Docstoc

Magyar néprajzi bibliográfia

Document Sample
Magyar néprajzi bibliográfia Powered By Docstoc
					http://www.google.ro/search?hl=hu&q=CSERB%C3%81K+Andr
    %C3%A1s+-+KULIN+Imr%C3%A9n%C3%A9+-
+SERF%C5%90Z%C5%90N%C3%89+G%C3%A9mes+Magda
               +-
+TOLDYN%C3%89+HUBAI+Em%C5%91ke+%28%C3%B6ssz
e%C3%A1ll.%29%3A+Magyar+n%C3%A9prajzi+bibliogr%C3
%A1fia.+Ungarische+Volkskundliche+Bibliographie.+Hungarian
+Folklore+Bibliography+&btnG=Google+keres%C3%A9s&meta
             =&aq=f&oq=       Magyar néprajzi bibliográfia
              1991/1992

     Az 1991/1992-es évek publikációinak számbavétele
        kiegészítve az előző évek anyagával

          Szerkesztette: Cserbák András

         Budapest, Néprajzi Múzeum, 1993.
     TARTALOMJEGYZÉK / INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

00000 ÁLTALÁNOS MŰVEK / GESAMTVOLKSKUNDE / FOLKLORE IN GENERAL
01000 Gyűjteményes kötetek / Sammelwerke / Collective works

01A00 Források / Quellen / Sources

01A01 Atlasz, bibliográfia, lexikon / Atlas, Bibliographie, Lexikon

01A01 Szöveges források / Handschriftliche u. archivalische Quellen / Written sources

01A02 Képi források / Bildquellen / Bildlore

01A03 Kutatási hírek / Berichte über die Forschung / Reports on Research
01A03 Oktatás, kutatás intézményei / Lehr- u. Forschungseinrichtungen / Teaching and
Research Institutes

01B01 Kongresszusok / Kongresse / Congresses

01B02 Múzeumok / Museen / Museums

01B03 Kiállítások / Ausstellungen / Exhibitions

01B04 Személyi hírek / Personalia

01B05 Néprajzi gyűjtés / Sammeln, Fragebogen / Collecting, Questionaries

01B06 Néprajzi Társaságok / Vk. Gesellschaften / Folklore Societies

01B07 Tudománytörténet, elmélet, módszertan / Geschichte, Prinzipien u. Methoden der Vk.
/ History, Prinziples and Methodology of Folklore
01B07 Tudománytörténet / Geschichte der Vk. / History of Folklore

01C01 Tudományelmélet / Theorie der Vk. / Theory of Folklore

01C02 Módszertan / Methoden, Techniken / Methods and Aids

01C03 Társtudományok / Nachbarwissenschaften / Neighbouring Disciplines

01C04 Összehasonlító néprajz / Komparativistik / Comparative analysis

01C05 Folklorizmus / Folklorism

01C06 Egyetemes néprajz / Ethnologie / Ethnology
01C06 Egyes területek / Spezielles / Special subjects

01C06 Afrika / Africa
01D12 Amerika / America

01D13 Ázsia / Asien / Asia

01D14 Európa / Europe

01D15 Óceánia / Ozeanien / South Sea Islands

01D16 TELEPÜLÉSTÖRTÉNET / SIEDLUNGSGESCHICHTE / SETTLEMENT
HISTORY

02000 NÉPI ÉPÍTÉSZET / VOLKSARCHITEKTUR / FOLK ARCHITECTURE
02000 Elméleti munkák / Allgemeines / General Articles

03A00 Falusi épületek / Ländliche Gebäude / Village Buildings
03A00 Ház, udvar / Haus und Zubehör / House and Outbuildings

03B01 Gazdasági épületek / Wirtschaftsgebäude / Farm buildings

03B02 Városi épületek / Städtische Gebäude / Town Buildings
03B02 Polgárház / Bürgerhaus / Civic House

03C01 Középületek / Öffentliche Gebäude / Public Buildings
03C01 Szakrális épületek / Sakralbauten / Church, Chapel, Cemetery

03D02 ESZKÖZÖK, LAKÁSKULTÚRA / SACHEN, WOHNKULTUR / OBJECTS AND
FURNITURE

03D02 Bútor, lakáskultúra / Möbel, Wohnkultur / Furniture

04A00 Paraszti munkaeszközök / Bauerliches Arbeitsgerät / Peasant Tools

04B00 JELEK, SZIMBÓLUMOK / ZEICHEN UND SYMBOLIK / SIGNS, SYMBOLICS
04B00 Kutatás, elmélet / Symbolforschung / General Articles

05A00 Szimbólumok / Symbole / Symbols

05B00 Ikonográfia / Ikonographie / Iconography

05C00 NÉPMŰVÉSZET, GAZDÁLKODÁS, MESTERSÉGEK / VOLKSKUNST,
HANDWERK, AGRIKULTUR / FOLK ART, CRAFTS, AGRICULTURE
05C00 Általános munkák / Allgemeines / General articles
05C00 Gazdálkodás, mesterségek / Handwerk, Agrikultur / Crafts, Agriculture
06A01 Népművészet / Volkskunst / Folk Art

06A02 Egyes területek / Spezielles / Special Subjects
06A02 Textilművészet, hímzés / Textilkunst / Designing and Textile Arts

06B01 Famegmunkálás / Holzbearbeitung / Woodwork
06B02 Kerámia, fazekasság / Töpferei / Pottery

06B03 Kőfaragás / Steinbearbeitung / Stonework

06B04 Fémművesség / Metallbearbeitung / Metalwork

06B05 Üvegáruk / Glaswaren / Glassware

06B06 Pásztorművészet / Hirtenkunst / Shepherd's Art

06B07 Bőrfeldolgozás /Lederverarbeitung / Leather-work

06B08 Egyebek / Varia / Various Objects

06B09 Mesterségek / Handwerk / Handicrafts

06C00 Mezőgazdaság / Agrarwirtschaft / Agriculture
06C00 Elméleti munkák / Allgemeines / General Articles

06D01 Földművelés, kertészet / Acker- und Gartenbau /Agriculture, Horticulture

06D02 Állattartás, legelőgazdálkodás / Vieh- und Weidewirtschaft / Animal Breeding

06D03 Erdőgazdaság / Waldwirtschaft / Forestry

06D04 Szőlőtermelés, borászat / Weinbau / Viniculture

06D05 Méhészet / Bienenzucht / Apiculture

06D06 Gyűjtögetés, vadászat, halászat / Sammelwirtschaft, Jagd, Fischerei / Hunter-
collectors, Fishing

06E00 Közlekedés, szállítás / Verkehr, Transport / Traffic, Transport

06G00 Piac, vásár / Märkte, Messen / Markets, Fairs

06H00 Mértékek / Masse / Measures

06I00 Vegyes adatközlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles

06J00 NÉPCSOPORTOK, KÖLCSÖNHATÁS / ETHNIK, INTERETHNIK / ETHNICITY,
INTERETHNIC RELATIONS
06J00 Nemzeti kölcsönhatás / Interethnik / Interethnic relations

07A00 Nemzeti identitás / Identität / Identity

07B00 Kisebbségek Magyarországon / Minderheiten in Ungarn / Minorities in Hungary
07B00 Bolgárok / Bulgaren / Bulgarians
07C01 Cigányok / Zigeuner / Gipsies

07C02 Délszlávok / Südslawen / Southern Slavs

07C03 Görögök / Griechen / Greeks

07C04 Lengyelek / Polen / Pole

07C04 Németek / Deutschen / Germans

07C05 Románok / Rumänen / Roumanians

07C07 Rutének / Ruthenen / Ruthenians

07C07 Szlovákok / Slowaken / Slovaks

07C08 Zsidók / Juden / Jews

07C09 Migráció / Migration

07D00 Kivándorlás / Auswanderung / Emigration

07E00 Szórványmagyarság / Ungarische Diaspora / Hungarian Diaspora

07F00 Etnogenezis / Ethnogenese / Ethnogenesis

07G00 VISELET, ÉKSZER / TRACHT U. SCHMUCK / COSTUME, ADORNMENT

08000 TÁPLÁLKOZÁS / NAHRUNG / FOODWAYS
08000 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

09A00 Ételek / Speisen / Foods

09B00 Ital / Trank / Drink

09C00 SZOKÁSOK, MINDENNAPI ÉLET / BRAUCH, ALLTAGSLEBEN / CUSTOMS,
EVERYDAY LIFE
09C00 Elméleti munkák / Allgemeines / General Articles

10A00 Egyes szokástípusok / Einzelnes / Special Subjects
10A00 Születés, keresztelés, nevelés / Geburt, Taufe, Kindererziehung / Birth, Baptism,
Education

10B01 Szerelem, házasság / Liebe, Hochzeit / Love, Marriage

10B02 Halál, temetés / Tod, Begräbnis / Death and Burial

10B03 Otthon, család / Hausleben / Domestic life
10B04 Falusi élet / Dorfleben / Village life

10B05 Gazdasági élet szokásai / Landwirtschaftsbräuche / Rural customs

10B06 Céhek / Zünfte / Guilds

10B07 Ünnepi szokások / Kalenderbräuche / Calendar customs

10B08 Játék, szabadidő / Spiel, Unterhaltung / Games, Entertaintment

10B09 Hagyományőrzés / Brauchpflege / Traditionalism

10B10 Vegyes adatközlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles

11A00 Jogszokás / Rechtliche Volkskunde / Legal ethnology

11B00 NÉPHIT, VALLÁSI NÉPRAJZ / RELIGION, VOLKSGLAUBE / RELIGION,
MYTHOLOGY
11B00 Néphit / Volksglaube / Mythology
11B00 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
12A01 Varázslók, sámánok / Hexen u. Zauberer / Witches and Shamans

12A02 Varázslás / Zauber u. Gegenzauber / Magic and Countermagic

12A03 Jóslás / Wahrsagerei / Divination

12A04 Áldozat / Opfer / Sacrifice

12A05 Vegyes adatközlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles

12A06 Népi vallásosság / Volksfrömmigkeit / Popular Religion
12A06 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

12B01 Szentek kultusza / Heiligenkult / Veneration of the Saints

12B02 Búcsú / Wallfahrt / Pilgrimage

12B03 Népi vallásosság tárgyai / Gegenstände der Vkfrömmigkeit / Objects of the popular
religion

12B04 Ima, népének / Gebete / Prayers

12B05 Vallásos társulatok / Religiöse Gemeinschaften / Confraternities

12B06 Szervező egyéniségek / Organisatoren / Organizing personalities

12B07 NÉPI ORVOSLÁS, TISZTÁLKODÁS, SZEXUALITÁS / VOLKSMEDIZIN,
HYGIENE, SEXUALITÄT
12B07 Népi orvoslás / Volksmedizin / Traditional Medicine

13A00 Tisztálkodás / Hygiene

13B00 Szexualitás / Sexualität / Sexuality

13C00 TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET / VOLKSWISSEN / POPULAR SCIENCE
13C00 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

14000. Etnobotanika / Volksbotanik / Plant-lore

14A00 Népi éllatismeret / Volkszoologie / Animal-lore

14B00 Álomfejtés / Traumdeutung / Interpretation of dreams

14C00 NÉPKÖLTÉSZET (elmélet, esztétika) / VOLKSPOESIE (Allgemeines, Äesthetik) /
POPULAR POETRY (Gen.Articles)

15000  NÉPKÖLTÉSZET (Műfajok) / VOLKSPOESIE / POPULAR POETRY
15000  Népdal / Volkslied / Folk-song
15000  Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
16A01  Szövegközlések / Texts

16A02 Ballada / Ballade / Ballad
16A02 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

16B01 Szövegközlések / Texts

16B02 Mondókák, játékok / Kinderreim, Spiel / Nursery rhymes, Children's game
16B02 Szövegközlések / Texts

16C00  ZENE ÉS TÁNC / MUSIK UND TANZ / MUSIC AND DANCE
16C00  Népzene / Musik / Music
16C00  Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
17A01  Hangszerek / Instrumente / Musical Instruments

17A02 Gyűjtemények / Sammlungen / Collections

17A04 Néptánc / Tanz / Dance
17A04 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

17B01 Gyűjtemények / Sammlungen / Collections

17B02  NÉPKÖLTÉSZET (prózai műfajok) / VOLKSERZÄHLUNG / FOLK NARRATIVE
17B02  Népmese / Märchen / Folktale
17B02  Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
18A01  Szövegközlések / Texts

18A02 Népmonda / Volkssage / Myths and legends
18A02 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

18B01 Szövegközlések / Texts

18C01 Szövegközlések / Texts

18C02 Legenda / Heiligenlegenden / Christian Legends
18C02 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

18D01 Szövegközlés / Texts

18D02 Élettörténet / Lebensgeschichte / Life Stories
18D02 Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

18D03 Szövegközlések / Texts

18E00 Exemplumok / Exemplum

18F00 NÉPI SZÍNJÁTÉK / VOLKSSCHAUSPIEL / FOLK THEATRE

19000 NÉPI ÍRÁSBELISÉG, OLVASÁSKULTÚRA / SONSTIGE VOLKSLITERATUR /
PEASANT LITERACY

20000 NÉPKÖLTÉSZET (kisműfajok) / VOLKSREDE / POPULAR SPEECH
20000 Közmondások, szólások / Sprichwort u. Redensart / Proverbs and Sayings

21A00 Vicc / Witz / Witticism

21B00 Feliratok, sírversek / Inschriften / Inscriptions

21D00 Rigmusok / Rhymed sayings

21E00 NÉPNYELV / VOLKSSPRACHE / VERNACULAR
21E00 Szókincs / Wortscahtz / Vernacular

22A00 Nyelvjárás / Dialektologie / Dialectology

22B00 Névtan / Onomatologie / Onomatology
22B00 Földrajzi nevek / Geographische Namen / Toponyms

22C01 Személynevek / Personenname / Personal Name

22C02 Állatnevek / Animal Names
          ÁLTALÁNOS MŰVEK / GESAMTVOLKSKUNDE

Gyűjteményes kötetek / Sammelwerke / Collective works

0001. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12-14 = Hand-
werkgeschichtliches Symposium, 7. Veszprém 12-14. November 1990 / Közread. MTA
VEAB; szerk. Nagybákay Péter, Németh Gábor. - MTA Veab : Veszprém, 1991. 202 p., ill.,
Bibl. az előadások végén. - Deutsche Zsf. - (Kézművesipartörténeti Szimpózium, 7.)

0002. BELUSZKY Pál: Végkiárusítás, 1. kötet. Társadalomföldrajzi tanulmányok : 1959-
1992 = Final sale. Studies on human geography. - MTA Reg. Kut. Közp. : Bp, 1992. 270 p.,
ill., Bibl.: p. 269-270. és a jegyzetekben

0003. Biharnagybajom története és néprajza = The history and ethnography of
Biharnagybajom / Szerk. Ujváry Zoltán. - Ethnica : Debrecen, 1992. 618 p., ill., Bibl. a
fejezetek végén és a jegyz.

0004. Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből = Popular religion / szerk.
Erdélyi Zsuzsanna. - Szt. István Társulat : Bp., 1991. 228 p., ill., bibliogr. a fejezetek végén és
a jegyzetekben

0005. Dél-Dunántúl népi építészete. A Pécsváradon 1991. május 6-8 között megrendezett
konferencia anyaga = Folk architecture of the South-Transdanubian region. Congress / Szerk.
Cseri Miklós, közrem. L. Imre Mária. - Szentendrei Szabadtéri Népr. Múz. ; J. Pannonius
Múz. : Szentendre ; Pécs, 1991. 382 p., ill., Bibl. az ea. végén és a jegyz. - Deutsche Zsf.

0006. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan
tiszteletére = The Traditional Culture of the peoples along the Danube. Studies in honour of
Bertalan Andrásfalvy / Szerk. Halász Péter; fotó Csoma Gergely. - Magy. Néprajzi Társ. : Bp.,
1991. 759 p., ill., Bibl. a fejezetek végén. - English summ. - Deutsche Zsf. - Recapitulare in
limba romana

0007. A Dunántúl településtörténete, 8. kötet = Settlement history of Dunántúl, vol. 8 / Szerk.
Nemes István. - PAB-VEAB : Pécs ; Veszprém, 1990. 366 p., ill., Bibl. a jegyz. - English
summ. - Deutsche Zsf.

0008. A Dunántúl településtörténete, 9. kötet = Settlement history of Dunántúl, vol. 9 / Szerk.
Solymosi László, Somfai Balázs. - VEAB : Veszprém, 1992. 322 p., ill., Bibl. a fejezetek
végén és a jegyzetekben

0009. Dunatáji találkozás. A Bács-Kiskun megyei Nemzetiségkutató Konferencia előadásai :
Baja, 1991. április 27 = Meeting at the Danube-Region / Szerk. Bárth János. - Bács-Kiskun
M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 168 p., Bibl. az fejezetek végén és a jegyz. - English summ. -
(A Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

0010. Egyházak a változó világban. A Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai,
Esztergom 1991, május 29-31 = Churches in the changing world / Szerk. Bárdos István, Beke
Margit. - Komárom-Esztergom M. Önkorm. : Tatabánya, 1992. VI, 594 p., ill., Bibl. a jegyz. -
Deutsche Zsf.

0011. Eredmények és feladatok. A Gömör-kutatás és a debreceni Néprajzi Intézet = Results
and problems in the researches on Gömör County / Szerk. Ujváry Zoltán. - KLTE Népr. Tsz. :
Debrecen, 1991. 246 p., ill., Bibl.: p. 105-118., 217-234. és a jegyzetekben. - (Gömör
néprajza, 30.)

0012. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából = Abschnitte aus der Ethnologie der
Kleinen Tiefebene in Slowakian / szerk. Liszka József. - OKTK : Bp, 1992. 162 p., ill., Bibl.:
p. 137-158. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Szlovák ny. összefogl. - (A magyarságkutatás
könyvtára, 12.)

0013. Gömör néprajza, 33. kötet. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére = Studies in
honour of István Faggyas / Szerk. Ujváry Zoltán. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 234
p., ill., Bibl.: p. 227-229. és a jegyzetekben

0014. GRÁFIK Imre: Jel és hagyomány. Etnoszemiotikai tanulmányok = Zeichen und
Tradition. Nicht-verbale Kommunikationen in der Volkskultur. - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1992. 250 p., ill., Bibl. a fejezetek végén. - English summ. - Deutsche Zsf. -
(Folklór és etnográfia, 59.)

0015. Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében = Die traditionelle
Wirtschaftsführung von Kolárovo (Gúta) in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts / Szerk.
Fehérváry Magda. - CsMNT : Komárom, 1992. 170 p., ill., Bibl. a fejezetek végén . -
(Népismereti könyvtár, 2.)

0016. Gyűjtőúton. Néprajzi írások Gunda Béla tiszteletére = On fieldwork. Studies in honour
Béla Gunda / Szerk. Bereczki Ibolya, Szabó László. - Damjanich J. Múz : Szolnok, 1991. 110
p., ill.

0017. Hagyomány és modernizáció a Nagykunság kultúrájában = Tradition and modernisation
in culture of Great Cumania / szerk. Örsi Julianna . - Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve, 1992. 73
p., Bibl.: p. 18.,33-35. - Kétnyelvű

0018. Hazajöttünk.... Pünkösd Csíksomlyón = We've came home. Popular religion / Szerk.
Asztalos Ildikó. - Gloria : Kolozsvár, 1992. 79 p., ill.

0019. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1-3. kötet = Beliefs and customs on the Great
Hungarian Plain, vol. 1-3 / Szerk. Novák László . - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. 848, 95
p., ill., Bibl. a fejezetek végén és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János
Múzeum közleményei, 7.)

0020. Honismereti írások Baranyából = Papers on acquaintance of local history from Baranya
/ Szerk. Gábori Imréné. - Baranya Honism. Egyes. : Pécs, 1992. 150 p., ill., Bibl. a fejezetek
végén
0021. Horst von Bandat, a Hungarian geologist in Western New Guinea / Ed. by József Hála,
Gábor Vargyas. - MTA : Bp, 1992. VII, 101 p., ill., Bibl.: p. 4-7., 45. p. - (Occasional papers
in anthropology,4.)

0022. Interetnikus kapcsolatok a Kárpátmedence északi felében. A Komáromban 1991.
október 25-26-án megrendezett tudományos tanácskozás előadásainak kivonatai =
Interethnische Beziehungen im nördlichen Teil Karpatenbeckens, Komorn 1991 / Szerk.
Liszka József. - Komárom : CSMNT, 1991. 52 p., ill.

0023. Irodalom, történelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára : A
budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások = Literature, history, folklore / Szerk.
Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor. - Ethnica : Debrecen, 1992. 146 p., Bibl.
a jegyzetekben

0024. JUNG Károly: Köznapok és legendák. Tanulmányok a népi kultúra köréből =
Weekdays and legends. - Forum : Újvidék, 1992. 253 p., ill., Bibl. a fejezetek végén, a jegyz.
és 253. p.

0025. Kapcsolat - környezet - közösség. Csíkszeredai antropológiai írások = Cultural
anthropology / szerk. Biró A. Zoltán; Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport. - Politika
+ Kultúra Alapítv. : Bp, 1992. 245 p., ill.

0026. Kelet-magyarországi népszokások a téli ünnepkörből = Folk customs of winter feasts
from East-Hungary / Szerk. Makoldi Sándorné, Makoldi Sándor. - Kölcsey F. Tanítóképző
Főisk. : Debrecen, 1992. 170 p., ill., Bibl. az előszóban

0027. Kis magyar néprajz. Néprajzi módszertani szöveggyűjtemény = Little Hungarian
ethnography / Szerk. Kovácsné Paulovits Teréz. - Tanítóképző Főisk. : Zsámbék, 1991. 207
p., Bibl. a jegyzetekben. - (Főiskolai füzetek, 13.)

0028. Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60.
születésnapjára = Approaches and approximations. Ethnological, anthropological and historic
essays in honour of Tamás Hofer / Szerk. Mohay Tamás ; közrem. Benda Gyula, Klaniczay
Gábor. - Ethnica : Debrecen, 1992. 408 p., (28)t., Bibl. a fejezetek végén és a jegyzetekben

0029. KRÍZA Ildikó: A magyar népballada. Fejezetek a balladakutatásból = Hungarian folk
ballads. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 233 p., Bibl.: p. 219-220., a fejezetek végén és
a jegyzetekben. - English summ. - (Folklór és etnográfia, 56.)

0030. Kultúra és tradíció, 1-2. kötet. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére = Culture and
tradition, vol. 1-2 / Szerk. Viga Gyula. - HOM : Miskolc, 1992. 901 p., ill., Bibl. a fejezetek
végén és a jegyz. - Deutsche Zsf.

0031. LISZKA József: Ágas-bogas fa = The branchy tree. - Lilium Aurum : Dunaszerdahely,
1992. 127 p., ill., Bibl.: p. 117-121.

0032. Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a
szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés
előadásai, Budapest, 1989. október 27-29 = Hungarian folk tradition - European folk tradition
/ Szerk. Balázs Géza, Halász Péter. - Magyar Néprajzi Társ. ; KLTE : Bp. ; Debrecen, 1991.
243 p., (8)t., ill., Bibl. az ea. végén. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0033. Magyar Néprajz, 3. köt., Kézművesség = Hungarian ethnography, vol. 3., Handicrafts /
Közread. a MTA Néprajzi Kutató Csoportja ; Szerk. Domonkos Ottó, Nagybákay Péter. -
Akad. K. : Bp, 1991. 822 p., (172)t. + mell., Bibl.: p. 727-777.

0034. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében, 2 = Die ungarische Sprache und Kultur
im Donauraum / szerk. Moritz Csáky et al. - Bp ; Wien : Nemzetk. M. Fil. Társ., 1991 . p.
540-1275.

0035. Magyarország szegin. Összeállítás a gyimesi és moldvai csángó magyarokról = Poor
Hungary. Hungarian diaspora, Csángós / Szerk. Harangozó Imre. - Erdélyi Kör : Békéscsaba,
1991. 28 p., ill.

0036. A magyarság néprajza. 1-4. köt. = The Ethnography of the Hungarians / Szerk. Czakó
Elemér. - Babits : Szekszárd, 1991. 435 p., (2)t., ill., Az 1933-34-es kiad. reprintje. Bibl. a
jegyzetekben

0037. Manufaktúratörténeti Konferencia. Miskolc, 1989. október 16-17 = Conference of the
History of Manufactures / Szerk. Németh Györgyi . - Miskolc : HOM, 1991. 179 p.

0038. Mátyusföldi dolgozatok = Studies on Mátyusföld / Szerk. Szanyi Mária. - CsMNT :
Köbölkút, 1991. 43 p., ill., Bibl. a fejezetek végén . - (Utánpótlás, 2.)

0039. A mi falunk: Nágocs = Local history - settlement history / Közrem. Bíró György,
Boldizsár Imre, Csutorás Csaba et al. - Nágocs Önkorm. : Nágocs, 1992. 83 p., ill., Bibl. a
fejezetek végén és a jegyz.

0040. Mórahalom. A település földje és népe = Local history - settlement history / Szerk.
Juhász Antal. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. 588 p., (4)t., ill., Bibl. a fejezetek végén
és a jegyzetekben

0041. Nemzetiség - identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia
előadásai, Békéscsaba 1990. okt. 5-7 = 4th International Conference on Ethnographic
Nationality Research / Szerk. Ujváry Zoltán, Eperjessy Ernő, Krupa András. - Ethnica :
Békéscsaba ; Debrecen, 1991. 549 p., Bibl. az előadások végén és a jegyzetekben

0042. Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény = Folk culture and national identity
/ Szerk. Hofer Tamás. - MTA : Bp., 1991. 201 p., (16)t., ill., Bibl. a fejezetek végén és a
jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0043. Népi kultúra - népi társadalom, 16. kötet = Folk culture - folk society, vol. 16 / szerk.
Paládi-Kovács Attila, Niedermüller Péter, Sárkány Mihály. - MTA NKI : Bp., 1991. 178 p.,
38 t., ill., bibliogr. a cikkek végén és a jegyzetekben

0044. Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. kötet. A kötet tanulmányai az 1991.
december 8-9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai = Rural
religiousness in the Carpathian Basin / Szerk. S. Lackovits Emőke. - VEAB ; Caritas
Transsylvania : Veszprém, 1991. 242 p., ill., Bibl. a jegyzetekben

0045. Néprajzi tanulmányok Prof. Ujváry Zoltán tiszteletére = Ethnographic studies in honour
of Zoltán Ujváry / Szerk. Gazda László . - Hajdú-Bihar M.Múz. Ig. : Debrecen, 1992. 181 p.,
ill., Bibl. a fejezetek végén és a jegyz. - Deutsche Zsf. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok
közleményei, 51.)

0046. Northern religions and shamanism. The Regional Conference of the International
Association of the History of Religions : Selected pap. / Ed. by Mihály Hoppál, Juha
Pentikäinen. - Akad. K. ; Finnish Lit. Soc. : Bp ; Helsinki, 1992. XV, 214 p., ill., Bibl. a
fejezetek végén és a jegyz. - (Ethnologica Uralica, 3.)

0047. Régió és kultúra. Tanulmányok Szatmár néprajzából Gunda Béla tiszteletére = Region
and culture / Szerk. Ujváry Zoltán. - Ethnica : Debrecen, 1991. 359 p., ill., Bibl. a fejezetek
végén és a jegyz.

0048. Rendi társadalom - polgári társadalom, 3. kötet. Társadalmi konfliktusok : Salgótarján,
1989. junius 15-18 = Feudal society - bourgeois society. Congress / Szerk. Á. Varga László. -
Nógrád M. Levlt. : Salgótarján, 1991. 403 p., Bibl. a fejezetek végén és a jegyzetekben. -
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból, 16.)

0049. Schwartz Elemér emlékére = Elmar von Schwartz zum Gedächtnis / Szerk. Mollay
Károly. - Magyar Népr. Társ. : Bp, 1992. 89 p., Kétnyelvű. - Bibl. a jegyz.

0050. Studies on shamanism / ed. Siikala, Anna-Leena, Hoppál, Mihály . - Finnish Anthrop.
Soc. ; Akad K. : Helsinki ; Bp, 1992. IX, 230 p., (32)t., ill., Bibl.: p. 107-114., 211-220. és a
jegyz. - (Ethnologica Uralica, 2.)

0051. Tanulmányok a 125 éve született Sebestyén Gyula emlékére = Studies for the memory
of Gyula Sebestyén, born 125 years ago / Szerk. S. Lackovits Emőke. - Laczkó Dezső Múz. :
Veszprém, 1991. 102 p., ill., Bibl. a tamulm. végén. - Deutsche Zsf. - (Veszprémi Laczkó
Dezső Múzeum konferenciái, 1.)

0052. Tanulmányok Bükkalja néprajzából = Studies from the ethnography of the feet region
of Bükk Mountains / Szerk. Cs. Schwalm Edit. - Dobó I. Vármúz. : Eger, 1992. 73 p., ill.,
Bibl. a fejezetek végén. - (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében, 8.)

0053. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából = Studies from the past of Tokaj-Hegyalja. -
Miskolc : Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 1991

0054. Tiszaörs. Tanulmányok a falu múltjából = Local history - settlement history / Szerk.
Szabó István. - Ethnica : Debrecen, 1992. 409 p., ill., Bibl. a fejezetek végén és a
jegyzetekben

0055. Tiszta forrásból. Szemelvények, tanulmányok a néprajz köréből = From a pure source.
Studies on the ethnography / Szerk. H. Tóth István. - Tanítóképző Főisk. : Kecskemét, 1992.
98 p., ill., Bibl.: 85. p. és a jegyzetekben
0056. Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére = History,
archaeology, ethnography. Studies in memory of Farkas, József / Szerk. Ujváry Zoltán. -
Ethnica : Debrecen, 1991. 555 p., ill., Bibl.: p. 543-554., a fejezetek végén és a jegyzetekben

0057. Túrkeve földje és népe, 1. kötet = The land and people of Turkeve, vol. 1 / Szerk. Örsi
Julianna. - Túrkeve Város Képviselőtestülete : Túrkeve, 1992. 355 p.,(44)t., ill. + mell.,
térkép, Bibl. a fejezetek végén és a jegyz. - Deutsche Zsf.

0058. Túrkevei emlékkönyv = Album of Turkeve / Szerk. Örsi Julianna . - Jász-Nagykun-
Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve, 1991. 118 p., ill., Bibl. a jegyz.

0059. Utánpótlás. Dolgozatok Kecső néprajzából = New supplies. Studies from the
ethnography of Kecső / Szerk. Liszka József. - Köbölkút : CSMNT, 1991. 41 p., ill.

0060. A Vajdaság népi építészete = Vernacular architecture in Vojvodina / Szerk. Balassa M.
Iván. - Szabadtéri Népr. Múz. : Szentendre, 1991. 262 p., ill., Bibl.: p. 247-251, a fejezetek
végén és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum
kiadványai, 4.)

0061. Vallási néprajz, 5., Jubileumi kötet = Popular religion / Szerk. Dankó Imre, Küllős
Imola, Molnár Ambrus. - Ref. Teol. Egyh. Néprajzi Szekciója : Debrecen, 1991. 378 p., Bibl.
a jegyzetekben

0062. Vály-völgy = Valická dolina / Szerk. B. Kovács István. - CSMMT : Pozsony ;
Rimaszombat, 1991. 429 p., ill., Bibl.: p. 380-382., a fejezetek végén és a jegyz. - Szlovák ny.
- (Népismereti könytár, 1.)

0063. A Völgység két évszázada. Előadások és tanulmányok az 1990. október 20-21-i
bonyhádi történészkonferencián = Two centuries of the Völgység / Szerk. Szita László, Szőts
Zoltán. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. 269 p., ill., Bibl. a jegyzetekben


Források / Quellen / Sources

Atlasz, bibliográfia, lexikon / Atlas, Bibliographie, Lexikon

0064. Andrásfalvy Bertalan irodalmi munkássága = The literary activity of Bertalan
Andrásfalvy / A szerző jegyz. alapján összeáll. Serfőzőné Gémes Magda == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 17-23.

0065. Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Válogatott bibliográfia = Bibliography of
folk art in Borsod-Abaúj-Zemplén County / Összeáll., szerk. Fügedi Márta. - HOM : Miskolc,
1992. 145 p., Bibl.: p. 9-13.

0066. BÖRÖNDI Lajos: Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma = Bibliography of
linguistics in Győr-Sopron County. - ELTE : Bp, 1991. 72 p.

0067. CSERBÁK András: Bericht über die ungarische volkskundliche Bibliographie mit
einem geschichtlichen Rückblick == in. Internationale u. nationale volkskundliche
Bibliographien. Hrsg.v. Klaus Beitl u. Eva Kausel. - Verein für Volkskunde : Wien, 1991. p.
51-56. - (Buchreihe der Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 9.)

0068. Encyclopaedia Hungarica, 1. köt., A-H / Főszerk. Bagossy László . - Hung. Ethnic
Lexicon Found. : Calgary, 1992. 778 p., ill., Bibl. a szócikkek végén

0069. Faggyas István munkássága. Bibliográfia = A bibliography on the scholarly activities of
Faggyas István == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék :
Debrecen, 1992. p. 227-228 . - (Gömör néprajza, 33.)

0070. Fél Edit irodalmi munkássága, 1971-1989 = Bibliography of Edit Fél, 1971-1989 /
Összeáll. Serfőzőné Gémes Magda == Ethnographia, 102:1-2(1991)162-167.

0071. HARKAI Imre: Válogatott irodalom = Selected bibliography == in. A Vajdaság népi
építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 247-251. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum
kiadványai, 4.)

0072. IMOLAY LENKEY István: Bibliográfia az intézményes Gömör-kutatás és a Gömöri
Múzeum első évtizedéhez = Bibliography for the first ten years of Gömör Museum and their
systematic ethnographical researches in Gömör == in. Eredmények és feladatok. - KLTE
Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 105-120. - (Gömör néprajza, 30.)

0073. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén készült dolgozatok (1989-ig)
= Bibliography of the papers, made in the Ethnographic Department of Kossuth Lajos
University of sciences (till 1989) == in. Eredmények és feladatok. - KLTE Népr.Tsz. :
Debrecen, 1991. p. 217-234. - (Gömör néprajza, 30.)

0074. A magyar etnológia válogatott bibliográfiája = A selected bibliography of Hungarian
ethnology / Bodrogi Tibor hagyatékának felhaszn. összeáll. Kovács Zoltán, Sárkány Mihály,
Vargyas Gábor. - MTA NKI : Bp., 1991. 171 p., Magyar és angol nyelven. - (Occasional
papers in anthropology, 3.)

0075. Magyar néprajzi atlasz, 7. köt.: 440-507. térkép = Atlas der ungarischen Volkskultur.
Atlas of Hungarian folk culture / Szerk. Barabás Jenő, Diószegi Vilmos, Gunda Béla, Morvay
Judit, Szolnoky Lajos. - Akad. K. : Bp, 1992. (4) p., 440-507. t., ill., Magyar és német ny. -
English summ. - Deutsche Zsf.

0076. Magyar néprajzi atlasz, 8. köt.: 508-567. térkép = Atlas der ungarischen Volkskultur.
Atlas of Hungarian folk culture / Szerk. Barabás Jenő, Diószegi Vilmos, Gunda Béla, Morvay
Judit, Szolnoky Lajos. - Akad. K. : Bp, 1992. (2) p., 508-567. t., ill., Magyar és német nyelvű

0077. Magyar néprajzi atlasz, 9. köt.: 568-634. térkép = Atlas der ungarischen Volkskultur.
Atlas of Hungarian folk culture / Szerk. Barabás Jenő, Diószegi Vilmos, Gunda Béla, Morvay
Judit, Szolnoky Lajos. - Akad. K. : Bp, 1992. (8) p., 568-634. t., ill., Magyar és német nyelvű

0078. Magyar néprajzi bibliográfia, 1989 = Ungarische volkskundliche Bibliographie.
Hungarian folklore bibliography / szerk. Cserbák András; összeáll. Cserbák András, Kulin
Imréné, Serfőzőné Gémes Magda, Toldyné Hubai Emőke. - Néprajzi Múzeum : Bp., 1991.
190 p.
0079. Magyarország kézművesipartörténetének válogatott bibliográfiája = Recommending
bibliography of the handicraft history in Hungary / Szerk. Domonkos Ottó, Nagybákay Péter. -
MTA NKI : Bp, 1992. 461 p., English summ. - Deutsche Zsf.

0080. NÉMETH Zoltán: Publikációk, közlemények a tirpák etnikai csoportról (1896-1991) =
Publications and data about the Tirpák ethnic group (1896-1991) == in. Nyíregyházi szlovák
(tirpák) nyelvjárási emlékek 5. - Jósa A. Múz. : Nyíregyháza, 1991. p. 69-101. - (Jósa András
Múzeum kiadványai, 32.)

0081. PENAVIN Olga: Néhány szó a jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlaszáról = Some
words about the atlas of the Hungarian linguistic dialects of Bánát, Yugoslavia == in.
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 521-526., ill. -
Bibl.: p. 525.

0082. Tanyabibliográfia. Az alföldi tanyarendszer változásai és várható fejlődése =
Bibliography of farm research / Összeáll. Tánczos Sándorné. - MTA FKI : Bp, 1992. 20 p.

0083. TŐKÉS Szilárdné: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke Adattárában
őrzött szatmári gyűjtések bibliográfiája = The bibliography of the collections from Szatmár
kept in the archive of the ethnographic Departure of KLTE == in. Régió és kultúra. - Ethnica :
Debrecen, 1991. p. 343-355.

0084. TŐKÉS Szilárdné: Farkas József tudományos és publicisztikai írásai = Scientific and
publicistic articles of Farkas, József == in. Történelem, régészet, néprajz. Szerk. Ujvári
Zoltán. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 543-554.

0085. VÉGH József: Teljessé vált a Magyar Néprajzi Atlasz. Beszélgetés Barabás Jenő
professzorral, az atlasz szerkesztőjével = The Hungarian Ethnographic Atlas has been
accomplished. Interview from prof. Barabás Jenő, editor of the Atlas == Akadémiai magazin,
3:2(1992)39-43.


Szöveges források / Handschriftliche u. archivalische Quellen / Written sources

0086. A 17. századi sárospataki kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények = Manuscripts
hymnals and poem collections of Sárospatak in the 17th century / közreadja Komáromy
Sándor. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 98 p., Bibl. a jegyzetekben. - (Folklór és
etnográfia, 61.)

0087. BARABÁS Jenő: Die ethnologischen Bezüge der Predigten von Péter Bornemisza
(1535-1584) == in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. 17-20.

0088. BÁRTH János: A határperek néprajzi tanulságai = The ethnographic results of
boundary lawsuits == MKBKM, 1990(1992) 124-129.

0089. BÁRTH János: Nádudvar telepítő kontraktusa (1723) = Das Siedlungsabkommen von
Nemesnádudvar (1723) == in. Dunatáji találkozás . - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét,
1992. 19-23., bibl. 23. p. Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei,
5.)

0090. CSATÁRY György: Kézművesipar-történeti anyagok az ungvári, munkácsi és
beregszászi városi levéltárban = Relics of handicraft history in the archives of Ungvár
Munkács and Beregszász == Szabolcs-szatmári szemle, 26:2(1991)170-174.

0091. FARAGÓ József: Mikes Kelemen törökországi leveleinek magyar néprajzi forrásértéke
= The Hungarian ethnographical sources in the letters of Mikes Kelemen from his exile == in.
Irodalom, történelem, folklór. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 83-86., bibl. a jegyz.

0092. FÜVESSY Anikó: Vagyonleltárak a XIX. század elejéről = Property-inventories from
the beginning of the 19th century == Múzeumi levelek, 65-66(1991)167-170.

0093. GÁL Edit, B.: A Debrő-Parádi uradalom működési vázlata az 1820-as számadáskönyv
alapján. Orczy gazdaságok a 18-19. században I. rész = Eine Skizze der Betriebsvorschriften
der Domäne Debrő-Parád nach dem Rechnungsbuch aus dem Jahr 1820. Die Orczy-Güter im
18. und 19. Jahrhundert I. Theil == Agria, 27-28(1991-1992)223-233., bibl. 232. p., Deutsche
Zsf.

0094. GALUSKA Imre: A Borsod-Gömör-Kishonti Cikkek. Visszapillantás XVI-XVII.
századi kánonirodalmunkra = Articles on Borsod-Gömör-Kishont county. A rewiew on
synod-canons in the 16-17th. centuries == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. :
Debrecen, 1991. p. 121-136., bibl. a jegyz. 136. p.

0095. GALUSKA Imre: Egyház és közösség. Az egyházi közteherviselés emlékei a
kesznyéteni eklézsia számadáskönyveiben = Church and community. - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1992. 108 p., Bibl. a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 68.)

0096. Gömör Megye molnárainak XVIII.század eleji szlovák nyelvű céhstatútuma = Artikule
Cessne aneb spolecnosti Mlinaruw Teglo Stoliczi Nasseg Gömerskeg... / ford., bev. Hausel
Sándor. - Nógrád M. Múz. Ig. : Salgótarján, 1991. VI, 63 p., Bibl. a jegyzetekben. - A szlovák
nyelvű hasonmás kiadása és forditása

0097. GRÁFIK Imre: Ethnographische Lehre des Kahnbrückenöffnungstagebuches. Mitte des
XIX Jahrhunderts == in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. 28-40., ill.,
bibl. 39-40. p.

0098. HORVÁTH József: A győri végrendelkezők „vidéki” kapcsolatai a 18. század első
felében. Adalékok a korabeli Győr vonzáskörzetének vizsgálatához = Provincial relationships
of testates in Győr in the early 18th century == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. -
VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 291-304., bibl. a jegyz. p. 300-304.

0099. IMREH István, Pataki József: Kászonszéki krónika, 1650-1750 = Chronicle from
Kászonszék. - Európa ; Kriterion : Bp ; Bukarest, 1992 . 37 p., Bibl. a jegyz.

0100. JUNG Károly: Bács-Bodrog vármegyei móringlevelek a vajdasági levéltárból = Dowry
documents from Bács-Bodrog county in the archive of Vajdaság == in. Köznapok és
legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 26-36., bibl. 36. p. és p. 236-237.
0101. JUNG Károly: Délszláv adatok a házassági szerződések és hozománylevelek egybevető
vizsgálatához = South-slavic data to the comparative analysis on marital contracts and dowry
documents == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 37-44., bibl. p. 43-44. és
237. p.

0102. KAPOSI Zoltán: A földbirtoklás néhány sajátossága Somogy vármegyében a 19. század
elején = Some characteristics of land-owning in Somogy County in the early 19th century ==
in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992.
p. 317-322., bibl. a jegyz. 322. p.

0103. Kecskeméti szabályrendeletek, 1. köt., 1659-1849 = Regulations in Kecskemét from
1659 till 1849 / Összeáll. Iványosi-Szabó Tibor. - Bács-Kinkun M. Lvt. : Kecskemét, 1991.
363 p., Bibl.: p. 362-363. és a jegyzetekben

0104. KILIÁN István: Szűcs Sámuelnek, Miskolc helytörténészének élete és naplója = Das
Tagebuch von Sámuel Szűcs == HOMÉvk, 30-31 (1991-1992)293-328., bibl. p. 324-326. -
Deutsche Zsf.

0105. KODOLÁNYI János: Kirchenbücher als Quellen in der ethnologischen Forschung ==
in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. p. 52-57.

0106. KORDÉ Zoltán: A székelyek a XII. századi elbeszélő forrásokban = The Szeklers in the
epic sources of the XII.th century == Acta historica, 92(1991)17-24.

0107. KÓSA László: Kirchliche Archivmaterialen und ihre Anwendung in der Ethnologie ==
in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. p. 58-63.

0108. KRISTON VÍZI József: Szemelvények a kecskeméti Dékány Rafael kéziratos
folklórgyűjetményéből = Auswahlen aus der handgeschriebenen Folkloresammlung des
Kecskeméter Rafael Dékánys == Cumania, 13(1992) 443-462., bibl. 460-462. és a jegyz.,
Deutsche Zsf.

0109. Meg vagyok én búval rakva. Ács Gedeon és feljegyzései a XIX. századi drávaszögi
népéletről = Gedeon Ács's handwriting diary / közreadja Lábadi Károly. - Forum : Újvidék,
1992. 142 p., Bibl.: p. 138-142. - (A JMMT kiskönyvtára, Néprajz, folklór, népköltészet, 2.)

0110. NAGY Zoltán: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipari Archívuma és
Szerszámkatasztere = The Handicraft Archives and the Tool Register of the Veszprém
Academy Comission == in. Manufaktúrák Magyarországon 1/a. - HOM : Miskolc, 1991. p.
26-29. - (Manufaktúrák Magyarországon, 1.)

0111. NÉMETH Gábor: Gyöngyösi testamentumok és fassiólevelek 1642-1710 = Testaments
and fassio letters in Gyöngyös 1642-1710. - Heves M. Lvt. : Eger, 1991. 108 p., (7) t., ill.,
Bibl.: p. 27-30. és a jegyzetekben. - (Heves Megyei Levéltár forráskiadványai.)

0112. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Changes in the Role of Historical Sources in Hungarian
Ethnography == in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. p. 94-104., bibl.
p. 101-104.
0113. PINTÉR Sándor: A palócokról. A harmadik ismeretlen kéziratos mű Pintér Sándortól =
On Palots people. The third unknown manuscript work of Pintér Sándor / GALCSIK Zsolt
(közread.és bev.) == Szécsényi honism. h., 13(1990)41-58.

0114. RAPAJKÓ Tibor: Anyakönyv és családtörténet. Az eleki Dispan család = Registers and
family history == Körösök vidéke(1991) 131-136., bibl. 136. p.

0115. RÓZSA Miklós: Vándorkönyvek a Nagykanizsai Thúry György Múzeumban. A
vándorkönyvek típusai, rendeltetésük és forrásértékük Magyarországon = Die Wanderbücher
im György Thúry Museum zu Nagykanizsa. Typen funktion und Quellenwert der
Wanderbücher in Ungarn == Zalai múzeum, 4(1992)223-267., ill., bibl. a jegyz. 255-258. p.,
Deutsche Zsf.

0116. SÁNDOR Attila: Sövényfalvi adatok a küküllői református egyházmegye kézirattárából
= Data on Sövényfalva in the archives of Küküllő Calvinist diocese == in. Vallási néprajz, 5. -
Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 203-225.

0117. SÁRKÁNY Mihály: Documents of Land Redistribution as Ethnographic Sources == in.
Historical Sources, 1. - Acad. of Finnland : Helsinki, 1991. p. 119-124., bibl. p. 124.

0118. SOLYMÁR István: A határperekben tett tanúvallomások forrásértéke. Az újratelepült
Magyar-Bonyhád első lakóinak kirajzása, elszármazása = Quellenwert der in Grenzprozessen
abgelegten Zeugenaussagen. Das Ausschwärmen der ersten Einwohner des neu besiedelten
ungarisch-Bonyhád == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990.
p. 295-304., bibl. 301-302., Deutsche Zsf.

0119. SZABÓ György: A Pápai Gyűjteményben található vallási néprajzi források = The
ethno-religious sources in the Collection of Pápai College == in. Vallási néprajz, 5. - Ref.
Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 94-120., bibl. a jegyz. 118-120. p.

0120. SZABÓ István, Cs.: A javak cseréje, „útazók” Gyomáról a XIX. század elején.
Forrásismertetés = Changing goods. Travellers from Gyoma in the early 19th century ==
Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)40-52.

0121. SZALAY Emőke, P.: A debreceni fazekasok céhmesterei 1785-1885 = The guild
masters of potters of Debrecen in 1785-1885 == Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)33-36.

0122. Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez = Personal archive for writing
the history of the bourgeois families of Szeged / Szerk. Blazovich László, Habermann
Gusztáv. - Csongrád M. Levlt. : Szeged, 1992. 318 p., Bibl. a tételek végén. - (Tanulmányok
Csongrád megye történetéből, 19.)

0123. SZENDE Katalin: Lakóhely, foglalkozás és értékrend összefüggései a Mátyás-kori
Sopronban és Pozsonyban = The inherences of dwelling places, professions and values in
Sopron and Pozsony of the Matthias-era == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB
Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 71-76., bibl. a jegyz. és p. 74-75.
0124. Széttekintés a rimaszombati járásban. Honismereti kislexikon = Looking round in the
Rimaszombat Region / szerk. Veres János. - Tompa M. Emlékbiz. : Rimaszombat ;
Gömörszőlős, 1992. 93 p., ill., Bibl.: 90 p. - Szlovák ny. összefogló. - (Gömöri műhely, 1.)

0125. SZILÁGYI Miklós: Mezőberényi német és magyar polgárok házassági szerződései
(1822-1851) = Matrimonial contracts of German and Hungarian families at Mezőberény
(1822-1851) == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 173-185., bibl. 177. p. és a
jegyz.

0126. SZTRINKÓ István: Adatok Kiskunmajsa XVIII. századi folklórjához = Some details to
the 18th c. folklore of Kiskunmajsa == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J.
Múz. : Nagykőrös, 1992 . p. 239-246., Bibl. 245. p. és a jegyz. - English summ. - Deutsche
Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

0127. SZTRINKÓ István: Szépirodalmi adatok a Kiskunság néprajzához = Belletristische
Angaben zur Volkskunde von Kiskunság == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc,
1992. p. 487-490. - Bibl.: p. 490., Deutsche Zsf.

0128. TAKÁCS Éva: Egy parasztcsalád hétköznapjai „Fónai György írásos könyve” 1836-
1912 = Everyday life of a peasant family „Written book by György Fonai” 1836-1912 ==
Somogyi Múzeumok közleményei, 9(1992) 205-216., ill., bibl. a jegyz. p. 215., English
summ., Deutsche Zsf.

0129. TAKÁCS Péter: Úrbéresek vallomása Szabolcsban, 1772 = Testimonies of rural
servants in Szabolcs, 1772. - Akad. K. : Bp., 1991. 228 p., ill., Bibl.: p. 225-228.

0130. TAKÁCS Péter, Udvardi István: Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia
korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez = Slovenské rol'nické
fasie z doby Márie Terézie. Prispevky k historii zemplinskych rusinskych aj slovenskych
osidleni. - Vasvári P. Társ. : Nyíregyháza, 1992. 148 p., ill., Bibl. a jegyz. - Magyar és szlovák
nyelvű. - (Vasvári Pál Társaság füzetei, 7.)

0131. UDVARI István: Mária Terézia korabeli Sáros vármegyei szlovák nyelvű paraszti
bevallások lengyel vonatkozásairól = On the Polish relations of the Slovak peasant returns in
Sáros county in the age of Maria Theresa / UDVARI István == MHOMKözl, 27(1991)21-25.,
bibl. a jegyz. 25. p., Deutsche Zsf.

0132. Ujkígyós mindennapjai a 19. század első felében = Everyday life in Ujkígyós at the
beginnig of the 19. cent. / bev., jegyz. Jároli József; szerk. Erdmann Gyula. - Békés M. Lvt. :
Gyula, 1991. 91 p., Bibl.: p. 31-32. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 14.)

0133. UJVÁRINÉ KERÉKGYÁRTÓ Adrienne: A csíkiak Negyedfélmegye Havasáról.
Adatok egy székely birtokközösség történetéhez = Supplement to the history of a Székely co-
ownership == NÉ, 74(1992) 5-47., ill. térk., bibl. 45-46. p. English summ.

0134. VANYÓ Tihamér: Egyházi források művelődéstörténeti jelentősége = The significance
of ecclesiastical sources in cultural history == Sz, 125:3-4(1991)332-349., bibl. a jegyz.
0135. VARGA Gyula: A paraszti élet körvonalai a XVIII. század első felében egy
protokollum tükrében = Umrisse des bäuerlichen Lebens der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts im Spiegel eines Protokolls == A Bihari Múzeum Évkönyve, 6-7(1991)159-
212., jegyz. p. 202-211., Deutsche Zsf.

0136. Visitatio Canonica. Az Esztergomi Főegyházmegye Barsi Főesperességének
egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1647-1674 = Visitatio Canonica. Kanonische Visitationen des
Barser Archidiakonats in der Graner Diözese von 1647 bis 1674 / Vál., sajtó alá rend. Tomisa
Ilona . - MTA NKI : Bp, 1992. 307 p., Deutsche Zsf.


Képi források / Bildquellen / Bildlore

0137. BOLYKINÉ FOGARASI Klára: A pünkösdi király(né)járás magyarországi szokásának
megjelenése néprajzi fotókon = Die Darstellung des ungarischen Brauches des
Pfingstköngi(in)zuges auf ethnographischen Fotos == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM :
Miskolc , 1992. p. 219-230. : ill. - Bibl.: p. 229. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0138. HOPPÁL Mihály: Amerikai magyar családi fényképek = Fotographien einer in Amerika
ansässigen == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992) 108-128., ill., bibl. 126-128. p.

0139. NYAKAS Miklós: Hajdú-Bihar megye címerei = The coat of arms of Hajdú-Bihar
County. - Hajdúsági Múz. : Hajdúböszörmény, 1991. 121 p., ill., Bibl. 118. p. - English
summ. - Deutsche Zsf. - Rezume na russkom azyke. - (Hajdúsági közlemények, 16.)

0140. SAJÓ Tamás: Ami a képbe belefér (és ami nem) = What is in the picture (and what is
not) == Buksz, 3:1(1991)37-43.

0141. SISKA József: A Zempléni Múzeum képes levelezőlap gyűjteménye = Picture Postcard
Collection of Zemplén Museum == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)103-104.

0142. TARCAI Béla: A miskolci fotográfia múltjából: egy polgárcsalád a századfordulón =
Aus der Geschichte der Fotografie in Miskolc: Eine Bürgerfamilie um die Jahrhundertwende
== HOMÉvk, 30-31(1991-1992) 375-393., ill. - Deutsche Zsf.

0143. VAJKAI Zsófia: Egy falusi fotográfus. Életképek Bácsbokodról, 1928-1970 = A village
photographer. Pictures of Bácsbokod (1928-1970) == MMMKözl(1990-1991)323-343., ill.,
bibl. 342-343. p., English summ.


Kutatási hírek / Berichte über die Forschung / Reports on Research
Oktatás, kutatás intézményei / Lehr- u. Forschungseinrichtungen / Teaching and
Research Institutes

0144. BERECZKI Ibolya, T: A Néprajzi Tanszék negyven éve = The fourty years of the
Ethnographic Department in Kossuth Lajos University, Debrecen == in. Eredmények és
feladatok. - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 133-154., ill. - (Gömör néprajza, 30.)
0145. DANKÓ Imre: Néprajzi oktatás Debrecenben 1949 előtt = Educating Ethnography in
Debrecen before 1949 == in. Eredmények és feladatok. - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen, 1991.
p. 125-131. - (Gömör néprajza, 30.)

0146. FARAGÓ József: Egy erdélyi hungarológiai intézet iránt való jámbor szándék = On a
Transylvanian institute of Hungarian studies == Nyelvünk kult, 86(1992)88-91.

0147. GAZDA László: Múzeum és egyetem = Museum und Universität == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 895-901. - Bibl.: p. 900., Deutsche Zsf.

0148. GAZDA László: Ünnepi köszöntő a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi
Tanszékének 40. évfodulóján = Greetings for the 40th anniversary of the Ethnographic
Department of Kossuth Lajos University == in. Eredmények és feladatok. - KLTE Népr.Tsz. :
Debrecen, 1991. p. 209-216. - (Gömör néprajza, 30.)

0149. HÁLA József: A néprajz oktatása a pécsi egyetemen. Néprajzi oktatás a pécsi Magyar
Királyi Erzsébet Tudományegyetemen az 1930-as években = Education of Ethnography in the
University of Pécs == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)95-97.

0150. HORVÁTH Mátyás: Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete = The Department of Hungarian Studies in the Faculty of
Arts in Novi Sad == Nyelvünk kult, 86(1992)86-88.

0151. JAKAB István: A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar
nyelv és irodalom tanszékének munkájáról = The work of the Comenius University's
Hungarian Department in the Faculty of Arts in Pozsony (Bratislava) == Nyelvünk kult,
86(1992)84-86.

0152. KISS András: Újjáalakult az Erdélyi Múzeum-Egyesület = The Transylvanian Museum-
Association has been reorganized == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)49-53.

0153. LUKÁCS László: Volkskunde in Ungarn. Zur gegenwärtigen Situation volkskundlicher
Institutionen = Folklore in Hungary. On the present state of folklore institutions == ZV,
87:2(1991)263-268., bibl. a jegyzetekben

0154. OLÁH Gyula: A néprajz oktatása a pécsi egyetemen. Néprajz Tanszék a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán = Teaching ethnography in the University of
Pécs == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)98-99.

0155. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Tárgyi Néprajzi
Tanszék = Eötvös Loránd University of Sciences, Department of Ethnography == Hírharang,
3:4(1992)10-12.

0156. PÉNTEK János: Magyar műhely Kolozsváron - hungarológiai műhelyek Romániában =
Workshop of Hungarian studies in Kolozsvár - Workshops of Hungarian studies in Rumania
== Nyelvünk kult, 86(1992) 79-84.
0157. PÉNTEK János: Oktatás a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar
Filológiai Tanszékén = Education in the Department of Hungarian Philology on the University
Babes-Bolyai, Cluj == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)86-95.

0158. SÁRKÁNY Mihály: Posztgraduális szociálantropológiai program az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszékén = A post gradual social anthropological
program in the Ethnographic Department of ELTE == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)86-87.

0159. SÁRKÖZY Péter: Olaszországi Egyetemközi Hungarológiai Központ = Inter-academic
center of Hungarian studies in Italy == Nyelvünk kult, 86(1992)92-93.

0160. SZABADFALVI József: A néprajzi kutatás szervezetei és fórumai Magyarországon =
Institutions and Organizations of Ethnographic Research in Hungary == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 22-31., bibl. p. 29-31. - (A Magyar
Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0161. SZÉPE György: Új egyetemi magyar intézet az Egyesült Államokban = A new
university institute of Hungarian studies in the United States == Nyelvünk kult, 86(1992)93-
94.

0162. TARJÁN Gábor: A népművészet oktatása az Iparművészeti Főiskolán = The education
of folk art in the Highschool of Applied Arts == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)83-86.

0163. VOIGT Vilmos: Néprajzoktatás a magyarországi egyetemeken. A Folklore Tanszék
helye és tervei a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem néprajzi képzésében =
Ethnographic education in the universities of Hungary. The position and plans of the Folklore
Department of Eötvös Loránd University of Sciences, Budapest == Hírharang, 3:4(1992)7-9.


Kongresszusok / Kongresse / Congresses

0164. 10th International Kodály Symposium. Lectures == BullInterKodálySoc, 16:2(1991)3-
68.

0165. ANDRÁSFALVY Bertalan: Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter
megnyitó beszéde = The opening speech of minister of culture and public education == in.
Nemzetiség-identitás . - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 8-9.

0166. BALÁZS Lajos: A Kríza János Néprajzi Társaság gyergyószentmiklósi vándorgyűlése
= Regional meeting of Kríza János Ethnographic Society in Gyergyószentmiklós == Néprajzi
hírek, 20:2-3 (1991)76.

0167. BALÁZS Lajos: A Kríza János Néprajzi Társaság nagyváradi vándorgyűlése = Regional
meeting of Kríza János Ethnographic Society in Nagyvárad == Néprajzi hírek, 20:2-
3(1991)75.

0168. BENCSIK János: Tudományos tanácskozás Tokajban, 1990, szeptember 21-22 =
Scientific discussion in Tokaj == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)76-77.
0169. CSUKÁS Györgyi, H.: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Néprajzi
Munkabizottságának ülése = Meeting of the VEAB's ethnographic society == Néprajzi Hirek,
20:1(1991)77-78.

0170. CSUKÁS Györgyi, H.: Népi építészet a Dél-Dunántúlon. Pécsvárad, 1991. máj. 6-8 =
Folk architecture in South Transdanubian Region == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)76-80.

0171. DÁNIEL Erzsébet, BALÁZS Lajos: Néprajzi konferencia Sepsiszentgyörgyön =
Ethnographic Conference in Sepsiszentgyörgy == Néprajzi Hírek, 20:1(1991)71-80.

0172. DANKÓ Imre: Nagyszabású nemzetközi népi építészeti konferencia Pécsváradon = A
large-scale conference on folk architecture in Pécsvárad == Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)70-
71.

0173. EPERJESSY Ernő: A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia.
Békéscsaba, 1990. okt. 5-7 = IV. International Conference on Ethnic minorities == Néprajzi
hírek, 20:2-3(1991)64-65.

0174. FELFÖLDI László, FÜGEDI János, PÁLFY Gyula: Nemzetközi Néptánc Szimpózium
Budapesten, 1990. augusztus 13-20 = International Folkdance Symposium in Budapest ==
Néprajzi Hirek, 20:1(1991)75.

0175. HÁLA József: A VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Veszprém, 1990. nov. 12-
14 = VII. Handicraft History Symposium == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)66-67.

0176. HÁLA József: Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. márc. 2 =
Discussion about the Hungarians in Moldavia == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)67-69., ill.

0177. Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum. Zenetudományi ülésszak előadásai =
Museum and Archive for the memory of Kodály Zoltán. Musicological conference (papers)
== Magyar zene, 32:2(1991)115-224.

0178. KODOLÁNYI János: A VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Debrecen, 1990. aug.
27.-szept. 2 = VII. International Finno-Ugrian Congress == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)63.

0179. LACKOVITS Emőke, S.: Tudósítás az első veszprémi vallási néprajzi konferenciáról =
Report on the first ethnoreligion-conference in Veszprém == Múzeumi diárium(1992)61-64.

0180. LÉTAY Miklós: Tanácskozás a városi néprajzról = Discussion about urban
anthropology == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)78-79.

0181. Magyar néprajzkutatók II. tanácskozása = II. Meeting of the Hungarian ethnographer ==
Hírharang, 3:1-2(1992)28-29.

0182. Magyar Néprajzkutatók Tanácskozása. Budapest, 1991. máj. 18-19 = Meeting of
Hungarian ethnographer == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991) 80-81.

0183. PAPP Imre, Péterbence Anikó: Csángó fesztivál és konferencia Jászberényben =
Csángó Festival and Conference in Jászberény == Honismeret, 19:6(1991)95-98., ill.
0184. ROMSICS Imre, VASVÁRI Zoltán: A XX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Humán Szekciója. Szeged, 1991. ápr. 4-6 = XX. Conference of Students'
Scientific Circles == Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)99-101.

0185. SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona: Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségkutató Konferencia.
Baja, 1991. ápr. 27 = Conference of the research of ethnic minorities in Bács Kiskun County
== Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)76-78.

0186. VASVÁRI Zoltán: Játékkártya Mini-Szimpózium Kecskeméten. Kecskemét, 1991.
márc. 22-24 = Play-card mini-symposium in Kecskemét == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)73-
74.


Múzeumok / Museen / Museums

0187. 100 éves a Nagy Iván alapította balassagyarmati Palóc Múzeum = The Palotz Museum
in Balassagyarmat, instituted by Nagy Iván is 100 years old / Kovalcsik András, Zólyomi
József, Tibay András, Kapros Márta == BHH, 13:1-2(1991)3-16.

0188. BALASSA Iván, M.: A szabadtéri múzeumok az Európa-házban = Open-air museums
in the Europe-House == Pavilon, 5(1991)66-69.

0189. BÁRDOSI János: Szalafő-Pityerszer. Népi műemlékegyüttes = Open Air Museum in
Vas County. - TKM Egyes. : Bp, 1992. (16) p., ill., Bibl. a kiadvány végén. - (Tájak-korok-
múzeumok kiskönyvtára, 40.)

0190. BENCZE Géza: A Technológiai Iparmúzeum szerepe a hazai kisipar fejlesztésében,
1883-1914 = Die Rolle des Technologischen Gewerbemuseums in der Entwicklung der
heimischen Kleinindustrie (1883-1914) == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. -
MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 153-159., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

0191. BESZÉDES Valéria, DÖMÖTÖR Gábor: A palicsi falumúzeum = The village museum
in Palics == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 235-246., ill. - (A
Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0192. BÍRÓ Friderika: A Nyugat-Dunántúl tájegység új épületei = New buildings of the area
representing West-Transdanubia == Téka, 2(1991) 1-6., ill.

0193. BÍRÓ Friderika: Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg = The Göcseji Village Museum,
Zalaegerszeg / Fotó Kádas Tibor. - Végh Endre Alapítv. : Zalaegerszeg, 1992. (24) p., ill.

0194. BÍRÓ Katalin, T., VLADÁR András: Az Oregon-Coffeepot Flat lelőhelyeiről származó
kőeszközök nyersanyagvizsgálata = Raw material analysis of the Oregon-Coffeepot Flat lithic
assemblage == NÉ, 74 (1992)189-202., ill., bibl. 201-202. p., Magyar nyelvű összefogl.

0195. BODNÁR Mónika: A Gömöri Múzeum tevékenysége és feladatai = The activity and
tasks of the Gömör Museum == in. Eredmények és feladatok . - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen,
1991. p. 83-88., ill. - (Gömör néprajza, 30.)
0196. BODÓ Sándor: Kilakoltatják a néprajzi gyűjteményt = The ethnographic collection is
being evicted / Riporter Mátraházi Zsuzsa == Magyar nemzet, 54:198(1991)8 p.

0197. DANIS Ferenc, PUSKÓ Gábor: Magyar néprajzi gyűjtemények és tájházak
Szlovákiában = Hungarian ethnographic collections and local museums in Slovakia ==
Hírharang, 3(1991)18-28.

0198. DANKOVICS Ferenc: Néprajzi gyűjtemény Rábafüzesen = Ethnographic collection in
Rábafüzes == Vasi Honismereti Közlemények, 1(1991)42-43., ill.

0199. DOMONKOS János: Az egykori Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön = The
former Sekler National Museum in Sepsiszentgyörgy == Guzsalyas, 4:3-4(1992)16-17.

0200. DOMONKOS Ottó, Környei Attila: A 125 éves soproni múzeum = Das Museum von
Sopron ist 125 Jahre alt (1867-1992). - Győr-Moson-Sopron m. Múz. : Sopron, 1992. 52 p.,
42 t., ill., Bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok
kiadványai, 2. sor., 3.)

0201. FÁRI Irén: Tömörkény, a néprajzi tár megszervezője = Tömörkény István, the institutor
of the ethnographical collection == MKCsM (1991)67-72., bibl. a jegyz. 71-72. p.

0202. GRÁFIK Imre: Etnoloski objekti na prostem na Madzarskem == Glasnik,
32:3(1992)52-56., ill.

0203. GRÁFIK Imre: Muzej narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur =
Museums of national minorities and the preservation of national culture == Etnolog,
(1)52(1991)187-194., ill., bibl. p. 191-193.

0204. GRÁFIK Imre: Nemzetiségi bázismúzeumok a kisebbségi kultúra megőrzésében = Base
museums of nationalities in the preservation of minority culture == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 123-128., ill., bibl. p. 126-127.- English
summ. - Deutsche Zsf. - Recapitulare in limba romana - Szlovák és horvát ny. összefogl.

0205. GRÁFIK Imre: Új törekvések a magyarországi néprajzi muzeológiában (1988) = New
tendences in ethnological museology in Hungary (1988) == in. Közelítések. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 371-381., bibl. 380-381. és a jegyz.

0206. HARKAI Imre: Topolyai múzeumrészlegek = Museum in Topolya == in. A Vajdaság
népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 221-228., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

0207. INCZE László: Céhek, mesterségek múzeuma = The museum of guilds and handicrafts
in Kézdivásárhely == KJNTért, 1-2(1992)22-27., ill.

0208. JANOVICH István: Szabadtéri múzeumi körülmények között elhelyezett fából készült
tárgyak állagmegóvásának...kérdései = Theoretical and practical questions of protection of
wooden objects in the open-air museum conditions == Műtárgyvédelem, 20(1991)63-78.,
bibl. p. 77.
0209. KECSKÉS Péter: Száz éves a stockholmi Skanzen = The Skanzen in Stockholm is
hundred years old == Téka, 1:2(1991)11-14.

0210. KERECSÉNYI Edit: Stoletne ljudske dragocenosti v Hetéski hisi v Kamovcih
(Kámaháza) = 100 Jahre volkskundliche Werte in einem Hetéscher Haus in Kámaháza == in.
Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije, 7. - Ljubljana : Slov. etn. drustva, 1991. p. 109-
115. - Deutsche Zsf.

0211. KOCSIS Aranka: Kodály Zoltán zoboralji textilgyűjteménye a Néprajzi Múzeumban =
Textile collection of Zoltán Kodály in the Hungarian Ethnographic Museum == NÉ,
74(1992)91-108., ill., bibl. 107. p. English summ.

0212. KONCZ Pál: Szakrális néprajzi tárgyak restaurálására is alkalmas eljárások a
megyarországi múzeumi gyakorlatból = Appliable restauration methods used for sacral
ethnographic objects == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas
Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 71-78. - Bibl. a jegyzetekben

0213. KOZAR-MUKIC, Marija: Etnologija v muzejih na Madzarskem = Ethnology in
Hungarian museums == Glasnik, 32:3(1992)67-72., ill.

0214. KRISTON VÍZI József: A Museum of a New Type in Hungary. The Szórakaténusz toy
Museum of Kecskemét == Acta ethnographica, 35:3-4 (1989)350-358., bibl. 358. p.

0215. MENDELE Ferenc: Hollókő, műemlékegyüttes = Hollókő, a set of historic buildings. -
TKM Egyes. : Bp, 1991. 15 p., ill. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 398.)

0216. Múzeum és civil társadalom = Museum and civilian society / Cseke Péter, összeáll ==
Korunk, 3:9(1992)82-86.

0217. RÁCZ Magdolna, D.: A Báthori István Múzeum népi kerámiagyűjteménye = The folk
ceramic collection of Báthori István Museum. - Báthori István Múz. : Nyírbátor, 1992. 94 p.,
ill., Bibl.: 13. p. - (Nyírbátori füzetek, 3.)

0218. SEBESTYÉN Gyula: Balatoni Emlékmúzeum Badacsonyban. Herceg Esterházy Pálnak
benyújtott emlékirat = Balaton Memory Museum in Badacsony == in. Sebestyén Gyula
emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 72-85. - (A Veszprémi Laczkó Dezős
Múzeum konferenciái, 1.)

0219. SEBESTYÉN Gyula: Keszthelyi Országos Könyvtár és Dunántúli Központi Múzeum =
The National Library and Central Transdanubian Museum in Keszthely == in. Sebestyén
Gyula emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 86-102. - (A Veszprémi Laczkó
Dezős Múzeum konferenciái, 1.)

0220. WINKLER Ferenc: Zalaegerszeg, Göcseji Falumúzeum = Zalaegerszeg - village
museum in Göcsej. - TKM Egyes. : Bp, 1991. (16) p., ill. - (Tájak, korok, múzeumok
kiskönyvtára, 34.)
Kiállítások / Ausstellungen / Exhibitions

0221. V. Alföldi Fazekas Triennálé. Kántor Sándor Kossuth-díjas fazekas, a Népművészet
Mestere emlékére = Triennial pottery exhibition in honour of Sándor Kántor / Fotó Kozma
Károly. - Déryné MŰv. Közp. : Karcag, 1991. 22 t., ill. - (A Szolnok Megyei Múzeumok
kiállítási vezetői.)

0222. BALASSA Iván: A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának néprajzi
vonatkozásai = Ethnographic relations of the II. World Congress of the Hungarian Calvinists
== Néprajzi hírek, 20:2-3(1991) 110-111.

0223. BÁRKÁNYI Ildikó, SZŰCS Judit: „Terülj, terülj, asztalkám...”. Kiállítás Szegeden... és
Csongrádon... = „Magic table...” == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)89-90.

0224. BODNÁR Mónika: Gömöri vert csipke. A rozsnyói Bányászati Múzeum kiállítása a
putnoki Gömöri Múzeumban = Bobbin lace in Gömör == Néprajzi Hírek, 20:1(1991)91-92.

0225. BODNÁR Zsuzsanna: Feliratos textilek. Időszakos kiállítás a Sóstói Muzeumfaluban =
Scripts on textiles == Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)107-108., ill.

0226. BODNÁR Zsuzsanna: Népélet és népi vallásosság. Időszaki kiállítás a Sóstói
Múzeumfaluban, 1991. augusztus - október = Rural life and rural religious life. - Múzeumfalu
Baráti Köre : Nyíregyháza , 1991. (12) p., ill. - (A Sóstói Múzeumfalu állandó kiállításainak
vezetői, 2.)

0227. A bölcsőtől a sírig. Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád Megyében : Állandó
kiállítás = From the birth till the death. Exhibition / kiáll. rend. és a szöv. írta Kollár Sándor. -
Palóc Múz. : Balassagyarmat, 1991. (14) p., ill.

0228. CSOBAI Lászlóné: Nemzetiségi kiállítás Budapesten a FUEV 18. Nemzetiségi
Kongresszusa tiszteletére = Exhibition of ethnic minorities in Budapest in felicitations of the
FUKV 18 Congress == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)109-110.

0229. CSOMA Zsigmond: Erste historisch-volkskundliche Ausstellung in Budapest/Ungarn
über die Minderheiten des Karpaten-Beckens == HBV, 28 (1992)115-118.

0230. DANKÓ Imre: A sematikus változatosságról egy kiállítás kapcsán = On schematic
variety with reference to an exhibition == Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)10-12.

0231. DEÁKY Zita: Máramaros népei és kincsei. (Mezőgazdaság Máramarosszigeten -
Románia.) = Peoples and treasures of Máramaros == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)90-91.

0232. FILEP Antal: A szanyi helytörténeti kiállítás = Exhibition of local history in Szany ==
Honismeret, 19:6(1991)92-94.

0233. FORRAI Ibolya, GYÖRGYI Erzsébet, ISTVÁN Erzsébet: A paraszti hajlék = The
peasant homes == Élet és tudomány, 46:52(1991) 1647-1650., ill.
0234. FŐZY Vilma: Mexikó népművészete. A Néprajzi Múzeumban = The folk art of
Mexico. Exhibition in the Budapest Ethnographic Museum == Múzeumi hírlevél,
13:12(1992)352-354.

0235. GRÁFIK Imre: Über die Wiege. Wiegen aus Sammlungen der Museen des Komitates
Vas = Bölcsők. Bölcsők a Vas megyei múzeumok gyűjteményeiből. - Rötzer-Druck :
Eisenstadt, 1991. 22 p., ill., Bibl.: 21. p. - Német ny.

0236. GYÖRGYI Erzsébet: „Natale in Arena”. Betlehemkiállítások a veronai Arénában =
„Natale in Arena” == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991) 105-107., ill.

0237. HÁLA József: Pannónia aranya. Kiállítás az esztergomi Magyar Vízügyi Múzeumban =
The gold of Pannonia == Néprajzi Hirek, 20:1 (1991)88-89.

0238. Hímzések a parasztház öltözetéből a Kárpát-medencében = Strickereien aus der
Bekleidung des Bauerhauses im Karpatbecken / Bev. Hoffmann Tamás, a kiállítást rendezte
N. Fülöp Katalin. - Vas M. Múz. Ig. : Szombathely, 1991. (40) p., (24)t., ill., Kétnyelvű. -
(Vas megyei múzeumok katalógusai, 147.)

0239. HOFFMANN Tamás: A magyar nép hagyományos kultúrája. Népek és nyelvek = The
traditional culture of the Hungarians == Élet és tudomány, 48(1991)1519-1522., ill.

0240. HOFFMANN Tamás: A paraszti munka = Peasant work == Élet és tudomány,
47:2(1992)47-50., ill.

0241. HOFFMANN Tamás: Népek és nyelvek = People and languages == Élet és tudomány,
46:48(1991)1519-1522, ill.

0242. Király Zsiga mángorlója. Kézművesség és népművészet a Rábaköz vidékén =
Handicraft and folk art in Rábaköz County == Magyar nemzet, máj. 21(1992)10., ill.

0243. MOHAY Tamás: Vásár, piac, forgalom = Market, fair, trade == Élet és tudomány,
47:6(1992)175-178., ill.

0244. NAGY MOLNÁR Miklós: Kőműves Lajos fazekas népi iparművész = Lajos Kőműves
potter folk artisan. - Túri Fazekas Múz. : Mezőtúr, 1992. 13 p., ill. - (A Damjanich János
Múzeum kiállításvezetői.)

0245. PAPP Izabella: A Jelen múzeuma. A Jászkun Kerület jegyzője az 1873-as bécsi
világkiállításról = „The Museum of the Present.” A record by the notary of Jászkun District,
on the Vienna World Exposition in 1873 == Múzeumi levelek, 65-66(1991)109-124., ill.,
bibl. 124. p.

0246. PUSKÁS Bernadett: Kelet és Nyugat között. Ikonok a Kárpát-vidékén a 15-18.
században = Between East and West. Icons in the Carpathian region in the 15th-18th
centuries. - Magyar Nemzeti Galéria : Bp., 1991. 79 p., ill., Bibl.: 24. p. és a jegyz. - Angol és
magyar nyelvű. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 3.)
0247. SÁFRÁNY Zsuzsa, W: A kézműipar = Handicrafts == Élet és tudomány,
47:4(1992)111-114., ill.

0248. SÁFRÁNY Zsuzsa, W., ISTVÁN Erzsébet: Az ünnep. (Magyar állandó kiállítás) =
Festive occasions == Élet és tudomány, 47:8(1992) 239-242., ill.

0249. SELMECZI KOVÁCS Attila, SZACSVAY Éva: Az élet szervezői = The turns of the
life of peasants == Élet és tudomány, 46:50(1991) 1583-1586., ill.

0250. SZATHMÁRI Ibolya, V.: Megújult hagyomány = Revived tradition == Múzeumi kurír,
61(7:1)(1991)71-73.

0251. Tatai népi kerámia. Kiállítás és vásár = Folk ceramics in Tata. Exhibition and fair /
kiáll. rend. és a szöv. írta Körmendi Géza. - Megyei Ny. és K. : Komárom, 1991. (16) p., ill.

0252. VIGA Gyula: Élő agrártörténet. Megnyitó beszéd Kunkovács László fotókiállításán =
Living agrarian history (opening of the exhibition of László Kunkovács) == MHOMKözl,
27(1991)366-368.

0253. Volkskunst hinter Gittern. Gemeinsame Sonderausstellung des Savaria Museums und
des Burgenländischen Landesmuseums / Szerk. Wolfgang Gürtler. - Burgenlandi Tart. Múz. :
Eisenstadt, 1991. 105 p., ill., Kétnyelvű. - Bibl.: 66. p. és a jegyzetekben. - (Katalógus, Új
sorozat 35.)

