Stimate domn doamn

Document Sample
Stimate domn doamn Powered By Docstoc
					   ZILELE USMF NICOLAE TESTEMIŢANU
    Chişinău, 16–19 octombrie 2007
      PROGRAM-INVITAŢIE
   la Zilele Universităţii şi Conferinţa
  ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi
 studenţilor USMF Nicolae Testemiţanu,
 consacrată Anului „Nicolae Testemiţanu”,
cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere
      (16–19 octombrie 2007)
        Chişinău, 2007


           1
2
   Stimate (ă) domn (doamnă)____________________________
   Biroul permanent al Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Vă invită să participaţi la festivitatea
Zilelor Universităţii şi Conferinţei ştiinţifice anuale a colaboratorilor şi studenţilor,
consacrată Anului „Nicolae Testemiţanu”, cu prilejul aniversării a 80 ani
de la naştere, care va avea loc în zilele de 16–19 octombrie 2007.

                   Programul
   16.10.2007
   Şedinţa Senatului Universităţii – 1500
   18.10.2007
   Şedinţe în secţii             – de la 830
   Expoziţii                 – 830–1600
   Manifestări cultural-sportive       – de la 1430
   19.10.2007
   Şedinţa în plen              – 1500
   Expoziţii                 – 1400–1700
   Manifestări cultural-sportive       – de la 1430

               Comitetul de organizare

Preşedinte: N. Eşanu        – rector interimar, dr., prof. universitar
Membri:    V. Prisacari – prorector cu activitate ştiinţifică,
                dr. habilitat, prof. universitar, Om Emerit
        V. Hotineanu – prorector cu activitate clinică şi instruire
                postuniversitară, prof. universitar,
                dr. hab., Om Emerit
        O. Cerneţchi – prorector pentru asigurarea calităţii şi
                integrării în învăţămînt, dr. hab.,
                prof. universitar
        V. Chicu   – prorector cu activitate internaţională,
                dr., conf. universitar
        C. Avasiloaie – prorector în probleme de administrare
                şi gospodărie


                      3
D. Nistreanu – secretar ştiinţific al USMF „Nicolae
         Testemiţanu”, dr., conf. universitar
Gh. Plăcintă – decan Facultatea Medicina generală,
         dr., conf. univ.
P. Godoroja – decan Facultatea Stomatologie,
         dr. habilitat, prof. universitar
 N. Ciobanu – decan Facultatea Farmacie, dr.,
         conf. universitar
St. Groppa  – decan Facultatea Perfecţionare a
        Medicilor, dr. habilitat, prof. universitar,
         mem. cor. AŞM
V. Revenco – decan Facultatea Rezidenţiat, dr. habilitat,
         prof. universitar
I. Onceanu  – secretar ştiinţific Direcţia Ştiinţă,
         dr., conf. univ.
I. Dumbrăveanu – coordonator Direcţia Ştiinţă, dr., conf.
         universitar
V. Popescu  – coordonator Direcţia Ştiinţă, dr.
E. Ceban   – preşedinte Comitetul Sindical al
         Colaboratorilor, dr., conf. universitar
S. Berliba  – preşedinte Asociaţia Studenţilor şi
         Rezidenţilor, dr.
P. Becciev  – contabil-şef
L. Carnaeva  – director Biblioteca medico-ştiinţifică
D. Rotaru   – preşedinte Societatea Ştiinţifică a
         Studenţilor şi Tinerilor medici
V. Guragata  – şef catedră Educaţie fizică
L. Gorciac   – director al Clubului „Ion şi Doina”
            4
                        CUPRINS

Şedinţe în secţii:
Secţia nr. 1. Problemele fundamentale ale medicinei
   Subsecţia 1. Morfologie normală şi patologică. Aula nr. 1.....                   6
   Subsecţia 2. Fiziologie normală şi patologică, biochimie şi
   farmacologie. Aula nr. 8..........................................................         11
Secţia nr. 2. Probleme actuale în sănătatea publică
   Subsecţia 1. Medicină socială şi management sanitar. Clubul
   „Ion şi Doina”........................................................................       14
   Subsecţia 2. Aspecte igienice ale sănătăţii publice. Aula nr.
   115.................................................................................        18
   Subsecţia 3. Problemele actuale ale patologiei infecţioase şi
   invazive. Sala de conferinţe....................................................          21
Secţia nr. 3. Problemele actuale ale medicinei interne
   Subsecţia 1. Spitalul Clinic Republican..................................             24
   Subsecţia 2. Aula Institutului Oncologic................................              27
Secţia nr. 4. Problemele actuale ale chirurgiei
   Subsecţia 1. Aula IMSP CNŞP Medicină de Urgenţă...........                     30
   Subsecţia 2. Aula nr. 12, blocul de studii nr. 1......................               35
Secţia nr. 5 Problemele actuale ale ortopediei şi trauma-
tologiei. Sala de festivităţi a SCR de Ttraumatologie....................                36
Secţia nr. 6. Problemele actuale ale pediatriei şi chirurgiei
pediatrice. Aula IOSM şi C.............................................................         39
Secţia nr. 7. Problemele actuale ale obstetricii şi ginecologiei.
Spitalul clinic mun. nr. 1.................................................................       44
Secţia nr. 8. Problemele actuale ale neurologiei şi neuro-
chirurgiei. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie..................                 46
Secţia nr. 9. Problemele actuale ale psihiatriei. Clinica de
psihiatrie.........................................................................................   49
Secţia nr. 10. Problemele actuale ale stomatologiei. Clinica
stomatologică..................................................................................     51
Secţia nr. 11. Problemele actuale ale farmaciei. Aula nr. 4.......                    54
Secţia nr. 12. Actualităţi în ştiinţele sociale şi filologice
   Subsecţia 1. Filosofie şi bioetică. Aula nr. 3..........................              58
   Subsecţia 2. Limbi moderne şi latină. Aula nr. 6...................                60
Secţia nr. 13. Biblioteca în contextul tranziţiei la societatea
informaţională. Sala de lectură nr. 3............................................            63
Şedinţa Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”. Sala Sena-
tului.................................................................................................  65

                            5
             Şedinţe în secţii
          SECŢIA NR. 1
   PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE MEDICINEI

  Subsecţia 1. MORFOLOGIE NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ

(Catedrele: Anatomia omului nr. 1, Histologie, citologie şi embriologie,
Biologie moleculară şi genetică umană, Medicină legală, Morfopatologie
         Laboratorul ştiinţific: Morfologie)
                    Aula nr.1, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  Ie. Zota, dr. habilitat, prof. univ., mem. cor. AŞM
Coordonatori: M. Ştefaneţ, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Jiţa, dr. hab., profesor universitar
       N. Cherdivarenco, dr. hab., profesor universitar
       V. Andrieş, dr. hab., profesor universitar
       Gh. Baciu, dr. hab., profesor universitar
       V. Rîvneac, dr. hab., profesor universitar
       I. Cemortan, dr., conferenţiar universitar
Secretari:   E. Melnic, conferenţiar universitar
        M. Taşnic, student, anul 3, Facultatea Medicina generală

Colaboratori
Comunicări:
1. Angela Babuci, Galina Certan, Tamara Hacina, Zinaida Zorin,
  Anastasia Bendelic. Variante de vascularizare a membrului superior.
Postere:
1. M. Ştefaneţ, O. Belic, A. Bendelic, T. Hacina, D. Batîr, Z. Zorin.
  Modificările morfologice ale nodulilor limfoizi ai complexului funi-
  culotesticular la om în ontogeneza postnatală.
2. O. Belic, M. Ştefaneţ, I. Catereniuc, T. Botnari, G. Belic, I. Bot-
  nari. Inervaţia splinei în aspect macroscopic.

                  6
3. T. Hacina. Topografia dispozitivelor nervoase şi a celor vasculare
  ale peretelui aortal.
4. G. Certan, V. Andrieş, A. Babuci. Plexurile nervoase extra-
  vasculare şi extraorganice adiacente ca surse alternative de inervaţie
  a venei cave superioare.
5. G. Baciu. Nicolae Testemiţanu – Om de selectă cultură şi cu har
  dumnezeiesc.
6. A. Pădure. Sănătatea populaţiei şi efectele traumelor psihoemo-
  ţionale.
7. A. Pădure. Asistenţa medicală defectuoasă – mit sau realitate.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Taşnic Mihai. Corelaţiile ramurilor arterelor coronare cu straturile
  peretelui cardiac (cond. ştiinţific – I. Catereniuc, conf. univ., catedra
  Anatomia omului).
2. Pavlovscaia Dana, Pavlovscaia Iana. Variantele şi anomaliile de
  dezvoltare a intestinului (cond. ştiinţific – T. Hacina, catedra Ana-
  tomia omului).
3. Botnariuc Lilia. Variantele individuale ale ficatului şi vezicii
  biliare (cond. ştiinţific – T. Hacina, catedra Anatomia omului).
4. Oţel Emil, Savin Oleg. Variantele vascularizaţiei şi inervaţiei
  membrelor (cond. ştiinţific – T. Hacina, catedra Anatomia omului).
5. Coşciug Stas, Moldovan Irina. Variabilitatea anatomică a
  ramurilor viscerale ale aortei abdominale (cond. ştiinţific – dr., conf.
  univ. I. Catereniuc, dr., conf. univ. O. Belic).
6. Golub Lilia. Variantele de dezvoltare a viscerelor (cond. şt. – dr.
  hab., prof. univ. M. Stefaneţ, dr., conf. univ. O. Belic).
7. Todiraş Nadejda. Rolul vitaminei D în homeostazie (cond. şt. –
  Olga Tagadiuc, dr., conf. univ., cercet. şt. sup., lab. Biochimie).
8. Dogotari Anastasia. Particularităţile insulei la om în dependenţă de
  sex şi vîrstă (conducător şt. – M. Ştefaneţ, prof. univ., şef cat. Ana-
  tomia omului nr.1).
9. Toma Liliana, Tomşa Ecaterina, Şveţ Mariana, Roadideal Ana.
  Unele aspecte morfofuncţionale ale zâmbetului şi tristeţii (cond. şt. –
  asistent universitar Globa Lilian, catedra Histologie, citologie şi
  embriologie).

                   7
10. Taşnic Mihai. Defectele septului interatrial ca rezultat al mutaţiilor
  la nivelul genei Nkx 2.5 (cond. ştiinţific – I. Cemortan, conf. univ.,
  şeful catedrei Biologie moleculară şi genetică umană).
11. Chianu Marin. Genetica hemofiliei (cond. ştiinţific – I. Cemortan,
  conf. univ., şeful catedrei Biologie moleculară şi genetică umană).
12. Oleineac E., Guzun N. Aspecte morfologice ale miocarditelor
  (cond. şt. – V. Vataman, dr., conf. univ., catedra Morfopatologie).
13. Nederita Ion. Genetica albinismului (cond. ştiinţific – I. Cemortan,
  conf. univ., şeful catedrei Biologie moleculară şi genetică umană).
14. Oriol Alina. Sindromul Cockayne (cond. ştiinţific – E. Platon,
  asist. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
15. Mitco Victor. Sindromul Cornelia de Lange (cond. ştiinţific –
  S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică
  umană).
16. Todiras Nadejda. Sindromul Angelman (cond. şt. – S. Capcelea,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
17. Chiriac Ecaterina. Hemofilia A şi B (cond. ştiinţific – L. Rotaru,
  lector univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
18. Andronic Alisa, Macovei Tatiana. Boala Darier (cond. ştiinţific –
  S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică
  umană).
19. Bobeica Maria, Coceanji Irina. Scleroza tuberoasă (cond. ştiinţ. –
  E. Platon, asist. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
20. Costru Elena. Genetica stenozei aortice supravalvulare (cond. şt. –
  E. Platon, asist. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
21. Enachi Victor. Distrofia musculară Duchenne (cond. ştiinţific –
  L. Rotaru, lector univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
22. Marcoci Cristina. Sindromul Pfeiffer (cond. ştiinţific – L. Rotaru,
  lector univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
23. Preguza Ion. Osteogeneza imperfecta (cond. ştiinţific – L. Rotaru,
  lector univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
24. Dragan Angela, Schiopu Irina. Sindromul Ehlers-Danlos (cond.
  ştiinţific – L. Rotaru, lector univ., catedra Biologie moleculară şi
  genetică umană).
25. Iaconi Diana, Zabrian Inesa. Atrofia musculară spinală (cond.
  ştiinţific – S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi
  genetică umană).

                   8
26. Jamba Dorin. MELAS (cond. ştiinţific – S. Capcelea, conf. univ.,
  catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
27. Ursu Mariana. Fibroza chistică (cond. ştiinţific – S. Capcelea, conf.
  univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
28. Jamba Dorin, Ursu Mariana. Genetica bolilor Alzheimer şi Par-
  kinson (cond. ştiinţific – S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie
  moleculară şi genetică umană).
29. Gurau Cristina, Iaconi Diana. Boala Darier-White (cond. ştiinţ. –
  S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică
  umană).
30. Roadideal Ana, Tomşa Ecaterina. Boala Wilson (cond. ştiinţ. –
  E. Platon, asist. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
31. Şveţ Mariana, Toma Liliana. Boala Gaucher (cond. ştiinţific –
  E. Platon, asist. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
32. Daranuta Ivan, Frumusachi Victor. Acondroplazia (cond. ştiinţ. –
  L. Rotaru, lector univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
33. Anghel Tatiana, Ungureanu Diana. Sindromul Marfan (cond. şt. –
  E. Platon, asist. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
34. Potîngă Ion, Gîdei Alina. Boala polichistică renală (cond. ştiinţ. –
  S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică
  umană).
35. Beresteanu Constantin, Diaconu Ecaterina. Sindromul Marfan
  (cond. ştiinţific – S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie molecu-
  lară şi genetică umană).
36. Ceban Viorel, Haceatrean Alexei. Ataxia teleangectazia (cond.
  ştiinţific – S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi
  genetică umană).
37. Fortuna Valeriu. Sindromul McKusick-Kaufman (MKS) (cond.
  ştiinţific – V. Galbur, lector univ., catedra Biologie moleculară şi
  genetică umană).
38. Cumpanici Ana, Diacon Sanda. Progeria (cond. ştiinţific – D. Amoaşii,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
39. Andronic Mihail, Muravca Alexei. Sindromul Stein-Levinthal
  (cond. ştiinţific – D. Amoaşii, conf. univ., catedra Biologie molecu-
  lară şi genetică umană).
40. Caterev Sergiu. Mucoviscidoza (cond. ştiinţific – S. Capcelea,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).

                   9
41. Danuta Ana. β-talasemia (cond. ştiinţific – S. Capcelea, conf. univ.,
  catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
42. Dranca Ana. Boala Hungtington (cond. ştiinţific – S. Capcelea,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
43. Golub Lilia. Sindromul Tourete (cond. ştiinţific – S. Capcelea,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
44. Rotaru Antonina. Genetica distrofiilor musculare (cond. ştiinţific –
  S. Capcelea, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică
  umană).
45. Şveţ Maria. Genetica albinismului (cond. ştiinţific – L. Perciuleac,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
46. Pavlovscaia Dana. Genetica fenilcetonuriei (cond. ştiinţific – prof.
  N. Cherdivarenco, prof. univ., L. Perciuleac, conf. univ., catedra
  Biologie moleculară şi genetică umană).
47. Pavlovscaia Iana. Sindromul Wiliams (cond. ştiinţific – prof.
  N. Cherdivarenco, prof. univ, L. Perciuleac, conf. univ., catedra Bio-
  logie moleculară şi genetică umană).
48. Harabari Larisa. Microcefalia ereditară (cond. şt. – L. Perciuleac,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
49. Bîcova Nadejda. Sindromul Ehlers-Danlos (cond. şt. – L. Perciuleac,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
50. Cara Olesea. Genetica hipercolesterolemiei familiale (cond. ştiinţ. –
  L. Perciuleac, conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică
  umană).
51. Sidorenko Svetlana. Chorea Huntington (cond. şt. – L. Perciuleac,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
52. Paşalî Maria. Sindromul Parkinson (cond. ştiinţific – L. Perciuleac,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).
53. Toporivscaia Ana. Genetica hemofiliei (cond. ştiinţific – D. Amoaşii,
  conf. univ., catedra Biologie moleculară şi genetică umană).

