Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

HvJ_EG_Roanne-Auroux

VIEWS: 29 PAGES: 40

									HvJ EG 'Roanne/Auroux'
  18 januari 2007
       mr Robbert D. Luteijn
      Lexecon (www.lexecon.nl)
      22 mei 2007, Amsterdam
 Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
         www.lexecon.nl         1
         Inleiding
• HvJ EG Roanne/Auroux =
• Projectontwikkeling & aanbesteding =
• 'Hamvraag': is de uitgifte/verkoop van
 grond door een gemeente aan een
 ontwikkelaar/private partij voor wat betreft
 de realisatie van private/commerciële
 voorzieningen zoals woningen, kantoren
 en bedrijfsruimten (Europees)
 aanbestedingsplichtig?
          www.lexecon.nl        2
         Inleiding
• De aanvankelijke en eerste reacties n.a.v. het
 arrest waren turbulent: de teneur was in
 essentie dat private/commerciële voorzieningen
 Europees aanbesteed zouden moeten worden
 (januari/februari 2007)
• Nadien en gaandeweg is een veel
 genuanceerder beeld ontstaan (maart/april
 2007): Roanne/Auroux wijkt tezeer af van de
 'klassieke' Nederlandse situatie
• VROM beraadslaagt over de
 gevolgen/conclusies; brief in voorbereiding
 (april/mei 2007)
          www.lexecon.nl         3
        Artikelen
• Vastgoedrecht (Luteijn, maart 2007)
• Vastgoed Civiel & Fiscaal
 (Heemskerk/Peters, april 2007)
• Tender Nieuwsbrief (Van de Meent, april
 2007)
• Tijdschrift Aanbestedingsrecht (Fischer-
 Braams, april 2007)
• Hebly (Financieel Dagblad, mei 2007)
• Bouwrecht (Essers, mei 2007)
         www.lexecon.nl       4
Projectontwikkeling & aanbesteding       pré-Roanne
     tot 18 januari 2007
        www.lexecon.nl  5
Woonpark
Mortiere,
maart 2006
       www.lexecon.nl  6
        "Landmarks"
• Hof Den Haag ‘Mortiere Middelburg’ (januari
 2001)

• HvJ EG ‘Scala Milaan’ (juli 2001)
• HvJ EG Unitron-Verstergaard-Telaustria-
 Co.Na.Me-Parking Brixen-etc:
 transparantiebeginsel ('ongoing')
• Eur Cie-standpunt ‘Vathorst’ (maart 2005)
• HvJ EG 'Roanne/Auroux' (18 januari 2007)

          www.lexecon.nl       7
      Mortiere Middelburg
• Grondeigendom Gemeente Middelburg
• Gronduitgifte door Gemeente Middelburg aan
 ontwikkelaars
• Ontwikkelaars verplichten zich:
  – om het openbaar gebied te realiseren; en vervolgens dit
  – om niet aan de Gemeente (terug) over te dragen
• Bezwarende titel?
• Hof stelt deze structuur op een lijn met geval waarbij
 Gemeente zelf Europees had aanbesteed
• Functionele interpretatie
• Hof: Europese aanbestedingsplicht
• Vgl. Rb. Amsterdam GEMA/Aalsmeer, oktober 2002

              www.lexecon.nl           8
          Scala Milaan
• Ontwikkelaar heeft grondeigendom
• Ontwikkelaar heeft t.a.v. realisatie openbaar gebied
 o.g.v. Italiaanse wet keuzemogelijkheid:
  – overdracht grond aan Gemeente; betaling exploitatiebijdrage
  – zelf realiseren; kwijtschelding exploitatiebijdrage
• HvJ EG: Europese aanbestedingsplicht
• Bezwarende titel: kwijtschelding bijdrage
• Grondeigendom geen reden om niet aan te besteden
• Thans niet toepasbaar in Nederland (?)
• Onteigening (?)
• Toekomst: Grondexploitatiewet creëert situatie á la
 Scala
• Praktijk: ‘schuivende panelen’
               www.lexecon.nl             9
     transparantiebeginsel
• Unitron, Verstergaard, TelAustria, Co.Na.Me, Parking
 Brixen, enz.
• Indien Richtlijnen toepassing missen, zijn de
 fundamentele verdragsbeginselen van toepassing
• > ‘passende mate van openbaarheid’ = publicatieplicht
• Interpretatieve Mededeling 1 augustus 2006 (< drempel
 + 1.B-diensten)
• Toepasbaar op gronduitgifte/verkoop en overige
 transacties overheid-private partij? [Vgl. NJB 2006 Prof
 Janssen/Manunza]
• Vgl. Gemeente Zeist/Q-park (parkeerconcessie)

