Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah atas Penyelewengan Wahabi (Malaysian ed) by majlistasbih

VIEWS: 352 PAGES: 27

									∫hC’G AõédG
    SENARAI HUJAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH KE ATAS
      PENYELEWENGAN AJARAN GOLONGAN WAHABI
 (PENGIKUT-PENGIKUT MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB DAN IBNU TAIMIAH)
                                        DAKWAAN DAN
               HUJAH GOLONGAN BENAR
No:     TAJUK         (Ahlus Sunnah)      DALIL      TANGGAPAN GOLONGAN
                                        SESAT(WAHABI)
                                                     RUJUKAN
                            Firman Allah Ta’ala:
                               ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰ‬              Kitab mereka:
                Menganggap atau       Maksudnya:                 Fathul Majid,
               mengatakan bahawa     "Dia(Allah) tidak  Wahabi menyamakan
      Maha Suci     Allah duduk atau    menyerupai sesuatu pun Allah dengan manusia  Karangan Abdul
     Allah daripada    bersemayam di atas    daripada makhlukNya,  dan juga binatang.  Rahman bin Hasan
                                                  bin Mohd bin Abdul
    bersifat duduk atau  arasy atau di atas kursi  baik dari satu segi  Mereka berkata:      wahab,
     bersemayam      dikira kafir kerana   mahupun dari semua  “Allah duduk di atas    m/s:356,
                yang demikian itu     segi, dan tidak ada     kursi”    Cetakan Darul Salam,
               adalah sifat makhluk    sesuatu pun yang                 Riyadh
                             menyerupaiNya"
1                            (Asyura ayat:11)

                           Firman Allah Ta’ala:
                              ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰ‬
                Allah Ta’ala tidak   Maksudnya: "Dia       Ibnu Baz        Kitabnya :
                 sama dengan   (Allah) tidak menyerupai (pemimpin wahabi)     Tanbihat Fi Rod Ala
    Maha suci Allah    makhlukNya, Dia     sesuatu pun dari               Man Taawwal Sifat,
                                       berkata: “penafian
   daripada anggota dan   tidak mempunyai    makhlukNya baik dari               m/s: 19, karangan
                anggota dan jisim              jisim dan anggota bagi  Ibnu Baz, terbitan :
       jisim                 satu segi mahupun dari Allah adalah suatu yang
                sebagaimana yang   semua segi, dan tidak              Riasah Ammah lilifta'
               dimiliki oleh makhluk  ada sesuatu pun yang      dicela”         Riyadh
                            menyerupaiNya".
2                           (Asyura ayat:11)
                                         DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK        (Ahlus Sunnah)        DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                         SESAT(WAHABI)
                                                         RUJUKAN

            Allah Ta’ala wujud
            tanpa tempat, kerana       Sabda Nabi:
            Dia yang menjadikan       ‫ﻛﺎ ﷲ ﻳﻜﻦ ﺷﻰ ﻏ‬                     Majalah Haji, bilangan
              tempat yang      Maknanya: "Allah wujud    Ibnu Baz mengatakan       49, juzuk 11 tahun
   Maha suci Allah
            mempunyai batasan-    pada azal(adaNya tanpa per-   bahawa zat Allah         1415 hijrah,
    dari tempat
           batasan, kadar tertentu   mulaan), dan belum wujud   Ta’ala itu di atas arasy      m/s :73 -74
           dan bentuk sedangkan      sesuatu selainNya"                       Makkah
            Allah tidak disifatkan     H.R al-Bukhari
3              sedemikian

                                         Wahabi mengatakan
                                         bahawa Abu jahal dan
                          Firman Allah Ta’ala      Abu lahab lebih ikhlas
                                          pengesaan tauhid      Kitab mereka: Kaifa
                         mengenai Abu lahab:
                                         mereka kepada Allah      Nafham Attauhid,
             Abu jahal dan Abu      ‫ﺐ‬    ‫ﺳﻴﺼ ﻧﺎ‬
    Abu jahal dan                               daripada orang Islam      Karangan Mohd
            lahab bukanlah dari   Maksudnya: kelak dia akan    yang mengucap dua
    Abu lahab                                                  Basmir,
            kalangan orang Islam    masuk ke dalam api yang   kalimah syahadah. ( yang       m/s: 16
                           menyala-nyala      dimaksudkan dengan orang       Riyadh
                          (Almasad ayat: 3)      Islam di sini ialah mereka
4                                        yang bertawassul dengan
                                        wali-wali dan para solihin )

                        Al hafiz Murtadha Azzabidi
                              berkata:                    Kitabnya:
                                         Soleh bin Fauzan
            Pengikut Asya’irah    ‫ﻃﻠﻖ ﻫﻞ ﻟﺴﻨﺔ ﳉ ﻋﺔ ﻓﺎﳌﺮ ﻢ‬                 Min Masyahir
                                         (wahabi) berkata:
    Asya’irah dan
            dan Maturidiah adalah       ‫ﻷﺷﺎﻋﺮ ﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ‬    “pengikut Asya’irah dan
                                                    Almujaddidin Fil
              golongan        Maknanya: jika disebut                   Islam,
    Maturidiah                Ahlus sunnah wal- jamaah   Maturidi tidak layak
             (Ahlus Sunnah                                 m/s: 32, terbitan:
                         yang dimaksudkannya ialah   digelar sebagai Ahlus
              wal jama'ah)                                Riasah ‘Ammah lilifta’
                          Asyairah dan Maturidiah   sunnah wal jamaah”
                                                       Riyadh
5                        kitab: Ithaf sadatil Muttaqin
                                       DAKWAAN DAN
           HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK        (Ahlus Sunnah)        DALIL       TANGGAPAN GOLONGAN
                                       SESAT(WAHABI)
                                                    RUJUKAN


                                                  Kitab mereka: Fathul
                                       Wahabi berdusta
                        Ahlus Sunnah wal Jama'’ah                  Majid,
                                      dengan mengatakan
    Pengikut-   Pengikut-pengikut    di kalangan umat Islam                Karangan: Abdul
                                      bahawa kebanyakan
   pengikut Imam  Imam Asy’ari adalah    di seluruh dunia adalah                  Rahman
                                        Ahlus Sunnah
     Asy’ari   golongan umat Islam    golongan asy’ari dan                   m/s 353
                                        mengkafirkan
                            maturidi                   Terbitan maktabah
                                       pengikut asya’irah
                                                  Darul Salam, Riyadh.
6
                        ‫ﻋﻦ ﻣﺎﻣﺔ ﺟﻼ ﻗﺎ ﻳﺎ ﺳﻮ ﷲ ﻧﺒﻴﺎ‬
                            ‫؟ ﻗﺎ ﻧﻌﻢ ﻣﻜﻠﻢ‬  ‫ﻛﺎ‬
                         Maknanya: "daripada Abi             kitab mereka: Al-iman
                          umamah, seorang lelaki  Wahabi mengatakan  Bil Anbiya’ Jumlatan,
             Ijma' ulama
                           bertanya nabi: "wahai   bahawa Adam     Karangan: Abdullah
    Nabi Adam    mengatakan bahawa
                          rasulullah adakah Adam  bukanlah nabi ataupun     bin Zaid,
            Adam adalah nabi
                          itu seorang nabi"? Beliau     rasul      cetakan Maktabah
                         menjawap: "ya, diturunkan               Islami, Beirut
                            wahyu kepadanya”
7                           H.R Ibnu Hibban.