0254. Volkstümliche Keramik aus Ungarn. Eine Ausstellung des Ethnographischen Museums,
Budapest in Zusammenarbeit mit dem Hetjens-Museum, Deutsches Keramikmuseum,
Dösseldorf / Hetjens-Museum, Deutsches Keramikmuseum. - Hetjens-Mus., Deutsches
Keramikmuseum : Düsseldorf, 1991. 15 p.

0255. Zsuzsi és Andris népviseletben. Kiállitás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
anyagából = Zsuzsi and Andris in folk costumes / Összeáll. Gazda Klára. - Megyei Múz. ig. :
Veszprém, 1992. (24) p., ill., Bibl. a kiadvány végén


Személyi hírek / Personalia

0256. AJTAY Ferenc: Xántus János (1917-1982) = Biography of Xántus János ==
Művelődés, 41:11(1992)42-43.

0257. BALASSA Iván: Emlékezés Rajeczky Benjaminra = In memory of Rajeczky Benjamin
== Honismeret, 20:3(1992)11-13.

0258. BALASSA Iván: Erdélyi Zsuzsanna születésnapjára = Birthday greetings for Erdélyi
Zsuzsanna == Szülőföldünk, 18(1992)100-101.

0259. BALASSA Iván: Fél Edit, 1910-1988 = Biography of Fél Edit == Agrártörténeti
szemle, 31:1-4(1989)274-276.
0260. BALASSA Iván: Ujváry Zoltán 60 éves = Zoltán Ujváry ist 60 Jahre alt == in. Kultúra
és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 7-10., Deutsche Zsf.

0261. BALÁZS Lajos: Id. Duka János (1909-1990) = Sr. Duka János (1909-1990) ==
Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)137-138., ill.

0262. BALÁZS Péter: Középkorból középkorba?. Domokos Pál Péter emlékére = From
mediaeval to mediaeval? == Korunk, 4(1992)101-108.

0263. BARABÁS Jenő: Köszöntjük a nyolcvanéves Gunda Bélát = Felicitations to the 80-
year old Gunda, Béla == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)123-124.

0264. BARABÁS László: Egy vajdasági magyar muzeológus: Tripolszky Géza = Tripolszki
Géza - a Hungarian museologist in Vajdaság == KJNTért, 1-2(1992)20-21., ill.

0265. BARNA Gábor: „Két kereszt alatt lefekszek...”. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése = „I lay
down under two crosses...” Felicitations to Erdélyi, Zsuzsanna == Néprajzi hírek, 20:2-
3(1991) 124-126.

0266. BARNA Gábor: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése = Birthday greetins for Erdélyi
Zsuzsanna == Távlatok, 1(1991)70-73.

0267. BARSI Ernő: A hetvenöt esztendős Timaffy László köszöntése = Felicitations to the 75-
year old Timaffy, László == Honismeret, 19:5 (1991)96-97., ill.

0268. BARTHA Elek: Zoltán Ujvári = Ujvári Zoltán == EFC, 7-8:1(1992) 9-28., ill.

0269. BARTÓK Béla: Interview de Béla Bartók / DENIJS, Dille (reporter) ==
BullInterKodálySoc, 16:1(1991)12-14.

0270. BEKE György: Domokos Pál Péter öröksége = Heritage of Domokos Pál Péter ==
Honismeret, 20:3(1992)109-111., ill.

0271. BELLON Tibor: Ferenczi Imre, 1951-1989 = Biography of Imre Ferenczi == Néprajz és
nyelvtudomány, 33(1989/90)105-112.

0272. BERLÁSZ Melinda: Az írás szerepe Lajtha László életművében = Writing in the life-
work of Lajtha László == Muzsika, 35:6(1992) 21-26.

0273. BERLÁSZ Melinda: Tradició és jelen nagy szintézisben való összefogása... a
barbarizmus szégyenkorában. Veress Sándor emlékezete = „Synthesis of tradion and our age
... in disgrace days of the barbarism”. Commemorating Veress Sándor == Muzsika,
35:2(1992)11-13.

0274. BODÓ Sándor: Gunda Béla 80 éves = Gunda, Béla is 80 years old == in. Régió és
kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 5-7.
0275. BÓNIS Ferenc: Inkább nézem az abonyi kettőt. Gondolatok Kodály Zoltánról és a 'Háry
János'-ról = Reflections on Kodály Zoltán and on his opera, titled Háry János == Hitel,
5:5(1992)48-52.

0276. BOROSS Zoltán: A felvidéki magyarság szolgálatában = In the service of the
Hungarians in Upper-Hungary == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE
Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 137-192 . - (Gömör néprajza, 33.)

0277. BORSÁNYI László: Az eltévedt Kolombusz. Beszélgetés - amerikanistával =
Colombus, who lost his way. Interview with an americanist / VITÉZY Zsófia (riporter) ==
Magyar hírlap, 25:245(1992) mell.

0278. BOTOS Attila: Kodály Zoltán = Kodály Zoltán == Művelődés, 41:3 (1992)10

0279. BÖZÖDI György: Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra = Bözödi György
commemorates Lajtha László / PÁVAI István (riporter) == Magyar zene, 33:2(1992)138-140.

0280. BREUER János: Lajtha László, a 'régizenész' = Lajtha László, „musician of old music”
== Muzsika, 35:4(1992)4-7.

0281. BREUR János: Lajtha Lászlóról születésének 100. évfordulóján = Commemorating
Lajtha László on the 100.th anniversary of his birth == Népszabadság, 50:153(1992)10. p.

0282. Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni. Beszélgetés Kallós Zoltánnal = Biography of
Zoltán Kallós / közli Bosnyák Sándor == Örökség, 2(1992)27-28.

0283. CZAKÓ Tibor, HÁLA József: Biography and geological work of Horst von Bandat ==
in. Horst von Bandat, .... - MTA NKI. ; Magy. Áll. Földtani Int. : Bp., 1992. p. 1-7., bibl. 4-7.
p. - (Occasional papers in Anthropology, 4.)

0284. DANKÓ Imre: Csiszár Árpádra emlékezve = In memory of Árpád Csiszár == Néprajzi
Hírek, 20:1(1991)108-109., ill.

0285. DANKÓ Imre: Egy elfelejtett szatmári etnográfus Erdős Jenő = A forgotten
ethnographer from Szatmár: Erdős, Jenő == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica :
Debrecen, 1991. p. 481-499., Bibl. a jegyzetekben

0286. DIENES Erzsébet: Szikszai György írói munkássága a szövegstilisztika tükrében =
Stilistics of texts, reflected in the literary works of Szikszai György == in. Vallási néprajz, 5. -
Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 75-93., bibl. a jegyz. 91-93. p.

0287. Életrajz = Biography of Kós Károly / Közzéteszi Benkő Samu. - Kriterion : Bukarest,
1991. 252 p., ill.

0288. DOMOKOS PáL Péter: Péter bácsi = Uncle Peter / TÓTH Sándor (lejegyezte) == Új
misszió, 4:5(1992)24-25.
0289. DOMOKOS Pál Péter: Sorsa rendhagyó és erdélyi magyar. Széchenyi-dij = His life is
irregular and being Transylvanian Hungarian. Won the Széchenyi-Prize / BEKE György
(riporter) == Heti Magyarország, 28:43(1991)11. p.

0290. DOMOKOS Pál Péter: Születésnapi beszélgetések a 90 esztendős Domokos Pál Péterrel
= Birthday interviews with the 90 years old Domokos Pál Péter / HALÁSZ Péter (riporter) ==
Erdélyi magyarság, 7 (1991)36-37.

0291. DOMOKOS Péter: Barna Ferdinánd = Barna, Ferdinánd. - Akad. K. : Bp., 1991. 217 p.,
Bibl. a kötet végén. - (A múlt magyar tudósai.)

0292. Egy gömöri néprajzkutató portréjához. Ujváry professzor 60 éves = To the portrait of an
ethnographer from Gömör. Prof. Újváry is sixty years old == Szülőföldünk, 18(1992)142-
143., ill.

0293. Egy többnyelvű tájon ugyanazt a kultúrát különböző nyelveken lehet kifejezni. Gaál
Károllyal,... beszélget Szulovszky János = „The same culture can be expressed in diferent
languages in a multi-ethnic area” == Honismeret, 19:5(1991)55-60.

0294. Elment a csángók vándorapostola = The wandering apostle of the Csángós has gone ==
Téka, 12(1992)31-32., ill.

0295. ERDÉSZ Sándor: Hadházy Pál. Hajdúböszörmény, 1914. - Nyíregyháza, 1991 =
Hadházy, Pál. Hajdúböszörmény, 1914. - Nyíregyháza, 1991 == Néprajzi hírek, 20:2-
3(1991)138-139., ill.

0296. FÁBIÁN Gyula: Requiem Domokos Pál Péter töredelmeiért = Requiem for the
fragments of Domokos Pál Péter == Magyar fórum, 4:10(1992)9.

0297. FEHÉR Zoltán: 'Nem jön velünk, tanító úr? Jut még magának is kapa.' = „Don't you
come with us, Mr. Teacher? Even you can get a hoe.” / ROMSICS Imre (riporter) == Forrás,
24:3(1992)67-76.

0298. Folyamategész. Csepeli István faragó és népi iparművészről = About Csepeli, István
artist, woodcarver / riporter Bankó András == Hitel, 4:12(1991)36-39.

0299. FÜLÖP Laura: Találkozásom a néprajzzal - boldogfai példa = Meeting ethnography - an
example from Boldogfa == Hírharang, 1-2 (1991)14-17.

0300. GAGYI József: Amikor a kultúra beszél az eseményben = When culture speaks in the
events == Művelődés, 40:9(1991)27-28.

0301. GAGYI József: Azt kutatni, ami élő. Beszélgetés dr. Balázs Lajos folklórkutatóval = To
research what is still alive! == Művelődés, 41:1(1992)27-28., ill.

0302. GAZDA László: In memoriam Domokos Pál Péter, 1901-1992 == Erdélyi tükör,
4:1(1992)32. p.
0303. GERA Mihály: Néprajzi kirakós. A magyar néprajzi fényképezésről és Kunkovács
Lászlóról = Ethnographic puzzle. On ethnographic photography and about Kunkovács László
== Fotóművészet, 34:2(1991) 32-36.

0304. GOMBOSI Ottó: Lajtha László = László Lajtha == Magyar zene, 33:2(1992)191-196.

0305. GUNDA Béla: Vincze Lajos. Erdőgyarak, 1920. január 26. - Toledo, 1990. május 21. =
Vincze, Lajos. Erdőgyarak, 1920. január 26. - Toledo, 1990. május 21 == Néprajzi Hírek,
20:1(1991)109-111.

0306. GYÖRGYI Erzsébet: A „néprajzi levelek”-ből. Földes László levelei = From the
„ethnographical letters” : Letters by László Földes == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 117-121., English summ.

0307. HAJDU Demeter Dénes: In memoriam Domokos Pál Péter. - Printing : Bp, 1992. 63 p.,
ill., Bibl. a jegyzetekben. - (Erdélyi füzetek, 2.)

0308. HÁLA József: 1890-ben hunyt el -, de mikor született Orbán Balázs? = Orbán, Balázs
died in 1890, - but when was he born? == Néprajzi Hírek, 20:1(1991)103-106., ill.

0309. HÁLA József: Lambrecht Kálmán és a néprajz = Kálmán Lambrecht und die
Ethnographie == JPMÉvk, 36(1992)185-203., ill., bibl. 200-203. p. Deutsche Zsf.

0310. HALÁSZ Péter: A kilencvenesztendős Domokos Pál Péter köszöntése = Felicitations to
the 90-year old Domokos, Pál Péter == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)121-122.

0311. HALÁSZ Péter: Drága Péter bácsi. Domonkos Pál Péter halálára = Necrology for
Domokos Pál Péter == Új Magyarország, 2:52(1992)10. p.

0312. HAVAS Gáborné: Bél Mátyás, a magyarországi honismereti munka úttörője = Bél
Mátyás, the pioneer of Hungarian ethnographic works == Honismeret, 20:4(1992)15-20., ill.,
bibl. p. 20.

0313. HOFER Tamás: Andrásfalvy Bertalan köszöntése = Felicitations to Bertalan
Andrásfalvy == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége . - MNT : Bp, 1991. p. 9-
16., Magyar és angol nyelven

0314. HOFFMANN Tamás: Temetés előtti megemlékezés Kresz Máriáról. Elhangzott 1989.
szept. 20-án ... a Néprajzi Múzeum Dísztermében = A memorial to Kresz, Mária before her
burial == Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)134-137.

0315. HORVÁTH Sándor: Falusiként hátára veszi a napot. Egy grádistyei horvát Vasban:
Brigovich Lajos = A villageman who takes the sun on his back. A Croatian man from
Grádistye in Vas County; Brigovich Lajos == VHKözl, 2(1991)42-45.

0316. IGNÁCZ Ferenc: Egy múzeumi anyagbeszerző Sydneyből. Beszélgetés Ignácz Ferenc
néprajzkutatóval = A museum „purchaser” from Sydney. Interview with ethnographer Ignácz
Ferenc / NÉMETH Géza (riporter) == Természet világa, 123:8(1992)357-360.
0317. JANKUS Gyula: Ilus néni, a kéméndi énekes = Aunt Ilus, the singer in Kéménd ==
Honismeret, 19:1(1991)87-89.

0318. JUNG Károly: Újvidéki beszélgetés dr. Jung Károly néprajzkutatóval, a vajdasági
Hungarológiai Intézet tudományos főmunkatársával = Interwiew in Novi Sad with
ethnographer dr. Jung Károly, senior researchworker of the Institute of Hungarian Studies in
Vajdaság / MÁDER László (riporter) == Magyarok, 3:1-2(1991) 184-187.

0319. KALLÓS Zoltán: A mondvai csángók tanítója = The teacher of the Moldavian Csángós
/ DIÓSZEGI László (riporter) == Alföld, 42:6(1991) 63-71.

0320. KAPUSI Gyula: A gyógyító Róheim Géza = Róheim, the therapeutist == Thalassa,
3:2(1992)22-29., bibl. a jegyz., English summ.

0321. KATONA Imre: A magyar néprajz harmadik nemzedékének nagy egyénisége: Tálasi
István = A great personality of the third generation of the Hungarian ethnographers: Tálasi
István == Juss, 4:3 (1991)89-93.

0322. KATONA Tamás: Emlékezés Orbán Balázsra = In memory of Orbán, Balázs ==
Néprajzi Hírek, 20:1(1991)100-103.

0323. KISS Ferenc: Kádár József mint néprajzi gyűjtő = Kádár József, a fieldworker of
ethnographic collecting == Művelődés, 41:9(1992) 18-19.

0324. KODÁLY Zoltán: Souvenirs de Zoltán Kodály / DENIJS, Dille (publ. by) ==
BullInterKodálySoc, 16:1(1991)14-18.

0325. KODÁLY Zoltán: Thirteen unpublished letters by Zoltán Kodály to Béla Bartók /
EŐSZE László (publ. by) == BullInterKodálySoc, 16:1 (1991)3-12.

0326. KODOLÁNYI János: Hegyi Imre hetvenéves = Hegyi, Imre is 70 years old == Néprajzi
hírek, 20:2-3(1991)131-132.

0327. KOREK József: Búcsú Csiszár Józseftől = Farewell to Csiszár József == Múzeumi
kurír, 61(7:1)(1991)57-61.

0328. KOZÁR Mária, M.: Mesélő tárgyak és emberek. Beszélgetés Krajczár Károllyal =
Story-telling objects and people == VHKözl, 2 (1991)26-28., ill.

0329. KŐHEGYI Mihály: Chernel István levelei Herman Ottóhoz = István Chernels Briefe an
Ottó Herman == HOMÉvk, 30-31(1991-1992)359-373. - Deutsche Zsf.

0330. KRÍZA Ildikó: Európa-díj a népművészetért = Europe-price for the folk art ==
Honismeret, 20:1(1992)88-91., ill.

0331. KRÍZA Ildikó: Kríza János, az erdélyi reformnemzedék képviselője = Kríza, János the
representative of the Transylvanian reform-generation == Honismeret, 19:6(1991)12-15., ill.
0332. KRIZSÁN LÁszló: Magyar László együttműködése a portugál hatóságokkal Afrika
tudományos megismerésében = L. Magyar's cooperation with the Portuguese authorities in the
scientific exploration of Africa == Földrajzi múzeumi tanulmányok, 10(1991) 23-28., ill.,
bibl. p. 28.

0333. KUBASSSEK János: Torday Emil emlékei Londonban = Torday's memories in London
== Földrajzi múzeumi tanulmányok, 10(1991)41-46. - English summ.

0334. LACKOVITS Emőke, S.: Sebestyén Gyula (1864-1946) = Gyula Sebestyén (1864-
1946) == in. Sebestyén Gyula emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 7-16. : ill.
- Bibl.: p. 13-14., Deutsche Zsf. - (A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái, 1.)

0335. LACKOVITS Emőke, S.: Száz esztendeje hunyt el Hunfalvy Pál = Hunfalvi Pál died
100 years ago == Múzeumi Diárium(1991)11-13., ill.

0336. MAKRA Csaba: Benkő József emlékezet = In memory of Benkő, József == Néprajzi
Hírek, 20:1(1991)97-98., ill.

0337. MANHERZ Károly: Schwartz Elemér és a magyarországi német néprajzkutatás =
Elmar Schwartz und die ungarndeutsche Volkskundeforschung == in. Schwartz Elemér
emlékére. - Magy. Népr. Társaság : Bp., 1991. p. 29-37.

0338. MÁRKOS Ervin: Emlékezés Kríza Jánosra, halálának 115. évfordulóján = In memory
of Kríza, János on the 115. annyversary of his death == Néprajzi Hírek, 20:1(1991)99-100.,
ill.

0339. MATYIKÓ SEBESTYÉN József: „Mindig a raktárt és nem a kiállítást tartottam a
múzeum lényegének”. A hetvenesztendős Dankó Imrével beszélget... = „For me the essence
of a museum was always the collection and not the exhibition” == Honismeret, 20:2(1992)53-
55., ill.

0340. MATYIKÓ SEBESTYÉN József: A Dél-Balaton honismereti mindenese. Reőthy
Ferenc hetven éves = A general expert of local history in the South-Balaton area. Reöthy
Ferenc is seventy years old == Somogyi honismeret, 1(1991)56-57.

0341. MATYIKÓ SEBESTYÉN József: Búcsú dr. Volly Istvántól = A necrology of dr. Volly
István == Honismeret, 20:6(1992)94-95.

0342. MOLNÁR János: Beszélgetés Zsuráfszky Zoltánnal = An interview with Zsuráfszky
Zoltán == Téka, Bp, 13(1992)11-16., ill.

0343. A muzsika régésze. Beszélgetés Vargyas Lajos népzenekutatóval = The archaeologist of
music / riporter Kardos István == ÉT, 46:26 (1991)806-807.

0344. NAGY Károly: Köszöntjük a 80 éves Dobosy László néprajzkutatót = Congratulating
the eighty years old ethnographer, Dobosy László == Szülőföldünk, 18(1992)144-146., ill.,
bibl. 146. p.
0345. NAGY Károly: Köszöntjük a 80 éves Dobosy Lászlót = Felicitations to the 80 year-old
Dobosy, László == Honismeret, 20:2 (1992)101-104., ill., bibl. p. 104.

0346. NÉMETH Péter: Farkas József 60 éves = Farkas, József is 60 years old == in.
Történelem, régészet, néprajz. Szerk. Ujvári Zoltán . - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 5-8., ill.

0347. NIEDERHAUSER Emil: Erdélyi Zsuzsa köszöntése = Birthday greetings for Erdélyi
Zsuzsanna == Confessio, 15:3(1991)80-82.

0348. PAKSA Katalin: Bálint Sándor és a népzenekutatás. Személyes visszaemlékezés =
Sándor Bálint and the ethnomusicology. A personal remembrance == Ethnographia,
101:2(1990)323-325., ill. kotta, English summ.

0349. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Ortutay Gyula = Ortutay, Gyula. - Akad. K. : Bp, 1991. 250
p., (1)t.fol., ill., Bibl.: p. 238-250. - (A múlt magyar tudósai.)

0350. PETÁNOVICS Katalin: Jankó János és a Balaton környékének néprajza = Jankó János
and the ethnography of the Balaton-region == in. 100 éves a Balaton-Kutatás. - : Tihany,
1991. p. 141-153., bibl.: p. 152-153.

0351. PÓCS Éva: Róheim Géza és a magyar néphit kutatása = Géza Róheim and the research
on Hungarian folk beliefs == Thalassa, 3:2(1992) 13-21., bibl. 20-21. p., English summ.

0352. POCSAINÉ EPERJESI Eszter: A Tiszahát néprajzgyűjtője: Palágyi Deák Geyza =
Ethnographic collector of Tiszahát: Palágyi Deák, Geyza == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)119-
121., ill.

0353. RAJECZKY Benjamin: Emlékezés Fél Editre = The memory of Edit Fél ==
Ethnographia, 102:1-2(1991)160-161.

0354. RÉZMŰVES Melinda: Sok munka árán a cigány néprajz legelső szakértője lettem.
Emlékezés dr. Herrmann Antalra = By means of much work I've became the very first expert
of Gipsy ethnography. Commemorating dr. Herrmann Antal == Amaro drom, 8(1991)9-10.

0355. RÓHEIM Géza: Levelek és más dokumentumok = Selected letters / bev. Verebélyi
Kincső == Thalassa, 3:2(1992)113-137.

0356. SEBŐ Ferenc: Töprengés Lajtha László születésének 100. évfordulóján - sok idézettel =
For the 100.th. anniversary of the birth of Lajtha László == Muzsika, 35:6(1992)12-16.

0357. SELMECZI KOVÁCS Attila: Ikvai Nándor, 1935-1988 = Biography of Ikvai Nándor
== Agrártörténeti szemle, 32:1-4(1990)268-269.

0358. SZABÓ István: Egy szamosszegi tanítónő és ránk maradt néprajzi kéziratöröksége =
Mannuscripted ethnographic heritage of a teacher from Szamosszeg == in. Történelem,
régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 501-517., ill., Bibl. a jegyzetekben

0359. SZABÓ László: Tanítás és kutatás. Pályarajz Újváry Zoltánról = Teaching and research.
- K. n. : Szolnok, 1992. 200 p., ill., Bibl.: p. 160-195.
0360. SZABÓ Sándor: Rajeczky Benjamin Pásztón = Rajeczky, Benjamin in Pásztó ==
Honismeret, 20:3(1992)13-14., ill.

0361. SZAKÁL Aurél: Szentes régi népéletéről. Papp Imre néprajzi írásainak sorsa = On the
old folklife of Szentes == Múzeumi levelek, 65-66(1991)194-198.

0362. SZAPU Magda: A Somogy Megyei Múzeum = The museum of Somogy County ==
Somogyi múzeumok füzetei, 19(1992)7-32., ill., bibl. a jegyz. 31-32. p.

0363. SZAPU Magda: Együd Árpád és Somogy népköltészete = Árpád Együd and folk-poetry
of Somogy county == Somogyi Múzeumok közleményei, 9 (1992)339-344., ill., bibl. p. 343-
344.

0364. SZŐNYI Erzsébet: A zenetudós Borsai Ilona emlékezete = Commemorating
musicologist Borsai Ilona == Magyar zene, 33:2(1992) 225-258.

0365. SZTRINKÓ István: Bellosics Bálint néprajzi kutatásai a bácskai délszlávok körében =
Bálint Bellosics's etnographic research among Southern Slavs == in. Dunatáji találkozás. -
Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 145-150., bibl. 149. p., English summ. - (A
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

0366. TÁNCZOS Vilmos: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése = Greetings for Erdélyi, Zsuzsanna
== Honismeret, 19:4(1991)96-97.

0367. UDVARDY Frigyes: Lakatos Demeter 1911-1974 = Lakatos, Demeter 1911-1974 ==
Téka, 12(1992)37-38., ill.

0368. UDVARI István: Vaszil Latta emlékének = Zur Erinnerung von Latta Vaszil ==
Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)171-177.

0369. UJFALUSSY József: Emlékek Lajtha Lászlóról = Memories of Lajtha László ==
Muzsika, 35:6(1992)10-11.

0370. UJFALUSSY József: Lajtha László = Biography of Lajtha, László == Muzsika,
35:3(1992)3-5.

0371. UJFALUSSY József: Száz éve született Lajtha László = Lajtha László was born
hundred years ago == Magyar nemzet, 55:153(1992)11. p.

0372. UJVÁRY Zoltán: Lírai sorok Faggyas Istvánról = Lyrical sentences about Faggyas
István == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen,
1992. p. 5-6., ill. - (Gömör néprajza, 33.)

0373. VEREBÉLYI Kincső: Róheim Géza kora = The age of Géza Róheim == Thalassa,
3:2(1992)6-12., bibl. 12. p., English summ.

0374. VIKÁR László: Olsvai Imre 60 éves = Olsvai, Imre in 60 years old == Néprajzi hírek,
20:2-3(1991)132-133.
0375. VIRT László: Egy elfelejtett folklorista: Lükő Gábor = A forgotten folklorist Lükő,
Gábor == Téka, 12(1992)48-50., ill.

0376. VIRT László: Magyar polgárosodás 1954 előtt. 80 éve született Szabó Zoltán =
Hungarian embourgeoisement before 1954. Szabó Zoltán was born 80 years ago == Hitel,
5:5(1992)59-63.

0377. VOIGT Vilmos: Katona Imre hetvenéves = Katona, Imre is 70 years old == Néprajzi
hírek, 20:2-3(1991)126-131., bibl. p. 128-131.

0378. VOIGT Vilmos: Marót Károly és a magyar néprajztudomány = Marót Károly and the
Hungarian ethnographic sciences == Antik tanulmányok, 34:2(1989/1990)154-165.

0379. VOLLY István: Az MTA Népzenekutató Csoportja és Kodály Zoltán öt hivatalos
levele. Eredeti dokumentumok közlésével = Five formal letters of the Ethnomusicologist
Group of the Hungarian Academy of Sciences and Kodály Zoltán. Publishing original
docuements == Új írás , 31:11(1991)80-91.

0380. ZÁVADA Pál: Saját idők nyomai. Lehoczky Pál naplója = The traces of own times.
The diary of Lehocyky Pál == Holnap, 3:2(1992) 30-37.

0381. ZELNIK József: Berci táncol = Berci dances == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 141-143., ill., English summ.


Néprajzi gyűjtés / Sammeln, Fragebogen / Collecting, Questionaries

0382. Az 1990. évi országos néprajzi és nyelvjárás gyűjtőpályázat eredményjegyzéke = Result
list of the coutrywide competition of folklore and dialect collecting works in 1990 / összeáll.
NM Gyűjtésszervező Csoport == Honismeret, 19:1(1991)108-111.

0383. BALÁZS Lajos: Egyház és néprajz = Church and ethnography == KJNTért, 1-
2(1992)32-33.

0384. BARSI Ernő: „...az ország kormányzása is csak népismeretre épülhet” = „The
government of a country can only be based on the knowledge of its population” == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 166-169. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

0385. BARTHA Éva: A Honismereti Szövetség egyéves tevékenysége = The one-year-long
activity of the Association for Getting Known the Traditions of our Homeland == Honismeret,
20:5(1992)90-92.

0386. BELLOSICS Bálint: Útmutató néprajzi tárgyak gyűjtésére = A guide to collecting
ethnographic objects / utószó Szilágyi Miklós. - Magy. Népr. Társ. : Bp, 1992. 49 p.,
Hasonmás kiad., eredeti 1907-ben. - Bibl.: p. 47-49. - (A Magyar Néprajzi Társaság reprint
kiadványai, 4.)
0387. BERECZKI Ibolya: Nyírbátori füzetlapok = Notebook from Nyírbátor == in.
Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 87-91.

0388. BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet Pest megyében. Gyűjtési útmutatók = Children's life in
Pest County. - PMMI : Szentendre, 1992. 31 p., Bibl.: 31. p.

0389. BODNÁR Mónika: Bódva-völgye néprajza = Ethnography of the Bodva valley ==
Hírharang, 3(1991)9-13., bibl. 12. p.

0390. BORDÁS Attila: Magyar néprajzkutató tábor a Vajdaságban = Hungarian ethnographic
research camp in (Vajdaság) == Művelődés, 40:10(1991)7., ill.

0391. CSÁKY Károly: „Elődeink szokásait ismernünk - erkölcsi kötelesség” = „To know the
customs of our ancestors is our moral duty” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 169-171. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0392. CSERI Miklós: Szemelvények finnországi naplómból = Fragments from my diary in
Finland == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 66-73.

0393. DACZÓ Árpád Lukács: Beszámoló az erdélyi római katolikus papság néprajzi tárgyú
lelkinapjáról = Report on the ethnographical exercise-day of the Transylvanian Roman
Catholic priests == KJNTért, 1-2(1992)33-34.

0394. DEMÉNY István Pál, GAZDA Klára: Ajánlott kutatási témák. Szempontok a falusi
gazdálkodás jelenkori átalakulásának vizsgálatához = Recommended research subjects.
Aspects for examining the up-to-date agricultural transformations of the villages == KJNTért,
1-2(1992)12-14.

0395. FAGGYAS István: Gyűjtőúton a szlovákiai Gömörben. Helyzetek, témák, gondolatok =
On a field-work in Gömör, Slovakia. Situations, subjects, reflections == Szülőföldünk, 16-
17(1991)52-54., ill.

0396. FARAGÓ Jánosné: „Becsüljék meg a hagyományt, mert abban él a nemzet” =
„Estimate the tradition, because the nation lives in it!” == in. Magyar néphagyomány ... . -
MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 172-174. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0397. FARAGÓ József: A moldvai csángómagyar folklórgyűjtés egykor és ma = Folklore
collections among the Csangós in Moldavia in the past and the present == Forrás,
21:1(1992)56-60.

0398. FARAGÓ József: A román folklór magyar gyűjtői. Köpeczi Béla művének margójára =
Die ungarischen Sammler der rumänischen Folklor. Auf den Rande des Werks von Béla
Köpeczi == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2 (1992)34-44., bibl. a jegyz.

0399. FEHÉR Zoltán: „A néphagyománnyal való foglalkozás: lelki erőforrás” = „Dealing
with folk tradition is a spiritual source of forces” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT :
Bp ; Debrecen, 1991. p. 174-176. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)
0400. FEHÉRVÁRY Magda: Néprajzi gyűjtőpályázatok a Komáromi járásban =
Ethnographic competitions in Komárom district == Hírharang, 1-2 (1991)11-13.

0401. GALUSKA Imre: „Fáj mindaz a néprajzi kincs, amit össze nem gyűjtöttem” = „Every
piece of folk treasure which I couldn't collect is a painful loss for me!” == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 178-180. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

0402. GELENCSÉR József: „Mindennél szívesebben hallgatom az idős parasztemberek
beszélgetéseit” = „Above all I love listening to the old peasants' tales” == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 181-182. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

0403. GÖRCSÖS Mihály: „... a magyarországi gyűjtőmozgalom példáját szem előtt tartva...”
= „Keeping an eye on the field-work activities in Hungary” == in. Magyar néphagyomány ... .
- MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 182-185. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0404. GULYÁS Éva: Néprajzi gyűjtőúton Jászdózsán = Ethnographic field work in Jászdózsa
== in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 81-86., ill.

0405. HÁLA József: Pávai-Vajna Ferenc néprajzi megfigyelései és fényképei Nagyenyed
környékéről és a Radnai-havasok vidékéről = Ethnographical observations and photographs by
Ferenc Pávai-Vajna of the vicinty of Nagyenyed and the region of the Snow-Capped
mountains of Radna == Ház és ember, 7(1991)175-194., ill., bibl. 192-193. p.

0406. Halál és temetés. Kérdőív = Death and burial. Questionary / Nagy Olga, összeáll ==
KJNTért, 1-2(1992)14-18.

0407. HALÁSZ Péter: „A gyűjtőmozgalom lehetőséget adott hogy magyarságomat
megvalljam” = „Fieldwork gave me the possibility to admit my Hungarian identity” == in.
Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 185-187. - (A Magyar Néprajzi
Társaság Könyvtára, 8.)

0408. HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtés a határon kívüli magyaroknál = The
voluntary movement of investigating ethnographical data among the Hungarians outside the
borders == Szülőföldünk, 16-17 (1991)93-96.

0409. HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomról, 2. = On the voluntary
movement of investigating ethnographical data, 2 == Szülőföldünk, 16-17(1991)83-87., bibl.
87 p.

0410. HALÁSZ Péter: Vidéki honismereti híradók szerkesztőinek tanácskozása = The
conference of the editors of regional bulletins on local history == Honismeret, 20:5(1992)75-
78., ill.

0411. IKVAINÉ Sándor Ildikó: Debrecenből a néprajzhoz = From Debrecen to ethnography
== in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991 . p. 7-14., ill.
0412. KAPROS Márta: Néprajzi gyűjtőtevékenység a Palóc Múzeumban = Ethnographic
collecting activity in the Palóc Múzeum == Múzeumi mozaik, 1(1991)10-15.

0413. KEMECSI Lajos: Ahogy egy néprajzi kutatás elindul... = The start of an ethnographic
research == in. Tiszta forrásból. - Tanítóképző Főisk. : Kecskemét, 1992. p. 11-12.

0414. KOVÁCS Károly: „...a téli hónapokat teljesen a néprajzi munkának szentelhettem” =
„... I could sacrifice the winter months totally for ethnographic work” == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 194-195. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

0415. KÖRMENDI Géza: „Életem fő értelme a néphagyományok gyűjtése” = „The meaning
of my life is to collect folk-traditions” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 197-198. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0416. A Kríza János Néprajzi Társaság 1991. évi pályázatának eredményhirdetése = The
announcement of results of the Competition of Kriza János Ethnographic Society for
Investigating Ethnographical data in 1991 == KJNTért, 1-2(1992)9-10.

0417. A Kríza János Társaság 1992. évi pályázata. Felhívás = The announcement of the
competition of Kriza János Ethnographic Society for Investigating Ethnographical data in
1992 == KJNTért, 1-2(1992) 10-11.

0418. LÁBADI Károly: Közel és távol = Near and far == in. Magyar néphagyomány ... . -
MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 199-200. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0419. LACKOVITS Emőke, S.: Sebestyén Gyula és a vidéki gyűjtögetőszövetségek = Gyula
Sebestyén und die Sammlerverbande auf dem Lande == in. Sebestyén Gyula emlékére. -
Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 24-31. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf. - (A
Veszprémi Laczkó Dezős Múzeum konferenciái, 1.)

0420. LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőúton Gunda Bélával a Nagy-Sárréten = Field works in
Nagy-Sárrét together with Béla Gunda == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok,
1991. p. 15-17.

0421. MOLNÁR Ambrus: „A lelkipásztornak kell megértenie a rábízottakat” = „The pastor
must understand his people” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991.
p. 200-202. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0422. MOLNÁR János: Gyűjtők a csángó vidékeken = Researchers in Csángó areas == Téka,
12(1992)8-9., ill.

0423. NAGY Géza: „Az embernek kötelessége van a szölőfalujával szemben” = „The man
has obligations towards his native village” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 202-204 . - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0424. NOVÁK László: Szemelvények néprajzkutatói jegyzeteimből = Some date from my
ethnographic research book == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 18-
22., ill.
0425. A XXXIX. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke = The
announcement of results of the XXXIXth National Competition for Investigating Ethnography
and Dialects == Honismeret, 20:5(1992)98-102.

0426. XL. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat felhívása, 1993 = The
announcement of the XL. th. National Competition for Investigating Ethnography and
Dialects == Honismeret, 20:5(1992) 102-104.

0427. ÖRSI Julianna: Vallomások a terepmunkáról = Evidences on field-work == in.
Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 74-80.

0428. RÁCZ Sándor: „Zsebemből a gyűjtőfüzetem soha nem hiányozhat” = „My notebook
must always be in my pocket” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen,
1991. p. 207-209. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0429. RÉMIÁS Tibor: Az Istvánffy gyűjtőpályázatok múltjáról, jelenéről és várható jövőjéről.
Beszélgetés dr. Viga Gyula múzeológussal = On the past, present and prospective future of the
„Istvánffy” Competition for Investigating Ethnography. An interwiew with museologist dr.
Viga Gyula == Szülőföldünk, 18(1992)135-141., ill.

0430. Segédanyag az egyházlátogatási jegyzőkönyvek feldolgozásához = Adittional data to
the working up of the canonical visitation registers / Szerk. Dóka Klára. - Uj Magyar Kp. Lvt.
: Bp., 1991. 87 p.

0431. SZABÓ Lajos: A néprajzi gyűjtés: szolgálat = Ethnographic field work is a service ==
in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 215-217. - (A Magyar
Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0432. SZAMOSÚJVÁRI Sándor: „Nálunk a néprajz nem kizárólag a tudományt jelentette,
hanem a néphez való tartozást is” = „Ethnography didn't mean only the research but also our
connections to the people” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen , 1991.
p. 217-218. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0433. SZTRINKÓ István: Néprajzi feljegyzések Székelyvarságról = Ethnographic data from
Székelyvarság == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 51-57., ill.

0434. TIMAFFY László: „Megtaláltam életteremet a néprajzi gyűjtőmozgalomban” = „I
found my life in the ethnographic movement” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 219-220. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0435. TÓTH István, H.: Néprajzi értékek nyomában = Following ethnographical worths == in.
Tiszta forrásból. - Tanítóképző Főisk. : Kecskemét, 1992. p. 87-94., bibl. 94. p.

0436. TÚRI Róbert: „Másokat gazdagítva magam is gazdagodtam” = „Making others richer I
myself became richer, too” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991.
p. 221-223. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)
0437. VARRÓ Ágnes: Amikor a néprajzkutató is majdnem szemmel vert... = „When the
anthropologist nearly casted an evil eye on someone” == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz.
: Szolnok, 1991. p. 98-101.

0438. VIDA Gabriella: Néprajzi szaktábor Krasznokvajdán = A summer camp of ethnography
in Krasznokvajda == Szülőföldünk, 16-17(1991)110.

0439. VIDA Gabriella: Pusztuló falvak a Csereháton = Decaying villages in Cserehát == in.
Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok , 1991. p. 44-50., ill.

0440. VIGA Gyula: Jegyzetlapok a szlovákiai Zemplénből = Notebook from Zemplen,
Slovakia == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 58-65., ill.

0441. VIRT István: „Több emberi szót hallottam idegen házak tornácán beszélgetve, mint
kétmilliós szülővárosomban” = „I have heard more human words talking on the verandas of
foreign houses than in my two million people inhabited native town” == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 225-226. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

0442. VOIGT Vilmos: Adatközlő - előadó - népművész - a népművészet mestere = Informant
- performer - folk artist - master of folk art == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 53-58., bibl. p. 57-58. - English summ.

0443. ZOMBORKA Márta: Amiről a gyűjtőfüzet mesél... = What is written in the collectors'
books == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 102-106.


Néprajzi Társaságok / Vk. Gesellschaften / Folklore Societies

0444. ÁG Tibor: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság megalakulásának előzményei.
A Csemadok és a néprajzi gyűjtés = The precedents of the foundation of the Czechoslovakian
Hungarian Ethnographic Society == Hírharang, 3(1991)13-17.

0445. BALASSA Iván: A Magyar Néprajzi Társaság megalakulása (1889) és a délszlávok
néprajzi kutatása = Formation of the Hungarian Ethnographical Society (1889) and
ethnographical research of Southern Slavs == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 33-38., ill., bibl. 37. p. és a jegyz. - English summ. - Horvát
ny. összefogl.

0446. BALASSA Iván: Százéves a Magyar Néprajzi Társaság és az Ethnographia = Hundred
years old is the Hungarian Ethnographic Society and the Ethnographia == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 9-14. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

0447. BALÁZS Géza: A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumának eseménytörténete = The
history of events of the centenary of the Hungarian Ethnographic Society == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 231-240., (8)t., ill. - (A Magyar Néprajzi
Társaság Könyvtára, 8.)
0448. BALÁZS Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság vándorgyűlése Szovátán, 1991.
február 23-24 = The itinerary congress of Kriza János Ethnographic Society in Szováta on 23-
24. Febr. 1991 == Néprajzi Hírek, 20:1(1991)82.

0449. BODNÁR Mónika: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Tásaságról = On the Hungarian
Ethnographic Society in Czechoslovakia == Honismeret, 20:6(1992)94.

0450. A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság III. közgyűlése = III. General Assembly of
the Czechoslovakian Hungarian Ethnographic Society == Hírharang, 3:1-2(1992)3-9.

0451. DEÁKY Zita: A Magyar Néprajzi Társaság szemináriuma = The Coloquium of the
Hungarian Ethnographical Society == Magyar Tudomány, 98(36):1(1991)92-94.

0452. EPERJESSY Ernő: Állásfoglalás az önálló magyarországi nemzetiségi néprajzi társaság
alakulásáról = Attitude in the formation of an independent ethnographic society of the
minorities in Hungary == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)57.

0453. KESZEG Vilmos: Egyéves a Kriza János Néprajzi Társaság = Kriza János
Ethnographic Society is one-year old == Művelődés, 40:7-8(1991) 30-31.

0454. KESZEG Vilmos, POZSONY Ferenc: Társaságunk 1993-as vándorgyűléseinek témái =
The subjects of the itinerary congress of our society in 1993 == KJNTért, 1-2(1992)19.

0455. KÓSA László: A Magyar Néprajzi Társaság alapító eszméi = Establishing ideas of the
Hungarian Ethnographic Society == in. Népi kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. :
Bp, 1991. p. 77-82., Bibl.: 82. p. és a jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0456. A Kriza János Néprajzi Társaság megalakulása = Formation of Kríza János
Ethnographic Society / Közli Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc, Zakariás Erzsébet == Kriza
János Néprajzi Társaság értesítője , 1(1991)1-15.

0457. LÁBADI Károly: „Az igaz önismeret vezet el mások tiszteletéhez” = „The real self
knowledge leads towards the honour of others” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp
; Debrecen, 1991. p. 133. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0458. LISZKA József: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság II. közgyűlése = II.
General Assembly of the Czechoslovakian Hungarian Ethnographic Socity == Néprajzi hírek,
20:2-3(1991)55-56.

0459. LISZKA József: Beszámoló a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1992. évi
tevékenységéről = Report on the activity of the Czechoslovakian Hungarian Ethnographic
Society in 1992 == Hírharang, 3:4(1992)1-5.

0460. LISZKA József: Beszámoló a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság
tevékenységéről 1990-ben = Summary of the activity of the Czechoslovakian Hungarian
Ethnographic Society == Hírharang, 1-2 (1991)18-26.

0461. LISZKA József: The Foundation of the Hungarian Folklore Association in
Czechoslovakia == Hungarian studies, 7:1-2(1991-1992) 213-215.
0462. A Magyar Néprajzi Társaság 96. közgyűlése = 96. General Assemly of the Hungarian
Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:1(1991) 2-8.

0463. A Magyar Néprajzi Társaság 97. közgyűlése = 97. General Assemly of the Hungarian
Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:1(1991) 9-17.

0464. A Magyar Néprajzi Társaság 98. közgyűlése = 98. General Assemly of the Hungarian
Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:1(1991) 18-27.

0465. A Magyar Néprajzi Társaság 99. közgyűlése = 99. General Assemly of the Hungarian
Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:1(1991) 28-34.

0466. A Magyar Néprajzi Társaság 100. közgyűlése = 100. General Assemly of the Hungarian
Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:1 (1991)35-40.

0467. A Magyar Néprajzi Társaság 101. közgyűlése, egyúttal centenáriumi emlékülése = 101.
(Centenary) General Assemly of the Hungarian Ethnographic Society == Néprajzi hírek,
20:1(1991)41-50.

0468. A Magyar Néprajzi Társaság 102. közgyűlése = 102. General Assemly of the Hungarian
Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:1 (1991)50-57.

0469. A Magyar Néprajzi Társaság 103. közgyűlése 1991. május 9 = 103. General Assemly of
the Hungarian Ethnographic Society == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)1-15., ill.

0470. POZSONY Ferenc: A Kriza János Néprajzi Társaság = Kriza János Ethnographic
Society == Honismeret, 19:1(1991)85-86.

0471. POZSONY Ferenc: The Foundation of the János Kriza Folklore Association ==
Hungarian studies, 7:1-2(1991-1992)215-217.

0472. ZAKARIÁS Erzsébet: A Kriza János Néprajzi Társaság idei első vándorgyűlése = The
first itinerary congress of Kriza János Ethnographic Society == Művelődés, 41:4(1992)4., ill.

0473. ZAKARIÁS Erzsébet: Számvetés két év után = A summary after two years ==
KJNTért, 1-2(1992)4-8., ill.


Tudománytörténet, elmélet, módszertan / Geschichte, Prinzipien u. Methoden der Vk. /
History, Prinziples and Methodology of Folklore
Tudománytörténet / Geschichte der Vk. / History of Folklore

0474. BALASSA Iván: Tízéves az Interdiszciplináris Konferencia Nagykőrösön = The
Interdisciplinar Conference of Nagykőrös is ten years old == in. Hiedelmek, szokások az
Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 25-29. - English summ. - Deutsche Zsf. -
(Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)
0475. BALÁZS Géza: Az Ethnographia 1970-1988. közötti számainak kvantitatív elemzése =
Quantitative analysis of the volumes of Ethnography between 1970-1988 == Néprajzi hírek,
20:2-3(1991)42-48.

0476. BARTHA Elek: A tízéves Gömör-kutatás eredményei a folklórban = The folkloric
results of the ten-years-long field-works in Gömör == in. Eredmények és feladatok. - KLTE
Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 55-72., ill., bibl. a jegyz. 69-72. p. - (Gömör néprajza, 30.)

0477. BÁTKY Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére = Anleitung zur
Organisierung ethnographischer Museen / sajtó alá rend. Selmeczi Kovács Attila. - Néprajzi
Múz. : Bp., 1992. 339 p., ill., Hasonmás kiad., az 1906. évi alapján. - Bibl.: p. 24-27. és a
jegyz. - Deutsche Zsf. - (Series historica ethnogaphiae, 5.)

0478. BERECZKI Ibolya, T.: Ethnographical Research in the Museums of Szolnok county ==
Acta ethnographica, 36:1-4(1990)277-288., bibl. 288. p.

0479. BODROGI Tibor: Az Ancient Society előzményei = The antecedents of the „Ancient
Society” == in. Népi kultúra - népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 9-63., bibl. 57-62. p.
és a jegyz., English summ.

0480. BOTIK, Ján: A magyar néprajztudomány tiszteletreméltó eredményei = The respectable
results of Hungarian ethnography == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen,
1991. p. 130-132. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0481. BŐDI Erzsébet: A tárgyi néprajz kutatásának eredményei és feladatai Gömörben = The
results and tasks of the ethnographical researches in Gömör == in. Eredmények és feladatok. -
KLTE Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 27-54., ill., bibl. a jegyz. 49-54. p. - (Gömör néprajza,
30.)

0482. DANKÓ Imre: A szatmári néprajzi tájkutatás előzményei = The precedents of the
ethnographic areal research in county Szatmár == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen,
1991. p. 33-68. - Bibl. a jegyzetekben

0483. EPERJESSY Ernő: A kisebbségek néprajzi kutatásai Magyarországon, 1980-1990 =
Ethnic research of minorities in Hungary (1980-1990) == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica
: Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 152-161. - bibl. p. 158-161.

0484. ERDÉSZ Sándor: Folklórkutatások Szatmárban = Folklore research in county Szatmár
== in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 527-542., Bibl. a
jegyzetekben

0485. FARAGÓ József: A romániai magyar néprajztudomány új esélyei = New prospects of
the Hungarian ethnology in Roumania == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 165-167.

0486. FARKAS József: Gunda Béla és a Szatmár-kutatás = Gunda Béla and the research in
county Szatmár == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 9-32. - Bibl. a
jegyzetekben
0487. FARKAS József: Szatmár néprajzi kutatásáshoz = To the ethnographic research of
county Szatmár == Szabolcs-szatmári szemle, 3(1991)311-314.

0488. FÉL Edit: Összegező visszatekintés a paraszti társadalom kutatására = A retrospective
synopsis of my explorations of Hungarian peasant society == Ethnographia, 102:1-
2(1991)168-180.

0489. GAÁL Károly: A nemzetiségkutatás problémái Burgenlandban = Problems of the
research of nationalities in Burgenland == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 181-182.

0490. GÁLL Éva: Néprajzi kutatások Somogyban = Ethnographical researches in Somogy ==
Somogyi múzeumok füzetei, 19(1992)40-46., ill., bibl. a jegyz. 45-46. p.

0491. GÖRCSÖS Mihály: Magyar néprajzi kezdeményezések Szlovákiában = Hungarians
ethnographic initiatives in Slovakia == Hírharang, 3:1-2 (1992)11-15.

0492. GULYÁS Éva, SZABÓ László: A folklórkutatás és a Debreceni Néprajzi Intézet =
Researching folklore and the Ethnographic Institute, Debrecen == in. Eredmények és
feladatok. - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 185-208., bibl. 202-208. p. - (Gömör
néprajza, 30.)

0493. GUNDA Béla: A magyar népi kultúra és a magyar néprajzi kutatás Európában =
Hungarian folk culture and ethnographic research in Europe == in. Magyar néphagyomány ... .
- MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 15-21. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0494. GUNDA Béla: Szerkesztői visszaemlékezés = Recollections of an editor == Néprajzi
hírek, 20:2-3(1991)19-24.

0495. GYIVICSÁN Anna: A magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása = Ethnographic
research of the ethnic minorities in Hungary == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 85-93., bibl. p. 90-93. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0496. HOFFMANN Tamás: Korszakváltás és néprajz. Beszélgetés Hoffmann Tamással, a
Néprajzi Múzeum főigazgatójával = Beginning of a new era and ethnography ==
Népszabadság, jun. 1(1991)9.

0497. KÁLMÁN Ferenc: A kárpátaljai magyar néprajzkutatásról = On Hungarian
ethnographic researches in Sub-Carpathia == Hírharang, 3:4 (1992)13-15.

0498. KATONA Imre: A drávaszögi folklór helye a magyar néphagyományban = Die Stelle
der Folklor von Drávaszög in der ungarischen Volkstradition == Néprajzi Látóhatár, 1:1-
2(1992) 125-131., bibl. p. 130-131.

0499. KATONA Imre: Az Ethnographia szerkesztése és lektorálása = Editoring and lecturing
the Ethnographia == Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)24-26.
0500. KÓS Károly: Erdélyi néprajzkutatásunk sorsfordulóiról = On the turning-points of the
ethnographical research in Transylvania == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 39-44., ill., English summ.

0501. KÓSA László: „A Székelyföld leírása” újrakiadásának viszontagságai = Adversities of
the reprint of „Székelyföld leírása” (Description of Székelyföld) == Néprajzi Hírek,
20:1(1991)106-107.

0502. KÓSA László: Die Idee des „Europa im Kleinen” in der ungarischen Ethnographie ==
in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ;
Wien, 1991. p. 635-643.

0503. KÓSA László: Die Volkskunde Siebenbürgens = Erdély néprajza == EFC, 7-
8:2(1992)637-655., bibl. a jegyz. p. 651-655.

0504. KOVÁCS László, É: A Tompa Mihály Emlékbizottság a Gömör-kutatás szolgálatában
= The „Tompa Mihály” Commemorative Committe in the service of ethnographical research
in Gömör == in. Eredmények és feladatok. - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 89-96., ill.
- (Gömör néprajza, 30.)

0505. KOVÁCS László, K.: Visszaemlékezés az Ethnographia szerkesztésére = Recollection
of the editorship of the Ethnographia == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)26-34.

0506. KŐHEGYI Mihály, SZTRINKÓ István: Bellosics Bálint levelei Herrmann Antalhoz =
Die Briefe von Bálint Bellosics zu Antal Herrmann == Cumania, 13(1992)463-504., bibl.
503-504. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0507. LÁZÁR Katalin, SCHMIDT Éva: Medveének A. Kannisto gyűjtéséből = A bear song
from the collection of A. Kannisto == Zenetudományi dolgozatok, 1990-1991(1992)201-212.,
ill., kotta. - English summ.

0508. LENGYEL Györgyi: Népművészek között. Emlékezések, dokomentumok = Among
artisans. - ONHSZ : Bp, 1991. 88 p., ill., Bibl. a kötet végén

0509. LISZKA József: A szlovákiai magyarok néprajzi kutatása. Eredmények és távlatok =
Die ethnographische Forschung der slowakischen Ungarn. Ergebnisse und Perspektiven ==
Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)4-21., bibl. p. 16-21.

0510. LISZKA József: Egyre nagyobb igényességgel. Egy most induló monografikus néprajzi
kutatás margójára = „With an increasing standard” == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)58-59.

0511. LIZANEC Péter: A kárpátaljai magyarság néprajzáról = About the ethnography of the
Hungarian population of the Sub-Carpathian region == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)62-64.

0512. MUSKETIK, Lesa: Osnovnye napravlenia v izucenii fol'klora slavanskih ethniceskih
grupp Vengerskoj Respubliki. A Magyar Köztársaságben élő szláv etnikai csoportok
kutatásának irányai = Trend of the research among the Slavic ethnical groups living in the
Hungarian Republic == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p.
494-500., bibl. a jegyz. - orosz nyelven
0513. NAGY Olga: Eszmék, irányzatok az erdélyi magyar folklórkutatásban = Ideen,
Tendenzen in der ungarischen Folklorforschung in Siebenbürgen == Néprajzi Látóhatár, 1:1-
2(1992) 22-33., bibl. p. 31-33.

0514. NOVÁK László: „Hiedelmek, szokások az Alföldön”, Jubileumi Interdiszciplináris
Konferencia Nagykőrösön. 1990. április 9-11 = Beliefs and Customs in the Great Hungarian
Plain Jubilee Interdisciplinar Conference in Nagykőrös : 1990. Apr. 9-11 == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992 . p. 17-23. - English summ. -
Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

0515. PALÁDI-KOVÁCS Attila: A történeti források szerepének változása a magyar
néprajzban = Changing role of the historical sources in the Hungarian Ethnography == in.
Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 125-133., Bibl.: p. 132-133.

0516. PENAVIN Olga: Néprajzi kutatások a jugoszláviai magyaroknál = Ethnographical
research among the Yugoslavian Hungarians == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 45-51., bibl. p. 50-51. - English summ.

0517. POLLÁK Róbert: Kézművesipar-történeti kutatások Kelet-Szlovákiában =
Handwerksgeschichtliche Forschungen in der Ostslowakei == in. VII. Kézművesipartörténeti
Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 167-171., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

0518. SALAT Imre: Az őrségi néprajzi kutatásról. Vázlat = Ethnographic research of the
Őrség == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania :
Veszprém, 1991. p. 94-100.

0519. SÁRKÁNY Mihály: Lévi-Strauss és a történelem = Lévi-Strauss and history == in.
Népi kultúra - népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991 . p. 167-179., bibl. 177-178. p., English
summ.

0520. SEBŐ Ferenc: Az MTA Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményének áttekintő
katalógusa. Beszámoló a Népzenei Katalógus programról = Comprehensive catalogue of folk
music collection in Institute for Musicology of Hungarian Academy of Sciences ==
Zenetudományi dolgozatok, 1990-1991(1992)241-247. - English summ.

0521. SELMECZI KOVÁCS Attila: Sebestyén Gyula és a dunántúli néprajzi kutatás kezdetei
= Gyula Sebestyén und Anfang der ethnographischen Forschung in Transdanubien == in.
Sebestyén Gyula emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 17-23. : ill. - Bibl. a
jegyzetekben ., Deutsche Zsf. - (A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái, 1.)

0522. SZABÓ László: A „Gömör néprajza” kiadványsorozatról = From the serial of „The
Ethnography of Gömör” == in. Eredmények és feladatok . - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen,
1991. p. 73-82., ill. - (Gömör néprajza, 30.)

0523. SZIGETI Jenő: A folklór és a Biblia = Folklore and the Bible == in. Boldogasszony
ága. - Szt. István Társ. : Bp, 1991. p. 203-221., ill., bibl. a jegyz.
0524. TÁTRAI Zsuzsanna: A tudományos érdeklődés alakulása az Ethnographia tükrében
1940-1969-ig = Formation of the scientific interest in the mirror of the Ethnographia ==
Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)34-42.

0525. UJVÁRY Zoltán: A magyarországi nemzetiségi néprajzi kutatás három korszaka a
publikációk tükrében = Die drei Epochen der ethnographischen Forschung der
ungarländischen Nationalitäten im Spiegel von Publikationen == Néprajzi látóhatár, 1:3-
4(1992)1-7., bibl. 7. p.

0526. VIGA Gyula: Az anyagi kultúra kutatása a Néprajzi Tanszéken = Researching material
culture in the Ethnographic Department of Kossuth Lajos University, Debrecen == in.
Eredmények és feladatok. - KLTE Népr.Tsz. : Debrecen, 1991. p. 155-184., bibl. a jegyz. 172-
184. p. - (Gömör néprajza, 30.)

0527. VOIGT Vilmos: A százesztendős Ethnographia dicsérete = Extolment of the 100 year
old Ethnography == Néprajzi hírek, 20:2-3 (1991)16-19.

0528. VOIGT Vilmos: Herrmann Antal pályázata a hazai (különösen az erdélyrészi)
ethnographia magántanárává képesítése ügyében (1898) = Die Bewerbung von Antal
Herrmann in der Sache der Qualifikation zum Privatdozenten der einheimischen Ethnographie
(1898) == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)167-170.

0529. VOIGT Vilmos: Marót Károly és a magyar néprajztudomány = K. Marót and Hungarian
ethnographic research. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 154-162., Bibl. a jegyz. - Klny. az Antik
tanulmányok 34:2-es száma. - (Folklór, folklorisztika és etnológia, 204.)


Tudományelmélet / Theorie der Vk. / Theory of Folklore

0530. ANDRÁSFALVY Bertalan: Györffy István közművelődési eszméi = Györffy, István's
theory on general education == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. -
Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 835-839.

0531. ANDRÁSFALVY Bertalan: Népi hagyomány, nemzeti művelődés = Folk tradition,
national education == Honismeret, 19:6(1991)21-23.

0532. ANDRÁSFALVY Bertalan: Vom „Nutzen” der Volkskunst und der Volkskunde ==
FUF, 50:2(1991)107-123.

0533. ANDRÁSSY KURTA János: Népi kultúra és magas művészet = Folk culture and art of
high-class / GALGÓCZY Zsuzsa (riporter) == Ring, 4:38(1992)37-38.

0534. BÁLINT Sándor: Néprajz és nevelés = Ethnography and education . - K. n. : Szeged,
1991. 39 p., 1934-es kiad. hasonmása

0535. BALOGH Edgár: „Hogyan törjük a diót?” = „How to cracke nuts?” == Művelődés,
41:12(1992)27-28.
0536. BALOGH Edgár: Népi kultúra tegnap, ma és holnap = The past, the present and the
future of the folk culture == Művelődés, 41:7(1992) 34-35.

0537. BARABÁS Jenő: A múltat meg kell fejteni - avagy: fölszintes Magyarország.
Beszélgetés dr. Barabás Jenő néprajztudóssal = Past mus be explained -or „Hungary of single-
storey”. Interview with ethnographer dr. Barabás Jenő / JUHARI Zsuzsanna (riporter == Élet
és tudomány, 47:22(1992)684-685.

0538. BARABÁS Jenő: A sokszínű népi kultúra = Colourful folk culture == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 72-75. - (A Magyar Néprajzi Társaság
könyvtára, 8.)

0539. BÁRTH János: Die ethnographische Bedeutung der Grenzprozesse == in. Historical
Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. p. 21-27.

0540. BENDA Gyula: Az anyagi kultúra történeti vizsgálata. Inventárium, kvantifikáció,
osztályozás = Historical analyses of material culture. Inventories, quantification, classification
== in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 383-386.

0541. BIRÓ Zoltán, A.: Egy szemlélet esélyei = The prospects of a point of view == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 11-17.

0542. BOGLÁR Lajos: Néhány mondat az etnológiáról = A few sentences about ethnology ==
in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 121-124. - (A Magyar
Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0543. BRÉDA Ferenc: Dombon - törik - a - diót, azaz: folklórkutatás - hegyre fel! = „Nuts are
cracked on hills” - that is: folklore research would climb hills! == Művelődés, 41:8(1992)16.

0544. FARAGÓ József: Az erdélyi magyar néprajztudomány kettős jelentősége = The double
importance of the Transylvanian ethnography == Nyelvünk kult, 86(1992)37-40.

0545. FÉL Edit: A saját kultúrájában kutató etnológus = The ethnologist studying his/her own
culture == Ethnographia, 102:1-2 (1991)1-8., - English summ.

0546. FROLEC, Václav: A néphagyomány jelentőségéről a cseh- szlovák- magyar kultúrális
kapcsolatokban = The importance of folk tradition in the Czech-Slovak-Hungarian cultural
connections == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom
1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 10-13., ill. - Magyar és szlovák ny.

0547. FROLEC, Václav: Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der
tschechoslowakischen und der ungarischen Ethnographie == in. Magyar néphagyomány ... . -
MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 134-137. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0548. GYŐRFFY István: Néphagyomány és a nemzeti műveltség = Folk tradition and
national culture == Zöldövezet, 1(1992)31-42.

0549. HOFER Tamás: A „népi kultúra” örökségének megszerkesztése Magyarországon.
Vázlat egy kutató vállalkozásról = The construction of the heredity of „folk culture” == in.
Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 7-13. -
(A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0550. HOFER Tamás: Die Pflege der Volkskultur als Gegenstand populistischer, bürgerlicher
und sozialistischer Diskussion in Ungarn == Südosteuropa-Jahrbuch, 22(1992)263-278.,
Bibl.: p. 275-277. - English summ.

0551. IMREH István: Korszerűség és hagyomány = Modernity and tradition == Művelődés,
40:7-8(1991)41-43.

0552. KARÁCSONY Sándor: Népdalok, népi táncok, népszokások, nyelvjárások. A magyar
béke. 1947 = Folksongs, folk dances, folk customs, dialects. The Hungarian peace, 1947 ==
Zöldövezet, 1(1992) 44-46.

0553. KATONA Imre: History and local /ethnical/ groups in Hungary = A magyarság
történeti-táji csoportjai == EFC, 7-8:2(1992)629-636., bibl. 634. p.

0554. KATONA Imre: Utak a néprajzhoz - a néprajz útjai = Ways to the ethnography and
ways of the ethnography. - MK ; Guzsalyas : Bp, 1992. 236 p., Bibl.: p. 235-236. és a
fejezetek végén

0555. KESZEG Vilmos: Igazság vagy részigazság = Truth or partial truth == Művelődés,
41:12(1992)28-29.

0556. KÓS Károly: „A néprajzkutatás közügy, művelése pedig szolgálat” = „The research of
ethnography is public affair, and its cultivation is service” == in. Magyar néphagyomány ... . -
MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 127-129. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0557. KÓSA László: „Tessék, kérem, megbecsülni...!” = „Appreciation, please...!” ==
Művelődés, 41:12(1992)29.

0558. KÓSA László, SZEMERKÉNYI Ágnes: Néprajz és folklór = Ethnography and folklore
== in. A magyarságtudomány kézikönyve. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 729-809., ill.

0559. MAGYARI VINCZE Enikő: Átfordítás - de hogyan ? = Reversal - but how? == Tett,
53-54:1-2(1991)84-86.

0560. NAGY Olga: A tájékozatlanság buktatói : Vita az erdélyi néprajztudományról.
Niedermüller Péter Az antropológia haszna : egy közép-európai példa c. cikkéhez (BUKSZ,
1990/3) = The traps of ignorance == Buksz, 1(1991)8-10., bibliogr. a jegyzetekben

0561. NAGY Olga: Az etnológia üzenete a XX. század emberének = The message of the
ethnology for the people of the XX.th century == Holnap, 3:6(1992)30-35.

0562. NÉMETH Zoltán: Néprajzi fogalmak mint a népi kultúra kifejezői a korabeli
Nyíregyházán = Ethnographical ideas as expressions of the folk culture in present day
Nyíregyháza == in. Nemzetiség-identitás . - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 501-
510., bibl. a jegyz.
0563. NIEDERMÜLLER Péter: Adatok a nagyar folklór szövegbázisának megkonstruálá-
sához a 19. században = Data to the construction of the 19 century folklore text base == in.
Népi kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 15-23., Bibl.: p. 23. - (A
magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0564. NIEDERMÜLLER Péter: Új törekvések a magyar néprajzban (1988) = New tendences
in Hungarian ethnology (1988) == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 353-369.,
bibl. p. 365-369. és a jegyz.

0565. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Változás és folyamatosság a magyar néprajztudományban =
Change and continuity in Hungarian ethnography == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT :
Bp ; Debrecen, 1991. p. 32-38. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0566. SÁRKÁNY Mihály: Elméletek és korszerűség a magyar etnológiában = Theories and
modernity in Hungarian ethnology == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen,
1991. p. 111-120., bibl. p. 117-120. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

0567. SÁRKÁNY Mihály: Modernization, cultural pluralism and identity. An approach from
cultural anthropology == Prospects, 22:1(1992)21-30.

0568. SZARVAS Zsuzsa: A néprajz egysége és kétsége, avagy honnan hová tart a honi
etnográfia és folklorisztika? = Unity and uncertainity of ethnography, that is from where to
where leads the way of the Hungarian ethnography and folklore == Néprajzi hírek, 20:2-
3(1991) 69-73.

0569. SZENT-IVÁNYI István: A magyar népi kultúra egysége = The unity of Hungarian folk
culture == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 76-84., bibl. 84. p.
- (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0570. TAGÁNYI Zoltán: A kelet-nyugat probléma a lengyel népi kultúra értelmezésében =
The promlem of East and West in the understanding of Polish folk culture == in. Népi kultúra
és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 90-100., Bibl.: p. 99-100. és a
jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0571. TARJÁN Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet. Bevezetés a népművészeti
jelenségek tanulmányozásába = Folklore, folk art and folksy art. - Tankvk. : Bp, 1991. 79 p.,
(86)t., ill., Bibl.: p. 73-76. - (Tanárképző főiskolai tankönyvek.)

0572. TÚRÓS Endre: Folklorizmus és irodalomtanítás = Folklorism and teaching of literature
== Művelődés, 4:5-6(1991)39-42.

0573. VASKOVICS László, A.: Interkulturális kommunikáció. Az európai integráció
harmadik dimenziója = Intercultural communication == Magyar Tudomány, 37:4(1992)476-
483., bibl. p. 483.

0574. VOIGT Vilmos: A magyar néprajz helye a társtudományok között = Hungarian
ethnography as among the other social sciences == in. Magyar néphagyomány .... - MNT : Bp
; Debrecen, 1991. p. 53-64. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)
Módszertan / Methoden, Techniken / Methods and Aids

0575. BARABÁS Jenő: Verbreitungskarten und Atlanten in der ethnologischen Forschung =
Néprajzi térképek és atlaszok a kutatásban == EFC, 7-8:2(1992)319-327.

0576. BENEDIKT Gertrud: A magyarországi németek hagyományos kultúrájának kutatása. A
helyszíni kutatás módszeréről = Research into the traditional culture of Germans living in
Hungary : On the method of research done in the field == in. A Duna menti népek hagyomá-
nyos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 113-116., bibl. 116. p. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf.

0577. BIRÓ Zoltán, A.: A terep hiánya = The Lack of the Field == Üzenetek, 3:1-2(1992)120-
122.

0578. BODÓ Julianna: Szempontok az ünneplési gyakorlat vizsgálatához = Antropological
Analyses of the Ceremonial Practice / Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor hozzászólásával ==
Üzenetek, 3:1-2(1992) 3-28., bibl. 27-28. p.

0579. BORSÁNYI László: A néprajzi interjú = Ethnographical Interview == Üzenetek, 3:1-
2(1992)93-100., bibl. 99-100. p.

0580. BORSOS Balázs: A Teleki-expedíció fényképei és a fényképezés megjelenése az
Afrika-kutatásban = Photos of the Teleki expedition and the coming of photography in
African field studies == Ethnographia, 101:2(1990)315-322., ill., bibl. 321-322. p., English
summ.

0581. CSERI Miklós: Az életmódváltozás bemutatása a szabadtéri múzeumokban =
Demonstration of changing the way of living in the open air museums == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 705-716. : ill., English summ.

0582. GAGYI József: Módszertani napló = Methodological Diary == Üzenetek, 3:1-
2(1992)128-132.

0583. GAGYI József: Szempontváltás = Changing standpoints == Tett, 53-54:1-2(1991)26-
27.

0584. GAZDÁNÉ OLOSZ Ella: A nagykőrösi IV. Néprajzi Szeminárium erdélyi tanulságai =
The results of the IV. th. Ethnographical Seminary in Nagykőrös on Transylvania ==
KJNTért, 1-2(1992)27-30., ill.

0585. HOFER Tamás, MOHAY Tamás, GAGYI József: Antropológiai szempont a
néprajzkutatásban (beszélgetés Hofer Tamás és Mohay Tamás néprajzkutatókkal) =
Anthropological View - Point in the Ethnographical Research (discussion with Tamás Hofer
and Tamás Mohay) == Átmenetek, 1(1991)45-58.

0586. KÁLDY Mária: Egy 19. század végi falu élete. Múzeumpedagógiai foglalkozás a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban = The life of a village at the end of the 19 century == Téka,
1(1991)12-24., ill.
0587. KIRÁLY Ferenc: Néprajz és a számítógép = Ethnography and computering == Néprajzi
Hirek, 20:1(1991)80-82.

0588. KISSNÉ BENDEFY Márta, B. Perjés Judit, Torma László: Bőr anyagtan és -
konzerválás = Materials and preserving of leather. - Magy. Nemzeti Múz. : Bp., 1992. 63 p.,
ill., Bibl. a fejezetek végén. - (Restaurátorképzés jegyzetei.)

0589. MAGYARI NÁNDOR László: Értelmező antropológia = Explanatory anthropology ==
Tett, 53-54:1-2(1991)29-32.

0590. SCHMIDT Éva: Pápay József osztják hagyatéka és néprajzi vonatkozásai. Megjegyzé-
sek a Pápay József osztják hagyatéka ... kiadványhoz = Pápay's legacy. Ostiak texts and their
significance for folklore studies == Ethnographia, 101:2(1990)326-331., bibl. 330-331. p.

0591. SELMECZI KOVÁCS Attila: A magyar népi kultúra tárgyak és tárgyi gyűjtemények
tükrében = Hungarian folk culutre in the mirror of the objects and collections == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 98-102., bibl. p. 101-102. - (A Magyar
Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

0592. VÖŐ Gabriella: Az erdélyi menzetiségek népi kultúrájának megismerése, mint a
szellemi közelítés eszköze Zilahy Kiss Károlynál = The knowledge of the folk culture of the
Transylvanian nationalities as a means of intellectual advances in the works of Károly Zilahy
Kiss == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége . - MNT : Bp, 1991. p. 105-112.,
bibl. 112. p. és a jegyz. - English summ. - Recapitulare in limba romana


Társtudományok / Nachbarwissenschaften / Neighbouring Disciplines

0593. ANDORKA Rudolf: Egy „igazi” magyar falu, Átány népesedésének története a XVIII-
XIX században = The demographic history of a „proper” Hungarian village: Átány in the 18th
and 19th centuries == Ethnographia, 102:1-2(1991)120-146. - English summ.

0594. ANTONI Judit: Horst von Bandat's collection from Western New Guinea in the Ethno-
graphical Museum, Budapest == in. Horst von Bandat, .... - MTA NKI. ; Magy. Áll. Földtani
Int. : Bp., 1992. p. 31-110., ill., bibl. 45. p. - (Occasional papers in anthropology, 4.)

0595. BIRÓ Zoltán, A.: „...Mét nem ülsz le?” = „Why don't you sit down?” (Funny leg-
pullings) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 194-197.

0596. BIRÓ Zoltán, A.: „Mondja már, szomszédasszony drága...” = „Tell me, please,
neighbour...” (On gossipping.) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp.,
1992. p. 131-134.

0597. BIRÓ Zoltán, A.: A képeslaptól az életig = „From the postcards to the life” == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 154-158.

0598. BIRÓ Zoltán, A.: Beszédtabuk vására = „Talk-taboo” fair == in. Kapcsolat, környezet,
közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 224-226.
0599. BIRÓ Zoltán, A.: Egész és rész igézete = „The charm of the complete and the parts.”
People on old and new photos == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp.,
1992. p. 124-126.

0600. BIRÓ Zoltán, A.: Egy tréfás szópárbaj = A fanny debate == in. Kapcsolat, környezet,
közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 217-219.

0601. BIRÓ Zoltán, A.: Illúziók között = Cherishing illusions. (Parents' expectations) == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 232-234.

0602. BIRÓ Zoltán, A.: Vizuális környezet - vizuális kultúra = Visual Milieu - Visual Culture
== in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 107-111.

0603. BODÓ Julianna: A rejtőző mindennapi élet = The everyday life in hiding. (Symbolic
anthropology) == in. Kapcsolat, környezet, közösség . - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 237-
240.

0604. BODÓ Julianna: Aki a háttérből irányít = „Pulling the strings.” (The problems of
organizing communities) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp.,
1992. p. 197-199.

0605. BODÓ Julianna: Az ünnepi látvány változása = The changes of festive scenes == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 116-119.

0606. BODÓ Julianna: Gyűjtött és vásárolt emlékek = Collected and bought souvenirs == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 175-177.

0607. BODÓ Julianna: Mindennapi szocializmus? = Our Daily Socialism? == Üzenetek, 3:1-
2(1992)122-124.

0608. BODÓ Julianna: Színes és hangos forgatag = Colourful and noisy crowd == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp. , 1992. p. 134-137.

0609. BODÓ Julianna: Ünnepi kapcsolatvilág = Festive relations == in. Kapcsolat, környezet,
közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 215-217.

0610. BOROS László: Tokaj népességföldrajzának néhány sajátos vonása (1878-1990) =
Several characteristics of Tokaj's demography == in. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából,
5. köt. - Zemplén Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991. p. 7-27., ill., bibl. 15. p. - (Tokaj és
Hegyalja, 5.)

0611. BORSOS Balázs: A bükkaljai kaptárkövek földtani és felszínalaktani vizsgálata =
Geological and geomorphological survay of the „beehive-rocks” in Bükkalja == Földrajzi
Közlemények, 3-4 (1991)121-137., ill., bibl. p. 136-137., English summ.

0612. DOBOS Ferenc: Magyarok a történelem senkiföldjén. „Málenkij robot” a kelet-
szlovákiai Bodrogközben és Ung-vidéken = „Malenkij robot” in the East-Slovakian region ==
Regio, 3:4(1992)110-129., ill., bibl. 123. p. - English summ.
0613. ÉRDY Miklós: Észrevételek a magyarországi japán genetikai vizsgálatok kiértéke-
léséhez = Comments on the evaluation of Japanese genetic tests in Hungary == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 883-893. : ill. - Bibl.: p. 891-892. és a jegyz., English
summ.

0614. ERDÉLYI István: Keleteurópai rovásírásos feliratok = East European runic marks and
scripts == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p.
150-153., ill.

0615. FARAGÓ Tamás: A történeti statisztikáról = On historical statistics == in. A Dunántúl
településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 279-289.,
bibl. a jegyz. és p. 286-289.

0616. FARAGÓ Tamás: Lakások és háztartások Budapesten 1850-1944, 1. rész = Dwellings
and households in Budapest between 1850-1944 == Statisztikai szemle, 70:2(1992)138-147.

0617. FARAGÓ Tamás: Városi halandóság Magyarországon a 18-19. században = Urban
mortality in Hungary during the eighteenth and nineteenth centuries == HOMÉvk, 30-
31(1991-1992)181-203., bibl. p. 199-293. - English summ.

0618. FEKETE László: Erőszak és utópia. Szempontok a konszenzus és a konfliktus
antropológiájához, történetiségéhez és társadalomkritikájához = Violence and Utopia.
Considerations to the Anthropology, Historicity and Social Criticism of Consensus and
Conflict == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 23-33.,
bibl. a jegyz. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

0619. FODOR Sándor: Muszlim ünnepek = Muslim feasts == História, 14:10(1992)20-23.,
ill.

0620. GAGYI József: „Hogy tudsz itt élni, fiam?” = „How can you live here, son?” (On room
- interios of teenagers.) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992.
p. 121-123.

0621. GAGYI József: „Miért nézed a kezem?” = „Why are you looking at my hand?” (On
characteristic features in culture) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra :
Bp., 1992. p. 201-202.

0622. GAGYI József: A közönség közbeszól = The interruption of the public. (Spontaneous
and organized brawls among schoolboys) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-
Kultúra : Bp., 1992. p. 212-214.

0623. GAGYI József: Ha vendég érkezik... = „When a guest arrives...” == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 159-163.

0624. GAGYI József: Hangos szocializáció = Sound socialization == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 141-143.
0625. GAGYI József: Két gondolkodásmódról = On two ways of thinking == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 147-150.

0626. GAGYI József: Madarat tolláról, tizenévest táskájáról = „Birds can be recognized of
their feather, and teenagers of their bags...” == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-
Kultúra : Bp., 1992 . p. 181-184.

0627. GAGYI József: Pad - graffitik = Scribbles on benches == in. Kapcsolat, környezet,
közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 127-129.

0628. GRÁFIK Imre: Szentendre sziget néprajzi körülhatárolásának kérdései = Probleme der
ethnographischen Umgrenzung der Insel Szentendre (Sankt Andrä) == in. Jel és hagyomány. -
KLTE : Debrecen, 1992. p. 165-177. : ill. - Bibl.: p. 176-177., Deutsche Zsf. - (Folklór és
etnográfia, 59.)

0629. GYULAI Ferenc: Klíma, vegetáció, növénytermesztés és táplálkozás hazánk területén a
bronzkorban = Climate, vegetation, plant production and nutrition on the territory of Hungary
in the bornze age == ASz, 33:1-4(1991)114-152., ill., bibl. p. 147-152. - English summ. p.
277-278.

0630. HARMAT Pál: Róheim Géza munkássága a pszichoanalitikus szociálpszichológia
szempontjából = The relevance of Géza Róheim's work for psychoanalytic social psychology
== Thalassa, 3:2(1992) 55-70., bibl. 69-70. p., English summ.

0631. HOFER Tamás: A struggle for public memory. The demonstration of March 15, 1989,
in Budapest. - Harvard Univ. : Cambridge, 1991. 29 p., Bibl.: p. 25-28. - (Program on Central
and Eastern Europe working paper series, 16.)

