C/648C/656C
IHB014D     HP C6614D                                         Black
                  HP FAX 1020

                  HP DESKJET 600/600C/660C/660Cse/670C/670TV/672C/680/680C
                  682C/690C/692C/693C/694C/695C/697C/HPOFFICEJET500
IHB029A     HP 51629A                                         Black
                  MFP/520/570/580/590/600/610/630/635/700/710/720/ HP PSC 370/380


                  HP DESKJET 350/600/600C/610CL /612C/630C/632C/640/642C/648C
IHC049A     HP 51649A     656C/660C/660Cse /670C/670TV/672C/680/680C/682C/690C/692C        Color
                  693C/694C/695C/697C/HP DESKWRITER 600/660C/680C/694C

IHC025A     HP 51625A     HP DESKJET 200/310/320/340 /400 /420C/500/ 520/540/550C/560C      Color
                  HP DESKJET 400/400L/420C/500/500C/510/520/540/550C/560C
IHB026A     HP 51626A     HP DESIGNJET 200 PLOTTER/220/600/HP FAX-200/300/310/700         Black
                  750/900/950/ HP OFFICEJET - MFP/300/330/350

IHB027A     HP C8727A     HP DESKJET3320/3325/3420/3425/3520/3560                 Black
IHC028A     HP C8728A     HP DESKJET3320/3325/3420/3425/3520/3560                 Color

                  HP DESKJET 450cbi/450ci/5150/5550/5650/5850/9650/9670/9680
                  HP OFFICEJET 4110/4110v/4110xi/6110/6110xi/6150
IHB056A     HP C6656A                                         Black
                  HP PHOTOSMART 7150/7260/7350/7550/7660/7760
                  7960/ HP PSC 1210/1350/2110/2175/2175v /2175xi/2210/2410/2510

                  HP DESKJET 450cbi/450ci/5150/5550/5650/5850/9650/9670/9680
                  HP OFFICEJET 4110/4110v/4110xi/6110/6110xi/6150
IHC057A     HP C6657A                                         Color
                  HP PHOTOSMART 7150/7260/7350/7550/7660/7760
                  7960/ HP PSC 1210/1350/2110/2175/2175v /2175xi/2210/2410/2510

                  HP DESKJET 450cbi/450ci/5150/5550/5650/5850/9650/9670/9680
                  HP OFFICEJET 4110/4110v/4110xi/6110/6110xi/6150
IHC058A     HP C6658A                                        Photo Color
                  HP PHOTOSMART 7150/7260/7350/7550/7660/7760
                  7960/ HP PSC 1210/1350/2110/2175/2175v /2175xi/2210/2410/2510

IHB074XL (NEW)  HP CB 336WN    HP DESKJET D4260/D4280/C4480/PHOTOSMART 5360               Black
IHC075XL (NEW)  HP CB 338WN      HP DESKJET D4260/D4280/C4480/PHOTOSMART 5360            Color
IHB092W     HP C9362W (HP 92)   HP DESKJET 5440/PHOTOSMART 7830/PSC 1510              Black
IHC093W     HP C9361W (HP 93)   HP DESKJET 5440/PHOTOSMART 7830/PSC 1510              Color
                    HP DESKJET 5740/6520/6540/6840/Officejet 6210/7210/7310/7410
IHB094A     HP C8765WN (HP 94A)
                  PhotoSmart325/375/2610/8150/8450/HP PCS1600/1610/2350/2355       Black
                    2610/2710

                    HP DESKJET 5740/6520/6540/6840/Officejet 6210/7210/7310/7410
IHC095A     HP C8766WN (HP 95A)
                  PhotoSmart325/375/2610/8150/8450/HP PCS1600/1610/2350/2355       Color
                    2610/2710

                    HP DESKJET 5740/6520/6540/6840/Officejet 6210/7210/7310/7410
IHB096A     HP C8767WN (HP 96A)
                  PhotoSmart325/375/2610/8150/8450/HP PCS1600/1610/2350/2355       Black
                    2610/2710

                    HP DESKJET 5740/6520/6540/6840/Officejet 6210/7210/7310/7410
IHC097A     HP C9363W (HP 97A) PhotoSmart325/375/2610/8150/8450/HP PCS1600/1610/2350/2355       Color
                    2610/2710