Postere:
1. Oineagră Rodica. Variantele aparatului de fixare a valvelor atrio-
  ventriculare (cond. şt. – dr., conf. univ. T. Hacina, catedra Anatomia
  omului).


                  10
2. Znacovanu Antonina. Variabilitatea ramurilor aortei descendente
  (cond. şt. – dr., conf. univ. T. Hacina, catedra Anatomia omului).
3. Taşnic Mihai. Morfologia traiectului intramural al arterelor coro-
  nare (consultant ştiinţific – conf. univ. Ilia Catereniuc, asist. univ.
  Reuţchi Elena, catedra Anatomia omului nr. 1, catedra Morfopa-
  tologie).


   Subsecţia 2. FIZIOLOGIE NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ,
        BIOCHIMIE ŞI FARMACOLOGIE

   (Catedrele: Farmacologie şi farmacologie clinică, Fiziologie şi
 reabilitare medicală, Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică, Biofizică,
  informatică şi fiziologia omului, Biochimie şi biochimie clinică,
       Diagnostic de laborator clinic, Educaţie fizică
      Laboratoarele ştiinţifice: Biochimie, Fiziopatologie)
                     Aula nr. 8, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  V. Lutan, dr. habilitat, profesor universitar

Coordonatori: V. Ghicavîi, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       L. Lîsîi, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Gudumac, dr. habilitat, profesor universitar
       A. Saulea, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Niguleanu, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Vovc, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Guragata, şef catedră Educaţie fizică
Secretari:   Stela Todiras, colaborator
        Maria Starciuc, studentă

Colaboratori
Comunicări:
1. V. Vovc. Fiziologia ciclului somn-veghe: reglare circadiană.
2. E. Aramă. Influenţa tratamentului termic asupra proprietăţilor cris-
  talelor ZnIn2S4.

                  11
3. R. Spinei. Influenţa entoheptinului asupra funcţiei antitoxice a fica-
  tului.
4. C. Hangan, V. Lutan, T. Zorkina, A. Vişnevschi, S. Todiraş,
  E. Borş. Dezaminarea oxidativă în cord şi plămâni la comprimarea
  îndelungată a ţesuturilor moi pe fundalul oxihiperbariei.
5. E. Aramă, S. Bajurea. Fotoconductibilitatea şi luminescenţa com-
  pusului semiconductor ZnIn2S4 (III).
6. E. Simionică. Metiltransferazele şi demetilazele în controlul epige-
  netic al expresiei genelor în cancer.
7. O. Nemerenco, C. Ostrofeţ, V. Ghicavîi, N. Atamaniuc. O nouă
  metodă de prevenire a proceselor aderenţiale abdominale.
8. L. Podgurschi. Implicaţii etiopatogenetice ale Regesanului în evo-
  luţia ulcerului duodenal.

Poster:
1. Muşat Carmina Liana, Nechita Aurel, Mălina Coman, Onişor
  Cristian. Anemiile la atleţi (or. Galaţi, România).

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Natalia Plenis, Anna Bulgac. Influenţa etanolului asupra sistemelor
  neuromediatoare ale creierului (cond. şt. – Eleonora Borş, dr., conf.
  univ., cat. Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică).
2. Maria Starciuc. Corelaţia dintre citoarhitectonica şi organizarea
  funcţională a scoarţei cerebrale (cond. şt. – Eleonora Borş, dr., conf.
  univ., cat. Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică).
3. Stanislav Doroşenco. Aspecte clinico-fiziopatologice ale dereglă-
  rilor hemodinamice în defectul septal interatrial (cond. şt. – Corneliu
  Hangan, dr., conf. univ., cat. Fiziopatologie şi fiziopatologie cli-
  nică).
4. Valeria Sajin. Manifestarea efectelor cîmpului torsionar la nivelul
  organismului uman (conducător ştiinţific – dr. hab. în şt. fiz-mat.,
  profesor universitar E. Aramă, catedra Biofizică, Informatică şi
  Fiziologia Omului).                  12
5. Sofia Dolghieru, Rodica Spînu. Manifestarea cîmpului torsionar în
  sistemele biologice (conducător ştiinţific – dr. hab. în şt. fiz-mat,
  profesor universitar E. Aramă, catedra Biofizică, Informatică şi
  Fiziologia Omului).
6. Sergiu Buruian, Serghei Cojocari, Nicolae Rotaru. Influenţa
  sucului de greipfrut asupra metabolismului hexobarbitalului (cond.
  şt. – conf. N. Bacinschi, asist. R. Spinei, catedra Farmacologie şi
  farmacologie clinică).
7. Ion Preguza. Interpretarea moleculară a insulinorezistenţei (cond.
  şt. – Svetlana Protopop, conf. univ., cat. Biochimie şi biochimie
  clinică).
8. Ecaterina Chiriac. Adiponektina (cond. şt. – prof. L. Lîsîi, şef ca-
  tedră Biochimie şi biochimie clinică).
9. Marcoci Cristina. Interacţiunea hipotiroidiei şi a insulinei în reg-
  larea obezităţii (cond. şt. – Silvia Stratulat, conf. univ., cat. Bio-
  chimie şi biochimie clinică).
10. Trifan Daniela, Cebotari Veaceslav. Metabolismul fluorului (cond.
  şt. – Ludmila Gavriliuc, prof. univ., cat. Biochimie şi biochimie
  clinică).

Postere:
1. Cozariz Tatiana, Popovici Olesea. Острый и хронический пиело-
  нефрит: клинико-патофизиологические параллели (consultant
  ştiinţific – dr., conf. univ., Tatiana Zorkina, cat. Fiziopatologie şi
  fiziopatologie clinică).
2. Taşnic Mihai. Efectele cardiace ale hormonilor tiroidieni (cond. şt.
  – Svetlana Protopop, conf. univ., catedra Biochimie şi biochimie
  clinică).
3. Toderaş Nadejda. Rolul vitaminei D în homeostazie (cond. şt. –
  Olga Tagadiuc, conf. univ., lab. Biochimie).
                  13
          SECŢIA NR. 2
    PROBLEME ACTUALE ÎN SĂNĂTĂTEA PUBLICĂ

Subsecţia 1. MEDICINĂ SOCIALĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR
 (Catedrele: Sănătate publică şi management „Nicolae Testemiţanu”,
    Economie, management şi psihopedagogie în medicină)
              Clubul „Ion şi Doina", 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:   C. Eţco, dr. habilitat, profesor universitar
Coordonatori: D. Tintiuc, dr. habilitat, profesor universitar
       Larisa Spinei, dr. habilitat, conferenţiar universitar
       T. Grejdianu, dr. habilitat, conferenţiar universitar

Secretari:   Ludmila Goma, conferenţiar universitar
        Marin Buracovschi, student an. III, Facultatea Medicină
        generală

Colaboratori
Comunicări:
1. Z. Cobîleanu, V. Catană, Ş. Mahovici, Iu. Guzgan, V. Guţul.
  Dinamica asigurării cu cadre medicale a sistemului de sănătate din
  Republica Moldova.
2. Ala Nimerenco. Optimizarea asistenţei medicale primare în condiţii
  urbane.
3. Alina Ferdohleb. Opiniile LM din AMP privind managementul
  supravegherii copiilor de vîrsta sub 5 ani.
4. Galina Buta. Calitatea acordării serviciilor medicale de către me-
  dicul de familie.
5. Corina Vicol. Managementul calităţii totale – baza îmbunătăţirii
  continue a calităţii.
6. Ludmila Goma. Delegarea împuternicirilor – element de îmbună-
  tăţire a performanţei instituţiei medicale.
7. C. Eţco, A. Grimut, M. Buga. Utilizarea tehnologiilor informa-
  ţionale în sistemul de asigurări medicale obligatorii.


                  14
8. Dumitru Tintiuc, Diana Corcodel. Modelul familiei monoparen-
  tale în Republica Moldova.
9. C. Eţco, I. Puiu. Instruirea profesională a specialiştilor în inter-
  venţia timpurie în copilărie.
10. Diana Vizitiu. Violenţa în familie – importantă problemă de sănă-
  tate publică.
11. Oxana Ţurcan. Unele aspecte medico-sociale ale invalidităţii la
  copii în municipiul Chişinău.
12. S. Cebotarenco. Educaţia copiilor pentru utilizarea raţională a anti-
  bioticelor.
13. D. Şişcanu. Suportul psihosocial în îngrijirile perinatale.
14. T. Grejdeanu, E. Palanciuc. Particularităţi de depistare a tumorilor
  la populaţia mediului urban.
15. Sofia Zgurskaia. Медико-социальные аспекты здоровья жен-
  щин, страдающих раком молочной железы, и психосомати-
  ческий подход в лечении онкологических заболеваний.
16. M. Moroşanu. Dinamica alcoolismului şi narcomaniei în Republica
  Moldova în ultimii 10 ani.
17. Larisa Taucci, Larisa Spinei, Vlada-Tatiana Dumbrava. Factorii
  de risc în cronicizarea hepatitelor virale.
18. Jana Chihai, Larisa Boderscova, Larisa Spinei. Rolul ergote-
  rapiei în recuperarea bolnavilor cu dereglări psihice.
19. Elena Davidescu-Creangă. Autoaprecierea nivelului de pregătire
  profesională a studenţilor-medici.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Granaci Ion. Tot mai impunător cu scurgerea timpului – omagiu
  proeminentului savant Nicolae Testemiţanu la 80 de ani de la naş-
  tere (conducător ştiinţific – d.ş.m., conferenţiar Iu. Grossu, catedra
  Sănătate publică şi management).
2. Stupac Ion. Asigurarea de sănătate pentru studenţi în diferite sis-
  teme de sănătate (conducător ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar uni-
  versitar L. Goma, catedra Economie, management şi psihopeda-
  gogie).


                  15
3. Jafiuc Nicolae. Vladimir Kant şi date istorice medicale în RM din
  10 în 10... (conducător ştiinţific – d.h.ş.m., prof. D. Tintiuc; d.ş.m.,
  asistent Corina Moraru, catedra Sănătate publică şi management).
4. Mecineanu Elena. Aspectele medico-sociale ale sănătăţii femeilor
  în vîrstă reproductivă tardivă (conducător ştiinţific – d.h.m., prof.
  univ. Larisa Spinei, catedra Sănătate publică şi management).
5. Onu Tamara. Caracteristica medico-socială a bolnavilor cu infarct
  miocardic (conducător ştiinţific – d.h.m., prof.univ. Larisa Spinei,
  catedra Sănătate publică şi management).
6. Melniciuc Ala. Экономические аспекты закона о медицинском
  страховании в РМ (cond. şt. – d.ş.e., profesor universitar V. Talmaci,
  catedra Economie, management şi psihopedagogie).
7. Andronic Natalia. Caracteristica medico-socială a bolnavilor cu
  osteomielită hematogenă (conducător ştiinţific – d.h.m., prof. univ.
  Larisa Spinei, catedra Sănătate publică şi management).
8. Nadejdina Ecaterina. К 80-летию со дня рождения проф. В.И.
  Канта (cond. şt. – conferenţiar univ. Iodko N.E., catedra Sănătate
  publică şi management).
9. Macarciuc Oxana. Asigurarea medicală obligatorie şi facultativă –
  modalităţi de conlucrare (conducător ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar
  universitar L. Goma, catedra Economie, management şi psihopeda-
  gogie).
10. Grecova Albina. Evaluarea calităţii tratamentului bolnavilor cu
  boală hipertensivă (cond. şt. – Larisa Spinei, dr. hab., prof. univ.,
  cat. Sănătate publică şi management „Nicolae Testemiţanu”).
11. Bucinschii Vladimir. Развитие страховой медицины и перспек-
  тивы повышения качества медуслуг (conducător ştiinţific –
  d.h.m., profesor universitar C. Eţco, catedra Economie, management
  şi psihopedagogie).
12. Toporeţ Natalia. Обязательное медицинское страхование: перс-
  пективы развития (conducător ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar uni-
  versitar E. Reabova, catedra Economie, management şi psihope-
  dagogie).
13. Buracovschi Marin. Implementarea medicinei primare în Moldova:
  aspecte economice (conducător ştiinţific – d.h.m., profesor univer-
  sitar C. Eţco, catedra Economie, management şi psihopedagogie).


                  16
14. Lupuşor Andrian. Medicina privată: soluţii pentru viitor (cond.
  ştiinţific – d.h.m., profesor universitar C. Eţco, catedra Economie,
  management şi psihopedagogie).
15. Plugaru Ana. Особенности управления персоналом в Л.П.У.
  Молдовы (cond. şt. – d.ş.e., conferenţiar universitar E. Reabova,
  catedra Economie, management şi psihopedagogie).
16. Cealan Andrei. Calitatea serviciilor medicale (conducător ştiinţ. –
  d.ş.e., conferenţiar universitar L. Goma, catedra Economie, manage-
  ment şi psihopedagogie).
17. Borovscaia Ecaterina. Рыночная экономика и экономическое
  неравновесие (conducător ştiinţific – d.ş.e, conferenţiar universitar,
  E. Reabova, catedra Economie, management şi psihopedagogie).
18. Babcinescaia Liliana. Бизнес – план в медицине и его функции
  (conducător ştiinţific – d.h.m., profesor universitar C. Eţco, catedra
  Economie, management şi psihopedagogie).
19. Ghebos Nadejda. Маркетинг и его роль в повышении эффектив-
  ности работы Л.П.У. (conducător ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar
  universitar E. Reabova, catedra Economie, management şi psihope-
  dagogie).
20. Gorbatov Galina. Особенности развития конкуренции в совре-
  менных условиях (conducător ştiinţific – d.h.m., profesor univer-
  sitar C. Eţco, catedra Economie, management şi psihopedagogie).
21. Adnnan Al Hamid. Экономика aрабских стран (conducător
  ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar universitar E. Reabova, catedra Eco-
  nomie, management şi psihopedagogie).
22. Watal Ehab. Маrket economy its development (cond. şt. – d.ş.e.,
  conferenţiar universitar E. Reabova, catedra Economie, management
  şi psihopedagogie).
23. Jones Aghbaria. Competition in the modern conditions (conducător
  ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar universitar E. Reabova, catedra Eco-
  nomie, management şi psihopedagogie).
24. Ciobanu Dumitru. Centre de responsabilitate în USMF (cond.
  ştiinţ. – d.ş.e., conferenţiar universitar L. Goma, catedra Economie,
  management şi psihopedagogie).
25. Liulica Doina. Rentabilitatea ca element de performanţă a instituţiei
  medicale (cond. ştiinţ. – d.ş.e., conferenţiar universitar L. Goma,
  catedra Economie, management şi psihopedagogie).

                  17
26. Cernei Nadejda. Calitatea vieţii studenţilor medici din Republica
  Moldova (conducător ştiinţific – L. Fediuc, catedra Economie, ma-
  nagement şi psihopedagogie).
27. Borovscaia Ecaterina. Развитие творческого и интеллектуаль-
  ного потенциала личности в Медицинском ВУЗe (conducător
  ştiinţific – Iuliana Fornea, catedra Economie, management şi psiho-
  pedagogie).
28. Plugaru Ana. Имидж преподавателя Медицинского ВУЗa (con-
  ducător ştiinţific – Iuliana Fornea, catedra Economie, management
  şi psihopedagogie).

Postere:
1. Tăutu Rodica. Evoluţia economiei ocrotirii sănătăţii ca ştiinţă în
  USMF „N. Testemiţanu” (conducător ştiinţific – d.ş.e., conferenţiar
  universitar L. Goma, catedra Economie, mnagement şi psihopeda-
  gogie).
2. Darieva Iulia. Развитие национальной экономики Республики
  Молдова на современном этапе (conducător ştiinţific – d.h.m.,
  profesor universitar C. Eţco).
3. Cogan Iulia. Здравоохранение как отрасль национальной эко-
  номики Республики Молдова (conducător ştiinţific – d.ş.e., confe-
  renţiar universitar E. Reabova).