0632. IMREH István: Székelyföldi történeti ökológia. Tanúságtétel a Hatod-perben =
Historical oecology of the Szekler-land. Testimony at legal action „Hatod” == Művelődés,
41:5(1992)32-35., ill.

0633. KLANICZAY Gábor: Történeti antropológia Magyarországon = Historical
anthropology in Hungary == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 349-351.

0634. KLIMA László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet = Finno-Ugrian
elements of Hungarian vocabulary and the ancient history == in. Emlékkönyv Benkő Loránd
hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 362-368., ill.

0635. KOCSIS Károly: A Kárpát-Balkán régió változó etnikai-vallási arculata = Changing
ethnic, religious and political pattern in the Carpatho-Balkanian region == Földrajzi
Közlemények, 3-4(1991) 165-189., ill., bibl. p. 187-189., English summ.

0636. KUNT Ernő: Antropológia és pszichológia = Anthropology and psyhology == in.
Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 387-406., bibl. p. 405-406. és a jegyz.

0637. KUNT Ernő: Approaches in photo-anthropology. A case study from Hungary = Foto-
antropológiai megjegyzések == EFC, 7-8:2(1992) 453-478., ill.
0638. KÜRTI László: Nationalism and sexuality in Hungary. The wingless eros of socialism
== Anthropological quarterly, 64:2(1991) 55-67., bibl. a jegyz.

0639. MADAR Ilona, P.: A sárrétudvari református iskola a XVIII. századtól a XX. századig
= The history of Sárrétudvar's Calvinist school from the 18th century to the 20th century ==
in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 519-522., bibl. 522.
p. és a jegyz.- English summ.

0640. MADARAS László: A Szentes-kajáni temető és néprajzi vonatkozásai = The
ethnographic respects of the cemetery in Szentes-Kaján. - KLTE Népr. Tsz. : Debrecen, 1991.
123 p., (49)t., ill., Bibl.: p. 107-118. és a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 57.)

0641. MADARAS LÁszló: Die Bestattung in Nischengräbern in der Gemarkung von Öcsöd =
Fülkesíros temetkezés Öcsöd határában == EFC, 7-8:1(1992)177-196., ill., bibl. a jegyz. p.
194-195.

0642. MAGYARI Nándor László: A tánc: mozgás és közlés = Dance: moving and
communication == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 202-
204.

0643. MAGYARI Nándor László: Az emlékezés „nyelvtana” = The „grammatics” of
remembrance == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 205-
208.

0644. MAGYARI Nándor László: Belső térképek = „Internal maps.” (Maps in mind) == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 240-242.

0645. MAGYARI Nándor László: Egy élő tárgy: az emberi test = A liwing object: The human
body == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 187-188.

0646. MAGYARI Nándor László: Hogy otthon legyünk környezetünkben = For feeling
homelyness in our surroundings == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra :
Bp., 1992. p. 111-114.

0647. MAGYARI Nándor László: Mindennapi városképünk = Our everyday view on our
cities == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 169-173.

0648. MAGYARI Nándor László: Táj és város = Landscape and city == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 153-154.

0649. MAGYARI VINCZE Enikő: A többarcúság labirintusában = In the labyrinth of multi-
aspects == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 177-179.

0650. MAGYARI VINCZE Enikő: Az „elemek együttesétől” az önszerveződésig = „From the
„joint of elements” to the organizations.” (System theory in sociology) == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 235-237.

0651. MAGYARI VINCZE Enikő: Az otthonosság feltételei = The conditions of homelyness
== in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 167-169.
0652. MAGYARI VINCZE Enikő: Mások rád aggatják, te levennéd = Learning under the
control of the milieu == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p.
229-231.

0653. MAGYARI VINCZE Enikő: Meghitt párbeszéd = A heart-to-heart talk == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 114-116.

0654. MAGYARI VINCZE Enikő: Mellette vagy ellene? = Standing by or in opposition to it.
(On convergent and divergent way of thinking) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. -
Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 189-191.

0655. MAGYARI Vincze Enikő: Szimbolikus kommunikációnk = Our symbolic
communications == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 222-
224.

0656. MOLNÁR Ambrus: A reformáció és a török uralom hatása a népéletre Békésen (1530-
1595) = The effect of Reformation and Turkish occupation on the peasants' life in Békés
(1530-1595) == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 17-53.,
bibl. a jegyz. 44-53. p.

0657. NÉMETH György: Görög ünnepek = Old Greek religious feasts == História,
14:10(1992)3-5., ill.

0658. NOVÁK László: Nagykőrös mezőváros és a protestáns magyar kultúra = Market-town
Nagykőrös and the protestant Hungarian culture == Unio, 3:3(1991)22-25.

0659. NOVÁK László: Tradicionális kapcsolatok a Felföld és az Alföld északi, középső
területei között = Traditional connections between the Northern and Middle areas of the
Highland and the Plain == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében,
Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 40-41. - Magyar és szlovák ny.

0660. OLÁH Sándor: „Most egymásra se néznek...” = „Now they don't even look at each
other...”. Friendly terms and bad terms == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-
Kultúra : Bp., 1992. p. 208-212., ill.

0661. OLÁH Sándor: A megszokott és az új = The usual one and the new == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 184-186.

0662. OLÁH Sándor: A munka hangvilága = The sounding world of work == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 137-140.

0663. OLÁH Sándor: A településhasználat rejtett erővonalai. Az otthonérzet környezetantro-
pológiai vizsgálata Lövéten = The hidden forces of coexistence in a village : The
environment-anthropological examination of feeling at home in Lövéte == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 527-532., ill., bibl. 532. p. és a jegyz. -
English summ.
0664. OLÁH Sándor: Harag-események = The Anthropological Analysis of Spite ==
Üzenetek, 3:1-2(1992)78-92., ill.

0665. OLÁH Sándor: Szimbolikus településszerkezet = A symbolic settlement-structure ==
in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 163-167.

0666. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Magyar nyelvsziget a Karas mentén (Jugoszláviában) = A
Hungarian enclave at the banks of the Karas == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik
születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 497-502.

0667. RÉMIÁS Tibor: Miskolc társadalmának 18. századi összetétele = Composition of the
society of Miskolc in the 18th century == MHOMKözl , 27(1991)140-151., ill., bibl. a jegyz.
151. p.

0668. Rovásírás a Kárpát-medencében = Runic writing in the Carpathian Basin / Szerk.
Sándor Klára. - Magyar Őstört. Kvt. : Szeged, 1992. 91 p., 11 t., ill., Bibl. a fejezetek végén és
a jegyzetekben. - (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 4.)

0669. SÁNDOR Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás, 1. rész = The relics of
runic writing in Bologna. - Magyar Őstört. Kvt. : Szeged, 1991. 204 p., ill., Bibl.: p. 153-159.
és a jegyzetekben. - (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 1.)

0670. SEBŐK László: A romániai magyarok száma a népszámlálások és az egyéb statisztikák
szerint = The number of Hungarians in Transylvania according to the censuses and other kinds
of statistics == Századok, 126:3-4(1992)382-402., ill., bibl. a jegyz. 397-401. English summ.,
Res. en francaise

0671. SEEWANN, Gerhard: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésénak
tipológiai összehasonlítása. 1918-1980 = Typological comparison of the progress of German
and Hungarian minorities in the Carpathian Basin == Regio, 3:1(1992)23-31.

0672. SELMECZI László: Régészeti-néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról =
Archaeologic-ethnographic studies on Jazygians and Cumanians. - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1992. 239 p., ill., Bibl.: p. 231-239., és a jegyz. - (Folklór és etnográfia, 64.)

0673. SERESNÉ SZEGŐFI Anna: Miskolc reformkori társadalma = Society of Miskolc in the
reform era == MHOMKözl, 27(1991)164-168., bibl. a jegyz. 168. p.

0674. SIPOS Péter: Világi ünnepek = Secular feasts == História, 14:10 (1992)19-22.

0675. SZALIPSZKI Péter: Tokaj-Hegyalja mezővárosainak állapota a mezővárosi jogállás
felszámolásakor = The position of the market towns of Tokaj-Hegyalja at the elimination of
the legal status of the market towns == in. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. -
Zemplén Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991. p. 84-91., bibl. a jegyz. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)

0676. SZALONTAI György: Tisztázzuk végre = Let's make it clear! == Művészeti vizuális
nevelés, 1:7(1991)3-5.
0677. SZÉKÁCS István: Róheim retardáció-elmélete és az ember agressziója = Róheim's
theory of retardation and the human aggression == Thalassa, 3:2(1992)30-44., bibl. a jegyz.,
English summ.

0678. SZENTPÉTERI József: „Ütközet hívó harci kürt”. Rhyton-leletek avar vezéri sírokban
= „War-cry of a battle bugle”. Rhyton remains in Avar leaders' graves == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 37-53. : ill. - Bibl. a jegyz. -
English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

0679. SZLÁVIK Gábor: A római ünnepek = Old Roman religious feasts == História,
14:10(1992)6-8., ill.

0680. TÓTH Péter: Társadalom és a városigazgatás Miskolcon a 18. század első felében =
Society and administration in Miskolc in the first half of the 18th century == MHOMKözl,
27(1991)135-139., bibl. a jegyz. 139. p.

0681. TÓTH Tibor: Somatology and paleoanthropology of the Hungarians (to the problems of
their origin) == Anthropologia Hungarica, 22 (1992)17-39., bibl. p. 38-39.

0682. TÚRÓS Endre: A lelátók „nyelve” = The „language” of the grandstands == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 220-222.

0683. TÚRÓS Endre: „A zsebek titka” = „The secret of pockets” == in. Kapcsolat, környezet,
közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 179-181.

0684. TÚRÓS Endre: „Halló!” = „Hallo!” (Communication by phone) == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 143-145.

0685. TÚRÓS Endre: Grund kontra iskola = Plots appositing schools == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 242-244.

0686. TÚRÓS Endre: Hagyomány és újítás - nevelésközpontú iskola = Tradition and
innovation - Education-oriented school == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-
Kultúra : Bp., 1992. p. 227-229.

0687. TÚRÓS Endre: Hátrányos helyzet - ép gondolkodás = A disadvantage and right senses
== in. Kapcsolat, környezet, közösség . - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 150-152.

0688. TÚRÓS Endre: Kétféle kódrendszer. Látásmód és nyelvi készség = Double code-
system: Visual codes and linguistical skills == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-
Kultúra : Bp., 1992. p. 119-121.

0689. TÚRÓS Endre: Örvendetes fegyelmezetlenség = „Pleasing undiscipline.” (Children in
boarding school) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 192-
194.

0690. UDVARI István: Tokaj-hegyaljai mezővárosok és falvak Molnár András: Tekintetes
nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása c. munkájában = Market towns and villages in
Tokaj-Hegyalja in the work of Molnár, András, titled „Noble county of Zemplén” == in.
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. - Zemplén Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991.
p. 59-77. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)

0691. VARGA E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Jegyzetek Erdélyi és
kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez = Taking censuses in
the contemporary Transylvania. - Regio ; MTA : Bp, 1992. 208 p., (3)t., ill., Bibl.: p. 92-102.
és a jegyz. - (Regio-könyvek, 10.)

0692. VIRÁG Teréz: Anya-tükör = Mother-mirror == Thalassa, 3:2(1992) 45-54., bibl. 53-54.
p., English summ.

0693. WOJTILLA Gyula: Hindu ünnepek = Hinduist feasts == História, 14:10(1992)23-25.,
ill.


Összehasonlító néprajz / Komparativistik / Comparative analysis

0694. ÁG Tibor: Az összehasonlító zenei folklorisztika eredményei és problémái = Results
and problems of comparative folk music research == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-
medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 15-17.

0695. ERDÉLYI Zsuzsanna: Die Parelellen der archaisch-ungarischen Volksgebete in der
sakralen Tradition der Donauvölker == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. -
Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 840-844., Bibl.: 844. p.

0696. JUNG Károly: A Gül Baba-hagyomány magyar és délszláv vonatkozásai.
Összehasonlító adatok történetimonda-világunk vizsgálatához = Hungarian and Southern Slav
aspects of the Gül Baba tradition == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 677-684., bibl. p. 683-684. és a jegyz. - English summ. - Délszláv ny.
összefogl.

0697. NAGY Ilona: Csináltak egy jó lakodalmat. Erotika az európai népmesékben = They
made a good wedding == Liget, 4:2(1991)78-81.

0698. PÁRICSI Zsolt: A magyar játékok mumusa, az angol mummer és a görög momorei =
The Hungarian mumus, the English mummer and the Greek momorei == in. Történelem,
régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 309-313., Bibl.: 313. p.

0699. PÓCS Éva: „Nyers és főtt” : Halál és élet. A kulturális vívmányok helye az európai
parasztság archaikus világképében = „Roh und Gekocht” - Tod und Leben. Der Platz
kultureller Eigenschaften im archaischen Weltbild der Bauernschaft von Europa == in.
Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 11-21. - Bibl.: p. 17-21. és a jegyz.,
Deutsche Zsf.

0700. RADÁCSI Judit, L.: Nyugati és keleti szláv párhuzamok a karácsony-újévi hagyomány-
körhöz = Western and Eastern Slavic paralell customs in the Christmas and Easter period ==
in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 331-338., Bibl.: p. 337-338.
0701. RÓHEIM Géza: Az élet fonala = The thread of life == Thalassa, 3:2(1992)100-105.,
bibl. a jegyz.

0702. TORMA József: A Nagyalföld néprajza és egy kipcsak-török nép hagyományos
gyógyászata = Ethnography of the Great Hungarian Plain and a Kiptshak-Turkish folk with
their traditional curing == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. :
Nagykőrös, 1992 . p. 341-371., Bibl. p. 367-370. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany
János Múzeum közleményei, 7.)

0703. UJVÁRY Zoltán: Magyar néphagyomány - európai néphagyomány = Hungarian folk
tradition - European folk tradition == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen,
1991. p. 65-71., bibl. p. 70-71. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)


Folklorizmus / Folklorism

0704. ÁCS Anna: „A halott haza jön a temetőből” = „The dead person comes home from the
graveyard” == Múzeumi Diárium(1991)20-22., ill.

0705. BANKÓ András: A fölséges tűz = The majestic fire == Téka, Bp, 13(1992)62-65., ill.

0706. BÁNSZKY Pál: Borosné Endresz Teréz = Biography. - Magyar Naív Műv. Múz. :
Kecskemét, 1991. 48 p., ill., Bibl.: p. 19-20. - (Naív művészeti kismonográfiák, 3.)

0707. BÁNSZKY Pál: Orisekné Farsang Erzsi = Biography. - Magyar Naív Műv. Múz. :
Kecskemét, 1990. 48 p., ill., Bibl.: p. 16-17. - (Naív művészeti kismonográfiák, 2.)

0708. BARANYAI Zsolt: Malonyay Dezső mint szépíró = Malonyay Dezső as a writer == in.
Népi kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 70-76., Bibl.: 76. p. és a
jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0709. BENEDEK Katalin: Polgári mesekönyvek parasztságképe. Magyar mese és
mondavilág. Ezer év meseköltése. Meséli Benedek Elek = Peasant characters in the bourgeois
story books == in. Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. - Magyarságkut. Int. :
Bp, 1991. p. 135-142. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0710. BODÓ Julianna: Közvetített találkozások = Arranged meetings == Tett, 53-54:1-
2(1991)67-68.

0711. CENNERNÉ WILHELMB Gizella: A Képzőművészeti Társulat népéletkép műlapjai =
Pages on peasant scenery of the society of Fine Arts == in. Népi kultúra és nemzettudat.
Szerk. Hofer Tamás. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 127-134., Bibl.: p. 133-134. és a
jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0712. CSÁKY Károly: Mikszáth néprajza és annak utóélete = Mikszáth's folklorism and its
aftermath == BHH, 13:1-2(1991)54-70., bibl. a jegyz. 66-70. p.

0713. FAZEKAS István: Móra Ferenc „Ének a búzamezőkről” c. regénye az alföldi népszoká-
sokról = Ferenc Móra: „Song about the wheat-fields”. The novel about the folk-customs of the
Great Hungarian Plain == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. :
Nagykőrös, 1992 . p. 651-669. - Bibl. p. 667-668. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf.
- (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

0714. FAZEKAS István: Móra Ferenc Ének a búzamezőkről c. regénye az alföldi
népszokásokról = The folk customs of Alföld in the novel of Móra Ferenc, titled „A song on
the wheat-fields” == MKBKM, 1990(1992) 168-184., bibl. p. 183-184. és a jegyz.

0715. FEJŐS Zoltán: A népművészet divatjának első korszaka = First period of the folk-art
fashion == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ.
: Bp ; Wien, 1991. p. 845-859., Bibl. a jegyzetekben

0716. FEJŐS Zoltán: A turizmus az érdeklődés előterében (1.) = Tourism in the highlight of
interest == Tett, 53-54:1-2(1991)35-36.

0717. FEJŐS Zoltán: Népművészeti divat a múlt század végén és a századelőn = Folk-art
fashion at the end of the last century and at the beginning of this century == in. Népi kultúra
és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 143-158., Bibl.: p. 156-158. és a
jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0718. FLÓRIÁN Mária: A népélet ábrázolása a magyar néma játékfilmekben = Presentation
of folk life in Hungarian silent films == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 323-
336., bibl. 336. p. és a jegyz.

0719. GÖRÖMBEI András: A folklór szerepe Nagy László költészetében = The role of
folklore in Nagy, László's poetry == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. -
Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 911-917., Bibl. a jegyzetekben

0720. HANKÓCZI Gyula: A tisztviselő- és értelmiségi réteg beleszólási kisérletei a
mezőkövesdi népművészet alakításába. A helyi sajtó 1897-1944 közötti cikkei alapján =
Interventions of officials and intellectuals into the development of local folk costumes and
ornamentations at Mezőkövesd == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen , 1992. p. 305-317.,
bibl. 317. p. és a jegyz.

0721. Hogyan kezdődött a táncházmozgalom? = How the movement of dancing houses has
started? == Téka, Bp, 13(1992)19-21.

0722. HORVÁTH Béla, N.: „Egy, ki márványból rak falut...”. József Attila és a folklór =
Attila József and the popular literature. - Babits K. : Szekszárd, 1992. 258 p., Bibl.: p. 241-
258. és a jegyz.

0723. JURECSKÓ László: Koronghy Lippich Elek a népművészet felhasználásáról = A
government proposal on the use of folk art in professional art in Hungary (1906) == in.
Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 285-295., bibl. 295. p. és a jegyz.

0724. KAPOSI Edit: A táncmesterség és a 19-20. századi társastánc-kultúra nemzeti vonásai
hazánkban és Európában = The art of dance and the national characteristics of dance culture in
Hungary and Europe in the 19-20. centuries == in. Népi kultúra és nemzettudat . -
Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 105-120., Bibl.: p. 118-120. és a jegyzetekben. - (A
magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0725. KERÉNYI Ferenc: Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben = Peasant
behaviour in the musical plays of the reform era == in. Népi kultúra és nemzettudat. -
Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 36-50., Bibl.: 50. p. és a jegyzetekben. - (A
magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0726. KESERŰ Katalin: Etnográfia és művészet. Finnek és magyarok = Ethnography and the
fine arts. Finns and Hungarians compared == in. Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer
Tamás. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 174-180. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0727. KESERŰ Katalin: Etnográfia és művészet. Finnek és magyarok = Ethnography and the
fine arts. Finns and Hungarians compared == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p.
297-304., bibl. p. 303-304. és a jegyz.

0728. KISS Éva: Nemzeti, népi törekvések a magyar iparművészetben a századfordulón =
National and rural tendencies in the Hungarian design at the turn of the centuries == in. Népi
kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 181-188., Bibl.: 188. p. és a
jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0729. KISS Éva: Népművészet és dekorativitás. A fiatal Kozma Lajos tulipános tervei = Folk
art motives in art nouveau design. Tulips on early works of Lajos Kozma == in. Közelítések. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 319-322., bibl. 322. p.

0730. KOLTA Magdolna: Táji különbségek és regionális sajátosságok a 19. századi
népszínművekben = Regional differences in the 19 century musical plays about peasants ==
in. Népi kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 51-60., Bibl.: 60. p. - (A
magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0731. KÓSA László: Felsőbányai és főrévi dramatikus népszokások az Uránia Színház
színpadán = Popular dramatic plays of Felsőbánya and Főrév on the stage of the Urania
theatre in Budapest == Ethnographia, 101:2(1990)304-314., ill., bibl. 313-314. p., English
summ.

0732. MÓSER Zoltán: Holló és hattyú tiszta feketében. Csanádi Imre verseinek népköltészeti
gyökereiről = Raven and swan in black. The folk-poetry roots of the poems of Csanádi Imre
== Árgus, 2:6(1991) 86-100.

0733. PAKSA Katalin: A népdal a 19. századi polgári életben és a tudományban = Folksongs
in the civic life and in the science of the 19 century == in. Népi kultúra és nemzettudat. -
Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 24-35., ill., Bibl.: p. 34-35. - (A magyarságkutatás
könyvtára; 7.)

0734. SÁGI Mária: New folklore movements in Hungary == Téka, Bp, 13 (1992)41-43., ill.

0735. SEBŐ Ferenc: A revival-mozgalmak és a táncház Magyarországon = The „Revival
Movements” and the dancing houses in Hungary == Téka, Bp , 13(1992)17-19., ill.
0736. SINKÓ Katalin: Az Alföld és az alföldi pásztor mint orientális téma a hazai és külföldi
festészetben = The Plain (Alföld) and its herdsmen as the oriental theme on the Hungarian and
foreign paintings == in. Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. - Magyarságkut.
Int. : Bp, 1991. p. 83-89. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0737. SZABÓ Piroska: Művészek és etnográfusok a századfordulón Lengyelországban =
Artists and ethnographers at the turn of the century in Poland == in. Népi kultúra és nemzet-
tudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 189-198., Bibl.: p. 197-198. és a jegyzetekben. - (A
magyarságkutatás könyvtára, 7.)

0738. SZILÁGYI Márton: Lisznyai Kálmán és a palócok regionális népi műveltségének
romantikus képe = Lisznyai, Kálmán and the romantic picture of the Palóc regional folk
culture == in. Népi kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 61-69., Bibl.: p.
67-69. és a jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára, 7.)


Egyetemes néprajz / Ethnologie / Ethnology
Egyes területek / Spezielles / Special subjects

Afrika / Africa

0739. ECSEDY Csaba: Fekete Afrika. 500 évvel ezelőtt = Black Africa == História, 14:5-
6(1992)27-29., ill.

0740. FÜSSI-NAGY Géza: Etnikai földrajzi folyamatok Kelet-Afrikában = Ethnic geographi-
cal processes in East Africa == Földrajzi közlemények , 96:3-4(1992)181-194., ill., térk., bibl.
194. p. - English summ.

0741. RÓHEIM Géza: A színes ember pszichéje. Készülődések és kisérletezések a
szomáliakkal = The mind of coloured people. Preparations and psychological experiments
with Somalians == Thalassa , 3:2(1992)106-108.


Amerika / America

0742. BOGLÁR, Luis: Steinäxte und Identität - Anpassung und Selbstbehauptung bei den
Guaraní == in. Die neue Welt. - Birkhäuser ; Mus.f.Völkerk. ; Schweizerischen Mus.f.Volksk.
: Basel ; Boston ; Berlin, 1992. 114-118., ill., bibl. 118. p.

0743. BORSÁNYI László: Az „Újvilág”. Amerika 500 évvel ezelőtt = The „New World”.
America 500 years ago == História, 14:5-6(1992)3-6., ill.

0744. DORNBACH Mária: Sangó és Osun. Afrikai istenek Amerikában = Sango and Osun.
African gods in America == Rubicon, 3:5(1992)30-31.

0745. GYARMATI János: Mezoamerikai és perui régészeti leletek a Néprajzi Múzeumban =
Archaeological objects from Peru and Mesoamerica in the Hungarian Ethnographic Museum
== NÉ, 74(1992)133-149., ill., bibl. 149. p., English summ.
0746. GYARMATI János: Régészeti kutatások Mexikóban = Archeological researches in
Mexico == ÉT, 46:27(1991)846-849.

0747. KILBORNE, Benjamin: Róheim és a pszichoanalitikus antropológia az Egyesült
Államokban = Róheim and the psychoanalytic anthropology in the United States == Thalassa,
3:2(1992)94-98., English summ.

0748. LAMMEL Annamária: Az ismeretek koncentrikus szerveződése a totonák indiánoknál
= The concentric organization of knowledge in the Totonac-Indian culture == in. Népi kultúra
- népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 77-90., (4)t., ill., bibl. 88-89. p., és a jegyz.,
English summ.

0749. OLÁH Andor: A gyógyító medveszellem. Az indián népi orvoslásról = On Indian
traditional medicine == Egészség, 103:2(1991)8-10.

0750. A világ teremtése. Amerikai mondák és legendák = Creation of the World / Vál., ford.
Rozsnyai Katalin. - Nótárius : Bp., 1991. 211 p., ill.


Ázsia / Asien / Asia

0751. BALLA Lajos: A Duna-vidéki szírek és szír kultuszok történetének kérdéseihez = Zur
Frage der Geschichte der Syrier im Donaugebiet und der syrischen Kulte == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 837-842. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf.

0752. ECSEDY István: On the religious tolerance in burial traditions on the Silk Road == in.
Varia Eurasiatica : Festschrift für Prof. András Róna-Tas. - JATE : Szeged, 1991. p. 35-44. -
Bibl. a jegyzetekben

0753. KEREZSI Ágnes: Élnek még nyelvrokonaink! 1. rész = Still there live our linguistic
relatives! == ÉT, 46:31(1991)975-977.

0754. KEREZSI Ágnes: Kutatók az obi-ugoroknál. Élnek még nyelvrokonaink! 2. rész =
Researchers at the Ob-Ugrians == ÉT, 46:32 (1991)1008-1011.

0755. KODOLÁNYI János: Az obi-ugorok halászati kultúrájának néhány kérdése = Some
problems of the fishing culture of the Ob-Ugrians == in. Emlékkönyv Rédei Károly 60.
születésnepjára. - Univ. Wien ; MTA : Wien ; Bp., 1992. p. 291-298., bibl. 298. p. és a jegyz.
- (Studia Uralica, 6.)

0756. KODOLÁNYI János: The Obi-Ugor Bear-Festivity Mask = Az obi-ugor medveünnepi
álarc == EFC, 7-8:1(1992)47-53., bibl. 52. p.

0757. KOMÁNYI Gitta, I.: The Real and Ideal Participation in Decision-making of Iban
Women. A Study of a Longhouse Community in Sarawak, East Malaysia == Acta
ethnographica, 36:1-4(1990)141-186., ill., bibl. p. 185-186.
0758. ÖKRÖSNÉ BARTHA Júlia: A nemez készítése a kis-ázsiai törököknél = Die
Anfertigung von Filz bei den Türken in Kleinasien == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM :
Miskolc, 1992. p. 821-835. : ill. - Bibl.: p. 834. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0759. ÖKRÖSNÉ BARTHA Júlia: A nemez készítése a kisázsiai törököknél = Making felt
among the Turkish of Asia Minor == Jászkunság, 37:5 (1991)26-30.

0760. ÖKRÖSNÉ BARTHA Júlia: A talizmánkészítő (muskaci) alakja az oszmán-török
néphitben = The character of talisman-makers in the Ottoman Turkish folk beliefs ==
Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)15-22., ill.

0761. ÖKRÖSNÉ BARTHA Júlia: Gyermekélet Anatóliában = Life of children in Anatolia
== Múzeumi levelek, 65-66(1991)242-251., ill., bibl. 251. p.

0762. ÖKRÖSNÉ BARTHA Júlia: Hidrellez, a törökök tavaszünnepe = Hidrellez, the spring-
feast of the Turkish == Jászkunság, 38:3(1992) 36-39.

0763. Pápay József Osztják hagyatéka. Regék és regetöredékek = Old tales and talefragments /
gyűjtötte Pápay József, közzéteszi Vértes Edit. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 267 p.,
Kétnyelvű. - (Bibliotheca Pápayensis, 5.)

0764. SCHMIDT Éva: Az obi-ugor mitológia és a medvetisztelet = The Ob-Ugrian mythology
and the bear-cult == Ethnographia, 101:2(1990) 149-193., ill., bibl. 189-192. p., English
summ.

0765. SCHMIDT Éva: Magyarország-élmény az obi-ugor kultúra tükrében. A vogul Juván
Sesztalov magyar témájú verseiről = Hungary as an experience in the mirror of the Ob-Ugrian
culture == in. Népi kultúra és nemzettudat. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 101-104., Bibl.:
104. p. és a jegyzetekben. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

0766. SZABÓ Géza: Régészeti és néprajzi adalékok Burjátiából = Archaeological and
ethnographical data from Buriatia == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz.
: Nagykőrös, 1992 . p. 183-193. - Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany
János Múzeum közleményei, 7.)

0767. URAY-KŐHALMI, K.: Böge und Beki. Schamanentum und Ahnenkult bei den frühen
Mongolen == in. Varia Eurasiatica : Festschrift für Prof. András Róna-Tas. - JATE : Szeged,
1991. p. 229-238. - Bibl.: p. 236-238. és jegyz.


Európa / Europe

0768. BÁTORI Ingrid: Boszorkányüldözés és társadalmi konfliktusok egy Rajna-vidéki
kisváros, Rhens példáján a 17. században = Witchcraft Trial and Social Conflicts. An
Example of a Rhineland Small Town in the 17th century == in. Rendi társadalom... 3. k. -
Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 67-78., bibl. a jegyz. - (Adatok, források és
tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)
0769. BOJKÓNÉ BAKOS Ibolya: Látogatóban a hunzáknál = Visit to the Hunzas == in. Az
Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó .... - Zürichi Magy. Tört. Egyes. : Zürich,
1991. p 75-76., English summ. - Deutsche Zsf. - Résumé en langue francaise

0770. CSILLÉRY Klára, K: Gondolatok Franz C. Lipp: Oberösterreichische Bauernmöbel c.
könyve olvasása közben = Reflections on the book of Fanz C. Lipp., titled:
Oberösterreichische Bauernmöbel. Thoughts during reading the book Oberösterreichische
Bauernmöbel by Franz C. Lipp == Ház és ember, 7(1991)195-200., bibl. 199. p., Deutsche
Zsf., English summ.

0771. ERDÉLYI Zsuzsanna: Közös sorsok - „szépénekek”. Bevezető egy sorozathoz =
Common fates - „gentle songs” == Új írás, 31:10(1991) 99-107., ill., bibl. a jegyz.

0772. FALVAY Károly: Adalékok a vajnahok (csecsenek és ingusok) szokáshagyományaihoz
= Additional material to the traditional customs of the Waynahs (the Chechen and the Ingush)
== in. Népi kultúra - népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 153-166., (8)t., ill., bibl. 164-
165. p., és a jegyz., English summ.

0773. HAJDÚ Péter: Barna mordvin kutatásai = The researches of Barna in Mordvinia ==
Néprajz és nyelvtudomány, 33(1989/1990)17-22.

0774. HOFFMANN Tamás: Az épületfa, az erdő hasznosítása, sőt irtása az Alpoktól északra
= The utilization of timber and woods, even deforestation, in the North of the Alps == Ház és
ember, 7(1991) 5-34., ill., bibl. 30-32. p., Deutsche Zsf., English summ.

0775. HOFFMANN Tamás: Az új gazdálkodás. Kultúrnövények és haszonállatok az Alpoktól
északra = Die neue Wirtschaft. Kulturpflanzen und Nutztiere nördlich der Alpen ==
HOMÉvk, 30-31 (1991-1992)415-455., bibl. p. 446-454. - Deutsche Zsf.

0776. KLANICZAY Gábor: Alltagsleben und Elite im Spätmittelalter. Zivilisierte und
Barbaren == in. Mensch und Objekt im Mittelalter... . - Österreichischen Akad.der
Wissenschaften : Wien, 1990. p. 255-283.

0777. KRUPA András: Az advent jeles ünnepei a Nagy-Alföldre egykor telepeseket kibocsátó
szlovák helységekben = Feiertage in der Adventzeit in den slowakischen Ortschaften, aus
denen seinerzeit Siedler in die Grosse Ungarische Tiefebene kamen == in. Kultúra és tradíció,
1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 269-280. : ill. - Bibl.: p. 278-279. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0778. NOVÁKNÉ NÉMETH Beáta: A lett és az észt parasztkalendárium = Latvian and
Estonian peasant calendars == Honismeret, 19:6(1991) 84-86.

0779. OROSZ György: A Kijevi Rusz keresztény hitre téréséről és a vallási szinkretizmus
kialakulásának körülményeiről = Von der Christianisierung der Kiever Rus' und der
Herausbildung des heidnisch-christlichen religiösen Synkretismus == Acta Acad. Paed.
Nyíregyháziensis, 12:F(1990)133-137., Bibl. a jegyz. - English summ.

0780. OROSZ György: Add nekik a te szent nevedet. Zarándok- énekesek és énekes
vándorkoldusok a Kijevi Ruszban = „Gib ihnen deinen heiligen Namen” - Pilger-Sänger und
singende Wanderbettler in der Kiewer Rus' == HOMÉvk, 30-31(1991-1992)235-255., bibl. a
jegyz. - Deutsche Zsf.

0781. OROSZ György: Apokrifák és vallásos népénekek kölcsönhatása. Pogány és eretnek
nézetek továbbélése a Kijevi Rusz kersztény hitre térését követő időkben = Wechselwirkung
von apokryphen und geistlichen Volksgesängen - „duchovnye stichi”. Weiterleben heidnischer
und häretischer Vorstellungen in der Epoche nach der Bekehrung des Kiewer Staates zum
Christentum == Acta Acad. Paed. Nyíregyháziensis, 12:E(1990)123-136., Bibl. a jegyz. -
Deutsche Zsf.

0782. OROSZ György: Nagyorosz egyházi népénekek a mágikus praktikában . A
„Legszentebb Istenszülő álma” = Great Russian religious folk hymns in the magic practics.
The dream of the blessed Mother of God == Acta Acad. Paed. Nyíregyháziensis,
13:E(1992)165-186., Bibl. a jegyz. - English summ.

0783. POZSONY Ferenc: Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál = Renewal of
gutters and rain magic among the Saxons of Sona == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 451-458., bibl. p. 457-458. és a jegyz.- English summ. -
Deutsche Zsf. Recapitulare in limba romana

0784. SZABÓ István: Történetek az oszét nemzeti eposzból, a „Nárt mondakör”-ből =
Geschichten aus dem osetischen Nationalepos „Nartlegenden” == Zounuk, 7(1992)193-216.,
bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

0785. TORMA József: Magic Aetiology of the Bashkir Folk-Medicine == Geographia
Medica, 21(1991)69-76.

0786. TORMA József: Számmágia a hagyományos baskír gyógyászatban, 3. rész = Numeral
magic acts in the traditional Bashkirian healing / HISAMETDINOVA, F. G. (közrem.) ==
Keletkutatás, tavasz(1991)65-70.

0787. TORMA József, HISAMETDINOVA, F. G.: Baskir hiedelmi lények. A föld, a víz, a
levegő a baskír hiedelmekben = Bashkir belief-creatures == in. Hiedelmek, szokások az
Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 195-209. - Bibl.: p. 206-208. - English
summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

0788. TORMA József, HISAMETDINOVA, F. G.: Totemek és az állatokkal kapcsolatos
hiedelmek a baskíroknál = Totems and beliefs connected with animals among the Baskir
people == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 435-443.,
bibl. a jegyz.

0789. TUSNÁDY László: Magyar vonatkozású török népdalok = Turkish folksongs relating
Hungary == Forrás, 21:1(1992)51-55.

0790. VIKÁR László: Alsó kvartválasz a cseremisz népzenében = Low quart answer in
Cheremis folk musik == Magyar zene, 33:3(1992) 227-240.
0791. VIKÁR László: Megjegyzések a votják dalszövegek töltőelemeihez = Annotations to
the staffing words of the texts of Votiak songs == Nyelvtudományi közlemények, 91:1-
2(1990)229-233., ill. kotta


Óceánia / Ozeanien / South Sea Islands

0792. MORTON, John: A pszichoanalízis és az ausztráliai őslakosok antropológiája. Róheim
Géza öröksége = Psychoanalysis and Australian aboriginal anthropology == Thalassa,
3:2(1992)82-93., bibl. 91-93., English summ.

0793. VARGYAS Gábor: Néhány különös Massim-térségbeli (délkelet-új-guineai) szoborról
= On some interesting sculptures from the Massim-Area (South-East-Guinea) == in. Népi
kultúra - népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 65-76, (8)t., ill., bibl. 75. p., és a jegyz.,
English summ.

0794. Von BANDAT, Horst: Recollections of my New Guinea trip == in. Horst von Bandat,
.... - MTA NKI. ; Magy. Áll. Földtani Int. : Bp., 1992. p. 9-29. - (Occasional papers in
anthropology, 4.)


TELEPÜLÉSTÖRTÉNET / SIEDLUNGSGESCHICHTE / SETTLEMENT HISTORY

0795. ANGYAL Béla, FEHÉRVÁRY Magda: A vizsgált település = Die untersuchte
Siedlung == in. Gúta hagyományos gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p. 13-30., ill.,
bibl. 30. p. - (Népismereti Könyvtár, 2.)

0796. Bácska és Bánság = Local history - settlement history / szerk. Legeza László, Szacsvay
Péter. - Officina Nova : Bp, 1992. 160 t., ill. - (Élő, szép hagyomány.)

0797. BARNA Gábor: A csépai evangélikus szórvány története = The history of the sporadic
Lutherans in Csépa == Confessio, 15:3(1991) 94-97.

0798. BÁRTH János: Bácskai megosztott települések = Geteilte Siedlungen in Bácska
(Batschka) == Cumania, 13(1992)345-372., ill. térk., bibl. 370-371., Deutsche Zsf.

0799. BÁRTH JÁnos: Egy bácskai ruszin falu, Keresztúr, telepítése a XVIII. század közepén
= The establishment, in the middle of the 18th crentury, of a Ruthenian village in Bácska,
Keresztúr == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 307-
310., bibl. 309. p. és a jegyz. - English summ. - rezume na russkom azyke

0800. BÁRTH János: Szállások Bács mezőváros környékén a XVIII. század elején = Seasonal
settlements around the agrarian town Bács in the early 18th century == in. Közelítések. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 119-122., bibl. 122. p. és a jegyz.

0801. Bátaszék = Heimatbuch der Grossgemeinde Bátaszék/Badeseck im Komitat Tolnau
(Ungarn). 1. Bd., Erdkunde, Ortsnamen, Geschichte, Statistik / Red. Johannes Göbelt, hrsg.
vom Heimatverein Bátaszék/Badeseck. - Heimatverein Badeseck : Bátaszék, 1991. 284 p., ill.,
Bibl. a fejezetek végén
0802. Bátaszék = Heimatbuch der Grossgemeinde Bátaszék/Badeseck im Komitat Tolnau
(Ungarn). 2. Bd., Einwandererlisten, Zusammenschreibungen ... / Red. Johannes Göbelt, hrsg.
vom Heimatverein Bátaszék/Badeseck. - Heimatverein Badeseck : Bátaszék, 1991. 365 p., ill.,
Bibl. a jegyzetekben

0803. BÉL Mátyás: Gömör vármegye leírása (1749) = Notitia .... - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1992. 98 p. - (Gömör néprajza, 35.)

0804. BEKE Margit: A budai Erzsébet-apácák megtelepedése és élete 1785-től = The settling
and life of the Elisabeth-sisterhood in Buda from 1785 == in. A Dunántúl településtörténete,
9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 137-142.

0805. Békéscsaba története, 1. kötet = The history of Békéscsaba, vol. 1 / Szerk. Jankovich B.
Dénes, Erdmann Gyula. - Megyei Jogú Város : Békéscsaba, 1991. 680 p.

0806. BELUSZKY Pál: A nyíregyházi tanyabokrok földrajzi vizsgálata = On examining
groups of small farms in Nyíregyháza == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut. Közp. :
Bp., 1992. p. 71-92., ill., térk., bibl. p. 92.

0807. BELUSZKY Pál: A tanyarendszer időszerű problémái - a tanyafelszámolódás folyamata
= Actual problems of the network of small farms - the collapse of small farms == in. Vég
kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut. Közp. : Bp., 1992. p. 93-113., ill. térk., bibl. 113. p.

0808. BELUSZKY Pál: A tanyás településrendszer mai problémái = Actual problems of the
network of small farms == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut. Közp. : Bp., 1992. p.
114-126.

0809. BELUSZKY Pál: Az „Alföld-szindróma” eredete = The origin of the „Alföld
syndrome” == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut. Közp. : Bp., 1992. p. 39-59., bibl.
p. 58-59.

0810. BELUSZKY Pál: Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi településeinek típusai.
Településformáló folyamatok a megye falusi térségeiben = The types of village settlements in
Borsod-Abaúj-Zemplén County == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut. Közp. : Bp.,
1992. p. 160-193., ill., bibl. p. 193.

0811. BELUSZKY Pál: Egy alig ismert településszerkezeti elem - a kertség = A hardly known
element of settlements - network of gardens == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut.
Közp. : Bp., 1992. p. 210-214., ill.

0812. BELUSZKY Pál: Erdei Ferenc tanyavizsgálatainak néhány tanulsága = Some results of
the researches of Erdei Ferenc on small farms == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut.
Közp. : Bp., 1992. p. 61-70., ill. térk.

0813. BELUSZKY Pál: Krasznokvajda - egy alsófokú központ gondjai a Cserháton = The
problems of Krasznokvajda, a minor center in Cserhát == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA
Regionális Kut. Közp. : Bp., 1992. p. 128-159., ill. térk., bibl. p. 159.
0814. BELUSZKY Pál: Néhány megjegyzés az Alföldi településfejlődéshez = Comments on
the developement of settlements in Alföld == in. Vég kiárusítás, 1. - MTA Regionális Kut.
Közp. : Bp., 1992. p. 28-38., bibl. p. 37-38.

0815. BENCSIK János: A tokaji kisnemesség a XVIII. században = Lesser nobility in the
Tokaj 18. century == in. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. - Zemplén Múz.
Baráti Köre : Miskolc, 1991. p. 42-57. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)

0816. BESZÉDES Valéria: Adatok a szabadkai tanyák kialakulásához = Data on the
formation of the farms in Szabadka == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre,
1991. p. 103-108. - Bibl.: 108. p. és a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum
kiadványai, 4.)

0817. BESZÉDES Valéria: Egy Duna menti műemlék falu = An archaic village along the
Danube == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 23-34.: ill. - Bibl.:
33. p. és a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0818. BINDER Pál: Az erdélyi szászok havasbirtokai a Keleti-Kárpátokban, 1 = Die
Almbesitze der Siebenbürger Sachsen in den Ostkarpaten, 1 == Néprajzi látóhatár, 1:3-
4(1992)141-153., bibl. a jegyz.

0819. BINDER Pál: Etnikai változások az erdélyi múltban = Ethnical changes in the
Transylvanian past == Művelődés, 41:7(1992)40-41., ill., bibl. a jegyz. 41. p.

0820. BODNÁR Mónika: Adatok egy megmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésű falu
történetéhez és néprajzához = Angaben zur Geschichte und Volkskunde von Horváti
(Chorváty), einem verungarisierten ukrainischen (russinischen) Dorf == in. Kultúra és
tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 369-379. - Bibl.: p. 377-378. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0821. BÓNA István: Dunapentele története a honfoglalástól a 19. század közepéig a már
eddig is ismert, valamint újonnan bevont adatok alapján = The history of Dunapentele from
the conquest of Hungary until the middle of the 19. century. - Intercisa Múz. : Dunaújváros,
1991. 52 p., ill., bibl.: p. 33-39.

0822. BOROS GYEVI László Imre: Két baranyai horvát plébánia múltjából = The past of two
Croatian vicarages in Baranya == Pécsi egyházm. schematism.(1991)67-85.

0823. CSATÁRI Bálint: A tanyák mint a vidék sajátos települései = Isolated farms as special
country settlements == Info-társadalomtudomány, 19(1991)45-48.

0824. CSEH Edit: 275 éve települt ujjá Vári = The resettlement of Vári 275 years ago ==
Körösök vidéke(1991)13-21., ill., bibl. 21. p.

0825. DANKÓ Imre: A Sajó-Hernád-melléki hajdútelepek = The Haiduk settlements of Sajó-
Hernád Region. - Kazinczy F. Társ. ; BAZ M. Levlt. : Sátoraljaújhely, 1991. 44 p., Bibl. a
jegyzetekben

0826. DEMJÉN Lajosné: Az „áldott” Karcag = Local history of Karcag. - Monteditio Kft. :
Bp, 1992. 205 p., Bibl.: 32.,167. p.
0827. DÓKA Klára: Dunántúli városok a feudális kori térképeken = Towns of Dunántúl on
the maps of the feudal epoch == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB
Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 89-112., ill. térk.

0828. DOMBI Péter, MÉREY Klára, T.: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány
gazdaságtörténeti jellemzője a XIX. század közepén, 2. = Some characteristic features on the
economic history of the South-Transdanubian settlements in the middle of the XIX.th.
century, 2 == SMMLÉvk., 23(1992)157-170., ill. térk., bibl. a jegyz. 169. p., English summ.

0829. DOMINKOVITS Péter: Szentmárton mezőváros társadalma, önkormányzata 1802-1848
= The society and self-government of the market-town Szentmárton from 1802 till 1848 == in.
A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p.
151-160., bibl. a jegyz. és p. 156-160.

0830. DURANCI, Bela: A györgyéni tanyák - a tanyaház és környéke = The farms in
Györgyén - the farm house and its surroundings == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. :
Szentendre, 1991. p. 129-134., ill. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0831. FAGGYAS István: A keleméri Mohosok. Növényföldrajz, történelem és néphagyomány
= Local history of Kelemér. - Ethnica : Debrecen, 1991. 77 p., ill.

0832. FAGGYAS István: Fejezetek Putnok múltjából = Chapters from the history of Putnok. -
KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 134 p., ill. - (Gömör néprajza, 32.)

0833. FARKAS József: A történelmi Szatmár megye néprajzához. Magyarok - románok -
svábok - ruszinok = Some data to the ethnography of the historical Szatmár County.
Hungarians - Romanians - Germans - Ruthenians == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2.
- Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 559-571. - Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche
Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

0834. GAÁL Zsuzsanna: A mezővárosi társadalom polgárosodása - Tolna a 19. század utolsó
harmadában = Die Gesellschaft der Gemeinde Tolna im letzten Drittel des 19-en Jahrhunderts
== in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p. 31-37., bibl. p. 36-
37., Deutsche Zsf.

0835. GÁBRIEL András: A Szilágyság = The region: Szilágyság == Honismeret,
20:5(1992)47-50., ill.

0836. GARDA Dezső: A nemzetiségi szervezet maradványai Gyergyóban. A székely tízesek
és a székely identitás = Vestiges of the clanship in Gyergyó : The „tens” of the Székely and
the identity of the Székely == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba,
1991. p. 189-192. - bibl. 192. p.

0837. GAZDA Dezső: Gyergyó a történelmi idő vonzásában = Gyergyó in the attraction of
historical times. - Infopress : Székelyudvarhely, 1992. 150 p., ill., Bibl. a jegyz. - English
summ. - Rés. en francaise. - Deutsche Zsf. - Recap. in limba romana
0838. GRÁFIK Imre: Őrsziget - Siget in der Wart. Egy in situ műemléki együttes és történeti-
néprajzi gyűjtemény = An art memorial ensemble in situ and a historic-ethnographic
collection == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 199-207. -
bibl. p. 206-207. és a jegyz.

0839. GYETVAI Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete. l. könyv., A Tiszai korona-
kerület története és újkori magyar népességének eredete = Siedlungsgeschichte des Theiss
Krondistriktes / A szöveget gondozta Bárth János. - Kalocsai Múzeumbarátok Köre : Kalocsa,
1992. 1353 p., ill., Bibl. a jegyzetekben

0840. GYETVAI Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete. 2. könyv., A Tiszai
korona-kerület korai összeírásaiban szereplő magyar lakosok betűrendes névjegyzéke :
Adattár = Siedlungsgeschichte des Theiss Krondistriktes / A szöveget gondozta Bárth János. -
Kalocsai Múzeumbarátok Köre : Kalocsa, 1992. 667 p., Bibl.: p. 10-27. és a jegyz. - Deutsche
Zsf. - Horvát ny. összefoglalóval

0841. GYÖRFFY György: Dömös falu prépostsága és népei az Árpád-korban = The village
Dömös, its provostship and people in the Arpadian age == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 291-295., ill., English summ.

0842. HACSAVECZ Béla: A Mátra ölén Markaz. A falu krónikája 1875-ig = Local history of
Markaz. - Községi Önkorm. : Markaz, 1992. 210 p., ill., Bibl.: p. 199-207.

0843. HARKAI Imre: A topolyai szállások = Farmstead in Topolya == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 311-325., ill., bibl. p. 324-325. és a
jegyz.- English summ. - Délszláv ny. összefogl.

0844. HARKAI Imre: A topolyai szállások. Topolya, mint kamarai birtok = Farmstead in
Topolya == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 109-128., ill. -
Bibl.: p. 127-128. és a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0845. HECKENBERGER Péter: Nádudvar - Nemesnádudvar. Egy észak-bácskai község
történelme és településtörténete = Nádudvar - Nemesnádudvar. - Polgármesteri Hiv. :
Nemesnádudvar, 1991. 355,(7) p., ill., Bibl.: p. 340-346. és a jegyzetekben

0846. HOFFMANN Tamás: Städte und ihre Bürger == in. Siebenbürgen. Hrsg. V. Henrik
Lungagnini, C.I. Johansen. - Kraft : Würzburg, 1991. p. 73-80.

0847. IMOLAY LENKEY István: Alsószuha története és települése = The settlement and
history of Alsószuha == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék :
Debrecen, 1992. p. 31-44., ill. - (Gömör néprajza, 33.)

0848. JÁROLI József: Újkígyós első temploma és társadalma az alapítást követő évtizedekben
= The society and first church in Újkígyós during the first decades after its foundation ==
Körösök védéke(1991)22-26., bibl. 26. p.

0849. JUHÁSZ Antal: A tanyák településtörténete = The history of „tanya” (isolated farm)
settlements == in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 63-102.
0850. KÁPOLNAI Iván: Mezőkövesd város és környéke népességének alakulása a 19.
században, az egyházi források tükrében = Population changes in the town Mezőkövesd and
in its surrounding during the XIX-th century according to ecclesiastical sources == Magyar
egyháztörténeti vázlatok, 3:3(1991)7-52. - English summ.

0851. Kárpátalja = Local history - settlement history / szerk. Szacsvay Imre, Szacsvay Péter,
Legeza László. - Officina Nova : Bp, 1990. 146 t., ill. - (Élő, szép hagyomány.)

0852. KASÓ Katalin: Vértesacsa = Local history - settlement history . - Polgármesteri Hiv. :
Vértesacsa, 1991. 168 p., ill., Bibl.: p. 162-165.

0853. KERECSÉNYI Edit, Tóth Oszkár: Letenye története = The history of Letenye. - Városi
Önkorm. : Letenye, 1992. 200 p., (32)t., ill., Bibl.: p. 185-190. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf.

0854. KISS Géza, Z.: Szempontok Vajszló és környéke későfeudális kapcsolatrendszerének
kialakulásához (1782-1848) = Gesichtspunkte zur Entfaltung spätfeudaler Verbindungen von
Vajszló (Waislo) und ihrer Umgebung, 1782-1848 == in. A Dunántúl településtörténete, 8.
köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p. 19-29., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

0855. KISS Tamás: Településeink múltjából a jövő felé. Településelméleti gondolatok = From
the past of our settlements to the future == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB
Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 181-192., ill.

0856. Kisvárda' 90. Tanulmányok Kisvárdáról = Kisvárda '90 / Szerk. Fehérvári Béla. - Városi
Önkormányzat : Kisvárda, 1991. 296 p., ill., Bibl. a fejezetek végén

0857. KÓS Károly: Mezőségi néprajzi gyűjtések, 1. Györgyfalvi településföldrajzi vázlat =
Ethnographic collections from Mezőség == Művelődés, 41:2(1992)34-38., ill.

0858. KOVÁCS József, Ö.: Betelepedők Kecskeméten 1713-1900. Különös tekintettel a
zsidók helyzetére = Immigrants to Kecskemét 1713-1900. With particular attention paid to the
situation of the Jews == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990.
p. 329-337., bibl. a jegyz., English summ.

0859. KOVÁTS Zoltán: Darvas, Furta, Vekerd és Zsáka népességfejlődése a XVIII. századtól
napjainkig = Bevölkerungsentwicklung der Dorfgemeinden Darvas, Furta, Vekerd und Zsáka
im Komitat Hajdú-Bihar vom XVIII. Jahrhundert bis unserer Zeit == A Bihari Múzeum
Évkönyve, 6-7(1991)119-157., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

0860. KŐHEGYI Mihály: Egy dél-magyarországi község elmagyarosítása = Die
Madjarisierung einer Siedlung in Südungarn == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M.
Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 45-50., bibl. 49-50. p. Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti Katona
József Múzeum közleményei, 5.)

0861. KÖVECSES-VARGA Etelka: Adatok a táti szigetek haszonvételeiről = Data on the
utilization of the islands of Tát == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT
: Bp, 1991. p. 171-178., ill., bibl. 177. p. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf.
0862. LADÁNYI Erzsébet: A városfogalom kutatásának módszertani kérdései = Methodical
problems of researching the conceptual sphere of town == in. A Dunántúl településtörténete,
9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 43-52.

0863. LEBLANCNÉ KELEMEN Mária: A városodás jelei Dorogon, 19-20. század =
Indications of urbanization in Dorog in the 19-20th centuries == in. A Dunántúl
településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 165-176.,
bibl. a jegyz. és p. 174-176.

0864. LISZKA József: A Kisalföld = Kisalföld == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld
néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p. 9-17., ill., bibl. a jegyz. - (A
Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

0865. MAGYAR Eszter: Mezővárosi címet viselő falvak a 18. században = Villages holding
the rank of „market-town” in the 18th century == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. -
VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 121-130., bibl. p. 128-130.

0866. MAGYAR Kálmán: A Dél-Dunántúl 11-15. századi településtörténetéről. Egy Dráva-
menti nemzetiségi- és birtokközpont komplex régészeti feltárása, 1. rész = On the settlement
history of South-Dunántúl in the 11-15th centuries == in. A Dunántúl településtörténete, 9.
köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 53-60., bibl. a jegyz. és p. 59-60.

0867. MÉREY Klára, T.: A települések történetének kutatásával kapcsolatos problémák.
Különös tekintettel Dél-Dunántúlra = Probleme im Zusammenhang mit der Forschung der
Geschichte von Siedlungen == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs,
1990. p. 39-42., Deutsche Zsf.

0868. MÉREY Klára, T.: Két Balaton-parti város dualizmus kori történetének eltérő vonásai =
Divergent features of the history of two Balaton-side towns in the period of the dualism == in.
A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p.
161-164.

0869. MÉREY Klára, T.: Tolna városának betelepülése a XVIII. században = The
repopulation of Tolna in the 18th century == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 297-306 ., bibl. p. 305-306. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0870. MISKOLCZY Ambrus: Les villes et les citadins en Transylvanie dans la primiére
moitié du XIX e siécle == Ann. Univ. Sci. Sect. philol, 19(1989/90)327-333.

0871. MOLNÁR Jenő: Területi-közigazgatási felosztás Erdélyben (1876-1968) = The regional
and administrative partitioning in Transylvania (1876-1968) == Korunk, 3:9(1992)88-99., ill.
térk.

0872. NAGY Béla: Solt nagyközség monográfiája = Local history - settlement history. - Solt
Monográfiájáért Alapítvány : Solt, 1990. 482 p., (2)t., ill., Bibl. a jegyz.

0873. NOVÁK László: Egy gömöri falu, Zabar a XVIII. század második harmadában = Zabar
a village in Gömör in the second third of the XVIII. th. century == in. Tanulmányok Faggyas
István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 57-61., bibl. a jegyz. - (Gömör
néprajza, 33.)

0874. NOVÁK LÁszló: Settlement geography of the Alföld = Az Alföld településföldrajza ==
EFC, 7-8:2(1992)479-496., ill., térk., bibl. p. 494-495. és a jegyz.

0875. NOVÁK László: Szabadszállás településnéprajzi viszonyai XVIII-XIX. században =
The settlement ethnography of Szabadszállás. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 97 p., ill.,
Bibl.: p. 91-92. és a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 54.)

0876. ORTUTAY Andrásné: Nyergesújfalu az 1784-1787-es összeírás tükrében =
Nyergesújfalu in the mirror of its census in 1784-1787 == Limes, 2(1991)90-106.,bibl.a
jegyz.- Deutsche Zsf., English summ.

0877. PÁL-ANTAL Sándor: Csíkszereda mezőváros a 16-17. században = Csíkszereda, a
market-town in the 16-17th centuries == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB
Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 81-88., bibl. a jegyz. és 85. p.

0878. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Settlement history and folklore . An Example of the
Udvarszállás Village = Településtörténet és folklor. Udvarszállás falu példája == EFC, 7-
8:1(1992)365-376., bibl. p. 374-376. és a jegyz.

0879. PÉNOVÁTZ Antal: A vajdasági magyar falu, ház = Hungarian peasant house in the
Voivodeship == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 11-16., ill. -
(A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0880. Rátka. Egy német falu Tokaj-Hegyalján = Eine deutsche Siedlungsgemeinde in Tokaj-
Hegyalja / Szerk. Fristyák Sándor. - Községi Önkorm. : Rátka, 1991. 183 p., (16)t., ill., Bibl. a
fejezetek végén. - Deutsche Zsf.

0881. RÓZSA Miklós: Városi közigazgatás Kanizsán 1690-ben, a város török alóli
felszabadulása évében = Town administration in Kanizsa in 1690, when the town was
delivered from the Turkish == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB
Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 113-120., bibl. a jegyz. és p. 118-119.

0882. SCHILDMAYER Ferenc: A korabeli sajtó szerepe Almádi 1945 előtti település-
történetének kutatásában = The role of the contemporary press in researching the local history
of Almádi before 1945 == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört.
Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 193-197.

0883. SOÓS Imre: Képek a pásztói egyházközség és művelődés történetéből 1848-ig =
Scenaries of the cultural history of the church of Pásztó until 1848. - Pásztó város önkorm. :
Salgótarján, 1991. 48 p., Bibl. 48. p. és a jegyzetekben. - (Tanulmányok Pásztó történetéből,
1.)

0884. SZÁNTÓ Imre: Keszthely mezőváros kialakulása = The development of market-town
Keszthely == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt . - VEAB Településtört. Munkabiz. :
Veszprém, 1992. p. 61-70., ill., bibl. a jegyz. és p. 67-70.
0885. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 6. köt., Tanulmányok Városújfalu történetéhez
= Studies from the past of Tokaj-Hegyalja / Szerk. Bencsik János, Szakál Jenőné. - Zempléni
Múz. Baráti köre : Miskolc, 1992. 57 p., ill., Bibl. a jegyzetekben. - (Tokaj és Hegyalja, 6.)

0886. TRIPOLSKY Géza: A Tisza-vidék tanyái = Farms of the Tisza-region == in. A
Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 97-102., ill. - Bibl.: 102. p. - (A
Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0887. VALTER Ilona: Mezővárosi kutatások újabb eredményei Észak-Magyarországon = Die
neuesten Ergebnisse der Forschung von mmarktflecken in Nordungarn == in. Régészet és
várostörténet. - JPM : Pécs, 1991. p. 195-209., ill., bibl. p. 207-208. és a jegyz. - (Dunántúli
dolgozatok. (C) Történettudományi sorozat, 3.)

0888. VÁNDOR László: Mezővárosok Zala megyében = Marktflecken in Komitat Zala == in.
Régészet és várostörténet. - JPM : Pécs, 1991. p. 211-216., bibl. a jegyz. - (Dunántúli
dolgozatok. (C) Történettudományi sorozat, 3.)

0889. VARGA Gábor: Lak egyház- és gazdaságtörténetéhez (1758-1832) = To the
ecclesiastical and economical history of village Lak (1758-1832) == MHOMKözl,
27(1991)26-35., bibl. a jegyz. 34-35. p.

0890. VÁRNAGY Antal: A hőgyészi uradalom kialakulása 1773-ig = Die Entstehung der
Herrschaft von Hőgyész bis 1773 == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB :
Pécs, 1990. p. 317-327., ill. térk., Deutsche Zsf.

0891. VÁRNAGY Antal: Elpusztult helységek a hajdani Hőgyészi Uradalom területén =
Deserted villages on the area of the former estate of Hőgyész == in. A Völgység két
évszázada. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. p. 185-197., bibl. 197. p.

0892. VÁRSZEGI Alajos: Szászvár = Local history - settlement history . - Nagyközségi
Önkorm. : Szászvár, 1991. 261 p., (12)t., ill., Bibl.: p. 204-205.


    NÉPI ÉPÍTÉSZET / VOLKSARCHITEKTUR / FOLK ARCHITECTURE

Elméleti munkák / Allgemeines / General Articles

0893. BALASSA Iván, M.: A magyar népi építkezés terminológiájának vizsgálata =
Untersuchung der Terminologie der ungarischen volkstümlichen Architektur == in. Dél-
Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 365-378., ill., Bibl. p.
375-376. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0894. BALASSA Iván, M.: Egy adott földrajzi környezetben együtt élő népek népi
építészetének vizsgálati lehetőségei = Die Untersuchungsmöglichkeiten der Volksbaukunst
bei in einem abgegrenzten Gebiet zusammenlebenden Völkern == in. Interetnikus kapcsolatok
a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 32-34. -
Magyar, szlovák és német ny.
0895. BARABÁS Jenő: A népi építészet szókészletének tanulságaiból = From the consequen-
ces of the vocabulary of rural architecture == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik
születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991 . p. 74-77.

0896. BARABÁS Jenő: Népi építészeti régiók a Dunántúlon = Hauslandschaften in Trans-
danubien / ő == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p.
31-46., ill., Bibl. 44. p. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0897. BESZÉDES Valéria: A jugoszláviai népi építészetkutatás dél-alföldi vonatkozásai =
Bezüge der jugoslawischen Forschung der volkstümlichen Architektur auf den südlichen Teil
der Tiefebene == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991.
p. 133-146., ill., Bibl. 145. p. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0898. BESZÉDES Valéria: A népi műemlékvédelem lehetőségei Martonoson. A népi
műemlékvédelem helye a vajdasági műemlékvédelemben = Possibilities of the protection of
rural monuments in Martos == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p.
195-214., ill. - Bibl.: 214. p. és a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0899. BOTIK, Ján: A népi építészet etnikus meghatározottsága = Ethnic definition of rural
architecture == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom
1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 30-31. - Magyar és szlovák ny.

0900. CSILLÉRY Klára, K.: Stíluskorszakok a Dél-Dunántúl népi építészetében =
Stilepochen in der bäuerlichen Architektur Transdanubiens == in. Dél-Dunántúl népi
építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 65-76., ill., Bibl. 75. p. és a jegyz. -
Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0901. DÁM László: Biharnagybajom települése és népi építészete = The settlement and rural
architecture of Biharnagybajom == in. Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 263-310., ill., Bibl. p. 309-310. és a jegyz.

0902. DÁM László: Építkezés = Folk architecture. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 267
p., ill., Bibl.: p. 251-264. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, 13.)

0903. DÁM László: Kulturregionen im nordöstlichen Gebiet des Karpatenbecken = Kulturális
régiók a Kárpát-medence északkeleti térségében == EFC, 7-8:2(1992)497-505., ill., bibl. 504.
p. és a jegyz.

0904. DÁM László: Mátészalka települése és népi építészete = The settlement and rural
architecture of Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 7-34.,
ill., Bibl. a jegyz.

0905. GILLYÉN Nándor: A barokk stílus a magyar népi építészetben = Baroque style in the
Hungarian rural architecture == in. A barokk kor műemlékei : Az Egri Nyári Egyetemek
előadásai : 1990 augusztus 15-22 . - Egri Nyári Egy. Int. Biz. : Eger, 1991. p. 57-64. - (Az
Egri Nyári Egyetem előadásai.)
0906. GRÁFIK Imre: A népi építészet szemiotikai megközelítésének lehetőségeiről =
Tradition and signs of vernacular architecture == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen,
1992. p. 179-193. : ill. Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf. - (Folklór és etnográfia, 59.)

0907. HOFFMANN Tamás: A faház (domus lignea) a középkori Európában = The wooden
house called domus lignea in Medieval documents == Ház és ember, 8(1992)5-40., ill., bibl.
p. 33-40. - Deutsche Zsf., English summ.

0908. HOFFMANN Tamás: Medieval Peasant Architecture. Hungarian Aspect of European
Development == Nyelvtudományi közlemények, 91:1-2(1990) 69-78.

0909. KNÉZY Judit: Táji különbségek a somogyi paraszti építkezésben, 1696-1860. A
beltelek gazdasági épületeinek tekintetében = Regionale Unterschiede in der bäuerlichen
Bauweise in Somogy (1696-1860). Wirtschaftsgebäude in der Gewanne == in. Dél-Dunántúl
népi építészete . - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 203-224., ill., Bibl. 222. p. és a
jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0910. MIKLÓSI SIKES Csaba: Sorok a romániai népi építészetről, kutatásról = Chapters on
the Rumanian folk architecture and on researching it == Magyar építőművészet,
82:4(1991)46-47.

0911. PÁLL István: Építési szerződések, építőmesterek a 18-19. századi Szabolcs és Szatmár
megyékben = Construction contracts and master builders in Szabolcs and Szatmár counties in
the 18th and 19th centuries == Ház és ember, 8(1992)143-152., ill., bibl. 151. p. - Deutsche
Zsf., English summ.

0912. REISCHL Gábor: A falusi építészet problémáiról = About the problems of the
architecture of village == A falu, 1(1991)27-30.

0913. SAJTI Zsuzsa: Háromszéki műemléki felmérések = Register of the historic buildings in
Háromszék == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)105.

0914. SZILÁGYI Miklós: 100 év építkezési gyakorlatának változásai egy kisújszállási gazda
emlékezetében = Changes in construction practice in the last 100 years as remembered by a
farmer from Kisújszállás == Ház és ember, 8(1992)237-250., bibl. 248. p. - Deutsche Zsf.,
English summ.

0915. TARJÁN Gábor: Fáziskülönbségek a dél-dunántúli népi építkezés 18-19. századi
történetében = Phasenunterschiede in der Geschichte der völkertümlichen Architektur im 18-
19. Jahrhundert == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991.
p. 97-112., ill., Bibl. p. 110-111. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0916. THAIN János, Tichy Kálmán: Kisalföldi és gömöri építészet = Popular architecture in
the Small Hungarian Plain and the Gömör Region / Sajtó alá rend., bev. Liszka József. -
Néprajzi Múz. : Bp., 1991. 190 p., ill., Bibl.: p. 12-16. - English summ. - Deutsche Zsf. -
Összefogl. szlovák nyelven. - (Series historica ethnographiae, 4.)

0917. TRIPOLSKY Géza: A Tisza-vidék népi építészete és az építmények védelme = Rural
architecture and the conservation of the buildings in the area at the Tisza == in. A Vajdaság
népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 215-220., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

0918. TRIPOLSKY Géza: Népi építészetünk emlékei = The protection of the relics == in. A
Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 193-194., ill. - (A Magyar Népi
Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0919. ZAKARIÁS Attila: A műemléki csoport Háromszéken = The group of monuments in
Háromszék == Pavilon, 5(1991)78-86.


Falusi épületek / Ländliche Gebäude / Village Buildings
Ház, udvar / Haus und Zubehör / House and Outbuildings

0920. BAKÓ Ferenc: Barlangépítmények a Bükkalján = Cave-dwellings in the lower Bükk-
Hills == in. Tanulmányok a Bükkalja néprajzából. - Dobó István Vármúzeum : Eger, 1992. p.
4-24., ill., bibl. p. 18-19. - (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében, 8.)

0921. BALASSA Iván, M.: A Felföld magyar parasztságának tüzelőberendezése = The
heating devices of Hungrian peasants in the north-eastern part of the Carpathian Basin == Ház
és ember, 7(1991) 35-74., ill., bibl. 69-71., és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.

0922. BESZÉDES Valéria: A napsugárdíszes oromzatú házak Vajdaságban = Houses with
gables having sunbeam decoration in the Vajdaság == in. A Vajdaság népi építészete. -
SzNM. : Szentendre, 1991. p. 53-70., ill. - 70. p. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum
kiadványai, 4.)

0923. BÍRÓ Gábor: Sóvidék népi építészete = Die Volksbaukunst des Sóvidék. - SzNM :
Szentendre, 1992. 103 p., ill., Bibl.: 100. p. - English summ. - Deutsche Zsf. - (A Magyar
Népi Építészeti Archívum kiadványai, 5.)

0924. CSUKÁS Györgyi, H.: A nyirádi lakóház a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban = A
dwelling house from Nyirád in the Hungarian Open Air Museum == Ház és ember,
8(1992)73-102., ill., bibl. p. 99-100. - Deutsche Zsf., English summ.

0925. DANKÓ Imre: Az ember és a ház érzelmi kapcsolatairól = House and man today ==
Ház és ember, 8(1992)139-142. - Deutsche Zsf., English summ.

0926. GILYÉN Nándor: A szatmári és beregi tornácok = Verandahs in Szatmár and Bereg ==
Ház és ember, 7(1991)109-120., ill., bibl. 119. p. és a jegyz.,- Deutsche Zsf., Englisch summ.

0927. HARKAI Imre: A bácskai ház topolyai vázlatrajzai = The Topolya outlines of a house
in Bachka == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 17-22.: ill. - (A
Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0928. HARKAI Imre: Topolya építészete, 1750-1941 = Folk architecture in Topolya. - Forum
: Újvidék, 1991. 111 p., ill., Bibl.: p. 103-104. és a jegyz. - Horvát ny. összefogló
0929. HOFFMANN Tamás: „Felnémet ház” - „pannon ház” és vidéke = Das „oberdeutsche
Haus”, das „pannonische Haus” und ihre Landschaften == in. Dél-Dunántúl népi építészete. -
SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 77-96., ill., Bibl. p. 91-94. és a jegyz. - Deutsche
Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0930. HOFFMANN Tamás: Haus- und Wohnkultur == in. Siebenbürgen. Hrsg. V. Henrik
Lungagnini, C.I. Johansen. - Kraft : Würzburg, 1991. p. 80-88., ill.

0931. JUHÁSZ Antal: A tanyatelek, a ház és berendezése = The isolated farm, the house and
its furniture == in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 345-378., ill., bibl.
377. p. és a jegyz.

0932. JUNG Károly: A napsugárdíszes oromfalakról = About the gables with sunbeam
ornaments == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 71-74., ill. - (A
Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0933. KERECSÉNYI Edit: A tüzelőberendezések változása Dél-Zalában a 19. században =
Die Veränderung der Feuerstätten im 19. Jahrhundert im südlichen Teil des Komitats Zala ==
in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 225-270., ill .,
Bibl. p. 267-268. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0934. KÖVECSES-VARGA Etelka: Mogyorósbánya népi építészete = The Popular
Architecture of Mogyorósbánya == Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok közleményei,
4(1991)149-187., ill., bibl. p. 165., és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.

0935. LŐVEYNÉ DORÓ Enikő: A népi lakáskultúra emlékei Ragályon = The relics of folk
furniture in Ragály == Szülőföldünk, 16-17(1991) 69-71., ill.

0936. LUKÁCS László: Geschichtliche und volkskundliche Forschungen über den
Rauchabzug des Wohnhauses in Ost-Transdanubien == in. Historical Sources, 1. - Acad. of
Finland : Helsinki, 1991. p. 78-93., ill. térk., bibl. p. 91-93.

0937. MAGYAR Kálmán: Árpád-kori és középkori lakóházak Somogy megyében =
Wohnhäuser aus der Arpadenzeit und dem Mittelalter im Komitat Somogy == in. Dél-
Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 7-30., ill., Bibl. p. 27-
28. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0938. MAKOLDI Sándor: Gondolatok a dél-gömöri házormok, tornácok ékességeiről =
Gedanken zu den Verzierungen an Hausgiebeln und Laubenvorbauten in Südgömör == in.
Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 667-678. : ill. - Bibl.: p. 677-678. és a
jegyz., Deutsche Zsf.

0939. MESTERHÁZY Károly: A többosztatú falusi ház kialakulása = The Formation of the
Multi Structured Village House == Századok, 1-2 (1991)68-78., ill., bibl. a jegyz. p. 76-58.

0940. MIKLÓS Zsuzsa, SABJÁN Tibor: Késő középkori szemeskályha Galgahévíz-
Szentandrásparton = The „eyed” tile stove dating from the Late Middle Ages found in
Galgahévíz-Szentandráspart == Ház és ember, 8(1992)103-138., ill., bibl. 134. p. - Deutsche
Zsf., English summ.
0941. NOVÁK László: A nagykőrösi ház a 17-19. században = The Nagykőrös house == Ház
és ember, 7(1991)89-108., ill., bibl. 105-106. p., és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.

0942. PÁLL István: Ház- és kultúra az Észak-Tiszántúlon a XIX-XX- század fordulóján =
House and culture in the North Tisza area at the turn of the 19-20 centuries == in. A magyar
nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p.
888-895, Bibl.: p. 894-895.

0943. PÁLÓCZI HORVÁTH András: A középkori falusi lakóház kutatásának új eredményei
Szentkirályon = New results of researching medieval village dwelling-houses in Szentkirály
== MKBKM, 1990(1992)p. 49-64., ill., bibl. a jegyz.

0944. PAPP József: Adatok a szatmári népi építkezéshez = Data to the rural architecture in
county Szatmár == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 83-90., ill. - Bibl. a
jegyzetekben

0945. RUDINSKI, Antun: A pannon ház észak-bácskai változatai = The Northern-Bachka
versions of the Pannon house == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991.
p. 43-52., ill. - Bibl. 51. p. és a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0946. SABJÁN Tibor: A kívülfűtős tüzelőberendezések elterjedése a történeti
Magyarországon = Die Verbreitung der von aussen beheizten Einrichtungen auf dem Gebiet
des historischen Ungarn == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 641-651. :
ill. - Bibl.: p. 649-650. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0947. SZABÓ László: Sárból készült ülő- és fekvőpadkák az Alföld középső részén = Sitz-
und Liegenbänke aus Lehm in der mittleren Region der Grossen Ungarischen Tiefebene == in.
Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 679-692. : ill. - Bibl.: p. 690-691. és a
jegyz., Deutsche Zsf.

0948. SZŰCS Károly: Halasi kémények = Folk architecture == Műhely Napló, 4:5-7(1992)6-
7.

0949. TRIPOLSKY Géza: A búbos kemence = The „búbos” heating ovens == in. A Vajdaság
népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 185-188., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

0950. ZENTAI Tünde: A drávaszögi és Eszék környéki magyar parasztházak a 18-19.
században = Peasant houses of Drávaszög and Slavonia in the 18th-19th centuries == Ház és
ember, 8(1992)41-54., ill., bibl. p. 51-52. - Deutsche Zsf., English summ.

0951. ZENTAI Tünde: A lakóház fejlődése a Dél-Dunántúlon = Entwicklung des
Wohnhauses in Südtransdanubien == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM :
Szentendre ; Pécs, 1991. p. 47-60., ill., Bibl. p. 59-60. és a jegyz.

0952. ZENTAI Tünde: A parasztház története a Dél-Dunántúlon = The history of rural houses
of Southern Transdanubia. - Baranya M. Kvt. : Pécs, 1991. 271 p., ill., Bibl.: p. 225-240. és a
jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Pannónia könyvek.)
0953. ZENTAI Tünde: A parasztházak díszítése a Dél-Dunántúlon = Verzierungen an
Bauernhäusern im Süden Transdanubiens == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc,
1992. p. 653-665. : ill. - Bibl.: p. 663-664. és a jegyz., Deutsche Zsf.

0954. ZENTAI Tünde: Ajtók és ablakok a dél-dunántúli parasztházakban = The doors and
windows of peasant houses in Southern-Transdanubia == Ház és ember, 7(1991)121-134., ill.,
bibl. 132. p. és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.

0955. ZENTAI Tünde: Dél-dunántúli adatok a padló történetéhez = History of floor
construction in Hungary's Southern Transdanubian region == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 337-338., bibl. 338. p. és a jegyz. - English
summ.


Gazdasági épületek / Wirtschaftsgebäude / Farm buildings

0956. BAKÓ Ferenc: Tállya mezőváros uradalmi pincéi = Wine cellars at the market town of
Tállya == Ház és ember, 8(1992)205-224., ill., bibl. 222. p. - Deutsche Zsf., English summ.

0957. BALÁZS György: Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében a XVIII-XIX.
században. 3. Szárazmalmok = Mills driven by living power in Carpathian Basin in 18-19th
century == MMMKözl(1990-1991)127-147., ill., bibl. 145-147. p., English summ.

0958. BESZÉDES Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai = The characteristics of
the grain stores in the Vajdaság == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre,
1991. p. 75-94., ill. - Bibl.: 94. p. és a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum
kiadványai, 4.)

0959. BESZÉDES Valéria: Az oromi szélmalom és a hozzá kapcsolódó szakkifejezések =
The windmill in Orom and the terminology related to it == in. A Vajdaság népi építészete. -
SzNM. : Szentendre, 1991. p. 149-154., ill. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum
kiadványai, 4.)

0960. BORDÁS Attila: A feketicsi széldarálók = The wind grinders of Feketics == in. A
Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 155-168., ill. - Bibl.: p. 166-168. és
a jegyz. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0961. BUCZKÓ József: A hajdúnánási szőlőskertek népi építkezése = The folk architecture of
the vineyards of Hajdunánás. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 96 p., ill., Bibl.: p. 83-91.
és a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 69.)

0962. BUCZKÓ József: A hajdúnánási szőlőskertek népi építkezése = The folk architecture of
the vineyards of Hajdunánás. - Városi Önkorm. : Hajdúnánás, 1992. 93 p., ill., Bibl.: p. 83-91.
és a jegyzetekben. - (Nánási füzetek, 11.)

0963. CSERI Miklós: A tárolás módjai, építményei az észak-bihari parasztgazdaságokban =
Methoden und Bauten für die Speicherung auf dem Bauernhöfen von Nordbihar == in.
Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 693-703. : ill. Bibl.: p. 73., Deutsche Zsf.
0964. CSUKÁS Györgyi, H.: A mernyei uradalom épületei a 18-19. században = Die Gebäude
des Mernyeer Herrschaftsgutes im 18-19. Jahrhundert == in. Dél-Dunántúl népi építészete. -
SzNM ; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 147-202., ill., Bibl. p. 199-200. és a jegyz. -
Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefogl.