             www.lexecon.nl           10
         Vathorst
• Standpunt Europese Commissie
• Verweer Nederland; dossier ‘hangt nog’
• Afloop/uitkomst?
• Dossier is niet openbaar
• Eur Cie: CV/BV (50-50 privaat-publiek) =
 aanbestedende dienst
• Eur Cie: gronduitgifte door CV/BV aan
 ontwikkelaar is aanbestedingsplichtig werk >
 opbrengst uit verkoop van de woningen door
 ontwikkelaar = bezwarende titel
           www.lexecon.nl       11
       Resumé (1):
    Gemeente = grondeigenaar
• Bouw & woonrijpmaken/infra
  – ‘Middelburg Mortiere’: aanbesteden
• Publieke voorzieningen (stadhuis, school e.d.)
  – aanbesteden
• Woningen & kantoren/bedrijfsruimten
  –  Rb. R'dam 8 augustus 2006 (BNe/Bleiswijk/BAM)
  –  Transparantiebeginsel (?) (Vgl Prof Janssen/Manunza (NJB))
  –  'Vathorst' (standpunt Eur Cie) (maart 2005)
  –  Reiswijzer NEPROM, VROM, VNG, IPO, Financien (februari 2007)
  –  Praktijk: biedingen, ontwerpcompetities, selecties, prijsvragen
  –  HvJ EG Roanne/Auroux ?! (januari 2007)                www.lexecon.nl              12
      Resumé (2):
  Ontwikkelaar = grondeigenaar
• Bouw & woonrijpmaken / infra
  – NB: ‘Scala Milaan’ (bezwarende titel?)
  – Grondexploitatiewet & Onteigening (Vgl oa PreAdvies VBR)
  – Praktijk weerbarstig, maar 'schuivende panelen'
• Publieke voorzieningen (stadhuis, school e.d.)
  – aanbesteden
• Woningen & kantoren/bedrijfsruimten
  – niet aanbestedingsplichtig
  – zelfrealisatie
• NB: Brief Minister VROM (Sybilla Dekker)
  – 'vergeten' brief (juli 2006) over zelfrealisatierecht: afschaffing niet
   opportuun uit juridisch, economisch en
   planontwikkelingsoogpunt
                www.lexecon.nl               13
      Resumé (3):
  Versnipperde grondeigendom
• Voorgaande analyses toepassen?
• Werkbaarheid?
• Praktijk: bouwclaimmodel of GEM
• "het met welke middelen ook realiseren
 van een werk dat aan de door de overheid
 gestelde eisen voldoet"
• Standpunt EC inzake 'Vathorst'
• Complex, onduidelijk & onzeker
         www.lexecon.nl     14
Projectontwikkeling & aanbesteding      post-Roanne
     na 18 januari 2007
       www.lexecon.nl   15
Roannede feiten www.lexecon.nl  16
Roanne
 www.lexecon.nl  17
         Roanne
www.marie-roanne.fr

Cinéma, brasserie, commerces, activités de loisirs ...
Comme vous avez pu le constater en passant Cours de la
République pour vous diriger vers la gare SNCF, la
construction de ce complexe de services et de loisirs unique
dans le département de la Loire est lancée. Le multiplexe de 9
salles, devenu emblématique de cette opération, est le navire
amiral d’une série d’implantations :

brasserie, surfaces commerciales, immeuble de bureaux,
activités de loisirs. Des enseignes attractives, rassemblées
dans un cadre exceptionnel et reliées au pôle d’échanges de la
gare par une passerelle éclairée et sécurisée, dont le chantier
débutera au printemps 2005.