                                                     Kitab mereka:
            Boleh melafazkan                                Kaifa Ihtadaitu Ila
            selawat seperti ini:                Ibnu Baz (pemimpin
                         Lafaz selawat ini tidak                  Tauhid,
   Berselawat ke                              wahabi) berkata:
    atas Nabi    ‫ﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋ ﻤﺪ ﻃﺐ‬     bercanggah dengan    "lafaz selawat ini adalah
                                                   Karangan: Mohd Jamil
             ‫ﺋﻬﺎ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻷﺑﺪ‬ ‫ﻟﻘﻠﻮ‬   Al-quran dan hadis                 Zainu, m/s: 83 dan 89,
                                           syirik"
                                                      Terbitan:
           ‫ﺷﻔﺎﺋﻬﺎ ﻧﻮ ﻷﺑﺼﺎ ﺿﻴﺎﺋﻬﺎ‬                                Darul Fatah
8
                                            DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK        (Ahlus Sunnah)          DALIL          TANGGAPAN GOLONGAN
                                            SESAT(WAHABI)
                                                        RUJUKAN
                              Firman Allah:
                         ‫ﷲ ﻟﻌﻦ ﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺪ ﻢ ﺳﻌ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬
            Api neraka tidak akan      ‫ﺑﺪ ﻻ ﺪ ﻟﻴﺎ ﻻ ﻧﺼ‬        Wahabi mengatakan     Kitab mereka
                fana'      Maksudnya: “Sesungguhnya        bahawa api neraka   Qaulul Mukhtar Li
             ( binasa), dan azab   Allah melaknati orang-orang
                                           itu akan binasa dan    Fanainnar,
    Api neraka     seksaan terhadap    kafir dan menyediakan bagi
                                           orang-orang kafir itu  Karangan: Abdul
            orang-orang kafir akan mereka api yang menyala-nyala,
                        mereka kekal di dalamnya selama-      tidak diazab    karim alhamid,
             berkekalan selama
                       lamanya, mereka tidak memperolehi     selama-lamanya    m/s : 8, Saudi.
               lamanya
                         perlindungan mahupun penolong”.
9                            (al Ahzab ayat: 65)

             Allah Ta'ala tidak                                   Kitab mereka:
            menyerupai manusia      Firman Allah :
            kerana Dia pencipta       ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰ‬                     ‘Aqidah Ahlul Iman
            mereka, dan pencipta  Maksudnya: "Dia (Allah)        Wahabi mendakwa     Fi Khalq Adam Ala
    Allah Ta’ala
            itu tidak menyamai  tidak menyerupai sesuatu pun       bahawa Allah      Suratir Rahman,
    tidak sama
            apa yang diciptakan  dari makhlukNya baik dari       mencipta manusia    Karangan: Mahmud
   dengan sesuatu   ( makhluk), Dia  satu segi mahupun dari semua       sama dengan rupa       Al Tuwaijiri,
    yang baharu    bukanlah zat yang segi, dan tidak ada sesuatu pun       bentukNya          m/s: 76
            bergambar, berbentuk   yang menyerupaiNya".                    (kitab ini dipuji oleh
            dan tidak mempunyai
10           kadar yang tertentu     (Asyura ayat:11)                        Ibnu baz)                        ‫ﻳﺎ ﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻛﺮ ﻟﻠﻪ ﻛﺮ ﻛﺜﻴﺮ‬
                                          Wahabi berkata:       Kitab mereka
                        Maksudnya: "Wahai orang-
                                        “ini adalah bid’ah dari   Halaqat Mamnu’ah,
     Lafaz     Berzikir dengan lafaz orang yang beriman berzikirlah
                                        golongan yang jahil yang   Karangan: Husam
             ini sebanyak seribu    dengan menyebut nama
    ‫ﻻ ﻟﻪ ﻻ ﷲ‬    kali adalah diharuskan  Allah, zikir yang sebanyak-
                                        keluar daripada landasan    ‘Aqod, m/s: 25,
                                        syariat kepada zikir yang    terbitan Darul
                             banyaknya".
                                         mensyirikan Allah”     Sahabah, Tonto.
                           (al Ahzab ayat: 41)
11
                                          DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK         (Ahlus Sunnah)        DALIL         TANGGAPAN GOLONGAN
                                          SESAT(WAHABI)
                                                        RUJUKAN

                            Nabi bersabda:
                        ‫ﻣﻦ ﺳﻦ ﻓﻲ ﻹﺳﻼ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﺟﺮﻫﺎ‬
                                          Wahabi berkata:
             Tarikat-tarikat sufi      ‫ﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ‬                    Kitab mereka:
                                         “perangilah golongan
   Tarikat – tarikat adalah benar kecuali   Maknanya: "Barangsiapa                  Majmu’ul Mufid Min’
                                          sufi sebelum kamu
      sufi     yang menyeleweng   yang mengadakan dalam Islam                 Aqidatit Tauhid, m/s:
                                          memerangi yahudi,
            daripada Al quran dan   perkara yang baik baginya                 102, Maktabah Darul
                                         sesungguhnya sufi itu
                Sunnah     pahala dan pahala bagi mereka                   Fikr, Riyadh
                                          adalah roh yahudi”
                         yang beramal dengannya"
12                            H.R Muslim

                         Setiap yang bersifat duduk
                         di atas sesuatu itu sama ada
                                                      Kitab mereka:
                          ianya serupa dengannya
                                          Wahabi terkeluar  Nazarot Wa Ta’aqubat
                         atau lebih besar atau kecil
    Makna istiwa'   Allah Ta’ala tidak                    dari Islam kerana   Ala Ma Fi kitab
                          daripadanya, semua itu
             disifatkan duduk di                   beriktikad bahawa     Assalafiah,
      ‫ﺳﺘﻮ‬        atas arasy
                         adalah sifat-sifat jisim yang
                                         Allah Ta’ala duduk di  Karangan: Soleh
                          mempunyai kadar yang
                                            atas arasy    Fauzan, m/s: 40
                         tertentu, sedangkan Allah
                                                    Darul Watan Riyadh
                         Ta’ala maha suci daripada
13                         perkara-perkara tersebut    Makna istiwa'    Mereka yang                       Wahabi berkata:       Kitab mereka:
    pada ayat :                Al Hafiz Subki berkata:
             mentafsirkan istiwa'                     “ siapa yang      Halaqat Mamnu’ah,
                          “ tafsiran istiwa' dengan
            dengan makna istaula’                   mentafsirkan istiwa’   Karangan: Husam Al
    ‫ﻟﺮ ﻦ ﻋ ﻟﻌﺮ‬   (berkuasa) tidak kafir
                          makna berkuasa bukanlah
                                         dengan makna istaula   ‘Aqod, Darul Sohabah
                         suatu perkara yang dicegah”
      ‫ﺳﺘﻮ‬      bahkan dia muslim                    (berkuasa) dikira kafir”      Tonto

14
                                           DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK        (Ahlus Sunnah)        DALIL         TANGGAPAN GOLONGAN
                                           SESAT(WAHABI)
                                                         RUJUKAN            Al Kursi adalah jisim     ‫ﻷ‬   ‫ﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﻟﺴﻤﺎ‬      Kata Usaimin        Kitabnya:
             yang besar berada
                         Maknanya: “Dan kursi milik     (wahabi): "Al Kursi    Tafsir Ayat, Kursi,
     Al Kursi   di atas arasy, dicipta
                         Allah itu seluas langit dan   itu adalah tempat letak   m/s: 19, Maktabah
             oleh Allah tanpa
            berhajat kepadanya          bumi           kedua kaki Allah".      Ibnu Jauzi

15
                                          Tanggapan wahabi sama
                                           dengan tanggapan ahli
                                          falsafah yang mengatakan       Kitab:
            Alam itu jenisnya dan                     bahawa jenis alam itu
                afradnya        Firman Allah:         adalah azali (tidak ada
                                                         Syarah Attohawiah,
                            ‫ﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰ‬       permulaan). Tanggapan   Karangan: Ibnu Abil Iz,
             (benda-benda yang
      Alam                 Maknannya: “ Allah pencipta    mereka ini memberi erti  m/s132, Maktabah Islami,
             terdiri daripadanya)                   bahawa sebelum kewujudan
                           segala sesuatu”.                     Beirut (kitab ini dipuji
             semua itu adalah     (Azzumar ayat: 62)
                                          makhluk ini ada makhluk
                                                        oleh pemimpin wahabi
                                           dan sebelumnya ada
              ciptaan Allah                      makhluk yang lain dan      Ibnu Baz)
16                                         begitulah seterusnya tanpa
                                              permulaan

