SPEC - DOC by pengtt

VIEWS: 216 PAGES: 41

									                          ขอบเขตของงาน
                 า า างเ างาน บบ ต นป         งเ ง    า
              า า บาบ       า า ต า เ อน ป ต า า
                ************************************************
         ิ
1. คุณสมบัตของงานระบบโดยทัวไป    ่
                     ั
      ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาครุ ภณฑ์และส่วนประกอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อประกอบให้เป็ นระบบเสี ยง
ระบบภาพ                    ั
                ซึ่งนอกจากครุ ภณฑ์ที่นาเสนอแต่ละรายการจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้ระบุไว้แล้วนั้น
      ั
เมื่อนาครุ ภณฑ์ที่กาหนดเชื่อมต่อประกอบเป็ นระบบแล้วจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแต่ละห้องเป็ นขั้นต่า
             ั
รายการอุปกรณ์หรื อครุ ภณฑ์ใดที่ไม่ถูกระบุไว้ในข้อกาหนดนี้
                  ่
แต่เป็ นส่วนควบที่จาเป็ นต้องมีเพือให้ระบบมีคุณสมบัติของระบบตามที่ระบุ
ผูเ้ สนอราคาต้องจัดหาและทาการติดตั้งให้ระบบมีความสมบูรณ์และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้น้ ีทุกประการ

     ่               ่
2. สิ่งทีผู้เสนอราคาจะต้ องนามาในวันยืนข้ อเสนอทางเทคนิค
                  ั
      2.1 แคตตาล็อกของครุ ภณฑ์ทุกรายการที่นาเสนอพร้อม      ทั้งเน้นข้อความในแคตตาล็อคที่ตรงกับคุณลักษณะ
            ั
        ของครุ ภณฑ์ที่กาหนดไว้
                            ั
      2.2 รายการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุ ภณฑ์ที่นาเสนอ เปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
      2.3 แบบไดอะแกรมประกอบระบบต่าง           ๆ         ให้ระบุรายการอุปกรณ์ต่าง     ๆ
        ที่จะใช้ในระบบอย่างละเอียดรวมทั้งตาแหน่งการติดตั้งชนิดสายสัญญาณและขั้วต่อต่าง          ๆ
        ทุกชนิดเพื่อประกอบการพิจารณาว่าระบบที่ผเู ้ สนอราคาเสนอมานั้นสามารถทางานได้จริ งและจะมีคุณสมบัติ
        ตามที่ระบุไว้ตามรายละเอียดประกอบแบบนี้
      2.4 รายการอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดคุณสมบัติของแต่ละห้อง
                                 ้               ้
      2.5 หนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ ง จากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูผลิตโดยตรงตามรายการ
                              ้
        ที่ถูกระบุไว้ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่ตองมีหนังสื อแต่งตั้ง

                 ั        ี่                 ี่
3. รายละเอียดคุณลักษณะของครุภณฑ์ และอุปกรณ์ ทใช้ สาหรับการติดตั้ง จะต้ องอยู่ภายใต้ ยห้อ ดังต่ อไปนี้
        ั
    3.1 ครุ ภณฑ์ระบบแสง ระบบเสี ยง ระบบภาพ
      AKG, ALLEN & HEATH, ALTINEX, ANALOGWAY, ASA, AUDIO TECHNICA, AUDIX,
      AUTOPATCH, BARCO, BAYERDYNAMIC, BIAMP, BOSCH, BOSE, BSS, CAMCO, CANON,
      CHRISTIE, CLEARONE, CLOUD, CREST AUDIO, CRESTRON, CROWN, DALITE, DBX, DENON,
      DIGITALPROJECTION, DRAPER, DRAWMER, DYNACORD, EAW, EUROLITE, EV, EXTRON,
      FBT, INFOCUS, JBL, KLARKTEKNIK, KRAMER, LECTROSONICS, MACKIE, MARANTZ,
      MIDAS, NEC, NEXO, OUTLINE, PANASONIC, PHILIPS, PIONEER, QSC, QUEST, RENKUS-
      HEINZ, RGB SPECTRUM, SABINE, SAMSUNG, SANYO, SELECON, SENNHEISER, SHURE,
      SIERRA VIDEO, SONY, SOUNDCRAFT, STEWART, SYMETRIX, TEAC, TOA,VERTEX, VUTEC,
      WORK, SOKEN       YAMAHA
    3.2    Audio Cable              Canare
    3.3    Speaker Cable For Main Speakers                    Belden, Canare, Kelsey
    3.4    Speaker Cable For Ceiling Speakers                    Belden,Canare, Kelsey
                               2

     3.5   Video Cable                Canare
     3.6   Computer Cable ( VGA Cable )                      Canare
     3.7 Connector        Microphone and Line Inlet / Outlet , VGA Inlet / Outlet, Video Inlet / Outlet,
       Speaker Outlet,                      Switchcraft
     3.8                            (Profressional Level)

4. ข้ อกาหนดของงานจ้ าง
         ั          ั
    4.1 ครุ ภณฑ์และอุปกรณ์ท้ งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต้องเป็ นของใหม่สภาพดีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
    4.2 ก่อนการดาเนินการติดตั้ง
      ได้รับการคัดเลือกจะต้องทาเอกสารชี้แจงรายละเอียดอุปกรณ์สาหรับงานติดตั้งแผนการติดตั้งละแบบแปลน
      การติดตั้งจริ ง นาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
    4.3 การประกอบเข้าที่งานครุ ภณฑ์ใดั           ๆ         ที่จะต้องติดตั้งประกอบเข้าที่ตามที่กาหนด
      ผูเ้ สนอราคาจะต้องตรวจวัดระยะสถานที่ก่อนลงมือทางานและประกอบงานนั้น                       ๆ
      และจะต้องทาด้วยความประณี ต
    4.4 ผูเ้ สนอราคาต้องป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดจากการก่อสร้างแก่ทรัพย์สินและผูปฏิบติงาน  ้ ั
                                             ั
      หากเกิดความเสี ยหายผูเ้ สนอราคาจะต้องแก้ไขความเสี ยหายนั้นให้คืนดีดงเดิมโดยไม่ชกช้า    ั
      และผูเ้ สนอราคาเป็ นผูออกค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ งสิ้น รวมถึงการรักษาความสะอาด
                   ้           ั
    4.5 ข้อกาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์สาหรับประกอบการติดตั้งงานระบบโสตทัศนูปกรณ์                  ระบบแสง
      ระบบเสี ยงและระบบภาพที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้ าทัวไปใช้ตามมาตรฐาน
                                  ่                มยธ      402-2531
      อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานระบบโสตทัศนูปกรณ์          ระบบแสง      ระบบเสี ยง   และระบบภาพ
      ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
      4.5.1 สายที่เดินภายนอกตัวอาคาร จะต้องเดินภายในท่อที่สามารถป้ องกันภัยจากธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี
           โดยในส่วนของสายที่จะต้องถูกกระทบจากความชื้น จะต้องเดินภายใน IMC Conduit
      4.5.2 สายที่เดินภายนอกตัวอาคาร            ่                     ้
                              แต่อยูในบริ เวณที่เป็ นกันสาดหรื อบริ เวณที่ไม่ตองสัมผัสความชื้น
           อาจจะใช้ท่อ EMT หรื อ IMC Conduit
      4.5.3 สายภายในผ้าเพดานทั้งหมดจะต้องเดินภายในท่อ                EMT         หรื อท่ออ่อน
           (flex)สายที่เดินลงมาจากบนเพดานต้องเดินให้เรี ยบร้อย
           โดยใช้รางหรื อวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพห้องพร้อมทั้งเก็บสี ให้เรี ยบร้อย
      4.5.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเดินสายเชื่อมจากจุดควบคุมไปยังจุดใช้งานตามตาแหน่งของอุปกรณ์ พร้อมเข้า
           หัวสาย (Terminated) ให้พร้อมใช้งาน
                            ั
      4.5.5 สายสัญญาณภาพ ต้องมีคุณสมบัติข้ นต่า ตามมาตรฐานที่กาหนด ต่อไปนี้
           1. เป็ นสายสัญญาณ Coaxial ชนิด RG-59
           2. มีค่าความต้านทาน 75 โอห์ม
                                   ้
           3. มีแกนกลางเป็ นทองแดงบริ สุทธ์ ขนาดไม่นอยกว่า 22 AWG
           4. สายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.15 mm.
           5. มีซิลด์เป็ นทองแดงถัก มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ
               ั
           6. มีอตราลดทอนสัญญาณ ที่ความถี่ 1,000 MHz ในระยะ 1,000 M ไม่เกิน 279 dB
           7. ค่าลดทอนของสัญญาณที่ 1,000 Km. ความถี่ 1MHz ไม่เกิน 10 dB
                             ั
      4.5.6 สายสัญญาณเสี ยง ต้องมีคุณสมบัติข้ นต่า ตามมาตรฐานที่กาหนด ต่อไปนี้
                             3

          1.   เป็ นสายสัญญาณ Twisted Pair ขนาด 1 Pair
          2.   มีแกนนาสัญญาณเป็ นทองแดงเคลือบด้วยดีบุก ขนาด 22 AWG
          3.   สายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.6 mm.
          4.   มีชิลด์เป็ นไมล่าเทปเคลือบด้วยอลูมิเนียม มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ
          5.        ้
             เปลือกหุมทาจากวัสดุ PVC หรื อ PE หรื อดีกว่า และต้องทนต่อสภาวะแวดล้อมและแสงแดด
             ป้ องกันมดและแมลงกัดแทะ
          6. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง 10ºC และทนแรงดันได้ถึง 300 Volt
                    ้
          7. มีชิลด์ไม่นอยกว่า 95%
          8. เป็ นสายสัญญาณที่ใช้ในงาน Audio Instrument, Broadcast, Sound
                             ั
      4.4.7 สายสาหรับลาโพง ต้องมีคุณสมบัติข้นต่า ตามมาตรฐานที่กาหนด ต่อไปนี้
          1. เป็ นสายสัญญาณชนิดมีแกนกลางจานวน 2 แกน
          2. ตัวนาสัญญาณด้านใน จานวน 2 แกน ทาจากวัสดุ Thinned Copper
                ั
          3. มีตวนาสัญญาณด้านใน ขนาดไม่ต่ากว่า 16 AWG
                                              ั
      4.4.8 สายสัญญาณสาหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA) ต้องมีคุณสมบัติข้ นต่าตามมาตรฐานที่กาหนด
          ต่อไปนี้
          1. เป็ นสายสัญญาณชนิดมีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
          2. มีแกนกลาง จานวน 3 แกน เป็ นแบบ Coaxial และ จานวน 4 แกน เป็ นแบบ Control Wires
                                        ั
          3. แกนกลางที่เป็ น Coacial มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม ซึ่งใช้กบสัญญาณวีดีโอหรื อสัญญาณ RF
                        ้
          4. มีชีลด์ ทาจากฟรอยหุมด้วยทองแดงถัก
          5. ฉนวนด้านนอกทาจากวัสดุ PVC สี ดา
      4.4.9 การติดตั้งท อร อยสายไฟฟ าและสายสัญญาณ ต องเป นไปตามข อกาหนดดังนี้
          1. ท อต องยึดกับโครงสร างอาคารหรื อโครงสร างถาวรอื่นๆ ทุกๆ ระยะไม เกิน 1.50
             เมตร
          2. ท่อแต่ละส่วนหรื อแต่ละระยะต้องติ้ดตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถร้อยสายไฟฟ้ าเข้าท่อได้
             ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะกาลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น
          3. แนวการติดตั้งท่อต้องเป็ นแนวขนานหรื อตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ       หากมีอุปสรรคจะทาให้
                                         ้
             ไม่สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึ กษากับผูควบคุมงานเป็ นแต่ละกรณี ไป
          4. หากไม่ได้ระบุเป็ นอื่น ท่อต่าง ๆ จะต้องติดตั้งโดยวิธีฝังในคอนกรี ตยกเว้นที่ติดตั้งภายในฝ้ าเพดาน
          5. เมื่อติดตั้งท่อและกล่องต่อสายเข้าด้วยกันแล้ว
             จะต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ าตลอดแนวความยาวการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้ าจากต้นทางถึงปลา
             ยทาง
                         ั
      4.4.10 ผูเ้ สนอราคาต้องติดตั้งครุ ภณฑ์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิ ทธิภาพ

5. ในวันส่ งมอบงานของผู้เสนอราคา จะต้ องส่ งมอบรายการดังต่อไปนี้
                                                ้
    5.1 แบบสร้างจริ ง (Asboult Drawing) ประกอบด้วยต้นฉบับที่ลงนามโดยวิศวกรไฟฟ้ า ผูรับผิดชอบงาน
       จานวน 1 ชุด และสาเนาภาพถ่าย จานวน 4 ชุด พร้อมบันทึกลง CD ในรู ปแบบ Autocad Drawing Version 2002
       และในรู ปแบบ PDF File จานวน 2 ชุด
    5.2 รายงานผลการทดสอบระบบการวัดค่าต่าง                                ๆ
       โดยแสดงผลเปรี ยบเทียบกับค่าที่คานวณไว้ในการเสนอราคาหรื อรายการที่ระบุไว้ในแต่ละห้อง
    5.3 คู่มือการใช้งานประจาชนิดครุ ภณฑ์แต่ละรายการที่แนบมาพร้อมกับตัวครุ ภณฑ์
                    ั                   ั
                                4

      หนังสื อรับประกันคุณภาพสิ นค้าและใบรับประกันสิ นค้าจากผูผลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายหลัก
     5.4                                     ้
      คู่มือการใช้งานพร้อมคาแนะนาในการบารุ งรักษาและตรวจสอบระบบเพื่อการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น
     5.5
      เมื่อผูเ้ สนอราคาจะทาการส่งมอบงาน
     5.6
                              ั
      จะต้องตรวจสอบความเรี ยบร้อยของครุ ภณฑ์ทุกชิ้นพร้อมทั้งทาความสะอาด
                                      ั
      ตรวจสอบจานวนรายการและจะต้องจัดวางครุ ภณฑ์ตามตาแหน่งที่คณะกายภาพบาบัดฯ กาหนด
    5.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องดาเนินการซ่อมแซม                สถานที่และบริ เวณโดยรอบที่เกิดความเสี ยหายอันเนื่องจาก
      การทางานของผูเ้ สนอราคาให้เรี ยบร้อยก่อนส่งมอบงาน
    5.8 การทาความสะอาด                  ผูเ้ สนอราคาจะต้องทาความสะอาดพื้นที่ต่าง              ๆ
         ่
      ที่อยูในความรับผิดชอบของผูเ้ สนอราคาให้สะอาดเรี ยบร้อยพรัอมส่งมอบงาน
                             ั
    5.9 ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดทาหมายเลขครุ ภณฑ์ตามที่กาหนด โดยประสานงานกับงานพัสดุคณะกายภาพบาบัดฯ
6. ข้ อกาหนดการรับประกันและบริการหลังการขาย
    6.1 ความรับผิดชอบทัวไป   ่
      6.1.1 ผูเ้ สนอราคาต้องรับรองในคุณสมบัติของเครื่ องทุกเครื่ อง ชิ้นส่วนวัสดุและงานบริ การตามระยะเวลา 2 ปี
      6.1.2 ผูเ้ สนอราคาต้องดูแลรักษาระบบให้ทางานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาประกันในการดูแลรักษา
            นี้จะรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่ องในทันที
      6.1.3 การรับแจ้งทางโทรศัพท์               ผูเ้ สนอราคาต้องโทรกลับภายใน        90       นาที
            ที่โทรแจ้งอาการเสี ยงหายของระบบหรื ออุปกรณ์
      6.1.4 ผูเ้ สนอราคาต้องเข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบความเสี ยหาย ภายใน 24 ชัวโมงหลังจากได้รับแจ้ง   ่
            โดยช่างที่มีความสามารถในเรื่ องเสี ยหายนั้น
      6.1.5 กรณี เครื่ องชารุ ดในระหว่างการรับประกันคุณภาพสิ นค้า ต้องมีเครื่ องสารองทดแทนให้ใช้ตามร้องขอ
      6.1.6 กรณี เครื่ องชารุ ดในระหว่างการรับประกันคุณภาพสิ นค้า
            แต่ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพดังเดิม
            ผูเ้ สนอราคาต้องเปลี่ยนสิ นค้าตัวใหม่ให้ โดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
    6.2 การรับประกันตามระยะเวลา
      6.2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องคิดต้นทุนการให้บริ การบารุ งรักษา ในการเสนอราคานี้เป็ นการบริ การ ณ หน้างาน
                                  ั
            ตามที่กาหนดไว้แน่นอน 2 ปี ตั้งแต่วนส่งมอบงานแล้ว การเรี ยกให้บริ การจะเป็ นไปตามร้องขอดังนี้
              1. ครั้งที่ 1 ให้บริ การสัปดาห์ที่ 2 นับจากวันส่งมอบงาน
              2. ครั้งที่ 2 ให้บริ การเดือนแรกของการส่งมอบงาน
              3. ครั้งต่อไปให้บริ การเดือนละครั้งจนครบกาหนด 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
      6.2.2 การเข้าบริ การในแต่ละครั้งต้องทาการตรวจสอบรายการต่อไปนี้
              1. ปรับแต่งระบบ ตามร้องขอ
              2. ตั้งค่าและปรับแต่งโปรเจคเตอร์
              3. ตรวจสอบหลอด ฟิ วส์ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
              4. ทดสอบการทางานอุปกรณ์ ทุกระบบ และปรับแต่งตามร้องขอ
              5. ทาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตู ้ Rack เป็ นต้น
              6. ให้บริ การอื่น                                           ๆ
                            ั่
                ตามที่ร้องขอเพื่อให้มนใจว่าทุกระบบจะสามารถสร้างความพึงพอใจและสามารถทางานได้อย่า
                งต่อเนื่อง
                                               ั
      6.2.3 ในระยะเวลาประกันผูเ้ สนอราคาจะต้องปรับปรุ งโปรแกรมให้ทนสมัยตามที่ร้องขอรวมถึงการแก้ไขทุก ๆ
            ปั ญหา ที่ติดขัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
                            5