                    HP DESKJET 5940/5943/D4145/D4155/D4160/5940Xi
IHB098A     HP C9364WN (HP98A)HP Officejet 6380/6300/6313/H470/6315/6310/6310XI            Black
                    HP Photosmart 2570/2575/5050/C4110/C4250/C4183/C4188/D5145

                    HP Business inkjet 1000/1100/2000C/2200/2300/2250/2280/2300/2600
IHB044A     HP 4844A (HP#10)   Designjet 10ps/20ps/50ps/100/2500CP/500/800/815MFD/820MFD      Black
                    Colorinkjet 170i / Officejet Pro K850
                    HP Business inkjet 1000/1100//2200/2300/2250/2280/2300/2600
IHCC036A     HP 4836A (HP#11)                                     Cyan
                    Designjet10ps/20ps/50ps/100/Colorinkjet 170i/Officejet pro K850

                    HP Business inkjet 1000/1100//2200/2300/2250/2280/2300/2600
IHCM037A     HP 4837A (HP#11)                                     Magenta
                    Designjet10ps/20ps/50ps/100/Colorinkjet 170i/Officejet pro K850

                    HP Business inkjet 1000/1100//2200/2300/2250/2280/2300/2600
IHCY038A     HP 4838A (HP11)                                     Yellow
                    Designjet10ps/20ps/50ps/100/Colorinkjet 170i/Officejet pro K850

IHCC011     HP C4911(HP#82)    HP DesignJet 500/500PS/800/800PS/CC800PS/815MFD/820MFD       Cyan
IHCM012     HP C4912 (HP#82)   HP DesignJet 500/500PS/800/800PS/CC800PS/815MFD/820MFD       Magenta
IHCY013     HP C4913 (HP#82)   HP DesignJet 500/500PS/800/800PS/CC800PS/815MFD/820MFD       Yellow
                    HP 1200C/DesignJet 230/250/330/350/430/450C/455A
IHB040A     HP 51640A                                         Black
                    460C/488C/650/750C/755CM

IHCC044     HP 51644C       DesignJet 230/250/3 À/430/450C/455A/460C/488C/650/750C/755CM    Cyan
IHCM044     HP 51644M       DesignJet 230/250/3 À/430/450C/455A/460C/488C/650/750C/755CM    Magenta
IHCY044     HP 51644Y       DesignJet 230/250/3 À/430/450C/455A/460C/488C/650/750C/755CM    Yellow
                    HP Deskjet 3920/3930/3940/D1360/D2360/F380/Fax1250
IHB021A     HP C9351 ae (HP#21)                                    Black
                    Officejet 4315/ PSC 1410

                    HP Deskjet 3920/3930/3940/D1360/D2360/F380/Fax1250
IHC022A     HP C9352 ae (HP#22)                                    Color
                    Officejet 4315/ PSC 1410

IHB9396A     HP C9396A (HP#88)   HP Officejet Pro K550/DTN/TWN/K5300/K5400              Black
IHCC9391A    HP C9391A (HP#88)   HP Officejet Pro K550/DTN/TWN/K5300/K5400              Cyan
IHCM9392A    HP C9392A (HP#88)   HP Officejet Pro K550/DTN/TWN/K5300/K5400             Magenta
IHCY9393A    HP C9393A (HP#88)   HP Officejet Pro K550/DTN/TWN/K5300/K5400             Yellow
IHB4840A     HP C4840A (HP#10)   HP Deskjet 2000/2500 Series/Designjet ColorPro CAD/GA        Black
IHCC4841A    HP C4841A (HP#10)   HP Deskjet 2000/2500 Series/Designjet ColorPro CAD/GA        Cyan
IHCY4842A    HP C4842A (HP#10)   HP Deskjet 2000/2500 Series/Designjet ColorPro CAD/GA       Yellow
IHCM4843A    HP C4843A (HP#10)   HP Deskjet 2000/2500 Series/Designjet ColorPro CAD/GA       Magenta
                        For HP Laser Printers

  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)      Color

THB006A     HP C 3906A    HP Laserjet 5/6L/3100/3150/Canon LBP 460/465/660     Black

