20110212deondernemersocmedexperts-110216064532-phpapp02

Document Sample
20110212deondernemersocmedexperts-110216064532-phpapp02 Powered By Docstoc
					 Het wemelt van zelfbenoemde
 'experts'social media
door Femke Nales             social media met moeite verkopen    ze adviezen geven die totaal niet
illustratie Wim Corduwener        aan onze klanten", zet )ohn Meule-   kloppen", zegt Paolo Martorino
                     'mans van de taskforce social me-    van 3Sixtyfive, gespecialiseerd in
f    ocial media kun je niet zo-    dia voor marketingprofessionals    sociale concepten en strategieën.
\    -u. erren inpassen in je or-   uiteen- ,,Inmiddels  is het  overal  ,,|e kunt sociale media bijvoor-
V    ganisatie. Het vereist kennis,  doorgedrongen hoe belangrijk het    beeld niet alleen als campagneme-
kunde en strategie. Het wemelt      is om als bedrijf met social media   dium inzetten, daarmeè gaat al
van de zelfbenoemde social me-      bezig te zijn en probeert iedereen   snel alle goodwill verloren. Bedrij-
dia-experts en ondertussen mag      een graantje van mee te pikken. Je   ven zullen zich compleet anders
de stagiair een Facebookpagina in    zou het wel de social media bub-    moeten organiseren."
elkaar knutselen.            ble kunnen noemen. Maar marke-     Volgens Antal de Waij legt social
,,Dat is vreemd. Ik zou al die onli   tingaftlelingen moeten er iets mee.   media feilloos bloot hoe de samen-
ne uitingen van bedrijven op so-     Het vertrouwen in   traditionele   werking is in bedrijven. Want het
cial media willen vergelijken met    marketing en reclame is gekelderd    behoort niet enkel de marketingaf-
woordvoerderschap. En bedrijven     tot een absoluut dieptepunt. Men-    deling toe, het is een stukje hu-
stellen massaal de stagiair aan ais   sen gaan op elkaar varen en hun     man resources, communicatie, pr,
woordvoerder   van hun bedrijf    ervaringen delen op Hyves, Face-    alles komt er samen. ,,Dat is ook
Zíjn de normen veranderd?",       book en TWitter."            het verwarrende voor veel organi-
vraagt Antal de Waij, directeur  Meulemans merkt als voorzitter         saties, social media zijn vloeibaar
van Engagement Media zích af. van van het IAB (De brancheorga-          het verandert constant en hoe je
,,Vroeger overlegde je als woord- nisatie voor de cinline advertising      ze kunt gebruiken hangt afvan de
voerder rechtstreeks met de Raad     en  interactieve marketingindus-    mentaliteit van je medewerkers.
van Bestuur als je iets naar buiten   trie) dat marketeers en reclamema-   De mens dus die het moet doen,
bracht. Nu kies je een jongere sta-   kers op dit moment rnidden in in-    maar ook de organisatie waarin
giair waarbij leeftijd een crirerium   grijpend veranderingsproces zit-    hij dat gaat doen en de techniek
is voor het kunnen omgaan met      ten. ,,Vroeger bedacht je een slo-   waarmee dat gebeurl"
social media. Het argument dat      gan: Miele, er is geen betere. Nu    ,,Bovendien zijn het slow media,
jongeren er meer feeling mee heb-    moet je als marketeer en bedrijf    het kost je zeker een jaar rot rwee
ben? Onzin. Je moet een medewer-     gaan bewijzen dat er geen betere    jaar voordat je het goed voor el-
ker nemen met normbesef die de      is dan Miele. En dat bewijzen doe    kaar hebt. Uitzonderingen daarge-
regels en het spelletje kent en han-   je via anderen, op social media. Er   laten van early adopters die altijd
dig en sociaal vaardig is in de com-   komen veel vragen over, je voelt    goed zijn geweest in het snel neer-
municatie. Meestal zijn dat mede-    de paniek zo nu en dan. Wat moe-    zetten van uitstekende concepten,
werkers met wat meer ervaring."     ten we doen? Hoe moeten we dat     die spelen het misschien in drie
Veel bedrijven zijn serieus bezig    doen?"                 maanden voor elkaar."
met social media nu de consu-      Ook over externe expertise op het    De Waij schat dat er op dit mo-
ment een stem heeft gekregen.      gebied van social media is veel on-   ment zo'n veertig tot vijftig pro-
Maar veel directies hebben een      duidelijk, volgens Meulemans.,,Je    cent van de bedrijven social media
'blinde vlek', volgens De Waij. Ze    ziet dat consumenten ze heel in-    probeert te integreren in de be-
weten dat ze iets met social media    tensief gebruiken, maar dat de be-   drijfsvoering. Waarvan vijftien tot
moeten, maar moeten de experti-     drijven achterlopen. Er is ons al ge-  twintig procent van de bedrijven
se inhuren omdat ze er zelf geen     vraagd of we geen keurmerk in      ook daadwerkelijk mensen en mid-
verstand van hebben. ,,Als ze dan    het leven kunnen roepen. Wie      delen beschikbaar stelt om het tot
iemand horen zeggen: dat kan ik     zijn wij om ergens een stempel op    een succes te maken.
wel even voor je doen, nemen ze     te zetten en hoe moeten we dat
de eerste de beste. Er zijn ontzer-   handhaven?"               DeOndernemer organiseert ook work-
tend veel mensen die nu claimen     Er is wel een checklist opgesteld    shops over social media. De eerstvol-
verstand te hebben van social me-    die het kaf van het koren moet     gende drie sessies zijn volgeboekt,
dia."                  scheiden.,,Want met sommige so-     daarna is I 7 mei beschikbaar.
,,Niet zo lang geleden konden we     cial media experts is het zo erg dat  Zie brabantsdagblad.nl/workshops

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/2/2011
language:Dutch
pages:1