       6.2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องเขียนรายงานในแต่ละครั้งที่เข้าบริ การ
          โดยจัดเตรี ยมเสนอตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายกงานให้พิจารณาเห็นชอบก่อนจามาใช้งานจริ ง
          และรายงานภายใน 1 สัปดาห์หลังการให้บริ การ

7. การฝึ กอบรม
     ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดฝึ กอบรมการใช้งานในทุกระบบ การบารุ งรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่ของคณะกายภาพบาบัดฯ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือประกอบการฝึ กอบรมทั้งในรู ปแบบของเอกสารและมัลติมีเดีย


                      บตเ า ของ บบเ ง า
                     องบ า   นง าน น อง

      ิ
1. คุณสมบัตงานระบบเสียง
    1.1 จะต้องสามารถใช้ไมโครโฟนและเครื่ องเล่นต่าง    ๆ                  ั
                                  ตามข้อกาหนดและจานวนครุ ภณฑ์ได้พร้อมกัน
      รวมทั้งต้องสามารถรองรับการนาไมโครโฟนชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแบบกาเนิดสัญญาณเสี ยงชนิดอื่น ๆ ในระดับ
                          ้
      Line Level มาต่อใช้งานเพิ่มเดิมได้โดยไม่ตองใช้การสลับสายสัญญาณหรื อเครื่ องเลือกสัญญาณได้อีกอย่างน้อย
      ดังนี้
                    ้
    1.2 สัญญาณจากไมโครโฟนไม่นอยกว่า 6 ตัว
    1.3 สัญญาณจากแหล่งกาเนิดสัญญาณเสี ยงอื่น ๆ ในระดับ Line Level จานวน 2 ช่อง
    1.4 การขับลาโพงจากเครื่ องขยายเสี ยงต้องทาแบบ Low Impedance
          ู้
    1.5 อาจารย์ผสอนจะต้องสามารถปรับความดังของไมโครโฟน
      และควบคุมการใช้งานของเครื่ องเสี ยงได้อย่างสะดวก

      ิ
2. คุณสมบัตงานระบบภาพ
    2.1 เครื่ องฉายภาพจะต้องรับสัญญาณภาพที่จะฉายขึ้นจอในรู ปแบบ Analog REBHV เท่านั้น
            ู้
    2.2 อาจารย์ผทาการสอนจะต้องสามารถเลือกสัญญาณจากภาพ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 2 เครื่ อง
      เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ อย่างน้อย 1 เครื่ อง และเครื่ องเล่นแผ่น DVD อย่างน้อย 1 เครื่ อง จากตาแหน่งโต๊ะ
             ั่     ้
      ที่อาจารย์นงสอนโดยไม่ตองทาการสลับสายสัญญาณใด                             ๆ
           ้
      และไม่ตองใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายของโปรเจคเตอร์ เพื่อป้ องกันการสูญหายของรี โมทคอนโทรล
    2.3 เครื่ องฉายภาพจะต้องสามารถถูกสังงานเปิ ด – ปิ ด และรายงานสถานะของตัวเครื่ องผ่านพอร์ท RS 232
                       ่
      จากเครื่ องควบคุมกลาง ซึ่งคณะกายภาพบาบัดฯจะจัดหาในอนาคตในห้องควบคุมกลาง ซึ่งอยูห่างออกไป  ่
         ้
      ไม่นอยกว่า 50 เมตร
    2.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคารวมการเดินสายควบคุมเครื่ องฉายภาพไปยังห้องควบคุมกลาง
      และต้องแสดงไดอะแกรมตลอดจนรายละเอียดวิธีทดสอบให้คณะกายภาพบาบัดฯ
      เห็นว่าเครื่ องฉายภาพที่ติดตั้งไปสามารถควบคุมและรายงานสถานะของตัวเครื่ องในแต่ละเครื่ องได้อย่างอิสระจ
               ่
      ริ ง มาแสดงในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                               6

       2.5 การแสดงไดอะแกรมและรายละเอียดวิธีการทดสอบนี้
          ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือกแล้วและจะต้องส่งมอบ
          งาน      ผูเ้ สนอราคาต้องทาการทดสอบระบบให้                     คณะกายภาพบาบัดฯ
          เห็นถึงการควบคุมและเห็นถึงสถานะของเครื่ องแยกภาพจากห้องควบคุมกลางได้อย่างอิสระด้วย
       2.6 หากผูเ้ สนอราคาเลือกออกแบบระบบโดยใช้เครื่ องเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยง
          เครื่ องดังกล่าวจะต้องสามารถถูกสังให้เลือกแหล่งสัญญาณใด
                            ่
          พร้อมทั้งแสดงสถานการณ์เลือกสัญญาณนั้นผ่านพอร์ท RS 232                  จากห้องควบคุมกลาง
              ่
          ซึ่งอยูห่างออกไปไม่นอยกว่า 50 เมตร ได้อย่างอิสระเช่นกัน
                       ้
       2.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคารวมการเดินสายควบคุมจากเครื่ อง หรื อระบบเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณ
          เสี ยงไปยังห้องควบคุมกลาง จะต้องแสดงไดอะแกรมตลอดจนรายละเอียดวิธีทดสอบให้ คณะกายภาพบาบัดฯ
          เห็นว่าระบบสามารถเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยงที่ได้ติดตั้งไป
                                               ่
          สามารถควบคุมการเลือกสัญญาณจากห้องควบคุมกลางได้จริ ง มาในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
       2.8 ไดอะแกรมและรายละเอียดวิธีการทดสอบนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก            และเมื่อ
          ผูเ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือกแล้วและจะทาการส่งมอบงาน        ผูเ้ สนอราคาต้องทาการทดสอบระบบให้
          คณะกายภาพบาบัดฯ
          เห็นถึงการควบคุมและเห็นถึงสถานะของการเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยงจากห้องควบคุมกลางได้อ
          ย่างอิสระด้วย
       ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาพร้อมรายละเอียดการเดินสายสัญญาณภาพพร้อมปลักไฟจากระบบเลือกสัญญาณภาพ
                                                ๊
และสัญญาณเสี ยงไปยังแผงต่อเชื่อมสัญญาณที่จะเข้าเครื่ องฉายภาพในทุก ๆ ห้องได้ตามไดอะแกรมเบื้องต้นที่ คณะกายภาพ
บาบัดฯ        กาหนดไว้ประกอบกับข้อกาหนดนี้          ่ ั
                               ถึงแม้วาครุ ภณฑ์เครื่ องฉายภาพจะไม่ครบถ้วนตามจานวนห้องก็ตาม
ทั้งนี้เพื่อความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของระบบ                               ซึ่งเมื่อคณะกายภาพบาบัดฯ
                                      ุ่
จัดหาเครื่ องที่ขาดมาใช้ในอนาคตจะต้องทาการติดตั้งเดินสายเพิ่มเติมให้ยงยากและต้องแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานอีก
ซึ่งรายละเอียดข้างต้นถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย

      ิ ั
3. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบระบบ
    3.1 ไมโครโฟนไร้ สายชนิดสวมหัว จานวน 4 ตัว
                                ี่ ้
         ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
      TOA, Beyerdynamic, Sennheiser, Audix
      3.1.1 เครื่ องรับสัญญาณ
                               ่
         1. เป็ นเครื่ องรับสัญญาณที่มีช่วงความถี่ยาน UHF
         2. สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณที่ป้อนไว้ในเครื่ อง ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
                                   ้
         3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 100 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 12,000 Hz หรื อสูงกว่า
                           ้
         4. ความไวในการรับสัญญาณ ไม่นอยกว่า 80 dB
                              ้
         5. สัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวนไม่นอยกว่า 104 dB
      3.1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
         1. เป็ นเครื่ องส่งสัญญาณที่มีขนาดกะทัดรัด
           ออกแบบมาสาหรับต่อใช้งานกับไมโครโฟนชนิดสวมหัวมีช่วงความถี่ยาน UHF่
                            ้
         2. สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
                        7

       3. หัวไมโครโฟนเป็ นชนิด Electret Condenser มีรูปแบบการรับเสี ยงชนิด Cardioid
       4. ใช้ถ่านขนาด 6LR61 (9V)
3.2  ไมโครโฟนชนิดมือถือ พร้ อมสาย จานวน 4 ตัว
                               ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
   Beyerdynamic, Sennheiser, Audix
       1. เป็ นไมโครโฟนแบบไดนามิค
       2. มีรูปแบบการรับสัญญาณชนิด Cardioid
       3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 60 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15000 Hz หรื อสูงกว่า
                        ่
       4. ค่า Sensitivity ที่ 1000 Hz อยูที่ -53 dVB/Pa (2.2 mv) หรื อดีกว่า
       5. มี Switch เปิ ด-ปิ ด ไมโครโฟน
       6. มีสายสาหรับต่อเชื่อมหัว-ท้าย เป็ น XLR อย่างดี
3.3  ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ ะ จานวน 4 ตัว
       1. เป็ นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ มีความแข็งแรง ทนทาน
       2. ทาจากโลหะ ไม่เป็ นสนิม สามารถปรับโค้งงอได้ตามต้องการ
3.4                 ้
   ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพืน จานวน 4 ตัว
       1. เป็ นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น มีความแข็งแรง ทนทาน
       2. ทาจากโลหะ ไม่เป็ นสนิม
3.5  เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้ อมภาคขยายเสียง จานวน 4 เครื่อง
                                ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น ALLEN & HEATH, CREST
   AUDIO, SOUNDCRAFT, DYNACORD, EV, YAMAHA, MIDAS, BIAMP
                              ้
       1. เป็ นเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยง ขนาดไม่นอยกว่า 12 ช่อง Input
                         ้                  ้
       2. สามารถให้กาลังขยายได้ไม่นอยกว่า 320 W + 320 W ที่ 8 โอห์ม และไม่นอยกว่า 500 W + 500 W
          ที่ 4 โอห์ม
       3. มีสวิทซ์ Stand – by mode
       4. มีดิจิตอลเอฟเฟ็ ค แบบ SPX ภายในเครื่ อง
       5. มี Graphic EQ แบบคู่ ขนาดไม่นอยกว่า 7 ช่อง
                           ้
       6. มี Phantom Power
       7. สามารถประกอบเข้าตู ้ Rack ได้ โดยมีอุปกรณ์เสริ ม (เป็ น Option)
3.6  ลาโพงหลัก จานวน 16 ตู้
                                 ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
   DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
       1. เป็ นลาโพง 2 ทาง แบบ Compact ที่ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด
                       ้                    ้
       2. ลาโพงเสี ยงต่ามีขนาดไม่นอยกว่า 6 นิ้ว เสี ยงแหลมมีขนาดไม่นอยกว่า 25 mm.
       3.                  160 W
       4.                            1W, 1 m
       5.                           60 Hz – 20 kHz
       6.
                         8

      7. Maximum SPL             109 dB
3.7 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดกาลังส่ องสว่ างไม่ น้อยกว่ าหรือเท่ ากับ 2000 ANSI LUMENS จานวน 2 เครื่อง
                                ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BARCO, SANYO, SONY,
  INFOCUS, PANASONIC, CANON, CHRISTIE, NEC, Digitalprojection
                                       ้
      1. เป็ นเครื่ องฉายภาพชนิด LCD จานวน 3 Panels ขนาดไม่นอยกว่า 0.6 นิ้ว
      2. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์               TRUE XGA     (1024   x     768)
                           ้
          และรองรับสัญญาณได้สูงสุดไม่นอยกว่า SXGA
                            ้
      3. ให้ความสว่างในการฉายภาพไม่นอยกว่า 2000 ANSI LUMENS
                             ้
      4. สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่นอยกว่า 1 Input / 1 Output และสัญญาณ VDO 1 Input,
          S-VDO 1 Input หรื อมากกว่า
                       ้
      5. ใช้หลอดฉาย ขนาดไม่นอยกว่า 200 วัตต์ UHP
                    ั
      6. สามารถฉายภาพได้ต้ งแต่ขนาด 40 – 300 นิ้ว หรื อดีกว่า
      7. อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 350 : 1 หรื อดีกว่า
                                                ้
      8. สามารถแก้ไขรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ด้วยระบบ DIGITAL KEY STONE ได้ไม่นอยกว่า + / - 20 องศา
              ั่
      9. มีฟังก์ชนการใช้งาน หยุดภาพนิ่ง (Freezw), ไม่ให้แสดงภาพ (No Show)
               ั่
      10. มีฟังก์ชนตั้งรหัส PIN Code สาหรับป้ องกันการใช้งานจากผูอื่นได้ ้
      11. สามารถซูมภาพแบบดิจิตอลได้
                               ่
      12. มีระบบ 3D AUCC หรื อเป็ นสิ นค้าที่วาจ้างโรงงานอื่นผลิต (OEM. Product) ที่มีระบบ 3D AUCC
                 ั่
          หรื อมีฟังก์ชนภาพ 3D Gamma, Dynamic Detail Enhancer หรื อ 3D Colour Management System
          หรื อ Color Imaging เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายแสงและความคมชัด
                                            ้
      13. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
           ้                          ่
          ผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                         ้
3.8 จอรับภาพชนิดแขวนมือดึง ขนาด 100 นิว จานวน 4 จอ
                                 ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น DRAPER, VERTEX, DALITE,
  VUTEC, ASA, STEWART
      1. เป็ นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้ เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
      2. เนื้อจอสีขาวทาจากวัสดุ                Fiber   ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉี กขาด
          ป้ องกันการติดไฟและสามารถทาความสะอาดได้
      3. เนื้อจอติดกับแกนเหล็กใช้ระบบลูกปื มกลม               (Roller        Lock)
          ล็อคแกนหมุนเพื่อป้ องกันการติดขัดในการดึงเนื้อจอลงหรื อม้วนเก็บในกระบอกจอ
          ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้น เพื่อทนต่อการดึง
                                                 ั
      4. กระบอกจอและฝาปิ ดทั้งสองข้างทาด้วยเหล็กหนามีความแข็งแรง ใช้ติดตั้งได้กบผนังหรื อเพดาน
      5. เนื้อผ้าจอเป็ นชนิด Matt White หรื อดีกว่า
3.9 เครื่องเลือกสัญญาณภาพ จานวน 4 เครื่อง
                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
  RGB, SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, ALTINEX, AUTOPATCH
                            9

               ู้
           อาจารย์ผทาการสอนจะต้องสามารถเลือกสัญญาณภาพ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 2 เครื่ อง
       เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ อย่างน้อย 1 เครื่ อง และเครื่ องเล่นแผ่น DVD อย่างน้อย 1 เครื่ อง จากตาแหน่งโต๊ะ
             ั่      ้
       ที่อาจารย์นงสอนโดยไม่ตองทาการสลับสายสัญญาณใด                            ๆ
            ้
       และไม่ตองใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายของโปรเจคเตอร์ เพื่อป้ องกันการสูญหายของรี โมทคอนโทรล
                      บตเ า ของ บบเ ง า
                     องบ า   นง าน น อง

      ิ
1. คุณสมบัตงานระบบเสียง
    1.1 จะต้องสามารถใช้ไมโครโฟนและเครื่ องเล่นต่าง    ๆ                  ั
                                  ตามข้อกาหนดและจานวนครุ ภณฑ์ได้พร้อมกัน
      รวมทั้งต้องสามารถรองรับการนาไมโครโฟนชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแบบกาเนิดสัญญาณเสี ยงชนิดอื่น ๆ ในระดับ
                          ้
      Line Level มาต่อใช้งานเพิ่มเดิมได้โดยไม่ตองใช้การสลับสายสัญญาณหรื อเครื่ องเลือกสัญญาณได้อีกอย่างน้อย
      ดังนี้
                    ้
    1.2 สัญญาณจากไมโครโฟนไม่นอยกว่า 6 ตัว
    1.3 สัญญาณจากแหล่งกาเนิดสัญญาณเสี ยงอื่น ๆ ในระดับ Line Level จานวน 2 ช่อง
    1.4 การขับลาโพงจากเครื่ องขยายเสี ยงต้องทาแบบ Low Impedance
          ู้
    1.5 อาจารย์ผสอนจะต้องสามารถปรับความดังของไมโครโฟน
      และควบคุมการใช้งานของเครื่ องเสี ยงได้อย่างสะดวก