THB092A     HP C4092A     HP Laserjet 1100/1100A/3100/3200/Canon LBP-800/810/1120  Black

THB015A     HP C7115A     HP Laserjet 1200/1000; Canon LBP 1210           Black
THB013A     HP Q2613A     HP Laserjet 1300 series                  Black
THB024A     HP Q2624A     HP Laserjet 1150 series                  Black
                  HP LaserJet 1010/1010w/1012/1015/1018/1020/1022/1022n
THB012A     HP Q2612A     1022nw/3015/3020/3030/3050//3052 All-in-One/3055     Black
                  All-in-One/HP M1005 MFP/CANON LBP 2900/3000
THB049A     HP 5949A     HP Laserjet 1160/1320 Series/3390/3392/Canon LBP 3300   Black
THB053A     HP C7553A     HP Laserjet P 2014/2015                  Black
THB035A     HP CB435A     HP Laserjet P 1005/P 1006                 Black
THB036A     HP CB436A     HP Laserjet P 1505/1505n/M1522n/1522n MFP/1522nf MFP   Black
THB505A (NEW)  HP SE505A     HP Laserjet P2035/2055 Series               Black
THB070A (NEW)  HP Q7570A     HP Laserjet 5025/5035MFP                 Black
THB096A     HP C4096A     HP Laserjet 2100 Series/2200 Series/Canon LBP 1000    Black
THB010A     HP Q2610A     HP Laserjet 2300D/DN/DNT/L/N               Black

THB027A     HP C4127A     HP Laserjet 4000,4050/Canon LBP-52/1760/Brother 2460   Black

THB061A     HP C 8061A    HP Laserjet 4100/N/TN                   Black
THB011A     HP Q6511A     HP Laserjet 2400 Series                  Black
THB051A     HP Q7551A     HP Laserjet P3005/3035/D/N/DN               Black
THB038A     HP Q1338A     HP Laserjet 4200/N/TN Series               Black
THB039A     HP Q1339A     HP Laserjet 4300/N/TN Series               Black
THB042A     HP Q 5942A    HP Laserjet 4250/4350                   Black
                  HP Laserjet 4/,4ML/4P/4MP/Canon LBP-430/LPB-4i/4u/LPB-
THB074A     HP 92274A                                  Black
                  PX/FX2
THB000A     HP C3900A     HP Laserjet 4V/4MV/Canon LBP-BX/LPB-BXII/P-380      Black

THB029X     HP C4129X     HP Laserjet 5000/N/Canon 2200/2210/2220 Digital Copier  Black