              Orang Islam
            dibolehkan berdoa     Hadis doa keluar masjid:
             dengan doa ini:     ‫ﻟﻠﻬﻢ ﻧﻲ ﺳﺄﻟﻚ ﺑﺤﻖ ﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ‬   Soleh bin Fauzan
                      ‫ﱠ‬
            ‫ﻟﻠﻬﻢ ﺑﺠﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻒ‬    Maknanya: “Ya Allah       dan selainnya dari       Kitabnya:
     Bertawasul
               ‫ﻣﺮﻳﻀﻲ‬       sesungguhnya aku meminta      golongan wahabi        Attauhid,
   dengan kemulian
            “Ya Allah dengan      kepadaMu dengan berkat     mengatakan bahawa        m/s: 70,
      nabi     kemulian ( ‫)ﺑﺠﺎ‬                     tidak boleh betawasul       Riyadh
                         kebenaran orang-orang yang
             nabi Muhammad       meminta kepada Mu"      dengan kemulian nabi
17          sembuhkanlah penyakit      H.R Ibnu Majah
                ku
                                             DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK        (Ahlus Sunnah)           DALIL         TANGGAPAN GOLONGAN
                                             SESAT(WAHABI)
                                                         RUJUKAN

                               Nabi bersbda:
            Boleh mengkhusukan       ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎ ﻓﻘﻮﻣﻮ‬
                               ‫ﻟﻴﻠﻬﺎ ﺻﻮﻣﻮ ﻧﻬﺎ ﻫﺎ‬    Soleh bin Fauzan dan
            puasa di nisfu sya'ban                     selainnya dari puak     Kitabnya:
             dan berqiamullail       Maksudnya: "Apabila tiba     wahabi berkata:      Attauhid,
   Nisfu Sya'ban                  malam nisfu sya’ban maka
            dengan mengerjakan                       ”haram mengkhususkan   m/s: 101, Riyadh,
                            bangunlah pada malamnya    sembahyang dan puasa      Saudi
             sembahyang pada
                           (qiamullail) dan berpuasalah   pada nifsu sya’ban”
              malamnya             pada siangnya".
18                             H.R Ibnu Majah


                                      Wahabi
              Menzahirkan  Orang –orang Islam di timur  mengharamkan
             kegembiraan dan  dan di barat semuanya   perayaan dan jamuan
                                                          Kitabnya:
    Sambutan    merayakan dengan   ( melainkan golongan    makan sempena
                                                         Attauhid ,
    perayaan    menjamu makanan    wahabi) menyambut     maulidur rasul,
                                                        m/s: 116. Riyadh,
   maulidur Rasul  sempena kelahiran  maulidur Rasul yang    mereka mengatakan
                                                           Saudi
            nabi kita Muhammad    disepakati oleh     perbuatan ini
            adalah diharuskan   ulama-ulama Islam   adalah sama dengan
19                                   perbuatan yahudi

             Kaum muslimin di                        Ibnu Fauzan berkata:
            kalangan ulama dan                        ” orang jahil dari
                                                          Kitabnya:
             orang awam sejak                        kalangan umat Islam
                           Cendekiawan Islam dari                    Attauhid,
            hampir 900 tahun yang                     dan ulama-ulama mereka
                           kalangan ulama-ulama                   m/s: 120. Riyadh,
    Perayaan    lalu merayakannya,                       yang sesat merayakan
                            hadis, feqah dan tafsir                    Saudi
   maulidur Rasul   hal ini disebut di                        maulidur rasul.
                            berkumpul merayakan                     dan kitab:
               dalam kitab:                      Ibnu Baz pula berkata:
                              maulidul rasul                   Tahzir Minal Bidaah,
             ‫ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻨﺬﻳﺮ‬                   "perayaan maulidur
                                                           m/s: 5
20             Karangan: Ibnu                       rasul adalah menyamai
                 Dihyah                           orang yahudi”
                                          DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)        DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                          SESAT(WAHABI)
                                                        RUJUKAN

                                        Wahabi menganggap
                                         perayaan-perayaan    Kitabnya:
                       Perkara-perkara ini tidak      seperti ini adalah
     Perayaan                                            Attauhid,
                      bercanggah dengan syari’ah      haram sedangkan
     sempena                                             m/s: 120
            Menyambut perayaan-  dan tidak ada dalil dari     di waktu yang sama Karangan Ibnu fauzan
    mengingati
             perayaan sebegini  Al quran dan hadis yang      mereka menyambut
   Isra' dan Mi'raj,                             perayaan kemuncak   Riyadh, dan kitab:
             adalah dibolehkan  mengharamkan perkara
   Ma’al hijrah dan                               dakwah ketua   Bahs Usbu’ Sheikh
                      tersebut bahkan ianya suatu
     selainnya                                mereka Mohd bin  Muhammad bin Abdul
                         perkara yang baik
                                        Abdul Wahab selama    Wahhab.
21                                          seminggu

                                                       Sebagaimana yang
                               Sabda Nabi:                   diceritakan dalam
                           ‫ﻛﻔﺮ ﻟﺮﺟﻞ ﺧﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﺪﻫﻤﺎ‬                  kitab:
               Tidak boleh      Ertinya: "Apabila seseorang Wahabi mengkafirkan     Suhubul Wabilah,
             mengkafirkan orang     itu mengkafirkan saudaranya  umat Islam yang      Karangan mufti
    Orang Islam
             Islam tanpa sebab      (tanpa sebab syarak) maka  mengingkari aqidah     makkah: Mohd bin
             yang diterima syarak   kekafiran sudah mengenai salah   mereka.          Abdullah
                            satu diantara keduanya".               Al hanbali (beliau
                               H.R Muslim                   adalah ulama Ahlus
22                                                        Sunnah)

              Dibolehkan umat
             Islam berdoa dengan                    Wahabi berkata:
                 doa ini:                                 Kitab yang bertajuk:
                                           “tawasul dengan
     Bertawasul    ‫ﻟﻠﻬﻢ ﺑﺠﺎ ﻟﻴﺎﺋﻚ ﻧﺒﻴﺎﺋﻚ‬  Tawasul seperti ini tidak
                                           kemulian mereka
                                                      ‘Aqidatul Mukmin,
   dengan wali-wali      ‫ﻓﺮ ﻛﺮﺑﻲ‬       bercanggah dengan
                                         adalah syirik dan boleh
                                                         Karangan:
             Maknanya: "Ya Allah     Al Quran dan hadis                  Abu bakar Al Jazairi
   dan para solihin                              mengeluarkan mereka
             dengan kemulian wali-      Rasulullah                    (pemimpin wahabi)
                                        dari Islam dan berkekalan
              wali dan juga nabi-                                  m/s: 144
             nabiMu hilangkanlah                     dalam neraka”
23               dukacitaku"
                                       DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK        (Ahlus Sunnah)       DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                       SESAT(WAHABI)
                                                   RUJUKAN

             Golongan Ahlus
             sunnah sentiasa
             berhati-hati dan
            berwaspada daripada  Lebih 100 buah kitab
     Wahabi     ajaran wahabi yang dikarang untuk membantah
             sesat dan fatwa-   fahaman mereka
            fatwa mereka yang
            bercanggah dengan
24             agama Islam


             Sheikh Sirajuddin
                Abbas
              (wafat 1403 h)    Nama Kitab beliau:                 Sila rujuk kitab:
               mengarang    Siraj Tholibien Ala Minhaj              ad Dalil kafi firrod
     Wahabi      kitab bantahan   Al-Abidin Ila Jannah Rabil                alal wahabi
             terhadap wahabi        Alamin                  karangan Misbah bin
             dan Ibnu Taimiah                              Ahmad al Beiruty
             bagi menjelaskan
25            keburukan mereka

                      Saidatuna Aisyah bertanya
                      kepada Rasulullah: “Apakah Usaimin (pemimpin
                        yang perlu dia (Aisyah)  wahabi) berkata:
    Menziarahi  Harus bagi wanita   katakan ketika menziarahi                 Lihat kitab:
                                    “perbuatan menziarahi
   kubur Nabi dan menziarahi kubur nabi                             Fatwa Muhimmah,
                       kubur”, maka Rasulullah  kubur bagi perempuan   m/s: 149-150, cetakan
   kubur muslimin   dan kubur
                        menjawab: "katakanlah: itu adalah haram, dikira     Riyadh
    bagi wanita  orang –orang Islam
                          ‫ﻟﺴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﺎ‬    dosa besar walaupun
                         ‫ﻣﻦ ﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬  menziarahi kubur nabi”
26
                          H.R Muslim
                                                 DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK        (Ahlus Sunnah)           DALIL             TANGGAPAN GOLONGAN
                                                 SESAT(WAHABI)
                                                             RUJUKAN