      ิ
2. คุณสมบัตงานระบบภาพ
    2.1 เครื่ องฉายภาพจะต้องรับสัญญาณภาพที่จะฉายขึ้นจอในรู ปแบบ Analog REBHV เท่านั้น
            ู้
    2.2 อาจารย์ผทาการสอนจะต้องสามารถเลือกสัญญาณจากภาพ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 2 เครื่ อง
      เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ อย่างน้อย 1 เครื่ อง และเครื่ องเล่นแผ่น DVD อย่างน้อย 1 เครื่ อง จากตาแหน่งโต๊ะ
             ั่    ้
      ที่อาจารย์นงสอนโดยไม่ตองทาการสลับสายสัญญาณใด                            ๆ
           ้
      และไม่ตองใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายของโปรเจคเตอร์ เพื่อป้ องกันการสูญหายของรี โมทคอนโทรล
                              10

     2.3 เครื่ องฉายภาพจะต้องสามารถถูกสังงานเปิ ด – ปิ ด และรายงานสถานะของตัวเครื่ องผ่านพอร์ท RS 232
                         ่
       จากเครื่ องควบคุมกลาง ซึ่งคณะกายภาพบาบัดฯจะจัดหาในอนาคตในห้องควบคุมกลางซึ่งอยูห่างออกไป    ่
          ้
       ไม่นอยกว่า 50 เมตร
     2.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคารวมการเดินสายควบคุมเครื่ องฉายภาพไปยังห้องควบคุมกลาง
       และต้องแสดงไดอะแกรมตลอดจนรายละเอียดวิธีทดสอบให้คณะกายภาพบาบัดฯ
       เห็นว่าเครื่ องฉายภาพที่ติดตั้งไปสามารถควบคุมและรายงานสถานะของตัวเครื่ องในแต่ละเครื่ องได้อย่างอิสระจริ ง
               ่
       มาแสดงในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
     2.5 การแสดงไดอะแกรมและรายละเอียดวิธีการทดสอบนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและ
       เมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องส่งมอบงาน      ผูเ้ สนอราคาต้องทาการทดสอบระบบให้
       คณะกายภาพบาบัดฯ
       เห็นถึงการควบคุมและเห็นถึงสถานะของเครื่ องแยกภาพจากห้องควบคุมกลางได้อย่างอิสระด้วย
     2.6 หากผูเ้ สนอราคาเลือกออกแบบระบบโดยใช้เครื่ องเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยง
       เครื่ องดังกล่าวจะต้องสามารถถูกสังให้เลือกแหล่งสัญญาณใด
                        ่
       พร้อมทั้งแสดงสถานการณ์เลือกสัญญาณนั้นผ่านพอร์ท        RS     232    จากห้องควบคุมกลาง
            ่
       ซึ่งอยูห่างออกไปไม่นอยกว่า 50 เมตร ได้อย่างอิสระเช่นกัน
                   ้
     2.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคารวมการเดินสายควบคุมจากเครื่ องหรื อระบบเลือกสัญญาณภาพ
       และสัญญาณเสี ยงไปยังห้องควบคุมกลางจะต้องแสดงไดอะแกรมตลอดจนรายละเอียดวิธีทดสอบให้
       คณะกายภาพบาบัดฯ            เห็นว่าระบบสามารถเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยงที่ได้ติดตั้งไป
                                          ่
       สามารถควบคุมการเลือกสัญญาณจากห้องควบคุมกลางได้จริ ง มาในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค

       2.8 ไดอะแกรมและรายละเอียดวิธีการทดสอบนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
          และเมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือกแล้วและจะทาการส่งมอบงาน
          ผูเ้ สนอราคาต้องทาการทดสอบระบบให้คณะกายภาพบาบัดฯ
          เห็นถึงการควบคุมและเห็นถึงสถานะของการเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยงจากห้องควบคุมกลางได้อ
          ย่างอิสระด้วย
       ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาพร้อมรายละเอียดการเดินสายสัญญาณภาพ
พร้อมปลักไฟจากระบบเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยงไปยังแผงต่อเชื่อมสัญญาณที่จะเข้าเครื่ องฉายภาพในทุก
      ๊                                                      ๆ
ห้องได้ตามไดอะแกรมเบื้องต้นที่                  คณะกายภาพบาบัดฯ กาหนดไว้ ประกอบกับข้อกาหนดนี้
     ่ ั
ถึงแม้วาครุ ภณฑ์เครื่ องฉายภาพจะไม่ครบถ้วนตามจานวนห้องก็ตาม           ทั้งนี้เพื่อความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของระบบ
ซึ่งเมื่อคณะกายภาพบาบัดฯ
                                     ุ่
จัดหาเครื่ องที่ขาดมาใช้ในอนาคตจะต้องทาการติดตั้งเดินสายเพิ่มเติมให้ยงยากและต้องแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานอีก
ซึ่งรายละเอียดข้างต้นถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย

      ิ ั
3. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบระบบ
    3.1 ไมโครโฟนไร้ สายชนิดสวมหัว จานวน 4 ตัว
                            ี่ ้
         ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
      TOA, Beyerdynamic, Sennheiser, Audix
      3.1.1 เครื่ องรับสัญญาณ
                        11

                               ่
       1. เป็ นเครื่ องรับสัญญาณที่มีช่วงความถี่ยาน UHF
       2. สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณที่ป้อนไว้ในเครื่ อง ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
                                    ้
       3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 100 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 12,000 Hz หรื อสูงกว่า
                           ้
       4. ความไวในการรับสัญญาณ ไม่นอยกว่า 80 dB
                              ้
       5. สัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวนไม่นอยกว่า 104 dB
   3.1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
       1. เป็ นเครื่ องส่งสัญญาณที่มีขนาดกะทัดรัด
          ออกแบบมาสาหรับต่อใช้งานกับไมโครโฟนชนิดสวมหัวมีช่วงความถี่ยาน UHF ่
                             ้
       2. สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
       3. หัวไมโครโฟนเป็ นชนิด Electret Condenser มีรูปแบบการรับเสี ยงชนิด Cardioid
       4. ใช้ถ่านขนาด 6LR61 (9V)
3.2  ไมโครโฟนชนิดมือถือ พร้ อมสาย จานวน 4 ตัว
                                  ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
   Beyerdynamic, Sennheiser, Audix
       1. เป็ นไมโครโฟนแบบไดนามิค
       2. มีรูปแบบการรับสัญญาณชนิด Cardioid
       3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 60 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15000 Hz หรื อสูงกว่า
                        ่
       4. ค่า Sensitivity ที่ 1000 Hz อยูที่ -53 dVB/Pa (2.2 mv) หรื อดีกว่า
       5. มี Switch เปิ ด-ปิ ด ไมโครโฟน
       6. มีสายสาหรับต่อเชื่อมหัว-ท้าย เป็ น XLR อย่างดี
3.3  ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ ะ จานวน 4 ตัว
       1. เป็ นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ มีความแข็งแรง ทนทาน
       2. ทาจากโลหะ ไม่เป็ นสนิม สามารถปรับโค้งงอได้ตามต้องการ
3.4                 ้
   ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพืน จานวน 4 ตัว
       1. เป็ นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น มีความแข็งแรง ทนทาน
       2. ทาจากโลหะ ไม่เป็ นสนิม
3.5  เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้ อมภาคขยายเสียง จานวน 4 เครื่อง
                                 ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น ALLEN & HEATH, CREST
   AUDIO, SOUNDCRAFT, DYNACORD, EV, YAMAHA, MIDAS, BIAMP
                                ้
       1. เป็ นเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยง ขนาดไม่นอยกว่า 12 ช่อง Input
                         ้                  ้
       2. สามารถให้กาลังขยายได้ไม่นอยกว่า 320 W + 320 W ที่ 8 โอห์ม และไม่นอยกว่า 500 W + 500 W
          ที่ 4 โอห์ม
       3. มีสวิทซ์ Stand – by mode
       4. มีดิจิตอลเอฟเฟ็ ค แบบ SPX ภายในเครื่ อง
       5. มี Graphic EQ แบบคู่ ขนาดไม่นอยกว่า 7 ช่อง
                            ้
       6. มี Phantom Power
       7. สามารถประกอบเข้าตู ้ Rack ได้ โดยมีอุปกรณ์เสริ ม (เป็ น Option)
3.6  ลาโพงหลัก จานวน 16 ตู้
                          12

                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
  DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
      1. เป็ นลาโพง 2 ทาง แบบ Compact ที่ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด
                     ้
      2. ลาโพงเสี ยงต่ามีขนาดไม่นอยกว่า 6 นิ้ว เสี ยงแหลมมีขนาดไม่นอยกว่า 25 mm.  ้
      3.                160 W
      4.                  87 dB 1W, 1 m
      5.                            60 Hz – 20 kHz
      6.
      7. Maximum SPL           109 dB
3.7 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดกาลังส่ องสว่ างไม่ น้อยกว่ าหรือเท่ ากับ 2000 ANSI LUMENS จานวน 2 เครื่อง
                                ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BARCO, SANYO, SONY,
  INFOCUS, PANASONIC, CANON, CHRISTIE, NEC, Digitalprojection
      1. เป็ นเครื่ องฉายภาพชนิด LCD จานวน 3 Panels ขนาดไม่นอยกว่า 0.6 นิ้ว  ้
      2. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์               TRUE    XGA      (1024   x     768)
                          ้
          และรองรับสัญญาณได้สูงสุดไม่นอยกว่า SXGA
                           ้
      3. ให้ความสว่างในการฉายภาพไม่นอยกว่า 2000 ANSI LUMENS
                            ้
      4. สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่นอยกว่า 1 Input / 1 Output และสัญญาณ VDO 1 Input,
          S-VDO 1 Input หรื อมากกว่า
                      ้
      5. ใช้หลอดฉาย ขนาดไม่นอยกว่า 200 วัตต์ UHP
                    ั
      6. สามารถฉายภาพได้ต้ งแต่ขนาด 40 – 300 นิ้ว หรื อดีกว่า
      7. อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 350 : 1 หรื อดีกว่า
      8. สามารถแก้ไขรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ด้วยระบบ DIGITAL KEY STONE ได้ไม่นอยกว่า + / - 20 องศา้
              ั่
      9. มีฟังก์ชนการใช้งาน หยุดภาพนิ่ง (Freezw), ไม่ให้แสดงภาพ (No Show)
               ั่
      10. มีฟังก์ชนตั้งรหัส PIN Code สาหรับป้ องกันการใช้งานจากผูอื่นได้     ้
      11. สามารถซูมภาพแบบดิจิตอลได้
                             ่
      12. มีระบบ 3D AUCC หรื อเป็ นสิ นค้าที่วาจ้างโรงงานอื่นผลิต (OEM. Product) ที่มีระบบ 3D AUCC
                 ั่
          หรื อมีฟังก์ชนภาพ 3D Gamma, Dynamic Detail Enhancer หรื อ 3D Colour Management
          System หรื อ Color Imaging เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายแสงและความคมชัด
                                               ้
      13. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
             ้                          ่
          จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                       ้
3.8 จอรับภาพชนิดแขวนมือดึง ขนาด 100 นิว จานวน 4 จอ
                               ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น DRAPER, VERTEX, DALITE,
  VUTEC, ASA, STEWART
      1. เป็ นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้ เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
      2. เนื้อจอสีขาวทาจากวัสดุ               Fiber        ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉี กขาด
          ป้ องกันการติดไฟและสามารถทาความสะอาดได้
                            13

           3. เนื้อจอติดกับแกนเหล็กใช้ระบบลูกปื มกลม             (Roller       Lock)
               ล็อคแกนหมุนเพื่อป้ องกันการติดขัดในการดึงเนื้อจอลงหรื อม้วนเก็บในกระบอกจอ
               ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้น เพื่อทนต่อการดึง
                                                   ั
           4. กระบอกจอและฝาปิ ดทั้งสองข้างทาด้วยเหล็กหนามีความแข็งแรง ใช้ติดตั้งได้กบผนังหรื อเพดาน
           5. เนื้อผ้าจอเป็ นชนิด Matt White หรื อดีกว่า
    3.9 เครื่องเลือกสัญญาณภาพ จานวน 4 เครื่อง
                                ี่ ้
           ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น      EXTRON,   KRAMER,
      CRESTRON, RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, ALTINEX, AUTOPATCH
                 ู้
           อาจารย์ผทาการสอนจะต้องสามารถเลือกสัญญาณภาพ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 2 เครื่ อง
      เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ อย่างน้อย 1 เครื่ อง และเครื่ องเล่นแผ่น DVD อย่างน้อย 1 เครื่ อง จากตาแหน่งโต๊ะ
              ั่       ้
      ที่อาจารย์นงสอนโดยไม่ตองทาการสลับสายสัญญาณใด                            ๆ
            ้
      และไม่ตองใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายของโปรเจคเตอร์ เพื่อป้ องกันการสูญหายของรี โมทคอนโทรล
                      บตเ า ของ บบเ ง า
                     องบ า 20 นง าน น อง

        ิ
1. คุณสมบัตงานระบบเสียงและระบบภาพ
      สาหรับห้องนี้จะเป็ นระบบพื้นฐาน ซึ่งผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาพร้อมไดอะแกรมการเดินสายสัญญาณภาพ
และปลักไฟฟ้ าจากตาแหน่งโต๊ะอาจารย์ไปยังแผงต่อเชื่อมสัญญาณภาพที่จะเข้ายังเครื่ องฉายภาพตามไดอะแกรมเบื้องต้นที่ค
    ๊
ณะกายภาพบาบัดฯ กาหนดไว้ประกอบกับข้อกาหนดนี้ ซึ่งคณะกายภาพบาบัดฯ จะจัดหามาในอนาคต รายละเอียดข้างต้น
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย

      ิ ั
2. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบระบบ
    2.1 ไมโครโฟนไร้ สายชนิดสวมหัว จานวน 3 ตัว
                            ี่ ้
         ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
      TOA, Beyerdynamic, Sennheiser, Audix
      2.1.1 เครื่ องรับสัญญาณ
                        14

                               ่
       1. เป็ นเครื่ องรับสัญญาณที่มีช่วงความถี่ยาน UHF
       2. สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณที่ป้อนไว้ในเครื่ อง ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
                                     ้
       3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 100 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 12,000 Hz หรื อสูงกว่า
                           ้
       4. ความไวในการรับสัญญาณ ไม่นอยกว่า 80 dB
                              ้
       5. สัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวนไม่นอยกว่า 104 dB
   2.1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
       1. เป็ นเครื่ องส่งสัญญาณที่มีขนาดกะทัดรัด
          ออกแบบมาสาหรับต่อใช้งานกับไมโครโฟนชนิดสวมหัวมีช่วงความถี่ยาน UHF ่
                             ้
       2. สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
       3. หัวไมโครโฟนเป็ นชนิด Electret Condenser มีรูปแบบการรับเสี ยงชนิด Cardioid
       4. ใช้ถ่านขนาด 6LR61 (9V)
2.2  ไมโครโฟนชนิดมือถือ พร้ อมสาย จานวน 6 ตัว
                                  ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
   Beyerdynamic, Sennheiser, Audix
       1. เป็ นไมโครโฟนแบบไดนามิค
       2. มีรูปแบบการรับสัญญาณชนิด Cardioid
       3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 60 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15000 Hz หรื อสูงกว่า
                        ่
       4. ค่า Sensitivity ที่ 1000 Hz อยูที่ -53 dVB/Pa (2.2 mv) หรื อดีกว่า
       5. มี Switch เปิ ด-ปิ ด ไมโครโฟน
       6. มีสายสาหรับต่อเชื่อมหัว-ท้าย เป็ น XLR อย่างดี
2.3  ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ ะ จานวน 6 ตัว
       1. เป็ นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ มีความแข็งแรง ทนทาน
       2. ทาจากโลหะ ไม่เป็ นสนิม สามารถปรับโค้งงอได้ตามต้องการ
2.4  เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้ อมภาคขยายเสียง จานวน 6 เครื่อง
                                ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น ALLEN & HEATH, CREST AUDIO,
   SOUNDCRAFT, DYNACORD, EV, YAMAHA, MIDAS, BIAMP
                                 ้
       1. เป็ นเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยง ขนาดไม่นอยกว่า 12 ช่อง Input
                         ้                  ้
       2. สามารถให้กาลังขยายได้ไม่นอยกว่า 180 W + 180 W ที่ 8 โอห์ม และไม่นอยกว่า 300 W + 300 W
          ที่ 4 โอห์ม
       3. มีสวิทซ์ Stand – by mode
       4. มีดิจิตอลเอฟเฟ็ ค แบบ SPX ภายในเครื่ อง
       5. มี Graphic EQ แบบคู่ ขนาดไม่นอยกว่า 7 ช่อง
                            ้
       6. มี Phantom Power
       7. สามารถประกอบเข้าตู ้ Rack ได้ โดยมีอุปกรณ์เสริ ม (เป็ น Option)
2.5  ลาโพงหลัก จานวน 12 ตู้
                                   ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
   DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
                         15

