Docstoc

Kumpulan Shalawat (PDF)

Document Sample
Kumpulan Shalawat (PDF) Powered By Docstoc
					     
                

        
                   
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



          
           
          
                    
                    
   
 ١    ١٢
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          ×       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          ×       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             .×
                     
                 
                 
    
 ١١                ٢ 
                                      
                                      
 ‫ ﺻﻼة اﻟﻤﺤﺒﺔ‬                ‫ ﺻﻼة اﻟﺤﻤﺪ‬   
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
   .
                                      
                                      
                                      
                      
                               .              
                                      
   Shalawat Mahabbah 
                                         
                       Shalawat Hamdi    
                  
 sampaikanlah sholawat kepada 
 Duhai ya Allah,                                  
                 
 kami Nabi Muhammad SAW  
    jujungan                                    
                           Allah, bagi-Mu segala pujian  
                              Duhai ya
                 
 kecintaan-Mu kepada beliau,  
  sesuai kadar                                  
                              sebagaimana yang layak untuk-Mu,
   dan tambahkanlah bagi hamba, ya Allah  
                                        
                           shalawat kepada junjungan kami 
                           sampaikanlah
  pelindung hamba, kecintaan kepada beliau,  
                         Nabi Muhammad SAW dan segenap ahli  
                                        
                 sisi-Mu
 kedudukan beliau di  
   dan dengan                     keluarga beliau sebagaimana 
                                       yang layak  
                 
 hamba kesusahan yang kami  
  lepaskan dari                                    
                          serta ampunilah kami dan seluruh 
                           menurut-Mu,
       alami.              kaum muslimin sebagaimana 
                                       yang layak  
                                       
                           sesungguhnya Engkaulah Dzat  
                            menurut-Mu,
                        yang layak
                           ditaati dan layak memberikan  
                                           
                             ampunan.     
                                      
                
 ٩               ٤ 
                                 
                                 
 ‫ ﺻﻼة اﻷﻣﯿﺔ‬              ‫ ﺻـــﻼة اﻟﻔـــﺎﺗﺢ‬  
                                      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 .                                
                                 
                                 
                      .          
 Sholawat Ummi                          
                                 
                  
 sampaikanlah sholawat dan  
  Duhai ya Allah,                Sholawat Fâtih    
                   
setiap waktu dan keadaan kepada 
 salam dalam                               
                   
 Nabi Muhammad SAW, hamba- 
 junjungan kami                                
                          sampaikanlah sholawat kepada 
                          Duhai ya Allah,
 yang ummi dan   
 Mu, dan Nabi-Mu         sampaikanlah                
                          kami Nabi Muhammad SAW,  
                            junjungan
  pula sholawat         keluarga 
 dan salam kepada  dan                      tertutup,
                          (pintu rohmat) yang   
                           pembuka apa
                  qudrat  
   sahabat-sahabat beliau, dengan 
                      (kenabian) yang   
                            penutup apa     telah lalu,
keagungan Dzat-Mu.                         
                         kebenaran dengan kebenaran,  
                            penolong
                                  
                          kepada jalan yang lurus, juga  
                            penunjuk
                                   
                          sholawat kepada keluarga beliau, 
                          sampaikanlah
                                  kedudukan
                          yang sesuai dengan  
                          dengan sholawat
                     beliau yang agung.   
                                 