THB016A     HP Q7516A     HP Laserjet 5200/Canon LBP 3500              Black
THB003F     HP C3903F     HP Laserjet 5P/5MP/6P/6MP/6Pxi/Canon FX4/LC 900      Black
THB009A     HP C3909A     HP Laserjet 5Si/ 8000/Canon LBP 2460/Lexmark Optra N   Black
THB082X     HP C4182X     HP Laserjet 8100/N/DN, 8150/N/DN/Canon LBP 3260      Black
                  HP Laserjet IV/4/4M/4Plus/5M
THB098A     HP 92298A                                  Black
                  Canon LPB-8 IV/EX/860/1260/ Brother 960/1260
THCBQ3960A    HP Q3960A     HP Color Laserjet 2550/2820/2840             Black
THCCQ3961A    HP Q3961A     HP Color Laserjet 2550/2820/2840             Cyan
THCYQ3962A     HP Q3962A     HP Color Laserjet 2550/2820/2840              Yellow
THCMQ3963A     HP Q3963A     HP Color Laserjet 2550/2820/2840              Magenta
THCB6000A     HP Q6000A     HP Color Laserjet 1600/2600/Canon LBP-5000          Black
THCC6001A     HP Q6001A     HP Color Laserjet 1600/2600/Canon LBP-5000          Cyan
THCY6002A     HP Q6002A     HP Color Laserjet 1600/2600/Canon LBP-5000         Yellow
THCM6003A     HP Q6003A     HP Color Laserjet 1600/2600/Canon LBP-5000         Magenta
THCB6470A     HP Q6470A     HP Color Laserjet 3600/N/DN/3800               Black
THCC6471A     HP Q6471A     HP Color Laserjet 3600/N/DN                 Cyan
THCY6472A     HP Q6472A     HP Color Laserjet 3600/N/DN                 Yellow
THCM6473A     HP Q6473A     HP Color Laserjet 3600/N/DN                 Magenta
THCC7581A (NEW) HP Q7581A       HP Color Laserjet 3800/N/DN                 Cyan
THCY7582A (NEW) HP Q7582A       HP Color Laserjet 3800/N/DN                 Yellow
THCM7583A (NEW) HP Q7583A       HP Color Laserjet 3800/N/DN                 Magenta
                   HP Color Laserjet 4600/4650/N/DN
THCB9720A (NEW) HP C9720A                                     Black
                   Canon LBP-2510 / 5500 (Cartridge EP-85)
                   HP Color Laserjet 4600/4650/N/DN
THCC9721A (NEW) HP C9721A                                     Cyan
                   Canon LBP-2510 / 5500 (Cartridge EP-85)
                   HP Color Laserjet 4600/4650/N/DN
THCY9722A (NEW) HP C9722A                                     Yellow
                   Canon LBP-2510 / 5500 (Cartridge EP-85)
                   HP Color Laserjet 4600/4650/N/DN
THCM9723A (NEW) HP C9723A                                     Magenta
                   Canon LBP-2510 / 5500 (Cartridge EP-85)
THCB5950A (NEW) HP Q5950A       HP Color Laserjet 4700 Series                Black
THCC5951A (NEW) HP Q5951A       HP Color Laserjet 4700 Series                Cyan
THCY5952A (NEW) HP Q5952A       HP Color Laserjet 4700 Series                Yellow
THCM5953A (NEW) HP Q5953A       HP Color Laserjet 4700 Series                Magenta
THCB9730A (NEW) HP C9730A       HP Color Laserjet 5500/5550/Canon LBP-2710 / 2810 (EP-86)  Black
THCC9731A (NEW) HP C9731A       HP Color Laserjet 5500/5550/Canon LBP-2710 / 2810 (EP-86)  Cyan
THCY9732A (NEW) HP C9732A       HP Color Laserjet 5500/5550/Canon LBP-2710 / 2810 (EP-86)  Yellow
THCM9733A (NEW) HP C9733A       HP Color Laserjet 5500/5550/Canon LBP-2710 / 2810 (EP-86)  Magenta

                        For Epson Inkjet Printers

  Article No.   Compatible with        Printer Models (Suitable for use in)       Color

IEB0047      Epson S020047   Epson Stylus Color 200/II/IIs; Stylus 200/820        Black
IEC0049      Epson S020049   Epson Stylus Color II/IIs /1500; MJ-1500/1500K/1500k+    Color

IEC0097      Epson S020097   Epson Stylus Color 200/500; Epson MJ-500/510C/510CS     Color