           www.lexecon.nl             18
      Roanne: de feiten
• Gemeente sluit overeenkomst met SEDL
• SEDL: 'overheidsvehikel'
• Aandelen SEDL: Gemeente + particulieren (?)
• Doel: verpauperd stadsdeel herontwikkelen
• Realisatie recreatiepark (bioscoop,
 bedrijfsruimten, hotel) + parkeerterrein + infra
• Grondeigendom: Gemeente (?)
• In algemene zin: weergave feiten niet altijd
 volledig/duidelijk
           www.lexecon.nl         19
  Roanne: de overeenkomst
• Realisatie parkeerterrein: koop door
 Gemeente (na voltooiing ('turnkey'))
• Realisatie infra: in opdracht Gemeente
• Realisatie commerciële voorzieningen
 (bedrijfsruimten/dienstenruimten):
 – conform eisen Gemeente
 – onverkochte delen worden (terug)gekocht
  door de Gemeente

          www.lexecon.nl       20
    Roanne: de financien
• SEDL genereert ca 14 mio EURO
 inkomsten
• Gemeente betaalt 2.9 mio EURO voor
 parkeerterrein
• Prognose: inkomsten 8.0 mio EURO uit
 verkoop projectonderdelen aan derden
• Financiering Gemeente 2.4 + 3.0 = 5 mio
 EURO
         www.lexecon.nl      21
    Roanne: de bijkomende
     omstandigheden
• Gemeente ontvangt alle overschotten van
 SEDL
• Gemeente wordt eigenaar van alle
 projectonderdelen die niet aan derden
 verkocht zijn
• Gemeente neemt schulden van SEDL
 over
• Gemeente verzekert uitvoering van het
 project
         www.lexecon.nl     22
   Roanne: de drie vragen
• (1) Is sprake van een
 aanbestedingsplichtig werk?
• (2) Hoe dient de drempelwaarde te
 worden berekend?
• (3) Kan de opdracht aan SEDL zonder
 aanbesteding worden gegund?         www.lexecon.nl     23
        Vraag 1:
   aanbestedingsplichtig werk?
• Overeenkomst aanbestedende dienst-aannemer?
  – aanwezig: Gemeente = aanbestedende dienst
• Is SEDL een aannemer?
  – SEDL is aannemer; kleurloos begrip
• Is er een overeenkomst?
  – overeenkomst (d.d. 25 november 2002)
• Opdracht tot werk of dienst?
  – werk: functie, omvang, overwegend werk – één werk
• Aankoop van een voltooid parkeerterrein ('turnkey') een
 werk?
  – werk; Frans recht terzake niet relevant
• Bezwarende titel tussen Gemeente en SEDL?
               www.lexecon.nl         24
      'Bezwarende titel'
• Algemeen: economische prestatie aanbesteder;
 veelal betaling in geld; prestatie kan direct of
 indirect zijn en/of in natura zijn
• Betaling Gemeente voor realisatie parkeerterrein
• Idem infra
• Betaling voor werken die de Gemeente verkrijgt
• Maar ook (!): inkomsten die SEDL van derden
 ontvangt (uit verkoop van gerealiseerde werken)
 (r.o. 45)