 Subsecţia 2. ASPECTE IGIENICE ALE SĂNĂTĂŢII PUBLICE

  (Catedrele: Igienă, Igiena generală, Igienă şi epidemiologie FPM,
          Medicină militară şi extremală)
       Aula nr. 115 (blocul de studii nr. 6), 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  Gr. Friptuleac, dr. habilitat, profesor universitar
Coordonatori: Gh. Ostrofeţ, dr. habilitat, profesor universitar
       N. Opopol, dr. habilitat, membru corespondent al AŞM
       V. Dumitraş, dr., conferenţiar universitar


                  18
Secretari:   Sergiu Cebanu, asistent universitar
        Octavian Sajin, student, an. IV, Facultatea Sănătate
        publică
Masa rotundă:
„Catedra Igienă la 30 ani – realizări şi perspective” 05.10.07, ora 1330.
Locul desfăşurării – str. Nicolae Testemiţanu 26/2, et. 1. Catedra
Igiena.

Colaboratori
Comunicări:
1. Gr. Friptuleac. Profesorul Victor Vangheli – savant igienist
  performant (70 de ani de la naştere).
2. Victor Meşina, Grigore Friptuleac. Particularităţile stării funcţio-
  nale a organismului angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu
  factorii mediului ocupaţional.
3. Vladislav Rubanovici. Unele aspecte igienice ale alimentaţiei spor-
  tivilor de performanţă.
4. Angela Cazacu-Stratu. Anchetarea elevilor claselor primare pentru
  selectarea lotului de studiu şi martor în scopul depistării copiilor cu
  maladii pulmonare cronice.
5. Sergiu Cebanu. Estimarea stării de sănătate a sportivilor după
  rezultatele examenelor medicale.
6. Aliona Tihon, Gheorghe Ostrofeţ, Cătălina Croitoru, Lili Groza,
  Elena Ciobanu. Aprecierea fiziologo-igienică a condiţiilor de
  muncă ale angajaţilor la computere.
7. Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon. Computerul
  şi organul vizual.
8. Ionel Bălan, Ion Bahnarel, Liubovi Coreţchi, Ovidiu Tafuni,
  Elena Mursa. Unele aspecte radioecologice ale radonului în Re-
  publica Moldova.

Poster:
1. Gheorghe Ostrofeţ. Savantul Henrieta Rudi – personalitate notorie
  în ştiinţa igienică.


                  19
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Marin Iutiş. Particularităţile sănătăţii populaţiei în relaţie cu
  conţinutul seleniului în natură (cond. şt. – Gr. Friptuleac, prof. univ,
  şef catedră Igienă).
2. Octavian Sajin. Consideraţii asupra morbidităţii angajaţilor fabri-
  cilor de confecţii (cond. şt. – Gr. Friptuleac, prof. univ, şef catedră
  Igienă).
3. Elena Ursu. Evaluarea igienică a condiţiilor de habitat ale studen-
  ţilor din căminele USMF „Nicolae Testemiţanu” (cond. şt. – Angela
  Cazacu-Stratu, doctorand, catedra Igienă).
4. Ion Spătaru. Evaluarea igienică a condiţiilor de instruire şi habitat
  ale copiilor din şcolile-internat din R. Moldova (cond. şt. – S. Ce-
  banu, asistent universitar, catedra Igienă).
5. Uliana Sandu. Micotoxinele în produsele alimentare (cond. şt. –
  A. Chirlici, d.m., conferenţiar universitar, catedra Igienă).
6. Iana Medveţchi. Particularităţile stării de sănătate a preşcolarilor
  din mun. Chişinău (cond. şt. – I. Hăbăşescu, d.m., conferenţiar uni-
  versitar, catedra Igienă).
7. Galina Popa. Cercetarea şi estimarea stării ecologice a localităţii
  Slobozia Mare, raionul Cahul (cond. şt. – Maria Moraru, d.m., con-
  ferenţiar universitar, catedra Igienă).
8. Viorel Mateuţă. Problemele ecologice rezultate de fenomenul „în-
  călzirii globale” (cond. şt. – V. Meşina, asistent universitar, catedra
  Igienă).
9. Ion Stegărescu. Efectul „Cernobîl” (cond. şt. – Cătălina Croitoru,
  asist. univ., catedra Igienă generală).
10. Racu Galina. Aspecte igienice privind prevalenţa infecţiilor nozo-
  comiale în mediul spitalicesc (cond. şt. – Lili Groza, cat. Igienă
  generală).
11. Babin Angela, Erşov Egor, Vartic Veronica, Negari Constantin.
  Tutunul cucereşte lumea (cond. şt. – Lili Groza, E. Ciobanu, cat.
  Igienă generală).
12. Pasat Cristina. Alimentaţia sănătoasă (cond. şt. – O. Tafuni, cat.
  Igienă generală).
13. Tornea Ina. Stresul (cond. şt. – O. Tafuni, cat. Igienă generală).

                  20
14. Foltea Liliana. Subnutriţia (cond. şt. – O. Tafuni, cat. Igienă gene-
  rală).
15. Jardan Daniela. Noi şi substanţele toxice (cond. şt. – C. Croitoru,
  cat. Igienă generală).
16. Garbuz Alexandru. Osteoporoza şi cauzele ei (cond. şt. – C. Croi-
  toru, cat. Igienă generală).
17. Vitoroi Silvian. Tuberculoza poate fi prevenită (cond. şt. – Lili Groza,
  cat. Igienă generală).
18. Ţurcan Mihai. Salvarea stratului de ozon (cond. şt. – E. Ciobanu,
  cat. Igienă generală).

Postere:
1. Bahnaru Victor, Dobuleac Vadim. Impactul încălzirii globale
  asupra sănătăţii (cond. şt. – E. Ciobanu, cat. Igienă generală).
2. Bernaz Iulia, Buruian Gabriela. Ciocolata neagră este cea mai
  sănătoasă (cond. şt. – E. Ciobanu, cat. Igienă generală).


  Subsecţia 3. PROBLEMELE ACTUALE ALE PATOLOGIEI
          INFECŢIOASE ŞI INVAZIVE

 (Catedrele: Microbiologie, virusologie şi imunologie, Epidemiologie,
 Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală, Boli infecţioase
            FPM, Boli infecţioase la copii
       Laboratorul ştiinţific: Boli intraspitaliceşti)
                Sala de conferinţe, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  C. Andriuţă, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
Coordonatori: Şt. Plugaru, dr., profesor universitar
       V. Prisacari, dr. habilitat, profesor universitar, Om
       Emerit
       G. Rusu, dr., conferenţiar universitar
       V. Pîntea, dr., conferenţiar universitar
Secretari    Valentina Potîngă-Raşcov, asistent universitar
        Stanislav Grosu, student

                  21
Colaboratori
Comunicări:
1. V. Prisacari, Angela Şova. Analiza epidemiologică a morbidităţii
  prin infecţii septico-purulente în mediul rural (pe modelul r-nului
  Rezina).
2. Şt. Plugaru, Svetlana Prudnicionoc, Olga Coteţ, Ala Halacu, Al.
  Calancea, Al. Cotici. Evaluarea calităţii maielelor (cheagurilor)
  utilizate în fabricarea produselor acidolactice, inclusiv a celor îmbo-
  găţite cu floră probiotică.
3. T. Holban, C. Andriuţă, C. Spînu. Caracteristica clinică de labo-
  rator şi morfologică a HVB cronice în dependenţă de prezenţa
  AgHBe şi concentraţia ADN-VHB.
4. Gheorghe Plăcintă. Unele particularităţi clinico-evalutive şi epide-
  miologice în toxocaroza viscerală.
5. Ala Slobozeanu, Ludmila Bocearova, Axenia Galeţchi, Nadejda
  Sencu. Meningita virală acută: aspecte clinico-evolutive la etapa
  actuală.
6. Greta Balan, Iu. Roşcin. Susceptibilitatea la antibiotice a unor
  tulpini de E. coli izolate în infecţiile tractusului urinar.
7. Natalia Sainsus, Natalia Iularji, M. Minincov, Nelea Inculeţ.
  Examenul de laborator al produselor alimentare în anul 2006 şi inci-
  denţa salmonelozelor în mun. Chişinău.
8. Tatiana Bargan, Mariana Melnic, Ludmila Negru, Ludmila Ser-
  benco. Particularitaţile clinico-evolutive ale adenovirozelor la copii.
9. Snejana Stoleicov, Viorel Prisacari. Factori de risc în osteita post-
  traumatică.
10. Aliona Veliciu, Maria Timoşco, Natalia Sainsus, Victoria Proca.
  Dinamica constituirii bacteriocenozei intestinale la copii.
11. Svetlana Prudnicionoc, Ştefan Plugaru, Olga Coteţ, Ala Halacu,
  Alexandru Calancea, Natalia Rulevschi. Aprecierea comparativă a
  eficienţei mediilor nutritive utilizate pentru evidenţierea bifidobac-
  teriilor în scopul controlului de laborator al produselor lactate fer-
  mentate.
12. Vasile Ţurcan, Ecaterina Roşioru, Dumitru Gaiduc, Valeriu
  Bavici. Utilizarea dispozitivelor ultrasonice întru dezinfectarea apei
  potabile în cantităţi mici (Centrul de Medicină Preventivă, mun.
  Bălţi).

                  22
13. V. Prisacari, Elena Roic. Aspecte din epidemiologia infecţiilor
  nozocomiale neurochirurgicale.
14. Ed. Leahu. Problema gestionării deşeurilor rezultate din activităţile
  medicale.
15. V.Tabac, Snejana Stoleicov, V.Prisacari. Aspecte epidemiologice
  şi socioeconomice în osteita posttraumatică.
16. Tatiana Chiriac. Analiza epidemiologică a cazurilor de infecţie cu
  HIV la copii.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Pînzari Ana, Toviţă Olga, Popescu Iulia. Malaria tropicală de
  import în Republica Moldova: aspecte clinico-epidemiologice (cond.
  ştiinţific – Natalia Mihnevici, dr., asistent universitar, catedra Boli
  infecţioase, tropicale şi parazitologe medicală).
2. Tornea Elena, Spînu Natalia. Etiologia hepatitelor virale acute şi
  cronice în R. Moldova (cond. şt. – prof. P. Iarovoi, C. Rîmiş, catedra
  Microbiologie, virusologie, imunologie).
3. Cozma Iulian, Pogor Mila. Dinamica izolării diverselor serova-
  riante de salmonele în laboratorul bacteriologic al SCBI „Toma
  Ciorbă” în anii 2004–2006 (cond. şt. – conf. A. Cotici, V. Cotos,
  catedra Microbiologie, virusologie, imunologie).
4. Grosu Stanislav, Ivanova Svetlana. Prevalenţa rezistenţei micro-
  bacteriilor la preparatele antituberculoase la bolnavii cu tuberculoză
  în R. Moldova în anii 2003–2007 (cond. şt. – conf. V. Vorojbit,
  catedra Microbiologie, virusologie, imunologie).
5. Chirlici Dumitru, Tcaci Ionela. Agenţii etiologici ai toxiinfecţiilor
  alimentare în mun. Chişinău în anii 2004–2006 (cond. şt. – Şt. Plu-
  garu, A. Calancea, catedra Microbiologie, virusologie, imunologie).
6. Cotruţă Olga. Boala diareică acută infecţioasă cu sindrom de he-
  mocolită la sugari (cond. şt. – Ludmila Serbenco, dr., conf. univ.,
  cat. Boli infecţioase la copii).
7. Tăutu Rodica, Buracovschi Marin. Ponderea tulpinilor de stafi-
  lococi meticilin-rezistente izolate din biosubstrate (cond. şt. – conf.
  Valentina Vorojbit, cat. Microbiologie, virusologie, imunologie).                  23
8. Cernei Nadejda, Lupuşor Adrian. Rolul microflorei facultativ
  patogene în infecţia urinară (cond. şt. – conf. Valentina Vorojbit,
  cat. Microbiologie, virusologie, imunologie).

Poster:
1. Angela Susanu. Studierea dependenţei între forma morfologică a
  erizipelului şi localizarea procesului patologic (conducător ştiinţ. –
  Liviu Iarovoi, asistent universitar, catedra Boli infecţioase, tropicale
  şi parazitologie medicală).


          SECŢIA NR. 3
   PROBLEMELE ACTUALE ALE MEDICINEI INTERNE

                Subsecţia 1
 (Catedrele: Medicină internă şi semiologie, Medicină internă nr. 1,
 Medicină internă nr. 3, Medicină internă nr. 4, Medicină internă nr. 5,
     Medicină internă nr. 6, Medicină internă nr. 1 FR
  Laboratoarele ştiinţifice: Gastroenterologie, Genetică)
            Spitalul Clinic Republican, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:   Vlada Dumbrava, dr. habilitat, profesor universitar
Coordonatori: V. Botnaru, dr. habilitat, profesor universitar
       Liliana Groppa, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Istrati, dr. habilitat, profesor universitar
       I. Ţîbîrnă, dr. habilitat, profesor universitar
       I. Butorov, dr. habilitat, profesor universitar
       S. Matcovschi, dr. habilitat, profesor universitar
Secretari:   Elina Berliba, asistent universitar
        Vitalii Cozac, student an. V, Facultatea Medicină generală
                  24
Colaboratori
Comunicări:
1. V. Botnaru, Rusu Doina, Munteanu Oxana, Al. Gavriliuc, Al.
  Corlăteanu. Pneumonia comunitară la vârstnici.
2. L. Condraţchi, V. Istrati, V. Dumbrava, R. Hotineanu, S. Chiş-
  lari, M. Condraţchi. Eficacitatea unor componenţi ai sol. Bior în
  tratamentul encefalopatiei hepatice.
3. Al. Corlăteanu. Evaluarea clinică a dispneei la pacienţii cu bronho-
  pneumopatie cronică obstructivă.
4. Beleuţă Tatiana, C. Babiuc, Pascal Rodica, Cheptănaru Lud-
  mila. Caracteristica hemostazei la pacienţii cu LES trataţi cu pre-
  parate imunosupresive.
5. Lupaşcu-Volentir Felicia. Particularităţile evoluţiei bolii mixte a
  ţesutului conjunctiv.
6. Cobîltean Lucia. Dereglări de hemostază la pacienţii cu ciroză
  hepatică.
7. Taran Natalia. Evaluarea nitraţilor şi nitriţilor la pacienţii cu hepa-
  tite cronice.
8. Balan Viorica. Interrelaţiile dintre proteinele genomului viral, qua-
  sispeciile şi genotipurile virusului C şi evoluţia naturală a hepatitei
  cronice C.
9. Ştîrba Olga. Peritonita bacteriană spontană.
10. Dumitraş Tatiana. Pneumonia experimentală cauzată de Strepto-
  coccus pyogenes rezistent in vitro la penicilină: particularităţi evo-
  lutive, morfologice şi tratamentul antibacterian.
11. Blaja-Lisnic Natalia. Imunitatea celulară şi umorală la pacienţii
  vîrstnici cu pneumonie comunitară.

Postere:
1. P. Cepoida. Indicii renali în evaluarea pacienţilor cu pielonefrită
  cronică şi insuficienţă renală cronică.
2. C. Babiuc, P. Cepoida. Afectarea valvulară cardiacă la pacienţii cu
  pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală.
3. Eug. Russu, C. Babiuc, Pascal Rodica. Dereglările imunopato-
  logice în artrita psoriazică în dependenţă de varianta clinică.


