Docstoc

An Interactive Introduction to OpenGL Programming - PowerPoint

Document Sample
An Interactive Introduction to OpenGL Programming - PowerPoint Powered By Docstoc
					Yrd. Doç. Dr. Altan Mesut
Konular:
 OpenGL’in ve kullanım alanlarının tanıtımı
 OpenGL’in yeteneklerinin ve özelliklerinin gösterimi
 ve tanıtılması
 Etkileşimli bir 3 boyutlu grafik programının OpenGL
 ile yazılması
İlgili WEB siteleri
 http://www.opengl.org/
 http://www.opengl.org/documentation/red_book/
 http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/
 http://www.opengl.org/resources/code/samples/s2001/
 http://www.opengl-redbook.com/
 http://www.opengl-redbook.com/s2006/
OpenGL nedir?
 OpenGL bilgisayar grafiği çizmek için bir API’dir
 Temel geometrik şekiller ve görüntüler ile yüksek
 kalitede renkli görüntüler oluşturur
 3 boyutlu grafikler ile etkileşimi uygulamalar yaratır
 İşletim sisteminden ve pencere sisteminden
 bağımsızdır
İlgili kütüphaneler (API’ler)
 GLU (OpenGL Utility Library)
  OpenGL’in bir parçasıdır
  Eğriler, yüzeyler, yüzey döşeme görüntüleri, … içerir.

 AGL, GLX, WGL
  OpenGL ile pencere sistemleri arasındaki katmandır

 GLUT (OpenGL Utility Toolkit)
  Daha yalın bir pencere sistemi bütünleştirmesi sunar
  Resmi anlamda OpenGL’in parçası değildir
OpenGL ve ilgili API’ler
          uygulama programı

  OpenGL Motif
  veya benzeri     GLUT
       GLX, AGL
       veya WGL       GLU

  X, Win32, Mac O/S          GL

       yazılım ve/veya donanım
Basit Bir Program
 Siyah bir arka plan üzerine beyaz bir kare çizer.
#include <GL/glut.h>       simple.c
void mydisplay(){
   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   glBegin(GL_POLYGON);
      glVertex2f(-0.5, -0.5);
      glVertex2f(-0.5, 0.5);
      glVertex2f(0.5, 0.5);
      glVertex2f(0.5, -0.5);
   glEnd();
   glFlush();
}
int main(int argc, char** argv){
   glutCreateWindow("simple");
   glutDisplayFunc(mydisplay);
   glutMainLoop();
}
Olay Döngüsü
 Her GLUT programı bir gösterim fonksiyonu içerir.
 Bizim programımızda da mydisplay adında bir
 gösterim fonksiyonu vardır.
 Görüntünün tazelenmesini gerektiren bir olay
 olduğunda (mesela pencere açıldığında) gösterim
 fonksiyonu çağrılır.
 Ana fonksiyon (main) programın bir olay döngüsüne
 girmesi ile son bulur.
OpenGL Programının Genel Yapısı

Bir pencere
yapılandır
  ve aç   OpenGL
       durumu
        başlat  Kullanıcı
            olaylarını
              işle   Görüntüyü
                    çiz
Bir OpenGL Programı
#include <GL/glut.h>
#include "cube.h"

void main( int argc, char *argv[] )
{
 glutInit( &argc, argv );
 glutInitDisplayMode( GLUT_RGBA |
            GLUT_DEPTH );
 glutCreateWindow( argv[0] );     Programın ‘main’
                    bölümünde: OpenGL
  init();              penceresini açmak ve
  glutDisplayFunc( display );     kullanıcıdan girdi
  glutReshapeFunc( reshape );     almak için GLUT
                      kullanılır.
  glutMainLoop();
}
Bir OpenGL Programı (devam)
void init( void )
{                       Bir başlangıç
 glClearColor( 0, 0, 0, 1 );
 gluLookAt( 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 );
                       OpenGL durumu
 glEnable( GL_DEPTH_TEST );         yapılandırılır.
}


void reshape( int width, int height )
{                          Kullanıcı
 glViewport( 0, 0, width, height );         pencere
 glMatrixMode( GL_PROJECTION );
 glLoadIdentity();                 boyutunu
 gluPerspective( 60, (GLfloat) width / height,  değiştirdiğinde
         1.0, 10.0 );           kullanılır.
 glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
}
Bir OpenGL Programı (devam)
void display( void )
{
 int i, j;

  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
                               OpenGL
  glBegin( GL_QUADS );                     3D
  for ( i = 0; i < NUM_CUBE_FACES; ++i ) {        noktalardan
   glColor3fv( faceColor[i] );
   for ( j = 0; j < NUM_VERTICES_PER_FACE; ++j ) {    (vertices) bir
    glVertex3fv( vertex[face[i][j]] );          küp çizer.
   }
  }
  glEnd();

  glFlush();
}
 OpenGL Komut Biçimi
         glVertex3fv( v )

kütüphane


             Veri Tipi         Vektör
          b  -  byte       skalar düzende “v”
 Bileşen Sayısı   ub  -  unsigned byte    yer almaz
          s  -  short
 2 - (x,y)     us  -  unsigned short
 3 - (x,y,z)                 glVertex2f( x, y )
          i  -  int
 4 - (x,y,z,w)   ui  -  unsigned int
          f  -  float
          d  -  double
Programlarda neler gerekli?
 Header Dosyalar
  #include <GL/gl.h>
  #include <GL/glu.h>
  #include <GL/glut.h>
 Kütüphaneler
  opengl32.lib, glut.lib, glut32.lib
 Veri Tipleri (uyumluluk için)
  GLfloat, GLint, GLenum, …
GLUT Callback Fonksiyonları
 Bir olay gerçekleştiğinde çağrılacak rutin
  Pencere büyüklüğü değişimi
  Kullanıcı girişi
  Animasyon
 GLUT ile callback’lerin kaydedilmesi
  glutDisplayFunc( display );
  glutIdleFunc( idle );
  glutKeyboardFunc( keyboard );
  …
OpenGL neleri çizebilir?
 Temel geometrik şekiller
  noktalar, çizgiler ve çokgenler