          Epson S020093   Epson Stylus Color 400/500/600; Stylus Photo700
IEB0093/187/T013  Epson S020187   710/ EX/EX2/EX3/IP-100, 440/460/640/660/670/720       Black
          Epson C13T013091  750/1200,480/580/C20/C40
          Epson S020089
                   Epson Stylus Color 400/600/800/1520, 440/460/640/660
IEC0089/191/T014  Epson S020191                                  Color
                   670/740/740i/760/850/860/1160/480/580/C20/C40
          EpsonC13T014091
        Epson S020110   Epson Stylus Photo 700/710/EX/ EX2/EX3;
IEC0110/193                                        Color
        Epson S020193   PM-700C/2000C/IP-100, 720/750
        Epson S020189   Epson Stylus Color 740/740i/760/860/1160,
IEB0189/108                                        Black
        Epson S020108   800/800N/850/1520/Epson MJ-930C/6000C
IEBT003     Epson C13T003091  Epson Stylus.Color 900/900N/900G/980          Black
IECT005     Epson C13T005091  Epson Stylus Color 900/900N/900G/980          Color
IEBT007     Epson C13T007091  Epson Stylus Photo 1270;1280;780;785EPX         Black
IECT008     Epson C13T008091  Epson Stylus Photo 780;785EPX;870;875DC         Color
IECT009     Epson C13T009091  Epson Stylus Photo 1270;1280              Color
IEBT015     Epson C13T015091  Epson Stylus Photo 2000P                Black
IECT016     Epson C13T016091  Epson Stylus Photo 2000P                Color
IEBT017     Epson C13T017091  Epson Stylus Color 680;777; 777i            Black
IECT018     Epson C13T018091  Epson Stylus Color 680;777; 777i            Color
IEBT019     Epson C13T019091  Epson Stylus Color 880/880i               Black
IECT020     Epson C13T020091  Epson Stylus Color 880/880i               Color
IEBT026     Epson C13T026091  Epson Stylus Photo 810/820/830/C50/925/935       Black
IECT027     Epson C13T027091  Epson Stylus Photo 810/820/830/925/935         Color
IEBT028     Epson C13T028091  Epson Stylus C60/C61/CX3100               Black
IECT029     Epson C13T029091  Epson Stylus C50/C60/C61/CX3100             Color
IEBT038     Epson C13T038190  Epson Stylus C41SX/UX/C43/C45/CX1500          Black
IECT039     Epson C13T039090  Epson Stylus C41SX/UX/C43/C45/CX1500          Color
IEBT321     Epson T032190   Epson Stylus C70/C80/82/CX5100/CX5300          Black
IECCT322    Epson T032290   Epson Stylus C70/C80                  Cyan
IECMT323    Epson T032390   Epson Stylus C70/C80                  Magenta
IECYT324    Epson T032490   Epson Stylus C70/C80                  Yellow
IECCT422    Epson T042240   Epson Stylus C82/CX5100/CX5300             Cyan
IECMT423    Epson T042340   Epson Stylus C82/CX5100/CX5300             Magenta
IECYT424    Epson T042440   Epson Stylus C82/CX5100/CX5300             Yellow
IEBT461     Epson T046120   Epson Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6300/CX6500      Black
IECCT472    Epson T047220   Epson Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6300/CX6500      Cyan
IECMT473    Epson T047320   Epson Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6300/CX6500     Magenta
IECYT474    Epson T047420   Epson Stylus C63/C83/C65/CX4500/CX6300/CX6500      Yellow
IEBT491     Epson C13T049190  Epson Stylus Photo R210/R230/R310/R350/RX510/RX610   Black
IECCT492    Epson C13T049290  Epson Stylus Photo R210/R230/R310/R350/RX510/RX610   Cyan
IECMT493    EpsonC13T049390  Epson Stylus Photo R210/R230/R310/R350/RX510/RX610   Magenta
IECYT494    Epson C13T049490  Epson Stylus Photo R210/R230/R310/R350/RX510/RX610   Yellow
IECCP495    Epson C13T049590  Epson Stylus Photo R210/R230/R310/R350/RX510/RX610  Light Cyan
IECMP496    Epson C13T049690  Epson Stylus Photo R210/R230/R310/R350/RX510/RX610  Light Magenta
IEBT561 (NEW)  Epson T056190                               Black
                  Epson Stylus Photo RX250/RX430/RX530
IECCT562 (NEW)  Epson T056290                             Cyan
                  Epson Stylus Photo RX250/RX430/RX530
IECMT563 (NEW)  Epson T056390                             Magenta
                  Epson Stylus Photo RX250/RX430/RX530
IECYT564 (NEW)  Epson T056490                             Yellow
                  Epson Stylus Photo RX250/RX430/RX530
IEBT631     Epson CT13T063190 Epson Stylus C67/C87/CX3700/4100/4700        Black
IECCT632     Epson CT13T063290 Epson Stylus C67/C87/CX3700/4100/4700        Cyan
IECMT633     Epson CT13T063390 Epson Stylus C67/C87/CX3700/4100/4700        Magenta
IECYT634     Epson CT13T063490 Epson Stylus C67/C87/CX3700/4100/4700        Yellow
IEBT731     Epson C13T07314A  Epson Stylus CX79/CX3900/CX4900/CX4905/CX/5900   Black
IECCT732     Epson C13T07324A  Epson Stylus CX79/CX3900/CX4900/CX4905/CX/5900   Cyan
IECMT733     Epson C13T07334A  Epson Stylus CX79/CX3900/CX4900/CX4905/CX/5900   Magenta
IECYT734     Epson C13T07344A  Epson Stylus CX79/CX3900/CX4900/CX4905/CX/5900   Yellow
IEBT761     Epson T761     Epson Stylus C58/CX2800               Black
IECCT762     Epson T762     Epson Stylus C58/CX2800               Cyan
IECMT763     Epson T763     Epson Stylus C58/CX2800              Magenta
IECYY764     Epson T764     Epson Stylus C58/CX2800               Yellow
IEBT821 (NEW)  Epson C13T08214A  Epson Stylus Photo RX270/RX390/RX590/RX1410     Black
IECCT822 (NEW)  Epson C13T08224A  Epson Stylus Photo RX270/RX390/RX590/RX1410     Cyan
IECMT823 (NEW)  Epson C13T08234A  Epson Stylus Photo RX270/RX390/RX590/RX1410    Magenta
IECYT824 (NEW)  Epson C13T08244A  Epson Stylus Photo RX270/RX390/RX590/RX1410     Yellow
IECPT825 (NEW)  Epson C13T08254A  Epson Stylus Photo RX270/RX390/RX590/RX1410    Light Cyan
IEMPT826 (NEW)  Epson C13T08264A  Epson Stylus Photo RX270/RX390/RX590/RX1410   Light Magenta