                  25
4. Chişlari Lia. Particularităţile clinice şi de diagnostic ale spondilitei
  anchilozante la femei.
5. Cotelea Svetlana, secundar clinic. Influenţa dietoterapiei asupra
  evoluţiei artritei reumatoide.
6. Ţerna Eudochia. Impactul dereglărilor permeabilităţii bronşice
  asupra hemodinamicii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie
  obstructivă cronică.
7. N. Caproş. Impactul polimorfismului apolipoproteinei E în bolile
  cardiovasculare.
8. A. Ichim, V. Istrati, D. Manea, N. Barbacar, R. Hotineanu, R.
  Stratu. Asocierea variantelor alelice ale genelor ACE şi eNOS cu
  infarctul miocardic în populaţia Republicii Moldova .
9. A. Ichim. Rolul polimorfismului genei NO SINTETAZA în declan-
  şarea patologiei cardiovasculare.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Ursăchilă Diana, Creţu Alisa. Rolul testului de efort de 6 minute şi
  al pulsoximetriei în diagnosticul diferenţial dintre astmul bronşic şi
  BPOC (conducător ştiinţific – Alexandru Corlăteanu, catedra Me-
  dicină internă nr. 1).
2. Caluţchi Aliona. Modificările cardiace la pacienţii cu lupus erite-
  matos sistemic (conducător ştiinţific – Beleuţă Tatiana, conf. univ.,
  catedra Medicină internă nr. 1).
3. Răcilă Daniela. Polimorfismul clinic la pacienţii cu hepatită cronică
  asociată cu colecistită cronică (cond. şt. – V. Dumbrava, dr. hab.,
  prof. univ., şef catedră Medicină internă nr.4).
4. Н. Бурсаковская. Особенности лечения пациентов с артери-
  альной гипертензией и сахарным диaбетом (coordonator ştiinţ. –
  conf. univ. A. Ichim, catedra Medicină internă şi semiologie).
5. Barbulat Elena. Dermatita atopică (cond. şt. – V. Dumbrava, dr.
  hab., prof. univ., şef catedră Medicină internă nr.4).
6. Vudu Stela. Particularităţile cardiopatiei ischemice la pacienţii cu
  diabet zaharat (cond. şt. – conf. univ. D. Manea, catedra Medicina
  internă şi semiologie).                  26
7. Hadîrcă Eduard, Ţurcanu Mihai. Ischemia abdominală cronică:
  manifestări clinice şi posibilităţi diagnostice (cond. şt. – A. Scorpan,
  catedra Medicină internă şi semiologie)
8. Burdujan Tatiana, Chicu Cristina. Manifestările atipice ale bolii
  de reflux gastro-esofagian (cond. şt. – A. Scorpan, catedra Medicină
  internă şi semiologie).
9. Cumpătă Sergiu. Aspecte etiopatogenetice în fibrilaţia arterială
  (cond. şt. – conf. univ. D. Manea, catedra Medicină internă şi semio-
  logie).
10. Buruian Gabriela, Bernaz Iulia. Aspecte clinico-diagnostice ale
  cardiomiopatiei dilatative (cond. şt. – conf. univ. D. Manea, catedra
  Medicină internă şi semiologie).
11. Oriol Victor, Babuci Victor. Diagnosticul hemoragiei digestive
  superioare (cond. şt. – A. Scorpan, catedra Medicină internă şi se-
  miologie).
12. Negară Constantin, Pasat Nadejda. Aspecte clinico-diagnostice
  ale astmului bronşic (cond. şt. – conf. univ. D. Manea, catedra
  Medicină internă şi semiologie).

Postere:
1. Pleşcan T. Sindromul imunoinflamator în artrita psoriazică (cond.
  ştiinţ. – Russu Eugeniu, asist. univ., catedra Medicină internă nr. 1).
2. Cozac Vitalie. Neurological manifestation of SLE: presentation of a
  clinical case (conducător ştiinţific – Pascal Rodica, conf. univ., ca-
  tedra Medicină internă nr. 1).


                Subsecţia 2
  (Catedrele: Cardiologie FR, Hematologie, oncologie şi terapie de
 campanie, Endocrinologie, Dermatovenerologie, Pneumoftiziologie,
  Radiologie şi imagistică, Medicină de familie, Urgenţe medicale,
          Cursul Pneumoftiziologie FPM
    Laboratorul ştiinţific: Alergologie şi imunologie clinică)
           Aula Institutului Oncologic, 18 octombrie, ora 830
Preşedinte:   I. Corcimaru, dr. habilitat, mem. cor. AŞM

                  27
Coordonatori: Zinaida Anestiadi, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Revenco, dr. habilitat, profesor universitar
       Gh. Muşet, dr. habilitat, profesor universitar
       Gh. Ciobanu, dr. habilitat, profesor universitar
       Gr. Bivol, dr., profesor universitar
       Lucia Andrieş, dr. habilitat, profesor universitar
       Aurelia Ustian, dr., conferenţiar universitar
       V. Bairac, dr. habilitat, profesor universitar

Secretari:   Vasile Musteaţă, asistent universitar
        Ana Valuţa, rezidentă

Colaboratori
Comunicări:
1. Valentina Gladâş. Caracteristica şi tratamentul recidivelor în leu-
  cemia acută promielocitară.
2. Sanda Buruiană. Manifestările clinico-hematologice ale tromboci-
  temiei esenţiale.
3. Maria Popescu. Afectarea sistemului nervos central în limfoamele
  non-hodgkiniene cu afectarea primară a ganglionilor limfatici me-
  diastinali.
4. Maria Robu. Caracteristica clinico-morfologică şi tratamentul
  limfoamelor non-hodgkiniene cu afectarea primară a inelului lim-
  fatic waldeyer în aspect de vârstă.
5. Elena Oleinicova. Influenţa sarcinii şi naşterii asupra evoluţiei
  limfomului Hodgkin în perioada remisiunii complete.
6. Lucia Mazur-Nicorici. PCR şi alţi markeri circulanţi ai inflamaţiei
  în predicţia sindromului coronarian.
7. A. Ustian, A. Zbanţ, M. Cetulean, S. Alexandru, C. Paladi,
  M. Martîniuc. Consideraţii asupra tuberculozei rezistente în mun.
  Chişinău.
8. Alexandru Zbanţ, Aurelia Ustian, Ludmila Diordieva, Viorica
  Ciubotaru, Maria Cucu, Nelly Chipric, E. Gromaţchi. Răs-
  pândirea teritorială a tuberculozei în mun. Chişinău în perioada
  anilor 2001–2005.


                  28
Postere:
1. Natalia Sporîş. Particularităţile clinico-hematologice şi tratamentul
  leucemiei acute megacarioblastice.
2. Snejana Vetrilă. Eficacitatea puls-terapiei în miopatiile inflamatorii
  idiopatice.
3. Natalia Guţu.Terapia antibacteriană în amigdalita streptococică.
4. Inga Bodrug. Perspective actuale în evaluarea şi monitorizarea
  artritei psoriazice.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Dascăl Cristina. Candidozele cutaneo-mucoase (cond. ştiinţ. –
  Gh. Muşet, prof. univ., dr. habilitat, şef catedră Dermatovenerologie).
2. Valuţa Ana. Eczema seboreică: studiu bibliografic şi clinic retro-
  spectiv (conducător ştiinţific – B. Nedelciuc, conf. univ., dr., catedra
  Dermatovenerologie).
3. Caisîm Tatiana. Mastocitozele – sinteze etiopatogenice, clinice şi
  terapeutice (conducător ştiinţific – V. Gogu, conf. univ., dr., catedra
  Dermatovenerologie).
4. V. Culev, M. Grădinaru, N. Postavicenco-Nissan. Consideraţii
  asupra tuberculozei şi HIV/SIDA infecţiei (cond. şt. – Aurelia Us-
  tian, dr., conf. univ., şef catedră Pneumoftiziologie).
5. O. Pleşco,V. Chiaburu. Particularităţile tuberculozei pulmonare la
  migranţi (cond. şt. – Aurelia Ustian, dr., conf. univ., şef catedră
  Pneumoftiziologie).
6. Valeriu Cuşnir jr., Natalia Rotaru, Elena Cepoida. Diagnosticul
  traumatismului orbitar (cond. şt. – Natalia Rotaru, cat. Radiologie şi
  imagistică).
                  29
           SECŢIA NR. 4
     PROBLEMELE ACTUALE ALE CHIRURGIEI
                Subsecţia 1
  (Catedrele: Chirurgie generală şi semiologie, Chirurgie nr. 1
 „N. Anestiadi”, Chirurgie nr. 2, Chirurgie FPM, anesteziologie şi
 reanimatologie, Urologie şi nefrologie chirurgicală, Hematologie,
oncologie şi chirurgie de campanie, Anatomie topografică şi chirurgie
               operatorie
Laboratoarele ştiinţifice: Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv,
    Chirurgie hepato-pancreato-biliară, Hepatochirurgie)
 Aula IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă,
                        18 octombrie, ora 830
Preşedinte:   Gh. Ghidirim, academician al AŞM, Om Emerit
Coordonatori: V. Hotineanu, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       C. Ţîbîrnă, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       A. Spînu, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       A. Tănase, dr. habilitat, profesor universitar
       N. Gladun, dr. habilitat, conferenţiar universitar
       B. Topor, dr. habilitat, profesor universitar
       E. Gutu, dr. habilitat, conferenţiar universitar
       N. Ghidirim, dr., conferenţiar universitar
       N. Curlat, dr., conferenţiar universitar
       A. Bour, dr. habilitat, profesor universitar
Secretari:   Sergiu Berliba, asistent universitar, dr.
        Natalia Ţugui, rezidentă

Colaboratori
Comunicări:
1. A. Bour, T. Potlog, R. Targon, V. Chelban, D. Copacinschi. Se-
  lectarea tehnicii intervenţiilor chirurgicale în cazul herniilor inghi-
  nale.
2. M. Pîrţu, V. Guzun, D. Casian, E. Guţu. Posibilităţile diagnos-
  ticului ultrasonografic al apendicitei acute.

                  30
3. E. Cerneţchi, A. Dolghi, E. Guţu. Eficacitatea şi siguranţa utilizării
  trombinei umane pentru hemostaza endoscopică în hemoragiile di-
  gestive superioare non-variceale.
4. V. Culic, E. Guţu, D. Casian, A. Cazacu, V. Ivanov. Corelaţia
  eco-endoscopică în identificarea localizării venelor perforante in-
  competente la pacienţii cu insuficienţă venoasă cronică severă.
5. C. Ţîbîrnă, O. Petrov, I. Iavelov, S. Samohvalov. Electrogastro-
  enterografia periferică în practica clinică.
6. Constantin Ţîbîrnă, Gheorghe Anghelici, Petru Bujor, Viorel
  Moraru, Vasile Ceauş, Sergiu Pisarenco, Lidia Istrati. Litiaza
  biliară asociată cirozei hepatice: rezultatele comparative ale colecis-
  tectomiei convenţionale şi laparoscopice.
7. Gheorghe Anghelici, Viorel Moraru, Ion Panici, Lilia Şapiro,
  Lidia Istrati. Hemostaza adeziv fibrinică în tratamentul varicelor
  gastrice fundale izolate sîngerînde.
8. C. Ţîbîrnă, G. Pavliuc, L. Andon, T. Ababii, M. Danu, V. Cereş.
  Cavitatea reziduală fibroasă: analiza cauzelor de apariţie şi tactica
  chirurgicală.
9. C. Ţîbîrnă, V. Lipovanu, L. Andon. Trauma toraco-abdominală:
  probleme şi realizări.
10. C. Ţîbîrnă, P. Bujor, O. Crudu, Gh. Strajesco, V. Ceauş,
  S. Pisarenco, S. Bujor. Colecistectomia laparoscopică: complicaţii
  şi soluţionări.
11. V. Cereş, G. Pavliuc. Actualitatea herniilor inghinale multirecidi-
  vante şi tactica chirurgicală.
12. G. Rojnoveanu, G. Ghidirim, R. Gurghiş, V. Gafton, S. Ţînţari.
  Leziunile traumatice ale jejunului la bolnavii cu politraumatisme:
  diagnostic şi opţiuni terapeutice.
13. G. Rojnoveanu, G. Ghidirim, S. Ţînţari, R. Gurghiş, S. Guzun.
  Rolul metodelor de examinare în evaluarea pacienţilor traumatizaţi
  chirurgicali.
14. G. Ghidirim, V. Kusturov, I. Paladi, A. Vizitiu. Algoritmul diag-
  nostic al leziunilor organelor abdominale asociate cu trauma pel-
  viană.
15. E. Şor, N. Ţugui, R. Burlea. Corp străin al apendicelui vermicular,
  complicat de apendicită acută.


                  31
16. N. Curlat, A. Leşco, E. Curlat, V. Sergentu, A. Dumbravă,
  V. Botoşanu. Rezultatele apendicectomiei laparoscopice vis-a-vis
  de cea clasică.
17. A. Leşco, N. Curlat, V. Sergentu, V. Botoşanu, I. Demian,
  A. Dumbravă. Utilizarea meşelor sintetice în hernioplastiile ventrale.
18. Gh. Scutelnic. Plastia termino-terminală în tratamentul chirurgical
  al stricturilor de uretră.
19. E. Pleşca. Pielonefritele acute pe fundal de diabet zaharat.
20. P. Cepoida. Studiul comparat al modificărilor ecocardiografice la
  pacienţii cu IRC.
21. N. Ghidirim, L. Antoci, V. Catrinici, A. Şor, V. Ureche,
  N. Talmaci, D. Berezan, E. Spătaru, S. Topală. Chirurgia de ur-
  genţă în cancerul gastric perforativ.
22. G. Coşciug, I. Suharschi, A. Donscaia, O. Preguza, Iu. Creţu,
  N. Coropceanu, O. Serdiuc, D. Procopie, S. Csap. Tactica chirur-
  gicală în hemoragiile cancerului gastric.
23. N. Ghidirim. Tratamentul chirurgical al pilorostenozelor în cancerul
  gastric.
24. A. Donscaia, G. Coşciuc, N. Ghidirim, V. Catrenici, M. Abraş,
  L. Medinicov. Modificări metabolice la bolnavii de cancer cefalo-
  pancreatic cu icter mecanic.
25. C. Iavorschi, S. Kulciţkaia. Infecţia BCG diseminată – BCG os-
  teita la copii.

Postere:
1. V. Gheorghiţă, S. Berliba, E. Beschieru. Algoritmul de diagnostic
  şi tratament în pancreatita acută.
2. E. Şor. Tratament laparoscopic în ulcerul perforat.
3. V. Tuchilă, I. Dumbrăveanu, A. Oprea. Rolul ecografiei în
  evaluarea pacienţilor cu incontinenţă urinară de efort.
4. I. Dumbrăveanu, A. Oprea, B. Băluţel. Valoarea ecografiei
  Doppler peniene în diagnosticul disfuncţiei erectile.
5. A. Pascari, P. Cepoida, S. Gaibu, I. Dumbrăveanu, A. Tănase.
  Aportul ecografiei în managementul pacienţilor cu IRC aflaţi la
  dializă.


                  32
6. D. Tănase, V. Munteanu, I. Edu, I. Dumbrăveanu, A. Tănase.
  Aportul ecografiei în tratamentul minim invaziv al patologiilor re-
  nale.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Bernaz I., Buruian G. Tratamentul chirurgical al chistului hidatic
  hepatic (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m. A. Bour, catedra Chirurgie
  generală şi semiologie).
2. Chicu C., Hadîrcă E., Ţurcanu M. Tratamentul miniinvaziv al
  hemoragiilor din varicele esofago-gastrice la pacienţii cu hiper-
  tensiune portală (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m. A. Bour, catedra
  Chirurgie generală şi semiologie).
3. Leşco C. Diferite drenaje ale cavităţii abdominale şi ale cutiei
  toracice (conducător şt. – V. Cereş, catedra Chirurgie nr. 2).
4. Granici I., Patraş D. Anatomia clinică a venelor jugulare (cond.
  ştiinţ. – Radu Turchin, asistent univ., catedra Anatomie topografică
  şi chirurgie operatorie).
5. Cojocaru L. Anatomia clinică a glandei mamare (cond. ştiinţ. –
  Radu Turchin, asistent univ., catedra Anatomie topografică şi chi-
  rurgie operatorie).
6. Pantaz A. Anatomia clinică a pancreasului (conducător ştiinţific –
  Sergiu Suman, doctorand, catedra Anatomie topografică şi chirurgie
  operatorie).
7. Stupac I., Antoniuc O. Aspecte variaţionale ale ductului cistic
  (conducător ştiinţific – Gheorghe Guzun, conf. univ., catedra Anato-
  mie topografică şi chirurgie operatorie).
8. Corobciuc A. Timusul şi posibilitatea retransplantării acestuia (cond.
  ştiinţ. – Viorel Nacu, conf. univ., catedra Anatomie topografică şi
  chirurgie operatorie).
9. Bostan Gh. Anatomia clinică a anevrismului aortic (cond. ştiinţ. –
  Ion Podubnîi, dr., prof. univ., catedra Anatomie topografică şi chi-
  rurgie operatorie).
10. Tutunaru I. Anatomia clinică a anastomozelor porto-cavale, cavo-
  cavale şi cavo-porto-cave (conducător ştiinţific – Ion Podubnîi, dr.,
  prof. univ., catedra Anatomie topografică şi chirurgie operatorie).