                             Firman                             Kitab mereka:
                       Allah Ta'ala: ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰ‬  Wahabi mengatakan             Aqidah Ahlul Iman
             Allah Ta’ala tidak  Maksudnya: "Dia (Allah)     bahawa Allah              Fi Khalq Adam Ala
            menyerupai manusia, tidak menyerupai sesuatu pun menciptakan manusia              Suratir Rahman,
   Maha suci Allah
             kerana Dia tidak  dari makhlukNya, baik dari   berupa wajahNya,             Karangan Mahmud
   daripada bentuk
            mempunyai rupa dan satu segi mahupun dari semua mereka berkata: ”Allah              Al Tuwaijiri,
               bentuk    segi, dan tidak ada sesuatu pun Ta'ala mempunyai zat            m/s 40, 91, Darul
                         yang menyerupaiNya"     yang berbentuk”                 Liwa'
27                         (Asyura ayat:11)                             Riyadh

                                                             Kitab wahabi:
                                                            Fatawa Aqidah,
                                                 Wahabi berkata:
                                                            Karangan Usaimin,
                          Jikalau kalam Allah itu             “kalam Allah itu
            Kalam Allah Ta’ala                                       m/s: 72, dan kitab:
                          berhuruf dan bersuara            berhuruf dan bersuara"
                                                           Nazarot Wa Ta’aqubat
    Kalam Allah   itu tidak berhuruf     nescaya kalamNya itu            (yang dimaksudkan
                                                             Ala Ma Fikitab
            dan tidak bersuara    makhluk seperti perkataan           dengannya adalah
                                                              Assalafiah,
                              manusia                kalam Allah yang
                                                            Karangan Fauzan,
                                                    azali)
                                                            m/s: 23 Riyadh
28

                               Rasulullah bersabda:
     Allah Ta’ala               ‫ﻟﻠﻬﻢ ﻧﺖ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻮﻗﻚ ﺷﻰ ﻧﺖ ﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻠﻴﺲ‬
              Allah Ta’ala ada             ‫ﻧﻚ ﺷﻰ‬
     tidak diliputi
             tanpa diliputi oleh    Maknanya: “Engkau al zohir (setiap                 Kitab mereka:
      oleh enam               sesuatu menunjukan akan wujudNya), tidak   Wahabi mengatakan
            arah penjuru, adaNya                                      Fatawa Aqidah,
     arah penjuru                 ada sesuatu di atasMu, dan engkau     bahawa zat Allah
            tanpa bertempat tidak   Al Batin ( yang tidak dapat dibayangkan),              Karangan Usaimin,
    (atas,bawah,kiri                                    berada di atas arasy
             di arasy dan tidak di     tidak ada sesuatu dibawahMu”.                   m/s: 75
   kanan,depan dan                H.R Muslim.Jadi jikalau tidak ada
                 langit
      belakang)                sesuatu di atasNya dan di bawahNya
29                         bererti Allah tidak berada di tempat.
                                           DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK         (Ahlus Sunnah)       DALIL          TANGGAPAN GOLONGAN
                                           SESAT(WAHABI)
                                                      RUJUKAN


             Allah Ta’ala tidak               Wahabi mengatakan
             disifatkan dengan  Golongan yang berada di    bahawa Allah
                                                      Kitab mereka:
                      landasan yang benar (Ahlus bergerak. Mengikut
   Maha suci Allah   bergerak atau                                 Fatawa Aqidah,
                       Sunnah)telah bersepakat tanggapan mereka ini
   dari pergerakan  berpindah dari satu                               Karangan Usaimin,
                        bahawa pergerakan itu   Allah bergerak dari
           tempat ke tempat yang adalah dari sifat makhluk                    m/s: 742
                                    sudut atas ke bawah
                 lain                 dan dari bawah ke atas
30

                                         Wahabi mengatakan
                         Ibnu Omar (sahabat
                                           bahawa haram       Kitabnya:
                       Nabi) pernah suatu ketika
            Memendekkan janggut                    memotong janggut    Tahqiq Wal Idhoh
                        dia menggenggamkan
             yang panjang agar                     walaupun sedikit   Likasir Min Masail
    Janggut lelaki            janggutnya dan memotong
             kelihatan kemas                     pada semua keadaan,   Alhaj Wal Umrah
                        janggut yang melebihi
             adalah dibolehkan                     sebagaimana yang      wazziarah,
                         genggamannya itu.
                                         dikatakan oleh ketua     m/s: 16
                         Riwayat: Abu Daud
                                          mereka Ibnu Baz
31
                        Rasulullah mendoakan kepada
                        wanita yang menambah pakaian
                        untuk menutup aurat dengan    Ibnu Baz (pemimpin
                            memakai seluar:      wahabi) mengatakan
               Wanita tidak       ‫ﺣﻢ ﻟﻠﻪ ﻟﻤﺘﺴﺮ ﻻ ﻣﻦ ﻟﻨﺴﺎ‬                Majalah Dakwah,
                                           bahawa wanita
    Wanita yang   diharamkan memakai         Maknanya:                  bilangan: 1493, tahun
   memakai seluar                                dilarang memakai
             seluar di hadapan  "Mudah-mudahan Allah merahmati                  1995.
                         mereka yang memakai seluar    seluar walaupun
               suaminya                                     m/s: 28
                         dari kalangan wanita". (kerana  seluar yang luas di
                        menambahkan pakaian untuk     hadapan suaminya
32                            menutup aurat)
                             H.R Al Baihaqi
                                         DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)       DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                         SESAT(WAHABI)
                                                     RUJUKAN


                             Sabda Nabi:
                            ‫ﻣﻦ ﻛﺮﻧﻲ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﻋﻠﻲ‬   Ibnu baz mengatakan
               Selawat ke atas
                           Maksudnya: "Siapa     bahawa perkara    Ta'liq Ibnu baz dalam
    Selawat ke atas    nabi secara jelas
                          yang mengingatiku maka  tersebut adalah bid'ah   kitab Fathul Bari,
   nabi selepas azan  selepas azan adalah
                          berselawatlah ke atasku"   yang sesat wajib   Darul Ma'rifah, Beirut
                dibolehkan
                         H.R: Al Hafiz Abu Ya’la dan    ditegah
                             selainnya
33
                                                     Peristiwa ini
                           Rasulullah bersabda:   Wahabi mengatakan
                                                    berlaku di masjid
                         ‫ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺮ ﺣﺪ ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﺟﻞ‬  bahawa selawat
                                                   Al Baqa' Damascus,
             Selawat ke atas Nabi       ‫ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎ‬   ke atas nabi secara
                                                    sebagaimana yang
                              Maknanya:       jelas selepas azan
    Selawat ke atas  selepas azan adalah                            diceritakan oleh imam
   nabi selepas azan  zikir yang mendapat  "Siapa yang selawat Ke atasku seumpama orang yang masjid Ar Raudhah
                         sebanyak satu kali maka Allah bersetubuh dengan
                 pahala      memberi baginya dengan              di Damascus, Syiria,
                                         ibunya, maknanya
                            sepuluh kebaikan".               dalam kitab beliau:
                                         perbuatan tersebut
                              H.R Ahmad                    Al-Isobah,
34                                        dikira dosa besar
                                                       m/s: 8


                             Sabda Nabi:
                          ‫ﻣﻦ ﻗﺒﺮ ﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ‬   Ibnu Baz mengatakan
              Terdapat                                 Kitabnya: Tahqiq Wal
                                        bahawa hadis-hadis
   Menziarahi kubur hadis-hadis yang      Maknanya: "Siapa yang                Idhoh Likasir Min
                                        yang menceritakan
            kukuh menceritakan     mengziarahi kuburku maka                Masail Alhaj
   nabi Muhammad kelebihan menziarahi                   kelebihan menziarahi
                          wajib baginya mendapat                 Wal Umrah,
                                        kubur nabi adalah
              kubur nabi           syafaatku".                    m/s: 89
                                           palsu
                            H.R Darulqutni
35
                                             DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)        DALIL           TANGGAPAN GOLONGAN
                                             SESAT(WAHABI)
                                                          RUJUKAN
                        Dalam riwayat Bukhari terdapat
                        hadis yang menceritakan bahawa
                          pernah satu ketika nabi lalu
                         di tepi dua kubur, kemudian     Ibnu Baz berkata:
             Meletakan pelepah
    Meletakkan                mengambil pelepah tamar lalu      ”meletakan pelepah   Ta'liq Ibnu Baz dalam
              tamar atas kubur
   pelepah tamar di             mematahkannya dan meletakkan      tamar di atas kubur   kitab Fathul Bari,
             orang Islam adalah  setiap pelepah ke atas dua kubur
     atas kubur                                  bukanlah suatu perkara  Darul Ma’rifah, Beirut
               dibolehkan        itu lalu bersabda:       yang disyariatkan”
                              ‫ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬﻤﺎ‬
                        "mudah-mudahan diringankan azab
36                           mereka" H.R Bukhari