 Temel resimler (image)
  Resim ve bitmap’ler
  Resim ve geometri için farklı işlem hattı var
                           s11-Fig1.2
    doku kaplaması sırasında birbirine bağlanır
 Duruma bağlı çizimler
  renkler, materyaller, ışık kaynakları, ...
 OpenGL Geometrik Şekilleri
  Tüm geometrik şekiller köşe noktaları ile belirlenir GL_POINTS                        GL_POLYGON
       GL_LINES  GL_LINE_STRIP

                    GL_LINE_LOOP


        GL_TRIANGLES
                           GL_QUAD_STRIP

GL_TRIANGLE_STRIP    GL_TRIANGLE_FAN
                      GL_QUADS
Bir Geometrik Şekli Tanımlama
 Temel şekiller aşağıdaki iki fonksiyon ile tanımlanır:
    glBegin( şekilTipi );
    glEnd();
  şekilTipi noktaların nasıl bir araya getirileceğini belirler

  glBegin( şekilTipi );
  for ( i = 0; i < n; ++i ) {
   glColor3f( red[i], green[i], blue[i] );
   glVertex3fv( coords[i] );
  }
  glEnd();
OpenGL Nasıl Çalışır?

   OpenGL’in
  nesneyi nasıl
            Nesneyi çiz
   çizeceğini
    tanımla
OpenGL’in Çizimini Kontrol Etme
 OpenGL’in çizim durumunu (state) tanımlama:
  Durum, nesnelerin nasıl çizileceğini belirleyen değerler
  kümesidir.
  Mavi bir üçgen çizilecekse, önce mavi renk glColor
  fonksiyonu ile ayarlanır, sonra çizgiler glVertex ile
  oluşturulur.
   gölgelendirme       – ışık
   doku kaplama       – çizgi stilleri (stipples)
   çokgen kalıpları     – şeffaflık
OpenGL durum kontrolünün gücü

Görünüm
OpenGL’in
durumunu
tanımlamakla
kontrol edilir.
OpenGL’in Durumunu Tanımlama
  OpenGL’in durumunu tanımlamak için 3 yöntem
   vardır:
  1.  Noktaları işlemek için kullanılan değerleri tanımlama
       Durumu tanımlamanın en genel yöntemleri:
         glColor() / glIndex()
         glNormal()
         glTexCoord()
       Durum glVertex() ten önce tanımlanmalıdır.
OpenGL’in Durumunu Tanımlama
 2.  Bir çizim biçimini açma
        glEnable() / glDisable()
 3.  Belirli bir çizim biçiminin özelliklerini tanımlama
     Her biçim kendi değerlerini tanımlamak için özel
     komutlar içerir.
             glMaterialfv()
OpenGL’de Renk Modeli
 OpenGL RGB renk uzayını kullanır
   Sıralı renk (indexed color) biçimi de vardır, ama pek
   kullanılmaz
 Renkler [ 0.0, 1.0] aralığındaki ondalıklı sayılar ile veya
 [0,255] aralığındaki tamsayılar ile temsil edilirler
   Örneğin pencerenin arka plan rengini belirlemek için
  aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir:
   glClearColor( 1.0, 0.3, 0.6, 1.0 );
     glColor3ub( 240, 130, 100 );
Genişletilmiş simple.c
 Çıktı aynı olacak, fakat tüm ilgili durum değerleri
 tanımlanacak.
 Tanımlanan değerler:
  Renkler
  Görüntüleme koşulları
  Pencere özellikleri
                      gl.h ve glu.h da
#include <GL/glut.h>
                      glut.h ile eklenir

int main(int argc, char** argv)
{
 glutInit(&argc,argv);
 glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGB);
 glutInitWindowSize(500,500);
 glutInitWindowPosition(0,0);
 glutCreateWindow("simple");   Pencere özellikleri tanımlandı
 glutDisplayFunc(mydisplay);
                    Görüntüleme callback fonksiyonu
  init();
            OpenGL durumu tanımlandı
  glutMainLoop();
}              Olay döngüsüne giriş
GLUT fonksiyonları
 glutInit uygulamanın komut satırından bilgi almasını ve
 sistemi başlatmasını sağlar
 gluInitDisplayMode pencere için çizim özelliklerini
 belirler. Örneğimizde seçilen değerler:
  RGB renk biçimi
  Tekli tampon biçimi
 glutWindowSize piksel olarak pencere boyutu
 glutWindowPosition ekranın sol üst köşesinden uzaklığı
 glutCreateWindow “simple” adındaki pencerenin
 yaratılması
 glutDisplayFunc görüntüleme callback fonksiyonu
 glutMainLoop sonsuz olay döngüsüne giriş
          Siyah arka plan rengi
void init()            Mat pencere
{
 glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

  glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);        Beyaz ile çizme veya doldurma

  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity ();
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
}
         Görünüm biçimi
Şekiller Uygulaması
3D Görüntüleme = Fotoğraf
Çekme
 3 boyutlu görüntüleme fotoğraf çekmeye benzer.
   Objenin konumlandırılması (modeling)
   Kameranın yerleştirilmesi (viewing)
   Lens seçimi (projection)
                 görüş alanı
   Görüş alanı (viewport)

 kamera

                model
  tripod
Koordinat Sistemleri ve
Dönüşümler
  Görüntüyü oluşturma adımları:
  1.  Geometriyi belirleme (dünya koordinatları)
  2.  Kamerayı belirleme (kamera koordinatları)
  3.  Görüntüleme biçimini belirleme (pencere koordinatları)
  4.  Görüş alanına eşleme (ekran koordinatları)
  Bütün adımlarda dönüşümler kullanılabilir.
  Her dönüşüm koordinat sistemlerinde bir
   değişime denk gelir.
Homojen Koordinatlar
  Her vertex (köşe noktası) bir vektördür (kolon).
              x 
              y
               
             v
              z 
               
               w
  w genellikle 1’dir.
  Tüm dönüşüm işlemleri matris çarpımları ile
 yapılır.
3D Dönüşümler
 Noktalar 4 x 4 boyutunda matrisler ile çarpılarak
 dönüştürülürler
 Tüm matrisler sütun-öncelikli olarak kaydedilirler
 En son tanımlanan matris en önce çarpılandır (dönüşüm
 matrisi solda, vertex matrisi sağda)
 Matrisin gösterimi:


          m0   m4  m8  m12 
          m   m5  m9  m13 
         M 1          
           m2  m6  m10  m14 
                     