                  33
11. Timuş I., Ghervas A. Anatomia circulaţiei venoase a membrelor
  inferioare. Normă şi patologie (conducător ştiinţific – Ion Podubnîi,
  dr., prof. univ., catedra Anatomie topografică şi chirurgie opera-
  torie).
12. Melnicov V. Pircing lingualis, tehnica şi complicaţiile (conducător
  ştiinţific – Ion Podubnîi, dr., prof. univ., catedra Anatomie topo-
  grafică şi chirurgie operatorie).
13. Buracevschi M., Tăutu R. Argumentarea anatomotopografică a
  traheoplastiei (conducător ştiinţific – Cornel Delogramatic, magistru,
  catedra Anatomie topografică şi chirurgie operatorie).
14. A. Galescu, V. Ghicavîi. TUR-P în tratamentul chirurgical al
  adenomului de prostată voluminos (catedra Urologie şi nefrologie
  chirurgicală).
15. Tatiana Lupaşco, Gh. Scutelnic, V. Ghicavîi. Uretrotomia optică
  internă în tratamentul stricturilor de uretră (catedra Urologie şi
  nefrologie chirurgicală).
16. Barbaroş Victor. Rolul infecţiei Helicobacter pylori în patologiile
  gastrice precanceroase (cond. şt. – N. Ghidirim, catedra Hemato-
  logie şi oncologie).
17. Alina Moghildea, Artiom Lucav. Variante şi anomalii congenitale
  ale aortei coronare (conducător ştiinţific – Sergiu Suman, doctorand,
  catedra Anatomie topografică şi chirurgie operatorie).

Poster:
1. Ciobanu D. Morfologia vezicii urinare xenogene conservată în
  soluţie diluată de formol (conducător ştiinţific – Ludmila Chiroşca,
  dr., prof. univ., catedra Anatomie topografică şi chirurgie ope-
  ratorie).
2. Taşnic M. Punţi, semipunţi şi tuneluri miocardice (conducător
  ştiinţific – Ion Brus, dr., conf. univ., catedra Anatomie topografică şi
  chirurgie operatorie).
                  34
                Subsecţia 2
          (Catedrele: ORL, Oftalmologie
       Laboratorul ştiinţific: Patologia ORL la copii)
        Aula nr. 12, blocul de studii nr. 1, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:   E. Bendelic, dr. habilitat, conferenţiar universitar
Coordonatori: V. Popa, dr. habilitat, profesor universitar
       M. Maniuc, dr., conferenţiar universitar
       V. Cuşnir, dr. habilitat., profesor universitar
Secretari:    Ion Jeru, dr., conferenţiar universitar
         Serghei Andronic, rezident, an II, cat. Oftalmologie

Colaboratori
Comunicări:
1. A. Sandul, S. Găină, A. Popov. Terapia locală la pacientul amigda-
  lectomizat.
2. I. Jeru. Manifestări clinice ale cataractei senile în R. Moldova.
3. V. Boişteanu, Cornelia Ceban, Liubovi Nastas, Ala Paduca, An-
  gela Garaba, Violina Morăriţa, Lilia Guţu. Tratamentul dacrocis-
  titelor cronice purulente.
4. Angela Corduneanu, E. Bendelic, Ala Paduca, Cornelia Ceban,
  Veronica Gherasim. Particularităţile tratamentului chirurgical în
  retinopatia diabetică proliferativă complicată.
5. Lilia Dumbrăveanu, V. Cuşnir, Liliana Groppa. Facoemulsifi-
  carea cataractei în uveita asociată cu spondilartropatii seronegative.
6. S. Andronic, Lilia Dumbrăveanu. Particularităţile clinice de diag-
  nostic şi tratament al papilomului pavimentos pediculat al con-
  junctivei (caz clinic).

Postere:
1. A. Ababii, V. Cabac, M. Maniuc, L. Danilov, V. Osman,
  P. Ababii, C. Eremia. Istoricul şi managementul papilomatozei
  recidivante a laringelui la copii.


                  35
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. N. Golovin. Despre cauzele dezvoltării maladiei urechii operate
  (cond. şt. – S. Vetricean, catedra ORL).
2. E. Gariuc. Tratamentul laringitelor cronice cu Regesan (cond. şt. –
  V. Popa, catedra ORL).
3. Veronica Gherasim (rezident, anul I). Avastinul în tratamentul
  degeneraţiei maculare senile (cond. şt. – A. Corduneanu, catedra
  Oftalmologie).
4. Cristina Fostic. Terapia complexă a cheratitelor virale cu preparate
  homeopatice (cond. şt. – I. Jeru, catedra Oftalmologie).
5. Violina Morăriţa. Oftagelul în tratamentul sindromului „ochiului
  uscat” (cond. şt. – V. Boişteanu, catedra Oftalmologie).
6. Iurii Gafencu. Diagnosticul radiologic al sforăitului şi al apneei
  (cond. şt. – A. Gagauz, catedra Otorinolaringologie).
7. A. Aziz, Ahmed Moz. Otitis media in childhood (cond. şt. –
  S. Diacov, catedra Otorinolaringologie).


          SECŢIA NR. 5
     PROBLEMELE ACTUALE ALE ORTOPEDIEI
        ŞI TRAUMATOLOGIEI
   (Catedra: Traumatologie, ortopedie şi chirurgie in campanie)
   Sala de festivităţi a SCR de Traumatologie, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  F. Gornea, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
Coordonatori: I. Marin, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       M. Corlăteanu, dr. habilitat, profesor universitar, Om
       Emerit
Secretari:   N. Erhan, asistent universitar
        I. Cuşnir, student
                 36
Colaboratori
Comunicări:
1. Marin I. Profesorul Nicolae Testemitanu – aspecte ştiinţifico-
  practice şi de management în traumatologie şi ortopedie.
2. Gornea F., Glavan A. Rolul osteoporozei în evoluţia şi determi-
  narea variantei de tratament a fracturii radiusului distal.
3. Buzu D. Tratamentul fracturilor şi pseudartrozelor osului scafoid
  carpian.
4. Caproş N. Explorarea funcţională pulmonară la bolnavii cu scolioză
  toracală idiopatică.
5. Croitor P. Rezultatele tratamentului contemporan al fracturilor de
  acetabul.
6. Erhan N. Artroscopia în tratamentul chirurgical al fracturilor
  condrale şi osteocondrale din articulaţia genunchiului.
7. Taran A. Algoritmul tratamentului complex al sechelelor postcom-
  bustionale ale membrului inferior.
8. Cirimpei O. Concept modern de reabilitare medicală a bolnavilor
  cu sechele cicatriceale postcombustionale.
9. Botnaru O. Rolul vaselor perforante în formarea lambourilor la
  gambă.

Postere:
1. Coman Mălina, Muşat Carmina, Hîncu Mihaela, Onişor Cris-
  tian, Mehedinti Teofil. Studiu asupra factorilor de risc în pseudar-
  troză (România, Galaţi, Constanţa).

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Ianacoglu Mihai. Tactica de tratament al fracturilor trohanterice
  (catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
2. Gheorghiţă Ion. Tratamentul în cadrul fracturilor calcaneene
  (catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
3. Tulba Alexandru. Tactica de tratament în cadrul fracturilor clavi-
  culare (catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).


                 37
4. Zubco Vitalie. Tratamentul contemporan al fracturilor diafizei hu-
  merale (catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
5. Cuşnir I. Particularităţile de tratament chirurgical în leziunile ten-
  doanelor flexorilor degetelor mîinii (cond. şt. – I. Vacarciuc, conf.
  univ., catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
6. Olaru A. Aspecte ale tratamentului chirurgical şi de recuperare a
  bolnavilor cu traumatism vertebro-medular toraco-lombar complicat
  în perioada tardivă (conducător ştiinţific – N. Caproş, conf. univ.,
  catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
7. Bordian S. Fracturile metaepifizei distale de radius şi principiul
  intrafocar de osteosinteză (conducător ştiinţific – I. Vacarciuc, conf.
  univ., catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
8. Lungu M. Tratamentul chirurgical al leziunilor complexe de nervi
  periferici (conducător ştiinţific – I. Vacarciuc, conf. univ., catedra
  Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
9. Otgon S. Maladia Dupuytren şi principiile chirurgicale de tratament
  (conducător ştiinţific – P. Ţapu, conf. univ., catedra Traumatologie,
  ortopedie şi chirurgie de campanie).
10. Covcenco G. Artrodezele gleznei în artrozele deformante post-
  traumatice avansate (conducător ştiinţific – S. Ojog, asistent univ.,
  catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
11. Mamulat P. Complicaţiile septice în fracturile deschise ale gambei
  (conducător ştiinţific – I. Tofan, conf. univ., catedra Traumatologie,
  ortopedie şi chirurgie de campanie).
12. Morari S., Movilă A. Particularităţile vascularizării fibulei 1/3
  distală (conducător ştiinţific – Gr. Verega, conf. univ., catedra Trau-
  matologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
13. Mihalache N. Stenozele lombare: evoluţiile clinice, diagnosticul şi
  tratamentul (conducător ştiinţific – N. Caproş, conf. univ., catedra
  Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
14. Coltuclu M. Particularităţile anatomice ale vaselor perforante
  cutanate provenite din artera tibială posterioară (conducător ştiinţ. –
  Gr. Verega, conf. univ., catedra Traumatologie, ortopedie şi chi-
  rurgie de campanie).
15. Miron A. Osteotomiile de corecţie a tibiei în gonartroze (conducător
  ştiinţific – S. Ojog, asistent univ., catedra Traumatologie, ortopedie
  şi chirurgie de campanie).

                  38
16. Crăcan D. Leziunile de menisc: diagnosticul şi principiile de trata-
  ment (conducător ştiinţific – V. Vetrilă, asistent univ., catedra Trau-
  matologie, ortopedie şi chirurgie de campanie).
17. Cojocari S., Rotaru N. Preexpandarea tisulară a lamboului epi-
  cranial lateral şi frontal ca metodă folosită în chirurgia plastică
  reconstructivă a regiunii faciale (conducător ştiinţific – A. Taran,
  conf. univ., catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de cam-
  panie).
18. S. Pădure. Hirudoterapia congestiilor venoase (conducător ştiinţ. –
  Gr. Verega, conf. univ., catedra Traumatologie, ortopedie şi chi-
  rurgie de campanie).
19. M. Ţăruş, N. Guzun. Principiul de diagnostic şi tratament al sin-
  dromului canalului carpian (conducător ştiinţific – I. Vacarciuc,
  conf. univ., catedra Traumatologie, ortopedie şi chirurgie de cam-
  panie).
20. Croitoru Roma. Compatibilitatea biologică şi particularităţile me-
  canice ale fixatoarelor din nichelid de titan (conducător ştiinţ. –
  Viorel Nacu, conf. univ., catedra Anatomie topografică şi chirurgie
  operatorie).
21. Stupac I., Antoniuc O. Artroscopia – metodă contemporană de
  tratament în leziunile intraarticulare (cond. şt. – Gheorghe Guzun,
  asistent univ., catedra Anatomie topografică şi chirurgie operatorie).


           SECŢIA NR. 6
     PROBLEMELE ACTUALE ALE PEDIATRIEI
        ŞI CHIRURGIEI PEDIATRICE
  (Catedrele: Chirurgie pediatrică, Pediatrie nr. 1, Pediatrie nr. 2,
Pediatrie FPM, Pediatrie şi neonatologie FPM, Chirurgie, traumatologie,
ortopedie şi reanimatologie pediatrică FPM, Cursul neuropediatrie FPM,
        Cursul pediatrie, semiologie şi puericultură
      Laboratorul ştiinţific: Infecţii chirurgicale la copii)
                 Aula IOSM şi C, 18 octombrie , ora 830

Preşedinte:   Eva Gudumac, dr. habilitat, profesor universitar,
        academician al AŞM


                  39
Coordonatori: M. Rudi, dr., profesor universitar
       P. Moroz, dr. habilitat, profesor universitar
       P. Stratulat, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Ţurea, dr. habilitat, conferenţiar universitar
       I. Ilciuc, dr. habilitat, profesor universitar
       Svetlana Şciuca, dr. habilitat, conferenţiar universitar
Secretari:  Victor Roller, cercetător ştiinţific
       Ion Chesov, student

Colaboratori
Comunicări:
1. Eva Gudumac, Natalia Şipitca, V. Petrovici. Managementul medico-
  chirurgical în atrezia intestinului subţire la nou-născuţi.
2. Eva Gudumac, N. Andronic, L. Boiştean, J. Bernic, N. Cojuş-
  neanu. Pseudochisturi pancreatice posttraumatice la copii. Opţiuni
  diagnostice şi terapeutice.
3. Selevestru Rodica. Importanţa peak flow-metriei în diagnosticul
  astmului bronşic la copiii de vîrstă şcolară.
4. Adam I. Caracteristica endoscopică a leziunilor inflamator destruc-
  tive ale gastrului şi duodenului la copiii cu reflux gastro-esofagian
  patologic.
5. Ana Buza. Complicaţiile în dezvoltarea neurologică la nou-născuţii
  prematuri (IMSP ICŞDOSM şi C).
6. Carauş T. Auditul deceselor neonatale precoce la nou-născuţii cu
  greutatea mai mare de 2,5 kg.
7. Nineli Revenco. Corelaţii debut-evoluţie în artrita cronică juvenilă.
8. Adela Stamati. Le traitement moderne de l´insuffisance cardiaque
  chronique chez les enfants.
9. Mihail Popovici, Victoria Grosu. Importanţa tulburărilor metabo-
  lismului lipidic ca marker al riscului aterogen în sindromul de insu-
  ficienţă cardiacă în hipertensiunea arterială la copii şi adolescenţi.
10. Ana Guragata, Ludmila Bocearova, Ala Slobozeanu, Elena Bu-
  suioc. Factorii de risc în aritmii la copii de diverse vîrste.
11. Natalia Darii, Cornelia Calenici, Elena Cibotari, Lina Popovici.
  Afecţiuni structurale ale encefalului la nou-născuţii cu infecţii intra-
  uterine (IMSP ICŞDOSM şi C).