0965. DURANCI, Bela: A vajdasági népi építkezés jellegzetességei = The characteristical
features of the architecture in the Vajdaság == in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. :
Szentendre, 1991. p. 35-42., ill. - (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

0966. HÁLA József: A barlangok mint gazdasági épületek. Barlangi állattartásra vonatkozó
17-20. századi adatok a Kárpát-medencéből = Caves as farm-buildings. Data on keeping
animals in caves in the Carpathian Basin during the 17th-20th centuries == Ház és ember, 8
(1992)225-236., ill., bibl. p. 234-235. - Deutsche Zsf., English summ.

0967. HARKAI Imre: Egy szélmalom kapcsán = About a wind-mill == in. A Vajdaság népi
építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 229-234., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

0968. HARKAI Imre: Vajdasági szélmalmok = Windsmills in Vajdaság == in. A Vajdaság
népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 145-148., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

0969. KECSKÉS Péter: A palini présházpince átépítése = Rebuilding of a press-house ==
Téka, 1(1991)7-11., ill.

0970. KECSKÉS Péter: Présházak és pincék a Dél-Dunántúlon = Press-houses and cellars in
Southern Transdanubia == Ház és ember, 8 (1992)167-204., ill., bibl. p. 201-202. - Deutsche
Zsf., English summ.

0971. KERESZTÍRSZKI Ida: A Bakulya-féle szélmalom. Örménykút, tanya VII. 201 =
Windmill and farm == Szarvasi krónika, 5(1991)72-75.

0972. LISZKA József: A szőlőhegyek népi építkezése = Folk architecture in the wine-yards
== in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp.,
1992. p. 67-77., ill., bibl. a jegyz. - (A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

0973. MÓRÓ Mária Anna: Malmok Baranya megyében a 18. században = Mühlen im
Komitat Baranya im 18. Jahrhundert == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM :
Szentendre ; Pécs, 1991. p. 333-344., ill ., Bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny.
összefogl.

0974. PÁL István: Gróf Eszterházy Miklós kisvárdai uradalmának épületei 1802-ben = The
buildings of Count Miklós Eszterházy's Kisvárda estate in 1802 == Ház és ember,
7(1991)163-174., ill., bibl. 170. p., Deutsche Zsf., English summ.

0975. SABJÁN Tibor: Szőlőbeli kunyhó bontása Tiszafüreden = Taking down a hut in a wine
yard in Tiszafüred == Téka, 2(1991)9-11., ill.
0976. SZABÓ László: A gazdaságtípusok és az építkezés összefüggése a tiszazugi szőlőkben
= Correlation between the types of economy and the architecture in the wine yards of
Tiszazug == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 253-269., ill.,
Bibl. a jegyzetekben

0977. SZABÓ Tünde, L.: Szőlőhegyi pincék, présházak a Balaton déli partján = Weinkeller
und Presshäuser am Südufer des Balatons == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ; JPM
: Szentendre ; Pécs, 1991. p. 313-332., ill., Bibl. 331. p. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát
ny. összefogl.

0978. TRIPOLSKY Géza: Pásztorépítmények = Shepherds' buildings == in. A Vajdaság népi
építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 135-142., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

0979. VARGA Gyula: Magtárak a bihari síkság népi építészetében = Granaries in the
vernacular architecture of the Bihar plain == Ház és ember, 7(1991)135-154., ill., bibl. 152. p.
és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.


Városi épületek / Städtische Gebäude / Town Buildings
Polgárház / Bürgerhaus / Civic House

0980. MAGYAR Kálmán: Mezővárosi háztípusok és berendezési tárgyak a középkori
Somogy-megyében = Haustypen und Einrichtungsgegenstände der Marktflecken im Komitat
Somogy im Mittelalter == in. Régészet és várostörténet. - JPM : Pécs, 1991. p. 217-227., ill.,
bibl. p. 225-226. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - (Dunántúli dolgozatok. (C) Történettudományi
sorozat, 3.)

0981. TIPITY János, Tóth Ferenc: Régi makói házak = Die alten gebäude von Makó. - Városi
Önkorm. : Makó, 1992. 77 p., ill., Deutsche Zsf. - (A Makói Múzeum füzetei, 74.)
Középületek / Öffentliche Gebäude / Public Buildings


Szakrális épületek / Sakralbauten / Church, Chapel, Cemetery

0982. BALASSA Iván: A székelyföldi Erdővidék temetői = The cemeteries of the Szekler
Forest-land. - Ethnica : Debrecen, 1992. 80 p., ill., Bibl.: 80. p. és a jegyz.

0983. BALASSA Iván, M.: A mándi református templom története = The history of the
protestant church in Mánd == Ház és ember, 8(1992) 55-72., ill., bibl. 70. p. - Deutsche Zsf.,
English summ.

0984. DANKÓ Imre: A toronygombokról és a toronygombiratokról = On church-tower knobs
and on documents relating to church-tower knobs == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt.
Koll. : Debrecen, 1991. p. 177-201., bibl. a jegyz. 199-201. p.

0985. DOBOSY László: Egyházi emlékek a Hangony-völgyben = Church relics in Hangony
valley. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 166 p., ill., Bibl.: p. 159-162. - (Gömör
néprajza, 28.)
0986. IMRE Mária, L.: Kápolnaépítészet és kultusz a pécsi egyházmegyében = Die Errichtung
und der Kult von Kapellen in der Pécser Diözese == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM
; JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 289-312., ill., Bibl. p. 310-311. a jegyz. - Deutsche Zsf. -
Horvát ny. összefogl.

0987. SARUDI Sebestyén József: Háromszéki temetők sírköveiről = Cemetery gravestones in
Háromszék == Pavilon, 5(1991)30-35.


      ESZKÖZÖK, LAKÁSKULTÚRA / SACHEN, WOHNKULTUR /
            OBJECTS AND FURNITURE

Bútor, lakáskultúra / Möbel, Wohnkultur / Furniture

0988. BIRÓ Zoltán, A.: Az „idegen” lakás = The „strange” home. (Home furniture and
personal interactions) == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p.
28-31.

0989. BODÓ Julianna: Vágyott és valódi életterek. Gyermekek lakásképe = Longed space and
the reality. The images of homes among children == in. Kapcsolat, környezet, közösség. -
Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 25-28.

0990. CSILLÉRY Klára, K.: Das Erscheinen des Stuhls in den Heiden der niederen Stände
des Mittelalters == Acta ethnographica, 35:3-4(1989) 167-194., ill., bibl. 193-194. p.

0991. CSILLÉRY Klára, K.: Bútorművesség = Furniture making == in. Magyar néprajz 3.
köt. Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 482-523., (16)t., ill.

0992. DOBOSY László: Festett asztalosmunkák a Borsod megye északnyugati részén lévő
templomokban = Painted furniture in the churches of the North-West part of county Borsod
== Honismeret, 19:1 (1991)60-69., ill.

0993. FEJÉR Gábor: Kormeghatározó feltárás menyasszonyi ládán = The dating of a bridal
case == NÉ, 74(1992)121-131., ill., bibl. 130-131. p., English summ.

0994. FÜGEDI Márta: A miskolci polgárok 18. századi lakáskultúrájához = Housing culture
of the burghers of Miskolc in the 18th century == MHOMKözl, 27(1991)169-176., bibl. a
jegyz. 175-176. p.

0995. GAGYI József: Fehérselyem csipkésszélű drága kicsi kendő.... Falvédőkről, a lakás
tárgyairól, az ízlésről = On wall-hangings, home-objects, tastes == in. Kapcsolat, környezet,
közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 32-35.

0996. GOMBÁS Ágnes, Sz.: Komáromi típusú láda (1834) restaurálása = Repairing a
Komárom-style chest (1834) == Ház és ember, 8(1992) 251-258., ill., bibl. 257. p. - Deutsche
Zsf., English summ.
0997. GUNDA Béla: A tőkeszékek néprajzához = Ethnological notes on the club-chair ==
Ház és ember, 7(1991)155-162., ill., bibl. 161. p., és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.

0998. KARDALUS János: A székelyföldi bútorfestés általános és sajátos jegyei = General and
peculiar characteristics of the furniture painting in Székely county == in. Nemzetiség -
identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 251-255., ill.- bibl. a jegyz.

0999. KISS Géza, Z.: Ormánsági úrbéresek lakóterének vagyonösszeírásai = Living space
property registers of socagers in Ormánság == Agrártörténeti szemle, 32:1-4(1990)214-267.

1000. KNÉZY Judit: Köznemesi bútor-jobbágyparaszti bútor a Dél-Dunántúlon. A 16. század
végétől az 1850-es évekig = Furniture for peasants and for the lesser nobility from the end of
the 16the century to the beginning of the 19th == Ház és ember, 8(1992) 153-166., ill., bibl.
164. p. - Deutsche Zsf., English summ.

1001. SZARVAS Zsuzsa: Családi hagyomány - egyéni szükséglet. Falusi háztartások tárgyai
= Family traditions and individual needs. Equipment of rural households == in. Közelítések. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 255-261., bibl. 261. p. és a jegyz.

1002. SZŰCS Judit: A főzés, tárolás helye és eszközei Szentesen = Ort und Mittel des
Kochens und Aufbewahrens in Szentes == Néprajz és nyelvtudomány, 34(1991-1992)195-
213., bibliogr.: p. 211-212., Deutsche Zsf.


Paraszti munkaeszközök / Bauerliches Arbeitsgerät / Peasant Tools

1003. SELMECZI KOVÁCS Attila: A szatmári füles mozsár = Mortar with handles in
Szatmár == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 125-132., ill. - Bibl.: p. 131-
132. és a jegyz.

1004. SELMECZI KOVÁCS Attila: A szatmári szórórosta = Sieve in county Szatmár == in.
Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 199-208., ill., Bibl. a
jegyzetekben

1005. SZEMÁN Attila: Fejszék ősi típusai = Archaic types of axes == Erdészeti lapok,
126:2(1991)54-56.

1006. TAKÁCS Péter: A paraszti munkaeszköz-használat átalakulása, 1870-1910 = Changing
use of the rural tools betwen 1870 and 1910 == História, 13:1(1991)6-10.


 JELEK, SZIMBÓLUMOK / ZEICHEN UND SYMBOLIK / SIGNS, SYMBOLICS

Kutatás, elmélet / Symbolforschung / General Articles

1007. BODÓ Julianna: Kölcsönös intolerencia = Mutual intolerancy == Tett, 53-54:1-
2(1991)78-80.
1008. GRÁFIK Imre: A tulajdont jelölő jelek rendszere a népi műveltségben = System der
Zeichen zur Bezeichnung des Eigentums in der Volkskultur == in. Jel és hagyomány. - KLTE
: Debrecen, 1992. p. 21-70. - Bibl.: p. 65-70. és a jegyz., Deutsche Zsf. - (Folklór és
etnográfia, 59.)

1009. GRÁFIK Imre: Az udvar és a ház mozgásvilága = Gewegungswelt des Hauses und des
Hofes == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen, 1992 . p. 145-163. : ill. - Bibl.: p. 162-
163. és a jegyz., Deutsche Zsf. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1010. GRÁFIK Imre: Nem-verbális kommunikációk a népi kultúrában = Nicht-verbale
Kommunikationen in der Volkskultur == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen, 1992. p.
5-18. - Bibl.: p. 16-18. és a jegyz., Deutsche Zsf. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1011. GRÁFIK Imre: Tárgyi kultúra a levéltári források tükrében. Elemzés bináris oppozíción
alapuló szemiotikai állandó megkülönböztető jegyek alapján = Material culture through
archival sources. Analysis on the basis of semiotic standard distinctive marks based on binary
opposition == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen , 1992. p. 213-224. : ill. - Bibl.: p.
223-224. és a jegyz., English summ. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1012. GRÁFIK Imre: Tulajdonjelek a kommunikációs helyzetben = Property marks in the
communicative situation == in. Jel és hagyomány . - KLTE : Debrecen, 1992. p. 91-117. : ill. -
Bibl.: p. 114-117. és a jegyz., English summ. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1013. HOPPÁL Mihály: Ethnohermeneutics in the theory of tradition == in. Folklore
processed. - Suomlaisen Kirjallisuuden Seura : Helsinki, 1992. p. 141-152., bibl. p. 151-152. -
(Studia Fennica. Folkloristica, 1.)

1014. HOPPÁL Mihály: Etnoszemiotika = Ethnosemiotics. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen,
1992. 198 p., ill., Bibl.: p. 161-198. és a jegyzetekben. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, 14.)

1015. HOPPÁL Mihály: Munka és jeladás. Etnoszemiotikai jegyzetek = Arbeit und Zeichen.
Ethnosemiotische Aufzeichnungen == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p.
531-544. : ill. - Bibl.: p. 542-544., Deutsche Zsf.

1016. VÉGVÁRI Lajos: Jel, jelentés, hagyomány = Zeichen, Bedeutung, Überlieferung == in.
Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 545-551. : ill., Deutsche Zsf.

1017. VERESS Károly: Az előitélet mint kultúrális képződmény = Prejudice as a product of
culture == Tett, 53-54:1-2(1991)72-75.

1018. VOIGT Vilmos: Apáczai Csere János magyar szemiotikája = Hungarian semiotics of
Apáczai Csere, János == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - ELTE :
Bp, 1991. p. 638-641.


Szimbólumok / Symbole / Symbols
1019. BEZERÉDY Győző: Agrárjelképek a völgységi falvak pecsétjein = Agrarian symbols
on the sigilla of the villages in Völgység == in. A Völgység két évszázada. - Völgységi Múz. :
Bonyhád, 1991. p. 199-204., ill., bibl. a jegyz.

1020. BIRÓ Zoltán, A.: „Neked is ilyen legyen, mert másnak is ilyen van!” = On the visible
and invisible aspects of folksy wear == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra
: Bp., 1992. p. 68-71.

1021. BODÓ Julianna: Etnikai jelképek és identitás = Ethnic symbols and identity == in.
Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 67-70.

1022. BOROSS Marietta: Jelek és feliratok a nagybörzsönyi textíliákon = Signs and
inscriptions on textile-works from Nagybörzsöny == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica :
Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 71-73., bibl. 73. p.

1023. FÜGEDI MártaSELMECZI KOVÁCS Attila: A címer-motívum a magyar
népművészetben = The coat of arms as a motif in Hungarian folk art == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 135-140., ill., bibl. p. 139-140. és a
jegyz. - English summ.

1024. GAGYI József: A „működő” viselet: tárgy és jel = The „existing” wear. Object and sign
== in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 65-68.

1025. GRÁFIK Imre: A családonbelüli tulajdonjelek = Family property signs == in. Jel és
hagyomány. - KLTE : Debrecen, 1992. p. 71-90. : ill. - Bibl.: p. 88-90. és a jegyz., English
summ. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1026. GRÁFIK Imre: Betűjegyet tartalmazó tulajdonjeleinkről = Über Buchstabenenthaltenen
Eigentumszeichen == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen, 1992. p. 119-141. : ill. -
Bibl.: p. 140-141. és a jegyz., Deutsche Zsf. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1027. GRÁFIK Imre: Jelek a népi kultúrában. 1. A tulajdonjelek. 2. A mesterjelek = Signs in
the rural cultures == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen, 1992. p. 225-239. : ill. - Bibl.:
p. 238-239. - (Folklór és etnográfia, 59.)

1028. HAVASSY Péter: Die Motive aus dem Bauerntum und dem Kleingewerbe an den
ungarischen Familienwappen = A magyar családi címerek paraszti és kisipari motivumai ==
EFC, 7-8:2(1992)425-440., ill.

1029. STIRLING János: Boldogasszony ága, Szent György virága. A szakrális
növényszimbólumok eredete és megjelenési köre = Virgin Mary's branch, St George's flower.
Sacral flower symbols == in. Boldogasszony ága. - Szt. István Társ. : Bp, 1991. p. 181-202.,
bibl. a jegyz.

1030. SZAKÁL Aurél: A szentesi fejfák kutatásáról = On researching the wooden graveposts
of Szentes == MKCsM(1991)55-60., ill., bibl. a jegyz. 59. p.

1031. TOMISA Ilona: A zászló, mint jelkép a falusi és városi vallásos közösségek életében =
Die Fahne als Symbol der Religiosität dörflicher und städtischer Religiöser Gemeinschaften
== in. Egyházak a változó világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p.
335-337., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.


Ikonográfia / Ikonographie / Iconography

1032. ÉRDY Miklós: A koronázási palást szegélyén a daru, a tulipán és István király bal keze
= The crane, the tulip and King St. Stephen's left hand on the embroidery of the coronation
robe == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 405-441., ill., Bibl.:
p. 438-441.

1033. FARKAS József: Kígyóábrázolások szatmári szekereken = Snake representation on
farm carts in Szatmár == in. Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó .... - Zürichi
Magy. Tört. Egyes. : Zürich, 1991. p 51., English summ. - Deutsche Zsf. - Résumé en langue
francaise

1034. FÜGEDI Márta: A magyar népművészet állatábrázolásairól = Representations of
animals in Hungarian folk art == in. Közelítések . - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 133-140., ill.,
bibl. p. 139-140. és a jegyz.

1035. FÜGEDI Márta: Agnus Dei in der ungarischen Volkskunst = Az Agnus Dei a magyar
népművészetben == EFC, 7-8:2(1992)415-424., ill., bibl. 423. p.

1036. HORVÁTH Izabella: A griffek útja Belső Ázsiától a Kárpátokig = The journey of the
griffins from Inner Asia to the Carpathian Basin . - KLTE, Népr. tsz. : Debrecen, 1992. 165 p.,
ill., Bibl.: p. 158-165. - Kétnyelvű. - (Folklór és etnográfia, 66.)

1037. JANÓ Mihály: Hitvédelem és határőrség. Észrevételek a gelencei falképek
vizsgálatához = Apologetics and frontier guard == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében
1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 194-212. - Bibl. a jegyzetekben

1038. KARDALUS János: Makk-motívum = Acorn motif == Művelődés, 40:7-8 (1991)38-
40., ill.

1039. LACKOVITS Emőke, S.: Vallásos ábrázolások és feliratok a közép-dunántúli paraszti
kultúrában = Religious motifs and scripts in the rural culture of the middle Traus-Danubian
area == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania :
Veszprém, 1991. p. 44-66., ill., Bibl. a jegyzetekben

1040. NAGYBÁKAY Péter: A szentek ábrázolásának változása a céhpecséteken (XIV-XIX.
sz.) = Wechselnde Heiligendarstellungen an den Siegeln der Zünfte == in. Egyházak a változó
világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p. 329-334., ill., bibl. 332. p.
- Deutsche Zsf.

1041. SÁRKÁNY Kálmán: Az emberformájú sárkány = The man-shaped dragon == in. Az
Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó .... - Zürichi Magy. Tört. Egyes. : Zürich,
1991. p 77-80. - Bibl.: p. 79-80 ., English summ. - Deutsche Zsf. - Résumé en langue
francaise
1042. SELMECZI KOVÁCS Attila: Országcímeres kunsági cifraszűrök = Embroidered freeze
coats from the Kúnság, decorated with the National coat of arms == Jászkunság,
37:6(1991)25-28.

1043. SZELESTEY László: Sobritól Savanyú Józsiig. Vasi betyárok faragott tárgyakon = Von
Sobri bis Józsi Savanyú. Eisenburger Betyare an den geschnitzten Gegenständen == Vasi
Szemle, 46:1(1992)106-117., ill., bibl.: 110. p., Deutsche Zsf.

1044. SZILÁRDFY Zoltán: Az Egyház anyjának ikonográfiája = Mater Ecclesiae - Mater
Ecclesia == Vigilia, 56:5(1991)350-352.

1045. SZÖLLŐSSY Ágnes: A napba öltözött asszony. Adalékok egy képtípus kialakulásának
előzményeihez = Woman dressed into the Sun == Honismeret, 19:4(1991)17-20.


    NÉPMŰVÉSZET, GAZDÁLKODÁS, MESTERSÉGEK / VOLKSKUNST,
    HANDWERK, AGRIKULTUR / FOLK ART, CRAFTS, AGRICULTURE

Általános munkák / Allgemeines / General articles
Gazdálkodás, mesterségek / Handwerk, Agrikultur / Crafts, Agriculture

1046. BELLON Tibor: A mezővárosi szerep gazdasági háttere. Túrkeve gazdálkodásának két
évszázada = Economical Background of the Country Town. Farming-system of Turkeve
within two centuries == in. Túrkeve földje és népe, 1. - Képviselőtestület : Túrkeve, 1992. p.
271-327., 1 térk. mell., : bibl. p. 324-325.

1047. BELLON Tibor: A nagykunsági mezővárosok önkormányzati tevékenysége = Die
Selbstverwaltungstätigkeit der Marktflecken von „Nagykunság” /Grosskumanien/ == Zounuk,
6(1991)67-81., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.

1048. BENCSIK János: Tokaj adófizetői. A háztartások, családi üzemek és a város kölcsönha-
tása, 1816-1821 = Die Steuerzahler von Tokaj die Wechselwirkung zwischen Haushaltungen,
Familienbetrieben und der Stadt, 1816-1821 == HOMÉvk, 30-31(1991-1992)217-233., bibl. a
jegyz. - Deutsche Zsf.

1049. CSATÁRY György: Kézművesipar-történeti anyagok az ungvári, munkácsi és
beregszászi városi levéltárakban = Handwerksgeschichtliche Quellen Materialien in den
städtischen Archiven von Ungvár, Munkács und Beregszász == in. VII.
Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 179-184., bibl. az ea.
végén, Deutsche Zsf.

1050. DOMONKOS Ottó: A késmárki szövőipari szakiskola = Die Käsmarker
Webfachschule == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém,
1991. p. 115-121., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1051. DOMONKOS Ottó: A kézművesség szerepe a falu anyagi kultúrájának alakításában =
The role of the handicrafts in the formation of the material culture of a village == in. Magyar
néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad K. : Bp, 1991. p. 7-154., (16)t. : ill., Színes fotókkal
1052. DOMONKOS Ottó: Kézművesipartörténeti-kutatások Burgenlandban = Handwerks-
geschichtliche Forschungen in Burgenland == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. -
MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 191-196., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1053. FARAGÓ Tamás: Népszámlálási adatok a falusi iparról, 1857-1910 = Volkszählungs-
daten über das Dorfhandwerk (1857-1910) == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. -
MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 13-24., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1054. FEJÉR Gábor: Motivációk és célok Mórahalom iparűzőinek körében = Motivations and
intentions among the craftsmen of Mórahalom == MKCsM(1991)37-41., bibl. 41. p.

1055. HECKENAST Gusztáv: Vaskohászat és természetátalakítás. Magyarország, 16-18.
század = Iron-metallurgy and remaking of nature. Hungary, 16-18 th century == História,
14:7(1992)12-14., ill.

1056. KÁRPÁTI Andrásné: A Völgység malomipara az 1828. évi regionális összeírás
tükrében = Flour milling in Völgység in the mirror of the regional inventory from 1828 == in.
A Völgység két évszázada. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. p. 237-240., bibl. a jegyz.

1057. KOVÁCS Gábor, I.: Szaktudás és értékesítés. Az árutermelő paraszt a kalendáriumok-
ban = Expertise and marketing == in. Közelítések : Szociológiai tanulmányok. - ELTE : Bp,
1991. p. 213-217., Bibl. a tanulm. végén

1058. MÉREY Klára, T.: A kézműipar helyzete 1876-ban a jövedelmező fizetések tükrében =
Die Situation des Handwerks im Jahre 1876 im Spiegel der Einkommensteuerungen in
Transdanubien == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém,
1991. p. 25-34., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1059. SOÓS Kálmán: Kézművesipar-történeti kutatások Kárpátalján = Researches of the
history of handicrafts in the Sub-Carpathian area == Szabolcs-szatmári szemle,
26:2(1991)157-169.

1060. SZULOVSZKY János: Iparfejlesztés és a gömöri agyagipar = Industrieförderung und
die Gömörer Tonindustrie == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab :
Veszprém, 1991. p. 145-152., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1061. SZULOVSZKY János: Presztizs és propaganda, avagy a folklór mint konfliktusoldó
eszköz = Prestige and Propaganda, or the Folklore as Solving the Conflicts == in. Rendi
társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 311-316., bibl. a jegyz. -
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

1062. TAKÁCS Péter, UDVARI István: Adalékok a Gömör megyei úrbéres lakosság 18.
század végi pénzszerzési lehetőségeihez = Beiträge zu den Erwerbsmöglichkeiten der
Zinsleute im Komitat Gömör gegen Ende des 18. Jahrhunderts == in. Kultúra és tradíció, 2. -
HOM : Miskolc, 1992. p. 857-869. : ill. - Bibl.: p. 867-868. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1063. VERES László: A falusi kézművesipar szerkezeti változásai Borsodban a
századfordulón = Strukturelle Änderungen des Dorfhanderks im Komitat Borsod um die
Jahrhundertwende == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém,
1991. p. 61-64., bibl. az ea. végén., Deutsche Zsf.

1064. VERES László: Tőkés kisvállalkozások Gömörben a XIX. század második felében =
Small private enterprises in the second half of the XIX. th. century in Gömör == in.
Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 7-12. -
(Gömör néprajza, 33.)

1065. VIGA Gyula: A termelőtevékenység néhány nemzetiségi vonatkozása az Északi-
középhegység területén = Some ethnic aspects of productive activity in the area of the
Northern Central Mountains == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT :
Bp, 1991. p. 373-377., bibl. p. 376-377. és a jegyz. - English summ.

1066. VIGA Gyula: Néprajzi jegyzetek Kazincbarcikáról. Különös tekintettel az életmód és az
árucsere folyamataira = Ethnographische Aufzeichnungen über Kazincbarcika. Besonders
hinsichtlich der Abläufe in der Lebensweise und im Warenaustausch == HOMÉvk, 30-
31(1991-1992) 523-539., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.


Népművészet / Volkskunst / Folk Art

1067. GRÁFIK Imre: Gondolatok Vas megye népművészeti örökségéről = Gedanken von der
Volkskunsterbschaft des Komitates Vas == Vasi Szemle , 46:1(1992)1-10., ill., térk., bibl.: p.
9-10., Deutsche Zsf.

1068. Reformierte Kirchenkunst in Ungarn. Ich liebe, Herr, das Haus, das Dir geweiht... /
Fotos József Hapák; Einleit. Béla Takács. - Officina Nova : Bp., 1991. 79 p., ill.


Egyes területek / Spezielles / Special Subjects
Textilművészet, hímzés / Textilkunst / Designing and Textile Arts

1069. BALOGH Jánosné HORVÁTH Terézia: A hímes népi szőttesek elemzésének egyik
módja. Békéscsabai lakástextiliák példáján = A method for the analysis of patterned folk-art
textiles. The sample of textiles for dwelling-decoration from Békéscsaba == NÉ, 74(1992)
109-119., ill., bibl. 118. p., English summ.

1070. BÁRTH János: A kalocsai himzésekről = About the embroidery of Kalocsa ==
Guzsalyas, 3:5-6(1991)27-37., ill.

1071. BÁRTH János: A kalocsai himzésekről (folytatás) = About the embroidery of Kalocsa
== Guzsalyas, 3:7-8(1991)6-11., ill.

1072. CSILLÉRY Klára, K.: A kötés (tűzött csipke) Magyarországon = The primitive lace
created by insertion stitches in Hungary == Ethnographia, 102:1-2(1991)78-88., ill., bibl. 87-
88. - English summ.

1073. DOLÁNYI Anna: Stickereien für 1001 Nacht. - Maier : Ravensburg, 1989. 127 p., ill.,
Bibl.: 127. p. - Színes fotókkal
1074. DOMONKOS Ottó: Céhes takácsok = Guilded weavers == in. Magyar néprajz 3. köt.
Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 369-385., (20)t., ill.

1075. DOMONKOS Ottó: Kékfestés = Blue dyeing == in. Magyar néprajz 3. köt.
Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 386-391., ill.

1076. FARKAS Gábor, ifj.: Kendermunka Sümegcsehiben = Processing hemp in Sümegcsehi
== Honismeret, 20:6(1992)68-72.

1077. FLÓRIÁN Mária: A „sárközi szőttes” története = History of the 'Homespun of Sárköz'
== Ethnographia, 101:2(1990)194-256., ill., bibl. 253-255. p., English summ.

1078. FÜGEDI Mária: Történeti textíliák régen és ma = Hungarian embroidery in the past and
today. - Kölcsey Műv. Közp. : Debrecen, 1991. 12 p., ill., English summ.

1079. FÜGEDI Márta: A Bükkalja népi hímzőkultúrája = Folk embroidery in the lower Bükk-
Hills == in. Tanulmányok a Bükkalja néprajzából. - Dobó István Vármúzeum : Eger, 1992. p.
57-71., ill., bibl. 66. p. - (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében, 8.)

1080. GÁL Irma: Adatok a fejtősök, fejtős-szedettesek szövéséhez a gyergyói-medencében
1968-1988 között = Dates concerning the special weawing technic called „fejtős, fejtős-
szedettes” in the Gyergyó-basin between 1968-1988 == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 183-185. - bibl. 185. p.

1081. GÁL Irma: Fejtősök, fejtős-szedettesek a gyergyói-medencében (1968-1988) =
Homespun techniques in the Gyergyó valley == Művelődés, 41:4(1992)16-18., ill.

1082. Kalotaszegi vagdalásos vagy fehéres hímzés = White cut embroidery technique in
Kalotaszeg == Guzsalyas, 4:7-8(1992)4-6., ill.

1083. KERECSÉNYI Edit: A kender termelése és feldolgozása Letenyén, 2 . A szövés és a
késztermék = Hanfbau und -verarbeitung in Letenye, Ungarn, 2. Weberei und Endprodukte ==
Zalai múzeum, 4(1992)269-301., ill., bibl. 280. p., Deutsche Zsf.

1084. LACKOVITS Emőke, S.: „Hogy az ékességeitől megfosztatott úrnak asztala puszta ne
legyen...”. Egy ajándékozás története = „For the robbed Lord's Table wouldn't be left
undecorated...” The story of a donating == Múzeumi diárium(1992)16-19., ill.

1085. LAKÓ Éva: Szilágysági református úrasztali terítők = Calvinist Communion Table
Clothes in Szilágyság == Művelődés, 41:3(1992)18-19., ill.

1086. LÁSZLÓ Emőke: Magyar hímzett és selyemkárpitok a 16-17. századból = Hungarian
embroidered and silk tapestries from the 16th-17th centuries == Ars decorativa, 12(1992)61-
106., ill., bibl. a jegyz. 87-89. p. English summ.

1087. MÁTRAY Magdolna: A csipkeverés iskolája = The school of lace-making. - Bp-i Műv.
Közp. : Bp, 1992. 115 p., ill., Bibl.: 114. p.
1088. PÁSZTOR Barnabásné: A zsinórcsipke készítése = The making of lace of string ==
Guzsalyas, 4:3-4(1992)9-12., ill.

1089. PÁSZTOR Barnabásné: A zsinórcsipke készítése = The making of lace of string. -
Püski : Bp, 1992. 31 p., (26)t., ill.

1090. PÁSZTOR Gyuláné: Csipkekötés = Lace work == Guzsalyas, 4:5-6 (1992)5-7., ill.

1091. SCHWALM Edit, Cs.: Régi stílusú hímzések a Dobó István Vármúzeum felföldi
anyagából = Altergebrachte Stickereien aus dem oberungarischen Material des Burgmuseums
István Dobó == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 779-793. : ill. - Bibl.: p.
792-793. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1092. SCHWALM Edit, Cs.: A Dobó István Vármúzeum kalotaszegi hímzéseinek
lakástextiljei = Die aus Kalotaszeg stammenden gestickten Wohnungstextilien des Dobó
István Burgmuseums in Eger == Agria, 27-28 (1991-1992)399-429., ill., bibl. 427-428. p.,
Deutsche Zsf.

1093. SERES András: Hétfalusi szedettesek = Homespuns in Hétfalu == Honismeret,
19:6(1991)74-81., ill., bibl. a jegyz.

1094. SZALAY Emőke, P.: A mátészalkai református egyház úrasztali tárgyai = Objects on
the Communion Table of the Calvinist Church in Mátészalka == in. Régió és kultúra. -
Ethnica : Debrecen, 1991. p. 333-342., ill. - Bibl. a jegyzetekben

1095. SZALAY Emőke, P.: A tiszacsegei egyház úrasztali tárgyai = Abendmahlsgegenstände
aus der Kirche von Tiszacsege == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 849-
856. : ill. - Bibl.: p. 854-855. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1096. SZOLNOKY Lajos: A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása = Processing of
hemp, flax and wool == in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p.
341-368., (16)t., ill.

1097. TAMÁS Irén: „Virágos kenderem...”. A kender megmunkálásainak népi hagyományai
Magyarszováton = „Flowering hemp...” Folk traditions of the hemp cultivation ==
Művelődés, 40:5-6(1991)33-35.

1098. VÁCZI Gáborné: Egyszínű vásárhelyi szőrhímzések = Single-coloured embroideries of
wool-thread from Vásárhely == Homokrózsa, 1(1990)1-35., 1 t., mell.


Famegmunkálás / Holzbearbeitung / Woodwork

1099. BALÁZSI Dénes: A székelypálfalvi borittómeccő. Adatok az archaikus
faesztergáláshoz = The cheese covering box from Székelypálfalva == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 257-264., ill., bibl. p. 263-264. és a jegyz. -
English summ.
1100. BORSOS Balázs, PENCKÓFERNÉ PUNYKÓ Mária: Faragott fejfák a Szernye-mocsár
környéki magyar falvak temetőiben = Carved wooden grave posts in the cemeteries of the
Hungarian villages about the Szernyey moor == MHOMKözl, 27(1991)320-331., ill.

1101. DOBOSY László: Faragott és fűrészelt díszítések gömöri falvakban = Carved and
sawed decorations in the villages of Gömör == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. -
KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 13-30., ill. - (Gömör néprajza, 33.)

1102. JUHÁSZ Antal: Fafeldolgozás = Wood works == in. Magyar néprajz 3. köt.
Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 412-463., (12)t., ill.

1103. Makói vésőnyomok. I. Makói Fafaragó Tábor : 1991. július 10-25 = Wood-carving
camp in Makó / Szerk. Tóth Béla. - József A. Művel. Közp. : Makó, 1991. 31 p., ill.

1104. NOVÁK László: Archaikus fejfáinkról = About our archaic gravemarks == in. Régió és
kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 209-219., ill. - Bibl.: p. 218-219. és a jegyz.

1105. SERES András: Hétfalusi faragott kapuk = Carved gates in Hétfalu == Honismeret,
20:4(1992)99-100.

1106. SÜMEGI György: Festett asztalosmunkák a Duna-Tisza közén. A szabadszállási
református templom famennyezetének töredékei = Bemalte Tischlerarbeiten in der
evangelisch-reformierten Kirche von Szabadszállás == Ars Hungarica, 20:1(1992)43-51.,
Deutsche Zsf.

1107. SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 1. Fejfák = Old grave-signs in Halas, 1. Wooden
headsigns == Műhely napló, 3:12(1991)6-7, ill.

1108. SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 2. A fa sírkeresztek = Old grave-signs in Halas, 2.
Wooden grave-crosses / fotó Ternyák Jenő == Műhely napló, 4:1(1992)4-5., ill.

1109. SZATYOR Győző: Fafaragás = Wood carving == Guzsalyas, 4:7-8 (1992)27-33.

1110. SZELESTEY László: Kósa József, a türjei faragópásztor = József Kósa, the shepherd
carver of Türje == Ethnographia, 101:2(1990) 277-296., ill., bibl. 296. p., English summ.

1111. VERES Péter: Kopjafák = Carved wooden head-signs == Rubicon, 3:3(1992)22-23.

1112. VERES Péter: Székelykapu fargása és állítása Máréfalván = The carving and setting up
of the „Székelykapu” in Máréfalva == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 333-335 ., English summ.


Kerámia, fazekasság / Töpferei / Pottery

1113. BURA László, Vass Márton: Tasnádi fazekasság = Pottery in Tasnád. - ELTE : Bp.,
1991. 49 p., ill., bibl. a jegyz. - (Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 50.)
1114. CSUPOR István: A fazekasság kialakulásának története (folytatás) = History of pottery
== Guzsalyas, 3:1-2(1991)5-8., ill.

1115. CSUPOR István: A fazekasság története. 6 = History of pottery == Guzsalyas, 3:9-
10(1991)24-32., ill.

1116. CSUPOR István, Csuporné Angyal Zsuzsa: Fazekas iskola = School for educating
pottery. - Bp-i Müv. Közp. : Bp, 1992. 228 p., ill., Bibl.: p. 86-92. és p. 225-226.

1117. DUMA György: Fazekasságunk hagyományos ólomtartalmú nyersmázainak kialakulása
= Folk pottery == Építőanyag, 43:6(1991) 219-229., ill., bibliogr.: 229. p.

1118. FÜVESSY Anikó: Adatok egy tiszafüredi népi kisplasztika, a „Korongozó fazekas”
történetéhez = The 'Potter working on a wheel'. Historic context of the creation of a clay
figurine in Tiszafüred / FÜVESSY Anikó == Ethnographia, 101:2(1990)297-303., ill., bibl.
303. p., English summ.

1119. FÜVESSY Anikó: Az anyagminőség változásának szerepe a tiszafüredi edénytípusok
módosulásában = The role of the changing quality of the clay in the forms of the pottery types
in Tiszafüred == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 241-251.,
ill., Bibl. a jegyzetekben

1120. FÜVESSY Anikó: Tiszafüredi feliratos mázos edények = Keramikgefässe mit
inschriften aus Tiszafüred == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 717-729. :
ill. - Bibl.: p. 728-729. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1121. GYURICZA Anna: Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról =
Renaissance glazed tiles from the North-East of Hungary. - HOM : Miskolc, 1992. 180 p., ill.,
Bibl.: p. 158-162. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Borsodi kismonográfiák, 37.)

1122. KERECSÉNYI Edit: Iz zgodovine loncarstva lendavskega obmocja (18.-19. stoletje) =
From the history of pottery in the Lendava region (18. and 19. centuries) == Etnolog,
(1)52(1991)130-163., ill., bibl. 161. p. - Engl. summary

1123. KÓS Károly: A mezőségi néprajzi gyűjtések, 2. A mezőségi agyagművességről =
Ethnographical collectings in Mezőség, 2. On the pottery of Mezőség == Művelődés,
41:6(1992)32-36., ill., bibl. a jegyz. 36. p.

1124. KRESZ Mária: Agyagművesség = Ceramics == in. Magyar néprajz 3. köt.
Kézművesség. - Akad K. : Bp, 1991. p. 524-600., (16)t., ill. + mell.

1125. KRESZ Mária: Magyar fazekas-művészet = Hungarian Pottery. - Corvina ; Forum : Bp.
; Ujvidék, 1991. 106 p., (234)t., ill., Bibl.: p. 90-102.

1126. MÓZNER Gézáné: A sümegi népi fazekasság története = The history of folk pottery in
Sümeg == Megyei pedagógiai körkép, 21:2(1991)7-13.

1127. NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok a mezőtúri fazekasság Gömör megyei
kapcsolataihoz = Angaben über die Beziehungen zwischen dem Töpferhandwerk von Mezőtúr
und dem Komitat Gömör == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 731-736. -
Bibl.: p. 735-736. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1128. NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok a mezőtúri fazekasság Gömör megyei
kapcsolataihoz = Data on the relations of the pottery of Mezőtúr with Gömör county ==
Jászkunság, 38:3(1992)36-39.

1129. NAGY MOLNÁR Miklós: Mezőtúri pálinkásedények = Brandy bottles from Mezőtúr
== in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 41-43.

1130. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Kályhásmesterség = Stove builders == in. Magyar néprajz 3.
köt. Kézművesség. - Akad K. : Bp, 1991. p. 601-613., ill.

1131. POZSONY Ferenc: Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi, 1 =
Mantelpieces from a potter's centre in Háromszék, 1 == Művelődés, 40:10(1991)22-23., ill.

1132. POZSONY Ferenc: Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi, 2 =
Mantelpieces from a potter's centre in Háromszék, 2 == Művelődés, 41:4(1992)14-15., ill.,
bibl. a jegyz.

1133. POZSONY Ferenc: Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi, 3 =
Mantelpieces from a potter's centre in Háromszék, 3 == Művelődés, 41:5(1992)28-31., ill.,
bibl. 31. p.

1134. RÁCZ Magdolna, D.: Gömöri kerámiák a Báthori István Múzeum gyűjteményében =
Keramiken aus Gömör in der Sammlung des István-Báthori-Museums == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc , 1992. p. 745-751. : ill. - Bibl.: p. 750. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1135. SABJÁN Tibor: Középkori elemek népi cserépkályháinkon = Mittelalterliche
Stilelemente an volkstümlichen Ofenkacheln == in. Dél-Dunántúl népi építészete. - SzNM ;
JPM : Szentendre ; Pécs, 1991. p. 271-288., ill., Bibl. p. 285-286. és a jegyz. - Deutsche Zsf. -
Horvát ny. összefogl.

1136. SABJÁN Tibor: Népi cserépkályháink esztétikai vizsgálata = The examination of
Hungarian vernacular tile stoves from the aesthetic point of view == Ház és ember,
7(1991)75-88., ill., bibl. 87. p., és a jegyz., Deutsche Zsf., English summ.

1137. SABJÁN Tibor: Népi cserépkályhák = Rural tile stoves. - Múzsák : Bp, 1991. 187 p.,
ill., Bibl.: p. 147-150.

1138. SZABADFALVI József: Parasztfazekasság Matolcson = Rural pottery in Matolcs ==
in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 133-158., ill.

1139. SZALAY Emőke, P.: A mázas fazekasság korai emlékei Debrecenben = Early relics of
glazed pottery in Debrecen == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991.
p. 233-239., ill., Bibl.: 239. p. és a jegyzetekben

1140. SZULOVSZKY János: Kísérlet a gömöri fazekasipar fejlesztésére a 19. század utolsó
harmadában = Unternehmungen zur Entwicklung des Töpferhandwerks von Gömör während
des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992.
p. 737-744. - Bibl.: p. 743-744. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1141. TÓFALVI Zoltán: A sóvidéki fazekasság = Töpferei im Só-Gebiet == Néprajzi
látóhatár, 1:3-4(1992)169-193., ill., bibl. a jegyz.

1142. VIDA Gabriella: Mezőkeresztesi italtartó cserépedények = Drink-containing earthware
in Mezőkeresztes == MHOMKözl, 27(1991) 294-305., ill., bibl. a jegyz. és p. 304-305.


Kőfaragás / Steinbearbeitung / Stonework

1143. HÁLA József: A sárospataki francia malomkő = Der „französische Mühlstein” von
Sárospatak == HOMÉvk, 30-31(1991-1992)485-511., ill., bibl. p. 508-510. - Deutsche Zsf.

1144. JUHÁSZ Antal: Kőfejtés, kőbányászat, kőfaragás = Quarrying and stonework == in.
Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad K. : Bp, 1991. p. 620-635., ill.

1145. SZABÓ István: A sírkőfaragó Papiak = The gravestone-cutters in Pap == Múzeumi
levelek, 65-66(1991)171-185., ill., bibl. a jegyz. 181. p.

1146. SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 3. Kő sírkeresztek = Old grave-signs in Halas, 3.
Stone grave - crosses / fotó Ternyák Jenő == Műhely napló, 4:2(1992)6-7., ill.

1147. SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 4. Református sírkövek, 1 = Old grave-signs in
Halas, 4. Calvinist gravestones 1 / fotó Ternyák Jenő == Műhely napló, 4:3(1992)6-7., ill.

1148. SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 5. Református sírkövek, 2 = Old grave-signs in
Halas, 5. Calvinist gravestones 2 / fotó Ternyák Jenő == Műhely napló, 4:4(1992)6-7., ill.


Fémművesség / Metallbearbeitung / Metalwork

1149. CSISZER Imre: Magyar kovácsmunkák Csíkszentkirály néprajzi gyűjteményéban =
Hungarian smithwork in the ethnographical collection of Csíkszentkirály == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége . - MNT : Bp, 1991. p. 265-268., ill., bibl. 268. p.- English
summ.

1150. NAGY László: Adalékok a nagykárolyi és környékbeli falvak kovácsmesterségéhez =
Data to the smithery in Nagykároly and its surroundings == Szabolcs-szatmári szemle,
3(1991)316-324., ill.

1151. NÉMETH Annamária, T., NÉMETH Gábor: A szikszói református egyház úrasztali
edényei = Abendmahlsgefässe aus der reformierten Kirche zu Szikszó == HOMÉvk, 30-
31(1991-1992)147-169., ill., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.

1152. SZALAY Emőke, P.: A biharnagybajomi református egyház úrasztali felszerelése = The
devotional objects of the Lord's Table of the Calvinist Church in Biharnagybajom == in.
Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 583-593., ill., Bibl. a
jegyz.

1153. TIMAFFY László: Fémművesség = Metallurgy == in. Magyar néprajz 3. köt.
Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 245-281., (16)t., ill.


Üvegáruk / Glaswaren / Glassware

1154. VERES László: Magyarország 17-19. századi parasztüvegei = Hungarian peasant
glasswares. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 199 p., ill., Bibl.: p. 150-157. - English
summ. - Deutsche Zsfassung . - (Studia folkloristica et ethnographica, 28.)


Pásztorművészet / Hirtenkunst / Shepherd's Art

1155. GEBORA László: Pásztorfaragások = Carvings of herdsmen == Művészeti vizuális
nevelés, 1:3(1991)19-24.

1156. SZELESTEY László: Faragó emberek - pásztorművészet = Schnitzler - Hirtenkunst ==
Vasi Szemle, 46:1(1992)72-105., ill., bibl.: 88. p., Deutsche Zsf.

1157. UGHY István: Erdélyi agancs lőportartók = Geweih-Schiesspulverdosen aus Erdély
(Transylvania) == Pápai Múzeumi Értesítő, 3-4(1992)149-155., ill., bibl. p. 149., Deutsche
Zsf.


Bőrfeldolgozás /Lederverarbeitung / Leather-work

1158. GÁBORJÁN Alice: Magyar bőr- és lábbelikészítés = Hungarian leather processing and
shoe making == in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 282-308.,
ill.

1159. GÁBORJÁN Alice: Szabók, szűrszabók, gubások, varróasszonyok = Tailors, szűr
makers, guba makers and needlewomen == in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad.
K. : Bp, 1991. p. 392-411., ill.

1160. KRESZ Mária: Szűcsmunka = Furriery == in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. -
Akad. K. : Bp, 1991. p. 318-340., (16)t., ill.

1161. TIMAFFY László: Szíjgyártók, nyergesmesterek = Saddlers and harness makers == in.
Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 309-317., ill., Színes fotókkal


Egyebek / Varia / Various Objects

1162. HALÁSZ Péter: Bodrogi Sándor lószőrből font ékszerei = Sándor Bodrogi's horsehair
jewels == Honismeret, 19:3(1991)63-65., ill.
1163. JUHÁSZ Antal: A vessző, gyékény, szalma és más növényi nyersanyagok feldolgozása
= Utilization of twigs, straw and other vegetal raw material == in. Magyar néprajz 3. köt.
Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 464-481., (12)t., ill.

1164. JUHÁSZ Antal: Sármunka = Clayworks == in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. -
Akad K. : Bp, 1991. p. 614-619.

1165. KÓNYA Sándor: A kunkötés = The Cumanian knot == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 223-231., ill., bibl. 231. p. és a jegyz. -
English summ. - Délszláv ny. összefogl.

1166. KÖRMENDI Géza: Jégvágás a tatai Nagy-tavon = Ice-cutting on the Lake of Tata ==
in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 185-190., ill., bibl.
190. p. és a jegyz. - English summ.

1167. KÖRMENDI Géza: Jégvágás a tatai Nagy-tavon = Ice-cutting on the Lake of Tata ==
Limes, 2(1991)65-78., ill., bibl. - Deutsche Zsf., English summ.

1168. MAGIRIUS Gyuláné: A jégvágás emléke Visegrádon = Relics of ice-cutting in
Visegrád == Honismeret, 19:6(1991)82-83.

1169. MOLNÁR István: A csomakőrösi szőrszita = The hair-sieve of Csomakőrös == NÉ,
74(1992)49-73., ill., bibl. 72. p. English summ.

1170. SINGLÁR Józsefné: Háti-fonás Noszvajon = Weaving dossers in Noszvaly == in.
Tanulmányok a Bükkalja néprajzából. - Dobó István Vármúzeum : Eger, 1992. p. 25-39., bibl.
p. 39. - (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében, 8.)

1171. TÓFALVI Zoltán: Taplófeldolgozás a Sóvidéken = Die Verarbeitung von Zunderpilzen
(Szeklerland, Rumänien) == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 803-819. :
ill. - Bibl.: p. 819. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1172. VIKTOR Gyula: Bányász türelemüvegek készítése Rudabányán = Making miners'
puzzlework in bottles in Rudabánya == Bányászti és kohászati lapok. Bányászat, 124(1991)7-
8., 431-433.


Mesterségek / Handwerk / Handicrafts

1173. BAKÓ Ferenc: Kézművesség egy alföldi faluban. Tiszaigar 1949-1950 = Handwerk in
einem Dorf des Tieflandes. Tiszaigar 1949-1950. - Heves M. Múz. szervezet : Eger, 1992.
104 p., (24)t., ill., Bibl.: p. 99-100. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - (Tiszai Téka, 3.)

1174. BELLON Tibor: Éjjeli vigyázók a Jászkunságban = Nachtwächter in der Jászkunság ==
in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 579-583. : ill. Bibl. a jegyzetekben.,
Deutsche Zsf.
1175. BESZÉDES Valéria: A nádverés mestere = The master of reed roofs == in. A Vajdaság
népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 189-190., ill. - (A Magyar Népi Építészeti
Archívum kiadványai, 4.)

1176. BESZÉDES Valéria: Mészégetés Monostorszegen = Lime burning in Monostorszeg ==
in. A Vajdaság népi építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 179-184., ill. - (A Magyar
Népi Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

1177. BIRÓ Donát: A szászrégeni céhek és ipartestületek történetéből = From the history of
guilds and traders == Művelődés, 40:2-3(1991) 66-67., bibl. 66. p.

1178. BIRÓ Donát: A szászrégeni kádármesterségről = Cooperages in Szászrégen ==
Művelődés, 40:4(1991)34-39., ill., bibl. a jegyz.

1179. BIRÓ Donát: A szászrégeni lovaskocsi-gyártás = Coachmaking in Szászrégen ==
Művelődés, 41:2(1992)32-33., ill.

1180. CSONKARÉTI Károly: A kékfestés. Mesterségek dícsérete = Dyeing blue. Commenda-
tion of crafts == Heti kis újság, 2:18(1992)9. p.

1181. DOBROSSY István: A cukrászdák története, cukrászok és más édes-mesterségek
Miskolcon = Die Geschichte der Konditoreien und anderer Süssgewerben in Miskolc ==
HOMÉvk, 30-31(1991-1992)329-358., ill., bibl. 358. p. - Deutsche Zsf.

1182. DÓKA Klára: Adalékok a baranyai vízimalmok történetéhez = Additions to the history
of the watermills in Baranya County == Hidrol. közl., 72:1(1992)45-51.

1183. DÓKA Klára: Baranya megyei vizimalmok a vízjogi törvény kiadása (1885) után = Die
Wassermühlen im Komitat Baranya nach der Erlassung des Wasserrechtsgesetzes vom Jahre
1885 == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 41-
54., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1184. DÓZSA Katalin, F.: A szabóipar helyzete a századfordulón = Die Situation des
Schneidergewerbes um die Jahrhundertwende == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium.
- MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 55-60., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1185. ENDREI Walter: A posztószárító ráma = The frame for airing broad-cloth == Magyar
textiltechnika, 44:9(1991)319-321.

1186. ENDREI Walter: A rokka készítői = The makers of the spinning wheel ==
Ethnographia, 101:2(1990)265-276., bibl. 275-276. p., English summ.

1187. FEJÉR Gábor: A faiparok strukturálódása Szilicén. A házimunkák kutatásának
tanuságai = Die Strukturation der Holzindustrien in Szilice == in. VII. Kézművesipartörténeti
Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 65-70., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1188. FEJÉR Gábor: Iparosok, kézműves specialisták = Craftsmen, handicraft specialists ==
in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom , 1992. p. 461-476., ill., bibl. p. 475-476. és a
jegyz.
1189. FLÓRIÁN Mária, Tóth Béla: Tanners. The tannery from Baja in the Hungarian Open
Air Museum. - Hung. Open Air Mus. : Szentendre, 1992. 92 p., ill., Bibl.: p. 87-88. - (Crafts
and workshops, 1.)

1190. FODOR László: Adatok Székelyudvarhely kézmű- és kisipara történetéhez, 1872-1916
= Beiträge zur Handwerks- und Kleinindustriegeschichte von Székelyudvarhely (1872-1916)
== in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 85-95.,
bibl. az ea. végén, Deututsche Zsf.

1191. GRÁFIK Imre: Hajózás és gabonakereskedelem = Inland navigation and corn-
prosperity. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 193 p., ill., Bibl.: p. 176-186. - Deutsche
Zsf. - English summ. - (Folklór és etnográfia, 65.)

1192. GYŐRIVÁNYI Sándor: A köteles kézművesek kooperációi és a magyarországi
kötélgyártó manufaktúrák = The cooperation of ropemakers and the rope-making
manufactures in Hungary == in. Manufaktúrák Magyarországon 1/a. - HOM : Miskolc, 1991.
p. 94-113., bibl a jegyz. - (Manufaktúrák Magyarországon, 1.)

1193. GYÜRKY Katalin, H.: A magyarországi üvegművesség fellendülése a XV. század
közepén = Upswing of the Hungarian glass industry in the middle of the XV.th century ==
Commun. archaeol. Hung.(1989)209-220.

1194. HARKAI Imre: A mezei téglaégetés = Rural brick burning == in. A Vajdaság népi
építészete. - SzNM. : Szentendre, 1991. p. 171-178., ill. - Bibl. a jegyz. - (A Magyar Népi
Építészeti Archívum kiadványai, 4.)

1195. HODGYAI Mátyás: Nagyváradi céhek a 18. században = Zünfte in Nagyvárad im 18.
Jahrhundert : Meister, Handwerksgesellen und Lehrlinge == in. VII. Kézművesipartörténeti
Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 185-190., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1196. INCZE László: A kézművesség és a kisiparosok helyzete a századfordulón,
Kézdivásárhelyen = Die Lage der Handwerker und der Kleingewerbetreibenden in
Kézdivásárhely um die Jahrhundertwende == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. -
MTA Veab : Veszprém, 1991. p. 79-84., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1197. JÁKI Katalin: A győri gombkötők = Die Győrer Knopfmacher == Arrabona, 26-
30(1991)111-137., I-VII. t., bibl.: p. 134-137., Deutsche Zsf. p. 236-238.

1198. JAKUS Lajos: Textilmanufaktúra Tatán és Pápán a XVIII. században =
Textilmanufakturen in Tata und Pápa im 18. Jahrhundert == Pápai Múzeumi Értesítő, 3-
4(1992)139-148., bibl. p. 147., Deutsche Zsf.

1199. JUHÁSZ Antal: Malmok, molnárság, sütő- vagy pékmesterség = Mills, millers, bakers
== in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p. 157-213., (16)t., ill.

1200. KALMÁR Ágnes: Háziipar, házi-ipar és művészet a magyarországi játékszerek
történetében = Hausgewerbe, Hausindustrie und Kunst in der Geschichte der ungarländischen
Spielzeuge == Cumania, 13(1992) 559-572., ill., bibl. 571., Deutsche Zsf.
1201. Kézművesipari műhely- és szerszámkataszter. Vas megye. Gyűjteménykatalógus, 1. =
List of handicraft workshops and tools. Vas County, vol. 1 / Szerk. Domonkos Ottó, Nagy
Zoltán. - MTA VEAB : Veszprém ; Körmend, 1992. 79 p., Bibl. a gyűjteményleírások végén

1202. KISS Z. Géza: Pacsér céhes ipara az egyesült iparos céh 1829. évi szabadalomlevele
tükrében = Das Handwerk von Pacsér im Spiegel der Patenturkunde der Vereinigten
Handwerkerzunft aus dem Jahre 1829 == Zounuk, 6(1991)177-199., ill., térk. - Deutsche Zsf.

1203. KÓCZIÁNNÉ SZENTPÉTERI Erzsébet: A kocsigyártás fejlődése a céhrendszer
felbomlása után = The development of making carts after the disorganization of the system of
guilds == Közlektud. szle., 42:4 (1992)134-141.

1204. KOTICS József: Mátészalka kézműipara = Handicrafts in Mátészalka == in.
Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 127-144., Bibl. a jegyz.

1205. KOVÁCH Géza: Adatok az Arad megyei kisipar történetéhez a 19. század utolsó
harmadában = Zur Geschichte des Handwerks im Komitat Arad in dem letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém, 1991.
p. 71-77., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.

1206. KÖVECSES-VARGA Etelka: Az esztergomi kismesterségek kutatásának története és
forrásai = The history and sources of researching handicrafts in Esztergom == in. A Dunántúl
településtörténete, 9. köt . - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 267-269.,
bibl. a jegyz. és 269. p.

1207. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás a Felső-Tisza-vidéken = Gold-washing in Tisza-Highland
== Hatodik síp, 3:3(1991)30-32.

1208. LÉNÁRT Andor: Pásztó mezőváros kézműves (céhes) iparosainak története 1872-ig =
The history of guild trades in Pásztó market town untill 1872. - Pásztó város önkorm. :
Salgótarján, 1991. p. 49-87., Bibl.: p. 86-87. és a jegyzetekben. - (Tanulmányok Pásztó
történetéből, 1.)

1209. LENKEY István: Kutak Alsószuhán = Wells in Alsószuha == MHOMKözl,
27(1991)335-339., ill.

1210. NAGY Zoltán: Agyagpipák nyomában = Tracing for clay pipes == Néprajzi Hírek,
20:1(1991)64-66., ill.

1211. NAGYBÁKAY Péter: A kézművesipartörténeti kutatások eredményei és feladatai =
The results and tasks of handicraft history researches == in. Manufaktúrák Magyarországon
1/a. - HOM : Miskolc, 1991. p. 17-22. - (Manufaktúrák Magyarországon, 1.)

1212. PERÉDI József: A népi olajütés hazai módszerei = The methods of folk oil-pressing in
Hungary == Olaj szappan kozmet., 41:2(1992) 54-61.
1213. RÓZSÁNÉ LENDVAI Anna: A pozsonyi csizmadiák 1602. évi céhlevelének „út”-ja
Kanizsáig = Der Weg des Zunftbriefes der Stiefelmacher von Pozsony (Pressburg) bis
Kanizsa aus dem Jahre 1602 == Zalai múzeum, 4(1992)95-102., bibl. a jegyz. 102. p.

1214. SABJÁN Tibor: Adatok a kályhásmesterségről, 2. Fruhmann Antal, Győr = Angaben
über das Ofensetzergewerbe, 2. Anton Fruhmann, Győr == Arrabona, 26-30(1991)143-172.,
XIV-XXVII. t., ill., Deutsche Zsf. p. 239-240.

1215. SCHWALM Edit, Cs.: Summások a Bükkalján = Seasonal workers in the lower Bükk-
Hills == in. Tanulmányok a Bükkalja néprajzából. - Dobó István Vármúzeum : Eger, 1992. p.
40-56., bibl. 55-56. - (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében, 8.)

1216. SELMECZI KOVÁCS Attila: A gyöngyösi vízimolnárság = The water-millers in
Gyöngyös == in. Nép-nyelv. - Népr. Múz. : Budapest, 1992. p. 58-61., ill., bibl. 61. p.

1217. SELMECZI KOVÁCS Attila: Az olajütés. A nyersanyag és a technológia kapcsolata =
Oil pressing. Relationship between the raw material and technology == NÉ, 74(1992)75-89.,
ill., bibl. 86-88. p. English summ.

1218. SELMECZI KOVÁCS Attila: Húsipar, vegyipar, sóbányászat = Meat rade, chemical
industry, salt mining == in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad. K. : Bp, 1991. p.
214-244., ill.

1219. SELMECZI LÁszló: Adatok egy alföldi mezőváros - Szolnok - céhes iparához a XVIII.
század második és a XIX. század első felében = Data to guilded industry of a market town -
Szolnok from the second half of 18. and the beginning of 19. centuries == in. Történelem,
régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 101-113., Bibl.: 113. p. és a jegyzetekben

1220. SZABÓ Sarolta: A céhes ipar jellemzői Szabolcs megyében = Zu den Charakteristika
des Zunfthandwerks im Komitat Szabolcs == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc,
1992. p. 871-881. - Bibl.: p. 800. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1221. SZABOLCSI Anikó: Régi magyar mesterségek. Tímár = Ancient Hungarian trades. The
tanner == Magyar híd, 1:2(1991)14-15.

1222. SZULOVSZKY János: Füstfaragók. Könyv a kéményseprőkről = Chimney sweeps. -
KLTE, Népr. Tsz. : úebrecen, 1992. 307 p., (2)t., ill., Bibl.: p. 250-253. és a jegyz. - English
summ. - Deutsche Zsf. - (Studia folcloristica et ethnographica, 32.)

1223. TAKÁCS József: Toronyórakészítők és -kezelők Debrecenben. 1770-1830 = Churhc-
clock makers and mecanics in Debrecen. 1770-1830 == HBMLÉvk, 18(1991)37-50.

1224. MIKLÓS Márta, G.: A tatai céhek = Tataer Zünfte. - Kuny D. Múz. : Tata, 1991. 55 p.,
ill., Bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf. - (A Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei, 1.)

1225. TIMAFFY László: A késes- és köszörűsmesterség Győrött. Előtanulmány a Magyar
Néprajz III. kötetéhez = Das Messer- und Schleifergewerbe in Győr == Arrabona, 26-
30(1991)139-142., VIII-XIII. t., Deutsche Zsf. p. 238-239.
1226. VARGA Árpád: Íráshasználat a székelyudvarhelyi tímárcéhben = The role of writing in
the tanners guild in Székelyudvarhely == Erdélyi Múzeum, 53:1-4(1991)51-75.

1227. VERES Katalin: Egy putnoki kötélgyártó mester = A ropelayer in Putnok ==
Szülőföldünk, 16-17(1991)72-73., ill.

1228. VERES LÁszló: A manufaktúra fogalma, a manufaktúratörténeti kutatások feladatai =
The notion of manufacture, the tasks of manufacture history researches == in. Manufaktúrák
Magyarországon 1/a . - HOM : Miskolc, 1991. p. 31-37. - (Manufaktúrák Magyarországon,1.)

1229. WÖLLER István: Veszprém megye malomipara és fejlődése = Milling industry in
Veszprém county == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p.
223-227., English summ.


Mezőgazdaság / Agrarwirtschaft / Agriculture
Elméleti munkák / Allgemeines / General Articles

1230. ANDRÁSFALVY Bertalan: Árterek, folyómenti települések. Magyar paraszti életmód-
modellek = Washlands, riverside settlements. Models of Hungarian peasant manners ==
História, 14:7(1992)9-11., ill.

1231. ANDRÁSFALVY Bertalan: Vízművelő szabad világ = An interview with the Cultural
Minister / BARTOS Tibor (riporter) == Harmadik part , 8(1991)4-14.

1232. BELLON Tibor: Ártéri gazdálkodás a Tisza mentén a XVIII-XX. században =
Utilization of river flats along the Tisza in the 18-20. centuries == Alföldi társadalom,
2(1991)109-124.

1233. BENCSIK János: A szőlőbirtok társadalommegosztó hatása Erdőbényén századunk első
felében = Society-dividing effect of the vineyard property in Erdőbénye in the first half on the
20th century == MHOMKözl, 27(1991)75-82., bibl. a jegyz. 81-82. p.

1234. CSERGŐ Bálint: A székely közbiztonságról = Sekler's public order == Honismeret,
19:1(1991)25-35.

1235. DOBÁNY Zoltán: A környezetátalakító munkálatok hatása a taktaközi települések 19.
századi földhasznosítására = Die Wirkung von umweltgestaltenden Arbeiten auf die
Bodennutzung einiger Siedlungen in Taktaköz während des 19. Jahrhunderts == HOMÉvk,
30-31 (1991-1992)395-414., ill., térk., bibl. 414. p. - Deutsche Zsf.

1236. ELEK, Sándor: Part-time Farming in Hungary. An Instrument of Tacit
Decollectivisation? == Sociologia Ruralis, 31:1(1991)82-88., ill.

1237. FEHÉRVÁRY Magda: A parasztgazdaságok főbb jellemzői = Die Hauptmerkmale der
Bauernwirtschaft == in. Gúta hagyományos gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p.
157-168., ill., bibl. 168. p. - (Népismereti Könyvtár, 2.)
1238. GARDA Dezső: Termelés és munkamegosztás a gyergyói földműves családban =
Produktion und Arbeitsteilung in der Bauernfamilie in Gyergyó == Néprajzi Látóhatár, 1:1-
2(1992)90-101.

1239. HALÁSZ Péter: A közbirtokosság, mint hagyományos önkormányzati forma =
Commonage as a traditional form of municipality == Honismeret , 19:6(1991)44-46.

1240. KAPOSI Zoltán: A vrászlói uradalom kialakulása a XVIII-XIX. században.
Birtoktörténeti áttekintés = Formation of the Vrászló estate in the 18th-19th centuries ==
Agrártörténeti szemle, 31:1-4 (1989)183-198., ill. English summ. 298-299. p.

1241. KAPOSI Zoltán: Uradalom és jövedelmezőség a 19. század elején Somogyban = The
income of the nobility in the early 19. century in county Somogy == in. A Dunántúl
településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p. 171-179., English summ.

1242. KURUCZ György: Jobbágy vagy farmer?. A Nemzeti Gazda kísérlete a programadásra
= Serf or farmer?. The outlines of an agrarian program in Nemzeti Gazda == Agrártörténeti
szemle, 31:1-4(1989)1-23., English summ. 295. p.

1243. MOLNÁR Géza: Néhány megjegyzés Szijgyártó Zoltán: A fokgazdálkodás és az
ármentesítés című cikkéhez = Some reflections on Szijgyártó Zoltán's article about water
resources development and flood control == Öko, 3:1(1992)15-31.

1244. MOLNÁR István: Az Alsó-Nyikómente földhasználati rendszerei a XVIII.századtól a
kollektivizálásig = The systems of land utilization at the lower reaches of the Nyikó from the
18th century to the collectivization == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 241-247., ill., bibl. 247. p. és a jegyz.

1245. SZABÓ Lajos: Aszály a Nagykunságban a XVIII. század végén = Dürre in
Grosskumanien am Ende des 18-ten Jahrhunderts == Zounuk, 6 (1991)99-112. - Deutsche
Zsf.

1246. SZILÁGYI Miklós: A rétség gazdasági jelentősége a 18-19. század fordulóján =
Economical Importance of Meadow-Lands in the Turn of the l8th - 19th centuries == in.
Túrkeve földje és népe, 1. - Képviselőtestület : Túrkeve, 1992. p. 219-269., 3 t., : bibl. p. 263-
267.

1247. SZILÁGYI Miklós: Gazdaságnéprajzi adatok a Szernyemocsár vidékéről = Date of
economic ethnography from the region of the Szernye-Marsh == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 147-152., bibl. 152. p. és a jegyz. - English
summ.

1248. TAKÁCS Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a
XVII-XIX. században = Studies on the history of farming and forestry in Hungary in the 17th-
19th centuries / Szerk. Égető Melinda, Tomisa Ilona. - MTA NKI : Bp., 1991. 148 p., Bibl.: p.
145-147. - English summ. - (Documentatio ethnograhica, 15.)
1249. TIMAFFY László: Paraszti üzemtan. Népi gazdálkodásunk üzemi vizsgálatata
rábaközi, csornai példák alapján = Peasant farming == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 249-256., ill., bibl. 256. p. és a jegyz. - English summ.


Földművelés, kertészet / Acker- und Gartenbau /Agriculture, Horticulture

1250. BAGI Gábor: Adatok a Jászkun Kerület dohánytermesztéséhez a XIX. század első
felében = Data on tobacco growing of Jászkun District in the first part of the 19th century ==
Múzeumi levelek, 65-66(1991)98-102., bibl. a jegyz. 101-102. p.

1251. BALASSA Iván: A henger és használata = Die Walze und ihre Anwendung ==
MMMKözl(1990-1991)95-126., ill., bibl. 121-124. p., Deutsche Zsf.

1252. BELLON Tibor, HAGYMÁSI Sándor: Túrkeve földművelése = Agriculture, Tillage of
Land in Turkeve == in. Túrkeve földje és népe, 1. - Képviselőtestület : Túrkeve, 1992. p. 329-
354., : bibl. 353. p.

1253. BLASKOVIC Éva: Kendertermesztés és fonalkészítés Pereden = Cultivation of hemp
and making yarn in Pered == in. Mátyusföldi dolgozatok. - CsMNT : Köbölkút, 1992. 6-13. -
(Utánpótlás, 2.)

1254. FARKAS József: A hagyományos földművelés Mátészalkán = Traditional agriculture in
Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 35-56., Bibl. a jegyz.

1255. GAÁL Ida: Gyümölcstermesztés és kertészkedés = Ostbau und Gartenkultur == in.
Gúta hagyományos gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p. 113-128., ill., bibl. p. 127-
128. - (Népismereti Könyvtár, 2.)

1256. GUDMON Ilona: Földművelés = Landwirtschaft == in. Gúta hagyományos
gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p. 91-112., ill., 1 térk. mell., bibl. 112. -
(Népismereti Könyvtár, 2.)

1257. GUTTMANN Miklós: Adatok Nárai nyelvéhez, néprajzához = Data to the dialect and
ethnography in Nára. - Berzsenyi D. Tanítóképző Főisk. : Szombathely, 1991. 142 p., ill.,
Bibl.: 142. p.

1258. HOFFMANN Tamás: Ki mint vet, úgy arat. A gabonatermesztésről = „We must reap as
we sow”. On cultivating corn == Népszabadság, 50:157 (1992)25. p.

1259. IMREH István: Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580-1635) =
Agricultural regulations, agreements and orders (1580-1635) == Erdélyi Múzeum, 53:1-
4(1991)29-50.

1260. JUHÁSZ Jánosné: A kender termesztése és feldolgozása Hernádcécén és Vizsolyban =
Cultivation and processing of hemp in Hernádréce and Vizsoly == Szülőföldünk, 16-
17(1991)61-64., ill.
1261. Kendertermelés és -feldolgozás hagyományai Megyaszón = The traditions of cultivation
and processing of hemp in Megyaszó / gyűjtötte Hegedűs Andorné == Szülőföldünk, 16-
17(1991)59-60.

1262. NAGY Géza: A gépi cséplés előtti szemnyerési módok Karcsán = Grain-obtaining
methods prior to treshing in Karcsa == MHOMKözl, 27 (1991)340-349., ill.

1263. NAGY MOLNÁR Miklós: Tiszaörs gazdálkodásának főbb jellemzői = The
characteristic feature of the agriculture in Tiszaörs == in. Tiszaörs. - Ethnica : Debrecen,
1992. p. 315-330., bibl. 330. p. és a jegyz.

1264. SELMECZI KOVÁCS Attila: A mák termesztése Magyarországon = Poppy growing in
Hungary == ASz, 33:1-4(1991)153-166., bibl. p. 165-166. - English summ. 278. p.

1265. SZABÓ Eszter: A káposzta termesztése Boldogfán = Cultivating cabbage in Boldogfa
== in. Mátyusföldi dolgozatok. - CsMNT : Köbölkút , 1992. p. 14-20. - (Utánpótlás, 2.)

1266. SZALAY Zsigmond: A kendertermelés és munkálatai Tyukodon = Hemp-growing and
production in Tyukod == in. Történelem, régészet, néprajz. Szerk. Ujvári Zoltán. - Ethnica :
Debrecen, 1991. p. 189-198.

1267. VIGA Gyula: A jármi dinnye = The watermelon of Járm == in. Régió és kultúra. -
Ethnica : Debrecen, 1991. p. 91-124., ill. - Bibl.: p. 123-124.


Állattartás, legelőgazdálkodás / Vieh- und Weidewirtschaft / Animal Breeding

1268. ANGYAL Béla: Állattartás = Viehwirtschaft == in. Gúta hagyományos gazdálkodása. -
CsMNT : Komárom, 1992. p. 61-90., ill., bibl. 89-90. - (Népismereti Könyvtár, 2.)

1269. BÁRTH János: Pásztorfogadás és pásztortartás Kalocsa környékén a XVIII-XIX. század
fordulóján = Contracts and keeping of shepherds in the area of Kalocsa at the turn of the 18-
19th centuries == in. A hagyományos állattartás története .... - DATE : Hódmezővásárhely,
1991. p. 84-99., bibl. 94. p. és a jegyz. - (Tudományos közlemények,2.)

1270. ETTIG László: A Völgység szarvasmarha-tenyésztése a századfordulótól 1945-ig =
Cattle breeding in Völgység from the turn of the centuries to 1945 == in. A Völgység két
évszázada. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. p. 217-224., bibl. a jegyz.

1271. FAZEKAS Mihály: Nagykunsági pásztorok a pásztorkutyákról = Herdsmen of
Nagykunság about the sheep dogs == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p.
23-39.

1272. FEJÉR Gábor: A szarvasmarhatartás és a tejfeldolgozás a makói tanyákon = Cattle
husbandry and milk processing on Makó farms == MFMÉvk, 1989-90.1(1992)263-272., bibl.
271. p. - English summ.
1273. FODOR Ferenc: Gazdálkodás a tanyán = Agriculture in isolated farms, called „tanya”
== in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 379-413., ill., bibl. p. 412-413. és
a jegyz.

1274. FÖLDES László: Három előadás. 1. A kenézségekről Magyarországon a 14-15.
században. 2. Soltészok. 3. Kárpáti elemek a magyar juhászok építményeiben = Drei Referate
/ bev. Györgyi Erzsébet == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)134-140.

1275. GUNDA Béla: A színes lovú népek = Peoples of colourful horses == in. Emlékkönyv
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 227-240. - Bibl. a
jegyzetekben

1276. HÁLA József: Caves and shepherding. 18th-20th century data from the Carpathian
Basin == Karszt barl., spec. issue.(1992)37-40.

1277. HARMATTA János: A magyar állattartás szókészletének történetéből = From the
historic vocabulary of the Hungarian animal breeding == in. Emlékkönyv Benkő Loránd
hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 255-256. - Bibl. a jegyzetekben

1278. HEGYI Imre: Erdei legelők az Észak-Keleti Bakonyban = Pastures in the forests of the
North-East Bakony == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991.
p. 209-212., bibl. 212. p. és a jegyz. - English summ.

1279. JUHÁSZ Antal: A szegediek külterjes állattartása 1850 és 1914 között = Extensive
animal breeding in Szeged between 1850 and 1914 == in. A hagyományos állattartás története
.... - DATE : Hódmezővásárhely, 1991. p. 100-131., ill., + mell., bibl. 127-128. p. és a jegyz. -
(Tudományos közlemények, 2.)

1280. KOCSIS Aranka: Kertek a Csallóközi-Duna szigeteiben = Gardens on the islands of the
Danube in the Csallóköz region == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT
: Bp, 1991. p. 157-164., ill., bibl. 164. p. és a jegyz. - English summ.

1281. KOCSIS Gyula: A XVI. századi jászsági állattartás néhány vonása = The characteristics
of animal breeding in the Jászság in the 16th century == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 197-202., bibl. 201. p. és a jegyz. - English
summ.

1282. KOVÁCS Endre: Boszniai nomád pásztorok a Bácskában = Nomad Bosnian shepherds
in Bácska == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 213-
217., ill., bibl. 217. p. és a jegyz. - English summ. - Délszláv ny. összefogl.

1283. NAGY Ödön: A havadi juhtenyésztés = Sheep breeding in Havad == KJNTÉvk,
1(1992)24-36., ill.

1284. NAGY Vera: Félszilaj állattartás Csongrádon. A bukrosi közbirtokosság = Semi-
extensive animal breeding in county Csongrád == in. A hagyományos állattartás története .... -
DATE : Hódmezővásárhely, 1991. p. 151-167., bibl. a jegyz. - (Tudományos közlemények,
2.)
1285. NOVÁK László: Az állattenyésztés struktúra változása a XIX. és a XX. században =
Structural changes of animal breeding in 19-20. centuries == in. A hagyományos állattartás
története .... - DATE : Hódmezővásárhely, 1991. p. 132-150., ill., bibl. a jegyz. -
(Tudományos közlemények, 2.)

1286. PETÁNOVICS Katalin: A láp világa = The world of the marsh == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 165-169., ill., bibl. 169. p. és a jegyz. -
English summ.

1287. SZABADFALVI József: A sertés Magyarországon = Swine in Hungary . - Ethnica :
Debrecen, 1991. 201 p., ill., Bibl. p. 177-193. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf.

1288. SZABADFALVI József: Az intenzív sertésfajták Magyarországon = Intensive
Schweinerassen in Ungarn == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p.
135-146., Bibl.: p. 144-146. és a jegyzetekben

1289. SZABÓ István, Cs.: Sertéstartás a békési Sárréten és peremvidékén = Pig breeding in
Sárrét County. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 166 p., ill., Bibl.: p. 157-161. és a
jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 70.)

1290. SZABÓ László: A paraszti állattartás üzemformáinak kialakulása a Tiszazugban =
Formation of the institutions of rural animal breeding in Tiszazug == Alföldi társadalom,
2(1991)125-135.

1291. SZABÓ László: Kiskunsági legelőkön = On the pastures of Kiskunság == in.
Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 30-36., ill.

1292. TAMÁS Károlyné, SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: Birkanyírás Szentgálon = Sheep-
shearing in Szentgál == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991.
p. 219-221., English summ.

1293. TOLNAY Gábor: Szarvasmarhatartás Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a két
világháború között = Die Rinderzucht zwischen den Weltkriegen im Komitat Jász-Nagykun-
Szolnok == Zounuk, 7(1992) 133-147., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

1294. VIGA Gyula: A szinyéri „nyírók” = Die „Schafscherer” von Szinyér == Néprajzi
látóhatár, 1:3-4(1992)216-219., bibl. 219. p. és a jegyz.

1295. VIGA Gyula: Mátészalka állattartásának néprajza = Ethnography of animal breeding in
Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 57-94., Bibl. a jegyz.