           m3  m7  m11  m15 
Dönüşümleri Belirleme
 Dönüşümler iki farklı yöntem ile belirlenebilir:
   Matrisleri belirleyerek
   glLoadMatrix, glMultMatrix
   İşlemi belirleyerek
   glRotate, glOrtho
 Programcı gerçek matrisin ne olduğunu bilmek
 zorunda değildir.
Dönüşümleri Programlama
 Kameranın pozisyonu ve cisimlerin 3D geometrisi ile
 ilgili çizme, görüntüleme, konumlandırma ve
 yönlendirme işlemlerinden önce matrislerin hangi
 işlem için düzenleneceği belirtilmelidir:
 glMatrixMode(GL_PROJECTION)
 Dönüşümler ilgili sırada bir araya getirilir. Artarda
 yazılan dönüşümler son yazılandan ilk yazılana doğru
 gerçekleştirilir.
Matris İşlemleri
 Matris yığınını (stack) belirleme
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW veya GL_PROJECTION)
 Diğer Matris veya Yığın İşlemleri
      glLoadIdentity()        glPushMatrix()
              glPopMatrix()
 Viewport
   Genellikle pencere genişliği ile aynıdır
   Eğer viewport genişlik/yükseklik oranı projeksiyondakinden
   farklı ise nesneler olduklarından farklı biçimde görünebilirler
   (daha geniş, daha yüksek, …)
    glViewport( x, y, genişlik, yükseklik )
Projeksiyon Dönüşümü
 Perspektif izdüşümde (projeksiyon)
 görünüm uzayı frustum adı verilen
 kesik piramit gibidir.
 Perspektif izdüşüm
 gluPerspective( fovy, aspect, zNear, zFar )
 glFrustum( left, right, bottom, top, zNear, zFar )
 Orthografik parallel izdüşüm
 glOrtho(left, right, bottom, top, zNear, zFar)
 gluOrtho2D( left, right, bottom, top )
    calls glOrtho with z values near zero
İzdüşüm Dönüşümlerini
Uygulamak
 Orthografik izdüşüm için tipik kullanım örneği:
 glMatrixMode( GL_PROJECTION );
 glLoadIdentity();
 glOrtho(left, right, bottom, top, zNear, zFar);
 Dönüşümleri Görmek
 Kamerayı konumlandırma
  Kamera ayağını aç ve kamerayı yerleştir
                         tripod
 Bir sahnede hareket etmek için
  Görüntüleme dönüşümünü değiştir ve sahneyi
  tekrar çiz
    gluLookAt( eyex, eyey, eyez,
            aimx, aimy, aimz,
            upx, upy, upz )
  Yukarı (up) vektör kameranın üstünün neresi
  olduğunu belirler
İzdüşüm Uygulaması
Konumlandırma Dönüşümlerini
Uygulamak
 Nesneyi taşımak:
 glTranslate{fd}( x, y, z )
 Nesneyi bir eksen etrafında döndürmek:
 glRotate{fd}( açı, x, y, z )
  Açı derece cinsinden girilir

 Nesneyi büyütmek/küçültmek,
 genişletmek/daraltmak ve yansımasını
 oluşturmak:
 glScale{fd}( x, y, z )
Dönüşüm Uygulaması
Kamera yeri ve konumlandırma
arasındaki ilişki
 Kamerayı belirli bir doğrultuda taşıma ile
 görüntülenen dünyadaki tüm nesneleri tam tersi olan
 doğrultuda taşıma arasında bir fark yoktur.
 Görüntüleme dönüşümleri birçok konumlandırma
 dönüşümüne eşittir.
  gluLookAt() komutunun yaptığı işi birçok
  glTranslete ve glRotate kombinasyonu ile
  yapabilirsiniz.
Konumlandırma Dönüşümlerini
Beraber Kullanma
 Problem: Hiyerarşik Nesneler
  Bir pozisyon bir önceki pozisyona bağlı
  Robot kolu veya el gibi birleşik yapılar
 Çözüm:
  Sütun-öncelikli matrisler ilgili sırada çarpılmalıdır
  Taşımayı takip eden döndürme ile döndürmeyi takip
  eden taşıma aynı sonucu vermez
    Matris çarpımı sıra-bağımlı bir işlemdir.
Konumlandırma Dönüşümlerini
Beraber Kullanma
 Problem: Nesne görüntülenen dünyanın
 merkezine göre konumlanır
  Nesneyi kendi etrafında döndürmek isterken başka bir
  eksen etrafında dönüyor
 Çözüm: sabit koordinat sistemi
  Konumlandırma dönüşümlerinden önce nesneyi
  merkeze taşı
  İstenilen döndürmeyi yaptıktan sonra önceki taşımanın
  tersi ile tekrar eski noktaya taşı
Çift Tampon


      1          1
        2          2
          4          4
  Ön Tampon      8          8     Arka Tampon
              16          16
                      Görüntü
Animasyon
 Çift renk tamponu kullanımı isteği yapılır
   glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE );
 Renk tamponu temizlenir
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
 Sahne çizimi yapılır
 Ön ve arka tamponlar yer değiştirilir
   glutSwapBuffers();
 2, 3 ve 4. adımlar tekrar edilerek animasyon
  sağlanır
   glutIdleFunc() callback kullanılır
Derinlik Tamponu ve
Saklı Yüzeylerin Atılması


      1          1
        2          2
          4          4
 Renk Tamponu     8          8     Derinlik Tamponu
              16          16
                       Görüntü
Derinlik Tamponu Kullanımı
 Derinlik tamponu kullanımı isteği yapılır
   glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE
    | GLUT_DEPTH );
 Özellik aktif hale getirilir
   glEnable( GL_DEPTH_TEST );
 Renk ve derinlik tamponları temizlenir
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT |
    GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
 Sahne çizilir
 Renk tamponları yer değiştirilir
Işıklandırma İlkeleri
 Işıklandırma işleminde nesnelerin ışığı nasıl
 yansıtacağı belirlenir.
 Etki eden faktörler:
  Nesnelerin malzeme bileşimi
  Işığın rengi ve yönü
  Evrensel ışıklandırma parametreleri
   Çevresel ışıl
   İki yönlü ışık