                  40
12. Tatiana Steclari, Ina Maftei, Viorica Steclari, Tatiana Grişca.
  Evaluarea electrocardiogramei la copiii cu astm bronşic.
13. Ana Guragata, Elena Busuioc, Ludmila Bocearova, Ludmila
  Rusu. Manifestările clinice în aritmiile cardiace şi afecţiunile neuro-
  logice la sugarii mici.
Postere:
1. Ludmila Bologa. Patologia gastroduodenală la copii.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Marticiuc Oxana, Chiper Diana. Malnutriţia la sugari – posibilităţi
  de diagnostic şi tratament (cond. şt. – conf. univ. P. Martalog, ca-
  tedra Pediatrie nr.1).
2. Aliona Arsenie. Convulsiile febrile la copii (conducător ştiinţific –
  asistent A. Rotaru, catedra Pediatrie nr.2).
3. Cristina Chicu, Ed. Hadîrcă. Aspectele clinice ale alergiilor
  alimentare şi prevalenţa lor la copilul mic (cond. şt. – conf. univ.
  Ala Donos, curs Pediatrie, semiologie şi puericultură).
4. Chioroglu E. Semnificaţia diagnostică a scintigrafiei pulmonare la
  copiii cu fibroză chistică (cond. şt. – Sv. Şciuca, şef catedră
  Pediatrie FR şi SC).
5. Creţu Alisa, Suscenco Vladimir. Obezitatea şi hipertensiunea
  arterială la copii (cond. şt. – asist. univ. A. Stamati, catedra Pediatrie
  nr.1).
6. Alina Ombun. Acsef-ul în infecţiile tractului urinar la copii
  (conducător ştiinţ. – conf. univ. S. Dumitraş, catedra Pediatrie nr. 2).
7. Ciobanu Natalia. Le syndrome WPW chez l´enfant – les principes
  de diagnostique, traitement et pronostique (cond. şt. – asist. univ.
  A. Stamati, catedra Pediatrie nr.1).
8. Rodica Selevestru. Importanţa Peak flow-metriei în diagnosticul
  astmului bronşic la copiii de vîrstă şcolară (cond. şt. – Svetlana
  Şciuca, dr. hab., conf. univ., şef catedră Pediatrie FR şi SC).
9. Busuioc Elena. Aritmiile la sugarii cu afecţiuni neurologice (cond.
  şt. – conf. univ. A. Guragata, catedra Pediatrie nr.1).
10. Iuliana Braga. Astmul bronşic la copiii de vîrstă fragedă (cond.
  ştiinţ. – conf. univ. S. Şit, catedra Pediatrie nr.2).

                   41
11. Bociariov Ludmila. Particularităţile clinice ale aritmiilor la copii
  (cond. şt. – conf. univ. A. Guragata, catedra Pediatrie nr.1).
12. Stela Vudu. Particularităţile clinico-hormonale ale retardului
  staturoponderal la copii (cond. şt. – conf. univ. Ala Donos, curs
  Pediatrie, semiologie şi puericultură).
13. A. Jitarciuc. Incidenţa retardului dezvoltării intrauterine în Re-
  publica Moldova (rezident, catedra Pediatrie şi neonatologie FPM).
14. Caluţchii Aliona, Ruseva Aliona. Клинико-параклинические по-
  казатели у детей раннего детского возраста с врожденными
  пороками сердца с шунтом слева направо в зависимости от
  размеров дефекта (conducător ştiinţific – prof. univ. Marc Rudi,
  catedra Pediatrie nr.1).
15. Turcu O. Caracteristica endoscopică a afectării gastrointestinale la
  copiii cu fibfoză chistică (cond. şt. – dr. hab. Svetlana Şciuca, şef
  catedră Pediatrie FR şi SC).
16. Vişnevschi-Rusnac Liliana. Studiul eficacităţii activităţilor
  educaţionale în evoluţia astmului bronşic la copii (cond. şt. – dr.
  hab. Svetlana Şciuca, şef catedră Pediatrie FR şi SC).
17. Andrei Bradu, Zinaida Meşina. Dezvoltarea fizică la copiii cu
  artrită idiopatică juvenilă (cond. şt. – Nineli Revenco, dr., conf.
  univ., cat. Pediatrie nr. 1).
18. A. Varzari. Administrarea ibobrufenului la nou-născuţi în persis-
  tenţa ductului Batalov (rezident, catedra Pediatrie şi neonatologie
  FPM).
19. Ion Chesov, Diana Ursăchilă. Aspecte clinico-evolutive de utili-
  zare a oxigenoterapiei la pacienţii cu malformaţii congenitale de
  cord cu aplicarea pulsoximetriei (cond. şt. – Marc Rudi, dr., prof.
  univ., şef catedră Pediatrie nr. 1).
20. Iulia Bernaz, Gabriela Buruian. Dislalia (cond. şt. – conf. univ.
  Ala Donos, curs Pediatrie, semiologie şi puericultură).
21. Aliona Kaluţcaia, Aliona Ruseva. Aspecte ale tabloului clinic,
  datelor paraclinice la copiii de vîrstă fragedă cu MCC, şunt stînga-
  dreapta în dependenţă de mărimea defectului (cond. şt. – Marc Rudi,
  dr., prof. univ., şef catedră Pediatrie nr. 1).
22. Alisa Creţu. Obezitatea şi hipertensiunea arterială la copii (cond. şt.
  – Adela Stamati, dr., asist. univ., catedra Pediatrie nr. 1).


                  42
23. Elvira Chiroglo. Semnificaţia diagnostică a scintigrafiei pulmonare
  la copiii cu fibroză chistică (cond. şt. – Svetlana Şciuca, dr. hab.,
  conf. univ., şef catedră Pediatrie FR şi SC).
24. Iuliana Braga. Problemele copiilor ce suferă de astm bronşic şi
  ADHD: informare multidisciplinară şi management (cond. şt. –
  Suzana Şit, dr., conf. univ., catedra Pediatrie nr. 2).
25. Eugen Cazacu. Stările de hipocalcemie înregistrate primar la ECG
  la copiii primului an de viaţă spitalizaţi cu boli diareice şi respi-
  ratorii acute (cond. şt. – Al. Voloc, dr., conf., curs Pediatrie, semio-
  logie şi puericultură).
26. Viorica Balmuş. Acupresura chinezească ca metodă terapeutică în
  tratamentul maladiilor respiratorii la copii (cond. şt. – conf. univ.
  Ala Donos, curs Pediatrie, semiologie şi puericultură).
27. Liliana Savca. Sindromul colestatic în hepatita cronică virală la
  copii – posibilităţi de diagnostic şi tratament (cond. şt. – Ana Vîntu,
  dr., conf. univ., catedra Pediatrie nr. 1).
28. Valeria Sajin. Autismul la copii (cond. şt. – conf. univ. Ala Donos,
  curs Pediatrie, semiologie şi puericultură).
29. Diana Chiper, Oxana Marteciuc. Malnutriţia sugarului şi copilului
  mic – posibilităţi de diagnostic şi tratament (cond. şt. – Petru
  Martalog, dr., conf. univ., catedra Pediatrie nr. 1).

Postere:
1. Elvira Chiroglo. Importanţa computer tomografiei în evaluarea
  afectării pulmonare la copiii cu fibroză chistică (cond. şt. – Svetlana
  Şciuca, dr. hab., conf. univ., şef catedră Pediatrie FR şi SC).
2. Diana Copacinschi. Particularităţile morfofuncţionale ale malfor-
  maţiilor congenitale de corp la copii (cond. şt. – conf. univ. Ala Donos,
  curs Pediatrie, semiologie şi puericultură).
3. N. Guzun. Maladiile cardiace congenitale, influenţa asupra dez-
  voltării fizice a copilului (cond. şt. – conf. univ. Ala Donos, curs
  Pediatrie, semiologie şi puericultură).
4. Valeriu Cuşnir, Vitalie Cuşnir. Retinopatia diabetică la copii
  (cond. şt. – conf. univ. Ala Donos, curs Pediatrie, semiologie şi pue-
  ricultură).


                  43
           SECŢIA NR. 7
     PROBLEMELE ACTUALE ALE OBSTETRICII
          ŞI GINECOLOGIEI

  (Catedrele: Obstetrică şi ginecologie, Obstetrică şi ginecologie
       rezidenţiat, Obstetrică şi ginecologie FPM)
                 Aula SCM nr.1, 18 octombrie , ora 830

Preşedinte:   Gh. Paladi, dr. hab., prof. univ., academician al AŞM,
        Om Emerit
Coordonatori: Olga Cerneţchi, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Friptu, dr. habilitat, profesor universitar
       E. Gladun, profesor universitar, mem. cor. al AŞM,
       P. Roşca, dr., profesor universitar
Secretari:   M. Surguci, asistent universitar
        S. Ungureanu, rezident

Colaboratori
Comunicări:
1. Olga Cerneţchi, Viorica Coşpormac, Zinaida Sîrbu. Particula-
  rităţile anesteziei epidurale în naştere.
2. Burnusus C. Unele aspecte ale operaţiei cezariene cu 3 şi mai multe
  cicatrice pe uter.
3. Hortolomei V. Dereglările endoteliale în hipotensiunea arterială
  indusă de sarcină şi corecţia lor.
4. Parpauţ E. Unele particularităţi de profilaxie a bolilor sistemului
  nervos central intrauterin.
5. Mămăligă V. Aspecte contemporane ale laparascopiei în boala in-
  flamatorie pelvină.
6. Corolcova N., Enina V., Castraveţ I., Muhamed Alladin. Unele
  aspecte ale dependenţei dintre factorii de risc antenatali şi particula-
  rităţile anatomice ale placentei.
7. Codreanu N. Expresiile clinice ale vasculopatiei deciduale. Diag-
  nosticul şi managementul lor.
8. Ivanov Ludmila, Eşanu Taisia. Sindromul CID în obstetrică.

                  44
Postere:
1. Ludmila Stavinskaia. Femoston şi duphaston în corecţia dereglărilor
  funcţiei menstruale la pacientele cu hepatită virală cronică.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Z. Mişina, V. Suscenco. Retardul în dezvoltarea intrauterină a fă-
  tului – aspecte contemporane ale conduitei travaliului (cond. şt. –
  conf. T. Belousova, catedra Obstetrică şi ginecologie).
2. I. Pasat. Actualităţi privind sindromul antifosfolipidic ca cauză a
  avorturilor spontane recurente şi a infertilităţii (cond. şt. – asist.
  M. Surguci, catedra Obstetrică şi ginecologie).
3. A. Flocea. Avortul habitual şi tratamentul contemporan (cond. şt. –
  asist. N. Codreanu, catedra Obstetrică şi ginecologie).
4. R. Platon. Hipotrofia fetală – aspecte antenatale (cond. şt. – conf.
  N. Corolcova, catedra Obstetrică şi ginecologie).
5. L. Tăutu. Avantajele şi importanţa ţesutului Babeş-Papanicolau la
  gravidele cu patologia colului uterin (cond. şt. – conf. T. Belousova,
  catedra Obstetrică şi ginecologie).
6. T. Revencu. Potenţialul terapeutic al celulelor STEM în ginecologie
  (cond. şt. – prof. V. Friptu, catedra Obstetrică şi ginecologie).
7. A. Lupuşor, N. Cernei. Anatomia clinică a uretrei la femei (normă
  şi incontinenţă urinară) (conducător ştiinţific – Viorel Nacu, conf.
  univ., catedra Anatomie topografică şi chirurgie operatorie).
8. L. Nacu. Tratamentul incontinenţei urinare de efort (cond. şt. – prof.
  V. Friptu, catedra Obstetrică şi ginecologie).
9. S. Ungureanu. Studiul randomizat de evaluare a eficacităţii Miso-
  prostolului 400 mcg oral/sublingual pînă la 63 zile de gestaţie (cond.
  şt. – prof. V. Friptu, catedra Obstetrică şi ginecologie).
10. L. Railean. Utilizarea Mifepristonului în regim spitalicesc şi am-
  bulator (cond. şt. – prof. O. Cerneţchi, catedra Obstetrică şi gine-
  cologie).
11. C. Rusu. Aspecte contemporane ale diagnozei şi tratamentului he-
  moragiilor uterine disfuncţionale (cond. şt. – conf. I. Bologan,
  catedra Obstetrică şi ginecologie).


                  45
12. N. Cauş. Hiperstimularea ovariană în procedura IVF. Cazuri clinice
  (cond. şt. – prof. V. Friptu, catedra Obstetrică şi ginecologie).


           SECŢIA NR. 8
     PROBLEMELE ACTUALE ALE NEUROLOGIEI
         ŞI NEUROCHIRURGIEI

   (Catedrele: Neurologie, Neurochirurgie, Neurologie FPM)
   Şedinţa în comun cu Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
     Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  D. Gherman, dr. habilitat, prof. univ., academician al
        AŞM, Om Emerit
Coordonatori: I. Moldovanu, dr. habilitat, profesor universitar
       G. Zapuhlîh, dr. habilitat, profesor universitar
       St. Groppa, dr. habilitat, profesor universitar
       M. Gavriliuc, dr. habilitat, conferenţiar universitar
Secretari:   Nina Istrati, asistent universitar
        Rodica Vaschevici, studentă an. V, Facultatea Medicină
        generală

Colaboratori
Comunicări:
1. Moldovanu Ion, Vovc Victor. Fenomenul durerii din viziunea neu-
  rologiei funcţionale.
2. Gherman Diomid. Ictusul medular ischemic – complicaţie tardivă a
  hemoragiei subarahnoidiene (HSA).
3. Rusu Ozea, Gavriliuc Mihail, Uncută Andrei. Sistemul informa-
  ţional – instrument de integrare şi reformare a serviciului neurologic
  şi neurochirurgical din Republica Moldova.
4. Gavriliuc Mihail, Maxim Igor. Miastenia gravis asociată cu timom,
  particularităţi de conduită clinico-terapeutică.
5. Lisnic Vitalie. Tratamentul imunomodulator al sclerozei multiple.


                  46
6. Odobescu Stela. Tulburarile de somn în practica neurologică.
7. Pascal Oleg. Bio-feed-back în recuperarea pacienţilor care au su-
  portat AVC.
8. Ciobanu Ludmila. Evoluţia ritmicităţii cardiace la nou-născuţi si
  copiii primului an de viaţă.
9. Corcea Galina. Sindromul intoleranţei ortostatice, abordare clinico-
  terapeutică.
10. Rotaru Lilia. Tulburările de somn şi comorbiditatea afectivă la
  pacienţii cu cefalee primară.
11. Şchiopu Olga. Sindromul spatelui eşuat.
12. Găină Diana, Grosu Oxana. Diagnosticul diferenţial al mielitelor.
13. Crăciun Cristina. Epidemiologia cefaleelor primare în mediul urban
  şi rural în Republica Moldova.
14. Pavlic Gabriela. Fenomene non-motorii în boala Parkinson.

Postere:

1. Olga Şchiopu. Modificările vertebrale în osteoporoza post-meno-
  pauzală.
2. Oleg Pascal. Studiul clinico-stabilografic al pacienţilor cu hemipa-
  reză post-AVC.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Voiticovschi Cristina. Migrena asociată cu tulburările de conversie.
  Studiu clinic (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m. I. Moldovanu, catedra
  Neurologie).
2. Jardan Mihaela. Sindromul algic şi alte fenomene non-motorii în
  scleroza multiplă (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m. I. Moldovanu, ca-
  tedra Neurologie).
3. Musteaţă Tatiana, Nacu Aliona, Svetlana Pleşca, Olga Şchiopu.
  Spondilodiscita bacteriană. Prezentare de caz clinic, criterii de
  diagnostic (cond. şt. – conf. univ., d.h.ş.m. V. Lisnic, catedra Neuro-
  logie).                  47
4. Grosu Oxana. Poliomielita anterioară subacută între mit şi realitate.
  Prezentare de caz clinic (cond. şt. – academician D. Gherman, ca-
  tedra Neurologie).
5. Aliona Titarenco, Stela Dimitraş. Sindromul de hemibază craniană
  la pacienta cu cancer al glandei mamare. Prezentare de caz clinic
  (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m. M. Gavriliuc, catedra Neurologie).
6. Adriana Nicoară. Tratamentul imunomodulator al miasteniei gravis
  (cond. şt. – conf. univ., d.h.ş.m. V. Lisnic, catedra Neurologie).
7. Leahova Xenia. Afectarea sistemului nervos periferic în scleroza
  multiplă (cond. şt. – conf. univ., d.h.ş.m. V. Lisnic, catedra Neuro-
  logie).
8. Cozac Vitalie. Kineziile paradoxale. Caz clinic la pacienta cu boala
  Parkinson, forma tremorigenă (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m.
  I. Moldovanu, catedra Neurologie).
9. Casapciuc Alexandru. Sindromul picioarelor neliniştite la pacienţii
  cu boala Parkinson (cond. şt. – prof. univ., d.h.ş.m. I. Moldovanu,
  catedra Neurologie).
10. Vaşchevici Rodica. Factorii de risc în osteocondroza vertebrală
  (cond. şt. – acad. D. Gherman, şef catedră Neurologie).
11. Florea Victoria. Tratamentul epiduritelor fibrozante cu preparatul
  Bio-R (cond. şt. – N. Istrati, catedra Neurologie).
12. Zuza Natalia. Cefaleea în sindromul miofascial cervical (cond. şt. –
  acad. D. Gherman, catedra Neurologie).
13. Coban Tatiana. Abordări actuale în diagnosticul diferenţial al
  ictusului medular (cond. şt. – acad. D. Gherman, catedra Neuro-
  logie).
14. Concercu Diana. Alodinia şi tulburările de sensibilitate în migrenă
  (cond. şt. – conf. univ., d.h.ş.m. S. Odobescu, catedra Neurologie).