Erdőgazdaság / Waldwirtschaft / Forestry

1296. BARABÁS Jenő: Az erdő egy székely falu életében. Vargyas = The role of the forest in
the life of a Székely village : Vargyas == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 153-155., English summ.
1297. OROSZI Sándor: Nagykunsági erdőtelepítések és fásítások a XVIII. századtól 1945-ig =
Afforestation and tree planting in the Nagykunság (Great Cumania) district from the 18th
century until 1945 == ASz, 33:1-4(1991)37-65., bibl. p. 64-65. - English summ. 276. p.

1298. PETERCSÁK Tivadar: Paraszti munkák az Északi-középhegység erdőiben = Wald-
beschäftigungen im nördlichen Mittelgebirge == Agria, 27-28(1991-1992)369-398., ill., bibl.
394-397. p., Deutsche Zsf.

1299. PETERCSÁK Tivadar: Zur Forstnutzung in einem nordungarischen Marktflecken =
Erdőhasználat egy észak-magyarországi mezővárosban == EFC, 7-8:2(1992)539-548., ill.,
bibl. p. 546-547. és a jegyz.

1300. VEHRER Adél: Az erdő jelentősége a kecsői lakosság életében = The importance of the
forest in the life of the inhabitants of Kecső == in. Dolgozatok Kecső néprajzáról. - CSMNT :
Köbölkút, 1991. p. 3-7.

1301. ZSIGMOND József: Ős-Marosszéki Havasok Közbirtokossága = The Highlands
Community of Mures Area == KJNTÉvk, 1(1992)37-46., bibl. a jegyz. 45-46. p.


Szőlőtermelés, borászat / Weinbau / Viniculture

1302. ÁCS Anna: A szőlőbirtoklás rendje és az adózás formái Tapolcafőn a XVIII-XIX.
században = The system of vineyard ownership and types of taxation at Tapolcafő in the 18th-
19th centuries == Agrártörténeti szemle, 32:1-4(1990)85-92., bibl. 92. p. English summ. 291-
292. p.

1303. BALASSA Iván: Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Történeti-néprajzi tanulmány =
Grapes and wines of Tokaj-Hegyalja / szerk. Balassa M. Iván. - Tokaj-Hegyaljai Ág.
Borkombinát : Tokaj, 1991. 752 p., ill., Bibl.: p. 661-680. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf. - Resume en langue francaise

1304. CSOMA Zsigmond: A németnyelvű és a német szőlészeti-borászati szakirodalom
befolyása és elterjedése Magyaroszágon, az újkori mezőgazdasági forradalom idején (18. sz.
vége - 19. sz. eleje) = Der Einfluß und die Verbreitung der deutschen und deutschsprachigen
Weinbauliteratur in Ungarn, während der neuzeitlichen „Landwirtschaftlichen Revolution”
(Ende des XVIII. Jh-s - Anfang des XIX. Jh-s) == MMMKözl(1990-1991)57-73., ill., bibl.
69-72. p., német nyelvű

1305. ÉGETŐ Melinda: A balkáni vörösbor-kultúra hatása az Alföld szőlő-és borkultúrájára =
The influence of Balkán red wine culture on the grapevine and wine culture of the Great
Hungarian Plain == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
269-275 ., bibl. p. 274-275. és a jegyz. - English summ.

1306. ÉGETŐ Melinda: A hegyvám mértéke és kiszámítása a XVIII. században a Zala megyei
Széchényi-birtokokon = The amount of hill-charge and its calculation in the 18th century ==
Agrártörténeti szemle, 32:1-4(1990)73-84., bibl. 84. p. English summ. 291. p.
1307. ÉGETŐ Melinda: Gorske bukve na Madzarskem in v Sloveniji: identifikacija
prekmurskih gorskih bukev == in. Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije, 7. - Ljubljana
: Slov. etn. drustva, 1991. p. 99-108. - English summ.

1308. GÁLL Éva: Adalékok Nagyberki szőlőművelésének XVIII-XX. századi történetéhez =
Contribution to the history of viniculture of Nagyberki from the 18th to the 20th century ==
Somogyi Múzeumok közleményei, 9(1992)97-121., ill., bibl. a jegyz. p. 112-114., English
summ., Deutsche Zsf.

1309. KNÉZY Judit: Belső-somogy falvak lakói az Alsó- és Felsősegesdi szőlőhegyen (XVII-
XX. sz.) = The inhabitants of the villages of Central Somogy in the vineyards of Alsó- and
Felsősegesd (18th. to 20th c.) == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT :
Bp , 1991. p. 533-538., bibl. 537. p. és a jegyz. - English summ.

1310. LICHTNECKERT András: A szántóföldi szőlőtermesztés és következményei a
Balaton-felvidéken a 18. század végétől a jobbágyfelszabadításig = Producing grape on
plough-lands and its results in Balaton-Highlands from the late 18th century till the
emancipation of serfs == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört.
Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 143-149.

1311. LICHTNECKERT András: Szőlőművelés és adózás a balatonfüred-csopaki borvidék
területén a XVII-XIX. században = Vine growing and taxation on the territory of
Balatonfüred-Csopak vine district in the 17th-19th centuries == Agrártörténeti szemle, 32:1-4
(1990)51-72. English summ. 290-291. p.

1312. MAJOR Miklós: Népi bortárolás a Berettyó-Felvidéken = Wine Storing in Barcau Area
== KJNTÉvk, 1(1992)47-59., ill., bibl. a jegyz., English summ., Recapitulare in limba
romana., Deutsche Zfs.

1313. PAPP József: Adatok a Közép-Tisza vidéki szőlőtermelés néprajzához = Angaben zur
Ethnographie des Weinanbaus in der Gegend der Mitteltheis == in. Kultúra és tradíció, 2. -
HOM : Miskolc, 1992. p. 795-802. : ill. - Bibl.: p. 801-802. és a jegyz., Deutsche Zsf.


Méhészet / Bienenzucht / Apiculture

1314. BATHÓ Edit, H.: Az okszerű méhészkedés kialakulása a Jászságban = Die Ausbildung
der haushälterischen Bienenzucht in Jazygien == Zounuk, 7(1992)117-132., ill., bibl. a jegyz.,
Deutsche Zsf.

1315. GUNDA Béla: Méhészkedés a magyarságnál = Bee-keeping of the Hungarian Peasantry
== Agria, 27-28(1991-1992)303-368., ill., bibl. 365-366. p., English summ.

1316. KOTICS József: A méhészet a paraszti gazdálkodás rendszerében = Apiculture. - KLTE
: Debrecen, 1992. 280 fol., ill., Kandidátusi értekezés. - Bibl.: fol. 191-258.

1317. KOTICS József: Bienenzucht und bäuerliche Lebensweise = Méhészet és a paraszti
életmód == EFC, 7-8:2(1992)527-538., ill., bibl. p. 535-537. és a jegyz.
1318. KOTICS József: Gömöri méz- és viszkereskedők = Dealers in honey and wax in Gömör
== in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 265-269. - bibl. p.
268-269. és a jegyz.

1319. KOTICS József: Mézkereskedés Rozsnyón a XIX. században = Trading with honey in
Rozsnyó in the 19. century == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991.
p. 221-231., Bibl.: p. 230-231.

1320. SZABADFALVI József: A magyar méhészkedés múltja = Die Vergangenheit der
ungarischen Imkerei. - Ethnica : Debrecen, 1992. 233 p., ill., Bibl.: p. 211-215. és a jegyz. -
Deutsche Zsf.

1321. SZABADFALVI József: A magyar méhészkedés történeti-gazdasági rétegei = The
historical-economic levels of bee-keeping in Hungary == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 191-198., bibl. p. 194-195. és a jegyz. -
English summ.


Gyűjtögetés, vadászat, halászat / Sammelwirtschaft, Jagd, Fischerei / Hunter-collectors,
Fishing

1322. BATHÓ Edit, H.: Rákfogás Jászdózsán = Crawfish fishing in Jászdózsa == in.
Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 37-40., ill.

1323. DANTER Izabella: Zsákmányoló gazdálkodás = Sammelwirtschaft == in. Gúta
hagyományos gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p. 31-60., ill., bibl. 59-60. -
(Népismereti Könyvtár, 2.)

1324. FÁBIÁN Margit: Adatok a moldvai Lészped község halászatához = Fishing of
Hungarians in Moldova == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 179-183., ill., bibl. 183. p. és a jegyz. - English summ.

1325. GUNDA Béla: Der Bilch bei den Ungarn == Studia slavica, 36:1-4 (1990)143-150.,
bibliogr.: p. 149-150.

1326. HALÁSZ Albert: A csík fogása a Lendva-vidék Mura menti magyar falvaiban =
Pfuhlfischfang in den ungarischen Dörfern an der Mur == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)208-
215., ill., bibl. 214-215. p. és a jegyz.

1327. ISTVÁN Lajos: A korondi taplászok mestersége = The craft of tinder-works in Korond
== Honismeret, 19:1(1991)75-79.

1328. KÓS Károly: Mezőségi néprajzi gyűjtések, 3. Gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás
emlékei = Ethnographical collectings in Mezőség, 3. Plant-gathering and taking for food ==
Művelődés, 41:8 (1992)17-18., ill.

1329. KOVÁCS Endre: A mosztongai halászat emlékei Doroszlón = Andenken der Fischerei
von Mosztonga in Doroszló == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)199-207., ill.
1330. LISZKA József: A zsákmányoló gazdálkodás emlékei a köbölkúti mocsárban = Traces
of gathering for food in the swamp of Köbölkút == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld
néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p. 31-43., ill., bibl. a jegyz. - (A
Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

1331. NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok Imola gyűjtögető gazdálkodásához = Data on
gathering for food in Imola == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE
Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 45-52., bibl. a jegyz. - (Gömör néprajza, 33.)

1332. SOLYMOS Ede: Az esztergomi halászcéh története. 2 = The history of the fishermen's
guild in Esztergom == Halászat, 84:1(1991)22-24.

1333. SOLYMOS Ede: Nemesnádudvar halászatáról = The fishing in Nemesnádudvar ==
MKBKM, 1990(1992)130-134., bibl. a jegyz.

1334. SZILÁGYI Miklós: Halászó vizek - halásztársadalom - halászati technika. A tiszai
halászat történeti-néprajzi elemzése = Fischereigesellschaft - Fischereitechniken. - KLTE,
Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 247 p., Bibl.: p. 210-238. és a jegyzetekben. - (Studia
folkloristica et ethnographica, 29.)

1335. SZILÁGYI Miklós: Hiedelmek és élménytörténetek az óriás harcsákról = Superstitious
beliefs and experiences in connection with the giant silure == in. Kultúra és tradíció, 2. -
HOM : Miskolc, 1992 . p. 471-485. - Bibl.: p. 482-484. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1336. VASS Ildikó: Az erdei terménynek gyűjtögetése Kecsőn = Gathering of forest fruits in
Kecső == in. Dolgozatok Kecső néprajzáról. - CSMNT : Köbölkút, 1991. p. 8-13.


Közlekedés, szállítás / Verkehr, Transport / Traffic, Transport

1337. ALBERT Ernő: Adatok a ditrói tutajozás és szekeresség történetéhez = Contributions to
the history of floatage and carting in Ditró == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp , 1991. p. 385-392., bibl. p. 391-392. és a jegyz. - English summ.

1338. DOBOSY László: Feledésbe vesző elnevezések a mezőgazdaság körében = Agricultural
names, going out of mind == Szülőföldünk, 18 (1992)96-99., ill.

1339. FARKAS József: Hagyományos teherhordás és közlekedés Mátészalkán és környékén =
Traditional carrying loads and transportation in Mátészalka and its surroundings == in.
Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 145-154., Bibl. 154. p.

1340. FODOR István: A magyar szekerezés kezdetei = The beginnings of the Hungarian
carting == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 115-123., ill.,
Bibl. a jegyzetekben

1341. LISZKA József: Az emberi erővel végzett teherhordás eszközei és módjai a Páris-patak
völgyében = The appliances and methods of lugging in the valley of Páris-stream == in.
Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p.
45-61., ill., bibl. a jegyz. - (A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)
1342. LISZKA József: Egy fékező eljárás: a csúszó = A braking method: The slipping == in.
Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p.
63-65., ill. - (A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

1343. MAJDÁN János: Az útadó története = The history of the road-tax == in. A Dunántúl
településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 177-180.

1344. MOLNÁR Erzsébet: Az abszolutizmuskori közlekedés képi ábrázolása = Depicting
traffic in the epoch of the absolutism == Közlektud. szle., 42:4(1992)150-154.

1345. PAPP Imre: A hátikas Szentesen = The dosser in Szentes == Múzeumi levelek, 65-
66(1991)186-193., ill.

1346. SELMECZI KOVÁCS Attila: Szekler Sauerwasser-Händler = Székely borvízárusok ==
EFC, 7-8:2(1992)607-617., ill., bibl. a jegyz. p. 615-617.

1347. VIGA Gyula: Árucsere és időszakos vándorlás a Felföld és a Magyar Alföld tájai között
= Exchange of goods and transitory migration between the different areas of the Hungarian
Alföld (Plain) and Felföld (Highland) == Hírharang, 3(1991)6-9., bibl. 7-9. p.

1348. VIGA Gyula: Áruk és emberek mozgása a Felföldön. Ökológiai szempontok =
Migration of goods and people in the North Hungarian hills. An ecological perspective == in.
Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 107-117., bibl. p. 116-117. és a jegyz.

1349. VIGA Gyula: Fuvaros közvetítők a Felföld és a magyar Alföld közötti árucserében =
The role of the carriers in the exchange of goods between the Hungarian (Alföld) Plain and
Highland (Felföld) == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 209-
220., ill., Bibl. a jegyzetekben

1350. VITA Zsigmond: A szekér, a kocsi és a hintó = The cart, the coach and the barouche ==
Művelődés, 41:2(1992)31-32.


Piac, vásár / Märkte, Messen / Markets, Fairs

1351. CSOMA Zsigmond: Kertészeti terményvásárok, mint a XIX. sz.-i nagytáji
munkamegosztás eredményei = Die Gartenfruchtmärkte, als Ergebniss der Arbeitsteilung der
Grossregionen == MMMKözl(1990-1991) 381-408., ill., bibl. 405-407. p., Deutsche Zsf.

1352. DANKÓ Imre: A brassói posztó útja = The route of Brassó cloth == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 363-372., bibl. p. 368-371. és a jegyz.
- English summ. - Deutsche Zsf. - Recapitulare in limba romana

1353. DANKÓ Imre: A feketetói vásár = The fair of Feketetó == Honismeret, 20:5(1992)51-
57., ill., bibl. a jegyz.
1354. DANKÓ Imre: A javak cseréjének néprajza = The ethnography of the exchange of
goods. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 62 p., Bibl.: p. 39-59. - (Néprajz egyetemi
hallgatóknak, 10.)

1355. DANKÓ Imre: A magyar vásárok néprajza = The ethnography of the Hungarian Fairs
== in. Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad K. : Bp, 1991. p. 639-702., (16)t., ill. +
mell.

1356. DANKÓ Imre: A mátészalkai árucsere néprajza = The ethnography of the exchange of
goods in Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 155-188.,
Bibl. a jegyz.

1357. DANKÓ Imre: Biharnagybajom árucsere-néprajza = The ethnography of the exchange
of goods in Biharnagybajom == in. Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 457-475., Bibl. a jegyz.

1358. DANKÓ Imre: Régi vásáraink világa = The world of our late fairs . - KLTE, Népr. Tsz.
: Debrecen, 1992. 164 p., ill., Bibl. a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 71.)

1359. DEÁKY Zita: Vásári sokadalom - füvesek, foghúzók és társaik = Marktgetümmel -
Kräutler, Zahnklempner und ihre Gefährten == MMMKözl (1990-1991)409-420., ill., bibl.
419-420. p., Deutsche Zsf.

1360. DOBROSSY István: Vendégfogadók, vásározás és üzletkötés a 18-19. századi Borsod
vármegyében = Wirtshäuser, Markttreiben und Geschäftsabschlüsse während des 18-19
Jahrhunderts im Komitat Borsod == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 571-
578. : ill. - Bibl.: p. 576-577. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1361. DOMONKOS Ottó: Ár- és bérszabályzatok = Regulations for prices and wages == in.
Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. - Akad K. : Bp, 1991. p. 705-726.

1362. ELEK György: A hegyvidéki faanyagok ára a 18-19. századi Karcagon = The price of
mountain timber in Karcag, in the 18-19th centuries == Múzeumi levelek, 65-66(1991)80-97.,
bibl. 97. p.

1363. ELEK György: Árak Karcagon a XVIII. század második felében. A református
egyházközség számadásai alapján = Preise in der zweiten Hälfte des 18-ten Jahrhunderts in
Karcag == Zounuk, 7(1992)251-266., ill., Deutsche Zsf.

1364. JANKUS János: A párkányi Simon-Júda-napi vásárokról = On the fairs at name-days of
Simon-Juda in Párkány == Honismeret, 20:5(1992) 58-59., bibl 59. p.

1365. KERECSÉNYI Edit: A dobronaki, kebelei és filóczi (egykor Zala vm. ma Szlovénia)
parasztfazekasok termékértékesítése az 1900-as években = Die Produktenverwertung der
Bauerntöpfer von Dobronak, Kebele und Filócz (ehemals Komitat Zala, heute Slowenien) in
den 1900er Jahren == in. VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. - MTA Veab : Veszprém,
1991. p. 35-39., bibl. az ea. végén, Deutsche Zsf.
1366. KISS Kálmán: Tyúkászok, tikászok Nyugat-Magyarországon = Poulterers in West-
Hungary == Honismeret, 20:6(1992)73-76., bibl. 76. p.

1367. LISZKA József: A megtermelt javak cseréje = Austausch der Produkten == in. Gúta
hagyományos gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p. 145-156., ill., bibl. 156. p. és a
jegyz. - (Népismereti Könyvtár, 2.)

1368. NAGY Vera: A termelt javak feldolgozása és értékesítése = Processing and marketing
of cultivated goods == in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 415-459., ill.,
bibl. 459. p. és a jegyz.

1369. PÁLMÁNY Béla: Városok, mezővárosok - országos és hetivásárok Magyarországon
(1686-1870) = Towns, market towns - fairs and weekly markets in Hungary (1686-1870) ==
MMMKözl(1990-1991)421-428., English summ.

1370. TAKÁCS Péter, UDVARI István: Adalékok a Szepes megyei vásárok és a vásározó
Szepes megyei úrbéres lakosság 18. század végi történetéhez = Beiträge zur Geschichte der
Märkte sowie der markttreibenden Zinsleute im Komitat Szepes gegen Ende des 18.
Jahrhunderts == HOMÉvk, 30-31(1991-1992)171-180., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.

1371. TAKÁCS Péter, UDVARI István: Adalékok Turóc-vármegye vásáraihoz és a vásározó
Turóc megyei úrbéresek 18. század végi történetéhez = Angaben zu den Märkten des
Komitats Turóc und zur Geschichte der markthaltenden Zinsmänner des Komitats Turóc Ende
des 18. Jahrhunderts == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)154-161. bibl. a jegyz.

1372. TAKÁCS Péter, UDVARI István: Nógrád megye XVIII. század végi vásárai és a
Nógrád megyei adózók vásározási szokásai = Fairs at the end of the 18. century in county
Nógrád and marketing customs of the tax-payer population == Honismeret, 19:6(1991)64-74.,
bibl. a jegyz.

1373. A tiszta népművészet esete a piaci viszonyokkal = Connection between pure folk art
and commercial needs / riporter Virág F. Éva, Szvorák Katalin == Magyar hírlap, 24:151
(mell.)(1991)7.

1374. VIGA Gyula: A javak cseréje az alföldi és az észak-magyarországi tájak között =
Exchange of goods between the regions of North Hungary and the Great Hungarian Plain ==
MHOMKözl, 27(1991)313-319.


Mértékek / Masse / Measures

1375. KOVÁCS Sándor: Mértékek Drávapalkonyán a 19. és a 20. században = Traditional
measures in the village of Drávapalkonya in the 19th-20th centuries == Ház és ember,
7(1991)201-208., Deutsche Zsf., English summ.

1376. TANKÓ Gyula: Időbecslés a gyimesi csángóknál = Estimation of time among the
Csángós in Gyimes == Művelődés, 41:1(1992)32-33.
1377. TÓTH István György: Der Zeitbegriff der Bauern und Kleinadelingen in Ungarn im 17.
und 18. Jahrhundert == SF, 50(1991) 145-162., bibl. a jegyzetekbenVegyes adatközlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles

1378. DÁM László: Adatok egy szabolcsi falu népi gazdálkodásához. Balkány = Data to the
rural economy of a village in Szabolcs county == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica :
Debrecen, 1991. p. 181-188., Bibl. a jegyzetekben

1379. KACSKA Zoltán: Kismesterségek Biharnagybajomban = Handicrafts in
Biharnagybajom == in. Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p.
391-456., Bibl. p. 451-456. és a jegyz.

1380. KERECSÉNYI Edit: Letenye néprajzi sajátosságai = The ethnographic features of
Letenye == in. Letenye története. - Városi Önkorm. : Letenye, 1992. p. 72-76.

1381. KNÉZY Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi
kultúrájából = Chapters on the material culture of four villages of Nagyberek in Somogy
County == Somogy megye múltjából , 22(1991)35-54.

1382. KNÉZY Judit: Fejezetek Somogy megye néprajzából = Chapters from the ethnography
of Somogy County. - Somogy M. Levlt. ; Somogy M. Ped. Int. : Kaposvár, 1992. 48 p., ill.,
Bibl.: p. 42-44. - (Iskola és levéltár. Dokumentumok a szülőföldről, 36.)

1383. KÓSIK Ferenc: Sajógömör. Fejezetek a község néprajzához = Local history and
material culture. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 96 p., ill., Bibl.: 93. p. - (Gömör
néprajza, 38.)

1384. KOVÁCS Judit, É.: Gömörmihályfalva. Fejezetek a község néprajzából = Local history
and material culture. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 118 p., ill., Bibl. a jegyzetekben. -
(Gömör néprajza, 37.)

1385. RÁCZ Magdolna, D.: Adatok Nyírbátor népművészetéhez = Data to the folk art of
Nyírbátor == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 393-403., ill.,
Bibl. a jegyzetekben

1386. TIMAFFY László: Rábaköz és Hanság = Rábaköz and Hanság. - Novadat : Győr, 1991.
270 p., ill., Bibl.: p. 263-266.


NÉPCSOPORTOK, KÖLCSÖNHATÁS / ETHNIK, INTERETHNIK / ETHNICITY,
INTERETHNIC RELATIONS

Nemzeti kölcsönhatás / Interethnik / Interethnic relations
1387. BALASSA Iván: Volkskultur in Ungarn im Vergleich zur Kultur der Nachbarvölker ==
in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k . - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ;
Wien, 1991. p. 551-558.

1388. BISZTRAY György: Magyarságoktatás egy- és többnemzetiségű kulturális közegben =
Hungarian language instruction in a uni- and multi-nationality cultural environment == Regio,
3:4(1992)102-109. - English summ.

1389. BODNÁR Mónika: Bódva völgye népessége. Húsvéti táplálkozási szokások
interetnikus kapcsolatai = The population of Bódva valley == in. Interetnikus kapcsolatok a
Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 47-48. -
Magyar és szlovák ny.

1390. BOGLÁR Lajos: Tolerancia és intolerancia. Civilizációk találkozása = Tolerance and
intolerance. Meeting of different civilizations == Rubicon, 3:5(1992)15-18.

1391. BŐDI Erzsébet: Etnikus jegyek és interetnikus kapcsolatok a gömöri magyarok népi
táplálkozásási kultúrájában = Etnic signs and interethnic connections in the nourishing culture
of the Hungarian population in Gömör county == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-
medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 46-47. - Magyar és
szlovák ny.

1392. CSOMA Zsigmond: Idegen nyelvet tanuló szolga- és cseregyerekek a Kárpát-medence
nyugati területein = Knecht- und Tauschkinder in den westlichen Gebieten des
Karpatenbeckens, bei eine Fremdsprache lernen == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)54-69.,
ill., bibl. p. 68-69.

1393. DÁNIELISZ Endre: Kétnyelvű (román-magyar) népdalok a bihari tájakon = Bilingual
(Roumanian-Hungarian) folksongs in the region of Bihar == in. Nemzetiség-identitás. -
Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 108-110.

1394. DANIER Izabella: Temetkezési szokások Délnyugat-Szlovákia vegyes (magyar-
szlovák) lakosságú falvaiban = Burial customs in the villages with mixed (Hungarian-
Slovakian) population in Southwestern Slovakia == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica :
Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 111-113.

1395. DEÁKY Zita: A bábák interetnikus közvetítő szerepe és kapcsolatai = The interethnical
intermediating role and connections of the midwives == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica :
Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 114-120., bibl. a jegyz.

1396. DORINEL, Ichim: Portul popular romanesc al ceangailor moldoveni = A moldvai
csángók román népviselete = The Roumanian folk costume of the Csángó people in Moldova
== in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 126-130., román ny.

1397. FEJŐS Zoltán: Folklór és turizmus. Jegyzet a kultúraközi kommunikáció egy
lehetőségéről = Folklore and tourism. Notes on a possibility of intercultural communication
== in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 337-346., ill., bibl. p. 345-346. és a jegyz.
1398. GUNDA Béla: Összeötvözött tájak és népek. A kárpát-medencei etnikai érintkezés
történetéből = Mixed regions and peoples. Chapters from the history of ethnic communication
in the Carpathian Basin == Népszabadság, 50:133(1992)18-19.

1399. HAMAR Dániel: Hírünk a világban = Our fame in the world == Téka, Bp, 13(1992)21-
22., ill.

1400. HEGEDŰS Antal: Zombori szerbek és magyarok 1848/49-ben a szerb és a magyar sajtó
tükrében = Serbians and Hungarians from Zombor in 1848/49 in the aspect of the Serbian and
Hungarian press == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992.
51-56., bibl. a jegyz. 55-56. p. Szerb nyelvű összefoglaló. - (A Kecskeméti Katona József
Múzeum közleményei, 5.)

1401. KATONA Imre: Etnocentrizmus vagy kézfogás. A Kárpát-medencében együtt élő
népek esélyeiről = Ethnocentrism or shaking hands. The chances of the peoples living together
in the Carpathian Basin == Tiszatáj, 45:9(1991)67-71.

1402. LIMBACHER Gábor: Egy vallási szokás népi elnevezésének és sajátosságainak
elemzése interetnikus szempontból. A palóc „vendégség” és a szlovák „host'ina” = Analysis
of the characteristics and the vernacular name of a religious custom from interethnic aspect.
Entertainement of guests (vendégség) among the Palóc and „host'ina” among the Slovakian
people == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 299-304.

1403. LISZKA József: A Kisalföld vándorai. Adalékok és szempontok a magyar-szlovák
etnokulturális kapcsolatok vizsgálatához = The Slowakian wanderers of Kisalföld == Limes,
2(1991)79-89., bibl. p. 87-89. - Deutsche Zsf., Engl.summ.

1404. LISZKA József: A Kisalföld vándorai. Szempontok és adalékok a magyar-szlovák
etnokulturális kapcsolatok vizsgálatához = The wanderers of Kisalföld. Aspects and
contributions to examine the ethnocultural interactions of Hungarians and Slovaks == in.
Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p.
19-28., bibl. a jegyz. - (A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

1405. LISZKA József: Interetnikus kapcsolatok a népi teherhordás eszköztárában és
terminológiájában = Interethnic connections in the terminology and tools of the rural system
of carrying loads == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom
1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 36-38. - Magyar és szlovák ny.

1406. LUKÁCS László: A húsvéti korbácsolás interetnikus vonatkozásai = Die interetnischen
Bezüge der österlichen Rütenzüchtigungen (Schmeckostern) == in. Interetnikus kapcsolatok a
Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 25-26. -
Magyar, szlovák és német ny.

1407. MÉRY Margit: Etnikus jegyek és interetnikus összefüggések a szlovákiai magyarok
népviseletében = Ethnic signs and interethnic connections in the folk costumes of the
Hungarian population in Slovakia == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi
felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. 52 p.
1408. SAROSÁCZ György: Házőrző isten avagy a télűző szellem = House-god or winter
expelling spirit == Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991) 22-26.

1409. SILLING István: Palócos elemek a jugoszláviai magyarok nyelvjárásában és népi
kultúrájában = Palóc elements in the dialect and folk culture of the Hungarians in Slovakia ==
in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT :
Komárom, 1991. p. 42-44., Magyar és szlovák ny.

1410. SZABÓ László: A nemzetiségekről - honismeret ürügyén = On the ethnic minorities
under the pretext of having acquaintance with the homeland == VHKözl, 2(1991)13-20.

1411. TÁTRAI Zsuzsanna: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban
= Austro-Hungarian interethnic connections in the feastal customs == in. A magyar nyelv és
kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 896-901.,
Bibl.: p. 900-901.

1412. TÓTH Emilia: A magyar kultúra hatása egy nemzetiségi falura és népdalkincsére = The
influence of Hungarian culture on the culture and folk-song treasury of a foreign nationality
group == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. :
Bp ; Wien, 1991. p. 943-947.

1413. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a barokk kori
zarándoklatok tükrében = Austro-Hungarian inter-ethnic relations as reflected in the
pilgrimages of the Baroque period == Századok, 126:1(1992)517-566., bibl. a jegyz. 554-564.
p., English summ., Res. en langue francaise

1414. UJVÁRY Zoltán: A népszokások interetnikus kapcsolatai a Kárpátok és a Alföld
találkozásának övezetében = Interethnic relations of folk customs in the connected area of the
Alföld and the Carpathians == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében,
Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 7-10. - Magyar és szlovák ny.

1415. VARGA Lídia: A népi táplálkozás kölcsönhatásai Tárnok község magyar és szlovák
lakosai között = Interethnic influence in the nourishment of the Hungarian and Slovakian
inhabitants of Tárnok == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében,
Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 44-46. - Magyar és szlovák ny.

1416. VIGA Gyula: Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a magyar Alföld és az
érintkező domb- és hegyvidék között = Several interethnic relations between the Hungarian
Alföld and the connected hill and mountain area == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-
medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 38-39. - Magyar és
szlovák ny.

1417. VIGA Gyula: Einige interethnische Beziehungen des Warenaustausches und der
Migration in Nordungarn = Az észak-magyarországi árucsere és migráció néhány interetnikus
vonatkozása == EFC, 7-8:2(1992)589-605., bibl. a jegyz. p. 99-604.

1418. VOIGT Vilmos: Reformkori mesék és mondák két nép között = Fairy tales and legends
of the reform era among two nations == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi
felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. 14. p. - Magyar és szlovák ny.
1419. ZIELBAUER György: Együttélés és asszimiláció az őslakos németség, a bukovinai
székelyek és a felvidéki magyarok között (1945-1980) = Living together and assimilation
among the original German inhabitants, Bukovinian Szeklers and Highlander Hungarians
(1945-1980) == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p. 123-
133., bibl. a jegyz.


Nemzeti identitás / Identität / Identity

1420. ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében = Facts
and problems abaut the religious life of the Hungarian national minorities == Regio,
3(1991)13-37., bibl. a jegyz. 37. p., Engl. summary

1421. ANDRÁSFALVY Bertalan: Györffy István programja a népi műveltség elemeinek
össztársadalmi elterjesztésében = István Györffy's program for general spreading of the
elements of rural culture == in. Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. -
Magyarságkut. Int. : Bp , 1991. p. 159-166. - (A magyarságkutatás könyvtára; 7.)

1422. BANKÓ András: Felvidéki folkosok = The folkists of Upper-Hungary == Téka, Bp,
13(1992)56-57., ill.

1423. BARNA Gábor: Vallás és nemzeti tudat = Religion and national identity == Új
Horizont, 19:5-6(1991)79-83.

1424. BÁRTH János: A kalocsai népművészet magyar jelképpé formálódásának folyamata =
The process of how the folk art of Kalocsa region became the symbol of Hungarian identity
== in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ;
Wien, 1991. p. 905-910.

1425. BARTHA Elek: A vallás és a nemzeti kisebbségek néprajzi kutatása = Religion and the
ethnographic research of the national minorities == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica :
Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 47-49.

1426. BIRÓ Zoltán, A.: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról = On some
features of regional identity == Regio, 3:4(1992) 61-71. - English summ.

1427. BIRÓ Zoltán, A.: Megkomponált találkozás = Composed meeting == Tett, 53-54:1-
2(1991)39-41.

1428. BŐDI, Paul: Ethnic Communities and the Retention of Cultural Traditions in the 1990s
== Hungarian studies, 7:1-2(1991-1992) 177-186., bibl. a jegyz. 183-184. p.

1429. CSEPELI György: The social construction of national identity in contemporary
Hungary / KOVÁCS Ferenc (ford.) == Szociológiai figyelő, 7:2(1991)55-63.

1430. CSIPKA Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében
= An Awerenes of Identity of the Minorities in Hungary: Reflected by the Applications ==
Regio, 3:4(1992)164-167.
1431. CSOMA Zsigmond: A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a
Kárpát-medencében (18-19. sz.) = Traditional image of economy and the ethnical identity in
the Carpathian basin (18th-19th centuries) == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba
; Debrecen, 1991. p. 97-107., bibl. 106-107. p. és a jegyz.

1432. CSOMA Zsigmond: A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a
Kárpát-medencében (18-19. század) = Traditional image of economy and the ethnical identity
in the Carpathian basin (18th-19th centuries) == KJNTÉvk, 1(1992)7-23., bibl. 22-23. p.

1433. CSÖRGITS József: Magyar nemzettudat a mai Horvátországban = Hungarian national
consciousness in contemporary Croatia == Nyelvünk kult, 86(1992)46-47.

1434. DEÁKY Zita: Az együttélés legujabb formái. Variációk a kisebbséggé válásra
Romániában = The most recent forms of coexistence : Variation on the retreat into minority in
Romania == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 65-67.,
English summ. - Deutsche Zsf. - Recapitulare in limba romana

1435. DEMETER ZAYZON Mária: Nyelv - kultúra - történelem. Nemzetiségspecifikus
ismeretek a Komárom-Esztergom megyei németeknél és szlovákoknál = Language-culture-
history. Specific knowledge of nationalities among the Germans and Slovaks in Komárom-
Esztergom counties == Honismeret, 20:5(1992)14-20.

1436. DOBOS László: A magyar nemzettudat az ezredfordulón = Hungarian national
consciousness at the turn of the millenium == Nyelvünk kult, 86(1992)16-22.

1437. DREISZIGER, Nandor, F: Sub-Ethnic Identities. Religion, Class, Ideology, etc. as
Centrifugal Forces in Hungarian-Canadian Society == Hungarian studies, 7:1-2(1991-
1992)123-138., bibl. a jegyz. 137-138. p.

1438. FEISCHMIDT Margit: A nemzet: eszme és/vagy valóság = Nation: Idea and/or Reality
== Üzenetek, 3:1-2(1992)124-127.

1439. FEJŐS Zoltán: A tengerentúli magyar egyházak = Hungarian churches overseas ==
Regio, 3(1991)89-105., bibl. a jegyz. 103-105. p., Engl. summary

1440. FEJŐS Zoltán: Magyarok Chicagóban = Hungarians in Chicago == Janus,
8:3(1991)(11) p., ill., bibl.: 2. p.

1441. FEJŐS Zoltán: Szokás és jelkép. Betlehemesek, kántálók, karácsony magyar
Amerikában = Brauch und Symbol. Krippenspiel und Kurrendesingen, Weihnachten in
Ungarisch-Amerika == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 289-303. : ill. -
Bibl.: p. 301-303. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1442. FERENCZ Csaba: „Egy nemzetnél az kelthet bámulatot...” = „It's as tonishing at a
nation...” == Művelődés, 40:9(1991)29

1443. GALAMBOS Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népművészet szerepe a nemzeti
kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban = The role of linguistics and folk art in
the preservation and deepening of national culture in Burgenland == in. A magyar nyelv és
kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 1209-1214.

1444. GÁLL Ernő: A romániai magyarság identitásának változásai = Changes in the identity
of the Hungarians in Roumania == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 186-188.

1445. GAZDA József: A moldvai csángók kántorkodásáról = Precentorship among the
Csángós in Moldavia == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas
Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 225-227.

1446. GRÁFIK Imre: Muzej narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur =
Museums of national minorities and the preservation of national culture == Etnolog,
(1)52(1991)187-194., ill., bibl. p. 191-193.

1447. GYIVICSÁN Anna: Modely tradicnej kultúry v súcasnosti - ako preja vy etnickej
identity = A hagyományos kultúra jelenkorban létező modelljei - mint az etnikai identitás
megnyilvánulásai = Present day models of the traditional culture as manifestation of ethnic
identity == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 121-125.,
bibl. 125. p., szlovák ny.

1448. GYURGYIK László: Katolikus magyarok Szlovákiában = Roman Catholic Hungarians
in Slovakia == Regio, 3(1991)131-139., Engl. summary

1449. HALÁSZ Péter: A modvai csángók magyarság tudatáról = About the Hungarian identity
of the Csángó people in Moldva == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 213-215.

1450. HALÁSZ Péter: Hol vagytok székelyek? = Where you've been, Szeklers? == in.
Magyarország szegin. - Erdélyi Kör : Békéscsaba, 1991. p. 3-5., ill.

1451. HANÁK Péter: Nemzetképek változása = Changing national identity == Tett, 53-54:1-
2(1991)70-71.

1452. HENKEY Gyula: A magyarság kontinuitása magyarországi népességek antropológiai
vizsgálata alapján = Continuity of the Hungarians on the basis of anthropological studies in
the populations of Hungary == in. Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó .... -
Zürichi Magy. Tört. Egyes. : Zürich, 1991. p 55-62., English summ. - Deutsche Zsf. - Résumé
en langue francaise

1453. HOPPÁL Mihály: A hagyomány szava = The Voice of Tradition == Üzenetek, 3:1-
2(1992)44-57., bibl. 55-57. p.

1454. HUSEBY-DARVAS, Éva, V.: Handmade Hungarinness. The Construction of Ethnic
Identity Among Elderly Noodlemakers in Michigan == Hungarian studies, 7:1-2(1991-
1992)187-196., bibl. a jegyz. 194-196. p.
1455. ILLYÉS Elemér: Ethnic continuity in the Carpatho-Danubian area . - Struktura Press :
Hamilton, 1992. XIII, 439 p., Bibl.: p. 399-419. és a jegyzetekben. - (East European
monographs, 249.)

1456. ILLYÉS Elemér: National minorities in Romania. Change in Transylvania. - Struktura
Press : Hamilton, 1992. V,355 p., ill., Bibl.: p. 305-336. és a jegyzetekben. - (East European
monographs, 112.)

1457. IVÁNSTY-PAP Elemér: Identitásproblémák a magyar diaszpórában = Identity
problems within the Hungarian diaspora == Regio, 4(1991) 166-173., bibl. 172-173. p., Engl.
summary

1458. KATONA Imre: A népi előítéletek tér és idő feletti rendszere. A népek önmagukról és
másokról = The system of folk preconceptions over space and time. The opinion of peoples
about themselves and about others == Tekintet, 5:2(1992)43-58.

1459. KESZEG Vilmos: Az identitástudat változása = Changing identity == Művelődés, 40:2-
3(1991)12-13.

1460. KESZEG István: Hovatartozásunkért = For our identity! == Hírharang, 3:1-2(1992)20-
21.

1461. KESZEG Vilmos: Hagyomány és identitás = Tradition and identity == Korunk,
4(1992)45-46.

1462. KESZEG Vilmos: Identitás-váltás. Megjegyzések a periférikus tudás entrópia-
módosulásához = Change of identity. Comments on the ethropic modification of peripheric
knowledge == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 259-262.

1463. KÓSA László: Hungarology: Changes and Variations in the Meaning of a Word and
Concept == Hungarian studies, 7:1-2(1991-1992)5-21.

1464. KRÍZA Ildikó: Etnikus identitás, nemzeti önismeret = Ethnic identity, national self-
knowledge == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 283-286.,
bibl. a jegyz.

1465. KÜLLŐS Imola: Betyárfolklór és nemzeti önkép - Magyarországon és Európában = The
image of highwaymen in folklore and national selfperception. Variantions in Hungary and in
Europe == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 271-284., bibl. p. 283-284. és a
jegyz.

1466. LEHTINEN Ildikó: Népviselet és nemzeti öntudat. „Jegyes a mi viseletünk” = Folk
costume and national identity == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. -
Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 918-923., Bibl.: p. 922-923.

1467. MAGYARI NÁNDOR László, MAGYARI VINCZE Enikő, Oláh Sándor, BÍRÓ
Zoltán, BODÓ Julianna, GAGYI József: Mentális környezet = Mental environment == Janus,
8:1(1991)54 p., ill., bibl.: p. 51-54.
1468. MAJOR Miklós: Földrajzi táj - népi tájtudat. Felső-Berettyómenti helyzetkép =
Geographic scenery - and rural geography == Művelődés, 41:3(1992)16-17.

1469. MÉRY Margit: Etnikus jegyek a szlovákiai magyarok népviseletében = Ethnic
characteristics in the folk costume of the Hungarians in Slovakia == in. Nemzetiség-identitás.
- Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 325-327., bibl. 327. p.

1470. MOLNÁR-BASA Enikő: At Home in the United States. Assimilation without the
Betrayal of Roots == Hungarian studies, 7:1-2(1991-1992) 99-103.

1471. NAGY Károly: Nemzettudat, nacionalizmus, modern magyarságtudat = National
consciousness, nationalism, and modern conception of the Hungarian identity == Nyelvünk
kult, 86(1992)23-27.

1472. NAGY Károly: Nemzettudat, nacionalizmus, sovinizmus, modern magyarságtudat =
National consciousness, nationalism, chauvinism and modern conception of the Hungarian
identity == Művelődés, 41:10(1992) 9-11.

1473. NAGY Olga: Az egyház (vallás) szerepe az identitás megőrzésében = The role of the
church (religion) in the conservation of identity == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica :
Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 330-332.

1474. NIEDERMÜLLER Péter: Az etnikai különállás és kultúrális együttélés = Ethnic
autonomy and cultural coexistence == Tett, 53-54:1-2(1991)87-91.

1475. NIEDERMÜLLER Péter: Die Volkskultur und die Symbolisierung der Gesellschaft :
Der Mythos der Nationalkultur in Mitteleuropa == Tübinger Korrespondenzblatt, 40(1991)27-
43., bibl. p. 42-43.

1476. NIESSEN, James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón = Religion and
Nationality in Transylvania at the Turn of the Century == Regio, 3(1991)38-64., bibl. a jegyz.
58-64. p., Engl. summary

1477. PÁZMÁNDI Zsuzsanna: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német
kisebbségek asszimilációjára = The influence of urbanization on the assimilation of the
Hungarian and German minorities in Slovakia and in Vajdaság == Regio, 3:1(1992) 32-47.

1478. POMOGÁCS Béla: Nemzeti integráció = National integration == Nyelvünk kult,
86(1992)27-31.

1479. RADÓ Péter: A Bács-Kiskun megyei nemzetiségi közösségek vitalitása = The vitality
of ethnic communities in Bács-Kiskun County == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M.
Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 163-168., bibl. 168. p. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum
közleményei, 5.)

1480. RÉVÉSZ Bertalan: A magyar nemzettudat zavarai a Zoboralján = The problems of
Hungarian national consciousness in Zoboralja == Nyelvünk kult, 86(1992)40-43.
1481. SALAMON Konrád: A nemzettudatról gondolkodva = Reflecting upon national
consciousness == Nyelvünk kult, 86(1992)35-37.

1482. SERES András: Kántorkodás a moldvai magyarok körében = Precentorship among the
Hungarians in Moldavia == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas
Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 222-224.

1483. SZABÓ Ádám, T.: Szellemi környezetvédelmünk Erdélyben = The protection of our
intellectual environment in Trasylvania == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége.
- MNT : Bp, 1991. p. 59-64., bibl. 64. p. és a jegyz. - English summ.

1484. SZABÓ T. Ádám: A moldvai katolikusok = Catholic population in Moldavia == Téka,
12(1992)13-20., ill.

1485. SZÉKELY András Bertalan: A magyarországi kisebbségpolitika új fejleményei.
Kormányzati erőfeszítések a Kárpát-medencei kisebbségek azonosságtudatának erősítésében =
New developments of the Hungarian policy of minorities : Governmental efforts for
strengthening the identity of the minorities in the Carpathian Basin == in. Nemzetiség-
identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 419-423., bibl. 423. p.

1486. SZENDREY, Thomas: Reflections on the Historical Consciousness of Hungarians in
North America == Hungarian studies, 7:1-2(1991-1992) 105-112.

1487. SZŰCS Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kérdés
előtörténetéből = The formation of the Hungarian national consciousness / Szerk. Zimonyi
István. - Magyar Őstört. Kvt. : Szeged , 1992. 330 p., Bibl.: p. 297-317., a kötet végén és a
jegyzetekben. - (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 3.)

1488. TANKÓ Gyula: Kik vagyunk mi gyimesi csángók?. Eredettudat, egy kis történelem,
szókészlet, népi élet = Who are we, Csángós in Gyimes?. Being aware of genesis; history,
vocabulary, folk life == in. Magyaroszág szegin. - Erdélyi Kör : Békéscsaba, 1991. p. 6-12.

1489. UJVÁRY Zoltán: Identitás és etnikum = Identity and ethnicity == in. Nemzetiség-
identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 13-16.

1490. VARGA László: A néprajztudománynak láthatatlanná kell tennie a határokat =
Ethnography has to make the boarders invisible == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp
; Debrecen, 1991. p. 223-224. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

1491. VILÁGHY Katalin: A magyar nemzettudat az ezredfordulón = Hungarian national
consciousness at the turn of the milleneum == Nyelvünk kult, 86(1992)47-49.

1492. VOIGT Vilmos: A hagyomány és az etnikus identitás = Tradition and ethnic identity ==
in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 449-451., bibl. a jegyz.

1493. VÖŐ Gabriella: A népi tréfa szerepe az identitás fejlesztésében = The role of the folk
joke in developing identity == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba,
1991. p. 452-456., bibl. a jegyz.
1494. VÖŐ Gabriella: A népi tréfa szerepe az identitástudat fejlesztésében = The role of the
folk joke in developing identity == Művelődés, 40:5-6(1991)36-38., bibl. a jegyz.

1495. VÖŐ Gabriella: Más-e a székely? = „Are the Seklers not the same?” == Művelődés,
40:11-12(1991)66-68.

1496. ZALATNAY István: Etnikai közösség: kihívás és feladat az egyházak számára
régiónkban = Ethnic community: Challenge and task for the churches in East-Central Europe
== Regio, 3(1991)3-12., Engl. summary

1497. ZIKA Klára: „Saját utunkat járjuk de a lelkünk jelentős része Magyarországé” = „We
live our own life but the best parts of our Souls belong to Hungary” == Honismeret,
20:4(1992)5-12., ill. Kisebbségek Magyarországon / Minderheiten in Ungarn / Minorities in
Hungary


Bolgárok / Bulgaren / Bulgarians

1498. KISS Mária: Kerekasztal-beszélgetés a bolgár és magyar húsvéti szokásokról = Round-
table discussion about the Hungarian and Bulgarian Easter traditions == Néprajzi hírek, 20:2-
3(1991)74-75.

1499. SZABEVA Aszja: Tudományos konferencia a magyarországi bolgárokról = Scientific
Conference about the Bulgarian Population in Hungary == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991)81-83.


Cigányok / Zigeuner / Gipsies

1500. BALÁZS Gusztáv: Átok, eskü, cigánytörvényszék a nagyecsedi oláhcigányoknál.
Armaja, colax, romanji-krisi ko csedake roma = Flüche, Schwürze und Zigeunergericht bei
den walachischen Zigeunern von Nagyecsed == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc,
1992. p. 629-639. : ill. - Bibl.: p. 638., Deutsche Zsf.

1501. BALOGH Ödön: A cigányok megjelenése, letelepítése Kiskunfélegyházán = The
appearance of Gypsies and their settling in Kiskunfélegyháza == in. Dunatáji találkozás. -
Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 57-62., bibl. a jegyz. 62. p. - (A Kecskeméti
Katona József Múzeum közleményei, 5.)

1502. BENKŐ Irén: Cigány népballadákról = About the Gipsy folk ballads == Művelődés,
40:1(1991)40-42., bibl. 42. p.

1503. CSONGOR Anna, SZUHAY Péter: Cigány kultúra, cigánykutatások = Gipsy culture,
gipsy researches == BUKSZ, 4:2(1992)235-245.

1504. ELEK György: A karcagi cigányság a 18. században = The Gipsies in the 18.th century
in Karcag == Jászkunság, 37:5(1991)42-45.
1505. EPERJESSY Ernő: Adatok a beás cigányok névcsere-kérdéséhez = Magic name change
among the Beash gipsies == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 639-641., bibl. 641. p. - English summ. - Recapitulare in limba romana

1506. FENYVESI László: A mezővárosi cigány népesség foglalkozása, vallása és demográfiai
struktúrája Pest-Pilis-Solt vármegyében. 1768 = Profession, religion and demographical
structure of the market-town gipsies in Pest-Pilis-Solt County in 1768 == Phralipe,
3:2(1991)9-13.

1507. GÖRÖG-KARÁDY Veronika: A magyar szóbeli irodalom cigányképe = The image of
the Gipsy in the Hungarian oral literature == Phralipe, 3:4(1992)6-10.

1508. A három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék = The three fates. Baias Gypsy tales
from Őrtilos / Gyűjt. Eperjessy Ernő. - MTA NKI : Bp., 1991. 140 p., (8)t., ill., English
summ. - (Ciganisztikai tanulmányok, 8.)

1509. JAKUS Lajos: Cigányvajdák privilégiumai = Privilegs of gypsy voivodes ==
Honismeret, 20:5(1992)20-22., bibl. a jegyz.

1510. Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése = Ernő Király's collection of Gypsy folk
music from Voivodina / Szerk. Kovalcsik Katalin. - MTA Zenetud. Int. : Bp, 1992. 268 p., ill.,
Bibl.: p. 221-223. - Magyar, angol és horvát ny. - (Európai cigány népzene, 3.)

1511. KOCSIS Károly, KOVÁCS Zoltán: A cigányság helye az Alföld társadalmában = The
role of the Gypsies in the society of the Plain == Alföldi társadalom, 2(1991)5-19.

1512. KOLÁR Jószef: Zingari in Ungheria e in Transilvania. Una documentazione fotografica
== Lacio drom, 5(1991)15-19., ill.

1513. KOLLÁR József: Passato, presente, futuro == Lacio Drom, 28:3 (1992)42-44.

1514. KOVALCSIK Katalin: Karácsonyi köszöntés a beás cigányoknál = Christmas greeting
among the Beash gypsies == Zenetudományi dolgozatok, 1990-1991(1992)213-240., ill.,
kotta. - English summ.

1515. LAKATOS Menyhért: A cigányság törzsi és nemzetiségi kérdései = Tribal and clan
problems of the Gypsies == in. Nemzetiség-identitás . - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba,
1991. p. 291-294.

1516. A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei =
Ergebnisse der in Ungarn am 31. Jänner 1893 durchgeführten Zigeuner-Conscription / szerk.
az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - JPTE : Pécs, 1992. V, 73, 60, 92 p., ill., a
Budapesten 1895-ben, az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal által megj. mű reprintje. -
(Magyar statisztikai közlemények, 9.)

1517. Miklós fils-de-jument. Contes d'un Tzigane hongrois : János Berki raconte... / présentés
Veronika Görög. - Akad. ; CNRS : Bp ; Paris, 1991. 257 p., (8)t., ill., Bibl.: p. 52-54. - A
függelékben cigány nyelvű népmesével
1518. NAGY Gusztáv, ZSELENSKY Péter T.: Kantár a szénában. Karácsonyi cigány
népszokások = Bridle in hay. Gipsy Christmas customs == Amaro drom, 26(1992)14-15.

1519. NAGY Olga: Cigánymesék vizsgálatának néhány tanulsága = Some results of
examining Gypsy tales == Művelődés, 41:9(1992)24-26., bibl. a jegyz. 26. p.

1520. OKELY, Judith: Szimbolikus határok. A cigányság hiedelemvilágáról = Symbolic
verges. Gipsy beliefs / GORDOS Judit (ford.) == Café Bábel, 1(1991)37-54.

1521. RÉZMŰVES Melinda: Halottakra való emlékezés = Remembrance on dead people ==
Phralipe, 3:3(1992)9-13.

1522. ROSTÁS-FARKAS György: Cigányságom vállalom = Grizhij muro romanipe. -
Kossuth : Bp, 1992. 74,(6)p., ill.

1523. ROSTÁS-FARKAS György, Karsai Ervin: A cigányok története = Le romengi historija.
- Cigány Tud. és Műv. Társ. : Bp., 1992. 121 p., ill., Bibl.: p. 92-109.

1524. ROSTÁS-FARKAS György, Karsai Ervin: Cigány mese- és mondavilág, 1. kötet,
Apám meséi - Cigány álmok = Gypsy folk tales, vol. 1., La tataske paramichi - Románe
lyindri. - Cigány Tud. és Műv. Társ. : Bp, 1992. 100 p., ill.

1525. ROSTÁS-FARKAS György, Karsai Ervin: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások =
Le romenge butya. - OMIKK : Bp., 1991. 117 p., ill.

1526. ROSTÁS-FARKAS György: Adalékok a Békés megyei oláh cigányok temetkezési
szokásaihoz és az ezzel kapcsolatos hiedelmekhez = Contribution to the burial customs and
the beliefs related with it among the Vlach Gypsies in the county of Békés == in. Nemzetiség-
identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 384-388.

1527. Szalonnafa. Varsányi cigány népmesék = Gypsy folk tales / Elmondta Berki János és
családja, gyüjt. Görög Veronika, Grabócz Gábor et al. - Akad. K. : Bp, 1992. 250 p., ill. -
(Mesék, mondák, történetek.)

1528. TÓTH Péter: Cigányok Miskolcon a 18. század közepén = Zigeuner in Miskolc in der
Mitte des 18. Jahrhunderts == HOMÉvk, 30-31 (1991-1992)205-215., bibl. a jegyz. -
Deutsche Zsf.

1529. WILKINSON-KERTÉSZ Irén: Egy eredeti és egy átvett dal összehasonlító vizsgálata
az oláh cigány repertoárból = Comparative study on an „original” and a „loan” Walach gipsy
song == Magyar zene, 33:3(1992)259-282.


Délszlávok / Südslawen / Southern Slavs

1530. DANKÓ Imre: A karlócai érsekség egyházszervezete és görögkeleti népessége a XVIII.
században az összeírások tükrében = Die Kirchenverwaltung und die griechisch-orthodoxen
Anhänger des Erzbistums in Karloca im Spiegel der Registraturen des 18. Jahrunderts == in.
A szerbek Magyarországon. - Móra F. Múz. : Szeged, 1991. p. 113-126. : ill. - Bibl. a
jegyzetekben., Deutsche Zsf.

1531. DOMONKOS János: A Rába-vidéki szlovének magyarországi szűkebb hazája Vasban
= The Hungarian proper-homeland of Slovenians of the Rába-region in Vas county ==
Honismeret, 20:5(1992)22-23., bibl. a jegyz.

1532. DRLJACA, Dusan: A magyarországi szerbek etnológiai tanulmányozásának
problematikája = The problematics of the ethnic research of the Serbs in Hungary == in.
Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 131-137., bibl. 137. p.

1533. FEHÉR Zoltán: A bátyai nép dalkincsének és zenei életének sajátosságai =
Characteristics of songs and music life of the people in Bátya == in. Dunatáji találkozás. -
Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 131-136., bibl. 136. p. - (A Kecskeméti Katona
József Múzeum közleményei, 5.)

1534. FEHÉR Zoltán: A bátyai nép kettősgyökerű kultúrájának sajátosságai = The
peculiarities of the double-rooted culture of the people of Bátya == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 81-88., bibl. p. 87-88. és a jegyz. - English
summ. - Horvát ny. összefogl.

1535. FELFÖLDI László: A Maros menti szerbek táncéletének főbb vonásai = The main
features of the dance life of the Serbs living along the Maros river == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 477-488., ill., bibl. 487. p. és a jegyz.-
English summ. - Délszláv. ny. összefogl.

1536. GELENCSÉR József: Busók a Dráva menti sokácoknál = „Buso” mummers among the
Sokác, living along the Dráva river == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 429-434., ill., bibl. 434 p. és a jegyz. - English summ. - Délszláv ny.
összefogl.

1537. GRBIC, Jadranka: Jezik, etnos i drustvena zbilja. Prilog proucavanju korelacie jezika i
etniciteta na primjeru Hrvata u Madarskoj = Language, ethnos and social reality. A
Contribution to the Study of Correlation between Language and Ethnicity on the Example of
Croatian Population in Hungary == in. Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije, 7. -
Ljubljana : Slov. etn. drustva, 1991. p. 17-24., : bibl. p. 23-24. - English summ.

1538. GRIN Igor: A Maros menti szerbek népköltészeti hagyományainak néhány jellemző
vonásáról = Angaben zu der Volksdichtung der Serben auf dem Mieresch-Gegend == in. A
szerbek Magyarországon. - Móra F. Múz. : Szeged, 1991. p. 199-216. - Bibl. a jegyzetekben.,
Deutsche Zsf.

1539. GRIN Igor: A szerb és horvát népköltészeti hagyományok magyarországi kutatásáról, a
kezdetektől 1975-ig = On the research of the Serb and Croatian traditions in Hungary, from
the beginnings to 1975 == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991.
p. 208-212. - bibl. a jegyz.

1540. HIRNÖK Katalin: A rábavidéki szlovének kultúrális életéről = The cultural life of the
Slovenians at Rába region == VHKözl, 2(1991) 21-25.
1541. HIRNÖK Katalin: Slovenski poljedelski sezonski delvci v Zelezni zupaniji v 20stoletju.
Vas megyei szlovén mezőgazdasági idénymunkások a 20. században = Slovenian agricultural
season-workers in the county of Vas in the 20th century == in. Nemzetiség - identitás. -
Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 216-222. - bibl. 222. p., szlovén nyelvű

1542. IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó: A peskirek szerepe a szerb népszokásokban = Die Rolle
der Überhandtücher (Peskir) in den Volksbräuchen == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM :
Miskolc, 1992. p. 141-165. : ill. - Bibl.: p. 163-164. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1543. JUNG Károly: Kancától született mitikus hős: Milos Kobilic. Adatok a totemizmus
nyomaihoz a délszláv hagyományban ... = Born from a mare, a mythical hero - Milos Kobilic
== in. Köznapok és legendák . - Forum : Újvidék, 1992. p. 197-220., bibl. p. 218-220. és p.
248-249.

1544. JUNG Károly: Vuk Karadzic népmeselejegyző és -publikáló módszeréről = On Vuk
Karadzic's methods for recording and publishing folk tales == in. Köznapok és legendák. -
Forum : Újvidék, 1992. p. 186-196., bibl. 196. p. és p. 247-248.

1545. KISS Mária: A Baja környéki délszlávok (bunyevácok) szokásformái = The customs of
the Southern Slavs (bunyevác) of the neighbourhood of Baja == in. Dunatáji találkozás. -
Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 115-124., bibl. 121-122. p., English summ . - (A
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

1546. KISS Mária: A népi kultúra alakulása, különös tekintettel a magyarországi Duna-menti
délszlávok szokásaira = Formation of cultural elements especially in the customs of the
Southern-Slavic ethnic groups in Hungary == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében
2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 874-880., Bibl.: p. 879-880.

1547. KISS Mária: A sokadalmak szerepe a magyarországi délszlávok népéletében = Folk
multitude's role in the life of Southern Slavs living in Hungary == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 415-417., bibl. 417. p. - English summ. -
Délszláv ny. összefogl.

1548. KISS Mária: Tradicionális szokások a százhalombattai szerbeknél = Traditional
customs among the Serbs in Százhalombatta == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 263-264.

1549. Kiszámolók, mondókák és gyermekdalok a grádistyei horvátoknál = Counting rhymes,
rhymes and children songs of the Croatian population in Grádistye / Gyüjt. Brigovich Lajos
== VHKözl, 2(1991)46-55., ill., kotta

1550. KNÉZY Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi
kultúrájából, 2 = Chapters on the material culture of four villages of Nagyberek in Somogy
County, 2 == SMMLÉvk, 23 (1992)209-230., ill., bibl. a jegyz. 229-230. p., English summ.

1551. KOVÁCS Endre: Bosnyák summások a Bácskában = Bosnian seasonal workers in
Bácska == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 109-114.,
English summ. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)
1552. KOZAR-MUKIC, Marija: A vasi szlovének néprajzi kutatásának célja és jelentősége =
Namen in pomen etnoloskega raziskovanja v Porabju == in. Vzporednice slovenske in
hrvaske etnologije, 7. - Ljubljana : Slov. etn. drustva, 1991. p. 71-76., bibl. 75. p. - Magy.
nyelvű kivonat

1553. KOZÁR-MUKIC, Marija: Taranyi szlovének = Slovenians from Tarany == in.
Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 277-282., bibl. p. 281-282.
- szlovén nyelven

1554. KOZÁR Mária, M.: Vasi szlovén népmese-gyűjtemény = Slovenian folk tale collection
from county Vas == VHKözl, 2(1991)31-33.

1555. KRISTON VÍZI József: Adalékok Dusnok gyermekfolklórjához = Glossen zur
Dusnoker Kinderfolklore == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét,
1992. 125-130., bibl.: p. 129-130., Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum
közleményei, 5.)

1556. MANDICS Mihály: Aratóünnep - „duzijanca” a csávolyi bunyevácok életében =
Bunhewatz harvest festival - „duzijanca” in Csávoly == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun
M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 137-144., bibl. 144. p., Horvát nyelvű összefoglaló. - (A
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

1557. MATUSEK László: Tekstilni motivi acanskih Bosnjaka = Átai bosnyák
textilmotívumok. - Temporg : Pécs, 1991. 54 p., ill., kétnyelvű

1558. OLSVAI Imre: A somogyi horvátok legkedveltebb ötfokú dallama = The most popular
pentatonic melody of the Croats of Somogy county == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 727-735., ill., bibl. 730. p. és a jegyz. - English summ. -
Horvát ny. összefogl.

1559. PRELIC, Mladena: Davanje licnih imena u srpskom selu Lvra pored Budimpeste (1896-
1990). A névadás a Budapest melletti szerb lakosságú Lórév községben = Naming in the
village Lórév near Budapest with a Serb population == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica :
Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 362-370., bibl. 367. p. - szerb nyelven

1560. RÓKAY Péter: A szerbek betelepülése Magyarországra a XV. században = Die
Übersiedlung der Serben nach Ungarn in dem 15. Jahrhundert == in. A szerbek
Magyarországon. - Móra F. Múz. : Szeged, 1991. p. 51-63., Deutsche Zsf.

1561. SAROSAC, Duro: Narodna nosnja i narodna umjetnost Hrvata, Srba i Slovenaca u
Madarskoj. Vodic izlozbe = Magyarországi horvátok, szerbek és szlovének népviselete és
népművészete. Kiállításvezető. - K. n. : Mohács, 1992. 35 p., (10)t., ill., Kétnyelvű

1562. SRSAN, Stjepan: A horvát bevándorlás és a boszniai ferencesek szerepe Baranyában a
18. század elejéig = Croatian immigration and the role of the Franciscan order in Bosnia till
the beginning of the 18. century == Baranya, 4:1-2(1991)152-164.
1563. SZABÓ Zoltán, G.: Dudások a magyarországi szerb és horvát népszokásokban =
Bagpipe-players in the Serbian and Croatian folk customs == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 459-466., ill., bibl. p. 465-466. és a jegyz. -
English summ. - Délszláv ny. összefogl.

1564. TARJÁN Gábor, G.: Nemzetiségi nyelvtanulás és nyelvhasználat mint integrációs
lehetőség a bácskai horvátok sorsváltozásai tükrében = Learning and usage of ethnic
languages as a chance of Croatians in Bácska for integration == in. Dunatáji találkozás. -
Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 151-162. - (A Kecskeméti Katona József
Múzeum közleményei, 5.)


Görögök / Griechen / Greeks

1565. NAGY Márta: Jászkunsági görög sírkőformák = Griechische Grabssteinformen in
Jazyg-Kumanien == Zounuk, 7(1992)87-98., ill., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

1566. PAPP Izabella: Jászkunsági görög síremlékek = Griechische Grabdenkmäler in Jazyg-
Kumanien == Zounuk, 7(1992)61-86., ill., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.


Lengyelek / Polen / Pole

1567. BŐDI Erzsébet: Lengyel telepesek a borsodi tájon = Polish settlers in the region of
Borsod == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 85-87., bibl.
a jegyz.

1568. RÉMIÁS Tibor: Derenk vallásos népélete. Egy lengyel telepes falu vallási népszokásai,
ünnepei és templomának védőszentjei = Das religiöse Volksleben von Derenk (Nordungarn)
== in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 355-367. : ill. - Bibl.: p. 365-366. és a
jegyz., Deutsche Zsf.


Németek / Deutschen / Germans

1569. ANDRÁSFALVY Bertalan: Német telepesek a 18. században = German settlers in the
18.th century == História, 14:3(1992)27-28.

1570. Auf der Spur verborgener Schätze. Ungarndeutsche Sagen : Aus der Sagenwelt der
Ungarndeutschen / Mitgeteilt Károly Vargha et al. - Tankvk. : Bp, 1991. 194 p., ill.

1571. BÁRTH János: Egy magyarországi német falu (Nemesnádudvar) népessége 1857-ben =
The population of a german village (Nemesnádudvar) in Hungary in 1857 == in. Nemzetiség-
identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 39-46., bibl. 46. p.

1572. BENCSIK János: A rátkai német parasztok hagyományos állattartása = The traditional
animal husbandry of the German peasants of Rátka == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 203-208., bibl. 208. p. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf.
1573. CSERVENYÁK László: Adatok a vállaji svábok táplálkozási szokásaihoz = Data to the
nourishing customs of the Germans in Vállaj == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen,
1991. p. 159-163. - Bibl. a jegyzetekben

1574. CSOMA Zsigmond: Etnikai és mentálitásbeli sajátosságok a dunántúli németek szőlő-
és bortermelésében a XVII-XX. században. Gazdasági integráció egy művelési ágon belül =
Ethnic and mentality-based characteristics in the viticulture of Transdanubian Germans (17th-
20th c.) == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 277-
287., bibl. p. 284-286. és a jegyz. - English summ.

1575. DEMETER ZAYZON Mária: Önkép és magyarságkép a Baranya megyei németeknél =
Self estimation and the picture of the Hungarians among the German inhabitants in county
Baranya == Honismeret, 20:3(1992) 46-52., ill., bibl. a jegyz.

1576. FARKAS József: A szatmári svábokról = About the Suabian people in Szatmár == in.
Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 168-172. - bibl. 172. p.

1577. FATUSKA János: Német Nemzetiségi Múzeum, Tata = German Ethnic Museum in
Tata == Honismereti füzet(1992)9-11.

1578. Fejezetek a Buda-környéki németség néprajzából = Geschichte der Ungarndeutschen
aus der Umgebung von Buda / Szerk. Hann Ferenc. - Pest M. Múz. Ig. : Szentendre, 1991.
(36) p., ill., Bibl.: p. (4-5). - Magyar és német nyelvű

1579. JACOBI, Theresia: Die Burgwälder Weinbauern aus Perbál. A Perbálról származó
burgwaldi szőlősgazdák = Winegrowers in Burgwald who have come from Perbál == in.
Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 226-232. - bibl. a jegyz.

1580. KAPROS Márta: Sajátosságok a Nógrád megyei németek női viseletében = Peculiarities
in the women's costume of the Germans in the county of Nógrád == in. Nemzetiség -
identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 244-250. - bibl. a jegyz.

1581. KARLY-BERGER, Susanna: Betrachtungen zur Männertracht im allgemeinen und zur
Herkunft der donauschwäbischen im besonderen == Suevia Pannonica, 10(1992)34-47., ill.,
bibl.

1582. KNÉZY Judit: Épületfa kitermelésének korlátozása és csökkenő lehetőségei két
somogyi községben 1786-1814 = Restrictions and decreasing possibilities of timber cutting in
two villages in Somogy county == Somogyi Múzeumok közleményei, 9(1992)169-174., bibl.
a jegyz. p. 173., English summ., Deutsche Zsf.

1583. KÓSA László: A cipszerek = The Zips == Eur. utas., 6(1992) 43-48.

1584. KŐHEGYI Mihály: Namensmagyarisierungen in Csávoly (1895-1944) == Suevia
Pannonica, 10(1992)67-72.

1585. KŐHEGYI Mihály, TÓTH Ágnes: Bevölkerungsbewegung in Katymár 1945-1948 ==
Suevia Pannonica, 10(1992)73-86., bibl. a jegyz.
1586. LACKOVITS Emőke, S.: A magyarpolányiak pünkösdi szokása = „Der Pfingstnigel” -
Ein pfingsbrauch aus Magyarpolány == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p.
205-217. : ill. - Bibl.: p. 215-216. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1587. LANTOSNÉ IMRE Mária: A katolikus németség népi hitélete a pécsi egyházmegyében
= Popular religiousness among the Catholic German inhabitants in the episcopial territory of
Pécs == Baranya, 4:1-2 (1991)175-187.

1588. LANTOSNÉ IMRE Mária: Egyesületek, vallásos társulatok közösségteremtő szerepe.
Egy német nemzetiségi falu a két háború között = The role of societies and religious unions in
creating a community : A village of German nationality between the two wars == in.
Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 295-298.

1589. MANHERZ Károly: Die Bauernkodex - Literatur der Deutschen in Ungarn == Ann.
Univ. Sci. Sect. philol, 19(1989/90)223-230.

1590. A Mosonszentjánosi Kódex = Der Sankt-Johanner Kodex / Közread. Manherz Károly,
Boross Marietta; ill. Stang Mária. - Pytheas : Bp., 1991. 160 p., ill., Bibl.: p. 157-160. -
Kétnyelvű

1591. Schambek, Bd. 2. Beiträge zur Geschichte und Volkskunde einer „schwäbischen”
Gemeinde im Ofner Bergland/Ungarn / Hrsg. P. Martin A. Jelli . - K. n. : Stuttgart, 1988. 315
p. : ill. + mell., Bibl. a jegyz.

1592. Schambek, Bd. 3. Dokumente zur Geschichte einer „schwäbischen”
(donauschwäbischen) Gemeinde im Ofner Bergland/Ungarn / Hrsg. P. Martin A. Jelli. - K. n. :
Stuttgart, 1992. 290 p., ill., Bibl. a jegyzetekben

1593. SOÓS Sándor: Adatok a Buda környéki németek néprajzához = Data on the
ethnography of the Germans in the neighbourhood of Buda == Pest megyei múzeumi híradó,
3-4(1991)8-14.

1594. TAKÁCS Péter, UDVARI István: Németek Nyíregyházán a XVIII. század második
felében. Adalékok egy kérdéskör kutatásához = German population in Nyíregyháza in the
second half of 18th century == in. Nyíregyházi szlovák (tirpák) nyelvjárási emlékek 5. - Jósa
A. Múz. : Nyíregyháza, 1991. p. 33-58. - Bibl. a jegyzetekben. - (Jósa András Múzeum
kiadványai, 32.)

1595. UNGER Magdolna: Néhány gondolat a német kisebbségről = Some reflections on the
German minority == VHKözl, 2(1991)56-61.

1596. WEINHOLD Rudolf: Überlegungen zum Problem der Identität am Beispiel der
Ungarndeutschen. Gondolatok az azonosságtudat kérdéséről a magyarországi németek
példáján = Thoughts about the matter of identity after the example of Germans in Hungary ==
in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 457-461., bibl. a jegyz. -
német nyelven
1597. WILD Katalin: Das „Hutzelfeuer” im Frühlingsbrauchtum der Deutschen in Südungarn.
A „Hutzelfeuer” a dél-magyarországi németek tavaszi szokáskörében = The „Hutzel-fire” in
the circle of the spring customs of the Germans in Southern Hungary == in. Nemzetiség-
identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 462-464., bibl. a jegyz. - német nyelven

1598. Die Zipfelmitz. Kinderlieder, Kreis- und Tanzspiele, für ungarndeutsche Kindergarten-
Pädagogen / Gesamm. Pajor Márta. - Tolna M. Ped. Int. : Szekszárd, 1991. 111 p., ill.

1599. ZÓLYOMI József: Egy Nógrád megyei német telepítésű falu (Berkenye) keresznévadás
szokása = The custom of giving christian names in a German settlement (Berkenye) in the
county of Nógrád == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p.
470-479.

1600. ZORN Antal: A németség menekülése és kitelepítése Bács-Kiskun megye mai
területéről (1944-1948) = Die Flucht und Aussiedlung der Deutschen aus dem Gebiet des
Komitats Bács-Kiskun 1944-48 == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. :
Kecskemét, 1992. 25-36., bibl. a jegyz. 34-36. Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti Katona József
Múzeum közleményei, 5.)


Románok / Rumänen / Roumanians

1601. CSOBAI Lászlóné: A magyarországi románok identitást hordozó intézményei a két
világháború között = Institutions comprising identity of the Roumanians in Hungary between
the two world wars == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p.
92-96., bibl. a jegyz.

1602. ZSUPOS Zoltán: Történeti és néprajzi adatok Méhkerékről = Geschichtliche und
volkskundliche Angaben über Méhkerék == A Bihari Múzeum Évkönyve, 6-7(1991)213-229.,
ill. térk., bibl. p. 228., Deutsche Zsf.


Rutének / Ruthenen / Ruthenians

1603. BODNÁR Mónika: Adatok egy elmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésű falu - Horváti
(Chorváty) - történetéhez és néprajzához = Contribution to the history and ethnography of a
once Ukrainian settlement that has become a magyarized village Horváti (Chorváty) == in.
Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 55-66., bibl. a jegyz.

1604. DÁM LÁszló: Adatok a Nyírség ukrán lakosságú falvainak lakáskultúrájához = Data on
the home-interior culture of the Ukrainian-inhabited villages of the Nyírség district == in. A
Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 327-332., ill., bibl. 331. p.
és a jegyz. - English summ. - Recapitulare in limba romana

1605. RAMAC, Anko: Rol' cerkvi i osviti v nacional'nomu zitti rusiniv pivdennoj Ugorscini
(1745-1918). Az egyház és a művelődés szerepe a ruszinok nemzeti életében a történeti
Magyarországon (1745-1918) = The role of the church and culture in the national life of the
Rusin population in the history of Hungary == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ;
Békéscsaba, 1991. p. 371-376., bibl. a jegyz. - ukrán nyelven
1606. UDVARI István: A magyarsággal érintkező       ruszin (kárpátukrán) csoportok
identitásának kérdéséről = On the identity of Rusin groups who live in connection with the
Hungarians == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 444-
448., bibl. a jegyz.

1607. UDVARI István: A ruszinok XVIII. századi historiográfiája = The 18th century history
of the Ruthenes == Szabolcs-szatmári szemle, 26:2(1991)143-157., bibl. p. 155-157.

1608. UDVARI István: Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában = Rural life
of the Ruthene villages in county Szepes in the age of Mary-Theresa == in. Interetnikus
kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991.
p. 35-36. - Magyar és szlovák ny.


Szlovákok / Slowaken / Slovaks

1609. DEDINSZKY Gyula: Vallásos elemek a békéscsabai evangélikus szlovákok hétköznap-
jaiban, népi elemek vallásosságukban = Religous elements in the everyday life of the Lutheran
Slovaks in Békéscsaba, and folk elements in their religiousness == Diakona, 14:2(1992)14-19.

1610. ENDREFFY Zoltán: Az evangélikus tirpákok = Lutheran Slovaks == in. Nyíregyházi
szlovák (tirpák) nyelvjárási emlékek 5. - Jósa A. Múz. : Nyíregyháza, 1991. p. 59-67. - (Jósa
András Múzeum kiadványai, 32.)

1611. FÚZIKOVÁ Ildikó: Tam, v tem nasem hajku. - Mikszáth : Salgótarján, 1991. 112 p., ill.

1612. GOMBOS János: A családnév, mint a dél-alföldi szlovákság XVIII. századi
történetének lehetséges forrása = The surnames as possible sources of the 18th century history
of the Slovakians in the Southern Plain == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:
Békéscsaba, 1991. p. 197-198.

1613. GYIVICSÁN Anna: A hagyományos kultúra modelljei és az etnikus identitás a magyar-
országi szlovákoknál = Models of traditional culture and ethnic identity among the Slovaks
living in Hungary == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
75-79., bibl. p. 78-79. és a jegyz. - English summ. - Szlovák ny. összefogl.

1614. GYIVICSÁN Anna: Egy kétnyelvű közösségi szokás modellje. A füzéri betlehemes
játék = Das Bethlehem-Spiel zu Füzér. Modell eines Brauches in einer zweisprachigen
Kommune == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 281-287. : ill. - Bibl.: p.
286. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1615. GYIVICSÁN Anna: Slovenské l'udové písomníctvo u dolnozemskych Slovákov == in.
Cabiansky Kalendár, 1992. - Cab.org. Slovákov : Békéscsaba, 1992. p. 53-56., ill.

1616. KOST'ÁLIK, Ján: A „tirpákok” mint szlovák etnikum által lakott Nyíregyháza környé-
kének földrajzi aspektusai = Geografické aspekty okolia Nyíregyházy obyvaného slovenskym
etnikom „Tirpákmi” == in. Nyíregyházi szlovák (tirpák) nyelvjárási emlékek 5. - Jósa A.
Múz. : Nyíregyháza, 1991. p. 19-32. : ill. - Bibl.: p. 31-32. - (Jósa András Múzeum
kiadványai, 32.)

1617. KOZÁR Mária, M.: Szlovén köszöntő = Slovenian nameday-greetings == in. A Duna
menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 715-717., ill., bibl. 717. p. és a
jegyz. - English summ. - Szlovén ny. összefogl.

1618. KRUPA András: A békéscsabai szlovákok azonosságtudatának tükröződése a
visszaemlékezéseikban = The awareness of identity of the Slovaks of Békécsaba, as reflected
in their reminiscences == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 89-94 ., bibl. 93. p. éa a jegyz.- English summ. - Szlovák ny. összefogl.

1619. KRUPA András: A boszorkányhit interetnikus vonásai a délkelet-alföldi szlovákoknál
= Interethnical features of witchcraft's belief among Slowakians in South-East part of the
Plain(Outline) == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös,
1992. p. 521-531. - Bibl.: p. 529-530. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany
János Múzeum közleményei, 7.)