      1. เป็ นลาโพง 2 ทาง แบบ Compact ที่ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด
                     ้
      2. ลาโพงเสี ยงต่ามีขนาดไม่นอยกว่า 6 นิ้ว เสี ยงแหลมมีขนาดไม่นอยกว่า 25 mm. ้
      3.                 160 W
      4.                           1W, 1 m
      5.                           60 Hz – 20 kHz
      6.
      7. Maximum SPL            109 dB
2.6 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดกาลังส่ องสว่ างไม่ น้อยกว่ าหรือเท่ ากับ 2000 ANSI LUMENS จานวน 3 เครื่อง
                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BARCO, SANYO, SONY,
  INFOCUS, PANASONIC, CANON, CHRISTIE, NEC, Digitalprojection
      1. เป็ นเครื่ องฉายภาพชนิด LCD จานวน 3 Panels ขนาดไม่นอยกว่า 0.6 นิ้ว ้
      2. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ TRUE XGA (1024 x 768) และรองรับสัญญาณได้สูงสุด
            ้
          ไม่นอยกว่า SXGA
                          ้
      3. ให้ความสว่างในการฉายภาพไม่นอยกว่า 2000 ANSI LUMENS
                            ้
      4. สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่นอยกว่า 1 Input / 1 Output และสัญญาณ VDO 1 Input,
          S-VDO 1 Input หรื อมากกว่า
                      ้
      5. ใช้หลอดฉาย ขนาดไม่นอยกว่า 200 วัตต์
                    ั
      6. สามารถฉายภาพได้ต้ งแต่ขนาด 40 – 300 นิ้ว หรื อดีกว่า
      7. อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 350 : 1 หรื อดีกว่า
                                                 ้
      8. สามารถแก้ไขรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ด้วยระบบ DIGITAL KEY STONE ได้ไม่นอยกว่า + / - 20 องศา
              ั่
      9. มีฟังก์ชนการใช้งาน หยุดภาพนิ่ง (Freezw), ไม่ให้แสดงภาพ (No Show)
               ั่
      10. มีฟังก์ชนตั้งรหัส PIN Code สาหรับป้ องกันการใช้งานจากผูอื่นได้    ้
      11. สามารถซูมภาพแบบดิจิตอลได้
                             ่
      12. มีระบบ 3D AUCC หรื อเป็ นสิ นค้าที่วาจ้างโรงงานอื่นผลิต (OEM. Product) ที่มีระบบ 3D AUCC
                 ั่
          หรื อมีฟังก์ชนภาพ 3D Gamma, Dynamic Detail Enhancer หรื อ 3D Colour Management
          System หรื อ Color Imaging เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายแสงและความคมชัด
                                               ้
      13. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
           ้                         ่
          ผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                        ้
2.7 จอรับภาพชนิดแขวนมือดึง ขนาด 100 นิว จานวน 6 จอ
                               ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น DRAPER, VERTEX, DALITE,
  VUTEC, ASA, STEWART
      1. เป็ นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้ เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
      2. เนื้อจอสีขาว      ทาจากวัสดุ        Fiber    ด้านหลังเคลือบสี ดา  ทนต่อการฉี กขาด
          ป้ องกันการติดไฟและสามารถทาความสะอาดได้
      3. เนื้อจอติดกับแกนเหล็กใช้ระบบลูกปื มกลม                  (Roller      Lock)
          ล็อคแกนหมุนเพื่อป้ องกันการติดขัดในการดึงเนื้อจอลงหรื อม้วนเก็บในกระบอกจอ
          ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้น เพื่อทนต่อการดึง
                            16

                                              ั
          4. กระบอกจอและฝาปิ ดทั้งสองข้างทาด้วยเหล็กหนามีความแข็งแรงใช้ติดตั้งได้กบผนังหรื อเพดาน
          5. เนื้อผ้าจอเป็ นชนิด Matt White หรื อดีกว่า
                      บตเ า ของ บบเ ง ระบบ า
                       ห้ องประชุมคณบดี ชั้น 5

1. วัตถุประสงค์ ของงานระบบเสียงและระบบภาพ ห้ องประชุม
                                              ่
    1.1 ระบบเสี ยงเพื่อการประชุม ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมดจะมีไมโครโฟนชุดประชุมอยูที่โต๊ะประชุมตรงหน้า
      เพื่อความสะดวกในการมีส่วนร่ วมในการแสดงความเห็น
                      ั
    1.2 ระบบนี้จะเป็ นชุดประชุมชนิดมีท้ งไมโครโฟนและลาโพงในตัว
      ดังรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและจานวนของครุ ภณฑ์ทายนี้ั ้
    1.3 ระบบเสี ยงและระบบภาพ        เพื่อใช้ในการนาเสนองานหรื อข้อมูลภาพประกอบเสี ยงและสื่ อมัลติมีเดี ย
      ซึ่งจะต้องสามารถใช้งานร่ วมกับระบบเสี ยงชุดประชุมได้
    1.4

     ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคาพร้อมรายละเอียดการเดินสายสัญญาณภาพแบบ       RGBHV
พร้อมปลักไฟจากระบบเลือกสัญญาณภาพ – สัญญาณเสี ยง ไปยังแผงเชื่อมสัญญาณที่จะเข้าจอ LCD ขนาดใหญ่
    ๊
                             17

ตามไดอะแกรมเบื้องต้นที่                                    ่ ั
                   คณะกายภาพบาบัดฯ กาหนดไว้ประกอบกับข้อกาหนดนี้ ถึงแม้วาครุ ภณฑ์จอ LCD
ขนาดใหญ่จะยังไม่ครบถ้วนก็ตาม       ทั้งนี้เพื่อความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของระบบ ซึ่งเมื่อคณะกายภาพบาบัดฯ
                      ้                  ุ่
จัดหาเครื่ องที่ขาดมาใช้ในอนาคต จะไม่ตองทาการติดตั้ง เดินสายเพิ่มเติมให้ยงยากและต้องแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานอีก
ซึ่งรายละเอียดข้างต้นถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย

      ิ ั
2. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบระบบ
    2.1    ป
                            ี่ ้
         ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Beyerdynamic, Bosch, Philips
                          ้
      2.1.1 เครื่องควบคุมไมค์ และจ่ ายกระแสไฟฟา จานวน 1 เครื่อง
             1. สามารถควบคุมการทางานของไมโครโฟนชุดประธาน และชุดผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้
             2. มีช่องต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ ไม่นอยกว่า 50 ชุด
                                      ้
             3. มีสวิทช์เลือกแบบการทางานของระบบได้ ดังนี้
                .                               1, 2, 3

                 .                         ชุดผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพียงตัวเดียวเ
                  ท่านั้นที่สามารถเปิ ดใช้งานได้  ถ้าชุดผูร่วมประชุมอื่นกดปุ่ มเปิ ดไมโครโฟนชุด
                                       ้
                                  ่
                  ผูร่วมประชุมที่กาลังใช้งานอยูจะถูกตัดการทางานลง
                   ้
                . สามารถกาหนดการทางานแบบประธานเท่านั้น ไมโครโฟนของประธานเท่านั้น
                  ที่สามารถจะเปิ ดการใช้งานได้
             4. มีลาโพงตรวจเช็คเสี ยงในตัวและสามารถปรับระดับความดังของชุดประธาน และชุด
               ผูร่วมประชุมทั้งหมดทุกตัวที่ต่อในระบบได้
                 ้
             5. มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอก                   สามารถปรับระดับความดังได้
               และไมโครโฟนนี้จะถูกตัดเสี ยงเมื่อประธาน กดปุ่ มตัดการสนทนา
             6. มีช่องต่อโทรศัพท์              (Telephone               Coupler)
                    ้           ้ ่
               กรณี ที่ตองการประชุมร่ วมกับผูที่อยูไกลทางโทรศัพท์
             7. มีช่องเสี ยบหูฟังแบบ สเตอริ โอ ขนาด 3.5 mm.
             8. มีช่องต่อ เข้า ออก กับระบบเสี ยงภายนอก
                      ั
             9. สามารถใช้กบกระแสไฟฟ้ า AC 100-240V±10%
             10. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย : acc. To EN 60065 and acc. To UL 6500
                                                   ้
             11. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่
                     ้                    ่
               งตั้งจากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
       2.1.2 ชุดไมโครโฟนประธาน จานวน 1 ชุด
             1. เป็ นไมโครโฟนแบบคอห่าน                ตัวก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้
               มีไฟวงแหวนรอบคอไมโครโฟน
             2. มีลาโพงในตัว ซึ่งสามารถตัดเสี ยงได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิ ดไมโครโฟน
                        18

                  ั
          3. มีสวิทซ์ตดการสนทนา
            เมื่อกดจะมีเสี ยงเตือนไมโครโฟนของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอื่นจะถูกตัดการทางาน
            มีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้
          4. มีช่องสาหรับเสี ยบหูฟังสเตอริ โอ         ขนาด        3.5     mm.
            ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรื อเครื่ องบันทึกเสี ยงได้
                              ้
          5. มีสายต่อพร้อมปลักตัวผู ้ ยาวไม่นอยกว่า 2 เมตร
                       ๊
                          ้
          6. ก้านไมโครโฟนยาวไม่นอยกว่า 19.2 นิ้ว
                                             ้
          7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับ
                      ้                     ่
            การแต่งตั้งจากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
  2.1.3 ชุดไมโครโฟนผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวน 20 ชุด
          1. เป็ นไมโครโฟนแบบคอห่าน                 ตัวก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้
            มีไฟวงแหวนรอบคอไมโครโฟน
          2. มีลาโพงในตัว ซึ่งถูกตัดเสี ยงได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิ ดไมโครโฟน
          3. มีช่องสาหรับเสี ยบหูฟังสเตอริ โอ         ขนาด        3.5     mm.
            ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรื อเครื่ องบันทึกเสี ยงได้
                               ้
          4. มีสายต่อพร้อมปลักตัวผู ้ ยาวไม่นอยกว่า 2 เมตร
                        ๊
                           ้
          5. ก้านไมโครโฟนยาวไม่นอยกว่า 19.2 นิ้ว
               ่ ้
          6. เป็ นยีหอเดียวกันกับชุดไมโครโฟนประธาน
                                              ้
          7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่
                 ้                      ่
            งตั้งจากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
2.2      น น อ อ า บบ าน น
                            ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Beyer
  dynamic, Shure, EV, Sennheiser, Audix
     1. เป็ นชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน UHF แบบปรับเลือกความถี่ใช้งานได้
     2. ประกอบด้วยเครื่ องรับแบบประจาที่ 1 ตัว และเครื่ องส่งแบบมือถือ (Handheld Transmitter) 2 ตัว
     3. ทิศทางการรับเสี ยงของไมโครโฟนเป็ นแบบ Cardioids
     4. มี LED Display สาหรับแสดงตัวเลข Channel ของความถี่ที่ใช้งาน
     5. มี LED แสดงสัญญาณ Audio และเปลี่ยนเป็ นสี แดงเมื่อมีสญญาณ Peakั
                                ้
     6. เครื่ องส่งใช้ แบตเตอรี่ อายุการใช้งานไม่นอยกว่า 8 ชัวโมง
                                   ่
     7. ขั้วต่อ Output เป็ นแบบ XLR และ ¼ นิ้ว Phone
     8. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 45 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15, 000 Hz หรื อสูงกว่า
     9. มีค่า Total Harmonic distortion 0.5% หรื อดีกว่า
     10. มีค่า Dynamic Range >100 dB, A-Weighted หรื อดีกว่า
                         ้
     11. มีระยะการส่งสัญญาณไม่นอยกว่า 75 เมตร
                     ้
     12. เครื่ องส่งมีกาลังส่งไม่นอยกว่า 10 mW
     13. หัวไมโครโฟนเป็ นแบบไดนามิค มีรูปแบบการรับเสี ยงแบบ cardioids และตอบสนองความถี่
           ้
         ไม่นอยกว่า 60 Hz–15 KHz
2.3 เ องผ      า เ ง อ า ข า เ ง จาน น เ อง
                      19

                             ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น ALLEN & HEATH, CREST
  AUDIO, SOUNDCRAFT, DYNACORD, EV, YAMAHA, MIDAS, BIAMP
                                 ้
     1. เป็ นเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยง ขนาดไม่นอยกว่า 12 ช่อง Input
                        ้                  ้
     2. สามารถให้กาลังขยายได้ไม่นอยกว่า 320 W + 320 W ที่ 8 โอห์ม และไม่นอยกว่า 500 W + 500 W
        ที่ 4 โอห์ม
     3. มีสวิทซ์ Stand – by mode
     4. มีดิจิตอลเอฟเฟ็ ค แบบ SPX ภายในเครื่ อง
     5. มี Graphic EQ แบบคู่ ขนาดไม่นอยกว่า 7 ช่อง
                         ้
     6. มี Phantom Power
     7. สามารถประกอบเข้าตู ้ Rack ได้ โดยมีอุปกรณ์เสริ ม (เป็ น Option)
2.4 า ง       าน น ต
                              ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
  DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
     1. เป็ นลาโพง 2 ทาง แบบ Compact ที่ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด
                      ้               ้
     2. ลาโพงเสี ยงต่ามีขนาดไม่นอยกว่า 6 นิ้ว เสี ยงแหลมมีขนาดไม่นอยกว่า 25 mm.
                    ้
     3. สามารถรับกาลังขับ ไม่นอยว่า 160 W
     4. มีค่าความไวของลาโพงไม่นอยว่า 87 dB ที่ 1W, 1 m
                       ้
                          ้
     5. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ไม่นอยกว่า 60 Hz – 20 kHz
     6. ความต้านทาน 8 โอห์ม
     7. มีค่า Maximum SPL ไม่นอยกว่า 109 dB
                     ้
2.5 เ องเ อ      า า    เ ง าน น เ อง
                           ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
  RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, ALTINEX, AUTOPATCH
     1. เป็ นเครื่ องเลือกสัญญาณภาพแบบ 8 ช่องสัญญาณเข้า และ 1 ช่องสัญญาณออก ชนิด SEAMLESS
        โดยมีช่องสัญญาณออกเป็ นชนิด HD 15 connector (โดยที่สามารถ Scaling สัญญาณทุก Input
        ให้สามารถแสดงผลในระดับ VGA ได้)
     2. สามารถรับสัญญาณภาพได้หลายชนิดสัญญาณ (2 x COMPOSITE, 2 x Y/C, 1 x COMPONENT,
        1 x DVI-D, 2 x VGA) หรื อสามารถรับช่องสัญญาณได้มากกว่าที่ระบุ
     3. สามารถกาหนดความละเอียดของสัญญาณออกได้หลายความคมชัด (Output Resolutions) อาทิ
        1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 1024, 1024 x 768, 480p, 1080i หรื อมากกว่า
     4. สามารถทา PICTURE-IN_PICTURE และ SPLIT-SCREEN ได้ระหว่างสัญญาณวิดีโอใดๆ
        1 สัญญาณ กับสัญญาณ VGA อีก 1 สัญญาณ
     5. สามารถควบคุมการทางานของเครื่ องโดยผ่าน PORT RS-232 และ IR remote control ได้
        (โดยใช้อุปกรณ์เสริ มต่อพ่วงเป็ น Option)
     6. สามารถติดตั้งได้โดยตรงกับตู ้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
2.6 เ องข า        า   า า า อ เตอ าน น เ อง
                            ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
  RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, AUTOPATCH
                      20

                                      ้
     1. เป็ นเครื่ องกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า 1 ช่อง ออกไม่นอยกว่า 4 ช่อง
                         ั
     2. รองรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้ต้งแต่ VGA ถึง UXGA หรื อมากกว่า
                      ้
     3. RGB Video Bandwidth ไม่นอยกว่า 300 MHz
     4. สามารถส่งสัญญาณ VGA ได้ไกลไม่นอยกว่า 250 ฟุต   ้
     5. มี Switch สามารถเลือก GAIN ได้
2.7 เ องเ น บน DVD อ า                     าน น เ อง
                             ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น TEAC, PANASONIC, YAMAHA,
  MARANZ, PIONEER, SONY, DENON, SAMSUNG, PHILIPS
     1. เครื่ องเล่นและบันทึกแผ่น DVD-R และ DVD-RW แบบมืออาชีพพร้อม HDD
     2. สามารถบันทึกรายการลงใน HDD ขนาดไม่นอยกว่า 160GB     ้
     3. มีโหมดการบันทึกด้วยความเร็ วสูง
     4. สามารถแสดงเมนูภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสี ยงด้วย Advanced Disc Navigator
            ั่
     5. มีฟังก์ชนการเล่นกลับพร้อมการบันทึกในเวลาเดียวกัน
     6. สามารถบันทึกข้อมูลจาก HDD ลงแผ่น DVD ด้วยความเร็ วไม่นอยกว่า 48 เท่า้
     7. มีช่องต่อสัญญาณดิจิตอลคุณภาพสูง (DV Terminal)
                           ้
     8. สามารถทาการสารองข้อมูลเก็บไว้ดวยฟังชัน DISC Backup   ่
2.8 เ อง า า ป เ เตอ ขนา กาลังส่ องสว่ างไม่ น้อยกว่ าหรือเท่ ากับ 2000 ANSI LUMENS าน น เ อง
                              ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BARCO, SANYO, SONY,
  INFOCUS, PANASONIC, CANON, CHRISTIE, NEC, Digital projection
                                     ้
     1. เป็ นเครื่ องฉายภาพชนิด LCD จานวน 3 Panels ขนาดไม่นอยกว่า 0.6 นิ้ว
     2. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ TRUE XGA (1024 x 768) และรองรับสัญญาณได้สูงสุด
          ้
        ไม่นอยกว่า SXGA
                          ้
     3. ให้ความสว่างในการฉายภาพไม่นอยกว่า 2000 ANSI LUMENS
                            ้
     4. สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่นอยกว่า 1 Input / 1 Output และสัญญาณ VDO 1 Input,
        S-VDO 1 Input หรื อมากกว่า
                     ้
     5. ใช้หลอดฉาย ขนาดไม่นอยกว่า 200 วัตต์
                    ั
     6. สามารถฉายภาพได้ต้ งแต่ขนาด 40 – 300 นิ้ว หรื อดีกว่า
     7. อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 350 : 1 หรื อดีกว่า
                                          ้
     8. สามารถแก้ไขรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ด้วยระบบ DIGITAL KEY STONE ได้ไม่นอยกว่า + / - 20 องศา
              ั่
     9. มีฟังก์ชนการใช้งาน หยุดภาพนิ่ง (Freeze), ไม่ให้แสดงภาพ (No Show)
               ั่
     10. มีฟังก์ชนตั้งรหัส PIN Code สาหรับป้ องกันการใช้งานจากผูอื่นได้  ้
     11. สามารถซูมภาพแบบดิจิตอลได้
                                 ่
     12. มีระบบ 3D AUCC หรื อเป็ นสินค้าที่วาจ้างโรงงานอื่นผลิต (OEM. Product) ที่มีระบบ 3D
                  ั่
        AUCC หรื อมีฟังก์ชนภาพ 3D Gamma, Dynamic Detail Enhancer หรื อ 3D Color Management
        System หรื อ Color Imaging เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายแสงและความคมชัด
                                         ้
     13. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
           ้                        ่
        จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                           21