  Hem color index hem de
  RGBA biçimlerinde çalışır
OpenGL ışığı nasıl kullanır
 OpenGL’de ışıklandırma Phong ışıklandırma modeline
 dayanır. Çizim ilkelinin her noktasında, bir renk o
 ilkelin malzeme özelliklerinin ışık ayarları ile birlikte
 kullanılması ile hesaplanır.
 Bir noktanın ışık altındaki rengini bulmak için, o
 noktaya verilen renk haricinde 4 bileşenin daha
 bilinmesine gerek vardır. Bunlar:
  Ambient
  Diffuse
  Specular
  Emmission
Işığın Bileşenleri
 Ambient: Hangi noktadan geldiği tam olarak
 belirlenemeyen (tüm yönlerden geliyormuş gibi
 görünen) çevresel ışık bileşenidir.
 Diffuse: Tek bir noktadan gelen ışık bileşenidir.
 Specular: Belirli bir noktadan gelen ve parlak yüzeyli
 nesnelerde yansıma yapan ışık bileşenidir.
 Emission: Işık yayan yüzeylerdeki ışık bileşenidir. Işık
 sanki nesnenin içinde parlıyor gibi algılanır.
Yüzey Normalleri
 Normaller bir yüzeyin ışığı nasıl yansıtacağını belirler
 glNormal3f( x, y, z )
 Geçerli olan normal vektörü vertex’in renginin
 hesaplanmasında kullanılır.
 Normallerin otomatik olarak ayarlanması için
 glEnable( GL_NORMALIZE )
 veya düzgün olmayan ölçeklemelerde
 glEnable( GL_RESCALE_NORMAL )
 kullanılır.
Malzeme Özellikleri
 Yüzey özelliklerini belirleyen fonksiyon:
  glMaterialfv( yüzey, özellik, değer );
 GL_DIFFUSE     Temel renk
 GL_SPECULAR    Yansıma noktasındaki renk

 GL_AMBIENT     Nesnenin direkt ışık almadığı zamanki rengi

 GL_EMISSION    Nesnenin yaydığı ışığın rengi
 GL_SHININESS    Işığı yansıtma değeri (0-128)

  Ön ve arka yüzeyde farklı malzeme kullanılmış olabilir
   GL_FRONT, GL_BACK, GL_FRONT_AND_BACK
Işık Kaynakları
 glLightfv( ışık, özellik, değer );
  ışık parametresi n farklı ışık değerinden birini alır
    GL_LIGHT0 – GL_LIGHTn
      glGetIntegerv( GL_MAX_LIGHTS, &n );
  özellikler
    Renkler (GL_AMBIENT, GL_DIFFUSE, GL_SPECULAR)
    Yer (GL_POSITION)
    Tip (GL_SPOT_...)
    Zayıflama (GL_..._ATTENUATION)
Işık Tipleri
 OpenGL iki farklı ışık tipi sağlar
   Lokal (Nokta) ışık kaynakları
   Sonsuz (Doğrusal) ışık kaynakları
 Işık tipi w koordinatı ile belirlenir

    w  0  sonsuz bir ışık x y z 
  eğer 
                  
     w  0 noktasal bir ışık x w y w z w  
Işıkları Aktif Hale Getirme
 Işıklandırmayı açma:
  glEnable( GL_LIGHTING );
 Işık kaynağının düğmesini açma:
  glEnable( GL_LIGHTn );
Işık Malzeme Uygulaması
Işığın yer ve yön kontrolü
 Modelview matrisindeki değişim ışığın yönünü de
 etkiler
  Işığın ne zaman tanımlandığına göre farklılık gösterir
   göz koordinatları (ışık hep aynı noktadan geliyor; güneş)
   dünya koordinatları (sahnede sabit ışık kaynakları var; lamba)
   model koordinatları (hareketli ışık; el feneri & araba farı)

  Işığın yerini kontrol etmek için matrisler push ve pop
  edilebilir.
Işık Yönü Uygulaması
Spot Işık
 Işığın etkisini merkezileştirir
   GL_SPOT_DIRECTION
   GL_SPOT_CUTOFF
   GL_SPOT_EXPONENT
                  65
Işığın Mesafe ile Zayıflaması
 Mesafe arttıkça ışık yoğunluğu azalır.
 Bu özellik kullanılırsa gerçeklik artar.
   GL_CONSTANT_ATTENUATION
   GL_LINEAR_ATTENUATION
   GL_QUADRATIC_ATTENUATION


               1
        fi 
          k c  kl d  k q d 2
                       66
Işık Modeli Özellikleri
    glLightModelfv( özellik, değer );
 İki yönlü ışıklandırma sağlamak için
 GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE,{0.2, 0.2, 0.2, 1.0}
 Evrensel bir çevresel ışık rengi vermek için
 GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, GL_FALSE (GL_TRUE)
 Viewpoint değiştikçe ışığın etkisinin de değişmesi
 GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER, GL_FALSE
  (GL_TRUE)
 Doku kaplamada daha iyi renk kontrolü için
 GL_LIGHT_MODEL_COLOR_CONTROL, GL_SINGLE_COLOR
 (GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR)
                            67
Işığı iyi kullanmak için:
 Modeldeki ayrıntının çokluğunun ışık işlemlerini de
 yavaşlatacağı unutulmamalıdır.
 Hızlı ışıklandırma için tek bir sonsuz ışık kaynağı
 kullanılmalıdır.
  Vertex başına en düşük hesaplama
Doğrudan çizim yerine
Görüntüleme Listeleri ile çizim
 Doğrudan çizim
  Çizim ilkelleri çizim hattına gönderilerek direkt olarak
  çizilir
  Çizilenler hafızada kalıcı değildir
 Görüntüleme Listeleri ile çizim
  Çizim ilkelleri görüntüleme listelerine yerleştirilir
  Görüntüleme listeleri grafik sunucusunda tutulur
  Farklı bir şekilde tekrar çizim yapılabilir
  OpenGL grafik ortamları tarafından paylaşılabilir
Doğrudan çizim yerine
Görüntüleme Listeleri ile çizim
        Doğrudan Çizim         Polinom     Vektör tabanlı
        Hesaplayıcı     işlemler &
                 İlkel Montajı     Görüntüleme                 Bölümleme   Çerçeve
CPU                  Tarama İşlemi
      Listesi                  İşlemleri  Tamponu