                      For Epson Laser Printers
  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)   Color

TEB010      SO 50010      Epson EPL 5700/5800/5900              Black

TEB095      SO 50095      Epson EPL 6100/6100L                Black

TEB166      SO 50166      Epson EPL 6200/6200L                Black

                     For Samsung Laser Printers
  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)   Color

TSB1610     ML-1610      Samsung ML-1610/2010/SCX-4512F           Black
TSB1710     ML-1710      Samsung ML-1510/1710/1740/1750/SCX4100/4216F    Black
TSB2250     ML-2250      Samsung ML-2250/2250M                Black
TSB4200     SCX D4200D3    Samsung SCX-4200                  Black

                      For Xerox Laser Printers
  Article No.  Compatible with       Printer Models (Suitable for use in)   Color
TXB3110     X 3110       Xerox Phaser 3110/3210                     Black
TXBP8EX     P8EX        Xerox P8EX/WorkCenter 385                    Black
TXB3121     X 3121       Xerox 3115/3120/3121/3130                    Black
TXB203      X203/204      Xerox Docuprint 203/204                     Black
TXB3119     WC 3119       WorkCenter 3119                         Black
TXB220      WC 220       WorkCenter PE 220                        Black

                       Epson Ribbon cartridges
RELQ2170     C13S015140     FX-2170, LQ-2070/2170/2080/2180
RELQ800     C13S015141     LQ-300/500/550/570/570+/800/850/850+/870
RRELQ2170              FX-2170,LQ-2070/2170/2080/2180/2090/DFX5000/8000/8500 Refill

                                Film Fax
                                                  Packing
  Article No.  Compatible with         Fax Models (Suitable for use in)
                                                  roll/box
                                PANASONIC
         KX-FA136A(100m)   KX-FP 101/105/106/121/128/131/135
FFP-136A               302/939/1010/1015/1016                      1

FFP-134     KX-FA134 (200m)   KX-F 929/1000/1020/1050/1100/1150/1200              1
FFP-52E     KX-FA52E (30m)   KX-FT 205/206/208/215/218/FC-225/226/PG2452/2658         1
FFP-54E     KX-FA54E (35m)   KX-FP 141/142/143/145/146/148                   1
FFP-55A     KX-FA55A (50m)   KX-FP 80/81…96/151…..168/175/308/328CN              1
         KX-FA93 (57E) (70m) KX-FP 331/332/338/341/342/343/351/352
FFP-57E               361/362/363/421/93/94                       1

FFP-67E     KX-FA 94 (67E)   KX-FP 421/423                           1
         (120m)
FTP-76A     KX-FA76A      FAX LASER KX-FL 501/502/503/523/551/552/553/751/756        1
FTP-83E     KX-FA83E      FAX LASER KX-FL 511/512/513/542/612                1