    2.9 อ บ า น อเตอ         า ขนา 100 น าน น อ
                               ี่ ้
          ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น DRAPER, VERTEX, DALITE,
      VUTEC, ASA, STEWART
                         ้
          1. เป็ นจอรับภาพขนาดไม่นอยกว่า 100นิ้ว (4:3 Format) ควบคุมการขึ้นลงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า
          2. มอเตอร์ไฟฟ้ าเป็ นแบบชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้
              ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอภาพได้ทุกตาแหน่ง และจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรื อลงสุด
          3. เนื้อจอสีขาวทาจากวัสดุ     Fiber    ชนิด Matt   White    ด้านหลังเคลือบดา
              ทนต่อการฉี กขาดและป้ องกันการติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
          4. มีสวิทซ์ควบคุม เพื่อควบคุมการขึ้นลงและ หยุดของจอภาพได้ทุกตาแหน่ง
    2.10 ตู้ส า บเ บอป       าน น ต
             ้
      1. เป็ นตูสาหรับใส่อุปกรณ์ เครื่ องเสี ยงได้
      2. ตัวตู ้ มีความแข็งแรงทนทาน
      3. สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่ องเสี ยงได้อย่างเรี ยบร้อย
                      บตเ า ของ บบเ ง า
                      องป บต า  าบาบ

      ิ
1. คุณสมบัตงาน บบเ ง
    1.1
    1.2 ต้องสามารถรองรับการนาไมโครโฟนชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแบบกาหนเนสัญญาณเสี ยงชนิดอื่น ๆ
                          ้
      และสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน โดยไม่ตองทาการสลับสัญญาณใด ๆ
    1.3                                     Notebook

    1.4                                      4
    1.5                      Low impedance
    1.6
                           22

    1.7

      ิ
2. คุณสมบัตงาน บบ า
    2.1                              Analog
    2.2                                   ั
                                  (ในกรณี ที่จดหาเครื่ องฉายภาพมาต่อเพิ่ม)
    2.3    2.4 เครื่ องฉายภาพจะต้องสามารถถูกสังงาน เปิ ด – ปิ ด และรายงานสถานะของตัวเครื่ องผ่านพอร์ต RS 232
                        ่
                                        ่
      จากเครื่ องควบคุมกลาง ซึ่งจะจัดหาในอนาคต ในห้องควบคุมกลาง ซึ่งอยูห่างออกไปไม่นอยกว่า 50 เมตร
                                              ้
    2.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคารวมการเดินสายควบคุมเครื่ องฉายภาพไปยังห้องควบคุมกลาง
      และต้องแสดงไดอะแกรมตลอดจนรายละเอียดวิธีทดสอบให้คณะกายภาพบาบัดฯ
      เห็นว่าเครื่ องฉายภาพที่ติดตั้งไปนั้นสามารถควบคุมและรายงานสถานะของตัวเครื่ องในแต่ละเครื่ องได้อย่าง
                ่
      อิสระจริ ง มาในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
    2.6 การแสดงไดอะแกรมและรายละเอียดวิธีการทดสอบนี้
      ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับคัดเลือกแล้ว
      จะทาการส่งมอบงานจะต้องทาการทดสอบระบบให้คณะกายภาพบาบัดฯ
      เห็นถึงการควบคุมและดูสถานะของเครื่ องฉายภาพจากห้องควบคุมกลางได้อย่างอิสระด้วย

  -
3. คุณสมบัติ     ป อบ บบ
    3.1       น า น       าน น 1
                                 ี่ ้
          ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
       TOA, Beyer dynamic, Sennheiser, Audix
       3.1.1 เครื่ องรับสัญญาณ
                                ่
          1. เป็ นเครื่ องรับสัญญาณที่มีช่วงความถี่ยาน UHF
          2. สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณที่ป้อนไว้ในเครื่ อง ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
                                    ้
          3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 100 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 12,000 Hz หรื อสูงกว่า
                            ้
          4. ความไวในการรับสัญญาณ ไม่นอยกว่า 80 dB
                               ้
          5. สัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวนไม่นอยกว่า 104 dB
       3.1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
                       23

      1. เป็ นเครื่ องส่งสัญญาณที่มีขนาดกะทัดรัด
         ออกแบบมาสาหรับต่อใช้งานกับไมโครโฟนชนิดสวมหัวมีช่วงความถี่ยาน UHF   ่
                           ้
      2. สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ไม่นอยกว่า 16 ช่องความถี่
      3. หัวไมโครโฟนเป็ นชนิด Electret Condenser มีรูปแบบการรับเสี ยงชนิด Cardioid
      4. ใช้ถ่านขนาด 6LR61 (9V)
3.2       น น อ อ อ า าน น ต
                             ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
  Beyer dynamic, Sennheiser, Audix
      1. เป็ นไมโครโฟนแบบไดนามิค
      2. มีรูปแบบการรับสัญญาณชนิด Cardioid
      3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 60 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15000 Hz หรื อสูงกว่า
                         ่
      4. ค่า Sensitivity ที่ 1000 Hz อยูที่ -53 dVB/Pa (2.2 mv) หรื อดีกว่า
      5. มี Switch เปิ ด-ปิ ด ไมโครโฟน
      6. มีสายสาหรับต่อเชื่อมหัว-ท้าย เป็ น XLR อย่างดี
3.3 เ องผ       า เ ง าน น 2 เ อง
                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น ALLEN & HEATH, CREST
  AUDIO, SOUNDCRAFT, DYNACORD, EV, MIDAS, BIAMP
      1. เป็ นเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยงที่มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ Line หรื อ Mic ไม่นอยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
                                             ้
         พร้อมภาคจ่ายไฟแบบ Phantom สาหรับไมโครโฟน (มีสวิทช์แยกอิสระแต่ละช่อง)
      2. มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ Stereo Line 2 ชุด แต่ละชุดสามารถต่อสัญญาณ Stereo ได้อีก 2 input
         โดยมีปุ่มปรับระดับความดังแยกอิสระจากกัน
      3. ทุกช่องสัญญาณ Mono มี Equalizer 4 Band (แบบ Parametric 1 Band)
         พร้อมปุ่ มเลือกตัดความถี่ต่าที่ 100 Hz (HPF)
                    ุ่                           ้
      4. ช่องสัญญาณขาเข้า มีปม Mute พร้อมไฟ LED แสดงสถานะ ควบคุมด้วย Fader ยาวไม่นอยกว่า 100 มม.
                                          ้
      5. ช่องสัญญาณขาออกหลักแบบ XLR ควบคุมด้วย Fader ยาวไม่นอยกว่า 100 มม. พร้อม ไฟ LED
         แสดงสถานะ พร้อมทั้งช่องต่อ Insert แบบ TRS
                                              ั
      6. มีช่องต่อสัญญาณ Mono sum output พร้อมสวิทช์ Low pass filter สาหรับใช้กบ Subwoofer
      7. มีช่องต่อสัญญาณ Stereo สาหรับบันทึกเสี ยงทั้งแบบ Analogue และ Digital
      8. มีภาค EQ. แบบ 4 Band semi parametric สองชุดในช่องสัญญาณขาออกหรื อดีกว่า
      9. มีช่องสัญญาณขาออกแบบ Auxiliary ไม่นอยกว่า 4 ช่อง ้
                   ่      ้                     ้
      10. มี Digital Effect อยูในตัว ไม่นอยกว่า 16 Programs ควบคุมและปรับแต่ง ได้ดวย External midi
         editing / control software พร้อมช่องต่อ Footswitch สาหรับ mute FX
         หรื อมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทาหน้าที่เดียวกัน หรื อ เป็ น Digital Mixer
      11. มีช่องต่อสาหรับหูฟัง พร้อมปุ่ มควบคุมความดังพร้อมทั้งไฟ LED
                                           ้
      12. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
            ้                       ่
         จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
3.4 ขาตง      น บบตง ต าน น 1 ต
      1.
                         24

      2.
3.5  เ องป          า เ ง บบ ตอ าน น เ อง
                             ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น KLARKTEKNIK, BIAMP, DBX,
   SABINE, SYMETRIX, YAMAHA, DRAWMER
                                     ่
      1. เป็ นอุปกรณ์ที่รวมเอา Digital Processor ไม่วาจะเป็ น Graphic-EQ, Compressor, Feedback
          Eliminator, Sub-harmonic synthesizer, Cross Over, Parametric EQ และ Limiter ไว้อย่างครบถ้วน
      2. เป็ น Digital Processor แบบ 2 Input และ 6 Output หรื อดีกว่า
      3. สามารถตั้งค่า Crossover เป็ น 2x3, 2x4, 2x6 ได้
      4. มี Function Auto-EQ with 28-Band RTA ช่วยให้การติดตั้งและ Set up ระบบเสี ยงได้อย่างง่าย
                            ้
      5. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ได้ไม่นอยกว่า 20 Hz – 20 kHz
                     ้
      6. Dynamic Range ไม่นอยกว่า 110 dB
      7. THD+N : 0.002% หรื อดีกว่า
                    ้
      8. สามารถตั้งค่าได้ไม่นอยกว่า 25 User Program / 25 Factory Program
      9. แปลงสัญญาณ DAC และ ADC ที่ 24- BIT
      10. เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
3.6  เ องข า เ ง าน น เ อง
                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น CAMCO, EV, CREST AUDIO,
   QSC, CROWN, QUEST, DYNACORD, CLOUD, MACKIE
                                   ้
      1. เป็ นเครื่ องขยายเสี ยงที่ มีกาลังขยาย ไม่นอยกว่า 290 + 290 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม และ 720 + 720 วัตต์
                                    ้
          ที่ 2 โอห์ม สามารถ Bridge ได้สูงสุดไม่นอยกว่า 1250 วัตต์ 4 โอห์ม
      2. มี Limiter system
      3. THD น้อยกว่า 0.1%
      4. มีค่า Damping Factor ไม่นอยกว่า 500:1
                        ้
             ั
      5. มีพดลมระบายความร้อนของเครื่ องไม่นอยกว่า 2 ตัว   ้
            ั
      6. มีข้ วต่อ Output แบบ NL4
                                           ้
      7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
               ้                       ่
          จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
3.7  า งเ าน าน น ต
                                 ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่หอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
   DYNACORD, JBL, QUEST, WORK, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
      1. เป็ นลาโพงเพดาน ชนิด Coaxial Ceiling Speaker
                   ้
      2. ลาโพงมีขนาด ไม่นอยกว่า 8นิ้ว + TWT
                         ้
      3. สามารถรับกาลังขับได้ ไม่นอยกว่า 20 วัตต์
      4. มีค่า Sensitivity SPL ไม่นอยกว่า 105 dB
                       ้
                           ้
      5. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ไม่นอยกว่า 70 Hz – 20 kHz
      6. สามารถเลือกต่อแบบ 8 โอห์ม และโวลล์ไลน์ได้
3.8  เ องเ อ        า า   เ ง าน น เ อง
                       25

                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
   RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, ALTINEX, AUTOPATCH
      1. เป็ นเครื่ องเลือกสัญญาณภาพแบบ 8 ช่องสัญญาณเข้า และ 1 ช่องสัญญาณออก ชนิด SEAMLESS
         โดยมีช่องสัญญาณออกเป็ นชนิด HD 15 connector (โดยที่สามารถ Scaling สัญญาณทุก Input
         ให้สามารถแสดงผลในระดับ VGA ได้)
      2. สามารถรับสัญญาณภาพได้หลายชนิดสัญญาณ (2 x COMPOSITE, 2 x Y/C, 1 x COMPONENT,
         1 x DVI-D, 2 x VGA) หรื อสามารถรับช่องสัญญาณได้มากกว่าที่ระบุ
      3. สามารถกาหนดความละเอียดของสัญญาณออกได้หลายความคมชัด (Output Resolutions) อาทิ 1600
         x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 1024, 1024 x 768, 480p, 1080i หรื อมากกว่า
      4. สามารถทา PICTURE-IN_PICTURE และ SPLIT-SCREEN ได้ระหว่างสัญญาณวิดีโอใดๆ
         1 สัญญาณ กับสัญญาณ VGA อีก 1 สัญญาณ
      5. สามารถควบคุมการทางานของเครื่ องโดยผ่าน PORT RS-232 และ IR remote control ได้
         (โดยใช้อุปกรณ์เสริ มต่อพ่วงเป็ น Option)
      6. สามารถติดตั้งได้โดยตรงกับตู ้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
3.9 เ องข า        า    า า า อ เตอ าน น เ อง
                                ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
   RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, AUTOPATCH
    1.
    2.                       VGA UXGA
    3. RGB Video Bandwidth             300 MHz
    4.             VGA
    5. Switch
3.10 เ องข า        า    า า    อ าน น เ อง
                               ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
   RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, AUTOPATCH
                                      ้      ้
    1. เป็ นเครื่ องขยายสัญญาณ Composite Video ชนิดเข้าไม่นอยกว่า 1 ช่อง ออกไม่นอยกว่า 3 ช่องสัญญาณ
                    ้
    2. ค่า video bandwidth ไม่นอยกว่า 435 MHz (-3 dB)
    3. ชนิดของหัวต่อเป็ นแบบ BNC female ทางด้าน input 1 หัวต่อ และทางด้าน output 3 หัวต่อ
    4. สามารถรับสัญญาณ NTSC / PAL / SECAM
3.11 เ อง า า ป เ เตอ ขนา 2000 ANSI LUMENS าน น เ อง
                                 ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BARCO, SANYO, SONY,
   INFOCUS, PANASONIC, CANON, CHRISTIE, NEC, Digital projection
                                        ้
      1. เป็ นเครื่ องฉายภาพชนิด LCD จานวน 3 Panels ขนาดไม่นอยกว่า 0.6 นิ้ว
      2. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์                TRUE  XGA (1024  x    768)
                          ้
         และรองรับสัญญาณได้สูงสุดไม่นอยกว่า SXGA
                           ้
      3. ให้ความสว่างในการฉายภาพไม่นอยกว่า 2000 ANSI LUMENS
                             ้
      4. สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่นอยกว่า 1 Input / 1 Output และสัญญาณ VDO 1 Input,
         S-VDO 1 Input หรื อมากกว่า
                           26

         5.               ้
            ใช้หลอดฉาย ขนาดไม่นอยกว่า 200 วัตต์ UHP
         6.              ั
            สามารถฉายภาพได้ต้ งแต่ขนาด 40 – 300 นิ้ว หรื อดีกว่า
         7.  อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 350 : 1 หรื อดีกว่า
         8.                                     ้
            สามารถแก้ไขรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ด้วยระบบ DIGITAL KEY STONE ได้ไม่นอยกว่า + / - 20 องศา
         9.      ั่
            มีฟังก์ชนการใช้งาน หยุดภาพนิ่ง (Freeze), ไม่ให้แสดงภาพ (No Show)
         10.       ั่                       ้
            มีฟังก์ชนตั้งรหัส PIN Code สาหรับป้ องกันการใช้งานจากผูอื่นได้
         11.  สามารถซูมภาพแบบดิจิตอลได้
         12.                       ่
            มีระบบ 3D AUCC หรื อเป็ นสินค้าที่วาจ้างโรงงานอื่นผลิต (OEM. Product) ที่มีระบบ 3D
                      ั่
            AUCC หรื อมีฟังก์ชนภาพ 3D Gamma, Dynamic Detail Enhancer หรื อ 3D Color Management
            System หรื อ Color Imaging เพื่อเพิมความสามารถในการกระจายแสงและความคมชัด
                              ่
                                            ้
        13. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
               ้                     ่
            จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
   3.12 จอ บ า น ข น อ ง ขนา          น าน น เ อง
                               ี่ ้
        ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น DRAPER, VERTEX, DALITE,
      VUTEC, ASA, STEWART
        1. เป็ นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้ เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
        2. เนื้อจอสีขาว       ทาจากวัสดุ     Fiber   ด้านหลังเคลือบสี ดา   ทนต่อการฉี กขาด
            ป้ องกันการติดไฟและสามารถทาความสะอาดได้
        3. เนื้อจอติดกับแกนเหล็กใช้ระบบลูกปื มกลม              (Roller        Lock)
            ล็อคแกนหมุนเพื่อป้ องกันการติดขัดในการดึงเนื้อจอลงหรื อม้วนเก็บในกระบอกจอ
            ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้น เพื่อทนต่อการดึง
                                                ั
        4. กระบอกจอและฝาปิ ดทั้งสองข้างทาด้วยเหล็กหนามีความแข็งแรง ใช้ติดตั้งได้กบผนังหรื อเพดาน
        5. เนื้อผ้าจอเป็ นชนิด Matt White หรื อดีกว่า
   3.13 ต า บเ บอป        าน น ต
      1.
      2.
      3.