                            Sabda Nabi:
                       ‫ ﻣﻦ ﺟﺎ ﻧﻲ ﺋﺮ ﻻ ﻳﻬﻤﻪ ﻻ ﻳﺎ ﺗﻲ ﻛﺎ ﺣﻘﺎ‬Ibnu Baz mengatakan
                           ‫ﻋﻠﻲ ﻛﻮ ﻟﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎ‬       bahawa haram
                                         bermusafir untuk  Kitabnya: Tahqiq Wal
             Perkara tersebut   Maknannya:” Sesiapa yang menziarahi kubur nabi
   Bermusafir untuk                                        Idhoh Likasir Min
             adalah dibolehkan   datang menziarahiku dan
     menziarahi                              walaupun bagi mereka   Masail Alhaj
            bahkan digalakan oleh  tidaklah dia niatkan kecuali
     kubur nabi                               yang mengerjakan    Wal Umrah,
               syarak     menziarahiku, sesungguhnya haji, dan juga mereka     m/s: 88,90,98
                          dia berhak mendapat     yang berjauhan dari
                            syafa’atku”.
37                          H.R Attobroni
                                           Madinah

                 Lafaz     Lafaz ini mengandungi pujian bagi
                                                         Majalah Al Buhusul
               (‫)ﺻﺪ ﷲ ﻟﻌﻈﻴﻢ‬       Allah, Allah berfirman:     Ibnu Baz mengatakan
                                ‫ﻗﻞ ﺻﺪ ﷲ‬                     Islamiah, keluaran
              sesudah selesai                        bahawa lafaz
                               Maksudnya:                  Riaasah Buhusul ‘Alamiah
                membaca                           ‫ﺻﺪ ﷲ ﻟﻌﻈﻴﻢ‬
      Lafaz                  “ Katakanlah: benarlah apa yang              wal Ifta’, bilangan: 45,
              Al Quran adalah
                             difirmankan Allah”.       selepas selesai     tahun 1416 H
    ‫ﺻﺪ ﷲ ﻟﻌﻈﻴﻢ‬       diharuskan        Dan firmanNya lagi:       membaca Al quran Riyadh. Dan kitab mereka:
             sebagaimana yang         ‫ﻣﻦ ﺻﺪ ﻣﻦ ﷲ ﻗﻴﻼ‬
                                            adalah bid'ah yang   Taujihat Islamiah,
              telah maklum di   Maksudnya: "Dan siapakah yang lebih
                                                sesat    Karangan: Mohd Zainu
38            kalangan umat Islam   benar perkataan daripada Allah?"
                                                           m/s: 81
              di pelusuk dunia       (Annisa’ ayat: 122)
                                           DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)        DALIL         TANGGAPAN GOLONGAN
                                           SESAT(WAHABI)
                                                        RUJUKAN

                      Ayah dan abangnya Sheikh
                        Sulaiman dan ulama-                     Risalah Muhammad
                                     Muhammad bin Abdul         bin Abdul Wahab
                        ulama yang sezaman
   Muhammad bin    Beliau adalah     dengannya dan juga    Wahab berkata: “ tidak       untuk penduduk
    Abdul Wahab  penyebar ajaran yang mereka yang datang selepas   ada seorang pun dari       Riyadh berjudul:
     (pengasas    terpesong dari  kematiannya mengingatkan kalangan guru-guruku            Tarikh Najd,
   gerakan wahabi) Al Quran dan Sunnah  supaya berhati-hati dari  yang mengetahui makna:       Tulisan Husain bin
                      kesesatannya.Hal ini tercatat                     Ghonnam
                           dalam kitab:        ‫ﻻ ﻟﻪ ﻻ ﷲ‬
                                                        m/s: 138-137
39                      ‫ﺋﺢ ﳊﻨﺎﺑﻠﺔ‬  ‫ﻟﺴﺤﺐ ﻟﻮ ﺑﻠﺔ ﻋ‬

                              Sabda Nabi:
              Harus melafazkan    ‫ﻋﻮ ﺑﺎﷲ ﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ‬
              kalimah qodim bagi          ‫ﻟﻘﺪﻳﻢ‬
    Melafazkan                                 Wahabi mengingkari     Ta'liq dari kitab
             Allah dengan makna   Maknannya: "Aku berlindung
    kalimah Qodim                               lafaz qodim bagi Allah,     mereka:
             Allah bersifat azali,   dengan Allah yang Maha    mereka mengatakan      Fawakil Ezab,
      (‫)ﻗﺪﻳﻢ‬      (adaNya tanpa     mulia dengan zatNya yang     ini berasal dari    m/s: 52, Muassah
   bagi Allah Ta’ala  permulaan). Perkara   mulia dengan kekuasaannya     fahaman falsafah     Risalah, Beirut.
              ini disepakati oleh  yang qodim" (kekuasaanNya
                ijma' ulama       tanpa permulaan).
40                            H.R Abu Daud

                             Firman Allah:
                              ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰ‬
              Allah Ta’ala tidak                  Wahabi menyifatkan         Kitab:
    Maha suci Allah               Maksudnya: "Dia (Allah)
               boleh disifatkan                    Allah dengan       Syarh Attohawi,
   daripada bersifat             tidak menyerupai sesuatu pun
              dengan turun dari                   sifat-sifat manusia,    Karangan: Ibnu Abil
   turun secara hissi              dari makhlukNya, baik dari
             sudut atas ke bawah                  mereka berkata: “Allah        Iz,
    (turun dengan
             kerana itu adalah dari satu segi mahupun dari semua Ta’ala turun dari sudut       m/s: 286
      zatnya)               segi, dan tidak ada sesuatu pun
              sifat-sifat makhluk                   atas ke bawah”     cetakan tahun: 1988
                           yang menyerupaiNya".
41                           (Asyura ayat:11)
                                          DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)        DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                          SESAT(WAHABI)
                                                       RUJUKAN

                          Terdapat dikalangan wanita   Ibnu Baz (pemimpin
                                         Wahabi) mengatakan
                           di zaman Nabi mengajar   bahawa wajib ditegah
    Hukum wanita    Perkara ini dibolehkan   orang lelaki, dan ada di   ke atas lelaki yang      Kitab:
   mengajar kanak-   selagimana wanita itu   antara ulama hadis seperti  mengajar kanak-kanak    Fatawal Mar’ah,
    kanak lelaki di  mengajar sesuatu yang    Attobarani dan Ibnu    wanita dan wajib juga
                                         ditegah ke atas wanita     m/s: 27,
   peringkat sekolah  bermanfa’at dan tidak   ‘Asakir menuntut ilmu
                                         yang mengajar kanak-   Darul Watan, Riyadh
      rendah      menyalahi syari’ah   dari kalangan ulama-ulama
                          wanita yang mahir dalam      kanak lelaki
                                           di kelas-kelas
42                             ilmu hadis       peringkat rendah                Ketika e'tidal     Tidak ada dalil dari   Ibnu Baz mengatakan
    Posisi tangan    diluruskan tangan   Al Quran dan Sunnah yang    bahawa disunatkan       Kitab:
    selepas bangun    tanpa meletakkan    mengatakan bahawa sunat    meletak tangan kanan    Fatwal Mar’ah,
     dari ruku'   tangan kanan ke atas   meletakan tangan kanan     di atas tangan kiri     m/s: 58,
      (e’tidal)    tangan kiri ketika    atas tangan kiri ketika   selepas bangun dari   darul watan, Riyadh
                 e'tidal           e’tidal           ruku'
43