Görüntüleme
Listeli Çizim             Doku
                   Hafızası
            Piksel
           İşlemleri
Listeyi yaratma ve çağırma
 Görüntüleme Listesini Oluşturma
  GLuint id;
  void init( void )
  {
   id = glGenLists( 1 );
   glNewList( id, GL_COMPILE );
   /* diğer OpenGL fonksiyonları */
   glEndList();
  }

 Yaratılmış bir listeyi çağırma
  void display( void )
  {
   glCallList( id );
  }
Görüntüleme Listeleri
 Bir liste sonlandıktan sonra bile içerdiği durum
 değişiklikleri kalıcıdır. *
 Tüm OpenGL fonksiyonları görüntüleme
 listelerinde saklanamaz.
 Görüntüleme listeleri başka görüntüleme
 listelerini çağırabilir.
 Görüntüleme listeleri düzenlenebilir değildir, ama;
 başka listeleri çağıran bir A listesi yapılabilir ve
 çağırdığı listeler gerekirse silinip değiştirilebilir.
Görüntüleme Listeleri
Matris İşlemleri : Matris hesaplamaları OpenGL’de
 bir listede tutulur.
Işık, Madde Özellikleri, Aydınlatma Modelleri :
 Kompleks aydınlatma içeren bir sahne
 çizdiğimizde, sahnedeki her nesne için malzeme
 durumlarını değiştirebiliriz. Bu işlem ciddi
 hesaplamalar içerdiği için malzeme ayarları
 yavaşlayabilir. Eğer malzeme tanımlarını liste
 yöntemiyle tutarsak bu hesaplamaları malzemeleri
 her değiştirdiğimizde yapmak durumunda
 kalmayız. Sadece hesaplama sonuçlarını saklarız,
 bunun sonucunda ise ışık sahnesi hızlanır.
Görüntüleme Listeleri
İmajlar : Taradığımız data formatı donanım için uygun
 olmayabilir. Bir liste derlendiğinde OpenGL veriyi
 donanımın tercih ettiği gösterime dönüştürür. Karakterler
 bitmap’lerden oluştuğu için liste yöntemi ile taranan
 karakter, çizim hızında kayda değer bir etki yapar.
Kaplama : Kaplamayı liste derlenirken tanımlarsak
 maksimum verim elde ederiz. Bu işlem kaplama imajını
 hafızaya alır, böylece her kullanımda bu imajı yeniden
 oluşturmak zorunda kalmayız. Ayrıca kaplamanın
 donanım formatı OpenGL formatından farklı olabilir ve
 dönüşüm liste derleme anında yapılabilir.
Çokgen Desenleri: Geometrik şekiller için de liste yöntemi
 program hızını ve verimliliği artırır.
Görüntüleme Listeleri ve Hiyerarşi
 Bir araba örneğinde;
   Şase için bir görüntüleme listesi oluştur
   Tekerlek için bir görüntüleme listesi oluştur (4 kere
   çağır)
glNewList( CAR, GL_COMPILE );
 glCallList( CHASSIS );
 glTranslatef( … );
 glCallList( WHEEL );
 glTranslatef( … );
 glCallList( WHEEL );
   …
glEndList();
Piksel-tabanlı ilkeller
 Bitmap
   Her piksel için 1 bit bilgi kullanılır.
   Geçerli renk temel alınarak piksel rengi güncellenir.
 Görüntü (Image)
   Her piksel için tüm renk bilgisi kodlanır.
 OpenGL; JPEG, PNG veya GIF gibi görüntü biçimlerini
 tanımaz.
Piksel İşlemleri
 Piksel saklama ve aktarma işlemleri:
Görüntüyü Konumlandırma
     glRasterPos3f( x, y, z )
  Görüntünün çizileceği konum belirlenirken sol-alt
  noktası referans alınır (Tarama Konumu).
  Tarama konumuna geometrik
  cisimlerin köşe noktaları gibi
  dönüşüm uygulanabilir.
  Tarama konumu viewport
  dışında ise göz ardı edilir.


              Tarama Konumu
Bitmap’lerin Çizimi
 glBitmap( genişlik, yükseklik, xorig, yorig,
          xmove, ymove, bitmap )
  glRasterPos3f’ten önce kullanılan
  son glColor3f ile belirlenen renk ile
  x  xorig y  yorig
  konumunda çizilir.
 glRasterPos3f ile glBitmap arasında
                    yorig
 bir glColor3f kullanılması bitmap
 rengini değiştirmez                  width
  Çizimden sonra tarama konumunu       xorig

  xmove, ymove kadar taşır.              xmove
                                 81
Bitmap kullanarak Font Çizimi
 OpenGL bitmap’leri font çizimi için kullanır.
  Her karakter bitmap içeren bir görüntü listesinde
  saklanır.
  Sistem fontlarına erişmek için pencere sistemine özel
  komutlar da kullanılabilir:
     glXUseXFont()
     wglUseFontBitmaps()
     glutBitmapCharacter(void *font, int char);
      GL_BITMAP_TIMES_ROMAN_24

      GL_BITMAP_HELVETICA_10

      …


                              82
Görüntüleri Çizme
 glDrawPixels( genişlik, yükseklik,
   biçim, veri tipi, pikseller)
 Belirlenen tarama konumunu sol-alt
 nokta kabul ederek yukarı doğru
 taranarak görüntü çizilir.
 Hafızadaki saklama türünü belirlemek için birçok
 biçim ve veri tipi vardır (Redbook Tablo 8.1 & 8.2).
  En iyi performansı almak için donanım ile uyumlu biçim
  ve veri tipi kullanılmalıdır.
Pikselleri Okumak
 Çerçeve tamponunda (framebuffer) (x, y) noktasından
 başlayarak belirli genişlik ve yükseklikte piksel verisi
 almak:
 glReadPixels( x, y, genişlik, yükseklik,
     biçim, veri tipi, pikseller )
  Pikseller otomatik olarak çerçeve tamponu biçiminden
  istenilen biçime ve veri tipine dönüştürülür
 Çerçeve tamponundan piksel kopyalama:
 glCopyPixels( x, y, genişlik, yükseklik,
          tampon )
   glCopyPixels = glReadPixels + glDrawPixels
Piksel Ölçeklendirme (Zoom)
       glPixelZoom( x, y )
  Geçerli olan tarama konumunda pikselleri genişletir,
  daraltır ya da yansıtır.
  Kesirli ölçeklendirme de kullanılabilir.

