Docstoc

alt

Document Sample
alt Powered By Docstoc
					               2007 ckESpf? ara'; tawGUtBuHK

                                &ufpGJ/ / 2011 ckESpf? arv 1 &uf


     tJ'DaeYreuf 8 em&Davmufu tar&duefpifwma'gifhu vÇuf&nfqdkifav;udka&muf
&SdcJhygw,f/ trSefwu,f twef;wuf&rnfhtcsdefu 9 em&DrS 12 em&D jzpfygw,f/
     usaemfh&JU twef;azmf udkcifaZmf( {&m0wDwdkif;? tdrfrJNrdKUe,f) tm; apmifhaecJhNyD;? a&muf
vmonfhtcgusrS twef;wuf&ef tar&duefpifwmxJ&Sd pmoifcef;qDodkY twloGm;a&muf&ef
apmifhaecJhjcif;yg/
     twef;xJodkYa&mufNyD;aemuf q&mjzpfolu ] tvkyform;or*¾ zGJUzdkY&Sdw,f? rif;wdkY roGm;
Mubl;vm;? twef;rwufvnf; cGifhjyKw,f } vdkYajymw,f/
     'geJY 15 rdepfcefYpOf;pm;NyD; tif'D,m;em;wuúodkvf (pmay;pm,l) wufaeaom usaemfh&JU
oli,fcsif; udkrsdK;aqGOD; (ausmufyef;awmif;) tm;? tay:xyfodkYwufí ac:vmNyD; cef;rqDodkY
xGufvmcJh&m vrf;wGif udkwdk;atmif?weomF&Dwdkif;? vli,fwm0efcHa[mif; (,cktcg xdkif;EdkifiH
rJaqmufNrdKUwGifa&muf&Sdaeol) eJYawGUNyD; olYudk vÇuf&nfwdkufyg[k ajymvmonfhtwGuf 3-a,muf
om; tar&duefpifwmtjyifzufodkY xGufvmcJhMuygw,f/
     vÇuf&nfaomufNyD; 15 rdepftMumwGif udkwdk;atmifrS jyefESifhrnf[kajymNyD; EIwfqufí
xGufoGm;ygonf/ a&ShqifhaemufqifhqdkovdkyJ udknDnDaZmf (ESpf&Snfaxmif'PfuscHae&ol)u
 ] udkatmifvdIifoef; tcrf;tem;u 3 em&DcGJrSNyD;r,f }vdkYajym&if; usaemfwdkY&Sd&m pm;yGJ0dkif;qDodkY
0ifxdkifaecJhw,f/ 45 rdepfcefYMumNyD;aemuf ] tajctaeuawmh wrsdK;jzpfaew,f? um;awG vlawG
uvnf; trsm;BuD;yJ? xl;qef;w,fAsm jyefMu&atmif }qdkNyD; usaemfajym&if;qdk&if; vÇuf&nfqdkif
u xNyD;txGufrSm vufxJwGifpum;ajympufudkifxm;wJh pGrf;tm;&Sifwpfa,mufu ] AdkvfBuD;u
um;ay:wufygvdkY cifAsm;wdkYudk ajymw,f } wqufwnf;rSmyJ a&ShuaeNyD; ydwf&yfvdkufw,f/
     ] um;ay:rwufEdkifbl;? cifAsm;wdkY AdkvfBuD;vJ rodbl; } vdkY usaemfu ajymvdkufw,f/ tJ'D
rSmwif vufxJwGif 0g;&if;wkwfudk,fpDudkifaqmifxm;aom pGrf;tm;&Sif[k ,lq&onfh 7 a,muf?
8 a,mufcefY 0dkif;xm;NyD; ] 'gawGrodbl;? cifAsm;wdkYudk um;ay:a&mufatmifwif&rSm igwdkY&JU
wm0efyJ }vdkYajym&if; EdkifiHjcm;a&;0efBuD;&Hk;ab;wGif tqifoifh&yfxm;aom &def;*sm;um;ay:odkY
twif;t"r® qGJwifcHcJh&w,f/
    um;ay:odkYa&mufNyD; owdxm;rdcsdefrSmawmh igwdkYESpfa,mufudk pGrf;tm;&Sif 21 a,muf
avmufu zrf;qD;ac:aqmifoGm;wmygvm;vdkY odvdkuf&w,f/ t&ufeHYwaxmif;axmif; xae