                          Tidak menjadi kafir mereka
                            yang meninggalkan
                                        Ibnu Baz berkata:
                           sembahyang berjemaah                    Kitab:
             Perempuan muslimah                    ”tidak boleh
                          (selagimana mereka tidak                Fatawal Mar’ah,
    Perkahwinan     boleh berkahwin                   mengahwini mereka
                          mengatakan sembahyang                   m/s: 103,
             dengan lelaki muslim                 yang meninggalkan
                           itu tidak wajib), bahkan               Darul Watan, Riyadh
                                       sembahyang berjema’ah”
                            mereka muslim boleh
44                         berkahwin dengan mereka
                                        DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK        (Ahlus Sunnah)       DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                        SESAT(WAHABI)
                                                      RUJUKAN

                       Masaalah ini telah disetujui
                       oleh ijma' ulamak dengan
                        berdalilkan apa yang     Usaimin (Wahabi)
              Jatuh talak serta   berlaku ke atas Ibnu    mengatakan bahawa         Kitab:
   Masaalah talak   haram jika seorang  Omar ketika mana beliau     menceraikan isteri     Fatawal Mar’ah,
                        menceraikan isterinya
    ketika haid   suami itu menceraikan  ketika haid kemudian     ketika haid tidak       m/s: 137,
            isterinya ketika haid bertanya Nabi dan Nabi    menyebabkan jatuh     darul watan, Riyadh
                        menghukumkan bahawa         talak
                         talaknya telah jatuh.
45                          H.R Muslim
             Perempuan boleh
                         Tiada seorang pun dari                    Kitab:
             memandu kereta                    Ibnu Baz berkata:
    Pemandu                 kalangan ulama mujtahid                  Fatawal Mar’ah,
    perempuan    selagimana ianya tidak                “perempuan tidak boleh
                         yang mengharamkan                     m/s: 192,
             bercanggah dengan                   memandu kereta”
                           demikian itu                   darul watan, Riyadh
                syariah

46


                                       Ibnu Jibrin (wahabi)
                         Sahabat-sahabat Nabi                     Kitab:
                                       berkata:” suara wanita
            Suara wanita bukanlah   bertanya Aisyah tentang                 Fatwal Mar’ah,
   Suara wanita                               di sisi lelaki ajnabi
                aurat      hukum hakam dan hadis-                    m/s: 211,
                                       (bukan muhrim) adalah
                         hadis nabi secara dialog                Darul Watan, Riyadh
                                            aurat”

47
                                          DAKWAAN DAN
               HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK           (Ahlus Sunnah)       DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                          SESAT(WAHABI)
                                                        RUJUKAN
                           Ketika berlakunya kemarau
                           di zaman Omar bin Khottob
               Meminta pertolongan   seorang lelaki mendatangi                 Kitabnya:
               (istighosah) dengan   kubur Nabi lalu berkata :              Aqidah Sohihah Wama
   Istighosah (minta    nabi-nabi atau wali- “ wahai Rasulullah mintalah turun Ibnu Baz berkata:
                                                        Yudhodiduha,
    pertolongan)     wali selepas kematian hujan atas umatMu” Perkara ini “istighosah dengan nabi-
                          diketahui oleh saidina Omar dan                m/s :22,
   dengan nabi-nabi     mereka bukanlah                   nabi adalah syirik”
                          sahabat-sahabat nabi yang lain             darul watan, Riyadh
               suatu perkara yang
                   syirik    dan mereka tidak menegah atau
                           melarang perkara tersebut.
48                             H.R al-Bukhari

            Mustahil bagi Allah
             itu mempunyai    Imam Attohawi berkata:
            had ukuran kerana                                   Kitab:
            had itu bagi benda       ‫ﺗﻌﺎ ﻋﻦ ﳊﺪ‬        Ibnu Baz mengatakan
                       Maknanya: "Maha suci Allah                 Aqidah Tohawi,
   Maha suci Allah  yang ada batasan-                     bahawa Allah Ta’ala
                                                   yang dita’liq oleh ibnu
    daripada had  batasan (bentuk kecil dari batasan-batasan" (bentuk    mempunyai had yang
     (ukuran)    atau besar) seperti                                  Baz
                       kecil mahupun besar, jadi     hanya diketahui oleh
            makhluk, Allah Ta’ala                                M/s: 12,
                        Allah tidak mempunyai         Allah sahaja
           mencipta makhluk dan                                  Riyadh
            Dia bersalahan sama    ukuran sama sekali)
49          sekali dengan makhluk

                            Ulama-ulama sejak
                                                          kitabnya:
                           dulu lagi menganggap
                                                       Taujihat Islamiah,
                           perkara ini adalah baik,
               Binaan menara masjid                  Zainu berkata:      Karangan: Mohd
   Menara masjidilharam              dan ini merupakan dalil
               bermula dari zaman                  “Memperbanyakkan         Zainu
     dan masjid                 kesepakatan mereka, dan
               salaf lagi dan ianya                menara masjid itu adalah     m/s: 153
   Madinatulmunawwara                perkara ini berterusan
                 dibolehkan                   suatu kemungkaran”    cetakan: kementerian
                            sehingga sekarang,
                                                        hal ehwal Islam,
                           ianya masih kelihatan di
50                                                         Riyadh
                             masjidilharam
                                          DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK        (Ahlus Sunnah)       DALIL         TANGGAPAN GOLONGAN
                                          SESAT(WAHABI)
                                                     RUJUKAN

                                       Zainu (wahabi)       kitabnya:
                        Perkara ini telah dinaskan
                                          berkata:     Taujihat Islamiah,
               Membuat      oleh ulama seperti imam
                                     ”pengisytiharan tentang  Karangan: Mohd
            pengisytiharan tentang   Nawawi dalam kitab
    Pengisytiharan                           kematian seseorang yang      Zainu
   tentang kematian kematian seseorang  Minhaj. Pengisytiharan ini
                                     ditulis pada kertas adalah   m/s: 136
             muslim itu adalah   adalah bersalahan dengan
                                     bida’h yang dicegah oleh cetakan: kementerian
              dibolehkan    pengisytiharan yang dibuat
                                      syarak, ianya menyamai   hal ehwal Islam,
                          di zaman jahiliah
                                     orang yang bukan Islam”     Riyadh
51

                         Seorang sahabat Nabi                   kitabnya:
                         bernama Abdullah bin                 Taujihat Islamiah,
                                     Wahabi mengatakan
   Bacaan Al Quran  Dibolehkan membaca      Omar membaca                    Karangan: Mohd
                                     perbuatan ini adalah
    ke atas orang   ayat-ayat daripada   Al Quran selepas selesai                   Zainu
                                     haram dan orang yang
     yang telah   Al Quran di kubur   mengebumikan jenazah,                    m/s: 137
                                     melakukannya akan
   meninggal dunia    untuk si mati   beliau membaca awal surah               cetakan kementerian
                                     diazab di akhirat nanti
                        al Baqarah dan akhirnya.                hal ehwal Islam,
                           H.R al-Baihaqi                     Riyadh
52
                            Firman Allah:
                           ‫ﻓﻌﻠﻮ ﳋ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮ‬
                         Maksudnya: "Dan buatlah
                         kebaikan supaya kamu dapat                Kitab mereka:
                            kemenangan".         Wahabi
     Perayaan   Menyambut perayaan                               Fatawa Muhimmah
                            (Alhaj ayat: 77)     mengharamkan
   sempena malam   malam lailatulqodar  Sabda Nabi:‫ﻣﻦ ﺳﻦ ﻹﺳﻼ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ‬
                                                    Li’umumil Ummah,
                                        perayaan sempena
    lailatulqodar  adalah dibolehkan         ‫ﻓﻠﻪ ﺟﺮﻫﺎ‬                     m/s: 50,
                                        malam lailatulqodar
                         Maksudnya: "Siapa yang               Darul Asimah, Riyadh
                        mengadakan dalam Islam perkara
53                        yang baik baginya pahala".
                             H.R Muslim
                                         DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)       DALIL         TANGGAPAN GOLONGAN
                                         SESAT(WAHABI)
                                                     RUJUKAN
                        Seorang sahabat Nabi
                        bernama Abdullah bin
                         ‘Amru menulis doa:         Ibnu baz
             Ayat-ayat suci  ‫ﷲ ﻟﺘﺂﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻘﺎﺑﻪ‬ ‫ﻋﻮ ﺑﻜﻠ‬   mengatakan bahawa
                                                     Kitab mereka:
           Al-quran atau doa-doa   ‫ﻋﺒﺎ ﻣﻦ ﺰ ﻟﺸﻴﺎﻃﲔ‬                    Fatawa Muhimmah
   Memakai tangkal                              menggantungkan
            Nabi boleh dijadikan                              Liumumil Ummah,
   yang dibolehkan             di atas kertas kemudian     ayat-ayat Al-quran
             tangkal untuk                                m/s: 110, 111, darul
                                        atau doa-doa di atas
           digantungkan di leher menggantungkan di leher                   asimah, Riyadh
                       kanak-kanak yang belum      dada adalah haram
                            baligh
54                         H.R at-Tarmizi