           www.lexecon.nl       25
       Vraag 2:
   berekening drempelwaarde
• (a) alleen bedrag dat Gemeente betaalt
 voor de werken die zij van SEDL verkrijgt?
• (b) alle door Gemeente aan SEDL
 betaalde bedragen?
• (c) de totale waarde van alle werken,
 d.w.z.: de door Gemeente én derden aan
 SEDL te betalen bedragen?
• Antwoord: (c) (functionele interpretatie)
         www.lexecon.nl      26
         Vraag 3:
      onderhandse gunning?
• Geen inhouse-opdracht
• 'Teckal-uitzondering' niet van toepassing (particuliere
 aandeelhouders)
• Evenmin enige andere uitzondering van toepassing
• Het Europees aanbesteden door SEDL is geen
 rechtvaardiging
• HvJ EG: aanbesteding derhalve verplicht
• 'Doorleggen' aanbestedingsplicht (?) ('Scala')
  – ‘Scala’: ontwikkelaar = grondeigenaar + aanbesteding krachtens
   volmacht (d.w.z. namens Gemeente)
  – 'Roanne': Gemeente = grondeigenaar + aanbesteding op naam
   van SEDL voor eigen rekening en risico

              www.lexecon.nl            27
    Waar draait het om?
        (vraag 1)

'Hamvraag': is de uitgifte/verkoop van
grond door een gemeente aan een
ontwikkelaar/private partij voor wat betreft
de realisatie van private/commerciële
voorzieningen, zoals woningen, kantoren
en bedrijfsruimten, (Europees)
aanbestedingsplichtig?
         www.lexecon.nl        28
   Analyse: feiten Roanne (1)
• Gemeente initieert
• Gemeente heeft een duidelijk belang bij
 het project
• Gemeente stelt specifieke eisen aan het
 project

 tot zover niets bijzonders, maar:

         www.lexecon.nl      29
    Analyse: feiten Roanne (2)
• Gemeente koopt parkeerterrein + infra
• Gemeente:
  – verkrijgt overschotten van SEDL
  – neemt schulden over van SEDL
  – verzekert uitvoering project
• Gemeente koopt/wordt eigenaar van de door SEDL onverkochte
 grond en onverkochte commerciële onderdelen
• Gemeente draagt direct en indirect alle risico's van het project
• Multifunctioneel centrum (?)
• Ergo (1): een gemeentelijk project dat – indirect - via een
 (overheids)'vehikel' wordt uitgevoerd in een a-typische setting
• Ergo (2): een gemeentelijke projectontwikkeling
               www.lexecon.nl             30
‘Klassieke’ Nederlandse situatie
• Gemeentelijke gronduitgifte/verkoop aan
 ontwikkelaar (met geclausuleerde
 bouwplicht)
• Ontwikkelaar draagt verkoop/afzetrisico
• Nadrukkelijk géén (terug)koop door
 Gemeente, overname van schulden of
 verkrijging van overschotten


         www.lexecon.nl      31
       Bezwarende titel
• Zijn van derden verkregen inkomsten (uit verkoop van de
 commerciële onderdelen) een 'bezwarende titel'? (r.o.
 45)
• Indien 'ja': overeenkomsten tussen overheid en
 ontwikkelaar terzake gronduitgifte met bouwplicht
 (woningen + commerciële voorzieningen) vallen onder
 de Richtlijn Werken (thans: Algemene Richtlijn) –
 ontwikkelaar verkrijgt immers opbrengst uit verkoop
 woningen en commerciële voorzieningen
• Ergo: een cruciaal punt !
• NB: Standpunt Eur Cie inzake 'Vathorst‘
• Te bezien in de specifieke context van deze a-typische
 ‘setting’

            www.lexecon.nl         32
 Conclusie AG Kokott vs. uitspraak
       HvJ EG
• AG Kokott benoemt de mogelijkheid inkomsten van
 derden te verkrijgen niet als een 'bezwarende titel' (vgl.
 punt 58)
• HvJ EG: inkomsten van derden worden wél benoemd als
 voorbeeld van een 'bezwarende titel' (vgl. r.o. 45)
• AG Kokott benoemt de mogelijkheid inkomsten van
 derden te verkrijgen uitsluitend in de context van
 berekening drempelwaarde (vraag 2)
• "Slip of the pen"?
• Of: alleen te bezien in de specifieke en a-typische
 context van Roanne?