Postere:
1. Voiticovschi Cristina. Narcolepsia. Caz clinic (cond. şt. – prof. Ion
  Moldovanu, şef catedră Neurologie).
2. Belecci Irina. Caz clinic de diagnostic diferenţial între mielopatie şi
  boala Shtrumpell (cond. şt. – acad. Diomid Gherman, catedra Neu-
  rologie).


                  48
3. Candiba Natalia. Ataxie cerebeloasă acută Leyden-Westphal. Pre-
  zentare de caz clinic (cond. şt. – acad. Diomid Gherman, catedra
  Neurologie).
4. Albina Grecova. Particularitaţile clinice ale aurei la pacienţii cu
  migrenă (cond. şt. – prof. I. Moldovanu, şef catedră Neurologie).
5. Nacu Aliona. Particularităţile clinico-evolutive ale miasteniei gravis
  (cond. şt. – conf. Vitalie Lisnic, catedra Neurologie).


          SECŢIA NR. 9
     PROBLEMELE ACTUALE ALE PSIHIATRIEI

 (Catedrele: Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, Psihiatrie şi
              narcologie FPM
         Laboratorul ştiinţific: Narcologie)
               Clinica de psihiatrie, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  M. Revenco, dr. habilitat, profesor universitar
Coordonatori: A. Nacu, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       An. Nacu, dr. habilitat, conferenţiar universitar
       N. Oprea, dr. habilitat, profesor universitar
       A. Pleşco, dr. habilitat, profesor universitar
Secretari:   Gh.Cărăuşu, d.ş.m., conferenţiar universitar
        Ruslana Gârlea, rezident, anul I

Colaboratori
Comunicări:
1. Nacu A., Boronin L., Boşneaga E., Jabanovschi M., Nastas I., Ha-
  bulea V. Particularităţi de debut depresiv în schizofrenia paranoidă.
2. Nacu A., Boronin L., Boşneaga E., Jabanovschi M., Nastas I.,
  Habulea V. Particularităţile clinice şi evolutive ale schizofreniei
  paranoide cu debut halucinator-paranoid.
3. Calenici Eugenia. Psihosomatica – model de integrare a medicinei
  moderne.

                  49
4. Deliv Inga. Particularităţi clinico-evolutive şi strategii de tratament
  ale depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de an-
  xietate.
5. Negruţă Veronica. Impactul intoxicaţiei cu alcool asupra compor-
  tamentului agresiv în tulburarea impulsivă de personalitate.
6. Cărăuşu Gh. Comportament autolic în depresiile rezistente.
7. Afteni V. Metode de reabilitare familială a persoanelor afectate de
  schizofrenie.
8. Kondratiuk Svetlana. Particularităţile factorilor de risc, care con-
  tribuie la consumul de droguri de adolescenţi în oraşul Chişinău.
9. O. Cobîleanschi. Evaluarea diferitor adversităţi exo- şi endogene în
  declanşarea crizei epileptice curente sau a primului eveniment epi-
  leptic la bărbaţi.

Poster:
1. Revenco M., Oprea V., Nacu A. Consumul de droguri la adoles-
  cenţi în instituţiile preuniversitare din R. Moldova (studiu anonim).

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Pastela O. Caracteristici ale tentativelor suicidare în funcţie de
  vîrstă (cond. şt. – Gh. Cărăuşu, catedra Psihiatrie, narcologie şi
  psihologie medicală).
2. Chicu V. Conduita terapeutică în adicţia de droguri (cond. şt. –
  Gh. Cărăuşu, catedra Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
3. Melentii T. Conduită terapeutică în comportamentul masochist
  (cond. şt. – Gh. Cărăuşu, catedra Psihiatrie, narcologie şi psihologie
  medicală).4. D. Paladiciuc. Diagnosticul sindromului de hiperactivitate şi deficit
  de atenţie la copii şi paticularităţile evolutive la adolescenţi şi adulţi
  (cond. şt. – O. Chiaburu, catedra Psihiatrie, narcologie şi psihologie
  medicală).


                   50
5. Concescu Diana. Nevroza isterică şi psihoza isterică: similitudini şi
  diferenţe (cond. şt. – O. Cobîleanschi, catedra Psihiatrie, narcologie
  şi psihologie medicală).
6. A. Ciobanu. Transsexualismul – aspecte clinico-patogenetice (cond.
  şt. – C. Babin, catedra Psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
7. Olga Toviţă. Stresul şi caracterele de personalitate ale studenţilor de
  la facultăţi mediciniste (cond. şt. – O. Cobîleanschi, catedra Psi-
  hiatrie, narcologie şi psihologie medicală).
8. Mariana Mardari. Caracteristica tulburărilor delirante (cond. şt. –
  O. Cobîleanschi, catedra Psihiatrie, narcologie şi psihologie medi-
  cală).
9. M.Lopuşanskaia. Dereglările somnului în maladiile psihice (cond.
  şt. – Gh. Cărăuşu, catedra Psihiatrie, narcologie şi psihologie me-
  dicală).


          SECŢIA NR. 10
   PROBLEMELE ACTUALE ALE STOMATOLOGIEI

  (Catedrele: Stomatologie terapeutică, Stomatologie ortopedică,
Stomatologie pediatrică, Stomatologie terapeutică FPM, Chirurgie orală
  şi maxilo-facială, Chirurgie oro-maxilo-facială şi stomatologie
              ortopedică FPM
        Laborator ştiinţific: Chirurgie OMF)
              Clinica stomatologică, 18 octombrie, ora 830
                              Sponsor: Colgate

Preşedinte:   P. Godoroja, dr. habilitat, profesor universitar
Coordonatori: I. Postolachi, dr. habilitat, profesor universitar, Om Emerit
       V. Burlacu, dr., profesor universitar
       Gh. Nicolau, dr. habilitat, profesor universitar
       D. Şcerbatiuc, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Topală, dr. habilitat, profesor universitar
Secretari:   N. Bajurea, conferenţiar universitar
        V. Cirimpei, student

                  51
Colaboratori
Comunicări:
1. N. Rusu. Reglarea regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor
  regiunii maxilo-faciale prin folosirea vitaminoterapiei.
2. V. Burlacu, Elvira Sprinceană, D. Sprinceană, Angela Carta-
  leanu, T.Vataman. Procedeu de construire directă a punţilor
  adezive.
3. Valeriu Fală, Valeriu Burlacu, Valentina Fală, Angela Carta-
  leanu, Victor Burlacu. BioR terapia granulomului chistic.
4. Alina Botezatu. Unele măsuri de prevenţie a complicaţiilor cariilor
  dentare în dinţii imaturi.
5. Vasile Oineagră. Dereglarea funcţiei articulaţiei temporo-mandi-
  bulare la pacienţii cu edentaţii parţiale intercalate reduse în zona
  laterală a arcadelor dentare.
6. G. Granciuc, V. Gudumac, A. Gulea, A. Granciuc, V. Granciuc.
  Evaluarea metabolismului în baza analizei parametrilor sîngelui la
  şobolanii cu paradontită experimentală sub influenţa compuşilor
  cordinativi de zinc şi vanadiu.
7. G. Granciuc, V. Gudumac, A. Gulea, A. Granciuc, V. Granciuc.
  Evaluarea proceselor biochimice în ţesuturi paradontare la şobolanii
  cu paradontită experimentală sub influenţa compuşilor cordinativi
  de zinc şi vanadiu.
8. L. Avornic. Evaluarea stării paradontului marginal la pacienţii
  ortodontici.
9. T. Popovici, R. Coşneanu, L. Nastas, B. Topor. Aspecte anatomo-
  radiologice ale procesului stiloid şi importanţa lor în diagnosticul
  sindromului stilo-hioidian Eagle.
10. I. Ciumeico. Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi
  în etapa prefuncţională de erupţie.
11. D. Uncuţa, P. Godoroja. Particularităţile clinice şi opţiunile diag-
  nosticului citologic al pemfigusului vulgar cu sediu oral.
12. Lidia Eni. Coafajele indirecte în inflamaţia pulpei dentare.
13. A. Gumeniuc. Tratamentul edentaţiilor unidentare cu utilizarea im-
  plantelor dentare endoosoase.


                 52
14. F. Atamni. Internal Sinus lift without graft material combined with
  implant placement.
15. F. Atamni. Pterygomaxillary implants as a alternative approach for
  fixed rehabilitation of the atrophic maxilla.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Balan O. Unele aspecte ortopantomografice ale sinusului maxilar
  (cond. şt. – prof. univ. V. Topală, catedra Chirurgie oro-maxilo-
  facială şi stomatologie ortopedică FPM).
2. Zănoagă O. Hemoragiile postextracţionale dentare (date statistice)
  (cond. şt. – prof. univ. V. Topală, catedra Chirurgie oro-maxilo-fa-
  cială şi stomatologie ortopedică FPM).
3. Oineagră Vadim. Analiza comparativă a metodelor de amprentare
  funcţională în cazul edentatului total (cond. şt. – conf. V. Guţuţui,
  catedra Stomatologie ortopedică).
4. Ceclu C., Cheptănaru Olga. Utilizarea protezelor parţiale mobili-
  zabile scheletate pe culise în edentaţiile terminale (cond. şt. –
  asistent V. Buta, catedra Stomatologie ortopedică).
5. Gorgos I. Eficienţa metodelor de dezinfecţie a amprentelor (cond.
  şt. – asistent Oineagră V., catedra Stomatologie ortopedică).
6. Porosincov E. Actualităţi de tratament al despicăturilor labiale
  unilaterale (cond. şt. – conf. I. Lupan, catedra Stomatologie pe-
  diatrică).
7. Railean C., Railean S. Restabilirea defectelor dobîndite ale ţesutu-
  rilor moi ale regiunii faciale la copii (cond. şt. – conf. S. Railean,
  catedra Stomatologie pediatrică).
8. Suhan M. Materiale adezive contemporane utilizate în colajul
  tehnicii adezive fixe (cond. şt. – conf. V. Trifan, catedra Stomato-
  logie pediatrică).          SECŢIA NR. 11
     PROBLEMELE ACTUALE ALE FARMACIEI


                  53
  (Catedrele: Farmacognozie şi botanică farmaceutică, Chimie
   farmaceutică şi toxicologică, Farmacie socială, Tehnologia
 medicamentelor, Farmacologie şi farmacie clinică, Chimie generală
 Laboratoarele ştiinţifice: Cultivarea plantelor medicinale, Centrul
       Ştiinţific în Domeniul Medicamentului)
                    Aula nr. 4, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:  V. Procopişin, membru corespondent al AŞM, Om Emerit
Coordonatori: E. Diug, dr. habilitat, profesor universitar
       V. Gonciar, dr., conferenţiar universitar
       A. Nistreanu, dr., profesor universitar
       V. Valica, dr. hab., profesor universitar
       Ia. Tighineanu, dr. hab., profesor universitar
Secretari:   Nadejda Ciobanu, conferenţiar universitar
        Corina Ursu, rezidentă

Colaboratori
Comunicări:
1. V. Procopişin. Nicolae Testemiţanu – ilustru savant, patriot şi
  organizator al ocrotirii sănătăţii.
2. Olesea Cozmic, V. Procopişin, Larisa Procopişin. Rolul farma-
  cistului în tratamentul şi profilaxia astmului bronşic.
3. Tatiana Chiru, A. Nistreanu. Centaurea Cyanus L. – sursă de
  diverşi compuşi fenolici.
4. V. Priscu, V. Procopişin. Managementul medicamentului în pro-
  cesul de tratament al bolnavilor de tuberculoză.
5. V. Gonciar, S. Cerlat, D. Golovei, N. Bacinschi, T. Lupaşcu.
  Utilizarea enoxilului în tratamentul local al plăgilor.
6. Ursu Corina, Procopişin V. Studii farmacoepidemiologice în te-
  rapia antibacteriană.
7. Bezverhni Zinaida. Automedicaţia în contextul regulilor de bună
  practică în farmacie.
8. Luxmi Kant Goyal, E. Diug. Formularea şi studiul disponibilităţii
  farmaceutice a captoprilului din comprimate matriciale.


                 54
9. Liliana Olaru, Marina Glavan. Studiul disponibilităţii farma-
  ceutice a nifedipinei din comprimate.
10. Al. Znagovan, Gh. Mînăscurtă, V. Gaibu. Elaborarea tehnologiei
  şi standardizarea unei soluţii dentare.
11. Livia Uncu, N. Ciobanu, Olga Sandu. Elaborarea metodei spectro-
  fotometrice în vis pentru dozarea eritromicinei în crema antiac-
  neică.
12. Livia Uncu, V. Ghicavîi, Vl. Valica, Iu. Tihon, V. Cozmic. Utili-
  zarea cromatografiei pe strat subţire în analiza soluţiei nazale
  „Ravirin”.
13. Livia Uncu, Olga Staver, V. Valica, Oxana Vîslouh, P. Grosu.
  Elaborarea metodelor de dozare pentru Izohidrafural.

Postere:
1. Gh. Gorenau. Glicozidele diosgenolului izolate din bulbii Lilium
  henryi Baker.
2. A. Nistreanu jr., A. Nistreanu, E. Diug, M. Bodrug, O. Eremia.
  Dozarea flavonidelor speciei solidago canadensis L.
3. Victoria Ghidirim, O. Diug, C. Spînu, E. Diug, A. Nistreanu.
  Studiul acţiunii citotoxice şi activităţii antivirale a produselor
  extractive din specia Chelidonium majus L.
4. N. Ciobanu, Livia Uncu, V. Ghicavîi. Tehnologia şi standardizarea
  soluţiei nazale „Ravirin”.
5. Al. Znagovan, Gh. Goreanu, Cristina Lipova. Analiza fitochi-
  mică şi tehnologică a rădăcinii de pătrunjel.
6. Livia Uncu, E. Diug, V. Ghicavîi, A. Pleşca. Elaborarea metodei
  spectrofotometrice de analiză pentru supozitoare vaginale RAVISET.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
1. Capanji M. Automedicaţia şi preparatele OTC pe piaţa farmaceu-
  tică a Republicii Moldova (cond. şt. – prof. univ. V. Procopişin, şef
  catedră Farmacie socială).
2. Fabian L. Analiza Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din
  Republica Moldova (cond. şt. – prof. univ. V. Procopişin, şef ca-
  tedră Farmacie socială).

                 55
3. Brumărel A. Valabilitatea legilor termodinamice către sistemele
  biologice (cond. şt. – I. Tighineanu, prof. univ., catedra Chimie ge-
  nerală).
4. Bobinciuc A., Cechină N. Fermenţii ca catalizatori biologici.
  Ecuaţia lui Mahaielis-Menten (cond. şt. – I. Tighineanu, prof. univ.,
  catedra Chimie generală).
5. Guranda T. Complecşii metalelor ca remedii antitumorale (cond.
  şt. – Loghin Chistruga, conf. univ., catedra Chimie generală).
6. Ciochina M. Analiza calităţii substanţei medicamentoase CuSO4
  (cond. şt. – G. Budu, conf. univ., catedra Chimie generală).
7. Mazur E. Acidul ascorbic şi analiza lui calitativă şi cantitativă
  (cond. şt. – G. Budu, conf. univ., S.Melnic, lector superior, catedra
  Chimie generală).
8. Babeniuc A. Ultrasunetul şi aplicarea lui în medicină şi farmacie
  (cond. şt. – V. Sîrbu, conf. univ., catedra Chimie generală).
9. Bobrov E. Cromatografia ca metodă de analiză şi aplicarea ei în
  farmacie (cond. şt. – V. Sîrbu, conf. univ., catedra Chimie generală).
10. Ghenciu Iulia. Elaborarea tehnologiei şi studiul formelor farma-
  ceutice cu enoxil (cond. şt. – prof. univ. E. Diug, catedra Tehnologia
  medicamentelor).
11. Postică Margarita. Elaborarea unor forme farmaceutice cu ulei
  volatil de Ocimum basilicum pentru aplicarea în stomatologie (cond.
  şt. – conf. univ. N. Ciobanu, catedra Tehnologia medicamentelor).
12. Glavan Marina. Studiul disponibilităţii farmaceutice a nifedipinei
  din comprimate (cond. şt. – asist. L. Olaru, catedra Tehnologia
  medicamentelor).
13. Gaibu Veacesalv. Elaborarea tehnologiei şi standardizarea unei
  soluţii dentare (cond. şt. – conf. univ. T. Polişciuc, catedra Tehno-
  logia medicamentelor).
14. Pleşca Andrei. Elaborarea metodelor de analiză pentru supozi-
  toare vaginale RAVISET (conducător ştiinţific – Livia Uncu, confe-
  renţiar universitar, catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică).