                                 SHARP
         FO-3CR (30m)    UX-300/305/330/340/345/460/730/880/FO-760/775/780/781
FFS-3CR                                                1
                   785/880/885
         FO-6CR (50m)    UX-P20/300/400/500/600/650/NPX150/UXS10H
FFS-6CR               UX485/UXA450                           1

FFS-9CR     FO-9CR (70m)    FO-P610/410                            1
         FO-15CR (150m)   FO-1450/1460/1470/1530/1650/1660/1850
FFS-15CR                                                1
                   UX-500/510/600/1000/1300/1400/2100/3500
         FO-16CR (200m)   FO-1450/1460/1470/1530/1650/1660/1850
FFS-16CR                                                1
                   UX-500/510/600/1000/1300/1400/2100/3500

                                BROTHER
FFB-92RF     PC-92RF (115m)   Fax-1000P/1550M,MFC1650,1750…..1150,1250,1500M1000P        1
         PC-102RF (230m)   Fax-1150/1200/1700/1250/1350M/1450MC/1550MC
FFB-102RF                                               1
                   MFC-1650/1750/1850/1950
FFB-202FR    PC-202RF (135m)   Fax-1010/1030/1080/1170/1270/1570/1770/1870            1
FFB-302RF    PC-302RF (77m)   Fax-750/770/870MC/885MC/910/917/920/930/970            1
FFB-402RF      PC-402RF (47m)     Fax-560/580/645/660/687/780/960/1280/1980/960        1


 * Gía treân ñaõ bao goàm thueá GTGT, giao haøng taïi TP. HCM
 * Thôøi haïn baûo haønh : Möïc in laser : Baûo haønh cho tôùi khi heát möïc. Möïc in phun : 6 thaùng
Y BAÊNG

hieäu CLICK®,
 Frager GmbH Coäng
haønh ñeán heát möïc
    Price
    VND

   280,000

   300,000

   280,000

   300,000

   260,000

   260,000

   260,000

   260,000

   260,000

   260,000    65,000
    65,000    90,000


    72,000
 72,000


 72,000


 90,000

 72,000

 72,000

 72,000

 72,000
 72,000

100,000

100,000


100,000

100,000

100,000
 Price
 VND
485,000
500,000
540,000
590,000
610,000

610,000

720,000

720,000

700,000

1,440,000
860,000
950,000
950,000
950,000
Price
VND

680,000

720,000
630,000
645,000
Price
VND
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

165,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,0001,100,000
575,000
750,000
750,000
570,000
680,000
810,000
 Price
 VND
240,000
260,000


300,000
320,000


300,000
300,000
300,000

300,000

300,000

300,000

325,000
325,000
325,000
325,000
Price
VND


145,000145,000
260,000
260,000


260,000
260,000

205,000205,000205,000

205,000

205,000

170,000
260,000


170,000
260,000
260,000


170,000
170,000
170,000
170,000

170,000170,000205,000205,000170,000170,000


170,000

170,000

170,000

170,000
170,000
170,000

170,000

170,000
170,000
170,000

170,000

260,000

170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
 Price
 VND
485,000

500,000

540,000
540,000
540,000


610,000


610,000
680,000
680,000
680,000
720,000
1,350,000
900,000
990,000

900,000

900,000
1,080,000
1,080,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000

680,000

1,200,000

1,250,000

1,400,000
640,000
1,400,000
1,400,000

640,000

900,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
860,000
950,000
950,000
950,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000

1,350,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,450,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,450,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
 Price
 VND
100,000
100,000

100,000


 90,000100,000
100,000

100,000

125,000
140,000
125,000
140,000
140,000
140,000
140,000
100,000
140,000
100,000
125,000
100,000
140,000
100,000
140,000
100,000
120,000
140,000
115,000
115,000
115,000
115,000
115,000
115,000
115,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
90,000
90,000
90,000
90,000
82,000
82,000
82,000
82,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
Price
VND
720,000
720,000
630,000Price
VND
575,000
575,000
990,000
900,000Price
VND
575,000
900,000
575,000
500,000
630,000
630,000105,000
35,000
40,000Price
VND


56,000

105,000
45,000
45,000
45,000

56,000

110,000
160,000
210,00045,000


52,000

56,000

120,000


145,000125,000

190,000

96,000
74,000
48,000

								
To top