aom pGrf;tm;&Sifrsm;NcH&HvQuf EdkifiHjcm;a&;0efBuD;&Hk;ab;rSwqifh tifwmae&Sife,f[dkw,f a&Shu
vrf;twdkif; a&Twd*Hkbk&m;zufqDarmif;oGm;NyD;aemuf ] jrefrmtm;upm; urÇmudkvTrf;&rnf } [k
a&;om;xm;aom qdkif;bkwfBuD;atmufuae twGif;odkY 0ifa&mufoGm;w,f/ aemufrSod&onf
rSm usdKuúqHppfaMuma&;pcef;ygwJhAsm/
    udkol&defatmif? udknDnDaZmf? udka0vGif? udkausmfausmf? udka&T*sdK; wdkYtygt0if vlta,muf
30 cefY usaemfawGUvdkuf&awmh tHtm;oifhoGm;cJhw,f/ ydkNyD; tHtm;oifhp&maumif;wmuawmh
EIwfqufNyD; apmapmx jyefoGm;aom udkwdk;atmif udkjrifawGUvdkuf&jcif;yg/ 2 xyftaqmuf
ttHkjzpfNyD; OD;cGefjrifhxGef; ( oxHk? jynfolUvTwfawmfudk,fpm;vS,f) xm;&Sd&mae&m [kod&onf/
    tay:qHk;xyfodkY ac:aqmifoGm;NyD; a&Shaemuf0J,m "gwfykHtcsdKU &dkuf,lw,f/ aemuf
tzGJU 4 zGJUrS pwifppfaq;w,f/ vl&Tifawmf cspfzG,feJYwlaom &Jowif;txl;wyfzGJUrS 'kwd,wm0ef
&Sdolu ] 'Dae&mu taumif;twdkif; jyefxGufoGm;&w,fqdkwm r&Sdbl;? trSeftwdkif;omajym }
pNyD; ar;cGef;rsm;ar;ygawmhw,f/
    ] rif;wdkYu b,fvdkygcJhwmvJ }
    ] rif;wdkY bm&nf&G,fcsufeJY zGJUwmvJ }
    ] b,folawGeJY zGJUcJhwmvJ }
    ] ol&defatmif udkodvm; }
    ] tzGJUcsKyfrSm bmwm0ef&SdvJ }
    ] usaemf bmrS rodbl;? tar&duefpifwmrSm t*Fvdyfpmoifwef;wufaew,f } vdkY ajzcJh
ygw,f/ NyD;awmh cP tem;ay;w,f tJ'DtcsdefrSm udkwdk;atmifa&mufvmNyD; ] a[haumif?
atmifvdIifoef;BuD; tcef;jyefr,fajymNyD; b,fvdkvkyf 'Dudka&mufvmwmvJ } pNyD; usaemfhudk
EIwfqufvdkufawmh ] tJ'gtomxm; ta&;BuD;wmudk ajym&&if 'D pD'DacGudk wenf;enf;eJY
azsmufzsufypfEdkifatmif ulnDay;yg } vdkY ajymawmh csufcsif;yJ ] bmrS ryleJY } vdkY ajym&if;qdk&if;
vltkyfMum;xJ0ifoGm;NyD; xdkifaewJh ae&matmufu Murf;Mum;xJodkY xdk;xJhypfvdkufw,f/
    ] olYudk aus;Zl;wifw,f }
    naeydkif; arSmifpysdK;csdefrSmawmh udkol&defatmif? udknDnDaZmf? udka0vGif? udka&T*sdL;?
udkwifhvGifESifh usaemfom usef&pfcJhMuNyD; tjcm;olawGtm;vHk;udk vTwfay;vdkufw,f/
    nydkif;wGif usaemftygt0if 6 a,muftm; tv,frSmxm;NyD; NrdKUe,ftoD;oD;rS &Jowif;
txl;wyfzGJUrsm; NcH&HNyD; ntdyf&w,f/
    aemufwaeYrSm qufNyD;awmh ppfaq;w,f/
    ] tar&duefpifwmxJu b,fae&mrSm rif;wdkY tpnf;ta0; vkyfMuwmvJ }
    ] ydkufqH wjym;rSr&SdyJ tar&duefpifwmudk b,fvdkausmif;wufcJhvJ }
    ] rif;eJYtwl ausmif;wufaewJholawGxJrSm tzGJUcsKyfu vlb,fESpfa,muf&SdvJ }
    ] bmoifcef;pmawGygvJ? EdkifiHa&;taMumif;ygvm;? ausmif;qufwufcsifao;vm; }