1620. KRUPA András: A nyíregyházi és a Békés megyei szlovákok mítikus alakjai = Mythic
figures of the Slovakian folk belief in Nyíregyháza and Békés county == in. Történelem,
régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 295-307., Bibl. a jegyzetekben

1621. KRUPA András: Az identitás tükröződése a alföldi szlovákok visszaemlékezéseiben =
Reflection of identity in the reminiscencies of the Slovakian inhabitants of the great
Hungarian Plain == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p.
287-290.

1622. KRUPA András: Folklór tanulmányok = Folklore Studies. - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1991. 311 p., ill., Bibl.: p. 303-306. és a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 55.)

1623. KRUPA András: Kalendáris szokások a kiskőrösi szlovákoknál = Calendar customs of
the Slovaks in Kiskőrös == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét,
1992. 91-99., bibl. a jegyz. és 98-99. p., Szlovák nyelvű összefoglaló. - (A Kecskeméti Katona
József Múzeum közleményei, 5.)

1624. KRUPA András: Mindenszentek és halottak napja a magyarországi szlovákoknál =
Allerheiligen und Allerseelen bei den Slowaken in Ungarn == Néprajz és nyelvtudomány,
34(1991-1992)173-193., bibliogr.: p. 190-191., Deutsche Zsf.

1625. KRUPA András: Detské hry cabianskych Slovákov == in. Cabiansky Kalendár, 1992. -
Cab.org. Slovákov : Békéscsaba, 1992. p. 53-56., ill.

1626. NÉMETH Zoltán: A tirpák múlt töredékeiből = Von den Resten aus der Vergangenheit
von Tirpák == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 561-570. - Bibl.: p. 568-
569., Deutsche Zsf.

1627. ONDERCANINOVÁ, Andrea: Zo sucasneho vyskumu znakov etnickej identifikacie
obyvatel'ov slovanskej obce Santov (Pilisszántó) v Madarsku. A magyarországi Pilisszántó
szlovák lakosai etnikai azonosságtudata jeleinek jelenkori kutatásáról = Current research of
the signs of ethnic identifications among the Slovakian inhabitants of Pilisszántó in Hungary
== in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 333-336., bibl. 336.
p. - szlovák nyelven

1628. SIRÁCKY, Ján: Dolnozemski Slováci. Novy domov a stará vlast. Alföldi szlovákok. Új
otthon - régi haza = Slovakians of the great Hungarian Plain. New home - old native land ==
in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 403-406., szlovák
nyelven

1629. SZABÓ Ferenc: A nemzetiségi érdekvédelem és az alsófokú közigazgatás Békés és
Csanád megyei példái 1914 előtt = Some samples of safeguarding of the nationalities and
subordinate public administration in the counties Békés and Csanád before 1914 == in.
Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 416-418.

1630. TOMISA Ilona: Hogyan látta „tóth” híveit a magyar plébános. Egy 1817-es História
Domus tanulságai = Insights provided by a Historia Domus from 1817 == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 523-525., bibl. 525. p. és a jegyz. -
English summ. - Szlovák ny. összefogl.

1631. TÓTH Emilia: Dunaegyházi szlovák népszokások = Slovakian folk customs in
Dunaegyháza == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 101-
107., bibl. 106-107. p., Szlovák nyelvű összefoglaló. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum
közleményei, 5.)


Zsidók / Juden / Jews

1632. BENCSIK János: Tokaj zsidó közössége 1920-ban = The Jewish community of Tokaj
in 1920 == Széphalom, 4(1992)221-230.

1633. DOMÁN István: Zsidó ünnepek = Jewish feasts == História, 14:10 (1992)16-18., ill.

1634. GÁBOR Anna: A zsidók betelepedése Szabolcs és Szatmár vármegyékbe = Jewish
settlements in counties Szabolcs and Szatmár == Szabolcs-Szatmári Szemle, 1(1991)32-50.

1635. GÁBOR Anna: Szukká. Zsidó népi építészeti emlékek Északkelet-Magyarországon =
Historic buildings of Jewish folk architecture in North-Hungary == Múlt és jövő,
3:1(1992)87-90.

1636. GÖRÖG Veronika: A zsidó a magyar folklórban. Adalékok az etnikai sztereotípiák
tanulmányozásához = The Jewishman in the Hungarian folklore. Additions for making studies
of ethnic stereotypies == Múlt és jövő, 2:4(1991)98-103.

1637. GYÖNGYNÉ KOVÁTS Judit: A purimhoz kapcsolódó zsidó népszokások Putnokon =
Jewish customs at „Purim” in Putnok == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE
Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 97-102., bibl. a jegyz. - (Gömör néprajza, 33.)

1638. KISS Gábor: A nagykállói zsidó hitközség történetéből = Data from the history of the
Jewish community == Szabolcs-Szatmári Szemle, 1(1991)51-58., bibl. p. 57-58.
1639. KOVÁCS András: Identitás és etnicitás. Zsidó identitásproblémák a háború utáni
Magyarországon = Identity and ethnic affiliation. Probleme of Jewish identity in Hungary
after the War == Világosság, 33:4(1992)280-291.

1640. KOVÁCS József, Ö.: A kiskunhalasi zsidóság társadalomtörténete a XVIII-XIX.
században = The Social History of Jews at Kiskunhalas in the eighteenth-nineteenth Centuries
== in. Bács-Kiskun megye múltjából, 11. - Bács-Kiskun m.Önk.Levéltára : Kecskemét, 1992.
81-151., bibl. 133-135. p. English summ. 489. p.

1641. KOVÁCS József, Ö: A zsidóság és környezetének konfliktusai a 18-19. században egy
Duna-Tisza közi mintavétel tükrében = Conflicts between the Jews and their Surroundings in
the 18th-19th Centuries. A Sample from the Area between the Danube and the Tisza == in.
Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 155-162., bibl. a jegyz. -
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

1642. KOVÁCS József, Ö.: Zsidók a Duna-Tisza köze városi társadalmaiban (XIX. század) =
Jews in town societies between the Danube and the Tisza in the 19th century == in. Dunatáji
találkozás . - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 7-17., ill., bibl. a jegyz. English
summ. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

1643. MAJDÁN Béla: Fejezetek a balassagyarmati zsidó közösség történetéből = Chapters
from the history of the Jewish communion in Balassagyarmat == BHH, 13:1-2(1991)35-53.,
ill.

1644. ORTUTAY András: Az esztergom-szenttamási zsidó közösség a szabad királyi város és
a primácia árnyékában = The Jewish community of Esztergom-Szenttamási in the shade of the
free royal town and the primacy == in. A Dunántúl településtörténete, 9. köt. - VEAB
Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 131-135.

1645. PUSKÁS Julianna: Zsidó haszonbérlők a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének
folyamatában. Az 1850-es évektől 1935-ig = Jewish lease-holders in Hungarian agriculture
1850-1935 == Századok, 126:1(1992)35-58., Res. en langue francaise

1646. RICZU Zoltán: Zsidó temetők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Jewish cemeteries
in Szabolcs-Szatmár-Bereg county == Szabolcs-Szatmári Szemle, 1(1991)58-62., ill.

1647. SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 6. Zsidó sírkövek = Old grave-signs in Halas, 6.
Jewish gravestones / fotó Ternyák Jenő == Műhely napló, 4:5(1992)10-11., ill.

1648. SZARVAS Zsuzsa: The Jewish Population of Mezőkövesd as Reflected by Registers
== in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finnland : Helsinki, 1991. p. 125-131., bibl. p. 131.

1649. TELEK Béla: Adalékok a Nógrád megyei zsidóság történetéhez. 1725-1848 =
Additions to the history of the Jewish people in Nógrád County. 1725-1848 == Nógrádi
történeti évkönyv(1989)99-115.

1650. VARGA László: Zsidó bevándorlás Magyarországon = Jewish immigration to Hungary
== Századok, 126:1(1992)59-79., bibl. a jegyz.
Migráció / Migration

1651. BALOGH Lajos: Palócok a Kárpátalján? = Palóc ethnic group in the Sub-Carpathia? ==
in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 63-66.

1652. BODNÁR Mónika: Serényfalva általános iskolás korú lakosságának történelmi
ismeretei és identitása = The historical knowledge of primary school students in Serényfalva
== in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p.
131-135., bibl. a jegyz. - (Gömör néprajza, 33.)

1653. DÁVID Géza: Data on the Continuity and Migration of the Population in 16th Century
Ottoman Hungary == Acta Orientalia, 45:2-3 (1991)219-252., ill.

1654. DOBROSSY István: Kereskedő csoportok, családok és dinasztiák Miskolc
társadalmában a 18. század elejétől a 19. század elejéig = Merchant groups, families and
dynasties in the society of Miskolc from the beginning of the 18th century to the beginning of
the 19th century == MHOMKözl, 27(1991)152-163., bibl. a jegyz. 162-163. p.

1655. GLÓSZ József: A köznemesség birtokviszonyai a Völgységben a XVIII. századi
újratelepüléstől a feudális viszonyok felbomlásásig = Estate relations of the lesser nobility in
Völgység from the 18. century resettlement to the decline of feudalistic relations == in. A
Völgység két évszázada. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. p. 11-20., bibl. a jegyz.

1656. KÁPOLNÁS Mária, V.: Kísérlet a moldvai csángók hazatelepítésére = Attemps to
resettle Moldavian Csángós == Wosinszky Mór Múz. évkv., 17(1992)277-296.

1657. KISS Géza, Z.: A nyugati reformáció befogadásának történeti és ideológiai előzményei
a XIII-XV. századi Dél-Magyarországon = Die geschichtlichen und ideologischen
Vorereignisse des „Aufnehmens” der westlichen Reformation von Süd-Ungarn in den 13-15.
Jahrhunderten == Zounuk, 7(1992)35-59., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

1658. KŐHEGYI Mihály, MERK Zsuzsa: A székelyek kiutasítása Jugoszláviából (1945) =
Ausweisung der Sekler aus Jugoslawien (1945) == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)162-168.,
bibl. 168. p. és a jegyz.

1659. MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra = The effect of
assimilation on natural population changes == Regio, 4(1991)142-165., Engl. summary

1660. MÓDY György: Leibeigene aus fremden Ethnika im Komitat Szabolcs während des 16.
Jahrhunderts = A XVI. századi Szabolcs megye idegen etnikumú jobbágyságáról == EFC, 7-
8:2(1992)727-736.

1661. PALÁDI-KOVÁCS Attila: Jelenkori etnikai folyamatok Magyarországon = Present-day
ethnic process in Hungary == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 69-82. -
Bibl.: p. 79-82.
1662. PUSKÁS Julianna: Migráció Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században = Trends
in the international migration process in East-Central Europe in the 19th and 20th centuries ==
Regio, 4(1991) 22-48., ill., bibl. 36_38. p., Engl. summary

1663. RÉDEY Mária, L.: Küldő ország-fogadó ország. Változások a kelet-közép-európai
vándorlási folyamatokban = New migration trends, from sending to receiving country ==
Regio, 4(1991)72-90., ill., bibl. a jegyz. 89-90. p., Engl. summary

1664. SOLYMÁR Imre: „Hidas akkor szimbólummá vált”. Egy politikai jelkép magyarok és
svábok együttélésében, a bukovinai székelyek letelepítésében = „Hidas became a symbol of
that time” == in. A Völgység két évszázada. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. p. 85-103.,
bibl. p. 94-98. és a jegyz.

1665. SZABÓ Ferenc, A.: A második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcsere
demográfiai szempontból = Demographical aspects of Hungarian-Slovakian population
exchange after the second world war == Regio, 4(1991)49-71., bibl. a jegyz. 67-71. p., Engl.
summary

1666. TAKÁCS Miklós: Sächsische Bergleute im mittelalterlichen Serbien und die
„sächsische Kirche” von Novo Brdo == SF, 50(1991) 31-60., bibl. a jegyzetekben

1667. VARGA Árpád, E.: Városodás, vándorlás, nemzetiség = Urbanization, migration,
nationality == Regio, 4(1991)121-141., bibl. a jegyz. 139-140. p., Engl. summary


Kivándorlás / Auswanderung / Emigration

1668. CSEPELI György, ZÁVECZ Tibor: Az erdélyi menekültek személyisége = The
personality of refugees from Transylvania == Regio , 4(1991)91-102., Engl. summary

1669. FEJŐS Zoltán: „Itt kell az életet leélni”. Adatok a viskiek kivándorlásához egy
családtörténet tükrében = „You must live here all your life”. Contributions to the emigration
of the people of Visk through a geneaological example == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 95-104., ill., bibl. 103. p. és a jegyz. - English
summ.

1670. MAGYARI Nándor László: Marasztalnak, tehát megyünk. Gondolatok válság(ok)ról és
elvándorlásról = We are entreated to stay - thus, we are going. Reflections on crises and
migrations == Regio, 4(1991) 110-120., Engl. summary

1671. OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás = A village and the emigration == Regio,
4(1991)103-109., Engl. summary

1672. SZÁSZI Ferenc: Kivándorlás Szabolcs megyéből a két világháború között (1920-1940)
= Emigration from Szabolcs county between the two world wars == Agrártörténeti szemle,
32:1-4(1990)176-204., bibl. a jegyz. English summ. 294-295. p.
1673. SZILI Ferenc: Adatok a Völgységi járások kivándorlásáról a századforduló évtizedeiben
= Data to the emigration from Völgység at the turn of the centuries == in. A Völgység két
évszázada. - Völgységi Múz. : Bonyhád, 1991. p. 55-60., ill., bibl. a jegyz.

1674. SZILI Ferenc: Kivándorlás Somogyból Horvátországba és Szlavóniába (1880-1914), 2
= Emigration from Somogy to Croatia and Slavonia (1880-1914), 2 == SMMLÉvk,
23(1992)231-252., ill., English summ.


Szórványmagyarság / Ungarische Diaspora / Hungarian Diaspora

1675. ARDAY Lajos: A jugoszláviai magyarság demográfiai helyzete 1944-től napjainkig =
The demographic situation of the Yougoslavian Hungarians from 1944 till now ==
Magyarságkutatás, 2(1989)119-138.

1676. BARDÓCZ Sándor: Magyarok Moldvában. Vázlat Szabófalváról = Hungarians in
Moldva == Téka, 12(1992)21-23., ill.

1677. BARTÓK Miklós: Kisebbségből szórványba. Az erdélyi magyarok menekülésének okai
és beilleszkedési nehézségei Ausztriában = From minority into sporadic communities ==
Korunk, 3:11(1991)1332-1337.

1678. BEKE György: Nyugati csángók?. A szlovéniai magyarságról = Western Csángós?. On
the Hungarians of Slovenia == Forrás, 24:1(1992) 74-85.

1679. DÁVID Zoltán: A mai Kovászna megye népességszámának alakulása. 1910-1969 =
Changes in the number of the population in present Kovászna county == Magyarságkutatás,
2(1989)105-118.

1680. DOMOKOS Pál Péter: Négy janicsár püspök. A mondvai csángó magyarokról = Four
janissary bishops. On the Moldavian Csángó Hungarians == Hunnia, 20(1991)34-39.

1681. ÉGER György: A burgenlandi magyar szórvány. 1920-1981. Demográfiai és
településtörténeti vázlat = Sporadic Hungarians in Burgenland 1920-1981. Demographical and
local historical sketch == Magyarságkutatás, 2(1989)39-56.

1682. FEJŐS Zoltán: Magyar szórványok multietnikus környezetben és az etnikus politika =
Sporadic Hungarians in multiethnic milieu and ethnic policy == Magyarságkutatás,
2(1989)23-38.

1683. HALÁSZ Péter: A Kárpátok karélyában. A hétfalusi csángók világában = Among
Carpathian mountains. In the world of the Csángós of Hétfalu == Új m. hírek, 2:6(1992)30-
35.

1684. HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról = Hungarian identity of the
Csángós im Moldavia == Művelődés, 41:2(1992)11-12.

1685. HALÁSZ Péter: Az elcsángált magyarokról = About the Hungarian Csángós == Téka,
12(1992)3-6., ill.
1686. HALÁSZ Péter: Egyházi jövedelmek a Román környéki csángó falvakban a
századfordulón = Church income in the Csángó villages around Roman at the turn of the 20.
century == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 545-553.,
ill., bibl. p. 552-553. és a jegyz. - English summ. - Recapitulare in limba romana

1687. KALLÓS Zoltán: „Azok vagyunk, amik vagyunk” = „We are what we are!” ==
Honismeret, 20:1(1992)43-50., ill., kotta

1688. KALLÓS Zoltán: Segélykiáltás a moldvai csángó-magyarokért = Supplication on behalf
of the Moldavian Csángó-Magyars / KÁSZONI Balázs (lejegyezte == Ring, 4:9(1992)36-37.

1689. KERECSÉNYI Edit: A Lendva-vidéki (szlovéniai) megyarok népi kultúrájának ápolása
= Fostering the folk culture of the Hungarians in the region of Lendva (in Slovenia) == in.
Nemzetiség - identitás . - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 256-258.- bibl. 258. p.

1690. KLEMENCIC, Vladimir: Sodobni regionalni problemi madzarske narodnosti v procesih
druzbeno-ekonomske preobrazbe = The relation between the Hungarians and the Slovenes in
Prekmurje == in. Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije, 7. - Ljubljana : Slov. etn.
drustva, 1991. p. 61-69., ill. térk. - English summ.

1691. KÓSA László: Dél-erdélyi mozaikok = Mosaics from South-Transylvania == Hitel,
4:18(1991)22-25.

1692. KÓSA László: Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a XIX-XX.
század fordulóján. Maradék = Conflicts between religion and mother langue in a village of
Szerémség at the turn of the century == Magyarságkutatás, 2(1989)7-22.

1693. KOZMA Zsolt: Szórványosodás - időben és térben = Sporadic tendencies in time and
space == Korunk, 3:11(1991)1341-1346., bibl. a jegyz. p. 1346.

1694. KŐHEGYI Mihály, MERK Zsuzsa: Székelykálvária. Bukovinai székelyek Észak-
Bácskában = Szeklers' Calvary. Bukovinian Szeklers in North-Bácska == Ártér, 2:2(1991)19-
26.

1695. Közlemény moldvai csángó diákok írásaiból. „A mi falunkban csak csángók élnek” =
„Only Csángós live in our village” / gyüjt. HALÁSZ Péter == Honismeret, 20:1(1992)21-24.,
ill.

1696. LÁBADI Károly: A horvátországi magyarok hagyományőrzésének esélyei = The
prospects for the Hungarians' preserving the traditions in Croatia == Honismeret,
20:5(1992)33-35.

1697. LISZKA József: A szlovákiai magyar nemzeti kisebbségről. Kísérlet a néprajzi
szempontú meghatározásra, besorolásra és tagolásra = The Hungarian national minority in
Slovakia : An essay for defining, classification and proportioning from an ethnic point of view
== in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 490-493.
1698. LIZANEC Péter: Magyarok a Kárpátalján = Hungarians in the Sub-Carpathian area ==
Honismeret, 19:5(1991)75-77.

1699. MOHAY Tamás: Magyar szórványok Dél-Erdélyben = Hungarian diasporas in
Southern Trasylvania == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 69-74., bibl. p. 73-74. és a jegyz. - English summ.

1700. Moldvai csángómagyar kalendárium az 1992-es esztendőre = Moldavian Csángó
Hungarian calendar for the year 1992 / Összeáll., gyűjt. Tompa Ernő, Seres András. -
Háromszéki Mikes K. Műv. Egyes. : Sepsiszentgyörgy, 1991. 79 p., ill.

1701. SZABADOS Mihály: A moldvai magyarok a román népszámlálás tükrében 1959 és
1977 között = Moldavian Hungarians reflected in the Rumanian censuses between 1959 and
1977 == Magyarságkutatás, 2(1989) 89-102.

1702. SZABÓ István, Cs.: Gondolatok egy majdnem elfelejtett népről. Moldvai csángó-
magyarok = Reflections about an almost forgotten people. Moldavian Csángó-Hungarians ==
in. Magyarország szegin. - Erdélyi Kör : Békéscsaba, 1991. p. 23-26., ill.

1703. SZŐCS Anna: A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége = Community of the Hungarian
Csángós in Moldavia == Néprajzi hírek, 20:2-3(1991) 53-55.

1704. TANKÓ Gyula: A gyimesi csángók magyarságtudatáról = The knowledge of Hungarian
identity of the Csángós in Gyimes == Korunk, 3:11(1991)1404-1406.

1705. VETÉSI László: Szórványgondjainkról = Problems of the sporadic settlements ==
Korunk, 3:11(1991)1326-1331., 1 t.

1706. VETÉSI László: Vallásos kölcsönhatások a szórványmagyarok körében = Religious
interrelationship among the sporadic Hungarians == in. Népi vallásosság a Kárpát-
medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 79-84.

1707. VIRT László: Nemzetisége katolikus = „Nationality: catholic” == Téka, 12(1992)7., ill.

1708. ZSUPOS Zoltán: Reflexions sur les origines des hongrois-tshángós de Moldavie =
Gondolatok a moldvai csángó magyarok eredetéről == EFC, 7-8:2(1992)657-666., ill., bibl. a
jegyz. p. 664-665.


Etnogenezis / Ethnogenese / Ethnogenesis

1709. BARTHA Antal: A kelet-európai sztyepén élő magyarság eszközkultúrája = The
material culture of the Hungarians living on the East-European Steppe == in. Népi kultúra -
népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 91-103., English summ.

1710. BENKŐ Elek: Vélemények az eredetkérdésről = Opinions on the question of the
ethnogenesis == Rubicon, 3:3(1992)28-29.
1711. DARKÓ Jenő: A magyarság X. századi mondája és bizánci forrása = A 10th c. legend
of the Hungarians and its Byzantine source == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. -
Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992 . p. 159-181. - Bibl.: p. 178-180. és a jegyz. - English summ.
- Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1712. DOMOKOS Péter: „Kell lenni valahol egy őshazának” (Váczi Mihály) = „Somewhere
must be an ancient homeland” == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára.
- ELTE : Bp, 1991. p. 146-149.

1713. ÉRDY Miklós: Kutatóúton az ősi Khorezmben = In the ancient country of Khorezm, by
the bank of the river Oxus == in. Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó .... -
Zürichi Magy. Tört. Egyes. : Zürich, 1991. p 41-49., English summ. - Deutsche Zsf. - Résumé
en langue francaise

1714. KODOLÁNYI János: Az eredet és az őstörténet kérdései a néprajzban = Questions of
origin and prehistory in ethnography == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 45-52., bibl. p. 50-52. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

1715. LABORC Júlia, H.: Adalékok őstörténetünk és a magyar nyelv megítéléséhez. A
Tudományos Gyűjtemény 1817-21 között megjelent évfolyamainak anyaga alapján =
Contributions on the view on the early history and the language of the Hungarians == in. Nép-
nyelv. - Népr. Múz. : Budapest, 1992. p. 55-57.

1716. MAKKAY János: Az uráli-finnugor őstörténet néhány kérdése az indoeurópai
őstörténet szemszögéből = Some Questions of the Uralian-Finno-Ugric Prehistory from the
Point of View of Indo-European Prehistory == Századok, 1-2(1991)3-34., bibl. a jegyz. p. 26-
32., Res. en langue francaise, Rezume na russkom azyke

1717. VARGYAS Lajos: Folklór és őstörténet. Módszertani meggondolások = Folklore and
prehistory. Methodological reflections == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége.
- MNT : Bp, 1991. p. 27-32., bibl. 31. p. és a jegyz. - English summ.

1718. VERES Péter: A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok
alapján = The problems of the proto-homeland of the Finno-Ugric peoples based upon the
latest data == in. Népi kultúra - népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 105-138., bibl.
133-137. p., és a jegyz., English summ.


VISELET, ÉKSZER / TRACHT U. SCHMUCK / COSTUME, ADORNMENT

1719. BARABÁS László: A székely harisnyáról = The tight frieze trousers of the Szeklers ==
Honismeret, 20:1(1992)78-84., ill.

1720. BENEDEK Zoltán: A nagykárolyi guba = The „guba” freeze-coat from Nagykároly ==
Művelődés, 41:7(1992)34-35., ill.

1721. BODÓ Julianna: A lehető legszebb ruhában. A paraszti öltözet funkcióváltozása = The
changes of function of peasant wear == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra
: Bp., 1992. p. 71-73.
1722. CSUTORÁS Csabáné, CZÉKUSNÉ SKODA Mária: Öltözködési szokások Nágocson =
Dressing customs in Nágocs == in. A mi falunk: Nágocs. - Önkorm. Kult. Biz. : Nágocs,
1992. p. 70-71.

1723. DÓZSA Katalin, F.: A reformkori viselet = Costume of the reform-era == Rubicon,
különszám(1991)18. p.

1724. DÓZSA Katalin, F.: Magyar divattörténet, 1. rész = Hungarian fashion-history ==
História, 13:4(1990)90-95.

1725. DÓZSA Katalin, F.: Magyar divattörténet, 2. rész = Hungarian fashion-history ==
História, 13:5-6(1991)50-51.

1726. FÉL Edit: Női ruházkodás a Sárközben = Women's clothing in the Sárköz ==
Ethnographia, 102:1-2(1991)9-49., ill., bibl. 47-48. - English summ.

1727. FLÓRIÁN Mária: „Magyar ruha” európai tükörben = The European concept of the
„Hungarian dress” == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991.
p. 339-344., bibl. p. 343-344. és a jegyz. - English summ.

1728. FLÓRIÁN Mária: Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? = Wie kleidete sich das
Gemeine Volk des Komitates Vas? == Vasi Szemle, 46:1(1992)11-71., ill., bibl.: p. 31-32.,
Deutsche Zsf.

1729. FOGARASI Klára: A bajusz = The moustache == Rubicon, 3:3(1992) 30-33.

1730. FÜGEDI Márta: A barkó rókaprémes mente viseletéhez = To the Barkó fox-fur-lined
coat wearing == MHOMKözl, 27(1991)280-284., bibl. a jegyz. 284. p.

1731. FÜLEMILE Ágnes: Batyuzó matyó asszonyok. Adatok a mezőkövesdi folklorizmus
történetéhez = Huckstering Matyó women. Some data concerning history of folklorism in
Mezőkövesd == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
379-384., bibl. p. 383-384. és a jegyz.- English summ.

1732. FÜLEMÜLE Ágnes: Megfigyelések a paraszti női viselet változásához Magyarországon
- az I. világháborútól napjainkig = Observations about the changes of peasant female clothing
in Hungary from world war I. until today == Ethnographia, 102:1-2(1991)50-77., ill., bibl. 76-
77. - English summ.

1733. GÁBORJÁN Alice: Emelkedő elemek. A kötény = Rising elements. The apron == in. A
Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 345-352., ill., bibl. 351. p.
- English summ.

1734. GÁBORJÁN Alice: Östliche Züge in der ungarischen Tracht == Acta ethnographica,
35:3-4(1989)195-259., ill., bibl. 257-259. p.
1735. GAGYI József: Egység és egyéniség. Líceumi tanulók egyenruha-viselete = Uniform
and personality. Customs of wearing uniformes among grammar school students == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 57-62.

1736. GERGELY Katalin: Paraszti polgárosodás a népi öltözködésben. A népviselet
átalakulása, a paraszt-polgári öltözet megjelenése = The rise into the middle class in the
mirror of rural clothing traditions == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. -
Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 860-866., Bibl.: 866. p. és a jegyzetekben

1737. HORVÁTH Terézia: A magyar és a szomszéd népek ékszerkultúrájának néhány
jellemvonása a XIX-XX. század fordulóján. Ékszeranyagok a Duna mentén = Some
characteristics of the jewel culture among the Hungarians and the neighbouring people == in.
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien,
1991. p. 867.873., ill., Bibl.: 871. p.

1738. KAPROS Márta: A gyászos öltözködés rendje egy nógrádi falu (Patak) példáján = Über
das Tragen von Trauerkleidung am Besipiel eines Dorfes in Nógrád(Patak) == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 765-777. : ill. - Bibl.: p. 775-776. és a jegyz., Deutsche
Zsf.

1739. KÁZSMÉR Andrea: A kötény szerepe Kecső népviseletében = The role of the apron in
the clothing of Kecső == in. Dolgozatok Kecső néprajzáról. - CSMNT : Köbölkút, 1991. p.
20-23., ill.

1740. KIRÁLY Péter: Adatok Hardicsa néprajzához = Angaben zu der Volskunde von
Hardicsa == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)143-147., ill.

1741. LEHTINEN Ildikó: Innovations du costume: les bijoux du peuple Mari (Tschérémisse)
== Acta ethnographica, 35:3-4(1989)299-318., ill., bibl. 317-318. p.

1742. MURAKÖZI Ágota: Népi öltözet, szőttesek, hímzések Mátészalkán = Folk costumes,
handwoven textiles and embroideries in Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 189-218., Bibl. a jegyz.

1743. NAGY Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár jelentősége az összehasonlító
viselettörténeti kutatások szempontjából = The significance of the Lexicological Treasures of
Transylvanian Hungarians from the standpoint of comparative research on the history of
costumes == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 357-
342., bibl. p. 361-362. és a jegyz.- English summ. - Deutsche Zsf. - Recapitulare in limba
romana

1744. NAGY Jenő: Hagyomány és újítás a népviseletben = Tradition und Neuerung in der
Volkstracht == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)45-53., bibl. p. 52-53.

1745. PÁSZTOR Barnabásné: A zsinórcsipke készitése. 2 = Lace-making == Guzsalyas, 4:1-
2(1992)5-8., ill.

1746. PETROVSZKI Ildikó: Zoborvidéki női viselet a Déri Múzeumban = Frauentrachten aus
der Zoborlandschaft im Déri-Museum == in. Néprajzi tanulmányok. - HBM Múz. Ig. :
Debrecen, 1992. p. 79-117. - ill. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf. - (A Hajdú-Bihar
megyei múzeumok közleményei, 51.)

1747. RATKÓ Lujza: Adalékok a Nyírség népviseletéhez = Beiträge zur Volkstracht der
Landschaft Nyírség == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 753-763. : ill. -
Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf.

1748. SOLTÉSZ Júlia, HORVÁTH Terézia: A gyöngydivat most és régen = Fashionable
beads in the past and present == Guzsalyas, 4:3-4(1992) 35-37., ill.

1749. SZACSVAY Éva: Viselettörténeti adatok Mezőkövesdről, 1783-1833 = Contributions
to the history of peasant costumes in Mezőkövesd, 1789-1833 == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 353-355., bibl. 355. p. és a jegyz. - English
summ.

1750. SZATHMÁRI Ibolya, V.: Debreceni párta = Der debrecener Perlenkranz == in.
Néprajzi tanulmányok. - HBM Múz. Ig. : Debrecen, 1992. p. 5-23. : ill. - Bibl. a
jegyzetekben., Deutsche Zsf. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 51.)

1751. SZATHMÁRI Ibolya, V.: Viselet Biharnagybajomban = Clothing in Biharnagybajom
== in. Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 493-538., ill.,
Bibl. 538. p. és a jegyz.

1752. SZATHMÁRI Ibolya, V.: Der Jungfernkranz von Sára Dobozi - ein besonders frühes
Stück aus der Sammlung des Déri Museums = Egy különleges, korai párta a Déri Múzeum
gyűjteményéből: Dobozi Sára pártája == EFC, 7-8:2(1992)441-452., ill., bibl. p. 449-451. és a
jegyz.

1753. SZŰCS Judit: Férfiviselet Csongrádon. Egy megkezdett vizsgálat tanulságai = Men's
costume in Csongrád. The results of a started examination == MKCsM(1991)43-47., bibl. a
jegyz. 47. p.

1754. TOMPOS Lilla: A dolmányszabás módosulása a 16. századtól a 18. századig = The Cut
of Dolmans, 1500-1800 == Ars Decorativa, 10(1991) 71-98., ill., bibl. p. 87-98. - Engl.
summary

1755. TÚRÓS Endre: Divatszociológia és nyelvtudomány = Fashion sociology and linguistics
== in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 62-64.

1756. VARGA Lídia: Népviselet Martoson = Folk costumes in Martos == Hírharang, 3:1-
2(1992)23-25.

1757. VÁRSZEGI Alajos: Szászvári néphagyományok = Folk traditions in Szászvár == in.
Várszegi Alajos: Szászvár. - Nagyközségi Önkorm. : Szászvár, 1991. p. 206-247., ill.

1758. WITT Lászlóné: Fejezetek Porrogszentkirály néprajzából = Chapters from the
ethnography of Porrogszentkirály == Somogyi múzeumok közleményei, 9(1992)329-338.,
bibliogr. 338. p.
           TÁPLÁLKOZÁS / NAHRUNG / FOODWAYS

Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

1759. BŐDI Erzsébet: A természetes növénytakaró hasznosítása táplálkozás céljából az Ung
vidékén = Utilization of the natural plantage for nourishment near the Ung == in. Történelem,
régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 163-172., ill.

1760. BÖKÖNYI Sándor: A húsevési tilalmak kezdetei = The origin of prohibitions on meat-
eating == M. állatorv. lapja, 47:5(1992)231-233.

1761. KISBÁN Eszter: A főtt tészták elterjedése Európában és Magyarországon = The spread
of making and consumption of noodles in Europe and in Hungary == in. Közelítések. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 13-35., bibl. p. 33-35. és a jegyz.

1762. KISBÁN Eszter: An innovation in cereal food. - PACT : Rixensart , 1991. p. 129-136.,
ill., Bibl.: p. 135-136. - Klny., Pact 26:9. sz-ból

1763. KISBÁN Eszter: Ételhordás reggel. A nyári reggeli a Kárpát-medence
parasztkultúrájában = Breakfast in the peasant culture of the Carpathian Basin == in. A Duna
menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 393-400., ill., bibl. p. 399-400.
és a jegyz.- English summ.

1764. KISBÁN Eszter: Foodways in Perspective: Historical Sources in Ethnological Research
== in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. p. 41-51., bibl. p. 49-51.

1765. KNÉZY Judit: Terményekkel történő feudális szolgáltatások és táplálkozási szokások
Somogy megyében a XVIII. sz.-ban = Die Naturalien als Feudalleistungen und die
Ernährungsgewohnheiten im Komitat Somogy (Ungarn) in dem XVIII. Jahrhundert ==
MMMKözl (1990-1991)263-275., bibl. 272-274. p., német nyelvű

1766. NÉMETH Zoltán: Taksonyi népszokások, ételféleségek és sorsuk a faluközösség
felbomlása után = Das Schicksal der Volksbräuche und Speisen von Taksony nach dem
Zerfall der Dorfgemeinschaft == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi
felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 49-51. - Magyar, szlovák és német
ny.

1767. SZŰCS Judit: Kérdésfeltevések a csávolyi gyűjtés alapján. Táplálkozás- és
társadalomvizsgálat = Ernährung und Gesellschaft in Csávoly Zusammenfassung == in.
Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 79-84., bibl. 83-84. p.,
Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

1768. TÓTH Ferenc: Táplálkozás és történelem. Táplálkozástörténeti kutatások az Annales-
ben az elmult két évtizedben = Nutrition and history. Studies of nutrition-history in the
Annales of the last two decades == Aetas, 3(1990)124-129.

1769. VAJKAI Zsófia: Búboskemence és hűtőláda. Az életmódbeli változások hatása
Nemesnádudvar népi táplálkozására = Backofen und Kühltruhe. Wirkung des Wandels der
Lebensweise auf die volkliche Ernährung in Nemesnádudvar == in. Dunatáji találkozás. -
Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 73-77., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf. - (A
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

1770. VARGA Lídia: A termelés és fogyasztás összefüggései a népi táplálkozásban =
Zusammenhänge zwischen dem Anbau und Verbrauch in der Erhnährung == in. Gúta
hagyományos gazdálkodása. - CsMNT : Komárom, 1992. p. 129-144., ill., bibl. p. 143-144. -
(Népismereti Könyvtár, 2.)


Ételek / Speisen / Foods

1771. BALASSA Iván: A harmatkása = Sweet-grass == in. Történelem, régészet, néprajz. -
Ethnica : Debrecen, 1991. p. 147-162., Bibl.: p. 161-162. és a jegyzetekben

1772. BERECZKI Ibolya, T: Az ünnepek táplálkozása Tiszaörsön. Az emberi élet fordulói =
Festive meals in Tiszaörs. The turns of human life == in. Tiszaörs. - Ethnica : Debrecen,
1992. p. 343-364., bibl. 354. p. és a jegyz.

1773. BERECZKI Ibolya, T.: A domó és a domós kenyér = On the „vocabulary” of making
bread in Szolnok county == Múzeumi levelek, 65-66(1991)199-207., bibl. 206-207. p.

1774. Beregi ételek = Meals from Bereg County / Szerk. Mankó Mária. - Bessenyei Gy.
Tanárképző Főisk. : Nyíregyháza, 1991. 164 p.

1775. BEREZNAI Ilona, N.: Adatok Nagykőrös népi táplálkozásához. Növényi eredetű
nyersanyagok = Data to the rural nourishment in Nagykőrös == in. Történelem, régészet,
néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 173-179., Bibl. a jegyzetekben

1776. BŐDI Erzsébet: Adatok az ünnepi étkezés szokásaihoz Keleméren és környékén =
Customs of festive meals in Kelemér and surroundings == in. Tanulmányok Faggyas István
tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 71-74. - (Gömör néprajza, 33.)

1777. BŐDI Erzsébet: Hagyományos ételek és étkezési szokások Mátészalkán = Traditional
dishes and nourishing customs in Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 95-125., ill., Bibl. a jegyz.

1778. BŐDI Erzsébet: Mindennapi ételek és ünnepi étkezési szokások Biharnagybajomban =
Everyday food and festal nourishment customs in Biharnagybajom == in. Biharnagybajom
története és néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 477-492., Bibl. a jegyz.

1779. BŐDI Erzsébet: Molnárkalács a felvidéki magyarok táplálkozási kultúrájában =
„Molnárkalács” in the culinary culture of the Hungarian inhabitants == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 407-411., bibl. p. 410-411. és a jegyz.-
English summ.

1780. BŐDI Erzsébet: Ünnepi kalács az alföldi néphagyományban = Milk-loaf of the feasts in
folk-tradition of the Plain == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. :
Nagykőrös, 1992 . p. 427-442., Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany
János Múzeum közleményei, 7.)

1781. CSERVENYÁK László: Nyírcsaholy karácsonyi és húsvéti ételei = Speisen zu
Weihnachten und zu Ostern in Nyírcsaholy == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc,
1992. p. 351-354., Deutsche Zsf.

1782. MOLNÁR Mihály: Népi ételek Bánréve és Serényfalván = Peasant foods in Bánréve
and Serényfalva == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék :
Debrecen, 1992. p. 63-70. - (Gömör néprajza, 33.)

1783. Németh Mári szakácskönyve (1867) = The cookery-book of Németh Mári / közreadja
Németh Péter. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 125 p., ill. - (Folklór és etnográfia, 63.)

1784. PAPP Erika: Hagyományos tartósítási eljárások Putnokon = Traditional food-
conserving methods in Putnok == Szülőföldünk, 16-17 (1991)67-68.

1785. PETHŐ Mária: Jánoshida népi táplálkozása = Folk nutrition in Jánoshida ==
Jászkunság, 38:1(1992)27-29.

1786. UJVÁRY Zoltán: Népi táplálkozás három gömöri völgyben = Rural nourishment in
three valleys in Gömör county. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 273 p., ill., Bibl. a
jegyzetekben. - (Gömör néprajza, 29.)


Ital / Trank / Drink

1787. BALÁZS Géza: „A pálinkázó magyar” = „The brandy drinker Hungarian” ==
Honismeret, 19:3(1991)78-86., ill.

1788. BALÁZS Géza: A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi
összefüggései = Historical terminology and ethnographic relations of the Hungarian Spirits ==
in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 51-55., ill.

1789. BALÁZS Géza: A pálinka néprajzához. Pálinkafogyasztás a mindennapok során és a
közösségi munkák alkalmával = Everyday brandy-drinking and communal works. To the
ethnography of the brandy-consumption == MHOMKözl, 27(1991)306-312., bibl. a jegyz.
311-312. p.

1790. BALÁZS Géza: A szeszes lepárlás etnológiai párhuzamai = Ethnological parallels in
the distillation of liquors == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 401-406., ill., bibl. p. 405-406. és a jegyz. - English summ. - Délszláv ny. összefogl.

1791. BALÁZS Géza: Jeles alkalmak pálinkafogyasztása = Besondere Anlässe zum
Schnapstrinken == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 133-139. - Bibl.: p.
138. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1792. BALÁZS Géza: Law regulations and folk mentality concerning /alcoholic/ spirits'
procession and consumption in the Carpathian Basin = Törvényes szabályozás és népi
mentalitás a kárpát-medencei szeszkészítésben és -fogyasztásban == EFC, 7-8:2(1992)571-
587., ill., bibl. p. 585-586.

1793. KISBÁN Eszter: Coffee in Hungary: Its advent and integration into the hierarchy of
meals == in. Kaffee im Spiegel europäischer Trinksitten. - Johann Jacobs Mus. : Zürich, 1991.
p. 69-82., bibl. a jegyz. - (Veröffentlichungen des Johannes Jacobs Museums zur
Kulturgeschichte des Kaffees, Bd. 2.)


     SZOKÁSOK, MINDENNAPI ÉLET / BRAUCH, ALLTAGSLEBEN /
           CUSTOMS, EVERYDAY LIFE

Elméleti munkák / Allgemeines / General Articles

1794. BALÁZS Lajos: „Ez nekünk jött úgy, hogy csináljuk...”. Kortárstalálkozók.
Vizsgálódás egy újkeletű ünnep körül = „We Felt Like Doing It...”. The Meeting Again of a
Generation == KJNTÉvk, 1 (1992)106-133., bibl. 133. p., English summ., Recapitulare in
limba romana, Deutsche Zsf.

1795. BALÁZS Lajos: A romániai népszokáskutatás időszerű feladatai = Present day tasks of
the research of folk customs in Roumania == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba
; Debrecen, 1991. p. 35-38.

1796. BARNA Gábor: A regős hagyományok földrajzi elterjedéséről = The Geographical
Extent of the New Year's Eve Greeting „Regölés” Traditions == KJNTÉvk, 1(1992)134-147.,
ill., kotta., bibl. a jegyz., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

1797. BARTHA Elek: Etnikai rétegződés a dél-bánsági magyarság szokásrendszerében =
Ethnical differentiation in custom-system of the Hungarian South-Banat == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 629-638. - Bibl. p. 637. és a
jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1798. BŐDI Erzsébet: The role of the festal „plain cake” in the folk-traditions of the 'Great
Hungarian Plains' = Ünnepi kalács az alföldi néphagyományban == EFC, 7-8:2(1992)549-
570., ill., bibl. p. 568-569.

1799. CSUPOR István: Rituális edényhasználat Szatmárban és Máramarosban = Ritual use of
pottery in Northern Transylvania == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 123-132.,
ill., bibl. 132. p. és a jegyz.

1800. FARAGÓ Tamás: Hagyományok elmúlása. A szokások és az értékrend változásának
vizsgálata a házassági szezonalitáson keresztül = Die Vergänglichkeit der Traditionen == in.
Egyházak a változó világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. 307-
312., ill. térk., bibl. 311. p., Deutsche Zsf.

1801. GUNDA Béla: Funktionen eines ungarischen Kleinmöbels = A magyar gyalogszékek
funkciói == EFC, 7-8:2(1992)387-414., ill., bibl. p. 410-414.
1802. GYÖRGYI Erzsébet: Az életút. A magyar nép hagyományos kultúrája = The path of
life. The traditional culture of the Hungarians == Élet és tudomány, 47:10-12(1992)303-306.

1803. KISS Mária: Difuzija i autohtoni razvoj na primeru badnjaka = Diffusion und
autochtone Entwicklung am Beispiel des Weihnachtsklotzes == in. Vzporednice slovenske in
hrvaske etnologije, 7. - Ljubljana : Slov. etn. drustva, 1991. p. 127-133. - Deutsche Zsf.

1804. LUKÁCS LÁszló: A harangszó népköltészete = The folk poetry of bell-ringing == in. A
Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 749-755., bibl. p. 755. és a
jegyz.

1805. MOLNÁR V. József: Tanulmányok az esztendő körének rítusrendszeréhez = Studies on
the rite-system of calendar feasts. - Melius Alapítvány : Pécs, 1992. 92 p., Bibl.: p. 80-82. -
(Régi gyógyítás műhely, 1.)

1806. SELMECZI László: Archäologisch Angaben zu den Brauchen der Jazygen und ihrer
Aberglaubenwelt = Régészeti adatok a jászok szokásaihoz és hiedelemvilágához == EFC, 7-
8:1(1992)197-316., bibl. a jegyz. p. 211-216.

1807. SZABÓ Péter: Keresztény szokás - udvari szokás = Christian customs - court customs
== in. Irodalom, történelem, folklór. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 33-36., bibl. a jegyz.

1808. TISOVSZKI Zsuzsanna: Dorogi néphagyományok = Folk traditions in Dorog. - DVBE :
Dorog, é.n. 39 p., ill. - (Dorogi füzetek, 2.)

1809. TOMKA Péter: Régészet és néprajz. Az interpretáció kérdései a temekezési szokások
kutatásában = Archeology and ethnography. Questions of interpretation in searching burial
customs == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992 . p.
65-73. : ill. - Bibl.: 72. p. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)

1810. UJVÁRY Zoltán: A szokások migrációja a Kárpát-medencében = Migration of customs
in the Carpathian-Basin == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. :
Nagykőrös, 1992. p. 511-519. Bibl.: 518. p. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az
Arany János Múzeum közleményei, 7.)


Egyes szokástípusok / Einzelnes / Special Subjects
Születés, keresztelés, nevelés / Geburt, Taufe, Kindererziehung / Birth, Baptism,
Education

1811. BALÁZS Lajos: A gyermek a csíkszentdomokosi lakodalomban = The child in the
wedding at Csíkszentdomokos == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT :
Bp, 1991. p. 489-497., bibl. 497. p. és a jegyz. - English summ.

1812. BÁRKÁNYI Ildikó: Gyermekélet a két világháború között = Children's life between the
two World Wars == in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 319-344., ill.
1813. CSÁKY Károly: Kereszteléssel kapcsolatos szokások az Ipoly mentén = Bräuche im
Zusammenhang mit der Taufe im Ipoly-Tal == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc,
1992. p. 37-46. - : ill. - Bibl.: p. 45. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1814. CSÁKY Károly: Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk. A születéssel s a gyermekkel
kapcsolatos népi hiedelmek és szokások az Ipoly mentén = Baptismal folk customs. - CSMNT
: Komárom, 1992. 107 p., ill., Bibl.: p. 102-104. és a jegyzetekben. - (Népismereti könyvtár,
3.)

1815. DANTER Izabella: Adalékok a cseregyerek-rendszerhez a Mátyusföldön = Data to the
child-exchange system in Matyusföld == in. Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence
északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991. p. 23-24. - Magyar és szlovák
ny.

1816. GAZDA József: Szerettük, felneveltük. A gyermek helye a régi típusú falusi családban
= We loved them, we brought up them. The role of the child in the traditional village family
== Forrás, 23:1(1991) 45-60.

1817. KÁLMÁN Ferenc: Gyermekmunka, munka és gyermek Nagypaládon = Kinderarbeit,
Arbeit und Kinder in Nagypalád == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)83-89., bibl. 89. p. és a
jegyz.

1818. KATONA Imre: Az emberi élet első szakaszának néprajza. Gyermekkor - serdülőkor -
ifjúkor = The ethnography of the first period of human life. - Budapesti Műv. Közp. ;
Guzsalyas K. : Bp, 1992. 70 p., Bibl.: p. 53-55. és a jegyzetekben. - (Tankönyv, 4.)

1819. KISS Géza, Z.: Der Beitrag der mentalitätsgeschichtlichen Forschungen zur
Untersuchung der verhaltensethnischer Gruppen mit stagnierender Bevölkerungszahl. 1767-
1867 == Specimina nova diss. Inst. Hist. Univ., 2(1989)47-60.

1820. KÓBOR Zita: A gyermekvárás és a születés hagyományai Imolán = The traditions of
pregnancy and childbirth in Imola == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE
Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 103-108. - (Gömör néprajza, 33.)

1821. LÁBADINÉ KEDVES Klára: A drávaszögi (alfalusi) gyermek munkára nevelése = The
training of children to work in Drávaszög (Alfalu) == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 499-504., bibl. 504. p. - English summ.

1822. LACKOVITS Emőke, S.: Komaedények, komaebéd, egyházkelő, paszita = Dishes and
meals for the women in child-bed and when they first go to the church == Múzeumi
diárium(1992)34-37., ill.

1823. LACKOVITS Emőke, S.: Komaság a közép-dunántúli reformátusoknál = Godfathership
among the protestants of Central-Transdanubia == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 515-517., bibl. 517. p. és a jegyz. - English summ.

1824. LISZKA József: Cseregyerek-rendszer a Kisalföld északi felén = Children's exchange-
system used in Hungary's Kisalföld (in Hungary's western part) == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 505-508., bibl. p. 507-508. - English summ. -
Deutsche Zsf. - Szlovák ny. összefogl.

1825. MARKOS Györgyi: Makó kisgyermekkori hagyományaiból = Zu den Überlieferungen
in Verbindung mit Kleinkindern in Makó == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc,
1992. p. 23-36. : ill. - Bibl.: p. 34-35. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1826. NAGY Géza: A lányok munkára nevelődése Karcsán = Educating girls working in
Karcsa == Széphalom, 4(1992)263-269.

1827. OLÁH Gyula: A ballagás hagyománya = The tradition of valediction == Honismeret,
20:2(1992)21-27., bibl. p. 27., és a jegyz.

1828. PANDI Zsuzsa: A serdülőkor hagyományai Kecsőn = Adolescent traditions in Kecső
== in. Dolgozatok Kecső néprajzáról. - CSMNT : Köbölkút, 1991. p. 24-25.

1829. PETÁNOVICS Katalin: A zalai summás gyerekek munkába nevelése = Die Erziehung
der Zalaer Gedingarbeiterkinder zur Arbeit == in. Sebestyén Gyula emlékére. - Laczkó Dezső
Múz. : Veszprém, 1991. p. 61-71. : ill. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf. - (A Veszprémi
Laczkó Dezős Múzeum konferenciái, 1.)

1830. POLNER Zoltán: A szülés hiedelmei = Believes of childbirth == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 391-400., Bibl. 399. p. -
English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1831. VIDA Gabriella: Summáskeresztszülők. A summássághoz kapcsolódó műrokonság a
Bükkalján = Paten unter den Gedingarbeiter == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc,
1992. p. 63-71. - Bibl.: p. 68-71. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1832. VITA Zsigmond: Falusi leányok nevelése a régi vécsi várban = Educating village-girls
in the old Vécse castle == Művelődés, 41:5 (1992)39-40.


Szerelem, házasság / Liebe, Hochzeit / Love, Marriage

1833. BAKÓ Ferenc: A felföldi palóc lakodalom tájszavai = Mundartliche Wörter bei der
Hochzeit der Palotzen von Felföld (Oberungarn) == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM :
Miskolc, 1992. p. 101-120. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf.

1834. BALÁZS Lajos: A ház szerepe a lakodalomban = The role of the house in the wedding
== Művelődés, 40:2-3(1991)51-53., bibl. 53. p.

1835. BALÁZS Lajos: A lakodalmi gazda = The wedding master == Tett, 53-54:1-2(1991)64-
66.

1836. BALÁZS Lajos: Rituális tárgycsere a csíkszentdomokosi lakodalomban = Ritual
exchange of objects during the wedding in Csíkszentdomonkos == Honismeret,
20:4(1992)47-50.
1837. BATHÓ Edit, H.: Mozsgó és környékének lakodalmi szokásai a 20. században =
Hochzeitsbräuche in Mozsgó und Umgebung während des 20. Jahrhunderts == in. Kultúra és
tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 79-100. - Bibl.: p. 98-99. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1838. BEREZNAI Ilona, N.: A nagykőrösi lakodalom táplálkozási szokásai = Traditional
foods and customs in weddings of Nagykőrös == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. -
Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 499-507., Bibl. 506. p. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1839. BODÓ Sándor: The role of oxen- and horse-teams in festivities of peasant-societies =
Ökör- és lófogatok a paraszti társadalom ünnepein == EFC, 7-8:1(1992)169-175., bibl. a
jegyz. p. 173-174.

1840. CSÁKY Károly: Ipoly-völgyi adatok a párválasztás szokásaihoz és a lakodalom
hiedelmeihez = Angaben zu den Gepflogenheiten der Paarwahl und Hochzeitsmeinungen im
Ipoly-Tal == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)44-52., bibl. 52. p. és a jegyz.

1841. CSIBI Boldizsárné: Menyasszonyi töltött kalács Madocsán = Bridal stuffed milk bread
in Madocsa == Guzsalyas, 4:5-6(1992)13-15.

1842. D'ISTRIA, Francoise Colonna: Les Relations Matrimoniales a Sáránd de 1850 a 1950.
Endogamie, exogamie. Age du marige = Házassági kapcsolatok Sárándon 1852-1950 között.
Exogámia és endogámia, házasodási kor == EFC, 7-8:2(1992)697-726., ill., térk., bibl. a
jegyz. 724. p.

1843. FÜRY Zsófia: A kecsői lakodalom = Wedding in Kecső == in. Dolgozatok Kecső
néprajzáról. - CSMNT : Köbölkút, 1991. p. 26-41.

1844. GRÁFIK Imre: Vers- és szövegváltozatok a széki lakodalomból = Gedicht- und
Textvarianten aus der Szekler Hochzeit == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992.
p. 121-132. : ill. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf.

1845. GYÖRGYI Erzsébet: A koncentrált életút megjelenítése a házasságkötés szokáskörében
= The concentrated presentation of life-cycle in wedding customs == in. Kultúra és tradíció, 1.
- HOM : Miskolc, 1992. p. 73-78. - Bibl.: p. 78. és a jegyz., English summ.

1846. GYÖRGYI Erzsébet: Alföldi házasságkötési szokások a XIX. században. Szegényedés
vagy korszerűsödés? = Customs of marriage service in the Plain in the 19th c. Pauperization
or modernization? == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös,
1992. p. 621-627. - Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)

1847. ISTÓK György, POZSONY Ferenc: Lakodalom a moldvai Klézsén = Wedding in the
Moldavian Klézse == Művelődés, 41:12(1992)34-36.

1848. JUNG Károly: A lakodalmi hajnali mosdatás kérdéséhez. Adatok egy lakodalmi rítus
betiltásához és összehasonlító vizsgálatához = On the issue of giving wash at daybreak of
weddings == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 9-25., bibl. p. 23-25 és p.
235-236.
1849. ZELLINGER Erzsébet: Lakodalom Kupuszinán = A wedding in Kupuszina == in. Nép-
nyelv. - Népr. Múz. : Budapest, 1992. p. 27-29.


Halál, temetés / Tod, Begräbnis / Death and Burial

1850. BALASSA Iván: Das Epitaph = Az epitáfium == EFC, 7-8:1(1992) 321-330., ill., bibl.
p. 328-330. és a jegyz.

1851. CSÁSZI Irén: Temetkezési szokások Páskaházán = Burial customs in Páskaháza == in.
Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 109-
130., ill., bibl. a jegyz. - (Gömör néprajza, 33.)

1852. CSERVENYÁK László: Az emberi élet utolsó fordulója. A halál és a temetés szokásai
Nyírcsaholyban = The last turn of human life == Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)30-33.

1853. CZÉBELY Lajos: Halottas szokások és hiedelmek Visken = Todesbrauche und
Aberglauben in Visk == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2 (1992)148-154., ill.

1854. FARKAS József: A szatmárcsekei temető sírjeleinek kérdéséhez = Wooden grave-posts
in the Protestant graveyard in Szatmárcseke == in. Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti
Találkozó .... - Zürichi Magy. Tört. Egyes. : Zürich, 1991. p 52-54., English summ. - Deutsche
Zsf. - Résumé en langue francaise

1855. FELHŐSNÉ CSISZÁR Sarolta: A fejfa szerepe a Beregi-Tiszahát halottkultuszában =
Die Rolle des Kopfholzes im Totenkult von Beregi-Tiszahát == in. Kultúra és tradíció, 1. -
HOM : Miskolc, 1992. p. 167-171. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf.

1856. FÜLÖP Katalin: Kalendáris szokások Páskaházán = Kalenderbräuche in Páskaháza
(Komitat Gömör, Nordungarn) == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 305-
309., Deutsche Zsf.

1857. JUNG Károly: A kiházasítatlanok halotti koronája. Adalékok a halott lakodalmának
kérdéséhez a jugoszláviai, vajdasági magyarság hagyományvilágában = The burial crown of
unmarried persons == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 45-69., ill., bibl.
p. 68-69. és p. 237-238.

1858. KÁROLY László, S.: Die Geleiterin der Seele. Über die Dramaturgie der Totenklage
und die Phänomenologie ihrer Gestik == Acta ethnographica, 36:1-4(1990)227-249., ill., bibl.
p. 248-249.

1859. KÉSMÁRKI Julianna: Az emberi élet fordulói: a halálhoz és a temetkezéshez fűződő
szokások Sükösdön = The turns of human life: customs connected with death and funeral in
Sükösd == Eötvös József Tank. Főisk. tud. közlem., 3(1989)48-61.

1860. KRÍZA Ildikó: Halotti búcsúztatók = Last honours == Confessio, 15:3(1991)88-94.
1861. LISZKA József: Falusi temetők a szlovákiai Kisalföld keleti felén = Village graveyards
in the Eastern part of Slovakian Kisalföld == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából.
- OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p. 116-135., ill. - (A Magyarságkutatás
könyvtára, 12.)

1862. NAGY Ibolya: Adalékok a hajdúszoboszlói temetkezési szokások történetéhez =
Angaben zur Geschichte der Bestattungsbräuche von Hajdúszoboszló == in. Néprajzi
tanulmányok. - HBM Múz. Ig. : Debrecen , 1992. p. 161-174. - Bibl. a jegyzetekben.,
Deutsche Zsf. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 51.)

1863. NAGY Ibolya: Fejfák - emlékjelek az időben = Gravemarks - signs of memory in the
time == Magyar híd, 1:1(1991)18-19.

1864. NAGY Ödön: Az egyház szerepe halottas szokásaink alakításában = The role of the
churches in formation of our funeral customs == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1.
- VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 179-184.

1865. NAGY Ödön: Temetési szokások a Maros megyei református gyülekezetekben =
Beerdigungssitten in dem reformierten Glaubensgemeinden im Komitat Maros == Néprajzi
látóhatár, 1:3-4(1992) 53-63.

1866. OLÁH Sándor: Szabályszegés az utolsó búcsúnál = Contravention at the last farewell.
Rules at burial ceremonies == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp.,
1992. p. 84-86.

1867. SIMON László: Adatok az avar kori sírjelölésről = Data on grave-sings in the Avar
Period == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 55-
63. - Bibl. p. 59-60. és a jegyz. - Englis summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)

1868. TIMAFFY László: Kisalföldi halottas hagyományaink = Funeral traditions from
Kisalföld == Műhely, 14:3(1991)22-24.

1869. TÓTH Judit: Mozsgó és vonzáskörzetének temetkezési szokásai a XX. században =
Bestattungsbräuche in Mozsgó und Umgebung im 20. Jahrhundert == JPMÉvk, 36(1992)205-
228., ill. kotta, bibl. 224. p. Deutsche Zsf.

1870. TÖRÖK Elek: Temetési szokások a nyárádgálfalvi unitárius egyházközségben = Burial
customs in the Unitarian diocese in Nyárádgálfalva == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol.
Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 291-302.

1871. VARGA Éva Teréz: Régi temetkezési szokás (a halott lakodalma) egyes elemeinek
továbbélése az 1980-as években = Das Fortleben einzelner Elemente alter Bestattungsbräuche
(Totenhochzeit) in den 1980-iger Jahren == Pápai Múzeumi Értesítő, 3-4(1992)157-162., ill.,
bibl. a jegyz. p. 161., Deutsche Zsf.

1872. VIRT István: Halottas szokások és hiedelmek a Nyitra környéki falvakban. A szokás- és
hiedelemrendszer változásai egy nyelvszigetet alkotó népcsoportnál = Totensitten und-
Glauben in den ungarischen Dörfen in der Umgebung von Nyitra == in. Interetnikus
kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT : Komárom, 1991.
p. 28-29. - Magyar, szlovák és német ny.

1873. VIRT István: Csángó halotti szokások = Csángó burial customs == Téka, 12(1992)24-
31., ill.

1874. VIRT István: Halottas szokások változásainak vizsgálata Pusztinán és a Baranya
megyében élő csángóknál = Funeral customs and beliefs of Csángós living in Pusztina and
Baranya County == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
649-654., ill., bibl. 654 p. - English summ.


Otthon, család / Hausleben / Domestic life

1875. BERECZKI Ibolya, T.: Disznótori tréfák és szokások Jász-Nagykun-Szolnok megyében
= Scherze und Bräuche zum Schlachtefest im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok == in. Kultúra
és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 457-469. - Bibl.: p. 468-469. és a jegyz., Deutsche
Zsf.


Falusi élet / Dorfleben / Village life

1876. BENEDEK János, H.: Legényavatás Erdővidéken = Initiating lads in Erdővidék ==
Művelődés, 41:12(1992)31-32.

1877. BIRÓ Zoltán, A.: Tréfa és szocializáció = Joke and socialization == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 86-90.

1878. FAZEKAS Mihály: Zusammenkünfte in Karcag / Karcagi tanyázások == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 611-618., Deutsche Zsf.

1879. HOFFMANN Tamás: Falusi életmód és a korszakváltás = Village life and changing of
a period == Múltunk, 36:2-3(1991)92-97.

1880. KÁDÁR Gyula: „Emberséges emberek előtt”-i áldomásozás szokása = „In front of
manly men!” == Honismeret, 20:1(1992)84-86., bibl. a jegyz.

1881. Karácsonyi játékok és köszöntők a Szatmár megyei Mikolán = Christmas pastoral
games and rhymes in Mikola, Szatmár county / gyűjtötte BÁNTÓ Bálint == Művelődés,
40:11-12(1991)41-45., ill.

1882. A nagylányok és legények társasélete a régi Zamárdibam = Social life of girls and
young men in the old Zamárdi == Somogyi honismeret, 1(1991)45-48.

1883. POZSONY Ferenc: Csorgó újítás és esővarázslás a sónai szászoknál = Magic for rain
among the Saxon people in Sóna == Művelődés, 40:1(1991)22-28., ill., bibl. a jegyz.

1884. POZSONY Ferenc: Zártkörű asszonymulatságok Erdélyben = Exclusive women parties
in Transylvania == Művelődés, 41:2(1992) 21-25., ill., bibl. a jegyz. 25. p.
1885. TAKÁCS András: Military enlisting at the village named Szék. An analysis of an
intermediary ritual = Sorozás Széken - egy átmeneti ritus elemzése == EFC, 7-8:2(1992)745-
759., ill., bibl. 758. p.


Gazdasági élet szokásai / Landwirtschaftsbräuche / Rural customs

1886. DANKÓ Imre: Az árucsere (a vásár, vásározás) hiedelem- és szokásvilága = Belief- and
custom-world of truckage (market, marketing) == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. -
Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 671-703. - Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf.
- (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1887. FAJCSÁK Attila: A szüret kezdetéhez és befejezéséhez kapcsolódó szokások,
hiedelmek = Die auf Anfang und Ende der Weinlese bezüglichen Bräuche und Aberglauben
== Agria, 27-28(1991-1992) 399-449., bibl. 445-448. p., Deutsche Zsf.

1888. KOTICS József: Az alföldi méhészet folklórja = Folklore of apiary in the Plain == in.
Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 705-727. - Bibl.
p. 721-724. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)

1889. NAGY László: A hajdani szüret és szüreti mulatságok Nagykárolyban = The former
vintages and vintage parties in Nagykároly == Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle,
27:1(1992)61-65., bibl. a jegyz.

1890. PÁLOSNÉ NAGY Rózsa: Vadászavatás a Mátra alján = Jägerweihe am Fusse des
Mátragebirges == Agria, 27-28(1991-1992)477-486., ill., bibl. 485. p., Deutsche Zsf.

1891. Szüreti népszokások Egerben = Vintage folk customs in Eger / összeáll. Somfai Tiborné
== Guzsalyas, 4:7-8(1992)l0-12., ill. kotta

1892. UJVÁRY Zoltán: Agrárkultusz = Agrarian cult. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991.
265 p., Bibl.: p. 237-265. és a jegyz. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, 11.)

1893. VARGA Gyula: Társasmunkák a szatmári Szamosháton = Collective works in
Szamoshát, Szatmár county == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 165-184. -
Bibl. a jegyzetekben


Céhek / Zünfte / Guilds

1894. LISZKA József: A kakasütés szokása az érsekújvári csizmadiák körében = The custom
of hitting cocks among the bootmakers of Érsekújvár == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld
néprajzából. - OKTK Magyarságkut. Program : Bp., 1992. 115 p. - (A Magyarságkutatás
könyvtára, 12.)


Ünnepi szokások / Kalenderbräuche / Calendar customs
1895. BARABÁS László: Farsangi lakodalmas játékok = Carnival marital plays ==
Művelődés, 41:2(1992)26-30., ill.

1896. BARABÁS László: Farsangtemetés a Sóvidéken = The End of the Carnival in the Ocne
Area == KJNTÉvk, 1(1992)91-105., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche
Zsf.

1897. BARANYAI Gézáné: Úrnapi szokások Tiszaörsön. Részlet a szerző néprajzi
pályázatából = Customs of the Lord's Day in Tiszaörs. Extract from the author's ethnographic
competition essay == Múzeumi levelek, 65-66(1991)227-232., ill.

1898. BARNA Gábor: Karácsony Túrkevén = Christmas in Túrkeve == in. Vallási néprajz, 5.
- Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 243-253.

1899. BENEDEK Zoltán: Szentelt barka és májusfa = Consecrated catkin and may-pole ==
Korunk, 3(1992)82-85.

1900. BURUCS Kornélia: Madarak és fák napja = The Day of the Nature == História,
14:10(1992)28.

1901. CSEH Tibor: Hímes tojás = Painted Easter eggs == Művelődés, 40:2-3(1991)54-57., ill.

1902. CSERVENYÁK László: Betlehemes játék Nyírcsaholyban = Christmas plays in
Nyírcsaholy == in. Történelem, régészet, néprajz. Szerk. Ujvári Zoltán. - Ethnica : Debrecen,
1991. p. 339-245., ill.

1903. DANKÓ Imre: Der Gallus-Hahn = A Gál kakasa == EFC, 7-8:1(1992) 125-138., bibl. a
jegyz. p. 135-137.

1904. DÖRNYEI László: Élő népszokások, 3. András napja, Luca-nap, Karácsony = Living
folk-customs. Andrew's day, Luca day, Christmas == Nyelvünk és Kultúránk, 83(1991)55-58.

1905. DÖRNYEI László: Élő népszokások, 4. Szilveszter, farsang = Customs == Nyelvünk
kult., 84(1992)94-96.

1906. DRAGOVICS Jánosné: Karácsonyi népszokás Tökölön = Christmas customs in Tököl
== Guzsalyas, 4:11-12(1992)30-32.

1907. FEHÉR Ágnes: Újév, farsang népszokásai a téli ünnepkörben = New Year's Day and
Carnival customs among the winter feasts == Magyar híd , 1:2(1991)22-23.

1908. GÖNCZI Ferenc: A pünkösdi köszöntések Somogy megyében = Pentecost rhymes in
Somogy county == Guzsalyas, 4:5-6(1992)27-30., ill.

1909. GULYÁS Éva: Die Volksbräuche am Luzientag bei den Palozen = Luca napi szokások
a palócoknál == EFC, 7-8:1(1992)139-148., bibl. a jegyz. p. 146-147.
1910. GULYÁS Éva: Kalendáris szokások = Calendar customs == in. Tiszaörs. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 365-390., ill., bibl. p. 389-390. és a jegyz.

1911. HALÁSZ Péter: Adatok a moldvai magyarok kecskemaszkos játékához = Beiträge zum
Spiel der Moldau-Ungarn mit der Ziegenmaske == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM :
Miskolc, 1992. p. 173-179. : ill. - Bibl.: p. 178., Deutsche Zsf.

1912. ISKI Ibolya: Húsvéti szokások - tojásfestés, öntözködés = Eastern customs - painting
egg and sprinkling == in. Dolgozatok Kecső néprajzáról. - CSMNT : Köbölkút, 1991. p. 14-
17., ill.

1913. JEMNITZ János: Május elseje = May Day == História, 14:10(1992) 26-27., ill.

1914. JÓKAI Mária: Virágvasárnapi szokások Zoboralján = Folk customs on Palm Sunday in
the region of Zoboralja == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 435-442., ill., English summ.

1915. JUHÁSZ Katalin: Zöldágjárás Vigándpetenden = Procession with green twigs in
Vigándpetend == Múzeumi Diárium(1991)27-31.

1916. KARDALUS János: Farsangi népszokások Csíkban és Gyergyóben = Carnival time's
folk customs in Csík and Gyergyó == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 419-427., ill., bibl. 427 p. és a jegyz. - English summ.

1917. Kászonfeltízi betlehemes pásztorjáték = Christmas Shepherds' Play in Kászonfeltíz /
gyűjtötte POZSONY Ferenc == Művelődés, 40:11-12(1991)47-51., ill.

1918. KIRÁLY Rita: Ünnepekhez kapcsolódó hagyományok Jászapátin = Festive traditions in
Jászapáti == Múzeumi levelek, 67-68(1991) 115-128.

1919. KISIDA Erzsébet: Tavaszi egyházi ünnepek és népszokások a görög katolikus Viszlón
= Spring customs and ecclesiastic feasts in the Greek-Catholic Viszló == Honismeret,
19:2(1991)77-81.

1920. KISIDA Erzsébet: Téli népszokások Magyarország északkeleti részén = Winter folk
customs in North-East-Hungary == Honismeret, 20:1(1992)74-77.

1921. KRISTON VÍZI József: Luca-napi népszokások Bács-Kiskun megyében = Folk customs
at Luca-day in Bács-Kiskun county == MKBKM, 1990 (1992)144-154., bibl. p. 153-154. és a
jegyz.

1922. KULCSÁR Árpád: Némely húsvéti szokásokról = Several Easter customs == Új
Exodus, 4(1991)56-60.

1923. KUNKOVÁCS László: Farsangi tikverőzés Mohán = Beating the hens at carnival in
Moha == Új Magyar hírek, 1:3(1991)47-49.
1924. LACKOVITS Emőke, S.: „Sirassátok lányok itthon maradástok...”. Veszprém megyei
farsangi szokások = „Do cry maidens as you remained at home...” == Múzeumi
Diárium(1991)23-26.

1925. LISZKA József: Farsang végi szokások a Kisalföld északi felén = Carnival closing
customs in North-Kisalföld == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK
Magyarságkut. Program : Bp., 1992. 99-114., bibl. a jegyzetekben. - (A magyarságkutatás
könyvtára, 12.)

1926. LUKÁCS László: Farsangi alakoskodó népszokások Fejér megyében = Folk-traditons
of carnival mummery in Fejér County == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J.
Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 481-498., Bibl. p. 495-497. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1927. LUKÁCS László: Farsangi fahúzás = Pulling a stump at Carnival-time == Élet és
tudomány, 48:5(1992)44-46.

1928. LUKÁCS László: Lucaszék = „Lucaszék” (Luzienstuhl) == in. Sebestyén Gyula
emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 40-47. : ill. - Bibl. a jegyzetekben.,
Deutsche Zsf. - (A Veszprémi Laczkó Dezős Múzeum konferenciái, 1.)

1929. LUKÁCS László: Volkstümliche Maskenspiele am Luzientag in Ost-Transdanubien =
Luca napi alakoskodó népszokások Kelet-Dunántúlon == EFC, 7-8:1(1992)99-110., ill., térk.,
bibl. a jegyz. p. 109-110.

1930. MADAR Ilona: Vallásos szokások a szlavóniai magyar reformátusok köréből =
Religiöse Bräuche im Kreise der ungarischen Reformierten im Slawonien == Néprajzi
látóhatár, 1:3-4(1992)37-43., ill., bibl. a jegyz.

1931. MAGYARI Márta: Húsvéti szokások a nyíracsádi görög katolikusok körében =
Osterbräuche bei den Griechisch-Katholisch Gläubigen in Nyíracsád == in. Néprajzi
tanulmányok. - HBM Múz. Ig. : Debrecen, 1992. p. 141-159. : ill. - Bibl. a jegyzetekben.,
Deutsche Zsf. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 51.)

1932. MAJOROSNÉ TÓTH Ágnes: A harsányiak téli ünnepköréből = Winter feast customs in
Harsány == Szülőföldünk, 16-17(1991)65-66.

1933. MAKOLDI Sándorné: Magyar hímestojások = Hungarian ornamented eggs. - Sztélé
Alapítv. : Debrecen, 1992. 94 p., ill., Bibl.: p. 89-92. - (Sztélé könyvek.)

1934. MIHÁLY Gyula: Az újévi köszöntés Kötcsén = New Year's greetings in Kötcse ==
Somogyi honismereti híradó, 1(1992)35-38.

1935. MIKE Györgyi: Jeles napokhoz, időszakokhoz fűződő tilalmak, előírások, szokások =
Prohibitions, regulations, customs connected with festive occassions and periods == Somogyi
honismeret, 2(1991) 28-45.

1936. MOLNÁR István: Betlehemezés Jászapátin 1948-ban = Nativity Play in Jászapáti in
1948 == Múzeumi levelek, 65-66(1991)215-226., ill. kotta
1937. NAGY Miklós: Két palóc betlehemes játék = Zwei Bethlehemspiele aus der Palócz-
Gegend (Nordungarn) == Agria, 27-28(1991-1992) 451-476., ill. kotta, bibl. 474-475. p.,
Deutsche Zsf.

1938. NAGY Olga: A népi nevetéskultúra alkonya? = The decline of peasant humour? ==
Korunk, 2(1992)114-117., bibl. a jegyz.

1939. OLOSZ Katalin: Két karácsonyi játék 1865-ből = Two Christmas Plays from 1865 ==
Művelődés, 40:11-12(1991)36-40., ill., bibl. a jegyz. 37-38. p.

1940. PAKSA Katalin: Pünkösdölő = Whitsun greeting == Nyelvünk kult., 84(1992)88-91.,
ill. kotta

1941. Palóc karácsony. Népi énekek és betlehemes játék = Palots Christmas / Szerk., összeáll.
Nagy Zoltán. - Balassi B. Nógrád M. Kvt. : Salgótarján, 1991. 40 p., ill.

1942. PAP Gizella: Húsvét és világkép = Easter and world concept == Guzsalyas, 4:3-
4(1992)26-27., bibl. a jegyz.

1943. PETNEHÁZI Klára, POZSONY Ferenc: Betlehemezés a bánsági Igazfalván =
Christmas play from Igazfalva in Bánság == Művelődés, 41:12(1992)30-31., ill.

1944. POZSONY Ferenc: Aprószentekezés Csíkkászonban = The customs on Childrenmas
Days in Csíkkászon == Művelődés, 40:11-12(1991)52-55., ill.

1945. POZSONY Ferenc: Erdélyi farsangok = Carnivals in Transylvania == Korunk,
2(1992)100-104.

1946. RASSY Tibor: A karácsonyfa krónikája = The chronicle of the Chrismas-tree == Hitel,
4:26(1991)46-47.

1947. SEBŐK Zoltán: A farsangi népszokásokból = Some carneval customs == in. Tiszta
forrásból. - Tanítóképző Főisk. : Kecskemét, 1992. 50-79., bibl. p. 77-79.

1948. SZACSVAY Éva: Bábtáncoltató betlehemezés = Krippenspiele mit Handpuppen == in.
Sebestyén Gyula emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém, 1991. p. 33-39. - Bibl.: p. 38.,
Deutsche Zsf. - (A Veszprémi Laczkó Dezős Múzeum konferenciái, 1.)

1949. SZACSVAY Éva: Kalendáriumi ünnepek. A magyar nép hagyományos kultúrája =
Calendar feasts. The traditional culture of the Hungarians == Élet és tudomány, 47:10-
12(1992)367-370.

1950. SZALAY Emőke, P.: Jeles napok Biharnagybajomban = Festal days in Biharnagybajom
== in. Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 569-582.

1951. SZALAY Emőke, P.: Kalendáris szokások és népi hiedelmek Mátészalkán = Calendar
customs and folk beliefs in Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen,
1992. p. 277-290., Bibl. a jegyz.
1952. TÁTRAI Zsuzsanna: A nagyhét = The Holy Week == ÉT, 46:13(1991) 392-393.

1953. TÁTRAI Zsuzsanna: A Szent Iván-napi tűzgyújtás = Firemaking on Midsummer Day
== ÉT, 46:25(1991)780-781.

1954. TÁTRAI Zsuzsanna: Fa, zöld ág és vessző = Trees, green branch and twigs == ÉT,
46:20(1991)628-630.

1955. TEKSE Antal: Farsangtemetés Csíkszentmártonban = Burial of carnival in Csíkszent-
márton == Művelődés, 40:4(1991)33.

1956. TISOVSZKI Zsuzsanna: Az esztendő jeles napjai, ünnepei Komárom-Esztergom megye
magyar községeiben. A tavaszi ünnepkör = The Outstanding Days and Holidays of the Year in
the Hungarian Communities of Komárom-Esztergom County == Komárom-Esztergom
Megyei Múzeumok közleményei, 4(1991)189-204., Deutsche Zsf., English summ.

1957. TÓTH István: A megújhodás ünnepe: húsvét. Húsvéti népszokások nyomában = The
feast of renewal: Easter. Following some Easter customs == in. Tiszta forrásból. -
Tanítóképző Főisk. : Kecskemét, 1992. p. 81-85., ill.

1958. TÓTH Judit: Jeles napi köszöntők a Bodrogközből és a Zemplénből = Festal day toasts
from Bodrogköz and Zemplén == Vigilia, 56:5 (1991)340-344.

1959. UJVÁRY Zoltán: Farsangi népszokások = Carnival folk customs. - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1991. 293 p., ill., Bibl.: p. 287-292.

1960. VEREBÉLYI Kincső: A májusfa körül = Um den Maibaum == in. Kultúra és tradíció,
1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 237-247. : ill. - Bibl.: p. 245-246. és a jegyz., Deutsche Zsf.