15. Hangan Mariana. Cerucalul si metodele fizico-chimice aplicate în
  analiza chimică (conducător ştiinţific – Tamara Cotelea, doctor în
  farmacie, conf. univ., catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică).

                  56
16. Ciobanu Victoria. Procesul farmacocinetic şi rezultatele prepara-
  telor medicamentoase la locul de acţiune (conducător ştiinţific – Ta-
  mara Cotelea, doctor în farmacie, conf. univ., catedra Chimie
  farmaceutică şi toxicologică).
17. Harghel Dorina. Cele mai simple calcule aplicate în farmaco-
  cinetică (conducător ştiinţific – Tamara Cotelea, doctor în farmacie,
  conf. univ., catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică).
18. Abu Ionis Wafi. Aplicarea metodelor fizico-chimice în analiza
  clonidinei din băuturile alcoolice (cond. şt. – Tamara Cotelea, doctor
  în farmacie, conf. univ., catedra Chimie farmaceutică şi toxico-
  logică).
19. Scarlat Aliona. Sterioizomeria şi acţiunea farmacologică a prepa-
  ratului (conducător ştiinţific – Tamara Cotelea, doctor în farmacie,
  conf. univ., catedra Chimie farmaceutică şi toxicologică).
20. Dolghier Sofia. Unele aspecte ale utilizării plantelor medicinale în
  medicina naturistă din Moldova (catedra Farmacognozie şi botanică
  farmaceutică).
21. Colesnic Mariana. Ce cunoaştem despre gripa aviară (cond. şt. –
  Ed. Cheptea, catedra Farmacologie şi farmacie clinică).
22. Cerevatov Natalia. Aspectele contemporane ale farmacoterapiei
  tuberculozei pulmonare (cond. şt. – Ed. Cheptea, catedra Farmaco-
  logie şi farmacie clinică).
23. Osipov A. Unele date despre utilizarea neraţională a antibioticelor
  (cond. şt. – Ed. Cheptea, catedra Farmacologie şi farmacie clinică).
24. Alina Palii. Metode de analiză a fierului în siropul Ferumvit (cond.
  şt. – Iu. Tihon, asistent. univ., catedra Chimie farmaceutică şi
  toxicologică).
          SECŢIA NR. 12
  ACTUALITĂŢI ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE ŞI FILOLOGICE

        Subsecţia 1. FILOSOFIE ŞI BIOETICĂ


                  57
                    Aula nr. 3, 18 octombrie , ora 830

Preşedinte:  T. Ţîrdea, academician AIU, profesor universitar
Coordonatori: P. Berlinschi, dr., conferenţiar universitar
       Didina Nistreanu, dr., conferenţiar universitar


Secretari:   Daniela Rusnac, asistent universitar
        Doina Haidarlî, studentă an. 3, MG

Colaboratori
Comunicări:
1. Teodor N. Ţîrdea. Dimensiunile bioetico-noosferice ale umanis-
  mului planetar.
2. Vitalie Ojovanu. Context şi premise ale axiologiei medicale.
3. Anatol Eşanu. Bioetica şi islamul.
4. Sergiu Sprincean. Bioetica: de la biologie – etică – medicină la
  politică.
5. Ana Marin. Bioetica şi contextul sociocultural: impact al reflec-
  ţiilor antropologice asupra bioeticii.
6. Ludmila Bostan. Interferenţa bioeticii cu domeniul medical din
  perspectiva asigurării securităţii umane.
7. Daniela Rusnac. Dinamica proceselor sociale în context sinergetic.
8. Ion Banari. Procesul secularizării societăţii contemporane în con-
  textul bioeticii.
9. Ludmila Roşca. Evoluţionismul universal – principiu de temelie al
  Metateoriei Supravieţuirii.
Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
                 58
1. Haidarlî Doina. Altruismul – fenomen biosocial: analiză filosofică,
  bioetică şi medicală.
2. Roman Ion. Canibalismul drept manifestare polidimensională.
3. Eugeniu Oleineac. Fenomenul placebo în epoca medicinei con-
  temporane.
4. Mocanu Vitalie. Dragostea – fenomen psiho-fiziologic şi social-
  moral complex.
5. Frumusachi Victor. Sărutul din perspectivă etică şi psiho-fizio-
  logică.
6. Боровская Екатерина. Этические проблемы искусственного
  оплодотворения.
7. Pascal Viorica. Bioetica şi procrearea asistată medical.
8. Tîmbur Dragomir. Bioetica şi clonarea.
9. Gafiuc Nicolae. Aspecte bioetice ale medicinei de prevenţie.
10. Гебос Надежда. Биоэтика и демографическая проблема.
11. Факира Андрей. Биоэтика и стоматология.
12. Бучинский Владимир. Биоэтика и трансплантология.
13. Mîţa Tatiana. Eutanasia în contextul problemelor bioeticii.
14. Tea Degreiponte, Diana Brown. Ethics, medicine, business.
15. Arow Kotaiba,Watad Jalal. The problem of anthropogenesis:
  scientific and religious approaches.
16. Бабчинецки Лилиана. Республика Молдова на пути eвропей-
  ской интеграции: медицинские аспекты.
17. Юкельсон Мария. Биоэтические аспекты ксенотранспланто-
  логии.
18. Pletosu Igor. Bioetica şi cercetarea psihiatrică.
19. Topalo Tatiana. Dreptul omului de a fi creator. Ingineria genetică
  (aspectul bioetic).
20. Prepeliţa Ecaterina. Suicidul – problemă socială, medicală, bioetică.
21. Dogaru Ala. Clonarea: posibilitate sau realitate.
22. Liulica Doina. Orientări sexuale inadecvate: istorie, drepturi, mora-
  litate şi poziţii ştiinţifice.
23. Селегородцева Ольга. Биоэтическиe и социально-юридические
  проблемы «суррогатного» материнства.
24. Tăutu Rodica. Aspecte etico-morale ale avortului.
25. Bulat Alexandru. Binele şi răul – aspecte filosofice.
26. Gorea Olga. Moartea prin prisma multiculturalităţii.

                  59
27. Buracovschi Marin. Aspecte bioetice ale transplantului şi traficului
  de organe.
28. Ghervas Adrian. Aspecte bioetice ale experimentului asupra ani-
  malelor.


       Subsecţia 2. LIMBI MODERNE ŞI LATINĂ
                    Aula nr. 6, 18 octombrie, ora 830

Preşedinte:   Larisa Lupu, dr., profesor universitar
Coordonatori: N. Costiuc, lector superior, Secţia limbile franceză şi
       spaniolă
       L. Chiviriga, lector superior, Secţia limbile engleză şi
       germană
       Eugenia Mincu, lector superior, Secţia limbile română şi
       latină
Secretari:   Ala Grapilă, lector universitar, Secţia limbile franceză şi
        spaniolă
        Marcela Şimanschi, lector universitar, Secţia limbile
        engleză şi germană
        Argentina Chiriac, lector superior, Secţia limbile ro-
        mână şi latină
        Rodica Oineagră, studentă, Secţia limbile franceză şi
        spaniolă
        Mihaela Coliba, studentă, Secţia limbile engleză şi
        germană
        Irina Mămăliga, studentă, Secţia limbile română şi
        latinăColaboratori
Comunicări:
1. N. Costiuc, L. Lupu, V. Voloşciuc. Relaţia profesor–student, o
  nouă garanţie a supravieţuirii limbii franceze.

                  60
2. N. Doronin. Semantica sufixelor şi prefixelor în terminologia me-
  dicală engleză.
3. N. Ţurcan. Educaţia interculturală – imperativ al lecţiei de limba
  română.
4. M. Pruteanu. Metode activizante folosite la motivarea studenţilor
  alolingvi în procesul de însuşire a limbajului medical românesc.

Studenţi, rezidenţi
Comunicări:
        Subsecţia limbile franceză şi spaniolă
1. Amariţa Mihaela. ,,L’obésité” (Obezitatea).
2. Frumusachi Victor. „La perspective de la transplantation du
  cerveau” (Perspectiva transplantării creierului).
3. Guriţenco Nina. „La dépression” (Depresia).
4. Bogdan Ilie. „Les vitamines – une nouvelle approche” (Vitaminele,
  o nouă abordare).
5. Josan Andrei. „L’anxiété. Guérir sans médicaments” (Anxietatea.
  Tratament fără medicamente).
6. Sambriş Violina. „Dormir sans médicaments” (Să dormi fără me-
  dicamente).
7. Bobeica Maria. „Les effets de la radioactivité sur la santé de la
  population européenne” (Efectele radioactivităţii asupra sănătăţii
  populaţiei europene).
8. Calistru Tatiana, Băbălău Ana-Maria. „Pro ou contre la chirurgie
  plastique” (Pro sau contra chirurgiei plastice).
9. Braşoveanu Tatiana. „Euthanasie: pro et contre” (Eutanasia: pro şi
  contra).
10. Oboroc Elena. „Virus des hépatites et peau” (Viruşii hepatitelor şi
  pielea).
11. Enachi Victor. „Distrophie musculaire Duchenne” (Distrofia mus-
  culară Duchenne).
12. Condru Valentina. „Muscles” (Muşchii).
13. Domentii Marina. „Hémophilie” (Hemofilia).

        Subsecţia limbile engleză şi germană


                 61
1. Macovei Tatiana. „Genetic diseases” (Bolile genetice).
2. Gangur Doina. „The Cardiovascular System” (Sistemul cardiovas-
  cular).
3. Cucu Tatiana. „Parkinson Syndrome” (Sindromul Parkinson).
4. Jamba Dorin. „Genic therapyand its perspectives” (Terapia genică
  şi perspectivele ei).
5. Buruiană Ecaterina. „Hemophelia” (Hemofilia).
6. Chiforişina Vera. „Genetically modified products” (Produse
  modificate genetic).
7. Galbur Dragoş. „Oral Habits as a Reason of Molocclusion” (De-
  prinderi orale drept motiv în formarea malocluziilor).
8. Bujor Eugeniu. „Pathology of the Form and structure of the Teeth”
  (Patologia formelor şi structurii dinţilor).
9. Damir Natalia. „Plastic surgery” (Chirurgia plastică).
10. Goncear Tatiana. „Drugs of thecarbohydrate Group” (Medicamen-
  tele grupei carbo-hidraţilor).
11. Gusacinschi Alexandru. „Breast Cancer” (Cancerul mamar).
12. Gudima Alexandru. „Ovarian Cancer” (Cancerul ovarian).
13. Stupac Ion. „Knee arthroscopy” (Artroscopia genunchiului).
14. Antoniuc Olesea. „Physiological Basis of Human Vices” (Baza
  fiziologică a viciilor umane).
15. Ţarălungă Maxim. „Diabetes Mellitus” (Diabetul zaharat).
16. Sidorenco Svetlana. „Aromathérapie” (Aromoterapia).

         Subsecţia limbile română şi latină
1. Zacon Natalia. Concepţia despre om în medicină.
2. Uşanlî Alina. Nicolae Testemiţanu – medic, savant şi patriot.
3. Dudnic Iulia. Natura – refugiu şi remediu curativ pentru om.
4. Danci Aliona. Metode tradiţionale de tratare a maladiilor şi rolul lor
  în medicina ştiinţifică.
5. Ciobanu Nicolae. Fenomenul sinonimiei în terminologia medicală.
6. Condrea Dinu. Determinologizarea lexicului medical în limba
  română contemporană.
              SECŢIA NR. 13
BIBLIOTECA ÎN CONTEXTUL TRANZIŢIEI LA SOCIETATEA
             INFORMAŢIONALĂ
   (Biblioteca ştiinţifică medicală a USMF Nicolae Testemiţanu)

                  62
    Sala de lectură nr. 3, blocul didactic nr. 2, str. Mălina Mică, 66

Preşedinte:  Liubovi Karnaeva, directorul Bibliotecii ştiinţifice
        medicale
Coordonator: Silvia Ciubrei, director adjunct al Bibliotecii ştiinţifice
       medicale
Secretar:   Olesea Şendrea, bibliotecar, Centrul de Informare
        INFOMEDICA

Comunicări:
1. Liubovi Karnaeva. Biblioteca ştiinţifică medicală a Universităţii de
  Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”: repere strate-
  gice.
2. Silvia Ciubrei. Utilizarea complexă a tehnologiilor moderne şi a re-
  surselor informaţionale electronice: oportunităţi în asigurarea infor-
  maţională a proceselor de instruire, cercetare şi practică medicală.
3. Olesea Şendrea. Biblioteca universitară în contextul tranziţiei la
  Societatea Informaţională.
4. Silvia Hăbăşescu, Silvia Ciobanu, Larisa Mihăilă. Analiza flu-
  xului documentar intrat în colecţia Bibliotecii ştiinţifice medicale a
  Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”:
  aa. 2002–2006.
5. Svetlana Niţă. Cultura informaţională – componentă esenţială a
  culturii profesionale a specialiştilor din domeniul medicinei.
6. Irina Gangan. Catalogul electronic al Bibliotecii ştiinţifice medi-
  cale: noi posibilităţi de acces la informaţie.
7. Ecaterina Zasmenco. Misiunea strategică a bibliotecii electronice
  universitare în condiţiile spaţiului informaţional-educaţional.
8. Ludmila Costin. Instruirea continuă a bibliotecarilor – imperativ al
  timpului.
Postere:
1. Elizaveta Vedean, Elena Gheorghiu, Elena Golubenco, Maria
  Papuşoi, Vera Platon. Imaginea Bibliotecii ştiinţifice medicale în
  viziunea beneficiarilor: studiu de caz.

                  63
2. Mariana Vasilachi, Veronica Russu, Diana Postoronca, Elena
  Barbos. Gradul de utilizare a resurselor electronice de profil
  medical: studiu de caz la Centrul de Informare INFOMEDICA,
  Biblioteca ştiinţifică medicală.
3. Silvia Ciubrei, Diane Darrow, Donna Flake. The Moldovan –
  North Carolina Medical Library Partnership.
   ŞEDINŢA SENATULUI USMF „Nicolae Testemiţanu”
            Sala Senatului , 16 octombrie 2007, ora 1500
                64
1. Activitatea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
 Testemiţanu” în anul universitar 2006–2007
                                   Rector

              ŞEDINŢA ÎN PLEN
               Sala Senatului, 19 octombrie 2007, ora 1500


1. Activitatea şi viaţa profesorului universitar Nicolae Testemiţanu
2. Activitatea ştiinţifică în USMF „Nicolae Testemiţanu”
              V. Prisacari, prorector pentru activitate
              ştiinţifică, dr. hab., prof. universitar – 15 min.

3. Informaţie despre desfăşurarea Conferinţei anuale
                (preşedinţii secţiilor)       – 5 min.
4. Cercetările ştiinţifice studenţeşti şi ale rezidenţilor: realizări şi
  probleme
             D. Rotaru, preşedinte al S.Ş.S.R.  – 5 min.
5. Discuţii
6. Realegerea Consiliului Societăţii Ştiinţifice a Studenţilor şi
  Rezidenţilor
7. Menţiuni
                   65

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1032
posted:5/1/2011
language:Romanian
pages:65