    tJ'Dar;cGef;awG xkwfawmhwmyJ/ usaemfu ] ygwDwm0ef }[komajymNyD; ] Armausmif;awG
rSmvdk r[kwfyJ wpfa,mufeJYwpfa,muf rpyfpk&wJhtwGuf usaemfbmrS rodbl; } vdkYomajzvdkuf
w,f/
    aemufwaeYrSmvnf; xHk;pHtwdkif; xyfNyD;awmh ppfaq;w,f/
     ] rif;ukd b,fae&mrSmzrf;cJhwmvJ} [k ar;cGef;wpfckar;w,f? wpfqufwnf; uGsefawmf
ajymvkdufwmuawmh ] cifAsmwkdY jynfxJa&;u pnf;urf;r&Sdbl;? t&ufrI;aewJh pGrf;tm;&SifawG
u twif;r"r® um;ay:ac:wifvmwm jzpfw,fvkdY ajymjyvkdufwm...] jynfxJa&;ukd apmf
um;wm rif;u vGwfEkdifp&mtaMumif;r&Sdbl;? 'gaMumifh 'Dudpöukd aejynfawmfwif&r,f qkdjyD;
3-em&Davmuf xkdifckdif;xm;cJhygw,f/
     aemufwaeYrSmvnf; xHk;pHtwdkif; xyfNyD;awmh ppfaq;w,f/
olwkdYrar;cif uGsefawmfajymvkdufwmu ] uGsefawmh ausmif;pmtkyfawGaysmufoGmjyD? tJ'g cif
Asm;wkdYrSm wm0ef&Sdw,f? pmtkyftay:rSm tar&dueftpkd;&ykdif vkd&kdufxm;w,f ajymawmh &J
owif;txl;wyfzGJY tMuD;qkH;u wkdYwm0ef,lw,f pmtkyftpm;xkd;jyef0,fay;r,f tjyifa&muf
oGm;wJhtcg bmtifwmAskL;rSmrvkyfygeJY EkdifiHawmfrsufESmukdaxmufxm;jyD; rif;vufcHay;&r,f
wkdY arwÅm&yfcHw,f? 'Daeawmh em;vkdufygwJh/
     aemufwaeYrSmvnf; xHk;pHtwdkif; xyfNyD;awmh ppfaq;jcif;rjyKawmhbJ rif;eJYa&T*sKd;ukd
jyefvTwfay;zkdY aejynfawmfu trdefY&xm;w,f em;em;aeae aeygqkdjyD; aemufxyf 3-&uf
Mumonftxd rvTwfao;bJ qufxm;ygw,f?
     aemufawmhrS atmufxyfokdYac:jyD; EkdifiHawmf\vIdY0Sufcsuf tufOya'ukd vkdufemapmifh
xdef;ygrnf[k vufrSwfxkd;ckdif;ygonf/ jyD;awmh rSwfwrf;wif AD'D,kd&kduf,lxmjyD; uGsefawmfESifh
ukda&T*skdK;wkdYtm; um;ay:okdYwufckdif;jyD; &efuif;jrKdY&Sd OD;at;xGef;aetdrfwGif atmifvIdifoef;tm;
bmcGswf,Gif;csufrSr&SdbJ taumif;yuwdtwkdif; vufcH&&SdaMumif; vufrSwfxkd;apjyD; ESpfa,muf
wGJ "gwfykH&kduf,loGm;jyD; uGsefawmfvGwfajrmufcJhygw,f/
    aemufrSMum;od&onfrSm ukdol&defatmifwkdY ESpf&Snfaxmif'Pfrsm; uscHoGm;[kjzpfygw,f
pdwfraumif;p&mygbJAsm
    ukdol&DefatmifwkdYukd *kPfjyKaomtm;jzifh tjrefjyefvnfvGwfajrmufvmjyD; olwkdU&nfrSef;
xm;aom tvkyform;or*¾ay:xGef;vmygap
                             atmifvIdifoef;
                              twGif;a&;rSL;
                             jrKdYe,fpnf;&kH;a&;tzGJY
                             trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJYcsKyf

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1148
posted:5/1/2011
language:Maltese
pages:4