             www.lexecon.nl          33
Richtlijnsystematiek: concessie (1)
• Concessies voor openbare ('publieke') werken
 (tolbrug, toltunnel e.d.): aanbestedingsplichtig
 onder de Richtlijn Werken (thans: Algemene
 Richtlijn)
• Concessie voor een openbaar ('publiek') werk =
 openbaar ('publiek') werk + recht tot exploitatie +
 eventueel overheidsbijdrage
• Concessie voor een openbaar ('publiek') werk
 ingevoegd in Richtlijn – niet gedekt onder
 reguliere definitie van een 'werk'
• Dienstenconcessies zijn niet
 aanbestedingsplichtig
           www.lexecon.nl        34
Richtlijnsystematiek: concessie (2)
• Gronduitgifte voor woningbouw: concessie
 voor een 'privaat werk'
• Concessie niet gedekt onder reguliere
 definitie van een 'werk': ingevoegde, extra
 bepaling
• A contrario argumentatie          www.lexecon.nl      35
        Samenvatting
• Specifieke Franse 'setting‘; a-typisch
• Multifunctioneel centrum (?)
• Koop/verkrijging eigendom onverkochte
 onderdelen door Gemeente - Gemeente draagt
 volledige projectrisico > een gemeentelijk project
• ‘Bezwarende titel’ en van derden verkregen
 inkomsten ook in deze context te bezien
• Verschil conclusie AG Kokott en uitspraak HvJ
 EG t.a.v. 'bezwarende titel‘
• Richtlijnsystematiek: concessies
           www.lexecon.nl       36
                 Conclusie
•  De bijzondere omstandigheden in 'Roanne' wijken nadrukkelijk en wezenlijk af van de
  gangbare Nederlandse praktijk: de Gemeente Roanne droeg het volledige
  projectrisico.
•  De gangbare Nederlandse praktijk houdt in dat gemeenten grond uitgeven waarop
  juist voor rekening en risico (RO-risico, markt/afzetrisico, bouwrisico etc) van
  ontwikkelaars woningen + commerciële functies worden gerealiseerd.
•  Ergo: 'Roanne' niet toepasbaar op de gangbare Nederlandse
  projectontwikkelingspraktijk.
•  Idem: NEPROM.
•  Ergo: gronduitgifte met bouwplicht t.a.v. woningen + commerciële functies valt niet
  onder de Richtlijn Werken (thans: Algemene Richtlijn).
•  Inmiddels vergelijkbare standpunten in juridische literatuur:
   –  Vastgoedrecht (RD Luteijn)
   –  Vastgoed Civiel & Fiscaal (P Heemskerk/T Peeters)
   –  Tender Nieuwsbrief (Prof GWA van de Meent)
   –  Tijdschrift Aanbestedingsrecht (A Fischer-Braams)
   –  Financieel Dagbald (Prof JM Hebly)
   –  Bouwrecht (M Essers)
                     www.lexecon.nl               37
        Tot slot (1)
• Roanne niet toepasbaar op Nederlandse praktijk
• Maar: wat doen gemeenten?
• En wat doen ontwikkelaars (bouwclaimmodel)?
• Thans: onduidelijkheid/onzekerheid
• Standpunt: VROM, VNG? (VROM:
 brief/circulaire in voorbereiding)
• Zelfrealisatie op eigen grond door ontwikkelaar
 sowieso niet aanbestedingsplichtig
• Doorleggen aanbestedingsverplichting is
 mogelijk, mits namens/voor rekening en risico
 overheid/gemeente
          www.lexecon.nl       38
          Tot slot (2)
27 581 Grondbeleid
Nr. 31 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 3 mei 2007

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit hebben op 11 april 2007 overleg gevoerd met
minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over:

  (…) Het Roanne-arrest wordt momenteel bestudeerd.
  Bovendien verwacht de minister een interpretatieve
  mededeling uit Brussel over de consequenties die dit arrest
  voor de Nederlandse situatie kan hebben. Zij wacht deze
  mededeling af, alvorens hierover uitspraken te doen. (…)


             www.lexecon.nl             39
vrij naar Shakespeare:

"much ado about nothing" (?)
     www.lexecon.nl    40

								
To top