                                 
              
 ٧                  ٦ 
                                  
                                  
         Sholawat Munjiyat          ‫ ﺻـــﻼة اﻟﻤﻨﺠﯿﺎت‬  


                   
                      
                         
                            
                                 ِ      
                                          
                     
 sampaikanlah sholawat dan salam 
 Duhai ya Allah,                              
                                  
  kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW
                                  
                    
 keluarga dan sahabat beliau,  
   beserta seluruh                             
                                  
  sholawat yang
 dengannya Engkau selamatkan 
                                      
                     
 kejahatan dan kerusakan, yang 
  kami dari segala                             
                                  
  dengannya Engkau sucikan beliau
                                      
  dari segala keburukan, yang dengannya Engkau 
                                  
                                  
   angkat beliau
 dari segala keburukan, yang  
                                      
   dengannya Engkau angkat beliau ke setinggi- 
                                  
                     
 sisi-Mu, yang dengannya Engkau 
 tinggi derajat di
                                       
                                  
    sampaikan
 beliau pada tujuan tertinggi  
                                      
 berupa segala kebaikan dalam kehidupan di dunia 
                                  
                        .
                                       
 dan akhirat, dan
 sampaikanlah pula sholawat dan 
                                      
                    
 keluarga dan sahabat-sahabat  
   salam kepada                              
                                  
 beliau, sebanyak segala sesuatu dalam  
                                      
 pengetahuan-Mu.                          
                                  
                                  
                 
 ٥              ۸ 
                                    
                   
    ‫ ﺻﻼة ﻧﻮر اﻷ ﻧﻮار‬  
                        
                                         
                                ‫ ﺻﻼة ﻗَﻤﺮ اﻟﻮﺟﻮد‬  
                                    ِ        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
  .
                    .
                                         
                                    
                                    
   Shalawat Nuril Anwar         Sholawat Qomaril Wujud    
                                    
                                    
 Duhai ya Allah,
 sampaikanlah shalawat kepada 
                        Duhai ya Allah,
                         sampaikanlah sholawat kepada 
                                           
   cahaya dari segala cahaya,
                          junjungan
                         kami Nabi Muhammad SAW   
      rahasia dari semua rahasia,
                        rembulan
                         keberadaan di hari    ini,
yang menerangi semua kebingungan
                          dalam setiap hari dan pada hari kiamat
                                         
    dan pembuka pintu kemudahan, yaitu      secara rahasia maupun terang-terangan
                                    
  baginda Nabi
 Muhammmad SAW yang terpilih 
                          dalam kehidupan dunia maupun akhirat,
                                         
    serta kepada keluarganya yang suci,       juga sampaikanlah salam sejahtera
 sahabatnya yang   
     dan para         terpilih,
                                         
                            kepada seluruh keluarga, sahabat dan
                 
  sebanyak bilangan nikmat dan anugrah-Mu.
                         keturunan beliau.    
                                    
                                    
             
 ٣              ١. 
                                   


                 
       ‫ ﺻﻼة اﻟﻄﺐ اﻟﻘﻠﻮب‬  
                    
                        
                         ‫ﺻﻼة اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر‬   
                                           
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 .                    .
                                        
                                   
                                   
                                   
   Sholawat Tibbil Qulub           Shalawat Istighfar 
                                              
                                   
                   
 sampaikanlah sholawat kepada 
 Duhai ya Allah,                                  
                         sesungguhnya hamba memohon 
                         Duhai ya Allah,
   junjungan
 kami Nabi Muhammad SAW,  
                          kepada-Mu,
                         demi kemuliaan-Mu    maka
      obat
 hati dan penawarnya,          curahkanlah
                         shalawat kepada junjungan kami 
                                          
   keselamatan
 badan dan kesembuhannya,  
                                        dan Rasul, 
                         Nabi Muhammad SAW, semua Nabi
                                          
      cahaya
 mata dan sinarnya,          dan segenap
                         ahli keluarga dan sahabat beliau, 
                                          
   kekuatan ruh dan gizinya
                         agar Engkau
                         ampuni dosa-dosa hamba yang 
                                         
      dan
semoga juga tercurahkan           telah lalu
                         dan Engkau jaga hamba dari  
                                         
  atas segenap
 keluarga dan sahabat beliau.  
                        kemaksiatan dalam sisa umur hamba.  
                                         
                                   
                                   
             

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:3227
posted:4/26/2011
language:English
pages:7
Majlis Tasbih Majlis Tasbih http://
About