              Raster   glPixelZoom(1.0, -1.0);
              Position
                                 85
Saklama ve Aktarma Biçimleri
 Saklama biçimleri hafızaya erişimi denetler
   Hafızadaki bayt sıralamasını ayarlama
   Bir Görüntüden alt-Görüntü çıkarımı
   glPixelStore(): kitap s:325
 Aktarma biçimleri piksel değerlerinin değişimine izin
 verir
  Ölçeklendirme ve meyillendirme
  Piksel haritaları kullanarak renk değişimi
  glPixelTransfer(): kitap s:330


                             86
Doku Kaplama
     y


 z      x
           geometri    ekran   t
              Görüntü


         s
Doku Kaplama ve OpenGL İşlem
Hatları
 Görüntüler ve geometri farklı işlem hatlarını takip
 ederek rasterizer aşamasında birleşirler
 Dokunun karmaşıklığı kaplandığı geometrik nesnenin
 karmaşıklığını etkilemez

   Vektörel
          geometri işlem hattı
   işlemler
                      rasterizer
  Piksel tabanlı
   işlemler    piksel işlem hattı
Örnek Uygulama
 Yandaki örnekte 256 × 256
 boyutunda bir Görüntü perspektif
 izdüşümde görüntülenen bir
 poligon üzerine kaplanmıştır.
Doku Kaplamanın Adımları
 1. Dokuyu tanımla
   Bir Görüntüyü oluştur veya dosyadan oku
   Görüntüyü doku ile eşleştir
   Doku kaplamayı etkinleştir

 2. Doku koordinatlarını köşe noktaları ile
  eşleştirme
 3. Doku parametrelerini tanımlama
    Sarmak (wrapping), filtrelemek
Doku Nesneleri
 Görüntüler saklanırken:
  Her doku nesnesi için bir görüntü tanımlanabilir
  Birden fazla grafik içeriği tek bir görüntüyü paylaşabilir

 Doku isimlerinin oluşturulması:
  glGenTextures( n, *texIds );
 Kullanmadan önce dokunun bağlanması:
  glBindTexture( target, id );
    target: GL_TEXTURE_{1,2,3}D
Bir Doku Görüntüsünün
Tanımlanması
  Hafızadaki texel’lerin dizisinden bir doku görüntüsü
 oluşturma:
   glTexImage2D( target, level, internalFormat,
     w, h, border, format, type, *texels );
                               Sayfa 380
   level: mipmap haricinde hep sıfır olur.
   internalFormat: R, G, B, A; Luminance; Intensity (38 sabit)
   w, h: görüntünün boyutları (2’nin katları olmalıdır).     Örn:
   border: kenar çizgisi kalınlığı             Resimden
                               sadece R
   format: R, G, B, A; Luminance… ~ glDrawPixels()      bileşeni
   type: veri tipi ~ glDrawPixels()             seçilebilir
   *texels: görüntünün tanımlı olduğu dizi
Bir Doku Görüntüsünün
Dönüştürülmesi
 Eğer görüntünün boyutları 2’nin katları değilse:
   gluScaleImage( format, w_in, h_in,
      type_in, *data_in, w_out, h_out,
        type_out, *data_out );
  *_in : kaynak Görüntü için
  *_out : hedef Görüntü için
 Ölçeklendirme yapılırken Görüntü interpole edilir
 (tahmin) ve filtrelenir.
Dokuyu Tanımlama:
Diğer Yöntemler
 Doku görüntüsünün kaynağı olarak çerçeve tamponunu
 kullanma:
         glCopyTexImage1D(...)
         glCopyTexImage2D(...)
 Tanımlanmış olan bir dokunun belirli bir bölümünü
 kullanma:
         glTexSubImage1D(...)
         glTexSubImage2D(...)
         glTexSubImage3D(...)
 Çerçeve tamponunun bir bölümünü kullanma:
        glCopyTexSubImage*(...)

                            95
Bir dokunun eşlenmesi
 glTexCoord*() ile her köşe noktası için
 tanımlanır.
      Doku Uzayı             Nesne Uzayı
  t          1, 1          (s, t) = (0.2, 0.8)
 0, 1                           A
      a


          c      (0.4, 0.2)
        b
                     B           C
  0, 0        1, 0 s              (0.8, 0.4)
Doku Koordinatlarının
Oluşturulması
 Doku koordinatlarının otomatik olarak
 oluşturulması:
  glTexGen{ifd}[v]()
 Bir düzlemden uzaklığına göre oluşturma:
     Ax  By  Cz  D  0
 Oluşturma biçimleri:
  GL_OBJECT_LINEAR: Doku nesneye sabitlenir.
  GL_EYE_LINEAR: Doku kameraya göre sabit durur.
  GL_SPHERE_MAP: Nesnenin etraftaki renkleri
  yansıtması (Terminator 2’deki parlak adam)
Dokuyu Uygulama Yöntemleri
 Filtreleme Yöntemleri
  minification - magnification
  özel mipmap minification filtreleri

 Sarma (Wrap) Yöntemleri
  Kenetleme (clamping)
  Tekrarlama (repeating)

 Doku Fonksiyonları
  Nesnenin rengi ile dokunun renginin nasıl karışacağı
    blend, modulate, replace
Filtreleme Yöntemleri
Örnek:
 glTexParameteri( target, type, mode );
 Doku       Polygon  Doku      Polygon
   Magnification         Minification
Mipmap
 Mipmap: doku görüntülerinin çözünürlüğünün azaltılmasına
 olanak sağlar.
 İnterpolasyon hatalarını azaltır.
 mipmap seviyesi level parametresi ile belirlenir:
  glTexImage*D( GL_TEXTURE_*D, level, … )
 GLU mipmap oluşturma rutinleri de vardır:
  gluBuild*DMipmaps( … )
 OpenGL 1.2 bu konuda yenilikler getirmiştir:
   Her mipmap seviyesini belirlemeye gerek kalmadı.
Sarma Yöntemleri
 Örnek:
  glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP )
  glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT )


   t


          s
            GL_REPEAT  GL_CLAMP
     texture    wrapping  wrapping
Doku Fonksiyonları
 Nesnenin rengi ile dokunun renginin nasıl karışacağı
  glTexEnv{fi}[v]( GL_TEXTURE_ENV, prop, param )
 Özellikler (prop):
  GL_TEXTURE_ENV_MODE yöntemleri:
    GL_MODULATE : doku ile kaplandığı nesnenin rengini
    çarpar
    GL_BLEND: doku, nesne ve verilen renk değerlerinin
    karışımını kullanır
    GL_REPLACE: nesnenin rengi yerine doku rengi kullanılır
  GL_TEXTURE_ENV_COLOR
   Blend rengi için kullanılır
Doku Kaplama Uygulaması
Alpha: 4. Renk Bileşeni
 Şeffaflığın birimidir
   Transparan nesneleri (cam, su, vb.) taklit eder
 Nerede kullanılır:
   Görüntülerin renklerini birleştirmede (blending)
   Örtüşme-önlemede (antialiasing)
   Eğer “blending” etkin değilse göz ardı edilir
          glEnable( GL_BLEND )
Blending
 Çerçeve tamponunda bulunan değerler ile yeni
 çizilecek değerleri birleştirir.
      glBlendFunc( src, dst )