                    บตเ า ของ บบเ ง า        ง
                      องออ อเ

      ิ
1. คุณสมบัตงาน บบเ ง

     1.
     2.                                            (Multimedia
        Presentation Sound)
                          27

                                              ้
1.1 คุณภาพเสี ยงสาหรับวัตถุประสงค์ที่ 1 จะต้องให้เสี ยงพูดจากอาจารย์หรื อวิทยากรผูบรรยายอย่างมีความชัดเจน
  ครอบคลุมทุกที่นงในห้องประชุม
             ั่          มีความดังที่เหมาะสม      ้     ่ ่ ่
                                      ผูฟังไม่วาจะนังอยูที่ตาแหน่งใด     ๆ
                   ิ        ้ ู
  จะต้องสามารถจับใจความที่วทยากรหรื อผูพดได้อย่างถูกต้อง
            ้                  ้
  ซึ่งต้องวัดได้ดวยเครื่ องมือวัดและให้ผลลัพธ์ดานการสูญเสี ยความชัดเจนไม่เกินกว่ามาตรฐาน 15% ALCON
  ผูเ้ สนอราคาจะต้องทาการจาลองสภาพทางกายภาพของเสี ยงและอคูสติคของห้องนี้ (Acoustic Simulation)
  เพื่อหาค่าความก้อง RT 60 จากแบบการตกแต่งและชนิดของวัสดุที่ใช้งานก่อนทาการเสนอราคา
  ซึ่งหากผลการจาลองได้ค่าความก้องของเสี ยงมากกว่าค่ามาตรฐานที่
  ผูเ้ สนอราคาจะทาระบบเสี ยงให้สูญเสี ยความชัดเจนต่ากว่า        15%         ALCON     ได้แล้ว
                        ั       ั  ่
  ผูเ้ สนอราคาจะต้องแสดงค่าที่จาลองได้น้ นให้ชดเจนในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
           ิ
  และต้องระบุวธีการปรับปรุ งสภาพทางอคูสติกพร้อมงบประมาณในการปรับปรุ งนั้นมาให้คณะกายภาพบาบั
  ดฯ          พิจารณาด้วย       การจาลองสภาพทางอคูสติคและการเสนอแนวทางปรับปรุ งข้างต้น
  ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย
  เมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือกและจะทาการส่งมอบงาน
  จะต้องทาการวัดค่าความสูญเสี ยความชัดเจนว่าไม่ต่ากว่า
          ้
  ที่กาหนดไว้ขางต้นให้ทางคณะกายภาพบาบัดฯ
  ยอมรับโดยเครื่ องมือวัดมาตรฐานเพื่อการดังกล่าวซึ่งผูเ้ สนอราคาจะต้องระบุชนิดของเครื่ องมือที่จะใช้วดมาใ  ั
                       ่
  ห้คณะกายภาพบาบัดฯ พิจารณาในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิคด้วยเช่นกัน
1.2 คุณภาพเสี ยงสาหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 จะต้องมีความดังที่เหมาะสมสาหรับสื่ อชนิดต่าง ๆ มีความคมชัดสูง
  (Hi–fidelity)                                 ใกล้เคียงกับต้นกาเนิดสัญญาณเสี ยง
                  ้
  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟังต่อสื่ อที่นามาเสนอแต่ละบริ เวณในห้องประชุมจะต้องมีความดังใกล้เคียงกัน
  ผูเ้ สนอราคาจะต้องทาการจาลองความดังของเสี ยงและการกระจายเสี ยงของห้องนี้ (Sound Distribution and
  Sound               Pressure            Level               Simulation)
                             ั
  โดยใช้คุณสมบัติของลาโพงตามรายการครุ ภณฑ์ที่ผเู ้ สนอราคาเลือกมานาเสนอตามตาแหน่งที่ผเู ้ สนอราคาเลื
  อกติดตั้ง      โดยมีจานวนลาโพงไม่เกินจากที่กาหนด      ทั้งนี้เพื่อการคงสภาพความสวยงามของห้อง
  ผูเ้ สนอราคาจะต้องแสดง                       ั     ั       ่
                       ค่าต่าง ๆ ที่จาลองได้น้ นให้ชดเจนในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
  การจาลองสภาพความดังและความสม่าเสมอในการกระจายเสี ยงข้างต้น
  ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย
  เมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือกและจะทาการส่งมอบงาน
  จะต้องทาการวัดค่าความดังและความสม่าเสมอในแต่ละจุดให้ทางคณะกายภาพบาบัดฯ
                          ่
  ยอมรับว่าไม่ต่ากว่าค่าที่ได้แสดงไว้ในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
  โดยเครื่ องมือวัดมาตรฐานเพื่อการดังกล่าว
                                ั           ่
  ซึ่งผูเ้ สนอราคาจะต้องระบุชนิดของเครื่ องมือที่จะใช้วดมาให้พิจารณาในวันยืนข้อเสนอทางเทคนิคด้วยเช่นกั
  น
1.3
1.4
                         ั
  ตามจานวนและชนิดที่ระบุไว้ในจานวนครุ ภณฑ์ประกอบระบบได้พร้อมกันทุกตัว
        ้                          ั
  โดยไม่ตองทาการสลับสัญญาณใด ๆ หรื อลดทอนจานวนในการใช้สญญาณขาเข้าจากสื่ อชนิดอื่น ๆ
                             28

     1.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาเสนอแบบพร้อมรายละเอียดแท่นยืนพูด (Podium) ที่ติดตั้งไมโครโฟนคออ่อนก้านเล็ก
       จานวน       2     ตัว         ่
                          มาในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค     ซึ่งแบบและรายละเอียดแท่นนี้
       ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย
     1.6 จะต้องสามารถเลือกนาเสนอเสี ยงจากสื่ อชนิดต่าง      ๆ   ที่กาหนดไว้ได้คราวละ    1    สื่ อ
       และในขณะที่นาเสนอเสี ยงจากสื่ อนั้น                                  ๆ
                        ่
       จะต้องสามารถใช้ไมโครโฟนเพือการพูดหรื อบรรยายประกอบไปพร้อม ๆ กันได้ดวย      ้
     1.7 ถ้าเสี ยงจากสื่ อที่กาลังนาเสนอนั้นเป็ นเสี ยงประกอบภาพ    เสี ยงที่นาเสนอนั้นจะต้องสอดคล้องกับภาพ
       ที่นาเสนอขึ้นสู่จอภาพด้วย
                                  ่
     1.8 จะต้องสามารถทาการบันทึกเสี ยงเหตุการณ์ที่ดาเนินอยูในห้องประชุมลงบนแผ่น DVD ได้อย่างต่อเนื่อง
          ้
       ไม่นอยกว่า 2 ชัวโมง
                ่
     1.9

      ิ
2. คุณสมบัตงาน บบ า
    2.1                                 Analog
    2.2 จะต้องสามารถเลือกภาพที่จะนาขึ้นฉายบนจอภาพ
         ั                  ั
      ได้ท้ งจากกล้องวงจรปิ ดตามรายการครุ ภณฑ์ประกอบระบบท้ายนี้                     1
      สัญญาณและจากอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาอีกอย่างน้อย ดังนี้ สัญญาณภาพ Analog RGBHV เช่น
                     ้
      จากเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หรื อเครื่ องสื อภาพ 3 มิติ อย่างน้อย 4 สัญญาณ สัญญาณภาพแบบ Composite
      Video เช่น จากเครื่ องเล่นแผ่น DVD หรื อกล้องวงจนปิ ด อย่างน้อย 3 สัญญาณ
    2.3
    2.4

3. คุณสมบัติ บบ งเ
      ระบบแสงเวทีจะต้องสามารถใช้งานโคมไฟและหลอดไฟได้พร้อมกันทุกดวง                 ้
                                          และต่อเนื่องโดยไม่มีขอจากัด
ระบบแสงเวทีจะต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธีที่จะไม่ส่งสัญญาณรบกวนไปยังระบบเสี ยงและระบบภาพ
                                            ่
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอแบบไดอะแกรมระบบแสง แสดงรายละเอียดการคานวณการติดตั้งเพือให้คณะกายภาพบาบัดฯ
                               ่
พิจารณาว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ตามข้างต้นจริ งมาแสดงในวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย

      ิ ั
4. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบงานระบบเสียง
    4.1       น น อ าน า บ เ       าน น ต
                             ี่ ้
          ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Beyer
      dynamic, Shure, EV, Sennheiser, Audix
                                ้   ้
          1. เป็ นไมโครโฟนโพเดียมแบบ Gooseneck มีกานยาวไม่นอยกว่า 12 นิ้วพร้อมสวิทสาหรับ เปิ ด - ปิ ดเสี ยง
          2. ตัวก้านมีความแข็งแรงทนทานสามารปรับโค้งงอได้
          3. มี LED แสดงสถานะ การทางาน
          4. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 50 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 17, 000 Hz หรื อสูงกว่า
          5. มีค่า Output Impedance อยูที่ 150  หรื อดีกว่า
                        ่
                        29

          ่           ้
     6. มีคา Dynamic Range ไม่นอยกว่า 96 dB
                            ้
     7. สัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวนไม่นอยกว่า 66 dB (Cardioid)
4.2      น า บบ นบป เ อ าน UHF าน น
                             ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Beyer
  dynamic, Shure, EV, Sennheiser, Audix
                                              ้
     1. เป็ นชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน UHF แบบปรับเลือกความถี่ใช้งานได้ไม่นอยกว่า 794-806 MHz
     2. ประกอบด้วยเครื่ องรับแบบประจาที่ 1 ตัว และเครื่ องส่งแบบพกพา (Belt Pack Transmitter) 1 ตัว
     3. เครื่ องส่งสามารถใช้งานร่ วมกับไมโครโฟนชนิดหนีบปกเสื้ อ หรื อแบบคาดศีรษะได้
     4. ตัวเครื่ องรับเป็ นแบบ 2 เสา ติดตั้งด้านหน้าแบบถอดไม่ได้ รับสัญญาณแบบ Diversity
     5. มี LED Display สาหรับแสดงตัวเลข Group และ Channel ของความถี่ที่ใช้งาน
                                     ั
     6. มี LED แสดงสัญญาณ Audio และเปลี่ยนเป็ นสี แดงเมื่อมีสญญาณ Peak
                                              ่ ่
     7. เครื่ องรับมีระบบ Auto Frequency Selection สามารถเลือกหาความถี่ใช้งานที่วางอยูได้โดยอัตโนมัติ
     8. มีระบบ               Auto          Transmitter          Setup
         สาหรับตั้งสัญญาณความถี่ให้ตรงกันระหว่างเครื่ องรับและเครื่ องส่งโดยอัตโนมัติ ด้วยสัญญาณ
                         ั
         Infrared จากการกดปุ่ ม Sync ที่ตวเครื่ องรับ
     9. สามารถเลือกระดับสัญญาณให้เหมาะสมกับ Input Level
                                         ้
     10. เครื่ องส่งใช้ แบตเตอรี่ ขนาด AA หรื อเบตเตอรี่ อายุการใช้งานไม่นอยกว่า 8 ชัวโมง่
     11. เครื่ องส่งมีสวิทช์ 1 ตัว สาหรับใช้เป็ นสวิทช์ On/Off และ สวิทช์ สาหรับ Mute
                                 ้
     12. LED บนตัวเครื่ องส่ง จะเป็ นสี แดง เพื่อแจ้งเตือนผูใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่ ใกล้หมด
     13. ขั้วต่อ Output เป็ นแบบ XLR และ ¼ นิ้ว Phone
     14. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 45 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15, 000 Hz หรื อสูงกว่า
     15. มีค่า Total Harmonic distortion 0.5% หรื อดีกว่า
     16. มีค่า Dynamic Range >100 dB, A-Weighted หรื อดีกว่า
                       ้
     17. มีระยะการส่งสัญญาณไม่นอยกว่า 100 เมตร
                    ้
     18. เครื่ องส่งมีกาลังส่งไม่นอยกว่า 20 mW
     19. เครื่ องส่งสัญญาณเป็ นแบบ Body pack สามารถเหน็บติดเอวได้
     20. หัวไมโครโฟนเป็ นแบบ Condenser มีรูปแบบการรับเสี ยงแบบ Omni directional
                      ้
         และตอบสนองความถี่ไม่นอยกว่า 50 Hz – 20 KHz
4.3      น า บบ อ อ าน UHF าน น
                              ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Beyer
  dynamic, Shure, EV, Sennheiser, Audix
     1. เป็ นชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน UHF แบบปรับเลือกความถี่ใช้งานได้ 794-806 MHz
     2. ประกอบด้วยเครื่ องรับแบบประจาที่ 1 ตัว และเครื่ องส่งแบบมือถือ (Handheld Transmitter) 1 ตัว
     3. ทิศทางการรับเสี ยงของไมโครโฟนเป็ นแบบ Cardioid
     4. ตัวเครื่ องรับเป็ นแบบ 2 เสา ติดตั้งด้านหน้าแบบถอดไม่ได้ รับสัญญาณแบบ Diversity
     5. มี LED Display สาหรับแสดงตัวเลข Group และ Channel ของความถี่ที่ใช้งาน
     6. มี LED แสดงสัญญาณ Audio และเปลี่ยนเป็ นสี แดงเมื่อมีสญญาณ Peakั
                         30

