Chandrayan Pidu - Daddy (Sinhala Lyric)

					චන්ද්‍රයනන්පිදූප-පChandrayan Pidhu - Daddy

සිහිනනන් ව෕ලත් නෑ මා දුටුනේ,
මානේ දිවිනේ අන්ධකානේ,
ඔබනෙන් නෙර නෑ මා කිසිදා හිරු අෙ බැලුනේ.
නෑ මා කිසිදා හිරු අෙ බැලුනේ,
ෙැතුමන් අඳුනේ සිරවුනේ,
ඔබනේ නෙනනනෙන් ආදරනේ අේථය ඼ැබුනේ,
කඳු඼ැල් දිය දෙරා නනතඟින් නනොකැඩී ෙ඼ා ගිනේ
මා... තනිවී,
සිසිනරන් මුලා ව෕ ලෙන්නත් උදාව෕ න඼නෙේ...

චන්ද්‍රයන් ිදූ කිරක් ෙවලා඼ා නෙොනරන්,
ලේකලත් කනල් මානේ සිහිනන් ඔනේ නමින්,
ලැගුරූ ඒ කඳු඼ැල් බිඳු වියැකී නෙමින්,
ඔබ නෙන ආ නෙනනෙෙ මුදු ෙලනන් රැඳි සිසි඼් න඼සින්,
සිසි඼් න඼සින්, ඔබ මා ෙද පුබුදු කනල්...

ලෙන්තයයි මානේ නදනතොනල්,
සිහිලන්නන් ඔනබ මුල ෙමුනේ,
කැළබී඼ා ෙැමදා ඔබනේ කැලුමන් අතනේ,
අෙ නනත් ෙැනෙනා නමොනෙොනත් ඔබ මා ෙතුලයි රෙනෙේ,
ෙැනේ සිනත් නිෙන්ෙනල්,
රවනදයි ඔබ නදෙනා ලදනන් යෙනන් තනිවී.

චන්ද්‍රයන් ිදූ කිරක් ෙවලා඼ා නෙොනරන්,
ලේකලත් කනල් මානේ සිහිනන් ඔනේ නමින්,
ලැගුරූ ඒ කඳු඼ැල් බිඳු වියැකී නෙමින්,
ඔබ නෙන ආ නෙනනෙෙ මුදු ෙලනන් රැඳි සිසි඼් න඼සින්,
සිසි඼් න඼සින්, ඔබ මා ෙද පුබුදු කනල්...

චන්ද්‍රයන් ිදූ කිරක් ෙවලා඼ා නෙොනරන්,
ලේකලත් කනල් මානේ සිහිනන් ඔනේ නමින්,
ලැගුරූ ඒ කඳු඼ැල් බිඳු වියැකී නෙමින්,
ඔබ නෙන ආ නෙනනෙෙ මුදු ෙලනන් රැඳි සිසි඼් න඼සින්,
සිසි඼් න඼සින්, ඔබ මා ෙද පුබුදු කනල්...

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:184
posted:4/24/2011
language:Sinhalese
pages:1
Description: Chandrayan Pidu - Daddy (Sinhala Lyric)