                           Tiada seorang pun
                           dikalangan ulama
                           mujtahidin yang     Wahabi mengatakan    Kitab mereka:
   Ucapan selamat
              Ucapan tersebut     mengharamkan ucapan     bahawa ucapan ini    Akhto Syai’ah,
   pagi dan selamat
               dibolehkan     tersebut dan tidak ada dalil  adalah salah kerana Karangan Mohd Zaino,
      malam
                         yang kukuh mengatakan    mengikut jejak yahudi    m/s: 67
                         ianya daripada adat orang
                             yahudi
55

                                        Wahabi mengatakan
                                        bahawa membaca
             Orang Islam boleh                                Kitab mereka:
                           Tiada hadis yang      ‫ﺑﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ‬
    Melafazkan      melafazkan                                  Akhto Syaiah,
              ‫ﺑﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ‬    mengatakan perkara      dengan sempurna
   ‫ﺑﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ‬              tersebut adalah haram
                                                   Karangan Mohd Zaino,
                                        adalah salah dan       m/s: 68
             ketika mula makan
                                        dikira bida’h yang
                                           dicela
56
                                                DAKWAAN DAN
             HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK         (Ahlus Sunnah)          DALIL            TANGGAPAN GOLONGAN
                                                SESAT(WAHABI)
                                                              RUJUKAN

     Ucapan
    ‫ﻧﺘﻢ ﺑﺨ‬  ‫ﻛﻞ ﻋﺎ‬
                                                Wahabi berkata:      Kitab mereka:
    (Setiap tahun
              Ucapan tersebut     Ucapan ini dianggap doa          “ucapan lafaz tersebut    Akhto Syaiah,
     kamu semua    adalah dibolehkan    kebaikan bagi orang Islam         pada hari raya adalah  Karangan Mohd Zaino,
    berada dalam                                       satu kesilapan”       m/s: 73
    kebaikan) pada
     hari raya
57
            Allah Ta’ala berfirman         Firman Allah:
             dengan kalamNya             ‫ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰ‬         Usaimin (wahabi)
              yang azali tanpa      Maksudnya: "Dia (Allah) tidak     berkata: ”tidak boleh
    Kalam Allah   berhajat pada lidah,      menyerupai sesuatu pun dari                     Kitabnya:
                                makhlukNya".         kita mensabitkan atau
   Ta’ala yang azali  bibir, mulut dan                                         Liqa Asyahr,
                          Kata Imam Attohawi (ulama salaf):     menafikan bahawa Allah
   tanpa perantara  suara kerana semua    "maha suci Allah dari batasan-batasan                No: 3, m/s: 47, darul
                                               itu mempunyai lidah
      lidah    itu adalah sifat-sifat   (bentuk kecil mahupun besar), batas                 watan, Riyadh
                                               kerana perkara tersebut
             makhluk sedangkan    akhir, anggota-anggota badan. Dia tidak
                         diliputi oleh penjuru seperti makhluknya    tidak diketahui”
            Allah mustahil bersifat
58           dengan sifat makhluk
                          yang diliputi oleh enam arah penjuru"


                          Pernah satu ketika Nabi lalu
                           berhampiran sekumpulan
    Penggunaan                wanita yang memukul kompang
             Boleh menggunakan     sambil menyanyi dan berkata:    Usaimin berkata:           Kitabnya:
   kompang pada     kompang ketika     "alangkah baiknya berjiran dengan "tidak boleh mendengar         Liqa Assyahr,
    nasyid-nasyid    bernasyid dan       Nabi, lalu beliau bersabda :  nasyid-nasyid yang         No: 11, m/s: 32,33
   yang berbentuk   mendengar padanya         ‫ﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻷﺣﺒﻜﻦ‬      menggunakan kompang"        darul watan, Riyadh
     Islamik                 (Allah Maha mengetahui bahawa
                           aku mengasihi kamu semua).
59                            H.R Ibnu Majah
                                               DAKWAAN DAN
                HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK           (Ahlus Sunnah)        DALIL          TANGGAPAN GOLONGAN
                                               SESAT(WAHABI)
                                                            RUJUKAN
                Boleh mentakwilkan   Rasulullah berdoa kepada
    Mentakwil ayat-                 Ibnu Abbas dengan doa:
   ayat mutasyabihah     ayat-ayat Al quran
                  dan hadis-hadis     ‫ﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﳊﻜﻤﺔ ﺗﺄ ﻳﻞ ﻟﻜﺘﺎ‬   Wahabi menyifatkan
    (nas-nas Al quran
    yang tidak diketahui  Nabi yang berbentuk    Maknanya: "Ya Allah         Ahlus Sunnah         Kitab:
     maknanya atau     mutasyabihat selagi  alimkanlah dia hikmah dan      sebagai golongan     Qawaidul Mithly,
    mengandungi lebih    mana takwil tersebut      takwil Al quran"       perosak kerana     Karangan Usaimin,
     dari satu makna                   H.R Ibnu Majah.
                 tidak bercanggah   (Sebahagian ulamak salaf      mentakwil ayat-ayat    m/s : 45, Riyadh
    tetapi perlu dilihat  dengan Al Quran dan                      mutasyabihah
    makna yang sesuai                 termasuk Ibnu Abbas
                sejajar dengan bahasa    mentakwil ayat-ayat
60  dengan ayat tersebut)
                     arab         mutasyabihah)
                                  Hadis:
              Hati atau jiwa         ‫ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎ‬           Usaimin berkata:
           anak Adam di bawah    Maknannya: "Dialah(Allah) yang       “hati anak-anak Adam
            qudrah (kekuasaan)   mengubah mengikut kehendakNya".       itu semuanya berada
           Allah Ta'ala, jika Allah     Dan hadis Nabi:           diantara dua jari dari     Kitab:
                         ‫ﻟﻘﻠﻮ ﺑﲔ ﺻﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﺻﺎﺑﻊ ﻟﺮ ﻦ‬                     Qawa’idul Mithly,
   Jiwa anak Adam mahu memberi hidayah Maksudnya: "Hati manusia di bawah         jari-jari Ar Rahman
                                                           Karangan Usaimin,
            kepadanya maka dia     pengaturan Ar-rahman".         dari segi hakikinya dan  m/s : 51, Riyadh
           akan mendapat hidayah        H.R Tarmizi            ianya tidak melazimi
           dan jika Allah mahu ses- Maksud hadis ini ialah hati-hati         penyentuhan dan
61          atkannya dia akan sesat.  anak Adam di bawah kuasa             penyatuan”
                                Allah Ta’ala.