                                               ่ ่
       7. เครื่ องรับมีระบบ Auto Frequency Selection สามารถเลือกหาความถี่ใช้งานที่วางอยูได้โดยอัตโนมัติ
       8. มีระบบ         Auto      Transmitter     Setup     สาหรับตั้งสัญญาณความถี่
                                      ้
          ให้ตรงกันระหว่างเครื่ องรับและเครื่ องส่งโดยอัตโนมัติดวยสัญญาณ Infrared จากการกดปุ่ ม
               ั
          Sync ที่ตวเครื่ องรับ
       9. สามารถเลือกระดับสัญญาณให้เหมาะสมกับ Input Level
                                           ้
       10. เครื่ องส่งใช้ แบตเตอรี่ ขนาด AA หรื อเบตเตอรี่ อายุการใช้งานไม่นอยกว่า 8 ชัวโมง
                                                ่
       11. เครื่ องส่งมีสวิทช์ 1 ตัว สาหรับใช้เป็ นสวิทช์ On/Off และ สวิทช์ สาหรับ Mute
                                    ้
       12. LED บนตัวเครื่ องส่ง จะเป็ นสี แดง เพื่อแจ้งเตือนผูใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่ ใกล้หมด
       13. ขั้วต่อ Output เป็ นแบบ XLR และ ¼ นิ้ว Phone
       14. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 45 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15, 000 Hz หรื อสูงกว่า
       15. มีค่า Total Harmonic distortion 0.5% หรื อดีกว่า
       16. มีค่า Dynamic Range >100 dB, A-Weighted หรื อดีกว่า
                         ้
       17. มีระยะการส่งสัญญาณไม่นอยกว่า 100 เมตร
                       ้
       18. เครื่ องส่งมีกาลังส่งไม่นอยกว่า 20 mW
       19. หัวไมโครโฟนเป็ นแบบไดนามิค มีรูปแบบการรับเสี ยงแบบ cardioid และตอบสนองความถี่
            ้
          ไม่นอยกว่า 60 Hz – 15 KHz
4.4        น อ อ อ า าน น
                              ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น AKG, Audio Technica, Shure, EV,
   Beyer dynamic, Sennheiser, Audix
       1. เป็ นไมโครโฟนแบบไดนามิค
       2. มีรูปแบบการรับสัญญาณชนิด Cardioid
       3. สามารถตอบสนองช่วงความถี่ระหว่าง 60 Hz หรื อต่ากว่า จนถึง 15000 Hz หรื อสูงกว่า
                          ่
       4. ค่า Sensitivity ที่ 1000 Hz อยูที่ -53 dVB/Pa (2.2 mv) หรื อดีกว่า
       5. มี Switch เปิ ด-ปิ ด ไมโครโฟน
       6. มีสายสาหรับต่อเชื่อมหัว-ท้าย เป็ น XLR อย่างดี
4.5  ขาตง      น บบตง น าน น ต
       1.
       2.
4.6  ขาตง      น บบตง ต าน น 4 ต
       1.
       2.
4.7  ผง บ      า เ ง อ า บ          า เ ง ( Patchbay ) าน น เ อง
       1.                         Patch           ( 2 row of 24 )
       2.      Professional patch bay
       3.                      Half-normalled   de-normalled
       4. Connector         ¼นิ้ว jack balance / unbalanced
                        31
4.8 เ องผ      า เ ง าน น เ อง
                            ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น ALLEN & HEATH, CREST
  AUDIO, SOUNDCRAFT, DYNACORD, EV, MIDAS, BIAMP
     1. เป็ นเครื่ องผสมสัญญาณเสี ยงที่มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ Line หรื อ Mic ไม่นอยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
                                            ้
        พร้อมภาคจ่ายไฟแบบ Phantom สาหรับ ไมโครโฟน (มีสวิทช์แยกอิสระแต่ละช่อง)
     2. มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ Stereo Lineไม่นอยกว่ 2 ชุด แต่ละชุดสามารถต่อสัญญาณ Stereo
                                ้
              ้
        ได้อีกไม่นอยกว่ 2 input โดยมีปุ่มปรับระดับความดังแยกอิสระจากกัน
     3. ทุกช่องสัญญาณ Mono มี Equalizer 4 Band (แบบ Parametric 1 Band)
        พร้อมปุ่ มเลือกตัดความถี่ต่าที่ 100 Hz (HPF)
     4. ช่องสัญญาณขาเข้า มีปุ่ม Mute พร้อม ไฟ LED แสดงสถานะ ควบคุมด้วย Fader ยาว ไม่นอยกว่า    ้
        100 มม. ช่องสัญญาณขาออกหลักแบบ XLR ควบคุมด้วย Fader ยาวไม่นอยกว่า 100 มม.  ้
        พร้อม ไฟ LED แสดงสถานะ การทางานพร้อมทั้งช่องต่อ Insert แบบ TRS
                                              ั
     5. มีช่องต่อสัญญาณ Mono sum output พร้อมสวิทช์ Low pass filter สาหรับใช้กบ Subwoofer
     6. มีช่องต่อสัญญาณ Stereo สาหรับบันทึกเสี ยงทั้งแบบ Analogue และ Digital (SPDIF) หรื อดีกว่า
     7. มีภาค EQ. แบบ 4 Band semi parametric สองชุดในช่องสัญญาณขาออก
                 ั
        สามารถลือกใช้กบสัญญาณ Left / Right, L&R sum / Fold back, Foldback1 / Foldback2
        หรื อดีกว่า
     8. มีช่องสัญญาณขาออกแบบ Auxiliary ไม่นอยกว่า 4 ช่อง ้
                   ่     ้                       ้
     9. มี Digital Effect อยูในตัวไม่นอยกว่า 16 Programs ควบคุมและปรับแต่ง ได้ดวย External midi
        editing / control software มีช่องต่อ สาหรับหูฟัง พร้อมปุ่ มควบคุมความดังพร้อมทั้งไฟ LED
                    ้
     10. ตอบสนองความถี่ไม่นอยกว่า 20-30, 000 Hz
     11. ความเพี้ยนของสัญญาณน้อยกว่า 0.006%@1kHz
                                         ้
     12. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
         ้                        ่
        ผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.9 เ องป        า เ ง าน น เ อง
                             ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น KLARKTEKNIK, BIAMP, DBX,
  SABINE, SYMETRIX, YAMAHA, DRAWMER, BSS, Clear one, Lectrosonics, Nexo
     1. เป็ นเครื่ องที่ทางานด้วยระบบ DSP
     2. สามารถจาลองการทางานของระบบ ปรับแต่งเสี ยงต่อไปนี้ได้เป็ นอย่างน้อย
        2.1 Filter แบบ Multi band 12 และ 24 dB/Octave Low pass และ High Pass หรื อดีกว่า
        2.2 Dynamic Processing : AGC, GATE, Compressor/Limiter หรื อดีกว่า
        2.3 EQ : พารามิตริ ก EQ ทั้งหมด 16 แบนด์ หรื อดีกว่า
        2.4 Crossover : 6/12/18/24/30/42/48 dB/Octave แบบ Butterworth and Bessel
        2.5 Mixer and Send
                        32

         2.6 Speaker Alignment Delay
         2.7 Signal Generator
      3. มีช่องสัญญาณขาเข้า 2 ช่อง และขาออก 2 ช่อง แบบ Euro block หรื อดีกว่า
                                           ้
      4. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
               ้                   ่
         จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.10 เ อง บ า ง         าน น เ อง
                            ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น KLARKTEKNIK, BIAMP, DBX,
   SABINE, SYMETRIX, YAMAHA, DRAWMER, BSS, Clear one, Lectrosonics, Nexo, Bose
      1. ทาหน้าที่เป็ น Crossover Network และ Sense Amplifier Control หรื อดีกว่า
      2. มีระบบ       ป้ องกันขดลวดในลาโพงมีความร้อนเกินกาหนดและมี       Peak   Limiter
         เพื่อป้ องกันลาโพงเกิดความเสี ยหาย
      3. มีวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่าและความถี่สูงที่ เกินกว่าที่ลาโพงจะรับได้ออกไปเพื่อป้ องกันลาโ
         พงเกิดความเสี ยหาย
      4. มีวงจร Equalizing acoustical response เพื่อให้ลาโพงมีการตอบสนองความถี่ที่ราบเรี ยบที่สุด
         ในทุกระดับความดัง หรื อดีกว่า
      5. มีช่องรับสัญญาณเข้าไม่นอยกว่า 2 ช่อง และช่องสัญญาณออกไม่นอยกว่า 3 ช่องแบบ Balanced
                      ้                    ้
         (ช่องสัญญาณ ซ้าย, ขวา และ ช่อง Summed Sub Out) หรื อดีกว่า
                        ั
      6. มีช่องรับสัญญาณที่ป้อนให้กบลาโพงแยกอิสระทั้งซ้าย ขวา และลาโพงเสี ยงต่า หรื อดีกว่า
      7. มีปุ่มปรับระดับอัตราขยายของเครื่ องให้เหมาะกับเครื่ องขยาย 2 ระดับ
      8. มีปุ่มปิ ดเปิ ดการทางานของ Sub และปุ่ มปรับระดับความดังของ Sub
      9. มี LED แสดงผลการทางานของระบบป้ องกันลาโพง, การทางานของระบบ Amp Sense และ
         สัญญาณ Peak
      10. ระดับสัญญาณรบกวน –88 dBm หรื อดีกว่า
      11. ความเพี้ยนของสัญญาณ (THD+N)น้อยกว่า 0.03% Typical หรื อดีกว่า
      12. ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับลาโพงหลักได้เป็ นอย่างดี
                                            ้
      13. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
                ้                   ่
         จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.11 เ องข า เ ง า ง           า งเ งตา าน น เ อง
                             ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น CAMCO, EV, CREST AUDIO,
   QSC, CROWN, QUEST, DYNACORD, CLOUD, MACKIE , YAMAHA
                               ้
      1. เป็ นเครื่ องขยายเสี ยงที่ มีกาลังขยาย ไม่นอยกว่า 660+660 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม และ 1400+1400 วัตต์
         ที่ 2 โอห์ม สามารถ Bridge ได้สูงสุดที่ 2250 วัตต์ 4 โอห์ม
      2. มี Limiter system
      3. มีค่า Damping Factor ไม่นอยกว่า 700:1
                       ้
            ั
      4. มีข้ วต่อ Input แบบ XLR 20k ohm Balanced, แบบ XLR 100k ohm Unbalanced
              ั
      5. มีพดลมระบายความร้อนของเครื่ อง 2 ตัว
             ั
      6. มีข้ วต่อ Output แบบ NL4
                         33

                                        ้
       7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
            ้                    ่
        จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.12 ลาโ ง     าน น ต
                             ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
   DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
     1. เป็ นลาโพงแบบ Full Range ที่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลน้อย
                                    ั
     2. สามารถปรับหมุนชุดลาโพงความถี่สูงเพื่อสามารถใช้ได้ท้ งงาน PA และ งาน Stage Monitor
                       ้
     3. ลาโพงความถี่ต่า ขนาดไม่นอยกว่า 10 นิ้ว
                          ้
     4. ลาโพงความถี่สูง มีขนาดไม่นอยกว่า 1 นิ้ว โดยมีความเพี้ยนต่าและควบคุมทิศทางด้วย Constant
        Directivity Asymmetrical Dispersion Horn หรื อดีกว่า
     5. ช่องต่อสายสัญญาณ แบบ NL4MP SPEAKON 4 Pole 2 ชุด
                     ้
     6. การตอบสนองความถี่ไม่นอยกว่า 70 Hz-18 kHz ± 3dB
                                ้
     7. ความไวต่อสัญญาณ 1 Watt. @ 1 m. ไม่นอยกว่า 97 dB SPL Nominal
                        ้
     8. ความดังสูงสุด ที่ 1 เมตร ไม่นอยกว่า 127 dB Peak
                           ่
     9. มุมการกระจายเสี ยงในแนวราบอยูในช่วง 90-100 องศา หรื อดีกว่า และในแนวดิ่งที่ 53-60 องศา
     10. ความต้านทานปกติ : 8 โอห์ม หรื อ 4 โอห์ม
     11. ติดตั้งโดยคานึงถึงความปลอดภัยในการยึดแขวน
                                       ้
     12. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
           ้                       ่
        จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.13 ล า งเ งตา าน น ต
                              ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, EV, EAW, BOSE,
   DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
     1. เป็ นลาโพงแบบ Subwoofer ขนาดไม่นอยกว่า 15 นิ้ว  ้
     2. ช่องต่อสายสัญญาณ แบบ NL4MP SPEAKON 4 Pole 2 ชุด หรื อดีกว่า
                      ้
     3. การตอบสนองความถี่ไม่นอยกว่า : 43 Hz-100 Hz ± 3dB
                                 ้
     4. ความไวต่อสัญญาณ 1 Watt. @ 1 m. ไม่นอยกว่า 100 dB SPL Nominal
                         ้
     5. ความดังสูงสุด ที่ 1 เมตร ไม่นอยกว่า 134 dB
                 ้
     6. ค่า Sensitivity ไม่นอยกว่า 100 dB
                            ั
     7. เป็ นลาโพงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้คู่กบลาโพงหลัก
     8. ความต้านทานปกติ : 4 โอห์ม
           ่ ้
     9. เป็ นยีหอเดียวกับลาโพงหลัก
                                        ้
     10. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
            ้                       ่
        จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                       34
4.14 เ องข า เ ง า งบนเ าน น เ อง
                             ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น CAMCO, EV, CREST AUDIO,
   QSC, CROWN, QUEST, DYNACORD, CLOUD, MACKIE ,YAMAHA
                                  ้
      1. เป็ นเครื่ องขยายเสี ยงที่ มีกาลังขยาย ไม่นอยกว่า 490+490 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม สามารถ Bridge
         ได้สูงสุดที่ 1720 วัตต์ 4 โอห์ม
      2. มี Limiter system
            ั
      3. มีพดลมระบายความร้อนของเครื่ องไม่นอยกว่า 2 ตัว   ้
      4. Crosstalk : -60 dB @ 1 kHz หรื อดีกว่า
      5. มีค่า Damping Factor ที่ 8 ohms ไม่นอยกว่า : 700:1
                            ้
           ั
      6. มีข้ วต่อ Output แบบ NL4
                                        ้
      7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
             ้                        ่
         จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.15 ล า งบนเ าน น 2 ต
                              ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, QUEST, EV, EAW, BOSE,
   DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
      1. เป็ นลาโพงชนิด ที่ออกแบบมาให้สามารถวางเป็ นลาโพงมอนิเตอร์บนเวทีได้ และมีขนาดเล็กกะทัดรัด
                         ้              ้
      2. ลาโพงเสี ยงต่ามีขนาด ไม่นอยกว่า 8 นิ้ว เสี ยงแหลมมีขนาดไม่นอยกว่า 1 นิ้ว
                       ้
      3. สามารถรับกาลังขับ ไม่นอยว่า 270 Watts
      4. มีค่าความไวของลาโพงไม่นอยว่า 97 dB @ 1W, 1 m
                          ้
                           ้
      5. สามารถตอบสนองความถี่ไม่นอยกว่า 75 Hz – 20 kHz
      6. ความต้านทาน 8 โอห์ม
      7. มีค่า Maximum SPL ไม่นอยกว่า 123 dB
                        ้
                                         ้
      8. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
              ้                        ่
         จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
4.16 ล า ง                น อง บ            าน น ต
                               ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น NEXO, YAMAHA, EV, EAW,
   BOSE, DYNACORD, JBL, QUEST, RENKUS-HEINZ, FBT, OUTLINE
      1. เป็ นลาโพง Monitor 2 ทาง มีเครื่ องขยายในตัว ขนาดไม่ต่ากว่า 20 วัตต์
      2. มี Input เป็ น Jack XLR และ Phone หรื อมีให้เลือกมากกว่า
      3. มีปุ่มปรับทุมแหลม้
      4. มีปุ่มปรับ Input อย่างน้อย 2 ปุ่ ม
      5. ลาโพงถูกซีลแม่เหล็กไมให้กวน TV
                           35

                  ้
          6. มีความถี่ไม่นอยกว่า 65 Hz – 22 KHz หรื อกว้างกว่า
          7. มีความดังสูงสุดไม่ต่ากว่า 98 dB (1M)
                        ้
          8. ลาโพงเสี ยงต่า ขนาดไม่นอยกว่า 4 นิ้ว    4.17 ต เ บอป     าน น 1 ต
                       ่
         1. ตัวตูทาจากเหล็กอย่างดีพนสี ขนาด 19 นิ้ว พร้อมชั้นวางอุปกรณ์ต่าง ๆ
              ้
               ้ ้
         2. เป็ นตูที่มีลอเข็น และต้องมีขาที่สามารถตั้งแบบตายตัวได้
         3. มีประตูหน้า     –    หลัง                   ้
                             โดยประตูหน้าโครงเป็ นเหล็กกรุ ดวยวัสดุพลาสติกใสอย่างดี
          สามารถมองเห็นการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ พร้อมกุญแจล็อคประตู
         4. ประตูหลังทาด้วยเหล็กพ่นสี อย่างดี สามารถเปิ ด – ปิ ดได้พร้อมกุญแจล็อคประตู
         5. มีเต้ารับไฟฟ้ าเดินด้วยสายไฟฟ้ าชนิด VAF-GRD ขนาด 2 x 2.5 SQ.MM. เต้ารับแบบกลมแบน
          มีกราวด์ของ Panasonic หรื อ Clip Sal (ของแท้เท่านั้น) ให้เพียงพอต่ออุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบ,
          มีสวิทช์เบรกเกอร์หลัก เปิ ด – ปิ ด ไฟฟ้ าจ่ายระบบ
             ั                    ้ ้
         6. มีพดลมระบายความร้อนติดตั้งด้านบนของตูไม่นอยกว่า 2 ตัว

      ิ ั
5. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบงาน บบ า
    5.1 เ องข า       า    า า    เ ง า อ เตอ าน น เ อง
                             ี่ ้
        ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER,
      CRESTRON, RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, AUTOPATCH
        1.            VGA
        2.                          1 Input    2 Output
            D SUB 15 Pin
        3.                        VGA
        4. Video Bandwidth         350 MHz
        5.                         Stereo Unbalanced       Stereo
            balanced / Unbalanced
        6.                         20 Hz – 20 kHz
    5.2 เ องเ น         MP3
                              ี่ ้
        ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น SONY, PANASONIC, SOKEN
    5.3 อง      บบ Pan Tilt Zoom าน น อง
                               ี่ ้
        ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BOSCH, PANASONIC, SONY,
      PELCO, JVC, PHILIPS
        1. เป็ นกล้องสี แบบโดม
        2. ตัวกล้องสามารถหมุนซ้าย – ขวา ก้ม – เงย และซูมภาพได้
                    ้               ้
        3. กล้องมี CCD ไม่นอยกว่า ¼ ความละเอียดไม่นอยกว่า 752 (H) x 582 (V)
                         ้
        4. Signal – to – noise Ratio ไม่นอยกว่า 50 dB (AGC off)
                        36

                             ้              ้
      5. ความละเอียดของสัญญาณภาพแนวนอนไม่นอยกว่า 570 เส้น (B/W) และไม่นอยกว่า 480 เส้น (Color)
      6. ตัวกล้องมีความไวแสง 0.04 lux หรื อดีกว่า เมื่อเป็ นกล้อง ขาว – ดา และ 0.5 lux หรื อดีกว่า
        เมื่อเป็ นกล้องสี
              ้                ้
      7. ซูมได้ไม่นอยกว่า 30 เท่า (Optical) และไม่นอยกว่า 10 เท่า (electronic digital zoom)
                                             ้
      8. ตัวกล้องสามารถ หันซ้าย / ขวา ได้ 360 องศา และสามารถก้ม / เงย ได้ไม่นอยกว่า 0 – 180 องศา
        หรื อดีกว่า
                 ั่           ้
      9. ตัวกล้องมีฟังก์ชน Preset Positions ได้ไม่นอยกว่า 64 Steps
                               ้
      10. ตัวกล้องสามารถส่ายซ้าย – ขวา ได้ความเร็ วไม่นอยกว่า 400 องศา ต่อ 1 วินาที (Preset Mode)