                 
        Cr  src C f  dst C p
               Blending
               Equation
                       Blended
  Fragment                 Pixel
   (src)
        Framebuffer
          Pixel
         (dst)
Antialiasing (Örtüşme Önleme)
 Eğik çizgilerdeki çentikli görüntüyü azaltır
 glEnable( mode )
    GL_POINT_SMOOTH
    GL_LINE_SMOOTH
    GL_POLYGON_SMOOTH
 Hem RGBA hem de Indexed-Color renk
 tipinde çalışabilir.
 Görüntü kalitesi ile hız arasında seçim yapmak
 için glHint(target, hint) kullanılabilir.
  GL_NICEST, GL_FASTEST, GL_DONT_CARE
Fog
 Atmosfer efektlerini tanımlayan genel bir terimdir. Sis,
  buhar, duman, hava kirliliği gibi durumları temsil etmek
  için kullanılır.
  Görüntüyü daha doğal yapmak için kullanılır. Nesneler
  uzaklaştıkça görüntü soldurulur.
  Fog aktif hale gelince, nesneler görüş alanından
  uzaklaştıkça fog rengi kullanarak soluklaştırılır.
  Görsel simülasyon uygulamalarında kısıtlı görüntü elde
  etmek için Fog kullanımı gereklidir. Özellikle uçak
  simülatörlerinde sıklıkla kullanılır.
  Karmaşık simülasyon programlarında fog kullanmak
  performansı artırıcı etki yapar. Çünkü uzakta olduğu için
  görünmeyen nesneleri çizmeye gerek duyulmaz.
Fog Modları
Linear Fog Mode :
 Depth Cueing (derinlik işareti) efektleri için kullanılır.
 Gözün başlangıç ve bitiş uzaklıkları arası fog rengi ile
 harmanlanır.

Exponential Fog Mode :
 Sis, buhar, duman gibi daha doğal çevresel efekleri
 vermek için kullanılır. Bu modda fog yoğunluğu
 (density) gözden uzaklaştıkça exponansiyel olarak
 arttırılır.
Fog Denklemleri
 Fog, bir fog rengi ile nesnenin rengini fog karışım faktörünü
 kullanarak birleştirir. Bu faktör aşağıdaki üç denklemden biri
 kullanılarak hesaplanır ve 0-1 aralığına indirgenir.

 GL_LINEAR fog denklemi:


 GL_EXP fog denklemi:


 GL_EXP2 fog denklemi:


 Z : parçanın fog’lanmaya başladığı göz koordinatları uzaklığı.
Fog Kullanımı
 glEnable(GL_FOG): Fog etkin hale getirilir.
 glFog*(pname, param): Yoğunluğu kontrol etmek için
 renk ve denklem seçimi yapılır.
   pname GL_FOG_MODE ise; param GL_LINEAR, GL_EXP veya
   GL_EXP2 olur
   pname GL_FOG_DENSITY, GL_FOG_START veya
   GL_FOG_END ise param sayısal bir değerdir. Varsayılan
   değerler sırasıyla 1, 0 ve 1’dir.
 glHint(): GL_NICEST, GL_FASTEST, GL_DONT_CARE
Fog Örneği
Çerçeve Tamponu Sıralaması
 Fragment       Makas           Alfa         Şablon
       Testi           Testi         Testi
                                    Framebuffer
          Karıştırma       Titreklik
 Derinlik                         Mantıksal
          Blending       Dithering
  Testi                          İşlemler

              Per
          Poly.
              Vertex

       CPU   DL        Raster  Frag  FB
              Texture
          Pixel
Makas Testi
 Dikdörtgen biçiminde bir alan tanımlanarak bunun
 içinde kalan kesimlerin çizilmesi sağlanır.
      glScissor( x, y, w, h )
     glEnable( GL_SCISSOR_TEST )
  Dışarıda kalan fragment’ler kırpılır.
  Bir viewport’un küçük bir bölümünün güncellenmesi
  için kullanışlıdır.
    glClear() işlemlerini etkiler.
                            115
Alfa Testi
 Pikselleri alfa değerlerine göre kabul etme veya
 reddetme
    glAlphaFunc( func, value )
    glEnable( GL_ALPHA_TEST )
  func aşağıdakilerden biri olabilir:
  GL_NEVER    GL_LESS
  GL_EQUAL    GL_LEQUAL
  GL_GREATER   GL_NOTEQUAL
  GL_GEUQAL   GL_ALWAYS
Şablon Tamponu
 Şablon tamponundaki değerler ile çizimi kontrol
 etmek için kullanılır
  Şablon testinde başarısız olan parçalar çizilmez
  Örnek: şablon tamponunda bir maske oluştur ve sadece
  bu maske dışında kalan nesneleri çiz.
Şablon Tamponu Kullanımı
glStencilFunc( func, ref, mask )
  func karşılaştıma fonksiyonunu kullanarak şablon
  tamponundaki değeri ref değeri ile karşılaştırır
  func alfa testinde de kullanılan karşılaştırma
  fonksiyonlarından biri olabilir.
  Sadece mask maskesinde 1 olan bitlere uygulanır.
glStencilOp( fail, zfail, zpass )
  Şablon tamponundaki değerlerin; şablon testinde
  başarı, derinlik testinde başarısızlık ve derinlik testinde
  başarı durumlarında nasıl güncelleneceğini belirler:
  GL_KEEP, GL_ZERO, GL_REPLACE, …