                             Sabda Nabi kepada Abu
             Menziarahi kaum             Hurairah:
                            ‫ﻓﺶ ﻟﺴﻼ ﻃﻌﻢ ﻟﻄﻌﺎ ﺻﻞ ﻷ ﺣﺎ ﻗﻢ‬     Wahabi mengatakan
             kerabat di hari raya
                                                 bahawa
            aidilfitri atau aidiladha      ‫ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻧﻴﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﺴﻼ‬
   Menziarahi kaum adalah salah satu cara                       mengkhususkan ziarah    Fatawal Albani,
                            Maknanya: "Sebarkanlah salam
    kerabat di hari                 dan jamukanlah makanan dan    di hari raya sedangkan     M/s: 63,
             untuk mengeratkan
      raya                     eratkanlah silatulrahim dan   tidak berpeluang pada    Darul Jil, Beirut
            lagi silaturrahim dan      bangunlah malam (qiamullail)    hari-hari yang lain
            untuk mengembirakan       ketika manusia tidur, kamu akan
                            masuk syurga dengan selamat".     adalah bida'ah
62              orang Islam
                               H.R Ibnu Hibban
                                         DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK         (Ahlus Sunnah)        DALIL       TANGGAPAN GOLONGAN
                                         SESAT(WAHABI)
                                                     RUJUKAN
            Penduduk Islam di Mesir
             menziarahi kubur wali
            Ahmad Al Badwi dengan
             niat mudah-mudahan   Ulama mengatakan bahawa   Wahabi mengatakan    Ta'liq Ibnu Baz pada
             Allah Ta'ala memberi     orang Islam boleh    bahawa penduduk        kitab:
   Penduduk Mesir  keberkatan pada mereka,   menziarahi kubur nabi  Mesir mengagungkan     Fathul Majid,
             bukanlah pemergian   atau wali untuk mengambil  tuhan mereka iaitu      M/s: 216,
             mereka ke kuburnya       berkat darinya     Ahmad Al Badawi    Darul Auli Nahy
             untuk menyembahnya
             sebagaimana dakwa’an
63             golongan wahabi

          Penduduk Islam di negara
           Syam menziarahi kubur
           wali Ibnu Arabi dengan
           niat agar Allah Ta’ala Ulama mengatakan bahawa                 Ta'liq Ibnu Baz pada
                                       Wahabi mengatakan
            memberi keberkatan   orang-orang Islam boleh                     kitab:
                                        penduduk Syam
   Penduduk Syam kepada mereka dengan    menziarahi kubur nabi                   Fathul Majid,
            kemulian wali ini                   menyembah Ibnu
                       atau wali untuk mengambil                   M/s: 217,
            di sisi Allah Ta'ala,                    Arabi
                          berkat darinya                    Darul Aula nah
           bukanlah penziarahan
           mereka ke sana untuk
64            menyembahnya


                                      Wahabi berkata: ”telah
                                       tersebar dikalangan
            Orang-orang muslim    Ulama mengatakan bahawa               Ta'liq Ibnu Baz pada
                                        penduduk disana
            di Hijjaz dan Yaman     orang-orang Islam boleh                  kitab:
   Penduduk Hijjaz                             (Hijjaz dan Yaman)
              mereka tidak       menziarahi kubur nabi                Fathul Majid,
    dan Yaman                              mereka yang menyembah
             menyembah selain     atau wali untuk mengambil                 M/s: 217,
                                       selain daripada Allah,
              Allah Ta'ala        berkat dari mereka               Darul Aula Nahy
                                      menyembah pokok, batu-
65                                       batu dan kubur”
                                         DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:   TAJUK        (Ahlus Sunnah)        DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                         SESAT(WAHABI)
                                                      RUJUKAN

     Menyebut     Perkara tersebut
             adalah dibolehkan
     ‫ﺣﺪ ﷲ‬        kerana ianya                   Wahabi mengatakan      Kitab mereka:
     maksudnya:    memperingatkan                      lafaz       Almaut Izotuhu Wa
     ("ucapkanlah               Tiada dalil dalam syarak                 Ahkamuhu,
              manusia agar                       ‫ﺣﺪ ﷲ‬
    kalimah tauhid"  sentiasa mengingati    yang mengharamkan                  Karangan Ali Abdul
      ‫)ﻻ ﻟﻪ ﻻ ﷲ‬    Allah Ta’ala dan       demikian itu      adalah tidak boleh      Hamid,
   ketika mengiringi menjauhkan mereka                   kerana yang demikian   M/s: 29, Maktabah
      jenazah   dari bercakap tentang                  menyalahi syarak     Islamiah, Jordan
            hal keburukan si mati
66               muslim


                         Asal pada suatu perkara itu Wahabi berkata: ”tidak
                         jika tiada pengharaman dan disyariatkan membawa
                                                    Almaut Izotuhu Wa
    Mengusung                 tidak sabit bahawa ianya  jenazah menggunakan
                                                      Ahkamuhu,
    jenazah ke    Perkara ini tidak    dari adat-adat orang kafir, kereta yang dikhususkan
                                                    Karangan Ali Abdul
    kubur dengan    haram dan ianya      maka hukumnya adalah      bagi mayat dan
                                                       Hamid,
    menggunakan     dibolehkan       harus, adapun memikul   mengiringinya dengan
                                                    M/s: 30,43, maktabah
     kereta                   jenazah dan berjalan   kereta kerana demikian
                                                     Islamiah, Jordan
                          dengannya adalah suatu    itu adalah adat-adat
67                         perkara yang disunatkan      orang kafir”
                                        Ibnu Fauzan berkata:
              Bercakap dengan                                  Kitabnya:
   Bertutur dengan               Tidak ada nas yang      ”menyerupai orang-
             bahasa Inggeris atau                              Alwala Wal Bara’,
    selain bahasa               mengharamkan perkara      orang kafir seperti
            Francis atau selainnya                              m/s: 7, cetekan
      arab                    tersebut        bercakap dengan bahasa
             adalah dibolehkan                                alwatan, Riyadh
                                        mereka adalah haram”

68
                                        DAKWAAN DAN
            HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK         (Ahlus Sunnah)       DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                        SESAT(WAHABI)
                                                    RUJUKAN


                                         Usaimin
                          Kaedah feqah ada   berkata:”Diharamkan
              Selagimana ianya
                        menggariskan bahawa asal  ke atas wanita menaiki   Kitab:Fatawa
   Wanita menaiki    tidak bercanggah
                        setiap perkara itu adalah  kereta seorang diri Wataujihat Lil Mar’ah,
     kereta     dengan syarak maka
                        harus melainkan ada dalil  bersama lelaki yang   m/s: 4, Riyadh
             ianya tidak haram
                        yang mengharamkannya bukan muhrim walaupun
                                      di tengah bandar”
69


    Wanita yang     Tidak diharamkan                   Ibnu Jibrin
     memakai     ke atas wanita untuk Tidak ada seorang pun dari berkata:”Diharamkan ke
                                                   Kitab: Fatawa
     Al Aba'h    menambah penutupan kalangan ulama mujtahidin atas wanita memakainya
                                                 Wataujihat Lil mar’ah,
    (pakaian yang  aurat dengan memakai   yang mengharamkan     kerana menampakkan
                                                  m/s: 4, Riyadh
   diselimutkan di  al aba'h yang diletakan  perkara tersebut    bentuk kepala dan leher
     atas bahu)      di atas bahu                 serta bentuk bahu”.
70

             Perkara tersebut
           diharuskan selagimana                   Wahabi berkata:
             takwim tersebut                   “menetapkan waktu       Kitab:
    Menetapkan  menepati waktu-waktu                   imsak pada takwim    Alfaz Wa Mafahim,
                          Tiada nas daripada
    waktu imsak   yang disyariatkan,                  dengan menetapkan    Karangan Usaimin,
            ini adalah memberi    Al quran atau hadis yang
   pada takwim di                            sepuluh atau lima belas    m/s: 67,
            peringatan kepada    melarang perkara tersebut
   bulan ramadhan                             minit sebelum waktu     Darul Watan,
           mereka yang berpuasa                  subuh adalah perkara      Riyadh
            bahawa waktu fajar                  yang bida’h dan salah”
71             hampir tiba
                                    DAKWAAN DAN
        HUJAH GOLONGAN BENAR
No:  TAJUK     (Ahlus Sunnah)       DALIL        TANGGAPAN GOLONGAN
                                    SESAT(WAHABI)
                                                 RUJUKAN

                      Nabi pernah lalu di
                    hadapan seorang sahabiah                 Kitab mereka:
                     yang sedang bertasbih   Wahabi berkata:”tasbih  Hidayatus Sunnah,
        Diharuskan bagi orang     menggunakan       adalah dari perkara  Karangan Abdullah
    Tasbih  Islam berzikir dengan   batu-batu kecil dan     bida’ah yang dicela  bin Mohd bin Abdul
         menggunakan tasbih   Nabi tidak mengingkari   yang mana ianya perlu      wahab
                      perbuatan tersebut.       dicegah”     m/s: 47, cetakan Al
                    H.R at-Tarmizi, at-Tobrani                manar, Mesir
72                     dan Ibnu Hibban

								
To top