5.4 เ อง บ          อง  าน น เ อง
                              ่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ ยีหอเดียวกันกับกล้องโดม มีคุณลักษณะ
       1. เป็ นเครื่ องควบคุมการส่าย, การซูม ของกล้องโดม
            ั
       2. มีคนโยกเพื่อบังคับกล้องให้หมุนไปในทิศทางที่ตองการ    ้
                                ้
       3. สามารถกาหนดโปรแกรมล่วงหน้าได้ไม่นอยกว่า 64 Preset (function, focus, zoom ratio, rotation
           mode, etc.)
       4. สามารถควบคุมผ่าน RS-485
               ่ ้
       5. เป็ นยีหอเดียวกับกล้องวงจรปิ ดแบบโดม
       6. น้ าหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม
5.5 เ องเ อ         า า าน น เ อง
                           ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
  RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, ALTINEX, AUTOPATCH
             ู้
       อาจารย์ผทาการสอนจะต้องสามารถเลือกสัญญาณภาพ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 2 เครื่ อง
  เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ อย่างน้อย 1 เครื่ อง และเครื่ องเล่นแผ่น DVD อย่างน้อย 1 เครื่ อง จากตาแหน่งโต๊ะ
          ั่       ้
  ที่อาจารย์นงสอนโดยไม่ตองทาการสลับสายสัญญาณใด                            ๆ
        ้
  และไม่ตองใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายของโปรเจคเตอร์ เพื่อป้ องกันการสูญหายของรี โมท
5.6    อนเตอ 14 น าน น เ อง
                            ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น Panasonic, Sony, JVC
       1.                   / T          ( T    )  T
       2.
       3.                              3W
       4.                   Intelligent Picture
       5.
       6.                         (English / Thai OSD)
       7.           -
5.7 เ องเ อ         า า  เ ง าน น เ อง
                             ี่ ้
       ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น       EXTRON,  KRAMER,
  CRESTRON, RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, ALTINEX, AUTOPATCH
                       37

     1. เป็ นเครื่ องเลือกสัญญาณภาพแบบ 8 ช่องสัญญาณเข้า และ 1 ช่องสัญญาณออก ชนิด SEAMLESS
         โดยมีช่องสัญญาณออกเป็ นชนิด HD 15 connector (โดยที่สามารถ Scaling สัญญาณทุก Input
         ให้สามารถแสดงผลในระดับ VGA ได้)
     2. สามารถรับสัญญาณภาพได้หลายชนิดสัญญาณ (2 x COMPOSITE, 2 x Y/C, 1 x COMPONENT,
         1 x DVI-D, 2 x VGA) หรื อสามารถรับช่องสัญญาณได้มากกว่าที่ระบุ
     3. สามารถกาหนดความละเอียดของสัญญาณออกได้หลายความคมชัด (Output Resolutions) อาทิ
         1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 1024, 1024 x 768, 480p, 1080i หรื อมากกว่า
     4. สามารถทา PICTURE-IN_PICTURE และ SPLIT-SCREEN ได้ระหว่างสัญญาณวิดีโอใดๆ
         1 สัญญาณ กับสัญญาณ VGA อีก 1 สัญญาณ
     5. สามารถควบคุมการทางานของเครื่ องโดยผ่าน PORT RS-232 และ IR remote control ได้
         (โดยใช้อุปกรณ์เสริ มต่อพ่วงเป็ น Option)
     6. สามารถติดตั้งได้โดยตรงกับตู ้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
5.8 เ องข า        า   า า า อ เตอ าน น เ อง
                           ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
   RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, AUTOPATCH
                                               ้
     1. เป็ นเครื่ องกระจายและขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์ชนิดรองรับสัญญาณเข้าไม่นอยกว่า 1 Input
             ้
         ออกไม่นอยกว่า 4 Output
     2. มีช่องเสี ยบแบบ D SUB 15 Pin ทั้งหมด 3 ตัว
     3. มีความละเอียดตั้งแต่ระดับ VGA ถึง UXGA หรื อมากกว่า
                       ้
     4. RGB Video Bandwidth ไม่นอยกว่า 350 MHz
     5. สามารถส่งสัญญาณ VGA ได้ไกลไม่นอยกว่า 250 ฟุต  ้
5.9 เ องข า        า   า า      อ าน น เ อง
                            ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น EXTRON, KRAMER, CRESTRON,
   RGB SPECTRUM, ANALOGWAY, SIERRA VIDEO, AUTOPATCH
                                   ้         ้
     1. เป็ นเครื่ องขยายสัญญาณ Composite Video ชนิดเข้าไม่นอยกว่า 1 ช่อง ออกไม่นอยกว่า 3 ช่องสัญญาณ
                     ้
     2. ค่า video bandwidth ไม่นอยกว่า 435 MHz (-3 dB)
     3. ชนิดของหัวต่อเป็ นแบบ BNC female ทางด้าน input 1 หัวต่อ และทางด้าน output 3 หัวต่อ
     4. สามารถรับสัญญาณ NTSC / PAL / SECAM
5.10 เ องเ น บน         อ า             าน น เ อง
                             ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น TEAC, PANASONIC, YAMAHA,
   MARANZ, PIONEER, SONY, DENON, SAMSUNG, PHILIPS
     1.                DVD-R         -          HDD
     2.                 HDD            160GB
     3.
     4.                             Advanced Disc Navigator
     5.
     6.                HDD
                       38

      7.                   ( DV Terminal )
      8.                       DISC Backup

5.11 อง า า ป เ เตอ องเ น น า                       าน น 1 เ อง
                            ี่ ้
    ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น BARCO, SANYO, SONY,
  CANON, NEC
                                            ้
    1. เป็ นเครื่ องฉายภาพโดยใช้ระบบ LCD ชนิด TFT active matrix ขนาดไม่นอยกว่า 0.80 นิ้ว x 3
                    ้
    2. ความละเอียดภาพไม่นอยกว่า True XGA 1, 024 X 768 พิกเซล (UXGA Compressed)
                ้
    3. ให้ความสว่างไม่นอยกว่า 3, 800 ANSI Lumens
                   ั
    4. สามารถฉายภาพได้ต้ งแต่ขนาด 30-300 นิ้ว หรื อดีกว่า
    5. สามารถเปลี่ยนเลนส์เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานได้ (อุปกรณ์เสริ ม)
    6. อัตราส่วนความคมชัด Contrast ratioไม่นอยกว่า 800:1 ้
                                 ้            ้
    7. สามารถเลื่อนภาพไปด้าน ซ้าย-ขวา ได้ไม่นอยกว่า ± 10 % และ แนวตั้งได้ไม่นอยกว่า 0 ถึง 50%
               ้
        ได้โดยไม่ตองขยับตัวเครื่ องด้วยระบบ Lens Shift
                     ้
    8. ใช้หลอดฉาย ขนาดไม่นอยกว่า 300 วัตต์
                              ่
    9. มีระบบ 3D AUCC หรื อเป็ นสินค้าที่วาจ้างโรงงานอื่นผลิต (OEM. Product) ที่มีระบบ 3D
                  ั่
        AUCC หรื อ มีฟังก์ชนภาพ 3D Gamma, Dynamic Detail Enhancer หรื อ 3D Color Management
        System หรื อ Color Imaging เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายแสงและความคมชัด
    10. สามารถซูมภาพแบบดิจิตอลได้
            ั่
    11. มีฟังก์ชนการใช้งาน หยุดภาพนิ่ง (Freeze), ไม่ให้แสดงภาพ (No show)
    12. รองรับสัญญาณ HDTV 720p, 1035i, 1080i ได้ หรื อดีกว่า
                           ้
    13. สามารถแก้ไขภาพสี่ เหลี่ยมคางหมูดวยระบบ (DIGITAL KEY STONE) ได้
                                       ้
    14. มีรีโมทไร้สายสาหรับควบคุมการสังงานพร้อมเลเซอร์พอยท์เตอร์และสามารถควบคุมการใช้งาน
                          ่
        แทนเมาส์ คอมพิวเตอร์ได้
             ั่
    15. มีฟังก์ชนตั้งรหัส PIN code สาหรับป้ องกันการใช้งานจากผูอื่นได้    ้
    16. รองรับช่องสัญญาณเข้าชนิด
         Analog RGB (D-Sub 15 pin)             ้
                                ไม่นอยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
         Digital RGB (DVI-D)                 ้
                                ไม่นอยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
         RGBHV, Y, Pb/Cb, Pr/Cr, (5xBNC)
         Composite (RCA), S-Video (mini DIN4)
         Control port : Mouse Control (USB), RS232
    17. มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทางานของเครื่ องโปรเจคเตอร์
    18. รับประกันตัวเครื่ อง 2 ปี รับประกันหลอดฉายภาพ 1000 ชัวโมง หรื อ 1 ปี แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
                                        ่
        หรื อดีกว่า
                                           ้
    19. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง
           ้                         ่
        จากผูผลิตโดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
                        39
5.12 อ บ า น อเตอ ขนา 250 น าน น 1 อ
                         ี่ ้
     ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น DRAPER, DALITE, VUTEC,
  STEWART
     1.                 240นิ้ว (4:3 Format)
     2.         Fiberglass Matt White
     3.
     4.
     5.

      6.                                    ั
                                       โดยมีตวรองรับการสันสะเทือน
                                                ่
        เพื่อป้ องกันเสี
      7.
      8.              /
5.13 อ       อนเตอ อง บ าน น เ อง
                           ี่ ้
      ผูเ้ สนอราคาต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ยหอดังต่อไปนี้เท่านั้น SHARP, PANASONIC, BARCO,
   NEC, PIONEER, SONY, SAMSUNG, PHILIPS
      1.          LCD TFT
      2.                  1280 1024
      3. Pixel pitch 0.264 mm
      4.             PC      (   )
      5.                 160
      6.         TV 3,5,7,9    T            Computer
      7.               (PIP)
      8.       AV, S-video, Audio, RGB
5.14 ตเ บอป      าน น ต
                 ่
   1. ตัวตูทาจากเหล็กอย่างดีพนสี ขนาด 19 นิ้ว พร้อมชั้นวางอุปกรณ์ต่าง ๆ
         ้
          ้ ้
   2. เป็ นตูที่มีลอเข็น และต้องมีขาที่สามารถตั้งแบบตายตัวได้
                                 ้
   3. มีประตูหน้า – หลัง โดยประตูหน้าโครงเป็ นเหล็กกรุ ดวยวัสดุพลาสติกใสอย่างดี สามารถมองเห็น
     การทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ พร้อมกุญแจล็อคประตู
   4. ประตูหลังทาด้วยเหล็กพ่นสี อย่างดี สามารถเปิ ด – ปิ ดได้พร้อมกุญแจล็อคประตู
   5. มีเต้ารับไฟฟ้ าเดินด้วยสายไฟฟ้ าชนิด    VAF-GRD     ขนาด   2   x    2.5  SQ.MM.
     เต้ารับแบบกลมแบนมีกราวด์ของ      Panasonic   หรื อ  Clip   Sal    (ของแท้เท่านั้น)
     ให้เพียงพอต่ออุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบ, มีสวิทช์เบรก เกอร์หลัก เปิ ด – ปิ ด ไฟฟ้ าจ่ายระบบ
       ั                    ้ ้
   6. มีพดลมระบายความร้อนติดตั้งด้านบนของตูไม่นอยกว่า 2 ตัว
                            40
      ิ ั
6. คุณสมบัตครุภณฑ์ ประกอบงาน บบ งเ
    6.1 เ อง บ      ง างบนเ     าน น เ อง
      1. เป็ นเครื่ องควบคุมไฟ โดยมีช่องควบคุมไม่ต่ากว่า 24 ช่องสัญญาณและสามารถขยายได้ถึง 48 ช่องสัญญาณ
                     ้
      2. มี ช่องสัญญาณขาออกไม่นอยกว่า 1 ช่องสัญญาณ แบบ DMX
      3. สามารถบันทึกโปรแกรมได้ไม่ต่ากว่า 96 โปรแกรมจาก 48 สเต็บ
      4. มี Master control ไม่นอยกว่า 2 ช่อง และ มีช่องควบคุม ความเร็ ว และ เวลา
                   ้
      5. มีฟังชัน Flash ในแต่ละช่องควบคุม
           ่
      6. สามารถควบคุมการทางานโดยร่ วมกับฟังชันเวลาได้   ่
      7. มีระบบจาตาแหน่งสุดท้าย เมื่อเกิดระบบไฟฟ้ าดับ
      8. สามารถ Synchronization ร่ วมกับ ฟังชัน ความเร็ ว, เสี ยง, MIDI
                             ่
      9. มีช่องควบคุม สาหรับ เครื่ องทาควันไม่นอยกว่า 1 ช่อง
                              ้
                           ั
      10. มีฟังชันป้ องกันการกดปุ่ มโดยไม่ได้ต้ งใจ
            ่
                                   ้
      11. มี จอ LED แสดงการทางานของแต่ละ Channel ที่ดานหน้าของเครื่ อง
                                           ้            ้
      12. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูผลิตโ
                            ่
        ดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค
    6.2 เ อง      ตอ ขนา    อ ป าน น เ อง
                      ้                         ้
      1. เป็ นเครื่ องหรี่ ไฟขนาดไม่นอยกว่า 6 ช่อง แต่ละช่องสามารถจ่ายกระแสได้ไม่นอยกว่า 10 แอมป์
                         ั
      2. สามารถรับสัญญาณควบคุมได้ท้ งชนิด Analog และ DMX
      3. ควบคุมการทางานของวงจรด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
      4. มีระบบป้ องกันความเสี ยหายจากไฟฟ้ าเกินหรื อลัดวงจรด้วย Circuit Breakers
      5. มีระบบ Lock Key เพื่อป้ องกันการใช้งานที่ผดพลาด  ิ
      6. มีระบบป้ องกันข้อมูลภายในสูญหายเมื่อไฟฟ้ าดับ
                 ั
      7. สามารถใช้ได้กบไฟ 1 Phase 2 Wire 220 Vac. 50Hz. และ 3 Phase 4 Wire 220/380 Vac. 50 Hz.
               ั
      8. สามารถใช้กบหลอดไฟแบบ Incandescent, Halogen, Transformer และ Cold Cathode หรื อมากว่า
                                         ้
      9. สามารถตั้ง Address ของแต่ละ Channel จากปุ่ มกดสังงานที่ดานหน้าของเครื่ อง
                                     ่
      10. ขนาดมาตรฐาน 19 Standard Rack Mounting
      11. สามารถเลือกให้มีสภาวะการทางานเป็ น              Dim     หรื อ       Non-Dim
                                  ้
        ได้อย่างอิสระทุกช่องควบคุมจากปุ่ มกดสังงานที่ดานหน้าของเครื่ อง
                               ่
      12. สามารถตั้งค่าของการอุ่นไส้หลอด (0-20%) ได้อิสระทุกช่อง หรื อดีกว่า
      13. มีระบบป้ องกันความเสี ยหายจากอุณหภูมิเกิน และไฟฟ้ าลัดวงจร ด้วยระบบ Electronic
      14. มีระบบความจาสารอง เมื่อสูญเสียสัญญาณควบคุม (DMX)
                                          ้
      15. สามารถปรับความสว่างแต่ละ Channel ได้จากปุ่ มกดสังงานที่ดานหน้าของเครื่ อง
                                      ่
                                    ้
      16. มี จอ LED แสดงการทางานของแต่ละ Channel ที่ดานหน้าของเครื่ อง
                                            ้            ้
      17. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนการจาหน่ายฉบับจริ งจากผูนาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูผลิตโ
                         41

                         ่
      ดยตรง มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยืนข้อกาหนดทางเทคนิค6.3      องเ    น   อ Par 64 าน น 12
   1.              PAR 64                          1000 W
   2.
   3.         220 - 230 VAC. 50 Hz
6.4      องเ    น Fresnel ขนา    ตต าน น 8
   1.                    1000 W
   2.                     10
   3.
   4.   Reflector
   5.             color gel
   6.
   7.            220-230 VAC. 50 Hz

6.5 ตเ  บอป      าน น ต
  1.               ่
     ตัวตูทาจากเหล็กอย่างดีพนสี ขนาด 19 นิ้ว พร้อมชั้นวางอุปกรณ์ต่าง ๆ
         ้
  2.       ้ ้
     เป็ นตูที่มีลอเข็น และต้องมีขาที่สามารถตั้งแบบตายตัวได้
  3.                              ้
     มีประตูหน้า – หลัง โดยประตูหน้าโครงเป็ นเหล็กกรุ ดวยวัสดุพลาสติกใสอย่างดี สามารถมองเห็น
     การทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ พร้อมกุญแจล็อคประตู
   4. ประตูหลังทาด้วยเหล็กพ่นสี อย่างดี สามารถเปิ ด – ปิ ดได้พร้อมกุญแจล็อคประตู
   5. มีเต้ารับไฟฟ้ าเดินด้วยสายไฟฟ้ าชนิด    VAF-GRD    ขนาด   2   x    2.5  SQ.MM.
     เต้ารับแบบกลมแบนมีกราวด์ของ      Panasonic   หรื อ  Clip   Sal    (ของแท้เท่านั้น)
     ให้เพียงพอต่ออุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบ, มีสวิทช์เบรก เกอร์หลัก เปิ ด – ปิ ด ไฟฟ้ าจ่ายระบบ
        ั                    ้ ้
   6. มีพดลมระบายความร้อนติดตั้งด้านบนของตูไม่นอยกว่า 2 ตัว

								
To top