1961. VOIGT Vilmos: Karneválunk kérdései = Questions of our carnival == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 547-557. - Bibl. a jegyz. -
English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

1962. VOIGT Vilmos: Le carneval existe-t-il en Hongrie? = Karnevál Magyarországon? ==
EFC, 7-8:1(1992)29-45., bibl. a jegyz. p. 37-45.

1963. WAKABAYASHI, Kazuhiro: Bethlehemes szokások a romániai Szatmárban =
Bethlehem-Spiele im rumänischen Szatmár == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)72-75., bibl. 75.
p.

1964. WAKABAYASHI, Kazuhiro: Mit tanulhatunk a betlehemezésből = What can be learnt
from the Christmas customs? == Művelődés, 40:11-12 (1991)46., ill.

1965. ZOMBORKA Márta: Luca napja Tolmácson = Der Lucientag in Tolmács (Komitat
Nógrád, Nordungarn) == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 259-267. : ill.
Bibl.: p. 265-266. és a jegyz., Deutsche Zsf.
Játék, szabadidő / Spiel, Unterhaltung / Games, Entertaintment

1966. BÁRKÁNYI Ildikó: Eszközös, mozgásos és szellemi játékok Apátfalván = Children's
plays with toys, games and cognitive games in Apátfalva == MKCsM(1991)49-54., bibl. a
jegyz. 54. p.

1967. BÁRKÁNYI Ildikó: Gyermekjátékok Csongrád tanyavilágában az 1910-1930-as
években = Children's Toys and Games played on Csongrád farms from to the 1910-1930s ==
MFMÉvk, 1989-90.1(1992)239-262., ill., bibl. 262. p. - English summ.

1968. BITSKEY István: A dramatic play or a combat of animals?. Organization of festivity in
King Matthew's court = Dramatikus játék vagy állatviadal?. Ünnepszervezés Mátyás király
udvarában == EFC, 7-8:1(1992)87-98., bibl. a jegyz. p. 96-97.

1969. CSISZÁR Károly: Az Őrség gyermekjátékszerei = Children toys from Őrség ==
VHKözl., 1(1992)35-44., ill.

1970. DEMETER István: Népi játékok Trizsben. Adatok a gömöri népi játékok néprajzához =
Folk games in Trizs. Data on the ethnography of folk games in Gömör == in. Tanulmányok
Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 75-86. - (Gömör
néprajza, 33.)

1971. FANCSOVITS György: Egy elfelejtett hagyomány: a diákkaptár = A forgotten
tradition: „student hive” == Honismeret, 20:3(1992)29-31., ill.

1972. Játékiskola = A school of plays / Szerk. Petrás Anna. - Tankvk. : Bp., 1991. 272 p., ill.,
Bibl.: p. 263-270.

1973. JÓZSEF Dezső: A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei = Self-made toys at
Nyikómente. - Szórakaténusz Játékmúz. : Kecskemét, 1991. p. 3-19., ill., Az 1943-as kiad.
reprintje. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Játéktörténeti füzetek, 1.)

1974. KRISTON VÍZI József: A palócföldi fiatalság társasélete és szórakozásformái = Das
Leben in der Gemeinschaft bei der Jugend aus dem Palotzenland und ihre Vergnügungen ==
in. Kultúra és tradíció, 1 . - HOM : Miskolc, 1992. p. 47-62. - Bibl.: p. 59-61. és a jegyz.,
Deutsche Zsf.

1975. SZABÓ Mária Zsuzsanna: Népi gyermekjátékok = Toys and games of peasant children
== Múzeumi levelek, 67-68(1991)129-149., ill., kotta

1976. SZILÁDY Zoltán: Suhancok játékai = Teenage games == Guzsalyas, 4:7-8(1992)13-
15., ill.

1977. VÁCZI Mária: Néhány gondolat a családi játékszokások változásáról egy nyolc-tíz éves
gyerekek körében végzett vizsgálat nyomán = Das Spiel als Kulturmodell == Cumania,
13(1992)573-592., bibl. 591-592., Deutsche Zsf.


Hagyományőrzés / Brauchpflege / Traditionalism
1978. ADORJÁNI Rudolf Károly: Néprajzi szakkör a Kis-Küküllő mentén = Ethnographic
study-cirkle by the Kis-Küküllő == KJNTért, 1-2(1992) 30-32.

1979. ÁG Tibor: Népzene az iskolai oktatásban = The role of folk-music in school education
== Hírharang, 1-2(1991)6-11.

1980. BALÁZS Géza: Néphagyományőrzés az óvodában = Preservation of traditions in the
kindergarten == Honismeret, 20:2(1992)125.

1981. BARSI Ernő: A néprajz szerepe a pedagógus munkájában = The role of ethnography in
the work of the teachers == Hírharang, 1-2(1991) 4-6.

1982. BÉRES András: Visszemlékezés a Debreceni Népi Együttes negyven éves történetére =
Remembrance on the forty years long history of the Folklore Ensemble of Debrecen ==
HBMLÉvk, 18(1991)199-214.

1983. BIRINYI József: Fúvom a dalt... 2. rész. Gondolatok a népdal, népzeneoktatásról =
Sounding the song ... 2nd part == Nyelvünk kult., 84(1992)73-79., jegyz.

1984. BUDAI Ilona: „... Embernek ének őrzi az időt...” = „... Songs preserve time for man...”
== in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 737-738., bibl.
738. p. és a jegyz. - English summ.

1985. EGYED Ákos: Honismereti tevékenység az erdélyi magyarság körében = Activity for
getting known the traditions of the Homeland among the Hungarians in Transylvania ==
Művelődés, 41:6(1992)38-40.

1986. FELFÖLDI László: A Pusztaszeri Árpád Egyesület (Szeged) hagyományápoló
tevékenységéről = Preserving traditions in the Pusztaszeri Árpád Society == in. Népi kultúra
és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. - Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 121-126. - (A
magyarságkutatás könyvtára; 7.)

1987. FODOR Ildikó: Népművészet. Jegyzet középiskolások számára = Folk art - folk culture.
- M. Ped. Int. : Nyíregyháza, 1992. 115, 10 p., ill., Bibl.: 115. p. - (Módszertani füzetek.)

1988. Folk art in Hungary / Szerk. Várkonyi Judit. - OIH : Bp, 1992. (20)p., ill.

1989. GAÁL Károly: Megjegyzések a stinátzi (Burgenland) hímestojás alakulásához = Some
remarks on the changes in the painted Easter egg in Stinátz (Burgenland) == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 443-450., ill., English summ. -
Délszláv ny. összefogl.

1990. GALAMBOS Ferenc Ireneus: Hagyományok őrzése (és élesztgetése) egy burgenlandi
magyar faluban = Preserving (and wakening) traditions in a Hungarian village in Burgenland
== in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 593-603., bibl.
602. p. - English summ. - Deutsche Zsf.
1991. HAJDÚ Katalin: A zsámboki Gyöngyösbokréta = Gyöngyösbokréta in Zsámbok ==
Honismeret, 19:1(1991)81-84., ill.

1992. Igricek könyve. Felfedezőknek, néphagyományörzőknek = Book of story-singers /
Szerk. Baksa Brigitta. - Typovent K. és Ny. : Bp, 1991. 44 p., ill. - (Pro Patria füzetek, 1.)

1993. IKVAINÉ Sándor Ildikó: Népi mesterek, művészek Pest megyében. Népművészetek
háza 1991-1992 = Rural craftsmen and artists in Pest county. - Pest M. Múz. Ig. : Szentendre,
1991. (7) p., ill.

1994. ITTZÉS Mihály: „Az énekkari műveltség kezdetei”, 3. Hangképzés, intonáció = „The
beginning of choral education” == Nyelvünk kult., 84 (1992)79-87., ill. kotta

1995. Levelesládám kincseiből. „Szülőföldünkről irom..” = „I write about my native land...” /
közli PADISÁH Mihály == Honismeret, 20:1 (1992)3-15., ill.

1996. NAGY Mari, VIDÁK István: A nemezkészítés újjáélesztése Magyarországon = The
revival of making felt in Hungary == MKBKM, 1990 (1992)227-232., bibl. 231-232. p.

1997. Népművészet = Folk art = Volkskunst / Szöveg Hankó Ildikó ; szerk. Kerekes László. -
Primusz : Dorog, 1991. (24)t., ill. Magyar, angol és német nyelven., Kifestőkönyv. -
(Útikalauz gyermekeknek.)

1998. Népművészet. Kiegészítő jegyzet = Folk art / Összeáll. Kardos Mária. - Budapesti
Tanítóképző Főisk. : Bp, 1992. 149 p., ill., Bibl.: p. 139-149. és a fejezetek végén

1999. OSZKÓ Sándorné: Ormánság a 24-ik órában = Ormánság in the twenty-fourth hour ==
Hitel, 4:26(1991)26-28.

2000. PAPP Zsófia, T.: A hagyományozódás egy sajátos esete = A particular case of handing
down traditions == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
739-748., English summ.

2001. TAKÁCS András: A Csemadok és a népművészet = „Csemadok” and the folk art ==
Nyelvünk és kultúránk, 81(1991)62-71.

2002. A tánc is nyelv.... Kerekasztal-beszélgetés a táncház közösségformáló szerepéről =
Dance is also a way for communication... A round-table conference on the mission of folk-
dancing houses in forming collectivity == Művelődés, 41:7(1992)13-17., ill.

2003. TARJÁN Gábor: Néprajz az oktatásban = Ethnography in education == in. A Duna
menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 129-133., bibl. 133. p. és a
jegyz. - English summ.

2004. TIMÁRI Zoltánné, TÉGLÁS Dezsőné: Környezetünkben élő népszokások
felelevenítése = Renewing folk customs in our sorroundings == Guzsalyas, 4:7-8(1992)16-17.

2005. TÓTH László, K.: Népzenei iskola Óbudán = Folkmusic school in Óbuda == Téka, Bp,
13(1992)59-61., ill.
2006. TURÓCZY Istvánné: Múzeum és honismeret. Honismereti táborok 1984-1989 között =
Museum and knowledge on the local traditions. Camps for getting known the traditions of our
homeland == Múzeumi levelek, 67-68(1991)3-24., ill.

2007. VALKÓ Béla: Húszéves a táncházmozgalom = The movement of dancing houses is
twenty years old == Téka, Bp, 13(1992)33-35., ill.

2008. Velünk élő néphagyományok. Segédanyag a néphagyományok ápolásához az
óvodákban = Folk traditions living with us / szerk. Baranyai Sándorné. - Hajdú-Bihar
M.Ped.Int. : Debrecen, 1992. 136 p., ill., Bibl.: p. 129-136. és a jegyzetekben. - (Módszertani
segédanyagok. Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet.)

2009. VOLLY István: A Gyöngyösbokréta múltja és jövője = Past and present of
Gyöngyösbokréta movement == Néprajzi Hírek, 20:1(1991) 112-115.


Vegyes adatközlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles

2010. BARTHA Elek: Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások Biharnagybajomban
= Traditions connected to the turning points of human life in Biharnagybajom == in.
Biharnagybajom története és néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 539-568., Bibl. p. 567-
568. és a jegyz.

2011. BARTHA Elek: Az emberi élet fordulóinak szokásai Mátészalkán = Customs connected
to the turning points of human life in Mátészalka == in. Mátészalka néprajza. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 247-275., Bibl. a jegyz.

2012. CSERVENYÁK László: A bölcsőtől a koporsóig, az emberi élet sorsfordulói
Nyírcsaholyban = From the cradle to the grave == Szabolcs-szatmári szemle, 3(1991)305-310.

2013. FAGGYAS István: A trizsi Vágott úttól Aggtelekig = Local history of Trizs ==
Szülőföldünk, 18(1992)94-95., ill.

2014. GELENCSÉR József, Lukács László: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér
megyében = Unser Schöne Tag ist entstanden. Die Volksbräuche im Komitat Fejér
(Weissenburg). - István Kir. Múz. : Székesfehérvár, 1991. 637 p., ill., Bibl.: p. 623-637. - (Az
István Király Múzeum közleményei, A/30.)

2015. GILITSCH Antalné, ONODY Gyuláné: Jeles napok, ünnepi szokások, hagyományok
Nágocson = Calendar feasts, festive customs, traditions in Nágocs == in. A mi falunk:
Nágocs. - Önkorm. Kult. Biz. : Nágocs, 1992. p. 69-70.

2016. HACSAVECZ Béla: Őseink szokásaiból = From the customs of our ancestors == in. A
Mátra ölén Markaz. - Közs. Önkorm. : Markaz, 1992. p. 179-198.

2017. Játék, tánc, halál a sarmasági néphagyományban = Play, dance and death in the folk
tradition of Sarmaság / közread. KUI János == Művelődés, 41:3(1992)13-16.
2018. KORKES Zsuzsa: Népszokások és viseletek Kartalon = Folk customs and costumes in
Kartal. - Kartali Érdekvéd. Kör : Kartal, 1992. 110 p., ill., Bibl.: p. 95-96. és a jegyzetekben. -
(Kartali mozaikok, 1.)

2019. LELE József, ifj: Szokások, vallásos népélet = Customs, religious folklife == in.
Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 477-515., ill., bibl. 515. p. és a jegyz.

2020. LUCZA Katalin: Az a szép benne, hogy olyan csúnya.... A kabaláról = „Its beauty is its
ugliness.” About the superstition == in. Nép-nyelv. - Népr. Múz. : Budapest, 1992. p. 53-54.

2021. MOLNÁR József, V.: Az emberélet fordulói. Születés, esküvő, halál a régi faluban =
Turning points of human life. - Melius : Pécs, 1991. 69 p., Bibl. a fejezetek végén

2022. Népi élet, népszokások a régi Oroszlányban = Folk life, folk customs in the old
Oroszlány / Szerk. Földi Józsefné. - Műv.Közp. és Kvt. : Oroszlány, 1991. 51 p. - (Oroszlányi
helytörténeti füzetek, 5.)


   TÁRSADALOMNÉPRAJZ / SOZIALE U. RECHTLICHE VOLKSKUNDE /
           SOCIAL TRADITIONS

Társadalomnéprajz / Soziale Volkskunde / Social Traditions

2023. AUBERT Antal, Wolfgang ASCHAUBER: Társadalmi státusz és etnikum a sombereki
falukörzetben = Gesellschaftlicher Status und Etnikum == in. A Dunántúl településtörténete,
8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p. 135-145., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

2024. BALÁZS KOVÁCS Sándor: Egy sárközi parasztcsalád történetéből = From the History
of a Peasant Family from Sárköz == in. A Dunántúl településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB :
Pécs, 1990. p. 357-366., English summ.

2025. BARANYAI Géza: Szegény emberek élete a századfordulón = The life of the poor at
the turn of the century == in. Tiszaörs. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 331-342., bibl. 342. p.
és a jegyz.

2026. BÁRTH János: A parasztközösségek önszerveződésének néhány formája Kalocsa
környékén = Die Formen der Selbstorganisierung der Bauerngemeinschaften in der
Umgebung von Kalocsa == Néprajz és nyelvtudomány, 34(1991-1992)151-171., bibliogr.
170.p ., Deutsche Zsf.

2027. BARTHA Elek: Templomi ülésrend Dél-Gömör falvaiban = Church sitting order in the
villages of South-Gömör == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE
Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p.. 93-95. - (Gömör néprajza, 33.)

2028. BENCSIK János: Erdőbénye a századfordulón. Egy volt hegyaljai mezőváros
társadalmának jellemzése = Erdőbénye um die Jahhundertwende == in. Kultúra és tradíció, 2.
- HOM : Miskolc, 1992. p. 585-599. : ill. - Bibl.: p. 597-598. és a jegyz., Deutsche Zsf.
2029. BENCSIK János: Miskolc társadalma a török hódoltságot követő évtizedben (1688-
1703) = Society of Miskolc in the decades after the Turkish occupation (1688-1703) ==
MHOMKözl, 27(1991)118-131., bibl. a jegyz. 131. p.

2030. BENCSIK János: Polgár társadalomtörténetének vázlata. 1728-1944 = A sketch of the
social history of Polgár (1728-1944) == Múzeumi kurír, 55(1988)10-23.

2031. BENCSIK János, CSŐRI István: Megyaszó mezővárosi társadalma = Market-town
society in Megyaszó == Széphalom, 4(1992)231-244.

2032. BIRÓ Zoltán, A.: Bőség és hiány próbatételei = Trials of plenty and need == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 52-55.

2033. BIRÓ Zoltán, A.: Egy fogalom és környéke. Animációs kisérletek = A concept and its
periphery. Attempts at animation. Speculative and practical sociocultural animation == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 95-97.

2034. BIRÓ Zoltán, A.: Fent és lent = On the top and on the bottom == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 43-48.

2035. BIRÓ Zoltán, A.: Hogy lesz az ember „úttörő” = How one becomes „pioneer”.
Assigned and spontaneously formed paths == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-
Kultúra : Bp., 1992. p. 40-72., ill.

2036. BIRÓ Zoltán, A.: Otthonosság és változás = Homelyness and changes == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 80-82.

2037. BIRÓ Zoltán, A.: Szimbolikus védekezés = Symbolic defence. On group interpretation
codes == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 99-102.

2038. BODÓ Julianna: Csoport és személyiség = Group and personality == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 77-79.

2039. CZAGA Viktória, N.: Kézművesek, iparosok, kereskedők a budai védegyletben =
Artisans, Craftsmen, Traders in the Budai Védegylet == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád
M.Levéltár : Salgótarján, 1991 . p. 287-293., bibl. a jegyz. - (Adatok, források és tanulmányok
a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

2040. DEÁKY Zita: A bába szerepe egy székely faluközösségben = Midwife's Role in a
Szekler Inhabited Village == KJNTÉvk, 1(1992) 77-85., ill., bibl. a jegyz. 85. p., English
summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2041. DOMINKOVITS Péter: A köznemesi gazdálkodásból fakadó ellentétek Győr vármegye
nemesi községeiben 1800 és 1848 között = Antagonisms caused by the farming of lesser
nobility in noble villages of Győr county between 1800 == in. Rendi társadalom... 3. k. -
Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 163-168., bibl. a jegyz. - (Adatok, források és
tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)
2042. ELEK Dezső: A nagykunsági parasztvármegye a 17. században = The county of
peasants in Nagykunság, in the 17.th century == Jászkunság, 38:1(1992)33-43.

2043. ERDMANN Gyula: Az úrbéres terhek növekedése és egy gazdatiszt-kiskirály üzelmei
Békéscsabán a 19. század elején = Growth of the Urbarial Burdens, and the Machinations of a
Bailiff-Petty Monarch in Békéscsaba at the Early 19th Century == in. Rendi társadalom... 3. k.
- Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 133-138. - (Adatok, források és tanulmányok a
Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

2044. FAGGYAS István: Lakosság és templomi ülésrend, 2. kötet = Inhabitants and church
sitting order, vol. 2. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 163 p., ill. - (Gömör néprajza, 31.)

2045. FARAGÓ Tamás: Családok és háztartások Budapesten (1850-1944) = Family and
household in Budapest (1850-1944) == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 199-
214., ill., bibl. p. 213-214. és a jegyz.

2046. FEHÉR Ágnes: A történeti és a szabadegyházi közösségek életének összehasonlítása =
Ein Vergleich des Lebens in den historischen und in den freikirchlichen Gemeinden == in.
Néprajzi tanulmányok. - HBM Múz. Ig. : Debrecen, 1992. p. 175-181., Deutsche Zsf. - (A
Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, 51.)

2047. FÜLÖP Laura: Magyarsók református közösségi élete a 30-as években és a 40-es évek
elején = Calvinist communal life in the thirties and in the beginning of fourties in Magyarsók
== in. Mátyusföldi dolgozatok. - CsMNT : Köbölkút, 1992. p. 21-30. - (Utánpótlás, 2.)

2048. FŰRÉSZNÉ MOLNÁR Anikó: A tatabányai és a dorogi bányamunkások
életkörülményeinek alakulása a 20. század első felében = Variations in the living conditions
of the miners in Tatabánya and Dorog at the beginning of the 20th century == in. A Dunántúl
településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 199-207.,
bibl. a jegyz. és p. 205-207.

2049. GAGYI József: Az ingázás ábécéje = The „alphabet” of commuting == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 37-40.

2050. GAGYI József: Hogyan élnek G.-ék? = How do the family „G” live == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992 . p. 19-23.

2051. GAGYI József: Tér és idő a faluban = Space and time in the village == in. Kapcsolat,
környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 82-84.

2052. GAGYI József: Térátszervezés szombat délután = Rearranging space on Saturday
afternoon == in. Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 103-106.

2053. GRÁFIK Imre: A paraszti társadalom rétegződésének tárgy-esztétikai vonatkozásai =
Die ästhetische Gestaltung der Gegenstände in Bezug auf die Differenzierung der
Bauernschaft == in. Jel és hagyomány. - KLTE : Debrecen, 1992. p.195-211. : ill. - Bibl.: p.
209-211. és a jegyz., Deutsche Zsf. - (Folklór és etnográfia, 59.)
2054. GUNST Péter: Die bäuerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen. - Akad. K. : Bp., 1991. 246 p., (1)t., ill., Bibl. a jegyzetekben. - (Studia historica
Academiae Scientiarum Hungaricae, 192.)

2055. HAMAR Anna: Egy vállalkozó útja = Der Weg eines Unternehmers == in. Kultúra és
tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 601-609., Deutsche Zsf.

2056. HOFER Tamás: Patron-Client Relations in Peasant Society == in. Social networks, 2. -
SKS : Ulvila, 1992. 17-29., bibl. 27-29. p. - (Ethnos, 8:2.)

2057. IMREH István, PATAKI József: Család, telek és ház Kászonban (1650-1750) =
Families, ground-plots and houses in Kászon (1650-1750) == Művelődés, 41:7(1992)36-39.

2058. ISTVÁN Lajos: Szomszédi kapcsolatok Korondon az 1930-40-es években =
Neighbouring relations in Korond during 1930-40 == Művelődés, 41:1(1992)36-38., bibl. 38.
p.

2059. JÁVOR Kata: Egy falusi tűzoltóegylet tevékenysége a XX. század első felében = A
rural firemen's association in the 20th century == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992.
p. 227-236., bibl. 236. p. és a jegyz.

2060. JÁVOR Kata: Két falu - két életforma = Two villages - two ways of living ==
Falufejleszt. füz., 1(1991)20-20.., Varsányról és Zsomborról

2061. KALAVSKY, Michael: Felekezeti és nyelvi viszonyok a 18. sz. közepi Zemplénben =
Die Religions- und Sprachenverhältnisse in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Zemplén == in.
Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. - CSMNT :
Komárom, 1991. p. 18-20. - Magyar, szlovák és német ny.

2062. KISS Géza, Z.: Ormánsági nők a XIX. században = Women in Ormánság in the 19th
century == Honismeret, 20:6(1992)25-30., ill., bibl. a jegyz.

2063. KISS Géza, Z.: Ormánsági változások. Fejezetek a 18-19. századi társadalom
történetéből = Changes in Ormánság. Data to the history of 18-19. century society. - Akad. K.
: Bp., 1991. 261 p., (32)t., ill., Bibl.: p. 244-249. és a jegyzetekben

2064. KISS István, N.: A katonaparasztság sorsa 1699-től a 19. század második feléig =
Schicksal des Soldatenbauerntums von 1699 bis die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts,
Ungarn. - Dobó I. Vármúz. : Eger, 1991. p. 35-43., Bibl. a jegyz. - Deutsche Zsfassung. -
(Studia Agriensia, 11.)

2065. KNÉZY Judit: Illúziók és jobbágylázadások. A csurgói és marcali jobbágyok küzdelmei
a 18. században = Illusions and Serf Revolts. Struggles of Csurgó's and Marcali's Serfs in the
18th Century == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 119-
123., bibl. 123. p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

2066. KOCSIS Gyula: A gyászjelentés szerepe egy mezővárosi társadalom
kapcsolatrendszerében. Cegléd = The function of mourning cards in the connections system of
a market town community. The case of the market town Cegléd == Ethnographia, 102:1-
2(1991)147-159., ill., bibl. 157-158. - English summ.

2067. KOCSIS Gyula: Ceglédi katolikusok többcsaládos háztartásai a XVIII. század második
felében = Multi-family households among the Roman-Catholic population of Cegléd in the
late 18th century == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 187-198., ill., bibl. 194. p.
és a jegyz.

2068. KOCSIS Gyula: The function of mourning cards in the connections system of a market
town community == in. Social networks, 2. - SKS : Ulvila, 1992. 53-60. - (Ethnos, 8:2.)

2069. KÓSA László: Parasztosodás - polgárosulás = Unfolding of peasant traditions of
embourgeoisement. Alternatives in 19th century Hungarian rural history == in. Közelítések. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 143-155., bibl. p. 153-155., és a jegyz.

2070. KÓSA László: Polgárosuló és parasztosodó kisnemesek = Members of the lower
nobility, becoming bourgeois and peasants == Világosság, 32:9(1991)703-710.

2071. KOVÁCS Teréz: A harmadik földhözjutás Baranyában = The third distribution of land
in Baranya county == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991.
p. 539-544., bibl. 543. p. - English summ.

2072. KŐRÖSI Ilona, Sz.: Paraszti értékrend két nemzetiségi közösségben = Bauerliche
Wertordnung in zwei Nationalitätengemeinschaft == in. Dunatáji találkozás. - Bács-Kiskun
M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 85-90., bibl. 90. p., Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti Katona
József Múzeum közleményei, 5.)

2073. LACKOVITS Emőke, S.: The characteristic features of the family and kinship in the
Villages of the Káli-basin from the Middle of the 18th Century until the Middle of the 20th
Century == Acta ethnographica, 36:1-4(1990)41-51., bibl. 51. p.

2074. MAKOLDI Sándorné: A tokaji Székely család = Family Székely in Tokaj == in.
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. - Zemplén Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991.
p. 106-124., ill. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)

2075. MOHAY Tamás: Egy parasztgazdaság társadalmi kapcsolatai (1920-1956) = Social
connections of a peasant farm (1920-1956) == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. P.
237-243., bibl. 243. p. és a jegyz.

2076. MOHAY Tamás: The Social Network of a Hungarian Peasant Farm == in. Social
networks, 2. - SKS : Ulvila, 1992. 53-60. - (Ethnos, 8:2.)

2077. MOLNÁR Mária: The System of social Relation within a small local Community Unit
Based on Tradition == in. Social networks, 2. - SKS : Ulvila, 1992. 61-70. - (Ethnos, 8:2.)

2078. NAGY MOLNÁR Miklós: Adatok az Ung-vidéki Csicser és Ptruksa falun kívüli
kapcsolataihoz = Data on the outvillage connections of Csicser and Ptruksa in Ung. County
== in. Nép-nyelv. - Népr. Múz. : Budapest, 1992. p. 82-85., bibl. 85. p.
2079. NAGY Olga: A paraszti polgárosulás erdélyi sajátosságai. Kósa könyvének margójára =
The Transylvanian characters of peasants' becoming bourgeois. Reflections on the book of
Kósa == Korunk, 3:9 (1992)77-82., bibl. a jegyz.

2080. OLÁH Gyula: Egykézés és születési arányok Kemsén = Only-childism and the rate of
births in Kemse == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
509-513., bibl. 513. p. és a jegyz. - English summ.

2081. ÖRSI Julianna: A család és otthonuk a változó Magyarországon = Family and home in
variable Hungary == in. Hagyomány és modernizáció.... - Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve,
1992. 57-64., kétnyelvű

2082. ÖRSI Julianna: A Nagykun tanya és lakói = Farm and its owner people in Great
Cumania == in. Hagyomány és modernizáció.... - Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve, 1992. 48-
56., kétnyelvű

2083. ÖRSI Julianna: A nagykunsági ember kapcsolata szülőföldjével = People of Great
Cumania and their connection with their homeland == in. Hagyomány és modernizáció.... -
Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve, 1992. 37-47., kétnyelvű

2084. ÖRSI Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században = Society-structure of
Karcag (18th-10th c.) == in. Hagyomány és modernizáció.... - Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve,
1992. 5-35., bibl. 33-35., kétnyelvű

2085. PÁLMÁNY Béla: Nógrádi armalista családok küzdelmei nemesi kiváltságaik
megszerzéséért = Struggles of ennobled peasant families („armaliae”) for defending their
noble privileges in Nógrád == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján,
1991. p. 139-148., bibl. a jegyz. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei
Levéltárból, 16.)

2086. PAPP Klára: Konfliktusforrások a 18. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban =
Sources of Conflicts in the mid-18th Century Practice of Serf Obligations in Bihar == in.
Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 109-117., bibl. a jegyz. -
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

2087. PETHŐ László: A néptanító alakja az irodalomban és más műalkotásokban = The
figure of the rural school-teacher in literary works == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen,
1992. p. 215-225., bibl. p. 224-225.

2088. RÉMIÁS Tibor: Torna vármegye 18. századi jobbágy társadalma és gazdasági élete =
18th century economic life and the social structure of serfdom in Torna county == Hírharang,
3(1991)4-6., bibl. 5-6. p.

2089. SÁRKÁNY Mihály: Rokon perspektívák. Egy vegyeslakosságú falu német és magyar
rokonsági terminológiája (1965) = German and Hungarian kinship terminology of a village
with mixed population (1965) == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 245-254.,
bibl. 254. p. és a jegyz.
2090. SEBESTYÉN Kálmán: Kalotaszeg népoktatása a XX. század második felében =
General education in Kalotaszeg during the second half of the 20th century == Honismeret,
19:5(1991)32-41., ill., bibl. a jegyz.

2091. SIK Endre: Exchange of labour in Tiszaigar (Eastern Hungary) == Acta ethnographica,
36:1-4(1990)53-82., bibl. p. 81-82.

2092. SOMORJAI Árpád Ádám, O.S.B.: Geburtenbeschränkung in Bauernfamilien Ungarns
(ca. 1750-1945). Ein moraltheologischer Beitrag z. Geschichte d. Kontrazeption in einer
vorindustriellen Gesellschaft. - Katolische Akad. : Hamburg, 1990. 200 p., ill., Bibl.: p. 153-
182. és a jegyzetekben. - (Publikationen der Katolischen Akademie Hamburg. Reihe
Wissehschaft.)

2093. SZABÓ Andor: A hencidai református templom ülésrendje a XX. század utolsó
harmadáig = The sitting-order of the Calvinist Church in Hencida till the last third of the
XXth. century == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 161-
176., ill., bibl. a jegyz. l74-176. p.

2094. SZABÓ László: A falu paraszti közössége = Rural community of the village ==
Jászkunság, 37:1(1991)65-77.

2095. SZABÓ László: Mátészalka társadalma = The society of Mátészalka == in. Mátészalka
néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 219-246., Bibl. a jegyz.

2096. SZENT-IVÁNYI István: Die Ökonomie sozialer Beziehungen == in. Social networks,
2. - SKS : Ulvila, 1992. 103-111., bibl. 111. p. - (Ethnos, 8:2.)

2097. SZENT-IVÁNYI István: Egy szegedi polgár családi stratégiái a XIX. század közepén =
Malthus in Hungary. Malthusian tendencies in a burgher's family at Szeged, in the mid-19th
century == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 157-164., bibl. 164. p. és a jegyz.

2098. SZILÁGYI Miklós: Falusi és mezővárosi társadalmak = Rural and civic societies == in.
Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 94-97. - (A Magyar Néprajzi
Társaság könyvtára, 8.)

2099. SZTRINKÓ István: Életmódváltozások Tajón és Bodogláron = Changes of living
manners in Tajó and Bodoglár == MKBKM, 1990(1992) 155-167., bibl. 167. p. és a jegyz.

2100. TÓFALVI Zoltán: A sóvidéki népoktatás története 1848-ig = Public elementary
education in Sóvidék till 1848 == Századok, 126:3-4 (1992)427-448., bibl. a jegyz. 445-448.

2101. TÓFALVI Zoltán: A Temesváron élő atyhaiak közössége = The community originated
from Atyha now living in Temesvár == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Debrecen ;
Békéscsaba, 1991. p. 429-434., bibl. 434. p.

2102. TOMORI Viola: Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza = Psycho-ethnographische
Beschereibung eines Palotzendorfes / ill. Barcsik Géza. - Akad. K. : Bp, 1992. 70 p. : ill.,
Deutsche Zsf. - Résumé en francaise
2103. TÓTH Klára: Asszonyi munkák Kenderesen = Women's tasks in Kenderes ==
Múzeumi levelek, 67-68(1991)164-188., ill., bibl. 188. p.

2104. TÓTH László: A magyar falusi társadalom és a „civil társadalom” = Hungarian rural
society and the civic society == Juss, 4:1(1991) 98-108.

2105. TÓTH Zoltán: Egy régi kispolgári család sorsa a múlt századi budai Vízivárosból =
Decline and transition. The fate of an old lower middleclass family at Buda in the 19th century
== in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 165-172., ill., bibl. 172 p. és a jegyz.

2106. TÚRÓS Endre: Sztárok és ellensztárok = Stars and antistars (children in care) == in.
Kapcsolat, környezet, közösség. - Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 75-76.

2107. TÚRÓS Endre: Törés után = After break == in. Kapcsolat, környezet, közösség. -
Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 49-51.

2108. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva: A mindennapi élet veszélyhelyzetei Magyarországon a
barokk kori mirakulumirodalom tükrében = Crisis-situations of the life cycle in the Hungarian
miracle literature from the baroque period == Orvostörténeti közlemények, 125-132:1-8(1989-
1990)65-79., bibl. 77-79. p., English summ.

2109. VARGA Gyula: Biharnagybajom gazdasága és társadalma 1848-1945 = Economy and
society in Biharnagybajom between 1848-1945 == in. Biharnagybajom története és néprajza. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 197-243., ill., Bibl. 243. p. és a jegyz.

2110. VÁRI András: Regálékonfliktusok: urak, parasztok, bérlők = Conflicts around the
Recoveries: Lords, Peasants, Tenants == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár :
Salgótarján, 1991. p. 277-285., bibl. a jegyz. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád
megyei Levéltárból, 16.)

2111. VERES László: Az armalista nemesség szerepe Miskolc 17-19. századi gazdasági-
társadalmi életében = Role of the patented nobility in Miskolc in the social and economical
life in the 17-19th centuries == MHOMKözl, 27(1991)132-134.

2112. ZÁVADA Pál: Egy falusi tagozódás a paraszttársadalom felbomlása előtt = Social
levels before the disintegration of the rural society == Juss, 4:1(1991)78-97.

2113. ZÓLYOMI József: Szendehely társadalma a XIX. század közepétől a II. világháborúig
= The society of Szendehely from the middle of the 19th century till the Second World-war
== Nógrádi történeti évkönyv (1989)175-194.


Jogszokás / Rechtliche Volkskunde / Legal ethnology

2114. BODROGI Tibor: Hungarian matriarchy?. Facts and problems == Acta ethnographica,
36:1-4(1990)3-40., bibl. p. 38-40.

2115. CSERGŐ Balázs: Küküllőkeményfalva népi erkölcséről és értékrendjéről = Rural ethic
and scale of values in Küküllőkeményfalva == Honismeret, 20:3(1992)18-23.
2116. CSERGŐ Bálint: Bűn és bűnhődés = Sin and punishment == Művelődés, 41:4(1992)19.

2117. GELENCSÉR József: Megszégyenítő büntetések a Káli-medencében = Beschamungs-
strafen im Káli-Becken == in. Sebestyén Gyula emlékére. - Laczkó Dezső Múz. : Veszprém,
1991. p. 48-60. : ill. - Bibl. a jegyzetekben., Deutsche Zsf. - (A Veszprémi Laczkó Dezős
Múzeum konferenciái, 1.)

2118. IMREH István, PATAKI József: Az erkölcsi normák és más szabályok megszegői
Kászonban (1650-1750) = The breakers of moral precepts and other regulations in Kászon ==
Művelődés, 40:9(1991) 30-32.

2119. KUBINYI András: Kocsmázás, becsületsértés és fogadás a késő középkori Magyar-
országon = Pub-crawling, libelling and wagerring in Hungary in the late periods of Middle
Ages == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 231-
238., Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei,
7.)

2120. NAGY Olga: Népi etika, 1. = Rural ethic == Művelődés, 40:2-3 (1991)45-48., ill., bibl.
48. p.

2121. NAGY Olga: Népi etika, 2. = Rural ethic == Művelődés, 40:4 (1991)30-32., bibl. a
jegyz.

2122. NÉMETH Gábor: A szokásjog szerepe a hegyaljai mezővárosok életében a 17-18.
században = The role of unwritten law in the 17-18th century life of the market towns == in.
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. - Zemplén Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991.
p. 28-34., bibl. a jegyz. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)

2123. PÓR Judit: Hegyaljai hétköznapok a körrendeletek és dobolási könyvek alapján =
Everyday life in Hegyalja in the mirror of decrees and proclamations == in. Tanulmányok
Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt . - Zemplén Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991. p. 78-83. -
(Tokaj és Hegyalja, 5.)

2124. RÁDULY János: Kibédi és sóváradi határjárás 1838-ban = Der Flurumgang in Kibéd
und Sóvárad im Jahre 1938 == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)81-89., bibl. p. 88-89.

2125. TAKÁCS PÉter: Tokaj város rendtartása 1660-ből = City regulation from 1660 in
Tokaj == in. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. - Zemplén Múz. Baráti Köre :
Miskolc, 1991. p. 35-41. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)


      NÉPHIT, VALLÁSI NÉPRAJZ / RELIGION, VOLKSGLAUBE /
            RELIGION, MYTHOLOGY

Néphit / Volksglaube / Mythology
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
2126. AMBRUZS Viktor: A teremtésmítoszok = Myths of the creation == Határ, 9(1991)119-
129.

2127. BALÁZS Lajos: A csíkszentdomokosi lakodalom hiedelem-hálózatának vázlata =
Scetches on the network of beliefs in the wedding customs in Csíkszentdomokos ==
Művelődés, 40:7-8(1991) 31-32., bibl. 32. p.

2128. BARNA Gábor: Paraszti világkép. Vallásosság és hiedelmek = Rural body of beliefs ==
in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 103-110., bibl. p. 109-110. -
(A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

2129. BOGLÁR Lajos: Pszichoterápia és sámánizmus. Két esettanulmány = Psychoterapy and
shamanism. Two case-studies == Végeken, 4(1991)9-13.

2130. BOSNYÁK Sándor: A világ közepe - a Föld köldöke = Middle of the World - Navel of
the Earth == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1 . - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p.
267-274., Bibl. a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei,7.)

2131. BOSNYÁK Sándor: Égbe vivő út. A világ közepéről s az égigérő fáról = Path towards
Heaven == Téka, 12(1992)33-36., ill.

2132. DACZÓ Árpád Lukács, P.: Népünk hitvilága, vallásos élete = Hungarian body of
beliefs and religious life == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas
Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 15-30., ill.

2133. DÉGH Linda: Satanic Child Abuse in a Blue House = Folklór és sátánizmus -
gyermekek zaklatása és ijesztgetése egy amerikai kisvárosban == EFC, 7-8:2(1992)761-768.,
bibl. 767. p.

2134. DOBAY Pál: Mitológiák erdészeti vonatkozásai = Forestry relations of mythologies ==
Erd. lapok, 126:12(1991)356-366.

2135. ENYEDI Emese: A természetfölötti világ a gyergyói hiedelmekben = Die
übernaturliche Welt in den Aberglauben von Gyergyó == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)113-
124., bibl. p. 112.

2136. ERDÉSZ Sándor: Die Gelehrten Gefährten des Doktor Faust in der ungarischen
Volkstradition = Doktor Faust tudós társai a magyar néphagyományban == EFC, 7-
8:1(1992)341-356., bibl. p. 354-355. és a jegyz.

2137. HOPPÁL Mihály: A hiedelem, mint nyelvszokás = Belief, as the conversational usage
of a language == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992.
p. 607-619. - Bibl. p. 617-618. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János
Múzeum közleményei, 7.)

2138. HOPPÁL Mihály: Mindennapi mítoszaink = Our everyday myths / KÓBOR Zita
Orsolya (riporter), SZABÓ Ágnes (riporter) == Határ, 9 (1991)17-26.
2139. JUNG Károly: A világteremtés dualisztikus (bogumil) legendáinak kérdéséhez.
Összehasonlító kelet-közép-európai kozmogóniai problémák = On the problem of the dualistic
legends of the creation. Comparative analysis == in. Köznapok és legendák. - Forum :
Újvidék, 1992. p. 157-185., bibl. p. 182-185. és p. 245-247.

2140. JUNG Károly: Gondolatok a magyar-délszláv egybevető néphiedelem- és mitológiai
kutatás kapcsán = Comments on researching Hungarian and South Slavian folk beliefs and
mythology comparatively == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 149-156.,
bibl. p. 155-156. és 245. p.

2141. KESZEG Vilmos: A hiedelemkutatás szerkezete = Structure of the research on beliefs
== Erdélyi Múzeum, 53:1-4(1991)122-144.

2142. MAGYAR Adorján: A sárkányokról a természettudomány szempontjából = On dragons
from the aspect of the natural sciences == Országépítő, 2(1991)49-54.

2143. MESTERHÁZY Károly: A honfoglaló magyarok hitvilága és a monoteizmus = Body of
beliefs among the conquering Hungarians and the monotheism == in. Hiedelmek, szokások az
Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 89-l20. - Bibl. p. 110-118. és a jegyz. -
English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2144. NAGY Ilona: Kálmány Lajos és a századforduló mitológiai kutatásai = Kálmány Lajos
and the research of mythology at the turn of the centuries == in. A magyar nyelv és kultúra a
Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 937-942., Bibl.: p.
941-942.

2145. NAGY Ilona: Nincs szöménválogatás. Mítoszaink a halálról = „There's no personal
discrimination”. Our myths about death == Liget, 4:3(1991)117-122.

2146. NAGY Sándor Zoltán: Mítosz és kommunikáció = Myth and communication == Határ,
9(1991)30-47.

2147. NOVÁK László: A hiedelem- és szokáskultúra változásának történeti-néprajzi háttere =
Historical-ethnographical background of changing in belief and customs-culture == in.
Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 211-230. - Bibl.:
227. p. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei,
7.)

2148. PÓCS Éva: Hiedelmek az Alföldön. A hiedelemrendszer táji tagoltsága = Beliefs in the
Plain. Regional structure of belief-system == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany
J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 593-606. - Bibl. p. 602-605. és a jegyz. - English summ. -
Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2149. SELMECZI László: Régészeti adatok a jászok szokásaihoz és hiedelemvilágához =
Archeological data to the customs and belief-world of Jazygians == in. Hiedelmek, szokások
az Alföldön, 1 . - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 137-155. - Bibl.: p. 151-154. és a jegyz.
- English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)
2150. SOLYMOSSY Sándor: A „vasorrú bába” és mitikus rokonai. Válogatott tanulmányok =
Mythological relations of the „iron nosed witch”. - Akad. : Bp, 1991. 219 p., ill., Bibl. a jegyz.
- (Hermész könyvek.)

2151. SZABÓ László: Hiedelem és valóság = Belief and reality == in. Hiedelmek, szokások
az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992 . p. 275-288., Bibl. 287. p. és a jegyz. -
English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2152. TÚRY Ferenc: A dinamikus transzállapotok rokonvonásairól a kultúrális antropológia
és a pszichológia mezsgyéjén = Cognate features of dinamic trances on the borderland of
cultural antropology and psychology == Végeken, 4(1991)3-8.

2153. VOIGT Vilmos: Sámán - a szó és értelme = Shaman - A Word and a Meaning ==
Nyelvtudományi közlemények, 91:1-2(1990)235-240., bibl. p. 239-240. - English summ.


Varázslók, sámánok / Hexen u. Zauberer / Witches and Shamans

2154. BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: Vérfűkeresők büntetőpere a Jászkun Kerület Fenyítő
Törvényszékén = The criminal trial of magic herb seekers in the Lawcourt of Jászkun District
== Múzeumi levelek, 65-66 (1991)139-166.

2155. FÜVESSY Anikó: A táltoshit emlékei Karcagon = Relics of shamanism in Karcag ==
in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 92-95.

2156. GRYNAEUS Tamás: A magyar boszorkány egyes vonásainak szociálpszichológiai
értelmezése = Some social-psychologic aspects of the Hungarian witch beliefs ==
Ethnographia, 101:3-4(1990)467-474., bibl. 473-474. p., English summ.

2157. HOPPÁL Mihály: A szibériai sziklarajzok és a samanizmus = The Siberian rock art and
shamanism == in. Népi kultúra - népi társadalom, 16. - Akad. : Bp, 1991. p. 139-152., (16)t.,
ill., bibl. 150-151. p., és a jegyz., English summ.

2158. HOPPÁL Mihály: Changing Image of the Eurasian Shamans == in. Studies on
shamanism. - Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 176-181., ill. - (Ethnologica Uralica,
2.)

2159. HOPPÁL Mihály: Ethnographic Films on Shamanism == in. Studies on shamanism. -
Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 182-196., ill. - (Ethnologica Uralica, 2.)

2160. HOPPÁL Mihály: On the Origin of Shamanism and the Siberian Rock Art == in.
Studies on shamanism. - Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 132-149., ill. -
(Ethnologica Uralica, 2.)

2161. HOPPÁL Mihály: Pain in Shamanic Initiation == in. Studies on shamanism. -
Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 150-155. - (Ethnologica Uralica, 2.)
2162. HOPPÁL Mihály: Shamanism: An Archaic and/or Recent System of Beliefs == in.
Studies on shamanism. - Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 117-131. - (Ethnologica
Uralica, 2.)

2163. HOPPÁL Mihály: The Role of Shamanism in Hungarian Ethnic Identity == in. Studies
on shamanism. - Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 169-175. - (Ethnologica Uralica,
2.)

2164. HOPPÁL Mihály: Traces of Shamanism in Hungarian Folk Beliefs == in. Studies on
shamanism. - Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 156-168. - (Ethnologica Uralica, 2.)

2165. HOPPÁL Mihály: Urban Shamans. A Cultural Revival in the Postmodern World == in.
Studies on shamanism. - Akadémiai Kvk. : Helsinki ; Bp., 1992. p. 197-209. - (Ethnologica
Uralica, 2.)

2166. KEREZSI Ágnes: Schamanen und ihre Ausstattung bei den kleinen Völkern Sibiriens
== in. Schamanen. Red. Ernot Tromnau. - Kultur-u. Stadthist. Mus. : Duisburg, 1991. p. 40-
47., ill.

2167. KOTICS József: A tudós méhésszel kapcsolatos hiedelmek Gömörben = The beliefs on
the wise-men beekeepers in Gömör == in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE
Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 53-56., bibl. a jegyz. - (Gömör néprajza, 33.)

2168. KRISTÓF Ildikó: Boszorkányok, Orvos Asszonyok és Parázna Személyek a XVI-
XVIII. századi Debrecenben = Witches, „Medicine Women” and „Lewd Persons” in Debrecen
in the 16th-18th centuries == Ethnographia, 101:3-4(1990)438-466., bibl. 464-466. p., English
summ.

2169. KRISTÓF Ildikó: Közösségi konfliktusok és boszorkányvád a 17-18. századi
Debrecenben = Community Conflicts and Witchcraft Charge in the 17th-18th century
Debrecen == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 59-66.,
bibl. a jegyz. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

2170. LÁBADINÉ KEDVES Klára: Gyermekijesztők, házi szellemek a drávaszögi
Alfalukban = Kinderschreck und Hausgeister in den Unterdörfern von
Drávaszög(Jugoszlawien) == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 443-449. -
Bibl.: p. 448-449., Deutsche Zsf.

2171. LACKOVITS Emőke, S.: Találkozásaim „Tudós” Nagy Fereccel = Encounters with
„wiseman” Nagy, Ferenc == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 107-110.

2172. Öt Borsod megyei boszorkányper = Five witchcraft trials in Borsod county / közli Sugár
István == MHOMKözl, 27(1991)36-46.

2173. PÁLL István: Egy 18. század végi kihallgatási jegyzőkönyv folklórvonatkozásai = Zu
den folkloristischen Bezügen eines Verhörprotokolls vom Ende des 18. Jahrhunderts == in.
Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 381-385. - Bibl.: p. 385. és a jegyz.,
Deutsche Zsf.
2174. PATAKI József: Boszorkányperekről mai szemmel = On witchcraft trials from an up-
to-date aspect == Művelődés, 41:5(1992)35-37., ill.

2175. PÓK Judit: „Boszorkányság: Haszontalan mendemonda” = Witchcraft: useless rumour
== Honismeret, 19:2(1991)18-19.

2176. SÜTŐ József: Garabonciás a halasi határban = Folk beliefs from Kiskunhalas ==
Műhely Napló, 4:2(1992)1-3.

2177. SZABADFALVI József: Die Gestalt des „wissenden Imkers” in der ungarischen
Volksüberlieferung = A tudós méhész alakja a magyar néphagyományban == EFC, 7-
8:1(1992)245-251., bibl. p. 250-251. és a jegyz.

2178. VARGA Júlia: Három szatmári boszorkány = Three witches from Szatmár == in.
Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 455-464., Bibl.: 464. p.

2179. VÁRKONYI Ágnes, R.: Közgyógyítás és boszorkányhit. Mária Terézia
boszorkánypereket beszüntetó törvényének újragondolásához = Public health and belief in
witches. A new appraisal of Maria Theresia's edict revoking the prosecution of witches ==
Ethnographia, 101:3-4(1990)384-437., bibl. 429-436. p., English summ.

2180. ZAKARIÁS Erzsébet: Boszorkányok Erdőfülében = Witchraft in Filia == KJNTÉvk,
1(1992)182-198., bibl. 198., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.


Varázslás / Zauber u. Gegenzauber / Magic and Countermagic

2181. CSOMA Gergely: A moldvai csángómagyarok szerelmi varázslásáról = On the love
magic of the Csángó Hungarians of Moldavia == in. A Duna menti népek hagyományos
műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 634-647., ill., English summ.

2182. CSOMA Gergely: A moldvai magyarok varázslásairól = Über die Zaubereien der
Ungarn in Moldva == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992) 139-142., ill.

2183. GEDAINÉ KÖLNEI Lívia: Az anyákkal és a kisgyermekekkel kapcsolatos rontások és
gyógyítások. Magyarországi boszorkány-periratok tükrében a XVI-XVIII. században =
Malediction and Healing of Mothers Children reflected in Hungarin Witch-Trial Acts ==
Orvostörténeti közlemények, 37-38:1-8(1991-1992)217-228. - English summ.

2184. GUNDA Béla: A síró Szűz Mária és a vándorló kovász = Crying Virgin Mary and the
wandering leaven == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 279-
285., ill., Bibl.: p. 284-285.

2185. JUNG Károly: „Katonának való pogácsó”. Egy néprajzi leletről és az anyatej mágikus
szerepéről a néphagyományban = A „Pogácso” (small unsweetened round cake) to a soldier,
about an archaeological find and magic part of mother's milk in (folk)-tradition == in.
Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 323-340., Bibl. p.
338-339. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)
2186. JUNG Károly: Egy ritka „rontóige” és egykorú párhuzamai. Adatok a funkcióváltás-
funkcióvesztés kérdéséhez, ... = A rare „magic spell” and its contemporary parallels ==
Thalassa, 3:2(1992)71-81., bibl. 80-81., English summ.

2187. JUNG Károly: Egy ritka „rontóige” és egykorú párhuzamai. Adatok a funkcióváltás-
funkcióvesztés kérdéséhez,... = A rare „magic spell” and its contemporary parallels == in.
Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 94-103., bibl. p. 102-103. és p. 239-240.

2188. JUNG Károly: Fa rázzo a földet, föld rázzo a vizet, víz rázzo az ördögöt. Egy szerelmi
varázsló eljárás és ráolvasástípus pannón-balkán összefüggéseinek kérdéséhez = Love magic
words. Comparative analysis == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 131-
145., ill., bibl. p. 144-145. és p. 243-244.

2189. JUNG Károly: Folklórfeladatok egy középkori pillérfő értelmezéséhez. A szemverés
elhárításának kérdéséhez = Folkloric assignments for explaining a medieval pillar capital ==
in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 104-121., ill., bibl. p. 119-121. és p.
241-242.

2190. MADARAS László: A koponyavarázslás szokásának újabb nyomai Jász-Nagykun-
Szolnok megyében = Some new data to the customs of skull-magic in Jász-Nagykun County
== in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 75-87. -
Bibl. p. 85-86. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)

2191. MAGYARI Márta: Az igézet feloldása Szuhafőn = Removal of enchantments in
Szuhafő == in. Gyűjtőúton. - Damjanich J. Múz. : Szolnok, 1991. p. 96-97.

2192. POZSONY Ferenc: Tavaszi esővarázslás a háromszéki Szörcsén = Regenzauber im
Frühjar in der Gemeinde Szörcs in Háromszék == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc,
1992. p. 189-204. : ill. - Bibl.: p. 202-203. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2193. SZABÓ László: A rontás Sorokpolány környékén = Bewitching in Sorokpolány ==
Vasi Honismereti Közlemények, 1(1991)58-64.

2194. SZABÓ László: A rontási babona egy áldozata a XX. században, Jászberényben = A
victim of bewitching superstition in Jászberény in the 20th century == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 289-307., Bibl. 306. p. és a
jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei,7.)

2195. Szem megnézte, szű megszerette. Az igizés a moldvai, gyimesvölgyi és bukovinai
magyaroknál = Folk beliefs / gyűjtötte és közli Bosnyák Sándor == Örökség, 2(1992)1-5., ill.,
bibliogr. 5. p.

2196. VARRÓ Ágnes: Ráolvasások, imádságok betegség esetén = Magic words and prayers
for the time of illness == Jel, 3:1(1991)13-14.
2197. VASAS Samu: Hiedelemlények elleni védekezés egy tavaszi gazdasági ritus keretében
= Defence against superstitious beings during a spring rite == Művelődés, 40:7-8(1991)33-
35., bibl. 35. p.


Jóslás / Wahrsagerei / Divination

2198. Álomszótár = The meaning of dreams / gyűjtötte és közli Bosnyák Sándor == Örökség,
2(1992)26.

2199. ENYEDI Emese: A gyergyói csebrezés = Divining with buchets in Gyergyó ==
Honismeret, 20:6(1992)72.

2200. ENYEDI Emese: Jövendölés Gyergyóban = Wahrsagung in Gyergyó == Néprajzi
látóhatár, 1:3-4(1992)90-95.

2201. GAGYI József: „...Megmondta mi volt, mi van, mi lesz...” = „...He had told: what had
happened, what happened, what would happen...” (On the prophecies of an old peasant in
Korond, at the beginning of the 19th century.) == in. Kapcsolat, környezet, közösség . -
Politika-Kultúra : Bp., 1992. p. 90-94.

2202. GAGYI József: „Idáig minden beteljesedett...”. A jós és közössége = „Till now all the
prophecies has come true.” The diviner and the community == Üzenetek, 3:1-2(1992)58-76.,
bibl. 76. p.

2203. GUB Jenő: Időjárás-jóslás Gegesen = Folk Meteorology in Ghinesti == KJNTÉvk,
1(1992)86-90., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2204. JUNG Károly: A haláljóslás és a halál előjelei a jogoszláviai magyarság
hagyományvilágában = Forecasting death and its omens in the traditions of the Hungarians in
Yugoslavia == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 70-77., bibl. 77. p. és
238. p.

2205. KESZEG Vilmos: A cseberbenezés. Egy mezőségi hiedelem eredete és szemantikája =
Das „Indeneimergucken”. Der Ursprung und die Semantik eines Aberglaubensmotivs in
Mezőség == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)70-80., bibl. p. 80.

2206. KISFALUSI János: Három jóslás Rakacára vonatkozólag = Three prophecies on
Rakaca == Szülőföldünk, 18(1992)93.

2207. MIKE György: Népi időjóslás = Folk weather-forecast == Somogyi honismeret,
1(1991)49-51.

2208. PETÁNOVICS Katalin: Az álom szerepe egy asszony életében = The role of dreams in
the life of a woman == Új Horizont, 19:5-6(1991) 71-78.

2209. SCHMIDTNÉ HOLLÓ Erzsébet: A jósnő vallomása. Kártyavetés haladóknak : Új
magyar jóskártya = The evidence of a fortune teller . - Vörös Rébék Studio-Ezoterikus K. :
Bp, 1991. 157 p., ill.
2210. SZABÓ László: Időjárás jóslás ökörfarkkóróval = Weather divining with mullein ==
Múzeumi levelek, 65-66(1991)208-214., ill.

2211. SZUHAY Péter: A kártyajóslás profanizálódása = How fortune-telling with cards
becomes irreverent == Mozgó világ, 17:7 (1991)52-61.


Áldozat / Opfer / Sacrifice

2212. BECK Zoltán: Az építőáldozat Békés megyei emlékeiből = The building sacrifice
among the relics of Békés County == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz.
: Nagykőrös, 1992. p. 533-545. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei, 7.)

2213. VÁLYI Katalin: Építőáldozat az Árpád-kori Szeren = Building-sacrifice in Szer
(Arpadian Period) == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös,
1992. p. 121-135. : ill. - Bibl.: p. 132-133. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az
Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2214. VÖRÖS István: Kutyaáldozatok és kutyatemetkezések a középkori Magyarországon, 2.
rész = Dog sacrifices and burials in Medieval Hungary, 2. == Folia archaeologica,
42(1991)179-196., ill., bibl. 192-193. p., English summ.

2215. VÖRÖS István: Kutyaáldozatok és kutyatemetkezések a középkori Magyarországon, 1.
rész = Dog sacrifices and burials in Medieval Hungary, 1. == Folia archaeologica,
41(1990)117-145., ill., bibl. 141-142. p., English summ.


Vegyes adatközlés / Vermischtes / Miscellaneous Articles

2216. BEREZNAI Zsuzsanna: A félegyházi katolikus nép vallásossága = Die Religiosität der
katholischen Bevölkerung von Félegyháza == Cumania, 13(1992)401-442., ill., bibl. 441. és a
jegzy., Deutsche Zsf.

2217. FÜVESSY Anikó: Népi hiedelmek = Folk beliefs == in. Tiszaörs. - Ethnica : Debrecen,
1992. p. 391-406., bibl. 406. p. és a jegyz.

2218. HIDVÉGI Lajos: Cegléd hiedelemvilága = Belief-world of Cegléd == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 729-827. - English summ. -
Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2219. JUNG Károly: Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos népi
hiedelemvilágához = Glaubenserzählungen und Volksglaube. - Forum : Ujvidék, 1990. 368 p.

2220. KÁDÁR József: Népi csodás történetek és hiedelmek Dés környékén és Aranyos
vidékén = Miraculous folk tales and beliefs in the surroundings of Dés and Aranyos ==
Művelődés, 41:9(1992)18-23.
2221. KIRÁLYI Lajos: Kisördögök a kátulában = Small devils in the box == Somogyi
honismereti híradó, 1(1992)39-41.

2222. KOVÁCS Endre: A bodzafa kultuszának kérdése a doroszlói néphagyományban = The
cult of the eldertree in the folk tradition of Doroszló == in. Nemzetiség - identitás. - Ethnica :
Debrecen ; Békéscsaba, 1991. p. 270-276. - bibl. p. 276. és a jegyz.

2223. KŐRÖSI Ilona, Sz.: Hiedelmek Kecskemét környékéről = Beliefs from the
surroundings of Kecskemét == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. :
Nagykőrös, 1992. p. 829-839. - Bibl. 837. p. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az
Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2224. LÁBADI Károly: Drávaszögi természetmagyarázó hiedelmek = The beliefs trying to
explain the phenomena of nature in Drávaszög region == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 619-627., bibl. 627. p. és a jegyz. - English
summ.

2225. LISZKA József: Adalékok az Ipoly mente néphitéhez = Contributions to the folk beliefs
at the side of Ipoly == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK
Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p. 85-98. - (A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)

2226. ÖRSI Julianna: Az anya és gyermeke a magyar néphitben = Mother and her child in folk
belief == in. Hagyomány és modernizáció.... - Szolnok M. Múz. Ig. : Túrkeve, 1992. 65-73.,
kétnyelvű

2227. VAJDA Mária: A Tiszával kapcsolatos népi hiedelmek egy Tisza menti falu
közösségében = Volkstümliche Glaubensarten in Verbindung mit der Theiss in der
Gemeinschaft eines Dorfes an der Theiss == in. Néprajzi tanulmányok. - HBM Múz. Ig. :
Debrecen, 1992. p. 119-140. - Bibl.: p. 138-139. és a jegyz., Deutsche Zsf. - (A Hajdú-Bihar
megyei múzeumok közleményei, 51.)


Népi vallásosság / Volksfrömmigkeit / Popular Religion
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2228. ALSZEGHY Zoltán: Vádlottak padján = Being charged - folk religiousness == in.
Boldogasszony ága. - Szt. István Társ. : Bp, 1991. p. 13-26., bibl. a jegyz.

2229. BABOS István: Az ünneplés a szeretet örvendezése = A feast is a holiday of love == in.
Boldogasszony ága. - Szt. István Társ. : Bp, 1991. p. 29-50., bibl. a jegyz.

2230. BARTHA Elek: A lakóház szakrális funkciói = Sacral functions of the house == in.
Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 287-293., Bibl. a jegyzetekben

2231. BARTHA Elek: Az egyház és vallás környezetformáló erejének eredete = The origin of
the milieu-formative power of the Church and the religion == Jel, 3:1(1991)20-21.

2232. BARTHA Elek: The areal division of folk religiousness = A népi vallásosság areális
tagolódása == EFC, 7-8:1(1992)269-283.
2233. BARTHA Elek: Vallásökológia. Szakrális ökoszisztémák szerveződése és működése a
népi vallásosságban = The organization and functioning of sacral eco-systems in popular
religiousness. - Ethnica : Debrecen, 1992. 202 p., ill., Bibl.: p. 167-191. - English summ.

2234. BEREZNAI Zsuzsa: A csongrádi adventisták = The Adventists in Csongrád ==
MKBKM, 1990(1992)135-143., bibl. 143. p. és a jegyz.

2235. CSISZÁR Sarolta: Az unitárius egyház hatása egy egységesen kálvinista faluban az
emberi kapcsolatokra, különös tekintettel a párválasztásra = Influence of the Unitarian Church
on human relations - especially on pair - choosing - in an uniformly Calvinist village == in.
Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 639-650. - Bibl.
p. 639-650. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2236. CZÖVEK Judit: The chief singers at hungarian wake ceremonies in a minority village
in the Nitra region of Slovakia = Halottvirrasztók előénekesei egy Nyitra környéki magyar
faluban == EFC, 7-8:1(1992) 357-364., bibl. p. 362-363.

2237. DANI László: A századelei ébredés hatása a családi kegyesség gyakorlatára Vaján =
The results of „Religious Revival” of the beginning of the century on the family piety in Vaja
== in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 329-337.

2238. DEDINSZKY Gyula: A Biblia néprajza = Ethnography of the Bible . - Evangélikus
Sajtóoszt. : Bp., 1991. 123 p., ill., Bibl.: 121 p.

2239. ERDÉLYI Zsuzsanna: Akárki vagy, akármi vagy, be gyönyörű teremtés vagy. Amit a
Mária-költeményekről tudni érdemes = What is worth to know about Mary-poems / LŐCSEI
Gabriella (riporter) == Magyar Nemzet, 55:303(1992)29. p.

2240. ERDÉLYI Zsuzsanna: Későközépkori szakrális hagyományaink népköltészeti
kapcsolatai a Kárpát-medencében = Die Beziehungen der spätmittelalterlichen religiösen
Tradition zur Volksdichtung im Karpatenraum == in. Egyházak a változó világban. -
Komárom-Esztergom M.Önkorm : Tatabánya, 1992. p. 301-306., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

2241. GACSÁLYI Gábor: A népi vallásosság közösségteremtő ereje a II. világháború után
Derecskén = The community-creative power of folk religiousness in Derecske == in. Vallási
néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 363-377.

2242. GAZDA Anikó: Vallásos élet, vallásos nevelkedés Esztelneken = Religious life,
religious education in Esztelnek == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ;
Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 159-177., ill. - Bibl.: p. 176-177. és a jegyz.

2243. GRYNAEUS Tamás: „Látomások” - túlvilági élmények a mai magyar népi
szájhagyományban = Revelations - other wordly experiences in the Hungarian verbal tradition
== in. Boldogasszony ága. - Szt. István Társ. : Bp, 1991. p. 143-180., bibl. p. 179-180. és a
jegyz.

2244. HORVÁTH Zsolt: A magyarországi nagyobb egyházak ünnepei = The religious feasts
of the great churches of Hungary == História, 14:10 (1992)9-17.
2245. JÓKAI Mária: Zoboralja vallási néprajza - népi vallásossága. Vázlat = Popular religion
- religious ethnography in Zoboralja == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB
; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 213-217.

2246. KISS Géza, Z.: Vallási elnyomás és vallási türelem az Ormánságban (1740-1820) =
Religious oppression and tolerance in Ormánság == Honismeret, 20:3(1992)61-67., bibl. a
jegyz.

2247. KUN KRIZA Ilona: Hitoktatás, vallás a családban, templomban és az óvodában =
Religious education, religion at home, in church and in the kindergarten == in. Népi
vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p.
218-221.

2248. KÜLLŐS Imola: Mariska Borku, a peasant woman prophet in Sub-Carpathia. Case-
study = Borku Mariska, egy kárpátaljai parasztpróféta tevékenysége és hatása. Vallási néprajzi
esettanulmány == EFC, 7-8:1(1992)299-313., bibl. p. 309-311. és a jegyz.

2249. LACKOVITS Emőke, S.: Katolikus elemek a református népi vallási gyakorlatban.
Közép-Dunántúl, 19-20. század = Katholische Elemente in der Volksreligiosität kalvinischer
Gläubigen im XIX-XX. Jahrhundert == in. Egyházak a változó világban. - Komárom-
Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p. 313-318., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.

2250. LACKOVITS Emőke, S.: Néphagyomány és vallás a civil társadalomban = Folk
tradition and religion in the civil society == Honismeret, 20:6(1992)58-61., bibl. 61. p.

2251. LIMBACHER Gábor: Jelenés, látomás a népéletben = Apparitions, visions in the folk-
life == Jel, 3:1(1991)15-17.

2252. MADARASSY László: Palócföldi búzaszentelés = The blessing of wheat in Palócföld
== Guzsalyas, 4:5-6(1992)34-35.

2253. MAKAY Endre: A dévai székely telepesek vallásos életéről = On the religious life of
the Sekler settlers in Déva == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. - VEAB ; Caritas
Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 101-117. - Bibl.: p. 116-117.

2254. NAGY Olga: Az egyház/vallás szerepe a népi értékrend kialakításában = The role of the
church in the formation of the hierarchy of values == in. Népi vallásosság a Kárpát-
medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 8-15. - Bibl. a
jegyzetekben

2255. NAGY Ödön: A népi vallásosság vizsgálata Erdélyben = Research of popular religious
customs in Transylvannia == Művelődés, 41:1 (1992)28-29.

2256. ORBÁN Imre: A népi vallásosság tükröződése Árpád-házi Margit kanonizációs
jegyzőkönyvében = Volksreligiosität in den Kanonisations-Prozessakten der Hl. Margareta
von Ungarn == in. Egyházak a változó világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. :
Tatabánya, 1992. p. 283-291., bibl. a jegyz., Deutsche Zsf.
2257. PETÁNOVICS Katalin: A vallásosság szerepe egy falusi közösségben = The role of
religion in a rural community == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ;
Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 84-93. - Bibl. a jegyzetekben

2258. POZSONY Ferenc: Látomások a vallásos közösségek életében = Revelations in the life
of the religious communities == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ;
Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 184-194. - Bibl. a jegyzetekben

2259. ROSDY Pál: Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év = Catholic feasts, festive
periods of the year == História, 14:10(1992)10-14., ill.

2260. SZŰCS Judit: Reformátusok és katolikusok Szentesen = Calvinist and catholic identity
in Szentes == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 255-271.,
bibl. a jegyz. 271. p.

2261. TOMKA Miklós: Religion und Kirche in Ungarn. Ergebnisse religionssoziologischer
Forschung 1969-1988. - Ung. Kirchensoziol. Inst : Wien, 1990. VIII, 580 p., ill., Bibl. a jegyz.
- Az UKI - Berichte über Ungarn 1987/88. sz.


Szentek kultusza / Heiligenkult / Veneration of the Saints

2262. BARNA Gábor: A Szent László-kultusz Magyarországon és Európában = The Cult of
St. László in Hungary and in Europe == in. Szt. László és Somogyvár. - Somogy m.Múz.Ig. :
Kaposvár, 1992. p. 107-114., bibl. a jegyz. 113-114. p.

2263. CSORBA Béla: Illés-napi hagyományok Temerinben = Traditions of Elias day in
Temerin == Honismeret, 20:3(1992)36-42., ill., bibl. a jegyz.

2264. ERDEI Tiborné: Körmenetek és a körmenetekhez kapcsolódó ünnepek - Tökölön =
Processions and holidays connected to the processions in Tököl == Guzsalyas, 4:7-8(1992)23-
25.

2265. FEJCSÁK Attila: Szent Donát kultusza Egerben = Der Kult um den Heiligen Donatus
zu Eger == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 249-257. : ill. - Bibl.: p. 256-
257. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2266. HÁLA József: A kőbányászok és kőfaragók védőszentjeiről és templomi zászlóiról =
On the patron saints and banners of quarrymen and stone-cutters == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 563-573., ill., bibl. p. 570-572. - English
summ. - Deutsche Zsf. - Szlovák ny. összefogl.

2267. HORVÁTH Sándor: Mária álma = The dream of Mary == Jel, 3:1 (1991)10-12.

2268. JÁKI Sándor Teodóz: A Kunszigeti Krisztus-keresés = Searching Christ in Kunsziget
== Jel, 3:2(1991)10-15.

2269. KISFALUSI János: Szent Flórián tisztelete Rakacán = St. Florian's respect in Rakaca
== Honismeret, 20:6(1992)80., ill.
2270. KISS Mária: Tűzgyújtás Szent Iván napján = Lighting fire on Midsummer's Day == Élet
és tudomány, 47:25(1991)779-780.

2271. KOVÁCS Endre: Úrnapi népszokások Doroszlón = Fronleichnamsbräuche in Doroszló
== in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 231-236. : ill. - Bibl.: p. 235. és a
jegyz., Deutsche Zsf.

2272. LELE József: Nepomuki Szent János szobrok Szeged környékén = The statues of St.
John of Nepomuk in the surroundings of Szeged == MKCsM(1991)61-66., ill.

2273. LUKÁCS László: Staréa nové vinarské svátky svatého Urbana ve vychodnim Podunaj =
Alte und neue Urbanifeste der Weinhauer in Ost-Transdanubien == in. Slanosti v moderni
spolecnosti. - Ust. lidové kult. ve. Stráznice : Stráznice, 1991. p. 5.13., ill., Bibl.: 13. p.

2274. Szent Flórián tisztelete Rakacán = St. Florian's respect in Rakaca / gyűjtötte Kisfalusi
János == Szülőföldünk, 16-17(1991)51.

2275. SZULOVSZKY János: Die Ofner Schornsteinfeger-Madonna. Zu den italienischen
Beziehungen der ungarischen Marienverehrung == ÖZV, 95:2(1992)169-179., ill., bibl. a
jegyz.

2276. TÖRÖK József: A magyar föld szentjei = Hungarian Saints. - Tulipán : H. n., 1991. 175
p., XXIX t., ill., Bibl.: p. 168-172.


Búcsú / Wallfahrt / Pilgrimage

2277. BALDASZTI József: Kávásiak a csatári búcsún = People from Kávás in the patronal
feast of Csatár == Honismeret, 19:4(1991)20-23.

2278. BARNA Gábor: A búcsújárás szerepe a vallásosság ápolásában = The role of the
pilgrimage in the promotion of religiousness == in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1.
- VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 127-136. - Bibl.: p. 135-136.

2279. BARNA Gábor: A búcsúkeresztség = Pilgrim baptism == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 557-562., bibl. p. 651-562. - English summ.

2280. BARNA Gábor: A kunszentmártoniak radnai búcsújárása = The pilgrimage of the
people of Kunszentmárton to Radna == Magyar egyháztörténeti vázlatok, 3:3(1991)209-244.,
ill., bibl. a jegyz. és p. 231-233. - English summ.

2281. BARNA Gábor: A magyarországi búcsújárás változásai = Changes of Hungarian
pilgrimage == Vigilia, 56:5(1991)345-347.

2282. BARNA Gábor: Hagyomány és újítás a búcsújárásban = Tradition and innovation in the
practice of pilgrimage == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 93-98., bibl. 98. p. és
a jegyz.
2283. BARNA Gábor: Hungarian Pilgrims in Santiago de Compostela == Acta ethnographica,
35:3-4(1989)347-350., bibl. 350. p.

2284. BARNA Gábor: Mária-tisztelet és búcsújárás = The honour of Virgin Mary and the
pilgrimage == Honismeret, 19:4(1991)8-9.

2285. BARNA Gábor: Távolsági zarándoklatok és búcsújáró helyek az Árpád-kori
Magyarországon = Long distance pilgrimages and far away shrines in Hungary in the area of
the Arpadian kings == Honismeret, 19:4(1991)10-16., ill., térk.

2286. DOMOKOS Pál Péter: Pünkösdi búcsú Csíksomlyón = Feast at Pentecost in
Csíksomlyó == Honismeret, 19:2(1991)34-36.

2287. GALAVICS Géza: Főúri búcsújárás a XVII. században. A búcsújárás mint a néprajz és
a művészettörténet közös kutatási feladata = Hungarian aristocrats on pilgrimage in the 17th
century. Pilgrimage as a common research task of ethnology and art history == in.
Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 65-69., ill., bibl. 69. p. és a jegyz.

2288. KMECZKÓ Mihály: Búcsújárás az 1920-as években a cserháti Buzitáról Barkára =
Pilgrimage from Buzita to Barka around 1920 == Honismeret, 19:4(1991)24-27., ill.

2289. LENGYEL Zsolt, K.: Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez = Contribution to
the problem of Csíksomlyó pilgrimage == Művelődés, 40:2-3(1991)14-18., bibl. a jegyz.

2290. LŐRINCZ Imre: Templombúcsú a bukovinai Andrásfalván = Patronal feast in
Andrásfalva, Bukovina == Honismeret, 19:4(1991)36-38., ill.

2291. MARCZELL Béla: Lourdes-i búcsú Tallóson = Pilgrimage of Lourdes in Tallós ==
Honismeret, 19:4(1991)28-30., ill.

2292. MOHAY Tamás: Hagyomány és hagyományteremtés a csíksomlyói búcsún =
Traditions and creating traditions in the parish-feast of Csíksomlyó == Művelődés,
41:5(1992)26-27.

2293. TÁNCZOS Vilma: Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak
ismeretéhez = Data to the pilgrims' traditions of the shrine in Csíksomlyó == in. Népi
vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p.
136-158. - Bibl.: p. 157. és a jegyz.

2294. TANKÓ Gyula: Gyimesiek Csíksomlyón, a pünkösdi búcsún = People from Gyimes in
Csíksomlyó at Pentecost == Honismeret, 20:2(1992) 92-94.

2295. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva: Előzetes körkép a barokk kori búcsújárásról = A
preliminary conspectus of Baroque pilgrimage in Hungary == in. Közelítések. - Ethnica :
Debrecen, 1992. p. 71-91., ill., bibl. p. 90-91. és a jegyz.


Népi vallásosság tárgyai / Gegenstände der Vkfrömmigkeit / Objects of the popular
religion
2296. BARTHA Elek: Brauchbrote - liturgische Brote. Die Griechisch-Katholiken in Ungarn
== Acta ethnographica, 35:3-4(1989) 333-345., bibl. 344-345. p.

2297. BODNÁR Mónika: Offer öntőformák Szepsiből = Offer Giessformen aus Szepsi ==
Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)194-198., ill., bibl. 198. p.

2298. CSILLÉRY Klára, K.: Képek a szentsarokban = Pictures in the Holy corner == in. Népi
vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém, 1991. p. 30-
43., ill. - Bibl. a jegyzetekben

2299. DOBOSY László: Díszes búcsús gyertya = Ornamented processional candle ==
MHOMKözl, 27(1991)332-334., ill.

2300. DOBROSSY István, KÁRPÁTI László: A miskolci kálvária-domb és építményeinek
története = History of the Calvary Hill and the buildings on it in Miskolc == MHOMKözl,
27(1991)47-55., ill., bibl. a jegyz. 55. p.

2301. FEKETE János: Útmenti keresztek Kiskunfélegyháza környékén = Roadside crucifixes
in the sorroundings of Kiskunfélegyháza == Jel, 3:1(1991)17-19.

2302. A hit asztala. Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból = The table
of the faith / Szerk. Gáspár Zsuzsa, Maros Donka. - Officina Nova : Bp, 1990. 128 p., ill.

2303. KUNKOVÁCS László: Ahol ingyen őrzik Krisztus koporsóját. Húsvét Hajdúdorogon =
„Where watching the thumb of the Christ is free of charge”. Easter in Hajdúdorog == Új m.
hírek, 2:4(1992)14-18.

2304. LENGYEL László: Lelki szem-gyógyító. Szentképek a 18. század orvoslásában =
„Spirituel eye-healer”. Icons in the healing of the 18th century == Lege artis med,
2:5(1992)496-498.

2305. MAGYARI Márta: Über den Brauch, ein Heiligengrab zu Errichten = A szentsír állitás
szokása == EFC, 7-8:1(1992)159-168., bibl. a jegyz. p. 166-167.

2306. ÖTVÖS László: A Károlyi Biblia a népi kegyességben = The „Károlyi” Bible in the
folk piety == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 303-328.,
bibl. a jegyz. 326-328. p.

2307. SZABÓ István, Cs.: A bodrogkeresztúri reformátusok úrasztali poharai = The Lord's
Table chalices of the Calvinists of Bodrogkeresztur == Széphalom, 4(1992)203-208., ill.

2308. SZABÓ Lajos: Az úrvacsora kiszolgáltatásának népi elemei = The folkloristic elements
of the Lord's Supper == in. Vallási néprajz, 5 . - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p.
227-242., bibl. a jegyz. 239-241. p.

2309. SZABÓ László: Die Aberglauben der Palozen über das geweihte Kätzchen am
Palmsonntag = Virágvasárnapi szentelt barkához fűződő hiedelmek a palócoknál == EFC, 7-
8:1(1992)149-158., bibl. a jegyz. p. 155-157.
2310. SZACSVAY Éva: Az éneklés és az énekeskönyv szerepe a reformátusok vallásossá-
gában = The role of singing and the hymn-book in the liturgic life of the Calvinist people ==
in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém,
1991. p. 117-121. - Bibl.: p. 120-121.