                                 118
Bir Maske Yaratmak
 glInitDisplayMode( …|GLUT_STENCIL|… );
 glEnable( GL_STENCIL_TEST );
 glClearStencil( 0x0 );

 glStencilFunc( GL_ALWAYS, 0x1, 0x1 );
 glStencilOp( GL_REPLACE, GL_REPLACE,
         GL_REPLACE );
  maskeyi çiz
                      119
Şablon Maskesini Kullanmak
 stencil = 1 olan nesneleri çiz:
 glStencilFunc( GL_EQUAL, 0x1, 0x1 )
 stencil != 1 olan nesneleri çiz:
 glStencilFunc( GL_NOTEQUAL, 0x1, 0x1 );
 glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP
 );
                    120
Dithering (Titreklik)
 Renkleri daha iyi görünmeleri için titretir.
   Az renk içeren uygulamalarda daha fazla renk varmış
   gibi gösterme tekniğidir. Örneğin sadece siyah beyaz
   basılan gazetelerde fotoğraflar görüntülenirken gri
   tonlar siyah noktaların sıklığına göre belirlenir.
       glEnable( GL_DITHER )
                              121
Pikseller üzerinde
mantıksal işlemler
 Renk tamponunda var olanlar ile yeni gelen fragment
 değerlerini mantıksal işlemler kullanarak birleştirme:
        glLogicOp( mode )
  Genel Modlar:
   GL_XOR
   GL_OR
            glEnable(GL_COLOR_LOGIC_OP)
   GL_AND
            glEnable(GL_INDEX_LOGIC_OP)
   GL_NOR
   GL_COPY
   GL_INVERT
   …                             122
Biriktirme Tamponu
 Renk tamponlarının bir araya getirilmesi sorunları
  Sınırlı renk çözünürlüğü
   Kenetlemek (clamping)
   Doğruluk kaybı

  Biriktirme tamponu : “kayan nokta” renk tamponu
   Sahneler biriktirme tamponunda biriktirilir
   Daha sonra sonuçlar çerçeve tamponuna aktarılır
Biriktirme Tamponu Uygulamaları
 Birçok Görüntüyü tek Görüntüde birleştirme
 Tüm sahne için Antialiasing
 Belirli bir nesneye odaklanma
 Filtreleme
 Hareket eden nesnenin bulanıklığı
Biriktirme Tamponunun Kullanımı
        glAccum( op, value )
  İşlemler:
   Biriktirme tamponunda: GL_ADD, GL_MULT

   Okuma tamponunda: GL_ACCUM, GL_LOAD

   Yazma tamponuna geri aktarma: GL_RETURN

  glAccum(GL_ACCUM, 0.5)
    Okuma tamponundaki her değeri (R,G,B,A) 0.5 ile çarpar ve
    biriktirme tamponuna ekler.
    ACCUM yerine LOAD olursa, ekleme yerine değiştirme.
    ADD ve MULT biriktirme tamponunda işlem yapar ve
    sonuçlar yine biriktirme tamponuna işlenir.

                                  125
Multi-pass Rendering
 Blending allows results from multiple drawing passes
 to be combined together
  enables more complex rendering algorithms
                   Example of bump-mapping
                    done with a multi-pass
                    OpenGL algorithm
GPUs and GLSL
 Over the past few years, graphical processing units
 (GPUs) have become more powerful and now are
 programmable
 Support first through OpenGL extensions and
 OpenGL Shading Language (GLSL)
 Incorporated in OpenGL 2.0
OpenGL Pipeline Revisited
               texels          Texture
       CPU
                            Memory

vertices        vertices      fragments


      Geometry                   Fragment
                  Rasterization    Processing
      Processing

                                   pixels

                             Frame
                             Buffer
Geometry Processing
 Coordinate Transformations
 Primitive Assembly
 Clipping
 Per-vertex lighting
 Programmable through a vertex program or vertex
 shader
Rasterizer
 Outputs fragments (“potential pixels”) that are interior
 to primitives
 Interpolates colors, depth, texture coordinates, and
 other per vertex variables to obtain values for each
 fragment
 Not programmable
Fragment Processing
 Assigns color to each fragment and updates frame
 buffer
 Handles hidden surface removal, texture mapping,
 and blending
 Programmable through fragment program or fragment
 shader
GLSL
 OpenGL Shading Language
 C like language for writing both vertex and fragment
 shaders
 Adds matrix and vector data types + overloading of
 operators
 OpenGL state variables available to shaders
 Variables can be passed among shaders and
 applications
Vertex Shader Applications
 General Vertex Lighting
 Off loading CPU
 Dynamic Meshes
 Morphing
 Additional Application Specific Vertex Attributes
Vertex Shader Execution
Fragment Shader
Applications
 Per Fragment Lighting
 Bump Maps
 Environment Maps
 Texture Manipulation
 Shadow Maps
Fragment Shader Execution
Linking with Application
 In OpenGL application, we must:
   Read shaders
   Compile shaders
   Define variables
   Link everything together
 OpenGL 2.0 contains a set of functions for each of
 these steps
Advanced Primitives
 Vertex Arrays
 Bernstein Polynomial Evaluators
  basis for GLU NURBS
    NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)
 GLU Quadric Objects
  sphere
  cylinder (or cone)
  disk (circle)
   Ed Angel
Dave Shreiner
Vicki Shreiner
On-Line Resources
  http://www.opengl.org
   start here; up to date specification and lots of sample code

  news:comp.graphics.api.opengl
  http://www.sgi.com/software/opengl
  http://www.mesa3d.org/
    Brian Paul’s Mesa 3D
  http://www.cs.utah.edu/~narobins/opengl.html
    very special thanks to Nate Robins for the OpenGL Tutors
    source code for tutors available here!
Books
 OpenGL Programming Guide, 5th Edition
 OpenGL Reference Manual, 4th Edition
 Interactive Computer Graphics: A top-down approach
 with OpenGL, 4rd Edition
 OpenGL Programming for the X Window System
  includes many GLUT examples
Thanks for Coming
Questions and Answers
  Ed Angel    angel@cs.unm.edu
  Dave Shreiner shreiner@siggraph.org
  Vicki Shreiner vshreiner@sgi.com
Course Evaluations
 Please don’t forget to tell us what you think:
   http://www.siggraph.org/courses_evaluation

				
DOCUMENT INFO