2311. SZOJKA Emese, P.: A garai templom fogadalmi szobrai = Angaben zur Geschichte der
Garaer Kirche == Cumania, 13(1992)373-399., ill., bibl. 397-399., és a jegyz., Deutsche Zsf.

2312. TOMISA Ilona: „Krisztus szent keresztje győzedelmi zászlóink...” = „The holy cross of
Christ is our victorious flag...” == Vigilia, 56:5(1991)347-350.

2313. TOMISA Ilona: A zászlóhasználat főbb alkalmai a katolikus népi vallásosságban = The
main occassions of using banners in catholic folk religiousness == in. Vallási néprajz, 5. -
Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 273-289., bibl. a jegyz. 286-289. p.

2314. TÓTH József: A tapolcai Szentkút = Szentkút in Tapolca == Honismeret,
19:2(1991)31-34.

2315. VEREBÉLYI Kincső: Úrnapi virágszőnyeg = Flower-coating on the ground for the
Lord's Day == Múzsák, 23:2(1992)28-30., ill.


Ima, népének / Gebete / Prayers

2316. ERDÉLYI Zsuzsanna: Archaikus népi imádságok Somogyvárról és Somogyból.
Kutatáselmélet és vázlat = Archaic folk prayers from Somogyvár and Somogy. Researching
theory and draft == in. Szt. László és Somogyvár. - Somogy m.Múz.Ig. : Kaposvár, 1992. p.
63-70., bibl. a jegyz. 70. p

2317. ERDÉLYI Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései =
Historic problems of the clauses in the archaic folk prayers == in. Boldogasszony ága. - Szt.
István Társ. : Bp, 1991. p. 51-142., ill., bibl. p. 138-142.

2318. ERDÉLYI Zsuzsanna: Közös sorsok - „szépénekek”. Szent szövegek a hazai szláv
hagyományból = „Common fates” - holy songs from the tradition of Slavic peoples in
Hungary == Új írás, 31:12(1991)71-80.

2319. GRYNAEUS Tamás: „Oszlassa erdőre, mezőre, vízre, rétre”. Megelőző-gyógyító
imádságok és ráolvasások Dávodról = „Let them disperse to the forests, waters and meadows”
: Preventive and curing prayers and spells from Dávod == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 613-618., bibl. 618. p. - English summ.

2320. LENGYEL Ágnes, L.: Imádkozási szokások a Nógrád megyei Terényben = Praying
customs in Terény, Nógrád county == Vigilia, 56:5 (1991)336-339.

2321. LOVÁSZ Irén: „Szent Szó, Szent Beszéd...”. Az archaikus népi imádságok
megértéséhez = „Holy Word, Holy Speech” - arhaic folk prayers == Vigilia, 56:5(1991)334-
335.
2322. MADAR Ilona, P.: Ima, imádkozás és az ima hatása = Prayer, praying and their effects
== in. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. - VEAB ; Caritas Transsylvania : Veszprém,
1991. p. 121-126. - Bibl. a jegyzetekben

2323. PILIPKÓ Erzsébet: Népi imádságok Salánkon = Folk prayers in Salánk == Honismeret,
20:6(1992)76-79.

2324. SILLING István: Egy archaikus népi imádság motívumainak jelképrendszere = Das
Symbolsystem der Motive von einem archaischen Volksgebiet == Néprajzi Látóhatár, 1:1-
2(1992)102-112., bibl. p. 112.

2325. SZELESTEI László, N: A középkori magyar nyelvű bűnvallóimáről =
Spätmittelalterliche Sündenbekenntnisse in ungarischer Sprache == in. Egyházak a változó
világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p. 293-299., bibl. a jegyz.,
Deutsche Zsf.

2326. TÁNCZOS Vilmos: „Gyöngyökkel gyökereztél...”. Archaikus apokrif népi imádságok =
Archaic folk prayers == Művelődés, 40:2-3(1991) 49-51., ill.

2327. TÁNCZOS Vilmos: Archaikus imák Csíkmenaságról = Archaic prayers from
Csíkmenaság == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
719-726., ill., English summ.

2328. TÁNCZOS Vilmos: Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben
= An archaic prayer-element in the religious folksongs of Csikmenaság == Művelődés,
41:6(1992)37., bibl. a jegyz. 37. p.

2329. VIRT István: „Szív megszerette, szem megnézte”. Archaikus ráolvasás és imádság egy
moldvai csángó faluból = „Heart did love it, eye did see it” - archaic folk prayers == Téka,
12(1992)41-42., ill.

2330. VOLLY István: Énekélet a somogyvári bencés apátság táján = Religious folksongs in
the surroundings of the Benedictine Abbey of Somogyvár == in. Szt. László és Somogyvár. -
Somogy m.Múz.Ig. : Kaposvár, 1992. p. 71-76., ill. kotta


Vallásos társulatok / Religiöse Gemeinschaften / Confraternities

2331. BARNA Gábor: A megújuló rózsafüzér. Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata
a XIX-XX. századi népi vallásosságban = Der sich erneuernde Rosenkranz == in. Egyházak a
változó világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p. 319-322., bibl. a
jegyz., Deutsche Zsf.

2332. KECSKÉS Péter: Oppidum és confraternitás: a gyöngyösi Szent Lélek Társulat =
Oppidum and confraternity. The Holy Spirit Association in Gyöngyös == in. Nép-nyelv. -
Népr. Múz. : Budapest, 1992. p. 63-73., ill., bibl. 69-70. p. és a jegyz.
2333. TÜSKÉS Gábor, Knapp Éva: Bruderschaften in Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert ==
BJbV(1992)1-23., bibl. a jegyz.

2334. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva: Vallásos társulatok Magyarországon a 17-18. században
= Religiöse Gemeinschaften in Ungarn im 17-18. Jahrhundert == Néprajzi látóhatár, 1:3-
4(1992)8-36., ill., bibl. a jegyz.


Szervező egyéniségek / Organisatoren / Organizing personalities

2335. Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza = A Hungarian holyman. Biography
of István Orosz / Utószó Barna Gábor. - Verseghy F. M. Kvt. : Szolnok, 1991. 210 p. + VI p.
ism. lapsz., ill., Hasonmás kiad., eredeti kiadója Bálint Sándor, 1942-ben. - Bibl. a jegyz.

2336. KÜLLŐS Imola: Borku Mariska, egy parasztpróféta tevékenysége és hatása a
Kárpátalján = The activity and the effects of Borku Mariska, a peasant prophet woman in Sub-
Carpathia == in. Vallási néprajz, 5. - Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 339-362.,
bibl. a jegyz. 358-362. p.


        NÉPI ORVOSLÁS, TISZTÁLKODÁS, SZEXUALITÁS /
          VOLKSMEDIZIN, HYGIENE, SEXUALITÄT

Népi orvoslás / Volksmedizin / Traditional Medicine

2337. CSÁKY Károly: A gyermek népi gyógyítása az Ipoly-mentén = The popular methods
for curing children along the Ipoly == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 633-638., bibl. 638. p. és a jegyz. - English summ.

2338. CSERGŐ Bálint: Népi gyógyítás Küküllőkeményfalván = Folk Medicine in Tirnovita
== KJNTÉvk, 1(1992)60-76., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2339. CSÍK Rezső, id.: Babonás gyógyítások a régi Héregen = Sorcery curing in the old Héreg
== Honismeret, 20:6(1992)30-33.

2340. Gelencei orvosló könyvecske. Kézirat a XVIII. századból = A booklet for healing from
Gelence / Szerk. Halászné Zelnik Katalin. - Antológia K. : Lakitelek, 1992. (8),95 p., Bibl.: p.
81-82. és a jegyzetekben

2341. GULYÁS Éva: Egy XIX. századi kéziratos gyógyítókönyv Mesterszállásról = A hand-
written curing book of the 19th c. from Mesterszállás == in. Hiedelmek, szokások az
Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 401-425., Bibl. p. 423-424. és a jegyz. -
English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2342. HOPPÁL Mihály: Simbolic healing in hungarian ethnomedicine = Szimbolikus
gyógyítás a magyar népi orvoslásban == EFC, 7-8:1(1992) 285-298., bibl. p. 295-297.

2343. KÓCZIÁN Géza: A népi orvoslás értékelési problémái = Problems of evaluation of folk
medicament == Gyógyszerészet, 35:2(1991)95-99.
2344. KOLTAY Erika: „Sem nem egy, sem kettő, sem nem három ...”. Irracionális elemek a
Felső-Kiskunság hagyományos orvoslásában = „Neither one, neither two, neither three ...”.
Irrational elements in the traditional curing of Upper-Small-Cumania == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 373-389., Bibl. p. 387-388. és
a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2345. KOLTAY Erika: A hit mint gyógyszer. Szentelmények szerepe a hagyományos
orvoslásban = Faith as a means of therapy : Contributions to the role played by the sacraments
in traditional medical treatment in the Upper-Kiskunság == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 575-585., bibl. 584 p. - English summ.

2346. KRISTÓF Ildikó: „The Plague of the Plagues”: Epidemic and Riot in Debrecen in
1739/42 == in. Historical Sources, 1. - Acad. of Finland : Helsinki, 1991. p. 64-77., bibl. a
jegyz. p. 74-77.

2347. LIMBACHER Gábor: Szemmelverés népi gyógyítása = Folk treatment for the evil eye
== Múzeumi mozaik, 1(1991)41-48., ill.

2348. SZABÓ Antal: A legfőbb orvossága, nem rettegni tőle. Az 1831. évi kolerajárvány a
Tiszavidéken = „Its most important medicine: not fearing it.” The cholera-epidemic at the
Tisza-side in 1831 == Múzeumi levelek, 65-66(1991)103-108.

2349. SZILVÁSSI Erika: Népi gyógyászat Kecsőn = Traditional medicine in Kecső == in.
Dolgozatok Kecső néprajzáról. - CSMNT : Köbölkút, 1991. p. 17-20.

2350. VITÁLISNÉ ZILAHY Lídia: A monori orvoslók = The healers of Monor ==
Orvostörténeti közlemények, 125-132:1-8(1989-1990)95-100., bibl. 100. p., English summ.


Tisztálkodás / Hygiene

2351. JUHÁSZ Katalin: Népi higiéne és tisztálkodás = Folk hygiene and washing ==
Múzeumi Diárium(1991)16-19., ill.

2352. SZENTI Tibor: Paraszti higiénia a század elején. A hódmezővásárhelyi gazdák
tisztálkodása = Peasant hygiene at the beginning of the century == Rubicon, 2:3(1991)21-23.


Szexualitás / Sexualität / Sexuality

2353. BÁRTH János: Prostitúció a hajósi pincefaluban = Prostitution im Kellerdof vom Hajós
== in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM : Miskolc , 1992. p. 619-628. - Bibl.: p. 627. és a jegyz.,
Deutsche Zsf.

2354. SZENTI Tibor: Genitalitás = Genitality == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 2. -
Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 573-590. - Bibl. p. 585-588. és a jegyz. - English summ.
- Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)
2355. SZENTI Tibor: Kurválkodás Dél-Alföldön levéltári büntetőperek alapján, 1723-1843
között = Harlotry in the Southern part of the Plain on the basis of archival-criminal trials
between 1723-1843 == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös,
1992. p. 247-263., Bibl. p. 260-261. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany
János Múzeum közleményei, 7.)

2356. TÓTH István György: A törvényes és törvénytelen szerelem konfliktusai a 18. századi
magyar falvakban = Conflicts of legal and illegal love in Hungarian villages in the 18th
century == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár : Salgótarján, 1991. p. 45-57.,
bibl. a jegyz. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.)

2357. TÓTH Péter: A szexuális deviancia, mint egyéni és társadalmi konfliktusok feloldása és
újabbak generálása 18. században = Sexual Deviance as Solving and Generating Individual
and Social Conflicts in the 18th century == in. Rendi társadalom... 3. k. - Nógrád M.Levéltár :
Salgótarján, 1991. p. 51-57. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból,
16.)

2358. UJVÁRY Zoltán: Erosz a népművészetben. Kiállítás megnyitó az Arany János
Múzeumban = Erotism in folk-art == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz.
: Nagykőrös, 1992. p. 31-34. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum
közleményei,7.)

2359. ZAKARIÁS Erzsébet: Népélet és szexualitás = Folk-life and sexuality == Korunk,
3(1992)79-82., bibl. p. 81-82.


   TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET / VOLKSWISSEN / POPULAR SCIENCE

Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2360. NAGY Olga: A népi tudományosság természete = Zur Natur der volkstümlichen
Wissenschaftlichkeit == HOMÉvk, 30-31(1991-1992) 513-522., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.


Etnobotanika / Volksbotanik / Plant-lore

2361. BEDE Anikó: Gyógynövények és gyógymódok Sárváron a XVI. században = Herbs and
healing methods in Sárvár in the XVI.th century == Vasi szemle, 45:3(1991)447-452.

2362. SZABÓ László: Fontosabb gyógynövények a magyar népi állatorvoslásban = The most
important herbs used in popular veterinary surgery in Hungary == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 233-240., bibl. p. 239-240. és a jegyz. -
English summ.

2363. A temetőkertek növényzetéről. Etnobotanikai kitekintés = Plants and flowers in the
graveyards == Néprajzi Hirek, 20:1(1991)66-70.,ill.
2364. VEDRŐDY Éva: Gyógynövények és felhasználásuk Vágán = Medicinal herbs and their
use in Vága == in. Mátyusföldi dolgozatok. - CsMNT : Köbölkút, 1992. p. 31-34. -
(Utánpótlás, 2.)


Népi állatismeret / Volkszoologie / Animal-lore

2365. ISTVÁN Lajos: Sóvidéki népi állaturusosok = Peasant veterinarians in Sóvidék ==
Honismeret, 19:5(1991)72-74., bibl. p.74.

2366. KARASSZON Dénes: Szemelvények Csongrád megye állatorvostörténeti emlékeiből =
Data from the veterinarian records of Csongrád county == in. A hagyományos állattartás
története .... - DATE : Hódmezővásárhely, 1991. p. 4-21., bibl. a jegyz. - (Tudományos
közlemények, 2.)


Álomfejtés / Traumdeutung / Interpretation of dreams

2367. BOSNYÁK Sándor: Édesanyám fejtsé meg. Jegyzetek a népi álomfejtésről = Mother
should read it : Notes on the people's interpretation of dreams == in. A Duna menti népek
hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 605-612., bibl. 611. p. és a jegyz. - English
summ.


  NÉPKÖLTÉSZET (elmélet, esztétika) / VOLKSPOESIE (Allgemeines, Äesthetik) /
          POPULAR POETRY (Gen.Articles)

2368. DOMOKOS Péter: Das neue ungarische Kalevipoeg == Ann. Univ. Sci. Sect. Ling,
19(1988)103-109.

2369. ERDÉLYI János: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások = Linguistical, folklore
and folk music studies / Sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona. - Akad. K. : Bp., 1991. 390 p., Bibl.:
a jegyzetekben. - (A magyar irodalomtörténetírás forrásai, 13.)

2370. FRIED István: Kétnyelvűség és a (fél) -népi költészet = Bilingualism and (semi) - folk
poetry == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 663-669.,
bibl. p. 668-669. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - Szlovák ny. összefogl.

2371. FRIED István: Vizsgálódások a nép és a népköltészet körül a reformkorban = Inquiries
into and speculations about folk poetry in early 19th century Hungary == in. Közelítések. -
Ethnica : Debrecen, 1992. p. 265-269., bibl. 269. p. és a jegyz.

2372. GÖRÖG-KARADY Veronika: Ethnic stereotypes and folklore. The Jew in Hungarian
oral literature == in. Folklore processed. - Suomlaisen Kirjallisuuden Seura : Helsinki, 1992.
p. 114-126., bibl. 126. p. - (Studia Fennica. Folkloristica, 1.)

2373. KRÍZA Ildikó: A ponyvairodalom és a szájhagyomány kapcsolata a parasztság körében
a 19. század végén = Connection between the verbal tradition and the trash among the 19
century peasantry == in. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M.
Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 881.887., Bibl.: 887. p.

2374. KRÍZA Ildikó: Educational folklore = Az iskolai népköltészet == EFC, 7-8:1(1992)331-
340., ill., kotta., bibl. p. 338-340. és a jegyz.

2375. POZSONY Ferenc: Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése = Philological
Analysis of a New Year's Eve Greentings Poem from Ghimes == KJNTÉvk, 1(1992)148-163.,
bibl. a jegyz. 160-163. p., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2376. RÉTHEY Prikkel Miklós: Az igaztörténet. Szöveg, műfaj, módszer és valóság
generatív kapcsolata az élő elbeszélésben : Ontológiai megközelítés = The real story. - KLTE,
Népr. Tsz. : Debrecen, 1991. 355 p., ill., Bibl.: p. 232-250. és a jegyzetekben. - (Folklór és
etnográfia, 58.)

2377. VOIGT Vilmos: Struktúra a folklórban. Egy meghatározás magyarázata = Structure in
folklore == in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 271-278., Bibl. a
jegyzetekben


     NÉPKÖLTÉSZET (Műfajok) / VOLKSPOESIE / POPULAR POETRY

Népdal / Volkslied / Folk-song
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2378. ALMÁSI István: Kisfaludy Károly egyik népdala a tövisháti szájhagyományban = The
folk version of a song Károly Kisfaludy in the oral tradition of Tövishát == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 711-714., ill., bibl. 714. p. és a jegyz. -
English summ.

2379. BARSI Ernő: Gyermekjátékdalaink és új stílusú népdalaink táji sajátosságaihoz =
Pecularities of children's game stanzas and new style folk songs == MHOMKözl,
27(1991)285-293., ill. kotta., bibl. a jegyz. 293. p.

2380. A magyar népzene tára, 8/A. köt., Népdaltípusok 3. részkötet = Corpus musicae
popularis Hungaricae / Az MTA megbízásából alapította Bartók Béla, Kodály Zoltán, sajtó alá
rend. Vargyas Lajos, Domokos Mária, Paksa Katalin. - Akad. K. ; Balassi K. : Bp, 1992. 1189
p., ill., kotta, English summary

2381. MÓSER Zoltán: „Fölszállott a páva” = „Up flew the peacock” == in. A magyar nyelv és
kultúra a Duna völgyében 2. k. - Nemzetk. M. Filolog. Társ. : Bp ; Wien, 1991. p. 924-936.,
ill., Bibl. a jegyzetekben

2382. RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Régi magyar dallamtípusok szövegösszefüggései, 1.
rész. Öt, egymással szoros rokonságban álló, 11-es szótagszámú dallamtípus
szövegkészletének jellemzése = The textual connections of old Hungarian folksong types, 1.
The description of five related eleven-syllable tune-types from the point of view of their texts
== Zenetudományi dolgozatok, 1990-1991(1992) 153-164., ill. kotta. - English summ.
2383. SOMFAI László: Népdalciklus-tervek Bartók 1907-es gyűjtőfüzetében = Plans of
folksong-arrangement cycles in Bartók's notebook == Zenetudományi dolgozatok, 1990-
1991(1992)89-99., ill. kotta. - English summ.


Szövegközlések / Texts

2384. Átimennék a Murán.... Lendva környéki népdalok = I'd like to cross the river Mura... /
Gyűjt. Horváth Károly. - Magyar Máltai Szeretetszolg. : Bp, 1992. 315 p., ill.

2385. Elszentűl a nap az égrűl. Bukovinai székely népdalok Tolnából = Popular poetry from
Tolna County / közreadja Várkonyi Imre. - Babits M. Műv. Ház : Szekszárd, 1992. 114 p., ill.,
Bibl.: 114. p.

2386. GÁSPÁR Attila: Híres dallamok a Szilágyságban = Famous tunes in Szilágyság ==
Művelődés, 41:3(1992)20-23., ill. kotta

2387. Gyimesi táncszók és énekek = Dance-words and songs from Gyimes / Gyűjt. Holló
Gábor == in. Magyarország szegin. - Erdélyi Kör : Békéscsaba, 1991. p. 13-22., ill. kotta

2388. Nagyhetény de be van kerítve. 70 hosszúhetényi népdal = Nagyhetény is fenced so
much. Popular poetry / Szerk. Várnai Ferenc, gyűjt. Dallos Nándor, Nemes János, Várnai
Ferenc. - Hosszúhetényi Ált. Műv. Közp. : Hosszúhetény, 1991. 177 p., ill., Bibl. a
bevezetőben

2389. ÓNOZÓ Lajos: Népdal, népzene = Folksong, folkmusic == in. Mórahalom. - Városi
Önkorm. : Mórahalom, 1992. p. 517-555., ill.

2390. PAPP Attila: Mohácsi = Folk poetry, folk ballads == Művelődés, 41:4(1992)19-20., ill.
kotta

2391. PETÁNOVICS Katalin: Az elfeledett örökség. Vállus summásfalu népköltészete =
Forgotten heritage. - MTA : Bp., 1991. 230 p., ill. Bibl.: p. 226-228.

2392. SERES András, Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyvek. Moldva 1972-1988 =
Hungarian Csángó Song-book / Ill. Szervátiusz Tibor. - Héttorony : Bp., 1991. 577 p., ill.,
Bibl.: p. 25-26. - Recapitulare in limba romana. - English summ. - Deutsche Zsfassung

2393. Szatmári gyűjtés, 2. köt., Lírai dalok és versek = Szatmárer Volksdichtung, Teil 2.,
Volkslieder / Gyűjt. Móricz Zsigmond, szerk. sajtó alá rend. Katoma Imre. - MTA ; Magy.
Népr. Társ. : Bp, 1991. 388 p., ill., Bibl. a jegyzetekben. - (Magyar népköltési gyűjtemény. Új
folyam, 18.)

2394. SZIGETI György: Csanyteleki népdalváltozatok = Volksliedvarianten von Csanytelek
== MFMÉvk, 1989-90.1(1992)273-313., ill., kotta., bibl. 313. p. - Deutsche Zsf.


Ballada / Ballade / Ballad
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
2395. FARAGÓ József: Táncballadák a folklórban és az irodalomban = Dance-ballads in
folklore and literature == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp,
1991. p. 703-710., bibl. 710. p. és a jegyz. - English summ.

2396. NAGY Ilona: Szamariai éhínség. Egy népszerűtlen népi epikus ének = „Famine in
Samaria”. An epic song that did not become popular == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen,
1992. p. 99-106., ill., bibl. 106. p. és a jegyz.

2397. NÉMETH Péter: Die Gestalt des Fürsten Szabolcs in unseren mittelalterlichen Quellen
und der historische Fachliteratur = Szabolcs vezér alakja a középkori kútfőkben és a történeti
irodalomben == EFC, 7-8:2(1992)737-744., bibl. a jegyz. p. 743-744.

2398. RÉTHEY PRIKKEL Miklós: Jelentés a balladáról = A report about the ballads == in.
Rákóczi kis úrfi. - Akasztó : Közs. Önkorm., 1992. p. 7-30., : bibl. p. 28-30.

2399. UJVÁRY Zoltán: Ballada az aradi vértanukról = Ballad of the Martyrs of Arad == in.
Mátészalka néprajza. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 291-297., Bibl. a jegyz.

2400. VÁRI FÁBIÁN László: Népballadáink rehabilitálása = The restitution of our folk
ballads == Honismeret, 20:5(1992)80-81.


Szövegközlések / Texts

2401. APÁCAI BÖLÖNI Sándor: Háromszéki népballadák Pécskán = Folk ballads in Pécska
== Művelődés, 41:1(1992)30-31., ill., kotta

2402. BÉRES András: Szemelvények Rozsály népköltészetéből = Selection from the folk
poetry of Rozsály == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 221-255., ill. - Bibl.
a jegyzetekben

2403. FARAGÓ József: Rákóczy Sámuel nagyváradi balladája = The Ballad of Rákóczy
Sámuel from Nagyvárad == Művelődés, 41:9(1992)26-28., bibl. a jegyz. 28. p.

2404. FÖVESSY Anikó: Régi stílusú rabénekek, balladák = Prisoners' songs and ballads in
old stile == Múzeumi levelek, 65-66(1991) 233-241., ill. kotta

2405. PAPP Attila: Egy bihari betyár = An outlaw in Bihar == in. Történelem, régészet,
néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 347-350., ill., Bibl. a jegyzetekben

2406. Rákóczi kis úrfi. Élő népköltészet Akasztón : Balladák és balladás dalok = Folk poetry
in Akasztó. Ballads / gyűjtötte és közread. Réthey-Prikkel Miklós. - Községi Önkorm. :
Akasztó, 1992. 419 p., ill., Bibl.: p. 28-30. és a jegyzetekben

2407. Szatmári gyűjtés, 1. köt., Balladák, dalok és versek = Szatmárer Volksdichtung, Teil. 1.,
Balladen und Volkslieder / Gyűjt. Móricz Zsigmond, szerk., sajtó alá rend. Katona Imre. -
MTA ; Magy. Népr. Társ. : Bp, 1991. 376 p., ill., Bibl. a jegyzetekben. - (Magyar népköltési
gyűjtemény. Új folyam, 17.)
2408. Szemelvények Kálmány Lajos gyűjtéséből = Selections from the collectings of
Kálmány Lajos / közli Juhász Antal == in. Mórahalom. - Városi Önkorm. : Mórahalom, 1992.
p. 555-557.


Mondókák, játékok / Kinderreim, Spiel / Nursery rhymes, Children's game
Szövegközlések / Texts

2409. BURA László: Szatmár vidéki népi gyermekjátékok = Volkskinderspiele im Gebiet
Szatmár == Néprajzi látóhatár, 1:3-4 (1992)76-82.

2410. SZABÓ László: Húsvéti locsolóversek a szatmári és beregi Tiszahátról = Easter
sprinkling rhymes from Bereg and Szatmár == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen,
1991. p. 185-208. - Bibl.: p. 207-208. és a jegyz.


       ZENE ÉS TÁNC / MUSIK UND TANZ / MUSIC AND DANCE

Népzene / Musik / Music
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2411. ALMÁSI István: A romániai magyar népzenekutatás = Research of Hungarian
folkmusic in Roumania == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991.
p. 31-34.

2412. BÁLINT Zsolt: A moldvai csángók hangszeres zenéje = Instrumental music of the
Moldavian Csángos == Téka, 12(1992)43-45., ill.

2413. BÁLINT Zsolt: Alakoskodó népszokások hangszeres dallamai = Instrumental melodies
connected to certain folk customs == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p.
311-333. : ill. - Bibl.: p. 330-332. és a jegyz., English summ.

2414. BIRINYI József: Fúvom a dalt.... Gondolatok a népdal-, a népzeneoktatásról = „I'm
singing my song...” Theories on folk-song and folk music education == Nyelvünk és
Kultúránk, 83(1991)42-45.

2415. FARAGÓ József: Bartók Béla és a román népzene = Bartók Béla and the Rumanian
folk music == Erdélyi magyarság, 8(1991)38-39.

2416. LAJTHA László: Dokumentumok az 1940-1944-es erdélyi gyűjtések és
hanglemezfelvételezések történetéhez = Documents on the history of collecting and recording
folk music in Transylvania between 1940-1944 / BERLÁSZ Melinda (közread. és bev.) ==
Magyar zene, 33:2(1992) 115-137.

2417. LAJTHA László összegyűjtött írásai, 1. kötet = The collected works of László Lajtha,
vol. 1 / Sajtó alá rend. Berlász Melinda. - Akad. : Bp, 1992. 325 p., ill., Bibl.: p. 316-321. és a
jegyzetekben
2418. PAKSA Katalin: Connection of Style and Dialect in the Ornamentation of Hungarian
Folksongs == StudMusic, 34:1-2(1992) 73-80., ill. kotta., bibl. a jegyz.

2419. SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. Bef. rész = The instrumental
Hungarian folk tunes == Magyar zene, 33:3(1992)241-254.

2420. SÁROSI Bálint: A hangszeres népi dallam. Folytatás = The instrumental folk tunes ==
Magyar zene, 33:1(1992)56-66.

2421. SÁROSI Bálint: Form-Extending Dance Tunes == StudMusic, 34:1-2 (1992)45-71. ill.
kotta., bibl. 71. p. és a jegyz.

2422. SÁROSI Bálint: Nemzeti törekvéseink és a népzene változó képe = National
endeavours and the changing character of our folk music == in. Népi kultúra és nemzettudat. -
Magyarságkut. Int. : Bp, 1991. p. 167-173., Bibl.: 173. p. és a jegyzetekben. - (A
magyarságkutatás könyvtára, 7.)

2423. SZALAY Zoltán: A palatkai népi vonószenekarok kísérete = Folk Music Band's
Technique in Palatca == KJNTÉvk, 1(1992)164-175., ill. kotta., bibl. a jegyz., English summ.,
Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2424. TARI Lujza: Zenei adatok a magyar népmesékben: dallamok és hangszerek =
Musikalische Angaben in den ungarischen Volksmärchen: Melodien und Musikinstrumente
== Zenetudományi dolgozatok, 1990-1991 (1992)187-199., ill., kotta., bibl. 197. p. - Deutsche
Zsf.

2425. VARGYAS Lajos: Keleti örökség a magyar folklórban = Eastern tradition in Hungarian
folklore == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 39-44., bibl. p.
43-44. - (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára, 8.)

2426. VIRÁGVÖLGYI Márta, Vavrinecz András: Szatmári népzene, 1-2. kötet = Folk music
from Szatmár, vol. 1-2. - Magy. Műv. Int. : Bp, 1992. 1. köt.: 112 p. - 2. köt.: 128 p., ill. -
(Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár.)


Hangszerek / Instrumente / Musical Instruments

2427. BÁLINT Zsolt: A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus, 1. rész. Bevezetés.
Hangszerek és hangszeres szokások = The instrumental folk music of the Hungarian ethnic
groups (csángós) in Moldavia, Romania, Part 1. Introduction, instruments and customs ==
JPMÉvk, 37(1992)179-216., ill., bibliogr.: p. 213-214., English summ.

2428. HANKÓCZI Gyula: „Könnyű a dudát felfújni ...”. Az alföldi duda folklorizmusához =
„Leicht lässt sich der Dudelsack aufblasen...”. Zur folklore des Dudelsacks in der Grossen
Ungarischen Tiefebene == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 343-350. -
Bibl.: p. 348-349. és a jegyz., Deutsche Zsf.
2429. KOBZOS KISS Tamás: Sültü, kobza, szájmozsika. Néhány adat a moldvai csángók
hangszeres zenéjéről = Sültü, kobza, szájmozsika. Several data from the insturmental music of
the Moldavian Csángo == Téka, 12(1992)46.

2430. SZAKÁL Aurél: Dudások a Dél-Alföldön 1700-1860 között = Dudelsackbläser im
Südlichen Teil der Grossen Ungarischen Tiefebene in der Zeit zwischen 1700 und 1860 == in.
Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 335-342. : ill. - Bibl.: p. 340-341. és a
jegyz., Deutsche Zsf.


Gyűjtemények / Sammlungen / Collections

2431. ANGI István: Rétyi pünkösdölő = Girl's Whitsuntide procession with singing in Réty
== Művelődés, 41:9(1992)14.

2432. DOMOKOS Pál Péter, Rajeczky Benjamin: Csángó népzene, 3. kötet = Csángó folk
music. Die Volksmusik der Csángó-Ungarn. - Ed. Musica : Bp., 1992. 247 p.

2433. Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény, 1. kötet = Hungarian Folksongs. General
Collection, vol. 1 / Sajtó alá rend. Kovács Sándor, Sebő Ferenc ; bev. tan. Kovács Sándor ;
1934-től 1940-ig szerk. Bartók Béla. - Akad. K. : Bp., 1991. 1600 p.

2434. SZABÓ Csaba: Népzenegyűjtés a mondvai csángó-magyarok közt. 1972-1988 =
Collecting folkmusic among the Moldavian Csángó Hungarians == Társadalomtudomány,
3(1990)151-170.

2435. SZALAY Olga: A nagyszalontai gyűjtés dokumentumai a Kodály Archívumban = The
documents of the collecting of Nagyszalonta in the Kodály Archive == Magyar zene,
32:2(1991)124-127.

2436. TARI Lujza: Lajtha László hangszeres népzenegyűjtései. 1911-1963 = Lajtha László's
collectings of instrumental folk music. 1911-1963 == Magyar zene, 33:2(1992)141-190.


Néptánc / Tanz / Dance
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2437. BARTÓK János: A néptánc és népzene a bartóki világképben = The folk dances and
folk music in Bartók's view of life == Téka, Bp, 13 (1992)25., ill.

2438. DOMOKOS Mária: Magyar táncok az 1764-es országgyűlésen. Részletek egy
félbemaradt Martin György-tanulmányból = Ungarische Tänze auf dem Landtag von 1764.
Fragmente aus einer nicht beendeten Studie von György Martin == Zenetudományi
dolgozatok, 1990-1991(1992) 165-185., bibl.: p. 181-184. - Deutsche Zsf.

2439. HALMOS Béla: A táncházmozgalom jövője = The future of the movement of dancig-
houses == Téka, Bp, 13(1992)5-10., ill.
2440. HALMOS Béla: A táncmozgalom jövője = The future of the movement of dancig-
houses == Zöldövezet, 1(1992)47-54.

2441. JUHÁSZ Zoltán: Lassú magyaros = Hungarian slow dance == Téka, 12(1992)47-48.,
ill.

2442. KÖNCZÖL Csilla: A hétfalusi boricáról = Borica in Hétfalu == Téka, 12(1992)12-13.,
ill.

2443. MAÁCZ László, DEZSŐ László: Táncház-válság = The crisis of dancing houses ==
Téka, Bp, 13(1992)25-28., ill.

2444. MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok = Hungarian dance types and
dialects == Téka, 12(1992)10-11., ill.

2445. MARTIN György: Szék felfedezése és tánchagyományai = Exploring Szék and its
dance-traditions == Téka, Bp, 13(1992)3-4., ill.

2446. MOLNÁR Piroska: Táncalkalmak és hiedelemmondák Vághosszúfalun = Chances for
dancing and tales of beliefs in Vághosszúfalu == in. Mátyusföldi dolgozatok. - CsMNT :
Köbölkút, 1992. p. 35-41. - (Utánpótlás, 2.)

2447. PESOVÁR Ernő: Körtánchagyományunk. Epilógus a körtánc-monográfiához = Our
round-dance tradition. An epilogue to the monography of round-dance == Iskolakultúra,
2:21(1992)83-86.

2448. PESOVÁR Ernő: Tánchagyomány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Dance
tradition in Szabolcs-Szatmár-Bereg county == Szabolcs-Szatmári szemle, 26:4(1991)474-
485., bibl. p. 484-485.

2449. SEBŐK Mária: The Transmission of Hungarian Dances in West-Europa == Studia
musicologica, 33:1-4(1991)243-248.

2450. TAJTI Erzsébet: Lengyel néptáncosok Tiszakécskén = Polish folk dancers in
Tiszakécske == Honismeret, 20:1(1992)98-99.

2451. TAKÁCS András: Néptánchagyományaink számbavétele = Taking our folk-dance
traditions into consideration == Hírharang, 3:3(1992)3-9.

2452. TAMÁS Irén: Szováti tánchagyományok = Dance tradition in Szovát == Művelődés,
40:7-8(1991)36-38.

2453. VALKÓ Béla: Húszéves a táncmozgalom = The movement of dancing is twenty years
old == Heti Magyarország, 29:23(1992)26-27.

2454. WINTER Péter: Újra táncházban = In dancing-houses again == Művelődés,
41:5(1992)3., ill.
Gyűjtemények / Sammlungen / Collections

2455. OLSVAINÉ TAMÁS Margit: Archaikus táncok Lövétén = Archaic dances in Lövéte ==
in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 467-476., ill., bibl.
p. 72-473. és a jegyz.- English summ.

2456. PÁLFY Gyula: A gömöri Vály völgye táncéletéről és dallamairól = Dances and tunes in
the Vág valley in Gömör county == Honismeret, 19:5(1991)47-51., ill.


 NÉPKÖLTÉSZET (prózai műfajok) / VOLKSERZÄHLUNG / FOLK NARRATIVE

Népmese / Märchen / Folktale
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2457. BENEDEK Katalin: Catalogue of Hungarian Folktales == Acta ethnographica, 36:1-
4(1990)271-276.

2458. FÁBIÁN Imre: Népmesék gyűjtése Biharban = Collecting folktales in Bihar == in.
Nemzetiség - identitás. - Ethnica : Debrecen:Békéscsaba, 1991. p. 162-164.

2459. GAGYI József: Elbeszéléshagyomány a Sóvidéken = The traditions of narrative art in
the Salt-region == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p.
697-700., bibl. 700. p. és a jegyz. - English summ.

2460. ISTVÁNOVITS Márton: Rex Iustus. Traianus, Khosrau Anushirvan, Melik Shah and
the Unfortunate Widow == Acta ethnographica, 36:1-4 (1990)199-210., bibl. 210. p.

2461. JANKOVICH Marcell: Népmesék és a csillagos ég = Folk tales and the starry sky ==
Zöldövezet, 1(1992)74-86.

2462. JUHÁSZ Antal: Adalékok a mesemondó Borbély Mihályról = Beitäge zu dem
Märchenerzähler Mihály Borbély == in. Kultúra és tradíció, 1 . - HOM : Miskolc, 1992. p.
405-411. - Bibl.: p. 410. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2463. LUKÁCS László: Erzählungen über wandernde Kirchen in Ungarn. Professor Béla
Gunda, in Debrecen, in Verehrung zum 80. Geburtstag. - Verl. Ungarisches Inst. : München,
1992. p. 233-242., ill., Klny.: Ungarn Jahrbuch, Bd. 19, 1991. sz.-ból. - Bibl.: p. 239-240. és a
jegyzetekben

2464. NAGY Ilona: Mesemondás hallgatóság nélkül. Adalékok a mesemondók
memóriatechnikájának kérdéséhez = Telling tales without an audience == in. A Duna menti
népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp , 1991. p. 691-695., bibl. p. 694-695. és a jegyz.
- English summ.

2465. NAGY OLga: A realizmus jelenléte a népi prózában = Realism in folk prose == in. A
Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 685-689., bibl. 689. p. és a
jegyz. - English summ. - Recapitulare in limba romana
2466. NAGY Olga: Gondolatok a mese életútjáról = Gedanken zum Lebensweg des Märchens
== in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc , 1992. p. 393-403. - Bibl.: p. 402. és a jegyz.,
Deutsche Zsf.

2467. PAP Gábor: Népmeséink és az évkör. A Gödöllői Galéria „Mesés képek” című
kiállításához, 1991. május = Hungarian Folktales and the Calendar Year. - Petőfi Műv. Közp.
: Gödöllő, 1991. 40 p., (4)t., ill.

2468. RÁDULY János: Újabb Oidipusz-mese = A New Variant of Oedip's Legend ==
KJNTÉvk, 1(1992)176-181., English summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2469. TARI Lujza: Musical Instruments and Music in Hungarian Folk Tales == StudMusic,
34:1-2(1992)81-96., ill. kotta, bibl. 96. p., és a jegyz.

2470. VOIGT Vilmos: Ung. mese = Ung. tale == in. Emlékkönyv Rédei Károly 60.
születésnapjára. - Univ. Wien ; MTA : Wien ; Bp., 1992. p. 445-450. - (Studia Uralica, 6.)


Szövegközlések / Texts

2471. Az aranyhajú ikrek. Gáspár Antalné meséi = Folk tales / gyűjtötte és közli Bosnyák
Sándor == Örökség, 2(1992)19-25.

2472. Cifra János meséi = The tales of János Cifra / Gyűjt., bev., jegyz. Nagy Olga. - Akad. K.
: Bp., 1991. 439 p., Bibl.: 48. p. - (Új magyar népköltési gyűjtemény, 24.)

2473. Görbedi István mesél = Görbedi István is narrating. Life stories / Szerk. Németh Péter ;
gyűjt. Makra Sándor ; sajtó alá rend. Erdész Sándor. - Jósa András Múz. : Nyíregyháza, 1991.
214 p., Bibl.: p. 207-208. - (Jósa András Múzeum kiadványai, 33.)

2474. A házasulandó fiú. Tréfás és erotikus népmesék = Folk tales / Szerk. Fábián Imre. -
Enacon : Nagyvárad, 1992. 102 p., ill., Bibl.: p. 99-100.

2475. TISOVSZKI Zsuzsanna: A kéméndi Tóth Istvánné meséi = Tales of Mrs. Ilona Tóth, of
Kéménd == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 701-
702., English summ.

2476. Zabari mesék és mondák = Tales and legends of Zabar / gyűjtötte és közread. Villányi
Péter. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992. 208 p., ill., Bibl.: p. 186-188. és a jegyzetekben. -
(Gömör néprajza,34.)


Népmonda / Volkssage / Myths and legends
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2477. FÜVESSY Anikó: Tiszafüred környéki kincskereső történetek = Stories on treasure-
seeking around Tiszafüred == in. Hiedelmek, szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. :
Nagykőrös, 1992. p. 309-322., Bibl. p. 320-321. és a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. -
(Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)
2478. JAKÓ Zsigmond: A torockói legenda születése = The birth of the legend of Torockó ==
Történelmi szemle, 31:1-2(1989)122-133.

2479. JUNG Károly: A „Máriaülte gaz” eredetmagyarázó mondatípus elterjedésének
kérdéséhez = On the problem of spreading of a legend, that explains the origin of herb
„Polygonum Lapathifolium” == in. Köznapok és legendák. - Forum : Újvidék, 1992. p. 122-
129., bibl. p. 128-130. és p. 242-243.

2480. JUNG Károly: A Guntram-monda új magyar nyelvű változata. Egy nemzetközi
mondaszüzsé elterjedésének és egybevető vizsgálatának kérdéséhez = A new variant of the
Guntram-legend in Hungarian language. Comparative analysis == in. Köznapok és legendák. -
Forum : Újvidék, 1992. p. 81-93., bibl. p. 92-93. és p. 238-239.

2481. JUNG Károly: A Gül Baba-hagyomány magyar és délszláv vonatkozásai.
Összehasonlító adatok történetimonda-világunk vizsgálatához = The Hungarian and South
Slavian aspects of the Gül Baba legend. Comparative analysis == in. Köznapok és legendák. -
Forum : Újvidék, 1992. p. 221-232., bibl. p. 231-232. és p. 249-250.

2482. KESZEG Vilmos: A kincs hiedelemköre a Mezőségen = Treasure Mythology in
Transsylvanian Plain == KJNTÉvk, 1(1992)199-218., bibl. 216-218., és a jegyz., English
summ., Recapitulare in limba romana, Deutsche Zsf.

2483. KRISTÓ Gyula: Über die Hunnentradition der Ungarn == in. Varia Eurasiatica :
Festschrift für Prof. András Róna-Tas. - JATE : Szeged, 1991. p. 117-125. - Bibl. a
jegyzetekben

2484. KRÍZA Ildikó: A Mátyás-hagyomány szlovén és magyar kapcsolatai = Die
slowenischen und ungarischen Verbindungen des Matthias-Brauches == Néprajzi látóhatár,
1:3-4(1992)64-71., bibl. 70-71. p. és a jegyz.

2485. KRÍZA Ildikó: A sokarcú Mátyás-hagyomány. Ismeretlen Mályás-ének és monda a
XVIII.századból = The many-sided tradition of king Matthias of Hungary == in. A Duna
menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 671-676., bibl. p. 675-676. és a
jegyz. - English summ.

2486. LANDGRAF Ildikó: A történeti források és a mondák László királya = King László in
the historical data and in the legends == Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 27:2(1992)113-
121., bibl. a jegyz. p. 120-121.

2487. LISZKA József: Mátyás király és a madiak. Adalékok a néphagyomány működési
mechanizmusához = König Matthias und die Leute von Mad. Beitrag zum
Funktionsmechanismus der Volksüberlieferung == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM :
Miskolc, 1992. p. 413-417. - Bibl.: p. 416-417. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2488. LISZKA József: Mátyás király és a madiak. Adalék a néphagyomány működési
mechanizmusához = King Matthias and the people from Mad. Contributions to working of the
system of folk traditions == in. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. - OKTK
Magyarságkut. Program : Bp., 1992. p. 81-84. - (A Magyarságkutatás könyvtára, 12.)
2489. NAGY Ilona: Some additions to the problem of the sacred genres = Megjegyzések a
„szent műfajok” kérdéséhez == EFC, 7-8:1(1992) 315-320., bibl. p. 319-320.

2490. RÁDULY János, FARAGÓ József: A földteremtés mondájához = The legend of the
creation of the earth == Ethnographia, 101:2(1990) 257-264., bibl. 263-264. p., English
summ.

2491. SÁRKÁNY Kálmán: Csodaszarvas mondáink és legendáink = Our sagas and legends of
the miraculous stag == in. Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó .... - Zürichi
Magy. Tört. Egyes. : Zürich, 1991. p 81-84., English summ. - Deutsche Zsf. - Résumé en
langue francaise

2492. SZIKORA András: A hold szerepe a hiedelemmondákban Monokon és környékén =
The Moon in the legends of folk-beliefs in Monok and surroundings == Szülőföldünk, 16-
17(1991)56-58.

2493. TANKÓ Gyula: Szent László alakja a gyimesiek mondáiban = The figure of St. László
in the legends of the inhabitants in Gyimes == Honismeret, 20:3(1992)5-7.

2494. UJVÁRY Zoltán: Rákóczi-mondák a folklórban = Rákóczi legends in the folklore ==
in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 443-448., Bibl.: 448. p.

2495. UJVÁRY Zoltán: Rákóczi-mondák a folklórban = Rákóczi legends in the folklore ==
in. Irodalom, történelem, folklór. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 37-40.


Szövegközlések / Texts

2496. BECK Zoltán: Sárréti tudós pásztorok = Weise Hirten == in. Kultúra és tradíció, 1. -
HOM : Miskolc, 1992. p. 387-392. - Bibl.: p. 391., Deutsche Zsf.

2497. BÓDISZ Attila: Tatárhalál Pácinban. Mondák képekben = Tatarian death in Pácin. -
Bodrogközi Kastélymuz. Baráti Köre : Pácin, 1991. 55 p., ill. - (Bodrogközi füzetek, 3.)

2498. Az idő itt van, s lélek nincs. Száz aldunai rege = Historical legends / gyűjtötte és közli
Bosnyák Sándor == Örökség, 2(1992)9-18.

2499. KAKAS Zoltán: Hiedelemmondák Háromszéken = The legends of popular beliefs in
Háromszék == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 629-
632., bibl. 622. p. és a jegyz. - English summ.

2500. LÁBADI Károly: Vörös Márta. Egy néveredeztető monda a Drávaszögben = Vörös
Márta. The origin of a name in Drávaszög == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)132-138., bibl.
p. 138.

2501. MAGYAR Adorján: A Csodaszarvas = The miraculous stag. - Magyar Adorján Baráti
Kör : Bp., 1991. 342 p., ill., Bibl.: p. 335-339.
2502. Népi elbeszélések = Folk legends / gyűjtötte Merényi László == Szülőföldünk, 16-
17(1991)55.

2503. SOLTÉSZNÉ PÁDÁR Ilona: A szabadságharc szabolcsi emlékei Nyárády Mihály
gyűjtésében = Erinnerungen an den Freiheitskampf aus dem Komitat Szabolcs in der
Sammlung von Mihály Nyárády == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 419-
424., Deutsche Zsf.

2504. SOLTÉSZNÉ PÁDÁR Ilona: Népítélet a vérbíró felett. Haynau alakja Luby Margit
gyűjtésében = Popular verdict over the judge of Blood Council == in. Történelem, régészet,
néprajz. Szerk. Ujvári Zoltán. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 351-357.

2505. Szent László minden ellenséget legyőzött. A nagy király szentté avatásának 800.
évfordulóján = Christian legends / gyűjtötte és közli Bosnyák Sándor == Örökség, 2(1992)6-7.

2506. SZILÁGYI Miklós: Hiedelemelbeszélések Beregújfaluból = Superstitious fables in
Beregújfalu == Szabolcs-szatmári szemle, 26:2 (1991)197-201.


Anekdota, tréfa / Anekdoten, Schwank / Anecdotes, Tall Tales
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2507. EMIL Vilmos: Népmesei elégtétel-motívumok továbbélése a humorban = The survival
of the folktale revenge-motifs in the humour == Magyarok, 2:12(1990)23-35.


Szövegközlések / Texts

2508. BALÁZS Livia: Rábaközi paraszt dekameron. Válogatás rábapordányi tréfákból és
elbeszélésekből = Peasant Decameron from Rábaköz. - Rábaközi Műv. Egyes. : Csorna, 1991.
159 p., ill., Bibl. 139. p.

2509. BISTEY András: Jász dekameron = Jazygian Decameron. - a szerző : Bp, 1992. 51 p.

2510. Hajdunánási anekdoták = Anecdotes from Hajdúnánás / szerk. Buczkó József. -
Polgármesteri Hiv. : Hajdunánás, 1991. 57 p., ill. - (Nánási füzetek, 7.)

2511. Kesznyéteni népi elbeszélések = Folk tales from Kesznyéten / gyűjt. és közreadja
Galuska Imre. - KLTE, Népr. Tsz. : Debrecen, 1992 . 135 p. - (Folklór és etnográfia, 67.)

2512. SZENTHELYI-MOLNÁR István: Jókedvvel újévtől szilveszterig. Bölcsességek,
gondolatok és történetek az év minden napjára = In good humour form New Year's Day to
New Year's Eve. - Makrovilág : Bp, 1991 . 217 p.


Legenda / Heiligenlegenden / Christian Legends
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles
2513. DÉGH Linda: What kind of people tell legends? == in. Folklore processed. -
Suomlaisen Kirjallisuuden Seura : Helsinki, 1992. 104-113., bibl. 113. p. - (Studia Fennica.
Folkloristica, 1.)

2514. TÜSKÉS Gábor: Az exemplum a 16-17. század katolikus áhitati irodalmában = Das
exemplum in der katolischen geistlichen Literatur des 16-17. Jahrhunderts == IrodtörtKözl,
2(1992)133-151., Bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.


Szövegközlés / Texts

2515. NYÉKI Károl: A tisztabereki klastrom legendája = The legend of the monastery in
Tiszaberek == in. Történelem, régészet, néprajz. Szerk. Ujvári Zoltán. - Ethnica : Debrecen,
1991. p. 449-453.


Élettörténet / Lebensgeschichte / Life Stories
Elméleti kérdések / Allgemeines / General Articles

2516. TÓTH Olga: Az életút kutatásokról = Life course researches == Társadalomkutatás, 3-
4(1990)57-63.


Szövegközlések / Texts

2517. ABONYI Ibolya: Asszonysorsok Edelényben = Life stories of women in Edelény ==
Szülőföldünk, 16-17(1991)74-75. 2518. „...az-e a szebb élet?”. Az önéletrajzi
visszaemlékezések lehetséges jelentései = „...is that life more beautiful?” / Közli Oláh Sándor
== Átmenetek, 1(1991)86-96. 2519. „...az én korosztályomból senkinek sem jutott ilyen
mostoha sors...”. Válogatás a Lakitelek Alapítvány...pályázatának díjnyertes munkáiból = „No
one of my age had such a hard life...” == Honismeret, 20:2(1992)28-31.

2520. BALÁZS Lajos: „A nép sírt...ivott és sírt”. Szóbeli történelem a csíkszentdomokosi
kollektivizálásról = „People cried... they drank and cried...” Oral history on the
collectivization in Csikszentdomokos == Honismeret, 20:6(1992)47-50.

2521. BARSI Ernő: Egy alsóőri asszony szellemi kultúrájának tanulságai = Die Lehre der
geistigen Kultur einer Frau aus Alsóőr (Unterwart) == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992)96-107.,
ill., kotta

2522. BECZÁSY István: Magyarként és „osztályidegenként” Romániában = To be Hungarian
and a class alien in Romania == Honismeret, 20:2 (1992)43-52.

2523. DÉGH Linda: A Bethlen-Otthon levelesládájából = Aus dem Briefkasten des Bethlen-
Heimes == Néprajzi látóhatár, 1:3-4(1992) 129-133.

2524. FEGYÓ János: A Knájtner család naplója = Family history. - Ráckeve Önkorm. :
Ráckeve, 1992. 78 p., ill., Hasonmás kiadás. - (Ráckevei füzetek, 15.)
2525. GAGYI József: „Sokféle volt ez a kicsi zenekar?” = „Was this folkmusic-group of
various origin?” == Művelődés, 41:5(1992)22.

2526. GALAMBOS Ferenc Ireneus: Mit jelent számomra a néphagyomány és a néplélettel
való foglalkozás? = What does folk tradition and peasant life mean for me? == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 176-178. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

2527. GAZDA József: Árnyékodba lefeküdtem. Elmúlás és halál = „I have lain down in your
shadow.” Everyday life and death among the Csángós == Forrás, 21:1(1992)61-73.

2528. GYETVAI Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete, 3. könyv., Egy péterrévei
földműves család leszármazása = Siedlungsgeschichte des Theiss Krondistriktes / A szöveget
gondozta Bárth János. - Kalocsai Múzeumbarátok Köre : Kalocsa, 1992. 359 p., ill., Bibl.: p.
323-358. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - Horvát ny. összefoglalóval

2529. HACK Ferenc: Német nemzetiségű kulák voltam = „I was a kulak of German origin”
== Honismeret, 20:2(1992)32-37.

2530. IMREH István: „Látom az életem nem igen gyönyörű” = „I see, my life is not too easy”
== Művelődés, 41:6(1992)41-44.

2531. JÁDI Ferenc: Emlékszemek = Memory pieces == Thalassa, 3:2(1992) 109-112., ill.

2532. JÁKI Sándor Teodóz: Csángóföldi hét igaz történet = Seven true stories == in. A Duna
menti népek hagyományos műveltsége. - MNT : Bp, 1991. p. 655-659., English summ. -
Recapitulare in limba romana

2533. KAPKA, Marga: The Story of one Family's Uprooting from Hungary, Narrated trough
the Persons of Father and American-born Daughter == Hungarian studies, 7:1-2(1991-
1992)205-211.

2534. KARACS Zsigmond: Család, falu, nemzet = Family, village, nation == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 187-190. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

2535. KISIDA Erzsébet: Enyéim között = „Among my people” == in. Magyar néphagyomány
... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 190-191. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

2536. KISMÖDI István: „Hosszú hányódás után hazát találtunk” = „We have found our home
after a longlasting drift” == Honismeret, 19:5 (1991)17-23.

2537. KÓKA Rozália: „Hiszek a néphagyomány megtartó erejében” = „I believe in the
conserving force of tradition” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen,
1991. p. 196-197. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

2538. KOPPÁNY János: A népi kultúra mélységei = Depths of folk culture == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 192-193. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)
2539. KUNT Ernő: The three hats of Death. A Hungarian case study == Ethnologia Europaea,
21:2(1991)171-179.

2540. LŐKKÖS Antal: Góri krónika = Life stories. - Polgármesteri Hiv. : Gór, 1992. 84 p.,
(4)t., ill.

2541. MERK Zsuzsa: Málenkij robot után = Nach dem „Malenkij Robot” == in. Dunatáji
találkozás. - Bács-Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 37-43. Deutsche Zsf. - (A
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, 5.)

2542. PLESKONICS András: Mesél a szülőföld. Tájak - emberek - emlékek = Native land is
narrating. Life stories. - Békés M. Levlt. : Gyula, 1991. 81 p., (14)t., ill. - (Közlemények
Békés megye és környéke történetéből, 4.)

2543. PUSZTAINÉ MADAR Ilona: „A gyűjtőutakon a sebeket is gyógyítani kell!” = „Also
injuries must be cured during the field trips” == in. Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ;
Debrecen, 1991. p. 205-206. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

2544. SEBESTYÉN Ádám: „Tennem kell valamit szerencsétlen sorsüldözött népemért” = „I
must do something for my unlucky fate-stricken people” == in. Magyar néphagyomány ... . -
MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 209-213. - (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára, 8.)

2545. SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: „A tanyasi élet feldolgozása közelebb hozta hozzám a
szülőföldemet” = „Dealing with the farmlife I was brought nearer to my homeland” == in.
Magyar néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 213-214. - (A Magyar Néprajzi
Társaság Könyvtára, 8.)

2546. SOÓS Éva: Paraszti életmód Kunhegyesen = Peasant life style in Kunhegyes ==
Múzeumi levelek, 67-68(1991)150-163.

2547. SÜTŐ József: Bodoglári életkép a Ráday-korszak idején = Life stories == Műhely
Napló, 4:10-11(1992)1-2.

2548. SZABÓ László: Egy tövisháti néhai mesefáról - ízelítőül = Something about a late
story-teller in Tövishát == Művelődés, 41:3 (1992)24-25.

2549. TÓTH Györgyi: Parasztportrék = Peasant portraits == Múzeumi levelek, 67-
68(1991)46-62., ill.

2550. TÓTH Lajos: Parasztsors - magyar sors a Drávaszögben = Peasant fate - Hungarian fate
in Drávaszög == Honismeret, 20:2(1992)38-43.

2551. VICZÉN István: Hol a honom, hol a hazám?. A szülőföld varázsa, vagy ahonnan
elindultam = „Where's the homeland I've left?” The fascination of my native country == in.
Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 193-
225. - (Gömör néprajza, 33.) 2552. „Vót rend akkor es...” = „There was Peace” / közreadja
Oláh Sándor == Üzenetek, 3:1-2(1992)101-118.
2553. VÖŐ Imre: „Mi tartottuk a lelket, a magyarságtudatot az emberekben” = „We were
keeping the tradition and the knowledge of national identity in the people” == in. Magyar
néphagyomány ... . - MNT : Bp ; Debrecen, 1991. p. 227-228. - (A Magyar Néprajzi Társaság
Könyvtára, 8.)

2554. WINTER András: Valahol Oroszországban.... Egy szolnoki hadifogoly első világ-
háborús feljegyzései = Von Szolnok nach Szolnok / közli Szabó István. - KLTE, Népr. Tsz. :
Debrecen, 1992. 140 p., ill., Bibl.: p. 128-129. és a jegyz. - Deutsche Zsf. - (Folklór és
etnográfia, 62.)


Exemplumok / Exemplum

2555. BENEDEK Katalin: A középkori exemplum műfaj Magyarországon = The genre of
medieval exemplum in Hungary == in. Közelítések. - Ethnica : Debrecen, 1992. p. 37-63.,
bibl. p. 59-63. és a jegyz.

2556. DÖMÖTÖR Ákos: A magyar protestáns exemplumok katalógusa = Der Katalog der
ungarischen protestantischen Exempel. - MTA NKI : Bp, 1992. 328 p., Bibl.: p. 262-273. és a
jegyz. - Deutsche Zsf. - (Folklór archívum, 19.)

2557. DÖMÖTÖR Ákos: A magyar protestáns exemplumok világa = Der Welt der
ungarischen protestantischen Exempel == in. A magyar protestáns exemplumok katalógusa. -
MTA NKI : Bp., 1992. p. 7-13., Deutsche Zsf. - (Folklór archívum, 19.)


      NÉPI SZÍNJÁTÉK / VOLKSSCHAUSPIEL / FOLK THEATRE

2558. BARABÁS László: Farsangi lakodalmas játékok Marosszéken = Hochzeitsspiele zum
Fasching in Marosszék == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 181-187. -
Bibl.: p. 187. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2559. BARABÁS László: Farsangtemetés a Sóvidéken. Egy székely népi dramatikus játék a
XX. században = The end of carnival in Sóvidék == in. Történelem, régészet, néprajz. -
Ethnica : Debrecen, 1991. p. 315-330., Bibl. a jegyzetekben

2560. BERECZKI Ibolya, T.: Disznótori alakoskodás Jász-Nagykun-Szolnok megyében =
Mummery at dinner of pig-killing day in Jász-Nagykun-Szolnok County == in. Hiedelmek,
szokások az Alföldön, 1. - Arany J. Múz. : Nagykőrös, 1992. p. 445-480., Bibl. p. 476-479. és
a jegyz. - English summ. - Deutsche Zsf. - (Az Arany János Múzeum közleményei, 7.)

2561. KILIÁN István: A piarista diákszínpad és a nyitrai színjáték = Die piaristische
Studentenbühne und die Nyitraer Schauspielkunst == Magyar Könyvszemle, 108:3(1992)217-
226., bibl. a jegyz.

2562. KILIÁN István: Színjáték a minorita iskolában (1753-1780) = Performances in the
Minorite School (1753-1780) == MHOMKözl, 27(1991) 192-205., bibl. a jegyz. 203-205. p.
2563. RADÁCSI Judit, L.: Ukrán párhuzam a magyar népi színjátékokhoz = An Ukrainian
parallel to the Hungarian folk dramas == Múzeumi kurír, 61(7:1)(1991)13-15.


 NÉPI ÍRÁSBELISÉG, OLVASÁSKULTÚRA / SONSTIGE VOLKSLITERATUR /
            PEASANT LITERACY

2564. ÁCS Anna: Imádság-travesztiák egy dunántúli népi kéziratos füzetben = Anbetungs-
travestien aus einer volkstümlichen Handschrift aus Transdanubien == in. Kultúra és tradíció,
1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 451-455. - Bibl.: p. 454. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2565. BECK Zoltán: Zsilinszki János katonakönyve 1878-ból = The soldier's book of János
Zsilinszki from 1878 == in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p.
50-54.

2566. FARKAS József: Jakabi Sándor lakodalmas könyve = Bestman book of Sándor Jakabi
== in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 257-301.

2567. JANÓ Ákos: A community of peasant poets in Little-Cumania == Acta ethnographica,
36:1-4(1990)211-226., bibl. 226. p.

2568. JÁNOSI István: Komáromi János versgyűjteménye. Kéziratos versgyűjtemény a Tokaji
Múzeumban = Die Gedichtsammlung von János Komáromi == in. Kultúra és tradíció, 2. -
HOM : Miskolc, 1992. p. 499-510. - Bibl.: p. 509-510. és a jegyz., Deutsche Zsf.

2569. KESZEG Vilmos: A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken =
At the boarderline of folklore. - Kriterion : Bukarest, 1991. 264 p., ill., Bibl.: p. 261-264.

2570. KNAPP Éva: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati
kiadványokban = Literaturangebot und Kulturprogramm in den Publikationen der Religiösen
Vereine im Zeitalter des Barock == in. Egyházak a változó világban. - Komárom-Esztergom
M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p. 427-429., bibl. a jegyz. - Deutsche Zsf.

2571. KOMÁROMY Sándor: A 18. századi sárospataki kéziratos versgyűjtemények =
Handschriftliche Gedichtsammlungen aus dem 18. Jahrhundert in Sárospatak == in. Kultúra
és tradíció, 2. - HOM : Miskolc, 1992. p. 491-497. - Bibl.: p. 495-496. és a jegyz., Deutsche
Zsf.

2572. RADÁCSI Judit, L.: Az „Arany ABC” egy változata = A variant of „Arany ABC” ==
in. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. - KLTE Népr.Tanszék : Debrecen, 1992. p. 87-
92. - (Gömör néprajza, 33.)

2573. TÜSKÉS Gábor: A magyarországi elbeszélő áhítati irodalom európai kapcsolatai.
(Nádasi János 1614-1679) = Die europäischen Beziehungen der ungarischen
Frömmigkeitsliteratur am Beispiel des János Nádasi (1614-1679) == in. Egyházak a változó
világban. - Komárom-Esztergom M.Önkorm. : Tatabánya, 1992. p. 431-433. - Deutsche Zsf.
2574. UJVÁRY Zoltán: Egy szatmári népi kéziratos könyv = A popular hand written book in
Szatmár == in. Régió és kultúra. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 303-332. - Bibl. a
jegyzetekben


    NÉPKÖLTÉSZET (kisműfajok) / VOLKSREDE / POPULAR SPEECH

Közmondások, szólások / Sprichwort u. Redensart / Proverbs and Sayings

2575. ENYEDI Antalné: Öcsödi szólások és közmondások = Proverbs and sayings in Öcsöd. -
ELTE : Bp, 1992. 207 p. - (Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 51.)

2576. FARKAS József: Szatmári szólásmondások = Redensarten aus Szatmár == in. Kultúra
és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 431-435., Deutsche Zsf.

2577. GUNDA Béla: Milyen mitikus lény a pajod? = What kind of fabulous being is „pajod”?
== MNy, 88:3(1992)337-338.

2578. JANKUS Gyula: Kéméndi (Kamenin) szólások és közmondások = Proverbs and
sayings in Kéménd. - ELTE : Bp, 1992. 30 p. - (Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 53.)

2579. LÁBADI Károly: Erósz a drávaszögi találósokban = Eros in den Vexierrätseln von
Drávaszög == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc, 1992. p. 425-430. - Bibl.: p. 430.,
Deutsche Zsf.

2580. PACZOLAY Gyula: A ló a közmondásokban és szólásokban = The horse in proverbs
and idiomatic phrases == Új Horizont, 19:3-4(1991) 101-104.

2581. VÉRTES Edith: Aki téged kővel dob, dobd kenyérrel vissza = „Bewirft dich jemand
mit Stein, werfe ihm Brot zurück” == in. Emlékkönyv Rédei Károly 60. születésnepjára. -
Univ. Wien ; MTA : Wien ; Bp., 1992. p. 435-439., bibl. 439. p. - (Studia Uralica, 6.)

2582. ZSOLDOS Julianna, B.: A proverbiumkutatás szemantikai módszeréről = Über die
semantische Methode der Proverbforschung == in. Kultúra és tradíció, 1. - HOM : Miskolc,
1992. p. 437-441., Deutsche Zsf.


Vicc / Witz / Witticism

2583. LASZ György: Lankadó gumibot. Rendőrviccek, pajzánságok = „Flagging baton.”
Jokes on Policemen. - Anzix : Üröm, 1991. 155 p.,ill.

2584. LASZ György: Rendőrviccek a javából = Best policeman jokes. - Privát Police : Bp,
1991. 91 p., ill.

2585. A legjobb arisztokrata viccek = The best jokes on aristocracy / Összeáll. András
Katalin, rajz Sajdik Ferenc. - Editorg, Széchenyi Ny. : Bp, Győr, 1990(!1991). 127 p., ill. -
(Szivarzseb könyvek.)
2586. Nevessünk. Vicc- és anekdotagyűjtemény : Pajzánságok írásban és képekben = Let's
laugh! / Szerk. Fakultativ Szimmetria. - Presztizs : Bp, 1991. 159 p., ill. - (Élvezetek
gyöngyszemei, 3.)

2587. Vicc '90 = Jokes '90 / Szerk. Tarpai S. Anikó ; Írta, gyűjt. Laczka Miklós et al. - Kolibri
: Bp, 1990(!1991). 138 p.


Feliratok, sírversek / Inschriften / Inscriptions

2588. BALÁZS Géza: Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén =
Badges with notices at the end of the eighties in Hungary == Magyar nyelv, 87:2(1991)190-
201.

2589. NOVÁK LÁszló: Sírversek, „nevető fejfák” = Epitaphs and „smiling gravemarks” ==
in. Történelem, régészet, néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 359-364., Bibl. a
jegyzetekben

2590. PENCKÓFERNÉ PUNYKÓ Mária, BORSOS Balázs: Sírversek a Szernye-mocsár
környéki magyar falvak temetőiben = Epitaphe in den Friedhöfen der ungarischen Dörfer in
der Szernye-Sumpfgegend == Néprajzi Látóhatár, 1:1-2(1992)155-166.


Rigmusok / Rhymed sayings

2591. BÉNYEI József: Rigmusköltészet az ötvenes években. Kísérlet egy átmeneti műfaj
meghatározására = Short verse poetry in the fifties. - KLTE : Debrecen, 1992. 252 p., Bibl.: p.
246-252. és a jegyzetekben. - (Folklór és etnográfia, 60.)


          NÉPNYELV / VOLKSSPRACHE / VERNACULAR

Szókincs / Wortscahtz / Vernacular

2592. Bodrogközi tájszótár = Vernacular in Bodrogköz / szerk. Nagy Géza. - Bodrogközi
Kastélymúz. Baráti Kör : Pácin, 1992. 313 p., ill., Bibl.: 11. p. - (Bodrogközi füzetek, 4-5.)

2593. CZIGÁNY László: Káromkodások a XVIII-XIX. századi Zala megyében = Sweering
oaths in Zala County in the 18-19th centuries. - ELTE : Bp, 1992. 69 p., ill., Bibl.: 25. p. -
(Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 54.)

2594. KISS Róbert Richárd: A soproni diákság köszönésformái = Greeting formulas among
the students of Sopron. - ELTE : Bp, 1992. 55 p. - (Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 55.)

2595. KOVÁCS Antal: Szíp kutya, randa eb. Az állattartás szókincse a Felső-Szigetközben :
Állatnevek, állatszólítók, állathangzó igék = Vernacular of animal breeding. - Múzeumbarátok
Egyes. ; Széchenyi Polg. Kör : Mosonmagyaróvár, 1992. 95 p., (10)t., ill. - (Mosonmagyar-
óvári helytörténeti füzetek, 8.)
2596. MARKOVIC Radmila: A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse = The
vocabulary of agriculture and animal breeding in Kishegyes. - Hung. Kut. Int. : Újvidék, 1991.
147 p., ill., mell. - (A jugoszláviai magyar nyelv rétegei, 1.)

2597. RÉVFALVINÉ Kern Zita: A paksi halászat szakszókincse = Vernacular of fishing in
Paks. - ELTE : Bp, 1992. 70 p., ill. - (Magyar csoportnyelvi dolgozatok, 52.)

2598. RÓNAI Béla: Egy Bukovinából települt székely falu tájszóismeretének változása = The
change of the dialectal vocabulary of a Szekler village, settled from Bukovina == Dunatáj,
14:2-3(1991) 68-74.

2599. ZSUPOS Zoltán: Szitkok, átkok, káromkodások Rozsnyón a XVII-XIX. században =
Curses, abuses, oath in Rozsnyó in the XVII-XIX. centuries == in. Történelem, régészet,
néprajz. - Ethnica : Debrecen, 1991. p. 365-392., Bibl. a jegyzetekben

2600. ZSUPOS Zoltán: Szitok, átok, káromkodás Rimaszombatban a XVIII. században =
Beschimpfungen, Flüchte und Verfluchungen in Rimaszombat während des 18. Jahrunderts
== HOMÉvk, 30-31(1991-1992)457-483. - Deutsche Zsf.


Nyelvjárás / Dialektologie / Dialectology

2601. GUTTMANN Miklós: A paraszti feljegyzések nyelvjárástörténeti vallomásai =
Dialectal relics of the peasant records == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik
születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991 . p. 241-244.


Névtan / Onomatologie / Onomatology
Földrajzi nevek / Geographische Namen / Toponyms

2602. BALASSA Iván: A magyar bibliai eredetű földrajzi nevek kérdéséhez = Data added to
the geographical names of Biblical origin == in. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik
születésnapjára. - ELTE : Bp, 1991. p. 46-50.

2603. BARICS Ernő: Tolna megye földrajzi neveinek szerbhorvát rétegéről = Über die
serbokroatische Schicht der geographischen Namen im Komitat Tolnau == in. A Dunántúl
településtörténete, 8. köt. - PAB-VEAB : Pécs, 1990. p. 289-293., bibl. a jegyz. Deutsche Zsf.

2604. BORUS János: Helyneveink térben és időben = Our place-names in space and time ==
in. Nemzetiség-identitás. - Ethnica : Békéscsaba ; Debrecen, 1991. p. 74-84.

2605. CSÁSZI Ildikó, N.: Dabas helynevei = Toponyms in Dabas. - ELTE : Bp, 1992. 106 p. -
(Magyar névtani dolgozatok, 104.)

2606. Hajdúnánás földrajzi nevei = Toponyms in Hajdunánás / Gyűjt. Draviczky Imre. -
MODE 3 H Kft : Hajdúnánás, 1990. 261 p., ill.

2607. HERÉNYI István: Az Őrség helynevekben = Őrség in toponyms == in. A Dunántúl
településtörténete, 9. köt. - VEAB Településtört. Munkabiz. : Veszprém, 1992. p. 77-79.
2608. HORVÁTH Katalin, Lizanec Péter, Szabó Erzsébet: Az Ungvári járás 14 településének
helynevei = Toponyms in Ungvár County. - ELTE : Bp, 1992. 121 p., ill. - (Magyar névtani
dolgozatok, 108.)

2609. JANITSEK Jenő: Toroczkó és Toroczkószentgyörgy hely- és családnevei = Toponyms
and family-names in Toroczkó and Toroczkószentgyörgy. - ELTE : Bp, 1992. 63 p., ill. -
(Magyar névtani dolgozatok, 106.)

2610. JANITSEK Jenő, Hints Miklós: Az erdélyi Melles-völgy helynevei = Toponyms in
Melles-Valley. - ELTE : Bp, 1992. 466 p., ill. - (Magyar névtani dolgozatok, 102.)

2611. JUHÁSZ Dezső: A tájnevek vitás kérdéseihez = On the unresolved questions of local
names == Magyar nyelv, 87:3(1991)38-41.

2612. KÁLNÁSI Árpád: Gazdaságtörténeti vonatkozású helynevek Szatmárból = Local names
of economic-history from Szatmár == Folia Uralica Debreceniensia, 2(1991)67-73.

2613. KISS Lajos: A telepítő kenézükről nevet kapott falvak a beregi Hát vidékén = Villages
of Hát-region in Bereg, that were named after their settler nobleman == in. Emlékkönyv Rédei
Károly 60. születésnepjára. - Univ. Wien ; MTA : Wien ; Bp., 1992. p. 269-289. - (Studia
Uralica, 6.)

2614. KÓSA László: Észrevételek és kiegészítések Juhász Dezső 'A magyar tájnévadás' cimű
munkájához = Reflections and additions to the paper of Juhász Dezső, titled „Hungarian local
names” == Magyar nyelv , 87:3(1991)330-336.

2615. KUCZY Károly: Az érsek-hartai és szentkirályi térképek névanyaga és néhány
tanulsága = Untersuchungen und einige Schlussfogerungen bei der Namengebung auf den
Vermessungskarten von Érsek-Harta und Szentkirály == in. Dunatáji találkozás. - Bács-
Kiskun M. Múz. Ig. : Kecskemét, 1992. 63-71., ill. térk. Deutsche Zsf. - (A Kecskeméti
Katona József Múzeum közleményei, 5.)

2616. MIZSER Lajos: Földrajzi nevek személynevekből = Geographical names from personal
names == MHOMKözl, 27(1991)354-358.

2617. PÁLINKÁS Patrícia: Berettyószentmárton földrajzi nevei = Die geographischen Namen
von Berettyószentmárton == A Bihari Múzeum Évkönyve, 6-7(1991)231-281., 1 t. térk., bibl.
p. 280., Deutsche Zsf.

2618. SILLING István: A hitvilágot tükröző földrajzi nevek Bácskertesen = Religious
geographical names in Bácskertes == in. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. -
MNT : Bp, 1991. p. 587-591., ill. - English summ.

2619. VINCZE László: A hitvilág visszatükröződése Tolna megye földrajzi neveiben = How
the geographic names of Tolna County reflect the religious world == Névtani értesítő,
13(1991)61-67.
Személynevek / Personenname / Personal Name

2620. ÁDÁM Imre: Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyei településnevek 16. századi
Szabolcs vármegyei vezetéknevekben = Names of the settlements of Borsod, Abaúj and
Zemplén counties in the family names in Szabolcs county in the 16th century ==
MHOMKözl, 27(1991)350-353.

2621. IVÁN László: Névhasználati szokások Kecelen 1734-től az 1940-es évekig = Customs
of using names in Kecel from 1734 till the 1940s == Névtani értesítő, 14(1992)57-58.

2622. KAKUK Mátyás: A kunszentmártoni keresztnevek névélettani vizsgálatáról =
Investigation into the history of first names in Kunszentmárton == Vigilia, 56:5(1991)352-
354.

2623. KISARI Sándorné: Csór község család- és ragadványnevei a XIX-XX. században =
Onomastics. - ELTE : Bp, 1992. 87 p. - (Magyar névtani dolgozatok, 105.)

2624. KURTUCZ Mihály: Kisiratos ragadványnevei = Nicknames in Kisiratos. - ELTE : Bp,
1992. 53 p. - (Magyar névtani dolgozatok, 107.)

2625. LÉVAI Béla: Gyermekkori név - felnőttkori név. Névadási szokások Kelet-Afrikában =
Names for the child-age - names for the adult age. Naming customs in East-Africa == Névtani
értesítő, 14 (1992)68-69.

2626. LENKEY István: Alsószuha keresztnévanyaga 1730-1895 = Zu den Vornamen in
Alsószuha in den Jahren zwischen 1730- und 1895 == in. Kultúra és tradíció, 2. - HOM :
Miskolc, 1992. p. 553-559., Deutsche Zsf.

2627. MARTOS Gizella: Ragadványnevek Mezőkövesden (XVI-XX. század) = Nicknames in
Mezőkövesd (16-20 centuries) == Névtani értesítő, 14 (1992)59-67.

2628. MEZŐ András: Hegyaljai jobbágynevek a XVI. században = Serfs' names from
Hegyalja in the 16th century == in. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. - Zemplén
Múz. Baráti Köre : Miskolc, 1991. p. 92-98. - (Tokaj és Hegyalja, 5.)

2629. NAGYNÉ Mosóczi Mária: Csány vezeték- és ragadványnevei = Onomastics. - ELTE :
Bp, 1992. 121 p., ill. - (Magyar névtani dolgozatok, 103.)

2630. SOLYMÁR Imre: Ragadványnevek használata az andrásfalvi reformátusok
presbitériumi jegyzőkönyveiben. Bukovina, 1856-1923 = Using nicknames in the Calvinist
presbytery records of Andrásfalva. Bukovina, 1856-1923 == Névtani értesítő, 13(1991)38-41.

2631. SZIGETI Jenő: A név és névhasználat vallásos háttere az Ószövetségben = The
religious background of names and their use in the Old Testament == in. Vallási néprajz, 5. -
Ref. Teol. Dokt. Koll. : Debrecen, 1991. p. 55-74., bibl. a jegyz. 71-74. p.

2632. TÓTH Tiborné: Felsőtelekes mai ragadványnevei = The actual surnames of
Felsőtelekes == Szülőföldünk, 16-17(1991)76-79.
2633. TURÚNÉ Tóth Anikó: Akasztó ragadványnevei = Nicknames in Akasztó. - ELTE : Bp,
1991. 40 p. - (Magyar névtani dolgozatok, 101.)

2634. UDVARI István: A máriapócsi monostor hramotáinak személy- és helynévanyagából =
Personal and local names from the Monastery of Máriapócs == Névtani értesítő, 13(1991)74-
96.


Állatnevek / Animal Names

2635. HAJDÚ Mihály: XVII. századi lóneveinkhez = On the names of horses in the 19th
century == Névtani értesítő, 14(1992)45-51.

				
DOCUMENT INFO